*047

:
15:4

Theo truyên thông gia dinh vôn co truoc dây trong xã hôi Viêt Nam, tinh thân gia dinh duoc
moi nguoi coi trong, va ai cung sông gán bo voi cac phân tu cua gia dinh. Tôn ty trât tu trên
duoi ngang doc dêu duoc nhât nhât gin giu theo tinh thân gia tôc co nê nêp nghiêm tuc. Con
cai luôn biêt kinh trên nhuong duoi. Cha me ông ba luôn luôn co anh huong dên doi sông cua
con cai chau chát, va danh duoc vi thê dang kinh nê. Tinh thân gia dinh con thê hiên qua viêc
cha me vân mong doi con cai sông chung voi minh ca khi cac con lâp gia dinh va sinh con
cai. Tai nhiêu nha, co dên ba bôn doi sông chung vui ve voi nhau cho dên khi nha không con
du phong o, moi tach ra thanh cac nha khac. Co thê goi dây la thoi dai 'nhi thâp tu hiêu.”
Tuy nhiên ngay nay, thoi thê dôi thay, quan niêm sông thay dôi, hâu hêt con cai khi co gia
dinh riêng không muôn sông chung voi cha me nua. Tinh trang nay dua dây cac bâc cha me
lâm vao hoan canh qua tê nhi dên nôi môt sô nguoi cho ráng con cai minh bât hiêu. Môt sô
khac to ra hiêu biêt hon va quan niêm ráng chinh lop nguoi gia cung nên thay dôi quan niêm
sông cho thich ung voi trao luu xã hôi, dê hai thê hê cha me va con cai cung vui sông nêp
sông tuong quan hai hoa va thông cam voi nhau, du la sông riêng hay sông chung môt nh.a

:
 Con cai minh coi minh nhu nguoi giup viêc không công, nâu án don dep nha, sán soc cho
cac chau. Môt khi không con suc khoe dê tiêp tuc nhung công viêc nay, thi chung dung loi
noi, cu chi bât kinh không mây lich su, nhám nhác kheo minh nên di ra sông riêng.
 Con cai minh khuyên minh ban nha riêng rôi vê sông chung voi cac con, khiên cho minh
nhu dang sông nho o dâu nha chung. Khi tiên riêng minh can tui qua cac cuôc chi tiêu cho
ca nha, thi do la luc nên hiêu ráng nha con cai không phai la noi minh cu ngu duoc nua.
 Con cai quan niêm vê tiên bac hay tai san trong gia dinh chi theo co môt chiêu. Chung cho
ráng: . Thê
nên minh cam thây quyên so huu cua minh cung không con chô nao ma bam viu nua..
 Con cai thoi nay không quan tâm dên y kiên cua cha me, coi do la lôi thoi. Du sông chung
hay riêng, chung cung it khi ban hoi y kiên cua cha me. Ngay ca khi lâp gia dinh, chung tu
quyêt dinh, tu sáp xêp moi su. Ngay cuoi, minh la khach moi du tiêc nhu moi nguoi khac.
 Khi minh không con chô nao dê o, con cai thu xêp dua minh vao nha duõng lão. Tai dây,
tuy án uông dây du, co ban be tro chuyên, nhung vân thiêu su thân tinh ruôt thit, tinh gia
dinh, nho con nho chau. Chung it dên thám hoi. Ngay têt, ngay lê chung dên cho chiêu lê.

:
 Xã hôi thay dôi, nên quan niêm sông cua minh cung nên dôi thay. Hãy dê cho con cai sông
nêp sông riêng cua chung ma không phai lê thuôc vao khuôn phep nhu minh muôn.
 Bôn phân cha me la nuôi con cai khôn lon, biêt sông tu lâp. Không nên doi chung phai dap
hiêu voi minh. Co nhu vây, minh cung nhu chung, ca hai dêu sông an binh thanh thoi.
 Nên sông riêng hon la sông chung voi con cai. Nêp sông riêng cua chung co sinh hoat khac
hán voi minh, Sông riêng ca hai bên dêu tu do, không lê thuôc go bo boi sinh hoat cua nhau.
 Chung ta nên sông trong tinh thân tuong thân tuong nhuong nhau, du chung phai co bôn
phân hiêu thao, nhung không phai vi vây ma chung ta nên doi buôc chung phai thao hiêu.

:

* * -

:

,
con ra .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful