SIRI 5

buku

laku

kuku
1

SIRI 5 pipi pili pipe 2 .

SIRI 5 muka maka muki 3 .

SIRI 5 dodo dadu dada 4 .

SIRI 5 bahu baho behu 5 .

SIRI 5 dugu dagu dago 6 .

SIRI 5 poha peha paha 7 .

SIRI 5 siku siko sike 8 .

SIRI 5 beca baca buca 9 .

SIRI 5 kila kalu kala 10 .

11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful