Safet Su{i} razgovarao sa kapitenom

Broj 1524
Zlatan Muslimovi} se oporavlja nakon operacije

Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

}e biti spreman za Albaniju
Vladimir Petrovi} Pi`on, novi selektor Srbije

Spahi}

Vahid Halilhod`i} ni`e pobjede

Vaha nema {ansi u Solunu
Senijad Ibri~i} o izjavama selektora Albanije

Ne bojimo se nikoga u Evropi

Volio bih Su{i}a sresti na Euru

Napada~ Hofenhajma i reprezentacije se povrijedio u me~u sa Kajzerslauternom

Ku`e se boji da ih ne spustimo na zemlju
Sergej Barbarez, zavr{io {kolovanje

Ibi{evi} upitan
za Bajern

Cilj mi je povratak u Bundes ligu
Goran Vu~evi}, legenda Hajduka

Krojf me doveo u Barcelonu
Bosna BH Gas u srijedu u St. Petersburgu

Rusi totalna nepoznanica

Aktuelno
Sergej Barbarez zavr{io {kolovanje u Edukacionom centru NSBiH

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

2

Na{ reprezentativac nije igrao za AEK

Prioritet mi je povratak
Povratak u BiH trenutno mi nije u planovima, jer u na{im klubovima nema planiranja saradnje i rada na du`i period - ka`e Barbarez
ergej Barbarez, biv{i reprezentativac BiH, koji je svojim patriotizmom i karizmom obilje`io zadnju deceniju nogometa u na{oj zemlji, ali i {ire, zavr{io je trenersko {kolovanje u Edukacionom centru NSBiH. Naime, nakon uspje{ne odbrane diplomskog rada, Barbarez je stekao „profi“ licencu. Igra~ina, ~ije ime jo{ odzvanja Ko{evom, Bilinim poljem i mnogim dr-

u Bundes ligu
ugim evropskim stadionima gdje je igrao, uzdignuta ~ela vra}a se na teren. - Sa zadovoljstvom sam do{ao na Pirotu, ka`e Barbarez, koji je u nedjelju gledao duel izme|u Travnika i Vele`a (5:1). Podsjetimo, prilikom odbrane prakti~nog dijela diplomskog rada ekipa Travnika je „pomogla“ Barbarezu da dobije najvi{u ocjenu. - Nogometa{i Travnika

S

Jahi}: Zenit je za mena najbolja ekipa u grupi

Francuze smo do~ekali sa previ{e euforije
Na{a reprezentacija je dobro otvorila kvalifikacije za Euro 2012, a onda posrnula na doma}em terenu protiv Francuza. - Sada sam samo navija~ BiH, konstatuje Barbarez, nekada{nji kapiten reprezentacije BiH. - Protiv Luksemburga je sve bilo sasvim OK. Tako je i trebalo biti... Me|utim, me~ sa Francuzima smo do~ekali sa previ{e euforije. Ne, nije problem izgubiti od Francuske, nije to kraj kvalifikacija. Idemo dalje.

Barbarez i Selimovi}: Trener Travnika je pomogao na{em asu prilikom odbrane diplomskog rada su bili odli~ni na terenu. U potpunosti su opravdali moje povjerenje. Tako|er, i o kolegi Selimovi}u imao izuzetno visoko mi{ljenje. Uostalom, on je trener u jednom klubu vi{e od jedne sezone, a to je rijetkost na ovim na{im prostorima. To mogu samo vrijedni, istrajni, ali i uspje{ni treneri. Kada je u pitanju kvalitet „vezira“, odnosno pojedina~ni potencijal igra~a, Barbarez ka`e: - Nekoliko puta sam ih gledao, tako da me ne iznena|uju ovi dobri rezultati. Travni~ani imaju nekoliko pojedinaca koji obe}avaju. Imena ne}u spominjati da neko od njih ne bi visoko poletio. Uostalom, ja sam o toj termi razgovarao i sa igra~ima. Oni dobro znaju {ta mislim o njima, dodao je Barbarez. Sa toliko o~ekivanom diplomom, ponos na{e nacije }e se uskoro vratiti u Hamburg, gdje }e kovati trenerske planove. U svom stili najavio je ofanzivu. - Slobodan sam, nemam nikakvih obaveza ni prema kome. Iako na tr`i{tu Njema~ke ima i previ{e trenera, prioritet mi je ipak povratak u Bundes ligu. Povratak u BiH trenutno mi nije u planovima, jer u na{im klubovima nema planiranja saradnje i rada na du`i period. Vidjet }emo {ta }e na kraju biti - za kraj ka`e Barbarez. I. ISOVI]

Bajevi} odmarao Jahi}a
Sanel Jahi}, reprezentativac BiH i ~lan AEK-a iz Atine, nakon {to je pru`io dobru igru u duelu protiv Hajduka u okviru Evropske lige, nije igrao za svoj tim u prvenstvenom duelu protiv Asterasa (2:2). - Trener Bajevi} je malo promije{ao karte. Neke je igra~e odmarao. Nisam igrao, ali sam tu`an {to nismo uspjeli osvojiti cijeli plijen. U narednom drugom kolu u okviru Evropske lige, AEK }e gostovati u Rusiji kod Zenita. - Zenit je za mene najbolja ekipa u grupi. Ne samo da su prvi favoriti na{e grupe, nego su i me|u najozbiljnijim favoritima ovog presti`nog takmi~enja. Mi }emo svakako tra`iti svoju {ansu, a mislim da na kraju mo`emo zavr{iti kao drugi u grupi i tako prezimiti u Evropi - istakao je Jahi}, koji jedva ~eka naredno okupljanje na{e najbolje selekcije. Z. ]. Susretu 7. kola Premijer lige BiH izme|u Travnika i Vele`a (5:1) prisustvovalo je i svih 27 budu}ih trenera, koji su zavr{avaju {kolovanje za „profi“ licencu. Pored Barbareza, na Piroti je bio i legendarni golman Slobode i Hajduka Rizah Me{kovi}, te Elvir Balji}, Tomislav Piplica, Darko Nestorovi}, Bruno Akrapovi}, Mirza Vare{anovi}, Senad Repuh, Almir Turkovi}, Dragan Vukoja, Ante Petrovi}, Slaven Musa, Milomir Odovi}, Dragan Radovi}, Toni Kara~i}, Azrudin Valenti}, Toni Ba{i}, Vlado Ga~inovi}...

FleS

Melisa Aganovi}, Jaganjac i Barbarez: Ovacijama do~ekani na Piroti

Asistenti Safeta Su{i}a zavr{ili trenersko {kolovanje

Balji} i Piplica }e biti vrhunski treneri
Piplica zavr{io sta`iranje u Kelnu, a Balji} pregovara sa Fenerom - ka`e Haris Jaganjac
Asistenti selektora na{eg dr`avnog tima Safeta Su{i}a, Elvir Balji} i Tomislav Piplica, u Edukacionom centru NSBiH zavr{ili su {kolovanje za trenersku „profi“ licencu UEFA. - Balji} i Piplica su zavr{ili sve svoje teoretske i prakti~ne obaveze, a jo{ im je ostalo odbrane diplomske radove, ka`e predava~ Edukacionog centra NSBiH Haris Jaganjac. - S druge strane, Sergej Barbarez je sa svojom petom generacijom „UEFA Pro“ trenera ve} diplomirao. Sta`iranje i diplomski rad je pripremio u HSV-u. Kako smo saznali u razgovoru sa Jaganjcem, Piplica je ve} sta`irao u Kelnu, a Balji} }e najvjerovatnije (u toku je procedura oko dogovora termina) u svom biv{em klubu Fenerbah~eu. - Piplica je ve} pripremio diplomski rad, koji }e braniti u oktobru, a Balji} }e to uraditi do kraja godine. Na pitanje ho}e li Piplica i Balji} imati uspje{ne trenerske karijere poput igra~kih, Jaganjac odgovara:

Barbarez najbolji „u~enik“
Sergej Barbarez je bio najbolji „u~enik“ u petoj generaciji „UEFA Pro“ trenera. - Njegova veli~ina harizme kao vo|e, veoma je bitna za trenerski poziv. Jako va`na stvar je da trener rukovodi procesom i vlada situacijom - konstatuje Jaganjac.

Piplica, Balji} i U{anovi}: Dobro je {to su na{i asovi „rano“ krenuli u trenerske vode - Kada neko u karijeri igra na najvi{em nivou to je automatski odli~ana startna pozicija za trenerski posao. Zna~i, oni su trena`ni proces i tehnologiju treninga osjetili na svojoj ko`i kao igra~i, tako da nije upitno ho}e li jednog dana postati vrhunski treneri. Dobro je {to „rano“ krenuli u trenerske vode, a njihovo iskustvo i harizma su odli~an preduslov za predstoje}i posao G. [UMAR

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

3

Safet Su{i}, selektor na{e reprezentacije, razgovarao sa kapitenom

Spahi} }e biti
spreman za Albaniju
Raduje ga ~injenica da su svi kandidati za reprezentaciju igrali komentarisati izjavu selektora Albanije - ka`e Su{i}
afet Su{i}, selektor na{e najbolje reprezentacije bio je raspolo`en nakon {to je obavio razgovor sa Emirom Spahi}em, na{im kapitenom i prvotimcem francuskog Monpeljea. - Razgovarao sam sa Spa-

Su{i}: Ne treba dolijevati ulje na vatru

Ne `elim

S

hi}em. Rekao mi je radosnu vijest da se ne radi o te`oj povredi i da }e biti spreman za me~ u Tirani protiv Albanije.
Jeste li pratili nastupe ostalih reprezentativaca?

edni susret.
Znate li za povredu Vedada Ibi{evi}a?

a uz to i kvalitetan igra~.
I njegov saigra~ iz Hofenhajma Sejad Salihovi} muku mu~i sa povredom le|a.

- Raduje me ~injenica da su svi igrali. To je ono {to nam itekako treba pred nar-

- Naravno. Jo{ nisam bio u Savezu, a planiram ga kontaktirati. Ne bih volio da izgubimo jo{ jednog igra~a pred za nas izuzetno va`an susret protiv Albanije u Tirani. Vedo je po{ten momak,

Spahi}: Ne radi se o te`oj povredi

- Za nas je veliki hendikep {to protiv Francuza na Ko{evu nismo imali Salihovi}a. I sada }e nam puno nedostajati, po{to }emo na njega mo}i ra~unati tek u junu naredne godine. I sami ste vidjeli koliko Sejo zna~i za igru Hofenhajma. U svakom slu~aju `elim mu brz oporavak.
Jeste li po~eli sa pripremama za oktobarsko okupljanje?

- Naravno. Uskoro }u objaviti spisak igra~a na koje }u ra~unati za susret protiv Albanije u Tirani. Za sa-

da samo toliko mogu re}i.
Kako komentari{ete neda-

Pi`onu `elim puno sre}e
Novi selektor Srbije Vladimir Petrovi} Pi`on je poru~io da bi volio da Vas sretne u Poljskoj i Ukrajini na Evropskom prvenstvu.

vnu izjavu Josipa Ku`ea, selektora Albanije da u istom timu ne mogu igrati Pjani}, Misimovi} i Ibri~i}?

- To ne `elim komentarisati. Ne treba dolijevati ulje na vatru.
Koliko su opasni Albanci?

- Prije svega `elim svom prijatelju Pi`onu puno sre}e na selektorskoj klupi Srbije. I ja bih volio da se vidimo na Euru. S druge strane planiram ga narednih dana i kontaktirati. On je posljednji anga`man imao u Rumuniji, a mi smo sa njima u grupi - prenio nam je svoja razmi{ljanje selektor Su{i}.

- Nisu naivna ekipa. Uostalom, u prva dva kola su osvojili ~etiri boda. To dovoljno govori o njima. Mi moramo ozbiljno shvatiti ovu utakmicu - kazao je Su{i}. Z. ].

Senijad Ibri~i}, reprezentativac BiH iz Hajduka, odgovara selektoru Albanije

Ku`e se boji da ih mi ne spustimo na zemlju
Mi smo kvalitetniji tim od Albanije. Ni moj saigra~ Bulku ne bje`i od te ~injenice. Jednostavno, sve je u na{im rukama - ka`e Ibri~i}
Nakon pobjede (1:0) Hajduka na Kantridi Stanko Poklepovi} i na{ reprezentativac Senijad Ibri~i} bili su presretni. Ipak, Hajduk nakon 15 godina gura paralelno u doma}em prvenstvu i Evropi. - Najva`nije je da smo pobijedili, ne bih ulazio u neke druge stvari - ka`e Ibri~i} - Iako smo u prvoj minuti drugog poluvremena dobili crveni karton (isklju~en Anes [arbini op.a.), i dalje smo bili puno bolji protivnik. Hajduk je zadr`ao korak (bod prednosti) ispred Dinama. - Kantrida nam je bila sigurno jedno od najte`ih gostovanja u ovoj polusezoni. Ipak, Rijeka je do nedjelje bila lider. Na pitanje ho}e li Spli}ani imati snage da guraju na oba fronta, Ibri~i} odgovara: - Mislim da ho}emo, svi smo vidjeli da mo`emo. U{li smo u ritam ~etvrtaknedjelja, samo daj Bo`e da ne bude povreda. Imamo „dugu“ klupu, ali na njoj je puno mladih talentovanih igra~a, tako da je pitanje kako bi odgovorili u odre|enom trenutku? Neizbje`na tema u razgovoru sa Ibri~i}em je i na{ dr`avni tim. Ve} se zagrijava atmosfera pred gostovanje u Tirani (8. oktobar). - Sigurno }e biti te{ko, znamo {ta nas ~eka u Albaniji. Nedavno je u Hajduk do{ao Albanac Bulku, koji igra standardno za njihovu reprezentaciju. On non-stop ponavlja da }e nam biti izuzetno te{ko, ali mi jednostavno moramo u~initi sve da vratimo izgubljene bodove protiv Francuza.

Znalci i trka~i
Ibri~i} komstatuje da su izme|u njih dvojice ve} po~ela „peckanja“. - Malo se {alimo, pri~amo... Ali, realno, mi smo kvalitetniji tim. Ni on ne bje`i od te ~injenice. Jednostavno, sve je u na{im rukama. Ako mi odigramo onako kako znamo, pobjeda ne}e do}i u pitanje. A onda se na{ reprezentativac osvrnuo na izjave selektora Albanije Josipa Ku`ea, koji tvrdi da Misimovi}, Pjani} i Ibri~i} ne mogu igrati zajedno u timu jer su previ{e ofanzivni igra~i. - Sve zavisi, od trenera Ibri~i}: Znamo {ta nas ~eka u Albaniji do trenera. Mo`da se Ku`e vi{e trka~ka ekipa, pa se boji nas trojice, jer mi i Bu- boji da ih mi ne spustimo lku ka`e da oni nemaju pu- na zemlju - za kraj ka`e no znalaca u ekipi. Oni su Ibri~i}. G. [UMAR - Ovo vam govorim iz dna du{e i srca. Javili su mi odmah da je komentator na televiziji ve} slavio Dinamovo prvo mjesto, misle}i da }e u Rijeci ostati neodlu~eno, ali se dogodio obrat... - ka`e Poklepovi}. - Ponavljam, mi smo neuni{tivi. Nogometa{i su se maksimalno borili, po{teno su izgarali i stidim se kao nogometni djelatnik da su|enje nije bilo na visini derbija. Ovakva igra zaslu`uje druga~ije upravljanje, ali ja vam to poru~ujem sada s ovoga mjesta - niko nas ne}e sru{iti, ja vam to jam~im.

Hajduk je neuni{tiv
- Hajduk je neuni{tiv! Mnogo toga nam se suprotstavlja, po~ev{i od sudaca, pa sve do mnogih drugih faktora koji bi ru{ili na{ projekt. Mislim da smo zaslu`eno pobijedili bez obzira na igra~a manje, ali me je stid da netko dijeli pravdu na ovakav na~in - rekao je [paco nakon utakmice aludirav{i na su|enje.

FleS

Aktuelno

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

4

Zlatan Muslimovi}, napada~ na{e reprezentacije i PAOK-a

Vaha nema {ansi u Solunu
Jo{ nije spreman za utakmice Na na{em terenu su padale i ve}e ekipe od Dinama - ka`e Muslimovi}
latan Muslimovi}, reprezentativac BiH i napada~ gr~kog PAOK - a uspje{no se oporavlja nakon operacije bruha, zbog ~ega na{ stru~ni {tab nije na njega ra~unao za susrete protiv Luksemburga i Francuske. U me|uvremenu Zlatan se puno bolje osje}a i ve} trenira po posebnom programu. - Jo{ nisam spreman za utakmice. Tako sam propustio i posljednji prvenstveni duel protiv Olimpijakos Volosa, ekipe za koju od ove sezone brani Eldin Jakupovi}.

Tirana je na{a {ansa
Zbog izjava Josipa Ku`ea, selektora Albanije pojedini na{i reprezentativci jedva ~ekaju susret u Tirani.

Z

Muslimovi}: Poraz od Francuske ne smatram velikim kiksom

- Prije svega svako ima pravo na svoje mi{ljenje. Neka Ku`e govori {ta ho}e, ali mu ne}e biti lako nakon susreta. Tirana je na{a {ansa. Svjesni smo {ta bi nam zna~ila ta tri boda - govori Zlatan. nama.
Ho}ete li vi biti spremni za taj duel?

- Optimista sam. Dobro se osje}am i mislim da }u konkurisati za mjesto u timu. Trener je taj koji odlu~uje ho}u li dobiti odre|enu minuta`u.
Kako komentari{ete rezultate na{e reprezentacije u prva dva kola kvalifikacija?

PAOK dobro igra ne samo u doma}em prvenstvu, nego i na evropskoj sceni.

- Jo{ smo bez poraza u {ampionatu Gr~ke. To je ono {to nas sve mo`e obradovati. S druge strane u Evropskoj ligi smo osvojili bod na gostovanju u Belgiji, kod Klub Bri`a. ^ak smo bili i bolji. Trebali smo pobijediti. Ipak, ni ovako nismo nezadovoljni.
U va{oj grupi se jo{ nalaze Viljareal i Dinamo. Va{ komentar?

- Nisam bio na licu mjesta i te{ko je ne{to vi{e kazati. U svakom slu~aju, nije nam trebao poraz od Francuske. Me|utim, to ne smatram nekim velikim kiksom. Smatram da }e ekipa Lorana Blana do kraja kvalifikacije sve gostuju}e utakmice rije{iti u svoju korist.
Od vas se mnogo o~ekuje u nastavku kvalifikacija.

- Tim iz [panije je prvi favorit grupe. Ipak, ve} su pokazali odre|ene slabosti, jer su pora`eni u Zagrebu. Taj rezultat nisam o~ekivao. @5: U narednom kolu u

Solunu gostuje Dinamo, koji pod trenerskom palicom Vahida Halilhod`i}a zna samo

za uspjehe. - Vaha i njegova ekipa nemaju {ta tra`iti u Solu-

nu. Sigurno }emo osvojiti tri boda. Iako su oni na Maksimiru o~itali lekciju

Viljarealu, trebaju biti svjesni da su na na{em terenu padale i ve}e ekipe od Di-

- Sada je najva`nije da se vratim u formu, u kojoj sam se nalazio prije operacije. Bit }e golova, u to uop}e ne sumnjam. Znam da imamo dobru reprezentaciju, koja ima snage i znanja da se plasira na naredno veliko takmi~enje - kazao je Muslimovi}. Z. ].

Boris Pand`a briljira u dresu Mehelena

Sada su nam ambicije porasle
Mnogi su sumnjali u moje igra~ke kvalitete, ali i u izbor nove sredine - ka`e Pand`a
Boris Pand`a, reprezentativac BiH za kratko vrijeme je postao itekako bitan igra~ za Mehelen, ekipu koju je poja~ao u ljetnom prijelaznom roku. I tada je Boris izjavio da je napravio odli~nu stvar, {to je napustio ekipu sa Poljuda. - Ispostavilo se da sam napravio veliku stvar za svoju karijeru. Mnogi su sumnjali u moje igra~ke kvalitete, ali i u izbor nove sredine. Me|utim, mislim da sam sto posto bio u pravu, kada sam se odlu~io za dolazak u Belgiju.
Pand`a je protiv Standarda postigao gol i svom timu donio vrijedna tri boda. esli protivni~ku mre`u.

- Odigrali smo sjajno. Znali smo, odakle nam prijeti najve}a opasnost. Tako smo se i postavili na terenu. Tokom ~itavog me~a smo bili bolji. Po zavr{etku susreta, cijeli stadion je skandirao moje ime. Osje}aj je bio nevjerovatan.
[ta mo`e Mehelen napraviti ove sezone?

- Prilikom svakog prekida idem u protivni~ki kazneni prostor. Tra`im svoju {ansu. Tako je bilo i protiv Standarda. Postigao sam lijep gol i to u samom fini{u susreta. Mojoj radosti nije bilo kraja.
Niste dugo u klubu, a vjerujete li da }ete se uskoro na}i na meti ve}ih klubova?

- Sada su nam ambicije porasle. Ipak, treba biti realan i kazati da mi nemamo tim za velike stvari. Lijepo je {to smo trenutno u vrhu.
Iako ste stigli kao rje{enje u odbrani, u dosada{njih sedam kola, dva puta ste zatr-

- O tome jo{ nisam razmi{ljao. Ako stigne neka ponuda, onda }u sjesti sa ~elnicima kluba i o svemu popri~ati. Nije korektno da mislim o odlasku, a ovdje sam tek dva mjeseca.
Usluge ovog defanzivca nije koristio selektor Su{i} na po~etku kvalifikacija.

Dialiba je paklen igra~
Protiv Standarda u timu se na{ao Bubakar Dijaliba, nekada{nji napada~ tima sa Grbavice.

- Bitno je da sam na spisku. Nema mi druge neko ~ekati svojih pet minuta.
Nadate li se nastupu protiv Albanije?

- Dialiba je paklen igra~. U to nema sumnje. Dobro radi na treninzima. Pitanje je samo dana, kada }e „eksplodirati“. U svakom slu~aju najvi{e vremena provodim sa njim - govori Boris.

Pand`a: U dobroj formi }e dobiti {ansu za igru.
Pratite li igre Hajduka, va{eg biv{eg kluba?

- Prije svega o~ekujem poziv. Moje je da se pojavim na vrijeme u Sarajevu, a postoje ljudi koji odlu~uju ko

- Koliko mi to dozvole obaveze. Znam da su nesretno pora`eni u Gr~koj. O~-

ekujem da se ove sezone bore za naslov prvaka - kazao je Pand`a. Z. ].

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

5

Vedad Ibi{evi}, napada~ Hofenhajma otkriva

Zadobio sam nezgodnu povredu zgloba
Upitan za me~ protiv Bajerna O me~u u Tirani sam ve} po~eo razmi{ljati - ka`e Ibi{evi}

N

jema~ki prvoliga{ Hofenhajm osvojio je vrijedan bod na gostovanju kod Kajzerslauterna (2:2). Tako je ekipa trenera Rangnika i nakon ~etvrtog kola ostala nepora`ena. - Zadovoljni smo ~injenicom da smo izbjegli poraz, jer smo u jednom trenutku imali gol zaostatka. Me|-

utim, nismo odigrali odgovorno. Ja bih rekao da nismo bili previ{e agresivni - bile su prve rije~i Ibi{evi}a.
Ipak, aktuelni prvak Njema~ke Bajern je glatko izgubio na gostovanju u Kajzerslauternu.

do toga nismo do{li i sada treba izvu}i pouke iz ovog susreta.
Niste vi{e lideri na tabeli.

- To je istina, ali mi ne razmi{ljamo o drugima. Nakon tri vezane pobjede, svi su o~ekivali nova tri boda. Ipak,

- Tako je to u Njema~koj. Majnc je ove sezone najprijatnije iznena|enje. Sve su utakmice rije{ili u svoju korist. Me|utim, prvenstvo je tek po~elo. Male su {anse da oni ostanu na vrhu.
U prva ~etiri kola postigli

Ibi{evi} je vodio `estoke duele sa igra~ima Kajzerslauterna

Salihovi}a bole le|a
Sejada Salihovi}a, trener Hofenhajma rijetko mijenja. Me|utim, protiv novog prvoliga{a na{ internacionalac je u samom fini{u susreta morao iza}i iz igre. - Sejada su tokom ~itave sedmice mu~ila le|a. Osje}ao je stra{ne bolove. Me|utim, stisnuo je zube i zaigrao protiv Kajzerslauterna. Me|utim, nije mogao do kraja izdr`ati. Ipak, svi u klubu su optimisti i vjeruju da }e Sejo biti spreman za duel za gigantom iz Minhena - rije~i su Ibi{evi}a.
ste samo jedan gol. Vjerovatno niste zadovoljni svojim u~inkom. Jeste li mogli bolje?

- Svakako da je moj posao postizati golove. Ipak, nemam razloga da se ne{to pretjerano ljutim. Ekipa igra dobro, a najmanje je va`no ko }e biti strijelac. Za mene je dobro {to ulazim u gol {anse, a vjerujem da }e i mene krenuti.
Ve} danas (utorak) u okviru 5. kola Bundes lige u goste vam sti`e prvak Bajern. Va{a o~ekivanja?

Salihovi} proslavlja gol sa Sigurdsonom

- Prije svega moj nastup na toj utakmici je pod znakom pitanja. Razlog je povreda zgloba koju sam zaradio u fini{u me~a protiv Kajzerslauterna. Radi se o nezgodnoj povredi. Poslije me~a sam imao i jake bolove. ^ast svakom igra~u u Njema~koj je igrati protiv Bajerna. Oni, ove sezone nisu dobro otvorili {ampionat, ali su i dalje prvi favoriti za osvajanje nove krune. Na{ cilj }e biti da im poku{amo nametnuti svoj stil igre.
Nadamo se da }ete ubrzo

sanirati povredu, jer ve} narednog mjeseca na{a reprezentacija igra kvalifikacijski susret protiv Albanije.

- Ljekarski pregled je pokazao da se ne radi o te`oj povredi. Ako ne budem igrao protiv Bajerna, onda }u se vjerujem protiv Kelna ve} vratiti u tim. O me~u u Tirani sam ve} po~eo razmi{ljati. Bit }e za nas to nezgodno gostovanje. Albanija puno bolje igra na svom terenu, nego u gostima. Ipak, za{to ne re}i da sam optimista - kazao je Ibi{evi}. Z. ].

Mensur Mujd`a, reprezentativac BiH, ponovo igrao cijeli me~ za svoj tim

Pi{emo novu historiju Frajburga
Nanizali tri pobjede Mi na na{em terenu mo`emo pobijediti i najve}e ekipe - smatra Mujd`a
Ekipa Frajburga je najprijatnije iznena|enje dosada{njeg dijela Bundes lige. Tim na{eg reprezentativca Mensura Mujd`e, na svom kontu ima osvojenih devet bodova. - Niko nije od nas o~ekivao ovakav start. Naro~ito da pobijedimo Ajntraht u gostima. Me|utim, mi smo ipak pokazali da se u ovom trenutku nalazimo u velikoj formi.
Gledano statisti~ki Frajburg nikada nije bolje otvorio sezonu.

Zagreb je u krizi
Va{ biv{i tim Zagreb je promijenio trenera.

- Dobro su otvorili sezonu. Me|utim, o~igledno je da se nalaze u krizi. O~ekujem da se ubrzo vrate na pravi kolosijek. Novi trener Luka Pavlovi} dobro poznaje ekipu, {to je od velike va`nosti. Kao {to znamo, ove sezone dosta ekipa ispada iz HNL-a, a ja sam vi{e nego ubije|en da }e „pjesnici“ naredne sezone igrati u Prvoj ligi - optimista je Mensur. - Ma ne. I dalje nam je jedini cilj opstanak u ligi. Ni{ta nas drugo ne interesira. Ne smije nas zavarati ni sada{nji pogled na tabelu. Ipak, mi nemamo veliki bud`et da se mo`emo nositi sa Bajernom, [alkeom, HSV-om...
U narednom kolu u goste vam sti`e [alke 04 koji katastrofalno igra na po~etku sezone. Va{a o~ekivanja?

- Ponosan sam {to sam dio ekipe koja pi{e novu historiju Frajburga. Ovo je najbolji start u historiji kluba. Samo da ova bajka {to du`e potraje.
Ponovo ste na terenu proveli svih devedeset minuta.

- Tim trenera Feliksa Magata je favorit. Me|utim, mi na na{em terenu mo`emo pobijediti i najve}e ekipe. Ne}e nam biti lako, ali svi u klubu su optimisti. Bili bismo zadovoljni i sa jednim bodom.
Selektora Su{i}a mo`e radovati forma na{ih igra~a uo~i duela sa Albanijom u Tirani.

- Samo radim svoj posao. Trener je taj koji je za sada zadovoljan mojim izdanjima. Vjerujem da }e tako biti i u nastavku sezone. Uostalom, nanizali smo tri pobjede, tako da nema razloga da se ne{to u timu mijenja. Mujd`a: Ne}e nam Da li su porasle ambicije kluba, biti lako protiv Albanije nakon sjajnog starta?

- ^injenica je da nam ne}e biti lako protiv Albanije, koja je nezgodan rival. To se naro~ito odnosi na igru pred svojim navija~ima. Ipak, ne bje`im od ~injenice da smo mi favoriti i da se tako trebamo postaviti na terenu - istakao je Mujd`a. Z. ].

Aktuelno
Goran Vu~evi}, Hajdukova nogometna legenda

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

6

U Barcelonu sam do{ao na insistiranje Krojfa
Zbog povreda rano okon~ao karijeru Skaut Barcelone BiH ima odli~ne i talentirane nogometa{e, i uz potrebnu sre}u mo`e se plasirati na Euro - rije~i su Vu~evi}a

Vu~evi}: Reprezentacija Hrvatske nema pravo na novi kiks

S

Razgovarao: Miralem DEMIROVI]

N

ogometna biografija Gorana Vu~evi}a je, uistinu, veoma interesantna i bogata. Ovaj markantni Spli}anin se rodio 18. maja. 1971. godine, a prve nogometne korake pravi, razumljivo, u Hajduku. Pozicija veznog igra~a je omogu}avala Vu~evi}u da iska`e kreativnost i lucidnost u igri svojstvenu samo nogometnim znalcima. Odlikovao se i izuzetnom tehnikom, a sve to je 1988. godine rezultiralo prekomandom u seniorski sastav „bilih“ sa kojim 1992. godine osvaja naslov prvaka Hrvatske. Prikazanim igrama mladi nogometa{ skre}e pozornost skauta Barcelone ~iji trener je bio slavni Nizozemac Johan Krojf (Cruyff). Prelaskom u Barcelonu, Vu~evi} ne dobija adekvatnu priliku kako bi iskazao sav rasko{ni talenat kojim je obilovao. I administrativna barijera koja je limitirala broj stranaca koji mogu nastupati u timu, tako|er je bila nepremostiva. Istekom sedmogodi{njeg ugovora sa Barcelonom, Vu~evi} prelazi u njema~ki FC Koln u kojem ostaje do 1999. godine. Potom je uslijedio povratak u Hajduk gdje 2000. godine zavr{ava aktivnu karijeru.

„bilih“. Za najbolju selekciju Hrvatske je upisao, za igra~a njegovih referenci, skromna ~etiri nastupa. Ime Gorana Vu~evi}a je ve} upisano u legende hrvatskog nogometa. Bez ikakve sumnje, apsolutno zaslu`eno.
Kada i u kojem klubu ste stekli prva nogometna znanja?

- Na stadion Poljud, u NK Hajduk, do{ao sam 1981. godine, sa nepunih deset godina. Tu sam pro{ao sve uzrasne kategorije do prve mom~adi.
Naslov prvog pobjednika hrvatskog nogometnog prvenstva 1992. godine je pripao Hajduku, a Va{ doprinos u osvajanju te titule je neprocjenjivo veliki. Kojih saigra~a se sje}ate iz tog povijesnog perioda, te koji trener je bio na ~elu mom~adi?

ka i to sa 17 godina. Kontinuitet odli~nih nastupa kako u klubu, tako i u reprezentaciji, bio je razlog interesa za mene od strane tako velikog kluba kao {to je Barcelona. Taj prelazak sam shvatio kao svojevrsnu nagradu i meni se, a imao sam samo dvadeset jednu godinu, ostvario i drugi san. Impresije su nezaboravne, iskustvo neprocjenjivo, {to drugo re}i.

Poznato je da je Hajdukova omladinska {kola oduvijek bila prepoznatljiva, a za nju je vezan i po~etak moje trenerske karijere. Danas sam voditelj omladinske {kole i skaut reprezentacije, a Hajduk i Dinamo, po tradiciji, {koluju i „proizvode“ odli~ne mlade nogometa{e“
su Vam bili saigra~i u B timu Barcelone?

mom~ad. U to vrijeme, sa mnom je igrao dana{nji trener Barse Pep Gvardiola.
Kakve utiske nosite iz njema~ke Bundes lige?

- Nastupao sam nepune tri sezone za Keln. Bilo je to za mene jo{ jedno veliko iskustvo, a za Njema~ku me ve`u divni utisci.
Nogometni stru~njaci su slo`ni u konstataciji da je splet okolnosti utjecao da ne iskoristite u cijelosti ogroman potencijal kojim ste raspolagali. Cijene}i vremensku distancu, kakav je Va{ komentar?

- Nakon propusta i neodlaska na Svjetsko prventsvo, jednostavno nemamo pravo na novi kiks. Uvjeren sam da imamo odli~an stru~ni sto`er i igra~e, te duboko vjerujem u siguran plasman na naredni Euro.
Nadamo se da pratite i nastupe selekcije Bosne i Hercegovine. Mogu li izabranici selektora Su{i}a, po Vama, ispuniti o~ekivanja nogometne javnosti u na{oj zemlji i kona~no ostvariti plasman na jedno veliko takmi~enje?

- Zanimljivo je da nas je tada vodio aktualni trener Hajduka Stanko Poklepovi}. Ekipa je bila sastavljena od niza odli~nih nogometa{a i ljudi kao {to su, izme|u ostalih, [timac, Bili}, Jeli~i}, Kozniku...
Iste godine ste progla{eni najboljem nogometa{em HNL-a u toj sezoni. Koliko Vam je zna~ila to priznanje od strane „sedme sile“ u nastavku karijere?

Igrao sa Gvardiolom
Na `alost, Va{ rasko{ni talenat niste imali priliku u potpunosti iskazati, jer je konkurencija u katalonskom klubu bila izuzetno jaka. Ko

- UEFA propisi su dozvoljavali istovremeni nastup samo tri stranca u timu. U to vrijeme, Barcelona je osvojila Ligu prvaka, a konkurencija u ekipi je bila izuzetno velika. Pomenut }u samo neka imena kao {to su Romario, Stoi~kov, Kuman, Laudrup, Figo i Had`i, tako da sam, uglavnom, igrao za B mom~ad gdje sam upisao 63 nastupa i postigao 10 golova. Naravno, zabilje`io sam i nekoliko nastupa za prvu mom~ad. ^ovjek koji je najvi{e inzistirao na mom dolasku je bio slavni Johan Krojf, i to je bio razlog {to mi nije bilo te{ko igrati za B

- Veliki broj neugodnih ozljeda, te pomenuti UEFA propisi, na `alost, diktirali su da moja karijera nije i{la `eljenim tokom. Ali, kada sve sumiram, veoma sam zadovoljan u~injenim. Sudbina sporta{a je takva.

Blizu kona~nog cilja
- BiH zaista obiluje talentiranim i odli~nim igra~ima. To vam sigurno daje za pravo da se realno

Rivalstvo sa Dinamom
Relativno rano, sa nepunih 29 godina `ivota, zavr{avate aktivnu igra~ku karijeru. Koji razlozi su uzrokovali ovakav epilog?

Ostvarenje snova
Trener u omladinskim pogonima svog prvog kluba postaje 2004. godine. Nepunu polusezonu vodio je i prvi tim Hajduka. I pored pozitivnog skora, na vlastiti zahtjev, odstupa sa mjesta {efa stru~nog sto`era

- Priznanje koje ste spomenuli je ujedno bio i uspjeh svih mojih suigra~a. Meni osobno, kao mladom igra~u, „@uta majica“ SN-a je predstavljala dodatni motiv u daljem radu i dokazivanju.
Kao izuzetno mlad i perspektivan nogometa{, prelazite u redove nogometnog giganta kakav je Barcelona. Kakve impresije i iskustvo nosite iz tog vremena?

- Imao sam osam operativnih zahvata na oba koljena. Kada sam uvidio da ne mogu pru`iti ono {to `elim, a to je uvijek bio maksimum, donio sam odluku da se povu~em iz nogometa.
U ulozi trenera ste se aktivirali 2004. godine i to veoma uspje{no. Rad u omladinskim pogonima Hajduka Vam, uo~ljivo je, predstavlja zadovoljstvo. Kako komentirate rivalitet sa Dinamom i u toj konkurenciji?

Veliki broj neugodnih ozljeda, te UEFA propisi, na`alost, diktirali su da moja karijera nije i{la `eljenim tokom. Ali, kada sve sumiram, veoma sam zadovoljan u~injenim“

- Kao prvo, meni se ostvario veliki san da zaigram za prvu mom~ad Hajdu-

Trenerska akademija
Va{a apstinencija od nogometa je potrajala nepune ~etiri godine. ^ime ste se bavili za to vrijeme?

- Poznato je da je Hajdukova omladinska {kola oduvijek bila prepoznatljiva, a za nju je vezan i po~etak moje trenerske karijere. Danas sam voditelj omladinske {kole i skaut reprezentacije, a Hajduk i Dinamo, po tradiciji, {koluju i „proizvode“ odli~ne mlade nogometa{e. Stoga su utakmice izme|u na{ih klubova veoma kvalitetne i sa dozom pozitivnog rivalstva.
Zapo~ele su kvalifikacije za predstoje}i Euro. Kakva su Va{a o~ekivanja kada je u pitanju reprezentacija Hrvatske?

nadate dolasku do kona~nog cilja, a to je plasman na Euro. Naravno, uz sve }e vas morati pratiti i sre}a. Moram naglasiti da se iznimno radujem {to sam direktno bio povezan sa dovo|enjem Ibri~i}a u Hajduk, a poslije sam se i kao njegov trener uvjerio o kako maestralnom igra~u je rije~. Va{u reprezentativnu vrstu sa~injavaju igra~i koji igraju diljem Evrope, i vi to morate rezultatski materijalizirati.
Na kraju nam recite ne{to o Va{im sportskim planovima u vremenu pred nama.

- Moj `ivot je vezan za nogomet, tako da sam iskoristio to vrijeme da upi{em i zavr{im trenersku akademiju. Ujedno sam bio i skaut Barcelone za podru~je nekada{nje Jugoslavije. U dresu bundesliga{a Kelna

- Osnovni cilj mi je, za vrijeme trajanja ugovora sa Hajdukom, ustrojiti omladinsku {kolu po najvi{im svjetskim standardima. A nakon toga, vidjet }emo {to }e vrijeme donijeti i pokazati - istakao je Vu~evi}.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

7

Vahid Halilhod`i}, trener Dinama, najtra`eniji ~ovjek u Hrvatskoj

Jedva ~ekam da
I dalje smatra da ga ~eka mukotrpan posao Ve} sam po~eo tra`iti slabe ta~ke u igri PAOK-a, narednog protivnika u Evropskoj ligi - poru~uje Halilhod`i}
Bosanac Vahid Halilhod`i} je najtra`enija osoba u Hrvatskoj. Kako i ne bi kada je trener Dinama za ne{to vi{e od mjesec od ekipe koja je strijepila pred susrete protiv Istre, Karlovca, Vara`dina stvorio tim koji }e je kadar pobje|ivati i ekipe iz [panije, lige koja je po mnogima najja~a u svijetu. Uostalom, [panija je aktuelni svjetski i evropski prvak. Karizmati~ni Vaha je nakon duela sa Viljarealom sebi dao malo odu{ka, a onda je pripremio ekipu da osvoje nova tri boda u gradskom derbiju protiv Zagreba. - Ove su mi pobjede najsla|e. Me|utim, zaista je bilo te{ko. Nije lako igra~ima iz glave izbaciti „mu{ice“, nakon briljantne pobjede nad ekipom iz [panije u okviru Evropske lige. Zadovoljan sam i sa minimalnom pobjedom nad Zagrebom
Otkako ste preuzeli Dinamo na Maksimir se vratila i publika.

skinemo Hajduk sa vrha
jduk ima dobrog trenera i kvalitetne igra~e.
U narednom kolu igrate protiv Lokomotive, ekipe koja je filijala Dinama.

- I dalje me ~eka mukotrpan posao. Nije ovo ni{ta. Kod mojih igra~a sam primijetio da jo{ mogu napredovati. Neki su me ~ak i prijatno iznenadili. Ne bih ih `elio imenovati, jer to nije moj stil. Na{i navija~i su zaista odli~ni. I protiv Zagreba ih je bilo dosta.
Va{ tim je trenutno drugi na tabeli. Sigurno vam nije prijatno gledati u le|a ljutom rivalu. Va{ komentar?

- Ne}e nam biti lako. Svi se `ele nametnuti protiv Dinama. Ipak, vjerujem u svoju ekipu, kako bismo napravili {to bolju uvertiru za nastavak takmi~enja na evropskoj sceni.
Viljareal je za Vas pro{lost. Kako se mislite nositi sa gr~kim PAOK-om koji je u Belgiji osvojio bod u prvom kolu?

- Jedva ~ekam da skinemo Hajduk sa vrha. Polako, do}i }e i taj dan. Najbitnije je da mi postepeno di`emo formu.
Kako komentari{ete pobjedu Hajduka na Kantridi?

- Nisam iznena|en. Ha-

- Ve} satima gledam CD sa njihovih utakmice. Analiziram protivnika po svim linijama tima. Tra`im slabu ta~ku. Nema dileme da nas ~eka kvalitetan tim koji je ranije eliminisao Fenerbah~e. Uz to svi znamo kakva atmosfera vlada na terenima u Gr~koj.
Na{ reprezentativac i napada~ ekipe iz Soluna Zlatan Muslimovi} najavljuje sigurnu pobjedu svoje ekipe.

Skender novo poja~anje
Nakon povrede Filipa Lon~arevi}a, na gol „modrih“ je stao talentovani Ivan Kelava. Ipak, uprava Dinama nije `eljela ni{ta rizikovati, pa su u me|uvremenu dogovorili dolazak jo{ jednog golmana. Rije~ je o iskusnom Marinu Skenderu, koji je do ljeta bio ~lan Zagreba. On }e u narednom periodu biti alternativa za Kelavu, ina~e standardnog mladog reprezentativca Hrvatske.

- Mo`e, on pri~ati {ta ho}e. Vaha se ne boji niti jedne ekipe u Evropi - rije~i su Halilhod`i}a, koji je po ko zna koji put potvrdio da `eli sa Dinamom igrati u Ligi prvaka. Z. ].

Halilhod`i} na utakmici sa Viljarealom: Mo`e Muslimovi} pri~ati {ta ho}e
(Foto: AFP)

Haris Vu~ki}, igra~ Njukastla

BiH ima fantasti~ne igra~e
Iako je odu{evio ~elnike ekipe sa San Siram, ipak nije obukao dres Milana
Haris Vu~ki}, talentovani veznjak, karijeru je po~eo u slovena~kim Dom`alama. Pro{ao je sve selekcije ovog kluba, da bi potom i debitovao za prvi tim. Ipak, nije se naigrao u slovena~koj ligi. Naime, brojni skauti su primjetili njegov ogroman potencijal, pa se tako ovaj igra~ obreo na probi u Milanu. - U Italiji mi je bilo super. Odu{evio sam ~elnike ekipe sa San Sira. Ipak, ne{to se iskomplikovalo, pa sam morao tra`iti novu sredinu ili se vratiti u Sloveniju. U me|uvremenu se javio Njukastl i tako sam stigao me|u „svrake“. Ve} godinu ipol ste ~lan Njukastla. Kako ste se sna{li u Engleskoj? - Od januara 2009. godine sam u ovom klubu. Za sada mi je odli~no. Nemam razloga da se `alim. Sretan sam zbog ~injenice da smo se ekspresno vratili u Premijer ligu. Koje su ambicije va{eg tima u ovoj sezoni? - Samo da ostanemo u ligi. Ni{ta nas drugo ne zanima. Dobro je da smo slavili u gostima kod Evertona. Strijelac jedinog gola je bio Ben Arfa. On }e biti veliko poja~anje za nas. Prije izvjesnog vremena spominjao se va{ prelazak u Man~ester junajted. Koliko u tome ima istine? - I ja sam u medijima ne{to o tome ~itao. U svakom slu~aju ~ast mi je {to se moje ime spominje u kontekstu kao mogu}e poja~anje ebgleskog giganta. Kada sam stigao u Njukastl, potpisao sam trogodi{nji ugovor. S obzirom na to da

Upoznao se sa Senijadom Ibri~i}em
vu~ete korijere iz BiH, jeste li imali priliku upoznati Asmira Begovi}a, reprezentativca BiH i golmana Stouka? - Ne. Me|utim, o njemu sam dosta toga pro~itao u novinama. Kada moj tim bude igrao protiv Stouka, vjerujem da }u se upoznati sa njim. Pro{li ste sve mla|e reprezentativne selekcije Slovenije. Trenutno igrate za mladu reprezentaciju. Nadate li se uskoro pozivu selektora Keka u „A“ tim? - Tek sam nedavno napunio osamnaest godina. Moje vrijeme tek dolazi. Za sada sam u mladoj selekciji i nedavno sam protiv Belgije pru`io dobru partiju. E, sada kada }u dobiti poziv u najbolju selekciju, to stvarno ne znam. Razmi{ljate li o nastupu za BiH? - U dogovoru za ovaj razgovor, kazao sam da ne `elim odgovoriti na ovo pitanje. Mo`emo li nastaviti dalje. Dobro, koliko poznajete ekipu koju sa klupe vodi Safet Su{i}? - Gledao sam neke utakmice. BiH ima fantasti~ne igra~e. Prije svih bih spomenuo D`eku i Misimovi}a. Ina~e, imao sam priliku upoznati jednog reprezentativca BiH. O kojem je igra~u rije~? - O Senijadu Ibri~i}u. Upoznali smo se u Sloveniji. On je bio sa Hajdukom na pripremama, a ja sa juniorskom selekcijom. Ba{ smo se lijepo ispri~ali - istakao je Vu~ki}, koji je ro|en u Ljubljani, a ~iji mla|i brat Alen igra za Olimpiju. Z. ].

Vu~ki}: Za sada mi je odli~no u Njukastlu

Ronaldo kao uzor
Iako Haris svla~ionicu dijeli sa Ben Arfom, Kerolom, Smitom, on se i dalje divi potezima zvijezde Reala. - Ronaldo je bio i ostat }e moj idol. Za mene je on najbolji igra~ dana{njice. Uostalom, da nije tako ne bi bio ~lan „kraljevskog kluba“. Volio bih ga jednog dana upoznati - rije~i su Harisa.

Aktuelno

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

8

Vladimir Petrovi} Pi`on, novi selektor Srbije

Moja `elja je da Su{i}a sretnem na Euru
Siguran da BiH ima dobar tim Poznaje ve}inu igra~a koji danas nose dres Srbije Reprezentacija Rumunije je u rasulu - govori Petrovi}

O

dlukom Izvr{nog odbora Fudbalskog saveza Srbije, Vladimir Petrovi} Pi`on je novi selektor Srbije. On }e na ovoj funkciji zamijeniti Radomira Anti}a, iako je ovaj odveo reprezentaciju Srbije na Mundijal. Petrovi}, koji se trenerskim pozivom bavi od 1989. godine, najve}i uspjeh je postigao sa mladom reprezentacijom Srbije i Crne Gore plasmanom u finale [ampionata Evrope 2004. godine u Njema~koj. Petrovi} je u dosada{njoj karijeri bio trener Crvene zvezde, Vojvodine, bjeloruske Slavije, kineskog Dalijena, a donedavno je sjedio nas klupi rumunskog Temi{vara.

Evropi i svijetu. Tako|er, ovo potvr|uje ~injenicu i da, nije neskromno ako to ka`em za sebe, veliki igra~i mogu biti uspje{ni na klupi klubova i reprezentacija.
^eka vas te`ak posao. Va{ prethodnik Radomir Anti} je imao prili~no uspjeha u svom radu. Sla`ete li se sa na{om konstantacijom?

- Radomir je odveo selekciju na SP i to treba cijeniti. E, sada ne bih `elio ulaziti u detalje, zbog ~ega je smijenjen. To ne bi bilo ni lijepo sa moje strane. Nikada nisam volio pri~ati o kolegama.
Koliko poznajete tim Srbije?

Te`ak posao
- Iako sam u gu`vi, za vas }u na}i malo vremena - bile su prve rije~i Petrovi}a, nakon {to smo mu ~estitali na imenovanju za selektora Srbije.
Zanimljivo je da }e Vam selekcija Srbije biti tre}a reprezentacija koju }ete voditi.

- Prili~no dobro. Pa, ve}inu igra~a sam vodio u mladoj selekciji, kada smo u Njema~koj osvojili drugo mjesto na Evropskom prvenstvu. Tu prije svega mislim na Vidi}a, Ivanovi}a, Krasi}a, Stojkovi}a, Lazovi}a... Neke sam trenirao u Crvenoj zvezdi, kao naprimjer kapitena Stankovi}a. Ne}e mi trebati puno vremena da poslo`im kockice, onako kako ja to mislim.
Ho}ete li ra~unati na Klea, lucidnog napada~a Partizana?

- Bio sam selektor Kine i Kuvajta. Ipak, ovo je za mene ne{to sasvim drugo. Do{ao sam na ~elo jedne reprezentacije koja u`iva ugled u

Petrovi}: Potpisao ugovor do novembra naredne godine
Srbija je u posljednjem kvalifikacijskom susretu remizirala protiv Slovenije. Da li je to po vama veliki kiks?

- To vam stvarno ne mogu kazati. Te{ko je o tome govoriti u ovom trenutku.

Pla}a 20.000 eura
Zanimljivo je da }e Petrovi}, koji je ina~e „~etvrta Zvezdina zvijezda“ imati mjese~nu platu koja }e iznositi 20.000 eura. To je mnogo manje, nego {to je tra`io Anti} (spominjala se cifra oko 80.000), a puno vi{e nego {to na{ selektor Su{i} ima. Naime, Su{i}eva mjese~na plata iznosi 5.000 eura. - Nije trenutak da pri~amo o novcu - obrazlo`io je Pi`on, koji je do marta ove godine bio trener Crvene zvezde. Kada je smijenjen nalazio se na prvom mjestu, {to je itekako zaboljelo najvatrenije navija~e tima sa Marakane.

- Tek je po~etak kvalifikacija. Odigrana su dva kola. Jo{ je mnogo bodova u igri. Ne smatram da je remi protiv Slovenije neuspjeh. Pa i oni su igrali ljetos na Mundijalu. To su izgleda mnogi zaboravili. U na{oj grupi prvi favorit je Italija.
Mo`ete li obe}ati ~elnicima FSS plasman na naredno EP?

novembra naredne godine, dakle, do kraja kvalifikacija. Ako odvedem tim u Poljsku i Ukrajinu, onda }u vjerujem dobiti novi mandat. U suprotnom ~eka me otkaz. To je i normalno u na{em poslu.

Francuzi i kriza
S obzirom na to da ste posljednji anga`man imali u Rumuniji, odli~no poznajete prilike oko te reprezentacije koja }e naredne godine igrati protiv BiH u kvalifikacijama.

- Reprezentacija Rumunije je u rasulu. Vidite da na svom terenu nisu mogli pobijediti ni Albaniju. Naime, otjerali su iz „repke“ svoje dvije najve}e zvijezde Mutua i Kivua. Zbog toga nemaju ni rezultata. Me|utim, sada postoji solucija da se oni vrate u tim. Ako do toga do|e to ne}e biti dobro za izabranike selektora Su{i}a.
Spomenuli ste Su{i}a. Kakvo o njemu imate mi{ljenje?

da on ima dobre igra~e na raspolaganju. BiH do sada ima tri boda na svom kontu, a samo sam vidio rezultat utakmice sa Ko{eva. Po rezultatu, rekao bih da su Francuzi ve} iza{li iz krize. Moja `elja je da Su{i}a sretnem na narednom Evropskom prvenstvu.
Zna~i vjerujete da BiH ima tim za velika djela?

- Potpisao sam ugovor do

- Pape je igra~ka legenda. @elim mu puno sre}e u trenerskon karijeri. Znam

- U to sam vi{e nego siguran. Trebate i vi novinari stvarati pozitivnu klimu kazao je Petrovi}. Z. ]OROVI]

Omerovi}: Primili smo gol pet minuta prije kraja susreta

Fahrudin Omerovi}, trener Fenerbah~ea o gradskom derbiju

Be{ikta{u smo trebali zabiti pet komada
Ve} smo se okrenuli narednom duelu protiv Kasimpa{e - ka`e Omerovi}
U Turskoj je igran veliki gradski derbi. Fenerbah~e je na svom terenu do~ekao Be{ikta{, a utakmica je zavr{ena nerije{enim rezultatom (1:1). - Jo{ u prvom poluvremenu smo trebali Be{ikta{u zabiti pet komada. Imali smo tri ~ista „zicera“. Jednostavno, na{i napada~i nisu bili na o~ekivanom nivou. U drugom dijelu susreta smo se nesvjesno povukli, {to je na{ rival itekako znao iskoristiti - ka`e Fahrudin Omerovi}, trener Fenerbah~ea. Za Be{ikta{ je jedini gol postigao Guti i to iz jedanaesterca. - Primili smo gol pet minuta prije kraja susreta. Nismo imali vi{e snage za ne{to vi{e. Ve} smo se okrenuli narednom duelu protiv Kasimpa{e. Iako Fener slabo igra u doma}em {ampionatu, a uz to su ispali iz Evrope, Ajkut i Omerovi}, imaju puno povjerenje ~elnika kluba. - Istina je da nismo krenuli onako kako su to mnogi o~ekivali. Ipak, treba imati u vidu da smo dosta promijenili igra~ki kadar. Uz to nam je kasno stigao Niang, koji se protiv Be{ikta{a upisao u listu strijelaca. Z. ].

Evropa
Sva|a trenera i napada~a Man~ester sitija

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

9

Finska

Man}ini optu`io Adebajora da je izmislio povredu
Bijesnog Togoanca su morali zadr`ati saigra~i kako ne bi napao menad`era
Do{lo je do velike sva|e izme|u togoanskog napada~a Emanuela Adebajora i menad`era Man~ester sitija Roberta Man}inija, nakon {to je trener optu`io nogometa{a da je izmislio povredu, javili su oto~ki mediji. Bijesnog Adebajora su navodno morali zadr`avati saigra~i kako ne bi napao Man}inija kad ga je ovaj optu`io za glumu. Incident se dogodio uo~i utakmice Premier{ipa protiv Blekburna (1:1).

Litmanen spa{ava Lahti
Posljednjeplasiranoj ekipi prvenstva Finske, Lahtiju, je pobjedu na gostovanju kod Oulua u 22. kolu donio 39 - godi{nji veteran Jari Litmanen. Nekad veliki nogometa{ Ajaksa, Barselone i Liverpula je postigao gol odluke za pobjedu svog tima 2:1 tako {to je u {esnaestecu primio uba~enu loptu sa desne strane na prsa, te se bacio na le|a i „{karicama“ pogodio ra{lje gola doma}eg vratara. Odigralo se to u 87. minuti utakmice. Tim je golom, svojim ~etvrtim ove sezone, najbolji finski nogometa{ u historiji produ`io nadu Lahtija u opstanak. ^etiri kola prije kraja prvenstva za pretpo-

Razmi{lja o Togu
Adebajor je ovih dana najavio i kako bi se mogao vratiti u redove reprezentacije Toga. Napada~ je napustio selekciju nakon Afri~kog kupa nacija, po~etkom godine, kada je vlada ove zemlje odlu~ila da ekipa ne nastupi u Angoli, zbog oru`anog napada pobunjenika u Kabindi. Man}ini: Napetost od po~etka Adebajor: Izgubio `ivce igra~a za izmi{ljanje povrede. ra i Man}inija postoji od dola- vom kolu Premier lige protiv Adebajor mo`da nije igrao do- ska Italijana u decembru Totenhema, nakon ~ega je nabro, ali nije tako neprofesiona- pro{le godine, a ove je sezone javio i kako napu{ta Istlands. lan da bi glumio povredu. Bio sve eskaliralo. To se, ipak, nije dogodilo, ali je bijesan - kazao je novinariNajprije je Togoanac izgu- ni odnosi izme|u njih dvojima izvor iz kluba. bio `ivce kada ga je trener ce o~ito nisu postali ni{ta boNapetost izme|u Adebajo- odlu~io ostaviti na klupi u pr- lji.

Litmanen: Poga|a u ~etrdesetoj sljednjom Hakom Valkeakoski Litmanenova ekipa zaostaje pet bodova uz utakmicu vi{e.

Prema njema~kim medijima

[apina namjestio 172 utakmice
Nastavlja se raspetljavati klupko oko namje{tanja rezultata, u koje je svoje prste upleo Hrvat Ante [apina, javljaju njema~ki mediji. Po pisanju Bilda i Der [pigela, [apina, koji je pritvoren od novembra pro{le godine, navodno je „uticao na rasplet 172 utakmice, od druge njema~ke do kanadske lige“, pi{e Bild. [apina i jo{ dvojica optu`enih Hrvata su, ka`e se dalje, kroz 6000 uplata u Aziji, u kojima se okrenulo oko 32,5 milijuna eura, zaradili ta~no 2.182,387 miliona eura. [apina je novac upla}ivao preko Londona na azijsko tr`i{te. U onim najte`im manipulacijama radilo se o upletenosti golmana, trojice odbrambenih igra~a i veznjaka u namje{tanje, objasnili su mediji.

Kako bi dokazao da je zaista povrijedio mi{i}, Adebajor je na slijede}i trening donio Man}iniju snimku svoje ozlije|ene noge. - Zaiskrilo je izme|u njih dvojice. Nema ni{ta gore od toga da menad`er optu`uje

Kup [vicarske

Drugo kolo austrijskog kupa

Ubjedljiva pobjeda Jang Bojsa
U prvom kolu Kupa [vicarske su jang Bojsi ujedljivo pobijedili ni`erazredni tim [pica sa 7:0. U timu kojeg vodi Vladimir Petkovi} nije bilo reprezentativac BiH Senada Luli}a, kojeg je bh. stru~njak odmarao, nakon lak{e povrede zadobivene u me~u protiv Francuske. Nije bilo ve}ih iznena|enja, pa su tako u dalje takmi~enje pro{li uglavnom svi favoriti, Cirih, Bazel, St Galen... N. C. Petkovi}: Odmarao Luli}a

Gol Had`i}a, Bukva i Muratovi} se patili
Efikasni su bili Eldar Topi} i Zlatko Junuzovi} koji su postigli pogotke u pobjedama svojih timova
Drugo kolo austrijskog OFB Kupa pro{lo je bez ikakvih iznena|enja pa prolaz u narednu rundu takmi~enja ostvarili svi favoriti. Ove sezone odli~ni Rid, za koji igra potencijalni reprezentativac na{e zemlje Anel Had`i}, pobijedio je ni`erazredni FC Vaidhofen a strijelac drugog goal za tim Rida bio je na{ internacionalac. Na kraju je bilo laganih i uvjerljivih 4:0 za tim bundesliga{a iz Rida. Uz dosta muke, do prolaska u naredno kolo strigao je [trurm koji je sa minimalnih 2:1 slavio u gostima kod regionlliga{a Parndorfa. Doma}ini su poveli golom iz penala u 58. minuti a preokret i pobjedu [turmu donijeli su iskusni Imre Sabi~ i Mario Has. Prvi je asistirao hrvaZlatko Junuzovi} bio je strijelac u, 3:0, pobjedi be~ke Austrije protiv amatera Kapfenberga za koje je nastupao 17 - ogodi{nji napada~ Armin Ma{ovi}. Efikasan je bio i Eldar Topi} koji je postigao jedini gol za svoju First Vienu na gostovanju kod regionalliga{a Voitsberga. Topi} je pogodio u 80. minuti i tako donio prolaz svom timu. Za Vienu je cijlu utakmicu igrao i Rade \oki}. Matersburg je, bez ka`njenog Nedeljka Mali}a, pobijedio Dornbirin i nagovijestio bolje dane u nastvaku sezone. „Zeleno - bijeli“ iz Matersburga su i na ovoj utakmici igrali sa igra~em manje jer je u 72. minuti isklju~en Peter [rapan. F. A.

Anel Had`i} (lijevo): Lagana tskom reprezentativcu Gordonu [idenfeldu koji je, u 82. minuti, pogodio za izjedna~enje a pobjedu i prolaz obezbijedio je Has golom u sudijskoj nadoknadi vreme-

pobjeda Rida na. Interesantno je da su njih dvojica, u 65. odnosno 59. minuti, zamijenili na{e internacionalce Harisa Bukvu i Samira Muratovi}a.

Evropa
Portugalci prona{li selektora

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

10
Venger u razgovoru sa sucem Atkinsonom

Dolazi Bento, Murinjo ostaje tu`an
@ao mi je {to ne}u voditi svoju nacionalnu ekipu, ali nemam pravo postavljati takve zahtjeve Realu
Portugalski savez }e za selektora svoje reprezentacije imenovati Paula Benta, nakon {to im je propao poku{aj da privremeno anga`iraju @ozea Munrinja, trenera madridskog Reala. nskom razgovoru sa predsjednikom portugalskog saveza @ilbertom Madailom. Biv{i trener Sportinga iz Lisabona Paulo Bento, koji je igrao za Benfiku, Sporting i Oviedo, radit }e na osnovu dvogodi{njeg ugovora. - @ao mi je i tu`an sam {to ne}u voditi svoju nacionalnu ekipu, ali nemam pravo postavljati takve zahtjeve prema Realu. Tu je situacija komplikovana - rekao je Murinjo poslije pobjede svog kluba nad Real Sosiedadom. Ne{to ranije je Murinjo podgrijao nade svojih zemljaka, izjavom da nema ni{ta protiv da preuzme reprezentaciju, ali da je odluka na Realu.

Bento: Dvogodi{nji ugovor

Menad`er Arsenala frustriran zbog su|enja

Vengeru prijeti kazna od saveza
Francuz je „poludio“ nakon {to je doma}i Sanderlend izjedna~io u petoj minuti suda~ke nadoknade, iako je trebalo igrati ~etiri
Murinjo: Otpala „posudba“ [panski mediji su javili da je predsjednik Reala Florentino Perez odbio „posuditi“ Murinja Portugalcima za dvije predstoje}e utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012, u telefoPortugal poslije lo{eg starta u kvalifikacijama za Euro, doma}eg remija 4:4 sa Kiprom i gostuju}eg poraza od Norve{ke, u oktobru u okviru Grupe H igra protiv Danske i Islanda u oktobru. Menad`er Arsenala Arsen Venger mogao bi biti ka`njen od Engleskog nogometnog saveza (FA) zbog pona{anja tokom utakmice 5. kola Premier{ipa protiv Sanderlenda (1:1). Francuski stru~njak je svoju ljutnju prema sucu Filipu Daudu najprije iskazao nakon {to je veznjak londonskog kluba Aleks Song u 55. minuti zbog grubog starta dobio drugi `uti karton. Drugi je put Venger „poludio“ nakon {to je doma}i Sanderlend izjedna~io u petoj minuti suda~ke nadoknade, pogotkom Darena Benta. Francuz je smatrao kako je Daud previ{e produ`io utakmicu, jer je ozna~eno da }e se igrati ~etiri minute nadoknade. - Ne `elim komentirati niti jednu odluku sudaca. Vidjeli ste utakmicu isto kao ja, ne pitajte me da komentari{em njihove odluke - ljutito se Venger obratio novinarima. Engleski mediji su izvjestili i kako je Venger neposredno nakon zavr{etka utakmice raspravljao sa ~etvrtim sucem Martinom Atkinsonom, a u jednom je trenutku je stavio ruke na njega, {to je zabranjeno. - Znam da se moralo igrati minimalno ~etiri minute nadoknade, ali se u tom vremenu nije desilo ni{ta zbog ~ega bi se utakmica morala dodatno produ`iti. Ipak, sada tu ni{ta ne mo`emo uraditi. To je frustiraju}e, ali moramo izvu}i iz svega neke pozitivne stvari - dodao je Venger. Francuz bi mogao zaraditi prijavu, a zatim eventualno i nov~anu kaznu ili u najgorem slu~aju vremensku suspenziju.

Kraj serije golmana „kraljeva“

Povreda Fabregasa
Nije samo gubitak dva skoro ve} osvojena boda pogodio Vengera. Francuz je zabrinut i zbog povrede tetive svog kapietan ^eska Fabregasa, kojeg je morao zamijeniti jo{ u prvom poluvremenu i vjerovatno na njega ne}e mo}i ra~unati na utakmicu Liga kupa protiv Totenhema u utorak.

Kasiljas pao poslije 601 minute

Upitan za Totenhem

Albiol: Povreda na pripremama

Oporavio se igra~ Reala

Kasiljas: Prvi gol u Primeri Pogodak koji je Raul Tamudo postigao za Real Sosiedad u porazu 1:2 od madridskog Reala u utakmici 3. kola Primere prvi je koji je Iker Kasiljas primio nakon odigrane 331 minute. Ova brojka se odnosi na slu`bene utakmice „kraljevskog kluba“ od po~etka sezone, susrete protiv Majorke (0:0), Osasune (1:0), Ajaksa (2:0) i spomenutog

protiv Sosiedada u kojem su pobjedu „kraljevima“ donijeli Di Maria i Ronaldo. Niz kapitena Real Madrida mo`e se i produ`iti ako se uzmu u obzir pripremne utakmice kluba u kojima je nastupao, protiv LA Galaksija, Bajerna, Standarda i Penarola. Time se dobiva impresivna brojka od 601 minute bez primljenog gola, serija kojoj je u subotu do{ao kraj.

Raul Albiol po~eo trenirati
Odbrambeni igra~ Real Madrida Raul Albiol uspje{no je okon~ao prvi trening nakon oporavka od povrede ~lanka, zadobivene toko priprema u predsezoni. Biv{i igra~ Valensije se povrijedio u prijateljskom susretu sa belgijskim Standardom u avgustu i od tada nije bio na raspolaganju treneru @ozeu Murinju. [panski reprezentativac je ovih dana po~eo sa laganim treninzima i jo{ radi odvojeno od ekipe, a o~ekuje se da }e ubrzo dosti}i potrebnu fizi~ku formu za nastupe.

Bundes liga
U utorak i srijedu se igra 5. kolo

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

11

Bavarci se „pale“ u Sinshajmu?
U jednom od derbija Hofenhajm do~ekuje Bajern li [alke zaustaviti Mujd`in Frajburg? Mo`e

Raspored
Utorak, 21. septembar (20:00): Majnc Keln, Hofenhajm - Bajern, Hanover - Verder. Srijeda: 22. septembar (20:00): Leverkuzen - Frankfurt, Dortmund - Kajzerslautern, Hamburger - Volfsburg, Borusia M - St. Pauli, Frajburg - [alke, Nirnberg - [tutgart. standaradan igra~ po desnoj strani. U pro{lom kolu je golom Jana Rozentala u posljednjim minutama odnio pobjedu iz Frankfurta sa kojom se priklju~io vode}im timovima. U srijedu }e Mujd`i i saigra~ima biti mnogo te`e, iako igraju na svom

P

redstoje}e kolo Bundes lige donosi nekoliko derbija, a jedan od njih je svakako gostovanje Bajerna kod Hofenhajma u utorak. Rivalstvo dva stara kluba, stogodi{njaka, o`ivjelo je pretpro{le sezone, kada je mali tim iz Sinshajma osvojio jesenji dio prvenstva i zaprijetio uzimanjem titule i na kraju. Ipak, te sezone 2008/09 je prvak postao Volfsburg ispred Bajerna, ali mu je pomogao upravio Hofenhajm, odigrav{i 2:2 sa Bavarcima u pretposljednjem kolu. Tim Ralfa Rangnika je ponajvi{e zbog po-

vrede Vedada Ibi{evi}a, najboljeg strijelca te jeseni, skon~ao tek na 7. mjestu. Sli~no kao i te godine, i sada je Hofenhajm pri vrhu, bez poraza u ~etiri uvodna kola i sa tri pobjede. Stopostotni u~inak je pokvario tek remijem u Kajzerslauternu proteklog vikenda. Ibi{evi}, istina, ne daje gol po utakmici kao nekada, ali je Rangnik sada oslonjen na {iri izbor igra~a koji djeluju ozbiljnije i ~ini se da mogu ove sezone dohvatiti Evropu. Navija~i „bavarske ma{ine“ su ipak naviknuti na kasno „paljenje“, pa slab start prvenstva jo{ uvijek ni-

koga ne brine. Me|utim, igra kakvu je Bajern pokazao u proteklom kolu protiv Kelna morala bi upozoriti Luisa van Gala. - Nisam zabrinut zbog na{e igre protiv Kelna. Imali smo mnogo situacija u njihovom {esnaestercu, ali nismo uspjeli posti}i gol. Uvijek je te{ko kada se protivnik brani sa velikim brojem igra~a iza lopte - objasnio je Holan|anin na klupi aktuelnog njema~kog prvaka. Frajburg je uz vode}e Majnc i Hofenhajm najprijatnije iznena|enje starta Bundes lige, a reprezentativac BiH Mensur Mujd`a

Mlapa (Hofenhajm) izme|u Bileka i Dika (Kajzerslautern) stadionu. Dolazi [alke kojem su bodovi neophodni za bijeg iz donjeg dijela tabele. Senzacionalni Majnc predvo|en mladim trenerom Tomasom Tuhelom u pro{lom kolu iznenadio Verder i ostvario ~etiri pobjede u ~etiri kola. Ovaj put mu dolazi Keln, idealna prilika za nastavak serije nepobjedivosti. N. C.

„Vukovi“ tra`e napada~a

Lista strijelaca
Pogrebnjak

Iz Bajerna

Volfsburg u januaru dovodi Belarabija
U Volfsburgu razmi{ljaju u anga`iranju mladog napada~a Karima Belarabija, koji trenutno igra za Ajntraht iz Braun{vajga. „Vukovi“ ve} du`e tra`e novo poja~anje u napadu, a navodno su im propali poku{aji da dovedu Eljera Eliju, Rajana Babela i Brajana Ruiza. Tako su se okrenuli jeftinijim opcijama, a takva bi trebala biti 20-godi{nji Belarabi. Tehni~ki direktor kluba Diter Henes vjeruje da bi Belarabi predstavljao idealno rje{enje, pa se o~ekuje da bi mladi Marokanac mogao obu}i dres Volfsburga u januaru. Belarabi je na startu sezone vode}i igra~ svog kluba a njegove igre prate i drBelarabi ugi bundesliga{i, Hofenhajm i [tutgart.

Alaba

Golovi
4 - D`eko (Volfsburg), Sise (Frajburg), Laki} (Kajzerslautern), Pogrebnjak ([tutgart) 3 - [urle (Majnc), Nistelroj (Hamburg)

Asistencije
4 - Ze Roberto (Hamburg), Holtbi (Majnc) 3 - Tifert (Kajzerslautern)

Alaba pauzira {est sedmica
Bajern je na du`e vrijeme ostao bez odbrambenog igra~a Davida Alabe. Mladi defanzivac je povrijedio vanjski ligament u ~lanku desne noge u utakmici drugog tima Bajerna protiv Sarbrikena. O~ekuje ga pauza od najmanje {est sedmica.

Lak{a povreda Brazilca

Diego upitan za Hamburg
Nastup Diega u me~u protiv Hamburgera je pod znakom pitanja, po{to se ovaj vezni igra~ Volfsburga lak{e povrijedio u susretu proteklog kola sa Hanoverom. Diego je u ovom me~u postigao atraktivan pogodak, svoj drugi otkako je stigao iz Juventusa, ali je desetak minuta kasnije zamijenjen i sa stadiona hitno preba~en u bolnicu, zbog jakih bolova u rebrima. - Pla{io sam se da je ne{to slomljeno jer sam osje}ao jake bolove. Ipak, ljekari su mi poslije snimanja saop{tili da nema te`e povrede, osim par modrica i ogrebotina - rekao je Diego. Brazilac je propustio trening po~etkom sedmice, a neizvjesno je ho}e li mo}i punom snagom zaigrati u narednom kolu.

FleS
Kapiten Dortmunda Sebastian Kel (30) bit }e odsutan dva mjeseca zbog povrede kuka zadobivene na zagrijavanju pred utakmicu Evropske lige sa Karpatijem. Kel, kojem je ustanovljena povreda ligamenata, je propustio derbi utakmicu sa [alkeom proteklog vikenda.

Diego: Bolovi u rebrima

Sa svih strana
Samir Merzi}, igra~ Senice

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

12

Protiv Nitre sam ponio epitet igra~a susreta
Mojom igrom je bio zadovoljan i trener Griga - rije~i su Merzi}a

D

eveto kolo slova~ke elite nije ponudilo pretjerana iznena|enja kada su u pitanju kona~ni ishodi me~eva. Ono {to nas najvi{e interesuje su nastupi na{ih internacionalaca, me|u kojima i Samira Merzi}a koji ove sezone igra u velikoj formi u dresu Senice. Merzi}ev klub nakon devet

kola dijeli prvo mjesto sa favoritom prvenstva @ilinom, a na{ internacionalac je do sad odigrao sve me~eve i niti jednom nije zamjenjen. U posljednjem kolu Senica je nadigrala Nitru (2:0), a Merzi} je u izboru slova~kih kolega ponio epitet igra~a utakmice. - Zadovoljan sam i ja i trener Griga koji me pred

svim saigra~ima u svla~ionici pohvalio za nastup nakon me~a. Zbog toga sam i ponio epitet igra~a susreta. Merzi} je ponovo zaigrao na poziciji desnog bo~nog, a u~estvovao je u akcijama kod oba gola Senice. - Trener mi je dao mnogo vi{e slobode u igru od svojih predhodnika i to za sad koristim na najbolji na~in.

Senica je u Slova~koj hit prvenstva. Trenutni su najozbiljniji kandidati za visok plasman sa @ilinom koja ove sezone igra grupnu fazu Lige prvaka. - @ilina ima mnogo ve}i bud`et od nas i spada u red najve}ih favorita za osvajanje titule. Na{ cilj ove sezone je plasman do tre}eg mjesta i izlazak na evro-

Merzi}: Igra u dobroj formi psku scenu. Naredno kolo donosi gostovanje kod Ru`omberoka u jo{ jednom derbiju. - I Ru`omberok je odli~no startovao ove sezone. Trenutno su tre}i iza nas i @iline sa dva boda manje. Bit }e veliki derbi, a nadam se da }emo na kraju mi biti ti koji }e se radovati, kazao je Merzi} kojem }e u posjetu u narednim danima do}i roditelji iz Mostara. A. D.

Rusija

Nekada{nji igra~ Leotara odlazi u Novi Sad

Topi} se vratio na teren Ga}inovi} novi skaut Vojvodine
Marko Topi}, biv{i reprezentativac na{e zemlje napokon se vratio u tim Saturna. Topi} je podsjetimo dugo vremena kuburio sa povredama, da bi se ipak odlu~io na lak{i hirur{ki zahvat. Marko je protiv Dinama iz Moskve u pobjedi svog Saturna (3:2) u igru u{ao sa klupe za rezervne igra~e. - Bitno je da smo pobijedili. Sada, mo`emo lak{e disati. Me|utim, jo{ nismo sto posto osigurali opstanak u ligi. To nam je sada cilj, iako smo prije po~etka sezone imali neke druge ambicije rije~i su Topi}a. Z. ].

Za sada }u raditi u omladinskom pogonu - ka`e Ga}inovi}
Vladimir Ga}inovi}, nekada{nji prvotimac Leotara, GO[K - iz Dubrovnika i Be~eja zavr{io je posljednji seminar za profi licencu i otputovao za Novi Sad. - Prije svega `elim pohvaliti rad centra za edukaciju trenera. Tu prije svega mislim na profesora Jaganjca, kao i na direktora Talovi}a. Ina~e, odnedavno sam imenovan za skauta Vojvodine. Radit }u za sada u omladinskom pogonu. Ga}inovi} je do sada bio direktor omladinskog pogona Leotara. niti na igra~e iz omladinskog pogona. Zanimljivo je da je sa Vladimirom u Novi Sad otputovala i njegova porodica. - Moj mla|i sin Mijat je dobio poziv da karijeru nastavi u Vojvodini. On je ina~e 1995. godi{te. Ve} je osvojio brojna priznanja na raznim turnirima. Sa treninzima }e nastaviti i Marko. On je dvije godine stariji od Mijata - kazao je Ga}inovi}, koji je jedno vrijeme radio I u prvom timu Leotara. Bilo je to u periodu kada je Leotar bio {ampion na{e zemlje. Z. ].

Topi}: Bitno je da smo pobijedili

Ga}inovi}: Spreman za nove izazove - Mislim da smo dosta toga uradili. Uostalom, klub se u budu}nosti treba oslo-

Rumunija

Nakon 8. kola Tre}e Bundes lige

Prvi poraz Ofenbaha, Ro{tok preuzeo vrh
Bi~ak~i} u startnoj postavi [tutgarta, Vran~i} i Janji} ostali bez pobjeda
Sead Mehi} i Mirnes Me{i}, sa svojim Ofenbahom, do`ivjeli su prvi ovosezonski poraz i vi{e nema nepora`enih ekipa u ovoj ligi. Pora`eni su u Erfurtu i vi{e nisu lideri na tabeli, a njihov kiks iskoristio je Ro{tok koji je doma}im remijem protiv Burghauzena, zahvaljuju}i boljoj gol razlici preuzeo vrh tabele. Mehi} je igrao cijelu utakmicu dok je Me{i} odigrao samo prvo poluvrijeme. Vran~i}ev Braun{vajg igrao je samo 0:0 na gostovanju kod posljednjeplasiranog Aalena i tako propustio priliku da se vrati me|u tri prvoplasirana tima, a na{ internacionalac je igrao cijelu utakmicu. Nakon tri kola u kojima je bio vrlo efikasan i postigao pet golova, golgeterski post imao je Zlatko Janji} {to se odrazilo na bodovni skor njegovog Vehena. Bez njegovih golova igrali su 2:2 protiv Dinama iz Drezdena. Do prve pobjede u posljednjih pet kola, stigli su amateri [tutgarta koji su slavili na gostovanju u Sandhauzenu. Ono {to je interesantno ovo im je bila i prva utakmica u kojoj nisu primili gol, a svoj prvi ovosezonski nstup zabilje`io je na{ mladi internacionalac Ermin Bi~ak~i}. Bez Mersada Selimbegovi}a, koji je isklju~en na utakmici protiv Braun{vajga, Regenzburg je pobijedio Ajdnhajm i stigao

Vranje{: Izdr`at }u do zime

Vranje{ nezadovoljan u Pandurima
Stojan Vranje{, nekada{nji prvotimac Borca nije zadovljan trenutnim statusom u ekipi Pandura. Vranje{ je doveden kao veliko poja~anje, ali u posljednje vrijeme je izgubio mjesto i na klupi za rezervne igra~e. - Te{ko mi pada ~injenica da nikako ne igram. Istina je da imam ugovor, ali to me ne zadovoljava. Izdr`at }u do zimskog prijelaznog roka, a onda }u tra`iti neko rje{enje. Nema mi druge. Za sada Stojan ne razmi{lja o povratku u redove Borca. - To je moj klub. Me|utim, volio bih jo{ neko vrijeme igrati van granica na{e zemlje kazao je Vranje{, ~iji je brat Ognjen ~lan na{e najbolje reprezentacije. Z. ].

Derbi u Ofenbahu
Dana{njim (utorak) utakmicama 9. kola nastavlja se takmi~enje u Tre}oj BL, a donosi nekoliko interesantnih duela. Derbi kola igra se na Bieberer Berg stadionu (kapaciteta 26.500 gledalaca ) gdje Mehi} i Me{i} sa svojim Ofenbahom do~ekuju vode}i Ro{tok. Braun{vajg je doma}in Erfurtu, a Bi~ak~i}ev [tutgart do~ekuje Tunji}ev i Avdi}ev Unterahing. Regenzburg gostuje u Drezdenu dok }e Janji}ev Vehen poku{ati do}i do novih bodova u Sarbrikenu. Tunji}: Pru`a dobre igre ove sezone do tre}e pozicije na tabeli, a va`nu pobjedu zabilje`io je i Unterahing za koji je jedan gol dao Mijo Tunji}. Ovaj mladi napada~ ro|en je 1988. godine u Grada~cu, a ima i holandsko dr`avljanstvo. F.A.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

13

Sulejman Smaji}, igra~ Lokerena

Srbija

Vjerujem u na{ opstanak
Nadam se da }e me povrede u nastavku sezone zaobi}i - ka`e Smaji}

Nova pobjeda Partizana
U Srbiji su na programu bile utakmice 5. kola. Aktuelni prvak Partizan je bez problema savladao Borac u ^a~ak i tako ostao jedini tim u ligi sa maksimalnim u~inkom. Crvena zvezda je te`e nego {to se o~ekivalo savladala Javor iz Ivanjice. Vojvodina je neo~ekivano pred svojim navija~ima remizirala protiv Metalca. Rezultati 5. kola: Jagodina - BSK Bor~a 2:0, Smederevo - ^ukari~ki 2:0, Vojvodina - Metalac 1:1, OFK Beograd - In|ija 2:1, Crvena zvezda - Javor 1:0, Borac ^a~ak - Partizan 0:2, Spartak - Sevojno 2:2, Rad - Hajduk 1:0. Poredak: Partizan 15, Crvena zvezda 13, Vojvodina 11, Spartak, Sevojno, OFK Beograd 9...

S

ulejman Smaji}, nekada{nji prvotimac bugojanske Iskre, Zrinjskog i Dendera, a sada ~lan belgijskog prvoliga{a Lokerena sanirao je nezgodnu povredu koljena, zbog ~ega je mjesec dana proveo na terapijama. - Sada se odli~no osje}am. U nedjelju sam odradio i prvi trening sa ekipom. Nadam se da }e me povrede u nastavku sezone zaobi}i.

Kada bi se mogli vratiti na teren?

- Nadam se veoma brzo. To je moja velika `elja. @eljan sam igre.
Va{ tim slabo igra ove sezone.

jaki najbolje govori podatak da su u dosada{njem dijelu sezone postigli ~ak 24 gola. To je zaista impresivan u~inak.
Do kraja sezone Lokeren }e se kako stvari stoje boriti za opstanak.

riod. Vjerujem da }u u dogledno vrijeme svojim igrama ponovo skrenuti pa`nju selektora i njegovih saradnika.
Pratite li igre Zrinjskog, va{eg biv{eg kluba?

- Treba imati u vidu da smo do sada igrali protiv ekipa iz gornjeg dijela tabele. Tako smo u posljednjem kolu do`ivjeli poraz od Genka, ekipe koja se trenutno nalazi na prvom mjestu. Oni su za mene najozbiljniji kandidati za titulu. Koliko su

- Vjerujem u na{ opstanak. U to nema dileme. Pokazat }emo pravo lice u narednim susretima.
Svojevremeno ste bili na spisku na{e „A“ reprezentacije.

- Ponosan sam na taj pe-

- Upoznat sam sa svim de{avanjima. Vidim da je oti{ao trener Jovi}, tvorac posljednjih uspjeha ekipe iz Mostara. Nedavno je u Kortrijk stigao Toni [unji}, iz Zrinjskog. Ina~e, od mog biv{eg kluba o~ekujem da i

Smaji}: Sada se odli~no osje}am ove sezone osiguraju izlazak na evropsku scenu - istakao je Smaji}. Z. ].

Hrvatska

Igra~ Austrije iz Be~a na cijeni

Junuzovi} na meti [tutgarta
Zlatko Junuzovi}, reprezentativac Austrije i ~lan Austrije iz Be~a kojeg navija~i [irokog Brijega ne pamte po dobrome, ve} du`e vrijeme se nalazi na meti velikih evropskih klubova. Svojevremeno je za Junuzovi}a, legendarni Ivica Osim kazao da se radi o velikom talentu. U me|uvremenu Zlatko je upisao {est nastupa za „A“ reprezntaciju Austrije. - Moja velika `elja je karijeru nastaviti van granica Austrije. Znam za interes [tutgarta, ali mislim da ima jo{ dugo vremena do zimskog prijelaznog roka. Ne bi bilo lo{e da karijeru nastavim u Njema~koj istakao je Junuzovi}. Z. ].

^ejvanovi}: Donio pobjedu Karlovcu

Hajduk novi lider
Odigrane su utakmice 8. kola u HNL. Hajduk je u derbiju kola slavio na Kantridi minimalnu pobjedu (0:1) i tako postao novi lider. Ibri~i} je ponovo bio me|u najboljima na terenu, a uz to je zaradio `uti karton. Minimalnu pobjedu je ostvario i Dinamo na{eg Vahida Halilhod`i}a u gradskom derbiju nad Zagrebom. Nova tri boda upisao je i Karlovac, a strijelac jedinog gola na utakmici je bio na{ interncionalac Kenan ^ejvanovi}. Split je i dalje nezadr`iv, a u ovom kolu su bili bolji od Lokomotive. U listu strijelaca se upisao i Mehmed Alispahi}. Rezultati 8. kola: Hrvatski Dragovoljac - [ibenik 0:1, Inter Zapre{i} - Osijek 1:0, Vara`din - Cibalija 2:1, Zadar - Istra 2:0, Split - Lokomotiva 1:0, Karlovac Slaven 1:0, Dinamo - Zagreb 1:0, Rijeka - Hajduk 0:1. Poredak: Hajduk 18, Dinamo 17, Split, Rijeka 16, Vara`din 14, Zagreb 13... Kleo se ponovo upisao na listu strijelaca

FleS
Junuzovi}: Upisao {est nastupa za „A“ reprezentaciju Austrije Na{ stru~njak Faruk Had`ibegi} kandidat je za trenera francuskog Arles Avignona. - Moje ime se u proteklim danima u medijima vezalo uz Avignon, no jedino {to mogu kazati je da nisam razgovarao sa predsjednikom kluba Marcelom Salernom. Me|utim, zainteresiran sam da sjednem na klupu Arles-Avignona, s obzirom da klub tra`i trenera, kazao je Had`ibegi} za francuski „L ’Equipe“. Podsjetimo, Had`ibegi} je u minuloj sezoni sjedio na klupi Bastije.

Muratovi} i Bukva dobili jo{ jednog Bosanca za saigra~a

Ervin Bevab potpisao za [turm
Bevab: @eli igrati za BiH Na{i internacionalci u austrijskom [turmu, Samir Muratovi} i Haris Bukva, dobili su jo{ jednog Bosanca za saigra~a. Radi se o mladom Ervinu Bevabu, ro|enom 1991. godine, koji je stigao iz Lustenaua. Bevab igra na poziciji desnog bo~nog igra~a i pro{le sezone bio je jedan od najboljih igra~a Lustenaua. Za omladinske selekcije Austrije (U-17 i U18), sakupio je {est nasupa i postigao jedan pogodak. U izjavama za austrijske medije kazao je da su male {anse, iako je ro|en u toj zemlji, da obu}e dres A selekcije Austrije, jer `eli nastupati za BiH. M. Tr.

Premijer liga
Sr|an Savi} odli~no odigrao protiv Drine

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

14

Trijumf nad Vele`om za priklju~ak vrhu
Do}i }e kraj i gostuju}im porazima

S

r|an Savi}, ovogodi{nje poja~anje @eljezni~ara, protiv Drine (2:0) pru`io je odli~nu partiju, koju je krunisao veoma lijepim pogotkom za vodstvo „plavih“. Ovo je Savi}u bio drugi gol u dresu @eljezni~ara, nakon {to je svoj prvijenac postigao u pretpro{lom kolu, kada je @eljo savladao Leotar. - Krenulo me je. Samo neka tako nastavi. Bitno je da pobije|ujemo, a sada ko }e dati gol, to je najmanje va`no - istakao je veznjak @eljezni~arra. Iako fenjera{, Drina za

Kum sa Vasili}em
Sr|an je dobio novog starog saigra~a. Ponovo }e sa njim zaigrati Velibor Vasili}, sa kojim je zajedno igrao u grada~a~koj Zvijezdi. - Veoma mi je drago {to je Velibor do{ao. Radi se o izuzetno dobrom igra~u i sigurno da }e nam biti od velike pomo}i. Vasili} mi je vjen~ani kum i dobro se sla`emo na terenu i izvan njega - kazao nam je Savi}. @elju nije bila nimalo lagan protivnik. - I prije me~a {ef nam je govorio da Drina nije bezazlena ekipa. Nisu mnogo toga uradili u fazi napada, ali su u odbrani bili veoma dobro postavljeni. Ipak, uspjeli smo posti}i dva gola i upisali nova tri boda i zadr`ali mjesto u vrhu tabele i to je ono najbitnije - istakao je Savi}. Veznjak tima sa Grbavice isti~e da je njegovom timu potrebna jo{ jedna pobjeda u gostima, kako bi ponovo istakli kandidaturu za osvajanje naslova. - Svi uzimaju bodove sa Savi}: Dobra partija protiv Drine gostuju}ih terena, samo mi ne. Dobro, pobijedili smo Olimpik, ali to je kao da smo igrali ku}i. Do}i }e i toj seriji kraj. Liga je dosta ujedna~ena. Prvi nam bje`i svega ~etiri boda i jedan gostuju}i trijumf nam je dovoljan da ponovo budemo me|u prve tri ekipe - kazao je Savi}. Priliku za to @eljo }e imati ovog vikenda, kada }e u goste Vele`u u Vrap~i}e. - Vele` je u krizi i to }emo poku{ati iskoristiti. @eljo u Mostaru igra dobro i nadam se da }e tako biti i ovaj put i da }emo donijeti bodove sa ovog gostovanja - zavr{io je Savi}. M. TRBONJA

Velibor Vasili}, novi igra~ @eljezni~ara

Mo`emo do trijumfa u Mostaru
Velibor Vasili}, novi igra~ @eljezni~ara, ve} nakon nekoliko treninga odli~no se uklopio u tim i na trening utakmicama pokazao da }e biti od ve-

Defanzivac i klub bez dogovora

Reprezentacija
Kod selektora Miroslava Bla`evi}a, Vasili} je nekoliko puta dobivao poziv u nacionalnu selekciju. Kod Su{i}a, Vasili} je ispao sa spiska. - Bilo je malo lutanja po Iranu, pa nisam ni razmi{ljao mnogo o tome. Bilo mi je bitno da na|em klub i da po~nem igrati, pa onda kroz utakmice da ponovo poku{am izboriti status reprezentativca - istakao je Vasili}.

like pomo}i timu sa Grbavice. Kako sam ka`e nije bilo problema sa adaptacijom, po{to ve~inu igra~a zna od ranije. - Super je sve stvarno. Ve~inu ovih momaka znam. Sa nekima sam bio saigra~ poput Kari}a, Savi}a, Bogi~}evi}a, a ostale kroz utakmice. Radi se o jednoj odli~noj ekipi, odli~nim igra~ima i mogu re}i da neke adaptacije nema uop{te - kazao je Vasili}. Novi @eljin defanzivac utakmicu protiv Drine posmatrao je sa tribina u dru{tvu povrije|enih Bogi~evi}a i Radovanovi}a, a u timu bi se mogao na}i ve} ovu subotu. - Odu{evljen sam ambijentom sa Grbavice, ali ne sumnjam da }e to biti jo{ bolje ukoliko donesemo pbjede sa strane. Priliku za to }emo imati ve} u

Kerla, ipak, nije produ`io
Iako smo u pro{lom broju pisali da je defanzivac @eljezni~ara Semir Kerla produ`io va`e}i ugovor, do toga, ipak nije do{lo. - Bilo je dogovoreno da Kerla produ`i ugovor, me|utim u petak, u posljednjem momentu se predomislio i odlu~io da ne

Crtice iz Drine

Vojvodi} preuzeo kormilo
Drina je ostala ~vrsto prikovana za dno tabele. Me|utim, bez obzira na poraz (0:2), Zvorni~ani nisu ostavili lo{ utisak na Grbavici. Premijerliga{a iz Zvornika u susretu sa zvani~nim prvakom BiH vodio je pomo}ni trener Milenko Milo{evi}, a ve} danas (utorak) kormilo }e preuzeti Darko Vojvodi}, dosada{nji {ef stru~nog {taba Proletera iz Tesli}a. Novi {ef stru~nog {taba ubije|en je da }e njegova ekipa izboriti opstanak. - Siguran sam da }emo u tome uspjeti. Imamo kvalitetnu ekipu kojoj fali fizi~ka priprema. U narednih nekoliko dana poku{at }u da motivi{em svoje fudbalere za susret sa Leotarom kako bi ostvarili prvu pobjedu, te krenuli uzlaznom putanjom. O~ekujem da }u dobiti podr{ku svih struktura kluba, kao i navija~a, te da }emo do kraja jesenjeg dijela sezone osvojiti dovoljno bodova kako bi ravnopravno konkurisali za opstanak, istakao je Vojvodi}

Vasili} u dru{tvu Pjani}a na treningu reprezentacije Vrap~i}ima gdje smatram da mo`emo do}i do pobjede - istakao je Velibor Vasili}. M. Tr.

Ibrahim [ehi} o produ`enju saradnje

O novom ugovoru na polusezoni
Ono {to mo`e zabrinjavati sve ljubitelje @eljezni~ara jeste da golmanu i kapitenu aktuelnog {ampiona BiH va`e}i ugovor isti~e na kraju ove sezone. U razgovoru za klupsku web stranicu, fkzeljeznicar.com, [ehi} je istakao da trenutno ne razmi{lja o novom ugovoru, te da }e on do}i na „dnevni red“ po zavr{etku jesenjeg dijela sezone. - Imam ugovor do kraja sezone, tako da jo{ ne razmi{ljam o produ`enju. Na polusezoni }u sjesti sa menad`erom Osimom i ostalim ljudima koji su odgovorni za to, pa porazgovarati. Ako mi ponude uslove koje mene zadovolje, naravno da }u rado ostati u @elji. Ako ne, morat }u potra`iti novi klub. Jo{ }u samo re}i da smo mi, @eljina djeca, vi{e siti zapostavljanja jer ve} godinama svi dobijaju vi{e od nas’ - kazao je [ehi}. Podsje}anja radi [ehi} je nakon {to je kao kapiten podigao pegar namjenjen aktuelnom {ampionu BiH imao mno{tvo ponuda iz Francuske, Njema~ke, Srbije, Austrije..., ali je na{ najbolji mladi golman odlu~io ostati u @eljezni~aru. M. Tr. [ehi}: Ugovor do narednog ljeta Kerla: Bez produ`enja ugovora potpisuje ni{ta - objasnio nam je tim menad`er „plavih“ Rusmir Cviko. Sli~na situacija dogodila se pro{le godine kada je sa ugovorom „zatezao“ Edin Cocali}, koji je nakon odbijanja da potpi{e ugovor suspendovan. - Kerla jo{ uvijek ima ugovor sa nama, do januara naredne godine. Nastavit }emo pregovore sa njim, mada su sve opcije otvorene. U narednim danima }emo obaviti jo{ neke razgovore, pa }emo vidjeti {ta i kako dalje istakao je Cviko. M. Tr.

Risti}: Ne odustajemo od opstanka
Kapiten Drine Dragan Risti} se nada da }e njegova ekipa biti efikasnija u narednim susretima, te da }e imati vi{e sportske sre}e. - Protiv @eljezni~ara smo opet propustili nekoliko prilika, a primili smo naivne pogotke, pa je poraz bio neminovan. Nadam se da }emo protiv Leotara kona~no ostvariti historijsku pobjedu u Premijer ligi i presje}i seriju neuspjeha. Promjena trenera bi trebala pozitivno da uti~e na ekipu, a bez obzira na trenutno stanje mi ne odustajemo od opstanka R. J zaklju~io je Risti}.

U nedjelju 19. septembra, obilje`eno je 89 godina postojanja FK @eljezni~ar. Iako je klub nastao godinu dana ranije 19. septembra 1921. godine @eljo je odigrao prvu zvani~nu utakmicu protiv SA[K-a, i taj datum se obilje`ava kao ro|endan ovog kluba.

FleS

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

15

Alen Avdi}, napada~ bordo tima, izme|u dva kola

Jo{ nisam pre`alio izgubljene bodove
Do 60. minute, odnosno dok je igrao Ihtijarevi}, odigrali smo odli~no, konstatuje Avdi}

N

apada~ Sarajeva Alen Avdi}, koji je u pro{lom kolu kona~no na{timao ni{anske sprave, bio je ponajbolji, ako ne i najbolji, igra~ bordo tima u Prijedoru (1:1). Tako|er, kad se sve sabere i oduzme, dobru partiju protiv Rudara pru`ili su i Bane Arsenijevi}, Sedin Torlak, Amer Dupovac, Dado Hamzagi}, Kenan Hand`i}, te Dino Hamzi} do izjedna~uju}eg gola doma}ina. - Do 60. minute, odnosno dok je igrao Ihtijarevi}, odigrali smo odli~no, konstatuje Avdi}.

Zaslu`ili smo pobjedu
- Me|utim, kada je on zamijenjen pala je kompletna koncepcija na{e igra, jer nismo imali igra~a koji ga je mogao zamijeniti, odnosno stati na loptu. Jednostavo, nismo imali igra~a koji bi u na{u igru unio neophodnu mirno}u. Bordo tim je ve} u prvom poluvremenu mogao rije{iti pitanje pobjednika,

ali Adis Jahovi} u tri-~etiri navrata nije reagovao na pravi na~in. - Istina, ali nikome ni{ta ne treba prigovarati na proma{ajima. On bio sigurno najvi{e volio da je zatresao mre`u... Da posti`emo ~e{}e golove ne bi bili tu gdje jesmo. Ipak, ni trenutni pogled na tabelu nije lo{. Bordo tim nakon sedam kola dijeli drugu poziciju, sa „samo“ tri boda zaostatka za vode}im Borcem. - Sla`em se, ali jo{ nisam pre`alio izgubljene bodove u Prijedoru. Ipak, do 60. minute smo bili daleko bolji protivnik, stvarali {anse i ba{ djelovali sigurno. S druge strane, ne mogu da shvatim neke ko-

mentare u medijima da je doma}inu u fini{u poni{ten „regularan“ gol. Smije{no, jasno se vidjelo da je napada~ Rudara igrao rukom. Tako|er, `ao mi je i to {to u izvje{tajima nisu prikazane sve na{e stopostotne {anse, jer ko nije bio na utakmici mo`e ste}i pogre{nu sliku. Golu Rudara su prethodile dvije vezane gre{ke bordo tima. - Nemam pravo nikoga okrivljivati, ali `ao mi je {to u Sarajevo nismo donijeli tri boda, jer smo ih zaslu`ili. U prvih 60 minuta odigrali smo mo`da i najbolju utakmicu u ovoj sezoni. Jednostavno, na{a igra je imala „i glavu i rep“. Do izlaska Ihtijare★

vi}a na{a zadnja linija nije imala puno posla, jer smo mi iz napada i veze odli~no odra|ivali svoj posao. Igra~i Rudara do izlaska Ihtijarevi}a nisu imali ni snage ni kvaliteta da se nadigravaju sa nama. A onda smo se mahinalno povukli.

Trener nije naredio povla~enje
^ekaju}i obra~anje trenera nakon me~a i sami smo se mogli uvjeriti da je Mirza Vare{anovi} propisno izgrdio svoje izabranike zbog povla~enja u fini{u me~a. - [ef nam je na poluvremenu rekao da nastavimo igrati isto, napada~ki, odnosno kao da igramo na Ko{evu, jer smo imali sve preduslove za to, od su|enja 50:50, do korektnog doma}ina i podr{ke sa tribina. Jednostavno, {ef je rekao: „Nemojte se ni slu~ajno povla~iti, ve} napadnite jo{ vi{e...“ T ako je i bilo do 60. minute. U 57. minuti jo{ jedan zicer je proma{io Jahovi}. - A onda je sve krenulo naopako. Na{a zadnja linija Avdi}: U prvih 60 minuta odigrali smo mo`da i najbolju utakmicu u ovoj sezoni je ostala na 16 metara od na{eg gola, {to je automatski povla~i povla~enje ostatka tima... Nakon utakmice trener (Vare{anovi} - op.a.) nas je zbog toga tako iskritikovao da sam imao osje}aj da }e nas i{amarati. Bukvalno je bilo tako, za kraj ka`e Avdi}. G. [UMAR

Uprava, stru~ni {tab i igra~i bordo tima posebno su istakli gostoprimstvo Prijedor~ana, koji su u~inili sve da minula utakmica protekne u duhu fer-pleja, a to u ovo predizborno vrijeme i nije lako. S druge strane, oko 200 najvatrenijih navija~a bordo tima, koji su bili smje{teni na monta`noj tribini na sjeveru, opet je pokazalo kako se navija i bodri voljeni klub. A, tako|er, navija~e Sarajeva, koji su utakmicu posmatrali sa zapadne tribine, niko nije ru`no ni pogledao. Kako smo saznali u razgovoru sa njima, odli~an doma}in bio im je Zoran Janjetovi}, biv{i igra~ sarajevskog Novog Grada, Sarajeva... koji trenutno `ivi u Prijedoru.

FleS

Mirza Vare{anovi}, trener Sarajeva

„Izgubili“ smo dobijenu bitku
Nakon izlaska Ihtijarevi}a svi su pali Utakmicu smo trebali rije{iti u prvih 45 minuta, ka`e Vare{anovi}
Analiziraju}i utakmicu u Prijedoru {ef stru~nog {taba bordo tima Mirza Vare{anovi} konstatuje da je Sarajevu u prvom poluvremenu igralo dobro. - Imali smo inicijativu i sve dr`ali u na{im rukama. Na vrijeme smo postigli i gol, te stvorili jo{ tri-~etiri {anse, konstatuje Vare{anovi}. - Jednostavno, utakmicu smo trebali rije{iti u prvih 45 minuta. Me|utim, kada sam bio primoran da zbog nedovoljne fizi~ke spreme zamijenim Ihtijarevi}a, do{lo je do uvla~enja u na{, da ne ka`em kazneni prostor, ve} polovicu terena. Ihtijarevi}a sam molio da izdr`i jo{ malo, jer samo njegovo prisustvo na terenu djeluje druga~ije, ali nije mogao zbog nedostatka snage. [ef stru~nog {taba bordo tima konstatuje da niko nije naredio povla~enje. - Da smo nastavili igrati kao u prvom poluvremenu sigurno bi postigli jo{ dva gola, ali... Na konstataciju da je u vezi, u prvom poluvremenu, odli~nu partiju pru`io i Dado Hamzagi}, Vare{anovi} dodaje: - Istina, ali nakon izlaska Ihtijarevi}a svi su pali. Jednostavno, prepali su se pobjede. To nikako ne mogu da shvatim. Pored davno otpisanog Damira Had`i}a, koji se uspje{no oporavlja od operacije tetive, bordo tim je u Prijedoru igrao bez povrije|enog Muhameda D`akmi}a, te ka-

Niko neme vi{ka kartona
- Nadam se da }emo se u miru pripremiti za utakmicu sa Olimpikom, ka`e Vare{anovi}. - Najva`nije je da ozdravi D`akmi}, koji ima problema sa trbu{nim zidom (zagrijavao se pred me~ u Prijedoru, ali nije mogao igrati ni pored injekcije op.a.). S druge strane, niko od igra~a nije van stroja zbog vi{ka kartona. Na pitanje ho}e li biti promjena u ekipi, Vare{anovi} odgovara: - Ne znam, jo{ je rano da razmi{ljam o tome. Vjerovatno }e biti, pogotovo ako ozdravi D`akmi}. Vare{anovi}: Zavr{io {kolovanje za „Profi“ licencu rtoniranih Damira Koja{evi}a i Hilme Guti}a. - Da smo samo imali D`akmi}a, mi bi sigurno dobili utakmicu. I ovako smo „izgubili“ dobijenu bitku, za kraj ka`e Vare{anovi}, koji je ju~er (ponedjeljak) u Edukacionom centru NSBiH zavr{io {kolovanje za trenersku „Profi“ licencu UEFA-e. Podsjetimo, ostalo mu je jo{ samo da odbrani diplomski rad. G. [.

Blic iz Slavije
Dujkovi}: Zaslu`ili smo bod na Ko{evu
Slavija je nasavila da sakuplja bodove. Nakon trice protiv Rudara, gostuju}i bod osvojen je protiv Olimpica na Ko{evu (0:0). Ako tome dodamo i trijumf u {esnaestinifinala Kupa BiH protiv Jedinstva onda je o~igledno da je kriza pro{lost. - Odigrali smo dobru utakmicu na Ko{evu i zaslu`eno ostali nepora`eni. Bili smo bolji u prvom, a na{ rival u drugom dijelu me~e, pa je nerije{en rezultat najrealniji. Posljednji remi je dodatno zagrijalo pozitivnu atmosferu u ti-

mu pred nastavak obaveza na tri polja, ka`e Ratko Dujkovi}, golman Slavije, koji je sigurnim intervencijama dao veliki doprinos remiju na Ko{evu.

Gostovanje u Janji
Slijedi zgusnut raspored obaveza na tri polja. - U zadnje vrijeme igramo odli~no. Neka je samo do{ao kraj one crne serije od tri poraza, sada }e sve biti lak{e. Nije lako izgarati na tri polja, ali jednostavno, na{i ciljevi su, pored prvenstva, uvijek veliki u kup takmi~enja. Uspje{no smo presko~ili prvu prepreku u najmasovnijem takmi~enju u BiH, a to isto `elimo u Kupu RS. Naredni protivnik je Podrinje u Janji. - Oni su kvalitetan sastav, ali smatram da smo mi bolji, te da }emo se na}i me|u {esnaest najuspje{nijih ekipa. Tek onda mo`emo razmi{ljati o Zvijezdi koju do~ekujemo pred na{im navija~ima, dodaje Dujkovi}. G. I.

Dupovac iskoristio {ansu
Vare{anovi} je zadovoljan igrom mladog stopera Amera Dupovca, koji je od minulog kola, pored Kenana Hand`i}a, Naila [ehovi}a i Ajdina Nuhi}a, u bilje`nici selektora mlade reprezentacije BiH Branimira Tuli}a. - Na njega se sigurno mo`e ra~unati, ka`e Vare{anovi}. Podsjetimo, bordo tim je me~ u Prijedoru zavr{io sa pet doju~era{njih juniora (Hamzi}, Dupovac, Hand`i}, ^omor i Nuhi}) iz vlastitog pogona, {to nije mala stvar.

Premijer liga
Vlado Jagodi}, prvi strateg Borca

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

16

Mo`emo i moramo igrati jo{ bolje
Uspjesi nas ne smiju uljuljkati. Zbog toga je svaki naredni susret jo{ ve}i izazov i provjera koliko smo ~vrsti, ka`e Jagodi}

Marijan Bloudek, nasljednik Dragana Jovi}a na klupi Zrinjskog

Te{ko da }u ostati tri godine
Od sljede}e utakmice unositi }u svoje ideje koje sigurno za sada ne}e biti radikalne, izjavio je Bloudek
Avantura Marijana Bloudeka na klupi Zrinjskog nije krenula uspje{no. Nasljednik Dragana Jovi}a debitirao je u Banja Luci protiv Borca, lidera prvenstva koji je uspio opravdati ulogu favorita protiv Mostaraca. Od Bloudeka se naravno nisu o~ekivala ~uda, budu}i da je prvi trening s mom~adi odradio tek u ~etvrtak. - U svakom slu~aju zaslu`ena pobjeda Borca koji je u ovoj utakmici potvrdio za{to slovi za glavnog favorita za naslov prvaka. Od starta utakmice stvari nisu krenule dobro za nas, jer smo ve} do 25. minute bili prisiljeni mijenjati Marija Ivankovi}a i Pavla Su{i}a, ali to ne umanjuje zaslu`enost pobjede doma}ina, izjavio je Bloudek. - U prvom dijelu Borcu smo parirali vrlo dobro, dok je doma}in u nastavku okrunio svoju dominaciju nakon koje mu je bilo lak{e igrati. U fini{u utakmice imali smo odli~nu priliku za izjedna~enje, ali Avduki} je odli~no reagirao i spasio svoju

B

orac je protiv Zrinjskog zabilje`io petu pobjedu ove jeseni, a {est kola je bez poraza. Zahuktali tim sa banjalu~kog Gradskog stadiona nije uspio zaustaviti niti {ok-terapijom ohrabreni sastav mostarskih „plemi}a“.

Bloudek: Borac je zaslu`eno pobijedio
mom~ad, dok smo u sljede}em napadu primili pogodak. Uvjerili ste se da vas ~eka puno posla? - Logi~no je da u ovoj utakmici nisam puno mijenjao, jer sam ipak s mom~adi bio odradio samo dva treninga. Ipak, od sljede}e utakmice unositi }u svoje ideje koje sigurno za sada ne}e biti radikalne. Uostalom, Zrinjskom nisu ni potrebni radikalni rezovi. Va{ prethodnik na klupi Zrinjskog se zadr`ao tri godine? - Prije svega moram re}i da izuzetno po{tujem Dragana Jovi}a. Nismo generacijski blizu, ali nekoliko puta bili smo jedan nasuprot drugog. Tako|er, moram re}i da mi je drago {to sam do{ao u klub koji o~ito stoji iza trenera, jer da nije tako onda se moj prethodnik sigurno ne bi zadr`ao tako dugo na klupi. Mo`ete li sebe zamisliti na klupi Zrinjskog do 2013.? - Iskreno ne, jer to jednostavno nije realno. Ipak, spreman sam ostati i pet godina, zaklju~io je Bloudek. M.P .

Gode mi pohvale
Obi~no se na derbijima nema prilike gledati kvalitetan fudbal jer je sve podre|eno rezultatu. No, me~ izme|u Borca i Zrinjskog bio je jedan od izuzetaka. Za bh. fudbal dobro je {to se pred brojnom TV auditorijem odigrana kvalitetna utakmica, koja je mogla zadovoljiti i one najprobirljivije fudbalske gurmane. Banjalu~ani su odli~no odigrali minuli me~, sigurno najbolje u ovoj sezoni. Ponovo je igra Borca bila osmi{ljena, brza, napada~ka, na momente i lepr{ava. Znalo se ko {ta radi i nije se igralo ‘’koliko bi protivnik dozvolio’’, kako se znao ~esto pravdati raniji trener Zoran Mari}. - Zadovoljan sam igrom, ali i rezultatom. Moram priznati da mi gode pohvale za ono {ta smo pokazali na terenu. Prije utakmice pri`eljkivao sam i minimalnu pobjedu, jer bilo je bitno da no-

Iznenadni poziv
Da li Vas je iznenadio poziv Zrinjskog?

Banjalu~ani su kona~no vratili povjerenje navija~a

vim uspjehom na doma}em terenu vratimo povjerenje navija~a, te da oni u jo{ ve}em broju dolaze na Gradski stadion. Me|utim, ubje|en sam da ovaj sastav Borca mo`e i mora jo{ bolje igrati. Na putu smo da se jo{ dosta toga popravimo, ka`e Vlado Jagodi}, prvi strateg Borca. - Imamo dugu klupu sa kvalitetnim igra~ima. To su na{i aduti u nastavku prvenstva. Na Ko{evu nismo mogli ra~unati na ~etiri-pet igra~a, gotovo isto toliko sa Zrinjskim, ali to nije bila prepreka za dobre igre i pobjede. Me|utim, uspjesi nas ne smiju ulju-

ljkati, sada smo u poziciji da nas svi jure i nastroje skinuti sa ~ela tabele. Zbog toga je svaki naredni susret jo{ ve}i izazov i provjera koliko smo ~vrsti. S druge strane, i Zrinjski je ostavio veoma dobar dojam (kvalitet igra~a „plemi}a“ nije upitan). Me|utim, Mostarci su samo u prvom poluvremnu odolijevali napadima doma}ina. U nastavku nisu mogli pru`iti pravi otpor. Mo`da je Ivan Lendri} mogao preokrenuti tok utakmice u 81. minuti, no sve je uradio {to je mogao, ali je Asmir Avduki} pokzao kvalite-

te i jo{ jednom opravdao dolazak na Gradski stadion.

Najve}a ocjena
- ^estitam Borcu na dobroj igri i potpuno zaslu`enoj pobjedi. U drugom poluvremenu nismo mogli prihvatiti tempo i igru koju su diktirali Banjalu~ani i ishod se mogao naslutiti. @elio bih posebno pohvaliti korektnu igru, dobru atmosferu na tribinama. Imali smo sve uslove za nadmetanje, a za nas je utjeha {to smo dali svoj doprinos da derbi dobije najve}e ocjene, naglasio je Marijan Bloudek, novi kormilar Z. G. Zrinjskog.

- Pozivi usred prvenstva su uvijek iznena|uju}i, ali spremno sam prihvatio ponudu. Ipak se radi o klubu koji je u posljednjih nekoliko sezona dva puta bio prvak, a svakom treneru je ~ast do}i na klupu takvog kluba, izjavio je Bloudek.

Marijan Bloudek ro|en je 23. kolovoza/avgusta 1951. godine, a nogometnu karijeru je po~eo u Rudaru iz Kaknja (1968.1974.). Afirmaciju je stekao u dresu zeni~kog ^elika (1974.-1983.) u kojem je po~eo i trenersku karijeru. Prvih pet sezona radio je kao pomo}ni trener Mom~ilu Spasojevi}u, Milanu Ribaru, Josipu Skoblaru, D`emaludinu Mu{ovi}u i Vuka{inu Vi{njevcu, a glavnim je imenovan 1988. kada je s 37 godina bio najmla|i trener u Prvoj ligi Jugoslavije. Godinu dana kasnije preuzeo je Maribor s kojim je 1992. postao pobjednik prvog slovenskog Kupa. Zatim je vodio jo{ niz slovenskih klubova (Drava, Krka, Pohorje, @elezni~ar, [martno), a u Premijer ligi je sjedio na klupama @ep~a (2002./2003.) i ^elika (2008./2009.).

FleS

Blic

Debitirao Suad Grabus

Crtice
iz Rudara

iz Zrinjskog

Da{i} i Kantar spremni za Zvijezdu

Stoper Rudara Dragoslav Staki} nije zadovoljan dijeljenjem pravde u svim minulim duelima u Prijedoru. - Istina je da je Sarajevo bilo u~inkovitije u prvom poluvremenu i zaslu`eno do{la u vodstvo, ali i to da smo mi u nastavku igre bili dominantniji. Stvarali smo prilike za poravnanje, ali nas je sudija Dominikovi} sprije~avao da zatresemo mre`u. ^ak nam je poni{ten i regularan gol u 86. minuti, ka`e Staki}. - O~ekujemo da odgovorni za dijeljenje pravde za{tite igru jer se u Prijedoru sudijske gre{ke ponavljaju iz utakmice u utakmicu. Ovo {to nam rade „ljudi u crnom“ nema smisla. Ni trener Rudara Boris Gavran nije zadovoljan dosada{njim razvojem doga|aja. Uz `aljenje {to protiv Sarajeva na raspolaganju nije imao Ognjena Da{i}a i Vedrana Kantara, koji }e biti spremni za gostovanje u Grada~cu, konstatuje: - Sve {to ste vidjeli u fini{u susreta protiv Sarajeva je sudbina „malih“ klubova. Sarajevo je kvalitetna ekipa, ali je imalo i sre}e, bez obzira na sve ono {to je napravilo u prvom poluvremenu. Sada se moramo fokusirati na predstoje}e utakmice i popraviti bodovni saldo, koji nam je, bar trenutno, ispod plana, ka`e Gavran.

Milo{evi} naslijedio Rokvi}a
Poslije neopozive ostavke predsjednika Rudara Branislava Rokvi}a za vr{ioca du`nosti imenovan je Drago Milo{evi}, koji je u minulom periodu bio potpredsjednik Prijedor~ana. - Nije ugodno prihvatiti ovu du`nosti u ovom trenutku, jer nam rezultatski ne ide najbolje, ali se nadam da }e Upravni odbor raditi punim kapacitetom, te da }e igra~i imati puno povjerenje u nas, ka`e Milo{evi}. - „Sitnija“ dugovanja prema igra~ima su na{ prioritet. Jednom pozajmicom od banke taj problem }e biti rije{en, a priliv redovnih sredstava }e biti rije{en za du`i period. Od stru~nog {taba i igra~a o~ekujem adekvatne rezultate. V. V.

Osim Marijana Bloudeka u Banja Luci je debitirao i Suad Grabus. On je Pod Bijeli brijeg stigao prije petnaestak dana, ali zbog nepotpune papirologije nije bio u kombinacijama za dva ogleda protiv Budu}nosti. Za nastup protiv Borca mo`e dobiti prolaznu ocjenu, jer su preko njegove strane i{li rijetki napadi doma}e mom~adi.

Peri}: Ostajem dok Bloudek ne odlu~i
Dragan Peri} asistirao je Franji D`idi}u, Bla`u Sli{kovi}u i Draganu Jovi}u, a odlaskom ovog posljednjeg i on je izrazio `elju da odstupi, odnosno se vrati u omladinsku {kolu. Ipak, u Banja Luci je bio uz Marijana Bloudeka. - Dogovor je da pomognem novom treneru dok se on ne upozna s mom~adi, a da potom preuzmem omladinsku {kolu u kojoj sam ve} radio. Jednog dana spreman sam preuzeti prvu mom~ad, ali odmah nakon odstupanja Jovi}a ljudima iz kluba sam rekao da je mom~adi potrebno novo lice, izjavio je Peri}. M.P .

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

17

Sloboda izme|u duela sa Budu}nosti i derbija sa [irokim Brijegom

Glava{ hvali Gavari}a, Malki}a i Efendi}a
Ne znam {ta treba jo{ da uradimo da popravimo realizaciju. Ne mogu davati golove, ka`e sef stru~nog {taba Slobode
a je neko Tuzlacima prije kantonalnog derbija u Banovi}ima ponudio bod, s obzirom da je Budu}nosti gorilo pod nogama, prihvatili bi ga objeru~ke. Me|utim, nakon posljednjeg zvi`duka sudije Emira Ale~kovi}a, Tuzlaci su imali za ~im `aliti, a {ef struke Vlatko Glava{ izdvaja proma{ene

CRVENO I CRNO

Velika podr{ka sa tribina

D

Rokade u timu
Nekoliko vezanih utakmica bez konkretnog u~inka natjerala je stru~ni {tab Slobode da napravi rokade u prvoj postavi. U odnosu na prve utakmice, svoja mjesta me|u starterima izgubili su Halilovi}, Muji} i Aleksi}. S obzirom na sve ja~u konkurenciju, koju su nametnuli mladi igra~i, mogu}e je da u narednim kolima bude jo{ rokada u timu.

{anse Daji}a i Smajlovi}a. - Ne znam {ta treba jo{ da uradimo da popravimo realizaciju. Ne mogu ja za njih davati golove. [anse stvaramo, a na njima je da ih pretvore u golove, odnosno bodove. Isto nam se ponavlja iz utakmice u utakmicu, a bodovi odlaze u nepovrat. Da su na{i napada~i iskoristili samo jednu {ansu, sada bi bi bili u daleko boljoj situaciji, ka`e Glava{. Trener Slobode, osim zamjerki napada~ima, nije imao {ta prigovoriti ostalim prvotimcima. Nije {tedio pohvale za ve} standardnog Gavari}a, te za mladi dvojac iz Slobodinog podmlatka. - Gavari} je odigrao standardno dobro, a Malki} i Efendi} su me posebno odu{evili. Malki} je pro{le godine bio standaradan i njegove kvalite znam, ali zbog bolesti je pauzirao {est sedmica. Njegov povratak nas sigurno raduje. S druge strane, mladi Efendi} iz utakmice u utakmicu igra sve bolje.

Pored dobrih uslova koje je stvorio doma}in, Tuzlaci se za „vjetru u le|a“u Banovi}ima mogu zahvaliti i grupi od oko 300 „Fukara“. Glava{ i igra~i su prije utakmice tra`ili podr{ku svojih navija~a i dobili su je. Sada im ostaje da se odu`e navjernijim navija~ima u narednim susretima, jer armija navija~a ovog kluba `eli da se njihovi ljubimci napokon uklju~e u borbu za gornji dio tabele.

Malki} poja~ao vezni red
Mersed Malki}, koji je u proteklih {est sedmica vodio bitku za vi{kom bjelorubina u krvi, u Banovi}ima je zaigrao od prve minute i pru`io odli~nu partiju. Njegov povratak je obradovao Glava{a, koji u vezi nije imao mnogo izbora u minulim kolima. Tako|er, povratak Malki}e bi trebao radovati i selektora mlade reprezentacije BiH Branimira Tuli}a, koji trenutno pravi tim novi tim za predstoje}e kvalifikacije.
(Foto: T. Trojak)

Kompletni na [iroki Brijeg
Predstoje}u utakmicu sa [irokim Brijegom Tuzlaci su ve} ozna~ili kao izuzetno bitnu. Bod iz Banovi}a }e imati pravu te`inu samo ako Sloboda savlada klub sa Pecare. Tako|er, treba znati da Sloboda nakon [irokog idu u goste lideru iz Banja Luke, tako da je subotnja pobjeda imperativ. Ono {to raduje stru~ni {tab Tuzlaka je podatak da za predstoje}u utakmicu niko od igra~a nema tri `uta kartona. N. ].

Sa minulog kantonalnog derbija u Banovi}ima: Tuzlaci su mogli osvojiti i cijeli plijen Sa njima dvojicom smo dodatno poja~ali konkurenciju, {to nam je sigurno nedostajalo. Tuzlaci su u posljednje tri utakmice u prvenstvu i Kupu BiH nisu osjetili gor~inu poraza. Podsjetimo, kod ku}e su remizirali sa Leotarom (1:1), pobjedili (1:0) sarajevsku Bosnu u Kupu BiH, te osvojili vrijedan bod u Banovi}ima. Me|utim, sa remijima ve} u narednom kolu `ele zavr{iti. - Dolazi nam [iroki Brijeg, a sa ovim samopouzdanjem i trenutnom formom imamo se pravo nadati pobjedi. Bez obzira {to je [iroki dobra ekipa, mi imamo svoj cilj, a to je nova tri boda i hvatanje priklju~ka sa gornjim dijelom tabele, za kraj ka`e Glava{. N. ].

Budu}nost i dalje bez pobjede u Banovi}ima

[migalovi}: Nikako da razbijemo maler doma}eg terena
Ve} tre}u utakmicu smo remizirali kod ku}e. Kao da nam se noge zave`u u Banovi}ima, ka`e [migalovi}
Budu}nost ni nakon sedam kola nema doma}u pobjedu. U subotu su Banovi}ani remizirali (0:0) kod ku}e i sa Slobodom. Iako je minuli duel imao epitet kantonalnog derbija, bilo je to miljama daleko od derbija, u kojem se nije moglo vidjeti gotovo ni{ta. Tek dvije poluprilike Haski}a i [migalovi}a bile su ne{to {to je mirisalo na golove, ali ni one nisu zavr{ile u mre`i Tuzlaka. - Nikako da razbijemo maler doma}eg terena i do|emo do toliko `eljene pobjede. Ve} tre}u utakmicu smo remizirali kod ku}e (uz poraz od Sarajeva op.a.). Kao da nam se noge zave`u u Banovi}ima. Ne}e nas pa ne}e, kazao je nakon utakmice [migalovi}, koji je nekada nosio dres omladinskih selekcija Slobode. Bila je ovo utakmica u kojoj su „rudari“ morali do}i do pobjede, ali tek dvije {anse za 90 minuta nisu recept po kojem se mo`e do}i do trijumfa. Povreda lijevog beka ^oli}a svakako da je poremetila koncepciju zeleno-crnih, ali to nije opravdanje za novo posrtanje. Rizvi} je u nastavku me~a, nakon Smaji}a, poku{ao da ubaci u ve}u brzinu sa Sli{kom, te Jahi}em, ali jednostavno nije i{lo. [ansa za popravnije ve} u sljede}em kolu kada u Banovi}e sti`e Borac, a za osvajanje cijelog plijena, Rizvi}evi izabranici morat }e ponuditi mnogo vi{e od onoga u subotu. M. S.

Crtice iz [irokog Brijega

D`idi}: Bit }e ~udno igrati protiv Zrinjskog

Iako se o~ekivalo da }e se Ivica D`idi} nakon dvije sezone provedene u Belgiji vratiti u Zrinjski ~iji je dres nosio punih pet sezona (2003.-2008.), 26-godi{nji Mostarac ipak je kao slobodan igra~ potpisao za [iroki Brijeg. Dugogodi{nji kapiten Zrinjskog ne krije da je bio i u pregovorima sa Zrinjskim, ali na kraju se ipak odlu~io za [iroki Brijeg. - Svoju ljubav prema Zrinjskom ne trebam nikome dokazivati, a vjerujem da je svima jasno da [iroki Brijeg nisam izabrao zbog bolje financijske ponude. U svakoj utakmici [irokog Brijega davat }u maksimum, a na utakmice Zrinjskog nastavit }u dolaziti kao navija~, izjavio je D`idi}. - Na pregovore sa Zrinjskim ne `elim se vi{e vra}ati. Ljudi iz [irokog Brijega bili su konkretni, korektni i strpljivi, znali su da odluka nije jednostavna i na kraju sam odlu~io potpisati. Inzistirali su na trogodi{njem ugovoru, a to je tako|er potvrda da ne `ele da budem samo prolaznik. Svaki igra~ koji potpisuje za ovaj klub svjestan je kakve ambicije ima [iroki. - U svakoj sezoni plasman u Evropu je imperativ, ali nau~io sam igrati s tim pritiskom, budu}i da je i Zrinjski imao jednake ambicije. U „pogre{nom“ dresu }e zaigrati 14. novembra. - S navija~ima Zrinjskog sam uvijek imao odli~an odnos. Uvjeren sam da }e me lijepo do~ekati... Ipak, bit }e ~udno igrati i protiv brata, ali `ivot je takav, zaklju~io je D`idi}.

Bari{i}: Su|enje me podsjetilo na stara vremena
Kao i svi na Pecari, tako je i defanzivac [irokog Brijega Josip Bari{i} bio jako razo~aran arbitra`om Rusmira Mrkovi}a u Trebinju. - Ve} sam zaboravio da toga ima. Uvijek prihvati{ mali vjetar u le|a u korist doma}ina, ali ovo je bilo ne{to drugo. Ukratko, od samog po~etka je navla~io za Leotar, tako da je razo~aranje zbog poraza jo{ ve}e. Uvijek je lak{e podnijeti poraz kada te protivnik nadigra, ali to nije bio slu~aj u Trebinju, izjavio je Bari{i}. - Taj isti Leotar je na Grbavici izgubio od @eljezni~ara 8:0, a mi smo u pro{lom kolu istom tom @eljezni~aru dali ~etiri pogotka. I sada nas taj Leotar pobijedi u Trebinju. Te{ko je prihvatiti takav poraz, ali moramo se okrenuti sljede}im utakmicama. Za Tuzlu bi nam se bilo lak{e pripremati da smo ostali nepora`eni u Trebinju, ali moramo poka{ati zaboraviti na Leotar i poku{ati {to bolje odigrati protiv Slobode, dodao je Bari{i}. M. P .

Gu`va pred golom Slobode: Banovi}ani su stvorili samo dvije {anse

Premijer liga
Vedran Je{e nakon novog doma}eg kiska „vukova“

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

18

Sarajevo je pravi test na{ih vrijednosti
„Prosipanjem“ doma}ih bodova gotovo smo anulirali gostuju}e uspjehe, {to nas mora zabrinuti, ka`e stoper Olimpica
a Ko{evu se i u nedjelju ponovila stara pri~a. Olimpic je jo{ jednom ostao bez doma}e pobjede. Ovaj put, potpuno zaslu`eno, bod je oti{ao u Isto~no Sarajevo jer su fudbaleri Slavije zaustavili sve napade doma}eg tima, koji je i ovaj put izrazio svoju nekonkretnost u zavr{nici napada. U nekoliko navrata gol gostiju poku{ao je ugroziti i iskusni {toper Vedran Je{e. - Niko nam ne mo`e prigovoriti na zalaganju i iskazanoj `elji da do|emo do pobjede, ali

Je{e: Igrali smo bez pet standardnih igra~a

N

jednostavno, ne mo`emo na}i pobjedni~ku formulu za doma}e utakmice. I protiv Slavije smo igrali dobro, lako stizali do njihovog {estnaesterca, a kada smo ulazili u njega sve nam je bilo kao za~arano, ka`e Je{e. Protiv Slavije niste stvorili mnogo {ansi, {to je krasilo va{u igru u minulim utakmicama. - Igrali smo bez pet standardnih igra~a, a u toj fazi igre vidljiv je bio izostanak Kapi}a i ^ulova, koji imaju sposobnost da probijaju gostuju}e odbrane. Kada tome

dodamo izostanak Vidovi}a, Suljevi}a i Muji}a onda je jasno za{to nismo uradili vi{e. Samo ~etiri doma}a boda u isto toliko nastupa je vi{e nego „mr{av“ saldo. - Ovo ve} postaje zabrinjavaju}e. Lo{im doma}im rezultatima gotovo smo anulirali na{e gostuju}e uspjehe. Da smo upola bili uspje{ni kao na gostovanjima sada bi bili lideri. Ipak, ni dosada{nji rezultati nisu lo{i, ali definitivno ostaje `al za onim {to smo propustili u doma}im utakmicama. Pred vama je gradski der-

bi, odnosno „gostovanje“ Sarajevu. - Mislim da }e ta utakmica biti pravi test na{ih vrijednosti, iako }emo i taj me~ igrati bez nekoliko standardnih igra~a. Alimanovi} je dobio tre}i `uti karton, a Kapi}, Vidovi} i Muji} sigurno ne}e biti spremni ni za tu utakmicu. S druge strane, vra}a se Suljevi}, koji je na{ najbolji stijelac i ~lan najbolje odbrane u ligi. Ovaj put, na Ko{evu smo gosti i vjerujem da }emo nastaviti seriju na{ih gostuju}ih uspjeha i preuzeti drugu poziciju na tabeli, optimista je iskusni Je{e. F. A.

Elvedin Beganovi}, trener ^elika, analizira me~ u Grada~cu

Branislav Niki}, veznjak Zvijezde

Bili smo ubije|eni da }emo slaviti, ali..
Nije uzalud junak pobjede iz Vrap~i}a Damir Tosunovi} kazao da je „najte`e savladati ranjenog rivala“, misle}i na ^elik koji je u pro{lom kolu pora`en pred doma}im navija~ima od Olimpika. Tog susreta se pribojavao i Jasmin Moranjki}, koji je kazao „najte`e je ovjeriti gostuju}u pobjedu pred doma}im navija~ima“. Na kraju se ispostavilo da su obojica bila u pravu. Zvijezda u subotu nije uspjela ovjeriti uvjerljivu pobjedu iz Vrap~i}a (4:1), jer je protiv ^elika odigrali mr{avih 1:1. Nakon vodstva gostiju s po~etka me~a, remi je donio nekada{nji igra~ Zeni~ana Branislav Niki}. - Bili smo ubije|eni da }emo slaviti, ali nije nas i{lo. [anse koje smo propustili preko Tosunovi}a, Husi}a, Nuhanovi}a..., morale su zavr{iti u mre`i. Me|utim, oni su najvi{e `eljeli da zabiju, no nije i{lo. Moramo i}i dalje, kazao je Niki}, jedan od agilnijih igra~a Zvijezde protiv ^elika koji se odli~no uklopio u ]urguzov. Nakon vi{e od mjesec dana izbivanja s terena kona~no je u ekipi Zvijezde zaigrao i Armin Deli}, no njegov povratak na teren, s obzirom

Sa minulog me~a u Grada~cu: Niki} u duelu sa Brkovi}em (Foto: J. Had`i})
da je zaradio isklju~enje i remi, nije bio slavan. Ipak, rije~ je o vrlo va`noj karici u redovima crveno-bijelih, ~iji oporavak }e ekipa osjetiti u narednim duelima. Klju~ni igra~ trebao je ponovo biti Damir Tosunovi}, ali je nakon ~etiri gola Vele`u M. SULJAGI] ostao bez „municije“.

★ @rijeb parova osmine finala Kupa BiH, u kojoj se igraju po dvije utakmice, obavit }e se u utorak (danas). Prve utakmice osmine finala Kupa BiH na programu su 29. septembra, a revan{i, zbog reprezentativne pauze, tek 20. oktobra. Podsjetimo, u bubnju }e se na}i: Sloboda (Tuzla), Slavija, Leotar, Kozara, Sloboda (Bosanski Novi), Proleter (Tesli}), Omladinac (Mionica), Sarajevo, @eljezni~ar, [iroki Brijeg, ^elik, Zrinjski, Olimpic, Borac (Banja Luka), Branitelj i UNIS.

FleS

Adilovi} u duelu sa Deli}em: Remi je najrealniji ishod minulog me~a u Grada~cu

Semjon Milo{evi}, stoper Zeni~ana

Mogli smo pobijediti, Kao da se pla{imo pobjede ali i izgubiti
Znam da je ^elikov dres te`ak, ali mnogi se trebaju nau~iti nositi sa tom ~injenicom, ka`e Milo{evi} Izuzetno smo zadovoljni prvim dijelom susreta, ka`e Ibrakovi}ev asistent Adilovi} propu{ta duel sa Travnikom
Stoper ^elika Semjon Milo{evi}, koji je na Bilino polje stigao u minulom prijelaznom roku, bio je prvo ime susreta u Grada~cu. Iako je rije~ o odbrambenom igra~u, uspio je zatresti i igru na svojoj strani. U nastavku je doma}in bio bolji takmac. Mo`da smo mogli do cijelog plijena da smo u prvom dijelu realizovali na{e {anse, ali smo u drugom dijelu mogli ostati i bez ovog boda. Dakle, mogli smo pobijediti, ali i izgubiti, tako da je remi i najrealniji ishod susreta rekao je Elvedin Beganovi}, asistent Abdulaha Ibrakovi}a. U narednom kolu, kada na Bilinom polju gostuje Travnik stru~ni {tab ^elika ne}e mo}i ra~unati na Eldina Adilovi}a, koji je u susretu sa Zvijezdom dobio crveni karton (dva `uta). - Neshvatljivo je da nakon dva prekr{aja dobijemo {est `utih kartona. Sre}om, nismo previ{e optere}eni pred naredni susret sa igra~ima sa po tri `uta kartona - kazao je BegaM. P . novi}.

Nogometa{i ^elika na gostovanjima osvojili isti broj bodova kao i kod ku}e. Me|utim, ova konstatacija bi bila impresivna da na Bilinom polju nije izgubljeno {est bodova od mogu}ih devet. I ovaj put su Zeni~ani vodili na gostuju}em terenu, odnosno u Grada~cu, ali je Zvijezde izjedna~ila. - Izuzetno smo zadovoljni prvim dijelom susreta, gdje smo imali prednost od jednog gola, ali

Milo{evi}: U Grada~cu doveo ^elik u vodstvo

mre`u Zvijezde, ali i odgovoriti brojnim atacima na gol Luke Bilobrka. - Imali smo prednost, ali i igru. Me|utim, u drugom dijelu me~a doma}in je preuzeo inicijativu. To nam se de{ava iz susreta u susret. Kao da se pla{imo pobjede, kao da ne vjerujemo da imamo prednost u datom dijelu igre. Padamo, a to nam se osveti. Znam da je ^elikov dres te`ak, ali mnogi se trebaju nau~iti nositi sa tom ~injenicom. U suprotnom, de{avat }e nam se ovakve stvari - rekao je Milo{evi}. Zeni~ani ove sezone imaju jaku zadnju liniju, sa iskunim stoperima. - Svaka ekipa treba imati tri jaka stopera. Milsim da smo ^ovi}, Jusi} i ja do sada odgovorili zadatku. Ipak, sve je to d`aba, ako i ostatak ekipe ne djeluje tako. Ima tu mladih igra~a koji se moraju osloboditi pritiska kako bi kona~no djelovali kompaktno, dodaje Milo{evi}. M. P .

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

19
2 0

Travnik na Piroti deklasirao indisponirane „ro|ene“

Premijer liga BiH - 7. kolo
BUDU]NOST SLOBODA 0 0 @ELJEZNI^AR DRINA
Gradski stadion u Banovi}ima. Gledalaca: 2.000. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo) 6. Pomo}nici: Rusmir Ba{i} i Haris Bakalovi} (oba iz Sarajeva). Delegat: Ferid ^ov~i} (Gora`de). @uti kartoni: Slomi}, Haski}, Omi}, ^amrkovi}, Sarajli}, Piri}, Sli{ko (Budu}nost), Malki}, ^ehaji}, Efendi}, Halilovi} (Sloboda). Igra~ utakmice: Dilaver Zrnanovi} (Budu}nost) 6,5 BUDU]NOST: Husi} 6, ^amrkovi} 6, Omi} 5,5, ^ergi} - (46. Sli{ko 5,5), Zrnanovi} 6,5, ^oli} - (28. Smaji} 5,5), Sarajli} 6, Piri} 5,5 (78. Jahi} -), Haski} 6, [migalovi} 6, Slomi} 6. Trener: Munever Rizvi}. SLOBODA: Mujki} 6,5, Raca 6, Jogun~i} 6,5, Vukmanovi} 6, Malki} 6,5, Gavari} 6,5, Ristani} 6, Efendi} 6,5, ^ehaji} 6 (88. Halilovi} -), Daji} 5,5 (78. Muji} -), Smajlovi} 6. Trener: Vlatko Glava{. Stadion Grbavica. Gledalaca: 2.000. Sudija: Oliver Ko`ul ([iroki Brijeg) 6,5. Pomo}nici: Elvir Grabus (Travnik) i Dragan Keranovi} (Prijedor). Delegat: Zvonimir Mari} (Ora{je). Strijelci: 1:0 - Savi} (21), 2:0 - Zeba (47). @uti kartoni: Kerla, Popovi}, Rov~anin (@eljezni~ar), Lazarevi} (Drina). Igra~ utakmice: Zajko Zeba (@eljezni~ar) 6,5. @ELJEZNI^AR: [ehi} 6, B. ]oli} 6, Stani} 6, Kerla 6, Me{i} 6, Svraka 6, Savi} 6,5, Popovi} 6, E. ^oli} 6, Zeba 6,5 (83. Perak -), Rov~anin 6 (73. Vi{}a 6,5). Trener: Amar Osim. DRINA: Maksimovi} 5, Obradovi} 5 (88. Jeremi} -), Lazarevi} 5, Kikanovi} 5, Mihajlovi} 5, Karvaljo 5,5, Sredojevi} 5, Krezovi} 5 (74. Papovi} -), \elmi} 5, ]ulum 5 (58. Mini} 5), Risti} 5,5. Trener: Miladin Risti}.

Mujaki}, Faji} i Pranjkovi} poga|ali i asistirali
Dobro smo funkcionisali u svim linijama, te na vrijeme dali prvi gol, ka`e Selimovi}

I

zabranici Ned`ada Selimovi}a nastavili su pobjedonosni pohod. U nedjelju je na Piroti deklasiran (5:1) i indisponirani Vele`. I ovaj put se potvrdilo da je Mirsad [iljak alfa i omega srednjeg reda „vezira“. Mre`u „ro|enih“ na~eo je prvo Sanid Mujaki}, koji je odli~no reagovao na uba~aj Faji}a, a do odmora se mladi reprezentativac BiH filigranskom asistencijom revan{irao Faji}u... Nastavak me~a donio je jo{ tri gola u mre`i „roenih“. Prvo je Anel ]uri} jednu odbijenu loptu pretvorio u 3:0, a potom se i Pranjkovi}, nakon bijega pored mostarske odbrane, upisao u strijelce. Luci-

dnim potezom ta~ku na „i“ stavio je najbolji akter me~a Nusmir Faji}, kojeg je s golom spojio raspolo`eni Pranjkovi}... Prema rije~ima trenera Travnika, bez obzira na te`ak teren, te raspolo`enog rivala u prvoj ~etvrtini me~a, njegovi igra~i su i ovaj susret odigrali skoro bez ve}e gre{ke. Jednostavno, Vele` nije imao odgovora za lepr{avu igru doma}ih nogometa{a. - Jo{ jednom bravo za na{e momke. ^estitam i Vele`u na korektnom nadmetanju. Dobro smo funkcionisali u svim linijama, te na vrijeme dali prvi gol. Me|utim, ve} od utorka (danas) moramo se okrenuti pripre-

RUDAR SARAJEVO

1 1

BORAC ZRINJSKI

2 0

Mujaki}: Prvi zatresao mre`u „ro|enih“ mama za gostovanje u Zenici. Do druge pauze o~ekuju nas dva te{ka susreta, ka`e Selimovi}. I. ISOVI]

Gradski stadion u Prijedoru. Gledalaca: 2.500. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 7. Pomo}nici: @eljko Mari} (Doboj) i Almir ^i{i} (Mostar). Delegat: Milorad O. Lale (Lukavica). Strijelci: 0:1 - Avdi} (23), 1:1 - Kotaran (88). @uti kartoni: Kotaran, Kiki}, Stjepi} (Rudar), Muharemovi}, [}epanovi}, Hand`i} (Sarajevo). Igra~ utakmice: Goran Kotaran (Rudar) 7. RUDAR: Tripi} 7, [odi} 6,5, Kotaran 7, Staki} 6, Jevti} 6, Kiki} 7, D`afi} 6, @eri} 6,5, Brki} 6 (46. Ku{lji} 6), Kova~evi} 6 (78. Stjepi} -). Despotovi} 6,5. Trener: Boris Gavran. SARAJEVO: Hamzi} 6, Arsenijevi} 6,5, Muharemovi} 6, [}epanovi} 5,5, Dupovac 7, Torlak 7, Hamzagi} 7, Ihtijarevi} 6,5 (58. ^omor 6), Avdi} 7 (84. Nuhi} -), K. Hand`i} 6,5, Jahovi} 5,5. Trener: Mirza Vare{anovi}.

Gradski stadion u Banjoj Luci. Gledalaca: 3.000. Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica) 5,5. Pomo}nici: Damir Kne`evi} (Livno) i Zoran Taborin (Zvornik). Delegat: Husein Kamber (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Nikoli} (55, 2:0 - Puziga}a (82). @uti kartoni: ^ori} (Borac), D`idi}, Stjepanovi} (Zrinjski). Igra~ utakmice: Stevo Nikoli} (Borac) 8. BORAC: Avduki} 7, ]ori} 7, Stupar 6,5, Puziga}a 7,5, Nikoli} 8 (84. Vidakovi} -), Vukelja 6 (57. Miki} 7), Sakan 6,5, Trivunovi} 7, Staji} 7,5 (79. Grahovac -), Stan~eski 8, Maleti} 7,5. Trener: Vlado Jagodi}. ZRINJSKI: Had`i} 6,5, D`idi} 6,5, Stjepanovi} 6, Sal~inovi} 6, Selimovi} 6 (59. Zovko 6), Su{i} - (26. Pehar 6), Ivankovi} - (14. Grabus 6), Zadro 6,5, Lendri} 6,5, Rizvanovi} 6, Ani~i} 6. Trener: Marin Bloudek.

ZVIJEZDA ^ELIK

1 1

TRAVNIK VELE@

5 1

Veselin \urasovi}, trener u stru~nom {tabu Vele`a

Vjerujem u na{e mlade igra~e
Sada moramo biti ja~i nego ikad i pokazati karakter, ka`e \urasovi}
Fudbaleri Vele`a u Travniku su do`ivjeli novu katastrofu (5:1), iako kada se sve sabere i oduzme, kona~an rezultat nije realan odnos snaga na terenu. Mostarci su u prvih 20 minuta me~a imali vi{e loptu u svom posjedu, ali tu dominaciju nisu uspjeli krunisati golom, {to je doma}in znao kazniti. - Ne znam kojim rije~ima da najbolje opi{em sve ono {to se u nedjelju dogodilo u Travniku. Igramo dobro, pogodimo stativu na otvaranju, kasnije ponovo dominiramo i usljed na{ih napada primimo jeftin gol. I nakon toga svi golovi koje smo dobili su bili jeftini, ka`e Veselin \urasovi}, trener u stru~nom {tabu Vele`a, koji je u nedjelju predvodio ekipu u Travniku. - Travniku je, jednostavno, sve i{lo za rukom, a nama nije ni{ta. ^ini se da nam je ona sre}a koju smo imali u utakmici protiv Olimpika sada okrenula le|a, jer i protiv Zvijezde smo izgubili na sli~an na~in kao i na Piroti U narednom kolu u Vrap~i}ima gostuje prvak @eljezni~ar. Jedna od najte`ih utakmica sezone dolazi u nezgodnom momentu za Vele`. - Imamo dosta vremena da tim vratimo na psiholo{kom planu i da neke stvari u na{oj igri poku{amo pr-

Stadion Banja Ilid`a u Grada~cu. Gledalaca: 2.000. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 7. Pomo}nici: Senad Ibri{imbegovi} (Travnik), Nikica Tomas (Drinovci). Delegat: Alija Kurtagi} (Biha}). Strijelci: 0:1 - Milo{evi} (9), 1:1 - Niki} (61). @uti kartoni: Deli}, Vidovi}, Jusi} (Zvijezda), D`afi}, Jusi}, Adilovi}, Milo{evi}, Kapetan, Nemeljakovi} (^elik). Crveni karton: Deli} (Zvijezda, 89. minuta - drugi `uti), Adilovi} (^elik, 88. - drugi `uti). Igra~ utakmice: Semjon Milo{evi} (^elik) 7,5. ZVIJEZDA: Had`i|ulbi} 6, Nezi} 6, Vasiljevi} 6, Moranjki} 6, Jusi} 6, Deli} 5, Nuhanovi} 6 (62. Husi} 6), Niki} 6,5, Hamzi} 6,5 (80. \ori} -), Huseinba{i} 6 (46. Vidovi} 6,5), Tosunovi} 6,5. Trener: Zoran ]urguz. ^ELIK: Bilobrk 7, Brkovi} 6,5, Jusi} 6,5, Milo{evi} 7,5, Sadikovi} 6,5, Zahirovi} 6,5, Jamak 6 (80. Hori} -), Kapetan 6 (84. Nemeljakovi} -), Adilovi} 5, Puri} 6,5, D`afi} 6 (63. Gad`o 6,5). Trener: Abdulah Ibrakovi}.

Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca: 500. Sudija: Eldis Pro{i} (Cazin) 5,5. Pomo}nici: Elvis Pro{i} (Cazin) i Jasmin Smaji} (Tuzla). Delegat: Ljubi{a Tripunovi} (Doboj). Strijelci: 1:0 - Mujaki} (22), 2:0 - Faji} (33), 3:0 - ]uri} (64), 4:0 - Pranjkovi} (66), 5:0 - Faji} (75), 5:1 - Zaimovi} (85 - penal). @uti kartoni: Saraj~i}, Ribi} (Travnik), a Iveti}, Demi} (Vele`). Igra~ utakmice: Nusmir Faji} (Travnik) 7,5 TRAVNIK: Adilovi} 7,5, Terzi} 7, E. Varupa 7, Helvida 7, Ribi} 7, [iljak 7,5, Saraj~i} 7 (68. Zatagi} -), ]uri} 7 (78. Eri} -), Pranjkovi} 7, Faji} 7,5, Mujaki} 7,5 (70. Kola{inac -). Trener: Ned`ad Selimovi}. VELE@: Bori} 5,5, Zaimovi} 5,5, [kalji} 5, Kajtaz 5, Velagi} 5,5 (75. Zolj -), Iveti} 5, Kazazi} 5, Oki} 6, Kodro 5, Demi} 5 (70. Stupac -), Jazvin 5 (80. Lelo 5,5). Trener: Veselin \urasovi}.

OLIMPIC SLAVIJA

0 0

LEOTAR [IROKI BRIJEG
\urasovi}: Travniku je jednostavno sve i{lo za rukom omijeniti na bolje. @eljezni~ar je po tradiciji nezgodan protivnik, a mi sada moramo biti ja~i nego ikad i pokazati karakter. Vjerujem u na{e mlade igra~e. Nadam se pobjedi u derbiju, za kraj ka`e \urasovi}. A. De.

1 0

[ef struke Vele`a Demir Hoti} nije vodio svoj tim na Piroti. Naime, on je, kako smo saznali u mostarskom klubu, oti{ao u pojsetu porodicii u Njema~ku, a u Travniku se nije pojavio zbog porodi~nih problema. Utakmicu je umjesto njega sa klupe vodio Veselin \urasovi}.

FleS

Amar Balali}, nada „ro|enih“

Lista strijelaca

@eljan sam dokazivanja
Balali}: Moje vrijeme tek dolazi Uprkos lo{im rezultatima koje posljednjih sezona u Omladisnkoj premijer ligi BiH ostvaruju kadeti i juniori Vele`a, na vrata prvog tima kuca nekoliko talentovanih igra~a. Osim Mirze ]emalovi}a, koji se ve} ustalio u startnoj postavi, pa`nju su skrenuli i Anis Kalajd`i}, Emir Zuhri}, Fadil Mari}, Denis Zvoni}, Amar Balali}... - Uvijek sam imao `elju da postanem prvotimac Vele`a, ka`e Balali}, koji je nedavno potpisao ugovor sa „ro|enim“. - Na meni je da svojim, prije svega pona{anjem, a tako|er, radom i zalaganjem izborim minuta`u u najdra`em dresu. Balali} je do sada nastupao samo u prijateljskim utakmicama, a ve} se jednom upisao u strijelce. - Moje vrijeme tek dolazi, nisam mnogo optere}en... Ponavljam, na meni je da marljivo trenirama, a sve ostalo }e do}i na svoje mjesto, dodaje Balali}. A. De.

Stadion Police u Trebinju. Gledalaca: 500. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) 7. Pomo}nici: Anto Su~i} (Novi Travnik) i Sreten Udovi~i} (Prijedor).Delegat: Radika Mari} (Bijeljina). Strijelac: 1:0 - [araba (88). @uti kartoni: ^orlija, Mandi}, [araba, Rajovi}, Ze~evi} (Leotar), Ivankovi} ([iroki). Igra~ utakmica: @eljko Radovi} (Leotar) 7. LEOTAR: Milenkovi} 6,5, Vu~ini} 6, [araba 7, Radovi} 7, ^orlija 7, Andri} 6 (75. Komneni} -), Mandi} 6, Milutinovi} 6, Mijajlovi} 5 (61. Ze~evi} 6,5), Rajovi} 5, Vrane{evi} 5 (46. Marjanovi} 6). Trener: Vuka{in Vi{njevac [IROKI BRIJEG: Bandovi} 6,5, Bari{i} 6, ]utuk 6, Diogo 5 (63. ]ori} 6), Ivankovi} 5 (82. Ko`ul -), Vagner 6 (75. Ivor -), [ili} 6, Renato 6, Zakari} 6, Brekalo 6, Roskam 6. Trener: Ivo I{tuk.

Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca: 50. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) 6. @uti kartoni: [adi}, Alimanovi} (Olimpic), Simi}, Kokot (Slavija). Igra~ utakmice: Huan Pablo Kreser (Olimpic) 6 OLIMPIC: Lu~i} 5,5, Velagi} 5,5, Je{e 5,5, Kolarov 5,5, Suba{i} 5,5, Tijago 5,5, Kreser 6, [adi} 5,5, Alimanovi} 6, Durak 6, Rodrigo 5. Trener: Edin Prlja~a. SLAVIJA: Dujkovi} 6, Popovi} 6, Lackanovi} 5,5, Regoje 6, Stankovi} 6, Ra{evi} 6, Simi} 6 (90. Radonja -), Kokot 6, B. [e{lija 5,5 (84. Peri{i} ),N. [e{lija 5,5, Radovanovi} 5,5 (69. Todorovi} -). Trener: Dragan Bjelica 1. Borac 2. Sarajevo 3. Olimpic 4. Zvijezda 5. @eljezni~ar 6. Travnik 7. Zrinjski 8. Slavija 9. Vele` 10. [iroki 11. Rudar 12. Sloboda 13. Leotar 14. Budu}nost 15. ^elik 16. Drina 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 3 2 2 4 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 6 13:5 9:5 6:4 10:9 16:8 12:6 8:7 11:12 8:11 11:11 6:10 5:6 4:12 6:8 5:7 3:12 16 13 13 13 12 12 10 10 10 9 9 8 8 7 6 1

- 6 golova: Nikoli} (Borac) - 5 golova: Tosunovi} (Zvijezda), Zeba (@eljezni~ar) - 4 gola: Faji} (Travnik), Lendri} (Zrinjski) - 3 gola: Haski} (Budu}nost), Suljevi} (Olimpik), Arsenijevi} (Sarajevo), Roskam ([iroki Brijeg), Oki} (Vele`), Popovi} (@eljezni~ar)...

Parovi 8. kola (25/26. septembar): Sloboda - [iroki Brijeg, Drina - Leotar, Vele` - @eljezni~ar, ^elik - Travnik, Slavija - Zvijezda, Sarajevo Olimpic, Zrinjski - Rudar, Budu}nost Borac.

Barselona bez najboljeg igra~a

Mesi pauzira dvije sedmice
Najbolji igra~ aktuelnog {panskog prvaka Barselone, Lionel Mesi, mogao bi odsustvovati sa terena dvije sedmice, ukoliko se obistine prve prognoze lije~nika koje govore o povredi ligamenata ~lanka, zadobivene u utakmici sa Atletikom u nedjelju nave~e. Mesi (23) je iznijet sa terena uz bolne grimase, nakon {to je na njega grubo startovao odbrambeni igra~ Atletika, Toma{ Ujfalu{i. ^eh je pritom zaradio drugi `uti karton, ali je to slaba utjeha za stru~ni {tab Barse na ~elu sa Pepom Gvardiolom. - Sretni smo zbog pobjede, ali tu`ni zbog Mesija. TV snimak sve govori. Nije samo Kristijano Ronaldo igra~ kojem treba za{tita. Sudije trebaju za{tititi sve igra~e - rekao je Gvardiola. Mesi, koji je u ovoj utakmici postigao vode}i gol za Barselonu, mogao bi propustiti prvenstvene utakmice protiv Sportinga, Majorke i Atletik Bilbaoa, a tako|er i susret Lige prvaka sa Rubinom 29. septembra.

Evropska nogometna srijeda

Na treningu Reala

Engleska
Rezultati i strijelci 5. kola: Stouk - Vest Hem 1:1 (D`ons 48 - Parker 32), Blekburn - Fulam 1:1 (Samba 30 - Dempsi 56), Aston vila Bolton 1:1 (Jang 13 - Dejvis 35), Totenhem - Volverhempton 3:1 (Van der Vart 77 penal, Pavlju~enko 87, Haton 90 - Fle~er 45), Everton Njukasl 0:1 (Ben Arfa 45), Vest Bromvi~ - Birmingem 3:1 (Dan 51 autogol, Odemvingi 59, Olson 69 - @erom 15), Sanderlend - Arsenal 1:1 (Bent 90+5 - Fabregas 13), Man~ester junajted - Liverpul 3:2 (Berbatov 42, 59, 84 D`erard 64 penal, 70), Vigan - Man~ester siti 0:2 (Tevez 43, Jaja Ture 71), ^elzi - Blekpul 4:0 (Kalu 2, Maluda 12, 41, Drogba 30).
1. ^elzi 5 2. Arsenal 5 3. Man. junajted5 4. Man. siti 5 5. Totenhem 5 6. Njukasl 5 7. Fulam 5 8. Blekpul 5 9. Aston Vila 5 10. VBA 5 11. Sanderlend5 12. Birmingem5 13. Bolton 5 14. Blekburn 5 15. Volves 5 16. Liverpul 4 17. Stouk 5 18. Vigan 5 19. Everton 5 20. Vest Hem 5 5 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1 4 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 3 3 4 21:1 15 14:4 11 14:7 11 6:2 8 6:4 8 8:6 7 7:6 7 8:12 7 6:9 7 5:9 7 5:5 6 7:8 6 7:8 6 5:6 5 6:8 5 2:4 5 5:8 4 2:13 4 4:7 2 3:13 1

Monako - Tuluz 0:0, Nansi Brest 0:2 (Mikola 70, Ture 90), St Etjen - Monpelje 3:0 (Paje 21, 67, Rivije 32), So{o Nica 4:0 (Braun 45, Budebuz 66, Martin 78, Maiga 89), Valensien - Lens 1:1 (Samasa 55 - Bukari 90), Lil - Okser 1:0 (Sou 90), Pari Sen @ermen - Ren 0:0, Bordo - Lion 2:0 (A. Diara 60, @usi 90+2).
1. St Etien 2. Tuluz 3. Ren 4. Kaen 5. So{o 6. Lil 7. Nica 8. Marsej 9. PS@ 10. Monako 11. Brest 12. Monpelje 13. Valensien 14. Nansi 15. Bordo 16. Lorien 17. Lion 18. Lens 19. Okser 20. Arl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 3 2 1 4 3 2 2 5 2 2 4 1 1 2 2 2 4 0 1 1 0 1 2 0 1 2 2 0 2 2 1 3 3 3 3 3 2 6 11:6 8:3 7:2 7:6 12:7 7:3 6:8 11:8 9:6 6:4 5:4 3:5 6:6 5:10 7:7 5:7 4:8 7:12 5:8 2:13 13 13 12 11 10 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7 5 5 5 4 0

Euro

lige

@usi (Bordo) poga|a gol Liona

Pike 33). Deportivo - Hetafe (igrano sino}).
1. Valensia 2. Real 3. Atletiko 4. Viljareal 5. Sevilja 6. Barselona 7. Espanjol 8. Atletik 9. Sosiedad 10. Majorka 11. Sporting 12. Hetafe 13. Erkules 14. Malaga 15. Rasing 16. Deportivo 17. Almerija 18. Osasuna 19. Saragosa 20. Levante 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 2 2 3 6:2 3:1 7:3 6:2 6:2 5:3 4:5 4:4 4:4 2:2 4:6 5:4 3:3 7:8 2:4 0:0 2:3 0:3 3:7 3:10 9 7 6 6 7 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 0

Mesi: Povreda ligamenata

Kanales: Tri sedmice pauze

Njema~ka
Rezultati i strijelci 4. kola: Ajntraht - Frajburg 0:1 (Rozental 90), Bajern - Keln 0:0, Verder - Majnc 0:2 (Rise 53, [irle 61), [tutgart - Borusija (M) 7:0 (Pogrebnjak 2, 54, 60, Nidermajer 22, Kuzmanovi} 64, Delpjer 73, Marica 80), Volfsburg - Hanover 2:0 (Diego 55, D`eko 68), Kajzeslautern - Hofenhajm 2:2 (Hofer 46, 75 - Luiz Gustavo 39, Sigurdson 77), St. Pauli - HSV 1:1 (Bol 77 Petri} 88), [alke - Dortmund 1:3 (Huntelar 89 - Kagava 20, 58, Levandovski 86), Bajer - Nirnberg 0:0.
1. Majnc 4 2. Hofenhajm 4 3. Dortmund 4 4. Frajburg 4 5. HSV 4 6. Kajzers. 4 7. Hanover 4 8. Bajern 4 9. Bajer 4 10. St. Pauli 4 11. Verder 4 12. Keln 4 13. Borusia M 4 14. [tutgart 4 15. Ajntraht 4 16. Volfsburg 4 17. Nirnberg 4 18. [alke 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 4 10:4 12 9:3 10 8:4 9 6:5 9 7:4 8 8:5 7 6:6 7 2:3 5 7:8 5 4:4 4 5:8 4 4:7 4 7:15 4 9:7 3 6:6 3 6:8 3 3:4 3 3:9 0

Oslabljen klub iz Leverkuzena
Helmes: Tek se oporavio

Inzagi je bio strijelac za Milan proteklog vikenda

Kanales povrijedio ~lanak
Real Madrid tri sedmice ne}e mo}i ra~unati na Ser|a Kanalesa, po{to se ovaj mladi igra~ povrijedio na nedjeljnom treningu. Kanales je iskrenuo ~lanak u poku{aju kontrole lopte, bez kontakta sa drugim igra~em, javili su {panski mediji. Ovaj 19-godi{nji vezni igra~ je ljetos stigao iz Santandera, a prve prognoze govore da }e u propustiti najmanje utakmicu Lige prvaka protiv Oksera 29. septembra.

Italija
Rezultati i strijelci 3. kola: Bari - Kaljari 0:0, Milan Katanija 1:1 (Inzagi 45 - Kapuano 27), Fiorentina - Lacio 1:2 (Ljaji} 19 penal - Ledesma 32, Kozak 67), ^ezena - Le}e 1:0 (Bogdani 50), Udineze - Juventus 0:4 (Bonu}i 18, Kvaljarela 24, Markizio 44, Jakinta 77), Parma \enoa 1:1 (Zakardo 72 - Toni 28 penal), Palermo - Inter 1:2 (Ili~i} 28 - Eto 62, 70), Kievo - Bre{a 0:1 (Dijamanti 30), Roma - Bolonja 2:2 (Borielo 7, Rubin 59 autogol - Di Vajo 77, 90), Sampdorija - Napoli 1:2 (Kasano 78pen Ham{ik 83, Kavani 86)
1. ]ezena 3 2. Inter 3 3. Kievo 3 4. Lacio 3 5. Bre{a 3 6. Kaljari 3 7. Napoli 3 8. Bari 3 9. Juventus 3 10. Sampdoria3 11. Milan 3 12. Parma 3 13. Katania 3 14. \enoa 3 15. Le}e 3 16. Bolonja 3 17. Roma 3 18. Palermo 3 19. Fiorentina 3 20. Udineze 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3:0 4:2 5:3 5:4 4:4 5:1 5:4 3:2 7:4 6:5 5:3 4:3 4:4 3:4 1:5 3:5 3:7 3:5 2:4 1:7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1 0

Bajer ostao bez Kislinga i Helmesa
Na~ada~ Leverkuzenai reprezentacije Njema~ke [tefan Kisling mogao bi propustiti predstoje}e utakmice kvalifikacija za Euro 2012. protiv Turske i Kazahstana, po{to je povrije|en u posljednjem susretu Bundes lige. Kisling je iznijet sa terena zbog povrede ~lanka nakon samo 13 minuta utakmice protiv Nirnberga (0:0) i upu}en u bolnicu na tretman. - Mogao bi odsustvovati du`e vrijeme - rekao je predsjednik Leverkuzena Volfgang Holchauzer. To nije i jedina lo{a vijest za Bajer, po{to im se povrijedio i drugi napada~, Patrik Helmes, tek {to se oporavio od pro{logodi{nje povrede krucijalnog ligamenta koljena. Ovaj put je Helmesa zadesila povreda tetive. Zbog povrede koljena, klub iz Leverkuzen i njema~ka reprezentacija ne mogu ra~unati ni na kapitena Mihaela Balaka.

Milaneze putevi vode u Rim
bilje`io Juventus je u nedjelju za u prvu pobjedu torpedirav{i sada gostima Udinese sa 4:0, a otiv se name}e i puni plijen pr lensiji Palerma Atletiko u Va

Parovi 4. kola: Almeria Levante, Atletik Bilbao Majorka, Barselona - Sporting, Hetafe - Malaga, Osasuna - Real Sosiedad, Real Madrid - Espanjol, Saragosa - Herkules, Sevilja - Santander, Valensia - Atletiko Madrid, Viljareal - Deportivo.

Belgija
Rezultati 7. kola: Serkl Bri` - St. Truiden 4:2, Genk - Lokeren 3:1, Eupen @erminal 0:1, Vesterlo Lirs 2:0, Mehelen - Standard 1:0, Gent - Varegem 5:3, Anderleht - Kortrijk 3:0, [arloa - Klub Bri` 0:5. Poredak: Genk 19, Anderleht 17, Mehelen i Gent po 16...

Holandija
Rezultati 6. kola: Groningen - Ekscelzior 2:0, Vitese - Breda 0:0, Viljem II - Den Hag 2:4, Graf{ap - Herenven 3:2, Fejenord - Ajaks 1:2, Nijmegen - Alkmar 0:1, Roda - PSV 0:0, Utreht - Venlo 3:2. Herakles - Tvente 0:0. Poredak: Ajaks 16, PSV i Groningen po 14, Tvente 12, Roda 11, Ekscelzior 10, Utreht 9, Herenven i Den Hag po 8...

[

Argentinac osjetio bolove u prsima

Zaneti kratko ostao u bolnici
Nakon pobjede u gostima kod Palerma, u kojoj je odigrao svih 90 minuta, kapiten Intera Havier Zaneti nakratko je posjetio bolnicu. Naime, tokom utakmice je Argentinac pogo|en loptom u trbuh, te je zbog toga obavio potrebne preglede. - Boljelo me, ali nisam `elio prestati igrati. Kad sam do{ao u svla~ionicu osjetio sam bol u u prsima, pa sam pozvao doktora da mi pomogne. Zajedno smo oti{li u bolnicu zbog opreza - rekao je 37-godi{nji Zaneti. Iskusni veteran, odnedavno ponovo i argentinski reprezentativac, pro{log mjeseca je produ`io ugovor sa milanskim klubom, u kojem bez prekida igra od 1995. i ostat }e do 2013. godine.

panci, Nijemci, te Italijani sredinom ove sedmice, od utorka do ~etvrtka, igraju nove prvenstvene utakmice. Madridski Real na svom Santiago Bernabeu do~ekuje mom~ad Espanjola i oni }e na teren ve} ovog utorka, kada se jo{ sastaju Atletik Bilbao i Majorka, te Osasuna i Real Sosiedad. Aktualni prvak Barselona u srijedu na Kamp Nou do~ekuje Sporting Hihona, a derbi igraju Va-

lensija i Atletiko iz Madrida. Sevilja }e na San~ez Picjuanu odmjeriti snage sa Rasing Santanderom, Viljareal s Deportivom, dok Malaga ide u goste kod Hetafea. Almerija se sastaje s Levanteom, a Saragosa s novim ~lanom Primere Herkulesom. Bajern iz Minhena nakon lo{ijeg starta u Bundesligu ve} polako kre}e sa „~upanjem“, a prva prilika za Bavarce na tom putu je gostovanje kod Hofenhajma na{ih Ibi{evi}a i Sali-

Kup poslastica: Totenhem - Arsenal
Englezi }e igrati susrete svog Karling Kupa, gdje je ve} u uvodnom dijelu natjecanja nekolicina iznimno atraktivnih parova. Primjerice, u londonskom obra~unu klubova koji igraju Ligu prvaka sastaju se Totenhem i Arsenal, dok ^elzi do~ekuje „svrake“ iz Njukastla, a Begovi}ev Stouk Fulama. Od premijerliga{a jo{ se me|usobno sastaju Aston Vila i Blekburn, Sanderland i Vest Hem, te Vest Bromvi~ Albion i Man~ester Siti. Man~ester Junajted je gost Skantorpa, a Everton Brentforda. Liverpul do~ekuje Northemptona, dok je pro{losezonski premijerliga{ Portsmut doma}in Lesteru.

Zaneti u duelu sa Balcaretijem

hovi}a koji su odli~no otvorili sezonu osvojiv{i 10 od mogu}ih 12 bodova. Jo{ bolje je krenuo Majnc osvojiv{i maksimalnih 12 bodova, a 3 nova tra`it }e pred doma}om publikom kontra Kelna. Na vrhu Serie A poslije tri prva kola nalaze se Inter (o~ekivano) i ]ezena (neo~ekivano). Aktuelni prvak nakon preokreta i pobjede u Palermu igra ku}i protiv Barija, dok je ]ezena gost Katanje, koja je u subotu uzela bod kod Milana. Milanezi }e na gostovanje rimskom Laciju, a Roma povratniku u dru{tvo najboljih, sastavu Bre{e. Juventus je u nedjelju zabilje`io prvu pobjedu torpedirav{i u gostima Udinese sa 4:0, a sada se kao nadogradnja tog uspjeha name}e i puni plijen pred doma}om publikom protiv Palerma. Napoli igra s Kievom, Le}e sa Parmom, dok }e Sampdoria u goste neugodnom Kaljariju, a Udinese Bolonji. \enoa je doma}in D. I. Fiorentini.

Nakon engleskog derbija u Man~esteru

Ferguson optu`io Toresa za glumu
Pregledao sam snimak ponovo, nema dileme da je poku{ao isklju~iti na{eg igra~a - ka`e menad`er Junajteda
Menad`er Man~ester junajteda Aleks Ferguson je optu`io napada~a Liverpula Fernanda Toresa da je poku{ao iznuditi isklju~enje D`ona O’[ea u engleskom derbiju igranom protekle nedjelje u Man~esteru (3:2). O’[ea se izvukao zaradiv{i samo `uti karton, kada je faulirao Toresa ujednom napadu gostiju, nakon ~ega je Liverpul izjedna~io rezultat u drugom poluvremenu. Ferguson je demantirao da je nazvao Toresa varalicom u incidentu nakon utakmice, ali je pred novinarima objasnio: - Pregledao sam snimak ponovo. Nema dileme da je Tores poku{ao glumom isklju~iti na{eg igra~a. rpula Roj Hod`son, i dodao: - Mislim da je sudac dobro vodio utakmicu. Nisam ljubitelj crvenih kartona za sitne prekr{aje, tako da je na{e razmi{ljanje u ovom slu~aju vrlo sli~no. Ferguson i Man~ester su bili blizu i tre}eg remija, nakon Fulama i Evertona, uz kasno primljen pogodak, ali ga je spasio trostruki strijelac Dimitar Berbatov. - Pomislio sam, opet }emo odigrati 2:2. Ali, takav rezultat bi bio lakrdija. Na kraju smo postigli veliku pobjedu - zavr{io je [kot. - Ovako potcijeniti na{u igru je ipak previ{e o{tro dodao je Hod`son.

[panija
Rezultati i strijelci: Herkules - Valensia 1:2 (Trezege 43 penal - Mata 2, Pablo 23), Rasing - Saragosa 2:0 (Enrike 76, Nahuelpan 90), Levante - Viljareal 1:2 (Kaseido 90 - Nilmar 16, 42), Sosiedad - Real Madrid 1:2 (Tamudo 62 Di Marija 51, Ronaldo 74), Sporting - Atletik 2:2 (Kuevas 13, Sangoj 23 Gurpegi 29, Ljorente 58), Espanjol - Almeria 1:0 (Kaljehon 48), Majorka Osasuna 2:0 (Kastro 25 penal, Guzman 90), Malaga Sevilja 1:2 (Rondon 14 Alfaro 20, Kaseres 45+2), Atletiko Madrid - Barselona 1:2 (Garsia 25 - Mesi 13,

Rusija
Rezultati 20. kola: Saturn - Dinamo 3:2, Alanija Rostov 0:0, Amkar - Samara 2:1, Tom - Lokomotiv 1:1, An`i - Rubin 0:1. Poredak: Zenit 46, Rubin 43, CSKA 36, Rostov i Spartak N. po 33, Spartak M. 29...

Duel Toresa i O’[ea

Fergusonove primjedbe se malo razlikuju od mi{ljenja rivala sa klupe Liverpula. - Sir Aleks ima pravo na svoje mi{ljenje, a ja ne `elim odre|ivati da li je u pravu - rekao je trener Live-

Parovi 4. kola: Bolonja Udineze, Bre{a - Roma, Kaljari - Sampdoria, Katania ]ezena, \enoa - Fiorentina, Inter - Bari, Lacio - Milan, Le}e - Parma, Napoli - Kievo, Juventus - Palermo.

[kotska
Rezultati 5. kola: Hibernian - Hamilton 1:1, Invernes - Harts 1:3, Madervel - Aberdin 1:1, Rend`ers Dandi junajted 4:0, St. D`onston - St. Miren 2:1, Kilmarnok - Seltik 1:2. Poredak: Rend`ers i Seltik po 15, Harts 8, Aberdin i Madervel po 7, Kilmarnok 6...

Francuska
Rezultati i strijelci 6. kola: Arl-Avinjon - Marsej 0:3 ([ejru 32, Ajeu 36, 54), Lorien - Kaen 0:1 (El-Arabi 41),

Barselona bez najboljeg igra~a

Mesi pauzira dvije sedmice
Najbolji igra~ aktuelnog {panskog prvaka Barselone, Lionel Mesi, mogao bi odsustvovati sa terena dvije sedmice, ukoliko se obistine prve prognoze lije~nika koje govore o povredi ligamenata ~lanka, zadobivene u utakmici sa Atletikom u nedjelju nave~e. Mesi (23) je iznijet sa terena uz bolne grimase, nakon {to je na njega grubo startovao odbrambeni igra~ Atletika, Toma{ Ujfalu{i. ^eh je pritom zaradio drugi `uti karton, ali je to slaba utjeha za stru~ni {tab Barse na ~elu sa Pepom Gvardiolom. - Sretni smo zbog pobjede, ali tu`ni zbog Mesija. TV snimak sve govori. Nije samo Kristijano Ronaldo igra~ kojem treba za{tita. Sudije trebaju za{tititi sve igra~e - rekao je Gvardiola. Mesi, koji je u ovoj utakmici postigao vode}i gol za Barselonu, mogao bi propustiti prvenstvene utakmice protiv Sportinga, Majorke i Atletik Bilbaoa, a tako|er i susret Lige prvaka sa Rubinom 29. septembra.

Evropska nogometna srijeda

Na treningu Reala

Engleska
Rezultati i strijelci 5. kola: Stouk - Vest Hem 1:1 (D`ons 48 - Parker 32), Blekburn - Fulam 1:1 (Samba 30 - Dempsi 56), Aston vila Bolton 1:1 (Jang 13 - Dejvis 35), Totenhem - Volverhempton 3:1 (Van der Vart 77 penal, Pavlju~enko 87, Haton 90 - Fle~er 45), Everton Njukasl 0:1 (Ben Arfa 45), Vest Bromvi~ - Birmingem 3:1 (Dan 51 autogol, Odemvingi 59, Olson 69 - @erom 15), Sanderlend - Arsenal 1:1 (Bent 90+5 - Fabregas 13), Man~ester junajted - Liverpul 3:2 (Berbatov 42, 59, 84 D`erard 64 penal, 70), Vigan - Man~ester siti 0:2 (Tevez 43, Jaja Ture 71), ^elzi - Blekpul 4:0 (Kalu 2, Maluda 12, 41, Drogba 30).
1. ^elzi 5 2. Arsenal 5 3. Man. junajted5 4. Man. siti 5 5. Totenhem 5 6. Njukasl 5 7. Fulam 5 8. Blekpul 5 9. Aston Vila 5 10. VBA 5 11. Sanderlend5 12. Birmingem5 13. Bolton 5 14. Blekburn 5 15. Volves 5 16. Liverpul 4 17. Stouk 5 18. Vigan 5 19. Everton 5 20. Vest Hem 5 5 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1 4 1 1 1 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 3 3 4 21:1 15 14:4 11 14:7 11 6:2 8 6:4 8 8:6 7 7:6 7 8:12 7 6:9 7 5:9 7 5:5 6 7:8 6 7:8 6 5:6 5 6:8 5 2:4 5 5:8 4 2:13 4 4:7 2 3:13 1

Monako - Tuluz 0:0, Nansi Brest 0:2 (Mikola 70, Ture 90), St Etjen - Monpelje 3:0 (Paje 21, 67, Rivije 32), So{o Nica 4:0 (Braun 45, Budebuz 66, Martin 78, Maiga 89), Valensien - Lens 1:1 (Samasa 55 - Bukari 90), Lil - Okser 1:0 (Sou 90), Pari Sen @ermen - Ren 0:0, Bordo - Lion 2:0 (A. Diara 60, @usi 90+2).
1. St Etien 2. Tuluz 3. Ren 4. Kaen 5. So{o 6. Lil 7. Nica 8. Marsej 9. PS@ 10. Monako 11. Brest 12. Monpelje 13. Valensien 14. Nansi 15. Bordo 16. Lorien 17. Lion 18. Lens 19. Okser 20. Arl 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 3 2 1 4 3 2 2 5 2 2 4 1 1 2 2 2 4 0 1 1 0 1 2 0 1 2 2 0 2 2 1 3 3 3 3 3 2 6 11:6 8:3 7:2 7:6 12:7 7:3 6:8 11:8 9:6 6:4 5:4 3:5 6:6 5:10 7:7 5:7 4:8 7:12 5:8 2:13 13 13 12 11 10 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7 5 5 5 4 0

Euro

lige

@usi (Bordo) poga|a gol Liona

Pike 33). Deportivo - Hetafe (igrano sino}).
1. Valensia 2. Real 3. Atletiko 4. Viljareal 5. Sevilja 6. Barselona 7. Espanjol 8. Atletik 9. Sosiedad 10. Majorka 11. Sporting 12. Hetafe 13. Erkules 14. Malaga 15. Rasing 16. Deportivo 17. Almerija 18. Osasuna 19. Saragosa 20. Levante 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 2 2 3 6:2 3:1 7:3 6:2 6:2 5:3 4:5 4:4 4:4 2:2 4:6 5:4 3:3 7:8 2:4 0:0 2:3 0:3 3:7 3:10 9 7 6 6 7 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 0

Mesi: Povreda ligamenata

Kanales: Tri sedmice pauze

Njema~ka
Rezultati i strijelci 4. kola: Ajntraht - Frajburg 0:1 (Rozental 90), Bajern - Keln 0:0, Verder - Majnc 0:2 (Rise 53, [irle 61), [tutgart - Borusija (M) 7:0 (Pogrebnjak 2, 54, 60, Nidermajer 22, Kuzmanovi} 64, Delpjer 73, Marica 80), Volfsburg - Hanover 2:0 (Diego 55, D`eko 68), Kajzeslautern - Hofenhajm 2:2 (Hofer 46, 75 - Luiz Gustavo 39, Sigurdson 77), St. Pauli - HSV 1:1 (Bol 77 Petri} 88), [alke - Dortmund 1:3 (Huntelar 89 - Kagava 20, 58, Levandovski 86), Bajer - Nirnberg 0:0.
1. Majnc 4 2. Hofenhajm 4 3. Dortmund 4 4. Frajburg 4 5. HSV 4 6. Kajzers. 4 7. Hanover 4 8. Bajern 4 9. Bajer 4 10. St. Pauli 4 11. Verder 4 12. Keln 4 13. Borusia M 4 14. [tutgart 4 15. Ajntraht 4 16. Volfsburg 4 17. Nirnberg 4 18. [alke 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 4 10:4 12 9:3 10 8:4 9 6:5 9 7:4 8 8:5 7 6:6 7 2:3 5 7:8 5 4:4 4 5:8 4 4:7 4 7:15 4 9:7 3 6:6 3 6:8 3 3:4 3 3:9 0

Oslabljen klub iz Leverkuzena
Helmes: Tek se oporavio

Inzagi je bio strijelac za Milan proteklog vikenda

Kanales povrijedio ~lanak
Real Madrid tri sedmice ne}e mo}i ra~unati na Ser|a Kanalesa, po{to se ovaj mladi igra~ povrijedio na nedjeljnom treningu. Kanales je iskrenuo ~lanak u poku{aju kontrole lopte, bez kontakta sa drugim igra~em, javili su {panski mediji. Ovaj 19-godi{nji vezni igra~ je ljetos stigao iz Santandera, a prve prognoze govore da }e u propustiti najmanje utakmicu Lige prvaka protiv Oksera 29. septembra.

Italija
Rezultati i strijelci 3. kola: Bari - Kaljari 0:0, Milan Katanija 1:1 (Inzagi 45 - Kapuano 27), Fiorentina - Lacio 1:2 (Ljaji} 19 penal - Ledesma 32, Kozak 67), ^ezena - Le}e 1:0 (Bogdani 50), Udineze - Juventus 0:4 (Bonu}i 18, Kvaljarela 24, Markizio 44, Jakinta 77), Parma \enoa 1:1 (Zakardo 72 - Toni 28 penal), Palermo - Inter 1:2 (Ili~i} 28 - Eto 62, 70), Kievo - Bre{a 0:1 (Dijamanti 30), Roma - Bolonja 2:2 (Borielo 7, Rubin 59 autogol - Di Vajo 77, 90), Sampdorija - Napoli 1:2 (Kasano 78pen Ham{ik 83, Kavani 86)
1. ]ezena 3 2. Inter 3 3. Kievo 3 4. Lacio 3 5. Bre{a 3 6. Kaljari 3 7. Napoli 3 8. Bari 3 9. Juventus 3 10. Sampdoria3 11. Milan 3 12. Parma 3 13. Katania 3 14. \enoa 3 15. Le}e 3 16. Bolonja 3 17. Roma 3 18. Palermo 3 19. Fiorentina 3 20. Udineze 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3:0 4:2 5:3 5:4 4:4 5:1 5:4 3:2 7:4 6:5 5:3 4:3 4:4 3:4 1:5 3:5 3:7 3:5 2:4 1:7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1 0

Bajer ostao bez Kislinga i Helmesa
Na~ada~ Leverkuzenai reprezentacije Njema~ke [tefan Kisling mogao bi propustiti predstoje}e utakmice kvalifikacija za Euro 2012. protiv Turske i Kazahstana, po{to je povrije|en u posljednjem susretu Bundes lige. Kisling je iznijet sa terena zbog povrede ~lanka nakon samo 13 minuta utakmice protiv Nirnberga (0:0) i upu}en u bolnicu na tretman. - Mogao bi odsustvovati du`e vrijeme - rekao je predsjednik Leverkuzena Volfgang Holchauzer. To nije i jedina lo{a vijest za Bajer, po{to im se povrijedio i drugi napada~, Patrik Helmes, tek {to se oporavio od pro{logodi{nje povrede krucijalnog ligamenta koljena. Ovaj put je Helmesa zadesila povreda tetive. Zbog povrede koljena, klub iz Leverkuzen i njema~ka reprezentacija ne mogu ra~unati ni na kapitena Mihaela Balaka.

Milaneze putevi vode u Rim
bilje`io Juventus je u nedjelju za u prvu pobjedu torpedirav{i sada gostima Udinese sa 4:0, a otiv se name}e i puni plijen pr lensiji Palerma Atletiko u Va

Parovi 4. kola: Almeria Levante, Atletik Bilbao Majorka, Barselona - Sporting, Hetafe - Malaga, Osasuna - Real Sosiedad, Real Madrid - Espanjol, Saragosa - Herkules, Sevilja - Santander, Valensia - Atletiko Madrid, Viljareal - Deportivo.

Belgija
Rezultati 7. kola: Serkl Bri` - St. Truiden 4:2, Genk - Lokeren 3:1, Eupen @erminal 0:1, Vesterlo Lirs 2:0, Mehelen - Standard 1:0, Gent - Varegem 5:3, Anderleht - Kortrijk 3:0, [arloa - Klub Bri` 0:5. Poredak: Genk 19, Anderleht 17, Mehelen i Gent po 16...

Holandija
Rezultati 6. kola: Groningen - Ekscelzior 2:0, Vitese - Breda 0:0, Viljem II - Den Hag 2:4, Graf{ap - Herenven 3:2, Fejenord - Ajaks 1:2, Nijmegen - Alkmar 0:1, Roda - PSV 0:0, Utreht - Venlo 3:2. Herakles - Tvente 0:0. Poredak: Ajaks 16, PSV i Groningen po 14, Tvente 12, Roda 11, Ekscelzior 10, Utreht 9, Herenven i Den Hag po 8...

[

Argentinac osjetio bolove u prsima

Zaneti kratko ostao u bolnici
Nakon pobjede u gostima kod Palerma, u kojoj je odigrao svih 90 minuta, kapiten Intera Havier Zaneti nakratko je posjetio bolnicu. Naime, tokom utakmice je Argentinac pogo|en loptom u trbuh, te je zbog toga obavio potrebne preglede. - Boljelo me, ali nisam `elio prestati igrati. Kad sam do{ao u svla~ionicu osjetio sam bol u u prsima, pa sam pozvao doktora da mi pomogne. Zajedno smo oti{li u bolnicu zbog opreza - rekao je 37-godi{nji Zaneti. Iskusni veteran, odnedavno ponovo i argentinski reprezentativac, pro{log mjeseca je produ`io ugovor sa milanskim klubom, u kojem bez prekida igra od 1995. i ostat }e do 2013. godine.

panci, Nijemci, te Italijani sredinom ove sedmice, od utorka do ~etvrtka, igraju nove prvenstvene utakmice. Madridski Real na svom Santiago Bernabeu do~ekuje mom~ad Espanjola i oni }e na teren ve} ovog utorka, kada se jo{ sastaju Atletik Bilbao i Majorka, te Osasuna i Real Sosiedad. Aktualni prvak Barselona u srijedu na Kamp Nou do~ekuje Sporting Hihona, a derbi igraju Va-

lensija i Atletiko iz Madrida. Sevilja }e na San~ez Picjuanu odmjeriti snage sa Rasing Santanderom, Viljareal s Deportivom, dok Malaga ide u goste kod Hetafea. Almerija se sastaje s Levanteom, a Saragosa s novim ~lanom Primere Herkulesom. Bajern iz Minhena nakon lo{ijeg starta u Bundesligu ve} polako kre}e sa „~upanjem“, a prva prilika za Bavarce na tom putu je gostovanje kod Hofenhajma na{ih Ibi{evi}a i Sali-

Kup poslastica: Totenhem - Arsenal
Englezi }e igrati susrete svog Karling Kupa, gdje je ve} u uvodnom dijelu natjecanja nekolicina iznimno atraktivnih parova. Primjerice, u londonskom obra~unu klubova koji igraju Ligu prvaka sastaju se Totenhem i Arsenal, dok ^elzi do~ekuje „svrake“ iz Njukastla, a Begovi}ev Stouk Fulama. Od premijerliga{a jo{ se me|usobno sastaju Aston Vila i Blekburn, Sanderland i Vest Hem, te Vest Bromvi~ Albion i Man~ester Siti. Man~ester Junajted je gost Skantorpa, a Everton Brentforda. Liverpul do~ekuje Northemptona, dok je pro{losezonski premijerliga{ Portsmut doma}in Lesteru.

Zaneti u duelu sa Balcaretijem

hovi}a koji su odli~no otvorili sezonu osvojiv{i 10 od mogu}ih 12 bodova. Jo{ bolje je krenuo Majnc osvojiv{i maksimalnih 12 bodova, a 3 nova tra`it }e pred doma}om publikom kontra Kelna. Na vrhu Serie A poslije tri prva kola nalaze se Inter (o~ekivano) i ]ezena (neo~ekivano). Aktuelni prvak nakon preokreta i pobjede u Palermu igra ku}i protiv Barija, dok je ]ezena gost Katanje, koja je u subotu uzela bod kod Milana. Milanezi }e na gostovanje rimskom Laciju, a Roma povratniku u dru{tvo najboljih, sastavu Bre{e. Juventus je u nedjelju zabilje`io prvu pobjedu torpedirav{i u gostima Udinese sa 4:0, a sada se kao nadogradnja tog uspjeha name}e i puni plijen pred doma}om publikom protiv Palerma. Napoli igra s Kievom, Le}e sa Parmom, dok }e Sampdoria u goste neugodnom Kaljariju, a Udinese Bolonji. \enoa je doma}in D. I. Fiorentini.

Nakon engleskog derbija u Man~esteru

Ferguson optu`io Toresa za glumu
Pregledao sam snimak ponovo, nema dileme da je poku{ao isklju~iti na{eg igra~a - ka`e menad`er Junajteda
Menad`er Man~ester junajteda Aleks Ferguson je optu`io napada~a Liverpula Fernanda Toresa da je poku{ao iznuditi isklju~enje D`ona O’[ea u engleskom derbiju igranom protekle nedjelje u Man~esteru (3:2). O’[ea se izvukao zaradiv{i samo `uti karton, kada je faulirao Toresa ujednom napadu gostiju, nakon ~ega je Liverpul izjedna~io rezultat u drugom poluvremenu. Ferguson je demantirao da je nazvao Toresa varalicom u incidentu nakon utakmice, ali je pred novinarima objasnio: - Pregledao sam snimak ponovo. Nema dileme da je Tores poku{ao glumom isklju~iti na{eg igra~a. rpula Roj Hod`son, i dodao: - Mislim da je sudac dobro vodio utakmicu. Nisam ljubitelj crvenih kartona za sitne prekr{aje, tako da je na{e razmi{ljanje u ovom slu~aju vrlo sli~no. Ferguson i Man~ester su bili blizu i tre}eg remija, nakon Fulama i Evertona, uz kasno primljen pogodak, ali ga je spasio trostruki strijelac Dimitar Berbatov. - Pomislio sam, opet }emo odigrati 2:2. Ali, takav rezultat bi bio lakrdija. Na kraju smo postigli veliku pobjedu - zavr{io je [kot. - Ovako potcijeniti na{u igru je ipak previ{e o{tro dodao je Hod`son.

[panija
Rezultati i strijelci: Herkules - Valensia 1:2 (Trezege 43 penal - Mata 2, Pablo 23), Rasing - Saragosa 2:0 (Enrike 76, Nahuelpan 90), Levante - Viljareal 1:2 (Kaseido 90 - Nilmar 16, 42), Sosiedad - Real Madrid 1:2 (Tamudo 62 Di Marija 51, Ronaldo 74), Sporting - Atletik 2:2 (Kuevas 13, Sangoj 23 Gurpegi 29, Ljorente 58), Espanjol - Almeria 1:0 (Kaljehon 48), Majorka Osasuna 2:0 (Kastro 25 penal, Guzman 90), Malaga Sevilja 1:2 (Rondon 14 Alfaro 20, Kaseres 45+2), Atletiko Madrid - Barselona 1:2 (Garsia 25 - Mesi 13,

Rusija
Rezultati 20. kola: Saturn - Dinamo 3:2, Alanija Rostov 0:0, Amkar - Samara 2:1, Tom - Lokomotiv 1:1, An`i - Rubin 0:1. Poredak: Zenit 46, Rubin 43, CSKA 36, Rostov i Spartak N. po 33, Spartak M. 29...

Duel Toresa i O’[ea

Fergusonove primjedbe se malo razlikuju od mi{ljenja rivala sa klupe Liverpula. - Sir Aleks ima pravo na svoje mi{ljenje, a ja ne `elim odre|ivati da li je u pravu - rekao je trener Live-

Parovi 4. kola: Bolonja Udineze, Bre{a - Roma, Kaljari - Sampdoria, Katania ]ezena, \enoa - Fiorentina, Inter - Bari, Lacio - Milan, Le}e - Parma, Napoli - Kievo, Juventus - Palermo.

[kotska
Rezultati 5. kola: Hibernian - Hamilton 1:1, Invernes - Harts 1:3, Madervel - Aberdin 1:1, Rend`ers Dandi junajted 4:0, St. D`onston - St. Miren 2:1, Kilmarnok - Seltik 1:2. Poredak: Rend`ers i Seltik po 15, Harts 8, Aberdin i Madervel po 7, Kilmarnok 6...

Francuska
Rezultati i strijelci 6. kola: Arl-Avinjon - Marsej 0:3 ([ejru 32, Ajeu 36, 54), Lorien - Kaen 0:1 (El-Arabi 41),

Prva liga
Zlatko Kri`anovi}, trener ^apljine

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

22
0 0

Rezerve se moraju dobro zamisliti
Koncentracija nam nije bila na nivou
Dva potpuno razli~ita poluvremena vidjeli su gledaoci u Bjelavama, gdje je ^apljina savladala Omladinac i osvojila nova tri boda. ^apljinci su me|utim razo~arali u drugom dijelu s obzirom da su dobru igru iz prvog poluvremena uvelike poni{tili prikazanim u drugih 45 minuta. - Na igru protivnika bez izra|ene prilike primili smo dva gola, to je neshvatljivo. Umjesto da nakon stabilnosti koju smo iskazali u prvom dijelu realizujemo jo{ koju {ansu primimo pogotke nakon dvije zalutale lopte, te se dovedemo u poziciju da spa{avamo pobjedu - ljutit je poslije utakmice bio trener Zlatko Kri`anovi}. ^apljina je u prednost do{la preko Kuki}a, na dodavanje Orta{a, potom su uslijedila dva penala (na Obadu i Oioliju). Udarac Orta{a je Bilajac zaustavio, ali je odbijenu loptu ovaj pospremio u gol. Oioli je bio uspje{niji. Gosti su od 48. minute igrali s igra~em manje, {to nije smetalo da budu ravnopravan takmac. - Nakon {to su izi{la tri iskusna igra~a osjetila se velika razlika. Ova utakmica je pokazala da doma}i kadar mora raditi i pru`iti puno vi{e. Trebaju se nakon ovoga dobro zamisliti. Koncentracija nam nije bila na ni-

Prva liga FBiH 6. kolo KRAJI[NIK SLAVEN 2 1

furovi} 6, Muri} 6, Remeti} 5,5. Trener:Almir Ja{arspahi}. GO[K: Soldo 7,5, Rai} 7, Tomi} 7, Koji} 7, [aboti} 7,5, Kadri} 7, Badali} 6,5, Zlomisli} 6,5 Ragu` 6,5 (od 55. Sultani} 7), Markovi} 7 (od 90. Brajkovi} ), Bajri} 7 (od 86. Begi} 7). Trener: Damir Borovac.

Prva liga RS 6. kolo SUTJESKA SLOBODA MG 1 0

SLOGA RADNIK

KRAJINA ISKRA

2 1

Stadion u Velikoj Kladu{i. Gledalaca: 700. Sudija: Kenan Bajraktarevi} (Ora{je) 7,5. Strijelci: 1:0 E. [abi} (61), 2:0 Zoleti} (80 - ag), 2:1 Softi} (90+4). @uti kartoni: Kahrimanovi}, Bekanovi} (Kraji{nik). Igra~ utakmice: Kristijan Ive{i} (Kraji{nik) 7,5. KRAJI[NIK: Me{anovi} 7, Kahrimanovi} 7, Bajri} 7,5, Ru`i} 7, Sarajlija 7,5, Halilovi} 7 (od 83. Hod`i} -), Ive{i} 7,5, Dizdarevi} 6,5 (od 46. S. [abi} 7), E. [abi} 7,5 (od 90. J. [abi} -), Bekanovi} 7, Turbi} 6,5. Trener Fahrudin [ehi}. SLAVEN: Ba{}eli} 6,5, Hod`i} 6, Ali~i} 6, Mujanovi} 6,5, Omerki} 6 (od 83. [ehi} -), Borgovac 7, Mulavdi} 5,5 (od 75. Tomi} -), Zoleti} 6, Trumi} 6, El. Softi} 6,5, Salihovi} 5,5 (od 86. Ed. Softi} -). Trener: Muhamed Vratagi}.

^APLJINA OMLADINAC
Kuki}: Postigao prvi gol
vou, {to je pokazatelj slabe fizi~ke spreme, na ~emu }emo puno vi{e raditi u nastavku rekao je Zlatko Kri`anovi}. Er. B.

3 2

Gradski stadion u Cazinu. Gledalaca 500. Sudija: Elvis Muji} (Banovi}i) 7. Strijelci: 0:1 Vrlji} (34), 1:1 Smaji} (47), 2:1 Do{li} (62). @uti kartoni: Hu{i}, Reki}, [i{i} (Krajina), Perkovi}, Juri}, Kmeta{, Vrban, Malki} (Iskra). Igra~ utakmice: Edin Smaji} (Krajina) 7,5. KRAJINA: Keranovi} 7, Hu{i} 7, Be~i} 7,5, Pali} 7, Smaji} 7,5, Purivatra 6,5, Ra~i} 7,5 D`elalagi} 7 (od 46. Do{li} 7), Reki} 6,5 (od 89. Nuhi} -), Nuhanovi} 6,5, Ma{i} 5,5 (od 46. [i{i} 6,5). Trener Izet Ra~i}. ISKRA: Perkovi} 6,5, Kova~ 6, Kova~evi} 6, Juri} 5,5, ]ehaja 5,5, Kmeta{ 6,5, Vrban 6 (od 65. Malki} -), Nebi} 5,5 (od 61. Su~i} -), Seferovi} 5,5 (od 81. Orli} -), Vrlji} 7, Smaji} 6,5. Trener: Senad Smaji}.

Stadion Sutjeske u Fo~i. Gledalaca: 700. Sudija: Oliver Ostoji} (Bijeljina) 7. Strijelci: 1:0 Mitrovi} (31 - 11 metara). @uti kar toni: Mitrovi}, Simi}, Nikoli}, Oladotun, Mileti}, Mrgud (Sutjeska), Vuji~i}, In|i} (Sloboda). Igra~ utakmice: Darko Mitrovi} (Sutjeska) 7. SUTJESKA: Div~i} 6, Mitrovi} 7, Nikoli} 6, Simi} 6, Radovi} 7, Kruni} 7 (od 90. B. Radovi} -), Kunovac 6 (od 73. Drakul -), Oladotun 7, Mileti} 7, Miri} 7 (od 64. Jankovi} 6,5), Mrgud 6. Trener: Mom~ilo Stani}. SLOBODA MG: Ili} 6, Mileti} 6, Vuji~i} 6, Kula{ 6, Te{i} 6, ]ulum 5,5, Radoja 5,5, Bobar 5,5 (od 65. ^avar 5,5), In|i} 6, Bogunovi} 6 (od 86. Batonji} -), \uranovi} 6 (od 80. Mihaljevi}). Trener: Daragan Vuk{a.

Stadion Luke. Gledalaca 300. Sudija: Ljubo Ani~i} (srbac) 7. @uti kartoni: Sofi}, Blagojevi}, Filipovi}, Be}arevi} (Sloga), Vasi}, Vukovi} (Radnik). Crveni kar ton: Vasi} (Radnik) u 90. minuti. Igra~ utakmice: Igor Sabo (Radnik) 7. SLOGA: Luki} 7, Sofi} 6, Joksimovi} 6, Vukovi} 6, Blagojevi} 6, Filipovi} 6, Mari} 6 (od 54. Stjepanovi} 6), Gavri} 6 (od 78. Mi}anovi} -), Kr{i} 6, Be}arevi} 7, Kuzmanovi} 6 (od 69. Veselinovi} 6). Trener: Dejan Pe{i}. RADNIK: Sabo 7, Joki} 6, Ostoji} 6, Jefti} 6, Sapunja{ 7, Lazi} 6, Vasi} 6, Vukovi} 6, \uri} 6 (od 68. Jevti} -), Vuji} 6, Krsti} 7 (od 75. Pavlovi} -). Trener: Nikola Bala.

PROLETER FAMOS

5 0

RADNIK IGMAN

1 0 MODRI^A MAXIMA 5 BSK 1
Stadion „dr. Milan Jeli}“ gledalaca 200. Sudija Velibor Vidakovi} (Zvornik) 7. Strijelci: 1:0 Boji} (9), 2:0 Boji} (13), 3:0 Boji} (22), 3:1 Damjanovi} (46), 4:1 Kova~evi} (58), 5:1 Bajramovi} (90). @uti kartoni: Kova~evi}, Radi} (Modri~a), Sladojevi}, [aki} (BSK). Igra~ utakmice: Mladen Boji} (Modri~a maxima) 8. MODRI^A MAXIMA: Niki} -, Alevedo 7, Kova~evi} 7, Jolovi} 7, Koji} 7, Pup~evi} 6 (od 58. Radi} -), Savi} 7, Radulovi} 8 (od 80. Janji{ -), Rodrigez 7, Boji} 8 (od 82. Bajramovi} 7), Ili} 7. BSK: Bijeli} 5, Sladojevi} 6, Tomi} 5, Kuti} 6, Damjanovi} 6, Damjani} 6, Baki} 6 (od 46. [aki} 6), Samard`i} 6. Malinovi} 6 (od 68. [akoti} -), Marinkovi} 6, Gruji} 6. Trener: Zpran Dragi{i}.

Krajina stigla do drugog trijumfa

Pobjeda od velikog zna~aja
Do svoje druge prvenstvene pobjede, nogometa{i Krajine iz Cazina do{li su u 6.kolu, kada su na svome terenu, te`e nego {to se o~ekivalo, sa 2:1 savladali Iskru iz Bugojna. Nakon jedne pobjede, dva remija i dva poraza, Krajini je u ovom kolu bila neophodna pobjeda, kako bi pobjegla iz donjeg dijela tabele. Stoga je prema o~ekivanju, a na radost oko 500 gledalaca, Krajina od prve minute krenula ofanzivno na gol gostiju, s ciljem da {to prije postigne pogodak. Sa dvije pobjede, dva remija i dva poraza, Krajina je prikupila osam bodova i nalazi se na osmom mjestu prvoliga{ke tabele. - Moji igra~i su odigrali dobro, krajnje disciplinovano, {to je na kraju rezultiralo vrlo va`nom pobjedom. Uspjeli smo se nakon primljenog gola vratiti u igru i na kraju smo zaslu`eno do{li do pobjede. Moja ekipa je odigrala borbeno i po`r tvovano, pravo mu{ki, {to nam je donijelo vrijedne bodove - rekao je Izet Ra~i}, {ef Stru~nog {taba FK Krajina. S. J.

Stadion Bjelave u ^apljini. Gledalaca 150. Sudija: Danijel Zrni} (Zenica) 6. Strijelci: 1:0 Kuki} (9), 2:0 Orta{ (35), 3:0 Oioli (42 - 11 metara), 3:1 E. Huseinba{i} (46), 3:2 Sinanovi} (90). @uti kartoni: Grbavac, Vila, Beni}, Orta{, Pulji} (^apljina), Salihba{i}, N. Huseinovi}, Hasanovi}, Zoni} (Omladinac). Crveni karton: Sulji} (Omladinac) u 48. minuti. Igra~ utakmice: Damir Obad (^apljina) 7,5. ^APLJINA: Josi} 5,5, Vila 6,5 (od 68. Pulji} -), D`ananovi} 6,5, Grbavac 6,5, Beni} 7, Viskovich 7, Orta{ 7 (od 66. Rai~ 6,5), Obad 7,5, Jusufba{i} 6, Oioli 6,5, Kuki} 7 (od 80. Jurkovi} -). Trener: Zlatko Kri`anovi}. OMLADINAC: Bilajac 6, A. Huseinba{i} 5,5, N. Huseinba{i} 5,5, E. Huseinba{i} 6,5, Joksimovi} - (od 27. Arnautovi} 5,5), Zoni} 5,5 (od 54. Sinanovi} 6,5), Sulji} 5, Murselovi} 6, Bratanovi} 6,5, Hasanovi} 5,5, Salihba{i} 5,5 (od 40. Br~kali} 5,5). Trener: Fuad Grbe{i}.

Stadion Famosa u Hrasnici. Gledalaca: 150. Sudac: Senad Had`imejli} (Zenica) 8. Strijelac: 1:0 Sadikovi} (19 - 11 metara). @uti kartoni: Jahi}, [ip~i}, Vladavi} (Radnik ), Mehi}, Murti}, Hondo (Igman). Igra~ utakmice: Jasmin Ibrica (Radnik) 7,5. RADNIK: Fejzi} 7,5, Jahi} 7, Sejfovi} 7, ^ili} 7, Lemezan 7, Ibrica 7,5, [ib~i} 7,5, Para{ 7 (od 75. Vladovi} -), Spahovi} 6 (od 68. Hajdarevi} -), Sadikovi} 7, [eko 7 (od 72. Ibrahimovi} -). Trener: Amir Be}a. IGMAN: Bobi} 7,5, Dizdarevi} 6,5, Mehi} 6 (od 85. Ali} -), Murti} 6, \apo 6, Kova~evi} - (od 30. Hondo 6), ^ukle 6,5, Kudra 6,5, Habibovi} 6,5, [imunovi} 6,5, (od 75. D`aji} -), Hero 6,5. Trener: Haris Bubalo.

Stadion Radolinka. Gledalaca 400. Sudija: Predrag Jefti} (Doboj) 7. Strijelci: 1:0 Kne`evi} (21), 2:0 Kne`evi} (45), 3:0 Risti} (55 - ag), 4:0 Ra{i} (62), 5:0 Kne`evi} (65). Igra~ utakmice: Nemanja Kne`evi} (Proleter) 8. PROLETER; Kuvekalovi} -, Jorgi} 7, [ijakovi} 7, U{umovi} 7, Ga~i} 7, Miljkovi} 7, Muminovi} 7 (od 57. \ekanovi} 6,5), Peri{i} 7, Ra{i} 7. Kne`evi} 8 (od 68. Grbi} 6,5), Doli} 7 (od 61. Galami} 6,5). Trener: Darko Vojvodi}. FAMOS: Maslovari} 5, Pa{ali} 5 (od 57. Vitkovi} 5), Koprivica 6, Risti} 6, Begi} 6, Otavi} 6 (od 76. Kenji} -), Te{anovi} 6, Bla`i} 6, Damjanovi} 5,5 (od 57. Samard`ija 6), Mo~evi} 6, Bjelica 6. Trener: Aleksandar Bo`ovi}.

PODRINJE DRINA HE

3 1

ORA[JE GRADINA

2 1

GORA@DE JEDINSTVO

3 0

Sutjeska ostvarila trijumf protiv Mrkonji}ana

Minimalac za radost

Gradski stadion u Gora`du. Gledalaca 1000. Sudija: Husein Terzi} (Travnik) 7. Strijelci: 1:0 ]ehaja (8), 2:0 Ra{~i} (54), 3:0 Pljevljak (76). @uti kartoni: Ferhatovi}, Korda, Prolaz (Gora`de), Kasi}, D`aferovi} (Jedinstvo). Igra~ utakmice: Almir Ra{~i} (Gora`de) 7,5. GORA@DE: Babovi} 7,5, D`ebo 7 (od 59. Prolaz 6,5), Borovac 7,5 (od 80. Ad`em ), Isakovi} 7, ^izmi} 7,5, Korda 7, Ferhatovi} 7, Ra{~i}7,5, Pljevljak 7,5, ]ehaja 7,5, Limi} 7. Trener:Sead Gabela JEDINSTVO: Abdihod`i} 6, Muli} 6, D`aferovi} 6, Harmaba{i} 6,5 (od 58. Kasi} 6), Dizdari} 6, Dizdarevi} 6, Crnki} 6, [eta 6, Treji} 6, Mirvi} 6, [unti} 7,5. Trener:Benjamin Klju~anin

Stadion Goal u Ora{ju. Gledatelja 300. Sudac: Danijel Bojo (Kiseljak) 5. Strijelci: 0:1 Smajlovi} (31), 1:1 Miki} (55), 2:1 I.Peji} (74). @uti kartoni: Maskaljevi}, Prgi}, Ili{kovi} (Ora{je), Salihba{i}, Popara, Savi}, Ma{i} (Gradina). Crveni karton: G.@ivkovi} (Ora{je). Igra~ utakmice: Ivo Peji} (Ora{je) 7,5. ORA[JE: Ili{kovi} 7, Svitlica 6, G.@ivkovi} 5, Maskaljevi} 6, M.Peji} 7, I.Peji} 7,5, Prgi} 6,5, Mi{kovi} 6 (od 53. Leti} 6), Ivanovi} 6 (od 53. Koba{ 6,5), Duspara 6,5, Miki} 7 (od 79. Ze~evi} ). Trener: @eljko Baoti}. GRADINA: Zuki} 6, [kahi} 5,5, Savi} 5,5, H.Ke{etovi} 6, Ahmetovi} 5,5, S.Ke{etovi} 6, Salihba{i} 6, Salki} 5,5 (od 61. Omerba{i} 6), Popara 6 (od 56. Ordagi} 5,5), Smajlovi} 6,5 (od 75. @eri} -). Trener: Fahrudin Zejnilovi}. 1. Kraji{nik 2. GO[K 3. Bosna 4. Jedinstvo 5. Radnik 6. ^apljina 7. Ora{je 8. Krajina 9. SA[K 10. Igman 11. Slaven 12. Gora`de 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 0 2 1 1 1 0 0 3 0 1 1 10:5 1 1 2 0 8:3 9:6 9:7 5:3 13 13 13 10 10 10 9 8 7 7 7 6 6 6 6 4

SLOBODA BN KOZARA

0 2

BOSNA SA[K NAPREDAK

3 2

Gradski Stadion: Luke. Gledalaca: 400. Glavni sudija: Drago Tabak (Tomislavgrad) 6,5. Strijelci: 1:0 Bajri} (12), 1:1 Mirvi} (32), 2:1 ^abaravdi} (42), 2:2 Bajraktarevi} (43), 3:2 Taji} (68) @uti kartoni: Hod`i} Ad., Genjac (Bosna). Igra~ utakmice: Anes Lepi} (Bosna) 7,5. BOSNA: Bekan 5 (od 45. Ali} 5), Mustagrudi} 6, Al. ^ehaji} 6, Ad. Hod`i} 7,5 (od 75. An. Hod`i} - ), ^abaravdi} 7, Alm. ^ehaji} 6, Genjac 6, Ferhatovi} 6, Alijagi} 6 (od 45. Taji} 6,5), Lepi} 7,5, Bajri} 7. Trener: Avdo Kurdija. SA[K NAPREDAK: Hukara 5, Halilovi} 6,5, ^i{ija 6,5, Lokvan~i} 6,5, Softi} 6,5, Burina 6,5, Duro 6,5, Smaji} 6,5, Teskered`i} 7 (od. 67. ^ohodarevi} - ), Bajraktarevi} 6 (od 45. Lendi}), Mirvi} 7. Trener: Fadil Hod`i}.

Stadion na Mlakvama. Gledalaca 200. Sudija: Dragan Mejaki} (Banja Luka) 5. Strijelci: 0:1 Spasojevi} (21), 0:2 Koji} (38). @uti kartoni: Keranovi}, Jelisavac, Tica, Luka~ (Sloboda), Stan~i}, Studen, Petrovi} (Kozara). Igra~ utakmice: Dalibor Kozi} (Kozara ) 8. SLOBODA: Drlja~a 6, Tica 5,5, Keranovi} 5,5, Babi} 5, Luka~ 6, Jelisavac 5,5, Krecelj 5,5 (od 67. Goli} -), Kolund`ija 6, ^au{evi} 5,5 (od 46. Zec 6), [abi} 5,5 (od 65. Mustedanagi} -), Zdjelar 6. Trener: Zlatko Jelisavac. KOZARA: Kozi} 8, Stan~i} 6, Gigovi} 7, Studen 6, Baji} 6, Miti} 7, Gnjati} 6, Koji} 7 (od 74. Jandri} -), Topi} 7 (od 78. Uji} -), Petrovi} 6, Spasojevi} 7 (od 64. Mazalica -). Trener: Vinko Marinovi}.

Stadion Podrinja. Gledalaca 600. Sudija: Joco Radi} ([amac) 8. Strijelci: 0:1 Pljeva~i} (28), 1:1 Milki} (51), 2:1 Niki} (70), 3:1 Z. Arnautovi} (90). Igra~ utakmice: Dejan Vu~i} (Podrinje) 7,5. PODRINJE: Mileti} 7, M. Arnautovi} 7, Arsenovi} 7, D. Arnautovi} 7, Milki} 7, Had`i} 7, Jusufovi} 8, Sajtanovi} 7, Avdi} 6, Topi} 6 (od 46. Vu~i} 7), Niki} 7, (od 90. Meri} -). Trener: Bo{ko Tonkovi}. DRINA HE: Govedarica 7, Tasi} 6,5, Ninkovi} 6, (od 60. Jev|evi} 6), Borov~anin 6, Iv. Mirkovi} 6,5, ^oli} 6, Ig. Mirkovi} 6 (od 80. Mutlak -), Pljevalj~i} 7, Milovi} 6, Rakonjac 6, Mi}evi} 6 (od 46. Markovi} 6). Trener: Dragan Radovi}. 1. Kozara 6 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 0 2 1 1 8:3 9:5 7:5 12 11 11 10 10 10 9 8 7 7 7 6 6 6

2. Sloboda BN 6 3. Lakta{i 4. Modri~a 5. Podrinje 6. Sutjeska 6 6 6 6 6 6 6

2 12:7 2 11:6 2 3 5:4 9:6

2 13:14 3 2 9:8 6:4

LAKTA[I MLADOST

3
7. Proleter

1
8. Sloga 2 10:10 2 3 3 6:6 8:9 6:8 9. Radnik

3 11:11 3 3 6:7 5:9

RUDAR GO[K

0 2

4 11:8 4 2 6:7 7:9

13. Omladinac 6 14. Rudar 15. Iskra 16. Gradina 6 6 6

Dobra partija igra~a Famosa
Fudbaleri Sutjeske savladali su na svom terenu minimalnim rezultatom 1:0 Slobodu iz Mrkonji} Grada. Nakon ovog trijumfa Fo~aci su se preselili u gornji dio tabele. - U veoma ~vrstoj i do kraja neuzvjenoj utakmici stigli smo do zna~ajnih bodova. Gosti iz Mrkonji} Grada su se prikazali u odli~nom izdanju,ali mi smo ipak na kraju zaslu`eno slavili. Mo`da i nismo prikazali igru na nekom posebnom nivou ali najbitnije je da smo ostvarili cilj. Sada mnogo mirnije ulazimo u natavak prvenstva i vjerujemo da }emo zadr`ati mjesto u vrhu tabele - rekao je Darko Mitrovi}, najbolji akter me~a protiv SloS.V. bode.

Stadion Rudara u Kaknju. Gledalaca 150. Sudija: Mustafa Osmanovi} (Grada~ac) 6. Strijelci: 0:1 Sultani} (75), 0:2 Begi}(90). @uti kartoni: Gafurovi}, Had`i} (Rudar), Markovi}, Soldo, Sultani}, Zlomisli}, Koji} (GO[K). Igra~ utakmice: Edvin [aboti} (GO[K) 7,5. RUDAR: Had`i} 5, Prki} 5, Kubat 5 (od 76. Neimarlija -), [abi} 5,5, Imamovi} 6, Spahi} 5, Tomi} 5 (od 52. Poturak 5), Hrustanovi} 5 (od 46. Turudija 5), Ga-

4 8:13 4 5:14

Parovi 7. kola (25./26. 9.): KONJIC: Igman - ^apljina, BIHA]: Jedinstvo - Radnik, @IVINICE: Slaven - Gora`de, SARAJEVO: SA[K - Kraji{nik, GABELA: GO[K - Bosna, BUGOJNO: Iskra - Rudar, SREBRENIK: Gradina - Krajina, MIONICA: Omladinac - Ora{je.

Stadion Lakta{a. Gledalaca 200. Sudija: Zoran Grbi} (Prijedor) 7. Strijelci: 1:0 Kremenovi} (37), 2:0 Kremenovi} (44), 2:1 ]erani} (48), 3:1 Peri} (69 - 11 metara). @uti kar toni: Aleksi}, Beri}, Kremenovi} (Lakta{i), Mrkovi}, Radovi}, Denda (Mladost). Crveni kar ton: Mrkovi} (Mladost) u 69. minuti. Igra~ utakmice: Ognjen Kremenovi} (Lakta{i) 7,5. LAKTA[I: Ba{a 6, Sekuli} 6, Risti} 7 (od 82. Ili} -), Male{evi} 6, Ojdani} 6 , Medi} 6, Aleksi} 6 (od 59. Mal~i} 6), Beri} 7, Peri} 7, Pa{tar 6 (od 66. Paripovi} 6), Kremenovi} 7,5. Trener: Milo{ Poji}. MLADOST: Guzina 6, Mrkovi} 5, Denda 6,(od 90. Drakul -), Andri} 6, ]erani} 6 (od 87. Mu~ibabi} -), M. Vico 6, Radovi} 6, Cimirot 6, J. Vico 6, Dangubi} 6 (od 81. Pu{ara -), Perovi} 6. Trener: @eljko Popovi}.

10. Drina HE 6 11. Sloboda MG 6 12. Mladost 13. Famos 14. BSK 6 6 6

4 4:10 4 5:11 4 4:16

Parovi 7. kola (25./26. 9): DOBOJ: Mladost - Sloboda BN, VOJKOVI]I: Famos - Lakta{i, VI[EGRAD: Drina HE - Proleter, MRKONJI] GRAD: Sloboda MG - Podrinje, BIJELJINA: Radnik - Sutjeska, BANJA LUKA: BSK Sloga, B. GRADI[KA: Kozara - Modri~a Maxima. B. M.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

23

Neo~ekivano te{ka pobjeda liga{a sa Save

Preokret sa igra~em manje
Ovo je bila antipropaganda su|enja, blama`a kakva se rijetko vi|a - ka`e Peji}
Labudovi su uspjeli do}i i do svoje tre}e doma}e pobjede. Gosti iz Srebrenika su u prvom dijelu bili ravnopravni, a nakon proma{aja Duspare, Mi{kovi}a, Svitlice i Ivanovi}a, u 31. minuti su postigli izvanredan pogodak preko Smajlovi}a za vodstvo od 1:0. Nastavak je donio mnogo uzbu|enja, a u centru pa`nje su bili suci Bojo, Trako i @ili}. Svojim odlukama su doveli susret do ivice incidenta, pa ~ak i prekida?! .Zapo~elo je u 49. minuti kada je Bojo neopravdano iz igre isklju~io Gorana @ivkovi}a, zbog navodnog udarca laktom Smajlovi}a na sredini terena, {to snimak pokazuje da se nije dogodilo. U 55. minuti uba~aj kapitena Peji}a, glavom sa 8 metara Zlatko Miki} {alje pod gredu za izjedna~enje. Slijede dva proma{aja Duspare, a zatim duboko zale|e Ma{i}a koje pu{ta @ili}, da bi vratar Ili{kovi} spasio siguran pogodak. Doma}i preko Miki}a posti`u pogodak u 69., da bi Trako signalizirao nedozvoljenu poziciju, a to je uradio i u 71., kada poni{tava pogodak Duspare, iako nema govora o nedozvoljenoj poziciji. Pravda sti`e u 74.minuti, kada Ivo Peji} preciznim udarcem iskosa sa 20 metar poga|a sam lijevi kut nemo}nog Zuki}a i doma}inu osigurava pobjedu. - Nemam {to kazati, sve se vidjelo. Ovo je bila antipropaganda su|enja za nekoga tre}eg. Blama`a kakva se rijetko vi|a. Ne{to se mora poduzeti - kazao je, vidno uzbu|en, Ivo Peji}, kapiten Ora{ja i strijelac odlu~uju}eg A. D. pogotka.

Peji}: Strijelac odlu~uju}eg pogotka

Gora`de savladalo lidera

Pljevljak: Razbili smo ih u svim segmentima
Gora`de je na svom terenu upisalo novu pobjedu. Ovoga puta mo`da i najva`niju, protiv lidera na tabeli biha}kog Jedinstva. ^ehaja, Ra{~i} i Pljevljak poga|ali su za velikih 3:0, i bjeg sa dna tabele. - U{li smo u ovu utakkmicu samo sa jednim ciljem, a to je bila pobjeda. Jednostavno smo morali slaviti. Tako smo i odigrali. Razbili smo Jedinstvo u svim segmentima igre. Oni se nisu ni{ta pokazali. Jednostavno bili smo mnogo bolji u subotu - rekao nam je Rijad Pljevljak, koji je ovim golom izbio na ~elo liste najboljih strijelaca. Svoj povratak u tim na najbolji mogu}i na~in obilje`io Almir Ra{~i}, koji je igrao na poziciji napada~a i odmah se upisao u listu strijelaca. - Igrao sam u napadu jer nisam dugo trenirao. Sada je sve u redu i drago mi je {to sam se vratio na ovaj na~in. Bit }e jo{ golova u nastavku. Jedinstvo je do{lo po tri boda, a na kraju nisu uspjeli ni o{utati po golu. Ova pobjeda nam je dala jo{ motiva i sigurno da }emo biti jo{ bolji u nastavku - istakao je M. Tr. Ra{~i}.

Ra{~i}: Na najbolji na~in obilje`io povratak

Detalj sa me~a u Kaknju

GO[K iznenadio u Kaknju

Gradina ispustila pobjedu u Ora{ju

Pametnom i ~vrstom igrom do tri boda
Rudar na njihovom terenu nije lako dobiti ni kada su u svom najgorem izdanju - ka`e Borovac
Bez obzira na probleme s igra~kim kadrom gabelski GO[K je smogao snage da iznenadi Rudar i odnese ~itavi plijen iz Kaknja. U posljednjih nekoliko godina dvije ekipe su se dosta puta susretale, ali je ovo prvi put da je jedna od njih odnijela bodove sa gostovanja. - Odigrali smo pametnu, mudru, ~vrstu utakmicu {to je na kraju donijelo rezultat. Odli~no smo parirali doma}inu koji nam je ukupno stvorio dvije prilike. Glavni sudija Mustafa Osmanovi} iz Grada~ca je imao veliki previd kada je umjesto crvenog kartona za prekr{aj nad Ragu`em golmanu Had`i}u dao samo `uti - rekao je trener GO[K-a Damir Borovac. Ovaj detalj ipak nije uticao na krajnji ishod utakmice. - Potpuno smo iskontrolisali me~, a Rudar na njihovom terenu nije lako dobiti ni kada su u svom najgorem izdanju napomenuo je Borovac. GO[K je u posljednje vrijeme imao dosta problema s kadrom, ali ovaj put su nastupili oporavljeni Kadri}, Ragu` i Bajri}. - Ipak bili smo bez dvojice svojih najboljih igra~a, Mahira Kari}a i Vedada [abanovi}a, ali ipak sa najmla|om ekipom u ligi i najboljim trenerom u njoj, do{li do velike pobjede. Izdr`ali smo sve pritiske doma}ina i na krjau ispra}eni aplauzom od prisutnih gledaoca - izjavio je eufori~ni GO[K-ov diEr. B. rektor Lujo Ili}.

„Plavima“ nedovljno i vi{e igra~a
Iako su imali vodstvo od 1:0 te vi{e igra~a gotovo cijelo drugo poluvrijeme, nogometa{i Gradine nisu uspjeli do}i do pobjede u Ora{ju, koje je preokrenulo me~ i goste ispratilo u Srebrenik pognute glave. „Plavi“ su do vodstva do{li u prvom djelu preko Malika Smajlovi}a. - Ovo je na{a najbolja utakmica u ovih prvih {est kola. Igrali smo jako dobro. Disciplinovano, jako, agresivno, odgovorno..., ali ostali smo kratkih rukava. Imamo za ~im da `alimo, kazao je po zavr{etku susreta, trener u Stru~nom {tabu Gradine, Samir Adanali}. „Plavi“ su ponovo primili naivno golove i to oba iz prekida, kada je zadnja linija slabo reagovala, {to se svakako mo`e pripisati neiskustvu. Doma}e „labudove“ trebao je dotu}i „rezervista“ Ordagi}, ali {ansu o~i u o~i propustio je, nakon ~ega je me~ krenuo M. S. u drugom smjeru.

Senad Smaji}, {ef stru~nog {taba Iskre, ogor~en

Pretu~eni smo u Cazinu
Nogometa{i, ~lanovi Uprave i stru~ni {tab Iskre s puno gor~ine pri~aju o gostovanju u Cazinu, gdje su pora`eni od Krajine 1:2 . Mnogo vi{e od poraza Bugojance je zabolio na~in na koji je doma}in do{ao do pobjede. Preo{tri i pogibeljni startovi gotovo svih doma}ih nogometa{a obilje`ili su ve}i dio susreta, u kojem je Iskra i vodila golom Ivana Vrlji}a . - Mi smo bukvalno pretu}eni u Cazinu. Moje nogometa{e udarali su skoro svi igra~i Krajine. Tu pogibeljnu igru, ne znam zbog ~ega, tolerisao je sudija Elvis Muji} iz Banovi}a. Ve} u 2. minuti propustio je sankcionisati prekr{aj Purivatre nad Nebi}em crvenim kartonom, a da ne spominjem sve ostale situacije... Po povratku ku}i Nebi} se morao javiti doktoru, pri~a ogor~eni trener Iskre Senad Smaji}, na kojeg je nakon utakmice nasrnuo ~lan Uprave Krajine Adilagi}, a samo zahvaljuju}i intervenciji policije nije do{lo do te`eg incidenta. - Nama je {ef stru~nog {taba Krajine Izet Ra~i} uo~i Smaji} je mislio da se utakmice blama`a iz Gabele vi{e niporu~io kada ne}e i ne mo`e ponoda nemaviti. mo {ta - Ima li smisla uop{te tra`iti u igrati ovakvu ligu. Borba Cazinu, za bodove je tek po~ela, a ali ni sana pojedinim terenima njali nivlada pravo divlja{tvo i sasmo da movolja sudije poput Elvi}emo sa Muji}a. Ovo hitno mora do`ivjeti prestati, ka`e Smaji}. ovakvu blama`u i batinanje bez za{tite od slu`benih lica. Ne~uveno, dodaje Smaji} S druge strane, Uprava Iskre zahvalila se na gostoprimstvu Nijazu Beganovi}u i jo{ nekolicini ~lanova Uprave A. M. Krajine.

Ima li smisla igrati ovakvu ligu?

Ja{arspahi}: Neshvatljive oscilacije
Trener Rudara Almir Ja{arspahi} ne mo`e da shvati odkud tolike oscilacije u igri njegovog tima. - Osje}am odgovornost za poraz.Me|utim, nije mi jasno kako na gostovanjima igramo dobro, a ku}i se patimo. Nakon Slavena, kada smo spa{avali bod, ja sam rekao da nemamo organizatora koji mo`e povezati redove, unaprijediti igru i u~initi je efikasnijom. Osjetilo se to i protiv GO[K-a. Poraz je te{ko pao svima, a meni zasigurno najte`e - kazao je trener Rudara Almir Ja{arspahi}, koji o~ekuje da Uprava kluba poduzme mjere koje }e doprinijeti izlasku iz te{ke M. Ko. situacije.

Vrban: @uti zbog prigovora

Nogomet
Sarajevska ekipa ni`e pobjede u Drugoj ligi - Centar

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

24

Bosna gazi ka prvoliga{kom takmi~enju
U posljednjem kolu na Ko{evu savladan Rudar iz Breze
Nakon samo pet odigranih kola u Drugoj ligi FBiH sarajevska Bosna je pokazala da }e ove godine biti glavni kandidat za ulazak u drugi rang takmi~enja, Prvu ligu FBiH. U posljednjoj utakmici na svom terenu Bosna je sa 3:1 savladala jednog od konkurenata za vrh, Rudar iz Breze ~ime su se jo{ vi{e odvojili na vrhu drugoliga{ke tabele. Bosna je odigrala ~etiri

Unis prijeti
Pored Bosne najozbiljniji kandidat u borbi za sami vrh je i novi drugoliga{ Vogo{}a. Kao i Bosna i Vogo{}a je napravila odli~an start, a uspjeh Vogo{}e je jo{ ve}i kada se zna da im je ovo prva sezona u Drugoj ligi. Vogo{~a se dokazala i u najmasovnijem takmi~enju u BiH, kada su na svom terenu iz daljeg takmi~enja izbacili prvoliga{a Modri~a Maximu. utakmice (me~ sa Mladosti D.K., igra se sutra), i postigla fascinantnu gol razliku 19:2. ~ime su pokazali da }e ove godine predstavljati najozbiljnijeg kanditata za ulaSarajevska Bosna: Dobre igre na startu prvenstva zak u Prvu ligu. - Napravili smo odli~an start, a sada je bitno da tako i nastavimo. Pred nama su dva vrlo te{ka gostovanja, kao i svako u ovoj ligi, gdje }emo vidjeti pravu sliku ekipe - istakao je {ef stru~nog {taba sarajevskih „studenata“, i nekada{nji igra~ @eljezni~ara, Alen Kurt. Svoj kvalitet Bosna je pokazala i u {esnaestini finala kada su na svom terenu igra~ki nadigrali tuzlansku Slobodu, ali nedostajalo je sre}e za prolaz dalje. - Ekipa je sastavljena od ve}inom mladih igra~a, juniora, a poja~ana sa nekoliko starijih i iskusnijih. Za sada nam to donosi rezultat. Ne razmi{ljamo mnogo o prelasku u Prvu ligu. Sezona je duga, idemo od kola do kola i normalno ako nam se uka`e prilika nastojat }emo da je iskoristimo - kazao je Kurt. M. Tr.

Revan{ utakmica mladih Jedinstva i Intera

Kvalifikacije za `ene do 19 godina za odlazak na EP

Bi{}ani bolji i u Zapre{i}u
Pioniri upisali pobjedu od 6:0, dok su kadeti slavili 5:2
Nakon mjesec dana gostovanja {kole nogometa prvoliga{a Intera iz Zapre{i}a (Hrvatska), uslijedio je revan{ i utakmica vr{njaka Intera i Jedinstva na stadionu Ponikve petoliga{a iz Zapre{i}a i kadetskoj i pionirskoj konkurenciji. O~ekivano, sportsko i cu Evropske lige izme|u Dinama i Viljareala iz [panije (2:0). Biti na Maksimiru, za neke od djece je ipak do`ivljaj koji }e im ostati u sje}anju. I ovaj put nakon biha}kog rezultata, kadeti 1:0 i pioniri 3:0, i u Zapre{i}u su omladinci {kole nogome-

Tri poraza na{ih dama
Reprezentativke BiH do 19 godine pretrpjele su tri poraza iz tri utakmice u prvom kvalifikacijonom krugu za odlazak na Evropsko prvenstvo, koji se igrao u Sarajevu. Na{e nogometa{ice pora`ene su od vrn{njakinja iz [panije (0:4), Danske (0:2) te Gr~ke (0:3), ~ime su se oprostile od daljeg takmi~enja. U naredni krug kvalifikacija plasirale su se nogometa{ice Danske i [panije. - S obzirom kakvu smo grupu imali i kakve smo nogometa{ice imali za protivnice, mo`emo slobodno re}i da su ovi porazi i o~ekivani. Ipak, radi se o dr`avama koje mnogo ula`u u `enski nogomet i koje imaju veliki broj igra~ica koje se bave nogometom. Mi }emo i u sljede}im kvalifikacijama, koje po~inju naredne godine ostati u tre}oj jakosnoj skupini i nadam se da }emo tada imati mnogo vi{e sre}e pri `rijebu - istakao je Murat Jaha, koordinator za `enski nogomet u BiH. M. Tr.

^lanovi Jedinstva
Za uspje{niji sastav pionira su nastupili: Ervin Begi}, Admir Mid`i}, Tarik Omanovi}, Amar Zejni}, Edvin D`igumovi}, Adem Mesi}, Erol Bi{~evi}, Kemal \ug, Alem Junuzovi}, Adem BehremAdnan Ogre{evi}, Ahmed Fajkovi}, Dino Omanovi}, Dino Ke~alovi}, Dino Dizdari}, Muharem Red`i} i Anes Hasanagi}. Trener: Jure Ba{i}. Kadeti Jedinstva: Reki}, Remi}, ]orali}, Zuli}, Ke~anovi}, Pro{i}, Kapetanovi}, ]ehaji}, Alagi}, ^eti}, Suli}, Begi}, Kli~i}, Bali}, Fajkovi}, Hrnji}, D`ani}, Plavulj, Kosi}, Demirovi}. Trener: Nermin Kara~. com da su omladinci Jedinstva kvalitetniji. Pioniri su golovima Junuzovi}a dva, Behrema, \uga, Ke~alovi}a i Me{i}a su savladali vr{njake Intera sa 6:0. Posebno treba ista}i igru Junuzovi}a, Zejni}a i Mesi}a za koje su neki skauti za mla|e kategorije ve} pokazali interesovanje. U Interu je od pro{le godine Emil Gluhali}, a od prije desetak dana u jakoj Akademiji {kole nogometa je i Jasmin ^elikovi} sada ve} biv{i nogometa{, pionir Jedinstva. U drugom susretu kadeti su pobjedili 5:2, a u Biha}u je bilo 1:0, {to je i vidan napredak {kole Jedinstva. Golove su postigli Kapetanovi} 3, Fajkovi} i Ke~anovi}. M. L.

Hendek pretvoren u {kolu nogometa

[F Globus okuplja preko 200 djece

Pioniri Jedinstva ubjedljivi protiv vr{njaka iz Zapre{i}a kvalitetno gostoprimstvo, ru~ak na stadionu i odlazak na stadion Maksimir gdje su svi skupa pogledali utakmita Jedinstvo su bili bolji u obe konkurencije. Doma}i su se nadali revan{u, ali su se morali pomiriti ~injeni-

Gest vrijedan hvale

Omladinci Bjelopoljca nagra|eni opremom
Mladi nogometa{i FK Bjelopoljac pred start sezone u Ligi HNK dobili su vrijednu donaciju. Naime, ministar za izbjeglice i raseljena lica FBiH, Edin Mu{i}, mlade i talentovane dje~ake po~astio je opremom u vrijednosti od 10.000 KM. - Ovo nije prvi put da ministar Mu{i} poma`e na{em klubu. U ime dje~aka `elim da izrazim zahvalnost i vjerujem da }e se na{a uspje{na saradnja nastaviti i u budu}nosti. Ovo je samo jo{ jedan veliki podstrek za na{u djecu da u budu}nosti rade jo{ bolje i ostvaruju napredak - rekao je Ibrahim Omanovi}, trener u Omladinskoj {koli Bjelopoljca. A. De. Mladi nogometa{i u novoj opremi

Pretpioniri Globusa
Ovog ljeta nogometna {kola Globus postala je hit u redovima djece uzrasta pjetli}a, pred i pionira u Bugojnu. Osniva~ {kole je Elvis \opa, koji je okupio trenere nogometa Zijada Salki}a, Aliju Alju Sara~evi}a, Mesuda Durakovi}a, D`evada Tankovi}a i trenera golmana Armina Uzuna, te oko 200 djece. Kako ka`e \opa preuzeo je stadion Hendek u veoma zapu{tenom stanju, uspio do sada mnogo toga odraditi. - Dobio sam ~vrsta obe}enja od predstavnika lakalne vlasti u podr{ci ove {kole, do sada sam u satdion Hendek ulo`io oko 40.000 KM, spreman sam i}i u dalje ulaganje samo da na{oj omladini omogu}avamo kvalitetnije uvjete za okupljanje, treninge i usavr{avanje. Imamo odli~ne trenere, djeca marljivo rade. Najva`nije je da djeca uz treninge budu uklju~eni i u takmi~enja, da osjete gdje su oni u kategorijama svoga uzrasta na {irem podru~ju - isti~e zadovoljni Elvis \opa. Mnogo hvale na uspje{an rad i uvjete isti~u treneri Mesud Durakovi} i Alija Sara~evi}: - Mi radimo najvi{e sa djecom predpionirskog uzrasta. Ako u ovim godinama ovladaju osnovnim tajnama najljep{e sporedne stvari na svijetu, u narednom periodu uz uno{enje ve}e doze ljubavi i zadovoljstva u nogometnoj igri, mo`e se o~ekivati da }e na{a sredina u skoroj budu}nosti nogometu ponuditi nova imena kao {to su to sada aktuelna nogometna imena ponikla u na{oj sredini: Ermin Zec, Mehmed Alispahi}, Sulejman Smaji} i drugi isti~e Alija Sara~evi}. K. B.

NBA
Kevin Durent, ponajbolji svjetski igra~

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

25

Moram jo{ puno raditi na sebi
Jo{ uvijek nisam ni pribli`no dobar ko{arka{ kakav `elim biti - ka`e Durent
Kevin Durent (Durant), najkorisniji ko{arka{ Svjetskog prvenstva u Turskoj, u`iva u zlatu koje je donio „drugoj“ ekipi Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava na smotri najboljih svjetskih ko{arka{a. S 205 postignutih ko{eva u devet utakmica u Turskoj 205 centimetara visoki krilni ko{arka{ Oklahoma Siti Tandera postao je rekorder kad su nastupi Amerikanaca na Svjetskim prvenstvima u pitanju. Blistao je u samoj zavr{nici. U ~etvrtfinalu je Rusima zabio 33, u polufinalu Litvancima 38, a u finalu Turcima 28 ko{eva. Od toga je sedam puta u finalnoj utakmici pogodio tricu postaviv{i i na tom planu rekord turnira na kojem se napada~ki kvalitetna ko{arka igrala nakon dugo vremena. - Osje}am se emotivno. Jednostavno sam izgubljen u trenutku - rekao je 22-godi{nji ko{arka{, koji je jo{ uvijek zadivljuju}e skroman i pristojan za svoj zvjezdani status izboren pro{le sezone titulom najboljeg strijelca NBA lige. - Jo{ uvijek nisam ni pribli`no dobar ko{arka{ kakav `elim biti. Moram jo{ puno raditi na sebi - rekao je ponajbolji svjetski ko{arka{. Osim njega vrlo je dobar u sastavu Majka Kri`evskog (Mike Krzyzewski) u Turskoj bio i drugi igra~ Tandera, 21-godi{nji plejmejker rasel Vestbruk (Russell Westbrook), koji je u finalu Turcima zabio 14 ko{eva. - Ponosni smo na obojicu. I Rasel i Kevin profitirat }e ovim turnirom, koji im je donio iskustvo mentalne izdr`ljivosti - rekao je generalni menad`er Oklahoma Sitija Sem Presti (Sam). Durent: Ameri~ki heroj

Hjuston odredio minuta`u za kineskog centra

Iako je potpisao jednogodi{nji ugovor sa Dalasom

Ming ograni~en na 24 minute
Hjuston Roketsi planiraju ograni~iti svog Ol-Star centra Jao Minga (Yao) na najvi{e 24 minute po utakmici ove sezone i tu ne}e biti nikakvih iznimki. - Dvadeset i ~etiri }e biti njegov broj cijele sezone. Kada do|e plej-of stvari }e se mo`da promijeniti. Potruditi }emo se da izdr`i do aprila. Poku{avamo mu omogu}iti da igra cijelu sezonu sa {to manje stresa. Biti }e ograni~en i na treninzima, ako igramo u ponedjeljak i srijedu, ho}e li trenirati u utorak? Ne}e. Trenirati }e, ali ne}e igrati na treningu - rekao je trener Roketsa Kit D`ons (Keith Jones).

Tomas ne}e igrati ove sezone
Iako je potpisao jednogodi{nji ugovor sa Dalas Maveriksima, Tim Tomas (Thomas) ne}e igrati za njih ove sezone. Tomas je obavijestio ekipu kako }e ga bolest njegove supruge, zbog koje je propustio igru pro{le sezone, i ove sezone sprije~iti da igra. Pro{le sezone Tomas je odigrao 18 utakmica za Dalas te je ostvario prosjeke od 7,5 poena i 2,3 skoka po utakmici. Ekipu je napustio u januaru kako bi se brinuo za svoju `enu ~ija priroda bolesti nije objavljena. Slu`benici Maveriksa rade sa NBA ligom na poni{tavanju Tomasovog ugovora vrijednog 1,35 miliona dolara. Jedini krilni centar u ekipi je sada Dirk Novicki (Nowitzki) uz kojega je potpisano jo{ 13 igra~a. Tomas: Brine se o bolesnoj supruzi

Ming: Pove}anje minuta`e tek u plej-ofu

Ajverson bi mogao dobiti dru{tvo na Dalekom Istoku

I Frensis bi `elio igrati u Kini
Nakon Alena Ajversona (Allen Iverson) jo{ jedna biv{a NBA zvijezda, 33-godi{nji bek Stiv Frensis (Steve Francis), blizu je nastavka karijere u kineskoj CBA ligi. - Bude li ponuda dobra, ne}u je odbiti izjavio je nekad vrsni ko{arka{ Hjuston Roketsa odgovaraju}i na pitanje o dalekoisto~noj avanturi. Tako|er je rekao da bi najradije zaigrao za [angaj [arkse, biv{i klub njegova velikog prijatelja i biv{eg saigra~a Jao Minga (Yao), kojeg je kineski centar Hjustona danas vlasnik. Jaova uloga u mogu}em Frensisovu transferu zasad nije poznata. Frensis je biv{i trostruki Ol-Star igra~ i svojedobno jedan od najatraktivnijih ko{arka{a svijeta. Na draftu 1999. godine biran je kao drugi izbor od Memfis Grizlisa, za koje nije `elio nastupati, te je prije po~etka sezone mijenjan u Roketse, u kojima je izborio nagradu za rukija godine, koju je podijelio s Eltonom Brendom (Brand). Posljednje je dobre dvije sezone odradio u Orlando Med`iku u razdoblju od 2004. do 2006. godine, a tokom karijere u NBA ligi bio je na prosjecima od 18,1 ko{a, {est asistencija, 5,6 skokova i 1,5 oduzetih lopti. U decembru 2008. godine zavr{io je u Grizlisima, klubu koji ga je draftirao, ali u me|uvremenu iz Vankouvera preselio u Memfis. Tamo nije zbog problema s ozljedama odigrao niti je-

Henri: Dugi pregovori urodili plodom

Dvojica rukija potpisala prve NBA ugovore

Henri i Vaskez kona~no u Memfisu
Frensis: Ne}e odbiti dobru ponudu dnu utakmicu, te je dobio otkaz u januaru pro{le godine i od tada nije igrao. Nakon dugotrajnih pregovora rukiji Ksavijer Henri (Xavier Henry) i Greivis Vaskez (Vasquez) napokon su pristali potpisati ugovor sa Memfis Grizlisima koji su ih izabrali na 12. i 28. mjestu ovogod{njeg drafta. - Sretan sam da je ovo napokon rije{eno. Nije upitno da sam ovo trebao u~initi ranije - rekao je vlasnik Grizlisa Majkl Hajsli (Michael Heisley). Grizlisi su ponudili rukijima pla}e koje odgovaraju pozicijama na kojima su izabrani, ali je uobi~ajeno da im se ponude 20% ve}i ugovori. Grizlisi su tih 20 % namjeravali isplatiti ovisno o rezultatima rukija, na {to oni nisu pristali.

Košarka

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

26

U ^e{koj se od 23. septembra do 3. oktobra igra Mundobasket za `ene

Amerikanke ovjeravaju zlato iz Pekinga
Selekciju Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava predvodi najbolja ko{arka{ica dana{njice Dajana Taurasi
akon {to je u Turskoj zavr{en Mundobasket u mu{koj, u ^e{koj se od 23. septembra do 3. oktobra igra u `enskoj konkurenciji. Po {esnaesti put najbolje svjetske ko{arka{ice }e odmjeriti snage, a svakako da uloga najve}eg favorita pripada olimpijskim prvakinjama, selekciji Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, koje bi trebale na ovaj na~in ovjeriti titulu osvojenu u Pekingu prije dvije godine. Amerikanke predvodi najbolja ko{arka{ica dana{njice, Dajana Taurasi (Diana) i ona bi trebala uraditi ono {to je njen sunarodnjak Kevin Durent (Durant) radio u Turskoj. Kao i prethodnih godina, jedina prava prijetnja Amerikankama dolazi od aktuelnih svjetskih prvakinja Australijanki, no veoma je izvijesno da }e ipak do}i do „finala prije finala“ jer bi se te dvije selekcije mogle sastati ve} u ~etvrtfinalu.

Mirza Teletovi} dobio konkurenciju

N

Za srebro i bronzu bi se, po svemu sude}i, trebale boriti evropske selekcije - Francuska, Rusija, [panija i Bjelorusija, dok Gr~ka i doma}in ^e{ka nemaju velike {anse. Zonu FIBA Amerike uz SAD predstavljaju Argentina, Brazil i Kanada, FIBA Aziju Kina, Japan i Koreja, dok listu od 16 ekipa zaklju~uju afri~ke selecije Senegala i Malija. No, kao i Svjetsko prvenstvo za mu{akarce, i ovo za `ene bi moglo sli~iti na njega. Evropske selekcije su u najve}im problemima {to se ti~e otkaza igra~ica. Razlog je kod svih isti - poklapanje priprema sa finalnom serijom WNBA lige. Za sada nastup u reprezentativnom dresu niko nije otkazao ali naporna sezona zasigurno bi mogla ostaviti traga. [panija je za sada bez ponajbolje igra~ice Eurolige, San~o Litl (Sancho Lyttle), koja je prosje~no ubacuju}i 17,9 poena uz 10,8 skokova

Hejslip: Bogata karijera

Hejslip u Kaha Laboralu
Sjajni Amerikanac Markus Hejslip (Marcus Haislip), koji igra na poziciji krilnog centra, potpisao je jednogodi{nji ugovor sa Kaha Laboralom, te }e se tako praviti konkurenciju na{em reprezentativcu Mirzi Teletovi}u. Dvadesetdevetogodi{njak sti`e iz Panatinaikosa, gdje je pro{le sezone na {est euroliga{kih duela u prosjeku imao 6 poena i 3 skoka. On je „zelenima“ pomogao da do|u do finala Kupa Gr~ke, ali je napustio ekipu prije nego {to je osvojila novu titulu prvaka dr`ave. Hejslip je u svojoj karijeri u Evropi nastupao sa velikim uspjehom za Unikahu, Efes Pilsen i Fenerbah~e Ulker. U NBA je bio ~lan Milvoki Baksa. Od osvojenih titula, pored kupa Gr~ke ima i Kup Turske 2007., a 2009. je doveo Unikahu do finala Kupa kralja gdje su pora`eni od njegovog novog tima Kaha Laborala (tada{nje Tau Seramike). Prvak [panije je u ovom prelaznom roku ve} doveo Dejvida Logana i Nemanju Bjelicu.

Taurasi: Odgovornost kao na Durentu

Grupa A
Kanada Bjelorusija Kina Australija

Grupa C
Mali Koreja Brazil [panija

Grupa B
Senegal Gr~ka SAD Francuska

Grupa D
Japan ^e{ka Argentina Rusija svoju Salamanku pro{le sezone odvela do ~etvrtfinala Eurolige. Bjeloruskinje ~ekaju kona~an odgovor Jelene Leus~anke, ^ehinje Janu Veselu,
(Foto: AP)

Ruskinje Svetlanu Abrosimovu, Francuskinje Sandrin Gudu (Sandrine)... E. B.

Zavr{ena WNBA liga

Sijetl prvak po drugi put
Sijetl Storm osvojio je titulu prvaka WNBA lige nakon {to je i u tre}oj utakmici velikog finala savladao Atlantu Drim sa 87:84. Najefikasnija u pobjedni~kom timu bila je Svin Ke{ sa 18 poena, dok je kod Drima Ejnd`el Mekotri postigla 35 ko{eva. Najkorisnija igra~ica finalne serije je igra~ica Sijetla Loren D`ekson, koja je u tre}em duelu dala 15 ko{eva. Sijetl je plej-of zavr{io sa sedam trijumfa, bez poraza, a ovo im je druga titula {ampionki WNBA. - Smija}u se du`e vrijeme. Sada mogu da budem iskrena. Porazi u prvom kolu su o~ajni. To je ne{to {to primam li~no. Sebe cijenim prema pobjedama, zato me je boljelo {to pet sezona nije bilo titula - rekla je Sju Bird. Tokom regularne sezone Sijetl je imao najbolji skor sa 28 pobeda i 6 poraza. Bird i D`ekson su jedine preostale iz {ampionskog tima Storma iz 2004. godine.

Danas (utorak) se igraju kvalifikacije za Euroligu

Marusi izba~en, Budivelnik u drugom krugu
Slavlje Bird i D`ekson

Ruski reprezentativci iz CSKA propu{taju start sezone

Hrjapa i Voroncevi~ van parketa
Problemi s ozljedama sna{li su novog trenera moskovskog CSKA Du{ka Vujo{evi}a koji }e na otvaranju sezone biti bez dvojice ruskih reprezentativaca. Krilni centar Andrej Voroncevi~ zadobio je tokom SP nezgodnu ozljedu ramena zbog koje }e morati izbivati s terena oko mjesec dana. Podvrgnut je terapiji koja bi trebala ubrzati proces oporavka, no te{ko je vjerovati da }e biti spreman za prvu ovosezonsku euroliga{ku utakmicu u Milanu protiv Armani D`insa (20. ili 21. oktobra). U ni{ta boljoj situaciji nije ni Viktor Hrjapa iza kojeg je najbolja euroliga{ka sezona u karijeri (10,1 poena, 6,3 skokova, 4 asistencije). On je svoju ozljedu zgloba zaradio u pripremnoj utakmici protiv Hrvatske. Nakon operativnog zahvata napravljenog u Izraelu njegov se povratak tako|er ne o~ekuje prije kraja sljede}eg mjeseca. Gr~ki klub nije poslao potrebnu dokumentaciju Te{ka situacija u gr~kom Po{to je suvi{e kasno da MarMarusiju pogor{ava se iz da- usijevo mjesto zauzme druga na u dan. Klub grca u ogro- ekipa, ukrajinski Budivelnik mnim dugovima, igra~i ve} se plasirao u drugi krug. odlaze jedan za drugim, trePodsje}amo, kvalifikaciner Barcokas je podneo je po~inju danas (utorak) ostavku prije sedam dana, a kada igraju Roan - Alba, nova lo{a vijest za Atinjane Hapoel Galil Gilboa - Hesti`e iz Barselone. mofarm, Groningen ^elnici Eurolige odlu~ili UNIKS, [arlroa - Nimburk, su da izbace Marusi iz kvalifi- Budu}nost - Asvel, Banvit kacija za elitno takmi~enje jer Le Man i Kazerta - Himki. iz gr~kog kluba nisu poslali Dva najbolja tima iz kvapotrebnu dokumentaciju za lifikacija plasirat }e se u Euu~e{}e u kvalifikacijama. roligu.

Hrjapa: Nije igrao na Mundobasketu

Ko{arka

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

27

Igor Rako~evi}, bek Efes Pilsena i nekada{nji reprezentativac Srbije

Teletovi} je me|u tri najbolja krilna centra u Evropi
Rako~evi}: Jedan od najboljih evropskih igra~a dana{njice

[iroki ovog vikenda gostuje u Rijeci

Veliko mi je zadovoljstvo bilo igrati sa njim u Tau Seramici - ka`e Rako~evi}

Veli}: Uigravanje za start sezone

P

rvo ime turnira „Mirza Deliba{i}“ je, bez sumnje, bio bek Efes Pilsena i biv{i reprezentativac Srbije, Igor Rako~evi} (32 godine, 194 cm), koji je ponosan {to je u~estvovao na turniru koji nosi naziv Mirze Deliba{i}a. - Drago mi je {to sam bio u Sarajevu jer su se ovdje, a pogotovo u ovoj dvorani, stvarali mnogi veliki ko{arka{i biv{e Jugoslavije i bilo mi je velika ~ast da igram na istom parketu i istim obru~ima pod kojima su oni igrali - ka`e Rako~evi}, koji je sa reprezentacijom SR Jugoslavije osvojio zlata na EP 2001. i SP 2002. godine.

O NBA ligi
Rako~evi} se oku{ao i u NBA ligi, no ipak je u Evropi pru`ao najbolje partije. - NBA je vi{e {ou i vi{e se sve zasniva na individualnoj igri. Tako nema toliko treninga koliko ih ima u Evropi jer se igraju utakmice skoro svaki drugi dan. Prava ko{arka u NBA po~inje tek u plej-ofu. govim sinom Dariom, sa kojim sam veliki prijatelj. Deliba{i} je jedan od najboljih igra~a koji je ikada igrao ovu igru - dodaje Rako~evi}. Rako~evi} je igrao i sa na{im ponajboljim igra~em dana{njice, Mirzom Teletovi}em u Kahi Laboral (tada{njoj Tau Seramici). - Veliko mi je zadovoljsto bilo igrati sa Teletovi}em, koji je fantasti~an momak. Mnogo mi je drag i u`ivao sam dok smo igrali zajeno u T au Seramici. Mnogo je napredovao u

Veli}: Podi}i formu na ve}i nivo
[iroki je na turniru „Mariofil D`idi}“ odr`anom u Mostaru osvojio drugo mjesto. Trener [irokobrije`ana Ivan Veli} zadovoljan je prikazanom igrom. - Mogu re}i da sam zadovoljan, pogotovo sa prvom utakmicom gdje smo pobijedili Mogren. U drugoj je bilo ne{to lo{ije, ali na kompletnom turniru rezultat je bio u drugom planu, a cilj je bio uigravanje - ka`e Ivan Veli}. Ovog vikenda akrtuelni prvak BiH gostuje u Rijeci gdje }e u~estvovati na turniru na kojem }e pored [irokobrije`ana igrati FMP , Zadar i doma}in Kvarner. - Na tom turniru o~ekujem da poku{amo podi}i formu na jo{ ve}i dio. Tako|er }e kao i do sad poslu`iti da se ekipa {to bolje uigra jer su ovo zavr{ne pripreme pred po~etak sezone - ka`e trener [irokog Ivan Veli}. E. ^.

Velika ~ast
Na{eg Kin|eta Rako~evi}, koji spada u red ponajboljih evropskih igra~a dana{njice, smatra za jednog od najboljih svih vremena. - Nisam imao prilike da ga upoznam i mnogo mi je `ao zbog toga, ali mi je drago {to sam u Crvenoj zvezdi imao priliku da igram sa nje-

posljednje vrijeme i definitivno je me|u tri najbolja ko{arka{a na svojoj poziciji u Evropi - ka`e Rako~evi}.

Slabije SP
O nedavno zavr{enom Svjetskom prvenstvu Ra-

ko~evi} ka`e: - Prvenstvo je bilo dosta slabije nego {to je trebalo da bude jer u svakoj reprezentaciji je bilo otkaza. Velika je velika {teta {to se ne napravi neki sistem takmi~enja gdje }e se svi pojaviti.

Srbija je pru`ila odli~ne igre i nismo imali sre}e da u|emo u finale. Protiv Turske bilo je mnogo spornih momenata, ali je i to sastavni dio igre - ka`e Igor Rako~evi}, bek Efes Pilsena i jedan od najboljih evropskih igra~a. E. B.

Dejan Pare`anin, trener Bosna ASA BH Telecoma

Igokea poja~ana na poziciji plejmejkera

U potrazi smo za centrom
Zbog toga {to je Aleksandar Damjanovi} oti{ao u [vedsku, sad je realnije da probamo nabaviti igra~a na poziciji pet, nego krilnog centra poput Skota - ka`e Pare`anin
Nakon zavr{enog turnira „Mirza Deliba{i}“ i osvojenog ~etvrtog mjesta, ko{arka{i Bosna ASA BH Telecoma nastavljhaju sa radom u svojoj dvorani Skenderija. Trener „studenata“ Dejan Pare`anin o nedavno zavr{enom turniru ka`e: - Ovo je bila prilika da se sjetimo {ta i koliko je dao Mirza Deliba{i} svjetskoj ko{arci, a mnogo je uradio, ne samo za klub, nego i za evropsku ko{arku. Mogu biti zahvalan to {to su na turnir do{la dva euroliga{a i jedna Budu}nost koja je godinama u vrhu NLB lige - ka`e Pare`anin. u~inila svoje, kao i to da se nije uigrao. Trebat }e vremena da se uigra. Uglavnom, vidio sam da se dr`i na{eg pravila igre. Sigurno je da mo`e mnogo bolje.
Drugi ameri~ki igra~, Skot (Scott) nije do{ao, a razlog je - Aleksandar Damjanovi}.

- Zbog toga {to je Aleksandar Damjanovi} oti{ao u [vedsku, sad je realnije da probamo nabaviti igra~a na poziciji pet, nego krilnog centra poput Skota. Aktivno tra`imo igra~a koji bi nam mogao predstavljati poja~anje pod ko{em.

^ejs: Bio na pragu NBA lige

Do{ao Brajan ^ejs
Igokea je dolaskom Brajana ^ejsa (Brian Chase) dobilo dugo najvljivano poja~anje na poziciji plejmejkera. Amerikancu je 29 godina, visok je 178 cm i iza sebe ima uspje{nu profesionalnu karijeru. Bio je 2003. godine na draftu za NBA ligu, a kako nije pro{ao nastupao je u ameri~koj ABA ligi. Od 2008. godine igra za evropske klubove, prvo Be{ikta{, zatim Le Man, Valjadolid i na kraju za moskovski Dinamo. Ljetos je igrao za Golden Stejt NBA ljetnu ligu, ali nije izborio ugovor i kona~no se odlu~io za Igokeu. - Dugo smo sa ^ejsom bili u kontaktu, ~ekali ishod razgovora i eventualnog odlaska u NBA ligu i sada je kona~no sve zavr{eno. Nije potrebno govoriti kakvo poja~anje smo dobili, kad se zna da je bio kandidat za NBA ligu. Uvjren sam da smo dobili veliko, nema dvojbi, atraktivno poja~anje za NLB ligu - rekao je Goran Dodik, direktor Igokee. ^ejs je odmah po potpisu ugovora oti{ao sa Igokeom na turneju u Srbiju i na prvim utakmicama pokzao da Aleksandrov~ani nisu pogrije{ili kod dovo|enja novog poja~anja. ^ejs je protiv Hemofarma postigao 17 poena ({ut za tri poena 5/7) i zabilje`io 6 asistencija, dok je protiv Partizana bio jo{ efikasniji i upisao 18 poena. Z. G.

Dikson mo`e bolje
O samoj igri Bosne Pare`anin ka`e da je zadovoljan prikazanim.

^etvorica povrije|enih
U ovoj sedmici „studenti“ bi mogli odigrati jo{ jedan kontrolni susret.

- Vidio sam mno{tvo mla- Pare`anin: Najkasnije za dvije-tri godine mladi igra~i dih ko{arka{a koji }e biti u }e biti nosioci igre dogledno vrijeme nositelji na{e igre, najkasnije za dvijetri godine. Sam rezultat je bio u drugom planu. Pare`anin ka`e kako pomno prati de{avanja u redovima Bosninog protivnika u kvalifikacijama za Euro~elend`. Amerikanac Dikson (Dixon) je igrao „pod - Pratimo sve {ta se de{ava u Nansiju. Radi se o ekipi ru~nom“. koja ima igra~e koji su izuzetno atleti~ni, sa veoma brzom transformacijom iz odbrane u napad. - Dikson je stigao dva daO~ekujemo da uskoro dobijemo nekoliko snimaka njina prije odigravanja utakmihovih me~eva kako bismo se bolje upoznali sa njihovom ce i to je jedan od razloga igrom - ka`e Pare`anin. za{to nije pokazao sav svoj talenat. Vremenska razlika je

Skauting Nansija

- Prvo moramo u ovoj sedmici osposobiti ko{arka{e koji su povrije|eni, a to su Filip Kru{lin, Ali Demi}, Marko Batina i Bo`o \urasovi}, da bismo vidjeli u kakvom su trenutno stanju, a onda mislimo da u ~etvrtak odigramo jo{ jednu kontrolnu utakmicu, a jo{ uvijek nismo odlu~ili ko }e nam biti protuvnik - ka`e Dejan Pare`anin, trener Bosna ASA BH Telecoma. E. ^.

Ko{arka
U ~etvrtak sastanak Upravnog odbora KSBiH

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

28

^elik danas (utorak) do~ekuje Kakanj

Rasprava o sistemu takmi~enja
U mu{koj konkurenciji za sada su u~e{}e otkazale Grude, a u `enskoj ko{arka{ice Livna

U

~etvrtak u prostorijama Ko{arka{kog saveza Bosne i Hercegovine sastat }e se Upravni odbor krovne ku}e na{e ko{arke, a Mahmutovi}: Odrediti propozicije takmi~enja

tema je predstoje}e prvenstvo u mu{koj i `enskoj konkurenciji. - Na sastanku Upravnog odbora KSBiH }e se raspravljati o sistemu takmi~enja,

to jest o tome kakva }e liga biti i da se ta~no znaju propozicije takmi~enja - ka`e v. d. generalnog sekretara KSBiH Harun Mahmutovi} i dodaje:

- Ovo je bitno da se ne bi desilo kao pro{le sezone, kad se nije znalo koliko ko osvaja bodova i samim tim je nastala zbrka oko ulaska na{ih klubova u NLB ligu ka`e Mahmutovi}. Tako|er, kako smo doznali, najvjerovatnije }e u mu{koj konkurenciji u~estvovati 13 klubova po{to je u kancelariju KSBiH stigao dopis KK Gruda koje zbog finansijskih problema nisu u mogu}nosti da u~estvuju u prvenstvu. Tako|er se zna da }e u `enskoj konkurenciji Livno otkazati u~e{}e, tako da postoji mogu}nost da ove sezone `ensko takmi~enje bude smanjeno na 11 ili jo{ manje ekipa. - Do po~etka sastanka UO KSBiH ekipe se moraju izjasniti ho}e li u~estvovati u liga{kom takmi~enju. Tek poslije sastanka UO znat }e se ko }e igrati i koliko }e lige brojati klubova - rekao je na kraju Harun Mahmutovi}, v. d. generalnog sekretara Ko{arkapkog saveza Bosne i Hercegovine. E. ^.

Trbi}: ^elik u subotu nadigrao Kiseljak sa 123:45

Pravi test za Zeni~ane
Ko{arka{i ^elika danas (utorak) u dvorani Arena u Zenici }e odmjeriti snage sa novim prvoliga{em Kaknjom. Trener Zeni~ana Marko Trbi} o toj utakmici ka`e: - Kakanj je novi prvoliga{, poja~ali su se u prijelaznom roku i imaju visoke ambicije u novoj sezoni. Kako sam ~uo, razmi{ljaju o plasmanu me|u {est najboljih ekipa. Nama je u ovoj utakmici cilj da vidimo kako smo fizi~ki spremni, odnosno kako smo do sada radili - ka`e Marko Trbi}. ^elik je u subotu odigrao kontrolnu utakmicu sa Kiseljakom slaviv{i ubjedljivo sa 123:45. E. ^.

^apljinci odigrali tri utakmice za vikend

Slijedi takti~ka nadogradnja
^apljina Lasta je protiv slovenskog [entjura upisala prvu pripremnu pobjedu 82:77 (21:17, 19:21, 21:17, 21:22), a poslije tri poraza i jakih utakmica kontra kvalitetnih protivnika iz NLB lige. Najefikasniji u redovima pobjedni~ke ekipe je bio Bjelica s 21 poenom, Zdravkovi} je postigao 12, Gligora 9. - Bila je kvalitetna utakmica, igrali smo s dobrim, uigranim protivnikom, koji je u odmakloj fazi priprema i trenutno raspola`u s vi{e uigranih odbrambenih varijanti. Zadovoljan sam ponovo energijom koju smo iskazali i s kojom smo se suprotstavili takmacu, te tr~anjem u oba smjera - govori Vla{i}. ^apljinci su iskazali i slabosti na kojima }e se tek raditi. - Moramo popraviti neke elemente u odre|enim faza-

Borac Nektar prekinuo niz od tri poraza

Pobjeda u Slavonskom Brodu
Poslije poraza od Igokee, [irokog TT Kabeli, te be~ke Viene Basket ko{arka{i Borca Nektara u ~etvrom pripremnom susretu pobjedili su hrvatskog prvoliga{a Svjetlost u Slavomskom Brodu - 92:86. Banjalu~ani su do uspjeha do{li u produ`etku. Odmah zatim izabranike Drage Karali}a ~ekao je susret sa Cedevitom u Zagrebu. Zagrep~ani su pobjedili 82:65, ali ne tako lako kako se iz kon~anog rezultata mo`e zaklju~iti. - Zadovoljan sam probema koje smo imali proteklog vikenda. Pobjeda u Karali}: Novi test u srijedu protiv Viene Slavonskom Brodu predstavlja ohrabrenje i stimulans u daljem radu. Protiv Cedevite igrali smo veoma dobro u prve tri ~etvrtine, ali nismo imali snage za fini{. Nismo mogli ra~unati na Marka Jagodi}a, a to je hendikep jer smo deficitarni sa visokim igra~ima. Napredak u igri je vidljiv, o~ekujem da }emo uskoro igrati jo{ bolje i spremni do~ekati po~etak bh. prvenstva - rekao je Karali}. Naredni protivnik Borca Nektara ponovo }e biti Viena Basket. Susret je zakazan za srijedu u dvorani Borik. Z. G.

Vla{i}: Zadovoljan igrom protiv [entjura ma, takti~ki se nadograditi. Bolje reagovati u situacijama kada imamo vodstvo, jer smo u par navrata pri ve}oj prednosti olako dozvoljavali protivniku da se vrati u me~ - komentarisao je Vla{i}. [entjur je ^apljincima bio protivnik po mjeri. - Po statusu [entjur je ekipa sli~nih ambicija kao na{a, dobro su vo|eni od Damjana Novakovi}a. Jako sam zadovoljan ovom provjerom i `ao mi je {to ne}emo imati priliku s njima odigrati jo{ koji me~ - rije~i su Vla{i}a. Za vikend je ^apljina Lasta nastavila s pripremnim utakmicama na dvodnevnom turniru Libertas kup u Dubrovniku, gdje su u prvom me~u igrali protiv Splita (poraz 69:59). Er. B.

I pored dva poraza Leotara u Mostaru

Kisi} zadovoljan igrom
Ko{arka{i Leotara osvojili su posljednje, ~etvrto mjesto na turniru „Mariofil D`idi}“ koji je odr`an u Mostaru. Ipak, trener trebinjske ekipe Radomir Kisi} zadovoljan je prikazanom igrom. - Dobro smo odigrali prvo poluvrijeme protiv Zrinjskog, da bismo u drugom dijelu na trenutak bili ne{to slabiji. U utakmici za tre}e mjesto protiv Mornara bez obzira na poraz nakon produ`etka zadovoljan sam ve}im dijelom utakmice. Na ovim utakmicama smo igrali bez Branka Zotovi}a koji jo{ uvijek nije spreman, dok smo u finalu igrali bez Danila Palali}a koji je u polufinalu protiv Zrinjskog zadobio lak{i udarac pa ga nisam htio forsirati. Kad ova dva ko{arka{a budu spremni uz jo{ jednog centra kojeg tra`im, ovo }e biti sasvim druga ekipa - ka`e Kisi}. Ovog vikenda trebinjski klub u~estvuje na turniru u Bijeljini gdje }e pored doma}ina i Leotara u~estvovati Tami{ iz Pan~eva i Metalac iz Valjeva. E. ^.

Bjelicina nezgoda
U neobi~noj poziciji se na utakmici sa [entjurom na{ao ponovo odli~ni Crnogorac Krsto Bjelica, kojem su na utakmici pukle patike. - Bjelica je morao uzeti tu|e patike, koje su mu bile za dva broja ve}e, pa sam malo strahovao da mu se ne desi kakva povreda. Sre}om sve je pro{lo u redu - prepri~ao nam je nezgodu Vla{i}.

Kisi}: Ovog vikenda Leotar na turniru u Bijeljini

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

29

Zavr{en Prvi memorijalni turnir „Amna Fazli}“

Hemofarm u finalu

bolji od ^elika K
Pru`ili smo kvalitetan otpor izuzetno jakoj ekipi iz Vr{ca ka`e trener ^elika Mensura Andelija
o{arka{ice ^elika pora`ene su u finalnoj utakmici Prvog memorijalnog turnira „Amna Fazli}“ koji je odr`an u Zenici od Hemofarma iz Vr{ca sa 55:66. Trener zeni~ke ekipe Mensura Andelija o ovom turniru ka`e: - U polufinalu smo imali lak{u utakmicu, pobjediv{i Jedinstvo, da bismo u finalu pru`ili kvalitetan otpor izuzetno kvalitetnoj ekipi Hemo-

Rezultati

Polufinale: ^elik Jedinstvo 79:40, Medve{~ak - Hemofarm 57:97. Za tre}e mjesto: Jedinstvo - Medve{~ak 75:53. Finale: ^elik - Hemofarm 55:66.

farma, koja je pokazala da je odli~na ekipa. Ovo je bila zaista dobra provjera u kojoj sam uvidjela stanje i formu

igra~ica pred po~etak nove sezone. Finale je bilo izuzetno kvalitetno i ovim putem ~estitam Hemofarmu na osvajanju turnira - ka`e trener ^elika Mensura Andelija. U borbi za tre}e mjesto Medve{~ak je pobijedio Jedinstvo sa , te tako osvojio tre}e mjesto. Ve} ovog vikenda ^elik gostuje u Gospi}u, gdje }e u~estvovati na Memorijalnom turniru E. ^. „Vojko Herkser“.

Tuzlaci osvojili turnir u Hrvatskoj

Biv{i centrar Bosne i Slobode u Crnoj Gori

Andelija: Dobra provjera

Kadi}
potpisao za Mogren
Aldin Kadi}, biv{i ko{arka{ Bosne i Slobode, potpisao je jednogodi{nji ugovor sa crnogorskim prvoliga{em Mogrenom iz Budve. Ovaj ko{arka{ je u Mogren do{ao zahvaljuju}i biv{em ko{arka{u Bosne i Bo{njaka Harisu Musi}u, koji trenutno `ivi i radi u Budvi. Aldin Kadi} je u karijeri igrao pored Slobode i Bosne i za slovena~ki klub [ehtjur, a bio je i ~lan mediteranske reprezentacije Bosne i Hercegovine 2005. E. ^. godine.

OKK Gacko se suo~ilo sa velikim problemima

Oti{la prva petorka
Poslije ispadanja iz Prve lige RS OKK Gacko se suo~ilo sa velikim problemima u ekipi. Sastav je do`ivio veliki promjene, ta~nije oti{lo je gotovo pola tima. Kako je istakao direktor kluba Vladimir Vulovi} iz ekipe je oti{la kompletna petorka. - Klub su za sada napustili Nikola Ron~evi}, Aleksandar Crnogorac, Obrad Vukovi}, Nikola Krtolica i Vukota Krstojevi}. Vukovi} i Crnogorac su poja~ali redove Leotara iz Trebinja. Nadali smo se da }e ostati Krstojevi}, me|utim on je poja~ao redove novog premijerliga{a ekipu Varde iz Vi{egrada. Tako|er, izvjesni sui odlasci i na{ih talentovanih juniora. Obr- Gacko }e ad Tomi} je na probi u Sloveniji u jednom klubu, a Milan Savi} u Zrinjskom iz Mostara. [to se ti~e ostalih aktivnosti, ekipa je prije dvadesetak dana po~ela sa radom. Za sada trener Aleksandar Mastilovi} radi na

imati podmla|en tim trenizima sa onim potencijalom sa kojim u ovom momentu raspola`emo. Ponovo }emo imati jedan potpuno mlad tim - istakao je Vladimir Vulovi}, direktor OKK Gacka. D. A.

Sloboda je u finalu nadigrala Temi{var

Sloboda izgubila od Medve{~aka 57:65

Sloboda
slavila u Dardi
Sloboda iz Tuzle je prikazala odli~ne partije i osvojila turnir u Dardi u organizaciji Vrijednosnica, koji je odr`an proteklog vikenda. U polufinalu Tuzlaci, koji su bili uskra}eni za usluge povrije|enog Darka Kastratovi}a, su savladali hrvatski Zabok sa 77:72, a u finalnom me~u tim Senada Muminovi}a bio je bolji od rumunskog Temi{vara sa 65:53. Ovog vikenda Tuzlaci }e gostovati u Osijeku, gdje }e pored doma}ina Osijeka u~estvovati Vara`din i Vinkovci. E. B. Kadi}: Jednogodi{nji ugovor

Dupalo: Mo`emo i bolje
Ko{arka{ice Slobode iz Bosanskog Novog su, pripremaju}i se za naredno prvenstvo u bh. elitnom dru{tvu u drugoj kontrolnoj utakmici u Zagrebu od Medve{}aka izgubile sa 57:65 (10:16, 25:20, 13:14, 9:15). Me|utim, ostavile su znatno bolji utisak u odnosu na prvu provjeru protiv ekipe Lupa Promotion (42:91), tako|e u glavnom gradu Hrvatske. Trener Milo{ Dupalo bio je zadovoljan ~injenicom da njegov podmla|eni sastav igra za oko lijepu ko{arku i da mo`e da, kao gost, da se nosi sa rivalima koji se takmi~e i na evropskoj sceni. - Vidjelo se da, kroz utakmice, mo`emo i bolje, a rezultat bi bio i povoljniji da nismo poku{ali sprovesti u djelo sve {to smo radili na teninzima uz `elju da pru`imo {ansu svim igra~icama. Dragana Stankovi}, u situaciji kad nemamo pravu „peticu“ zbog povrede Vedrane Kecojevi}, odigrala je odli~no u odbrani i istakla se skokovima. Azra Ferhatovi} pokazala je ono {to se od nje i o~ekivalo, jer rije~ je o {kolovanoj ko{arka{ici sa iskustvom, dobrim prgledom igre, koja zna dobro da poentira, a potrebno je samo malo da se uklopi u na{e zahtjeve odbrane - naglasio je Dupalo. Za Slobodu su nastupile: Gagi} 2, Bosan~i}, Nik{i} 6, Rajili}, Mijatovi}, Kajtaz 3, [urlan 18, Stankovi}, Damjanovi} 16, Arnautovi}, Ferhatovi} 10, Kne`evi} 2. N. \.

Magazin

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

30

Bh. borac sprema se za me~ protiv Zsaleka Ferenca

Had`i}: O~ekujem tre}i profesionalni trijumf
Na{ superte{ka{ trenutno se nalazi na Igmanu, gdje vr{i posljednje pripreme pred me~
emnun Had`i}, jedan od najboljih bh. boksera i osvaja~ historijske bronzane medalje za na{u zemlju na Evropskom prvenstvu u olimpijskom boksu (Liverpul, 2008. godine, op.a.), priprema se za svoj tre}i profesionalni me~ koji }e se odr`ati 26. septembra u KSC Ilid`a. - Borbu }u raditi u sklopu 9. tradicionalnog me|unaro-

M

dnog memorijala „Bra}a Ba{ovi}“. Bit }e to glavni me~ ve~eri, a moj protivnik je {ampion Ma|arske Zsalek Ferenc. Rije~ je o iskusnom borcu koji iza sebe ima 26 me~eva - rekao je Memnun Had`i}. Na{ superte{ka{ trenutno se nalazi na Igmanu, gdje vr{i posljednje pripreme pred me~. - Zajedno sa trenerom Almedinom Fetahovi}em

brusim formu kako bi {to spremnije do~ekao me~ sa Ferencom. O~ekujem dobru borbu i nadam se da }u ostvariti svoj tre}i profesionalni trijumf. Ovom prilikom bih pozvao sve ljubitelje boksa da svojim prisustvom uveli~aju memorijal „Bra}a Ba{ovi}“ i podr`e bh. borce u njihovim pohodima na nove pobjede - dodao je Had`i}. B. D.

Brojne ponude
Nakon uspje{nog starta u profesionalnom boksu na{em borcu pristi`u brojne ponude. - Najvjerovatnije }u svoj slijede} me~ raditi 30. oktobra u okviru borila~ke manifestacije koju }e organizovati na{ najbolji K-1 borac D`evad Poturak, a stigla mi je i ponuda za borbu u Be~u - rekao je Memnun Had`i}. Had`i}: Brusi formu na Igmanu

Bokseri Radnika odlaze na me|unarodnu boksersku reviju u Austriju

Mirhid`an Tur~inovi}, predsjednik Bokserskog kluba Tuzla

Uprkos nedostatku novca, memorijal „Aca Stankovi}“ }e biti odr`an
Planiramo da se turnir odr`i 17. i 18. oktobra ove godine, a o~ekujemo da u Mejdanu bude i velika posjeta - ka`e Tur~inovi}
Ekipa BK Radnik

Tomi}: BiH }emo predstaviti na najbolji na~in
U Be~ odlazimo zajedno sa borcima BK Sarajevo sa kojima imamo dobru saradnju - ka`e Milenko Tomo}, trener Radnika
Bokserski klub Radnik iz Bijeljine, klub sa dugom i uspje{nom tradicijom osnovan 1946. godine, sve svoje potencijale usmjerio je u konsolidaciju ekipe i ostvarenje zacrtanog cilja - osvajanje titule dr`avnog prvaka BiH. Na osnovu odli~nih rezultata postignutih u proteklom periodu, bijeljinski klub pozvan je da 6. oktobra nastupi na me|unarodnoj bokserskoj reviji koja }e biti odr`ana u glavnom gradu Austrije. - U Be~ odlazimo zajedno sa bokserima BK Sarajevo sa kojim imamo dobru saradnju i na{a ekipa }e biti poj~ana sa najboljim borcima iz tog kluba. Siguran sam da }emo BiH dostojno predstaviti u ringu Austriji istakao je Tomi}. Uz boksere kakvu su: Adnan Had`ihajdi}, Velibor Vidi}: Jedan od najboljih boraca bijeljinskog kluba Vidi}, \or|e Tomo}, Mane Mar~eta, te poja~anja iz Sarajeva: Nadir i Alem ^olpa, u ovom klubu su uvjereni da }e 6. oktobra pokazati kvalitet bh. boksa, jer prema najavama organizatora, u ovom austrijskom gradu nastupit }e najbolji borci iz klubova s prostora cijele Evrope. S. K. Detalj sa pro{logodi{njeg memorijala „Aca Stankovi}“ Bez obzira {to je Bokserski dnik BK Tuzla, Mirhid`an klub Tuzla, zvani~ni organiza- Tur~inovi}, ovaj deveti po tor tradiconalnog me|unaro- redu memorijal bit }e kvalidnog bokserskog memorijala tetno pripremljen i na nje„Aca Stankovi}“ u te{koj mu }e nastupiti bokseri iz nov~anoj situaciji, jer ih u ovoj tri reprezentacije: BiH, Rugodini Vlada TK nije uvrstila munije i Njema~ke. u ekipe kojima se za aktivnosti Pozivi za u~e{}e na turdodjeljuju matrijalna sredstva, niru su ve} poslani i od rea sve zbog toga {to su promije- prezentacija BiH i Rumuninili ime (umjesto BK Giprom je dobili su potvrdu da dolau BK Tuzla, op.a.), turnir }e ze, a ovih dana }e to uraditi biti odr`an u tuzlanskom Me- i selekcija Njema~ke. jdanu. - Istina, u te{koj smo Kako je rekao predsje- matrijalnoj situaicji, ali ljubitelji boksa iz TK, a i {ire, ne}e biti uskra}eni ovog memorijala. Ovogodi{nji, deveti po redu, }e biti dobro organizovan i sa kvalitetnim borbama u ringu. Planiramo da se turnir odr`i 17. i 18. oktobra ove godine, a o~ekujemo da u Mejdanu bude i velika posjeta - kazao je Mirhid`an Tur~inovi}. Na{ sagovornik nam je istakao, da nisu ta~ni navodi nekih medija, da turnir „Aca Stankovi}“ pada u zaborav i da ove godine ne}e biti organizovan. - Turnir }e se odr`ati. Na{i sponzori }e nam pomo}i, a dogovorili smo i sastanak sa minstricom iz Vlade TK za kulturu i sport, Mirzetom Had`i} Suljki}, koja je obe}ala podr`ati ovu manifestaciju. To zna~i, da nije upitno odr`avanje ovog bokserskog spektakla u Tuzli - rekao je Tur~inovi}. S. K.

[kola boksa
Kako nam je rekao Lazar Avakumovi}, jedan od prvih ljudi ovog sportskog kolektiva, u toku je upis novih polaznika u {kolu boksa. Upis se vr{i u vremenu od 11 do 17 sati svakog dana na Gradskom stadionu u Bijeljini i klupskim prostorijama, gdje bokseri Radnika redovno obavljaju trena`ne procese. - Veliki je interes mladih za {kolom boksa. Mi sad u ovom trenutku imamo oko pedesetak prijavljenih mali{ana, a pristi`u i novi, pa }emo do kraja septembra, do kada vr{imo upis, primiti jo{ toliko polaznika, u~enika osnovnih {kola iz Bijeljine. @elimo da uz kvalitetan trena`ni proces me|u njima prepoznamo nove perspektivne - kazao je Milenko Tomo}, trener ekipe.

Kvalitetan turnir
Na memorijalu „Aca Stankovi}“ u Tuzli osim uvodnih me~eva publika }e imati priliku pogledati jo{ 15 borbi juniora i seniora. - Sigrni smo da }e publika u Mjedanu 17. i 18. oktobra u`ivati u dobroj organizaciji i borbama. Potrebno je ista}i da je turnir „Aca Stankovi}“ uvr{ten u zavani~ni kalendar Evropske amaterske bokserske asocijacije (EABA), {to je dokaz da se radi o izuzetno kvalitetnom takmi~enju - kazao je Mirhid`an Tur~inovi}.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

31

Uspje{na provjera karate reprezentacija BiH pred nastup na SP-u u Beogradu

Na{i osvojili 10 medalja na „Slovenija openu“
Najsjajnijim odli~jima u Kranju okitili su se Nermin Potur, Merima Softi} i mu{ka reprezentacija u ekipnim borbama
cilju nastavka priprema za Svjetsko seniorsko prvenstvo koje }e se odr`ati krajem oktobra u Beogradu `enska i mu{ka karate reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupila je na pozivnom me|unarodnom turniru „Slovenija open“ koji je protekle subote odr`an u Kranju. Mu{ka selekcija, predvo|ena selektorom Suadom ]upinom, osvojila je osam medalja: dvije zlatne, pet srebrenih i jednu bronzanu. Najsjajnije odli~je u pojedina~nim borbama izborio je Nermin Potur u kategoriji do 75 kg, kao i mu{ka reprezentacija BiH u ekipnim borbama.

Bijeljina open
Nakon nastupa u Sloveniji, karate reprezentacija BiH u~estvovala je na Me|unarodnom karate turniru „Bijeljina open“. Zlatnom medaljom na ovom takmi~enju otkitila se Tanja Umi~evi} u apsolutnoj kategoriji zabilje`iv{i ~etiri pobjede, dok je bronzanu medalju osvojio junior Denis Gogi} (-68 kg). Na turniru u Bijeljini odr`an je i ~etverome~ reprezentacija BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Obje selekcije na{e zemlje zauzele su drugo mjesto. U mu{koj konkurenciji nastupili su Oliver Mandari}, Admir Zukan i Mate Odak, dok su se u `enskoj takmi~ile Tanja Umi~evi}, Lana \idi} i Maja Kolanovi}. Rezultati me~eva: BiH Crna Gora 3:0, BiH - Srbija 2:1, BiH - Hrvatska 1:3. U ukupnom plasmanu prvo mjesto osvojila je selekcija Srbije osvojiv{i ~etiri boda (28:11), drugo mjesto pripalo je BiH (4 boda, 22:5), tre}i su bili reprezentativci Crne Gore (2 boda, 14:2), dok je ~etvrta pozicija pripala selekciji Hrvatske (2 boda, 18:27). kvalitetna turnira, i nadam se da }emo u Srbiji, kao i u Hrvatskoj ostvariti zapa`ene rezultate - rekao je Suad ]upina, selektor mu{ke karate reprezentacije. B. DORA^I]

U

Druga mjesta osvojili su Mate Odak (do 75 kg), Alem Kupusovi} (do 84 kg), Oliver Mandari} (do 80 kg) i Admir Zukan (vi{e od 84 kg), te junior Denis Gogi} (do 68 kg), dok je bronzana medalja u ekipnim borbama pripala na{oj drugoj mu{koj ekipi. I `enska seniorska karate reprezetnacija ostvarila je odli~an uspjeh. Zlatnom medaljom okitila se Merima Softi} u kategoriji preko 68 kg, koja je zabilje`ila ~etiri pobjede, dok je srebrenu medalju osvojila Larisa Berber (do 68 kg) ostvariv{i tri pobjede i jedan poraz. Na ovom takmi~enju, pored Softi} i Berber, u izboru selektora Fikreta Se-

^lanovi Tuzla-Sinbre uspje{ni u Kranju i Vogo{}i
Na otvorenom prvenstvu Slovenije nastupili su i ~lanovi Kluba borila~kih sportova Tuzla-Sinbra: Nermin Sinanovi} i Ervin Halil~evi}. Sinanovi} je osvojio bronzanu medalju u kategoriji preko 84 kg (seniori), dok je Halil~evi} bio zlatni u kategoriji preko 76 kg (juniori). Kadetska i juniorska selekcija Tuzla-Sinbre nastupila je na Otvorenom prvenstvu Vogo{}e. Mladi takmi~ari osvojili su ~etiri zlatne, tri srebrene i ~etiri bronzane medalje.

Softi}, Berber, Sinanovi} i Hali~evi} sa selektorom Selmanom (lijevo) lmana nastupile su i Edina et Selman. koje }e se krajem oktobra ]atibu{i}, Lana \idi} i TaNa Otvorenom prve- odr`ati u Beogradu. nja Umi~evi}. nstvu Slovenije nastupilo je Do po~etka prvenstva, - @enska selekcija BiH je 450 takmi~ara iz osam ze- reprezentacija BiH }e u~esnastupila u podmla|enom malja. tvovati na me|unarodnom sastavu. Lak{e povrede za- Nastup na „Slovenija karate turniru „Beogradski dobile su Mirsada Suljkano- Openu“ bio je jo{ jedna pobjednik“ koji }e se odrvi} i Amila Fazli}, pa smo uspje{na provjera forme `ati 2. oktobra, a dan poslije, odlu~ili da ne nastupe u Slo- na{ih najboljih takmi~ara 3. oktobra, nastupit }emo na veniji kako bi {to prije sani- pred u~e{}e na najva`nijem internacionalnom turniru u rale povrede i spremno takmi~enju ove godine - Slavonskom Brodu. do~ekale SP - kazao je Fikr- Svjetskom karate prvenstvu, Rije~ je o dva izuzetno

Odr`an 8. me|unarodni memorijal „Mustafa Hajrulahovi} - Talijan“

Okon~ano EP u d`udu za juniore

D`emal Bo{njak najbolji bokser
U organizaciji Bokserskog kluba „Zlatni ljiljani“ proteklog vikenda u Kulturno-sportskom centru Skenderija odr`an je 8. me|unarodni memorijalni bokserski turnir „Mustafa Hajrulahovi} - Talijan“, u znak sje}anja na generala Armije RBiH koji je dao veliki doprinos u odbrani BiH. Ljubitelji boksa imali su priliku vidjeti kvalitetne borbe boksera iz BiH i zemalja regiona. Stru~ni `iri je za najboljeg borca memorijala izabrao De`mala Bo{njaka, takmi~ara Bokserskog kluba Ilid`a i reprezentativca BiH, koji je u kategoriji -81 kg savladao hrvatskog boksera Tomislava Planini}a, ina~e pro{logodi{njeg pobjednika turnira. Me~ ovog bokserskog para progla{en je i najborbenijim. Za najboljeg tehni~ara izabran je

Larisa Ceri} peta u Samokovu
Na{a reprezentativka je u kategoriji preko 78 kg zabilje`ila dvije pobjede i dva poraza
Mlada bosanskohercegova~ka d`uda{ica Larisa Ceri} osvojila je peto mjesto na Evropskom juniorskom prvenstvu u bugarskom Samokovu. Na{a najbolja sporta{ica u pro{loj godini i aktualna svjetska juniorska prvakinja na prvenstvu je u ~etiri borbe kategorije preko 78 kg zabilje`ila dvije pobjede i dva poraza. U takmi~enju po grupama 19-godi{nja ~lanica D`udo kluba Bosna iz Sarajeva pobijedila je Hrvaticu Ivanu [utalo i Ruskinju Janu Pertservu, u polufinalu je pora`ena od Holan|anke @anin Penders (Janine), koja je kasnije osvojila zlatnu medalju, dok je u borbi za bronzanu medalju bh. juniorka izgubila me~ od Njemice Kristin Bue{ov (Buessow). U konkurenciji 345 takmi~ara (196 juniora i 149 juniorki) iz 42 zemlje, BiH je predstavljalo devet mla-

Rezultati me~eva
Kategorija do 47 kg: Haris Me{anovi} (Novi Grad) - Adnan Raoni} (Zlatni ljiljani) 0:2, -60 kg: Mario Aleksi} (Slavija) - Sa{a Jaki} (Ljubu{ki) 0:2, -64 kg: D`emal Fetahovi} (Ilid`a) - Bedri \uraj (Zlatni Ljiljani) 2:0 (odustajanje zbog povrede), -69 kg: [a~ir ^olak (Vogo{}a) @an Puce (Ljubu{ki) 2:0, Velibor Vidi} (Radnik) - Kenan Peni} (^elik) 2:0 (diskvalifikacija zbog tre}e javne opomene), -75 kg: Anel Alimanovi} (Vogo{}a) - Benjamin Skender (Zlatni ljiljani) 2:0, Klaudio Karbone (Italija) - Pekim Jeroha (Albanija) 2:0, Fadil Pa{ali} (^elik) - Danijel Topalovi} (Slavija) 0:2, -81 kg: D`emal Bo{njak (BiH) Tomislav Planini} (Hrvatska) 2:0, -91 kg: Tomislav @uljevi} (Novi Travnik) - Edin Puhalo (Zlatni ljiljani) 2:0 (predajom u 1. rundi od strane trenera), +91 kg: Alem ^olpa (Sarajevo) Adil Krvavac (Mostar) 2:0.

Detalj borbe izme|u Bo{njaka i Planini}a (Foto: M. Kadi}) Italijanski borac Klaudio Karbone, dok je nagrada za najmla|eg pobjednika pripala Adnanu Raoni}u iz BK Zlatni ljiljani. B. D.

Ceri} dih reprezentativaca. Pored Larise Ceri} nastupili su Franjo Zadro (do 66 kg), Ramiz Burdali} (do 81 kg), Dejana Komljenovi} (do 48 kg), Selma Sejdinovi} (do 52 kg), Dragana [ildegovi} (do 63 kg), Sabina Hara~i} (do 70 kg), Borjana Ivi} (do 78 kg) i Ljubi{a Milanovi} (do 90 kg).

Rukomet
Utakmice prvog kola mu{ke Premijer lige

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

32

Borcu derbi u Doboju, Bosna sigurna
Prijedor zabilje`io pobjedu u Gra~anici, Gora`dani podijelili bodove sa Viso~acima

R

ukometa{i banjalu~kog Borca su u derbiju prvog kola rukometne Premijer lige u Doboju savladali ekipu Sloge rezultatom 33:27. Banjalu~ane je do pobjede predvodio sjajni Meli} koji je ~ak 13 puta zatresao mre`u Dobojlija, a pratili su ga sa po pet golova Pani} i Miki}. Aktuelni prvak BiH, Bosna BH Gas, rutinski je odradio posao u me~u protiv Konjuha savladav{i ga sa 24:17. Najefikasniji igra~ kod Bosne bio je Igor Kara~i} sa osam postignutih golova, dok se kod Konjuha istakao Mujanovi} sa {est. Za iznena|enje kola pobrinuo Prijedor koji je na gostovanju kod Gra~anice slavio0 sa 27:22. Gora`de i Bosna Prevent podijelili su bodove odigrav{i 28:28. Krivaja je do{la do prva tri boda bez odigrane utakmice, nakon {to se u Zavidovi}ima nije pojavila ekipa @eljezni~ara. Takmi~arska komisija registrovala je ovaj susret 10:0 u korist doma}ina. S. [.

5 (3), Konjuh 4 (3). Isklju~enja: Bosna BH Gas 0, Konjuh 4 minuta. Rezultat: Bosna BH Gas - Konjuh 24:17 (9:9). BOSNA BH GAS: Uvodi} (10 odbrana), Arnaudovski 1, Memi}, Pucelj, Kara~i} 8 (3), ^aki}, ^elica 2, Rakovi} 1, Morozov (5 odbrana), Kapisoda 4, Pa`in 3, Divkovi}, Vra`ali} 3, Savi}, Mesari} 2. Trener: Irfan Smajlagi}; KONJUH: Kamberovi} A., Had`iomerovi}, Ivani{evi}, Memi} 3, Alji}, Ro`ajac, Kamberovi} M. 1, Muhi} A. 2, Be{irovi}, Smaji}, Muhi} M., Husi} 1, Mujanovi} 6, Zild`i} 2, ^irak 2. Trener: Nikola Markovi};

Rezultati i tabela
Rezultati 1. kola mu{ke rukometne Premijer lige Bosne i Hercegovine: Bosna BH Gas - Konjuh 27:14, Gora`de - Bosna Prevent 28:28, Gra~anica Index - Prijedor 22:27, Izvi|a~ Mi Grupa - Grada~ac 28:20, Sloga - Borac m:tel 27:33, Krivaja - @eljezni~ar Extrem In`injering 10:0 (gostuju}a ekipa nije doputovala).
1. Krivaja 2. Izvi|a~ 3. Bosna BH Gas 4. Borac m:tel 5. Prijedor 6. Bosna Prevent 7. Gora`de 8. Gra~anica 9. Sloga 10. Konjuh 11. Grada~ac 12. @eljezni~ar EI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10:0 28:20 24:17 33:27 27:22 28:28 28:28 22:27 27:33 17:24 20:28 0:10 3 3 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 (-1)

IZVI\A^ MI GRUPA 28 GRADA^AC 20
Gradska sportska dvorana. Gledatelja 500. Sudije: Vladimir Kri`anec (Banja Luka) i Mladen Dragi~evi} (Doboj). Delegat: Zahid Crnki} (Zenica). Sedmerci: Izvi|a~ Mi grupa 4(3), Grada~ac 4(4). Isklju~enja: Izvi|a~ Mi grupa 6, Grada~ac 8 minuta. Rezultat: Izvi|a~ Mi grupa - Grada~ac 28:20 (14:12). IZVI\A^: Bumbak (6 odbrana), B. Buri} (6 odbrana), Mili~evi}, Malinovi}, Zelji} 1, Tomi}, Herceg 3, Mati} 4, Muci}, Zadro 1, Peri}, Ili}, D`eba 2, Lovrinovi} 6, Grui~i} 5, S. Buri} 6. Trener: Silvijo Ivandija.

Parovi 2. kola (24/25. septembra): Konjuh @eljezni~ar EI, Borac m:tel - Krivaja, Grada~ac - Sloga, Prijedor - Izvi|a~ Mi Grupa, Bosna Prevent - Gra~anica Index, Bosna BH Gas - Gora`de. GRADA^AC: Stojanovi}, \uri} (15 odbrana), Osmanovi} 1, Puljizovi}, [arenac, [ijakovi} 1, Had`iomerovi}, Ignji} 5, Kadi} 2, Markovi} 2, Doborac 8, Isi}, Sarajli} 1, D`inovi}. Trener: Mehmed Doborac. Du{an Popovi} (Banja Luka). Sedmerci: Gra~anica Index 1 (1), Prijedor 2(2). Isklju~enja: Gra~anica Index 6, Prijedor 4 minute. Crveni karton Mirza Hurem. Rezultat: Gra~anica Index-Prijedor 22:27. GRA^ANICA INDEX: Mulahalilovi} (3 odbrane), Ferahatbegovi} 4, Salki} 2, Bajramovi}, Kamari}, Pijetlovi} 5, Alibegovi} 1, Sara~evi}, Osmanhod`i}, Omerovi} (15 odbrana), Ov~ina 4, Br|anovi}, Hurem 1, Be}ar 5,

Kara~i} {utira preko odbrane startu Pura~, Ahmeta{evi}. Trener: Jasmin Unki}. PRIJEDOR: Ran|elovi} (21 odbrana) [kori} 5, Stani} 1, Brankovi} 3, Mandi} 4, Bibi} 1, Vuji~i}, Davidovi}, Prole 10, Blagojevi} 1, Balti}, Jokanovi}, Radakovi} 2. Trener: Aleksandar Milju{.

Konjuha: Bosna sigurna na
(Foto: M. Kadri})

BOSNA BH GAS KONJUH

24 17

SLOGA BORAC M:TEL

27 33

Dvorana „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Gledlaca: 300. Sudije: Goran Su{i} (^apljina) i Mario Primorac (Ljubu{ki). Delegat: @eljko Savi} (Bijeljina). Sedmerci: Bosna BH Gas

GRA^ANICA INDEX 22 PRIJEDOR 27
Dvorana „Luke“ u Gra~anici. Gledalaca 800. Sudije: Amer i Dino Konji~anin (Visoko). Delegat:

Dvorana Srednjo{kolskog centra u Doboju. Gledalaca: 800. Sudije: Vejsil Be{irevi} (Biha}) i Emir Dautovi} (Cazin). Delegat: Milan \ura{inovi} (Prijedor). Sedmerci: Sloga 8 (6), Borac m:tel 4 (4). Isklju~enja: Sloga 8, Borac m:tel 10 minuta. Cr-

veni karton: Vladimir Vranje{ (Borac m:tel) u 55. minutu (tre}e isklju~enje). Rezultat: Sloga - Borac m:tel 27:33 (13:16). SLOGA: Radulovi} (3 odbrane), Radi} 4, Kuzman 1, Buljugija 10 (5), Antonovi}, Stankovi}, Mandari}, Doki} 4, Pavlov 1 (1), Andrija{evi} 4, [abanovi} (9 odbrana), Pani} 1, Manji} 1, Belji} 1. Trener: Zoran Doki}. BORAC M:TEL: Bla`evi} (13 odbrana, 1 sedmerac), Mali}, Gari} 1, Pucarevi}, Me|edovi}, Pani} 5, Halilbegovi} 4, Kulenovi}, Dejanovi}, Miki} 5 (4), Trkulja 1, Vranje{ 1, Radulovi}, Kara~i} 3, Ili}, Meli} 13. Trener: Dragan Markovi}.

Prvo kolo Premijer lige za `ene

„Osice“ u odbranu naslova krenule furiozno
Proteklog vikenda na programu su bile i utakmice prvog kola `enske Premijer lige, a rukometa{ice banjalu~kog Borca u odbranu naslova krenule su sa pobjedom. Izabranice Radeta Un~anina su pred doma}im navija~ima zabilje`ile visoku pobjedu nad Lokomotivom od 42:16. Najzanimljivija utakmica igrana je na Ilid`i, gdje su doma}e rukometa{ice savladale Zrinjski sa 32:21. Jedinu gostuju}u pobjedu zabilje`ila je Mira koja je u @ivinicama protiv istoimene ekipe slavila sa 30:24. S obzirom na odustajanje @eljezni~ara iz takmi~enja, Ljubu{ki LO je bio slobodan, dok se utaikmica izme|u Jedinstva i Gora`da igra u srijedu. S. [. vi} 3, Maka{, Risti}, Brutus 4, Had`iselimovi} 1, Delali} 1, Ribi}, 8, Sarajli} 6, [kalji} 5, Omanovi} 4, Gusi}, Be{i}. ZRINJSKI: Glibi}, Mari} 2, Kolobara 10, Kera~i} 1, ^upi}, Knezovi} 1, Gudelj, Prguda 1, Mili~evi} 3, Sulejmanagi} 3.

Rezultati i tabela
Rezultati 1. kola `enske rukometne Premijer lige Bosne i Hercegovine: Ilid`a - Zrinjski 31:21, @ivinice - Mira 24:30, Ljubu{ki - @eljezni~ar (gostuju}a ekipa istupila iz takmi~enja), Borac - Lokomotiva 42:16, Kne`opoljka - Katarina 27:27. Utakmica Jedinstvo Vulkan - Gora`de igra se u srijedu, 22. septembra. Parovi 2. kola (24/25. septembra): Katarina - Mira, Gora`de - @ivinice, Zrinjski Ljubu{ki LO, Lokomotiva Ilid`a, Kne`opoljka - Borac. Slobodna je ekipa Jedinstva. Borac 1 1 0 0 42:16 3 Ilid`a 1 1 0 0 32:21 3 Mira 1 1 0 0 30:24 3 Katarina 1 0 1 0 27:27 1 Kne`opoljka 1 0 1 0 27:27 1 @ivinice 1 0 0 1 24:30 0 Zrinjski 1 0 0 1 21:32 0 Lokomotiva 1 0 0 1 16:42 0 Gora`de ——————————— Jedinstvo —————————— Ljubu{ki LO ——————————

Borac opravdao ulogu favorita

BORAC LOKOMOTIVA

42 16
Keki}: Postigla osam golova za Borac Ad. Mari}, Kasuma~i} 2, Zeli} 2, Isi}, D. Leri}, Z. [prago (3 odbrane). Trener: Omer Omerovi}.

ILID@A ZRINJSKI

32 21

KSC Ilid`a. Sudije: Zdenko Bo`i} i Borislav Slipac. Isklju~enja: Ilid`a 6 minuta, Zrinjski 6 minuta. Sedmerci: Ilid`a 3 (3), Zrinjski 4 (3). Rezultat: Ilid`a - Zrinjski 32:21 (16:8) ILID@A: Boti}, Pavlo-

Dvorana Borik. Gledalaca: 100. Sudije: Goran Ili} i Vedran Paleksi} (oba Doboj). Delegat: Zahid Mehagi} (Cazin). Sedmerci: Borac 3 (3), Lokomotiva 5 (2). Isklju~enja: Borac 8 minuta, Lokomotiva - . Rezultat: Borac - Lokomotiva 42:16 (23:7). BORAC: Gudelj (15 odbrana, 2 sedmerca), Prusina 8 (1), Keki} 8, Goji} 1, Joli~i}, Radi} 1 (1), Bogojevi} 2, Rajili} 6 (1), Mari} 5, Kne`evi} 6, Majstorovi} 1, Tatar (10 odbrana, 1 sedmerac), Kova~evi}, Babi} (2 obrane), Ostoji} 2, Arsi} 2. Trener: Rade Un~anin. LOKOMOTIVA: A. Leri} (9 odbrana), D`afi} 5 (1), A. [prago 5 (1), Knezovi}, Al. Mari}, Paliku}a 2Taslid`a, Tanovi}, Habibovi},

KNE@OPOLJKA: N. Arseni} (sa 16 odbrana), Borojevi} 2, Trkulja 4, Karan 4, Guji} 1, Josipovi}, Buli} 2, Mi{i}, Krneta, Toroman, Raj~evi}, D. Arseni}, Miji}, Rodi} 14(7). Trener: Milja Trkulja. KATARINA: Kne`evi} (sa 1 odbranom), A. Vran~i}, Bili} 2, Mari} 4, M. Vran~i}, Pehar 4, Ljolje 3, Mi~ijevi} 3, Keki} 4, Arapovi}, Mikuli} 6(2), Cobanovi}, Jovanovi}, Zoko 1, ^aparina (sa 9 odbrana). Trener: Milinko Avdalovi}.

Uvod pred Katarinu i Ilid`u
Rukometa{ice Borca dobro su po~ele i visokom pobjedom najavile odbranu {ampinske titule. Mostarke nisu mogle pru`iti ozbiljniji otpor, posebno u prvom poluvremenu, kada su igrale najbolje igra~ice Borca. - Poslije dva poraza u Regionalnoj ligi, u doma}em takmi~enju mogli smo zaigrati malo opu{tenije. Priliku su dobile sve igra~ice i zadovoljan sam onim {ta su pokazale. Me|utim, nismo potcijenili protivnice i to nam je donijelo visoku pobjedu. Ipak, moramo jo{ popraviti igru, jer poslije Lokomotive i Kne`opoljke dolaze nam utakmice sa Katarinom i Ilid`om za koje moramo biti potpuno spremni - rekao je Rade Un~anin, trener Borca. Z. G.

@IVINICE MIRA

24 30

KNE@OPOLJKA KATARINA

27 27

Sportska dvorana u Kozarskoj Dubici. Gledalaca: 200. Sudije: Zoran Raca (Banja Luka i Miroslav Rakar (Nova Topola). Delegat: Zoran Anu{i} (Prijedor). Sedmerci: Kne`opoljka 7(7), Katarina 3(2). Isklju~enja: Kne`opoljka 10, Katarina 16. minuta. Rezultat: Kne`opoljka - Katarina 27:27 (14:14).

Gradska dvorana @ivinice. Gledalaca 100. Sudije: Nedim Arnautovi} i Aleksandar Jovi}. Delegat: Milenko Turudi}. Isklju~enja: @ivinice 8, Mira 6 minuta. Sedmerci: @ivinice 2(2), Mira 2(2). Rezultat: @ivinice - Mira 24:30 (7:15). @IVINICE: Te{anovi} (10 odbrana), Bajri}, Me. Sarajli}, Mi. Sarajli} 2, Goleti} 1, Mujagi} 8, Nuki} 5, Jamakovi}, Puzi} (2 odbrane), A. Pejku{i} 4, Bo{kovi} 4, Mi{i}, S. Pejku{i}. Tre-

ner: Rizah Memi{evi}. MIRA: E. Bri{evac (11 odbrana), J. Bri{evac, Brdar, S. Iveti} 2, Lj. Iveti}, Kuki} 9, Sorak 2, Kuzmanovi} 4, Torbica 5, J. Muti}, Vlahovi} 8, Kosi} (5 odbrana), Damjanovi}, D. Muti}. Trener: Zlatko Josi}.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

33

@eljezni~aru teku minute

Ne izmire li se obaveze do petka, zbogom Premijer ligi
Mada nisu izvr{ene uplate za certifikate stranih igra~a, predsjednik kluba Dragan Bulaji} tvrdi suprotno
Trauma koju ovih dana pro`ivljava RK @eljezni~ar tek je vrh ledenog brijega na koji se nasukao na{ nekada{nji rukometni velikan.

Zavidovi}ani neo~ekivano lako do prvih bodova

Ba{i}: Nismo sretni ovakvim ishodom
Na`alost, sarajevski @eljezni~ar EI, povratnik u dru{tvo najboljih bh. klubova u subotu nije ni doputovao u Zavidovi}e na me~ protiv Krivaje, {to je ve} startu prvenstva ostavilo mrlju na novu sezonu. Ina~e, igra~i Krivaje zajedno sa slu`benim licima me~a i prema protokolu RS BiH na vrijeme su iza{li na teren. U zakazanom terminu ozna~en je po~etak, a nakon 15 minuta prijedorske sudije Dejanovi} i Mar~eti} su ozna~ile i kraj utakmice. - Nigdje nije sjajna situacija. Ipak, ovako ne{to nisam o~ekivao, barem ne na otvaranju sezone i nismo sretni ovakvim ishodom. @ao mi je i zbog na{e publike koja je do{la u neo~ekivano velikom broju da nas bodri protiv starih sportskih prijatelja i rivala. Idemo dalje, ve} smo se

„Bojkotovali smo Krivaju“!
Naime, @eljezni~ar je zbog neizmirenih nov~anih obaveza pred odustajanjem od takmi~enja, igra~i koji su dovedeni kao poja~anja su „ni na nebu ni na zemlji“ i mnogi od njih sa strahom o~ekuju daljnji epilog, a rukometni radnici ostalih klubova {irom otvorenih o~iju posmatraju nastavak sarajevskih doga|aja. Da podsjetimo, povratnik u Premijer ligu, te nekada{nji prvak Jugoslavije i polufinalista Kupa EHF, nije uplatio obaveznu kotizaciju za takmi~enje, a prema informacijama koje sti`u iz saveza, nije upla}en ni novac za certifikate za igra~e koji su dovedeni kao poja~anja u ovaj klub. Dragan Bulaji}, kontroverzni predsjednik kluba, najavljivao je pohod na titulu i Regionalnu ligu, a od takve ideje ne odustaje: - Svi certifikati su ispla}eni, a jedina na{a obaveza je da jo{ uplatimo kotizaciju za takmi~enje. Slobodno napi{ite, @eljezni~ar }e u subotu igrati protiv Konjuha - rekao nam je Bulaji}. Na pitanje, za{to onda @eljezni~ar nije putovao u Zavidovi}e, Bulaji} odgovara: - Namjerno smo bojko-

Ba{i}: Nigdje nije sjajno okrenuli prema Borcu. Na`alost, u Banjoj Luci }emo nastupiti desetkovani. Osim povrije|enog Amira Ali}a, ne mogu ra~unati ni na ~etiri mlada igra~a. Zveki}, Memi{evi}, Bajri} i Osmi} narednog vikenda idu na maturalnu eskurziju - istakao je trener Krivaje. I. I.

Senjamin Buri} nakon pobjede protiv Grada~ca

Veselinov: Jedan od igra~a koji je doveden u @eljezni~ar tovali utakmicu kako bi skr- bovima, ali je ~injenica da enuli pa`nju na ne~asne ra- @eljezni~ar za novu sezonu dnje koje se rade protiv klu- nije dobio niti jedne KM od bova kao {to je @eljezni~ar. kantonalnih ili dr`avnih Prije nekoliko dana odr`an struktura - rekao je Bulaji}. je sastanak premijerliga{a, a na takvim sastancima uvijek se prednost daje ekipama poput Bosne. Tako je usvojen plan o rezervnim termiSvi bi u BiH bili sretni nima odigravanja utakmica, da @eljezni~ar poja~a premizbog ~ega smo digli glas. jerliga{ku konkurenciju, no Tako|er, `elimo da se pr- iz Rukometnog saveza BiH omijeni politika u samom nam sti`u sasvim suprotne Gradu i Kantonu prema fi- informacije od Bulaji}evih: nansiranju klubova. Te{ko - RK @eljezni~ar jo{ uvije na}i sponzore, svjesni jek nije izvr{io uplatu kotizasmo da RSBiH nema mo- cije, kao {to nisu upla}ena ni gu}nosti da pomogne klu- sredstva za certifikate igra~a koji su do{li iz Srbije. Tek kada se ispune sve obaveze prema RSBiH, EHF i Rukometnom savezu Srbije, @eljezZa dobijanje certifikata „strancima“ koji su u ljetnom ni~ar mo`e po~eti s taprijelaznom roku pre{li u redove @eljezni~ara, uprava sakmi~enjem u Premijer ligi. U rajevskog kluba mora na ra~un EHF i Rukometnog savepravilniku jasno stoji, da za Srbije uplatiti iznos od oko 17 000 eura. klub, koji zbog vlastitih pro-

Posljednja {ansa

Dug od oko 17 000 eura

pusta neodigra prva dva prvenstvena kola, automatski se izbacuje iz daljeg takmi~enja. S obzirom da ekipa nije igrala utakmicu sa Krivajom, bojim se da je ova sedmica posljednja {ansa za @eljezni~ar. Ako se obaveze ne ispune, te{ko da }e @eljezni~ar igrati utakmicu sa Konjuhom, a samim tim i nastaviti takmi~enje u Premijer ligi. Bio bi to zaista tu`an kraj za ekipu - rekao nam je generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i}. Vrlo je nezgodno to {to se cijela ova situacija doga|a prakti~ki na samom startu sezone, pa su tenzije u klubovima koji ~ekaju informacije iz @eljezni~ara dosta visoke. No, za sve }e ~ekanje zavr{iti najdalje do petka, kad }e iste}i i posljednji mogu}i rok da se ne{to promijeni. S. [.

Moramo popraviti realizaciju
Rukometa{i Izvi|a~a nisu dozvolili iznena|enje na startu kao pro{le godine protiv istog protivnika. U tvrdoj i borbenoj utakmici sigurno su svladali Grada~ac zahvaljuju}i prije svega odli~noj igri u odbrani, posebno u drugom poluvremenu. Pivot Senjamin Buri} jer zabijao i kad nikoga nije i{lo, osobito u prvim minutama nastavka kad se „lomio“ rezultat. - Krenuli smo dobro, poveli smo sa ~etiri-pet golova razlike onda smo malo stali s ritmom, iako ne znam zbog ~ega. U nastavku smo opet krenuli dobro i s tim je i rezultat do{ao. I na ovom susretu odbrana je odigrala super, a na slijede}im utakmicama trebamo popraviti realizaciju u napadu i to je to - rekao je Senjamin Buri}. Uz dobru igru Izvi|a~a treba ista}i i dobro i korektno navijanje. Preko pet stotina gledatelja sportski je pozdravilo goste na po~etku, a cijelu utakmicu su bodrili doma}ina i kako re~e Buri} bili su im velika podr{ka, posebno kad ih nije i{lo. M. K.

Buri}: Postigao {est golova

Zoran Doki} nakon poraza od Borca

Igrali smo kukavi~ki
Po prvi put javno ka`em da sam nezadovoljan su|enjem, ali to nije opravdanje za lo{u igru moje ekipe
Ono {to nije po{lo za rukom nikome na klupi Borca, po{lo je Draganu Markovi}u. Borac je po prvi put savladao Slogu u Doboju od kada se igra Premijer liga BiH. Borac je vi{e `elio pobjedu, a nju su mu poklonili doma}i igra~i veoma slabom igrom, posebno u odbrani. - ^estitam igra~ima Borca na pobjedi. Po prvi put javno ka`em da sam nezadovoljan su|enjem, ali to nije opravdanje za kukavi~ku igru moje ekipe. Zahvaljuju}i tako kukavi~koj igri propustili smo priliku da dr`imo pobjedu u rukama, odnosno omogu}ili smo Borcu da stigne do laganog trijumfa. U `ivotu se nekad pobje|uje, nekad gubi a mi smo ve~eras kukavi~ki odigrali. Protiv ovako sna`ne i uigrane ekipe mora se igrati agresivno i jako, posebno u odbrani, a sa ovakvom igrom ne mo`e se pobijediti niko - precizirao je trener Sloge Zoran Doki}. Sem Bakira Buljugije, koji je golovima u drugom poluvremenu dr`ao pristojan zaostatak za Borcem, niko drugi u timu Sloge nije vrijedan pomena. Podbacili su svi, a odbrana je funcionisala samo u prvih pet minuta utakmice. Kasnije je Fahrudin Meli} re{etao gol Dobojlija iz svih pozicija, pa ni{ta drugo osim poraza u Doboju se nije ni moglo o~ekivati. G. S.

Meli}: Re{etao Slogu sa svih pozicija

Rukomet
U srijedu po~inje novo izdanje Lige prvaka

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

34

Bitka za Keln
i lov na „zebre“
Sistem takmi~enja je ostao isti kao i u pro{losezonskom izdanju, a grupna faza igrat }e se do marta 2011. godine Naslov prvaka brani Kil

Sedam bh. reprezentativaca
Pored Bosna BH Gasa, bh. „interese“ u Ligi prvaka ove sezone branit }e jo{ sedam na{ih rukometa{a. Danijel [ari} je u Barceloni, Mirsad Terzi} u Vespremu, Branislav Obradovi} novi je ~lan Monpeljea, Muhamed Toromanovi} prvi je pivot Koldinga, Adnan Ja{ki} je od ljeta u Zagrebu, dok }e Edin Ba{i} i Neboj{a Grahovac braniti boje francuskog viceprvaka [amberija.

U

takmicama izme|u St. Petersburga i Bosna BH Gasa, te Siudad Reala i Flensburga, u srijedu kre}e novo izdanje rukometne Lige prvaka.

Zagreb rekorder
Ukupno 24 kluba iz 15 dr`ava }e dijeliti svjetla pozornice u ovogodi{njem izdanju najelitnijeg klupskog takmi~enja u Evropi. Sistem takmi~enja je ostao isti kao i u pro{losezonskom izdanju, grupna faza igrat }e se do marta 2011. godine, nakon ~ega }e po ~etiri prvoplasirane ekipe iz svake grupe obezbijediti osminu finala. @rijebom }e biti odre|eni parovi, a prvoplasirane ekipe grupa igrat }e sa ~etvteroplasiranim, dok }e drugoplasirani za protivnike dobiti tre}eplasirane ekipe. Nakon osmine finala i ~etvrtfinala, najbolje ~etiri ekipe okupit }e se ponovo u Kelnu, gdje }e se 28. i 29. maja boriti za naslov prvaka. U novoj sezoni Lige prvaka svoj debi imat }e tri ekipe danski prvak Ab Handbold, ruski viceprvak St. Petersburg i bjeloruski kvalifikant Dinamo Minsk. Rekorder po nastupima je Zagreb, koji je takmi~enje u Ligi prvaka zapo~eo jo{ 1993. godine, a samo jednu sezonu manje imalo je slovensko Celje PL.

Apsolutni rekorder po broju osvojenih titula u Ligi prvaka je Barcelona sa {est naslova evropskog prvaka, do tri je titule stigao Siudad Real, dok Kil ima dvije. Naslov prvaka brani Kil, koji je do svoje druge evropske titule stigao preko „final-foura“ koji se igrao u ~uvenoj Lankses areni u Kelnu. Kilova grupa (A) je sada atomska, mnogo ja~a i uzbudljivija od ostalih s obzirom da }e za prolaz u drugu fazu takmi~enja boriti ~ak tri osvaja~a Lige prvaka (uz Kil tu su Barcelona i Celje PL).

Grupa „smrti“
Ve} pet sezona uzastopno Siudad Real i Kil se smjenjuju na tronu, dok predugo traje post Barcelone na ovoj glamuroznoj pozornici, jo{ od vremena vladavine Valeria Rivere, a u katalonskom gigantu najavljuju da je vrijeme da se sru{i dominacija dva kluba. Nakon „wild-card“ turnira svoje mjesto u prvoj grupi na{ao je i Rajn-Nekar Leven.

Svi prvaci Evrope
Kil brani naslov
2009/10 - Kil 2008/09 - Siudad Real 2007/08 - Siudad Real 2006/07 - Kil 2005/06 - Siudad Real 2004/05 - Barselona 2003/04 - Celje PL 2002/03 - Monpelje 2001/02 - Magdeburg 2000/01 - Portland San Antonio 1999/00 - Barselona 1998/99 - Barselona 1997/98 - Barselona 1996/97 - Barselona 1995/96 - Barselona 1994/95 - Bidasoa 1993/94 -Teka Santander

Grupa A
Kil Barcelona Celje PL R-N Leven [amberi Vive Kielce

Grupa B
Hamburg Vesprem Kolding Monpelje Tatran Pre{ov Savehof Upravo ove ~etiri ekipe se name}u kao sigurni putnici u osminu finala, a ra~une }e im poku{ati pomrsiti [amberi i Vive Kielce.

Grupa C
Valjadolid ^ehovski Medvedi Pik Seged Kadeten [afhauzen Ab Handbold Dinamo Minsk kratkih rukava, a prema pisanjima njema~kih medija ovo bi mogla biti i posljednja {ansa za trenera Martina [valba koji sa igra~ima poput @ila, Hensa, Vorija, Duvnjaka ili Lijevskog, nije osvojio ni{ta. Ovoga ljeta, od zvu~nijih imena, doveden je Mihael Kraus iz Lemga, a po mi{ljenju ~elnika kluba dovoljno da se u Bundesligi prestigne Kil, te se obezbijedi zavr{nica Lige prvaka u Kelnu. Kao sigurni u drugu fazu ta-

Grupa D
Siudad Real Flensburg Zagreb CO Bosna BH Gas St. Petersburg Konstanca kmi~enja mogu se smatrati Vesprem, Monpelje i Kolding, a svoju {ansu }e potra`iti jo{ Savehof i Tatran Pre{ov.

Posljednja {ansa za [valba
Grupu B }e predvoditi Hamburg, jedan od pritajenih favorita same Lige prvaka. Klub koji je u posljednje dvije godine najvi{e ulo`io novca u poja~anja ostajao je

Te`ak put za Bosnu
Valjadolid i ^ehovski Medvedi su predvodnici grupe C, tu je i finalista pro{logodi{njeg Kupa EHF Kadeten [afhauzen, danski prvak Ab Handbold, te oslabljeni Pik Seged i debitant Dinamo Minsk. Prvak BiH, Bosna BH

Gas, uvr{ten je u nimalo laku grupu D, u kojoj je nekoliko zaista atraktivnih protivnika. Prednja~i trostruki prvak Siudad Real, zatim Zagreb CO sa Ivanom Bali}em, te Flensburg, jedan od najboljih njema~kih klubova. Na{ predstavnik bi svoj put do osmine finala mogao potra`iti preko ruskog St. Petersburga i rumunske Konstance. S. [a~i}

Na otvaranju {pansko-njema~ki obra~un

Siudad do~ekuje Flensburg
Aginagalde: Veliki derbi na startu Prvo kolo Lige prvaka otvorit }e dueli u grupi D, te jedan susret iz grupe C. Kako smo najavili Bosna BH Gas }e na gostovanje kod debitanta u Ligi prvaka, Neve iz St. Petersburga. Drugi me~ ove grupe donosi nam ogled dva favorita, Siudad Reala i Flensburga. Kraljevi su jo{ uvijek nedodirljivi na doma}em terenu, dok se Flensburg vra}a na velika vrata u Ligu prvaka, takmi~enje koje su zbog slabog plasmana u Bundesligi pro{le sezone propustili. Talijani }e zasigurno imati i vi{ka motiva dokazati svijetu da su spremni za veliki povratak, Zagreb na{eg Adnana Ja{ki}a gostovat }e kod Konstance, ekipe koja je u pro{loj sezoni napravila najprijatnije iznena|enje plasirav{i se u osminu finala ispred Pik Segeda. U grupi C prvu utakmicu odigrat }e ^ehovski Medvedi i Ab Handbold. S. [.

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

35

Bosna BH Gas na startu Lige prvaka gostuje u St. Petersburgu

Nisu „Medvedi“, ali jesu opasni
Kako su nam totalna nepoznanica, ne mo`emo trenutno ni{ta prognozirati - govori Smajlagi}
Rukometa{i Bosna BH Gasa u srijedu kre}u u svoju novu pustolovinu zvanu Liga prvaka. Prvi ispit „studenata“ u najelitnijem klupskom takmi~enju u Evropi bit }e ruski viceprvak St. Petersburg, debitant u ovom takmi~enju. ekipama iz grupe, ali kako su nam totalna nepoznanica, ne mo`emo trenutno ni{ta prognozirati - govori Smajlagi}. S obzirom na ogromno igra~ko i trenersko iskustvo Smajlagi} pretpostavlja kakvog protivnika o~ekuje: - Prije svega o~ekujem ekipu sa fizi~ki jakim i visokim igra~ima, pravim gorostasima. Uz to, mislim da St. Petersburg nije odstupio od tradicije tipi~ne ruske {kole rukometa koja preferira igru u odbrani 5-1, a u situaciji kada im ne ide transformi{u se u 6-0.

St. Petersburg Bosna BH Gas
Sportkompleks „Ubileyniy“ u St. Petersburgu. Sudije: ^aba Keke{ i Pal Keke{ (Ma|arska). Delegat: Tadas Jonsonas (Litvanija). ST. PETERSBURG: Bogdanov, ^ezlov, Gaboev, Grini{in, Kasijanov, Kostigov, Lau`in, Lia{enko, Mukin, Nasirov, Ostrou{ko, Poljakov, Pronjin, Pi{kin, Sana{kin, Semikov, [indin, [icko, Turaev, Vi`njevski. Trener: Dmitrij Torgovanov. BOSNA BH GAS: Uvodi}, Arnaudovski, Memi}, Pucelj, Kara~i}, ^aki}, ^elica, Rakovi}, Morozov, Kapisoda, Pa`in, Divkovi}, Vra`ali}, Savi}, Mesari}, Me|i}, Neki}. Trener: Irfan Smajlagi}.

Doma}in nepoznanica
Prije puta u Rusiju trener bh. prvaka, Irfan Smajlagi}, rekao je da nekih ve}ih pojedinosti i informacija o protivniku nema, te da je ruski predstavnik totalna nepoznanica. - Poku{avali smo na sve na~ine do}i do DVD-a, kaseta, ali nije i{lo, pa ne{to vi{e o ekipi St. Petersburga nismo uspjeli saznati. Znamo da su prvenstvo otvorili gostuju}om pobjedom. [ta jo{ re}i - sigurno smo izvukli protivnika kojemu mo`emo pru`iti ve}i otpor nego onim favoriziranim

Novi izazov
Ako mislimo dobiti morat }emo igrati stra{nu odbranu. Uz to, ako St. Petersburg bude imao tromu odbranu, mo`da to bude i prilika za na{e br`e igra~e. No, sve su to samo pretpostavke, tek kada iza|emo na parket vidjet }emo ustvari o kakvoj se ekipi radi. Kapiten bh. prvaka, Pe-

Upitni Me|i} i Neki}
Osim {to mu glavobolje zadaje manjak informacija o ruskom viceprvaku, Bosninog trenera brine i ~injenica da oporavak Traika Me|i}a i Josipa Neki}a ne ide `eljenom brzinom. - Me|i} zbog bolesti nije trenirao desetak dana, dok se Neki} jo{ uvijek oporavlja od povrede noge. Vidjet }emo {ta }e biti do srijede, u ovom trenutku ne mogu potvrditi da li }e biti spremni ili ne za utakmicu proitv St. Petersburga - dodao je Smajlagi}. Kapisoda: Kapiten raspolo`en uo~i puta tar Kapisoda, pred put u Rusiju izgledao je dosta raspolo`eno: - Probili smo led protiv Konjuha i sada smo u takmi~enju o kojem svi sanjamo. Nama je Liga prvaka novi izazov i ova utakmica bi nam mogla re}i koliko toga mo`emo napraviti u ovako jakoj grupi. Rusi za nas jesu nepoznanica, ali je sigurno rije~ o jako kvalitetnoj ekipi. Ako je u ruskoj ligi odmah iza ^ehovskih Medveda onda zna~i da ne{to vrijedi i ne}e nam biti nimalo lako. Sretni smo {to uop}e igramo, ali u me~ sa St. Petersburgom ulazimo dosta raspolo`eno. Bilo bi sjajno da napravimo iznena|enje, posebno ako uzmemo u obzir da nam u sljede}a dva kola u Sarajevo sti`u Zagreb CO i Flensburg - rekao je crnogorski reprezentativac. S. [a~i}

Ruski viceprvak debituje u Evropi

Za po~etak ste}i neophodno iskustvo
Igra~i, treneri i menad`eri na{eg kluba uveliko po{tuju ekipe s kojima }emo se boriti u Ligi prvaka, ka`e legendarni Dmitri Torgovanov
Po prvi put u Ligi prvaka nastupit }e ruski viceprvak St. Petersburg. Uglavnom, Petersburg je po snazi druga ekipa ruskog prvenstva, iza ^ehovskih Medveda i u Evropi skoro da i nemaju neko ve}e iskustvo. Mada su u ruskom prvenstvu igrali u finalu protiv ^ehovskih Medveda, nisu ih uspjeli skinuti s trona. Najve}a zvijezda kluba je trener Dmitrij Torgovanov, poznat pod nadimkom Pinokio, legendarni rukometa{ bundesliga{a Hamburga, Rajn-Nekar Levena, Esena i Mazenhajma. Torgovanovu, koji je i ro|en u St. Petersburgu, ovo je prvi trenerski posao nakon zavr{etka njegove izuzetne igra~ke karijere. Samo nakon jedne sezone uspio je klub, u kojem je zapo~eo svoje prve rukometne korake, dovesti do Lige prvaka. Kako je rekao u intervjuu za www.ehf.cl. ambicije njegovog kluba u novoj sezoni nisu visoke: - Kada je u pitanju Liga prvaka mi prvenstveno `elimo ste}i iskustvo na jednom ovako jakom me|unarodnom takmi~enju. [to se ti~e ruske lige, `elja nam je da sezonu ponovo okon~amo na drugom mjestu, jasno, odmah iza ^ehovskih Medveda - rekao je Torgovanov. Grupu u kojoj su, pored St. Petersburga i Bosne, jo{ Siudad Real, Zagreb, Flensburg i Konstanca, Torgovanov je ocijenio jako atraktivnom. - Igra~i, treneri i menad`eri na{eg kluba uveliko po{tuju ekipe s kojima }emo se boriti u Ligi prvaka. S obzirom na veliku odgovornost prema na{im navija~ima nastojat }emo odigrati najbolje, ali ponavljam, za nas je najbitnije da steknemo iskustvo koje nam je nedostajalo. Evropske utakmice, za razliku od doma}e lige, su sasvim ne{to novo za nas, dok na{i protivnici ve} godinama igraju najeltiniju ligi na svijetu - zaklju~io je Torgovanov. St. Petersburg je u ljetnom prijelaznom roku doveo tri nova igra~a. Me|u njima je i Ukrajinac Vladislav Ostrou{ko, jedini sa iskustvom igranja u Ligi prvaka s obzirom da je do pro{le godine nosio dres Zaporo`ja. U St. Petersburg su iz Krasnodara stigli jo{ Aleksej [indin i Ruslan Gaboev.

Torgovanov: Okrenuo se trenerskom poslu

Odbojka
Na me|unarodnom turniru „Vinkova~ke jeseni 2010“

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

36

Kula ponovo osvojila trofej
Jo{ nismo u `eljenoj formi, ali za mjesec ili dva }emo biti potpuno spremni - ka`e trener Milo{evi}

O

dbojka{ice Kule Grada~ca su minulog vikenda u~estvovale na Me|unarodnom turniru u Vinkovicima, pod nazivom „ Vinkova~ke jeseni 2010“, gdje su uspjele odbranti trofej najboljih. Pored bh. predstavnica, te doma}eg sastava Cestorada u~e{}e na turniru je uzela i ekipa Marsonije iz Slavonskog Broda. Izabranice trenera \or|a Milo{evi}a su do titule do{le nakon pobjede u prvom susretu protiv Marsonije rezultatom od 3:0, dok su u drugom me~u pora`ene od doma}ina sa 1:2, ali ~etiri osvojena seta su bila dovoljna da Kula ponovo osvoji naslov najboljih. Drugo mjesto je pripalo Cesto-

Detalj sa turnira u Vinkovcima radu, dok su posljednju tre}u poziciju zauzele igra~ice Marsonije. - Zadovoljni smo igrom koju smo pokazali u Vinkovcima. Jo{ nismo u `eljenoj

formi, ali za mjesec ili dva }emo biti potpuno spremni. Mi }emo ve} u srijedu i ~etvrtak odigrati prijateljske susrete protiv Biha}a, dok }emo u subotu ponovo otputovati u Vinkovce, gdje }emo snage odmjeriti sa doma}~im sastavom Cestorada - rekao je \or|e Milo{evi}, trener Kula Grada~ca. U prvom kolu Premijer lige na{e zemlje, Grada~anke }e na doma}em parketu do~ekati igra~ice Glasinca. - Mi smo ozbiljna ekipa koja ne}e dozvoliti kiks protiv Soko~anki. Ekipu Glasinca ne poznajemo, ali bez obzira na sve favoriti smo u tom me~u i u~int }emo sve kako bi do{li do prva tri boda - ka`e Milo{evi}. A. T.

Odbojka{ice Jahorine: Putuju u Makarsku na Memorijal

Igra~ice Jahorine u dobroj formi

Paljanke
deklasirale Slaviju
Odbojka{ice Jahorine su za vikend odigrale ~etvrtfinalnu utakmicu Kupa BiHRS, gdje su slavile nad sastavom Slavije iz Isto~nog Sarajeva visokim rezultatom od 3:0 i tako pro{le u polufinale ovog presti`nog takmi~enja. Nakon Kupa, Paljanke su nastavile sa radom kako bi se {to bolje uigrale za predstoje}e takmi~enje u eliti. - Prezadovoljni smo igrom koju smo pokazali protiv Slavije, pogotovu u drugom setu, gdje smo ih porazili sa 25:9. Najbitnije je da je forma igra~ica u usponu, tako da }emo spremni do~ekati start sezone. Mi }emo ve} u petak odigrati jo{ nekoliko jakih susreta u Makarskoj na Memorijalu „Kata Erceg“, gdje o~ekujemo dobre rezultate - rekao je Danilo Tadi}, trener Jahorine. Igra~ice sa Pala }e u prvom kolu Premijer lige do~ekati novajliju u eliti, odbojka{ice Hercegovca iz Bile}e. - Nadam se da }emo pobijediti Hercegovac i tako opravdati ulogu favorita. Kvalitetniji smo od na{eg protivnika, tako da osvajanje prva tri boda ne bi smjela do}i u pitanje - rekao je Tadi}. A. T.

Uprava Tuzle anga`ovala dva poja~anja

Potpisale Bezdrob i Barakovi}
Ne}emo se boriti za opstanak, jer nam je mjesto u sredini tabele - ka`e Barakovi}
Uprava Tuzle je u svoje redove anga`ovala dva poja~anja, a rije~ je o sestrama Ameli Bezdrob i Amili Barakovi}, koje su potpisale jednogodi{nje ugovore sa ovim klubom. Ina~e ove dvije odbojka{ice su minule sezone nosile dres sarajevskog Imzita i sigurno je da }e svojim iskustvom pomo}i Tuzli da ostvari {to bolje rezultate u predstoje}em prvenstvu. - Mi smo prezadovoljni dolaskom Amile Barakovi} i Amele Bezdrob u na{ klub, jer se radi o zaista kvalitetnim odbojka{icama, te }e sigurno svojim znanjem i iskustvom pomo}i na{oj ekipi. Ambicije Tuzle u predstoje}em prvenstvu }e biti ulazak u plej-of, a ako se uprava odlu~i za osvajanje jednog od trofeja, onda }emo oanga`ovati jo{ dva poja~anja iz inostranstva na mjestu diza~a i srednjeg blokera - rekao je Hamid Suba{i}, sportski direktor Tuzle. Svoje odu{evljenje nije krila ni Amila Barakovi}, koja je prezadovoljna time {to }e i naredne sezone igrati u Premijer ligi BiH. - Veoma mi je drago {to }u od ove sezone igrati za Tuzlu. Mislim da se ne}emo morati boriti za opstanak, te da }emo zauzeti neko mjesto u sredini tabele, po{to }e liga ove sezone biti veoma slaba u odnosu na pro{lu. [to se ti~e mojih i Amelinih treninga, mi }emo raditi u Sarajevu, dok }emo u Tuzlu putovati samo na utakmice kazala je Amila Barakovi}, poja~anje Tuzle. A. T.

Miroslav Mi}i}, trener Radnika

Barakovi}: Potpisala jednogodi{nji ugovor

U subotu i nedjelju odigrana tri ~etvrtfinalna me~a Kupa BiH-RS

Jedinstvo potopilo Derventu
U subotu i nedjelju su odigrana tri ~etvrtfinalna susreta Kupa BiH-RS za `ene, gdje su prolaz u polufinale odbezbijedile odbojka{ice Jahorine, Jedinstva i Radnika, dok se posljednja ~etvrtfinalna utakmica izme|u ekipe HE na Drini i Gacka igra sutra (srijeda). Aktuelne {ampionke na{e zemlje, odbojka{ice Jedinstva su potopile doma}i sastav Dervente, koji nije mogao ni{ta protiv bh. prvakinja. Br~anke su tokom cijelog me~a bile dominantnije i bolje od svojih protivnica, {to dokazuje i rezultat u prvom setu od 25:7 u korist {ampionki. Sigurno je da su Br~anke jedan od glavnih favorita za odbranu Kupa, jer te{ko da im neka ekipa mo`e parirati. Odbojka{ice Jahorine su o~ekivano savladale Slaviju u Isto~nom Sarajevu rezultatom od 3:0. Paljanke su tokom cijelog me~a pokaziIgra~ice Radnika: Pro{le u polufinale Kupa BiH-RS

Te{ko mo`emo slaviti protiv Gacka
Igra~ice Jedinstva: Glavni konkurenti za odbranu naslova vale ve}i kvalitet od doma}ina, tako da njihov trijumf ni u jednom trenutku nije dolazio u pitanje. Ekipa Radnika je svoj prolazak u polufinale rije{ila pobjedom nad Plivom iz [ipova u taj-breku. Bijeljinski tim je ove sezone dosta oslabljen u odnosu na pro{lu, tako da je ovo i vi{e nego odli~an rezultat, koji su postigle igra~ice Radnika. A. T. Odbojka{ice Radnika su opravdale ulogu favorita u ~etvrtfinalnoj utakmici Kupa BiH-RS gdje su rezultatom od 3:2 savladale sastav Plive iz [ipova i tako zaslu`eno pro{le u polufinale. - Zadovoljan sam igrom koju su pokazale moje igra~ice. Pored finansijskih problema koji nas ve} du`e vrijeme prate, ovo je i vi{e nego odli~an rezultat - rekao je Miroslav Mi}i}, trener Radnika. Bijeljinske igra~ice }e start sezone do~ekati bez ~etiri standardne odbojka{ice koje su napustile Radnik, a ve} u prvom kolu Premijer lige BiH ih o~ekuje gostuju}a utakmica u Gacku. - Gacko je mlada i prespektivna ekipa koja je pro{le godine obezbijedila opstanak u eliti. S obzirom u kakvim se problemima nalazi klub, ne vjerujem da mo`emo trijumfovati, ali dat }emo sve od sebe da do|emo do pobjede - rekao je Mi}i}. A. T.

Rezultati
I. SARAJEVO: Slavija - Jahorina 0:3 (21:25, 9:25, 16:25). Sudije: Sr|an Barali} (Pale) i Sa{a Slijep~evi} (Gacko). Delegat: Marko Toholj (Ljubinje). DERVENTA: Derventa - Jedinstvo 0:3 (7:25, 13:25, 10:25). Sudije: Dijana Vidovi} (Modri~a) i Zoran Gavri} (Modri~a). Delegat: @eljko Kerovi} (Lopare). [IPOVO: Pliva - Radnik 2:3 (17:25, 25:21, 21:25, 26:24, 9:15). Sudije: Sini{a Ka~ar (Mrkonji} Grad) i Milan Pu~i} (Mrkonji} Grad). Delegat: Biljana ^olovi} (Mrkonji} Grad). NAPOMENA: Susret izme|u ekipe HE na Drini i Gacka odigrat }e se sutra (srijeda).

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

37

Odbranit }emo duplu krunu
Samir Salihovi},
korektor Kaknja
Smatram da i ove godine posjedujemo najve}i kvalitet u eliti - ka`e Salihovi}

O

dbojka{i Kaknja, aktuelni {ampioni na{e dr`ave vrijedno treniraju za predstoje}e takmi~enje u Premijer ligi BiH. Bh. prvaci su trenutno u Kaknju, gdje }e raditi sve do petka i subote, kada planiraju otputovati u Lukavac na Memorijalni turnir „Elmir-Elo Salihovi}“, gdje brane titulu. - Mi u dosada{njem dijelu pripremnog ciklusa nismo odigrali niti jednu prijateljsku utakmcu, a prvu provjeru }emo imati u petak u Lukavcu. [to se ti~e igra~kog kadra, smatram da i ove

godine posjedujemo najve}i kvalitet u eliti, tako da mo`emo odbraniti naslov najboljih na turniru - ka`e Samir Salihovi}, korektor Kaknja. U prvom kolu Premijer lige, Kakanjci }e otputovati u Bijeljinu, gdje }e snage odmjeriti sa ekipom Radnika. - Radnik je uvijek neugodan protivnik, ali mi }emo dati sve od sebe da trijumfujemo. Cilj nam je i u ovogodi{njem prvenstvu odbraniti duplu krunu i nadam se da }emo to i ostvariti - rekao je Salihovi} A. T.

Igra~i Studenta: Pobijedili Drinu iz Zvornika

Odbojka{i Studenta rade punom parom

Cilj je opstanak
Salihovi}: Pobijedit }emo Radnik Odbojka{i Studenta se vrijedno pripremaju pred novu takmi~arsku sezonu, koju }e igrati u dru{tvu najboljih. Naime, Paljani su veoma kasno krenuli sa radom, jer im je zbog nedostatka finansijskih sredstava bio upitan nastup u Premijer ligi na{e zemlje, ali na svu sre}u uprava Studenta je uspjela obezbijediti nov~ana sredstva za predstoje}u sezonu, tako da }emo ih i ove godine gledati u eliti. - Pripreme teku dobro, vrijedno radimo i nadam se da }emo spremni do~ekati start sezone. Mi smo minulog vikenda u ~etvrtfinalu Kupa BiHRS odigrali susret protiv Drine iz Zvorinika, gdje smo nakon izgubljena prva dva seta uspjeli preokrenuti rezultat, te tako trijumfovati sa 3:2, zbog ~ega sam posebno sretan, iako nam je u timu nedostajalo pet standardnih igra~a - rekao je Vladan Savi}, trener Studenta. Ambicije Studenta u predstoje}em prvenstvu su izboriti opstanak u Premijer ligi na{e zemlje. - Najbitnije nam je da se klub ne ugasi i da izborimo opstanak u eliti. Mi }emo ve} u prvom premijerliga{kom kolu otputovati u Modri~u, gdje }emo se sastati sa istoimenom ekipom. Siguran sam ako budemo kompletni da mo`emo pobijediti doma}ina - ka`e Savi}. A. T.

Napredak odigrao prijateljsku utakmicu

Polovi~an uspjeh protiv Modri~e
Odbojka{i Napretka iz Od`aka su u sklopu pripremnog ciklusa za predstoje}e prvenstvo odigrali kontrolni susret protiv ekipe Modri~a Optime. Na kraju ove utakmice nije bilo pobjednika, jer su se igrala ~etiri seta, a krajnji rezultat je glasio 2:2. - Djelomi~no sam zadovoljan igrom koju smo pokazali protiv Modri~e. Siguran sam da }emo do kraja prvenstva odigrati jo{ nekoliko test utakmica, kako bi se {to bolje uigrali za predstoje}e premijerliga{ko takmi~enje. U srijedu }emo rekao je Zoran Mihajlovi}, trener Napretka. Uprava kluba iz Od`aka je nedavno anga`ovala novog igra~a, a rije~ je o Mariju Medanu, diza~u iz Ba~ke Palanke. - Siguran sam da }e se Medan vrlo brzo uklopiti u tim i da }e u predstoje}oj sezoni pru`ati dobre partije za Napredak. [to se ti~e sezone, mi ve} u prvom kolu gostujemo ekipi Br~ko Jedinstva, gdje }emo u~initi sve da odigramo kako najbolje znamo, tako da ni rezultat ne bi trebao izostati - ka`e Mihajlovi}. A. T.

Igra~i Mladosti pro{li u polufinale Kupa BiH-RS

Mihajlovi} (desno): Tempira formu igra~a najvjerovatnije odigrati me~ potom }emo snage odmjeriprotiv Slavonskog Broda, a ti i sa Musrom iz Osijeka -

Br~aci porazili favorizovani Radnik

Odigrani ~etvrtfinalni susreti Kupa BiH-RS

„Uljari“ pregazili Gradi{ku
Za vikend su odigrani ~etvrtfinalni susreti Kupa BiH-RS za mu{karce, gdje su u polufinale pro{li igra~i Gacka, Modri~e, Mladosti i Studenta. Odbojka{i Modri~e su u ~etvrtfinalnoj utakmici Kupa BiH-RS opravdali ulogu favorita, te u gostima pregazili ekipu Gradi{ke sa 3:0. „Uljari“ su tokom cijelog me~a pokazali da su kvalitetniji tim od doma}ina i da imaju vi{e iskustva s obzirom da se takmi~e u najja~oj ligi, dok je Gradi{ka ~lan Prve lige RS. Najve}e iznena|enje u Kupu su napravili igra~i Mladosti, koji su pobjedom od 3:1 protiv favorizovanog Radnika pro{li u polufinale ovog presti`nog takmi~enja, dok bijeljinskom timu ne preostaje ni{ta drugo, nego da poku{aju ostvariti {to bolje rezultate u prvenstvu koje je pred nama. Te`ak i neizvjestan me~ do samog kraja odigrali su odbojka{i Drine i Studenta, gdje su u taj-breku slavili gostuju}i igra~i sa Pala i tako pro{li u polufinale Kupa. Da Gacko ima kvalitet za elitu potvr|uje i njihova uvjerljiva pobjeda nad timom Ljubinja. Sigurno je da se mnogo vi{e o~ekivalo od gostuju}eg sastava, ali oni jednostvano nisu mogli

Rezulati
GACKO: Gacko - Ljubi-

nje 3:0 (25:21, 25:23, 25:22). Sudije: Krsto Ivanovi} (Fo~a) i Vladimir [im{i} (Vi{egrad). Delegat: Jadranko Krulj (Ljubinje). GRADI[KA: Gradi{ka Modri~a 0:3 (18:25, 11:25, 20:25). Sudije: Predrag Pecikoza (Doboj) i Blagoja Kova~evi} (Prijedor). Delegat: Radislav Vra~evi} (Derventa). BR^KO: Mladost - Radnik 3:1 (25:20, 22:25, 25:23, 25:17). Sudije: Ranko Gruji} (Zvornik) i Mladen Milojevi} (Modri~a). Delegat: Jovan Vukalovi} (Modri~a). ZVORNIK: Drina - Student 2:3 (27:25, 26:24, 25:27, 11:25, 13:15). Sudije: Du{ko Kova~evi} (Bijeljina) i Velimir Stevi} (Bijeljina). Delegat: Ivica Peter (Fo~a). ni{ta doma}inu, koji je imao ve}u `elju i bolju igru tokom cijelog susreta. A. T.

Odbojka{i Mladosti: @ele opstanak u dru{tvu najboljih U Br~kom je odigran ~etvrtfinalni me~ Kupa BiH-RS, gdje su doma}i igra~i Mladosti ugostili sastav Radnika iz Bijeljine. Nakon ~etiri odigrana seta izabranici Mirsada Keserovi}a, trenera Mladosti su zabilje`ili pobjedu rezultatom od 3:1 i na taj na~in se plasirali u polufinale Kupa. Treba napomenuti da ekipu Mladosti ~ine odbojka{i nekada{njeg Jedinstva, a kasnije Br~ko Jedinstva, koji su prije nekoliko sezona napustili ovaj klub. - U toku priprema za nastupaju}u sezonu uspjeli smo obaviti desetodnevne pripreme na Jahorini, gdje smo na{ rad bazirali na fizi~koj pripremi. Nakon povratka u Br~ko nastavili smo raditi na tehni~ko-takti~kim elementima, kako bi {to spremniji do~ekali start sezone. [to se ti~e na{e ekipe, u klub smo doveli nekoliko novih igra~a, koji se jo{ upotpunosti nisu uspjeli uklopiti u novu sredinu, ali smatram da }e do po~etka prvenstva biti na visini zadatka - ka`e Keserovi}. Cilj ekipe Mladosti u premijerliga{kom takmi~enju }e biti opstanak u eliti. Stru~ni {tab sastava Mladisti ~ini Muharem Skeli}, {ef stru~nog {taba, Mehmedalija @ili}, te Branko Mi{i}, pomo}ni trener i trener mla|ih kategorija. J. B.

Odbojka{i Modri~e: Dokazali kvalitet

Mozaik

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

38

Dejvis kup reprezentacija BiH se nije uspjela plasirati u Prvu grupu Euro-afri~ke zone

Deli}: Propustili smo veliku {ansu
Damir D`umhur savladao @oa Sousu (Joao), 259. igra~a na ATP listi

T

eniska reprezentacija BiH nije uspjela do}i do historijskog uspjeha i tako se plasirati u Prvu grupu Euro-afri~ke zone Dejvis kupa, jer je u Kruz Kvebardi u 3. kolu Druge grupe pora`ena od doma}e selekcije Portugala rezultatom 2:3. - Ne mo`emo biti nezadovoljni rezultatom kojeg smo ostvarili u Portugalu. Mi smo od ove godine mnogo dobili dolaskom Amera Deli}a, koji je unio i dodatni optimizam u ekipu i siguran sam da }e na{i bolji rezultati do}i u narednim takmi~enjima - rekao je Zla-

Rezultati
Portugal - Bosna i Hercegovina 3:2. (17. septembar): Frederiko @il - Amer Deli} 3:2 (6:3, 6:4, 6:7, 3:6, 9:7), Rui Ma~ado (Machado) Aldin [etki} 1:3 (4:6, 2:6, 6:1, 1:6). (18. septembar): Frederiko @il/Leonardo Tavare{ - Amer Deli}/Aldin [etki} 3:1 (6:1, 6:4, 4:6, 6:4). (19. septembar): Frederiko @il - Aldin [etki} 3:0 (6:4, 6:3, 6:3), @ao Sousa - Damir D`umhur 1:2 (6:4, 4:6, 1:6). tko [o{e, generalni sekretar Teniskog saveza BiH. Prvo kolo otvorio je na{ Amer Deli}, kojemu je malo trebalo da pobijedi Federika @ila (Federico Gil), ali debitantu u na{oj selekciji je nedostajalo sportske sre}e, te je nesretno pora`en sa 2:3. Istog dana na teren je iza{ao i najbolji teniser na{e zemlje Aldin [etki}, koji je uspio savladati Ruja Ma~ada (Rui Machado) sa 3:1, {to je dalo tra~ak nade da se mo`da mo`emo plasirati u Prvu grupu Euro-afri~ke zone. Dan kasnije su se desile odre|ene promjene u na{em timu. Naime, u dublu su trePozdrav cijeloj redakciji „Sporta“. Redovni sam va{ ~itatelj i sve pohvale i samo tako nastavite. Mo`ete li ponekad ne{to napisati o na{im fudbalskim klubovima iz Jajca? Amir. SPORT: U jednom od narednih brojeva „Sporta“ imat }ete priliku pro~itati tekst o nekom od fudbalskih klubova iz Jajca. Sretan ro|endan Sergeju Barbarezu i od srca mu `elim puno sre}e i zdravlja. SPORT: I mi se pridru`ujemo ~estitkama i `elimo na{em Sergeju koji je ro|en 17. septembra puno sre}e. Pozdrav najboljoj novini u dr`avi. Mislim da su klubovi iz manjih sredina nepravedno zapostavljeni u elektronskim medijima u odnosu na „velike“ timove. Sve gostuju}e ekipe u Grada~cu imaju ravnopravne uslove za igru i su|enje, a to mogu potvrditi sve ekipe koje su gostovale u ovom gradu. SPORT: Cijenimo va{e mi{ljenje. Po{tovana redakcijo „Sporta“, pro~itao sam u Va{em listu ~lanak koji je napisao novinar Z. ]. da je na{a mlada golmanska zvijezda Asmir Begovi} jedini bh. reprezentativac koji hljeb zara|uje u Engleskoj i uz du`no po{tovanje prema na{em golmanu, jedini je reprezentativac u Engleskoj, ali ne i igra~ u toj zemlji. U drugoj ili tre}oj ligi igra i Ahmed Brkovi}, momak koji je bio svojevremeno najbolji strijelac u toj ligi. Provjerite tu informaciju i skrenite pa`nju selektoru na njega. SPORT: „Momak“ se zove Ahmet, ro|en je u Dubrovniku, hrvatski je dr`avljanin i ima 35 godina. U Engleskoj je bio do 2009. godine (Lejton 1999-2001, Luton 20012007, Milvol 2007-2009), a onda je pre{ao u redove hrvatskog ~etvrtoliga{a Dubrovnik 1919. Pozdrav cijeloj redakciji „Sporta“. Imao bih `elju da uradite intervju sa Emirom Gutom, ~lanom sarajevske Bosne. Igra lijevog beka, a u tri utakmice je postigao gol i upisao dvije asistencije. Unaprijed hvala. SPORT: Potrudit }emo se, a ve} u ovom broju mo`ete pro~itati ne{to o Bosni. Pozdrav svima. Mo`ete li napisati ne{to o Liverpulu? Dervo Mari}. SPORT: Naravno, Liverpool je jedan od najve}ih svjetskih klubova i zaslu`uje svoje mjesto u novini. Pozdrav za redakciju „Sporta“. Mo`ete li objaviti sastav @elje i intervju sa Adnanom ]ati}em? Belma M. SPORT: Kompletan igra~ki kadar je objavljen na po~etku sezone, a sastave mo`ete pro~itati na 19. strani. Uskoro }emo objaviti intervju sa ]ati}em. Po{tovana redakcijo, pitao bih ~elnike kakanjskog Rudara za{to uvijek pri~aju o Premijer ligi, a nemaju pojma o lopti? SPORT: Nastup u Premijer ligi je `elja ~elnika Rudara i niko im je ne mo`e uskratiti. Sve pohvale za naj list. Pitajte upravu {ta je sa odbojka{ima Kaknja od pro{le sezone? Gdje su zavr{ili Luis, Luka, Kari{ik, Kari}, Zolota, ]ori} i Kne`evi} i koji je razlog {to nisu ostali? Znam da nisu svi mogli ostati zato {to je pro{la sezona bila najbolja u historiji. Samo je jedno pravo poja~anje pristiglo, a ostalo prosje~ni igra~i. Svaka ~ast svakom, {ansa i je jedino {to liga nikad nije bila slabija , a u Evropi }e odmah ispasti sa ovim igra~ima. Enver iz Kaknja. SPORT: Luis, Kari{ik i Kari} su slobodni, Luka je u italijanskoj Valentiji, Kne`evi} i Zolota su u Francuskoj, a ]ori} u austrijskoj Am{tetenu. Nisu ostali iz finansijskih razloga jer je bud`et smanjen za ovu sezonu. * Poruke neprimjerenog sadr`aja, i one u kojima se tra`i upoznavanje sa na{im reprezentativcima, u budu}nosti redakcija lista ne}e objavljivati.

@rijeb u srijedu
Nakon {to su zavr{eni svi me~eve Dejvis kupa, poznati su potencijalni protivnici na{e reprezentacije u 1. kolu II grupe Euro-afri~ke zone. To su: Bugarska, Egipat, Estonija, Ma|arska, Maroko, Tunis, Gr~ka i Luksemburg. Prvo kolo je na rasporedu od 4 do 6. marta 2010. godine, a `rijeb }e biti obavljen sutra (srijeda) u Briselu sa po~etkom u 12.30 sati.

Dejvis kup reprezentacija BiH: Nisu uspjeli napraviti senzaciju bali nastupiti Amer Deli} i Ismar Gor~i}, me|utim selektor Daver Vrani} nije priliku pru`io Gor~i}u, nego Aldinu [etki}u, gdje je na{ dvojac uknji`io poraz od 1:3. Odlu~uju}u pobjedu Portugalcima donio je njihov najbolji teniser Federiko @il (Federico Gil), koji je u prvom singl me~u bio bolji od na{eg igra~a Aldina [etki}a, kojeg je savladao rezultatom 3:0 (6:4, 6:3, 6:3). U posljednjem me~u koji nije imao rezultatski zna~aj, selektor Daver Vrani} je priliku pru`io na{em najboljem mladom teniseru Damiru D`umhuru koji je pobijedio @oa Sousu (Joao), 259. igra~a na ATP listi rezultatom 2:1. - Propustili smo veliku {ansu da trijumfujemo, ali u budu}nosti }emo igrati jo{ bolje i ostvarivati pobjede. Sljede}e godine }e nam cilj biti plasman u Prvu grupu Euro-afri~ke zone i nadam se da }emo to i ostvariti - rekao je Amer Deli}, bh. teniski reprezentativac.

Poznati finalisti Dejvis kupa

Srbija slatko, Francuska glatko
Na{e isto~ne kom{ije uspjele nadoknaditi vodstvo ^eha od 2:1
Teniske reprezentacije Srbije i Francuske plasirale su se u finale Dejvis kupa. Na{e isto~ne kom{ije su u uzbudljivom me~u savladale ^eku sa 3:2, dok je Francuska glatko slavila protiv Argentine sa 5:0. Odlu~uju}i poen srbijanskoj reprezentaciji donio je Janko Tipsarevi} koji je savladao Radeka [tepaneka u tri seta. ^esi su poslije dva dana imali prednost 2:1, ali ~e{ke planove je poremetio Novak \okovi} pobjedom nad Toma{om Berdihom sa 3:1 ~ime je izjedna~io rezultat. - U najva`nijem trenu-

Rezultati polufinala
Lion: Francuska Argentina 5:0 Mi{el Lodra - Huan Monako 7:5, 4:6, 7:5, 6:3, Gael Monfils - David Nalbandian 6:4, 2:6, 6:4, 6:3, Arno Kleman/Lodra Eduardo [vank/Horacio Zebalos 6:4, 7:5, 6:3, @il Simon - [vank 7:6 (7/5), 6:7 (6/8), 6:3, Kleman Zebalos 7:5, 6:1. Beograd: Srbija ^e{ka 3:2 Viktor Troicki - Radek [tepanek 6:4, 2:6, 4:6, 4:6, Janko Tipsarevi} - Toma{ Berdih 7:5, 6:2, 2:6, 7:6 (7/5), Novak \okovi}/Nenad Zimonji} Berdih/[tepanek 6:3, 1:6, 4:6, 1:6, \okovi} - Berdih 4:6, 6:3, 6:2, 6:4, Tipsarevi} - [tepanek 6:0, 7:6 (8/6), 6:4. Drugi teniser svijeta je dodao da je cijeli tim toliko „ispunjen pozitivnom energijom“, da ne mo`e sada razmi{ljati o sljede}em protivniku u finalu. - Znam samo da smo do sada savladali sve protivnike koji su nam gostovali u Beogradu - podsjetio je Djokovi}. Srbija }e u finalu takmi~enja igrati protiv Francuske, od 3. do 5. decembra u Beogradu.

Monfils je naglava~ke proslavio pobjedu

(Foto: Reuters)

Slavlje Tipsarevi}a, \okovi}a tku odigrao sam svoj najbolji tenis - rekao je Tipsarevi}. On je ocijenio da je „dobro“ {to je me~ dobio u tri seta, jer je fizi~ki ve} osjetio da „popu{ta“. - Fizi~ki sam ve} po~eo da padam, tako da je dobro {to sam Stepaneka pobijedio sa 3:0 - rekao je Tipsarevi}. Najbolji srbijanski teniser Novak \okovi} koji je,

i Zimonji}a (Foto: AFP) takodje, pod velikim pritiskom izvojevao pobedu nad Toma{em Berdihom i donio izjedna~enje Srbiji, ocijenio je da je „klju~“ pobjede nad ^e{kom ne samo fizi~ka, ve} i mentalna snaga tima. - Dokazali smo da i najte`e situacije mo`emo prevladati mentalnoim snagom - rekao je \okovi}, i ocijenio da je Tipsarevi} „junak me~a protiv ^e{ke“.

Iz raznih sportova
Atletika Standardni plesovi

avaz/sport/ Sarajevo, utorak, 21. septembar/rujan 2010.

39

Tot i Suboti} pobjednici polumaratona „Sarajevo 2010“
Ma|arski atleti~ar Laslo Tot i reprezentativka Srbije Ana Suboti} pobjednici su 4. me|unarodnog polumaratona „Sarajevo 2010“, koji je organiziralo Udru`enje gra|ana „Maraton“. Dionicu dugu 21,1 km Tot je pro{ao za sat, {est minuta i 42 sekunde, ~ime je postavio rekord staze. Pro{logodi{nji pobjednik, bh. atleti~ar \uro Kod`o, zbog povrede nije mogao da nastupi. U `enskoj konkurenciji najbolje plasirana bh. predstavnica bila je Biljana Cvijanovi} iz Doboja, koja je zauzela tre}e mjesto. U utrci, ~iji je start i cilj bio na platou Olimpijske dvorane „Zetra“, u~estvovalo je vi{e od 400 atleti~ara i atleti~aki iz 25 zemalja. Trasa utrke i{la je ulicama Patriotske lige - Ali-pa{ina - Mar{ala Tita - Mula Mustafe Ba{eskije - Telali Obala Kulina bana - Zmaja od Bosne - Trg BiH - Vilsonovo {etali{te - do ulice Azize [a}irbegovi} (okret i istim putem nazad prema Zetri). U sklopu ove sportske manifestacije obilje`en je Svjetski dan bez automobila s ciljem razvijanja ekolo{ke svijesti gra|ana, a cilj doga|aja bio je i unapre|enje imid`a grada Sarajeva i BiH spojem sporta i turizma. Pored ekonomskih, ekolo{kih i zdravstveno-sportskih pozitivnih uticaja utrke, ove godine je poja~ana i humanitarna dimenzija, s obzirom da je ostvarena zarada uru~ena Centru za kreativno odrastanje. Nagradni fond utrke iznosio je 2.200 eura.

Par Matija Novosel i Ivana Udov~i} najbolji
Uz odli~nu organizaciju plesnog kluba Romantik iz Mostara, u subotu je u Posu{ju odr`ano dr`avno prvenstvo u Standardnim plesovima i kvalifikacioni turnir u Latinoameri~kim i Standardnim plesovima. Takmi~enje se odvijalo u ~etiri kategorije, gdje je u konkurenciji amatera prvo mjesto pripalo plesnom paru Matija Novosel - Ivana Udov~i} iz Plesnog kluba Ritam (Srbac), drugo mjesto su osvojili Mirza Begovi} - Jasmina [abanovi} iz PK Sandoval (Tuzla), dok su tre}e mjesto zauzeli Almir Alibegovi} - Samra Klju~anin iz PK Sandoval (Tuzla). U konkurenciji omladinci pobjedni~ki par je Svetislav Savanovi} Olivera ]osi}, ~lanovi PK Ritam (Srbac), drugo mjesto pripalo je Stefanu Vojvodi}u - Sonji Ukmar iz PK Habnera (Banja Luka), dok su tre}i bili Adnan Kapo - Nejra Mirvi} iz PK Romantik iz Sarajeva. U kategoriji juniori 2 prvo mjesto je osvojio plesni par Milan Rup~i} - Kristina Kraljevi} iz Romantika (Mostar), drugu poziciju su zauzeli Du{ko Vla~ina Jovana Kne`evi}, ~lanovi PK City Jazz (Banja Luka), dok je tre}e mjesto pripalo Dariju Damjanovi}u - Jeleni Torbici iz PK Romantik (Mostar). U konkurenciji juniori 1 pobjednici su plesni par Nikola Sekuli} - Teodora Malba{i} iz PK City Jazz (Banja Luka), drugi su bili @eljko Vidovi} - Sandra Kurtovi}, ~lanovi Ritma (Srbac), dok je tre}e mjesto pripalo Momiru Adamovi}u - Isidori Cvijeti}, ~lanovima Ritma (Srbac).

Bu{atli}: O~ekuje dobru igru svog tima

Belma Bu{atli}, reprezentativka BiH u stonom tenisu

U ~etvrtak na otvorenom prvenstvu Srbije
Smatram da mo`emo napraviti dobar rezultat i do}i do medalje - ka`e Bu{atli}
Belma Bu{atli}, reprezentativka BiH u stonom tenisu i ~lanica STK @eljezni~ar }e u ~etvrtak zajedno sa svoje dvije klupske saigra~ice Eminom Had`iahmetovi} i Ajlom Kova~ nastupiti na otvorenom me|unarodnom prvenstvu za juniore i juniorke koje }e se odr`ati u Srbiji. Ova igra~ica }e nastupiti u pojedina~noj, ekipnoj konkurenciji, kao i u dublu, gdje }e igrati zajedno sa Eminom Had`iahmetovi}. - O~ekujem dobru igri u svim konkurencijama, a pogotovu u ekipnoj. Smatram da mo`emo napraviti dobar rezultat i do}i do medalje - rekla je Belma Bu{atli}, reprezentativka BiH u stonom tenisu. Pored juniorki na me|unarodnom prvenstvu u Srbiji }e se takmi~iti i kadetkinje na{e zemlje Sanja Milojica i Dijana Marini}. Nakon otvorenog prvenstva u Srbiji 9. i 10. oktobra Belmu Bu{atli} o~ekuje takmi~enje u ETCU Kupu u Portugalu. - Nikada se nisam takmi~ila u ETCU Kupu i ove godine }u imati svoj debi, koji }e nadam se biti veoma uspje{an - kazala je Bu{atli}.

Automobilizam

Juniori Zenice ~etvrti na Kupu evropskih {ampiona
Atleti~ari AK Zenica i AK Sloboda Tehnograd nastupili su na ovogodi{njem Kupu evropskih klupskih {ampiona za juniore (Grupa B i C) u italijanskom Rietiju. Organizatori su odlu~ili da spoje grupe B i C, tako da je u konkurenciji juniora nastupilo deset, a konkurenciji juniorki 12 klubova. Juniori iz Zenice su osvojili ~etvrto, a juniorke iz Tuzle {esto mjesto, saop}eno je iz Atletskog saveza BiH. Osvajanjem prvog mjesta na 200 m i 400 m istakla se Jasna Horozi}, a dobrom plasmanu tuzlanskog kluba doprinijele su ~lanice pobjedni~ke {tafete 4x400 m, te Indira \ulovi} pobjedom na 1.500 m, Melika Kasumovi} osvajanjem drugog mjesta u troskoku i Mladena Petru{i} tre}im mjestom u skoku uvis. Najvi{e bodova za AK ‘Zenica osvojili su Amel Tuka i Edvin Selimovi}, pobjedama na 800 m, odnosno bacanju diska. Uz njih su se istakli Tarik Bandi}, osvajanjem drugog mjesta na 1.500, Damir Halilagi} u troskoku i Dejan Milesuni} u bacanju koplja, dok je Osman Junuzovi} bio tre}i na 3.000 m.

Ekipa Tuzlamk bez premca
Gora`de je bilo doma}in karting utrke koja se boduje za {ampionat BiH. Utrku je povodom Dana Bosansko-podrinjskog kantona i op}ine Gora`de organizirao Auto klub 4x4 iz Sarajeva. U pet klasa u~estvovalo je 30 takmi~ara iz BiH i Crne Gore. U prvoj klasi pobijedio je Jasmin Ni{i} iz Tuzle, dok je najbolji u prvoj A klasi bio Milo Karad`i} iz kluba A}imi} (Crna Gora). U drugoj klasi pobjednik je Adil Sangi} iz Tuzle, najbolji u tre}oj klasi bio je Radomir Raduki} iz Banje Luke, a najbolji rezultat u klasi ~etiri ostvario je Davor Milos iz Sarajeva. Ekipno, najbolje rezultate ostvario je karting klub Tuzlamk, drugi je karting klub Kalifornija iz Sarajeva, dok je tre}e mjesto pripalo klubu A}imi} iz Crne Gore.

A. T.

[ah

Arapovi} prvi na Memorijalu „Damir Ra{i}“
U povodu sje}anja na prije sedam godina tragi~no nastradalog mladog {ahistu, FIDE majstora Damira Ra{i}a, u subotu, u Hotelu „Saraj“ je odr`an 7. turnir „Sje}anje na Damira Ra{i}a“ po ubrzanom tempu. Turnir se igrao po {vicarskom sistemu od devet kola, uz tempo igre od 10 minuta po igra~u za partiju. Pobjednik ovogodi{njeg turnira je Vitomir Arapovi}, koji je i pro{le godine osvojio prvo mjesto. Drugi je bio Bojan Kurajica, dok je tre}e mjesto zauzeo Dalibor Stojanovi}. Turnir je tradicionalno organizovao [K @eljezni~ar i [K Napredak.

ztentacija saveza RVI: USK, SBK, ZE-DO, HNK, BPK, KS i TK. Dva dana najbolji sportisti odmjerili su snage u osam sportskih disciplina: malom nogometu, sjede}oj odbojci, stonom tenisu, strelja{tvu, {ahu, pikadu, bacanju kugle i sportskom ribolovu. Najzanimljivije takmi~enje je bilo u povla~enju konopca, u kojem su najvi{e uspjeha imali sportisti Kantona Sarajevo. Kao {to se i o~ekivalo u sjede}oj odbojci prvo mjesto osvojila je selekcija Kantona Sarajevo, jer su u finalu pobjedili ekipu Zeni~ko-dobojskog kantona sa 3:2. Tako|er, sarajevski stonoteniseri i baca~i kugle bili su najbolji, a pojedina~no najuspje{niji bio je Mustafa Nuhanovi}, ~lan pobjedni~ke ekipe. Strijelci Zeni~ko-dobojskog kantona osvojili su prvo

Pehari i diplome u rukama najuspje{nijih
Nakon vi{esatnog takmi~enja i sumiranja rezultata, progla{ene su najbolje ekipe i pojedinci. U stonom tenisu prvo mjesto osvojila je ekipa SRI Novi Grad, drugo SRI Stari Grad, a tre}e Sanski Most. U pojedina~nom plasmanu najbolji su bili Mustafa Ferhatovi}, Kasim Ceri} i Muriz Kujevi}. U {ahu pobjedila je ekipa SRVI Kantona Sarajevo, drugi su {ahisti Novog Grada, a tre}i iz Novog Sarajeva. Pojedina~no najbolji su bili Jaser Agi}, Mustafa ]oso i Izudin Zenovi}. U strelja{tvu prvo mjesto zauzela je ekipa SSRI Maglaj, drugo i tre}e SIK Tuzla, dok su pojedina~no najvi{e uspjeha imali Vahid Ga~i}, Izudin Husanovi} i Predrag Stevanovi}. U pikadu za `ene prvo mjesto pripalo je Vogo{}ankama, dok su drugo i tre}e mjesto zauzele ekipe iz Novog Grada. U pojedina~noj konkurenciji najbolje su Zifa Zeni~anin, I. B. Hedija Efendi} i Magbula Pa{i}.

Lucija Kimani najbolja u Zagrebu

Bilobrk najuspje{niji na 8. otvorenom prvenstvu
Kimani
Lucija Kimani, ~lanica banjalu~kog Borca i jedina bh. olimpijka na posljednjim ljetnim igrama u Pekingu, poslije dvomjese~nih priprema na Kopaoniku, provjerila je formu subotnjim nastupom na prvoj me|unarodnoj Jarunskoj utrci u Zagrebu. Stazu dugu 6300 m Kimani je istr~ala u vremenu od 20 minuta i 30 sekundi, {to joj je donijelo i prvo mjesto. Kimani bi prema rije~ima njenog supruga, ujedno i trenera Sini{e Mar~eti}a, krajem sljede}eg mjeseca trebala u~estvovati na nekoj od maratonskih utrka s ciljem da ispuni normu za Svjetsko prvenstvo koje }e se narN. \. edne godine odr`ati u Ju`noj Koreji.
Prvi bh. sportski list. Izdava~ „avaz-roto press“. Glavni i odgovorni urednik: Ergin HAD@IOSMANOVI]. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: Almir SOKOLOVI]. Redakcija: Sead Had`ifejzovi}, Zlatan ]orovi}, Samir [a~i}, Goran [umar, Elvis Buni}, Mirza Trbonja, Ned`ad Cviko, Amra Tabakovi}, Edin ]izmi}, Berina Dora~i}.

Detalj sa otvaranja 7. sportskih igara RVI
mjesto. U malom nogometu prvo mjesto zauzela je ekipa Tuzlanskog kantona, drugi su Bi{}ani, a tre}e Sarajlije. U pikadu Najuspje{niji su bili takmi~ari USK Biha}, dok je i u {ahu prvo mjesto osvojila ekjipa USK. Sveukupni pobjednik sportskih igara RVI BiH je po tre}i put zaredom Savez RVI Kantona Sarajevo

U Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosa~e u Mostaru se odr`alo 8. otvoreno prvenstvo [ahovskog saveza HB. Prvenstvo se igralo po {vicarskom sistemu u 9. kola, a nagradni fond je iznosio 6.250 KM. Prvo mjesto zauzeo je Franjo Bilobrk, kojem je pripala nagrada od 1.000 KM, drugo mjesto je osvojio Miroslav Rade, dok je tre}u poziciju zauzeo Vjekoslav @ivkovi}.

Tuzla doma}in takmi~enja u strelja{tvu
Povodom Dana Op}ine Tuzla, a u organizaciji SIK Tuzla na streli{tu Ba{a Bunar, 2. oktobra, }e se odr`ati takmi~enje u strelja{tvu - zra~nom pu{kom za invalide. Na takmi~enju u~estvuje 15 ekipa iz svih krajeva na{e zemlje, a najbolje strijelce o~ekuju prigodne I. B. nagrade, pehari i medalje.

I. B.

Invalidni sport

Vogo{}anke najbolje u pikadu
Pod pokroviteljstvom Op}ine Novi Grad Sarajevo, a u povodu Ramazanskog bajrama, u organizaciji Udru`enja za sport i rekreaciju invalida Op}ine Novi Grad Sarajevo u nedelju je u Ne|ari}ima odr`an 16. tradicionalni Bajramski turnir u strelja{tvu, {ahu, stonom tenisu i pikadu za invalide na kojem je u~estvovalo 126 takmi~ara i takmi~arki iz svih invalidskih udru`enja.
Adresa redakcije: Te{anjska 24b, Sarajevo. e-mail: sport@avaz.ba. List „SPORT“ je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kluture i sporta i informisanja Republike Bosne i Hercegovine pod brojem 576 od 25. 4. 1996. godine u skladu sa Zakonom o javnom informisanju. Broj PDV registracije: 200934630002

In memoriam

Kanton Sarajevo pobjednik 7. sportskih igara
U organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida BiH u Gora`du su odr`ane 7. po redu sportske igre RVI BiH na kojima je nastupilo vi{e od 200 sportista, repreFotoreporter: Ahmed Bajri} Blicko. Grafi~ka oprema: Larisa Hasanbegovi}, DTP: studio „avaz-roto press“ Direktor Dru{tva: Sanja ISANOVI] [tampa: GIK „OKO“ d. d. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, tel: 033/455-333. Telefoni: Urednik: 281-464, Redakcija 281-429. Fax: 281-425. Marketing: 281-356. Oglasna slu`ba: 281-405. Plasman i prodaja: 281-364.

Dobrosav Popovi} Singa
U Beogradu je u 82. godini preminuo Dobrosav Popovi} Singa, jedan od najboljih sportskih fotoreportera u nekada{njoj Jugoslaviji. Singa je radio u beogradskim redakcijama „Sportu“, „Borbi“ i „Ve~ernjim novostima“

Transakcijski ra~uni: HVB-Central profit banka dd Sarajevo 1291041001611381, SWIFT: BACXBA22. Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar: 3060510000030742. SWIFT: KLHBBA22 Poziv na broj 3751001481. CBS Bank dd Sarajevo (KM) 1731001000313154 (devizni) 5020120-21100031702 SWIFT:CMCBBA22.

Najbolja svjetska visa{ica nakon mitinga u Japanu
Bila sam potpuno mrtva iznutra rekla hrvatska atleti~arka koja je presko~ila samo 197 cm

: ] I [ A VL
Moji `ivci su spavali
Najbolja hrvatska atleti~arka Blanka Vla{i} pobijedila je na Super Seiko atletskom mitingu u japanskom gradu Kavasakiju s presko~enih 197 centimetara. Blankina pobjeda na Todoroki stadionu niti jednog trenutka nije bila upitna, me|utim u svom prvom nastupu nakon emocijama nabijenog trijumfa u Splitu na Kupu kontinenata, svjetska i europska prvakinja nije uspjela presko~iti dva metra. Da je uspjela bilo bi to 99. takmi~enje na kojem je presko~ila dva metra ili vi{e, a za sada ima 156 skokova preko magi~ne granice. Obzirom na to da je u Japan stigla svega tri dana prije takmi~enja, {to je svakako nedovoljno za potpuno prilago|avanje na vremensku razliku, nije ni ~udo da je priznala da se mu~ila da zadr`i koncentraciju tokom mitinga. - Nisam bila u stanju skakati onako kako sam `eljela i koliko sam sposobna u ovome trenutku - kazala je svjetska i evropska prvakinja nakon tri neuspje{na poku{aja na 201 centimetru - Bila sam potpuno mrtva iznutra, kao da su moji `ivci spavali - opisala je svoje stanje najbolja hrvatska sporta{ica.

. S P.
Vla{i}: Pobjeda i pored slabog rezultata
(Foto: AFP)

Bokseri u nogometnim vodama

Bra}a Kli~ko
„Prijatelji Eura 2012“
Nauti~ki sajam u [ibeniku

Kamerunac otkrio detalje svog transfera u Inter

Eto: Mesi je molio Gvardiolu Prodaje se i jahta da ne kupuje Ibrahimovi}a Gorana Ivani{evi}a
Nogometa{ Intera i reprezentacije Kameruna Samuel Eto (Eto’o) otkrio je da je pred odlazak iz Barselone njegov tada{nji saigra~ Lionel Mesi (Messi) tra`io od trenera Pepa Gvardiole (Guardiola) da ne napravi gre{ku i njega zamijeni Zlatanom Ibrahimovi}em. - Znali su moji tada{nji saigra~i koliko zna~im timu. Kada je na primjer Ronaldinjo do{ao u Barselonu, od tada taj klub ni{ta nije osvojio, ali kad sam ja potpisao za njih, uzeli smo sve. Neki su bili protiv dolaska Ibrahimovi}a umjesto mene. Tako je Leo Mesi i{ao kod Gvardiole poku{avaju}i da ga ubijedi da ne kupi Ibrahimovi}a, ali nije uspio u tome - rekao je Eto. U {ibenskoj marini Mandalina otvoren je 3. me|unarodni nauti~ki sajam „Adriatic Boat Show“ na kojem su se mogla vidjeti brojna plovila od ekskluzivnih jahti do vodenih skutera Posebnu pa`nju privukla i 22-metarska crna jahta „Amber“, donedavno u vlasni{tvu nekada{njeg teniskog asa Gorana Ivani{evi}a. Vi{e od dva miliona eura vriiednu „Sunseeker Predator 72“ jahtu Goranu je po~etkom pro{log mjeseca zaplijenila lizing ku}a, a Ivani{evi} je navodno bez plovila ostao zbog problema s otplatom mjese~ne rate. Jahta „Amber“ je vrijedna dva miliona eura

Bokserski {ampioni sa {ampionskim peharom Slavni ukrajinski bokseri titulu“Prijatelji Eura 2012“. u superte{koj kategoriji Vita- Ovo je na{a obaveza prlij i Vladimir Kli~ko su na- ema dr`avi u kojoj smo jve}i promotori Evropskog ro|eni i koja nam je dala sve. prvenstva u nogometu, koji U boksu nastojimo da preze}e se 2012. godine odr`ati u ntiramo Ukrajinu u najbonjihovoj zemlji i Poljskoj. ljem svijetlu, pa za{to ne biTako su bra}a Kli~ko na smo to uradili i u nogometu ceremoniji promoviranja - istakla su „najopasnija“ Evropskog prvenstva dobili bra}a na svijetu.

Kejsi Stoner slavio u {panskom Aragonu

Poljubac za pobjedu
Australijanacac Kejsi Stoner (Casey) na „Dukatiju“ pobjednik je 14. utrke Svjetskog prvenstva u motociklizmu, odr`ane u {panskom Aragonu. Stoner je u najja~oj klasi Moto GP ubjedljivo slavio ispred [panca Danija Pedrose na „Hondi“ i svog klupskog kolege Amerikanca Nikija Hajdena (Nicky Hayden). Prve ~estitke Stoner je primio od svoje lijepe suSupruga Adrijana ~estita pruge Adrijane koja ga (Foto: AP) Kejsiju prati na svim utrkama.

Eto: Oti{ao zbog Ibrahimovi}a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful