You are on page 1of 5

Shrnutí zjištění z komunitního předjednání rekonstrukce parku Vidlák zpracováno sdružením Anthropictures

6. 5. 2013, trvání 1,5 hodiny Přítomní: 7 komunitních leaderů p. Noska + dva kolegové (Hummer Fitness club a Dakar bar) Miloš Minčič (Lucinková ulice) Jaroslava Rytychová (Lucinková ulice) p. Štěpánová (Postlova ulice) p. Cvrčková (Jezdovická ulice) Účastníci se shodli na tom, že rekonstrukce Vidláku pro ně nepředstavuje prioritu, ba přesně naopak. Nicméně závěrem diskuse byl velice váhavý optimismus, že by tento projekt mohl přinést nějaký veřejný prospěch. Účastníkům byla nastíněna koncepce rekonstrukce parku, a možná investice v řádech statisíců korun na rekonstrukci vynaložená. Účastníci si nebyli schopni představit, co se za tuto investici dá ve všech třech areálech zrealizovat, vyslovili silné pochyby o účelnosti této realizace. Jako kritérium prospěšnosti definovali rekonstrukci dětského hřiště v zóně B, posílení kontaktu s Hammer barem a jeho širší zapojení se do společenského života spojeného u užíváním parku (zóna B, především její jižní část), a důsledná rekonstrukce zóny A s důrazem na bezpečný pohyb chodců v širší oblasti kolem zóny A (nejbližší přilehlé ulice a chodníky). Ať už bude realizován jakýkoliv projekt, tak je klíčová rychlost jeho realizace, jelikož místní děti rychle odrůstají a jejich potřeby se proměňují. Existuje shoda na potřebnosti především veřejných sportovišť a nějakého přirozeného centra mikroregionu. Vše si ale účastníci spojují spíše s budoucím parkem Pilská (Palestra). Komunitní roli by park Vidlák mohl sehrát, ale spíše v minimalistické podobě, s nedotčenou zónou C. Komunitní předjednání ukázalo, že zástupci komunit (současně obyvatelé Hostavic) nejsou připraveni, a možná ani ochotni, uvažovat o parku Vidlák v nějaké širší komunitní perspektivě. Tu si spojují s budoucím parkem Pilská (Palestra). Drtivá většina připomínek se vázala k zóně A, a to jak z hlediska obyvatel, tak i od provozovatele Hummer baru a Fitness. Bylo by nanejvýše vhodné otevřít návrh zóny A poznámkám veřejnosti a nechat je aktivně formovat výsledný návrh s respektem dopravním, stavebním a jiným předpisům. Mezi účastníky je sdílená představa o předimenzovanosti rekonstrukce, jejím vlastním smyslu, neúčelně vynaložených finančních prostředcích na úkor jiných projektů a obnovy městského mobiliáře atd. Diskuse o rekonstrukci parku Vidlák byla znatelně ovlivněna nenaplněnými očekáváními spojenými s revitalizací parku Pilská (Palestra), s kterými si obyvatelé spojují uspokojení jejich volnočasových, sportovních a relaxačních aktivit. Ztotožnění Parku Vidlák s těmito funkcemi v jeho průběhu prakticky neproběhlo. Obecně se dá konstatovat, že účastníci předjednání si nedovedou představit komplexní rekonstrukci všech tří částí parku Vidlák (A, B, C), a ani si jí nepřejí. Tato skutečnost je ovlivněna a podpořena tím, že nemají přesné informace o rozpočtu (facilitátorem byla artikulována výše investic v řádu statisíců korun) ani o termínu realizace. Nikdo z účastníků si nedovedl představit širší využití parku Vidlák v

zónach B a C. Společně se shodli na důsledné rekultivaci zóny A, a jižní části zóny B a potřebě projednání konkrétních rysů rekultivace s veřejností.

Hlavní zjištění: Zóna A: Jako priorita rekonstrukce byla označena zóna A. Zdůrazněna byla potřeba větší bezpečnosti při pěším pohybu v zóně A, doplnění dopravního značení, případné vytvoření parkovacích míst na středové točně pro zákazníky Hummer baru. Z hlediska artikulovaných potřeb je tato zóna nejsilněji spojena s vnímaným nedostatkem. Občané vyjadřovali obavu především o své děti a jejich pohyb na tomto místě. Názory se různily v požadavku představitelů Hammeru baru na zřízení parkoviště pro návštěvníky jejich podniku, tato možnost by měla být dále diskutována. Priority: Zóna B: Rekonstrukce této zóny, a to spíše její jižní části přiléhající k Hammer baru, je jedinou, jíž si účastníci komunitního předjednání dokázali představit a diskutovat o její konkrétní podobě. Mohla by se stát místem setkávání kolem venkovní zahrádky u Hammer baru a místem pro občasné setkávání (umístění vánočního stromku, komunitní sportovní a volnočasové akce, masopusty atd.). Představitelé Hummer baru se velmi otevřeně stavěli k myšlence rozšíření služeb restaurace na rozšířenou zahrádku, která by se mohla v letních měsících stát místem, které navštěvují i jiní než současní pravidelní hosté baru. Pravidelnými hosty jsou starousedlíci, novousedlíci (rodiče těsně před hranicí středního věku s dětmi) Dakar bar nenavštěvují, čehož je si provozovatel baru vědom a rád by to změníl. Zástupci komunit sdělili představitelům Dakar baru svou kritiku současné podoby Hammer baru, a ta byla v diskusi konstruktivně rozebrána. Názory spíše inklinovaly k zachování parku ve stávající podobě. Rozšířit by rádi dětské hřiště a to tak, aby se maximálně vytěžil potenciál venkovní zahrádky Hummer baru. Teda tak, aby si rodiče s dětmi mohli užít zahrádky za předpokladu dobré kontroly dětí v jejím okolním prostoru. Shoda je na tom, že Vidlák (zóna B) je „mrtvým“ parkem a jeho racionální oživení je žádoucí. Zástupci komunit odmítli většinu možných návrhů na funkční využití parku (veřejné griloviště, fitness hřiště atd.) a zdůraznili klidný a minimalistický charakter místa. Priority: 1. aktivní partnerství s vedením Hummer baru, které projevilo velkou otevřenost a chuť do oživení venkovního prostoru „pivní zahrádky“. A to ve spolupráci jak s městem, tak zástupci komunit. 2. rekonstrukce dětského hřiště 3. odstranění bočních zábran kolem zóny, zabraňující vstup do parčíku otevřít diskusi o finální podobě realizace tohoto místa a začlenit do ní připomínky v souladu se stavebními, dopravními a dalšími předpisy způsoby zajištění bezpečného pohybu chodců

4. zachování otevřeného a multifunkčního prostoru se zatravněnými plochami 5. podpořit spíše jednodušší funkční náplň místa s jasným důrazem na volné prostranství s příjemnou a „nízkoprahovou“ venkovní hospůdkou – vše ostatní očekávají od parku Pilská 6. posílení služeb pro cyklisty (turistické, restaurační, relaxační apod.)

Zóna C: Účastníci rezolutně odmítli rekonstrukci zóny C jako neúčelnou, předimenzovanou a destruktivní k životnímu prostředí. Účastníci si nedovedli představit, jak by se podařilo za investici v řádu statisíců, vytvořit praktické realizace v této části parku. Dle jejich vyjádření je zóna C přirozenou zelení uprostřed vsi a přírodním koridorem, který by se měl uchovat. Zmíněna byla nutnost přihlédnout k ekologickému charakteru této „prodloužené“ části Čihadel, ochraně fauny a flory zde se vyskytující. Účastníkům nebylo jasné, proč je projekt Vidláku „na stole“. Vyjádřili obavy z likvidace možného nově instalovaného zařízení ze strany vandalů v toto zóně, přespávání bezdomovců a nezájmu obyvatel, kteří jsou k pěšímu i cyklo pohybu zvyklí používat panelovou cestu. Předjednání se nezúčastnil nikdo z majitelů pozemků v zóně C. Priority: 1. zdůvodnění zásahu do zóny 2. diskuse s majiteli pozemků o podmínkách spolupráce 3. diskuse o účelnosti rekultivace, její náplni a instalovaných stavbách (cyklo či in-line stezka, fitness hřiště a dalších variantách) Shrnutí: V celém průběhu komunitního projednání bylo znát, že účastníci se neorientují ve smyslu samotné rekonstrukce parku Vidlák (především zóna B a C, v menší míře i A). Pro některé z nich bylo vůbec zjištění, že se připravuje projekt Vidlák nepokrytým zklamáním a důkazem, že město dělá něco jiného, než co veřejně deklaruje. Opakovaně bylo zmíněno, že o tomto projektu lidé nevěděli a nechápou jeho smysl ve chvíli, kdy je stále odsouván projekt revitalizace parku Pilská (Palestra). Většina diskusí se dříve či později stočila k projektu parku Pilská. Objevili se obavy, že projekt Vidlák je buď zastírací taktika, jak oddálit či „umrtvit“ projekt Pilská, nebo že je projekt Vidlák realizován na úkor Pilské, konkrétní argumenty pro tento názor se ale neobjevily. S parkem Pilská souvisí i pocit obyvatel, že většina veřejných prostředků z městské kasy je investována mimo Hostavice, a projekt parku Vidlák je nedostatečný a zastřený. Je nutno konstatovat, že projekt Pilská je výrazným traumatem v životě aktivních obyvatel Hostavic. A to především z důvodů zpoždění projektu a spojených komplikací. Projekt Vidlák se proto v rámci diskuse nepodařilo fakticky oddělit od projektu Pilská, i když účastníkům komunitního předjednání byla sdělena fakta o oddělenosti obou projektů. Doporučení: je nutné detailně vysvětlit pozici rekonstrukce parku Pilská (Palestra), a zdůvodnit, proč projekt Vidlák nesouvisí s Pilskou, a není realizován na jeho úkor. Je nutné se připravit na to, že obyvatele budou zajímat pozadí rozhodnutí o realizaci projektu v této době za tyto

-

finanční prostředky. Obyvatelé jsou překvapení. Mají dojem, že jim nikdo dostatečně nevysvětlil důvody realizace tohoto projektu. jasně představit termíny realizace a možnosti financování vysvětlit, co je za vstupní investici možné realizovat a ilustrovat to na ilustračních příkladech