1. Phép Toán nhị phân; Phép toán số học, Timer, Counter 2. Xử lý tín hiệu Analog. 3.

Cấu trúc PLC, Vùng nhớ PLC và cách truy xuất dữ liệu 4. Giải thuật lập trình Grafcet. 5. Phân tích hệ thống tự động hóa. 6. Phần mềm Step 7 Manage và cách sử dụng hiệu quả và tối ưu. 7. Phần mềm TIA Portal 8. Khối hàm chức năng FB, FC, SFC, SFB…. 9. Khối tổ chức OB10, OB35, OB100 – OB102… 10. Phân tích dự án thực tế. 11. Lập trình chương trình con FC, FB với tham số. 12. Sử dụng khối dữ liệu DB. 13. Lập trình điều khiển PID. 14. Kết nối mạng MPI. 15. Chẩn đoán lỗi PLC. 16. Lập trình thời gian thực. 17. Cách lập trình và viết một dự án theo chuẩn. 18. Cách đọc và phân tích ngôn ngữ STL. 19.Thiết kế mạng truyền thông Profibus giữa PLC - PLC S7. 20.Thiết kế mạng truyền thông Profibus giữa PLC S7 với module ET 200M. 21.Thiết kế mạng truyền thông Profibus giữa PLC S7 với Biến tần 22.Thiết kế mạng truyền thông Ethernet giao tiếp giữa PLC S7với PLC S7 23. Kỹ năng tìm cứu tài liệu nghiên cứu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful