SVÄTÉ PÍSMO NOVÉHO ZÁKONA

podľa vydania Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme 1995 EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA EVANJELIUM PODĽA MARKA EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA EVANJELIUM PODĽA JÁNA SKUTKY APOŠTOLOV LIST RIMANOM PRVÝ LIST KORINŤANOM DRUHÝ LIST KORINŤANOM LIST GALAŤANOM LIST EFEZANOM LIST FILIPANOM LIST KOLOSANOM PRVÝ LIST SOLÚNČANOM DRUHÝ LIST SOLÚNČANOM PRVÝ LIST TIMOTEJOVI DRUHÝ LIST TIMOTEJOVI LIST TÍTOVI LIST FILEMONOVI LIST HEBREJOM JAKUBOV LIST PRVÝ PETROV LIST DRUHÝ PETROV LIST PRVÝ JÁNOV LIST DRUHÝ JÁNOV LIST TRETÍ JÁNOV LIST JÚDOV LIST ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA

EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA
1. Ježišovo narodenie a detstvo 1,1- 2,23 Mt1 I. Rodokmeň Ježiša Krista - 1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. 2 Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, 3 Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. 4 Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, 5 Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho 6 a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. 7 Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, 8 Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. 9 Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. 10 Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, 11 Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, 13 Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. 14 Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. 15 Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. 16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. 17 Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista. Narodenie Ježiša Krista - 18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. 20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ 22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. 24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš. Mt2 II. Mudrci od východu - 1 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 2 a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ“? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ 3 Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 4 Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 - A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“

Tu si dal Herodes potajomky zavolal mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 8 Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ 9 Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 10 Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 11 Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Útek do Egypta - 13 Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ 14 On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Vraždenie detí v Betleheme - 16 Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. 17 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: 18 „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, Iebo ich niet.“ Návrat z Egypta - 19 Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte 20 a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a chod’ do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa už pomreli.“ 21 On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. 22 Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. 23 Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“ Ohlásenie nebeského kráľovstva 3,1- 7,29 A. Naratívna časť 3,1- 4,25 Mt3 III. Kázeň Jána Krstiteľa - 1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: 2 „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ 3 To ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: - Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ 4 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. 5 Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. 6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 7 Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 9 Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: - Naším otcom je Abrahám! - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 10 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do

7

ohňa. 11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12 V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ Pokrstenie Ježiša - 13 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14 Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ 15 Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. 16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17 A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Mt4 IV. Pokúšanie na púšti - 1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ 4 On odvetil: „Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ 5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu 6 a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: - Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.“ 7 Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: - Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ 8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 10 Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď satan, lebo je napísané: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ 11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu. Návrat do Galiley - 12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. 13 Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, 14 v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: - Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! 16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ 17 Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Povolanie prvých učeníkov - 18 Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 19 I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 20 Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

čím ju osolia? Už nie je na nič. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť. 4 Blahoslavení plačúci. lebo oni budú nasýtení. videl iných dvoch bratov. pôjde pred súd. 21 . nepominie sa ani jediné písmeno. Judey a Zajordánska. až potom príď a obetuj svoj dar.21 Počuli ste. že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom. že otcom bolo povedané: „Nezabiješ!“ Kto by teda zabil. kým si s ním na ceste.29 Mt5 V5. 25 A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola. kto sa na svojho brata hnevá.13 Vy ste soľ zeme. 6 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti. ktorí boli pred vami. a tak by učil ľudí. ale naplniť. bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. učil v ich synagógach.7. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. ale na svietnik.Ako šiel odtiaľ ďalej. 25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom.3 Blahoslavení chudobní v duchu.“ pôjde do pekelného ohňa. hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom. z Jeruzalema. len ju vyhodiť von. Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. lebo ich je nebeské kráľovstvo. že tvoj brat má niečo proti tebe. 9 Blahoslavení tí. neprišiel som ich zrušiť. 22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý. 12 radujte sa a jasajte. 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní. 5 Blahoslavení tichí. Kto svojmu bratovi povie: „Hlupák. aj ich povolal. Nezabiješ . 2 Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavenstvá . kým sa všetko nesplní. Naplnenie Zákona a Prorokov . posadnutých zlými duchmi. aby svietila všetkým. aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca. Tak prenasledovali aj prorokov. Prinášali k nemu všetkých chorých. čo aj najmenšie. aby ju Ľudia pošliapali. ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. kým nezaplatíš do ostatného haliera.17 Nemyslite si. vystúpil na vrch. lebo máte hojnú odmenu v nebi. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi. nevojdete do nebeského kráľovstva. čo šíria pokoj. postihnutých rozličnými neduhmi a trápením. 23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš. Ježišova reč na vrchu 5. lebo oni budú dedičmi zeme. 26 Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ. 14 Vy ste svetlo sveta. keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. čo sú v dome. Ak soľ stratí chuť. ktorý je na nebesiach. lebo ich je nebeské kráľovstvo. námesačníkov a ochrnutých. 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť. hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem. 7 Blahoslavení milosrdní.23 A Ježiš chodil po celej Galilei. B. Soľ zeme a svetlo sveta . a on ich uzdravoval.“ pôjde pred veľradu. 18 Veru. lebo oni budú potešení. 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu. 8 Blahoslavení čistého srdca. ani jediná čiarka zo Zákona. lebo oni uvidia Boha. 11 Blahoslavení ste. 24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. A kto mu povie: „Ty bohapustý blázon. lebo ich budú volať Božími synmi. Ježiš vyučuje a uzdravuje .1 . Keď Ježiš videl veľké zástupy. 20 Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov. lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. 22 Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

nadstav mu aj druhé. ktorý je na nebesiach.27 Počuli ste. O Odplate . 30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka. 36 ani na svoju hlavu neprisahaj. A tvoj Otec ťa odmení. 7 Keď sa modlíte. 2 Keď teda dávaš almužnu. 4 aby tvoja almužna zostala skrytá. kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 47 A ak pozdravujete iba svojich bratov. že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ 28 No ja vám hovorím: Každý. 29 Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko. 10 príď tvoje kráľovstvo. lebo je pre teba lepšie. .“ „nie . Čo je navyše.38 Počuli ste. hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca. ak zahynie jeden z tvojich údov. pretože je mestom veľkého Kráľa.31 Ďalej bolo povedané: „Kto prepustí svoju manželku. nech jej dá priepustný list!“ 32 No ja vám hovorím: „Každý.43 Počuli ste. aby si s ním išiel jednu míľu.5 A keď sa modlíte. Ak ťa niekto udrie po pravom líci. že otcom bolo povedané: „Nebudeš krivo prisahať. kto prepustí svoju manželku. ako i my odpúšťame svojim vinníkom. ako v nebi tak i na zemi. lebo ono je Božím trónom. 42 Tomu. buď tvoja vôľa. čo robí pravá. Veru. že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. aby vás obdivovali. 13 A neuveď nás do pokušenia. nehovorte veľa ako pohania. A tvoj Otec ťa odmení. ako je dokonalý váš nebeský Otec. vystavuje ju cudzoložstvu. choď s ním dve. 45 aby ste boli synmi svojho Otca. pochádza od Zlého.1 Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi. O modlitbe . O prísahe . aby ich ľudia chválili. okrem prípadu smilstva. Myslia si. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes 12 A odpusť nám naše viny. že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub. veď váš Otec vie. čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 48 Vy teda buďte dokonalí. nevytrubuj pred sebou. ani na Jeruzalem.Nescudzoložíš . odtni ju a odhoď od seba. 6 Ale keď sa ty ideš modliť. ktorý si na nebesiach. prv. 3 Ale keď ty dávaš almužnu. čo vás prenasledujú. už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 41 A keď ťa bude niekto nútiť. O almužne . kto si chce od teba niečo požičať. a neodvracaj sa od toho. ale zbav nás zlého. vylúp ho a odhoď od seba. Modlitba Pána . čo si Pánovi prisahal. kto na ženu hľadí žiadostivo. Mt6 VI. že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. ak zahynie jeden z tvojich údov. ktorý je v skrytosti. lebo je pre teba lepšie. ale splníš. ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc. lebo on vidí aj v skrytosti. vojdi do svojej izby. zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi. lebo on vidí aj v skrytosti. 8 Nenapodobňujte ich. ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. lebo ona je podnožkou jeho nôh.nie“. ktorí vás milujú. 40 Tomu. ktorý je na nebesiach. 39 No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. O rozluke . posväť sa tvoje meno. daj.9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš. cudzoloží. čo potrebujete.“ 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých. Veru. 37 Ale vaša reč nech je „áno .ani na nebo. aby ich ľudia videli. nech nevie tvoja ľavá ruka. kto ťa prosí. a kto si vezme prepustenú ženu. nebuďte ako pokrytci. ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. O láske k nepriateľom . 46 Lebo ak milujete tých.“ 34 No ja vám hovorím: „Vôbec neprisahajte . ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach.33 A zasa ste počuli. 35 ani na zem.áno. ako by ste ho prosili.

34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. aby ľudia robili vám. pomaž si hlavu a umy si tvár.19 Nezhromažďujte si poklady na zemi. a váš nebeský Otec ich živí. nepradú. neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Mt7 VII. psom a nehádžte svoje perly pred svine. Pravé poklady . čo by mu dal hada? 11 Keď teda vy. zajtrajší deň sa postará sám o seba. a kto hľadá.Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky. robte aj vy im. vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. nebuďte zamračení ako pokrytci. 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu. dobré veci tým. 29 a hovorím vám. že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. nájde.a ty máš v oku brvno?! 5 Pokrytec. bude celé tvoje telo vo svetle.24 Nik nemôže slúžiť dvom pánom. aby ľudia videli. dostane. a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Dovoľ. ani nežnú.16 A keď sa postíte. ktorý je v skrytosti. lebo on vidí aj v skrytosti.25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život. kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. Každý deň má dosť svojho trápenia. je tmou. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú. vy maloverní?! 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. ktorý je na nebesiach. 23 Ale ak sa tvoje oko zakalí. tomu otvoria. 2 Lebo ako budete súdiť vy. čo ho prosia. bude celé tvoje telo vo tme. Veru. alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. o čo skôr vás. O posudzovaní . ani do stodôl nezhromažďujú. pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. viete dávať dobré dary svojim deťom.22 Lampou tela je oko. aby ste neboli súdení. Lebo to je Zákon i Proroci. 9 Alebo je medzi vami človek.1 Nesúďte. že sa postia. tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. 3 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata. A tvoj Otec ťa odmení. aby ich nohami nepošliapali. ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. Znetvorujú si tvár. ani o svoje telo. 18 aby nie ľudia zbadali. o čo skôr dá váš Otec. čím sa zaodejete. Váš nebeský Otec predsa vie. 14 . čo je v tebe. Zlaté pravidlo .12 Všetko. Dôvera v Božiu prozreteľnosť . A keď už svetlo. a kto klope. a akou mierou budete merať vy. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. čo by podal synovi kameň. takou sa nameria aj vám. hoci ste zlí. že sa postíš. kto prosí. 15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom.7 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 8 Lebo každý. keď ho prosí o chlieb? 10 Alebo keby pýtal rybu. tam bude aj tvoje srdce. Modlitba s dôverou . 21 Lebo kde je tvoj poklad. 17 Keď sa ty postíš. že toto všetko potrebujete. čo budete jesť. hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. aká bude potom tma sama?! Boh a mamona . Nie ste vy oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie. vyberiem ti smietku z oka“ . ale tvoj Otec. Lampou tela je oko . ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece. Ako sa postiť . čo je sväté. Ak bude tvoje oko čisté. 20 V nebi si zhromažďujte poklady. tak budú súdiť aj vás. ako rastú: nepracujú.6 Nedávajte. čo chcete. aj váš nebeský Otec vám odpustí. Nezneuctiť sväté veci .

“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. čo vedie do života. poklonil sa mu a vravel: „Pane. 25 Spustil sa dážď. sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí. privalili sa vody. 9 Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. ale vnútri sú draví vlci. Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor.13 Vchádzajte tesnou bránou.on to urobí. kto mi hovorí: „Pane. 3. hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli.ide. Ak daktorému poviem: „Choď!“ . Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie. a nie ako ich zákonníci. čo ho sprevádzali. oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. zostalo z neho veľké rumovisko. odíďte odo mňa vy.“ 8 Stotník mu odpovedal: „Pane. podobá sa múdremu mužovi. Pane. vytnú a hodia do ohňa. 11 Hovorím vám. ale choď.Výrok o dvoch cestách . povedal: „Veru. lebo mal základy na skale. ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ .“ vojde do nebeského kráľovstva. kto plní vôľu môjho Otca. 22. 19 Každý strom. zástupy žasli nad jeho učením. 20 Teda po ich ovocí ich poznáte. Ohlasovanie nebeského kráľovstva 8.1 . ktorý si postavil dom na piesku. Uzdravenie Petrovej testinej -14 Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu. 26 A každý. išli za ním veľké zástupy. 27 Spustil sa dážď. v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. videl. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila.5 Keď potom vošiel do Kafarnauma. Naratívna časť: desať zázrakov 8. 2 Tu prišiel k nemu istý malomocný. ktorý si postavil dom na skale. inému: „Poď sem!“ . strhla sa víchrica. čo páchate neprávosť! Podobenstvo o dvoch staviteľoch .38 Mt8 VIII. čo má moc. tam bude plač a škrípanie zubami. 14 Aká tesná je brána a úzka cesta. Hneď vstala a obsluhovala ho.9. ukáž sa kňazovi a prines obetný dar. ale iba ten.10. 12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme. ktorý je na nebesiach.“ 13 A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane. dotkol sa ho a povedal: „Chcem.21 Nie každý. zadivil sa a tým. lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. Úžas zástupov . Pane. ako si uveril.“ Uzdravenie stotníkovho sluhu . ale ich neuskutočňuje. pristúpil k nemu stotník s prosbou: 6 „Pane. kto tieto moje slová počúva.“ 7 On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho. buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva. privalili sa vody.1 . kým zlý strom rodí zlé ovocie. môžeš ma očistiť. nie som hoden.24 A tak každý. . kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich.tak príde. 16 Poznáte ich po ovocí.1 Keď Ježiš zostúpil z Vrchu. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu. že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom. aby si vošiel pod moju strechu. Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane.“ 10 Keď to Ježiš počul.“ 3 On vystrel ruku.42 A. ktorý neprináša dobré ovocie. podobá sa hlúpemu mužovi. že jeho testiná leží v horúčke.28 Keď Ježiš skončil tieto reči. 29 lebo ich učil ako ten. čo ju nachádzajú! Výstraha pred falošnými prorokmi . strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom. Uzdravenie malomocného . ako predpísal Mojžiš . a málo je tých.im na svedectvo. ak chceš. Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve. Praví učeníci . ale dom sa nezrútil.

s bázňou oslavovali Boha.“ A oni vyšli a vošli do svíň. zachráň nás. ale chorí. keď im ženícha vezmú. videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. a nie obetu. Povolanie Matúša .14 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme. pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.9 Keď odtiaľ Ježiš odišiel.povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy. pôjdem za tebou všade.“ 20 Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda. hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 12 On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví. vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi.“ 22 Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj.Ďalšie uzdravenia . vyrozprávali všetko. Uzdravenie ochrnutého . mu povedal: „Pane. 10 Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom. vy maloverní?!“ Potom vstal. Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ 30 Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň.1 On nastúpil na loďku preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. a on spal. aby odišiel z ich kraja.23 Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. 8 Keď to zástupy videli. odpúšťajú sa ti hriechy. 25 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane. dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. 17 Ani nové víno nevlievajú do starých mechov.“ 3 Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha. kým je ženích s nimi? No prídu dni.18 Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy.28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja. vyšli z hrobov a boli takí zúriví. aj o tých. pošli nás do čriedy svíň!“ 32 On im povedal: „Choďte. nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. prosili ho. povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? 5 Čo je ľahšie . synu. lebo mechy sa . 31 Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš.povedal ochrnutému: „Vstaň. vezmi si lôžko a choď domov!“ 7 A on vstal a odišiel domov. ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ . kam pôjdeš. 2 Tu mu priniesli ochrnutého človeka. 33 Pastieri ušli a keď prišli do mesta. prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. a tvoji učeníci sa nepostia?“ 15 Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť. že ho i vietor i more poslúchajú?“ Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji .“ alebo povedať: „Vstaň a chod“? 6 Ale aby ste vedeli. jeden z jeho učeníkov. rozkázal preplaviť sa na druhý breh. 17 aby sa splnilo. čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem. 24 Na mori sa zrazu strhla taká búrka.“ Utíšenie búrky na mori . Mt9 IX. povedal ochrnutému: „Dúfaj. ktorý ležal na lôžku. 19 Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ.“ 4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky.“ Spor o pôste . 34 Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli. že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. ale hriešnikov. 11 Keď to videli farizeji. 16 Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky. 29 Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás. čo boli posadnutí zlými duchmi. čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“ 21 Iný. 27 Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to. ktorý dal takú moc ľuďom. priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých. lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. Keď Ježiš videl ich vieru. 13 Choďte a naučte sa. potom sa budú postiť.16 Keď sa zvečerilo. že sa vlny prevarovali cez loďku. hyniene!“ 26 On im povedal: „Čo sa bojíte.“ Náročnosť apoštolského povolania .“ Neprišiel som volať spravodlivých.

zvaný Peter. 2 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon. ale poď. ale robotníkov málo. 23 Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav. vošiel dnu.“ 22 Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel. nech sa váš pokoj vráti k vám. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte. 10 ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu.1. ani vaše slová nevypočul. 14 A keby vás niekto neprijal. ktorý ho potom zradil. nech naň zostúpi váš pokoj.“ 8 Chorých uzdravujte. z takého domu . Vyvolenie Dvanástich . lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. zľutoval sa nad nimi. poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra. pristúpil k nemu istý popredný muž. 3 Filip a Bartolomej. 33 On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. 36 Keď videl zástupy. tvoja viera ťa uzdravila. Uzdravenie dvoch slepcov . zmiluj sa nad nami!“ 28 Keď potom vošiel do domu. hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. ako ste uverili. lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. učil v ich synagógach.“ 29 Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane. 25 Ale keď dav rozohnali. posadnutého zlým duchom. aj mechy sa zničia. 38 Preto proste Pána žatvy. a dotkla sa obruby jeho odevu. 9 Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze. Jakub Alfejov a Tadeáš. mŕtvych krieste. dcéra. aby poslal robotníkov na svoju žatvu. povedal: „Dúfaj. 21 Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu. kým nepôjdete ďalej. Zadarmo ste dostali.“ 19 Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi.“ Oni ho vysmiali.“ 34 Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ A žena bola od tej hodiny zdravá. Uzdravenie nemého .27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal. že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno. 11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny.“ B. ale ak toho hoden nebude.“ Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry . priviedli mu nemého človeka. Vyslanie Dvanástich .5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte.“ Žatva je veľká.35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách. Tomáš a mýtnik Matúš. ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok. 4 Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský.1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi. zlých duchov vyháňajte. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo. vlož na ňu ruku a ožije. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“ 31 No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji. ale spí. Jakub Zebedejov a jeho brat Ján. Pane. vypytujte sa. malomocných očisťujte. aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. 12 Keď vojdete do domu. ozdraviem.“ 30 A oči sa im otvorili. ale robotníkov málo . zadarmo dávajte. 20 Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena.42 Mt10 X. 26 A chýr o tom sa rozniesol po celej Krajine.18 Ako im toto hovoril. 6 choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! 7 Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte.roztrhnú a aj víno vytečie. 37 Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká. pozdravte ho! 13 Ak ten dom bude toho hoden. Poúčanie apoštolov 10. slepci prišli k nemu. išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov. Ale nové víno vlievajú do nových mechov. a tak sa oboje zachová. 24 povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo. a jeho brat Ondrej. chytil dievča za ruku a ono vstalo.32 Keď odchádzali.

Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. budú vás bičovať vo svojich synagógach 18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov. prijíma toho.alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. čo by sa neodhalilo.37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa. dostane odmenu spravodlivého. nevestu proti svokre. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Skôr sa bojte toho. nestarajte sa. 35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi. rozhlasujte zo striech.dôstojnosť učeníkov . 23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste.34 Nemyslite si. o čo skôr jeho domácich?! Odvaha pri vyznávaní Krista . kým nepríde Syn človeka. 32 Každého. aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. . 41 Kto prijme proroka ako proroka. 17 Chráňte sa ľudí.12. ktorý je na nebesiach. ale dušu zabiť nemôžu. dostane odmenu proroka. a kto stratí svoj život pre mňa. 39 Kto nájde svoj život.1 . 1 Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov. Lebo nič nie je skryté. 30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. nájde ho.13. lebo v tú hodinu vám bude dané. Ale kto vytrvá do konca. Tajomstvo nebeského kráľovstva 11. čo máte povedať. čo by sa neprezvedelo.16 Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov. 28 Nebojte sa tých. mňa prijíma. hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. Záver poúčania . bude spasený. 19 Ale keď vás vydajú. nie je ma hoden. 27 hovorte na svetle. 38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma. odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.“ 4. nie je ma hoden.40 Kto vás prijíma. dcéru proti matke. Veru. hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol. 29 Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého.52 A. 24 Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. ako a čo budete hovoriť.26 Nebojte sa ich teda. čo zabíjajú telo. a čo počujete do ucha. 42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi. 33 Ale toho. aj ja vyznám pred svojím Otcom. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa. ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Triedenie duchov . Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. lebo vás vydajú súdom. 20 Veď to už nie vy budete hovoriť.1 . kto mňa vyzná pred ľuďmi. nie je ma hoden. ktorý je na nebesiach. Budú vás prenasledovať . 31 Nebojte sa teda. ale meč. aj ja zapriem pred svojím Otcom. ktorý ma poslal. 15 Veru. Zrieknuť sa seba pre Ježiša . a nič utajené. stratí ho. 25 Stačí. hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami. utečte do druhého. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o 22 život. Naratívna časť 11. kto mňa zaprie pred ľuďmi. veru. vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Keď pána domu nazvali Belzebulom. 36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Čo vám hovorím vo tme. A kto prijíma mňa.50 Mt11 XI.

nejedol a nepil. povedali mu: „Pozri.“ . pažravec a pijan.“ Evanjelium sa zjavuje maličkým . nariekali sme. Mt12 XII. a neplakali ste.je Eliáš. 23 A ty. čo sa narodili zo ženy.“ 11 Veru. hovorím vám: Medzi tými. nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. tebe sa tak páčilo. 22 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. Korozain! Beda ti. komu to Syn bude chcieť zjaviť. iba Otec. čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na: svojich druhov: 17 „Pískali sme vám. lebo som tichý a pokorný srdcom. 24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe. malomocní sú čistí. ktoré sa diali v tebe.“ Beda nekajúcim mestám . ktorí sa namáhate a ste preťažení. a nie obetu. ani Otca nepozná nik. že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu. Otče. viac ako proroka! 10 Lebo to o ňom je napísané: „Hľa. a hovoria: „Je posadnutý zlým duchom.ak to chcete prijať . ktoré sa stali u vás. začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí. alebo. čo urobil Dávid. hluchí počujú. vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky. čo nosia jemné šaty.28 Poďte ku mne všetci.“ 7 Keď odchádzali.“ 3 On im povedal: „Nečítali ste. Krstiteľa a Ježišovo svedectvo o ňom . iba Syn a ten. a hovoria: „Hľa. Spor o sobote . ktorý má prísť.“ neboli by ste odsúdili nevinných. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.Otázka Jána. 30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.2 Ján bol v žalári. pretože sa nekajali: 21 „Beda ti.25 V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa. 27 Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna. 7 Keby ste vedeli. 26 Áno. čo počujete a čo vidíte: 5 Slepí vidia. je a pije. v ktorých urobil najviac zázrakov.16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom. 12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Otče.“ 18 Prišiel Ján. 9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno. ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. a netancovali ste. a nájdete odpočinok pre svoju dušu. čo boli s ním ale iba kňazi?“ 5 A v Zákone ste nečítali. dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. a ja vás posilním. a predsa sú bez viny? 6 No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám. ktorý má prísť.20 Potom začal robiť výčitky mestám. tvoji učeníci robia. 13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: 14 A on sám . 15 Kto má uši. hovorím vám. chromí chodia. Ale ten. máme čakať iného?“ 4 Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi. poslal k nemu svojich učeníkov 3 opýtať sa: „Ty si ten. 6 A blahoslavený je. Kafarnaum. Keď počul o Kristových skutkoch. kto je v nebeskom kráľovstve menší. priateľ mýtnikov a hriešnikov!“ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky. je väčší ako on. keď bol hladný on i jeho družina. mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. 2 Keď to videli farizeji.1 V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Pán neba i zeme. nech počúva! Ježišov súd nad hriešnym pokolením . 8 Syn človeka je pánom aj nad sobotou. bývajú v kráľovských domoch. čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem. Ježiš volá k sebe preťažených . kto sa na mne nepohorší. čo neslobodno robiť v sobotu. Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky. ktoré nesmel jesť ani on ani tí.“ 19 Prišiel Syn človeka. bola by zostala po tento deň.

35 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie . Ale znamenie nedostane.akože potom obstojí jeho kráľovstvo? 27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula.“ Jonášovo znamenie . 10 Tam bol človek s vyschnutou rukou. ktoré vyslovia. tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.“ 39 On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. odpustí sa mu to. potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Lebo strom možno poznať po ovocí. 19 Nebude sa škriepiť. 36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova. v ktorom mám zaľúbenie.Uzdravenie v sobotu . hoc aj v sobotu?“ 12 A o koľko viac je človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť. ktorý by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy. čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Hriech proti Duchu Svätému . Oni sa ho pýtali: „Slobodno v sobotu uzdraviť?“ Chceli ho totiž obžalovať. iba ak znamenie proroka Jonáša.38 Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: „Učiteľ.31 Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie. a kto nezhromažďuje so mnou. 17 Tak sa splnilo. 32 Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka. ktorý bol slepý a nemý.“ 13 Potom povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a bola zasa zdravá ako druhá. chceme vidieť nejaké. nebude kričať. môj miláčik.a tu je niekto väčší ako Jonáš! 42 Kráľovná z juhu vystúpi na súde . znamenie od teba. môj služobník. rozhadzuje. nik nebude počuť na ulici jeho hlas. čo povedal prorok Izaiáš: 18 „Hľa. 29 Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci. ktorého som si vyvolil. 14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom. je vnútorne rozdelený . 26 Ak satan vyháňa satana. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. Z plnosti srdca hovoria ústa . kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom.15 Ježiš to vedel. 11 On im povedal: „Nájde sa medzi vami človek. 23 Zástupy žasli a vraveli: „Nie je toto syn Dávidov?“ 24 Ale počuli to farizeji a hovorili: „Tento len mocou Belzebula. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil. 20 Nalomenú trsť nedolomí. keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa. keby mu do nej padla. vošiel do ich synagógy. aby ho neprezradili.“ 25 Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. Splnenie proroctva o Božom služobníkovi .“ Zlomyseľné prekrúcanie Ježišovej moci . 37 Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený. kým neprivedie právo k víťazstvu. kniežaťa zlých duchov. ale rúhanie proti Duchu sa neodpusti. 34 Hadie plemeno. ako ho zahubiť. ako môžete hovoriť dobre. 41 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho.33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie. preto odtiaľ odišiel. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému. 16 len im pohrozil. tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme. 21 V jeho meno budú dúfať národy. 28 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov.22 Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom. 30 Kto nie je so mnou je proti mne. 40 Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby. alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl.9 Keď odtiaľ odišiel. hasnúci knôtik nedohasí. vyháňa zlých duchov.

prileteli vtáky a pozobali ich. že počujú. 4 Ako sial.“ 48 On však odvetil tomu. 17 Veru. kto plní vôľu môjho Otca. a nepočujú.a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún! O návrate nečistého ducha . 45 Tu odíde. lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť .1-52 Mt13 XIII. počúvajú. blúdi po 44 vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. a celý zástup stál na brehu.“ Pravá Ježišova rodina . 5 lné padli na skalnatú pôdu.16 Ale blahoslavené sú vaše oči. a neuvidíte. vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať.proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho.10 Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ 11 On im odpovedal: „Preto. ale nenájde. čo bolo zasiate do jeho srdca. ale nevideli. iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. nech počúva!“ Prečo hovorí v podobenstvách . čo vidíte vy.43 Keď nečistý duch vyjde z človeka. kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma. vymetený a vyzdobený. Vtedy si povie: „Vrátim sa do svojho domu. 21 ale . zahoreli. u koho bolo zasiate na kraji cesty. 9 Kto má uši.46 Kým ešte hovoril zástupom. Podobenstvo o rozsievačovi . 7 Zasa iné padli do tŕnia. to je ten. Ježišove podobenstvá 13. budete hľadieť.3 Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. 6 ale keď vyšlo slnko. 47 Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. 50 Lebo každý. uschli. a počuť. Preto nastúpil na loďku a sadol si. Ale kto nemá. 15 Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli. ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka.“ B. a hneď vzišli. 14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: „Budete počúvať. 1 V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi . tomu sa vezme aj to. vezme so sebou sedem iných duchov horších. kde nemali veľa zeme. To je ten. čo má. aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť. ako je sám. lebo neboli hlboko v zemi. prichádza Zlý a uchytí. A stav takého človeka je nakoniec horší. ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.18 Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: 19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho. 12 Lebo kto má. aby očami nevideli a ušami nepočuli. čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ 49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa. 2 Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. niektoré zrná padli na kraj cesty. ale nepočuli. 13 Im hovorím v podobenstvách. ani nechápu. vojdú dnu a usídlia sa tam. odkiaľ som vyšiel. čo vy počúvate. a pretože nemali koreňa. 8 lné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú.“ Šťastie Ježišových učeníkov . aj vaše uši. hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť. že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva. ale im nie je dané. lebo hľadia. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením.“ Keď ta príde. že vidia. nájde ho prázdny. a nepochopíte. ako bol predtým. a nevidia. moja matka a moji bratia. 20 U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy. tomu sa pridá a bude mať hojne.

53 .“ Podobenstvo o horčičnom zrnku . 30 Nechajte oboje rásť až do žatvy. 26 Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu. Dobré semeno sú synovia kráľovstva. je chvíľkový.51 Pochopili ste to všetko?“ „Áno. čo má.“ Sluhovia mu povedali: „Chceš.“ 36 Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. prišiel jeho nepriateľ. 48 Keď je plná. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie. oddelia zlých od spravodlivých 50 a hodia ich do ohnivej pece. ktorý hľadá vzácne perly. 52 A on im povedal: „Preto sa každý zákonník.“ 37 On im povedal: “Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. 25 Ale kým ľudia spali.53 . Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. vyrozprávam. nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? 28 On im vravel: „To urobil nepriateľ. Kto má uši. ukázal sa aj kúkoľ .31 Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli. ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva. ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie. až sa všetko prekvasí. Podobenstvo o perle . a pole kúpi.33 Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu. 40 Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni. čo má. čo pášu neprávosť. kúkoľ sú synovia Zlého. ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. ale keď vyrastie.45 Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi. dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. prvotiny nebeského kráľovstva 13. ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. posadajú si. Cirkev. predá všetko. 42 a hodia ich do ohnivej pece. kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú.“ odpovedali. tak bude aj na konci sveta: 41 Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých. Zakončenie .27 .24 Predniesol im aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi. vytiahnú ju na breh. Keď ho človek nájde.17. druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“ Vysvetlenie podobenstva o kúkoli . 23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme. takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. to je ten. 27 K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: „Pane. ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. nech počúva! Podobenstvo o poklade v poli . je diabol. ktorý ho zasial. prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.“ Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou .“ Podobenstvo o kvase .18.47 A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti. Podobenstvo o rybárskej sieti . 35 aby sa splnilo.44 Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. 22 U koho bolo zasiate do tŕnia. kto počúva slovo. ktorý zasial na svojej roli dobré semeno.35 A. Tam bude plač a škrípanie zubami. skryje ho a od radosti z neho ide.34 Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. aby sme šli a vyzbierali ho?“ 29 On odpovedal: „Nie. 39 Nepriateľ.nemá v sebe koreňa. hneď odpadne. 49 Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli. a kúpi ju. to je ten. ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. ide. 38 Roľa je svet. predá všetko. 32 Ono je síce najmenšie zo všetkých semien. je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom. lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Tam bude plač a škrípanie zubami.“ 5. čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách. čo bolo skryté od stvorenia sveta. 46 Keď nájde veľmi cennú perlu. Naratívna časť 13. 43 Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. podobá hospodárovi. ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. Bez podobenstva im nehovoril nič.

“ 18 On povedal: „Prineste mi ich sem!“ 19 Potom rozkázal. ak si to ty. 27 Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja. vietor utíchol. pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. 23 Keď rozpustil zástupy. Prvé rozmnoženie chleba . vystúpil sám na vrch modliť sa. 20 Všetci jedli a nasýtili sa.Ježiš v Nazarete . čo si bude žiadať. aby som prišiel k tebe po vode. 6 No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila. nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. odobral sa odtiaľ loďou na pusté miesto do samoty. ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal. lebo ho pokladali za proroka. prečo si pochyboval?“ 32 A keď vstúpili do loďky. Herodes a Ján Krstiteľ . 26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori. klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“ Ježiš uzdravuje v Genezarete . rozkáž. lebo vietor dul proti nim. odišiel odtiaľ. Mt15 . pozdvihol oči k nebu. 21 A tých. 8 Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. aby si zástupy posadali na trávu. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? 55 Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef. vyslali poslov do celého okolia. čo jedli. 11 I priniesli na mise jeho hlavu. Šimon a Júda? 56 A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ 57 A pohoršovali sa na ňom. čo sa ho dotkli.13 Keď to Ježiš počul. vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. A všetci. I prinášali k nemu všetkých chorých 36 a prosili ho. zachytil ho a povedal mu: „Maloverný. a preto v ňom pôsobí zázračná moc. naľakal sa. 35 Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali. kým on rozpustí zástupy. len nie v jeho vlasti a v jeho dome. dobrorečil. nebojte sa!“ 28 Peter mu povedal: „Pane. 14 Keď vystúpil a videl veľký zástup. čo boli na loďke. Vzal päť chlebov a dve ryby. odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Mt14 XIV. 15 A keď sa zvečerilo. vy im dajte jesť!“ 17 Oni mu vraveli: “Nemáme tu nič. Rozpusť zástupy. ozdraveli. zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. 4 lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ 5 A chcel ho zabiť. 7 že jej pod prísahou sľúbil dať všetko. 24 Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny. vzali jeho telo a pochovali ho. lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom.34 Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret.“ 29 On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky. manželku svojho brata Filipa. bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí. sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu.“ 9 Kráľ sa zarmútil. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane. 54 Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Vstal z mŕtvych. aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh. potom išli a oznámili to Ježišovi. bál sa však ľudu. 25 Nad ránom sa. iba päť chlebov a dve ryby.“ 58 A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov.“ 16 Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť.53 Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia. aby jej ju dali. 30 Ale keď videl silný vietor. vykročil po vode a šiel k Ježišovi. zachráň ma!“ 31 Ježiš hneď vystrel ruku. kráčajúc po mori.“ 3 Herodes totiž Jána chytil. 12 Tu prišli jeho učeníci.22 A hneď rozkázal učeníkom. Ježiš kráča po mori . blížil k nim Ježiš. ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. 10 A tak dal Jána vo väzení sťať.1 V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi 2 a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. 33 Tí.

čo vchádza do úst. 19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky.“ 24 Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. Tradície otcov . to poškvrňuje človeka. nemých a mnohých iných. „ale aj šteňatá jedia odrobinky. 6 ten už nemusí ctiť svojho otca.21 Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. pomôž mi!“ 26 On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. mrzákov. 14 Nechajte ich. 9 No darmo si ma ctia. bolo štyritisíc mužov okrem žien a detí.“ 28 Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena. vystúpil na vrch a tam si sadol. vytrhnú aj s koreňom. obaja padnú do jamy. lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť.“ Čo poškvrňuje človeka . čo si povedal?“ 13 On im odpovedal: „Každú rastlinu. že nemí hovoria. krivé svedectvá.“ A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. poklonila sa mu a povedala: „Pane. rúhanie. pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. Pane.“ vravela ona. aby sme nasýtili takýto zástup?“ 34 Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem a zopár rybiek.1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: 2 „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky.“ 16 On odvetil: „Ešte ani vy nechápete? 17 Nerozumiete. 39 Potom zástupy rozpustil. nastúpil na loďku a prišiel do magadanského kraja. Pane. Sú slepými vodcami slepých. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč. 37 Všetci jedli a nasýtili sa. čo vychádza z úst. ale čo vychádza z úst.“ 3 On im odvetil: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje? 4 Lebo Boh povedal: „Cti svojho otca i matku“ a: „Kto by zlorečil otcovi alebo matke. slepých. ale jesť neumytými rukami. 20 Toto poškvrňuje človeka.“ 25 No ona prišla k nemu. aby si posadal na zem.“ 5 Vy však hovoríte: „Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko. 38 Tých čo jedli. cudzoložstvá. keď jedia chlieb. že všetko. veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane. ide do brucha a vylučuje sa do stoky? 18 Ale to.“ 33 Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba.29 Keď odtiaľ Ježiš odišiel. 31 A zástupy žasli. lebo náuky.10 Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte: 11 Človeka nepoškvrňuje to.“ 35 Tu rozkázal zástupu. je obetný dar. vraždy. čo vchádza do úst. musí zomrieť.“ 27 „Áno.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. chromí chodia a slepí vidia. že sa farizeji pohoršili. keď videli. čo učia. . ktoré mali so sebou chromých. syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.32 Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu.“ 23 Ale on jej neodpovedal ani slovo. aby nepoomdlievali na ceste. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. krádeže.“ 12 Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš. 22 Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou. ako chceš. čím by som ti mal pomáhať. smilstvá. to človeka nepoškvrňuje. lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. a velebili Boha Izraela. 30 Prichádzali k nemu celé zástupy. sú iba ľudské príkazy. lebo kričí za nami. ktorú nezasadil môj nebeský Otec. ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 7 Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš. čo padajú zo stola ich pánov.“ 15 Peter mu na to povedal: „Vysvetli nám toto podobenstvo. 36 Vzal sedem chlebov a ryby. Druhé rozmnoženie chleba . prišiel ku Galilejskému moru. keď počuli. Uzdravenia pri Galilejskom mori . A keď slepý vedie slepého. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval.XV. A nechcem ich prepustiť hladných. mrzáci sú zdraví.“ Uzdravenie Kanaánčanky . vzdával vďaky. keď povedal: 8 „Tento ľud ma uctieva perami.

Prvá predpoveď utrpenia . nech zaprie sám seba. Ježišovo premenenie . Spor o znamenie . 7 No pristúpil k nim Ježiš. 26 Veď čo osoží človekovi.“ Vzhľad oblohy viete posúdiť. že som vám nehovoril o chlebe?! Ale chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“ 12 Vtedy pochopili. Zabudli si vziať 6 chlieb a Ježiš im povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“ 7 Oni však rozmýšľali a hovorili si: „Nevzali sme si chlieb!“ 8 Ale Ježiš to vedel a povedal: „Maloverní.“ 20 Potom prikázal učeníkom. aby nikomu nehovorili. . že im nehovoril. lebo sa červenie nebo. Ak chceš. čo tu stoja. a čo rozviažeš na zemi. Pane! To sa ti nesmie stať!“ 23 On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty. dobre je nám tu.Mt16 XVI. lebo nemáš zmysel pre Božie veci. 2 Ale on im povedal: „Keď sa zvečerí. stratí ho.“ 3 a ráno: „Nebo je zachmúrené a červené. lebo ti to nezjavilo telo a krv. ale kto stratí svoj život pre mňa. ale môj Otec. že on je Mesiáš. hovorievate: „Bude pekne. Varovanie pred kvasom farizejov . 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi.“ 5 Kým ešte hovoril. 22 Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh. urobím tu tri stánky: jeden tebe. dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ 8 A keď zdvihli oči. 28 Veru. aby sa chránili chlebového kvasu. len pre ľudské!“ Ako nasledovať Ježiša . a znamenia časov neviete?! 4 Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. bude zviazané v nebi. opýtal sa ich. aby im ukázal znamenie z neba. vezme svoj kríž a nasleduje ma. Syn živého Boha. dnes bude búrka. iba Ježiša. nevideli nikoho. ale znamenie nedostane. veľkňazov a zákonníkov. a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. v ktorom mám zaľúbenie. syn Jonášov.21 Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať.“ Nechal ich tam a odišiel.1 Tu prišli k nemu farizeji a saduceji a pokúšali ho. Žiadali ho. že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších.13 Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej. ktorý je na nebesiach.“ Mt17 XVII. že nechápete. zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn.“ 6 Keď to učeníci počuli.5 Učeníci prišli na druhý breh. 4 Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane. padli na tvár a veľmi sa báli. satan! Na pohoršenie si mi. ale náuky farizejov a saducejov. že ho zabijú. iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. Šimon. ani sa nepamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 11 Ako to.“ 17 Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si. 25 Lebo kto by si chcel život zachrániť. nájde ho.24 Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou. pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ 14 Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa. Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrah do samoty. Petrovo vyznanie a jeho primát .1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra. kým neuvidia Syna človeka. prečo premýšľate. počúvajte ho. 16 Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš. iba ak znamenie Jonášovo. 3 Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. hovorím vám: Niektorí z tých. ako prichádza vo svojom kráľovstve.“ 15 „A za koho ma pokladáte vy?“. že nemáte chlieb? 9 Ešte nerozumiete. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. bude rozviazané v nebi. jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. keby aj celý svet získal. 2 Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. neokúsia smrť.

Spor o prvenstvo . čo sa stratilo. ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. kto by pohoršil jedného z týchto maličkých. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka. Uzdravenie posadnutého chlapca . skrze ktorého pohoršenie prichádza! 8 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha. 10 Dajte si pozor. keď vojdeš do života s jedným okom. 12 Ba hovorím vám. ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. Chrámová daň .) Druhá predpoveď utrpenia . (11 Syn človeka totiž prišiel zachrániť. vezmi. Lebo vám hovorím. ale beda človekovi. vylúp ho a odhoď od seba: je pre teba lepšie. pristúpil k nemu istý človek. iba modlitbou a pôstom. chod k moru. hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti. hoď udicu a rybu. 19 Keď boli učeníci s Ježišom sami. nevojdete do nebeského kráľovstva. Ježiš im povedal: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ 17 Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie. čo chceli. Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon. pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 20 On im povedal: „Pre svoju malú vieru. 7 Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť. mňa prijíma.Keď zostupovali z vrchu. čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov.prejde.“ 10 Učeníci sa ho pýtali: „Prečo teda zákonníci hovoria. 27 Ale aby sme ich nepohoršili. 9 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko. 23 zabijú ho. že Eliáš už prišiel. O pohoršení .1 V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ 2 On zavolal k sebe dieťa.14 Keď prišli k zástupu. bolo by lepšie. čo veria vo mňa. A nič vám nebude nemožné. lebo často padne do ohňa a často do vody. padol pred ním na kolená 15 a hovoril: „Pane. ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie. ktorá sa chytí prvá. Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní. pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ 25 On vravel: „Platí. že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca. ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa.24 Keď prišli do Kafarnauma. 5 A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene. otvor jej ústa a nájdeš statér.“ Keď potom vošiel do domu. dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne. ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla.6 Ale pre toho. 16 Priviedol som ho k tvojím učeníkom no nemohli ho uzdraviť. kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. či od cudzích?“ 26 On odpovedal: „Od cudzích. že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. že najprv musí prísť Eliáš?“ 11 On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. 4 Kto sa teda poníži ako toto dieťa.“ 13 Vtedy učeníci pochopili.“ 18 Ježiš zlému duchu pohrozil.“ B. hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ . A oni sa veľmi zarmútili. postavil ho medzi nich 3 a povedal: „Veru. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.“ (21 Tento druh sa nedá vyhnať ináč. ktorý je na nebesiach. no nespoznali ho a urobili s ním. keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý. Spoločenské ponaučenia 18. aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých.1-35 Mt18 XVIII. zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí. keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.) 9 .22 Keď boli spolu v Galilei. Veru.

ale jedno telo.“ 30 On však nechcel. hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich. ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. 28 No len čo ten sluha vyšiel. ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ 34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom.“ 7 Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“ 8 g Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky. Ak ťa počúvne. 9 A hovorím vám: Každý.23. ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi . keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz. 26 Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: „Pozhovej mi a všetko ti vrátim. veľmi sa zarmútili. prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. čo mi dlhuješ!“ 29 Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: „Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. 33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom. ale odišiel a vrhol ho do žalára. ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov.1 . Chytil ho pod krk a kričal: „Vráť. nech ti je ako pohan a mýtnik. 17 Keby ani ich nepočúvol. 3 Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ 4 On odpovedal: „Nečítali ste. bude rozviazané v nebi. choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene. ktorý mu dlhoval sto denárov. kým dlh nesplatí. a dlh splatiť. 2 Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť. 24 Keď začal účtovať. dostanú to od môjho Otca. čo sa stalo.1 . Spoločná modlitba .“ . priber si ešte jedného alebo dvoch.19 A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek.“ O odpúšťaní . kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú.1 Keď Ježiš skončil tieto reči. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám.Podobenstvo o stratenej ovci . 18 Veru. čo zablúdila? 13 A keď sa mu ju podarí nájsť.“ 27 A pán sa nad sluhom zľutoval. nechce. kým nesplatí celú dlžobu. ale sedemdesiatsedem ráz. hovorím vám: Čo zviažete na zemi. že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril 5 a povedal: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“? 6 A tak už nie sú dvaja.46 A.39 Mt19 XIX. ktorý je na nebesiach. a čo rozviažete na zemi. koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi. nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú. 25 Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť. stretol sa so svojím spolusluhom. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko. čo sa stalo. pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko. získal si svojho brata.3 Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi.12 Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila. Naratívna časť 19. ktorý je na nebesiach. tam som ja medzi nimi. čo nezablúdili. priviedli mu jedného.15 Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe. bude zviazané v nebi. odišiel z Galiley a prešiel do judejského kraja za Jordán. ale od počiatku to nebolo tak. aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. nech človek nerozlučuje. veru.21 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane. 16 Ak ťa nepočúvne. 31 Keď jeho spolusluhovia videli. 32 A tak si ho pán predvolal a povedal mu: „Zlý sluha. Čo teda Boh spojil. povedz to cirkvi.“ 6. ja som ti odpustil celú dlžobu. Nerozlučnosť manželstva . O bratskom napomenutí .25. Blízko je čas ustanovenia nebeského kráľovstva 19. čo mal. cudzoloží. 14 Tak ani váš Otec. pretože si ma prosil.

hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. nekrivdím ti.“ Ježiš a deti . 24 Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly. zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. Potom príď a nasleduj ma!“ 22 Keď mladík počul toto slovo. 10 Keď prišli tí prví. ako stoja záhaľčivo na námestí. a ty si ich postavil na roveň nám. 4 I povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám. 14 Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne. my sme opustili všetko a išli sme za tebou. rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy.“ 25 Keď to učeníci počuli. a každý dostal denár. lebo mal veľký majetok. ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia.“ Odmena tým.10 Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou. ale Bohu je všetko možné. Ale učeníci ich okrikovali. aby na ne položil ruky a pomodlil sa.27 Vtedy mu Peter povedal: „Pozri. že dostanú viac. Ale ak chceš vojsť do života. aby som mal večný život?“ On mu povedal: 17 „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. čo chcem? Či na mňa zazeráš preto.16 Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: „Učiteľ. potom je lepšie neženiť sa.“ . aj vy.13 Vtedy mu priniesli deti. dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. počnúc poslednými až po prvých!“ 9 Tak prišli tí. čo bude spravodlivé. Čo z toho teda budeme mať?“ 28 Ježiš im povedal: „Veru. Mt20 XX. Nezjednal si sa so mnou za denár? 14 Vezmi. hovorím vám: Pri obnovení sveta.“ 13 Ale on jednému z nich odpovedal: „Priateľu. 6 Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať. nech pochopí. Čo mi ešte chýba?“ 21 Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý.“ 5 Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. 3 Keď vyšiel okolo deviatej hodiny. mysleli si. 29 A každý. čo ste išli za mnou.Dobrovoľná zdržanlivosť . ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.23 A Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru. Bohatý mladík . veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ 26 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné. čo dobré mám robiť. čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní. čo je tvoje. čo máš. 15 Alebo nesmiem so svojím robiť. pretože sa takí narodili zo života matky. lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. odišiel smutný. povedal pán vinice svojmu správcovi: „Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu. že som dobrý.“ Povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice!“ 8 Keď sa zvečerilo. čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť.“ 11 On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo.1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi. videl iných. Ale aj oni dostali po denári. zachovávaj prikázania!“ 18 On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 19 Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 20 Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával. predaj. choď. povedal im: „Čo tu nečinne stojíte celý deň?“ 7 Vraveli mu: „Nik nás nenajal. 2 Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. 12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva.“ 5 A oni šli. 11 Vzali ho a šomrali na hospodára: 12 „Títo poslední pracovali jedinú hodinu. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. 16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými. Kto to môže pochopiť. ktorým je to dané. a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko. koľko tebe. Podobenstvo o robotníkoch vo vinici . 30 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. iba tí. čo opustili všetko . Nebezpečenstvo bohatstva .

“ A vy z neho robíte lotrovský pelech. išiel za ním veľký zástup. aby som vám urobil?“ 33 Odpovedali mu: „Pane.“ Ježiš vyháňa kupcov z chrámu .12 Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme. rozvírilo sa celé mesto.“ 6 Učeníci šli a urobili. čo predpovedal prorok: 5 „Povedzte dcére sionskej: Hľa. nahnevali sa 16 a povedali mu: „Počuješ. bude vaším služobníkom. to dostanú tí. 30 A hľa. čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: „Pravdaže.“ 23 On im povedal: „Môj kalich budete piť. že tadiaľ ide Ježiš.Tretia predpoveď utrpenia . 9 A zástupy. aby ho vysmiali. syn Dávidov. a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! 3 A keby vám niekto niečo hovoril. aby sa splnilo. 21 On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz. 7 Priviedli oslicu a osliatko. syn Dávidov. iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. Môžete piť kalich. ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ 10 Keď vošiel do Jeruzalema.29 Keď vychádzali z Jericha. ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ 22 Ježiš odpovedal: „Neviete. Ako počuli. 27 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý. čo v chráme volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“. že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ 34 Ježiš sa zľutoval nad nimi. čo je pred vami.20 Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi. i tie. 28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať. ale oni tým väčšmi kričali: „Pane.“ 4 Toto sa stalo. zavolal si ich a povedal: „Čo chcete. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. bude vaším sluhom. pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol.1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore. sediaci na oslici. 25 Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete. povedzte: „Pán ich potrebuje. vypytovali sa: „Kto je to?“ 11 A zástupy hovorili: „To je ten prorok. Mt21 XXI. tvoj Kráľ prichádza k tebe.24 Keď to počuli ostatní desiati. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice 13 a povedal im: „Napísané je: „Môj dom sa bude volať domom modlitby. poklonila sa a o čosi ho prosila. na osliatku. 26 Medzi vami to tak nebude. nech sa nám otvoria oči.“ A hneď ich prepustí. vykríkli: „Pane. vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. ktorým to pripravil môj Otec.17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema. zmiluj sa nad nami!“ 31 Zástup ich okríkal. Ježiš z galilejského Nazareta. Odsúdia ho na smrť 19 a vydajú pohanom. 15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy.“ Predstavení majú slúžiť . vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: 18 „Hľa. pri ceste sedeli dvaja slepci.“ Uzdravenie slepých pri Jerichu . namrzeli sa na oboch bratov. Slávnostný vstup do Jeruzalema . 8 Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte. ako im Ježiš rozkázal. volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný. Nikdy .“ Žiadosť matky Zebedejových synov . ktoré robil. a deti. čo žiadate. zmiluj sa nad nami!“ 32 Ježiš zastal. mláďati ťažného zvieraťa. čo išli pred ním. dotkol sa ich očí a hneď videli a išli za ním. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým. tichý. čo šli za ním. zbičovali a ukrižovali. Ježiš poslal dvoch učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny. aby mlčali.“ 14 V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil. ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.

Neúrodný figovník. a na koho on padne. 30 Išiel k druhému a povedal mu to isté.“ Odkiaľ je Kristova moc . pocítil hlad. 37 Napokon k nim poslal svojho syna. zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!“ 39 Chytili ho. 36 Znova poslal iných sluhov. Podobenstvo o zlých vinohradníkoch .“ Podobenstvo o dvoch synoch . že hovorí o nich. Ale oni nechceli ísť. 31 Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý. čo urobí tým vinohradníkom?“ 41 Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom. 34 Keď sa priblížil čas oberačky. jedného zbili. 4 . pane!“ Ale nešiel.“ povie nám: „Prečo ste mu teda neuverili?“ 26 Ale ak povieme: „Od ľudí. toho rozdlávi. A vy. povedali si: „To je dedič. len sa báli zástupov. hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať. choď dnes pracovať do vinice!“ 29 Ale on odpovedal: „Nechce sa mi. lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu. vec v našich očiach obdivuhodná“? 43 preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu. lebo Jána pokladajú všetci za proroka. ale nenašiel na ňom nič. lebo ony ho pokladali za proroka.“ Ježiš im povedal: „Veru. akou mocou toto robím. urobíte nielen to. 19 Pri ceste videl figovník. vybadali. a neuverili ste mu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. čo stavitelia zavrhli.ste nečítali: „Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu.33 Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu.“ No potom to oľutoval a šiel. viac ako predtým.“ 17 I nechal ich. 40 Keď potom príde pán vinice. stal sa kameňom uholným. ktorý bude prinášať úrodu. Mt22 XXII. 20 Keď to učeníci videli. Ten odpovedal: „Idem.23 Keď prišiel do chrámu a učil. doláme sa. Preto mu povedal: „Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie. iného zabili. i ja vám poviem. Podobenstvo o svadbe kráľovho syna . 3 Poslal svojich sluhov. vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal. ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“ A figovník hneď vyschol. vykopal v nej lis a postavil vežu. že figovník tak naraz vyschol?“ 21 Ježiš im na to povedal: „Veru.28 „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ 24 Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. To sa stalo na pokyn Pána. 25 Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba. čo sa stalo s figovníkom.“ 42 Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: „Kameň.“ stane sa to. hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.“ máme sa čo obávať zástupu. ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: „Zdvihni sa a hoď sa do mora.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem. hoci ste to videli. Prišiel k prvému a povedal mu: „Syn môj. Ak mi odpoviete. zadivili sa a povedali: „Ako to. ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. len lístie. vyvliekli z vinice a zabili. Viera a modlitba . aby zavolali pozvaných na svadbu. 32 Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti. Poďte. 46 A chceli ho zajať.18 Keď sa ráno vracal do mesta. akou mocou toto robím. Obohnal ju plotom. o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.1 A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: 2 Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi. poslal k vinohradníkom svojich sluhov. 44 Kto padne na ten kameň.“ 38 Ale keď vinohradníci zazreli syna. ale aj s nimi urobili podobne.“ 27 Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme. 22 A dostanete všetko.“ 45 Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. Išiel k nemu. ďalšieho ukameňovali. či od ľudí?“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: „Z neba. 35 Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. aby prevzali jeho diel úrody.

aby ho pokúšal: 36 „Učiteľ. či nie?“ 18 Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate.15 Vtedy farizeji odišli a radili sa. keď vravel: 32 „Ja som Boh Abraháma. ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ 37 On mu povedal: „Milovať budeš Pána. ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. 27 Napokon po všetkých zomrela aj žena.“ Kristus. keď hovorí: 44 „Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici. tam bude plač a škrípanie zubami. zavolajte na svadbu. svojho Boha. zišli sa 35 a jeden z nich. Ježiš sa ich opýtal: 42 „Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je?“ Odpovedali mu: „Dávidov.“ 22 Keď to počuli. že umlčal saducejov. ale pozvaní jej neboli hodni. ako by ho podchytili v reči. pokrytci! 19 Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. ktorí tvrdia. lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc. Boh Izáka a Boh Jakuba“? A on nie je Bohom mŕtvych. potupili a zabili. Dávidov syn a Pán . 12 Povedal mu: „Priateľu. učiteľ zákona. voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené. 13 Tu kráľ povedal sluhom: „Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte. 8 Potom povedal svojim sluhom: „Svadba je pripravená. čo vám povedia. čo je cisárovo. 9 Choďte preto na rázcestia a všetkých. zlých aj dobrých. 31 A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali. ako môže byť jeho synom?“ 46 A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. 11 Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí. 7 Kráľ sa rozhneval. Mojžiš povedal. 25 Bolo u nás sedem bratov. 20 Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ 21 Odpovedali mu: „Cisárov. 3 Preto robte a zachovávajte všetko. 6 Ostatní jeho sluhov pochytali. vieme. 39 Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci. A pretože nemal potomka. nechali ho a odišli. zanechal svoju ženu svojmu bratovi. čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň. Bohu. Mt23 XXIII. že niet zmŕtvychvstania. ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?“ On onemel. Najväčšie prikázanie .“ Tu im povedal: „Dávajte teda. ale živých.1 Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: 2 „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. 16 Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ. jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Spor o vzkriesení . Pokrytectvo farizejov a zákonníkov . že ak niekto zomrie a nemal deti. poďte na svadbu!“ 5 Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole. ale málo vyvolených.Znova poslal iných sluhov s odkazom: „Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal.“ 33 Keď to počuli zástupy.“ Spor o dani cisárovi . 26 Takisto aj druhý a tretí až po siedmeho. celým svojim srdcom. čo nájdete. vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Neberieš ohľad na nikoho. že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. a .“ 10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých. 17 Povedz nám teda.41 Keď boli farizeji zhromaždení. ale sú ako anjeli v nebi. ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria. zbadal tam človeka. poslal svoje vojská. žasli nad jeho učením. Prvý sa oženil a umrel. iný za svojím obchodom.23 V ten deň prišli k nemu saduceji. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať. a pýtali sa ho: 24 „Učiteľ. a čo je Božie. ktorých našli. čo vám povedal Boh. 30 Pri vzkriesení sa ľudia neženia.“ 29 Ježiš im povedal: „Mýlite sa. ani nevydávajú.“ 43 Povedal im: „Akože ho potom Dávid v Duchu volá Pánom. a svadobná sieň sa naplnila hosťami. lebo nehľadíš na osobu človeka. celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je najväčšie a prvé prikázanie. ho von do tmy.34 Keď sa farizeji dopočuli. sa ho spýtal. 28 Nuž ktorému zo siedmich bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci. kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy“? 45 Ak ho teda Dávid volá Pánom. zadivili sa. 14 Lebo mnoho je povolaných. cisárovi.

lebo len jeden je váš Učiteľ. koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti. vojsť nedovolíte. 11 Kto je medzi vami najväčší. hľa. 32 Vy už dovŕšte mieru svojich otcov! 33 Hadi. 36 Veru. (14 Beda vám. no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. 6 radi majú popredné miesta na hostinách.46 . Kristus. ktoré zvonka vyzerajú pekne. ale kto by prisahal na dar. a nechceli ste! 38 Hľa. lebo čistíte čašu a misu zvonka. ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla. 8 Vy sa nedávajte volať Rabbi. 5 Všetko.) 15 Beda vám. ktorý to zlato posväcuje? 18 Alebo: „Kto by prisahal na oltár. 39 Lebo vám hovorím: Odteraz ma neuvidíte. či chrám. to ho už viaže. prisahá na Boží trón i na toho. Barachiášovho syna. že ste synmi tých.“ B. ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! 26 Slepý farizej. čo je v zákone dôležitejšie . Nárek nad Jeruzalemom . pokrytci. učiteľov múdrosti a zákonníkov. a tým. 4 Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia.“ 17 Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato. 24 Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. kôpru a rasce. pokrytci. 21 a kto prisahá na chrám. čo vchádzajú. aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách. 12 Kto sa povyšuje. to nič nie je. to nič nie je. prisahá naň i na všetko. Jeruzalem. vyčisti čašu najprv znútra. váš dom vám ostáva pustý. 35 aby na vás padla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi. to ho už viaže. pokrytci. iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta. vy všetci ste bratia. zákonníci a farizeji. Eschatologická reč 24. ako uniknete rozsudku pekla? 34 Preto. bude vaším služobníkom. pokrytci. a tamto nezanedbávať. hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie. lebo len jediný je váš Učiteľ. zákonníci a farizeji.25.“ 19 Slepci! Čože je viac: dar. hadie plemeno. lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate. ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! 28 Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví. ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. ale zanedbali ste. milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť. konajú iba preto. prisahá naň i na toho ktorý v ňom býva. čo zabíjali prorokov. pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky 30 a hovoríte: „Keby sme boli žili za čias našich otcov. 7 pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. lebo sa podobáte obieleným hrobom. a keď sa ním stane.13 Beda vám. Beda zákonníkom a farizejom . 25 Beda vám. čo robia. 29 Beda vám. 22 A kto prisahá na nebo. až kým nebudete hovoriť: „Požehnaný. aby ste získali jedného novoverca. lebo obchádzate more i zem. ako ste sami! 16 Beda vám. 9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi. čo je na ňom. ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých. pokrytci. čo na ňom sedí. ale kto by prisahal na chrámové zlato. čo boli k tebe poslaní.37 Jeruzalem. zákonníci a farizeji.1 . bude povýšený. 10 Ani sa nedávajte volať Učiteľmi.“ 31 A tak si sami svedčíte. ten nebeský. 23 Beda vám.spravodlivosť. čo je na ňom. urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho. a kto sa ponižuje. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete. bude ponížený. lebo dávate desiatky z mäty. ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. zákonníci a farizeji. počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša. Preto vás postihne prísnejší súd. ktorý ten dar posväcuje? 20 Kto teda prisahá na oltár. zákonníci a farizeji. ja k vám posielam prorokov. lebo len jeden je váš Otec. aby bola čistá aj zvonka!“ 27 Beda vám.nekonajú. zákonníci a farizeji. či oltár. prvé stolice v synagógach. ktorý prichádza v mene Pánovom. zákonníci a farizeji. slepí vodcovia! Hovoríte: „Kto by prisahal na chrám. pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby.

čo budú v Judei.“ nevychádzajte.“ 3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami. 38 Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili. taký bude aj príchod Syna človeka: 28 Kde bude mŕtvola. 9 Potom vás vydajú na mučenie. že je blízko. aby vás niekto nezviedol. „Hľa. Úvod . tak bude aj pri príchode Syna človeka. Znamenie konca Jeruzalema .kto číta. Druhý príchod Krista . aby zviedli.“ A mnohých zvedú. ani Syn. pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám. tak bude aj pri príchode Syna človeka. hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie.15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste. 2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru. kto bude na streche. 21 lebo vtedy bude veľké súženie. až prišla potopa a zmietla všetkých. 37 Ako bolo za dní Noema. bude spasený. predo dvermi. až uvidíte toto všetko. To musí prísť. aj vyvolených. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. ale moje slová sa nepominú. vedzte. hovorím vám to vopred. nech utečú do hôr. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. nezachránil by sa nik. ani nebeskí anjeli. 10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. čo budú v tie dni pridájať! Veľké súženie .“ neverte. iba sám Otec. že je blízko leto.1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie viete. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu. v mnohých vychladne láska. 25 Hľa.Mt24 XXIV. . je na púšti. 26 Keby vám teda povedali: „Hľa. mesiac nevydá svoje svetlo.36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik. druhá sa ponechá. nech sa nevracia vziať si plášť. 34 Veru. pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. Výzva na bdelosť . kým sa to všetko nestane. 33 Tak aj vy. 5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: „Ja som Mesiáš. A potom príde koniec. 6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. všetko bude zborené. 8 Ale to všetko bude len začiatok útrap. 41 Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá. 40 Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý. ak je to možné. tu je Mesiáš“ alebo: „Tamto je. od jedného kraja neba až po druhý. budú vás zabíjať. skrýva sa v dome. 18 a kto bude na poli. 19 Beda ťarchavým ženám a tým. 39 a nič nezbadali. 13 Ale kto vytrvá do konca. aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ. ženili sa a vydávali až do toho dňa. ako predpovedal prorok Daniel . ale ešte nebude koniec. 11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. druhý sa ponechá.32 Od figovníka sa naučte podobenstvo.4 Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor.20 Modlite sa. a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. nech pochopí: 16 vtedy tí. Dajte si pozor. Poučenie od figovníka . 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta. keď Noe vošiel do korába. 35 Nebo a zem sa pominú.“ neverte. tam sa zhromaždia aj orly. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť. kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ Znamenia konca sveta .29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa. hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni. nech nezostupuje vziať si niečo z domu. ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. aby ste sa neplašili. 22 A keby sa tie dni neskrátili.

v ktorú nočnú hodinu príde zlodej.Podobenstvo o vernom sluhovi . čo dostal jeden. ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do gado ti svojho pána. Pane. 6 O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza. že žnem. 2 Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. viem. aby jej načas dával pokrm? 46 Blahoslavený sluha. jesť a piť s opilcami. ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.“ 9 Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám ani vám málo.1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám. ako keď sa istý človek chystal na cestu. druhému dva a ďalšiemu jeden. čo boli pripravené. 45 Kto je teda verný a múdry sluha. čo budú po jeho pravici: „Poďte. hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 29 Lebo každému. lebo naše lampy hasnú. aj s úrokmi. každému podľa jeho schopností. zaujmite kráľovstvo. kde si nesial. tam bude plač a škrípanie zubami. 35 Lebo som bol hladný a dali ste . ako pastier oddeľuje ovce od capov. čo dostal jeden talent. všetkým sa začalo driemať a zaspali. kde som nesial. vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. tomu sa vezme aj to. ale olej si so sebou nevzali. čo má desať talentov. kde si nerozsýpal. 50 pán toho sluhu príde v deň.“ Posledný súd . 30 A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. čo je moje.“ 24 Predstúpil aj ten. a odcestoval. bol si verný nad málom. dva talenty si mi odovzdal a hľa. 28 Vezmite mu talent a dajte ho tomu. čo dostal päť talentov. 5 Keď ženích neprichádzal. 32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých. Ale kto nemá. 8 Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja. 19 Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. 3 Nerozumné si vzali lampy. dobrý a verný sluha. ešte sa pridá a bude mať hojne. 20 Predstúpil ten. ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou.“ 13 Preto bdejte. priniesol ďalších päť talentov a vravel: „Pane. požehnaní môjho Otca. čo dostal päť talentov. 47 Veru. ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. a vravel: „Pane. ďalších päť som získal.31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli. 43 Mt25 XXV. o ktorej sa nenazdá.14 Bude to tak. kde som nerozsýpal? 27 Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral.42 Bdejte teda. 4e Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde“ 49 a začal by biť svojich spolusluhov. o ktorej neviete. 25 Bál som sa. 33 Ovce si postaví sprava a capov zľava. a hovoril: „Pane. tu máš. 51 oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami. a v hodinu. tam bude plač a škrípanie zubami. čo je tvoje.“ 26 Jeho pán mu povedal: „Zlý a lenivý sluha! Vedel si. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: 15 jednému dal päť talentov. lebo neviete. bol si verný nad málom. Hľa. v ktorý deň príde váš Pán. a zbieraš. čo dostal dva. hneď šiel. keď to najmenej čaká. ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. a zbieram. zasadne na trón svojej slávy. ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána. dobrý a verný sluha. vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane. päť talentov si mi odovzdal a hľa. 34 Potom Kráľ povie tým. kto má. 44 Preto aj vy buďte pripravení. obchodoval s nimi a získal ďalších päť. 18 Ale ten. čo dostal dva talenty. získal ďalšie dva. 17 Podobne aj ten. čo má.“ 22 Predstúpil ten. 4 Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. lebo Syn človeka príde v hodinu. otvor nám!“ 12 Ale on im povedal: „Veru. vyjdite mu v ústrety!“ 7 Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. prišiel ženích a tie.“ 21 Jeho pán mu povedal: „Správne. lebo neviete ani dňa ani hodiny. Podobenstvo o talentoch . šiel. hovorím vám: Nepoznám vás. Podobenstvo o desiatich pannách . Uvážte predsa: Keby hospodár vedel. že si tvrdý človek: žneš. 16 Ten. choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ 10 No kým išli kupovať olej. získal som ďalšie dva. veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.“ 23 Jeho pán mu povedal: „Správne. preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi.

“ .1 Keď Ježiš skončil všetky tieto reči.“ Vtedy mu aj oni povedia: „Pane.“ 22 Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja. zasadol s Dvanástimi za stôl.odišiel k veľkňazom 15 a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. Príprava na veľkonočnú večeru . 11 veď chudobných máte vždy medzi sebou. bol som chorý a navštívili ste ma. Umučenie a zmŕtvychvstanie 26. bol som chorý a vo väzení.“ 19 Učeníci urobili. ako sedel pri stole. a nedali ste mi jesť. povedal svojim učeníkom: 2 „Viete že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka bude vydaný. hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium.volal sa Judáš Iškariotský . mne ste urobili. a nedali ste mi piť. 5 Ale hovorili: „Nie vo sviatok. ani mne ste to neurobili. keby sa nebol narodil.17 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ 18 On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko. Pane?“ 23 On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise. a pripravili veľkonočného baránka. hovorím vám: Jeden z vás ma zradí. Označenie zradcu . aby ho ukrižovali. 36 bol som nahý a priodeli ste ma.“ 3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza. ale mňa nemáte vždy.28. bol som smädný. ktorý sa volal Kajfáš. ako im Ježiš rozkázal.20 Keď sa zvečerilo. ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie. 13 Veru. aby sa ľud nevzbúril. hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov. 12 Keď mi vyliala tento olej na telo. u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa. 8 Keď to videli učeníci. ale beda človekovi. bol som vo väzení a prišli ste ku mne.6 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného. 43 bol som pocestný. bol som nahý.“ 41 Potom povie aj tým. 24 Syn človeka síce ide. čo urobila. a nepritúlili ste ma.“ Judášova zrada .20 Mt26 XXVI.“ 46 A pôjdu títo do večného trápenia. čo budú zľava: „Odíďte odo mňa. 4 a uzniesli sa. urobila to na môj pohreb.1 .“ 10 Ježiš to spozoroval a povedal im: „Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok. do večného ohňa. ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! 42 Lebo som bol hladný. Uznesenie veľrady . a nenavštívili ste ma. Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal. 16 A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. 7 pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu. alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ 40 Kráľ im odpovie: „Veru. zlorečení. hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších. bol som pocestný a pritúlili ste ma. a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa. 21 A keď jedli. a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ 45 Vtedy im on odpovie: „Veru.mi jesť.“ 37 Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane. bol som smädný a dali ste mi piť. a nepriodeli ste ma. ako je o ňom napísané.“ Pomazanie v Betánii . ten ma zradí. kým spravodliví do večného života. bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom. povedal: „Veru.14 Vtedy jeden z Dvanástich .“ 7. hnevali sa a hovorili: „Načo takéto mrhanie? 9 Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným. že Ježiša podvodne chytia a zabijú.“ 25 Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja.

aby ste ma zajali.36 Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok. 48 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám. Deň čo deň som sedával a učil v chráme. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa. prišiel Judáš.“ 43 A keď sa vrátil. aby ho mohli odsúdiť na smrť. toho chyťte!“ 49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený. 58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. 52 Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci. čo Ježiša zajali.“ 40 Keď sa vrátil k učeníkom.47 A kým ešte hovoril. I doľahli naňho smútok a úzkosť.“ 64 Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal. ja nikdy neodpadnem.30 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. položili na Ježiša ruky a zajali ho. No nie ako ja chcem. čo boli s Ježišom. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha. aby sa splnili písma Prorokov. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. 44 Nechal ich.“ 42 Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj. tri razy ma zaprieš. ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu. odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi. aby si nám povedal. ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť. lámal ho a dával učeníkom. znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. vystrel ruku. a povedal učeníkom: „Sadnite si tu.Ustanovenie Eucharistie . ktorý sa volá Getsemani.“ Podobne hovorili aj ostatní učeníci. načo si prišiel!?“ Vtedy pristúpili. 59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi. ako kohút zaspieva.“ 34 Ježiš mu odvetil: „Veru. hovorím ti: Tejto noci skôr. Boží Syn. našiel ich spať. kde sa zhromaždili zákonníci a starší. predídem vás do Galiley. že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov? 54 Ale ako by sa potom splnilo Písmo. Ježiš pred veľradou . to je on. Ježiš v Getsemanskej záhrade . I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? 41 Bdejte a modlite sa. 60 Ale nenašli hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov.“ 62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: „Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!“ 63 Ale Ježiš mlčal. 38 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť.“ 27 Potom vzal kalich. 53 Alebo si myslíš. 50 Ježiš mu povedal: „Priateľu. či si Mesiáš. aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný. kým odídem tamto a pomodlím sa. jeden z Dvanástich. čo sa chytajú meča. 51 Tu jeden z tých. hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ 39 Trochu poodišiel. Napokon prišli dvaja 61 a hovorili: „Tento povedal: „Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť. nezapriem ťa. 46 Vstaňte.26 Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: „Teraz už spite a odpočívajte! Hľa. keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. nech sa stane tvoja vôľa. vzdával vďaky a dal im ho. a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi.“ 65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť ako sa to skončí. 29 Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.“ 56 Toto všetko sa stalo.“ Zajatie Ježiša . ale telo slabé. zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy.“ 37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. že to má byť takto?“ 55 V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. poďme! Pozrite. lebo je napísané: „Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.“ 33 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli od teba. padol na tvár a modlil sa: „Otče môj. 66 Čo na to poviete?“ Oni odpovedali: „Hoden je . prišla hodina. hovoriac: „Pite z neho všetci: 28 toto je moja krv novej zmluvy. nech ma minie tento kalich.“ Výstraha Petrovi .“ 32 Ale keď vstanem z mŕtvych.“ 35 Peter mu povedal: „Aj keby som mal umrieť s tebou. vytasil meč zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 31 Vtedy im Ježiš povedal: „Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa. Rabbi!“ A pobozkal ho. mečom zahynú. ak je možné. ale ako ty. a nezajali ste ma. môj zradca sa priblížil.57 Tí.

16 Mali vtedy povestného väzňa. čo hovoríš. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho. lebo som zradil nevinnú krv. iní ho zauškovali 68 a hovorili: „Prorokuj nám. 9 Vtedy sa splnilo.3 Keď zradca Judáš videl. ktorého si žiadali. vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Ježiša odviedli k Pilátovi .27 Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Ježiša korunujú tŕním . aj ty si z nich.69 Peter sedel vonku na nádvorí. ako mi prikázal Pán. ba že pobúrenie ešte vzrastá.“ Vyšiel von a horko sa rozplakal. že ho vydali zo závisti.“ Ježiš pred Pilátom . aby ho ukrižovali. to pole až do dnešného dňa volá Pole krvi. aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili.“ A vtom zaspieval kohút. 29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu. 75 Tu sa Peter rozpamätal na slovo. 15 Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa. padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený. . Potom ho vyviedli. a povedali Petrovi: „Veru. kto ťa udrel!“ Peter zapiera Ježiša . 13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ. odkázala mu jeho manželka: „Nemaj nič s tým spravodlivým. lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. židovský kráľ!“ 30 Pľuli naňho.“ 71 Keď vyšiel k bráne. 31 Keď sa mu naposmievali.“ 20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy. veď aj tvoja reč ťa prezrádza!“ 74 Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka. 2 Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi. 6 Veľkňazi vzali peniaze a povedali: „Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice. 19 Keď sedel na súdnej stolici. veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli. ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako kohút zaspieva. ľútosťou pohnutý vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším 4 so slovami: „Zhrešil som. ktorý sa volá Mesiáš?“ 18 Lebo vedel. nič neodpovedal. videla ho iná a povedala tým. Mesiáš. 17 Keď sa zhromaždili. 28 Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa. ktorého takto ocenili synovia Izraela. lebo je to cena krvi!“ 7 Dohodli sa teda a kúpili za ne Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. cenu toho. Prišla k nemu ktorási slúžka a povedala: „Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!“ 70 Ale on pred všetkými zaprel: „Neviem. vladár sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám to hovoríš. 21 Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?“ Oni zvolali: „Barabáša!“ 22 Pilát im povedal: „Čo mám teda urobiť s Ježišom.“ 73 O chvíľku pristúpili tí. brali mu trstinu a bili ho po hlave. čo tam boli: „Tento bol s Ježišom Nazaretským!“ 72 On znova zaprel s prísahou: „Nepoznám toho človeka. 10 a dali ich za Hrnčiarovo pole. Pilát im povedal: „Koho vám mám prepustiť: Barabáša. ktorý sa volá Mesiáš?“ Všetci volali: „Ukrižovať ho!“ 23 On vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať ho!“ 24 Keď Pilát videl. že nič nedosiahne. alebo Ježiša. aby ho ukrižovali. čo povedal prorok Jeremiáš: „Vzali tridsať strieborných. Mt27 XXVII. hádaj. čo tam stáli. čo všetko proti tebe svedčia?“ 14 Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo.1 Keď sa rozodnilo. takže sa vladár veľmi čudoval. a potom sa šiel obesiť. Judášov koniec . ktorý sa volal Barabáš. vzal vodu. tri razy ma zaprieš.“ 12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali. že Ježiša odsúdili. do pravej ruky mu dali trstinu. že Ježiša vydajú na smrť. 8 Preto sa. To je vaša vec!“ 25 A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ 26 Vtedy im prepustil Barabáša. umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka.smrti!“ 67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami.11 Keď Ježiš stál pred vladárom.“ Ale oni odvetili: „Čo nás do toho? To je tvoja vec!“ 5 On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel.

prišiel zámožný človek z Arimatey. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. lema sabakthani?“. 5 Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem. druhého zľava. 6 Niet ho tu. ak ho má rád. zachráň sám seba! Ak si Boží Syn. povedal: „Po troch dňoch vstanem z mŕtvych. zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 a hovorili: „Pane. 43 Spoliehal sa na Boha. 56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna. 36 Potom si posadali a strážili ho. ktoré sa volá Golgota.“ 64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa. Toho prinútili. židovský kráľ!“ Ježišovi na kríži sa posmievajú . 58 Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. čo boli s ním ukrižovaní.57 Keď sa zvečerilo. sám seba nemôže zachrániť. Veď povedal: „Som Boží Syn. Eli. nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. 53 Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. nech uvidíme.“ 44 Takisto ho tupili aj zločinci. veľmi sa naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn. čo s ním strážili Ježiša. Zvesť anjela . 52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. že ten zvodca. vraveli: „Volá Eliáša. čo šli okolo. Prázdny hrob. Jakubova a Jozefova matka.38 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava. choďte a strážte. ktorý bol ukrižovaný. 2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie. čo znamená Lebka. Tam ho . menom Šimona. pristúpil. nastokol na trstinu a dával mu piť. 54 Keď stotník a tí. Ježiš na kríži zomiera . čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš.“ 48 Jeden z nich hneď odbehol. čo tam stáli. aby mu ho dali. Je kráľom Izraela. nech ho teraz vyslobodí. chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. lebo vstal. Stráž pri hrobe . aby mu niesol kríž.32 Ako vychádzali. rúhali sa mu: potriasali hlavami 40 a vraveli: „Ty. 61 Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu. pozrite si miesto. Mária. 4 Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi.62 Na druhý deň. Ježišov pohreb .“ a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé. 49 Ale ostatní hovorili: „Počkaj. ešte kým žil.1 Keď sa pominula sobota. a matka Zebedejovýčh synov. ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. spomenuli sme si.“ 50 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. zostúp z kríža!“ 41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: 42 „Iných zachraňoval. lebo z neba zostúpil Pánov anjel. že hľadáte Ježiša. aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: „Vstal z mŕtvych. Pilát rozkázal. stretli človeka z Cyrény. 33 Tak prišli na miesto. ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. ktorý bol po Prípravnom dni. na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. 46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli.45 Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. 59 Jozef vzal telo zavinul ho do čistého plátna 60 a uložil do svojho nového hrobu. kde ležal. Poďte. 34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou: Ale keď ho ochutnal. 39 A tí. ako viete!“ 66 Oni šli a hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž. odvalil kameň a sadol si naň. prečo si ma opustil?“ 47 Keď to počuli niektorí z tých. ktorý si vytesal do skaly. vzal špongiu. videli zemetrasenie a všetko čo sa deje. ako povedal. menom Jozef. 7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: „Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. čo znamená: „Bože môj. či ho Eliáš príde vyslobodiť. Zem sa triasla a skaly sa pukali. nechcel piť. naplnil ju octom. hodili lós a rozdelili si jeho šaty. 37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: „Toto je Ježiš. Bože môj.“ 65 Pilát im povedal: „Máte stráž. Mt28 XXVIII.“ 55 Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy.Krížová cesta . 3 Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. 51 A hľa. 35 Keď ho ukrižovali.

ako ich poučili. aby šli do Galiley.“ Podplatenie stráže . 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. 3 Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi. 19 Choďte teda. 11 A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn. videl otvorené nebo a Ducha. Príprava Ježišovho účinkovania 1. učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko. Ježišova činnosť v Galilei 1. oni ho ukradli. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. klaňali sa mu. oznámte mojim bratom. ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. 12 Tí sa zišli so staršími. Kázanie Jána Krstiteľa . Božieho Syna. A hľa.“ EVANJELIUM PODĽA MARKA Mk1 1. 2.1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista. posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Zjavenie v Galilei a misijný rozkaz .7. 10 Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte. 8 Ja som vás krstil vodou. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko. my ho uchlácholíme a postaráme sa. no niektorí pochybovali. objali mu nohy a klaňali sa mu.23 .“ 14 A keby sa to dopočul vladár.“ 15 Oni vzali peniaze a urobili tak. 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Ježiš sa zjavuje nábožným ženám . tam ma uvidia. čo sa stalo. v tebe mám zaľúbenie. ako som ja.12 A hneď ho Duch hnal na púšť. 7 A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší.11 Keď odišli. 6 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. 17 Keď ho uvideli.“ Pokúšanie na púšti . ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch. kam im Ježiš rozkázal. krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. 2 Prorok Izaiáš napísal: „Hľa. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. povedal som vám to.9 A hľa. čo som vám prikázal.9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. ako vystupoval z vody.“ 6 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. 10 Vtom. poradili sa a dali vojakom veľa peňazí 13 so slovami: „Tak vravte: „V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali.1-13 I.14 .uvidíte.“ Pokrstenie Ježiša . Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili. vyrovnajte mu chodníky!“ 4 Ján bol na púšti. Jedával kobylky a lesný med.“ Hľa. aby sa vám nič nestalo. 5 Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. ktorý ako holubica zostupoval na neho.

Ježiš opustí Kafarnaum . veď na to som prišiel. Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.“ 41 Ježiš sa zľutoval nad ním. čo sa stalo. a otvorom spustili lôžko. 15 Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Uzdravenie ochrnutého . 4 A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu. čo má moc. po západe slnka. Hneď mu povedali o nej.“ Povolanie prvých učeníkov . 36 Šimon a tí. Uzdravenie Petrovej testinej .“ 25 Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ 26 Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. lebo ho poznali.32 Keď sa zvečerilo. ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. Ľudia sa dopočuli. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.29 Len čo vyšli zo synagógy.aj oni boli na lodi a opravovali siete . 5 Keď Ježiš videl ich vieru. 43 Potom u prísne pohrozil. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. kto si: Boží Svätý. vstal a vyšiel von. povedal ochrnutému: „Synu. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. chytil ju za ruku a zdvihol. začal všade hovoriť a rozchyrovať. povedali mu: „Všetci ťa hľadajú. boli totiž rybármi. po celej galilejskej krajine.“ 38 On im odvetil: „Poďme inde. hneď na úsvite. ktorých trápili rozličné neduhy. lebo ich učil ako ten.35 Včasráno. 37 Keď ho našli. a nie ako zákonníci.1 O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu. 27 Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. niesli ho štyria. 19 Ako šiel trochu ďalej. 33 A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 2 a zišlo sa ich toľko. Ďalšie uzdravenia .“ 28 A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade. kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. do susedných dedín.“ 6 Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: 7 „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Ježiš hneď svojím duchom spoznal.“ 45 Lenže on. ale choď. odpúšťajú sa ti hriechy.im na svedectvo. aby som aj tam kázal. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ. Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Šimonovho brata.21 Prišli do Kafarnauma. takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ 18 Oni hneď zanechali siete a išli za ním. pobrali sa za ním. 22 I žasli nad jeho učením. 31 Pristúpil k nej. že už nebolo miesta ani predo dvermi. 34 I uzdravil mnohých. a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť.20 a hneď ich povolal. Ježiš učí v Kafarnaume a uzdravuje posadnutého .“ 39 A chodil po celej Galilei. Ten vykríkol: 24 „Čo ťa do nás. odkryli strechu tam kde bol. sotva odišiel. že je v dome. dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem. prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. vystrel ruku. Uzdravenie malomocného . že tak . čo boli s ním. 23 A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. A on im hlásal slovo. na ktorom ležal ochrnutý. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke. videl Šimona a Ondreja.Začiatok Ježišovej činnosti .14 Keď Jána uväznili. ktorú predpísal Mojžiš . 17 Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 3 Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom. buď čistý!“ 42 Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. ako spúšťajú sieť do mora. Mk2 II. videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána .16 Keď raz išiel popri Galilejskom mori.40 Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš môžeš ma očistiť. ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor.

“ Povolanie Léviho . velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli. či ho v sobotu uzdraví.“ alebo povedať: „Vstaň. kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey 8 i z Jeruzalema a z Idumey. 10 Lebo mnohých uzdravil. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich 14 učil. ako ho zahubiť. Ako šiel okolo. že mu majú pripraviť loďku. a nie človek pre sobotu.“ Spor o sobote . takže všetci. potom. 16 Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi. povolal k sebe tých. 14 Vtedy ustanovil Dvanástich. a tvoji učeníci sa nepostia?“ 18 Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť. stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici. ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí.povedať ochrnutému: „Odpúšťajú sa ti hriechy. keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? 26 Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby.“ Mk3 III. vezmi si lôžko a choď!“? 10 Ale aby ste vedeli.rozmýšľajú. 20 No prídu dni. zachrániť život alebo zničiť?“ Ale oni mlčali. hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? 9 Čo je ľahšie . iba kňazi. 17 Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána. 21 Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky. čo boli s ním?“ 27 I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka. prečo robia v sobotu. ale hriešnikov. lebo záplata vytrhne kus z neho. padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ 12 Ale on im prísne pohrozil. čo neslobodno?“ 25 On im odvetil: „Nikdy ste nečítali. aby boli s ním a aby ich posielal kázať 15 s mocou vyháňať zlých duchov: 16 Šimona. nové zo starého. aby ho neprezrádzali. aby ho mohli obžalovať. lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ . Ustanovenie Dvanástich . hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 17 Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví. tisli sa k nemu. vezmi si lôžko a choď domov.13 Potom vystúpil na vrch.13 Znova vyšiel k moru. 22 A nik nevlieva mladé víno do starých mechov. 11 Ešte aj nečistí duchovia. ktoré nesmel jesť nik. ktorých sám chcel. 15 Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom. Neprišiel som volať spravodlivých. 24 Farizeji mu povedali: „Pozri. a oni prišli k nemu. 5 S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela. ale nové víno do nových mechov. čo robí. Uzdravenie pri mori . čo urobil Dávid. im dal meno Boanerges.18 Jánovi učeníci a farizeji sa postili.“ 12 A on vstal. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. keď ho zbadali. a diera bude ešte väčšia. ale chorí. 6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi. aby sa ho dotkli. čo mali nejakú chorobu.“ Spor o pôste . lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy. nemôžu sa postiť.povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň. keď im ženícha vezmú. čo značí Synovia . lebo počuli. v ten deň. Všetci sa divili. aby ho zástup netlačil. Tam bol človek s vyschnutou rukou. sa budú postiť.23 V istú sobotu kráčal cez obilné pole.1 Potom znova vošiel do synagógy. 28 A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou. 9 Tu povedal svojim učeníkom. 2 A oni naň striehli. 3 Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!“ 4 A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle. videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. ktorému dal meno Peter. Prišli k nemu a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia.7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. Uzdravenie v sobotu . a dal aj tým.

hromu, 18 ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského 19 a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil. Príbuzní nechápu Ježiša - 20 Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. 21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zlomyseľnosť zákonníkov. Hriech proti Duchu Svätému - 22 Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ 23 On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? 24 Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, 25 a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. 26 Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. 27 Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. 28 Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ 30 Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ Pravá Ježišova rodina - 31 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. 32 Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ 33 On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ 34 Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. 35 Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“ Ježiš hovorí v podobenstvách 4,1-34 Mk4 IV. Podobenstvo o rozsievačovi - 1 A opäť začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si; a celý zástup bol na brehu. 2 Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril: 3 „Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať. 4 Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho: 5 Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi; 6 ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo. 7 Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. 8 Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“ A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Prečo hovorí v podobenstvách - 10 Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho na podobenstvá. 11 On im povedal: „Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku podáva sa všetko v podobenstvách, 12 aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo.“ Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi - 13 Potom im povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstvá. 14 Rozsievač seje slovo. 15 Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. 16 Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, 17 ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. 18 A iné, zasiate do tŕnia, je u tých, čo počúvajú slovo, 19 ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné

žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku. 20 A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“ Podobenstvo o lampe - 21 Potom im povedal: „Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik? 22 Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. 23 Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Podobenstvo o miere - 24 Ďalej im povedal: „Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám pridá. 25 Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“ Podobenstvo o zasiatom semene - 26 Ďalej hovoril: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; 27 či spí alebo vstáva, v noci či vo dne semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. 28 Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. 29 A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ Podobenstvo o horčičnom zrnku - 30 A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? 31 Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, 32 ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ Záver podobenstiev - 33 V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. 34 Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. Utíšenie búrky na mori - 35 V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: „Prejdime na druhý breh.“ 36 I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. 37 Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. 38 On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ 39 On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. 40 A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ 41 Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ Mk5 V5. Uzdravenie posadnutého v Geraze - 1 Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. 2 Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. 3 Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. 4 Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. 5 A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi. 6 Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu 7 a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ 8 Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ 9 A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ 10 A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. 11 Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. 12 Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ 13 On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda - okolo dvetisíc kusov - sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. 14 Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa; čo sa stalo. 15 Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. 16 Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. 17 A začali ho

prosiť, aby odišiel z ich kraja. 18 Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. 19 On mu to nedovolil, ale mu povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ 20 On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali. Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry - 21 Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. 22 Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám 23 a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ 24 Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. 25 Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. 26 Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. 27 Keď sa dopočula o Ježišovi; prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. 28 Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ 29 A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. 30 Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ 31 Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: „Kto sa ma dotkol?“ 32 Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. 33 Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením padla pred neho a povedala mu celú pravdu. 34 A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Chod’ v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“ 35 Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľ?“ 36 Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa len ver!“ 37 A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. 38 Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. 39 Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ 40 Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, 41 chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ 42 A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. 43 On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Mk6 VI. Ježiš v Nazarete - 1 Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. 2 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! 3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. 4 Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ 5 A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. 6 A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Vyslanie Dvanástich - 7 Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi 8 a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, 9 ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. 10 A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. 11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ 12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Herodes a Ján Krstiteľ - 14 Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ 15 Iní

hovorili: „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok, ako jeden z prorokov.“ 26 Keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“ 17 Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ 19 Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. 21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. 22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ 23 A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ 25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. 27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, 28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. Prvé rozmnoženie chleba - 30 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. 31 On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. 32 Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. 33 Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. 34 Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. 35 Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. 36 Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.“ 37 On im odpovedal: „Vy im dajte jesť!“ Vraveli mu: „Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?“ 38 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“ Keď to zistili, povedali: „Päť a dve ryby.“ 39 Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. 40 A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. 41 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. 42 Všetci jedli a nasýtili sa, 43 ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. 44 A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov. Ježiš kráča po mori - 45 A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud. 46 Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. 47 A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. 48 Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori blížil sa k nim a chcel ich obísť. 49 Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; 50 všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ 51 Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, 52 lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené. Ježiš uzdravuje v Genezarete - 53 Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. 54 Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; 55 rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. 56 A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Mk7

10 Lebo Mojžiš povedal: „Cti svojho otca i svoju matku“ a: „Kto by zlorečil otcovi alebo matke. sú iba ľudské príkazy. krádeže. kým sa nevykúpu. A prosila ho.31 Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí.52 Uzdravenie Sýrofeničanky .10. 27 On jej povedal: „Nechaj. prišla a hodila sa mu k nohám. ako je napísané: „Tento ľud ma uctieva perami. to poškvrňuje človeka. vychádzajú zlé myšlienky.24 . 32 Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho. hlúposť.“ 8 Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ 12 už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. pýcha. 4 A keď prídu z trhu.“ 9 A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie. smilstvá. vložil mu prsty do uší. nejedia. ktoré prevzali: umývanie čiaš. lebo náuky.“ (16 Kto má uši na počúvanie. aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch. závisť rúhanie. aby naňho vložil ruku. 18 On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete. ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom. Tradície otcov . ktorí došli z Jeruzalema. učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. zlomyseľnosť. čo znamená. 7 No darmo si ma ctia. 36 A prikázal im. že všetko. a zlý duch bol preč. našla dievča ležať na posteli. tým väčšmi to rozhlasovali 37 a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč. necudnosť. je obetný dar. vraždy. že človeka nemôže poškvrniť nič. ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté.VII. musí zomrieť. Ježišova cesta mimo Galiley 7. čo vchádza doň zvonka. rodom Sýrofeničanka. džbánov.24 Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu.“ 28 Ale ona mu odvetila: „Pane. ale čo vychádza ž človeka. klamstvo. 5 Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás. aby o tom nikomu nehovorili. nech počúva. čo vchádza doň zvonka.“ 11 Vy však hovoríte: „Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban. Uzdravenie hluchonemého . ale ich srdce je ďaleko odo mňa. lebo nechcel. poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka.“ 3. medeníc a postelí. Lebo znútra. 22 cudzoložstvá chamtivosť. 20 A pokračoval: „Čo z človeka vychádza. kým si neumyjú ruky až po zápästie. 34 Potom pozdvihol oči k nebu.“ 29 On jej povedal: „Pre tieto slová choď. 33 On ho vzal nabok od zástupu. 2 A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými. 25 Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena.“ čo znamená: „Otvor sa!“ 35 V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.“ . zlý duch vyšiel z tvojej dcéry. čím by som ti mal pomáhať. aby ste si zachovali svoje obyčaje. 26 Žena bola Grékyňa. to jest neumytými rukami.1 Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci.) 17 Keď zanechal zástup a vošiel do domu. 3 Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia. aby niekto o ňom vedel. Vošiel do jedného domu.“ 30 A keď prišla domov. 19 veď to nevchádza do jeho srdca. 13 A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje. ktoré si odovzdávate. to poškvrňuje človeka. z ľudského srdca. ale nemohol sa utajiť. Ale čím dôraznejšie im prikazoval.“ Čo poškvrňuje človeka . 23 Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. nech sa najprv nasýtia deti. A mnoho iných podobných vecí robíte. vzdychol a povedal mu: „Effeta. lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. čo učia.14 Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! 15 Človeka nemôže poškvrniť nič. pokrytcoch prorokoval Izaiáš.

a oni ich rozdali zástupu.Mk8 VIII. 33 On sa obrátil. poslinil mu oči. Žiadali od neho znamenie z neba. satan. Prvá predpoveď utrpenia . Zvolal učeníkov a povedal im: 2 „Ľúto mi je zástupu. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. 9 Ľudí tam bolo asi štyritisíc. stratí ho. Potom ich rozpustil.“ 21 A povedal im: „Ešte nechápete?“ Uzdravenie slepca v Betsaide . Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho.31 Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť.22 Tak prišli do Betsaidy. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. starší. vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ 24 Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí. 15 A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ 16 Oni si medzi sebou hovorili. poomdlievajú na ceste.“ 13 Nechal ich tam. že nemajú chleba. zachráni si ho. 7 Mali aj zopár rybiek. že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? 18 Máte oči. aby sa ho dotkol. aby o ňom nerozprávali nikomu. hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane. za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka.“ 4 Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ 5 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem. 8 I jedli a nasýtili sa. znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh. iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ 32 Hovoril im to otvorene. Varovanie pred kvasom farizejov . Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať.“ 6 Tu rozkázal zástupu. 3 Ak ich prepustím domov hladných. Vzal sedem chlebov. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš. lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. akoby stromy chodili. 35 Lebo kto by si chcel život zachrániť. veď niektorí z nich prišli zďaleka. zabijú ho. nech zaprie sám seba. veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú.14 Zabudli si vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. 36 Veď čo osoží človekovi.10 Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja. Druhé rozmnoženie chleba . aby ich rozdávali.27 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej.34 Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou. 23 On vzal slepca za ruku. keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi. zdá sa mi. 26 I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoď!“ Petrovo vyznanie . a Nepočujete? A nepamätáte sa už. len pre ľudské!“ Ako nasledovať Ježiša . aby ho pokúšali. vezme svoj kríž a nasleduje ma. lebo nemáš zmysel pre Božie veci.“ 29 „A za koho ma pokladáte vy?“. ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.1 V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. Spor o znamenie .“ 25 Potom mu znova položil ruky na oči. ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium. 19 koľko košov ste naplnili odrobinami. keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť. vyviedol ho za dedinu. pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty.“ 30 Ale on ich prísne napomenul. 11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. 17 Keď to spozoroval. vzdával vďaky. 12 On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru. a nevidíte? Máte uši.“ 20 „A koľko košov ste naplnili odrobinami. keby aj celý svet získal. opýtal sa ich. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ 28 Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa. a svojej duši by uškodil?! 37 Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! 38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením. povedal im: „Prečo rozprávate o tom. aby si posadal na zem. lámal a dával svojim učeníkom.“ . keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“ Odpovedali mu: „Sedem. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín.

aby o tom. dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!“ 20 I priviedli ho k nemu.“ Druhá predpoveď utrpenia . 11 A pýtali sa ho: „Prečo teda zákonníci hovoria. škrípe zubami a chradne. čo videli. 16 On sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?“ 17 Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ. objal ho a povedal im: 37 „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene. videli sme kohosi. učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 29 On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím. Ale prečo je o Synovi človeka napísané. nevideli pri sebe nikoho. Tam sa pred nimi premenil.“ 24 A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. 1 A povedal im: „Veru. kto verí. nie mňa prijíma.14 Keď prišli k učeníkom. iba modlitbou. čo tu stoja. Pomôž mojej nevere!“ 25 Keď Ježiš videl. zhodí ho. takže mnohí vraveli: „Zomrel. ako je o ňom napísané. Bežali k nemu a pozdravovali ho.33 Tak prišli do Kafarnauma.Mk9 IX. ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ 26 Ten vykríkol. 7 Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. aby ho zahubil. nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.2 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra. počúvajte ho.“ 39 Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik. iba Ježiša. 21 Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“ On odpovedal: „Od detstva. Otázka o osobe Eliáša . A keď bol v dome. posadnutého nemým duchom. jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. 3 Jeho odev zažiaril a bol taký biely. Nechcel však.“ 8 A sotva sa rozhliadli. najprv príde Eliáš a všetko obnoví.“ Ježišovo premenenie . ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. veď nechodí s nami.30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou.“ 6 Lebo nevedel. ten sa zrútil na zem. nehovorili nikomu. ako sa s nimi hádajú.“ Potom vzal dieťa. zdvihol ho a on vstal. mocne ním zalomcoval a vyšiel. Bránili sme mu to. Spor o prvenstvo . idú mu peny. Povedal som tvojim učeníkom. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych. že Božie kráľovstvo prichádza s mocou. 15 A všetok ľud. že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. lebo sa cestou medzi sebou hádali. 22 A často ho vrhol aj do ohňa a do vody. Urobme tri stánky: jeden tebe. len čo ho zazrel. kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.“ Uzdravenie posadnutého chlapca . ale nemohli. 35 Sadol si.“ 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku. 10 Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali. Chlapec ostal ako mŕtvy. mňa prijíma.9 Keď zostupovali z vrchu. takí boli preľaknutí. 4 A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. 5 Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi.“ 32 Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. postavil ho medzi nich. zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ 23 Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu. zalomcoval chlapcom. kto z nich je väčší. že najprv musí prísť Eliáš?“ 12 On im povedal: „Áno. hovorím vám: Niektorí z tých. pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch. . zvíjal sa a išli mu peny. ale toho. neokúsia smrť. prikázal im.38 Ján mu povedal: „Učiteľ. videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov. zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý. čo chceli. aby ho vyhnali. Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. 28 Keď potom vošiel do domu a boli sami. priviedol som k tebe svojho syna. 18 Kdekoľvek ho schytí. nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. dobre je nám tu. opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ 34 Ale oni mlčali. Ale ak niečo môžeš. aby o tom niekto vedel 31 lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. A kto prijíma mňa. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn. ktorý ma poslal. že sa zbieha zástup. užasol. kto robí divy v mojom mene.“ 19 On im povedal: „Neveriace pokolenie. kým neuvidia. čo znamená „vstať z mŕtvych“. že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? 13 No hovorím vám: Eliáš už prišiel a urobili s ním.“ Skutky v Kristovom mene . Len čo ho duch zbadal. čo povedať.

čo majú majetky!“ 24 Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. čo mám robiť.) 45 Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha. 48 kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. 50 Soľ je dobrá.42 Ale pre toho. keď vojdeš do života zmrzačený. O pohoršení . keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom. Pýtali sa ho.“ 29 Ježiš povedal: „Veru. hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa. 3 On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ 4 Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť. hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. lebo takým patrí Božie kráľovstvo.“ 21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. vylúp ho: je pre teba lepšie. že ste Kristovi. my sme opustili všetko a išli sme za tebou. keď vojdeš do života krivý. 49 Lebo každý bude ohňom solený. aby sa ich dotkol.Veď kto nie je proti nám.“ Ježiš a deti . je za nás. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje. k nemu pribehol. ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla. predaj všetko. (44. čo máš. do neuhasiteľného ohňa.1 Vstal a odišiel odtiaľ do judejského kraja za Jordánom. Bohatý mladík . aby som obsiahol večný život? 18 Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý jedine Boh. nevojde doň. 15 Veru. čím ju napravíte? Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji. cudzoloží. odtni ju: je pre teba lepšie. 41 A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto. 11 On im povedal: „Každý.17 Keď sa vydával na cestu. 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! 20 Ale on mu povedal: „Učiteľ. čo veria vo mňa.13 Tu mu prinášali deti. Nerozlučnosť manželstva . 6 Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. hovorím vám: Niet nikoho. nech človek nerozlučuje!“ 10 Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. 12 A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného. rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Ale ak soľ stratí svoju slanosť. ale jedno telo. 14 Keď to Ježiš videl.“ 26 Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ 27 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné. Choď. Lebo Bohu je všetko možné. veru. (46 ako 44) 47 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko. kládol na ne ruky a požehnával ich.“ 5 Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Nebezpečenstvo bohatstva .“ 16 Potom ich objímal. 2 I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Potom príď a nasleduj ma!“ 22 On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený. lebo mal veľký majetok.28 Tu sa ozval Peter: „Pozri. dopúšťa sa voči nej cudzoložstva.“ Odmena tým. bolo by lepšie. kto by pohoršil jedného z týchto maličkých. kto by pre 40 . ale Bohu nie. 9 Čo teda Boh spojil.“ Mk10 X. či smie muž prepustiť manželku. odtni ju: je pre teba lepšie. A tak už nie sú dvaja. ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla. čo opustili všetko . kto prepustí svoju manželku a vezme si inú. kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý. 7 Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke 8 a budú dvaja v jednom tele. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. Ale učeníci. namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im. keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. 43 Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka.23 Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí. ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly. 46 Kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. ich okrikovali. ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. toto všetko som zachovával od svojej mladosti.

Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. čo je pred vami. teraz. 5 Niektorí z t ch.37 Mk11 XI.“ Uzdravenie slepca pri Jerichu . To dostanú tí.46 Prišli do Jericha. domy. k Betfage a Betánii pri Olivovej hore.“ Ježiš im povedal: „Kalich. o čo ťa poprosíme. hoci s prenasledovaním. volá ťa!“ 50 On odhodil plášť. 42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete.13. deti i polia. matky. povedzte: „Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti.“ Tretia predpoveď utrpenia .mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia. 8 Mnohí prestierali na cestu svoje plášte. zmiluj sa nado mnou!“ 49 Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň. 34 vysmejú ho. i odviazali ho. čo šli za ním. 40 Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal. pri ceste sedel slepý Bartimej. 44 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý. 30 aby nedostal stonásobne viac. ktorý pijem ja. aby som videl!“ 52 A Ježiš mu povedal: „Choď. ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“ 11 Tak vošiel do Jeruzalema. lebo už bol večer. 43 Medzi vami to tak nebude. že tí. 7 Osliatko priviedli k Ježišovi. ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov. Môžete piť kalich. ktorým je to pripravené. ako im kázal Ježiš. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie. vyskočil a šiel k Ježišovi. Timejov syn. prečo odväzujete osliatko?“ 6 Oni im povedali. panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým.“ 38 Na to im Ježiš povedal: „Neviete. vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. a nechali ich. iní zasa zelené ratolesti. poslal dvoch svojich učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny. aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.32 Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni. bude vaším služobníkom. A len čo do nej vojdete. začal kričať: „Ježišu. začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. zbičujú a zabijú. ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom.“ Žiadosť Zebedejových synov . 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel. bude sluhom všetkých. že je to Ježiš Nazaretský. aby som vám urobil?“ 37 Oni mu povedali: „Daj. ktorých pokladajú za vládcov národov. čo išli pred ním. ktorým som ja krstený? 39 Oni mu vraveli: „Môžeme. do chrámu. čo tam stáli. aj tí. aby mlčal. im vraveli: „Čo to robíte. ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. sestry. aj krstom ktorým som krstený ja. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť.“ 4 Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne. a v budúcom veku večný život.41 Keď to počuli ostatní desiati. . Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme 11. volali: „Hosanna! Požehnaný.35 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ. 31 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. ktorý prichádza v mene Pánovom! 10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida. Slávnostný vstup do Jeruzalema . na ktorom ešte nijaký človek nesedel. budete pokrstení. 3 A keby vám niekto hovoril: „Čo to robíte?“. aby si nám splnil. čo narezali v poli. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom. čo ho očakáva: 33 „Hľa. v tomto čase. syn Dávidov. čo žiadate. Odviažte ho a priveďte. aby sa dal obsluhovať.1 . nájdete priviazané osliatko. 47 Keď počul. tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.“ 36 On sa ich opýtal: „Čo chcete. ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. opľujú. zmiluj sa nado mnou!“ 48 Mnohí ho okríkali.1 Keď sa blížili k Jeruzalemu. chceme.“ Predstavení majú slúžiť . bratov. a žobral. 51 Ježiš mu povedal: „Čo chceš. budete piť. 9 A tí. 4.

Tomu prebili hlavu a potupili ho.“ (26 Ale ak vy neodpustíte ľuďom.15 Potom prišli do Jeruzalema. 10 Nečítali ste v Písme: „Kameň. o čo v modlitbe prosíte. 33 Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme. aby si to robil?“ 29 Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. pozri. ak máte niečo proti niekomu. 30 Jánov krst bol z neba. že sa stane. ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. figovník. milovaného syna. Viera a modlitba . Išiel k nemu. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu. videli. Báli sa ho. iných pozabíjali.Neúrodný figovník . vec v našich očiach obdivuhodná?“ 12 A chceli ho zajať. ste už dostali. Spor o dani cisárovi . A ešte mnoho iných: niektorých zbili. lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. 16 A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. potom vám poviem. vykopal jamu a postavil vežu. že všetko. ktorý si preklial. 13 Zďaleka zazrel figovník s lístím.1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: „Istý človek vysadil vinicu. Napokon k nim poslal i jeho. začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. odišli z mesta. nenašiel nič. či od ľudí? Odpovedzte mi!“ 31 Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba. aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. stal sa kameňom uholným.“ Mk12 XII. Vybadali totiž. aby ho podchytili v reči.to sa báli ľudu. lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. 3 Ale oni ho chytili. 21 Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: „Rabbi. 5 Poslal ďalšieho. zabime ho a dedičstvo bude naše!“ 8 Chytili ho. aby aj vám váš Otec. či na ňom niečo nenájde. a budete to mať. 23 Veru. zbili a prepustili späť naprázdno. Keď vošiel do chrámu. Obohnal ju plotom. nehľadíš na osobu človeka. 11 To sa stalo na pokyn Pána. 25 A keď vstanete modliť sa. Ale keď k nemu prišiel. 9 Čo teda urobí pán vinice? Príde. akou mocou toto robím. Odpovedzte mi. zabili a vyhodili z vinice. Slobodno . nebol totiž čas fíg. 19 A keď sa zvečerilo.20 Keď ráno išli popri figovníku. akou mocou toto robím. 24 Preto vám hovorím: Verte. ktorý je na nebesiach. ako ho zabiť.13 Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov. že vyschol od koreňa. povie: „Prečo ste mu teda neuverili?“ 32 Ale ak povieme: Od ľudí.) Odkiaľ je Kristova moc .“ A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem. čo povedal. že to o nich povedal toto podobenstvo. toho zabili.“ 18 Keď to počuli veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob. že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho. lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu. pocítil hlad. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. vyschol. ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. 17 A učil ich: „Nie je napísané: „Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy“? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. vieme.“ a vo svojom srdci nezapochybuje.“ . ale uverí. odpustil vaše hriechy. 14 Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ. Podobenstvo o zlých vinohradníkoch . odpustite. Ježiš vyháňa kupcov z chrámu . 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Poďte.“ 22 Ježiš im na to povedal: „Majte vieru v Boha. 6 Mal ešte jedného. zákonníci a starší 28 a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc. 14 I povedal mu: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ A jeho učeníci to počuli. len sa báli zástupu.“ 7 Ale vinohradníci si povedali: „To je dedič.27 A znova prišli do Jeruzalema. hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: „Zdvihni sa a hoď sa do mora. Nechali ho teda a odišli. čo stavitelia zavrhli.12 Keď na druhý deň z Betánie odchádzali. len lístie. vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. stane sa mu to. pristúpili k nemu veľkňazi. Ako chodil po chráme.

1 Keď vychádzal z chrámu. 39 po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Takisto aj tretí. väčšieho prikázania. či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku. celé svoje živobytie. či nemáme?“ 15 Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. že niet zmŕtvychvstania. Izrael. že odpovedal rozumne. že Mesiáš je Dávidov syn? 36 Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: „Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici. povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. dávajte cisárovi.“ Eschatologická reč 13.platiť cisárovi daň. Bohu. Spor o vzkriesení . 26 A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych.18 Tu prišli k nemu saduceji. z celého svojho srdca. ale živých. že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov. 42 Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince čo je kvadrans. jeden z jeho učeníkov mu povedal: „Učiteľ.38 Ako učil. ako ľud hádže peniaze do pokladnice. túžia po pozdravoch na uliciach. náš Boh.“ 37 Sám Dávid ho nazýva Pánom. 22 A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka.“ 24 Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto. keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku. Varovanie pred zákonníkmi . nech sa naň pozriem!“ 16 A oni priniesli.“ 17 A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo. správne si povedal: „Jediný je a okrem neho iného niet. Dávidov syn a Pán . spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ 29 Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: „Počuj. že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? 25 Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych. A keď videl. povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť.“ Najväčšie prikázanie .35 Keď Ježiš učil v chráme. a pýtali sa ho: 19 „Učiteľ.1-37 Mk13 XIII. ale aj on umrel a nezanechal potomka. Veľmi sa mýlite.41 Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa. ale ona pri svojej chudobe dala všetko.“ 33 a milovať ho z celého. 20 Bolo sedem bratov. ako mu Boh povedal: „Ja som Boh Abraháma. pozri. aké kamene a aké stavby!“ 2 Ježiš mu vravel: „Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu . ani nevydávajú. ako potom môže byť jeho synom?“ A veľký zástup ho počúval s radosťou. 30 Milovať budeš Pána.“ I obdivovali ho.“ 32 Zákonník mu vravel: „Dobre. Napokon po všetkých zomrela aj žena.“ Obeť vdovy . 43 Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru. a čo je Božie.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať. srdca. že im dobre odpovedal. 44 Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku. hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. svojho Boha. ktorý ich počúval.28 Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov. je jediný Pán. Kristus. hovoril: „Varujte sa zákonníkov. už sa ani neženia. Učiteľ. 21 Vzal si ju druhý.“ 34 Keď Ježiš videl. či nie? Máme platiť. z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ 31 Druhé je toto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Iného. Viacerí boháči hádzali mnoho. z celej svojej duše. ale sú ako anjeli v nebi. čo hádzali do pokladnice. ktorí tvrdia. z celého rozumu a z celej sily“ a “milovať blížneho ako seba samého“ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. Boh Izáka a Boh Jakuba“? 27 A on nie je Bohom mŕtvych. Pán. kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Prvý sa oženil. ale umrel a nezanechal potomka. ktorí radi chodia v dlhých rúchach. brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Takých postihne prísnejší súd. ako sa hádajú. 23 Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení. čo mala. ako sú tieto niet. Mojžiš nám napísal. Úvod .

5 Ježiš im začal hovoriť: „Dajte si pozor. 21 Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa.16. či za spevu kohúta alebo ráno. 22 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky. ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom. 16 a kto bude na poli. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob. Miestami budú zemetrasenia. 36 Aby vás nenašiel spať. mesiac nevydá svoj jas. 27 On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba. keď Boh stvoril svet.24 V tých dňoch. že sa toto deje. Vydajú vás súdom. ako ho podvodne chytiť a zabiť. bdejte. vtedy tí. 10 Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Jakub. že je blízko leto. 17 Beda ťarchavým ženám a tým. tamto je. aj vyvolených.“ Začiatok útrap . 34 Je to tak. že je blízko predo dvermi. 2 Ale hovorili: „Nie vo sviatok. po onom súžení slnko sa zatmie. čo budú v tie dni pridájať! 18 Modlite sa. keď príde nečakane! 37 A čo hovorím vám. čo budete hovoriť. budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi.“ A mnohých zvedú. či o polnoci. nech pochopí -. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie. 19 lebo tie dni budú takým súžením.kto číta. Výzva na bdelosť . aby vás vydali. hľa. kým sa to všetko nestane. lebo neviete. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Ján a Ondrej: 4 „Povedz nám. vedzte.1 . kedy príde pán domu: či večer. Prenasledovanie učeníkov . tu je Mesiáš. iba Otec. Veľké súženie . 11 Až vás povedú. kedy to bude a aké bude znamenie keď sa toto všetko začne plniť. nech sa nevracia nazad zobrať si oblek. ani Syn. 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. nech utečú do hôr. aby ste im vydali svedectvo. ktorých si vyvolil. až doteraz a už ani nebude. neľakajte sa. nezachránil by sa nik.“ neverte.“ 3 Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami. Druhý príchod Krista . aby to neprišlo v zime.“ . svojim sluhom odovzdal moc. ale Duch Svätý. ani anjeli v nebi. aby vás niekto nezviedol. kde nemá byť .kameň na kameni. Ale kto vytrvá do konca. lebo neviete. 35 Bdejte teda. každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. bude hlad. To bude začiatok útrap. 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 15 kto bude na streche. 32 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik. ale moje slová sa nepominú. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. všetko bude zborené. až uvidíte. To musí prísť. aby zviedli. aké nebolo od počiatku. hovorím všetkým: Bdejte!“ 5. Ale kvôli vyvoleným.1 Bolo dva dni pred Veľkou nocou a sviatkami Nekvasených chlebov. 30 Veru. kedy príde ten čas. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. skrátil tie dni. Znamenia konca Jeruzalema.33 Majte sa na pozore. Uznesenie veľrady . Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. 29 Tak aj vy. ale ešte nebude koniec.14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam. Ježišovo umučenie a vzkriesenie 14.28 Od figovníka sa naučte podobenstvo. ale hovorte čo vám bude dané v tú hodinu. Poučenie od figovníka . hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie. aby sa ľud nevzbúril. 6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: „To som ja.9 Vy sa však majte na pozore. 20 A keby Pán tie dni neskrátil. nestarajte sa dopredu. 23 Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred. viete. bude spasený. Veď to už nie vy budete hovoriť. pýtali sa ho Peter. čo budú v Judei.20 Mk14 XIV. ak je to možné. nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiaľ. 31 Nebo a zem sa pominú.

“ 37 Keď sa vrátil. 18 A keď boli pri stole a jedli.“ 19 Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Azda ja?“ 20 On im odpovedal: „Jeden z Dvanástich. Vopred pomazala moje telo na pohreb. 25 Veru. prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. I povedal Petrovi: „Šimon.26 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.12 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov. Prišla . hovoriac: „Vezmite. Otče! Tebe je všetko možné. ktorá sa vylieva za všetkých. a keď prišli do mesta. že mu dajú peniaze. lebo je napísané: „Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu. Tam nám prichystajte. tejto noci. do ktorého vojde. Príprava na veľkonočnú večeru . čo urobila. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu. ja nie. keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“ Výstraha Petrovi . Choďte za ním 14 a pánovi domu. A on hľadal spôsob. 34 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Vezmi odo mňa tento kalich. lámal ho a dával im. A pripravili veľkonočného baránka.“ Judášova zrada . 40 A keď sa vrátil. toto je moje telo!“ 23 Potom vzal kalich. ale beda človekovi. odišiel k veľkňazom. predídem vás do Galiley.32 Prišli na pozemok. keď to počuli. ktorý bude niesť džbán vody. našiel ich spať. zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli. čo je so mnou.“ Podobne hovorili aj ostatní. 21 Syn človeka síce ide. 36 Hovoril: „Abba. povedali mu jeho učeníci: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“ 13 Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: „Choďte do mesta.“ 31 Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval: „Aj keby som mal umrieť s tebou. ak je možné. Jakuba a Jána.“ 16 Učeníci odišli.“ 33 Vzal so sebou Petra. 27 Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci odpadnete.“ 28 Ale keď vstanem z mŕtvych. Tam stretnete človeka. ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie. aby ste neprišli do pokušenia. a sľúbili. 9 Veru. čo mohla. 6 Ale Ježiš povedal: „Nechajte ju! Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok.“ 29 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli. minula táto hodina. keď zabíjali veľkonočného baránka. ten. bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom. padol na zem a modlil sa. Duch je síce ochotný. Ježiš v Getsemanskej záhrade . Ale mňa nemáte vždy. 24 A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy. hovorím ti: Ty ma dnes. tri razy zaprieš. Ostaňte tu a bdejte!“ 35 Trocha poodišiel. hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium. ako im povedal. 8 Urobila. Ježiš povedal: „Veru. ako je o ňom napísané.“ A osopovali sa na ňu. ako ho príhodne vydať. čo so mnou namáča v mise.“ 39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. vzdával vďaky.3 Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole. čo mu povedať. vzal chlieb a dobrorečil. 7 Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť. nezapriem ťa. spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? 38 Bdejte a modlite sa. dal im ho a všetci z neho pili. prestretú a pripravenú. Keď prišiel tretí raz. povedzte: „Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?“ 15 On vám ukáže veľkú hornú sieň. jeden z Dvanástich. a povedal svojim učeníkom: „Sadnite si tu. aby im ho zradil. hovorím vám: Jeden z vás ma zradí. keby sa nebol narodil. ale telo slabé.“ 30 Ježiš mu odvetil: „Veru. ktorý sa volá Getsemani. No nie čo ja chcem ale čo ty. skôr. môžete im robiť dobre.22 Keď jedli. ako dva razy kohút zaspieva. I doľahla naňho hrôza a úzkosť. aby ho. kým sa pomodlím.Pomazanie v Betánii .“ Ustanovenie Eucharistie . 4 Niektorí sa hnevali a hovorili si: „Načo takto mrhať voňavý olej?! 5 Veď sa mohol tento olej predať za viac ako tristo denárov a tie rozdať chudobným.10 Judáš Iškariotský. prišiel s Dvanástimi. 11 Tí sa potešili. všetko našli tak. Označenie zradcu . povedal im: „Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa.17 Keď sa zvečerilo.

odviedli a odovzdali Pilátovi. 49 Deň čo deň som učil u vás v chráme. o ktorom hovoríte. 67 Len čo zbadala Petra.“ A pobozkal ho.“ Zajatie Ježiša . Ježiša spútali. Ježišom. zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. ako sa zohrieva. 65 Niektorí začali naňho pľuť. O chvíľku tí. Peter zapiera Ježiša .“ 68 Ale on zaprel: „Ani neviem. že ho veľkňazi vydali zo závisti. poďme! Pozrite. môj zradca je blízko.53 Ježiša priviedli k veľkňazovi.“ 72 Vtom kohút zaspieval druhý raz. čo sa pri vzbure dopustili vraždy. ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako dva razy kohút zaspieva. Ježiš pred veľradou . 42 Vstaňte. čo hovoríš.“ I rozplakal sa. Čo na to poviete?“ A oni všetci vyniesli nad ním súd. 7 S povstalcami. 54 Peter šiel zďaleka za ním až dnu do veľkňazovho dvora. a chytili ho. 69 Keď ho tam videla slúžka. ktorý poslali veľkňazi. ani nerozumiem. syn Požehnaného?“ 62 Ježiš odvetil: „Áno. hneď pristúpil k nemu a povedal: „Rabbi. aby im radšej prepustil Barabáša. 60 Tu vstal veľkňaz. pozrela sa naňho a povedala: „Aj ty si bol s tým Nazaretčanom. 12 Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ 13 Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ 14 Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ . zákonníci a starší. že je hoden smrti. 51 No mladík išiel za ním. znova začala vravieť okolostojacim: „Tento je z nich. odetý plachtou na holom tele.“ 70 Ale on opäť zapieral. nie rukou zhotovený. Veľkňaz sa ho znova pýtal: „Si ty Mesiáš. znova hovorili Petrovi: „Veru si z nich. jeden z Dvanástich. Chyťte ho a obozretne odveďte!“ 45 Keď prišiel. som. a ich svedectvá sa nezhodovali. 9 Pilát im povedal: „Chcete. aby som vám prepustil židovského kráľa?“ 10 Lebo vedel. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. 2 Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On mu odpovedal: „Sám to hovoríš. 57 Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili: 58 „My sme ho počuli hovoriť: „Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný. ktorý sa volal Barabáš. čo títo svedčia proti tebe?“ 61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. Mk15 XV. zakrývali mu tvár bili ho päsťami a hovorili mu: „Prorokuj!“ Aj sluhovia ho bili po tvári.“ 50 Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa.hodina: hľa. Ježiš pred Pilátom . Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo. aby ho mohli odsúdiť na smrť. a s ním zástup s mečmi a kyjmi. starší a zákonníci. prišla jedna z veľkňazových slúžok. teda celá veľrada. 47 Tu jeden z okolostojacich vytasil meč. a nezajali ste ma.1 Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi. 52 Ale on pustil plachtu a utiekol nahý. kde sa zhromaždili všetci veľkňazi.“ 59 Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. Ale nenašli. takže sa Pilát čudoval. 44 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám to je on. tri razy ma zaprieš. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni.“ 3 Veľkňazi naň mnoho žalovali 4 a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri. čo im robieval. bol uväznený muž. 56 Mnohí proti nemu krivo svedčili.66 Keď bol Peter dolu na nádvorí. postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: „Nič neodpovieš na to. 48 Ježiš im povedal: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. čo všetko žalujú na teba!“ 5 Ale Ježiš už nič nepovedal. čo tam stáli. 8 Zástup vystúpil hore a žiadal si to. 6 Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa.“ 63 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Načo ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. ktorého si žiadali.43 A kým ešte hovoril prišiel zrazu Judáš. aby ste ma zajali. Ale musí sa splniť Písmo. 11 Ale veľkňazi podnietili zástup.“ 71 On sa však začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka. 55 Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi.“ Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút. veď si aj Galilejčan. 46 Oni položili naň ruky a zajali ho.

kľakali pred ním a klaňali sa mu. kde ho uložili. skoro ráno. kto si má čo vziať. po východe slnka.“ 36 Ktosi odbehol. Ježiš na kríži zomiera . ale on ho neprijal. 47 Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali. aby sme videli a uverili. čo v preklade znamená: „Bože môj.“ 37 Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. volá Eliáša. 45 Keď mu to stotník potvrdil. Hľa. vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty.29 A tí. či ho Eliáš príde sňať. druhého naľavo. lema sabakthani?“. kde ho uložili. židovský kráľ!“ 19 Bili ho trstinou po hlave. Medzi nimi Mária Magdaléna. naplnil špongiu octom. Ježiša korunujú tŕním . 6 On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského. čiže deň pred sobotou. Zvesť anjela . 26 Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ. Mária.hodili o ne lós. videli. ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. rúhali sa mu. čo šli okolo. zostúp z kríža!“ 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval. ktoré hovorí: „Započítali ho medzi zločincov. 41 ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu. 39 Keď stotník. čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. významný člen rady. uvidíme. čo s ním prišli do Jeruzalema. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho. 24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty . na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. aby mu niesol kríž. 20 Keď sa mu naposmievali. niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite. Aj mnohé iné. Vstal z mŕtvych. Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. sám seba nemôže zachrániť. 25 Keď ho ukrižovali bolo deväť hodín.“ 27 Vedno s nim ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho. čo boli s ním ukrižovaní.21 Tu prinútili istého Šimona z Cyrény. Alexandrovho a Rúfovho otca. ktorý sa tade vracal z poľa. Bože môj. čo stál naproti nemu. Potom ho vyviedli. (28 A splnilo sa Písmo.Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“ 15 A Pilát. aby urobil ľudu po vôli. aby ho ukrižovali.1 Keď sa pominula sobota. i Salome.16 Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria. bol totiž veľmi veľký. matka Jakuba Mladšieho a Jozesa. že kameň je odvalený. Krížová cesta a ukrižovanie . daroval telo Jozefovi. miesto. nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. nastokol ju na trstinu. prečo si ma opustil?“ 35 Keď to počuli.“ 40 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. 32 Kristus. prepustil im Barabáša. dával mu piť a hovoril: „Počkajte. z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju 18 a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený. Prázdny hrob.33 Keď bolo dvanásť hodín. 44 Pilát sa zadivil. čo v preklade znamená Lebka. 34 O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi. kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža. čiže do vládnej budovy. že už zomrel. 17 Odeli ho do purpurového plášťa. prišli k hrobu 3 a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ 4 Ale keď sa pozreli. a zvolali celú kohortu. 43 prišiel Jozef z Arimatey. zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. či je už mŕtvy. ako vykríkol a skonal. 46 On kúpil plátno a keď ho sňal. heloi. A ku vchodu do hrobu privalil kameň.“) Ježišovi na kríži sa posmievajú . 5 Keď vošli do hrobu. keď bol v Galilei. 30 Zachráň sám seba. Ježiša pochovávajú . smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Mk16 XVI. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho. 7 Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a . ten. 22 Tak ho priviedli na miesto Golgota. pretože bol Prípravný deň. ktorý bol ukrižovaný.“ Ešte aj tí ho hanobili. aby ho ukrižovali. 2 V prvý deň týždňa. pľuli naňho.42 Keď sa už zvečerilo. potriasali hlavami a vraveli: „Aha. povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn. Niet ho tu. videl. 23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou. 38 Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.

Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. čo ho videli vzkrieseného. a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca. ktoré sa u nás stali.5 Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. verne rad-radom opíšem. budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov. 12 Keď ho Zachariáš zbadal. Zachariáš. čo uveria. ich Bohu. 9 podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami. 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. stál na pravej strane kadidlového oltára. 14 Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. že ti to. 13 Ale anjel mu povedal: „Neboj sa.52 Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa . keď počuli.5 . EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA Lk1 I. po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku. bude odsúdený. z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Misijný rozkaz . 20 Oni sa rozišli a všade kázali. lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. 17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou. Vzkriesený Ježiš sa zjavuje. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. 10 V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. lebo sa báli. že žije a že ho videla. 4 aby si poznal spoľahlivosť učenia. ale ani im neuverili. že neuverili tým.9 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych. ktoré ich sprevádzali. ale kto neuverí. 11 Tu sa mu zjavil Pánov anjel. neverili. ako vám povedal. čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. 8 Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom. na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. 10 Ona išla a zvestovala to tým. 15 A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. keď išli na vidiek. čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. keď sedeli pri stole. 18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú. budú hovoriť novými jazykmi. bude spasený. 12 Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste.19 Keď im to Pán Ježiš povedal. 14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim. 16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi.2. 7 Nemali však deti. 17 A tých.“ Nanebovstúpenie . 2 ako nám ich odovzdali tí. do ktorého ťa zasvätili. 3 Preto som sa aj ja rozhodol. 1.“ 8 Vyšli a utekali od hrobu. 13 Aj oni to išli zvestovať ostatným. A nepovedali nikomu nič. neuškodí im. 11 Ale oni. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť.1 Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti. aby . Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Prológ . Tam ho uvidíte. Narodenie a skrytý život Jána Krstiteľa a Ježiša Krista 1. zjavil sa najprv Márii Magdaléne. zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. 15 Lebo on bude veľký pred Pánom.Petrovi: „Ide pred vami do Galiley. vznešený Teofil. lebo sa ich zmocnila hrôza a strach.

a oni pochopili. aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. ktoré sa splnia v svojom čase. 49 lebo veľké veci mi urobil ten. našla si milosť u Boha. ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: 25 „Toto mi urobil Pán v čase. A preto aj dieťa bude sa volať svätým. 48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. 36 Aj Alžbeta. svojho služobníka. radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.“ 21 Ľud čakal na Zachariáša a divil sa. Hľa. 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. 53 Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. že je neplodná! 37 Lebo Bohu nič nie je nemožné. 22 Ale keď vyšiel.“ 34 Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane. a sväté je jeho meno 50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými. čo sa ho boja. dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho. Návšteva Panny Márie u Alžbety . nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária. 54 Ujal sa Izraela. že matka môjho Pána prichádza ku mne? 44 Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach.obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud. keď sa toto stane. že mal v chráme videnie. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. lebo si neuveril mojim slovám. ktoré sa volá Nazaret. 45 A blahoslavená je tá. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. ktorý je mocný. 33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta. čo znamená takýto pozdrav. čo jej povedal Pán. vrátil sa domov. tvoja príbuzná. 28 Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’. Dával im znaky a zostal nemý. . 41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav. menom Jozefovi. lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. že sa splní. milosti plná. keď zhliadol na mňa. 30 Anjel jej povedal: „Neboj sa. služobnica Pána. 42 Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. A hovorili o nej. nemohol k nim prehovoriť.“ 38 Mária povedala: „Hľa.“ 29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala.39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. 32 On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho.“ Magnifikat . mojom Spasiteľovi. A meno panny bolo Mária.“ Zvestovanie Panne Márii .“ Anjel potom od nej odišiel. čo v srdci pyšne zmýšľajú. 51 Ukázal silu svojho ramena. že sa tak dlho zdržuje v chráme. veď ja muža nepoznám?“ 35 Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Už je v šiestom mesiaci. bude to Boží Syn. 52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.“ 18 Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. rozptýlil tých. 43 Čím som si zaslúžila.46 Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána 47 a môj duch jasá v Bohu. Pán s tebou. 23 Len čo sa skončili dni jeho služby.“ 19 Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. ktorá uverila. 24 Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala. počala syna v starobe. 20 Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa.

“ Narodenie Jána Krstiteľa .“ 61 Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá. keď vystúpil pred Izrael. čo nás nenávidia. každý do svojho mesta. svojou manželkou. 63 Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať. chlapček. 65 Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. čo to počuli. nadišiel jej čas pôrodu. 57 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. 5 aby sa dal zapísať s Máriou. 4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey.“ Skrytý život Jána Krstiteľa . lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. do Dávidovho mesta. 55 . Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 7 I porodila svojho prvorodeného syna. Benediktus . Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi 79 a zažiari tým.1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.“ A všetci sa divili. lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 69 a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida.so Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa. ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi. 60 Ale jeho matka povedala: „Nie. pripravíš mu cestu 77 a poučíš jeho ľud o spáse.“ 62 Dali znak otcovi. bude sa volať Ján.67 Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: 68 „Nech je zvelebený Pán Boh Izraela. 74 aby sme mu bez strachu slúžili 75 vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ. ktorá bola v po žehnanom stave. 2 Tento prvý súpis sa konal. že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo. 73 na prísahu. 64 Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. čo sedia vo tme a v tôni smrti. 3 A všetci šli dať sa zapísať. 59 Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. keď Sýriu spravoval Kvirínius. radovali sa s ňou. Lk2 II. budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána. svojho služobníka 70 ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov. 78 že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. ako ho chce nazvať on.56 Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. Narodenie Ježiša Krista . že nás vyslobodí z rúk nepriateľov. ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu. 66 A všetci. 76 A ty. a naše kroky upriami na cestu pokoja. vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním. 6 Kým tam boli. 58 Keď jej susedia a príbuzní počuli. 71 že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých. 72 Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu.ako sľúbil našim otcom.

34 Simeon ich požehnal a Márii. 23 ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu. 38 Práve v tú chvíľu prišla aj ona. ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. čo otvára lono matky. Zmocnil sa ich veľký strach. zvelebovali Boha a hovorili: 14 „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. čo počuli a videli. aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ Prorokyňa Anna . Návrat do Nazareta . ktorá bude patriť všetkým ľuďom: 11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. Obriezka . ako nám oznámil Pán. čo im pastieri rozprávali. čo sa o ňom hovorilo. a Božia milosť bola na ňom.36 Žila vtedy aj prorokyňa Anna. čo im bolo povedané o tomto dieťati.41 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona. velebila Boha a hovorila o ňom všetkým. človek spravodlivý a nábožný. pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime.“ 16 Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. pár hrdličiek alebo dva holúbky. 18 A všetci. divili sa nad tým. čo sa to stalo. aby ho predstavili Pánovi. 27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. ktorým ho anjel nazval skôr.“ 13 A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov. a Duch Svätý bol na ňom. ktorí to počúvali. Zvestujem vám veľkú radosť.“ Simeonovo proroctvo . 40 Chlapec rástol a mocnel.V tom istom kraji boli pastieri. ktorému budú odporovať.15 Keď anjeli odišli od nich do neba. vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša. tvojho ľudu. 17 Keď ich videli. Bola už vo vysokom veku. aby splnili. ako káže Pánov zákon.“ Návšteva pastierov . 28 vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: Simeonov chválospev 29 „Teraz prepustíš. ako bývalo na sviatky zvykom. 37 potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. ako im bolo povedané. Dvanásťročný Ježiš v chráme . že neumrie. tiež išli. 9 Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Z chrámu neodchádzala. jeho matke. 19 Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. 10 ale anjel im povedal: „Nebojte sa. povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie. 30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu. z Aserovho kmeňa. vyrozprávali. bude zasvätené Pánovi. dali mu meno Ježiš. svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova.22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania. Pane. čo o ňom predpisoval zákon. čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. ktorý očakával potechu Izraela.“ 24 a aby obetovali. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov. ako sa počal v živote matky. priniesli ho do Jeruzalema.21 Po ôsmich dňoch. 26 Jemu Duch Svätý vyjavil. Fanuelova dcéra.32 Jeho otec a matka divili sa tomu. do svojho mesta Nazareta. 25 V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon. keď ho bolo treba obrezať. 20 Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko. 43 8 . 12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. kým neuvidí Pánovho Mesiáša. 42 Keď mal dvanásť rokov. vrátili sa do Galiley.a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -. 35 . 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: 32 svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela. Obetovanie v chráme . plný múdrosti.

1 . čo porobil. Sedel medzi učiteľmi. aby sa mu dali pokrstiť. bude cestou hladkou. čo prichádzali k nemu. ako uniknúť nastávajúcemu hnevu!? 8 Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: „Naším otcom je Abrahám!“ . hovoril: „Hadie plemeno. 16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. ktoré im hovoril. veku a v obľube u Boha i u ľudí. 9 Sekera je už priložená na korene stromov. synom Zachariáša. a za všetko zlé. čo ho počuli. a kto má jedlo. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. 47 Všetci. jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne. No prichádza mocnejší ako som ja. bude priame. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. manželku jeho brata.“ 10 Zástupy sa ho pýtali: „Čo teda máme robiť?“ 11 On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat. aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. 3 Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.18 A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. Čo je krivé.lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 6 A každé telo uvidí Božiu spásu. nech dá tomu.13 Lk3 III.15 Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli.“ Jánovo kázanie . nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“ Jánovo svedectvo o Kristovi . počúval ich a kládol im otázky. 52 A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti.7 Ale zástupom. .A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov. 2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom.1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria. 44 Nazdávali sa. 45 No nenašli. nech urobí podobne!“ 12 Aj mýtnici prišli. Príprava Ježišovej činnosti 3.“ Uväznenie Jána . stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj. ako vám určili!“ 14 Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte. kto vám ukázal. aby sa dali pokrstiť.4. 19 Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu. a hovorili mu: „Učiteľ. že azda on je Mesiáš. 46 Po troch dňoch ho našli v chráme. 48 Keď ho zazreli.51 Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. čo si nám to urobil? Pozri. čo jeho rodičia nezbadali. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. vyrovnajte mu chodníky! 5 Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Život v Nazarete . a čo je hrboľaté. tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ 49 On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste. Vystúpenie Jána Krstiteľa . že je v sprievode. 20 Herodes dovŕšil všetko tým. čo nemá nijaké. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. že mám byť tam. keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei. 17 V ruke má vejačku. 4 ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi. že Jána zatvoril do väzenia. 2. ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa. zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme. A každý strom. čo máme robiť?“ 13 On im povedal: „Nevymáhajte viac. ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. kde ide o môjho Otca?“ 50 Ale oni nepochopili slovo.

aby sa stal chlebom.14 . vrhni sa stadeto dolu. 24 on Matata.1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. on Henocha. 27 on Joannu. aby som hlásal evanjelium chudobným.“ 4 Ježiš mu odvetil: „Napísané je: „Nielen z chleba žije človek. ktorý bol od Boha. V tých dňoch nič nejedol. on Nachora. on Jozefa. on Salatiela. 22 zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti 2 a diabol ho pokúšal.“ 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie.“ 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema. on Jódu. 34 on Jakuba. Ježiš v Nazarete . Pokúšanie na púšti . lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. vyhladol. on Seta. postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží syn. 15 Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. on Matatiáša. on Nahuma. kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou.“ 11 a „vezmú ťa na ruky. on Táreho. 33 on Aminadaba. všetka bude tvoja. on Ragaua. on Admina.Pokrstenie Ježiša . 10 veď je napísané: „Svojim anjelom dá príkaz o tebe. a slepým. on Arfaxada. že budú vidieť. on Nátana. že je synom Jozefa. on Júdu. 25 on Matatiáša on Amosa. on Faresa. Ježišovo účinkovanie v Galilei 4. on Jozecha. 17 Podali mu knihu proroka Izaiáša. mal asi tridsať rokov. on Nériho. 3 Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn. on Jozefa. on Arniho. on Abraháma. 30 on Simeona. utláčaných prepustiť na slobodu 19 a ohlásiť Pánov milostivý rok. 29 on Jezusa. Lk4 IV. on Naggeho. on Addiho. on synom Adama. 7 Ak sa mi teda budeš klaňať. on Rézu. on Násona. že budú prepustení.“ 5 Potom ho diabol vyzdvihol.“ Rodokmeň Ježiša Krista . povedz tomuto kameňu. on Sema. na čas od neho odišiel. aby si si neuderil nohu o kameň. 3.“ 12 Ježiš mu odvetil: „Je povedané: „Nebudeš pokúšať Pána. aby ťa chránili. on Salu. on Fáleka. svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. 36 on Kainana.“ 8 Ježiš mu povedal: „Je napísané: „Pánovi.50 Verejné vystúpenie v Galilei . A mysleli si. on Júdu. on Lamecha. 31 on Meleu. on Eliakima. 35 on Serucha. on Jorima on Matata. našiel miesta. kde vyrástol. ktorý bol synom Heliho. on Izáka. Poslal ma oznámiť zajatým. on Jareda. 32 on Jesseho. svojho Boha. on Ezroma.23 Keď Ježiš začal účinkovať. on Esliho. Keď knihu rozvinul. on Era. on Léviho on Melchiho. on Mennu. on Kainana.“ . aby čítal.16 Prišiel aj do Nazareta. on Janneho. otvorilo sa nebo. on Matatana. on Salu. 26 on Maatu.14 Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. on Maleleela. on Kozama. on Léviho. on Noema. on Eliezera. v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta 6 a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu. 28 on Melchiho. on Ebera. 38 on Enosa. on Obeda. v tebe mám zaľúbenie.9. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal. on Dávida. lebo ma pomazal. on Jonama. on Zorobábela. on Bóza.21 Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa. on Elmadama. 37 on Matuzalema. A keď sa skončili. on Semeja.

Len čo zbadal Ježiša. chytili také množstvo rýb. čo vychádzali z jeho úst. 26 A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš. vo svojej vlasti. 8 Keď to videl Šimon Peter. iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. a ani jeden z nich nebol očistený.40 Po západe slnka všetci. vyhnali ho z mesta a viedli do až na zráz vrchu.1 Keď raz stál pri Genezaretskom jazere. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. kto si: Boží Svätý. Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem. padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane. Ten vykríkol veľkým hlasom: 34 „Nechaj nás! Čo ťa do nás.31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť. môžeš ma . ktorá patrila Šimonovi. na ktorom bolo ich mesto postavené.“ 6 Len čo to urobili. tlačil sa naň zástup. že mohutnou silo rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“ 37 A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji. čo mali chorých na rozličné neduhy. Hneď vstala a obsluhovala ich. privádzali ich k nemu. ktoré ste práve počuli. Uzdravenie malomocného . 39 Postavil sa nad ňu. a poprosil ho. ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. čo boli na druhej lodi. až sa im siete trhali. lebo na to som poslaný. odteraz budeš loviť už ľudí. 41 Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn. lebo chcel počuť Božie slovo. urob to aj tu. rozkázal horúčke a tá ju opustila.“ 24 A dodal: „Veru. Prišli až k nemu a zdržiavali ho. Ďalšie uzdravenie . že on je Mesiáš. čo všetko sa stalo v Kafarnaume. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.“ 22 Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám. lebo jeho slovo malo moc. a odtiaľ ho chceli zhodiť. Uzdravenie posadnutého v Kafarnaume . ak chceš. 43 On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo. 21 20 Lk5 V5. vošiel do Šimonovho domu. Ale zástupy ho hľadali. všetkých v synagóge zachvátil hnev.“ 35 Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich. Po sobotách ich učil 32 a oni žasli nad jeho učením. nad úlovkom rýb. že sa potápali. lebo vedeli. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. a nič sme nechytili. Povolanie rybárov . ktoré chytili. 2 Tu zbadal pri brehu dve lode.“ 28 Keď to počuli. vyšiel z neho a neublížil mu. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea. zjavil sa muž plný malomocenstva. 3 Nastúpil na jednu z lodí. lebo som človek hriešny. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa. keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. Ale na tvoje slovo spustím siete. 36 Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo.12 Keď bol v ktoromsi meste. aby trocha odrazil od brehu. aby im prišli pomôcť. 33 V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. 42 Keď sa rozodnilo. vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. lieč sám seba! Počuli sme. 7 Preto dali znamenie spoločníkom. odíď odo mňa. celú noc sme sa namáhali.“ 11 A keď pritiahli lode k brehu. iba Sýrčan Náman.38 Keď vyšiel zo synagógy.“ 9 Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním. vrátil ju sluhovi a sadol si. padol na tvár a prosil ho: „Pane. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak. povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ 5 Šimon mu odpovedal: „Učiteľ. 29 Vstali. 25 Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša.Potom knihu zvinul. Uzdravenie Petrovej testinej . a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ 23 On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár. 4 Keď prestal hovoriť. aby od nich neodchádzal. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána. hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.“ 44 A kázal po judejských synagógach. 30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. opustili všetko a išli za ním.

aby ho mali z čoho obžalovať. vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. aj mechy sa zničia.“ 15 No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy. 14 A prikázal mu. zachrániť život. čo urobiť s Ježišom. lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. keď bol hladný on i jeho družina? 4 Ako vošiel do Božieho domu. a mal od Pána moc uzdravovať. vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov.“ 13 On vystrel ruku. povedal mu: „Poď za mnou!“ 28 On vstal. buď čistý!“ A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. 7 A zákonníci s farizejmi naň striehli.im na svedectvo. mrvili ich rukami a jedli. aby sa postili.povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň. 8 Ale on poznal ich myšlienky.27 Keď potom vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho. plní nerozumu radili sa.“ Spor o pôste . kadiaľ by ho vniesli. 38 Ale nové víno treba naliať do nových mechov. 39 A nik.1 V istú sobotu išiel cez obilné pole. čo boli s ním?“ 5 I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou. ale chorí.6 V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. a dal aj tým.povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy.“ 36 Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných. iba kňazi. 21 Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: „Ktože je to.“ Lk6 VI. 30 Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 31 Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví. potom.“ Uzdravenie v sobotu . 29 Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. Spor o sobote . „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu. 2 Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte. že o tom nesmie nikomu hovoriť. povedal: „Človeče.“ povedal. čo v sobotu neslobodno?“ 3 Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste. keď im ženícha vezmú. ale hriešnikov. 26 Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha. 20 Keď videl ich vieru.očistiť. čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. nechce nové. kým je ženích s nimi? 35 No prídu dni. čo urobil Dávid. aby sa kajali. povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach? 23 Čo je ľahšie .“ Povolanie Léviho . sedeli pri ňom farizeji a zákonníci.33 Oni mu povedali: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia. a tvoji jedia a pijú. 19 Ale keď pre zástup nenašli priechod. Bol tam človek.“ 34 Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí. 37 A nik nevlieva nové víno do starých mechov. ktoré nesmel jesť nik. 16 On sa však utiahol na púšť a modlil sa. kto pije staré. ktorý mal vyschnutú pravú ruku. aj učeníci farizejov.“ alebo povedať: „Vstaň a choď?“ 24 Ale aby ste vedeli. v tých dňoch. ako predpísal Mojžiš . či v sobotu uzdraví. odpúšťajú sa ti hriechy. ktorí s nimi stolovali. dotkol sa ho a povedal: „Chcem. 18 Tu muži priniesli na nosidlách človeka. alebo zničiť?“ 10 Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci. Jeho učeníci trhali klasy. čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema. 9 A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre. a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. . sa budú postiť. lebo si povie: „Staré je lepšie. Preto povedal človekovi. vezmi si lôžko a choď domov!“ 25 A on hneď pred ich očami vstal. že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ 22 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky. že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ . Uzdravenie ochrnutého .17 Keď v istý deň učil. ktorý bol ochrnutý. 11 Ale oni. aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie. ale: „Choď. vzal a jedol obetované chleby. alebo zle. 32 Neprišiel som volať spravodlivých. opustil všetko a išiel za ním.

hovorím: Milujte svojich nepriateľov. 21 Blahoslavení. 19 A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho. ktorí teraz plačete.“ Podobenstvo o dvoch slepých . 28 žehnajte tým. keď vás vylúčia spomedzi seba. kto ťa udrie po líci. lebo už máte svoju útechu! 25 Beda vám. od ktorých to dúfate dostať naspäť. takou sa nameria aj vám.12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. Brvno v oku . čo ich milujú.39 Povedal im aj podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? 40 Žiak nie je nad učiteľa. 31 Ako chcete aby ľudia robili vám. A ozdraveli aj tí. ktorí ma počúvate. neodopri ani šaty. natrasenú. 20 Každému. ktorému dal meno Peter. kto ti berie plášť. 15 Matúša. a jeho brata Ondreja. lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. čo máš v oku. 34 A ak požičiavate tým. lebo vaše je Božie kráľovstvo. akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom. 35 Ale milujte svojich nepriateľov. čo vás preklínajú. lebo sa budete smiať. 22 Blahoslavení budete. Z tŕnia predsa nezbierajú figy. 45 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. ktorý rodí zlé ovocie. čo ste teraz nasýtení. natlačenú. ani z ostružín neoberajú hrozno. Aj keď sa všetko naučí.Vyvolenie Dvanástich . ktorých trápili nečistí duchovia. akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých. lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom! Láska k nepriateľom . vrchovatú vám dajú do lona.17 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. lebo budete hladovať! Beda vám. vyberiem ti smietku. ak vás budú všetci ľudia chváliť. keď vás budú ľudia nenávidieť. vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku. čo sa teraz smejete. 13 Keď sa rozodnilo. Blahoslavení. čo je v oku tvojho brata. čo vás nenávidia. lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých. dovoľ. tak robte aj vy im! 32 Ak milujete tých.20 On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní. ako nie je zlý strom. ktorých nazval apoštolmi: 14 Šimona. a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 42 Ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Brat môj. Strom a ovocie . bude ako jeho učiteľ. Šimona. ako je milosrdný váš Otec! 37 Nesúďte a nebudete súdení. nežiadaj to naspäť. 33 Ak robíte dobre tým.24 Ale beda vám. čo vás potupujú! 29 Tomu.41 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata. Blahoslavenstvá . požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. . Bartolomeja. 44 Každý strom možno poznať po ovocí. čo vám dobre robia. ktorý sa stal zradcom. nadstav aj druhé. lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.43 Nie je dobrý strom. potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. daj a ak ti niekto niečo vezme. Jakuba Alfejovho. 18 Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. Jakuba. boháči.“ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec. Lebo akou mierou budete merať vy. 36 Buďte milosrdní. A tomu. lebo budete nasýtení. 23 Radujte sa v ten deň a jasajte. Tomáša. ktorí teraz hladujete. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. aby dostali naspäť to isté. Beda vám . ktorí vás milujú. robte dobre tým. zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich. ktorý rodí dobré ovocie. 16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského. ktorého volali Horlivec. kto ťa prosí. lebo budete žialiť a plakať! 26 Beda. dobre robte. a modlite sa za tých.27 Ale vám. 38 Dávajte a dajú vám: mieru dobrú. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. Zástupy idú za Ježišom . Jána Filipa.

no nemohla ním pohnúť. posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. lebo bol dobre postavený. vošiel do Kafarnauma. ktorý ho počúval. bývajú v kráľovských domoch.tak príde. 22 A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi. Hlboko kopal a základy položil na skalu. na dom narazila voda. velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud. začal hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 25 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí. Keď naň narazila voda.“ 6 Ježiš teda išiel s nimi. a ten bol na smrť chorý. 2 Tam mal istý stotník sluhu. 30 Ale farizeji a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel. kto prichádza ku mne. aby si vošiel pod moju strechu. komu sa podobá každý.1 Keď skončil všetky svoje slová ľudu. ba aj mýtnici uznali Božiu spravodlivosť. aby si mu to urobil. podobá sa človekovi. neunúvaj sa. ktorý si postavil dom na zemi bez základu. keď sa dali pokrstiť Jánovým krstom. povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ 10 A keď sa poslovia vrátili domov. chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. ktoré sa volá Naim. 5 lebo miluje náš národ. IšIi s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu.“ 28 Hovorím vám: Medzi tými. Ak daktorému poviem: „Choď!“ ide. 12 Keď sa priblížil k mestskej bráne.“ 9 Keď to Ježiš počul. 23 A blahoslavený je. počúva moje slová a uskutočňuje ich.“ 29 A všetok ľud. Keď potom prišla povodeň. kto je v Božom kráľovstve menší. bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ 14 Potom pristúpil a dotkol sa már. zadivil sa mu. lebo sa mu nedali pokrstiť. inému: „Poď sem!“ . a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ . hovorím vám. sluhu našli zdravého. aby prišiel a sluhu mu zachránil. obrátil sa a zástupom. čo ho sprevádzali. čo hovorím? 47 Ukážem vám. aj synagógu nám postavil. 3 Keď sa stotník dopočul o Ježišovi. hovorím ti. 7 Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. 27 Lebo to o ňom je napísané: „Hľa.46 Čo ma oslovujete: „Pane. čo ste videli a počuli: Slepí vidia.“ 17 A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí. chromí chodia. 19 Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten. stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane. mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. malomocní sú čistí.“ keď nerobíte.18 O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Uzdravenie stotníkovho sluhu . alebo máme čakať iného?“ 21 Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov. hluchí počujú. 16 Tu sa všetkých zmocnil strach. čo ho počúval. lebo nie som hoden.11 Potom išiel do mesta.24 Keď Jánovi poslovia odišli. ktorého si veľmi cenil. Vzkriesenie syna naimskej vdovy . ktorý má prísť. Ale ten. práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. kto sa na mne nepohorší. povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: „Ty si ten. ktorý staval dom.Podobenstvo o dvoch staviteľoch . hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko. 48 Podobá sa človekovi. . poslal k nemu židovských starších s prosbou. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! 8 Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov.on to urobí. 13 Keď ju Pán uvidel. 49 Ale kto ich počúva. čo sa narodili zo ženy. viac ako proroka. vstaň!“ 15 Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach.“ Ježišovo svedectvo o Jánovi . Otázka Jána Krstiteľa . Pane. ktorý má prísť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. 4 Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si. A keď už nebol ďaleko od domu.“ Lk7 VII. nie je nik väčší ako Ján. alebo máme čakať iného?“ 20 Keď muži k nemu prišli. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec. je väčší ako on. 26 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno. a neuskutočňuje.

jedno zrno padlo na kraj cesty. 37 V meste bola istá žena. aby s ním jedol. to sú tí. Ale ona odvtedy. čo počúvajú. 47 Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy. Podobenstvo o rozsievačovi .31 „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? 32 Podobajú sa deťom. a nedal si mi vodu na nohy. aké je to podobenstvo. ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária. 8 Iné zrno padlo do dobrej zeme. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. ktorému viac odpustil. čo s ním stolovali. nejedol chlieb a nepil víno a hovoríte: „Je posadnutý zlým duchom. kto a aká je to žena. čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo. kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti 2 a niektoré ženy. povedal si v duchu: „Keby tento bol prorokom. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. ale starosti.Ježišov súd nad hriešnym pokolením .“ Kajúca a milujúca žena . to sú tí.“ On odvetil: „Povedz. je a pije. odpustil ju obidvom. to sú tí. zvaná Magdaléna. že ten. 45 Nepobozkal si ma.“ 34 Prišiel Syn človeka. Ostatným hovorím len v podobenstvách.36 Ktorýsi farizej ho pozval.“ 33 Prišiel Ján Krstiteľ. pažravec a pijan. 10 On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. lebo veľmi miluje. priateľ mýtnikov a hriešnikov! 35 No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. hriešnica. lebo nemalo vlahy. Keď sa dozvedela. Ktorý z nich ho bude mať radšej?“ 43 Šimon odpovedal: „Myslím. ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. ktorý ho pozval. priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. ale nemajú korene. ale nevideli. 14 Ktoré padlo do tŕnia. Ako sial. 13 Na skale. ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca. že je to hriešnica.“ 48 A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“ 49 Vtedy tí. Vzišlo a uschlo. druhý päťdesiat. Komu sa menej odpúšťa. 42 Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť. začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi. a hovoríte: „Hľa. nech počúva. a neplakali ste. mám ti niečo povedať. Jeden dlhoval päťsto denárov. že aj hriechy odpúšťa?“ 50 On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila.11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. 6 Druhé padlo na skalu.9 Jeho učeníci sa ho pýtali. neprestala mi nohy bozkávať. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. 39 Keď to videl farizej. bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú . veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. menej miluje. aby hľadeli. a netancovali ste. vedel by. aby počúvali. čo počúvajú. Učiteľ!“ 41 „Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. nariekali sme. Ženy v Ježišovom sprievode . aby neuverili a neboli spasení.“ On mu povedal: „Správne usudzuješ. bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom. Vysvetlenie podobenstva .1 Potom chodil po mestách a dedinách. z ktorej vyšlo sedem zlých duchov.“ 40 Ježiš mu vravel: „Šimon.4 Keď sa zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest.“ 44 Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu.“ Prečo hovorí v podobenstvách . 3 Jana. žena Herodesovho správcu Chúzu. Zuzana a mnohé iné. povedal v podobenstve: 5 „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: „Pískali sme vám. 7 Iné zasa padlo do tŕnia. že je hosťom vo farizejovom dome. ako som vošiel. 12 Na kraji cesty.“ Keď to povedal. 46 Hlavu si mi olejom nepomazal. ale nechápali. čo sa ho dotýka. zvolal: „Kto má uši na počúvanie. 38 s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám. Choď v pokoji!“ Lk8 VIII. začali si hovoriť: „Ktože je to.

aby im dovolil vojsť do nich. o čom si myslí.“ 21 On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí. asi dvanásťročnú dcéru a tá umierala.“ 47 Žena. ale postaví ju na svietnik. vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta. pohrozil vetru a rozbúrenej vode i upokojili sa a nastalo ticho. Preto ho prosili. menom Jairus. z ktorého vyšli zlí duchovia. videli svetlo. 38 Muž. vošli do svíň a črieda sa prudko hnala dolu svahom do jazera a potopila sa. ktorá mala dvanásť rokov krvotok. ako bol uzdravený ten. tvoja viera ťa uzdravila. čo sa stalo. padol pred ním a zvolal veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa. ale v hroboch. nemuč ma!“ 29 Lebo Ježiš nečistému duchu rozkázal. tomu sa vezme aj to. zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. a povedal im: „Preplavme sa na druhý breh jazera. 44 Pristúpila odzadu. kto je to. skríkol. ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. on im to dovolil. lebo kto má. že sa im naberala voda a boli vo veľkom nebezpečenstve. že sa neutají. Podobenstvo o lampe . že má.už dlhý čas ho mal v moci. 37 A všetci obyvatelia gergezského kraja ho prosili. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho. dotkla sa obruby jeho šiat a hneď prestala krvácať. aby vyšiel z toho človeka . aké veľké veci mu urobil Ježiš. že zo mňa vyšla sila. to sú tí. Tu sa na jazero spustila taká víchrica. Ježiš. 48 A on jej povedal: „Dcéra. ako sedí oblečený a pri zdravom rozume pri Ježišových nohách. ktorý je oproti Galilei. Aj ho sputnali reťazami a okovami a strážili ho. aby smel zostať s ním. 43 Bola tam aj istá žena. čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.22 V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď. 20 Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť. 18 Dávajte teda pozor.16 Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou. aby od nich odišiel. ako počúvate. čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.19 Prišla za ním jeho matka a bratia. Choď v pokoji!“ . ani ju nepostaví pod posteľ. 45 Ježiš sa spýtal: „Kto sa ma to dotkol?“ Keď to všetci popierali. ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. aby tí. z ktorého vyšli zlí duchovia. 36 Očití svedkovia im rozpovedali. 31 A prosili ho. 17 Lebo nič nie je skryté. čo vchádzajú.“ Pravá Ježišova rodina . veď sa tlačia zástupy a tisnú ťa!“ 46 Ale Ježiš povedal: „Niekto sa ma dotkol. 30 Ježiš sa ho spýtal: „Ako sa voláš?“ On odpovedal: „Pluk. 35 A ľudia vyšli pozrieť sa. 32 Na vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdravela. 23 Ako sa plavili. 34 Keď pastieri videli. privítal ho zástup. 42 lebo mal jedinú. aké veľké veci ti urobil Boh!“ On išiel a po celom meste rozhlasoval. 33 Tu zlí duchovia vyšli z človeka.26 Doplavili sa do gergezského kraja. 15 A ktoré padlo do dobrej zeme. prišla s chvením. 28 Keď zbadal Ježiša.40 Keď sa Ježiš vrátil. zaspal. že rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú?“ Uzdravenie posadnutého v Gergeze . hynieme!“ On vstal. ozval sa Peter: „Učiteľ.“ I odrazili od brehu. On teda nastúpil na loď a vrátil sa. 25 A im povedal: „Kde je vaša viera?“ A oni si so strachom a údivom hovorili: „Čo myslíš. Ako šiel. Prišli k Ježišovi a našli človeka. a schytila ich hrôza. Už dlhý čas sa neobliekal a nebýval v dome.“ lebo doň vošlo mnoho zlých duchov. 24 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Učiteľ. lebo sa ich zmocnil veľký strach. 41 Tu prišiel muž. ktorý bol predstaveným synagógy. Ale on ho poslal preč so slovami: 39 „Vráť sa domov a rozprávaj. ale on putá roztrhal a zlý duch ho hnal na púšť. 27 Keď vystúpil na breh. vidiac. tomu sa pridá. padla pred neho a pred všetkým ľudom sa priznala. Syn najvyššieho Boha? Prosím ťa. aby im nerozkázal odísť do priepasti. lebo všetci naň čakali. ktorého trápil zlý duch. ale ani jeden ju nemohol vyliečiť. čo počúvajú slovo. čo sa stalo. Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry . tlačil sa naňho zástup.“ Utíšenie búrky na mori . minula na lekárov celý svoj majetok. aby šiel do jeho domu. učiteľ.úrodu. a nič utajené. a kto nemá. lebo som pocítil. ho prosil. čo by sa nevyjavilo. posadnutý zlými duchmi.

56 Rodičia dievčaťa stŕpli od úžasu a on im prikázal. zabijú ho. ibaže by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup.“ Ako nasledovať Ježiša .“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. starší. nikomu nedovolil vojsť dnu. nech sa rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať si nocľah a jedlo.“ 50 Ale keď to Ježiš počul. čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť. povedal mu: „Neboj sa. a seba samého by stratil alebo poškodil?! 26 Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová. Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa. stratí ho. lebo tu sme na pustom mieste.7 Tetrarcha Herodes počul o všetkom. že umrelo. Vyslanie Dvanástich . 31 49 . rozprávali sa s ním dvaja mužovia . iba Petrovi.10 Keď sa apoštoli vrátili. neokúsia smrť.“ 9 A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. 24 Lebo kto by si chcel život zachrániť.1 Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. lebo vedeli. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. a bol v rozpakoch. ale spí. ani dvoje šiat nemajte. odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. čo po nich zostali.28 Asi o osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra.“ 14 Bolo tam asi päťtisíc mužov. všade hlásali evanjelium a uzdravovali. 54 Ale on ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča. 4 Keď vojdete do niektorého domu.“ 6 Oni šli. Kto teda je ten.“ Ježišovo premenenie . už neunúvaj učiteľa. hovoril im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých.“ 53 Oni ho vysmiali. čo sa dialo. čo to potrebovali. 22 a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť. Lk9 IX.23 A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou. keby aj celý svet získal. že to nesmú nikomu povedať. Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Návrat apoštolov a rozmnoženie chleba . 2 Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. Herodesov nepokoj . 17 I jedli všetci sa nasýtili. za toho sa bude hanbiť Syn človeka. 12 Deň sa začal schyľovať. keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. hovorím vám: Niektorí z tých. len ver a bude zachránená!“ 51 Keď prišiel k domu. ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín. aby ich predkladali zástupu. nech zaprie sám seba. 52 Všetci nad dievčaťom plakali a nariekali. chodili po dedinách. On ich vzal so sebou a len s nimi odišiel do mesta. 3 A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze. porozprávali mu všetko. čo tu stoja. Ale on povedal svojim učeníkom: „Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat!“ 15 Urobili to a všetkých usadili. On povedal: „Neplačte! Dievča neumrelo. 30 A hľa.18 Keď raz osamote modlil a boli s ním učeníci. ale kto stratí svoj život pre mňa.“ 20 „A vy ma za koho pokladáte?“. vstaň!“ 55 I vrátil sa doň duch a hneď vstalo. Tu pristúpili Dvanásti a povedali mu: „Rozpusť zástup. kým neuvidia Božie kráľovstvo. 11 Keď to zástupy zvedeli. 5 Ale keby vás niekde neprijali. 25 Veď čo osoží človekovi.“ 21 Ale on im dôrazne prikázal. A rozkázal. že nesmú nikomu hovoriť.boli to Mojžiš a Eliáš. opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ 19 Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa. iní za Eliáša a iní hovoria. aby mu dali jesť. išli za ním.Kým ešte hovoril. zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. lámal ich a dával svojim učeníkom. pozdvihol oči k nebu dobrorečil nad nimi.“ 13 On im povedal: „Vy im dajte jesť!“ Oni vraveli: „Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby. ktoré sa volá Betsaida. lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych. prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: „Tvoja dcéra umrela. čo robili. opýtal sa ich. 27 Veru. veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú. On ich prijal. čo sa stalo. 16 Potom vzal päť chlebov a dve ryby. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša. 29 Ako sa modlil. Petrovo vyznanie a prvá predpoveď utrpenia .“ a iní: „Zjavil sa Eliáš. ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. zachráni si ho.

nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.37 Keď na druhý deň zostúpili z vrchu. lebo mal namierené do Jeruzalema. aby mu nerozumeli. Spor o prvenstvo . videli jeho slávu a tých dvoch mužov. čo boli s ním. aby mu pripravili nocľah. dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. posielam vás ako baránkov . povedal svojim učeníkom: 44 „Dobre počúvajte a zapamätajte si. čo robil. zmocnil sa ich strach. povedali: „Pane. čo s ním stáli.“ 58 Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda. 53 Ale neprijali ho. chlapca uzdravil a vrátil ho jeho otcovi.“ Skutky v Kristovom mene . 34 Kým toto hovoril.51 Keď sa napĺňali dni.Keď sa všetci divili všetkému. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ 61 Aj iný hovoril: „Pane. Uzdravenie posadnutého chlapca .“ Nevedel.27 Nepohostinní Samaritáni . ťažko ho opúšťa a týra ho. Bránili sme mu to. 33 Keď od neho odchádzali. pôjdem za tebou. 35 A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn.51 . mňa prijíma. 38 Tu vykríkol akýsi muž zo zástupu: „Učiteľ. ostal Ježiš sám.“ 41 Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie. Keď vstúpili do oblaku. 40 Prosil som tvojich učeníkov.1 Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť. ten je veľký. jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ 42 Ako prichádzal. 54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján. čo hovorí. Urobme tri stánky: jeden tebe. kto z nich je väčší. postavil ho vedľa seba 48 a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene. Ježiš nečistému duchu pohrozil. aby ho vyhnali.“ 62 Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť. Lebo kto je medzi vami najmenší. Ježišova cesta do Jeruzalema 9. hádže ním. 50 Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu. povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ. čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. veď nechodí s nami. 47 Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca. z ničoho nič kričí. ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade.“ Lk10 X. išiel mu v ústrety veľký zástup. ktorý ma poslal. čo videli. dokedy mám byť ešte s vami a trpieť vás? Priveď sem svojho syna. dobre je nám tu. prosím ťa. lebo kto nie je proti vám. 56 A odišli do inej dediny. videli sme kohosi.“ 59 Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane. je to moje jediné dieťa! 39 Hľa.“ 60 Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj. počúvajte ho!“ 36 A kým hlas doznel. A keď sa prebudili. ale báli sa ho opýtať na to slovo. premohol spánok. je za vás!“ 4.49 Vtedy povedal Ján: „Učiteľ. v ktoré mal byť vzatý zo sveta. Preto proste Pána žatvy. máme povedať. 32 Petra a tých. zmocňuje sa ho duch. aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ 55 On sa obrátil a pokarhal ich. Druhá predpoveď utrpenia . Rozoslanie sedemdesiatich dvoch učeníkov . prijíma toho.57 Ako šli po ceste. kam pôjdeš. aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 3 Choďte! Hľa. A kto prijíma mňa. utvoril sa oblak a zahalil ich. 43 A všetci stŕpli nad veľkou Božou mocou.19.Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode.“ 45 Lenže oni nechápali toto slovo. ale nemohli. pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema 52 a poslal pred sebou poslov. 2 A povedal im: „Žatva je veľká. nie je súci pre Božie kráľovstvo. ale robotníkov málo. ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. až mu ide pena. Bolo im zahalené. pozri sa na môjho syna. vzal dieťa. zlý duch ho zhodil a zmietal ním.46 Napadla im myšlienka. Náročnosť apoštolského povolania . Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom. ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.

čo vám predložia. iba Syn a ten. tebe sa tak páčilo. 15 A ty. Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky. aby som bol dedičom večného života?“ 26 Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ 27 On odpovedal: „Milovať budeš Pána. 33 No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel. 39 Tá mala sestru menom Máriu. doráňali. A nik nevie. kde ho prijala do domu istá žena. 24 Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť. Kto však pohŕda mnou. čo sú v ňom a povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. a počuť. čo vy počúvate. svojho Boha. čo mu preukázal milosrdenstvo. ktorý z tých troch bol blížnym tomu. išiel ďalej. ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. bolo mu ho ľúto. najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu! 6 Ak tam bude syn pokoja. 4 Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! 5 Keď vojdete do niektorého domu. nech mi pomôže!“ 41 Pán jej .“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ Mária a Marta . čo padol do rúk zbojníkov?“ 37 On odpovedal: „Ten. nechali ho polomŕtveho a odišli. a kto vami pohŕda.38 Ako išli ďalej.“ Evanjelium sa zjavuje maličkým . 34 Pristúpil k nemu.medzi vlkov. váš pokoj ňom spočinie.“ Hlavné prikázanie . Áno. Ale vedzte. Toto rob a budeš žiť!“ 29 Ale on sa chcel ospravedlniť. čo mám robiť. obišiel ho. dal ich hostinskému a povedal: „Staraj sa oň a ak vynaložíš viac. ja ti to zaplatím.30 Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov.“ 36 Čo myslíš. lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Korozain! Beda ti. mňa počúva. ani kto je Otec. čo vidíte vy. Kafarnaum. vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! 16 Kto vás počúva. 20 No neradujte sa z toho. iba Otec. dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí.23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči. 19 Hľa. komu to Syn bude chcieť zjaviť. zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ 28 Povedal mu: „Správne si odpovedal. Neprechádzajte z domu do domu! 8 A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás. čo vidíte vy. nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. 40 Ale Marta mala plno práce s obsluhou. jedzte. vošiel do ktorejsi dediny. z celej svojej duše. 7 V tom dome potom ostaňte. Beda neveriacim mestám .“ 10 Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás. že sa priblížilo Božie kráľovstvo!“ 12 Hovorím vám. Tí ho ozbíjali. 31 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel. ktorý ma poslal. 32 Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho. aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ 18 On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. menom Marta.“ Návrat sedemdesiatich dvoch . že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. ale nepočuli. vyjdite do jeho ulíc a povedzte: 11 „Striasame na vás aj prach. zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu. čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. ak nie. že sú vaše mená zapísané v nebi. dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa.“ Šťastie Ježišových učeníkov . preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi . vyložil ho na svoje dobytča. Pán neba i zeme.25 Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal. čo majú. ktoré vidia. ale radujte sa. že sa vám poddávajú duchovia.17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane. že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej. Otče. aby ho pokúšal: „Učiteľ. 14 Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. keď sa budem vracať. 22 Môj Otec mi odovzdal všetko. 9 uzdravujte chorých. ale nevideli. mnou pohŕda. Tu zastala a povedala: „Pane. nedbáš. jedzte a pite. ktoré sa stali u vás. vráti sa k vám. pohŕda tým. z celého svojho srdca. Otče.21 V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa. 35 Na druhý deň vyňal dva denáre.13 Beda ti. kto je Syn.

“ 16 Iní žiadali od neho znamenie z neba. je proti mne. posväť sa tvoje meno. Modlitba s dôverou . Ale keď nenájde. vyháňa zlých duchov. odkiaľ som vyšiel. ktorý ťa nosil. blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. vezme sedem iných duchov. aby ho pokúšali.“ Podobenstvo o neodbytnom priateľovi . a prsia. kniežaťa zlých duchov. 17 Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. a kto nezhromažďuje so mnou.24 Keď nečistý duch vyjde z človeka. čo potrebuje. tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. A stav takého človeka je nakoniec horší.1 Raz sa na ktoromsi mieste modlil. ako Ján naučil svojich učeníkov. nájde ho vymetený a vyzdobený. akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte.“ 2 Povedal im: „Keď sa modlíte. 11 Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu. 6 lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť. Keď skončil. jeho majetok je v bezpečí. O návrate nečistého ducha . ako bol predtým. pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu. 23 Kto nie je so mnou.14 Raz vyháňal zlého ducha. ale znamenie nedostane. 31 .9 Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 10 Lebo každý.5 Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Nemôžem vstať a dať ti. akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život. že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. 42 a potrebné je len jedno. Marta.“ Chvála Ježišovej matky . kto prosí. rozhadzuje. príď tvoje kráľovstvo. 26 Tu odíde. ako je sám. premôže ho. Žiada znamenie.“ 25 Keď ta príde. Zástupy žasli.29 Keď sa schádzali zástupy. Mária si vybrala lepší podiel. požičaj mi tri chleby.“ 28 Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí. nauč nás modliť sa. vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal. povie si: „Vrátim sa do svojho domu. nájde. o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým.odpovedal: „Marta. hovorte: Otče.27 Ako to hovoril. vojdú dnu a usídlia sa tam. Modlitba Pána . a korisť rozdelí. 21 Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor. 18 Ak je aj satan vnútorne rozdelený. ktorý bol nemý. dostane.“ 7 A on znútra odpovie: „Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. podá mu škorpióna? 13 Keď teda vy. vari mu dá namiesto ryby hada? 12 Alebo ak pýta vajce. 19 No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula. ktoré si požíval. 20 Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov. 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň 4 a odpusť nám naše hriechy. staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. viete dávať dobré dary svojim deťom. ktorý sa jej neodníme. A neuveď nás do pokušenia. potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. nemý prehovoril. Keď zlý duch vyšiel. iba ak znamenie Jonášovo. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: „Priateľu. lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane. 30 Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov. čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. a kto klope. 22 Ale keď ho prepadne silnejší ako on. a kto hľadá.“ Jonášovo znamenie . tomu otvoria. 15 no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula. čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ Lk11 XI. že mu je priateľom. horších. čo ho prosia!“ Zlomyseľné prekrúcanie Ježišovej moci . hoci ste zlí.“ 8 Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto.

40 Hlupáci. lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť . čo by sa neodhalilo. ale postaví ju na svietnik.37 Keď’ ešte hovoril. Ak bude tvoje oko čisté. 50 a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta. hovorím vám: Tohoto sa bojte! 6 Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. nestvoril aj vnútro“? 41 Ale čo je vnútri. bude zaprený pred Božími anjelmi. 3 Lebo čo ste povedali vo tme. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému. 51 počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša. On šiel a sadol si k stolu.a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. čiže pokrytectva. Odvaha pri vyznávaní Krista . farizeji. keď videl. ktoré nemožno uniesť. hovorím: „Nebojte sa tých. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov. aby svetlo. aby tí. čo by sa neprezvedelo. čo stvoril vonkajšok. Strojili mu úklady. a tým. nebolo tmou. svojím priateľom. farizeji. .Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich. bude počuť na svetle. čo chceli vojsť. lebo dávate desiatky z mäty. ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. ktorý keď zabije. 36 Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme. 52 Beda vám. lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia. 34 Lampou tela je tvoje oko.33 Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu. 38 A farizej sa začudoval. 9 Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi. pozval ho istý farizej. zákonníci. aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Bojte sa toho. 39 Pán mu povedal: „Vy. iných budú prenasledovať.1 Medzitým ho obstúpili také zástupy.“ 53 Keď stade odchádzal. lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie . 32 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. Áno. aj nás urážaš. Nebojte sa.“ Proti farizejom . 35 Daj si teda pozor. videli svetlo. aby niečo podchytili z jeho úst. celé bude jasné. že sa pred obedom neumyl. a potom už nemajú čo urobiť! 5 Ukážem vám. Výroky o svetle . ste zabránili. hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať.a tu je niekto väčší ako Šalamún. 10 Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka. Ale ak sa zakalí. čistíte čašu a misu zvonka. odpustí sa mu to. po čom chodia!“ Proti zákonníkom . 2 Veď nič nie je skryté. lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. Lk12 XII.4 Vám. 7 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. 42 No beda vám. lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! 44 Beda vám. ruty a z každej zeleniny. ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! 43 Beda vám. čo je v tebe. čo zabíjajú telo. lebo staviate pomníky prorokom. má moc uvrhnúť do pekla! Áno. vy ste cennejší ako mnoho vrabcov! 8 Hovorím vám: Každého. koho sa máte báť. bude celé tvoje telo vo svetle. tomu sa neodpustí. bude sa rozhlasovať zo striech. či ten. beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami. kto mňa vyzná pred ľuďmi. lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli. bude aj tvoje telo vo tme. čo vchádzajú. ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali.“ 46 On mu povedal: „Aj vám. 49 Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú. a nič utajené. že skoro jeden po druhom šliapali. aby uňho obedoval. 47 Beda vám. zákonníkom. Varovanie pred kvasom farizejov . ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. ktorých zabili vaši otcovia! 48 Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov.45 Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ. rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. a čo ste pošepli v izbách do ucha. keď takto hovoríš. ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom. farizeji.

povedz môjmu bratovi.“ 14 On mu odvetil: „Človeče. piť a opíjať sa. nestarajte sa. a komu veľa zverili. Váš Otec predsa vie. o ktorej sa nenazdáte. 40 Aj vy buďte pripravení.“ a začal by biť sluhov a slúžky. jeho život nezávisí od toho. keď to najmenej čaká. Výzva na bdelosť . vy maloverní?! 29 Ani vy sa nezháňajte. jesť. čo máte. Pravý poklad .13 Ktosi zo zástupu mu povedal: „Učiteľ. o ktorej nevie. ktorí očakávajú svojho pána. nepradú. a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce. aby jej načas dával určený pokrm? 43 Blahoslavený sluha. 39 Uvážte predsa: Keby hospodár vedel. 17 Premýšľal a hovoril si: „Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu. 34 Lebo kde je váš poklad. ktorý poznal vôľu svojho pána. a pred Bohom nie je bohatý.35 Bedrá majte opásané a lampy zažaté! 36 Buďte podobní ľuďom. čo má.32 Neboj sa. Odpočívaj. toto podobenstvo hovoríš iba nám. aby mu otvorili hneď. 12 lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí. budú blahoslavení. 19 Potom si poviem: Duša. Kto mnoho dostal. od toho sa bude mnoho požadovať. menej zbijú. ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť. nevyčerpateľný poklad v nebi.“ Dôvera v Božiu prozreteľnosť . nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. 33 Predajte. 24 Pozrite sa na havrany: nesejú. čo budete jesť. kto si hromadí poklady. ako rastú: nepracujú. 37 Blahoslavení sluhovia.Keď vás budú vodiť do synagóg. 45 Ale keby si ten sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde. ktoré sa nezoderú. veľmi zbijú. oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie. hovorím vám. čo treba hovoriť. ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece. a v hodinu. Triedenie duchov . keď sa má vrátiť zo svadby. tam bude aj vaše srdce. kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. ale rozdelenie. od toho budú viac žiadať. a čo chcem? Len aby už vzplanul! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko. čie bude?“ 21 Tak je to s tým. 47 Toho sluhu. a nebuďte ustarostení! 30 Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. nemajú ani komoru ani stodolu. čo sa tak staráte o to ostatné? 27 Pozrite sa na ľalie. lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. že toto potrebujete. no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu. a hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich. ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou. ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. ani o telo.“ 16 A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. čo si oblečiete. 48 Toho. za čo si zaslúži bitku.41 Peter mu povedal: „Pane. 38 A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť. Veru. alebo všetkým?“ 42 Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca. 28 Keď teda Boh takto oblieka rastlinu. pred úrady a vrchnosti. čo má.49 Oheň som prišiel vrhnúť na zem. 44 Veru. ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým. pi a veselo hoduj!“ 20 Ale Boh mu povedal: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil. kým sa to nestane! 51 Myslíte si. aby sa so mnou podelil o dedičstvo. maličké stádo. a Boh ich živí. 23 Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom.“ Podobenstvo o vernom sluhovi .“ Chráňte sa chamtivosti . o čo skôr vás. ako príde a zaklope. posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. hovorím vám: Opáše sa. 46 pán toho sluhu príde v deň. 31 Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše. lebo Syn človeka príde v hodinu. jedz.22 A svojim učeníkom povedal: „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život. ani nežnú. A vy ste o koľko viac ako vtáky! 25 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? 26 Ak teda nemôžete ani to najmenšie. ktorý ju nepoznal a urobil niečo. čo budete jesť alebo čo budete piť. 53 Rozdelia sa otec proti 11 . máš veľké zásoby na mnohé roky. kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ 15 A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého.“ 18 Potom si povedal: „Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. v ktorú hodinu príde zlodej.

59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ. Ak nie.20 A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? 21 Podobá sa kvasu. že terajší čas posúdiť neviete? 57 Prečo sami od seba neusúdite. 7 Preto povedal vinohradníkovi: „Pozri.54 Potom povedal zástupom: „Keď zbadáte. všetci jeho protivníci sa zahanbili.“ Lk13 XIII.“ 27 Ale on vám povie: „Ja neviem.“ Podobenstvo o kvase . a nič nenachádzam. svokra proti neveste a nevesta proti svokre. 9 Možno nabudúce prinesie ovocie. aby ťa nezavliekol k sudcovi. až sa všetko prekvasí.1 Niektorí z tých. 23 Ktosi sa ho spýtal: „Pane. 11 Bola tam žena. je málo tých. odkiaľ ste. potom ho vytneš. keď tak trpeli? 3 Nie. ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky.synovi a syn proti otcovi. boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? 5 Nie. ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. otvor nám!“ A on vám povie: „Ja neviem. Prozreteľnostná výzva k pokániu . ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov. všetci podobne zahyniete. kým nezaplatíš do ostatného haliera. a vy ste vyhodení von. i povedal zástupu: „Je šesť dní.6 A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie. že tí osemnásti. ale ak nebudete robiť pokánie. začnete klopať na dvere a volať: „Pane. Okopem ho a pohnojím. čo pášete neprávosť!“ 28 Tam bude plač a škrípanie zubami. lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť. ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. a nie v sobotu!“ 15 Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? 16 A túto Abrahámovu dcéru. ale ak nebudete robiť pokánie. a nebudú môcť. Keď vyrástlo.10 V sobotu učil v istej synagóge. Podobenstvo o horčičnom zrnku .“ a býva. že Ježiš v sobotu uzdravuje. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. ktoré konal.58 Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť. nechaj ho ešte tento rok. až uvidíte. 2 On im povedal: „Myslíte si. už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku. na našich uliciach si učil. ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú. 25 Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku. matka proti dcére a dcéra proti matke. čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich. hneď hovoríte: „Dážď príde.18 Potom povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo. 55 A keď veje južný vietor. lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. všetci zahyniete podobne. 29 A .“ a býva tak. hovoríte: „Bude horúco. že Abrahám. odíďte odo mňa všetci. 4 Alebo si myslíte. nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“ 17 Keď to povedal.“ Podobenstvo o neplodnom figovníku . ale nenašiel. usiluj sa s ním cestou vyrovnať. že na západe vystupuje oblak. hovorím vám. odkiaľ ste!“ 26 Vtedy začnete hovoriť: „Jedli sme s tebou a pili.“ Uzdravil zhrbenú ženu v sobotu . čo je spravodlivé. rozprávali mu o Galilejčanoch. 14 Ale predstavený synagógy sa nahneval. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. čo tam boli v tom čase. Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve. že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania. v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať. Izák. hovorím vám. zavolal si ju a povedal jej: „Žena. čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou. 56 Pokrytci. vzhľad zeme a neba viete posúdiť. keď treba pracovať. Zmieriť sa s protivníkom . Ako to.“ Poznať znamenie čias . Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ 8 On mu odvetil: „Pane.“ 13 a vložil na ňu ruky.“ Kto bude spasený .22 Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil. si oslobodená od svojej choroby. bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch. k čomu ho prirovnám? 19 Podobá sa horčičnému zrnku. ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. 12 Keď ju Ježiš zbadal.

No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých. deti. nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov ani príbuzných ani bohatých susedov. čo boli pozvaní. nemôže byť mojím učeníkom.7 Keď zbadal. povedal mu: „Blahoslavený.“ 32 On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: „Hľa.“ Podobenstvo o veľkej večeri .prídu od východu i západu. a povedal by ti: „Uvoľni miesto tomuto. a nechceli ste.“ 18 A naraz sa začali všetci vyhovárať. ktorí budú poslednými. choď. nemôže byť mojím učeníkom. 3 Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: „Slobodno v sobotu uzdravovať. 24 Lebo hovorím vám. A hovorím vám: Už ma neuvidíte. a kto sa ponižuje. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: „Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov. bol pred ním akýsi človek. čo pozval teba i jeho. a ešte je miesto.“ 16 On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. 33 Ale dnes.31 V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto. 14 A budeš blahoslavený. keď budete hovoriť: „Požehnaný. aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Prosím ťa. povedal im toto podobenstvo: 8 Ak ťa niekto pozve na svadbu. 5 A tamtým povedal: „Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl. nesadaj si na prvé miesto. Prvý mu povedal: „Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. sadni si na posledné miesto. 30 A tak sú poslední.“ Kto môže byť Ježišovým učeníkom . od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. ospravedlň ma!“ 19 Druhý povedal: „Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. ba aj svoj život. ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých. 11 Lebo každý. nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?“ 6 A nevedeli mu na to odpovedať. ako si ty. ktorý prichádza v mene Pánovom. čo ťa pozval. 10 Ale keď ťa pozvú. slepých a chromých!“ 22 A sluha hlásil: „Pane. bratov. už je všetko pripravené. či nie?“ 4 Ale oni mlčali.1 V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. 27 A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž. čo ho pozval. aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. ktorý mal vodnatieľku.34 Jeruzalem. 35 Hľa. aby povedal pozvaným: „Poďte.“ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. V sobotu uzdravuje chorého na vodnatieľku . Tu sa obrátil a povedal im: 26 „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca. ospravedlň ma!“ 20 A ďalší povedal: „Oženil som sa. aby sa mi naplnil dom.“ Nezištné pozvanie hostí . zajtra a pozajtre musím ísť ďalej. kto sa povyšuje. lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho. ktorí budú prvými. Vzal ho teda.15 Keď to počul jeden zo spolustolujúcich. ženu. 9 a prišiel by ten. Potom príde ten. Jeruzalem. kým nepríde čas. čo boli k tebe poslaní. ako si pozvaní vyberali popredné miesta.“ 23 Tu pán povedal sluhovi: „Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých. váš dom vám ostáva pustý. a preto nemôžem prísť. chromých a slepých. sestry. pozvi chudobných. koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla.“ Nárek nad Jeruzalemom . 2 A hľa. matku.“ Lk14 XIV. ako si rozkázal.“ 21 Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. . stalo sa.“ Odkaz Herodesovi .12 A tomu. bude povýšený. lebo Herodes ťa chce zabiť. a sú prví. poslal svojho sluhu. kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru. uzdravil ho a prepustil. postúp vyššie!“ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. neokúsi moju večeru. lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. lebo nie je možné. 17 Keď nadišla hodina večere. Prosím ťa. Prvé a posledné miesto . že ani jeden z tamtých mužov. mrzákov. 13 Ale keď chystáš hostinu. bude ponížený.25 Išli s ním veľké zástupy. a povie ti: „Priateľu.

ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými. hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. posmievať: 30 „Tento človek začal stavať. zhrešil som proti nebu i voči tebe. daj mi časť majetku. 29 Ale on odpovedal otcovi: „Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. Ale ak aj soľ stratí chuť. lebo som našla drachmu. 16 I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi. čo som stratila. ktorá mi patrí. 26 Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa. 34 Soľ je dobrá. Kto má uši na počúvanie. či má na jej dokončenie? 29 Aby sa mu potom. či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu.“ 28 On sa však nahneval a nechcel vojsť. Jedzme a veselo hodujme. a nemohol dokončiť. nevymetie dom a nehľadá starostlivo kým ju nenájde? 9 A keď ju nájde. či si najprv nesadne a neporozmýšľa. ak sa nezriekne všetkého.11 A pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov. 14 Keď všetko premrhal.8 Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí. kým je tamten ešte ďaleko. a ožil.“ 22 Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. čo ti prehýril 28 . lebo sa mu vrátil zdravý. a bolo mu ho ľúto. čo sa mi stratila. a ja tu hyniem od hladu. 19 Už nie som hoden volať sa tvojím synom. počul hudbu a tanec. 21 Syn mu povedal: „Otče. 30 No keď prišiel tento tvoj syn. vyšle posolstvo. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť.1-32 Lk15 XV. ktorý robí pokánie.“ A on im rozdelil majetok. 13 O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral.Ak niekto z vás chce stavať vežu.“ A začali hodovať. nezažne lampu. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.“ 20 I vstal a šiel k svojmu otcovi. a prosí o podmienky mieru. ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? 32 Ak nie. nemôže byť mojím učeníkom. a mne si nikdy nedal ani kozliatko. b) Podobenstvo o stratenej drachme . zvolá priateľky a susedky a povie. zvolá priateľov a susedov a povie im: „Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu. 12 Mladší z nich povedal otcovi: „Otec. keď položí základ a nebude ju môcť dostavať. ale nik mu ich nedával. aby som sa zabavil so svojimi priateľmi.“ 3 Preto im povedal toto podobenstvo: 4 „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou. 2 Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. 18 Vstanem.“ 31 Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom. Keď sa vracal a približoval sa k domu. nezačali všetci. 27 Ten mu povedal: „Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa. 25 Jeho starší syn bol práve na poli. čo sa stratila. čo sa deje. vezme ju s radosťou na plecia. nech počúva. čím ju napravia? 35 Nehodí sa ani do zeme ani do hnoja. čo má. 6 a len čo príde domov. a našiel sa. pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče. keď ho zazrel jeho otec.“ 7 Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom. odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. čo to uvidia.1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. ktorý robí pokánie. ale ju vyhodia von. ktorí pokánie nepotrebujú. 15 Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. bol stratený. 33 Tak ani jeden z vás. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.“ Tri podobenstvá o milosrdenstve 15.“ c) Podobenstvo o márnotratnom synovi . a) Podobenstvo o stratenej ovci .“ 10 Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika. zhrešil som proti nebu i voči tebe. 17 Vstúpil teda do seba a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš. Radujte sa so mnou. kým ju nenájde? 5 A keď ju nájde. 24 lebo tento môj syn bol mŕtvy. Pribehol k nemu. či si najprv nesadne a neprepočíta náklad. Ešte bol ďaleko. nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. čo žrali svine.

4 Viem.“ 3 Správca si povedal: „Čo budem robiť. aby vás. je verný aj vo veľkom. až sa pominie. ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka. lebo tento tvoj brat bol mŕtvy. ktorú muž prepustil.17 Ľahšie sa pominie nebo a zem. žobrať sa hanbím. aby ma niekde prijali do domu. cudzoloží. Správne používanie majetku . 21 Túžil nasýtiť sa z toho. menom Lazár. 10 Kto je verný v najmenšom. kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú. pred Bohom je ohavné. ale Boh pozná vaše srdcia. milovníkom peňazí . zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. pošli ho do domu môjho otca. 11 Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone. kto vám zverí pravé bohatstvo? 12 A ak ste neboli verní v cudzom. 22 Keď žobrák umrel. čo padalo z boháčovho stola. a toho obžalovali u neho. alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. plný vredov.“ 27 Tu povedal: „Prosím ťa.19 Bol istý bohatý človek. 24 I zvolal: „Otec Abrahám.nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám. je nepoctivý aj vo veľkom. čo ja mám. 28 Mám totiž piatich bratov. ktorí mali radi peniaze. že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé.majetok s neviestkami. čo urobím.“ 30 Ale on vravel: . a našiel sa. 32 Ale patrilo sa hodovať a radovať sa. Zomrel aj boháč a pochovali ho. 23 A keď v pekle v mukách pozdvihol oči. 20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák. ty si stále so mnou a všetko. takže nik . Násilím na kráľovstvo . nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk. lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.16 Zákon a Proroci sú až po Jána.9 Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony. pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem. bol stratený.čo ako by chcel . Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi .“ Proti farizejom. a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Otče. keď ma zbavia správcovstva. 7 Potom povedal inému: „A ty koľko dlhuješ? On vravel: „Sto meríc pšenice. 15 Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými. anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. a ožil.“ Lk16 XVI.“ 31 On mu na to povedal: „Syn môj. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!“ 25 No Abrahám povedal: „Synu.1 Učeníkom povedal: „Bol istý bohatý človek. a kto si berie takú.18 Každý. je tvoje. nech ich zaprisahá.“ Vravel mu: Tu máš svoj úpis. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Nerozlučnosť manželstva . rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. 26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť.“ 5 Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: „Koľko dlhuješ môjmu pánovi?“ 6 On povedal: „Sto kadí oleja. 2 Zavolal si ho a povedal mu: „Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím. že mu rozhadzuje majetok.14 Toto všetko počúvali aj farizeji. Podobenstvo o nepoctivom správcovi . že si opatrne počínal. a posmievali sa mu.“ 29 Abrahám mu odpovedal: „Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú. spomeň si.“ 8 A pán pochválil nepoctivého správcu. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. cudzoloží. prijali do večných príbytkov. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. lebo čo je u ľudí vznešené. aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Trvácnosť Zákona . ktorý mal správcu. pre neho si zabil vykŕmené teľa. zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára. kto vám dá čo je vaše? 13 Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom.“ Vravel mu: „Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat. a kto je nepoctivý v malom.

aby neprišli pohoršenia.22 A učeníkom povedal: „Prídu dni. išlo oproti nemú desať malomocných mužov.) 37 Oni sa ho opýtali: „Kde. ty budeš jesť a piť až potom“? 9 Je azda povinný ďakovať sluhovi. 28 Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli. 31 Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome. stratí ho.20 Keď sa ho farizeji opýtali. keď sa zjaví Syn človeka. jeden bude vzatý.“ poslúchla by vás. tu je!“ alebo: „Tamto je!“. a kto bude na poli. otec Abrahám. 27 Ľudia jedli. vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. 23 A povedia vám: „Hľa. kupovali. druhý sa ponechá. kým sa nenajem a nenapijem. spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.“ Lk17 XVII. Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria. keď urobíte všetko. 32 Spomeňte si na Lotovu ženu.“ Deň Syna človeka . akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. čo sa vám prikázalo. keď Lot odišiel zo Sodomy. čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? 19 A jemu povedal: „Vstaň a choď. kedy príde Božie kráľovstvo. tak aj Syn človeka v svoj deň. 35 Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá. čo máte sluhu. povie mu.7 Kto z vás. že by sa to dalo spozorovať. keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka. 33 Kto sa bude usilovať zachrániť si život. pili. povedal: „Choďte.Keď sa tvoj brat prehreší. Zďaleka zastali 13 a hlasne kričali: „Ježišu. Ak príde k nim niekto z mŕtvych. ženili sa a vydávali až do dňa keď Noe vošiel do korába. 15 Len čo jeden z nich spozoroval. ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý. O pohoršení . ukážte sa kňazom!“ A ako šli. keď sa vráti z poľa: „Hneď si poď sadnúť k stolu“? 8 Vari mu nepovie skôr: „Priprav mi večeru. tak bude aj za dní Syna človeka. tam sa zhromaždia aj orly. čo sme boli povinní urobiť. opáš sa a obsluhuj ma. 34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. pili. získa ho. tamto je!“ Nechoďte nikde. zmiluj sa nad nami!“ 14 Keď ich uvidel. 3 Dávajte si pozor! O odpúšťaní . odpusť mu! 4 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: „Ľutujem. predávali. že je uzdravený. Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola. čo sa mu rozkázalo? 10 Tak aj vy. keď sa zablysne. 16 Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. že urobil.“ (36 Dvaja budú na poli. 30 Priam tak bude aj v deň.„Nie. Neužitoční sluhovia . „Hľa.“ odpusť mu!“ Sila viery . pokarhaj ho! Ak sa obráti. nech nezostupuje vziať si ich.“ Príchod Božieho kráľovstva . ale neuvidíte. a kto ho stratí. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. 17 Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? 18 Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca.11 Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu. 12 Ako vchádzal do ktorejsi dediny. druhá sa ponechá.1 Potom povedal svojim učeníkom: „Nie je možné. učiteľ. nech sa takisto nevracia nazad. on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak. a bol to Samaritán. povedzte: „Sme neužitoční sluhovia. 21 Ani nepovedia: „Aha. nebežte za nimi! 24 Lebo ako blesk. urobili sme. tu je!“. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne. ani keby niekto z mŕtvych vstal. budú robiť pokánie. lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. ale beda tomu. sadili. ktorý orie alebo pasie.5 Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ 6 Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: „Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora.“ . skrze koho prichádzajú! 2 Tomu by bolo lepšie.“ Desať malomocných . boli očistení.“ 31 Odpovedal mu. stavali 29 ale v deň. 26 Ako bolo za dní Noema. tvoja viera ťa uzdravila. keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.

čo sme mali. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. že sú spravodliví. dávam desiatky zo všetkého. čo k nemu volajú dňom i nocou. aby mlčal.“ Tretia predpoveď utrpenia . druhý mýtnik. povedali: „Kto potom môže byť spasený?“ 27 On im povedal: „Čo je nemožné ľudom. Keď to videli učeníci. 3 Bola v tom meste aj vdova.“ 43 A hneď videl. vidiac. kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti. bude ponížený. ako sa treba stále modliť a neochabovať: 2 “V istom meste bol sudca. cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. 20 Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti svojho otca i matku!“ 21 On vravel: „Toto všetko som zachovával od mladosti. 12 Postím sa dva razy do týždňa. jedine Boh. Keď sa priblížil. ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. čo si namýšľali. Podobenstvo o sudcovi a vdove . No potom si povedal: „Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím.18 Tu sa ho ktorýsi popredný muž opýtal: „Učiteľ dobrý. lebo bol veľmi bohatý. . okrikovali ich. povedal: „Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí čo majú majetky! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly. čo napísali Proroci o Synovi človeka. Potom príď a nasleduj ma. čo hovorí nespravodlivý sudca! 7 A Boh neobráni svojich vyvolených. vysmejú. a kto sa ponižuje. čo sa deje.35 Keď sa približoval k Jerichu.“ 6 A Pán povedal: „Počúvajte. ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože. že tadiaľ prechádza zástup. a ostatnými pohŕdali. že nie som ako ostatní ľudia: vydierači. buď milostivý mne hriešnemu. 37 Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto. ďakujem ti. keď to videl. aby som bol dedičom večného života?“ 19 Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý. čo mám. Aj všetok ľud. čo to počuli.Lk18 XVIII. 5 obránim tú vdovu. a išli sme za tebou. a bude k nim nevšímavý? 8 Hovorím vám: Zaraz ich obráni. čo máš rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi.“ 26 Tí. aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane. Jeden bol farizej. aby som videl. vzdával Bohu chválu. Ale on dlho nechcel. Syn Dávidov. vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko.“ 34 Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. keď príde?“ Farizej a mýtnik . potupia a opľujú.“ 29 On im povedal: „Veru. nespravodlivci. Lebo každý. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov. čo išli popredku.“ Ježiš a deti . je možné Bohu. 36 Keď počul. šiel za ním a velebil Boha. my sme opustili. kto sa povyšuje. bude povýšený.1 Rozpovedal im podobenstvo. čo hovoril. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi. Toto slovo im zostalo zahalené a nepochopili. ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ 22 Keď to Ježiš počul. opýtal sa ho: 41 „Čo chceš. povedal toto podobenstvo: 10 „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa.15 Prinášali k nemu aj nemluvňatá. 24 Ježiš.“ Odmena tým. keď ma tak unúva. 33 zbičujú ho a zabijú. čo opustili všetko .9 Tým. čo mám robiť.“ 42 A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila. 23 Keď to počul. 16 Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im. hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa.“ Bohatý popredný muž .“ 14 Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený.“ 13 Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť. zmiluj sa nado mnou!“ 39 Tí. zosmutnel. povedal mu: „Ešte ti jedno chýba. 30 aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.31 Vtedy si vzal Dvanástich a hovoril im: „Hľa. aby ho priviedli k nemu. lebo takým patrí Božie kráľovstvo! 17 Veru. aby sa ich dotkol. ho okríkali.“ 38 Tu vykríkol: „Ježišu. ako zosmutnel. nevojde doň. hovorím vám: Niet nikoho. 32 Vydajú ho pohanom. 11 Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože. ktorá k nemu chodila s prosbou: „Obráň ma pred mojím protivníkom. zmiluj sa nado mnou!“ 40 Ježiš zastal a kázal. Uzdravenie slepca pri Jerichu . pýtal sa. a nie tamten. pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Predaj všetko.28 Peter vravel: „Pozri.

čo som si neuložil. aby som nad nimi kraľoval. ktorým dal peniaze.1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. že sa už zjaví Božie kráľovstvo. aby ho uvidel. ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ . čo som nezasial?“ 23 prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?“ 24 A tým.28 Ako to povedal.“ 9 Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. lebo práve tade mal ísť. Len čo do nej vojdete. Zachej .Lk19 XIX. 33 Keď osliatko odväzovali.“ 17 On mu povedal: „Správne. polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal.“ 19 Aj tomuto povedal: „Ty maj moc nad piatimi mestami. dobrý sluha. tvoja mína získala desať mín.21. maj moc nad desiatimi mestami. na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. 29 Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore. 38 Slávnostný vstup do Jeruzalema . 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto. čo má desať mín. a žneš. vrátim štvornásobne. poslal dvoch učeníkov 30 so slovami: „Choďte do dediny. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť. povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ 34 Oni povedali: „Pán ho potrebuje. poď rýchlo dolu. lebo bol malej postavy. pridal ešte podobenstvo.“ 22 On mu povedal: „Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. tvoja mína. aby tento nad nami kraľoval. Vedel si. všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ 8 Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane. lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ 6 On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.“ 32 Tí. čo sa stratilo. čo má.“ 25 Oni mu vraveli: „Pane. tvoja mína vyniesla päť mín. povedal: „Vezmite mu mínu a dajte ju tomu. čo tam stáli. kto má.“ 35 Osliatko priviedli k Ježišovi.“ Podobenstvo o mínach . 3 zatúžil vidieť Ježiša. išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. ale nemohol pre zástup. začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky. pretože si bol verný v maličkosti. 37 A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory. čo si nezasial. lebo si prísny človek: berieš. pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej. priveďte sem a pobite ich predo mnou!“ 5. 16 Prišiel prvý a vravel: „Pane. odišli a našli všetko tak. prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. 36 Ako šiel. 2 A tu muž.“ 20 Iný prišiel a hovoril: „Pane. Veď aj on je Abrahámovým synom. menom Zachej. ale kto nemá. a žnem. aby zistil. tomu sa vezme aj to. ešte sa pridá. koľko kto získal. 7 Keď to videli. 12 A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť.28 .11 Tým. ako im povedal. ktorých poslal. prestierali na cestu svoje plášte.“ 18 Prišiel druhý a vravel: „Pane. čo to počuli. ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý. dal si zavolať sluhov. hľa. kým sa nevrátim! 14 Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: „Nechceme. nájdete priviazané osliatko. kto to je. 13 Zavolal si svojich desiatich sluhov. Mal som ju uloženú v šatke. čo si si neuložil. čo nechceli. lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli. ktoré videli. veď má desať mín!“ 26 Hovorím vám: „Každému. 15 Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil. 21 bál som sa ťa. 38 a volali: „Požehnaný kráľ. že som prísny človek že beriem. poviete: „Pán ho potrebuje. 27 A mojich nepriateľov. ktorá sa volá Olivová. Odviažte ho a priveďte! 31 A keby sa vás niekto opýtal: „Prečo ho odväzujete?“. dal im desať mín a povedal im: „Obchodujte. čo je pred vami. 4 Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník. Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme 19.

“ Keď to počuli.“ 19 Zákonníci a veľkňazi chceli v tú hodinu položiť na neho ruky. Odkiaľ je Kristova moc . potupili a prepustili naprázdno. že Ján je prorok. lebo je presvedčený. ktorí predstierali. lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vladárovej moci. Povedzte mi. 43 Lebo prídu na teba dni. Spor o dani cisárovi . aby mu dali podiel úrody z vinice. Bohu!“ 26 A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom. Ale veľkňazi. 12 Poslal aj tretieho. ktorý mal ženu. čo robiť. odkiaľ bol. cisárovi.“ Ježiš vyháňa kupcov z chrámu . stal sa kameňom uholným“? 18 Každý. kto padne na ten kameň.45 Keď vošiel do chrámu. Ale vinohradníci ho zbili a prepustili ho naprázdno. 10 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu. Aj toho zbili. či od ľudí?“ 5 Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba. či nie?“ 23 On však prehliadol ich lesť a povedal im: 24 „Ukážte mi denár! Čí obraz je na ňom a nápis?“ 25 Oni odpovedali: „Cisárov. že správne hovoríš a učíš a že nehľadíš na osobu.47 A denne učil v chráme. ale žasli nad jeho odpoveďou a umĺkli. prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. budú kričať kamene. Čo im teda urobí pán vinice? 16 Príde.9 Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo: „Istý človek vysadil vinicu.“ Ježiš učí v chráme . čo je napísané: „Kameň. týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. že sú spravodliví. 48 Ibaže nevedeli.41 Keď sa priblížil a zazrel mesto. všetok ľud nás ukameňuje. len sa báli ľudu. 21 Opýtali sa ho: „Učiteľ.“ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. doláme sa.“ Ježiš plače nad Jeruzalemom . K nemu azda budú mať úctu. plakal nad ním 42 a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo. prepadli ho veľkňazi a zákonníci so staršími 2 a hovorili mu: „Povedz nám: Akou mocou toto robíš alebo kto je ten. Spor o vzkriesení . a na koho on padne. čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom.“ 14 Ale keď ho vinohradníci zazreli. 22 Smieme platiť cisárovi daň. akou mocou toto robím. povedali: „Len to nie!“ 17 On sa na nich pozrel a povedal: „Čo teda znamená. že nevedia. že to o nich povedal toto podobenstvo. že ak niekomu zomrie brat. ale podľa pravdy učíš Božej ceste. čo ti dal túto moc?“ 3 On im povedal: „ Aj ja sa vás na niečo spýtam. jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu 39 . 8 A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem. aby bolo dedičstvo naše!“ 15 Vyvliekli ho z vinice a zabili. ktorí popierajú zmŕtvychvstanie.27 Tu prišli k nemu niektorí saduceji. Mojžiš nám napísal. čo je cisárovo. 13 Vtedy pán vinice povedal: „Čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna.Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ.“ Tu im povedal: „Dávajte teda. zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho.“ Podobenstvo o zlých vinohradníkoch . 4 Jánov krst bol z neba. lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho. vieme.20 Striehli na neho a poslali úskočníkov. a čo je Božie. ale bol bezdetný. Vybadali totiž.1 Keď v istý deň učil ľud v chráme a hlásal evanjelium. a pýtali sa ho: 28 „Učiteľ. 11 Poslal druhého sluhu. čo stavitelia zavrhli. 44 zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni. a oni ho doráňali a vyhodili. Zabime ho. obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. poradili sa a povedali si: „To je dedič. povie: „Prečo ste mu neuverili?“ 6 Ale ak povieme: Od ľudí. toho rozdlávi.“ 7 Odpovedali teda. napomeň svojich učeníkov!“ 40 On odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať. Lk20 XX. začal vyháňať predavačov 46 a povedal im: „Napísané je: „Môj dom bude domom modlitby.

Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: „To som ja“ a: „Ten čas je už blízko. že Mesiáš je Dávidov syn? 42 Veď sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: „Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici. bratia. príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. že vojsko obkľučuje Jeruzalem. 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor. lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi.20 Keď uvidíte. kedy to bude a aké bude znamenie.“ 39 Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ. prvé stolice v synagógach a popredné miesta na hostinách. 19 Ak vytrváte. Obeta vdovy .“ Lk21 XXI. lebo pre neho všetci žijú. nech doň nevchádzajú.“ 10 Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. ako ta vhodila dve drobné mince. ale živých. budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. aby vás nezviedli. a tí. 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. nezostane kameň na kameni. uväznia vás. 47 Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. 36 Už ani umrieť nemôžu. ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. vedzte. všetko bude zborené. vydajú vás synagógam. 14 Zaumieňte si teda. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. neľakajte sa! Toto musí prísť predtým.45 Ako ho počúval všetok ľud. 32 Napokon zomrela aj žena.“ 40 A už sa ho neodvážili na nič vypytovať. Dávidov syn a Pán . nech utečú do hôr. že sa priblížilo jeho spustošenie. ako sa brániť. 22 lebo to . 12 Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. keď nazýva „Pána Bohom Abraháma. keď sa to začne diať? 8 On odpovedal: „Dajte si pozor. aby ste vydali svedectvo. 29 Bolo teda sedem bratov. 31 potom aj tretí a takisto všetci siedmi: Ale nezanechali deti a pomreli. keď z toho. 13 To sa vám stane.5 Keď niektorí hovorili o chráme. 3 a povedal: „Veru. čo budú na vidieku. nech z neho odídu. Veľké súženie v Jeruzaleme . 5-36 Predchádzajúce znamenia . Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. pretože sú synmi vzkriesenia. 37 A že mŕtvi naozaj vstanú. naznačil aj Mojžiš v stati o kríku. čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania.1 Keď sa rozhliadol videl boháčov ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice.“ Nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch. 30 Vzal si ju druhý. zachováte si život.“ Eschatologická reč 21. 35 Ale tí. že nebudete dopredu premýšľať. povedal: „Prídu dni.“ 44 Dávid ho teda volá Pánom.“ 34 Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. ani nevydávajú. čo mala. 15 lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť.bratovi potomka. čo vidíte. 43 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Kristus. Tí však. cele svoje živobytie. 2 Videl aj akúsi chudobnú vdovu. povedal svojim učeníkom: 46 „Chráňte sa zákonníkov. 33 Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“ 7 Oni sa ho opýtali: „Učiteľ. ale koniec nebude hneď. ako potom môže byť jeho synom?“ Varovanie pred zákonníkmi . 4 Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala všetko. dobre si to povedal. 21 Vtedy tí. 16 Budú vás zrádzať aj rodičia. Bohom Izáka a Bohom Jakuba“. čo budú v Judei. už sa neženia. radi majú pozdravy na uliciach. 38 A on nie je Bohom mŕtvych.41 On im povedal: „Ako môžu hovoriť. Takých postihne prísnejší súd. čo budú v meste. že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi. ktorí radi chodia v dlhých rúchach.

56 Lk22 XXII. zodvihnite hlavu.7 Prišiel deň Nekvasených chlebov. Príprava veľkonočnej večere . Judášova zrada .34 Dávajte si pozor. ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na hore. Tam pripravte. čo príde na svet. 32 Veru. ako im povedal. ktorá sa volá Olivová. 18 Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča. hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých. čo má prísť. 8 Poslal Petra a Jána so slovami: „Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!“ 9 Oni sa ho opýtali: “Kde ju máme pripraviť?“ 10 Povedal im: „Len čo vojdete do mesta. stretnete človeka. 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa. 4 i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže.29 A povedal im podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! 30 Keď vidíte. Choďte za ním do domu. aby sa splnilo všetko čo je napísané. sami viete. opilstvom a starosťami o tento život. že mu dajú peniaze. Ustanovenie Eucharistie . ktorá sa vylieva za vás. 31 Tak aj vy. kým sa nenaplní čas pohanov.“ 17 Vzal kalich. kým nepríde Božie kráľovstvo. 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.“ Poučenie od figovníka .“ Ježišove posledné dni . kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.14 Keď prišla hodina.“ 13 Išli teda a všetko našli tak. ale moje slová sa nepominú. 15 Tu im povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr. ktorý bude niesť džbán vody. 16 Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť. keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka. A pripravili veľkonočného baránka. a postaviť sa pred Syna človeka. hovoriac: „Toto je moje telo. 38 A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho. báli sa však ľudu.25 Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. 5 Tí sa potešili a dohodli sa. Príchod Syna človeka . až uvidíte. kým sa to všetko nestane. v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?“ 12 On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. ako budem trpieť. Výzva bdieť . ako im ho vydá. ktoré sa dáva za vás. lámal ho a dával im. keď s ním nebude zástup. ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich. aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom.“ 19 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky.37 Cez deň učil v chráme. Umučenie 22. . 28 Keď sa to začne diať. 6. 23 Beda ťarchavým ženám a tým. vzpriamte sa. že je už blízko leto. že sa toto deje. aby ste mohli uniknúť všetkému tomu. aby vás onen deň neprekvapil. lebo sa blíži vaše vykúpenie. 24 Budú padať ostrím meča. 6 On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho. ako ho zabiť. vzdával vďaky a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. zasadol za stôl a apoštoli s ním.1 Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov.1 . 11 a majiteľovi domu povedzte: „Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť. do ktorého vojde. čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. ktoré sa nazývajú Veľká noc.budú dni pomsty. 26 Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho. Toto robte na moju pamiatku. lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania.23. že je blízko Božie kráľovstvo. 2 Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob.“ 20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. 33 Nebo a zem sa pominú. čo bývajú na povrchu celej zeme. vedzte. že pučia. 3 Tu vošiel satan do Judáša.

dnes nezaspieva kohút. Peter. čo prišli za ním: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu.39 Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním.“ 33 On mu povedal: „Pane. ako mu povedal: „Skôr ako dnes kohút zaspieva.“ 38 Oni hovorili: „Pane.31 Šimon. ale beda človekovi. ktorý ho zrádza!“ 23 A oni sa začali jeden druhého vypytovať. kým ešte hovoril. videli. čo majú nad nimi moc. čo by kameňom dohodil. zahľadela sa naňho a povedala: 57 „Aj tento bol s ním. 45 Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom. nech predá šaty a kúpi si meč. aby ste neprišli do pokušenia!“ Zajatie Ježiša . nech je ako najmenší a vodca ako služobník. 56 Ako tak sedel pri svetle. aj tento bol s ním. 52 Potom Ježiš povedal veľkňazom. 40 Keď prišiel na miesto.“ O chvíľu si ho všimol iný a povedal: „Aj ty si z nich. kľakol si a modlil sa: 42 “Otče. ak chceš. 36 On im povedal: „Ale teraz. Ale toto je vaša hodina a moc temna. ruka môjho zradcu je so mnou na stole. Peter si sadol medzi nich.21 A hľa. pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. nepoznám ho.“ Reč o mečoch . neviem. satan si vás vyžiadal.24 Vznikol medzi nimi aj spor. Priblížil sa k Ježišovi. a tí. ale tvoja vôľa nech sa stane!“ 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. posilňuj svojich bratov.“ Peter odpovedal: „Človeče. máme udrieť mečom?“ 50 A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 48 Ježiš mu však povedal: „Judáš. čo je napísané: „Započítali ho medzi zločincov. 30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve. zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich. čo sedí za stolom. Šimon. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil. Spor učeníkov o prvenstvo .47 Kým ešte hovoril.“ Peter zapiera Ježiša . nie som. až sa raz obrátiš. aby neochabla tvoja viera. A ty. 25 Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi. všimla si ho ktorási slúžka. povedal im: „Modlite sa. modlite sa. kto z nich by to mohol urobiť. že ma poznáš. našiel ich spať od zármutku. kto je z nich asi najväčší.28 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach 29 a ja vám dávam kráľovstvo. 22 Syn človeka síce ide. 51 Ale Ježiš povedal: „Nechajte to už!“ I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. čo sa chystá povedali: „Pane.“ 34 Ale Ježiš povedal: „Hovorím ti.“ 60 Peter povedal: „Človeče. Pán sa modlí za Petra . kým tri razy nezaprieš. aby ho pobozkal. 46 I povedal im: „Čo spíte? Vstaňte. nech si ho vezme.“ 62 Vyšiel von a horko sa rozplakal. volajú sa dobrodincami. keď som vás poslal bez mešca. či ten.Označenie zradcu . Odmena sľúbená apoštolom . ako je určené. čo boli okolo neho. čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten. sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela. takisto aj kapsu.54 Potom ho zajali. hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť. bozkom zrádzaš Syna človeka?“ 49 Keď tí. zaspieval kohút.“ 59 A keď prešla asi hodina. veliteľom chrámovej stráže a starším. bez kapsy a bez obuvi?“ Oni odpovedali: „Nie. čo obsluhuje? Nie ten.35 Potom im povedal: „Chýbalo vám niečo. pozri. a kto nemá. 27 Veď kto je väčší? Ten.“ Ale on ho zaprel: 58 „Žena.“ Lebo sa spĺňa o mne všetko. 32 Ale ja som prosil za teba. hľa. 53 Keď som bol deň čo deň s vami v chráme. kto má mešec. vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja. 61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo. čo hovoríš. tri razy ma zaprieš. 26 Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší. ktorý sa volal Judáš. veď je aj Galilejčan.“ On im povedal: „Stačí. ktosi iný tvrdil: „Veru. nepoložili ste na mňa ruky. čo obsluhuje. . ako ho môj Otec dal mne. aby ste neprišli do pokušenia!“ 41 Sám sa od nich vzdialil asi toľko. 37 Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť.“ A vtom. 55 Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho. Peter šiel zďaleka za nimi. aby vás preosial ako pšenicu.“ Ježiš na Olivovej hore . tu sú dva meče.

13 Pilát zvolal veľkňazov. že podlieha Herodesovej právomoci. a dúfal.“ 23 Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali. 12 V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili.6 Len čo to Pilát počul. opýtal sa. 11 Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol. neplačte nado mnou. hádaj. 28 Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské. veľmi sa zaradoval. Potrestám ho teda a prepustím. 15 Ale ani Herodes.“ 5 Ale oni naliehali: „Poburuje ľud a učí po celej Judei. ktorého si žiadali. čo bol uväznený pre vzburu a vraždu.“ 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: „Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi. 9 Mnoho sa ho vypytoval. . predstavených a ľud 14 a povedal im: „Priviedli ste mi tohoto človeka. neodpoviete mi. ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. 66 Keď sa rozodnilo. ako rozvracia náš národ. za čo by si zasluhoval smrť. že neurobil nič. 20 Pilát k nim znova prehovoril. 8 Keď Herodes uvidel Ježiša. ktorý sa vracal z poľa. že je Mesiáš. čo nepridájali!“ 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: „Padnite na nás! a kopcom: „Prikryte nás!“ 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom. 64 Zakryli ho a vypytovali sa ho: „Prorokuj. chytili istého Šimona z Cyrény. kým Ježiša vydal ich zvoli. aby ho dal ukrižovať.63 Muži. keď povedia: „Blahoslavené neplodné. lebo o ňom počul. povedz nám to!“ On im odvetil: „Aj keď vám to poviem. za čo by si zasluhoval smrť. 68 a keď sa opýtam. odviedli ho k Pilátovi 2 a začali naňho žalovať: „Tohoto sme pristihli. posmievali sa mu a bili ho. veľkňazi a zákonníci. 69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci. poslal ho k Herodesovi.“ 3 Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On odpovedal: „Sám to hovoríš. a položili naň kríž.“ Ježiš pred Herodesom . dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Ježiš znova pred Pilátom .1 Tu celé zhromaždenie vstalo. 21 Ale oni vykrikovali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ 22 On k nim tretí raz prehovoril: „A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič. ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ich krik sa stupňoval 24 a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti: 25 prepustil toho. 16 Potrescem ho teda a prepustím.“ 71 Oni povedali: „Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst!“ Lk23 XXIII. ktorí Ježiša strážili. čo sa stane so suchým?“ 32 Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. lebo nám ho poslal späť. 27 Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien. počnúc od Galiley až sem.Ježiš pred veľradou . lebo predtým žili v nepriateľstve. neuveríte. čo na neho žalujete. kráľ. Už dávno ho túžil vidieť.) 18 Tu celý dav skríkol: „Preč s ním a prepusť nám Barabáša!“ 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. lebo chcel Ježiša prepustiť. lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme. ale on mu na nič neodpovedal. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho. zišli sa starší ľudu. zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe. urobil si z neho posmech. Vidíte. Ježiš pred Pilátom . Krížová cesta . 29 Lebo prichádzajú dni. čo nerodili. predviedli ho pred svoju radu 67 a hovorili mu: „Ak si Mesiáš.26 Ako ho viedli. 7 A keď sa dozvedel. či je ten človek Galilejčan. že poburuje ľud. kto ťa udrel!“ 65 A ešte všelijako ináč sa mu rúhali. loná. a prsia.“ (17 Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného. že som.“ 70 Tu povedali všetci: „Si teda Boží Syn?“ On im povedal: „Vy sami hovoríte. aby ho niesol za Ježišom. 10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali.

“ Kajúci zločinec .Ukrižovanie . 53 Keď ho sňal. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet ho tu. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. 17 I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení 18 a jeden z nich menom Kleopas. a dívali sa na to. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. ako uložili jeho telo. ako vám povedal. Ježišov pohreb .50 Tu istý muž menom Jozef. čo sa zišli na toto divadlo a videli. zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. podávali mu ocot 37 a hovorili: „Zachráň sa. Chodili k nemu. čo sa stalo. 12 No Peter vstal a bežal k hrobu. 52 zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. keď bol ešte v Galilei: 7 „Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať. čo viseli na kríži. nech zachráni aj seba. čo sa stalo. oslavoval Boha. 2 Kameň našli od hrobu odvalený. 49 Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy. 7. ak je Boží Mesiáš. v ktorom ešte nik neležal. Spomeňte si.“ Ježiš na kríži umiera . hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. čo robia. ktoré ho sprevádzali z Galiley. I vrátil sa domov a čudoval sa. hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý. sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ 40 Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha. 34 Ježiš povedal: „Otče. 5 Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Vstal z mŕtvych. keď prídeš do svojho kráľovstva. priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. mu povedal: „Ty si . Jana a Mária Jakubova.1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje. čo sa prihodilo. lebo nevedia. druhého zľava. člen rady.“ 36 Aj vojaci sa mu posmievali. Ale on neurobil nič zlé. 35 Ľud tam stál a díval sa. videl tam len plachty. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj. 4 Ako nad tým rozpačito uvažovali. 55 Odprevádzali ho ženy. spomeň si na mňa. 56 Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti.39 A jeden zo zločincov. Pozreli si hrob aj to.“ Po tých slovách vydýchol. Vstal z mŕtvych . 14 a zhovárali sa o všetkom. ktoré sa volá Lebka.33 Keď prišli na miesto. 10 Bola to Mária Magdaléna. čo si pripravili. do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ 48 A celé zástupy tých. chrámová opona sa roztrhla napoly 46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče. zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu. aby ho nepoznali.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. 3 vošli dnu. dobrý a spravodlivý človek 51 ž judejského mesta Arimatey. Vzkriesenie a nanebovstúpenie Pána 24.44 Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.47 Keď stotník videl. lebo dostávame. ten vyvolenec. ktoré s ním prišli z Galiley. bili sa do pŕs a vracali sa domov.1-53 Lk24 XXIV.“ 8 Tu sa rozpamätali na jeho slová.“ 42 Potom povedal: „Ježišu.“ 43 On mu odpovedal: „Veru. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval. 54 Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota. Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom . 9 vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. čo sa deje. ale telo Pána Ježiša nenašli. ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo. ak si židovský kráľ!“ 38 Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ. čo sme si skutkami zaslúžili. odpusť im. Po Ježišovej smrti .13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy. 16 Ich oči boli zastreté. ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava. hoci si odsúdený na to isté? 41 Lenže my spravodlivo. 45 Slnko sa zatmelo. 15 Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií. Keď sa nahol dnu.

50 Potom ich vyviedol von až k Betánii. Posledné ponaučenia apoštolom .“ 45 Vtedy im otvoril myseľ. že on vykúpi Izrael. 22 Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. čo som vám hovoril.1-18 Jn1 I. kým som bol ešte s vami. ale jeho nevideli. 49 Hľa. že ide ďalej. čo povstalo. čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.“ 35 Aj oni porozprávali. mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom. 38 On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? 39 Pozrite na moje ruky a nohy. hlásať pokánie na odpustenie hriechov. 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom. Pán Ježiš sa zjavuje apoštolom .“ 25 On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko.vari jediný cudzinec v Jeruzaleme. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. ktorý nevie. že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti . a tak vojsť do svojej slávy?“ 27 A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov. 43 I vzal si a jedol pred nimi. čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone. že on žije. 21 A my sme dúfali. že sa musí splniť všetko. vykladal im. 5 A svetlo vo tmách svieti. ako vraveli ženy.“ 37 Zmätení a naľakaní si mysleli. keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. 29 Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami. lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. aby porozumeli Písmu. povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby. Preto zostaňte v meste. 41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili. počnúc od Jeruzalema. čo hovorili proroci! 26 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť. ukázal im ruky a nohy.“ 40 Ako to povedal. že sa im zjavili anjeli a hovorili. že je to tak. 24 Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili. 30 A keď sedel s nimi pri stole. 52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. 28 Tak sa priblížili k dedine. 46 a povedal im: „Tak je napísané. a on sa tváril. EVANJELIUM PODĽA JÁNA Prológ 1. Ale on im zmizol. že ja mám. čo môj Otec prisľúbil. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho.44 Potom im povedal: „Toto je to. 53 Stále boli v chráme a velebili Boha. lámal ho a podával im ho. kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ Nanebovstúpenie . že vidia ducha. u Prorokov a v Žalmoch. 32 Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi 34 a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. do ktorej šli. ktorý bol prorokom. vzal chlieb a dobrorečil.36 Kým o tom hovorili. . on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám. 48 Vy ste toho svedkami. Ale dnes je už tretí deň. čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ 19 On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským. prišli a tvrdili. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Ako ich žehnal. ako sa to všetko stalo. a tmy ho neprijali. ja na vás zošlem. vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Pred svitaním boli pri hrobe.a vidíte. zdvihol ruky a požehnal 51 ich. 23 a keď nenašli jeho telo. 20 ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

čo nás poslali. aby sa on stal známym Izraelu. čo ma poslal krstiť vodou.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie. je predo mnou. zvolal: „Hľa. ktoré osvecuje každého človeka. opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi .“ 21 „Čo teda.“ 32 Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha. Medzi vami stojí ten. 17 Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša. 15 Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten. 13 čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža.3. Začiatok svedectiev 1. milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. ale z Boha. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ 44 Filip bol z Betsaidy. syn Jánov. a svet ho nepoznal. ale preto som prišiel a krstím vodou. čo krstí Duchom Svätým. a zostali v ten deň u neho. Čo hovoríš o sebe?“ 23 Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: „Vyrovnajte cestu Pánovi. A my sme uvideli jeho slávu. videli. Jednorodený Boh. Prvá veľká noc 1.“ 28 To sa stalo v Betánii za Jordánom. 27 On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. 14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.Bol človek. keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?“ 26 Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. 6 . 38 Ježiš sa obrátil a keď videl. 42 A priviedol ho k Ježišovi. 36 Keď videl Ježiša ísť okolo. aby skrze neho všetci uverili. 18 Boha nikto nikdy nevidel.“ čo v preklade znamená Peter. ktorého nepoznáte. slávu.“ 34 A ja som to videl a vydávam svedectvo. prišiel iba vydať svedectvo o svetle. 30 Toto je ten.“ 24 Tí vyslaní boli spomedzi farizejov.“ čo v preklade znamená Kristus.čo v preklade znamená: Učiteľ -.“ pýtali sa ho.“ 37 Tí dvaja učeníci počuli. čo hovorí. 33 Ani ja som ho nepoznal. a išli za Ježišom. 10 Bol na svete a svet povstal skrze neho. Boží Baránok. ale ten.“ 16 Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. 41 On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša. 11 Prišiel do svojho vlastného. „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som. Svedectvo prvých učeníkov . ktorí ho prijali. 9 Pravé svetlo. brat Šimona Petra. povedal: „Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom.“ ako povedal prorok Izaiáš. čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša. 1.“ 35 V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. a vlastní ho neprijali. Boli asi štyri hodiny popoludní. čo príde po mne. Boží Baránok. bol Ondrej. ten ňom priniesol zvesť. 20 on vyznal a nič nezaprel.40 Jeden z tých dvoch. ktorý je v lone Otca. 12 Ale tým.19 . povedal: „Hľa. o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž. kde bývaš?“ 39 Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda. plný milosti a pravdy. kde Ján krstil. 45 Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho. aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“. z Ondrejovho a Petrovho mesta. že toto je Boží Syn.19 A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov. volal sa Ján.2. ktorý je predo mnou. 8 On sám nebol svetlo. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon. to je ten. o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci. dal moc stať sa Božími deťmi: tým.19 . prišlo na svet. kde býva. ako ja.“ 22 Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým. Ježiša. ktorý sníma hriech sveta. 25 A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš. 43 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. ale budeš sa volať Kéfas. 31 Ani ja som ho nepoznal. 29 Keď na druhý deň videl. ako k nemu prichádza Ježiš.36 A. lebo bol prv ako ja. mi. lebo bol prv. čo uverili v jeho meno. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.12 Svedectvo Jána Krstiteľa . akú má od Otca jednorodený Syn. ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. že idú za ním. 7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle. ktorého poslal Boh. o ktorom som hovoril: Ten.

že toto hovoril. to vedeli -. každá na dve až tri miery.“ 49 Natanael mu povedal: „Rabbi. ktoré robil.1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita. povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.Jozefovho syna z Nazareta. Veľkonočné sviatky v Jeruzaleme 2. on poznal každého 25 a nepotreboval.13-25 Vyčistenie chrámu . oviec a holubov i peňazomencov. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 16 a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ 17 Jeho učeníci si spomenuli. zavolal si ženícha 10 a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom. a uverili Písmu i slovu. Sám totiž vedel. čo načierali vodu.“ 11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu.“ Jn2 II. C. aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi.1 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém.“ 20 Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ 21 Ale on hovoril o chráme svojho tela. čo je v človeku. A jeho učeníci uverili v neho.“ 18 Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš. lebo videli znamenia. 2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi. čo tam sedeli. ako ťa Filip zavolal. v ktorom niet lesti. keď si hostia upili.“ 46 Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ 47 Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela. 7 Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. 22 Keď potom vstal z mŕtvych. Pobyt v Jeruzaleme . vieme. B. ty si Boží Syn. že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom. 12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma. ktoré povedal Ježiš. popredný muž u Židov. Svadba v Káne .“ 48 Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv.“ 4 Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho.“ 5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko. ktoré slúžili na očisťovanie. keď si bol pod figovníkom. 8 Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. Bola tam aj Ježišova matka. hovorím vám: Uvidíte otvorené neho a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. 14 V chráme našiel predavačov dobytka. skade je. aj ovce a dobytok. žena? Ešte neprišla moja hodina. mnohí uverili v jeho meno. Rozhovor s Nikodémom . 2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. že si .23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme. čo vám povie!“ 6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu. ale obsluhujúci.prvé zo znamení . 15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu.on nevedel.“ 51 Potom mu povedal: „Veru. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. 9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno .13 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. veru. kde zostali niekoľko dní. ako bolo zvykom u Židov. Zjavenie tajomstva Ducha Svätého 3. že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. ty si kráľ Izraela!“ 50 Ježiš mu odvetil: „Veríš preto. 3 Keď sa minulo víno. 24 Ale Ježiš sa im nezdôveril.1-36 Jn3 III. že môžeš toto robiť?“ 19 Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. jeho učeníci si spomenuli.

kto zle robí. ale nevieš. 29 Ženích je ten. blízko Salima. Kto je zo zeme. veru. 7 Nečuduj sa. Spasiteľ sveta sa zjavil Samaritánom . čo bol s tebou za Jordánom. 4 Pritom musel prejsť cez Samáriu. ale nik neprijíma jeho svedectvo. lebo ich skutky boli zlé.1-54 Jn4 IV. keď vám budem rozprávať o nebeských? 13 Nik nevystúpil do neba. počuješ jeho šum. 23 Ale aj Ján krstil v Enone.“ 4 Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť. Tam s nimi pobudol a krstil. ale jeho učeníci -. veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. a ty si mu vydal svedectvo. Tak je to s každým. ktorý je pri ňom a počúva ho. Ježišovi učeníci a Ján krstia.“ 16 Veď Boh tak miloval svet. 20 Veď každý. čo videl a počul. aby nezahynul nik. je nad všetkých 32 a svedčí o tom. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. mal v ňom večný život. patrí zemi a hovorí pozemsky. má večný život. koho poslal Boh.“ 3 Ježiš mu odpovedal: „Veru. že svoje skutky koná v Bohu. 6 Čo sa narodilo z tela. kto má nevestu. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť. 36 Kto verí v Syna. 6 Tam bola Jakubova studňa. veru. aj ten. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet.“ 31 Kto prichádza zhora. aby bolo vidieť. a svedčíme o tom. Ale kto neverí. a ľudia milovali tmu viac ako svetlo. veru. že farizeji počuli. ak nie je s ním Boh. hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora. ako získava a krstí viac učeníkov než Ján 2 . neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev. aby svet odsúdil. 24 Ján vtedy ešte nebol vo väzení. hovorí Božie slová. 2. nové Jánovo svedectvo . že dal svojho jednorodeného Syna.1 Keď sa Ježiš dozvedel. nenávidí svetlo a nejde na svetlo. 19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet. kto sa narodil z Ducha. ak mu to nebolo dané z neba.22 Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judejskej krajiny. hovorím ti: Hovoríme o tom. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ 8 Jeho . 35 Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto prichádza z neba. 5 A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku. 3 opustil Judeu a odišiel znova do Galiley. A ženíchov priateľ. čo sme videli. 18 Kto v neho verí. hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha. pretože on nedáva Ducha podľa miery. 21 Ale kto koná pravdu. pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. kto verí. 28 Vy sami ste svedkami. 34 Lebo ten. nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. je telo. že Boh je pravdivý. tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka. 25 Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. 12 Ak neveríte.hoci Ježiš sám nekrstil. lebo nik nemôže robiť také znamenia. 15 aby každý. 8 Vietor veje. keď vám hovorím o pozemských veciach. a čo sa narodilo z Ducha. odkiaľ prichádza a kam ide. akože uveríte. 26 Prišli k Jánovi a povedali mu: „Rabbi.“ 9 Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ 10 Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? 11 Veru. iba ten. už je odsúdený.prišiel od Boha ako učiteľ. Účinkovanie v Samárii a Galilei 4. čo poznáme. ale aby sa skrze neho svet spasil. ide na svetlo. potvrdzuje. je duch. je nad všetkých. Bolo okolo poludnia. tu krstí a všetci idú k nemu. nie je súdený. kam chce. ale som poslaný pred ním. keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ 5 Ježiš odpovedal: „Veru. 7 Tu prišla po vodu istá Samaritánka. ale kto Synovi neverí. 33 Kto prijíma jeho svedectvo. aké ty robíš. 14 A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada. A táto moja radosť je úplná. a neprijímate naše svedectvo. kto v neho verí. 30 On musí rásť a mňa musí ubúdať. Syn človeka. že som povedal: Ja nie som Mesiáš.“ 27 Ján odpovedal: „Človek si nemôže prisvojiť nič. čo zostúpil z neba. že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. ale aby mal večný život. aby jeho skutky neboli odhalené. lebo tam bolo veľa vody.

ktorý vy nepoznáte. keď sa mu uľavilo. 42 A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo. čo nepoznáte. ste vstúpili do ich práce. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. aby sa spoločne tešili aj rozsievač aj žnec. Ježiš uzdravuje syna kráľovského úradníka . kto pije túto vodu. žena. že to bolo práve v tú hodinu.“ 33 Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ 34 Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho. keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ 28 Žena nechala svoj džbán. ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ 13 Ježiš jej odvetil: „Každý. ktorú mu ja dám. . 18 lebo si mala päť mužov a ten. 38 Ja som vás. že Ježiš prišiel z Judey do Galiley.“ 27 Vtom prišli jeho učeníci a divili sa. 23 Ale prichádza hodina. čo ti hovorí: „Daj sa mi napiť. 54 Toto bolo už druhé znamenie. 44 Lebo sám Ježiš sa osvedčil. a vy hovoríte. že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. daj mi takej vody. Povedali mu: „Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka. Galilejčania ho uvítali. ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. bude znova smädný. ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. aby u nich zostal. Odkiaľ máš teda živú vodu? 12 Si azda väčší ako náš otec Jakub. že sa rozpráva so ženou. musia sa mu klaňať v Duchu a pravde. prosili ho.“ 11 Žena mu povedala: „Pane. I zostal tam dva dni. jedz!“ 32 On im povedal: „Ja mám jesť pokrm. kde premenil vodu na víno. 20 Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu. koľko hodín bolo. keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili že jeho dieťa žije. kým mi dieťa neumrie!“ 50 Ježiš mu povedal: „Choď. kto je ten.“ 26 Ježiš jej povedal: „To som ja. 41 A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. 22 Vy sa klaniate tomu. Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. ktoré urobil Ježiš. nie je tvoj muž. tvoj syn žije!“ On uveril Ježišovmu slovu a šiel. A voda.“ 25 Žena mu vravela: „Viem. čo sa rozprávam s tebou. neveríte. Žid.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: „Nemám muža. kde sa treba klaňať.“ 49 Kráľovský úradník mu hovoril: „Pane. pýtať vodu ono mňa. čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ 30 Vyšli teda z mesta a šli k nemu. my sa klaniame tomu. keď prišiel z Judey do Galiley. na čom ste nepracovali.43 O dva dni odišiel stade do Galiley.“ 40 Keď Samaritáni prišli k nemu. vidím. Pracovali iní a vy. ba už je tu. keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije.“ Ježiš v Galilei . 48 Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy.“ A uveril on i celý jeho dom. že sú už biele na žatvu! 36 Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život. 47 Ako počul. 31 Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi. odišla do mesta a vravela ľuďom: 29 „Poďte sa pozrieť na človeka. čo poznáme. že prichádza hodina. čo sa mu klaňajú. že si prorok. ale sami sme počuli a vieme. Aj oni tam boli na sviatky. lebo spása je zo Židov. lebo videli všetko.“ 19 Žena mu vravela: „Pane. ktorého máš teraz. že v Jeruzaleme je miesto. 35 Nevravíte aj vy: „Ešte štyri mesiace a bude žatva?’ Hľa. 9 Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty. ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. ani vedro nemáš a studňa je hlboká. 37 Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. zvaný Kristus. zvestuje nám všetko. hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia. poslal žať to. To si povedala pravdu. vybral sa k nemu a prosil ho. ktorú mu dám. poď. 10 Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela. 51 Ešte bol na ceste. Bol tam istý kráľovský úradník.46 Prišiel teda znova do Kány Galilejskej. keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme. čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. že príde Mesiáš.“ 53 Tu otec poznal. aby šiel uzdraviť jeho syna. stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. 52 Pýtal sa ich. že toto je naozaj Spasiteľ sveta. 45 Keď prišiel do Galiley. ktorá svedčila: „Povedal mi všetko. aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ 16 Povedal jej: „Choď. ktorý už umieral. 24 Boh je duch a tí. nebude žízniť naveky. Až príde on.“ 15 Žena mu vravela: „Pane.učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy.“ 39 Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy. zavolaj svojho muža a príď sem!“ 17 Žena mu odpovedala: „Nemám muža. ktorý mi povedal všetko.“ 21 Ježiš jej povedal: „Ver mi. čo som porobila. 14 Ale kto sa napije z vody.

1 Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. vzal si lôžko a chodil. vezmi si lôžko a choď!“ 9 A ten človek hneď ozdravel.31 Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám. 24 Veru. koho chce. že ho to Ježiš uzdravil. ktorý ma poslal. to robí podobne aj Syn. ktorý ho poslal. A kým sa ta sám dostanem. 6 Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel. aby ťa nepostihlo niečo horšie. čo by ho bola trápila akákoľvek choroba. budú žiť. povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ 7 Chorý mu odpovedal: „Pane. budú vzkriesení pre život a tí. aby mal život sám v sebe. 25 Veru. (4 . aj ja pracujem. bol uzdravený. Otec svedčí o Synovi . už nehreš. A ten. 16 A Židia Ježiša prenasledovali za to. čo páchali zlo. ale všetok súd odovzdal Synovi. ktorý ma poslal. chorý už tridsaťosem rokov. aby ste sa čudovali. hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba. 34 Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka.. ktorá horí a svieti. ba už je tu. 26 Lebo ako Otec má život sám v sebe. 20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko. a ja viem. ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu. ale prešiel zo smrti do života. čo ho počujú. pretože je Synom človeka. mi povedal: „Vezmi si lôžko a choď!“ 12 Pýtali sa ho: „A kto je ten človek. keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí. čo svedčí o mne. čo ma uzdravil. nemám človeka. čo ti povedal: „Vezmi a choď?“ 13 Ale uzdravený nevedel. Ježišova reč 5. A môj súd je spravodlivý. 32 Ale je niekto iný.3.19-47 Ježiš je sudca a darca života . Druhý Ježišov pobyt cez sviatky v Jeruzaleme 5. 3 V nich ležalo množstvo chorých. hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu. ozdravel si. a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. ale vôľu toho.“ 15 A ten človek šiel povedať Židom. lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu.“ 18 Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho. 10 preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota. čo robili dobre. 27 A dal mu aj moc súdiť. lebo nehľadám svoju vôľu. že svedectvo. tak dal aj Synovi. keď všetci v hroboch počujú jeho hlas 29 a vyjdú: tí.ktorí čakali. kto je to. ako si ctia Otca. je pravdivé. len to. budú vzkriesení na odsúdenie. čo vidí robiť Otca. 14 Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa. hebrejsky zvaný Betsata. kto prvý vošiel do zvírenej vody. nesmieš nosiť lôžko!“ 11 Ale on im odvetil: „Ten. hovorím vám: Prichádza hodina. nectí si ani Otca.) 5 Bol tam aj istý človek. čo sám robí. tak aj Syn oživuje. a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. že robil takéto veci v sobotu. No v ten deň bola sobota. veru. 35 On bol lampa. 28 Nedivte sa tomu. až sa voda pohne. Uzdravenie chorého pri betsatskom rybníku . aby ste vy boli spasení. slepých. keď sa zvíri voda. iný ma predíde. 30 Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim. veru. čo by ma spustil do rybníka.“ 8 Ježiš mu vravel: „Vstaň. 22 A Otec nikoho ani nesúdi. že je už dlho chorý. lebo prichádza hodina. Čo robí Otec. chromých a ochrnutých. . 2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník. 23 aby si všetci ctili Syna tak. 21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje. ktoré vydáva o mne. lebo nielenže porušoval sobotu. 33 Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. ako počujem. má večný život a nepôjde na súd.1-47 Jn5 V5. a pri ňom päť stĺporadí. 17 Ježiš im povedal: „Môj Otec pracuje doteraz. čo sa zišiel na tom mieste..19 Ježiš im vravel: „Veru veru. ale toto hovorím preto. moje svedectvo nie je pravdivé. Kto si nectí Syna.

povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba. že ho skúšal. čo on napísal. 20 Ale on im povedal: „To som ja. čo urobí. 47 Ale ak neveríte tomu. ako uveríte mojim slovám?!“ 4. 43 Ja som prišiel v mene môjho Otca. ak sa má každému ujsť čo len kúsok. povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny. Ale čo je to pre toľkých?“ 10 Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. 17 nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. 25 Keď ho na druhom brehu mora našli. ktorý ma poslal. Lebo sám vedel. že nemáte v sebe Božiu lásku. ani jeho tvár ste nevideli 38 a jeho slovo neostáva vo vás. verili by ste aj mne. aké znamenie urobil. ktoré robil na chorých. Zázračné rozmnoženie chlebov . že ma poslal Otec. keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi.22 Na druhý deň si zástup. Chlieb života 6. čo zostal na druhom brehu mora.“ 8 Jeden z jeho učeníkov. aby nič nevyšlo nazmar!“ 13 Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov. 19 Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií. ktorú dáva len Boh?! 45 Nemyslite si. 27 Nezháňajte sa za pominuteľným 36 . a zľakli sa. 44 Ako môžete veriť vy. 41 Slávu od ľudí neprijímam. Iný na vás žaluje: Mojžiš. 46 Lenže keby ste verili Mojžišovi. podobne aj z rýb. zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom. do ktorého skladáte svoju nádej. povedali mu: „Rabbi. a nehľadáte slávu. ku ktorému sa plavili. brat Šimona Petra. 4 Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. ktorí sa navzájom oslavujete. zišli jeho učeníci k moru. že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. svedčia o mne. 14 Keď ľudia videli. že ja budem na vás u Otca žalovať. veru. 40 Lenže vy nechcete prísť ku mne. že v nich máte večný život. 2 Šlo za ním veľké množstvo ľudí. 7 Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť.“ 15 Ale keď Ježiš spoznal. kde jedli chlieb. ktorý má prísť na svet. znova sa utiahol na vrch celkom sám. že chcú prísť. ale loď bola už pri brehu. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. a Ježiš k nim ešte neprišiel. nebojte sa!“ 21 Chceli ho vziať na loď. 12 Keď sa nasýtili. aby ste mali život. ktoré konám. a práve ony svedčia o mne. a neprijímate ma. 5 Keď Ježiš zdvihol oči a videl. 11 Tu Ježiš vzal chleby. že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi. naplnili dvanásť košov. lebo si myslíte. keď Pán vzdával vďaky. vydal o mne svedectvo.16 Keď sa zvečerilo. Preto aj oni nastúpili na loďky. lebo on o mne písal. Ježiš kráča po mori . toho by ste prijali. že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci.Ja mám väčšie svedectvo. 3 Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. hovorím vám: Nehľadáte ma preto. Tieto skutky.1 Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene.1-71 Jn6 VI. ako je Jánovo: skutky. 24 No zástup zbadal. 23 A z Tiberiady prišli iné lode k miestu. ktoré mi dal vykonať Otec. kedy si sem prišiel?“ 26 Ježiš im odpovedal: „Veru. prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. lebo neveríte tomu. že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí. Už sa zotmelo. 18 Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. koľko chceli. že ste videli znamenia. 39 Skúmate Písma. 42 Ale vás poznám. hovorili: „Toto je naozaj ten prorok. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas. ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. 37 A sám Otec. ale preto. mu povedal: 9 „Je tu chlapec. aby sa títo najedli?“ 6 Ale to povedal len preto. ale že sa učeníci odplavili sami. vzdával vďaky a rozdával sediacim. všimol. Ondrej. čo jedli. Ježišova reč o eucharistickom chlebe . ktoré zostali po tých. lebo videli znamenia. ktorého on poslal.

sú Duch a život. veru.“ 70 Ježiš im odpovedal: „Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol. 56 Kto je moje telo a pije moju krv.“ 71 To hovoril o Judášovi. neodoženiem. A ja ho vzkriesim v posledný deň. mnohí z nich povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ 61 Ježiš vedel sám od seba. Kto bude jesť z tohoto chleba. iba ten. A toho. príde ku mne. 50 Toto je ten chlieb. Slová. ktorý ja dám. Sviatky stánkov 7. 49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. ktorý ma poslal.“ 59 Toto povedal v synagóge. Jozefov syn. 39 A vôľa toho.“ 41 Židia na neho šomrali. 58 Toto je ten chlieb. 40 Lebo vôľa môjho Otca je.“ 35 Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. 60 Keď to počuli jeho učeníci. 45 U Prorokov je napísané: „Všetkých bude učiť sám Boh. ktorí neveria a kto ho zradí. vždy nám dávaj taký chlieb. synovi Šimona Iškariotského. je.10. čo mi dal. má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život. hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv. 64 Ale niektorí z vás neveria. že ty si Boží Svätý. nikdy nebude žízniť. a nie aký jedli otcovia a pomreli. ostáva vo mne a ja v ňom.“ 52 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ 53 Ježiš im povedal: „Veru. 37 Všetko. videl Otca. ako je napísané: „Dal im jesť chlieb z neba.“ 30 Povedali mu: „Aké znamenie urobíš. ktorý zostúpil z neba. hovorím vám: Kto verí.“ 32 Ježiš im odvetil: „Veru. a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta.1 . mal večný život. svojou pečaťou. prichádza ku mne. keď učil v Kafarnaume. ak ho nepritiahne Otec.“ 20 Povedali mu: „Čo máme robiť. nikdy nebude hladovať. aj ten. veru. Lebo jeho označil Otec. kto počul Otca a dal sa poučiť. 69 A my sme uverili a spoznali. bude žiť naveky. Boh. a kto verí vo mňa. ktorý zostúpil z neba. aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? 31 Naši otcovia na púšti jedli mannu. čo mi dáva Otec. 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca. ale za pokrmom. a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. čo mňa je. že jeho učeníci na to šomrú.“ A každý. ktorý zostupuje z neba. kto vidí Syna a verí v neho. bude žiť zo mňa. kto bude z neho jesť. Kto je tento chlieb. má večný život. aby sme konali Božie skutky?“ 29 Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho.“ Petrovo vyznanie . 5. lebo povedal: „Ja som chlieb. A chlieb.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel. 46 Nie že by bol niekto videl Otca. a ja ho vzkriesim v posledný deň. 36 Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli. aby každý. 51 Ja som živý chlieb. hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba. 48 Ja som chlieb života. a neveríte. ale vôľu toho ktorý ma poslal. bude žiť naveky.66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. ktoré som vám povedal. ktorý ostáva pre večný život. 67 Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ 68 Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane. lebo on ho mal zradiť a bol jedným z Dvanástich. ak mu to nedá Otec. aby nezomrel nik. 65 A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne. ktorého on poslal. 47 Veru. nebudete mať v sebe život.“ 34 Povedali mu: „Pane. 54 Kto je moje telo a pije moju krv. ktorý je od Boha. je moje telo za život sveta. ktorý ma poslal. ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: „Zostúpil som z neba?!“ 43 Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! 44 Nik nemôže prísť ku mne. telo nič neosoží.21 . a ten vám dá Syn človeka. aby som nestratil nič z toho. Kto prichádza ku mne. 38 lebo som nezostúpil z neba. kde bol predtým? 63 Duch oživuje. kto prichádza ku mne. ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 33 Lebo Boží chlieb je ten.pokrmom. veru.“ 42 a hovorili: „Vari to nie je Ježiš. aby som plnil svoju vôľu. ktorý zostúpil z neba.

aby sa neporušil Mojžišov zákon.“ iní zasa: „Nie je. 11 A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili: „Kdeže je?“ 12 Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. odkiaľ bol Dávid?!“ 43 A tak nastala preňho v zástupe roztržka. 18 Kto hovorí sám zo seba. 10 Ale keď jeho bratia odišli na sviatky.“ 41 Druhí tvrdili: „Mesiáš je to. nech príde ku mne a nech pije. alebo či hovorím len sám zo seba. lebo môj čas sa ešte nenaplnil. a nenájdete ma. ktorý ma poslal. ak sa chce stať verejne známym. viete. Ježiš ide do Jeruzalema na sviatky Stánkov .40 Keď počuli tieto slová. Prečo ma chcete zabiť?!“ 20 Zástup odpovedal: „Si posadnutý zlým duchom! Kto ťa chce zabiť?!“ 21 Ježiš im vravel: „Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete. 38 Ako hovorí Písmo. niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok. potom pôjdem k tomu. Diskusia o Kristovom pôvode . 33 Tu Ježiš povedal: „Ešte chvíľku som s vami. z mestečka Betlehem. že jeho skutky sú zlé. lebo ešte neprišla jeho hodina.“ 9 Toto povedal a ostal v Galilei. ale súďte spravodlivo. čo ho chcú zabiť? 26 Pozrite. lebo som od neho a on ma poslal. či je to učenie z Boha. vari urobí viac znamení.1 Potom Ježiš chodil po Galilei. 6 Ježiš im povedal: „Môj čas ešte nenadišiel. aby ho chytili.“ 35 Židia si hovorili medzi sebou: „Kam to chce ísť. že si zástup o ňom toto pošuškáva. tam vy prísť nemôžete“?“ Prúdy živej vody .“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! 42 A nehovorí Písmo: „Mesiáš príde z Dávidovho potomstva. iba čo zvádza ľud. 3 Jeho bratia mu povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey. pozná. odkiaľ je. ale pravdivý je ten. pretože Ježiš ešte nebol oslávený. zo strachu pred Židmi. veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa. 2 Boli však blízko židovské sviatky Stánkov. že ho my nenájdeme. 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku . Jedni hovorili: „Je dobrý. 8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem.“ 39 To povedal o Duchu.32 Farizeji sa dopočuli. lež akoby potajomky. nechcel ísť do Judey. A neprišiel som sám od seba. odkiaľ je. ktorý ma poslal. že sa vyzná v knihách.Jn7 VII. 34 Budete ma hľadať. 19 Nedal vám Mojžiš zákon? A nik z vás zákon neplní. 31 Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli: „Keď príde Mesiáš. nik nebude vedieť.37 V posledný.“ 30 Preto ho chceli chytiť. ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet. ktorého mali dostať tí. 7 Vás nemôže svet nenávidieť. ale keď príde Mesiáš. tam vy prísť nemôžete. 17 Kto chce plniť jeho vôľu.14 Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil. ukáž sa svetu!“ 5 Lebo ani jeho bratia v neho neverili. Lebo ešte nebolo Ducha. z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. hľadá vlastnú slávu. ale toho. ako spravil tento?“ Úklady farizejov proti Ježišovi . aj odkiaľ som. ktorý ho poslal. že on j Mesiáš? 27 Lenže o tomto vieme. čo hovorí: „Budete ma hľadať. mňa však nenávidí. 29 Ja ho poznám. išiel aj on. a kde som ja. že som v sobotu uzdravil celého človeka?! 24 Nesúďte podľa zdania. Vari sa už aj poprední muži presvedčili. aké skutky konáš! 4 Veď nik nerobí nič v skrytosti. 23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu. a nenájdete ma. preto veľkňazi a farizeji poslali sluhov. čo v neho uverili. ale od otcov -.hoci ona nie je od Mojžiša. hovorí verejne a nič mu nevravia. lebo Židia ho chceli zabiť. keď sa neučil?!“ 16 Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje. no nie verejne.“ 25 Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten. obrezujete človeka aj v sobotu. prečo sa hneváte na mňa. Keď robíš takéto veci. Chce vari odísť do gréckej diaspory a učiť Grékov? 36 Čo je to za reč.“ a „kde som ja. ale nik nepoložil naň ruky.“ 13 Ale nik o ňom nehovoril verejne. ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. lebo ja o ňom svedčím.“ 28 A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte. Ježiš učí v chráme . aby aj tvoji učeníci videli. ale váš čas je stále tu. . 15 Židia sa divili a hovorili: „Ako to. Ale kto hľadá slávu toho.

ale ja a Otec. Ale ten. Keby ste poznali mňa. 5 Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. 10 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena. ani kam idem. že Ja Som. veru.21 I znova im povedal: „Odchádzam a budete ma hľadať. nebude chodiť vo tmách. ale hovorím tak. kto 44 . ktorý ma poslal.“ 47 Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? 48 Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? 49 A tento zástup. Lebo ak neuveríte.“ 14 Ježiš im odpovedal: „Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám. Kto mňa nasleduje. že im hovorí o Otcovi. ja nie som z tohto sveta.počnúc staršími .sa vytrácali. 24 Preto som vám povedal. ktorý ma poslal.Niektorí z nich chceli ho aj chytiť. poznali by ste aj môjho Otca. že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. že zomriete vo svojich hriechoch. 28 Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka. túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Sadol si a učil ich. 18 Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj Otec. vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu. čo sa páči jemu. Výstraha neveriacim Židom . 3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. tam vy prísť nemôžete. Vy ste z tohto sveta. Akože hovoríš: „Budete slobodní“?!“ 34 Ježiš im povedal: „Veru. ktorí mu uverili. že Ja Som a že nič nerobím sám od seba. čo stála v prostriedku.“ 50 Jeden z nich.“ 25 Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“ Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to. kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ 11 Ona odpovedala: „Nik. až zostal sám so ženou. čo urobil?“ 52 Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš. 2 Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. postavil ju do prostriedku 4 a povedali mu: „Učiteľ. 15 Vy súdite podľa tela. ako ma naučil Otec. 26 Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. ako by ho vypočul a zistil. Jn8 VIII. nech prvý hodí do nej kameň. odkiaľ som prišiel a kam idem. ja som zhora. keď učil v chráme. budete naozaj mojimi učeníkmi. 7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať. 32 poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. je prekliaty. A nik ho nechytil. ktorý nepozná zákon. jeden po druhom . Čo povieš ty? 6 Ale to hovorili. Nikodém.“ 33 Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Vy však neviete. je so mnou. ale zomriete vo svojom hriechu.svetlo sveta . tam vy prísť nemôžete“?“ 23 On im povedal: „Vy ste zdola. moje svedectvo je pravdivé. 16 A ak aj súdim.“ 27 Nerozumeli. hovorím vám: Každý. Nenechal ma samého. čo vám hovorím.“ 13 Farizeji mu povedali: „Vydávaš svedectvo o sebe len ty sám.“ 30 Keď to hovoril. 9 Ako to počuli.“ 8 A znovu sa zohol a písal po zemi. je pravdivý. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. tvoje svedectvo nie je pravdivé. lebo nie som sám. zomriete vo svojich hriechoch. lebo ja vždy robím. lebo ešte neprišla jeho hodina. 29 A ten ktorý ma poslal.“ 53 A všetci sa vrátili domov. Choď a už nehreš!“ Ježiš . mnohí uverili v neho. ja nesúdim nikoho. Kam ja idem. poznáte.“ 22 Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Ježiš a Abrahám . ktorý ma poslal.“ 19 Opýtali sa ho: „Kdeže je tvoj Otec?!“ Ježiš odpovedal: „Nepoznáte ani mňa ani môjho Otca.12 A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. a ja hovorím svetu to. že z Galiley prorok nepovstane. čo predtým prišiel k Ježišovi. že vraví: „Kam ja idem.“ 20 Tieto slová povedal v pokladničnej sieni. Ježiš a cudzoložnica .1 Ježiš odišiel na Olivovú horu. ale bude mať svetlo života. ale nik nepoložil naň ruky. odkiaľ prichádzam. 17 A vo vašom zákone je napísané. Pane. Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove. čo som počul od neho. ten. lebo viem. im povedal: 51 „Odsúdi náš zákon človeka prv. môj súd je pravdivý. 45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ 46 Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.31 Židom.

ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. máme len jedného otca.“ 59 Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. hovorí zo seba. čo ho predtým vídali žobrať. budete naozaj slobodní. že si Samaritán a posadnutý zlým duchom?“ 49 Ježiš odvetil: „Ja nie som posadnutý zlým duchom. napľul na zem. lebo nezachováva sobotu. lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. lebo je luhár a otec lži. že si posadnutý zlým duchom.“ 53 Si azda väčší ako náš otec Abrahám. milovali by ste ma. čo som videl u Otca. 17 Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok. veru. že sa ti otvorili oči?“ 11 On odpovedal: „Človek.“ Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva. 46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte. To Abrahám nerobil. ale on ma poslal. Aj vy robíte to. lebo v ňom pravdy niet. že ste Abrahámovo potomstvo. k farizejom. len sa mu podobá. i videl a zaradoval sa. potrel mi oči a povedal mi: „Choď k Siloe a umy sa!“ Šiel som teda. Uzdravenie slepého od narodenia . ale ctím si Otca. že uvidí môj deň. ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Boha.“ 6 Keď to povedal. je otrok. 40 No vy ma chcete zabiť . blatom mu potrel oči 7 a povedal mu: „Choď. navždy ostáva syn. hovorím vám: Prv ako bol Abrahám. robili by ste skutky Abrahámove. ako to. umy sa v rybníku Siloe. bol by som luhár ako vy. umyl som sa a vidím.“ On vravel: „Ja som to. 37 Viem.“ čo v preklade znamená: Poslaný. 41 Vy robíte skutky svojho otca. že bol . ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. svetlo sveta. Abrahám zomrel aj proroci. moja sláva nestojí za nič. umyl som sa a vidím.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. že vidí. čo ste počuli od otca. Kýmže sa robíš?“ 54 Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám.“ 39 Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám. čo bol predtým slepý. a ty hovoríš: „Kto zachová moje slovo. lebo sa moje slovo vo vás neujíma. neuvidí smrť naveky. a chcete ma zabiť.“ 18 Židia však neverili. A keby som povedal: Nepoznám ho. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde.“ Iní zasa: „Nie je.“ 48 Židia mu odpovedali: „Nehovoríme dobre.“ 52 Židia mu povedali: „Teraz už vieme. 4 Musíme konať skutky toho. 35 A otrok neostáva v dome navždy.človeka. som. keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči.“ 57 Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“ 58 Ježiš im povedal: „Veru. čo som počul od Boha. neokúsi smrť naveky. Ale oslavuje ma môj Otec. 36 Až keď vás Syn vyslobodí. alebo jeho rodičia -.“ 13 Zaviedli ho. lebo nie ste z Boha. urobil zo sliny blato. On šiel. kto zhrešil . Keď luhá. 44 Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On im povedal: „Priložil mi na oči blato. 45 Ale ja hovorím pravdu. ktorý ma poslal. 51 Veru.1 Ako šiel. 50 Ja nehľadám svoju slávu. čo tu sedával a žobral?“ 9 Jedni tvrdili: „Je to on.“ 12 Pýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ Odpovedal: „Neviem. Jn9 IX.“ 10 Pýtali sa ho teda: „Ako to. hovorili: „Nie je to ten. umyl sa a vrátil sa vidiaci. toho.“ 55 a nepoznáte ho. dokiaľ je deň. 8 Susedia a tí. 38 Ja hovorím o tom. 56 Váš otec Abrahám zaplesal. ale je. keď vám hovorím pravdu?! 47 Kto je z Boha. 43 Prečo nechápete moju reč? Preto. o ktorom vy hovoríte: „On je náš Boh.pácha hriech. 14 Ale v ten deň. ktorý vám povedal pravdu. Vy nepočúvate. a vy mňa znevažujete.“ 42 Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh. bola práve sobota. 2 Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi. kto ju hľadá a súdi.“ Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi. že nemôžete počuť moje slovo. ktorý bol od narodenia slepý. keď nik nebude môcť pracovať. veru. Ide noc.“ 16 Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha. Ja Som. videl človeka. 5 Kým som na svete. hovorím vám: Kto zachová moje slovo. 15 Preto sa ho aj farizeji pýtali. Ale ja ho poznám. Neprišiel som sám od seba. počúva Božie slová. urobil blato. že sa narodil slepý?“ 3 Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia. a preto mi neveríte. ktorý sa volá Ježiš.on.

12 Nájomník a ten. a nepočuli ste. keď vidí prichádzať vlka. že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. ale oni nepochopili.“ 19 Pre tieto slová znova nastala medzi Židmi roztržka. Poznám svoje a moje poznajú mňa. 18 Nik mi ho neberie. a povedali mu: „Vzdaj Bohu slávu! My vieme.“ 38 On povedal: „Verím. 3 Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. ba ujdú od neho. aby mali život a aby ho mali hojnejšie. je zlodej a zbojník. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. kým si nezavolali jeho rodičov. Ja som prišiel. že je to náš syn a že sa narodil slepý. čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho.“ 34 Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. že ten človek je hriešnik. a tí. bude spasený. že sa narodil slepý? Ako to. videli. lebo poznajú jeho hlas. 10 Zlodej prichádza. čo nevidia. aby oslepli. Kto vojde cezo mňa. 16 Mám aj iné ovce. čo bol predtým slepý. kto mu otvoril oči. Aj svoj život položím za ovce. lebo cudzí hlas nepoznajú. Jeho sa spýtajte. len aby kradol. ale prelieza inokade. Jn10 X. aby som v neho uveril?“ 37 Ježiš mu povedal: „Už si ho videl . 35 Ježiš sa dopočul. nemohol by nič také urobiť. neviem. že ja dávam svoj život. Pane.“ A tak váš hriech ostáva. 15 ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. ani nevieme. veru. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. 7 Preto im Ježiš znova vravel: „Veru. bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. čo sa rozpráva s tebou. Židia sa už totiž uzniesli. Vy však hovoríte: „Vidíme. že sa báli Židov. hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou. Vari môže zlý duch otvárať oči slepým?“ . ktoré nie sú z tohoto ovčinca. opúšťa ovce a uteká. sú zlodeji a zbojníci. 13 Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. ale vyslyší toho.“ 30 Ten človek im odpovedal: „Práve to je čudné.“ 26 Spýtali sa ho teda: „Čo urobil s tebou? Ako ti otvoril oči?“ 27 Odpovedal im: „Už som vám povedal. že teraz vidí?“ 20 Rodičia odpovedali: „Vieme. 23 Preto jeho rodičia povedali: „Má svoje roky. 33 Keby on nebol od Boha. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?“ 28 Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho učeník.“ 22 Jeho rodičia hovorili tak preto.“ 24 Znovu teda zavolali človeka. že ho vyhnali.“ 40 Začuli to farizeji. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. že hriešnikov Boh nevyslyší. že vy neviete. a mne otvoril oči. že Mojžišovi hovoril Boh. to nevieme. Pane. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať.“ 25 On odvetil: „Či je hriešnik. 19 Opýtali sa ich: „Je to váš syn? A hovoríte. a bude jedno stádo a jeden pastier. 11 Ja som dobrý pastier. 31 Vieme. má byť vylúčený zo synagógy. nech hovorí sám za seba. my sme Mojžišovi učeníci. 20 Mnohí z nich hovorili: „Je posadnutý zlým duchom a šalie. 14 Ja som dobrý pastier. Čo ho počúvate?!“ 21 Iní namietali: „To nie sú reči posadnutého zlým duchom. 32 Od vekov nebolo počuť. kráča pred nimi a ovce idú za ním. čo vidia. ja ho dávam sám od seba. čo prišli predo mnou. čo im to chcel povedať. a vlk ich trhá a rozháňa. Ale jedno viem: že som bol slepý a teraz vidím. Podobenstvo o dobrom pastierovi . 17 Otec ma preto miluje. kto by ho uznal za Mesiáša. 29 My vieme. a povedali mu: „Sme azda aj my slepí?!“ 41 Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí. Má svoje roky. veru.1 Veru. odkiaľ je.a je to ten.slepý a teraz vidí. jeho sa spýtajte. čo boli pri ňom. že teraz vidí.“ 6 Ježiš im to povedal takto obrazne. zabíjal a ničil. vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ 36 On vravel: „A kto je to. 39 Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí. a zasa si ho vezmem. ale ovce ich nepočúvali. kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. 4 Keď ich všetky vyženie. 9 Ja som brána. že každý. Taký príkaz som dostal od môjho Otca. a o tomto nevieme ani to.“ a klaňal sa mu. nemali by ste hriech. hovorím vám: Ja som brána k ovciam: 8 Všetci. 2 Kto vchádza bránou je pastier oviec. 5 Za cudzím nepôjdu. odkiaľ je. 21 Ale ako to.

povedz nám to otvorene“ 25 Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal. na miesto.“ 5 Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. 21 Marta povedala Ježišovi: „Pane. nepotkne sa. ak spí. bude žiť.“ 31 Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. 38 Ale ak ich konám.“ 42 A mnohí tam uverili v neho. lebo nie ste z mojich oviec. dozvedel sa. že Lazár je už štyri dni v hrobe. aby ňou bol oslávený Boží Syn. aby ste uverili.“ 13 Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli. Boh ti to dá. je pravda. 7 Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey.6. len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš?!“ 9 Ježiš odpovedal: „Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne. 29 Môj Otec. ten. vzdialená asi pätnásť stadií. z dediny Márie a jej sestry Marty. 6 Keď teda počul. ja ich poznám a ony idú za mnou. lebo v ňom nieto svetla.22 V Jeruzaleme boli práve sviatky Posvätenia chrámu. Jn11 XI. ktoré konám v mene svojho Otca. ale za rúhanie. môj brat by nebol umrel.“ 34 Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: „Ja som povedal: Ste bohmi“? 35 Nuž ak nazval bohmi tých. 26 A . Mária zostala doma. 22 Ale aj teraz viem. 3 Preto mu sestry poslali odkaz: „Pane. povedal: „Táto choroba nie je na smrť. 32 Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. ktorého miluješ. kde bol. išla mu naproti. 14 Vtedy im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel. nazývaný Didymus. ktorý mi ich dal. 30 Ja a Otec sme jedno. ale všetko.36 prečo vy hovoríte tomu.“ 11 Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár spí. že hovorí o spánku. je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. verte tým skutkom. že hoci si človek. neverte mi. 15 A kvôli vám sa radujem. preto.11.“ 25 Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ 33 Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok. Kto verí vo mňa. 26 ale vy neveríte. ale na Božiu slávu. ale on sa im vymkol z rúk. ktorého Otec posvätil a poslal na svet: „Rúhaš sa“ za to že som povedal: Som Boží Syn?! 37 Ak nekonám skutky môjho Otca. potkne sa. čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. 19 a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom. Jej brat Lazár bol chorý. Svedčia o mne skutky. a neveríte.“ 12 Učeníci mu povedali: „Pane. že je chorý. lebo vidí svetlo tohoto sveta. 28 Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.40 Znova odišiel za Jordán.“ 23 Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych. že vstane v posledný deň pri vzkriesení. ale idem ho zobudiť. povedal ostatným učeníkom: „Poďme aj my a umrime s ním. 41 Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie. čo Ján povedal o tomto. je chorý. 24 Obstúpili ho Židia a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš. keď už nechcete veriť mne. Sviatky Posvätenia chrámu 10. aby ste poznali a vedeli. 18 Betánia bola pri Jeruzaleme. 10 Ale kto chodí v noci. ozdravie. keby si bol býval tu. že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ 39 Preto ho zasa chceli chytiť. 23 Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Vzkriesenie Lazára . aj keď umrie.22 . a tam zostal. kde Ján predtým krstil. 20 Keď Marta počula.“ 4 Keď to Ježiš počul.57 Ježiš sa vyhlasuje za Božieho Syna . ktorým bolo dané Božie slovo . 2 Bola to tá Mária. Ježiš sa utiahol za Jordán . zostal ešte dva dni na mieste.“ 17 Keď ta Ježiš prišiel.“ 8 Učeníci mu vraveli: „Rabbi. 27 Moje ovce počúvajú môj hlas. Poďme k nemu!“ 16 Tomáš.1 Bol chorý istý Lazár z Betánie. Bola zima. robíš sa Bohom. že prichádza Ježiš.a Písmo nemožno zrušiť! . že som tam nebol. že o čokoľvek poprosíš Boha.“ 24 Marta mu vravela: „Viem.

čo s ním stolovali. poď von!“ 44 A mŕtvy vyšiel. ako ho miloval!“ 37 No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten. navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“ 57 Ale veľkňazi a farizeji vydali nariadenie. 55 Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema. 47 Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Veľrada sa rozhodla zabiť Ježiša . prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ. ktorý ho mal zradiť. im povedal: „Vy neviete nič. 48 Ak ho necháme tak.19. 46 No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im. lebo si mysleli: „Ide sa vyplakať k hrobu. uverili v neho. urobiť. Posledná Veľká noc 12. aby tento nezomrel?!“ 38 Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. videli. a zazrela ho. 7. 2 Pripravili mu tam hostinu. 4 Tu jeden z jeho učeníkov. Veríš tomu?“ 27 Povedala mu: „Áno.42 A. že ma vždy počuješ. aby ho mohli chytiť. ale hovorím to kvôli ľudu. čo tu stojí. kto sa dozvie. padla mu k nohám a povedala mu: „Pane. že ak uveríš. 30 Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny.“ 29 Len čo to ona počula. že mu šlo o chudobných. kde je. má to oznámiť. Boží Syn.“ 28 Ako to povedala. Judáš Iškariotský. ako plače a ako plačú aj Židia. 56 Hľadali aj Ježiša. kto žije a verí vo mňa. 39 Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta. Udalosti pred umučením 12. povedal: 5 „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ 6 Lenže to nepovedal preto. keby si bol býval tu. 3 Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja. do mesta zvaného Efraim. poď sa pozrieť!“ 35 A Ježiš zaslzil. ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ. aby uverili. čo Ježiš urobil.“ 43 Keď to povedal. že každý. a dom sa naplnil vôňou oleja. čo s ňou prišli. ktorý bol veľkňazom toho roka. uvidíš Božiu slávu?“ 41 Odvalili teda kameň. vstala a šla k nemu. Pane. aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. ktorý mal prísť na svet. Mal mešec a nosil to.“ 49 Ale jeden z nich.nik. čo boli s ňou v dome a potešovali ju. kde bol Ježiš. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých. čo urobil. už páchne. neumrie naveky. 54 Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi. a tam sa zdržiaval s učeníkmi.1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie. ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte. zachvel sa v duchu a vzrušený 34 sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane. pobrali sa za ňou. že si ma ty poslal. môj brat by nebol umrel. zvolal veľkým hlasom: „Lazár.1 . že je pre vás lepšie. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Kajfáš. veď je už štyri dni v hrobe. 42 A ja som vedel. ale ako veľkňaz toho roka prorokoval že Ježiš má zomrieť za národ 52 a nielen za národ.“ 51 Toto však nepovedal sám od seba. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. ktorého vzkriesil z mŕtvych. mu povedala: „Pane. ale že bol zlodej. 1-50 Jn12 XII. ja som uverila.“ 33 Keď Ježiš videl.45 Mnohí z tých Židov. ďakujem ti. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče. 50 Neuvedomujete si. že si ma vypočul. 53 A od toho dňa boli rozhodnutí. aby sa očistili. uveria v neho všetci. čo prišli k Márii a videli. sestra mŕtveho. že ho zabijú. 31 Keď Židia. 36 Židia povedali: „Hľa. zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: „Učiteľ je tu a volá ťa.“ 32 Keď Mária prišla ta.“ 40 Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti. pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Pomazanie v Betánii . A ako stáli v chráme. odišla. kde mu Marta vyšla naproti. čo otvoril oči slepému. kde býval Lazár. ale bol stále na mieste. že ty si Mesiáš. ale aj preto. že Mária rýchlo vstala a vyšla von. čo doň .

vkladali. 7 Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! 8 Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ 9 Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10 A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, 11 lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Slávnostný vstup do Jeruzalema - 12 Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. 13 Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ 14 Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané: 15 „Neboj sa, dcéra sionská. Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice.“ 16 Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili. 17 Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. 18 A zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie. 19 Vtedy si farizeji hovorili: „Vidíte, že nič nezmôžete?! Hľa, celý svet ide za ním!“ Gréci chcú vidieť Ježiša. Syn človeka bude oslávený - 20 Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. 21 Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ 22 Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. 23 Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. 24 Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. 25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. 27 Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. 28 Otče, osláv svoje meno!“ A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ 29 Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním 30 hovoril.“ Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. 31 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. 32 A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. 33 To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. 34 Zástup mu odvrával: „My sme počuli zo Zákona, že Mesiáš ostane naveky. Ako to teda hovoríš: „Syn človeka musí byť vyzdvihnutý?!“ Kto je to ten Syn človeka?“> 35 Ježiš im povedal: „Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí potme, nevie, kam ide. 36 Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla.“ Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi. Nevera Židov - 37 Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho; 38 aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?“ 39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: 40 „Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť“

Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom. 42 A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, 43 lebo ľudskú slávu mali radšej ako slávu Božiu. Viera v Ježiša je viera v Boha Otca - 44 Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. 45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. 46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. 47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. 48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. 50 A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“ B. Posledná večera 13,31 - 16,33 Jn13 XIII. Ježiš umýva učeníkom nohy - 1 Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. 2 Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, 3 Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, 4 vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. 5 Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. 6 Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ 7 Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ 8 Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ 9 Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, , ale aj ruky a hlavu!“ 10 Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ 11 Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ 12 Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? 13 Vy ma oslovujete: „Učiteľ“ a: „Pane“ a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. 16 Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17 Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. 18 Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: „Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.“ 19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. 20 Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ Označenie zradcu - 21 Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ 22 Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. 23 Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. 24 Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ 25 On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“ 26 Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. 27 A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ 28 Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. 29 Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. 30 On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.

41

Ježišova rozlúčková reč 13,31 - 16,33 Nové prikázanie - 31 Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. 32 A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. 33 Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. 34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ Výstraha Petrovi - 36 Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“ 37 Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“ 38 Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš. Jn14 XIV. Ježiš odchádza k Otcovi - 1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ 6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. 7 Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ 8 Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ 9 Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ 10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! 12 Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. 13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. 14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Otec pošle Tešiteľa, Ducha Svätého - 15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. 18 Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. 21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ 22 Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ 23 Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. 26 Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech

sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. 28 Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. 29 A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. 30 Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, 31 ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto! Jn15 XV. Vinič a ratolesti - 1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. 7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. 9 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! 10 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. 11 Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Prikázanie lásky - 12 Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. 13 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. 15 Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. 16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. 17 Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. Nenávisť sveta - 18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. 19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. 20 Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. 21 Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. 22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. 23 Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. 24 Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli aj mňa aj môjho Otca. 25 To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: „Nenávideli ma bez príčiny.“ 26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. 27 Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Jn16 XVI. 1 Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. 2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. 3 A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. 4 A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.

30 Teraz vieme. Preto som povedal. ale zasa príde . pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče. ktoré si mi dal vykonať. keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch. aby všetko. a nik z vás sa ma nepýta: „Kam ideš?“ 6 Ale srdce vám naplnil smútok. 10 spravodlivosť. že prišiel na svet človek. 9 Hriech je. že hovorí: „Ešte chvíľku“? Nevieme. čo hovorí. lebo prišla jej hodina. Neprosím za . je moje. že som vám to povedal. že všetko. 25 Toto som vám hovoril v obrazoch. že idem k Otcovi a už ma neuvidíte. už nemyslí na bolesti pre radosť. aby ste vo mne mali pokoj. im darovalo večný život. lebo vy ste milovali mňa a uverili ste. pošlem ho k vám.6 Zjavil som tvoje meno ľuďom. osláv mňa pri sebe slávou. uvedie vás do plnej pravdy. že som povedal: „Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma“? 20 Veru.1 Keď to Ježiš povedal. ale dúfajte. ktorý ma poslal. Ale keď odídem. čo má Otec. čo si dal ty jemu. A nevravím vám. že si vyšiel od Boha. 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet. ako bol svet. hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene. Budete žialiť. 23 V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. ktoré si ty dal mne. lebo z môjho vezme a zvestuje vám. každý svojou stranou. lebo nebude hovoriť sám zo seba. 12 Ešte vera vám mám toho povedať. a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. Ježiš odchádza. ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. 8 lebo slová. keď sa rozpŕchnete. Ježiš sa modlí za apoštolov .1-26 Jn17 XVII.5 No teraz idem k tomu. aby poznali teba. ja som dal im. čo je hriech. Lebo ak neodídem. čo má prísť. Záver Ježišovej rozlúčkovej reči . je skľúčená. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. jediného pravého Boha. 15 Všetko. aby som odišiel. že z môjho vezme a zvestuje vám. že si ma ty poslal. 7 Teraz poznali. že sa ho chcú opýtať. čo počuje. 27 Veď Otec sám vás miluje. 22 Aj vy ste teraz smutní. ako si mu dal moc nad každým telom. že nám hovorí: „Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma.16 Ešte chvíľku a už ma neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma. Otče. ja som premohol svet!“ Ježišova veľkňazská modlitba 17. 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene. a uverili. 14 On ma oslávi. čo si mi dal. 5 A teraz ty. a svet sa bude radovať. Duch pravdy. že neveria vo mňa. a mňa necháte samého. 2 tak.“ a: „Idem k Otcovi“?“ 18 Hovorili: „Čo je to. Proste a dostanete. ale váš smútok sa premení na radosť.“ 17 Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili: „Čo je to. 7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie. je od teba. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene.“ 29 Jeho učeníci povedali: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Ale nie som sám.“ 31 Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? 32 Hľa. 13 Keď príde on. že vieš všetko a nepotrebuješ. ukáže svetu. a toho. že ja budem prosiť Otca za vás.Dielo Ducha Svätého . ba už prišla. A vašu radosť vám nik nevezme. ktorú som mal u teba skôr. čo spravodlivosť a čo súd. 8 A keď príde on. že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ježiš sa modlí za seba . Preto veríme. No len čo porodí dieťa. 9 Za nich prosím. aby sa ťa dakto spytoval. A oni ich prijali a naozaj spoznali. 11 a súd. hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať. Tešiteľ k vám nepríde. No prichádza hodina.“ 19 Ježiš spoznal. a zvestuje vám. aby Syn oslávil teba. Vo svete máte súženie. Ježiša Krista. veru. že som vyšiel od teba. nadišla hodina: Osláv svojho Syna. aby vaša radosť bola úplná. dá vám to. 3 A večný život je v tom. a povedal im: „Dohadujete sa medzi sebou o tom. veru. ale bude hovoriť. ktorých si mi dal zo sveta. prichádza hodina. 4 Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo.Veru. že som vyšiel od Boha. ale teraz by ste to nezniesli. 21 Keď žena rodí. 33 Toto som vám povedal. ktorého si poslal. lebo Otec je so mnou.

keďže vedel všetko. veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili. a čo je tvoje. aby boli jedno ako my. čo malo naňho prísť. nestratil som ani jedného. vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. 11 Ale Ježiš Petrovi povedal: „Schovaj meč do pošvy! Azda nemám piť kalich. 14 A bol to Kajfáš. vyšiel. ako ty. . 21 aby všetci boli jedno. Nech sú tak dokonale jedno.“ 18 Stáli tam sluhovia a strážnici. ktorí si rozložili oheň. boli so mnou tam. ktorou ma miluješ.19. 25 Spravodlivý Otče. aby boli aj oni posvätení v pravde. Sluha sa volal Malchus. aby videli moju slávu ktorú si mi dal. bol totiž tesťom Kajfáša. je moje. ako ani ja nie som zo sveta.20 No neprosím len za nich. ale za tých. 17 Posväť ich pravdou.23 ja v nich a ty vo mne. Keď teda mňa hľadáte. aby si ich vzal zo sveta. ale aby si ich ochránil pred Zlým.1 Keď to Ježiš povedal. bola v nich a aby som v nich bol ja. prehovoril s vrátničkou a voviedol ta Petra. 16 Nie sú zo sveta. Potom ten druhý učeník. iba syn zatratenia. 22 A slávu. A v nich som oslávený. 17 Tu vrátnička povedala Petrovi: „Nie si aj ty z učeníkov toho človeka?“ On vravel: „Nie som. ktorých si mi dal. ktoré si mi dal.“ 8 Ježiš odvetil: „Povedal som vám: Ja som. 4 Ale Ježiš.svet. týchto nechajte odísť!“ 9 Tak sa malo splniť slovo. ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. 24 Otče. ktoré povedal: „Z tých. 13 Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete. fakľami a zbraňami. Zajatie Ježiša . aby svet spoznal. cúvli a popadali na zem. svet ťa nepozná. a zohrievali sa. čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Umučenie 18.42 Jn18 XVIII. 6 Ako im povedal: „Ja som. 3 Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi. tvoje slovo je pravda. ako ani ja nie som zo sveta. Otče vo mne a ja v tebe. že si ma ty poslal a že ich miluješ tak. aby svet uveril. 2 O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš. Vošiel do nej on i jeho učeníci.1 . lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. 16 Peter však ostal vonku pri dverách. ktorých si mi dal. ale aj za tých. ako miluješ mňa. chcem. Vytasil ho. ktorý bol veľkňazom toho roka.“ Povedal im: „Ja som. Svätý Otče. 12 Kým som bol s nimi. 15 Neprosím. aby aj oni boli v nás. aby mali v sebe moju radosť . ktorú si ty dal mne. čo je moje. zachovaj ich vo svojom mene. že si ma ty 26 poslal. čo sa poznal s veľkňazom. lebo sú tvoji. 11 Už nie som vo svete. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa.a úplnú.“ 15 Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. je tvoje. ale ja ťa poznám. ktoré si ty dal mne.“ C. čo poradil Židom: „Je lepšie. 18 Ako si ty mňa poslal na svet. ktorý mi dal Otec?!“ Ježiš pred Annášom a Kajfášom. aby aj tí. Ježiš sa modlí za Cirkev . lebo bolo chladno.“ 10 Šimon Peter mal meč. zasiahol nám veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 7 Znova sa ich teda opýtal: „Koho hľadáte?“ Oni povedali: „Ježiša Nazaretského. zviazali ho 13 a priviedli najprv k Annášovi. ktorých si mi dal. kde som ja. lebo si ma miloval pred stvorením sveta.“ Bol s nimi aj zradca Judáš. aby láska. Tam bola záhrada. ako sme my jedno . 10 A všetko. I oni spoznali. ak zomrie jeden človek za ľud. Peter zapiera Ježiša . popodišiel a opýtal sa ich: „Koho hľadáte?“ 5 Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim. aj ja som ich poslal do sveta 19 a pre nich sa ja sám posväcujem. aby sa splnilo Písmo. ja som ich zachovával v tvojom mene. že si ma ty poslal. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. ja som dal im. aby boli jedno. 14 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel. lebo nie sú zo sveta.12 Kohorta.

alebo ti to iní povedali o mne?“ 35 Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. čo tam stál. prečo ma biješ?!“ 24 A tak ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Hľa. 25 Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. aby som vydal svedectvo pravde. Čo si vykonal?“ 36 Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. znova vyšiel k Židom a vravel im: „Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Ale Židia kričali: „Ak ho prepustíš. čo bolo zlé. človek .“ 13 Keď Pilát počul tieto slová. neboli by sme ti ho vydali. 21 Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých. dokáž. aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. lebo sa vydával za Božieho Syna“ 8 Keď to Pilát počul. kto je z pravdy. Bolo už ráno.12 Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. že na ňom nijakú vinu nenachádzam. keby ti to nebolo dané zhora. aby som nebol vydaný Židom. položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. privádzam vám ho von. Každý. kde sa schádzajú všetci Židia. čo ma vydal tebe. I pýtali sa ho: „Nie si aj ty z jeho učeníkov?“ On zaprel: „Nie som. ešte väčšmi sa naľakal. 10 Pilát sa ho spýtal: „So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš. kto sa vydáva za kráľa. 2 Vojaci uplietli z tŕnia korunu. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet. po hebrejsky Gabbatha. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta. ale Barabáša!“ A Barabáš bol zbojník. 14 Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou.“ 31 Pilát im povedal: „Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!“ Židia mu odpovedali: „My nesmieme nikoho usmrtiť. udrel Ježiša po tvári a povedal: „Tak odpovedáš veľkňazovi?“ 23 Ježiš mu odvetil: „Ak som zle povedal.“ 22 Ako to povedal. Ježiš pred Pilátom .“ 32 Tak sa malo splniť Ježišovo slovo.1 Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: „Si židovský 34 kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba. Každý.“ 38 Pilát mu povedal: „Čo je pravda?“ Ako to povedal. človek!“ 6 Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia. ktorým naznačil. akou smrťou zomrie. Jn19 XIX. okolo 19 . že som kráľ. Vždy som učil v synagóge a v chráme. 33 Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. 4 Pilát znova vyšiel a povedal im: „Pozrite. čo som im hovoril! Oni vedia. počúva môj hlas. vravel: „A nevidel som ťa s ním v záhrade?!“ 27 Peter znova zaprel .“ 37 Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš. aby ste vedeli. 29 Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa: „Akú žalobu podávate proti tomuto človeku?“ 30 Odpovedali mu: „Keby tento nebol zločinec. aby som vám prepustil židovského kráľa?“ 40 Oni znova kričali: „Toho nie. jeden zo sluhov.“ Pilátov výrok .28 Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. 9 Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: „Odkiaľ si?“ Ale Ježiš mu neodpovedal. 3 Prichádzali k nemu a hovorili: „Buď pozdravený. Chcete teda. ale ak dobre.“ 7 Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť.“ 5 Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“ 11 Ježiš odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc. ktorí počuli. moji služobníci by sa bili. čo som hovoril. 39 Je však u vás zvykom. Pilát im povedal: „Hľa.“ 26 Jeden z veľkňazových sluhov príbuzný toho.Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho a ukrižujte. ktorému Peter odťal ucho. nie si priateľom cisára. a nič som nehovoril tajne. 20 Ježiš mu odpovedal: „Ja som verejne hovoril svetu. židovský kráľ!“ A bili ho po tvári. stavia sa proti cisárovi. vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus. Ale oni do vládnej budovy nevošli.a vtom zaspieval kohút. že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Ja na ňom nenachádzam vinu. Preto má väčší hriech ten.

Prázdny hrob. povedal. koho prebodli. bolo blízko mesta. Peter a Ján pri hrobe . tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany. ešte za tmy. 8. bola záhrada a v záhrade nový hrob. Vzkriesený Pán 20. 35 A ten.“ 29 Bola tam nádoba plná octu. Mária Kleopasova. 26 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka. Ježiša v prostriedku. Vzali aj spodný odev. ale: On povedal: „Som židovský kráľ.31 Keďže bol Prípravný deň. 39 Prišiel aj Nikodém.poludnia. hľa.1 Ráno prvého dňa v týždni. A oni prevzali Ježiša. že je už všetko dokonané.“ 37 A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia. lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský. 32 Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému. Prebodli mu bok . 19 Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. to som napísal.1-31 Jn20 XX. Krížová cesta a ukrižovanie . Ale tento odev bol nezošívaný. ktorý to videl. A Pilát dovolil. ktorého miloval. ale tajným.“ 20 Tento nápis čítalo mnoho Židov. 2 Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi. kosti mu nepolámali. 33 No keď prišli k Ježišovi a videli. iba cisára!“ 16 Tak im ho teda vydal. ktorý bol Ježišovým učeníkom. On vie.“ Rozdelili si jeho šaty .“ Pilát odpovedal: „Čo som napísal. a povedala im: . aby ste aj vy uverili. čo boli s ním ukrižovaní. lebo miesto.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. čí bude!“ Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós.38 Potom Jozef z Arimatey. latinsky a grécky. kde bol ukrižovaný. ako je u Židov zvykom pochovávať. že je už mŕtvy.17 Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto.28 Potom Ježiš vo vedomí. židovský kráľ. povedal matke: „Žena.“ A vojaci to tak urobili. 30 Keď Ježiš okúsil ocot. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. 41 V tých miestach. tvoj syn!“ 27 Potom povedal učeníkovi: „Hľa. že kameň je od hrobu odvalený. pre každého vojaka jednu. 24 Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho. 36 Toto sa stalo. po hebrejsky Golgota. aby sa splnilo Písmo: „Žíznim. čo bol kedysi u neho v noci. v ktorom ešte nik neležal. 42 Tam teda uložili Ježiša. povedal: „Je dokonané. vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. že hovorí pravdu. Ježiš a jeho matka . Tu povedal Židom: „Hľa. Išiel teda a sňal jeho telo.25 Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka. aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich. váš kráľ!“ 15 Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?!“ Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kráľa. Ježiš na kríži umiera .23 Keď vojaci Ježiša ukrižovali. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. ktoré sa volá Lebka. poprosil Piláta. odhora v celku utkaný. ale losujme oň. ten. aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. lebo sa bál Židov. sestra jeho matky. aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená. 40 Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi. ktorého mal Ježiš tak rád. aby nezostali telá na kríži cez sobotu.“ Ježišov pohreb . a Mária Magdaléna. kde Ježiša ukrižovali. Židia požiadali Piláta. a bol napísaný po hebrejsky. vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti. aby ho ukrižovali. 34 ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. 21 Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: „Nepíš: Židovský kráľ.

25 Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána. nahla sa do hrobu 12 a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam.Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení.“ a že jej toto povedal. Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. 4 Bežali obaja. veď som ešte nevystúpil k Otcovi. keď prišiel Ježiš. prišiel Ježiš. Tomáš nazývaný Didymus. k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Ale tej noci nechytili nič.“ 3 Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý.11 Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne .„Odniesli Pána z hrobu a nevieme. hoci dvere boli zatvorené.“ 14 Keď to povedala. Prišiel Ježiš.30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení. keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami. ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi. Ježiš sa zjavuje v Galilei .24 Tomáš. a ja si ho vezmem. a aby ste vierou mali život v jeho mene. že Ježiš je Mesiáš.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku. . stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ 20 Ako to povedal. Ježiš sa zjavuje učeníkom a dáva im moc odpúšťať hriechy . povedala: „Pane. ktorú mal Ježiš na hlave. Dodatok 21. a vošiel do hrobu. keď videli Pána. kde si ho položil.1-25 Jn21 XXI. neuverím. prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem. 10 Potom sa učeníci vrátili domov. 23 Komu odpustíte hriechy. kde ho položili. 21 A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec. kde ho položili. Videl tam položené plachty 7 aj šatku. povedz mi. budú zadržané. dnu však nevkročil. ktorý ho nasledoval. pretože si ma videl. Učeníci sa zaradovali. a videl i uveril. Boží Syn.“ Ježiš a Tomáš . lež osobitne zvinutá na inom mieste. 8 Vtedy vošiel aj druhý učeník. jedného pri hlave. že je to Ježiš. Ako tak plakala.“ 26 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ 27 Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ 28 Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ 29 Ježiš mu povedal: „Uveril si. 6 Potom prišiel aj Šimon Peter. Natanael z Kány Galilejskej. komu ich zadržíte. 13 Oni sa jej opýtali: „Žena. ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. 15 Ježiš sa jej opýtal: „Žena. no nevedela. A zjavil sa takto: 2 Boli spolu Šimon Peter. kde bolo predtým uložené Ježišovo telo. aby ste verili. druhého pri nohách. že je to záhradník.“ 16 Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni.“ Išli a nastúpili na loď.19 Večer v ten istý prvý deň v týždni. aj ja posielam vás. a uverili. obrátila sa a videla tam stáť Ježiša. 5 Nahol sa a videl tam položené plachty. ak si ho ty odniesol. ukázal im ruky a bok.“ čo znamená Učiteľ. 17 Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž.“ Záver . čo prišiel k hrobu prvý. jeden z Dvanástich nazývaný Didymus.“ 22 Keď to povedal. 31 Ale toto je napísané. 3 Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby. Blahoslavení tí. čo nevideli. nebol s nimi. Lenže tá nebola pri plachtách. budú mu odpustené. ten. 9 Ešte totiž nechápali Písmo.“ 18 Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána. že má vstať z mŕtvych.

veru. 5 A Ježiš sa ich opýtal: „Deti. čo ste teraz chytili!“ 11 Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. A hoci ich bolo toľko. vzal chlieb a dával im.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky. máš ma rad. ktorého Ježiš miloval. kým neprídem.1 Milý Teofil. stál Ježiš na brehu. čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa. 12 Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“. 14 To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. 8 Ostatní učeníci prišli na Iodi. že ťa mám rád. 4 SKUTKY APOŠTOLOV Úvod 1. miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno. 25 Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. sieť sa nepretrhla. miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno. vystrieš ruky. aby naznačil.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ 18 Veru. Venovanie. ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy. Pane.15 Keď sa najedli. kade si chcel.“ 19 To povedal. len asi dvesto lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou. keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom. aby zostal. A vieme. ty vieš všetko ty dobre vieš.“ 6 On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. ale učeníci nevedeli. lebo neboli ďaleko od brehu. že jeho svedectvo je pravdivé. kým neprídem. lebo vedeli. ktorých si vyvolil. iný ťa opáše a povedie. povedal Ježišovi: „Pane.“ Len čo Šimon Peter počul. Ježiš udeľuje Petrovi pastiersky úrad v Cirkvi . 3 Po svojom umučení im poskytol mnoho .a skočil do mora.bol totiž nahý . máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.24 To je ten učeník. že ťa mám rád. Posledné Ježišove príkazy . syn Jánov. Ako to povedal. ktoré by bolo treba napísať. podobne aj rybu. videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. že je to Ježiš. syn Jánov.“ Petra zarmútilo. myslím. kto ťa to zradí?“ 21 Keď ho teda Peter zazrel.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ 17 Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon. kam nechceš. hovorím ti: Keď si bol mladší.“ 16 Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon. syn Jánov.“ ale: „Ak chcem. ty vieš. čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať. sám si sa opásal a chodil si. ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. 10 Ježiš im povedal: „Doneste z rýb. čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ 23 A tak sa medzi bratmi rozchýrilo. Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon. 13 Ježiš pristúpil. pripásal si šaty . akou smrťou oslávi Boha. že ťa mám rád.1-11 Sk1 I. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie. že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“ a povedal mu: „Pane.20 Peter sa obrátil a videl. čo teba do toho?“ Záver . a čo bude s týmto?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem. 7 Učeník ktorého Ježiš miloval povedal Petrovi: „To je Pán. aby zostal. že ten učeník neumrie. vyzval ho: „Poď za mnou!“ Jánova budúcnosť . že je to Pán. v prvej knihe som rozprával o všetkom. že je to Pán. ten. že za nimi ide učeník. 9 Keď vystúpili na breh.Keď sa už rozodnilo. Bolo ich stopäťdesiattri. a vzatý bol do neba. ty vieš. Pane. Ale keď zostarneš.

" 22 21 9 A tak postavili dvoch: Jozefa. aby sa z týchto mužov." a: "Jeho úrad nech prevezme iný. keď medzi nami žil Pán Ježiš. Bartolomej a Matúš. ktorým sa Judáš spreneveril. dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj. a Mateja. ty poznáš srdcia všetkých ľudí. 17 patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi. že žije. s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. počnúc Jánovým krstom až do dňa. 8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch. aby odišiel na svoje miesto. keď bol od nás vzatý. 24 23 Sk2 ." Treba teda.12 . čo zajali Ježiša.bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí ." Nanebovstúpenie . Keď to povedal. zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: "Mužovia galilejskí. Jakub a Ondrej. 20 Lebo v knihe Žalmov je napísané: "Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho. pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. a preto pole nazvali vo svojej reči Akeldamach. prikázal im. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom. ako odchádza. čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš.15 V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov . čo boli s nami celý čas.6 A zhromaždení sa ho pýtali: "Pane. kde sa zdržiavali Peter a Ján. ktorý bol od vás vzatý do neba. Jakub Alfejov. keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. aby neodchádzali z Jeruzalema. vzdialená toľko. A modlili sa: "Pane.5.dôkazov. 10 A kým uprene hľadeli k nebu. 4 A keď s nimi stoloval. 18 On nadobudol pole z odmeny za neprávosť. ktorého z týchto dvoch si si vyvolil. s prímením Justus. už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?" 7 On im povedal: "Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle. ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema. koľko je dovolené prejsť v sobotu." 1. 26 Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. ktoré Otec určil svojou mocou. 5 že Ján krstil vodou. ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: "O ktorom ste počuli odo mňa.12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory. kto by v ňom býval. príde tak. ktorý bol vodcom tých. Voľba apoštola Mateja . muselo sa splniť Písmo. Cirkev v Jeruzaleme 1. ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania. Spadol dolu. ako ste ho videli do neba odchádzať. rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti. l4 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami. vystúpili do hornej siene. Filip a Tomáš. 19 Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema.a povedal: 16 "Bratia. 13 Keď ta prišli. to znamená Pole krvi. ktorý sa volal Barsabáš. 25 aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte. Šimon Horlivec a Júda Jakubov.42 Zbor apoštolov . ukáž.

hovorí Boh. bude spasený. počúvajte moje slová. Judey a Kapadócie.14 Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: "Mužovia judejskí a všetci. čo bývate v Jeruzaleme. obyvatelia Mezopotámie. v ktorom sme sa narodili? 9 My. 6 Keď sa teda strhol tento hukot. Ježiša Nazaretského.II. mocnými činmi divmi a znameniami.1 Keď prišiel deň Turíc. skôr. 7 I stŕpli a udivení vraveli: "Nie sú títo všetci. 22 . ako im Duch dával hovoriť. vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania. že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku. Boh skrze neho medzi vami urobil. Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény. l5 Títo nie sú opití. prisťahovaní Rimania. 19 Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Elamčania. ako sami viete. Médi. veľký a slávny. Parti. boli všetci vedno na tom istom mieste. kto bude vzývať Pánovo meno. čo tu hovoria. lebo je po mojej pravici. slnko sa premení na tmu krv. 10 Frýgie a Pamfýlie. mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení. lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi." Prvá Petrova reč zástupom . Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. lebo ho nemohla držať vo svojej moci 25 Veď Dávid o ňom hovorí: "Pána mám vždy pred očami. Pontu a Ázie. rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. oheň a oblaky dymu 20 a mesiac na krv. V Jeruzaleme boli Židia. 2 Tu sa náhle strhol hukot z neba. aby som sa nezakolísal. aby vám toto bolo známe. nábožní Ľudia zo všetkých národov. 11 Židia aj prozelyti. ktoré. ktoré sa rozdelili. ako príde Pánov deň. čo sú pod nebom. Galilejčania? A ako to. a na každom z nich spočinul jeden. 18 Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať. vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. a naplnil celý dom. 24 Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti. v ktorom boli. ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. 16 Ale toto je to. počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža. Príchod Ducha Svätého . 3 I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky. čo povedal prorok Joel: 17 5 „V posledných dňoch." 12 Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: "Čo to má znamenať?" 13 Ale iní s úsmeškom hovorili: "Sú plní mladého vína." Mužovia. 23 A vy ste ho. ako keď sa ženie prudký vietor. Izraeliti. 21 A vtedy: Každý.

ktorého ste vy ukrižovali." Prvé konverzie . ktorá sa volá krásna. aj moje telo odpočíva v nádeji. že ani nebol ponechaný v podsvetí. 2 Práve prinášali istého muža. že zomrel." Nech teda s istotou vie celý dom Izraela. 6 Ale Peter povedal: "Striebro a zlato nemám. že toho Ježiša. 33 Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého. 45 Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým. prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Uzdravenie chromého . 28 naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. vylial ho. všetkým." 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: "Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!" 41 Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť. podľa toho. že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón. 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň. 31 videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení.26 Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá. aby tvoj Svätý videl porušenie. ktorý bol od narodenia chromý. pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. ako sami vidíte a počujete 34 Veď Dávid nevystúpil na nebesia. 46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme. 35 32 29 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.37 Keď to počuli. čo vchádzali do chrámu. čo sú ďaleko. a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší. Boh urobil aj Pánom aj Mesiášom. 27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí Ukázal si mi cestu života. ani jeho telo nevidelo porušenie: Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. 3 Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána. čo uverili. Všetci. Prvé kresťanské spoločenstvo .1 Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. to ti dám: V 36 ." Bratia. a predsa hovorí: "Pán povedal môjmu Pánovi: Seď o mojej pravici. 47 Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. a nedovolíš. náš Boh. A Pán každý deň rozmnožoval tých. aby mu dali almužnu. na lámaní chleba a na modlitbách. 30 Ale on bol prorok a vedel. aby si pýtal almužnu od tých. ako kto potreboval. ale čo mám. 4 Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: "Pozri sa na nás!" 5 On sa na nich pozrel a čakal. boli pospolu a všetko mali spoločné. Denne ho kládli k chrámovej bráne. dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi. ktorých si povolá Pán.42 Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve. že od nich niečo dostane. bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť bratia?" 38 Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Sk3 III. čo mali byt' spasení. po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. prosil. 39 Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým.

Peter a Ján pred veľradou . stojí tento človek pred vami zdravý! 11 On je kameň. ktorého vidíte a poznáte. aby vás požehnal tým. ako chodí a chváli Boha. obráťte sa. oslávil svojho Služobníka Ježiša. a vzrástol počet mužov na päťtisíc. čo odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. 22 Veď Mojžiš povedal: "Proroka vám vzbudí Pán váš Boh. dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých. ktorého ste vy ukrižovali. stavitelia. čo. že tento chodí? 13 Boh Abraháma. aby poslal Ježiša. čo sa s ním stalo. starší a zákonníci. Ján a Alexander a všetci. čo boli z veľkňazského rodu. postavil sa a chodil. 10 a poznali ho. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým. Jeho budete počúvať vo všetkom. A teraz. ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. kým on rozhodol. ktorá je skrze neho. Vošiel s nimi do chrámu. 23 A každý. zavrhli. 8 vyskočil. Sk4 IV. ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom. čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral. viem. všetok užasnutý ľud. 9 Všetok ľud videl. 15 Zabili ste pôvodcu života. Petrova reč k ľudu . bratia. počnúc Samuelom postupne hovorili. ktorý ste vy. ktorý je vám predurčený Mesiáš. 3 Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia." 26 Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho. že v mene Ježiša Krista Nazaretského.mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!" 7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. 21 ale musí ho prijať' nebo až do čias. a on sa stal kameňom uholným. že jeho Mesiáš bude trpieť." 24 A všetci proroci. čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás. ako aj vaši poprední muži. ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami. aby vám prepustil vraha. Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední muži. ktoré sa volá Šalamúnovým. kto nepočúvne toho proroka. 10 nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu. Boh Izáka a Boh Jakuba. 4 Ale mnohí z tých. veliteľ chrámovej stráže a saduceji 2 a zazlievali im. 5 25 17 . prehovoril k ľudu: "Mužovia. že ho treba prepustiť'. 6 veľkňazi Annáš a Kajfáš. bude odstránený z ľudu. lebo už bol večer. keď sa všetko obnoví. že je to ten. l2 Keď to Peter videl. čo vypočuli slovo. čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov. ako sa tento uzdravil.11 Keďže sa pridŕžal Petra a Jána. naplnený Duchom Svätým. 16 A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohoto človeka. že každého z vás odvráti od vašich neprávostí. vyskakoval a chválil Boha. čo vám povie. Izraeliti. zbehol sa k nim do stĺporadia. aby sa zotreli vaše hriechy 20 a prišli časy osvieženia od Pána. 14 Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste. 19 Kajajte sa teda. z vašich bratov ako mňa. prepadli ich kňazi. keď povedal Abrahámovi: "A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme. vykonaný na chorom človekovi. akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili.1 Kým hovorili k ľudu. 7 postavili ich do stredu a pýtali sa ich: "Akou mocou alebo v mene koho ste to urobili?" 8 Vtedy im Peter. oznamovali tieto dni. Vtom mu spevneli nohy a členky. Boh našich otcov. ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. chodil. uveril. že ste to v nevedomosti urobili. a my sme toho svedkami. 18 Ale Boh takto splnil. Vy ste synovia prorokov a zmluvy. a viera. povedal: "Vodcovia ľudu a starší! 9 Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok.

" Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali.A v nikom inom niet spásy. nech už nikomu nehovoria v tomto mene. pozri na ich hrozby a daj. čo im hovorili veľkňazi a starší. 33 Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. prečo ti satan naplnil srdce. 30 Vystri svoju ruku. pohrozme im. ty si stvoril nebo a zem i more a všetko. mal totiž vyše štyridsať rokov. čo je v nich. veľmi sa čudovali. ale Bohu!" 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová. 14 A keď videli. 20 lebo my nemôžeme nehovoriť o tom. Klamstvo Ananiáša a Zafiry . že uzdravený človek stojí s nimi. 34 veď medzi nimi nebolo núdzneho. všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. 28 aby vykonali všetko. v ktorom by sme mali byť spasení. 17 Ale aby sa to nešírilo ďalej medzi ľud. išli k svojim a rozpovedali. A nik z nich nehovoril. nebolo v tvojej moci. 37 mal roľu. je jeho. spoznali ich. Sk5 V5. 22 Človek. na ktorom boli zhromaždení." A keď sa pomodlili. čo v preklade znamená syn Útechy.32 Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. že sú to ľudia neučení a prostí. aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. levita. ktorého si pomazal. Modlitba apoštolov v súžení . rodom Cyperčan. 25 Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka. padol a 31 27 . 19 Ale Peter a Ján im odpovedali: "Posúďte. aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia. ktorému apoštoli dali meno Barnabáš. nášho otca Dávida. ako ich potrestať. povedal: "Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? 26 13 12 Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho Pomazanému. predávali ich a čo za ne utŕžili. lebo nenašli.23 Keď ich prepustili. a rozdeľovalo sa každému podľa toho. znamenia a divy.1 Aj istý muž. že sa skrze nich stalo očividné znamenie a nemôžeme to poprieť. pretože všetci oslavovali Boha za to. predal so svojou manželkou Zafirou pozemok 2 a s vedomím manželky si stiahol z utŕžených peňazí a len istú časť priniesol a položil apoštolom k nohám. 36 Aj Jozef. čo mali polia alebo domy. 3 Peter povedal: "Ananiáš. Pane. a radili sa: 16 "Čo robiť s týmito ľuďmi? Všetci obyvatelia Jeruzalema vedia. čo mal. predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. že sa má stať. čo sme videli a počuli. aby vyšli von z veľrady. či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha. menom Ananiáš. čo tvoja ruka a vôľa vopred určili. kým si ho mal? A keď si ho predal. čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom. zatriaslo sa miesto." 18 Zavolali ich teda a prikázali im že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene. aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? 4 Azda nebol tvoj. na ktorom sa stalo toto znamenie uzdravenia. že boli s Ježišom. 29 A teraz. 24 Keď ich vypočuli. a to pre ľud. daného ľuďom. lebo niet pod nebom iného mena. prinášali 35 a kládli apoštolom k nohám. čo sa stalo. 15 Preto im rozkázali." 21 Ale oni im znova pohrozili a prepustili ich. Život prvej kresťanskej komunity . ale všetko mali spoločné. nemohli nič namietať." V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi. lebo všetci. kto ako potreboval. že niečo z toho. jednomyseľné pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: "Pane.

učiteľ zákona. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!" I súhlasili s ním. že on je niekým. 32 A my sme toho svedkami aj Duch Svätý. Uväznenie a zázračné vyslobodenie apoštolov . zavčas rána vošli do chrámu a učili. lebo sa báli ľudu. 8 Peter jej povedal: "Povedz mi. za toľko. ktorých ste vrhli do žalára. čo ho poslúchajú. prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. čo o tom počuli. čo pochovali tvojho muža. dobre si rozmyslite. ktorého Boh dal tým. 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša. 16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu. aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov. čo boli s ním. čo mu verili. 39 ale ak je od Boha." 33 Keď to počuli. vo väzení ich nenašli. 42 A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista. nebudete ich môcť rozvrátiť." 10 A hneď mu padla k nohám a skonala. 22 A keď ta sluhovia prišli. rozpadne sa. Gamalielov zákrok . boli v pomykove. no keď sme otvorili. tým viac pribúdalo veriacich Pánovi. aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich." 29 Peter a apoštoli odpovedali: "Boha treba viac poslúchať ako ľudí." Veliteľ stráže hneď odišiel so sluhami a priviedol ich . čo sa to vlastne stalo. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. 36 Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril. vynesú aj teba. Keď mladíci vošli dnu. 38 Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich. Izraeliti. vyviedol ich a povedal: "Choďte. 11 A veľký strach sa zmocnil celej cirkvi i všetkých. 13 Ale nik iný sa k nim neodvážil. čo sa stalo. dali ich zbičovať. Apoštoli pred veľradou . postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal: 28 "Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. 26 7 . 40 Zavolali apoštolov. vyniesli a pochovali. pukali od zlosti a chceli ich zabiť. vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. že nesmú hovoriť v Ježišovom mene. Vrátili sa teda a hlásili: 23 "Väzenie sme našli dôkladne zatvorené a strážnici stáli pri dverách. a všetkých. Rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von 35 a im povedal: "Mužovia. 31 Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa. no ľud ich velebil 14 a čím ďalej.ale nie násilne.17 Tu vystúpil veľkňaz a všetci. nevediac. našli ju mŕtvu. aby ich priviedli. 27 Keď ich priviedli.34 Tu vstal vo veľrade istý farizej. či ste za toľko predali ten pozemok?" Ona povedala: "Áno. keď tade pôjde. prikázali im. stoja v chráme a učia ľud.Keď prišiel veľkňaz a tí. pripojiť. 15 Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka.12 Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Znamenia a divy apoštolov . Asi o tri hodiny prišla aj jeho žena. staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohoto života!" 21 Oni počúvli. menom Gamaliel. veľké množstvo mužov a žien. čo boli s ním . aby ich neukameňoval. zavinuli ho. zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do väzenia.teda sekta saducejov . Ježiša. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli. 6 Tu vstali mladší z nich." 9 Peter jej povedal: "Prečo ste sa dohovorili pokúšať Pánovho Ducha? Počuj za dverami kroky tých. čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. a prepustili ich. No zabili ho a všetci. 41 A oni odchádzali z veľrady natešení. lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí. zmocnil sa veľký strach. 37 Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud.skonal. čo to počuli. 25 Tu ktosi prišiel a oznámil im: "Muži. boli rozprášení a zničení. vnútri sme nenašli nikoho. ktorého si vážil všetok ľud." 24 Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová.a plní žiarlivosti 18 položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia. 19 Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia.

ako hovoril. aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. čo sedeli vo veľrade.1 V tých dňoch. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. ten Nazaretský. čo boli z Cilície a Ázie. že v Egypte majú obilie. Prochora. hoci nemal syna. 7 Ale ja budem súdiť národ. plných Ducha a múdrosti. A tak. že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. v ktorej teraz vy bývate. že Ježiš. spolu sedemdesiatpäť osôb. egyptského kráľa a ustanovil ho za správcu Egypta a celého svojho domu. ktorú ti ukážem. Ale Boh bol s ním 10 a vyslobodil ho zo všetkých jeho útrap. 3 Preto si. presťahoval ho odtiaľ do tejto krajiny. prozelytu z Antiochie. keď počet učeníkov rástol. 2 Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: "Nie je správne. Uväznenie Štefana . 15 a Jakub . Cyrénčanov a Alexandrijčanov a z tých. muža plného viery a Ducha Svätého. Timona. 4 My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. ďalej Filipa.2.1 . 12 Keď sa Jakub dopočul. ktorému budú otročiť. 25 Sk6 VI. 11 Podstrčili teda mužov. zotročia ho a štyristo rokov budú s nim zle zachádzať. 6 Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. povedal Boh. že jeho tvár je ako tvár anjela. na ôsmy deň ho obrezal. 10 Ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu. Dal mu milosť i múdrosť v očiach faraóna. aj Izák Jakuba a Jakub dvanástich praotcov. ktorí hovorili: "Počuli sme." 5 Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana. 13 Druhý raz sa dal Jozef poznať svojim bratom a faraón spoznal Jozefov rod. ako býval v Charrane. Helenisti začali šomrať na Hebrejov. poslal tam našich otcov prvý raz. Štefanova obranná reč ." 4 I odišiel z chaldejskej krajiny a býval v Charrane. že mu ju dá do vlastníctva a po ňom jeho potomstvu. 6 Boh to povedal takto: "Jeho potomstvo bude bývať v cudzej krajine. 11 Potom na celý Egypt a Kanaán prišiel hlad a veľké súženie a naši otcovia nemali čo jesť. uprene naňho hľadeli a videli. keď sa mu narodil Izák. zborí toto miesto a zmení obyčaje. že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov." 12 Pobúrili ľud. 5 Nedal mu v nej ani na stopu nohy dedičstva." 8 A uzavrel s ním zmluvu obriezky. zbehli sa.12. ale sľúbil. 3 a povedal mu: "Odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a chod' do krajiny. ktorí hovorili: "Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti Zákonu. a hádali sa so Štefanom." 15 7 Všetci. 13 Tu postavili falošných svedkov. Prvé misie 6. 14 Vtedy dal Jozef zavolať svojho otca Jakuba i celé príbuzenstvo. ktoré nám odovzdal Mojžiš. ktorým hovoril. 14 Počuli sme. 9 Praotcovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta. starších a zákonníkov. bratia. keď bol ešte v Mezopotámii prv. zdrapli ho a zaviedli pred veľradu.8 Štefan plný milosti a sily. robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Nikanora. Sk7 VII. a na túto úlohu ustanovíme ich. a potom vyjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste. počúvajte! Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi. Parmenáša a Mikuláša. 9 Tu vstali niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov. Ustanovenie diakonov . A keď mu zomrel otec.1 Veľkňaz sa opýtal: "Je to naozaj tak?" 2 On vravel: "Bratia a otcovia. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru.

Preto vás presídlim až za Babylon." Naši otcovia mali na púšti stánok zmluvy. 42 Ale Boh sa odvrátil a vydal ich. čo videl." 38 To on bol pri zhromaždení ľudu na púšti s anjelom. čo sa s ním rozprával na vrchu Sinaj." Mojžiš sa chvel a neodvážil sa pozrieť. ste bratia. divil sa tomu. že Egypťana zabil. preto som zostúpil vyslobodiť ich. ktorý Jozefa nepoznal. na ktorom stojíš. Keď uplynulo štyridsať rokov. že museli odhadzovať svoje nemluvňatá. ktorí pôjdu pred nami. zastal sa ho a pomstil utláčaného tak. lebo nevieme. 37 To je ten Mojžiš. odmietli ho a v srdciach sa im zacnelo po Egypte. práve keď sa hádali." 41 I urobili si v tých dňoch teľa. prečo blížite jeden druhému?" 27 Ale ten. 22 Tak Mojžiša vyučili vo všetkej egyptskej múdrosti a bol mocný v slovách i vo svojich činoch. 33 Pán mu povedal: "Zobuj si obuv z nôh. až do dní Dávida. aby ho zhotovil podľa vzoru. čo povedal Mojžišovi. aby nezostali nažive. 36 0 n ich vyviedol a robil divy a znamenia v egyptskej krajine a na Červenom mori a štyridsať rokov na púšti. aby nám ich odovzdal. A keď prišiel bližšie. Tri mesiace ho chovali v otcovskom dome. ľud v Egypte vzrastal a množil sa. zatúžil v srdci navštíviť svojich bratov. aby sa na to pozrel. A teraz poď. čo nás vyviedol z egyptskej krajiny. Boh Abraháma. 16 Preniesli ich do Sichemu a uložili ich v hrobe. odbil ho slovami: "Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami?! 28 Vari chceš zabiť aj mňa. 46 On 44 . 20 V tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny pred Bohom. že bratia pochopia. ako ktorémusi krivdia. 45 Naši otcovia ho prevzali a za Jozueho priniesli na územie pohanov. čo sa stalo s tým Mojžišom. 18 kým nenastúpil v Egypte iný kráľ. ktorý povedal synom Izraela: "Proroka vám vzbudí Boh z vašich bratov ako mňa. Izáka a Jakuba. i s našimi otcami. 26 Na druhý deň sa zasa zjavil medzi nimi. 40 Áronovi vraveli: "Urob nám bohov. kde sa mu narodili dvaja synovia. Tam zomrel on aj naši otcovia. aby ste sa im klaňali. ktorý videl. 25 Myslel si. čo krivdil blížnemu. zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj anjel v plameni horiaceho krika. lebo miesto. je zem svätá. ktoré dal Boh Abrahámovi. 19 On zaskočil náš rod a tak trápil otcov. ktorého odmietli.zostúpil do Egypta. čo sa mu zjavil v kríku. keď povedali: "Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu?!". aby slúžili nebeským zástupom. priniesli modle obetu a kochali sa v diele svojich rúk. že ich Boh chce zachrániť jeho rukou. ako im nariadil ten. podoby. 21 Keď ho vyložili. pošlem tá do Egypta!" Tohoto Mojžiša. ako si včera zabil toho Egypťana?" 29 Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v madiánskej krajine. 39 Ale naši otcovia ho nechceli poslúchať. 23 Ale keď dovŕšil štyridsať rokov. Ako sa blížil čas prisľúbenia. 24 A keď videl. ako sa píše v knihe Prorokov: "Dom Izraela. 34 Dobre som videl. zaznel Pánov hlas: 32 "Ja som Boh tvojich otcov. synov Izraela. aby sa zmierili: "Mužovia. a presviedčal ich. ale oni to nepochopili. on dostal živé slová. ako trpí môj ľud v Egypte a počul som ich vzdychanie. vari ste mne prinášali krvavé a nekrvavé obety štyridsať rokov na púšti? 43 35 30 17 Veď ste so sebou nosili stánok Molocha a hviezdu svojho boha Refana. 31 Keď to Mojžiš zbadal. ktorý kúpil Abrahám od Hemorových synov v Sicheme a zaplatil striebrom. čo ste si urobili. toho Boh poslal ako knieža a vysloboditeľa s mocou anjela. ktorých Boh vyhnal spred našich otcov. ujala sa ho faraónova dcéra a vychovala si ho ako syna.

A keď' videl. zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. ktorá sa volá Veľká. robil čary a ohromoval samárijský ľud. 48 Lenže Najvyšší nebýva v domoch. pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu." Štefanova mučenícka smrť . boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. 15 Oni ta zašli a modlili sa za nich. aby dostali Ducha Svätého. chodili a hlásali slovo. a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi. čo Filip hovorí. že ho zabili. uprene sa zahľadel na nebo." A len čo to povedal. ponúkol im peniaze a povedal: "Dajte aj mne takú moc. nezapočítaj im tento hriech. čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon. menom Šimon. hovorí Pán. ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista. 53 Vy. 13 Vtedy uveril aj sám Šimon. 52 Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých. alebo aké je miesto môjho odpočinku? 50 51 A neurobila moja ruka toto všetko?" Vy.1 Šavol schvaľoval. dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. no nezachovávali ste ho." 57 Strašne vykríkli. 55 Ale on. dostal Ducha 18 . Čarodejník Šimon . že on je niekým veľkým. uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha 56 a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. Šavol . Akýže mi postavíte dom. vy vždy odporujete Duchu Svätému. Evanjelium v Samárii . 10 A všetci od najmenších až po najväčších ho pozorne počúvali a hovorili: "On je Božia sila. dopočuli. zhotovených rukou. 59 Štefana kameňovali a on sa modlil: "Pane Ježišu. že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch. Peter a Ján v Samárii . tŕpol od úžasu. vyslali k nim Petra a Jána. na koho vložím ruky. plný Ducha Svätého. Sk8 VIII. 58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali.našiel milosť u Boha a prosil.9 V meste predtým istý muž. 6 Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali. Prvé prenasledovanie Cirkvi. že sa dejú znamenia a veľké divy. 17 Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. 19 Keď Šimon videl. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. 3 Ale Šavol ničil Cirkev. čo sa rozpŕchli. 8 A v meste nastala veľká radosť. 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. že robí znamenia. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie.54 Keď to počuli. pretože počuli i videli. že Samária prijala Božie slovo." 60 Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: "Pane. tvrdiac. aby smel nájsť stánok Jakubovmu domu. ktorý sa volal Šavol. prijmi môjho ducha." 11 Počúvali ho preto že ich už dlhý čas ohromoval čarami. vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a dával ich do väzenia. 2 Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad ním plakali. ktorí boli v Jeruzaleme. vy takisto ako vaši otcovia. čo predpovedali príchod Spravodlivého. 12 Ale keď' uverili Filipovi. tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami.ako hovorí prorok: 49 "Nebo je mojim trónom a zem podnožkou mojich nôh. 47 Ale až Šalamún mu postavil dom. dávali sa krstiť muži i ženy.4 Tí.14 Keď sa apoštoli. 5 Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža. zomrel. aby každý.

a Pán ho vo videní oslovil: "Ananiáš!" On povedal: "Tu som. otvoril oči. 4 Padol na zem a počul hlas. Šavol." 30 Keď Filip pribehol a počul. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. ktorý mu hovoril: "Šavol. prečo ma prenasleduješ?" 5 On povedal: "Kto si. že číta proroka Izaiáša. 36 Ako išli cestou. 40 A Filip sa našiel v Azote. práve sa modlí 12 a vidí muža menom Ananiáša. aby ma nepostihlo nič z toho. V Damasku bol istý učeník menom Ananiáš. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. a v Júdovom dome vyhľadaj Šavla prímením Tarzského. aby nastúpil a sadol si vedľa neho. v putách priviesť do Jeruzalema. že možno Boží dar získať za peniaze! 21 Nemáš účasť ani podiel na tomto slove. Obrátenie Šavla . Pane?" A ten: "Ja som Ježiš. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku. 6 Ale vstaň. zrazu ho zalialo svetlo z neba. aby mohol stúpencov tejto Cesty. ktorú čítal. A keď sa vracali do Jeruzalema. až prišiel do Cézarey." 20 Ale Peter mu povedal: "Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou.") 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja. lebo hlas počuli. došli k akejsi vode a eunuch vravel: "Pozri. že Ježiš Kristus je Boží Syn. ak tam dajakých nájde. 32 Stať' Písma. 9 Tri dni nevidel a nejedol. či o niekom inom?" Tu Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z Písma.26 Pánov anjel povedal Filipovi: "Vstaň a choď na juh k ceste." 27 On vstal a šiel." 11 A Pán jemu: "Vstaň a chod' do ulice. 23 Lebo vidím. stáli ako ohromení. ale nič nevidel. o kom to prorok hovorí? O sebe. ako vchádza a vkladá naň ruky. 29 Tu povedal Duch Filipovi: "Choď a pridaj sa k tamtomu vozu. azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca. 35 34 Sk9 IX. správcu všetkých jej pokladov." 25 Tak dosvedčovali a ohlasovali Pánovo slovo." A on odpovedal: "Verím. 22 Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána. slobodno. čo čítaš?" 31 On odvetil: "Ako by som mohol. keď mi to nik nevysvetlí? A poprosil Filipa. opýtal sa: "A aj rozumieš. čo máš robiť. Filip krstí etiópskeho eunucha . 39 Keď vystúpili z vody." 24 Šimon odpovedal: "Modlite sa vy za mňa k Pánovi. A kto bude rozprávať o jeho rode? Lebo jeho život sa berie zo zeme." 7 Muži. zvestoval mu Ježiša. Tu videl Etiópčana.1 Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. 33 Pre jeho pokoru bol súd nad nim zrušený. ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu. aby sa mu vrátil zrak. chod' do mesta a povedia ti.Svätého. tak ani on neotvorí ústa. Išiel teda k veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku. Pane. v mnohých samárijskych dedinách hlásali evanjelium. eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky. aby som sa dal pokrstiť?" (37 Filip mu povedal: "Ak veríš z celého srdca. ani nepil. 8 Šavol vstal zo zeme. mužov i ženy. ktorá sa volá Rovná. 28 a už sa vracal. voda! Čo prekáža. Chodil po všetkých mestách a hlásal evanjelium. že si v horkej žlči a v putách neprávosti. čo ho strihá. Filip i eunuch. je pustá. Pánov Duch Filipa uniesol a eunuch ho viac nevidel. bola táto: "Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým. čo ste povedali. ale nikoho nevideli. čo ho sprevádzali." 13 No Ananiáš odpovedal: 10 ." Eunuch povedal Filipovi: "Prosím ťa. zostúpili do vody a pokrstil ho. pretože si si myslel. ale šiel svojou cestou plný radosti. ktorého ty prenasleduješ. čo vedie z Jeruzalema do Gazy. lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom.

koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Peter vzkriesil Tabitu v Joppe ." A on hneď vstal. čo počúvali. 23 Keď uplynulo viac dní. Židia sa uzniesli. vystreli ju v hornej sieni. ktorý sa ti zjavil na ceste. ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal na posteli. prišiel aj k svätým. že je tam Peter. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu. zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu. lebo dokazoval. zaviedli ho do hornej siene." 18 Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. 27 Tu sa ho ujal Barnabáš. Keď ta prišiel. čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to. 38 A pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli. kľakol si a pomodlil sa. 3 Raz okolo tretej hodiny popoludní videl 42 . aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela. čo v Jeruzaleme prenasledoval tých. poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: "Príď bez meškania aj k nám!" 39 Peter vstal a šiel s nimi. čo bývali v Damasku. Roznieslo sa to po celom Joppe a mnohí uverili v Pána. Vstaň a usteľ si. Potom zavolal svätých a vdovy a predstavil im ju živú. Peter uzdravuje ochrnutého v Lydde . že je učeníkom. Ona vynikala dobrými skutkami a almužnami. menom Tabita. vložil naň ruky a povedal: "Brat Šavol. žasli a vraveli: "Nie je to ten. čo v preklade znamená Dorkas. 25 No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby. keď si šiel sem.Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku 20 a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša. Peter ide ku Kornéliovi do Cézarey ." 15 Ale Pán mu povedal: "Len choď. Vo dne i v noci strážili brány. 30 Keď sa to dozvedeli bratia. posadila sa. Keď ju poumývali.32 Ako Peter navštevoval všetkých. menom Eneáša. 28 A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene. 24 Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty. 2 Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom.26 Keď prišiel do Jeruzalema.31 A Cirkev mala pokoj po celej Judei. ale všetci sa ho báli. aby ho mohli zabiť. upevňovala sa. Sk10 X. žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha. vstaň!" Ona otvorila oči a keď videla Petra. čo bývali v Lydde. Potom obrátený k mŕtvole povedal: "Tabita. zaviedol ho k apoštolom a porozprával im. aby ich v putách odviedol k veľkňazom?" 22 Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov. čo vzývajú tvoje meno. Šavlova návšteva v Jeruzaleme . ktoré dávala." 17 Ananiáš teda šiel a vošiel do domu. poslal ma Pán Ježiš. 21 Všetci. od mnohých som počul o tomto mužovi. ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene. stotník kohorty. kým bola medzi nimi. ktorí sa obrátili k Pánovi. pokúšal sa spojiť s učeníkmi. lebo jeho som si vyvolil za nádobu. Šavlova kázeň v Damasku . čo im urobila Dorkas. 41 On jej podal ruku a zodvihol ju.36 V Joppe zasa bola istá učeníčka. aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý.1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius. zvanej Italská. 40 Peter poslal všetkých von. 16 a ja mu ukážem. 14 Aj tu má moc od veľkňazov poviazať všetkých. 29 Rozprával a prel sa aj s Helenistami a oni ho chceli zabiť. Peter mu povedal: "Eneáš. Ježiš Kristus ťa uzdravuje. 19 Potom prijal pokrm a zosilnel. koľko musí trpieť pre moje meno. že ho zabijú. čo bývali v Lydde a Sárone. Tu vstal a dal sa pokrstiť. 33 Našiel tam istého človeka. Galilei a Samárii. lebo neverili. 35 A videli ho všetci. Obdobie pokoja pre Cirkev . 37 No v tých dňoch ochorela a umrela. že je Božím Synom. že toto je Mesiáš."Pane. 43 Potom zostal ešte vera dní v Joppe u istého garbiara Šimona.

s všetko im porozprával a poslal ich do Joppe. aby sa zjavil 41 . 12 Boli v nej všetky druhy štvornožcov. chcel jesť. Pane?" Odpovedal mu: "Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul. čo s ním hovoril. Kým mu pripravovali. Pane. čo má dom pri mori. veď som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté. 26 Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň. a dopytovali sa na Šimonov dom.jasne vo videní Božieho anjela. garbiara. tvoja modlitba je vyslyšaná a Boh si spomenul na tvoje almužny. Ale mne Boh ukázal. dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom. 35 ale v každom národe mu je milý ten. spúšťané za štyri rohy na zem. Na druhý deň. Kornélius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi. Duch mu povedal: "Hľadajú ťa traja muži. čo sa počnúc od Galiley po krste. 16 Toto sa opakovalo tri razy a hneď bola nádoba vzatá do neba." 7 A keď anjel. že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych." 34 9 . 40 Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu. že nemám nikoho nazývať' poškvrneným alebo nečistým človekom. vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených. býva v dome garbiara Šimona pri mori. zíď dolu a bez váhania chod' s nimi. 15 Ale hlas sa mu ozval znova. čo to bol za úkaz. Ale zavesili ho na drevo a zabili. 10 Keď vyhladol. nám. 24 V ďalší deň prišiel do Cézarey. vstaň. 25 Keď Peter prichádzal. čo som sa o tretej hodine popoludní modlil vo svojom dome. 20 Vstaň teda. čo ti Pán prikázal. zabíjaj a jedz!" 14 Ale Peter povedal: "Nijakým činom. kto sa ho bojí a koná spravodlivo. A teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou. zastali pri bráne muži. či tam býva Šimon s prímením Peter: 19 Ako Peter premýšľal o videní. odišiel. že Žid sa nesmie spolčiť' ani stretnúť s cudzincom. 13 I zaznel mu hlas: "Peter. A pýtam sa. ktorý videl. dialo po celej Judei. lebo som ich ja poslal. zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých. 5 A teraz pošli mužov do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter. ktorého hľadáte. padol do vytrženia. druhý raz: "Čo Boh očistil." 21 Peter zišiel k mužom a povedal: "Ja som ten. 18 Zavolali a pýtali sa. aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali. Kornélius mu vyšiel v ústrety. keď boli na ceste a blížili sa k mestu Peter vyšiel okolo poludnia na strechu modliť' sa. 38 ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil. zemeplazov a nebeské vtáctvo. 36 Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista. ktorý hlásal Ján. 28 I povedal im: "Vy viete. že Boh nenadŕža nikomu. kto v neho verí." 23 Zavolal ich teda dnu a pohostil." 33 Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil. že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý. 43 Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo. ako prichádza k nemu a oslovuje ho: "Kornélius!" 4 Ale on na neho hľadel a preľaknutý povedal: "Čo je. 6 býva u istého Šimona.Na druhý deň vstal a šiel s nimi a niektorí bratia z Joppe ho sprevádzali. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve 31 a povedal mi: "Kornélius. ktorých Boh vopred určil. čo mu boli podriadení. 17 Kým bol Peter v rozpakoch." 27 Ako sa s ním rozprával.nie všetkému ľudu. on je Pánom všetkých: 37 Vy viete. Peter u Kornélia a jeho priateľov . spravodlivý a bohabojný muž. kvôli čomu ste ma pozvali?" 30 Kornélius povedal: "Sú to štyri dni práve v túto hodinu. Kvôli čomu ste prišli?" 22 Oni povedali: "Stotník Kornélius. 29 Preto som prišiel bez váhania. 11 Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu. aby sme vypočuli všetko. ale svedkom. ktorých poslal Kornélius. ty nenazývaj poškvrneným." Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam. že si prišiel. 42 A prikázal nám. čo urobil v judejskej krajine i v Jeruzaleme. 39 A my sme svedkami všetkého. aj ja som len človek. dostal pokyn od svätého anjela aby si ťa pozval do domu a vypočul tvoje slová. lebo bol s ním Boh. ako veľké prestieradlo. ktorému celý židovský národ vydáva svedectvo. 32 Pošli teda do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter. keď ste ma pozvali. čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. padol mu k nohám a poklonil sa.

29 Preto sa učeníci rozhodli. ktože som ja. že aj pohania prijali Božie slovo. So mnou šli aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho muža. Peter v Jeruzaleme vysvetľuje svoje konanie . priviedol ho do Antiochie. uspokojili sa a oslavovali Boha. žasli. videl som pozemské štvornožce a divú zver. mu dohovárali: 3 "Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi!" Peter im začal rad-radom vysvetľovať: 5 "Bol som v meste Joppe. že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov. ale nikomu neohlasovali slovo. plazy a nebeské vtáctvo. a vyslali do Antiochie Barnabáša. čo bývajú v Judei. plný Ducha Svätého a viery. aj hlas. aby boli vodou pokrstení tí. ktoré nastalo za Štefana. vstal a z vnuknutia Ducha oznámil. 23 Keď ta prišiel a videl Božiu milosť. 6 Keď som pozorne do nej pozrel. tí. 26 Keď ho našiel." 15 Keď som potom začal hovoriť. vstaň." Založenie cirkvi v Antiochii . Vtedy Peter povedal: 47 "Môže ešte niekto zabrániť. zostúpil Duch Svätý na všetkých. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. Zvesť' o tom sa dostala aj do uší jeruzalemskej cirkvi. 20 No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrénčania. že každý podľa svojich možností napomôže bratov. zostúpil na nich Duch Svätý.44 Kým Peter toto hovoril. aby som mohol prekážať Bohu?" Keď' to počuli. že bude veľký hlad po celom svete." 17 Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám. 13 On nám rozpovedal. 14 on ti povie slová. 11 Hneď nato zastali pri dome. 12 A Duch mi povedal. 30 Aj to urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi. A aj bol za Klaudia. zabíjaj a jedz!" No ja som povedal: "Nijakým činom." 10 To sa opakovalo tri razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba. 45 A veriaci z obriezky. 21 Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. 2 Keď Peter prišiel do Jeruzalema. čo sme uverili v Pána Ježiša Krista. tak ako na začiatku na nás. 7 A počul som. v ktorých budeš spasený ty i celý tvoj dom. hovoriac: "Teda Boh aj pohanom daroval pokánie. ktorý mi hovoril: "Peter. čo počúvali slovo. ktorý stál a hovoril: "Pošli do Joppe a zavolaj ši Šimona s prímením Peter. zaradoval sa a povzbudzoval všetkých. Vyslanie Barnabáša a Šavla do Jeruzalema . čo sa rozpŕchli pred súžením. aby vytrvali v Pánovi. čo prišli s Petrom. Sk11 XI. na Cyprus a do Antiochie. v ktorom sme boli. veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy do mojich úst! 9 Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: "Čo Boh očistil. traja muži. 24 lebo on bol muž dobrý. 16 Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo. čo boli z obriezky. A keď prišli do Antiochie. došli až do Fenície. 22 18 4 .Pokrstenie prvých pohanov . modlil som sa a vo vytržení som mal videnie: akási nádoba ako veľké prestieradlo spúšťané za štyri rohy zostupovala z neba a prišla až ku mne. aby u nich niekoľko dní zostal. Potom ho prosili. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. iba Židom. hovorili aj Helenistom a zvestovali im Pána Ježiša. Pane. 46 lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. A k Pánovi sa pridal veľký zástup. ako hovoril: "Ján krstil vodou. ale vy budete pokrstení Duchom Svätým. čo dostali Ducha Svätého tak ako my?" 48 A rozkázal ich pokrstiť' v mene Ježiša Krista.19 Tí.27 V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema. ty nenazývaj poškvrneným. aby mali život. 25 Preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. aby som šiel bez váhania s nimi.1 Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli. 28 Jeden z nich menom Agabus. vyslaní ku mne z Cézarey. ako videl vo svojom dome anjela. ako si zaumienili v srdci.

15. že má videnie. 22 Ľud mu privolával: "Toto je Boží hlas. 6 V poslednú noc. ale vbehla dnu a oznamovala. vyšla dievčina menom Rodé a načúvala. čo sa dialo skrze anjela. zobudil ho a povedal: "Vstaň rýchlo!" A reťaze mu spadli z rúk. 14 Keď spoznala Petrov hlas. že sa to Židom páči. Jakubovi a bratom." 12 Ako o tom uvažoval. že je to skutočnosť. 7 Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. a povedal: "Oznámte to. 2 Ako slúžili Pánovi a postili sa. A keď otvorili a uvideli ho. Peter spal medzi dvoma vojakmi spútaný dvoma reťazami a strážnici predo dvermi strážili väzenie. sadol si na trón a prehovoril k nim. Herodes ho hľadal a keď ho nenašiel. Potom odišiel z Judey do Cézarey a tam sa zdržiaval. čo sa mohlo stať s Petrom. lebo nevzdal Bohu slávu a skonal rozožratý červami. lebo ich kraj sa živil kráľovým obilím. ako ho Pán vyviedol z väzenia. Vyslanie Barnabáša a Šavla . ktorý sa volá Marek. 2 Jánovho brata Jakuba zabil mečom. 21 V určený deň Herodes oblečený do kráľovského rúcha. ani nevedel. Myslel si. Prvá Pavlova misijná cesta. a keď prešli jednou ulicou.20 Bol nahnevaný na Týrčanov a Sidončanov. 4 Keď sa ho zmocnil. čo vedie do mesta. 3. nie ľudský!" 23 Ale vtom ho zasiahol Pánov anjel. uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu. 5 Petra teda strážili vo väzení.Sk12 XII. že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého. ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom. došiel k domu Márie. a Šavol. povedal mu: "Prehoď si plášť a poď za mnou!" 9 Vyšiel von a šiel za ním. anjel mu zmizol. Boli práve dni Nekvasených chlebov. matky Jána. Vyšli ňou." Potom vyšiel von a odišiel na iné miesto. Snem v Jeruzaleme 13. vrátili sa a vzali so sebou Jána. Udrel Petra do boku. 25 Keď Barnabáš a Šavol splnili v Jeruzaleme svoju úlohu. ktorý sa volá Marek. 17 Pokynul im rukou aby boli ticho. 8 Anjel mu povedal: "Opáš sa a obuj si sandále!" Keď to urobil. Barnabáš a Šavol sa vrátili do Antiochie . že pri bráne stojí Peter.1 V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. žasli. a vyrozprával. 3 A keď videl. povedal Duch Svätý: . ako ho mal Herodes predviesť. Keď sa rozodnilo nastal medzi vojakmi nemalý zmätok. Lucius z Cyrény. rozkázal chytiť aj Petra.1 V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš.35 Sk13 XIII. No oni vraveli: "To je jeho anjel. kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa. Ale oni svorne prišli za ním. 19 18 10 Smrť prenasledovateľa . 13 Keď zabúchal na dvere pri bráne. Simeon. že je to tak. od radosti ani neotvorila bránu. získali si kráľovho komorníka Blasta a prosili o pokoj." 16 Ale Peter neprestával búchať. Ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. 15 Oni jej povedali: "Šalieš!" Ona však tvrdila. čo očakával židovský ľud.1 . Tá sa im sama otvorila. Petrovo uväznenie a zázračné vyslobodenie . Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne. ktorého volali Niger. vypočúval strážnikov a rozkázal ich odviesť.24 A Božie slovo sa šírilo a rozmáhalo. Manaen. 11 Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: "Teraz naozaj viem.

ako je aj v druhom žalme napísané: "Ty si môj syn. aby bolo ticho. V sobotu vošli do synagógy a sadli si. Mali so sebou aj Jána ako pomocníka. ktorý bude plniť moju vôľu celú. ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách." Vtom naňho padla mrákota a tma. syna Jesseho. nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti. 24 Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. naplnený Duchom Svätým. a tak splnili slová Prorokov. čo bolo o ňom napísané. Cesta na Cyprus. 21 Vtedy si žiadali kráľa a Boh im dal Kíšovho syna Saula. Potom ho z nej vyviedol zdvihnutým ramenom l8 a asi štyridsať rokov znášal ich správanie na púšti. aby sa už nikdy nevrátil do porušenia. čo sa bojíte Boha. muža podľa môjho srdca. doľahne na teba Pánova ruka: oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. čarodejník . nám bolo poslané toto slovo spásy. Izraeliti a vy všetci. im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. hovoril: "Ja nie som ten. a teraz sú jeho svedkami pred ľudom. pozrel naňho 10 a povedal: "Diablov syn. odsúdili ho. povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: "Našiel som Dávida. 7 Bol u prokonzula Sergia Pavla. 8 Ale Elymas." Oni sa postili a modlili. 27 Lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich vodcovia ho nepoznali. a povedal: "Mužovia." . 25 Keď Ján končil svoj beh. 12 Keď prokonzul videl. 22 Keď ho odstránil. 29 A keď splnili všetko. hľa. rukou dal znamenie. lebo chcel počuť Božie slovo. Ježiša. keď býval v cudzine. neprestaneš prevracať priame cesty Pánove?! 11 A teraz pozri. čo s ním prišli z Galiley do Jeruzalema. 19 Vyhubil sedem národov v kanaánskej krajine a lósom rozdelil ich krajinu 20 asi na štyristopäťdesiat rokov." Bratia. za čo by si zasluhoval smrť. keď nám vzkriesil Ježiša. a tí. ktoré sa čítajú každú sobotu.Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo. 14 Ostatní šli ďalej a z Perge došli do Antiochie v Pizídii.13 Pavol a jeho spoločníci sa z Pafu odplavili a prišli do Perge v Pamfýlii. na ktoré som ich povolal. vyslaní Duchom Svätým. ktoré sú verné. 5 Keď prišli do Salaminy.l6 Tu Pavol vstal. 30 Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych 31 a on sa mnoho dní zjavoval tým. 6 A keď prešli celým ostrovom až do Pafu stretli istého čarodejníka. deťom. ak máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud. Ja som ťa dnes splodil. Ten si pozval Barnabáša a Šavla. muža z Benjamínovho kmeňa. Ján od nich odišiel a vrátil sa do Jeruzalema.lebo tak sa prekladá jeho meno -. sňali ho z dreva a uložili do hrobu.4 A oni. čo sa u vás boja Boha. Čarodejník Elymas . synovia Abrahámovho rodu." Z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa. Ale. kto by mu podal ruku. 15 Po čítaní zo Zákona a Prorokov im predstavení synagógy odkázali: "Bratia. Potom im dával sudcov až po proroka Samuela. že prisľúbenie. za koho ma pokladáte. po mne prichádza ten. A my vám zvestujeme. falošného proroka. Žida menom Barjezu. vložili na nich ruky a prepustili ich. tápal dookola a hľadal. ktorý sa volá aj Pavol. v egyptskej krajine. na štyridsať rokov. hlásali Božie slovo v židovských synagógach. čo sa stalo. počúvajte! 17 Boh tohoto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud. 28 A hoci nenašli nič. to povedal takto: "Dám vám Dávidove sväté veci. ktorý bol rozumný muž. aby ho dal zabiť. ktoré dostali naši otcovia. 9 Vtedy Šavol. žasol nad Pánovým učením a uveril. Príchod do Antiochie v Pizídii . došli do Seleucie a stade sa preplavili na Cyprus. hovorte!" Pavlova kázeň pred Židmi ." 34 32 33 26 23 Boh splnil ich A že ho vzkriesi z mŕtvych. plný každého podvodu a každého klamstva. dožadovali sa od Piláta.

kto verí. potupiť a ukameňovať 6 a oni sa to dozvedeli. pohŕdači. 5 Ale keď sa ich pohania a Židia so svojimi predstavenými chystali prepadnúť. 47 Lebo tak nám prikázal Pán: "Ustanovil som ťa za svetlo pohanom. 9 Počúval Pavla hovoriť a on sa naňho zahľadel.44 V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo.35 A preto aj na inom mieste hovorí: "Nedovolíš. Uzdravenie chromého . A oni s nimi hovorili a povzbudzovali ich. utiekli do lykaonských miest. 50 Ale Židia poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov. iní zasa s apoštolmi. obraciame sa k pohanom. že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života. 37 Avšak ten. popudili a rozdráždili pohanov proti bratom. lebo za vašich dni vykonám skutok. 46 Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: "Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo. 51 Oni na nich striasli prach z nôh a odišli do Ikónia. 49 A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. 45 Keď Židia videli zástupy. ktorí neuverili. ktorého Boh vzkriesil. Od všetkého. nevidel porušenie. 43 42 Pavol a Barnabáš sa obracajú na pohanov ." Keď potom vychádzali. 40 Dajte si teda pozor. prosili ich. od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. aby vytrvali v Božej milosti. Evanjelizácia v Lystre. aby neprišlo. 3 Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo si počínali v Pánovi. Bol od narodenia chromý a nikdy nechodil. ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti tým.8 V Lystre sedával istý muž s chorými nohami. mnoho Židov a nábožných prozelytov išlo za Pavlom a Barnabášom." Keď to počuli pohania. 11 Keď zástupy videli. keď vám bude o ňom niekto rozprávať.1 V Ikóniu takisto vošli do židovskej synagógy a hovorili tak. radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci. ale preto. čo hovoril Pavol. 39 v ňom je ospravedlnený každý. 2 Ale Židia. že dával. čo sa hovorí u Prorokov: 41 36 "Pozrite. čo Pavol urobil. aby si bol spásou až do končín zeme. do Lystry a Derbe a do kraja okolo nich 7 a tam hlásali evanjelium. že má vieru a môže byť uzdravený. Evanjelizácia v Ikóniu . 10 povedal veľkým hlasom: "Postav sa rovno na nohy!" A on vyskočil a chodil. čo boli vopred určení pre večný život. plní žiarlivosti rúhavo odporovali tomu. uložili ho k jeho otcom a videl porušenie. aby im o tom rozprávali aj v nasledujúcu sobotu: A keď sa zhromaždenie rozišlo. zosnul. dielo. 4 A obyvateľstvo mesta sa rozštiepilo: niektorí boli so Židmi." Lebo keď Dávid splnil vo svojom pokolení Božiu vôľu. ktorému neuveríte. 52 No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Sk14 XIV. že uverilo veľké množstvo Židov a Grékov. bratia. A keď videl. čudujte sa a zahyňte. po 48 . podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. 38 Nech je vám teda známe. aby sa diali znamenia a divy ich rukami. aby tvoj svätý videl porušenie.

13 12 Barnabáša nazvali A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. vy viete. čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy." Jupiterom a Pavla Merkúrom. Ikónia a Antiochie. že musia zachovávať Mojžišov zákon. 24 Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. vstal a vošiel do mesta. ako Boh prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. 10 Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení." Jakubova reč . Potom sa vrátili do Lystry. v ktorého uverili. vstal Peter a povedal im: "Bratia. že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás. keď im dal Ducha Svätého tak ako nám. Evanjelizácia v Derbe a návrat z prvej misijnej cesty . 16 0n v minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou. že Pavol. Kontroverzia v Antiochii . že je mŕtvy.12 Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla. ani my?! 11 A veríme. 5 Tu vstali niektorí. aby im neobetovali. 25 Hlásali slovo v Perge. že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni. odišli do Atálie 26 a odtiaľ sa odplavili do Antiochie. keď vierou očistil ich srdcia. lebo dobre robil: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou.lykaonsky kričali: "Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. aké veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi. prijala ich cirkev. Hlásame vám evanjelium. 17 ale bez svedectva o sebe samom neostával. 8 A Boh. naviedli zástupy a Pavla kameňovali. aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko. Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. ozval sa Jakub: "Bratia vypočujte ma! 14 Šimon porozprával. ktoré práve dokončili. a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť. ktorí rozprávali. 3 Cirkev ich teda vypravila a oni išli cez Feníciu a Samáriu a rozprávali. lebo on viedol reč. 19 Ale na to prišli z Antiochie a Ikónia Židia. apoštoli a starší a oni vyrozprávali." Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky. aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery.1 Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: "Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu. 22 Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich. čo je v nich. Keď ta došli a zhromaždili cirkev. čo uverili zo sekty farizejov. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. vydal im svedectvo. vybehli medzi zástup a kričali: 15 "Mužovia. ktoré nevládali niesť ani naši otcovia. 4 Keď prišli do Jeruzalema. 15 S tým sa zhodujú aj slová Prorokov. nemôžete byť spasení. Petrova reč . 28 A zostali dlhší čas s učeníkmi. 14 Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol. a hovorili: "Treba ich obrezať a prikázať im. ako sa obrátili pohania.6 Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. aké veľké veci s nimi urobil Boh. rozpovedali. 20 Ale keď ho obstúpili učeníci. 7 A keď nastala veľká hádka." 18 Toto hovorili a len len že utíšili zástupy. ktorý pozná srdcia. aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. rozhodli. 23 A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších.21 Aj tomu mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu. kde ich zverili Božej milosti na dielo. roztrhli si šaty. ako je napísané: 2 27 ." Apoštolský snem. modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi. 9 a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi. 13 Keď sa odmlčali. Sk15 XV.

ktorý sa volá Marek. Sk16 XVI. ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. kde sme hlásali Pánovo slovo. a kvôli Židom. lebo aj oni boli prorokmi. po všetkých mestách. 25 Preto sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli. Bratia ho zverili Pánovej milosti a vydal sa na cestu. že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie." 37 Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána. aby sa zdŕžali poškvrneného modlami. budete konať správne. Boli to Júda. 17 aby aj ostatní ľudia hľadali Pána. Júda sa vrátil sám do Jeruzalema. odišli do Antiochie. znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami. 18 známe od vekov. znova postavím jeho ruiny a vztýčim ho. 33 Po istom čase ich bratia vypravili v pokoji k tým." Preto si myslím. (34 Sílas sa rozhodol zostať tam. že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: 29 zdŕžať sa mäsa obetovaného modlám. že sa rozišli. že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom. 26 ľuďmi. 2 Bratia v Lystre: a v Ikóniu mu vydali svedectvo. 39 I vznikla taká roztržka. Buďte zdraví!" Delegácia v Antiochii . ktorý sa volal Barsabáš. Pavol si priberá Timoteja .1 Prišiel aj do Derbe a Lystry. 38 Ale Pavol usúdil. Tam bol istý učeník menom Timotej. krvi. Ak sa budete tohoto chrániť. že vás niektorí. 23 Po nich poslali tento list: "Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii. 28 Lebo Duch Svätý a my sme usúdili. Sýrii a Cilícii. ho vzal a 19 . smilstva. 4. 3 Pavol chcel.18. čo robí tieto veci.) 35 Ale Pavol a Barnabáš sa zdržali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo. že netreba brat' takého.36 . všetky národy. čo ich vyslali. Pavol a Sílas . aby šiel s ním. 21 Mojžiš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach. že neslobodno znepokojovať tých. 24 Počuli sme. a Sílas.22 Odchod z Antiochie. 20 ale im treba napísať. 40 Pavol si vybral Sílasa.16 "Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok. hoci sme ich ničím nepoverili. ale otec bol Grék." Apoštolský list . kde ho každú sobotu čítajú. 31 Keď ho prečítali. ako sa majú. udusených zvierat a smilstva. radovali sa z tejto útechy.30 Keď ich vypravili. čo vyšli z nás. zaduseného a krvi. čo sa z pohanov obracajú k Bohu. čo tam bývali. 41 Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi. Druhá Pavlova misijná cesta 15. čo od nich z Pamfýlie odišiel a nešiel s nimi pracovať. hovorí Pán. poprední muži medzi bratmi. syn veriacej Židovky. nad ktorými sa vzývalo moje meno.22 Vtedy sa apoštoli a starší s celou cirkvou uzniesli. zvolali zhromaždenie a odovzdali list. 27 Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. 32 Aj Júda a Sílas mnohými slovami potešovali a posilňovali bratov.36 O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi: "Vráťme sa a ponavštevujme bratov.

15 A keď sa dala so svojím domom pokrstiť. čo Pavol hovorí. 8 Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. že sa tam modlia. Najvyššieho.11 Odplavili sme sa z Troady. predavačka purpuru z mesta Tyatiry. poďte do môjho domu a zostaňte. čo sa tam zišli. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: "Prejdi do Macedónska a pomôž nám!" 10 Hneď ako mal toto videnie." 18 A robila to mnoho dní. Videnie v Troade . Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. V tomto meste sme sa niekoľko dni zdržali. lebo sme tu všetci!" 29 Vypýtal si svetlo. presvedčení.6 Prešli cez Frýgiu a galatský kraj. čo mám robiť. lebo všetci vedeli. ale Ježišov Duch im to nedovolil. až sa pohli základy žalára. I3 V sobotu sme vyšli za bránu k rieke. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a kolónia. a vrhli do väzenia a teraz nás potajomky vyháňajú? Nie tak. Sú to Židia 21 a šíria zvyky.25 O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. lebo sme predpokladali. že sú to Rimania. nesmieme ani prijímať ani zachovávať. vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali. vbehol dnu a s chvením padol pred Pavla a Sílasa. priamym smerom sme prišli do Samotrácie. pokúšali sa dostať do Bitýnie. ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme aby ho zachovávali. 26 Zrazu nastalo veľké zemetrasenie. čo boli v jeho dome. obrátil sa a povedal duchu: "V mene Ježiša Krista ti rozkazujem." 22 Aj dav sa zhŕkol proti nim a úradníci im postŕhali šaty a rozkázali ich zbičovať. 28 Ale Pavol skríkol veľkým hlasom: "Neubližuj si. aby pozorne sledovala. Zbičovanie a uväznenie Pavla a Sílasa . vytasil meč a chcel sa zabiť lebo si myslel že väzni ušli. 19 Keď jej páni videli. 24 0n ich podľa tohoto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady. Pavla to dohnevalo. Cez Malú Áziu.35 Keď sa rozodnilo. 5 Cirkvi sa upevňovali vo viere a deň čo deň sa zväčšovali počtom. že im zanikla nádej na zisk. ktorá si ctila Boha: Pán jej otvoril srdce.I6 Keď sme sa šli zasa modliť." A prinútila nás. Lýdia . úradníci vyslali zriadencov s odkazom: "Prepusť tých ľudí!" 36 Strážca väzenia oznámil Pavlovi tieto slová: "Úradníci odkázali. že nás Boh volá hlásať im evanjelium. aby ich dobre strážil. A keď ich . 7 Keď došli k Mýzii. stretli sme akúsi dievčinu. 23 Keď im vymerali veľa rán. vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. 34 Potom ich zaviedol do domu. na druhý deň do Neapola 12 a odtiaľ do Filíp. ale nech prídu sami a oni nech nás vyvedú!" 38 Zriadenci hlásili tieto slová úradníkom a oni sa naľakali." 32 A zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým. Vo Filipách. aby som vás prepustil. 17 Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: "Títo ľudia sú služobníkmi Boha. že uveril Bohu. prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom. ktoré my ako Rimania. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji!" 37 Ale Pavol im povedal: "Verejne a bez súdu nás zbili. prosila nás: "Ak si myslíte. Sadli sme si a hovorili sme so ženami. usilovali sme sa odísť do Macedónska. aby si z nej vyšiel!" A v tej hodine vyšiel. Zázračné vyslobodenie apoštolov. 39 Prišli a odprosili ich. 33 V tú nočnú hodinu ich vzal. aby som bol spasený?" 31 Oni povedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. že jeho otec bol Grék. keď počuli. 20 Predviedli ich pred úradníkov a povedali: "Títo ľudia búria naše mesto.obrezal. odovzdávali im učenie. Pokrstenie strážcu žalára . chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosti. 14 Počúvala aj istá žena menom Lýdia. 4 Ako chodili po mestách. že som verná Pánovi. ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Prepustenie z väzenia . 9 Tam mal Pavol v noci videnie. a zvestujú vám cestu spásy. 27 Keď sa strážca väzenia prebudil a videl dvere väzenia otvorené. hoci sme rímski občania. 30 Vyviedol ich von a vravel: "Páni.

nemali na nič toľko času ako rozprávať alebo počúvať niečo nové." 21 Lebo ani jeden Aténčan. prosili ich. 18 A niektorí epikurejskí a stoickí filozofi s ním debatovali. ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: "Veď aj jeho pokolenie sme. 12 A tak mnohí z nich uverili. povzbudili ich a odišli. 23 Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne. V Aténach ." Keď sme teda Božím pokolením. 19 I vzali ho.16 Kým Pavol na nich v Aténach čakal. ani cudzinec. keď videl. čo tam bývali.vyvádzali. nemáme si myslieť. 31 lebo určil deň. vošli do židovskej synagógy. 11 A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. či je to naozaj tak. hýbeme sa a sme. Keď ta prišli. pretože je Pánom neba i zeme. aby odišli z mesta. zaviedli ho až do Atén. V Solúne. veď on dáva všetkým život." 4 A niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi. výtvoru ľudského umenia a dômyslu. 14 Tu bratia hneď vypravili Pavla. 6 Ale keď ich nenašli. išli aj ta znepokojovať a búriť zástupy. čo je to za nové učenie. Zastali pri Jasonovom dome a chceli ich vyviesť pred ľud. čo rozbúrili celý svet. 30 Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom. 27 aby hľadali Boha. našiel som aj oltár s nápisom: "Neznámemu bohu. aby všetci a všade robili pokánie. že zvestuje cudzie božstvá. aby obývalo celý povrch zeme. Jedni vraveli: "Čo to chce tento tlčhuba povedať?" Iní zasa: "Zdá sa. dych a všetko 26 a z jedného urobil celé ľudské pokolenie. keď 29 . lebo tvrdia. Ježiš. 28 Lebo v ňom žijeme. prišli aj sem 7 a Jason ich prijal. nebýva v chrámoch zhotovených rukou. aby šiel až k moru. ktorí to počuli. ponavštevovali bratov. že mesto je oddané modlárstvu. že Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych a: "Týmto Mesiášom je Ježiš. búril sa v duchu. Sílas a Timotej zostali tam. aj nemálo gréckych žien z vyšších vrstiev i mužov. že božstvo sa podobá zlatu. čo je v ňom. ktorý stvoril svet a všetko. Tam dostali príkaz pre Silasa a Timoteja. že ste neobyčajne nábožní. podľa všetkého vidím. 17 Preto hovoril v synagóge so Židmi a s nábožnými ľuďmi a každý deň na námestí s tými. že je iný kráľ. zašli k Lýdii." Zvestoval totiž Ježiša a zmŕtvychvstanie. 25 ani sa mu neslúži ľudskými rukami. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma. V Berei . 24 Boh. Tí. 3 Odkrýval a potvrdzoval. zaviedli na aeropág a vraveli: "Môžeme vedieť. 40 Keď vyšli z väzenia. 5 Ale žiarliví Židia si najali niekoľko zlých mužov z ulice. akoby niečo potreboval. 9 Ale keď dostali od Jasona a ostatných záruku. aby čím skôr prišli za ním. ktoré hlásaš? 20 Veď čosi divné nám donášaš do uší. striebru alebo kameňu. ak by ho dajako nahmatali a našli hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. prepustili ich. Sk17 XVII. 2 Pavol podľa svojho zvyku vošiel k nim a po tri soboty im hovoril o Písmach. hoci to nepoznáte. vyvolali rozruch a rozbúrili mesto. odvliekli Jasona a niektorých bratov k predstaveným mesta a kričali: "Tí. aj veľké množstvo nábožných Grékov a nemálo vznešených žien.22 Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: "Aténčania. Ťažkosti so Židmi .10 Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Berey." 8 Tak pobúrili ľud i predstavených mesta.1 Prešli cez Amfipolis a Apolóniu a prišli do Solúna. Pavlova reč v areopágu . čo tam práve boli. že Pavol aj v Berei hlása Božie slovo. 13 Ale keď sa solúnski Židia dozvedeli. určil im vymedzený čas a hranice ich bývania. Preto chceme vedieť. kde bola židovská synagóga. čo to má byť. ktorého vám ja zvestujem." Čo teda uctievate. to vám ja zvestujem. A títo všetci robia proti cisárovým nariadeniam. a vrátili sa. čo odprevádzali Pavla.

" 16 A odohnal ich od súdnej stolice. 2 Tam našiel Žida menom Akvilu rodom Ponťana. priviedli ho pred súdnu stolicu 13 a hovorili: "Tento navádza ľudí. 3 a pretože mal to isté remeslo." 7 Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého človeka. 19 Keď prišli do Efezu. ktorý nedávno prišiel z Itálie.23 Nejaký čas tam pobudol a šiel ďalej." Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych. Pavol pred prokonzulom Galliom . Pán povedal v noci vo videní Pavlovi: "Neboj sa. ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým. aby protizákonne uctievali Boha. rodom Alexandrijčan. menom Títa Justa. Sk18 XVIII.21. 22 Keď prišiel do Cézarey. Keď ho počuli Priscilla a Akvila. Židia svorne povstali proti Pavlovi. Keď prišli z Macedónska Sílas a Timotej. 24 Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo." 11 Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo.18 Pavol tam zostal ešte veľa dní. žena menom Damaris a iní s nimi. ak to bude chcieť Boh" a odplavil sa z Efezu. 25 Bol poučený o Pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi. iní hovorili: "Vypočujeme ťa o tom inokedy.bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža. muž výrečný a zbehlý v Písmach. keby šlo o nejakú krivdu alebo o podlý zločin. Medzi nimi aj Dionýz Areopagita. pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. boli výrobcami stanov. 20 A keď ho prosili." 33 Tak Pavol spomedzi nich odišiel. Tretia Pavlova misijná cesta 18. 6 Ale keď mu protirečili a rúhali sa. aj mnohí Korinťania. 15 Ale keď sú to spory o slovo. ako sa patrí. že všetci Židia musia opustiť Rím. povedal Gallio Židom: "Židia." 14 Ale keď sa Pavol chystal otvoriť ústa. Pripojil sa k nim. lebo Klaudius nariadil. ktorí počúvali. Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval všetkých učeníkov. čo si ctil Boha. 17 Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a pred súdnou stolicou ho zbili. zostal u nich a pracoval. že ho vzkriesil z mŕtvych. vystúpil. Založenie cirkvi v Korinte -1 Potom z Atén odišiel a prišiel do Korintu. aby zostal dlhší čas. Odteraz pôjdem k pohanom. vypočul by som vás. neprivolil. V Kenchreách si dal ostrihať hlavu. i jeho manželku Priscillu.23 . A Gallio sa o to vôbec nestaral. uverili a dali sa pokrstiť. Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom. Pavol sa vracia do Antiochie . že Ježiš je Mesiáš. o mená a o váš zákon. aby ti ublížil.26 Apollo v Efeze . Sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. len hovor a nemlč. lebo mal sľub. lebo mám v tomto meste mnoho ľudu. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom. hoci poznal iba Jánov krst. 10 veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba. 34 No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. otriasol si odev a povedal im: "Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. 8 A predstavený synagógy Krispus uveril Pánovi s celým svojím domom. niektorí sa posmievali. jeho dom bol spojený so synagógou.12 Keď bol v Achájsku prokonzulom Gallio. 4 Každú sobotu hovoril v synagóge a presviedčal Židov i Grékov. 5. potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. 21 ale pri rozlúčke povedal: "Znova sa k vám vrátim. 26 Začal teda smelo vystupovať v synagóge. to je vaša vec. vzali ho k 9 5 32 . tam ich nechal.

počuli Pánovo slovo. že z tohoto remesla máme zisk. Sk19 XIX. a povedal: "Muži. čo bývali v Efeze." Keď to počuli. Pavlove plány . 4 Pavol povedal: "Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu. ktorý prichádzal po ňom. 19 A mnohí z tých čo sa zaoberali čarami. Židovskí zaklínači . 10 To trvalo dva roky. Demetrova vzbura proti Pavlovi .sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu.1 Kým bol Apollo v Korinte. ale učeníci mu to 28 . čo boli posadnutí zlými duchmi. aby uverili v toho. i hovorili jazykmi a prorokovali. dvoch z nich sa zmocnil a tak ich doriadil. poskytoval remeselníkom nemalý zárobok. schopili Pavlových sprievodcov Macedónčanov Gája a Aristarcha a všetci sa hromadne hnali do divadla. vy viete. 27 A nielen tomuto nášmu remeslu hrozí nebezpečenstvo. Na všetkých doľahol strach a zvelebovali meno Pána Ježiša. podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili." 22 Dvoch zo svojich pomocníkov. zachvátil ich hnev a kričali: "Veľká je efezská Diana!" 29 V celom meste zavládol zmätok. Pavol hlása evanjelium a koná divy v Efeze . nie sú bohovia. že upadne. čo vyrábal strieborné Dianine chrámiky. poslal do Macedónska a sám zostal istý čas v Ázii. čo zhotovujú ruky." 3 On sa opýtal: "Ako ste teda boli pokrstení?" Oni odpovedali: "Jánovým krstom. 24 Istý zlatník menom Demeter. 18 Mnoho veriacich prichádzalo.23 V tom čase nastalo nemalé pobúrenie pre Pánovu cestu. to jest v Ježiša. židovského veľkňaza. 9 Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili. v ktorom bol zlý duch. ale skoro v celej Ázii presvedčil a odvrátil veľký zástup. 11 A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy. 6 A keď na nich Pavol vložil ruky. vyznávali sa a priznávali svoje skutky. Tam našiel akýchsi učeníkov z a povedal im: "Dostali ste aj Ducha Svätého. Židia i Gréci. ktorého hlása Pavol. že prejde cez Macedónsko a Achájsko a pôjde do Jeruzalema. ktorú si ctí celá Ázia i celý svet. keď ste uverili?" Oni mu odvetili: "Ani sme nepočuli. ktoré sa dotkli jeho tela. že Ježiš je Mesiáš. čo sa zaoberali podobným remeslom. čo bývali v Ázii. ale kto ste vy?" 16 A človek. 15 Ale zlý duch im povedal: "Ježiša poznám aj o Pavlovi viem.13 Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúsili vzývať meno Pána Ježiša nad tými. Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. lebo hovorí.21 Po týchto udalostiach si Pavol zaumienil v Duchu. zostúpil na nich Duch Svätý. a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali. Keď ta prišiel. a hovorili: "Zaklínam vás skrze Ježiša. Timoteja a Erasta. že to. musím sa pozrieť aj do Ríma. že z toho domu utekali nahí a doráňaní. Pavol v Efeze . Povedal: "Keď sa ta dostanem." 14 Robili to siedmi synovia istého Skevu. sa na nich vrhol. že tento Pavol nielen v Efeze. veľmi pomohol tým. dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. aby ho prijali. čo z milosti uverili.8 Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril. ako aj tých. 30 Pavol chcel ísť medzi ľud. ba pred zástupom tupili Pánovu cestu. 17 Dozvedeli sa o tom všetci Židia aj Gréci. 20 Tak mohutne sa šírilo a silnelo Pánovo slovo. 27 A keď chcel odísť do Achájska. ale ani chrám veľkej bohyne Diany nebudú mať za nič a začne sa rúcať veleba tej. oddelil učeníkov a každý deň hovoril v Tyrannovej škole. 7 Spolu ich bolo asi dvanásť mužov. keď spočítali ich cenu. bratia ho povzbudzovali a napísali učeníkom. odišiel od nich. vyšlo im päťdesiattisíc strieborných. tri mesiace rozprával a presviedčal o Božom kráľovstve. 25 Zhromaždil ich. takže všetci. že je Duch Svätý. 28 Lebo rázne usviedčal Židov a verejne dokazoval z Písem. 26 A vidíte i počujete. 12 takže aj na chorých donášali šatky a zástery." 5 Keď to počuli.

prečo tento zhon. Chlapca priviedli živého a nemálo ich to potešilo. povzbudzoval bratov mnohými slovami a prišiel do Grécka. Cesta do Troady ." Ako to dopovedal. bolo mnoho lámp. objal ho a povedal: "Neplašte sa lebo jeho duša je v ňom. 3 Tam strávil tri mesiace. ktorý človek by nevedel. 8 V hornej sieni. 34 Ale keď zbadali. lebo v zhromaždení bol zmätok. 18 Keď k nemu prišli. aby bol na Turíce podľa možnosti už v Jeruzaleme. 37 Lebo ste priviedli týchto ľudí. aby sa nezdržal v Azli. Pavol s nimi hovoril. 22 A teraz spútaný Duchom idem do Jeruzalema. 9 Istý mladík menom Eutychus sedel v okne. a keď sa chystal odplaviť do Sýrie Židia mu strojili úklady. v ďalší deň sme pristáli pri Samose a v nasledujúci sme došli do Milétu. ktoré na mňa doliehali z úkladov Židov 20 ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch. 5 Oni šli vopred a čakali nás v Troade. Zdvihli ho mŕtveho. povzbudil ich. hoci sa nedopustili svätokrádeže. a pretože Pavol dlho hovoril. kde sme sa zdržali sedem dní. lebo sám chcel ísť po súši 14 Keď sme sa s ním v Assone zišli. 15 Odtiaľ sme sa odplavili a na druhý deň sme sa dostali naproti Chiosu.1 Keď potom rozruch ustal. 10 Pavol zišiel dole. kde sme mali pribrať Pavla. 23 Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje. ani sa nerúhali našej bohyni. Preto sa rozhodol. čo mu boli priateľmi.7 Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba. Sk20 XX. dlho. 38 Ak teda Demeter a jeho remeselníci majú niečo proti niekomu. čo som vkročil do Ázie 19 ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach. ešte hovoril a potom odišiel. lebo niet vinníka. 6 My sme sa po dňoch Nekvasených chlebov odplavili z Filíp a o päť dní sme došli za nimi do Troady. len . rozlúčil sa a odišiel do Macedónska. 21 ako som zaprisahával Židov aj Grékov. 4 Sprevádzali ho Berejčan Pyrhov syn Sopater. že sa vráti cez Macedónsko. zhromaždenie rozpustil. tvrdo zaspal. 40 Veď sa vystavujeme nebezpečenstvu. lebo sa ponáhľal. čo ma tam čaká. až do svitania.13 My sme skôr nasadli na loď a odplavili sme sa do Assonu." 11 Potom sa vrátil hore. lámal chlieb a jedol. 16 Pavol sa totiž rozhodol obísť Efez. a mnohí ani nevedeli. Pavol opúšťa Efez. poslali za ním s prosbou. možno to vyriešiť na zákonitom zhromaždení. zo Solúnčanov Aristarchus a Sekundus. 33 Tu naviedli zo zástupu akéhosi Alexandra a Židia ho potisli dopredu. prečo sa zišli. a nemohli by sme zdôvodniť. ľahol si naň.17 Z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. že ma očakávajú okovy a súženie. musíte sa upokojiť a nesmiete robiť nič nerozvážne. 31 Aj niektorí aziarchovia. Premožený spánkom spadol z tretieho poschodia dolu. Vzkriesenie Eutycha . Alexander si rukou vyžiadal ticho a chcel vysvetľovať ľudu. 2 Prechádzal tými krajmi. Rozlúčka so staršími z Efezu v Miléte . lebo na druhý deň chcel odcestovať. kde sme boli zhromaždení. Derbejčan Gájus a Timotej i Ázijčania Tychikus a Trofimus. 24 Svoj život si však veľmi necením. že je Žid. on tak určil. nech sa tam žalujú. že mesto Efez je ctiteľom veľkej Diany a jej obrazu.nedovolili. a pretiahol reč až do polnoci. ako som bol s vami celý čas od prvého dňa. 39 Ak chcete niečo iné. hoci neviem. že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho Pána Ježiša. Pavol si zavolal učeníkov. všetci jedným hlasom asi dve hodiny kričali: "Veľká je efezská Diana!" 35 Až mestský tajomník utíšil zástup a povedal: "Efezania. Pavol v Troade. vzali sme ho a išli sme do Mitylény. že nás za dnešok obvinia zo vzbury. povedal im: "Vy viete. na to sú verejné súdy a prokonzuli. 32 Každý vykrikoval niečo iné. ktorý padol z neba?! 36 Keď to teda nemožno poprieť. aby nešiel do divadla. Z Troady do Milétu .

lebo tam mala loď vyložiť náklad. V Cézarei. 9 Mal štyri dcéry panny. 34 Sami viete. 26 Preto vám v dnešný deň dosvedčujem. 6 Potom sme sa rozlúčili. ale nechali sme ho vľavo. 33 Netúžil som po ničom striebre ani zlate ani odeve. 30 Ba aj z vás samých povstanú muži. 31 Preto bdejte a pamätajte. povedali sme: "Nech sa stane Pánova vôľa!" Príchod do Jeruzalema." 14 A keď sme ho nemohli prehovoriť. Nasadli sme a vyplávali. prestali sme. Cestou do Jeruzalema . Sk21 XXI. ktoré prorokovali. 4 My sme vyhľadali učeníkov a zostali sme tam sedem dní. druhý deň na Rodos a stadiaľ do Patary. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvätenými." Keď to povedal. ktorú si získal vlastnou krvou. aby ste pásli Božiu Cirkev. čo som potreboval ja a títo tu so mnou. takto Židia v Jeruzaleme zviažu a vydajú ho do rúk pohanov.8 Na druhý deň sme odcestovali a došli sme do Cézarey. Keď sme prišli do Jeruzalema. vešali sa Pavlovi okolo krku a bozkávali ho. 5 Keď tie dni uplynuli vybrali sme sa na cestu. 7 My sme z Týru po skončení plavby prišli do Ptolemaidy. 28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo.15 Po týchto dňoch sme sa pripravili a vystupovali sme do Jeruzalema. zviazal si nohy a ruky a povedal: "Toto hovorí Duch Svätý: "Muža. aj tamojší." 12 Keď sme to počuli. 27 lebo som neušiel bez toho. prosili sme aj my. 16 S nami šli aj niektorí učeníci z Cézarey a viedli so sebou istého Cyperčana Mnazona. že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša. v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov. medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo.1 Keď sme sa od nich odtrhli a vyplávali. 13 Ale Pavol odpovedal: "Čo robíte? Prečo plačete a trápite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať. ako prijímať. ktorá sa plavila do Fenície. lebo on povedal: "Blaženejšie je dávať. Pavol s Jakubom a so staršími .aby som dokončil svoj beh a službu. že som čistý od krvi všetkých.a ostali sme uňho. 2 Tam sme našli loď. Tam sme vošli do domu evanjelistu Filipa .on bol jeden zo siedmich . kde sa zišli všetci starší. prišiel z Judey istý prorok menom Agabus. priamym smerom sme prišli na Kós. že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú. že už neuvidia jeho tvár. čo budú prevrátene hovoriť aby strhli učeníkov za sebou. 11 Keď prišiel k nám. ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti. Všetci aj s manželkami a deťmi nás odprevadili až za mesto. ktorému patrí tento opasok. 38 Najviac ich bolelo jeho slovo. ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša. kľakol si a modlil sa s nimi všetkými. 37 Všetci sa dali do veľkého plaču. 3 Na dohľad sme sa priblížili k Cypru. Oni z vnuknutia Ducha hovorili Pavlovi. že tieto ruky vyslúžili všetko. dávneho učeníka. že som tri roky vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás. aby nechodil do Jeruzalema. 19 Pozdravil ich a dopodrobna vyrozprával. A vyprevadili ho na loď. že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. u ktorého sme mali bývať. A plavili sme sa do Sýrie a došli sme do Týru. že už neuvidíte moju tvár: nik z vás. 35 Vo všetkom som vám ukázal. 18 Na druhý deň šiel Pavol s nami k Jakubovi. vzal Pavlov opasok. A teraz viem. Na brehu sme si kľakli a pomodlili sme sa. aby nechodil do Jeruzalema. Agabovo proroctvo . nastúpili sme na loď a oni sa vrátili domov. Pozdravili sme bratov a zostali sme jeden deň u nich. A keď sme tam boli viac dní. bratia nás milo prijali. čo 17 36 32 25 . 29 Ja viem.

27 . Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku. pokynul ľudu rukou." 29 V meste s ním totiž videli Efezana Trofima a mysleli si. čo tam boli. 5 ako mi dosvedčí aj veľkňaz a celá veľrada.37 Keď ho už mali voviesť do pevnosti. Ba ešte aj Grékov voviedol do chrámu a poškvrnil toto sväté miesto. museli ho pre násilie davu vojaci niesť. len čo sa prinesie za každého z nich obeta. povedal Pavol veliteľovi: "Smiem ti niečo povedať?" On vravel: "Ty vieš po grécky? 38 Nie si ty ten Egypťan. dovoľ mi prehovoriť k ľudu. 36 lebo celé množstvo ľudu šlo za ním a kričali: "Preč s ním!" Pavol pod ochranou Rimanov . Od nich som dostal aj listy pre bratov a šiel som do Damasku. A povedal: 3 "Ja som Žid. pomáhajte! Toto je ten človek. 30 Celé mesto sa rozbúrilo a začal sa zbiehať ľud. Izraeliti. 20 Keď to počuli. čo všetkých všade učí proti ľudu. Padol som na zem.1 "Bratia a otcovia. čo uverili. že učíš všetkých Židov. keď došlo veliteľovi kohorty hlásenie. brat. Prosím ťa. Chytili Pavla." 26 A tak Pavol vzal tých mužov. prehovoril k nim po hebrejsky: Sk22 XXII. posväť sa s nimi a zaplať za nich. na druhý deň sa s nimi očistil. 4 Túto Cestu som prenasledoval až na smrť: spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia.32 Zajatie Pavla .27 Keď sa tých sedem dní už končilo. čo nedávno vyvolal vzburu a vyviedol na púšť štyritisíc zbojníkov?" 39 Pavol povedal: "Ja som Žid z cilícijského Tarzu. že si prišiel. ako stál na schodoch. položili naň ruky 28 a kričali: "Mužovia. počúvajte. že Pavol ho voviedol do chrámu. sme rozhodli a napísali. 22 Čo teda robiť? Isto sa dozvedia. Pavlova reč k Židom v Jeruzaleme . vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. oslavovali Boha a jemu povedali: "Vidíš. v putách priviedol do Jeruzalema na potrestanie. že nie je nič na tom. prečo ma prenasleduješ?" 8 Ja som odpovedal: "Kto si Pane?" A on mi povedal: "Ja som Ježiš 7 6 . že nemajú obrezávať svojich synov ani žiť podľa zvykov. 31 Už ho chceli zabiť. ktorí majú sľub." 40 On mu dovolil a Pavol. aby sa zdŕžali mäsa obetovaného modlám. kto je to a čo vykonal. aby odpadli od Mojžiša. zaduseného a smilstva. 6. ako aj vy všetci dnes. že im hovorí hebrejsky. ktorý mi hovoril: "Šavol. A keď sa v tom zmätku nemohol dozvedieť nič isté. prestali Pavla bit'. ešte väčšmi zatíchli. proti zákonu a proti tomuto miestu. ale vychovaný som bol v tomto meste. 34 Ale v dave každý vykrikoval niečo iné. Šavol. Keď nastalo úplné ticho. čo ti hovoríme: Máme štyroch mužov. čo vám teraz poviem na svoju obranu!" 2 Keď počuli. že sa celý Jeruzalem búri. 32 On si hneď vzal vojakov a stotníkov a zbehol k nim. Potom sa opýtal. 33 Tu veliteľ pristúpil k nemu. občan nie neznámeho mesta. 21 Ale o tebe sa dopočuli. vyvliekli ho z chrámu a hneď zatvorili brány.urobil Boh prostredníctvom jeho služby medzi pohanmi. Narodil som sa v cilícijskom Tarze. krvi. a hovoríš. ale že aj sám zachovávaš zákon a žiješ podľa neho. zrazu ma okolo poludnia zalialo jasné svetlo z neba. koľko tisíc Židov uverilo a všetci horlia za zákon. vošiel do chrámu a ohlásil. že sa končia dni očisťovania. 23 Urob teda toto. čo sú medzi pohanmi. aby som aj tých.26. aby si dali oholiť hlavu. 25 A o pohanoch. zbadali ho v chráme Židia z Ázie: Pobúrili celý zástup. Väzeň za Krista 21. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha. rozkázal ho odviesť do pevnosti. a počul som hlas. Keď uvideli veliteľa a vojakov. čo o tebe počuli. 24 Vezmi ich. 35 Keď prišiel ku schodom. Tak zvedia všetci.

" 19 Ja som povedal: "Pane. hneď od neho odstúpili a aj veliteľ sa zľakol." 11 Keďže som pre jas toho svetla nevidel." 28 Veliteľ vravel: "Ja som toto občianstvo získal za veľkú sumu. 21 Ale on mi povedal: "Choď. ty obielená stena! Sedíš tu. išiel za veliteľom a hlásil mu: "Čo to chceš robiť. odhadzovali šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. viedli ma moji sprievodcovia za ruku. čo tam stáli. Pre nádej a zmŕtvychvstanie ma súdia. lebo nie je hoden žiť!" 23 Pretože kričali. čo ho mali vypočúvať. veď je napísané: "Kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť." 27 Veliteľ prišiel za ním a pýtal sa ho: "Povedz mi. aby ho udreli po ústach. 1 Pavol sa uprene zahľadel na veľradu a povedal: "Bratia.čo čakáš?! Vstaň. 3 Vtedy mu Pavol povedal: "Boh udrie teba. oni vedia. 8 Lebo saduceji tvrdia. čo tam stál: "A smiete bičovať rímskeho občana. 24 veliteľ rozkázal odviesť ho do pevnosti a nariadil bičovať ho a vypočúvať. 16 A teraz .30 Keďže chcel presne vedieť. povedali: "Božiemu veľkňazovi zlorečíš?" 5 Pavol vravel: "Nevedel som. aby si poznal jeho vôľu. 15 Lebo mu budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho." 2 Tu veľkňaz Ananiáš rozkázal tým. pozeraj!" A ja som ho v tú hodinu videl. Ale keď mu uťahovali remene. videl Spravodlivého a počul hlas z jeho úst. schvaľoval som to a strážil som šaty tým." A Pavol povedal: "A ja som sa v ňom narodil. svetlo videli. ale potom začali kričať: "Preč s takýmto zo sveta. pristúpil a povedal mi: "Brat Šavol. čo si videl a počul. že jedna časť sú saduceji a druhá farizeji. Sk23 XXIII. ktorého ty prenasleduješ. ty si Riman?" On odpovedal: "Áno. čo verili v teba. ako mi hovorí: "Ponáhľaj sa a rýchlo odíď z Jeruzalema. z čoho ho Židia obviňujú. že Pavla roztrhajú. čo ho zabíjali.22 Až po toto slovo ho počúvali. že je to veľkňaz. Tí. a tak som prišiel do Damasku. čo so mnou hovoril nepočuli. aby sa dozvedel. že je rímsky občan . že je Riman a že ho sputnal. ale hlas toho. 20 A keď vylievali krv tvojho svedka Štefana. ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa. priviedol Pavla a postavil ho pred nich. veď je to rímsky občan. aby im ho vyrvali a 6 25 12 . Pane?" A Pán mi povedal: "Vstaň a chod' do Damasku. 13 prišiel za mnou. daj sa pokrstiť. prečo naň tak kričia." 29 Tí. aj ja som bol pri tom. tam ti povedia všetko.Nazaretský." 7 Ako to povedal. rozkázal. čo stáli pri ňom. čo ti je určené urobiť. syn farizejov." Ale Pavol vedel. že ja som zatváral do väzenia a bil po synagógach tých. že niet zmŕtvychvstania ani anjela ani ducha. lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne. bratia. a ešte bez súdu?" 26 Keď to stotník počul. Pavol povedal stotníkovi. A čo ak s ním hovoril duch alebo anjel?!" 10 Keď hádka silnela. na druhý deň mu sňal putá. 14 Tu on povedal: "Boh našich otcov ťa predurčil. Istý Ananiáš. 9 Strhol sa veľký krik a vstali niektorí zákonníci z časti farizejov a protestovali: "Nenachádzame nič zlé na tomto človekovi. a proti zákonu ma kážeš bit'?" 4 Tí. Pavol pred veľradou . veliteľ z obavy. nábožný muž podľa zákona. padol som do vytrženia 18 a videl som ho. čo boli so mnou. lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov. kým farizeji vyznávajú jedno i druhé." Pavol vyhlasuje. aby si ma súdil podľa zákona. aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada. 10 I povedal som: "Čo mám robiť. preto zvolal vo veľrade: "Bratia. nastala medzi farizejmi a saducejmi hádka a zhromaždenie sa rozčeslo. ktorému všetci tamojší Židia vydávajú svedectvo. keď sa dozvedel. poslal dolu vojakov. zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!" 17 Keď som sa potom vrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme. ja som farizej.

že nebudú ani jesť ani piť. že tento človek je ako morová nákaza a vyvoláva nepokoje medzi všetkými Židmi po celom svete a je aj pôvodcom vzbury nazaretskej sekty. ako ta dôjde." 19 Veliteľ ho vzal za ruku. lebo ti má čosi povedať. Preto sa vybral vošiel do pevnosti a oznámil to Pavlovi. lebo mu má čosi oznámiť. že ťa poprosia. 3 prijímame vždy a všade. kým Pavla nezabijú. prosím.22 Tu veliteľ mladíka prepustil a prikázal mu: "Nehovor nikomu. za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. ktorí sa zaprisahali. bolo vyše štyridsať. so všetkou vďačnosťou. z ktorej provincie pochádza. prišiel som s vojskom a vyrval som im ho. 27 Tohoto muža chytili Židia. prišli k tebe. Prečítal si list a opýtal sa. 6 Ba pokúsil sa aj chrám poškvrniť. (7 A chceli sme ho súdiť podľa nášho zákona." A rozkázal ho strážiť v Herodesovej vládnej budove. Ale obvinenia. A keď sa dozvedel.odviedli do pevnosti. niet." Pavla odvádzajú do Cézarey . 21 Ale ty im never. 28 Chcel som vedieť. že si mi to oznámil. zaviedol ho k veliteľovi a vravel: "Väzeň Pavol si ma zavolal a prosil. akoby sa malo o ňom zistiť niečo presnejšie. hneď som ho poslal k tebe a nariadil som aj žalobcom. ktorí pôjdu do Cézarey. že z Cilície.1 O päť dní prišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a s istým rečníkom Tertullom a išli za vladárom so žalobou na Pavla. ktoré strojili tomuto mužovi. čo majú proti nemu. z čoho ho obviňujú. 13 Tých. a postavili pred neho aj Pavla. tak musíš svedčiť aj v Ríme." 18 On ho vzal. a keď sa chystali zabiť ho. aby tí. aby som zaviedol tohoto mladíka k tebe. 4 Ale aby som ťa už dlho nezdržiaval. 15 Vy teraz spolu s veľradou oznámte veliteľovi. 35 povedal: "Vypočujem ťa.12 Keď sa rozodnilo. 32 Na druhý deň nechali s ním ísť jazdcov a vrátil sa do pevnosti 33 Oni došli do Cézarey. že tvojou zásluhou žijeme v plnom pokoji a že vďaka tvojej starostlivosti sa veľa napravilo v prospech tohoto národa. čo sa takto sprisahali. aby na ne posadili Pavla a bezpečne ho dopravili k vladárovi Félixovi. 24 Aj dobytčatá pripravte. akoby ste sa chceli dozvedieť o ňom niečo presnejšie." Ale o úkladoch počul syn Pavlovej sestry. že nič neokúsime. lebo naň číha z nich viac ako štyridsať mužov. že je Riman. keď prídu aj tvoji žalobcovia. 30 A keď som dostal hlásenie o úkladoch. aby ho priviedol k vám. ale sme ho chytili. aj sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov.") 8 Keď ho budeš vyšetrovať aj 31 16 . čo chcú na Pavla žalovať. aby tebe povedali. my sme pripravení zabiť ho skôr. preto som ho priviedol pred ich veľradu 29 a zistil som že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona. lebo som sa dozvedel. 17 Pavol si zavolal jedného zo stotníkov a povedal mu: "Zaveď tohoto mladíka k veliteľovi. 25 Napísal aj list takéhoto znenia: 26 "Klaudius Lyziáš pozdravuje vznešeného vladára Félixa. vznešený Félix." Sprisahanie Židov proti Pavlovi . kým ho nezabijú. 2 Predvolali ho a Tertullus začal žalobu: "To. Súdny proces pred vladárom Félixom . utiahol sa s ním nabok a pýtal sa: "Čo mi to máš oznámiť?" 20 On povedal: "Židia sa dohovorili. 11 V nasledujúcu noc stál pred ním Pán a hovoril: "Buď pevný! Lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme. aby si zajtra Pavla priviedol do veľrady. 14 Prišli k veľkňazom a starším a vraveli: "Prísahou sme sa zaviazali. ale veliteľ Lyziáš došiel s veľkou posilou a vytrhol nám ho z rúk a nariadil. Sk24 XXIV. odovzdali vladárovi list. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. aby si nás krátko vypočul vo svojej láskavosti: 5 Zistili sme totiž. zbehli sa Židia a zaprisahali sa." Vojaci teda podľa rozkazu Pavla vzali a za noci ho odviedli do Antipatridy." 23 Potom zavolal dvoch stotníkov a povedal im: "Pripravte na deviatu hodinu večer dvesto vojakov. že nebudú ani jest' ani piť. kým nezabijeme Pavla.

12 A nepristihli ma ani v chráme. za čo si zasluhujem smrť. že si už veľa rokov sudcom tohto národa. tu ma treba súdiť. 16 Preto sa aj ja stále usilujem. keď som stál pred vel'radou. Ale Félix sa chcel zavďačiť Židom. 8 Lebo Pavol sa bránil: "Ničím som sa neprehrešil ani proti židovskému zákonu. že je to tak. O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Druzillou. nech ho žalujú. ktorá bola Židovka. Pavol povedal: "Viem. keď som stál medzi nimi: Pre zmŕtvychvstanie ma dnes súdite. čo som sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu." 9 Aj Židia sa pripojili a tvrdili. čo je napísané v Zákone a u Prorokov. ktorú volajú sektou a verím všetko. Na druhý deň si sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť Pavla. 11 Ak som sa previnil a urobil niečo také. prišli kvôli nemu za 24 . 13 ani ti nemôžu dokázať to. 7 Keď ho priviedli.10 Keď mu vladár pokynul. No priznávam sa ti. Sk25 XXV. akú neprávosť našli na mne.1 Keď Festus došiel do provincie. že slúžim Bohu svojich otcov podľa Cesty. nik ma im nemôže vydať: Odvolávam sa na cisára!" 12 Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal: "Na cisára si sa odvolal pôjdeš k cisárovi. čo na neho žalujeme. 3 žiadali o priazeň proti nemu. čo prišli z Jeruzalema. ale bez zástupu a bez hluku našli v chráme 19 niektorí Židia z Ázie. nezdráham sa umrieť. 5 "Tí teda. ale ak nie je nič na tom čo títo na mňa žalujú. a ak ten muž niečo spáchal. 15 A mám nádej v Bohu." Odročenie pravoty . čo aj oni sami očakávajú. a nebrániť nikomu z jeho priateľov posluhovať mu. že ho cestou zabijú. aby hovoril. zavolal si Pavla a počúval ho o viere v Krista Ježiša. ak by mali niečo proti mne. že by som sa bol s niekým prel alebo búril zástup. 27 Po dvoch rokoch Félixa vymenil Porcius Festus. "čo majú medzi vami moc." 26 Pritom dúfal. a oni strojili úklady." hovoril. posúdim váš spor. preto povedal Pavlovi: "Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť predo mnou z týchto vecí?" 10 Ale Pavol povedal: "Pred cisárovou súdnou stolicou stojím. 14 čo teraz na mňa žalujú. že mu Pavol dá peniaze. aby rozkázal priviesť ho do Jeruzalema.22 Félix dobre vedel o tejto Ceste a odročil ich. 14 Keď tam boli už viac dní. ani proti cisárovi. ani v meste. 11 Môžeš sa presvedčiť. 2 Tam išli za ním veľkňazi a poprední Židia so žalobou na Pavla a prosili ho. Félix sa naľakal a povedal: "Nateraz choď. po troch dňoch odišiel z Cézarey do Jeruzalema. že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých. obstúpili ho Židia. Odvoláva sa na cisára . a tak s pokojnou mysľou prednesiem svoju obhajobu. preto nechal Pavla vo väzení.sám si môžeš overiť toto všetko. 21 okrem toho jediného slova. aby som mal svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi.13 O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agrippa a Berenika a pozdravili Festa." Pavol pred Agrippom II. Pavol pred Festom." 6 Nezdržal sa medzi nimi viac ako osem alebo desať dní a vrátil sa do Cézarey. ani v synagógach. 15 Keď som bol v Jeruzaleme. oni by mali byť tu pred tebou a žalovať. 18 A pri nich ma očisteného. ktoré som vykríkol. Povedal: "Keď príde veliteľ Lyziáš. a vzniesli mnoho a ťažkých obvinení. 17 Po viacerých rokoch som prišiel a odovzdal som svojmu národu almužny a priniesol obety." 23 A stotníkovi rozkázal strážiť ho ale mierne. Židom som ničím neublížil. 4 Festus im odpovedal. Pavlova obrana pred Félixom . zdržanlivosti a o budúcom súde. ani proti chrámu. Festus sa zmienil kráľovi o Pavlovi: "Félix tu nechal vo väzení istého muža. nech idú so mnou. že to nie je viac ako dvanásť dní. 25 Ale keď hovoril o spravodlivosti. ale nemohli ich dokázať. v príhodnom čase si ťa zavolám. 20 Alebo nech aj títo povedia. že Pavol je vo väzení v Cézarei a že aj on čoskoro odcestuje." 9 No Festus sa chcel zavďačiť Židom. ako aj ty dobre vieš. preto ho aj častejšie volal a rozprával sa s ním. .

4 Všetci Židia poznajú môj život od mladosti. kráľ môj.že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. vravel som. ku ktorým ťa posielam 18 otvoriť im oči. 12 Keď som takto išiel do Damasku s mocou a dovolením veľkňazov. kráľ Agrippa. čo sú v Damasku. 7 Dvanásť našich kmeňov dúfa. Pre túto nádej ma Židia. . i toho. Tak som ho rozkázal strážiť. 17 Budem ťa chrániť pred ľudom aj pred pohanmi." Na druhý deň teda prišli Agrippa a Berenika s veľkou okázalosťou. čo by som o ňom napísal pánovi. za čo by si zasluhoval smrť." Sk26 XXVI.len keby chceli vydať svedectvo. Tak som sa rozhodol poslať ho ta. ale nevzniesli nijaké obvinenie zo zločinov. aby som po vypočutí mal čo napísať. 17 Keď teda prišli sem. Pane?" A Pán povedal: "Ja som Ježiš. 3 tým viac. pokladám sa za šťastného. a keď ich zabíjali. veľa svätých som dal pozatvárať do väzenia. či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. Šavol. jasnejšie než žiara slnka. 27 Lebo sa mi zdá nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu. že Rimania nevydávajú nikoho skôr. ako riešiť takýto spor. . čo si videl. čo ti ešte zjavím. že ho dosiahne. a po celej judejskej krajine aj pohanom. že Boh kriesi mŕtvych?!" Pavol hovorí o svojom obrátení ." Preto som. 11 Po všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti nim som ich prenasledoval aj po cudzích mestách. kráľ môj.1 Agrippa povedal Pavlovi: "Dovoľuje sa ti hovoriť na svoju obranu. ktorého ty prenasleduješ. kým ho nepošlem k cisárovi. 26 No nemám nič isté. čo šli so mnou 14 Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas. 13 cestou som na pravé poludnie videl. Pavlova obrana pred Agrippom II. že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. že neurobil nič také. 25 Ja som zistil. aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho." 22 Agrippa povedal Festovi: "Chcel by som aj sám počuť toho človeka. a preto mu vytrvalo slúži dňom i nocou. ktoré zalialo mňa aj tých. nemohol odporovať nebeskému videniu. 16 Ale vstaň a stoj na nohách. vidíte toho. lebo som sa ti na to zjavil. a potom v Jeruzaleme. ktoré dostali od Boha naši otcovia. 8 Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom. A keď som dostal od veľkňazov moc." 15 Ja som sa spýtal: "Kto si. žalujú." Vravel: "Zajtra ho budeš počuť. aby sa od tmy obrátili k svetlu a od satanovej moci k Bohu. 16 Odpovedal som im. Preto ťa prosím. prečo ma prenasleduješ? Ťažko ti proti ostňu sa vzpierať.9 Ja som si tiež myslel. 10 A to som v Jeruzaleme aj robil.mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť. že sa smiem dnes pred tebou brániť proti všetkému. čo ste tu s nami. kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. bez prieťahov som v nasledujúci deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal som priviesť toho muža. že žije. Preto som ho predviedol pred vás a hlavne pred teba. 20 ale hlásal som najprv tým. S Poznajú ma od začiatku ." Vtedy Pavol vystrel ruku a začal svoju obrannú reč: 2 "Kráľ Agrippa. S veliteľmi a poprednými mužmi mesta vošli do audienčnej siene a na Festov rozkaz priviedli Pavla. o ktorom Pavol tvrdí. svetlo z neba. 6 A teraz stojím pred súdom pre nádeje z prisľúbenia. pre ktorého na mňa celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu s krikom naliehalo že nesmie ďalej žiť. 19 Mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi. 19 23 . z ktorých som ho podozrieval. 18 Žalobcovia ho obstúpili. a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou vo mňa. 20 Ja v rozpakoch. Ale on sa odvolal na Jeho Veličenstvo. že musím všemožne bojovať proti menu Ježiša Nazaretského. čo Židia na mňa žalujú. kráľ Agrippa. ja som súhlasil. aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. 21 Ale Pavol sa odvolal. 24 Festus povedal: "Kráľ Agrippa a všetci muži. trpezlivo ma vypočuj. ktorý mi po hebrejsky hovoril: "Šavol. aby ho strážili až do rozhodnutia Jeho Veličenstva.

ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia Ázie a pohli sme sa. väčšina rozhodla vyplávať odtiaľ a dostať sa podľa možnosti do krétskeho prístavu Feniky." 28 Agrippa povedal Pavlovi: "Bezmála by si ma presvedčil. takže sme loď nechali vetru a unášal nás." 29 A Pavol: "Dal by Boh. že sa odplavíme do Itálie. lebo si myslím." 7.13 Začal viať južný vietor a mysleli si. lebo nám prekážal vietor. ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad.1 Keď sa rozhodlo. 18 Ale búrka nami prudko zmietala. že nič z tohoto nie je mu neznáme." 25 Ale Pavol povedal: "Nešaliem. použili pomocné zariadenie a podpásali loď. Festus zvolal veľkým hlasom: "Šalieš Pavol! Veľká učenosť ťa privádza do šialenstva. preto ich Pavol varoval: 10 "Muži. vidím. 15 zmocnil sa lode a nebolo ju možné proti vetru udržať.24 Keď sa takto bránil. 27 Veríš.31 Sk27 XXVII. čo sa plavila do Itálie. ledva sme zachránili čln. Cesta do Ríma 27. spustili kotvu a nechali sa unášať. Berenika a ostatní čo s nimi sedeli. Potom v obave." Reakcia poslucháčov . aby si sa nielen ty. 4 Keď sme sa odtiaľ pohli. keby sa nebol odvolal na cisára. 5 Preplavili sme sa Cílícijským a Pamfýlskym morom a prišli sme do Myry v Lýcii. 14 Ale zanedlho sa na ňu spustil búrlivý vietor. 17 Keď ho vytiahli. 2 Nastúpili sme na adramytijskú loď. akým som ja." 11 Ale stotník viac veril kormidelníkovi a majiteľovi lode ako tomu." 32 A Agrippa povedal Festovi: "Tento človek mohol byť prepustený. Zdvihli kotvy a plavili sa tesne popri Kréte. aby som sa stal kresťanom. keď som bol v chráme. 9 Po dlhom čase už plavba nebola bezpečná.aby robili pokánie a obrátili sa k Bohu a konali skutky hodné pokánia. aby nenarazili na Syrtu. lebo už aj pôst prešiel. Preplavili sme sa popod Krétu popri Salmone. stali v malom i veľkom takými. Búrka na mori . a preložil nás na ňu. 8 ťažko sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto. neďaleko mesta Lazea. za čo by si zasluhoval smrť alebo putá. preto na druhý deň vyhadzovali náklad 19 a na tretí deň vlastnými 30 . ktoré sa volá Dobrý prístav. kráľ Agrippa. 21 Pre toto ma Židia chytili. Z Cézarey po Krétu . okrem týchto pút!" Tu vstal kráľ aj vladár. čo si zaumienili. že sa im podarí. 31 a keď odchádzali. čo ma dnes počúvajú. prorokom? Viem. že plavba začína byť nebezpečná a ohrozuje nielen náklad a loď. 12 A pretože prístav nebol vhodný na prezimovanie. a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš: 23 že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom. ktorý volajú euroakvilo. 16 Keď sme obiehali ostrovček.28. že veríš. 3 Na druhý deň sme prišli do Sidonu. lebo vietor dul proti nám. vznešený Festus. 6 Tam stotník našiel alexandrijskú loď. a tam zimovať. ale aby sa všetci títo. ale aj naše životy.1 . veď sa to nedialo v zákutí. 22 Ale Boh mi pomohol. odovzdali Pavla a niektorých iných väzňov stotníkovi menom Júliusovi z cisárskej kohorty. plávali sme popod Cyprus. hovorili medzi sebou: "Tento človek nerobí nič také. Július zaobchádzal s Pavlom ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom a postarať sa o seba. 26 Kráľ sa vyzná v týchto veciach preto mu hovorím tak odvážne. Bol s nami Macedónčan Axistarchus zo Solúna. ktorý sa volá Kauda. 7 Ale veľa dní sme sa len pomaly plavili a ledva sme sa dostali naproti Knidu. A nehovorím nič zvláštne. hovorím pravdivé a triezve slová. len to. čo hovoril Pavol. a chceli ma zabiť.

27 Keď nadišla štrnásta noc a hnalo nás po Adriatickom mori. dozvedeli sme sa. Pavol si stal doprostred nich a povedal: "Muži. aby tí. 42 Vojaci chceli väzňov pozabíjať. Boli by ste si ušetrili toto nebezpečenstvo a škodu. 22 A teraz vám radím. 2 Domorodci boli k nám neobyčajne ľudskí. strácali sme všetku nádej na záchranu. že vidia nejakú krajinu. ktorému patrím a slúžim. 41 Dostali sa však na plytčinu a narazili. majte pokojnú myseľ. Predok lode sa zaboril a zostal nehybný. Sk28 XXVIII. lebo sa blížil dážď a bolo zima. 8 Publiov otec práve ležal v horúčke a trápila ho úplavica.1 Keď sme sa zachránili. A tak sa všetci dostali na pevninu. Ale keď už dlho čakali a videli. aby sme nenarazili na skaliská. 37 Všetkých nás bolo na lodi dvestosedemdesiatšesť. vzal chlieb a pred očami všetkých vzdal Bohu vďaky. 10 Tí si nás veľmi uctili. Keď sa rozodnilo." 5 Ale on striasol zviera do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. ako mu visí na ruke. a keď sme odchádzali. 24 a povedal: "Neboj sa. vložil naň ruky a uzdravil ho. čo vedia plávať. videli iba zátoku s miernym pobrežím a chceli naň zahnať loď. aby niektorý neušiel. 23 Tejto noci zastal pri mne anjel toho Boha. hovorili si: "Tento človek je určite vrah. 44 ostatní na doskách alebo na zvyškoch lode. O kúsok ďalej znova spustili a namerali pätnásť siah. A kým nezačalo svitať. 26 Máme však naraziť na nejaký ostrov. menom Publius. Nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. 31 Pavol povedal stotníkovi a vojakom: "Ak títo nezostanú na lodi. alebo naraz padne a umrie. ako mi povedal. hodila sa mu na ruku vretenica. aby už bol deň.rukami povyhadzovali lodné náradie. Dal rozkaz. aby ste mali pokojnú myseľ. prví zoskočili a vyšli na breh. vy sa nemôžete zachrániť. 28 Spustili olovnicu a namerali dvadsať siah hĺbky. že bude tak. že opuchne. že ostrov sa volá Malta. hoci sa zachránil z mora. napli pred ňu plachtu a v priaznivom vánku mierili na pobrežie. dali nám. vyhadzovali do mora pšenicu. 29 V obave. preto prekazil ich úmysel. 6 Oni čakali. pomsta mu nedovolila žiť. aby odľahčili loď. čo sa s tebou plavia. 30 Keď sa námorníci pokúšali ujsť z lode a spúšťali na more čln pod zámienkou. pomodlil sa. 40 Odsekli kotvy a nechali ich v mori. rozlomil ho a začal jest'." 35 Keď to povedal. okolo polnoci sa námorníkom zazdalo. lebo nik z vás nepríde o život. spustili zo zadnej časti lode štyri kotvy a žiadali si. Ten nás prijal a tri dni sa láskavo o nás staral ako o hostí. aby si zajedli. ak to bude možné. 3 Keď Pavol nazbieral hŕbu raždia a prikladal na oheň. nevedeli." Stroskotanie lode . Rozložili vatru a všetkých nás prijali. 20 No keď sa už viac dní neukázalo ani slnko ani hviezdy a búrka stále zúrila. aká je to krajina. 38 Keď sa najedli. 9 A potom prichádzali aj ostatní chorí z ostrova a uzdravovali sa. 7 39 33 21 . muži. uvoľnili aj povrazy na kormidlách. Pavol! Musíš stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých. mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. akoby chceli aj z prednej časti lode spustiť kotvy. Vravel: "Dnes už štrnásty deň čakáte hladní a nič nejete. že sa s ním nič zlé nedeje. 34 Preto vás prosím. čo sme potrebovali. je to na vašu záchranu." 25 Preto. ak sa mu podarí vyplávať. V tých miestach mal pozemky náčelník ostrova. 4 Keď domorodci videli zviera. no zadná časť sa pod náporom vĺn rozpadala. zajedzte si. Pavol vyzýval všetkých. 43 Ale stotník chcel zachrániť Pavla. iba o loď. Pavol na Malte ." 32 Vtedy vojaci preťali povrazy člna a nechali ho spadnúť. Keď však už dlho nič nejedli. ktorá unikala pred horúčavou. Pavol k nemu vošiel. Verím Bohu. 36 Všetci sa upokojili a prijali pokrm. že je boh. zmenili mienku a hovorili.

20 Pre toto som sa chcel stretnúť a hovoriť s vami. Na druhý deň začal viať južný vietor a za dva dni sme došli do Puteol. čo zimovala na ostrove a mala v znaku Blížence. 19 Ale Židia boli proti tomu a bol som donútený odvolať sa na cisára. 12 Prišli sme do Syrakúz a zostali sme tam tri dni.30 Pavol potom zostal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých. 18 Oni ma vypočuli a chceli ma prepustiť. ktorí nás prosili. ani proti otcovským zvykom. 14 Tam sme našli bratov." Nech je vám teda známe. rozišli sa a Pavol povedal iba toto slovo: "Dobre povedal Duch Svätý skrze proroka Izaiáša vašim otcom: 26 23 "Choď k tomu ľudu a povedz: Budete počúvať. 28 LIST RIMANOM ÚVOD 1. aby sme u nich zostali sedem dní. A tak sme prišli do Ríma. lebo som neurobil nič. iní zasa neverili. 22 Ale radi by sme od teba počuť. 17 O tri dni zvolal popredných Židov." Určili mu deň a mnoho ich prišlo k nemu na byt. ani nehovoril o tebe nič zlé. že jej všade odporujú. Pavol v Ríme . čo ho strážil. 13 Potom sme stade odrazili a dostali sme sa do Régia. svedčil o Božom kráľovstve a presviedčal ich o Ježišovi z Mojžišovho zákona a z Prorokov. Židia od neho odišli. ja som nič neurobil ani proti ľudu. čo hovoril. Lebo pre nádej Izraela som sputnaný touto reťazou. Oni budú počúvať. 31 Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky. a predsa ma v Jeruzaleme uväznili a vydali do rúk Rimanov.11 Po troch mesiacoch sme vyplávali na alexaridrijskej lodi." 21 Oni mu odpovedali: "My sme nedostali ani list o tebe z Judey. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: budete hľadieť a neuvidíte. ale medzi sebou sa veľmi dohadovali. povedal im: "Bratia. čo k nemu prichádzali. On im od rána až do večera vysvetľoval.16 Keď sme prišli do Ríma. aby azda očami nevideli a ušami nepočuli.Smerom k Rímu . za čo by som si zasluhoval smrť. aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich neuzdravil." (29 Ako to povedal. 15 Dopočuli sa o nás tamojší bratia a prišli nám naproti až po Appiovo Fórum a k Trom Tabernám. a nepochopíte. dovolili Pavlovi bývať oddelene len s vojakom. ale nie že by som chcel niečo žalovať na svoj národ. lebo je nám známe o tejto sekte.) Záver . 24 Niektorí verili tomu. Keď ich Pavol zazrel. ako zmýšľaš. vzdával Bohu vďaky a nadobudol úfnosť. 25 Keď sa nevedeli medzi sebou dohodnúť. 27 ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili. že sa táto Božia spása posiela pohanom. Keď sa zišli.1-15 . ani neprišiel nik z bratov a neohlásil.

zloby. tak ako u ostatných národov. ani mu nevzdávali vďaky. a stali sa hlupákmi. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam.Rim1 I. povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha. že som už veľa ráz pomýšľal ísť k vám. 17 V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru.16 .4. bratia. múdrych i nemúdrych. aby ste nevedeli. 13 Nechcem. ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy.3. 25 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha.18 .16 . že sú múdri. 14 Som dlžníkom Grékov i barbarov. Prvá časť Spása skrze vieru 1. vašou i mojou. Boh im to zjavil. našom Pánovi. Vďakyvzdanie a túžba navštíviť Rím . ničomnosti. Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu. 27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. 22 Hovorili. 15 A tak pokiaľ ide o mňa. vrážd.18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí. 6 k nim patríte aj vy. uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi.ale až doteraz sa mi v tom prekážalo. 29 plných neprávosti. 5 Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad.8 Predovšetkým vzdávam vďaky svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás všetkých. svárov. najprv Židovi. 2 ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach skrze svojich prorokov 3 o svojom Synovi. neoslavovali ho ako Boha. 19 Je im predsa zjavné. aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou. a tak hanobili svoje vlastné 25 telá tí. plných závisti. Pozdrav . čo ste v Ríme. ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery. je mi svedkom. čo sú v Ríme Bohom milovaným. vtáky. 24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca. ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu 4 a podľa Ducha svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn. ľsti. i od Pána Ježiša Krista. Ospravedlnenie 1. potom Grékovi. 21 Hoci Boha poznali.jeho večnú moc a božstvo -. 11 Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu. 7 Všetkým. kto verí. či by sa mi raz predsa len nepodarilo prísť k vám ak to bude Božia vôľa.20 Pohania sú predmetom Božieho hnevu . čo Božiu pravdu zamenili za lož.1 Pavol. veď ono je Božou mocou na spásu každému. povolaní Ježišom Kristom. ktorí neprávosťou prekážajú pravde. ktorý je zvelebený naveky. Amen. takže nemajú výhovorky. čo sa nepatrí. 20 Veď to. možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí. čo možno o Bohu vedieť. Trestajúca Božia spravodlivosť 1. pretože sa vaša viera zvestuje po celom svete. som pripravený hlásať evanjelium aj vám. zlomyseľnosti.16 Lebo ja sa za evanjelium nehanbím. štvornožce a plazy. služobník Krista Ježiša povolaný za apoštola. o Ježišovi Kristovi. aby som aj u vás mal nejaké ovocie. aby robili. vybraný hlásať Božie evanjelium. 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka. lakomstva. ako si na vás ustavične spomínam 10 vo všetkých svojich modlitbách a prosím.36 1. 9 Veď Boh ktorému z tej duše slúžim v evanjeliu jeho Syna. nášho Otca. .25 Ohlásenie témy .11. čo je v ňom neviditeľné . Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 12 to jest.“ A. .

21 Ty teda poúčaš iného. 30 utŕhačskí. ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia. 3 Azda si myslíš. unikneš Božiemu súdu?! 4 Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti. čo robia také veci. čo robia také veci.25 Obriezka osoží. ani obriezkou nie je tá. čo robia také veci. keď sa zjaví spravodlivý Boží súd. 3 A čo ak sú niektorí neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? . 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení. nielen že to sami robia. sú pyšní. učiteľom nedospelých. Lebo v čom súdiš iného. 11 Veď Boh nikomu nenadŕža. 31 sú nerozumní. Rim2 II. že im sú zverené Božie výroky. . keď to robia iní. čo je skryté v ľuďoch. nenávidia Boha. nie podľa litery. čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu. 20 vychovávateľom nerozumných. ktorú vidieť na tele.“ ako je napísané.. 15 Tým ukazujú. že si vodcom slepých. že Boží súd podľa pravdy postihne tých. 6 On odplatí každému podľa jeho skutkov: 7 večným životom tým. čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie aj ich myšlienky. čo plní zákon. bude súdiť teba. potom Gréka. Napriek zákonu. ktorí nemajú zákon. sám seba odsudzuješ. Ale ak zákon prestupuješ. človeče. hoci taký zákon nemajú. svetlom tých. bezcitní a nemilosrdní. 9 Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka. 16 v deň. Napriek obriezke.. potom na Gréka. čo je lepšie. sami sebe sú zákonom. 29 ale Židom je ten. čo súdiš. 28 Lebo Židom nie je ten. Predovšetkým ten. budú súdení podľa zákona. vierolomní. 13 Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom. Napriek Božím prisľúbeniam. čo hrešili bez zákona. a cudzoložíš?! Ošklivíš si modly.. 14 A keď pohania.1 A tak človeče. že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach. ktorý pácha zlo. . spoliehaš sa na zákon. a prestupovaním zákona znevažuješ Boha?! 24 „Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu.. že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu? 5 Ale ty si svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň hnevu. že tí. povyšujú sa. čo zákon plnia budú ospravedlnení. najprv Žida. najprv na Žida. a obriezkou je obriezka srdca v duchu. ak zachováš zákon. neposlúchajú rodičov. čo súdiš tých.12 Všetci. že neslobodno cudzoložiť. trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš. Rim3 III. ktorý napriek litere a obriezke zákon prestupuješ. . a vylupuješ chrámy?! 23 Chváliš sa zákonom. s hnevom a rozhorčením tým. ale aj schvaľujú. od prírody robia. že sa nesmie kradnúť a kradneš?! 22 Hovoríš. Aj Židia sú predmetom Božieho hnevu . čo sú vo tme. ktorý má v zákone stelesnenie poznania a pravdy. tvoja obriezka stala sa neobriezkou. že ty.1 Čo má teda Žid navyše alebo aký úžitok je z obriezky? 2 Veľký v každom ohľade.. zasluhujú si smrť. čo zákon počúvajú. 10 ale sláva. urážajú iných. čo hrešili pod zákonom. 19 Myslíš si.sú klebetní. chváliš sa Bohom 18 a poznáš Vôľu. kto je ním vnútri. 2 A vieme. 17 Ty sa teda nazývaš Židom. keď Boh bude podľa môjho evanjelia skrze Krista Ježiša súdiť. česť a pokoj čakajú každého. ale tí. nemáš výhovorky. Poučený zákonom vieš posúdiť. a jeho chvála nie je od ľudí. keď súdiš. ale od Boha. Veď aj ty. nebude sa mu neobriezka počítať za obriezku? 27 A neobrezaný na tele. 26 A zasa ak neobrezaný zachováva ustanovenia zákona. čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. česť a nesmrteľnosť. vymýšľajú zlo. čo zákon požaduje. a tí. robíš to isté. nech si ktokoľvek. a sám sa neučíš?! Hlásaš. kto je ním navonok. kto koná dobro. bez zákona aj zahynú.. a sám ich robíš.

náš praotec podľa tela? 2 Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov. Všetci sú pod hriechom .Vonkoncom nie! Nech sa ukáže. ale zákonom viery.1 Čo teda povieme: Čo dosiahol Abrahám. 14 ich ústa sú plné kliatby a horkosti. všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre. B. ako o nás potupne rozširujú a ako niektorí tvrdia. čo sú pod zákonom. 25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. čo hovorí zákon. 10 ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý. 31 Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak. Aj Abraháma ospravedlnila jeho viera . za perami majú jed vreteníc. aby vzišlo dobro“? Ich odsúdenie je spravodlivé. 20 Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred nim ospravedlnený nijaký človek. že všetci sú pod hriechom. Úloha viery . Príklad Abraháma 4. aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho. veru.27 Aké teda vystatovanie? Je vylúčené.21 Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: 22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých. 15 ich nohy sú rýchle prelievať krv. 30 lebo je len jeden Boh. má sa čím 4 . 18 Pred ich očami nieto bázne Božej. ktorý ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. zákon potvrdzujeme. Akým zákonom? Skutkov? Nie. lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26 vo svojej božskej zhovievavosti. 16 na ich cestách skaza a nešťastie. aby ukázal svoju spravodlivosť. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. aj pohanov. celkom nik. 24 ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou. že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. 29 Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru. že Boh je pravdivý a všetci ľudia klamú. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny. ako je napísané: „Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil. keď ťa budú súdiť. 11 nik nie je rozumný.“ 19 A vieme. keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky.21-31 Zjavila sa Božia spravodlivosť .1-25 Rim4 IV. 6 Vonkoncom nie! Veď ako potom bude Boh súdiť svet? 7 Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu. prečo som ešte súdený ako hriešnik? 8 Nie je to potom tak.9 Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili. čo veria. nik nehľadá Boha. že všetko. kto verí v Ježiša. 28 Lebo si myslíme. že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh nespravodlivý. že hovoríme: „Robme zlo. 13 Ich hrtan je ako otvorený hrob.“ 5 A čo povieme na to. svojimi jazykmi hovoria ľstivo. 12 všetci poblúdili. Božia spravodlivosť a viera 3. hovorí tým. 17 nepoznali cestu pokoja. vykúpením v Kristovi Ježišovi. C.

15 Zákon totiž vyvoláva hnev. ktorému Pán hriech nepripočíta. Vzor viery pre kresťanov . čo veríme v toho. žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.“ ale aj kvôli nám. . ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to. aby bol otcom všetkých.1 A tak ospravedlnení z viery. ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša. že súženie prináša trpezlivosť. ktorí nie sú len obrezaní.pred Bohom. aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo: nielen pre to. keď sme boli nepriateľmi. ale neobrezanému. veď vieme. 2. 18 On proti nádeji v nádeji uveril. 2 Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti. 25 vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. Bude sa to počítať aj nám. 12 aj otcom obrezaných.“ 19 A neochabol vo viere. hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. ktorého sme dostali. 9 Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz. ale z podlžnosti. že sa stane otcom mnohých národov. 21 pevne presvedčený. 11 A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. keď sme už ospravedlnení jeho krvou! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy. čo prisľúbil. ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu. skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie.spása 5. ale aj kráčajú v šľapajach viery nášho otca Abraháma.36 Rim5 V5. že budú dedičmi sveta skrze zákon. nášho Pána. ktorý ospravedlňuje bezbožného. 17 ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých národov“ .a že je odumreté aj Sárino lono. že Kristus zomrel za nás. 16 Preto z viery. potom je viera zbytočná a prisľúbenie zmarené. ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov: 7 Blahoslavení ti. že má moc aj splniť. ale verí v toho.1 . ani keď videl.13 Veď Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie.“ 10 A ako sa mu počítala? Obrezanému. keď sme boli ešte hriešnici. podľa slova: „Také bude tvoje potomstvo. ale aj pre to.9 Vzťahuje sa toto blahoslavenstvo len na obrezaných. čo je z Abrahámovej viery . Nezávisle od obriezky . 3 A nielen to: chválime sa aj súženiami. 5 A nádej nezahanbuje. tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. 8 Blahoslavený človek. čo je zo zákona. ktorú mal už ako neobrezaný. ale skrze spravodlivosť z viery. 14 Lebo ak sú dedičmi tí.chváliť. ale nie pred Bohom. lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. 6 Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných. 11 Znak obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery. 7 Sotvakto zomrie za spravodlivého. keď sme boli ešte bezmocní. 6 Veď aj Dávid blahoslaví človeka. čo veria ako neobrezaní. 3 Veď čo hovorí Písmo? „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. 20 A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení. Ovocie ospravedlnenia . nedostáva odmenu z milosti.on je otcom nás všetkých. čoho niet.veď mal skoro sto rokov . tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. niet ani priestupku. Dedičstvo je nezávislé od zákona . 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým.23 A nielen kvôli nemu bolo napísané: „Počítalo sa mu 24 to. 5 Kto však nepracuje. aby to bolo z milosti. či neobrezanému? Nie obrezanému. ale kde niet Zákona. alebo aj na neobrezaných? Veď hovoríme: „Abrahámovi sa viera počítala za spravodlivosť. ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov. ktorú mal už ako neobrezaný. v ktorej zotrvávame.“ 4 Kto pracuje. aby sa im počítala spravodlivosť. Skrze Krista sme obsiahli zmierenie . 22 Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť.11. čo sú zo zákona. 4 trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. že jeho telo je už odumreté .

žije Bohu. čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi. aby bolo hriešne telo zničené. Ste služobníkmi spravodlivosti . 14 A hriech už nebude panovať nad vami. lenže hriech sa nepočíta. pretože nie sme pod zákonom. ale pod milosťou. je ospravedlnený od hriechu. aby sa rozhojnila milosť? 2 Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? 3 Alebo neviete. 6 Veď vieme. tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou. keď nieto zákona. tak aj smrť prešla na všetkých ľudí. 5 Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti. aby sme už neotročili hriechu. ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho. .12 . zomrel raz navždy hriechu. 10 Lebo keď zomrel.15 Čo teda? Budeme hrešiť. 15 Ale s darom to nie je tak ako s previnením. v jeho smrť sme boli pokrstení? 4 Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť. Ježiša Krista.A. v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. budú v živote kraľovať tí. tým väčšmi sa milosťou jedného človeka. žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam. 13 Hriech bol síce vo svete už pred zákonom. 18 a oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti.12 Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí. že náš starý človek bol s ním ukrižovaný. smrť nad ním už nepanuje. koho poslúchate: či hriechu na smrť. tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. ale spravodlivosti . 19 Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi. ale pod milosťou? Vonkoncom nie! 16 Neviete. nášho Pána. že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera. ktorý zhrešil. 8 Ale ak sme zomreli s Kristom. Oslobodenie od hriechu. 11 Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. alebo poslušnosti pre spravodlivosť? 17 No vďaka Bohu.25 Protiklad hriechu a milosti . lebo nie ste pod zákonom. že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho.7. ste otrokmi toho. 16 A s darom to nie je tak ako s tým. že všetci. smrti a zákona 5. tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. ale keď žije. veríme. čo vstali z mŕtvych. 18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom. lebo všetci zhrešili. aby sa rozmnožilo previnenie. do ktorého ste boli uvedení. ako hriech vládol v smrti. a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti.12 Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriechu smrť. 21 aby tak. milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení. zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu. Krst znamená smrť hriechu . 9 Veď vieme. 14 No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými. Rim6 VI. aj my žili novým životom. Ale kde sa rozmnožil hriech. 13 ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti. ktorý mal prísť. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie. čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti.1 Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu. že s ním budeme aj žiť. Ježiša Krista. 20 A do toho ešte prišiel zákon. ale oddajte sa Bohu ako živí. aby sme tak. čo prišlo skrze jedného. aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Krista. tým skôr skrze jedného. tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. že hoci ste boli otrokmi hriechu. 17 Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť. 7 Lebo kto zomrel. Neslúžte hriechu.

ak patrí inému mužovi. zomreli zákonu skrze Kristovo telo. aby sa ukázal ako hriech. čo nechcem. 20 No ak robím to. že keď chcem robiť dobro. Vnútorný boj . tomu. ale robiť dobro nie. ale hriech. aby slúžili spravodlivosti. 23 Lebo mzdou hriechu je smrť. je oslobodená od zákona muža. čo poznajú zákon -. lebo chcieť dobro. a prinášali ovocie smrti. keď sa mu naskytla príležitosť. ktorý je v mojich údoch. priznávam zákonu.1-39 Rim8 19 . to mi je blízko. 16 No ak robím to. i ukázalo sa. že zákon je duchovný.1 Vari neviete. ktorý bol vzkriesený z mŕtvych. zapredaný hriechu. ak patrí inému mužovi. skrze prikázanie ma zviedol. Ale ak muž zomrie. bratia moji. čo chcem. to jest v mojom tele. aby sa tak hriech skrze prikázanie ukázal nadmieru hriešnym. 4 Tak ste aj vy.Hovorím po ľudsky s ohľadom na slabosť vášho tela. 21 Badám teda taký zákon. v Duchu. Hriech a zákon . podnecované zákonom. že to prikázanie. 24 Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? 25 Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista. Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť. ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu. je mi blízko zlo. dokiaľ žije? 2 Aj vydatú ženu zákon viaže len k žijúcemu mužovi. už to nerobím ja. hriech ožil 10 a ja som zomrel. čo robím. 22 Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. ktorý vo mne sídli. že vo mne. lebo bez zákona bol hriech mŕtvy. keď slúžili nečistote a neprávosti. budú ju volať cudzoložnicou. za čo sa teraz hanbíte? Veď koniec toho všetkého je smrť! 22 Ale teraz. veď by som nevedel o žiadostivosti. keby zákon nehovoril: „Nepožiadaš. 3 Kým teda žije muž. 23 ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon. ale hriech. lebo nerobím to. čo nechcem. tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie. ktoré nechcem. Život kresťana v Duchu Svätom 8. a nie po starom. že zákon panuje nad človekom. nesídli dobro. 12 Tak teda zákon je svätý. aby ste patrili inému. čo nás držalo v zajatí. keď sa mu naskytla príležitosť. je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou.14 Vieme. 21 A aký úžitok ste mali vtedy z toho. a tým zabil. 11 Lebo hriech. že je dobrý. nášho Pána! Ja sám teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu. 19 Veď nerobím dobro. 9 Ja som kedysi žil bez zákona.veď hovorím takým. 17 Potom to však už nerobím ja. bolo mi na smrť. aby sme tak slúžili po novom. 5 Lebo kým sme boli v tele. B. ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi. ale robím to. ak muž zomrie. podľa litery. ale robím zlo. Rim7 VII. spravodlivé a dobré. 13 Teda to dobré stalo sa mi smrťou? Vonkoncom nie! Ale hriech. aj prikázanie je sväté.“ 8 Ale hriech. aby sme prinášali ovocie Bohu. boli ste slobodní čo do spravodlivosti. spôsobil mi prostredníctvom toho dobrého smrť. 6 Ale teraz sme oslobodení od zákona. 15 Ani nechápem. ktoré bolo pre život. ktorý vo mne sídli. našom Pánovi.7 Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vonkoncom nie! Ale hriech som poznal iba skrze zákon. 18 Viem totiž. pôsobili v našich údoch hriešne vášne. keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi. čo nenávidím. máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život. ale keď prišlo prikázanie. lebo sme zomreli tomu. bratia . ale ja som telesný. ktoré chcem. 20 Lebo keď ste boli otrokmi hriechu. skrze prikázanie vzbudil vo mne všetku žiadostivosť. Kresťana neviaže Mojžišov zákon .

aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. ani prítomnosť. 4 aby sa požiadavka zákona splnila v nás. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela. čo žijú telesne. ktorý prebýva vo vás. ktorých vedie Boží Duch.nie z vlastnej vôle. 30 A tých. zomriete. vykúpenie svojho tela. Predurčil tých. ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych. budete žiť. že tým. že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou. ale aj my sami. trpezlivo to očakávame. ani budúcnosť. aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. 22 Veď vieme. nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň. akože by nám s ním nedaroval všetko!? 33 Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh.12 A tak. Ale nádej. ani mocnosti. lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu . 17 Ale ak sme deti. že ani smrť ani život. ak vo vás prebýva Boží Duch. ktorú možno vidieť. telo je síce pre hriech mŕtve. ale z vôle toho. 18 A myslím. aby sme museli žiť podľa 13 tela. čo sú v Kristovi Ježišovi. oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha. keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech. v ktorom voláme: „Abba Otče!“ 16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje. kto je proti 32 nám? Keď on vlastného Syna neušetril. Lebo kto nemá Kristovho Ducha.28 Vieme. 29 Lebo ktorých predpoznal. 15 Lebo ste nedostali ducha otroctva. ale nie telu. ba viac . oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. pravda. čo nevidíme. 7 Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu. ak s ním trpíme. ktorých predpoznal . ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi. že sme Božie deti. no duch je život pre spravodlivosť. je po pravici Boha prihovára sa za nás? 35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie. ktorých predurčil. ktorý nás miluje. čo žijú podľa tela. sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. aby ste sa museli zasa báť.19 Veď stvorenie túžobne očakáva. za čo sa máme modliť. a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. zmýšľajú telesne. všetko slúži na dobré. . Sme Božie deti . ani kniežatstvá. aby sme s ním boli aj oslávení. 24 Lebo v nádeji sme spasení.ktorý bol vzkriesený. 14 Veď všetci. kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. ktorý skúma srdcia. že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. 5 Lebo tí. Sme určení pre slávu . tých aj predurčil. Lebo ak budete žiť podľa tela. 11 A keď vo vás prebýva Duch toho. Život podľa Ducha . bratia. 20 Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti . pokladajú nás za ovce na zabitie. lebo nevieme ani to. po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých. čo vzkriesil z mŕtvych Krista. a tých. aj oslávil.1 Teraz teda už niet odsúdenia pre tých.VIII. čo ospravedlnil. ale duchovne. 23 A nielen ono.a ani sa nemôže. čo nežijeme podľa tela. 26 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti.31 Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás. 3 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti. Lebo kto dúfa v niečo. Hymnus na Božiu lásku . ale tí. tým. aj povolal. 27 A ten. že sa zjavia Boží synovia. a ktorých povolal. čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. ktorý ho podrobil a dal mu nádej. že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna. ktorý ospravedlňuje? 34 A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš. ktorý zomrel. zmýšľajú duchovne. čo žijú podľa Ducha. ako sa páči Bohu. 21 že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy. ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva. 38 A som si istý. 8 A tak tí. ten nie je jeho. čo máme prvotiny Ducha. ale podľa Ducha. sú Božími synmi. čo vidí? 25 Ale ak dúfame v niečo. ani anjeli. to uskutočnil Boh. sme dlžníkmi. 6 A zmýšľať podľa tela je smrť. 9 Lenže vy nežijete telesne. potom ten.“ 37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho. hlad alebo nahota. ktorá sa na nás má zjaviť. aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo. nie je nádej. 2 veď zákon Ducha. tých aj ospravedlnil. 10 Ale ak je vo vás Kristus. nemôžu sa páčiť Bohu. pravda. čo milujú Boha. ako treba. ale vydal ho za nás všetkých. vie.

5 Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus.36 Rim9 IX. človeče. zmluvy. ani neurobili nič dobré ani zlé . a preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu.1 Hovorím pravdu v Kristovi.“ . Gomore by sme boli podobní. ktorých povolal nielen zo Židov. že odvrávaš Bohu?! Vari povie výtvor tomu. Spása pohanov a poblúdenie Židov . ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky. ktorý povoláva -. nad kým chce. našom Pánovi.“ s To znamená. Apoštolov bôľ nad Izraelom . ale z vôle toho. nad kým sa zľutujem. 7 A nie sú všetci Abrahámovými deťmi len preto. Ale: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. kto beží. 2 že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. ktorá je v Kristovi Ježišovi. Izrael podľa tela a Izrael podľa ducha . tam sa budú volať synmi živého Boha. ale aj Rebeka počala z jedného.1 .“ 27 A Izaiáš volá nad Izraelom: „Keby bolo synov Izraela toľko ako piesku v mori.19 Povieš mi azda: „Prečo potom ešte karhá? Kto sa môže vzoprieť jeho vôli?!“ 20 Ale kto si ty. ktoré pripravil na slávu. slávu. aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno hlásalo po celej zemi. ani hĺbka.“ 16 Nezávisí to teda od toho. ani od toho.“ Sloboda Božej vôle . z nášho otca Izáka. C. neklamem.39 ani výška.“ 13 ako je napísané: “Jakuba som miloval. že sú jeho potomci. kde sa im hovorilo: „Vy nie ste môj ľud“. aj moje svedomie mi v Duchu Svätom dosvedčuje. mojich príbuzných podľa tela.14 Čo teda povieme? Je vari Boh nespravodlivý? Vonkoncom 15 nie! Veď Mojžišovi hovorí: „Zmilujem sa. zákonodarstvo. kto chce. on je nad všetkým Boh. a zatvrdzuje koho chce. zvelebený naveky. kto ho vytvoril: „Prečo si ma takto urobil?“ 21 Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou. majú adoptívne synovstvo. 24 na nás.11. 26 A na mieste. ale aj z pohanov?! 25 Ako aj u Ozeáša hovorí: „Nazvem Nie môj ľud Mojím ľudom a Nemilovanú Milovanou. že nie telesné deti sú Božími deťmi. bolo jej povedané: „Starší bude slúžiť mladšiemu.aby ostalo v platnosti Božie rozhodnutie. a zľutujem sa. ale od Boha. ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo. 12 nie zo skutkov. Lebo Písmo hovorí faraónovi: „Vzbudil som ťa na to. len zvyšok sa zachráni. nad kým sa zmilujem. čo sú z Izraela. Ezaua som nenávidel. bohoslužbu prisľúbenia.6 Ale nie že by bolo zlyhalo Božie slovo. pripravené na záhubu. boli by sme ako Sodoma.“ 29 A ako predpovedal Izaiáš: „Keby nám Pán Zástupov nebol ponechal potomstvo. ktorý sa 17 zmilúva. Amen. aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné? 22 A čo ak Boh chcel ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc. 28 lebo Pán splní svoje slovo dokonale a rýchlo na zemi. Situácia Izraela 9. Veď nie všetci. čo sa týka vyvolenia. 11 A hoci sa ešte ani nenarodili.“ 18 Teda zmilúva sa. 3 Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov.“ 10 A nielen to. 23 a ukázať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva. sú Izrael. 9 Lebo slovo prisľúbenia znie takto: „O takomto čase prídem a Sára bude mať syna. Oni sú Izraeliti.

v ktorého neuverili? A ako uveria v toho. ale zo skutkov. že horlia za Boha. kto uveril tomu.5 Mojžiš píše o spravodlivosti. z celého srdca túžim a Boha za nich prosím. totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. . nepodriadili sa Božej spravodlivosti. 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno. čo hlásajú dobrú zvesť. ktoré hlásame. Židia nepoznali Božiu spravodlivosť.12 Niet rozdielu medzi Židom a Grékom. 31 Izrael sa však usiloval o zákon spravodlivosti.. že Boh ho vzkriesil z mŕtvych.. 32 Prečo? Preto.“ 20 A Izaiáš sa odvažuje povedať: „Našli ma tí.“ totiž slovo viery..“ 21 Izraelu však hovorí: „Celý deň som vystieral ruky k ľudu nevernému a vzdorovitému. lebo ten istý je Pán všetkých.“ Židia nemajú výhovorky . Narazili na kameň úrazu 33 ako je napísané: „Hľa. kto bude vzývať Pánovo meno. 19 Pýtam sa teda: Nepochopil to Izrael? Mojžiš prvý hovorí: „Vzbudím vo vás žiarlivosť skrze Nie národ. aby boli spasení. a to spravodlivosť.“ 16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. ktorí ho vzývajú: 13 Lebo každý. bude spasený. čo sme hlásali?“ 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. ktorý predpoznal.1 Pýtam sa teda: Vari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. 8 Ale čo hovorí? „Blízko teba je slovo. skrze nerozumný národ vás do hnevu popudím. 2 Veď im môžem dosvedčiť. totiž priviesť dolu Krista. budeš spasený. vraví toto: „Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?“. Veď aj ja som Izraelita. dosiahli spravodlivosť. nebude zahanbený. v tvojich ústach a v tvojom srdci. 2 Boh neodvrhol svoj ľud. 14 Ale ako budú vzývať toho. čo hovorí Písmo o Eliášovi? Ako sa žaluje Bohu na Izrael: 3 30 .“ 6 Ale spravodlivosť. a k zákonu nedospel. ktorí sa neusilovali o spravodlivosť. Aj Izaiáš hovorí: „Pane. verejne som sa zjavil tým.1 Bratia.. ktorá je z viery.zvestovanú Mojžišom . 7 alebo: „Kto zostúpi do priepasti?“. . Alebo neviete. kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia. 10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.“ Rim11 XI.Čo teda povieme? Že pohania. aby spravodlivosť dosiahol každý. čo sa na mňa nedopytovali. 4 Veď cieľom zákona je Kristus. 11 Veď Písmo hovorí: „Nik. kto v neho verí. ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých. ktorá je z viery. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš. o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 A ako budú kázať. kto verí. po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta. 3 keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť. Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa.“ Rim10 X. ale nie podľa pravého poznania. bohatý pre všetkých. Zvyšok Izraela . bude z nich žiť. nebude zahanbený. čo ma nehľadali. ktorý ich bude plniť. ktorá je zo zákona: „Človek. kto v neho verí. že nevychádzal z viery.

aby som bol naštepený ja. boli odlomené pre neveru. oči. o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí.“ 4 A čo mu odpovedá Boh? „Ponechal som si sedemtisíc mužov. 30 Ak ste vy voľakedy neverili Bohu. aby sa nad všetkými zmiloval. ak vytrváš v dobrom. Nenamýšľaj si.“ 9 A Dávid hovorí: „Nech sa im ich stôl stane nástrahou a pascou. bratia. potom aj cesto. 15 Lebo keď ich strata je zmierením sveta. inak by milosť nebola milosťou. o čo sa usiluje. planá oliva. 19 Povieš azda: „Tie ratolesti sú odlomené. 10 Nech sa im oči zatemnia.“ 28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám. aby potom na nich žiarlili. nevyvyšuj sa nad ratolesti. 22 Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým. 6 Ale ak z milosti. 23 Ale aj oni budú naštepení. ostatní oslepli. že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy. ale koreň teba. aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. hovorím: Pretože som apoštol pohanov. už nie zo skutkov. pohanom. a Božiu dobrotu voči tebe. pohoršením a odplatou. a uši. s ako je napísané: „Boh im dal ducha tvrdého spánku. ale vyvolení dosiahli. kým nevojde plný počet pohanov. inak budeš aj ty odťatý. 24 Veď ak si ty odťatý z planej olivy. čo sú z nej podľa prirodzenosti?! 25 Nechcem. múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! 34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? . ak nezotrvajú v nevere. aby sa nestalo. lebo Boh má moc naštepiť ich znova. 31 tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo. ako je napísané: „Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť: 27 A to bude tvoja zmluva s nimi. o koľko viac ich plnosť?! 13 Vám.33 Aká hĺbka Božieho bohatstva. na ktorú podľa prirodzenosti patríš. tvoje oltáre zborili. 7 Čo teda? Izrael nedosiahol.“ 5 A tak aj v tomto čase ostal zvyšok vyvolený z milosti. aby padli? Vôbec nie! Ale ich pád sa stal spásou pre pohanov. robím česť svojej službe. ktoré sa vám dostalo. ak nie život z mŕtvych?! 16 Ak sú sväté prvotiny. aby nevideli. keď odstránim ich hriechy. 32 Boh totiž všetkých uzavrel do nevery. aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba.11 A teraz sa pýtam: Vari sa tak potkli. aby nepočuli. 26 a tak bude spasený celý Izrael. ktorí nezohli kolená pred Bálom. 14 aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých. že neušetrí ani teba. nie ty nesieš koreň. čím bude ich prijatie. Hymnus na Božiu múdrosť . 29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné.“ 20 Dobre. radšej sa boj! 21 Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti. ak je svätý koreň.„Pane. až do dnešného dňa. a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru. bol si naštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a miazge olivy. Ak sa vyvyšuješ. tvojich prorokov pozabíjali. a si naštepený proti prirodzenosti do dobrej olivy. a ich chrbát navždy zohnú!“ Pohania vštepení do Izraela . potom aj ratolesti. ale ty stojíš pre vieru. Len ja sám som ostal. ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. čo padli. aby nevideli. a aj na môj život striehnu. 12 Lenže ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov. 17 Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty.

A tie. kto robí zle. buďte pohostinní.15. nech dáva nezištne. 5 Preto sa treba podriadiť. 4 Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov. 6 Preto platíte aj dane. sami si privolávajú odsúdenie. lebo nie nadarmo nosí meč. a nielen zo strachu pred hnevom. čo ich vyžadujú. A tí. aby ste vedeli rozoznať. ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou. aby si nik nemyslel o sebe viac. 2 Kto sa teda protiví vrchnosti. nech to robí radostne. plačte s plačúcimi! 16 Navzájom rovnako zmýšľajte. Povinnosť lásky . Nenáviďte zlo. tomu česť. kto robí dobre. Ale ak robíš zle. čo sa protivia. žite v pokoji so všetkými ľuďmi. 4 Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. kto robí zle. ale ten. je Božou služobníčkou. vykonávateľkou hnevu na tom. 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. ktorú som dostal. usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. 13 Majte účasť na potrebách svätých. nech je starostlivý. aby mu bolo treba vrátiť? 36 Lebo od neho. ale zmýšľajte triezvo. že to urobíš. ako svoju duchovnú bohoslužbu. ale dobrom premáhaj zlo. protiví sa Božiemu poriadku. Charizmy sú pre dobro celého tela . keď je smädný. 20 Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný. lipnite k dobru. Kto teda dáva. milovaní. 6 Máme rozličné dary podľa milosti. Druhá časť Mravné napomenutia 12. ktorá by nebola od Boha.3 Mocou milosti. v súžení buďte trpezliví. každý podľa stupňa viery. pre Božie milosrdenstvo vás prosím. alebo učiť pri vyučovaní. 18 Ak je to možné a závisí to od vás.1 . alebo dar slúžiť v službe. Bohu milú obetu. milé a dokonalé. sú Boží služobníci. žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. Amen. a nezmýšľajte vysoko. ale ponechajte miesto hnevu. veď je napísané: „Mne patri pomsta. hovorím každému z vás. čo ste dlžni: komu daň. nakŕm ho.A kto mu dal niečo prvý. kto je predstavený. svätú. 11 v horlivosti neochabujte. ja sa odplatím. komu clo.13 Rim12 XII. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. 12 V nádeji sa radujte. 10 Milujte sa navzájom bratskou láskou. ale premeňte sa obnovou zmýšľania. ale prikláňajte sa k nízkym. kto preukazuje milosrdenstvo.1 Bratia. 35 . tomu daň.9 Láska nech je bez pretvárky. 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. čo je Božia vôľa. lebo tí. ako myslieť treba. komu česť. čo vás prenasledujú . Nebuďte múdri sami pre seba. 7 Dávajte každému. ustanovil Boh. Kresťan a vrchnosti .“ hovorí Pán. tomu clo. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu. lebo niet moci. komu bázeň. Pravá bohoslužba . v modlitbe vytrvalí. 8 či povzbudzovať pri povzbudzovaní. ale aj kvôli svedomiu. aby ste svoje telá prinášali ako živú. čo sú. skrze neho a pre neho je všetko. ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť.1 Každý nech sa poddá vyššej moci. buďte vrúcneho ducha. 19 Nepomstite sa sami. Jemu sláva naveky. lebo tým.žehnajte a nepreklínajte! 15 Radujte sa s radujúcimi. 14 Žehnajte tých. čo je dobré. aký mu udelil Boh. 21 Nedaj sa premôcť zlu. predbiehajte sa vzájomne v úctivosti. slúžte Pánovi. Rim13 XIII. potom sa boj. 3 Lebo vladárov sa nemusí báť ten. daj mu piť. tomu bázeň.

20 Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté. kto je. hovorí Pán. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. 13 Žime počestne ako vo dne. žijeme Pánovi. páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. 5 Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom. za ktorého zomrel Kristus! 16 Nech teda nie je vaše dobro vystavené potupe.11 Však viete. kto to za nečisté pokladá. lebo Boh ho prijal. Blahoslavený. kto neje. Ale bude pevne stáť. vyplnil zákon. umierame Pánovi. pokoj a radosť v Duchu Svätom. Veď teraz je nám spása bližšie. ako vtedy.14 Viem a som si istý v Pánu Ježišovi. nie v smilstve a necudnosti. a všetko. lebo Pán má moc podržať ho. čo uznáva za dobré. veď vzdáva vďaky Bohu. 12 Noc pokročila. 7 Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera. je kvôli Pánovi. čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.1 Slabého vo viere sa ujmite. patríme Pánovi. kto nesúdi seba samého za to. len nech je každý úplne presvedčený o svojom. 15 Ale ak sa tvoj brat zarmucuje pre jedlo. 6 Kto zachováva deň. ale ako je napísané: „Padajú na mňa . 21 Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič. okrem toho. teda naplnením zákona je láska. Kresťanská sloboda a pohoršenie . 10 Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojím bratom pohŕdaš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou. či umierame. 9 Veď Kristus práve preto zomrel a ožil. ktorý jedením pohoršuje. aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho. 17 Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj. nech nepohŕda tým. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu. aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.Naplnením zákona je láska . že nič nie je nečisté samo v sebe.“ 12 A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. hoci má pochybnosti. Či teda žijeme alebo umierame. 22 Tú vieru. deň sa priblížil. ale spravodlivosť. nie v svároch a žiarlivosti. len tomu je niečo nečisté. 14 ale oblečte si Pána Ježiša Krista. 9 Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 10 Láska nerobí zle blížnemu. čo pohoršuje tvojho brata. maj sám pre seba pred Bohom. neje kvôli Pánovi a vzdáva vďaky Bohu. nie v hýrení a opilstve. ktorú máš.8 Nebuďte nikomu nič dlžni. že môže jesť všetko. a kto neje. 13 Nesúďme už teda jeden druhého. 4 Kto si ty.1 My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. už nekonáš podľa lásky. je odsúdený. čo nie je z viery. a kto neje. ale radšej hľaďte. ale nehádajte sa o názoroch. je hriech. Neprivádzaj svojím jedlom do záhuby toho. kto je. 18 Kto takto slúži Kristovi. kto je. Rim15 XV. aký je čas. aby vládol aj nad mŕtvymi aj nad živými. 3 Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe. že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. 23 Ale kto je. 3 Ten. ale zlé je pre človeka. že už nadišla hodina. Zhovievavosť voči slabým vo viere . Rim14 XIV. slabý je iba zeleninu. Žime počestne . 2 Niekto je presvedčený. 11 Lebo je napísané: „Ako že žijem. 8 lebo či žijeme. iný nerozlišuje dni. nech nesúdi toho. Povinnosť silných vo viere . aby ste sa prebudili zo sna. lebo to nebolo z viery. zachováva ho kvôli Pánovi. keď sme uverili. 19 Preto sa usilujme o to.

urážky tých, čo teba urážajú.“ 4 A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej. 5 Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, 6 a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. 7 Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu. 8 Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom 9 a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: „Preto ťa budem velebiť medzi národmi, a ospevovať tvoje meno.“ 10 A opäť hovorí: „Radujte sa, národy, s jeho ľudom.“ 11 A znova: „Chváľte Pána, všetky národy, a nech ho velebia všetci ľudia.“ 12 A Izaiáš hovorí: „Bude koreň Jesseho a ten, čo povstane vládnuť nad národmi: v neho budú dúfať národy.“ 13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Záver 15,14 - 16,27 Pavlova služba - 14 Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať. 15 Predsa len som vám napísal, a miestami trochu smelšie, a niečo som vám pripomenul pre milosť, ktorú som dostal od Boha, 16 aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi a konal posvätnú službu Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou v Duchu Svätom. 17 Mám sa teda čím chváliť v Kristovi Ježišovi pred Bohom. 18 Veď sa neodvážim hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa neurobil Kristus, pre poslušnosť pohanov, slovom i skutkom, 19 mocou znamení a divov, v sile Ducha. Tak som všetko dookola od Jeruzalema až po Ilýriu naplnil Kristovým evanjeliom. 20 A usiloval som sa hlásať evanjelium nie tam, kde bolo Kristovo meno už známe, aby som nestaval na cudzom základe, 21 ale ako je napísané: „Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali, a pochopia ti, čo nič nepočuli.“ Pavlova túžba navštíviť Rím - 22 A práve toto mi veľa ráz zabránilo prísť’ k vám. 23 Ale teraz už nemám priestor v týchto končinách a už dlhé roky túžim prísť k vám. 24 Preto keď sa vypravím do Španielska, dúfam, že vás cestou uvidím a že ma ta odprevadíte, keď sa s vami trochu poteším. 25 Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým; 26 lebo Macedónsko a Achájsko sa rozhodli urobiť nejakú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. 27 Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im zasa v hmotných. 28 Keď to dokončím a riadne im odovzdám toto ovocie, vydám sa cez vás do Španielska. 29 A viem, že keď k vám prídem, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. 30 Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha, 31 aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei a aby moja služba Jeruzalemu bola milá svätým. 32 Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami. 33 Boh pokoja nech je s vami všetkými. Amen. Rim16

XVI. Odporúčania a pozdravy - 1 Odporúčam vám našu sestru Fébu, služobníčku cirkvi v Kenchrách. 2 Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude od vás potrebovať, veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému. 3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi. 4 Oni nastavili vlastné šije za môj život. Im som nielen ja zaviazaný vďakou, ale aj všetky cirkvi z pohanov. 5 Pozdravte aj cirkev v ich dome. Pozdravte môjho milovaného Epaineta, prvotinu Ázie v Kristovi. 6 Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás. 7 Pozdravte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi. 8 Pozdravujte Ampliáta, môjho milovaného v Pánovi. 9 Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, i môjho milovaného Stachysa. 10 Pozdravte Apella, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte tých, čo sú u Aristobula. 11 Pozdravte Herodióna, môjho pokrvného. Pozdravte tých, čo sú u Narcisa a sú v Pánovi. 12 Pozdravte Tryfainu a Tryfózu, ktoré pracujú v Pánovi. Pozdravte milovanú Persidu, ktorá veľa pracovala v Pánovi. 13 Pozdravte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, i jeho aj moju matku. 14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermesa, Patrobasa a Hermasa a bratov, čo sú s nimi. 15 Pozdravte Filológa a Júliu, Nerea, jeho sestru i Olympasa a všetkých svätých, čo sú s nimi. 16 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Pozor na falošných učiteľov - 17 Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im. 18 Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu, a sladkými rečami a poklonami zvádzajú srdcia nevinných. 19 O vašej poslušnosti už vedia všetci. Preto mám z vás radosť, ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neskúsení v zlom. 20 A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami. Pozdravy Pavlových spoločníkov - 21 Pozdravuje vás môj spolupracovník Timotej i Lucius, Jason a Sosipater, moji pokrvní. 22 Pozdravujem vás ja, Tercius, čo píšem tento list v Pánovi. 23 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. 24 Pozdravuje vás Erastus, správca mestskej pokladnice, a brat Kvartus. Doxológia - 25 A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté, 26 ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru, 27 jemu, jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.

PRVÝ LIST KORINŤANOM
Úvod 1,1-9 1Kor1 I. Pozdrav - 1 Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes z Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým aj všetkým, čo

vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. Apoštol vzdáva vďaky za Korinťanov - 4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. 5 Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, 6 tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, 7 takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. 8 On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. A. Rozdelenie a pohoršenia 1,10 - 6,20 1. Roztržky v korintskej cirkvi 1,10 - 4,21 Rozkol medzi veriacimi - 10 Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. 11 Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. 12 Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“, „A ja Kristov“. 13 Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, okrem Krispa a Gája, 15 aby nik nemohol povedať, že ste pokrstení v mojom mene. 16 Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Inak neviem, či by som bol ešte niekoho pokrstil. 17 Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Múdrosť kríža - 18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. 19 Veď je napísané: „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.“ 20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? 21 Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. 22 Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť 23 my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. 26 Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných ani veľa urodzených, 27 ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; 28 čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, 29 aby sa pred Bohom nik nevystatoval. 30 Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, 31 aby ako je napísané: „Kto sa chváli nech sa chváli v Pánovi.“ 1Kor2 II. Pavol, apoštol múdrosti kríža - 1 Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. 2 Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. 3 A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. 4 Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v

presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, 5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. 6 Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť - no nie múdrosť tohoto veku ani múdrosť kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, 7 ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. 8 Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. 9 Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ 10 Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. 11 Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch. 12 A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. 13 A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetľujeme. 14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. 15 No duchovný posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiť. 16 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poúčal? My však máme Kristovo zmýšľanie. 1Kor3 III. Kristus je základ Cirkvi - 1 A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. 2 Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete, 3 lebo ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudsky? 4 Keď jeden hovorí: „Ja som Pavlov,“ a druhý: „Ja Apollov,“ či nie ste ľudia? 5 Veď čože je Apollo? A čo Pavol? Služobníci, prostredníctvom ktorých ste uverili, a každý taký, ako mu dal Pán. 6 Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. 7 A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. 8 Kto sadí i kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. 9 Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia ,roľa a Božia stavba. 10 Podľa Božej milosti, ktorú som dostal položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. 11 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. 12 Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, 13 dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. 14 Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. 15 Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. 16 Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? 17 Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy. 18 Nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. 19 Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: „On chytá múdrych v ich chytráctve“ 20 a zasa: „ „Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú márne.“

že nám. 14 Toto nepíšem. Kéfas svet život i smrť. aby mal niekto manželku svojho otca. 1 Ba počuť aj o smilstve medzi vami. Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť. či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. čo sa chvasceš. o akom ani medzi pohanmi nepočuť. aby som vás zahanbil. že toho. 23 ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. prítomnosť aj budúcnosť . 3 No mne naozaj málo záleží na tom. 18 Niektorí sa začali tak vyvyšovať. vy sa ešte vystatujete namiesto toho. ale podľa ich moci. sme bez domova. lebo sme sa stali divadlom pre svet. my žehnáme. ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. apoštolom. bijú nás päsťami. a o takom smilstve. 20 lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči. že „niet nad to. aby bol každý verný. verného v Pánovi. čo je skryté v tme. Kristus. akoby som k vám už nemal prísť. ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. vy a môj duch. 4 lebo nie som si ničoho vedomý.a kiež by ste len kraľovali. 6 Vaše vystatovanie nie je dobré. čo sa dopustil takého činu! 3 Ja som už. Začali ste kraľovať bez nás . svojho milovaného syna. keď sa zhromaždíme. lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. on vám pripomenie moje cesty v Kristovi. my to znášame. aby sme s vami kraľovali aj my. 2 A. 2 A od správcov sa už vyžaduje. 7 Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš. vyvrheľmi pre všetkých až doteraz. Stali sme sa akoby smeťami sveta. Neviete že trocha. no duchom prítomný. anjelov i ľudí. Veď všetko je vaše: 22 či Pavol alebo Apollo. aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba toho. kým nepríde Pán. Pán je môj sudca. 8 Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti. my znevážení 11 Až do tejto hodiny sme hladní. ale vy ste múdri v Kristovi. aby sa duch zachránil v Pánov deň. ale v moci. Apoštol a korintská cirkev . my sme slabí. keď nás prenasledujú. akoby si nebol dostal? 8 Už ste sa nasýtili. 16 Prosím vás teda. vy ste slávni. Prípad nemravnosti 5. 21 . Veď bol obetovaný náš veľkonočný baránok. 10 My sme blázni pre Krista.1 Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. ak to bude chcieť Pán. čo je napísané“. a posúdim namyslencov nie podľa ich reči. a vyjaví úmysly sŕdc. 19 Ale prídem k vám čoskoro. alebo s láskou a v duchu miernosti? 2.1-13 1Kor5 V5.A tak nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi. rozhodol ako prítomný. otcov nemáte mnoho. ale to ma neospravedlňuje. aby ste boli novým cestom. 13 keď nás potupujú. čo to urobil 4 treba v mene nášho Pána Ježiša. vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám. 15 Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi. a vy silní. 9 Zdá sa mi. 1Kor4 IV. 6 Ale v tomto. čo si nedostal? A keď si dostal. už ste zbohatli. ako učím všade po všetkých cirkvách. 21 Čo chcete? Mám k vám prísť s palicou. bratia. hoci telom vzdialený. keď nás preklínajú. 5 Preto nesúďte nič predčasne. s mocou nášho Pána Ježiša. 5 vydať satanovi na záhubu tela. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. On osvetlí. smädní a nahí. aby ste sa na nás poučili. 12 ťažko pracujeme vlastnými rukami. Ani sám seba nesúdim.všetko je vaše. napodobňujte ma! 17 Preto som k vám poslal Timoteja. kvasu prekvasí celé cesto? 7 Vyčistite starý kvas. my sa modlíme.

12 Veď prečo by som mal súdiť tých. čo ste písali: Dobre je. kto by mohol rozsúdiť svojich bratov? 6 Ale brat s bratom sa súdi . 18 Varujte sa smilstva! Každý hriech. Spory kresťanov pred pohanskými súdmi 6. Naše telo patrí Pánovi 6.14. 10 ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. čo sú mimo. 4. nie ste hodní rozsúdiť maličkosti?! 3 Neviete. že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! 16 Alebo neviete. utŕhač. 13 „Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo. Vari nie je medzi vami nik múdry. je mimo tela. čo sú vnútri?! 13 Lebo tých. a že nepatríte sebe? 20 Draho ste boli kúpení. že vaše telo je chrámom Ducha Svätého. Odpovede na rozličné otázky 7. Manželstvo -1 O tom.1-11 1Kor6 VI. a nie pred svätými?! 2 Vari neviete. 11 Ale teraz som vám napísal.Napísal som vám v liste. 15 Vari neviete. hreší proti vlastnému telu. 10 Pravda. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. s takým ani nejedzte. že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet. že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci všedného dňa! 4 Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života. 2 Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých. nie so smilníkmi tohoto sveta či s chamtivcami. Ale obmyli ste sa. 11 A niektorí ste toto boli. s lupičmi alebo modloslužobníkmi.1 . boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“ Ale nie všetko osoží. aby ste sa nestýkali so smilníkmi. kto však smilní. Ale telo nie je na smilstvo. je s ním jeden Duch. ktorého by sa človek dopustil. 19 A neviete. chamtivec. keď sa muž nedotýka ženy. že sa súdite medzi sebou. Manželstvo a panenstvo 7. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? 8 Ale vy krivdíte a škodíte. B. modloslužobník. ktorý je vo vás.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť. že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov. 1 Kto z vás sa odváži. to by ste museli ujsť z tohoto sveta.12-20 „Všetko smiem. ktorého máte od Boha. kto sa spája s neviestkou. „Všetko smiem. lež pre Pána a Pán pre telo. bude súdiť Boh. že ten. 12 9 .40 1. rozhodnete sa pre takých sudcov.“ Boh však zničí jedno aj druhé. ktorí nie sú pred cirkvou ničím? 5 Na vaše zahanbenie to hovorím. a to bratom! 9 Neviete. opilec alebo lupič. keď má s iným spor.a to pred neveriacimi?! 7 Už vôbec to je u vás chyba. je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele“ 17 Ale kto sa spája s Pánom. boli ste posvätení.1-40 1Kor7 VII. súdiť sa pred nespravodlivými. kto sa volá bratom a je smilník. Vylúčte zlého spomedzi seba! 3. 14 A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou. aby ste sa nestýkali s tým.

ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi. 19 Obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič.33 3 .17 Len nech každý žije tak. čo uzavreli manželstvo. Nestaňte sa otrokmi ľudí! 24 Bratia. aby ste sa mohli venovať modlitbe. stará sa o Pánove veci. druhý inak. aby som bol verný. ako sa páčiť mužovi. že aj ja mám Božieho Ducha. tí. čo majú ženy.1 . Takto učím vo všetkých cirkvách. nech ju neprepúšťa. akoby neplakali. nie aby som na vás hodil slučku. robí lepšie. nech ostane nevydatá.25 O pannách nemám Pánov príkaz. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným. Pavlovské privilégium . Nech sa vezmú. 38 Teda aj ten. čo kupujú. ak zostanú tak. 35 No toto hovorím na váš prospech. Inak by boli vaše deti nečisté. 6 No toto hovorím ako dovolenie. čo užívajú tento svet. že je potupou pre jeho pannu. ako je. nehreší. Mäso obetované modlám 8. ale iba v Pánovi. 5 Neodopierajte si jeden druhému. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach. aby napokon aj tí. ak ostane tak podľa mojej rady. aby boli sväté telom i duchom. 4 Žena nemá moc nad svojím telom. ale je pánom svojej vôle a zaumienil si v srdci zachovať svoju pannu. dokiaľ jej muž žije. 22 Lebo kto je povolaný v Pánovi ako otrok. za koho chce. 13 A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať. nech každý zostane pred Bohom v tom. 30 tí. čas je krátky. či zachrániš muža? Alebo vieš. aby ste vy boli bez starostí. 34 a je rozdelený. A ak sa panna vydá. Dar panenstva . môže sa vydať. dobre robí. že je dobre. je Kristov služobník. že je to dobré . 23 Draho ste boli kúpení. Podobne kto je povolaný ako slobodný. každý. či zachrániš ženu? Zostať vo svojom povolaní . čo chce.Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. akoby sa neradovali. Ale takíto budú mat’ telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť. ale teraz sú sväté. radšej to využi. ale kto nevydáva. aby manželka neodchádzala od muža 11 . boli. bratia. A myslím si.10 Tým.pre terajšie ťažkosti -. ale zachovávanie Božích prikázaní.12 Ostatným hovorím ja. 8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich. 18 Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech sa nevracia k neobriezke.10. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť. lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak. 28 Ale ak sa oženíš. čo sú nerozhodní . podobne ani muž nemá moc nad svojím telom. aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Kto je bez ženy. a opäť buďte spolu. čo sa radujú. 9 Ale ak sa nevedia zdržať. veď Boh nás povolal žiť v pokoji. je slobodná. alebo nech sa zmieri so svojím mužom a muž nech neprepúšťa manželku. Ale vydatá myslí na svetské veci. nech odíde. ale žena. prikazujem. akoby nič nevlastnili. ako ja. kto vydáva svoju pannu dobre robí. v čom bol povolaný. 7 Chcel by som. ale muž. keď človek ostane tak. ale Pán. muž. nech muža neopúšťa. 40 Bude však blaženejšia. ale dávam radu ako taký. nie ako príkaz. 37 Ale kto sa pevne v srdci rozhodol a nebol donútený. 2. iba ak na čas so vzájomným súhlasom.39 Žena je viazaná. 29 A tak. 14 Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. 33 Ale ženatý sa stará o svetské veci. nech vstúpia do manželstva. čo plačú. 20 Nech každý zostane v tom stave. nezhrešíš. v ktorom bol povolaný. Nerozlučnosť manželstva . ktorý dosiahol milosrdenstvo u Pána. ani nie ja.36 Ak si niekto myslí. 21 Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. 31 a tí. 27 Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. aby boli všetci ľudia tak. žena. ako som ja. ako sa páčiť Pánovi. Tým. nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať. ako mu určil Pán. hovorím. nech urobí. Keď jej muž zomrie.a ak by odišla. lebo tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa. akoby ho neužívali. Vdovám . je Pánov oslobodenec. 26 Myslím teda. 15 No ak neveriaci chce odísť. ako ho Boh povolal. nezhreší. ako sa páčiť manželke. ak prekročí vek a má sa tak stať. tí. 16 Vari vieš. akoby ich nemali. 32 Chcem.

keby som evanjelium nehlásal. aby som nepohoršil svojho brata. že ten. pretože je slabé. nebudem nikdy jesť mäso. nič nestratíme. 4 Vari nemáme právo jesť a piť? 5 Nemáme právo brat’ so sebou ženu. a neje z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo. 10 Lebo keď niekto uvidí toho. 8 Ale jedlo nás nepriblíži k Bohu: ani keď nejeme. stolovať v pohanskom chráme. čo boli bez zákona. kým láska buduje. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí na modly. skrze ktorého je všetko. stal som sa sluhom všetkých. mám nárok na odmenu. nemám sa čím chváliť. že na svete niet nijakej modly a nijakého boha. bol som akoby bez zákona hoci bez Božieho zákona som nebol. neposmelí sa jeho svedomie. čo orie. 18 Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium. Apoštolova nezištnosť .1 O mäse obetovanom modlám vieme. 5 Lebo aj keď sú takí čo sa nazývajú bohmi či už na nebi alebo na zemi. že dostane z úrody.7 Lenže nie všetci majú poznanie. hrešíte proti Kristovi. ešte to nevie tak. Ježiša Krista. 20 Pre Židov som sa stal akoby Židom. že tí. ak u vás žneme hmotné? 12 Ak majú iní u vás toto právo. aby žili z evanjelia. iba Jeden. Otca. nášho Pána? A vy nie ste moje dielo v Pánovi?! 2 Ak aj pre iných nie som apoštolom. od ktorého je všetko a my sme pre neho. Nedávať pohoršenie .1 Nie som slobodný? Nie som apoštol? Vari som nevidel Ježiša. A toto nepíšem preto.. tak ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia i Kéfas?! 6 Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? 7 Kto kedy vojenčí na svoje trovy? Kto sadí vinicu. aby som získal . za ktorého zomrel Kristus! 12 Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie. predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu. akoby bolo naozaj obetované modlám.ako je veľa bohov a veľa pánov -. aj my sme skrze neho. a kto mláti. 17 Ak to robím z vlastnej vôle. a tí. ale všetko znášame. lebo radšej zomriem.“ Vari tu Boh myslí na voly? 10 A nehovorí to skôr pre nás? Veď pre nás je napísané.brat. a neživí sa mliekom stáda? 8 Hovorím to len po ľudsky? A nehovorí to aj Zákon? 9 V Mojžišovom zákone je predsa napísané: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu. 3 Ale ak niekto miluje Boha. lebo je slabé. aby to bolo aj v mojom prípade. bol som akoby pod zákonom . 16 Veď ak hlásam evanjelium. jedia z toho. toho Boh pozná. že jedia mäso. 6 my máme iba jedného Boha. 3 Toto je moja obrana proti tým. čo boli pod zákonom. čo ma posudzujú. 11 Keď sme vám my zasiali duchovné dobrá. ako by mal niekto zmariť túto moju chválu. aby som čím viacerých získal. ani keď jeme. je to služba. 19 Lebo hoci som slobodný voči všetkým. ale bol som pod Kristovým zákonom -. aby som získal tých. že niečo vie. Pre tých. aby jedol mäso obetované modlám? 11 A slabý zahynie pre tvoje poznanie . 21 Pre tých. 1Kor9 IX. 13 Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata. čo je vo svätyni. čo konajú svätú službu. čo sú pod zákonom.1Kor8 VIII. je to také veľké. ale ak nie z vlastnej vôle. ako by mal vedieť. sestru. 2 Ak si niekto myslí. Ale poznanie nadúva. tak v nádeji.hoci sám som nebol pod zákonom -. Všeobecné zásady . 15 No ja som nič z toho nepoužil. má orať v nádeji. čo má poznanie. a ich svedomie sa poškvrňuje. nie tým skôr my? No nepoužili sme toto právo. Veď vy ste pečaťou môjho apoštolátu v Pánovi. pre vás určite som. čo slúžia oltáru. ktorá mi je zverená. je moja povinnosť a beda mi. že my všetci máme poznanie. čo zvestujú evanjelium. a jedného Pána. len aby sme nepostavili prekážku Kristovmu evanjeliu. 13 Neviete. aby som získal Židov. majú z oltára podiel? 14 Tak nariadil aj Pán tým. 4 O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme. nič nezískame: 9 Len si dajte pozor aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým.

9 Ani nepokúšajme Krista. čo boli bez zákona.“ Ale nie všetko osoží. 27 Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho. utekajte pred modloslužbou. ako niektorí z nich reptali. A Boh je verný. my však neporušiteľný. my mnohí sme jedno telo.1 Nechcem.23 „Slobodno všetko. Potom vstali a zabávali sa. nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb. Beh o víťaznú cenu . ale so skúškou dá aj schopnosť.24 Neviete. čo ju napĺňa. aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. prečo by ma mal niekto tupiť za to. 24 Nech nik nehľadá vlastné záujmy. 33 ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám. ale na svedomie toho druhého. nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. 25 A každý. kto závodí. „Slobodno všetko.tých. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí. čo vás upozornil. lebo pili z duchovnej skaly. že stojí. 28 Ale keby vám niekto povedal: „Toto bolo obetované modlám. ako niektorí z nich. 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť. čo jedia obety. aby som azda. aby ste nevedeli. a tou skalou bol Kristus. veď popadali na púšti. že všetci naši otcovia boli pod oblakom. Ani modlármi nebuďte. ako boli žiadostiví 7 oni. za čo ja vzdávam vďaky?! 31 Či teda jete. nech si dáva pozor. a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. ktorých zastihol koniec vekov. 26 Ja teda tak bežím. oni preto. a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. sám nebol zavrhnutý.“ Ale nie všetko buduje. moji milovaní. že tí. a kvôli svedomiu. aby boli spasení.“ 8 Ani nesmilnime. obetujú zlým duchom. ale záujmy iného. Veď prečo by malo svedomie iného odsúdiť moju slobodu? 30 A keď ja niečo s vďakou požívam. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily. . bratia. čo obetujú. ktorá na vás dolieha je iba ľudská. aby ste sa jej zmocnili. Posúďte sami. ale čo osoží mnohým. Varovné príklady z dejín Izraela . ako niektorí z nich pokúšali. 23 A všetko robím pre evanjelium. A ja nechcem. 25 Jedzte všetko. nie Bohu. 22 Pre slabých som sa stal slabým. nie akoby som bil do vetra. aby nepadol.19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale to.“ nejedzte to kvôli tomu. Účasť na Pánovom stole . ako niektorí z nich smilnili. 13 Skúška. aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým. aby som mal na ňom podiel. čo hovorím: 16 Nie je kalich dobrorečenia. ktorá ich sprevádzala. aby sme neboli žiadostiví zla. 1Kor10 X. zdržuje sa všetkého. 26 Veď Pánova je zem i všetko. účasťou na Kristovej krvi? A chlieb. čo vám predložia. všetci prešli cez more 2 a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi. jedzte všetko. čo mne vyhovuje. 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj. 29 pričom nemyslím na tvoje vlastné svedomie. 21 Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov. tak bojujem. 10 Ani nerepcite. a zahynuli od hadov. aby ste mohli vydržať. a zahynuli od zhubcu. kým iným kážem. lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. čo bežia na štadióne. bežia síce všetci. či čokoľvek iné robíte všetko robte na Božiu slávu. ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak. 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani Božej cirkvi. 22 Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on? Ohľad na svedomie iných a sloboda . nie ako na neisto. 11 A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás.14 Preto. 18 Hovorím vám ako rozumným. či pijete. 12 Preto kto si myslí. čo dostať v jatkách a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. ako je napísané: „Ľud sa posadil. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie. ktorému dobrorečíme. aby som zachránil aspoň niektorých. ktorý lámeme. účasť na oltári? Účasť na stole zlých duchov . 6 To sa stalo ako predobraz pre nás. aby dosiahli porušiteľný veniec. aby jedol a pil.

Toto robte. 30 Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. ten si je a pije odsúdenie. 31 Keby sme súdili sami seba. a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 32 Ale keď sme súdení. previní sa proti Pánovmu telu a krvi. na moju pamiatku. Poriadok na liturgických zhromaždeniach 11. čakajte jeden na druhého. 3 . 33 A tak.“ 25 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. kým nepríde. že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie. že hlavou každého muža je Kristus. môže sa dať aj ostrihať. tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. nechválim vás. 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne. 21 lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. keď sa schádzate v cirkvi.14. 3. hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. zvestujete Pánovu smrť.2 Chválim vás. aby sa ukázalo. aby ste vedeli. nech sa zahaľuje. 12 lebo ako je žena z muža. nech sa naje doma. my to nemáme vo zvyku a ani Božie cirkvi. bratia. že mužovi je na potupu. 13 Posúďte sami: Sluší sa. 22 Nemáte vari domy. keď bol zradený. ako som vám ho odovzdal. Charizmy Ducha Svätého . 11 Pravda. ale žena pre muža. ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou. 16 Ak by sa niekto chcel hádať. čo som vám aj odovzdal. Ale ak je pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť. kto z vás sa osvedčí. 28 Nech teda človek skúma sám seba. ale žena z muža. 20 Keď sa teda schádzate. Roztržky v cirkvi . čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim. toto robte na moju pamiatku. Ostatné zariadim. ako keby sa dala oholiť. Pán nás napráva. 9 Ani nebol muž stvorený pre ženu. 15 kým žene je na slávu. 7 Muž si nemusí zahaľovať hlavu. ťahalo vás to a chodili ste za nemými modlami. nie je to požívanie Pánovej večere. 18 Predovšetkým počúvam. v Pánovi nie je ani žena bez muža ani muž bez ženy.1 A nechcem. 2 Viete.1Kor11 XI. 10 Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anjelom. ako aj ja napodobňujem Krista. 3 Ale chcem. 24 vzdával vďaky. aby sa žena modlila k Bohu nezahalená? 14 A neučí vás sama príroda. vzal chlieb. keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala namiesto závoja. A sčasti tomu aj verím.23 Veď ja som od Pána prijal. aby ste sa neschádzali na odsúdenie. kedykoľvek ho budete piť. 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje.2 . aby ste nevedeli o duchovných daroch. Pavlova správa o Eucharistii . neboli by sme súdení. 29 Lebo kto je a pije. že sa neschádzate na lepšie. zneucťuje svoju hlavu: je to to isté. lámal ho a povedal: „Toto je moje telo. 5 A každá žena. že keď ste boli pohanmi. 4 Každý muž. keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich. 1 Napodobňujte ma. 1Kor12 XII. že sú medzi vami roztržky. ktoré je pre vás. bratia moji. 34 Ak je niekto hladný.17 Keď vás už napomínam. keď sa schádzate jesť. že Pán Ježiš v tú noc. kde môžete jesť a piť? Ale opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahanbiť tých.“ 26 A tak vždy. keď si pestuje vlasy. ale na horšie. 19 Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly. lebo je obrazom a slávou Boha. keď prídem. Veď nie je muž zo ženy. aby sme neboli odsúdení s týmto svetom. no žena je slávou 8 muža.40 Žena a muž pri bohoslužbách . zneucťuje svoju hlavu. a nerozoznáva telo. ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou.

. ale Boh. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. 11 Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa. 2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru. údy tela. ale potom budem poznať tak. iný podľa toho istého Ducha slovo poznania. A rozličné sú aj účinky. 8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti. ale raduje sa z pravdy. prestane. ale Duch je ten istý. 7 Všetko znáša. Hymnus na lásku . pomáhať. po druhé za prorokov. nevystatuje sa. viest’. sú nevyhnutne potrebné. každý jeden z nich. jazyky zamĺknu a poznanie pominie. 7 Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. 9 Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. 29 Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? 30 Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? 31 Ale usilujte sa o vyššie dary milosti.“ tým ešte neprestáva patriť k telu. 9 iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať. Sme údmi Kristovho tela . akoby v zrkadle. že slabšiemu údu dal väčšiu česť.1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými. nič by mi to neosožilo. 15 A keby noha povedala: „Nie som ruka. iný prorokovať. 16 A keby povedalo ucho: „Nie som oko. trpia spolu s ním všetky údy. hoci ich je mnoho. 26 Ak teda trpí jeden úd.“ tým ešte neprestáva patriť k telu. že by som vrchy prenášal. ako chce. iba ak v Duchu Svätom. 25 aby nebola v tele roztržka. 13 Veď my všetci. nepatrím k telu. 5 nie je nehanebná. 10 Ale keď príde to. kde by bolo telo? 20 No takto je mnoho údov. 24 kým naše čestné nič také nepotrebujú. iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. ďalej dary uzdravovať. ale všetky údy tela sú jedno telo. ako chcel. čo je dokonalé. 11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch. zanechal som detské spôsoby. ktorý pôsobí všetko vo všetkých. no potom z tváre do tváre. všetko verí. nevypína sa. a ak vychvaľujú jeden úd. 23 A údy tela ktoré pokladáme za menej ušľachtilé. ktorý rozdeľuje každému. 10 iný schopnosť robiť zázraky. 1Kor13 XIII. po tretie za učiteľov. poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. v tele. nezávidí. bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. Boh telo vyvážil tak. 19 Keby boli všetky jedným údom. všetko vydrží. 5 Aj služby sú rozličné. Proroctvá prestanú. nepovie: „Prekliaty Ježiš!“. ničím by som nebol. či otroci alebo slobodní. iný rozlišovať duchov. čo je len čiastočné. ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý.12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov. potom sú zázraky. kde by bol čuch? 18 Ale Boh rozložil údy. 12 Teraz vidíme len nejasne. Teraz poznávam iba čiastočne. ale iba jedno telo. 6 neteší sa z neprávosti. 8 Láska nikdy nezanikne. 17 Keby bolo celé telo okom. je ten istý. a lásky by som nemal. kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom. všetko dúfa. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo. nemyslí na zlé. a nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“. že nik. ako som aj ja poznaný. 21 A oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ 22 Ba čo viac. nerozčuľuje sa. 4 Láska je trpezlivá. a lásky by som nemal. ktoré sa zdajú slabšie. nie je sebecká. dar rozličných jazykov. či Židia alebo Gréci. radujú sa s ním všetky údy. 27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. ale Pán je ten 6 istý. ale mnoho údov. 14 Telo nie je jeden úd. a lásky by som nemal. 28 A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov. aby som bol slávny. 4 Dary milosti sú rozličné. nepatrím k telu.Preto vám vyhlasujem. tak aj Kristus. zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť. láska je dobrotivá. kto hovorí v Božom Duchu. Keď som sa stal mužom.

jeden po druhom. 33 veď Boh nie je Bohom neporiadku. aby vedel aj vysvetľovať. nepovedali by. Dar jazykov a proroctvo . Budem spievať duchom. 4 Kto hovorí jazykmi. ak by som vám nehovoril zo zjavenia. 1Kor14 XIV. 27 Ak niekto hovorí jazykmi. aby sa všetci poučili a všetci povzbudili. budem spievať aj mysľou. 32 Prorocký duch je podriadený prorokom. kto by sa strojil do boja? 9 Tak aj vy: ak hovoríte jazykmi. než desaťtisíc slov darom jazykov. 16 Veď ak budeš dobrorečiť v duchu. buduje seba samého. budem sa modliť aj mysľou. povzbudenie a potešenie. a jeden nech vysvetľuje. ale pokoja. aby ste prorokovali. kto hovorí jazykmi. nádej. 20 Bratia. aby som aj iných poučil. vysvetľovania. 10 Veď je na svete toľko rozličných jazykov.26 Čo teda. že blazniete? 24 Ale ak budú všetci prorokovať a príde nejaký neveriaci alebo. aby sa budovala Cirkev. dar prorokovať zasa nie pre neveriacich. usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi. čo sa hovorí? Budete hovoriť do vetra. a ani jeden nie je bez slov. a ten. ale ani tak ma nepočúvnu. jednoduchý človek. budem pre toho. 3 Ale kto prorokuje. modlí sa môj duch. prvý nech mlčí. Lebo kto prorokuje. . 6 Veď čo by som vám pomohol. 22 A tak dar jazykov nie je znamením pre veriacich. ale Bohu. ale moja myseľ ostáva bez úžitku. ale ešte viac. nerozumie mu nik. iba v zlobe buďte ako maličkí. zvlášť aby ste prorokovali. že hovorím jazykmi viac ako vy všetci. ale pre veriacich. 5 A chcem. nehovorí ľuďom. 14 Lebo ak sa modlím darom jazykov. kto sa mi prihovára. každý niečo má: dar chválospevu. nech mlčí na zhromaždení. ako sa bude vedieť. keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi. cudzincom. keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary. zjavenia. 25 vyjdú najavo tajnosti jeho srdca.1 Usilujte sa o lásku. ale druhý sa tým nebuduje. všetci ho posúdia. všetci ho usvedčia. je väčší ako ten. kto sa mi prihovára. nech hovoria dvaja alebo nanajvýš traja. a tak padne na tvár. no najväčšia z nich je láska. nebuďte deti zmýšľaním. všetko nech je na budovanie. 11 Ale ak nespoznám význam slov. aby ste všetci hovorili jazykmi. 15 Čo teda? Budem sa modliť duchom. 18 Ďakujem Bohu. 19 ale na zhromaždení radšej chcem povedať päť zrozumiteľných slov. bratia? Keď sa zídete. bude cudzincom mne. nevydávali rozdielny zvuk. dychtite po duchovných daroch. 2 Lebo kto hovorí jazykmi. kto hovorí jazykmi. poznania. tieto tri. 12 Tak aj vy. iba ak by aj vysvetľoval. proroctva alebo náuky? 7 Veď keby aj bezduché nástroje. 21 V zákone je napísané: „Cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu. čo hovoríš? 17 Lebo ty iste správne vzdávaš vďaky.“ keď nevie. hovorí ľuďom na budovanie. nech sa modlí. 23 Keby sa tak zišla celá cirkev a všetci by hovorili jazykmi a prišli by aj jednoduchí ľudia alebo neveriaci. 29 Proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech posudzujú. 28 Ale ak by nemal kto vysvetľovať. ako by sa vedelo.“ hovorí Pán. náuky. 31 Lebo jeden po druhom môžete všetci prorokovať. bude sa klaňať Bohu a vyzná: „Naozaj je Boh medzi vami!“ Poriadok pri bohoslužbách . či už flauta alebo citara. buduje Cirkev. ale v zmýšľaní buďte dospelí. ale kto prorokuje. 30 Ak by dostal zjavenie iný zo sediacich.13 A tak teraz ostáva viera. ako potom jednoduchý človek povie na tvoje dobrorečenie: „Amen. pod vplyvom Ducha hovorí tajomstvá. a nevydáte zrozumiteľné slová. čo sa hrá na flaute a čo na citare? 8 A keby poľnica vydávala neurčitý zvuk. bratia. ale pre neveriacich. jazykov. láska. nech hovorí sebe a Bohu. 13 A preto ten.

ako nedochôdčaťu. našom Pánovi. aké mu patrí: prvotinou je Kristus. ak mŕtvi naozaj nevstávajú. 3. že je prorok alebo duchovný. 14 Ale ak nebol Kristus vzkriesený. 38 Kto to neuzná. 39 A tak.20 Ale Kristus vstal z mŕtvych. 25 Lebo on musí kraľovať. sme najúbohejší zo všetkých ľudí. tak jedzme a pime. Veď som pracoval viac ako oni všetci. čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem. nech sa doma opýtajú svojich mužov. 21 Lebo ako je skrze človeka smrť. potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. nevstal ani Kristus. 35 Ak sa chcú niečo naučiť. kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. ktorého nevzkriesil. 5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. čo patria Kristovi. prvotina zosnulých . a jeho milosť nebola vo mne márna. 15 A potom sa zistí. každú mocnosť a silu. 33 Nedajte sa zviesť: . 6 Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz. 16 Lebo ak mŕtvi nevstávajú. nech vie. pri jeho príchode. 18 Potom aj tí. aby bol Boh všetko vo všetkom. ale nech sú podriadené. že zmŕtvychvstania niet? 13 Veď ak niet zmŕtvychvstania. že vzkriesil Krista.Ako vo všetkých cirkvách u svätých 34 ženy nech na zhromaždeniach mlčia. ako som vám ho hlásal. tak zasa všetci ožijú v Kristovi. 11 Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili. 22 Veď ako všetci umierajú v Adamovi. 40 Ale nech sa všetko deje slušne a po poriadku. 24 A potom bude koniec. že sme falošnými Božími svedkami. 7 Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom s a poslednému zo všetkých. 37 Ak si niekto myslí. väčšina z nich žije doteraz. lebo som prenasledoval Božiu cirkev. ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali. zotrvávate v ňom 2 a prostredníctvom neho dosahujete spásu. lebo sme svedčili proti Bohu. 4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem. Nedovoľuje sa im hovoriť. usilujte sa prorokovať a nebráňte hovoriť jazykmi. čo vám píšem. čím som. 17 A keď Kristus nevstal. niektorí už zosnuli. vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu. Kristus. čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú. 1-58 1Kor15 XV. 19 Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi. 36 Vari od vás vyšlo Božie slovo alebo iba k vám prišlo. zjavil sa aj mne. ako hovorí aj zákon. že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych. vlastne ani nie ja. 29 Ale čo potom robia tí. 3 Odovzdal som vám predovšetkým to. ak sa ho držíte tak. nebude uznaný. ibaže by ste boli nadarmo uverili. 27 lebo mu všetko položil pod nohy. Dôležitosť Kristovho vzkriesenia . tí. keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo. 10 Ale z Božej milosti som tým.1 Bratia. lebo zajtra umrieme. potom. pripomínam vám evanjelium. keď zruší každé kniežatstvo. lebo sa nesluší.12 Ak sa hlása. Kristus bol vzkriesený . je jasné. ale Božia milosť so mnou. sú stratení. vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. tak ako ste mojou slávou. bratia. ktorú mám v Kristovi Ježišovi. 32 Čo mi to osoží. Vzkriesenie z mŕtvych 15. akože niektorí z vás hovoria. bratia moji. 23 Ale každý v poradí. Ale keď hovorí: „Všetko je podrobené“. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov. 28 A keď mu bude všetko podrobené. prvotina zosnulých. tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. ak som sa v Efeze iba ako človek boril so šelmami? Ak mŕtvi nevstávajú. je Pánov príkaz. nebol ani Kristus vzkriesený. že to. že okrem toho ktorý mu všetko podrobil. Ba nie som hoden volať sa apoštolom. ktorý mu všetko podrobil. načo sa dávajú krstiť za nich? 30 A prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu? 31 Každý deň zomieram. čo zosnuli v Kristovi. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. aby žena hovorila na zhromaždení.

v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. neochvejní. poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme. 38 No Boh mu dáva telo. 50 Hovorím však bratia. aby šiel k vám s bratmi. kdeže je tvoj osteň? 56 Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. vstáva telo duchovné. iné vtáčie telo a iné rybie. . iný jas mesiaca a iný jas hviezd. 9 Nie každé telo je to isté telo. neožije. Vyprevaďte ho v pokoji. vstáva mocné 44 seje sa telo živočíšne. aké chce. mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. 6 ale u vás sa hádam zdržím alebo aj prezimujem.35 Ale niekto povie: „Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?“ 36 Hlupák! Čo ty seješ. Vlastnosti vzkrieseného tela .„Zlé reči kazia dobré mravy. že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva. vstáva slávne. s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar.1 Čo sa týka zbierok pre svätých. veď viete.5 No prídem k vám. jestvuje aj duchovné. takí sú aj ostatní nebeskí. ako som nariadil galatským cirkvám. ale iné je ľudské. aby sa nerobili zbierky keď prídem. veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. 2 Nech si každý z vás v prvý deň týždňa u seba odloží. čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. 55 Smrť. buďte pevní. pošlem tých. 3 Keď budem u vás. sa stal živou bytosťou. tak budeme nosiť aj obraz nebeského.“ posledný Adam oživujúcim Duchom. 41 Iný je jas slnka. 57 Ale vďaka Bohu. urobte aj vy tak. aj protivníkov je veľa. lebo cez Macedónsko iba prejdem. Lebo keď zaznie. ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti. ale vôbec nemal vôľu ísť teraz. kde pôjdem. aby som aj ja šiel. 37 A čo seješ. aby prišiel ku mne. neseješ budúce telo. 49 A ako sme nosili obraz pozemského. Záver 16. ak to dovolí Pán. takí sú aj ostatní pozemskí. aby ste ma odprevadili. 53 Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. dúfam. vtedy sa splní. či už pšeničné alebo nejaké iné. že u vás nejaký čas ostanem. 7 Nechcem vás teraz vidieť len tak idúcky. 40 A sú telá nebeské a telá pozemské. seje sa slabé. Adam. Ak jestvuje živočíšne telo. Víťazstvo nad smrťou . a každému semenu jeho vlastné telo. moji milovaní bratia. lebo ho očakávam s bratmi. kde je tvoje víťazstvo? Smrť. druhý človek je z neba. Správy . ale holé zrno. 4 ak bude vhodné. Zbierka pre veriacich v Jeruzaleme .51 Hľa. že vaša námaha nie je daromná v Pánovi. ako sa patrí. čo môže. 9 lebo sa mi otvorili veľké a sľubné dvere. 46 Ale nie je prv duchovné lež živočíšne. veľmi som ho prosil. pôjdu so mnou. 10 Ak prde Timotej. 42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné. 58 A tak. 43 seje sa potupené. ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. ako aj ja. 11 Nech ním teda nik neopovrhuje. vstáva neporušiteľné. Na vaše zahanbenie to hovorím. hľaďte. 12 Čo sa týka brata Apolla.1-24 1Kor16 XVI. ale všetci sa premeníme: 52 razom. 8 V Efeze zostanem až do Turíc. 48 Aký je ten pozemský. a aký je nebeský. aby sa u vás nemusel báť veď koná Pánovo dielo tak. 54 A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť. keď prejdem Macedónskom.“ 4 Vytriezvite. stále horlivejší v Pánovom diele. a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha. až potom duchovné 47 Prvý človek zo zeme. ktorých uznáte za hodných. iné zvieracie telo. príde však. je pozemsky. ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. ak prv neodumrie. 45 Tak je aj napísané: „Prvý človek. len čo mu to bude vhod.

buďte statoční! 14 Nech sa všetko medzi vami deje v láske.16 Zmenený program Pavlovej cesty . vlastnoručný pozdrav. 21 Môj. ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení. ale Bohu. A dúfam. Doterajšia apoštolova činnosť 1. ak sme potešovaní. že ako máte účasť na utrpeniach. je pevná. a brat Timotej Božej cirkvi v Korinte aj všetkým svätým v celom Achájsku: 2 Milosť vám a pokoj od Boha. Nuž vážte si takýchto. aké znášame aj my. nie v telesnej múdrosti. nad našu silu. 5 Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia. lebo oni doplnili to. i od Pána Ježiša Krista. bratia. Doľahlo na nás nadmieru ťažko. tou útechou. svedectvo nášho svedomia. ako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša. bratia. kto spolupracuje a namáha sa. 22 Kto nemá rád Pána. aby sme mohli aj my potešovať tých. Pavlov. ktoré sme podstúpili v Azii. . že nás ešte vyslobodí. čo ste vy nestačili urobiť. ale v Božej milosti. prosím: Poznáte Stefanasov dom.12 Lebo toto je naša chvála. že sme žili na svete a zvlášť u vás v Božej jednoduchosti a úprimnosti. ktorou Boh potešuje nás. je to vám na potešenie.1 Pavol. Fortunáta a Achaika. 1. 7 A naša nádej.Odporúčania . DRUHÝ LIST KORINŤANOM Úvod 1. tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. 20 Pozdravujú vás všetci bratia.3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. buďte pevní vo viere. že až do konca pochopíte. A v neho dúfame.1-11 2Kor1 I. 15 Len vás.7. aby sme nedôverovali sebe. čo sú v akomkoľvek súžení. nášho Otca.19 Pozdravujú vás ázijské cirkvi. ktorý máme zásluhou mnohých. mnohí za nás vzdávali vďaky. 24 Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi. vzhľadom na vás. 6 Ak sme teda sužovaní. 8 Nechceme. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. 18 osviežili môjho i vášho ducha. aby ste nevedeli o našom súžení. ktorý kriesi mŕtvych. tak budete mať aj na úteche. že sme vašou slávou. iba to. je to na vašu potechu a spásu. nech je prekliaty! Marana tha! 23 Milosť Pána Ježiša nech je s vami. takže sa nám už nechcelo ani žiť. vzmužte sa. veď vieme. 16 aby ste sa aj vy podriaďovali takýmto a každému. že sú prvotinou Achájska a dali sa do služby svätým. 10 On nás vyslobodil a vyslobodzuje z takej smrti. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska i s cirkvou v ich dome. Pozdrav . aby za dar milosti.13 Bdejte. 13 Veď vám nepíšeme nič iné. Pozdrav a požehnanie .12 . 9 Sami nad sebou sme už vyniesli rozsudok smrti. Vďaka za Božiu útechu v súžení . čo čítate alebo aj poznáte. Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! 4 On nás potešuje v každom našom súžení. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša. 11 ak nám budete aj vy pomáhať modlitbou za nás. 14 ako ste nás už do istej miery pochopili. 17 Teším sa prítomnosti Stefanasa.

2Kor2 II. on nás pomazal. 13 môj duch nemal pokoja Iebo som nenašiel svojho brata Títa Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Macedónska. ale hovoríme úplne ako z Boha a pred Bohom v Kristovi. zahrňte ho láskou. i tých. 15 Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých. Radosti a strasti v apoštolskej službe . čo sú na ceste spásy. aby ste ma odprevadili do Judey. ale Ducha.veď poznáme jeho zámery. „áno“ bolo aj „nie“. ale prispieť k vašej radosti. tomu odpustím aj ja.nechcem zveličovať . nebol „áno“ aj „nie“. naša reč k vám je aj „áno“ aj „nie“. ako veľmi vás milujem. 14 Ale vďaka Bohu. ale Duchom živého Boha. ale v ňom bolo iba „áno“.12 Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium. 6 On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy. ale do istej miery .zarmútil vás všetkých. Služobníci Novej zmluvy . nezarmútili tí. ak nie ten. 16 a cez vás prejsť do Macedónska a zasa z Macedónska prísť k vám. rozhodujem sa podľa tela. ktorý sme my vyhotovili. v ňom sú „áno“.ako niektorí odporúčajúce listy k vám alebo od vás? 2 Vy ste náš list napísaný v našich srdciach. kým Duch oživuje. ktorého sa mu dostalo od mnohých. ale aby ste vedeli. až prídem. 22 on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha. 3 Veď je zjavné. koho som ja zarmútil? 3 A toto som vám napísal. sám v sebe. 1 Začíname zasa odporúčať samých seba? Alebo potrebujeme . koľko ich je. aby som poznal. 8 Preto vás prosím. 11 aby nás neoklamal satan . 10 Komu vy niečo odpustíte. 4 Veď som vám písal vo veľkom súžení a úzkosti srdca. bola taká slávna. 7 Takže radšej odpusťte a potešte ho. 20 Lebo všetky Božie prisľúbenia. Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou. lebo litera zabíja. ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi a naším prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. že k vám nepôjdem. hoci sa mi otvárali dvere v Pánovi. Odpustite hriešnikovi . ale na živých tabuliach srdca. Prečo nešiel do Korintu . čo idú do záhuby.1 Rozhodol som sa. žeby u mňa „áno“. napísaný nie atramentom.7 Keď už služba smrti. 5 Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba. bol som vari ľahkomyseľný? Alebo keď sa pre niečo rozhodujem. ak som niečo odpustil. veď pre vieru stojíte. aby ma. druhým vôňou života pre život. že som iba z ohľadu na vás už neprišiel do 24 Korintu. akoby to bolo z nás.5 Ak teda niekto spôsobil zármutok. Ale kto je na to súci? 17 Nie sme ako mnohí. 15 . a nie litery. písmemenami vyrytá do kameňa. a preto je skrze neho aj naše „amen“ Bohu na slávu. ja. aby azda takého človeka prílišný zármutok nepohltil. kto poteší mňa. lebo vám všetkým verím. 21 A Boh nás i vás posilňuje pre Krista. ktorého sme u vás hlásali. že moja radosť je radosťou vás všetkých.V tejto dôvere som chcel ísť najprv k vám. z ktorých by som mal mať radosť. potom kvôli vám v zastúpení Krista. cez mnoho sĺz. 4 Takto dôverujeme Bohu skrze Krista. 6 Takému stačí pokarhanie. 16 Jedným vôňou smrti na smrť. ako sa osvedčíte či ste vo všetkom poslušní. že ste Kristov list. čo falšujú Božie slovo. že synovia Izraela nemohli hľadiet’ Mojžišovi do tváre pre jas jeho tváre. ale naša schopnosť je z Boha. 19 Veď Boží Syn Ježiš Kristus. 9 Veď preto som vám aj písal. 2Kor3 III. 17 Keď som teda toto chcel. aby ste mali aj druhú milosť. nie na kamenných tabuliach. 2 Lebo ak ja zarmútim vás. „nie“? 18 Ako je Boh verný. Silván a Timotej. nie aby ste sa zarmútili. 23 Boha volám za svedka svojej duši. aby som vás zasa zarmútil. ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Lebo čo som aj ja odpustil. nie mňa zarmútil.

ale nehynieme. lebo viditeľné je do času. 16 Keď sa však obráti k Pánovi. ale Ježiša Krista. je oveľa slávnejšie. 8 ako by služba Ducha nebola oveľa slávnejšia? 9 Lebo ak bola služba odsúdenia slávna. vo vás život. čo je pominuteľné. 9 prenasledujú nás. 6 Lebo Boh. 4 Veď kým sme v tomto stánku. čo vzkriesil Pána Ježiša. čo ostáva. že kým sme doma v tele. hovoríme celkom slobodne a otvorene. 9 A preto sa usilujeme páčiť sa mu. ale na to. že ten.náš pozemský dom rozpadne. aby život pohltil to. čoraz slávnejší obraz.12 V nás teda účinkuje smrť. čo je neviditeľné. neochabujeme. 13 a nie ako Mojžiš.ktorý bol pominuteľný. 15 A to všetko pre vás. a nie v nazeraní. s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami.“ aj my veríme. aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. ktorý je obrazom Boha. lebo sa nechceme vyzliecť. ktorý nám dal závdavok Ducha. 12 Keď teda máme takúto nádej. Až do dnešného dňa ostáva pri čítaní Starej zmluvy ten istý závoj neodhalený. 18 A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci závoj. Nádej vzkriesenia . Slabosť a sila apoštolov . sme bezradní. je zahalené tým. či sme doma alebo mimo domu. a hoci náš vonkajší človek chradne. a kde je Pánov Duch. 3 aby sme hoci aj vyzlečení. 2 Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti. zrážajú nás. 1 Preto keď máme túto službu z milosrdenstva. čo takto zažiarilo pre vznešenejšiu slávu. a nie my. on si dával na tvár závoj. náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. čo je viditeľné. ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo. aby mal Boh zvrchovanú moc. ale nepoddávame sa. my sme len vaši služobníci pre Ježiša. aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša. ktoré sme dosiahli. ale zjavujeme pravdu. a preto hovoríme. 4 Im. tam je sloboda. 2Kor5 V5. 14 Ale myseľ im otupela. 8 Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.1 Veď vieme. nepočíname si úskočne. 5 A to nás takto uspôsobil Boh. 11 Veď ak je slávne to. ale nie sme opustení. 8 Zo všetkých strán nás sužujú. to. 7 lebo žijeme vo viere. závoj spadne. ani nefalšujeme Božie slovo. ale priodiať iným. 10 . neostali nahí. 10 Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie. služba ospravedlnenia je oveľa slávnejšia. 10 Lebo nie je slávne. 18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý. 2Kor4 IV. 18 ak nehľadíme na to. lebo ho Kristus odstraňuje. 3 A ak je naše evanjelium ešte zahalené. 17 Pán je Duch. 16 Preto neochabujeme. čo je smrteľné. boh tohoto veku zaslepil mysle. ale neviditeľné je naveky. a preto som povedal. aby synovia Izraela nevideli koniec toho pominuteľného. 11 A tak kým žijeme. keď čítajú Mojžiša. Nádej budúcej slávy .13 Ale pretože máme toho istého ducha viery. ale večný dom v nebi. aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve.7 No tento poklad máme v hlinených nádobách. 17 Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. sme vzdialení od Pána. 2 Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok. vzdycháme pod ťarchou. neveriacim. Pána. ako je napísané: „Uveril som. že keď sa tento stánok . čo idú do záhuby. 5 Veď nie seba hlásame. 14 Veď vieme. aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu. a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. ale nie sme stiesnení. máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený. 6 Sme teda stále plní dôvery a vieme.

v súženiach. 13 Lebo ak strácame rozum. a pritom nám všetko patrí. ale vo svojom srdci máte málo miesta. 8 slávou aj potupou. v Duchu Svätom. 13 Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto.“ . V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! 21 Toho. je novým stvorením. ale nie usmrtení. akoby sme nič nemali. 15 A zomrel za všetkých. 17 A preto vyjdite spomedzi nich. no vždy sa radujeme. teda všetci zomreli. hovorí Pán. 7 v slove pravdy. Sme Boží služobníci . a hľa. Korinťania. ale Boh nás pozná. a nečistého sa nedotýkajte. v úzkostiach. aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. a mnohých obohacujeme. ktorý nepoznal hriech. budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. 12 Zasa vám nie seba odporúčame. aby aj tí. otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. 2 Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol. v zhovievavosti. vo väzeniach. ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. a nie v srdci. 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15 Aká zhoda je znedzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha. aby každý dostal odplatu za to. 9 ako neznámi. zlou aj dobrou povesťou. 12 Nie v nás máte málo miesta. že ak jeden zomrel za všetkých. čo žijú. 19 Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. 6 v čistote. v dobrote.1 Ako spolupracovníci vás napomíname. aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou. A ak sme aj poznali Krista podľa tela. a ja vás prijmem 18 a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami. v núdzi. tak pre Boha. ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť. 20 Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. 10 akoby smutní. to pre vás. 4 Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti. hovorí všemohúci Pán. ale vám dávame príležitosť chváliť sa nami. v nepokojoch. 2Kor6 VI. aby táto služba bola bez hany. ako trestaní. a dúfam. oddeľte sa. čo konal. a predsa dobre známi. aby ste to mali proti tým. 14 Lebo nás ženie Kristova láska. 5 pod ranami. ale pravdiví. či už dobré a či zlé. že nás pozná aj vaše svedomie. ako chudobní. keď si uvedomíme. Výstraha pred pohanstvom . ale pre toho. teraz je deň spásy! 3 Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie. Staré sa pominulo a nastalo nové. rozšírte sa aj vy. kým bol v tele. už nežili pre seba. teraz už nepoznáme. v poznaní. žijeme. 17 Kto je teda v Kristovi.11 Pre vás. v nepokryteckej láske.11 Pretože poznáme bázeň red Pánom presviedčame ľudí. v bdení a v pôstoch. ako zvodcovia. v Božej moci. 18 Ale to všetko je od Boha. čo sa chvália navonok. Sme Kristovými vyslancami . A nám odovzdal slovo zmierenia. teraz je milostivý čas. akoby zomierajúci. ak sme triezvi. za nás urobil hriechom. 16 Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke. ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. v námahách.“ Hľa.

lebo vidím. akú horlivosť. že s nami umierate aj žijete. že ste tak v našich srdciach. sami od seba 4 nás naliehavo prosili. 3 Môžem dosvedčiť. 2. aké potrestanie! Tým všetkým ste ukázali. Pavol odhaľuje svoje city .12 Lebo ak je ochotná vôľa. ako ste ho s bázňou a chvením prijali. 8 Nehovorím to ako rozkaz. 2 Majte miesto pre nás! Nikomu sme neublížili.2Kor7 VII. 13 Veď nejde o to. A ak som aj ľutoval . čo ju znášal. 7 A nielen jeho príchodom. 6 takže sme poprosili Títa. 6 Ale Boh. ako začal toto dielo lásky. tak vyniknite aj v tomto diele lásky. ale ako sa všetko. 11 Teraz to teda aj uskutočnite. 10 Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu. čo i len nakrátko. 15 A jeho srdce je vám ešte viac naklonené. ale o isté vyrovnanie.9. tak sa aj naša chvála pred Títom ukázala pravdivá. očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni. zakladalo na pravde. takže som sa ešte viac radoval. čo znamená zarmútiť sa podľa Božej vôle: akú starosť to vo vás vyvolalo.1 Bratia. 11 Pozrite. vnútri úzkosti. že hoci bol bohatý. Buďte veľkodušní . vo všetkej horlivosti a v láske. akú obranu. oznamujeme vám. a nie podľa toho. 7 A ako vynikáte vo všetkom: vo viere. tak bol ochotný aj vykonať z toho. čo kto má. aj ho u vás dokončil. na ktorej mal u vás účasť. čo sme vám hovorili. 10 A v tomto dávam radu. ba aj viac ako mohli. Rozprával nám. potešil nás Títovým príchodom. 12 A ak som vám písal. nikoho sme neskazili. keď si spomína na poslušnosť vás všetkých. čo sa dopustil krivdy. ani kvôli tomu.15 2Kor8 VIII. Ale popri tejto radosti nás ešte väčšmi potešila Títova radosť. ale že vás ten zármutok pohol na pokánie. ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky. Zbierka v Macedónsku pre chudobných v Jeruzaleme 8. ako túžite. aby som vás odsúdil. ale preto. aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. 16 Radujem sa. čo nemá. ktorú máte pred Bohom o nás. Toto je vám na osoh. nikoho neoklamali. ale aj chcieť. v poznaní. akú túžbu. že koľko mohli. Veď som už povedal. 3 Nehovorím to. 5 Ba nad naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám. ako plačete a ako horlíte za mňa. milovaní. aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo. ale aj útechou. Bol to zármutok podľa Božej vôle. že pookrial na duchu zásluhou vás všetkých. v slove. aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. 14 Neostal som v hanbe. 4 Veľmi vám dôverujem a vera sa vami chválim. ktorú sme vo vás vzbudili. naše telo nemalo nijaký odpočinok. 5 Lebo aj keď sme prišli do Macedónska. že ste čistí v tej veci. cení sa podľa toho. keď som sa vami pred ním chválil.1 Keď máme takéto prisľúbenia. aby vynikla vaša starosť. aké rozhorčenie. 9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista. 14 Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku. akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám: 2 že v mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou. ktorý potešuje ponížených. že vás ten list. aby ako bol duch ochotný chcieť. neľutujem to. zármutok sveta spôsobí smrť. aby tak. akú bázeň. stal sa pre vás chudobným.13 A to nás potešilo. tak nie kvôli tomu. 8 A tak ak som vás v liste aj zarmútil. ale zo všetkých strán samé súženie: zvonka boje. že vám môžem vo všetkom dôverovať. že ste sa zarmútili. čo ste už minulého roku začali nielen konať. čo máte. vám.1 . zarmútil -. 9 teraz sa radujem nie preto. aby . napĺňa ma potecha a prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení.

7 Každý tak. nechcem povedať vy. kto seje štedro. s akou vyznávate Kristovo evanjelium. 4 aby sme sa v tejto veci nezahanbili my. Boríme výmysly 5 a každú pýchu. Poslal som však bratov. ktoré konáme na Pánovu slávu a na prejavenie našej ochoty. aby nám nik nemohol nič vyčítať pri týchto veľkých daroch ktoré opatrujeme. 12 Veď vykonávanie tejto služby nielenže dopĺňa. ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba šielk vám.18 Poslali sme s ním aj brata. vás prosím pre Kristovu miernosť a skromnosť. a vaša horlivosť povzbudila mnohých. 9 ako je napísané: „Rozsýpal a dal chudobným. A naši bratia sú apoštolmi cirkví.zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám.1 . 22 Poslali sme s nimi aj nášho brata o ktorom sme sa veľa ráz presvedčili. ako si umienil v srdci. 14 budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť. ale cirkvi ho poverili. ale a pred ľuďmi.6 Veď kto skúpo seje. lebo vám veľmi dôveruje. Údajná Apoštolova slabosť . ja. 3. 2 Veď poznám ochotu vášho ducha. ale nebojujeme podľa tela 4 . Pavlova obrana 10. pre ktorú sa vami chválim pred Macedónčanmi.13. Pútame .1 Ja sám. 24 A tak im prejavte svoju lásku a pred cirkvami im ukážte.lebo zbrane nášho boja nie sú telesné. 3 Žijeme. aby šli napred k vám a pripravili váš vopred sľúbený dar a aby takto pripravený bol prejavom štedrosti. že Achájsko je už od minulého roku pripravené. 5 Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov. trúfam si voči vám. pravda. keď sa v tomto vami chválime. ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu. ktorý som vraj zoči-voči medzi vami pokorný. a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu. nemal prebytok. lebo veselého darcu Boh miluje. aby nás sprevádzal pri tomto diele lásky. aby nebolo len prázdnou rečou. dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. nemal nedostatok. 11 Budete vo všetkom obohatení na všestrannú štedrosť. 13 Keď sa osvedčite v tejto službe. ako je napísané: 15 „Kto mal mnoho. ale keď som vzdialený. a za štedrú účasť s nimi i so všetkými. ktorá je vo vás. ktorý si evanjeliom získal chválu vo všetkých cirkvách. 2 Prosím vás. keď prídem. čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie. skúpo bude aj žať.10 2Kor10 X. aby som sa nemusel. jeho spravodlivosť trvá naveky. 17 Lebo nielenže výzvu prijal. a nie lakomstva. on je môj spoločník a spolupracovník u vás. 23 Čo sa týka Títa. že vložil do Títovho srdca takú istú starosť o vás. odvážiť byť taký smelý. až prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás nepripravených. ako som povedal. Kristovou slávou. Ovocie almužny . čo chýba svätým.a teraz bude ešte horlivejší. v tele. aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok. O službe svätým vám vlastne zbytočne píšem. čo si o nás myslia.“ Pavlovi poverenci . 19 A nielen to. že žijeme podľa tela. 8 A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť. aby ste boli pripravení. ale majú od Boha silu boriť hradby. ako sa hodlám odvážiť voči niektorým. a kto málo. Pavol.“ 10 Ten. že je horlivý v mnohých veciach .16 Vďaka Bohu. 15 Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar. 2Kor9 IX. štedro bude aj žať. prečo sa vami chválime. 21 Veď sa usilujeme robiť dobre nielen pred Pánom. budú oslavovať Boha za vašu poslušnosť. a tak sa to vyrovná. 20 pričom sa chránime. nie zo žiaľu ani z donútenia. čo sa dvíha proti poznaniu Boha.

aby bola poslušná Kristovi. 15 Nie je teda divné. 20 Strpíte. keď sa niekto nad vami vyvyšuje. ked’ prídeme. lebo čo mi chýbalo. Ale ich koniec bude taký. nebudem sa hanbiť. Sú nerozumní. že vás nemilujem? To vie Boh. alebo iné evanjelium. nech si uvedomí aj to. v poznaní nie. ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou. aby som sa mohol aj ja trochu pochváliť. pochválim sa aj ja. v čom sa vychvaľujú.1 Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti Len ma už strpte! 2 Veď horlím za vás Božou horlivosťou. koho odporúča Pán. Chránil som sa a budem sa chrániť.16 Znova hovorím: Nech si nik nemyslí. že som neurobil o nič menej ako veľkí apoštoli. nikomu som nebol na ťarchu. túto chválu mi nik neprekazí v krajoch Achájska. nehovorím podľa Pánovej vôle. ale ten. keď sme vzdialení. keď niekto príde a hlása iného Krista. Ak si je niekto istý. kto sa sám odporúča. keď vás niekto zdiera. aby som vám v ničom nebol na ťarchu. aké sú ich skutky. keď sa merajú sami podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. 19 Ved’ ochotne znášate nerozumných. 7 Alebo som sa hádam dopustil hriechu. V Pánovi sa chválime . ale osobná prítomnosť slabá á reč úbohá. Horlím za váš Božou horlivosťou . aby som mohol vám slúžiť. že som vám zadarmo hlásal Božie evanjelium? 9 Iné cirkvi som olupoval. 13 Sú to falošní apoštoli. čo hľadajú príležitosť ukázať sa. keď vás niekto zotročuje. aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. čo sa týka tejto chvály. 5 A ja si myslím. ktorí prišli z Macedónska. že sú takí ako my. 9 aby sa nezdalo. kým nebude vaša poslušnosť úplná. že ako bude rásť vaša viera. 3 Bojím sa však. 6 lebo ak som aj vo vyjadrovaní neobratný. 13 My sa však nebudeme chváliť nad mieru. 4 Lebo vy spokojne znesiete. prijmite ma ako nerorumného. ktorí sa tvária.každú myseľ. ale podľa miery pôsobiska. A ak. keď vás niekto vyjedá. prijímal som od nich podporu.“ 11 Taký nech si uvedomí. 12 Ale čo robím budem robiť aj ďalej. 17 Kto sa chváli. lebo sami ste múdri. keď som sa ponížil. ktoré nám pridelil Boh. akého sme my nehlásali. a nie na rúcanie. 8 Veď ak sa aj trochu viac pochválim mocou. Máme však nádej. . 18 Keďže sa mnohí chvália podľa tela. 10 Ako je vo mne Kristova pravda. aby som odňal príležitosť tým. ako keby sme sa k vám neboli dostali. 10 lebo hovoria: „Jeho Iisty sú prísne a silné. aby ste vy boli povýšení tým. čo máte pred očami. že som nerozumný. 9 Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok. 17 Čo hovorím. 6 a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť. sme aj my.12 Neodvažujeme sa zaraďovať alebo prirovnávať sa k tým. veď sme prišli až k vám s Kristovým evanjeliom. ale ako nerozumný. akého ste nedostali. nech sa chváli v Pánovi. 14 Lebo sa nevystatujeme. veď sme vám to vo všetkom a všetkým ukázali. Zasnúbil som vás jednému mužovi. ktorú nám dal Pán na vaše budovanie. takí budeme aj v skutkoch. aké ste neprijali. alebo prijímate iného Ducha. miery prísť až k vám. že akí sme slovom v listoch. doplnili bratia. keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. 7 Hľaďte na to. 18 lebo nie ten je osvedčený. 15 Ani sa nadmieru nechválime cudzou prácou. akoby boli Kristovými apoštolmi. keď vás niekto bije po tvári. že je Kristov. získame u vás veľkú vážnosť na našom pôsobisku 16 a budeme môcť zvestovať evanjelium aj mimo vášho územia a nemusíme sa chváliť hotovou prácou na cudzom pôsobisku. aby sa vaše žmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi. Som Kristov služobník v námahách i ranách . 2Kor11 XI. 11 Prečo? Preto. že ako je on Kristov. čo odporúčajú samých seba. klamní pracovníci. že vás chcem strašiť listami. 14 A nečudo. veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.

v núdzi. budem sa chváliť svojou slabosťou. aby vo mne prebývala Kristova sila. 26 často na cestách. že sa chceme pred vami vyhovárať? Hovoríme pred Bohom v Kristovi.Iebo vy ste ma mali odporúčať. aj keď nie som ničím. aby som sa nevyvyšoval. A aby som sa nevyvyšoval. že neklamem. Iebo keď som slabý. v nebezpečenstvách na riekach. pre vaše budovanie. 25 tri razy ma bičovali. o hlade a smäde veľa ráz v pôstoch v zime a nahote. . 27 v námahe a lopote. 3 A viem.uchvátený až do tretieho neba. Prejdem k videniam a zjaveniam . aby ma chytil. ale rodičia pre deti. či v tele. v nebezpečenstvách na púšti. Sú oni Hebreji? Aj ja. často v bdení. či mimo tela. 29 Veď kto je slabý. iba ak svojimi slabosťami. Ak si niekto v niečom trúfa. 10 Preto mám záľubu v slabostiach. Sú Izraeliti? Aj ja. 22. v nebezpečenstvách od vlastného rodu. že som vám nebol na ťarchu? Odpusťte mi túto krivdu. v nebezpečenstvách od zbojníkov. bol mi daný do tela osteň. noc a deň som bol na morských hlbinách. ktoré človek nesmie vysloviť. satanov posol. Ak vás ja tak veľmi milujem. ako vidí na mne alebo počuje odo mňa. nebudem nerozumný lebo budem hovoriť pravdu. ktorý ma bije po tvári. lebo nie deti sú povinné sporiť pre rodičov. 7 a aj pre veľkosť zjavení. ale po vás. 23 Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím: Tým viac ja vo väčších námahách. lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 15 A ja veľmi rád vynaložím všetko. mám byť menej milovaný? 16 Dobre. v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. akoby sme my boli slabí. hoci to neosoží.11 Stal som sa nerozumným. aby som nebol slabýaj ja? Kto je vystavený pohoršeniu. 12 Ale znaky apoštola sa vám prejavili vo veľkej trpezlivosti. sebou samým sa chváliť nebudem. vie. ktorý bol pred štrnástimi rokmi . v nebezpečenstvách na mori. 5 Ním sa budem chváliť. Azda vás Títus poškodil? Vari sme nekráčali v tom istom duchu? A v tých istých šľapajach? 19 Už dávno si myslíte. trúfam si aj ja. 28 A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi. vtedy som silný. 13 Lebo o čo ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami okrem toho. ja som vám vraj na ťarchu nebol. 2Kor12 XII. častejšie vo väzeniach v nesmierne mnohých ranách. Vy ste ma prinútili . aby odstúpil odo mňa. aby si niekto nemyslel o mne viac. veľa ráz v nebezpečenstve smrti. 21 . tiež neviem. aby som vás. v znameniach. až prídem. v potupe. Bojím sa o vás . 32 V Damasku miestodržiteľ kráľa Aretasa strážil mesto Damascénov. v nebezpečenstvách od pohanov. 6 Veď ak sa aj budem chcieť chváliť. Sú Abrahámovi potomci? Aj ja. päť ráz dostal štyridsať bez jednej. len tak som unikol jeho rukám.Na svoju hanbu hovorím. či v tele. 9 ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť. ale som chytrák a dostal som vás úskokom. 14 A toto som už tretí raz pripravený ísť k vám a nebudem vám na ťarchu. . divoch a mocných činoch. to vie Boh. Ale zdŕžam sa. ba aj seba samého vydám za vaše duše.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami. raz kameňovali.1 Musím sa chváliť. 8 Preto som tri razy prosil Pána.neviem.zasa neviem. v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista. ale prejdem k videniam a zjaveniam Pána. hovorím to ako nerozumný. to vie Boh. 33 ale v koši ma spustili oknom cez hradby. 2 Poznám človeka v Kristovi. v nebezpečenstvách v meste. či mimo tela.4 bol uchvátený do raja a počul tajomné slová. že tento človek . milovaní. Veď netúžim po vašich veciach. trikrát som stroskotal na lodi. Nebol som o nič menší ako tamtí veľapoštoli. 20 Lebo sa bojím. čo som k vám poslal? 18 Poprosil som Títa a poslal som s ním brata. aby to aj mňa nepálilo? 30 Ak sa už treba chváliť. 31 Boh a Otec Pána Ježiša. 24 Od Židov som. 17 Azda som vás poškodil prostredníctvom niektorého z tých. a všetko. ktorý je zvelebený naveky.

hnevy. ale má medzi vami moc. aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca: 5 jemu sláva na veky vekov. čo predtým zhrešili a nerobili pokánie za nečistotu. ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.1 Toto už tretí raz idem k vám: každá výpoveď bude potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov.1 Pavol. 12 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. ale aby ste vy robili dobre a my aby sme boli ako nehodni. z Božej moci žije. nášho Otca. sami sa skúmajte.11 Napokon. ktorú mi dal Pán na budovanie. žiarlivosť. LIST GALAŤANOM Úvod 1. 21 Aby ma zasa. iba za pravdu. 4 Lebo aj keď bol ukrižovaný v slabosti. Amen. ktorý vás povolal v Kristovej milosti. Pozdravujú vás všetci svätí. ale z Božej moci budeme s ním žiť pre vás. galatským cirkvám: 3 Milosť vám a pokoj od Boha. čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 3 veď žiadate dôkaz. 8 Veď nič nemôžeme proti pravde. či máte vieru. že je vo vás Ježiš Kristus? Ibaže ste nehodni. 10 A toto píšem ako vzdialený. ktorých sa dopustili. čo sú so mnou. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium. i od Pána Ježiša Krista. klebety. že my nie sme nehodni. nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali. a nie na rúcanie. 5 Seba samých skúmajte. ako sme vám hlásali. rozbroje. Alebo nepoznáte seba samých. 2 a všetci bratia. môj Boh u vás nepokoril. 4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy. smilstvo a necudnosť. ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom. akého nechcete. keď sme my slabí a vy ste silní. ako keď som bol druhý raz u vás. a teraz vzdialený tým. nebudem zhovievavý.nie preto. utŕhania. ktoré ste . tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu.1-10 Gal1 I. povzbudzujte sa navzájom. 7 Ono ani nie je iné. radujte sa zdokonaľujte sa. keď prídem.nenašiel azda takých. rovnako zmýšľajte. aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to. Aj sa modlíme za to . i všetkým ostatným. žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. až prídem. 6 A dúfam. že od toho. aby sme sa my ukázali ako hodni. 2 Už som povedal a znova pripomínam. ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka. 9 Preto sa radujeme. Posledné napomenutia . 13 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.za vaše zdokonalenie. akých nechcem. 2Kor13 XIII. že až zasa prídem. aby som si. 7 Modlíme sa k Bohu. čo predtým zhrešili. Aby azda neboli sváry. aby som nemusel žialiť nad mnohými z tých. že vo mne hovorí Kristus. bratia. aby ste neurobili nič zlé . ktorý nie je voči vám slabý. Záver 13. vystatovanie. Pozdrav . a vy aby ste nenašli mňa. Útok proti falšovaniu evanjelia . ibaže sú niektorí. nemusel prísne počínať podľa moci. 11-13 Pozdrav a požehnanie . že poznáte. nepokoje.6 Čudujem sa. Aj my sme v ňom slabí.

aby sa vám zachovala pravda evanjelia. 1. pripomínam vám. 13 Vy ste počuli. hriešnici. ktorú predtým nivočil. čo som sa aj usiloval robiť. aby som videl Kéfasa. ktorú som dostal. nebol by som Kristovým služobníkom. votrelcov. 9 a keď poznali milosť. ukazujem. už som sa neradil s telom a krvou.11 . pomáhal aj mne medzi pohanmi -. 13 A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia. 20 A čo vám píšem. Aj my sme uverili v Krista Ježiša.21 Pavol prijal evanjelium od Boha . ktoré som vám ja hlásal. žiješ pohansky. 12 lebo ja som ho neprijal ani som sa ho nenaučil od človeka. 14 Keď som videl. či nebežím alebo či som nebežal nadarmo. aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista. že neklamem. lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. čo niečo znamenali. že evanjelium. 3 Ale ani Títus. 19 Veď ja som skrze zákon zomrel zákonu.11 Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie. Gal2 II. 5 Ani na chvíľu sme im neustúpili a nepodriadili sme sa. zapáčilo 16 zjaviť vo mne svojho Syna. ale zo zjavenia Ježiša Krista. Pavlova obrana 1. 18 Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema. je vari Kristus služobníkom hriechu? Vonkoncom nie! 18 Lebo ak znova staviam to. teraz hlása vieru. Spor v Antiochii . nech je prekliaty! 10 Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom.“ 24 a oslavovali Boha za mňa. 14 V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode. čo som zboril. odťahoval sa a oddeľoval. že som priestupník. ako to. Žid. zoči-voči som sa postavil proti nemu.11 Bratia. 4 A to pre falošných bratov. 6 A od tých. podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva. čo boli apoštolmi prv ako ja. 23 ibaže počuli: „Ten. tak ako Petrovi pre obrezaných . lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. ktorý pomáhal Petrovi v apoštoláte medzi obrezanými. ktorú máme v Kristovi Ježišovi. že nútiš pohanov žiť po židovsky?!“ 15 My sme rodení Židia nie hriešni pohania. hovorím pred Bohom. ktoré hlásam medzi pohanmi. podľa pravdy evanjelia. ale v súkromí tým.8 veď ten. 2 Išiel som ta pohnutý zjavením a predložil som im evanjelium. takže sa dal aj Barnabáš strhnúť ich pokrytectvom. 15 Ale keď sa Bohu. keď videli. ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. aby . čo boli z obriezky. Boh nenadŕža nijakému človekovi -.2. Ospravedlnenie z viery . že nepostupujú priamo. Jakub. aby nás zotročili. Pánovho brata. čo boli niečím . čo hľadám ospravedlnenie v Kristovi. 17 ani som nešiel do Jeruzalema za tými. ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal. čo niečo znamenali. a nie po židovsky. Kéfas a Ján. nemá ľudský pôvod. lebo sa bál tých. to ma nezaujíma.1 Potom po štrnástich rokoch som znova šiel s Barnabášom do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Títa. ktorých pokladali za stĺpy.17 Ak sme aj my. že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona. a zostal som uňho pätnásť dní. Ale keď prišli. Vzťah medzi Pavlom a apoštolmi . a nie zo skutkov podľa zákona. aby som ho zvestoval medzi pohanmi. lebo si zaslúžil pokarhanie. ktorý bol so mnou.prijali. hoci bol Grék. 22 Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy. ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. povedal som Kéfasovi pred všetkými: „Keď ty. ako som si kedysi počínal v židovstve: že som veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju. čo nás kedysi prenasledoval.akí boli kedysi. jedával s pohanmi. že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaných. čo sa vlúdili špehovať našu slobodu. nebol donútený dať sa obrezať. 21 Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície. 19 Iného z apoštolov som nevidel. nič iné mi nepridali. 7 ale naopak. že mne je zverené evanjelium pre neobrezaných. 16 a vieme. 10 Len aby sme pamätali na chudobných. iba Jakuba. 12 Kým neprišli niektorí od Jakuba. tí teda.

aby sme boli ospravedlnení z viery. Gal4 . aby sme skrze vieru dostali prisľúbeného Ducha. 13 Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým. čo je napísané v knihe Zákona. 26 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. už nie je z prisľúbenia. bude z nich žiť. 22 Ale Písmo uzavrelo všetko pod hriech. čo sú z viery. 20 Už nežijem ja. 23 No kým neprišla viera.“ 9 Teda tí. že Boh z viery ospravedlní pohanov. 17 Ale hovorím toto: Zmluvu potvrdenú Bohom neruší zákon. alebo z poslušnosti viery? Abrahámova viera . kto visí na dreve. sú Abrahámovými synmi. hovorím to po ľudsky: Už potvrdený ľudský závet nik neruší. aby tak zmaril prisľúbenie.“ akoby šlo o mnohých. niet otroka ani slobodného. ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky. potom Kristus nadarmo zomrel. lebo spravodlivý bude žiť z viery. Doktrinálna argumentácia 3. 21 Je teda zákon proti Božím prisľúbeniam? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon. Krista ste si obliekli.19 Načo je teda zákon? Bol pridaný pre priestupky. ktorému bolo dané prisľúbenie.“ 14 aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov. ale o jedného: „A tvojmu potomstvu. S Kristom som pribitý na kríž. kde ide o jedného. 16 Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu. sú žehnaní s veriacim Abrahámom. 24 A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista. vydaný po štyristotridsiatich rokoch. 29 A keď ste Kristovi. lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. robí to na základe skutkov podľa zákona. 15 Bratia. ale kto ich bude plniť. 12 Zákon však nie je z viery. Dočasná úloha zákona . alebo z poslušnosti viery? 3 Takí ste hlúpi?! Začali ste Duchom a teraz končíte telom? 4 Toľko ste zažili a nadarmo? Keby to bolo len nadarmo! 5 A ten. Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon. kto nevytrvá vo všetkom. že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom.“ a ním je Kristus. 21 Nepohŕdam Božou milosťou. 10 No všetci. ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi. 27 Lebo všetci. niet muža a ženy. boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru ktorá sa mala zjaviť. 26 Už niet Žida ani Gréka. žijem vo viere v Božieho Syna.som žil Bohu.“ 11 A je zjavné. veď je napísané: „Prekliaty je každý. Nerozumní Galaťania . aby to konal.6 Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.4. sú pod kliatbou. kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný! 2 Iba to by som sa rád od vás dozvedel: Dostali ste Ducha zo skutkov podľa zákona. aby veriaci dostali prisľúbenie z viery v Ježiša Krista. ktorý by mohol oživovať potom by spravodlivosť bola naozaj zo zákona.1 Nerozumní Galaťania. 8 Písmo predvídalo. ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. kým nepríde potomstvo. Nehovorí: „A potomkom. 7 Vedzte teda. 2. ale vo mne žije Kristus.1 . 18 Lebo ak je dedičstvo zo zákona. čo ste pokrstení v Kristovi. že sa za nás stal kliatbou. lebo je napísané: “Prekliaty je každý. už nepodliehame vychovávateľovi. Ale život. ani k nemu nič nepridáva. 25 Ale keď prišla viera. že tí. čo sú z viery. Ale Abrahámovi ho Boh daroval skrze prisľúbenie. preto predpovedalo Abrahámovi: „V tebe budú požehnané všetky národy.31 Gal3 III. a Boh je jeden. 20 Ale niet prostredníka tam. čo sú zo skutkov podľa zákona. ktorý teraz žijem v tele. a bol vyhlásený skrze anjelov rukou prostredníka.

8 No vtedy. lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. 26 Ale Jeruzalem. 4 Vy. Tamtie sú dve zmluvy: jedna z vrchu Sinaj. ty. 30 Čo však hovorí Písmo? „Vyžeň otrokyňu i jej syna. čo s vami. čo chcete byť ospravedlnení zo zákona. 6 Pretože ste synmi.IV. ničím sa nelíši od otroka. že sa znova vraciate k slabým a úbohým živlom a chcete im zasa slúžiť ako predtým?! 10 Zachovávate dni. tak skrze Boha aj dedič. a nielen vtedy. Sloboda Božích detí a obriezka . bratia. Nie si otrok. 15 Kdeže je teda vaša blaženosť? Veď vám môžem dosvedčiť. keď ste poznali Boha. keď som u vás. ale syn . čo nepoznáš pôrodné bolesti. bratia. Otče!“ 7 A tak už nie si otrok. 6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená. že je povinný zachovávať celý zákon. 20 Teraz by som chcel byť u vás a zmeniť svoj hlas. 9 Ale teraz. 19 Deti moje. ktorá má muža. vypadli ste z milosti. 23 Ten z otrokyne sa narodil podľa tela. 2 Je pod poručníkmi a správcami až do času ktorý určil otec. že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otrokyne. keď sme boli maloletí. kým vo vás nebude stvárnený Kristus. buďte ako ja.1 Hovorím však: Kým je dedič maloletý. ale syn. čo sa narodil podľa tela prenasledoval toho. lebo neviem. boli by ste si vylúpili oči a dali ich mne. hoci je pánom všetkého. 24 To je povedané obrazne. Nevracajte sa do otroctva . a to je Agar. lebo žije so svojimi deťmi v otroctve.1 Túto slobodu nám vydobyl Kristus. čo boli pod zákonom. kto sa dá obrezať. viac ako tá. odtrhli ste sa od Krista.21 Povedzte mi vy. vám hovorím.“ 31 A tak. chcú vás odlúčiť. čo v skutočnosti nie sú bohmi. neplodná. ktorý je hore. to je tá slobodná. ste deťmi prisľúbenia ako Izák. prosím vás. a aby sme dostali adoptívne synovstvo. 27 Veď je napísané: „Raduj sa. že som vám prvý raz v telesnej slabosti hlásal evanjelium. narodeného pod zákonom. zajasaj a vykríkni ty. 16 Stal som sa vaším nepriateľom. lebo opustená má veľa detí. Mravné ponaučenia 5.6. ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. 3. obdobia a roky! 11 Bojím sa o vás. poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba. čo sa narodil podľa ducha. keď ste nepoznali Boha. že ak sa dáte obrezať. 4 Ale keď prišla plnosť času. ktorá je našou matkou. 5 Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. keď vám hovorím pravdu? 17 Horlia za vás nedobre. ktorá rodí pre otroctvo. 14 A touto svojou skúškou vzhľadom na moje telo ste nepohrdli. ani neobriezka. nie sme deťmi otrokyne. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. narodeného zo ženy. 29 Ale ako vtedy ten. ani ste ju neodmietli. Boh poslal svojho Syna. . znovu vás v bolestiach rodím. ale viera činná skrze lásku. ale prijali ste ma ako Božieho anjela. že keby to bolo bývalo možné. aby ste za nich horlili. alebo skôr. slúžili ste tým. 3 A každému. ako to. 13 A viete. ako Krista Ježiša. mesiace.10 Gal5 V5. Pavol. 18 Dobre je vždy horliť za dobro. 25 Agar je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu. keď Boh pozná vás. tak aj teraz. 3 Tak aj my. Ničím ste mi neublížili.1 . slúžili sme podriadení živlom sveta. ale slobodnej. 5 aby vykúpil tých. či sa azda nenamáham medzi vami nadarmo. čo nerodíš. Dve zmluvy: Agar a Sára . 12 Bratia. druhého zo slobodnej. 2 Ja.“ 28 Vy. čo chcete byť pod zákonom: nepočujete zákon? 22 Veď je napísané. veď aj ja som ako vy. znova dosvedčujem. Kristus vám nič neprospeje. a keď syn.

čo robia takéto veci. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. čo sa dávajú obrezať. z ducha bude žať večný život. bratia. ale chcú. 11 Ak ja. hnevy. aby ste odporovali pravde? 8 Toto navádzanie nie je od toho. odnesie si trest. kto ho vyučuje. čo chcete. Proti tomuto zákona niet. nezachovávajú zákon. Navzájom si odporujú. hoci nie je ničím. čo vás mätie. 15 Lebo ani obriezka nie je nič.1 Bratia. 20 modloslužba. pokoj a milosrdenstvo. len nedávajte slobodu za príležitosť telu. Rozličné napomenutia . 13 Veď ani tí. aby ste sa navzájom neponičili. Amen. 19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo. aj nad Božím Izraelom. sváry. sám seba klame. aby ste sa vy dali obrezať. bratia. zvady. budeme v pravom čase žať. čo vás mätú! Sloboda a láska . rozbroje. 9 Neúnavne konajme dobro. čo sa budú riadiť týmto pravidlom. 8 Lebo kto seje pre svoje telo. žiarlivosť. 21 závisť. lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. a nie pred iným. aby ste nerobili to. 23 miernosť. a tak sa bude chváliť len sám v sebe. lebo ak neochabneme. 10 Ja vám dôverujem v Pánovi. ešte stále ohlasujem obriezku. to bude aj žať. bratia. keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku. 12 Všetci. dajte si pozor. podľa Ducha aj konajme. 25 Ak žijeme v Duchu. 10 Kým teda máme čas.Dobre ste bežali. v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete. 12 Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí. 4 Nech každý skúma svoje skutky. Kto vás zadržal. nezáviďme jeden druhému. robme dobre všetkým. čary. 16 A nad všetkými. iba krížom nášho pána Ježiša Krista.11-18 Pozrite. ale najmä členom rodiny veriacich. zdržanlivosť. 14 Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným. radosť. ani neobriezka. 6 Ten. 3 Lebo ak si niekto myslí. nútia vás. len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. Čo človek zaseje. ale navzájom si slúžte v láske! 14 Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove. čo je proti duchu. Gal6 VI. napravte ho v duchu miernosti. 18 Ale ak vás vedie Duch. nie ste pod zákonom. Ale ten. 2 Neste si vzájomne bremená. 24 Tí. 17 A odteraz nech ma už nik neobťažuje. Ale kto seje pre ducha. zhovievavosť. že je niečím. ktorí ste duchovní. hýrenie a im podobné. čo je proti telu. O tomto vám vopred hovorím. 11 7 . a duch. vy. aby sa mohli chváliť vaším telom. 7 Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. pokoj. že tí. a tak naplníte Kristov zákon. akými veľkými písmenami vám píšem vlastnou rukou. 22 Ale ovocie Ducha je láska. opilstvo. ale nové stvorenie. nečistota chlipnosť. vernosť. koho vyučujú slovo. ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža. rozkoly. nech je to ktokoľvek. nedráždime sa navzájom. že nebudete nijako ináč zmýšľať. 5 Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno. 17 Lebo telo si žiada. Žite duchovne . ktorý vás volá. Nepachtime po márnej sláve. Záver 6. čo sa chcú páčiť podľa tela. 9 Trochu kvasu prekvasí celé cesto. a daj si pozor.16 Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu. láskavosť dobrota. nepriateľstvá. aby si aj ty neupadol do pokušenia. nech sa delí o všetky dobrá s tým. nedosiahnu Božie kráľovstvo. aby ste sa dali obrezať. ako som už povedal. čo patria Kristovi Ježišovi. z tela bude žať porušenie.

20 ktorú dokázal na Kristovi. 16 neprestávam za vás vzdávať vďaky.1 Pavol. 1.15 Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým. podľa bohatstva jeho milosti. evanjelium o svojej spáse. a keď ste v neho uverili. keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici 21 nad každé kniežatstvo. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša. 4 Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil. keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého. odpustenie hriechov. 17 Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista. 19 a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily. ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle. ktorý požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. 18 Nech osvieti oči vášho srdca. svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi: 2 Milosť vám a pokoj od Boha. aby ste ho poznali. čo sme už prv dúfali v Krista. 13 V ňom ste boli aj vy.3. 9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia. čo si v ňom predsavzal 10 uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko. 11 veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho. mocnosť. dá Ducha múdrosti a zjavenia. ktorých si získal.LIST EFEZANOM Ef1 I. na chválu jeho slávy. silu a panstvo a nad každé iné meno.3 . čo je na nebi aj čo je na zemi.21 Chválospev na milosť vykúpenia Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. 3 nás v Kristovi V ňom. aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi 6 na chválu a slávu jeho milosti. 12 aby sme boli na chválu jeho slávy my. 8 ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. Pozdrav . aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých. ktoré možno vysloviť nielen v . 7 V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv. 5 On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil. ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. Modlitba za poznanie spásy . nášho Otca. Tajomstvo spásy a Cirkvi 1. keď ste počuli slovo pravdy. aká je nádej z jeho povolania. 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých. Otec slávy. i od Pána Ježiša Krista. aby ste vedeli.

tomto veku, ale aj v budúcom. 22 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom. Ef2 II. Oživil nás s Kristom - 1 Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohoto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadosti svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. 4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, 5 hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - 6 a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, 7 aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. 8 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: 9 nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. 10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Zjednotenie Židov a pohanov v Kristovi - 11 Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezancami vás volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele, 12 lebo v tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. 14 Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, 15 tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; 16 aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. 17 Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko; 18 lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi. 19 Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. 20 Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu. Ef3 III. Pavol - služobník Kristovho tajomstva - 1 Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov... 2 Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás, lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. 4 Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. 5 Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. 7 A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci. 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo 9 a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, 10 aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, 11 podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutoční v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 12 V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. 13 Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou. Pavlova modlitba za veriacich - 14 Preto zohýnam kolená pred Otcom, 15 od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: 16 nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby

skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske 18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka 19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. 20 A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, 21 tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. 2. Mravné povinnosti 4,1 - 6,20 Ef4 IV. Výzva na jednotu - 1 Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, 2 so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske 3 a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 4 Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. 5 Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. 6 Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Dary milosti na budovanie Cirkvi - 7 Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. 8 Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ 9 A čo iné znamená to „vystúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko. 11 On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, 14 aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. 15 Ale žime podľa pravdy v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. 16 Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Starý a nový človek - 17 Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, 18 so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. 19 Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu. 20 Vy ste sa tak o Kristovi neučili, 21 ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, 22 že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, 23 a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, 24 obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti. 25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojim blížnym, veď sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; 27 a nedávajte miesto diablovi! 28 Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu. 29 Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 30 A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. 31 Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. 32 Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

Ef5 V5. Znaky nového života: láska a čistota - 1 Napodobňujte Boha ako milované deti 2 a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône! 3 Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, 4 ani mrzkosť ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. 5 Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník ani nečistý ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Žite ako deti svetla - 6 Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. 7 Preto nemajte s nimi nič spoločné. 8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! 9 Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. 10 Skúmajte, čo sa páči Pánovi, 11 a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, 12 lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. 13 Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, 14 a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ 15 Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Využívajte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. 18 A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom 19 a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. 20 Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista 21 a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. 22 Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Kresťanské manželstvo - 25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, 27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28 Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. 29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo sme údmi jeho tela. 31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. 33 Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža. Ef6 VI. Kresťanská domácnosť - 1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. 2 Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: 3 Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. 5 Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako 6 Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, aj otrok aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré. 9 A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebi a on nenadŕža nikomu.

Buďte Boží bojovníci - 10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a 14 obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! 18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! 19 Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, zo ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný. Záver 6,21-24 Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi, 22 ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia. 23 Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista. 24 Milosť so všetkými, čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti.
21

LIST FILIPANOM
Flp1 I. Úvod a vďakyvzdanie - Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom: 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. 3 Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem; 4 vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, 5 za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6 A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. 7 A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia. 8 Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. 9 A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, 10 aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, 11 plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Pavlovo väznenie je na osoh evanjeliu - 12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoh evanjeliu: 13 moje okovy sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými 14 a mnohí z bratov v Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo. 15 Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z oddanosti; 16 títo z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti, nie úprimne, a myslia si, že spôsobia súženie mojim okovám. 18 Čo na tom?! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším

buďte jedna duša a jedna myseľ! 3 Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu. 15 aby ste boli bezúhonní a úprimní. čo je pre nich znamením zatratenia. aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu.27 Len žite tak. ktorý ste videli na mne a teraz o mne počúvate. 14 Všetko robte bez šomrania a pochybovania. že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista. Kristus príklad pokory . čo si vyvoliť. stal sa poslušným až na smrť. či už životom alebo smrťou. že pevne stojíte v jednom Duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia 28 a v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi. 8 Uponížil sa. 10 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi. medzi ktorým svietite ako svetlá na svete 16 tým. 9 Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno. 18 Takisto sa aj vy radujte a radujte sa so mnou! Poslanie Timoteja a Epafrodita . a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.a budem sa tešiť. že vediete ten istý zápas. až na smrť na kríži. ale pre vás spásy. ak jestvuje nejaká útecha z lásky. Výzva na svornosť a pokoru . ale aj trpieť pre neho 30 tým. 2 dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako. alebo budem vzdialený .8 Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: 6 On. 25 A s istotou viem. 24 ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. rovnako milujte. 17 A keby som mal aj svoju krv vyliať na obetu a svätú službu vašej viery. aby som mal aj ja pokojnú myseľ. 19 lebo viem. na zemi i v podsvetí 11 a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.či už prídem a uvidím vás. Flp2 II. a nielen v mojej prítomnosti. ale aj na záujmy iných. vzal si prirodzenosť sluhu. pevne dúfam. že k vám čoskoro pošlem Timoteja. že nebudem v ničom zahanbený. bude oslávený Kristus v mojom tele. ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti. nejaké spoločenstvo ducha. Výzva na vytrvalosť . Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. a to od Boha.19 Mám nádej v Pánu Ježišovi. s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. ako ste vždy poslúchli. 21 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. 29 Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť. tak aj teraz. Výzva na svätosť . že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoh a radosť z viery.1 Ak teda jestvuje nejaké potešenie v Kristovi. keď sa dozviem. a to by bolo oveľa lepšie. 23 Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom. 22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu. že ako vždy. že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne.počul o vás. hoci má božskú prirodzenosť. čo sa jemu páči. nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom.12 A preto moji milovaní. stal sa podobný ľuďom. aby som . 4 Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy. 20 Ako túžobne očakávam a dúfam. čo je s vami. 20 Veď . ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. ktoré je nad každé iné meno. nejaké srdce a zľutovanie. radujem sa a radujem sa s vami všetkými. keď zasa k vám prídem. že aj chcete aj konáte. neviem. že sa držíte Slova života na moju slávu v Kristov deň. 13 Veď to Boh pôsobí vo vás. 26 aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi. 7 ale zriekol sa seba samého.

27 A naozaj bol chorý až na smrť. 29 Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a takýchto si vážte! 30 Veď on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu. ktorá je zo zákona. Pravá spravodlivosť.1 Napokon. čo bude so mnou. ich bohom je brucho a hanba je slávou tých. Flp3 III. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. že ho pošlem. o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím. 13 bratia. veď ako syn otcovi slúžil so mnou evanjeliu. ale s tou. 26 veď túžil po vás všetkých a znepokojoval sa. ktorá je skrze vieru v Krista . aby ste sa znova radovali. toho sa držme! Dobrí a zlí kresťania . 16 Ale k čomu sme už dospeli. z Benjamínovho kmeňa. 11 aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. 21 lebo všetci hľadajú vlastné záujmy. že ste sa dopočuli. 23 Dúfam teda. ale bežím. že ochorel. čo sa týka zákona farizej.nemám nikoho. čo chýbalo vašej službe voči mne. 12 Nie že by som ho už bol dosiahol. radujte sa v Pánovi. a nie záujmy Ježiša Krista. 24 A pevne dúfam v Pánovi. aj to vám Boh zjaví. 8 A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša. 4 hoci ja by som mohol aj do tela vkladať nádej. kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. 7 Ale čo mi bolo ziskom. že aj ja sám čoskoro prídem. kvôli Kristovi pokladám za stratu. dajte si pozor na okyptencov! 3 Veď obrezaní sme my. spolupracovníka a spolubojovníka a vášho vyslanca a služobníka v mojich potrebách. milovaní! . Nelení sa mi písať vám to isté a pre vás je to zábezpeka.17 Bratia. ale Boh sa nad ním zmiloval. takto pevne stojte v Pánovi. 20 Veď naša vlasť je v nebi. pokoj . založenou na viere -. Flp4 IV. bratia moji. že sa mu pripodobním v smrti. ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. môjho brata. radosť. Ak si niekto iný myslí. len čo uvidím. 6 čo do horlivosti prenasledovateľ Cirkvi. aký máte v nás! 18 Lebo mnohí. bratia moji milovaní a vytúžení. alebo že by som už bol dokonalý.1 A preto. a nielen nad ním. smer ku Kristovi . ako sa osvedčil. čo do spravodlivosti ktorá je v zákone. že môže mať nádej v tele. aby doplnil to. čo je predo mnou. žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky. 2 Dajte si pozor na psov. 10 aby som poznal jeho. tým skôr ja: 5 na ôsmy deň obrezaný. aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. z Izraelovho rodu. Ale jedno robím: zabúdam na to. ale aj nado mnou. ja si nenamýšľam. 28 Preto som ho čím prv poslal. môjho Pána. 15 A všetci dokonalí takto zmýšľajme! A ak niečo chápete ináč. 22 Ale o ňom viete. aby som nemal zármutok na zármutok. žil som bezúhonne. moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým. za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi. a uháňam za tým. pretvorí naše úbohé telo. aby som získal Krista 9 a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti. keď ho uvidíte. spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých. moja radosť a moja koruna. 19 lch koniec je záhuba. čo slúžime v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela. že som sa už zmocnil. čo je za mnou.spravodlivosťou z Boha. čo žijú podľa vzoru. čo zmýšľajú pozemsky. Svornosť. Hebrej z Hebrejov. ktorou si môže podmaniť všetko. 14 Bežím k cieľu. dajte si pozor na zlých pracovníkov. 25 Ale pokladal som za potrebné poslať k vám Epafrodita. a ja aby som mal menej zármutku. 21 On mocou. aby som sa ho niekedy zmocnil.

3 Vzdávame vďaky Bohu. akú máte k všetkým svätým. 20 A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Filipania. 14 A predsa ste dobre urobili. čo ste sa naučili. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša. 10 aby ste žili. tým. Pán je blízko. ktorý prevyšuje každú chápavosť. čo sú so mnou. aby rovnako zmýšľali v Pánovi. 13 Všetko môžem v tom. čo je spravodlivé. čo sú v Kolosách: Milosť vám a pokoj od Boha. že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska. počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami. milou Bohu. Som zahrnutý darmi. nášho Otca. najmä tí.10 Veľmi som sa zaradoval v Pánovi. 11 a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou . 4 lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske. 6 O nič nebuďte ustarostení. pravda. čo je cudné. 5 pre nádej. Pozdravujú vás bratia. Pozdrav . 7 Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. 23 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti. sú ľúbeznou vôňou. a brat Timotej 2 tým svätým a veriacim bratom v Kristovi. mať hojnosť i núdzu trieť. Záverečné pozdravy . 11 Nehovorím to preto. čo sú z cisárovho domu. verný spolupracovník.Pavol. ale nemali ste príležitosť. Vďaka za prijaté dary . 22 Pozdravujú vás všetci svätí.21 Pozdravte každého svätého v Kristovi Ježišovi. bratia. prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. Ale vo všetkom modlitbou. 16 Veď aj do Solúna ste mi raz aj druhý raz poslali. ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. 8 on nám rozprával aj o vašej láske v Duchu. viete. pomáhaj im. čo je mravne čisté. ktorú máte uloženú v nebi. 6 Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie. ako sa patrí vzhľadom na Pána. ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch. myslite na všetko. keď sme to počuli. prosím. čo mám. že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha. že už raz predsa len rozkvitla vaša náklonnosť voči mne. Naučil som sa vystačiť s tým. čo ste poslali po Epafroditovi.Evodiu prosím aj Syntychu prosím. On namiesto nás verne slúži Kristovi. tak aj u vás od toho dňa. Apoštol vzdáva vďaky . aj predtým ste na mňa mysleli. čo som potreboval. a páčili sa mu vo všetkom. Už ste o nej počuli v pravdivom slove evanjelia. 7 A Boží pokoj. veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi. ale túžim po ovocí. že by som mal nedostatok. 19 Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. iba vy sami. keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Apoštol prosí . 8 Napokon. čo je pravdivé. Amen. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať. uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. ktorý ma posilňuje. 3 Aj teba. neprestávame sa za vás modliť a prosiť. vždy. 4 Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! 5 Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. prijali. že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. 17 Nie že by som túžil po daroch. 12 Viem žiť skromne a viem aj oplývať. 2 LIST KOLOSANOM Kol1 I. čo je čnostné a chválitebné! 9 Robte to. 15 Veď aj vy. príjemnou obetou. 18 Dostal som všetko a mám hojnosť. keď sa za vás modlíme.9 Preto aj my odo dňa. čo je milé a čo má dobrú povesť. ktorých mená sú v knihe života. Amen.

12 vzdávali vďaky Otcovi. Pavol. čo je pod nebom. . 22 teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou. a ja. hlavu všetkého On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. ktoré bolo od vekov a pokolení skryté. kniežatstvá aj mocnosti. 14 v ktorom máme vykúpenie. čo je na zemi aj čo je na nebi. stal som sa jeho služobníkom. aby som naplnil Božie slovo. 28 My ho zvestujeme. odpustenie hriechov. ktorá vo mne mohutne pôsobí. ale teraz sa zjavilo jeho svätým. tróny aj panstvá. 18 On je hlavou tela. Cirkvi. 26 tajomstvo. On je počiatok. 2. 27 Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohoto tajomstva medzi pohanmi. 1. ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. prvorodený z mŕtvych. čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo.13-29 Hymnus na Krista. a ním je Kristus vo vás. Dogmatická časť 1.1-23 Kol2 II. aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. Výstraha pred falošnými učiteľmi 2.21 Aj vás. ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu. keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému. pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti. ak vytrváte vo viere upevnení. Účasť Kolosanov na vykúpení . 25 Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru.1 Chcem. aby ste vedeli. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. Pavlovo poslanie medzi pohanmi . akú starosť mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých. čo ani nevideli moju telesnú tvár. jeho mocou. 29 O to sa namáham a borím. aby v ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou. ktorý som dostal pre vás. 17 On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. stáli a neodkloniteľní od nádeje evanjelia. 15 On je obraz neviditeľného Boha. 19 Lebo Boh chcel. nádej slávy. 2 aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva. aby on mal vo všetkom prvenstvo. ktorým je Cirkev. Krista. čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami. nepoškvrnených a bez úhony. Apoštolova starostlivosť . 4 Toto hovorím. 16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. prvorodený zo všetkého stvorenia. 13 viditeľné i neviditeľné. 23 Pravda.24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to. aby si vás postavil pred svoju tvár svätých.

keď ste v nich žili. hľadajte. láskavosť. 13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta. slobodného. ak by mal niekto niečo proti druhému. poníženosti a prísnosti voči telu.6 Kol3 III. tak aj vy! 14 Ale nad všetko toto majte lásku. čo je na zemi! 3 Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. z ktorej celé telo. 7 Kedysi ste aj vy boli takí. 5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo. ktorý ho stvoril. novmesiac alebo soboty. keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. rastie Božím vzrastom. čo videl. upevnení vo viere. 23 Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti. Preň ste aj povolaní v jednom tele.aby vás nik nezviedol peknými rečami. 11 Potom už niet Gréka ani Žida. ako ste sa naučili. 18 Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou. oblečte si hlboké milosrdenstvo. ani sa nedotýkaj!“? 22 Veď to všetko sa má použiť. 15 Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti. ktorá je zväzkom dokonalosti! 15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. nie na to. uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to. rozhorčenie. no skutočnosť je Kristus. 12 S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha. ale obriezkou Kristovou. a tým zničiť . 13 Aj vás. a nie na Kristovi! 9 Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.sú to ľudské príkazy a náuky. prečo sa. vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Pána. 10 V ňom ste aj vy naplnení. aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho.16 Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj ani pre sviatok. otroka. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy. rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. . zlú žiadostivosť a lakomstvo.6 Ako ste teda prijali Krista Ježiša. čo je hore. Nový život v Kristovi 3. Charakter nového života . 11 V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou. oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. vášeň. 4 A keď sa zjaví Kristus. čo je modloslužba! 6 Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov.1 . čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli ste si nového. v ňom žite: 7 v ňom zakorenení a na ňom postavení. a odstránil ho tým. ale všetko a vo všetkom je Kristus. 14 Zotrel dlžobný úpis. vyživované a pospájané väzivami a spojivami.12 Ako Boží vyvolenci. duchom som s vami a radujem sa. a vynikajte vo vzdávaní vďaky! 8 Dajte si pozor. 20 Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta.1 Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych. V Kristovi máme všetko . zlobu. Nadovšetko majte lásku . aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením. Ako Pán odpustil vám. 9 Neluhajte si navzájom vy. A buďte vďační! 16 Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. čo sa obnovuje. akoby ste ešte žili vo svete. barbara. svätí a milovaní. váš život. obriezky ani neobriezky. 8 Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev. ale nie je to nič čestné.4. že ho pribil na kríž. 17 lebo ony sú len tieňom budúcich vecí. 3. podriaďujete nariadeniam: 21 „Nechytaj. čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela. kde Kristus sedí po pravici Boha! 2 Myslite na to. lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní 19 a nedrží sa hlavy. miernosť a trpezlivosť. vyzlečením hriešneho tela. 5 Lebo aj keď som telom vzdialený. toho. nečistotu. Proti falošnej askéze . ani neokús. ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám. čo je hore. pokoru. ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Skýta. iba na ukájanie tela.

aby nezmalomyseľneli! 22 Otroci. čo je spravodlivé a slušné. milovaný brat. lebo je to milé Pánovi! 21 Otcovia. Kristovi! 25 Lebo kto pácha krivdu. ktorej sa dopustil. ktorý je od vás. nedráždite svoje deti. aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou.18 Ženy. a ustavične zápasí o vás v modlitbách. podriaďujte sa mužom. Tu sa nenadŕža nikomu. že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo.10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek . 9 s Onezimom. a vy si zasa prečítajte ten z Laodicey. bdejte pri nej a vzdávajte vďaky! 3 Modlite sa aj za nás. s ktorého som k vám práve na to poslal. 6 Vaša reč nech je vždy milá. soľou korenená. 17 A Archippovi povedzte: „Usiluj sa plniť službu.7 Čo je so mnou. poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko. Podriaďujte sa a slúžte Pánovi . že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčanov. ktorý je od vás. čo sú mimo. čo sa tu deje. aby Boh otvoril dvere nášmu slovu.11 i Jezus. ako som povinný hovoriť.2 V modlitbe buďte vytrvalí. ako máte každému odpovedať. Záver 4. 12 Pozdravuje vás Epafras. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve. .7-18 Osobné správy . robte z tej duše ako Pánovi. vlastnoručný pozdrav. to vám všetko rozpovie Tychikus. a aby potešil vaše srdcia. dostane za odplatu neprávosť. PRVÝ LIST SOLÚNČANOM 1Sol1 . prijmite ho. 4 aby som ho zvestoval tak. čo je s nami. 17 A všetko. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami. všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. 14 Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas. aby ste vedeli. čo sa chcú páčiť ľuďom. ako sa sluší v Pánovi! 19 Muži. správajte sa múdro a využívajte čas. dávajte otrokom. milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! 20 Deti. ktorí mi boli na potechu. aby sa čítal aj v laodicejskej cirkvi. ktorú si dostal v Pánovi!“ 18 Môj. zariaďte. ako tí. ktorý sa volá Justus. pre ktoré som aj vo väzení. Slúžte Pánovi. aby ste sa dozvedeli. veď viete. že aj vy máte Pána v nebi! A vytrvalo sa modlite . aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo. Pavlov. Kol4 IV. a nie ako ľuďom! 24 Veď viete. 16 Keď sa tento list prečíta u vás. ak príde k vám.hymny a duchovné piesne. Oni vám oznámia všetko. Pozdravy .už ste o ňom dostali pokyny. čokoľvek hovoríte alebo konáte. ale z úprimného srdca. 13 Môžem mu dosvedčiť. poslúchajte rodičov vo všetkom. 5 Voči tým. 15 Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome. verným a milovaným bratom. služobník Krista Ježiša. 1 Páni. v bázni pred Pánom! 23 Čokoľvek robíte. verný služobník a spolupracovník v Pánovi.

neprijali ste ho ako ľudské slovo. 5 lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách. bratia. ako sa patrí vzhľadom na Boha. takže už nemusíme nič hovoriť. ktorý skúma naše srdcia. 18 Lebo sme chceli prísť k vám. bratia. Príkladná viera Solúnčanov . Ježiša. nezaliečali rečami. lebo aj vy ste od svojich súkmeňovcov vytrpeli to isté. aby ste slúžili Bohu živému a pravému 10 a očakávali z neba jeho Syna. ani nebolo falošné. Bez prestania 3 myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery. 4 Ale ako nás Boh vyskúšal. 5 Nikdy sme sa. 2 Ale po toľkom utrpení a potupovaní. 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achájsku. úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. 1Sol3 . ako keď matka kŕmi a láska svoje deti. Pozdrav .1 Pavol. ako sväto. vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. že sme k vám neprišli nadarmo. aby boli spasení. 1Sol2 II. ale vaša viera v Boha sa stala známou na každom mieste. ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti. bratia. o vašom vyvolení. 17 Aj keď sme boli. ako otec svoje deti. 7 Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť. 10 Sami ste svedkami aj Boh. všetkým ľuďom odporujú 16 a nám bránia kázať pohanom. vo Filipách. 12 prosili. aby ste žili.ako slovo Božie. čo oni od Židov. bratia. veď viete. Bohom milovaní. Pavol. nie srdcom. 3 Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých pohnútok. spravodlivo a bezúhonne sme sa správali voči vám veriacim. že sme každého z vás. no iba tvárou. 8 Tak sme vás milovali. Boh je svedok. ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.nie aj vy? . čo sú v Judei v Kristovi Ježišovi. 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku a v Achájsku. raz aj druhý raz. takými drahými ste sa nám stali. Vo dne v noci sme pracovali. ako viete. 13 Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to. ale satan nám to prekazil. 6 A vy ste napodobňovali nás i Pána. ani u vás ani u iných. ani nás nehnalo lakomstvo.2 Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých.I. ako viete. a tak stále napĺňajú mieru svojich hriechov.aké naozaj je . ale .1 Veď sami viete. a ono pôsobí vo vás veriacich. ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu. 9 Veď oni sami rozprávajú o nás. ktoré sme hlásali. 19 Veď kto je našou nádejou. Bohu sa nepáčia. nie aby sme sa ľuďom páčili. 4 Vieme. radosťou a korunou slávy . 9 Veď sa. 6 ani sme nehľadali slávu u ľudí. napodobňujete Božie cirkvi. tak hovoríme. tým viac a túžobnejšie sme sa usilovali uvidieť vašu tvár. že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium. ale Bohu. 11 Viete predsa. Ale už sa im až na pokraj priblížil Boží hnev. 14 Veď vy. Pavlova misijná činnosť . ktorého vzkriesil z mŕtvych. ale aj vlastný život. aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. 15 Oni zabili Pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. že nám možno zveriť evanjelium.pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode? 20 Vy ste naša sláva a radosť. na krátky čas od vás odlúčení. bratia. Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj. povzbudzovali a zaprisahávali. pamätáte na našu prácu a námahu. keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo. ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy. akí sme boli medzi vami kvôli vám. najmä ja. boli sme medzi vami malí. keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. že keď ste od nás prijali Božie slovo. a tak sme vám hlásali Božie evanjelium.

.1 Napokon vás teda. čo žijeme a zostaneme. aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to. čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu. 5 Veď vy všetci ste synmi . 14 Lebo ak veríme. aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 2 Veď viete. 3 Lebo to je Božia vôľa. ako je to so zosnulými.13 Nechceme. prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi. 9 Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás.III. písať. že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. nepredídeme tých. budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. 8 A kto týmto pohŕda. ale pre posvätenie. predpovedali sme vám. poslal som ho. Páčiť sa Bohu čistotou a bratskou láskou . aby ste čoraz viac rástli v tom. veď sami viete. plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami. 11 Nech sám Boh. za všetku tú radosť. aj sa tak stalo. rozhodli sme sa. nepohŕda človekom. 12 aby ste sa počestne správali voči tým. aby som zvedel o vašej viere. 10 A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku.1 O časoch a chvíľach vám netreba. bratia. .“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša. ktorú z vás máme pred svojím Bohom? 10 Vo dne v noci sa vrúcne modlíme. čo ešte chýba vašej viere. ako ju my máme voči vám.. aby ste v tom čoraz viac rástli 11 a usilovali sa žiť pokojne.. že Pánov deň príde ako zlodej v noci. aby ste sa milovali navzájom. veď vás sám Boh poučil. čo nemajú nádej. aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom. lebo Pán sa za to všetko pomstí. 2 lebo sami veľmi dobre viete. vstanú prví. 15 Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My. aby ste sa nezarmucovali ako ostatní. 16 Lebo na povel. nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu. skrze Ježiša privedie s ním. ako to bude so živými a mŕtvymi. čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu. ako viete. ako aj žijete. či vás azda nepokúšal pokušiteľ a naša námaha nevyšla nazmar. prosíme. že ostaneme v Aténach sami. aby ste nevedeli. 3 Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota. že prídu na nás súženia. ako sme vám už povedali a dosvedčili. 12 A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak. 4 Lebo aj keď sme boli u vás. bratia. čo zosnuli. bratia. na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí. 7 Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu. ale Bohom. 17 Potom my. Vedieť. Pavol posiela do Solúna Timoteja . 5 nie v náruživej žiadostivosti ako pohania. bratia. bratia. 9 O bratskej láske vám netreba písať. čo umreli v Kristovi. a tak budeme navždy s Pánom. náš Otec.. vaše posvätenie: 4 aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte. Amen. nie ste vo tme. popri všetkej našej núdzi a súžení. 8 Lebo teraz akoby sme ožili. ktorí nepoznajú Boha. keď k nám od vás prišiel Timotej a priniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a že si na nás stále po dobrom spomínate a túžite nás vidieť ako aj my vás. tak Boh aj tých. 2 a poslali sme Timoteja. keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. čo zosnuli. 6 Teraz. 5 Preto keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať. a aby ste nemuseli od nikoho nič žiadať. 13 Nech posilní vaše srdcia. 7 potešili sme sa z vás. Len vás. keď vy stojíte pevne v Pánovi. ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha. 3 aby sa nik neplašil v týchto súženiach. pre vašu vieru. čo sú mimo. a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k vám. aby vás utvrdil a povzbudil vo viere.a očakávať Pánov príchod . 4 Ale vy bratia. že je to náš údel.. 1Sol4 IV. ako sme vám prikázali. 18 Preto sa potešujte navzájom týmito slovami! 1Sol5 V5.1 Preto keď sme to už nemohli ďalej vydržať. 6 aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata.

podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. sužovaným. aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery. 11 Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého. čo nepoznajú Boha. ako sa aj sluší. aby sme žili spolu s ním. čo pracujú medzi vami. 8 aby v ohnivom plameni potrestal tých. buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. 9 Veď Boh nás neurčil na hnev. keď príde náš Pán Ježiš Kristus.1 Pavol. 9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby. 4 A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach. za ktoré trpíte. bratia. čo spia. 5 A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu. ktorý vás volá. keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci. že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva. 11 Preto sa aj ustavične modlíme za vás. 8 My však. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. ktoré znášate. odpočinkom s nami. 24 Verný je ten. Záverečné napomenutia a pozdravy . spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. ku všetkým buďte zhovievaví! 15 Dajte si pozor. Pozdrav . nášho Otca. ako to aj robíte. alebo spíme. aj tých. 10 ktorý za nás zomrel.12 Prosíme vás. aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich. 12 aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom. ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista. aby sa tento list čítal všetkým bratom. a on to aj urobí. 20 proroctvami nepohŕdajte! 21 Ale všetko skúmajte a čo je dobré. posmeľujte malomyseľných. 10 keď príde v onen deň. . modlite sa aj za nás! 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom! 27 Zaprisahám vás v Pánovi. aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony. Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu. toho sa držte! 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 23 Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí. 6 Nespime teda ako ostatní. Nepatríme noci ani tme. ale bdejme a buďme triezvi! 7 Tí. čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. a v Pánu Ježišovi Kristovi: 2 Milosť vám a pokoj od Boha. sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! 16 Ustavične sa radujte! 17 Bez prestania sa modlite. čo vás sužujú. aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé. lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou. 18 pri všetkom vzdávajte vďaky. i od Pána Ježiša Krista. či už bdieme. bratia. čo patríme dňu. ujímajte sa slabých. ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci. aby ste si vážili tých. bratia: napomínajte neporiadnych. Viera Solúnčanov v prenasledovaní . 13 Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji! 14 Vyzývame vás. lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! 19 Ducha neuhášajte. že odplatí súžením tým. 7 a vám. 6 A u Boha je spravodlivé. DRUHÝ LIST SOLÚNČANOM 2Sol1 I. 25 Bratia. našom Otcovi.3 Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás.svetla a synmi dňa. veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.

ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali. Pán nech je s vami všetkými. 3 Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu. 9 Nie že by sme na to nemali právo. aby ste sa stránili každého brata. ako u vás. ale len dotiaľ. 2 a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí.16 Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. čo ho teraz zadŕža. 4 Dôverujeme vám v Pánovi. prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať. 8 Potom sa zjaví ten zločinec. ktoré prijal od nás. ale chceli sme vám seba dať za vzor. že som vám to hovoril. 15 A tak teda. Povzbudenie do vytrvalosti vo viere . kým nebude odstránený ten. lebo neprijali lásku k pravde. akoby už Pánov deň nastával. 13 Ale vy. 11 A preto Boh na nich posiela silu bludu. 9 toho. že medzi vami niektorí žijú neporiadne. ale obľúbili si neprávosť. nech ani neje. aby pokojne pracovali.13 My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás. 16 Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh. aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci. ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom. čo ho zadŕža. ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou. ešte keď som bol u vás? 6 A teraz viete. 5 Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. nech sa zahanbí. 7 Veď sami viete.1 Napokon. lebo nie všetci veria. ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej. ako nás treba napodobňovať. údajne naším. aby mohli byť spasení. 14 k čomu vás povolal skrze naše evanjelium. 8 ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo. nie podľa učenia. bratia. 17 nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove. bratia. Povzbudenie do modlitby . neochabujte v konaní dobra. aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak.6 Bratia. iba sa zháňajú za zbytočnosťami. bratia. čo prikazujeme. takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. 15 No za nepriateľa ho nepovažujte. ktorý žije neporiadne. lebo sme nežili medzi vami neporiadne.1 Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho. Požehnanie a pozdrav . aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. 7 Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí. aby ste nás napodobňovali. náš Otec. 2 nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom ani slovom ani listom. kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti. Lebo nenastane. toho si poznačte a nestýkajte sa s ním. 3 Ale Pán je verný. 10 Veď aj keď sme boli u vás. on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. čo neuverili pravde. modlite sa za nás. prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista. prosíme vás. bratia.2Sol2 II. stojte pevne a držte sa učenia. 2Sol3 III. aby sa zjavil až v pravom čase. že robíte a budete robiť. syn zatratenia. čo idú do záhuby. čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva. 11 Lebo počúvame. . ale napomínajte ho ako brata. a tak jedli svoj chlieb. bratia. Čo bude predchádzať Pánov príchod . 5 Nepamätáte sa. 14 Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste. Pánom milovaní. že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvätení Duchom a vierou v pravdu. aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. 4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko. znameniami a klamnými zázrakmi 10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých. Povzbudenie do riadnej práce . nič nerobia. 12 Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi.

a Krista Ježiša. Pastoračné pokyny Timotejovi 1.1 Pavol. únoscov. Pravá úloha zákona . 5 Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca. syn môj Timotej. čo tvrdia. 13 hoci som bol predtým rúhač. a ja som prvý z nich. nesmrteľnému. súložníkov mužov. 1Tim2 . krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné. 2 Timotejovi.1-2 1Tim1 I.15 Výstraha pred falošnými učiteľmi . nášho Pána. že ma uznal za verného a zveril mi službu. že zákon nie je daný pre spravodlivého. aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých. a nerozumejú ani tomu. 15 Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov. Chvála na Kristovo milosrdenstvo . ktoré sú v Kristovi Ježišovi. 14 Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou. čo hovoria. nášmu Pánovi. Kristovi Ježišovi. 17 PRVÝ LIST TIMOTEJOVI Úvod 1. neviditeľnému jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. apoštol Krista Ježiša. Pavlov. 9 pričom vie. luhárov.3 . čo v neho uveria pre večný život. dobrého svedomia a úprimnej viery. No dosiahol som milosrdenstvo. Amen. nášho spasiteľa. že zákon je dobrý. ani tomu. ktorý je vo viere. pre otcovrahov a matkovrahov. Bojuj dobrý boj . ale pre nespravodlivých a nepoddajných. našej nádeje. 16 Ale dosiahol som milosrdenstvo. pravému synovi vo viere: Milosť. vlastnoručný pozdrav. prosil som ťa. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými. aby sa odučili rúhať. ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere. prenasledovateľ a násilník. lebo som to robil z nevedomosti v nevere. ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán. ktorých som vydal satanovi. aby neučili inak 4 a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi. 10 pre smilníkov. čo sa prieči zdravému učeniu.18 Toto prikázanie ti zverujem. 20 K nim patrí Hymeneus a Alexander. z príkazu Boha. 17 Kráľovi vekov.Môj.2. pre vrahov vôbec.3 Keď som šiel do Macedónska. takto píšem. 11 podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha. podľa predošlých proroctiev o tebe. ktorý je znakom v každom liste.8 Vieme. ktorý ma posilnil. pre zvrhlých a svetákov. milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša. Pozdrav . pre bezbožných a hriešnikov. 7 Chcú byť učiteľmi zákona. ak ho niekto správne používa. aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým. 6 od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj.12 Ďakujem tomu. 19 aby si mal vieru a dobré svedomie. ktoré mi bolo zverené.

ani bitkár. ani príliš oddaní vínu. slušný. na svete v neho uverili. aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. ako sa bude starať o Božiu cirkev?! 6 Nemá to byť novoobrátenec. ak vytrvajú vo viere a láske. muž jednej ženy. Duchovní pastieri. 13 Lebo tí. Falošní učitelia . až potom Eva.4.14 Toto ti píšem v nádeji. čo sú mimo. ktorá je v Kristovi Ježišovi. 10 ale. túži po dobrom Ale biskup musí byť bez úhony. 2 1Tim4 IV. 11 Podobne aj ženy nech sú cudné. nie pozapletanými vlasmi. pohostinný. ale skromný.16 1Tim3 III. čo budú dobre konať svoju službu. aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla. ale nech je tichá. 12 Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí. 7 A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola .8 Chcem teda. stĺp a opora pravdy. že čoskoro prídem k tebe. 9 ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. 2 zvedení . schopný učiť. čistota viery a pravá nábožnosť 3. 2 za kráľov i za všetkých. Diakoni . 7 Musí mať aj dobré svedectvo od tých. triezve a verné vo všetkom. diele. nech konajú službu. získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere. ani vládnuť nad mužom. nie klebetné. aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. zlatom a perlami alebo drahými šatami. Tajomstvo nábožnosti . 16 A všetci vyznávajú. Biskupi . v posväcovaní a v triezvosti.človek Kristus Ježiš. neklamem -. dobrými skutkami. 15 ale ak sa omeškám. ani žiadostiví mrzkého zisku. že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele. Muži a ženy v liturgickom zhromaždení . 3 Toto je dobré a milé pred Bohom.hovorím pravdu.1 Toto slovo j spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom. aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. zvestovali ho národom. 6 ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých. 5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi . 5 Veď kto nevie viesť svoj dom. aby sa konali prosby. ako svedectvo v pravom čase. ktoré vyznávajú nábožnosť. 4 ktorý chce. ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. až potom. že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov. rozvážny. ani chamtivý. ako si máš počínať v Božom dome.8 Takisto diakoni majú byť cudní. 15 Ale spasí sa rodením detí. ako pristane ženám. 9 Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou. 10 Aj ich treba najprv vyskúšať. keď sa ukážu bez úhony. triezvy. aby si vedel.1 . 4 musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. vzatý bol do slávy. ukázal sa anjelom. čo sú na vyšších miestach.1 Predovšetkým teda žiadam. naším Spasiteľom. nie dvojakí v reči. ktorým je Cirkev živého Boha.1 Duch výslovne hovorí. 12 Učiť žene nedovoľujem.II. 3 nie pijan. za učiteľa pohanov vo viere a pravde. 11 Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. Liturgická modlitba . nie neznášanlivý. 14 A nie Adam bol zvedený. 13 Veď prvý bol stvorený Adam. bol ospravedlnený v Duchu.

najmä o domácich. nech sa predovšetkým ony učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh. ale ho napomínaj ako otca. ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. 8 Veď kto sa nestará o svojich. čo spoznali pravdu. aby sa báli aj ostatní. je dobré a nemá sa zavrhovať nič. 20 Tých. 15 Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži. ale buď vzorom veriacim v slove. čo sa prijíma so vzdávaním vďaky. iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia. čo žije v rozkošiach. nech sa o ne stará a nech sa nezaťažuje cirkev. živeným slovami viery a dobrého učenia. aby stačilo pre tie. 16 Ak niektorá veriaca má vdovy. čo sa nepatrí. 6 Ak toto budeš predkladať bratom. čo hrešia.19 1Tim5 V5. 6 Ale tá. vo viere. v čistote. buď v tom vytrvalý.1 . budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša. čím by si sa prikláňal k niektorej strane. 14 Nezanedbávaj dar. 3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy. ktorá má najmenej šesťdesiat rokov. vkladaním rúk starších. povzbudzovaniu a vyučovaniu. 22 Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. 12 a sú odsúdené. 9 Za vdovu nech sa zapíše len tá. ktorí sú dobrými predstavenými. 14 Preto chcem aby sa mladšie vydali. aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý. 11 Mladšie vdovy však odmietaj. ktorí majú na svedomí vypálené znamenie. dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. lebo máme nádej v živého Boha. 7 Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. čo Boh stvoril. venuj sa čítaniu. Lebo ak si budeš takto počínať. aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí. 16 Dávaj pozor na seba a na učenie.pokrytectvom luhárov. A nie sú len záhaľčivé. zachrániš seba aj tých. 5 Tá. 15 Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom. 11 Toto prikazuj a uč! Buď príkladom veriacim . karhaj pred všetkými. mladšie ako sestry vo všetkej čistote. najmä veriacich. čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní. viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie. ktoré si si osvojil. v láske. 7 A toto prikazuj: aby boli bezúhonné. Úpravy o vdovách . aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič.Cvič sa v nábožnosti! 8 Lebo telesné cvičenie málo osoží. lebo porušili prvotnú vernosť. . lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista chcú sa vydať. s lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou. 13 Bývajú aj záhaľčivé a zvykajú si chodiť po domoch. ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo.6. ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. ktorá je naozaj vdovou a je osamelá. Úpravy o kňazoch . Zachovaj sa čistý! 23 Nepi už iba vodu. 21 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi. 18 Veď Písmo hovorí: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu“ a „Robotník si zaslúži svoju mzdu. Pravá nábožnosť .17 Starší. mladých ako bratov. umývala nohy svätým.12 Nech nik tebou nepohŕda preto. zaprel vieru a je horší ako neveriaci. najmä ti. že si mladý. ale aj klebetné a všetečné a navravia. 3 Maj v úcte vdovy. zasluhujú si dvojnásobnú úctu.“ 19 Proti staršiemu neprijímaj žalobu. 9 Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. 4 Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá. 4 Veď všetko. čo ťa počúvajú. ktorý je spasiteľom všetkých ľudí. ktoré sú naozaj vdovami. rodili deti. bola manželkou jedného muža 10 a má svedectvo dobrých skutkov: ak vychovala deti bola pohostinná.1 Staršieho nekarhaj. 2 staršie ženy ako matky. lebo to je milé pred Bohom. je za živa mŕtva. 10 Preto sa namáhame a zápasíme. pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré. čo sú naozaj vdovami. ktoré Boh stvoril. v správaní. Spoločenské a stavovské úpravy 5. 13 Kým neprídem.

a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy. zblúdili od viery. Úpravy pre boháčov .20-21 Timotej.1-5 2Tim1 . prikazuj. 12 Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života. opatruj. rúhania. 5 trenice ľudí. upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí. nábožnosť. lásku. vieru.Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom. čo majú pánov veriacich. ale v Boha. nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty. trpezlivosť. Úpravy o otrokoch . niektorí po nich pachtili. 21 veď niektorí. Boží človek. čo sú bohatí v tomto veku. veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie. 18 nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky. ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: 14 Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista. ktorý všetkému dáva život. nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva. nech ich neznevažujú preto. čo nie sú také. ale nech im slúžia tým ochotnejšie. zlé upodozrievania. niektorých iba nasledujú. Amen. aby dosiahli pravý život. utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť. 4 je nadutý. aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu. 2 A tí. nemôžu zostať skryté. 1Tim6 24 25 VI.17 Tým. ani vidieť nemôže. otroci.3 Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia. 13 prikazujem ti pred Bohom. čo chcú zbohatnúť. nech sú štedrí a vedia sa podeliť.1 Všetci. že sú veriaci a milovaní a majú účasť na dobrodeniach. nič nevie. Milosť s vami! 20 DRUHÝ LIST TIMOTEJOVI Úvod 1. že sú bratmi. a pred Kristom Ježišom. Jemu česť a večná vláda. že máme čo jesť a čo si obliecť. Záver 6. miernosť. a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. 15 ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca. 6 A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. 7 Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. zvady. Z toho vzniká závisť. 19 nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť. čo ti bolo zverené. ktoré zodpovedá nábožnosti. Boží človek . Takto uč a povzbudzuj! Napomenutie ku skromnosti a nábožnosti . 16 On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle. ale chorobne sa škriepi a háda o slová. ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku. jeho nik z ľudí nevidel. 9 Lebo tí. 10 Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Kráľ kráľov a Pán pánov. Podobne zjavné sú aj dobré skutky.11 Ale ty. čo sa k nej hlásili. a tie. 8 Uspokojíme sa s tým. čo sú pod jarmom.

Pán ti dá porozumieť všetkému. Vernosť v Pánovej službe 1. 2 milovanému synovi Timotejovi: Milosť. 3 Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Krista Ježiša. aby si roznecoval Boží dar. má prvý dostať podiel na úrode. 5 A kto závodí. Posilňuj sa milosťou a trp ako dobrý vojak Ježiša Krista . 17 ale keď prišiel do Ríma.6 Preto ti pripomínam. kto ho najal. ktorý je v Kristovi Ježišovi. 15 Vieš. zveruj spoľahlivým ľuďom. 2Tim2 II. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa prisľúbenia života. čo hovorím. že aj ty.Nech mu Pán dá. ktorí budú schopní učiť aj iných. akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika.2. túžim ťa vidieť. 12 Ak vytrváme. 13 Maj za vzor zdravých slov to. že má moc zachovať to. a som presvedčený. s ním budeme aj kraľovať. lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy. že Ježiš Kristus. 4 A keď si spomínam na tvoje slzy. ale zo svojho rozhodnutia a milosti. lebo viem. s ním budeme aj žiť.1 Pavol. aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána. keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. ak sa chce páčiť tomu.6 . nie pre naše skutky. aby aj oni dosiahli spásu. jeho väzňa.1 Ty sa teda. Boj proti bludným náukám 2. až do onoho dňa. 6 Roľník. 9 On nás spasil a povolal svätým povolaním. a večnú slávu. ty vieš najlepšie. 12 Preto aj toto trpím.14 . ktorý v nás prebýva. syn môj. 16 Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu.A aké služby preukázal v Efeze. Apoštol vzdáva vďaky za Timoteja . posilňovaný mocou Boha. on ostáva verný.I. čo sú v Ázii. ak nezávodí podľa pravidiel. ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi. 8 Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa. ale Ducha sily. 18 . nedostane veniec. usilovne ma hľadal a našiel ma.13 Smelo hlásaj pravdu . . aby ma naplnila radosť. bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia. upevňuj v milosti. z A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami. apoštola a učiteľa. komu som uveril. nášho Pána. ktorá je v Kristovi Ježišovi. 9 pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. čo si počul odo mňa. ale sa nehanbím. 13 Ak sme neverní.9 . On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom 11 a ja som ustanovený za jeho hlásateľa. milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša. lásky a rozvahy. Ale Božie slovo nie je spútané! 10 Preto všetko znášam pre vyvolených. 14 Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého. ktorá je v Kristovi Ježišovi. lebo seba samého zaprieť nemôže. čo mi bolo zverené. ktoré sú v Kristovi Ježišovi. ale trp spolu so mnou za evanjelium. keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. 7 Uvažuj o tom. vo viere a v láske. 10 No známou sa stala až teraz. 7 Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti. 4 Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života.3. 11 Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli. aj on zaprie nás. z Dávidovho rodu. Pozdrav . že sa odo mňa odvrátili všetci. ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia. 5 Spomínam si na tvoju úprimnú vieru. ktorý sa namáha. medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes.3 Vzdávam vďaky Bohu. Ak ho zaprieme. 8 Pamätaj na to. a som presvedčený.

usvedčuj. bezbožní. ale má byť ku každému prívetivý.22 Chráň sa mladíckych žiadostí a usiluj sa o spravodlivosť. zhovievavosť. 5 budú mať výzor nábožnosti. bez lásky k dobru. lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť. Veď vieš. 18 ktorí zblúdili od pravdy a hovoria. 15 Od útleho detstva poznáš Sväté písma. rúhaví. nespoľahliví vo viere. 8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi. chvastaví. veď vieš. 20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby. čo z čistého srdca vzývajú Pána. ktoré ma stihli v Antiochii. Ako bojovať proti bludu . iné na všedné. 7 ktoré sa stále učia. 13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu. lebo ešte viac budú postupovať v bezbožnosti 17 a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. jedny na vznešené ciele. na nápravu a na výchovu v spravodlivosti. Nie je to na nič užitočné. bezhlaví. 11 prenasledovania a utrpenia. čo odporujú. pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 2 Hlásaj slovo. Hlásaj slovo . 14 Ale ty vytrvaj v tom. neposlušní voči rodičom. Ikóniu a v Lystre. že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. na usvedčovanie. nadutí. aby sa nepreli o slová. 21 Kto sa od tohto očistí. suroví. čo ti je zverené . vieru. užitočnou Pánovi. kto vyznáva meno Pánovo. že vyvolávajú len zvady. čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi. ale aj drevené a hlinené.1 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom. možno im raz Boh dá kajúcnosť. spôsob života. Horlivosť v apoštolskej práci 3. 2Tim3 III. naliehaj vhod i nevhod. nevďační. 2Tim4 IV. a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu. 16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie. a tak rozvracajú vieru niektorých. 12 Veď všetci. schopný učiť a byť trpezlivý. A týchto sa chráň! 6 Lebo z nich sú tí. od koho si sa to naučil. 4 zradní.5 Vytrvaj v tom. pripravenou na každé dobré dielo. tak aj oni odporujú pravde. bude nádobou na vznešené ciele. posvätenou. keď neznesú zdravé učenie. trpezlivosť. len na skazu poslucháčov. ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy. 16 Svetáckym prázdnym rečiam sa vyhýbaj. chamtiví. ohovárační. nezdržanliví. 19 Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán pozná svojich a: Nech sa odvráti od neprávosti každý. čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy. ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru. 15 Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený. bezcitní. ako bola aj tamtých. lásku. ktorá je v Kristovi Ježišovi. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť.10 . Budúce bludy . lásku a pokoj s tými. plány. obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami. 9 Ale ďaleko sa nedostanú. milujúci viac rozkoše ako Boha. 3 Lebo príde čas. ako robotník. vieru. ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. aby poznali pravdu 26 a vymanili sa z osídel diabla. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou. aby im . že vzkriesenie už bolo.1 Ty si však nasledoval moje učenie. 23 Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj. budú prenasledovaní. nezmierliví. 24 A Pánov služobník sa nemá vadiť.14 Toto pripomínaj a zaprisahávaj ich pred Bohom. čo si sa naučil a čo ti je zverené. pyšní. Takí sú aj Hymeneus a Filetus.Súveké bludy . ktorý ich drží v zajatí svojej vôle. ale jej silu budú popierať. ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok. má mierne karhať.4.1 Vedz. 25 Tých. 17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. 2 Ľudia budú totiž sebeckí.

ako som ti prikázal.Títovi. 17 Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma. 9 taký. čo ešte treba. 14 Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pozdravuje ťa Eubulus. 6 nech je každý z nich bez úhony. vieru som zachoval. 4 . a nielen mne. Stav cirkvi na Kréte 1. 15 Aj ty sa ho chráň. ktorá na základe nábožnosti vedie 2 k nádeji na večný život. . pijan. Línus. 8 Už mám pripravený veniec spravodlivosti. služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy. 22 Pán nech je s tvojím duchom. čo som si nechal v Troade u Karpa. Milosť s vami. 7 Dobrý boj som bojoval. pravému synovi podľa spoločnej viery: Milosť a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša. zdržanlivý.9 Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr. nastáva čas môjho odchodu. nebol pri mne nik. LIST TÍTOVI Tit1 I. ale aj všetkým. Osobné správy . muž jednej ženy. aj usvedčovať tých. a bol som vyslobodený z tlamy leva.šteklili uši. Jemu sláva na veky vekov. všetci ma opustili. triezvy. a odišiel do Solúna. Záver 4. zo Erastus zostal v Korinte.5-16 Cirkevní predstavení . triezvy. Pozdravy . aby si usporiadal. beh som dokončil. 21 Ponáhľaj sa a príď ešte pred zimou. 3 ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní. prines plášť. Títus do Dalmácie. Krescent do Galácie. 16 Keď som sa prvý raz bránil. 10 Démas ma opustil. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov.5 Na to som ťa nechal na Kréte. nášho spasiteľa. bitkár. nášho Spasiteľa. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. plň svoju službu. konaj dielo evanjelistu.19 Pozdrav Prisku a Akvilu aj Oneziforov dom. láskavý. spravodlivý. aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení. ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti.1 Pavol. má mať veriace deti. Amen. a po mestách ustanovil starších. Klaudia a všetci bratia. aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa učenia. ani žiadostivý mrzkého zisku. 7 Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony. nábožný. aj knihy a najmä pergameny.6-22 5 Ty však buď vo všetkom Dobrý boj som bojoval . ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha. čo protirečia. lebo je mi užitočný v službe. hnevlivý.6 Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu. nie pyšný. spravodlivý sudca. 8 ale pohostinný. 18 Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Nech sa im to nepočíta. Trofima som nechal chorého v Miléte. lebo veľmi odporoval našim slovám. Vezmi Marka a priveď ho so sebou. 13 Keď prídeš. lebo miluje tento svet. Pudens. čo milujú jeho príchod. 11 Jediný Lukáš je so mnou. Pozdrav . ktorý mi v onen deň dá Pán. znášaj útrapy. ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh. 12 Tychika som poslal do Efezu.

nech nie sú oddané vínu. najmä takých. starostlivé o dom.milosť vykúpenia . 14 ktorý vydal za nás seba samého. 7 aby sme. aby sa protivník zahanbil.11 Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom 12 a vychováva nás. cudné. nech neklebetia. 12 Veď ktosi z nich. ktorí sa odvracajú od pravdy.“ 13 Toto svedectvo je pravdivé.10 Lebo je mnoho nepoddajných.3. 3 Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní. čo sa nemá. povedal: „Kréťania sú veční luhári. aby vo všetkom robili česť učeniu nášho Spasiteľa. ospravedlnení jeho milosťou. 5 spasil nás nie pre spravodlivé skutky. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť. Dogmatický základ týchto požiadaviek . 6 ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista. 3 Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. 11 Tých treba umlčať. 4 Ale keď sa zjavila dobrota Boha. zdraví vo viere. Preto ich tvrdo karhaj. aby sa podriaďovali panovníkom a vrchnostiam. lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia. v láske a v trpezlivosti. nech dobre učia. horlivý v dobrých skutkoch. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. boli podľa nádeje dedičmi večného života. sú odporní. Nech nik tebou nepohŕda. Pastierske pokyny 2. ale skutkami ho popierajú. ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť. ale zo svojho milosrdenstva. nech neprotirečia. 15 Čistým je všetko čisté. Boha. milovali deti. Blúdili sme. 13 a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. dobrotivé. 7 vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. neokrádajú.Boj proti falošným učiteľom . 2 Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví. aby mali rady svojich mužov. ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté. cudní. nech sú úslužní. nášho Spasiteľa. keď nebude mať čo zlé o nás povedať. tak povzbudzuj a usvedčuj so všetkou rozhodnosťou. nech sú mierni a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. 16 Vyznávajú. a jeho láska k ľuďom. slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam. ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené. zbytočne hovoriacich a zvodcov. bruchá lenivé. Všeobecné povinnosti veriacich . 2 Tit3 III. ich vlastný prorok. aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok. 6 Podobne povzbudzuj mladíkov. čo zodpovedá zdravému učeniu. aby sa nehanobilo Božie slovo. 8 v zdravom slove bezúhonnosť. neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku. čo sú z obriezky. zlá zver. aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo.1 Pripomínaj im. aby boli zdraví vo viere 14 a nedbali na židovské bájky a príkazy ľudí. kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom. 4 mladé ženy nech priúčajú múdrosti.11 Tit2 II. nášho Spasiteľa. rozvážni. žili sme v zlobe a závisti. aby boli triezvi. Starci nech sú triezvi. podriadené svojim mužom. Stavovské povinnosti . . spravodlivo a nábožne. že poznajú Boha. 9 Otroci nech sa vo všetkom podriaďujú svojim pánom.1 . 5 aby boli rozumné.1 Ty však hovor. 15 Toto hovor. ktoré sme my konali. aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud.

brat môj. aby mi v okovách pre evanjelium slúžil namiesto teba. 13 Zenasa. jeho. Záver 3. ja to zaplatím. 11 Veď vieš.píšem vlastnou rukou -. aby si to zdôrazňoval. Toto je ľuďom dobré a užitočné. a Apolla starostlivo vystroj na cestu. Pavol . sestre Apii. 12 Poslal som ti ho na späť.8 Preto hoci by som ti mohol v Kristovi smelo rozkázať. že ty mne dlhuješ aj seba samého. hreší a odsudzuje sám seba. Apoštol vzdáva vďaky . 6 aby sa tvoja účasť na viere stala zjavnou v poznávaní každého dobra. Osviež moje srdce v Kristovi. moji spolupracovníci.1 Pavol. kiež mám ja z teba úžitok v Pánovi. a brat Timotej milovanému Filemonovi. 18 A ak ťa v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen. 15 Veď azda preto odišiel na čas. 12 LIST FILEMONOVI Flm Pozdrav . ktoré je v nás pre Krista. 22 A zároveň mi priprav aj prístrešie. rodokmeňom. ale dobrovoľný. znalca zákona.Osobitné rady pre Títa . Aristarchus. 24 Marek. aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený. lebo dúfam. Rozhodol som sa totiž. ponáhľaj sa ku mne do Nikopolu. 20 Veru. 7 Mal som totiž veľkú radosť a útechu z tvojej lásky. Záver . 19 Ja. môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi. lebo sú neužitočné a márne. že urobíš viac. Pavol. Pozdravuj tých. a Pána Ježiša Krista. brat môj. Prosba za Onezima . 23 pozdravuje ťa Epafras. 14 Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu. ako hovorím. že pre vaše modlitby dostanete mňa ako dar. 13 Chcel som si ho ponechať pri sebe. aby som ti nemusel povedať. aby neboli neužitoční. 9 radšej prosím pre lásku ja. to jest moje srdce. prijmi ho ako mňa samého. väzeň Krista Ježiša. čo nás milujú vo viere. Milosť nech je s vami všetkými. usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. nášmu spolupracovníkovi. už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša: 10 prosím ťa za svojho syna Onezima.21 Píšem ti v dôvere v tvoju poslušnosť a viem. Démas a Lukáš.i podľa tela aj v Pánovi. čo máš urobiť. 5 keď počujem o tvojej láske a viere. ktorá je v tvojom dome: 3 Milosť vám a pokoj od Boha. svárom a hádkam o zákon. 25 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.8 Toto slovo je spoľahlivé a chcem. aby im nič nechýbalo. akú máš k Pánu Ježišovi a k všetkým svätým. nášho Otca. ktorého som splodil v okovách. 16 Už nie ako otroka.a o čo viac tebe .12-15 Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika. . ale teraz je užitočný aj tebe aj mne. 10 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. 11 Kedysi ti bol neužitočný. pretože si osviežil srdcia svätých. 14 Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby.4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu. mne to pripočítaj. ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata. že takýto je prevrátený. 15 Pozdravujú ťa všetci. keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách. nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi. žeby tí. že tam prezimujem. 9 Vyhýbaj sa hlúpym otázkam. milého najmä mne . čo sú so mnou. čo uverili Bohu. aby si ho dostal navždy. 17 Ak ma teda pokladáš za druha.

o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. keď uvádza prvorodeného na svet.“ 8 Ale Synovi: „Tvoj trón. 12 zvinieš ich ako plášť. ja som ťa dnes splodil“ a opäť: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“? 6 A znova.2.“ 13 A kedy ktorému z anjelov povedal: „Seď po mojej pravici. tvoj Boh. Vznešenosť vteleného Božieho Syna .18 Dôkazy z písma . čo majú dostať do dedičstva spásu? . zasadol po pravici velebnosti na výsostiach.5 . Kristus je väčší ako anjeli 1. Preto keď vykonal očistenie od hriechov. ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú. hovorí: “Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli. Pane. preto ťa Boh.“ 7 Anjelom zasa hovorí: „On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. ako odev a zmenia sa. pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov. si na počiatku stvoril zem aj nebesia sú dielom tvojich rúk. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú. je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. 9 Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť.LIST HEBREJOM Prológ 1. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.1-4 Hebr1 I. poslanými slúžiť tým. Bože. 11 Ony sa pominú.1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom 2 hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. 1. ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám“? 14 Či nie sú všetci služobnými duchmi.5 Veď kedy komu z anjelov povedal: „Ty si môj syn.“ 10 A: „Ty. 4 a stal sa o toľko vyšším od anjelov. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom.

a jeho domom sme my. v deň pokúšania na púšti. 2 Lebo ak už slovo. že naň pamätáš.verný a spolucítiaci veľkňaz 3. čo ho počuli.“ Keď mu teda všetko podriadil. nenechal nič. ako hovorí Duch Svätý: „Dnes. ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej. lebo pretrpel smrť. ktoré vyslovili anjeli. pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko. Teraz ešte nevidíme. Kristus je väčší ako Mojžiš . o koľko väčšiu česť má staviteľ domu. čo sú posväcovaní. keď počujete jeho hlas. 3 Ale on je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša. hľaďte na Ježiša.10 Hebr3 III. 5 Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník. a syn človeka. čiže diabla. bolo pevné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu. apoštola a veľkňaza nášho vyznania. že sa ho ujímaš? 7 Urobil si ho len o niečo menšieho od anjelov. zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle.“ 13 Ďalej: „Ja budem v neho dúfať.1 Preto. ako dom. 10 Veď sa patrilo. nie anjeli . o ktorom hovoríme. Ježiš . že mu je všetko podrobené. . ktoré mi dal Boh. aj tí. bol ovenčený slávou a cťou. aby smrťou zničil toho. všetci pochádzajú z jedného. aby nás nestrhol prúd mimo. aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých. Ako vstúpiť do Božieho pokoja . 4 a Boh ju dosvedčoval znameniami. 4 Lebo každý dom musí niekto postaviť.1 Preto musíme dávať tým väčší pozor na to. ktorý ho ustanovil. 2 On je verný tomu. aby ten. ktorý vládol smrťou. aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. ktorý bol stvorený len o niečo menší od anjelov.Hebr2 II. aj on mal podobne spoluúčasť na nich. 3 ako unikneme my. ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. 18 A pretože sám prešiel skúškou utrpenia. 17 Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom. 8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure. ktorí sú skúšaní. ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. ktorý priviedol mnoho synov do slávy. 12 keď hovorí: „Tvoje meno zvestujem svojim bratom a uprostred zhromaždenia budem ťa velebiť. Povzbudenie . 6 Tak svedčí ktosi na ktoromsi mieste: „Čože je človek. účastníci nebeského povolania. čo posväcuje. čo by mu nebolo podriadené. a ten. ak zanedbáme takú spásu? Prvý ju začal ohlasovať Pán. 9 ale vidíme. kto postavil všetko.5. potom nám ju potvrdili tí.“ A zasa: „Hľa. je Boh. čo sa malo neskôr povedať. svätí bratia.7 Preto. Preto sa nehanbí volať ich bratmi.5 Veď nie anjelom podriadil budúci svet. ja i deti. slávou a cťou si ho ovenčil 8 a všetko si mu položil pod nohy. čo sme počuli. 11 Lebo aj ten. Kristus nás vykúpil. že ten. 15 a vyslobodil tých.“ 14 A pretože deti majú účasť na krvi a tele. 2. Ježiš. 6 Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom.1 . zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. 16 Veď sa neujíma anjelov. aby dosvedčil to. môže pomáhať tým.

13 A niet tvora. Božieho Syna. Hebr5 9 . nevošli pre neposlušnosť. čo neuverili? 19 A tak vidíme. ktorý prenikol nebesia. ktorí ho počuli. skúšali ma. Ale im počuté slovo neosožilo. aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. bratia. 9 A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami. zachováme pevnú až do konca. ktorú sme mali na počiatku. nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure. že zaostal. nezatvrdzujte svoje srdcia. lebo sa nespojili vierou s tými. 15 ako sa hovorí: „Dnes. a tí. Ježiša. aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. 11 Usilujme sa teda vojsť do onoho pokoja.14 Keďže teda máme vznešeného veľkňaza. účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. nehovorilo by sa po tomto o inom dni. ako povedal: „Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“. čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta? 17 A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých. 7 znova určuje istý deň. preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. hoci videli moje skutky 10 štyridsať rokov. Posvätná bázeň . kým trvá to „dnes“. aby niektorí vošli doň. keď počujete jeho hlas. ktorým sa prvým ohlasovalo evanjelium. ktorý by bol preň neviditeľný.pravý veľkňaz . Ježiš . keď po toľkom čase hovorí v Dávidovi. aby nik nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti.“ 5 A tu zasa: „Nevojdú do môjho pokoja!“ 6 Keďže teda ostáva možnosť.1 Bojme sa teda. aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. keď počujete jeho hlas. 4 Lebo kdesi povedal o siedmom dni takto: „ V siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel. ak nie tým. že možno vojsť do jeho pokoja! 2 Veď aj nám sa hlásalo evanjelium tak ako aj im. 16 Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti. pravda. 13 ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte. tí veru nepoznali moje cesty. aby azda o niekom z vás neplatilo.kde ma pokúšali vaši otcovia. čo počuli a búrili sa? Vari nie všetci. a ich telá popadali na púšti? 18 A ktorýmže prisahal. ak istotu. hoci je dielo dokončené od stvorenia sveta. držme sa svojho vyznania. 3 A do pokoja vchádzame my. 12 Lebo živé je Božie slovo. ktorému sa budeme zodpovedať. čo zhrešili.“ 16 Kto sú to však tí. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho. 14 Veď sme sa stali účastníkmi Krista. Hebr4 IV. kým trvá prisľúbenie. ako sa už povedalo: „Dnes. 11 Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“ 12 Dávajte si pozor. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi. 15 Veď nemáme veľkňaza. že nemohli vojsť pre neveru. že nevojdú do jeho pokoja.“ 8 Lebo keby ich bol Jozue voviedol do pokoja. čo sme uverili. veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. aj on si odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich. „Dnes“. 10 Lebo kto vošiel do jeho pokoja.

10 keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho. čo potrebujú mlieko. 1 Lebo každý veľkňaz. aj keď takto hovoríme. tak aj za seba samého. hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. Hebr6 VI. Autentické kňazstvo Ježiša Krista 5. ktorý ho mohol zachrániť od smrti. 3 A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy. ktorú ste prejavili jeho menu. Veď Boh nie je nespravodlivý. stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých. v ktorých Boh nemôže klamať. dostáva požehnanie od Boha. sme presvedčení. 12 Lebo hoci by ste po toľkom čase sami mali byť učiteľmi. aby sa znova obnovili pokáním. je zavrhnutá a blízka kliatbe. z toho. ako za ľud. kto dostáva mlieko. pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech. 3 A to urobíme. ak to Boh dovolí. zaručil sa prísahou. 5 zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku. aby prinášal dary a obety za hriechy z a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi. Stali ste sa takými. že dosiahneme .“ 6 ako aj na inom mieste hovorí: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. 7 Aj zem. znova potrebujete. že by zabudol na vaše skutky a na lásku. 6 a potom odpadli.V5. 14 Pevný pokrm je pre dokonalých. 3. ktorí ho poslúchajú. ale je to ťažké vysvetliť. je ustanovený pre ľudí. pretože ste zleniveli počúvať. pre koho ju obrábajú. 9 a keď dosiahol dokonalosť. tí. 17 A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia.10. Neklaďme znova základy: o pokání z mŕtvych skutkov a viere v Boha. len ten. pre tých. čo návykom majú vycvičené zmysly na rozlišovanie dobra od zla. čo sme našli útočište v tom. čo na ňu často padá. Tak ani Kristus sa neoslávil sám. jej koniec je spálenie. čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení. 8 Ak však rodí tŕnie a bodľač. čo vytrpel.11 . 12 aby ste nezleniveli. ktorý mu povedal: „Ty si môj syn. lebo je ešte dieťa. ja som ťa dnes splodil. 16 Ľudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prísaha je pre nich potvrdením ukončenia každého ich sporu. 13 Lebo keď Boh dával prisľúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho. 2 učenie o krstoch. o vkladaní rúk. aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca. 8 A hoci bol Synom.18 Varovanie pred ochabnutím . koho povoláva Boh tak ako 5 Árona. mali silné povzbudenie my. naučil sa poslušnosti. 18 aby sme týchto dvoch nezmeniteľných veciach.“ 15 A tak Abrahám trpezlivo čakal a dosiahol prisľúbenie.“ 7 On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu. ale aby ste napodobňovali tých. že vy ste na tom lepšie a bližšie k 10 spáse.11 O tom by sme mali veľa čo hovoriť. a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. prisahal na seba samého 14 slovami: „Veru. 1 Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti. 13 A nik.svätým. čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého. ale ten. ktorá pije dážď. 4 Veď nie je možné. o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde. aby vás niekto učil začiatočným prvkom Božích slov. a nie pevný pokrm. keď sa stal veľkňazom. aby tí. nechápe slovo spravodlivosti. 9 Milovaní. 11 Ale túžime. pretože aj sám podlieha slabosti. na koho by prisahal. aby ich zastupoval pred Bohom. a rodí užitočnú bylinu tým. keď ste posluhovali .a ešte posluhujete . vybratý spomedzi ľudí. 4 Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám. čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar.

1-28 Hebr7 VII. keď povstáva iný kňaz podobný Melchizedechovi. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti. .1 Tento Melchizedech. 17 Veď o ňom znie svedectvo: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. ale slovo prísahy.26 Veď bolo aj vhodné. 9 Ba dalo by sa povedať. ani jeho život nemá konca.ponúknutú nádej. lebo im smrť bránila zostať. ktoré odznelo po zákone. 20 A pretože sa to nestalo bez prísahy. Trvácnosť Kristovho kňazstva . o ktorom sa toto hovorí. to jest od vlastných bratov. keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho. 23 A tamtí sa mnohí stali kňazmi. ale mocou nezničiteľného života. kráľ Salema. pretože zostáva naveky. tam však ten. ani jeho dni nemajú začiatku. keď mu vyšiel v ústrety Melchizedech. lebo je slabé a neužitočné. má kňazstvo.veď zákon nič nepriviedol k dokonalosti . dokonalého naveky. Zrušenie levitského kňazstva . 4 Pozrite sa len. a požehnal ho. lebo pod ním ľud dostal zákon. vyšiel totiž v ústrety Abrahámovi. vzal desiatok od Abraháma a požehnal toho. ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu. že väčší požehnáva menšieho. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky. 8 A potom: tu berú desiatky smrteľní ľudia.11 Keby sa teda dokonalosť bola dosiahla prostredníctvom levitského kňazstva. 10 veď bol ešte v bedrách otca. oddeleného od hriešnikov. nevinného. ktorý prijíma desiatky. 20 kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš. 13 A ten. o ktorom sa vydáva svedectvo. 27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. 28 Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti. 2 A Abrahám mu odovzdal desiatok zo všetkého. 16 ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode. kňaz najvyššieho Boha. hoci aj oni vyšli z Abrahámových bedier. ustanovuje Syna. 24 no tento. že náš Pán vzišiel z Júdu a vzhľadom na tento kmeň Mojžiš nič nepovedal o kňazoch.“ 22 Ježiš sa stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. 19 Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše. Melchizedech . povýšeného nad nebesia. aby sa za nich prihováral. lebo žije stále. 3 Je bez otca. . aby sme mali takého veľkňaza: svätého. načo by bol musel povstať ešte iný kňaz podľa radu Melchizedechovho. keď mu aj patriarcha Abrahám dal desiatok z najlepšieho! 5 A iste aj tí.tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy. ktorý sa vracal z porážky kráľov. ktorý mal prisľúbenia. keď obetoval seba samého. 21 tento však s prísahou toho.a zavádza sa lepšia nádej. že skrze Abraháma odovzdal desiatky aj Lévi. ktorý mu povedal: „Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz naveky. 14 Veď je známe. čo znamená kráľ Pokoja. ktoré neprechádza na iného. On to urobil raz navždy. 7 A je nesporné.predobraz Krista .“ 18 Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie. vďaka ktorej sa blížime k Bohu. A. ale potom aj kráľ Salema. bez rodokmeňa. a nenazvať ho podľa radu Áronovho? 12 Lebo keď sa zmení kňazstvo. aký je veľký. bez matky. majú príkaz brať podľa zákona desiatky od ľudu. z ktorého nik nekonal službu pri oltári. čo k nim nepatrí podľa rodu. nepoškvrneného. Kristova prednosť pred levitskými kňazmi 7. 25 Preto môže naveky spasiť tých. je z iného kmeňa. . ktorá preniká až do vnútra za oponu. že žije. musí sa zmeniť aj zákon. 6 Ale ten. čo z Léviho synov dostávajú kňazský úrad. 15 A toto je ešte zrejmejšie.

cesta do svätyne ešte nie je zjavná. 3 Za druhou oponou bol stánok. nie urobený rukou. obložená zo všetkých strán zlatom.11 Ale keď prišiel Kristus. O tom teraz netreba podrobne hovoriť. ale so svojou vlastnou krvou. 10 Lebo toto je zmluva. 3 Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to. lebo sa zakladá na lepších prisľúbeniach. 14 o čo viac krv Krista.28 Hebr8 VIII.B. do prvého stánku stále vchádzajú kňazi. čo prinášajú dary podľa zákona.“ 6 Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu. stôl a obetné chleby a nazýva sa Svätyňa. ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Účinnosť Kristovho kňazstva . a v nej zlatá nádoba s mannou a Áronova palica. čo by obetoval. 8 Tým Duch Svätý naznačuje.“ povedal mu. kto prináša obetu. a tabule zmluvy. keď mal zhotoviť stánok: „Hľaď. 11 A nik už nebude poúčať svojho druha ani brat svojho brata slovami: „Poznaj Pána. hovorí Pán. Lebo oni nezotrvali v mojej zmluve a ja som ich opustil. a nie človek. a tak získal večné vykúpenie. aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. 5 Nad ňou boli cherubíni slávy. 13 Lebo ak už krv capov a býkov a popol z jalovice pokropením poškvrnených posväcuje. Nové kňazstvo a nová svätyňa . o koľko je lepšia zmluva. to jest nie z tohto stvoreného sveta. Preto aj on musel mať niečo. čo sú vonkajšie predpisy. pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem. 10 lebo spočívajú iba v pokrmoch a nápojoch a v rozličných umývaniach. podľa ktorého sa prinášajú dary a obety. 5 No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti. že kým stojí prvý stánok. je blízko zániku.1 Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú Svätyňu. v ktorom bol svietnik. hovorí Pán. aby boli telesne čistí. ktorý postavil Pán. „aby si všetko urobil podľa vzoru. hovorí: „Hľa. 7 ale do druhého iba veľkňaz raz do roka. aby prinášal dary a obety. ktorá sa kedysi zazelenala. .9. 2 Bol zhotovený prvý stánok. je: Máme takého veľkňaza.1 Hlavné z toho. od najmenšieho až po najväčšieho z nich. a to nie bez krvi. ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho. vyhlásil prvú za starú.“ 13 Keď povedal „novú“. Kristus vstupuje do nebeskej svätyne . nebolo by sa hľadalo miesto pre druhú.“ lebo ma budú poznať všetci. Prvenstvo kultu svätyne a prostredníctvom Krista kňaza 8. veľkňaz budúcich darov. 4 Keby bol teda na zemi. keď som ich vzal za ruku. 9 nie takú zmluvu akú som uzavrel s ich otcami v ten deň. aby sme mohli slúžiť živému Bohu. a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. ktorú prináša za svoje priestupky i za priestupky ľudu. prichádzajú dni. ani by nebol kňazom. 4 Tam bol zlatý kadidlový oltár a archa zmluvy. 7 Veď keby tá prvá bola bývala bez chyby. Hebr9 IX. ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch. ktorí konajú bohoslužbu. čo hovoríme. čo však je prežité a zostarlo. a to nie s krvou capov a teliat. cez väčší a dokonalejší stánok. ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach 2 ako služobník svätyne a pravého stánku. ktorej je prostredníkom. a uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. 6 Odkedy je toto tak zariadené. ako bolo nariadené Mojžišovi. 12 raz navždy vošiel do Svätyne.1 . očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov. ktorí zatieňovali zľutovnicu. ktoré platia až do času nápravy. 8 Lebo keď ich karhá. ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny. ktorý sa volá Svätyňa svätých. 9 Toto je podobenstvo pre terajší čas. pretože sú tu takí. hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca.

14 Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých. C. Rekapitulácia: Kristova obeta prevyšuje starozákonné obety 10. aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy. 12 No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. ktorá je len predobrazom pravej. aby ustanovil druhé. Vytrvalosť vo viere 10. 13 A teraz už čaká.a ony sa prinášajú podľa zákona. čo konajú bohoslužbu. so šarlátovou vlnou a yzopom a pokropil samu knihu aj všetok ľud. ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch. 17 a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem. ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou.12. boli bývali raz navždy očistení a nemali by už vedomie. kým žije ten.“ 8 Najprv hovorí: „Obety ani dary. tam už niet obety za hriech. prichádzam. že sú hriešni? 3 Ale práve nimi sa z roka na rok koná pripomienka na hriechy.1 Keďže zákon je len tieň budúcich dobier. kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. prinášanými bez prestania každý rok. urobiť dokonalými tých. ani obety zápalné ani obety za hriech si nechcel.na spásu tým. ako sú tamtie. 9 Potom povedal: „Hľa. ale dal si mi telo. 19 Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľudu všetky prikázania podľa zákona. 24 Kristus totiž nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou. musí sa dokázať smrť závetcu. 22 A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia. 26 Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. neplatí. a druhý raz sa zjaví . prichádzam vo zvitku knihy je napísané o mne -. hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle. 7 Vtedy som povedal: Hľa. 16 Lebo kde je závet. čo sa posväcujú. Neúčinnosť starozákonných obiet . 20 hovoriac: „Toto je krv zmluvy. hovorí: „Nechcel si obetu ani dar.Kristus spečaťuje novú zmluvu svojou krvou . Trvalá účinnosť Kristovej obety . 28 tak aj Kristus: raz sa obetoval. vzal krv teliat a capov s vodou. čo sú povolaní. 15 Dosvedčuje nám to i Duch Svätý. čo prichádzajú.19 .“ 21 Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie.15 A preto je prostredníkom novej zmluvy. 4. 5 Preto keď prichádza na svet. 25 Ani nie preto.bez hriechu . ani sa ti nepáčili“ . keď povedal: 16 „Toto je zmluva. ktorú pre vás nariadil Boh. a nie vlastný obraz vecí. ale do samého neba. kto závet urobil. čo ho očakávajú. aby krv býkov a capov odstránila hriechy.29 .1-18 Hebr10 X. 23 Podoby nebeských vecí bolo treba takto očisťovať. aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz. Bože. 6 Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech.“ 18 A kde sú ony odpustené. nikdy nemôže tými istými obetami.11 Každý kňaz koná denne bohoslužbu a vera ráz prináša tie isté obety. ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. prisľúbenie večného dedičstva. aby obetovaním seba zničil hriech: 27 A ako je ustanovené. aby sňal hriechy mnohých. keby tí. 4 lebo je nemožné. že ľudia raz zomrú a potom bude súd. aby som plnil tvoju vôľu. aby som plnil tvoju vôľu. 2 Veď či by ich neboli prestali prinášať. 10 V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.“ Ruší prvé. 18 Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. 17 Veď závet nadobúda účinnosť smrťou. no nebeské veci samy lepšími obetami.

Potrebujeme vytrvalosť . potom už niet obety za hriechy. ktorá je z viery. lebo Boh ho preniesol. čo cúvajú na záhubu. to jest cez svoje telo. dôkazom toho. ktorý má prísť.1 Viera je základom toho. 9 S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej býval v stanoch s Izákom a Jakubom. išiel a ani nevedel. čo nevidíme. Hebr11 XI. ale k tým. znevažuje krv zmluvy. čo veria. 35 Preto netraťte dôveru. aby neuzrel smrť. a to tým viac. príde. čo ho hľadajú. 39 My však nepatríme k tým. že z neviditeľného povstalo viditeľné. lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch. 28 Ak niekto poruší Mojžišov zákon. a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. lebo verný je ten. lebo ju čaká veľká odmena. ktorú nám otvoril cez oponu. Lebo kto prichádza k Bohu. ktorých stihlo to isté. a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. 25 Neopúšťajme naše zhromaždenia. 22 pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery. kto šliape po Božom Synovi. Apostatom hrozí strašný súd . inokedy ste boli spoločníkmi tých. že je a že odmieňa tých. Ešte pred prenesením si získal svedectvo. a ten. nebude meškať.26 Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy. 5 Vierou bol Henoch prenesený. že je spravodlivý. 34 Veď ste spolutrpeli s väzňami a s radosťou ste znášali. 23 Neochvejne sa držme nádeje. 2 Ňou si predkovia získali dobré svedectvo. 20 tou novou a živou cestou. ktoré mal dostať ako dedičstvo. 33 Raz vás verejne hanobili a sužovali. 38 Môj spravodlivý bude žiť z viery. nenašli ho. že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv. 8 S vierou poslúchol Abrahám. a tupí Ducha milosti? 30 Veď poznáme toho. keď ste po osvietení prestáli veľký boj v utrpení. a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí.32 Len sa rozpomeňte na prvé dni. 21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom. ako to majú niektorí vo zvyku. 36 Potrebujete vytrvalosť. že Božie slovo stvárnilo svety tak. 6 Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. kam ide. keď vás olúpili o majetok. 3 Vierou chápeme. ktorý strávi protivníkov. o čo hroznejší trest si zaslúži ten. ktorý dal prisľúbenie. aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. Príklady viery v Starom zákone . že sa blíži ten deň. spoludedičmi toho istého prisľúbenia. 10 Lebo čakal na mesto s pevnými základmi ktorého staviteľom a tvorcom je Boh. 37 Lebo ešte chvíľku. aby získali život. 24 Všímajme si jeden druhého. . čo ešte nebolo vidieť. v ktorej bol posvätený. v čo dúfame. ale sa povzbudzujme. ktorý povedal: „Mne patrí pomsta.“ A zasa: „Pán bude súdiť svoj ľud. 7 S vierou prijal Noe pokyn o tom. ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti. ja sa odplatím. musí veriť. 29 uvážte. celkom krátku. ktorú vyznávame.“ 31 Je hrozné padnúť do rúk živého Boha. smelú dôveru.Pridŕžajme sa nádeje . 27 ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa.19 A keď máme. že máte lepší a trvalý majetok. čím viac badáte. aby šiel na miesto. 4 Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo. so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. lebo ste vedeli. že sa páči Bohu. ale keby cúvol. bratia. keď bol povolaný. zomrie bez milosrdenstva na základe dvoch alebo troch svedkov.

keď bol skúšaný. ktorých svet nebol hoden. vydržal. nedosiahli prisľúbenie. to jest po nebeskej. 15 Veď keby boli mali na mysli tú. Podľa Kristovho príkladu vytrvajme v duchovnom boji . rozpiľovali ich. 32 A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas. a vyznávali. zhoďme všetku príťaž a hriech. túlali sa v ovčích a kozích kožiach. On namiesto radosti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom. ktorý máme pred sebou. 21 S vierou požehnal umierajúci Jakub jednotlivo Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrchol svojej palice. čo bolo prisľúbené. že dieťa je pôvabné. 36 Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie. 14 A keď takto hovoria. hoci sa vo viere osvedčili. 24 Keď Mojžiš dospel. ale zdiaľky to videli a pozdravovali. 13 Všetci títo umierali vo viere. na útek zaháňali cudzie šíky. vzal na seba kríž. Hebr12 XII. 29 S vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi. ktorý dal prisľúbenie. po jaskyniach a zemských roklinách. 37 kameňovali ich. aby nedosiahli dokonalosť bez nás. 30 Oni. 22 S vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode synov Izraela a dal pokyny ohľadne svojich kostí. 40 lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie. 16 Ale oni túžia po lepšej. lebo v pokoji prijala vyzvedačov. ktorý dostal prisľúbenia 18 a ktorému bolo povedané: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. získali prisľúbenia. čo sa o to pokúsili. a to odumretého. a vytrvalo bežme v závode. hľadel totiž na odmenu. keď ich obchádzali sedem dní. že je verný ten. aj keď nedosiahli to. 20 S vierou požehnal Izák Jakuba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť. 33 ktorí vierou dobývali kráľovstvá. pôvodcu a zavŕšiteľa viery. akoby videl neviditeľného. lebo verila. z nevládnych sa stávali mocnými. a nebáli sa kráľovho rozkazu.1 Preto aj my. a ten sa nedá spočítať. 39 A títo všetci. mali dosť času vrátiť sa. 27 S vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu. umierali pod mečom. obklopení takým oblakom svedkov. keby som mal rozprávať o Gedeonovi. aby sa zhubca nedotkol prvorodených. ba aj okovy a väzenie. Samuelovi a o prorokoch. boli pohltení.Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka. veď im pripravil miesto. ale neprijali oslobodenie. Jeftem. Preto ho dostal naspäť aj ako predobraz. unikali ostriu meča. núdzni. ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora. Dávidovi. naznačujú. 17 S vierou obetoval Abrahám Izáka. 35 ženy dostali svojich mŕtvych vzkriesených. Barakovi. že Boh má moc aj z mŕtvych vzkriesiť. vzkriesenie. 28 S vierou slávil Veľkú noc a kropenie krvou. blúdili po púšti a po horách. levom zapchávali tlamy. 23 S vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení. pohrdol potupou 11 . 34 uhášali silu ohňa. 12 Preto aj z jedného. že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. a jednorodeného obetoval ten. Samsonovi. vykonávali spravodlivosť. Iní boli mučení. než mať chvíľkový pôžitok z hriechu 26 a za väčšie bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako poklady Egypta. aby dosiahli lepšie. z ktorej vyšli. ktorý nás opantáva. 25 Volil radšej trpieť s Božím ľudom. z s očami upretými na Ježiša. že hľadajú vlasť. mužneli v boji. kým Egypťania. 31 Pre vieru nezahynula neviestka Rachab s neveriacimi. ktorá sa mu núkala.“ 19 Usudzoval totiž. s vierou odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. 30 Pre vieru padli múry Jericha. utláčaní a sužovaní. vzišlo ich také množstvo. lebo videli.

k duchom spravodlivých. 18 Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave. každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná. zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak. ktorí sú zapísaní v nebi. aby ste neodmietli toho. toho tresce. ktorých ona vycvičila. ale aj nebom. aby sme mali účasť na jeho svätosti. bez ktorej nik neuvidí Pána. čo videli. 16 Nech nik nie je smilník alebo sveták ako Ezau. veď aj vy sami ste v tele. s úctou a bázňou. 3 Pamätajte na väzňov. 11 Pravda. bol odvrhnutý a nenašiel možnosť nápravy. hoci ju so slzami hľadal. bude ukameňované. že Mojžiš povedal: „Zľakol som sa a trasiem sa. aby ostalo to. čo je chromé. ktorý hovoril na zemi. aby sme sa mu páčili. Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov a budeme žiť?! 10 A oni nás karhali na krátky čas a tak. Boh nás súžením vychováva . potom ste nemanželské deti. 2 Nezabúdajte na pohostinnosť. 3 Myslite na toho. nevykĺbilo.“ 7 Je na vašu nápravu. on však kvôli tomu. neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým. aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých. lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov.1-19 Hebr13 XIII. keď ťa on karhá. ako sa im videlo. čo ho počuli. k slávnostnému zhromaždeniu 23 a k spoločenstvu prvorodených. Lebo ak neunikli tamtí. 12 Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená! 13 A vaše nohy nech kráčajú rovno. čo trpia. 6 Lebo koho Pán miluje. ale krušná.4 V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. aby ste neochabovali a neklesali na duchu. čo je neotrasiteľné.14 Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť. a k pokropeniu krvou. čo odmietali toho. k myriadám anjelov. ale skôr aby sa uzdravilo. zo nemohli totiž uniesť príkaz: „Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu. aby sa to. a nie synovia! 9 A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. sudcovi všetkých. ktorý za jediný pokrm predal svoje prvorodenstvo. 27 A to „ešte raz“ naznačuje premenu toho. čo je otrasiteľné ako stvorené. ktoré sa vám prihovára ako synom: „Syn môj. ktorý hovorí z neba. Záverečné napomenutia 13. koho prijíma za syna.1 Bratská láska nech trvá. teraz však sľubuje: „Ešte raz zatrasiem nielen zemou. nepohŕdaj Pánovou výchovou. prosili. ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov. a ani o tom nevedeli. k nebeskému Jeruzalemu. že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie. na ktorej dostali účasť všetci. aby sa im už tak nehovorilo. temnote a 19 búrke ani k zvuku poľnice a hrmotu slov: Tí. Slúžme Bohu s úctou a bázňou . 4 . 5 A zabudli ste na povzbudenie. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. k Bohu. aby nik nepremeškal Božiu milosť. ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.a sedí po pravici Božieho trónu. akoby ste boli s nimi uväznení. ktorí už dosiahli dokonalosť 24 k Ježišovi. ani neklesaj. čo znášate. 28 A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo. 25 Dajte si pozor. A ktorého syna by otec nekarhal? 8 Ak ste mimo výchovy. a na tých. ktorý hovorí. 15 Dbajte na to. prostredníkovi novej zmluvy. 17 Veď viete. a šľahá každého. o čo menej my. 26 Jeho hlas vtedy otriasol zemou. čo je užitočné. keď sa odvrátime od toho.“ 22 No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha.“ 21 A také strašné bolo to. 29 Veď náš Boh je stravujúci oheň. Bratská láska a čistota .

nášho Pána Ježiša. že máme dobré svedomie. 5 Vaše správanie nech je bez lakomstva. Dobre si všimnite. správy a pozdravy . 12 Preto aj Ježiš. 14 Lebo tu nemáme trvalé mesto. lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.1 Jakub. čo z nich žili. služobník Boha a Pána Ježiša Krista. 25 Milosť nech je s vami všetkými.“ 6 Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha. že náš brat Timotej bol prepustený na slobodu. 11 Veď telá tých zvierat. sme totiž presvedčení. nebudem sa báť. aby som sa zasa čím skôr vrátil k vám. Záver 13. sa spaľujú mimo tábora. aby posvätil ľud svojou krvou. čože mi urobí človek?“ Vernosť Kristovi . 13 Vyjdime teda k nemu von z tábora a znášajme jeho pohanenie. ani neopustím. čo sú z Itálie. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa.22 Prosím vás. Zakončenie. Pozdravujú vás tí.17 Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im. zneste slová povzbudenia. z ktorého nemajú právo jesť tí. Jemu nech je sláva na veky vekov.2 . lebo to by vám neosožilo. a nie so vzdychaním. JAKUBOV LIST Jak1 I.20 A Boh pokoja. 21 nech vás utvrdí v každom dobre.20-25 Modlitba požehnania .12 . navštívim vás spolu s ním. buďte spokojní s tým. veď si chceme vo všetkom dobre počínať. a napodobňujte ich vieru. totiž ovocie úst. lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou. Amen. ktoré vyznávajú jeho meno. Nebeská múdrosť 1. a nie pokrmami. Poslušnosť duchovným vodcom .3. 8 Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! 9 Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami. ktorých krv veľkňaz vnáša do Svätyne za hriech. robte to. 19 Ale predsa veľmi vás prosím. čo slúžia stánku. 23 Vedzte. a nech v nás vykoná. Ak skoro príde. ktorí vám hlásali Božie slovo. aby ste plnili jeho vôľu. 15 Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály. 16 Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc. aký bol koniec ich života. lebo v takých obetách má Boh záľubu. ktoré neosožili tým. aby to robili s radosťou. skrze Ježiša Krista. posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore. bratia.7 Pamätajte na svojich predstavených. veď som vám napísal iba krátko. 18 Modlite sa za nás. Pozdrav . čo sa jemu páči. ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec. lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. čo máte.Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené. trpel za bránou. 24 Pozdravte všetkých svojich predstavených a všetkých svätých. ale hľadáme budúce. 10 Máme oltár.

toho nábožnosť je márna. 7 Taký človek nech sa nenazdáva. ale klame sám seba. dobre robíte. a nedrží si jazyk na uzde. nespájajte vieru v nášho Pána slávy. podobá sa mužovi. zostupuje od Otca svetiel.19 Vedzte.9 Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením. 22 A slovo aj uskutočňujte. nebuďte len poslucháčmi. ten bude blahoslavený pre svoje skutky. lebo keď sa osvedčí. Jak2 II. ale prestúpil by ho v jednom prikázaní. ktorý je oblečený do nádherného rúcha. ktoré prisľúbil tým. 14 Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť. čo je spravodlivé pred Bohom. darca dobrého.“ povedal aj: „Nezabiješ. dostane veniec života. a poviete: „Ty sa posaď pekne tu!“.5 Ak niekomu z vás chýba múdrosť. ale uskutočňovateľ diela. 12 Blahoslavený muž. Tak zvädne aj boháč na svojich cestách. 26 Ak si niekto myslí. čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. aký je. Boh. ktorý vydrží skúšku. hnanej a zmietanej vetrom. a dostane ju. aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.1 Bratia moji. ktoré má moc spasiť vaše duše. 21 Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo. podobá sa morskej vlne. 8 . Počúvať a uskutočňovať slovo . Lebo kto pochybuje. pokladajte to len za radosť. u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. 11 Lebo ten. ale zabíjaš. 24 Pozrie sa na seba. čo sú vo svete chudobní. 6 Ale nech prosí s vierou. 10 bohatý zasa svojou úbohosťou. bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly. aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. ktoré sa vzývalo nad vami? 8 Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: „MiIovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“. každý dokonalý dar je zhora.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. lebo sa pominie ako kvet trávy: 11 vyjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu. páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. nestály vo všetkom svojom počínaní.13 Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša. 18 On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy. keď podstúpite všelijaké skúšky. jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. 25 Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá. 10 Kto by totiž zachoval celý zákon. ktorý Boh prisľúbil tým. nech si prosí od Boha. Ježiša Krista. ktorí klamú sami seba. 15 Žiadostivosť potom. porodí hriech a keď je hriech dokonaný.“ A keď aj nescudzoložíš. nikoho nepokúša .2 Bratia moji. alebo si sadni k mojej podnožke!“. 4 A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch. ktorá ho zachvacuje a zvádza. bez pochybovania. 2 Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v skvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve 3 a vy si všimnete toho. Nenadŕžať nikomu . 9 Ale ak nadŕžate osobám. ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky. 27 Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta. aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva. kto nie je zábudlivý poslucháč. čo ho milujú. 12 Hovorte a konajte ako . moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých. že dostane niečo od Pána. ktorý povedal: „Nescudzoložíš. 4 vari nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyseľnými sudcami?! 5 Počúvajte. čo ho milujú? 6 A vy ste chudobného znevážili! Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? 7 A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu. 20 lebo človek v hneve nekoná.muž s rozpoltenou mysľou. keď počne. Prijať z Božích rúk všetko . Prosiť s vierou . ale chudobnému poviete: „Ty si staň tam. 23 Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho. 16 Nemýľte sa. že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. že je nábožný. keď treba počúvať. prestupuješ zákon. bratia moji milovaní! 17 Každý dobrý údel. splodí smrť. odíde a hneď zabudne.Trpieť s radosťou . s nadŕžaním osobám. 3 veď viete. ale pomalý do reči a pomalý do hnevu. previnil by sa proti všetkým.

bratia moji. 3 . 11 Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú. lebo neprosíte. 14 Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry. Pozemská múdrosť 3. 24 Vidíte. Viera bez skutkov je mŕtva .1 Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostivostí. 18 A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých. svet neprávosti. tak je mŕtva aj viera bez skutkov. 25 A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab. vtákov. ktorá zostupuje zhora. ktoré broja vo vašich údoch? 2 Žiadostiví ste. nechcite byť mnohí učiteľmi. Jak4 IV. 9 Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi. ktoré hovorí: „Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Proti nesvornosti . je sama v sebe mŕtva. a ním aj zlorečíme ľuďom. ale honosí sa veľkými vecami. nepochybujúca a bez pretvárky.13 Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? 22 Vidíš. keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? 26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve. 2 Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. je dokonalý muž. diabolská. je plný smrtiaceho jedu. ktorá je zhora. 7 Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri. potom upokojujúca. ale nedali by ste im. aký malý oheň akú veľkú horu zapáli! 6 Aj jazyk je oheň. márnivý človeče. veď viete. telesná. 12 Vari môže. 16 Lebo kde je žiarlivosť a sváry. Hádate sa a bojujete. Kto sa neprehrešuje slovom. plazov i morských živočíchov. že nás čaká prísnejší súd. Pozrite.“ A bol nazvaný Božím priateľom. plná milosrdenstva a dobrého ovocia. schopný udržať na uzde aj celé telo. a nie iba z viery. zmierlivá. a nemôžete nič dosiahnuť. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? 15 Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa 16 a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“. 18 Ale niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky. tam je nepokoj a každé možné zlo.5. čo šíria pokoj. ovládame celé ich telo. že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť.1 Bratia moji. bratia moji.13 . a nemáte. skromná. 5 Tak aj jazyk: je to síce malý úd. čo potrebujú pre telo. že človek je ospravedlnený zo skutkov. že viera bez skutkov je neúčinná? 21 Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov. že Boh je jeden? Dobre robíš. 4 Hľa. keď niekto hovorí. čo to osoží?! 17 Tak aj viera: ak nemá skutky. 15 To nie je múdrosť. Ovládať si jazyk . 3 Keď dávame koňom do úst zubadlo. 19 Veríš.6 Pravá a falošná múdrosť . rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. Vraždíte a závidíte. stvoreným na Božiu podobu. čo osoží.“ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Je to nepokojné zlo. kto nepreukázal milosrdenstvo. Ale aj diabli veria. aby nás poslúchali. 17 Múdrosť. A nemá to tak byť.14 Bratia moji. potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde. ale pozemská.tí. kam chce kormidelník. aj lode: hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry. maličké kormidlo ich riadi ta. čo majú byť súdení podľa zákona slobody! 13 Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho. ktorý poškvrňuje celé telo. s no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Nič nemáte. figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu. Jak3 III. je predovšetkým cudná. že má vieru. 10 Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. 23 Tak sa splnilo Písmo. a trasú sa! 20 Chceš vedieť. jazyk je medzi našimi údmi ten.

Proti boháčom . osočuje zákon a odsudzuje zákon. aby ste neprepadli súdu. vy. stáva sa nepriateľom Boha. žiaľte a plačte. ktorý v nás prebýva“? 6 Dáva však väčšiu milosť. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste. 8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám.1 A vy. neprisahajte ani na nebo ani na zem ani nijakou inou prísahou.“ 7 Podriaďte sa teda Bohu. 16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého. Iebo zle prosíte. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje. 15 Namiesto toho by ste mali hovoriť: „Ak Pán bude chcieť. Proti osočovaniu .13 Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Neprisahajte .“ 16 Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche. 4 Cudzoložníci. a očistite si srdcia. bratia. mzda. 11 Hľa. boháči. budeme žiť a urobíme toto alebo ono. Jak5 V5. berte si. 10 Za príklad. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. čo máte rozpoltenú myseľ. čo hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta. ako to Pán ukončil. ktorú ste zadržali robotníkom. neosočujte jeden druhého. aby ste ozdraveli. a on vám neodporuje. odpustia sa mu. 9 Nesťažujte sa. neviete. a každá takáto chvála je zlá. ktorí vytrvali. nie si plniteľ zákona. lebo Pánov príchod sa približuje. že súdiš blížneho? Proti pozemskému zmýšľaniu . Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. 12 Jeden je zákonodarca a sudca.Prosíte. chcete to využiť na svoje náruživosti. preto hovorí: „Boh pyšným odporuje. diablovi sa vzoprite a ujde od vás. kým nedostane včasný i neskorý dážď: 8 Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia. ale sudca.“ 14 . 14 Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi. prorokov. a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. 17 Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý.7 Buďte teda. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ.11 Bratia. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“. ktorí hovorili v mene Pánovom. aby ste neboli odsúdení. trpezliví až do Pánovho príchodu. 4 Hľa. Záverečné napomenutia 5. že Písmo nadarmo hovorí: „Takmer žiarlivo túži po nás Duch. ale pokorným dáva milosť. a ak sa dopustil hriechov. bratia. čo vám žali polia. sudca stojí predo dvermi. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta. má hriech. aby . a nedostávate. Obmyte si ruky. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Pán je blízko . pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para. 15 Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. Ale ak odsudzuješ zákon.7-20 Buďte trpezliví. bratia. 5 Tu na zemi ste hodovali a hýrili.13 A teraz vy. 17 Kto teda vie dobre robiť a nerobí. blahoslavíme tých. 9 Precíťte svoju úbohosť. jeden na druhého. hriešnici. 6 Odsúdili ste a zabili spravodlivého.vy predsa neviete. 10 Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. bratia moji. kričí. Hľa. 3 Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Ale kto si ty. ktoré prichádzajú na vás! z Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. plačte a kvíľte nad biedami. 5 Alebo si myslíte.12 Ale predovšetkým. ako trpieť a byť trpezlivým. O pomazaní chorých a o modlitbe . ktorý môže spasiť i zahubiť.

Ani teraz ho nevidíte. aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.12 Povolanie k svätosti . čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom. ktorý súdi bez nadŕžania osobám. bola na chválu. ktorý vás povolal. žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. že ten. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! 23 Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena. 19 Bratia moji. Ono sa uchováva pre vás v nebi. ktorí prorokovali o milosti.3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista.nepršalo. Bratská láska znovuzrodených . Zásady kresťanského života 1. 24 Lebo každé telo je ako tráva . Galácii. ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. ale vám poslúžili tým. plnou slávy. 20 On bol vopred vyhliadnutý. Zo nech vie. 14 Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam. boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom. buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť. keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti.spásu duší. 5 Vás Božia moc vierou chráni pre spásu. zdedeného po otcoch. ktorá po nich nasledovala. nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. 4 pre neporušiteľné. zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov. aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti. 21 čo skrze neho veríte v Boha. ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu. 9 že dosahujete cieľ svojej viery . na čo túžia hľadieť aj anjeli.“ 17 A keď ako Otca vzývate toho.13 . ešte pred stvorením sveta. každého podľa jeho skutkov. keď sa zjaví Ježiš Kristus. Skúmali. slávu a česť vtedy. lebo ja som svätý. 8 Vy ho milujete. ktorý bol v nich. živým a večným. na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch. hoci sa teraz. Vzdávanie vďaky za milosť spásy . Pozdrav . keď sa zjaví Ježiš Kristus. Ázii a Bitýnii. že zo svojho márneho spôsobu života. 2 ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil. 10 Túto spásu hľadali a skúmali proroci. zoslanom z neba. omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato. ktoré sa tiež skúša ohňom. apoštol Ježiša Krista. bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. 7 aby vám vaša vyskúšaná viera. vyvoleným.13 Preto si prepášte bedrá mysle. hoci ste ho nevideli. 18 Veď viete. aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. PRVÝ PETROV LIST 1Pt1 I. ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 18 A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám. čo sú ako cudzinci v diaspore v Ponte. že nie sebe. 16 veď je napísané: „Buďte svätí. 15 ale ako svätý je ten. 9 ale drahou krvou Krista. nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. ak treba. ale z neporušiteľného: Božím slovom. trochu aj rmútite pre rozličné skúšky. 6 Preto sa radujete. pripravenej pre 11 vás. kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty.3. buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní. ktorú dostanete. 12 A bolo im zjavené. ako keď ste boli v nevedomosti. ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou. Kappadócii. keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve.1 Peter.22 Poslušnosťou pravde ste si očistili duše.

A to je to slovo. aby ste zvestovali slávne skutky toho. 14 alebo miestodržiteľom ako tým. k živému kameňu. aby ste prinášali duchovné obety. 6 Preto je v Písme: „Hľa. 21 Veď na to ste povolaní. keď trpel. ktoré bojujú proti duši. ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. sa stal kameňom uholným“ 8 „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“. Postoj voči vrchnosti . keď znášate údery po tvári za to. závisť a každé ohováranie 2 a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku. lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad. je na česť. podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym. prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí. 23 Keď mu zlorečili on nezlorečil. aby ste robili dobre. že hrešíte? Ale ak dobre robíte. 22 On sa nedopustil hriechu. čo slobodu majú za prikrývku zloby. bratov milujte. 24 Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo. 20 Lebo aká je to sláva.11 Milovaní. Kráľovské kňazstvo . z čoho vás osočujú ako zločincov. 25 ale Pánovo slovo trvá naveky. ale nie takí. a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. ktorý súdi spravodlivo. do svätého kňazstva. ani lesť nebola v jeho ústach. a teraz ste Boží ľud. vy. čo stavitelia zavrhli. teraz ste milosrdenstvo dosiahli.13 Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu. lebo neveria slovu. pre tých však. 12 Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné. a predsa znášate utrpenia. ktorý ľudia síce zavrhli. keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. kladiem na Sione kameň uholný. aby ste od neho rástli na spásu. ktorí veríte.1 Odložte teda všetku zlobu a každú lesť. 3 keď ste okúsili. 4 Prichádzajte k nemu. čo ste nedosiahli milosrdenstvo. Kresťan medzi pohanmi . . je to milosť pred Bohom. kráľa si vážte.9 Ale vy ste vyvolený rod. 10 Kedysi ste ani ľudom neboli. Povinnosti sluhov . 17 Všetkých si ctite. A na to sú aj určení. ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. 5 a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu.a všetka jeho sláva ako kvet trávy. nebude zahanbený. ľud určený na vlastníctvo. vyvolený a vzácny. Tráva uschne. pokrytectvo. kto v neho verí. aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to. ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých. ktoré sa vám zvestovalo. nevyhrážal sa. 19 Veď je to milosť. aký dobrý je Pán. ale aj zlým. Oni naň narážajú.základ Cirkvi . čo neveria: „Kameň. Kristus . aby ste kráčali v jeho šľapajach. Boha sa bojte. kvet odpadne.18 Sluhovia. 15 Lebo to je Božia vôľa. ale ako Boží služobníci. 1Pt2 II. 16 ako slobodní. príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. kráľovské kňazstvo svätý národ. to postúpil tomu.“ 7 Vám teda.

stále pripravení obhájiť sa pred každým. Bol usmrtený v tele. muži. 17 Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky. aby aj tých. zahanbili práve v tom. 21 To je predobraz krstu. čo robia zlo. ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania. že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života. aby vás priviedol k Bohu. ste blahoslavení. celkom osem ľudí. 16 Robte to však skromne. bez slova získal život ich žien. ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. Vy ste jej dcérami. ale Duchom oživený. vo svojich srdciach. že odstraňuje telesnú špinu. 20 Oni kedysi veriť nechceli keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala. preobliekanie šiat. ale Pánova tvár je proti tým. navešané zlato. to je vzácne pred Bohom. kto vás vyzýva zdôvodniť nádej. mocnosti a sily. Jeho rany vás uzdravili. čo boli vo väzení. aby ste dostali dedičstvo požehnania. spravodlivý za nespravodlivých. v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí. 3 Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy.5.“ Pohnútky kresťanského života 3. 4 ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch. 11 Nech sa vyhýba zlu a robí dobre. z čoho vás osočujú. je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli. 15 ale uctievajte sväto Krista.13 . 1Pt4 . nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa. Nie tým. súcitní.8 Napokon buďte všetci jednomyseľní. čo tupia váš dobrý život v Kristovi. Pána. 7 Rovnako aj vy. 6 ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. 5 Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy. lebo ste povolaní. aby sa tí. aby vám nič neprekážalo v modlitbách. ale naopak. bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! 9 Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie.13 Ktože vám uškodí. ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom.1 Podobne ženy. s bázňou a s dobrým svedomím. Kresťanské svedectvo v manželskom živote . 12 Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch. 18 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy. ktorý teraz vás zachraňuje. čo neveria slovu. žehnajte. 19 V ňom prišiel a kázal aj duchom. 10 „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni. ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista 22 ktorý vystúpil do neba. žite s nimi vo vedomí. Výzva k trpezlivosti . 2 keď uvidia váš čistý život v bázni. ako za zlé. nech sa podriaďujú svojim mužom. kým sa staval koráb. nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.11 Príklad trpiaceho Krista . ak budete horliví v dobrom?! 14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť. 1Pt3 III. 25 Veď ste boli ako blúdiace ovce. ak je to Božia vôľa. ktorá je vo vás.aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť.

11 Keď niekto hovorí. keď niekto slúži. a vedzte. lebo Boh pyšným odporuje. koho by zožral. 14 Keď vás hanobia pre Kristovo meno. a Boží na vás spočíva. keď ste v ohni skúšok. 9 Buďte vospolne pohostinní bez šomrania. 5 Avšak vydajú počet tomu. slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. 10 Podľa toho. povolal do svojej večnej slávy. keď sa zjaví jeho sláva. skoncoval s hriechom. ste blahoslavení. podľa Božej vôle. 11 Jemu vláda na veky vekov. 4 A keď sa zjaví Najvyšší astier. tak len ako Božie slovo.1 Starších. diabol obchádza ako revúci lev a hľadá. lebo Duch slávy. v náruživostiach. ale dobrovoľne. ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych. nie pre mrzký zisk. čo trpia podľa Božej vôle. podriaďujte sa starším.7 Priblížil sa koniec všetkého. Amen. lebo on sa o vás stará. Záver a pozdravy 5. ale ako vzor stáda. aký bude koniec tých. 3 Dosť bolo času. 17 Lebo je čas. aby boli odsúdení podľa ľudí v tele.12-14 . Lebo ten. čo ste predtým strávili podľa žiadostí pohanov: žili ste vo výstrednostiach. kto trpel v tele. aby vás povýšil v určenom čase. akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! 13 Radujte sa. 15 Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič. aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. ktoré je u vás. kde sa podeje bezbožný a hriešnik?“ 19 Preto aj tí. mocnou Božou rukou.IV. v opilstve. dostanete nevädnúci veniec slávy. 8 A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým. Pretrhnutie zväzkov s hriechom . keď máte účasť na Kristových utrpeniach. 16 Kto však trpí ako kresťan. 4 Čudujú sa. 9 Vzoprite sa mu.1 Keď teda Kristus trpel v tele. Amen. v pijatikách a v hanebnom modlárstve. aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. starajte sa oň nie z prinútenia. 3 nie ako páni nad dedičným podielom. ale ochotne. ktoré na vás prišli. a rúhajú sa. tak len z moci. čo neveria Božiemu evanjeliu?! 18 „A ak sa spravodlivý ťažko zachráni. nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi. 2 aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam. že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. ale aj účastník jeho slávy. Ale ak sa začne od nás. pevní vo viere. a žili podľa Boha v Duchu. nech sa nehanbí.12 Milovaní. Cez utrpenia k radosti . aby ste sa radovali a plesali aj vtedy. prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení. 8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník. ale nech oslavuje Boha týmto menom. 6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym. nečudujte sa. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. mladší. 10 A Boh všetkej milosti. ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2 Paste Božie stádo. Povinnosti starších . aby sa začal súd od Božieho domu. ktorý vás v Kristovi Ježišovi. že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností. 1Pt5 V5. 7 Na neho zložte všetky svoje starosti. Jemu sláva a vláda na veky vekov. lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Pokora a sila vo viere . ale Božej vôli.5 Podobne vy. on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí. 6 Pokorte sa teda pod. Príprava na posledné veci . ktorú uštedruje Boh. posilní. v obžerstve. čo sú medzi vami. ale pokorným dáva milosť. utvrdí a upevní. kto aký dar dostal. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou.

zaznel z neba. 10 Preto sa. ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Pozdrav . A vy dobre robíte.1 Šimon Peter. 14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. krátkozraký: zabudol. ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus. 17 On dostal od Boha Otca česť a slávu. 2 Mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy.“ 18 A tento hlas sme my počuli. kým som v tomto stánku. 8 Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje.12 Preto vám to budem stále pripomínať. čo treba pre život. v nej vytrvajte! 13 Pozdravuje vás cirkev. ktoré je vo svete pre žiadostivosť. Veď ak budete to robiť.Prostredníctvom Silvána. čo ste v Kristovi. som vám krátko napísal. k čnosti poznanie. nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. hoci to viete a ste utvrdení v pravde. čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista: 2 Milosť vám a pokoj v hojnosti v poznaní Boha a Ježiša. 2Pt2 II. 20 Predovšetkým však vedzte. 12 DRUHÝ PETROV LIST 2Pt1 I. 5 A práve preto vynaložte všetko úsilie na to. ktorého pokladám za vám verného brata. kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. 13 Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním. že čoskoro zložím svoj stánok. k zdržanlivosti trpezlivosť. že bol očistený od svojich starých hriechov. 9 Kto však toto nemá. keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: „Toto je môj Syn. v ktorom mám zaľúbenie. ktorá svieti v temnom mieste. aby som vás povzbudil a dosvedčil. 14 Viem. 21 Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle. Výstraha pred falošnými učiteľmi . a nábožnosť poznaním toho. aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto veci. 6 k poznaniu zdržanlivosť. aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu. že hradíte naň ako na lampu. Kresťanské povolanie . nášho Pána. je slepý. a tým privedú na seba náhlu záhubu. vyvolená ako vy. že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. k trpezlivosti nábožnosť. 15 No postarám sa. keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista. aby ste k svojej viere pripojili čnosť. služobník a apoštol Ježiša Krista. 11 Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. ktorá je v Babylone. tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha. keď sme boli s ním na svätom vrchu. ktorí budú vnášať zhubné rozkoly. bratia. ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. 7 k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. ktorý ich vykúpil. budú zapierať Pána. 19 Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie.1 V ľude však boli aj falošní proroci. že toto je tá pravá Božia milosť.3 Jeho božská moc nám darovala všetko. Vernosť apoštolskej a prorockej náuke . ktorú teraz máte. tým. Pokoj vám všetkým. 3 Vo svojom lakomstve budú vás . nikdy nepadnete. 4 Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia. 16 Veď sme nesledovali vymyslené bájky. aj môj syn Marek. tak budú medzi vami falošní učitelia. môj milovaný.

žijúci podľa svojich žiadostí. že mešká . Nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom a zabránilo prorokovmu šialenstvu. veď každý je otrokom toho. keď priviedol potopu na svet bezbožných. 18 Lebo reči majú pyšné a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela a výstrednosťami tých. 16 Bol však pokarhaný za svoj priestupok. 9 Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie. sú samá špina a škvrna a hýria roztopašne. Ich odsúdenie sa pripravuje už oddávna a ich záhuba nedrieme. keď v rozkošiach s vami hodujú. čo vyvrátil a umyté prasa váľa sa v blate zasa. ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania. ktoré sú na nej. 2 aby ste pamätali na to. trápilo jeho spravodlivú dušu. keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. zatopený vodou. ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohŕdajú Pánom. keby neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti. znova do nich zapletú a dajú sa premôcť. 8 Toto jedno nech vám je. 4 a budú hovoriť: „Kde je ten jeho prisľúbený príchod?“ Veď odvtedy. 7 A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň. 9 Pán nemešká s prisľúbením. 8 Kým tento spravodlivý býval medzi nimi. sú to synovia kliatby.a oni to chcú -.vykorisťovať falošnými rečami. neboja sa rúhať duchovným bytostiam. čo nepoznajú. nasledovali cestu Balaama z Bosoru. . nevynášajú proti nim rúhavý výrok pred Pánom. aj keď sa zdá. ktorý vám píšem. ich koniec je horší.“ 2Pt3 III. že nebo je oddávna a že zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu 6 a že skrze ne zahynul aj vtedajší svet. ako ôsmeho. keď zhrešili. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú. od prírody určené na to. aby ich lovili a ničili. on je len trpezlivý s vami a nechce. čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť. 7 Vyslobodil však spravodlivého Lota. ale aby sa všetci dali na pokánie. rúhajú sa tomu. je im pripravená pošmúrna temnota. zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. toto je už druhý list. ktoré sa im zverilo. čo hovorí pravdivé príslovie: „Pes sa k tomu vrátil. ale sami sú otrokmi skazy.4 Veď Boh neušetril ani anjelov. 6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol. a tak dal príklad. čo poznaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista unikli poškvrnám sveta. ako bol začiatok. ako sa niektorí nazdávajú. že mešká. ktorého trápil výstredný život nemravníkov. čo za rozkoš pokladajú denné hýrenie. hoci sú väčší čo do sily a moci. živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela.1 Milovaní. Tri poučenia z minulosti . 20 Ak sa teda tí. 21 Bolo by pre nich lepšie. zvádzajú nepevné duše a srdce majú vycvičené v lakomstve. milovaní. 5 Ani starý svet neušetril. Pánov deň príde. ale zachránil Noema. a v obidvoch vás napomínam. 3 Predovšetkým vedzte. 11 kým ani anjeli. čo sotva unikli tým. 17 Tí ľudia sú pramene bez vody a mračná hnané víchricou. čo čaká bezbožných. kto sa ho zmocnil. Bezočiví opovážlivci. 19 Sľubujú im slobodu. Zahynú vo svojej skazenosti 13 a proti svojej vôli dostanú odplatu za svoju neprávosť tí. 22 Prihodilo sa im to. lebo chcem prebudiť vašu čistú myseľ. čo predpovedali svätí proroci. ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. ako to bolo od počiatku stvorenia. 5 Skryté je im totiž . ako zosnuli otcovia. 10 a to predovšetkým tých. všetko ostáva tak. 10 Pánov deň príde ako zlodej. hlásateľa spravodlivosti. čo žijú v blude. 15 Opustili priamu cestu a zablúdili. 12 Títo však ako nerozumné zvieratá. i na to. 14 Oči majú plné cudzoložstva a sú nenásytní po hriechu. že v posledných dňoch prídu s posmechom posmievači. aby niekto zahynul. že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky.

1 Deti moje. ako aj ostatné Písma.Lebo zjavil sa život a my sme videli. Amen. 12 čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa. milovaní. 15 A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. 1.1-5 1Jn1 I. 3 Čo sme videli a počuli. ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti.6 . Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. Kráčať vo svetle 1. v pokoji. chráňte sa. milovaní bratia. ako sväto a nábožne musíte žiť vy. Záver . spravodlivého. dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život. 4 A toto píšeme. Skončiť s hriechom . že máme s ním spoločenstvo. 1Jn2 II. ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. aby naša radosť bola úplná. toto vám píšem. 2 On je zmiernou obetou za naše hriechy. 10 Ak hovoríme. 18 Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Zachovávať prikázania . a nielen za naše. zvestujeme aj vám. 7 Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle. aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. že sme nezhrešili. nás očisťuje od každého hriechu. keď v nich o tomto hovorí. klameme sami seba a nie je v nás pravda. aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony. že nemáme hriech. máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša.29 Ak hovoríme. to zvestujeme: Slovo života.2. pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! 13 Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem. keď toto očakávate.17 Ale vy. máme u Otca zástancu: Ježiša Krista. na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali. že sme ho poznali. čo sme na vlastné oči videli. aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. 4 Kto hovorí: „Poznám ho. 2 . luháme a nekonáme pravdu. jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo. Povzbudenie k bdelosti . jeho Syna. 9 Ale ak vyznávame svoje hriechy. 11 PRVÝ JÁNOV LIST Úvod 1. je luhár a niet v 6 . A keby niekto zhrešil.14 Preto. čo sme počuli.A keď sa toto všetko má tak rozplynúť. na ktorých prebýva spravodlivosť. aby ste nehrešili. ak zachovávame jeho prikázania. ale chodíme vo tme. on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. 16 tak ako vo všetkých listoch. na svoju vlastnú záhubu.“ a nezachováva jeho prikázania. 1 Čo bolo od počiatku.8 Ak hovoríme. 5 A toto je zvesť. ktorí to už viete.3 Podľa toho vieme. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú. ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. ale aj za hriechy celého sveta. usilujte sa. ktorá mu bola daná.

24 Nech zostáva vo vás. kto hreší. Preto nás svet nepozná. že nijaká lož nie je z pravdy. že sme v ňom. Ak niekto miluje svet. aký je. že je spravodlivý.4. Mládenci. ale neboli z nás. ktorý je od počiatku. ako je on čistý. ktorý je od počiatku. že keď sa on zjaví. má aj sám žiť. teraz sme Božími deťmi. že je tu posledná hodina. aby sme mali dôveru. ostáva naveky. lebo hriech je bezprávie. 4 Každý. 23 Kto popiera Syna. má aj Otca.a je pravdivé. kto koná spravodlivo. je vo tme a chodí vo tme a nevie. ktoré ste mali od začiatku: staré prikázanie je slovo.1 . 9 Kto hovorí. je ešte stále vo tme. 2 Milovaní. 17 A svet sa pominie. kam ide. že je vo svetle. 27 A pomazanie. 14 Napísal som vám. A Boží Syn sa . 8 Kto pácha hriech. že ostáva v ňom. čo vás zvádzajú. otcovia: Poznali ste toho. nie je lžou .15 Nemilujte svet. ostávate v ňom. 10 Kto miluje svojho brata. Lebo keby boli z nás boli by zostali s nami. kto má túto nádej v neho usiluje sa byť čistý. mládenci: Ste silní. čím budeme. nemá ani Otca. Napísal som vám. 1 Pozrite. lebo tma mu zaslepila oči. vám píšem: Premohli ste Zlého. ani nepoznal. kto popiera Otca i Syna. že každý. 20 Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. 12 Píšem vám. Napísal som vám. ani žiadostivosť tela ani žiadostivosť očí ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca. Kto však plní Božiu vôľu. Kto vyznáva Syna. že príde antikrist. je posledná hodina. ako žil on. 26 Toto som vám napísal o tých. Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého. aj jeho žiadostivosť. z neho sa narodil. No malo sa ukázať že tí všetci nie sú z nás. v tom je Božia láska naozaj dokonalá. je z diabla. a nenávidí svojho brata. kto pácha hriech. ale zo sveta. 21 Nenapísal som vám. ktoré nám dal on. čo je vo svete. 6 Kto ostáva v ňom. ostávajte v ňom. 5 A viete. akoby ste nepoznali pravdu. deti: Poznali ste Otca. ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení. 25 A prisľúbenie. 6 Kto hovorí.6 1Jn3 III. Ak vo vás zostane to. ktoré ste od neho dostali. a ešte sa neukázalo. nehreší. že nepoznal jeho. je spravodlivý. 19 Spomedzi nás vyšli. akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.18 Deti moje. pácha aj bezprávie.teda ako vás poučilo. Kto koná spravodlivo. Skončiť s hriechom . aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom . pretože diabol hreší od počiatku. ktoré ste počuli. vám píšem: Poznali ste toho. ak nie ten. deti: Pre jeho meno máte odpustené hriechy. čo je vo svete. 7 Milovaní. nech vás nik nezvedie. ostáva vo vás a nepotrebujete. lebo ho budeme vidieť takého. nepíšem vám nové prikázanie. Chrániť sa antikrista . budeme mu podobní. 28 A teraz. aby sňal hriechy. Chrániť sa hriešneho sveta . A ako ste počuli. že on sa zjavil. aby vás niekto poúčal. ako je on spravodlivý. a v ňom hriechu niet.ňom pravdy. vedzte. 13 Otcovia. keď sa zjaví. s A predsa vám píšem nové prikázanie. lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. čo ste počuli od začiatku. že Ježiš je Kristus!? To je antikrist.3 Každý. 22 Kto je luhár. 11 Ale kto nenávidí svojho brata. ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás. ale staré prikázanie. Žiť ako Božie deti 3. ani to. Vieme však. tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. 16 Veď nič z toho. deti moje. ten ho nevidel. 7 Deti moje. A podľa toho vieme. 29 Ak viete. 5 Kto však zachováva jeho slovo. 2. ale že ju poznáte a preto. kto popiera. čo ste počuli od začiatku. nie je v ňom Otcova láska. je večný život. Z toho poznávame.

17 Láska v nás je dokonalá v tom. lebo strach má v sebe trest.1 Milovaní. pretože sa narodil z Boha. je vrah. či sú z Boha. Aj my sme povinní dávať život za bratov. ten nás nepočúva. že máme dôveru v deň súdu. 12 Boha nikto nikdy nevidel. keď nás Boh tak miluje. . aby sme skrze neho mali život. 6 My sme z Boha. 18 V láske niet strachu. 15 Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn. že sme prešli zo smrti do života. nemilujme len slovom a jazykom. 23 A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého. ktorý vyznáva. nie je z Boha. 19 Podľa toho poznáme. počúva nás. kto miluje. a dokonalá láska vyháňa strach.7 . 9 A Božia láska k nám sa prejavila v tom. ostáva v Bohu a Boh v ňom. ale skúmajte duchov. 1Jn4 IV. lebo milujeme bratov. 21 Milovaní. čo je vo svete. a upokojíme si pred ním srdce. spoznali sme lásku. 11 Milovaní. Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. poznali sme z toho. 17 Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí. 16 Čo je láska. čo sa jemu páči. čo sme uverili. a kto sa bojí. 10 Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo. ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. je z Boha. je väčší než ten. ak nám srdce nič nevyčíta.zjavil preto. 2 Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch. lebo v ňom ostáva jeho semeno. 15 Každý. aby zmaril diablove skutky. ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali. ktorý nevyznáva Ježiša. máme dôveru k Bohu 22 a dostaneme od neho všetko. Kto nie je z Boha. To je duch antikrista. že on položil za nás svoj život. že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. tak sme aj my na tomto svete. nepácha hriech.7 Milovaní. a nemôže hrešiť. A prečo ho zabil? Preto. 4 Vy. deti moje. ale keď sa milujeme navzájom. že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet. 8 Kto nemiluje. 5 Oni sú zo sveta. že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. ani ten. 10 Láska je v tom. 13 A že ostávame v ňom a on v nás. Chrániť sa antikrista a zlého sveta . lebo ten. 3 Duch. Kto pozná Boha. Z prameňov lásky a viery 4. o čo len budeme prosiť. nepoznal Boha. 9 Kto sa narodil z Boha. že príde. ako nám prikázal. nedivte sa. že nie my sme milovali Boha. A že v nás ostáva. 24 Kto zachováva jeho prikázania.12 Prameň lásky . lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.5. A viete. on bol zo Zlého a zabil svojho brata. že Ježiš Kristus prišiel v tele. Zachovávať prikázania . že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé. nie je z Boha. ale skutkom a pravdou. ostáva v smrti. Boh je láska. 14 My vieme. 3. 20 Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo. 12 Nie ako Kain. poznávame podľa toho. ako v ňom môže ostávať Božia láska? 18 Deti moje. lebo láska je z Boha a každý. nie je dokonalý v láske. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi. poznáme z Ducha. ak vás svet nenávidí. ktorého nám dal. 13 Bratia. 16 A my. a už teraz je na svete. a kto ostáva v láske. kto nenávidí svojho brata. aj my sme povinní milovať jeden druhého. lebo ako je on. 14 A my sme videli a svedčíme. akú má Boh k nám. kto nemiluje svojho brata. milujme sa navzájom. lebo Boh je láska. že nám dal zo svojho Ducha.“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. o ktorom ste počuli. Kto nemiluje.11 Lebo toto je zvesť. neverte každému duchu. lebo zachovávame jeho prikázania a robíme. narodil sa z Boha a pozná Boha. preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. ktorý je vo vás. že sme z pravdy.

ktorý nevedie k smrti. o čo sme ho žiadali. že máte večný život vy. že milujeme Božie deti. kto sa z neho narodil. 11 A toto svedectvo je. má život. robí ho luhárom. ktorého vidí.5 Veď kto iný premáha svet. že nás počuje. 1 Každý. 20 Ak niekto povie: „Milujem Boha.13-21 Toto som vám napísal. premáha svet. keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. aby ste vedeli. 21 Deti moje. kto miluje Boha. že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. 19 Vieme. Zhrnutie listu . čo veríte v meno Božieho Syna.My milujeme. Záver 5. pretože Duch je pravda. ale je aj hriech. kto verí. narodil sa z Boha. 10 Kto verí v Božieho Syna. 7 Lebo traja sú. Ježiš Kristus.14 A toto je dôvera. čo poznali pravdu -. starší. kto nemá Syna. On je ten Pravý. pretože Božie svedectvo je to. Modlitba s dôverou . a Zlý sa ho nedotkne. vieme aj to. čo svedčia: 8 Duch. 3 Lebo láska k Bohu spočíva v tom. Prameň viery .“ a nenávidí svojho brata. 2 kvôli pravde. že nás počuje. o takom nehovorím. nemá Boží život. je luhár. 2 Podľa toho poznáme. že sa treba zaň modliť. Modlitba za hriešnikov . ale chráni ho ten. že nik. A my sme v tom Pravom. že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého. kto verí. 15 A ak vieme. ktorá v nás zostáva a bude s nami . ak nie ten. ale skrze vodu a krv. A jeho prikázania nie sú ťažké. miloval aj svojho brata. v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. Nielen skrze vodu. že dostaneme. že svedčil o svojom Synovi. pretože on prvý miloval nás. 20 A vieme. Kto neverí Bohu. Je aj hriech. 4 Veď všetko. má svedectvo v sebe. ktorý vedie k smrti. ktorú máme k nemu. A Duch to dosvedčuje.1 Ja. chráňte sa modiel! 13 19 DRUHÝ JÁNOV LIST 2Jn Pozdrav . nehreší. a títo traja sú zajedno. 12 Kto má Syna. nemôže milovať Boha. pretože neuveril svedectvu.18 Vieme. ktorý nevedie k smrti. 9 Ak prijímame svedectvo ľudí. že Ježiš je. nech o čokoľvek prosíme. že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. že zachovávame jeho prikázania. ktorý prišiel skrze vodu a krv. že Ježiš je Kristus.16 Keď niekto vidí. ktorého nevidí. vyvolenej panej a jej deťom. ktorý nevedie k smrti. Boží Syn? 6 On je ten. Veď kto nemiluje brata. ktoré premohlo svet. Božie svedectvo je väčšie. čo sa narodilo z Boha.a nielen ja sám. čo páchajú hriech. ktoré vydal Boh o svojom Synovi. nech prosí a Boh mu dá život. že jeho brat pácha hriech. kto sa narodil z Boha. keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. 21 A toto prikázanie máme od neho: aby ten. voda a krv. je naša viera. A každý. 1Jn5 V5. miluje aj toho. ale aj všetci. kto miluje Boha ako Otca. 17 Každá neprávosť je hriechom. ktorý sa narodil z Boha. ktoré v pravde milujem . Boh a večný život. totiž tým. A tým víťazstvom.

neprijímajte ho do domu. ale aby ste dostali plnú odmenu. Kto ostáva v jeho učení. každého osve.1 Ja. aj sama pravda. 7 Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. 6 Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. bráni a vylučuje ich z cirkvi. a to pre cudzích. ten má aj Otca aj Syna. 3 Bude s nami milosť. To je to prikázanie. nenasleduj zlé.12 Mnoho by som vám mal písať. aby ste podľa neho žili. ale Diotrefes. ako sa patrí vzhľadom na Boha. len to. čo robíš pre bratov. Prikázanie lásky . že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne. nemá Boha. kto robí zle. 3 Lebo veľmi som sa zaradoval. aby ste neprišli o to. v pravde a láske. ktorí by ich chceli prijať. ako sme dostali prikázanie od Otca. Otcovho Syna. že moje deti žijú v pravde.ale nie akoby som ti písal nové prikázanie. ani ho nepozdravujte. prosím .5 Milovaný. starší. ktorí nevyznávajú. Boha nevidel. aby sme boli spolupracovníkmi pravdy. aby naša radosť bola úplná. ako ty žiješ v pravde. je z Boha. keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde.9 Niečo som už cirkvi písal. nechcel som to urobiť a papieri a atramentom. 4 Nemám väčšej radosti. že naše svedectvo je pravdivé. Chvála na Gája . aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý . no nechcem ti písať atramentom a perom. prajem ti. Varovanie pred bludármi . 13 Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. má účasť na jeho zlých skutkoch. 15 Pokoj tebe. Pozdravujú ťa priatelia. a akoby mu to nestačilo. TRETÍ JÁNOV LIST 3Jn Pozdrav .4 Veľmi som sa zaradoval. ktorého milujem v pravde.7 Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov. na čom ste pracovali. lebo dúfam. Záver . Svedectvo o Demetriovi . milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista. aby sme jeden druhého milovali. 8 Preto sme my povinní podporovať takýchto. Kto robí dobre. 9 Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení.naveky. nás neprijíma. ako keď počujem. ktoré robí. keď o nás tára zlomyseľné reči. 5 A teraz ťa. 10 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie. pani. ktoré sme mali od začiatku -. 11 Milovaný. verne konáš všetko. ale dobré. keď som našiel medzi tvojimi deťmi také. 11 Lebo kto ho pozdraví. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš. Pozdrav priateľov.13 Mnoho by som ti mal písať. milovanému Gájovi. že sa dostanem k vám a povieme si to ústne. ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína.tak ako sa darí tvojej duši.12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo. A dobre urobíš. 14 Dúfam totiž. . že Ježiš Kristus prišiel v tele. 8 Dávajte si pozor. Záver . 6 A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. 10 Preto až prídem. 2 Milovaný. upozorním na jeho skutky. Odbojný Diotrefes . čo žijú v pravde. ktoré ste počuli od začiatku. ani sám neprijíma bratov a tým. To je zvodca a antikrist. keď ich vystrojíš na cestu.

vláda a moc pred všetkými vekmi i teraz i po všetky veky. ale povedal: „Nech ťa Pán potrestá. a zo všetkých urážlivých rečí. . pre ktoré sú pripravené mrákoty tmy naveky. 15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti. peniace sa vlastnou hanebnosťou. ľudia telesní. nenáviďte aj ten odev poškvrnený telom. a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás. už dávno zapísaní na odsúdenie.17 Ale vy. v Bohu Otcovi milovaní a zachovaní pre Ježiša Krista: 2 Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti. A čo podľa prírody poznajú ako nemé zvieratá.24 Tomu však. nášmu Spasiteľovi. čo vyvolávajú roztržky. 4 Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia. 23 zachráňte ich. to je im na záhubu.“ 19 To sú tí. 20 Ale vy. Povzbudenie veriacich . vyrvite ich z ohňa. 14 Aj o nich prorokoval Henoch. 21 Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. 25 jedinému Bohu. ktorí žijú podľa svojich žiadostí. sú oblakmi bez vody.1 Júda. neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok. ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom. sláva a veleba. keď s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba.“ 16 Sú to šomravci. 22 A s tými. čo pochybujú. Nad inými sa zľutúvajte s bázňou. keď povedal: „Hľa. ktorý má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť v plesaní pred svoju slávu. ktoré vietor sem-tam preháňa. jesenné stromy bez ovocia. drží vo večných putách v temnote pre súd veľkého dňa. služobník Ježiša Krista. dvakrát mŕtve a vykorenené. nespokojenci. zahubil. no potom tých. tým. lebo sa dali na Kainovu cestu a za odmenu sa vrhli do Balaamovho bludu a v Koreho vzbure zahynuli. skrze Ježiša Krista. 9 Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo. Záverečná doxológia . nášho Pána. milovaní.“ 10 No títo sa rúhajú tomu. čo nepoznajú.JÚDOV LIST Júd1 Úvod . hoci to vy všetko viete. Varovanie pred bludármi . ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok. pohŕdajú Pánom a rúhajú sa duchovným bytostiam. siedmy po Adamovi. budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom. 6 Anjelov zasa. že Pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny. a ich ústa hovoria naduto a ľuďom lichotia kvôli zisku. 18 Lebo vám hovorili: „V poslednom čase prídu posmievači. čo sú povolaní. ktoré vám vopred povedali apoštoli nášho Pána Ježiša Krista. prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých. 11 Beda im. aby ste zápasili za vieru. raz navždy odovzdanú svätým. milovaní. stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa. Amen. veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse. bezbožní. 13 divoké morské vlny. brat Jakuba. 7 Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá. čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného Vládcu a nášho Pána Ježiša Krista. ktoré konali bezbožne. čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí. pamätajte na slová. čo nemajú Ducha. ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici. majte zľutovanie. 5 Preto vám chcem pripomenúť. 8 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo.3 Milovaní. čo neuverili. bludné hviezdy. 12 Sú to škvrny na vašich hodoch lásky.

kto číta. ktorý je. odkiaľ si padol. Tyatiry. a budú nad nim nariekať všetky kmene zeme. že sú apoštolmi. . prídem na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta . videl som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred svietnikov kohosi. váš brat a spoločník v súžení. jemu sláva a vláda na veky vekov. aj od siedmich duchov. bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove.22 Pozdrav . rob pokánie a konaj ako prv. čo videl. Pergama. aby som pozoroval hlas. ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov 6 a urobil nás kráľovstvom. 5 Preto si spomeň. napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám: do Efezu. Jemu. Amen. aby ukázal svojim služobníkom čo sa má onedlho stať. že nenávidíš skutky nikolaitov. 10 V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas mohutný ako zvuk poľnice hovoriť: 11 „Čo vidíš. ktoré mu dal Boh. čo si videl: čo je a čo sa má stať potom. 17 Keď som ho uvidel. 3 Blahoslavený. čo ho prebodli.9 Ja. ktorý sa volá Patmos. a zistil si. 6 To máš však k dobru. že sú to luhári. čo so mnou hovoril. a po svojom anjelovi ho poslal a naznačil svojmu služobníkovi Jánovi. a jeho oči ako plameň ohňa. Filadelfie a do Laodicey!“ 12 Obrátil som sa. Zjv2 II. čo je v ňom napísané. čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú. 14 Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna. verného svedka.1 Anjelovi efezskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten. a nie sú. Videnie Syna človeka . ako Syna človeka. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. ktorý bol a ktorý príde. veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si. Všemohúci. ktoré aj ja nenávidím. kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. hovorí Pán Boh. 7 Hľa. Prológ . čo sú pred jeho trónom. Sárd. Amen. a hľa. oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Ján. 4 Mám však proti tebe to. prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko. Tak je. 15 Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd. Bol som mŕtvy. aj tí. 8 Ja som Alfa a Omega. 20 Tajomstvo siedmich hviezd. 2 A tento dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista.1 Zjavenie Ježiša Krista. a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov je sedem cirkví. ktorý prechádza medzi siedmimi zlatými svietnikmi: 2 Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem. Listy ázijským cirkvám 1. 3 Si vytrvalý. keď svieti v plnej sile. List efezskej cirkvi . 19 Napíš teda. ktorý bol a ktorý príde. že nemôžeš zniesť zlých.4 Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho.3. ktoré si videl v mojej pravici. padol som mu k nohám ako mŕtvy. aj tí. Smyrny.4 . čo drží sedem hviezd vo svojej pravici. Ak nie.ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA Zjv1 I. že si zanechal svoju prvotnú lásku. všetko.ak nebudeš robiť pokánie. v kráľovstve i vo vytrvalosti v Ježišovi. ako sneh. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko. Skúšal si tých. čo hovoria. A keď som sa obrátil. prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. lebo čas je blízko. 1. 5 a od Ježiša Krista. ktorý je.

a už malo zomrieť. ktorého zabili u vás. dám jesť zo stromu života. kde býva satan. aby robila pokánie. 17 Kto má uši. všetkým. ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. tomu druhá smrť neublíži. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. 7 . do veľkého súženia. List pergamskej cirkvi . ktorý učil Balaka dávať pohoršenie synom Izraela. 15 Tak aj ty máš takých. 23 Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú. ktorý je v Božom raji. dám mu moc nad národmi 27 a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené. nech počúva. prídem na teba čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. a nie sú. kto ho dostane.12 Anjelovi pergamskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten. nech počúva. čo máte. čo s ňou cudzoložia. nech počúva. že ja skúmam vnútro i srdce. kým neprídem. 4 Ale máš v Sardách zopár ľudí ktorí si nepoškvrnili odev. jesť mäso obetované modlám a smilniť. No pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa. že máš meno. 20 Ale mám proti tebe. 2 Bdej a posilňuj. dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno. Lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím Bohom. hovorím: Nekladiem na vás iné bremeno. 16 Preto rob pokánie. kto zvíťazí. a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. aby ste boli skúšaní. List smyrnianskej cirkvi . Kto zvíťazí.8 Anjelovi smyrnianskej cirkvi napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný. 21 A dal som jej čas. kde bývaš. zachovávaj to a rob pokánie. ktorí hovoria o sebe. vieru. ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. i rúhanie tých. ktorá hovorí. 24 Vám ostatným v Tyatire. čo Duch hovorí cirkvám. lebo sú toho hodni.satanove hlbiny.18 Anjelovi tyatirskej cirkvi napíš: Toto hovorí Boží Syn. čo Duch hovorí cirkvám. prídem ako zlodej. 11 Kto má uši. 25 Len sa držte toho. 14 Mám však niečo proti tebe: že máš tam takých. nech počúva. Lebo ak nebudeš bdieť. že je prorokyňa. 28 ako som ju aj ja dostal od svojho Otca. vrhnem ju na lôžko bolestí a tých. čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd: Poznám tvoje skutky. 5 Kto zvíťazí. môjho verného svedka. ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi. že trpíš ženu Jezabel. aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. službu a vytrvalosť aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. nech počúva. kto zvíťazí. ktoré nepozná nik. 10 Neboj sa toho. ako si prijal a počul. 26 Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky. tam. že sú židmi. ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné kovu: 19 Poznám tvoje skutky. akoby si žil. čo Duch hovorí cirkvám. 29 Kto má uši.ale si bohatý -. ten. ale si mŕtvy. 22 Hľa. a dám mu rannú hviezdu. 3 Preto si spomeň. Zjv3 III. kde je trón satana. ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. Tí budú so mnou chodiť v bielom. ktorí nepoznali .1 Anjelovi sardskej cirkvi napíš: Toto hovorí Ten. čo bol mŕtvy a ožil: 9 Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu . diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia. List sardskej cirkvi . čo ešte ostalo. čo máš trpieť. čo Duch hovorí cirkvám: Tomu. List tyatirskej cirkvi .Kto má uši. 6 Kto má uši. čo sa pridŕžajú Balaamovho učenia. čo sa nepridŕžajú tohoto učenia. iba ten. a učí a zvádza mojich služobníkov. tvoju lásku. čo sa pridŕžajú učenia nikolaitov. čo má ostrý dvojsečný meč: 13 Viem. Hľa. Tomu. čo Duch hovorí cirkvám.ako hovoria . a ani nezvieš v ktorú hodinu prídem na teba. ale sú synagógou satana. a budete desať dní v súžení. Ak nie.

Videnie štyroch bytostí . ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne. Veľký Boží deň 4. čo sedel. dám ti zo satanovej synagógy tých. kto zvíťazí. nech počúva. k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú. už-už ťa vypľúvam z úst. čo je sedem Božích duchov. plné očí spredu i zozadu. nik nezavrie. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto. Žijúcemu na veky vekov. 20 Hľa. ktorý má Dávidov kľúč.7 Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý. 13 Kto má uši. ani horúci ani studený. ale luhajú. 22 Kto má uši. druhá bytosť sa podobala býkovi. 10 padli dvadsiati štyria starci pred Sediacim na tróne.a nevieš. Počiatok Božieho stvorenia: 15 Poznám tvoje skutky. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha. 9 Hľa. Okolo trónu bola dúha. aby si zbohatol. 12 Toho. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti. Hľa. ktorých milujem. Pravdivý. verný a pravdivý Svedok. Buď teda horlivý a rob pokánie. nech počúva. aby ti nik nevzal veniec. 8 A každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel. urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. kto zvíťazí. že si vlažný. ktorý je a ktorý príde!“ 9 A vždy.21 Zjv4 IV.“ 2. že nie si ani studený ani horúci. Pane a Bože náš. no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. česť a moc. keď tie bytosti vzdali slávu. otvorené dvere na nebi a ten prvý hlas. stojím pri dverách a klopem. svätý.1 .List filadelfskej cirkvi . nepotrebujem nič“ .5 A. 19 Ja karhám a trescem tých. Drž sa toho. hádzali svoje vence pred trón a volali: 11 „Hoden si. 4 Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence. čo sa má stať potom!“ 2 Hneď som bol vo vytržení: A hľa. aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky. na pohľad ako smaragd. že sú židia. Sediaci. keď on otvára. že máš málo sily. zbohatol som.1 . tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi. nik neotvorí: 8 Poznám tvoje skutky . a keď zatvára. nechal som pred tebou otvorené dvere. keď so mnou hovoril. poľutovaniahodný. klaňali sa Žijúcemu na veky vekov. 7 Prvá bytosť sa podobala levovi. List laodicejskej cirkvi . spôsobím. lebo ty si stvoril všetky veci: . ktorý zostupuje z neba od môjho Otca. aby si videl. na nebi stál trón a na tróne On. aj svoje nové meno. ktorý som už počul ako zvuk poľnice. i masť. čo hovoria. ktorý bol. hukot a hrmenie. že si zachoval moje slovo a vytrval si.16. a biele rúcho. 21 Toho. aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. že si biedny. že ťa milujem. chudobný. a nie sú. čo Duch hovorí cirkvám. 3 Ten. ktorou si potrieš oči. slepý a nahý. čo máš. posadím vedľa seba na mojom tróne. 6 a pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné krištáľu. 10 Preto.1 Potom som videl: Hľa. česť a vďaku Sediacemu na tróne. nového Jeruzalema. 18 Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom. dookola i znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali: „Svätý.14 A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen. ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme.hľa. prijať slávu. čo Duch hovorí cirkvám. vyzeral ako jaspisový a sardionový kameň. 11 Prídem čoskoro. ktoré nik nemôže zavrieť -. 5 Z trónu vychádzali blesky. Prorocké videnie 4. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere.22. povedal: „Vystúp sem a ukážem ti. svätý Pán Boh všemohúci. pred trónom horelo sedem lámp. 17 Lebo hovoríš: „Som bohatý.

6 A počul som.“ 11 Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu. čo sedel na ňom. pod zemou i na mori a všetko. 2 A videl som mocného anjela. a ten. dostal moc vziať pokoj zo zeme. ľudu a národa 10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu.1 I videl som v pravici Sediaceho na tróne knihu popísanú znútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. a budú kraľovať na zemi.z tvojej vôle boli a sú stvorené. hladom. počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa. čo sedel na ňom.“ 6 I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka. silu. bohatstvo a múdrosť. Roztvorenie prvých šiestich pečatí .“ A starci padli a klaňali sa. štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa. Koreň Dávidov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov 12 a volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok. slávu a dobrorečenie. on otvorí knihu a jej sedem pečatí. sláva a moc na veky vekov. čo sú modlitby svätých. a dostal veľký meč.“ 14 A štyri bytosti volali: „Amen. 9 a spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate. na zemi. Mal sedem rohov a sedem očí. lebo zvíťazil Lev z Júdovho kmeňa. 4 Ja som veľmi plakal. mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz. ktorý bol zabitý. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla. akoby spomedzi štyroch bytostí hlas volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár. mal v ruke váhy. volal sa Smrť a za ním šlo Podsvetie. poslaných na celú zem. A dostali moc nad štvrtinou zeme biť mečom. prijať moc. aby sa ľudia navzájom zabíjali. česť. že sa nenašiel nik. 3 Keď otvoril druhú pečať. ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí. počul som hlas štvrtej bytosti. 7 On pristúpil a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. čo sedel na ňom.“ Zjv5 V5. plavý kôň a ten. jazyka. čo je v nich. bytostí a starcov. smrťou a divou zemskou zverou. . ako volala: „Poď!“ 8 A videl som: Hľa. a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ 2 A videl som: Hľa.“ 13 A všetko tvorstvo na nebi. kto by bol hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. čo sedel na ňom. 8 A keď ju vzal. a aby víťazil. ktorý ohlasoval mohutným hlasom: „Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?“ 3 Ale nik na nebi ani na zemi ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej. 5 A jeden zo starcov mi povedal: „Neplač. počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť. počul som druhú bytosť volať: „Poď!“ 4 A vyšiel iný ohnivočervený kôň a ten. ktorý bol ako zabitý. biely kôň. ale olej a víno nepoškoď!“ 7 Keď otvoril štvrtú pečať. čo je sedem Božích duchov.1 A videl som. 5 Keď otvoril tretiu pečať. Zjv6 VI. Baránok a zapečatená kniha . čierny kôň a ten.

1 Potom som videl štyroch anjelov. 15 Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. a hľa. čo je pred trónom. že nastalo veľké zemetrasenie. 15 Králi zeme i veľmoži a vojvodcovia. kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov. čo je v strede pred trónom. videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo. čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi. starcov a štyroch bytostí. ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 3 „Neškoďte zemi ani moru ani stromom. oblečení do bieleho rúcha. A ten. čo sedí na tróne. z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc. nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých čo obývajú zem?“ 11 Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im.1 A keď Baránok otvoril siedmu pečať. keď ním lomcuje silný vietor. z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených.“ 13 I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ 14 Povedal som mu: „Pán môj. 10 A zvolali mohutným hlasom: „Dokedy. padli na tvár pred trónom. nebude na nich dorážať ani slnko ani iná horúčosť. Stáli pred trónom a pred Baránkom. a Baránkovi!“ 11 Všetci anjeli stáli okolo trónu. z Issacharovho kmeňa dvanásťtisíc. a kto bude môcť obstáť?“ Zjv7 VII. 17 lebo prišiel veľký deň ich hnevu. 16 Už nebudú hladovať ani žízniť. 12 A keď otvoril šiestu pečať. v rukách mali palmy 10 a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu. Amen. čo stoja pred Bohom a dostali sedem poľníc. ktorý sedí na tróne. Cirkev ako množstvo vyvolených . kmeňov. česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. ako keď sa zvinie kniha. bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov. z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc. ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody. veľký zástup. 2 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela. 2 A videl som sedem anjelov. Dostal veľa kadidla. z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc. ty to vieš. slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov. plemien a jazykov. bude prebývať nad nimi.9 Potom som videl. aby nevial vietor ani na zem ani na mora ani na nijaký strom.“ A on mi povedal: „To sú tí. aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár. zo všetkých národov. 8 zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc. videl som. ktoré vydali. 6 z Aserovho kmeňa dvanásťtisíc. z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc. Pane. nastalo v nebi asi pol hodiny ticho. 4 A dym 9 . a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. 3 Prišiel aj iný anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Otvára sa siedma pečať . svätý a pravdivý. Cirkev ako Boží ľud . 13 nebeské hviezdy padali na zem. A Boh im zotrie z očí každú slzu.Keď otvoril piatu pečať. 14 nebo sa stiahlo. ktorý nik nemohol spočítať. z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc. boháči a mocní. múdrosť a vďaka. klaňali sa Bohu 12 a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva. 7 zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc. aby ešte krátky čas odpočívali. z Léviho kmeňa dvanásťtisíc. ktorí majú byť zabití ako oni. kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“ 4 A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela: 5 z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených. 17 lebo Baránok. všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a horských bralách 16 a volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom.“ Zjv8 VIII.

kamenným a dreveným modlám. po ňom prichádzajú ešte dve beda. 11 Tá hviezda sa volá Palina. Prvé štyri poľnice . 4 Povedalo sa im. akú majú pozemské škorpióny. mesiac a rok. ani nijakej byline ani nijakému stromu. čo mal poľnicu: „Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. deň. 3 A z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc.13 Zatrúbil šiesty anjel. lebo zhorkli. A nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to na zem. beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky poľníc troch anjelov. horiaca ako fakľa. 5 Dostali rozkaz. ani chodiť. 20 A ostatní ľudia. 17 A vo videní som takto videl kone a tých. 18 Od týchto troch rán zahynula tretina ľudí. A videl som. 14 hovoril šiestemu anjelovi. čo boli pripravení na hodinu. 11 Nad sebou mali kráľa anjela priepasti. a smrť od nich utečie. A z neba spadla veľká hviezda. blesky a zemetrasenie.“ 15 Tu boli odviazaní štyria anjeli. 21 A nerobili pokánie ani za svoje vraždy. ktorí nemajú na čele Božiu pečať. ktorý je pred Bohom. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora. a nenájdu ju. 10 Zatrúbil tretí anjel. ale trápili päť mesiacov. Šiesta poľnica . aby ich nezabíjali. ani za svoje čary. tretina mesiaca a tretina hviezd. Zjv10 . hyacintové a sírové panciere a hlavy koní boli ako hlavy levov a z ich tlám vychádzal oheň. aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a noc podobne. naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. burácanie. 12 Prvé beda prešlo a hľa. od ohňa. lebo ich chvosty sa podobali hadom: mali hlavy a nimi škodili.1 Zatrúbil piaty anjel. počul som ich počet. a ich trápenie bolo ako trápenie od škorpióna. na hlavách mali akoby vence podobné zlatu a ich tváre boli ako tváre ľudí. ani počuť. 16 A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíckrát desaťtisíc. Piata poľnica . ktoré nemôžu ani vidieť.13 Potom som videl a počul som orla letieť stredom neba a volať mohutným hlasom: „Beda. tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená tráva. strieborným. 9 Panciere mali ako panciere zo železa a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov rútiacich sa do boja. Orol s tromi „beda“ . aby pobili tretinu ľudí. 7 Tieto kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. 2 Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil dym ako dym veľkej pece a zatemnilo sa slnko a aj vzduch od dymu studne. ktorých nezahubili tieto rany. 8 Vlasy mali ako ženské vlasy a ich zuby boli ako levie. 7 Zatrúbil prvý. beda. 6 V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť. a padla na tretinu riek a na pramene vôd. Tretina zeme zhorela. čo vychádzali z ich tlám. ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk a neprestali sa klaňať zlým duchom a zlatým. ani za svoje smilstvo. A nastalo hrmenie.6 A sedem anjelov. sa pripravilo trúbiť. Tretina mora sa zmenila na krv 9 a zahynula tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula. 10 Chvosty mali podobné škorpiónom aj žihadlá a v chvostoch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd. že hviezda spadla z neba na zem. keď uštipne človeka.kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky anjela pred Boha. dym a síra. čo malo sedem poľníc. 12 Zatrúbil štvrtý anjel. ktorí ešte majú trúbiť!“ Zjv9 IX. A počul som hlas od rohov zlatého oltára. medeným. ani za svoje krádeže. budú si žiadať zomrieť. čo sedeli na nich: mali ohnivé. aby neškodili tráve na zemi. 19 Moc koní bola totiž v ich tlamách a v ich chvostoch. A bola zasiahnutá tretina slnka. 5 Potom vzal anjel kadidelnicu. ale iba ľuďom. ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky má meno Apollyon. A dostala kľúč od studne priepasti. 8 Zatrúbil druhý anjel. dymu a síry.

Meranie chrámu a dvaja svedkovia . zavŕši sa Božie tajomstvo. keď budú prorokovať. kto by im chcel ublížiť. jeho nohy ako ohnivé stĺpy 2 a v ruke mal otvorenú knižku. Bože všemohúci. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali: „Kráľovstvo tohoto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov. 6 Oni majú moc zatvoriť nebo.“ 4 Oni sú dve olivy a dva svietniky. aby nepršalo v dňoch. ktorý som počul z neba. a nepíš to!“ 5 Tu anjel.“ 16 Vtedy dvadsiati štyria starci. Pane. ktorého som videl stáť na mori i na zemi. a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní. ako keď reve lev. jazykoch a o mnohých kráľoch. kde bol ukrižovaný aj ich Pán. Siedma poľnica . 13 V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. postavili sa na nohy a na tých. kmeňov. a majú moc premeniť vody na krv a biť zem všetkými ranami. ale počul som hlas z neba. V ústach mi bola sladká ako med. doľahol veľký strach. hľa. čoskoro príde tretie beda. A keď zvolal. bude viesť proti nim vojnu. čo ich videli. 2 Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho. klaňali sa Bohu 17 a volali: „Vzdávame ti vďaky. ale v ústach ti bude sladká ako med. šelma. 5 A keby im chcel niekto ublížiť. z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. národoch. 12 A oni počuli mohutný hlas z neba. zem a čo je na nej.“ Zjv11 XI. keď začne trúbiť poľnica. On mi odpovedal: „Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne. 11 Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha. 14 Druhé beda pominulo. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt. 10 Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a plesať a budú si navzájom posielať dary. no len čo som ju prehltol. zdvihol k nebu svoju pravú ruku 6 a zaprisahal sa na Žijúceho na veky vekov. zvíťazí nad nimi a zabije ich. ľavou na zem 3 a zvolal mohutným hlasom. ktorý stvoril nebo a čo je v ňom. Ján prehltne knižku . ktorý im hovoril: „Vystúpte sem!“ I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. Pravou nohou si stal na more. i more a čo je v ňom: „Času už nebude!“ 7 Ale v dňoch hlasu siedmeho anjela. kedykoľvek budú chcieť.1 Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami: „Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých. jazykov a národov budú pozerať na ich telá tri a pol dňa a nedovolia ich telá uložiť do hrobu. zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. 3 Ale pošlem svojich dvoch svedkov.15 Zatrúbil siedmy anjel. lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi. ktorý stojí na mori i na zemi. čo z priepasti vystúpi. 7 Keď dokončia svoje svedectvo. čo stoja pred Pánom zeme. 4 A keď dohovorilo sedem hromov. 11 Tu mi povedali: „Musíš znova prorokovať o ľuďoch. Anjel s otvorenou knihou . padli na tvár. sedem hromov prehovorilo svojím hlasom. Jeho tvár bola ako slnko. čo hovorilo sedem hromov. znova ku mne prehovoril: „Choď. ktorý si a ktorý si bol. aby mi dal knižku.8 A hlas.“ 10 Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. žalúdok sa mi naplnil horkosťou. čo sa v ňom klaňajú.“ 9 Šiel som k anjelovi a povedal som mu. čo sedia na svojich trónoch pred Bohom. . lebo je vydané pohanom.X. ktorý hovoril: „Zapečať. 9 Mnohí z ľudí. budú šliapať po svätom meste štyridsaťdva mesiacov.1 I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela. ako zvestoval svojim služobníkom prorokom. 8 Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta. vezmi otvorenú knihu z ruky anjela. chcel som písať. Takto musí zahynúť každý.

Zjv12 XII. čo kazia zem. ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. čo zvádzal celý svet. 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem.“ Boj draka na zemi . zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. burácanie. kde jej Boh pripravil miesto. 5 I porodila syna. ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. nebesia. Žena a drak .“ 19 A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. bol zvrhnutý. 12 Preto radujte sa. 14 Ale žena dostala dve krídla veľkého orla. 18 Národy sa rozhnevali. zemetrasenie a veľké krupobitie. 2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach. lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov. A nastali blesky. že je zvrhnutý na zem. čo sa boja tvojho mena. 17 Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva. 8 ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.13 Keď drak videl. a zničiť tých. aby ju rieka strhla. ten starý had. 15 Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku. moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného. kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. A drak sa postavil pred ženu. čo porodila chlapca. Beda však zemi i moru. mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. 9 A veľký drak. ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov. 6 Žena potom utiekla na púšť. 10 A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása.že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať. ktorá mala rodiť. 18 I zastavil sa na morskom piesku. čo vychrlil drak zo svoje papule. malých i veľkých.7 Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. 16 Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku. aj vy. Zjv13 . ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. prenasledoval ženu. lebo mala rodiť. 3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak. a nemilovali svoj život až na smrť. aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto. aby zhltol jej dieťa. pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. plný zlosti. Boj draka na nebi .1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. prorokov a svätých a tých. aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní. ktorý sa volá diabol a satan. že má málo času. lebo vie. Bojoval drak i jeho anjeli. 11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva. chlapca. čo v nich bývate. len čo ho porodí. lebo zostúpil k vám diabol.

že všetci. A mal večné evanjelium. 9 Kto má uši. čo bývajú v nebi. Drak jej dal svoju silu. nahovára obyvateľov zeme. nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. ktorá mala desať rohov a sedem hláv. čo mali na čele napísane jeho meno a meno jeho Otca. pred štyrmi bytosťami a pred starcami. 15 A bolo jej dané. čo má ranu od meča a ožila. kamkoľvek ide. Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštridsatštyritisíc tých. Dostala moc nad každým kmeňom. znel. že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem.“ 8 Za ním šiel iný anjel a volal: „Padol. že dal moc šelme. 10 aj ten bude piť z . nech spočíta číslo šelmy. tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku. ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva!“ 9 Po nich nasledoval iný. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. aby sa rúhala Bohu. 7 Volal mohutným hlasom: „Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu. zabitý. ktorú som videl. aby do obrazu šelmy vložila ducha. Zemská šelma . ale jej smrteľná rana sa zahojila. ktorý bol zabitý. lebo sú panici. 7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil. a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť. padol ten veľký Babylon. a hľa. je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum.1 Potom som videl. 2 A počul som hlas z neba. čo sa nepoškvrnili so ženami. V tomto je trpezlivosť a viera svätých. Zjv14 XIV. jazyku a ľudu. kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. iba ten. ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka. Baránok a jeho vykúpenie . lebo prišla hodina jeho súdu. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí. aby sa rúhala. aby urobili obraz šelme. že každý. aby hovorila veľké veci. iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. Morská šelma . more i pramene vôd. podobala sa leopardovi. Tí nasledujú Baránka. 2 Šelma.6 Potom som videl iného anjela letieť stredom neba. že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme. Anjeli ohlasujú hodinu súdu . Mala dva rohy podobné baránkovým. ktorý stvoril nebo i zem. 4 To sú tí. 4 klaňali sa drakovi. 8 Budú sa jej klaňať všetci. aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým. a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?“ 5 A dostala tlamu. svoj trón i veľkú moc.1 Videl som vystupovať z mora šelmu. ľudom. ktoré môže konať pred očami šelmy. bohatí i chudobní. pôjde do zajatia. ale hovorila ako drak. Kto má byť zabitý mečom. na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. musí byť mečom. malí i veľkí. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená. Celá zem obdivovala šelmu. Hlas ktorý som počul.XIII. jazykom a národom. 3 A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom. ba spôsobuje. slobodní aj otroci. každému národu. 5 V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny. kto sa nebude klaňať obrazu šelmy. kmeňu. ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. ktorej sa zahojila smrteľná rana. 6 A aj otvorila tlamu. čo obývajú zem. 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať. 16 A pôsobí. aby ho zvestoval obyvateľom zeme. bude usmrtený. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami. a klaňajte sa tomu. 13 A robí veľké znamenia. prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak. nech počúva: 10 Kto má ísť do zajatia.11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme.

Kráľ národov. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. čo sedel na oblaku.“ Sedem anjelov s čašami Božieho hnevu . ktorí mali sedem posledných rán. . Pane Bože všemohúci. plných hnevu Boha. čo zvíťazili nad šelmou. i tých. 17 Potom z chrámu. Áno. 13 A počul som hlas z neba. a hľa. ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. čo je v nebi. kým sa nedovŕši sedem rán siedmich anjelov.5 Potom som videl: V nebi sa otvoril chrám stánku svedectva 6 a z chrámu vyšli siedmi anjeli. čo mali sedem rán. a neoslavoval tvoje meno?! Veď ty jediný si Svätý.“ 12 V tomto je trpezlivosť svätých. biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka. 15 A z chrámu vyšiel iný anjel. veď ich skutky idú s nimi. hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá. Pieseň Mojžiša a Baránka . mali Božie citary 3 a spievali pieseň Mojžiša. ani ten. čo mal ostrý kosák: „Hoď svoj ostrý kosák a ober strapce vinice zeme.1 Videl som na nebi iné znamenie. 2 Videl som čosi ako sklené more. spravodlivé a správne sú tvoje cesty. Hrôzy siedmich čiaš . naliateho do čaše jeho hnevu. 18 Od oltára zasa vyšiel anjel. a zvolal mohutným hlasom na toho. prídu všetky národy a budú sa ti klaňať. 11 A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí. Boli oblečení do čistého skvúceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom. čo mali znak šelmy. aj on mal ostrý kosák. ktorý volal mohutným hlasom na toho. kto by prijal znak jej mena. Zjv16 XVI. ktorí umierajú v Pánovi. a Baránkovu pieseň: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky. hovoril: „Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi. nezriedeného. lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. aj na tých. Božieho služobníka. zmiešané s ohňom. hovorí Duch. lebo jej hrozná už dozreli!“ 19 A anjel hodil svoj kosák na zem. stáť na sklenom mori. obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. čo sa klaňajú šelme a jej obrazu.“ 16 A ten. 8 A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci a nik nemohol vojsť do chrámu. žatva na zemi dozrela.vína Božieho hnevu. čo sa klaňali jej obrazu. nech si odpočinú od svojich námah. 20 Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv až po uzdy koní na tísícšesťsto stadií. a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. nad jej obrazom a nad číslom jej mena. 4 Kto by sa nebál. vyšiel iný anjel. Pane. žijúceho na veky vekov.1 Potom som počul mocný hlas z chrámu. čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni. ktorý má moc nad ohňom. lebo prišla hodina žatvy. veľké a obdivuhodné: sedem anjelov. 7 Jedna zo štyroch bytostí podala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš. Zjv15 XV.“ 14 Potom som videl. lebo nimi sa dovŕšil Boží hnev. ako hovorí siedmim anjelom: „Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu!“ 2 Odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem: a povyhadzovali sa zhubné a zlé vredy na ľuďoch. už odteraz.

Druhý vylial svoju čašu na more: a zmenilo sa na krv ako z mŕtveho a zahynulo všetko živé. 11 Šelma. Pane. aby ich zhromaždili na boj vo veľký deň všemohúceho Boha. 12 Desať rohov. ktorá sedí na mnohých vodách. ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky. 19 Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli. ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta.1 . iný ešte neprišiel. 9 Veľká horúčava spaľovala ľudí a tí sa rúhali menu Boha. 8 Šelma. ktorí konajú znamenia: vychádzajú ku kráľom celého sveta. hrmenie aj veľké zemetrasenie. 9 Kto je múdry.“ 3 V duchu ma preniesol na púšť. 21 Z neba padali na ľudí krúpy ťažké ako talenty a ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krupobitia. 5 Na čele mala napísané meno. a prihovoril sa mi: „Poď. prichádzam ako zlodej. a keď príde. matka smilstva a ohavností zeme. že si vyniesol takýto rozsudok. z tlamy šelmy a z úst falošného proroka.“ 6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. 13 I videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka. Bože všemohúci. plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. A obyvatelia zeme. burácanie. keď uvidia šelmu.10 Zjv17 XVII. tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov. Súd nad hroznou neviestkou . správne a spravodlivé sú tvoje súdy!“ 8 Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko: a bolo mu dané páliť ľudí ohňom. tajomstvo: „Veľký Babylon. 10 Piaty anjel vylial svoju čašu na trón šelmy: a jej kráľovstvo stemnelo. 16 I zhromaždil ich na miesto. dal si im piť krv. 4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu. na ktorých žena sedí. 20 Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo. zaslúžili si to!“ 7 A od oltára som počul volať: „Áno. ktorá ju nosí. Pád Babylonu 17. 6 Keďže preliali krv svätých a prorokov. ktorú si videl. aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka. je z tých siedmich a ide do záhuby. aby mu vzdali slávu. ktorá bola a nie je. 5 Potom som počul anjela vôd volať: „Spravodlivý si ty. akého nebolo odvtedy.také veľké bolo zemetrasenie. 7 Ale anjel mi povedal: „Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami. 17 Siedmy anjel vylial svoju čašu do vzduchu a z chrámu od trónu vyšiel mocný hlas. 12 Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: a jej voda vyschla. ona je ôsmy kráľ. Keď som ju uvidel. plnej rúhavých mien. ktoré si videl. Svätý. budú sa diviť. čo bolo v mori. jeden je. bude smieť ostať len na krátky čas. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami. 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.19. aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu. Boh si spomenul na veľký Babylon a dal mu kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. ktorý má moc nad týmito ranami. čo mali sedem čiaš. Blahoslavený. kto bdie a chráni si odev. čo je človek na zemi . 15 Hľa. aj kráľov je sedem: 10 piati padli. má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. vyzdobená zlatom. veľmi som sa zadivil. ktorí ešte nedostali 3 . je desať kráľov. a zasa bude. 14 To sú duchovia démonov. ale nerobili pokánie. ktorý si a ktorý si bol. B. hovoril: „Stalo sa!“ 18 A nastali blesky. 4 Tretí vylial svoju čašu na rieky a pramene vôd: a zmenili sa na krv. že bola a nie je. Od bolesti si hrýzli jazyky 11 a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy a nerobili pokánie za svoje skutky. drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár. ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon.1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov. bola a nie je. lebo táto jeho rana bola veľmi veľká.

20 Plesaj nad ním.“ Zjv18 XVIII. aj tí.“ 15 A povedal mi: „Vody. ktoré sa obliekalo do kmentu. víno a olej. padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov. ktorú si videl. beda. hodil ho do mora a zvolal: „Takto prudko bude zvrhnutý Babylon. svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve . ktorí z neho zbohatli. zastali obďaleč 18 a keď videli dym jeho požiaru. 16 A desať rohov. 10 Zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú volať: „Beda. odišlo od teba. aj šelma znenávidia smilnicu spustošia ju a obnažia.“ 8 Preto jedného dňa prídu jeho rany. 13 škoricu a balzam. hudobníkov flautistov ani poľnicu. vdova nie som a smútok neuzriem. Pád Babylonu . lebo Boh rozsúdil váš súd na ňom!“ 21 Potom jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov. všelijaké tujové drevo. ktoré si videl tam. 2 Zvolal mohutným hlasom: „Padol. kým sa nezavŕšia Božie slová. 17 Lebo Boh im vložil do srdca. povolaní. 17 lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“ Všetci kormidelníci a všetci. beda. železa a mramoru. 18 A žena. a jeho sláva ožiarila zem. ty veľké mesto. apoštoli i proroci. národy a jazyky. už v tebe nebude majster v nijakom remesle ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť nebude. lebo už nik nekúpi ich tovar: 12 Náklad zlata a striebra. otrokov a ľudské duše. čo pracujú na mori. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí. ktoré kraľuje nad kráľmi zeme. lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov. voňavky a masti. lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd!“ 11 Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť. všelijaké predmety zo slonoviny. múku a pšenicu. mesto také mocné. toľko mu dajte útrap a smútku. beda. aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo. Do pohára. môj ľud. je veľké mesto. volali: „Ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu?“ 19 Sypali si prach na hlavu a s plačom a žiaľom volali: „Beda. Lebo si v srdci hovorí: „Sedím ako kráľovná. 22 Už v tebe nebude počuť hlas citaristov. a viac ho nebude. všetko cenné a skvostné sa ti stratilo a už ich viac nenájdu. nebo a svätí. 6 Odplaťte mu. túžba tvojej duše. to sú ľudia. lebo v jedinú hodinu bolo spustošené. ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. ktorý má veľkú moc. 15 Kupci týchto vecí. ako aj on odplatil. aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán. ktoré si videl.kráľovstvo. námorníci a všetci. čo sa tadiaľ plavili. aby uskutočnili jeho zámer. Lebo mocný je Pán Boh. do ktorého nalieval. kone a vozy. čo majú lode na mori. medi. ty veľké mesto.1 Potom som videl z neba zostupovať iného anjela. Odplaťte mu dvojnásobne za jeho skutky. smrť i smútok a hlad a ohňom bude spálený. 16 budú volať: „Beda. s lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. budú jesť jej telo a spália ju ohňom. dobytok a ovce. vyvolení a verní. keď uzrú dym z jeho požiaru. kmentu a purpuru. zástupy. skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri. kadidlo. drahých kameňov a perál. ktorí s ním smilnili a hýrili.“ 9 I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šeIme. drahými kameňmi a perlami. kde sedí neviestka. purpuru a šarlátu a zdobilo sa zlatom. 14 A ovocie. čo sú s ním. ktorý ho odsúdil. v ktorom zbohatli z jeho hojnosti všetci. rozličné predmety z najvzácnejšieho dreva. ty veľké mesto Babylon. to veľké mesto. zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú plakať a žialiť. nalejte mu dvojnásobne! 7 Koľko sa on oslavoval a hýril. 3 Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!“ 4 A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho. hodvábu a šarlátu.

Víťazstvo Kráľa nad šelmou a antikristom . telá vojvodcov. ktorý volal: „Aleluja! Lebo začal kraľovať Pán. 2 lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. ktorý pred ňou 1 Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v . čo sedia na nich. telá koní a tých.20. sláva a moc nášmu Bohu. Ale on mi povedal: „Pozor. a telá všetkých. čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!“ A povedal mi: „Tieto Božie slová sú pravdivé. Spev víťazstva nebi: „Aleluja! Spása.“ 3 A znova volali: „Aleluja A dym z nej bude vystupovať na veky vekov!“ 4 Nato padli dvadsiati štyria starci a štyri bytosti a klaňali sa Bohu. nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov. 8 A smela sa obliecť do čistého. 14 Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch. vzdávajme mu slávu. malí i veľkí!“ Pozvanie na Baránkovu svadbu . iba on sám. telá mocnárov. ten kment sú spravodlivé skutky svätých. 24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých zavraždených na zemi!“ Zjv19 XIX. 12 Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. 16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. oblečené do čistého bieleho kmentu. čo sedel na ňom.“ 9 Potom mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí. zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu.“ 10 I padol som mu k nohám. aj vy.“ C.15 Víťaz na bielom koni . a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov. spravodlivo súdi i bojuje. Veď odsúdil veľkú neviestku.6 Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia. ktorá svojím smilstvom kazila zem. aby ním bil národy. 15 Z jeho úst vychádzal ostrý meč. a volali: „Amen. Napísané mal meno. Zničenie pohanských národov 19. ktorí majú Ježišovo svedectvo. 20 Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka. sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. slobodných i otrokov. ktorý sedí na tróne. a s jeho vojskom. ktoré nik nepozná. lebo tvoji kupci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy.11 Potom som videl otvorené nebo a hľa.17 Potom som videl jedného anjela stáť v slnku.a ten. čo sa ho bojíte.“ 19 A videl som šelmu a kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do boja s tým. 13 Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. malých i veľkých. náš všemohúci Boh. všetci jeho služobníci. čo sedel na koni. Aleluja!“ 5 A od trónu zaznel hlas: „Chváľte nášho Boha. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva. skvúceho kmentu.11 . sa volal Verný a Pravdivý. biely kôň . aby som sa mu klaňal.sa v tebe hlas ženícha a nevesty. a on bude nad nimi panovať žezlom železným. 7 Radujme sa a plesajme. 18 Budete jesť telá kráľov. Mohutným hlasom volal na všetky vtáky letiace stredom neba: „Poďte.

čo sedel na tróne. 2 Chytil draka.“ Nový Jeruzalem . bol zvrhnutý do ohnivého jazera. Nové nebo a nová zem . stáli pred trónom a otvorili sa knihy. bude satan uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde. 13 More vydalo mŕtvych.ich Boh . toho starého hada. 8 Ale zbabelci. lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. povedal: „Hľa. horiaceho sírou. Tisícročné kráľovstvo . a bude ich ako piesku v mori.5 Zjv21 XXI. poškvrnení. lebo prvé sa pominulo.bude s nimi. Goga a Magoga. kniha života. ktorý ich zvádzal. čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. ozdobená pre svojho ženícha.7 Až sa dovŕši tisíc rokov. aby ich zhromaždil do boja. nový Jeruzalem. a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. Pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo miesta. Počiatok i Koniec.1 . A mŕtvi boli súdení z toho. a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Otvorila sa aj iná kniha. ani náreku ani bolesti viac nebude. 4 Ďalej som videl tróny. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera.22. smilníci. D.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé. Konečné víťazstvo . čo na ňom sedel.“ 6 A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega. 10 A diabol. čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. 14 Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. 5 Ostatní mŕtvi neožili. bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera. čo sedel na koni. aby už nezvádzal národy. To je prvé vzkriesenie. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami. neveriaci. 4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu. Zjv20 XX. potom musí byť na krátky čas uvoľnený. a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. čo boli v nich. ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto. Videl som aj duše tých. vrahovia. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. 6 Blahoslavený a svätý. to je tá druhá smrť.robil znamenia a zviedol nimi tých. čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.11 Potom som videl veľký biely trón a toho. kým sa nedovŕši tisíc rokov. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať. 12 Videl som mŕtvych. 15 A koho nenašli zapísaného v knihe života. zdedí toto. zavrel ju a zapečatil nad ním. Definitívny súd . vystrojené ako nevesta. aj smrť aj podsvetie vydali mŕtvych. ktoré sú na štyroch uhloch zeme. čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. kde je aj šelma i falošný prorok. čo dostali moc súdiť. 21 Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst toho. ktorým je diabol a satan. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. 2 A videl som.1 Videl som nové nebo a novú zem. a sputnal ho na tisíc rokov. oni budú jeho ľudom a sám Boh . sadli si na ne tí. čo boli v ňom.9 A prišiel jeden zo siedmich anjelov. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Nebeský Jeruzalem 21. aj tých.1 Potom som videl z neba zostupovať anjela. 7 Kto zvíťazí. traviči. čo mali sedem čiaš naplnených poslednými siedmi ranami. všetko robím nové. 3 A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa. modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou. aby zvádzal národy. kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci. a povedal mi: „Poď ukážem ti nevestu Baránkovu . veľkých i malých.“ 8 A ten. 3 Hodil ho do priepasti. kým sa nedovŕšilo tisíc rokov.

nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých.“ 8 Ja. jedenásty hyacint. 26 A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov. lebo im bude žiariť Pán. Pán. mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta. 5 Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka. nech škodí ďalej. 9 Ale on mi povedal: „Pozor. som to počul a videl: A keď som to počul a videl. iba tí. Zjv22 XXII. 22 Ale chrám som v ňom nevidel. takého ako priezračné sklo. poslal svojho anjela. 7 Áno. lebo čas je blízko! 11 Kto škodí. každá brána bola z jednej perly. jeho brán a jeho hradieb. čo so mnou hovoril. prídem čoskoro a moja odplata so mnou. ktorú anjel mal. 20 piaty sardonyx. A námestie mesta bolo z rýdzeho zlata. Malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela. 19 Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi: prvý základný kameň jaspis. Záver zjavenia 22. aby ukázal svojim služobníkom. lebo jeho chrámom je Pán. 2 Uprostred jeho námestia. lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. čo zachovávajú slová tejto knihy. siedmy chryzolit. prídem čoskoro. Ján. deviaty topás. druhý zafír. z oboch strán rieky. mali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery. 17 Zmeral aj jeho hradby. Blahoslavený. 13 Ja som Alfa a Omega. 13 Tri brány boli od východu. kto sa dopúšťa ohavnosti a lži. desiaty chryzopras. padol som k nohám anjela. nik. 27 Ale nič poškvrnené. a budú kraľovať na veky vekov. tri brány od severu. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu. nech sa špiní ďalej. ôsmy beryl. Prvý a Posledný. ktorý mi toto ukázal a chcel som sa mu klaňať. je strom života ktorý prináša dvanásť ráz ovocie: každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. tri brány od juhu a tri brány od západu. všemohúci Boh.12 Hľa. 12 Malo veľké a vysoké hradby.1 Potom mi ukázal rieku vody života. čistú ako krištáľ. A mesto nepotrebuje ani slnko ani mesiac. Blaženosť nebeského Jeruzalema . akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu. šírka i výška sú rovnaké.6-16 Anjelovo svedectvo . 24 V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje. 3 Už nikdy nebude nič prekliate. čo sa má zanedlho stať. 21 Dvanásť brán je dvanásť perál. 14 Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov. 18 Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto samo bolo z rýdzeho zlata podobného čistému sklu. Bohu sa klaňaj!“ 10 Potom mi povedal: „Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy. ako zostupuje z neba od Boha 11 ožiarené Božou slávou. dvanásty ametyst. 15 Ten. 16 Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka je taká istá ako šírka. vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. kto je špinavý. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť. šiesty sardion. a 23 Baránok. 25 Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude. 4 budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. tretí chalcedón.6 Potom mi anjel povedal: „Tieto slova sú verné a pravdivé. Jeho dĺžka. Počiatok a Koniec. aby mu svietili. Boh. 14 . doň nevojde. čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života. štvrtý smaragd. kto zachováva prorocké slová tejto knihy.manželku!“ 10 A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem. Boh prorockých duchov. odmením každého podľa jeho skutkov. Ježišovo svedectvo .

z toho.“ „Amen. o čom sa píše v tejto knihe. 15 Vonku zostanú psi. a kto chce. tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. Žiarivá ranná hviezda. modloslužobníci a každý. hovorí: „Áno. nemravníci. 18 Ja dosvedčujem každému. kto miluje lož a dopúšťa sa jej. nech volá: „Príď!“ Kto je smädný. traviči. čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. poslal som svojho anjela. 16 Ja. prídem čoskoro. 17 . nech si naberie zadarmo vody života. čo počúva. vrahovia. aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Keby niekto k tomu niečo pridal. Pane Ježišu!“ 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými. Ja som Koreň a Rod Dávidov.17-21 A Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten. kto počúva prorocké slová tejto knihy.“ Epilóg 22. 19 A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy.Blahoslavení sú tí. Ježiš. tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta. Príď. nech príde. 20 Ten. čo to dosvedčuje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful