về polime ưa nước với, c tìm mãi k dc và cụ thể polime : polyacrylamide, polyhydroxamic, polyacrylic axit.

đặc tính hóa lý và công dụng của nó e nhé. c tìm mãi k dc moi phải nhờ đến chuyên gia đây