You are on page 1of 13

5.

1 ANALISIS BUTIRAN Butiran-butiran yang diujikan kepada calon perlu dianalisis untuk melihat prestasi butiran itu sendiri. Daripada analisis tersebut kita dapat mengetahui manakah butiran-butiran yang berfungsi; dalam erti kata lain bahawa butiran itu dapat mendiskriminasikan di antara pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah dan manakah butiran-butiran yang lemah atau tidak berfungsi. Untuk menganalisis butiran-butiran ujian, data-data tentang jumlah pelajar yang mengambil sesuatu ujian, gerak balas mereka terhadap pilihan-pilihan bagi setiap butiran dan jumlah mereka yang tidak menjawab butiran yang dikemukakan perlulah didapatkan semua data-data tersebut. Apa yang paling penting untuk analisis ini ialah indeks kesukaran dan indeks diskriminasi butiran-butiran itu.

ANALISIS BUTIRAN

INDEKS KESUKARAN Indeks ini digunakan untuk menunjukkan item / soalan sama ada terlalu sukar, sederhana atau terlalu mudah.

INDEKS DISKRIMINASI Indeks diskriminasi adalah nilai yang menunjukkan kuasa diskriminasi atau kuasa pembeza butiran itu terhadap kumpulan pelajar yang pandai dan yang lemah. Butiran yang baik adalah butiran yang mempunyai indeks diskriminasi yang tinggi.

Soalan 3 Apakah sebab utama haiwan ini menjadi pupus? A B C D Pencemaran air laut Dimakan oleh ikan Perbuatan manusia Penebangan pokok bakau

Analisis item ujian bagi soalan 3. Untuk menentukan indeks kesukaran bagi soalan 3 ini, pengiraan boleh dilakukan dengan membahagikan murid kepada dua kumpulan iaitu kumpulan terendah dan kumpulan tertinggi. Pilihan jawapan yang betul bagi soalan 3 ini ialah C. Butir-butir bagi murid yang menjawab soalan 3 adalah seperti yang di bawah :-

KUMPULAN TERENDAH 0 A I B I *C II D II JUM. 0

KUMPULAN TERTINGGI A B I *C II D III JUM.

0 *

= Jumlah murid yang tidak menjawab soalan = Pilihan yang betul

A-E = Pilihan jawapan

Bagi menentukan indeks kesukaran sesuatu butiran, rumus yang digunakan adalah seperti yang di bawah :p+ = p+ = indeks kesukaran rb = gerak balas betul N = jumlah pelajar KT = kumpulan tertinggi KR = kumpulan tertinggi

Indeks kesukaran bagi soalan 3 ialah :p+ =

= = 0.3333

Bagi menentukan indeks diskriminasi sesuatu butiran, rumus yang digunakan adalah seperti yang di bawah :D = D = indeks diskriminasi N = jumlah KT = jumlah kumpulan tertinggi yang mendapat jawapan betul KR = jumlah kumpulan terendah yang mendapat jawapan yang betul SK = saiz sesuatu kumpulan

Indeks diskriminasi bagi soalan ini ialah : D =

= = 0

KAEDAH UMUM UNTUK MENTAFSIR SOALAN DARIPADA NILAI INDEKS KESUKARAN Indeks Kesukaran (I.K.) I.K.< 0.3 0.3 I.K. 0.8 I.K. > 0.8 Terlalu sukar Sederhana Terlalu mudah ubahsuai terima ubahsuai Pentafsiran Item/soalan Keputusan

KAEDAH UMUM UNTUK MENTAFSIR SOALAN DARIPADA NILAI INDEKS DISKRIMINASI Indeks Diskriminasi (I.D.) I.D. > 0.40 0.20 < I.D 0.40 0 I.D 0.20 Diskriminasi positif yang tinggi Diskriminasi positif yang sederhana Diskriminasi positif yang rendah I.D. < 0 Diskriminasi negatif, prestasi Kumpulan rendah lebih baik daripada kumpulan tinggi Item/soalan itu buruk dan harus dibuang Tulis item/soalan semula Ubahsuai item/soalan Amat sesuai diterima Pentafsiran Item/soalan Keputusan

Berdasarkan nilai-nilai indeks kesukaran dan indeks diskriminasi yang telah dikirakan, kita dapat mentafsirkan bahawa item No. 3 adalah item sederhana iaitu nilai indeks kesukaran bagi item ini adalah antara 0.3 dan 0.8, dan indeks diskriminasinya ialah kurang daripada 0.4. Oleh itu, item ini ialah item yang buruk dan harus dibuang. Malah item ini tidak sesuai digunakan untuk membezakan kumpulan calon cerdas dengan kumpulan calon lambat.

SOALAN 14 Nakhoda Zubir berehat di dalam .................... anak kapalnya terjamin. A B C D bilik kabin khemah pangkin setelah yakin keselamatan anak-

Analisis item ujian bagi soalan 14. Untuk menentukan indeks kesukaran bagi soalan 14 ini, pengiraan yang dilakukan dengan membahagikan murid kepada dua kumpulan iaitu kumpulan terendah dan kumpulan tertinggi. Pilihan jawapan yang betul bagi soalan 14 ini ialah B. Butir-butir bagi murid yang menjawab soalan 14 adalah seperti yang di bawah :-

KUMPULAN TERENDAH 0 A III *B C II D I JUM. 0

KUMPULAN TERTINGGI A III *B III C D JUM.

0 *

= Jumlah yang tidak menjawab soalan = Pilihan jawapan yang betul

A E = Pilihan jawapan

Indeks kesukaran

p+ = p+ = indeks kesukaran rb = gerak balas betul N = jumlah pelajar KT = kumpulan tertinggi KR = kumpulan tertinggi

Indeks kesukaran bagi soalan ini ialah : p+ =

= = 0.25

Indeks diskriminasi

D = D = indeks diskriminasi N = jumlah KT = jumlah kumpulan tertinggi yang mendapat jawapan betul KR = jumlah kumpulan terendah yang mendapat jawapan yang betul SK = saiz sesuatu kumpulan

Indeks diskriminasi bagi soalan ini ialah : D =

= = 0.5

KAEDAH UMUM UNTUK MENTAFSIR SOALAN DARIPADA NILAI INDEKS KESUKARAN Indeks Kesukaran (I.K.) I.K.< 0.3 0.3 I.K. 0.8 I.K. > 0.8 Terlalu sukar Sederhana Terlalu mudah ubahsuai Terima ubahsuai Pentafsiran Item/soalan Keputusan

KAEDAH UMUM UNTUK MENTAFSIR SOALAN DARIPADA NILAI INDEKS DISKRIMINASI Indeks Diskriminasi (I.D.) I.D. > 0.40 0.20 < I.D 0.40 0 I.D 0.20 Diskriminasi positif yang tinggi Diskriminasi positif yang sederhana Diskriminasi positif yang rendah I.D. < 0 Diskriminasi negatif, prestasi Kumpulan rendah lebih baik daripada kumpulan tinggi Item/soalan itu buruk dan harus dibuang Tulis item/soalan semula Ubahsuai item/soalan Amat sesuai diterima Pentafsiran Item/soalan Keputusan

Berdasarkan nilai-nilai indeks kesukaran dan indeks diskriminasi yang telah dikirakan, kita dapat mentafsirkan bahawa item No. 14 adalah terlalu sukar iaitu nilai indeks kesukaran bagi item ini adalah antara kurang daripada 0.3, manakala indeks diskriminasinya ialah lebih daripada 0.4. Oleh itu, item ini terlalu sukar, tetapi amat sesuai dan berguna untuk membezakan kumpulan calon cerdas dengan kumpulan lambat.

Soalan 15 Para nelayan dinasihati supaya tidak turun ke laut kerana angin kencang dan laut bergelora. A B C D baik aman sunyi tenang

Analisis item ujian bagi soalan 15. Untuk menentukan indeks kesukaran bagi soalan 15 ini, pengiraan yang dilakukan dengan membahagikan murid kepada dua kumpulan iaitu kumpulan terendah dan kumpulan tertinggi. Pilihan jawapan yang betul bagi soalan 15 ini ialah D. Butir-butir bagi murid yang menjawab soalan 14 adalah seperti yang di bawah :-

KUMPULAN TERENDAH 0 A B C IIII *D II JUM. 0

KUMPULAN TERTINGGI A B C *D IIII I JUM.

0 0 *

= Jumlah yang tidak menjawab soalan = Pilihan yang betul

A E = Pilihan jawapan

Indeks kesukaran p+ = p+ = indeks kesukaran N = jumlah pelajar KT = kumpulan tertinggi KR = kumpulan tertinggi

Indeks kesukaran bagi soalan ini ialah : p+ =

= = 0.6667

Indeks diskriminasi D = D = indeks diskriminasi N = jumlah KT = jumlah kumpulan tertinggi yang mendapat jawapan betul KR = jumlah kumpulan terendah yang mendapat jawapan yang betul SK = saiz sesuatu kumpulan Indeks diskriminasi bagi soalan ini ialah : D =

= = 1.333

KAEDAH UMUM UNTUK MENTAFSIR SOALAN DARIPADA NILAI INDEKS KESUKARAN Indeks Kesukaran (I.K.) I.K.< 0.3 0.3 I.K. 0.8 I.K. > 0.8 Terlalu sukar Sederhana Terlalu mudah ubahsuai Terima ubahsuai Pentafsiran Item/soalan Keputusan

KAEDAH UMUM UNTUK MENTAFSIR SOALAN DARIPADA NILAI INDEKS DISKRIMINASI

Indeks Diskriminasi (I.D.) I.D. > 0.40 0.20 < I.D 0.40 0 I.D 0.20

Pentafsiran Item/soalan

Keputusan

Diskriminasi positif yang tinggi Diskriminasi positif yang sederhana Diskriminasi positif yang rendah

Amat sesuai diterima

Ubahsuai item/soalan

Tulis item/soalan semula

I.D. < 0

Diskriminasi negatif, prestasi Kumpulan rendah lebih baik daripada kumpulan tinggi

Item/soalan itu buruk dan harus dibuang

Berdasarkan nilai-nilai indeks kesukaran dan indeks diskriminasi yang telah dikirakan, kita dapat mentafsirkan bahawa item No. 15 adalah item sederhana iaitu nilai indeks kesukaran bagi item ini adalah di antara 0.3 dan 0.8, manakala indeks diskriminasinya ialah lebih daripada 0.4. Oleh itu, item ini sangat sesuai untuk diterima sebagai item berguna, malah amat sesuai dan berguna untuk membezakan kumpulan calon cerdas dengan kumpulan lambat.