บริษัท สินอุดมคอนกรีต จํากัด

SINUDOM CONCRETE COMPANY LIMITED

พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อมาตรฐานสินคา
ยึดมั่นตรงตอเวลา คือสัญญาของเรา

WEBSITE : www.sudco.co.th

e-mail : contact@sudco.co.th

เลขที่ 27 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
REV 10

COMPANY PROFILE
บริษัท สินอุดมคอนกรีต จํากัด
SINUDOM CONCRETE COMPANY LIMITED
ความเปนมาของบริษัทฯ
บริษัท สินอุดมคอนกรีต จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2533 โดยเปนหนึ่งในเครือของบริษัท สินอุดมพาณิชย (1981) จํากัด
ซึ่งมีประสบการณดานการคาวัสดุกอสรางมามากกวา 35 ป

กําลังการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ทุกขั้นตอนการผลิตจะอยูภายใตการควบคุมคุณภาพ โดยวิศวกรผูเชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย เมื่อรวมกับเครื่อง
จักรที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง จึงทําใหมีกําลังการผลิตสูงสุด 60,000 ลูกบาศกเมตร/ป และเปนที่ไววางใจในปริมาณความรวด
เร็วในการสงสินคารวมทั้งคุณภาพที่ไดมาตรฐาน มอก.และ ISO 9001:2000

บุคลากรในบริษัทฯ
บริษัท สินอุดมคอนกรีต จํากัด มีทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 196 คน

สํานักงานและโรงงาน
เลขที่ 27 ถนนสามวา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท 0-2918-5180-4, แฟกซ. กด 116
WEBSITE : www.sudco.co.th

e-mail :

contact @ sudco.co.th

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอและสี่เหลี่ยมจตุรัส
เสาเข็มกําแพงกันดินรูปแบบตางๆ
แผน คสล. พรอมรูระบายน้ํา
แผนชีทไพล (SHEET PILE) กันดิน
คานสะพานตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวง
ชิ้นงานคอนกรีตตามแบบลูกคา

มาตรฐานที่บริษัทฯไดรับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.

มาตรฐานการรับรองระบบบริหารคุณภาพ "ออกแบบและผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง"

รายละเอียดวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตผลิตภัณฑ
1. คุณสมบัติของลวดอัดแรงกําลังสูง
เปนเหล็ก SINGLE WIRE ชนิด STRESS-RELIEVED INDENTED มาตรฐาน มอก. 95-2540 GRADE 1770

- กําลังดึงประลัยสูงสุดสําหรับลวดขนาดเสนผานศูนยกลาง
4.0 mm.และ 5.0 mm. ไมต่ํากวา 17,500 ksc.

- กําลังดึงประลัยสูงสุดสําหรับลวดขนาดเสนผานศูนยกลาง
7.0 mm.ไมต่ํากวา 17,000 ksc.

ลวดเกลียวชนิดแรงดึงสูง 7 เสน (PC STRAND) ตามมาตรฐาน มอก. 420-2540 GRADE 1770

- กําลังดึงประลัยสูงสุดสําหรับลวดเกลียวขนาด
เสนผานศูนยกลาง 3/8”และ 1/2” ไมต่ํากวา
19,000 ksc.

ลวดกําลังสูงถูกดึงดวยแรงไมนอยกวา 70-75 % ของกําลังดึงประลัยสูงสุด เพื่อใชเปนกําลังอัดแรงในขั้นแรก

2. เหล็กลูกตั้ง

- ใชลวด COLD-DRAWN WIRE

(เหล็กรีดเย็น) ขนาด 2.7mm.
3.5 mm.และ 4.0 mm. ตาม
มาตรฐาน มอก.194 คาแรงดึงสูง
สุดขั้นต่ํา กําหนดที่ 4,200 ksc.

ภายใน 24 ชม.หลัง การผลิต ปูนซีเมนต ทราย หิน . ทดสอบดวยคอนกรีตรูปลูกบาศกทรงกระบอกเสนผานศูนย กลาง 6"x12" สวนผสมคอนกรีตใชผสมดวยปูนซีเมนต Portlant Cement TYPE I ชนิดเซทตัวเร็วและมีสวนผสมไมนอยกวา 400 กก/ม3 กําลังอัดแรงถายอัดเขาไปในเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกําลังอัดไมนอยกวา 250 ksc.3. คอนกรีต ใชคอนกรีตที่มีกําลังอัดประลัยไมต่ํากวา 350 ksc.

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอและสี่เหลี่ยมจตุรัส เสาเข็มรูปตัวไอขนาดและรายละเอียดตามตาราง เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดและรายละเอียด ตามตาราง เสาเข็มเขื่อน/กําแพงกันดินรูปแบบตางๆ มี 3 รูปแบบ รูปแบบที่ 1. เสาเข็มเขื่อน/กําแพงกันดินที่มี คานยึดรั้งเสาสมอหรือสเตย *** รายละเอียดและรูปแบบตามแบบ *** . เสาเข็มเขื่อน/กําแพงกันดินที่มี เสาสมอหรือสเตยยึดรั้ง รูปแบบที่ 3. เสาเข็มเขื่อน/กําแพงกันดินที่ไมมี เสาสมอหรือสเตยยึดรั้ง รูปแบบที่ 2.

88 22 22 6. ) A B C D F G H I-18 183 43.16 22 22 -26 676 162.5 2 9 I-22 386 92.965 471.40 30 30 10 10 7.5 2 11 I-40 1.92 18 18 6.00 30 30 8 14 8 2 10 I-35 780 187.20 35 35 11.24 26 26 -30 900 216.60 50 50 17 16 16 3 12 -18 324 77.5 4 11 I-30 660 158.5 2 11 I-45x50 1.5 I-35 880 211.5 10 7 3.00 40 40 . ) W ( kg/m.PILED DIMENSION TABLE DETAIL OF SECTION IN CM.5 9 6.20 35 35 12.00 30 30 10 10 5.75 4.5 12 8.5 3 12 I-35 973 233.240 297.5 9 5 3 10 I-26 489 117.5 9 I-18 207 49.00 30 30 -35 1.00 35 35 -40 1.7 8.6 4.5 2 5 I-26 455 109.60 40 40 12 16 11 3 12 I-45 1.60 45 50 12 21 16 3 12 I-50 1.225 294.600 384.76 18 18 -20 400 96.740 417.60 40 50 10 20 17.64 22 22 7 8 6.5 16 12.00 20 20 -22 484 116.705 409.25 14.5 4 1.36 26 26 8.5 7 I-22 337 80.80 35 40 9.5 16 10 2 11 I-35x40 1.890 453.5 3 1.5 2 9 I-30 600 144.20 45 45 12 21 15 2 11 I-40x50 1. TYPE AREA 2 ( cm.5 3 9 I-30 700 168.52 35 35 9.68 18 18 6.20 26 26 8.145 274.25 5.

.

.

.

20x0. หนา 12 ซม. กันดินพรอมรูระบาย แผง คสล.30x0. แผนชีทไพล (SHEET PILE) กันดิน แผนชีทไพล (SHEET PILE) กันดินที่โรงงานผลิต .ผลิตภัณฑของบริษัทฯ แผน คสล. มิติอื่นๆ (กวางxลึก) ขึ้นอยู กับการใชงานและตาม ลูกคาระบุ หนา 13 ซม.50 คานสะพานตามมาตรฐาน กรมทางหลวง ขนาดตางๆตามมาตรฐาน กรมทางหลวงและแบบของลูกคา มิติอื่นๆ (ยาว) ขึ้นอยู กับการใชงานและตาม ลูกคาระบุ . หนา 11 ซม.0. หนา 10 ซม.50 .0. กันดินที่โรงงานผลิต หนา 8 ซม.

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ผลิตภัณฑอื่นๆนอกเหนือมาตรฐานบริษัทฯ เชน เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยมมี DOWEL BAR ออกมาดานนอก เสาเข็มปลายแหลมมีหัวชู เสาเข็มรูปตัวไอมี DOWEL BAR ออกมาดานนอก เสาเข็มปลายแหลมไมมีหัวชู คานตัวที .

.

.

.

.

.

ส.ล. ริมคลองหวยอีแขก (บริเวณวัดใหม) โครงการกอสรางกําแพงกันดินบริเวณอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ .ผลงานบริษัท ฯ โครงการกอสรางเขื่อนกันดิน ค.

ผลงานบริษัท ฯ กอสรางเขื่อน ค.ส. ปองกันตลิ่งพังริมคลอง บริเวณวัดบางโฉลง หมู 1 ต.บางโฉลง อ.ล.สมุทรปราการ โครงการกอสรางกําแพงกันดินบริเวณอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง ณ กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา กรุงเทพฯ .บางพลี จ.

ถนนคุมเกลา กรุงเทพฯ โครงการกอสรางอาคารโรงงานกระดาษ SV Logistic ซอย พัฒนาชนบท 3 กรุงเทพฯ .ผลงานบริษัท ฯ โครงการกอสรางสะพานขามคลอง หมูบาน ปาริชาต ยาว 170 ม.

สมุทรปราการ โครงการกอสรางกําแพงกันดิน 1. (SBMR) โรงไฟฟาพระนครใต ต.ปูเจาสมิงพราย จ.โรงงาน SCC ถนนบางนา-ตราด กม.ผลงานบริษัท ฯ โครงการกอสราง PIPE PROTECTION WITH TIED 150M.23 กรุงเทพฯ .5 กม.

สมุทรปราการ .ผลงานบริษัท ฯ โครงการกอสรางสะพานขามคลองสถานีวางทอกาซธรรมชาติ(SBMR) โรงไฟฟาพระนครใต ต.ปูเจาสมิงพราย จ.สมุทรปราการ โครงการกอสรางสะพานขามคลองสถานีวางทอกาซธรรมชาติ(SBMR) โรงไฟฟาพระนครใต ต.ปูเจาสมิงพราย จ.

โรงงาน TUW. โครงการหมูบาน กฤษดานคร 48 โซน ซี ถนนสุขาภิบาล 2 กรุงเทพฯ โครงการกอสรางบอบําบัด 200 ม. TEXTILE CO. นครปฐม .LTD นครชัยศรี จ..ผลงานบริษัท ฯ กอสรางกําแพงกันดิน ยาว 1 กม.

ปูเจาสมิงพราย จ.ผลงานบริษัท ฯ โครงการกอสรางสะพานขามคลอง ทางเขาโครงการหมูบาน เค ซี ถนนรมเกลา กรุงเทพฯ โครงการกอสรางกําแพงกันดิน (SBMR) โรงไฟฟาพระนครใต ต.สมุทรปราการ .

. (MRTA) ถนนพระราม 9 (เทียมรวมมิตร) กรุงเทพฯ โครงการกอสรางกําแพงกันดินฝายยานพาหนะและเครื่องจักรกล โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยออนนุช กทม.ผลงานบริษัท ฯ โครงการกอสรางกําแพงกันดิน ในโครงการ รฟม.

ตลอดแนวพื้นที่ รฟม.ผลงานบริษัท ฯ โครงการกอสรางกําแพงกันดิน สถานีอนามัยเขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โครงการกอสรางกําแพงกันดิน 2 กม. กรุงเทพฯ .

ผลงานบริษัท ฯ โครงการกอสรางกําแพงกันดิน สถานีระบายน้ํา คลองพลับพลา กรุงเทพฯ โครงการกอสรางบอหนวง หมูบานเนเบอร ซอยวัชรพล กรุงเทพฯ .

ปูเจาสมิงพราย จ.ผลงานบริษัท ฯ โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนคุมเกลาสกอลา ถนนฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ โครงการกอสรางงานสะพาน (SBMR)โรงไฟฟาพระนครใต ต.สมุทรปราการ .

ผลงานบริษัท ฯ โครงการกอสรางกําแพงกันดินใตทางดวน สนามบินสุวรรณภูมิ ถนนลาดกระบัง กรุงเทพฯ โครงการกอสรางกําแพงกันดินในโครงการอารียา-ติวานนท กรุงเทพฯ .

ผลงานบริษัท ฯ โครงการกอสรางสะพานขามคลอง หมูบานมัณฑนา 2 รังสิต คลอง 3 จ.ปทุมธานี โครงการกอสรางอาคาร เนเวอรแลนด ซอย มัยลาภ รามอินทรา กรุงเทพฯ .

ผลงานบริษัท ฯ โครงการกอสรางอาคาร โรงงานเอกตราทรัคคอฟเวอร จํากัด พระราม 2 มหาชัย สมุทรสาคร โครงการกอสราง ระบบระบายน้ําภายในสถานีซอมบํารุงรถไฟฟาใตดิน รัชดาฯ กรุงเทพฯ .

10510 โทร 02-918-5180-4 บริษัท สินอุดมคอนกรีต จํากัด ไปสวนสยาม ซ. พานิชยการมีนบุรี .แผนที่บริษัท 27 ถ.สามวา แขวงมีนบุรี เขต มีนบุรี กทม.หทัยราษฏร รร.

2) 350x350 1. 396-2549 ขนาดหนาตัด (มม.) เสนรอบรูป (มม.600 ไมเกิน 21 เมตร 2552 (1) 5462-1586/396 รูปตัวไอ มีหัวตอ I-22(386 cm.2) 220x220 880 ไมเกิน 12 เมตร 2552 (1) 5462-1586/396 S-26(676 cm. ) .2) 260x260 1. ) 260x260 1.2) 220x220 1.2) 400x400 1.091 ไมเกิน 13 เมตร 2552 (1) 5462-1587/396 I-26(489 cm.2) 350x350 1.091 ไมเกิน 13 เมตร 2552 (1) 5462-1587/396 2 260x260 1.755 ไมเกิน 16 เมตร 2552 (1) 5462-1587/396 I-40(1240 cm.040 ไมเกิน 16 เมตร 2552 (1) 5462-1586/396 S-30(900 cm.2) 350x350 1. ) 300x300 1.xมม.2) 400x400 1.2) 300x300 1.400 ไมเกิน 21 เมตร 2552 (1) 5462-1586/396 S-40(1600 cm.040 ไมเกิน 14 เมตร 2552 (1) 5462-1586/396 S-30(900 cm.309 ไมเกิน 14 เมตร 2552 (1) 5462-1587/396 I-30(660 cm. ) 400x400 1.974 ไมเกิน 16 เมตร 2552 (1) 5462-1587/396 I-26(489 cm.2) 220x220 880 ไมเกิน 16 เมตร 2552 (1) 5462-1586/396 S-26(676 cm.755 ไมเกิน 16 เมตร 2552 (1) 5462-1587/396 I-40(1240 cm. ) 400x400 1.2) 180x180 720 ไมเกิน 16 เมตร 2552 (1) 5462-1586/396 S-22(484 cm.ใบอนุญาต มอก.200 ไมเกิน 14 เมตร 2552 (1) 5462-1586/396 S-35(1225 cm.2) 350x350 1.200 ไมเกิน 21 เมตร 2552 (1) 5462-1586/396 S-35(1225 cm.2) 300x300 1.2) 300x300 1.) ความยาว (ม.309 ไมเกิน 14 เมตร 2552 (1) 5462-1587/396 2 I-30(660 cm.497 ไมเกิน 14 เมตร 2552 (1) 5462-1587/396 I-35(880 cm.2) แบบหนาตัดเสา 2 2 2 220x220 1.2) 260x260 1.2) 180x180 720 ไมเกิน 11 เมตร 2552 (1) 5462-1586/396 S-22(484 cm.) ปที่ไดรับ อนุญาต ใบอนุญาตเลขที่ รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตัน มีหัวตอ S-18(324 cm.497 ไมเกิน 14 เมตร 2552 (1) 5462-1587/396 I-35(880 cm.400 ไมเกิน 14 เมตร 2552 (1) 5462-1586/396 S-40(1600 cm.600 ไมเกิน 16 เมตร 2552 (1) 5462-1586/396 รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสตัน ไมมีหัวตอ S-18(324 cm.974 ไมเกิน 16 เมตร 2552 (1) 5462-1587/396 รูปตัวไอ มีหัวตอ I-22(386 cm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful