‫המעפילים בעיני המאה עשרים‬

‫‪Akiva Weisinger‬‬

‫ההעפלה ‪( ,‬קרויה גם עליה בלתי לגאלית ועליה ב') היא התנועה לכניסה בלתי חוקית של יהודים לארץ ישראל‬
‫בדרכי הים והיבשה וב‪ 7491-‬גם בדרך האוויר‪ ,‬אשר אורגנה על ידי היישוב העברי בתקופת המנדט הבריטי‪,‬‬
‫משנת ‪ 1934‬ועד הקמת מדינת ישראל ב‪( 1948-‬כניסתם של יהודים לתחומי הארץ באופן בלתי מאורגן החלה מאז‬

‫מלחמת העולם הראשונה‪ ,‬כאשר הונהג ממשל צבאי בריטי ואף קודם לכן‪ ,‬אך ההעפלה המאורגנת החלה ב‪-‬‬
‫‪ .[1] )7499‬היא כונתה גם עלייה ב'‪ ,‬משום שנעשתה‬
‫בד בבד עם העלייה החוקית שנמשכה באותה עת על פי תקנות ההגירה החמורות שנקבעו על ידי ממשלת המנדט‬
‫הבריטית‪.‬‬
‫‪-Wikipedia‬‬

‫"המעפילים"‬
‫מילים‪ :‬לוין קיפניס‬
‫לחן‪ :‬חנינא קרצ'בסקי‬
‫שנת כתיבה‪ :‬תרע"ט‬
‫אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר! אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר!‬
‫הַ דֶ ֶרְך מִ י י ַחְ ס ֹם ִל ְפדּוי ֵי ׁשֶ בִי?‬
‫מֵ עֵ בֶר הַ ר הֵ ן זֶה מִ ְכבָר‬
‫רֹומֶ זֶת ָלנּו אֶ ֶרץ ֶצבִי‪.‬‬
‫הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ ִפילּו!‬
‫אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו!‬
‫הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ ִפילּו!‬
‫אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו!‬
‫ַאחִ ים עֲ לּו! ַאחִ ים עֲ לּו!‬
‫לֵב מִ י י ֵַרְך י ֵחַ ת מֵ אֶ בֶן נָגֶף?‬
‫צַעַ ד עֲ ׂשּו‪ָ ,‬רא ֹה תִ ְראּו‪:‬‬
‫ָאנּו פִ י ׁשְ נַי ִם ָאז נִשָ גֵב‪.‬‬
‫הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ ִפילּו!‬
‫אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו!‬
‫הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ ִפילּו!‬
‫פִ‬
‫אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ ילּו!‬
‫נָהִ ין לָרֹום! נָהִ ין לָרֹום!‬
‫הֲ טֶ ֶרם תִ ְראּו דֶ ֶרְך זֹו סַ ּלֹונּו?‬
‫אֶ חָ ד פִתְ אֹום נָפַ ל לִתְ הֹום –‬
‫קָ ְרבָן ִראׁשֹון אַ ְך ֹלא ַאחֲ רֹון הּוא‪.‬‬
‫הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ ִפילּו!‬
‫אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו!‬
‫הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ ִפילּו!‬
‫אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו!‬
‫י ְִרמ ֹז הַ שִ יא! י ְִרמ ֹז הַ שִ יא!‬
‫אֶ חָ ד נָ ַפל‪ .‬הַ אֵ ין רּוחֹו חַ י בָנּו?‬
‫הֶ ָאח‪ ,‬נַמְ ִריא לְנֹוף הַ ְצבִי‪,‬‬
‫נַעְ פִ יל‪ ,‬הַ נִצָחֹון אִ תָ נּו‪.‬‬

‫הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ ִפילּו!‬
‫אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו!‬
‫הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ ִפילּו!‬
‫אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו!‬
‫‪Rav Kook, Ein Ayah, Shabbos, 11:6‬‬
‫מ"ויעפילו" הוה‪ .‬אם לשיטתו של ריב"ב‪ ,‬רישום פרטי של חטא התלוי רק באישיותו הפרטית של הצדיק שלא‬
‫הורשם בחטא זה‪ ,‬הוא דבר המהפך עלינו את הסדרים המתוקנים באורחותיה של תורה‪ ,‬אע"פ שיש זכר של חטא‬
‫באישיותו‪ ,‬אין אנו רשאים למושכו לענין מפורט‪ .‬אבל המעפילים שהיו רבים והיחיד נבלע ביניהם‪ ,‬אין זה בכלל‬
‫רושם המחטיא את הצורה של החטא הסתום‪ ,‬שנשאר ערכו וענינו הפרטי סתום כשהיה‪ ,‬מצורף שהמעפילים שסוף‬
‫כל סוף עם כל חטאם כבר התרוממה רוחם לגדולתה של האומה‪ ,‬וקשר הקודש עם ארץ ישראל הוא הוא אשר פעל‬
‫עליהם את ההעפלה‪ ,‬שהיתה אמנם בצורה של חטא ומרידה בשעתה ועל כן לא הצליחה‪ ,‬אבל הערך הכללי של‬
‫פעולה זו‪ ,‬אחרי הנקיון והזיכוך של סיגיה‪ ,‬הוא דבר קיים לאות ולמופת של גבורת עולמים‪ ,‬הקשור]ה[ במעמקי‬
‫הנפש של עם ד' בטבעם לארץ חמדתו‪ ,‬אהבת עולם אשר מים רבים לא יכבוה ונהרות לא ישטפוה ‪ . 7‬ומאחר שיש‬
‫רישום של חטא בצורה צנועה‪ ,‬ראוי הוא יותר להתאגד עם מפעל כזה‪ ,‬שעם כל מה שיש בו מן הקלקלה הזמנית‬
‫יש בו ג"כ מן הגודל והלהבת הקדושה הפנימית‪ ,‬הגנוזה בנשמתה של כנסת ישראל‪ ,‬עד שאפילו בכל פרשת‬
‫העבור ‪ 2‬כל צרכיהם הם לפני מלך ישראל וגואלו ‪ , 9‬מקוה ישראל ומושיעו ‪ . 9‬והרי יש כאן ג"כ רושם שיש בו‬
‫שיגוב‪ ,‬אם החטא הסתום הזה נמצא הוא בכלל המעמד של הגבורה‪ ,‬האידיאלית עכ"פ‪ ,‬של המעפילים‪ .‬ו‪ 7. .‬עפ"י‬
‫שיר השירים ח‪ ,‬ז‪ 2. .‬ברכות כח‪ ,‬ב‪ 9. .‬ישעיה מד‪ ,‬ו‪ 9. .‬ירמיה יד‪ ,‬ח‪.‬‬

‫ר' צדוק הכהן מלובלין‪ ,‬צדקת הצדיק מו‬
‫ולא לחנם כתבה תורה ענין המעפילים בפרשת שלח‪ .‬אשר כבר האמינו בדברי משה ולמה לא שמעו לו בזה שאמר‬
‫להם אל תעלו וגו' ? אלא שהם חשבו שזה בכלל "חוץ מִ צֵא" [= כוונתו למימרה התלמודית 'כל מה שיאמר לך בעל‬
‫הבית עשה‪ ,‬חוץ מצא' כלומר בעל הבית הוא הקב"ה שאומר להם לצאת מארצו]‪ ...‬ועל זה העפילו לעלות אף נגד‬
‫רצון השם יתברך כמו שאמרו ז"ל [בבלי סנהדרין] חוצפתא – מלכותא בלי תגא [תרגום‪ :‬חוצפה מלכות בלי כתר]‪...‬‬
‫ורוצה לומר ממשלה מעצמו בלי רצון הרוצים‪ ,‬והתקרבות כנסת ישראל מעצמם‪ .‬והם לא הצליחו בזה מפני שאכלוה‬
‫פגה [= אכלו בסר‪ ,‬שלא בזמנו]‪ ,‬כמו שאמרו ז"ל [בבלי סוטה] בעקבותא דמשיחא חוצפה יסגא [תרגום‪ :‬בעקבי‬
‫המשיח חוצפה תִ רבה] שאז הוא העת לזה‪ ...‬שיש זמן שמצליח והוא זמנינו זה שהוא עקבי משיחא‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.