NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR DE Î...

Page 1 of 90

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA INSTALA IILOR DE ÎNC LZIRE CENTRAL
Indicativ: I 13 - 02 Înlocuie te: I 13 - 94 Cuprins 1. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE
1.1. Prevederile din prezentul normativ se aplic la proiectarea i executarea instala iilor de înc lzire central din cl diri, a re elelor termice i a surselor termice (centrale termice, puncte termice) aferente acestora, a instala iilor de preparare a apei calde de consum, folosind global, în continuare, denumirea conven ional “instala ii de înc lzire central ”. 1.2. Domeniul de aplicare al normativului este cel privind: instala ii din cl diri noi ; instala ii din cl diri existente, la care se introduc, se modernizeaz sau se transform instala iile dup criterii func ionale, de siguran , ecologice, economic - energetice i - eventual - altele specifice. 1.3. Prevederile normativului care se refer la probleme de siguran , ecologice, la cele care pot pune în pericol via a oamenilor sau pot afecta construc ii sau alte valori materiale, precum i cele referitoare la asigurarea cerin elor de calitate specificate la art.2.1. au caracter de obligativitate. 1.4. În con inutul normativului se g sesc i prevederi care nu se refer strict la instala iile de înc lzire central , cum ar fi cele privind elementele constructive ale cl dirilor, siguran a la foc, intercondi ion ri cu alte categorii de instala ii etc. Respectivele prevederi fac trimiteri la alte prescrip ii tehnice; ele nu se substituie acestora i nu au prioritate fa de acestea. Prevederile men ionate sunt incluse în fiecare capitol, în corelare cu problemele de înc lzire central , specifice capitolului respectiv. Aceste prevederi trebuie s stea în aten ia celorlal i speciali ti (arhitec i, constructori, instalatori din alte categorii de instala ii, tehnologi) cu care colaboreaz speciali tii în instala ii de înc lzire central . 1.5. În sensul men ionat anterior, la proiectarea i excutarea instala iilor de înc lzire central se vor respecta de asemenea - prevederile corespunz toare cuprinse în: Normele generale de protec ie a muncii ; Normele generale de prevenire i stingere a incendiilor; Prescrip iile tehnice ISCIR ; Normativul pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - I 6 ; Normativul privind proiectarea i executarea instala iilor sanitare - I 9 ; Normativul privind proiectarea i executarea instala iilor de ventilare i climatizare - I 5 ; Normativul privind proiectarea i executarea instala iilor electrice cu tensiuni pân la 1000 V.c.a. i 1500 V.c.c. - I 7 ; Normativele privitoare la protec ia termic a cl dirilor C 107/1, 2, 3, 4, 5 ; Normativul pentru protec ia antiseismic a construc iilor de locuin e, social - culturale, agrozootehnice i industriale - P100; Normativul de siguran la foc a construc iilor - P118 ; Alte prescrip ii cuprinse în Anexa I. 1.6. Nu fac obiectul prezentului normative : centralele termice echipate cu cazane de ap fierbinte având puterea unitat peste 6 MW i cele echipate cu cazane de abur la presiunea peste 8 bar sau având capacitatea termic peste 6 t/h;

mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative...

01.04.2005

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR DE Î... Page 2 of 90

depozitele exterioare i instala iile de transport pentru combustibil solid, aferente centralelor termice ; re elele de termoficare cu ap fierbinte sau abur i punctele termice urbane . 1.7. Normativul nu cuprinde prevederi specifice privind: instala iile de înc lzire din sere, ad posturi pentru animale, sau spa ii deschise ; instala iile de înc lzire din cl diri cu întreruperi de utilizare repetate cu o durat mai mare de 48 ore i din construc ii cu caracter special (de ex.: ad posturi) ; instala ii de înc lzire cu aer cald (partea de prescrip ii caracteristic instala iilor de ventilare) ; instala iile cu caracter special, pentru procese tehnologice ; sisteme sau elemente de instala ii care fac obiectul unei cercet ri sau expertiment ri . 1.8. Prezentul normativ con ine listele reglement rilor tehnice (Anexa I) i ale standardelor (Anexa II) utile la proiectarea i executarea instala iilor de înc lzire central . În con inutul normativului se utilizeaz terminologia de specialitate conform STAS 4369 “Instala ii de înc lzire i ventilare. Terminologie”. [top]

2. CONDI II GENERALE DE PROIECTARE I EXECU IE
2.1. Proiectarea i executarea instala iilor de înc lzire central se face cu scopul ca acestea s corespund calitativ cel pu in nivelurilor minime de peformn , referitoare la cerin ele definite de Legea nr.10/1995 privind calitatea în construc ii: rezisten i stabilite ; siguran în exploatare ; siguran la foc ; igiena, s n tatea oamenilor, refacerea i protec ia mediulu i izolarea termic , hidrofug i economia de energie ; protec ia împotriva zgomotului. Nivelurile minime de performan referitoare la aceste cerin e sunt prevederi obligatorii din prezentul normativ i din reglement rile tehnice în vigoare. 2.2 Alegerea solu iilor se va face dup criterii tehnice i economice, inând seama de necesit ile specifice i de posibilit ile de realizare. În analizele privind economicitatea unei solu ii, inclusiv oportunitatea unei moderniz ri sau transform ri, se vor lua în considerare toate aspectele legate de costul investi iei i al exploat rii. Pentru înc lzirea cl dirilor se recomand solu ia de înc lzire central , inând seama de cerin ele pe care aceasta le poate satisface (art.2.1.), de avantajele solu iei i de criteriile economice men ionate anterior. Utilizarea înc lzirii centrale este obligatorie atunci când este impus de condi iile tehnologice ale produc iei industriale, de cele de depozitare sau de condi ii de siguran la foc. Proiectarea i executarea lucr rilor de instala ii de înc lzire central 2.3. Proiectarea lucr rilor de instala ii de înc lzire centrala se recomand s fie realizat de c tre societ i (agen i economici) care au certificare profesional din partea organismelor abilitate. 2.4. Instala iile de înc lzire central se realizeaz numai pe baz de proiect. Proiectul se elaboreaz de c tre proiectan i autoriza i, cu competen e în domeniu.

mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative...

01.04.2005

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR DE Î... Page 3 of 90

Autorizarea (certificarea) proiectan ilor se face pe baza unor regulamente specifice aprobate de c tre MLPTL. Proiectul se verific de c tre verificatori de proiecte atesta i MLPTL. Referatul de verificare al proiectului se întocme te conform Anexei 3 i face parte integrant din proiect. 2.5. Proiectul instala iei de înc lzire central se va întocmi pe faze de proiectare. Fazele de proiectare i con inutul acestora, în conformitate cu legile i reglement rile tehnice în vigoare i cu specificul lucr rilor de instala ii de înc lzire, sunt urm toarele: 2.5.1. Studiul de fezabilitate La baza studiului de fezabilitate st tema de proiectare întocmit de c tre beneficiar. Studiul de fezabilitate se realizeaz pentru obiecte de investi ii pentru instala ii de înc lzire central (centrale termice, re ele termice etc.) i are rolul de a stabili indicatorii tehnico-economici i solu iile principale ale lucr rii. Este obligatorie ob inerea tuturor avizelor i acordurilor necesare realiz rii lucr rii. Acestea sunt, în principal, urm toarele: certificatul de urbanism ; avizele pentru asigurarea cu utilit i (ap -canal, gaze, energie electric etc.) ; acordul pentru necesarul de energie i combustibili ; acordul de mediu, pentru instalarea centralelor termice cu puterea de peste 70 kW. În situa iile în care este necesar o fundamentare deosebit a necesit ii i oportunit ii realiz rii obiectivului de investi ie se întocme te un studiu de prefezabilitate, ca faz premerg toare studiului de fezabilitate. 2.5.2. Proiectul tehnic Proiectul tehnic se elaboreaz pe baza studiului de fezabilitate aprobat sau pe baza temei de proiectare întocmite de c tre beneficiar, în cazul în care nu se face studiu de fezabilitate. Proiectul tehnic pentru instala ii de înc lzire central trebuie s con in urm toarele documenta ii: a) P r ile scrise : Borderou ; Foaie cu responsabilit i (lista de semn turi) ; Memoriu tehnic ; Breviarul de calcul ; Caietele de sarcini ; Listele cu cantit i de lucr ri (antem sur tori) ; Listele cu cantit i de echipamente, inclusiv dot rile ; Specifica iile tehnice ; Graficul de realizare a lucr rilor . b) P r ile desenate : Schemele func ionale (schema centralei termice, schema coloanelor etc.) ; Planurile instala iei, cu amplasarea corpurilor de înc lzire i a echipamentului principal; trasee de distribu ie ; Planul re elelor termice . 2.5.3. Detaliile de execu ie

mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative...

01.04.2005

Proiectul de execu ie al instala iei de înc lzire central (proiectul tehnic. supor i. Detaliile de execu ie pentru instala ii de înc lzire central trebuie s con in urm toarele documenta ii: a) P r ile scrise : Borderou ..11.. pozarea aparaturii de m sur i control etc. Graficul de realizare a lucr rilor . Page 4 of 90 Detaliile de execu ie se elaboreaz pe baza proiectului tehnic avizat de beneficiar.7. Competen ele instalatorilor autoriza i pentru proiectarea i executarea lucr rilor de înc lzire central În func ie de domeniul de activitate i de destina ia lucr rilor. dispozi iile de antier) va fi cuprins în Cartea tehnic a construc iei. autoriza i CQ i consultan i tehnici . dup caz.) 2. înso ite de certificate de calitate i care corespund prevederilor din proiect. Este obligatoriu de în tiin at. dup stabilirea executantului i a furnizorilor (produc torilor) echipamentelor i materialelor de instala ii în urma licita iei de execu ie.9.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR DE Î. avizele i acordurile necesare . 2. de inut de proprietar. 2. Gradul I. Instruc iuni de exploatare i de reglare .exper i. colector. Foaie cu responsabilit i (lista de semn turi) . Detalii de execu ie i.8. detaliind informa iile furnizate prin proiectul tehnic. butelie de egalizare a presiunilor.6. competen ele instalatorilor autoriza i sunt: 2. Începerea execut rii oric ror lucr ri de instala ii de înc lzire central executantul a primit: este permis numai dup ce proiectul instala iei. verificat de c tre verificatori tehnici MLPTL . Detalii de execu ie pentru elementele instala iei (distribuitor. b) P r ile desenate : Schemele func ionale . responsabili cu execu ia lucr rilor atesta i MLPTL i. Se va asigura controlul execu iei lucr rilor de înc lzire central pe antier de c tre beneficiar (investitor) i executant prin persoane specializate i atestate: dirigin i de antier atesta i MLPTL. Sec iuni i detalii de montaj . Memoriu tehnic . Proiectarea. conform reglement rilor legale. dup caz.10.. 2. Executarea lucr rilor de instala ii de înc lzire central poate fi realizat numai de c tre societ i (agen i economici) care au primit certificarea profesional din partea organismelor abilitate de MLPTL i agreerea tehnic din partea beneficiarului sau distribuitorului de energie termic . înainte de începerea lucr rilor. 01. Planul i profilul longitudinal al re elelor termice . executarea i exploatarea tuturor lucr rilor de instala ii de înc lzire central mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.2005 . Graficul cu fazele determinante pentru controlul calit ii execu iei. Planurile instala iei . la fazele Proiect ethnic. autoriza ia de construire . Executarea instala iilor de înc lzire central se realizeaz cu materiale i echipamente omologate i agrementate. Detaliile de execu ie trebuie s cuprind toate elementele necesare pentru buna execu ie a instala iei. detaliile de execu ie.. Inspec ia de stat în construc ii. 2.04.

Actele pentru înscriere la examen se depun la Comisia de autorizare. 01. Normele privind protec ia. [top] mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR DE Î.16.Ingineri. Inspec ia de Stat în Construc ii . Gradul III . Dou fotografii tip legitima ie .S. ANPPGCL .19.15. Gradul II . exper ilor tehnici i verificatorilor de proiecte atesta i MLPTL. în limita gradului solicitat.2005 . Condi iile de studii i practic în proiectare sau execu ie de lucr ri de instala ii de înc lzire central . Actele necesare pentru înscriere la examen sunt: Cerere tip . Normele tehnice de execu ie i tehnologia de montaj . Promovarea examenului pentru ob inerea autoriza iei se face pe baza cuno tiin elor teoretice i practice din domeniul instala iilor de înc lzire central . 3 ani pentru ingineri i subingineri mecanici sau energetici . Membrii Comisiei de autorizare sunt speciali ti propu i de: MLPTL . 4 ani pentru tehnicieni.. 2.17.. 2.14. subingineri. Autorizarea instalatorilor aferente 2. sunt: Gradul I .. 2. f r sus inere de examen. Page 5 of 90 2.. Normele P. mai tri i lucr tori califica i din domeniile: instala ii pentru construc ii.Comitetul Na ional al Produc torilor i Distribuitorilor de Energie Termic din România . privind: Reglement rile tehnice pentru instala iile de înc lzire central . Normele tehnice de exploatare . În mod excep ional.18. Gradul III. AIIR (Asocia ia Inginerilor de Instala ii din România) . Proiectarea. mai tri i lucr tori califica i . Memoriu de activitate tehnic . tehnicieni.04.Ingineri i subingineri din domeniul instala iilor pentru construc ii care au lucrat efectiv în proiectare sau execu ie instala ii de înc lzire central 4 ani sau ca instalator autorizat gradul III timp de 2 ani. Copie dup actele de studii i preg tire profesional . Institutele de înv mânt superior cu profil de instala ii din ar . ce trebuie dovedite cu acte pentru înscrierea la examenul de autorizare. Gradul II.Ingineri din domeniul instala iilor pentru construc ii care au lucrat efectiv în proiectare sau execu ie de instala ii de înc lzire central 6 ani sau ca instalator autorizat gradul II tip de 3 ani. Executarea i exploatarea lucr rilor de instala ii de înc lzire central . la cererea acestora.12. siguran a i igiena muncii . 2.I. mecanic i energetic care au lucrat efectiv la instala ii de înc lzire central un timp de cel pu in: 2 ani pentru ingineri i subingineri de instala ii . executarea i exploatarea lucr rilor de instala ii de înc lzire central cl dirilor (instala ii interioare de înc lzire) 2. comisia de autorizare va acorda autoriza ia de instalator de înc lzire central gradul I. Autorizarea instalatorilor de înc lzire central se face pe baz de examen de c tre comisii numite de MLPTL.13. 2.

5. necesarul de c ldur se calculeaz separat pentru zonele cu degaj ri de c ldur i pentru cele f r degaj ri. NECESARUL DE C LDUR Determinarea necesarului de c ldur PENTRU ÎNC LZIRE 3. protec ia sporit a mediului ambiant prin reducerea polu rii . Pentru cl dirile existente oportunitatea reabilit rii lor se stabile te conform prevederilor art.2005 .4. în vederea repartiz rii judicioase a aparatelor de înc lzire.. 3. a cerin elor impuse de procesul tehnologic sau func ional specific cl diri .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR DE Î.1. cu respectarea. în conformitate cu Normativele C 107/1 i C 107/2 . se indic utilizarea c ldurii evacuate de la surse tehnologice. comerciale) se prevede realizarea lor mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.1 i 2. de aporturile permanente de c ldur ale înc perilor învecinate. Prin acestea se ob ine: realizarea unei capacit i termice ra ionale a sursei i instala iilor de înc lzire din cl diri . în lipsa acestora se pot lua m suri echivalente privind garnituri de etan are. cre terea confortului termic . pentru elementele perimetrale opace i vitrate. se recomand luarea urm toarelor m suri: prevederea.. în cazul folosirii pere ilor complet vitra i (la cl diri social-culturale. Page 6 of 90 3.2. evitarea. Se recomand îmbun t irea protec iei termice a cl dirilor înc lzite central.. respectiv a caracteristicilor lor termotehnice. în special. ferestre fixe. In bilan se ine seama de degaj rile de c ldur rezultate din procesul tehnologic. alin.6. a unor suprafe e exterioare minime ale cl dirilor. a înc perilor înc lzite lâng cele reci sau frigorifice . ci la întocmirea bilan ului sursei de c ldur a instala iei de înc lzire. prin proiect. Pentru realizarea unor solu ii constructive ale cl dirilor cu înc lzire central (noi sau care se reabiliteaz ) care s determine un necesar de c ldur ra ional pentru înc lzire.3. de la procese de combustie. a unor rezisten etermice minime normate în conformitate cu STAS 6472/3 i Normativul C 107/1... pentru construc ii i instala ii termice i electrice . Pentru înc peri cu suprafa a peste 100 mp sau în l imi peste 5 m. din aerul viciat eliminat prin sisteme de ventilare. 2. din apa de r cire industrial etc. pe baza unor analize de bilan i tehnico-economice. prin proiect. cât i reducerea consumului de energie pentru înc lzire i pentru iluminatul artificial pe ansamblul cl dirii. In acest sens.2. de necesarul de c ldur pentru înc lzirea aerului proasp t pentru ventilare. a amplas rii adiacente a înc perilor cu diferen e mari de temperatur i. reducerea chetuielilor de investi ii i de exploatare pentru instala ia de înc lzire . num rul de rânduri de geamuri etc.04. economie de energie . Se recomand recuperarea c ldurii evacuate i utilizarea ei ca surs secundar de c ldur . 3. Prevederi referitoare la elementele constructive ale cl dirilor înc lzite central 3. în acela i timp. este indicat ca solu ia s fie deteminat printr-un calcul de optimizare a chetuielilor de investi ii i exploatare. 01. în raport cu volumul lor . Necesarul de c ldur de calcul pentru înc lzirea înc perilor se calculeaz conform SR1907 i se corecteaz în func ie de rezultatul bilan ului termic al înc perilor. adoptarea. la stabilirea gradului de vitrare (raportul între suprafe ele vitrate i suprafa a total ) al pere ilor i acoperi urilor cl dirilor industriale se urm re te atât asigurarea nivelului de iluminare natural normat . utilizarea tâmpl riei exterioare cu elemente etan e la aer i având o valoare ridicat a rezisten ei termice globale. 3. adoptarea unor m suri constructive conjugate de volumetrie i izolare termic a cl dirii care s conduc la încadrarea în valorile normate maxime ale coeficien ilor globali de izolare termic . 3. C ldura recuperat i utilizat ca surs secundar pentru prepararea unui agent termic nu se ia în considerare la întocmirea bilan ului termic al înc perii respective. cu prec dere prin m rirea rezisten ei termice a elementelor perimetrale opace i vitrate i prin reducerea infiltra iilor de aer exterior.

La alegerea sistemului de înc lzire trebuie avut în vedere i necesitatea climatiz rii în regim de var . dar cu o reparti ie neomogen .. func ie de destina ia spa iului respectiv. Pentru înc perile industriale cu procese tehnologice care impun înc lzirea central general i în care num rul muncitorilor conduce la o densitate de un muncitor la mai pu in de 50 mp. se poate mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. pentru diferite grupe de cl diri i înc peri civile sau industriale se indic în tabelul 4. se poate adopta un sistem de înc lzire zonal . Page 7 of 90 numai cu elemente etan e la aer i având o valoare ridicat a rezisten ei termice . cu aer cald sau suprafe e radiante. Acestea se refer la înc perile principale semnificative ale cl dirilor respective. 4. suprafa radiant ) . 4.11. por ile tehnologice se prev d i cu u i de dimensiuni corespunz toare circula iei oamenilor . înc lzirea electric folosind energie electric în locul unui agent agent termic în sistemele de înc lzire cu corpuri de înc lzire. 4. sunt cele folosind apa cald sau fierbinte ca agent termic. sistemele de înc lzire central recomandate. a unui num r cât mai redus de por i. cu aer cald sau prin radia ie.. 4.. 4. situa ie în care sistemul de alimentare poate prelua în sezonul rece. perdele elastice la golurile tehnologice din elementele exterioare ale cl dirilor. la care sursa de c ldur i instala ia de înc lzire a unui num r redus de înc peri (ex. cu o frecven mare de deschidere . ALEGEREA SISTEMULUI DE ÎNC LZIRE 4. Alegerea agentului termic în instala iile interioare 4. total sau par ial.3. i apa fierbinte. Cu caracter orientativ.se face. în principal. Alegerea sistemului de înc lzire într-un spa iu înc lzit . într-o cl dire având o arhitectur specific .un apartament) se afl în interiorul acestuia .o cl dire sau un grup de înc peri cu utilizare similar .1.2. prevederea dispozitivelor de închidere automat la u ile exterioare de la intr rile cl dirilor de locuit i social . agregat pentru aer cald. prevederea perdelelor de aer la u ile exterioare ale cl dirilor. Se pot folosi i alte sisteme i solu ii având un domeniu mai restrâns de utilizare. Principalii agen i termici recomanda i pentru înc lzirea cl dirilor sunt apa cald folosi i aburul în situa iile prev zute la art. la fel. necesarul de c ldur pentru înc lzire. recomandate pentru un domeniu mai larg de utilizare. stabilirea.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR DE Î. 4. Principalele sisteme de înc lzire central .culturale. folosind c ldura recuperat . se pot prevedea puncte calde sau sisteme locale pentru înc lzire temporar a muncitorilor.04. prevederea de sasuri sau perdele elastice la u ile i por ile exterioare. înc lzirea de apartament..4. de preferin în anexele comune mai multor spa ii de produc ie. ca: înc lzirea cu arderea unui combustibil lichid sau gazos în aparatul de înc lzire (corp de înc lzire. [top] 4. în acest scop se va ob ine avizul energetic necesar .7.1.2005 . prin proiect. u i exterioare i goluri tehnologice în elementele exterioare ale cl dirilor industriale i similare.6. folosind energia solar combinat cu un alt sistem de înc lzire.5. înc lzirea cu utilizarea pompelor de c ldur . În cl dirile industriale neînc lzite în care revin mai mult de 50 mp pentru un muncitor. 01. iar pentru cedarea c ldurii în înc peri: înc lzirea cu corpuri de înc lzire. în celelalte înc peri se pot folosi alte sisteme corespunz toare unor activit i similare cuprinse în alte grupe. înc lzirea solar .

ecartul de temperatur se alege în func ie de caracteristicile echipamentului folosit pentru înc lzire. de sistemul de înc lzire i de caracteristicile echipamentului de înc lzire.12. social.. Se folosesc valori mai reduse ale temperaturii pentru unele cl diri cu caracter medical i la cre e-gr dini e (80. În cazul când apare mai avantajos.95 0C se recomand un ecart nominal de temperatur de 20 0C. Apa fiebinte se folose te la o temperatur exterioar . în condi ii nominale de temperatur Temperatura apei se alege în func ie de destina ia spa iului înc lzit i de sistemul de înc lzire folosit. uzura rapid a conductelor).10. Pentru situa iile în care instala ia se afl într-o zon folosind apa cald la 95 oC . Folosirea ca agent termic a aburului (cu presiune maxim 8 bar) pentru înc lzirea unor spa ii de produc ie.: buc t rii..04. dar i a costului instala iei.8. i 4. precum i pentru cele folosind sistemul de înc lzire prin radia ie cu suprafe e radiante (sub 60 oC). având temperatura nominal pe conducta de ducere 80. comercial etc.. f r degaj ri de praf. Ecartul nominal de temperatur în instala iile de înc lzire se alege pe baza criteriilor func ionale i economice ale întregului ansamblu de producere. sp l torii etc. Se are în vedere c reducerea valorii limit a temperaturii conduce la sporirea confortului. Page 8 of 90 4.6. Se recomand a se limita utilizarea aburului la : înc lzirea cl dirilor cu volum pân la 500 mc. 01.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR DE Î.). amplasate izolat în incinte industriale .) . 4.2005 . 4.. se poate folosi în instala ia interioar o valoare a temperaturii nominale mai redus decât cea din re eaua de transport i distribu ie a c ldurii. în raport cu destina ia cl dirilor i înc perilor.cazul moderniz rii unor instala ii sau a unor complet ri în ansamblu existente . dac nu se influen eaz negativ asupra instala iilor existente care folosesc apa cald la 95 oC. înc lzirea unor înc peri în cl diri cu caracter medical.11.se poate adopta i o valoare mai redus a temperaturii nominale a apei..85o C)..4. maxim de 150 0C. instala iile de înc lzire cu aer cald.5. În instala iile interioare de înc lzire cu ap fierbinte.. înc lzirea unor locuri de munc izolate în hale mari de produc ie (de ex: înc lzire zonal . Acesta poate diferi de valoarea folosit pentru re eaua de transport i distribu ie a c ldurii.. se poate face în cazul existen ei unei re ele de abur necesar în procesul tehnologic i a lipsei unei surse i re ele de ap cald sau fierbinte a c rei realizare ar fi neeconomic . transport-distribu ie i utilizare a c ldurii. Pentru instala iile de înc lzire cu ap cald . puncte calde pentru înc lzirea muncitorilor conform art. 4. în care aburul se utilizeaz pentru nevoi tehnologice (ex. se folose te la o temperatur maxim de 95 oC.9. în condi ii nominale de temperatur Temperatura apei fierbin i se alege în func ie de destina ia spa iului înc lzit. cu condi ia asigur rii unei posibilit i de reglare a debitului de c ldur furnizat de aparat .. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Parametrii de temperatur ai agentului termic se vor corela cu temperaturile maxime admise de normele sanitare pentru suprafe ele corpurilor de înc lzire. Aprecierea asupra economicit ii realiz rii sursei i re elei de ap se va face inând seama i de dezavantajele economice în exploatare ale utiliz rii aburului (pierderi de c ldur în gospod ria condensatului. 4. Apa cald exterioar . prev zând pentru instala ia interioar de înc lzire valori mai reduse ale ecartului de temperatur .

este necesar men inerea unei temperaturi pozitive. dar nu poate fi asigurat prin c ldura acumulat sau degajat de utilaje i de elementele construc iei (corelat eventual cu m rirea rezisten ei termice a elementelor de închidere a spa iului respectiv).o parte din re eaua de distribu ie a instala iei normale. sanatorii cu regim hotelier Amenaj ri turistice: vile. materiale etc.). Temperatura maxim a agentului termic va trebui s fie cel mult egal indicate de produc tor pentru componentele instala iei de înc lzire.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR DE Î. 4.eventual .în perioadele de nefolosire . Determinarea temperaturii de aprindere a gazelor i vaporilor”). Prevederea înc lzirii de gard incendiilor de tip “ap .. Înc lzirea de gard 4.04.ap ”. mocnire sau apari ie a produselor toxice (STAS 6877/9 . Înc lzirea de gard se prevede în cazurile în care temperatura minim este cerut de necesit i tehnologice (utilaje. 4. explozie. în care . moteluri. 01. este obligatorie în spa iile dotate cu instala ii speciale de stingerea i prin folosirea uneia din solu iile: cu temperaturile admisibile 4. dac beneficiarul va aprecia c este mai economic decât luarea altor m suri.17.pentru persoane cu handicap. se prev d instala ii de înc lzire de gard .14.2005 . înc lzirea local .17. hanuri C mine: studen e ti. prevederea unor conducte înso itoare . muncitore ti. caz rmi Policlinici. Înc lzirea de gard poate fi realizat utilizarea instala iei de înc lzire normal . utilizarea unei instala ii speciale de înc lzire. Agen ii termici i parametrii nominali ai acestora din instala iile de înc lzire ale înc perilor din categoria A i B pericol de incendiu i din categoria C cu praf combustibil se vor alege astfel încât temperaturile maxime ale suprafe ei componentelor instala iilor de înc lzire s fie cu cel pu in 100C mai mici decât temepraturile de aprindere. folosind aceea i surs i . 4.13.. Page 9 of 90 Parametrii apei calde folosite în instala ia de înc lzire prin radia ie vor fi ale i în condi iile ar tate la art. SISTEME RECOMANDATE DE ÎNC LZIRE CENTRAL Nr. Pentru protec ia împotriva înghe ului a instala iilor de orice fel. Alegerea variantei se face dup criterii economice i func ionale. dispensare. utilizarea unei p r i din instala ia de înc lzire normal . Grupa Agent termic 1. utilizarea altor sisteme .1.16. cabinete mediale Ap cald A CL DIRILOR SISTEMUL Aparate de Corpuri de mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.18.15. de asigurare a unei exploat ri u oare i sigure. Tabel 4.“Echipamente electrice pentru atmosfer exploziv .12. se poate folosi înc lzirea de gard . 4. detonare.. a ez minte de ocrotire Internate colare. cu reducerea temepraturii agentului termic. de b tâni. ca: golirea instala iilor .. crt. Cl diri de locuit Hoteluri. În cl diri i în înc peri folosite cu intermiten .

Ap fierbinte Corpuri de convectoradiato Agregate penru aer Corpuri de Ap cald (1) mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.bancare Institu ii judiciare Scoli. Inc peri de produc ie în care nu se degaj praf. bufete Ap cald Corpuri de Suprafe e radiante de temperatur 3. B i publice. s li de festivit i. s li du uri comune Bazine de înot. incombustibili Înc peri de produc ie în care procesele tehnologice degaj praf. Ap cald sau ap fierbinte Agregate pentru aer 10. gaze sau vapori inflamabili.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. 01.. licee. Ap fierbinte Agregate pentru aer Panouri radiant 11. Înc peri de produc ie în care procesele tehnologice degaj praf. preventorii Cre e. gr dini e. c mine culturale Cluburi. serp Agregate pentru aer 8. Page 10 of 90 Farmacii. arhive Cinematiografe S li de sport Cl diri de cult Magazine înglobate în cl diri cu specific diferit Complexe sau hale comerciale independente Restaurante. cantine. combustibili sau toxici (3) Locuri de munc sau zone de munc izolate în cl diri neînc lzite (4) Grupuri de înc peri social-administrative înglobate în cl diri de produc ie : a) grupuri de înc peri în perimetrul spa iilor de produc ie (birouri de sec ii pentru mai trii. Ap cald Ap cald sau fierbinte Corpuri de convectoradiator sau c Agregate pentru Agregate de climati 6. sanatorii cu regim de spitalizare Maternit i. facult i S li de gimnastic Teatre. case de cultur .2005 . s li de edin e S li expozi ionale i muzeistice Biblioteci.. gaze sau vapori Ap fierbinte Agregate pentru aer Agregate pentru aer Corpuri de convectoradiator Panouri radiant Ap cald (1) Corpuri de convectoradiator. Ap cald Corpuri de sau convectoradia Ap cald sau ap fierbinte Ap cald Agregate pentru aer 4. grupuri sanitare) b) grupuri de înc peri înglobate în corpuri anexe. Spitale. piscine Sp l torii mecanice Ap cald Corpuri de convectoradiator serp Suprafe e radiante de temperatur Ap cald sau fierbinte 7. c mine de copii Cl diri administrative Unit i de cercetare i proiectare Cl diri comerciale .04.. Ap fierbinte Panouri radiante Agregate pentru aer Panouri radiant Corpuri de convectoradiator 9. vestiare. Corpuri de convectoradiator sau c Ap cald sau ap fierbinte Agregate pentru aer Agregate de climati 5.. gaze sau vapori neexplozibili. laboratoare medicale 2.

Se folosesc. 5. Se prev d arm turi de închidere i pentru a realiza sectorizarea instala iei influen a unor avarii.).. la schimbarea condi iilor nominale.. posibilitatea m sur rii consumului de c ldur . pentru p r i din instala ie sau local. la varia ii de debit .: temperatura) variaz fa de valoarea prev zut nominal sau de valoarea programat . mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.pe ramuri. introducerea unor rezisten e hidraulice locale: diafragme.16.3. vestiare.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. precum i de cea a agentului termic (a se vedea art. grupuri sanitare) convectoradiator serp NOTA: Se poate folosi ca agent termic i aburul.1.4. dimensionarea conductelor .astfel . Astfel se automatizeaz reglarea debitului i temperaturii agentului termic în func ie de temperatura aerului exterior i interior. Se prevede automatizarea regl rii mai ales când opera iunile de reglare sunt foarte frecvente sau când necesit o supraveghere multipl .. 5. agregate pentru aer cald. birouri de proiectare.de preferin .04. Echilibrarea hidraulic a instala iei este necesar tuturor aparatelor de înc lzire.5. comanda acestora poate fi programat . Instala ia de înc lzire se regleaz atunci când condi iile de func ionare difer fa de cele nominale. INSTALATII INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA Distribu ia agentului termic 5. plecând de la un punct comun de distribu ie.16. când unul din parametrii de baz (de ex. organe de reglare pentru întreaga instala ie. Pentru un program de înc lzire diferen iat se pot prevedea ramuri de distribu ie diferite i se d posibilitatea scoaterii din func iune a unor p r i ale instala iei cu ajutorul arm turilor de închidere.6.2005 . Se recomand ca ramurile s fie racordate în paralel.5.) .21. stabilitatea hidraulic a instala iei. organe de reglare (regulatoare de presiune etc. [top] 5. 5. care grupeaz aparate de aceea i categorie (corpuri de înc lzire. posibilitatea regl rii instala iei. Alimentarea aparatelor de înc lzire se face . precum i alte situa ii men ionate la art.17. la consumatorii de c ldur .. Alegerea schemei de distribu ie se face astfel încât s se asigure: alimentarea aparatelor de înc lzire . Page 11 of 90 adiacente cl dirilor de produc ie (laboratoare.15.zona de pentru realizarea în condi ii nominale a aliment rii alegerea traseelor conductelor . suprafe e radiante). func ionarea concomitent a acestora. Se realizeaz prin: i a limita . în acest scop. 5. 4. având curbe caracteristice de varia ie a ced rii de c ldur cât mai apropiate i care au acela i program de activitate.. utilizând agregate de aer cald i corpuri de înc lzire. de asemenea. în condi iile prev zute la art. utilizarea pompelor pentru suplimentarea presiunii . 5. birouri administrative.11.2. dar i posibilitatea func ion rii par iale a instala iei . 01.. Instala ia interioar de înc lzire se concepe pentru a asigura programul real de înc lzire al consumatorilor..

sau 5.11) se poate face i contorizarea c ldurii pe apartament.. Alimentarea tuturor apartamentelor din cl dire se face . Presiunea total .se determin printr-o analiz tehnic i economic . dac prepararea apei calde de consum se face local (art. presiunea se asigur în sursa de c ldur . Prepararea apei calde de consum. Pentru cl dirile de locuit parter i etajate cu instala ia de înc lzire având distribu ie individual pe apartament (art. se prev d m surile corespunz toare evit rii inund rii etajelor de sub cel tehnic. În cazul amplas rii conductelor de distribu ie în etaj tehnic. se poate face cu condi ia ca solu ia s nu afecteze func ionalitatea etajului respectiv. cât i circula iei apei. La alegerea variantei stau criteriile func ional solu iile instala iilor de înc lzire i sanitare.) consumul înregistrat include i c ldura necesar prepar rii sale. care asigur presiunea prin comprimarea unei perne de gaz (aer) la presiunea necesar .11. Este necesar corelarea între solu ia de contorizare i schema de distribu ie folosit . zonal (de ex. La instala iile cu agent termic ap fierbinte. se poate face la surs i la consumatorul de c ldur (a se vedea În instala iile interioare de înc lzire.12. s se ia m surile corespunz toare pentru evitarea inund rii acestuia în caz de avarii.. 5. Schema general de distribu ie orizontal (inelar sau arborescent ).7. necesar men inerii instala iei pline cu ap .13. mono sau bitubular . În instala iile de înc lzire central din cl diri cu mai multe etaje se ine seama de efectul gravita ional corelat cu solu ia de amplasare a distribu iei orizontale: inferioar . 5.23…. 5. 5. necesar atât men inerii instala iei pline cu ap . astfel încât s se asigure în orice punct al instala iei de înc lzire valoarea necesar a presiunii i economic.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.16. În cazul cl dirilor înalte în care se impune distribu ia pe zone solu ia de amplasare a conductelor orizontale de distribu ie . contorizarea se poate face la toate tipurile de cl diri civile i industriale. care asigur presiunea gravita ional prin amplasarea la cota necesar . montate în spa ii comune (de ex.8. cu una sau dou conducte. Alegerea regimului de presiune 5. cu distribu ie individual orizontal .în acest caz -de la una sau mai multe coloane principale verticale bitubulare.9.în fiecare tronson al cl dirii de locuit) sau local.16.10. Montarea distribu iei pentru zona superioar sub plafonul unui etaj curent. se alege astfel încât s satisfac condi iile necesare.04. folosind o surs comun de c ldur pentru întreaga cl dire.în subsol sau în etaj tehnic . M surarea consumului de c ldur art. casa sc rii) i racordate la sursa comun de c ldur . Ultima variant se recomand a fi folosit mai ales în cazul înc lzirii de apartament.. închis. mixt (art. 01. În cl dirile de locuit multietajate. superioar . 5. 5.12.17. inând seama i de corelarea necesar între mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. pentru instala ia de înc lzire central se folose te o schem de distribu ie cu coloane verticale. folosind agentul termic al instala iei de înc lzire ca agent primar se poate face: central.. s se asigure accesul normal la elementele instala iei i s se poat semnaliza lipsa de etan eitate a conductelor. Page 12 of 90 5. se realizeaz prin alegerea adecvat a pozi iei de legare a vaselor de expansiune i a pompelor de circula ie la instala ia de înc lzire. In acest caz. luând în considerare toate instala iile i construc iile aferente. în care.21).2005 .14. m surarea c ldurii se poate face pe cl dire (sau o parte din cl dire). cu ajutorul vaselor de expansiune de tip: deschis. se poate folosi o schem de înc lzire de apartament. se include i valoarea presiunii necesare împiedic rii vaporiz rii apei la temperatura nominal . în care se urm re te o independen cât mai mare a consumatorilor.25). 5. vertical (inferioar superioar ). Presiunea dinamic necesar circula iei apei se asigur cu ajutorul pompelor de circula ie. În cl dirile de locuit etajate. In instala iile cu agent termic ap cald se asigur presiunea static .

cu reglaj prestabilit sau termostate. pe conducte: liniar sau în coturi. În instala ia de înc lzire central cu distribu ie individual de apartament (a se vedea art. în punctul de distribu ie .pentru asigurarea presiunii în central sau punctul termic . pe conductele de alimentare a aparatelor de înc lzire. 5. In cazul în care rezult ca necesar pomp de rezerv i amplasarea pompei se face pe conduct se recomand folosirea pompelor gemene. golire i dezaerisire 5.15. prin intermediul unor postamente .pe fiecare din ramurile grupând consumatori cu condi ii similare .2005 .. la consumatori .pentru asigurarea presiunii necesar local. la fiecare corp de înc lzire . 01. filtre) .. Se consider c cele mai vulnerabile componente sunt corpurile de înc lzire de la partea inferioar a instala iei. Presiunea maxim nu trebuie s dep easc valoarea presiunii admisibile în orice element component al instala iei.18.. pentru izolarea acestora . de exemplu la baza coloanelor. în cl dirile industriale: robinete de reglare la un grup de corpuri de înc lzire situate în aceea i înc pere. 5. Amplasarea pompelor se poate face : la pardoseal . cu posibilit i frecvente de avarie. Pentru instala ii de înc lzire cu corpuri de înc lzire se recomand : în cl dirile de locuit i alte cl diri civile. pentru izolarea aparatelor care necesit controale frecvente (contoare. pentru izolarea unor circuite restrânse. Pompele de circula ie se pot prevedea : la surs . Pe circuitele de conducte a c ror echilibrare hidraulic nu poate fi realizat numai prin alegerea mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. reglare. 5. La toate eleementele instala iei de înc lzire unde pot apare varia ii ale debitelor de exploatare se prev d arm turi de reglare. 5.17.11) se poate asigura aceast independen prin prevederea pe fiecare ramur de apartament a unui vas de egalizare a presiunilor i a unei pompe proprii de circula ie.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Se recomand automatizarea regl rii în situa iile men ionate la art.. Pentru accesul de control i interven ie se prev d spa iile necesare în zonele de ampalsare a arm turilor de reglare. Instala iile interioare de înc lzire se prev d cu arm turi de închidere : pe conductele principale i pe ramurile de distribu ie . pe ramurile alimentând consumatori cu program diferen iat . pe o ramur comun . Arm turile de închidere se monteaz în locuri accesibile.5. 5.04. dup gradul de utilizare al regl rii: robinete de dublu reglaj. Asigurarea unei independen e a ramurilor în ceea ce prive te presiunea dinamic (fa de posibilitatea unei influen e a varia iei de presiune din amonte) se ob ine prin egalizarea presiunii între conductele principale de ducere i de întoarcere în punctul de racordare i prin creerea presiunii necesare pe fiecare ramur . Page 13 of 90 totale.16. Pentru evitarea întreruperilor în alimentarea cu agent termic se pot prevedea pompe de rezerv .6. cu ajutorul unei pompe proprii de circula ie. pentru sectorizarea instala iei . Arm turi de închidere.19.

accesul la conducte. De asemenea. Sifoanele de condensat se folosesc mai ales la separarea condensatului pe conductele de abur de joas presiune. locale sau centrale. fie arm turi specializate pentru determinarea presiunilor din instala ie. Pentru verificarea echilibr rii hidraulice a circuitelor instala iei interioare se prev d. autocompensarea dilat rilor . Page 14 of 90 traseelor i prin dimensionarea conductelor. reducerea num rului de goluri la trecerea prin elementele structurale . având presiuni sub 0.24. oale. Pe conductele instala iei interioare de distribu ie a aburului se face separarea condensatului la punctele de evacuare (purjare) prev zute la ruperi de pant i la cap tul ramurilor. Aerisirea pe conductele de condensat se face prin separatoare de condensat sau prin dispozitive speciale de dezaerisire.20. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Evacuarea local a aerului se face cu arm turi de dezaerisire. separat prin arm turi de închidere i golire se prevede un sistem propriu de dezaerisire. 5. Prevederi specifice instala iilor cu abur 5. fie peerechi de prize de presiune (racorduri din eav Dn 15. Aparatele de condesat se folosesc în special la corpuri de înc lzire. 5.04.. Oalele de condensat se prev d la consumatori de c ldur ce folosesc debite mari de abur (în special schimb toare de c ldur ) sau în cazul aburului de medie presiune. Instala iile de înc lzire cu radiatoare din tabl de o el nu vor fi utilizate arm turi de dezaerisire automat .21. 5.). de preferin în care aerul se poate colecta.3 bar. 5. Traseele conductelor în interiorul cl dirilor 5. aparate i arm turi în timpul exploat rii . se folosesc m surile indicate la art... Pentru un grup. Pentru golirea apei din instala iile de înc lzire se prev d arm turi de golire în punctele cele mai joase ale p r ilor de instala ii separate prin arm turi de închidere. vase de colectare a aerului. dup caz.25. se prev d posibilit i de evacuare a aerului. Se pot folosi separatoare de condensat comune pentru un grup de consumatori mici. prev zute cu arm turi de închidere) în punctele în care aceast m sur este considerat strict necesar (de ex. Traseele conductelor termice interioare se aleg astfel încât s asigure: alimentarea tuturor consumatorilor .22.4.. automate. se prev d arm turi de golire la aparatele schimb toare de c ldur pentru prepararea aerului cald sau a apei calde de consum. aparate sau sifoane de condensat. la baza coloanelor principale de la cap tul ramurilor de distribu ie. În instala iile func ionând cu agent termic ap . La corpurile de înc lzire i agregatele de aer cald func ionând cu abur se prev d separatoare de condensat individuale. pe circuite cu regim hidraulic variabil etc. lungimi minime de re ea .23.5.2005 .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. ampalsate în punctele Evacuarea central a aerului necesit conducte speciale de dezaerisire i. eventual. 01. utilizând abur cu aceea i presiune i având acela i program de func ionare. referitoare la echilibrarea hidraulic a instala iei. Se folosesc pentru separarea condensatului de abur.

înc lzire prin radia ie). 5..16.28. Conductele se pot monta în ghene. la în l imi convenabile.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D..2005 . alc tuite conform reglement rilor de siguran la foc. se iau m suri corespunz toare (piese speciale de trecere. M suri de protec ie global (construc ii i instala ii) mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Dac evitarea nu este posibil . La alegerea traseelor conductelor se evit trecerea acestora prin: pere ii i plan eele înc perilor cu pericol de explozie . iar mascarea se poate face cu elemente u oare. f r a afecta elementele structurale ale cl dirilor.5 referitor la distan ele minime normate dintre conductele instala iei de înc lzire i elementele de construc ii. î i diminueaz valoarea estetic .29. demontabile. datorit trecerii conductelor. conductele se pot monta în podul cl dirilor.31. dup op iunea bneficiarului.teatre. Utilizarea acestor solu ii este condi ionat de folosirea unor materiale (conducte. În cl diri industriale conductele se monteaz . 5.u i de control pe ghene i puncte de scurgere a apei). În caz c trecerea prin aceste categorii de înc peri nu poate fi evitat .. înc peri neînc lzite. 5. se iau m suri pentru evitarea pericolului de arsuri prin atingere direct . M surile similare se recomand i pentru instala iile montate la plafon (de ex. În cazul folosirii schemei de distribu ie superioar . Por iunile de re ea pentru care condi iile locale impun amplasarea lor sub nivelul pardoselii se pozeaz în canale vizitabile.. degradabile în contact cu apa .) pozarea mascat se poate face cu elemente u oare. În înc perile în care conductele se monteaz aparent neizolate. Page 15 of 90 respectarea prevederilor art. fitinguri) cu fiabilitate ridicat i cu posibilit i de înlocuire (de ex. cinematografe mari. În cl dirile civile conductele se pot monta aparent sau mascat. 01. izol ri etc. înc lzire prin radia ie) se recomand prevederea unor m suri prin care s se poat controla etan eitatea instala iei. Pentru conductele principale sau de distribu ie ale cl dirilor civile f r subsol i f r pod se pot prevedea canale circulabile.30. Conductele distribu iei orizontale din cl dirile civile se amplaseaz în subsolul general i în subsolul sau nivelul tehnic. se vor lua m suri speciale de protec ie împotriva înghe ului. demontabile. în spa ii a c ror temperatur poate sc dea sub 0oC.) 5. 5. În cazul utiliz rii unor scheme sau sisteme la care se amplaseaz conductele sub pardoseal (înc lzite cu distribu ie orizontal de apartament.27. cu luarea m surilor de termoizolarea a lor. În înc perile care reclam condi ii igienice sau de confort deosebite (de ex.de regul . s li de opera ie etc. Pentru por iunile în care conductele se monteaz mascat se recomand prevederea unor m suri prin care s se poat semnala eventuala lips de etan eitate a conductelor i pozi ionarea unei avarii (de ex.conducte de material plastic de tip “ eav în eav ”). Se recomand evitarea amplasarii conductelor sau a altor componente ale instala iei în zone de circula ie sau locuri în care ar putea fi expuse unor eventuale ac iuni mecanice exterioare. 5. înc peri cu medii agresive . înc peri care.26. executate din materiale combustible . 5. canale sau tuburi de protec ie.aparent. cu func ionare intermitent (inclusiv a celor de dezaerisire). În mediile agresive sau cu pericol de explozie se interzice montarea mascat a conductelor. înc peri în care se depoziteaz m rfuri sau obiecte de valoare. Se evit pozarea conductelor instala iilor de înc lzire cu ap .32.04.

precum i golurile pentru montarea sau trecerea conductelor se vor stabili de comun acord cu proiectantul structurii de rezisten . redresoare. ca eforturile transmise prin instala ia de înc lzire s nu afecteze capacitatea de rezisten a elementelor de construc ii. 5. în aceste situa ii se vor etan a toate trecerile instala iei de înc lzire prin plan eul de sub parter. detonarea. In cazul în care distan a prescris nu poate fi asigurat .14).38. Pentru sus inerea elementelor de instala ie (în special a conductelor) se recomand folosirea detaliilor tip de instala ii.13. la alegerea traseului instala iei. înc peri de depozitare a substan elor generatoare de reac ii periculoase în contact cu apa .conform reglement rilor de siguran la foc.. precum i a golurilor. Se interzice trecerea conductelor de înc lzire (inclusiv a celor de dezaerisire) prin : canale care vehiculeaz praf.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. de limitele u ilor de evacuare sau de axul sc rilor de evacuare în caz de incendiu. Sli urile orizontale i verticale. pe c ile de evacuare în caz de incendiu i în sta iile pompelor de incendiu. In acest scop se vor folosi obligatoriu detalii omologate asigurând condi iile globale func ionale i de siguran la foc.37. 5. Page 16 of 90 5. pentru a se împiedica p trunderea în cl diri a gazelor naturale infiltrate în solul înconjur tor.04. 5. Conductele de abur cu presiunea mai mare de 1 bar pozate în exteriorul cl dirilor.36. pentru conductele de înc lzire montate direct în sol sau în canale de protec ie. 5. aflate sub cota solului. 5. De asemenea. Se interzice executarea în elementele structurii de rezisten a li urilor orizontale i verticale. se vor lua m suri de ecranare a conductelor de abur în zona u ilor de evacuare sau a sc rilor de salvare.33. m surat în planul peretelui. vor fi montate la o distan de cel pu in 5 m. dac acestea nu au fost prev zuite în proiectul structurii de rezisten . iar traseele conductelor vor fi stabilite în raport cu temperatura de aprindere a substan elor din înc peri. In situa ia în care elementele de rezisten sunt existente se va avea în vedere. Agen ii termici i parametrii acestora vor fi ale i conform prevederilor art. motoare de ascensoare). La trecerea conductelor prin pere i i plan ee se va ine seama atât de reglement rile de siguran la foc..2005 . canale i ghene în care se pot acumula substan e care prezint pericol de incendiu sau explozie . 5. fac excep ie conductele instala iilor de înc lzire ale înc perilor respective . co uri i canale de fum (cu excep ia instala iilor pentru recuperarea c ldurii gazelor de ardere). Trecerea conductelor prin elemente de construc ii (pere i i plan ee) care au rol de protec ie la foc. transformatoare.. baterii de condensatoare sau acumulatoare. vapori sau gaze combustibile . inclusiv în cazul unei ac iuni seismice. Prin înc perile de categorie A i B de pericol de incendiu. 01. precum i utilizarea canalelor i ghenelor în care se monteaz conductele se va face . nu este permis trecerea cu conducte de înc lzire care alimenteaz înc lzirea altor înc peri. aprinderea.39. Este interzis pozarea conductelor pentru lichide combustibile sau de abur cu presiunea mai mare de 1 bar în casa sc rilor. 4. precum i prin cele de categoria C cu praf combustibil. În localit ile cu distribu ie de gaze naturale. precum i eventualele plan ee intermediare. antifoc sau rezistente la explozie.35. decât cele ale înc perii respective.obligatoriu . se vor lua m suri de etan are a acestora la intrarea sau ie irea din subsolul cl dirilor. pentru evitarea p trunderii gazelor mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.. 5.40. precum i de ac iuni seismice. prin elemente incombustibile cu o rezisten la foc de minimum 15 min. pe pere ii acestora. casa ascensoarelor .34. mocnirea sau apari ia produselor toxice. Ansamblulul instala iei de înc lzire trebuie s i se asigure stabilitatea i rezisten a mecanic necesar prelu rii eforturilor portante i celor date de dilatarea instala iei. cât i de necesitatea mi c rii libere a conductelor datorit dilat rii (a se vedea i cap. înc peri speciale pentru echipament electric (tablouri de distribu ie. Elementele de rezisten ale construc iei trebuie s aib capacitatea prelu rii acestor eforturi. astfel încât s nu provoace explozia.

De asemenea. În înc peri cu dimensiuni i în l imi mari (hala de produc ie. În înc peri cu medii înc rcate cu pulberi. se vor prevedea r sufl tori. pentru durata de via (W/kg) x ani durat de via .13.) se prefer corpuri de înc lzire capabile a realiza temperaturi superficiale cât mai ridicate i care cedeaz c ldura preponderent prin radia ie. spa ii comerciale etc. (a se vedea art. 6. depozite. [top] 6. în general. în cl diri cu înc peri de dimensiuni i în l imi reduse. corpul de înc lzire trebuie s reziste la presiunea corespunz toare temperaturii de vaporizare a apei fierbin i. 6. Înc lzirea cu corpuri de înc lzire.1. Pentru înc lzirea perimetral a înc perilor în care exist locuri fixe de munc sau activitate în apropierea suprafe elor vitrate exterioare. La folosirea apei fierbin i ca agent termic. dac între acestea i conducta de gaze este o dferen mai mic de 5 m. în acest caz se evit folosirea corpurilor de înc lzire cu convec ie puternic . vapori sau suspensii organice. c i de circula ie etc.3. se poate face i în alte situa ii în care solu ia este justificat tehnic i economic. În înc peri cu degaj ri de pulberi.. înc lzirea cu corpuri de înc lzire se folose te în paralel cu înc lzirea cu aer cald în cazurile în care este necesar compensarea efectului de radia ie negativ al suprafe elor de închidere reci atunci când locurile de munc sau activitate sunt în apropierea acestora. se prev d corpuri de înc lzire u or de cur at i cu forme care nu favorizeaz depunerea prafului sau suspensiilor. praf combustibil nu se admite folosirea corpurilor de înc lzire cu aripioare.GP 060. Se d preferin corpurilor de înc lzire cu un indice ridicat de înc rcare termic al metalului. 6. radiatoarele din tabl de o el nu se vor monta în medii corozive.) se prev d corpuri de înc lzire cu rezisten mecanic corespunz toare. 01. la alegerea corpului de înc lzire se are în vedere ca acesta s fie rezistent la ac iunea coroziv a mediului în care se monteaz .2.. Alegerea tipului de corp de înc lzire 6. În aceea i instala ie de înc lzire central se recomand utilizarea unor corpuri de înc lzire cu curbe caracteristice de varia ie a ced rii de c ldur . praf. La intrarea sau ie irea din cl dire a conductelor de înc lzire montate direct în sol sau în canale de protec ie. cu convec ie liber . corpurile de înc lzire trebuie s aib temperatura superificial sub limita de siguran prescris la art.2005 . Page 17 of 90 în interiorul cl dirilor.04. Pentru solu iile de etan are se recomand utilizarea detaliilor specifice de instala ii.2. sau de alte reglement ri în vigoare. pe traseul conductelor de înc lzire (conform prevederilor din Normativul I6). În înc peri în care exist pericolul de lovire (ateliere. Dimensionarea corpurilor de înc lzire se efectueaz în conformitate cu “Ghidul pentru proiectarea instala iilor de înc lzire perimetral la cl diri” .). în aceste cazuri se utilizeaz corpuri de înc lzire cu un num r redus de rânduri de coloane verticale sau cu o singur plac mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. cât mai apropiate. în paralel cu înc lzirea cu aer cald.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.6. Sistemul de înc lzire central cu corpuri de înc lzire se prevede.4. scame. care nu necesit instala ii de ventilare mecanic sau instala ii de înc lzire cu aer cald. ÎNC LZIREA CU CORPURI DE ÎNC LZIRE Domeniul de utilizare 6..5.4. În înc perile cu pericol de explozie..

pentru cre terea eficien ei se poate prevedea o plac sau folie reflectorizant . In cazul când se folosesc alte scheme de racordare a corpurile de înc lzire. sc ri).NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. cu acordul proiectantului de La ni ele din pere ii exteriori. În casele sc rilor. Corpurile de înc lzire se racordeaz la instala ie astfel încât circula ia agentului termic s se fac . realizarea cerin elor estetice locale. se ine seama de influen a respectiv asupra temperaturii medii a corpurilor de înc lzire.6.7. Realizarea ni elor pentru montarea corpurilor de înc lzire este permis rezisten .I 7. 01. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. cu privire la prevenirea accidentelor prin electrocutare. Corpurile de înc lzire care cedeaz c ldura în special prin convec ie se monteaz în dreptul parapetului ferestrelor sau. amplasarea corpurilor de înc lzire se va face cu respectarea reglement rilor de siguran la foc. în scopul evit rii pericolului de arsur prin atingere direct .14. de regul . Mascarea corpurilor de înc lzire 6. Mascarea corpurilor de înc lzire se prevede : la folosirea agen ilor termici cu parametri ridica i. s fie cel pu in egal cu cea din câmpul normal al pere ilor respectivi. se pot folosi . în înc peri destinate copiilor pre colari (în cre e. Racordarea la instala ie a corpurilor de înc lzire 6. Corpurile de înc lzire se amplaseaz corelat cu componentele instala iilor electrice potrivit prevederilor din “Normativul privind proiectarea i executarea instala iilor electrice la consumatori.2005 . c mine) . pe perete.10. dac nu este posibil.12. în alte situa ii. corpurile de înc lzire se amplaseaz . specific tipului de corp i dimensiunilor sale. pe cât posibil. în spatele corpurilor de înc lzire..13. se prev d corpuri de înc lzire i la nivelurile imediat superioare.. reducerea minim a debitului de c ldur al corpului de înc lzire. 6. 6.9.15.11. estetice i economice. 6. la cererea beneficiarului. 6.. cu mobilierul sau utilajele de produc ie i cu celelalte instala ii aferente cl dirilor. în imediata apropiere a acestuia.registre verticale cu un num r redus de evi. Tipurile de m ti trebuie s asigure circula ia nestânjenit a aerului. de sus în jos. la parter. gr dini e. Pe c ile de evacuare în caz de incendiu (coridoare. în vecin tatea suprafe elor reci. 6. adoptându-se corpuri de înc lzire cu în l ime redus . În grupuri sanitare sau alte înc peri. lungimea egal cu cea a ferestrelor. Page 18 of 90 radiant . Dac nu este suficient pentru acoperirea necesarului de c ldur . 6. demontarea lor i cur irea u oar a corpului de înc lzire. Amplasarea corpurilor de înc lzire 6.cu acceptul beneficiarului . Pentru combaterea infiltra iilor de aer rece. în înc peri cu cerin e estetice speciale . 6. corpurile de înc lzire vor avea.8. cu spa ii restrânse. se va asigura circula ia persoanelor i accesul la hidran ii de incendiu. Corpurile de înc lzire se amplaseaz astfel încât s se asigure func ionarea lor cu eficien termic maxim i s se coreleze cu elementele construc iei. de regul . Pentru ob inerea unei eficien e termice maxime se recomand amplasarea corpurilor de înc lzire la partea inferioar a înc perilor. Este necesar ca solu iile de ansamblu s satisfac cerin ele func ionale.. cu tensiuni pân la 1000 V curent alternativ i 1500 V curent continuu” .04. se recomand ca rezisten a termic a peretelui din spatele corpurilor de înc lzire.

). În cazul spa iilor prev zute cu ventilare mecanic . distribu ie individual monotub orizontal în pardoseal ).16.nu sunt prev zute pe p r i opuse. Limitele se refer atât la refulare cât i la oricare punct de circula ie a aerului în zona de lucru a înc perii..13. legarea corpurilor de înc lzire se face conform instruc iunilor tehnice ale furnizorului elementelor de racordare folosite. leg turile corpurilor de înc lzire se prev d. 7. În cazul în care adoptarea înc lzirii cu aer cald rezult din necesitatea ventil rii. În cazul altor scheme de distribu ie (ex.1. Debitul de c ldur furnizat de instala ia de înc lzire cu aer cald se determin pe baza bilan ului termic al pierderilor.2005 .. dac circula ia agentului termic se face de sus în jos.5. atunci când : se prevede ventilarea mecanic a înc perilor pentru satisfacerea condi iilor de confort sau func ionale ale acestora . ( a se vedea i tabelul 4.4. Înc lzirea cu aer cald se folose te în paralel cu înc lzirea cu corpuri de înc lzire sau cu panouri (benzi) radiante atunci când solu ia este necesar pentru satisfacerea condi iilor de confort termic în zonele perimetrale. inând seama .a se vedea art.furnizat astfel încât s nu se dep admise ale aerului (a se vedea art.: s li de spectacole. înc peri mari de produc ie f r nocivit i). 7. 7. prev zute la art. pe aceea i parte.. Temperatura i viteza aerului se coreleaz la refulare cu debitele de c ldur i de aer.5. ÎNC LZIREA CU AER CALD Domeniul de utilizare 7. Page 19 of 90 6.) .dac este cazul . se prevede racrodarea corpului de înc lzire la cap tul opus coloanei. în cazul cl dirilor civile sau cele prescrise de “Normele generale de protec ia muncii”. cu pere i exteriori (de ex: în înc peri cu locuri fixe de munc sau activitate în apropierea suprafe elor vitrate exterioare . condi iile func ionale i dimensiunile înc perilor nu permit folosirea eficient a altor sisteme de înc lzire. mai ales în zona central (de ex. solu ia de realizare a înc lzirii este cea determinat de cerin ele ventil rii i se stabile te conform prevederilor “Normativului privind proiectarea i executarea instala iilor de ventilare i climatizare” indicativ I 5.) . în cazul cl dirilor industriale.3.prin construc ia corpurilor .. regul .2. Se adopt sistemul de înc lzire cu aer cald în înc peri din cl diri civile i industriale. In cazul când nu se pot respecta aceste distan e. dac .6.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. la stabilirea necesarului total de c ldur pentru înc lzire i ventilare se va ine seama i de c ldura necesar pentru înc lzirea aerului de ventilare pân la temperatura înc perii respective. easc limitele de temperatur mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. degaj rilor i aporturilor de c ldur ale spa iului de înc lzit.2. Este necesar ca înc lzirea cu aer cald s asigure încadrarea valorilor vitezei i temperaturii aerului în limitele de confort termic.3 pentru a se asigura compensarea dilat rilor.1. 7. corpurile de înc lzire cu lungime mai mare de 1.4.i de debitul de c ldur furnizat de corpurile de înc lzire montate în spa iul respectiv. sistemul cu corpuri de înc lzire nu poate asigura singur necesarul de c ldur . i 7. Pentru legarea corpurilor de înc lzire la coloane se recomand distan ele minime între corp i coloan . [top] 7. 7. înc perile sunt folosite intermitent pe o durat scurt (de ex: s li de adun ri. La folosirea schemei de distribu ie cu coloane verticale.04. Alegerea sistemului de înc lzire cu aer cald 7. La determinarea debitului de aer cald al instala iei de înc lzire i ventilare se ine seama de : debitul de c ldur necesar înc perii .20 m se racordeaz în diagonal .7 i în tabelul 14. s li de sport.14. cl diri de cultur ) . 01.

instala ia de înc lzire cu aer cald va trebui s fie realizat astfel (temperatura.. se ine sema de vitezele admise în zona de lucru (a se vedea art. 7. se recomand a se prevedea prize de aer recirculat. În construc iile prev zute cu elementele automate de protec ie i stingere a incendiilor cu fuzibile.. În instala iile de înc lzire cu aer cald combinate cu ventilarea.9.10. pe zonele cu acela i program de func ionare. în acest scop.8. La alegerea vitezei de refulare a aerului cald în hal .se urm re te reducerea debitului de aer vehiculat. 7. viteza i direc ia de deplasare a aerului cald) încât s se evite posibilitatea intr rii gre ite în func iune a instala iilor P. Amplasarea în plan a gurilor de refulare se face astfel încât jeturile de aer s acopere cât mai omogen spa iul înc lzit..când nu este necesar i ventilarea .7. se ia una din urm toarele m suri: utilizarea aerului recirculat .15. Recircularea aerului se adopt numai cu respectarea prevederilor “Normelor generale de protec ie a muncii” i ale “Normativului pentru proiectarea i executarea instala iilor de ventilare i climatizare” indicativ I 5.). înainte de începerea activit ii normale de produc ie.4.14.. 7. În cl direle care ad postesc înc peri sau sec ii cu programe diferite de func ionare se prev d sisteme separate de înc lzire cu aer cald. In l imea i viteza de refulare a jeturilor de refulare se aleg astfel încât în zona de lucru s parametrii prev zu i (a se vedea art.16. m rirea debitului de aer proasp t (în cazuri în care nu este admis recircularea aerului).NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. când distribu ia debitelor de aer se face în func ie de cantitatea i calitatea nocivit ilor degajate în diferite zone ale spa iului respectiv.12. În cazul în care debitul de aer necesar ventil rii generale este prea mic pentru a asigura acoperirea necesarului de c ldur al înc perii în limitele admise pentru temperatura de refulare sau nu asigur o reparti ie corespunz toare a temperaturii aerului în zona de lucru.) B taia jeturilor de aer cald ale gurilor de refulare se coreleaz cu caracteristicile constructive ale halei astfel încât s se satisfac prescrip iile art.S. privitoare la calitatea necesar a aerului din înc peri. 7.I. Se excepteaz de la aceast prevedere cazurile în care instala ia de aer cald este combinat cu ventilarea i are func ia de dilu ie a nocivit ilor distribuite neuniform. 7. 7. pentru amorsarea înc lzirii în regim de recirculare. 7.2005 . 7. se pot utiliza.7. montate pe re eaua de distribu ie a aerului. La stabilirea temperaturii de refulare a aerului din instala iile de înc lzire cu aer cald se ine seama de urm toarele : temperatura maxim va corespunde prevederilor din “Normele generale de protec ie a muncii” . f r a se coborî sub limita minim necesar asigur rii unei distribu ii satisf c toare a aerului în înc pere.10.7. temperatura minim se aleg astfel încât.13.11. La determinarea debitului de aer al instala iei de înc lzire . temperatura acestuia s dep easc temperatura ambiant cu valoarea impus de viteza aerului în zona respectiv .4. îndeplinirea prevederilor la temperatura minim va fi verificat i în condi iile perioadei de tranzi ie a înc lzirii. Page 20 of 90 debitul de aer necesar pentru ventilarea înc perii. 01. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Este necesar ca repartizarea debitelor de aer cald s fie uniform în toate zonele de produc ie sau ale înc perii. în care este necesar repartizarea neuniform a debitelor de aer cald sau a c ldurii. 7.04. se asigure 7. La instala iile de înc lzire cu aer cald care func ioneaz exclusiv cu aer exterior i care nu sunt utilizate continuu timp de 24 ore. 7. la p trunderea jetului în zona de lucru. agregate pentru aer cald suplimentare i independente de instala ia de ventilare sau baterii de înc lzire secundare.

La determinarea capacit ii bateriilor de înc lzire ale sistemelor de înc lzire cu aer cald preparat centralizat se iau în considerare i pierderile de c ldur ale aerului pe canalele de distribu ie. Page 21 of 90 Solu ii de înc lzire cu aer cald 7. În înc perile cu suprafa a sub 100 mp i având cerin e de climatizare (birouri.24..19. inând seama i de faptul c agregatele de aer pot folosi m rimi diferite ale gurii de refulare. Aerul este tratat centralizat sau local pentru a se asigura temperatura i umiditatea necesar .21. de preferin . i temperatur se stabilesc centralizat pentru întreaga instala ie. are posibilitatea unei regl ri automate locale. 7. echipamente la care înc lzirea aerului se face prin arderea unui combustibil lichid sau gazos. 7. Izolarea termic a canalelor se prevede. folosind un agent termic distribuit din centrala termic . înc lzirea se poate asigura prin intermediul agregatelor locale de climatizare. 7. Solu ia este recomandt în special.25. 7.9. 7.17.). pentru înc lzirea cu aer cald a înc perilor se pot folosi generatoare cu aer cald.12.se realizeaz prin solu ii ca: introducerea aerului în zona de lucru cu jeturi verticale de sus în jos. în aparat. solu ia cu dou canale de aer . cât mai aproape de pardoseal . în conformitate cu prevederil din “Normativul pentru proiectarea i executarea instala iilor de ventilare i climatizare” .care prin amestc trimit prin gura de refulare aerul la temperatura necesar . În lipsa unui agent termic sau în situa ii în care solu ia rezult avantajoas .cald i rece .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. astfel : solu ia de distribu ie prin canale a unui debit mai redus de aer la temperatur mai ridicat i apoi la locul de utilizare. instala ii de semnalizare . folosind un agent termic sau energie mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. detec ia sc p rilor de gaze etc.de exemplu: agregatele de aer cald sau aeroterme.26. la care prepararea centralizat a aerului se face la o temperatur mai ridicat a aerului decât cea de refulare. Prepararea aerului se face local.04. Pentru reducerea acestor pierderi se analizeaz oportunitatea izol rii termice a canalelor. 7. în special a celor înalte . prin prepararea local a aerului cald i f r tubulatur .. folosirea unor aparate speciale pentru destratificare etc.18.20. 7. în înc perile de produc ie. folosind aparate de induc ie. 7. controlul aliment rii cu combustibil. cu dimensiuni mici i mijlocii.). se refuleaz în înc pere un amestec de aer transportat i recirculat . 01. la care circuitul aerului de înc lzire este separat de circuitul aer de ardere . Utilizarea generatorului de aer cald pentru înc lzirea înc perilor se face cu luarea tuturor m surilor necesare de siguran la foc i siguran în exploatare: generatoare cu focar etan . în caz de necessitate i pentru: împiedicarea condens rii vaporilor de ap pe pere ii canalelor . Solu ia de înc lzire cu aer cald preparat centralizat i distribuit prin canale se utilizeaz mai ales în cazul în care se prevede ventilarea mecanic general cu canale de distribu ie i guri de refulare.gaze arse. Asigurarea omogenit ii înc lzirii cu aer cald i împiedicarea stratific rii termice la partea superioar a înc perilor.). magazine etc. 7. 7. i 7.I 5..22. limitarea propag rii incendiului prin intermediul canalelor c tre materiale combustibile aflate în apropierea lor.automatizare pentru func ionarea în siguran (men inerea concentra iilor de noxe din înc pere în limitele admise. Înc lzirea cu aer cald a spa iilor care nu necesit ventilarea se realizeaz . Parametrii de debit automatizat . Se pot folosi i variante ale sistemului de înc lzire cu aer cald i distribu ie prin canale. amplasarea i dimensionarea gurilor de refulare se asigur condi iile privind omogenitatea distribu iei aerului i parametrii jetului de aer refulat (a se vedea art. reglarea fiind La alegerea.. iar aerotermele au guri cu dimensiuni fixe din construc ie. Înc lzirea aerului se poate asigura i prin instala ia de climatizare din unele înc peri cu cerin e deosebite func ionale din cl diri civile i industriale.23.2005 .

urm rindu-se reducerea necesarului de c ldur al acestora (de ex. 8.04. 7.I 26. În înc peri cu degaj ri de pulberi. Utilizarea agregatelor pentru aer cald i a aerotermelor nu este admis la înc peri în care nivelul limit de zgomot este dep it de cel produs de func ionarea agregatelor. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.28.2005 . pulberi. gaze sau vapori combustibili sau explozivi.27. Se urm re te cuplarea mai multor guri de refulare la un singur agregat ventilator . cu cât mai pu ine piese speciale. în hale industriale cu spa ii mari i f r necesit i de ventilare. Pentru realizarea solu iei se folosesc indica iile din “Instruc iuni tehnice pentru proiectarea instala iilor de înc lzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spa ial” .baterie. 7. puncte calde (art. Înc lzirea prin radia ie cu suprafe e radiante nu se aplic înc perilor folosite cu program intermitent.31. precum i în cele cu degaj ri mari de umiditate este admis numai utilizarea agregatelor pentru aer cald de construc ie special . pentru a realiza o înc lzire zonal (art. se prev d perdele de aer cald în conformitate cu “Normativul pentru proiectarea i execu ia instala iilor de ventilare i climatizare” .3.: prin utilizarea aerului cald din zona superioar a înc perilor).NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. 7. [top] 8. În instala iile de înc lzire cu aer cald combinate cu ventilare se urm re te recuperea în cea mai mare m sur a c ldurii con inute în aerul viciat evacuat i folosirea c ldurii pentru înc lzirea aerului introdus. Înc lzirea prin radia ie a cl dirilor civile se realizeaz . 7. în înc peri de produc ie industrial ... 4.6) sau înc lzire perimetral (art. precum i pentru asigurarea unei înc lziri uniforme ..). 7. praf. mai ales dac durata de folosin este scurt (pân la câteva ore) sau când cl direa este supus la varia ii termice mari (iner ie termic mic . Page 22 of 90 electric . În înc perile industriale se folosesc panouri radiante aparente. praf. de regul .2 i 7. în spa ii deschise i semideschise.29.30. Acestea se mascheaz cu elemente de acoperire sau se înglobeaz în elementele de construc ie.I 5. ÎNC LZIREA PRIN RADIA IE Domeniu de utilizare 8. 01..1. I 5. pardoseal sau pere i. 6. La amplasarea prizelor de aer exterior se ine seama de prevederile “Normativului pentru proiectarea i execu ia instala iilor de ventilare i climatizare”. urm rindu-se ca tubulatura dintre prizele de aer i agregat s fie cât mai scurt . cu suprafe e radiante din elemente de înc lzire (obi nuit evi) aflate la tavan. f r degaj ri importante de c ldur . Sistemul de înc lzire prin radia ie se utilizeaz : în cl diri civile. Alegerea sistemului de înc lzire prin radia ie 8. 4. pentru asigurarea unei distribu ii omogene a înc lzirii .5). având b taie mare. La u ile i por ile exterioare ale înc perilor care ad potesc procese sau activit i care nu permit coborârea sensibil a temperaturii interioare sau necesit un tampon termic la intrarea persoanelor. în înc peri cu cerin e deosebite igienice i de confort. se poate folosi în hale industriale lungi i înalte.2) . însorire etc. Solu ia de înc lzire cu aer cald utilizând jeturi de aer limitate spa ial.2. vapori i gaze toxice i f r obstacole tehnologice.

8. amplasarea suprafe elor radiante va trebui realizat astfel încât s se evite posibilitatea intr rii gre ite în func iune a instala iilor P.8.S. 8. Înc lzirea prin radia ie cu suprafe e radiante la tavan (radia ie de tavan) se aplic în cazul înc perilor cu cerin e igienice deosebite care reclam evitarea posibilit ii de transport al prafului prin convenc ie (de ex. 8. respective. Se recomand ca circula ia agentului purt tor de c ldur în elementele înc lzitoare s se fac de la peretele exterior spre centrul înc perii. prelucrarea aceluia i ecart de temperatur între ducere i întoarcere. amplasarea panourilor (benzilor) radiante se face în strict corelare cu cerin ele tehnologice. Înc lzirea prin radia ie cu suprafe e radiante în pere i se utilizeaz ca sistem complementar al înc lzirii prin radia ie de tavan sau de pardoseal (prin care nu se poate acoperi necesarul de c ldur al înc perii).I..2005 . Amplasarea suprafe elor de înc lzire. ale cl dirilor se poate face numai cu 8. atunci când nu se poate utiliza un agent termic i dac folosirea solu iei în aceste spa ii este admis de reglement ri de siguran la foc.12.: saloane de bolnavi cu cerin e igienice speciale. 8.5.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.7. precum i pentru înc lzirea perimetral a spa iilor de produc ie în locul unor corpuri de înc lzire.4.: în transportul suspendat). sau pentru grupuri de elemente înc lzitoare. 01. CENTRALE TERMICE mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. dac solu ia se dovede te mai eficient func ional i economic. intr ri în cl diri) sau chiar în spa ii închise. Se va urm ri ca. în înc peri de produc ie în care nu este admis deplasarea particulelor solide din aer. lipsite aproape total de mobilier sau în care temperatura mai ridicat a pardoselii este cerut de modul de utilizare a înc perii (de ex. Înc lzirea prin radia ie la temperaturi înalte folosind radian i electrici sau cu gaze. expozi ii etc. s li de opera ie) i în înc peri în care cerin ele de mobilare sau de ordin estetic impun eliminarea corpurilor de înc lzire montate lâng per i (de ex. La amplasarea suprafe elor radiante se va urm ri combaterea efectelor de radia ie negativ a ferestrelor i pere ilor exteriori asupra schimbului de c ldur al ocupan ilor. 8. prin montarea suprafe elor radiante c tre periferia înc perii.14... prin m rimea elementelor înc zitoare i prin înserierea acestora s se realizeze echilibarea hidraulic a circuitelor. re eaua de distribu ie 8.: b i publice.). în cazul înc perilor mici. În înc perile prev zute cu elemente automate de protec ia i stingere a incendiilor cu fuzibile. 8. în înc perile mari i se vor monta la o în l ime u or accesibil . sau când este necesar ridicarea temperaturii superficiale a pere ilor.9. Înc lzirea prin panouri sau benzi radiante se folose te în cazul înc perilor spa ioase i cu în l ime mare.11. 8.04.6. În înc perile industriale. pentru a nu prova ecranarea par ial a panourilor (benzilor) i nici restric ii tehnologice (de ex.: muzee.13. 8. Înc lzirea prin radia ie cu suprafe e radiante la pardoseal (radia ie de pardoseal ) se folose te în cazul înc perilor cu necesar redus de c ldur . se poate prevedea pentru spa ii deschise (terase. peroane.. La radian ii cu gaze se iau m suri de automatizare pentru prevenirea incendiilor concentra iilor de noxe în limitele admise. 8.10. [top] i pentru men inerea 9.). piscine etc. Organele de reglare vor fi prev zute pentru fiecare element înc lzitor. Page 23 of 90 Înglobarea elementelor de înc lzire în elementele structurii de rezisten acordul proiectantului structurii de rezisten .

9. 9. Amplasarea centralelor termice 9. 9. de regul . Amplasarea centrelor termice folosind gazul natural drept combustibl se va face. În ansamblurile de cl diri de locuit. Alipirea sau înglobarea într-o cl dire a centralei termice se face f r a afecta buna func ionalitate a cl dirii i structura de rezisten a acesteia. centralele termice se prev d. cu alte gospod rii.. execu ie i exploatare a centralelor termice mici” . 9. în mod oblgiatoriu.eventual . Se recomand aplatizarea vârfurilor de consum. pozi ia co urilor de fum fa de cl dirile din zon ). inând seama de dificult ile create de transportul combustibilului. La amplasarea centralelor termice care au în componen i agregate pentru producerea combinat a energiei termice i electrice (de exemplu. obligatoriu. alc tuit astfel încât s satisfac toate necesit ile de c ldur . în cazul aliment rii locale cu c ldur centralele termice se pot amplasa înglobate în interiorul unei cl diri.-4. adapta i la necesit ile instala iilor consumatoare de c ldur (a se vedea art. ca: sta ii de hidrofor.I 31. posibilitatea extinderilor viitoare. analizând i posibilitatea de cooperare cu surse de c ldur existente în zon .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. pentru care condi iile de amplasare sunt acelea i ca i pentru cele folosind combustibil lichid sau gazos. Centralele termice func ionând cu combustibil solid se amplaseaz în afara zonelor de locuit. folosind . obligatoriu. Centralele termice înglobate în cl diri.9. 9.10). în cl diri independente sau alipite unora din cl dirile alimentate. centrale de aer comprimat.acumularea apei calde de consum.2.I6..3.6. re elele termice i instala iile interioare. în conformitate cu reglement rile legale.8. fac excep ie centralele termice folosind combustibil solid. amplasarea centralelor termice se face în conformitate cu prevederile studiului de alimentare cu c ldur din cadrul planului Urbanistic sau al Studiului de fezabilitate.2005 .4. În cazul folosirii combustibilului lichid sau gazos se urm re te amplasarea centralelor termice cât mai aproape de centrul de greutate al consumatorilor.1 Alegerea agen ilor termici produ i în centralele temice i a parametrilor acestora se face inându-se seama de economicitatea întregului sistem alc tuit din: sursa de c ldur .. cu respectarea prevederilor din “Normativul pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) . La amplasarea centralelor termice în interiorul cl dirii deservite vor fi respectate prevederile “Ghidului de proiectare.GP 051. zgurii i cenu ii. sta ii de pompare. Centralele termice se grupeaz . agregate de cogenerare cu motor termic) vor fi avute în vedere i condi iile i solu iile tehnice pe care sistemul energetic le impune pentru preluarea energiei electrice.04. obligatoriu. 9.7. Capacitatea centralei termice se determin pe baza cronogramei consumurilor de c ldur . configura ia terenului.5. nu se amplaseaz : mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. cu respectarea prevederilor din “Normativul pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” . 9.. 4. În ansamblurile cl dirilor de locuit alimentate centralizat cu c ldur . echipate cu cazane având capacitatea sub 70 kW. ori de câte ori este posibil. de prescrip iile tehnice ISCIR i de reglement rile de siguran la foc. inând seama de condi iile locale: ecologice (direc ia vânturilor dominante. Se recomand producerea a cel mult 2 agen i termici i prevederea posibilit ii de a fi folosi i la diver i parametri nominali de temperatur . 01. în condi ii nominale. Page 24 of 90 Agen ii termici produ i în centralele termice 9. precum i de pericolul de poluare. posturi trafo.7. La amplasarea centralelor termice se va ine seama. Amplasarea centralelor termice folosind gazul petrolier lichefiat (GPL) drept combustibil se va face.

Montarea cazanelor din instala iile de înc lzire de apartament se face în înc peri bine aerisite. Prevederea unei centrale termice pentru alimentarea cu c ldur a unor instala ii de înc lzire existente va fi înso it . care nu sunt folosite drept camere de dormit sau c m ri i care nu prezinte pericol de incendiu.ob inute convectiv i prin condensarea vaporilor . ce deservesc instala ii vechi. 9.12. În cl diri civile se recomand s nu se amplaseze centrale termice. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. recuperarea c ldurii din gazele de ardere . În cazul în care. sub sau al turi de înc peri de locuit sau înc peri în care se desf oar o activitate sensibil la zgomot. Alimentarea cu c ldur de la centrala termic contoriz rii fiec rui consumator.15. va fi f cut pe baza unor m sur tori pe circuitele hidraulice ale instala ei în vederea determin rii pierderilor de sarcin reale în instala iile interioare. în interiorul cl dirilor înalte (peste 28 m). 9. Dimensionarea pompelor de circula ie din centrala termic . Page 25 of 90 în i sub înc peri din categoria A sau B de pericol de incendiu. în înc perile de zi i dormitoarele colectivit ilor pentru copii de vârst pre colar .. se excepteaz de la aceast prevedere centralele termice de apartament . 9. laboratoare sau s li de gimnastic din cl diri pentru înv mântul elementar i mediu .32. în cl diri de spitale sau cu caracter spitalicesc. înainte de racordare. In cazul în care este imposibil evitarea vecin t ii cu astfel de înc peri se iau m surile prev zute la art. precum i sub acestea în cazul în care se utilizeaz gazele naturale sau gazele petroliere lichefiate (GPL) drept combustibil .. Cazanele vor avea randamente globale. Echiparea cu cazane 9.17. definite conform Normativului P 118. în spa ii cu risc mare de incendiu din cl diri civile.10. Cu aceast ocazie se va face i reechilibrarea hidraulic a ramurilor principale de distribu ie ale instala iei. totodat va fi analizat oportunitatea îmbun t irii protec iei termice a cl dirii. nici alipite acestora . nu este posibil reabilitatea sau modernizarea acesteia din urm . sub saloane de bolnavi sau sub s li de opera ii . 9. 9. la subsolul cl dirilor. sp larea cu dezincrustan i a instala iei i cur irea interioar a corpurilor de înc lzire. s nu se stânjeneasc alte activit i i s se respecte cerin ele din cartea tehnic a cazanului..16.04.10. 89 % pentru combustibil lichid (combustibil lichid u or. la racordarea centralei termice la o instala ie de înc lzire existent . ori de câte ori este posibil de reabilitatea sau modernizarea instala iilor interioare de înc lzire. Cazanele i echipamentele din centrala termic se protejeaz împotriva înfund rii circuitelor hidraulice cu depuneri provenind din instala iile interioare prin prevederea unor filtre de impurit i pe conductele de întoarcere din instala iile interioare. sub scene i sub înc peri cu aglomer ri de persoane. 80 % pentru combustibil solid (c rbune) . Probleme specifice ale centralelor termic care deservesc instala ii de înc lzire existente 9.13.14.). Amplasarea cazanului se face astfel încât s se asigure acces u or la cazan. de minimum : 90 % pentru combustibil gazos (gaze naturale GPL) . Se recomand echiparea centralelor termice cu cazane având randament ridicat i emisii de noxe reduse.2005 . în i sub s li aglomerate i c i de evacuare ale s lilor aglomerate. exceptând por iunile care nu ating aceast în l ime.11. în cazul în care se folose te drept combustibil gazul petrolier lichefiat (GPL) . direct. Se are în vedere un randament înalt al instala iilor de ardere. la puterea nominal . se va face în mod obligatoriu.i completa automatizare. a unor consumatori existen i se va face cu condi ia 9. 01..NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. în i sub s li de clase. motorin etc. trepida ii sau exces de temperatur .

de posibilit ile de amplasare a echipamentelor în centrala termic . 9.21. Se urm re te ob inerea unor indici optimi ai consumului de combustibil prin exploatarea intensiv a utilajelor i evitarea func ion rii la sarcinii reduse. În cazul în care se prevede alimentarea din centrala termic a consumurilor pe zone de presiune. dou cazane la centrale cu capacit i între 0. oxizi de sulf (SOx): 1700 mg/m3N . precum i de implica iile provocate de avarierea unui cazan. Noxele rezultate în urma arderii combustibilului la cazane se limiteaz . 9. C 30. numai pentru obiectivele din primele etape.20. • pentru combustibil lichid (combustibil lichid u or.7 bar) . oxizi de azot (Nox): 500 mg/m3N . de exemplu. GPL) : monoxid de carbon (CO): 100 mg/m3N . In func ie de perioada i natura consumurilor de c ldur se pot folosi cazane de m rimi diferite.1 MW . monoxid de carbon (CO): 250 mg/m3N .. prev zându-se posibilit i de extindere.23. num rul de cazane func ie de sarcin termic nominal poate fi : un cazan la centrale cu capacitate sub 0. • pentru combustibil solid (c rbune... oxizi de azot (NOx): 450 mg/m3N . La alegerea num rului de cazane se ine seama de cronograma consumului de c ldur . de acela i tip i m rime. Cazanele instalate în centrala termic . pentru mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. în func ie de tipul combustibilului.7 bar i capacitate sub 100 l). 9.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.04. pentru cazane de ap fierbinte (temperatura peste 115oC) i abur (presiune peste 0. care prepar un singur fel de agent termic sunt. 01. motorin etc. minim trei cazane la centrale cu capacit i peste 2 MW .19. gradul de siguran via a echipamentului se pot prevedea în centrala termic cazane de rezerv . preparare ap cald de consum).18. monoxid de carbon (CO): 170 mg/m3N .. oxizi de sulf (SOx): 35 mg/m3N . 9. se analizeaz echiparea centralei termice. lemn) : pulberi: 100 mg/m3N . la început. pentru cazane de ap cald (temperatura sub 115oC) i abur (presiune sub 0. de raportul consumurilor în func ie de perioada de consum (iarn -var ) sau de natura lor (înc lzire. în exploatare i durata de 9. Ca orientare.) : pulberi: 50 mg/m3N .1 MW i 2 MW . C 1. oxizi de azot (NOx): 350 mg/m3N . la urm toarele valori maxime de emisie a poluan ilor: • pentru combustibil gazos (gaze naturale. În cazul construirii în etape a obiectivelor din zon . La cerin ele beneficiarului sau în func ie de fiabilitate.22.2005 . pentru cazane mici de abur (presiune peste 0.7 bar) . 9. pentru prepararea apei calde de consum în perioada de var . Instalarea cazanelor se va face în conformitate cu prescrip iile ISCIR : C 31. oxizi de sulf (SOx): 2000 mg/m3N . Page 26 of 90 Sc derea randamentului la func ionarea în sarcin redus nu poate fi mai mare de 3 %. de regul .

cu presiunea peste 0. proprii. datorit posibilit ilor multipe de amplasare a vaselor i a faptului c nu se încarc zona superioar mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Echiparea centralei termice cu aparatur de m sur . s se aib în vedere urm toarele : combustibil aprovizionat trebuie s poat fi ars direct f r s mai fie necesar o preparare local . Pentru centralele termice cu c rbune se recomand ca.. pe cât posibil mecanizat. utlizarea robinetelor de amestec.04. 9.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.29. Toate instala iile de producere a c ldurii vor fi asigurate împotriva cre terii presiunii i temperaturilor peste limitele admise.25. se pot prevedea pompe de recircula ie a apei la fiecare cazan de ap cald . În instala iile cu ap cald prescrip iilor tehnice C31. ap cald de consum. În instala iile de înc lzire cu ap cald se recomand folosirea vaselor de expansiune închise (sub presiune). 01. parametrii de temperatur ceru i de consumatori . iar în cele cu abur.. In cazul în care cazanele sunt prev zute de produc tor cu pompe proprii se va ine seama de aceasta în schema termic a centralei. La stabilirea schemei func ionale a centralei termice se va ine seama de: tipul i num rul consumatorilor (înc lzire. de euri agricole etc.7 bar. automatizare i contorizare se face conform prevederilor din cap.15. alimentarea cazanelor cu combustibil i îndep rtarea cenu ii s se fac mecanizat. Asigurarea cazanelor i a instala iei 9. autonomia circuitelor hidraulice al cazanelor i al consumatorilor prin utilizarea “pompelor de sarcin cazan”. echiparea f cându-se conform 9. func ie i de posibilit ile de automatizare i de condi iile de func ionare i exploatare.) . 9.2005 .28.27.30.24. rumegu . 9.. puterea termic a centralei i num rul de cazane ales . pentru reglarea temperaturii agen ilor termici furniza i etc. cerin e de exploatare . 9. În vederea protej rii cazanelor fa de ocuri termice i cre rii în cazane a regimului necesar la începutul perioadei de func ionare. se recomand folosirea arz toarelor mixte gaze-p cur (combustibil lichid u or). 9. potrivit prescrip iilor tehnice ISCIR C1 sau C30. la alegerea tipului de cazan folosit. cu 3 c i. ventilare etc. La centralele termice de apartament func ionând pe combustibil gazos sau lichid se recomand utilizarea cazanelor cu camer de ardere închis i control automat al arderii.) este necesar ca instala ia de ardere a cazanelor s fie adaptat corespunz tor iar alimentarea cu combustibil i evacuarea cenu ii s se fac . (pân la 115oC) asigurarea se va realiza potrivit prevederilor STAS 7132 i În instala iile cu ap fierbinte (peste 115oC) asigurarea se va realiza potrivit prescrip iilor tehnice ISCIR C1. În centrala termic se aleg scheme de leg turi cât mai simple între cazane i între acestea i celelalte echipamente ale centralei. Se urm re te adoptarea unor scheme care s asigure deplina siguran i func ionalitate a centralei termice i care s permit acordarea regimului de func ionare al centralei cu sarcina termic a consumatorilor (func ionarea cazanelor “în cascad ”..). În centralele termice care folosesc combustibil gazos în perioadele cu sarcini termice medii i combustibil lichid la vârful de consum. “buteliei de egalizare a presiunilor” i “pompelor de re ea”. Page 27 of 90 fiecare zon se folosesc cazane sau schimb toare de c ldur prezentului normativ. caracteristicile tehnice ale echipamentelor .26. În cazul utiliz rii drept combustibili a unor resurse locale (lemne. în vederea cre rii posibilit ii de a trece u or de la un combustibil la cel lalt.

Prepararea apei calde de consum pentru ansamblurile de cl diri civile se face. 9. precum i cu arm turi de re inere pe conductele de refulare. fie cu schimb toare de c ldur cu acumulare. La instala iile mari se va analiza oportunitatea prevederiii unor pompe de rezerv care. Pompele se aleg astfel încât acestea s fie folosite optim . Page 28 of 90 a cl dirii. La alegerea schimb toarelor de c ldur se are în vedere ca acestea s corespund caracteristicilor agentului termic i s aib un gabarit i o greutate cât mai reduse. fie cu schimb toare de c ldur f r acumulare i rezervoare acumulatoare de c ldur . fie doar cu schimb toare de c ldur f r acumulare.r mase în func iune la avaria unei pompe .14 .38.eventual .35. Se folose te agentul termic produs în central ca agent primar..16). Toate pompele se prev d cu organe de închidere.2005 . în corelare cu pompele activ .32. corespunz toare temperaturii la care acestea func ioneaz . Vasele de expansiune închise vor corespunde prescrip iilor tehnice ISCIR C4.. Pentru circula ia apei fierbin i se folosesc pompe specifice. Pe conductele de întoarecere de la instala iile interioare. Se va asigura men inerea în întreaga instala ie a unei presiuni mai mari decât cea de satura ie prin m surile prev zute de STAS 7132. Lungimile . posibilit ile de între inere i repara ii etc. între arm turile de închidere i pompe. 9.4. 9. Alegerea solu iei se face pe baza unei analize economice i a condi iilor de amplasare. 9. 9.pe curba caracteristic a randamentului pompelor.31. un num r diferit de pompe în func iune . fiabilitate mare i un nivel redus de zgomot i trepida ii.4.12).NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. 01. pompe antrenate cu motoare cu tura ie variabil . se prev d separatoare de impurit i. montate în zona superioar a cl dirilor.33. In vederea reducerii num rului de separatoare se recomand ca acestea s se monteze pe conducte comune de întoarcere. Echipamentul pentru prepararea apei calde de consum 9.37.s poat satisface diferitele situa ii privind regimul de func ionare. In cazul în care regimul debitelor de ap circula ia este variabil în cursul unei zile sau al anului se poate prevedea una din urm toarele solu ii: pompe diferite pentru fiecare regim . În cazul adopt rii solu iei cu vase de expansiune deschise. Pompele folosite trebuie s aib randament ridicat. In centrala termic asigur întreaga presiune sau . gradul de asigurare al func ion rii. Prevederile din prezentul capitol se refer numai la agentul termic primar.ale conductei la vasul de expansiune deschis vor corespunde prevederilor Echipamentul pentru circula ia apei 9. Nu sunt necesare unit i de rezerv . i vertical . Asigurarea presiunii necesare circula iei apei se face cu ajutorul pompelor. înainte de intrarea în cazane sau schimb toare de c ldur . Num rul schimb toarelor de c ldur instalate (cu i f r acumulare) se alege în func ie de: regimul de func ionare. se mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.4. 9. se vor lua m suri corespunz toare la proiectarea structurii de rezisten i pentru asigurarea împotriva pericolului de inundare în caz de avarie.orizontal STAS 7132. Partea privind ap cald de consum se realizeaz conform normativului I9..numai o parte din aceasta (a se vedea art. In centrala termic se instaleaz echipamentul aferent prepar rii centralizate a apei de consum (a se vedea art.04.34..36.

energie electric ) sau a reducerii presiunii mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. dac este posibil. în func ie de nivelul apei din cazane sau din rezervorul de condensat.41. conform condi iilor produc torului. Alegerea tipului de combustibil pentru centrala termic se face în func ie de: disponibilitatea combustibilului..42. Valoarea indicilor de calitate a apei i solu ia de alimentare cu ap a cazanelor vor trebui s fie în conformitate cu prescip iile tehnice ISCIR C1. specializarea cazanelor pe tip de combustibil etc. instala ii corespunz toare de tratare a apei (dedurizare. modul de exploatare al centralei termice etc. racordul de umplere se va decupla de la instala ia de ap dup umplerea instala iei de înc lzire Consumul de ap pentru umplerea instala iei de înc lzire i “apa de adaos” vor fi contorizate. cu condi ia respect rii art. 9. Diferen a de nivel dintre nivelul nominal al apei din rezervor i axul orizontal al orificiului de aspira ie al pompelor se alege astfel încât s se evite fenomenul de vaporizare în conducta de aspira ie a pompei. 9. folosind.39.7 bar. având presiunea peste 0. presiune (sub 0. posibilit ile de procurare i stocare. În cazul consumatorilor care impun o mare siguran în func ionare i la care exist posibilitatea întreruperii sau diminu rii aliment rii cu combustibil (cum ar fi.5 mval/l vor fi prev zute cu instala ii de dedurizare pentru apa de alimentare. pentru a împiedica p trunderea apei din instala ia de înc lzire în instala ia din care se face.). 9.45.9. Page 29 of 90 9.48. Cazanele care produc ap cald (temperatura sub 115oC) se alimenteaz cu apa din instala iile de ap potabil . corec ie PH. Racordarea se face la conducta de întoarcere a instala iei de înc lzire prin intermediul unui racord demontabil prev zut cu o arm tur de re inere. se vor asigura indicii de calitate a apei de alimentare. gazele naturale) se poate prevederea folosirea a doi combustibili (gaze naturale i combustibil lichid. La proiectarea instala iilor de combustibil gazos din centrale termice se va ine seama de “Normativul pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” I6 i de “Normativul pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) I31.04. 01. Pompele de alimentare a cazanelor de abur vor fi prev zute cu instala ii de comand pentru pornire i oprire. alimentarea. adoptându-se solu iile tehnice adecvate (arz toare mixte. având înglobat i partea de preparare a apei calde de consum sau cazane specializate numai pentru prepararea apei calde de consum. în func ie de posibilit i. Centralele termice amplasate în zone în care duritatea apei este de peste 3. 9. dintre care una de rezerv . C30.43. de exemplu. C18. Pentru alimentarea cazanelor de ap fierbinte. c ldura recuperat din gazele de ardere ale unui cazan obi nuit. La instala iile de înc lzire cu ap cald sau la cele cu cazane de abur cu presiune sub 0. semnalizare i control ale arderii. Instala iile de alimentare cu combustibil a cazanelor se prev d cu sisteme de siguran înl tur rii pericolului de incendiu i explozie. precum i a celor de abur. cazane cu randament ridicat.49.47. condi iile de mediu. prev zându-se. precum i de închidere a aliment rii cu gaze în cazul întreruperilor de orice natur (alimentare cu gaze. având temperatura peste 115o. în vederea 9. se vor prevedea instala ii de tratare a apei. Se aleg. La instala iile de alimentare cu gaze a cazanelor f r supraveghere permanent se vor prevedea dispozitive automate de reglare. în acest scop..2005 . Alimentarea cu ap a cazanelor 9. Pentru alimentarea cu ap a cazanelor de abur de joas electropompe. 9.46.. cu condi ia prevederii unui sistem de semnalizare acustic a atingerii nivelului minim al apei din cazan (sau rezervor). 9. degazare). Instala ii pentru alimentare cu combustibil 9.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D..7 bar.40. gradul de asigurare a consumatorului. combustibil lichid i GPL).44. 9.7 bar) se prev d dou Pompele se monteaz înecat fa de rezervorul de colectare a condensatului.42.

Depozitarea în exterior a combustibilului lichid se face atunci când aceasta este posibil i când solu ia se dovede te mai economic .50 m de injectoare i nu pe direc ia eventualelor rateuri de gaze sau pe direc ia de evacuare a gazelor de ardere.54. accesul asigurându-se printr-o trap . În scopul protec iei mediului. Deblocarea va fi f cut numai manual dup înl turarea defec iunii. 9. existen a fl c rii înaintea admisiei combustibilului . fie cu pere i simpli i montare în cuv de beton. se admite amplasarea unui rezervor de combustibil lichid de consum zilnic. în caz de întrerupere a curentului electric sau de defectare a motoarelor electrice ale utilajelor care servesc arderea.52. întreruperea aliment rii cu energie electric . în înc peri separate de restul cl dirii prin pere i i plan ee realizate conform art.53. Arz toarele automatizate de combustibil gazos sau lichid se prev d cu dispozitive de protec ie care s blocheze alimentarea cu combustibil la : nerealizarea aprinderii . presiunea gazului sub limita admis .2005 . Pentru instala iile de alimentare cu combustibil lichid a cazanelor f r supraveghere permanent se vor prevedea dispozitive automate pentru conducerea arderii i pentru blocarea admisiei combustibilului. asigurarea golirii rapide i instala ii de semnalizare i stingere a incendiului. cu instala ie automat de detec ie a prezen ei combustibilului în spa iul dintre pere i i montare direct în sol. 01. motorin . Depozitarea se face. stingerea fl c rii . 9..51. în care se monteaz arm turile de închidere pe conductele instala iei de combustibil i instala iile corespunz toare de semnalizare. Distan a se reduce cu 25 % pentru depozite semiîngropate i cu 50 % pentru cele îngropate. În cl dirile civile i industriale se admite depozitarea a maximum 10 mc lichide combustibile necesare folosirii în centrala termic din cl dire (combustibil lichid u or.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Page 30 of 90 gazelor subvaloarea minim indicat de produc torul arz torului. indiferent de amplasarea acestora (în exteriorul sau interiorul cl dirii). La aceste înc peri nu se prev d dispozitive pentru evacuarea fumului în caz de incendiu i nici panouri de deburare (explozie). acestea vor fi alimentate numai de la depozite exterioare. rezervoarele metalice de combustibil lichid pentru depozite semiîngropate i îngropate se vor prevedea. ci lateral. 9. p cur ).10. 9.56. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. la deschiderea clapetelor de explozie. În interiorul s lilor de cazane independente. obligatoriu. Se prev d praguri pentru evitarea împr tierii lichidelor rev rsate în caz de avarie.. 9. Depozitele având o capacitate de peste 30 mc i cel mult 200 mc se amplaseaz la o distan de minimum 15 m de orice construc ie. iar camera va avea o gur de acces.. Este interzis alimentarea arz toarelor cazanelor de la butelii individuale mobile de GPL. 9. având o capacitate de cel mult 30 mc se pot amplasa f r restric ii de distan fa de construc ie. alipite cl dirilor sau înglobate în acestea. întreruperea aliment rii cu combustibil lichid .04.. În cazul utiliz rii gazului petrolier lichefiat (GPL) drept combustibil pentru cazane. Depozitele de GPL care deservesc centralele termice vor fi realizate (solu ii constructive. fie cu pere i dubli. Cuvele rezervoarelor pentru combustibilii de ardere nu se prev d cu panouri de deburare i dispozitive de evacuare a fumului. 9. din prezentul normativ. Depozitele îngropate.25. capacit i. cu capacitate de maximum 2 mc. Depozitele pot fi supraterane semiîngropate sau îngropate. distan e de amplasare) în conformitate cu prevederile Normativului I31. Pentru un grup de rezervoare se prevede o camer de comand . Rezervorul de consum zilnic nu se va monta deasupra cazanelor. la o distan de cel pu in 2.50.55.

2005 .59. Bunc rele cu o capacitate mai mare de 2 mc. aceasta nu se poate face gravita ional. Pentru centralele termice cu c rbune func ionând în condi iile prev zute la art. 9. se prevede i posibilitatea golirii rapide a rezervorului de consum zilnic în depozitul exterior.60. obligatoriu. Pentru alimentarea rezervoarelor.5. se recomand ca alimentarea cazanelor cu combustibil.62. În situa ia în care construc ia pe care o deserve te centrala termic este prev zut cu instala ii de semnalizare a incendiului. La depozitele de zgur ap . în care sc p rile de lichid combustibil sau de gaze prezint pericol de incendiu sau explozie.61. pentru alimentarea cazanelor.. În cl dirile centralelor termice se admite amplasarea depozitelor de combustibil solid cu o capacitate de 20 mc. a prevederilor art.57. vor fi amplasate într-un spa iu separat de sala cazanelor. 9. ad postite de vânt (eventual cu parapet incombustibil). Este interzis trecerea conductelor de combustibil lichid prin înc peri.36. se admite 9.65. 9. a focarelor.63. conducte de plecare. în înc peri separate de restul construc iei prin pere i i plan ee realizate conform art. Alimentarea cu aer de combustie 9. ca i îndep rtarea cenu ii s se fac mecanic.58. Depozitarea se face. se prev d pompe În ambele cazuri se monteaz o pomp de rezerv cu ac ionare electric .. conform prevederilor art. Pentru admisia aerului de combustie se prev d prize sau ferestre cu ochiuri mobile în pere ii exteriori ai centralei. Page 31 of 90 9. aerul de combustie este condus prin canale de aer pân în zona mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. aceasta se prelunge te pân la 50 cm de la fundul rezervorului).66.. de regul în peretele din spatele cazanelor sau în zonele adiacente acestuia din pere ii laterali. În toate cazurile în care depozitul exterior este sucifient de apropiat i exist diferen a de nivel necesar . 9. Atât preaplinul cât i golirea rapid se conduc la rezervorul de depozitare printr-o conduct comun . Bunc rele cu o capacitate de cel mult 2 mc. Pentru sta ia de pompare se iau m surile necesare de protec ie la foc. cu alimentare manual depozitarea a maximum 2 mc combustibil. În s lile de cazane func ionând cu combustibil solid.10. ghene. Dac aceste solu ii nu pot fi adoptate. construc ia lor se va face cu îndeplinirea.10. canale. luând m suri de prevenire i stingere a incendiilor.. men ionate anterior. inând seama i de restric iile prev zute la art. Rezervoarele de combustibil lichid.. obligatoriu. În instala iile având capacitatea termic nominal pân la 100 kW se poate folosi o pomp de mân . acestea vor supraveghea i camerele rezervoarelor de combustibil lichid.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. prizele se amenajeaz în peretele frontal sau în zonele adiacente acestuia din pere ii laterali. 9. conducte de recirculare (dac plecarea se face prin pompare). 01. pot fi amplasate în interiorul s lii cazanelor.27. pentru fiecare unitate de cazan. Depozitarea cenu ii i zgurii se va face în spa ii exterioare. 9. i cenu cu capacitatea peste 50 mc se vor prevedea instala ii fixe de stingere cu La stabilirea m surilor pentru evacuarea zgurii i cenu ii se vor respecta i prescrip iile tehnice ISCIR C1.04.27 din prezentul normativ i vor avea o capacitate corespunz toare consumului pentru un schimb.26 din prezentul normativ.27. din prezentul normativ. se prev d cu: conducte de alimentare (dac alimentarea se face pe sus.64.10. în aceste cazuri. indiferent de capacitatea lor. 9. conducte de preaplin cu indicatoare de nivel care nu vor fi din sticl i cu conducte de aerisire comunicând direct cu exteriorul i având la cap tul exterior opritoare de fl c ri. 9. dac electrice sau pompe ac ionate cu abur. Pentru ambele categorii de bunc re. pentru fiecare unitate de cazan.

Nu se prev d.. cu condi ia obligatorie de a se lua m surile necesare pentru ca noxele con inute de gazele de ardere. pentru a nu se dep i concentra ia admisibil de noxe în atmosfer .prin care se evacueaz gazele de ardere în atmosfer . 9. când este posibil. dac distan a fa de elemente este sub 3 m i cu minimum 1 m. Page 32 of 90 din spatele cazanelor. În calcul se au în vedere i : necesit ile func ionale ale cazanelor .50 m.2005 .. ventilatoare. amplasarea într-un ansamblu arhitectonic ce nu permite co uri înalte etc. prin tiraj natural.se determin printrun calcul specific gazodinamic i de dispersie a gazelor de ardere.. La terase. stratificarea termic vertical etc. Co ul de fum va dep i coama acoperi ului cu minimum 0. co urile înglobate în cl diri s nu treac prin înc peri în care c ldura liber este cel pu in mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. În l imea co ului de fum .67. dup p trunderea în atmosfer i dispersia lor.74. pe cât posibil. La centralele termice func ionând cu combustibil solid se va analiza necesitatea prevederii de dispozitive de re inere a cenu ii.72. c ldura gazelor de ardere a fost par ial recuperat .50 m elementele de supraîn l are ale terasei (atic. iar în cazul învelitorilor combustibile cu minimum 1 m. Incadrarea în limitele admise se refer atât la noxele evacuate de centrala termic cât i.73. situa ia cl dirilor din zon (pozi ionarea fa de co i vânturile dominante.04. Sec iunea liber a prizelor de aer pentru combustie se detemin prin calcul. con inutul de noxe al gazelor de ardere .) .75. dac distan a fa de acestea este de peste 3 m. În toate situa iile. Se recomand ca. se prev d. regimul de în l ime) . co urile de fum ale centralelor termice func ionând cu combustibil lichid sau gazos se alipesc sau se înglobeaz în cele mai înalte cl diri din ansamblu. s se încadreze în limitele admise pentru concentra iile din aer i de la sol. luându-se i m surile de protec ie fa de elementele combustibile ale acoperi ului. în l imea co ului de fum cu tiraj natural nu este suficient pentru asigurarea dispersiei noxelor în atmosfer . separat.71. În caz c nu est posibil asigurarea aerului de combustie prin ventilare natural (grile de admisie sau prize cu canale). 01. În ansamblurile de locuin e. co ul de fum va dep i cu minimum 0. Evacuarea gazelor de ardere se face în atmosfer .. unit i de rezerv .70. zid antifoc). 9.69.) . Centrala termic se prevede cu guri de evacuare a aerului viciat a c ror suprafa egal cu sec iunea total a co urilor de fum. parametrii meteorologici locali (direc ia i viteza vânturilor dominante. obligativitatea înglob rii co ului de fum într-o cl dire cu în l ime insuficient . la ansamblul format de aceast central i alte surse de noxe existente sau previzibile în zon .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Evacuarea gazelor de ardere 9. de felul combustibilului utilizat i de solu ia de introducere a aerului în focare. Evacuarea gazelor de ardere se face. 9. 9. condi iile particulare impun co ului o în l ime mai mic decât cea necesar pentru func ionarea cu tiraj natural (de ex. 9. 9. în func ie de capacitatea centralei. pentru acestea.68. inând seama i de tipul de cazan folosit. în acest scop. 9. 9. aerul se introduce cât mai aproape de tavanul s lii cazanelor pentru a se utiliza excedentul de c ldur din zona superioar i pentru a se asigura ventilarea întregului spa iu. necesar încadr rii în limitele admise ale concentra iei de noxe în atmosfer . caracteristicile altor surse de noxe din zon .: vecin tatea unui aeroport. Tirajul for at se prevede în cazurile în care : tipul cazanului impune aceasta .

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D...

Page 33 of 90

degajat influen eaz negativ materialele depozitate sau confortul necesar. Dac nu se poate evita un asemenea amplasament al co urilor, se vor lua m suri corespunz toare de izolare termic . 9.76. Co urile de fum se execut i se izoleaz termic fa de elementele construc iei conform prevederilor STAS 6793 i ale celorlalte prescrip ii tehnice care reglementeaz acest domeniu. 9.77. În cazul tirajului natural se admite racordarea pe acela i co de fum necompartimentat a mai multor cazane, cu condi ia încadr rii vitezei gazelor de ardere în limitele recomandate de STAS 3417, în func ie de regimul de func ionare i înc rcare al cazanelor, atât pe parcursul unei zile cât i pe întregul an. În cazul în care viteza gazelor de ardere nu se încadreaz în limitele recomandate i dac sec iunea liber a co ului dep e te 2 mp, iar pierderile de sarcin prin canal i co nu se pot acoperi prin tiraj natural, dup caz, se pot prevedea co uri separate sau se compartimenteaz co ul. Compartimentarea se face pe toat în l imea co ului, prev zându-se canale de fum orizontale separate, pentru fiecare compartiment al co ului. 9.78. Pe racordurile dintre cazane i canalul de fum se prev d dispozitive pentru reglarea tirajului cazanelor în func iune, pentru închiderea traseului gazelor de ardere - la cazanele care nu func ioneaz - i pentru compensarea dilat rilor. Pentru m surarea temperaturii, prelevarea probelor pentru analiza gazelor de ardere, precum i pentru m surarea tirajului, se prev d tu uri din eav Dn 32 pe racord de fum al fiec rui cazan, precum i la baza fiec rei sec iuni a co ului de fum care asigur tirajul unui grup de cazane. 9.79. Canalele de fum se prev d cu guri de vizitare i control care s se închid etan prin capace sau u i metalice termoizolante, amplasate la începutul canalului de fum, la schimb rile de direc ie ale acestuia. La baza co ului de fum se prevede o gur de vizitare cu u etan , pentru inspec ie i cur ire; la partea inferioar a co ului se prevede un tu pentru evacuarea condensatului. 9.80. Canalele de fum se prev d, de regul , cu clapete de explozie astfel proiectate încât s se deschid , în caz de explozie, înainte de a se dep i limita de rezisten a canalului. Clapeta de explozie trebuie s accidente la deschidere asigure o închidere etan i nu va dep i se amplaseaz astfel încât s nu produc

9.81. Lugimea canalului de fum va fi minim

i 1/3 din în l imea co ului de fum.

9.82. În cazul folosirii unui singur co pentru mai multe cazane cu tiraj for at, fiecare ventilator de gaze de ardere se prevede cu canal independent de fum, pân la co ul de fum. Racordarea canalelor la co ul de fum se face astfel încât s se evite influen a negativ în func ionarea cazanelor. 9.83. Canalele de fum realizate din diferite materiale (tuburi metalice, materiale ceramice, zid rie) se protejeaz la interior, în func ie de temperatura i de caracterul agresiv al gazelor de ardere. Co urile de fum din zid rie, înglobate în cl dire se amoteaz , la partea inferioar , pe cca.10 m din în l imea lor. Pe restul în l imii, aceste co uri se c ptu esc cu c r mid obi nuit , astfel încât sec iunea interioar a co urilor s r mân constant , dar f r s se împiedice dilatarea liber a c ptu elii de amot . Co urile de fum din zid rie, înglobate în cl diri, se amplaseaz astfel încât nici una din laturile lor s nu fie inclus în vreun perete exterior al cl dirii. Dac aceast solu ie nu este posibil , se iau m suri constructive pentru evitarea apari iei condensului. Co urile de fum metalice, din eav de o el, se protejeaz anticoziv la interior i se termoizoleaz la exterior. 9.84. Probleme specifice ale evacu rii gazelor de ardere de la cazanele centralelor termice de apartament vor fi rezolvate conform ghidului GP 051 “Ghid de proiectare, execu ie i exploatare a centralelor termice mici”, normativului I6 “Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” i normativului I 31 “Normativ pentru proeictarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL)”.

mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative...

01.04.2005

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D...

Page 34 of 90

M suri de prevenire i stingere a incendiilor 9.85. Centralele termice se doteaz cu mijloace de prim interven ie în caz de incendiu i se echipeaz cu instala ii de stingerea incendiilor conform reglement rilor în vigoare. 9.86. În centralele termice cu combustibil lichid sau gazos, în sala cazanelor, se prev d sting toare cu pulbere i CO2 de minimum 6 kg sau similare, amplasate câte unul la fiecare 100 mp suprafa de pardoseal .

9.87. Pentru depozitele închise cu combustibil lichid din exteriorul construc iei se asigur , pentru fiecare 20 t de capacitate, minimum : 2 sting toare portative cu spum de minimum 6 kg ; 1 sting tor transportabil, cu spum de minimum 50 kg ; 1 lad cu nisip, de 0,5 m3 ; 1 lopat . 9.88. În centralele termice cu combustibil solid, în sala cazanelor se prev d hidran i interiori de incendiu, dac aceasta este amplasat într-o construc ie echipat cu asemenea instala ii. 9.89. Sub injectoarele cu combustibil lichid se prev d t vi etan e din tabl , umplute cu nisip, pentru evitarea împr tierii pe pardoseal a eventualelor pierderi de combustibil. [top]

10. ORGANIZAREA CENTRALEI TERMICE I AMENAJ RI CONSTRUCTIVE
Organizarea spa iilor din central termic 10.1. Dimensiunile centralelor termice se stabilesc inând seama de tipul, num rul i gabaritul utilajelor, de spa iile necesare pentru montarea, exploatarea i între inerea lor i de condi iile impuse de Normele generale de protec ie a muncii i de Prescrip iile tehnice ISCIR C1. Se va ine seama de posibilitatea de extindere în viitor a centralei termice. 10.2. Organizarea spa iilor i amplasarea utilajelor se face astfel încât distan ele str b tute de personalul de exploatare s fie minime, iar supravegherea utilajelor i opera iunile de exploatare i între inere s se fac u or. Se asigur , dup caz, spa iul necesar pentru revizii, repara ii, control etc. Spa iile libere indicate la art. 10.3 - 10.8. vor avea în l imea utilajelor respective, dar nu mai pu in de 1,80 m. 10.3. În fa a cazanelor se las un spa iu liber (culoar), a c rui l ime va fi stabilit în func ie de necesit ile de exploatare, între inere i cur ire, inând seama i de recomand rile produc torului cazanului i arz torului (pentru combustibil lichid sau gaze). 10.4. La cazanele alimentate cu combustibil solid, la stabilirea acestui spa iu se ine seama de sistemul de alimentare al cazanelor i de evacuarea cenu ii i zgurii, la care se adaug un spa iu de siguran i circula ie de 1 m. 10.5. La cazanele alimentate cu combustibil lichid sau gaze, pentru care nu se prescriu condi ii speciale de exploatare, între inere i cur ire, spa iul liber (art.10.3) se consider de la elementul cel mai ie it în afara cazanului. În func ie de suprafa a de înc lzire a cazanului, l imea spa iului liber se recomand a fi : pân la 10 mp circa 1,00 m

mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative...

01.04.2005

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D...

Page 35 of 90

între 10 i 30 mp circa 1,50 m între 30 i 55 mp circa 1,75 m între 55 i 90 mp circa 2,00 m peste 90 mp sau peste 1 MW circa 2,50 m 10.6. În cazul amplas rii cazanelor pe dou fronturi, cu focarele fa în fa , l ime culoarelor din fa a cazanelor se aleg cu 1 m mai mari decât cele stabilite pentru cazanele amplasate pe un singur front. 10.7. Distan a de la mantaua lateral a cazanelor pân la elementele de construc ie ale s lii cazanelor sau pân la limita platformei deschise, respectiv pân la mantaua cazanului vecin - dac nu sunt i alte indica ii ale produc torului - este de: 0,80 m la cazanele având suprafa a de înc lzire pân la 100 mp ; 1,00 m la cazanele având suprafa a de înc lzire peste 100 mp. Dac condi iile de control i între inere permit, cazanele se pot aseza în grupuri de câte dou , f r distan între cazanele din acela i grup. Între p r ile laterale cele mai ie ite ale cazanelor i pere ii laterali ai centralei termice trebuie s r mân un spa iu liber de cel pu in 0,50 m. 10.8. Distan a de la spatele cazanelor pân la canalul de fum i co ul de fum se stabile te conform indica iilor produc torului, pentru a prmite accesul, supravegherea i între inerea instala iilor de evacuare a gazelor de ardere. 10.9. În l imea minim liber între p r ile cele mai ie ite în afar ale cazanului i elementele cele mai apropiate ale instala iilor din centrala termic (conducte, vane, suporturi, aparataje .a.) este de 20 cm. 10.10. Distan ele de montare ale cazanelor de perete (murale), din cadrul centralelor termice de apartament vor fi în conformitate cu prevederile ghidului GP051 “Ghid de proiectare, execu ie i exploatare a centralelor termice mici”. 10.11. La schimb toarele de c ldur , pentru scoaterea, între inerea i repararea elementelor demontabile, se las un spa iu liber pe acea parte pe care se scot elementele demontabile. Spa iul va fi suficient de mare pentru opera iunile de scoatere i între inere, urmând ca repararea s se fac , eventual, într-un alt spa iu special amenajat. Pe celelalte p r i ale schimb toarelor de c ldur montate pân la în l imea de 1,80 m se prev d spa ii libere de cel pu in 0,8 m. În cazul mont rii schimb toarelor de c ldur la în l imi peste 1,80 m deasupra pardoselii, distan a minim lateral pân la alte aparate, pân la pre ii înc perii sau pân la limita platformelor deschise este de 0,50 m. Distan ele men ionate se prev d dac nu exist alte indica ii ale produc torului. 10.12. Pompele din centralele conducte. i punctele termice se monteaz la pardoseal , pe postamente sau pe

Pompele montate la pardoseal se amplaseaz astfel încât s ofere posibilit i de supraveghere u oar . Ele se monteaz , pe cât posibil, grupate i aliniate. Nu se admite montarea pompelor în spatele cazanelor. Spa iul liber din jurul pompelor montate pe postament se stabile te în func ie de m rimea pompelor, a diametrelor conductelor de racordare, cât i de m rimea i pozi ia de montare a arm turilor de pe aceste conducte, dar nu mai mic de 0,5 m (socotit de la postamentul pompelor). Când tipul i greutatea pompelor permit, se pot monta dou pompe pe un postament comun. La montarea pompelor pe conducte, stabilirea spa iului necesar se face inând seama de construc ia

mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative...

01.04.2005

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D...

Page 36 of 90

pompelor (cu ax vertical sau orizontal), de modul de îmbinare (cu flan e sau filet) i de faptul dac pompe simple sau gemene.

sunt

10.13. În jurul rezervoarelor cu ap se prev d spa ii de acces de minimum 0,50 m. Aceste spa ii pot fi mic orate pe dou luni la 0,10 m, dac rezervorul poate fi deplasat pentru revizii i repara ii. Dac rezervorul este prev zut pentru a fi izolat termic, el va avea asigurate pe toate laturile spa ii de acces de cel pu in 0,50 m. Rezervoarele având suprafa a bazei peste 5 mp se monteaz pe suporturi, asigurând sub rezervor un spa iu de minimum 0,20 m. Deasupra rezervoarelor care au gura de vizitare cu acces din partea superioar , se las un spa iu liber cu în l imea minim 0,60 m. 10.14. Montarea separatoarelor de impurit i se face astfel încât s pentru cur irea sitelor i eliminarea depunerilor. existe acces la organele demontabile

În situa iile în care pentru cur ire i eliminarea depunerilor se impune demontarea separatorului din instala ie, se prev d în amonte i în aval tronsoane din eav cu îmbin ri demontabile (mosoare); tronsoanele demontabile se monteaz între separator i arm turile de închidere din amonte i aval ale acestora i se prev d cu prize de presiune. 10.15. Traseele conductelor de leg tur la utilajele din centrale termice (cazane, schimb toare de c ldur , pompe etc.) se aleg astfel încât s nu împiedice demontarea arm turilor i diferitelor p r i ale aparatelor. In caz de necesitate se prev d pe conducte îmbin ri demontabile. 10.16. Conductele din centralele termice se pozeaz aparent. Se pot poza sub pardoseal în canale vizitabile, cu panta de 1 %, legate la recipientul de ape uzate numai por iuni scurte de racordare, în cazul în care pozarea aparent ar împiedica circula ia sau exploatarea utilajelor. 10.17. Arm turile de închidere prev zute pentru separarea aparatelor sau a unor por iuni din instala ii se monteaz în locuri accesibile, iar cele care se manevreaz mai des se amplaseaz astfel încât s se ajung la ele f r intermediul unei sc ri. 10.18. Conductele de preaplin, conductele de evacuare de la ventilele de siguran , conductele de dezaerisire i conductele principale de golire se conduc la dispozitive de colectare, ca: recipiente, jgheaburi, sifoane, pâlnii etc. Aceste conducte se dispun astfel încât scurgerea apei s poat fi observat . Scurgerea apei de la dispozitivele de colectare la canalizarea exterioar gravita ie. Prescrip ii privind cl direa 10.19. Cl dirile centralelor termice cu ap fierbinte (peste 115 oC) i cele cu abur cu presiune peste 0,7 bar vor fi proiectate potrivit prevederilor Prescrip iilor tehnice ISCIR C1 i C4. 10.20. Cl dirile centralelor termice cu ap cald (sub 115 oC) i cele cu abur de joas presiune sub (0,7 bar) vor fi de gradul I sau II rezisten la foc, cu excep ia celor la care suprafa a de înc lzire total a cazanelor este de cel mult 450 mp, care pot fi de gradul III rezisten la foc. 10.21. Pentru agen ii termici men iona i la art. 10.20., centralele termice se încadreaz pericol de incendiu. în categoria D de se asigur , pe cât posibil, prin

10.22. S lile de cazane ale centralelor termice se separ , obligatoriu, de cl diri (spa ii cu alt destina ie) prin pere i i plan ee realizate din materiale incombustibile, cu limita de rezisten la foc de minimum 1 or i 30 minute, pentru pere i i - respectiv - 1 or pentru plan ee. 10.23. Cl dirile centralelor termice alimentate cu gaze naturale vor fi proiectate inând seama i de prevederile “Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”

mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative...

01.04.2005

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D...

Page 37 of 90

indicativ I 6. 10.24. Cl dirile centralelor termice alimentate cu gaze petroliere lichefiate (GPL) vor fi proiectate inând seama i de prevederile “Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL)”, indicativ I 31. Este interzis utilizarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) drept combustibil la centrale termice amplasate la subsolul i demisolul cl dirilor. 10.25. Înc perile din cl dirile civile i industriale în care se depoziteaz maximum 10 mc lichide combustibile pentru centrala termic (conform art. 9.53 din prezentul normativ) se separ , obligatoriu, de restul cl dirii având alt destina ie, prin pere i i plan ee cu rezisten a la foc de 3 ore pentru pere i, respectiv 2 ore pentru plan ee. Golurile strict func ionale de acces, realizate în elementele respective, se protejeaz pein elemente rezistente la foc de 1,5 ore sau înc peri tampon, realizate potrivit reglement rilor specifice. 10.26. Înc perile din centralele termice, în care se depoziteaz maximum 20 mc combustibil solizi (conform art.9.62 din prezentul normativ) se separ de restul cl dirii prin pere i i plan ee care trebuie s îndeplineasc , obligatoriu, condi iile prev zute la art.10.25. Comunicarea cu sala cazanelor se poate face prin u i etan e la foc, pe o durat de 45 minute. 10.27. Bunc rele pentru combustibili solizi (art.9.63 din prezentul normativ), precum i pâlniile de alimentare a instala iilor de ardere se vor realiza, obligatoriu, din materiale incombustibile. Spa iul în care se amplaseaz bunc rele, ce au o capacitate mai mare de 2 mc, se separ de sala cazanelor prin pere i i plan ee incombustibile, având o rezisten la foc de minimum 2 ore. 10.28. U ile de acces ale centralelor termice se amplaseaz astfel încât s conduc direct în spa iul principal de supraveghere a utilajelor i vor avea deschiderea în afar , direct spre exterior sau într-un spa iu în direct leg tur cu exteriorul, care nu poate fi blocat; se excepteaz de la aceast prevedere centralele termice de apartament. Dimensiunile u ilor i ale spa iilor intermediare de leg tur cu exteriorul se aleg astfel încât s asigure introducerea i scoaterea principalelor utilaje care nu se pot dezasambla. Accesul în centralele termice situate pe terasa cl dirii este posibil doar de pe teras sau din casa sc rii, printro înc pere tampon; nu se admite accesul direct de la un etaj inferior prin deschideri sau trape în pardoseala centralei termice. În cazul în care accesul principal în centrala temic se face printr-o scar , aceasta se execut din beton, cu suprafa rugoas , cu o înclinarte sub 450 i se prevede cu balustrad . U ile de acces (evacuare) nu vor avea praguri; în cazul în care pragurile nu pot fi evitate, precum i în cazul pragurilor prev zute la u ile înc perilor în care sunt amplasate rezervoare de combustibil lichid (în scopul împiedic rii împr tieii combustibilului în caz de avarie), racordarea lor cu pardoseala se face prin planuri înclinate cu panta 1:8 i cu finisaj care s împiedice alunecarea oamenilor. U ile înc perilor anexe trebuie s se deschid spre sala principal a centralei termice. 10.29. Pentru compartimentele rezervate altor unit i (de ex:post trafo, sta ii de hidrofor etc.) grupate cu centrala termic se prev d accese separate, direct din exterior. În cl dirile civile, la care centralele termice se grupeaz cu sta ia de hidrofor i, eventual, alte utilit i, toate pot avea o comunicare func ional , prin intermediul unui coridor comun. Nu se poate grupa centrala termic (sala cazanelor) cu sta ia de pompare a apei pentru incendiu. 10.30. Centralele termice vor fi prev zute cu ferestre exterioare pentru iluminarea i ventilare natural înc perii. a

În cazul centralelor termice folosind combustibil gazos, suprafa a ferestrelor exterioare va trebui s satisfac i condi iile prev zute în “Normativul pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” - I 6 i “Normativul pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere

mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative...

01.04.2005

trepida ii sau exces de temperatur . La unit ile mai mici la care nu se amenajeaz un grup sanitar se asigur accesul la un WC din apropiere. se vor lua m suri de izolare fonic i termic pentru a nu se dep i limitele de zgomot i temperatur admise. Pardoseala acestor înc peri va avea panta de cel pu in 5 ‰ spre recipient. Pompele i ventilatoarele se monteaz amortizarea trepida iilor. Distan a pân la acest WC va fi maximum 75 m pe orizontal . Elementele de construc ii aferente cazanelor (postamente. în cadrul cl dirii. 10.3 MW. cu capacitatea sub 0. La centralele cu capacitate mai mare de 2 MW i cu personal permanent se recomand a se amenaja un grup sanitar (WC i du ).38. dup caz. La centralele amplasate direct. În cazul centralelor termice care se modernizare sau se transform se va avea în vedere ca sarcinile date de utilaje i instala ii s nu afecteze capacitatea de rezisten a elementelor de construc ii. se va amenaja un WC i la centralele termice cu capacitate mai mic de 2 MW.39.33. Centralele termice se prev d cu chiuvete cu robinet dublu serviciu i cu recipient de pardoseal legat direct la canalizare. Elemente de construc ii aferente echipamentului 10. Instala iile electrice cu care se prev d centralele termice sunt: instala iile electrice pentru iluminat general (normal) i de siguran pentru interven ii .32. f r a dep i 4 m pe vertical . La centralele termice este obligatoriu s se asigure introducerea aerului de combustie prin ventilare natural organizat sau prin ventilare mecanic . pe postamente cu strat elastic sau dispozitive pentru Stratul elastic.36. Prescrip ii privind instala iile 10. înzidiri) se execut conform 10. planurilor i instruc iunilor de montaj ale produc torului.. amot ri. La elaborarea proiectului de structur de rezisten al centralelor termice se va ine seama de sarcinile statice i dinamice ale aparatelor utilajelor i conductelor instala iei de înc lzire i de prevederile specifice antiseismice din Normativul P 100. sunt în conformitate cu prevederile ghidului G 051 “Ghid de proiectare. instala ii electrice de protec ie contra electrocut rii . instala ii electrice de for . privind raportul dintre suprafa a vitrat i volumul s lii cazanelor. execu ie i exploatare a centralelor termici mici”. respectiv dispozitivul de amortizare.31.34. potrivit destina iei înc perilor respective. recipientul se racordeaz la canalizare prin intermediul unei pompe de mân . 10. sp l ri . comand i automatizare . 10. respectiv a unei pompe electrice . Page 38 of 90 lichefiate (GPL)” .37. 01.I 31. cu personal permanent.66. 10.P 121 “Instruc iuni tehnice pentru proiectarea m surilor de izolare fonic la cl diri civile. social culturale i tehnic administrative” . sub sau al turi de înc peri sensibile la zgomot. 10.în cazul instala iilor sub 1 MW. Prescrip iile constructive privind condi iile de amplasare a centralelor termice mici (de apartament.în cazul instala iilor mai mari de 1MW. instala ii de telecomunica ii: post telefonic i teletransmisie. 10.a.P 122. prin m surile prev zute la art.. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Când nivelul canaliz rii exterioare nu permite legarea direct sau când exist pericolul de refulare a re elei de canalizare.2005 . se protejeaz împotriva apei provenite din goliri..35.04.a). Dac aceste prevederi nu pot fi respectate.9.. precum i m suri de evitare a transmiterii trepida iilor la elementele de construc ie ale cl dirii.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. de scar de bloc . Stabilirea solu iilor constructive se va face în conformitate cu “Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea m surilor de protec ie acustic i antivibratil la cl diri industriale” .

Punctul termic este un ansamblu de echipamente i instala ii prin intermediul c rora se transfer energia termic din re eaua termic primar în re eaua termic secundar .4. Agen i termici.04.9. sau în una din cl dirile deservite.. i cu dulap metalic. Domeniul uzual al sarcinii termice pentru punctele termice de imobil este corespunz tor a 10.3.2. 9.73.. Centralele termice cu o capacitate mai mare de 1 MW se prev d. puncte termice care prepar ap cald de consum iar pentru înc lzire sunt doar puncte de predare primire (în cazul racord rii directe a instala iilor de înc lzire) . Page 39 of 90 10. având temperatura maxim pe conducta de ducere de 115 oC.. trus de scule i banc de lucru pentru efectuarea lucr rilor de între inere. social-cultural.. se respect i prescrip iile din “Normativul pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e. adaptându-se condi iile func ionale ale sursei de energie termic la condi iile de alimentare a consumatorilor. Dot ri 10. special destinat . Centralele termice se prev d cu mas de lucru i panou pentru afi area permanent a schemelor i instruc iunilor de exploatare. punctele termice de imobil se împart în: puncte termice care prepar agent termic secundar pentru înc lzire i ap cald de consum . Punctele termice pentru ansambluri urbane se realizeaz conform prevederilor din “Normativul privind proiectarea i executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic ”. 11. puncte termice numai pentru înc lzire sau numai pentru ap cald de consum. Agen ii termici primari pentru punctele termice de imobil sunt: apa fierbinte.P 100. 11. apa cald .. Prescrip ii tehnice ISCIR C 1 i Normativul P 118.100 apartamente conven ionale. [top] 11.1. de regul .40. Co urile i canalele de fum se realizeaz i execut inând seama de prevederile art. 11. alipite cl dirilor sau înglobate în cl diri. într-o cl dire independent . În func ie de destina ia consumului de c ldur . Agen ii termici secundari i parametrii de temperatur ai acestora sunt : mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. agrozootehnice i industriale” . având temperatura maxim pe conducta de ducere de 150 oC.. în plus. Prevederile din prezentul normativ se refer la punctele termice de imobil.. furnizat de o central termic sau de un punct termic urban . Punctele termice se clasific . PUNCTE TERMICE Destina ia punctului termic. La proiectarea i executarea construc iei co urilor de fum independente.2005 . în func ie de m rimea consumatorului deservit i de amplasarea punctului termic în : puncte termice care alimenteaz cu c ldur ansambluri de cl diri civile i industriale (puncte termice urbane) i care se amplaseaz . cea a instala iilor de înc lzire de la consumator. 11. puncte termice care alimenteaz cu c ldur un imobil sau mai multe cl diri situate în aceea i incint (puncte termice de imobil) i care se amplaseaz în imobilul deservit. a graficelor de reglare etc.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.77 din prezentul normativ i de prevederile cuprinse în STAS 3417.. 01.41. furnizat de re eaua de termoficare urban .

. se va monta un singur schimb tor de c ldur pentru înc lzire. Schimb toarele de c ldur pentru înc lzire trebuie s corespund caracteristicilor agen ilor termici i s asigure o eficien cât mai ridicat a transferului termic. ele vor avea un gabarit i o greutate cât mai reduse i se vor între ine u or. Echiparea pompelor cu arm turi se face conform art.8. Racordarea se face. pân la nivelul celei necesare. prin intermediul unei leg turi demontabile prev zut cu arm turi de închidere i de re inere.. 11. pentru a se împiedica p trunderea apei din instala ia de înc lzire în mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. schimb toarele de c ldur pentru ap cald de consum . Se recomand . pentru umplere i completarea instala iei. 11. Se prev d separatoare de impurit i pe conductele de întoarcere din instala iile interioare de înc lzire.7. înainte de intrarea în schimb toarele de c ldur .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. pentru înc lzire . Page 40 of 90 ap cald pentru înc lzire cu temperatura maxim de 95 oC . pompele de circula ie agent termic secundar. alin. Nu se prev d pompe de rezerv .6.9.35. pe conducta de ducere. 11.6. De regul . fie din conducta de întoarcere a racordului la re eaua primar . Se recomand utilizarea schimb toarelor de c ldur cu pl ci. racordate pe circuitul secundar al schimb totului de c ldur . dup separatorul de impurit i. ap cald de consum cu temperatura maxim de 60 oC . cu acceptul furnizorului de ap . fiabilitate mare i un nivel redus de zgomot i vibra ii. 11. Punctele termice se alimenteaz cu ap în circuitul secundar de înc lzire. 11. Pentru realizarea presiunii statice necesare i pentru preluarea varia iei de volum rezultate din dilatarea apei din instala iile de înc lzire se folosesc vase de expansiune închise (de regul cu membran elastic ). se prev d regulatoare de presiune sau diafragme pe conducta de ducere a racordului. rezervoarele de acumulare a apei calde de consum. Echipamentul de baz al punctului termic îl constituie : schimb toarele de c ldur pentru înc lzire . Pompele de circula ie agent termic secundar asigur presiunea necesar circula iei apei în instala iile de înc lzire ale consumatorilor.1.10. precum i pe racordul punctului termic la re eaua primar . 01. Schimb toarele de c ldur pentru ap cald de consum vor corespunde cerin elor de la art.5.2005 . 11. fie utilizarea schimb toarelor de c ldur cu acumulare. De regul . fie din conducta de ap potabil . 11. în punctele termice de imobil. 11. Scheme func ionale. Se recomand folosirea pompelor cu montaj direct pe conduct (“pomp de eav ”). fie utilizarea schimb toarelor de c ldur cu pl ci cuplate func ional cu un rezervor de acumulare pentru ap cald de consum.11. 9. vasele de expansiune. Echiparea punctului termic. se va monta un singur schimb tor de c ldur pentru înc lzire.12. Pompele folosite trebuie s aib randament ridicat. în punctele termice de imobil...11. pompele de recirculare a apei calde de consum . În cazul în care este necesar reducerea presiunii dinamice disponibile din re eaua primar . la conducta de retur.04. montate pe circuitul secundar .

debit. 11. control i contorizare se face conform prevederilor din cap..16. Page 41 of 90 conductele din care se face alimentarea. conducte i arm turi. presiunea) . 11. Condi ii privind amplasarea i organizarea punctelor termice 11. la re elele exterioare de agent primar. constructive i economice inând seama de posibilit ile de racordare. Aceast solu ie realizeaz economie de spa iu pentru amplasare. alarmare în cazul avariilor în func ionare sau la dep irea unor valori limit prestabilite. Se urm re te adoptarea unor scheme care s asigure deplina siguran i func ionalitate a punctului termic i care s permit acordarea regimului de func ionare al punctului termic cu sarcinile termice de înc lzire i de ap cald de consum ale consumatorilor (racordarea. la dispecer .. pompe. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. m rimea sarcinii termice i varia ia acesteia . 11. de preferin . presiune) . reglarea parametrilor (temperatura sau debitul agentului secundar pentru înc lzire.14. punctul termic se amplaseaz la subsolul sau la parterul cl dirii. racordarea punctului termic prin intermediul unei “butelii de egalizare a presiunilor” i utilizarea pompelor de circula ie pe ramuri etc.2005 . temperatura apei calde de consum. arhivarea local a datelor monitorizate i transmiterea lor. Punctele termice amplasate în zone în care duritatea apei este de peste 3. eventual. Instala ia de automatizare a punctului termic îndepline te. 11.04.13..). numai ap cald de consum sau ambele consumuri) . utilizarea robinetelor de reglare cu 2 i 3 c i pentru reglarea temperaturii agen ilor termici furniza i. caracteristicile tehnice ale echipamentelor . care grupeaz tot echipamentul punctului termic: schimb toare de c ldur .. gradul de automatizare în func ionare . Echiparea punctului termic cu aparatur de m sur . ap ) i la instala iile interioare de înc lzire. 01.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. într-o înc pere separat .5 mval/l i care sunt alimentate cu ap în circuitul secundar din conducta de ap potabil vor fi prev zute cu instala ii de dedurizare pentru apa de alimentare. Se recomand ca la adoptarea schemei func ionale a punctului termic de imobil s fie avute în vedere schemele indicate în “Solu ii cadru pentru instala iile interioare de înc lzire utilizând noi sisteme de producere a agentului termic”. presiune. urm toarele func iuni: monitorizarea parametrilor (temperatur . 11.18. special destinat . indirect a instala iei de înc lzire. Stabilirea locului de amplasament se face pe baza unor criterii func ionale.15. Se recomand folosirea punctelor termice monobloc (preasamblate pe o platform modular ). energie). cerin e de exploatare .17. Punctul termic de imobil se amplaseaz în cl direa deservit . La stabilirea schemei func ionale a punctului termic se va ine seama de: natura consumului (numai înc lzire. parametrii agentului termic primar (temperatur . la utilit i (energie electric .15. instala iile electrice i de automatizare etc. Consumul de ap pentru umplerea instala iei de înc lzire i “apa de adaos” vor fi contorizate. reduce manopera de montaj i asigur performan e func ionale superioare prin faptul c armonizarea func ion rii întregului ansamblu i probele de func ionare sunt f cute la produc tor. De regul . de regul .

U a se prevede cu încuietoare. s fie protejat contra înghe ului .24. În cazul amplas rii punctului termic în vecin tatea unor înc peri sensibile la zgomot. În punctul termic se va prevedea o priz cu tensiune nepericuloas pentru lamp portabil . 11. a c rui l ime va fi stabilit în func ie de necesit ile de exploatare.2005 . U a de acces a punctului termic va avea deschiderea în afar . repara ii i control. 11. instala ii electrice de for . inând seama i de recomand rile produc torului. 01. s asigure spa iul necesar pentru exploatarea normal i în siguran a echipamentelor precum i pentru montaj.21.. între inere i repara ii .. Punctele termice se prev d cu urm toarele instala ii electrice: instala ii electrice de iluminat . În înc perea punctului termic nu este permis accesul persoanelor neautorizate. 11. 11. Se asigur .19. s permit un acces u or i direct. comand .. Organizarea spa iilor i amplasarea utilajelor în înc perea punctului termic se face astfel încât s se asigure func ionarea normal a echipamentelor.22. dar nu mai pu in de 0.25. admise potrivit destina iei înc perilor respective. În jurul schimb toarelor de c ldur de înc lzire i de ap cald de consum se las un spa iu liber.20. La intrarea în punctul termic se va afi a inscrip ia: “Punct termic. din “spa iile comune” ale imobilului. destina ia înc perii în care se monteaz punctul termic s fac parte din “spa iile comune” ale imobilului: holuri.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. spa iul necesar pentru revizii. i cu sifon de pardoseal legat la mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. s fie iluminat natural i/sau artificial . Page 42 of 90 Înc perea în care se amplaseaz punctul termic trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii : s nu prezinte pericol de incendiu . 11. între inere i cur ire.04.26.. casa sc rii (sub scar ). Interzis accesul persoanelor neautorizate”. Punctele termice se prev d cu punct de alimentare cu ap canalizare. 11.23. 11. 11. 11. Dimensiunile u ii se aleg astfel încât s permit accesul normal al personalului i s asigure introducerea i scoaterea principalelor utilaje care nu se pot dezasambla. subsol tehnic etc. vibra ii sau exces de temperatur se vor lua m suri de izolare fonic i termic pentru a nu se dep i limitele de zgomot i temperatur .8 m. dup caz. . Punctele termice de imobil pot fi amplasate îndeplinesc urm toarele condi ii: i în înc peri cu alte destina ii în situa ia în care se punctul termic s fie realizat în varianta constructiv monobloc.27. instala ii electrice de detec ie i semnalizare . Punctele termice complet automatizate. s nu aibe umiditatea interioar peste 70 % . se vor prevedea cu instala ie de semnalizare antiefrac ie. spa iul în care se monteaz puctul termic s fie delimitat i separat de înc pere printr-o împrejmuire care se poate închide. instala ii electrice de protec ie . precum i o exploatare u oar i în siguran . care nu necesit supraveghere permanent .

Distan a minim între partea superioar a utilajelor (rezervoare.1. Pentru re elele termice primare de ap fierbinte. 01.. pompe) i elementele de construc ie ale înc perii (plafon) este de 0.Traseele conductelor de leg turi la utilaje se aleg astfel încât s arm turilor i diferitelor p r i ale aparatelor. re elele termice interioare. Prevederile din prezentul normativ se aplic la: re elele termice exterioare.. de imobil i punctele termice de imobil la instala iile interioare de înc lzire (re ea de distribu ie interioar ) . sistemul de m sur . 11. dup caz . de la centralele termice. 11. 11. 11. În punctul termic se va afi a permanent schema func ional termic. Re elele termice servesc la transportul agen ilor termici (ap centralele i punctele termice la instala iile interioare de înc lzire.6 m.3. termoizola ia conductei i protec ia acesteia . nu se împiedice demontarea 11. Arm turile de închidere pentru separarea aparatelor sau a unor por iuni din instala ii se monteaz în locuri accesibile. golire. reduc ii etc.35. În jurul rezervoarelor cu ap se prev d spa ii de acces de minimum 0. stabilirea spa iului necesar se face inând seama de construc ia pompelor (cu ax vertical sau orizontal) de modul de îmbinare (cu flan e sau filet) i de faptul dac sunt pompe simple sau gemene. dezaerisire .34. 11. 11. pe cel mult dou laturi. de la centralele termice i punctele termice la cl dirile alimentate cu c ldur . Re elele termice se compun din: conductele propriu-zise (de regul metalice) i fitingurile aferente (coturi. de la centrala electric de termoficare la punctele termice sau direct la consumatori (re ele de termoficare). arm turi de închidere. ramifica ii. curbe. Spa iile necesare pentru montarea în instala ii a contoarelor de ap adoptate conform indica iilor produc torilor. RE ELE TERMICE Prevederi generale 12. Page 43 of 90 11. schimb toare de c ldur .33. elemente pentru preluarea eforturilor provenite din dilatare (compensatoare de dilatare) ..30. reglare. La montarea pompelor pe conducte.04. c mine. 12.32. i de energie termic vor fi Se va avea în vedere asigurarea unui acces u or pentru citirea contorului i pentru control i revizii. Se va prevedea posibilitatea de acces pentru interven ie la separatoarele de impurit i.2. se vor aplica prevederile cuprinse în “Normativul privind proiectarea i executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic ”..2005 .31. [top] i instruc iunile de exploatare ale punctului 12.29. elemente auxiliare de construc ie (canale termice. 12. Aceste spa ii pot fi mic orate pân la 0. cald . control i localizare a avariilor. elemente de sus inere (suporturi fixe i mobile) . ap fierbinte sau abur) de la mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.20 m.) .28.50 m. estacade) . dac rezervorul poate fi deplasat pentru revizii i repara ii.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.

12. în afara ansamblurilor de cl diri civile . siguran i economicitate. pe estacade. pe partea cu cele mai multe puncte de utilizare (racorduri). sau în interior. de regul .10. Montarea suprateran (aerian ) a re elelor termice exterioare este admis în urm toarele situa ii: în incintele i pe platformele industriale . 12.2005 . 12.8.5.. 01.6.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. avânduse grij s rezulte un num r cât mai redus de intersec ii cu celelalte re ele i cu c ile de circula ie. subteran. urm rindu-se asigurarea unei bune echilibr ri hidraulice a re elei i a unor costuri de investi ie i consumuri de materiale reduse. în canal termic . de regul . subteran. schema inelar . direct în sol (în cazul conductelor preizolate termic) . Amplasarea re elelor termice se poate face: subteran.) i dac se are în vedere necesit ile poz rii pe acela i traseu i a altor re ele subterane. 12. nefiind permis tranzitarea subsolurilor cu re ele termice care alimenteaz alte cl diri. Amplasarea re elelor termice exterioare se va realiza în corelare cu celelalte re ele i construc ii din mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. În cazul poz rii de-a lungul unui drum public. s fie destinate pentru alimentarea cu c ldur a instala iilor de înc lzire aferente cl dirii respective.11. ca prin traseul ales. Stabilirea configura iei i traseului re elei termice se face pentru a se asigura transportul i distribu ia energiei termice în condi ii de eficien . 12. Condi ii de pozare i montaj 12. Schema de distribu ie inelar se adopt atunci când.12. m rimea i importan a consumatorilor. Re elele termice de distribu ie se pot amplasa în subsolurile cl dirilor în urm toarele condi ii: s fie pozate în spa ii de folosin comun ..04. nu se poate ob ine echilibrarea i stabilitatea hidraulic necesare sau când configura ia inelar este mai economic . Se pot adopta urm toarele tipuri de scheme de distribu ie: schema ramificat (radial ) .14. Se recomand folosirea schemei de distribu ie ramificate. cu o alt solu ie. La stabilirea traseului re elei termice se va urm ri ob inerea unor lungimi minime de conducte. urm rindu-se. Page 44 of 90 Configura ia i traseul re elelor 12. pe elementele de construc ie ale cl dirii . aerian în exteriorul cl dirilor.4.. în cazul unor condi ii locale speciale . Amplasarea re elei termice în zona carosabil a drumurilor publice nu va fi f cut decât dac nu exist alte posibilit i de amplasare (în spa ii verzi etc. de regul .. Amplasarea re elei termice va fi f cut de preferin în spa ii verzi. Alegerea tipului de schem de distribu ie se face în func ie de amplasarea. de constrângerile impuse de teren i de celelalte re ele.15. în situa ia unui nivel pemanent ridicat al apelor freatice . Re elele termice exterioare se monteaz . 12. traserul re elei se fixeaz . Ramifica iile din re elele termice vor fi f cute.9. prependicular pe conducta principal . 12.13. 12. 12.7. 12. s se realizeze compensarea natural a dilat rilor conductelor.

durabile.1. 1. având : .0 0.re ele în canal termic (distan a dintre partea superioar suprafa a solului sau suprastructura drumului): 0.5 2. pân la conducta de ap c.6 1.re ele termice pozate direct în sol (distan a de la partea superioar a mantelei de protec ie a termoizola iei conductei i suprafa a solului sau suprastructura drumului): 0..NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.. existente sau proiectate. alipit cl dirii. 12. de regul .8 m în zone carosabile . inând seama de prevederile standardului SR 8591.. În cazul adopt rii unor adâncimi de pozare mai mici decât adâncimea de înghe se vor adopta m suri pentru evitarea înghe rii apei în conducte (termoizol ri suplimentare.5 2.5 m. pân la un cablu electric subteran. având tensiunea : . pân la conducta de gaz metan. 12.peste 110 KV . conform recomand rilor furnizorilor) 1.0 m în zone carosabile 12. func ionale i economice. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.5 m în spa ii verzi 0. intermediar .6 m urm rindu-se realizarea unor solu ii constructive rezistente..6 a elementului de acoperire a canalului termic i i 2. Distan e pe orizontal la trasee paralele a.0 4.2005 . asigurarea circula iei permanente a apei. golirea conductei în caz de oprire accidental a circula iei etc. luându-se. pân la blocul de canaliza ie telefonic m 2. pe cât posibil la o cot superioar celei din canal.6 m în spa ii verzi (cu luarea unor m suri de protec ie. Trecerea conductelor prin peretele cl dirii se face.17. . m suri de etan are la intrarea conductelor din canal în cl dire. La intrarea re elelor termice în cl diri canalul termic va fi prev zut cu un canal vertical de ventilare natural .19. între fe ele exterioare ale canalelor i alte re ele sau construc ii.6 0.presiune medie e. redus .) 12. .între 35 i 110 KV . pentru re elele termice subterane sunt: . 01. 12.presiunea joas . la adâncimi cuprinse între 0. Page 45 of 90 zon . f.04. Re elele termice subterane se monteaz . Tabelul 12.20.0 1. pân la ina de tramvai sau ina de cale ferat uzinal (de racord) b.16.0 0. pân la conducta de canalizare sau drenaj d. în mod obligatoriu. Adâncimile minime de pozare. în vederea evit rii p trunderii în subsol a gazelor naturale infiltrate i a evit rii inund rii subsolului. indicate în tabelul 12. Re elele termice amplasate în terenuri sensibile la umezire vor avea fa ade funda iile cl dirilor distan ele prescrise de “Normativul pentru proiectare i executarea construc iilor fundate pe p mânturi sensibile la umezire” P 7. La amplasarea în teren a re elelor termice subterane montate în canale vor fi respectate distan ele minime.18.1.între 1 i 35 KV .

Distan e pe vertical la intersec ii a.3 0..3 12.23.în terenuri normale . când pozarea în comun a mai multor re ele este mai avantajoas din punct de vedere economic decât pozarea separat .5 0.la canalele circulabile i 0.. Distan a minim (mm) Diametrul nominal al conductei (mm) De la suprafa a izola iei pân la peretele canalului 70 Între suprafe ele izola iei a dou conducte învecinate 100 De la suprafa a izola iei pân la plan eul canalului 30 De la suprafa a izola iei pân la radierul canalului 90 sub 65 mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.5 1. pân la marginea funda iei cl dirii . cu condi ia respect rii prevederilor din normativele de specialitate specifice re elelor montate în canal comun. iar condi iile tehnice de realizare asigur siguran a i func ionalitatea re elei.5 0.04.50 m pe orizontal i 1. pân la talpa inei de cale ferat uzinal (cu prevederea de pod de sprijinire a inei i cu luarea de m suri de mic orare a vitezei pe timpul execu iei) c. canalizare etc.2.21.în terenuri sensibile la umezire 2.24.6 1. Dimensiunile minime ale spa iului de circula ie în canale sunt: 0. în care se includ i alte re ele.22. Tabelul 12.2005 . pân la stâlpii de iluminat exterior sau de sus inere a conductoarelor pentru liniile de tramvai sau troleibuz i. .) h. pân la c minele altor re ele (ap .0 0. pân la talpa inei de tramvai (cu prevederea de pod de sprijinire a inei i cu luarea de m suri de mic orare a vitezei pe timpul execu iei) b.2. pân la cablurile electrice subterane având tensiunea de pân la 110 KV (cu luarea de m suri speciale de protec ie termic ) f.. 0. Canalele re elelor termice subteran sunt de tip vizitabil. pân la conducta de gaz metan 12. 12. 12.5 1. Pozarea conductelor în canalele termice necirculabile i stabilirea dimensiunilor canalelor se fac cu respectarea distan elor minime indicate în tabelul 12.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.40 m pe vertical .3 0.. pân la o conduct de ap d.60 m pe orizontal i 1. Se pot folosi i canale circulabile sau semicirculabile.la canalele semicirculabile.5 1.8 m pe vertical . pân la un arbore sau pân la axul irului de arbori j. Montarea conductelor re elelor termice direct în sol (conducte preizolate termic i hidrofug) se recomand în situa iile în care solu ia este mai economic decât cea cu canal termic. necirculabile. pân la blocul de canaliza ie telefonic e.5 0. 01. Page 46 of 90 g.

În cazul în care gabaritul conductelor preizolate dep e te spa iul disponibil în canalul termic. gaze i blocurile canaliza iilor telefonice b.2 0.0 1..6 0. la care se înl tur capacul. Distan ele minime de la conductele preizolate ale re elelor termice montate direct în sol la construc ii sau alte re ele sunt indicate în tabelul 12. Tabelul 12.. 12. intermediar ..25 m .27.. pân la conducta de canalizare sau drenaj d. canalizare... în canalul existent. pân la ina de tramvai sau ina de cale ferat uzinal (de racord) b.3.2 0. . pân la conducta de ap c..800 85 100 110 110 120 110 125 140 220 350 30 40 60 60 70 100 110 140 200 200 12.25. Conductele preizolate care înlocuiesc re ele termice existente montate în canale termice vor fi pozate în sol..04. de regul cel opus cl dirii. 1...150 200. 2. . 0.5 12.în terenuri normale . lâng canal. Distan e pe vertical la intersec ii a.26. 01. având tensiunea de pân la 110 KV 0..3. Distan e pe orizontal la trasee paralele a. pân la cablurile electrice subterane..5 m 1. în cazul conductelor preizolate prev zute cu fir înso itor pentru semnalizarea avariilor . dup demolarea unui perete al canalului termic.2005 .2 1. pân la conducta de gaz metan (presiune joas .idem. Distan ele minime dintre suprafe ele exterioare ale conductelor preizolate montate direct în sol sunt: 0. conducte din polietilen f.15 m .. având tensiunea de pân la 110 KV g. 12.6 0.450 500.28.pentru diametre ale conductelor de peste 250 mm . pân la conductele re elelor de ap . o parte din conducte vor fi montate îngropate în sol.6000 700.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. pân la cablurile electrice. redus sau medie) conducte din o el e.pentru diametre ale conductelor de pân la 200 mm . idem..250 300. La pozarea în sol a conductelor preizolate i la realizarea re elelor termice cu astfel de conducte se vor respecta prevederile Normativului de proiectare i execu ie pentru re ele termice cu conducte preizolate mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.0 0.6 1. Page 47 of 90 65.6 3. pân la marginea funda iei cl dirii .în terenuri sensibile la umezire .

În cazul sus inerilor comune pentru mai multe conducte.70 76. 12.. Distan ele maxime recomandate între suporturile mobile ale conductelor re elelor termice montate în canal termic sau aerian sunt indicate în tabelul 12. 12.. 12.34.30. suporturi mobile cu role..4. distan a dintre suporturile mobile este impus de conducta cu diametrul cel mai mic din pachetul de conducte. La proiectarea suporturilor metalice i a elementelor de construc ii care sus in re eaua termic se va ine seama de eforturile care se nasc în conducte.5 mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. 12. suporturi cu suspensie (articula ie i arc)..NP 029.31. Distan a dintre dou suporturi mobile succesive ale conductei se stabile te astfel încât s nu apar eforturi inadmisibile în conduct i abateri de la orizontalitatea traseului.125 Distan a dintre dou suporturi mobile succesive (mm) 3. DISTAN E ÎNTRE SUPORTURILE MOBILE ALE CONDUCTELOR RE ELELOR TERMICE Diametrul interior al conductei (în oli sau mm) 1 1 1/4 48.57. Page 48 of 90 montate în sol utilizate la transportul agentului termic de înc lzire i a apei calde de consum . Pentru a limita deplas rile transversale ale conductelor se folosesc suporturi mobile cu ghidaj. Suporturile mobile permit deplasarea liber axial a conductelor...4. Suporturile conductelor re elelor termice sunt de tip mobil suporturilor realizate conform detaliilor tip de instala ii. în canal termic sau aerian se folosesc suporturi metalice care transmit elementelor de construc ii eforturile primite..35. Pentru sus inerea conductelor re elelor termice montate subteran.33. Sus inerea re elor termic 12..7 6.0 4. în situa ii speciale pentru trasee de re ele cu configura ie spa ial ...6 5.0 6. pentru conducte cu diametrul peste 150 mm amplasate aerian sau subteran în canale vizitabile .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.0 4.2005 .04. pe baza c rora se elaboreaz calculul mecanic al re elei.82 88.. i de tip fix. pentru conductele cu diametrul de la 50 mm la 150 mm amplasate aerian i pentru conductele cu diametrul de la 50 mm la 500 mm amplasate subteran în canale nevizitabile .95 100..32. Alegerea tipului de suport mobil se recomand s se fac în func ie de diametrul conductei i condi iile de amplasare..29. astfel: suporturi mobile cu alunecare..1 5.5 64. 12. Tabelul 12. Se recomand utilizarea 12. 01.

12.38.. Suporturile fixe trebuie s fie prev zute cu posibilitatea înlocuirii conductelor.800 7. deteriorarea 12.0 12.600 700.. 12.0 14. 01.... Elementele de construc ii care sus in suporturile fixe (pere ii i radierul canalelor termice.. DISTAN E MAXIME RECOMANDATE ÎNTRE SUPORTURI FIXE ALE CONDUCTELOR Distan a între suporturi fixe (m)* Diametrul nominal al conductei (mm) 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 pozarea aerian sau în canale compansator axial 60 70 80 compensator tip U 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 115 pozare îngropat direct în sol compensator axial 40 45 50 55 60 65 70 mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Suporturile fixe sunt elementele prin care se rigidizeaz conductele re elei termice. stâlpii i grinzile cl dirilor etc. 12..04.5.250 300....0 12.0 16.37. f r construc iei portante a suportului fix.40.5..36.39.2005 ..150 200.400 500.. Distan ele maxime recomandate între dou suporturi fixe consecutive sunt date în tabelul 12.) trebuie s aib capacitatea de a prelua eforturile transmise de suporturi. Tabelul 12. Page 49 of 90 131..5 9.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Se recomand alegerea unor tipuri constructive de suporturi fixe care conduc la dimensionarea economic a construc iei portante.

golire. Page 50 of 90 350 400 450 90 100 120 130 145 160 80 90 100 * Distan ele sunt date pentru agent termic cu temperatura maxim de 1500C. 1. Arm turile de sec ionare cu diametrul peste 400 mm sunt cu ac ionare mecanic (electric ).04. a consumatorilor care nu admit întreruperi în alimentarea cu c ldur . La amplasarea arm turilor de sec ionare se ine seama în mod deosebit de condi iile de alimentare. În punctele cele mai joase ale re elelor cu ap se prev d robinete pentru golirea apei din tronsonul respectiv. gradul de seismicitate al zonei respective . pentru diferite valori ale diferen ei de nivel între nivelul mediu al apei în tronsonul de conduct i robinetul de golire. Pe conductele principale ale re elelor termice se prev d arm turi de sec ionare. în re eaua respectiv . timpul de golire al apei din tronsonul considerat este de 15.44.. natura terenului (terenuri alunec toare. în care. debitul evacuat nu va dep al canaliz rii i debitu. în caz de avarie. dezaerisire 12. Distan ele dintre arm turile de sec ionare se stabilesc în func ie de: configura ia re elei . pe conductele racordurilor termice ale cl dirilor sau ale p r ilor de cl diri cu distribu ii independente . pe ramifica iile de orice diametru i lungime.30 pentru temperatura de 110 0C .50 pentru temperatura de 95 0C .. 01. conform tabelului 12.. în litri/or . în punctele înalte ale re elelor se prev d dispozitive de evacuare a aerului (dezaerisire). necesitatea subtravers rii unor obstacole . 12.65 pentru temperatura de 85 0C . exist consumatori care impun condi ii speciale de continuitate în alimentarea cu c ldur .).2005 .. sensibile la umezire etc. 1. gruparea consumatorilor i caracterul lor . nominal Diametrele arm turilor de evacuare a aerului se aleg în func ie de diametrele conductelor. punctele termice i punctele de distribu ie.20 pentru temperatura de 130 0C . 12.41. 1.3. reglare.. Arm turile de închidere i reglare se prev d : pe conductele de plecare i sosire ale distribuitoarelor i colectoarelor din centralele termice. Diametrele arm turilor de golire se aleg potrivit indica iilor din tabelul 12.. DATE PRIVIND DIMENSIONAREA ROBINETELOR DE GOLIRE mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Pentru agen i termici cu alte temperaturi maxime distan ele se vor ob ine prin aplicarea urm torilor coeficien i de amplificare : 1.6.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Tabelul 12. 12. sunt date debitele de golire. în cazul când.30 minute.4.42. În cazul în care evacuarea apei se face la o re ea de canalizare. Arm turi de închidere.43.

care ar necesita întoarcerea pompat a condensatului.la anumite distan e atunci când panta este continu : la distan e de maxim 300 . Se pot excepta: consumatorii de la care condensatul iese impurificat . In cazul când aceste solu ii nu sunt posibile datorit configura iei terenului i a regimului de presiuni din conducta de condensat. pentru un robinet cu Dn 20 700 850 1000 1150 1300 25 1100 1400 1600 1800 2000 32 2000 2500 3000 3500 4000 40 3000 3500 4000 4500 5000 50 4000 4900 5700 6500 7000 60 7500 9300 10700 12000 13000 ALEGEREA ARMATURILOR DE EVACUARE A AERULUI DIAMETRUL. întoarcerea se face prin pompare. M 0.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. 12.47.500 m.2005 .. 01. litri/or .45. la consumatori.04.25 0. 12.48. aparate. a c ldurii din condensat.10 0.30 Tabelul 12.46. 15 400 450 500 600 700 Debitul de golire.în cazul alternan ei de pant i contrapanta sau ruperi de pant . consumatorii cu debite nominale mici (sub 15 KW) afla i la distan e relativ mari (peste 50 m). de preferin . În instala iile de înc lzire cu abur se face. prin c dere liber sau prin presiunea remanent a condensatului. în cazul curgerii condensatului în acela i sens cu aburul . mm Arm tura de evacuare aer Dn 10 Dn 15 Dn 20 Prevederi specifice instala iilor de abur 12.. 12. de regul . Pe conductele de abur se prev d separatoare de condensat (oale. pe cât posibil. Se urm re te recuperarea. prin conducte înecate i rezervoare închise. Page 51 of 90 Nivelul mediu al apei în raport cu robinetul de golire. Colectarea condensatului din instala iile de abur de joas presiune i întoarcerea lui la sursa de abur se face..7. Conducta Dn < 125 125 < Dn < 250 Dn >250 . Intoarcerea condensatului la sursa de abur se face. sifoane) în punctele de evacuare (purjare) a condensatului. în punctele cele mai joase ale conductei .. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. recuperarea condensatului.20 0. pentru evitarea pierderilor de c ldur prin evaporarea secundar .15 0. amplasate în func ie de modul de pozare al conductei de abur : .

. amplasarea pe conduct a unor compensatoare de dilatare tip U (lir ). MASURI PENTRU PRELUAREA DILATARII CONDUCTELOR 13. În punctele cele mai joase ale conductelor de condensat se prev d robinete de golire. 12. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.. Page 52 of 90 la distan e de maxim 200 . În cazul amplas rii mai multor conducte de abur pe acela i tronson se prev d separatoare de condensat proprii pe fiecare din conductele de abur. Compensarea dilat rii conductelor re elelor termice se pot realiza prin: adoptarea unor trasee nerectilinii (plane sau spa iale) pentru compensarea natural a deplas rilor . de regul . de o parte i 13. o arm tur de închidere.2. 12. distan ele maxime se reduc corespunz tor.. Compensatoarele de tip U se amplaseaz în axul câmpului (la jum tatea tronsonului de re ea) compensat. Dilat rile conductelor instala iilor de înc lzire central rezultate din traseu (compensatoare tip L sau Z). pentru pozi ia suporturilor fixe i a compensatoarelor de dilatare. amplasarea poate fi dezaxat . Coloanele verticale ale instala iilor de înc lzire realizate din eav de o el se prev d cu suporturi fixe la mijlocul în l imii lor sau cu compensatoare de dilatare plasate la mijlocul coloanei i suporturi fixe la mijlocul por iunilor de coloan separate prin compensator. de asemenea.6. ele se monteaz în locuri accesibile pentru interven ii. sau compensatoare tip U. 13. 12. se prev d arm turi de evacuare a aerului.51. alegerea corect a tipului constructiv i a pozi iei de amplasare a suporturilor fixe i mobile . montate conform instruc iunilor tehnice ale produc torului.3. montate aerian. 12. de preferin de alta a acestora. conform indica iilor din tabelul 13. [top] 13. se pot face abateri de cca. utilizând conducte preizolate. 01. 13. De la aceste prevederi. în cazul curgerii condensatului în contracurent cu aburul. Compensatoarele axiale se amplaseaz în vecin tatea suporturilor fixe. astfel încât generatoarea superioar a conductei de abur s r mân continu . pretensionare.53.1. dou . 12.6. Pentru conducte cu diametrul pân la 600 mm inclusiv. diametrul acestora alegându-se potrivit indica iilor din tabelul 12.. În punctele cele mai înalte ale conductelor de condensat înecate. Pentru re elele termice montate direct în sol. pe cât posibil. se prev d. L i lenticulare . se preiau. Pe trasee drepte se prev d compensatoare din evi în forma de U sau compensatoare axiale.5.4.52. 13.50.1.7. se pot utiliza compenstoare axiale în cazul lipsei de spa iu pentru amplasarea compensatoarelor de tip U.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. compensatoare tip U. Z. natural.2005 .49. de regul lenticulare.1.300 m.5 m. L realizate în conformitate cu prevederile Normativului NP-029. Separatoarele de abur montate direct pe conducta de abur cu pant continu se racordeaz la scurte tronsoane cu diametrul m rit. diametrele acestora alegându-se conform tabelului 12. Atunci când conducta de abur alimenteaz consumatori care nu permit întreruperi în func ionare. Z. prin curbe 13. se folosesc compensatoare axiale. separatoarele de condensat se prevâd cu arm turi de închidere în amonte i în aval i cu o conduct de ocolire pe care se monteaz . Limitele superioare corespund cu diametrul de 400 mm. montate pe conducta de abur.04. pentru diametre mai mici. îns numai în treimea mijlocie a câmpului. montate în canale subterane i pentru conductele de orice diametru. In cazuri obligate.

5 6.0 i a Not : în l imile coloanei corespund amplas rii suporturilor fixe compensatoarelor de dilatare conform prevederilor art.5 . m surate de la verticala coloanelor câtre punctul de racordare a acestora la distribu ie. 13. în m sura posibilului..5 15.18.0 17.0 13. f r curbe. LUNGIMEA MINIM A POR IUNILOR ORIZONTALE ALE COLOANELOR INSTALA IILOR DE ÎNC LZIRE DIN EVI DE O EL Diametrul conductei Lungimea minim a por iunilor ri situate.5 .0 7.0 27. Tabelul 13.5 .48.5 . la distan e mai mici decât mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.0 10.27.5 . Racordarea coloanelor verticale din evi de o el la conductele de distribu ie se face prin por iuni orizontale.0 21.3.43. Pe por iunile orizontale ale coloanelor nu se monteaz dispozitive de sus inere-fixare la distan e mai mici decât cele indicate în tabelul 13. distan a minim între coloan corpul înc lzitor se alege cu 0.27. 01.15. Tabelul 13. având panta corespunz toare prelu rii dilat rii por iunii verticale de coloan situat sub punctul fix (în cazul distribu iei inferioare) sau deasupra acestuia (la distribu ia superioar ).5 9.0 .2.35.5 .8. Lungimea conductelor de leg tur curbate din evi de o el la corpurile de înc lzire se determin în func ie de diametrul leg turii i de dilatarea por iunii de coloan cuprins între punctul de racordare a leg turii la coloan i suportul fix.3. Page 53 of 90 Compensatoarele de dilatare se monteaz pe aceia i pere i cu corpul de înc lzire. fa i de coloan .1.31.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.0 . În cazul racord rii corpurilor de înc lzire prin leg turi drepte.3..0 24. 13.0 . Lungimea minim a acestor por iuni orizontale se alege din tabelul 13.. Pe leg turile corpurilor de înc lzire nu se prev d br cele indicate în tabelul 13.5 .5 cu un compensator de dilatare i dou suporturi fixe 32. ÎN L IMEA MAXIM A COLOANELOR INSTALA IILOR DE ÎNC LZIRE DIN EVI DE O EL Temperatura nominal a agentului termic din conduct 0C În l imea coloanei (m) cu suport fix i f r compensator de dilatare 65 75 85 95 115 130 150 16.0 .13.13.55.64.0 .5 12.04.2.5 .0 13. Distan a minim de la coloan pân la corpul înc lzitor se alege din tabelul 13.32.2.7.5 .21..2005 .20 m mai mare decât valoarea corespunz toare din tabelul 13.6.24. mascate de acesta. fiind.

13..40 1.10. a evilor din materiale plastice se va acorda o aten ie deosebit solu ion rii problemei prelu rii dilat rii conductelor. 13.15 1. între dou fix ri consecutive.2 i corpul de i Distan a minim între coloan înc lzire (m) 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 0.70 0. se mai prev d suporturi fixe : în punctele de ramifica ie a re elelor.64 0. 01.8 0. când nu poate fi admis deplasarea nodului . În cazul folosirii.70 0. pentru conductele instala iei de înc lzire. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.4 . alungirile rezultate din dilatare fiind mult mai mari decât cele ale conductelor din o el. în vecin tatea arm turilor de sec ionare sau închidere i a compensatoarelor axiale.00 1.11. Tabelul 13. fa de ramifica ii.40 13. În afara cazului men iont la art.04. DISTAN A MINIM ÎNTRE COLOAN I COPRUL DE ÎNCALZIRE PENTRU TEVI DE OTEL Dilatarea por iunii de coloan cuprins între Diametrul leg turii punctul de racordare a leg turii la coloan suportul fix (cm) sub 0.10 1.55 0.90 1.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Suporturile fixe se amplaseaz pe conducta principal de distribu ie de ducere în amonte.05 1. m surate pân la suportul fix.85 1..15 0. s existe un singur dispozitiv sau posibilitate de compensare a dilat rii conductei. Suporturile fixe se amplaseaz astfel încât.50 Not : lungimile corespund unei dilat ri maxime de 1.9.25 1.30 1.75 0.0.85 0. Page 54 of 90 orizontale (m) 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 0..45 0.3. arm turi de sec ionare sau închidere.40 0.8 -1.80 0.13. iar pe conducta de întoarcere în aval.95 1.2005 .6.80 0.4 0.2 cm a por iunii verticale a coloanelor.00 1..

valoarea acesteia va fi cel pu in egal cu pierderea unitat de sarcin la debitul maxim (cel pu in 5 ‰) sau se m re te diametrul conductei. În cazuri obligate. Tabelul 14. Distan a minim între conducte paralele neizolate termic sau între acestea i fe ele finite ale elementelor de construc ie adiacente din materiale necombusitibile (pere i. DISTAN E MINIME (cm) ÎNTRE CONDUCTELE INSTALA IILOR DE ÎNC LZIRE I ELEMENTELE DE CONSTRUC IE DIN MATERIALE COMBUSTIBILE Elementul de construc ie din materiale combustibile Pere i i plan ee Pardoseli Temperatura nominal a agentului termic..2005 .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.la pozarea pe pere i sau stâlpi. 14. 14. grinzi. astfel încât s permit folosirea unor suporturi comune. cu coturi sau curbe la 900 sau trasee erpuite. i Panta normal a conductelor instala iilor de înc lzire cu ap este de 3 ‰. asigurând golirea dezaerisirea centralizat sau local a instala iei. printr-un num r minim de dispozitive i arm turi.2. se poate reduce panta la 2 ‰.. Conductele instala iilor interioare de înc lzire cu ap se monteaz cu pant .. plan ee. Pe trasee comune. tip spir sau compensatori axiali specializa i. preluarea dilat rii conductei între dou puncte fixe succesive se face cu compensatori de dilatare U.1. conductele instala iilor interioare se grupeaz în plase orizontale . în oC ≤ 75 3 3 76-95 5 5 96-115 10 5 116-150 20 10 14. Pentru conducte izolate termic. Distan ele minime între conductele neizolate termic ale instala iilor de înc lzire i elementele de construc ie executate din materiale combustibile se stabilesc în raport cu temperatura superficial a conductei. În cazul conductelor izolate termic. Ω .5.1. 01. conform tabelului 14. Solu iile adoptate pentru preluarea dilat rii conductelor vor respecta în mod obligatoriu indica iile produc torilor referitoare la condi iile de montaj i de func ionare normal la varia ii de temperatur . În cazul traseelor rectilinii impuse.4. distan a între fe ele exterioare ale izola iei finite sau între acestea i suprafa a finit a elementelor de construc ie vecine este de cel pu in 4 cm. 14. CONDI II DE MONTARE Re ele interioare 14. Page 55 of 90 Ori de câte ori este posibil se vor adopta trasee nerectilinii.3.6.. 14. se ia în considerare temperatura superficial a izola iei finite. Între conductele re elei de înc lzire i conductele de gaze. Pe por iuni de traseu în care nu este posibil evitarea contrapantei. cablurile i conductoarele mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. stâlpi) este de 3 cm. iar protec ia termoizola iei se prevede din materiale rezistente la eventuale ocuri mecanice.sau verticale . luându-se m surile corespunz toare pentru evacuarea condensatului. respectiv barele. [top] 14.1. Conductele de abur se monteaz astfel încât sensul de circula ie al aburului i condensatului în conducte s fie acela i.la pozarea sub tavan .04. din conducte.

supapele de siguran monteaz în pozi ii corespunz toare func ion rii normale. se a pe suporturi proprii.34. evitându-se înc rcarea suplimentar 14. reglare. 14. arm turile cu clapet sau ventil de re inere.. etc. 14.8.7. I 6 i. I 7. Îmbinarea între compensatoarele elastice de tip U sau similare i conducte se face prin sudur . sec ionare. Compensatoarele elastice se monteaz în starea preten ioas prescri prin proiect (de regul . deplasarea p r ilor mobile i demontarea par ial sau total . se prev d suporturi mobile cu ghidaje laterale.13.14. buc t rii) va dep i nivelul pardoselii finite cu 2-3 cm. inând seama. 14. Pe compensatoarele în form de U nu se prev d suporturi fixe. cu tensiuni pân la 1000 V. ghene) se vor monta în tuburi de protec ie sau piese speciale. num rul îmbin rilor se reduce la minimum.12.. i Partea superioar a man oanelor montate pe pardoseala înc perilor dotate cu instala ii sanitare (de ex.15. Man oanele de protec ie ale leg turilor corpurilor de înc lzire vor avea dimensiuni suficient de mari pentru a permite deplasarea leg turii la dilatarea coloanei verticale. 01. Nu este admis îmbinarea prin flan e sau mufe. i 1500 V. Pe conductele montate în an uri.16.a. amplasate de ambele p r i ale compensatorului.2005 . Pe por iunile de conducte ce traverseaz pere i sau plan ee nu se fac îmbin ri. Arm turile grele de pe conducte se monteaz conductelor. În apropierea compensatoarelor tip U. obligatoriu. Page 56 of 90 electrice. se vor prevedea distan e minime conform prevederilor “Normativului pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”. La trecerea prin pere i i plan ee. i art. 14. în vederea între inerii i repara iilor. ale “Normativului pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice.9.20.. de reglement rile de siguran la foc. Se recomand ca tuburile de protec ie s se mascheze prin rozete. a conductelor orizontale de aerisire etc.10. respectiv distan a între flan a arm turii i conducta apropiat sau izola ia finit a acesteia. Corpurile de înc lzire se racordeaz prin îmbin ri demontabile.c. cel pu in în camerele cu cerin e estetice mai ridicate (camere de locuit. 14.. b i. Corpuri de înc lzire 14. respectiv. 50 % din alungirea maxim corespunz toare condi iilor nominale de func ionare). Pozi ionarea arm turilor se face astfel încât s permit manevrarea. Robintele cu ventil. Compensarea de dilatare 14.”. 14.: b i. în pere i sau plan ee. Distan a între flan ele arm turilor a dou conducte apropiate. În func ie de rolul de protec ie la foc al elementelor de construc ii se va alege ansamblul (construc ii instala ii) trecerii.a. golire i dezaerisire 14. care s permit mi carea liber a conductelor datorit dilat rii i s asigure protec ie mecanic a conductelor izolate. buc t rii) i cel pu in în acele pozi ii care sunt mai vizibile (la trecerea sprin pere i a leg turilor la corpurile de înc lzire. racordarea conductelor la corpurile de înc lzire din o el poate fi nedemontabil (îmbinare prin sudur ). 5. este cel pu in 3 cm.04. În cl dirile industriale la care arm turile de închidere-reglare sunt prev zute pe conductele de alimentare comune mai multor corpuri sau grupuri de corpuri de înc lzire. conductele aparente sau mascate (în canale. 5.c.12. Arm turi pentru închidere.. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.33.11.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. La intrarea i ie irea din cl diri a racordurilor la re ele exterioare se va ine seama de prevederile art.).

70 m diametru.2. comune grupului de conducte.33. Canalele circulabile se prev d cu posibilit i de acces în canal pentru interven ii în caz de avarie. 14. Distan a frontal între corpul înc lzitor i masc este de cel pu in: 2 cm.. cu guri i sc ri de acces.. dar nu mai mici de 0..24.25. dac temperatura agentului termic nu dep e te 95 oC. i 14.. 14. 5.23.150 oC. dac temperatura acestuia este de 96. pentru temepraturi între 96 i 150 oC. se realizeaz astfel încât s permit preluarea tas rilor f r a se periclita buna func ionare a instala iilor.. potrivit prescrip iilor art.8. Se pot executa goluri i an uri de alte dimensiuni decât cele indicate în tabelul 14. plan ee) se va face prin goluri anume prev zute. Distane ele între aparatele de înc lzire i elemetnele instala iilor electrice vor fi corelate cu prevederile din “Normativul pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice. pentru care distan a minim este de 5 cm . 01.34. astfel : 5 cm . 10 cm.14. instruc iunile tehnice sau normele de produs.18. Amenaj ri constructive pentru instala iile de înc lzire 14.34.c. cu excep ia cazului în care masca este confec ionat din materiale combustibile i temperatura agentului termic dep e ete 95oC.6. vor fi conforme indica iilor din tabelul 14.19. 6.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. sau în cel al acoperirii lor cu m ti. respectiv pozarea conductelor.c. Elementul frontal al m tilor va fi demontabil.” I 7. la m ti pline.40. dac ele se justific .13.20.22. respectiv la canalele din interiorul cl dirii. în vederea între inerii.21. Racordarea canalelor termice exterioare la subsolul tehnic. Pentru între inerea i manevrarea diferitelor arm turi i aparate ale conductelor pozate în canale necirculabile se amenajeaz c mine de vizitare. la care masca se monteaz lipit de bateria de înc lzire. distan ele laterale pân la pere ii ni ei sau ai m tii se stabilesc astfel încât s permit montarea i manevrarea normal a arm turilor.2005 . în func ie de pozi ia de montare.a. inând seama i de prevederile art. În cazul existen ei în zon a unei re ele de distribu ie a gazelor naturale. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Dimensiunile gurilor de acces se stabilesc în raport cu m rimea arm turilor. 5. permi ând accesul la corpul de înc lzire. 14. 14.6.17.c.04. Distan ele minime între corpul înc lzitor i elementele de construc ii ale pere ilor se stabilesc în func ie de temperatura agentului termic. de 12 cm. pere i. 14. Distan a între corpurile de înc lzire i pardoseal este. Page 57 of 90 14. se vor lua m surile prev zute la art. necesitatea i modul izol rii termice a conductelor îngropate. In cazuri excep ionale se poate reduce acest distan pân la 8 cm. tehnologia de prefabricare în atelier i de montare pe antier etc.. cu tensiuni pân la 1000 V. 14. potrivit prescrip iilor art. Trecerea conductelor prin elementele de construc ii (funda ii. 5. cu respectarea prevederilor art.. la p trunderea re elei exterioare în subsol i la trecerea instala iei interioare de înc lzire central prin plan eele aflate sub nivelul terenului. la distan ele stabilite prin standardele. Fac excep ie convectoarele. Dimensiunile minime ale golurilor i an urilor pentru trecerea. cu aplicarea corec iei necesare la calculul suprafe elor de înc lzire. 5 cm. Se recomand dotarea cu mijloace de semnalizare i comunicare a avariilor. pentru temperaturi pân la maximum 95 oC .10. de regul . i 1500 V. În cazul mont rii corpurilor de înc lzire în ni e. sau pân la 10 cm. Corpurile de înc lzire se monteaz în paralel cu pere ii finisa i. marcate cu indicatoare.2. 5. 14. la m ti cu goluri (obi nuite)..

temperatura medie anual a agentului termic i debitul nominal de agent termic .temperatura medie a aerului ambiant pentru perioada de func ionare a re elei.2.26. DIMENSIUNI MINIME ALE STR PUNGERILOR I AN URILOR ÎN PERE I Elementul de instala ie Coloan bitubular cu diametrul pân la 50 mm Coloan monotubular cu diametrul pân la 50 mm Leg turi la corp înc lzire [top] Str pungeri la montare aparent (cm) 15 x 10 10 x 10 5 x 10 an uri la montare îngropat (cm) i etajului tehnic se execut cu pant spre punctele de colectare a scurgerilor 20 x 13 12 x 10 6x6 15. la o eficient a 15. Pentru evacuarea c ldurii degajate de conducte.22. aparate i arm turi.. Grosimea izola iei termice . conform prevederilor din prezentul normativ.2005 ...trebuie s conduc termoizola iei de minimum 80 %. La proiectarea i executarea izola iilor termice i învelitorilor de protec ie ale acestora.temperatura agentului termic i debitul mediu anual de agent termic. Eficien a termoizola iei se determin conform art.determinat prin calculul de optimizare .la organele de închidere i reglare. precum i cel necesar accesului la contoarele care m soar consumul de c ldur . 14. la pozarea direct în sol f r canal . pentru re elele de ap cu reglaj cantitativ . 01. Pardoseala subsolului accidentale de ap .27.17. Grosimea izola iei termice se stabile te pe baza calculelor tehnico-economice de optimizare. canale de ventilare sau orificii de ventilare.temperatura medie a solului la adâncimea de pozare a conductelor pentru perioada de func ionare a re elei. precum i arm turile re elelor exterioare aeriene se izoleaz termic. aparatele. Se asigur la subsol spa iul necesar accesului i manevrelor . 14.2.28.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. subsolurile i etajele tehnice se prev d cu ferestre. Page 58 of 90 14. compensatoarele de dilatare ale instala iilor de înc lzire.1. Tabelul 14. Accesul la subsolurile i etajele tehnice destinate mont rii elementelor instala iilor de înc lzire din interiorul cl dirilor se asigur prin sc ri i u i cu gabarit corespunz tor necesit ilor controlului i între inerii instala iilor.în timpul exploat rii .3. Temperatura mediului ambiant se consider : la pozarea aerian (în exterior) sau în canale .. conductele. cu posibilitatea de reglare i închidere. 15. în care se iau în considerare urm toarele: pentru re elele termice de ap cu reglaj calitativ . IZOLAREA TERMIC A INSTALA IILOR PROTEC IA ÎMPOTRIVA COROZIUNII 15. se vor respecta mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Agregatele.04.

Izola ia conductelor termice montate în exterior pe supor i. sub rabi etc. Izola ia termic a arm turilor.) se pot izola individual sau în comun (ducere i întoarcere). ale c ror ced ri de c ldur se utilizeaz pentru înc lzirea înc perilor în care sunt montate. R mân neizolate termic numai conductele amplasate în spa ii închise. stabilit în concordan cu rolul func ional al nivelului respectiv. de regul .9.. în alte niveluri ale cl dirii decât cele exclusiv tehnice. Izola ia termic trebuie s se realizeze din materiale incombustibile sau greu combustibile. Stratul de baz pentru protec ia anticoroziv se execut din miniu de plumb sau alte materiale. depistare i localizare a avariilor compuse din conductoare electrice înglobate în termoizola ia conductelor i aparate de m sur i avertizare.) se aplic . a celor care.culturale etc. hidrofuge sau protejate hidrofug.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. 15.Grupa DC 4 .se prev d cu înveli protector al termoizola iei.4.8. datorit înc lzirii.14. indicativ C 142 . cu carton asfaltat.5. La izolarea termic a elementelor instala iilor termice nu este permis folosirea de materiale termoizolante putrescibile.12. 15. se protejeaz împotriva coroziunii printr-un strat de baz anticoroziv. peste stratul anticoroziv de baz . noxe. Conductele montate aparent.. dou straturi de vopsea i mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative..11. Zonele de îmbinare dintre conducte sau dintre acestea i fitinguri se vor termoizola local conform prevederilor Normativului NP 029 i a indica iilor produc torilor. 15. aplicat pe suprafa a evilor i aparatelor. 15. Conductele preizolate montate direct în sol sau în canale nevizitabile vor fi dotate cu sisteme de control.Detalii comune DC. cu rosturile îmbinate prin vopsirea cu bitum sau alte înveli uri de protec ie. vasele de expansiune i rezervoarele de orice fel utilizate în instala iile de înc lzire. 15. 01. având un coeficient de conductivitate termic redus i care î i p streaz propriet ile de izolare termic în timpul exploat rii. stâlpi sau pe fa a exterioar a pere ilor cl dirilor se prevede cu înveli de protec ie contra intemperiilor. 15. î i pierd capacitatea de izolare termic sau degaj sulf. 15.: cl diri de locuit. Izolarea termic a conductelor i aparatelor se aplic numai dup cur irea la luciu metalic i protejarea lor cu straturi anticorozive. etc. 15.16. indiferent de locul de montaj i de caracteristicile agentului termic. se prev d cu înveli protector. aplicat dup cur irea de rugin a suprafe elor protejate.. ele se livreaz gata termoizolate. i a îmbin rilor cu flan e se realizeaz 15.10.6. “Detalii. precum i schimb toarele de c ldur . La conductele montate aparent. f r protec ie special în exterior. 15. social . volumul 4 . Conductele pozate în subsoluri tehnice i canale subterane . compensatoarelor cu presetup demontabil . în spa ii cu cerin e estetice i igienic-sanitare (de ex.7. se înmoaie. 15. 15.04.15. elemente i subansambluri prefabricate de instala ii . În canalele pentru conducte se prevede protejarea termoizola iei.“Subgrupa izolarea termic a conductelor i Subgrupa izolarea termic a aparatelor”. inclusiv termoizola ia. conform SR EN 253.2005 . 15. Conductele montate mascat (în ghene.interioare sau exterioare . conform prevederilor “Instruc iunilor tehnice” C 142. inclusiv subsoluri care au i alt destina ie decât cea de subsol tehnic (de ex: cu boxe). Page 59 of 90 prevederile cuprinse în: “Instruc iuni tehnice pentru executarea i recep ionarea termoizola iilor elementelor de instala ii”.13. neizolate termic. Conductele pentru re elele termice montate direct în sol vor avea materialele componente. Toate conductele instala iilor de înc lzire.

04.5 0C. CONTORIZARE 16. la intr rile i ie irea în i din dispozitivul de amestec prin care se regleaz temperatura agentului termic (robinete cu 3 c i etc. referitoare la protec ia împotriva coroziunii a construc iilor metalice i a conductelor subterane i supraterane. debit etc. presiune.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. În mod obligatoriu se va prevedea dotarea ini ial cu aparatur i amenaj rile indicate în articolele 16. Pentru cunoa terea parametrilor func ionali ai instala iilor de înc lzire (temperatur .. se va prevedea aparatura adecvat în func ie de specificul i m rimea instala iei l sându-se. 8. 16..pentru puncte termice. montate al turat i racordate în paralel . mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.4.. Se vor prevedea termometre indicatoare : la cazanele de ap cald pe conductele de ie ire .2005 . . loc pentru îmbun t irea acestei echip ri în viitor. La pozarea f r canal a re elelor termice se va analiza oportunitatea prevederii unei protec ii electrice a conductelor împotriva coroziunii. pe rezervoarele de condensat . în cazul mai multor aparate. APARATE DE M SUR ..pentru cazane i MEE-PE 502-8 . 6. AUTOMATIZARE. eventual. control i reglare conform instruc iunilor ISCIR C 1 . pe distribuitoarele instala iilor de înc lzire cu ap cald sau fierbinte . la schimb toarele de c ldur : în cazul unui singur aparat . La instala iile de înc lzire cu ap fierbinte (peste 115 oC) sau abur de medie presiune (peste 0. La instala iile de înc lzire cu ap sau abur. 5. 01. 15. STAS 10128.7 bar) se va prevedea aparatur de m sur .) .5.12. Se va prevedea câte o teac metalic pentru montarea unor termometre indicatoare în scopul regl rii i controlului ocazional al instala iilor: pe conductele de alimentare cu ap cald sau fierbinte a cl dirilor. indicativ I 14. 16. 16. STAS E10702/2.. 16.câte un singur termometru pe circuitele principale primar i secundar i câte un termometru pe ie irea circuitelor primar i secundar din fiecare aparat . 16. precum i de curen ii vagabonzi.câte un termometru pe circuitele primar i secundar înainte i dup fiecare aparat .2. STAS 10166/1. precum i pe ie irea general din colectoare . Page 60 of 90 unul de lac rezistent la temperatur . provocate de agresivitatea solului i a apelor freatice. Aparate de m sur 16. 9. la intrarea i ie irea acestora .7. se va face potrivit indica iilor din “Normativul pentru protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice îngropate”..1. în cazul mai multor aparate racordate în serie . [top] 16. pe toate ramurile care intr în colectoarele instala iilor de înc lzire cu ap cald sau fierbinte.17. Stabilirea necesit ii prevederii protec iei.pe intrarea i ie irea circuitelor primar i secundar .4. pe conductele care intr i care ies în i din butelia de egalizare a presiunilor . pe ramurile principale (ducere i întoarcere) ale re elelor exterioare sau interioare de distribu ie de ap cald sau fierbinte. Gradul de precizie minim al termometrelor cu citire direct va fi de ± 0.5.. SR 7335/3.) este obligatorie prevederea aparaturii de m sur i control. 16. pe ie irea din reductoarele de presiune.3. indiferent de parametrii agentului termic.

Clasa de precizie a manometrelor i limitele maxime de lucru vor fi conform STAS 3589. cu semnalizare optic ).. montarea manometrelor nu este obligatorie). 16. se prev d la cazanele de abur.). 16. În cazul în care. pe conductele de ducere de la cazanele de ap cald sau ap fierbinte .eventual . eventual. . precum i pentru m surarea debitului agentului termic. respectiv pe circuitul secundar al schimb toarelor de c ldur . pentru semnalizarea atingerii presiunii maxime.9.10. Page 61 of 90 la intrarea i ie irea apei calde sau fierbin i la aparate consumatoare mari (baterii de înc lzire. a c derilor de presiune în aparate cu rezisten hidraulic mare i variabil în timp.. 16. pe rezervoarele închise sub presiune (rezervoare închise de condensat. amestec etc.la baza câte unei coloane principale de la cap tul fiec rei ramuri de distribu ie din instala iile interioare de înc lzire . rezervoarele de condensat . Indicatoare de nivel cu tub de sticl se vor prevedea la: cazanele de abur .) . Manometre cu contacte electrice în leg tur cu un releu electric i o hup pentru semnalizare acustic (completat .pe distribuitoarele i colectoarele instala iilor de înc lzire cu ap cu circula ie prin pompe (în cazul când distribuitoarele sau colectoarele se afl în imediata aproiere a pompelor de circula ie i sunt legate direct de acestea. diafragme pentru m surarea debitului sau pentru echilibrare hidraulic . expandoare. adaos. cu condi ia prevederii m surilor de protec ie a acestora. eventual optic a atingerii temperaturii maxime admisibile la cazanele de ap cald . . mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. în exploatare. la cazanele de abur de joas presiune . pe conductele de abur la intrarea în cl dire. înainte i dup separatoarele de impurit i. rezervoarele de acumulare de pe lâng vasele de expansiune închise. în scopul verific rii echilibr rii hidraulice a circuitelor de conducte. 16. Manometre cu contacte electrice sau presostate se vor prevedea la vasele de expansiune închise pentru pornirea i oprirea pompelor de adaos.11. este necesar un control frecvent al func ion rii instala iilor respective.8. pe racordurile instala iilor interioare de înc lzire la re eaua termic .2005 . vasele de expansiune închise .în condi iile prescrip iilor tehnice ISCIR-C1 .. pe conductele de ducere i întoarcere ale grupurilor de distribu ie ale instala iilor interioare . aeroterme .a. la intrarea i ie irea în i din reductoarele i regulatoarele de presiune . se pot monta termometre permanente. 01. fie arm turi specializate pentru determinarea presiunilor. La rezervoarele de condensat greu accesibile (în cuve adânci) se va prevedea un indicator de nivel cu plutitor care s poat fi citit dintr-un loc accesibil. pe aspira ie i refularea pompelor de circula ie. pe distribuitoarele de abur . înainte i dup : schimb toare de c ldur . Se vor prevedea manometre indicatoare: . Se prev d prize de presiune pe canalele de fum ale cazanelor. 16. Se recomand prevederea unei bucle de semnalizare acustic i.6.7. se vor prevedea. ce produc ap cald pentru înc lzire sau pentru consum.. 16.04. fie perechi de prize de presiune (racorduri din eav Dn 15 cu robinete de închidere) pentru montarea manometrelor diferen iale sau cu citire direct : pe racordurile punctelor termice la re eaua de transportul c ldurii. vase de expansiune închise etc.

atât reprezentarea cu ajutorul simbolurilor grafice a procesului tehnologic aferent centralei termice sau punctului termic. Se prev d urm toarele elemente automate de protec ie la cre terea temperaturii peste valorile admise: un limitator de temperatur de lucru ( termostat de lucru) . reglarea temperaturii agentului termic pe conducta de ducere spre instala iile de înc lzire . Proiectantul centralei termice va verifica dac în specifica ia tehnic a cazanelor sunt cuprinse elementele de protec ie la cre terea temperaturii. Automatizarea func ion rii arz toarelor.13.i oprirea/pornirea treptat (“în cascad ”) a cazanelor.15. reglarea se face în func ie de temperatura exterioar i de diagrama de reglaj a instala iei de înc lzire . 16. cazanelor se face în conformitate cu Instruc iunile ISCIR C 39 “Prescrip ii tehnice pentru echiparea arz toarelor de combustibil lichid i arz toarelor de gaze. 16.14. în cazul în care acestea nu sunt cuprinse.19.18. cât i reprezentarea simbolic a aparaturii de automatizare precum i interdependen a func ional dintre acestea.17. În instala iile interioare de înc lzire central cu ap cald cu distribu ie individual de aparatament se mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. protec ia cazanelor la supraînc lzire.12. 01.04. 16. În punctele termice se automatizeaz : . În centralele termice de ap cald se automatizeaz : reglarea aprocesului de ardere . maxim în limitele 16. Instala iile de preparare a apei calde de consum vor fi prev zute cu termoregulatoare limitatoare de temperatur . Pentru asigurarea protec iei instala iilor i func ionarea lor în condi ii de eficien parametrilor necesari se prevede automatizarea instala iilor de înc lzire central . Instala ia de automatizare pentru protec ia cazanelor la cre terea accidental a temperaturii va fi completat cu sisteme de avertizare sonor i optic . Schema tehnologic . preparare a apei calde de consum i furnizarea ei la temperatura prescris . i la sc derea temperaturii apei la intrarea în cazan sub valoarea limit admis .20. Automatizarea instala iilor din centrale termice i puncte termice se face în confomitate cu “Ghidul pentru proiectarea automatiz rii instala iilor din centrale i puncte termice” . Automatizare 16.indicativ I 36.. Cazanele centralei termice vor fi dotate. la lipsa circula iei apei. Instala ii de automatizare”.2005 . 16. Page 62 of 90 16. ele vor fi prev zute prin proiectul de automatizare al centralei termice. Centralele termice cu capacitate începând de la 4 MW vor fi prev zute cu câte un aparat pentru analiz chimic a gazelor de ardere i termometre pentru m surarea temperaturii gazelor de ardere. un limitator de temperatur de siguran (termostat de siguran ).. 16.. 16.. Automatizarea instala iilor dintr-o central termic sau punct termic se bazeaz pe o schem tehnologic . cu elemente automate de protec ie la cre terea accidental a temperaturii (supraînc lzire). protec ia schimb toarelor de c ldur la supraînc lzire.prin amestecul apei din conducta de ducere cu ap din conducta de întoarcere . oricare ar fi agentul termic utilizat.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.21.reglarea temperaturii agentului termic pe conducta de ducere spre instala iile de înc lzire (agentul secundar) în func ie de temepratura exterioar i de diagrama de reglaj a instala iilor de înc lzire. recircularea apei calde de consum din re eaua de distribu ie .16. 16. obligatoriu. completat cu aparatur de automatizare. cuprinde. prepararea apei calde de consum i furnizarea ei la o temperatur prescris .

24. birouri etc. la o aceea i categorie de consumatori contorizarea se va face pe ramurile de distribu ie de la sursa termic ..).25.27..5. În cazul în care la execu ie nu se poate monta echipamentul de contorizare odat cu restul instala iei. Pentru cl dirile de locuit contorizarea se poate face pe cl dire.23. montarea i exploatarea corespunz toare a echipamentului de contorizare. Se recomand ca schemele de automatizare s fie concepute astfel încât s permit i dotarea etapizat cu echipamente de automatizare în func ie de prioritate. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. 16.obligatoriu . în locul c rora se va monta ulterior echipamentul de contorizare. de la sursa de c ldur . importan i posibilit i financiare. În scopul realiz rii economiei de energie i stabilirii unor rela ii corecte între distribuitorul i consumatorul de c ldur se prevede contorizarea consumului de c ldur în instala iile de înc lzire central .7.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. La consumatorii din alte categorii de cl diri civile se ine seama de necesitatea de contorizare par ial func ie de destina ia spa iului.22. 16. ap cald i energie termic ”. Contorizare 16. se prevede un acces u or la contoare.c ldura furnizat separat diferitelor categorii de consumatori de c ldur : pentru înc lzire central . în func ie de cerin e i de schema de distribu ie adoptat . “Solu ii cadru de contorizare a consumurilor de ap . Page 63 of 90 automatizeaz reglarea debitului i temperaturii agentului termic în func ie de temperatura interioar a unei camere pilot (de regul camera de zi).2005 . Vor fi respectate prescrip iile produc torului i reglement rile Biroului Român de Metrologie Legal (BRML). 16.26. indicativ SC 002. se va prevedea spa iul necesar i se monteaz tronsoane demontabile. tronson de cl dire sau pe apartament (a se vedea art. în la fiecare 16. La centralele termice se contorizeaz . Se prevede spa iul necesar pentru amplasarea. Montarea conformitate cu: i exploatarea contoarelor. Apa de adaos folosit pentru umplerea i completarea cu ap a instala iilor din centrale i puncte termice se contorizeaz separat.29. 01. Pentru cl dirile de locuit se recomand ca. Este obligatorie contorizarea separat a consumurilaor de c ldur aferente spa iilor cu alt destina ie decât locuirea din cl dirile de locuit colective (magazine. modul de gestionare al cheltuielilor i schema de distribu ie folosit . indicativ SC 001 .28.). La punctele termice de imobil se contorizeaz . Solu ia de contorizare a c ldurii în instala iile interioare de înc lzire central se stabile te corelat cu destina ia spa iului înc lzit.c ldura primit contorizarea c ldurii furnizate va fi f cut la consumatori.. gaze naturale i energie termic aferente instala iilor din blocurile de locuin e”. La cl dirile nou proiectate este obligatorie prevederea contoriz rii consumului de c ldur consumator. fie omologat de c tre Biroul Român de Metrologie 16. se poate contoriza consumul de c ldur global pe cl dire sau par ial pentru un tronson din aceasta. condi iile de ampalsare i schemele adoptate vor fi în “Solu ii i detalii de montaj pentru contoare de ap rece. la contorizarea pe apartamente . 16. Echipamentul de contorizare utilizat trebuie s Legal (BRML). De asemenea.obligatoriu .04. citirea s se poat face din afara apartamentelor (de ex: în casa sc rii. pentru prepararea centralizat a apei calde de consum sau pentru alte scopuri. pe un coridor etc. 16.)..

q = indicele reducerii de temperatur a agentului termic datorit pierderilor de c ldur ...4.6.9. de temperaturile nominale ale agen ilor termici. la plecarea de la sursa de c ldur temperatura real Tr (oC) determinat cu rela ia: Tr = Tn + q x L (oC) Pentru a avea la punctul de consum temperatura nominal Tn (0 (oC). prepararea apei calde de consum. se au în vedere prevederile 17. pentru a nu se dep valoare maxim q = 0..3. agentul termic s aib 17.pentru puncte termice. Schimb toarele de c ldur 17.1. în cazul consumului cu vârfuri i a celui discontinuu. 17.7 . 9. Capacitatea termic (puterea termic ) total acoperit de cazanele din centralele termice se determin însumând necesit ile orare de c ldur . acoperirea pierderilor de c ldur din re elele de transport i distribu ie a c ldurii. dup caz. pentru care se proiecteaz instala ia de la cazane. 17. folosite în centrale i puncte termice. consumuri tehnologice.23 din prezentul normativ. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.2005 . Pierderile de c ldur din re elele de transport i distribu ie au ca efect reducerea temperaturii cu ∆ tp (0C). 01. Pentru alegerea num rului de cazane i pentru stabilirea puterii termice a fiec rui cazan se ine seama de prevederile art.5. se ine seama de valoarea coeficientului de utilizare (de murd rire) a suprafe elor de înc lzire prev zut de produc tor pentru durata de utilizare garantat .2. 17.7. 9.6. Re elele de distribu ie a c ldurii se izoleaz termic conform prevederilor art.1. este necesar ca. conform SR 1907 i cap..37. în func ie de cronograma consumurilor de c ldur ale aparatelor consumatoare de c ldur . PREVEDERI PENTRU DIMENSIONAREA INSTALA IILOR Cazane 17.38 .3 din prezentul normativ . La alegerea num rului i tipurilor de aparate schimb toare de c ldur art. i o înc lzire central .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Debitul de agent termic primar necesar schimb toarelor de c ldur din centrale i puncte termice se determin în func ie de necesit ile de c ldur . de existen a i m rimea acumul rii . 17.. se determin luând în considerare.04..pentru centrale termice i 11.5 oC/km. de schemele de racordare. inând seama de caracteristicile termohidraulice ale aparatelor schimb toare de c ldur . 9. determinat cu rela ia: ∆ tp = q x L (oC) în care L = distan a între sursele de c ldur i punctul de consum. componentele necesit ilor de c ldur indicate la art. inând seama. de regimul de func ionare i de existen a acumul rii. Capacitatea termic (puterea termic ) a schimb toarelor de c ldur pentru înc lzire i prepararea apei calde de consum. în km.19 . inând seama de simultaneit ile în func ionare pentru: înc lzire..2. La dimensionarea schimb toarelor de c ldur din centrale i puncte termice . 11. ventilare .15. Page 64 of 90 [top] 17. în oC/km.

Pentru cl dirile de locuit i social . 17. precum i o rezerv de 0. se va ine seama de faptul c alimentarea cu ap a cazanului poate fi i intermitent . Diametrele racordurilor de golire ale diferitelor elemente sau p r i de instala ii se stabilesc în func ie de volumul de lichid ce trebuie evacuat.9.6.2 l/kW la radiatoare din font . de în l imea medie a acestui volum i de num rul de organe de golire deschise concomitent. pentru centrale termice i 11.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. specific tipului corpului de înc lzire folosit.9.culturale volumul de ap din instala ia de golit se determin pe baza indicelui volumului de ap con inut în instala ie V (l/kW).cazan). 9.pe baza pierderilor de sarcin totale. în l imea de pompare . pe circuitul hidraulic deservit de pomp (circuitul închis al re elei de conducte între refularea i aspira ia pompei) . diferen a de în l ime între nivelul maxim al apei din cazan i axul orizontal al racordului de aspira ie al pompei. debitul de ap i debitul de ap .04. informativ. Num rul pompelor de alimentare cu ap a cazanelor de abur de joas presiune i pozi ia de montare se stabilesc conform prevederilor art.. ap fierbinte) a centralelor i punctelor termice se vor avea în vedere indica iile de la articolele 9. Page 65 of 90 Pompe 17.1. La alegerea pompei se va urm ri ca aceasta s zgomot redus.. DATE PENTRU DIMENSIONAREA ROBINETELOR DE GOLIRE mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.presiunea pompei va asigura suma format din: presiunea nominal a cazanului.34. astfel.33.2005 ..44. Dimensionarea dispozitivelor de siguran ISCIR C 37.. pentru puncte termice. astfel încât timpul de golire s fie de maximum 1 or .. se va face potrivit prevederilor STAS 7132 i Instruc iunilor 17. Alte elemente din centrale i puncte termice 17.12. în l imea de pompare .32. func ioneze în zona de randament ridicat i de nivel de 17.11. La stabilirea solu iei generale de echipare cu pompe de circula ie agent termic (ap cald .10. liniare i locale.8. cu debitul nominal al conductei de canalizare care Debitele de golire pentru instala iile interioare de înc lzire cu ap cald sunt indicate. STAS 7364.8. Parametrii func ionali caracteristici la care se dimensioneaz în l imea de pompare. orientativ se pot folosi valorile: V = 10. 9..1.1 bar.11.8.pe baza debitul de c ldur transportat i a ecartului nominal de temperatura (turretur) . Dimensionarea dispozitivelor de golire se coreleaz colecteaz apele de golire. se determin astfel: pompa de circula ie.. Parametrii func ionali caracteristici la care se dimensioneaz pompa de alimentare cu ap a cazanelor de abur de joas presiune se determin astfel: debitul de ap . pierderea de sarcin total pe traseul de alimentare (rezervor de condensat sau ap tratat .9 l/kW la radiatoare din font ..se va asigura debitul maxim de ap vaporizat în cazanele alimentate. Tabelul 17.8. în tabelul 17. pompa func ionând numai o parte din durata unei ore. STAS 7363 V = 8. 01.pomp .

Sec iunea co ului de fum i a canalelor de fum se determin în func ie de sarcina total maxim a tuturor cazanelor racordate. Conducte de ap cald i fierbinte 17.16.50 13..18. Radiatoarele de font se limiteaz la lungimea de 2 m.17. dup caz: pe baza unei presiuni disponibile date. 17. referitoare la caracteristiciale tehnice.2005 . Circuitele consumatorilor instala iilor de înc lzire se echilibreaz hidraulic.14. Pentru alte corpuri de înc lzire lungimea limit este cea prev zut de instruc iunile produc torului. 17.în cazul înc perilor cu locuri fixe de munc i activitate îndelungat i la 29 oC . Page 66 of 90 În l imea între nivelul mediu al apei în instala ie i nivelul de racordare a conductei de golire (m) 0.22 oC (valorile mici corespund temperaturilor mai ridicate) .00 5.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D..00 Regimul de în l ime corespunz tor al cl dirii de locuit P P + 2E P + 4E P + 8E P + 10E Debitul de golire. Co urile de fum func ionând pe baza tirajului natural se dimensioneaz conform STAS 3417 i STAS 6793.15.13. Dimensionarea corpurilor de înc lzire se face conform prevederilaor STAS 1797 tehnice ale produc torilor.4. caz în care se va urm ri consumarea presiunii disponibile. când aerul este adus la cazane cu ajutorul tirajului natural. hidraulice i mecanice. Echilibrarea hidraulic a circuitelor instala iilor de înc lzire se realizeaz prin m surile indicate la art.50 10. i prescrip iilor 17.. La alegerea tipului urm toarele: i temperaturii suprafe ei radiante i la amplasarea acesteia se au în vedere men inerea intensit ii energiei radiante la nivelul capului ocupan ilor în limitele de 12 -14 W/mp pentru temperaturi interioare de 15 . Sec iunea liber a prizelor de aer de combustie din centrale termice se calculaz pentru o vitez a aerului de 1-2 m/s. al unui robinet cu Dn: 15 650 1800 2500 3000 3500 20 1500 3300 4500 5500 7000 25 2400 5000 7000 9000 10500 32 4000 9000 12500 16000 19000 40 5500 12000 17000 22000 26000 17.65 3. urm rindu-se realizarea unor rezisten e hidraulice diferen iate cu cel mult 10 % în instala iile interioare i cel mult 5 % în re elele exterioare. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.în cazul înc perilor cu folosin de scurt durat . Dimensionarea conductelor se face. litri/or . suprafe e radiante 17. Corpuri de înc lzire. 5. 01. cu condi ia echilibr rii hidraulice. Sec iunea canalelor de aer de combustie se calculeaz cu viteze de 1-2 m/s. prin trasee economice i cu utilizarea unui num r minim de organe de reglare.04.. În cazul introducerii pe cale for at a aerului de combustie se folosesc viteze mari pe canale (5 -12 m/s). limitarea temepraturii medii admisibile la 25 – 26 oC pentru suprafe ele radiant de la pardoseal .

.152 168.....15 0.0.76 83. VITEZE INDICATE PENTRU CIRCULA IA APEI ÎN CONDUCTE DE O EL (m/s) Diametrul nominal al conductei (în oli sau mm) 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 63.80 0.15 0.0. Page 67 of 90 pe baza unei c deri de presiune rezultat dintr-un calcul de optimizare...70 1.pentru cl diri de locuit i social-culturale .90.50. i diferen iate func ie de tipul re elei (interioare sau exterioare)..50.20. nu va dep 1.1.pentru hale industriale .0.55.2.. ceea ce se ob ine printr-o valoare cât mai ridicat a raportului dintre pierderea de sarcin a instala iei consumatorului i cea a re elei...324 377.60 0.10 0..1.0 m/s .40.... 4. la condi ii nominale.70 1.2. în limitele presiunii disponibile din re eaua termic ...80 0. 3. pentru calculul diametrelor preliminare ale circuitului de conducte se recomand adoptarea vitezelor de circula ie a apei. Pentru re elele de conducte la care reglajul furniz rii c ldurii este de tip cantitativ sau mixt se pot adopta.50.70 0.. s li de lectur etc...40 0.1.70 0.....40.0.. indicate în tabelul 17.20.50..20.50...0.... Viteza maxim a apei.00 i: 17..50.) .00 1.20.70..2..40.0 m/s .1.2..3. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative... Tabel 17.10...04...95 102.65.1.. 17.2.1.5 m/s .30.1..10 0.0 m/s .19..0.... În cazul în care nu este dat o presiune disponibil .90.70.65 0.2.0... sanatorii.127 133.60.1..2005 .35 1.30.0. 01. În instala iile cu regim hidraulic variabil în timp dimensionarea conductelor se face astfel încât s se asigure stabilitatea hidraulic a instala iei.521 peste 521 Re ele interioare 0.20.pentru re ele termice de ap cald i ap fierbinte (racorduri i re ele de distribu ie)..75 0.40 2........NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.0. 2..35 1.....90 0.1....45 0.în instala ii interioare din cl diri cu cerin e speciale de protec ie la zgomot (spitale. viteze de circula ie a apei mai mari decât cele indicate în tabel.0..0.219 247.80 2.70.50.00 0..00 exterioare 0.35 0.

Prin calculul mecanic al condcutelor se detemrin : grosimea peretelui evii . Tabelul 17. iar în zonele cu ac iuni seismice i efectul acestor ac iuni.3. Calcul mecanic al conductelor 17.25.22. în cazul conductelor montate aerian se are în vedere i ac iunea vântului. 01. 17. coeficientul de frecare al suportului cu rostogolire 0.4. în calculul coloanelor verticale se urm re te ca ecartul de presiune disponibil la baza coloanelor s fie cel pu in de trei ori mai mare decât presiunea datorat gravita iei.3 . Dimensionarea conductelor de condensat cu circula ie natural (c dere liber ) se face conform tabelului 17. 17. Conductele de condensat cu circula ie for at se dimensioneaz în mod similar cu conductele de ap cald sau fierbinte cu circula ie for at . 17.5. for ele verticale în suporturile fixe i mobile se determin în ipoteza efectu rii decalate în timp a probelor hidraulice . pentru condensat de medie presiune.27. coeficientul de suprasarcin datorat tas rii 1.24. Page 68 of 90 17. necesar de ob inut conform art. Calculul mecanic al conductelor este obligatoriu pentru re elele termice de transport i distribu ie de ap fierbinte.05 . temperatura de calcul a conductei este temperatura maxim a agentului termic. VITEZE MAXIME PENTRU CALCULUL CONDUCTELOR INSTALATIILOR DE INCALZIRE CU ABUR (în m/sec) mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. considerat cu valoarea corespunz toare temepraturii exterioare medii a perioadei de înc lzire (a se vedea i art.5. se determin cu rela ia: riz = (qo ..2. frecarea pe supor ii mobili i în compensatoarele cu presgarnitur i for ele elastice ale compensatoarelor în form de U. greutatea proprie conductelor pline cu ap i izolate termic.9.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. qiz = pierderea de c ldur unitar a conductei izolate.. Eficien a termoizola iei conductelor.15. dimensionarea compensatoarelor de dilatare. În calculul mecanic al re elelor termice se iau în considerare urm toarele : coeficientul de frecare al suportului cu alunecare 0. dimensionarea suporturilor mobile i fixe. 17.0 .).2005 . Dimensionarea conductelor de abur se face pe baza vitezelor maxime indicate în tabelul 17..04.21.3.23. presiunea interioar din conducte este presiunea nominal . abur i ap cald . La calculul mecanic al conductelor se iau în considerare eforturile generate de:presiunea agentului termic.26. L i Z.. definit conform Prescrip iilor tehnice ISCIR C 15 .. Conducte de abur i condensat 17.qiz)/qo x 100 (%) în care qo = pierderea de c ldur unitar a conductei neizolate. pentru condensat de joas presiune sau tabelului 17. Pentru instala iile de înc lzire cu ap cald cu circula ie for at . precum i stabilirea distan ei dintre suporturi .

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. având lungimea: sub 50 m 50-100 m peste 100 m Cantitatea de c ldur cedat de abur pentru formarea condensatului. 11 14 18 22 25 30 35 40 50 DIMENSIONAREA CONDUCTELOR DE CONDENSAT DE JOASA PRESIUNE CU CIRCULATIE NATURALA (CADERE LIBERA) Diametrul nominal la conductei.04. orizontale sau verticale.. 01.5 3 4 5 6 8 10 14 Coloane verticale 3.5 4 5 6 7.. în kW 15 20 25 32 40 50 57 64 70 76 5 17 33 79 120 250 365 495 580 700 7 26 49 116 180 370 545 735 870 1050 33 81 145 315 435 755 1100 1450 1750 2150 21 52 93 205 290 510 720 990 1220 1450 9 29 46 100 134 250 365 495 580 700 mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.. Page 69 of 90 Diametrul nominal al conductei (în oli sau mm) Abur de joas presiune Aburul în echicurent cu condensatul Conducte orizontale Coloane verticale 18 20 22 25 30 35 40 50 60 Abur în onctracurent cu condensatul Conducte orizontale 2 2.. în mm Conducte uscate Orizontale Verticale Conducte înecate.4.2005 .5 9 11 14 20 35 35 35 40 40 40 40 50 70 Abur de medie presiune 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 50-75 75-150 peste 150 Tabelul 17.

0012 cm/m x grd L = lungimea conductei compensate (distan a între dou reazeme fixe).. Alegerea tipului de suport mobil i a distan ei dintre suporturi se fac în conformitate cu recomand rile de la art..2005 .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.tmont) în care: ∆ L = alungirea conductei (cm) . α = coeficientul de dilatare liniar . Dilatarea liniar (alungirea condcutelor) se determin folosind rela ia: ∆ L = α x L x (tmax .5.12.. pentru o el: α = 0... 870 1050 1280 1450 1300 1470 1920 2150 2620 3100 3600 4100 1750 2100 2330 2800 870 1050 1280 1450 DIMENSIONAREA CONDUCTELOR DE CONDESAT DE MEDIE PRESIUNE CU CIRCULATIE NATURALA (CADERE LIBERA) Diametrul nominal al condcutei în (mm) Panta ** hidraulic 1/100 1/200 1/300 1/400 1/500 1/1000 100 80 50 45 40 30 200 150 130 100 90 60 400 300 250 200 190 120 900 600 500 450 430 290 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Debit de condensat (în kg/h*) 1500 1000 800 700 650 450 2800 2000 1500 1400 1200 850 6300 4400 3500 3200 2900 2100 9300 6600 5500 4700 4200 2900 17000 12000 10000 8800 7700 5400 31000 22000 18000 16000 14000 10000 53000 37000 30000 26000 24000 17000 121000 86000 70000 61000 54000 38000 * Valorile din tabel sunt valabile apentru condensat provenit din abur cu presiunea de 0. 17.). va fi egal cu 1 m pentru fiecare pies special (cot. ** Lungimea echivalent a rezisten ei locale. Conductele de condensat provenit din abur cu presiunea de 1.1 bar.04. considerat la stabilirea pantei hidraulice a conductelor de condensat. 01.32. ramifica ie etc. 17.) i 5 m pentru fiecare arm tur (ventil.12. tmax = temperatura maxim a agentului termic (oC) . tmont = temperatura de montaj a conductei (oC). mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.1-8bar vor avea diametrul imediat superior celui rezultat din tabel..35. în (m) .29. Page 70 of 90 82 88 94 100 Tabelul 17.7-1. clapet etc.28.

fi e tehnice i specifica ii con inând caracteristicile produsului i durata de via în exploatare în care se men in aceste caracteristici . referitoare la configuran ia traseului. Materialele. 18.12. certificatul de garan ie specificând perioada de timp în care se garanteaz caracteristicile declarate . izolare termic i hidrofug . i a condi iilor de montare se fac în conformitate cu 17.i vor satisface condi iile tehnice cerute în proiectul instala iei de înc lzire. 14. Materialele.. care s confirme realizarea de c tre produsul respectiv a caracteristicilor tehnice prev zute . protec ia împotriva zgomotului . Ele vor trebui s fie înso ite de: certificatul de calitate.33. adaptare în utilizare .13. abilitate în acest scop.11. facilit i de transport. agregatele i aparatele utilizate la executarea instala iilor de înc lzire vor avea caracteristicile i tolerana ele prev zute în standardele de stat sau în prescrip iile tehnice ale produc torilor interni sau externi . [top] 18. 17. siguran în exploatare .6.1. economicitate. AGREGATE.12. Conductele instala iilor interioare de înc lzire vor respecta prevederile. certificate de atestare a calit ii i a performan elor (agremente tehnice MLPAT.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Prescrip iile privind calculul mecanic pentru condutele preizolate termic montate direct în sol se g sesc în Normativul NP 029. s n tatea oamenilor.. de la art. economie de energie. Page 71 of 90 17.30 Alegerea tipului de suport fix i a distan ei dintre suporturi se fac în conformitate cu recomand rile de la art.. al furnizorului. 17. cerin e func ionale . agregatele i aparatele utilizate în instala iile de înc lzire central vor trebui s fac fa cerin elor de calitate impuse de Legea 10/1995 privind calitatea în construc ii i s corespund exigen elor speciale de calitate ale lucr rii.32.. probare.. igien .2.13. CONDI II DE CALITATE PENTRU MATERIALE. protec ia i refacerea mediului . siguran la foc . confort tactil i antropodinamic . Alegerea tipului de compensator de dilatare recomand rile de la art.37.13.12.. Cerin ele de calitate pentru elementele componente ale instala iilor de înc lzire se refer la : rezisten i stabilitate . instruc iuni de montare.2005 . 14.. procese verbale de omologare) emise de c tre institute de specialitate. etan eitate ..2..13. avize tehnice.13.40. montare i depozitare .. 01.31. aspect estetic . Elementele de instala ii care fac obiectul instruc iunilor tehnice ISCIR vor trebui s corespund i prevederile mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. APARATE 18. durabilitate . între inere i exploatare ale produsului .04.5. preluarea dilat rilor i sus ineri.

. Page 72 of 90 acestora.15.de preferin . 18.5.18). Pentru instala iile cu agent termic ap . 01.9. Arm turile de reglare ale corpurilor de înc lzire se aleg în conformitate cu solu ia de reglare a sistemului de înc lzire respectiv (a se vedea i art.: în instala iile sub pardoseal sau montate mascat în plafon sau în perete) se folosesc materiale care s asigure o fiabilitate ridicat garantat . Este necesar certificarea caracteristicilor în func ie de varia ia temperaturii i debitelor agen ilor termici primar i secundar. 18. Se d preferin utiliz rii arm turilor pentru care produc torul indic num rul de cicluri repetate de ac ion ri la care arm tura rezist .).12. Pentru elementele conductelor folosite în instala iile care nu permit un control curent (de ex. pe întregul ansamblu. termice i de protec ie anticoroziv ale instala iei. 18. i s fie înso ite de certififcarea mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. sudur 18.8. 18.6.3.2. se folosesc . 18. atestarea caracteristicilor termice i hidraulice.04.8. interioare i exterioare. 18. 5..18. Cazanele de ap trebuie s corespund prevederilor art. Agregatele.20.2005 . n 18.7. vor fi înso ite de întregul echipament auxiliar de automatizare (sau cu indica ii precise privind elementele care se completeaz ) i de certific rile prev zute la art.17.10. Acelea i condi ii se pun i pentru fitingurile de uz comun sau cele speciale .9. Re elele de conducte. Schimb taorele de c ldur vor trebui s aib gabarit i greutate reduse.3. i 18. 18. 18. 18. inclusiv curba de varia ie a ced rii de c ldur în func ie de temperatura i debitul agentului termic i de modul de racordare al corpului de înc lzire la instala ie (a se vedea i art. aparatele i arm turile vor fi astfel alese încât s permit ca în ansamblul instala iei s se efectueze verific rile i probele prev zute în cap.. Ele vor trebui s fie înso ite de certificarea caracteristicilor în func ie de tura ia motoarelor. 18. inclusiv cele pentru m surarea debitului (contoare) de c ldur . 18.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. pentru diametre peste D = 100 mm. dup caz. din materile neferoase sau materiale plastice. Agregatele cu piese în mi care (pompele de circula ie a apei i agregatele de înc lzire cu aer cald) vor trebui s aib randament ridicat i un nivel redus al zgomotelor i vibra iilor.ca arm turi de închidere i reglare. se execut folosind evi din o el. Aparatele de m sur . La confec ionarea compensatoarelor de dilatare de tip U se vor folosi evi din o el f r longitudinal .2. robinet plus echipamentul de automatizare i ac ionare.000 cicluri. Arm turile cu func ionare automat .11..4. vor fi înso ite de echipamentul auxiliar i vor trebui s fie certificate în conformitate cu art. Arm turile de reglare vor fi înso ite de certificarea varia iei caracteristicilor de debit i presiune în func ie de gradul de închidere. care s corespund condi iilor mecanice. robinetele cu ventil i tij înclinat pentru diametre pân la Dn = 100 mm i robinetele cu sertar pentru diametre peste Dn = 100 mm. s fie înso ite de certificatul de atestare.13. iar cele care sunt supuse condi iilor de omologare ale Biroului Român de Metrologie Legal (BRML). 18. pentru diametre pân la Dn = 100 mm i a robinetelor tip fluture. 6. Corpurile de înc lzire trebuie s aib certificarea i. Se recomand ca robinetele s reziste la minim 30. Ca arm turi de închidere se recomand utilizarea robinetelor cu bil .14.pentru anumite p r i ale instala iei sau pentru un anumit material de eav . Arm turile folosite în instala iile de înc lzire se aleg în raport cu func iunea lor i cu parametrii agentului termic. alese în raport cu func iunile lor.

La aparatele de m sur i control. se vor remedia eventualele defec iuni i se vor înlocui aparatele i materialele care prin remediere nu pot fi aduse în stare corespunz toare. emise de c tre organele abilitate (a se vedea i art.11. cunoa terea lor de c tre personalul specializat propriu. arm turi. toate materialele i aparatele se supun unui control vizual pentru a se constata c nu au suferit degrad ri de natur s le afecteze calitatea i performan ele (deform ri sau bloc ri la aparate.2.9. pe platforme betonate sau balastate. se verific existen a sigiliului i a formelor de atestare a controlului Biroului Român de Metrologie Legal (BRML). boilere etc. P strarea echipamentelor de instala ii de înc lzire se face în magazii sau spa ii de depozitare organizate în acest scop.7. Materialele de instala ii asupra c rora condi iile atmosferice nu au. La depozitarea materialelor. în condi ii care s asigure buna lor conservare. 19.: radiatoare. special amenajate în acest scop. Începerea execut rii lucr rilor se va face numai dup ce s-au ob inut toate avizele necesare.1..). 19. Executarea lucr rilor de instala ii de înc lzire central va fi realizat numai de c tre unit i de execu ie certificate profesional. func ionarea arm turilor.. i aparate ce corespund cerin elor i de Executantul lucr rilor de instala ii se asigur de existen a certificatelor men ionate la art. Executarea lucr rilor de instala ii de înc lzire se face numai pe baz de proiect.8. hidrofoare.7.2. 19. a flan elor.. cu respectarea normelor specifice de tehnica securit ii muncii. EXECUTAREA LUCR RILOR DE INSTALA II DE ÎNC LZIRE Condi ii generale de execu ie 19. materiale de izola ii) se depoziteaz în magazii închise sau sub oproane. La executarea lucr rilor se utilizeaz numai materiale. în stive sau rastele. dac au placa de timbru i cartea tehnic de exploatare aferent . [top] 19.18. 19.04. i acordurile 19. acoperite cu prelate sau foi de polietilen . în conformitate cu prevederile art. 19. agregate proiectului i satisfac prevederile de la cap.2. practic.5.). agregatelor i aparatelor de instala ii se vor respecta instruc iunile furnizorilor i m surile de prevenire i stingere a incendiilor i de protec ie a muncii. 19. Page 73 of 90 caracteristicilor lor.4. 01. Depozitare i manipulare 19.. Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de ac iunea direct a soarelui (de ex.3. evi din mase plastice. Executarea instala iilor de înc lzire central se va face în coordonare cu celelalte lucr ri de instala ii i construc ii. Se verific dac recipentele sub presiune (cazane.10.2005 . influen nefavorabil pe durata depozit rii se depoziteaz în aer liber. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Înaintea punerii în oper .8. Proiectul de execu ie va cuprinde toate datele tehnice i economice necesare realiz rii instala iei.) au fost supuse controlului ISCIR.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. 19.2.6. Este obligatoriu ca proiectul dat spre execu ie pe antier s fie verificat de c tre un verificator tehnic atestat MLPAT. starea filetelor. 18. 19. tu uri deformate sau lips etc.

22. de regul . etan are i fasonare 19. 19..STAS 1733 .23. Garniturile îmbin rilor cu flan e nu vor obtura sec iunea de trecere a evii. 19.16.20. inând seama i de prevederile articolului urm tor. 19. pentru temperaturi pân la 100oC se face cu garnituri confec ionate din carton . Etan area îmbin rilor prin flan e. prin intermediul curbelor sau coturilor de sudat ..14. 19.unse cu past de miniu de plumb sau grafit îmbibat cu ulei de in fiert. se p streaz obligatoriu în magazii închise. cazanele i recipientele se racordeaz la instala ie prin îmbin ri demontabile. Se va da o aten ie deosebit materialelor casante sau u or deformabile (de ex. ansambluri prefabricate cu aparatura de m sur i control montat etc. prin sudur .17.21. prin sudur . mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. iar cele cu grosime de 4 mm sau mai mare se sudeaz în “V”.8807. 19. a coturilor din eav STAS 8805.13. Se recomand utilizarea. La îmbinarea prin sudur a evilor cu diametrul peste 1”.18. 19. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica securit ii muncii i în a a fel încât s nu se deterioreze. Filetul evilor va corespunde prevederilor STAS 402 i trebuie s permit mâna pân la cel pu in jum tate i cel mult trei sferturi din lungimea filetului piesei. schimb toarele de c ldur . îmbinarea între conducte sau între conducte i corpurile de înc lzire se execut . Materialele. îmbinarea se face. Se pot folosi i alte materiale care satisfac condi iile necesare de etan are la temperatura respectiv . În instala iile de înc lzire cu ap fierbinte din cl dirile industriale. 19.: radiatoare. pentru evile din o el cu diametre mai mici de 3/4”. conducte preizolate.04.) 19. în urubarea pieselor cu 19. aparatele cu motoare electrice. 19. In cazul temperaturilor peste 100oC se vor folosi garnituri de klingherit grafitat (marsit).12.19. iar periferia garniturii va ajunge pân la uruburile flan ei. La îmbin rile cu filet etan area se execut cu fuior de cânep îmbibat cu past de miniu de plumb sau past de grafit amestecat cu ulei de in fiert sau alte solu ii de etan are omologate în acest scop. echipamentele de automatizare. în rastel. Solu ia se alege de c tre executant. La evile din instala iile care fac obiectul instruc iunilor tehnice ISCIR îmbinarea se va face conform prevederilor acestora. evile cu pere i sub 4 mm grosime se sudeaz în “I”. 01.. prin intermediul teurilor sudate . Se recomand ca. prin îndoirea evilor . 19. Tehnologia de îmbinare a evilor din o el pentru realizarea instala iilor de înc lzire cu ap cald se alege de c tre executant astfel încât s se evite riscul obtur rii sec iunii evii.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. de regul .. Tehnologii de îmbinare.. cu luarea m surilor necesare pentru a evita obturarea sec iunii conductei. de regul . când condi iile permit.15. s se foloseasc îmbinarea cu fitinguri cu filet. agregatele i aparatura vor fi aduse pe antier. Schimb rile de direc ie ale conductelor din o el se realizeaz : prin intermediul fitingurilor filetate . Îmbinarea între conducte i arm turi se execut prin flan e sau prin filet. Pentru evile din o el cu diametrul începând de la 3/4”.2005 .. pe m sura necesit ilor de punere în oper . Page 74 of 90 Aparatele de m sur i control. dup tipul arm turi utilizate. Pompele de circula ie.

. cât i la îndoirea la cald a evilor cu sudur longitudinal .26 Pentru evile din materiale plastice (polietilen .28. 19. Montarea conductelor de ap instruc iunilor ISCIR C 15. La confec ionarea curbelor i coturilor pentru instala ii. Conductele se vor monta pe baza prevederilor din proiect referitoare la traseu i pantele de montaj. evile sudate longitudinal se vor monta astfel încât sudura s fie vizibil pe toat lungimea ei. se ine seama de urm toarele: . coaxialitatea conductelor verticale. tehnologia de confec ionare. continuitatea generatoarei inferioare a conductelor de abur pozate orizontal . Este interzis montarea for at a conductelor cu excep ia cazurilor de pretensionare. 01. prin care circul ap sau condensat .30. 19. curbele din segmente se folosesc la evi cu diametrul minim de 100 mm. la confec ionarea acestor curbe se evit a ezarea în continuare a sudurilor longitudinale din segmentele componente ale curbei . îndoirea prin cutare la cald se face numai în cazul evilor f r sudur i având diametrul minim de 100 mm .24. îmbinarea conform instruc iunilor specifice (NP 003. GP 043 . La racordarea evilor cu diametre diferite se asigur : continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontal .35. Page 75 of 90 19. se cur protejeaz în timpul montajului împotriva p trunderii de corpuri str ine.31. Se vor folosi leg turi elastice pentru racordarea conductelor de combustibil lichid la arz toare. dac este cazul i se i etan area se vor face 19. fierbinte i de abur de medie presiune se va face cu respectarea 19.32. cu acela i centru.25. având drept agent termic apa cu temperatura peste 115 0C sau abur cu presiunea nominal pste 1 bar.). polipropilen ). astfel încât s permit demontarea aparatelor sau a unora din 19.a. 19.5 mm. îndoirea prin cutare la cald i folosirea de curbe din segmen i suda i se face numai în cazuri speciale.îndoirea la rece se face numai cu ajutorul ma inilor-unelte speciale sau a dispozitivelor hidraulice pentru îndoit evi. cus tura evii se a eaz pe generatoarea neutr a evii îndoite . se vor respecta prescrip iile din Instruc iunile ISCIR C 15. în cazul când schimbarea de direc ie se face într-un plan perpendicular pe planul în care se g se te fascicolul de evi .04.. razele de curbur etc.34. atât la îndoirea la rece. La punrea în lucru evile se inspecteaz la interior i la exterior.33.2005 .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Pentru toate instala iile care nu sunt supuse prevederilor Instruc iunilor ISCIR C 15. Leg turile la aparate se monteaz p r ile lor componente. în ceea ce prive te felul evilor utilizate. 19. 19. în cazul în care schimbarea de direc ie se face în acela i plan în care se g se te fascicolul de evi. 19.. La schimb rile de direc ie ale fascicolelor de conducte montate în acela i plan. evile îndoite nu vor prezenta deform ri ale sec iunii i sub ieri ale peretelui peste 0. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative..29. 19. când nu se pot folosi celelalte procedee indicate anterior . curbele se execut : cu aceea i raz de curbur (corespunz toare evii cu diametrul cel mai mare). Montarea conductelor 19. dup ce în prealabil s-a f cut trasarea lor.27.

46. indiferent de pozi ia ei pe pârghie. radiatoarele din font se probeaz timp de 20 minute la o presiune de minimum 10 bar pentru produsele STAS 7363 i de minimum 7 bar pentru produsele STAS 7364. E aparea fluidului la declan area supapei de siguran Montarea corpurilor de înc lzire 19. Consolele i sus in toarele se fixeaz astfel încât corpul de înc lzire s fie paralel cu fe ele finite ale elementelor de construc ie.43. Pentru corpurile de înc lzire formate din evi. C4. i vibra iilor. înainte de montare.2005 . Arm turile trebuie probate la presiune. o consol suport maximum 700 N . la standul de probe al antierului. respectiv a arcului. fa suprafa a finit a elementelor de construc ie. Corpurile de înc lzire montate lâng pere i u ori se fixeaz pe suporturi metalice. fie vertical i Supapele de siguran se regleaz prin stabilirea pozi iei contragreut ii. înainte de montare. La montarea arm turilor cu flan e se asigur paralelismul între flan ele conductelor i cele ale arm turilor. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. sprijinite pe pardoseal . 19.44. realizate conform STAS 7363. 01. Corpurile de înc lzire se fixeaz pe pozi ie. 19. Corpurile de înc lzire formate din elemente demontabile i care se livreaz neasamblate. toate corpurile de înc lzire se prev d cu capace sau dopuri. Instalarea cazanelor. precum i cu instruc iunile de montare ale produc torilor. num rul consolelor i al sus in toarelor este cel din tabelul 22. 19. Supapele de siguran cu pârghie i contragreutate se monteaz astfel încât tija s ridicarea contragreut ii s se poat face liber.45. C31). 19.Condi ii de montare. 19.36.14.. 19. respectând distan ele minime indicate în cap. se recomand folosirea racordurilor elastice la 19. la alegerea num rului de console i sus in toare se recomand urm toarele: la un corp de înc lzire se monteaz minimum dou console i un sus in tor . 19. Arm turile. corespunz tor presiunii de asigurare prescrise. Serpentinele mascate se monteaz cu respectarea riguroas a distan elor prev zute în proiect.42.. un sus in tor corespunde în medie la maximum 1.38. 19. Toate arm turile se monteaz în pozi ia “închis”. conform instruc iunilor de montare ale produc torilor.7 kN.. schimb toarelor de c ldur i a altor utilaje de nu trebuie s pun în pericol utilizatorii. vor fi cur ate i verificate în ceea ce prive te starea elementelor componente. folosind tipul i num rul de console i sus in toare indicat de ace tia.40.1. se probeaz dup asamblarea lor i înainte de montarea lor în instala ii la presiunea prescris de produc tor. Instalarea cazanelor. . schimb toarelor de c ldur i a vaselor de expansiune sub presiune se va face în conformitate cu prevederile cuprinse în instruc iunile tehnice ISCIR (C1..37.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.39. Adâncimea de încastrare în zid rie netencuit a consolelor i sus in toarelor este de minimum 12 cm.47. Pân la montarea arm turilor i a leg turilor. 19. 19. Pentru radiatoarele de font .41.04. Astfel. Page 76 of 90 În scopul împiedic rii transmiterii zgomotului montarea pompelor în instala ie. C30.

Echipamente care nu sunt în stare de func ionare normal (sunt defecte. La distribuitoare .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. a 19. s nu existe nici un risc de r nire prin contact (cu muchii sau col uri t ioase. În locurile în care accesul este limitat la personalul de exploatare se prev d pl ci cu indica iile respective. Page 77 of 90 19.Capitolul Instala ii de înc lzire. conform prescrip iilor din documenta ia tehnic a utilajului.Caietul Instala ii de înc lzire . centrarea acestora.. indicativ C 56 ..1.53. zgâriere i cur ire. incluzând scheme pentru principalele opera iuni.54. Prevederi finale 19.52.) vor fi semnalizate prin inscrip ii corespunz toare.51. Se iau m suri ca. pentru utilajele la care rezult solicit ri dinamice se va efectua. prin realizarea transmiterii corecte a eforturilor pe reazeme. reglare. în plus. se va ine seama de necesitatea conform rii antiseismice a suporturilor .. gospod ria de combustibil lichid. 01. 19. dup executarea lucr rilor instala iei de înc lzire. agen i chimici. NECESARUL DE CONSOLE (C) SI SUS IN TOARELE (S) PENTRU RADIATOARE STAS 7363 Tipul de radiator Num rul de elemente 600/200/3 C Sub10 10-15 16-20 21-25 26-30 2 2 3 3 4 S 1 2 2 2 2 600/150/2 C 2 2 2 3 3 S 1 2 2 2 2 600/135/2 C 2 2 2 3 3 S 1 2 2 2 2 500/150/2 C 2 2 2 3 3 S 1 2 2 2 2 300/250/3 C 2 2 2 3 3 S 1 2 2 2 2 mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Tabelul 19. cu abaterile admise.55.04.. Procedura de control a calit ii execu iei lucr rilor de instala ii . 19. golire. 19.49. Pe c ile de acces c tre punctele de exploatare se prev d indicatoare care fac îndrumarea accesului. Corpurile de înc lzire i echipamentele instala iilor de înc lzire trebuie s aib finisajele rezistente la ap . 19. dezaerisire etc.colectoare i pe conducte se prev d etichete indicând destina ia func ional agentului termic din conductele respective.48.50. punctele de distribu ie. 19. Toate punctele de exploatare (centrale i puncte termice. sunt în repara ie sau revizie etc.) se prev d cu instruc iuni de între inere i exploatare. m surare.2005 . Verificarea calit ii execu iei lucr rilor de instala ii de înc lzire central se face în conformitate cu: Normativul pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de instala ii aferente construc iilor. bavuri ascu ite) sau de op rire. La montare se vor respecta urm toarele condi ii tehnice: pentru utilajele statice se va respecta verticalitatea i orizontalitatea.

eventual . 20. În completarea probelor de la art. în ultimele cazuri r mânând obligatorie i verificarea pe întreaga instala ie. re elele de conducte i aparatele consumatoare de c ldur (corpuri de înc lzire. schimb toare de c ldur . acestea fiind înlocuite fie cu corpuri de înc lzire de inventar (rezistente la presiunea la care se face proba). în timpul func ion rii acestora (pompe.) În cazul când se folosesc corpuri de înc lzire a c ror rezisten nominal corespunde unei presiuni maxime mai reduse decât a restului instala iei. proba la cald . Page 78 of 90 31-35 36-40 [top] 4 5 2 3 4 4 2 2 3 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 20. Proba la rece (de presiune) 20. sisteme de reglare automat etc. Proba la rece .1. suprafe e radiante. fie cu conducte de scurtcircuitare a leg turilor de ducere-întoarcere. CONDI II TEHNICE PENTRU VERIFICAREA INSTALA IILOR DE ÎNC LZIRE CENTRAL . de mascarea i înglobarea lor în elementele de construc ii.). de închiderea acestora în canale nevizitabile sau în an uri în pere i i plan ee.separat pe aparate sau pe p r i de instala ie. Proba la rece se face în scopul verific rii rezisten ei mecanice i a etan eit ii elementelor instala iei de înc lzire i const în umplerea cu ap a instala iei i încercarea la presiune.2005 . la care s-au efectuat repara ii capitale cu ocazia reabilit rii i moderniz rii acestora. Verificarea instala iilor de înc lzire se face pe întreaga instala ie i . 20.3. Proba se execut în perioada de timp în care temperatura exterioar este mai mare de + 5 oC..). precum i de executarea finisajelor de construc ii. 20. În vedrea execut rii probei la rece. cazane.. Umplerea instala iei pentru efectuarea probei la rece se face cu ap care îndepline te condi iile de calitate ca agent termic.. reglarea arm turilor de mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.1 se prev d probe de func ionare a echipamentelor. închiderea conductelor de leg tur la vasul de expansiune deschis. izol ri termice etc. Principala verificare se face prin urm toarele probe: proba la rece . agregate de înc lzire cu aer cald etc. 20. 01. 20. se va asigura deschiderea complet a tuturor arm turilor de închidere i reglaj.obligatorie pentru întreaga instala iei .04. proba de presiune la rece a instala iei se face f r corpurile de înc lzire respective. sta ii de tratare a apei de adaos.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Probele de func ionare a echipamentelor pot fi f cute separat sau pot fi simultane cu proba de cald sau proba de eficacitate. PROBE. Probele de func ionare a echipamentelor sunt verific ri func ionale specifice f cute asupra utilajelor i aparatajelor componente ale instala iilor de înc lzire. proba de eficacitate. Probele în vederea punerii în func iune se fac atât la instala iile de înc lzire noi cât i la instala iile de înc lzire existente. Proba la rece se execut înainte de finisarea elementelor instala iei (vopsiri.4.2.se face având racordate toate echipamentele din centrala termic .5..

izol rii). realizate numai cu evi trase) .10. la instala ii montate aparent i la cele mascate sub finisaje uzuale . Dup executarea probei. În cazul constat rii unor sc deri de presiune sau a defec iunilor enumerate mai sus. Rezultatele probei la rece se consider corespunz toare dac .. iar la restul îmbin rilor prin examinarea cu ochiul liber. La centralele termice. în cazul în care nu este prev zut la mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. la instala iile ce au p r i care se mascheaz sub finisaje deosebite . Presiunea de prob se determin în func ie de presiunea maxim de regim i de modul de execu ie al instala iei. nisip etc. Înainte de proba de presiune la rece instala ia se spal cu ap potabil . La îmbin rile sudate controlul se face prin cioc nire. Proba la cald 20. dar nu mai mic de 5 bar. Proba la cald se efectueaz înaintea finis rii (vopsirii. în pere i sau plan ee. Durata probei este de 3 ore. Verificarea comport rii instala iei la proba rece poate fi început imediat dup punerea ei sub presiune. 20. verificarea punctelor de racordare a instala iei la conducta de ap potabil i la pompa de presiune.04. a circula iei agentului termic. cr p turi sau scurgeri de ap la îmbin ri i presgarnituri.) Opera ia se repet cu schimbarea sensului de circula ie al apei.9. în mod obligatoriu.7.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.. a modului de comportare a elementelor instala iei la dilatare i contractare.. 20. pentru p r ile din instala ii care se înglobeaz în elemente de construc ie (serpentine sau conducte în pere i. care va trebui s corespund datelor indicate în cartea tehnic a fiec rui cazan. manometrul nu a indicat varia ii de presiune i dac la instala ie nu se constat fisuri. golirea instala iei de ap executarea succesiv a probei la cald.12. 01. Proba la cald se execut la toate instala iile de înc lzire indiferent de agentul termic utilizat. cu excep ia elementelor înglobate în elementele de construc ii (serpentine sau conducte în pere i. la presiunile prescrise de instruc iunile tehnice ISCIR. prin controlul rezisten ei i etan eit ii tuturor îmbin rilor. M surarea presiunii de prob se începe dup cel pu in 3 ore de la punerea instala iei sub presiune i se face cu manometru înregistrator sau cu manometru indicator cu clasa de precizie 1. se procedeaz remedierea acestora i se repet proba.6. dar nu mai mic de 5 bar. presiunea prev zut în caietul de sarcini.8. dar numai dup închiderea complet a cl dirii i dup efectuarea probei la rece. astfel: o dat i jum tate presiunea maxim de regim. Page 79 of 90 siguran de la cazane i de la vasul de expansiune închis în concordan cu presiunea de prob .2005 . Rezultatele probei se înscriu în procesul verbal al instala iei. pe toat durata probei. Proba la cald are drept scop verificarea etan eit ii. 20.6. racordarea conductei de întoarcere a instala iei la jgheabul de golire la canalizare i men inerea instala iei sub jet continuu pân când în apa golit din instala ie nu se mai observ impurit i (n mol. plafoane sau pardoseli). umplerea instala iei.. 20. plafoane sau pardoseli. verificarea randamentului de func ionare al cazanelor. pe întreaga instala ie sau pe p r i de instala ie care pot func iona separat. 20. 20.11. dublu presiunii de regim. proba la cald cuprinde. prin citiri la intervale de 10 minute. pentru p r ile de instala ii care sunt supuse prevederilor acestor prescrip ii. Sp larea instala iei cuprinde racordarea conductei de ducere a instala iei la conducta de ap potabil . este obligatorie. masc rii sau închiderii elementelor instala iilor în canale nevizitabile sau în an uri.

Proba la cald comport dou faze. 20.13.). iar punctele fixe s nu sufere deplas ri..2005 .15.16. apa tratat cu inhibitori. diafragme etc. În faza I-a. unul pe racordul de intrare. constatând cu mâna sau cu un termometru de contact gradul de înc lzire (temperatura) la partea superioar i la partea inferioar a corpului de înc lzire. 20. 20. ca presiunile date de pompe s nu dep easc presiunile admisibile pentru func ionare.14. 20. acestea se vor pune în func iune. cuplajele dintre ele i cum se comport arm turile. procedându-se la o nou înc lzire (faza I i faza II).. Acela i control se efectueaz i la conducte (în special la coloane). Robinetele cu dublu reglaj de la corpurile de înc lzire se pozi ioneaz la treptele de reglaj primar (prereglare) prev zute în proiect. presiunea i temperatura agentului termic potrivit prevederilor proiectului instala iei. cel lalt pe racordul de ie ire al pompei. Se verific dac se face o bun dezaerisire a instala iei. dac ele sunt preluate în bune condi ii. motoarele electrice.exist pericolul de înghe . se ridic temperatura ei la 50 0C i se men ine aceast temperatur în limitele unei varia ii de ± 5 0C. În timpul func ion rii se urm re te cum lucreaz pompele.). dac aceasta dezvolt presiunea necesar . Dup 2 ore de func ionare se face un control atent la toate corpurile de înc lzire. Se controleaz dac dilat rile se produc în sensul prev zut în proiect. f cându-se un control identic cu cel descris mai sus. de preferin . Page 80 of 90 20. Dup efectuarea probei. cu agent termic de la sursa definitiv . în cazul instala iilor cu radiatoare din o el etc. În faza a II-a. La r cirea instala iei se examineaz din nou toat instala ia spre a se controla etan eitatea.04. Odat cu proba la cald se efectueaz i reglajul instala iei. 01. în cazul în care aceasta nu a fost pus în func iune. se verific dac nu apar pierderi de ap la îmbin ri. alimentarea se poate face de la o surs provizorie. astfel încât s nu apar neetan eit ii.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.pân la intrarea în func ionare . Se controleaz debitul agentului termic pe conducta de racordare a instala iei la re eaua exterioar . se reia proba. Lipsa de uniformitate a înc lzirii se corecteaz prin robinetele de reglaj. Calitatea apei va corespunde prevederilor proiectului sau prescrip iilor tehnice specifice unor elemente din instala ie cu cerin e speciale privind apa de alimentare (de ex. debitmetre.17. de asemenea. Pentru efectuarea probei la cald. La instala iile cu vase de expansiune închise se verific .. Dac nici la a doua înc lzire instala ia nu prezint neetan eit i sau înc lziri neuniforme i func ioneaz în condi ii normale. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. cu ajutorul a dou manometre montate. La instala iile cu pompe de circula ie se controleaz . Rezultatele probei se consemneaz într-un proces verbal. Dup terminarea acestei examin ri i dup r cirea instala iei la temperatura ambiant .: apa dedurizat . Dac instala ia este cu circula ie prin pompe. dup ce apa a atins în instala ie nivelul corect. instala iile interioare se alimenteaz . efectuându-se reglajul corespunz tor.. se ridic temperatura agentului termic la valoarea nominal (în limitele a ± 5 0C) i. cu ajutorul dispozitivelor prev zute în acest scop în proiect (contoare de c ldur . Nu se admit diferen e mai mari de 5 0C între corpurile de înc lzire. la corpuri de înc lzire i arm turi. proba se consider corespunz toare. reglajul secundar fiind deschis la maximum. instala ia se gole te dac . Sursa de c ldur va asigura debitul. dup 2 ore de func ionare.

Pentru a asigura precizia m sur torilor se recomand corespunz toare. verificând în principal: montarea echipamentului i conductelor astfel încât s se asigure spa iile necesare prev zute pentru exploatare . cu m sur tori din or în or . Pentru ca verificarea s fie concludent ... tot la în l imea de 0. în care se porne te instala ia i se ine sub observa ie cel pu in o or .21. radia ii termice. izol ri fonice. se examineaz . prealabile probei la cald pentru întreaga instala ie.23. a u ilor de vizitare etc. executarea corect i etan eitatea canalelor de fum. citirile se vor face pe zone cvasip trate. i anume: pentru temperaturi exterioare 1/5 oC pentru temperaturi interioare 1/5 oC pentru temperaturile agentului termic 1/2 oC Verificarea termometrelor se va face înainte de folosire. În înc peri de locuit m surarea temperaturii se face în cel pu in 3 puncte din înc pere.20..18.75 m.2005 . 20. injectoare. 01. cu suprafe e de maximum 100 mp.19. în cadrul probei se urm re te stabilitatea i uniformitatea temperaturii aerului din înc peri pe durata probei. Dac cl direa este expus însoririi nu se iau în considera ie citirile de temperaturi efectuate între orele 11 i 16. în care temperaturile exterioare s fie sub 0 oC i valoarea lor medie zilnic s nu varieze cu mai mult de ± 3 oC fa de temperatura exterioar medie a celor dou zile precedente. Pe timpul probei instala ia trebuie s func ioneze continuu i toate u ile i ferestrele cl dirii s fie închise. exhaustoare etc. Proba de eficacitate 20. la o distan de cel pu in 2 m de la peretele înc perii i la o în l ime de 0. în acest scop. se recomand s se fac i probele de func ionare a echipamentelor (a se vedea art. se va alege o perioad rece. asigurarea aerului necesar arderii. straturi antivibra ie la postamente etc.24.2. la o în l ime de 0. Se citesc temperaturile interioare din înc peri cu ajutorul unor termometre montate în mijlocul înc perii. Se efectueaz proba de eficacitate a instala iei pentru a verifica dac instala ia realizeaz în înc peri gradul de înc lzire prev zut în proiect. 20. trebuind ca ea s fie vie i s nu produc fum vizibil cu ochiul liber.). modul de manevrare al arm turilor ..75 m de la pardoseal . 20. . în cazul înc perilor cu deschidere mai mare de 10 m. c ldur uman etc. anterior probei la cald pentru întreaga instala ie se face o prob par ial . Cu ocazia probei par iale pentru centrala termic sau punctul termic. a co ului. i 20.). dac aparatele i agregatele care au piese în mi care (pompe. Page 81 of 90 20. agentul termic se regleaz conform graficului de reglaj. flac ra la cazane. iar în ultimele 48 ore înaintea probei. iar în timpul m sur torilor ele vor fi ferite de influen e perturbatorii (curen i de aer.22.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Pentru proba de eficacitate a instala iei de înc lzire central cu corpuri de înc lzire se înc lze te cl direa cu cel pu in trei zile înaintea probei.04. 20.). Se m soar temperaturile aerului exterior i ale agentului termic pe conductele de ducere întoarcere. Ea se execut cu întreaga instala ie în func iune i numai dup ce toat cl direa a fost terminat . verificându-se corelarea acestor parametri conform graficului de reglaj calitativ.) nu produc zgomote sau vibra ii sup r toare i dac s-au respectat prevederile pentru atenuarea i împiedicarea transmiterii lor la elementele construc iei (atenuatoare de zgomot. în limita unor abateri de ± 2 oC. La centrale i puncte termice.75 m de la pardoseal . Proba de eficacitate dureaz 12 ore.20. alegerea de termometre cu grada ii mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.

27. îns cel pu in 10 % din num rul lor. la ultimul nivel: înc perile de col . de asemenea. la organele teritoriale ale Inspec iei de Stat în Construc ii.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Constr. chiar i în cazul combin rii acesteia cu înc lzirea cu corpuri de înc lzire. nr.9/1994 Bro ur Bul. alte înc peri. [top] ANEXA 1 PRESCRIP II UTILE LA PROIECTAREA I EXECUTAREA INSTALA IILOR DE ÎNC LZIRE CENTRAL 1. mai mult de 10 % din rezultatele m sur torilor de temperatur nu se încadreaz în aceste limite. Nr. Nr. în mod obligatoriu i. nr. 01. 6/1999 Bul. În cazul în care.5 oC pân la +1oC în cl dirile civile i de la -1 oC la +2 oC în înc perile de produc ie. se fac .Constr. prin grija beneficiarului (investitorului). 20. proba la cald i proba la rece) se fac în prezen a reprezentan ilor executantului (responsabilul tehnic cu urm rirea execu iei lucr rilor). Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL).Constr.04. beneficiarului (dirigintele de antier) i proiectantului.. cu o abatere de la . 20.Constr.. 20.3-4/ mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.14/1997 Bul. Data i ora începerii probelor sunt anun ate în prealabil. Înc perile în care se m soar temperatura interioar .0. 1999 Nr.2005 . Rezultatele probei de eficacitate se consider satisf c toare. în mod obligatoriu. vor fi: la parter: înc perile de col i cele al turate intr rilor neînc lzite.28. dac temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect.2/2000 Bul. Page 82 of 90 20. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice cu tensiuni pân la1000 V curent alternativ i 1500 V curent continuu Publicat în: Bul. în conformitate cu prevederile “Normativului pentru proiectarea i executarea instala iilor de ventilare i climatizare”.I5.26.98 I 5/1-94 SC 004-2000 I 6-98 I 31-99 I 7-98 Titlul prescrip iei Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor de ventilare i climatizare Instruc iuni tehnice de proiectare pentru ventilare sau înc lzire cu aer cald prin jeturi de aer orizontate Solu ii cadru de proiectare a instala iilor de climatizare la cl diri publice.. proba se consider necorespunz toare i va trebui s fie reluat .pe lâng m sur torile de temperatur men ionate anterior . dup efectuarea remedierilor Rezultatele probei de eficacitate a instala iei de înc lzire central se consemneaz într-un proces verbal.m sur tori ale vitezei aerului.. alte camere dup apreciere. La înc lzirea cu aer cald.Constr. Probele instala iilor de înc lzire central (proba de eficacitate. dup apreciere. La cl dirile cu multe niveluri se asigur efectuarea a cel pu in câte o m sur toare la fiecare nivel.25. REGLEMENTARI TEHNICE Indicator I 5 . la nivelurile intermediare: camerele dorite de beneficiar.

12/2001 Bul. Ghid pentru alegerea. 01. Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic (re ele i puncte termice).Constr Nr. între inerea i exploatarea sistemelor i echipamentelor de siguran din dotarea instala iilor de înc lzire cu ap având temperatura maxim de 115oC Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de func ionare i a comport rii în exploatare a generatoarelor de aer cald cu combustibil lichid sau gazos.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.Constr.. Manual de specifica ii privind instalarea exploatarea mentenan a schimb toarelor de c ldur din instala ii. Normativ de proiectare.1/1996 Bro ur Bro ur Bul.Nr. Normativ pentru exploatarea instala iilor de înc lzire central Ghid tehnic pentru diagnosticarea regimului de func ionare i comport rii în exploatare a aerotermelor de perete i tavan.Constr Nr. Nr.Constr . centralelor termice mici. Solu ii cadru pentru instala ii interioare de înc lzire utilizând noi sisteme de producere a agentului termic. gaze i energie termic aferente instala iilor din blocurile de locuin e. Page 83 of 90 I 36-01 I 9-94 GP 060-2000 I 13/1-02 GT 014-97 Ghid pentru proiectarea automatiz rii instala iilor din centrale i puncte termice. execu ie i exploatare al a GP 017-96 NP 031-99 GP 039-99 GP 051-2000 GP 056-2000 GP 041-98 Bul. Ghid pentru calculul consumului de c ldur al cl dirilor dotate cu sisteme pasive de înc lzire solar .. Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie în centrale termice pentru ansambluri urbane. i GT 017-97 Bul.Constr.10/2000 Constr.6/2001 Bul.12/2000..04.10/1998 Bul. Normativ pentru proiectarea sanitare. Nr.Nr. Nr. proiectarea.Constr. i executarea instala iilor instala iilor de înc lzire Bro ur Bul. execu ie i exploatare pentru re ele termice cu conducte preizolate.2005 .Constr. Solu ii cadru pentru reabilitarea i modernizarea instala iilor de înc lzire din cl diri de locuit Solu ii cadru de contorizare a consumurilor de ap .Constr .10/2009 Ghid pentru proiectarea instala iilor de înc lzire/r cire folosind ventiloconvectoare. Nr. Normativ pentru proiectarea.9/2000 Bul.11/2000 mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Ghid pentru proiectarea perimetral la cl diri.10/200 NP 058-02 Bro ur GP 066-02 Bro ur NP 029-02 SC 006-01 SC 002-98 Bro ur Bro ur Bro ur SC 005-2000 ME 002-97 Bul.. Nr.Constr. Bul. Nr. execu ia i exploatarea instala iilor de înc lzire prin radia ie de pardoseal Ghid pentru calculul necesarului anual de c ldur cl dirilor de locuit Ghid pentru proiectare.

5/2001 P 7-2000 P 100-92 P 118-99 Bul.Constr. exploatarea. execu ia. Norme generale de protec ia muncii. Nr. Nr. repararea. execu ia i încercarea în vederea omolog rii supapelor de siguran destinate echip rii Bro ur ISCIR Bro ur ISCIR Bro ur ISCIR Bro ur ISCIR Bro ur ISCIR Bro ur ISCIR Bro ur ISCIR C4 C 15 C 18 C 30 C 31 C 37 mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.Constr. Nr. Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic (re ele i puncte termice).Constr. montarea. social.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.9/1985 Bul. Constr.execu ia.. Nr. execu ia. a i Bro ur Bro ur Bul. execu ie. Page 84 of 90 ME 005-2000 NP 059-02 C 142-85 C 107/1-97 C 107/2-97 C 107/3-97 NP 048-2000 Manual pentru întocmirea instruc iunilor de exploatare privind instala iile aferente construc iilor.04. Prescrip ii tehnice pentru proiectarea. Bul.14/1998 Bul.culturale. montarea.1- Bro ur 1999 M. PRESCRIPTII TEHNICE ISCIR C1 Prescrip ii tehnice pentru proiectarea. repararea i verificarea cazanelor de abur de joas presiune i a cazanelor de ap cald . Instruc iuni tehnice pentru executarea i recep ionarea termoizola iilor la elementele de instala ii Normativ privind calculul coeficien ilor globali de izolare termic la cl dirile de locuit Normativ pentru calculul coeficien ilor globali de izolare termic la cl dirile cu alt destina ie decât cele de locuit. Prescrip ii tehnice pentru regimul chimic al generatoarelor de abur i ap fierbinte. Normativ de siguran la foc a construc iilor. instalarea. repararea i verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune. exploatarea.14/1998 Constr. Prescrip ii tehnice pentru proiectarea. exploatarea.13/1998 Bul. 01. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie ale cl dirilor Nomativ pentru expertizarea termic i energetic cl dirilor existente i a instala iilor de înc lzire preparare a apei calde de consum aferente acestora..O.Constr. Bul. agrozootehnice i industriale. instalarea. instalarea. Nr.Constr.7/2001 Bul. Normativ pentru protec ia antiseismic a construc iilor de locuin e. Nr. Prescrip ii tehnice pentru proiectarea.384/09. instalarea. 2/1992 Nr. Nr. exploatarea i verificarea cazanelor de ap fierbinte.10. Normativ privind fundarea construc iilor pe p mânturi sensibile la umezire (proiectare. repararea. Prescrip ii tehnice pentru proiectarea. Prescrip ii tehnice pentru proiectarea. exploatare). Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor.. exploatarea i verificarea conductelor de abur i ap fierbinte sub presiune.2005 .4/2001 NP 047-2000 Normativ pentru realizarea auditului energetic al cl dirilor existente i al instala iilor de înc lzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora. montarea. Nr. repararea i verificarea cazanelor mici de abur. execu ia.98 Bro ur 1998 2. montarea..Constr.

Instala ii de înc lzire i ventilare.. unit i de m sur . Termotehnica. simboluri. Instala ii de automatizare Bro ur ISCIR Bro ur ISCIR [top] ANEXA 2 LISTA STANDARDELOR DE STAT APLICABILE LA PROIECTAREA I EXECUTAREA INSTALA IILOR DE ÎNC LZIRE CENTRAL 1.2005 .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Temperaturi interioare conven ionale de calcul Instala ii de înc lzire. Idem.04. Calculul permeabilit ii la aer a elementelor materialelor de construc ii Fizica construc iilor. Necesarul de c ldur de calcul. Necesarul de c ldur de calcul. Proiectarea termotehnic a elementelor de construc ii cu pun i termice cilindrice. Higrotermica.. Fizica construc iilor. i 3. PRESCRIP II GENERALE I 64-85 4369-81 C ldur . Hidrotermica. Principii de calcul i de alc tuire pentru acoperi uri ventilate Idem. Termotehnica. Idem. Necesarul de c ldur de calcul. Determinarea necesarului de c ldur de calcul al serelor simplu vitrate Instala ii de înc lzire. 01. TERMOTEHNICA ÎN CONSTRUC II 7109-86 6472/2-83 6472/3-89 6472/4-89 6472/5-73 6472/6-88 6472/7-85 6472/9-76 Termotehnica construc iilor. Comportarea elementelor de construc ie la difuzia vaporilor de ap . Proiectarea termotehnic a elementelor de construc ii cu pun i termice. Prescrip ii de calcul. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. Terminologie 2. Calculul termotehnic al elementelor de construc ie ale cl dirilor. Terminologie. Page 85 of 90 cazanelor i recipentelor sub presiune.. CALCULUL INSTALA IILOR INTERIOARE SR 1907-1-97 SR 1907-2-97 SR 1907-3-97 SR 4839-97 Instala ii de înc lzire. Termotehnica. Terminologie i simboluri.. Prescrip ii de calcul Instala ii de înc lzire. Num rul anual de grade-zile. Parametrii climatici exteriori Idem. Idem. C 38 C 39 Prescrip ii tehnice privnd proiectarea i execu ia instala iilor de automatizare care echipeaz cazanele de abur Prescrip ii tehnice pentru echiparea arz toarelor de combustibil lichid i arz toarelor de gaze.

Idem. Instala ii de înc lzire central . Defini ii ale performan elor schimb toarelor de c ldur . Arz toare de gaze naturale pentru cazane. mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative.terminologie. Combustibil lichid pentru uz neindustrial tip P i tip M. M rimi caracteristice. P r i componente . Caracteristici termice i hidraulice ale corpurilor de înc lzire. Idem. Determinarea puterii termice. Debite. CORPURI DE ÎNC LZIRE SR EN 442/1-2000 1676-90 1797/1-79 1797/2-88 1797/3-79 11247/1-79 11247/2-79 11247/3-80 11247/4-81 11984-83 Radiatoare i convectoare. Prescrip ii generale. Dimensionarea radiatoarelor de font . Instala ii de înc lzire central . Schimb toare de c ldur .. Dimensionarea corpurilor de înc lzire.. Caracteristici termice i hidraulice ale corpurilor de înc lzire. presiuni i temperaturi nominale. Motorin . Co uri i canale de fum pentru instala ii de înc lzire central .NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Terminolgie.2005 . Determinarea temperaturii superficiale. ap fierbinte i ap cald . Cazane de abur. Condi ii tehnice generale de calitate Instala ii de înc lzire central . Prescrip ii generale. Caracteristici termice i hidraulice ale corpurilor de înc lzire. C rbuni i brichete de c rbuni destina i scopurilor energetice.. Condi ii tehnice de calitate. Reguli pentru verificarea calit ii. CENTRALE TERMICE 3572-77 2764-86 SR EN 247-2000 SR EN 305-2000 9270-85 3417-85 6793-86 Cazane de abur i ap fierbinte. canale de fum pentru focare obi nuite la construc ii civile. Dimensionarea corpurilor de înc lzire din evi netede. Page 86 of 90 4. 01. 6. Instala ii de înc lzire central . Determinarea pierderii de sarcin . 5. Combustibil lichid u or.. Caracteristici termice i hidraulice ale corpurilor de înc lzire. Instala ii de înc lzire central .04. Suprafa a echivalent termic a corpurilor de înc lzire. COMBUSTIBILI 177-89 54-80 240-80 1308/1-90 Produse petroliere. Combustibili solizi. Partea 1: Specifica ii i condi ii tehnice Elemente de radiator din font pentru instala ii de înc lzire central . Prescrip ii de calcul termotehnic Co uri. Instala ii de înc lzire central . Schimb toare de c ldur .

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D. Protec ia contra coroziunii a construc iilor din o el supraterane. Idem. de înc lzire central . Semne conven ionale Instala ii sanitare. Z.04. Gaze combustibile. Gaz petrolier lichefiat. Instala ii sanitare. 185/5-89 185/6-89 mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative. aparate... Fitinguri i piese auxiliare pentru conducte. RE ELE DE CONDUCTE 4377-76 SR 8591-97 9312-87 SR EN 253 Compensatoare de dilata ie. de ventilare i gaze naturale. Prescrip ii de proiectare. Conducte pentru fluide. Semne conven ionale. de înc lzire central . Conducte metalice îngropate. de înc lzire central . 01. Semne i culori conven ionale. Imbin ri electroizolante cu niplu. de ventilare i gaze naturale. Subtravers ri de c i ferate i drumuri cu conducte. Prescrip ii de calcul. Semne conven ionale. Conducte metalice îngropate. de înc lzire central . Arm turi. Protec ia contra coroziunii a construc iilor supraterane din o el. de înc lzire central . Semne conven ionale Instala ii sanitare. de înc lzire central . c i ferate. Conducte metalice îngropate. Agregate. Sistemul de conducte preizolate pentru re ele subterane de ap cald 8. Instala ii sanitare. Page 87 of 90 1308/3-90 3317-67 66-78 Combustibili solizi. 7. Condi ii tehnice generale. Reguli pentru verificarea calit ii. Aparate de m sur i control.2005 . Compensatoare plane în form de U. de ventilare i gaze naturale.. de ventilare i gaze naturale. 9. Imbin ri electroizolante cu flan e. Protejarea conductelor la subtravers ri de drumuri. slab agresive i cu agresivitate medie. L. Re ele edilitare subterane. Idem. C rbuni i brichete de c rbuni destina i scopurilor neindustriale. DIVERSE ELEMENTE DE PROIECTARE 185/1-89 185/2-89 185/3-89 185/4-89 Instala ii sanitare. rezervoare. Idem. Acoperiri protectoare. Izolarea exterioar cu bitum a conductelor din o el Idem. ape i la treceri prin c mine. Instala ii sanitare. Acoperiri protectoare pentru construc ii situate în medii neagresive. Obiecte de uz gospod resc. de ventilare i gaze naturale. Condi ii de amplasare. guri de aer. PROTEC IA CONTRA COROZIUNII 7335/3-86 7335/5-90 7335/6-98 7335/7-87 10128-86 10702/1-83 E10702/2-80 Protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice îngropate. corpuri de înc lzire. Semne conven ionale.. Clasificarea mediilor agresive. de ventilare i gaze naturale.

... Limitele admisibile de zgomot i parametrii de izolare acustic ..Data.... 01................................... hidrofug economie de energie......................... Instala ii de gaze naturale... fac:............................. Acustica în construc ii..... 10827-87 9448-89 SR EN 26-2000 [top] ANEXA 3 CON INUTUL CADRU AL REFERATULUI DE VERIFICARE A PROIECTELOR DE INSTALA II DE ÎNC LZIRE CENTRAL Numele i prenumele verificatorului atestat: ............. la foc................ D.. Igien ......... Conform registrului de eviden REFERAT privind verificarea de calitate* la cerin ele: A......................................................................... mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative... Protec ia împotriva zgomotului în construc ii civile i social-culturale........... Recipiente metalice sub presiune pentru instala ii în construc ii............ Protec ie zgomotului. în exploatare..... Siguran i stabilitate........... Specialitatea: Instala ii de înc lzire central Faza....................... Nr........................................... Firma............. Terminologie..............04............................................ .................................................... Racorduri elastice pentru reducerera vibra iilor în instala ii... Simboluri i terminologie................................... Page 88 of 90 SR CR 12792-99 11050-87 6156-86 Ventilarea în cl diri........................... refacerea i protec ia mediului....... Izola ie termic ............... Nr. F. Rezisten B........................ s n tatea oamenilor........................ telefon.......... Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arz toare atmosferice utilizând combustibil gazos......................... Siguran C....................... E...... Adres ...............................................................2005 ......... Dimensiuni principale.................. i împotriva a proiectului .........proiect.NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.................... ........... ............ .............................................

Page 89 of 90 * Verificarea tehnic de calitate a proiectului s-a f cut în conformitate cu Legea nr..... .... Date de identificare ............proiectant general .............................................Tema de proiectare ...................................................... exemplare din Referatul de verificare VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative...........................04............................................................................. ...................... Caracteristici principale ale proiectului prezentat la verificare: .......2005 .................................1996 al MLPAT. jude /sector ....................... .................... . -investitor/beneficiar ............... 2.............................nr........................................Plan ele desenate: ...................... 01............................Alte documente. Concluzii asupra verific rii: a) În urma verific rii se consider dispozi iilor legale..................................... ................................................. pentru aprobarea “Indrum torului pentru verificarea tehnic de calitate a proiectelor de construc ii i instala iilor aferente”...................cod .................................................... 1............................................ proiectul corespunz tor.. Am primit...................................................... Documente ce se prezint la verificare: ............................exemplare din Referatul de verificare INVESTITOR/PROIECTANT Am predat.................. .....................amplasament: po tal...................................... cu urm toarele condi ii obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de c tre proiectant: ......................... ......10/1995 privind calitatea în construc ii i cu Ordinul nr...................data prezent rii proiectului pentru verificare ........ program de calcul ...............................................................................NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D...................................... ............................................................................................................ ....................................Caiet de sarcini: ...............................................................................str............................ -proiectant de specialitate ........................ ................................... 3...............................77/N/ din 28......................................................................................................10................................................... 4...... semnându-se i tampilându-se conform b) În urma verific rii se consider proiectul corespunz tor pentru faza verificat semnându-se conform dispozi iilor legale............... ............ ........................................................ ...Breviar de calcul.. .............................................................Memoriul tehnic (prezentarea solu iilor tehnice adoptate pentru respectarea cerin elor verificate).......... localitate ........ ........

.2005 . 01..04. Page 90 of 90 [top] mk:@MSITStore:D:\School\AN%20III\An%20III%20Sem%202\---=%20Normative...NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ªI EXECUTAREA INSTALAÞIILOR D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful