You are on page 1of 10

PERSAMAAN DAN FUNGSI LOGARITMA

A. Persamaan Logaritma.
Persamaan logaritma adalah persamaan yang peubahnya terdapat dalam bilangan
pokok atau numerusnya.
Contoh : (i) log (3x – 1) = log (x – 15) , (ii)
(x-1)
log 16 = 2, dll
Macam-macam bentuk persamaan logaritma :
1.
a
log f(x) =
a
log p 5.
f(x)
log a =
g(x)
log a
2.
a
log f(x) =
a
log g(x) 6.
f(x)
log g(x) =
f(x)
log h(x)
3.
a
log f(x) =
b
log f(x) 7. ( ) ( ) 0 log log .
2
= + + C x B x A
a a
4.
f(x)
log g(x) = p untuk A = 0
Bentuk persamaan logaritma pada umumnya belum sederhana. Untuk menyeder-
hanakan persamaan logaritma perlu memperhatikan sifat-sifat logaritma berikut :
a. Bila
a
log x = n , maka x = a
n
g.
a
log x.y =
a
log x +
a
log y
b.
a
log 1 = 0 h.
a
log
y
x
=
a
log x –
a
log y
c.
a
log a = 1 i.
a
log x
n
= n.
a
log x
d.
a
log a
n
= n j.
a
log x =
a a
x
x b
b
log
1
log
log
=
e. a
x
a
log
= x k. ( )
m
n
x
n
x a
m
a
=
log
f. (i)
a
log b =
a
log c , maka b = c
(ii)
a
log b =
c
log b , maka a = c
Dalam menyelesaikan persamaan logaritma, bilangan pokok logaritma perlu
disamakan dahulu. Nilai penyelesaian yang diperoleh perlu diuji dengan
mensubstitusikan ke persamaan semula. Nilai penyelesaian yang menjadi anggota
himpunan penyelesaian (HP) adalah yang mengakibatkan :
1. numerus pada persamaan semula bernilai positif.
2. bilangan pokok logaritma pada persamaan semula bernilai positif dan tidak
sama dengan 1 (satu).
Contoh soal dan penyelesaian.:
Bentuk
a
log f(x) =
a
log p. Penyelesaiannya adalah f(x) = p
 Syarat f(x) > 0
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari
2
log (2x+1) = 3 !
Penyelesaian :

2
log (2x+1) = 3 =>
2
log (2x+1)
2
log 2
3
=>
2
log (2x+1) =
2
log 8
=> 2x + 1 = 8 => 2x = 7 => x =
2
7
= 3 ½
 Syarat : f(x) > 0 => x = 3 ½ => f(3 ½ ) = 2.3 ½ + 1 = 7 + 1 = 8 > 0
(memenuhi)
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah { 3 ½ }
2. Tentukan HP dari
3
log (2x-5) = 4
 Penyelesaian :
3
log (2x-5) = 4 =>
3
log (2x-5) =
3
log 3
4
=>
3
log (2x-5) =
3
log 81
=> 2x – 5 = 81 => 2x = 86 => x = 43
 Syarat : f(x) > 0 => x = 43 => f(43) = 2.43 - 5 = 86 – 5 = 81 > 0
(memenuhi)
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah { 43 }

Bentuk
a
log f(x) =
a
log g(x). Penyelesaiannya f(x) = g(x)
 Syarat f(x) dan g(x) > 0.
1. Tentukan HP dari
3
log (2x-3) =
3
log (x+1) !
Penyelesaian :

3
log (2x-3) =
3
log (x+1) => 2x – 3 = x + 1 => x = 4
 Syarat : f(x) dan g(x) > 0
x = 4 => f(4) = 2.4 – 3 = 8 - 3 = 5 > 0 (memenuhi)
=> g(4) = 4 + 1 = 5 > 0 (memnuhi)
Jadi HP : { 4 }
2. Tentukan HP dari
2
log ( 2x-3) =
2
log (x
2
-3x+1) !.
Penyelesaian :

2
log (2x-3) =
2
log (x
2
-3x+1) => 2x -3 = x
2
– 3x + 1
=> x
2
– 5x + 4 = 0 => (x - 1)(x - 4) = 0
=> x = 1 atau x = 4
 Syarat : f(x) dan g(x) > 0
x = 1 => f(1) = 2.1 -3 = 2 – 3 = -1 < 0 (tidak memenuhi)
x = 4 => f(4) = 2.4 – 3 = 5 > 0 (memenuhi)
=> g(4) = 4
2
– 3.4 + 1 = 16 – 12 + 1 = 5 > 0 (memenuhi).
Jadi HP : { 4 }
Bentuk
a
log f(x) =
b
log f(x). Penyelesaiannya f(x) = 1
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari
3
log (x
2
-2x-7) =
2
log (x
2
-2x-7) !
Penyelesaian :

3
log (x
2
-2x-7) =
2
log (x
2
-2x-7)
=> x
2
-2x-7 = 1
=> x
2
-2x – 8 = 0
=> (x-4)(x+2) = 0
=> x = 4 atau x = -2
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah {4,-2}
2. Tentukan himpunan penyelesaian dari
3
log (x
2
-3) =
5
log (x
2
-3) !
Penyelesaian :

3
log (x
2
-3) =
5
log (x
2
-3)
=> x
2
-3 = 1
=> x
2
– 4 = 0
=> (x-2)(x+2) = 0
=> x = 2 atau x = -2
jadi himpunan penyelesaiannya adalah {-2, 2}
Bentuk
f(x)
log g(x) = p. Penyelesaiannya f(x)
p
= g(x).
 Syarat ; f(x) dan g(x) > 0 dan f(x) = 1.
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari
x
log (x+2) = 2 !
Penyelesaian :  Syarat : f(x) dan g(x) > 0 dan f(x) = 1

x
log (x+2) = 2 x = 2 => f(2) = 2 > 0 dan f(2) ≠ 1 (memenuhi)
=> x
2
= (x+2) => g(2) = 2+2 = 4 > 0 (memenuhi).
=> x
2
– x – 2 = 0 x = -1 => f(-1) = 1 < 0 (tidak memenuhi).
=> (x-2)x+1) = 0 Jadi himpunan penyelesaiannya adalah { 2 }
=> x = 2 atau x = -1
2. tentukan himpunan penyelesaian dari
(x+2)
log (5x+6) = 2 !.
Penyelesaian :  Syarat ; f(x) dan g(x) > 0 dan f(x) ≠ 1

(x+2)
log (5x+6) = 2 x = 2 => f(2) = 2+2 = 4 > 0 dan f(2) ≠ 1 (meme-
=> (x+2)
2
= (5x+6) nuhi)
=> x
2
+ 4x + 4 = 5x + 6 => g(2) = 5.2+6 = 16 > 0 (memenuhi)
=> x
2
– x – 2 = 0 x = -1 => f(-1) = -1 + 2 = 1 > 0 tetapi f(-1) = 1
=> (x-2)(x+1) = 0 (tidak memenuhi)
=> x = 2 atau x = -1 Jadi himpunan penyelesaiannya adalag { 2 }
Bentuk
f(x)
log a =
g(x)
log a. Penyelesaiannya f(x) = g(x).
 Syarat : f(x) dan g(x) > 0 serta f(x) dan g(x) ≠ 1
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari
(x-5)
log 5 =
(-2x+1)
log 5 !.
Penyelesaian :  Syarat : f(x) dan g(x) > 0 serta f(x) dan g(x) ≠ 1

(x-5)
log 5 =
(-2x+1)
log 5 x = 2 => f(2) = 2-5 = -3 < 0 (tidak memenuhi).
=> x-5 = -2x+1 Jadi himpunan penyelesaiannya adalah { }
=> 3x = 6 => x = 2
2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log 3 log
) 3 2 ( ) 7 3 (
2
+ + ÷
=
x x x
!.
Penyelesaian :
3 log 3 log
) 3 2 ( ) 7 3 (
2
+ + ÷
=
x x x
=> x
2
– 3x + 7 = 2x + 3
=> x
2
– 5x + 4 = 0
=> (x – 1)(x – 4) = 0
=> x = 1 atau x = 4
 Syarat : f(x) dan g(x) > 0 serta f(x) dan g(x) ≠ 1
x = 1 => f(1) = 1
2
– 3.1 + 7 = 5 > 0 dan f(1) ≠ 1 (memenuhi)
=> g(1) = 2.1 + 3 = 5 > 0 dan g(1) ≠ 1 (memenuhi).
x = 4 => f(4) = 4
2
– 3.4 + 7 = 11 > 0 dan f(4) ≠ 1 (memenuhi)
=> g(4) = 2.4 + 3 = 11 > 0 dan g(4) ≠ 1 (memenuhi)
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah {1 , 4}
Bentuk
f(x)
log g(x) =
f(x)
log h(x). Penyelesaiannya g(x) = h(x).
 Syarat : f(x), g(x) dan h(x) > 0, serta f(x) ≠ 1
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari
x
log (2x+3) =
x
log (x
2
-2x+6) !.
Penyelesaian :

x
log (2x+3) =
x
log (x
2
-2x+6)
=> 2x + 3 = x
2
- 2x + 6
=> x
2
- 4x + 3 = 0
=> (x – 1)(x – 3) = 0
=> x = 1 atau x = 3
 Syarat ; f(x), g(x) dan h(x) > 0, serta f(x) ≠ 1
x = 1 => f(1) = 1 (tidak memenuhi)
x = 3 => f(3) = 3 > 0 dan f(x) ≠ 1 (memenuhi)
=> g(3) = 2.3 + 3 = 9 > 0 (memenuhi)
=> h(3) = 3
2
– 2.3 + 6 = 9 > 0 (memenuhi)
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah { 3 }
2. Tentukan himpunan penyelesaian dari
x
log (2x-1) =
x
log (x + 3) !.
Penyelesaian :

x
log (2x-1) =
x
log (x + 3)
=> 2x – 1 = x + 3
=> x = 4
 Syarat ; f(x), g(x) dan h(x) > 0, serta f(x) ≠ 1
x = 4 => f(4) = 4 > 0 dan f(4) ≠ 1 (memenuhi).
=> g(4) = 2.4 – 1 = 7 > 0 (memenuhi)
=> h(4) = 4 + 3 = 7 > 0 (memenuhi)
Jadi himpunan penyelesaiannya adalh { 4 }
Bentuk 0 ) log .( ) log .(
2
= + + C x B x A
a a

Penyelesaiannya Ay
2
+ By + C = 0 dengan y =
a
log x => x = a
y
1. Tentukan himpunan penyelesaian dari
5
log
2
x + 3.
5
log x – 4 = 0 !.
Penyelesaian:

5
log
2
x + 3.
5
log x – 4 = 0
=> (
5
log x)
2
+ 3(
5
log x) – 4 = 0, misal y =
5
log x, maka diperoleh:
=> y
2
+ 3y – 4 = 0
=> (y + 4)(y – 1) = 0
=> y = -4 atau y = 1
untuk y = -4 =>
5
log x = -4 => x = 5
-4
=
625
1
5
1
4
=
untuk y = 1 =>
5
log x = 1 => x = 5
1
= 5.
Jadi himpunan penyelesainnya adalah {
625
1
, 5 }
2. Tentukan himpunan penyelesaian dari log
2
x + log x
2
– 3 = 0 !.
Penyelesaian :
log
2
x + log x
2
– 3 = 0
=> (log x)
2
+ 2(log x) – 3 = 0, misal y = log x, maka diperoleh :
=> y
2
+ 2y – 3 = 0
=> ( y + 3)(y - 1) = 0
=> y = -3 atau y = 1
Untuk y = -3 => log x = -3 => x = 10
-3
=
1000
1
10
1
3
=
Untuk y = 1 => log x = 1 => x = 10.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah {
1000
1
, 10 }
 SOAL-SOAL LATIHAN.
1 Tentukan himpunan penyelesaian
dari :
a..
2
log (2x+1) = 4
b.
3
log (x
2
– 3x -7) = 1
c. log (x
2
+ 7x + 11) = 0
d.
2
log (3x–5) –
2
log (x+2) = 1
e.
2
log x +
2
log (x+2) = 3
f. log (x-2) + log (x-1) = 3
2 Tentukan himpunan penyelesaian
dari :
a..
2
log (3x+2) =
2
log (x
2
-3x+7)
b.
2
log (x-4) +
2
log (x-6) = 2
c.
3
log (x
2
+x) =
3
log (2x+2)
d. log (2x-30 + log 4 = log (2x+6)
e.
4
log (3x-3) =
4
log (x+2)
f.
3
log (x
2
-x+6) =
3
log (4x+2)
3 Tentukan himpunan penyelesaian
dari :
a..
4
log (x
2
+7x+13) =
5
log (x
2
+7x+13)
b.
2
log (x
2
-2x-7) =
4
log (x
2
-2x-7)
c.
3
log (x
2
-x+1) =
5
log (x
2
-x+1)
d.
6
log (x
2
-x-1) =
5
log (x
2
-x-1)
6 Tentukan himpunan penyelesaian
dari :
a..
(2x-5)
log (x+4) =
(2x-5)
log (2x+1)
b.
(2x+1)
log(x
2
-3x+7) =
(2x+1)
log(3x+2)
c.
(x+6)
log x
2
=
(x+6)
log (6x+7)
d.
(2x-1)
log(x
2
-5) =
(2x-1)
log 4x
4 Tentukan himpunan penyelesaian
dari :
a..
x
log (2x-3) +
x
log 2 = 1
b.
x
log (x+3) – 2 =
x
log 4
c.
x
log (x+10) –
x
log (2x-10 = 2
d.
x
log (4x-2) = 1
7
e.
(x=20
log (5x-6) =
(x+2)
log x
2
Tentukan himpunan penyelesaian
dari :
a..
2
log
2
x – 2.
2
log x – 3 = 0
b.
2
log
2
x –
2
log x
3
+ 2 = 0
c.
5
log
2
x –
5
log x
4
+
5
log 125 = 0
5 Tentukan himpunan penyelesaian :
dari :
a..
(2x-4)
log 5 =
(-x+2)
log 5
b. 3 log 3 log
) 3 2 ( ) 7 3 (
2
+ + ÷
=
x x x
c. 6 log 6 log
) 8 7 ( ) 10 (
2
+ ÷
=
x x
d. 4 log 4 log
) 10 2 ( ) 2 10 2 (
2 2
÷ + ÷ + ÷
=
x x x x
d.
2
log
2
x + 2.
2
log x – 3 = 0
e. 2.log
2
x – 3.log x = -1
f.
2
log
2
x + 4.
2
log x =
2
log 32
g. 2.
4
log
2
x – 10.
4
log x + 8 = 0
B. Fungsi Logaritma
Fungsi Logaritma adalah suatu fungsi invers (balikan) dari fungsi eksponen. Bila
fungsi eksponen dinyatakan dengan f(x) = a
x
, a > 0, a ≠ 1, maka invers dari f(x0
ditulis dengan f
-1
(x) =
a
log x atau f(x) =
a
log x, a > 0, a ≠ 1.
Secara umum bila y = a
x
, maka x =
a
log y.
Bila f(x) =
a
log x, dengan a > 1, x > 0 , x c R, maka f(x) dikatakan fungsi turun.
Bila f(x) =
a
log x, dengan 0 < a < 1, x > 0 , x c R, maka f(x) dikatakan fungsi
naik.
Grafik fungsi logaritma selalu melalui titik (1,0) dan selalu berada di sebelah
kanan sumbu Y. Perhatikan gambar di bawah ini.
Y

y =
a
log x, a > 1
X
0 (1,0)
y =
a
log x,
0 < a < 1
Contoh Soal :
1. Gambarkan grafik fungsi f(x) =
2
log x , x c R !
Penyelesaian :
Fungsi y = f(x) =
2
log x
X
8
1
4
1
2
1 1 2 4 8
y =
2
log x -3 -2 -1 0 1 2 3
Grafiknya.
2. Gambarkan grafik fungsi f(x) = , log
2
1
x x c R !
Penyelesaian :
Fungsi y = f(x) =
2
1
log x
x
8
1
4
1
2
1 1 2 4 8
y =
2
1
log x
3 2 1 0 -1 -2 -3
Grafiknya.
C. Pertidaksamaan logaritma.
Dari grafik fungsi logaritma di atas tampak bahwa :
1. Untuk a > 1
- Bila
a
log f(x) >
a
log g(x), maka f(x) > g(x), dengan syarat f(x) dan g(x) > 0.
- Bila
a
log f(x) s
a
log g(x), maka f(x) s g(x), dengan syarat f(x) dan g(x) > 0.
Contoh soal :
Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan
2
log (2x-3) >
2
log 5 !
Penyelesaian :
2
log (2x-3) >
2
log 5 , karena a = 2 dan a > 1, maka
2x – 3 > 5
2x > 8
x > 4 ........(1)
 Syarat : f(x) > 0 ¬2x – 3 > 0
2x > 3
x > 1½ ..... (2)
(1)
4
(2)

4
Kesimpulan : Nilai x yang menjadi penyelesaian pertidaksamaan harus
memenuhi (1) dan (2) Jadi nilai x yang memenuhi adalah x > 4
2. Untuk 0 < a < 1
- Bila
a
log f(x) >
a
log g(x) , maka f(x) s g(x) dengan syarat f(x) dan g(x) > 0
- Bila
a
log f(x) s
a
log g(x) , maka f(x) > g(x) dengan syarat f(x) dan g(x) > 0.
Contoh :
Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan
½
log (x
2
– X) < -1 !
Penyelesaian :
½
log (x
2
– x) < -1
½
log (x
2
– x) <
½
log 2 , karena a = ½ dan 0 < a < 1 , maka
x
2
– x > 2 ¬x
2
– x – 2 > 0
¬(x – 2)(x + 1) > 0
¬ x > 2 atau x < -1 ................(1)
 Syarat : f(x) > 0 ¬x
2
– x > 0
¬x(x – 1) > 0
¬x < 0 atau x > 1 .........(2)
(1)
-1 2
(2)
0 1
-1 2
Kesimpulan ; Himpunan penyelesaiannya adalah { x < -1 atau x > 2}
SOAL-SOAL LATIHAN
1. Gambarkan grafik fungsi logaritma di bawah ini :
a. y =
4
log x, 16
16
1
s s x b. 16
16
1
, log
4
1
s s = x x y
c. 25
25
1
, log
5
s s = x x y d. y = 25
25
1
, log
5
1
s s x x
2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan :
a.
6
log (x
2
– x) > 1
b.
2
log (x
2
– x) >
2
log 6
c.
2
log (3x + 2) <
2
log (x
2
– 3x + 2)
d.
3
log (2x – 3) <
3
log (x
2
+ 2x – 5)
e.
2
log (3x – 5) +
2
log (x – 2) > 1
3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan :
a. 1 ) 3 log(
3
1
÷ < + x
b. 1 ) 2 log(
2
3
1
÷ < ÷ x x
c. ) 6 log( ) 2 log(
3
1
2
3
1
+ > ÷ ÷ x x x
d. ) 1 2 3 log( ) 1 2 log(
2
5
1
2
5
1
+ + < ÷ ÷ x x x x
e. ) 1 2 2 log( ) 1 2 log(
2
2
1
2
2
1
÷ ÷ < ÷ + x x x x
f. ) 1 6 log( ) 1 12 log(
2
3
1
2
3
1
÷ + < ÷ + x x x x