Soalan Pendidikan Jasmani Tahun 6 Arahan am : Tiap-tiap soalan atau pernyataan diikuti oleh empat pilihan jawapan

iaitu A, B, C dan D. Bagitiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan

1. Komponen kecergasan fizikal ialahberlandaskan kesihatan dan A.kemahiran manipulatif B.kemahiran motor C.kemahiran halus D.kemahiran kasar

2. Jenis aktiviti yang sesuai untuk mengukur kuasa ialah A.tekan tubi B.bangkit tubi C.lompat jauh berdiri D.lari pecut

Pekerja binaan sedang membancuh simensemasa membina sebuah rumah.

3.Dalam komponen kecergasan fizikal manakahaktiviti tersebut berada? A Kuasa otot B Dayatahan otot C Kekuatan otot D Ketangkasan

1

4 Aktiviti yang sesuai untuk membina kekuatanotot di bahagian kaki ialah . A.leg extension B.naik turun bangku C.lari pecut 30 meter D. lompat bintang

Aktiviti lompat tali adalah salah satu contoh aktivitiaerobik. Aktiviti ini baik untuk meningkatkan dayatahan kardiovaskular jika di lakukan selama 10minit dan intensiti latihan 70 peratus daripadakadar nadi maksimum

5. Berpandukan penyataan di atas otot manakahyang terlibat semasa latihan tersebut ? I Deltoid III Rectus Abdominis A.I, II, dan III B.I, III, dan IV CII, III, dan IV DI, II, dan IV II Bisep IV Hamstring

6. Tiga elemen kelajuan merujuk kepada konsepkelajuan ialah A.kuasa, kelajuan dan kelenturan B.masa tindak balas, masa melakukanpergerakan dan jarak pergerakan C.kepantasan, kekuatan otot dan komposisibadan D.daya tahan kardiovaskular, kuasa dan kelajuan

2

7. Dalam permainan badminton, adalah menjadikesalahan sekiranya A.raket menyentuh lantai gelanggang B.raket tersentuh jarring C.bulu tangkis terkena bingkai raket D.semua di atas

8. Badan berikut bertanggungjawab dalam menggubalperaturan pertandingan badminton antarabangsa A. IMF B. MSN C IBF D BAM

Kemahiran menerima dan menghantar boladengan kedua-dua belah tangan

9. Penyataan di atas dapat didefinisikan sebagaikemahiran………. A.menahan B.menyepak C menghantar D menyangga

3

Permainan bola tampar dimulakan denganservis dari kawasan yang ditetapkan.

10. Apakah yang dimaksudkan dengan servis? A.Kemahiran menghalang rejaman pihak lawan B.Kemahiran menghantar dan menyediakan bola C.Kemahiran menghantar bola melepasi jaringmelalui dua antena ke gelanggang lawan D.Kemahiran menyerang dengan memukul bolasecara terancang ke dalam gelanggang pihak lawan.

Selepas bermain bola tampar, aktiviti menyejukkan badan dilakukan

11. Apakah faedah aktiviti menyejukkan badan (coolingdown) A.Untuk menghilangkan peluh B.Untuk mengurangkan rasa tekanan C.Untuk mengendur dan melegakan otot-ototbadan D. Untuk menyediakan tubuh badan pada tahapmaksimum

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful