P. 1
Anuragsagar Vani (in Tamil Language From Sahibbandgi.org - Year 2011)

Anuragsagar Vani (in Tamil Language From Sahibbandgi.org - Year 2011)

|Views: 32|Likes:
Published by Acharya
Title: Anuragsagar Vani , Language: Tamil , Source: www.sahibbandgi.org , Year: 2011
Title: Anuragsagar Vani , Language: Tamil , Source: www.sahibbandgi.org , Year: 2011

More info:

Published by: Acharya on Aug 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2014

pdf

text

original

jh;kuha; cl; rP]; ethNah jg;`pd; `k; rd;rhh; rpjhNah

epuQ;rd; vOe;J rh`pg;gpw;F ek];fhuk; nra;jhd;. rh`pg; cyfj;jpw;F

te;jhh;.

MNa [`d; ak [Pt; rjhNt fhy; epuQ;[d; [Pt; erhNt
rl;gl; fNu [Pt; j`(d;) ghaP lhNl gNa j`h(d;) Gdp [haP
Nkh`p Njf; [Pt; fPd;` Gfhuh N` rh`pg; K`p Ny`p cghuh
jg; `k; rj;a \g;j F`;uhth GU\; \g;j Nj [Pt; [Plhth

rh`pg; #lhd ghiwf;F mUfpy; te;jhh;. mq;Nf epuQ;rd; caph;fSf;Ff;
f\;lj;ijf; nfhLj;Jf; nfhz;L ,Ue;jhd;. tWj;J tWj;J rhg;gpl;Lf;
nfhz;bUe;jhd;. rh`pg;ig ghh;j;j caph;fs; $tp mioj;Jj; jq;fis
tpLtpf;FkhW Ntz;bf; nfhz;ld. mg;nghOJ rh`pg; rj;a \g;jj;ijf;
$g;gpl;lhh;. mJ #lhd ghiwia Fspur; nra;jJ. caph;fs; mikjp mile;jd.

rfy; [Pt; jg; m];Jjp yhNa jd;a gGU\; gy; jgd; G[hNa
ak Nj Nrhh; Nyt; Jk; ];thkp jah fNuh g;uG me;jh;ahkp

vy;yh caphpdq;fSk; rh`pg;igf; $tp mioj;J> „ N` gpuG vq;fis
tpLtpf;fTk;… vd;W Ntz;bf; nfhz;ld.

jg; ik(d;) f`h [Pt; rK[haP N[hh; fNuh Njh trd; erhap
[g; Jk; [ha; jnus [f; Nj `h jg; Jk; fhpN`h \g;j rNd`h
Nj`; jhp rj; \g;j rkhaP jg; `d;rh rj; Nyhif [haP
[`(d;) M\h j`(d;) thrh N`haP jhNfh lhh; rfh e NfhaP
[g; Jk; Nj`; jNuh [f; [hap gp]h;Nah GU\; fhy; jhp fhaP

rh`pg;> „,g;gbNa tYfl;lhakhf mioj;Jr; nrd;why;> vd; rg;jk;

jdpj;Jg; Ngha;tpLk;. ,ijNa Kd;G epuQ;rDf;Fj; je;jhfptpl;lJ. Mifahy;>
eP kdpj cliyg; ngw;Wr; nry;f. mjdhy; vd; rg;jj;jpd; kPJ gw;iw
cUthf;fKbAk;. ve;j clypy; vd; ehkk; te;J NrUNkh> me;j cly; rj;Nyhfk;
nrd;W Nrh;e;JtpLk;. vq;F ek;gpf;ifj; Njhd;WfpwNjh> mq;Nf thrk; nra;Ak;.

71

eP guk GU\id kwf;fr; nra;jha;. vdNtjhd;> fhy GU\d; cd;id

tpOq;fptpl;lhd;… vd;W $wpdhh;.

caph;fs; $wpd

fN` [Pt; Rd; GU\; Guhdh Nj`; jhp tprh;Nah a`; f;Qhdh
GU\; [hd; RkNuc akuhaP Ntj; Guhz; fN` rK[haP
Ntj; Guhz; fN` kj; V`h epuhfhh; Nj fPN[ Ne`h
Rh; eh; Kdp ijjP]; fNuhhp ghe;Nj rig epuQ;[d; Nlhhp

caph;fs;> „N` rh`pg; khDl clNyhL nrd;wjhy; vq;fSf;F Qhdk;

epiyj;jpUf;ftpy;iy. ehq;fs; kwe;J tpl;Nlhk;. fhyidj; jhd; gukGU\d;
vdf; fUjp G+i[ nra;aj; njhlq;fpNdhk;. Vnddpy;> Ntjk;> Guhzk;
Kjyhdit $l ,e;j epuhfhh; kPJ jhd; gf;jp nra;AkhW nrhy;ypd. Rh;> eh;>
Kdp Kjyhd 33 Nfhb Njtijfs; KjyhNdhh; $l epuQ;ridNa Vw;W

tzq;fp te;jdh;… vd;W $wpd.

rh`pg; $wpdhh;

RNdh [Pt; a`; rj;d ak ifuh a`; ak ‡ge;jh fPd;` fNduh

rh`pg;> „fhyd; jhd; ,e;j khatiyia tphpj;J itj;jpUf;fpwhd;…

vd;whh;.

fhy; fd;ah mNdf; fPd;N`> [Pt; fhuz; fhy; N`h
jPuj; t;uj; [f; Nahf; ‡ge;Nj> NfhaP eh ghtj; ghl; N`h
Nj`; jhp eh; gh;fl; N`h> ‡gphp jh`p M\h fPd;N`C
gph;kj; ,j; cj; fhy; g];> g`{ Gz;a Nk(d;) rpj; jPd;N`C

fhyDk;> khiaAk; caph;fisr; rpf;f itg;gjw;fhf jPh;j;jk;> Nahfk;>
ahfk;> jtk; Kjyhd gw;gy tiyfisr; nra;jpUf;fpd;wd. NkYk;> gy
tpjkhd tiyfisr; nra;jpUf;fpd;wd. ahUk; cz;ikahd topiaf;
fz;lwpa KbahJ. euh;fs; cly; ngw;W caph;fs; fhyd; kPJ ek;gpf;if itj;J
,q;Fk; mq;Fk; Rod;wgb Gz;a fh;kj;jpy; cod;W nfhz;bUf;fpd;wd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->