HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tên tài liệu: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ

HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN
 

Trang 1 / 9 Mã tài liệu: 004-13/CTW/QTISO Lần sửa đổi: 01

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO CTWEL
************************** Văn phòng: 25A Lê Văn Thiêm – Thanh Xuân – Hà Nội Trung tâm đào tạo: 347 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội Tel: 046.291.1479 / 043.557.8563 Fax:043.557.7928 Email: info@ctwel.com Website: http://ctwel.com

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN

Director R&D Dept Tên: Chức vụ: Chữ ký

DD Admin dept Marketing Dept Training dept ISO dept Qualify dept Người biên soạn Người kiểm tra Người phê duyệt Đỗ Vinh Quang QMR Lê Huy Cẩm Director

Ngày

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tên tài liệu: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP. HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC. PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN   Trang 2 / 9 Mã tài liệu: 004-13/CTW/QTISO Lần sửa đổi: 01 BẢNG THEO DÕI BAN HÀNH Lần sửa đổi Ngày sửa đổi Mụ c Trang Tóm tắt nội dung sửa đổi / bổ sung .

định nghĩa và các từ viết tắt 4.3 5. HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC. PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN   Trang 3 / 9 Mã tài liệu: 004-13/CTW/QTISO Lần sửa đổi: 01 MỤC LỤC I II III IV Mục đích Phạm vi áp dụng Tài liệu tham khảo Thuật ngữ.HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tên tài liệu: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP. xem xét mức độ sự KPH Đề xuất biện pháp sử lý Phân tích và đề xuất biện pháp phòng ngừa Đề xuất biện pháp cải tiến Lưu hồ sơ Lưu đồ về việc kiểm soát sự KPH Form mẫu NCR 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 Nội dung Quy trình .7 5.4 5.5 5.6 5.8 Các từ viết tắt Định nghĩa Báo cáo về sự KPH Đánh giá.1 5.2 5.2 V 5.1 4.

Sửa chữa: Hành động được tiến hành đối với sản phẩm KPH để làm cho sản phẩm đó được chấp nhận với việc sử dụng đã định. (CTWEL consulting and training joint stock company).HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tên tài liệu: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP. HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC. Tất cả các nhân viên. xử lý các sản phẩm KPH. có nghĩa là cả sản phẩm của quá trình và sản phẩm khách hàng đã nhận được. HTQLCL Hệ thống quản lý chất lượng. . Sổ tay chất lượng.2 Định nghĩa . Mục đích Quy trình này quy định về trách nhiệm và phương pháp kiểm soát. QMR Đại diện lãnh đạo về chất lượng. phòng ban thuộc hệ thống quản lý chất lượng của công ty có trách nhiệm áp dụng quy trình này. 4. Tài liệu tham khảo TCVN ISO 9001:2008 001-13/CTW/QT-ISO: 003-13/CTW/QT-ISO: Quy trình kiểm soát tài liệu.Làm lại: Hành động được tiến hành đối với sản phẩm KPH để làm cho nó phù hợp với các yêu cầu. . III.Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự KPH đã được phát hiện. NCR Báo cáo về sự KPH. . . sự KPH được phát hiện trong quá trình vận hành hệ thống. II. - Phạm vi áp dụng Quy trình này áp dụng để giải quyết tất cả các sự KPH và sản phẩm KPH xuất hiện trong quá trình vận hành hệ thống.Hành động phòng ngừa: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự KPH tiềm tàng hay các tình trạng không mong muốn khác. KPH Không phù hợp. định nghĩa và các từ viết tắt 4. IV. PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN   Trang 4 / 9 Mã tài liệu: 004-13/CTW/QTISO Lần sửa đổi: 01 I. . Thuật ngữ. DC Bộ phận quản lý tài liệu (Document Controler) – Bộ phận ban hành tài liệu hoặc nhận tài liệu từ bên ngoài.Sự KPH: Sự không đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra.1 Các từ viết tắt CTWEL Công ty CP tư vấn và đào tạo CTWEL.

+ Mô tả sự KPH. + Phòng. V.Sản phẩm KPH có thể được bỏ qua và vẫn đưa vào sử dụng nếu có sự đồng ý của Ban giám đốc hoặc Đại diện lãnh đạo về chất lượng.2 Đánh giá. nhiệm vụ của bộ phận nào thì bộ phận đó có trách nhiệm đề ra biện pháp xử lý ghi vào NCR. kiểm tra. ban. Trong trường hợp ngoài quyền hạn thì xin ý kiến và hướng giải quyết của Ban giám đốc hoặc Đại diện lãnh đạo về chất lượng. . cá nhân gây ra sự KPH.1 Báo cáo về sự KPH .Nhân viên phát hiện ra sự KPH phải lập báo cáo về sự KPH . + Bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hành động khắc phục. + Phân tích nguyên nhân. hành động khắc phục và hành động phòng ngừa. sản phẩm KPH.Mọi nhân viên.Lãnh đạo phòng. Nội dung quy trình 5. các sản phẩm KPH và sự KPH liên quan đến chức năng. PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN   Trang 5 / 9 Mã tài liệu: 004-13/CTW/QTISO Lần sửa đổi: 01 - Loại bỏ: Hành động được tiến hành đối với sản phẩm KPH để loại bỏ sản phẩm đó khỏi việc sử dụng như đã định ban đầu.NCR (mẫu BM-05). . NCR phải có đầy đủ các thông tin: + Tên.Trường hợp sự KPH được phát hiện có thể xử lý được ngay một cách đơn giản. nếu phát hiện có sự KPH hoặc sản phẩm KPH so với các quy định hiện hành có trách nhiệm xem xét sự KPH đó. .HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tên tài liệu: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP. + Thời gian thực hiện hành động khắc phục.Theo chức năng nhiệm vụ của các phòng. xem xét mức độ sự KPH .3 Đề xuất biện pháp xử lý. nhưng vẫn phải lập hồ sơ. hạng mục. . + Tài liệu căn cứ để đánh giá.NCR phải được gửi cho các phòng ban liên quan theo dõi và xử lý. . 5. ban đã được Giám đốc phê duyệt. ban đó cũng phải đề xuất thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục và theo dõi việc thực hiện các khắc phục. nếu thuộc phạm vi xử lý của nhân viên thì nhân viên đó phải có những hành động ngăn chặn ngay và kịp thời báo cáo Lãnh đạo phòng để tiến hành xử lý. HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC. phòng ban của CTWEL khi thực hiện công việc. . 5. sản phẩm KPH.

Khi hành động khắc phục được hoàn thành. .NCR và các báo cáo liên quan phải chuyển tới Ban giám đốc hoặc QMR để xác nhận mọi phần của NCR đã hoàn thành và đã có đầy đủ các báo cáo kiểm tra (nếu yêu cầu). sản phẩm mang tính hệ thống hoặc trương hợp sự KPH xảy ra nhiều lần với nhiều nguyên nhân. tổng hợp. . đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm ngăn ngừa những lỗi tương tự xảy ra.Khi sự KPH hoặc sản phẩn KPH cần sự phê duyệt của khách hàng thì phải đảm bảo rằng có được sự chấp thuận của khách hàng trước khi thực hiện các hành động tiếp theo. 5.Hành động phòng ngừa có thể xác định trên cơ sở phân tích các dữ liệu từ: + Xem xét lãnh đạo + Dữ liệu thống kê + Khi sự KPH của quá trình. . . . 5.4 Phân tích và đề xuất biện pháp phòng ngừa. ban liên quan xử lý và phải được ghi nhận tại biểu mẫu BM-05 để theo dõi. Tức là đạt được mức hiệu suất không tiền lệ. + Đề xuất của lãnh đạo và nhân viên. người kiểm tra phải ghi vào phần “Kiểm tra thực hiện” của NCR.Các biện pháp cải tiến này sẽ được các trưởng phòng ban ghi chép lại và chuyển cho ban lãnh đạo xem xét. . + Thống kê sự thỏa mãn của khác hàng. HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC.Đối với sản phẩm KPH được khách hàng khiếu nại hoặc có ý kiến (đã cung cấp đến khách hàng) thì phải báo cáo Ban giám đốc để chỉ đạo các phòng. giảm chi phí và tránh lãng phí trong quá trình thực thi công việc.Công ty khuyến khích mọi nhân viên đưa ra các biện pháp sáng tạo. - .5 Đề xuất biện pháp cải tiến . PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN   Trang 6 / 9 Mã tài liệu: 004-13/CTW/QTISO Lần sửa đổi: 01 NCR phải được Ban giám đốc/QMR xem xét. phê duyệt và được ghi nhớ để tiến hành xét kỷ luật trong các cuộc họp giao ban khen thưởng. hay còn gọi là sự đột phá.Công ty khuyến khích mọi nhân viên trong quá trình làm việc đưa ra các biện pháp để tạo ra một cách có tổ chức “sự thay đổi có lợi”.Hành động phòng ngừa được áp dụng để xác định cơ hội cải tiến và loại trừ nguyên nhân tiềm ẩn gây ra sự KPH. .HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tên tài liệu: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP. .Lãnh đạo phòng. . kỷ luật của toàn Công ty. ban gây ra sự KPH hoặc sản phẩm KPH phải phân tích rõ nguyên nhân gây ra sự KPH.

Sau khi kết thúc dự án.NCR và các báo cáo kiểm tra liên quan phải được các phòng ban liên quan lưu trong thời gian thực hiện dự án.HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tên tài liệu: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP. PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN   Trang 7 / 9 Mã tài liệu: 004-13/CTW/QTISO Lần sửa đổi: 01 - Hàng năm . hiệu quả nhất.công ty sẽ có đợt xem xét và khen thưởng những biện pháp cải tiến tốt nhất. . công việc. HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC. . công việc.6 Lưu hồ sơ . các hồ sơ trên được lưu theo quy định của Quy trình kiểm soát hồ sơ “002-13/CTW/QT-ISO”. 5.

7 STT 1 Lưu đồ về việc kiểm soát sự KPH. lãnh đạo các phòng. . phòng ban được phân công Lãnh đạo phòng ban Các phòng ban có liên quan Kiểm tra 005-13/CTW/BM-ISO 7 Phân tích. phòng ban được phân công Xác định nguyên nhân. lập NCR Ban giám đốc/QMR Duyệt 005-13/CTW/BM-ISO 4 005-13/CTW/BM-ISO 5 Thực hiện xử lý 005-13/CTW/BM-ISO 6 Nhân viên. ban Đánh giá 005-13/CTW/BM-ISO 3 Đại diện phòng. HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC. Sơ đồ Phát hiện sự KPH. PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN   Trang 8 / 9 Mã tài liệu: 004-13/CTW/QTISO Lần sửa đổi: 01 5. ban gây ra KPH và các đơn vị có liên quan Ban giám đốc / QMR Nhân viên. đề xuất biện pháp xử lý.HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tên tài liệu: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP. ban Biểu mẫu 005-13/CTW/BM-ISO 2 Lãnh đạo phòng. sản phẩm KPH Trách nhiệm Nhân viên.8 Form mẫu NCR (05-13/CTW/BM-ISO) Chi tiết đính kèm quy trình này. nghiên cứu đưa ra các biện pháp phòng Lưu hồ sơ 005-13/CTW/BM-ISO 8 005-13/CTW/BM-ISO 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times