You are on page 1of 5

Shrnut zjitn z komunitnho pedjednn rekonstrukce parku Vidlk zpracovno sdruenm Anthropictures

6. 5. 2013, trvn 1,5 hodiny Ptomn: 7 komunitnch leader p. Noska + dva kolegov (Hummer Fitness club a Dakar bar) Milo Mini (Lucinkov ulice) Jaroslava Rytychov (Lucinkov ulice) p. tpnov (Postlova ulice) p. Cvrkov (Jezdovick ulice) astnci se shodli na tom, e rekonstrukce Vidlku pro n nepedstavuje prioritu, ba pesn naopak. Nicmn zvrem diskuse byl velice vhav optimismus, e by tento projekt mohl pinst njak veejn prospch. astnkm byla nastnna koncepce rekonstrukce parku, a mon investice v dech statisc korun na rekonstrukci vynaloen. astnci si nebyli schopni pedstavit, co se za tuto investici d ve vech tech arelech zrealizovat, vyslovili siln pochyby o elnosti tto realizace. Jako kritrium prospnosti definovali rekonstrukci dtskho hit v zn B, poslen kontaktu s Hammer barem a jeho ir zapojen se do spoleenskho ivota spojenho u uvnm parku (zna B, pedevm jej jin st), a dsledn rekonstrukce zny A s drazem na bezpen pohyb chodc v ir oblasti kolem zny A (nejbli pilehl ulice a chodnky). A u bude realizovn jakkoliv projekt, tak je klov rychlost jeho realizace, jeliko mstn dti rychle odrstaj a jejich poteby se promuj. Existuje shoda na potebnosti pedevm veejnch sportovi a njakho pirozenho centra mikroregionu. Ve si ale astnci spojuj spe s budoucm parkem Pilsk (Palestra). Komunitn roli by park Vidlk mohl sehrt, ale spe v minimalistick podob, s nedotenou znou C. Komunitn pedjednn ukzalo, e zstupci komunit (souasn obyvatel Hostavic) nejsou pipraveni, a mon ani ochotni, uvaovat o parku Vidlk v njak ir komunitn perspektiv. Tu si spojuj s budoucm parkem Pilsk (Palestra). Drtiv vtina pipomnek se vzala k zn A, a to jak z hlediska obyvatel, tak i od provozovatele Hummer baru a Fitness. Bylo by nanejve vhodn otevt nvrh zny A poznmkm veejnosti a nechat je aktivn formovat vsledn nvrh s respektem dopravnm, stavebnm a jinm pedpism. Mezi astnky je sdlen pedstava o pedimenzovanosti rekonstrukce, jejm vlastnm smyslu, neeln vynaloench finannch prostedcch na kor jinch projekt a obnovy mstskho mobilie atd. Diskuse o rekonstrukci parku Vidlk byla znateln ovlivnna nenaplnnmi oekvnmi spojenmi s revitalizac parku Pilsk (Palestra), s ktermi si obyvatel spojuj uspokojen jejich volnoasovch, sportovnch a relaxanch aktivit. Ztotonn Parku Vidlk s tmito funkcemi v jeho prbhu prakticky neprobhlo. Obecn se d konstatovat, e astnci pedjednn si nedovedou pedstavit komplexn rekonstrukci vech t st parku Vidlk (A, B, C), a ani si j nepej. Tato skutenost je ovlivnna a podpoena tm, e nemaj pesn informace o rozpotu (facilittorem byla artikulovna ve investic v du statisc korun) ani o termnu realizace. Nikdo z astnk si nedovedl pedstavit ir vyuit parku Vidlk v

znach B a C. Spolen se shodli na dsledn rekultivaci zny A, a jin sti zny B a poteb projednn konkrtnch rys rekultivace s veejnost.

Hlavn zjitn: Zna A: Jako priorita rekonstrukce byla oznaena zna A. Zdraznna byla poteba vt bezpenosti pi pm pohybu v zn A, doplnn dopravnho znaen, ppadn vytvoen parkovacch mst na stedov ton pro zkaznky Hummer baru. Z hlediska artikulovanch poteb je tato zna nejsilnji spojena s vnmanm nedostatkem. Oban vyjadovali obavu pedevm o sv dti a jejich pohyb na tomto mst. Nzory se rznily v poadavku pedstavitel Hammeru baru na zzen parkovit pro nvtvnky jejich podniku, tato monost by mla bt dle diskutovna. Priority: Zna B: Rekonstrukce tto zny, a to spe jej jin sti pilhajc k Hammer baru, je jedinou, j si astnci komunitnho pedjednn dokzali pedstavit a diskutovat o jej konkrtn podob. Mohla by se stt mstem setkvn kolem venkovn zahrdky u Hammer baru a mstem pro obasn setkvn (umstn vnonho stromku, komunitn sportovn a volnoasov akce, masopusty atd.). Pedstavitel Hummer baru se velmi oteven stavli k mylence rozen slueb restaurace na rozenou zahrdku, kter by se mohla v letnch mscch stt mstem, kter navtvuj i jin ne souasn pravideln host baru. Pravidelnmi hosty jsou starousedlci, novousedlci (rodie tsn ped hranic stednho vku s dtmi) Dakar bar nenavtvuj, eho je si provozovatel baru vdom a rd by to zmnl. Zstupci komunit sdlili pedstavitelm Dakar baru svou kritiku souasn podoby Hammer baru, a ta byla v diskusi konstruktivn rozebrna. Nzory spe inklinovaly k zachovn parku ve stvajc podob. Rozit by rdi dtsk hit a to tak, aby se maximln vytil potencil venkovn zahrdky Hummer baru. Teda tak, aby si rodie s dtmi mohli ut zahrdky za pedpokladu dobr kontroly dt v jejm okolnm prostoru. Shoda je na tom, e Vidlk (zna B) je mrtvm parkem a jeho racionln oiven je douc. Zstupci komunit odmtli vtinu monch nvrh na funkn vyuit parku (veejn grilovit, fitness hit atd.) a zdraznili klidn a minimalistick charakter msta. Priority: 1. aktivn partnerstv s vedenm Hummer baru, kter projevilo velkou otevenost a chu do oiven venkovnho prostoru pivn zahrdky. A to ve spoluprci jak s mstem, tak zstupci komunit. 2. rekonstrukce dtskho hit 3. odstrann bonch zbran kolem zny, zabraujc vstup do parku otevt diskusi o finln podob realizace tohoto msta a zalenit do n pipomnky v souladu se stavebnmi, dopravnmi a dalmi pedpisy zpsoby zajitn bezpenho pohybu chodc

4. zachovn otevenho a multifunknho prostoru se zatravnnmi plochami 5. podpoit spe jednodu funkn npl msta s jasnm drazem na voln prostranstv s pjemnou a nzkoprahovou venkovn hospdkou ve ostatn oekvaj od parku Pilsk 6. poslen slueb pro cyklisty (turistick, restauran, relaxan apod.)

Zna C: astnci rezolutn odmtli rekonstrukci zny C jako neelnou, pedimenzovanou a destruktivn k ivotnmu prosted. astnci si nedovedli pedstavit, jak by se podailo za investici v du statisc, vytvoit praktick realizace v tto sti parku. Dle jejich vyjden je zna C pirozenou zelen uprosted vsi a prodnm koridorem, kter by se ml uchovat. Zmnna byla nutnost pihldnout k ekologickmu charakteru tto prodlouen sti ihadel, ochran fauny a flory zde se vyskytujc. astnkm nebylo jasn, pro je projekt Vidlku na stole. Vyjdili obavy z likvidace monho nov instalovanho zazen ze strany vandal v toto zn, pespvn bezdomovc a nezjmu obyvatel, kte jsou k pmu i cyklo pohybu zvykl pouvat panelovou cestu. Pedjednn se nezastnil nikdo z majitel pozemk v zn C. Priority: 1. zdvodnn zsahu do zny 2. diskuse s majiteli pozemk o podmnkch spoluprce 3. diskuse o elnosti rekultivace, jej nplni a instalovanch stavbch (cyklo i in-line stezka, fitness hit a dalch variantch) Shrnut: V celm prbhu komunitnho projednn bylo znt, e astnci se neorientuj ve smyslu samotn rekonstrukce parku Vidlk (pedevm zna B a C, v men me i A). Pro nkter z nich bylo vbec zjitn, e se pipravuje projekt Vidlk nepokrytm zklamnm a dkazem, e msto dl nco jinho, ne co veejn deklaruje. Opakovan bylo zmnno, e o tomto projektu lid nevdli a nechpou jeho smysl ve chvli, kdy je stle odsouvn projekt revitalizace parku Pilsk (Palestra). Vtina diskus se dve i pozdji stoila k projektu parku Pilsk. Objevili se obavy, e projekt Vidlk je bu zastrac taktika, jak oddlit i umrtvit projekt Pilsk, nebo e je projekt Vidlk realizovn na kor Pilsk, konkrtn argumenty pro tento nzor se ale neobjevily. S parkem Pilsk souvis i pocit obyvatel, e vtina veejnch prostedk z mstsk kasy je investovna mimo Hostavice, a projekt parku Vidlk je nedostaten a zasten. Je nutno konstatovat, e projekt Pilsk je vraznm traumatem v ivot aktivnch obyvatel Hostavic. A to pedevm z dvod zpodn projektu a spojench komplikac. Projekt Vidlk se proto v rmci diskuse nepodailo fakticky oddlit od projektu Pilsk, i kdy astnkm komunitnho pedjednn byla sdlena fakta o oddlenosti obou projekt. Doporuen: je nutn detailn vysvtlit pozici rekonstrukce parku Pilsk (Palestra), a zdvodnit, pro projekt Vidlk nesouvis s Pilskou, a nen realizovn na jeho kor. Je nutn se pipravit na to, e obyvatele budou zajmat pozad rozhodnut o realizaci projektu v tto dob za tyto

finann prostedky. Obyvatel jsou pekvapen. Maj dojem, e jim nikdo dostaten nevysvtlil dvody realizace tohoto projektu. jasn pedstavit termny realizace a monosti financovn vysvtlit, co je za vstupn investici mon realizovat a ilustrovat to na ilustranch pkladech