Rashidi (1986), kaedah pengajaran dan pembelajaran bebantukan komputer ini dapa mewujudkan persekitaran pembelajaran yang baru

dan suasana pembelajaran yang sihat seronok untuk pelajar.

Menurut Yakop (1985), kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ini boleh digunakan untuk mengatasi masalah pelajar yang mempunyai kebolehan dan potensi yang berbeza. Pelajar-pelajar yang cerdas boleh belajar dan menyelesaikan latihan dengan secepat mungkin mengikut tahap pemahaman mereka. Pelajar yang lemah pula dapat mempelajari topik yang sukar dengan berulang-ulang kali sehingga mereka faham. Ini dapat memotivasikan pelajar yang lemah untuk meningkatkan prestasi mereka.

Antaranya ialah BBM mestilah, menjelaskan idea yang kabur, menjelaskan bahagian yang sukar difahami, besar dan jelas, warna yang menarik dan saiz yang tepat, tahan lama, paling member kesan dan murah (Kamarul Azmi & Ab. Halim, 2007)

Phillips (1997), multimedia interaktif boleh mengubah cara seseorang memperolehi maklumat serta cara seseorang itu belajar sekiranya digunakan dengan berkesan.

Menurut Omardin Arsham (2001), peranan dan tugas akademik guru di sekolah adalah mereka perlu membuat persediaan untuk mengajar seperti mambaca bukubuku tambahan, membuat nota pengajaran, menyediakan bahan bantu mengajar dan memeriksa buku latihan pelajar. Maka kita sebagai guru masa kini, perlulah

menggalakkan ICT dan penggunaan komputer di sekolah. University Teknologi Malaysia. (2007). Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Berbantukan Komputer (penggunaan Perisian Power Point Interaktif) Terhadap Peningkatan Penguasaan Konsep Sains Dalam Tajuk Sel Untuk Sains Tingkatan Satu. Kamarul Azmi Jasni. Falkulti Sains Dan Pendidikan Asas Universiti Terbuka Malaysia. (2011). sebagai seorang guru yang mencintakan kerjayanya. Rujukan: Aszoura Binti Muhamed Salleh. bolehlah menyediakan bahan bantu mengajar dalam bentuk perisian komputer untuk meningkatkan minat pelajar sekaligus mewujudkan satu suasana pembelajaran yang efektif dan menarik. Amalan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Kalangan Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah Di Malaysia. (2011). Journal Of Islamic And Arabic Education. Dengan ini. Mohd Musa Bin Mahidi. Pembangunan Bahan Bantu Mengajar Berasaskan E-peta Minda Bertajuk “The Reactivity Series Of Metals And Its Applications” Untuk Kimia Tingkatan Lima. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful