K eE d i tigsi a

Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan 2012

Cetakan Pertama 2008 Cetakan Kedua 2009 Edisi Kedua Cetakan Pertama 2010 Edisi Ketiga Cetakan Pertama 2011 EDISI KETIGA CETAKAN kedua 2012 © Hak Cipta Universiti Sains Islam Malaysia Hak cipta terpelihara, tiada mana-mana bahagian daripada buku ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukar kepada apa-apa bentuk dengan sebarang cara sekalipun tanpa izin bertulis daripada penerbit. Diterbitkan di Malaysia oleh: Penerbit USIM Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai Negeri Sembilan Darul Khusus Tel:06-798 8226/6081 | Faks:06-798 6083 www.penerbit.usim.edu.my pej.penerbitan@usim.edu.my Penerbit USIM adalah anggota MAJLIS PENERBITAN ILMIAH MALAYSIA Dicetak di Malaysia oleh: ROMD ENTERPRISE Lot 20, Jalan 27 Selayang Baru 68100 Batu Caves, Selangor Tel : 03-6120 2498 | Faks : 03-6120 3498 Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Sapora Sipon Teori kaunseling dan psikoterapi / Sapora Sipon, Ruhaya Hussin. -Ed. ke-3 Mengandungi indeks Bibliografi: ms. 317 ISBN 978-967-5295-904 1. Counseling. 2. Psychotheraphy. I. Ruhaya Hussin. II. Judul. 158.3

Kandungan
PRAKATA PENGHARGAAN PENDAHULUAN BAB 1: TERAPI PSIKOANALITIK Latar Belakang Tokoh Konsep Utama Terapi Matlamat Terapi Proses dan Teknik Peranan Kaunselor dan Klien Aplikasi Teori Psikoanalitik dalam Kaunseling Aplikasi Teori Psikoanalitik dalam Kaunseling Pelbagai Budaya Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Terapi Psikoanalitik BAB 2: TERAPI ADLERIAN Latar Belakang Tokoh Konsep Utama Terapi Matlamat Terapi Proses dan Teknik Peranan Kaunselor dan Klien Aplikasi Terapi Adler dalam Kaunseling Aplikasi Terapi Adler dalam Kaunseling Pelbagai Budaya Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Terapi Adlerian BAB 3: TERAPI KEWUJUDAN Latar Belakang Tokoh Konsep Utama Terapi Matlamat Terapi xi xiii xv 21 21 23 35 35 37 38 39 39 40 40 43 43 45 48 49 51 56 56 56 58 60 63 63 67 71

Teori Kaunseling dan Psikoterapi Proses dan Teknik Peranan Kaunselor dan Klien Aplikasi Terapi Kewujudan dalam Kaunseling Aplikasi Terapi dalam Kaunseling Pelbagai Budaya Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Terapi Adlerian BAB 4: TERAPI PEMUSATAN INSAN Latar Belakang Tokoh Konsep Utama Terapi Matlamat Terapi Proses dan Teknik Peranan Kaunselor dan Klien Aplikasi Terapi Pemusatan Insan dalam Kaunseling Aplikasi Terapi Pemusatan Insan dalam Kaunseling Pelbagai Budaya Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Terapi Pemusatan Insan BAB 5: TERAPI GESTALT Latar Belakang Tokoh Konsep Utama Terapi Matlamat Teori Proses dan Teknik Peranan Kaunselor dan Klien Aplikasi Terapi Gestalt dalam Amalan Kaunseling Aplikasi Terapi Gestalt dalam Kaunseling Pelbagai Budaya Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Terapi Gestalt BAB 6: TERAPI REALITI Latar Belakang Tokoh Konsep Utama Terapi Matlamat Terapi Proses dan Teknik Peranan Kaunselor dan Klien Aplikasi Terapi Realiti dalam Kaunseling Aplikasi Terapi Realiti dalam Kaunseling Silang Budaya vi 72 75 77 77 77 78 78 81 81 82 83 83 88 89 90 90 90 93 93 98 99 100 103 104 104 105 106 106 109 109 112 117 119 123 125 125 .

Terapi Psikoanalitik Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Terapi Realiti BAB 7: TERAPI TINGKAH LAKU Latar Belakang Tokoh Konsep Utama Terapi Matlamat Kaunseling Proses dan Teknik Peranan Kaunselor dan Klien Aplikasi Terapi Tingkah Laku dalam Kaunseling Aplikasi Terapi Tingkah Laku dalam Kaunseling Silang Budaya Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Terapi Tingkah Laku BAB 8: TERAPI RASIONAL EMOTIF TINGKAH LAKU Latar Belakang Tokoh Konsep Utama Terapi Matlamat Terapi Proses dan Teknik Peranan Kaunselor dan Klien Aplikasi Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku dalam Kaunseling Aplikasi Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku dalam Pelbagai Budaya Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku BAB 9: TERAPI ANALISIS TRANSAKSIONAL Latar Belakang Tokoh Konsep Utama Terapi Matlamat Terapi Proses dan Teknik Peranan Kaunselor dan Klien Aplikasi Terapi Analisis Transaksional dalam Kaunseling Aplikasi Terapi Analisis Transaksional dalam Pelbagai Budaya Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Terapi Analisis Transaksional vii 126 128 129 131 131 133 137 138 140 141 141 141 142 142 145 145 147 151 152 158 161 162 164 164 164 167 167 169 181 182 184 188 188 188 189 189 .

Teori Kaunseling dan Psikoterapi BAB 10: PSIKOTERAPI ASIA Latar Belakang Terapi Konsep Utama Terapi Proses dan Teknik Peranan Kaunselor dan Klien Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Terapi Asia BAB 11: TERAPI EKLEKTIK (PENDEKATAN KONSTRUKTIVIST DAN INTEGRASI) Latar Belakang Tokoh Konsep Utama Terapi Matlamat Terapi Proses dan Teknik Peranan Kaunselor dan Klien Aplikasi Terapi dalam Kaunseling Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Terapi Elektik BAB 12: PENDEKATAN ISLAM DALAM KAUNSELING DAN PSIKOTERAPI Pengenalan Pandangan Islam Terhadap Kejadian Manusia Perbandingan di antara Teori Kaunseling dan Psikoterapi Barat dengan Islam Adab dalam Proses Kaunseling dan Psikoterapi Menurut Pandangan Islam Matlamat Kaunseling dan Psikoterapi Menurut Pandangan Islam Proses Kaunseling dan Psikoterapi Menurut Pandangan Islam Teknik Kaunseling dan Psikoterapi Menurut Pandangan Islam Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Pendekatan Islam dalam Kaunseling Psikologi BAB 13: PSIKOLOGI KOGNITIF AD­ DIN Latar Belakang Tokoh Matlamat Terapi Konsep Utama Terapi Proses Terapi 193 193 195 198 200 201 202 202 205 205 212 213 214 216 218 219 219 220 223 223 223 226 227 230 231 244 249 249 250 253 253 254 255 264 viii .

Terapi Psikoanalitik Teknik Peranan Kaunselor dan Klien Sumbangan dan Limitasi Rumusan Ringkasan Psikologi Kognitif Ad-Din BAB 14: TERAPI RINGKAS PENYELESAIAN MASALAH BERFOKUS Latar Belakang Tokoh Matlamat Terapi Prinsip­ -prinsip Terapi Penyelesaian Masalah Berfokus Peranan Kaunselor Teknik Aplikasi Terapi Ringkas Penyelesaian Masalah Berfokus dalam Kaunseling Aplikasi Terapi Ringkas Penyelesaian Masalah Berfokus dalam Kaunseling Silang Budaya Kekuatan Limitasi Rumusan BAB 15: TERAPI NARATIF Latar Belakang Tokoh Andaian Asas Terapi Terhadap Kejadian Manusia Matlamat Terapeutik Proses Terapeutik Peranan Ahli Terapi Teknik Kekuatan BAB 16: TERAPI KELUARGA Pengenalan Sejarah Terapi Latar Belakang Tokoh Matlamat Terapi Penyelidikan dalam Terapi Keluarga Perkembangan Kitaran Kehidupan Keluarga Limitasi Terapi 267 271 272 273 273 277 277 278 278 279 280 283 283 283 283 284 285 285 286 287 288 288 289 289 291 292 292 293 296 296 296 297 ix .

Teori Kaunseling dan Psikoterapi Terapi Keluarga Struktural Terapi Keluarga Strategik Teori Conjoint Rumusan BAB 17: TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA Pengenalan Teori Tret dan Faktor Teori Ginzberg Teori Perkembangan Kerjaya Super Teori Keperluan / Teori Anne Roe Teori Hoppock Teori Kognitif dan Pembelajaran Sosial Teori Tingkah Laku GLOSARI BIBLIOGRAFI INDEKS SUBJEK INDEKS NAMA 299 303 306 308 309 309 309 310 310 311 312 312 314 317 331 345 349 x .

Kaunselor juga dapat memberi fokus tentang perkara yang dilakukannya terhadap kliennya melalui penggunaan teori. Impak kepada cabaran ini ialah kesihatan mental dan kehidupan manusia menjadi tidak berarah. Kaunseling yang berkesan ialah kaunseling yang bersandarkan teori kerana ia dapat memberi keyakinan dan hala tuju kepada kaunselor dalam menjalankan tugasnya. Kaunseling pula ialah proses yang bertujuan membantu individu dalam menangani permasalahan yang dihadapi. pengetahuan dan kemahiran teori amat penting untuk dikuasai oleh pengamal­ -pengamal kaunseling. Buku Teori Kaunseling dan Psikoterapi Edisi Ketiga ini mempunyai tiga penambahan bab iaitu bab yang membincangkan pendekatan Terapi Naratif. Terapi Keluarga dan Teori Kerjaya.Prakata anusia menghadapi pelbagai cabaran kesan daripada globalisasi yang melanda seluruh dunia. Justeru. M . Penggunaan teori dalam amalan kaunseling juga akan membantu kaunselor dalam memberi sepenuh perhatian dan tenaga terhadap apa yang difikirkannya menjadi punca masalah yang dialami oleh klien.

kami telah berjaya menyiapkan buku Teori Kaunseling dan Psikoterapi Edisi Ketiga ini untuk rujukan semua terutamanya pelajar dalam bidang kaunseling. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bahagian Penerbitan terutamanya Puan Hariza Yusuf. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan saya panjangkan kepada Naib Canselor. Semoga usaha kami diberkati Allah SWT. Universiti Sains Islam Malaysia. Dr Rushdan Jailani serta Timbalan Dekan. Juga kepada semua yang terlibat dalam menghasilkan buku ini. YBhg Profesor Dato’ Mohamad Muda.Penghargaan engan izin dan petunjuk dari Allah SWT. Dekan. Pusat Inovasi dan Penyelidikan. YBhg Prof. Puan Nuraznita Abdullah dan Puan Muna Hayati Mohd Alwi yang telah banyak membantu dalam menghasilkan buku ini agar ianya menjadi lebih sempurna. Dr Dzulkepli Ghani atas sokongan mereka yang tidak berbelah bagi kepada saya dalam proses penyiapan buku ini. Nilai D . Timbalan Naib Canselor Akademik dan Pengantarabangsaan. terima kasih yang tidak terhingga di atas segala sokongan dan dorongan yang dicurahkan. Universiti Sains Islam. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Profesor Hajah Mustapha. SAPORA SIPON RUHAYA HUSSIN USIM. Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Puan Noor Adibah Mohamad. Puan Khairunnajwa Mohd Tahet. YBhg Dr Musa Ahmad. YBhg Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan.

subtajuk seperti latar belakang pendekatan dan tokoh. Di samping itu. undoing. pembaca turut dipersembahkan dengan subtajuk aplikasi Terapi Psikoanalitik dalam kaunseling dan aplikasi Teori Psikoanalitik dalam kaunseling pelbagai budaya. pendidik sekolah. penarikan. Mekanisme bela diri seperti represi (repression). Bagi setiap teori. Terapi yang membincangkan tentang perasaan rendah diri dan pampasan. Penambahan subtajuk aplikasi terapi dalam kaunseling pelbagai budaya dilakukan dalam setiap teori/pendekatan yang dibincangkan. Pembaca juga akan dimuatkan dengan konsep seperti alam sedar. Id. Buku ini dimulai dengan Teori Psikoanalitik yang diasaskan oleh Sigmund Freud. pentafsiran (interpretation). Ego dan Superego. projeksi (projection). pampasan (compensation). pembentukan reaksi (reaction formation). pensyarah di kolej. analisa penahanan. regresi (regression). intelektualisasi. peranan kaunselor dan klien. subtajuk seperti latar belakang tokoh. Satu konsep yang sangat penting iaitu mekanisme bela diri turut diperkatakan dalam terapi ini. konsep utama terapi. keagresifan. analisa pemindahan. Dalam perbincangan Terapi Psikoanalitik. penyangkalan (denial). prinsip polariti dan prinsip pengulangan aktiviti dibincangkan. tafsir mimpi (dream analysis). maktab dan universiti atau individu yang berminat menambahkan pengetahuan dalam bidang ilmu kaunseling. prasedar dan tidak sedar. penyaluran (displacement). pandangan teori terhadap kejadian manusia. subtajuk seperti teknik. prinsip mengurangkan ketegangan. sublimasi (sublimation). minat untuk bermasyarakat. kelekatan (fixation). Dalam melihat aplikasi terapi dalam amalan kaunseling. konsep utama teori dan matlamat terapi dibincangkan.Pendahuluan uku ini sesuai sebagai rujukan utama kepada ahli psikologi. proses dan teknik seperti perkaitan bebas (free association). pengamal kaunseling. gaya hidup dan kendiri kreatif dibincangkan dalam B . limitasi dan rumusan turut dibincangkan bagi setiap pendekatan yang digunakan. penukaran (conversion) turut dibincangkan. prinsip utama terapi seperti prinsip keseronokan. sumbangan. tingkah laku provokatif. prinsip realiti. identifikasi (identification). pelajar psikologi dan kaunseling di peringkat siswazah dan pascasiswazah. Subtajuk lain ialah seperti matlamat terapi.

Kedudukan anak dalam susunan keluarga merupakan elemen penting dalam Terapi Adlerian. aplikasi Terapi Adler dalam kaunseling. Di samping itu. sumbangan dan limitasi dimuatkan dalam Terapi Adlerian. konsep utama terapi. kebebasan. perkara yang belum atau tidak selesai. kebebasan. pertumbuhan xvi . peranan kaunselor dan klien. proses dan teknik. Subtajuk seperti peranan kaunselor dan klien. Di samping itu. perasaan rendah diri dan pampasan. Terapi Adlerian juga akan memperkatakan mengenai latar belakang tokoh. kendiri kreatif dan susunan kelahiran (gugusan keluarga). catastrophy. matlamat terapi. di sini dan kini (here and now). minat untuk bermasyarakat. pandangan terapi terhadap kejadian manusia. kesedaran diri dan tanggungjawab. ketulenan turut diperkatakan dalam bab ini. Terapi yang popular diamalkan dalam bidang kaunseling iaitu Terapi Pemusatan Insan dibincangkan dalam bab empat buku ini. latar belakang tokoh Kewujudan seperti Rollo May dan Victor Frankl menambahkan lagi pengetahuan pembaca mengenai terapi ini. Ia akan dibincangkan dalam bahagian susunan keluarga. Konsep utama terapi seperti pandangan Terapi Kewujudan terhadap manusia. Konsep asas seperti saat-saat sekarang. sentiasa berkhayal dan berfantasi. konsep utama terapi. konsep kesedaran yang luas. aplikasi Terapi Kewujudan dalam kaunseling serta aplikasi terapi dalam kaunseling pelbagai budaya serta sumbangan dan limitasi menjadikan perbincangan terapi ini sesuatu yang menarik. aplikasi Terapi Adler dalam kaunseling pelbagai budaya. pengasas terapi ini menjadikan buku ini bertambah menarik di mana konsep utama terapi. pandangan terapi terhadap kejadian manusia. berusaha ke arah superioti. sumbangan dan limitasi dibincangkan. Teknik hasrat paradoks dan de-reflection adalah antara dua teknik yang penting dalam terapi ini. kesedaran diri dan tanggungjawab beserta matlamat terapi dipaparkan kepada pembaca. ‘scape goat’. gaya hidup. empati. aplikasi Terapi Pemusatan insan dalam kaunseling pelbagai budaya serta sumbangan dan limitasi merupakan subtajuk yang mengakhiri bab mengenai terapi yang popular ini. proses dan teknik. Konsep utama terapi yang dibincangkan ialah fictional finalism (ketentuan yang diada-adakan). matlamat terapi proses dan teknik. Latar belakang Frederick Perls. matlamat terapi. Peranan kaunselor dan klien.Teori Kaunseling dan Psikoterapi bab seterusnya iaitu Terapi Adlerian. Pembaca juga dimuatkan dengan Terapi Kewujudan yang membincangkan tentang penciptaan makna dan kecemasan. Pendahuluan buku ini juga turut memuatkan mengenai Terapi Gestalt yang membincangkan mengenai manusia sebagai satu organisma yang bersepadu atau saling berhubungkait di antara satu sama lain. peranan kaunselor dan klien. Bab ini membincangkan mengenai Terapi Pemusatan Insan beserta latar belakang tokoh. penciptaan makna dan kecemasan. aplikasi Terapi Pemusatan Insan dalam kaunseling. penerimaan positif tanpa syarat. Konsep-konsep penting seperti kongruen.

kanak-kanak bebas. Making The Round. ego stat kanakkanak. Terapi seterusnya yang dibincangkan ialah Terapi Analisis Transaksional. Konsep utama terapi seperti pandangan Analisis Transaksional terhadap sifat manusia. personaliti. Dreamwork turut dimuatkan. perbezaan (discrimination). teori kognitif sosial. pelaziman operan. kanak-kanak patuh dan kanak-kanak menentang. matlamat terapi. matlamat kaunseling peranan kaunselor dan klien dimuatkan. imaginal flooding. saya ada satu rahsia. Di samping itu. aplikasi Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku dalam kaunseling. perubahan bahasa. “top dog-under dog”. Konsep seperti pelaziman klasik. aplikasi Terapi Realiti dalam kaunseling dan aplikasi Terapi Realiti dalam kaunseling silang budaya. konsep utama terapi. subtajuk seperti latar belakang tokoh dan konsep utama terapi dibincangkan. rasa malu yang teramat. permainan raptai. cognitive behavioral (tingkah laku kognitif) dibincangkan. proses dan teknik. ciri-ciri ibu bapa pengasih. Dalam membincangkan Terapi Analisis Transaksional. Bab ini diakhiri dengan subtajuk aplikasi Terapi Gestalt dalam amalan kaunseling dan aplikasi Terapi Gestalt dalam kaunseling pelbagai budaya Bab enam membincangkan Terapi Realiti termasuk latar belakang tokoh. ciri-ciri ego stat dewasa. peranan kaunselor dan klien dalam Terapi Realiti. transaksi dan transaksi sejajar dibincangkan. modeling. sumbangan dan limitasi Terapi Tingkah Laku dibincangkan dalam Terapi Realiti. bermain dengan projeksi. Subtajuk seperti latar belakang tokoh. subtajuk mengenai sumbangan dan limitasi serta konsep asas seperti mengapa dan bagaimana gangguan berlaku. pembentukan (shaping). matlamat. Teknik seperti kerusi kosong/ permainan berdailog. systematic desensitization. merendah diri yang teramat serta peranan kaunselor dan klien turut dibincangkan dalam bab ini. pembelajaran melalui pemerhatian (observational learning). penghapusan (extinction). pelaziman operan yang memberi fokus kepada tingkah laku yang nyata serta tindakan yang dapat diterima secara terus menjadi antara fokus perbincangan dalam bab tujuh iaitu mengenai Terapi Tingkah Laku. arahan. membuat kesimpulan (generalization). Jenis-jenis strok xvii . Teknik seperti pelaziman klasik. aplikasi Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku dalam kaunseling pelbagai budaya. in vivo. konsep utama terapi. terlalu menuntut. kekalkan dengan satu perasaan. Di samping itu. permainan melebih-lebih. proses dan teknik. peneguhan (reinforcement).Pendahuluan dan kematangan turut dimuatkan dalam bab ini. Terapi Rasional Emotif Tingkah Laku memuatkan subtajuk latar belakang tokoh. ciri-ciri ibu bapa kritikal. profesor kecil. Pembaca juga didedahkan mengenai subtajuk seperti aplikasi Terapi Tingkah Laku dalam kaunseling dan sumbangan dan limitasi Terapi Tingkah Laku. peranan kaunselor dan klien. konsep utama. ciri-ciri kepercayaan yang tidak rasional.

Dalam terapi ini subtajuk seperti latar belakang tokoh. Teknik seperti Soalan Berdaya Tindak (Coping Questions). takwa. proses dan teknik. Bab ini turut membincangkan mengenai pandangan Islam terhadap kejadian manusia dan perbandingan di antara teori kaunseling dan psikoterapi Barat dengan Islam. peringkat perincian strategi. sumbangan dan limitasi pendekatan. fatamorgana. teknik penghayatan pengetahuan. pengenalpastian masalah. teknik penajaman kalbu dan latihan pengulangan kata-kata mulia turut diperkatakan dalam terapi ini. teknik anjakan mudah atau anjakan konseptual merupakan teknik dalam pendekatan Psikologi Kognitif Ad-Din. Bab ini diakhiri dengan subtajuk peranan kaunselor. peringkat intervensi takwa. personifikasi. nasihat yang baik. matlamat dan kaunseling dan psikoterapi menurut pandangan Islam. persediaan (bayan). Teknik seperti penghapusan. Peringkat-peringkat dalam pendekatan Islam dalam kaunseling dan psikoterapi iaitu berkenalan (Taaruf). strok bersyarat. imageri. mengingati dan bertaqwa kepada Allah SWT.Teori Kaunseling dan Psikoterapi seperti strok positif. Terapi Morita. Soalan Berskala xviii . tanggungjawab manusia sebagai Khalifah. strok plastik. berdoa. teknik kawalan ke hadapan. Bab 11 ialah berkaitan Teori eklektik (pendekatan Konstruktivist dan Integrasi) yang juga membincangkan subtajuk seperti latar belakang tokoh dan konsep utama terapi. teknik menggunakan kebijaksanaan akal. teknik kaunseling dan psikoterapi menurut pandangan islam hikmah. penyerahan diri kepada Allah SWT. Tajuk seterusnya ialah Terapi Asia yang turut membincangkan latar belakang terapi. adab dalam proses kaunseling dan psikoterapi menurut pandangan Islam. peranan klien aplikasi terapi dalam kaunseling. matlamat terapi. peranan kaunselor dan klien beserta sumbangan dan limitasi. Al-Ruh. Teknik seperti penyampaian pengetahuan. sumbangan dan limitasi terapi turut dimuatkan. penamatan perhubungan sesi kaunseling. kognitif Interpersonal. matlamat terapi dan konsep utama terapi dibincangkan dalam bab seterusnya. Soalan Mencari Pengecualian (Exception Seeking Question). proses dan teknik. perbincangan yang baik. mengerjakan solat. peranan kaunselor dan klien. psikoterapi Naikan. Pendekatan Psikologi Kognitif Ad-Din dan subtajuk seperti latar belakang tokoh. Bab 12 ialah mengenai pendekatan Islam dalam kaunseling dan psikoterapi. Bab 14 buku ini mengenai Terapi Ringkas Penyelesaian Masalah Berfokus. perlakuan baru dan kesyukuran. Hatha Yoga. teknik langkah bersistem imejan rasional dan emosi. teknik pelbagai tugas (Multitasking). perumpamaan. taubat. strok kebiasaan menjadikan perbincangan Terapi Analisis Transaksional lebih menarik. konsep utama terapi meditasi. pentafsiran ke atas penceritaan. pemindahan pembelajaran. matlamat terapi dan teknik dimuatkan. mendekati dan mengenali Allah SWT. Al-Nafs Al-Qalb. Konsep-konsep asas terapi seperti pendekatan psikologi kognitif Al-Din ke atas kejadian manusia. peringkat tindakan. penerangan tentang konsep nafs dan kaitannya dengan kalbu dan akal manusia. peringkat intervensi takwa inisiatif. strok negatif. proses terapi dan teknik dibincangkan dalam bab 13.

Teori Ginzberg. Teori Hoppock. Teori Kognitif dan Pembelajaran Sosial dan Teori Tingkah Laku. Aplikasi Terapi Ringkas Penyelesaian Masalah Berfokus dalam kaunseling dan limitasinya turut dimuatkan dalam bab ini. Teori Keperluan/Anne Roe. peranan ahli terapi. Teori yang dibincangkan ialah Teori Tret. Implikasi Teori Kerjaya terhadap sesi kaunseling juga dibincangkan. Terapi yang diasaskan oleh Michael White ini dibincangkan dari segi andaian asas terapi terhadap kejadian manusia. Di bawah terapi keluarga. Terapi Keluarga Strategik dan Terapi Conjoint dilihat dari sudut andaian asas terapi terhadap kejadian manusia. xix . matlamat terapeutik dan proses terapeutik Terapi keluarga adalah terapi yang akan dibincangkan dalam bab 16. teknik dan kekuatan terapi. matlamat terapeutik. Bab terakhir dalam buku Teori Kaunseling dan Psikoterapi edisi ketiga ini ialah mengenai Teori Kerjaya. proses terapeutik. Terapi Keluarga Struktural Minuchin. Bab seterusnya iaitu bab 15 membincangkan mengenai Terapi Naratif.Pendahuluan (Scaling Question) dibincangkan. Teori Perkembangan Kerjaya Super.

Glosari Alam Prasedar: Tahap antara sedar dan tidak sedar. Berusaha ke arah Superioti: Manusia akan sentiasa berusaha untuk menjadi ke arah nirwana kendirinya yang subjektifnya. Analisa Penahanan: Penahanan dilihat sebagai dinamika alam tidak sedar yang cuba melindungi daripada menjadi sedar akan dorongan dan perasaannya yang tertindas. Analisis Berstuktur: Melibatkan stuktur personaliti individu iaitu ego stat (personaliti kecil) Ibu Bapa. seseorang individu sememangnya tidak sedar langsung apa yang berlaku di sekelilingnya. Penafian ini dilakukan dengan memprojeksikan sifat-sifat atau ciri-ciri tersebut kepada orang lain. Alam Sedar: Merangkumi perkara-perkara yang kita sedari pada satu masa tertentu. . Catastrophy: Kebimbangan yang melampau tentang masa akan datang. Alam Tidak Sedar: Pada tahap ini. Ia berfungsi untuk mengetahui lebih mendalam dan terperinci mengenai perasaan. Selagi penahanan ini tidak diatasi maka selama itulah klien akan mengalami kerisauan dan permasalahan. Bermain dengan Projeksi: Projeksi merupakan salah satu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh hampir setiap orang bagi menafikan sifat-sifat yang tidak disukainya dalam dirinya. Manusia sesungguhnya tidak sedar dan tidak mengetahui apa yang berlaku di sekelilingnya kecuali ia diberi perhatian secara sedar kepada apa yang berlaku. sikap dan tingkah laku individu. Dewasa dan Kanak-kanak.

dan dapat melihat hubungannya dengan alam persekitarannya. atau ‘masa akan datang’. Ego bertindak berdasarkan prinsip realiti. Ego Stat Ibu Bapa: Ego stat Ibu Bapa terjalin daripada pengumpulan sikap dan perlakuan yang diterima daripada ibu bapa sejak kecil lagi. Ia menyimpan segala pengalaman yang dialami sejak kecil yang diperolehi daripada ibu bapa dan dijadikan teladan sehingga dewasa seperti tingkah laku. Ia bertindak sebagai kuasa eksekutif bagi mengawal personaliti seseorang dan sebagai pengawal kepada jenis-jenis tindakan yang sesuai dengan persekitaran. ‘bila’. ‘masa lepas’ . sikap terhadap diri dan orang lain. Ego Stat Dewasa: Ego stat Dewasa adalah merupakan bahagian yang berfikir. Dewasa dan Kanak-Kanak. yang mengetahui ia wujud. Perbincangan di sini dan kini bertumpu kepada isu ‘bagaimana’ dan ‘sekarang’. Egogram: Egogram ialah sejenis graf analisa transaksional yang mewakili kadar penggunaan ketiga-tiga ego stat dalam pembentukan personaliti individu Ego Stat: Ego Stat ialah gabungan fikiran dan perasaan yang selaras dengan tingkah laku yang ditunjukkan. Tingkah laku seseorang ditunjukkan melalui tiga ego stat iaitu Ibu Bapa. Ia hadir dalam diri setiap individu tanpa mengira umur. dan tabiat serta cara berkomunikasi sehari-hari. Ego: Komponen ego merupakan tenaga jiwa yang berasal dari id. Dialog-Diri Bertenaga: Klien akan merakamkan irrational-beliefs ke dalam pita rakaman dan berhujah mengenainya dengan kuat dalam pita tersebut. 318 .Teori Kaunseling dan Psikoterapi Dasein: Makhluk yang wujud. bukannya isu-isu yang berkaitan dengan ‘mengapa’. Di sini dan kini (Here and now): Memberikan penekanan kepada apa yang dirasai pada masa kini dan pada ketika ini. menyelesaikan masalah-masalah mencari sebab-musabab satu-satu perkara itu dan membuat keputusan yang objektif dan rasional.

maksud dan pemerhatian diri yang keterlaluan yang dilayan dengan teknik kewujudan. Gerakan Pantulan: Tindak balas ini wujud semenjak manusia dilahirkan. Matlamat asasnya adalah untuk memuaskan nafsu naluri semata-mata. memberi bimbingan dengan lemah-lembut. Ibu Bapa Pengasih: Ibu Bapa Pengasih ialah bahagian yang menujukkan kasih sayang.Glosari Ego Stat Kanak-Kanak: Ego stat ini mengandungi emosi. Kaunselor cuba masuk ke dalam ruang rujuk klien. menggunakan kuasa. Ibu Bapa Kritikal: Ibu Bapa kritikal ialah bahagian yang selalu menegur. membuat penilaian. dilihat. membetulkan. menolong. perasaan dan perlakuannya seperti yang dialami. memberi nasihat. Hasrat Paradoks: Menumpukan kepada tanda perhatian. mengawal dan memikul tanggungjawab. penafsiran. Ia berkaitan dengan tindakan yang tidak disengajakan dan berhubung dengan sistem saraf. Fictional Finalism (Ketentuan Yang Diada-adakan): Kehidupan individu selalunya ditentukan oleh idea-idea yang diada-adakan atau berbentuk fiksyen yang sebenarnya tidak wujud di dalam realiti atau alam nyata. kerdipan mata. Ia juga berfungsi membantu dalam membina perhubungan yang sihat dan bermakna. Empati: Empati adalah kebolehan untuk merasa dan mengenalpasti perasaan orang lain dan kemampuan memberitahunya kepada klien daripada sudut pandangan kaunselor. mengambil berat dan berhubung dengan orang lain dengan perasaan faham. Id: Id adalah merupakan dorongan naluri yang berkaitan dengan prinsip keseronokan tanpa mempedulikan tentang realiti dan pertimbangan dari segi moral dan logikal. Contohnya. menuduh. pengalaman. menguap. bersin. 319 . Helah Bela Diri: Proses psikologi yang bertujuan untuk mengurangkan penderitaan ego yang tidak dapat mengawal id dengan baik dan membantu ego mempertahankan dirinya dari desakan dan dorongan yang kuat dari id. didengar dan difahami sejak kecil lagi. menggigil dan sebagainya.

Teori Kaunseling dan Psikoterapi Identifikasi (identification): Identifikasi digunakan bagi individu untuk membuat penyesuaian dengan menyifatkan dirinya seperti orang lain yang mempunyai kebolehan. kaunselor akan menggunakan cerita-cerita yang lucu. Kanak-kanak Menentang: Kanak-kanak yang suka melawan kehendak orang lain kerana mahu mempertahankan diri atau kepercayaannya. Imaginal flooding: Klien didedahkan dengan imej mental berkaitan dengan ketakutan atau kebimbangan tersebut sehingga ketakutan atau kebimbangan akan berkurangan sedikit demi sedikit. Interograsi: Kaunselor akan membuat penerokaan dengan betul-betul bersama klien berkaitan dengan ego stat Dewasa bagi mendapatkan respon dewasa daripada klien. Bentuk cerita yang lucu ini dilakukan ketika perbualan kaunselor dan klien pada tahap ego Dewasa dan ego Kanak-kanak. ketakutan dan kemarahan. ngeri. 320 . kreatif dan menjadi keuntungan kepada satu organisasi kerana kejujuran interaksinya. Kanak-kanak Bebas: Kanak-kanak Bebas (natural atau free child) melakukan satu dengan spontan mengikut perasaan dan kehendak hati. pencapaian dan status yang lebih baik darinya. Intelektualisasi: Menggunakan perkataan-perkataan yang dilahirkan oleh pemikiran yang logik. kesedihan dan kehampaan secara tepat. Imageri Rasional-Emotif: Klien akan membuat imaginasi kepada satu perkara yang sangat buruk yang boleh berlaku ke atas dirinya seperti membayangkan perasaan kemurungan. bukannya melalui perasaan dalam usaha menghilangkan perasaan yang menyakitkan. Ilustrasi: Dalam teknik ini. Dalam penerokaan ini kaunselor akan menggunakan kaedah menyoal dengan soalan-soalan terbuka. Selepas itu klien akan berusaha untuk merasai kekecewaan. tanpa berfikir terlebih dahulu. Pada bahagian ini juga berlakunya punca sifat ingin tahu.

321 . Contohnya jika kaunselor merasa marah terhadap cara klien berkomunikasi tetapi dia menyembunyikannya. berpura-pura dan mengelak. kerap meminta maaf dan selalu berasa bersalah. terus merasai dan terus mengalaminya. meradang atau menarik tangan ibunya. Kaunselor juga boleh menggunakan cemuhan-cemuhan dan kritikan yang boleh memeranjatkan klien di dalam usaha untuk mencabar tingkah laku yang tidak realistik. menyembunyikan motif atau bertindak dengan agenda yang tersembunyi. Konfrontasi: Kaunselor akan berhadapan atau mencabar klien tanpa membenarkan klien memberikan alasan-alasan tertentu. Di saat inilah kaunselor perlu menggalakkan kliennya untuk terus meneroka perasaan yang menyakitinya. Kekalkan dengan Satu Perasaan: Apabila seseorang klien melahirkan satu perasaan yang menyakitkan dirinya maka dia kelihatan akan cuba lari dari perasaan itu. seseorang kanak-kanak tidak dapat mengikut ibunya ke kedai maka dia akan meraung. Situasi ini dapat memberikan respon kepada klien memikirkan tentang dirinya secara realistik. Ketulenan: Ketulenan adalah kebolehan untuk menjadi sejati dan benar dengan orang lain. Ini bermakna kaunselor akan melihat satu situasi dari sudut yang melucukan dengan tujuan untuk meringankan tekanan atau bebanan. Adalah menjadi satu dilema untuk menjadi kongruen kerana ia kadang-kala bercanggah dengan sikap tidak menghukum.Glosari Kanak-kanak Patuh: Kanak-kanak yang mengikut kata dan arahan serta takut membuat tindakan sendiri. Kelucuan: Kaunselor akan bersikap lucu dan tidak terlalu serius. Kongruen: Kongruen memerlukan kaunselor bersifat telus terhadap klien. Keagresifan: Satu tindakan bagi mengeluarkan. Ia bersifat bertanggungjawab. Misalnya. mencederakan atau merosakkan puncapunca ancaman atau kekecewaan. ini menyebabkan berlakunya ketidakkongruenan. Kerusi Kosong/Permainan Berdailog: Terapi Gestalt membuat andaian bahawa setiap konflik yang wujud di dalam diri seseorang individu itu adalah hasil daripada pertikaian di antara Top Dog dengan Under Dog -dua bentuk fungsi yang wujud dalam personaliti. Kaunselor tidak menyelewengkan komunikasi.

Untuk menyemak persepsi kaunselor merangka apa yang dia dengar dan dipersepsikan ke dalam persepsi tentatif. Membuat Kesimpulan (Generalization): Apabila satu tingkah laku diberi peneguhan. Mendengar untuk Merasa: Komunikasi yang berkesan melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap dunia seseorang dan menyatakan kefahaman itu kepada klien. ini akan menyebabkan wujudnya kesimpulan ke atas tingkah laku lain dengan menggunakan rangsangan yang sama. Memperjelaskan: Teknik ini digunakan oleh kaunselor untuk memperjelaskan tentang ego dewasa klien bagi mewujudkan kesedaran klien melalui permainan supaya ego ibu bapa dan kanak-kanak dapat diseimbangkan pada tahap ego dewasa. Menghormati: Menghormati adalah kemahiran interpersonal yang menunjukkan penghargaan tentang keunikan orang lain. Sekiranya perlu perjanjian itu boleh dilakukan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh klien. dirasakan dan untuk menyemak persepsi. Maklum Balas: Sewaktu temu bual kaunseling maklum balas menyediakan peluang untuk kaunselor berkongsi apa yang difikirkan.Teori Kaunseling dan Psikoterapi Konsep kesedaran yang luas: Konsep ini mengutamakan kesedaran yang luas tentang apa yang difikirkan dan dialami. toleransi terhadap perbezaan atau kelainan serta kemahuan dan keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain secara sama rata. Kontrak (Perjanjian): Kaunselor dan klien perlu membuat perjanjian. Membina Kenyataan Bersungguh: Klien ditunjukkan bagaimana untuk membina kenyataan diri yang realistik dan rasional. Klien juga diajar bagaimana untuk menyemaikan kenyataan bersungguh ke dalam fikiran dan jiwanya sehingga dia yakin dan percaya dengan bersungguh-sungguh. Menghilangkan Rasa Malu: Teknik ini menggalakkan klien tampil di khalayak ramai dan dengan berhatihati melakukan satu tingkah laku yang dianggap ‘leceh’ atau ‘bodoh’ dan ‘memalukan’. 322 .

Modeling: Modeling adalah satu teknik terapeutik yang berlaku apabila klien memerhatikan tingkah laku orang lain dan meniru tingkah laku tersebut. membuat kesimpulan dan pembezaan akan wujud bersama. penghapusan. akan berlaku perubahan atau pergerakan secara beransur-ansur daripada tingkah laku asal kepada tingkah laku yang diberi peneguhan.Glosari Mengumpul Setem: Konsep ini membawa maksud bahawa seseorang individu itu ada menyimpan perasaan positif dan perasaan negatif. Penarikan: Satu proses yang mana seseorang individu secara sengaja menarik diri dari satu situasi yang kurang menyeronokkan. 323 . Pampasan (Compensation): Satu usaha untuk mengimbangi satu kelemahan yang ada pada diri seseorang individu. Peneguhan Positif: Satu proses keadaan positif yang sekaligus memberikan konsekuan yang positif. tingkah laku tersebut akan meningkat dan berulang apabila diberi peneguhan. Pembezaan (Discrimination): Keupayaan untuk bertindak balas terhadap situasi yang berbeza bergantung kepada ransangan atau keadaan yang disifatkan penting oleh indidvidu. peneguhan. Dalam membentuk tingkah laku. Pembentukan (Shaping): Apabila terapis membentuk tingkah laku klien. Pembentukan Reaksi (Reaction Formation): Bentuk helah bela diri ini adalah untuk mempertahankan diri dari satu ancaman dengan memperlihatkan reaksi yang bertentangan dengan bentuk ancaman. Peneguhan Negatif: Satu proses penyingkiran dan pengelakan yang akan menyebabkan tingkah laku negatif tersebut berulang apabila menerima peneguhan yang negatif. Misalnya jika individu tidak pandai dalam akademik mungkin individu tersebut akan berusaha menjadi mekanik yang berjaya. Parafrasa: Parafrasa bermaksud mengatakan dengan perkataan sendiri apa yang telah dikatakan oleh klien. Apabila tingkah laku diikuti oleh keadaan positif.

Teori Kaunseling dan Psikoterapi Penerangan: Teknik ini digunakan oleh kaunselor untuk melihat mengapa tingkah laku klien itu berlaku. saya bertanggungjawab pada anda’. Tujuannya ialah memahami dari konteks bagaimana cara berfikir klien dan perasaannya terhadap satu masalah. Perbuatan ini hanya efektif sekiranya tahap ego klien dalam keadaan stabil. Penerimaan yang Mesra: Teknik ini merupakan keupayaan untuk bersifat terbuka. Situasi ini akan menyebabkan tingkah laku tersebut dihentikan. Penjelasan: Penjelasan maksudnya bertanya soalan untuk mendapat penjelasan agar kaunselor boleh memahami kenyataan-kenyataan yang kabur. Pentafsiran (Interpretation): Pentafsiran ialah prosedur asas yang digunakan untuk menganalisis perkaitan bebas. Penerimaan Positif Tanpa Syarat: Menerima klien tanpa menilai tingkah laku. rasa marah terhadap ketua disalurkan oleh seseorang individu kepada anak isterinya di rumah. peramah. penahanan dan pemindahan. 324 . keterbukaan dan kesudiaan untuk mendengar. Penyaluran (Displacement): Mekanisma untuk melepaskan desakan-desakan kepada sasaran lain yang lebih selamat. mimpi. Penghapusan (Extinction): Penghapusan merupakan satu proses yang tidak wujudnya peneguh (reinforcer). Misalnya. Kaunselor akan cuba menunjukkan perbuatan tersebut kepada klien. Sikap penerimaan tanpa syarat kaunselor perlu ditunjukkan melalui perbuatan lisan. Pengesahan: Teknik ini digunakan apabila tingkah laku yang telah diubahsuai muncul lagi. peristiwa atau perasaan klien sama ada baik atau jahat. Penyangkalan (Denial): Mekanisma bela diri ini merupakan penafian atau penolakan akan wujudnya realiti. Penglibatan: Kaunselor akan melibatkan diri secara langsung dengan menggunakan katakata seperti ‘saya mementingkan anda. dan menerima menggunakan komunikasi bukan lisan yang boleh menyampaikan isyarat-isyarat kongruen.

Prinsip Realiti: Manusia terpaksa menyesuaikan tingkah lakunya dengan melihat kepada batasan realiti. Tafsiran yang dibuat itu kemudiannya dimasukkan ke dalam skrip hidup seseorang dan digunakan berulangkali dalam hubungan interaksi. maka prinsip ini telah menjelaskan bagaimana cara manusia menangani konflik tersebut. bukan hanya bertindak secara mengikut rasa hati sahaja. Prinsip Keseronokan: Segala tingkah laku atau tindakan manusia adalah didorong oleh kehendak untuk memperoleh keseronokan dan berusaha mengelak daripada pengalaman yang menyakitkan. Rendah diri ini mendorong individu tersebut berusaha untuk mengatasinya agar dia mencapai rasa superioti dan kesempurnaan. Permainan Hidup: Permainan hidup ini wujud berdasarkan tafsiran-tafsiran yang dibuat mengenai mesej-mesej yang diterima sejak kecil serta keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan tafsiran tersebut. 325 . Kaedah perkaitan bebas ini digunakan untuk mengingat dan meluahkan emosi yang bersabit dengan keadaan-keadaan traumatik masa lalu. Ini kerana mereka yang memainkan permainan hidup ini merasa dirinya terselamat. Perkaitan Bebas (Free Association): Klien digalakkan meluahkan segala isi hati dan perasaannya yang tidak logik dan tidak rasional. Pengaruh dan peranan persekitaran adalah penting di dalam menentukan tingkah laku manusia. Proses ini dikenali sebagai katarsis. Perkara yang Belum atau Tidak Selesai: Konsep ini mempunyai kaitan rapat dengan hukum perlindungan atau persembunyian diri sebagai satu situasi yang akan memberikan pengertian kepada bahagian-bahagian yang dipersepsikan oleh individu tersebut.Glosari Perasaan Rendah Diri (Inferior) dan Pampasan: Setiap orang dilahirkan dengan kekurangan-kekurangan tertentu yang membawa kepada perasaan rendah diri. Pertumbuhan dan Kematangan: Konsep ini melihat pertumbuhan dan kematangan sebagai satu proses dalam diri seseorang individu dan bukan satu matlamat yang ingin dituju. Prinsip Mengurangkan Ketegangan: Ketegangan adalah merupakan satu fenomenologi manusia. Oleh itu apabila manusia menghadapi konflik yang melibatkan pemilihan di antara keseronokan dan realiti.

Keadaan ini biasanya akan menghasilkan perasaan takut dan bimbang yang bukan-bukan. Perasaan ini telah wujud sejak kecil di zaman kanak-kanak lagi dan disimpan dan ditambah hinggalah dewasa. orang yang lapar akan membayangkan makanan. Proses Primer: Proses ini merupakan proses psikologi yang bertujuan untuk mengurangkan ketegangan dengan membayangkan objek yang dikehendaki. Konsep ini merupakan sebahagian asas daripada skrip hidup seseorang. benar-salah. Ia mempunyai gerak hati yang tinggi. Jika seseorang kanak-kanak itu mengalami zaman kanak-kanak yang bahagia dan selalu menerima strok yang positif. Rasa Malu yang Teramat: Keadaan ini merujuk kepada kecenderungan untuk merasai malu yang amat mendalam lalu cuba memperbesarkan masalahnya atau dengan melihatnya sedih dan sayu. Misalnya. hidup-mati. eros-thanatos dan lain-lain. Prinsip Pengulangan Aktiviti: Manusia melakukan satu tindakan adalah hasil daripada proses pelaziman dan mereka lebih cenderung mengulangi apa-apa aktiviti untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan. Pengalaman masa kecil akan membentuk posisi hidup seseorang individu itu. maka posisi hidupnya adalah positif dan begitulah sebaliknya.Teori Kaunseling dan Psikoterapi Prinsip Polariti: Manusia menemui dikotomi nilai (kualiti) dalam kehidupannya seharian seperti aspek baik-buruk. Profesor Kecil: Bahagian ego stat Kanak-kanak yang pintar dan berfikir kerana satu keinginan. Raket: Raket ialah perasaan yang tidak selesa yang dirasai selepas sesebuah permainan hidup tamat. kreatif dan juga bijak dalam memutarbelit untuk kepentingan diri sendiri Projeksi (Projection): Satu mekanisma untuk membalik desakan dan keinginan yang tidak diterima oleh seseorang individu kepada orang lain. 326 . Posisi Hidup: Posisi hidup seseorang itu terbentuk sejak dari kecil lagi. orang dahaga akan membayangkan air dan sebagainya.

Oleh itu. Kaunselor akan cuba memberi tumpuan yang spesifik bagi mengembangkan tahap kefahaman klien berkenaan dengan ketiga-tiga egonya. Spesifikasi: Teknik ini digunakan untuk mengenal pasti tahap ego yang mendorong kepada transaksi ego stat Dewasa kaunselor dan ego stat Dewasa klien. Saya Ada Satu Rahsia: Individu berfantasi bahawa dia mempunyai satu rahsia yang tidak mahu diketahui oleh orang lain. Represi (Repression): Represi merupakan mekanisma bela diri yang asas dalam diri seseorang individu. Tingkah laku individu biasanya tidak seiring dengan umurnya.Glosari Regresi (Regression): Mekanisma bela diri ini terdapat dalam diri individu dan digunakan untuk mengelak daripada situasi krisis yang boleh mengancam diri. Andainya rahsia ini dibuka kepada orang lain maka dia perlu membayangkan bagaimana dia akan terasa dan bagaimana orang lain akan bertindak balas terhadapnya. menyakitkan atau menakutkan agar pengalaman dan perasaan tadi tidak akan menimbulkan kebimbangan. barulah ia mendapat pengiktirafan. strok jenis ini tidak elok diamalkan. Manusia sentiasa memerlukan strok dan mereka cuba memperolehinya secara positif atau negatif kerana strok adalah keperluan fizikal dan batin manusia. Strok jenis ini menyebabkan individu itu berasa tidak selesa dan tidak yakin pada dirinya sendiri. Sentiasa Berkhayal dan Berfantasi: Klien akan cuba melindungi masalahnya yang sebenar dengan berkhayal atau berfantasi tentang perkara-perkara yang tidak wujud. Contohnya. Sayalah yang Bertanggungjawab Bagi…: Matlamat teknik ini ialah untuk membantu klien menyedari dan merasai perasaan tertentu. Strok Bersyarat: Strok ini biasanya diberikan dengan syarat individu tersebut melakukan satu. isteri yang dimarahi oleh suami akan menangis seperti kanak-kanak. 327 . Strok: Satu unit penghargaan atau pengiktirafan yang boleh berbentuk lisan dan bukan lisan. Ianya berlaku secara tidak sedar iaitu menyingkirkan pengalamanpengalaman dan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan.

senyum. mencemuh. memberi salam dan bertanya khabar. Tafsir Mimpi (Dream Analysis): Analisis mimpi digunakan untuk mendedahkan bahan-bahan tidak sedar klien dan memberi celik akal klien untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan. Antara strok negatif ialah ditengking. bermasam muka dan sebagainya. Contohnya mengucapkan selamat pagi. membelai. memberi hormat. memperli. Superego berfungsi sebagai hakim bagi menentukan ganjaran dan dendam. memberi hadiah. Mendengar dengan teliti. positif dan boleh diterima oleh masyarakat sekitarnya. 328 . Sekiranya individu yang menerima pujian tersebut tidak sedar. Fungsi utama superego ialah untuk menyekat desakan-desakan id terutamanya berkaitan dengan seks. Systematic Desensitization: Teknik ini digunakan untuk klien yang mempunyai kebimbangan melampau terhadap satu keadaan. Superego: Superego bertindak untuk menyekat ego daripada mematuhi sebarang kehendak id. Individu tersebut cuba mendapat strok ini supaya mendapat perhatian. Strok Positif: Strok jenis ini diberi secara ikhlas dan jujur. Anda Ok. memberi pujian.Teori Kaunseling dan Psikoterapi Strok Kebiasaan: Strok diberi kerana menjadi kebiasaan dan norma-norma masyarakat membentuk strok sedemikian penting untuk menjalinkan perhubungan antara individu. Strok Negatif: Strok ini biasanya diperolehi apabila individu itu menghendaki strok positif tetapi tidak memperolehinya. Seseorang itu memerlukan strok ini untuk mengembangkan emosi supaya ia mempunyai posisi hidup Saya OK. menganggukkan kepala adalah antara strok positif. individu atau objek yang disifatkan oleh klien sebagai satu yang ditakuti. maka ia menjadi strok positif tetapi jika sebaliknya individu itu akan merasa tidak mempunyai harga diri. Strok Plastik: Ia merupakan pujian yang diberi secara melampau atau berlebih-lebih dan biasanya orang yang memberi strok itu tidak jujur kerana mengandungi maksud tertentu di sebalik pujian tersebut. Sublimasi (Sublimation): Mekanisma bela diri ini adalah untuk melepaskan tenaga agresif dalam diri individu dalam bentuk yang paling baik.

329 . dia telah memberikan rangsangan dan mengharapkan respon daripada individu tersebut. tidak timbul konflik hasil interaksi tersebut. Transaksi Angular: Transaksi jenis ini melibatkan maksud sebenar yang tidak disampaikan secara langsung dan berterus-terang. Transaksi Bersilang: Transaksi jenis ini menyebabkan komunikasi antara individu bermasalah dan akhirnya terhenti kerana respon yang diterima adalah tidak sama seperti yang diharapkan. Apabila seseorang individu itu berhubungan dengan orang lain. Secara luarannya. transaksi ini berbentuk sejajar tetapi jika diteliti ia mengandungi mesej yang sebaliknya dan boleh melukakan hati orang yang mendengarnya. Transaksi: Transaksi adalah unit asas dalam komunikasi yang melibatkan sekurangkurangnya dua orang. air muka atau nada penyampai atau penerima. Jika maksud perbualan itu diketahui oleh individu yang memberi respon. Transaksi Berlapis: Transaksi jenis ini agak rumit kerana individu melibatkan lebih daripada dua ego stat. terdapat tiga ego stat yang terlibat. Ia melibatkan empat ego stat iaitu dua di paras lisan dan dua di paras psikologikal. Pada asasnya. Dalam transaksi ini. Individu menggunakannya untuk mencemuh. Transaksi jenis ini membolehkan komunikasi dibuat secara terbuka dan berterusan. seseorang individu itu akan menerima respon daripada ego stat yang sama seperti mana yang mereka kehendaki. mengusik atau menyindir individu lain. akan timbul masalah di dalam interaksi.Glosari Tindak balas: Kaunselor akan meminta kepada klien untuk melihat tingkah lakunya sebagai satu cara untuk klien menerima satu tanggungjawab. Kadang kala perkataan yang diungkapkan bercanggah dengan gerak-geri. Kaunselor akan bertanya kepada klien sama ada tindakan itu sesuai dengan klien dan cara itu berfaedah kepadanya. Transaksi sejajar:Dalam transaksi ini. Dalam hal ini klien hendaklah menentukan sama ada hendak mengubah tingkah lakunya atau sebaliknya. Transaksi Duplex: Transaksi jenis ini adalah transaksi yang tidak jujur. mereka berkomunikasi dengan baik tetapi dari segi psikologikalnya apa yang diperkatakan adalah tidak sama dengan apa yang sebenarnya ingin dimaksudkan. Tujuannya ialah untuk menyangkuk ego stat tertentu dengan membuat sindiran yang halus. Oleh itu.

Teori Kaunseling dan Psikoterapi Top Dog: Merupakan unsur yang menekankan kedudukan autoritarian. Ia mengandungi unsur ibu bapa yang sering mengkritik dan yang selalu menekan perkataan ‘patut’ dan ‘harus’. Under Dog: Unsur yang menyoal mangsa dalam satu keadaan dan kerana peranan yang dimainkannya. tidak berdaya dan lemah. 330 . Undoing: Satu tindakan untuk memperbaiki sesuatu yang telah rosak dengan harapan dapat mengurangkan rasa bersalah. dia sering bersikap membela diri. moralistik. selalu meminta maaf. mendesak dan sebagainya.

H. New York: Capricon. Bem. S. (1972). Adler. Adlerian Psychotherapy. Lahore: International Institute of Islamic Thought. Dlm. Amla HM. A. 28. sunt.Bibliografi Absar Ahmad (1992). (1992). R. Ihya ulumidin..T. (1963). Atkinson. A. The Tradition of Brief Psychotherapy. Understanding Human Nature. Amir Awang.Littlefield Adams. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran. Adler. & Bagarozzi. Zafar Afaq Ansari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur: Victoria Agensi. In Islamic gnostic and philosophical tradition. Islamabad.E. Lahore:Islamic Book Foundation. Zafar Afaq Ansari.L. Atkinson R. A. Social Interest. (1996). (1983). The use of family myths as an aid to strategic therapy. Al-Ghazali. Islamabad. Salleh dan Puteh Muhamed (1992). (1987).MA: Clarke University Press. Psyche. Diterjemahkan oleh Fazalul-Kaim. Cet.. Smith E.. Ihya Ulum ad-Din. Orlando: Harcour Brance and Company. A Challenge in Mankind. Psychologies of 1930. D. Abu Hamid (1981). Adler. Anderson. 5.N. (1959). Ouranic Concepts of Human Psyche. Teori dan Amalan Psikoterapi.137-151. Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri. Individual Psychology In Carl Marchisson (ED). Quranic Concepts of Human Psyche. (1964). Worcester. A. (1930). The Practice and Theory of Individual Psychology. Journal of Family Therapy. Paterson: N. . Journal of Individual Psychology. Quranic Concept of Human Psyche. Ansbacher.A. New York: Premier Books. Asas Bimbingan. S. Abu Hamid (1988).A .J and Hoeksema. Lahore: International Insstitute of Islamic Thought. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.C. 145-154.J.N. Al-Ghazali. D. sunt. Introduction To Psychology. Dlm. 5. Adler. Amjad.. Al-Quran (1987).

Monterey:Brooks/Cole XA. 2. Barnes. (1974). Boston: Allyn and Bacon. D. Bankart. Journal of Family Therapy. E. P. 293-309. (1977). Ego and Status in Psychotherapy. Belkin. D. Transactional Analysis in Psycotherapy. Berg. K. (2007). 735-743. Career education:new approaches to human development. Talking cures: A History of Western and Eastern psychotherapies:Pacific Grove.L. Pub Co (Bloomighton. career counselling and career development (9th ed). (1992). (1956). Games People Play. Therapeutic Psychology. Fundamentals Of Counseling And Psychotherapy. (1982). New York: Norton. (1961). Brown.W. 35-47. Berne. (1998). L. E. 133-143. (1999). On Paradigm’s and Recycled Ideologies.S. Evolving ideas about narrative: re-editing the re-editing of family mythology. 20. Brammer. E. MA: Allyn & Bacon Brown. and Shostrom. (1957). G. C.M. American Journal of psychotherapy.S. & Stadt. (1964). 11. Brown. A compliment template for solution-focussed therapy. J. Crafting the “tag on the shoulder”. Bandura. Mcknight. A. (1997). Transactional Analysis after Barne. (1988). & Miller. D and Screbalus. Working with the problem Drinker: A solution focussed Approach. Bailey. Counseling and Development in Multicultural Society (2ed). New York: Harper College Press.79-103. Cognitive Therapy and Research. Introduction to Counseling. G.Brown Publishers. Presented at the Illinios. J. (1978). Englewood. USA. (1973). American Journal of Family Therapy. E. NJ: Prentice Hall. American Journal of Psychotherapy. Needham Heights. (1990).L.Teori Kaunseling dan Psikoterapi Axelson. Byng-Hall. Transactional Analysis. 12. 27. J. Berne. New York: Grove Press. Berne.A (1993). R. A New and Effective Method of Psychotherapy. I. Campell. Chicage: Guidance and personel Association Convention. Career information. E. Wm. Berne.J. 332 . New York: Grove Press. Applied Group Theory. Introduction To The Counselling Profession.111).

B. (2005). (2009).Bibliografi Capuzzi. & McGoldrick. Beyond Counseling and Therapy. 33. New York: Hall. (1967). D. New York:Wadsworth Publishing. Corey. Corey. Corey. Corey. Counseling applications of RET in a Chinese cultural context. S.G. Carter. Journal of the Korean Academics of Nursing. (3rd ed). (2001).Pub. California: Brook/ Cole Publishing Company. (1990). (1983). Theory and Practice of Group Counseling. G. Theory and Practice of Counseling Psychotherapy. (2009). J. A comparison group study of solution-focussed therapy versus treatment as “usual” for behaviour problems in children. & Gross. M. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy. (1996). (1995).R and Benson.G. G. New York:Wardsworth. Theory and Practice of Group Counseling.J. G (1977). Corey. The effects of solution focused group counseling program for the families with schizophrenias patients. Thomas Brooks/Cole. G. Introduction to the Counseling profesion (5th ed).G. G. Allyn and Bacon. Corey. R. Journal of Social Science Research. MA: Allyn and Bacon Chen. (7th ed). (2005). Theory and Practice of Counselling and Psychotherapy. ACA Ethical Standard and Casebooks. The expanded family life cycle: Individual therapy and social perspectives.(2004). Corcoran. Rinehart and Winston. G.A. Corey. Corey. California: Brooks/Cole Publishing Company. 34. Approach to Counseling and Psychotherapy. California: Brooks/Cole Publishing Company. Needhma Heights. (1988). 69-81. Corey.R. 1155-63. Carkhuff. New York: Wadsworth Publishing. G. Needham Heights. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (8th ed). S. Co. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. C. D. Alexandria VA: American Counselling Associations. 117129. Theory and Practice of Counselling and Psychotheraphy. Chung.13. (2000). MA. B. United States: Thomson Brooks/Cole 333 . A & Yang. (1982).

R. Psychotherapy. L. Current Psychotherapies. Dusay. K. R. In A. R. D and Sperry. (1995). Pastoral Counseling: Theories and Application. D. (2004). Itasca III. R. 32. E. (1979). D. Dinkmeyer.J and Wedding. Corsini. D. A. Englewood Cliffs. Dallos. Current Psychotherapies. (1973). Dryden on Counseling. Sourcebook of family theories and methods: A contextual approach (pp. Theories emerging from family therapy. Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (5th ed). Corsini (ed). F. & S.Teori Kaunseling dan Psikoterapi Corsini. The Practice and Theory of Individual Psychology. (1992). Corsini. and Losoney. R.J. Dinkmeyer. Steinmetz (Eds. A. Dreikus. D. Doherty. Iltasca III.. Ellis.G. Attachment narrative therapy: integrating ideas from narrative and attachment theory in systemic therapy with eating disorders.IL:Peacock Publishers. Burton (eds). Group Counseling:Theory and Practice. Psychodynamics.).. A. Boss. and Baptiste.E Peacock. The Encouragement Book: Becoming A Positive Person. (1984). Dinkmeyer. Peacock Publishers. Iltasca. Dinkmeyer. Ellis. Transactional analysis In R.M (1979). (1976). The Biological Basis of Human Irrationality. Humanistic Psychotherapy: The Rational-Emotive Approach. Keys to solution in brief therapy.. R. Pacific Grove. Schumm. Cristiani.D. 40-66. Illinois: F. London: Whurr Publishers. (1993). 26. Journal of Family Therapy. J. In P. 334 . J and Dusay. New York: McGraw Hill.. Jr.S. W. D. Peacock. Pacific Grove.C. Needham Heights: MA Allyn and Bacon. Current Psychotherapy (5th ed). A. (1980). Current Psychotherapist. Ellis. Doherty. LaRossa. T. Rational-emotive theory. (1991). Journal of Individual Psychology. New York: Brunner/Mazel.W. R. J. (1974). New York: Norton. New York: Plenum. (1989). Dryden. 3rd ed. De Shazer S. and Counseling. J. (1985). Dinkmeyer.NJ: Prentice Hall. Chicago: Alfred Adler Institute. (1979). W. 505-524). 145-168. (1967). (1976). Operational Theories of Personality. W. L. Pacific Grove. D.

A Guide to Rational Living. (1989). S.V. Feist. Frankl. How To Live With A Neurotic. Narrative Therapy.J. Repression. Ellis.: W. 23. (1959). N. Ellis. 335 . Reason and Emotion in Psycotherapy. 14. Narrative therapy: The social construction of preferred realities. Corsini (Ed). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. The Ego and Mechanisms of Defence. Book Company. (1991). New York: International University Press. New York: Norton. Enns. A. (1995). (1923). S. Vol. Existential Psychology for the 21st Century. Freud. G. Gestalt therapy and feminist therapy: A proposed integration. Theories of Personality.V. In R. (1926). J. Beyond the Pleasure Principle. (1962). In Freedman. (1978). Doctor and The Soul.G. S. Hollywood: Wilshire. Readings in Current Personality Theories. Journal of Counseling and Development.W.. (1979).G. (1967). A. New York: Norton.) Vol. A. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.W. Volume 1. (1915). 19). Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. (1996). Itasca: Peacock. R. Freud. C. NJ: Carol Publishing Group. (1936). J. J. Chapter 1 New York: Norton. S. New York: Holt. Standard Edition.Y. Freud. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Issue 1. The social construction of preferred realities. & Combs. Frankl. and Harper. Rhinehart and Winston. Symptoms and Anxiety (Standard Edition. Ee Ah Meng. New York. The Ego and The Id (Standard Edition. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Freud. (1993). (1985).(1961). Secarous. Hollywood: Wilshire Brooks. A. Inhibitions. Norton. S. Revised and Updated. Freud. (1997). Ellis. Toward a Theory of Personality. Vol. & Combs. Ee Ah Meng. Ee Ah Meng.Bibliografi Ellis. Freedman. Freedman. (1987). 66.93-95. Shifting paradigms: From systems to stories. & Combs.

(1986). S. Gerald. George.. 155-243. Gladding. S. B. W. Reality. Gladding. D. (2005).T.Teori Kaunseling dan Psikoterapi Frankl..L and Cristiani. USA: A Simon and Scuster Co. (1965). T. (1984). Columbus: Englewood Giffs. Implications for psychiatry of left and right cerebral specialization. E. Current Psychothraphies (3rd ed). (1974). (1998). (2006). Archives of General Psychiatry.T. Glasser. 336 . Man’s Aearch for Meaning. consequences and theoretical antecedents.. Glasser. (1985). An Introduction to Logotherapy.. (2002). The therapeutic Use of play in counseling: An Overview. Counseling Theory and Practice.C.J. Components.T. Counseling Theories: Essential Concepts and Applications.IL:F. Glasser. Reality Therapy. Corsini (Ed). (pp. Reality Therapy. (1997). Basic Personal Counseling. The Counseling Psychologist. S. (1967). 320-353). New Jersey: Prentice Hall. Galin. (1985). History. J. and Jones G.R. 31. K.and Carter. Upper Saddle. The relationship in counseling and psychotherapy.R. The Control Theory-Reality Therapy Workbook. Gerler. In R. H. New York: Harper and Row. The Elementary School Journal. New York: Harper Collins.T.M. theory and practice (4th ed). Nj: Merill/Prentice Hall. 31. W. George.572-583. (1996). J.J. (1979). Family therapy. Glasser.106-115. Glasser. Gelso. (1962). Itasca.W.V. (1993). New Jersey: Pearson Education. W. S.E. New York: Julian Press. S. Gladding.T. Peacock. Preventing the delusion of uniqueness. Gladding. Gladding. River. Australia : Pearson Education. Jones. J. Control Theory. 35-40. 80. Understanding and Managing Organizational Behavior (3rd ed).W. D and Geldard.L (1995). New York: Pocket Books.A. Counselling A Comprehensive Profesion. Upper Saddle River NJ:Prentice Hall. Counseling: A Comprehensive Profession (3rd ed). R.. Multimodal education on mainstreamed classrooms. Journal of Humanistic Education and Development. Canoge Park CA: Institute for Reality Therapy.

The Professional Counselor. C. (1978).gov.C. C. & Berg.J. (1989).M. Handbook of Industrial Organizational Psychology. 337 . J. New York:Wiley.S. Hansen. H. interpersonal. WP.M. Hall.org/teaching/hatha_yoga.org/videos/html. Haley. (pp 1201-1245). (12 October 2006). Interpretation of the strong interest inventory in E. San Francisco: Jossey Boss.W Newton and Co Inc. Kuala Lumpur: Aras mega (M) Sdn Bhd.catalogs. New York: Allyn and Bacon.K.S. (1976). Solution-focussed couple therapy: Helping clients construct self-fulfilling realities. New York: John Wiley. Haley. Needham Heights. (1999). (1990). G.M Dattilio (Ed). Hazelrigg.G.workmangroup.bn/info_am/kursus-kaunseling_isi_kandung. The practice of vocation assessments by counselling psychologist.htm (12 October 2006). M. An intergrative review and analysis. Case studies in couple and family therapy: Systematic and cognitive perspectives (pp 203-232). In Md Duneette (Ed). Cooper. 36. Apa. litm Ishammuddin Haji Ismail. In F.101.html http://www. http://www. (1960). A Process Guide to Helping. Theory of Personality. Chicago IL: Rand McNally. 223-233. and Lindzey. and Strupp.D. UncommonTherapy. http://www.com/man/successionplanning. Stevic. Hackney WP and Cormier. Rutgers. (1989). I. (12 October 2006). Com/capsules/people/lazarus.M.R. (1976). G. and Lindzey.RW. Henry. http://www. (1987).. Hoyt. New York: W.htm http://www. C.R and Warner. Journal of Counseling Psychology. New York: Guilford Press. Hall. Evaluating the effectiveness of family therapies. Behavenet. MA: Allyn and Bacon.L Campell (Eds). Problem solving therapy. The Counseling Psychology 1994:22:115-128.F. L. (1973). (3rd Ed). Edu/ generated/gsapp.. Panduan asas kaunselor Muslim. Jr and V. http:// www.E Watkins. Hansen.S. (1995). Patient and therapist introject.html . & Borduin. J.. Psychological Bulletin. Theory and Process. 428-442. Role-making processess within complex organizations. (2008).religious-affairs.abhidhyan. Theories of Personality. Schacht TC.Bibliografi Graen.

E. (2002). Psychotherapy..Teori Kaunseling dan Psikoterapi Iveson. Philadelphia: Accelerated Development. URL: http://apt. M. (2000). Kottler. (1992). Ballou (Eds). D’Andrea. (2002). Improving quality in psychotherapy. Ivey. M.VA: American Counselling Association.G.A. 8 vols. Johnson.C (1996).D (1996). Therapeutic Counselling. (1995).Brown & M. 338 .L. In L. Kamus Dwibahasa. Kim. G. Understanding and Managing Organization Behaviour. L. Kazdin. Psychology: An. Lahey. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.H. Washington DC: American Psychological Associations. Doing Good. Advances in Psychiatric Treatment 2002.D and Brown (1986). Use of systematic training for effective parenting (STEP) with elementary school parents.W. Kottler. Jackson. J.B. Boston: Pearson International Edition. Jennifer.B & Simek-Morgan. Bandung: PT Eresco. 33. J. Co.org/cgi/reprint/8/2/149 Ivey. Theories of Counseling & Psychotherapy (6th ed). Koeswara. 12-15.M. (1994). Solution-focused brief therapy.rcpsych. Lazarus. A.E. International Journal of Reality Therapy. ( 1996 ). J. (1988). Kamus Dewan. B.S. A. (2009). Kottler. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. R. New York: McGraw Hill. Alexandria. Introduction.A.C and Brown.A. Teori dan Praktek Kaunseling dan Psikoterapi. Lerner. & Hwang. (1997).225-236. The School Counselor. 8:149-156. K. Iowa: WCB Brown and Benchmark Publishers.8-19). Theories of personlity and psychopathology (pp. and Gareth. A. J.. Finding Your Way As A Counselor. Pubuque. Encyclopedia of Psychology. Passion and Commitment For Helping Others. The effects of internal control and achievement motivation in group counseling based on relaity therapy. The limits of phenomenology: A feminist critique of the humanistic personality theories. C. Multimodal Therapy. A Multicultural Perspective. (2001).20. Brief but Comprehensive Psychotherapy: The Multimodal Way. New York: Springler.L. Lazarus.E (2001). 100-105. USA: Brooks/ Cole Pub. Prentice Hall. New York:Guilford. (1981).

Monk. Minuchin. G. How narrative therapy works. T. Minuchin. 61:199209 Lin.A: South-Western College Publishing. Mahmood Nazar Mohamed. (2001). & Trepper. Kaunseling Dalam Islam. Miller.H. (1997). (1991). (1973). J.H. Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali & Hanit Osman. A. Macchifell. (1984). Goodman. In J. Tafsir Quran Karim. New York: Norton May. Lieberman. (1990). Mahmud Yunus. Narrative therapy in practice (pp. Y. New York: Basic Books. 3-31).S. U. (1958).B. (3rd ed). The Paradox in Psychotherapy. In G. Mohd Salleh Lebar . Psikologi perkembangan dan pendidikan. F. May. The use of structural family therapy in the trearment of intractable dyads. kaplan. Crocket & D. 339 . S. 32. (2001). S. Journal of Individual Psychology. R.Bibliografi Lewis.T. A. (1997). J. McCollum. New York: Haworth Press. Pengantar Psikologi. Jordan. (1953) Man’s Search for Himself. J. (2001) Creating family solutions for substance abuse. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Baker Miller.213-222. Baker.. An Adlerian perspective. Djakarta: P.). Family therapy techniques. 169-184. L. R.19. G.S. Existential Psychotherapy (3rd ed)...C. I. (1974). R. J. London: Sage Publication. CA: Jossey-Bass. Mozdzierz.M.S. M. The application of cognition behavioural therapy to counseling Chinese American. Child Developmnet.(1993). H.S and Fishman. (1981). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. K. Bimbingan dan Kaunseling.J. P. San Francisco. Brief Therapy in Adult psychotherapy: Further outcomes. R. 55. Hidakrya Agung.J.J and Lisoecki. (1991). E. Journal of Psychotherapy. Existence. The development of women’s sense of self. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia. (1958). Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd. Winslade. Bhd. Epston (Eds. Management Challenges in The 21st Century. Mizan Adilliah Ahmad Ibrahim. and Ellenberger. Angel. May. Cambridge MA: Harvard University Press. E. Mohd Salleh Lebar.E. Monk. P. Journal of Family Therapy.A Macdonald. and Fandt. (2006).

Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn. (2005). (Edisi Pertama). Theories of Counselling and Psychotherapy (2nd ed). Nordinar Mohd. Patterson. Myers. S. Strategies in Counseling for Behaviour Change.C.E. (Edisi Ke-2). Solution-focussed premarital counseling: Helping couples build a vision for their marriage.L. R. Shah Alam: Dewan Fajar. Century Psychology Series. Journal of Counseling and Development. Othman Hj. New York: Harper and Row Publication. Journal of Marital and family Therapy. In F. Osipow. (1993). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. E. S. & Murray. Nelson-Jones. Serdang : Universiti Putra Malaysia. Theory and Practice of Counselling and Therapy. (2004). C. Mohamed. (1988). London: Sage Publications. Patterson. Fear Reduction Methods.H. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Othman Hj. Bhd. 340 . (2001). A multimodal approach to treatment in a child care agency. (2003).J. and Welsh. Mansur Abdullah. Muhd. Tamin. Dubuque. Serdang : Penerbit Universiti Putra Malaysia. Mustapha Abdul Rahman. IA: Kendall / Hunt. (1996). Mohamed. (2006). Muhd. Theories of Counseling and Psychotherapy (3rd ed). S. 250. C. (1980). R. Teori-Teori Kaunseling dan Psikoterapi. From diversity to universality. Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan dalam Kaunseling..gov/EricDocs/data/ericdocs2/pdf. Mansur Abdullah. Pengantar Kaunseling. (1993).Teori Kaunseling dan Psikoterapi Morris. Understanding an Afrocentric world view: Introduction to an optimal psychology. (1976). New York: Harper. Murray. (12 October 2006). Serdang: Universiti Putra Malaysia.J and Casteldo. Kaunseling Terapi.T. Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan Dalam Kaunseling. Eds. Proses Kaedah. ed.H. Nordinar Mohd. Mansur Abdullah. (1996). 7. Multicultural counseling. Tamin. Patterson.E. Proses Muhd. New York: Pergamon. Othman Mohamed. Hadith 40. (1980). (1996).H Kanfer and A.227-231. C. Psychological Reports. (1970). (Terj).P Goldstein.H. O’Keefe. 349-358. Helping People Change.W. Kaunseling.C. (1973). Multimodal Therapy in http://eric . 30. L. 74.

D.A. Rogers. Pine.R. An Introduction. (1973). R. 572-573. Rogers. B. Guidance: An Introduction. (1972). Hoffman.E. Boston. Spiritual and religion. New York: Harper Collins Publishers Inc.72-74. Hunger and Aggression. 233-55.V. Client-Centered Therapy.S.S. Rogers. Rogers. Journal of Mental Health Counseling. 18. New York: Bantam. 16. C. 233-243. In I. 19. (2nd ed). Houghton Mifflin. F. Corsini (Ed).R. Introduction to Personality. American Journal of psychotherapy. Continuing the postmodern dialogue: Enhancing and contextualizing multiple voices. F. P. (1946).H.& Locke. (1997)..4. Pietrofesa. C. J. (1981). (1997). F. New York: Vintage. The Gestalt Approach.. C. Perls. Honolulu: The university of Hawaii. (1948). Reynolds. Boston: Houghton Mifflin. 4. New York: John Wiley. Psychotherapist’s casebook: Therapy and Technique in Practice (pp 197208). E. (1980). Orientation to Counseling.C. (3rd ed). C.R. J. In. Pietrofesa. Perls.. (1947). (1937). D. Palo Alto.Bibliografi Patterson. Handbook of Innovative Psychotherapies (pp 544-553). (1951).E. Counseling and Values.Ivey. Issues in counseling:Ethical considerations. Rigazio-DiGilio.J. Phares. Counseling Across Culture. The Clinical Psychologists Approach to Personality Problems.J. J. The family Journal. Family.J. H.J. Boston: Houghton Mifflin Co. and Splete. pp35-44. (1995). Boston: Houghton Mifflin. Richards. & Bregin. Reynolds. On Becoming A Person. G. London: Allen and Unwin. A. San Francisco: Jossey Bass.K. Counseling and Psychotherapy. Chicago Rand. (1984). Ego.L Kutash and A. 2. Rogers. (Paperback edition). 341 .A. Counseling Minority Groups: A Review of The Literature. S. Counseling.D. Client-centered therapy. Naikan psychotherapy. Wolf (Eds). (Paperback edition). Science and Behavior Books. A. (1991). C. (1961). and Nisenholz. (1986). Boston: Allyn and Bacon. Perls. Theory and Technique of Personality Integration. (1980).

Teori Kaunseling dan Psikoterapi Rohany Nasir. strategi berdaya tindak dan sokongan sosial guru. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.H. 22. L. Fundamentals of Counselling. R (Eds). Conjoint family therapy (3rd ed). R. Conditoned Disasters: Primary Prevention and Treatment in A Health Maintenance Organization. Tesis Dr Fal. Salleh. Sheffer. Kesejahteraan manusia perspektif psikologi. Satir. Essential programs. New York: Philosophical Library. 139.). 195-206. 267-274 Shapiro. Theories of Psychotherapy and Counseling: Concepts and Cases. kepuasan kerja. Aziz. S. (1956). Counseling in Schools. Counseling Psychologist. 342 . Scorzelli. Cultural sensitivity and cognitive therapy in India. California: Thomson Learning. V.& Reineke-Scorzelli.J.P. Sartre.J. (1994). (1996). M. D. New York. (1978). 2006. (1983). hlm. Pendekatan dan peranan kaunselor dalam intervensi krisis. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. 421-434. American Psychologist. Kesannya ke atas tingkah laku. Sank. (2004). Dlm. R. Boston : Houghton Miffin Company. Itasca: Peacock. Kaunseling Islam Asas.J. Rohany Nasir & Fatimah Omar. konsep kendiri. Group Counseling: Theory and Practice. and Stone. (8th ed). Boston: Allyn and Bacon. J. (1980). Meditation: Classical Contemporary Perspectives.603-610. Overview: Clinical and Physiological Comparison of Meditation with Other Self-Control Strategies. Theories of Personality. S. Shertzer. American Journal of Psychiatry. Sharf.I.. (pnyt. Universiti Kebangsaan Malaysia. kohesi keluarga dan persekitaran keluarga Remaja awal bermasalah tingkah laku. (1992). Ryckman.J. and Walsh. Shapiro. 35. Kaunseling Keluarga. Tesis Dr Fal. Thomson Learning. Stanford. rasional emotif tingkah laku dan psikologi kognitif ad-Din ke atas tahap tekanan. (1993). Sapora Sipon. (1984).C. (2007).M. Universiti Kebangsaan Malaysia.CA: Science and Behaviou Books. Being and Nothingness. (2004).H. Palo alto. Saedah Ghani (2004). Schmidt. (1979). penyesuaian keluarga. Keberkesanan kaunseling kelompok pemusatan insan. D. B.

Towards a Synthesis of Eastern and Western Psychologies. (1980).Bibliografi Shertzer. Towards Effective Counseling Training. Publishers. (1990). Stanford. Counseling the culturally diverse (4th ed). Yalom. M. New York : Basic Books.G. R. (1971). (1963). Journal of Family Therapy 23: 136-154. Narrative means to therapeutic ends. CA: Stanford University Press. Woodcock. Princeton. Narrative counseling in schools: Powerful and brief (2nd ed).R.K.G. S. D. The Principles and Practices of Rational Emotive Therapy. New York: John Wiley and Son. NJ: College Entrance Examination Board. (1980).A and Wessler. R. Psychotherapy By Reciprocal Inhibitions. Zeig. Tiedeman. Eriksonian approaches to hypnosis and psychotherapy. (1967). (2001).C. New York: Brunner. New York: Norton. (1989).A Sheikh and His Sheikh. U. Career development: Choice and adjustment.B. Existential Psychotherapy. D. Bimbingan dan Kaunseling. 343 .V. I. (2007). & Sue.D. San Francisco: Jersey. Truax. (1992). R.E.A. (1994) Kaunseling Kelompok Berstruktur : Pengurangan dan Kebimbangan Sosial. New York: John Wiley & Sons. R. & Monk. Newsbury Park.W.P. Suradi Salim: (1996).D. Wolpe. (1995). Century-Crofts. Williamson. Sue.S. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution Sdn Bhd. & O. Integrity Behaviour and Insight Techniques. (1949). J. (1985). J. and Epston. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Threads from the labyrinth: therapy with survivors of war and political oppression. New York: McGraw Hill. (1958). Eastern and Western Approaches To Healing.C. Windslade. A Theory of Theory: Guidelines for Counseling Practice. R. J. 542-555 in A. White. New York: Appleton. Walsh. Webster’s New World Dictionary and Thesaurus.B and Carthuff. and Stone. R. Wessler. Bass. Inc. Counseling adolescents. Woody. (2003). Psychobehavioral Counseling and Therapy. D. Hara. California:Corwin Press Inc. Thousand Oaks. Chicago: Prentice Hall Wan Abdul Kader Wan Ahmad.C. J.L.H.

A holistic Approach. Pengenalan kaunseling kelompok. Zunker. Selangor: IBS Buku Sdn Bhd.Teori Kaunseling dan Psikoterapi Zulkifli Yusof. 344 . Panduan Khidmat Bimbingan. United States: Thomson Brooks/Cole.V. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). Career Counseling. Zuraidah Abdul Rahman. (1989).G. Petaling. (1988).

317 Alam tidak sedar 26. 108. 188. 324. 190. Al-An’am 227. 317 Alam prasedar 26. 168-74. 239. 35-36. Al-Nur 230 Al-Quran. 41. Al-Mu’minun 223. 143. 227. 320 . 57-58. 102. 283. 41. 35-37. 319 Fixed Role Therapy 206 G Gaya hidup 46-47. 319 H Hasrat paradoks 73. 320 Imaginal flooding 139. 318 De-reflection 74 E Ego 24. 317 Advances in Behaviour Research and Therapy 135 Anal aggressive 33 Anal retentive 33-34 Analisa pemindahan 37 An outline of psychoanalysis 23 Association for Advancement of Behavior therapy 135. 231 Alam sedar 25-26. 246-47 Al-Quran. 318 Eigenwelt 64 F Fictional finalism 45. 60-61. 29. 40-41. 75 Batasan persekitaran 75 Batasan diri sendiri 75 Behavioural Intervention 135 Behavior Modification 135 Behavior Research and Therapy 135 Berusaha untuk mencapai superioriti 45 Bronx Botanical Gardens 146 C Carl Rogers on Encounter groups 82 Child and family behavior therapy 135 Clinical behavior therapy review 135 Client-centered therapy 82. 322. 38. 268 Al-Quran. 181-85. Al-Maaidah 244 Al-Quran. Al-Isra 228. 29. 201. 176. 41. 50-55. 229 Al-Quran. 26-29. Al-Ra’d 227.Indeks Subjek A Afasia 23 Al-Quran. Al-Mujadalah 229 Al-Quran. Al-Baqarah 223-25. 237. 190. 317-20. 178. 235. 35-37. Al-‘Alaq 245 Al-Quran. 319 I Id 27-29. 341 Cognitive therapy and research 135. 143. 33 Identifikasi 30. 232. 332 D Dasein 64. 258 Gerakan pantulan 27. 209 Attention 136 Anxiety hierarchies 138 B Batasan biologi 70. 29. 236 Al-Quran. Ali Imran 245 Al-Quran. 326-29 Egogram 176-77.

323 Pembentukan reaksi 30. 73. 34. 33-34. 64. 260. 59 Mitwelt 64 Modeling 134. 324 Perkaitan bebas (free association) 36. 302. 36. 324 Penghapusan deria secara bersistem 156 Penyaluran 30. 39. 190. 323 Minat untuk bermasyarakat 46. 41. 238-39. 209. 68. 143. 319 Pemindahan neurosis 37 Penarikan 31. 242. 142 Mekanisma bela diri 29-30. 296-97. 264. 215. 202. 267-68. 27-30. 42. 325 Pelaziman klasik 132-33 Pelaziman operan 131. 41 Neuroanatomi 22 Neurologi 23. 24. 327-28 Membuat kesimpulan (generalization) 136. 28 Love and Will 66 M Man’s Search for Meaning 67 Mendefinisikan masalah 137. 41 Naluri seksual atau eros (naluri hidup) 24. 222. 64. 215. 42. 323. 113. 323 Motivational process 136 Motor reproduction 136 N Naluri-naluri kebinatangan 24. 133-34. 48. 91. 134 Kerisauan 28. 39. 229. 53. 216. 47. 136. 42. 113. 42. 242. 317 O On Becoming A Person (1961) 82 Oral aggressive 32 Oral incorporative 32 P Pampasan 31. 222. 221. 156. 324 Penyangkalan 30. 270-72. 156. 82. 40. 40. 317 Kendiri kreatif 47 Konsep kegirangan 23. 323 Penghapusan 136. 185. 44 New Introductory Lecture on Psychoanalysis 23 Nirwana kendiri 45. 132-34. 46. 323. 32. 226 Naluri pembinasaan atau thanatos (naluri mati) 24. 78. 322-23 Mengukuhkan matlamat yang spesifik 137. 305. 143 Mengumpul setem 179. 70-71. 139. 103. 261. 180. 212. 136. 42. 143. 215. 320 In Vivo 139 J Journal of Applied Behavior Analysis 135 K Keagresifan 31.Teori Kaunseling dan Psikoterapi Intelektualisasi 31. 42. 146. 76. 323 Pemerhatian 73. 21112 Pelaziman instrumental 156 Pembelajaran melalui pemerhatian 136. 274. 323 Peneguhan negatif 135. 209 Pembentukan 21. 176-77. 323 Penciptaan makna dan kecemasan 69 Pendekatan kewujudan kemanusiaan 23 Peneguhan keyakinan diri 261 Peneguhan positif 135-36. 136. 78-79. 321 Kesedaran kendiri 48. 298. 212. 65. 236. 324 Pentafsiran 36. 102. 170. 324-25 Peringkat dubur 33 Peringkat latensi 34 Peringkat mulut 32 346 . 318. 149. 42. 40 Kompleks Oedipus 35 L Latihan asertif 156 Law of effect 134 Libido 24.

328 Superego 24. 325 Prinsip-prinsip pengurusan kendiri 156 Prinsip pengulangan aktiviti 25. 317. 327 Represi 29. 327 Retention 136 S Self-instructional 139 Sereblum palsi 23 Skrip hidup 177-82. 41. 57. 329 Transaksi bersilang 175. 73-74. 319. 27. 146. 63. 41. 32. 41. 208 Teori kognitif sosial 132. 283. 35. 32526 Sperl Gymnasium High School 22 Sublimasi 29. 178. 37-40. 26-28. 185-86. 111. 28. 326 Proses primer 27. 94. 328 Superiority and Social Interest 44 Susunan kelahiran (gugusan keluarga) 4748. 41. 134. 36. 326 Psikoanalitik 21. 108. 40-41. 38. 328 Strok plastik 180. 54. 100-1. 337 T Teknik beristirehat 156 Teknik evokatif-motif 156-57 Terapi Rasional Emotif 145-64 Tenaga determinisma psikik 24 Teori pembelajaran sosial 132. 42. 329 The Individual Psychology of Alferd Adler 44 The Meaning of Anxiety 66 The Courage to Create 66 The behavior therapist 135 Triadic reciprocal interaction system 134 U Understanding Human Nature 44. 327 Strok negatif 180. 215. 189-91. 41. 134 Teori struktural personaliti 27 The Role Construct Repertory 205 Transaksi Duplex 176. 328 Strok kebiasaan 181. 325 Prinsip mengurangkan ketegangan 25. 35. 27. 325 Projeksi 30. 329 Transaksi berlapis 176. 331 Umwelt 64 W What life should mean to you 44 Will of power 45 347 . 201. 328 Strok bersyarat 180.Indeks Subjek Peringkat syahwat 35 Peringkat zakar dan faraj 34 Persatuan Psikologi Humanistik 66 Prinsip keseronokan 24-25. 201. 74. 35. 221 Regresi 30. 326 Prinsip realiti 25. 318. 23-24. 328 Solution-focused 206-7. 60-61 Systematic desensitization 138-39. 329 Transaksi sejajar 174. 226-27 R Relaksasi 138-39. 328 Strok positif 180. 326 Prinsip polariti 25.

Indeks Nama Abraham Maslow 59. 67 . 65. 63 Albert Ellis 59. 63. 65-66 Sidney Jourard 63 Sigmund Freud 21. 94 Harry S. Sullivan 23 Martha Bernays 22 Melanie Klein 23 Pyoder Dostoyeski 63 Raymond Corsini 44 Rollo May 59. 165. 63. 145-46. 168 Franz Brentano 22 Harold Mosak 44 Ivan Pavlov 132 Irvin Yalom 63 Josef Breuer 21 Karen Horney 23. 167 Theodor Meynert 22 Oscar Christensen 44 Viktor Frankl 59. 334 Anna Freud 23 Carl Jung 23 Clement Vontrest 63 Eric Erikson 23. 226 Alfred Adler 43. 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful