You are on page 1of 7

ZGEMOLUTURMA REHBER

zgemiNedir? Potansiyelivereneksacakendinizisunacanzbirksatarihenizdir.zgemiinamacsiziigrmesine ulatrmaktr. CV'ninalm;LatinceCurriculumVitae'dir.Curriculum;Rota,yol,Vitae;Hayatdemektir.FranszcaResume; zetanlamnagelir. HedefeuygunbirCVyararl,kolaylatrcolabilirken,ktbirCVolasfrsatlarbirandayokedebilmektedir.Bu yzdenCVhazrlamak,sunmakoknemlidir.Genelolarakyazlmetineklindeolmaklaberaber,sonyllarda bavurulacakilerinniteliklerinegre,yaratc,farkl,eitliformattakiCVuygulamalardakullanlmakta,kabul grmekte,beenilmektehattaiverenlertalepedilmektedir. zgemiNaslOluturulur? Glyanlarnznekarn! Tamamladklarnzyazn! Yenimezunsanz,deneyimlerinizdennceeitiminekarn. rnek: Sinemakulbbakanlyapmakeklindeyazmakyerine 45yesibulunansinemakulbnn2ylboyuncabakanlnyapmak Blmbirincisiyerine120kiilikblmdebirincioldugibisomutifadelerkullanmanzdahabelirleyici olacaktr. zgemiiniztemizvedzenliolsun! zgemiiniziresmibirbelgeolarakdnebilirsiniz.Temiz,dzenliolmaldr.Kahvelekesi,harfhatalar zgemiinizindolaysylasizinolumsuzalglanmanzanedenolacaktr. Ksatutun! Ustacabirzgemioluturmakiinivereninhangibilgilerigrmekistediinisezip,mevcutzelliklerinizden iverentarafndandeertayabilecekolanlaryazn.vereniilgilendirmeyenbilgilerledolu34sayfalkbir zgemi,gereklibilgilerleoluturulmuteksayfalkbirzgemitendahaetkilideildir. zgemiinizikendinizyazn! zgemi,kiiselbirbelgedirvedekendinizibakalarnnsizitandndanokdahaiyitanr,ifadeedersiniz. Fotorafolmalm? zelliklefotorafistenmemiisekoymaktasraretmenizegerekolmayabilir.Eerfotorafeklemenizistenmise fotorafnznsizinendoalhalinizeyaknveformalolmasnadikkatedin.

zgemiinizinekarmakiin nekarmakistediinizbilgiyibykharfkullanarakveyakoyuyazn Paragraflarksatutunvearalarndaboluklarbrakn. Baarlarifadeederken;aktif,pozitif,etkileyicifiillerkullann. Yaptmettimgibibenmerkezliifadeleryerine,yaptettigibiifadelerkullann. Salad,organizeetti,koordineettigibibakalarnndadesteiniieren,ekiplebirliktealldnbildiren ifadelereyerverin. Geneldzen: sminiziensteyazn.Adresinizifarklsatrdayazn. Tablo,grafik,dikeyyatayizgilerinkullanmndankann Basitbirharfkarakterikullann. zgemiinizintmntekharfkarakterindeyazn. 11yada12puntokullanarakoldukaokunaklbirekildeyazn. Kadntekyznkullann. WordyadaPDFformatndahazrlayn. erik: aradnzalandaivereninaradbecerilervedeneyimlerleilgilikelimelerinbulunmasnadikkatedin. Dininiz,tuttuunuzfutboltakmgibiiverenegerekmeyecekkiiselbilgileriyazmaktansaknn. YeniMezunsanzveTecrbenizYoksa Bylebirdurumdaognekadaryaptklarnzbiritecrbesiolarakdnn.Yaptnzdierfaaliyetlerden, sosyalsorumlulukprojelerinden,bavurduunuzpozisyonlailgilialdnzderslerden,eitimlerden,parttime, gnllilerdenprojelerdenvestajlarnsizesaladbilgivebecerilerdenszedin. Referanslar Bavurudazelliklereferansistenmemisereferanslarnzyazmanzgereklideildir.Referanslargenellikle firmalarca,iealmndahasonrakiaamalarndadikkatealnr.Buyzdenreferanslarnzzgemiinizietkilihale getirmiyorise,bavurduunuzsektr/alanlailgilioknemlibirisimyoksabuaamadabelirtmemeniznerilir. Dahasonrakiyllardavereceinizreferanslar,zellikleeskiiyerinizden,stajyaptnzyerdensemenizkar tarafiindahaetkileyiciolabilir. zgemiinBlmleri 1. letiimBilgileri letiimbilgilerinizgemiinizinstksmnnortasnakonulmubirkartvizitinizolarakvarsayn.lknce yazlmasnnnedenidebudur. letiimbilgileriniyazarkenAd:,Soyad:,Adres:,Tel:gibibalklarkoymanzagerekyoktur.Bilgilerinizibir kartvizittekigibiyazabilirsiniz.Buksmdaemailadresinizideyazabilirsiniz. 2. Eitim Eitimblmne;okuleitimleri,kurslar,seminerler,tezveprojealmalar,bursyadadlleryazlabilir.

Eitimlerveideneyimiileilgiliyazlanbilgilerensontarihtengeriyedoruyazlr. Okuleitimlerindeaadakibilgilerivermenizdeyararvardr: Tarihler simler FaklteAd/Blm/Snf(mezunisenizsnfeklenmez) Not/yksekpuanortalamalar(eeryksekpuanvarsa) dller/Burslar stediinizileilgilikurseitimleri Ykseklisans/doktoraeitiminedevamediyorsanz,bunudamezuniyettarihinibobrakarakbelirtebilirsiniz. Byleceeitiminizinsrekliliinidegstermiolursunuz Katldnzkursveseminerlerdeiseaadakibilgileriverebilirsiniz: Kurs/seminerinkonusu, Kurs/semineriverenkurumveyakuruluunadveyeri, Kurs/semineribitirmetarihi,sresi. 3. Deneyimi Kronolojikzgemiteideneyimiyazlrkenaadakibigilereyerverilir: almatarihleri(ayveylolarak), Pozisyonunad(grev,unvan), Firmannadveyeri(firmaadresinegerekyoktur,ehribelirtmekyeterlidir), pozisyondakisorumluluklar, pozisyondakibaarlar. Pozisyondakibaarlarksmnyazmakisteebaldr.Ancakopozisyondakisomutbaarlarnznivereninilgisini ekenveieuygunluunuzynndeenetkiliblmolduunugzdenuzaktutmayn. Pozisyondakibaarlarnzyazarkende, Satlarartrd. Eitimverdi.gibiakolmayanifadeleryerine, Satlar%15artrd. 16eitimdzenleyerek,2000kiiyetoplam34saateitimverilmesiniorganizeetti.ifadelerikullann. 4. Bilgisayar Donanm, Programlamadilleri, letim/asistemleri, Ofisprogramlar, Veritabanprogramlar, zelamalprogramlar, Webuygulamalargibialtblmlerdehangilerini,nedzeydekullandnzyazn.

5. DierYetkinlikler Bublme,opozisyonileilgilincekiblmlerdebelirtilmeyenhertrlbilgi,beceri,deneyimilebunlar destekleyenverileriyazabilirsiniz.Bublmdebelirtilebilecekbilgilerernekolarak; Yabancdilveseviyeleri, Kullanlanofisaralar, Kullanlanzelniteliklicihazlarvearalar, zelniteliklibirretim,yapmveyahizmetteknii, Kullanlanaraveyaimakineleri(srcbelgesivb.), Hertrlmeslekiyeterlikbelgesi(diploma,sertifika,ruhsatvb.), okzelbiralandauzmanlkderecesindebilgi, Fizikselstnlklervebecerilerverilebilir. Dikkatedilmesigereken; Belirttiinizetkinliklerbavurduunuzpozisyonlailgiliolmalveiinyaplmasnakatksalamaldr. Belirtilenyetkinlikleriyazarkensizleridieradaylardannekaracak,ayrdedicizelliklerisein. 6. yeolunanDernek/Kurulular: Bavurduunuzpozisyonlailgiliolabilecekzelliklemeslekidernekleryazlabilir. 7. Hobiler/Aktiviteler Televizyonseyretmek,Sinemaya/tiyatroyagitmek,futbolmaizlemekgibisradanifadelerikullanmanzn grmeyearlmanziinhibirartsolmayacaktr. zgemiiniziinceleyenkii,bozamanlarnzdeerlendirirkenuratnzhobiveaktivitelerden,sizinkiilik zelliklerinizhakkndaoknemliipularkarabilir.rnein Bungeejumping,yamaparatgibiheyecandzeyiyksekaktivitelerleuraanbireylerinofisortamndaki rutinilerdensklabileceklerivarsaylabilir. Takmsporlarilezamanngeirenbireylerinekipalmasnadayatknolduudnlr.Hobilerinizide yazarkendebasketboloynamakeklindeyazmakyerineniversitetakmnda3ylyeralmakgibiifadeler kullann. CVeitleri FonksiyonelveKronolojikolmakzereikitipcveklidahaskolarakkullanlmaktr: Kronolojik(zamansral),Butrzgemilerdeideneyimi,eitimvb.bilgiler,tarihsrasilesondanbalayarak yazlr.Byleceokuyannsizingeliiminizigrmesimmknolur.GnmzdeenskkullanlanCVeklidir.Bu formattakiialdtmeitimiveitecrbelerini,ensonitecrbesindenveeitimindengeriyedorubirtarih srasndayazar. Fonksiyonel(ilevsel)zgemilerdeognekadaryaplanlar,uzmanlkalanlarnagrebelirligruplar(rnein, pazarlama,insankaynaklar,halklailikilervb.)altndatoplanarakyazlr.Ancakbuzgemitenhangideneyimin hangiiyerindekazanldakagrlmez. HedefeYnelik,Spesifikolarakbavurulanpozisyonlariindzenlenebilir.Pozisyonuntalepettiiniteliklern planakarlmaldr.

GrntlCV,Profilinizin6090saniyelikbirvideosunumudur.Busunum,netarzbiriaradnzn,netrbir eitimevedeneyimesahipolduunuzunvenedenzelbirevredealmakveyaaltrlmakzeredikkate alnmanzgerektiiningrntlolarakifadesidir. nMektup Bavurulanieynelikistek,hedefveniyetiksacaifadeetmekiinyazlr.zgemiinizlebirliktebirnmektup mutlakagnderin.Bumektuptaaltnizmektefaydagrdnzkiiselveprofesyonelzelliklerinizi vurgulayabilirsiniz.nmektupaynzamandafikirlerinizinaslorganizevekendinizinenetlikteifade edebildiinizingstergesidir.Sahipolduunuzniteliklerin,okuyucuiinnedennemliolduunuanlattnz yerdir. nmektupta; Ksacakendinizitantnvekariyerhedefinizdenszedin. Akademikgemitenbahsedilebilir. Buiiinnedenuygunolduunuzuksacaifadeedebilirsiniz. Mlakattalebinizibelirtin. Ya,medenidurumgibikiiselbilgilerzgemiinizdemevcutolduuiinnyazdabelirtmekgerekmiyor!

Portfolyo
Kiininbireyselvemeslekibaarlarvegeliiminidzenlibirekildesergileyenbirkariyerbelgesidir.Kiinin kendinisunabilmesiiingeerliolabilecekhertrldokmanierir.rnein,grmeciyesunabilmekamacyla yaplanizimler,sanatsalalmalarveyaiindeyeralnanprojeler,birmankeninfotoraflarnnyerald almalar.vb

KontrolListesi
zgemiolutururkenveibavurusuyaparkensonbirkontrollistesi: KendimeenuygunCVbiiminibelirledim ncekiherideneyimimileilgiliiinbirkabaarmtanmladm CVlerimdeglanahtarkelimelerkullandm.(CVbankalarndaokadayolduuiiniverenlerbukelimelerigirip dierlerinieliyorlar.Buyzdenanahtarkelimelerikullanmakoknemli) DieradaylarnCVlerinegrekendininekaranbirCVyesahibim Kendizelliklerimianlatabileceimsunubiiminigelitirdim; Artkkendimivenaslbiriaradmifadeetmekteglkekmiyorum. Tmnmektuplarmdakarahsismivarsamutlakabelirttin. irketlerinbanaulamasnoturupbeklemekyerinedahaaktifyntemlerdenedim. irketinbanaolanfaydasndanok,benimirketeolanfaydamanlatabildim nmektuplarmdaveCVlerimdeyeralanhatalargidererekonlargncelletirdim.

ZGEMIHAZIRLARKENENOKYAPILANHATALAR! BalkolarakZGEMyazmak Komikemailadreslerikullanmak(rn:sweetgirl@...;brownhair@...v.b.) 34sayfalkzgemioluturmakvebykyazkarakterikullanmak KiiselBilgilerileletiimBilgilerinikarmakyazmak Kariyerhedefinispesifikolarakbelirtmemek,geniaplhedefleryazmak Okulveblmadntamyazmamak(rn:ElektrikElektronikMhendisliigibi) EitimBilgileriblmneilkokuldanitibarenbalayaraktmokulbilgileriniyazmak. EitimBilgileri,ivestajdeneyimleriblmlerinetariharalvesreyieklememek Ksasreliideneyimlerininemsemeyerekzgemieeklememek (Aileirketi,tandklarnirketlerindeyazdnemlerindealmakv.b.) Sosyalfaaliyetler,hobilerblmndegenelifadelerkullanmak(sinema,mzik,tiyatrov.b),somutalmalar tarih,ierikvebalbulunandernek/kulpadolarakyazmamak. veStajDeneyimleriblmlerineitanmlarneklememek Sertifikabilgilerini;tarih/sre,alnankurum,sertifikaadv.bgibibirsralamaileyazmamak,genelifadeler kullanmak Referanslarblmneyazlankiilerinaltkurum,nvanveiletiimbilgilerinieklememek nyazoluturmadanCVyigndermek Peki,zgemiimiNaslHazrlayacam? 9 KendiniTanmalsn!imdiyekadarneleryaptn? 9 NeVarNeYokOrtayaDkmelisin! 9 TaslakOluturmalsn! 9 TaslaktanGereksizBilgilerikarmalsn! 9 GerekliBilgileriHedefeGreDzenlemelisin! Reklamclk,WebTasarm,SinemaTV,Mimarlkgibiyaratclkzelliklerindahanplandaolduualanlarda dahafarkl,allmndndabirCVoluturulmasnz. zgemiinizi hazrlaynca baka bir kiinin okumasn salayn ve yorumlarn aln! Frsat kapy aldnda, kapy zgemiiniz aar! Aklnzdabulunsun;iinvesizinamacnzauygunvesizinekaracakbirzgemioluturmanznnemli olduudur! Kaynaka:
HowtoWriteAGreatResume;Permacharts,MindsourceTechnologiesnc.2002 AboutWritingYourResume;ChanningLBete.Co.,Massachusetts2004 Marcus,JohnJ;TheResumeMakeoverTheMcGrawHillCompanies2003 Baheehirniversitesi COOPKariyerOfisi http://coop.bahcesehir.edu.tr coopkariyer@bahcesehir.edu.tr 0212381016360