www.doctorfinance.

ro

contact@doctorfinance.ro

0244.55.00.11

0732.22.33.55

Infiintari firme, Contabilitate, SSM, Resurse umane, Certificari ISO, OSIM

CONTRACT DE UTILIZARE A UNUI PROGRAM PENTRU CALCULATOR
Incheiat astazi .................. la ...................................... I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ........................, str. ...................................... nr. .........................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ........................................, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ............................................., sub nr. ....................... din ..........................., cod fiscal nr. ....................................... din ......................................., avand contul nr. ........................................., deschis la ................................................., reprezentata de .............................., cu functia de ......................................., in calitate de autor, pe de o parte si 1.2. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ......................, str. ....................................... nr. .........................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ......................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ............................................. sub nr. ....................... din ........................, cod fiscal nr. .............................. din ......................................., avand contul nr. ................................., deschis la ................................, reprezentata de ................................, cu functia de ........................................., in calitate de utilizator, pe de alta parte, au convenit ca in temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, sa incheie prezentul contract de utilizare a unui program pentru calculator, denumit, in continuare, si „program soft”. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. a) Autorul se obliga sa proiecteze un program soft, compus din aplicatii informatice ce urmeaza a fi folosit pentru ............................................................................................................. . b) Programul soft care face obiectul prezentului contract constituie suportul soft al produsului mentionat la lit. a) 2.2. a) Autorul acorda utilizatorului dreptul de utilizare a programului soft pentru calculator, iar utilizatorul se obliga sa nu-l transmita altei persoane fizice sau juridice. b) Cesiunea dreptului de utilizare a programului soft nu implica si transferul dreptului de autor asupra acestuia. 2.3. a) Utilizatorul poate face, fara autorizarea autorului, o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care este necesara pentru siguranta utilizarii programului. b) El poate, de asemenea, fara autorizarea autorului, sa observe, sa studieze sau sa testeze functionarea programului soft, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de incarcare in memorie, afisare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectueze. III. TERMENUL CONTRACTULUI 3.1. Efectuarea lucrarilor la programul care face obiectul prezentului contract, precum si termenele de realizare a lor sunt urmatoarele: Continutul etapelor Etapa I - PROIECT DE ANSAMBLU 1. Identificarea cerintelor globale pentru realizarea aplicatiei Data lansarii Termen de livrare ......................... ......................... ......................... .........................

Infiintare SRL – 199ron; Infiintare PFA / II / IF – 149ron; Deschidere / Inchidere Punct de Lucru SRL – 149ron; Cesiune Parti Sociale – 249ron; Adaugare Obiect Activitate in Statut – 199ron; Activare Obiect Activitate din Statut – 99ron;Suspendare Activitate SRL – 149ron; Dizolvare/Lichidare SRL – 149ron; Radiere SRL – 149ron; Contabilitate SRL – de la 99ron.

....... Proiectarea machetelor de incarcare a datelor 2....2.... Adoptarea masurilor de securitate impotriva copierii ilegale a programului soft ... precum si a celei de utilizare si exploatare.. .. dar nu mai mult de .... .... Proiectarea machetei de cautare. .. a datelor . PRETUL CONTRACTULUI 5......... Pretul contractului este de .2....... g) elaborarea documentatiei de analiza... Contabilitate............. Stabilirea procedurilor de asigurare a integritatii datelor 2... .... 4.. Deschidere / Inchidere Punct de Lucru SRL – 149ron.11 0732.... si reprezinta: a) valoarea pachetului de aplicatii informatice...... ........ 5............. e) analiza de ansamblu.......... Cesiune Parti Sociale – 249ron...................... acesta se obliga sa le inlature in cel mult 3 zile de la semnalarea lor de catre utilizator.A........... c) asistenta tehnica in exploatare pana la data receptiei (semnarii procesului-verbal de receptie).LUCRARI DE FINALIZARE 1.......... vizualizare etc............. ..3...... 4.. ..2. . Realizarea interfetei cu utilizatorul (grafica si navigare) 3.......1.. ..1..... b) instruirea personalului in scopul incarcarii bazei de date..... la cerere...........www.... h) instruirea personalului utilizatorului (instalare...... IV. ...V............... . .......ro 0244... 3.... Etapa a III-a .. VI. GARANTII 4............. cuprinde/nu cuprinde T..22.... Proiectarea modulului de import date („up date”) . ..............TESTAREA SI LIVRAREA CD-ROM-ului MATRITA RECEPTIA LUCRARII Etapa a II-a ......................00......LUCRARI DE IMPLEMENTARE 1.........1... Data platii pretului este ziua in care programul soft este livrat de catre autor utilizatorului pe CDROM-ul matrita si receptionat de acesta din urma pe baza de proces-verbal.... Dizolvare/Lichidare SRL – 149ron....... Infiintare PFA / II / IF – 149ron.... Autorul programului soft proiectat....... .. OBLIGATIILE PARTILOR 6............... Etapa a IV-a 3.... .. d) proiectarea modului de import date (up date)..Suspendare Activitate SRL – 149ron....... Autorul este obligat sa efectueze: a) analiza de ansamblu a temei programului soft prezentata de utilizator.....1... Contabilitate SRL – de la 99ron........... Certificari ISO..... f) parametrizarea sistemului de asigurare a securitatii datelor........... In cazul in care pe parcursul derularii etapelor mentionate la pct....... c) proiectarea. si 4.........1. realizat si livrat utilizatorului.... SSM.... garanteaza lucrarea pana la aparitia unei noi versiuni......... Resurse umane........ in cadrul activitatii de asistenta tehnica............. Infiintari firme.........33....... Stabilirea structurii bazei de date 4. ........... Elaborarea documentatiei de utilizare si de exploatare 4.... Partile au convenit ca la termenele intermediare (incheierea fiecarei etape) sa incheie un procesverbal de receptie....... configurare si incarcare a datelor).........ro contact@doctorfinance. ..... V..... Definirea arhitecturii functionale 3.... b) proiectarea structurii bazei de date......... Se excepteaza de la prevederile pct... Radiere SRL – 149ron.. Activare Obiect Activitate din Statut – 99ron........ inlaturarea acestora urmand a fi asigurata de utilizator..........55. .... semnat de reprezentantii lor.............. ..... Adaugare Obiect Activitate in Statut – 199ron. apar eventuale anomalii datorate autorului. Infiintare SRL – 199ron.... 4..2................. cautarea si listarea programului.... prin care sa se ateste calitatea lucrarilor aferente...doctorfinance.55 . anomaliile de introducere sau de operare ale utilizatorului... OSIM 2.....................

... informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract.www.. XI.. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax... prezentul contract inceteaza de plin drept. Infiintare PFA / II / IF – 149ron. OSIM rezolvarea disfunctionalitatilor ce ar putea eventual aparea ca urmare a proiectarii.. INCETAREA CONTRACTULUI 12.. orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. 12. Adaugare Obiect Activitate in Statut – 199ron. modului de import date etc. IX. fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti. partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.2. % din pretul programului soft. producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. e) sa nu descompuna programul soft sub nici o forma si in nici un alt scop. XII.55. . daca nu sunt confirmate.). Utilizatorul se obliga: a) sa furnizeze informatiile. Daca in termen de . 9. asa cum este definita de lege.. Dizolvare/Lichidare SRL – 149ron..total sau partial . c) sa nu execute modificari. Contabilitate.. (zile. in cazul in care. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE 10. ore).2.2. prin scrisoare recomandata..3.. ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral.. pentru fiecare zi de intarziere. (zile.ro contact@doctorfinance. Certificari ISO... De asemenea.. 7. In cazul neefectuarii platii la termen. pentru fiecare zi de intarziere si daune-interese. Infiintare SRL – 199ron. VIII. organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti... daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.3. potrivit prevederilor angajamentului.. Deschidere / Inchidere Punct de Lucru SRL – 149ron. CLAUZA PENALA 7.. prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.22.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 8.1. In cazul in care notificarea se face pe cale postala. Contabilitate SRL – de la 99ron.% din pretul programului soft.R. .. VII. machetelor. FORTA MAJORA 8..doctorfinance. Resurse umane.... utilizatorul se obliga la plata unor penalizari de .Suspendare Activitate SRL – 149ron.. cu confirmare de primire (A..00. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti. 8. Prezentul contract inceteaza la incheierea lucrarii. conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial adhoc. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor. in termen de .. SSM. ore) de la producere.ro 0244. anexa nr.. datele si documentele necesare autorului pentru analize de ansamblu si de detaliu..2.. In acceptiunea partilor contractante. dotare materiala si forta de munca. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator ..1. b) sa asigure timp de lucru pe tehnica sa de calcul pentru instalarea si testarea aplicatiilor in vederea realizarii fazelor de acceptare si de incheiere a procesului-verbal de predare-primire a produsului soft final.33. X. predarea ei autorului si dupa efectuarea receptiei. adaugiri sau stersaturi in continutul programului soft fara acordul scris al autorului. evenimentul respectiv nu inceteaza. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila...11 i) 0732.. . LITIGII 11.4. ea va fi transmisa. 9. Activare Obiect Activitate din Statut – 99ron.. ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.2. In cazul nerespectarii termenului de testare si livrare a CD-ROM-ului matrita.55 Infiintari firme.1.a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract. 9. Cesiune Parti Sociale – 249ron. d) sa asigure incarcarea bazei de date prin mijloace proprii.. 6.1. oricare dintre parti: a) cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara a avea acordul celeilalte parti. autorul se obliga la plata unor penalizari de .1... structurii. Radiere SRL – 149ron. NOTIFICARI 9.1.

... In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor.......... ......................... II............ nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale... CLAUZE FINALE 13............3..... aproba in scris aceasta posibilitate....... neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau..... respectiv managerii... e) licentele sau brevetele de inventii.... cu exceptia cazului in care (numele/denumirea) ................. consilierii juridici si alte categorii de persoane.......................... 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.... de la data la care i-a fost notificata incalcarea oricareia dintre obligatiile sale............... 13.........4........................................ Dizolvare/Lichidare SRL – 149ron................ ...............2... din culpa..... va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus- Infiintare SRL – 199ron..doctorfinance.ro 0244...... ..... contabilii...........ro contact@doctorfinance...................... Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti. Persoanele implicate in executarea contractului....... De asemenea.......... poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct..Suspendare Activitate SRL – 149ron.......4......................... Obiect 1...3......... XIII.. Sunt confidentiale urmatoarele informatii: a) situatia financiara.. si ...... denumirea) ............. ca efect al executarii contractului susmentionat sunt strict confidentiale. nu executa sau executa in mod necorespunzator acea obligatie.............. f) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a (numele/denumirea) ... Radiere SRL – 149ron.............. 13.. Prezentul contract..11 0732...00...... Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante....... (numele/denumirea) ....... Certificari ISO............... sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele......... 12.... c) produsele nelivrate pietei. Resurse umane.. din ............. impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau................. a cauzat incetarea contractului............ (numele/denumirea) .......1................ 5... 2. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de .... Adaugare Obiect Activitate in Statut – 199ron...................... .. anterioara sau ulterioara incheierii lui....... 6.......... informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ............ juridice) ..... Deschidere / Inchidere Punct de Lucru SRL – 149ron................... 13.. d) procesele de fabricatie.www. Contabilitate..... 12.... OSIM b) incalca oricare dintre obligatiile sale...... astazi.... reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea................ Contabilitate SRL – de la 99ron...55 Infiintari firme..... dupa caz.... exemplare din care . Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care. b) proiectele de afaceri.......... Sfera circulatiei informatiilor 4......22..55.. 3.. dupa ce a fost avertizata de cealalta parte ca o noua incalcare va duce la incetarea contractului.33. Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau. data semnarii lui................. I...... AUTOR UTILIZATOR Anexa Angajament Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor. SSM.... Cesiune Parti Sociale – 249ron............................ Infiintare PFA / II / IF – 149ron........................................................... ... Activare Obiect Activitate din Statut – 99ron..... si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr........................ c) in maximum .........

....55 Infiintari firme.... in afara de cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen............ SEMNATURILE PARTILOR Infiintare SRL – 199ron... informatiile prevazute la pct......... d) informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei............ 7 trebuie sa fie facuta cu ... Cesiune Parti Sociale – 249ron.22.. IV......................... La data incetarii lui.......... dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.............ro 0244.. Contabilitate...... a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia..Suspendare Activitate SRL – 149ron.. Activare Obiect Activitate din Statut – 99ron....11 0732.... Certificari ISO..doctorfinance.. Durata prezentului angajament este . III... V. 10.. Contabilitate SRL – de la 99ron......ro contact@doctorfinance........... astazi .. Adaugare Obiect Activitate in Statut – 199ron....... Incetarea angajamentului 11...... SSM.................. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii: a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la ............ e) ..... Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui........... Dizolvare/Lichidare SRL – 149ron...... 12.. fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop... OSIM mentionat............ Radiere SRL – 149ron......... Infiintare PFA / II / IF – 149ron............... Durata angajamentului 7.... Notificarea prevazuta la pct..... b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala.. c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta......... Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului 9........... Prezentul angajament s-a incheiat in .... Deschidere / Inchidere Punct de Lucru SRL – 149ron.......33................ din care . ............ 8... Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel: .. Resurse umane.. exemplare....www......... ........ zile inainte de a deveni efectiva hotararea........ 2 si 3 nu mai au caracter confidential.......00..55. cu toate consecintele ce decurg din aceasta...