pmrsufESm 10

26-8-2013

a'ocHjynforl sm;tm; usef;rma&;apmifaU &Smufrv
I yk if ef;rsm; aqmif&u
G f
aejynfawmf Mo*kwf 25
{&m0wDwkdif;a'oBuD; uef
Bu;D axmifNh rKd Ue,f ayyifBu;D aus;
&Gm atmif&wemokcbkef;awmf
BuD;ausmif;ütajcjyKí oHyk&m
acsmif;aus;&Gm? okH;cGaus;&Gm? 0J
BuD;aus;&Gm? uefomaus;&Gm?
acsmif;aqmufaus;&Gm? uRJuGif;
aus;&Gm? &Srf;ilaus;&Gm? ayyif
av;aus;&Gm? uefpak us;&Gm? ',f
cHaus;&GmESihf &Gmopfaus;&GmwdrYk S
a'ocHjynfolrsm;ESifh ausmif;
om;?ausmif;ol 557OD;wdkYtm;
Mo*kwf 24&ufwGif taemuf
awmifwidk ;f ppfXmecsKyf e,fvn
S hf
aq;ukoa&;tzGUJ u use;f rma&;

apmifah &Smufrv
I yk if ef;rsm; aqmif
&Guaf y;cJah Mumif;ESihf xdo
k Ykd aqmif
&Guaf y;aerIukd taemufawmif
wk d i f ; ppf X mecsKyf wk d i f ; rS L ;
Adv
k rf LS ;csKyv
f al t;ESihf wm0ef&o
dS l

ydkufausmfjcif;NydKifyGJ zGifUyGJusif;y

acgZmNrdKYe,fcGJ&Sd uGrfvSwHwm; awmifusa&jzifUarsmyg

aejynfawmf Mo*kwf 25
jyifO;D vGiNf rKd U oef&Y iS ;f om,m
aejynfawmf Mo*kwf 25
vSya&;twGuf pkaygif;vkyt
f m;
rd;k onf;xefpmG &GmoGe;f rIaMumifh
ay;yGJudk ,aeY eHeufydkif;u jyK Mo*kwf 23&uf eHeuf 4em&DcefY
vky&f m e,fajrcHwyfrawmfom;
rsm;? &JwyfzUJG 0ifrsm;? rD;owfwyf
zGJU0ifrsm;? Xmeqkdif&mrsm;ESifh
jynfolrsm;yl;aygif;í rEÅav;vm;½Id;um;vrf;ab; 0J?,m&Sd
cs,&f cD if;rsm; ysK;d axmifaygif;&Si;f
jcif;? a&Ekwfajrmif;wl;azmfjcif;?
trIdufrsm;q,f,ljcif;ESifh pnf
yifyef;Ncv
H rf;ESihf blwmvrf;wpf
avQmuf csKHEG,frsm;ckwfxGif&Sif;
vif;jcif;ESifh aygif;jruf&Sif;vif;
G af y;cJah Mumif;
ESpyf wfv;Hk 'Duv
kd m0,fMuw,f}} jcif;rsm; aqmif&u
d nf/ (tay:0JykH)
[k abmf*gausmufykwD;0dkif;wGif owif;&&So
a&mif;0,faeolwpfO;D u ajymjy t0,form;wdkif; udk,fhtusKd;
aejynfawmf Mo*kwf 25
pD ; yG m ;jzpf x G e f ; r,f h a e&mrS m yJ
onf/
,cktcg abmf*gausmuf oGm;Ny;D a&mif;Mu?0,fMuwmyg}} rd;k onf;xefpmG &GmoGe;f rIaMumifh
ykw;D 0dik ;f onf ausmufuek o
f nf? [k abmf*gausmufykwD;0dkif; {&m0wDwkdif;a'oBuD;twGif;
ausmuform;? ausmufypJG m;rsm; taxG a xG t usd K ;awmf a qmif vkyfzGifhvSpfcJhjcif;jzpfNyD; qdkifcef;
ESifh aeUpOfpnfum;pGm a&mif; tzJGU0ifwpfOD;u ajymjyonf/ aygif;(130)&SdaMumif;? qifrsm;
0,fvsu&f adS eNy;D bHq
k rG ;f avmif;
ppfudkif;NrdKU abmf*gausmuf &Sif(wdk;csJU)ausmufrsuf&wem
vSLjcif;? oHCmawmfrsm;tm; ykwD;0dkif;onf 2007ckESpfu aps;onf qdik cf ef;aygif;(76)cef;
t½kPfqGrf;uyfvSLjcif;udkvnf; pwifjzpfxeG ;f pnfum;vmcJo
h nfh &SdaMumif; od&onf/
tzdwaf eUwdik ;f tpOftvmrysuf ausmufprd ;f ausmufyw
ausmuform;rsm;\ajymjy
k ;D 0dik ;f jzpf
jyKvkyfusif;yvsuf&SdaeaMumif; aMumif;? 2012ckEpS ?f azazmf0g&D csut
f & abmf*gausmufyw
k ;D 0dik ;f
od&onf/
11&ufwGif qifrsm;&Sifausmuf onf a&ajrobm0?tajctae
]]'Dukd jyefvmNy;D 0,f,Ml uwJh rsu&f wemaps;udv
k nf;aumif;? t& ausmufpdrf;Munfh½I&mwGif
ukeo
f nfawGtqifajyatmif cHk 2013ckEpS ?f Zlvikd f 15&ufaeUwGif yPmpm;rI&adS Mumif;? ESpOf ;D ESpzf uf
ae&mawGpDpOfay;ygw,f/ tck qifrsm;&Sifwdk;csJUausmufrsuf tMunfhrSm;? t0,frSm; rjzpfMu
&ufyikd ;f rSm w½kwu
f ek o
f nftopf &wemaps;udv
k nf;aumif;xyfrH aMumif;? odjYk zpfí ausmufa&mif;
10OD;avmuf xyf0ifvmw,f/ zGifhvSpfcJhjcif;jzpfaMumif; od& ol?0,foltrsm;pkonf abmf*g
'D0ikd ;f rSmu trIe?f 11? 13 rDvrD D onf/ qifrsm;&Sifausmufrsuf ausmufyw
k ;D 0dik ;f wGif a&mif;0,f
wmqdkuf ykwD;aphawG? aps;EIef; &wemaps;onf qifrsm;&Sib
f &k m; &onfudk ESpfoufMuaMumif;
taeeJY usyfwpf&mwefuae 0wåuajrtwGi;f iSm;&rf;aqmuf ajymjyMuonf/
xefyD;vsef
usyf 350 0ef;usiaf wG ta&mif;
t0,fjzpfw,f/ aps;tjrifhqHk;
ta&mif;t0,fjzpfwmuwpfaph
pyg;
1 - 0 qGrq
f ;D
udk odef;*Pef;txdjzpfayr,fh
um'pfzf
3 - 2 refp;D wD;
awmfawmf&Sm;ygw,f/ 'DrSmu
vGwv
f yfpmG a&mif;0,fciG jhf yKxm;
w,f/wpfO;D wpfa,mufu vuf
atwDudk
5 - 0 A,fvu
f mEkd
0g;BuD;tkyfcs,fvS,fwmrsKd;r&Sd
bl;/ b,f0ikd ;f rSm a&mif;yg 0,fyg
vdUk b,fou
l rkd S rwdu
k w
f eG ;f ?rwm;
ba&Smif&0S pS cf sf 0 - 2 z&efzY wf
jrpfbl;/ wm;jrpfwdkufwGef;vdkU
atmhpb
f wf
2 - 1 pwk*wf
vnf;r&ygbl;/ausmufta&mif;

jyifOD;vGifNrdKY om,mvSya&;oefh&Sif;a&;aqmif&Guf

€ ausmufpdrf;ykwD;0dkif;rS
0,fvufw½kwaf usmufuek o
f nf
rsm; ESpfzuf0dkif;odkY tkyfpkcGJum
0,f,cl rhJ aI Mumift
h a&mif;t0,f
pnfum;rI avsmhenf;oGm;cJh
aMumif;?,cktcga'ocHausmuf
vkyfief;&Sifrsm;? 0,fa&mif;ukef
onfypJG m;rsm;ESiw
hf ½kw0f ,fvuf
ukeo
f nftm;vH;k ta&mif;t0,f
aumif;rGejf zpfxeG ;f onfh abmf*g
ausmufykwD;0dkif;odkY jyefvnf
ajymif;a&TU0,f,Ml uojzifh abmf
*gausmufykwD;0dkif;rSm ,cif
twd k i f ; jyef v nf p nf u m;vm
aMumif; od&onf/
]]ausmufykwD;0dkif; pnfum;
rI&Sd?r&Sdu w½kwfukefonfawG
tay:rSmyJrw
l nfaew,f/w½kwf
ukefonfawG cHkzGifhNyD; xdkif0,f
wJah e&mudk a'ocHausmuform;
awGu oGm;a&mif;Mu&wm/ ol
wdUk cHzk iG 0hf ,fwahJ e&mrSm ta&mif;
t0,fjzpfNy;D pnfum;w,f/ 'Dv
11&ufupNy;D ppfuikd ;f udk ausmuf
ykwD;aphvm0,fwJh w½kwfukef
onfawGtm;vHk;u abmf*g
ausmufyw
k ;D 0dik ;f rSmyJ xdik Nf y;D 0,f
Muawmh t&iftwdkif; 0dkif;jyef
pnfum;vmwmyg/ ausmufyk
wD;0,fwJh w½kwfukefonfawG
aeUpOf vl80 0ef;usit
f Nr&J w
dS ,f/
0,fNyD; ausmuf&vdkYjyefwJholu
jyef/ 0,fzUkd jyefvmwJo
h u
l vmeJU
tNr&J adS ew,f/ w½kwEf pS o
f pfu;l
wJh wpfvavmufuvGJ&if wpf

rsm;u oGm;a&mufMunfh½Itm;
ay;Ny;D (tay:ykH) ayyifBu;D aus;
&Gmtxufwef;ausmif;jyKjyifa&;
twGuf tvSLaiGrsm;ay;tyfcJh
aMumif; owif;&&Sdonf/

aejynfawmf Mo*kwf 25
2013ckEpS f wyfrawmfumuG,f
a&;OD ; pD ; csKyf ' d k i f ; wyf r awmf Bu;D rsm;? wyfe,f? wyf&if;^wyf NydKifyGJudk toif; 39oif;jzifh
(Munf;^a&^av)ydu
k af usmjf cif; zGJUrSL;rsm;? t&m&Sd? ppfonf? Mo*kwf 31&uftxd usi;f yrnf
ydkufjcif;NydKifyGJ zGifhyGJudk Mo*kwf rdom;pkrsm; wufa&mufMuNyD; jzpfaMumif; owif;&&Sdonf/
24&uf rGe;f vGyJ ikd ;f wGif awmifyikd ;f
wkid ;f ppfXmecsKyf at;csr;f NzKd ;cef;r
üusif;y&m wyfrawmfumuG,f
a&;OD;pD;csKyfudk,fpm; wkdif;rSL;
Adv
k cf sKyaf tmifausmaf Zmu tzGihf
trSmpum;ajymMum;í NydKifyGJudk
zGiv
hf pS af y;um yxraeYypJG Of ,SOf
NydKifaerIrsm;udk Munfh½Itm;ay;
onf/ (,mykH)
tqkyd g NyKd iyf zJG iG yhf o
JG Ykd wkid ;f rSL;
AdkvfcsKyfatmifausmfaZm? wkdif;
ppfXmecsKyfrS wyfrawmft&m&Sd

u rGefjynfe,f acgZmNrdKUe,fcGJ tus,f 22ay&Sd uGrfvSwHwm;
uGrv
f aS us;&GmteD; acgZm-rus;D onf awmifusa&wkdufpm;rI
um;vrf;ay:&Sd t&Snf 50ay? aMumifh wHwm;wpfpif;vk;H arsmyg
ysufpD;cJhNyD; ,mOftoGm;?tvm
&yfwefrY jI zpfymG ;cJo
h nf/
tqkdyg wHwm;ae&mtm;
e,fajrcHwyfrawmfom;rsm;ESifh
jynforl sm;yl;aygif;í t&Snaf y
50? tus,f 4aycGJ&Sd ,m,D
wHwm;aqmufvkyfay;cJh&m Mo
*kwf 24&uf nae 4em&Dcefw
Y iG f
NyD;pD;cJhNyD; jynfolrsm; ykHrSefoGm;
vmEkdifNyDjzpfaMumif; owif;&&Sd
onf/ (0JykH)

a&wdkufpm;rIaMumifU um;vrf;ysufpD;rItm; jyKjyifNyD;pD;

y&D;rD;,m;vd*fyGJpOf(2)&v'f
pydefvmvD*gyGJpOf(2)&v'f

*smrefbGef'ufvD*gyGJpOf(3)&v'f

t*FylNrdKUe,f csif;acsmif&GmESifh
awmifarmfukef;&GmMum;&Sd jref
atmif-[oFmwum;vrf;wGif
t&Snf 15ay?teuf 6aycefY a&
wku
d pf m;ysupf ;D cJo
h jzifh wyfrawmf
om;rsm;? t*FylNrdKUe,faqmuf
vkyfa&;0efxrf;rsm; yl;aygif;í

Mo*kwf 23&ufEiS hf 24&ufww
Ykd iG f
wkwfwef;½dkufjcif;? yDygjym;rsm;
um&Hjcif;? oJtdwfrsm;zdkYjcif;wdkY
(atmuf y k H )
aqmif&Gufay;cJh&m(atmuf
Mo*kwf 24&uf naeydkif;wGif
aqmif&u
G Nf y;D pD;cJah Mumif; owif;
&&So
d nf/

tDwvDpD;&D;atyGJpOf(1)&v'f
tifwmrDvef

2 - 0

*sDEt
kd m

jyifopfvD*l;yGJpOf(3)&v'f
vkid v
f D
t*sufp,
D dk

1 - 0
0 - 0

pdepYf t
f ufw,
D ef
Eku
d pf f

csefyD,H&SpfyGJpOf(4)&v'f
0D*ef
0ufz'Ydk f

2 - 2
1 - 1

rpf',fba&mh
aemfwif[rf (040)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful