SADR@AJ

Orijentacija u prirodi................................................................................................2
Reqef - izgled zemqi{ta ...........................................................................................4
Vode u zavi~aju .............................................................................................................5
Plan naseqa i geografska karta ................................................................................6
Moj zavi~aj na karti Srbije ........................................................................................8
Vreme i pro{lost.......................................................................................................10
Proizvodne i neproizvodne delatnosti ...................................................................12
Delovawe ~oveka na prirodu.....................................................................................14
Voda i druge te~nosti - razlike i sli~nosti ..........................................................16
^vrsto, te~no i gasovito stawe .................................................................................18
Saobra}ajnice na{ih krajeva ....................................................................................19
Svojstva zemqi{ta .....................................................................................................20
Zna~aj vode za `ivi svet ...........................................................................................22
Vazduh..........................................................................................................................24
Kru`ewe vode u prirodi ...........................................................................................25
@ivotne zajednice .....................................................................................................26
[uma............................................................................................................................27
Livada i pa{wak ........................................................................................................29
Reka, jezero i bara ....................................................................................................31
Povrtwak .....................................................................................................................32
Vo}wak i vinograd .....................................................................................................33
U vo}waku....................................................................................................................35
Wiva............................................................................................................................36
Kretawe .......................................................................................................................37
Materijali...................................................................................................................38
Elektri~na provodqivost ..........................................................................................39
Magnetna svojstva materijala ....................................................................................40

ORIJENTACIJA U PRIRODI
1 . Prema datom crte`u odredi i napi{i
glavne i sporedne strane sveta.
Glavne strane sveta su: ___________________
_____________________________________.
Sporedne strane sveta su: ________________
_
_____________________________________.
*****************************************************************************************

2 . Napi{i naziv najbli`eg mesta u koje mo`e{ sti}i kre}u}i se iz svog mesta
prema:
severu ______________________

severozapadu ___________________

istoku ______________________

jugoistoku ______________________

*****************************************************************************************

3 . Zaokru`i ta~nu tvrdwu.
Strane sveta najpouzdanije se odre|uju pomo}u:
mahovine

glavnog grada

kompasa

godova na drvetu

*****************************************************************************************

4 . U prazno poqe nacrtaj svoju {kolu i napi{i gde se {ta nalazi u odnosu na {kolu.
Na isto~noj strani ___________
_________________________
________________________.
Na zapadnoj strani ___________
_________________________
________________________.
Na severnoj strani ___________
________________________
_______________________.
Na ju`noj strani _____________
________________________
________________________.
2

Magnetna igla stalno pokazuje pravac sever-jug. Opi{i kompas. Pored ta~ne tvrdwe zaokru`i DA. Na datom crte`u obele`i severnu i ju`nu stranu sveta. DA NE Kora drve}a je sa severne strane obrasla mahovinom. DA NE Neki mravi grade svoje mraviwake na ju`noj strani drveta. ve}a i gu{}a na severnoj strani. bez obzira na to u kakvom je polo`aju kompas. DA NE U prirodi se mo`emo orijentisati pomo}u zvezde Severwa~e.5 . _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Ko naj~e{}e koristi kompas? Za{to? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 . 3 . a pored neta~ne NE. DA NE ***************************************************************************************** 7 . DA NE Kro{wa drve}a je bogatija.

[ta je reqef? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . _____ Najni`a ta~ka uzvi{ewa je vrh.REQEF . a pored neta~ne NE. Napi{i kako mo`e{ da prika`e{ model reqefa svog kraja. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA. _____ Planina je uzvi{ewe do 500 metara nadmorske visine. [ta je kotlina? Objasni. _____ Prema nadmorskoj visini zemqi{te se deli na planine i nizine. _____ Ravnica je ravno zemqi{te do 200 metara nadmorske visine. Nadmorska visina je vertikalno rastojawe izme|u nivoa mora i neke ta~ke na Zemqinoj povr{ini. Model reqefa je _______________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 . Napi{i nazive delova uzvi{ewa.IZGLED ZEMQI[TA 1 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . ***************************************************************************************** 4 . _____ ***************************************************************************************** 3 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4 .

Kakve koristi qudi imaju od reka i jezera? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5 . Najve}e udubqewe na kopnu je bara. Navedi osobine planinskih i ravni~arskih reka. Planinske reke____________________________________________________ Ravni~arske reke __________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 . Napi{i naziv najve}e reke koja te~e kroz tvoj zavi~aj. Re~no korito je ___________________________________________________. ***************************************************************************************** 4 . Na brzim planinskim rekama podi`u se vodenice i pilane. Kanali su prirodni vodeni tokovi. U{}e reke je _____________________________________________________. Svaka reka ima levu i desnu obalu. DA DA DA DA DA NE NE NE NE NE ***************************************************************************************** 5 . Pritoka je _______________________________________________________. Zaokru`i DA ili NE. Sve reke i svi potoci imaju svoje izvore. ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . Dopuni re~enice: Izvor je _________________________________________________________. navedi ih.VODE U ZAVI^AJU 1 . ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . Po ~emu se me|usobno razlikuju jezera? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 7 . Ako reka ima pritoke. Re~na obala je ____________________________________________________. Nabroj vode svoga zavi~aja. Re~nu mre`u ~ine _________________________________________________.

___________ dole. Plan naseqa je izdeqen na jednake trouglove. DA NE Ulice na planu naseqa su pore|ane po azbu~nom ili abecednom redu. Pored ta~ne tvrdwe zaokru`i DA. 6 . a pored neta~ne NE. [ta je plan naseqa? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . [ta je prikazano na geografskoj karti? _____________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 7 . Kako }e{ prona}i `eqenu ulicu na planu naseqa? Objasni. Na linijama napi{i odgovaraju}e re~i. Na planu naseqa strane sveta su odre|ene tako da je ___________ gore. DA NE Kolone kvadrata su ozna~ene brojevima. DA NE Svaki plan naseqa sadr`i naziv ulica. [ta je geografska karta?_________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 . ***************************************************************************************** 3 . Na geografskoj karti bojom su predstavqeni_____________________________ _____________________________________________________________. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . DA NE ***************************************************************************************** 4 . ___________ desno i ___________ levo.PLAN NASEQA I GEOGRAFSKA KARTA 1 . Dopuni re~enicu.

7 . jug _______________. Dati crte` oboj kartografskim bojama. istok ________________. a zapad _______________________. Dopuni re~enicu. Napi{i {ta ozna~avaju kartografski znaci: ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ***************************************************************************************** 1 2 .8 . ^emu slu`i geografska karta? ______________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 9 . ***************************************************************************************** 1 0 . Na geografskoj karti je sever _______________. [ta su kartografski znaci? ^emu slu`e? ___________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ***************************************************************************************** 1 1 .

Na karti Republike Srbije obele`i svoj zavi~aj.MOJ ZAVI^AJ NA KARTI SRBIJE 1 . 8 .

{ume 7. pa{waci ***************************************************************************************** 4 . [ta je zavi~aj?_________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Kako se zove tvoj zavi~aj? ___________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . Zaokru`i broj ispred re~i koje ozna~avaju bogatstvo tvog zavi~aja. [ta qudi tvog zavi~aja zajedni~ki rade da bi unapredili i poboq{ali uslove za `ivot i rad? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 9 . plodne ravnice 5. rude 3. Koriste}i kartografske znake i boje napravi kartu svog zavi~aja. Napi{i nazive najbli`eg grada. reke 6. nezaga|en vazduh 4.2 . lekovite vode 2. ***************************************************************************************** 5 . 1. planine i reke.

Napi{i neke zanimqivosti vezane za pro{lost svoga kraja. U pro{losti su ku}e gra|ene od: a) pru}a i drveta 10 b) od pru}a i drveta. Koje godine je sagra|ena tvoja {kola? _______________________________ Koji je to vek? __________________ ***************************************************************************************** 3 . ka`emo da je ro|ena u ________ veku. Zna~ajni predmeti iz pro{losti se ~uvaju u _____________________________. Pro{lost je ______________________________________________________.VREME I PRO[LOST 1 . Ako je neka osoba ro|ena 2002. ***************************************************************************************** 4 . godine. Na linijama napi{i odgovaraju}i tekst. Zaokru`i slovo ispred ta~ne tvrdwe. ______________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 9 . Napi{i prvu i posledwu godinu devetnaestog veka. ***************************************************************************************** 7 . Na osnovu ~ega se prou~ava pro{lost? _______________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 8 . Decenija traje ______ godina. ***************************************************************************************** 2 . Vek je vremenski period od ______ god. Dopuni re~enice. Svedoci pro{losti u mom zavi~aju su _______________________________ _______________________________________________________________. naj~e{}e oblepqene blatom Qudi su u pro{losti ve}inom `iveli u: a) gradovima b) selima U pro{losti su gradske ulice bile: a) asfaltirane b) neasfaltirane . ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . ***************************************************************************************** 6 .

1 0 . Zaokru`i DA ili NE. [ta ti misli{ o |a~koj zakletvi iz 1914. Napi{i disciplinska pravila koja su va`ila za |ake po~etkom pro{log veka. Za osvetqewe ku}a qudi su u pro{losti koristili petrolejke. [ta je sadr`avala |a~ka zakletva iz 1914. U pro{losti su `ene kupovale ode}u u gradovima. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 1 4 . DA DA DA NE NE NE ***************************************************************************************** 1 1 . Napi{i kako je izgledala varo{ koju je opisao Vuk Karaxi}. Qudi su se u pro{losti bavili zemqoradwom i sto~arstvom. godine? ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 11 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 1 2 . Naj~e{}a zanimawa na{ih predaka u pro{losti su: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 1 3 . godine? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 1 5 .

Industrija je _____________________________________________________ _______________________________________________________________. Navedi vremenske pojave koje nanose velike {tete poqoprivredi. Na linijama napi{i odgovaraju}i tekst.PROIZVODNE I NEPROIZVODNE DELATNOSTI 1 . ***************************************************************************************** 5 . Rudarstvo je ______________________________________________________ _______________________________________________________________. [ta su proizvodne delatnosti? ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . Napi{i po ~emu se me|usobno razlikuju proizvodne i neproizvodne delatnosti. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 4 . [ta su neproizvodne delatnosti? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 . Objasni {ta je poqoprivreda. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 12 . Proizvodni zanati su _______________________________________________ _______________________________________________________________.

fen frizer vajar `ica glina ratar vaga elektri~ar boje slikar traktor prodavac vo}a ***************************************************************************************** 9 . vremenskim prilikama i potrebama. Spoj linijom {ta kome treba. U kru`i} pored svake re~i napi{i odgovaraju}i broj. Pa`qivo pro~itaj tvrdwu i zaokru`i DA ili NE. Delatnost i zanimawe qudi su uslovqeni prirodnim bogatstvima.7 . poqoprivreda 1 proizvodna delatnost 2 neproizvodna delatnost 3 uslu`na delatnost zdravstvo industrija obrazovawe turizam saobra}aj ***************************************************************************************** 8 . Napi{i koje poslove obavqaju: moler ___________________________________________________________ poslasti~ar_______________________________________________________ automehani~ar _________________________________________________ 13 . Spoj linijama gde ko radi. DA NE ***************************************************************************************** 1 0 . medicinska sestra BIBLIOTEKA u~iteqica pedagog POZORI[TE lekarka glumac [KOLA re`iserka bibliotekar BOLNICA kostimograf ***************************************************************************************** 1 1 .

^ovek svojim radom mewa prirodu. ______ Izgradwom naseqa pove}ava se povr{ina obradivog zemqi{ta. Pa }e da nagradi.DELOVAWE ^OVEKA NA PRIRODU 1 . Priroda je ______________________________________________________. a pored neta~ne NE. Tu drvo posadi. ***************************************************************************************** 2 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . Zmaja. ali zli gospodari". Crte`om i tekstom prika`i kako razume{ stihove J. On je najve}i ________________ i ________________ prirode. A drvo je blagorodno. J. ______ Otrovi za suzbijawe korova povoqno deluju na gajene biqke. ______ U zaga|enim vodama nestaje biqni i `ivotiwski svet. Objasni kako razume{ izreku: "Voda i vatra su dobre sluge. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA. ______ ***************************************************************************************** 4 . ______ Tlo se zaga|uje upotrebom ve{ta~kog |ubriva. ______ Najzaga|eniji vazduh je na planinama. crte` Gde god na|e{ zgodno mesto.) a) povoqno b) nepovoqno v) povoqno i nepovoqno ***************************************************************************************** 3 . Dopuni re~enice. Ona se deli na ____________ i ____________ prirodu. tekst ______________ ______________ ______________ ______________ 14 . Kako ~ovek mo`e da deluje na prirodu? (Zaokru`i slovo pored ta~nog odgovora. ^ovek je deo ____________ prirode.

[ta ti radi{ da bi tvoja okolina bila ~ista i uredna? ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 15 . Navedi primere povoqnog i nepovoqnog delovawa ~oveka na prirodu. Po{umqavawem goleti ~ovek {titi tlo od {tetnog delovawa vode i vetra. Povoqno: ________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Nepovoqno: _______________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 7 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 8 . DA NE ***************************************************************************************** 9 .6 . ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 1 0 . Objasni za{to ~ovek mewa prirodu. Navedi najve}e zaga|iva~e prirode. Zaokru`i DA ili NE.

VODA I DRUGE TE^NOSTI . Dopuni re~enicu. [ta se sve nalazi u te~nom stawu? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . Po ~emu se me|usobno razlikuju te~nosti? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . Po ~emu su te~nosti sli~ne? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 4 . 16 .razlike i sli~nosti 1 . [ta se sve rastvara u vodi? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . Od svih te~nosti ________________ je najboqi rastvara~. Od ~ega zavisi brzina rastvarawa {e}era u vodi? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 .

Dopuni re~enicu. 17 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 1 0 . gasovitom i ~vrstom stawu. Voda se pojavquje u te~nom. [ta se ne rastvara u vodi? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 8 . Kojom vodom se i re{eto mo`e napuniti? ______________________________ _______________________________________________________________. [ta se de{ava s vodom kad se zagreva? Objasni. DA NE Sve te~nosti se zagrevawem pretvaraju u led. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 9 . ***************************************************************************************** 1 2 . Zaokru`i DA ili NE. Te~nosti nemaju stalan oblik. Odgonetni zagonetku. DA NE ***************************************************************************************** 1 1 . ve} poprimaju oblik________________________ _______________________________________________________________.7 . [ta je led? Objasni kako mo`e{ najlak{e i najbr`e da napravi{ led.

Popuni tabelu. a pored neta~ne NE. Te~nost ima oblik posude u kojoj se nalazi. (napi{i stawa) ***************************************************************************************** 2 . PREDMETI OD: drveta kamena metala ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ***************************************************************************************** 6 . Po ~emu se materijali me|usobno razlikuju? ________________________________________________________________ _______________________________________________________________. ***************************************************************************************** 3 . ______ Vazduh je stalno u gasovitom stawu. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA. ______ 18 . ______ Voda se uvek nalazi u te~nom stawu. Dopuni re~enice. ______ Voda se ponekad pojavquje u gasovitom stawu. ***************************************************************************************** 5 . jer je _______________ za obradu i pogodno za _______________.^VRSTO. Koristi se u ___________________________ _______________________________________________________________. ______ Vazduh ima stalan oblik. Nabroj materijale koji se nalaze u ~vrstom stawu. Dopuni re~enicu. Drvo je materijal koji ima veliku primenu. Materijali mogu biti u _____________________________________________. TE^NO I GASOVITO STAWE 1 . ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 4 .

SAOBRA]AJNICE NA[IH KRAJEVA 1 . [ta zna~i kad ka`emo za neko mesto da je "odse~eno od sveta"? Objasni. ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 7 . ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 4 . Koja se saobra}ajna sredstva koriste u javnom prevozu u ve}im gradovima? ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 8 . Zbog ~ega graditeqi kopaju tunele kroz planinske predele? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 . Za{to su saobra}ajnice zna~ajne za razvoj svakog kraja? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . Nabroj bar tri mesta u koja mo`e{ sti}i autobusom iz svog mesta. [ta je autoput? Po ~emu se autoput razlikuje od drugih saobra}ajnica? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 9 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . Napi{i naziv grada koji je najve}a raskrsnica kopnenog. U koje mesto `eli{ da otputuje{? Za{to?____________________________ ________________________________________________________________ 19 . Napi{i naziv objekta koji je bitan za vazdu{ni saobra}aj. vodenog i vazdu{nog saobra}aja u Srbiji.

brzo propu{ta vodu. Spoj naziv zemqi{ta sa wegovim karakteristikama. slabo propu{ta vodu. CRNICA KRE^WA^KO ZEMQI[TE PESKU[A GLINOVITO ZEMQI[TE CRVENICA 20 zbijeno i hladno zemqi{te.SVOJSTVA ZEMQI[TA 1 . te{ko za obra|ivawe. plodno. Nabroj vrste zemqi{ta. bogato humusom. [ta je zemqi{te? [ta sve uti~e na wegov nastanak? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . rastresito zemqi{te. . lako se obra|uje. dobro se zagreva i obra|uje. Kako se neplodno zemqi{te mo`e u~initi plodnim? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . lako propu{ta vazduh i vodu. brzo se zagreva i su{i. najboqe zemqi{te za gajewe vinove loze. Po ~emu se me|usobno razlikuju razna zemqi{ta? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 4 . [ta je humus? Kako nastaje? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 .

______ Svako zemqi{te postaje plodnije dodavawem |ubriva. Za{to zemqi{te treba redovno preoravati? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 8 . ______ Crnica se naj~e{}e nalazi u ravni~arskim predelima. pesku{a se stvrdne i puca. [ta je prikazano na crte`u? _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ __________________________ 21 . Humus daje zemqi{tu tamnu boju. ______ Crnica sadr`i ~estice gvo`|a.7 . Koje zemqi{te je najplodnije? Navedi sve wegove osobine. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 9 . ______ Rastresito zemqi{te je te{ko za obradu. ______ U svakom zemqi{tu se nalazi vazduh. ______ Kada je su{a. ______ ***************************************************************************************** 1 0 . a pored neta~ne NE. Nabroj `ivotiwe koje poma`u da zemqi{te bude rastresito? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 1 1 . Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . Navedi osobine ~iste vode. 22 _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ . Objasni zna~aj vode za: qude ____________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ biqke ___________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ `ivotiwe ________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . Napi{i {ta je prikazano na crte`ima.ZNA^AJ VODE ZA @IVI SVET 1 .

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 23 .4 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 8 . Navedi naj~e{}e zaga|iva~e vode. Objasni zbog ~ega se qudska naseqa podi`u na mestima gde ima vode. Na koje sve na~ine qudi koriste snagu planinskih i ravni~arskih reka? Opi{i. _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ ***************************************************************************************** 6 . Zbog ~ega qudi grade nasipe pored reka? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 7 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . Napi{i kako se mo`e spre~iti zaga|ewe vode.

VAZDUH 1 . Objasni zna~aj vazduha za `ivi svet. DA NE Prostorije u kojim boravimo treba ~esto provetravati. Za{to je boravak u {umi koristan za na{e zdravqe? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . @iva bi}a ne mogu da `ive bez vazduha. Zaokru`i DA ili NE. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . [ta je vetar? ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 . Napi{i gde se sve nalazi vazduh. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . DA NE Naj~istiji vazduh je u letwem periodu. DA NE Za qudsko zdravqe najboqi je zaga|en vazduh. DA NE ***************************************************************************************** 4 . Kako qudi koriste snagu vetra? Napi{i. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ______________________________________________________________ 24 . DA NE Vazduh se stalno kre}e.

Zaokru`i slovo pored ta~ne tvrdwe. Kru`ewe vode u prirodi je dokaz da: Voda isparava: a) voda mo`e nestati b) voda mewa oblik ali ne nestaje v) voda ne nestaje i ne mewa oblik a) samo kad se zagreva b) ponekad v) stalno 25 . Zaokru`i re~i koje ozna~avaju vodu. ki{a oblak zemqi{te grad grad magla Sunce iwe led stena ***************************************************************************************** 2 . ***************************************************************************************** 3 . ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ***************************************************************************************** 4 . Na linijama napi{i tri osnovna stawa u kojima se voda javqa u prirodi. Objasni tok kru`ewa vode u prirodi. ____________________. ____________________.KRU@EWE VODE U PRIRODI 1 . ____________________.

***************************************************************************************** 6 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . Crte`om i tekstom prika`i lanac ishrane. prirodne ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ @ I V O T N E Z A J E D N I C E kultivisane ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ***************************************************************************************** 5 . Dopuni re~enicu. U svakoj `ivotnoj zajednici postoje ____________ ishrane u kojima je prvi ~lan uvek _____________.@IVOTNE ZAJEDNICE 1 . Na linijama napi{i odgovaraju}i tekst. Na linijama napi{i nazive `ivotnih zajednica. ***************************************************************************************** 4 . Stani{te je_______________________________________________________ ________________________________________________________________ @ivotna zajednica je _______________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . Mnoge biqke i `ivotiwe mogu da `ive u dve ili vi{e `ivotnih zajednica. Navedi sve uslove koji su neophodni za `ivot biqaka i `ivotiwa. crte` tekst ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 26 . @ivotne zajednice se dele na ______________ i ______________. DA NE ***************************************************************************************** 7 . Zaokru`i DA ili NE.

l___________________ m________________ ~______________ ***************************************************************************************** 5 . [ta je {uma? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . Na datim linijama napi{i nazive {umskog drve}a. [ta je karakteristi~no za biqni i `ivotiwski svet {ume? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 4 . Navedi uslove koji su neophodni za rast i razvoj drve}a. Napi{i nazive {uma.[UMA 1 . Od ~ega zavisi rasprostrawenost {uma? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 . listopadno ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ [ U M S K O D R V E ] E ____________________ zimzeleno ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ***************************************************************************************** 7 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . Za{to qudi borave u {umovitim predelima? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 27 .

____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ 28 . Kako se mo`e utvrditi starost nekog drveta? ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ***************************************************************************************** 1 1 . ^ovek mo`e biti najve}i prijateq i neprijateq {ume.8 . DA NE ***************************************************************************************** 1 2 . zveri plemenita divqa~ ptice ostale `ivotiwe _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ ***************************************************************************************** 9 . Za{to se za drvo ka`e da je dragocena industrijska sirovina? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 1 0 . Navedi `ivotiwe koje `ive u {umi. Zaokru`i DA ili NE. Napi{i {ta je prikazano na crte`u. Ko su gorani? [ta oni rade? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 1 3 .

Objasni {ta je pa{wak. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Seno je _______________________________________ _____________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . ______________________________________________________________ 29 . [ta je livada? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . Po ~emu se livada razlikuje od pa{waka? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 .LIVADA I PA[WAK 1 . _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ ***************************************************************************************** 4 . Napi{i {ta je prikazano na slici. Napi{i kakve livade mogu biti prema na~inu nastanka.

_____ Najbrojniji stanovnici livada i pa{waka su lisice. medved leptir divqa sviwa vuk mi{ skakavac mrav zec veverica lisica ***************************************************************************************** 8 . postoje i ve{ta~ke livade. ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ * Sakupqaj i presuj lekovite biqke. ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 9 . Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA. _____ Na livadama i pa{wacima se uzgajaju biqke za ishranu qudi. 30 crte`om prika`i lanac ishrane . _____ Pored prirodnih livada. Livade i pa{waci su `ivotne zajednice zeqastih biqaka i raznovrsnih `ivotiwa. _____ ***************************************************************************************** 7 . a pored neta~ne NE. Opi{i me|usobnu povezanost biqnog i `ivotiwskog sveta koji `ivi na livadi. _____ Kamilica je otrovna biqka.6 . Zaokru`i `ivotiwe koje ne `ive na livadi. Navedi lekovite biqke koje uspevaju na livadi. _____ Pa{waci se nalaze na ve}im nadmorskim visinama.

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 7 . ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . ***************************************************************************************** 2 . Vodene `ivotne zajednice su_________________________________________. {aran. Ptice: ___________________________________________________________ Ribe:____________________________________________________________ Insekti: _________________________________________________________ Biqke: __________________________________________________________ ***************************************************************************************** 4 . Nabroj stanovnike bara i jezera. JEZERO I BARA 1 . DA NE Deverika je naziv biqke koja raste pored reka. DA NE Stanovnici doweg toka reka su som. [ta se de{ava sa `ivotiwama ako presu{i bara u kojoj `ive? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 . Zaokru`i DA ili NE. Navedi na~ine na koje ~ovek iskori{}ava bogatstvo reka. Pastrmka `ivi u hladnoj. Dopuni re~enicu. ~istoj i bistroj re~noj vodi.REKA. DA NE 31 . DA NE Beli i `uti lokvaw rastu u ravni~arskim rekama. Od ~ega zavisi raznovrsnost biqnog i `ivotiwskog sveta u vodi? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . Navedi biqke i `ivotiwe koje `ive pored vode. smu|.

________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 4 . Nabroj povr}e od kojeg se u ishrani ~oveka koristi: plod ____________________________________________________________ list ____________________________________________________________ koren ___________________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 . _____ ***************************************************************************************** 7 .POVRTWAK 1 . ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . _____ Povr}e se naj~e{}e seje u jesen. _____ Povr}e se u ishrani ~oveka koristi samo u sve`em stawu. Objasni kakvu {tetu povrtarskim biqkama nanose neke `ivotiwe. Zbog ~ega qudi gaje povr}e? ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . Povrtwak je _________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . [argarepa je dvogodi{wa biqka. _____ Nadzemni delovi krompira su jestivi. _____ Prava poslastica rovcu je krtola krompira. _____ U povrtwaku rastu i samonikle biqke. Pored ta~ne tvrdwe napi{i DA. Napi{i {ta sve qudi rade u povrtwaku. Navedi uslove koji su neophodni za rast povr}a. a pored neta~ne NE. ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 32 .

Vo}e je _________________________________________________________. Vo}ka je _________________________________________________________. Vo}wak je ____________________________________________________. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 33 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 4 . [ta je kalemqewe? Objasni postupak kalemqewa. Navedi razliku izme|u gajene i samonikle vo}ke. _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ ***************************************************************************************** 5 . Navedi poslove koje ~ovek obavqa u: vo}waku _________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ vinogradu ________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 .VO]WAK I VINOGRAD 1 . Vinograd je ______________________________________________________. ***************************************************************************************** 2 . Nabroj vo}ke koje se gaje u na{im krajevima.

DA NE Kvalitetne sorte vo}aka nastaju okopavawem zemqi{ta. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 7 . VO]E ***************************************************************************************** 9 . Opi{i vinovu lozu.6 . Navedi nazive `ivotiwa koje mogu da nanesu velike {tete vo}wacima i vinogradima. ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 1 1 . Opi{i {ta prikazuje ova slika. DA NE Vinova loza najboqe uspeva u ravni~arskim predelima. Zaokru`i DA ili NE. _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ 34 . Na linijama napi{i proizvode od vo}a. DA NE ***************************************************************************************** 1 0 . Za{to qudi gaje vo}ke i vinovu lozu? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 8 . Vinogradarski pu` se hrani listovima vinove loze. DA NE Sve`e vo}e je najzdravije za jelo.

Vo}ka: ___________________ godi{we doba promene na vo}ki radovi u vo}waku ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ JESEN ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ZIMA ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ PROLE]E ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ LETO ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 35 .U VO]WAKU Poseti vo}wak. Posmatraj jednu vo}ku u sva ~etiri godi{wa doba i zabele`i svoja zapa`awa.

________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 7 . Na wivama `ive mnoge `ivotiwe. Zaokru`i DA ili NE. vrane i ~avke su veoma {tetne i ponekad mogu da uni{te sav usev na wivi. [ta je wiva? __________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . Koje poslove obavqa ~ovek da bi pove}ao prinose sa wive? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . Navedi biqke koje se gaje na wivi. [ta je korov i kako se uni{tava? ________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 36 . Nabroj poqoprivredne ma{ine koje se koriste na wivi. Koje biqke nazivamo industrijskim biqkama? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 6 .WIVA 1 . DA NE Svrake. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 4 . @itarice: ________________________________________________________ Industrijske biqke: ________________________________________________ Krmne biqke: _____________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . Nabroj proizvode koji se dobijaju preradom industrijskih biqaka. DA NE ***************************************************************************************** 8 . DA NE Najpoznatiji stanovnici wiva su lisice i jeleni.

Svako kretawe proizvodi odre|eni zvuk. ________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . ***************************************************************************************** 2 . Navedi {ta se sve kre}e u prirodi. 1. Vetar je vazduh koji se kre}e.KRETAWE 1 . Kretawe na klackalici je levo-desno. DA DA DA DA DA DA NE NE NE NE NE NE ***************************************************************************************** 5 . Kocka ___________ Vaqak ___________ _________________ _________________ _________________ ________________ 37 . Zaokru`i DA ili NE. Kazaqke na satu se kre}u kru`no. Napi{i kakvo kretawe mo`e biti prema obliku putawe. Sve se kre}e samo od sebe.  2. Zaokru`i slovo pored ta~ne tvrdwe. ______________________________ 2. Postoje razli~iti oblici kretawa. Kretawe _________________________________________________________. ______________________________ ***************************************************************************************** 6 . Napi{i kako se kre}u kocka i vaqak. leti tr~i te~e savija se ***************************************************************************************** 4 .      1. Dopuni re~enicu. Kako se ko kre}e? Spoj sli~icu i odgovaraju}u re~. Kretawe prikazano na crte`u je:    a) napred-nazad b) kru`no v) levo-desno  ***************************************************************************************** 7 .

drvo ____________________________________________________________ staklo ___________________________________________________________ tkanina __________________________________________________________ guma ____________________________________________________________ ***************************************************************************************** 4 . Nabroj neke materijale. Promene kojima mewamo oblik materijala. PREDMETI `ica balon sun|er papir plastelin savijawem uvrtawem istezawem sabijawem ***************************************************************************************** 5 . [ta }e se desiti ako zapali{ drvo i papir? ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 7 . Navedi osobine materijala. Dopuni re~enicu. Po ~emu se materijali me|usobno razlikuju? ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . ***************************************************************************************** 6 . nazivamo _______________________________________________________________.MATERIJALI 1 . Drvo i papir se sagorevawem pretvaraju u ______________ i ______________ se vratiti u prvobitno stawe. Na koje na~ine predmeti mogu da mewaju svoj oblik? Popuni tabelu tako {to }e{ odgovaraju}a poqa obojiti plavom bojom. 38 . Na linijama napi{i odgovaraju}e re~i. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . ali ne i wegov sastav.

Bezbedno je kupawe u kadi kad je bojler ukqu~en. Objasni {ta je strujno kolo. _____ Drvo. sijalica i izvor struje pravilno rasporedi i napi{i na crte`u. Kako nastaje? _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . a pored neta~ne NE. guma i staklo su dobri provodnici elektri~ne struje. Pored ta~ne tvrwe napi{i DA. _____ Elektri~nu struju provode slatka i slana voda. _____ Baterija je izvor struje. plastika. [ta je {ta? Re~i provodnik. Na osnovu crte`a izvedi zakqu~ke. _____ 39 . Napi{i nazive materijala koji ne provode elektri~nu struju. ______________________________________________________________ ***************************************************************************************** 4 .ELEKTRI^NA PROVODQIVOST 1 . _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ ***************************************************************************************** 3 .

[ta je magnetit? ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 2 . [ta je prikazano na crte`u? _________________________________________________ _________________________________________________ ***************************************************************************************** 7 .MAGNETNA SVOJSTVA MATERIJALA 1 . Napi{i ta~ne nazive prikazanih predmeta. ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 5 . ______________ ______________ ______________ ***************************************************************************************** 4 . Koje predmete privla~i magnet? Zaokru`i nazive tih predmeta. spajalice {ibice olovke reza~i gumice krede ***************************************************************************************** 6 . Zaokru`i DA ili NE. ______________________________________________________________ 40 . Navedi osobinu koju imaju prirodni magneti. DA NE ***************************************************************************************** 8 . ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 3 . Namagnetisani ekser mo`e dugotrajno da privla~i metalne spajalice. Objasni kako je prema staroj gr~koj legendi prona|en magnetit. Koji se predmeti mogu namagnetisati? ________________________________________________________________ ***************************************************************************************** 9 . Navedi predmete koji se ne mogu namagnetisati.

2008. Pedago{ki fakultet u Somboru Brankica Lazi}. 011 3284 989 [tampano u NRK Tira`: 10 000 © Nova {kola 2009 Sva prava zadr`ana. pedagog. godine . O[ #Pavle Savi}" u Beogradu Vesna Radoni}.o Beograd. Gospodar Jovanova 22 Tel/faks: 011 2631 652. dr Jovo Male{evi}. ISBN 978-86-85307-37-9 Ministar prosvete Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u tre}em razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00250/2008-06/11 od 10. 6.o. godina Autorski tim NOVE [KOLE Milica ]uk Gordana Stevanovi} Likovno-grafi~ka oprema Marija Grahovac Marija Da{i} Todori} Recenzenti: prof. O[ #Kraq Petar Prvi" u Beogradu Urednica: Dragana ]uk Izdava~: NOVA [KOLA d. u~iteqica.RADNI LISTOVI IZ PRIRODE I DRU[TVA ZA TRE]I RAZRED OSNOVNE [KOLE Prvo izdawe 2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful