SVÄTÉ PÍSMO NOVÉHO ZÁKONA

podľa vydania Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme 1995 EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA EVANJELIUM PODĽA MARKA EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA EVANJELIUM PODĽA JÁNA SKUTKY APOŠTOLOV LIST RIMANOM PRVÝ LIST KORINŤANOM DRUHÝ LIST KORINŤANOM LIST GALAŤANOM LIST EFEZANOM LIST FILIPANOM LIST KOLOSANOM PRVÝ LIST SOLÚNČANOM DRUHÝ LIST SOLÚNČANOM PRVÝ LIST TIMOTEJOVI DRUHÝ LIST TIMOTEJOVI LIST TÍTOVI LIST FILEMONOVI LIST HEBREJOM JAKUBOV LIST PRVÝ PETROV LIST DRUHÝ PETROV LIST PRVÝ JÁNOV LIST DRUHÝ JÁNOV LIST TRETÍ JÁNOV LIST JÚDOV LIST ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA

EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA
1. Ježišovo narodenie a detstvo 1,1- 2,23 Mt1 I. Rodokmeň Ježiša Krista - 1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. 2 Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, 3 Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. 4 Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, 5 Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho 6 a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. 7 Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, 8 Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. 9 Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. 10 Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, 11 Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, 13 Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. 14 Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. 15 Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. 16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. 17 Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista. Narodenie Ježiša Krista - 18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. 20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ 22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. 24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš. Mt2 II. Mudrci od východu - 1 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 2 a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ“? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ 3 Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 4 Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 - A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“

Tu si dal Herodes potajomky zavolal mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 8 Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ 9 Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 10 Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 11 Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Útek do Egypta - 13 Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ 14 On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Vraždenie detí v Betleheme - 16 Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. 17 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: 18 „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, Iebo ich niet.“ Návrat z Egypta - 19 Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte 20 a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a chod’ do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa už pomreli.“ 21 On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. 22 Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. 23 Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“ Ohlásenie nebeského kráľovstva 3,1- 7,29 A. Naratívna časť 3,1- 4,25 Mt3 III. Kázeň Jána Krstiteľa - 1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: 2 „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ 3 To ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: - Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ 4 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. 5 Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. 6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 7 Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 9 Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: - Naším otcom je Abrahám! - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 10 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do

7

ohňa. 11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12 V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ Pokrstenie Ježiša - 13 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14 Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ 15 Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. 16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17 A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Mt4 IV. Pokúšanie na púšti - 1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ 4 On odvetil: „Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ 5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu 6 a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: - Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.“ 7 Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: - Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ 8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 10 Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď satan, lebo je napísané: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ 11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu. Návrat do Galiley - 12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. 13 Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, 14 v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: - Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! 16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ 17 Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Povolanie prvých učeníkov - 18 Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 19 I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 20 Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť. Naplnenie Zákona a Prorokov .Ako šiel odtiaľ ďalej. A kto mu povie: „Ty bohapustý blázon. aby ju Ľudia pošliapali. ktorý je na nebesiach. 24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. lebo máte hojnú odmenu v nebi. ktorí boli pred vami. 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní. Prinášali k nemu všetkých chorých. 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom. Ježišova reč na vrchu 5. 20 Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov. čo šíria pokoj. 9 Blahoslavení tí. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. 25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom. čím ju osolia? Už nie je na nič. lebo ich budú volať Božími synmi. ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. 18 Veru. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. 26 Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ. a tak by učil ľudí. neprišiel som ich zrušiť. kým si s ním na ceste. 5 Blahoslavení tichí. lebo oni uvidia Boha. lebo ich je nebeské kráľovstvo. kým nezaplatíš do ostatného haliera. kým sa všetko nesplní. čo aj najmenšie. lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. ale naplniť. Judey a Zajordánska. videl iných dvoch bratov. nevojdete do nebeského kráľovstva. 21 .17 Nemyslite si. 11 Blahoslavení ste.“ pôjde do pekelného ohňa. lebo ich je nebeské kráľovstvo. že tvoj brat má niečo proti tebe. aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem.21 Počuli ste. bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Kto svojmu bratovi povie: „Hlupák. Ak soľ stratí chuť. čo sú v dome. a on ich uzdravoval. 23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš. lebo oni budú dedičmi zeme. že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. ale na svietnik.13 Vy ste soľ zeme. že otcom bolo povedané: „Nezabiješ!“ Kto by teda zabil. 2 Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavenstvá . učil v ich synagógach. 14 Vy ste svetlo sveta. Nezabiješ . 22 Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. 22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý. 8 Blahoslavení čistého srdca. len ju vyhodiť von. pôjde pred súd.29 Mt5 V5. až potom príď a obetuj svoj dar.1 . 7 Blahoslavení milosrdní. lebo oni budú potešení.3 Blahoslavení chudobní v duchu. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť. kto sa na svojho brata hnevá. hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom. lebo oni budú nasýtení. vystúpil na vrch. 12 radujte sa a jasajte.7. 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu. Soľ zeme a svetlo sveta . Tak prenasledovali aj prorokov. Ježiš vyučuje a uzdravuje . námesačníkov a ochrnutých. 25 A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola. aj ich povolal. postihnutých rozličnými neduhmi a trápením. ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. aby svietila všetkým. 6 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti.23 A Ježiš chodil po celej Galilei.“ pôjde pred veľradu. z Jeruzalema. Keď Ježiš videl veľké zástupy. posadnutých zlými duchmi. ani jediná čiarka zo Zákona. keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca. nepominie sa ani jediné písmeno. 4 Blahoslavení plačúci. B.

že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ 28 No ja vám hovorím: Každý. 36 ani na svoju hlavu neprisahaj.áno.31 Ďalej bolo povedané: „Kto prepustí svoju manželku. O prísahe . kto prepustí svoju manželku. Myslia si. a kto si vezme prepustenú ženu. choď s ním dve. veď váš Otec vie. čo si Pánovi prisahal. ak zahynie jeden z tvojich údov. 29 Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko. Ak ťa niekto udrie po pravom líci. odtni ju a odhoď od seba. ktorý je na nebesiach. O láske k nepriateľom . pretože je mestom veľkého Kráľa.nie“. ktorý si na nebesiach. prv. nech nevie tvoja ľavá ruka. že otcom bolo povedané: „Nebudeš krivo prisahať. ako v nebi tak i na zemi.“ 34 No ja vám hovorím: „Vôbec neprisahajte . už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. vojdi do svojej izby. 40 Tomu. čo robí pravá. aby si s ním išiel jednu míľu. 46 Lebo ak milujete tých. O rozluke . ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. ako i my odpúšťame svojim vinníkom. lebo ono je Božím trónom.9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš. ako je dokonalý váš nebeský Otec. ktorý je v skrytosti. lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca. a neodvracaj sa od toho. 6 Ale keď sa ty ideš modliť. okrem prípadu smilstva. 3 Ale keď ty dávaš almužnu. čo vás prenasledujú. čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 48 Vy teda buďte dokonalí. O modlitbe . Modlitba Pána . 35 ani na zem. A tvoj Otec ťa odmení. ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc. 10 príď tvoje kráľovstvo. buď tvoja vôľa. 37 Ale vaša reč nech je „áno . aby ich ľudia videli. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. 4 aby tvoja almužna zostala skrytá. že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub. 30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka. ale splníš. ak zahynie jeden z tvojich údov.43 Počuli ste. ktorý je na nebesiach. . že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. aby ich ľudia chválili.33 A zasa ste počuli. 39 No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. posväť sa tvoje meno. 42 Tomu.Nescudzoložíš . Mt6 VI. 13 A neuveď nás do pokušenia. nech jej dá priepustný list!“ 32 No ja vám hovorím: „Každý. ale zbav nás zlého. 2 Keď teda dávaš almužnu. Čo je navyše. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes 12 A odpusť nám naše viny. aby vás obdivovali.38 Počuli ste. zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi. lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. 45 aby ste boli synmi svojho Otca. 7 Keď sa modlíte.27 Počuli ste. nehovorte veľa ako pohania. A tvoj Otec ťa odmení. ako by ste ho prosili. kto si chce od teba niečo požičať. pochádza od Zlého.5 A keď sa modlíte. lebo on vidí aj v skrytosti. O almužne . kto na ženu hľadí žiadostivo. kto ťa prosí. Veru. nevytrubuj pred sebou. 8 Nenapodobňujte ich. nebuďte ako pokrytci. že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. nadstav mu aj druhé.“ „nie . cudzoloží. kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 47 A ak pozdravujete iba svojich bratov. lebo je pre teba lepšie. O Odplate .ani na nebo. ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. lebo on vidí aj v skrytosti.“ 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých. ani na Jeruzalem. Veru. vystavuje ju cudzoložstvu. ktorí vás milujú. hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach. čo potrebujete. 41 A keď ťa bude niekto nútiť. vylúp ho a odhoď od seba. lebo ona je podnožkou jeho nôh.1 Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi. daj. lebo je pre teba lepšie.

aká bude potom tma sama?! Boh a mamona . keď ho prosí o chlieb? 10 Alebo keby pýtal rybu. čo by mu dal hada? 11 Keď teda vy. takou sa nameria aj vám. Znetvorujú si tvár. aby ľudia videli. kto prosí. Zlaté pravidlo . čo budete jesť. vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. bude celé tvoje telo vo svetle. ani do stodôl nezhromažďujú. A tvoj Otec ťa odmení. Pravé poklady . vyberiem ti smietku z oka“ .6 Nedávajte. ani nežnú. čo chcete. Mt7 VII. tak budú súdiť aj vás. alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. o čo skôr dá váš Otec. 23 Ale ak sa tvoje oko zakalí.22 Lampou tela je oko.1 Nesúďte. je tmou. Nie ste vy oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie. tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. že toto všetko potrebujete. tomu otvoria. bude celé tvoje telo vo tme. ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. čím sa zaodejete. 3 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata. čo je sväté. nepradú. Lebo to je Zákon i Proroci. Nezneuctiť sväté veci . 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu. aby ľudia robili vám. 18 aby nie ľudia zbadali.7 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 8 Lebo každý. Veru. 9 Alebo je medzi vami človek. Váš nebeský Otec predsa vie. Lampou tela je oko . a kto hľadá. aj váš nebeský Otec vám odpustí.19 Nezhromažďujte si poklady na zemi. Modlitba s dôverou . vy maloverní?! 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. čo je v tebe. 21 Lebo kde je tvoj poklad. že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.16 A keď sa postíte. ako rastú: nepracujú. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú. ani o svoje telo. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. psom a nehádžte svoje perly pred svine. lebo on vidí aj v skrytosti. čo by podal synovi kameň.a ty máš v oku brvno?! 5 Pokrytec. ktorý je na nebesiach. O posudzovaní . 2 Lebo ako budete súdiť vy. tam bude aj tvoje srdce. A keď už svetlo. neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. ktorý je v skrytosti. dostane. že sa postíš. Ako sa postiť . robte aj vy im. 20 V nebi si zhromažďujte poklady. a kto klope.25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život. čo ho prosia.Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky. 14 . kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Dôvera v Božiu prozreteľnosť . dobré veci tým. viete dávať dobré dary svojim deťom. pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. že sa postia. pomaž si hlavu a umy si tvár. o čo skôr vás. Ak bude tvoje oko čisté. aby ich nohami nepošliapali. aby ste neboli súdení.12 Všetko. 15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom. nájde. hoci ste zlí. 29 a hovorím vám. ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece. 17 Keď sa ty postíš. Každý deň má dosť svojho trápenia. a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Dovoľ. a akou mierou budete merať vy. ale tvoj Otec. zajtrajší deň sa postará sám o seba. a váš nebeský Otec ich živí.24 Nik nemôže slúžiť dvom pánom. nebuďte zamračení ako pokrytci.

lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú.1 Keď Ježiš zostúpil z Vrchu. 26 A každý. povedal: „Veru. kto plní vôľu môjho Otca. dotkol sa ho a povedal: „Chcem. 20 Teda po ich ovocí ich poznáte. kto mi hovorí: „Pane. Naratívna časť: desať zázrakov 8. 25 Spustil sa dážď. 9 Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Úžas zástupov . čo ho sprevádzali.tak príde. čo má moc. Ak daktorému poviem: „Choď!“ . 27 Spustil sa dážď. inému: „Poď sem!“ . 29 lebo ich učil ako ten. odíďte odo mňa vy. Praví učeníci . ukáž sa kňazovi a prines obetný dar. či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme.28 Keď Ježiš skončil tieto reči. ale iba ten. a nie ako ich zákonníci. Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor. Ohlasovanie nebeského kráľovstva 8. Uzdravenie malomocného . kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich. Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane. vytnú a hodia do ohňa. a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ . tam bude plač a škrípanie zubami.5 Keď potom vošiel do Kafarnauma. nie som hoden. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Uzdravenie Petrovej testinej -14 Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu.38 Mt8 VIII. ako predpísal Mojžiš . privalili sa vody. ktorý je na nebesiach. 14 Aká tesná je brána a úzka cesta. ale vnútri sú draví vlci. podobá sa hlúpemu mužovi.“ vojde do nebeského kráľovstva. videl.ide. 11 Hovorím vám. 22. Hneď vstala a obsluhovala ho. hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. zadivil sa a tým. 2 Tu prišiel k nemu istý malomocný. ktorý neprináša dobré ovocie. že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom.“ 8 Stotník mu odpovedal: „Pane. ale choď.“ 13 A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane.1 . čo páchate neprávosť! Podobenstvo o dvoch staviteľoch .13 Vchádzajte tesnou bránou. oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. čo ju nachádzajú! Výstraha pred falošnými prorokmi . ale dom sa nezrútil. poklonil sa mu a vravel: „Pane.“ 3 On vystrel ruku. strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom.21 Nie každý. Pane. ktorý si postavil dom na skale. 16 Poznáte ich po ovocí. išli za ním veľké zástupy. ak chceš. buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie. zostalo z neho veľké rumovisko.“ 10 Keď to Ježiš počul.24 A tak každý. sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí. .9.42 A. môžeš ma očistiť. Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.on to urobí. lebo mal základy na skale. ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu. pristúpil k nemu stotník s prosbou: 6 „Pane.1 . 3. 12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. čo vedie do života. 19 Každý strom. aby si vošiel pod moju strechu.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. ale ich neuskutočňuje. ako si uveril. kým zlý strom rodí zlé ovocie. strhla sa víchrica.im na svedectvo. podobá sa múdremu mužovi. privalili sa vody. že jeho testiná leží v horúčke. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.“ 7 On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho. ktorý si postavil dom na piesku. zástupy žasli nad jeho učením. kto tieto moje slová počúva.“ Uzdravenie stotníkovho sluhu . Pane.10. a málo je tých.Výrok o dvoch cestách . v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal.

potom sa budú postiť.“ alebo povedať: „Vstaň a chod“? 6 Ale aby ste vedeli. že ho i vietor i more poslúchajú?“ Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji . lebo mechy sa . hyniene!“ 26 On im povedal: „Čo sa bojíte. 17 Ani nové víno nevlievajú do starých mechov. že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Povolanie Matúša . a on spal.“ Náročnosť apoštolského povolania . vezmi si lôžko a choď domov!“ 7 A on vstal a odišiel domov. povedal ochrnutému: „Dúfaj.povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. keď im ženícha vezmú. jeden z jeho učeníkov. 13 Choďte a naučte sa. čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“ A oni vyšli a vošli do svíň. čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem. nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. prosili ho. lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. Mt9 IX. mu povedal: „Pane. dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja. 2 Tu mu priniesli ochrnutého človeka. ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. aj o tých. vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi. a nie obetu.povedal ochrnutému: „Vstaň. videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru.“ 3 Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha. vyrozprávali všetko. 8 Keď to zástupy videli. vyšli z hrobov a boli takí zúriví. 19 Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ.“ 22 Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj. ale hriešnikov. 29 Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás.14 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme. že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ . prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. 17 aby sa splnilo.“ 20 Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda.1 On nastúpil na loďku preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. aby odišiel z ich kraja. pôjdem za tebou všade. 25 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane.Ďalšie uzdravenia . 10 Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom. povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? 5 Čo je ľahšie . čo boli posadnutí zlými duchmi.“ 4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky. ktorý dal takú moc ľuďom. pošli nás do čriedy svíň!“ 32 On im povedal: „Choďte. 24 Na mori sa zrazu strhla taká búrka. a tvoji učeníci sa nepostia?“ 15 Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť. kam pôjdeš. vy maloverní?!“ Potom vstal. Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ 30 Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. 31 Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš. synu. pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.“ Utíšenie búrky na mori .“ 21 Iný. 33 Pastieri ušli a keď prišli do mesta. hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 12 On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví. priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých.16 Keď sa zvečerilo. 11 Keď to videli farizeji. 27 Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to. že sa vlny prevarovali cez loďku. Uzdravenie ochrnutého . 16 Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky. s bázňou oslavovali Boha. odpúšťajú sa ti hriechy. kým je ženích s nimi? No prídu dni.“ Spor o pôste .9 Keď odtiaľ Ježiš odišiel.23 Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali.“ Neprišiel som volať spravodlivých.18 Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy. ale chorí. rozkázal preplaviť sa na druhý breh. zachráň nás. 34 Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli.

14 A keby vás niekto neprijal.35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách. 3 Filip a Bartolomej. 9 Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze. Jakub Zebedejov a jeho brat Ján. učil v ich synagógach. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“ 31 No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji. 20 Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena. slepci prišli k nemu. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo. ktorý ho potom zradil. kým nepôjdete ďalej. Vyslanie Dvanástich . Poúčanie apoštolov 10. 24 povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo. 26 A chýr o tom sa rozniesol po celej Krajine. chytil dievča za ruku a ono vstalo.“ 30 A oči sa im otvorili. Tomáš a mýtnik Matúš. mŕtvych krieste. 4 Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský. Pane. ale spí. zľutoval sa nad nimi. Zadarmo ste dostali. a tak sa oboje zachová.27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal. ani vaše slová nevypočul. aj mechy sa zničia. Uzdravenie nemého . 10 ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu.“ B.“ Oni ho vysmiali.“ 8 Chorých uzdravujte.32 Keď odchádzali. Ale nové víno vlievajú do nových mechov. zvaný Peter.“ Žatva je veľká. priviedli mu nemého človeka. a dotkla sa obruby jeho odevu. malomocných očisťujte. poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra. zlých duchov vyháňajte. vlož na ňu ruku a ožije.“ 19 Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte.“ A žena bola od tej hodiny zdravá. zmiluj sa nad nami!“ 28 Keď potom vošiel do domu. ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok. dcéra. 33 On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. tvoja viera ťa uzdravila.18 Ako im toto hovoril.“ 34 Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. z takého domu . ozdraviem. lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. 6 choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! 7 Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. aby poslal robotníkov na svoju žatvu. kto je vás tam hoden. nech naň zostúpi váš pokoj. 38 Preto proste Pána žatvy. pozdravte ho! 13 Ak ten dom bude toho hoden. ale robotníkov málo. ale ak toho hoden nebude.roztrhnú a aj víno vytečie. ako ste uverili. a jeho brat Ondrej. 12 Keď vojdete do domu. ale robotníkov málo .5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Uzdravenie dvoch slepcov . 23 Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav. vypytujte sa. povedal: „Dúfaj. Jakub Alfejov a Tadeáš.42 Mt10 X. 2 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon. že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno. aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.“ Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry . 25 Ale keď dav rozohnali.1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi. ale poď. 11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny.“ 22 Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel. 36 Keď videl zástupy. pristúpil k nemu istý popredný muž. hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. 21 Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu.“ 29 Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane. vošiel dnu. posadnutého zlým duchom. zadarmo dávajte.1. nech sa váš pokoj vráti k vám. Vyvolenie Dvanástich . išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov. 37 Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká. Tam potom ostaňte.

prijíma toho. Budú vás prenasledovať . 28 Nebojte sa tých. 25 Stačí. 29 Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Čo vám hovorím vo tme. Veru. nie je ma hoden. nevestu proti svokre. dostane odmenu spravodlivého.52 A. kto mňa zaprie pred ľuďmi. Triedenie duchov .37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa. Zrieknuť sa seba pre Ježiša . že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol. stratí ho. nie je ma hoden.1 .40 Kto vás prijíma. 35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa. aj ja vyznám pred svojím Otcom. hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. ktorý je na nebesiach.13. dcéru proti matke. rozhlasujte zo striech. nie je ma hoden. vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. čo máte povedať. 36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. ale dušu zabiť nemôžu. aj ja zapriem pred svojím Otcom. 38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma. ktorý ma poslal.12. 15 Veru. lebo v tú hodinu vám bude dané. odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. 42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi. Ale kto vytrvá do konca. Naratívna časť 11.34 Nemyslite si. aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 41 Kto prijme proroka ako proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého. a kto stratí svoj život pre mňa.“ 4. dostane odmenu proroka. 27 hovorte na svetle. a čo počujete do ucha. kým nepríde Syn človeka. ako a čo budete hovoriť.26 Nebojte sa ich teda.1 . a nič utajené. 17 Chráňte sa ľudí.dôstojnosť učeníkov . Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 24 Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. mňa prijíma. budú vás bičovať vo svojich synagógach 18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov. 30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. bude spasený. 31 Nebojte sa teda. ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Záver poúčania . Tajomstvo nebeského kráľovstva 11. hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. ale meč. 19 Ale keď vás vydajú. keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o 22 život. kto mňa vyzná pred ľuďmi. nestarajte sa. 20 Veď to už nie vy budete hovoriť. 33 Ale toho. 32 Každého. Lebo nič nie je skryté. A kto prijíma mňa. o čo skôr jeho domácich?! Odvaha pri vyznávaní Krista .50 Mt11 XI. nájde ho. čo by sa neodhalilo. ktorý je na nebesiach. hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami. 39 Kto nájde svoj život. 23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste.alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. 1 Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov. . veru.16 Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. čo zabíjajú telo. Keď pána domu nazvali Belzebulom. utečte do druhého. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Skôr sa bojte toho. čo by sa neprezvedelo. lebo vás vydajú súdom.

ktorý má prísť. Otče. hluchí počujú. čo urobil Dávid. čo neslobodno robiť v sobotu. 2 Keď to videli farizeji.je Eliáš. a hovoria: „Hľa.2 Ján bol v žalári. priateľ mýtnikov a hriešnikov!“ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky. 7 Keby ste vedeli. máme čakať iného?“ 4 Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi. Pán neba i zeme. čo nosia jemné šaty. 24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe. a nájdete odpočinok pre svoju dušu. a neplakali ste. bývajú v kráľovských domoch.“ Beda nekajúcim mestám . čo počujete a čo vidíte: 5 Slepí vidia. 26 Áno. a nie obetu. Krstiteľa a Ježišovo svedectvo o ňom .“ neboli by ste odsúdili nevinných. iba Syn a ten. ktoré sa stali u vás.“ 18 Prišiel Ján. komu to Syn bude chcieť zjaviť. tebe sa tak páčilo.28 Poďte ku mne všetci. chromí chodia. Kafarnaum. malomocní sú čistí. kto je v nebeskom kráľovstve menší.“ 19 Prišiel Syn človeka. povedali mu: „Pozri.ak to chcete prijať . alebo. ktorí sa namáhate a ste preťažení. Keď počul o Kristových skutkoch. nech počúva! Ježišov súd nad hriešnym pokolením . lebo som tichý a pokorný srdcom. 15 Kto má uši.“ 11 Veru. a ja vás posilním. Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby. kto sa na mne nepohorší. nariekali sme. tvoji učeníci robia. Otče.Otázka Jána.“ 7 Keď odchádzali. dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. pretože sa nekajali: 21 „Beda ti. je a pije. ktorý má prísť. že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu. 6 A blahoslavený je. v ktorých urobil najviac zázrakov. 12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ Evanjelium sa zjavuje maličkým . Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky. Mt12 XII. a predsa sú bez viny? 6 No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám. Korozain! Beda ti. čo sa narodili zo ženy. a netancovali ste.20 Potom začal robiť výčitky mestám.25 V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa. ktoré sa diali v tebe. Ježiš volá k sebe preťažených . iba Otec. 23 A ty. pažravec a pijan. 9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno. Ale ten. poslal k nemu svojich učeníkov 3 opýtať sa: „Ty si ten. vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky. viac ako proroka! 10 Lebo to o ňom je napísané: „Hľa. ani Otca nepozná nik. 8 Syn človeka je pánom aj nad sobotou. 30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. je väčší ako on. čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem. hovorím vám. 27 Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna. ktoré nesmel jesť ani on ani tí. čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na: svojich druhov: 17 „Pískali sme vám. mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.1 V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ.16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom.“ 3 On im povedal: „Nečítali ste. hovorím vám: Medzi tými. 22 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. a hovoria: „Je posadnutý zlým duchom. začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí. nejedol a nepil. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. bola by zostala po tento deň.“ . že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. 13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: 14 A on sám . ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Spor o sobote . keď bol hladný on i jeho družina. čo boli s ním ale iba kňazi?“ 5 A v Zákone ste nečítali.

alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.38 Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: „Učiteľ. 26 Ak satan vyháňa satana. ktorý by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy. 34 Hadie plemeno. Oni sa ho pýtali: „Slobodno v sobotu uzdraviť?“ Chceli ho totiž obžalovať. 11 On im povedal: „Nájde sa medzi vami človek. v ktorom mám zaľúbenie. vošiel do ich synagógy.33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie. Ale znamenie nedostane. 16 len im pohrozil.31 Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie.9 Keď odtiaľ odišiel.“ 39 On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. nebude kričať. 28 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov. ktoré vyslovia. 17 Tak sa splnilo. môj služobník. ako ho zahubiť. 37 Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený. kým neprivedie právo k víťazstvu. 20 Nalomenú trsť nedolomí. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil. je vnútorne rozdelený . potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. 35 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. keby mu do nej padla. a kto nezhromažďuje so mnou. 41 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho.akože potom obstojí jeho kráľovstvo? 27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula. 36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova. 21 V jeho meno budú dúfať národy. 30 Kto nie je so mnou je proti mne. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom.22 Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom. 14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom. znamenie od teba. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému. kniežaťa zlých duchov. Lebo strom možno poznať po ovocí.“ Zlomyseľné prekrúcanie Ježišovej moci . rozhadzuje. Hriech proti Duchu Svätému .“ Jonášovo znamenie . vyháňa zlých duchov.“ 13 Potom povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a bola zasa zdravá ako druhá. 10 Tam bol človek s vyschnutou rukou. ktorého som si vyvolil. 19 Nebude sa škriepiť. čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. odpustí sa mu to. hoc aj v sobotu?“ 12 A o koľko viac je človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť. 29 Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci. aby ho neprezradili. preto odtiaľ odišiel.“ 25 Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. Splnenie proroctva o Božom služobníkovi . 23 Zástupy žasli a vraveli: „Nie je toto syn Dávidov?“ 24 Ale počuli to farizeji a hovorili: „Tento len mocou Belzebula. hasnúci knôtik nedohasí. 40 Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby. tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom.a tu je niekto väčší ako Jonáš! 42 Kráľovná z juhu vystúpi na súde . On ho uzdravil a nemý rozprával a videl. kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom. 32 Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka. môj miláčik.15 Ježiš to vedel. iba ak znamenie proroka Jonáša. ale rúhanie proti Duchu sa neodpusti.Uzdravenie v sobotu . chceme vidieť nejaké. Z plnosti srdca hovoria ústa . nik nebude počuť na ulici jeho hlas. lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie . ktorý bol slepý a nemý. čo povedal prorok Izaiáš: 18 „Hľa. keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa. ako môžete hovoriť dobre.

lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť . 47 Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. 8 lné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú.“ B. blúdi po 44 vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením. 1 V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. čo bolo zasiate do jeho srdca. a hneď vzišli. 9 Kto má uši. 20 U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy. 17 Veru. Podobenstvo o rozsievačovi . 2 Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Ježišove podobenstvá 13. budete hľadieť. A stav takého človeka je nakoniec horší. prileteli vtáky a pozobali ich. že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva. Preto nastúpil na loďku a sadol si. Ale kto nemá. že vidia. nech počúva!“ Prečo hovorí v podobenstvách .“ 48 On však odvetil tomu. aj vaše uši. 14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: „Budete počúvať. to je ten. kde nemali veľa zeme. 6 ale keď vyšlo slnko. Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi . a nepočujú. a počuť. ani nechápu. vezme so sebou sedem iných duchov horších. ale nepočuli. a pretože nemali koreňa.“ Keď ta príde. 5 lné padli na skalnatú pôdu.43 Keď nečistý duch vyjde z človeka.“ Pravá Ježišova rodina . vymetený a vyzdobený. vojdú dnu a usídlia sa tam. odkiaľ som vyšiel. aby očami nevideli a ušami nepočuli. ako bol predtým. a celý zástup stál na brehu. ako je sám. čo vy počúvate. a neuvidíte. čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ 49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa. prichádza Zlý a uchytí. ale nenájde. aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť. tomu sa vezme aj to. iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. ale im nie je dané. Vtedy si povie: „Vrátim sa do svojho domu.16 Ale blahoslavené sú vaše oči. 4 Ako sial. kto plní vôľu môjho Otca.a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún! O návrate nečistého ducha . 45 Tu odíde. čo vidíte vy.10 Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ 11 On im odpovedal: „Preto. nájde ho prázdny. a nepochopíte. lebo hľadia. 13 Im hovorím v podobenstvách. moja matka a moji bratia. kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma. 12 Lebo kto má. To je ten.1-52 Mt13 XIII. a nevidia. počúvajú.46 Kým ešte hovoril zástupom. uschli. niektoré zrná padli na kraj cesty. zahoreli. ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. 15 Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli.3 Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. tomu sa pridá a bude mať hojne. 50 Lebo každý. ale nevideli.18 Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: 19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho.“ Šťastie Ježišových učeníkov . hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť. čo má.proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho. u koho bolo zasiate na kraji cesty. ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka. že počujú. lebo neboli hlboko v zemi. 21 ale . 7 Zasa iné padli do tŕnia.

ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. 26 Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu. 43 Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca.“ Sluhovia mu povedali: „Chceš. 23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme. ale keď vyrastie. je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom. aby sme šli a vyzbierali ho?“ 29 On odpovedal: „Nie. a pole kúpi. druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“ Podobenstvo o kvase . prišiel jeho nepriateľ. Cirkev. 38 Roľa je svet. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli. Naratívna časť 13. až sa všetko prekvasí. Bez podobenstva im nehovoril nič. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. vytiahnú ju na breh. tak bude aj na konci sveta: 41 Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých. oddelia zlých od spravodlivých 50 a hodia ich do ohnivej pece. ide.47 A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti. kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú. 30 Nechajte oboje rásť až do žatvy.“ 37 On im povedal: “Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. to je ten.33 Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu.45 Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi.27 . je chvíľkový. to je ten. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie. 35 aby sa splnilo.35 A. ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. podobá hospodárovi. 25 Ale kým ľudia spali. čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách.17. 46 Keď nájde veľmi cennú perlu. ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva.nemá v sebe koreňa. skryje ho a od radosti z neho ide.31 Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku.“ 5.51 Pochopili ste to všetko?“ „Áno. 52 A on im povedal: „Preto sa každý zákonník. Keď ho človek nájde. 32 Ono je síce najmenšie zo všetkých semien. ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy.53 . čo má. 39 Nepriateľ. posadajú si. ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. 40 Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie. lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu.44 Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. predá všetko.53 . je diabol. Tam bude plač a škrípanie zubami. ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. prvotiny nebeského kráľovstva 13. 49 Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli. Zakončenie . predá všetko.“ 36 Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu.“ Vysvetlenie podobenstva o kúkoli . kto počúva slovo. ktorý ho zasial. 22 U koho bolo zasiate do tŕnia.34 Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Podobenstvo o rybárskej sieti . čo má.“ odpovedali.“ Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou . 48 Keď je plná. 42 a hodia ich do ohnivej pece. a kúpi ju. ukázal sa aj kúkoľ . Dobré semeno sú synovia kráľovstva. čo bolo skryté od stvorenia sveta. Podobenstvo o perle . Tam bude plač a škrípanie zubami. hneď odpadne. kúkoľ sú synovia Zlého. ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky. dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. čo pášu neprávosť. takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.18. Kto má uši. nech počúva! Podobenstvo o poklade v poli . 27 K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: „Pane.24 Predniesol im aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi. nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? 28 On im vravel: „To urobil nepriateľ.“ Podobenstvo o horčičnom zrnku . ktorý hľadá vzácne perly. prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. vyrozprávam.

“ 16 Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť. 8 Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. Prvé rozmnoženie chleba . Šimon a Júda? 56 A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ 57 A pohoršovali sa na ňom. vystúpil sám na vrch modliť sa. 15 A keď sa zvečerilo. 4 lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ 5 A chcel ho zabiť. I prinášali k nemu všetkých chorých 36 a prosili ho. 11 I priniesli na mise jeho hlavu. 23 Keď rozpustil zástupy. zachytil ho a povedal mu: „Maloverný. lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. blížil k nim Ježiš. rozkáž. ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. Herodes a Ján Krstiteľ . kráčajúc po mori. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane.“ 58 A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí. 14 Keď vystúpil a videl veľký zástup. ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal. Rozpusť zástupy. dobrorečil. a preto v ňom pôsobí zázračná moc. nebojte sa!“ 28 Peter mu povedal: „Pane.Ježiš v Nazarete . čo si bude žiadať. naľakal sa. vy im dajte jesť!“ 17 Oni mu vraveli: “Nemáme tu nič. 35 Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali. ozdraveli. 33 Tí.13 Keď to Ježiš počul.“ 18 On povedal: „Prineste mi ich sem!“ 19 Potom rozkázal. nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. 30 Ale keď videl silný vietor. aby si zástupy posadali na trávu. kým on rozpustí zástupy. vyslali poslov do celého okolia. manželku svojho brata Filipa. odobral sa odtiaľ loďou na pusté miesto do samoty. 25 Nad ránom sa. Vzal päť chlebov a dve ryby. klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“ Ježiš uzdravuje v Genezarete .“ 3 Herodes totiž Jána chytil. 27 Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja.1 V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi 2 a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. čo boli na loďke. pozdvihol oči k nebu. lebo ho pokladali za proroka. 10 A tak dal Jána vo väzení sťať. 12 Tu prišli jeho učeníci. lebo vietor dul proti nim. ak si to ty. A všetci. čo jedli. Mt14 XIV.“ 9 Kráľ sa zarmútil. aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ježiš kráča po mori . bál sa však ľudu. Mt15 . Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? 55 Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef. 26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori. zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. Vstal z mŕtvych.34 Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. potom išli a oznámili to Ježišovi. čo sa ho dotkli.53 Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá. len nie v jeho vlasti a v jeho dome. 54 Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh. vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu. odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. 20 Všetci jedli a nasýtili sa.22 A hneď rozkázal učeníkom. vzali jeho telo a pochovali ho. vietor utíchol. 24 Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny. iba päť chlebov a dve ryby. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia. zachráň ma!“ 31 Ježiš hneď vystrel ruku. 21 A tých. odišiel odtiaľ. aby jej ju dali. aby som prišiel k tebe po vode. 7 že jej pod prísahou sľúbil dať všetko. prečo si pochyboval?“ 32 A keď vstúpili do loďky.“ 29 On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. 6 No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila.

že všetko. 36 Vzal sedem chlebov a ryby. ktorú nezasadil môj nebeský Otec. pomôž mi!“ 26 On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. 31 A zástupy žasli. A nechcem ich prepustiť hladných. ale čo vychádza z úst. čo si povedal?“ 13 On im odpovedal: „Každú rastlinu. nastúpil na loďku a prišiel do magadanského kraja. keď jedia chlieb. čo učia.29 Keď odtiaľ Ježiš odišiel. „ale aj šteňatá jedia odrobinky. aby si posadal na zem. keď počuli.“ vravela ona. ide do brucha a vylučuje sa do stoky? 18 Ale to. bolo štyritisíc mužov okrem žien a detí. 38 Tých čo jedli.“ 33 Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba. lebo náuky. že sa farizeji pohoršili. aby sme nasýtili takýto zástup?“ 34 Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem a zopár rybiek. obaja padnú do jamy. . 7 Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš. Druhé rozmnoženie chleba . vystúpil na vrch a tam si sadol. rúhanie.“ A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje.“ Čo poškvrňuje človeka . mrzákov.“ Uzdravenie Kanaánčanky . Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč. syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch. mrzáci sú zdraví. čo vychádza z úst. 22 Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou. ale jesť neumytými rukami.1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: 2 „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky. krádeže.“ 15 Peter mu na to povedal: „Vysvetli nám toto podobenstvo. ale ich srdce je ďaleko odo mňa. čo vchádza do úst. vytrhnú aj s koreňom. veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane. lebo kričí za nami. že nemí hovoria. pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. to človeka nepoškvrňuje. Uzdravenia pri Galilejskom mori . čo vchádza do úst. chromí chodia a slepí vidia. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. vraždy. ktoré mali so sebou chromých. 20 Toto poškvrňuje človeka. 9 No darmo si ma ctia.“ 3 On im odvetil: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje? 4 Lebo Boh povedal: „Cti svojho otca i matku“ a: „Kto by zlorečil otcovi alebo matke. a velebili Boha Izraela. prišiel ku Galilejskému moru. cudzoložstvá. poklonila sa mu a povedala: „Pane. je obetný dar. slepých. Pane. aby nepoomdlievali na ceste. vzdával vďaky.XV.“ 27 „Áno. čím by som ti mal pomáhať.10 Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte: 11 Človeka nepoškvrňuje to. krivé svedectvá.“ 5 Vy však hovoríte: „Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. keď videli. 19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky. Pane. A keď slepý vedie slepého. 37 Všetci jedli a nasýtili sa. nemých a mnohých iných. sú iba ľudské príkazy.“ 23 Ale on jej neodpovedal ani slovo. 6 ten už nemusí ctiť svojho otca. ako chceš.“ 16 On odvetil: „Ešte ani vy nechápete? 17 Nerozumiete. smilstvá.“ 12 Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš. to poškvrňuje človeka. lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť.“ 28 Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena.32 Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. Sú slepými vodcami slepých.“ 35 Tu rozkázal zástupu. 30 Prichádzali k nemu celé zástupy. 14 Nechajte ich. musí zomrieť. 39 Potom zástupy rozpustil.21 Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. keď povedal: 8 „Tento ľud ma uctieva perami. čo padajú zo stola ich pánov. Tradície otcov .“ 25 No ona prišla k nemu.“ 24 Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.

ale kto stratí svoj život pre mňa. a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.13 Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej. ani sa nepamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 11 Ako to.“ 6 Keď to učeníci počuli.“ 15 „A za koho ma pokladáte vy?“. 3 Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi. a znamenia časov neviete?! 4 Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn.“ 20 Potom prikázal učeníkom. že im nehovoril. hovorievate: „Bude pekne. urobím tu tri stánky: jeden tebe. nájde ho. iba ak znamenie Jonášovo. neokúsia smrť. padli na tvár a veľmi sa báli. 2 Ale on im povedal: „Keď sa zvečerí. hovorím vám: Niektorí z tých. čo tu stoja. ale náuky farizejov a saducejov. 25 Lebo kto by si chcel život zachrániť. keby aj celý svet získal.“ Vzhľad oblohy viete posúdiť. lebo ti to nezjavilo telo a krv. nech zaprie sám seba. a čo rozviažeš na zemi. dobre je nám tu.“ 3 a ráno: „Nebo je zachmúrené a červené.1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra. 4 Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane. že on je Mesiáš.24 Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou.“ 5 Kým ešte hovoril. ale môj Otec. Ježišovo premenenie . dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ 8 A keď zdvihli oči.21 Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať.Mt16 XVI. Šimon. že nechápete.“ 17 Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si. počúvajte ho. satan! Na pohoršenie si mi. že som vám nehovoril o chlebe?! Ale chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“ 12 Vtedy pochopili. ktorý je na nebesiach. 2 Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. 26 Veď čo osoží človekovi. iba Ježiša. prečo premýšľate. Ak chceš.5 Učeníci prišli na druhý breh. že nemáte chlieb? 9 Ešte nerozumiete. že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších. jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. kým neuvidia Syna človeka. Žiadali ho. Zabudli si vziať 6 chlieb a Ježiš im povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“ 7 Oni však rozmýšľali a hovorili si: „Nevzali sme si chlieb!“ 8 Ale Ježiš to vedel a povedal: „Maloverní. nevideli nikoho. stratí ho. bude rozviazané v nebi.“ Nechal ich tam a odišiel. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. lebo sa červenie nebo. syn Jonášov. aby im ukázal znamenie z neba. Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrah do samoty. aby sa chránili chlebového kvasu. Varovanie pred kvasom farizejov . Pane! To sa ti nesmie stať!“ 23 On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty. lebo nemáš zmysel pre Božie veci. aby nikomu nehovorili. iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. 16 Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš. vezme svoj kríž a nasleduje ma. ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. že ho zabijú. Petrovo vyznanie a jeho primát . bude zviazané v nebi. len pre ľudské!“ Ako nasledovať Ježiša .“ Mt17 XVII. 28 Veru. ale znamenie nedostane. pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ 14 Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa. 7 No pristúpil k nim Ježiš. 22 Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh. opýtal sa ich. Prvá predpoveď utrpenia . . veľkňazov a zákonníkov. Syn živého Boha. v ktorom mám zaľúbenie. dnes bude búrka. Spor o znamenie . ako prichádza vo svojom kráľovstve.1 Tu prišli k nemu farizeji a saduceji a pokúšali ho.

ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla. keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý. skrze ktorého pohoršenie prichádza! 8 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha. že najprv musí prísť Eliáš?“ 11 On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. A nič vám nebude nemožné. nevojdete do nebeského kráľovstva. lebo často padne do ohňa a často do vody. 5 A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene. 12 Ba hovorím vám. čo chceli. pristúpil k nemu istý človek. 7 Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť. kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Chrámová daň . hoď udicu a rybu. 10 Dajte si pozor. vylúp ho a odhoď od seba: je pre teba lepšie.“ Keď potom vošiel do domu. dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne.24 Keď prišli do Kafarnauma.“ 17 Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie. ktorý je na nebesiach. pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ 25 On vravel: „Platí. 16 Priviedol som ho k tvojím učeníkom no nemohli ho uzdraviť. čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov.) 9 . že Eliáš už prišiel. otvor jej ústa a nájdeš statér. 9 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko.“ B. 27 Ale aby sme ich nepohoršili. Spoločenské ponaučenia 18. bolo by lepšie. A oni sa veľmi zarmútili. ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 20 On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Ježiš im povedal: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. mňa prijíma. 19 Keď boli učeníci s Ježišom sami. chod k moru. 23 zabijú ho. keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.“ 13 Vtedy učeníci pochopili.6 Ale pre toho. Veru. Spor o prvenstvo .Keď zostupovali z vrchu. či od cudzích?“ 26 On odpovedal: „Od cudzích. ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. kto by pohoršil jedného z týchto maličkých. 4 Kto sa teda poníži ako toto dieťa. hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ . Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon. že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.“ 18 Ježiš zlému duchu pohrozil.“ 10 Učeníci sa ho pýtali: „Prečo teda zákonníci hovoria. keď vojdeš do života s jedným okom. postavil ho medzi nich 3 a povedal: „Veru. Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní. iba modlitbou a pôstom. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba. hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti. O pohoršení . ktorá sa chytí prvá. Uzdravenie posadnutého chlapca . padol pred ním na kolená 15 a hovoril: „Pane. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka. ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie. ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa.22 Keď boli spolu v Galilei.“ (21 Tento druh sa nedá vyhnať ináč.“ A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí.1 V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ 2 On zavolal k sebe dieťa.) Druhá predpoveď utrpenia . čo veria vo mňa. (11 Syn človeka totiž prišiel zachrániť. no nespoznali ho a urobili s ním.14 Keď prišli k zástupu. vezmi.prejde. ale beda človekovi. Lebo vám hovorím.1-35 Mt18 XVIII. že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca. čo sa stratilo.

čo zablúdila? 13 A keď sa mu ju podarí nájsť. 32 A tak si ho pán predvolal a povedal mu: „Zlý sluha. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko. Chytil ho pod krk a kričal: „Vráť.3 Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi.Podobenstvo o stratenej ovci .21 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane. cudzoloží. hovorím vám: Čo zviažete na zemi. priviedli mu jedného. prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. ale od počiatku to nebolo tak. tam som ja medzi nimi. a čo rozviažete na zemi. Naratívna časť 19.“ 7 Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“ 8 g Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky. O bratskom napomenutí . nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú.46 A.“ 27 A pán sa nad sluhom zľutoval. stretol sa so svojím spolusluhom. ja som ti odpustil celú dlžobu. kým nesplatí celú dlžobu. 25 Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť. bude rozviazané v nebi. ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ 34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom. 18 Veru. Blízko je čas ustanovenia nebeského kráľovstva 19.“ . čo sa stalo. 31 Keď jeho spolusluhovia videli. kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú. pretože si ma prosil.“ 6. ktorý mu dlhoval sto denárov. povedz to cirkvi. ale odišiel a vrhol ho do žalára. ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. kým dlh nesplatí.“ 30 On však nechcel. 26 Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: „Pozhovej mi a všetko ti vrátim. a dlh splatiť.1 . 28 No len čo ten sluha vyšiel. 17 Keby ani ich nepočúvol. dostanú to od môjho Otca. že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril 5 a povedal: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“? 6 A tak už nie sú dvaja. čo mal. nech človek nerozlučuje.23. 14 Tak ani váš Otec. čo sa stalo. čo nezablúdili. Spoločná modlitba . ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich. 3 Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ 4 On odpovedal: „Nečítali ste. Čo teda Boh spojil. Ak ťa počúvne.19 A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek. koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi. nech ti je ako pohan a mýtnik. nechce.25.“ O odpúšťaní . ktorý je na nebesiach. veľmi sa zarmútili.1 . 2 Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene. 24 Keď začal účtovať. ale jedno telo. Nerozlučnosť manželstva . 33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom.15 Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe. keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz. ale sedemdesiatsedem ráz.1 Keď Ježiš skončil tieto reči. čo mi dlhuješ!“ 29 Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: „Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. získal si svojho brata. priber si ešte jedného alebo dvoch. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám. aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. 16 Ak ťa nepočúvne. 9 A hovorím vám: Každý.12 Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila. ktorý je na nebesiach. Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi . veru. pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko.39 Mt19 XIX. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť. odišiel z Galiley a prešiel do judejského kraja za Jordán. bude zviazané v nebi.

že dostanú viac. 16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými.1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi. čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. mysleli si. pretože sa takí narodili zo života matky. čo máš. koľko tebe. a ty si ich postavil na roveň nám.“ 11 On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo.“ 25 Keď to učeníci počuli. nech pochopí. Čo z toho teda budeme mať?“ 28 Ježiš im povedal: „Veru. keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy. Kto to môže pochopiť. čo ste išli za mnou. a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko. Čo mi ešte chýba?“ 21 Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý. ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. 2 Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. 30 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. Mt20 XX. Podobenstvo o robotníkoch vo vinici . ktorým je to dané. odišiel smutný. Ale učeníci ich okrikovali. Ale aj oni dostali po denári. Nezjednal si sa so mnou za denár? 14 Vezmi. videl iných.“ . 24 Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly.“ 5 A oni šli. iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. potom je lepšie neženiť sa. dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.10 Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou.13 Vtedy mu priniesli deti. zachovávaj prikázania!“ 18 On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 19 Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 20 Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával. povedal pán vinice svojmu správcovi: „Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu. Nebezpečenstvo bohatstva . kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia.Dobrovoľná zdržanlivosť . lebo mal veľký majetok. veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ 26 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné. 29 A každý. Ale ak chceš vojsť do života. čo chcem? Či na mňa zazeráš preto. choď. Potom príď a nasleduj ma!“ 22 Keď mladík počul toto slovo. hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.“ Odmena tým. čo dobré mám robiť. aj vy. my sme opustili všetko a išli sme za tebou. 11 Vzali ho a šomrali na hospodára: 12 „Títo poslední pracovali jedinú hodinu. nekrivdím ti. ale Bohu je všetko možné.“ 13 Ale on jednému z nich odpovedal: „Priateľu.“ Ježiš a deti . zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. 3 Keď vyšiel okolo deviatej hodiny. hovorím vám: Pri obnovení sveta. 15 Alebo nesmiem so svojím robiť. čo opustili všetko . počnúc poslednými až po prvých!“ 9 Tak prišli tí.27 Vtedy mu Peter povedal: „Pozri. 14 Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne. a každý dostal denár. čo je tvoje. lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Bohatý mladík . iba tí.23 A Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne.“ 5 Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. ako stoja záhaľčivo na námestí. povedal im: „Čo tu nečinne stojíte celý deň?“ 7 Vraveli mu: „Nik nás nenajal. 10 Keď prišli tí prví. aby som mal večný život?“ On mu povedal: 17 „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. 12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva. ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. predaj. aby na ne položil ruky a pomodlil sa. že som dobrý.“ Povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice!“ 8 Keď sa zvečerilo. 6 Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať. čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní.16 Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: „Učiteľ. 4 I povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám. rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. čo bude spravodlivé.

“ Ježiš vyháňa kupcov z chrámu . namrzeli sa na oboch bratov. iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu.“ 6 Učeníci šli a urobili.12 Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme.“ 23 On im povedal: „Môj kalich budete piť. poklonila sa a o čosi ho prosila. Mt21 XXI. aby mlčali. volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný. 28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať. sediaci na oslici. nahnevali sa 16 a povedali mu: „Počuješ. pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. tichý. Ježiš z galilejského Nazareta. a deti. Odsúdia ho na smrť 19 a vydajú pohanom.24 Keď to počuli ostatní desiati. i tie. vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.29 Keď vychádzali z Jericha. že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. 27 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý. ale oni tým väčšmi kričali: „Pane. dotkol sa ich očí a hneď videli a išli za ním. 30 A hľa. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice 13 a povedal im: „Napísané je: „Môj dom sa bude volať domom modlitby. ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne.1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore. že tadiaľ ide Ježiš. nech sa nám otvoria oči. ktorým to pripravil môj Otec. syn Dávidov. zmiluj sa nad nami!“ 31 Zástup ich okríkal. vypytovali sa: „Kto je to?“ 11 A zástupy hovorili: „To je ten prorok. čo žiadate. 7 Priviedli oslicu a osliatko. a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! 3 A keby vám niekto niečo hovoril. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým. vykríkli: „Pane.“ Predstavení majú slúžiť . ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. 25 Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete. čo šli za ním. Ako počuli.Tretia predpoveď utrpenia . pri ceste sedeli dvaja slepci. čo v chráme volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“. ako im Ježiš rozkázal. čo išli pred ním.“ Žiadosť matky Zebedejových synov . na osliatku. išiel za ním veľký zástup. ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ 10 Keď vošiel do Jeruzalema. čo predpovedal prorok: 5 „Povedzte dcére sionskej: Hľa. zbičovali a ukrižovali.20 Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi. 21 On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz. syn Dávidov. Nikdy .“ 34 Ježiš sa zľutoval nad nimi. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. bude vaším sluhom. mláďati ťažného zvieraťa. zavolal si ich a povedal: „Čo chcete. 26 Medzi vami to tak nebude.“ 14 V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil.“ A vy z neho robíte lotrovský pelech.“ Uzdravenie slepých pri Jerichu . Ježiš poslal dvoch učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny. čo je pred vami. 15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy. ktoré robil. aby som vám urobil?“ 33 Odpovedali mu: „Pane.“ 22 Ježiš odpovedal: „Neviete. bude vaším služobníkom. čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: „Pravdaže. tvoj Kráľ prichádza k tebe. to dostanú tí. rozvírilo sa celé mesto. povedzte: „Pán ich potrebuje. aby ho vysmiali.“ A hneď ich prepustí. vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: 18 „Hľa. 8 Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte.“ 4 Toto sa stalo. aby sa splnilo. Slávnostný vstup do Jeruzalema . Môžete piť kalich. 9 A zástupy.17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema. ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme. zmiluj sa nad nami!“ 32 Ježiš zastal.

23 Keď prišiel do chrámu a učil. ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: „Zdvihni sa a hoď sa do mora. len sa báli zástupov. hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. To sa stalo na pokyn Pána. vybadali. že figovník tak naraz vyschol?“ 21 Ježiš im na to povedal: „Veru. 44 Kto padne na ten kameň. lebo Jána pokladajú všetci za proroka. čo sa stalo s figovníkom. pocítil hlad. 20 Keď to učeníci videli. 34 Keď sa priblížil čas oberačky. viac ako predtým. 32 Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti. jedného zbili. Ten odpovedal: „Idem. Neúrodný figovník. 35 Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. aby prevzali jeho diel úrody. ale aj s nimi urobili podobne. vykopal v nej lis a postavil vežu. a na koho on padne. vec v našich očiach obdivuhodná“? 43 preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu.“ stane sa to.“ 17 I nechal ich. Podobenstvo o zlých vinohradníkoch .“ Podobenstvo o dvoch synoch . vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal. ktorý bude prinášať úrodu.18 Keď sa ráno vracal do mesta. ale nenašiel na ňom nič. 4 . iného zabili. čo stavitelia zavrhli.“ No potom to oľutoval a šiel. povedali si: „To je dedič. 40 Keď potom príde pán vinice.“ máme sa čo obávať zástupu. lebo ony ho pokladali za proroka. urobíte nielen to.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem. ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ povie nám: „Prečo ste mu teda neuverili?“ 26 Ale ak povieme: „Od ľudí.1 A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: 2 Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi. vyvliekli z vinice a zabili. Preto mu povedal: „Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie. 46 A chceli ho zajať. choď dnes pracovať do vinice!“ 29 Ale on odpovedal: „Nechce sa mi. stal sa kameňom uholným. Poďte. 19 Pri ceste videl figovník.“ Ježiš im povedal: „Veru. hoci ste to videli. ďalšieho ukameňovali. pane!“ Ale nešiel. akou mocou toto robím.ste nečítali: „Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu. Išiel k nemu. zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!“ 39 Chytili ho. Ale oni nechceli ísť. že hovorí o nich. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. len lístie.“ Odkiaľ je Kristova moc . 31 Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý. čo urobí tým vinohradníkom?“ 41 Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom. 3 Poslal svojich sluhov. aby zavolali pozvaných na svadbu.“ 42 Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: „Kameň. 37 Napokon k nim poslal svojho syna. lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu. 30 Išiel k druhému a povedal mu to isté. 36 Znova poslal iných sluhov. akou mocou toto robím. Podobenstvo o svadbe kráľovho syna . hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. či od ľudí?“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: „Z neba.33 Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. 25 Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba.“ A figovník hneď vyschol. 22 A dostanete všetko. Mt22 XXII. A vy. poslal k vinohradníkom svojich sluhov. o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. i ja vám poviem. ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“ 45 Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá.“ 38 Ale keď vinohradníci zazreli syna. Obohnal ju plotom.28 „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. toho rozdlávi. doláme sa. Prišiel k prvému a povedal mu: „Syn môj. Ak mi odpoviete. zadivili sa a povedali: „Ako to. pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ 24 Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. a neuverili ste mu. Viera a modlitba .“ 27 Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.

čo nájdete. keď vravel: 32 „Ja som Boh Abraháma. 13 Tu kráľ povedal sluhom: „Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte. čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň. aby ho pokúšal: 36 „Učiteľ. zišli sa 35 a jeden z nich. 26 Takisto aj druhý a tretí až po siedmeho. zlých aj dobrých.“ 43 Povedal im: „Akože ho potom Dávid v Duchu volá Pánom. kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy“? 45 Ak ho teda Dávid volá Pánom. keď hovorí: 44 „Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici. zadivili sa. že ak niekto zomrie a nemal deti. ako by ho podchytili v reči. 6 Ostatní jeho sluhov pochytali. 9 Choďte preto na rázcestia a všetkých. Ježiš sa ich opýtal: 42 „Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je?“ Odpovedali mu: „Dávidov. poslal svoje vojská. 7 Kráľ sa rozhneval. 11 Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí.15 Vtedy farizeji odišli a radili sa. Prvý sa oženil a umrel. 14 Lebo mnoho je povolaných. 39 Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci. vrahov zahubil a ich mesto podpálil. čo vám povedal Boh. a svadobná sieň sa naplnila hosťami. sa ho spýtal. Neberieš ohľad na nikoho.“ 22 Keď to počuli. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať. vieme. ako môže byť jeho synom?“ 46 A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. Dávidov syn a Pán . žasli nad jeho učením. potupili a zabili. cisárovi. že umlčal saducejov. celým svojim srdcom. Pokrytectvo farizejov a zákonníkov . ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria. čo je cisárovo.“ Tu im povedal: „Dávajte teda. zanechal svoju ženu svojmu bratovi. 20 Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ 21 Odpovedali mu: „Cisárov. čo vám povedia.34 Keď sa farizeji dopočuli. 31 A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali. nechali ho a odišli. Najväčšie prikázanie .23 V ten deň prišli k nemu saduceji. ktorých našli. pokrytci! 19 Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. 17 Povedz nám teda. jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. 25 Bolo u nás sedem bratov. Boh Izáka a Boh Jakuba“? A on nie je Bohom mŕtvych. svojho Boha. 16 Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ. ktorí tvrdia. 27 Napokon po všetkých zomrela aj žena.Znova poslal iných sluhov s odkazom: „Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal. poďte na svadbu!“ 5 Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole. 3 Preto robte a zachovávajte všetko. ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ 37 On mu povedal: „Milovať budeš Pána. ale málo vyvolených. Mojžiš povedal. voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené. Mt23 XXIII.41 Keď boli farizeji zhromaždení. lebo nehľadíš na osobu človeka. A pretože nemal potomka. Bohu. ani nevydávajú. ale sú ako anjeli v nebi. celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je najväčšie a prvé prikázanie. Spor o vzkriesení .“ 10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých. ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?“ On onemel. ale pozvaní jej neboli hodni. lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc. ale živých. či nie?“ 18 Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate. zavolajte na svadbu. ktorý nebol oblečený do svadobného odevu.“ Kristus. zbadal tam človeka.1 Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: 2 „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. že niet zmŕtvychvstania. učiteľ zákona.“ 29 Ježiš im povedal: „Mýlite sa. 30 Pri vzkriesení sa ľudia neženia. a pýtali sa ho: 24 „Učiteľ. iný za svojím obchodom. 28 Nuž ktorému zo siedmich bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci. že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste.“ 33 Keď to počuli zástupy. tam bude plač a škrípanie zubami. a čo je Božie. 12 Povedal mu: „Priateľu.“ Spor o dani cisárovi . 8 Potom povedal svojim sluhom: „Svadba je pripravená. a . ho von do tmy.

pokrytci. čo vchádzajú. Kristus. vy všetci ste bratia. milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť. lebo len jediný je váš Učiteľ. 22 A kto prisahá na nebo. lebo len jeden je váš Učiteľ.) 15 Beda vám. pokrytci. a tamto nezanedbávať. zákonníci a farizeji. lebo obchádzate more i zem. neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. 12 Kto sa povyšuje. hadie plemeno. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete. 39 Lebo vám hovorím: Odteraz ma neuvidíte. ale kto by prisahal na dar. či chrám. čo boli k tebe poslaní. kôpru a rasce. 25 Beda vám. 9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi. konajú iba preto.1 . 7 pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. ale kto by prisahal na chrámové zlato. ktorý prichádza v mene Pánovom. ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých. 36 Veru. prisahá naň i na toho ktorý v ňom býva.“ 17 Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato. ten nebeský. slepí vodcovia! Hovoríte: „Kto by prisahal na chrám. urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho. aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách. ktorý ten dar posväcuje? 20 Kto teda prisahá na oltár. až kým nebudete hovoriť: „Požehnaný. 11 Kto je medzi vami najväčší. ako ste sami! 16 Beda vám. (14 Beda vám. učiteľov múdrosti a zákonníkov. to ho už viaže. zákonníci a farizeji. 8 Vy sa nedávajte volať Rabbi. Beda zákonníkom a farizejom .46 . 29 Beda vám.“ B.“ 19 Slepci! Čože je viac: dar. 35 aby na vás padla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi. a nechceli ste! 38 Hľa. čo je na ňom. čo na ňom sedí. Barachiášovho syna. zákonníci a farizeji. zákonníci a farizeji. a keď sa ním stane. lebo čistíte čašu a misu zvonka. hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie. prisahá naň i na všetko. to nič nie je. 5 Všetko.25. ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! 28 Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví.nekonajú. vojsť nedovolíte. a tým. lebo sa podobáte obieleným hrobom. ja k vám posielam prorokov. aby bola čistá aj zvonka!“ 27 Beda vám. čo je na ňom. ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Nárek nad Jeruzalemom . či oltár. zákonníci a farizeji. pokrytci. že ste synmi tých. lebo len jeden je váš Otec. ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! 26 Slepý farizej. ktoré zvonka vyzerajú pekne. aby ste získali jedného novoverca. ako uniknete rozsudku pekla? 34 Preto. ktorý to zlato posväcuje? 18 Alebo: „Kto by prisahal na oltár. prvé stolice v synagógach. počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša. bude povýšený. váš dom vám ostáva pustý. bude ponížený. a kto sa ponižuje. to ho už viaže. 32 Vy už dovŕšte mieru svojich otcov! 33 Hadi. no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. zákonníci a farizeji. 24 Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. lebo dávate desiatky z mäty. lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate. ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. 6 radi majú popredné miesta na hostinách. hľa. pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky 30 a hovoríte: „Keby sme boli žili za čias našich otcov. iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta. bude vaším služobníkom. to nič nie je. 23 Beda vám. 10 Ani sa nedávajte volať Učiteľmi. Eschatologická reč 24.“ 31 A tak si sami svedčíte.37 Jeruzalem. čo zabíjali prorokov. vyčisti čašu najprv znútra. 4 Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia.13 Beda vám. ale zanedbali ste. pokrytci. prisahá na Boží trón i na toho. pokrytci. čo robia. Jeruzalem. pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. čo je v zákone dôležitejšie . zákonníci a farizeji. koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti. ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla. 21 a kto prisahá na chrám.spravodlivosť. Preto vás postihne prísnejší súd.

6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. nech nezostupuje vziať si niečo z domu. 11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. To musí prísť. Úvod . ani nebeskí anjeli. hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru. ženili sa a vydávali až do toho dňa. 18 a kto bude na poli. predo dvermi. 21 lebo vtedy bude veľké súženie. 22 A keby sa tie dni neskrátili. ak je to možné. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť. Miestami bude hlad a zemetrasenie. tak bude aj pri príchode Syna človeka. 39 a nič nezbadali. 35 Nebo a zem sa pominú. hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ. a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.kto číta. A potom príde koniec. ale ešte nebude koniec. 5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: „Ja som Mesiáš.Mt24 XXIV. keď Noe vošiel do korába.32 Od figovníka sa naučte podobenstvo. aj vyvolených. „Hľa. 41 Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá.“ nevychádzajte. druhá sa ponechá. aby zviedli. 10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. vedzte.4 Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor. 38 Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili. 19 Beda ťarchavým ženám a tým. 37 Ako bolo za dní Noema. druhý sa ponechá. bude spasený. že je blízko.15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste. kým sa to všetko nestane.“ A mnohých zvedú.29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. ale moje slová sa nepominú. Poučenie od figovníka . ani Syn. nech pochopí: 16 vtedy tí. až prišla potopa a zmietla všetkých. aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 33 Tak aj vy. nech sa nevracia vziať si plášť. Výzva na bdelosť . Znamenie konca Jeruzalema . ako predpovedal prorok Daniel . Dajte si pozor.“ 3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami. mesiac nevydá svoje svetlo. budú vás zabíjať. 9 Potom vás vydajú na mučenie.“ neverte. kto bude na streche. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie viete. 25 Hľa. hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni. hovorím vám to vopred. . pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby.36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik. 14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. aby vás niekto nezviedol. Druhý príchod Krista . čo budú v Judei. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu. 40 Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý. nezachránil by sa nik. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. je na púšti. aby ste sa neplašili. skrýva sa v dome. od jedného kraja neba až po druhý. tak bude aj pri príchode Syna človeka. 8 Ale to všetko bude len začiatok útrap. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky. nech utečú do hôr. iba sám Otec. 13 Ale kto vytrvá do konca. pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta. všetko bude zborené. v mnohých vychladne láska.1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal. kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ Znamenia konca sveta . taký bude aj príchod Syna človeka: 28 Kde bude mŕtvola. čo budú v tie dni pridájať! Veľké súženie . až uvidíte toto všetko. tu je Mesiáš“ alebo: „Tamto je. 26 Keby vám teda povedali: „Hľa.20 Modlite sa. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa. tam sa zhromaždia aj orly. že je blízko leto. 34 Veru.“ neverte.

čo boli pripravené.“ 26 Jeho pán mu povedal: „Zlý a lenivý sluha! Vedel si. kto má. ďalších päť som získal. aj s úrokmi. tomu sa vezme aj to. choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ 10 No kým išli kupovať olej. čo dostal jeden talent. čo je moje. keď to najmenej čaká. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel. jesť a piť s opilcami. a v hodinu. kde som nerozsýpal? 27 Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral. 4e Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde“ 49 a začal by biť svojich spolusluhov. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: 15 jednému dal päť talentov. čo dostal päť talentov. Pane. hovorím vám: Nepoznám vás. 19 Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. 17 Podobne aj ten. 28 Vezmite mu talent a dajte ho tomu. ešte sa pridá a bude mať hojne. ako pastier oddeľuje ovce od capov.31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli.“ 22 Predstúpil ten. a zbieraš. vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. a zbieram. a odcestoval. 32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých. čo je tvoje. päť talentov si mi odovzdal a hľa. 6 O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza. požehnaní môjho Otca. Ale kto nemá. bol si verný nad málom. 3 Nerozumné si vzali lampy. čo dostal päť talentov. 25 Bál som sa.“ 13 Preto bdejte. aby jej načas dával pokrm? 46 Blahoslavený sluha. čo dostal dva talenty. bol si verný nad málom. a hovoril: „Pane. ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. 44 Preto aj vy buďte pripravení. čo dostal dva. zasadne na trón svojej slávy. ako keď sa istý človek chystal na cestu. čo má desať talentov. tam bude plač a škrípanie zubami. 2 Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. druhému dva a ďalšiemu jeden. 50 pán toho sluhu príde v deň.Podobenstvo o vernom sluhovi . otvor nám!“ 12 Ale on im povedal: „Veru. hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. že žnem. 5 Keď ženích neprichádzal. 30 A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. 35 Lebo som bol hladný a dali ste . šiel. preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. a vravel: „Pane. 8 Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja. tu máš. 47 Veru. priniesol ďalších päť talentov a vravel: „Pane. 34 Potom Kráľ povie tým. vyjdite mu v ústrety!“ 7 Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. ale olej si so sebou nevzali.14 Bude to tak. tam bude plač a škrípanie zubami. lebo Syn človeka príde v hodinu. získal ďalšie dva. o ktorej neviete. 16 Ten.“ 24 Predstúpil aj ten. 4 Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. že si tvrdý človek: žneš. ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 45 Kto je teda verný a múdry sluha.“ 21 Jeho pán mu povedal: „Správne. Podobenstvo o talentoch . dva talenty si mi odovzdal a hľa. lebo neviete ani dňa ani hodiny. čo má. kde si nerozsýpal. ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou. ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána. každému podľa jeho schopností. obchodoval s nimi a získal ďalších päť. ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do gado ti svojho pána. zaujmite kráľovstvo.“ 23 Jeho pán mu povedal: „Správne.1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám. všetkým sa začalo driemať a zaspali. čo dostal jeden.“ Posledný súd . o ktorej sa nenazdá. v ktorú nočnú hodinu príde zlodej. 43 Mt25 XXV. dobrý a verný sluha. čo budú po jeho pravici: „Poďte. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane. Hľa. lebo neviete. kde si nesial. veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. 33 Ovce si postaví sprava a capov zľava. dobrý a verný sluha. 20 Predstúpil ten. viem. 51 oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami. 29 Lebo každému. získal som ďalšie dva. lebo naše lampy hasnú.“ 9 Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám ani vám málo.42 Bdejte teda. 18 Ale ten. prišiel ženích a tie. hneď šiel. v ktorý deň príde váš Pán. kde som nesial. Podobenstvo o desiatich pannách .

a nepriodeli ste ma. do večného ohňa. bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom.“ 25 Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja. 16 A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. a nedali ste mi piť. mne ste urobili. ale beda človekovi.“ 46 A pôjdu títo do večného trápenia. Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal. bol som chorý a vo väzení.“ 41 Potom povie aj tým.28. bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Označenie zradcu . hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium.mi jesť. ako im Ježiš rozkázal. 13 Veru. Príprava na veľkonočnú večeru . ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! 42 Lebo som bol hladný. a nedali ste mi jesť. ako sedel pri stole.“ Vtedy mu aj oni povedia: „Pane. 7 pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu. hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších. bol som smädný. čo budú zľava: „Odíďte odo mňa.6 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného. 21 A keď jedli. čo urobila. povedal svojim učeníkom: 2 „Viete že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka bude vydaný. bol som nahý.1 . ktorý sa volal Kajfáš.“ 3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza. a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ 45 Vtedy im on odpovie: „Veru. povedal: „Veru. 43 bol som pocestný. keby sa nebol narodil. a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa. bol som pocestný a pritúlili ste ma. hovorím vám: Jeden z vás ma zradí. ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie. hnevali sa a hovorili: „Načo takéto mrhanie? 9 Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným. a nepritúlili ste ma. aby ho ukrižovali. kým spravodliví do večného života.“ Judášova zrada . 36 bol som nahý a priodeli ste ma.20 Keď sa zvečerilo.“ . 5 Ale hovorili: „Nie vo sviatok. že Ježiša podvodne chytia a zabijú. 4 a uzniesli sa. Pane?“ 23 On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise. a nenavštívili ste ma.“ 37 Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane. 12 Keď mi vyliala tento olej na telo. hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov.1 Keď Ježiš skončil všetky tieto reči.14 Vtedy jeden z Dvanástich .“ Pomazanie v Betánii . urobila to na môj pohreb. 24 Syn človeka síce ide. bol som chorý a navštívili ste ma. u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. 8 Keď to videli učeníci.20 Mt26 XXVI.17 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ 18 On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko.“ 7. a pripravili veľkonočného baránka. ale mňa nemáte vždy. Umučenie a zmŕtvychvstanie 26.“ 22 Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja. aby sa ľud nevzbúril. ako je o ňom napísané. ten ma zradí.odišiel k veľkňazom 15 a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných.volal sa Judáš Iškariotský . bol som smädný a dali ste mi piť. alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa. Uznesenie veľrady .“ 19 Učeníci urobili. zasadol s Dvanástimi za stôl. alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ 40 Kráľ im odpovie: „Veru. ani mne ste to neurobili.“ 10 Ježiš to spozoroval a povedal im: „Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok. zlorečení. 11 veď chudobných máte vždy medzi sebou.

Ustanovenie Eucharistie . I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? 41 Bdejte a modlite sa. prišla hodina. 58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora. 59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi. položili na Ježiša ruky a zajali ho. Rabbi!“ A pobozkal ho. 48 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám. načo si prišiel!?“ Vtedy pristúpili.“ 27 Potom vzal kalich. ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť.“ 35 Peter mu povedal: „Aj keby som mal umrieť s tebou. lebo je napísané: „Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne. nech sa stane tvoja vôľa. aby si nám povedal.“ 42 Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj. že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov? 54 Ale ako by sa potom splnilo Písmo.“ Výstraha Petrovi . 50 Ježiš mu povedal: „Priateľu. 44 Nechal ich.“ 56 Toto všetko sa stalo. 29 Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa.“ 62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: „Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!“ 63 Ale Ježiš mlčal. 52 Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci. 53 Alebo si myslíš. 51 Tu jeden z tých. 60 Ale nenašli hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha. zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy. čo boli s Ježišom.36 Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok.30 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa. Deň čo deň som sedával a učil v chráme. jeden z Dvanástich. poďme! Pozrite. Ježiš v Getsemanskej záhrade .“ Zajatie Ježiša . prišiel Judáš. to je on. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: „Teraz už spite a odpočívajte! Hľa. No nie ako ja chcem. a povedal učeníkom: „Sadnite si tu. I doľahli naňho smútok a úzkosť. Napokon prišli dvaja 61 a hovorili: „Tento povedal: „Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť. čo sa chytajú meča. 38 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu. Ježiš pred veľradou . našiel ich spať. keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. môj zradca sa priblížil. aby ho mohli odsúdiť na smrť. znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. aby sa splnili písma Prorokov.57 Tí. ja nikdy neodpadnem.26 Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil.“ 64 Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal.“ 34 Ježiš mu odvetil: „Veru. toho chyťte!“ 49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený.“ 65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie. ak je možné. aby ste ma zajali.47 A kým ešte hovoril. či si Mesiáš. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť ako sa to skončí. Boží Syn. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ 39 Trochu poodišiel.“ Podobne hovorili aj ostatní učeníci. aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný. hovorím ti: Tejto noci skôr. ako kohút zaspieva. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. čo Ježiša zajali.“ 33 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli od teba. 66 Čo na to poviete?“ Oni odpovedali: „Hoden je . kde sa zhromaždili zákonníci a starší. a nezajali ste ma.“ 43 A keď sa vrátil. 46 Vstaňte. vzdával vďaky a dal im ho. a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi. lámal ho a dával učeníkom. hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo. kým odídem tamto a pomodlím sa.“ 37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. že to má byť takto?“ 55 V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi. nezapriem ťa. ale telo slabé. ktorý sa volá Getsemani.“ 40 Keď sa vrátil k učeníkom. predídem vás do Galiley. hovoriac: „Pite z neho všetci: 28 toto je moja krv novej zmluvy. 31 Vtedy im Ježiš povedal: „Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa. padol na tvár a modlil sa: „Otče môj. ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. vytasil meč zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. vystrel ruku. ale ako ty. nech ma minie tento kalich. tri razy ma zaprieš. mečom zahynú.“ 32 Ale keď vstanem z mŕtvych.

aby ho ukrižovali. 6 Veľkňazi vzali peniaze a povedali: „Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice. hádaj. 13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ. to pole až do dnešného dňa volá Pole krvi. že Ježiša vydajú na smrť. lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli.27 Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. 9 Vtedy sa splnilo.“ Vyšiel von a horko sa rozplakal. židovský kráľ!“ 30 Pľuli naňho. 10 a dali ich za Hrnčiarovo pole. ako mi prikázal Pán. čo všetko proti tebe svedčia?“ 14 Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo.“ A vtom zaspieval kohút. 28 Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa. do pravej ruky mu dali trstinu. umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka.“ 20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy. nič neodpovedal. Ježiša korunujú tŕním . veď aj tvoja reč ťa prezrádza!“ 74 Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka. tri razy ma zaprieš. 16 Mali vtedy povestného väzňa. Judášov koniec . aby ho ukrižovali. Ježiša odviedli k Pilátovi . Potom ho vyviedli. 75 Tu sa Peter rozpamätal na slovo. 15 Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa. Mesiáš. čo hovoríš.3 Keď zradca Judáš videl. padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený. kto ťa udrel!“ Peter zapiera Ježiša . 31 Keď sa mu naposmievali. čo povedal prorok Jeremiáš: „Vzali tridsať strieborných. že ho vydali zo závisti. vzal vodu. že nič nedosiahne. 21 Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?“ Oni zvolali: „Barabáša!“ 22 Pilát im povedal: „Čo mám teda urobiť s Ježišom. Mt27 XXVII. ľútosťou pohnutý vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším 4 so slovami: „Zhrešil som.“ 12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali. ktorého si žiadali. aj ty si z nich. Prišla k nemu ktorási slúžka a povedala: „Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!“ 70 Ale on pred všetkými zaprel: „Neviem. lebo som zradil nevinnú krv. videla ho iná a povedala tým.69 Peter sedel vonku na nádvorí. ktorý sa volá Mesiáš?“ Všetci volali: „Ukrižovať ho!“ 23 On vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať ho!“ 24 Keď Pilát videl. a potom sa šiel obesiť. čo tam stáli.“ 71 Keď vyšiel k bráne. Pilát im povedal: „Koho vám mám prepustiť: Barabáša. ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako kohút zaspieva.“ Ale oni odvetili: „Čo nás do toho? To je tvoja vec!“ 5 On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel. odkázala mu jeho manželka: „Nemaj nič s tým spravodlivým.11 Keď Ježiš stál pred vladárom. To je vaša vec!“ 25 A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ 26 Vtedy im prepustil Barabáša. 2 Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi. . Ježiša však dal zbičovať a vydal ho.“ Ježiš pred Pilátom . a povedali Petrovi: „Veru. vladár sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám to hovoríš. brali mu trstinu a bili ho po hlave. lebo je to cena krvi!“ 7 Dohodli sa teda a kúpili za ne Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. ktorý sa volal Barabáš. 19 Keď sedel na súdnej stolici.smrti!“ 67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami. čo tam boli: „Tento bol s Ježišom Nazaretským!“ 72 On znova zaprel s prísahou: „Nepoznám toho človeka. 29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu. 8 Preto sa. alebo Ježiša. že Ježiša odsúdili. 17 Keď sa zhromaždili.1 Keď sa rozodnilo. ktorého takto ocenili synovia Izraela. takže sa vladár veľmi čudoval. ba že pobúrenie ešte vzrastá. aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. iní ho zauškovali 68 a hovorili: „Prorokuj nám. cenu toho.“ 73 O chvíľku pristúpili tí. ktorý sa volá Mesiáš?“ 18 Lebo vedel.

čo tam stáli. chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.“ 64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa. čo znamená: „Bože môj. ako povedal. 33 Tak prišli na miesto. že hľadáte Ježiša. Ježiš na kríži zomiera . vzal špongiu.Krížová cesta . lebo vstal. zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 a hovorili: „Pane. 3 Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. sám seba nemôže zachrániť. 56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna. Ježišov pohreb . 5 Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem. zostúp z kríža!“ 41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: 42 „Iných zachraňoval. 4 Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. Poďte. 46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli. 34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou: Ale keď ho ochutnal. rúhali sa mu: potriasali hlavami 40 a vraveli: „Ty. a matka Zebedejovýčh synov. Je kráľom Izraela. že ten zvodca. ktorý bol po Prípravnom dni. spomenuli sme si. 58 Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. 54 Keď stotník a tí. ktoré sa volá Golgota. prišiel zámožný človek z Arimatey. veľmi sa naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.“ 48 Jeden z nich hneď odbehol. Zvesť anjela . nech ho teraz vyslobodí. povedal: „Po troch dňoch vstanem z mŕtvych.1 Keď sa pominula sobota. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. druhého zľava. ktorý bol ukrižovaný.38 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava. Pilát rozkázal. 39 A tí. nech uvidíme. ešte kým žil. choďte a strážte. Tam ho . hodili lós a rozdelili si jeho šaty. čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš. ako viete!“ 66 Oni šli a hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž. 59 Jozef vzal telo zavinul ho do čistého plátna 60 a uložil do svojho nového hrobu. pozrite si miesto. Bože môj. 61 Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu. aby mu ho dali. 36 Potom si posadali a strážili ho. aby mu niesol kríž. Toho prinútili. na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob.“ 44 Takisto ho tupili aj zločinci. 52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho.“ 50 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. ktorý si vytesal do skaly.“ 55 Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy. Veď povedal: „Som Boží Syn. Mária. stretli človeka z Cyrény. menom Šimona. či ho Eliáš príde vyslobodiť. čo s ním strážili Ježiša.“ a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé. čo šli okolo.45 Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. nastokol na trstinu a dával mu piť. 37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: „Toto je Ježiš. prečo si ma opustil?“ 47 Keď to počuli niektorí z tých. Zem sa triasla a skaly sa pukali. lebo z neba zostúpil Pánov anjel. vraveli: „Volá Eliáša.32 Ako vychádzali. naplnil ju octom. 49 Ale ostatní hovorili: „Počkaj. nechcel piť. Prázdny hrob. 7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: „Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. odvalil kameň a sadol si naň. ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. videli zemetrasenie a všetko čo sa deje.57 Keď sa zvečerilo. 51 A hľa. menom Jozef. pristúpil.“ 65 Pilát im povedal: „Máte stráž. Eli. 35 Keď ho ukrižovali.62 Na druhý deň. židovský kráľ!“ Ježišovi na kríži sa posmievajú . ak ho má rád. 6 Niet ho tu. zachráň sám seba! Ak si Boží Syn. 43 Spoliehal sa na Boha. kde ležal. čo boli s ním ukrižovaní. 53 Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Stráž pri hrobe . 2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie. Jakubova a Jozefova matka. Mt28 XXVIII. lema sabakthani?“. čo znamená Lebka. aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: „Vstal z mŕtvych.

7 A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší. krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.“ Hľa. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch. povedal som vám to. v tebe mám zaľúbenie. 11 A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn. kam im Ježiš rozkázal. Zjavenie v Galilei a misijný rozkaz . aby sa vám nič nestalo. 12 Tí sa zišli so staršími. 10 Vtom. posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista. ako vystupoval z vody.23 .“ Podplatenie stráže . 19 Choďte teda. ktorý ako holubica zostupoval na neho. Kázanie Jána Krstiteľa .9 A hľa. 6 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. poradili sa a dali vojakom veľa peňazí 13 so slovami: „Tak vravte: „V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali.9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne.“ Pokrstenie Ježiša .uvidíte.12 A hneď ho Duch hnal na púšť. Ježiš sa zjavuje nábožným ženám . Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. videl otvorené nebo a Ducha. čo som vám prikázal. 3 Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi. prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko. A hľa.“ Pokúšanie na púšti .“ 15 Oni vzali peniaze a urobili tak. Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili. Príprava Ježišovho účinkovania 1. tam ma uvidia.11 Keď odišli. Ježišova činnosť v Galilei 1. ako som ja. 17 Keď ho uvideli. klaňali sa mu. vyrovnajte mu chodníky!“ 4 Ján bol na púšti.7. no niektorí pochybovali. Jedával kobylky a lesný med. 10 Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. 5 Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. my ho uchlácholíme a postaráme sa. ako ich poučili. oznámte mojim bratom. ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. 2. učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko.“ EVANJELIUM PODĽA MARKA Mk1 1. oni ho ukradli. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.“ 6 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. objali mu nohy a klaňali sa mu.“ 14 A keby sa to dopočul vladár. 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal.14 . Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. 2 Prorok Izaiáš napísal: „Hľa. Božieho Syna. 8 Ja som vás krstil vodou. čo sa stalo. aby šli do Galiley.1-13 I.

boli totiž rybármi. niesli ho štyria. a otvorom spustili lôžko. Hneď mu povedali o nej. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke. čo má moc. sotva odišiel. Šimonovho brata. Uzdravenie Petrovej testinej .“ 39 A chodil po celej Galilei.“ 25 Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ 26 Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor. a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť.16 Keď raz išiel popri Galilejskom mori. ale choď. ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu. prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. 2 a zišlo sa ich toľko. Ten vykríkol: 24 „Čo ťa do nás.“ 38 On im odvetil: „Poďme inde. buď čistý!“ 42 Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Mk2 II. začal všade hovoriť a rozchyrovať. chytil ju za ruku a zdvihol. veď na to som prišiel. videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána . 23 A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom.21 Prišli do Kafarnauma. že je v dome. pobrali sa za ním. kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. Ježiš opustí Kafarnaum . 43 Potom u prísne pohrozil.“ 41 Ježiš sa zľutoval nad ním. vstal a vyšiel von. ktorú predpísal Mojžiš . Ďalšie uzdravenia . lebo ich učil ako ten. lebo ho poznali. ako spúšťajú sieť do mora. 27 Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. povedal ochrnutému: „Synu.im na svedectvo. 22 I žasli nad jeho učením. do susedných dedín.“ 6 Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: 7 „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Ježiš hneď svojím duchom spoznal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. 15 Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. 36 Šimon a tí.40 Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš môžeš ma očistiť. aby som aj tam kázal. Uzdravenie malomocného . a nie ako zákonníci.“ 45 Lenže on.Začiatok Ježišovej činnosti . 17 Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. na ktorom ležal ochrnutý. 33 A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 4 A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu.aj oni boli na lodi a opravovali siete .35 Včasráno. 19 Ako šiel trochu ďalej.1 O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. 5 Keď Ježiš videl ich vieru. po západe slnka. Ľudia sa dopočuli.32 Keď sa zvečerilo.“ 28 A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade. Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. hneď na úsvite.29 Len čo vyšli zo synagógy. kto si: Boží Svätý. Ježiš učí v Kafarnaume a uzdravuje posadnutého . čo boli s ním. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. 3 Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom. dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem. Kajajte sa a verte evanjeliu. vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. 34 I uzdravil mnohých. čo sa stalo. Uzdravenie ochrnutého . takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta.14 Keď Jána uväznili. A on im hlásal slovo. po celej galilejskej krajine. odkryli strechu tam kde bol. videl Šimona a Ondreja. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.“ 18 Oni hneď zanechali siete a išli za ním. vystrel ruku. že tak . povedali mu: „Všetci ťa hľadajú. odpúšťajú sa ti hriechy. ktorých trápili rozličné neduhy. 37 Keď ho našli. 31 Pristúpil k nej.20 a hneď ich povolal. že už nebolo miesta ani predo dvermi.“ Povolanie prvých učeníkov . Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy. a dal aj tým. takže všetci. keď im ženícha vezmú. 5 S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela. povolal k sebe tých. Ako šiel okolo. čo urobil Dávid. a tvoji učeníci sa nepostia?“ 18 Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť.“ Spor o pôste . ale nové víno do nových mechov. 3 Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!“ 4 A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle. a diera bude ešte väčšia. padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ 12 Ale on im prísne pohrozil. keď ho zbadali. lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho.1 Potom znova vošiel do synagógy. 10 Lebo mnohých uzdravil.7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. vezmi si lôžko a choď domov.“ alebo povedať: „Vstaň. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey 8 i z Jeruzalema a z Idumey. a nie človek pre sobotu.23 V istú sobotu kráčal cez obilné pole. že mu majú pripraviť loďku. aby ho mohli obžalovať. Všetci sa divili. či ho v sobotu uzdraví. hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel.13 Potom vystúpil na vrch. vezmi si lôžko a choď!“? 10 Ale aby ste vedeli. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. lebo záplata vytrhne kus z neho. ako ho zahubiť. sa budú postiť. že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ . im dal meno Boanerges. Tam bol človek s vyschnutou rukou.“ Mk3 III. zachrániť život alebo zničiť?“ Ale oni mlčali.18 Jánovi učeníci a farizeji sa postili. potom. a oni prišli k nemu. lebo počuli. tisli sa k nemu.“ 12 A on vstal. 28 A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou. 24 Farizeji mu povedali: „Pozri. Prišli k nemu a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia. ktorých sám chcel. aby sa ho dotkli. aby ho zástup netlačil. ktoré nesmel jesť nik. 22 A nik nevlieva mladé víno do starých mechov. čo mali nejakú chorobu. iba kňazi. 15 Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom. 9 Tu povedal svojim učeníkom. Uzdravenie v sobotu . Ustanovenie Dvanástich . 14 Vtedy ustanovil Dvanástich.povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň. 20 No prídu dni. videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. aby boli s ním a aby ich posielal kázať 15 s mocou vyháňať zlých duchov: 16 Šimona. 16 Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi. Uzdravenie pri mori . ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí.povedať ochrnutému: „Odpúšťajú sa ti hriechy. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich 14 učil. 6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi. kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha. nemôžu sa postiť. stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici. Neprišiel som volať spravodlivých.“ Spor o sobote . keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? 26 Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby. 21 Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky.rozmýšľajú. nové zo starého. čo neslobodno?“ 25 On im odvetil: „Nikdy ste nečítali. čo boli s ním?“ 27 I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka. v ten deň.“ Povolanie Léviho .13 Znova vyšiel k moru. velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli. a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? 9 Čo je ľahšie . ale hriešnikov. ale chorí. čo značí Synovia . hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 17 Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví. 11 Ešte aj nečistí duchovia. 17 Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána. prečo robia v sobotu. ktorému dal meno Peter. čo robí. aby ho neprezrádzali. 2 A oni naň striehli.

hromu, 18 ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského 19 a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil. Príbuzní nechápu Ježiša - 20 Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. 21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zlomyseľnosť zákonníkov. Hriech proti Duchu Svätému - 22 Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ 23 On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? 24 Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, 25 a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. 26 Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. 27 Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. 28 Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ 30 Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ Pravá Ježišova rodina - 31 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. 32 Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ 33 On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ 34 Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. 35 Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“ Ježiš hovorí v podobenstvách 4,1-34 Mk4 IV. Podobenstvo o rozsievačovi - 1 A opäť začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si; a celý zástup bol na brehu. 2 Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril: 3 „Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať. 4 Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho: 5 Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi; 6 ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo. 7 Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. 8 Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“ A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Prečo hovorí v podobenstvách - 10 Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho na podobenstvá. 11 On im povedal: „Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku podáva sa všetko v podobenstvách, 12 aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo.“ Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi - 13 Potom im povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstvá. 14 Rozsievač seje slovo. 15 Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. 16 Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, 17 ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. 18 A iné, zasiate do tŕnia, je u tých, čo počúvajú slovo, 19 ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné

žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku. 20 A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“ Podobenstvo o lampe - 21 Potom im povedal: „Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik? 22 Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. 23 Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Podobenstvo o miere - 24 Ďalej im povedal: „Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám pridá. 25 Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“ Podobenstvo o zasiatom semene - 26 Ďalej hovoril: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; 27 či spí alebo vstáva, v noci či vo dne semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. 28 Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. 29 A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ Podobenstvo o horčičnom zrnku - 30 A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? 31 Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, 32 ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ Záver podobenstiev - 33 V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. 34 Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. Utíšenie búrky na mori - 35 V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: „Prejdime na druhý breh.“ 36 I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. 37 Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. 38 On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ 39 On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. 40 A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ 41 Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ Mk5 V5. Uzdravenie posadnutého v Geraze - 1 Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. 2 Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. 3 Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. 4 Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. 5 A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi. 6 Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu 7 a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ 8 Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ 9 A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ 10 A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. 11 Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. 12 Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ 13 On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda - okolo dvetisíc kusov - sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. 14 Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa; čo sa stalo. 15 Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. 16 Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. 17 A začali ho

prosiť, aby odišiel z ich kraja. 18 Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. 19 On mu to nedovolil, ale mu povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ 20 On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali. Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry - 21 Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. 22 Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám 23 a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ 24 Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. 25 Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. 26 Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. 27 Keď sa dopočula o Ježišovi; prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. 28 Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ 29 A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. 30 Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ 31 Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: „Kto sa ma dotkol?“ 32 Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. 33 Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením padla pred neho a povedala mu celú pravdu. 34 A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Chod’ v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“ 35 Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľ?“ 36 Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa len ver!“ 37 A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. 38 Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. 39 Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ 40 Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, 41 chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ 42 A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. 43 On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Mk6 VI. Ježiš v Nazarete - 1 Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. 2 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! 3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. 4 Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ 5 A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. 6 A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Vyslanie Dvanástich - 7 Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi 8 a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, 9 ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. 10 A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. 11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ 12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Herodes a Ján Krstiteľ - 14 Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ 15 Iní

hovorili: „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok, ako jeden z prorokov.“ 26 Keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“ 17 Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ 19 Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. 21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. 22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ 23 A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ 25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. 27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, 28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. Prvé rozmnoženie chleba - 30 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. 31 On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. 32 Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. 33 Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. 34 Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. 35 Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. 36 Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.“ 37 On im odpovedal: „Vy im dajte jesť!“ Vraveli mu: „Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?“ 38 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“ Keď to zistili, povedali: „Päť a dve ryby.“ 39 Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. 40 A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. 41 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. 42 Všetci jedli a nasýtili sa, 43 ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. 44 A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov. Ježiš kráča po mori - 45 A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud. 46 Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. 47 A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. 48 Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori blížil sa k nim a chcel ich obísť. 49 Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; 50 všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ 51 Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, 52 lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené. Ježiš uzdravuje v Genezarete - 53 Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. 54 Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; 55 rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. 56 A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Mk7

že človeka nemôže poškvrniť nič. lebo nechcel. 26 Žena bola Grékyňa. necudnosť.“ 9 A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie. tým väčšmi to rozhlasovali 37 a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč. nech sa najprv nasýtia deti. pokrytcoch prorokoval Izaiáš. 5 Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás. našla dievča ležať na posteli.24 . 2 A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými. Uzdravenie hluchonemého . poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. medeníc a postelí. závisť rúhanie.24 Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu.“ 8 Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ .“ 3. 22 cudzoložstvá chamtivosť. 32 Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho. 19 veď to nevchádza do jeho srdca. A mnoho iných podobných vecí robíte. to jest neumytými rukami. Tradície otcov .1 Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci.10. klamstvo. nech počúva. zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.31 Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. hlúposť. z ľudského srdca.“ 11 Vy však hovoríte: „Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban.VII. Ježišova cesta mimo Galiley 7. rodom Sýrofeničanka.“ 12 už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. aby ste si zachovali svoje obyčaje. džbánov. 7 No darmo si ma ctia.“ 29 On jej povedal: „Pre tieto slová choď. čo učia. prišla a hodila sa mu k nohám.52 Uzdravenie Sýrofeničanky . vraždy. lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. 36 A prikázal im. lebo náuky. nejedia. vložil mu prsty do uší. čo vchádza doň zvonka. 10 Lebo Mojžiš povedal: „Cti svojho otca i svoju matku“ a: „Kto by zlorečil otcovi alebo matke. 13 A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje. Ale čím dôraznejšie im prikazoval. čím by som ti mal pomáhať. 23 Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. 18 On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete. ktoré si odovzdávate. že všetko. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí. čo vchádza doň zvonka.“ 30 A keď prišla domov. je obetný dar. učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. aby niekto o ňom vedel. aby o tom nikomu nehovorili. smilstvá. ktoré prevzali: umývanie čiaš. vzdychol a povedal mu: „Effeta. ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom. 33 On ho vzal nabok od zástupu. 20 A pokračoval: „Čo z človeka vychádza. krádeže. 34 Potom pozdvihol oči k nebu.“ 28 Ale ona mu odvetila: „Pane. aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch. pýcha. 4 A keď prídu z trhu. 27 On jej povedal: „Nechaj. to poškvrňuje človeka. sú iba ľudské príkazy. musí zomrieť. ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté.) 17 Keď zanechal zástup a vošiel do domu. A prosila ho. ale nemohol sa utajiť. 3 Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia.14 Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! 15 Človeka nemôže poškvrniť nič.“ (16 Kto má uši na počúvanie. zlomyseľnosť.“ čo znamená: „Otvor sa!“ 35 V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával.“ Čo poškvrňuje človeka . Vošiel do jedného domu. vychádzajú zlé myšlienky. 25 Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena. ktorí došli z Jeruzalema. aby naňho vložil ruku. kým si neumyjú ruky až po zápästie. ako je napísané: „Tento ľud ma uctieva perami. kým sa nevykúpu. aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. to poškvrňuje človeka. a zlý duch bol preč. čo znamená. Lebo znútra. ale čo vychádza ž človeka. ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

33 On sa obrátil. iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.14 Zabudli si vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. len pre ľudské!“ Ako nasledovať Ježiša . keby aj celý svet získal. zabijú ho. aby sa ho dotkol. opýtal sa ich.1 V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. 15 A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ 16 Oni si medzi sebou hovorili.“ 32 Hovoril im to otvorene.34 Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou.Mk8 VIII. že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? 18 Máte oči. vezme svoj kríž a nasleduje ma. zdá sa mi.31 Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť. 12 On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru. Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho. a oni ich rozdali zástupu. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ 6 Tu rozkázal zástupu. a nevidíte? Máte uši. Vzal sedem chlebov. zachráni si ho. aby o ňom nerozprávali nikomu. 26 I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoď!“ Petrovo vyznanie . 17 Keď to spozoroval. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ 28 Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa. Varovanie pred kvasom farizejov . poslinil mu oči. veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú. Zvolal učeníkov a povedal im: 2 „Ľúto mi je zástupu.“ 30 Ale on ich prísne napomenul. a svojej duši by uškodil?! 37 Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! 38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením. povedal im: „Prečo rozprávate o tom. aby si posadal na zem. 7 Mali aj zopár rybiek. 36 Veď čo osoží človekovi. znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh. 35 Lebo kto by si chcel život zachrániť. lebo nemáš zmysel pre Božie veci. 11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať. 9 Ľudí tam bolo asi štyritisíc. nech zaprie sám seba.“ 13 Nechal ich tam. 23 On vzal slepca za ruku. vyviedol ho za dedinu.10 Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja.“ 21 A povedal im: „Ešte nechápete?“ Uzdravenie slepca v Betsaide . Žiadali od neho znamenie z neba.27 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej.“ .“ 4 Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ 5 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem. Spor o znamenie .“ 29 „A za koho ma pokladáte vy?“. keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť. Druhé rozmnoženie chleba . starší. poomdlievajú na ceste. Potom ich rozpustil.“ 20 „A koľko košov ste naplnili odrobinami. aby ho pokúšali. 8 I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. a Nepočujete? A nepamätáte sa už.“ 25 Potom mu znova položil ruky na oči. akoby stromy chodili. vzdával vďaky. keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“ Odpovedali mu: „Sedem. 3 Ak ich prepustím domov hladných. ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium. satan. veď niektorí z nich prišli zďaleka. vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ 24 Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí. keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi. hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane. 19 koľko košov ste naplnili odrobinami. stratí ho. Prvá predpoveď utrpenia . za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka. že nemajú chleba. lámal a dával svojim učeníkom.22 Tak prišli do Betsaidy. lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. aby ich rozdávali. pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty.

jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. škrípe zubami a chradne. zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ 23 Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu. nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Ale prečo je o Synovi človeka napísané. 1 A povedal im: „Veru. čo videli.2 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra. ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov.“ 39 Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik. postavil ho medzi nich. ten sa zrútil na zem. neokúsia smrť. videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov. . dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!“ 20 I priviedli ho k nemu. aby ho vyhnali. 22 A často ho vrhol aj do ohňa a do vody. kým neuvidia. ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ 26 Ten vykríkol. len čo ho zazrel. ale toho. kto robí divy v mojom mene. idú mu peny.“ 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku.30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. ako sa s nimi hádajú. Urobme tri stánky: jeden tebe. Ale ak niečo môžeš. najprv príde Eliáš a všetko obnoví. 3 Jeho odev zažiaril a bol taký biely. opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ 34 Ale oni mlčali. nehovorili nikomu. nie mňa prijíma. iba modlitbou. nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne.14 Keď prišli k učeníkom. aby ho zahubil. Spor o prvenstvo . ako je o ňom napísané. lebo sa cestou medzi sebou hádali. Pomôž mojej nevere!“ 25 Keď Ježiš videl. 11 A pýtali sa ho: „Prečo teda zákonníci hovoria. čo znamená „vstať z mŕtvych“. aby o tom niekto vedel 31 lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. že sa zbieha zástup. priviedol som k tebe svojho syna. pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch. Bránili sme mu to. mocne ním zalomcoval a vyšiel. že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. počúvajte ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych. aby o tom. Otázka o osobe Eliáša . videli sme kohosi.“ 32 Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. veď nechodí s nami. objal ho a povedal im: 37 „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene. hovorím vám: Niektorí z tých.“ Ježišovo premenenie . 21 Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“ On odpovedal: „Od detstva.Mk9 IX. kto verí.“ Skutky v Kristovom mene . posadnutého nemým duchom. 16 On sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?“ 17 Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ. dobre je nám tu. ale nemohli. učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 29 On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím.“ 24 A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. zalomcoval chlapcom. 15 A všetok ľud. mňa prijíma.9 Keď zostupovali z vrchu. 4 A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom.“ 19 On im povedal: „Neveriace pokolenie. 35 Sadol si.“ Potom vzal dieťa. Bežali k nemu a pozdravovali ho. 28 Keď potom vošiel do domu a boli sami. Nechcel však. A kto prijíma mňa. takže mnohí vraveli: „Zomrel. kto z nich je väčší. zdvihol ho a on vstal.“ Uzdravenie posadnutého chlapca . nevideli pri sebe nikoho. 7 Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. takí boli preľaknutí. že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? 13 No hovorím vám: Eliáš už prišiel a urobili s ním. 5 Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi. Povedal som tvojim učeníkom. že Božie kráľovstvo prichádza s mocou. ktorý ma poslal. Tam sa pred nimi premenil.33 Tak prišli do Kafarnauma. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn. Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. 10 Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali. zvíjal sa a išli mu peny.38 Ján mu povedal: „Učiteľ. 18 Kdekoľvek ho schytí.“ 6 Lebo nevedel. iba Ježiša. Chlapec ostal ako mŕtvy.“ Druhá predpoveď utrpenia . Len čo ho duch zbadal. čo povedať. zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý. zhodí ho. kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. že najprv musí prísť Eliáš?“ 12 On im povedal: „Áno. čo chceli. prikázal im. užasol.“ 8 A sotva sa rozhliadli. A keď bol v dome. čo tu stoja.

17 Keď sa vydával na cestu.“ 21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. kládol na ne ruky a požehnával ich. nech človek nerozlučuje!“ 10 Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. je za nás. ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly. namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im. predaj všetko. Choď. 7 Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke 8 a budú dvaja v jednom tele. do neuhasiteľného ohňa. keď vojdeš do života krivý.“ 26 Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ 27 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné.“ Mk10 X. 49 Lebo každý bude ohňom solený. 12 A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného. lebo mal veľký majetok.“ 5 Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla. čím ju napravíte? Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji. čo veria vo mňa. Ale ak soľ stratí svoju slanosť. hovorím vám: Niet nikoho. dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. čo opustili všetko .“ 29 Ježiš povedal: „Veru. kto prepustí svoju manželku a vezme si inú.42 Ale pre toho. Potom príď a nasleduj ma!“ 22 On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený. Bohatý mladík . bolo by lepšie. A tak už nie sú dvaja. keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom. 48 kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. čo máš. nevojde doň. 14 Keď to Ježiš videl. kto by pre 40 .13 Tu mu prinášali deti. O pohoršení . aby sa ich dotkol. 50 Soľ je dobrá.) 45 Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha. 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! 20 Ale on mu povedal: „Učiteľ. aby som obsiahol večný život? 18 Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý jedine Boh. keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. Pýtali sa ho. lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Nerozlučnosť manželstva . hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. odtni ju: je pre teba lepšie. (46 ako 44) 47 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko.“ Ježiš a deti . Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje. či smie muž prepustiť manželku. Ale učeníci. ale Bohu nie. kto by pohoršil jedného z týchto maličkých. 3 On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ 4 Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť. ale jedno telo. Lebo Bohu je všetko možné. 11 On im povedal: „Každý.1 Vstal a odišiel odtiaľ do judejského kraja za Jordánom. veru. keď vojdeš do života zmrzačený. (44.“ Odmena tým. kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. Nebezpečenstvo bohatstva . 2 I pristúpili farizeji a pokúšali ho.23 Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí.28 Tu sa ozval Peter: „Pozri. 15 Veru. že ste Kristovi. ich okrikovali.“ 16 Potom ich objímal. čo mám robiť. čo majú majetky!“ 24 Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. 41 A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto. toto všetko som zachovával od svojej mladosti. hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa. 6 Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. my sme opustili všetko a išli sme za tebou. 46 Kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. odtni ju: je pre teba lepšie. cudzoloží. 9 Čo teda Boh spojil. 43 Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka. rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. k nemu pribehol. vylúp ho: je pre teba lepšie. ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla.Veď kto nie je proti nám.

tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste. 42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete. ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. To dostanú tí. aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni. povedzte: „Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti. 4. do chrámu. hoci s prenasledovaním. zmiluj sa nado mnou!“ 49 Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň. vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov. zmiluj sa nado mnou!“ 48 Mnohí ho okríkali.“ 36 On sa ich opýtal: „Čo chcete. čo žiadate. 34 vysmejú ho. čo narezali v poli. k Betfage a Betánii pri Olivovej hore. bude sluhom všetkých.“ Ježiš im povedal: „Kalich. domy. 8 Mnohí prestierali na cestu svoje plášte. Môžete piť kalich. matky. prečo odväzujete osliatko?“ 6 Oni im povedali. začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie.“ Žiadosť Zebedejových synov . 30 aby nedostal stonásobne viac. že je to Ježiš Nazaretský. syn Dávidov. na ktorom ešte nijaký človek nesedel. poslal dvoch svojich učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny. 31 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. budete pokrstení. 44 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý. sestry. 7 Osliatko priviedli k Ježišovi. ktorým som ja krstený? 39 Oni mu vraveli: „Môžeme.37 Mk11 XI. aby som videl!“ 52 A Ježiš mu povedal: „Choď. ktorých pokladajú za vládcov národov. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť. čo išli pred ním.“ 38 Na to im Ježiš povedal: „Neviete. začal kričať: „Ježišu. 3 A keby vám niekto hovoril: „Čo to robíte?“. 9 A tí. aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.32 Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. aj tí. aby sa dal obsluhovať. čo ho očakáva: 33 „Hľa. čo šli za ním. a žobral. pri ceste sedel slepý Bartimej. aby si nám splnil.35 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým.“ Predstavení majú slúžiť . vyskočil a šiel k Ježišovi. A len čo do nej vojdete. Odviažte ho a priveďte.1 Keď sa blížili k Jeruzalemu.mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia. čo tam stáli. pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. budete piť. o čo ťa poprosíme. chceme. ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. volá ťa!“ 50 On odhodil plášť. ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“ 11 Tak vošiel do Jeruzalema.1 . im vraveli: „Čo to robíte.13. ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom. ktorý prichádza v mene Pánovom! 10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida. Timejov syn. teraz. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. ako im kázal Ježiš. 51 Ježiš mu povedal: „Čo chceš. . že tí. panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel. 5 Niektorí z t ch. bratov.“ Uzdravenie slepca pri Jerichu . 40 Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme 11. i odviazali ho. ktorý pijem ja. aby mlčal. v tomto čase. volali: „Hosanna! Požehnaný. zbičujú a zabijú. iní zasa zelené ratolesti. ktorým je to pripravené. deti i polia.“ Tretia predpoveď utrpenia .41 Keď to počuli ostatní desiati. bude vaším služobníkom. aby som vám urobil?“ 37 Oni mu povedali: „Daj. Slávnostný vstup do Jeruzalema . a v budúcom veku večný život. lebo už bol večer. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom.46 Prišli do Jericha. 47 Keď počul.“ 4 Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne. a nechali ich. čo je pred vami. 43 Medzi vami to tak nebude. opľujú. nájdete priviazané osliatko. aj krstom ktorým som krstený ja.

že sa stane. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu.1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: „Istý človek vysadil vinicu. ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. ktorý si preklial. ale podľa pravdy učíš Božej ceste. ak máte niečo proti niekomu. ste už dostali. pozri. aby ho podchytili v reči. nehľadíš na osobu človeka. odpustite. 25 A keď vstanete modliť sa. vieme. A ešte mnoho iných: niektorých zbili. Obohnal ju plotom. Keď vošiel do chrámu.12 Keď na druhý deň z Betánie odchádzali. 24 Preto vám hovorím: Verte. potom vám poviem.“ 7 Ale vinohradníci si povedali: „To je dedič. 21 Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: „Rabbi. 16 A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. 30 Jánov krst bol z neba. videli.to sa báli ľudu. či na ňom niečo nenájde. čo povedal. akou mocou toto robím. vyschol. zbili a prepustili späť naprázdno. 23 Veru. vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. iných pozabíjali.“ Mk12 XII. ktorý je na nebesiach. ako ho zabiť. akou mocou toto robím. aby si to robil?“ 29 Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. 11 To sa stalo na pokyn Pána. 6 Mal ešte jedného. či od ľudí? Odpovedzte mi!“ 31 Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba.Neúrodný figovník . len sa báli zástupu. že to o nich povedal toto podobenstvo. začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme.27 A znova prišli do Jeruzalema. 3 Ale oni ho chytili. pocítil hlad. pristúpili k nemu veľkňazi. 9 Čo teda urobí pán vinice? Príde. aby aj vám váš Otec. lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. zákonníci a starší 28 a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc. nebol totiž čas fíg. len lístie. Napokon k nim poslal i jeho. lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu.“ 22 Ježiš im na to povedal: „Majte vieru v Boha. Vybadali totiž. hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: „Zdvihni sa a hoď sa do mora.“ 18 Keď to počuli veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob.15 Potom prišli do Jeruzalema.20 Keď ráno išli popri figovníku. Ale keď k nemu prišiel. 14 Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ. toho zabili. vykopal jamu a postavil vežu. stal sa kameňom uholným. Viera a modlitba . Išiel k nemu.) Odkiaľ je Kristova moc . čo stavitelia zavrhli. o čo v modlitbe prosíte. ale uverí.“ A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem. 19 A keď sa zvečerilo. Slobodno . Ako chodil po chráme. zabili a vyhodili z vinice. odišli z mesta. 13 Zďaleka zazrel figovník s lístím. milovaného syna. Podobenstvo o zlých vinohradníkoch .13 Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov. že vyschol od koreňa. vec v našich očiach obdivuhodná?“ 12 A chceli ho zajať. nenašiel nič. 17 A učil ich: „Nie je napísané: „Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy“? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho. že všetko. Tomu prebili hlavu a potupili ho. 14 I povedal mu: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ A jeho učeníci to počuli.“ a vo svojom srdci nezapochybuje. 33 Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme. 10 Nečítali ste v Písme: „Kameň. 5 Poslal ďalšieho. povie: „Prečo ste mu teda neuverili?“ 32 Ale ak povieme: Od ľudí. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. Báli sa ho. zabime ho a dedičstvo bude naše!“ 8 Chytili ho. lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. figovník. aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. stane sa mu to. Ježiš vyháňa kupcov z chrámu . Odpovedzte mi.“ . odpustil vaše hriechy. a budete to mať.“ (26 Ale ak vy neodpustíte ľuďom. Nechali ho teda a odišli. Spor o dani cisárovi . Poďte.

Napokon po všetkých zomrela aj žena. a čo je Božie. ani nevydávajú. ako mu Boh povedal: „Ja som Boh Abraháma. celé svoje živobytie. 42 Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince čo je kvadrans. 20 Bolo sedem bratov. dávajte cisárovi. Pán. či nie? Máme platiť. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Veľmi sa mýlite. 43 Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru. a pýtali sa ho: 19 „Učiteľ. nech sa naň pozriem!“ 16 A oni priniesli. 21 Vzal si ju druhý. ale živých. čo hádzali do pokladnice. či nemáme?“ 15 Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár.41 Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa. je jediný Pán. brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. 23 Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení. že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí. Viacerí boháči hádzali mnoho.“ 32 Zákonník mu vravel: „Dobre. správne si povedal: „Jediný je a okrem neho iného niet. kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. Bohu. Prvý sa oženil. že Mesiáš je Dávidov syn? 36 Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: „Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici. z celého rozumu a z celej sily“ a “milovať blížneho ako seba samého“ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. svojho Boha. čo mala. 22 A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka.platiť cisárovi daň. ako sa hádajú.“ Najväčšie prikázanie . ako potom môže byť jeho synom?“ A veľký zástup ho počúval s radosťou. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov.18 Tu prišli k nemu saduceji. Boh Izáka a Boh Jakuba“? 27 A on nie je Bohom mŕtvych.“ Obeť vdovy . 39 po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. ale sú ako anjeli v nebi.“ 37 Sám Dávid ho nazýva Pánom. Úvod . že im dobre odpovedal. jeden z jeho učeníkov mu povedal: „Učiteľ. 44 Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku.1-37 Mk13 XIII. ale umrel a nezanechal potomka. povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť. povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ 24 Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto.“ I obdivovali ho. väčšieho prikázania. keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.38 Ako učil. hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Učiteľ.“ 17 A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo. ktorí radi chodia v dlhých rúchach. že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? 25 Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych. túžia po pozdravoch na uliciach. náš Boh. ale aj on umrel a nezanechal potomka. už sa ani neženia. ktorí tvrdia.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať. ktorý ich počúval.“ 34 Keď Ježiš videl. ale ona pri svojej chudobe dala všetko. pozri. Mojžiš nám napísal. spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ 29 Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: „Počuj. Kristus. ako sú tieto niet. Takisto aj tretí.“ Eschatologická reč 13. Spor o vzkriesení . z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ 31 Druhé je toto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Iného. Varovanie pred zákonníkmi . z celej svojej duše. 26 A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych. že niet zmŕtvychvstania. Dávidov syn a Pán . srdca. Takých postihne prísnejší súd.1 Keď vychádzal z chrámu. že odpovedal rozumne. Izrael.“ 33 a milovať ho z celého. A keď videl.28 Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov.35 Keď Ježiš učil v chráme. 30 Milovať budeš Pána. či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku. ako ľud hádže peniaze do pokladnice. aké kamene a aké stavby!“ 2 Ježiš mu vravel: „Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu . z celého svojho srdca. hovoril: „Varujte sa zákonníkov.

16 a kto bude na poli. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. aby ste im vydali svedectvo. 19 lebo tie dni budú takým súžením. aby vás niekto nezviedol. tu je Mesiáš. pýtali sa ho Peter. že sa toto deje. 35 Bdejte teda. až doteraz a už ani nebude. čo budú v tie dni pridájať! 18 Modlite sa. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa.1 Bolo dva dni pred Veľkou nocou a sviatkami Nekvasených chlebov. budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi. Druhý príchod Krista . Miestami budú zemetrasenia. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob. keď Boh stvoril svet. hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie.kto číta. iba Otec. či o polnoci. viete. aby sa ľud nevzbúril. až uvidíte. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. 34 Je to tak. nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiaľ. Ježišovo umučenie a vzkriesenie 14. Znamenia konca Jeruzalema. nestarajte sa dopredu. nech pochopí -. To musí prísť. 17 Beda ťarchavým ženám a tým. aké nebolo od počiatku. aj vyvolených. nezachránil by sa nik. aby to neprišlo v zime. 36 Aby vás nenašiel spať. hovorím všetkým: Bdejte!“ 5. čo budú v Judei. bude spasený.28 Od figovníka sa naučte podobenstvo. 2 Ale hovorili: „Nie vo sviatok. 31 Nebo a zem sa pominú. že je blízko predo dvermi. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. vtedy tí. Veľké súženie . 6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: „To som ja. ale hovorte čo vám bude dané v tú hodinu. ak je to možné. že je blízko leto.1 . kedy príde ten čas. 21 Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa. Ale kvôli vyvoleným. ale moje slová sa nepominú.9 Vy sa však majte na pozore. 20 A keby Pán tie dni neskrátil. hľa. Vydajú vás súdom. kde nemá byť . čo budete hovoriť.14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam. kedy to bude a aké bude znamenie keď sa toto všetko začne plniť. Výzva na bdelosť . kedy príde pán domu: či večer. Uznesenie veľrady . neľakajte sa. 11 Až vás povedú. nech sa nevracia nazad zobrať si oblek. Prenasledovanie učeníkov . skrátil tie dni. Poučenie od figovníka . 10 Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. 32 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik. 23 Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred. Jakub.16. bdejte.“ 3 Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami. každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. ako ho podvodne chytiť a zabiť. 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. aby zviedli.33 Majte sa na pozore. vedzte. 29 Tak aj vy. ani Syn.kameň na kameni. ale ešte nebude koniec. 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. ani anjeli v nebi. aby vás vydali. 22 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky. 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. lebo neviete. kým sa to všetko nestane.20 Mk14 XIV. ale Duch Svätý. keď príde nečakane! 37 A čo hovorím vám. mesiac nevydá svoj jas. bude hlad. ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom. Veď to už nie vy budete hovoriť. nech utečú do hôr.5 Ježiš im začal hovoriť: „Dajte si pozor.“ Začiatok útrap . svojim sluhom odovzdal moc.“ neverte. lebo neviete. či za spevu kohúta alebo ráno. tamto je. 30 Veru. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie. všetko bude zborené.“ . Ale kto vytrvá do konca.“ A mnohých zvedú. po onom súžení slnko sa zatmie. Ján a Ondrej: 4 „Povedz nám. ktorých si vyvolil. To bude začiatok útrap. 15 kto bude na streche. 27 On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba.24 V tých dňoch.

9 Veru. 34 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. a keď prišli do mesta. prišiel s Dvanástimi. všetko našli tak. ako ho príhodne vydať. 21 Syn človeka síce ide. čo mohla.“ Judášova zrada . Ježiš v Getsemanskej záhrade . jeden z Dvanástich. minula táto hodina. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu.“ 33 Vzal so sebou Petra. aby ho. I doľahla naňho hrôza a úzkosť.“ 19 Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Azda ja?“ 20 On im odpovedal: „Jeden z Dvanástich. Vopred pomazala moje telo na pohreb. 7 Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť. Keď prišiel tretí raz. a sľúbili. povedal im: „Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Otče! Tebe je všetko možné. nezapriem ťa.22 Keď jedli.“ 31 Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval: „Aj keby som mal umrieť s tebou. No nie čo ja chcem ale čo ty. hovorím vám: Jeden z vás ma zradí. ako dva razy kohút zaspieva. Tam nám prichystajte. hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa. ktorý bude niesť džbán vody. 25 Veru. prestretú a pripravenú. 40 A keď sa vrátil. ja nie. 4 Niektorí sa hnevali a hovorili si: „Načo takto mrhať voňavý olej?! 5 Veď sa mohol tento olej predať za viac ako tristo denárov a tie rozdať chudobným. Príprava na veľkonočnú večeru . Choďte za ním 14 a pánovi domu. 18 A keď boli pri stole a jedli. 24 A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy. Prišla .Pomazanie v Betánii .“ A osopovali sa na ňu. lebo je napísané: „Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu. čo so mnou namáča v mise. hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium. ako je o ňom napísané. keby sa nebol narodil.“ 30 Ježiš mu odvetil: „Veru. Ale mňa nemáte vždy.17 Keď sa zvečerilo. Vezmi odo mňa tento kalich. bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom.10 Judáš Iškariotský. 6 Ale Ježiš povedal: „Nechajte ju! Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. A on hľadal spôsob. ako im povedal.3 Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole. zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli. čo je so mnou. hovoriac: „Vezmite. čo urobila. odišiel k veľkňazom. tejto noci. do ktorého vojde. môžete im robiť dobre. vzal chlieb a dobrorečil. Označenie zradcu . 11 Tí sa potešili. ktorý sa volá Getsemani. A pripravili veľkonočného baránka. Duch je síce ochotný. ale telo slabé.“ 29 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli. keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Ježiš povedal: „Veru. skôr. že mu dajú peniaze.32 Prišli na pozemok. tri razy zaprieš. Ostaňte tu a bdejte!“ 35 Trocha poodišiel. čo mu povedať. ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie. I povedal Petrovi: „Šimon. 36 Hovoril: „Abba. našiel ich spať. padol na zem a modlil sa. 27 Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci odpadnete. aby ste neprišli do pokušenia. keď zabíjali veľkonočného baránka. toto je moje telo!“ 23 Potom vzal kalich.“ 28 Ale keď vstanem z mŕtvych. hovorím ti: Ty ma dnes. Tam stretnete človeka. povedali mu jeho učeníci: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“ 13 Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: „Choďte do mesta. prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. ale beda človekovi. vzdával vďaky. aby im ho zradil. predídem vás do Galiley. povedzte: „Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?“ 15 On vám ukáže veľkú hornú sieň. ak je možné. lámal ho a dával im. 8 Urobila.12 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov. kým sa pomodlím. a povedal svojim učeníkom: „Sadnite si tu.“ 16 Učeníci odišli. ten.“ Ustanovenie Eucharistie .“ Podobne hovorili aj ostatní.“ Výstraha Petrovi . keď to počuli.“ 37 Keď sa vrátil. ktorá sa vylieva za všetkých. Jakuba a Jána. spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? 38 Bdejte a modlite sa.26 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.“ 39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. dal im ho a všetci z neho pili.

ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako dva razy kohút zaspieva. 7 S povstalcami. odetý plachtou na holom tele. Veľkňaz sa ho znova pýtal: „Si ty Mesiáš. zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.66 Keď bol Peter dolu na nádvorí. 54 Peter šiel zďaleka za ním až dnu do veľkňazovho dvora. Ježiš pred veľradou . A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. O chvíľku tí. že je hoden smrti. syn Požehnaného?“ 62 Ježiš odvetil: „Áno. postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: „Nič neodpovieš na to. čo sa pri vzbure dopustili vraždy. čo im robieval.hodina: hľa. 44 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám to je on. čo títo svedčia proti tebe?“ 61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. ani nerozumiem. 47 Tu jeden z okolostojacich vytasil meč. 8 Zástup vystúpil hore a žiadal si to. veď si aj Galilejčan. znova začala vravieť okolostojacim: „Tento je z nich. Ježišom. 46 Oni položili naň ruky a zajali ho. čo hovoríš.1 Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi. 55 Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi. aby im radšej prepustil Barabáša. Ježiš pred Pilátom . 11 Ale veľkňazi podnietili zástup. jeden z Dvanástich.“ 3 Veľkňazi naň mnoho žalovali 4 a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri. a ich svedectvá sa nezhodovali. kde sa zhromaždili všetci veľkňazi. Ježiša spútali. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo. že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale musí sa splniť Písmo.43 A kým ešte hovoril prišiel zrazu Judáš. 57 Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili: 58 „My sme ho počuli hovoriť: „Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný. tri razy ma zaprieš.“ I rozplakal sa. odviedli a odovzdali Pilátovi. aby som vám prepustil židovského kráľa?“ 10 Lebo vedel. ktorý poslali veľkňazi.“ 63 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Načo ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. 9 Pilát im povedal: „Chcete. aby ste ma zajali. a s ním zástup s mečmi a kyjmi.“ 71 On sa však začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka.“ 70 Ale on opäť zapieral. znova hovorili Petrovi: „Veru si z nich. ktorý sa volal Barabáš. 69 Keď ho tam videla slúžka. takže sa Pilát čudoval. zakrývali mu tvár bili ho päsťami a hovorili mu: „Prorokuj!“ Aj sluhovia ho bili po tvári.“ 59 Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. Peter zapiera Ježiša . 48 Ježiš im povedal: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. Čo na to poviete?“ A oni všetci vyniesli nad ním súd. 67 Len čo zbadala Petra. o ktorom hovoríte. hneď pristúpil k nemu a povedal: „Rabbi. 56 Mnohí proti nemu krivo svedčili. 2 Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On mu odpovedal: „Sám to hovoríš. teda celá veľrada. aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli. a nezajali ste ma. 52 Ale on pustil plachtu a utiekol nahý. môj zradca je blízko. Mk15 XV. ako sa zohrieva. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. čo tam stáli. Chyťte ho a obozretne odveďte!“ 45 Keď prišiel. zákonníci a starší. bol uväznený muž. čo všetko žalujú na teba!“ 5 Ale Ježiš už nič nepovedal. 49 Deň čo deň som učil u vás v chráme. 51 No mladík išiel za ním. a chytili ho. nie rukou zhotovený. 42 Vstaňte. 65 Niektorí začali naňho pľuť. poďme! Pozrite. 6 Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa.“ 50 Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. ktorého si žiadali. 12 Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ 13 Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ 14 Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ .“ A pobozkal ho.“ Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút.“ 72 Vtom kohút zaspieval druhý raz. som. 60 Tu vstal veľkňaz.“ Zajatie Ježiša . prišla jedna z veľkňazových slúžok.“ 68 Ale on zaprel: „Ani neviem.53 Ježiša priviedli k veľkňazovi. starší a zákonníci. pozrela sa naňho a povedala: „Aj ty si bol s tým Nazaretčanom.

16 Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria. keď bol v Galilei. vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. 2 V prvý deň týždňa. čo šli okolo. 25 Keď ho ukrižovali bolo deväť hodín. 34 O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi. matka Jakuba Mladšieho a Jozesa. čo boli s ním ukrižovaní.33 Keď bolo dvanásť hodín. rúhali sa mu. prišli k hrobu 3 a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ 4 Ale keď sa pozreli. 7 Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a . dával mu piť a hovoril: „Počkajte. bol totiž veľmi veľký. či ho Eliáš príde sňať.hodili o ne lós. Medzi nimi Mária Magdaléna.42 Keď sa už zvečerilo. pretože bol Prípravný deň. z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju 18 a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený.Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“ 15 A Pilát. povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn. aby mu niesol kríž. miesto. kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža. daroval telo Jozefovi. potriasali hlavami a vraveli: „Aha. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho. Zvesť anjela . čo v preklade znamená: „Bože môj. smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Aj mnohé iné. Potom ho vyviedli. kde ho uložili. ten. čiže do vládnej budovy. ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. volá Eliáša. ako vykríkol a skonal. videli. 45 Keď mu to stotník potvrdil.“ 40 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. či je už mŕtvy. 20 Keď sa mu naposmievali. židovský kráľ!“ 19 Bili ho trstinou po hlave. 38 Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. i Salome. 32 Kristus. čo v preklade znamená Lebka. kto si má čo vziať.29 A tí. prepustil im Barabáša. Mk16 XVI. sám seba nemôže zachrániť. prečo si ma opustil?“ 35 Keď to počuli. na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. ktorý sa tade vracal z poľa.“) Ježišovi na kríži sa posmievajú . Vstal z mŕtvych. kľakali pred ním a klaňali sa mu. aby ho ukrižovali. že už zomrel. pľuli naňho. 23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou.21 Tu prinútili istého Šimona z Cyrény. 30 Zachráň sám seba. niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite. Krížová cesta a ukrižovanie . Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. 22 Tak ho priviedli na miesto Golgota. heloi.“ 37 Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho.1 Keď sa pominula sobota. videl. 17 Odeli ho do purpurového plášťa. po východe slnka. naplnil špongiu octom. (28 A splnilo sa Písmo. 26 Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ. čo s ním prišli do Jeruzalema. nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. 43 prišiel Jozef z Arimatey. čiže deň pred sobotou. Ježiša pochovávajú . aby sme videli a uverili. zostúp z kríža!“ 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval. 5 Keď vošli do hrobu. čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. Ježiš na kríži zomiera . 47 Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali. 6 On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského. čo stál naproti nemu. ktorý bol ukrižovaný. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. 24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty . Ježiša korunujú tŕním . významný člen rady. ktoré hovorí: „Započítali ho medzi zločincov. 44 Pilát sa zadivil.“ 27 Vedno s nim ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho. Mária.“ 36 Ktosi odbehol. Bože môj. druhého naľavo. že kameň je odvalený.“ Ešte aj tí ho hanobili. a zvolali celú kohortu. aby ho ukrižovali. nastokol ju na trstinu. ale on ho neprijal. 39 Keď stotník. kde ho uložili. lema sabakthani?“. aby urobil ľudu po vôli. uvidíme. Hľa. skoro ráno. 46 On kúpil plátno a keď ho sňal. 41 ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu. Alexandrovho a Rúfovho otca. Niet ho tu. zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. Prázdny hrob.

18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú.9 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych. ale kto neuverí. 13 Aj oni to išli zvestovať ostatným.2. 17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou. ako vám povedal. EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA Lk1 I. 14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim. bude spasený. neverili. 2 ako nám ich odovzdali tí. vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. 7 Nemali však deti. a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami.5 Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. vznešený Teofil. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. budú hovoriť novými jazykmi. zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. 16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi. 10 V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. keď išli na vidiek. ich Bohu. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. lebo sa báli. 11 Ale oni. Prológ . 14 Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. verne rad-radom opíšem. 3 Preto som sa aj ja rozhodol. 15 A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť. 13 Ale anjel mu povedal: „Neboj sa. čo uveria. 1. ktoré sa u nás stali. 15 Lebo on bude veľký pred Pánom. 8 Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom. že ti to. 10 Ona išla a zvestovala to tým. po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. bude odsúdený. z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. 20 Oni sa rozišli a všade kázali. 17 A tých. ktoré ich sprevádzali. 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. 11 Tu sa mu zjavil Pánov anjel.52 Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa .“ Nanebovstúpenie .“ 8 Vyšli a utekali od hrobu. na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. čo ho videli vzkrieseného. že žije a že ho videla.19 Keď im to Pán Ježiš povedal. Tam ho uvidíte.1 Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti. Narodenie a skrytý život Jána Krstiteľa a Ježiša Krista 1. budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov. Vzkriesený Ježiš sa zjavuje.Petrovi: „Ide pred vami do Galiley. 4 aby si poznal spoľahlivosť učenia. 12 Keď ho Zachariáš zbadal. ale ani im neuverili. neuškodí im. 12 Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste. A nepovedali nikomu nič. aby . Zachariáš. zjavil sa najprv Márii Magdaléne. do ktorého ťa zasvätili. stál na pravej strane kadidlového oltára.5 . keď sedeli pri stole. že neuverili tým. 9 podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Misijný rozkaz . keď počuli.

menom Jozefovi. od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. 23 Len čo sa skončili dni jeho služby. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. čo v srdci pyšne zmýšľajú. Návšteva Panny Márie u Alžbety . 32 On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. ktorý je mocný. rozptýlil tých. ktoré sa splnia v svojom čase. mojom Spasiteľovi.46 Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána 47 a môj duch jasá v Bohu. Hľa. 33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. milosti plná.“ Zvestovanie Panne Márii . 45 A blahoslavená je tá. 42 Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ 29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala. 43 Čím som si zaslúžila. lebo si neuveril mojim slovám. 30 Anjel jej povedal: „Neboj sa. Mária. tvoja príbuzná. . našla si milosť u Boha. služobnica Pána. že mal v chráme videnie. a oni pochopili. 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. čo jej povedal Pán. že je neplodná! 37 Lebo Bohu nič nie je nemožné. 22 Ale keď vyšiel. že sa tak dlho zdržuje v chráme. vrátil sa domov. 48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. A meno panny bolo Mária. svojho služobníka. čo sa ho boja.“ 19 Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. 54 Ujal sa Izraela. radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. 41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav.26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta.“ Anjel potom od nej odišiel. ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: 25 „Toto mi urobil Pán v čase. Pán s tebou. 52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. 24 Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala. ktorá uverila. 27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho. počala syna v starobe.“ 18 Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. keď zhliadol na mňa. Už je v šiestom mesiaci. 51 Ukázal silu svojho ramena. ktoré sa volá Nazaret. a sväté je jeho meno 50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými. bude to Boží Syn. nemohol k nim prehovoriť. 36 Aj Alžbeta. 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. veď ja muža nepoznám?“ 35 Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. keď sa toto stane. A preto aj dieťa bude sa volať svätým. Dával im znaky a zostal nemý. dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 53 Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. 49 lebo veľké veci mi urobil ten. aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. 28 Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’.obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud. 20 Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa.“ 21 Ľud čakal na Zachariáša a divil sa. A hovorili o nej. že matka môjho Pána prichádza ku mne? 44 Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach.“ 38 Mária povedala: „Hľa. že sa splní.“ 34 Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane. nech sa mi stane podľa tvojho slova. čo znamená takýto pozdrav.“ Magnifikat .

59 Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. 74 aby sme mu bez strachu slúžili 75 vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. že nás vyslobodí z rúk nepriateľov. čo nás nenávidia. 63 Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať. 55 . Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi 79 a zažiari tým. Lk2 II.so Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa. radovali sa s ňou. 72 Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu. 76 A ty. čo to počuli. 78 že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu.“ A všetci sa divili. každý do svojho mesta. 71 že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých. 65 Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ. bude sa volať Ján. pripravíš mu cestu 77 a poučíš jeho ľud o spáse. chlapček. a naše kroky upriami na cestu pokoja.ako sľúbil našim otcom. do Dávidovho mesta.“ Narodenie Jána Krstiteľa . keď Sýriu spravoval Kvirínius. 7 I porodila svojho prvorodeného syna. lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. 3 A všetci šli dať sa zapísať. svojho služobníka 70 ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov. ktorá bola v po žehnanom stave.67 Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: 68 „Nech je zvelebený Pán Boh Izraela. Narodenie Ježiša Krista . svojou manželkou. Benediktus . 5 aby sa dal zapísať s Máriou. že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo.1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. ako ho chce nazvať on. ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi. 4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey. 57 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. nadišiel jej čas pôrodu. 60 Ale jeho matka povedala: „Nie. 58 Keď jej susedia a príbuzní počuli. budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána. lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 69 a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida.56 Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. 64 Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha.“ 62 Dali znak otcovi.“ 61 Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá. 6 Kým tam boli. Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Skrytý život Jána Krstiteľa . čo sedia vo tme a v tôni smrti. 73 na prísahu. 2 Tento prvý súpis sa konal. keď vystúpil pred Izrael. 66 A všetci. vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

ako káže Pánov zákon. ako nám oznámil Pán. 12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. kým neuvidí Pánovho Mesiáša. vrátili sa do Galiley.15 Keď anjeli odišli od nich do neba.“ Prorokyňa Anna . aby ho predstavili Pánovi. 26 Jemu Duch Svätý vyjavil.41 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. 18 A všetci. čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. ako im bolo povedané. pár hrdličiek alebo dva holúbky. Zmocnil sa ich veľký strach. ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.“ Simeonovo proroctvo . vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.21 Po ôsmich dňoch. Dvanásťročný Ježiš v chráme .“ 16 Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. 30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu. čo o ňom predpisoval zákon. človek spravodlivý a nábožný. dali mu meno Ježiš. 25 V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov. ako sa počal v živote matky. čo im bolo povedané o tomto dieťati. ako bývalo na sviatky zvykom. čo sa o ňom hovorilo. do svojho mesta Nazareta. Fanuelova dcéra. jeho matke. že neumrie. 20 Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko. Bola už vo vysokom veku. a Božia milosť bola na ňom. ktorý očakával potechu Izraela. aby splnili.36 Žila vtedy aj prorokyňa Anna. 38 Práve v tú chvíľu prišla aj ona. povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie. ktorému budú odporovať. čo sa to stalo. velebila Boha a hovorila o ňom všetkým. 17 Keď ich videli. a Duch Svätý bol na ňom. svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova. 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: 32 svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela. ktorým ho anjel nazval skôr.“ 13 A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov.22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania. 19 Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. plný múdrosti.a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -. pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime.“ 24 a aby obetovali. 23 ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu. Obetovanie v chráme . z Aserovho kmeňa. čo im pastieri rozprávali. 10 ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť. 35 . A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša.32 Jeho otec a matka divili sa tomu. keď ho bolo treba obrezať. ktorí to počúvali. aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. tiež išli. divili sa nad tým. 40 Chlapec rástol a mocnel.“ Návšteva pastierov . čo počuli a videli. čo otvára lono matky. priniesli ho do Jeruzalema. bude zasvätené Pánovi. 28 vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: Simeonov chválospev 29 „Teraz prepustíš.V tom istom kraji boli pastieri. 27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. Obriezka . ktorá bude patriť všetkým ľuďom: 11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. Z chrámu neodchádzala. Pane. 34 Simeon ich požehnal a Márii.39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona. 42 Keď mal dvanásť rokov. Návrat do Nazareta . 43 8 . 9 Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. 37 potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. vyrozprávali. zvelebovali Boha a hovorili: 14 „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. tvojho ľudu.

45 No nenašli. a čo je hrboľaté. bude priame. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. 52 A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti.“ 10 Zástupy sa ho pýtali: „Čo teda máme robiť?“ 11 On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat. 6 A každé telo uvidí Božiu spásu. aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. hovoril: „Hadie plemeno. 4 ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi.4. bude cestou hladkou. Čo je krivé. 44 Nazdávali sa. že je v sprievode. manželku jeho brata.13 Lk3 III.lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa. No prichádza mocnejší ako som ja. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. aby sa mu dali pokrstiť.1 . 2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom. 2. nech urobí podobne!“ 12 Aj mýtnici prišli. Príprava Ježišovej činnosti 3. 47 Všetci. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. ako uniknúť nastávajúcemu hnevu!? 8 Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: „Naším otcom je Abrahám!“ . 19 Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu.“ Uväznenie Jána . . jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne.7 Ale zástupom. 17 V ruke má vejačku. 9 Sekera je už priložená na korene stromov. 46 Po troch dňoch ho našli v chráme. ktoré im hovoril. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. čo máme robiť?“ 13 On im povedal: „Nevymáhajte viac. kto vám ukázal.“ Jánovo kázanie . 16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ 49 On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste. nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“ Jánovo svedectvo o Kristovi . 48 Keď ho zazreli. že azda on je Mesiáš. a hovorili mu: „Učiteľ. Život v Nazarete . že mám byť tam.51 Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. čo si nám to urobil? Pozri. Vystúpenie Jána Krstiteľa . zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme. a za všetko zlé.18 A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj.15 Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli.A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov.1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria. synom Zachariáša. a kto má jedlo. 3 Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. že Jána zatvoril do väzenia. čo prichádzali k nemu. počúval ich a kládol im otázky. kde ide o môjho Otca?“ 50 Ale oni nepochopili slovo. aby sa dali pokrstiť. čo ho počuli. A každý strom. čo jeho rodičia nezbadali. ako vám určili!“ 14 Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte. keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei. ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. nech dá tomu. veku a v obľube u Boha i u ľudí. Sedel medzi učiteľmi. čo porobil. čo nemá nijaké. 20 Herodes dovŕšil všetko tým. vyrovnajte mu chodníky! 5 Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži.

38 on Enosa. 28 on Melchiho. 22 zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn.1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. všetka bude tvoja. Keď knihu rozvinul. on Maleleela.16 Prišiel aj do Nazareta. v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta 6 a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu.“ 11 a „vezmú ťa na ruky. on Násona. on Mennu. A mysleli si. on Henocha.“ 8 Ježiš mu povedal: „Je napísané: „Pánovi. on Salu.“ 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie. mal asi tridsať rokov. kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou. on Jozefa. aby som hlásal evanjelium chudobným. svojho Boha. on Kozama.9. on Arniho. 3. V tých dňoch nič nejedol. on Dávida. on Kainana. na čas od neho odišiel. on Ezroma. 24 on Matata. 33 on Aminadaba. 34 on Jakuba. on Léviho on Melchiho. on Nátana. 30 on Simeona.Pokrstenie Ježiša . on Júdu. 36 on Kainana. on Léviho. 29 on Jezusa. on Arfaxada. lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. on Admina. svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. on Esliho.50 Verejné vystúpenie v Galilei . 31 on Meleu. on Jozecha. 15 Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal. 35 on Serucha. on Salu. 32 on Jesseho. on Rézu. vyhladol. on Jorima on Matata. 17 Podali mu knihu proroka Izaiáša. že budú prepustení. Ježiš v Nazarete . on synom Adama.“ 4 Ježiš mu odvetil: „Napísané je: „Nielen z chleba žije človek. 27 on Joannu.“ Rodokmeň Ježiša Krista . 10 veď je napísané: „Svojim anjelom dá príkaz o tebe. Lk4 IV. on Bóza.21 Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa. on Noema. on Abraháma. kde vyrástol.“ 5 Potom ho diabol vyzdvihol. že budú vidieť. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti 2 a diabol ho pokúšal. on Táreho.14 Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. on Addiho. on Nachora. 26 on Maatu. našiel miesta. on Ebera. postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží syn. aby ťa chránili. utláčaných prepustiť na slobodu 19 a ohlásiť Pánov milostivý rok. on Matatiáša. on Jonama. aby sa stal chlebom. on Jódu. on Eliezera. že je synom Jozefa. lebo ma pomazal.14 . ktorý bol od Boha. aby si si neuderil nohu o kameň. on Nahuma. a slepým. on Matatana. on Nériho.“ . on Sema. 25 on Matatiáša on Amosa. 3 Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn.23 Keď Ježiš začal účinkovať. on Jareda. on Izáka. on Elmadama. on Era. otvorilo sa nebo. povedz tomuto kameňu. on Semeja. on Fáleka. on Naggeho. ktorý bol synom Heliho. Pokúšanie na púšti . on Ragaua. on Eliakima. on Lamecha. 37 on Matuzalema. vrhni sa stadeto dolu. on Seta. on Jozefa. on Janneho. v tebe mám zaľúbenie. on Zorobábela. on Faresa. on Júdu. aby čítal. on Obeda.“ 12 Ježiš mu odvetil: „Je povedané: „Nebudeš pokúšať Pána.“ 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema. on Salatiela. A keď sa skončili. 7 Ak sa mi teda budeš klaňať. Ježišovo účinkovanie v Galilei 4. Poslal ma oznámiť zajatým.

ktoré ste práve počuli. aby im prišli pomôcť. keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. aby trocha odrazil od brehu. 33 V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. 42 Keď sa rozodnilo.“ 44 A kázal po judejských synagógach.“ 28 Keď to počuli. vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. zjavil sa muž plný malomocenstva. iba Sýrčan Náman. až sa im siete trhali.40 Po západe slnka všetci. opustili všetko a išli za ním. čo všetko sa stalo v Kafarnaume. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. ak chceš. kto si: Boží Svätý. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa. lebo jeho slovo malo moc. Uzdravenie Petrovej testinej . lebo chcel počuť Božie slovo. Ten vykríkol veľkým hlasom: 34 „Nechaj nás! Čo ťa do nás.“ 6 Len čo to urobili.Potom knihu zvinul. a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ 23 On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár. vrátil ju sluhovi a sadol si. povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ 5 Šimon mu odpovedal: „Učiteľ. Ďalšie uzdravenie . 41 Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť. chytili také množstvo rýb.38 Keď vyšiel zo synagógy. Prišli až k nemu a zdržiavali ho. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. ktoré chytili. a poprosil ho. 36 Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo. Po sobotách ich učil 32 a oni žasli nad jeho učením. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. nad úlovkom rýb. 2 Tu zbadal pri brehu dve lode.“ 11 A keď pritiahli lode k brehu. 39 Postavil sa nad ňu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. a odtiaľ ho chceli zhodiť. odíď odo mňa. hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. 8 Keď to videl Šimon Peter.31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo. aby od nich neodchádzal. urob to aj tu. 43 On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo. vyhnali ho z mesta a viedli do až na zráz vrchu. vyšiel z neho a neublížil mu.“ 22 Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám. rozkázal horúčke a tá ju opustila.1 Keď raz stál pri Genezaretskom jazere. lebo vedeli.“ 9 Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním. 26 A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš. čo boli na druhej lodi. iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. Ale zástupy ho hľadali. Ale na tvoje slovo spustím siete. 4 Keď prestal hovoriť. Len čo zbadal Ježiša. 30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. lebo na to som poslaný.“ 35 Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich. že sa potápali. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak. vo svojej vlasti. tlačil sa naň zástup. 25 Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša. všetkých v synagóge zachvátil hnev.“ 24 A dodal: „Veru. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána. Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem. odteraz budeš loviť už ľudí.12 Keď bol v ktoromsi meste. Hneď vstala a obsluhovala ich. padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane. padol na tvár a prosil ho: „Pane. lieč sám seba! Počuli sme. 3 Nastúpil na jednu z lodí. Uzdravenie malomocného . že mohutnou silo rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“ 37 A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji. 29 Vstali. čo vychádzali z jeho úst. 21 20 Lk5 V5. a nič sme nechytili. lebo som človek hriešny. 7 Preto dali znamenie spoločníkom. Povolanie rybárov . na ktorom bolo ich mesto postavené. ktorá patrila Šimonovi. privádzali ich k nemu. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea. že on je Mesiáš. vošiel do Šimonovho domu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. môžeš ma . celú noc sme sa namáhali. čo mali chorých na rozličné neduhy. a ani jeden z nich nebol očistený. Uzdravenie posadnutého v Kafarnaume .

ktorý bol ochrnutý. povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach? 23 Čo je ľahšie .“ alebo povedať: „Vstaň a choď?“ 24 Ale aby ste vedeli.1 V istú sobotu išiel cez obilné pole.“ Spor o pôste . že o tom nesmie nikomu hovoriť.“ 15 No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy. sa budú postiť. 11 Ale oni. aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. 21 Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: „Ktože je to. 7 A zákonníci s farizejmi naň striehli. a tvoji jedia a pijú. Preto povedal človekovi.6 V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. lebo si povie: „Staré je lepšie. Bol tam človek. aj mechy sa zničia. Uzdravenie ochrnutého . ale: „Choď. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných. alebo zle. v tých dňoch. kým je ženích s nimi? 35 No prídu dni. že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ 22 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky.im na svedectvo. buď čistý!“ A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. potom. 30 Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 31 Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví.“ 13 On vystrel ruku. 29 Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema. 26 Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha. 18 Tu muži priniesli na nosidlách človeka. mrvili ich rukami a jedli.povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň. opustil všetko a išiel za ním. ale chorí.“ 34 Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí.“ povedal. čo urobil Dávid.“ 36 Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev. 14 A prikázal mu. ktoré nesmel jesť nik. vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. povedal: „Človeče. Jeho učeníci trhali klasy. čo urobiť s Ježišom. plní nerozumu radili sa. Spor o sobote . vzal a jedol obetované chleby. iba kňazi. 38 Ale nové víno treba naliať do nových mechov.“ Lk6 VI. 32 Neprišiel som volať spravodlivých.33 Oni mu povedali: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia. a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci. a mal od Pána moc uzdravovať. čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. ktorí s nimi stolovali.27 Keď potom vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho.17 Keď v istý deň učil. a dal aj tým. . 9 A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre. čo boli s ním?“ 5 I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou. keď bol hladný on i jeho družina? 4 Ako vošiel do Božieho domu. sedeli pri ňom farizeji a zákonníci. keď im ženícha vezmú. čo v sobotu neslobodno?“ 3 Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste. 16 On sa však utiahol na púšť a modlil sa. povedal mu: „Poď za mnou!“ 28 On vstal. 37 A nik nevlieva nové víno do starých mechov.“ Povolanie Léviho . dotkol sa ho a povedal: „Chcem. ako predpísal Mojžiš . aby sa postili. zachrániť život. 39 A nik. „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu. vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. ale hriešnikov. 2 Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte. odpúšťajú sa ti hriechy.povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy. kto pije staré. aj učeníci farizejov. že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ .očistiť. a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. 20 Keď videl ich vieru. nechce nové. aby ho mali z čoho obžalovať. lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie.“ Uzdravenie v sobotu . či v sobotu uzdraví. vezmi si lôžko a choď domov!“ 25 A on hneď pred ich očami vstal. kadiaľ by ho vniesli. 19 Ale keď pre zástup nenašli priechod. alebo zničiť?“ 10 Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. ktorý mal vyschnutú pravú ruku. 8 Ale on poznal ich myšlienky. aby sa kajali.

akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom.27 Ale vám. 16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského. Jakuba. Brvno v oku . Šimona. lebo už máte svoju útechu! 25 Beda vám.“ Podobenstvo o dvoch slepých . akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. 15 Matúša. 45 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. ktorí ma počúvate. čo sa teraz smejete. hovorím: Milujte svojich nepriateľov. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. robte dobre tým. kto ťa udrie po líci. lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých. lebo budete nasýtení. natlačenú. ktorého volali Horlivec. ktorí teraz hladujete. Tomáša.43 Nie je dobrý strom. požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. ako je milosrdný váš Otec! 37 Nesúďte a nebudete súdení. 44 Každý strom možno poznať po ovocí. A ozdraveli aj tí. ktorých trápili nečistí duchovia. ktorých nazval apoštolmi: 14 Šimona. čo máš v oku. Aj keď sa všetko naučí. 36 Buďte milosrdní. daj a ak ti niekto niečo vezme.39 Povedal im aj podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? 40 Žiak nie je nad učiteľa. Blahoslavení. ako nie je zlý strom. kto ti berie plášť. vrchovatú vám dajú do lona. dovoľ. ak vás budú všetci ľudia chváliť. 31 Ako chcete aby ľudia robili vám. potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. 35 Ale milujte svojich nepriateľov. od ktorých to dúfate dostať naspäť. 21 Blahoslavení. tak robte aj vy im! 32 Ak milujete tých. a modlite sa za tých. 28 žehnajte tým. 34 A ak požičiavate tým. lebo budete žialiť a plakať! 26 Beda. 23 Radujte sa v ten deň a jasajte. 20 Každému. Lebo akou mierou budete merať vy.“ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec. 38 Dávajte a dajú vám: mieru dobrú. Strom a ovocie . neodopri ani šaty. lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom! Láska k nepriateľom . lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Beda vám . 13 Keď sa rozodnilo. 18 Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. čo vás preklínajú.41 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata. zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich. čo vám dobre robia. nežiadaj to naspäť.20 On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní. a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 42 Ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Brat môj. ktorý rodí zlé ovocie. čo vás nenávidia. ktorí teraz plačete. lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. čo ich milujú. Jána Filipa. ktorý rodí dobré ovocie. 22 Blahoslavení budete. nadstav aj druhé. akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. kto ťa prosí. čo ste teraz nasýtení. lebo vaše je Božie kráľovstvo. Bartolomeja. Zástupy idú za Ježišom . Z tŕnia predsa nezbierajú figy. aby dostali naspäť to isté. ktorému dal meno Peter.Vyvolenie Dvanástich . lebo sa budete smiať. 19 A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho. boháči. čo vás potupujú! 29 Tomu. keď vás budú ľudia nenávidieť. vyberiem ti smietku.17 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. natrasenú. keď vás vylúčia spomedzi seba. vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku. Blahoslavenstvá . bude ako jeho učiteľ. takou sa nameria aj vám. A tomu. . a jeho brata Ondreja. čo je v oku tvojho brata. ktorý sa stal zradcom. 33 Ak robíte dobre tým. lebo budete hladovať! Beda vám. dobre robte. Jakuba Alfejovho.12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. ani z ostružín neoberajú hrozno.24 Ale beda vám. ktorí vás milujú.

tak príde. kto prichádza ku mne. vošiel do Kafarnauma. 19 Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten.“ 9 Keď to Ježiš počul.Podobenstvo o dvoch staviteľoch . 16 Tu sa všetkých zmocnil strach. keď sa dali pokrstiť Jánovým krstom. sluhu našli zdravého. hovorím vám. neunúvaj sa. poslal k nemu židovských starších s prosbou. a neuskutočňuje. velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! 8 Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. . 22 A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi. aby prišiel a sluhu mu zachránil. 48 Podobá sa človekovi. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec. bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ 14 Potom pristúpil a dotkol sa már.“ 28 Hovorím vám: Medzi tými. podobá sa človekovi. 3 Keď sa stotník dopočul o Ježišovi. vstaň!“ 15 Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. kto sa na mne nepohorší. malomocní sú čistí. Hlboko kopal a základy položil na skalu. ktoré sa volá Naim. Keď naň narazila voda.“ Ježišovo svedectvo o Jánovi . 26 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno. obrátil sa a zástupom. na dom narazila voda. 12 Keď sa priblížil k mestskej bráne. čo ste videli a počuli: Slepí vidia. začal hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 25 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí.“ 29 A všetok ľud.24 Keď Jánovi poslovia odišli. ktorý ho počúval. A Ježiš ho vrátil jeho matke. zadivil sa mu.11 Potom išiel do mesta. ktorý si postavil dom na zemi bez základu. ktorý má prísť. Pane. 2 Tam mal istý stotník sluhu. viac ako proroka. čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach. hovorím ti. Ale ten. ktorý staval dom. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. práve vynášali mŕtveho. hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko. lebo sa mu nedali pokrstiť. čo ho sprevádzali. aby si vošiel pod moju strechu. Keď potom prišla povodeň. A keď už nebol ďaleko od domu. 7 Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. 49 Ale kto ich počúva. je väčší ako on.“ Lk7 VII. inému: „Poď sem!“ . 5 lebo miluje náš národ. Ak daktorému poviem: „Choď!“ ide. čo ho počúval. aj synagógu nám postavil. počúva moje slová a uskutočňuje ich. aby si mu to urobil. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. chromí chodia.“ 17 A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.on to urobí. čo hovorím? 47 Ukážem vám. a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ . posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. no nemohla ním pohnúť. 27 Lebo to o ňom je napísané: „Hľa.“ keď nerobíte. lebo bol dobre postavený. alebo máme čakať iného?“ 21 Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov. Vzkriesenie syna naimskej vdovy . 30 Ale farizeji a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel. 23 A blahoslavený je. IšIi s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. čo sa narodili zo ženy. povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: „Ty si ten.18 O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. Otázka Jána Krstiteľa . alebo máme čakať iného?“ 20 Keď muži k nemu prišli. mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. 4 Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si. bývajú v kráľovských domoch. ktorý má prísť. a ten bol na smrť chorý. ktorého si veľmi cenil. hluchí počujú.“ 6 Ježiš teda išiel s nimi. nie je nik väčší ako Ján.46 Čo ma oslovujete: „Pane. povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ 10 A keď sa poslovia vrátili domov. komu sa podobá každý. ba aj mýtnici uznali Božiu spravodlivosť. lebo nie som hoden.1 Keď skončil všetky svoje slová ľudu. Uzdravenie stotníkovho sluhu . kto je v Božom kráľovstve menší. 13 Keď ju Pán uvidel. stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane.

46 Hlavu si mi olejom nepomazal. ale nemajú korene. z ktorej vyšlo sedem zlých duchov. aké je to podobenstvo. 39 Keď to videl farizej. nariekali sme. Jeden dlhoval päťsto denárov. 37 V meste bola istá žena.9 Jeho učeníci sa ho pýtali.“ 40 Ježiš mu vravel: „Šimon. Keď sa dozvedela. začali si hovoriť: „Ktože je to. Ale ona odvtedy. lebo veľmi miluje. ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. kto a aká je to žena.4 Keď sa zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest. čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: „Pískali sme vám.“ Prečo hovorí v podobenstvách . Vzišlo a uschlo. 7 Iné zasa padlo do tŕnia. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Komu sa menej odpúšťa. odpustil ju obidvom. to sú tí. Ostatným hovorím len v podobenstvách. že je to hriešnica.Ježišov súd nad hriešnym pokolením . Ženy v Ježišovom sprievode . 38 s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám. bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. menej miluje. priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom.“ 44 Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu. to sú tí. Vysvetlenie podobenstva . 45 Nepobozkal si ma. 47 Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy. ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. ako som vošiel.“ Kajúca a milujúca žena . zvaná Magdaléna. hriešnica.“ On odvetil: „Povedz. že aj hriechy odpúšťa?“ 50 On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila. ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca. aby hľadeli.“ 48 A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené. zvolal: „Kto má uši na počúvanie. 14 Ktoré padlo do tŕnia. žena Herodesovho správcu Chúzu. začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi. že ten. a nedal si mi vodu na nohy. čo sa ho dotýka. 42 Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť.“ On mu povedal: „Správne usudzuješ. ale nechápali. povedal v podobenstve: 5 „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno.“ 34 Prišiel Syn človeka.“ 33 Prišiel Ján Krstiteľ. ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária. aby neuverili a neboli spasení. ktorý ho pozval. a netancovali ste. je a pije. veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. 8 Iné zrno padlo do dobrej zeme. Choď v pokoji!“ Lk8 VIII. ale starosti. čo počúvajú. čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo.36 Ktorýsi farizej ho pozval. ale nevideli.“ Keď to povedal. Ako sial. nejedol chlieb a nepil víno a hovoríte: „Je posadnutý zlým duchom. 6 Druhé padlo na skalu. bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú . to sú tí. a neplakali ste. mám ti niečo povedať.1 Potom chodil po mestách a dedinách. jedno zrno padlo na kraj cesty. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. čo počúvajú. pažravec a pijan. 12 Na kraji cesty. že je hosťom vo farizejovom dome. Zuzana a mnohé iné. a hovoríte: „Hľa. Ktorý z nich ho bude mať radšej?“ 43 Šimon odpovedal: „Myslím. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu.31 „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? 32 Podobajú sa deťom. ktorému viac odpustil. čo s ním stolovali. neprestala mi nohy bozkávať. povedal si v duchu: „Keby tento bol prorokom. Učiteľ!“ 41 „Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. lebo nemalo vlahy. kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti 2 a niektoré ženy. priateľ mýtnikov a hriešnikov! 35 No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. nech počúva. 3 Jana. Podobenstvo o rozsievačovi . 13 Na skale. druhý päťdesiat.“ 49 Vtedy tí. aby počúvali. vedel by. aby s ním jedol.11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. 10 On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva.

vošli do svíň a črieda sa prudko hnala dolu svahom do jazera a potopila sa. čo vchádzajú. posadnutý zlými duchmi. Preto ho prosili. ako bol uzdravený ten. 17 Lebo nič nie je skryté. ani ju nepostaví pod posteľ. 24 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Učiteľ. Prišli k Ježišovi a našli človeka. ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. a schytila ich hrôza. Ako šiel.“ Pravá Ježišova rodina . 45 Ježiš sa spýtal: „Kto sa ma to dotkol?“ Keď to všetci popierali. prišla s chvením. 25 A im povedal: „Kde je vaša viera?“ A oni si so strachom a údivom hovorili: „Čo myslíš. čo sa stalo. videli svetlo.“ Utíšenie búrky na mori . ale postaví ju na svietnik. Choď v pokoji!“ . aby šiel do jeho domu. vidiac. 36 Očití svedkovia im rozpovedali. lebo som pocítil. pohrozil vetru a rozbúrenej vode i upokojili sa a nastalo ticho. 33 Tu zlí duchovia vyšli z človeka. lebo kto má. čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť. 27 Keď vystúpil na breh.už dlhý čas ho mal v moci. privítal ho zástup.40 Keď sa Ježiš vrátil. skríkol. lebo sa ich zmocnil veľký strach. ktorý bol predstaveným synagógy. Tu sa na jazero spustila taká víchrica. 44 Pristúpila odzadu. 38 Muž. ako sedí oblečený a pri zdravom rozume pri Ježišových nohách. asi dvanásťročnú dcéru a tá umierala. 30 Ježiš sa ho spýtal: „Ako sa voláš?“ On odpovedal: „Pluk. 15 A ktoré padlo do dobrej zeme. čo by sa nevyjavilo.26 Doplavili sa do gergezského kraja. že má. ktorá mala dvanásť rokov krvotok. aby im nerozkázal odísť do priepasti. 37 A všetci obyvatelia gergezského kraja ho prosili.úrodu. padla pred neho a pred všetkým ľudom sa priznala. 48 A on jej povedal: „Dcéra. 34 Keď pastieri videli. 28 Keď zbadal Ježiša. že sa neutají.“ lebo doň vošlo mnoho zlých duchov. lebo všetci naň čakali. to sú tí. 18 Dávajte teda pozor. aby od nich odišiel. z ktorého vyšli zlí duchovia. aké veľké veci mu urobil Ježiš. hynieme!“ On vstal. že zo mňa vyšla sila. tomu sa pridá.19 Prišla za ním jeho matka a bratia. a povedal im: „Preplavme sa na druhý breh jazera.16 Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou. nemuč ma!“ 29 Lebo Ježiš nečistému duchu rozkázal. Podobenstvo o lampe . vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta. Aj ho sputnali reťazami a okovami a strážili ho. ale on putá roztrhal a zlý duch ho hnal na púšť. 42 lebo mal jedinú. padol pred ním a zvolal veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa. 31 A prosili ho. a kto nemá. aby tí. tomu sa vezme aj to. 43 Bola tam aj istá žena. aby im dovolil vojsť do nich.“ 47 Žena.22 V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď. kto je to. a nič utajené. čo počúvajú slovo.“ I odrazili od brehu. že rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú?“ Uzdravenie posadnutého v Gergeze . dotkla sa obruby jeho šiat a hneď prestala krvácať. On teda nastúpil na loď a vrátil sa. 41 Tu prišiel muž. 32 Na vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. ale ani jeden ju nemohol vyliečiť. tlačil sa naňho zástup. aby smel zostať s ním. Už dlhý čas sa neobliekal a nebýval v dome. 35 A ľudia vyšli pozrieť sa. ktorý je oproti Galilei. ho prosil. z ktorého vyšli zlí duchovia. veď sa tlačia zástupy a tisnú ťa!“ 46 Ale Ježiš povedal: „Niekto sa ma dotkol. 23 Ako sa plavili. on im to dovolil. o čom si myslí. ako počúvate. ale v hroboch. čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. menom Jairus. 20 Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť. učiteľ. že sa im naberala voda a boli vo veľkom nebezpečenstve. Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry . zaspal. Ale on ho poslal preč so slovami: 39 „Vráť sa domov a rozprávaj. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho. čo sa stalo. prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdravela. minula na lekárov celý svoj majetok. aké veľké veci ti urobil Boh!“ On išiel a po celom meste rozhlasoval. tvoja viera ťa uzdravila. Syn najvyššieho Boha? Prosím ťa. ktorého trápil zlý duch. zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. ozval sa Peter: „Učiteľ.“ 21 On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí. Ježiš. ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. aby vyšiel z toho človeka .

keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. keby aj celý svet získal. len ver a bude zachránená!“ 51 Keď prišiel k domu. odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ 14 Bolo tam asi päťtisíc mužov. On povedal: „Neplačte! Dievča neumrelo.“ a iní: „Zjavil sa Eliáš. Tu pristúpili Dvanásti a povedali mu: „Rozpusť zástup. prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: „Tvoja dcéra umrela. lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych. všade hlásali evanjelium a uzdravovali. 31 49 . 29 Ako sa modlil. nech sa rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať si nocľah a jedlo. Petrovo vyznanie a prvá predpoveď utrpenia . vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. rozprávali sa s ním dvaja mužovia . hovorím vám: Niektorí z tých.23 A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou. ani dvoje šiat nemajte. 22 a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť. 25 Veď čo osoží človekovi. a seba samého by stratil alebo poškodil?! 26 Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová. čo robili. aby mu dali jesť. 54 Ale on ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča. ale kto stratí svoj život pre mňa. čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.“ Ježišovo premenenie . starší. že to nesmú nikomu povedať. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. aby ich predkladali zástupu. zabijú ho. a bol v rozpakoch. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.28 Asi o osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra. nikomu nedovolil vojsť dnu. iba Petrovi. išli za ním. za toho sa bude hanbiť Syn človeka. povedal mu: „Neboj sa. hovoril im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých.10 Keď sa apoštoli vrátili. A rozkázal. čo po nich zostali.“ 20 „A vy ma za koho pokladáte?“. čo to potrebovali. že umrelo.1 Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa. 5 Ale keby vás niekde neprijali.Kým ešte hovoril. že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. lebo vedeli. čo sa dialo. pozdvihol oči k nebu dobrorečil nad nimi. 4 Keď vojdete do niektorého domu. čo sa stalo. ale spí.7 Tetrarcha Herodes počul o všetkom. opýtal sa ich. už neunúvaj učiteľa. čo tu stoja. ktoré sa volá Betsaida. neokúsia smrť.“ 13 On im povedal: „Vy im dajte jesť!“ Oni vraveli: „Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby. 52 Všetci nad dievčaťom plakali a nariekali.“ 53 Oni ho vysmiali. zachráni si ho. 56 Rodičia dievčaťa stŕpli od úžasu a on im prikázal. Kto teda je ten. zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. Vyslanie Dvanástich . veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú.boli to Mojžiš a Eliáš.“ 6 Oni šli. Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. že nesmú nikomu hovoriť. 17 I jedli všetci sa nasýtili. ibaže by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup. 27 Veru.“ 21 Ale on im dôrazne prikázal. nech zaprie sám seba. 3 A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze. 2 Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. Lk9 IX. porozprávali mu všetko. lebo tu sme na pustom mieste. Ale on povedal svojim učeníkom: „Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat!“ 15 Urobili to a všetkých usadili. ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. lámal ich a dával svojim učeníkom. 11 Keď to zástupy zvedeli. On ich vzal so sebou a len s nimi odišiel do mesta. Herodesov nepokoj .“ 9 A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. stratí ho. Návrat apoštolov a rozmnoženie chleba . chodili po dedinách. vstaň!“ 55 I vrátil sa doň duch a hneď vstalo. 24 Lebo kto by si chcel život zachrániť.18 Keď raz osamote modlil a boli s ním učeníci. On ich prijal.“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. 12 Deň sa začal schyľovať. ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín. 30 A hľa. kým neuvidia Božie kráľovstvo.“ Ako nasledovať Ježiša . opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ 19 Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa. 16 Potom vzal päť chlebov a dve ryby.“ 50 Ale keď to Ježiš počul. iní za Eliáša a iní hovoria.

až mu ide pena. počúvajte ho!“ 36 A kým hlas doznel. ktorý ma poslal. 35 A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn. Uzdravenie posadnutého chlapca . je to moje jediné dieťa! 39 Hľa. utvoril sa oblak a zahalil ich. ostal Ježiš sám.51 . aby ho vyhnali. premohol spánok.51 Keď sa napĺňali dni. ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Keď vstúpili do oblaku.“ 62 Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny. zmocňuje sa ho duch. Urobme tri stánky: jeden tebe. aby mu nerozumeli. aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ 55 On sa obrátil a pokarhal ich. 54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján.1 Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť. dokedy mám byť ešte s vami a trpieť vás? Priveď sem svojho syna. ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov.Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode.“ 42 Ako prichádzal. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ 61 Aj iný hovoril: „Pane. ale báli sa ho opýtať na to slovo. čo boli s ním. prosím ťa. Preto proste Pána žatvy. 56 A odišli do inej dediny. 50 Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu. zmocnil sa ich strach. videli sme kohosi. 34 Kým toto hovoril. mňa prijíma.“ 45 Lenže oni nechápali toto slovo. nie je súci pre Božie kráľovstvo. čo hovorí.19. chlapca uzdravil a vrátil ho jeho otcovi.57 Ako šli po ceste. Náročnosť apoštolského povolania .46 Napadla im myšlienka. 33 Keď od neho odchádzali. vzal dieťa. 47 Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca.“ Nevedel. v ktoré mal byť vzatý zo sveta. Bolo im zahalené. ale nemohli. ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. lebo mal namierené do Jeruzalema. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom.“ 58 Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda. 32 Petra a tých. pôjdem za tebou. ten je veľký. Bránili sme mu to. čo robil. povedal svojim učeníkom: 44 „Dobre počúvajte a zapamätajte si.27 Nepohostinní Samaritáni . Druhá predpoveď utrpenia . kam pôjdeš. dobre je nám tu.“ 60 Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj. pozri sa na môjho syna. ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou. 40 Prosil som tvojich učeníkov.“ 41 Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie. ale robotníkov málo. dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Lk10 X. 53 Ale neprijali ho. Spor o prvenstvo . Ježišova cesta do Jeruzalema 9. A kto prijíma mňa. išiel mu v ústrety veľký zástup. prijíma toho. povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ. A keď sa prebudili. postavil ho vedľa seba 48 a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene. Lebo kto je medzi vami najmenší.Keď sa všetci divili všetkému. nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“ 59 Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane. z ničoho nič kričí. kto z nich je väčší. posielam vás ako baránkov .37 Keď na druhý deň zostúpili z vrchu.“ Skutky v Kristovom mene . ťažko ho opúšťa a týra ho. videli jeho slávu a tých dvoch mužov. veď nechodí s nami.49 Vtedy povedal Ján: „Učiteľ. povedali: „Pane. pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema 52 a poslal pred sebou poslov. 2 A povedal im: „Žatva je veľká. ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade. aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 3 Choďte! Hľa. čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. 38 Tu vykríkol akýsi muž zo zástupu: „Učiteľ. Rozoslanie sedemdesiatich dvoch učeníkov . hádže ním. Ježiš nečistému duchu pohrozil. je za vás!“ 4. aby mu pripravili nocľah. jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. lebo kto nie je proti vám. čo s ním stáli. 43 A všetci stŕpli nad veľkou Božou mocou. máme povedať. čo videli. zlý duch ho zhodil a zmietal ním.

aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ 18 On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. 32 Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho. vyjdite do jeho ulíc a povedzte: 11 „Striasame na vás aj prach. Pán neba i zeme. aby som bol dedičom večného života?“ 26 Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ 27 On odpovedal: „Milovať budeš Pána. jedzte a pite.“ 10 Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás. iba Syn a ten. nedbáš. zaviezol ho do hostinca a staral sa oň.25 Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal. 20 No neradujte sa z toho. ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.“ Šťastie Ježišových učeníkov .21 V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa. 24 Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť. aby ho pokúšal: „Učiteľ. čo padol do rúk zbojníkov?“ 37 On odpovedal: „Ten. čo mu preukázal milosrdenstvo. doráňali. kde ho prijala do domu istá žena. ktorý ma poslal. 15 A ty. Tu zastala a povedala: „Pane. čo sú v ňom a povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. menom Marta. išiel ďalej. a počuť. že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej. čo majú. ale nevideli. čo vidíte vy. ja ti to zaplatím. iba Otec. Beda neveriacim mestám . Otče. vyložil ho na svoje dobytča. tebe sa tak páčilo. mňa počúva. 35 Na druhý deň vyňal dva denáre.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ Mária a Marta . ktorý z tých troch bol blížnym tomu. jedzte. 34 Pristúpil k nemu. 22 Môj Otec mi odovzdal všetko. ktoré vidia.13 Beda ti. ale radujte sa.“ Evanjelium sa zjavuje maličkým . vošiel do ktorejsi dediny. ktoré sa stali u vás. nech mi pomôže!“ 41 Pán jej . Neprechádzajte z domu do domu! 8 A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás. zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ 28 Povedal mu: „Správne si odpovedal. kto je Syn. lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Korozain! Beda ti. 9 uzdravujte chorých.30 Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. 40 Ale Marta mala plno práce s obsluhou. 39 Tá mala sestru menom Máriu. A nik nevie. 14 Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. 7 V tom dome potom ostaňte. že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu. že sa priblížilo Božie kráľovstvo!“ 12 Hovorím vám. z celej svojej duše. Tí ho ozbíjali. čo vidíte vy. preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi . že sú vaše mená zapísané v nebi. váš pokoj ňom spočinie. nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Kto však pohŕda mnou. že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.medzi vlkov. obišiel ho. z celého svojho srdca. svojho Boha.“ Hlavné prikázanie . čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte.“ 36 Čo myslíš.17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane. vráti sa k vám. 19 Hľa. vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! 16 Kto vás počúva. mnou pohŕda. že sa vám poddávajú duchovia. ani kto je Otec. najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu! 6 Ak tam bude syn pokoja. 4 Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! 5 Keď vojdete do niektorého domu.23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči. Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky. Áno. ale nepočuli. čo vy počúvate.38 Ako išli ďalej. keď sa budem vracať. 33 No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel.“ Návrat sedemdesiatich dvoch . ak nie. Toto rob a budeš žiť!“ 29 Ale on sa chcel ospravedlniť. dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. pohŕda tým. čo vám predložia. čo mám robiť. dal ich hostinskému a povedal: „Staraj sa oň a ak vynaložíš viac. nechali ho polomŕtveho a odišli. komu to Syn bude chcieť zjaviť. a kto vami pohŕda. Otče. dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. bolo mu ho ľúto. Kafarnaum. 31 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel.

3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň 4 a odpusť nám naše hriechy. dostane.“ 28 Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí. akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život.odpovedal: „Marta.5 Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. kto prosí. nájde ho vymetený a vyzdobený. 19 No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula.29 Keď sa schádzali zástupy. rozhadzuje.“ 25 Keď ta príde.1 Raz sa na ktoromsi mieste modlil. hoci ste zlí. odkiaľ som vyšiel. premôže ho. čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. 18 Ak je aj satan vnútorne rozdelený.9 Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 10 Lebo každý. hovorte: Otče. posväť sa tvoje meno. a kto nezhromažďuje so mnou. nájde. Mária si vybrala lepší podiel. Modlitba s dôverou .“ 8 Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto. 17 Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. a kto hľadá. Keď zlý duch vyšiel. Modlitba Pána . príď tvoje kráľovstvo. potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. nemý prehovoril. čo ho prosia!“ Zlomyseľné prekrúcanie Ježišovej moci . 11 Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu. iba ak znamenie Jonášovo. vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal. 42 a potrebné je len jedno. vari mu dá namiesto ryby hada? 12 Alebo ak pýta vajce.“ Chvála Ježišovej matky .“ 16 Iní žiadali od neho znamenie z neba. povie si: „Vrátim sa do svojho domu. podá mu škorpióna? 13 Keď teda vy. akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte. ako bol predtým. požičaj mi tri chleby. horších. ktoré si požíval. ktorý ťa nosil. 26 Tu odíde. viete dávať dobré dary svojim deťom. 23 Kto nie je so mnou. ale znamenie nedostane.“ Lk11 XI. Žiada znamenie. nauč nás modliť sa. že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov.“ 7 A on znútra odpovie: „Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. 31 . ako je sám.27 Ako to hovoril. pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu. o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým. 21 Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor. povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane. lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A stav takého človeka je nakoniec horší. aby ho pokúšali. O návrate nečistého ducha . 22 Ale keď ho prepadne silnejší ako on. 30 Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov. 20 Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov. tomu otvoria. Nemôžem vstať a dať ti. Keď skončil. tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. a prsia. jeho majetok je v bezpečí.14 Raz vyháňal zlého ducha. blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. vyháňa zlých duchov. 6 lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.24 Keď nečistý duch vyjde z človeka. ktorý bol nemý.“ Podobenstvo o neodbytnom priateľovi . a korisť rozdelí. Zástupy žasli. kniežaťa zlých duchov.“ 2 Povedal im: „Keď sa modlíte. je proti mne. A neuveď nás do pokušenia. čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ Jonášovo znamenie . 15 no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula. začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. čo potrebuje. Ale keď nenájde. ktorý sa jej neodníme. vezme sedem iných duchov. že mu je priateľom. Marta. ako Ján naučil svojich učeníkov. vojdú dnu a usídlia sa tam. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: „Priateľu. staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. a kto klope.

7 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. 47 Beda vám. Odvaha pri vyznávaní Krista . ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Nebojte sa. 51 počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša. čistíte čašu a misu zvonka. videli svetlo. lebo staviate pomníky prorokom.45 Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ. ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! 43 Beda vám.4 Vám. Bojte sa toho. ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. čo chceli vojsť. lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť . 39 Pán mu povedal: „Vy. vy ste cennejší ako mnoho vrabcov! 8 Hovorím vám: Každého. čiže pokrytectva. Výroky o svetle . On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov. aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. ruty a z každej zeleniny. hovorím: „Nebojte sa tých. bude aj tvoje telo vo tme. a čo ste pošepli v izbách do ucha. ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom. čo stvoril vonkajšok.37 Keď’ ešte hovoril. ale postaví ju na svietnik. a nič utajené.Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich. ktorý keď zabije. 52 Beda vám. celé bude jasné. či ten. po čom chodia!“ Proti zákonníkom . farizeji. rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. 50 a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta. iných budú prenasledovať. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému. Ak bude tvoje oko čisté. 3 Lebo čo ste povedali vo tme. 2 Veď nič nie je skryté. 40 Hlupáci. aby uňho obedoval. a tým. bude celé tvoje telo vo svetle. On šiel a sadol si k stolu. farizeji. nebolo tmou. lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! 44 Beda vám. má moc uvrhnúť do pekla! Áno. zákonníkom. Varovanie pred kvasom farizejov . 10 Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka. lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli.33 Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu. že sa pred obedom neumyl. 38 A farizej sa začudoval. lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie . čo by sa neprezvedelo. čo by sa neodhalilo. keď takto hovoríš. 34 Lampou tela je tvoje oko.“ 46 On mu povedal: „Aj vám. ktoré nemožno uniesť. aby tí. . tomu sa neodpustí. a potom už nemajú čo urobiť! 5 Ukážem vám. hovorím vám: Tohoto sa bojte! 6 Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne.“ 53 Keď stade odchádzal. čo je v tebe. zákonníci. ktorých zabili vaši otcovia! 48 Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov. odpustí sa mu to. koho sa máte báť. ste zabránili. čo zabíjajú telo. 42 No beda vám. Áno. 49 Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú. keď videl. bude počuť na svetle. hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať. bude sa rozhlasovať zo striech. aby niečo podchytili z jeho úst. 36 Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme.“ Proti farizejom . kto mňa vyzná pred ľuďmi. lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia.a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. 35 Daj si teda pozor. svojím priateľom. lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky.a tu je niekto väčší ako Šalamún. 9 Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi. beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami. nestvoril aj vnútro“? 41 Ale čo je vnútri. že skoro jeden po druhom šliapali. lebo dávate desiatky z mäty. aj nás urážaš.1 Medzitým ho obstúpili také zástupy. čo vchádzajú. aby svetlo. 32 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. farizeji. pozval ho istý farizej. začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. bude zaprený pred Božími anjelmi. Ale ak sa zakalí. Lk12 XII. Strojili mu úklady.

ako rastú: nepracujú. že toto potrebujete. a hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich.“ 14 On mu odvetil: „Človeče. Odpočívaj. čo sa tak staráte o to ostatné? 27 Pozrite sa na ľalie. 23 Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. a nebuďte ustarostení! 30 Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. maličké stádo. ale rozdelenie. piť a opíjať sa. kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.41 Peter mu povedal: „Pane. 31 Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše. 44 Veru. 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. a Boh ich živí. Kto mnoho dostal. ktorý poznal vôľu svojho pána. Váš Otec predsa vie. čo si oblečiete. 34 Lebo kde je váš poklad.“ Podobenstvo o vernom sluhovi . tam bude aj vaše srdce. 45 Ale keby si ten sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde. 37 Blahoslavení sluhovia. čo má. keď to najmenej čaká. hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým. od toho sa bude mnoho požadovať. čie bude?“ 21 Tak je to s tým. o ktorej nevie. o čo skôr vás. pred úrady a vrchnosti. čo treba hovoriť. 33 Predajte. a komu veľa zverili. 19 Potom si poviem: Duša. a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce. čo máte. nestarajte sa. máš veľké zásoby na mnohé roky. 48 Toho. jedz. v ktorú hodinu príde zlodej. keď sa má vrátiť zo svadby. ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. pi a veselo hoduj!“ 20 Ale Boh mu povedal: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil. veľmi zbijú. 46 pán toho sluhu príde v deň. toto podobenstvo hovoríš iba nám. lebo Syn človeka príde v hodinu. že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie.“ 18 Potom si povedal: „Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. jesť. lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. 38 A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť. za čo si zaslúži bitku. a čo chcem? Len aby už vzplanul! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko. ako príde a zaklope. nepradú. hovorím vám: Opáše sa. posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. kto si hromadí poklady. nevyčerpateľný poklad v nebi. Veru. aby jej načas dával určený pokrm? 43 Blahoslavený sluha. ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou. 47 Toho sluhu. aby sa so mnou podelil o dedičstvo. aby mu otvorili hneď. kým sa to nestane! 51 Myslíte si.49 Oheň som prišiel vrhnúť na zem. alebo všetkým?“ 42 Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca.“ Chráňte sa chamtivosti .35 Bedrá majte opásané a lampy zažaté! 36 Buďte podobní ľuďom. nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu. Výzva na bdelosť . 53 Rozdelia sa otec proti 11 . ktoré sa nezoderú.“ 16 A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu.13 Ktosi zo zástupu mu povedal: „Učiteľ. kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ 15 A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého. A vy ste o koľko viac ako vtáky! 25 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? 26 Ak teda nemôžete ani to najmenšie. 40 Aj vy buďte pripravení. a pred Bohom nie je bohatý. ktorý ju nepoznal a urobil niečo.32 Neboj sa. 12 lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí. od toho budú viac žiadať.“ a začal by biť sluhov a slúžky. oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. čo má. o ktorej sa nenazdáte. Triedenie duchov .22 A svojim učeníkom povedal: „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život. 17 Premýšľal a hovoril si: „Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu. ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. nemajú ani komoru ani stodolu. hovorím vám. ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece. 24 Pozrite sa na havrany: nesejú. čo budete jesť. povedz môjmu bratovi. a v hodinu.“ Dôvera v Božiu prozreteľnosť . ktorí očakávajú svojho pána. ani o telo. čo budete jesť alebo čo budete piť. ani nežnú. 28 Keď teda Boh takto oblieka rastlinu. vy maloverní?! 29 Ani vy sa nezháňajte. menej zbijú. budú blahoslavení.Keď vás budú vodiť do synagóg. Pravý poklad . ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť. 39 Uvážte predsa: Keby hospodár vedel. jeho život nezávisí od toho.

18 Potom povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo. odkiaľ ste!“ 26 Vtedy začnete hovoriť: „Jedli sme s tebou a pili. odkiaľ ste. 7 Preto povedal vinohradníkovi: „Pozri. Keď vyrástlo. 14 Ale predstavený synagógy sa nahneval. k čomu ho prirovnám? 19 Podobá sa horčičnému zrnku. čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou. že tí osemnásti. otvor nám!“ A on vám povie: „Ja neviem. všetci jeho protivníci sa zahanbili.“ Lk13 XIII. ale ak nebudete robiť pokánie. rozprávali mu o Galilejčanoch. hovoríte: „Bude horúco. lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. vzhľad zeme a neba viete posúdiť. bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch. ale ak nebudete robiť pokánie. a nič nenachádzam.“ Podobenstvo o kvase . na našich uliciach si učil.synovi a syn proti otcovi. všetci zahyniete podobne. ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov.“ Uzdravil zhrbenú ženu v sobotu . čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich.58 Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť. ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. i povedal zástupu: „Je šesť dní. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. kým nezaplatíš do ostatného haliera. že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania. 2 On im povedal: „Myslíte si. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ 8 On mu odvetil: „Pane. až sa všetko prekvasí.20 A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? 21 Podobá sa kvasu. ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky. aby ťa nezavliekol k sudcovi. 56 Pokrytci. hovorím vám. odíďte odo mňa všetci.“ a býva tak. Prozreteľnostná výzva k pokániu . ale nenašiel. Ako to. až uvidíte.“ 13 a vložil na ňu ruky. 55 A keď veje južný vietor. nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“ 17 Keď to povedal. 12 Keď ju Ježiš zbadal. nechaj ho ešte tento rok. svokra proti neveste a nevesta proti svokre.1 Niektorí z tých. boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? 5 Nie. ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. 4 Alebo si myslíte. si oslobodená od svojej choroby.22 Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil. 23 Ktosi sa ho spýtal: „Pane. už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku.“ a býva. začnete klopať na dvere a volať: „Pane. 29 A . všetci podobne zahyniete. Zmieriť sa s protivníkom . hovorím vám. a vy ste vyhodení von. usiluj sa s ním cestou vyrovnať. Okopem ho a pohnojím. Ak nie. 25 Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku. Podobenstvo o horčičnom zrnku . čo pášete neprávosť!“ 28 Tam bude plač a škrípanie zubami. čo je spravodlivé. Izák. a nebudú môcť. zavolal si ju a povedal jej: „Žena.10 V sobotu učil v istej synagóge. 59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ. a nie v sobotu!“ 15 Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? 16 A túto Abrahámovu dcéru. že na západe vystupuje oblak. v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať.6 A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie.“ Podobenstvo o neplodnom figovníku . keď treba pracovať.54 Potom povedal zástupom: „Keď zbadáte. že Abrahám. Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve. ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú. ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. že Ježiš v sobotu uzdravuje. keď tak trpeli? 3 Nie. lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť. matka proti dcére a dcéra proti matke.“ Poznať znamenie čias .“ 27 Ale on vám povie: „Ja neviem. je málo tých. 9 Možno nabudúce prinesie ovocie. potom ho vytneš.“ Kto bude spasený . hneď hovoríte: „Dážď príde. že terajší čas posúdiť neviete? 57 Prečo sami od seba neusúdite. ktoré konal. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. 11 Bola tam žena. čo tam boli v tom čase.

ako si pozvaní vyberali popredné miesta. 11 Lebo každý. a povie ti: „Priateľu. 17 Keď nadišla hodina večere.“ Nezištné pozvanie hostí . povedal im toto podobenstvo: 8 Ak ťa niekto pozve na svadbu.“ Lk14 XIV. Prosím ťa. Potom príde ten. Prosím ťa. 30 A tak sú poslední. aby sa mi naplnil dom. čo boli k tebe poslaní. .12 A tomu. Prvý mu povedal: „Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. sadni si na posledné miesto. ktorí budú poslednými. ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých. Jeruzalem. už je všetko pripravené. bude ponížený. 35 Hľa. aby povedal pozvaným: „Poďte. nemôže byť mojím učeníkom. kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. čo ťa pozval. vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím.“ Podobenstvo o veľkej večeri . 5 A tamtým povedal: „Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl. a sú prví. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: „Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov. ospravedlň ma!“ 20 A ďalší povedal: „Oženil som sa. od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. ktorý mal vodnatieľku. ospravedlň ma!“ 19 Druhý povedal: „Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?“ 6 A nevedeli mu na to odpovedať. povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru. lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. uzdravil ho a prepustil.“ 21 Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi.“ Odkaz Herodesovi . nemôže byť mojím učeníkom. ktorý prichádza v mene Pánovom. ako si rozkázal. či nie?“ 4 Ale oni mlčali.34 Jeruzalem. postúp vyššie!“ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. mrzákov. čo pozval teba i jeho. ba aj svoj život. 3 Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: „Slobodno v sobotu uzdravovať. Prvé a posledné miesto .7 Keď zbadal. chromých a slepých. a ešte je miesto. matku.1 V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. zajtra a pozajtre musím ísť ďalej. koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla. lebo Herodes ťa chce zabiť.25 Išli s ním veľké zástupy. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých. 13 Ale keď chystáš hostinu. 10 Ale keď ťa pozvú.31 V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto. lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho. aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. poslal svojho sluhu. kým nepríde čas. bratov. kto sa povyšuje.“ 18 A naraz sa začali všetci vyhovárať. V sobotu uzdravuje chorého na vodnatieľku . a povedal by ti: „Uvoľni miesto tomuto.“ 16 On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí.15 Keď to počul jeden zo spolustolujúcich. že ani jeden z tamtých mužov. deti.“ 32 On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: „Hľa. Vzal ho teda. 14 A budeš blahoslavený. slepých a chromých!“ 22 A sluha hlásil: „Pane. 9 a prišiel by ten. pozvi chudobných. povedal mu: „Blahoslavený. ženu. ktorí budú prvými. a kto sa ponižuje. aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. čo ho pozval.“ Kto môže byť Ježišovým učeníkom . a preto nemôžem prísť. čo boli pozvaní. a nechceli ste. nesadaj si na prvé miesto. bol pred ním akýsi človek. nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov ani príbuzných ani bohatých susedov. 24 Lebo hovorím vám. A hovorím vám: Už ma neuvidíte.prídu od východu i západu. 2 A hľa. 33 Ale dnes. 27 A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž.“ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. neokúsi moju večeru. stalo sa. váš dom vám ostáva pustý. ako si ty. lebo nie je možné. keď budete hovoriť: „Požehnaný. Tu sa obrátil a povedal im: 26 „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca. sestry. choď. bude povýšený.“ Nárek nad Jeruzalemom .“ 23 Tu pán povedal sluhovi: „Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých.

a ožil. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. 26 Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa. nech počúva. čo ti prehýril 28 . hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. 33 Tak ani jeden z vás. nezačali všetci. 2 Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. 34 Soľ je dobrá. 21 Syn mu povedal: „Otče.“ c) Podobenstvo o márnotratnom synovi . čo to uvidia. lebo som našla drachmu. ktorá mi patrí.“ 3 Preto im povedal toto podobenstvo: 4 „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou. a) Podobenstvo o stratenej ovci .Ak niekto z vás chce stavať vežu.1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho.“ 22 Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. 24 lebo tento môj syn bol mŕtvy.“ 7 Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom.8 Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí. Kto má uši na počúvanie. zhrešil som proti nebu i voči tebe. a bolo mu ho ľúto. Ešte bol ďaleko. kým je tamten ešte ďaleko. zvolá priateľov a susedov a povie im: „Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu. nezažne lampu. lebo sa mu vrátil zdravý. aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. Ale ak aj soľ stratí chuť. 6 a len čo príde domov. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu.“ A on im rozdelil majetok. bol stratený. b) Podobenstvo o stratenej drachme . ak sa nezriekne všetkého. čo sa mi stratila. ktorí pokánie nepotrebujú. čo som stratila. 19 Už nie som hoden volať sa tvojím synom. 16 I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi. a prosí o podmienky mieru.1-32 Lk15 XV.11 A pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov. ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? 32 Ak nie. počul hudbu a tanec. Jedzme a veselo hodujme. zhrešil som proti nebu i voči tebe. ale ju vyhodia von.“ 28 On sa však nahneval a nechcel vojsť. kým ju nenájde? 5 A keď ju nájde. a našiel sa. 17 Vstúpil teda do seba a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš. čím ju napravia? 35 Nehodí sa ani do zeme ani do hnoja. 13 O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral. nemôže byť mojím učeníkom. 12 Mladší z nich povedal otcovi: „Otec. vyšle posolstvo. keď ho zazrel jeho otec. Keď sa vracal a približoval sa k domu. 14 Keď všetko premrhal. vezme ju s radosťou na plecia. čo žrali svine. či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu. a mne si nikdy nedal ani kozliatko. čo sa stratila.“ 20 I vstal a šiel k svojmu otcovi. 18 Vstanem. ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými. 30 No keď prišiel tento tvoj syn. 29 Ale on odpovedal otcovi: „Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. nevymetie dom a nehľadá starostlivo kým ju nenájde? 9 A keď ju nájde.“ A začali hodovať. Pribehol k nemu. či si najprv nesadne a neprepočíta náklad. čo sa deje. či má na jej dokončenie? 29 Aby sa mu potom. či si najprv nesadne a neporozmýšľa. daj mi časť majetku. 15 Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. ktorý robí pokánie. keď položí základ a nebude ju môcť dostavať. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. čo má. zvolá priateľky a susedky a povie. posmievať: 30 „Tento človek začal stavať.“ 10 Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika. Radujte sa so mnou.“ 31 Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom. ktorý robí pokánie. a nemohol dokončiť. pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče.“ Tri podobenstvá o milosrdenstve 15. 27 Ten mu povedal: „Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa. ale nik mu ich nedával. 25 Jeho starší syn bol práve na poli. a ja tu hyniem od hladu. odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.

a toho obžalovali u neho. žobrať sa hanbím. zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára. Zomrel aj boháč a pochovali ho. lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.“ 31 On mu na to povedal: „Syn môj.9 Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony. alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. lebo čo je u ľudí vznešené. 21 Túžil nasýtiť sa z toho. bol stratený. 23 A keď v pekle v mukách pozdvihol oči. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. 7 Potom povedal inému: „A ty koľko dlhuješ? On vravel: „Sto meríc pšenice. 28 Mám totiž piatich bratov. 11 Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone. a našiel sa. ty si stále so mnou a všetko. menom Lazár. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím. 24 I zvolal: „Otec Abrahám. keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem. nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk. aby ma niekde prijali do domu.“ 30 Ale on vravel: . pošli ho do domu môjho otca. a kto je nepoctivý v malom. je verný aj vo veľkom. keď ma zbavia správcovstva.14 Toto všetko počúvali aj farizeji.“ 8 A pán pochválil nepoctivého správcu.18 Každý. Trvácnosť Zákona . kto vám dá čo je vaše? 13 Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. 26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť. lebo tento tvoj brat bol mŕtvy.“ Proti farizejom. čo urobím. cudzoloží.“ Lk16 XVI. ktorí mali radi peniaze.“ Vravel mu: „Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat. že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. 22 Keď žobrák umrel. 15 Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými. pre neho si zabil vykŕmené teľa. až sa pominie. kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú.majetok s neviestkami. spomeň si. Nerozlučnosť manželstva . 4 Viem.čo ako by chcel . 20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák. rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. 32 Ale patrilo sa hodovať a radovať sa. a len psy prichádzali a lízali mu vredy. nech ich zaprisahá.16 Zákon a Proroci sú až po Jána.“ Vravel mu: Tu máš svoj úpis. prijali do večných príbytkov. ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. čo padalo z boháčovho stola. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. ktorú muž prepustil. zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. 10 Kto je verný v najmenšom. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval.“ 27 Tu povedal: „Prosím ťa. ale Boh pozná vaše srdcia. lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!“ 25 No Abrahám povedal: „Synu.19 Bol istý bohatý človek. Správne používanie majetku .“ 3 Správca si povedal: „Čo budem robiť. plný vredov. a kto si berie takú. Násilím na kráľovstvo . milovníkom peňazí . a posmievali sa mu. Otče. Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi . 2 Zavolal si ho a povedal mu: „Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia. aby vás. cudzoloží. že si opatrne počínal.“ 29 Abrahám mu odpovedal: „Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú. aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. kto vám zverí pravé bohatstvo? 12 A ak ste neboli verní v cudzom. takže nik . pred Bohom je ohavné. Podobenstvo o nepoctivom správcovi . pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. je nepoctivý aj vo veľkom.“ 5 Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: „Koľko dlhuješ môjmu pánovi?“ 6 On povedal: „Sto kadí oleja.17 Ľahšie sa pominie nebo a zem. čo ja mám. a ožil.1 Učeníkom povedal: „Bol istý bohatý človek. je tvoje.nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám. že mu rozhadzuje majetok. ktorý mal správcu. anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona.

že urobil. aby neprišli pohoršenia. „Hľa. odpusť mu! 4 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: „Ľutujem. ale neuvidíte. otec Abrahám.“ Lk17 XVII. 28 Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli. stratí ho. 31 Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome. keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.“ Príchod Božieho kráľovstva . ukážte sa kňazom!“ A ako šli. a kto ho stratí. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. druhý sa ponechá. on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak. spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. 21 Ani nepovedia: „Aha. ani keby niekto z mŕtvych vstal. Zďaleka zastali 13 a hlasne kričali: „Ježišu. 30 Priam tak bude aj v deň. opáš sa a obsluhuj ma. Ak príde k nim niekto z mŕtvych. stavali 29 ale v deň. jeden bude vzatý. keď sa zablysne.“ Desať malomocných . 32 Spomeňte si na Lotovu ženu.“ (36 Dvaja budú na poli. čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? 19 A jemu povedal: „Vstaň a choď. skrze koho prichádzajú! 2 Tomu by bolo lepšie. kým sa nenajem a nenapijem. tu je!“ alebo: „Tamto je!“. keď urobíte všetko. Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria. nech sa takisto nevracia nazad. ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý. pili. Neužitoční sluhovia . 3 Dávajte si pozor! O odpúšťaní . povedzte: „Sme neužitoční sluhovia. nech nezostupuje vziať si ich. 23 A povedia vám: „Hľa. ale beda tomu. lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. keď sa vráti z poľa: „Hneď si poď sadnúť k stolu“? 8 Vari mu nepovie skôr: „Priprav mi večeru.“ poslúchla by vás. kedy príde Božie kráľovstvo.“ Deň Syna človeka . tvoja viera ťa uzdravila. 27 Ľudia jedli. boli očistení. že je uzdravený. akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých.) 37 Oni sa ho opýtali: „Kde. O pohoršení . že by sa to dalo spozorovať. druhá sa ponechá. vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. ty budeš jesť a piť až potom“? 9 Je azda povinný ďakovať sluhovi. 12 Ako vchádzal do ktorejsi dediny. získa ho. ženili sa a vydávali až do dňa keď Noe vošiel do korába. 15 Len čo jeden z nich spozoroval. 34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. tu je!“.11 Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu. 35 Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá. urobili sme. 33 Kto sa bude usilovať zachrániť si život. tamto je!“ Nechoďte nikde. povie mu. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.5 Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ 6 Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: „Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora. išlo oproti nemú desať malomocných mužov.1 Potom povedal svojim učeníkom: „Nie je možné. čo sa mu rozkázalo? 10 Tak aj vy. čo sme boli povinní urobiť. keď sa zjaví Syn človeka. keď Lot odišiel zo Sodomy.20 Keď sa ho farizeji opýtali.7 Kto z vás.22 A učeníkom povedal: „Prídu dni.„Nie. 17 Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? 18 Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca. nebežte za nimi! 24 Lebo ako blesk. Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola. pokarhaj ho! Ak sa obráti. pili. povedal: „Choďte.“ 31 Odpovedal mu. keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka. budú robiť pokánie. sadili. tam sa zhromaždia aj orly. zmiluj sa nad nami!“ 14 Keď ich uvidel. 26 Ako bolo za dní Noema.Keď sa tvoj brat prehreší. predávali. a kto bude na poli. čo sa vám prikázalo. kupovali. tak bude aj za dní Syna človeka. učiteľ. tak aj Syn človeka v svoj deň.“ . ktorý orie alebo pasie. 16 Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. čo máte sluhu.“ odpusť mu!“ Sila viery . a bol to Samaritán.

keď príde?“ Farizej a mýtnik . potupia a opľujú. Lebo každý.“ Odmena tým. opýtal sa ho: 41 „Čo chceš. jedine Boh.“ 6 A Pán povedal: „Počúvajte. zmiluj sa nado mnou!“ 39 Tí. povedal toto podobenstvo: 10 „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov. a nie tamten. ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti. čo si namýšľali. aby som videl. čo mám. povedali: „Kto potom môže byť spasený?“ 27 On im povedal: „Čo je nemožné ľudom. ktorá k nemu chodila s prosbou: „Obráň ma pred mojím protivníkom.“ Ježiš a deti . 11 Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože.“ 34 Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. Keď to videli učeníci. Syn Dávidov. . hovorím vám: Niet nikoho. druhý mýtnik. 24 Ježiš.“ 13 Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť. aby sa ich dotkol. 16 Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im. pýtal sa. aby mlčal. povedal: „Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí čo majú majetky! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly. dávam desiatky zo všetkého. čo sme mali. aby ho priviedli k nemu. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. vysmejú. ako zosmutnel. čo napísali Proroci o Synovi človeka.Lk18 XVIII. Potom príď a nasleduj ma.“ 26 Tí. zosmutnel. 5 obránim tú vdovu. povedal mu: „Ešte ti jedno chýba. keď to videl. 12 Postím sa dva razy do týždňa. No potom si povedal: „Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím.“ Bohatý popredný muž . buď milostivý mne hriešnemu. Ale on dlho nechcel. čo máš rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. my sme opustili. okrikovali ich.“ 38 Tu vykríkol: „Ježišu. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi. vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko. a išli sme za tebou. 36 Keď počul. 30 aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život. cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. vidiac. nespravodlivci.“ Tretia predpoveď utrpenia . Jeden bol farizej. a kto sa ponižuje. Predaj všetko.“ 22 Keď to Ježiš počul. čo opustili všetko . ho okríkali. 3 Bola v tom meste aj vdova. Toto slovo im zostalo zahalené a nepochopili. čo sa deje.“ 29 On im povedal: „Veru. aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. je možné Bohu. aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane. čo k nemu volajú dňom i nocou. bude ponížený. 23 Keď to počul. bude povýšený.15 Prinášali k nemu aj nemluvňatá. keď ma tak unúva. nevojde doň. ďakujem ti. hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa.35 Keď sa približoval k Jerichu. čo to počuli. ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože. Aj všetok ľud.28 Peter vravel: „Pozri. 37 Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ 43 A hneď videl. že nie som ako ostatní ľudia: vydierači. a bude k nim nevšímavý? 8 Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Podobenstvo o sudcovi a vdove . ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. čo mám robiť. šiel za ním a velebil Boha. čo hovoril. a ostatnými pohŕdali. pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. ako sa treba stále modliť a neochabovať: 2 “V istom meste bol sudca.“ 42 A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila. zmiluj sa nado mnou!“ 40 Ježiš zastal a kázal.“ 14 Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený. aby som bol dedičom večného života?“ 19 Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý. kto sa povyšuje. 32 Vydajú ho pohanom. 20 Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti svojho otca i matku!“ 21 On vravel: „Toto všetko som zachovával od mladosti. čo išli popredku.18 Tu sa ho ktorýsi popredný muž opýtal: „Učiteľ dobrý. že sú spravodliví.9 Tým. lebo bol veľmi bohatý. Uzdravenie slepca pri Jerichu .1 Rozpovedal im podobenstvo. že tadiaľ prechádza zástup. Keď sa priblížil. 33 zbičujú ho a zabijú. čo hovorí nespravodlivý sudca! 7 A Boh neobráni svojich vyvolených. lebo takým patrí Božie kráľovstvo! 17 Veru.31 Vtedy si vzal Dvanástich a hovoril im: „Hľa. vzdával Bohu chválu.

dobrý sluha. pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej. a žnem. čo má desať mín. aby som nad nimi kraľoval. poslal dvoch učeníkov 30 so slovami: „Choďte do dediny. čo si si neuložil. čo je pred vami. ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ . Mal som ju uloženú v šatke. ešte sa pridá. ale nemohol pre zástup. priveďte sem a pobite ich predo mnou!“ 5. ktorá sa volá Olivová. vrátim štvornásobne. 12 A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. čo tam stáli. na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. dal si zavolať sluhov. išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. 15 Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil. veď má desať mín!“ 26 Hovorím vám: „Každému. 13 Zavolal si svojich desiatich sluhov. koľko kto získal. ako im povedal. tvoja mína. aby zistil. 7 Keď to videli. čo nechceli. ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý.“ 32 Tí.“ Podobenstvo o mínach . tvoja mína vyniesla päť mín. nájdete priviazané osliatko. aby ho uvidel. maj moc nad desiatimi mestami. že sa už zjaví Božie kráľovstvo. lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ 6 On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. ale kto nemá.28 . hľa. čo som si neuložil. lebo bol malej postavy. 21 bál som sa ťa. Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme 19. všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ 8 Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane. Len čo do nej vojdete. tomu sa vezme aj to. povedal: „Vezmite mu mínu a dajte ju tomu.“ 18 Prišiel druhý a vravel: „Pane. povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ 34 Oni povedali: „Pán ho potrebuje.11 Tým. Zachej . 27 A mojich nepriateľov. 38 a volali: „Požehnaný kráľ.“ 25 Oni mu vraveli: „Pane. kto má. odišli a našli všetko tak. čo som nezasial?“ 23 prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?“ 24 A tým. dal im desať mín a povedal im: „Obchodujte. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto. poviete: „Pán ho potrebuje. 29 Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore. lebo si prísny človek: berieš. prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. že som prísny človek že beriem. 38 Slávnostný vstup do Jeruzalema . 2 A tu muž. 36 Ako šiel. čo si nezasial. menom Zachej.28 Ako to povedal.Lk19 XIX.“ 17 On mu povedal: „Správne.“ 35 Osliatko priviedli k Ježišovi. poď rýchlo dolu.“ 20 Iný prišiel a hovoril: „Pane. 4 Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník. 37 A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory. kto to je. tvoja mína získala desať mín. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť. Vedel si. 16 Prišiel prvý a vravel: „Pane. a žneš. lebo práve tade mal ísť. pretože si bol verný v maličkosti. Veď aj on je Abrahámovým synom. Odviažte ho a priveďte! 31 A keby sa vás niekto opýtal: „Prečo ho odväzujete?“.1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal. pridal ešte podobenstvo. ktorých poslal. ktorým dal peniaze. ktoré videli. kým sa nevrátim! 14 Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: „Nechceme. 33 Keď osliatko odväzovali. prestierali na cestu svoje plášte.“ 22 On mu povedal: „Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim.“ 9 Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu.21.“ 19 Aj tomuto povedal: „Ty maj moc nad piatimi mestami. aby tento nad nami kraľoval. čo to počuli. začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky. lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli. 3 zatúžil vidieť Ježiša. čo má. čo sa stratilo.

začal vyháňať predavačov 46 a povedal im: „Napísané je: „Môj dom bude domom modlitby. Povedzte mi. ktorí predstierali. prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. 48 Ibaže nevedeli. akou mocou toto robím. aby mu dali podiel úrody z vinice.“ Ježiš učí v chráme . odkiaľ bol. budú kričať kamene. 10 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu. čo je cisárovo. Mojžiš nám napísal. že správne hovoríš a učíš a že nehľadíš na osobu.“ 19 Zákonníci a veľkňazi chceli v tú hodinu položiť na neho ruky.“ Tu im povedal: „Dávajte teda. Ale veľkňazi.Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ. lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho. vieme. Odkiaľ je Kristova moc .9 Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo: „Istý človek vysadil vinicu. 44 zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni.“ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. Spor o vzkriesení . čo je napísané: „Kameň.1 Keď v istý deň učil ľud v chráme a hlásal evanjelium. Vybadali totiž. 11 Poslal druhého sluhu. potupili a prepustili naprázdno. prepadli ho veľkňazi a zákonníci so staršími 2 a hovorili mu: „Povedz nám: Akou mocou toto robíš alebo kto je ten. ktorí popierajú zmŕtvychvstanie. toho rozdlávi. zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho.“ 7 Odpovedali teda. poradili sa a povedali si: „To je dedič. že nevedia. napomeň svojich učeníkov!“ 40 On odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať.41 Keď sa priblížil a zazrel mesto. ale žasli nad jeho odpoveďou a umĺkli. týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. a pýtali sa ho: 28 „Učiteľ. 12 Poslal aj tretieho. Ale vinohradníci ho zbili a prepustili ho naprázdno. Zabime ho.47 A denne učil v chráme. kto padne na ten kameň. ktorý mal ženu. lebo je presvedčený. ale bol bezdetný. Bohu!“ 26 A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom. jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu 39 .27 Tu prišli k nemu niektorí saduceji. že to o nich povedal toto podobenstvo.“ Podobenstvo o zlých vinohradníkoch . obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. či nie?“ 23 On však prehliadol ich lesť a povedal im: 24 „Ukážte mi denár! Čí obraz je na ňom a nápis?“ 25 Oni odpovedali: „Cisárov.“ 14 Ale keď ho vinohradníci zazreli. čo robiť. Aj toho zbili. lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. Lk20 XX. a čo je Božie. a na koho on padne. že Ján je prorok.20 Striehli na neho a poslali úskočníkov.“ Ježiš vyháňa kupcov z chrámu . aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vladárovej moci. čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. stal sa kameňom uholným“? 18 Každý. 21 Opýtali sa ho: „Učiteľ. či od ľudí?“ 5 Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba. Čo im teda urobí pán vinice? 16 Príde. všetok ľud nás ukameňuje. 4 Jánov krst bol z neba. 43 Lebo prídu na teba dni. že ak niekomu zomrie brat. 8 A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem. len sa báli ľudu. čo stavitelia zavrhli. keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom. čo ti dal túto moc?“ 3 On im povedal: „ Aj ja sa vás na niečo spýtam. 13 Vtedy pán vinice povedal: „Čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. aby bolo dedičstvo naše!“ 15 Vyvliekli ho z vinice a zabili. Spor o dani cisárovi . povie: „Prečo ste mu neuverili?“ 6 Ale ak povieme: Od ľudí. plakal nad ním 42 a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo. a oni ho doráňali a vyhodili. doláme sa.“ Keď to počuli. cisárovi.45 Keď vošiel do chrámu. 22 Smieme platiť cisárovi daň. že sú spravodliví. ale podľa pravdy učíš Božej ceste.“ Ježiš plače nad Jeruzalemom . povedali: „Len to nie!“ 17 On sa na nich pozrel a povedal: „Čo teda znamená. K nemu azda budú mať úctu.

13 To sa vám stane. čo budú v meste. lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi. 30 Vzal si ju druhý. vydajú vás synagógam. Veľké súženie v Jeruzaleme . ako sa brániť. nech z neho odídu. 36 Už ani umrieť nemôžu. vedzte. keď nazýva „Pána Bohom Abraháma. nech utečú do hôr. ale živých.“ Lk21 XXI. 31 potom aj tretí a takisto všetci siedmi: Ale nezanechali deti a pomreli. aby vás nezviedli. zachováte si život. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: „To som ja“ a: „Ten čas je už blízko. že sa priblížilo jeho spustošenie. čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania.“ 7 Oni sa ho opýtali: „Učiteľ. 4 Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala všetko. 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor. 5-36 Predchádzajúce znamenia . Kristus. 16 Budú vás zrádzať aj rodičia. dobre si to povedal.“ 40 A už sa ho neodvážili na nič vypytovať. pretože sú synmi vzkriesenia. Obeta vdovy . 22 lebo to . budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. ktorí radi chodia v dlhých rúchach. 33 Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku. hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. ani nevydávajú.“ 10 Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. uväznia vás. čo budú v Judei.41 On im povedal: „Ako môžu hovoriť. ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. bratia. že vojsko obkľučuje Jeruzalem. 14 Zaumieňte si teda. povedal svojim učeníkom: 46 „Chráňte sa zákonníkov. keď sa to začne diať? 8 On odpovedal: „Dajte si pozor. že Mesiáš je Dávidov syn? 42 Veď sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: „Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici.45 Ako ho počúval všetok ľud. čo mala. keď z toho. 37 A že mŕtvi naozaj vstanú. čo vidíte. ako potom môže byť jeho synom?“ Varovanie pred zákonníkmi . 12 Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať.“ 44 Dávid ho teda volá Pánom. že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi. Dávidov syn a Pán .“ Eschatologická reč 21. 32 Napokon zomrela aj žena.20 Keď uvidíte. ale koniec nebude hneď. 47 Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia.bratovi potomka. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. 29 Bolo teda sedem bratov. 19 Ak vytrváte. aby ste vydali svedectvo.“ 34 Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 35 Ale tí. 3 a povedal: „Veru. lebo pre neho všetci žijú. Bohom Izáka a Bohom Jakuba“. 2 Videl aj akúsi chudobnú vdovu. cele svoje živobytie. naznačil aj Mojžiš v stati o kríku.“ 39 Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ. 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. 21 Vtedy tí.“ Nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch. nech doň nevchádzajú.1 Keď sa rozhliadol videl boháčov ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Tí však. neľakajte sa! Toto musí prísť predtým. 15 lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť. povedal: „Prídu dni. 38 A on nie je Bohom mŕtvych. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 43 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. všetko bude zborené. prvé stolice v synagógach a popredné miesta na hostinách. čo budú na vidieku.5 Keď niektorí hovorili o chráme. nezostane kameň na kameni. ako ta vhodila dve drobné mince. že nebudete dopredu premýšľať. príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. už sa neženia. a tí. radi majú pozdravy na uliciach. kedy to bude a aké bude znamenie. Takých postihne prísnejší súd.

opilstvom a starosťami o tento život. čo bývajú na povrchu celej zeme. že je už blízko leto. aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom. 11 a majiteľovi domu povedzte: „Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť.“ Poučenie od figovníka . Judášova zrada . 33 Nebo a zem sa pominú. ako im povedal. vedzte.14 Keď prišla hodina. keď s ním nebude zástup. ktoré sa nazývajú Veľká noc. že je blízko Božie kráľovstvo. čo má prísť. že mu dajú peniaze. a postaviť sa pred Syna človeka. aby sa splnilo všetko čo je napísané.“ 13 Išli teda a všetko našli tak. Príprava veľkonočnej večere . v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?“ 12 On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. 15 Tu im povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr. 8 Poslal Petra a Jána so slovami: „Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!“ 9 Oni sa ho opýtali: “Kde ju máme pripraviť?“ 10 Povedal im: „Len čo vojdete do mesta. ako im ho vydá. že pučia. kým nepríde Božie kráľovstvo. ktorý bude niesť džbán vody.“ 19 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky.“ Ježišove posledné dni . 31 Tak aj vy.1 . 6. 32 Veru. ako ho zabiť. lebo sa blíži vaše vykúpenie.37 Cez deň učil v chráme. odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania. kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.23. 23 Beda ťarchavým ženám a tým. čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie. hovoriac: „Toto je moje telo. 3 Tu vošiel satan do Judáša. Umučenie 22.1 Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov. ktorá sa volá Olivová. 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa.budú dni pomsty. čo príde na svet. keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka. 28 Keď sa to začne diať. ktorá sa vylieva za vás. kým sa nenaplní čas pohanov. 26 Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho. zasadol za stôl a apoštoli s ním. ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich. 4 i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže. až uvidíte. 24 Budú padať ostrím meča. vzdával vďaky a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. zodvihnite hlavu. ktoré sa dáva za vás. 38 A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho. 5 Tí sa potešili a dohodli sa. Výzva bdieť .“ 17 Vzal kalich.56 Lk22 XXII. ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na hore. ako budem trpieť. vzpriamte sa.29 A povedal im podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! 30 Keď vidíte. že sa toto deje. aby ste mohli uniknúť všetkému tomu. Choďte za ním do domu. Ustanovenie Eucharistie . do ktorého vojde.“ 20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. 16 Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť. Tam pripravte. sami viete. 18 Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča.7 Prišiel deň Nekvasených chlebov. lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. kým sa to všetko nestane. báli sa však ľudu. . 6 On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho. lámal ho a dával im. aby vás onen deň neprekvapil.34 Dávajte si pozor. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých. ale moje slová sa nepominú. stretnete človeka. A pripravili veľkonočného baránka. 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.25 Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Príchod Syna človeka . 2 Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob. Toto robte na moju pamiatku.

čo obsluhuje? Nie ten.“ 62 Vyšiel von a horko sa rozplakal.“ O chvíľu si ho všimol iný a povedal: „Aj ty si z nich. hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť. vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja.“ 34 Ale Ježiš povedal: „Hovorím ti. nie som. kto z nich by to mohol urobiť. kľakol si a modlil sa: 42 “Otče. 27 Veď kto je väčší? Ten. ktorý sa volal Judáš. ako mu povedal: „Skôr ako dnes kohút zaspieva.35 Potom im povedal: „Chýbalo vám niečo. bozkom zrádzaš Syna človeka?“ 49 Keď tí. pozri. kto má mešec. čo prišli za ním: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. modlite sa. že ma poznáš. neviem.54 Potom ho zajali. aby ste neprišli do pokušenia!“ Zajatie Ježiša . nech si ho vezme.28 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach 29 a ja vám dávam kráľovstvo. všimla si ho ktorási slúžka. 45 Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom. 22 Syn človeka síce ide. čo hovoríš. dnes nezaspieva kohút. kým tri razy nezaprieš. A ty. Priblížil sa k Ježišovi. ktosi iný tvrdil: „Veru. až sa raz obrátiš.“ Peter zapiera Ježiša .“ Peter odpovedal: „Človeče. satan si vás vyžiadal. 53 Keď som bol deň čo deň s vami v chráme.“ 38 Oni hovorili: „Pane. 40 Keď prišiel na miesto.24 Vznikol medzi nimi aj spor. a tí.“ 59 A keď prešla asi hodina. sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.47 Kým ešte hovoril. čo by kameňom dohodil.Označenie zradcu .“ Ale on ho zaprel: 58 „Žena. 25 Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi. aby neochabla tvoja viera. čo obsluhuje.“ Ježiš na Olivovej hore .“ 60 Peter povedal: „Človeče. veliteľom chrámovej stráže a starším. 56 Ako tak sedel pri svetle. 46 I povedal im: „Čo spíte? Vstaňte. 26 Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší. aby vás preosial ako pšenicu. . povedal im: „Modlite sa.31 Šimon. kto je z nich asi najväčší. 51 Ale Ježiš povedal: „Nechajte to už!“ I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. nech je ako najmenší a vodca ako služobník. Peter šiel zďaleka za nimi. čo sedí za stolom. 48 Ježiš mu však povedal: „Judáš. zaspieval kohút.“ On im povedal: „Stačí.“ A vtom. odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Ale toto je vaša hodina a moc temna. Spor učeníkov o prvenstvo . hľa. Šimon. veď je aj Galilejčan. 55 Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho. ktorý ho zrádza!“ 23 A oni sa začali jeden druhého vypytovať. čo boli okolo neho. volajú sa dobrodincami. nepoložili ste na mňa ruky. Odmena sľúbená apoštolom . posilňuj svojich bratov. 30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve.21 A hľa. a kto nemá. nepoznám ho. ak chceš. 36 On im povedal: „Ale teraz. ako je určené. nech predá šaty a kúpi si meč. máme udrieť mečom?“ 50 A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. čo majú nad nimi moc. čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten. či ten. Peter si sadol medzi nich. čo sa chystá povedali: „Pane. ale tvoja vôľa nech sa stane!“ 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. videli. ruka môjho zradcu je so mnou na stole.“ Lebo sa spĺňa o mne všetko. čo je napísané: „Započítali ho medzi zločincov. 37 Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť. zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich. aby ste neprišli do pokušenia!“ 41 Sám sa od nich vzdialil asi toľko. takisto aj kapsu. kým ešte hovoril. Peter. ale beda človekovi. bez kapsy a bez obuvi?“ Oni odpovedali: „Nie. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil.“ Reč o mečoch . 52 Potom Ježiš povedal veľkňazom. Pán sa modlí za Petra . ako ho môj Otec dal mne. 32 Ale ja som prosil za teba. aby ho pobozkal. pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. tri razy ma zaprieš.39 Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. našiel ich spať od zármutku. tu sú dva meče. aj tento bol s ním.“ 33 On mu povedal: „Pane. keď som vás poslal bez mešca. zahľadela sa naňho a povedala: 57 „Aj tento bol s ním. 61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo.

Ježiš znova pred Pilátom . 11 Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol. ale on mu na nič neodpovedal. posmievali sa mu a bili ho. 20 Pilát k nim znova prehovoril. veľmi sa zaradoval. 21 Ale oni vykrikovali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ 22 On k nim tretí raz prehovoril: „A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič. hádaj. chytili istého Šimona z Cyrény. 7 A keď sa dozvedel. loná. . a položili naň kríž. Už dávno ho túžil vidieť. čo nerodili. lebo chcel Ježiša prepustiť.1 Tu celé zhromaždenie vstalo.63 Muži. Ježiš pred Pilátom .“ (17 Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného. 29 Lebo prichádzajú dni. povedz nám to!“ On im odvetil: „Aj keď vám to poviem. predviedli ho pred svoju radu 67 a hovorili mu: „Ak si Mesiáš. zišli sa starší ľudu. 68 a keď sa opýtam. kto ťa udrel!“ 65 A ešte všelijako ináč sa mu rúhali. 64 Zakryli ho a vypytovali sa ho: „Prorokuj.“ 3 Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On odpovedal: „Sám to hovoríš. neplačte nado mnou. aby ho dal ukrižovať. 27 Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien.26 Ako ho viedli. dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi.“ Ježiš pred Herodesom . kým Ježiša vydal ich zvoli. že som. a dúfal. čo bol uväznený pre vzburu a vraždu. 12 V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili. neuveríte. čo sa stane so suchým?“ 32 Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. aby ho niesol za Ježišom. zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe. veľkňazi a zákonníci.“ 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: „Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi.“ 70 Tu povedali všetci: „Si teda Boží Syn?“ On im povedal: „Vy sami hovoríte. a prsia. čo na neho žalujete. že je Mesiáš. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho. 9 Mnoho sa ho vypytoval. Ich krik sa stupňoval 24 a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti: 25 prepustil toho. ktorý sa vracal z poľa. Vidíte.“ 71 Oni povedali: „Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst!“ Lk23 XXIII. lebo nám ho poslal späť. že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. ktorí Ježiša strážili. 66 Keď sa rozodnilo. ako rozvracia náš národ. odviedli ho k Pilátovi 2 a začali naňho žalovať: „Tohoto sme pristihli.6 Len čo to Pilát počul. za čo by si zasluhoval smrť. kráľ. Krížová cesta . lebo o ňom počul. že podlieha Herodesovej právomoci. 69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci. opýtal sa. Potrestám ho teda a prepustím. 8 Keď Herodes uvidel Ježiša. čo nepridájali!“ 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: „Padnite na nás! a kopcom: „Prikryte nás!“ 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom. 15 Ale ani Herodes. ktorého si žiadali. za čo by si zasluhoval smrť. či je ten človek Galilejčan. urobil si z neho posmech.“ 5 Ale oni naliehali: „Poburuje ľud a učí po celej Judei. 16 Potrescem ho teda a prepustím. že neurobil nič. predstavených a ľud 14 a povedal im: „Priviedli ste mi tohoto človeka.“ 23 Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali. 10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. 28 Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské.) 18 Tu celý dav skríkol: „Preč s ním a prepusť nám Barabáša!“ 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. neodpoviete mi. lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme.Ježiš pred veľradou . keď povedia: „Blahoslavené neplodné. ktoré nad ním kvílili a nariekali. počnúc od Galiley až sem. lebo predtým žili v nepriateľstve. ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. poslal ho k Herodesovi.13 Pilát zvolal veľkňazov. že poburuje ľud.

Ježišov pohreb .“ 8 Tu sa rozpamätali na jeho slová. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. 4 Ako nad tým rozpačito uvažovali. nech zachráni aj seba. hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. 17 I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení 18 a jeden z nich menom Kleopas. ako uložili jeho telo. 3 vošli dnu. odpusť im. hoci si odsúdený na to isté? 41 Lenže my spravodlivo. 15 Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali. 53 Keď ho sňal. čo sa stalo. 56 Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. dobrý a spravodlivý človek 51 ž judejského mesta Arimatey. ten vyvolenec.“ Kajúci zločinec . spomeň si na mňa. čo si pripravili. mu povedal: „Ty si . lebo dostávame. keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Ježiš na kríži umiera . Spomeňte si. 34 Ježiš povedal: „Otče. Vstal z mŕtvych . priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi.“ 48 A celé zástupy tých. 52 zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Ale on neurobil nič zlé.39 A jeden zo zločincov. Vzkriesenie a nanebovstúpenie Pána 24. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj. Vstal z mŕtvych.“ 36 Aj vojaci sa mu posmievali. Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom . a dívali sa na to. Pozreli si hrob aj to.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty.44 Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií. v ktorom ešte nik neležal. zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu. čo robia. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. aby ho nepoznali. čo sa stalo. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet ho tu. 55 Odprevádzali ho ženy.“ Po tých slovách vydýchol. 45 Slnko sa zatmelo.1-53 Lk24 XXIV. Chodili k nemu. do tvojich rúk porúčam svojho ducha. 14 a zhovárali sa o všetkom. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje. Po Ježišovej smrti . čo sa deje. keď bol ešte v Galilei: 7 „Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať. 9 vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava. 35 Ľud tam stál a díval sa. I vrátil sa domov a čudoval sa. ktoré sa volá Lebka. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval. 10 Bola to Mária Magdaléna.50 Tu istý muž menom Jozef. zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve.“ 43 On mu odpovedal: „Veru. 2 Kameň našli od hrobu odvalený. oslavoval Boha. podávali mu ocot 37 a hovorili: „Zachráň sa. čo sa zišli na toto divadlo a videli. ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo. čo sme si skutkami zaslúžili. lebo nevedia.33 Keď prišli na miesto.“ 42 Potom povedal: „Ježišu. 16 Ich oči boli zastreté. videl tam len plachty.47 Keď stotník videl.Ukrižovanie . sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ 40 Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha. chrámová opona sa roztrhla napoly 46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče. čo sa prihodilo. čo viseli na kríži. 54 Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota. 49 Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy. Jana a Mária Jakubova.13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy. ak je Boží Mesiáš. ktoré s ním prišli z Galiley. bili sa do pŕs a vracali sa domov. druhého zľava. ak si židovský kráľ!“ 38 Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ. 12 No Peter vstal a bežal k hrobu. ktoré ho sprevádzali z Galiley. 7. 5 Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Keď sa nahol dnu. člen rady. ale telo Pána Ježiša nenašli. ako vám povedal.

čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. ako sa to všetko stalo. vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.vari jediný cudzinec v Jeruzaleme. zdvihol ruky a požehnal 51 ich.“ 35 Aj oni porozprávali. čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Posledné ponaučenia apoštolom . keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema.“ 40 Ako to povedal. ale jeho nevideli. Ale dnes je už tretí deň. a tak vojsť do svojej slávy?“ 27 A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov. čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone. že on žije.44 Potom im povedal: „Toto je to. 24 Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili. ktorý bol prorokom. vykladal im. a on sa tváril.1-18 Jn1 I. 20 ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. 29 Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami. že ide ďalej. ktorý nevie. ja na vás zošlem. kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ Nanebovstúpenie .“ 25 On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko. 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. čo môj Otec prisľúbil. 53 Stále boli v chráme a velebili Boha. vzal chlieb a dobrorečil. Preto zostaňte v meste. že on vykúpi Izrael. mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom. 52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. 30 A keď sedel s nimi pri stole. 2 Ono bolo na počiatku u Boha.“ 37 Zmätení a naľakaní si mysleli. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi 34 a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. že sa musí splniť všetko. počnúc od Jeruzalema. u Prorokov a v Žalmoch. 28 Tak sa priblížili k dedine. Ale on im zmizol. lámal ho a podával im ho. že ja mám. aby porozumeli Písmu. že vidia ducha. on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.a vidíte. 49 Hľa. kým som bol ešte s vami. lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom. 43 I vzal si a jedol pred nimi. že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti . 38 On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? 39 Pozrite na moje ruky a nohy. že sa im zjavili anjeli a hovorili. čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ 19 On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským. 41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili. 46 a povedal im: „Tak je napísané. čo povstalo. čo som vám hovoril. 23 a keď nenašli jeho telo. 5 A svetlo vo tmách svieti. . prišli a tvrdili.36 Kým o tom hovorili. ukázal im ruky a nohy. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho. 32 Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce. povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby. 48 Vy ste toho svedkami. 22 Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Ako ich žehnal. čo hovorili proroci! 26 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť. a tmy ho neprijali. do ktorej šli. 21 A my sme dúfali. Pred svitaním boli pri hrobe.“ 45 Vtedy im otvoril myseľ. EVANJELIUM PODĽA JÁNA Prológ 1. Pán Ježiš sa zjavuje apoštolom . 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. že je to tak. hlásať pokánie na odpustenie hriechov.50 Potom ich vyviedol von až k Betánii. ako vraveli ženy.

6 . o ktorom som hovoril: Ten. ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. ktorý je predo mnou. 11 Prišiel do svojho vlastného. a zostali v ten deň u neho. 8 On sám nebol svetlo.“ 16 Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. že idú za ním. kde býva. 36 Keď videl Ježiša ísť okolo.čo v preklade znamená: Učiteľ -. ktorý je v lone Otca. 1.12 Svedectvo Jána Krstiteľa .40 Jeden z tých dvoch. slávu. ale ten.“ čo v preklade znamená Kristus. Boží Baránok. aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“. keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?“ 26 Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš. mi. opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi . povedal: „Hľa. videli. 13 čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža.36 A. 38 Ježiš sa obrátil a keď videl.“ 22 Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým. je predo mnou. 42 A priviedol ho k Ježišovi. ale preto som prišiel a krstím vodou.“ 35 V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Ježiša. z Ondrejovho a Petrovho mesta. 18 Boha nikto nikdy nevidel. Čo hovoríš o sebe?“ 23 Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: „Vyrovnajte cestu Pánovi. a vlastní ho neprijali. čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša.19 A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon. ktorý sníma hriech sveta. „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som. kde bývaš?“ 39 Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda. 30 Toto je ten. ako ja.“ čo v preklade znamená Peter. dal moc stať sa Božími deťmi: tým. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ 44 Filip bol z Betsaidy. bol Ondrej. Začiatok svedectiev 1. 14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. aby sa on stal známym Izraelu. o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž. milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.19 . 27 On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ 32 Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha. a svet ho nepoznal. lebo bol prv.“ 34 A ja som to videl a vydávam svedectvo. ako k nemu prichádza Ježiš. ktoré osvecuje každého človeka. o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci. zvolal: „Hľa. plný milosti a pravdy. 25 A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš. povedal: „Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom.Bol človek.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie. syn Jánov. čo nás poslali.“ 28 To sa stalo v Betánii za Jordánom. akú má od Otca jednorodený Syn. ktorí ho prijali. 29 Keď na druhý deň videl. 10 Bol na svete a svet povstal skrze neho.2.“ 37 Tí dvaja učeníci počuli. 9 Pravé svetlo. volal sa Ján.“ ako povedal prorok Izaiáš. Svedectvo prvých učeníkov . Boli asi štyri hodiny popoludní. prišiel iba vydať svedectvo o svetle. 31 Ani ja som ho nepoznal. ale z Boha. ktorého nepoznáte. 33 Ani ja som ho nepoznal.19 . kde Ján krstil. Medzi vami stojí ten. Boží Baránok. 45 Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho. 12 Ale tým. brat Šimona Petra. a išli za Ježišom. prišlo na svet. aby skrze neho všetci uverili. 15 Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten. ale budeš sa volať Kéfas. lebo bol prv ako ja.“ 24 Tí vyslaní boli spomedzi farizejov.3. čo uverili v jeho meno. čo hovorí.“ pýtali sa ho. Prvá veľká noc 1. Jednorodený Boh. ktorého poslal Boh. že toto je Boží Syn. 7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle. to je ten.“ 21 „Čo teda. A my sme uvideli jeho slávu. čo príde po mne. čo krstí Duchom Svätým. 43 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. 20 on vyznal a nič nezaprel. 17 Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša. čo ma poslal krstiť vodou. 41 On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša. ten ňom priniesol zvesť.

Sám totiž vedel. čo tam sedeli.prvé zo znamení . kde zostali niekoľko dní. ktoré slúžili na očisťovanie. Zjavenie tajomstva Ducha Svätého 3.13 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.“ 11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu.Jozefovho syna z Nazareta. Veľkonočné sviatky v Jeruzaleme 2.“ 20 Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ 21 Ale on hovoril o chráme svojho tela. 9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno . lebo videli znamenia.“ Jn2 II. ty si kráľ Izraela!“ 50 Ježiš mu odvetil: „Veríš preto. ako bolo zvykom u Židov.“ 5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko. skade je. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. čo je v človeku. Pobyt v Jeruzaleme . že si . B. žena? Ešte neprišla moja hodina. hovorím vám: Uvidíte otvorené neho a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ 46 Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ 47 Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela. to vedeli -. aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. popredný muž u Židov. že môžeš toto robiť?“ 19 Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. jeho učeníci si spomenuli.“ 51 Potom mu povedal: „Veru.1 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém.“ 48 Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv. Bola tam aj Ježišova matka.23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme. A jeho učeníci uverili v neho. keď si hostia upili. 3 Keď sa minulo víno. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 16 a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ 17 Jeho učeníci si spomenuli. v ktorom niet lesti.“ 49 Natanael mu povedal: „Rabbi. ktoré povedal Ježiš. 2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi.“ 18 Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš. čo vám povie!“ 6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu. mnohí uverili v jeho meno. že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.13-25 Vyčistenie chrámu . 2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. ty si Boží Syn. zavolal si ženícha 10 a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom.on nevedel.“ 4 Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho. 12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma. 14 V chráme našiel predavačov dobytka. a uverili Písmu i slovu. keď si bol pod figovníkom. C. ako ťa Filip zavolal. čo načierali vodu. povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita. 7 Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. každá na dve až tri miery. ktoré robil. Rozhovor s Nikodémom . že toto hovoril.1-36 Jn3 III. ale obsluhujúci.1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. 24 Ale Ježiš sa im nezdôveril. 8 Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. veru. Svadba v Káne . vieme. on poznal každého 25 a nepotreboval. 15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu. oviec a holubov i peňazomencov. že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. aj ovce a dobytok. 22 Keď potom vstal z mŕtvych. povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.

hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha. lebo ich skutky boli zlé. kto má nevestu. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ 8 Jeho . počuješ jeho šum. kto verí.“ 9 Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ 10 Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? 11 Veru. 33 Kto prijíma jeho svedectvo. ak mu to nebolo dané z neba. aby bolo vidieť. 4 Pritom musel prejsť cez Samáriu. A ženíchov priateľ. že svoje skutky koná v Bohu. nenávidí svetlo a nejde na svetlo. iba ten. 7 Tu prišla po vodu istá Samaritánka. aby svet odsúdil. je nad všetkých. 5 A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku. potvrdzuje. ale aby sa skrze neho svet spasil. akože uveríte.1-54 Jn4 IV. nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. odkiaľ prichádza a kam ide.1 Keď sa Ježiš dozvedel.“ 31 Kto prichádza zhora. čo bol s tebou za Jordánom. 29 Ženích je ten. 2. ale kto Synovi neverí.prišiel od Boha ako učiteľ. lebo nik nemôže robiť také znamenia. tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka. že dal svojho jednorodeného Syna. Ježišovi učeníci a Ján krstia. 36 Kto verí v Syna. neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.“ 4 Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť. je nad všetkých 32 a svedčí o tom. Kto je zo zeme. ale nik neprijíma jeho svedectvo. 19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet. je telo. mal v ňom večný život. a čo sa narodilo z Ducha. ale jeho učeníci -. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni.“ 16 Veď Boh tak miloval svet. už je odsúdený. 25 Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť. 21 Ale kto koná pravdu. čo zostúpil z neba. že Boh je pravdivý. je duch. A táto moja radosť je úplná. aké ty robíš. keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ 5 Ježiš odpovedal: „Veru. 6 Tam bola Jakubova studňa. Tam s nimi pobudol a krstil. veru. a ty si mu vydal svedectvo. 30 On musí rásť a mňa musí ubúdať. ako získava a krstí viac učeníkov než Ján 2 . hovorí Božie slová. veru. ktorý je pri ňom a počúva ho.“ 3 Ježiš mu odpovedal: „Veru. ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. nie je súdený. a neprijímate naše svedectvo.“ 27 Ján odpovedal: „Človek si nemôže prisvojiť nič. a ľudia milovali tmu viac ako svetlo.hoci Ježiš sám nekrstil. čo sme videli. Ale kto neverí. 8 Vietor veje. Kto prichádza z neba. hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora. blízko Salima. veru. veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. 26 Prišli k Jánovi a povedali mu: „Rabbi. že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. keď vám hovorím o pozemských veciach. pretože on nedáva Ducha podľa miery. kto zle robí. 35 Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. čo poznáme. že som povedal: Ja nie som Mesiáš. 14 A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada. Spasiteľ sveta sa zjavil Samaritánom . kto sa narodil z Ducha. tu krstí a všetci idú k nemu. 6 Čo sa narodilo z tela. 7 Nečuduj sa. ale som poslaný pred ním. aby nezahynul nik. Syn človeka. a svedčíme o tom. ide na svetlo. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet. hovorím ti: Hovoríme o tom. 3 opustil Judeu a odišiel znova do Galiley. 15 aby každý. kto v neho verí. patrí zemi a hovorí pozemsky. ale aby mal večný život. Účinkovanie v Samárii a Galilei 4. aj ten. 34 Lebo ten. má večný život. Bolo okolo poludnia. ak nie je s ním Boh. 28 Vy sami ste svedkami.22 Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judejskej krajiny. čo videl a počul. aby jeho skutky neboli odhalené. lebo tam bolo veľa vody. že farizeji počuli. 20 Veď každý. 18 Kto v neho verí. 12 Ak neveríte. keď vám budem rozprávať o nebeských? 13 Nik nevystúpil do neba. 24 Ján vtedy ešte nebol vo väzení. Tak je to s každým. ale nevieš. kam chce. nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. 23 Ale aj Ján krstil v Enone. koho poslal Boh. nové Jánovo svedectvo .

“ 49 Kráľovský úradník mu hovoril: „Pane. a vy hovoríte. . vidím. daj mi takej vody.“ 26 Ježiš jej povedal: „To som ja. zvestuje nám všetko. my sa klaniame tomu. ktorú mu ja dám. 52 Pýtal sa ich. ktorú mu dám. Žid.“ 40 Keď Samaritáni prišli k nemu.“ 27 Vtom prišli jeho učeníci a divili sa. pýtať vodu ono mňa. jedz!“ 32 On im povedal: „Ja mám jesť pokrm. aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ 16 Povedal jej: „Choď. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.“ Ježiš v Galilei . poslal žať to. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ 28 Žena nechala svoj džbán. 38 Ja som vás. že toto je naozaj Spasiteľ sveta. že prichádza hodina. keď sa mu uľavilo. 42 A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo. 24 Boh je duch a tí. čo sa mu klaňajú. čo poznáme. čo nepoznáte. 31 Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi. 45 Keď prišiel do Galiley. 14 Ale kto sa napije z vody. ktorý mi povedal všetko. Až príde on. musia sa mu klaňať v Duchu a pravde. keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. 22 Vy sa klaniate tomu. tvoj syn žije!“ On uveril Ježišovmu slovu a šiel. A voda.učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy.“ 21 Ježiš jej povedal: „Ver mi. že sa rozpráva so ženou. že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. 48 Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy. žena. aby sa spoločne tešili aj rozsievač aj žnec. zvaný Kristus. kto pije túto vodu. prosili ho.“ 33 Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ 34 Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho. 37 Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Pracovali iní a vy. že si prorok. 9 Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty. ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili že jeho dieťa žije. ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ 13 Ježiš jej odvetil: „Každý. čo sa rozprávam s tebou. Bol tam istý kráľovský úradník. neveríte. kým mi dieťa neumrie!“ 50 Ježiš mu povedal: „Choď. koľko hodín bolo.“ 25 Žena mu vravela: „Viem. keď prišiel z Judey do Galiley. Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. že Ježiš prišiel z Judey do Galiley. ktorého máš teraz.46 Prišiel teda znova do Kány Galilejskej. 54 Toto bolo už druhé znamenie. nebude žízniť naveky. 35 Nevravíte aj vy: „Ešte štyri mesiace a bude žatva?’ Hľa. ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Odkiaľ máš teda živú vodu? 12 Si azda väčší ako náš otec Jakub. aby šiel uzdraviť jeho syna. 10 Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela. ale sami sme počuli a vieme. To si povedala pravdu. 47 Ako počul.43 O dva dni odišiel stade do Galiley. kde premenil vodu na víno. keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme. 20 Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu. ktorý vy nepoznáte. hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia. ktorá svedčila: „Povedal mi všetko. zavolaj svojho muža a príď sem!“ 17 Žena mu odpovedala: „Nemám muža. že príde Mesiáš. čo som porobila. ktorý už umieral. Aj oni tam boli na sviatky. Povedali mu: „Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka. 41 A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. 23 Ale prichádza hodina. ste vstúpili do ich práce.“ 15 Žena mu vravela: „Pane. na čom ste nepracovali. čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme.“ A uveril on i celý jeho dom. kde sa treba klaňať. 44 Lebo sám Ježiš sa osvedčil. čo ti hovorí: „Daj sa mi napiť. ktoré urobil Ježiš. kto je ten. bude znova smädný. ba už je tu.“ 39 Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy.“ 53 Tu otec poznal.“ 19 Žena mu vravela: „Pane. odišla do mesta a vravela ľuďom: 29 „Poďte sa pozrieť na človeka. 51 Ešte bol na ceste. ktorý mal v Kafarnaume chorého syna.“ 11 Žena mu povedala: „Pane. čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ 30 Vyšli teda z mesta a šli k nemu. vybral sa k nemu a prosil ho.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: „Nemám muža. že to bolo práve v tú hodinu. nie je tvoj muž. lebo videli všetko. poď. že v Jeruzaleme je miesto. stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. 18 lebo si mala päť mužov a ten. keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije. Galilejčania ho uvítali. že sú už biele na žatvu! 36 Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život. aby u nich zostal. Ježiš uzdravuje syna kráľovského úradníka . ani vedro nemáš a studňa je hlboká. I zostal tam dva dni. lebo spása je zo Židov.

20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko. 6 Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel. čo páchali zlo. to robí podobne aj Syn. ale toto hovorím preto. čo ma uzdravil. povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ 7 Chorý mu odpovedal: „Pane. kto je to.1 Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema.“ 8 Ježiš mu vravel: „Vstaň. 23 aby si všetci ctili Syna tak. nemám človeka. ktoré vydáva o mne. vzal si lôžko a chodil. a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. A kým sa ta sám dostanem. hovorím vám: Prichádza hodina. hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba. ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu. keď sa zvíri voda. Druhý Ježišov pobyt cez sviatky v Jeruzaleme 5. veru.19 Ježiš im vravel: „Veru veru. iný ma predíde. Otec svedčí o Synovi . ale vôľu toho. aby ste sa čudovali. hebrejsky zvaný Betsata. 24 Veru. čo ti povedal: „Vezmi a choď?“ 13 Ale uzdravený nevedel. 3 V nich ležalo množstvo chorých.ktorí čakali. aby ste vy boli spasení. keď všetci v hroboch počujú jeho hlas 29 a vyjdú: tí. A môj súd je spravodlivý. ktorá horí a svieti. že je už dlho chorý. chorý už tridsaťosem rokov. že ho to Ježiš uzdravil. čo by ma spustil do rybníka. vezmi si lôžko a choď!“ 9 A ten človek hneď ozdravel. čo sám robí. hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu. 21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje. čo sa zišiel na tom mieste. 34 Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka.1-47 Jn5 V5. lebo prichádza hodina. už nehreš. a pri ňom päť stĺporadí. 17 Ježiš im povedal: „Môj Otec pracuje doteraz. budú žiť. koho chce. tak aj Syn oživuje. že robil takéto veci v sobotu. keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí. až sa voda pohne. aby mal život sám v sebe. ale prešiel zo smrti do života. Ježišova reč 5. aby ťa nepostihlo niečo horšie. Čo robí Otec. čo robili dobre. 30 Ja nemôžem nič robiť sám od seba. ba už je tu.31 Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám. tak dal aj Synovi. je pravdivé. (4 . má večný život a nepôjde na súd. lebo nehľadám svoju vôľu. chromých a ochrnutých. ktorý ho poslal. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. veru. 14 Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa. moje svedectvo nie je pravdivé. 27 A dal mu aj moc súdiť. čo by ho bola trápila akákoľvek choroba. 10 preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota. mi povedal: „Vezmi si lôžko a choď!“ 12 Pýtali sa ho: „A kto je ten človek.) 5 Bol tam aj istý človek. čo svedčí o mne. a ja viem. 32 Ale je niekto iný. aj ja pracujem. A ten. No v ten deň bola sobota.“ 18 Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho. ktorý ma poslal. bol uzdravený. pretože je Synom človeka. Kto si nectí Syna. nectí si ani Otca. budú vzkriesení na odsúdenie. čo ho počujú. Uzdravenie chorého pri betsatskom rybníku . ako si ctia Otca. budú vzkriesení pre život a tí. len to.. nesmieš nosiť lôžko!“ 11 Ale on im odvetil: „Ten. ktorý ma poslal.“ 15 A ten človek šiel povedať Židom. 28 Nedivte sa tomu. 35 On bol lampa. že svedectvo. ale všetok súd odovzdal Synovi.. 16 A Židia Ježiša prenasledovali za to. . 26 Lebo ako Otec má život sám v sebe. 25 Veru. lebo nielenže porušoval sobotu. a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto. slepých. čo vidí robiť Otca. 22 A Otec nikoho ani nesúdi. kto prvý vošiel do zvírenej vody. 33 Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde.3. ozdravel si. Súdim. 2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník.19-47 Ježiš je sudca a darca života . ako počujem. lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu.

46 Lenže keby ste verili Mojžišovi. 23 A z Tiberiady prišli iné lode k miestu. ktorý ma poslal. čo on napísal. aby sa títo najedli?“ 6 Ale to povedal len preto. 39 Skúmate Písma. že nemáte v sebe Božiu lásku. ale loď bola už pri brehu.1-71 Jn6 VI. ale preto. a Ježiš k nim ešte neprišiel. keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene. 17 nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. keď Pán vzdával vďaky. Tieto skutky. aby nič nevyšlo nazmar!“ 13 Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov. a zľakli sa. ale že sa učeníci odplavili sami. že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. koľko chceli. podobne aj z rýb. hovorili: „Toto je naozaj ten prorok. že ho skúšal. vydal o mne svedectvo. 7 Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť. Ježiš kráča po mori . kde jedli chlieb. 14 Keď ľudia videli. čo zostal na druhom brehu mora. do ktorého skladáte svoju nádej. mu povedal: 9 „Je tu chlapec. Chlieb života 6. 41 Slávu od ľudí neprijímam. 18 Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Ondrej. lebo neveríte tomu. ktorý má prísť na svet. ktorí sa navzájom oslavujete. Lebo sám vedel. toho by ste prijali. nebojte sa!“ 21 Chceli ho vziať na loď. a práve ony svedčia o mne. že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí. 43 Ja som prišiel v mene môjho Otca. a neprijímate ma.Ja mám väčšie svedectvo. Už sa zotmelo. 4 Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci.16 Keď sa zvečerilo. 25 Keď ho na druhom brehu mora našli. a nehľadáte slávu. 5 Keď Ježiš zdvihol oči a videl. ani jeho tvár ste nevideli 38 a jeho slovo neostáva vo vás. že ja budem na vás u Otca žalovať. ktoré mi dal vykonať Otec. veru. povedali mu: „Rabbi. že ma poslal Otec. 3 Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi.“ 8 Jeden z jeho učeníkov. 11 Tu Ježiš vzal chleby. ku ktorému sa plavili. že ste videli znamenia. 42 Ale vás poznám. znova sa utiahol na vrch celkom sám. ktoré robil na chorých. 19 Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií. kedy si sem prišiel?“ 26 Ježiš im odpovedal: „Veru. ako je Jánovo: skutky. ktorú dáva len Boh?! 45 Nemyslite si. lebo videli znamenia. Preto aj oni nastúpili na loďky. 12 Keď sa nasýtili. lebo on o mne písal. 27 Nezháňajte sa za pominuteľným 36 . čo urobí. ako uveríte mojim slovám?!“ 4. 2 Šlo za ním veľké množstvo ľudí. verili by ste aj mne. ktoré zostali po tých. Zázračné rozmnoženie chlebov . ktoré konám. povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny. vzdával vďaky a rozdával sediacim. 44 Ako môžete veriť vy. ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby.22 Na druhý deň si zástup. aby ste mali život. Iný na vás žaluje: Mojžiš. zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom. aké znamenie urobil. prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. brat Šimona Petra. lebo si myslíte. Ježišova reč o eucharistickom chlebe . všimol.1 Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. 40 Lenže vy nechcete prísť ku mne. zišli jeho učeníci k moru. čo jedli. že chcú prísť. že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi.“ 15 Ale keď Ježiš spoznal. 47 Ale ak neveríte tomu. že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. ak sa má každému ujsť čo len kúsok. ktorého on poslal. Ale čo je to pre toľkých?“ 10 Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas. hovorím vám: Nehľadáte ma preto. svedčia o mne. 37 A sám Otec. 24 No zástup zbadal. naplnili dvanásť košov. že v nich máte večný život. 20 Ale on im povedal: „To som ja.

ako je napísané: „Dal im jesť chlieb z neba. videl Otca. 64 Ale niektorí z vás neveria.1 . kto počul Otca a dal sa poučiť. lebo on ho mal zradiť a bol jedným z Dvanástich. má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. Kto bude jesť z tohoto chleba. ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život. A chlieb.66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. lebo povedal: „Ja som chlieb. ktorý zostupuje z neba. nebudete mať v sebe život. sú Duch a život. A ja ho vzkriesim v posledný deň. ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. nikdy nebude hladovať. ale vôľu toho ktorý ma poslal. ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. že jeho učeníci na to šomrú. je moje telo za život sveta. 46 Nie že by bol niekto videl Otca.“ 41 Židia na neho šomrali.“ 59 Toto povedal v synagóge. kto bude z neho jesť. aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? 31 Naši otcovia na púšti jedli mannu. Kto prichádza ku mne. aby nezomrel nik. ktorý ma poslal. veru. ale za pokrmom. A toho. mnohí z nich povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ 61 Ježiš vedel sám od seba. 36 Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli. 48 Ja som chlieb života. ktorý zostúpil z neba. 38 lebo som nezostúpil z neba. Lebo jeho označil Otec. aj ten. a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta. 37 Všetko. a ten vám dá Syn človeka. bude žiť naveky. 69 A my sme uverili a spoznali. ktorý ma poslal. 58 Toto je ten chlieb. 56 Kto je moje telo a pije moju krv. 39 A vôľa toho. ktorý zostúpil z neba. 50 Toto je ten chlieb. má večný život.“ Petrovo vyznanie .“ 42 a hovorili: „Vari to nie je Ježiš. a kto verí vo mňa. čo mi dal. 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca. 45 U Prorokov je napísané: „Všetkých bude učiť sám Boh.“ 20 Povedali mu: „Čo máme robiť. 49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. bude žiť zo mňa. keď učil v Kafarnaume. ktoré som vám povedal.21 . 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 33 Lebo Boží chlieb je ten.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel. je.“ 30 Povedali mu: „Aké znamenie urobíš. svojou pečaťou. 40 Lebo vôľa môjho Otca je. ktorý ostáva pre večný život. ostáva vo mne a ja v ňom. kde bol predtým? 63 Duch oživuje. ak mu to nedá Otec. čo mi dáva Otec. Kto je tento chlieb. 65 A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne. 67 Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ 68 Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane. aby každý. Boh. prichádza ku mne. mal večný život. hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv. aby som plnil svoju vôľu. aby sme konali Božie skutky?“ 29 Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho. čo mňa je. ak ho nepritiahne Otec.“ 71 To hovoril o Judášovi. veru. hovorím vám: Kto verí. bude žiť naveky. ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: „Zostúpil som z neba?!“ 43 Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! 44 Nik nemôže prísť ku mne.“ 70 Ježiš im odpovedal: „Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol. vždy nám dávaj taký chlieb. 47 Veru. príde ku mne. ktorý je od Boha. kto vidí Syna a verí v neho. 5.“ 32 Ježiš im odvetil: „Veru. hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba.“ 34 Povedali mu: „Pane.“ 52 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ 53 Ježiš im povedal: „Veru. Jozefov syn. ktorý ja dám. telo nič neosoží. neodoženiem. Sviatky stánkov 7. 54 Kto je moje telo a pije moju krv. ktorí neveria a kto ho zradí. ktorého on poslal.10. synovi Šimona Iškariotského. a neveríte.“ 35 Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. že ty si Boží Svätý. ktorý zostúpil z neba. iba ten. a ja ho vzkriesim v posledný deň. 60 Keď to počuli jeho učeníci.“ A každý. veru. Slová. 51 Ja som živý chlieb.pokrmom. aby som nestratil nič z toho. a nie aký jedli otcovia a pomreli. nikdy nebude žízniť. kto prichádza ku mne.

keď sa neučil?!“ 16 Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje. A neprišiel som sám od seba. Lebo ešte nebolo Ducha. že som v sobotu uzdravil celého človeka?! 24 Nesúďte podľa zdania. 7 Vás nemôže svet nenávidieť. alebo či hovorím len sám zo seba. nechcel ísť do Judey. Ale kto hľadá slávu toho. že sa vyzná v knihách. aké skutky konáš! 4 Veď nik nerobí nič v skrytosti. že on j Mesiáš? 27 Lenže o tomto vieme. ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet. lebo ja o ňom svedčím. nech príde ku mne a nech pije. čo ho chcú zabiť? 26 Pozrite. z mestečka Betlehem.40 Keď počuli tieto slová. Chce vari odísť do gréckej diaspory a učiť Grékov? 36 Čo je to za reč. pozná. ale nik nepoložil naň ruky. ale súďte spravodlivo. ale pravdivý je ten. lebo ešte neprišla jeho hodina. z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. ale keď príde Mesiáš. prečo sa hneváte na mňa. odkiaľ je. tam vy prísť nemôžete“?“ Prúdy živej vody . ale od otcov -. či je to učenie z Boha. a nenájdete ma. Prečo ma chcete zabiť?!“ 20 Zástup odpovedal: „Si posadnutý zlým duchom! Kto ťa chce zabiť?!“ 21 Ježiš im vravel: „Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete.“ 13 Ale nik o ňom nehovoril verejne. lebo môj čas sa ešte nenaplnil.hoci ona nie je od Mojžiša. lebo som od neho a on ma poslal.Jn7 VII. Diskusia o Kristovom pôvode .“ 25 Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten. ukáž sa svetu!“ 5 Lebo ani jeho bratia v neho neverili. zo strachu pred Židmi. ktorý ho poslal. 34 Budete ma hľadať. 6 Ježiš im povedal: „Môj čas ešte nenadišiel. no nie verejne. 10 Ale keď jeho bratia odišli na sviatky. 31 Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli: „Keď príde Mesiáš. ktorý ma poslal. iba čo zvádza ľud. 8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem. Ježiš ide do Jeruzalema na sviatky Stánkov . lebo Židia ho chceli zabiť. Ježiš učí v chráme .“ iní zasa: „Nie je. odkiaľ je. 3 Jeho bratia mu povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey.“ 9 Toto povedal a ostal v Galilei. vari urobí viac znamení.37 V posledný. 33 Tu Ježiš povedal: „Ešte chvíľku som s vami.“ 35 Židia si hovorili medzi sebou: „Kam to chce ísť. a kde som ja. čo v neho uverili. že jeho skutky sú zlé. čo hovorí: „Budete ma hľadať. a nenájdete ma. išiel aj on. 19 Nedal vám Mojžiš zákon? A nik z vás zákon neplní.14 Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil.“ a „kde som ja. 38 Ako hovorí Písmo. aby ho chytili. 2 Boli však blízko židovské sviatky Stánkov. 15 Židia sa divili a hovorili: „Ako to. 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku . .32 Farizeji sa dopočuli.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! 42 A nehovorí Písmo: „Mesiáš príde z Dávidovho potomstva. Keď robíš takéto veci. lež akoby potajomky. ak sa chce stať verejne známym. pretože Ježiš ešte nebol oslávený. ako spravil tento?“ Úklady farizejov proti Ježišovi . 29 Ja ho poznám. že ho my nenájdeme. tam vy prísť nemôžete. nik nebude vedieť. Vari sa už aj poprední muži presvedčili. potom pôjdem k tomu. aby aj tvoji učeníci videli. niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok. hovorí verejne a nič mu nevravia. aj odkiaľ som.“ 28 A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte.“ 41 Druhí tvrdili: „Mesiáš je to. 18 Kto hovorí sám zo seba. viete. ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. 11 A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili: „Kdeže je?“ 12 Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. obrezujete človeka aj v sobotu.“ 39 To povedal o Duchu. že si zástup o ňom toto pošuškáva. mňa však nenávidí. ktorý ma poslal. ale váš čas je stále tu. veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa. 17 Kto chce plniť jeho vôľu.1 Potom Ježiš chodil po Galilei. 23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu. ktorého mali dostať tí. aby sa neporušil Mojžišov zákon.“ 30 Preto ho chceli chytiť. Jedni hovorili: „Je dobrý. odkiaľ bol Dávid?!“ 43 A tak nastala preňho v zástupe roztržka. ale toho. hľadá vlastnú slávu. preto veľkňazi a farizeji poslali sluhov.

21 I znova im povedal: „Odchádzam a budete ma hľadať.svetlo sveta . že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. lebo ja vždy robím. Vy ste z tohto sveta. nebude chodiť vo tmách.“ 33 Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. čo som počul od neho.“ 19 Opýtali sa ho: „Kdeže je tvoj Otec?!“ Ježiš odpovedal: „Nepoznáte ani mňa ani môjho Otca.sa vytrácali. je prekliaty. 7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať. ako ma naučil Otec. že im hovorí o Otcovi.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. jeden po druhom . Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove. poznáte. ktorý nepozná zákon.“ 50 Jeden z nich. aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Nikodém. ani kam idem. hovorím vám: Každý. mnohí uverili v neho. veru. že zomriete vo svojich hriechoch.“ 27 Nerozumeli. ktorý ma poslal. 17 A vo vašom zákone je napísané. 9 Ako to počuli. túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. 29 A ten ktorý ma poslal. im povedal: 51 „Odsúdi náš zákon človeka prv. ale hovorím tak. ten. ja nesúdim nikoho. Vy však neviete. odkiaľ prichádzam.“ 14 Ježiš im odpovedal: „Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám. lebo nie som sám. odkiaľ som prišiel a kam idem. že Ja Som a že nič nerobím sám od seba. ktorý ma poslal. Choď a už nehreš!“ Ježiš . Kto mňa nasleduje. ktorý ma poslal. že vraví: „Kam ja idem. že z Galiley prorok nepovstane.počnúc staršími . a ja hovorím svetu to.“ 8 A znovu sa zohol a písal po zemi. môj súd je pravdivý. Kam ja idem. čo urobil?“ 52 Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš. kto 44 .12 A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Nenechal ma samého. Akože hovoríš: „Budete slobodní“?!“ 34 Ježiš im povedal: „Veru. vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu. čo vám hovorím. kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ 11 Ona odpovedala: „Nik.“ 25 Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“ Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to.“ 22 Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije. postavil ju do prostriedku 4 a povedali mu: „Učiteľ. ktorí mu uverili. 10 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena. Výstraha neveriacim Židom . tam vy prísť nemôžete. 3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. ale nik nepoložil naň ruky. lebo viem. keď učil v chráme.Niektorí z nich chceli ho aj chytiť. čo stála v prostriedku.“ 47 Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? 48 Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? 49 A tento zástup. čo sa páči jemu. tam vy prísť nemôžete“?“ 23 On im povedal: „Vy ste zdola. 32 poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. budete naozaj mojimi učeníkmi. zomriete vo svojich hriechoch. ja som zhora. 28 Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka.31 Židom. moje svedectvo je pravdivé. je so mnou. Ježiš a cudzoložnica . 18 Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj Otec. Ale ten. ako by ho vypočul a zistil. Čo povieš ty? 6 Ale to hovorili. lebo ešte neprišla jeho hodina. 24 Preto som vám povedal. Sadol si a učil ich. ale bude mať svetlo života. ale ja a Otec. Pane. že Ja Som. A nik ho nechytil. ale zomriete vo svojom hriechu. čo predtým prišiel k Ježišovi. nech prvý hodí do nej kameň. Lebo ak neuveríte.“ 30 Keď to hovoril. až zostal sám so ženou. Ježiš a Abrahám .1 Ježiš odišiel na Olivovú horu. 16 A ak aj súdim. 15 Vy súdite podľa tela. 45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ 46 Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“ 20 Tieto slová povedal v pokladničnej sieni. Jn8 VIII. 2 Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. ja nie som z tohto sveta.“ 53 A všetci sa vrátili domov. 5 Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať.“ 13 Farizeji mu povedali: „Vydávaš svedectvo o sebe len ty sám. 26 Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. je pravdivý. Keby ste poznali mňa. tvoje svedectvo nie je pravdivé. poznali by ste aj môjho Otca.

človeka. lebo nie ste z Boha. 8 Susedia a tí. ktorý ma poslal. počúva Božie slová. napľul na zem. čo som počul od Boha. Ide noc.“ 52 Židia mu povedali: „Teraz už vieme. umy sa v rybníku Siloe. Uzdravenie slepého od narodenia .“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. že vidí. budete naozaj slobodní.“ 55 a nepoznáte ho. 14 Ale v ten deň. neokúsi smrť naveky. 40 No vy ma chcete zabiť . Kýmže sa robíš?“ 54 Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám. 38 Ja hovorím o tom. 35 A otrok neostáva v dome navždy. 46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte. bola práve sobota. Ale oslavuje ma môj Otec.“ 12 Pýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ Odpovedal: „Neviem. urobil zo sliny blato. lebo nezachováva sobotu. umyl som sa a vidím. svetlo sveta. a ty hovoríš: „Kto zachová moje slovo. To Abrahám nerobil. veru. navždy ostáva syn. kto ju hľadá a súdi. keď vám hovorím pravdu?! 47 Kto je z Boha.“ 42 Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. 51 Veru. k farizejom. čo tu sedával a žobral?“ 9 Jedni tvrdili: „Je to on. umyl som sa a vidím. čo som videl u Otca. čo ste počuli od otca. neuvidí smrť naveky. ale je. som. hovorím vám: Prv ako bol Abrahám. bol by som luhár ako vy. ale ctím si Otca. 45 Ale ja hovorím pravdu. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde.“ 53 Si azda väčší ako náš otec Abrahám. hovorili: „Nie je to ten. urobil blato. že sa narodil slepý?“ 3 Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia. že nemôžete počuť moje slovo. On šiel. Aj vy robíte to. že ste Abrahámovo potomstvo. Boha. že si Samaritán a posadnutý zlým duchom?“ 49 Ježiš odvetil: „Ja nie som posadnutý zlým duchom. ktorý zomrel? Aj proroci pomreli.“ Iní zasa: „Nie je. 2 Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi. videl človeka. potrel mi oči a povedal mi: „Choď k Siloe a umy sa!“ Šiel som teda. keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči. Vy nepočúvate.1 Ako šiel. lebo v ňom pravdy niet. A keby som povedal: Nepoznám ho. že uvidí môj deň. 56 Váš otec Abrahám zaplesal. máme len jedného otca.“ 57 Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“ 58 Ježiš im povedal: „Veru. ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. 43 Prečo nechápete moju reč? Preto.“ 16 Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha. blatom mu potrel oči 7 a povedal mu: „Choď. milovali by ste ma.“ 18 Židia však neverili.“ 13 Zaviedli ho. ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. Ja Som. o ktorom vy hovoríte: „On je náš Boh. a chcete ma zabiť.pácha hriech.“ 59 Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. 15 Preto sa ho aj farizeji pýtali. 37 Viem. je otrok.“ 10 Pýtali sa ho teda: „Ako to. 50 Ja nehľadám svoju slávu. že bol . že si posadnutý zlým duchom.“ 6 Keď to povedal. i videl a zaradoval sa. Abrahám zomrel aj proroci. dokiaľ je deň. ktorý bol od narodenia slepý. keď nik nebude môcť pracovať.“ čo v preklade znamená: Poslaný.“ Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva. len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to. Ale ja ho poznám. kto zhrešil . robili by ste skutky Abrahámove. alebo jeho rodičia -. veru. lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. On im povedal: „Priložil mi na oči blato. moja sláva nestojí za nič. Jn9 IX. 4 Musíme konať skutky toho. 36 Až keď vás Syn vyslobodí.“ 39 Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám. Neprišiel som sám od seba. hovorím vám: Kto zachová moje slovo. že sa ti otvorili oči?“ 11 On odpovedal: „Človek. čo ho predtým vídali žobrať. toho. čo bol predtým slepý. hovorí zo seba. 44 Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. Keď luhá. lebo je luhár a otec lži.“ Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi. a preto mi neveríte. 41 Vy robíte skutky svojho otca. ktorý sa volá Ježiš. umyl sa a vrátil sa vidiaci. ako to.“ 48 Židia mu odpovedali: „Nehovoríme dobre. 5 Kým som na svete. 17 Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok. a vy mňa znevažujete. ktorý vám povedal pravdu. ale on ma poslal. lebo sa moje slovo vo vás neujíma.on.

my sme Mojžišovi učeníci. 2 Kto vchádza bránou je pastier oviec.1 Veru. a tí. že teraz vidí. Pane. 3 Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. že hriešnikov Boh nevyslyší. lebo poznajú jeho hlas. 35 Ježiš sa dopočul. 17 Otec ma preto miluje. odkiaľ je. 21 Ale ako to.“ 6 Ježiš im to povedal takto obrazne. že vy neviete. že teraz vidí?“ 20 Rodičia odpovedali: „Vieme. a nepočuli ste. čo bol predtým slepý. a vlk ich trhá a rozháňa. kým si nezavolali jeho rodičov. odkiaľ je. a mne otvoril oči. Vari môže zlý duch otvárať oči slepým?“ . má byť vylúčený zo synagógy.“ A tak váš hriech ostáva. 7 Preto im Ježiš znova vravel: „Veru. aby som v neho uveril?“ 37 Ježiš mu povedal: „Už si ho videl . Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. ale ovce ich nepočúvali. hovorím vám: Ja som brána k ovciam: 8 Všetci.“ 24 Znovu teda zavolali človeka. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Vy však hovoríte: „Vidíme. 39 Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí. čo prišli predo mnou. kto by ho uznal za Mesiáša. to nevieme. kto mu otvoril oči.a je to ten. 13 Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.“ 30 Ten človek im odpovedal: „Práve to je čudné. a povedali mu: „Vzdaj Bohu slávu! My vieme. kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. 5 Za cudzím nepôjdu. čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho. 20 Mnohí z nich hovorili: „Je posadnutý zlým duchom a šalie. čo sa rozpráva s tebou.“ 22 Jeho rodičia hovorili tak preto. Aj svoj život položím za ovce. Ja som prišiel. ja ho dávam sám od seba. veru. že ten človek je hriešnik. Kto vojde cezo mňa.“ 34 Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. čo im to chcel povedať.“ a klaňal sa mu. 19 Opýtali sa ich: „Je to váš syn? A hovoríte. a bude jedno stádo a jeden pastier. bude spasený. 29 My vieme. jeho sa spýtajte. a o tomto nevieme ani to. že je to náš syn a že sa narodil slepý. že ho vyhnali. a povedali mu: „Sme azda aj my slepí?!“ 41 Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí. čo vidia. aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Čo ho počúvate?!“ 21 Iní namietali: „To nie sú reči posadnutého zlým duchom. že ja dávam svoj život. 9 Ja som brána. veru. 11 Ja som dobrý pastier. 18 Nik mi ho neberie.“ 26 Spýtali sa ho teda: „Čo urobil s tebou? Ako ti otvoril oči?“ 27 Odpovedal im: „Už som vám povedal. 33 Keby on nebol od Boha. nemali by ste hriech. ba ujdú od neho. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Jeho sa spýtajte. ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Taký príkaz som dostal od môjho Otca. aby oslepli. kráča pred nimi a ovce idú za ním. vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ 36 On vravel: „A kto je to. lebo cudzí hlas nepoznajú. Podobenstvo o dobrom pastierovi . že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. že Mojžišovi hovoril Boh. len aby kradol. videli. sú zlodeji a zbojníci. keď vidí prichádzať vlka. ale prelieza inokade.“ 19 Pre tieto slová znova nastala medzi Židmi roztržka. nech hovorí sám za seba. neviem. ani nevieme. je zlodej a zbojník.“ 40 Začuli to farizeji. zabíjal a ničil. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. 14 Ja som dobrý pastier.“ 25 On odvetil: „Či je hriešnik. 4 Keď ich všetky vyženie. 15 ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Ale jedno viem: že som bol slepý a teraz vidím. Pane.“ 38 On povedal: „Verím. že sa narodil slepý? Ako to. čo boli pri ňom. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?“ 28 Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho učeník. 16 Mám aj iné ovce. a zasa si ho vezmem. opúšťa ovce a uteká. Jn10 X. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. 31 Vieme. ale oni nepochopili. že každý. Má svoje roky. hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou. 32 Od vekov nebolo počuť. bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. 10 Zlodej prichádza. Židia sa už totiž uzniesli. ale vyslyší toho. nemohol by nič také urobiť. čo nevidia. 23 Preto jeho rodičia povedali: „Má svoje roky. že sa báli Židov. 12 Nájomník a ten.slepý a teraz vidí.

“ 25 Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. aby ňou bol oslávený Boží Syn. že Lazár je už štyri dni v hrobe. zostal ešte dva dni na mieste. ten.“ 24 Marta mu vravela: „Viem. ak spí. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ 33 Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok. 41 Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie. ktorý mi ich dal.“ 13 Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli. 30 Ja a Otec sme jedno.“ 12 Učeníci mu povedali: „Pane. môj brat by nebol umrel.“ 5 Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. preto. a neveríte. Jej brat Lazár bol chorý. verte tým skutkom. kde Ján predtým krstil. že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Kto verí vo mňa. 18 Betánia bola pri Jeruzaleme. čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. 7 Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey. povedal: „Táto choroba nie je na smrť. išla mu naproti.22 . Ježiš sa utiahol za Jordán . z dediny Márie a jej sestry Marty. aj keď umrie. ktorého miluješ. Sviatky Posvätenia chrámu 10. robíš sa Bohom. povedz nám to otvorene“ 25 Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal. Boh ti to dá. len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš?!“ 9 Ježiš odpovedal: „Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne. že hoci si človek. aby ste poznali a vedeli. keby si bol býval tu. Mária zostala doma. kde bol. že hovorí o spánku. 6 Keď teda počul.“ 8 Učeníci mu vraveli: „Rabbi.1 Bol chorý istý Lazár z Betánie. keď už nechcete veriť mne. 21 Marta povedala Ježišovi: „Pane. na miesto. ja ich poznám a ony idú za mnou.“ 11 Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár spí. ale za rúhanie. 19 a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom. 15 A kvôli vám sa radujem. Vzkriesenie Lazára . potkne sa. 29 Môj Otec. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. ktoré konám v mene svojho Otca.“ 23 Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych. 24 Obstúpili ho Židia a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš. ozdravie.36 prečo vy hovoríte tomu. ale všetko. Jn11 XI.“ 4 Keď to Ježiš počul. 2 Bola to tá Mária.“ 31 Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať.“ 34 Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: „Ja som povedal: Ste bohmi“? 35 Nuž ak nazval bohmi tých. čo Ján povedal o tomto. 27 Moje ovce počúvajú môj hlas. že prichádza Ježiš. nazývaný Didymus. nepotkne sa. 10 Ale kto chodí v noci. 26 A . neverte mi. dozvedel sa. bude žiť. ale idem ho zobudiť.57 Ježiš sa vyhlasuje za Božieho Syna .6. je pravda. že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ 39 Preto ho zasa chceli chytiť. ale on sa im vymkol z rúk. je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. ale na Božiu slávu. 20 Keď Marta počula. Poďme k nemu!“ 16 Tomáš. že o čokoľvek poprosíš Boha. ktorým bolo dané Božie slovo .22 V Jeruzaleme boli práve sviatky Posvätenia chrámu. 32 Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. povedal ostatným učeníkom: „Poďme aj my a umrime s ním. je chorý. 3 Preto mu sestry poslali odkaz: „Pane. aby ste uverili. 23 Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. 22 Ale aj teraz viem. 28 Ja im dávam večný život.“ 42 A mnohí tam uverili v neho.“ 17 Keď ta Ježiš prišiel. a tam zostal. lebo nie ste z mojich oviec. 26 ale vy neveríte. lebo v ňom nieto svetla.40 Znova odišiel za Jordán.11. 14 Vtedy im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel. Bola zima. ktorého Otec posvätil a poslal na svet: „Rúhaš sa“ za to že som povedal: Som Boží Syn?! 37 Ak nekonám skutky môjho Otca. lebo vidí svetlo tohoto sveta.a Písmo nemožno zrušiť! . Svedčia o mne skutky. že som tam nebol. vzdialená asi pätnásť stadií. že je chorý. 38 Ale ak ich konám.

vstala a šla k nemu. Mal mešec a nosil to.“ 51 Toto však nepovedal sám od seba. čo Ježiš urobil. ale že bol zlodej. 3 Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja. uvidíš Božiu slávu?“ 41 Odvalili teda kameň. kto žije a verí vo mňa. 50 Neuvedomujete si. čo s ním stolovali. poď sa pozrieť!“ 35 A Ježiš zaslzil. povedal: 5 „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ 6 Lenže to nepovedal preto. ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte. môj brat by nebol umrel. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Veľrada sa rozhodla zabiť Ježiša . ďakujem ti. im povedal: „Vy neviete nič. ale bol stále na mieste. zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: „Učiteľ je tu a volá ťa. mu povedala: „Pane. kde bol Ježiš. Veríš tomu?“ 27 Povedala mu: „Áno. sestra mŕtveho. a dom sa naplnil vôňou oleja. lebo si mysleli: „Ide sa vyplakať k hrobu. veď je už štyri dni v hrobe. poď von!“ 44 A mŕtvy vyšiel. 1-50 Jn12 XII. Judáš Iškariotský.“ 28 Ako to povedala. ako ho miloval!“ 37 No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten. že si ma vypočul. Kajfáš. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. videli. už páchne. prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ. kde je.“ 32 Keď Mária prišla ta.45 Mnohí z tých Židov. ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ. že ty si Mesiáš. zvolal veľkým hlasom: „Lazár. 7. že každý. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče. kde mu Marta vyšla naproti. padla mu k nohám a povedala mu: „Pane. aby tento nezomrel?!“ 38 Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. urobiť. do mesta zvaného Efraim. 31 Keď Židia. 2 Pripravili mu tam hostinu. 55 Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema. Udalosti pred umučením 12.19. navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“ 57 Ale veľkňazi a farizeji vydali nariadenie. aby ho mohli chytiť. kto sa dozvie. 4 Tu jeden z jeho učeníkov. čo doň . 47 Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. čo s ňou prišli. čo tu stojí. Boží Syn. 53 A od toho dňa boli rozhodnutí. zachvel sa v duchu a vzrušený 34 sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane. že ho zabijú. ale ako veľkňaz toho roka prorokoval že Ježiš má zomrieť za národ 52 a nielen za národ.“ 33 Keď Ježiš videl.42 A. pobrali sa za ňou. 56 Hľadali aj Ježiša. 36 Židia povedali: „Hľa. že si ma ty poslal. ktorého vzkriesil z mŕtvych. a zazrela ho. ako plače a ako plačú aj Židia. a tam sa zdržiaval s učeníkmi. pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. neumrie naveky. 46 No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im.“ 29 Len čo to ona počula.1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie. aby uverili. 54 Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi.“ 49 Ale jeden z nich. Pomazanie v Betánii . Pane. ja som uverila. 39 Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta. má to oznámiť. 42 A ja som vedel. 30 Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny. čo boli s ňou v dome a potešovali ju. aby sa očistili.1 .“ 43 Keď to povedal.“ 40 Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. čo otvoril oči slepému. čo prišli k Márii a videli. ale hovorím to kvôli ľudu. kde býval Lazár. čo urobil. že ma vždy počuješ. ktorý bol veľkňazom toho roka. aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. že Mária rýchlo vstala a vyšla von. odišla. ktorý ho mal zradiť. uveria v neho všetci.nik. uverili v neho. že mu šlo o chudobných. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých. Posledná Veľká noc 12. 48 Ak ho necháme tak. ale aj preto. ktorý mal prísť na svet. že je pre vás lepšie. A ako stáli v chráme. že ak uveríš. keby si bol býval tu.

vkladali. 7 Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! 8 Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ 9 Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10 A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, 11 lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Slávnostný vstup do Jeruzalema - 12 Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. 13 Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ 14 Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané: 15 „Neboj sa, dcéra sionská. Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice.“ 16 Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili. 17 Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. 18 A zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie. 19 Vtedy si farizeji hovorili: „Vidíte, že nič nezmôžete?! Hľa, celý svet ide za ním!“ Gréci chcú vidieť Ježiša. Syn človeka bude oslávený - 20 Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. 21 Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ 22 Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. 23 Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. 24 Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. 25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. 27 Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. 28 Otče, osláv svoje meno!“ A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ 29 Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním 30 hovoril.“ Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. 31 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. 32 A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. 33 To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. 34 Zástup mu odvrával: „My sme počuli zo Zákona, že Mesiáš ostane naveky. Ako to teda hovoríš: „Syn človeka musí byť vyzdvihnutý?!“ Kto je to ten Syn človeka?“> 35 Ježiš im povedal: „Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí potme, nevie, kam ide. 36 Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla.“ Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi. Nevera Židov - 37 Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho; 38 aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?“ 39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: 40 „Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť“

Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom. 42 A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, 43 lebo ľudskú slávu mali radšej ako slávu Božiu. Viera v Ježiša je viera v Boha Otca - 44 Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. 45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. 46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. 47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. 48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. 50 A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“ B. Posledná večera 13,31 - 16,33 Jn13 XIII. Ježiš umýva učeníkom nohy - 1 Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. 2 Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, 3 Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, 4 vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. 5 Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. 6 Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ 7 Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ 8 Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ 9 Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, , ale aj ruky a hlavu!“ 10 Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ 11 Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ 12 Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? 13 Vy ma oslovujete: „Učiteľ“ a: „Pane“ a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. 16 Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17 Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. 18 Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: „Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.“ 19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. 20 Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ Označenie zradcu - 21 Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ 22 Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. 23 Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. 24 Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ 25 On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“ 26 Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. 27 A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ 28 Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. 29 Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. 30 On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.

41

Ježišova rozlúčková reč 13,31 - 16,33 Nové prikázanie - 31 Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. 32 A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. 33 Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. 34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ Výstraha Petrovi - 36 Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“ 37 Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“ 38 Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš. Jn14 XIV. Ježiš odchádza k Otcovi - 1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ 6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. 7 Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ 8 Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ 9 Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ 10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! 12 Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. 13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. 14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Otec pošle Tešiteľa, Ducha Svätého - 15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. 18 Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. 21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ 22 Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ 23 Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. 26 Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech

sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. 28 Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. 29 A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. 30 Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, 31 ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto! Jn15 XV. Vinič a ratolesti - 1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. 7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. 9 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! 10 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. 11 Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Prikázanie lásky - 12 Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. 13 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. 15 Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. 16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. 17 Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. Nenávisť sveta - 18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. 19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. 20 Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. 21 Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. 22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. 23 Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. 24 Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli aj mňa aj môjho Otca. 25 To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: „Nenávideli ma bez príčiny.“ 26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. 27 Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Jn16 XVI. 1 Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. 2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. 3 A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. 4 A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.

“ 19 Ježiš spoznal. No prichádza hodina. aby vaša radosť bola úplná. 22 Aj vy ste teraz smutní. 14 On ma oslávi.“ a: „Idem k Otcovi“?“ 18 Hovorili: „Čo je to. a svet sa bude radovať. 4 Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo. že som povedal: „Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma“? 20 Veru. ja som dal im. že všetko. aby Syn oslávil teba. a povedal im: „Dohadujete sa medzi sebou o tom. čo hovorí. Neprosím za .5 No teraz idem k tomu. Otče. 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet. 25 Toto som vám hovoril v obrazoch. pošlem ho k vám. Ježiš sa modlí za seba .Dielo Ducha Svätého . 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene. 30 Teraz vieme. veru. 8 lebo slová. Preto som povedal. 3 A večný život je v tom. a nik z vás sa ma nepýta: „Kam ideš?“ 6 Ale srdce vám naplnil smútok. je moje. No len čo porodí dieťa. že nám hovorí: „Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma. Budete žialiť. aby ste vo mne mali pokoj. jediného pravého Boha. že idem k Otcovi a už ma neuvidíte. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. a zvestuje vám. že knieža tohto sveta je už odsúdené. že si ma ty poslal. Záver Ježišovej rozlúčkovej reči . 5 A teraz ty. že z môjho vezme a zvestuje vám. hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať. Ježiša Krista. aby som odišiel. veru. lebo nebude hovoriť sám zo seba. ale teraz by ste to nezniesli. lebo z môjho vezme a zvestuje vám. 15 Všetko. Duch pravdy. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. že sa ho chcú opýtať. že som vyšiel od Boha. lebo vy ste milovali mňa a uverili ste. 13 Keď príde on. každý svojou stranou. 27 Veď Otec sám vás miluje. Lebo ak neodídem. že som vám to povedal. Ale keď odídem. ukáže svetu. ale dúfajte.1-26 Jn17 XVII. čo spravodlivosť a čo súd. Vo svete máte súženie.Veru. 9 Za nich prosím. je od teba. Tešiteľ k vám nepríde. ja som premohol svet!“ Ježišova veľkňazská modlitba 17. čo je hriech. nadišla hodina: Osláv svojho Syna. 12 Ešte vera vám mám toho povedať. a mňa necháte samého. lebo Otec je so mnou. 11 a súd. ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A nevravím vám. že neveria vo mňa. 9 Hriech je. ktoré si ty dal mne.16 Ešte chvíľku a už ma neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma.“ 17 Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili: „Čo je to. aby všetko. lebo prišla jej hodina. je skľúčená. ktorú som mal u teba skôr. 10 spravodlivosť. a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. a uverili. uvedie vás do plnej pravdy. 8 A keď príde on. 21 Keď žena rodí. čo si mi dal. čo si dal ty jemu. keď sa rozpŕchnete. ktoré si mi dal vykonať. 23 V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. že si vyšiel od Boha. 33 Toto som vám povedal. prichádza hodina. už nemyslí na bolesti pre radosť. ale zasa príde . A vašu radosť vám nik nevezme.1 Keď to Ježiš povedal. že prišiel na svet človek. aby sa ťa dakto spytoval. Ježiš odchádza. A oni ich prijali a naozaj spoznali. ktorý ma poslal. a toho.“ 29 Jeho učeníci povedali: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. 7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie. ako si mu dal moc nad každým telom. že som vyšiel od teba. Ale nie som sám. ktorého si poslal. dá vám to. keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch.6 Zjavil som tvoje meno ľuďom. 7 Teraz poznali. že ja budem prosiť Otca za vás.“ 31 Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? 32 Hľa. že hovorí: „Ešte chvíľku“? Nevieme. ako bol svet. hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene. že vieš všetko a nepotrebuješ. Ježiš sa modlí za apoštolov . čo počuje. pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče. ba už prišla. aby poznali teba. čo má Otec. ale bude hovoriť. im darovalo večný život. Proste a dostanete. ktorých si mi dal zo sveta. čo má prísť. osláv mňa pri sebe slávou. Preto veríme. ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. 2 tak. ale váš smútok sa premení na radosť.

17 Tu vrátnička povedala Petrovi: „Nie si aj ty z učeníkov toho človeka?“ On vravel: „Nie som. ako ani ja nie som zo sveta. Zajatie Ježiša . 10 A všetko. čo je moje. ktoré povedal: „Z tých. a čo je tvoje. je moje. aby si ich vzal zo sveta. čo malo naňho prísť. 11 Ale Ježiš Petrovi povedal: „Schovaj meč do pošvy! Azda nemám piť kalich. I oni spoznali. ktorí si rozložili oheň.“ 8 Ježiš odvetil: „Povedal som vám: Ja som. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora.20 No neprosím len za nich. čo poradil Židom: „Je lepšie. aby aj oni boli v nás. 21 aby všetci boli jedno. ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. ktorou ma miluješ.1 Keď to Ježiš povedal. aby svet spoznal. chcem. je tvoje. bola v nich a aby som v nich bol ja. lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. ale aby si ich ochránil pred Zlým. Svätý Otče.23 ja v nich a ty vo mne. aby láska. ale ja ťa poznám. 16 Nie sú zo sveta. popodišiel a opýtal sa ich: „Koho hľadáte?“ 5 Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského. aby sa splnilo Písmo. Sluha sa volal Malchus. ako miluješ mňa. ako ani ja nie som zo sveta.“ Bol s nimi aj zradca Judáš. 16 Peter však ostal vonku pri dverách.“ 15 Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Ježiš sa modlí za Cirkev . ak zomrie jeden človek za ľud. Umučenie 18. ja som dal im. 24 Otče. aby boli aj oni posvätení v pravde. A v nich som oslávený.svet.“ 18 Stáli tam sluhovia a strážnici.42 Jn18 XVIII.12 Kohorta. 3 Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi. Vytasil ho. 17 Posväť ich pravdou. aby videli moju slávu ktorú si mi dal. aby mali v sebe moju radosť . 13 Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete.a úplnú. 12 Kým som bol s nimi. boli so mnou tam.“ Povedal im: „Ja som. že si ma ty poslal a že ich miluješ tak. ako sme my jedno . ktorých si mi dal. 18 Ako si ty mňa poslal na svet. 22 A slávu. ktorých si mi dal. ale za tých. čo skrze ich slovo uveria vo mňa. ale aj za tých. Potom ten druhý učeník.1 . 14 A bol to Kajfáš. veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili. 11 Už nie som vo svete. týchto nechajte odísť!“ 9 Tak sa malo splniť slovo. 2 O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš. 4 Ale Ježiš. ktorý mi dal Otec?!“ Ježiš pred Annášom a Kajfášom.“ 10 Šimon Peter mal meč. zviazali ho 13 a priviedli najprv k Annášovi. 6 Ako im povedal: „Ja som. bol totiž tesťom Kajfáša. tvoje slovo je pravda. ktoré si ty dal mne. lebo sú tvoji. zasiahol nám veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. ja som ich zachovával v tvojom mene. fakľami a zbraňami. svet ťa nepozná. Vošiel do nej on i jeho učeníci. ktorých si mi dal. lebo bolo chladno. a zohrievali sa. lebo si ma miloval pred stvorením sveta. kde som ja. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil.19. Nech sú tak dokonale jedno. cúvli a popadali na zem. 15 Neprosím. vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. iba syn zatratenia. 14 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel. vyšiel. Peter zapiera Ježiša . . čo sa poznal s veľkňazom. aby aj tí. lebo nie sú zo sveta. keďže vedel všetko. aby boli jedno.“ C. 7 Znova sa ich teda opýtal: „Koho hľadáte?“ Oni povedali: „Ježiša Nazaretského. 25 Spravodlivý Otče. Tam bola záhrada. že si ma ty 26 poslal. ktoré si mi dal. aj ja som ich poslal do sveta 19 a pre nich sa ja sám posväcujem. ktorú si ty dal mne. že si ma ty poslal. ako ty. Keď teda mňa hľadáte. aby boli jedno ako my. aby svet uveril. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim. zachovaj ich vo svojom mene. prehovoril s vrátničkou a voviedol ta Petra. ktorý bol veľkňazom toho roka. Otče vo mne a ja v tebe. nestratil som ani jedného.

aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. nie si priateľom cisára. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: „Si židovský 34 kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba. vravel: „A nevidel som ťa s ním v záhrade?!“ 27 Peter znova zaprel . ktorí počuli. kto sa vydáva za kráľa. Bolo už ráno. 4 Pilát znova vyšiel a povedal im: „Pozrite. človek!“ 6 Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia.“ 37 Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš. čo tam stál. 10 Pilát sa ho spýtal: „So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš. že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“ 11 Ježiš odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc.“ Pilátov výrok . I pýtali sa ho: „Nie si aj ty z jeho učeníkov?“ On zaprel: „Nie som. Vždy som učil v synagóge a v chráme. jeden zo sluhov. a nič som nehovoril tajne. 9 Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: „Odkiaľ si?“ Ale Ježiš mu neodpovedal. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta. kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho a ukrižujte. stavia sa proti cisárovi. čo ma vydal tebe. 21 Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých. lebo sa vydával za Božieho Syna“ 8 Keď to Pilát počul. aby som vám prepustil židovského kráľa?“ 40 Oni znova kričali: „Toho nie. Ale oni do vládnej budovy nevošli. aby ste vedeli.“ 38 Pilát mu povedal: „Čo je pravda?“ Ako to povedal. čo bolo zlé. Jn19 XIX.“ 5 Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda. 14 Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou. čo som hovoril.“ 26 Jeden z veľkňazových sluhov príbuzný toho. že som kráľ. kde sa schádzajú všetci Židia. ktorým naznačil. počúva môj hlas. alebo ti to iní povedali o mne?“ 35 Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. ktorému Peter odťal ucho. 20 Ježiš mu odpovedal: „Ja som verejne hovoril svetu.“ 32 Tak sa malo splniť Ježišovo slovo. 29 Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa: „Akú žalobu podávate proti tomuto človeku?“ 30 Odpovedali mu: „Keby tento nebol zločinec. udrel Ježiša po tvári a povedal: „Tak odpovedáš veľkňazovi?“ 23 Ježiš mu odvetil: „Ak som zle povedal. po hebrejsky Gabbatha. keby ti to nebolo dané zhora. položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Ale Židia kričali: „Ak ho prepustíš. Preto má väčší hriech ten. Ježiš pred Pilátom .28 Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. ešte väčšmi sa naľakal. 25 Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. aby som nebol vydaný Židom. Pilát im povedal: „Hľa. čo som im hovoril! Oni vedia. ale Barabáša!“ A Barabáš bol zbojník. Ja na ňom nenachádzam vinu.Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie.1 Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. ale ak dobre. privádzam vám ho von. Každý. 33 Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Čo si vykonal?“ 36 Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. aby som vydal svedectvo pravde. neboli by sme ti ho vydali.“ 31 Pilát im povedal: „Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!“ Židia mu odpovedali: „My nesmieme nikoho usmrtiť. akou smrťou zomrie. 39 Je však u vás zvykom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus.a vtom zaspieval kohút. že na ňom nijakú vinu nenachádzam. človek . znova vyšiel k Židom a vravel im: „Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. dokáž. okolo 19 .“ 13 Keď Pilát počul tieto slová.“ 22 Ako to povedal. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet. Každý. moji služobníci by sa bili. židovský kráľ!“ A bili ho po tvári.“ 7 Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť. 2 Vojaci uplietli z tŕnia korunu. Hľa.12 Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. kto je z pravdy. prečo ma biješ?!“ 24 A tak ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. 3 Prichádzali k nemu a hovorili: „Buď pozdravený.

“ A vojaci to tak urobili. Prázdny hrob. Ježiš a jeho matka . 19 Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. 24 Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho. 41 V tých miestach. Ježiš na kríži umiera . On vie. A Pilát dovolil. ktorý bol Ježišovým učeníkom. sestra jeho matky. 21 Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: „Nepíš: Židovský kráľ. 40 Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi. čí bude!“ Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós. pre každého vojaka jednu. že hovorí pravdu. A oni prevzali Ježiša. Vzali aj spodný odev. tvoj syn!“ 27 Potom povedal učeníkovi: „Hľa. 42 Tam teda uložili Ježiša. ale losujme oň. ktorý to videl. Mária Kleopasova. poprosil Piláta.“ Pilát odpovedal: „Čo som napísal. Krížová cesta a ukrižovanie .17 Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto.“ Ježišov pohreb . 33 No keď prišli k Ježišovi a videli. kosti mu nepolámali. bola záhrada a v záhrade nový hrob. koho prebodli.1 Ráno prvého dňa v týždni. 8. Ale tento odev bol nezošívaný. lebo sa bál Židov. aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich.“ 37 A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia. 2 Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi. aby sa splnilo Písmo: „Žíznim. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko. a povedala im: . ale tajným. a bol napísaný po hebrejsky. že je už všetko dokonané. iba cisára!“ 16 Tak im ho teda vydal. 34 ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. ktorého miloval. 30 Keď Ježiš okúsil ocot. lebo miesto. 26 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka. 39 Prišiel aj Nikodém. ten. po hebrejsky Golgota.poludnia.“ Rozdelili si jeho šaty . kde Ježiša ukrižovali. vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti. lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. čo boli s ním ukrižovaní.“ 29 Bola tam nádoba plná octu.28 Potom Ježiš vo vedomí. 35 A ten. povedal. odhora v celku utkaný.25 Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka. 32 Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému. Židia požiadali Piláta. bolo blízko mesta. prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla. to som napísal. povedal: „Je dokonané. Prebodli mu bok .“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. aby ho ukrižovali. aby nezostali telá na kríži cez sobotu.31 Keďže bol Prípravný deň. kde bol ukrižovaný. že kameň je od hrobu odvalený.“ 20 Tento nápis čítalo mnoho Židov. 36 Toto sa stalo. ktorého mal Ježiš tak rád. aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. ešte za tmy. váš kráľ!“ 15 Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?!“ Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kráľa. povedal matke: „Žena. ale: On povedal: „Som židovský kráľ.23 Keď vojaci Ježiša ukrižovali. hľa. tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Peter a Ján pri hrobe . Išiel teda a sňal jeho telo. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany. že je už mŕtvy. aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.38 Potom Jozef z Arimatey. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský. Vzkriesený Pán 20. v ktorom ešte nik neležal. latinsky a grécky. Ježiša v prostriedku. Tu povedal Židom: „Hľa. a Mária Magdaléna. ktoré sa volá Lebka. aby ste aj vy uverili.1-31 Jn20 XX. židovský kráľ. čo bol kedysi u neho v noci. ako je u Židov zvykom pochovávať.

a ja si ho vezmem. k môjmu Bohu a vášmu Bohu. stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ 20 Ako to povedal. Ježiš sa zjavuje učeníkom a dáva im moc odpúšťať hriechy .Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: 2 Boli spolu Šimon Peter. nebol s nimi. 9 Ešte totiž nechápali Písmo.“ a že jej toto povedal. 4 Bežali obaja.“ 18 Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána.30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení. Boží Syn. Lenže tá nebola pri plachtách. aby ste verili.“ 14 Keď to povedala. neuverím. obrátila sa a videla tam stáť Ježiša. keď videli Pána.“ čo znamená Učiteľ. kde ho položili. pretože si ma videl.“ Išli a nastúpili na loď.“ 3 Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu.“ Ježiš a Tomáš . prišiel Ježiš.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou. kde ho položili.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku. ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi. 25 Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána. že je to Ježiš. budú mu odpustené. 10 Potom sa učeníci vrátili domov. Blahoslavení tí. Tomáš nazývaný Didymus. komu ich zadržíte. no nevedela. Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne . ukázal im ruky a bok. jedného pri hlave. keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami. Videl tam položené plachty 7 aj šatku. povedala: „Pane.“ 22 Keď to povedal. Prišiel Ježiš. prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem. Dodatok 21. čo nevideli. 17 Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž. ktorú mal Ježiš na hlave. čo prišiel k hrobu prvý. budú zadržané.“ 26 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi.11 Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ježiš sa zjavuje v Galilei . Natanael z Kány Galilejskej. Ale tej noci nechytili nič. Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Učeníci sa zaradovali. 3 Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby. a videl i uveril.1-25 Jn21 XXI. druhého pri nohách. 6 Potom prišiel aj Šimon Peter. dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení. a vošiel do hrobu. lež osobitne zvinutá na inom mieste.“ Záver . ak si ho ty odniesol. hoci dvere boli zatvorené. stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ 27 Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ 28 Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ 29 Ježiš mu povedal: „Uveril si.“ 16 Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni. že je to záhradník. jeden z Dvanástich nazývaný Didymus. povedz mi.24 Tomáš. nahla sa do hrobu 12 a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam. 21 A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec. 13 Oni sa jej opýtali: „Žena. kde bolo predtým uložené Ježišovo telo. dnu však nevkročil. 31 Ale toto je napísané. . že má vstať z mŕtvych. a uverili.19 Večer v ten istý prvý deň v týždni. že Ježiš je Mesiáš. 8 Vtedy vošiel aj druhý učeník. keď prišiel Ježiš. 23 Komu odpustíte hriechy. aj ja posielam vás. 15 Ježiš sa jej opýtal: „Žena.„Odniesli Pána z hrobu a nevieme. predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. ten. 5 Nahol sa a videl tam položené plachty. ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. veď som ešte nevystúpil k Otcovi. kde si ho položil. a aby ste vierou mali život v jeho mene. Ako tak plakala. ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. ktorý ho nasledoval.

Bolo ich stopäťdesiattri. hovorím ti: Keď si bol mladší. že je to Pán.1 Milý Teofil.Keď sa už rozodnilo. ktoré by bolo treba napísať.“ ale: „Ak chcem. ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. kým neprídem. Ježiš udeľuje Petrovi pastiersky úrad v Cirkvi . miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno. 13 Ježiš pristúpil. že ťa mám rád. ten. máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme. sieť sa nepretrhla. Ale keď zostarneš.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.a skočil do mora. 25 Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane. že ten učeník neumrie.24 To je ten učeník. Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon. 3 Po svojom umučení im poskytol mnoho . Pane. vyzval ho: „Poď za mnou!“ Jánova budúcnosť .“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky. kam nechceš. že je to Ježiš. kto ťa to zradí?“ 21 Keď ho teda Peter zazrel. lebo neboli ďaleko od brehu. pripásal si šaty . že za nimi ide učeník. len asi dvesto lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou. miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno. čo ste teraz chytili!“ 11 Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. 8 Ostatní učeníci prišli na Iodi. 7 Učeník ktorého Ježiš miloval povedal Petrovi: „To je Pán. sám si sa opásal a chodil si. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie.bol totiž nahý . máš ma rad. že jeho svedectvo je pravdivé. stál Ježiš na brehu. 12 Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“. 5 A Ježiš sa ich opýtal: „Deti. myslím. že je to Pán. syn Jánov. čo teba do toho?“ Záver . 9 Keď vystúpili na breh. aby naznačil. 4 SKUTKY APOŠTOLOV Úvod 1. 10 Ježiš im povedal: „Doneste z rýb.“ 16 Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon. vystrieš ruky. akou smrťou oslávi Boha. veru.“ Len čo Šimon Peter počul. že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“ a povedal mu: „Pane. povedal Ježišovi: „Pane. iný ťa opáše a povedie.“ 19 To povedal. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať. ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy. 14 To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. ale učeníci nevedeli. ktorých si vyvolil. ty vieš. Ako to povedal. kým neprídem.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ 17 Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon. A hoci ich bolo toľko. čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa.20 Peter sa obrátil a videl. A vieme. a čo bude s týmto?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem. Venovanie.1-11 Sk1 I. že ťa mám rád. aby zostal. čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ 23 A tak sa medzi bratmi rozchýrilo. v prvej knihe som rozprával o všetkom.“ Petra zarmútilo. ktorého Ježiš miloval.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ 18 Veru. vzal chlieb a dával im. a vzatý bol do neba. syn Jánov. lebo vedeli. aby zostal. Pane. syn Jánov. keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom. že ťa mám rád. ty vieš všetko ty dobre vieš. Posledné Ježišove príkazy . kade si chcel. videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb.15 Keď sa najedli. ty vieš. podobne aj rybu.“ 6 On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.

20 Lebo v knihe Žalmov je napísané: "Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho.12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory. koľko je dovolené prejsť v sobotu. Spadol dolu. čo zajali Ježiša. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom. ktorým sa Judáš spreneveril. keď medzi nami žil Pán Ježiš. 18 On nadobudol pole z odmeny za neprávosť. ktoré Otec určil svojou mocou." a: "Jeho úrad nech prevezme iný." Treba teda.12 . aby neodchádzali z Jeruzalema. ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema. pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. že žije. Filip a Tomáš. kde sa zdržiavali Peter a Ján. ukáž.bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí . Jakub a Ondrej." Nanebovstúpenie . aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania. rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti.6 A zhromaždení sa ho pýtali: "Pane. čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš. s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. prikázal im. počnúc Jánovým krstom až do dňa. 5 že Ján krstil vodou. ty poznáš srdcia všetkých ľudí. a Mateja. 4 A keď s nimi stoloval.15 V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov .42 Zbor apoštolov . aby odišiel na svoje miesto. a preto pole nazvali vo svojej reči Akeldamach. príde tak. 17 patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. Šimon Horlivec a Júda Jakubov. aby sa z týchto mužov. ktorého z týchto dvoch si si vyvolil. už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?" 7 On im povedal: "Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle. l4 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami. keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. 24 23 Sk2 .5. kto by v ňom býval." 22 21 9 A tak postavili dvoch: Jozefa. to znamená Pole krvi. Cirkev v Jeruzaleme 1. Jakub Alfejov. ktorý sa volal Barsabáš. Voľba apoštola Mateja .a povedal: 16 "Bratia. vystúpili do hornej siene. 25 aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte. dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj. čo boli s nami celý čas. ako ste ho videli do neba odchádzať. ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: "O ktorom ste počuli odo mňa. 19 Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. Keď to povedal. A modlili sa: "Pane. ktorý bol vodcom tých. s prímením Justus. 13 Keď ta prišli. vzdialená toľko." 1. Bartolomej a Matúš. 26 Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. 8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch. kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi. ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.dôkazov. 10 A kým uprene hľadeli k nebu. keď bol od nás vzatý. zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: "Mužovia galilejskí. muselo sa splniť Písmo. ktorý bol od vás vzatý do neba. ako odchádza.

ktoré sa rozdelili. Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. počúvajte moje slová. 22 . 3 I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky. oheň a oblaky dymu 20 a mesiac na krv. 19 Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Galilejčania? A ako to. počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža. 11 Židia aj prozelyti. hovorí Boh. čo bývate v Jeruzaleme. Judey a Kapadócie.1 Keď prišiel deň Turíc. ktoré. vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania. Médi. aby vám toto bolo známe. Parti. 18 Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi. 21 A vtedy: Každý. V Jeruzaleme boli Židia. v ktorom sme sa narodili? 9 My. Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény. 10 Frýgie a Pamfýlie. Izraeliti. 16 Ale toto je to. boli všetci vedno na tom istom mieste. Elamčania. ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. ako im Duch dával hovoriť. Ježiša Nazaretského. Boh skrze neho medzi vami urobil. ako sami viete. nábožní Ľudia zo všetkých národov. aby som sa nezakolísal." 12 Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: "Čo to má znamenať?" 13 Ale iní s úsmeškom hovorili: "Sú plní mladého vína. 2 Tu sa náhle strhol hukot z neba. mocnými činmi divmi a znameniami. lebo je po mojej pravici. čo tu hovoria.II. v ktorom boli. l5 Títo nie sú opití. čo sú pod nebom. čo povedal prorok Joel: 17 5 „V posledných dňoch. lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom." Mužovia. 6 Keď sa teda strhol tento hukot. že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku. Pontu a Ázie. lebo ho nemohla držať vo svojej moci 25 Veď Dávid o ňom hovorí: "Pána mám vždy pred očami. vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. a na každom z nich spočinul jeden. vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. kto bude vzývať Pánovo meno. 24 Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti. prisťahovaní Rimania. Príchod Ducha Svätého . ako keď sa ženie prudký vietor. veľký a slávny. mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení. slnko sa premení na tmu krv. ako príde Pánov deň. bude spasený.14 Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: "Mužovia judejskí a všetci. 7 I stŕpli a udivení vraveli: "Nie sú títo všetci. a naplnil celý dom. rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. obyvatelia Mezopotámie." Prvá Petrova reč zástupom . 23 A vy ste ho. skôr.

všetkým. 27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí Ukázal si mi cestu života. na lámaní chleba a na modlitbách. čo mali byt' spasení. 3 Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána. to ti dám: V 36 . ale čo mám. čo sú ďaleko." Prvé konverzie . a predsa hovorí: "Pán povedal môjmu Pánovi: Seď o mojej pravici. pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa.1 Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu." Nech teda s istotou vie celý dom Izraela. ani jeho telo nevidelo porušenie: Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší. aby mu dali almužnu. ako kto potreboval. 31 videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení. prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť bratia?" 38 Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha." 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: "Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!" 41 Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť. aby si pýtal almužnu od tých. ktorá sa volá krásna. aj moje telo odpočíva v nádeji. že zomrel. 35 32 29 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. 2 Práve prinášali istého muža. že od nich niečo dostane. Denne ho kládli k chrámovej bráne.37 Keď to počuli. ako sami vidíte a počujete 34 Veď Dávid nevystúpil na nebesia. po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. podľa toho. ktorého ste vy ukrižovali.26 Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá. 45 Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým. náš Boh. Uzdravenie chromého . 28 naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. čo vchádzali do chrámu. že ani nebol ponechaný v podsvetí. aby tvoj Svätý videl porušenie. ktorý bol od narodenia chromý. 6 Ale Peter povedal: "Striebro a zlato nemám. 39 Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým.42 Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve. 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň. že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón. čo uverili. Boh urobil aj Pánom aj Mesiášom. dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi. A Pán každý deň rozmnožoval tých. 4 Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: "Pozri sa na nás!" 5 On sa na nich pozrel a čakal. Prvé kresťanské spoločenstvo . 46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme. Všetci. boli pospolu a všetko mali spoločné. 47 Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. prosil. ktorých si povolá Pán. 33 Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého. že toho Ježiša. 30 Ale on bol prorok a vedel. Sk3 III." Bratia. vylial ho. a nedovolíš.

10 nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu. Ján a Alexander a všetci. že v mene Ježiša Krista Nazaretského. čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral. čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov. Vtom mu spevneli nohy a členky. ktorého vidíte a poznáte. ktoré sa volá Šalamúnovým. ktorý ste vy. čo. 4 Ale mnohí z tých. že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. 10 a poznali ho. že jeho Mesiáš bude trpieť. že tento chodí? 13 Boh Abraháma. vykonaný na chorom človekovi. 6 veľkňazi Annáš a Kajfáš. čo vypočuli slovo. že je to ten. starší a zákonníci. 9 Všetok ľud videl. l2 Keď to Peter videl. čo vám povie. viem. a viera. ktorý je vám predurčený Mesiáš. počnúc Samuelom postupne hovorili. a my sme toho svedkami. 21 ale musí ho prijať' nebo až do čias. všetok užasnutý ľud. čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás. ako chodí a chváli Boha. stavitelia. Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední muži. ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým. naplnený Duchom Svätým." 26 Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho. čo boli z veľkňazského rodu. z vašich bratov ako mňa. 15 Zabili ste pôvodcu života. kto nepočúvne toho proroka. ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami. dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých. ktorého ste vy ukrižovali. 7 postavili ich do stredu a pýtali sa ich: "Akou mocou alebo v mene koho ste to urobili?" 8 Vtedy im Peter. Sk4 IV. prehovoril k ľudu: "Mužovia. zavrhli. prepadli ich kňazi. 5 25 17 .11 Keďže sa pridŕžal Petra a Jána. uveril. bratia. že ho treba prepustiť'. lebo už bol večer. obráťte sa. Vošiel s nimi do chrámu. veliteľ chrámovej stráže a saduceji 2 a zazlievali im. chodil. a on sa stal kameňom uholným. Izraeliti. 14 Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste. vyskakoval a chválil Boha. ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. bude odstránený z ľudu. oznamovali tieto dni. 3 Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia. keď sa všetko obnoví. aby poslal Ježiša. aby sa zotreli vaše hriechy 20 a prišli časy osvieženia od Pána. 8 vyskočil.1 Kým hovorili k ľudu. Boh našich otcov. 18 Ale Boh takto splnil. oslávil svojho Služobníka Ježiša. A teraz. že každého z vás odvráti od vašich neprávostí. čo odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. povedal: "Vodcovia ľudu a starší! 9 Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok. že ste to v nevedomosti urobili. akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili." 24 A všetci proroci. 16 A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohoto človeka. Petrova reč k ľudu . aby vás požehnal tým. ktorá je skrze neho. Peter a Ján pred veľradou . Boh Izáka a Boh Jakuba. ako aj vaši poprední muži. Vy ste synovia prorokov a zmluvy. a vzrástol počet mužov na päťtisíc. stojí tento človek pred vami zdravý! 11 On je kameň. postavil sa a chodil. keď povedal Abrahámovi: "A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme. 23 A každý. čo sa s ním stalo. 22 Veď Mojžiš povedal: "Proroka vám vzbudí Pán váš Boh. Jeho budete počúvať vo všetkom. kým on rozhodol. ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. zbehol sa k nim do stĺporadia. ako sa tento uzdravil. aby vám prepustil vraha. 19 Kajajte sa teda.mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!" 7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho.

že sú to ľudia neučení a prostí. a rozdeľovalo sa každému podľa toho. ale všetko mali spoločné. 19 Ale Peter a Ján im odpovedali: "Posúďte. aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia. 30 Vystri svoju ruku. 36 Aj Jozef.23 Keď ich prepustili. v ktorom by sme mali byť spasení. menom Ananiáš." A keď sa pomodlili. čo je v nich. a to pre ľud. lebo nenašli. daného ľuďom. Klamstvo Ananiáša a Zafiry . 33 Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Modlitba apoštolov v súžení . prinášali 35 a kládli apoštolom k nohám. nech už nikomu nehovoria v tomto mene. že boli s Ježišom." 21 Ale oni im znova pohrozili a prepustili ich. nášho otca Dávida. čo im hovorili veľkňazi a starší. lebo všetci. čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom. 14 A keď videli. 15 Preto im rozkázali. ale Bohu!" 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová. pohrozme im. Život prvej kresťanskej komunity . je jeho. 28 aby vykonali všetko. na ktorom sa stalo toto znamenie uzdravenia. 34 veď medzi nimi nebolo núdzneho. aby vyšli von z veľrady. že sa skrze nich stalo očividné znamenie a nemôžeme to poprieť. 24 Keď ich vypočuli. že uzdravený človek stojí s nimi. 3 Peter povedal: "Ananiáš." V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi. ktorému apoštoli dali meno Barnabáš. 29 A teraz. čo mal.A v nikom inom niet spásy. či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha. že niečo z toho. predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. na ktorom boli zhromaždení. čo v preklade znamená syn Útechy. čo mali polia alebo domy. zatriaslo sa miesto. 37 mal roľu. nebolo v tvojej moci. čo sme videli a počuli. levita. ako ich potrestať. Sk5 V5. ty si stvoril nebo a zem i more a všetko. čo sa stalo. mal totiž vyše štyridsať rokov. rodom Cyperčan. pretože všetci oslavovali Boha za to. ktorého si pomazal. A nik z nich nehovoril." Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali. spoznali ich. 25 Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka. prečo ti satan naplnil srdce. že sa má stať. kto ako potreboval. pozri na ich hrozby a daj. veľmi sa čudovali. 22 Človek. nemohli nič namietať. predal so svojou manželkou Zafirou pozemok 2 a s vedomím manželky si stiahol z utŕžených peňazí a len istú časť priniesol a položil apoštolom k nohám. lebo niet pod nebom iného mena. kým si ho mal? A keď si ho predal.1 Aj istý muž. jednomyseľné pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: "Pane. povedal: "Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? 26 13 12 Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho Pomazanému. padol a 31 27 . všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. Pane. aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? 4 Azda nebol tvoj.32 Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. predávali ich a čo za ne utŕžili." 18 Zavolali ich teda a prikázali im že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene. znamenia a divy. 20 lebo my nemôžeme nehovoriť o tom. išli k svojim a rozpovedali. a radili sa: 16 "Čo robiť s týmito ľuďmi? Všetci obyvatelia Jeruzalema vedia. čo tvoja ruka a vôľa vopred určili. 17 Ale aby sa to nešírilo ďalej medzi ľud.

40 Zavolali apoštolov. 11 A veľký strach sa zmocnil celej cirkvi i všetkých. 15 Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka. Keď mladíci vošli dnu. vyviedol ich a povedal: "Choďte." 9 Peter jej povedal: "Prečo ste sa dohovorili pokúšať Pánovho Ducha? Počuj za dverami kroky tých.teda sekta saducejov . Gamalielov zákrok . lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí. 27 Keď ich priviedli. Asi o tri hodiny prišla aj jeho žena.a plní žiarlivosti 18 položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia. 36 Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril. Uväznenie a zázračné vyslobodenie apoštolov . aby ich neukameňoval.skonal. 39 ale ak je od Boha. Apoštoli pred veľradou . 37 Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohoto života!" 21 Oni počúvli. no ľud ich velebil 14 a čím ďalej. pukali od zlosti a chceli ich zabiť. a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov. lebo sa báli ľudu. zmocnil sa veľký strach. Izraeliti. ktorých ste vrhli do žalára. čo to počuli. aby ich priviedli. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. 22 A keď ta sluhovia prišli. za toľko. dobre si rozmyslite. čo ho poslúchajú. Znamenia a divy apoštolov . dali ich zbičovať. vo väzení ich nenašli. nevediac. 19 Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia. menom Gamaliel. 6 Tu vstali mladší z nich. zavčas rána vošli do chrámu a učili. čo boli s ním . Vrátili sa teda a hlásili: 23 "Väzenie sme našli dôkladne zatvorené a strážnici stáli pri dverách. vnútri sme nenašli nikoho. 26 7 . no keď sme otvorili. 41 A oni odchádzali z veľrady natešení. aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich.17 Tu vystúpil veľkňaz a všetci. prikázali im." 24 Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová. 8 Peter jej povedal: "Povedz mi. postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal: 28 "Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. či ste za toľko predali ten pozemok?" Ona povedala: "Áno. našli ju mŕtvu. 31 Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa." 29 Peter a apoštoli odpovedali: "Boha treba viac poslúchať ako ľudí. boli rozprášení a zničení. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!" I súhlasili s ním. učiteľ zákona. čo mu verili. 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša. vynesú aj teba. 38 Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich. Ježiša. vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. boli v pomykove." 33 Keď to počuli. zavinuli ho. rozpadne sa. 42 A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista. čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. čo sa stalo.ale nie násilne. ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. že on je niekým. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli.34 Tu vstal vo veľrade istý farizej. čo boli s ním. ktorého si vážil všetok ľud. a prepustili ich. 32 A my sme toho svedkami aj Duch Svätý. vyniesli a pochovali. zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do väzenia. že nesmú hovoriť v Ježišovom mene." Veliteľ stráže hneď odišiel so sluhami a priviedol ich ." 10 A hneď mu padla k nohám a skonala. tým viac pribúdalo veriacich Pánovi.Keď prišiel veľkňaz a tí. veľké množstvo mužov a žien.12 Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. No zabili ho a všetci. 16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu. pripojiť. čo pochovali tvojho muža. 25 Tu ktosi prišiel a oznámil im: "Muži. stoja v chráme a učia ľud. čo o tom počuli. prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. 13 Ale nik iný sa k nim neodvážil. že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von 35 a im povedal: "Mužovia. čo sa to vlastne stalo. aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. nebudete ich môcť rozvrátiť. a všetkých. ktorého Boh dal tým. keď tade pôjde.

robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Sk7 VII. Timona. bratia.1 . ďalej Filipa. 13 Druhý raz sa dal Jozef poznať svojim bratom a faraón spoznal Jozefov rod. Ustanovenie diakonov . že Ježiš. zborí toto miesto a zmení obyčaje. na ôsmy deň ho obrezal. aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. 4 My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. ktorí hovorili: "Počuli sme. 11 Potom na celý Egypt a Kanaán prišiel hlad a veľké súženie a naši otcovia nemali čo jesť. plných Ducha a múdrosti. ktorú ti ukážem." 8 A uzavrel s ním zmluvu obriezky. hoci nemal syna. spolu sedemdesiatpäť osôb. čo boli z Cilície a Ázie. starších a zákonníkov. 9 Praotcovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta.1 V tých dňoch. uprene naňho hľadeli a videli. ale sľúbil. 10 Ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu. 3 Preto si. že mu ju dá do vlastníctva a po ňom jeho potomstvu. muža plného viery a Ducha Svätého. 2 Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: "Nie je správne. 6 Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Helenisti začali šomrať na Hebrejov." 4 I odišiel z chaldejskej krajiny a býval v Charrane. že v Egypte majú obilie. a potom vyjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste. Štefanova obranná reč .2. ktorí hovorili: "Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti Zákonu. a hádali sa so Štefanom. 13 Tu postavili falošných svedkov.1 Veľkňaz sa opýtal: "Je to naozaj tak?" 2 On vravel: "Bratia a otcovia. Prochora. 5 Nedal mu v nej ani na stopu nohy dedičstva. ktorým hovoril. aj Izák Jakuba a Jakub dvanástich praotcov. že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. A keď mu zomrel otec. 14 Vtedy dal Jozef zavolať svojho otca Jakuba i celé príbuzenstvo. 6 Boh to povedal takto: "Jeho potomstvo bude bývať v cudzej krajine. ktorému budú otročiť. čo sedeli vo veľrade. ako býval v Charrane. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru. v ktorej teraz vy bývate. poslal tam našich otcov prvý raz. Prvé misie 6. presťahoval ho odtiaľ do tejto krajiny. povedal Boh.8 Štefan plný milosti a sily. Parmenáša a Mikuláša. počúvajte! Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi. 3 a povedal mu: "Odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a chod' do krajiny.12. egyptského kráľa a ustanovil ho za správcu Egypta a celého svojho domu. zbehli sa. 11 Podstrčili teda mužov. ten Nazaretský. vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov. Uväznenie Štefana . zotročia ho a štyristo rokov budú s nim zle zachádzať. keď počet učeníkov rástol. 15 a Jakub . prozelytu z Antiochie. 9 Tu vstali niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov. Nikanora. 12 Keď sa Jakub dopočul. Ale Boh bol s ním 10 a vyslobodil ho zo všetkých jeho útrap." 15 7 Všetci. že jeho tvár je ako tvár anjela. A tak. Cyrénčanov a Alexandrijčanov a z tých. 14 Počuli sme. Dal mu milosť i múdrosť v očiach faraóna. a na túto úlohu ustanovíme ich." 12 Pobúrili ľud. keď sa mu narodil Izák." 5 Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana. ako hovoril. keď bol ešte v Mezopotámii prv. 25 Sk6 VI. ktoré nám odovzdal Mojžiš. 7 Ale ja budem súdiť národ. zdrapli ho a zaviedli pred veľradu.

" 38 To on bol pri zhromaždení ľudu na púšti s anjelom. 40 Áronovi vraveli: "Urob nám bohov. Izáka a Jakuba. že ich Boh chce zachrániť jeho rukou. 24 A keď videl. a presviedčal ich. Boh Abraháma. 36 0 n ich vyviedol a robil divy a znamenia v egyptskej krajine a na Červenom mori a štyridsať rokov na púšti. ktorých Boh vyhnal spred našich otcov. ako im nariadil ten. práve keď sa hádali. 33 Pán mu povedal: "Zobuj si obuv z nôh. ktorého odmietli. zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj anjel v plameni horiaceho krika. 20 V tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny pred Bohom. čo ste si urobili. odmietli ho a v srdciach sa im zacnelo po Egypte. zastal sa ho a pomstil utláčaného tak. ktorý videl. Ako sa blížil čas prisľúbenia. ktorý Jozefa nepoznal. kde sa mu narodili dvaja synovia. ktorý povedal synom Izraela: "Proroka vám vzbudí Boh z vašich bratov ako mňa. 25 Myslel si. 34 Dobre som videl. Tri mesiace ho chovali v otcovskom dome. priniesli modle obetu a kochali sa v diele svojich rúk. čo povedal Mojžišovi. čo krivdil blížnemu. ktorý kúpil Abrahám od Hemorových synov v Sicheme a zaplatil striebrom. 16 Preniesli ich do Sichemu a uložili ich v hrobe." Mojžiš sa chvel a neodvážil sa pozrieť. ale oni to nepochopili. aby slúžili nebeským zástupom. vari ste mne prinášali krvavé a nekrvavé obety štyridsať rokov na púšti? 43 35 30 17 Veď ste so sebou nosili stánok Molocha a hviezdu svojho boha Refana. ľud v Egypte vzrastal a množil sa. 45 Naši otcovia ho prevzali a za Jozueho priniesli na územie pohanov. 42 Ale Boh sa odvrátil a vydal ich. preto som zostúpil vyslobodiť ich. A keď prišiel bližšie. aby nám ich odovzdal. 37 To je ten Mojžiš. zaznel Pánov hlas: 32 "Ja som Boh tvojich otcov. toho Boh poslal ako knieža a vysloboditeľa s mocou anjela. 19 On zaskočil náš rod a tak trápil otcov. podoby. A teraz poď. že bratia pochopia. 22 Tak Mojžiša vyučili vo všetkej egyptskej múdrosti a bol mocný v slovách i vo svojich činoch. až do dní Dávida. lebo nevieme. ako trpí môj ľud v Egypte a počul som ich vzdychanie. 18 kým nenastúpil v Egypte iný kráľ. lebo miesto. čo sa mu zjavil v kríku. Keď uplynulo štyridsať rokov. ako si včera zabil toho Egypťana?" 29 Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v madiánskej krajine. ako ktorémusi krivdia." Naši otcovia mali na púšti stánok zmluvy. divil sa tomu. pošlem tá do Egypta!" Tohoto Mojžiša. keď povedali: "Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu?!". že museli odhadzovať svoje nemluvňatá. 26 Na druhý deň sa zasa zjavil medzi nimi. ktoré dal Boh Abrahámovi. aby nezostali nažive. ujala sa ho faraónova dcéra a vychovala si ho ako syna. 21 Keď ho vyložili. zatúžil v srdci navštíviť svojich bratov. prečo blížite jeden druhému?" 27 Ale ten. aby sa zmierili: "Mužovia. ste bratia. že Egypťana zabil. na ktorom stojíš. aby ho zhotovil podľa vzoru. je zem svätá." 41 I urobili si v tých dňoch teľa. čo videl. čo sa stalo s tým Mojžišom. Preto vás presídlim až za Babylon. i s našimi otcami. 39 Ale naši otcovia ho nechceli poslúchať. synov Izraela. on dostal živé slová. Tam zomrel on aj naši otcovia. čo sa s ním rozprával na vrchu Sinaj. aby sa na to pozrel. ako sa píše v knihe Prorokov: "Dom Izraela. 46 On 44 . čo nás vyviedol z egyptskej krajiny. ktorí pôjdu pred nami. 31 Keď to Mojžiš zbadal.zostúpil do Egypta. 23 Ale keď dovŕšil štyridsať rokov. odbil ho slovami: "Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami?! 28 Vari chceš zabiť aj mňa. aby ste sa im klaňali.

čo predpovedali príchod Spravodlivého." 60 Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: "Pane. ktorá sa volá Veľká. a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi. hovorí Pán. Čarodejník Šimon . nezapočítaj im tento hriech. že robí znamenia. pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. pretože počuli i videli.4 Tí. 2 Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad ním plakali. aby dostali Ducha Svätého. čo Filip hovorí." 11 Počúvali ho preto že ich už dlhý čas ohromoval čarami. Evanjelium v Samárii ." 57 Strašne vykríkli. aby každý. ktorý sa volal Šavol.54 Keď to počuli. 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. 13 Vtedy uveril aj sám Šimon." Štefanova mučenícka smrť . chodili a hlásali slovo. dopočuli. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie. dostal Ducha 18 . ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista. zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. 6 Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali. že ho zabili." A len čo to povedal. 58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali.našiel milosť u Boha a prosil.9 V meste predtým istý muž. zomrel. A keď' videl. robil čary a ohromoval samárijský ľud. boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. 55 Ale on. no nezachovávali ste ho. Šavol . 52 Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých. 15 Oni ta zašli a modlili sa za nich. Akýže mi postavíte dom. na koho vložím ruky. že on je niekým veľkým. čo sa rozpŕchli. dávali sa krstiť muži i ženy. menom Šimon. zhotovených rukou. prijmi môjho ducha. 12 Ale keď' uverili Filipovi. Sk8 VIII. Peter a Ján v Samárii . tŕpol od úžasu. že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch. 3 Ale Šavol ničil Cirkev. Prvé prenasledovanie Cirkvi. uprene sa zahľadel na nebo. uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha 56 a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. 10 A všetci od najmenších až po najväčších ho pozorne počúvali a hovorili: "On je Božia sila. 5 Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. 53 Vy. ponúkol im peniaze a povedal: "Dajte aj mne takú moc.14 Keď sa apoštoli. 8 A v meste nastala veľká radosť. vy vždy odporujete Duchu Svätému. 19 Keď Šimon videl. vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a dával ich do väzenia. ktorí boli v Jeruzaleme. vy takisto ako vaši otcovia. 47 Ale až Šalamún mu postavil dom. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža. 17 Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. 59 Štefana kameňovali a on sa modlil: "Pane Ježišu. tvrdiac.ako hovorí prorok: 49 "Nebo je mojim trónom a zem podnožkou mojich nôh. že sa dejú znamenia a veľké divy. dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. plný Ducha Svätého. čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon. tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami. 48 Lenže Najvyšší nebýva v domoch. aby smel nájsť stánok Jakubovmu domu. alebo aké je miesto môjho odpočinku? 50 51 A neurobila moja ruka toto všetko?" Vy. vyslali k nim Petra a Jána.1 Šavol schvaľoval. že Samária prijala Božie slovo.

Filip krstí etiópskeho eunucha . a Pán ho vo videní oslovil: "Ananiáš!" On povedal: "Tu som. slobodno." A on odpovedal: "Verím. 28 a už sa vracal. ktorá sa volá Rovná. keď mi to nik nevysvetlí? A poprosil Filipa. že Ježiš Kristus je Boží Syn. Pánov Duch Filipa uniesol a eunuch ho viac nevidel. je pustá. voda! Čo prekáža. čo ste povedali." 25 Tak dosvedčovali a ohlasovali Pánovo slovo. zvestoval mu Ježiša. A keď sa vracali do Jeruzalema. opýtal sa: "A aj rozumieš. aby ma nepostihlo nič z toho. 23 Lebo vidím. zostúpili do vody a pokrstil ho. Šavol. 35 34 Sk9 IX. bola táto: "Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. v mnohých samárijskych dedinách hlásali evanjelium. ale nič nevidel. čo čítaš?" 31 On odvetil: "Ako by som mohol. lebo hlas počuli. 29 Tu povedal Duch Filipovi: "Choď a pridaj sa k tamtomu vozu. práve sa modlí 12 a vidí muža menom Ananiáša. či o niekom inom?" Tu Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z Písma. mužov i ženy. čo vedie z Jeruzalema do Gazy." 24 Šimon odpovedal: "Modlite sa vy za mňa k Pánovi." 30 Keď Filip pribehol a počul. že si v horkej žlči a v putách neprávosti. 6 Ale vstaň. 9 Tri dni nevidel a nejedol. Pane. 39 Keď vystúpili z vody. o kom to prorok hovorí? O sebe. Chodil po všetkých mestách a hlásal evanjelium." 13 No Ananiáš odpovedal: 10 . 22 Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Obrátenie Šavla . v putách priviesť do Jeruzalema. až prišiel do Cézarey. že číta proroka Izaiáša.Svätého." 11 A Pán jemu: "Vstaň a chod' do ulice. aby sa mu vrátil zrak. aby mohol stúpencov tejto Cesty. čo máš robiť.26 Pánov anjel povedal Filipovi: "Vstaň a choď na juh k ceste. že možno Boží dar získať za peniaze! 21 Nemáš účasť ani podiel na tomto slove." 7 Muži. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku. došli k akejsi vode a eunuch vravel: "Pozri. a v Júdovom dome vyhľadaj Šavla prímením Tarzského. Filip i eunuch. správcu všetkých jej pokladov. 36 Ako išli cestou. ani nepil." Eunuch povedal Filipovi: "Prosím ťa. ak tam dajakých nájde. chod' do mesta a povedia ti. lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom." 27 On vstal a šiel. V Damasku bol istý učeník menom Ananiáš. tak ani on neotvorí ústa. 4 Padol na zem a počul hlas. ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu. 33 Pre jeho pokoru bol súd nad nim zrušený. Išiel teda k veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku. ktorú čítal. 40 A Filip sa našiel v Azote. čo ho sprevádzali. A kto bude rozprávať o jeho rode? Lebo jeho život sa berie zo zeme. azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca. ktorého ty prenasleduješ. Pane?" A ten: "Ja som Ježiš. Tu videl Etiópčana. stáli ako ohromení. 8 Šavol vstal zo zeme. čo ho strihá.1 Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. aby nastúpil a sadol si vedľa neho. ktorý mu hovoril: "Šavol. aby som sa dal pokrstiť?" (37 Filip mu povedal: "Ak veríš z celého srdca." 20 Ale Peter mu povedal: "Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou. ako vchádza a vkladá naň ruky. zrazu ho zalialo svetlo z neba. eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky. ale nikoho nevideli. pretože si si myslel. 32 Stať' Písma. otvoril oči. ale šiel svojou cestou plný radosti.") 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja. prečo ma prenasleduješ?" 5 On povedal: "Kto si.

Šavlova kázeň v Damasku . koľko musí trpieť pre moje meno. čo im urobila Dorkas. ktorý sa ti zjavil na ceste. zvanej Italská. lebo neverili." 15 Ale Pán mu povedal: "Len choď. čo vzývajú tvoje meno. žasli a vraveli: "Nie je to ten. zaviedol ho k apoštolom a porozprával im. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu. ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene. čo v Jeruzaleme prenasledoval tých. Peter ide ku Kornéliovi do Cézarey . 14 Aj tu má moc od veľkňazov poviazať všetkých. Vstaň a usteľ si. poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: "Príď bez meškania aj k nám!" 39 Peter vstal a šiel s nimi. Tu vstal a dal sa pokrstiť. že je Božím Synom. 38 A pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli. žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha. od mnohých som počul o tomto mužovi. Keď ju poumývali.26 Keď prišiel do Jeruzalema. keď si šiel sem. menom Eneáša. pokúšal sa spojiť s učeníkmi. lebo dokazoval. Potom zavolal svätých a vdovy a predstavil im ju živú. Peter vzkriesil Tabitu v Joppe . 23 Keď uplynulo viac dní. 35 A videli ho všetci. Peter uzdravuje ochrnutého v Lydde . 19 Potom prijal pokrm a zosilnel. že je tam Peter. Roznieslo sa to po celom Joppe a mnohí uverili v Pána. Galilei a Samárii. Obdobie pokoja pre Cirkev ."Pane. Peter mu povedal: "Eneáš. Potom obrátený k mŕtvole povedal: "Tabita. že je učeníkom. čo počúvali. aby ho mohli zabiť.36 V Joppe zasa bola istá učeníčka. Keď ta prišiel. 40 Peter poslal všetkých von. prišiel aj k svätým. 21 Všetci. vstaň!" Ona otvorila oči a keď videla Petra. posadila sa. menom Tabita. ale všetci sa ho báli. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty. kým bola medzi nimi. lebo jeho som si vyvolil za nádobu. že ho zabijú. ktoré dávala. vystreli ju v hornej sieni.32 Ako Peter navštevoval všetkých. 25 No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby. ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal na posteli.31 A Cirkev mala pokoj po celej Judei. zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu. čo bývali v Damasku. čo v preklade znamená Dorkas." 17 Ananiáš teda šiel a vošiel do domu.1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius. čo bývali v Lydde a Sárone. 29 Rozprával a prel sa aj s Helenistami a oni ho chceli zabiť. koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 30 Keď sa to dozvedeli bratia. kľakol si a pomodlil sa. Vo dne i v noci strážili brány. aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý. aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela. vložil naň ruky a povedal: "Brat Šavol. Sk10 X. 16 a ja mu ukážem. že toto je Mesiáš. 27 Tu sa ho ujal Barnabáš. 2 Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. 28 A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene. 41 On jej podal ruku a zodvihol ju. čo bývali v Lydde. upevňovala sa.Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku 20 a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša. Ona vynikala dobrými skutkami a almužnami." 18 Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. aby ich v putách odviedol k veľkňazom?" 22 Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov. 37 No v tých dňoch ochorela a umrela." A on hneď vstal. 3 Raz okolo tretej hodiny popoludní videl 42 . Židia sa uzniesli. zaviedli ho do hornej siene. 24 Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. 33 Našiel tam istého človeka. poslal ma Pán Ježiš. stotník kohorty. 43 Potom zostal ešte vera dní v Joppe u istého garbiara Šimona. Šavlova návšteva v Jeruzaleme . čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to. ktorí sa obrátili k Pánovi. Ježiš Kristus ťa uzdravuje.

čo som sa o tretej hodine popoludní modlil vo svojom dome. býva v dome garbiara Šimona pri mori. čo to bol za úkaz. či tam býva Šimon s prímením Peter: 19 Ako Peter premýšľal o videní. ktorého hľadáte. Kornélius mu vyšiel v ústrety. že si prišiel. 38 ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil. lebo som ich ja poslal. ktorému celý židovský národ vydáva svedectvo. druhý raz: "Čo Boh očistil. 32 Pošli teda do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter. zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých. zabíjaj a jedz!" 14 Ale Peter povedal: "Nijakým činom. kvôli čomu ste ma pozvali?" 30 Kornélius povedal: "Sú to štyri dni práve v túto hodinu.Na druhý deň vstal a šiel s nimi a niektorí bratia z Joppe ho sprevádzali. čo ti Pán prikázal. zíď dolu a bez váhania chod' s nimi." 21 Peter zišiel k mužom a povedal: "Ja som ten. aj ja som len človek. že Žid sa nesmie spolčiť' ani stretnúť s cudzincom.jasne vo videní Božieho anjela. 10 Keď vyhladol." 34 9 . 6 býva u istého Šimona. Kým mu pripravovali. ktorých Boh vopred určil." 23 Zavolal ich teda dnu a pohostil. dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom. ako veľké prestieradlo. 25 Keď Peter prichádzal. Na druhý deň. 39 A my sme svedkami všetkého. A teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou. 36 Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista." 27 Ako sa s ním rozprával. a dopytovali sa na Šimonov dom. ale svedkom. 28 I povedal im: "Vy viete. Ale mne Boh ukázal. Kvôli čomu ste prišli?" 22 Oni povedali: "Stotník Kornélius. že Boh nenadŕža nikomu. padol mu k nohám a poklonil sa. 42 A prikázal nám. 13 I zaznel mu hlas: "Peter. Pane. 11 Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu. spúšťané za štyri rohy na zem. A pýtam sa. garbiara. ktorý hlásal Ján. tvoja modlitba je vyslyšaná a Boh si spomenul na tvoje almužny." 7 A keď anjel. ktorých poslal Kornélius. že nemám nikoho nazývať' poškvrneným alebo nečistým človekom. čo má dom pri mori. 15 Ale hlas sa mu ozval znova. čo s ním hovoril. s všetko im porozprával a poslal ich do Joppe. kto sa ho bojí a koná spravodlivo. vstaň. nám. 26 Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň. padol do vytrženia." 33 Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil. 5 A teraz pošli mužov do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter. vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených. aby sme vypočuli všetko. čo mu boli podriadení. Pane?" Odpovedal mu: "Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul.nie všetkému ľudu. dialo po celej Judei. ty nenazývaj poškvrneným. odišiel. 12 Boli v nej všetky druhy štvornožcov. veď som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté. 18 Zavolali a pýtali sa. zemeplazov a nebeské vtáctvo. čo sa počnúc od Galiley po krste. že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Ale zavesili ho na drevo a zabili. aby sa zjavil 41 ." Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam. spravodlivý a bohabojný muž. zastali pri bráne muži. keď ste ma pozvali. 24 V ďalší deň prišiel do Cézarey. 16 Toto sa opakovalo tri razy a hneď bola nádoba vzatá do neba. Duch mu povedal: "Hľadajú ťa traja muži. keď boli na ceste a blížili sa k mestu Peter vyšiel okolo poludnia na strechu modliť' sa. čo urobil v judejskej krajine i v Jeruzaleme. že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý. ako prichádza k nemu a oslovuje ho: "Kornélius!" 4 Ale on na neho hľadel a preľaknutý povedal: "Čo je. chcel jesť. čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. on je Pánom všetkých: 37 Vy viete. 29 Preto som prišiel bez váhania. Peter u Kornélia a jeho priateľov . 35 ale v každom národe mu je milý ten. 20 Vstaň teda. dostal pokyn od svätého anjela aby si ťa pozval do domu a vypočul tvoje slová. ktorý videl. aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali. lebo bol s ním Boh. 43 Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo. 40 Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu. kto v neho verí. 17 Kým bol Peter v rozpakoch. Kornélius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve 31 a povedal mi: "Kornélius.

2 Keď Peter prišiel do Jeruzalema. ako videl vo svojom dome anjela. aby vytrvali v Pánovi. aj hlas. 24 lebo on bol muž dobrý. čo prišli s Petrom. mu dohovárali: 3 "Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi!" Peter im začal rad-radom vysvetľovať: 5 "Bol som v meste Joppe. aby u nich niekoľko dní zostal. 20 No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrénčania. Peter v Jeruzaleme vysvetľuje svoje konanie . 45 A veriaci z obriezky. ale vy budete pokrstení Duchom Svätým. zabíjaj a jedz!" No ja som povedal: "Nijakým činom. čo dostali Ducha Svätého tak ako my?" 48 A rozkázal ich pokrstiť' v mene Ježiša Krista. v ktorých budeš spasený ty i celý tvoj dom. čo sa rozpŕchli pred súžením. ktorý stál a hovoril: "Pošli do Joppe a zavolaj ši Šimona s prímením Peter. 25 Preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. vyslaní ku mne z Cézarey. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. zaradoval sa a povzbudzoval všetkých." 17 Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám. Zvesť' o tom sa dostala aj do uší jeruzalemskej cirkvi. ako si zaumienili v srdci. 6 Keď som pozorne do nej pozrel.44 Kým Peter toto hovoril. modlil som sa a vo vytržení som mal videnie: akási nádoba ako veľké prestieradlo spúšťané za štyri rohy zostupovala z neba a prišla až ku mne. 22 18 4 . žasli. že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov. ale nikomu neohlasovali slovo. traja muži. 28 Jeden z nich menom Agabus. hovorili aj Helenistom a zvestovali im Pána Ježiša. A k Pánovi sa pridal veľký zástup. aby som mohol prekážať Bohu?" Keď' to počuli. aby boli vodou pokrstení tí. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. vstaň. ty nenazývaj poškvrneným. že aj pohania prijali Božie slovo. plazy a nebeské vtáctvo.19 Tí. ktorý mi hovoril: "Peter. videl som pozemské štvornožce a divú zver. že bude veľký hlad po celom svete. priviedol ho do Antiochie. 30 Aj to urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi. Vtedy Peter povedal: 47 "Môže ešte niekto zabrániť. Potom ho prosili. 29 Preto sa učeníci rozhodli. aby som šiel bez váhania s nimi. čo sme uverili v Pána Ježiša Krista. Pane. zostúpil na nich Duch Svätý. plný Ducha Svätého a viery. Sk11 XI. 14 on ti povie slová. ktoré nastalo za Štefana. že každý podľa svojich možností napomôže bratov." 10 To sa opakovalo tri razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba. ako hovoril: "Ján krstil vodou. 21 Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. 12 A Duch mi povedal.1 Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli. 11 Hneď nato zastali pri dome. 46 lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. ktože som ja. A aj bol za Klaudia. v ktorom sme boli. vstal a z vnuknutia Ducha oznámil.Pokrstenie prvých pohanov . a vyslali do Antiochie Barnabáša. 23 Keď ta prišiel a videl Božiu milosť.27 V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema. hovoriac: "Teda Boh aj pohanom daroval pokánie. 13 On nám rozpovedal. čo počúvali slovo. A keď prišli do Antiochie. So mnou šli aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho muža. došli až do Fenície. 7 A počul som. aby mali život. zostúpil Duch Svätý na všetkých. tí." 15 Keď som potom začal hovoriť. 16 Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo. tak ako na začiatku na nás. iba Židom. veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy do mojich úst! 9 Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: "Čo Boh očistil. čo boli z obriezky. čo bývajú v Judei." Založenie cirkvi v Antiochii . Vyslanie Barnabáša a Šavla do Jeruzalema . 26 Keď ho našiel. uspokojili sa a oslavovali Boha. na Cyprus a do Antiochie.

Simeon. Lucius z Cyrény. 2 Jánovho brata Jakuba zabil mečom. Keď sa rozodnilo nastal medzi vojakmi nemalý zmätok. Jakubovi a bratom. Ale oni svorne prišli za ním. ktorého volali Niger. ale vbehla dnu a oznamovala. Vyslanie Barnabáša a Šavla . Herodes ho hľadal a keď ho nenašiel. 3.20 Bol nahnevaný na Týrčanov a Sidončanov. matky Jána.24 A Božie slovo sa šírilo a rozmáhalo. 14 Keď spoznala Petrov hlas. Prvá Pavlova misijná cesta. čo vedie do mesta.15. 5 Petra teda strážili vo väzení. lebo nevzdal Bohu slávu a skonal rozožratý červami. zobudil ho a povedal: "Vstaň rýchlo!" A reťaze mu spadli z rúk. a Šavol. 3 A keď videl. získali si kráľovho komorníka Blasta a prosili o pokoj. rozkázal chytiť aj Petra. Ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. čo očakával židovský ľud. Barnabáš a Šavol sa vrátili do Antiochie . ktorý sa volá Marek. 2 Ako slúžili Pánovi a postili sa.1 . že je to tak. čo sa mohlo stať s Petrom. nie ľudský!" 23 Ale vtom ho zasiahol Pánov anjel. sadol si na trón a prehovoril k nim. došiel k domu Márie. povedal Duch Svätý: . že má videnie. 6 V poslednú noc. uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu. že sa to Židom páči. 8 Anjel mu povedal: "Opáš sa a obuj si sandále!" Keď to urobil. lebo ich kraj sa živil kráľovým obilím. 13 Keď zabúchal na dvere pri bráne. 19 18 10 Smrť prenasledovateľa . 17 Pokynul im rukou aby boli ticho. 11 Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: "Teraz naozaj viem. 4 Keď sa ho zmocnil. 21 V určený deň Herodes oblečený do kráľovského rúcha. a vyrozprával. Peter spal medzi dvoma vojakmi spútaný dvoma reťazami a strážnici predo dvermi strážili väzenie. a keď prešli jednou ulicou. ako ho Pán vyviedol z väzenia. že je to skutočnosť. vypočúval strážnikov a rozkázal ich odviesť. ako ho mal Herodes predviesť. čo sa dialo skrze anjela. Vyšli ňou. Potom odišiel z Judey do Cézarey a tam sa zdržiaval. 15 Oni jej povedali: "Šalieš!" Ona však tvrdila. ktorý sa volá Marek." 12 Ako o tom uvažoval. Manaen.1 V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. No oni vraveli: "To je jeho anjel. Petrovo uväznenie a zázračné vyslobodenie .Sk12 XII. od radosti ani neotvorila bránu." Potom vyšiel von a odišiel na iné miesto. žasli. A keď otvorili a uvideli ho. Myslel si. Udrel Petra do boku. 22 Ľud mu privolával: "Toto je Boží hlas. že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého. ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom. Boli práve dni Nekvasených chlebov. vrátili sa a vzali so sebou Jána. anjel mu zmizol. povedal mu: "Prehoď si plášť a poď za mnou!" 9 Vyšiel von a šiel za ním. Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne. 25 Keď Barnabáš a Šavol splnili v Jeruzaleme svoju úlohu. a povedal: "Oznámte to. kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa. 7 Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. že pri bráne stojí Peter." 16 Ale Peter neprestával búchať. vyšla dievčina menom Rodé a načúvala.35 Sk13 XIII. ani nevedel. Snem v Jeruzaleme 13. Tá sa im sama otvorila.1 V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš.

falošného proroka. aby ho dal zabiť.4 A oni. ktorý bude plniť moju vôľu celú. Ja som ťa dnes splodil.13 Pavol a jeho spoločníci sa z Pafu odplavili a prišli do Perge v Pamfýlii. Ale. ako je aj v druhom žalme napísané: "Ty si môj syn. syna Jesseho. čo sa u vás boja Boha. 21 Vtedy si žiadali kráľa a Boh im dal Kíšovho syna Saula. 27 Lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich vodcovia ho nepoznali. 8 Ale Elymas. a teraz sú jeho svedkami pred ľudom. tápal dookola a hľadal. vložili na nich ruky a prepustili ich. im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. 19 Vyhubil sedem národov v kanaánskej krajine a lósom rozdelil ich krajinu 20 asi na štyristopäťdesiat rokov. za koho ma pokladáte. hľa. 15 Po čítaní zo Zákona a Prorokov im predstavení synagógy odkázali: "Bratia. 25 Keď Ján končil svoj beh. 14 Ostatní šli ďalej a z Perge došli do Antiochie v Pizídii. 9 Vtedy Šavol." Vtom naňho padla mrákota a tma. kto by mu podal ruku. na ktoré som ich povolal. a tak splnili slová Prorokov. nám bolo poslané toto slovo spásy. 6 A keď prešli celým ostrovom až do Pafu stretli istého čarodejníka. Mali so sebou aj Jána ako pomocníka." 34 32 33 26 23 Boh splnil ich A že ho vzkriesi z mŕtvych. že prisľúbenie. hovoril: "Ja nie som ten. keď nám vzkriesil Ježiša. ktorý sa volá aj Pavol. aby sa už nikdy nevrátil do porušenia. nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti." Bratia. muža z Benjamínovho kmeňa." . synovia Abrahámovho rodu. čo bolo o ňom napísané. Čarodejník Elymas . A my vám zvestujeme. čo s ním prišli z Galiley do Jeruzalema. plný každého podvodu a každého klamstva.lebo tak sa prekladá jeho meno -. 30 Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych 31 a on sa mnoho dní zjavoval tým. Žida menom Barjezu. 28 A hoci nenašli nič. lebo chcel počuť Božie slovo. hovorte!" Pavlova kázeň pred Židmi . pozrel naňho 10 a povedal: "Diablov syn. doľahne na teba Pánova ruka: oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. Cesta na Cyprus.l6 Tu Pavol vstal. keď býval v cudzine. Príchod do Antiochie v Pizídii . čarodejník . a tí. 29 A keď splnili všetko. Izraeliti a vy všetci. ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách. počúvajte! 17 Boh tohoto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud. ktoré dostali naši otcovia. 5 Keď prišli do Salaminy. Ježiša. vyslaní Duchom Svätým. 12 Keď prokonzul videl. hlásali Božie slovo v židovských synagógach. ktoré sa čítajú každú sobotu. povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: "Našiel som Dávida. v egyptskej krajine. odsúdili ho. ak máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud. V sobotu vošli do synagógy a sadli si. to povedal takto: "Dám vám Dávidove sväté veci. 24 Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. čo sa bojíte Boha. deťom. naplnený Duchom Svätým. muža podľa môjho srdca. neprestaneš prevracať priame cesty Pánove?! 11 A teraz pozri. Potom im dával sudcov až po proroka Samuela. aby bolo ticho. sňali ho z dreva a uložili do hrobu." Z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa. 7 Bol u prokonzula Sergia Pavla. Potom ho z nej vyviedol zdvihnutým ramenom l8 a asi štyridsať rokov znášal ich správanie na púšti. dožadovali sa od Piláta. na štyridsať rokov." Oni sa postili a modlili. po mne prichádza ten. a povedal: "Mužovia.Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo. 22 Keď ho odstránil. Ten si pozval Barnabáša a Šavla. rukou dal znamenie. Ján od nich odišiel a vrátil sa do Jeruzalema. žasol nad Pánovým učením a uveril. čo sa stalo. ktorý bol rozumný muž. ktoré sú verné. došli do Seleucie a stade sa preplavili na Cyprus. za čo by si zasluhoval smrť.

52 No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým.8 V Lystre sedával istý muž s chorými nohami. že uverilo veľké množstvo Židov a Grékov. dielo. do Lystry a Derbe a do kraja okolo nich 7 a tam hlásali evanjelium. popudili a rozdráždili pohanov proti bratom. 47 Lebo tak nám prikázal Pán: "Ustanovil som ťa za svetlo pohanom. Sk14 XIV. Evanjelizácia v Ikóniu . 2 Ale Židia. aby si bol spásou až do končín zeme. 40 Dajte si teda pozor. Bol od narodenia chromý a nikdy nechodil. kto verí." Keď to počuli pohania.1 V Ikóniu takisto vošli do židovskej synagógy a hovorili tak. 51 Oni na nich striasli prach z nôh a odišli do Ikónia. 38 Nech je vám teda známe. nevidel porušenie. aby neprišlo. uložili ho k jeho otcom a videl porušenie. obraciame sa k pohanom. čudujte sa a zahyňte. keď vám bude o ňom niekto rozprávať. mnoho Židov a nábožných prozelytov išlo za Pavlom a Barnabášom. 10 povedal veľkým hlasom: "Postav sa rovno na nohy!" A on vyskočil a chodil. od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. čo sa hovorí u Prorokov: 41 36 "Pozrite. utiekli do lykaonských miest. 43 42 Pavol a Barnabáš sa obracajú na pohanov . prosili ich. plní žiarlivosti rúhavo odporovali tomu.44 V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života. Uzdravenie chromého . 39 v ňom je ospravedlnený každý. iní zasa s apoštolmi. 37 Avšak ten. potupiť a ukameňovať 6 a oni sa to dozvedeli. ktorého Boh vzkriesil. čo hovoril Pavol. aby im o tom rozprávali aj v nasledujúcu sobotu: A keď sa zhromaždenie rozišlo. 50 Ale Židia poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov.35 A preto aj na inom mieste hovorí: "Nedovolíš. 11 Keď zástupy videli. aby vytrvali v Božej milosti. A keď videl. že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci. aby sa diali znamenia a divy ich rukami. 3 Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo si počínali v Pánovi. 45 Keď Židia videli zástupy. ktorému neuveríte. ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti tým. Evanjelizácia v Lystre. 46 Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: "Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo. bratia." Keď potom vychádzali. podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. A oni s nimi hovorili a povzbudzovali ich. Od všetkého. po 48 . 4 A obyvateľstvo mesta sa rozštiepilo: niektorí boli so Židmi." Lebo keď Dávid splnil vo svojom pokolení Božiu vôľu. 49 A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. 9 Počúval Pavla hovoriť a on sa naňho zahľadel. že má vieru a môže byť uzdravený. ale preto. čo Pavol urobil. 5 Ale keď sa ich pohania a Židia so svojimi predstavenými chystali prepadnúť. aby tvoj svätý videl porušenie. že dával. ktorí neuverili. pohŕdači. zosnul. lebo za vašich dni vykonám skutok. čo boli vopred určení pre večný život.

23 A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších. 10 Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo. že musia zachovávať Mojžišov zákon. že Pavol. aké veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi. vydal im svedectvo.1 Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: "Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu. Petrova reč . aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. ozval sa Jakub: "Bratia vypočujte ma! 14 Šimon porozprával. čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. keď vierou očistil ich srdcia. apoštoli a starší a oni vyrozprávali. keď im dal Ducha Svätého tak ako nám. 7 A keď nastala veľká hádka. 14 Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol. modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi. 3 Cirkev ich teda vypravila a oni išli cez Feníciu a Samáriu a rozprávali. že je mŕtvy. ktorí rozprávali. 13 Keď sa odmlčali. ktoré práve dokončili. 17 ale bez svedectva o sebe samom neostával." Jakubova reč . nemôžete byť spasení. Kontroverzia v Antiochii . vy viete. Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. ani my?! 11 A veríme. odišli do Atálie 26 a odtiaľ sa odplavili do Antiochie." Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky." Jupiterom a Pavla Merkúrom. vstal a vošiel do mesta. aké veľké veci s nimi urobil Boh. 22 Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich. 24 Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery. že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení. 28 A zostali dlhší čas s učeníkmi. rozhodli.6 Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec.12 Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla.21 Aj tomu mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu. čo uverili zo sekty farizejov. lebo on viedol reč. lebo dobre robil: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. vstal Peter a povedal im: "Bratia. prijala ich cirkev. 25 Hlásali slovo v Perge. Evanjelizácia v Derbe a návrat z prvej misijnej cesty . Ikónia a Antiochie. ako Boh prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Keď ta došli a zhromaždili cirkev. Sk15 XV. ako sa obrátili pohania. 4 Keď prišli do Jeruzalema. aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. rozpovedali. 15 S tým sa zhodujú aj slová Prorokov. vybehli medzi zástup a kričali: 15 "Mužovia. Potom sa vrátili do Lystry. 8 A Boh. 20 Ale keď ho obstúpili učeníci. 19 Ale na to prišli z Antiochie a Ikónia Židia. čo je v nich. a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť. Hlásame vám evanjelium. aby im neobetovali. 13 12 Barnabáša nazvali A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. roztrhli si šaty.lykaonsky kričali: "Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe." Apoštolský snem. že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás. v ktorého uverili. 9 a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi. kde ich zverili Božej milosti na dielo. ktoré nevládali niesť ani naši otcovia. a hovorili: "Treba ich obrezať a prikázať im. ako je napísané: 2 27 . naviedli zástupy a Pavla kameňovali. ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko. 16 0n v minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou." 18 Toto hovorili a len len že utíšili zástupy. 5 Tu vstali niektorí. ktorý pozná srdcia.

Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. smilstva.22 Vtedy sa apoštoli a starší s celou cirkvou uzniesli. aby šiel s ním. krvi. lebo aj oni boli prorokmi.36 O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi: "Vráťme sa a ponavštevujme bratov." 37 Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána.30 Keď ich vypravili. Júda sa vrátil sám do Jeruzalema. poprední muži medzi bratmi. kde ho každú sobotu čítajú.16 "Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok. syn veriacej Židovky. nad ktorými sa vzývalo moje meno. Pavol si priberá Timoteja . čo tam bývali. hovorí Pán. 41 Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi. zaduseného a krvi.1 Prišiel aj do Derbe a Lystry. že vás niektorí. že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: 29 zdŕžať sa mäsa obetovaného modlám. všetky národy. ako sa majú. 18 známe od vekov.18. 26 ľuďmi. že neslobodno znepokojovať tých. udusených zvierat a smilstva. 33 Po istom čase ich bratia vypravili v pokoji k tým. 21 Mojžiš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach. radovali sa z tejto útechy. budete konať správne.22 Odchod z Antiochie. zvolali zhromaždenie a odovzdali list. (34 Sílas sa rozhodol zostať tam. že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Tam bol istý učeník menom Timotej. aby sa zdŕžali poškvrneného modlami. 32 Aj Júda a Sílas mnohými slovami potešovali a posilňovali bratov. čo robí tieto veci. 25 Preto sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli. Buďte zdraví!" Delegácia v Antiochii . a Sílas. odišli do Antiochie. znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami. čo od nich z Pamfýlie odišiel a nešiel s nimi pracovať." Apoštolský list . Sýrii a Cilícii." Preto si myslím. po všetkých mestách. 24 Počuli sme. ktorý sa volá Marek. Boli to Júda. že sa rozišli. čo vyšli z nás. ktorý sa volal Barsabáš. Bratia ho zverili Pánovej milosti a vydal sa na cestu. Druhá Pavlova misijná cesta 15. 3 Pavol chcel.) 35 Ale Pavol a Barnabáš sa zdržali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo. 31 Keď ho prečítali. 28 Lebo Duch Svätý a my sme usúdili. Ak sa budete tohoto chrániť. 17 aby aj ostatní ľudia hľadali Pána. 4. 40 Pavol si vybral Sílasa. čo ich vyslali. 2 Bratia v Lystre: a v Ikóniu mu vydali svedectvo. 38 Ale Pavol usúdil. čo sa z pohanov obracajú k Bohu. že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom. Pavol a Sílas . ale otec bol Grék.36 . 23 Po nich poslali tento list: "Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii. že netreba brat' takého. 39 I vznikla taká roztržka. 27 Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. kde sme hlásali Pánovo slovo. a kvôli Židom. hoci sme ich ničím nepoverili. ho vzal a 19 . znova postavím jeho ruiny a vztýčim ho. 20 ale im treba napísať. Sk16 XVI. ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista.

33 V tú nočnú hodinu ich vzal. 9 Tam mal Pavol v noci videnie.6 Prešli cez Frýgiu a galatský kraj. 30 Vyviedol ich von a vravel: "Páni. 24 0n ich podľa tohoto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady. 5 Cirkvi sa upevňovali vo viere a deň čo deň sa zväčšovali počtom. prosila nás: "Ak si myslíte. Videnie v Troade . 19 Keď jej páni videli. lebo všetci vedeli. 17 Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: "Títo ľudia sú služobníkmi Boha. usilovali sme sa odísť do Macedónska. a zvestujú vám cestu spásy. Sadli sme si a hovorili sme so ženami. priamym smerom sme prišli do Samotrácie. ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme aby ho zachovávali. úradníci vyslali zriadencov s odkazom: "Prepusť tých ľudí!" 36 Strážca väzenia oznámil Pavlovi tieto slová: "Úradníci odkázali. ale Ježišov Duch im to nedovolil. 27 Keď sa strážca väzenia prebudil a videl dvere väzenia otvorené. 34 Potom ich zaviedol do domu. 23 Keď im vymerali veľa rán. a vrhli do väzenia a teraz nás potajomky vyháňajú? Nie tak. Lýdia . ktoré my ako Rimania. 15 A keď sa dala so svojím domom pokrstiť. Zázračné vyslobodenie apoštolov. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji!" 37 Ale Pavol im povedal: "Verejne a bez súdu nás zbili. lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. čo mám robiť. lebo sme tu všetci!" 29 Vypýtal si svetlo.35 Keď sa rozodnilo. Vo Filipách. že som verná Pánovi. odovzdávali im učenie. pokúšali sa dostať do Bitýnie. Pavla to dohnevalo. 8 Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. poďte do môjho domu a zostaňte. že sa tam modlia. aby pozorne sledovala. presvedčení. že sú to Rimania. ale nech prídu sami a oni nech nás vyvedú!" 38 Zriadenci hlásili tieto slová úradníkom a oni sa naľakali. aby som bol spasený?" 31 Oni povedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: "Prejdi do Macedónska a pomôž nám!" 10 Hneď ako mal toto videnie. keď počuli. ktorá si ctila Boha: Pán jej otvoril srdce. hoci sme rímski občania.25 O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. 4 Ako chodili po mestách." 18 A robila to mnoho dní. 7 Keď došli k Mýzii. aby som vás prepustil. Zbičovanie a uväznenie Pavla a Sílasa . vytasil meč a chcel sa zabiť lebo si myslel že väzni ušli. čo Pavol hovorí. stretli sme akúsi dievčinu. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a kolónia. aby si z nej vyšiel!" A v tej hodine vyšiel. Prepustenie z väzenia .obrezal. nesmieme ani prijímať ani zachovávať. 28 Ale Pavol skríkol veľkým hlasom: "Neubližuj si. Pokrstenie strážcu žalára . že im zanikla nádej na zisk. aby ich dobre strážil. predavačka purpuru z mesta Tyatiry." 22 Aj dav sa zhŕkol proti nim a úradníci im postŕhali šaty a rozkázali ich zbičovať. vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali. ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosti. až sa pohli základy žalára. obrátil sa a povedal duchu: "V mene Ježiša Krista ti rozkazujem. že jeho otec bol Grék. vbehol dnu a s chvením padol pred Pavla a Sílasa. A keď ich . že nás Boh volá hlásať im evanjelium. 26 Zrazu nastalo veľké zemetrasenie. že uveril Bohu. čo boli v jeho dome. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. lebo sme predpokladali. prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom. 20 Predviedli ich pred úradníkov a povedali: "Títo ľudia búria naše mesto. vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. V tomto meste sme sa niekoľko dni zdržali. Cez Malú Áziu." 32 A zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým.I6 Keď sme sa šli zasa modliť. čo sa tam zišli. Najvyššieho. na druhý deň do Neapola 12 a odtiaľ do Filíp. 39 Prišli a odprosili ich.11 Odplavili sme sa z Troady." A prinútila nás. 14 Počúvala aj istá žena menom Lýdia. I3 V sobotu sme vyšli za bránu k rieke. Sú to Židia 21 a šíria zvyky.

čo je to za nové učenie. Ježiš. odvliekli Jasona a niektorých bratov k predstaveným mesta a kričali: "Tí. zaviedli ho až do Atén. čo to má byť. V Berei . A títo všetci robia proti cisárovým nariadeniam. 9 Ale keď dostali od Jasona a ostatných záruku." 8 Tak pobúrili ľud i predstavených mesta. Jedni vraveli: "Čo to chce tento tlčhuba povedať?" Iní zasa: "Zdá sa. Tí. keď 29 . Tam dostali príkaz pre Silasa a Timoteja. čo je v ňom. 12 A tak mnohí z nich uverili. Sk17 XVII. že Pavol aj v Berei hlása Božie slovo. prosili ich. 5 Ale žiarliví Židia si najali niekoľko zlých mužov z ulice. išli aj ta znepokojovať a búriť zástupy. 2 Pavol podľa svojho zvyku vošiel k nim a po tri soboty im hovoril o Písmach. čo rozbúrili celý svet. ak by ho dajako nahmatali a našli hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. určil im vymedzený čas a hranice ich bývania. V Solúne." 21 Lebo ani jeden Aténčan. 27 aby hľadali Boha. Sílas a Timotej zostali tam. 18 A niektorí epikurejskí a stoickí filozofi s ním debatovali. aby šiel až k moru. podľa všetkého vidím. zašli k Lýdii. nemáme si myslieť. 11 A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. prepustili ich. 13 Ale keď sa solúnski Židia dozvedeli. aby odišli z mesta. že ste neobyčajne nábožní. ani cudzinec. ktorý stvoril svet a všetko. akoby niečo potreboval. či je to naozaj tak. kde bola židovská synagóga. zaviedli na aeropág a vraveli: "Môžeme vedieť. 30 Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom. 28 Lebo v ňom žijeme. aby čím skôr prišli za ním. že Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych a: "Týmto Mesiášom je Ježiš." Zvestoval totiž Ježiša a zmŕtvychvstanie. ktorého vám ja zvestujem. čo tam bývali. čo tam práve boli. Pavlova reč v areopágu . 25 ani sa mu neslúži ľudskými rukami. 3 Odkrýval a potvrdzoval.vyvádzali. našiel som aj oltár s nápisom: "Neznámemu bohu. 24 Boh. nemali na nič toľko času ako rozprávať alebo počúvať niečo nové. nebýva v chrámoch zhotovených rukou.22 Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: "Aténčania. 23 Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne. 19 I vzali ho. vošli do židovskej synagógy. hoci to nepoznáte." Čo teda uctievate.16 Kým Pavol na nich v Aténach čakal. že je iný kráľ. veď on dáva všetkým život. búril sa v duchu. aby obývalo celý povrch zeme. to vám ja zvestujem. 6 Ale keď ich nenašli. 14 Tu bratia hneď vypravili Pavla. že mesto je oddané modlárstvu. lebo tvrdia.1 Prešli cez Amfipolis a Apolóniu a prišli do Solúna. Keď ta prišli. ponavštevovali bratov. V Aténach . výtvoru ľudského umenia a dômyslu. vyvolali rozruch a rozbúrili mesto. a vrátili sa. 31 lebo určil deň. ktorí to počuli. ktoré hlásaš? 20 Veď čosi divné nám donášaš do uší. pretože je Pánom neba i zeme. aby všetci a všade robili pokánie. striebru alebo kameňu. aj nemálo gréckych žien z vyšších vrstiev i mužov. aj veľké množstvo nábožných Grékov a nemálo vznešených žien. keď videl. že zvestuje cudzie božstvá. čo odprevádzali Pavla. povzbudili ich a odišli. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma." Keď sme teda Božím pokolením. hýbeme sa a sme.10 Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Berey. Zastali pri Jasonovom dome a chceli ich vyviesť pred ľud. 17 Preto hovoril v synagóge so Židmi a s nábožnými ľuďmi a každý deň na námestí s tými. dych a všetko 26 a z jedného urobil celé ľudské pokolenie. ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: "Veď aj jeho pokolenie sme." 4 A niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi. Ťažkosti so Židmi . Preto chceme vedieť. prišli aj sem 7 a Jason ich prijal. že božstvo sa podobá zlatu. 40 Keď vyšli z väzenia.

10 veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba. 2 Tam našiel Žida menom Akvilu rodom Ponťana." 14 Ale keď sa Pavol chystal otvoriť ústa.26 Apollo v Efeze . potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. muž výrečný a zbehlý v Písmach. niektorí sa posmievali. A Gallio sa o to vôbec nestaral. zostal u nich a pracoval. 24 Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo. Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom. Pavol pred prokonzulom Galliom . jeho dom bol spojený so synagógou. 22 Keď prišiel do Cézarey. Sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. priviedli ho pred súdnu stolicu 13 a hovorili: "Tento navádza ľudí. o mená a o váš zákon. 25 Bol poučený o Pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi. Keď prišli z Macedónska Sílas a Timotej. Pripojil sa k nim. tam ich nechal." 11 Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo. Židia svorne povstali proti Pavlovi.23 Nejaký čas tam pobudol a šiel ďalej. Medzi nimi aj Dionýz Areopagita. 34 No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. Sk18 XVIII. Založenie cirkvi v Korinte -1 Potom z Atén odišiel a prišiel do Korintu. neprivolil. uverili a dali sa pokrstiť. povedal Gallio Židom: "Židia. že ho vzkriesil z mŕtvych. Tretia Pavlova misijná cesta 18. 4 Každú sobotu hovoril v synagóge a presviedčal Židov i Grékov. iní hovorili: "Vypočujeme ťa o tom inokedy. 5. vypočul by som vás. že všetci Židia musia opustiť Rím. čo si ctil Boha. i jeho manželku Priscillu. to je vaša vec. otriasol si odev a povedal im: "Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. žena menom Damaris a iní s nimi. hoci poznal iba Jánov krst. keby šlo o nejakú krivdu alebo o podlý zločin." 7 Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého človeka. ktorý nedávno prišiel z Itálie. aj mnohí Korinťania. aby zostal dlhší čas. Pán povedal v noci vo videní Pavlovi: "Neboj sa. ak to bude chcieť Boh" a odplavil sa z Efezu. lebo mal sľub. že Ježiš je Mesiáš. Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval všetkých učeníkov.18 Pavol tam zostal ešte veľa dní. 17 Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a pred súdnou stolicou ho zbili. 15 Ale keď sú to spory o slovo." 33 Tak Pavol spomedzi nich odišiel." Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych. Odteraz pôjdem k pohanom. ako sa patrí. rodom Alexandrijčan.21. Pavol sa vracia do Antiochie . menom Títa Justa. pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. aby ti ublížil. 20 A keď ho prosili. 21 ale pri rozlúčke povedal: "Znova sa k vám vrátim. vzali ho k 9 5 32 . len hovor a nemlč. V Kenchreách si dal ostrihať hlavu.12 Keď bol v Achájsku prokonzulom Gallio. ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým.bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža. lebo mám v tomto meste mnoho ľudu. ktorí počúvali. vystúpil. lebo Klaudius nariadil.23 . 19 Keď prišli do Efezu. 3 a pretože mal to isté remeslo. 26 Začal teda smelo vystupovať v synagóge. 6 Ale keď mu protirečili a rúhali sa. 8 A predstavený synagógy Krispus uveril Pánovi s celým svojím domom. Keď ho počuli Priscilla a Akvila. aby protizákonne uctievali Boha. boli výrobcami stanov. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom." 16 A odohnal ich od súdnej stolice.

keď spočítali ich cenu. lebo hovorí. ako aj tých. že z tohoto remesla máme zisk. keď ste uverili?" Oni mu odvetili: "Ani sme nepočuli." 22 Dvoch zo svojich pomocníkov. 12 takže aj na chorých donášali šatky a zástery. 6 A keď na nich Pavol vložil ruky. Židia i Gréci. čo zhotovujú ruky. že je Duch Svätý. ktorú si ctí celá Ázia i celý svet. oddelil učeníkov a každý deň hovoril v Tyrannovej škole. čo vyrábal strieborné Dianine chrámiky. že tento Pavol nielen v Efeze. 19 A mnohí z tých čo sa zaoberali čarami. zostúpil na nich Duch Svätý. a povedal: "Muži. aby uverili v toho. poslal do Macedónska a sám zostal istý čas v Ázii. že z toho domu utekali nahí a doráňaní. 30 Pavol chcel ísť medzi ľud. dvoch z nich sa zmocnil a tak ich doriadil. Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu." 5 Keď to počuli. odišiel od nich. dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. Židovskí zaklínači . čo boli posadnutí zlými duchmi.13 Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúsili vzývať meno Pána Ježiša nad tými. čo bývali v Ázii." 14 Robili to siedmi synovia istého Skevu. 17 Dozvedeli sa o tom všetci Židia aj Gréci. ba pred zástupom tupili Pánovu cestu. 26 A vidíte i počujete. ktorý prichádzal po ňom. aby ho prijali. 4 Pavol povedal: "Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu. nie sú bohovia. tri mesiace rozprával a presviedčal o Božom kráľovstve. ale kto ste vy?" 16 A človek. Pavlove plány . čo z milosti uverili. ktorého hlása Pavol. v ktorom bol zlý duch. zachvátil ich hnev a kričali: "Veľká je efezská Diana!" 29 V celom meste zavládol zmätok. že to.21 Po týchto udalostiach si Pavol zaumienil v Duchu. počuli Pánovo slovo. ale učeníci mu to 28 . Povedal: "Keď sa ta dostanem.23 V tom čase nastalo nemalé pobúrenie pre Pánovu cestu. čo sa zaoberali podobným remeslom. Pavol hlása evanjelium a koná divy v Efeze . 25 Zhromaždil ich." 3 On sa opýtal: "Ako ste teda boli pokrstení?" Oni odpovedali: "Jánovým krstom. poskytoval remeselníkom nemalý zárobok.1 Kým bol Apollo v Korinte. a hovorili: "Zaklínam vás skrze Ježiša. i hovorili jazykmi a prorokovali. 9 Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili. 27 A nielen tomuto nášmu remeslu hrozí nebezpečenstvo. 20 Tak mohutne sa šírilo a silnelo Pánovo slovo. podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili. ale skoro v celej Ázii presvedčil a odvrátil veľký zástup. 24 Istý zlatník menom Demeter. že upadne. bratia ho povzbudzovali a napísali učeníkom.8 Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril. ktoré sa dotkli jeho tela. Tam našiel akýchsi učeníkov z a povedal im: "Dostali ste aj Ducha Svätého. 28 Lebo rázne usviedčal Židov a verejne dokazoval z Písem. Timoteja a Erasta. že Ježiš je Mesiáš. židovského veľkňaza. schopili Pavlových sprievodcov Macedónčanov Gája a Aristarcha a všetci sa hromadne hnali do divadla. Pavol v Efeze . vyznávali sa a priznávali svoje skutky. Keď ta prišiel.sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. Demetrova vzbura proti Pavlovi . že prejde cez Macedónsko a Achájsko a pôjde do Jeruzalema. Sk19 XIX. to jest v Ježiša. 7 Spolu ich bolo asi dvanásť mužov. čo bývali v Efeze. takže všetci. ale ani chrám veľkej bohyne Diany nebudú mať za nič a začne sa rúcať veleba tej. veľmi pomohol tým. Na všetkých doľahol strach a zvelebovali meno Pána Ježiša. vyšlo im päťdesiattisíc strieborných. a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali." Keď to počuli. vy viete. 18 Mnoho veriacich prichádzalo. 27 A keď chcel odísť do Achájska. 11 A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy. 10 To trvalo dva roky. sa na nich vrhol. musím sa pozrieť aj do Ríma. 15 Ale zlý duch im povedal: "Ježiša poznám aj o Pavlovi viem.

3 Tam strávil tri mesiace. Pavol opúšťa Efez. a pretože Pavol dlho hovoril. kde sme sa zdržali sedem dní. všetci jedným hlasom asi dve hodiny kričali: "Veľká je efezská Diana!" 35 Až mestský tajomník utíšil zástup a povedal: "Efezania.13 My sme skôr nasadli na loď a odplavili sme sa do Assonu. ktorý padol z neba?! 36 Keď to teda nemožno poprieť. hoci sa nedopustili svätokrádeže. bolo mnoho lámp. 22 A teraz spútaný Duchom idem do Jeruzalema. aby nešiel do divadla. ľahol si naň. 2 Prechádzal tými krajmi. nech sa tam žalujú. 4 Sprevádzali ho Berejčan Pyrhov syn Sopater. a mnohí ani nevedeli. zo Solúnčanov Aristarchus a Sekundus. 38 Ak teda Demeter a jeho remeselníci majú niečo proti niekomu. 15 Odtiaľ sme sa odplavili a na druhý deň sme sa dostali naproti Chiosu. že je Žid. 8 V hornej sieni. povedal im: "Vy viete. rozlúčil sa a odišiel do Macedónska. čo som vkročil do Ázie 19 ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach. ktoré na mňa doliehali z úkladov Židov 20 ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch. že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho Pána Ježiša. a pretiahol reč až do polnoci. povzbudzoval bratov mnohými slovami a prišiel do Grécka. na to sú verejné súdy a prokonzuli. musíte sa upokojiť a nesmiete robiť nič nerozvážne. 37 Lebo ste priviedli týchto ľudí. Preto sa rozhodol. že ma očakávajú okovy a súženie. Pavol si zavolal učeníkov. lebo niet vinníka.nedovolili. 6 My sme sa po dňoch Nekvasených chlebov odplavili z Filíp a o päť dní sme došli za nimi do Troady. aby bol na Turíce podľa možnosti už v Jeruzaleme. 39 Ak chcete niečo iné. vzali sme ho a išli sme do Mitylény. čo ma tam čaká. dlho. 23 Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje. 9 Istý mladík menom Eutychus sedel v okne. lebo sa ponáhľal. že nás za dnešok obvinia zo vzbury. 31 Aj niektorí aziarchovia. Chlapca priviedli živého a nemálo ich to potešilo. len . lámal chlieb a jedol. Premožený spánkom spadol z tretieho poschodia dolu. Z Troady do Milétu .17 Z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. že sa vráti cez Macedónsko. aby sa nezdržal v Azli.7 Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba. čo mu boli priateľmi. kde sme mali pribrať Pavla. on tak určil. zhromaždenie rozpustil. Rozlúčka so staršími z Efezu v Miléte . hoci neviem. 16 Pavol sa totiž rozhodol obísť Efez. 34 Ale keď zbadali. že mesto Efez je ctiteľom veľkej Diany a jej obrazu. prečo sa zišli. lebo sám chcel ísť po súši 14 Keď sme sa s ním v Assone zišli. kde sme boli zhromaždení. lebo na druhý deň chcel odcestovať. 21 ako som zaprisahával Židov aj Grékov. v ďalší deň sme pristáli pri Samose a v nasledujúci sme došli do Milétu. ako som bol s vami celý čas od prvého dňa. Cesta do Troady . a nemohli by sme zdôvodniť. Vzkriesenie Eutycha .1 Keď potom rozruch ustal. 32 Každý vykrikoval niečo iné. objal ho a povedal: "Neplašte sa lebo jeho duša je v ňom. povzbudil ich. ani sa nerúhali našej bohyni. Pavol v Troade. a keď sa chystal odplaviť do Sýrie Židia mu strojili úklady. 24 Svoj život si však veľmi necením. ktorý človek by nevedel." Ako to dopovedal. 18 Keď k nemu prišli. Alexander si rukou vyžiadal ticho a chcel vysvetľovať ľudu. poslali za ním s prosbou. 40 Veď sa vystavujeme nebezpečenstvu. Sk20 XX. 33 Tu naviedli zo zástupu akéhosi Alexandra a Židia ho potisli dopredu. tvrdo zaspal. Zdvihli ho mŕtveho. Pavol s nimi hovoril. prečo tento zhon. Derbejčan Gájus a Timotej i Ázijčania Tychikus a Trofimus. ešte hovoril a potom odišiel. možno to vyriešiť na zákonitom zhromaždení. 10 Pavol zišiel dole. až do svitania." 11 Potom sa vrátil hore. 5 Oni šli vopred a čakali nás v Troade. lebo v zhromaždení bol zmätok.

aby nechodil do Jeruzalema. Keď sme prišli do Jeruzalema. že som tri roky vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás. že tieto ruky vyslúžili všetko. prišiel z Judey istý prorok menom Agabus. aby ste pásli Božiu Cirkev. lebo tam mala loď vyložiť náklad.a ostali sme uňho. vešali sa Pavlovi okolo krku a bozkávali ho.1 Keď sme sa od nich odtrhli a vyplávali. 5 Keď tie dni uplynuli vybrali sme sa na cestu. A plavili sme sa do Sýrie a došli sme do Týru. ktorá sa plavila do Fenície. 9 Mal štyri dcéry panny. ale nechali sme ho vľavo. 16 S nami šli aj niektorí učeníci z Cézarey a viedli so sebou istého Cyperčana Mnazona.15 Po týchto dňoch sme sa pripravili a vystupovali sme do Jeruzalema. v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov. 4 My sme vyhľadali učeníkov a zostali sme tam sedem dní." 14 A keď sme ho nemohli prehovoriť. 38 Najviac ich bolelo jeho slovo. Tam sme vošli do domu evanjelistu Filipa . že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú. 28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo. kde sa zišli všetci starší. že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. vzal Pavlov opasok. Agabovo proroctvo . 7 My sme z Týru po skončení plavby prišli do Ptolemaidy. 31 Preto bdejte a pamätajte. 13 Ale Pavol odpovedal: "Čo robíte? Prečo plačete a trápite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať. ktorému patrí tento opasok. 6 Potom sme sa rozlúčili. čo 17 36 32 25 .8 Na druhý deň sme odcestovali a došli sme do Cézarey. bratia nás milo prijali. V Cézarei. u ktorého sme mali bývať. A vyprevadili ho na loď. Na brehu sme si kľakli a pomodlili sme sa. 30 Ba aj z vás samých povstanú muži." 12 Keď sme to počuli. že som čistý od krvi všetkých. Sk21 XXI. že už neuvidia jeho tvár. 19 Pozdravil ich a dopodrobna vyrozprával. 2 Tam sme našli loď. A keď sme tam boli viac dní. ktorú si získal vlastnou krvou. ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.on bol jeden zo siedmich . 27 lebo som neušiel bez toho. 11 Keď prišiel k nám. že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša. povedali sme: "Nech sa stane Pánova vôľa!" Príchod do Jeruzalema. A teraz viem. dávneho učeníka. 35 Vo všetkom som vám ukázal. 33 Netúžil som po ničom striebre ani zlate ani odeve. Cestou do Jeruzalema . že už neuvidíte moju tvár: nik z vás. ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša. prosili sme aj my.aby som dokončil svoj beh a službu. aj tamojší." Keď to povedal. priamym smerom sme prišli na Kós. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvätenými. 18 Na druhý deň šiel Pavol s nami k Jakubovi. aby nechodil do Jeruzalema. druhý deň na Rodos a stadiaľ do Patary. ktoré prorokovali. prestali sme. Pavol s Jakubom a so staršími . lebo on povedal: "Blaženejšie je dávať. zviazal si nohy a ruky a povedal: "Toto hovorí Duch Svätý: "Muža. Nasadli sme a vyplávali. 34 Sami viete. 29 Ja viem. čo som potreboval ja a títo tu so mnou. 26 Preto vám v dnešný deň dosvedčujem. 37 Všetci sa dali do veľkého plaču. 3 Na dohľad sme sa priblížili k Cypru. Všetci aj s manželkami a deťmi nás odprevadili až za mesto. takto Židia v Jeruzaleme zviažu a vydajú ho do rúk pohanov. medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo. Pozdravili sme bratov a zostali sme jeden deň u nich. kľakol si a modlil sa s nimi všetkými. nastúpili sme na loď a oni sa vrátili domov. čo budú prevrátene hovoriť aby strhli učeníkov za sebou. Oni z vnuknutia Ducha hovorili Pavlovi. ako prijímať.

pomáhajte! Toto je ten človek. Padol som na zem. 33 Tu veliteľ pristúpil k nemu. 35 Keď prišiel ku schodom." 29 V meste s ním totiž videli Efezana Trofima a mysleli si. že Pavol ho voviedol do chrámu. Prosím ťa. rozkázal ho odviesť do pevnosti. čo všetkých všade učí proti ľudu. ako aj vy všetci dnes. počúvajte. aby odpadli od Mojžiša.urobil Boh prostredníctvom jeho služby medzi pohanmi. 31 Už ho chceli zabiť. sme rozhodli a napísali. 22 Čo teda robiť? Isto sa dozvedia. v putách priviedol do Jeruzalema na potrestanie. Od nich som dostal aj listy pre bratov a šiel som do Damasku. aby si dali oholiť hlavu." 26 A tak Pavol vzal tých mužov. A povedal: 3 "Ja som Žid. Narodil som sa v cilícijskom Tarze. Šavol. prehovoril k nim po hebrejsky: Sk22 XXII. prestali Pavla bit'. čo uverili. vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. Keď nastalo úplné ticho. na druhý deň sa s nimi očistil. prečo ma prenasleduješ?" 8 Ja som odpovedal: "Kto si Pane?" A on mi povedal: "Ja som Ježiš 7 6 . vošiel do chrámu a ohlásil. koľko tisíc Židov uverilo a všetci horlia za zákon. 36 lebo celé množstvo ľudu šlo za ním a kričali: "Preč s ním!" Pavol pod ochranou Rimanov . že učíš všetkých Židov. pokynul ľudu rukou. čo tam boli." 40 On mu dovolil a Pavol. brat. 20 Keď to počuli. keď došlo veliteľovi kohorty hlásenie. Väzeň za Krista 21. a hovoríš. 25 A o pohanoch. vyvliekli ho z chrámu a hneď zatvorili brány.27 . že si prišiel. čo vám teraz poviem na svoju obranu!" 2 Keď počuli. museli ho pre násilie davu vojaci niesť. zrazu ma okolo poludnia zalialo jasné svetlo z neba. dovoľ mi prehovoriť k ľudu. zaduseného a smilstva.27 Keď sa tých sedem dní už končilo. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha. Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku. že sa celý Jeruzalem búri. že nie je nič na tom. ktorí majú sľub. 24 Vezmi ich. Tak zvedia všetci. 32 On si hneď vzal vojakov a stotníkov a zbehol k nim. A keď sa v tom zmätku nemohol dozvedieť nič isté. 6. aby som aj tých. Ba ešte aj Grékov voviedol do chrámu a poškvrnil toto sväté miesto. čo nedávno vyvolal vzburu a vyviedol na púšť štyritisíc zbojníkov?" 39 Pavol povedal: "Ja som Žid z cilícijského Tarzu.26. Potom sa opýtal.32 Zajatie Pavla . a počul som hlas. že sa končia dni očisťovania. Pavlova reč k Židom v Jeruzaleme . že im hovorí hebrejsky. 4 Túto Cestu som prenasledoval až na smrť: spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia. ktorý mi hovoril: "Šavol. že nemajú obrezávať svojich synov ani žiť podľa zvykov. kto je to a čo vykonal. čo ti hovoríme: Máme štyroch mužov. proti zákonu a proti tomuto miestu.37 Keď ho už mali voviesť do pevnosti. krvi. aby sa zdŕžali mäsa obetovaného modlám. čo o tebe počuli. ale že aj sám zachovávaš zákon a žiješ podľa neho. Izraeliti. len čo sa prinesie za každého z nich obeta. Keď uvideli veliteľa a vojakov. 34 Ale v dave každý vykrikoval niečo iné. povedal Pavol veliteľovi: "Smiem ti niečo povedať?" On vravel: "Ty vieš po grécky? 38 Nie si ty ten Egypťan. 5 ako mi dosvedčí aj veľkňaz a celá veľrada. 23 Urob teda toto. ešte väčšmi zatíchli. položili naň ruky 28 a kričali: "Mužovia. občan nie neznámeho mesta. 30 Celé mesto sa rozbúrilo a začal sa zbiehať ľud. zbadali ho v chráme Židia z Ázie: Pobúrili celý zástup. čo sú medzi pohanmi. Chytili Pavla. oslavovali Boha a jemu povedali: "Vidíš. 21 Ale o tebe sa dopočuli. posväť sa s nimi a zaplať za nich.1 "Bratia a otcovia. ale vychovaný som bol v tomto meste. ako stál na schodoch.

čo ho zabíjali. ty obielená stena! Sedíš tu. viedli ma moji sprievodcovia za ruku. aj ja som bol pri tom. aby im ho vyrvali a 6 25 12 . Pane?" A Pán mi povedal: "Vstaň a chod' do Damasku." Ale Pavol vedel. 13 prišiel za mnou. Pavol pred veľradou . že je Riman a že ho sputnal. že jedna časť sú saduceji a druhá farizeji. čo ho mali vypočúvať. aby si ma súdil podľa zákona. 21 Ale on mi povedal: "Choď. veď je napísané: "Kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť.čo čakáš?! Vstaň. 1 Pavol sa uprene zahľadel na veľradu a povedal: "Bratia. 16 A teraz . pozeraj!" A ja som ho v tú hodinu videl. Tí. preto zvolal vo veľrade: "Bratia. a ešte bez súdu?" 26 Keď to stotník počul. 10 I povedal som: "Čo mám robiť." 2 Tu veľkňaz Ananiáš rozkázal tým. priviedol Pavla a postavil ho pred nich." 11 Keďže som pre jas toho svetla nevidel. čo boli so mnou. schvaľoval som to a strážil som šaty tým. že Pavla roztrhajú. hneď od neho odstúpili a aj veliteľ sa zľakol. že je rímsky občan . 9 Strhol sa veľký krik a vstali niektorí zákonníci z časti farizejov a protestovali: "Nenachádzame nič zlé na tomto človekovi. a tak som prišiel do Damasku. padol som do vytrženia 18 a videl som ho. ktorého ty prenasleduješ. 14 Tu on povedal: "Boh našich otcov ťa predurčil. aby sa dozvedel. a proti zákonu ma kážeš bit'?" 4 Tí. lebo nie je hoden žiť!" 23 Pretože kričali. nastala medzi farizejmi a saducejmi hádka a zhromaždenie sa rozčeslo. 3 Vtedy mu Pavol povedal: "Boh udrie teba. čo si videl a počul. Ale keď mu uťahovali remene. lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov. kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. že je to veľkňaz.Nazaretský. ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa. z čoho ho Židia obviňujú. Istý Ananiáš. svetlo videli. ktorému všetci tamojší Židia vydávajú svedectvo. A čo ak s ním hovoril duch alebo anjel?!" 10 Keď hádka silnela. čo tam stáli.30 Keďže chcel presne vedieť. ty si Riman?" On odpovedal: "Áno. čo verili v teba." Pavol vyhlasuje.22 Až po toto slovo ho počúvali. čo tam stál: "A smiete bičovať rímskeho občana. aby ho udreli po ústach. na druhý deň mu sňal putá. 20 A keď vylievali krv tvojho svedka Štefana. veliteľ z obavy. prečo naň tak kričia. ale potom začali kričať: "Preč s takýmto zo sveta." 27 Veliteľ prišiel za ním a pýtal sa ho: "Povedz mi. že niet zmŕtvychvstania ani anjela ani ducha. daj sa pokrstiť. nábožný muž podľa zákona." 7 Ako to povedal." 29 Tí. syn farizejov. Sk23 XXIII. aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada. čo so mnou hovoril nepočuli. ako mi hovorí: "Ponáhľaj sa a rýchlo odíď z Jeruzalema. 24 veliteľ rozkázal odviesť ho do pevnosti a nariadil bičovať ho a vypočúvať. 8 Lebo saduceji tvrdia. tam ti povedia všetko. rozkázal. aby si poznal jeho vôľu. Pre nádej a zmŕtvychvstanie ma súdia. čo ti je určené urobiť. Pavol povedal stotníkovi. išiel za veliteľom a hlásil mu: "Čo to chceš robiť." A Pavol povedal: "A ja som sa v ňom narodil. ale hlas toho. že ja som zatváral do väzenia a bil po synagógach tých. odhadzovali šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. veď je to rímsky občan. videl Spravodlivého a počul hlas z jeho úst. pristúpil a povedal mi: "Brat Šavol. zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!" 17 Keď som sa potom vrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme. lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne. povedali: "Božiemu veľkňazovi zlorečíš?" 5 Pavol vravel: "Nevedel som. bratia. poslal dolu vojakov. ja som farizej." 28 Veliteľ vravel: "Ja som toto občianstvo získal za veľkú sumu. keď sa dozvedel." 19 Ja som povedal: "Pane. oni vedia. 15 Lebo mu budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho. čo stáli pri ňom.

akoby sa malo o ňom zistiť niečo presnejšie. aby tí. prosím." 18 On ho vzal. 13 Tých. 27 Tohoto muža chytili Židia. že nebudú ani jest' ani piť." Vojaci teda podľa rozkazu Pavla vzali a za noci ho odviedli do Antipatridy. z čoho ho obviňujú. odovzdali vladárovi list. aby si zajtra Pavla priviedol do veľrady. preto som ho priviedol pred ich veľradu 29 a zistil som že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona. 21 Ale ty im never. ktoré strojili tomuto mužovi. že tvojou zásluhou žijeme v plnom pokoji a že vďaka tvojej starostlivosti sa veľa napravilo v prospech tohoto národa. 4 Ale aby som ťa už dlho nezdržiaval. 15 Vy teraz spolu s veľradou oznámte veliteľovi. prišiel som s vojskom a vyrval som im ho. keď prídu aj tvoji žalobcovia. za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. Preto sa vybral vošiel do pevnosti a oznámil to Pavlovi. niet. aby ho priviedol k vám. že ťa poprosia. so všetkou vďačnosťou.22 Tu veliteľ mladíka prepustil a prikázal mu: "Nehovor nikomu. ako ta dôjde.odviedli do pevnosti. lebo som sa dozvedel.1 O päť dní prišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a s istým rečníkom Tertullom a išli za vladárom so žalobou na Pavla. 3 prijímame vždy a všade. akoby ste sa chceli dozvedieť o ňom niečo presnejšie. lebo naň číha z nich viac ako štyridsať mužov. my sme pripravení zabiť ho skôr." A rozkázal ho strážiť v Herodesovej vládnej budove. Súdny proces pred vladárom Félixom . zaviedol ho k veliteľovi a vravel: "Väzeň Pavol si ma zavolal a prosil. tak musíš svedčiť aj v Ríme. kým Pavla nezabijú. 6 Ba pokúsil sa aj chrám poškvrniť. Ale obvinenia. Prečítal si list a opýtal sa. aby na ne posadili Pavla a bezpečne ho dopravili k vladárovi Félixovi. 25 Napísal aj list takéhoto znenia: 26 "Klaudius Lyziáš pozdravuje vznešeného vladára Félixa. že si mi to oznámil. 30 A keď som dostal hlásenie o úkladoch. (7 A chceli sme ho súdiť podľa nášho zákona. 11 V nasledujúcu noc stál pred ním Pán a hovoril: "Buď pevný! Lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme. vznešený Félix. 24 Aj dobytčatá pripravte." Sprisahanie Židov proti Pavlovi . kým ho nezabijú. 2 Predvolali ho a Tertullus začal žalobu: "To. aby tebe povedali.") 8 Keď ho budeš vyšetrovať aj 31 16 . a keď sa chystali zabiť ho. že je Riman. utiahol sa s ním nabok a pýtal sa: "Čo mi to máš oznámiť?" 20 On povedal: "Židia sa dohovorili. Sk24 XXIV. čo sa takto sprisahali. zbehli sa Židia a zaprisahali sa. aby si nás krátko vypočul vo svojej láskavosti: 5 Zistili sme totiž. čo majú proti nemu. 17 Pavol si zavolal jedného zo stotníkov a povedal mu: "Zaveď tohoto mladíka k veliteľovi. že nič neokúsime. aby som zaviedol tohoto mladíka k tebe. ktorí pôjdu do Cézarey. že nebudú ani jesť ani piť. 14 Prišli k veľkňazom a starším a vraveli: "Prísahou sme sa zaviazali. že z Cilície." 23 Potom zavolal dvoch stotníkov a povedal im: "Pripravte na deviatu hodinu večer dvesto vojakov. lebo mu má čosi oznámiť. bolo vyše štyridsať. kým nezabijeme Pavla. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. 28 Chcel som vedieť. že tento človek je ako morová nákaza a vyvoláva nepokoje medzi všetkými Židmi po celom svete a je aj pôvodcom vzbury nazaretskej sekty." 19 Veliteľ ho vzal za ruku. ktorí sa zaprisahali. ale veliteľ Lyziáš došiel s veľkou posilou a vytrhol nám ho z rúk a nariadil. prišli k tebe.12 Keď sa rozodnilo. 32 Na druhý deň nechali s ním ísť jazdcov a vrátil sa do pevnosti 33 Oni došli do Cézarey. 35 povedal: "Vypočujem ťa. z ktorej provincie pochádza. ale sme ho chytili. A keď sa dozvedel." Ale o úkladoch počul syn Pavlovej sestry." Pavla odvádzajú do Cézarey . lebo ti má čosi povedať. hneď som ho poslal k tebe a nariadil som aj žalobcom. a postavili pred neho aj Pavla. aj sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov. čo chcú na Pavla žalovať.

tu ma treba súdiť. ani proti cisárovi. 14 čo teraz na mňa žalujú. keď som stál medzi nimi: Pre zmŕtvychvstanie ma dnes súdite. nech idú so mnou. 11 Môžeš sa presvedčiť. 8 Lebo Pavol sa bránil: "Ničím som sa neprehrešil ani proti židovskému zákonu. aby som mal svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. nech ho žalujú. . ale nemohli ich dokázať. čo prišli z Jeruzalema. 3 žiadali o priazeň proti nemu.13 O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agrippa a Berenika a pozdravili Festa. 4 Festus im odpovedal. čo som sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu. Pavlova obrana pred Félixom . oni by mali byť tu pred tebou a žalovať. 5 "Tí teda. prišli kvôli nemu za 24 . 15 A mám nádej v Bohu. v príhodnom čase si ťa zavolám. preto povedal Pavlovi: "Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť predo mnou z týchto vecí?" 10 Ale Pavol povedal: "Pred cisárovou súdnou stolicou stojím. po troch dňoch odišiel z Cézarey do Jeruzalema. že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých. za čo si zasluhujem smrť. nik ma im nemôže vydať: Odvolávam sa na cisára!" 12 Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal: "Na cisára si sa odvolal pôjdeš k cisárovi. posúdim váš spor. Pavol povedal: "Viem." 23 A stotníkovi rozkázal strážiť ho ale mierne. ale bez zástupu a bez hluku našli v chráme 19 niektorí Židia z Ázie.1 Keď Festus došiel do provincie. ako aj ty dobre vieš." 26 Pritom dúfal. že Pavol je vo väzení v Cézarei a že aj on čoskoro odcestuje. ktorú volajú sektou a verím všetko. O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Druzillou.10 Keď mu vladár pokynul. keď som stál pred vel'radou. "čo majú medzi vami moc. 21 okrem toho jediného slova.22 Félix dobre vedel o tejto Ceste a odročil ich. Povedal: "Keď príde veliteľ Lyziáš. zdržanlivosti a o budúcom súde. a oni strojili úklady. a vzniesli mnoho a ťažkých obvinení. že by som sa bol s niekým prel alebo búril zástup. aby hovoril. že to nie je viac ako dvanásť dní. Sk25 XXV. 25 Ale keď hovoril o spravodlivosti. ale ak nie je nič na tom čo títo na mňa žalujú. obstúpili ho Židia." 9 No Festus sa chcel zavďačiť Židom. nezdráham sa umrieť. preto nechal Pavla vo väzení. 20 Alebo nech aj títo povedia. ani proti chrámu. ani v meste." Pavol pred Agrippom II. 11 Ak som sa previnil a urobil niečo také." 6 Nezdržal sa medzi nimi viac ako osem alebo desať dní a vrátil sa do Cézarey. 27 Po dvoch rokoch Félixa vymenil Porcius Festus. ani v synagógach. a tak s pokojnou mysľou prednesiem svoju obhajobu. a nebrániť nikomu z jeho priateľov posluhovať mu. preto ho aj častejšie volal a rozprával sa s ním. zavolal si Pavla a počúval ho o viere v Krista Ježiša. aby rozkázal priviesť ho do Jeruzalema. že slúžim Bohu svojich otcov podľa Cesty. že je to tak. 14 Keď tam boli už viac dní. ak by mali niečo proti mne. 2 Tam išli za ním veľkňazi a poprední Židia so žalobou na Pavla a prosili ho. 18 A pri nich ma očisteného. Félix sa naľakal a povedal: "Nateraz choď." hovoril. Na druhý deň si sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť Pavla. akú neprávosť našli na mne. 12 A nepristihli ma ani v chráme. 15 Keď som bol v Jeruzaleme. Odvoláva sa na cisára ." 9 Aj Židia sa pripojili a tvrdili. že ho cestou zabijú. čo aj oni sami očakávajú. Festus sa zmienil kráľovi o Pavlovi: "Félix tu nechal vo väzení istého muža. ktoré som vykríkol. a ak ten muž niečo spáchal. čo na neho žalujeme. 16 Preto sa aj ja stále usilujem." Odročenie pravoty . Ale Félix sa chcel zavďačiť Židom. že si už veľa rokov sudcom tohto národa. že mu Pavol dá peniaze. No priznávam sa ti. 17 Po viacerých rokoch som prišiel a odovzdal som svojmu národu almužny a priniesol obety. 13 ani ti nemôžu dokázať to. Pavol pred Festom. ktorá bola Židovka.sám si môžeš overiť toto všetko. 7 Keď ho priviedli. čo je napísané v Zákone a u Prorokov. Židom som ničím neublížil.

a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou vo mňa. ja som súhlasil.že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. aby som po vypočutí mal čo napísať. ktorého ty prenasleduješ. čo si videl. že žije. 6 A teraz stojím pred súdom pre nádeje z prisľúbenia. . že neurobil nič také. Pre túto nádej ma Židia. S Poznajú ma od začiatku . čo Židia na mňa žalujú.1 Agrippa povedal Pavlovi: "Dovoľuje sa ti hovoriť na svoju obranu. ktorý mi po hebrejsky hovoril: "Šavol. o ktorom Pavol tvrdí. 27 Lebo sa mi zdá nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu." 22 Agrippa povedal Festovi: "Chcel by som aj sám počuť toho človeka." Vravel: "Zajtra ho budeš počuť. a preto mu vytrvalo slúži dňom i nocou. či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. nemohol odporovať nebeskému videniu." Sk26 XXVI. 19 Mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi. a keď ich zabíjali. ako riešiť takýto spor.len keby chceli vydať svedectvo. bez prieťahov som v nasledujúci deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal som priviesť toho muža. pokladám sa za šťastného. 8 Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom. 3 tým viac. vidíte toho. čo by som o ňom napísal pánovi. kráľ Agrippa. ale nevzniesli nijaké obvinenie zo zločinov. kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov.9 Ja som si tiež myslel. 16 Ale vstaň a stoj na nohách. že Boh kriesi mŕtvych?!" Pavol hovorí o svojom obrátení . Tak som ho rozkázal strážiť. Pane?" A Pán povedal: "Ja som Ježiš. kráľ Agrippa. z ktorých som ho podozrieval. kráľ môj. veľa svätých som dal pozatvárať do väzenia. 7 Dvanásť našich kmeňov dúfa. trpezlivo ma vypočuj. Tak som sa rozhodol poslať ho ta. jasnejšie než žiara slnka. Šavol. ktoré dostali od Boha naši otcovia. 11 Po všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti nim som ich prenasledoval aj po cudzích mestách. 12 Keď som takto išiel do Damasku s mocou a dovolením veľkňazov. za čo by si zasluhoval smrť. aby ho strážili až do rozhodnutia Jeho Veličenstva. aby sa od tmy obrátili k svetlu a od satanovej moci k Bohu." Na druhý deň teda prišli Agrippa a Berenika s veľkou okázalosťou. že Rimania nevydávajú nikoho skôr. čo ste tu s nami. Pavlova obrana pred Agrippom II. 26 No nemám nič isté. 24 Festus povedal: "Kráľ Agrippa a všetci muži. 20 ale hlásal som najprv tým. a po celej judejskej krajine aj pohanom. ku ktorým ťa posielam 18 otvoriť im oči. Preto ťa prosím. aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho. aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. Ale on sa odvolal na Jeho Veličenstvo. 13 cestou som na pravé poludnie videl." Preto som. že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. kým ho nepošlem k cisárovi. ktoré zalialo mňa aj tých. A keď som dostal od veľkňazov moc. 18 Žalobcovia ho obstúpili. . prečo ma prenasleduješ? Ťažko ti proti ostňu sa vzpierať. čo šli so mnou 14 Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas. že musím všemožne bojovať proti menu Ježiša Nazaretského. Preto som ho predviedol pred vás a hlavne pred teba. kráľ môj." 15 Ja som sa spýtal: "Kto si.mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť. 21 Ale Pavol sa odvolal. S veliteľmi a poprednými mužmi mesta vošli do audienčnej siene a na Festov rozkaz priviedli Pavla. i toho. 4 Všetci Židia poznajú môj život od mladosti. 17 Budem ťa chrániť pred ľudom aj pred pohanmi. 20 Ja v rozpakoch. vravel som. 19 23 . a potom v Jeruzaleme. 25 Ja som zistil. čo ti ešte zjavím. žalujú." Vtedy Pavol vystrel ruku a začal svoju obrannú reč: 2 "Kráľ Agrippa. že ho dosiahne. čo sú v Damasku. 16 Odpovedal som im. pre ktorého na mňa celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu s krikom naliehalo že nesmie ďalej žiť. lebo som sa ti na to zjavil. 17 Keď teda prišli sem. 10 A to som v Jeruzaleme aj robil. svetlo z neba. že sa smiem dnes pred tebou brániť proti všetkému.

Z Cézarey po Krétu . Preplavili sme sa popod Krétu popri Salmone. Zdvihli kotvy a plavili sa tesne popri Kréte. keď som bol v chráme. 17 Keď ho vytiahli. že plavba začína byť nebezpečná a ohrozuje nielen náklad a loď." Reakcia poslucháčov . že nič z tohoto nie je mu neznáme. takže sme loď nechali vetru a unášal nás. Festus zvolal veľkým hlasom: "Šalieš Pavol! Veľká učenosť ťa privádza do šialenstva. veď sa to nedialo v zákutí. lebo už aj pôst prešiel. ktoré sa volá Dobrý prístav. 3 Na druhý deň sme prišli do Sidonu. 9 Po dlhom čase už plavba nebola bezpečná.aby robili pokánie a obrátili sa k Bohu a konali skutky hodné pokánia.1 . stali v malom i veľkom takými. čo hovoril Pavol. Július zaobchádzal s Pavlom ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom a postarať sa o seba. keby sa nebol odvolal na cisára. ale aby sa všetci títo. spustili kotvu a nechali sa unášať. lebo vietor dul proti nám." 29 A Pavol: "Dal by Boh. 16 Keď sme obiehali ostrovček. kráľ Agrippa. 27 Veríš. 12 A pretože prístav nebol vhodný na prezimovanie. preto ich Pavol varoval: 10 "Muži. 4 Keď sme sa odtiaľ pohli. odovzdali Pavla a niektorých iných väzňov stotníkovi menom Júliusovi z cisárskej kohorty. preto na druhý deň vyhadzovali náklad 19 a na tretí deň vlastnými 30 . hovorili medzi sebou: "Tento človek nerobí nič také. prorokom? Viem. 31 a keď odchádzali. že sa odplavíme do Itálie." 32 A Agrippa povedal Festovi: "Tento človek mohol byť prepustený. 26 Kráľ sa vyzná v týchto veciach preto mu hovorím tak odvážne. okrem týchto pút!" Tu vstal kráľ aj vladár. že sa im podarí. 21 Pre toto ma Židia chytili. čo sa plavila do Itálie. Berenika a ostatní čo s nimi sedeli. ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad. Cesta do Ríma 27. 2 Nastúpili sme na adramytijskú loď. čo si zaumienili. 7 Ale veľa dní sme sa len pomaly plavili a ledva sme sa dostali naproti Knidu.1 Keď sa rozhodlo. plávali sme popod Cyprus. ktorý sa volá Kauda." 11 Ale stotník viac veril kormidelníkovi a majiteľovi lode ako tomu.24 Keď sa takto bránil. Búrka na mori .31 Sk27 XXVII. že veríš. čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš: 23 že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom. 15 zmocnil sa lode a nebolo ju možné proti vetru udržať. väčšina rozhodla vyplávať odtiaľ a dostať sa podľa možnosti do krétskeho prístavu Feniky. aby si sa nielen ty. 6 Tam stotník našiel alexandrijskú loď. a tam zimovať. A nehovorím nič zvláštne. Potom v obave. vidím. vznešený Festus. ledva sme zachránili čln.13 Začal viať južný vietor a mysleli si. za čo by si zasluhoval smrť alebo putá. akým som ja. 18 Ale búrka nami prudko zmietala. aby som sa stal kresťanom. Bol s nami Macedónčan Axistarchus zo Solúna. neďaleko mesta Lazea. lebo nám prekážal vietor. 22 Ale Boh mi pomohol. aby nenarazili na Syrtu." 25 Ale Pavol povedal: "Nešaliem. čo ma dnes počúvajú. lebo si myslím." 7. ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia Ázie a pohli sme sa. len to. 14 Ale zanedlho sa na ňu spustil búrlivý vietor. 8 ťažko sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto.28. ktorý volajú euroakvilo. použili pomocné zariadenie a podpásali loď. hovorím pravdivé a triezve slová." 28 Agrippa povedal Pavlovi: "Bezmála by si ma presvedčil. 5 Preplavili sme sa Cílícijským a Pamfýlskym morom a prišli sme do Myry v Lýcii. ale aj naše životy. a chceli ma zabiť. a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. a preložil nás na ňu.

" 5 Ale on striasol zviera do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. Pavol k nemu vošiel." 32 Vtedy vojaci preťali povrazy člna a nechali ho spadnúť. 20 No keď sa už viac dní neukázalo ani slnko ani hviezdy a búrka stále zúrila. Pavol vyzýval všetkých." 35 Keď to povedal. že bude tak. majte pokojnú myseľ. uvoľnili aj povrazy na kormidlách. pomodlil sa. 38 Keď sa najedli. Keď sa rozodnilo. Sk28 XXVIII. že je boh. aby niektorý neušiel. hoci sa zachránil z mora. že sa s ním nič zlé nedeje. Pavol! Musíš stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých. hovorili si: "Tento človek je určite vrah. 23 Tejto noci zastal pri mne anjel toho Boha. vložil naň ruky a uzdravil ho. 44 ostatní na doskách alebo na zvyškoch lode. aby už bol deň. aby sme nenarazili na skaliská. 41 Dostali sa však na plytčinu a narazili. dozvedeli sme sa. 29 V obave. že opuchne. 37 Všetkých nás bolo na lodi dvestosedemdesiatšesť. V tých miestach mal pozemky náčelník ostrova. že vidia nejakú krajinu. O kúsok ďalej znova spustili a namerali pätnásť siah. zmenili mienku a hovorili. aká je to krajina. ako mi povedal. ktorému patrím a slúžim." 25 Preto. prví zoskočili a vyšli na breh. pomsta mu nedovolila žiť. lebo sa blížil dážď a bolo zima. 3 Keď Pavol nazbieral hŕbu raždia a prikladal na oheň. 4 Keď domorodci videli zviera.rukami povyhadzovali lodné náradie. A tak sa všetci dostali na pevninu. iba o loď. rozlomil ho a začal jest'. že ostrov sa volá Malta. vyhadzovali do mora pšenicu. 10 Tí si nás veľmi uctili.27 Keď nadišla štrnásta noc a hnalo nás po Adriatickom mori. zajedzte si. alebo naraz padne a umrie. 7 39 33 21 . 40 Odsekli kotvy a nechali ich v mori. 9 A potom prichádzali aj ostatní chorí z ostrova a uzdravovali sa. Pavol na Malte . 2 Domorodci boli k nám neobyčajne ľudskí. okolo polnoci sa námorníkom zazdalo. 6 Oni čakali. Verím Bohu. 36 Všetci sa upokojili a prijali pokrm. čo sme potrebovali. videli iba zátoku s miernym pobrežím a chceli naň zahnať loď. 22 A teraz vám radím. mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. Predok lode sa zaboril a zostal nehybný. je to na vašu záchranu." Stroskotanie lode . muži. 24 a povedal: "Neboj sa. nevedeli. 43 Ale stotník chcel zachrániť Pavla. strácali sme všetku nádej na záchranu. aby si zajedli. 30 Keď sa námorníci pokúšali ujsť z lode a spúšťali na more čln pod zámienkou. Rozložili vatru a všetkých nás prijali. Ten nás prijal a tri dni sa láskavo o nás staral ako o hostí. 34 Preto vás prosím. ak to bude možné. 8 Publiov otec práve ležal v horúčke a trápila ho úplavica. Keď však už dlho nič nejedli. spustili zo zadnej časti lode štyri kotvy a žiadali si. akoby chceli aj z prednej časti lode spustiť kotvy. 42 Vojaci chceli väzňov pozabíjať. 31 Pavol povedal stotníkovi a vojakom: "Ak títo nezostanú na lodi. Dal rozkaz. lebo nik z vás nepríde o život. aby odľahčili loď. Nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. ako mu visí na ruke. 26 Máme však naraziť na nejaký ostrov. čo vedia plávať. dali nám. vzal chlieb a pred očami všetkých vzdal Bohu vďaky. ak sa mu podarí vyplávať. hodila sa mu na ruku vretenica. ktorá unikala pred horúčavou. vy sa nemôžete zachrániť. napli pred ňu plachtu a v priaznivom vánku mierili na pobrežie. 28 Spustili olovnicu a namerali dvadsať siah hĺbky. Ale keď už dlho čakali a videli. aby tí. Vravel: "Dnes už štrnásty deň čakáte hladní a nič nejete. preto prekazil ich úmysel. aby ste mali pokojnú myseľ.1 Keď sme sa zachránili. no zadná časť sa pod náporom vĺn rozpadala. menom Publius. Boli by ste si ušetrili toto nebezpečenstvo a škodu. Pavol si stal doprostred nich a povedal: "Muži. a keď sme odchádzali. A kým nezačalo svitať. čo sa s tebou plavia.

14 Tam sme našli bratov. rozišli sa a Pavol povedal iba toto slovo: "Dobre povedal Duch Svätý skrze proroka Izaiáša vašim otcom: 26 23 "Choď k tomu ľudu a povedz: Budete počúvať. On im od rána až do večera vysvetľoval.1-15 . svedčil o Božom kráľovstve a presviedčal ich o Ježišovi z Mojžišovho zákona a z Prorokov.30 Pavol potom zostal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých. a predsa ma v Jeruzaleme uväznili a vydali do rúk Rimanov. aby sme u nich zostali sedem dní. 13 Potom sme stade odrazili a dostali sme sa do Régia. že sa táto Božia spása posiela pohanom. 28 LIST RIMANOM ÚVOD 1. 25 Keď sa nevedeli medzi sebou dohodnúť. čo k nemu prichádzali. lebo som neurobil nič. 24 Niektorí verili tomu. 20 Pre toto som sa chcel stretnúť a hovoriť s vami. 27 ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili.Smerom k Rímu . 18 Oni ma vypočuli a chceli ma prepustiť. iní zasa neverili. Židia od neho odišli. vzdával Bohu vďaky a nadobudol úfnosť. aby azda očami nevideli a ušami nepočuli. aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich neuzdravil. dovolili Pavlovi bývať oddelene len s vojakom. za čo by som si zasluhoval smrť. ktorí nás prosili. Na druhý deň začal viať južný vietor a za dva dni sme došli do Puteol. ani nehovoril o tebe nič zlé." Nech je vám teda známe. lebo je nám známe o tejto sekte. 31 Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky.) Záver . 15 Dopočuli sa o nás tamojší bratia a prišli nám naproti až po Appiovo Fórum a k Trom Tabernám. čo zimovala na ostrove a mala v znaku Blížence. a nepochopíte.16 Keď sme prišli do Ríma." (29 Ako to povedal. Pavol v Ríme . Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: budete hľadieť a neuvidíte. 12 Prišli sme do Syrakúz a zostali sme tam tri dni. čo ho strážil. A tak sme prišli do Ríma. 19 Ale Židia boli proti tomu a bol som donútený odvolať sa na cisára. ani proti otcovským zvykom. ale nie že by som chcel niečo žalovať na svoj národ. že jej všade odporujú." Určili mu deň a mnoho ich prišlo k nemu na byt. 17 O tri dni zvolal popredných Židov. Oni budú počúvať. ale medzi sebou sa veľmi dohadovali. Keď ich Pavol zazrel. ako zmýšľaš. Keď sa zišli. Lebo pre nádej Izraela som sputnaný touto reťazou. ja som nič neurobil ani proti ľudu. 22 Ale radi by sme od teba počuť. ani neprišiel nik z bratov a neohlásil. povedal im: "Bratia.11 Po troch mesiacoch sme vyplávali na alexaridrijskej lodi. čo hovoril." 21 Oni mu odpovedali: "My sme nedostali ani list o tebe z Judey.

27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. 19 Je im predsa zjavné.ale až doteraz sa mi v tom prekážalo. svárov. čo Božiu pravdu zamenili za lož. ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery. zlomyseľnosti.1 Pavol. Amen. . múdrych i nemúdrych. povolaní Ježišom Kristom. lakomstva.3. je mi svedkom. 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka. 2 ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach skrze svojich prorokov 3 o svojom Synovi. vybraný hlásať Božie evanjelium. Ospravedlnenie 1.8 Predovšetkým vzdávam vďaky svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás všetkých.“ A. našom Pánovi. veď ono je Božou mocou na spásu každému. vrážd. tak ako u ostatných národov. čo sú v Ríme Bohom milovaným. bratia. potom Grékovi. plných závisti. takže nemajú výhovorky. .16 .20 Pohania sú predmetom Božieho hnevu . Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. štvornožce a plazy. 6 k nim patríte aj vy.4.25 Ohlásenie témy . pretože sa vaša viera zvestuje po celom svete. i od Pána Ježiša Krista. Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu. čo je v ňom neviditeľné . 11 Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu. a stali sa hlupákmi. 14 Som dlžníkom Grékov i barbarov. vašou i mojou. 13 Nechcem. možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí.36 1.11. 21 Hoci Boha poznali. čo ste v Ríme. 29 plných neprávosti. aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou. Boh im to zjavil.jeho večnú moc a božstvo -. služobník Krista Ježiša povolaný za apoštola. zloby. aby ste nevedeli. 5 Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad.18 . aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy. že som už veľa ráz pomýšľal ísť k vám. 17 V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru. 15 A tak pokiaľ ide o mňa. ako si na vás ustavične spomínam 10 vo všetkých svojich modlitbách a prosím.16 Lebo ja sa za evanjelium nehanbím. čo možno o Bohu vedieť. 7 Všetkým. aby som aj u vás mal nejaké ovocie.18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí. 24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca. ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. najprv Židovi. 12 to jest. 26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. čo sa nepatrí.16 . Pozdrav . Prvá časť Spása skrze vieru 1. uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi. kto verí. 9 Veď Boh ktorému z tej duše slúžim v evanjeliu jeho Syna. ktorý je zvelebený naveky. Trestajúca Božia spravodlivosť 1. o Ježišovi Kristovi. nášho Otca. ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu 4 a podľa Ducha svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn. som pripravený hlásať evanjelium aj vám. vtáky. ničomnosti. ktorí neprávosťou prekážajú pravde. ľsti. 22 Hovorili. povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha. 25 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha. že sú múdri. a tak hanobili svoje vlastné 25 telá tí. 20 Veď to. neoslavovali ho ako Boha. aby robili. či by sa mi raz predsa len nepodarilo prísť k vám ak to bude Božia vôľa. ani mu nevzdávali vďaky.Rim1 I. Vďakyvzdanie a túžba navštíviť Rím . Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.

čo robia také veci. potom na Gréka. Ale ak zákon prestupuješ. ktorí nemajú zákon. bude súdiť teba. . čo zákon plnia budú ospravedlnení. ktorý má v zákone stelesnenie poznania a pravdy. najprv Žida. Veď aj ty. vierolomní. že im sú zverené Božie výroky. unikneš Božiemu súdu?! 4 Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti. Rim3 III. 14 A keď pohania. čo zákon požaduje.sú klebetní. nielen že to sami robia. nebude sa mu neobriezka počítať za obriezku? 27 A neobrezaný na tele. trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš. spoliehaš sa na zákon. 10 ale sláva. budú súdení podľa zákona. Aj Židia sú predmetom Božieho hnevu . Napriek Božím prisľúbeniam. čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie aj ich myšlienky. čo súdiš tých. sám seba odsudzuješ. chváliš sa Bohom 18 a poznáš Vôľu. 2 A vieme. čo súdiš. čo je skryté v ľuďoch. neposlúchajú rodičov. ale od Boha. ktorý pácha zlo. a sám sa neučíš?! Hlásaš.. 9 Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka. nemáš výhovorky. 11 Veď Boh nikomu nenadŕža. ktorý napriek litere a obriezke zákon prestupuješ. nenávidia Boha. Lebo v čom súdiš iného. čo zákon počúvajú. 6 On odplatí každému podľa jeho skutkov: 7 večným životom tým. 21 Ty teda poúčaš iného. 20 vychovávateľom nerozumných.“ ako je napísané. čo hrešili pod zákonom. česť a pokoj čakajú každého. keď Boh bude podľa môjho evanjelia skrze Krista Ježiša súdiť.. bez zákona aj zahynú. 13 Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom. nech si ktokoľvek. nie podľa litery. a vylupuješ chrámy?! 23 Chváliš sa zákonom. sú pyšní. 17 Ty sa teda nazývaš Židom. že ty. a cudzoložíš?! Ošklivíš si modly. čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. .. 29 ale Židom je ten. 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení. 3 Azda si myslíš. kto koná dobro. a tí. Napriek zákonu. kto je ním navonok. čo plní zákon. ak zachováš zákon. robíš to isté. ktorú vidieť na tele. a jeho chvála nie je od ľudí. 16 v deň.25 Obriezka osoží. 15 Tým ukazujú. čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu. tvoja obriezka stala sa neobriezkou. bezcitní a nemilosrdní. a sám ich robíš. 26 A zasa ak neobrezaný zachováva ustanovenia zákona. od prírody robia. povyšujú sa. keď súdiš. že si vodcom slepých. čo sú vo tme. 19 Myslíš si. že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu? 5 Ale ty si svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň hnevu. zasluhujú si smrť. urážajú iných. ale tí. že sa nesmie kradnúť a kradneš?! 22 Hovoríš.1 Čo má teda Žid navyše alebo aký úžitok je z obriezky? 2 Veľký v každom ohľade. že neslobodno cudzoložiť. sami sebe sú zákonom. čo robia také veci. Napriek obriezke. kto je ním vnútri. česť a nesmrteľnosť. ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia. 28 Lebo Židom nie je ten. keď to robia iní. 3 A čo ak sú niektorí neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? . Poučený zákonom vieš posúdiť.. s hnevom a rozhorčením tým. . a obriezkou je obriezka srdca v duchu. človeče. 30 utŕhačskí. čo hrešili bez zákona. vymýšľajú zlo. že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach. ale aj schvaľujú.1 A tak človeče. že tí. Predovšetkým ten. čo je lepšie.12 Všetci. čo robia také veci. ani obriezkou nie je tá. 31 sú nerozumní. hoci taký zákon nemajú. svetlom tých.. najprv na Žida. a prestupovaním zákona znevažuješ Boha?! 24 „Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu. potom Gréka. keď sa zjaví spravodlivý Boží súd. že Boží súd podľa pravdy postihne tých.. učiteľom nedospelých. Rim2 II.

zákon potvrdzujeme. veru.1 Čo teda povieme: Čo dosiahol Abrahám. aj pohanov. že všetko. svojimi jazykmi hovoria ľstivo. 31 Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak. celkom nik. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26 vo svojej božskej zhovievavosti. vykúpením v Kristovi Ježišovi. Božia spravodlivosť a viera 3. 12 všetci poblúdili.“ 5 A čo povieme na to.21-31 Zjavila sa Božia spravodlivosť . C. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. čo veria. náš praotec podľa tela? 2 Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov. že Boh je pravdivý a všetci ľudia klamú. ale zákonom viery. Akým zákonom? Skutkov? Nie. 30 lebo je len jeden Boh.1-25 Rim4 IV. čo hovorí zákon. že hovoríme: „Robme zlo. Úloha viery .21 Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: 22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých. 16 na ich cestách skaza a nešťastie. 14 ich ústa sú plné kliatby a horkosti. 6 Vonkoncom nie! Veď ako potom bude Boh súdiť svet? 7 Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu. prečo som ešte súdený ako hriešnik? 8 Nie je to potom tak.“ 19 A vieme. aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny. hovorí tým. že všetci sú pod hriechom. ako o nás potupne rozširujú a ako niektorí tvrdia. B. 11 nik nie je rozumný. Všetci sú pod hriechom . 17 nepoznali cestu pokoja. 18 Pred ich očami nieto bázne Božej. za perami majú jed vreteníc. Príklad Abraháma 4. 24 ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou. že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. kto verí v Ježiša.Vonkoncom nie! Nech sa ukáže. aby vzišlo dobro“? Ich odsúdenie je spravodlivé. aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho. keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky.9 Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili. 20 Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred nim ospravedlnený nijaký človek. aby ukázal svoju spravodlivosť. 28 Lebo si myslíme.27 Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. 25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh nespravodlivý. 29 Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru. Aj Abraháma ospravedlnila jeho viera . 15 ich nohy sú rýchle prelievať krv. všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre. čo sú pod zákonom. má sa čím 4 . ktorý ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. ako je napísané: „Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil. 10 ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý. 13 Ich hrtan je ako otvorený hrob. keď ťa budú súdiť. nik nehľadá Boha.

spása 5. aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. 3 Veď čo hovorí Písmo? „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov. ale nie pred Bohom. 5 A nádej nezahanbuje. 25 vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. podľa slova: „Také bude tvoje potomstvo. že Kristus zomrel za nás. 22 Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. ale aj pre to. čoho niet.“ 4 Kto pracuje. že sa stane otcom mnohých národov. 11 Znak obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery. ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša. ani keď videl. aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo: nielen pre to. že budú dedičmi sveta skrze zákon. niet ani priestupku. 7 Sotvakto zomrie za spravodlivého. či neobrezanému? Nie obrezanému. ktorí nie sú len obrezaní.on je otcom nás všetkých. Ovocie ospravedlnenia . že má moc aj splniť. 12 aj otcom obrezaných. hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. ktorému Pán hriech nepripočíta. ale aj kráčajú v šľapajach viery nášho otca Abraháma. lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu.13 Veď Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie.11.“ ale aj kvôli nám. ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov: 7 Blahoslavení ti. čo veria ako neobrezaní. keď sme boli nepriateľmi. aby to bolo z milosti. 6 Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných. 18 On proti nádeji v nádeji uveril. 5 Kto však nepracuje. čo veríme v toho.1 A tak ospravedlnení z viery.36 Rim5 V5.veď mal skoro sto rokov . skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie.23 A nielen kvôli nemu bolo napísané: „Počítalo sa mu 24 to. veď vieme.1 . ale neobrezanému. . ale skrze spravodlivosť z viery.“ 19 A neochabol vo viere. že jeho telo je už odumreté . Dedičstvo je nezávislé od zákona . že súženie prináša trpezlivosť. keď sme boli ešte hriešnici. potom je viera zbytočná a prisľúbenie zmarené. Skrze Krista sme obsiahli zmierenie .“ 10 A ako sa mu počítala? Obrezanému. 8 Blahoslavený človek.chváliť. 6 Veď aj Dávid blahoslaví človeka. 16 Preto z viery. 2. 17 ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých národov“ . 20 A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení. ktorú mal už ako neobrezaný. 14 Lebo ak sú dedičmi tí. 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým. čo prisľúbil. 21 pevne presvedčený. ale z podlžnosti. čo je zo zákona. ktorého sme dostali. 4 trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. ktorý ospravedlňuje bezbožného. ktorú mal už ako neobrezaný.pred Bohom. keď sme už ospravedlnení jeho krvou! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy. 2 Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti. ale verí v toho. nášho Pána. v ktorej zotrvávame. 3 A nielen to: chválime sa aj súženiami. čo je z Abrahámovej viery . 11 A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. alebo aj na neobrezaných? Veď hovoríme: „Abrahámovi sa viera počítala za spravodlivosť. 15 Zákon totiž vyvoláva hnev. aby bol otcom všetkých.a že je odumreté aj Sárino lono. Vzor viery pre kresťanov . Bude sa to počítať aj nám. 9 Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz. aby sa im počítala spravodlivosť.9 Vzťahuje sa toto blahoslavenstvo len na obrezaných. čo sú zo zákona. nedostáva odmenu z milosti. tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. keď sme boli ešte bezmocní. Nezávisle od obriezky . ale kde niet Zákona. ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to.

Ježiša Krista. tak aj smrť prešla na všetkých ľudí. koho poslúchate: či hriechu na smrť. 14 No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými. 7 Lebo kto zomrel. tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. keď nieto zákona. že s ním budeme aj žiť. ktorý zhrešil. 18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom. lenže hriech sa nepočíta. 13 Hriech bol síce vo svete už pred zákonom. Ale kde sa rozmnožil hriech. v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. 17 Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť. aby sa rozhojnila milosť? 2 Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? 3 Alebo neviete.7.12 Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriechu smrť. aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Krista. nášho Pána. čo prišlo skrze jedného. lebo nie ste pod zákonom. Ste služobníkmi spravodlivosti .1 Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu. tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. aby bolo hriešne telo zničené. smrti a zákona 5. pretože nie sme pod zákonom. tým skôr skrze jedného. Oslobodenie od hriechu. a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. ale oddajte sa Bohu ako živí. veríme. ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho. Rim6 VI. budú v živote kraľovať tí. čo vstali z mŕtvych.12 Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele. 10 Lebo keď zomrel. aby sa rozmnožilo previnenie. aby sme už neotročili hriechu.12 . ktorý mal prísť. Neslúžte hriechu. zomrel raz navždy hriechu. v jeho smrť sme boli pokrstení? 4 Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť. že hoci ste boli otrokmi hriechu. tým väčšmi sa milosťou jedného človeka. 6 Veď vieme. 9 Veď vieme. tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. 19 Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi. žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam. ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou. alebo poslušnosti pre spravodlivosť? 17 No vďaka Bohu. 8 Ale ak sme zomreli s Kristom. že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho. žije Bohu. že všetci. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí. tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. do ktorého ste boli uvedení. 15 Ale s darom to nie je tak ako s previnením. aj my žili novým životom. 16 A s darom to nie je tak ako s tým. ale keď žije. ste otrokmi toho. 20 A do toho ešte prišiel zákon. 5 Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti. je ospravedlnený od hriechu. . ako hriech vládol v smrti.15 Čo teda? Budeme hrešiť. 21 aby tak. čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi. 11 Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. ale pod milosťou.A. smrť nad ním už nepanuje. 13 ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti. milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení. že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera. zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu. 18 a oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie. Krst znamená smrť hriechu . ale pod milosťou? Vonkoncom nie! 16 Neviete. 14 A hriech už nebude panovať nad vami. lebo všetci zhrešili.25 Protiklad hriechu a milosti . ale spravodlivosti . čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. aby sme tak. Ježiša Krista. že náš starý človek bol s ním ukrižovaný.

to mi je blízko. ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu. tomu. podnecované zákonom. 23 ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon. že keď chcem robiť dobro. je oslobodená od zákona muža. nesídli dobro. 24 Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? 25 Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista. 21 Badám teda taký zákon. že to prikázanie. bolo mi na smrť. ktorý je v mojich údoch. že je dobrý. 3 Kým teda žije muž. keby zákon nehovoril: „Nepožiadaš. ale robím to.1-39 Rim8 19 . 19 Veď nerobím dobro. ak muž zomrie. Rim7 VII. spôsobil mi prostredníctvom toho dobrého smrť. Vnútorný boj . B. aby sa tak hriech skrze prikázanie ukázal nadmieru hriešnym. budú ju volať cudzoložnicou. keď sa mu naskytla príležitosť. ale robím zlo. 12 Tak teda zákon je svätý. že vo mne. a prinášali ovocie smrti. 11 Lebo hriech. 15 Ani nechápem. bratia moji. nášho Pána! Ja sám teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu. máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život. 21 A aký úžitok ste mali vtedy z toho. spravodlivé a dobré. ale ja som telesný. je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou. ktoré chcem. ktorý vo mne sídli. priznávam zákonu. aby sme prinášali ovocie Bohu. čo robím. v Duchu. skrze prikázanie ma zviedol. 13 Teda to dobré stalo sa mi smrťou? Vonkoncom nie! Ale hriech. podľa litery.“ 8 Ale hriech. ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi. 18 Viem totiž. čo chcem. keď slúžili nečistote a neprávosti. 5 Lebo kým sme boli v tele. čo nás držalo v zajatí. ale hriech. čo poznajú zákon -. že zákon panuje nad človekom. že zákon je duchovný. už to nerobím ja.1 Vari neviete. 6 Ale teraz sme oslobodení od zákona. ktoré bolo pre život. aby sa ukázal ako hriech. pôsobili v našich údoch hriešne vášne. našom Pánovi. čo nenávidím. Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť. zomreli zákonu skrze Kristovo telo. lebo sme zomreli tomu. Kresťana neviaže Mojžišov zákon . 22 Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. Hriech a zákon . dokiaľ žije? 2 Aj vydatú ženu zákon viaže len k žijúcemu mužovi. skrze prikázanie vzbudil vo mne všetku žiadostivosť. to jest v mojom tele. 4 Tak ste aj vy. ktorý bol vzkriesený z mŕtvych. ktoré nechcem. aby sme tak slúžili po novom. a tým zabil. ale keď prišlo prikázanie.14 Vieme. čo nechcem. ak patrí inému mužovi. lebo bez zákona bol hriech mŕtvy. ale robiť dobro nie. čo nechcem. 20 No ak robím to. 17 Potom to však už nerobím ja. keď sa mu naskytla príležitosť. i ukázalo sa. zapredaný hriechu. boli ste slobodní čo do spravodlivosti. lebo nerobím to. je mi blízko zlo. tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie.veď hovorím takým. aby slúžili spravodlivosti. 9 Ja som kedysi žil bez zákona. keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi. 23 Lebo mzdou hriechu je smrť. hriech ožil 10 a ja som zomrel. Ale ak muž zomrie. lebo chcieť dobro. ktorý vo mne sídli.Hovorím po ľudsky s ohľadom na slabosť vášho tela. a nie po starom. 20 Lebo keď ste boli otrokmi hriechu. veď by som nevedel o žiadostivosti. aby ste patrili inému. bratia . za čo sa teraz hanbíte? Veď koniec toho všetkého je smrť! 22 Ale teraz. aj prikázanie je sväté. Život kresťana v Duchu Svätom 8. 16 No ak robím to. ak patrí inému mužovi.7 Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vonkoncom nie! Ale hriech som poznal iba skrze zákon. ale hriech.

nie je nádej. 38 A som si istý. 20 Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti . ale z vôle toho. že ani smrť ani život. Lebo kto dúfa v niečo. Ale nádej. aj oslávil. ktorých predurčil. ktorý nás miluje.12 A tak. že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna. aby sme s ním boli aj oslávení. Lebo ak budete žiť podľa tela. ktorý skúma srdcia. 6 A zmýšľať podľa tela je smrť. ako treba. 14 Veď všetci. nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň. v ktorom voláme: „Abba Otče!“ 16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje. nemôžu sa páčiť Bohu. že tým. oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. ten nie je jeho. ani anjeli. že sme Božie deti. čo máme prvotiny Ducha. oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha. aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. pravda. 30 A tých. ale nie telu. ale tí. čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. je po pravici Boha prihovára sa za nás? 35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie. budete žiť. 17 Ale ak sme deti. a ktorých povolal. pokladajú nás za ovce na zabitie. tým. zmýšľajú telesne. ktorý prebýva vo vás. čo ospravedlnil. ale aj my sami.a ani sa nemôže. 27 A ten. 7 Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu. pravda. čo sú v Kristovi Ježišovi. ale duchovne. akože by nám s ním nedaroval všetko!? 33 Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh. ani prítomnosť. čo nevidíme. 26 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti.ktorý bol vzkriesený. ale podľa Ducha. ak vo vás prebýva Boží Duch. aby sme museli žiť podľa 13 tela. 15 Lebo ste nedostali ducha otroctva. 23 A nielen ono. že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou. čo vzkriesil z mŕtvych Krista. čo vidí? 25 Ale ak dúfame v niečo. potom ten.28 Vieme. čo nežijeme podľa tela. ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych. sme dlžníkmi. Sme Božie deti . Hymnus na Božiu lásku . aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých. no duch je život pre spravodlivosť.19 Veď stvorenie túžobne očakáva. ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi. ktorý ospravedlňuje? 34 A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš. lebo nevieme ani to. ktorých vedie Boží Duch. vie. a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. 21 že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy. kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. 3 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti. ako sa páči Bohu. 10 Ale ak je vo vás Kristus. ani mocnosti. aj povolal. čo žijú podľa Ducha. Sme určení pre slávu . sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. ktorý zomrel. ak s ním trpíme. aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo. hlad alebo nahota. čo žijú podľa tela. 18 A myslím. Život podľa Ducha . tých aj predurčil. 11 A keď vo vás prebýva Duch toho.31 Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás. sú Božími synmi. tých aj ospravedlnil. ktorú možno vidieť. trpezlivo to očakávame. 24 Lebo v nádeji sme spasení. bratia. ba viac . 22 Veď vieme. 8 A tak tí. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela. zomriete. že sa zjavia Boží synovia. telo je síce pre hriech mŕtve. Predurčil tých. ktorých predpoznal . čo milujú Boha. kto je proti 32 nám? Keď on vlastného Syna neušetril. 5 Lebo tí. čo žijú telesne. 2 veď zákon Ducha. za čo sa máme modliť.1 Teraz teda už niet odsúdenia pre tých. ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva. vykúpenie svojho tela. ale vydal ho za nás všetkých. ani budúcnosť. to uskutočnil Boh. ktorý ho podrobil a dal mu nádej. .VIII. 9 Lenže vy nežijete telesne. ktorá sa na nás má zjaviť.“ 37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho. že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. Lebo kto nemá Kristovho Ducha. všetko slúži na dobré. keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech. 4 aby sa požiadavka zákona splnila v nás. lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu . a tých.nie z vlastnej vôle. aby ste sa museli zasa báť. ani kniežatstvá. 29 Lebo ktorých predpoznal. zmýšľajú duchovne.

Ezaua som nenávidel. 2 že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. ale od Boha. Amen. čo sú z Izraela. že nie telesné deti sú Božími deťmi. nad kým sa zmilujem. len zvyšok sa zachráni. 7 A nie sú všetci Abrahámovými deťmi len preto.“ 29 A ako predpovedal Izaiáš: „Keby nám Pán Zástupov nebol ponechal potomstvo. ale aj z pohanov?! 25 Ako aj u Ozeáša hovorí: „Nazvem Nie môj ľud Mojím ľudom a Nemilovanú Milovanou. zákonodarstvo.“ s To znamená. C. našom Pánovi. zvelebený naveky. a preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu. nad kým chce. kto chce. boli by sme ako Sodoma. sú Izrael. 28 lebo Pán splní svoje slovo dokonale a rýchlo na zemi. kto beží. aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno hlásalo po celej zemi. ani neurobili nič dobré ani zlé . ale z vôle toho. Ale: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. kde sa im hovorilo: „Vy nie ste môj ľud“. Spása pohanov a poblúdenie Židov . on je nad všetkým Boh.14 Čo teda povieme? Je vari Boh nespravodlivý? Vonkoncom 15 nie! Veď Mojžišovi hovorí: „Zmilujem sa.19 Povieš mi azda: „Prečo potom ešte karhá? Kto sa môže vzoprieť jeho vôli?!“ 20 Ale kto si ty. 26 A na mieste. ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky.39 ani výška.6 Ale nie že by bolo zlyhalo Božie slovo. tam sa budú volať synmi živého Boha. že odvrávaš Bohu?! Vari povie výtvor tomu. Lebo Písmo hovorí faraónovi: „Vzbudil som ťa na to. Izrael podľa tela a Izrael podľa ducha .aby ostalo v platnosti Božie rozhodnutie. zmluvy. Apoštolov bôľ nad Izraelom . 3 Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov. ktorý povoláva -. bolo jej povedané: „Starší bude slúžiť mladšiemu. aj moje svedomie mi v Duchu Svätom dosvedčuje.“ 16 Nezávisí to teda od toho. z nášho otca Izáka.1 .“ 10 A nielen to.“ 27 A Izaiáš volá nad Izraelom: „Keby bolo synov Izraela toľko ako piesku v mori. Veď nie všetci. Gomore by sme boli podobní. 23 a ukázať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva. ale aj Rebeka počala z jedného.“ . 5 Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. 9 Lebo slovo prisľúbenia znie takto: „O takomto čase prídem a Sára bude mať syna. Oni sú Izraeliti. a zľutujem sa. bohoslužbu prisľúbenia. človeče. nad kým sa zľutujem. ani hĺbka. neklamem.“ 13 ako je napísané: “Jakuba som miloval. že sú jeho potomci. ktorá je v Kristovi Ježišovi. Situácia Izraela 9. 24 na nás.36 Rim9 IX. slávu. čo sa týka vyvolenia. aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné? 22 A čo ak Boh chcel ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc. ktoré pripravil na slávu. ani od toho. 12 nie zo skutkov.1 Hovorím pravdu v Kristovi. ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo. ktorý sa 17 zmilúva. kto ho vytvoril: „Prečo si ma takto urobil?“ 21 Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou. pripravené na záhubu.“ Sloboda Božej vôle . mojich príbuzných podľa tela.11.“ 18 Teda zmilúva sa. majú adoptívne synovstvo. 11 A hoci sa ešte ani nenarodili. ktorých povolal nielen zo Židov. a zatvrdzuje koho chce.

čo ma nehľadali. 11 Veď Písmo hovorí: „Nik. a k zákonu nedospel. kto bude vzývať Pánovo meno. po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta.“ totiž slovo viery. ktorá je z viery. . kto v neho verí. bude spasený. ale zo skutkov. čo hovorí Písmo o Eliášovi? Ako sa žaluje Bohu na Izrael: 3 30 . ktorý ich bude plniť.“ 6 Ale spravodlivosť. nebude zahanbený. 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno.“ 20 A Izaiáš sa odvažuje povedať: „Našli ma tí. že nevychádzal z viery. bohatý pre všetkých.zvestovanú Mojžišom . ktorý predpoznal. 3 keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť. že horlia za Boha.1 Bratia. kto v neho verí.“ 16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia. 2 Boh neodvrhol svoj ľud. . Zvyšok Izraela . 2 Veď im môžem dosvedčiť. v ktorého neuverili? A ako uveria v toho. kto verí. ktorí sa neusilovali o spravodlivosť. a to spravodlivosť. Alebo neviete.“ Židia nemajú výhovorky .5 Mojžiš píše o spravodlivosti.. 10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých. 8 Ale čo hovorí? „Blízko teba je slovo.. čo sme hlásali?“ 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. ktorí ho vzývajú: 13 Lebo každý.. vraví toto: „Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?“. nepodriadili sa Božej spravodlivosti. Aj Izaiáš hovorí: „Pane. 19 Pýtam sa teda: Nepochopil to Izrael? Mojžiš prvý hovorí: „Vzbudím vo vás žiarlivosť skrze Nie národ. dosiahli spravodlivosť. aby boli spasení.“ 21 Izraelu však hovorí: „Celý deň som vystieral ruky k ľudu nevernému a vzdorovitému.“ Rim11 XI. 32 Prečo? Preto. 14 Ale ako budú vzývať toho. 7 alebo: „Kto zostúpi do priepasti?“. o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 A ako budú kázať. budeš spasený. totiž priviesť dolu Krista. v tvojich ústach a v tvojom srdci.. ktorá je z viery.“ Rim10 X. bude z nich žiť. že Boh ho vzkriesil z mŕtvych. ale nie podľa pravého poznania. ktorá je zo zákona: „Človek. Narazili na kameň úrazu 33 ako je napísané: „Hľa. kto uveril tomu. Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa. Židia nepoznali Božiu spravodlivosť. totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. aby spravodlivosť dosiahol každý. Veď aj ja som Izraelita. čo sa na mňa nedopytovali.12 Niet rozdielu medzi Židom a Grékom. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš.1 Pýtam sa teda: Vari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. ktoré hlásame. nebude zahanbený. lebo ten istý je Pán všetkých. 31 Izrael sa však usiloval o zákon spravodlivosti. čo hlásajú dobrú zvesť. skrze nerozumný národ vás do hnevu popudím. z celého srdca túžim a Boha za nich prosím. 4 Veď cieľom zákona je Kristus.Čo teda povieme? Že pohania. verejne som sa zjavil tým.

aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba. hovorím: Pretože som apoštol pohanov. 30 Ak ste vy voľakedy neverili Bohu. a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru. 14 aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých. inak budeš aj ty odťatý.“ 9 A Dávid hovorí: „Nech sa im ich stôl stane nástrahou a pascou. 17 Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty. a aj na môj život striehnu. a ich chrbát navždy zohnú!“ Pohania vštepení do Izraela . múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! 34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? . ak je svätý koreň.“ 28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám. ale ty stojíš pre vieru. lebo Boh má moc naštepiť ich znova. oči. ak vytrváš v dobrom. nie ty nesieš koreň. že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy. kým nevojde plný počet pohanov. s ako je napísané: „Boh im dal ducha tvrdého spánku. ak nie život z mŕtvych?! 16 Ak sú sväté prvotiny. boli odlomené pre neveru. aby sa nestalo. nevyvyšuj sa nad ratolesti. ostatní oslepli. bol si naštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a miazge olivy. potom aj ratolesti. aby som bol naštepený ja. robím česť svojej službe. na ktorú podľa prirodzenosti patríš. 31 tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo. 12 Lenže ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov. potom aj cesto. aby sa nad všetkými zmiloval. 22 Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým. 7 Čo teda? Izrael nedosiahol. ak nezotrvajú v nevere. aby nevideli. Len ja sám som ostal. ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. Nenamýšľaj si. čím bude ich prijatie. Hymnus na Božiu múdrosť . 24 Veď ak si ty odťatý z planej olivy.“ 5 A tak aj v tomto čase ostal zvyšok vyvolený z milosti.33 Aká hĺbka Božieho bohatstva. aby potom na nich žiarlili. radšej sa boj! 21 Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti. 19 Povieš azda: „Tie ratolesti sú odlomené. aby padli? Vôbec nie! Ale ich pád sa stal spásou pre pohanov. ale koreň teba. ako je napísané: „Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť: 27 A to bude tvoja zmluva s nimi. pohoršením a odplatou. o čo sa usiluje. a uši. už nie zo skutkov. 32 Boh totiž všetkých uzavrel do nevery. ktorí nezohli kolená pred Bálom. tvoje oltáre zborili. 26 a tak bude spasený celý Izrael. 15 Lebo keď ich strata je zmierením sveta. ale vyvolení dosiahli. ktoré sa vám dostalo. planá oliva. o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí. tvojich prorokov pozabíjali. o koľko viac ich plnosť?! 13 Vám. 6 Ale ak z milosti. že neušetrí ani teba. 10 Nech sa im oči zatemnia. pohanom. a si naštepený proti prirodzenosti do dobrej olivy.“ 20 Dobre. bratia. čo padli. čo sú z nej podľa prirodzenosti?! 25 Nechcem. 23 Ale aj oni budú naštepení. inak by milosť nebola milosťou.“ 4 A čo mu odpovedá Boh? „Ponechal som si sedemtisíc mužov.„Pane.11 A teraz sa pýtam: Vari sa tak potkli. až do dnešného dňa. aby nevideli. a Božiu dobrotu voči tebe. Ak sa vyvyšuješ. 29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. keď odstránim ich hriechy. aby nepočuli.

14 Žehnajte tých. nech dáva nezištne. kto robí zle. Kresťan a vrchnosti . Bohu milú obetu. v modlitbe vytrvalí. lebo tí. aby ste vedeli rozoznať. 4 Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov.žehnajte a nepreklínajte! 15 Radujte sa s radujúcimi. Rim13 XIII. 2 Kto sa teda protiví vrchnosti. čo sú. Jemu sláva naveky. ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou. aby si nik nemyslel o sebe viac. ale ten. lebo tým. kto robí zle. hovorím každému z vás. Druhá časť Mravné napomenutia 12. 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. milé a dokonalé. aby ste svoje telá prinášali ako živú. ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť.1 Bratia. veď je napísané: „Mne patri pomsta. pre Božie milosrdenstvo vás prosím. skrze neho a pre neho je všetko. usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. protiví sa Božiemu poriadku. kto preukazuje milosrdenstvo. ako svoju duchovnú bohoslužbu. lebo niet moci. nakŕm ho. ktorá by nebola od Boha. lebo nie nadarmo nosí meč. buďte pohostinní. 21 Nedaj sa premôcť zlu. milovaní. Ale ak robíš zle. Charizmy sú pre dobro celého tela .1 Každý nech sa poddá vyššej moci. vykonávateľkou hnevu na tom. ja sa odplatím. v súžení buďte trpezliví. komu česť. A tí. 3 Lebo vladárov sa nemusí báť ten. ale prikláňajte sa k nízkym. žite v pokoji so všetkými ľuďmi. 19 Nepomstite sa sami. alebo učiť pri vyučovaní. 5 Preto sa treba podriadiť. nech to robí radostne. komu clo. čo ste dlžni: komu daň.13 Rim12 XII. plačte s plačúcimi! 16 Navzájom rovnako zmýšľajte. Nenáviďte zlo.A kto mu dal niečo prvý. 35 . každý podľa stupňa viery. čo vás prenasledujú . ako myslieť treba. A tie.“ hovorí Pán. ale premeňte sa obnovou zmýšľania. kto robí dobre. 8 či povzbudzovať pri povzbudzovaní. daj mu piť. čo ich vyžadujú. čo je Božia vôľa. tomu česť. ale aj kvôli svedomiu. 6 Máme rozličné dary podľa milosti. aby mu bolo treba vrátiť? 36 Lebo od neho. že to urobíš. keď je smädný. 18 Ak je to možné a závisí to od vás. 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. potom sa boj. predbiehajte sa vzájomne v úctivosti. Kto teda dáva. ktorú som dostal. svätú. tomu clo. aký mu udelil Boh. alebo dar slúžiť v službe. je Božou služobníčkou. sami si privolávajú odsúdenie. 13 Majte účasť na potrebách svätých. ale dobrom premáhaj zlo. kto je predstavený. ale zmýšľajte triezvo. 20 Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný. nech je starostlivý. 4 Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro.1 . 11 v horlivosti neochabujte. lipnite k dobru. ale ponechajte miesto hnevu. čo sa protivia. 7 Dávajte každému.9 Láska nech je bez pretvárky. Amen. 6 Preto platíte aj dane. sú Boží služobníci. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. tomu bázeň. čo je dobré. Povinnosť lásky . slúžte Pánovi. a nezmýšľajte vysoko.15. ustanovil Boh. žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. 10 Milujte sa navzájom bratskou láskou. komu bázeň. Pravá bohoslužba . 12 V nádeji sa radujte.3 Mocou milosti. tomu daň. Nebuďte múdri sami pre seba. a nielen zo strachu pred hnevom. buďte vrúcneho ducha.

ktorú máš. zachováva ho kvôli Pánovi. ale radšej hľaďte. kto neje. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. je odsúdený. Zhovievavosť voči slabým vo viere . maj sám pre seba pred Bohom. 21 Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič. Ale bude pevne stáť. 5 Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom. kto to za nečisté pokladá. keď sme uverili. aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie. predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu. lebo to nebolo z viery. 8 lebo či žijeme. pokoj a radosť v Duchu Svätom. len nech je každý úplne presvedčený o svojom. aby ste sa prebudili zo sna.“ 12 A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. 3 Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe. ale nehádajte sa o názoroch. 9 Veď Kristus práve preto zomrel a ožil. ale spravodlivosť. deň sa priblížil. Rim15 XV. patríme Pánovi. čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. 13 Žime počestne ako vo dne. hoci má pochybnosti. 4 Kto si ty. 18 Kto takto slúži Kristovi. aby vládol aj nad mŕtvymi aj nad živými. kto je.8 Nebuďte nikomu nič dlžni. nie v svároch a žiarlivosti. a všetko. čo nie je z viery. a kto neje. lebo Pán má moc podržať ho. 22 Tú vieru. Kresťanská sloboda a pohoršenie . čo pohoršuje tvojho brata. 15 Ale ak sa tvoj brat zarmucuje pre jedlo. či umierame. za ktorého zomrel Kristus! 16 Nech teda nie je vaše dobro vystavené potupe. ktorý jedením pohoršuje. umierame Pánovi.1 Slabého vo viere sa ujmite. Veď teraz je nám spása bližšie. Žime počestne . nech nepohŕda tým. čo uznáva za dobré. neje kvôli Pánovi a vzdáva vďaky Bohu. Či teda žijeme alebo umierame. Povinnosť silných vo viere . a kto neje. Neprivádzaj svojím jedlom do záhuby toho. a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí. že už nadišla hodina. 6 Kto zachováva deň. 23 Ale kto je.14 Viem a som si istý v Pánu Ježišovi. je kvôli Pánovi. kto nesúdi seba samého za to. veď vzdáva vďaky Bohu. len tomu je niečo nečisté. slabý je iba zeleninu. ale zlé je pre človeka. 7 Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera. Blahoslavený. ako vtedy. že nič nie je nečisté samo v sebe. 19 Preto sa usilujme o to. nie v hýrení a opilstve. 12 Noc pokročila. 17 Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj.1 My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. 9 Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 10 Láska nerobí zle blížnemu. kto je. aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho.Naplnením zákona je láska . 2 Niekto je presvedčený. že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. ale ako je napísané: „Padajú na mňa . lebo Boh ho prijal. 14 ale oblečte si Pána Ježiša Krista. 3 Ten. že môže jesť všetko. vyplnil zákon. Rim14 XIV. aký je čas. je hriech. už nekonáš podľa lásky. 20 Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté. 13 Nesúďme už teda jeden druhého. nie v smilstve a necudnosti.11 Však viete. teda naplnením zákona je láska. hovorí Pán. okrem toho. iný nerozlišuje dni. 10 Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojím bratom pohŕdaš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou. žijeme Pánovi. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. nech nesúdi toho. kto je. 11 Lebo je napísané: „Ako že žijem.

urážky tých, čo teba urážajú.“ 4 A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej. 5 Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, 6 a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. 7 Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu. 8 Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom 9 a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: „Preto ťa budem velebiť medzi národmi, a ospevovať tvoje meno.“ 10 A opäť hovorí: „Radujte sa, národy, s jeho ľudom.“ 11 A znova: „Chváľte Pána, všetky národy, a nech ho velebia všetci ľudia.“ 12 A Izaiáš hovorí: „Bude koreň Jesseho a ten, čo povstane vládnuť nad národmi: v neho budú dúfať národy.“ 13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Záver 15,14 - 16,27 Pavlova služba - 14 Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať. 15 Predsa len som vám napísal, a miestami trochu smelšie, a niečo som vám pripomenul pre milosť, ktorú som dostal od Boha, 16 aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi a konal posvätnú službu Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou v Duchu Svätom. 17 Mám sa teda čím chváliť v Kristovi Ježišovi pred Bohom. 18 Veď sa neodvážim hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa neurobil Kristus, pre poslušnosť pohanov, slovom i skutkom, 19 mocou znamení a divov, v sile Ducha. Tak som všetko dookola od Jeruzalema až po Ilýriu naplnil Kristovým evanjeliom. 20 A usiloval som sa hlásať evanjelium nie tam, kde bolo Kristovo meno už známe, aby som nestaval na cudzom základe, 21 ale ako je napísané: „Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali, a pochopia ti, čo nič nepočuli.“ Pavlova túžba navštíviť Rím - 22 A práve toto mi veľa ráz zabránilo prísť’ k vám. 23 Ale teraz už nemám priestor v týchto končinách a už dlhé roky túžim prísť k vám. 24 Preto keď sa vypravím do Španielska, dúfam, že vás cestou uvidím a že ma ta odprevadíte, keď sa s vami trochu poteším. 25 Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým; 26 lebo Macedónsko a Achájsko sa rozhodli urobiť nejakú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. 27 Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im zasa v hmotných. 28 Keď to dokončím a riadne im odovzdám toto ovocie, vydám sa cez vás do Španielska. 29 A viem, že keď k vám prídem, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. 30 Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha, 31 aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei a aby moja služba Jeruzalemu bola milá svätým. 32 Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami. 33 Boh pokoja nech je s vami všetkými. Amen. Rim16

XVI. Odporúčania a pozdravy - 1 Odporúčam vám našu sestru Fébu, služobníčku cirkvi v Kenchrách. 2 Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude od vás potrebovať, veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému. 3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi. 4 Oni nastavili vlastné šije za môj život. Im som nielen ja zaviazaný vďakou, ale aj všetky cirkvi z pohanov. 5 Pozdravte aj cirkev v ich dome. Pozdravte môjho milovaného Epaineta, prvotinu Ázie v Kristovi. 6 Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás. 7 Pozdravte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi. 8 Pozdravujte Ampliáta, môjho milovaného v Pánovi. 9 Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, i môjho milovaného Stachysa. 10 Pozdravte Apella, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte tých, čo sú u Aristobula. 11 Pozdravte Herodióna, môjho pokrvného. Pozdravte tých, čo sú u Narcisa a sú v Pánovi. 12 Pozdravte Tryfainu a Tryfózu, ktoré pracujú v Pánovi. Pozdravte milovanú Persidu, ktorá veľa pracovala v Pánovi. 13 Pozdravte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, i jeho aj moju matku. 14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermesa, Patrobasa a Hermasa a bratov, čo sú s nimi. 15 Pozdravte Filológa a Júliu, Nerea, jeho sestru i Olympasa a všetkých svätých, čo sú s nimi. 16 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Pozor na falošných učiteľov - 17 Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im. 18 Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu, a sladkými rečami a poklonami zvádzajú srdcia nevinných. 19 O vašej poslušnosti už vedia všetci. Preto mám z vás radosť, ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neskúsení v zlom. 20 A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami. Pozdravy Pavlových spoločníkov - 21 Pozdravuje vás môj spolupracovník Timotej i Lucius, Jason a Sosipater, moji pokrvní. 22 Pozdravujem vás ja, Tercius, čo píšem tento list v Pánovi. 23 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. 24 Pozdravuje vás Erastus, správca mestskej pokladnice, a brat Kvartus. Doxológia - 25 A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté, 26 ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru, 27 jemu, jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.

PRVÝ LIST KORINŤANOM
Úvod 1,1-9 1Kor1 I. Pozdrav - 1 Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes z Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým aj všetkým, čo

vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. Apoštol vzdáva vďaky za Korinťanov - 4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. 5 Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, 6 tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, 7 takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. 8 On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. A. Rozdelenie a pohoršenia 1,10 - 6,20 1. Roztržky v korintskej cirkvi 1,10 - 4,21 Rozkol medzi veriacimi - 10 Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. 11 Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. 12 Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“, „A ja Kristov“. 13 Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, okrem Krispa a Gája, 15 aby nik nemohol povedať, že ste pokrstení v mojom mene. 16 Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Inak neviem, či by som bol ešte niekoho pokrstil. 17 Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Múdrosť kríža - 18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. 19 Veď je napísané: „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.“ 20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? 21 Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. 22 Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť 23 my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. 26 Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných ani veľa urodzených, 27 ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; 28 čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, 29 aby sa pred Bohom nik nevystatoval. 30 Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, 31 aby ako je napísané: „Kto sa chváli nech sa chváli v Pánovi.“ 1Kor2 II. Pavol, apoštol múdrosti kríža - 1 Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. 2 Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. 3 A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. 4 Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v

presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, 5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. 6 Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť - no nie múdrosť tohoto veku ani múdrosť kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, 7 ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. 8 Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. 9 Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ 10 Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. 11 Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch. 12 A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. 13 A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetľujeme. 14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. 15 No duchovný posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiť. 16 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poúčal? My však máme Kristovo zmýšľanie. 1Kor3 III. Kristus je základ Cirkvi - 1 A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. 2 Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete, 3 lebo ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudsky? 4 Keď jeden hovorí: „Ja som Pavlov,“ a druhý: „Ja Apollov,“ či nie ste ľudia? 5 Veď čože je Apollo? A čo Pavol? Služobníci, prostredníctvom ktorých ste uverili, a každý taký, ako mu dal Pán. 6 Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. 7 A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. 8 Kto sadí i kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. 9 Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia ,roľa a Božia stavba. 10 Podľa Božej milosti, ktorú som dostal položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. 11 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. 12 Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, 13 dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. 14 Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. 15 Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. 16 Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? 17 Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy. 18 Nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. 19 Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: „On chytá múdrych v ich chytráctve“ 20 a zasa: „ „Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú márne.“

vyvrheľmi pre všetkých až doteraz. čo sa dopustil takého činu! 3 Ja som už. ale to ma neospravedlňuje. my žehnáme. ak to bude chcieť Pán. ako učím všade po všetkých cirkvách. aby ste sa na nás poučili. 1 Ba počuť aj o smilstve medzi vami. 19 Ale prídem k vám čoskoro.A tak nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi. my to znášame. ale vy ste múdri v Kristovi. Ani sám seba nesúdim. sme bez domova. kým nepríde Pán. s mocou nášho Pána Ježiša. Veď bol obetovaný náš veľkonočný baránok. 16 Prosím vás teda. ale podľa ich moci. Kéfas svet život i smrť. aby ste boli novým cestom. Stali sme sa akoby smeťami sveta. Prípad nemravnosti 5. ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. verného v Pánovi. čo je skryté v tme. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. 20 lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči. aby mal niekto manželku svojho otca. 6 Ale v tomto. ale v moci. napodobňujte ma! 17 Preto som k vám poslal Timoteja. 9 Zdá sa mi. Pán je môj sudca. otcov nemáte mnoho. 12 ťažko pracujeme vlastnými rukami.všetko je vaše. Apoštol a korintská cirkev . vy ste slávni. o akom ani medzi pohanmi nepočuť. 13 keď nás potupujú. bijú nás päsťami. my znevážení 11 Až do tejto hodiny sme hladní. 2 A od správcov sa už vyžaduje. čo to urobil 4 treba v mene nášho Pána Ježiša. 21 . keď sa zhromaždíme.1-13 1Kor5 V5. čo si nedostal? A keď si dostal. svojho milovaného syna. aby sme s vami kraľovali aj my. že nám. 10 My sme blázni pre Krista. aby som vás zahanbil. aby sa duch zachránil v Pánov deň. apoštolom. 5 vydať satanovi na záhubu tela. že toho. že „niet nad to. a o takom smilstve. 7 Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš. kvasu prekvasí celé cesto? 7 Vyčistite starý kvas. 21 Čo chcete? Mám k vám prísť s palicou. On osvetlí. vy sa ešte vystatujete namiesto toho. smädní a nahí. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. alebo s láskou a v duchu miernosti? 2. 14 Toto nepíšem. čo sa chvasceš. vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám. rozhodol ako prítomný. 8 Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti. či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba toho. a vyjaví úmysly sŕdc. 23 ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. no duchom prítomný. keď nás prenasledujú. aby bol každý verný. Začali ste kraľovať bez nás . vy a môj duch. Kristus. prítomnosť aj budúcnosť . a vy silní. akoby som k vám už nemal prísť. keď nás preklínajú. Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť. 6 Vaše vystatovanie nie je dobré. 15 Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi.1 Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev.a kiež by ste len kraľovali. 5 Preto nesúďte nič predčasne. 1Kor4 IV. lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. a posúdim namyslencov nie podľa ich reči. on vám pripomenie moje cesty v Kristovi. čo je napísané“. my sa modlíme. bratia. už ste zbohatli. lebo sme sa stali divadlom pre svet. 18 Niektorí sa začali tak vyvyšovať. akoby si nebol dostal? 8 Už ste sa nasýtili. 4 lebo nie som si ničoho vedomý. 3 No mne naozaj málo záleží na tom. 2 A. Neviete že trocha. aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď všetko je vaše: 22 či Pavol alebo Apollo. hoci telom vzdialený. my sme slabí. anjelov i ľudí.

je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele“ 17 Ale kto sa spája s Pánom.1-40 1Kor7 VII. 1 Kto z vás sa odváži. s takým ani nejedzte. je mimo tela. že sa súdite medzi sebou. B. že vaše telo je chrámom Ducha Svätého. čo ste písali: Dobre je. 14 A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou.14. Ale obmyli ste sa. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? 8 Ale vy krivdíte a škodíte. 12 9 . modloslužobník. a to bratom! 9 Neviete. 4. Manželstvo -1 O tom. 19 A neviete. rozhodnete sa pre takých sudcov. Naše telo patrí Pánovi 6. lež pre Pána a Pán pre telo. kto sa spája s neviestkou. súdiť sa pred nespravodlivými.12-20 „Všetko smiem. že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet. Odpovede na rozličné otázky 7. že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! 16 Alebo neviete. bude súdiť Boh. je s ním jeden Duch.Napísal som vám v liste. Manželstvo a panenstvo 7.1 . boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. 2 Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.1-11 1Kor6 VI. ktorého by sa človek dopustil. aby ste sa nestýkali so smilníkmi. že ten. keď sa muž nedotýka ženy. ktorého máte od Boha. kto však smilní.40 1. že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci všedného dňa! 4 Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života. a že nepatríte sebe? 20 Draho ste boli kúpení. boli ste posvätení. Vylúčte zlého spomedzi seba! 3. kto by mohol rozsúdiť svojich bratov? 6 Ale brat s bratom sa súdi . aby ste sa nestýkali s tým. 13 „Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo. utŕhač. že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov. Spory kresťanov pred pohanskými súdmi 6. ktorí nie sú pred cirkvou ničím? 5 Na vaše zahanbenie to hovorím. chamtivec. Ale telo nie je na smilstvo. čo sú vnútri?! 13 Lebo tých. čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých. 18 Varujte sa smilstva! Každý hriech. 15 Vari neviete. čo sú mimo. opilec alebo lupič.“ Ale nie všetko osoží.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť. a nie pred svätými?! 2 Vari neviete.“ Boh však zničí jedno aj druhé. hreší proti vlastnému telu. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. 10 Pravda. 11 A niektorí ste toto boli. 11 Ale teraz som vám napísal. 10 ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. nie so smilníkmi tohoto sveta či s chamtivcami. to by ste museli ujsť z tohoto sveta. keď má s iným spor.a to pred neveriacimi?! 7 Už vôbec to je u vás chyba. nie ste hodní rozsúdiť maličkosti?! 3 Neviete. ktorý je vo vás. Vari nie je medzi vami nik múdry. 12 Veď prečo by som mal súdiť tých. „Všetko smiem. kto sa volá bratom a je smilník. s lupičmi alebo modloslužobníkmi.

ako sa páčiť mužovi. aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. hovorím. nech odíde. ako mu určil Pán. 31 a tí. dobre robí. 37 Ale kto sa pevne v srdci rozhodol a nebol donútený. Ale takíto budú mat’ telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť. čo chce. nezhreší.36 Ak si niekto myslí. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach. 29 A tak. Pavlovské privilégium . čas je krátky. aby ste vy boli bez starostí. 14 Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. ako som ja. 33 Ale ženatý sa stará o svetské veci. 15 No ak neveriaci chce odísť. že je dobre. ako ho Boh povolal. čo sa radujú. druhý inak. nezhrešíš. bratia. že aj ja mám Božieho Ducha. 35 No toto hovorím na váš prospech. akoby nič nevlastnili. 38 Teda aj ten. ale Pán. akoby neplakali. ako sa páčiť Pánovi. Dar panenstva . akoby ho neužívali. nech ostane nevydatá. lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak. podobne ani muž nemá moc nad svojím telom. 6 No toto hovorím ako dovolenie. aby manželka neodchádzala od muža 11 . 2. alebo nech sa zmieri so svojím mužom a muž nech neprepúšťa manželku. žena. 32 Chcem. Nestaňte sa otrokmi ľudí! 24 Bratia. 13 A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať. ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi. aby som bol verný. prikazujem. Mäso obetované modlám 8. 18 Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech sa nevracia k neobriezke. 7 Chcel by som. akoby sa neradovali. Nech sa vezmú. lebo tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa. robí lepšie. ani nie ja. akoby ich nemali. ktorý dosiahol milosrdenstvo u Pána. ale teraz sú sväté. 9 Ale ak sa nevedia zdržať. boli. 16 Vari vieš. Takto učím vo všetkých cirkvách. A myslím si. Inak by boli vaše deti nečisté. že je to dobré . Vdovám . ako sa páčiť manželke. je Kristov služobník.Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. nech vstúpia do manželstva.17 Len nech každý žije tak. tí. Ale vydatá myslí na svetské veci. nech každý zostane pred Bohom v tom. keď človek ostane tak. veď Boh nás povolal žiť v pokoji. čo uzavreli manželstvo. je Pánov oslobodenec. 5 Neodopierajte si jeden druhému. čo užívajú tento svet. nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať. ale je pánom svojej vôle a zaumienil si v srdci zachovať svoju pannu. nech ju neprepúšťa. každý. dokiaľ jej muž žije. a opäť buďte spolu.10 Tým.10.25 O pannách nemám Pánov príkaz. je slobodná. 22 Lebo kto je povolaný v Pánovi ako otrok. muž. 23 Draho ste boli kúpení.a ak by odišla. Podobne kto je povolaný ako slobodný. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu.1 . aby napokon aj tí. kto vydáva svoju pannu dobre robí.12 Ostatným hovorím ja. ako ja. tí. nie aby som na vás hodil slučku. radšej to využi. 26 Myslím teda. nech muža neopúšťa. nech urobí. ak zostanú tak. ale kto nevydáva. nehreší. 34 a je rozdelený. Kto je bez ženy. aby ste sa mohli venovať modlitbe. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť. Tým. ale dávam radu ako taký. ako je. 8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich. ale muž. v čom bol povolaný. 20 Nech každý zostane v tom stave. že je potupou pre jeho pannu. 30 tí. čo sú nerozhodní .pre terajšie ťažkosti -. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. ale zachovávanie Božích prikázaní. za koho chce. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní. ale iba v Pánovi. Nerozlučnosť manželstva . nie ako príkaz. aby boli sväté telom i duchom. aby boli všetci ľudia tak. 28 Ale ak sa oženíš. iba ak na čas so vzájomným súhlasom. stará sa o Pánove veci. 19 Obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič. či zachrániš ženu? Zostať vo svojom povolaní . čo kupujú.39 Žena je viazaná. 21 Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. či zachrániš muža? Alebo vieš. čo plačú. ale žena. Keď jej muž zomrie. v ktorom bol povolaný. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným. čo majú ženy. ak ostane tak podľa mojej rady. 40 Bude však blaženejšia. ak prekročí vek a má sa tak stať. 27 Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. môže sa vydať. A ak sa panna vydá.33 3 . 4 Žena nemá moc nad svojím telom.

1 O mäse obetovanom modlám vieme. aby jedol mäso obetované modlám? 11 A slabý zahynie pre tvoje poznanie . 21 Pre tých. keby som evanjelium nehlásal. čo je vo svätyni. skrze ktorého je všetko. ani keď jeme. 11 Keď sme vám my zasiali duchovné dobrá. 10 Lebo keď niekto uvidí toho. a ich svedomie sa poškvrňuje. akoby bolo naozaj obetované modlám.1 Nie som slobodný? Nie som apoštol? Vari som nevidel Ježiša. pre vás určite som. 3 Ale ak niekto miluje Boha. nebudem nikdy jesť mäso. A toto nepíšem preto. pretože je slabé. má orať v nádeji.ako je veľa bohov a veľa pánov -. lebo radšej zomriem. aby som získal . 13 Neviete. hrešíte proti Kristovi. od ktorého je všetko a my sme pre neho.“ Vari tu Boh myslí na voly? 10 A nehovorí to skôr pre nás? Veď pre nás je napísané. že my všetci máme poznanie.7 Lenže nie všetci majú poznanie. že ten. ktorá mi je zverená. ale bol som pod Kristovým zákonom -. nemám sa čím chváliť. toho Boh pozná. nič nezískame: 9 Len si dajte pozor aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. len aby sme nepostavili prekážku Kristovmu evanjeliu. a kto mláti. Nedávať pohoršenie . Pre tých. čo slúžia oltáru. 2 Ak si niekto myslí. čo konajú svätú službu. a jedného Pána. aby žili z evanjelia. ako by mal vedieť. 19 Lebo hoci som slobodný voči všetkým. aby som nepohoršil svojho brata. ale všetko znášame. je to také veľké. 4 Vari nemáme právo jesť a piť? 5 Nemáme právo brat’ so sebou ženu. stolovať v pohanskom chráme. 17 Ak to robím z vlastnej vôle. čo orie. čo má poznanie. Ježiša Krista. 1Kor9 IX. 3 Toto je moja obrana proti tým. že na svete niet nijakej modly a nijakého boha. bol som akoby pod zákonom . Veď vy ste pečaťou môjho apoštolátu v Pánovi. čo boli bez zákona. ako by mal niekto zmariť túto moju chválu. a tí. je to služba. jedia z toho. aby to bolo aj v mojom prípade. Ale poznanie nadúva.. čo boli pod zákonom. nie tým skôr my? No nepoužili sme toto právo. aj my sme skrze neho. 6 my máme iba jedného Boha.hoci sám som nebol pod zákonom -. Otca. tak ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia i Kéfas?! 6 Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? 7 Kto kedy vojenčí na svoje trovy? Kto sadí vinicu. za ktorého zomrel Kristus! 12 Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie. 20 Pre Židov som sa stal akoby Židom. kým láska buduje.1Kor8 VIII. aby som získal Židov. iba Jeden. 13 Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata. majú z oltára podiel? 14 Tak nariadil aj Pán tým. že niečo vie. 15 No ja som nič z toho nepoužil. je moja povinnosť a beda mi. 16 Veď ak hlásam evanjelium. stal som sa sluhom všetkých. 8 Ale jedlo nás nepriblíži k Bohu: ani keď nejeme. ale ak nie z vlastnej vôle. aby som získal tých. že dostane z úrody.brat. ešte to nevie tak. predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu. sestru. že jedia mäso. a neživí sa mliekom stáda? 8 Hovorím to len po ľudsky? A nehovorí to aj Zákon? 9 V Mojžišovom zákone je predsa napísané: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu. 18 Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium. 4 O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme. čo sú pod zákonom. nič nestratíme. čo ma posudzujú. nášho Pána? A vy nie ste moje dielo v Pánovi?! 2 Ak aj pre iných nie som apoštolom. 5 Lebo aj keď sú takí čo sa nazývajú bohmi či už na nebi alebo na zemi. Všeobecné zásady . a neje z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo. lebo je slabé. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí na modly. neposmelí sa jeho svedomie. bol som akoby bez zákona hoci bez Božieho zákona som nebol. čo zvestujú evanjelium. tak v nádeji. Apoštolova nezištnosť . aby som čím viacerých získal. mám nárok na odmenu. že tí. ak u vás žneme hmotné? 12 Ak majú iní u vás toto právo.

Varovné príklady z dejín Izraela . čo boli bez zákona. aby jedol a pil. 29 pričom nemyslím na tvoje vlastné svedomie. nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb. či čokoľvek iné robíte všetko robte na Božiu slávu. čo dostať v jatkách a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. všetci prešli cez more 2 a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi. bežia síce všetci. 9 Ani nepokúšajme Krista. my však neporušiteľný. že všetci naši otcovia boli pod oblakom. A ja nechcem. A Boh je verný. aby som mal na ňom podiel. 22 Pre slabých som sa stal slabým.23 „Slobodno všetko.“ 8 Ani nesmilnime. a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. ale záujmy iného. veď popadali na púšti. aby dosiahli porušiteľný veniec. ako niektorí z nich smilnili. aby ste sa jej zmocnili. aby sme neboli žiadostiví zla. 24 Nech nik nehľadá vlastné záujmy. aby som zachránil aspoň niektorých.tých. 21 Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov. čo jedia obety. 13 Skúška. Veď prečo by malo svedomie iného odsúdiť moju slobodu? 30 A keď ja niečo s vďakou požívam. 27 Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho. utekajte pred modloslužbou. aby nepadol. ako niektorí z nich reptali. aby ste nevedeli. a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj. 12 Preto kto si myslí. ako niektorí z nich pokúšali. čo obetujú. ktorých zastihol koniec vekov. Potom vstali a zabávali sa. lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.1 Nechcem. ako boli žiadostiví 7 oni. účasťou na Kristovej krvi? A chlieb. a zahynuli od zhubcu. a kvôli svedomiu. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí.19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale to. ktorému dobrorečíme. Posúďte sami. Ani modlármi nebuďte. 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť. kto závodí. 28 Ale keby vám niekto povedal: „Toto bolo obetované modlám. 10 Ani nerepcite. nech si dáva pozor. moji milovaní. 1Kor10 X. bratia. 26 Ja teda tak bežím. 6 To sa stalo ako predobraz pre nás. . ale na svedomie toho druhého. čo mne vyhovuje. čo ju napĺňa. 33 ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám. ktorý lámeme. aby boli spasení. 25 A každý. Účasť na Pánovom stole . aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. nie ako na neisto. že tí. 18 Hovorím vám ako rozumným.“ Ale nie všetko osoží. ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily. ktorá ich sprevádzala. 23 A všetko robím pre evanjelium. aby ste mohli vydržať. ale čo osoží mnohým. my mnohí sme jedno telo. jedzte všetko. a zahynuli od hadov. „Slobodno všetko. a tou skalou bol Kristus. nie akoby som bil do vetra. čo vás upozornil. ale so skúškou dá aj schopnosť. 25 Jedzte všetko.14 Preto. 11 A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás. Beh o víťaznú cenu . aby som azda. ktorá na vás dolieha je iba ľudská. ako je napísané: „Ľud sa posadil. lebo pili z duchovnej skaly. Pre všetkých som sa stal všetkým. či pijete. tak bojujem. za čo ja vzdávam vďaky?! 31 Či teda jete. oni preto.24 Neviete. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie. že stojí. kým iným kážem. nie Bohu. zdržuje sa všetkého. čo bežia na štadióne. 22 Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on? Ohľad na svedomie iných a sloboda . čo vám predložia.“ Ale nie všetko buduje. čo hovorím: 16 Nie je kalich dobrorečenia. sám nebol zavrhnutý. 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani Božej cirkvi. aby som získal slabých.“ nejedzte to kvôli tomu. prečo by ma mal niekto tupiť za to. obetujú zlým duchom. 26 Veď Pánova je zem i všetko. účasť na oltári? Účasť na stole zlých duchov . ako niektorí z nich.

23 Veď ja som od Pána prijal. ten si je a pije odsúdenie. 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje. 2 Viete. Pán nás napráva. keď sa schádzate v cirkvi. 24 vzdával vďaky. aby ste nevedeli o duchovných daroch. zneucťuje svoju hlavu. keď bol zradený. ktoré je pre vás. kde môžete jesť a piť? Ale opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahanbiť tých. 28 Nech teda človek skúma sám seba. 16 Ak by sa niekto chcel hádať. ako keby sa dala oholiť. Poriadok na liturgických zhromaždeniach 11. 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne. zneucťuje svoju hlavu: je to to isté. no žena je slávou 8 muža. my to nemáme vo zvyku a ani Božie cirkvi. 31 Keby sme súdili sami seba. kto z vás sa osvedčí. 18 Predovšetkým počúvam.1 A nechcem. v Pánovi nie je ani žena bez muža ani muž bez ženy.2 . Charizmy Ducha Svätého . že mužovi je na potupu. 20 Keď sa teda schádzate. ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou. ako aj ja napodobňujem Krista.“ 26 A tak vždy. aby sa žena modlila k Bohu nezahalená? 14 A neučí vás sama príroda. 4 Každý muž. že sú medzi vami roztržky.17 Keď vás už napomínam. 12 lebo ako je žena z muža. na moju pamiatku.1Kor11 XI. 22 Nemáte vari domy.2 Chválim vás. 3 . a nerozoznáva telo. čakajte jeden na druhého. nech sa naje doma. že hlavou každého muža je Kristus. kým nepríde. nie je to požívanie Pánovej večere. aby ste vedeli. 33 A tak. 19 Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly. aby sa ukázalo. lebo je obrazom a slávou Boha. 13 Posúďte sami: Sluší sa. aby ste sa neschádzali na odsúdenie. čo som vám aj odovzdal. Veď nie je muž zo ženy. aby sme neboli odsúdení s týmto svetom. previní sa proti Pánovmu telu a krvi. lámal ho a povedal: „Toto je moje telo. ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou. nech sa zahaľuje. Pavlova správa o Eucharistii . že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie. 7 Muž si nemusí zahaľovať hlavu. môže sa dať aj ostrihať. tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. keď prídem. že keď ste boli pohanmi. 5 A každá žena. keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich. 30 Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. že Pán Ježiš v tú noc. zvestujete Pánovu smrť. hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. keď sa schádzate jesť.40 Žena a muž pri bohoslužbách . 11 Pravda. ako som vám ho odovzdal. Ostatné zariadim. čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim. toto robte na moju pamiatku. ale žena pre muža. 29 Lebo kto je a pije.14. neboli by sme súdení. Ale ak je pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť. bratia moji. vzal chlieb. ale žena z muža. bratia. kedykoľvek ho budete piť. 3. 34 Ak je niekto hladný. 15 kým žene je na slávu. 32 Ale keď sme súdení. a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 10 Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anjelom. 1 Napodobňujte ma. 3 Ale chcem. ťahalo vás to a chodili ste za nemými modlami. Roztržky v cirkvi . ale na horšie. Toto robte. keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala namiesto závoja. 21 lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. 1Kor12 XII.“ 25 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. A sčasti tomu aj verím. 9 Ani nebol muž stvorený pre ženu. že sa neschádzate na lepšie. nechválim vás. keď si pestuje vlasy.

26 Ak teda trpí jeden úd. 1Kor13 XIII. či Židia alebo Gréci. a ak vychvaľujú jeden úd. nezávidí. čo je dokonalé. pomáhať. 5 nie je nehanebná.Preto vám vyhlasujem. 7 Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. ktorý pôsobí všetko vo všetkých. poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. 24 kým naše čestné nič také nepotrebujú. ako som aj ja poznaný. po druhé za prorokov. že nik. 11 Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa. 21 A oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ 22 Ba čo viac. nepatrím k telu. všetko dúfa. sú nevyhnutne potrebné. 23 A údy tela ktoré pokladáme za menej ušľachtilé.1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými. 10 iný schopnosť robiť zázraky. iný prorokovať. kto hovorí v Božom Duchu. po tretie za učiteľov. ale iba jedno telo. nerozčuľuje sa. všetko vydrží. 2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru. boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. ale potom budem poznať tak. 27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ tým ešte neprestáva patriť k telu. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. nepatrím k telu. 7 Všetko znáša. 3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo. že by som vrchy prenášal. 28 A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov. potom sú zázraky. zanechal som detské spôsoby. Keď som sa stal mužom. nevystatuje sa. 4 Dary milosti sú rozličné. ktorý rozdeľuje každému. údy tela. Teraz poznávam iba čiastočne. bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. iný podľa toho istého Ducha slovo poznania. A rozličné sú aj účinky. ďalej dary uzdravovať. nemyslí na zlé. Sme údmi Kristovho tela . hoci ich je mnoho. v tele.“ tým ešte neprestáva patriť k telu. každý jeden z nich. kde by bol čuch? 18 Ale Boh rozložil údy. Proroctvá prestanú. nie je sebecká. 13 Veď my všetci. akoby v zrkadle. ale Boh.12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov. nevypína sa. viest’. ako chcel. 14 Telo nie je jeden úd. tak aj Kristus. 6 neteší sa z neprávosti. a lásky by som nemal. 4 Láska je trpezlivá. ale Duch je ten istý. čo je len čiastočné. . aby som bol slávny. a lásky by som nemal. 9 Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. trpia spolu s ním všetky údy. 25 aby nebola v tele roztržka. 29 Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? 30 Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? 31 Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. láska je dobrotivá. nič by mi to neosožilo. všetko verí. kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom. 15 A keby noha povedala: „Nie som ruka. ale všetky údy tela sú jedno telo. Hymnus na lásku . a lásky by som nemal. ako chce. ničím by som nebol. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. 11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch. 19 Keby boli všetky jedným údom. 17 Keby bolo celé telo okom. 9 iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať. Boh telo vyvážil tak. jazyky zamĺknu a poznanie pominie. ale Pán je ten 6 istý. dar rozličných jazykov. prestane. 12 Teraz vidíme len nejasne. ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. 8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti. ale raduje sa z pravdy. že slabšiemu údu dal väčšiu česť. ale mnoho údov. 5 Aj služby sú rozličné. 10 Ale keď príde to. kde by bolo telo? 20 No takto je mnoho údov. je ten istý. iný rozlišovať duchov. 16 A keby povedalo ucho: „Nie som oko. nepovie: „Prekliaty Ježiš!“. 8 Láska nikdy nezanikne. iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. radujú sa s ním všetky údy. iba ak v Duchu Svätom. no potom z tváre do tváre. a nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“. či otroci alebo slobodní. ktoré sa zdajú slabšie. zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť.

13 A preto ten. 28 Ale ak by nemal kto vysvetľovať. nepovedali by. prvý nech mlčí. nehovorí ľuďom. ale pre veriacich. ale ani tak ma nepočúvnu. budem spievať aj mysľou. 32 Prorocký duch je podriadený prorokom. 16 Veď ak budeš dobrorečiť v duchu. ale moja myseľ ostáva bez úžitku. ako by sa vedelo. kto sa mi prihovára.“ keď nevie. kto hovorí jazykmi. 27 Ak niekto hovorí jazykmi. že hovorím jazykmi viac ako vy všetci.13 A tak teraz ostáva viera. je väčší ako ten. kto hovorí jazykmi. pod vplyvom Ducha hovorí tajomstvá. jeden po druhom. ale v zmýšľaní buďte dospelí. usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi. ako potom jednoduchý človek povie na tvoje dobrorečenie: „Amen. zvlášť aby ste prorokovali. jazykov. všetko nech je na budovanie.“ hovorí Pán. ale pokoja. ale pre neveriacich. iba ak by aj vysvetľoval. 3 Ale kto prorokuje. no najväčšia z nich je láska. 23 Keby sa tak zišla celá cirkev a všetci by hovorili jazykmi a prišli by aj jednoduchí ľudia alebo neveriaci. ale kto prorokuje. aby ste všetci hovorili jazykmi. nádej. všetci ho posúdia. 10 Veď je na svete toľko rozličných jazykov. ak by som vám nehovoril zo zjavenia. keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary. ale ešte viac. nerozumie mu nik. bude cudzincom mne. než desaťtisíc slov darom jazykov. bratia? Keď sa zídete. a tak padne na tvár. láska. a nevydáte zrozumiteľné slová. 1Kor14 XIV. nech mlčí na zhromaždení. a ani jeden nie je bez slov. tieto tri. buduje Cirkev. 20 Bratia. buduje seba samého. všetci ho usvedčia. nech sa modlí. nevydávali rozdielny zvuk. nech hovorí sebe a Bohu. aby vedel aj vysvetľovať. budem sa modliť aj mysľou. ale Bohu. aby ste prorokovali. 11 Ale ak nespoznám význam slov. že blazniete? 24 Ale ak budú všetci prorokovať a príde nejaký neveriaci alebo. čo hovoríš? 17 Lebo ty iste správne vzdávaš vďaky. zjavenia. 33 veď Boh nie je Bohom neporiadku. každý niečo má: dar chválospevu. 5 A chcem. nech hovoria dvaja alebo nanajvýš traja. bratia. budem pre toho. aby sa budovala Cirkev. ale druhý sa tým nebuduje. 12 Tak aj vy. aby sa všetci poučili a všetci povzbudili. jednoduchý človek. Budem spievať duchom. 6 Veď čo by som vám pomohol. ako sa bude vedieť. 30 Ak by dostal zjavenie iný zo sediacich. keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi. 29 Proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech posudzujú. iba v zlobe buďte ako maličkí. dar prorokovať zasa nie pre neveriacich. 4 Kto hovorí jazykmi. a jeden nech vysvetľuje. vysvetľovania. 31 Lebo jeden po druhom môžete všetci prorokovať. kto by sa strojil do boja? 9 Tak aj vy: ak hovoríte jazykmi. hovorí ľuďom na budovanie. čo sa hovorí? Budete hovoriť do vetra. a ten. aby som aj iných poučil. povzbudenie a potešenie. cudzincom. . 2 Lebo kto hovorí jazykmi. Lebo kto prorokuje. 25 vyjdú najavo tajnosti jeho srdca. modlí sa môj duch. proroctva alebo náuky? 7 Veď keby aj bezduché nástroje. 14 Lebo ak sa modlím darom jazykov. nebuďte deti zmýšľaním. 21 V zákone je napísané: „Cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu. 18 Ďakujem Bohu. 15 Čo teda? Budem sa modliť duchom. dychtite po duchovných daroch. či už flauta alebo citara. čo sa hrá na flaute a čo na citare? 8 A keby poľnica vydávala neurčitý zvuk. Dar jazykov a proroctvo . bude sa klaňať Bohu a vyzná: „Naozaj je Boh medzi vami!“ Poriadok pri bohoslužbách . 19 ale na zhromaždení radšej chcem povedať päť zrozumiteľných slov. kto sa mi prihovára. náuky. 22 A tak dar jazykov nie je znamením pre veriacich.26 Čo teda. poznania.1 Usilujte sa o lásku.

kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. 17 A keď Kristus nevstal. čo zosnuli v Kristovi. potom. Nedovoľuje sa im hovoriť. 33 Nedajte sa zviesť: . Dôležitosť Kristovho vzkriesenia . 39 A tak. 18 Potom aj tí.20 Ale Kristus vstal z mŕtvych. zjavil sa aj mne. lebo sa nesluší. a jeho milosť nebola vo mne márna. lebo zajtra umrieme. tak jedzme a pime. sme najúbohejší zo všetkých ľudí. 19 Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi. ibaže by ste boli nadarmo uverili. že sme falošnými Božími svedkami. 28 A keď mu bude všetko podrobené. že vzkriesil Krista. Vzkriesenie z mŕtvych 15. zotrvávate v ňom 2 a prostredníctvom neho dosahujete spásu. akože niektorí z vás hovoria. aby bol Boh všetko vo všetkom. 4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem. že okrem toho ktorý mu všetko podrobil. 11 Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili. čo vám píšem. vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu. 40 Ale nech sa všetko deje slušne a po poriadku. ak som sa v Efeze iba ako človek boril so šelmami? Ak mŕtvi nevstávajú. ale nech sú podriadené. 7 Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom s a poslednému zo všetkých. ak mŕtvi naozaj nevstávajú. lebo som prenasledoval Božiu cirkev. pripomínam vám evanjelium. väčšina z nich žije doteraz. tak zasa všetci ožijú v Kristovi. prvotina zosnulých . pri jeho príchode. aby žena hovorila na zhromaždení. 36 Vari od vás vyšlo Božie slovo alebo iba k vám prišlo. že to. že je prorok alebo duchovný. nech vie. že zmŕtvychvstania niet? 13 Veď ak niet zmŕtvychvstania. 35 Ak sa chcú niečo naučiť. vlastne ani nie ja. Ale keď hovorí: „Všetko je podrobené“. tí. prvotina zosnulých. 22 Veď ako všetci umierajú v Adamovi. aké mu patrí: prvotinou je Kristus. že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych. 14 Ale ak nebol Kristus vzkriesený. 37 Ak si niekto myslí. tak ako ste mojou slávou. 3. ale Božia milosť so mnou. keď zruší každé kniežatstvo. ak sa ho držíte tak. usilujte sa prorokovať a nebráňte hovoriť jazykmi. je Pánov príkaz. niektorí už zosnuli. 16 Lebo ak mŕtvi nevstávajú. 27 lebo mu všetko položil pod nohy. 29 Ale čo potom robia tí. ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali. 38 Kto to neuzná. keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo. sú stratení. vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. 10 Ale z Božej milosti som tým. 6 Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz. Ba nie som hoden volať sa apoštolom. 15 A potom sa zistí. 5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. Kristus. nech sa doma opýtajú svojich mužov. 23 Ale každý v poradí. 3 Odovzdal som vám predovšetkým to. ktorého nevzkriesil. tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. 24 A potom bude koniec. nebude uznaný. je jasné. lebo sme svedčili proti Bohu. ako hovorí aj zákon. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. čo patria Kristovi. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov. ako nedochôdčaťu. našom Pánovi. ako som vám ho hlásal. čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem.12 Ak sa hlása. 32 Čo mi to osoží. potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. 21 Lebo ako je skrze človeka smrť. ktorú mám v Kristovi Ježišovi. každú mocnosť a silu. čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú. 25 Lebo on musí kraľovať. bratia. čím som. Kristus bol vzkriesený .1 Bratia. nebol ani Kristus vzkriesený. Veď som pracoval viac ako oni všetci. bratia moji. 1-58 1Kor15 XV.Ako vo všetkých cirkvách u svätých 34 ženy nech na zhromaždeniach mlčia. ktorý mu všetko podrobil. načo sa dávajú krstiť za nich? 30 A prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu? 31 Každý deň zomieram. nevstal ani Kristus.

takí sú aj ostatní pozemskí. ako aj ja. 46 Ale nie je prv duchovné lež živočíšne. vtedy sa splní. sa stal živou bytosťou. druhý človek je z neba. vstáva neporušiteľné. Víťazstvo nad smrťou . 38 No Boh mu dáva telo. len čo mu to bude vhod. jestvuje aj duchovné. Správy . Ak jestvuje živočíšne telo. 57 Ale vďaka Bohu. s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar. čo môže.1-24 1Kor16 XVI. že vaša námaha nie je daromná v Pánovi. 4 ak bude vhodné. 50 Hovorím však bratia. aby prišiel ku mne. lebo cez Macedónsko iba prejdem. Na vaše zahanbenie to hovorím. vstáva slávne. 40 A sú telá nebeské a telá pozemské. Záver 16. 12 Čo sa týka brata Apolla. ale všetci sa premeníme: 52 razom. 7 Nechcem vás teraz vidieť len tak idúcky. neožije. Lebo keď zaznie. 3 Keď budem u vás. keď prejdem Macedónskom. a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha. tak budeme nosiť aj obraz nebeského. že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva. urobte aj vy tak. 8 V Efeze zostanem až do Turíc. seje sa slabé. aby som aj ja šiel.“ posledný Adam oživujúcim Duchom. neseješ budúce telo. vstáva telo duchovné. lebo ho očakávam s bratmi. ak to dovolí Pán. 2 Nech si každý z vás v prvý deň týždňa u seba odloží. aby sa nerobili zbierky keď prídem. 54 A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť. veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. aby ste ma odprevadili. ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. aj protivníkov je veľa. stále horlivejší v Pánovom diele. 9 Nie každé telo je to isté telo. kdeže je tvoj osteň? 56 Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Zbierka pre veriacich v Jeruzaleme . poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme. 48 Aký je ten pozemský. 55 Smrť. ale iné je ľudské. veľmi som ho prosil. kde pôjdem. veď viete. ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti. ktorých uznáte za hodných. buďte pevní. a aký je nebeský. až potom duchovné 47 Prvý človek zo zeme. neochvejní. 37 A čo seješ. 10 Ak prde Timotej. pošlem tých. 41 Iný je jas slnka. ako sa patrí. je pozemsky. v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. 53 Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. takí sú aj ostatní nebeskí. 9 lebo sa mi otvorili veľké a sľubné dvere.1 Čo sa týka zbierok pre svätých. aké chce. iné zvieracie telo. 49 A ako sme nosili obraz pozemského. Vlastnosti vzkrieseného tela . príde však. hľaďte.5 No prídem k vám. či už pšeničné alebo nejaké iné. . ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.35 Ale niekto povie: „Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?“ 36 Hlupák! Čo ty seješ. aby šiel k vám s bratmi. ak prv neodumrie. dúfam.51 Hľa. ako som nariadil galatským cirkvám. kde je tvoje víťazstvo? Smrť. 6 ale u vás sa hádam zdržím alebo aj prezimujem.“ 4 Vytriezvite. 58 A tak. a každému semenu jeho vlastné telo. že u vás nejaký čas ostanem. moji milovaní bratia. iný jas mesiaca a iný jas hviezd. Adam. aby sa u vás nemusel báť veď koná Pánovo dielo tak. ale vôbec nemal vôľu ísť teraz. pôjdu so mnou.„Zlé reči kazia dobré mravy. čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. vstáva mocné 44 seje sa telo živočíšne. 42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné. Vyprevaďte ho v pokoji. iné vtáčie telo a iné rybie. 43 seje sa potupené. ale holé zrno. 45 Tak je aj napísané: „Prvý človek. 11 Nech ním teda nik neopovrhuje.

čo sú v akomkoľvek súžení. že až do konca pochopíte. ale Bohu. a brat Timotej Božej cirkvi v Korinte aj všetkým svätým v celom Achájsku: 2 Milosť vám a pokoj od Boha. Pozdrav . nech je prekliaty! Marana tha! 23 Milosť Pána Ježiša nech je s vami. . DRUHÝ LIST KORINŤANOM Úvod 1. 11 ak nám budete aj vy pomáhať modlitbou za nás. je to na vašu potechu a spásu.12 . 14 ako ste nás už do istej miery pochopili.7. 15 Len vás. bratia. buďte statoční! 14 Nech sa všetko medzi vami deje v láske. Doterajšia apoštolova činnosť 1. je pevná. 1. 8 Nechceme. 13 Veď vám nepíšeme nič iné. čo čítate alebo aj poznáte. 10 On nás vyslobodil a vyslobodzuje z takej smrti. vzhľadom na vás. 24 Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi. ak sme potešovaní. ako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša. aby za dar milosti. bratia. 17 Teším sa prítomnosti Stefanasa. vlastnoručný pozdrav. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska i s cirkvou v ich dome. Doľahlo na nás nadmieru ťažko. Pavlov. že sme žili na svete a zvlášť u vás v Božej jednoduchosti a úprimnosti. 9 Sami nad sebou sme už vyniesli rozsudok smrti. prosím: Poznáte Stefanasov dom.1-11 2Kor1 I. 7 A naša nádej.19 Pozdravujú vás ázijské cirkvi. A v neho dúfame. ale v Božej milosti. nad našu silu. že sú prvotinou Achájska a dali sa do služby svätým. že sme vašou slávou. svedectvo nášho svedomia. 6 Ak sme teda sužovaní. Nuž vážte si takýchto.3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. lebo oni doplnili to. 22 Kto nemá rád Pána. Pozdrav a požehnanie . veď vieme. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Fortunáta a Achaika. kto spolupracuje a namáha sa. vzmužte sa. že ako máte účasť na utrpeniach. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša. nie v telesnej múdrosti. 21 Môj.16 Zmenený program Pavlovej cesty . ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení. ktoré sme podstúpili v Azii. aby sme mohli aj my potešovať tých. 20 Pozdravujú vás všetci bratia.13 Bdejte. 18 osviežili môjho i vášho ducha. aby ste nevedeli o našom súžení. čo ste vy nestačili urobiť. iba to. ktorý kriesi mŕtvych. takže sa nám už nechcelo ani žiť. buďte pevní vo viere. aké znášame aj my. 16 aby ste sa aj vy podriaďovali takýmto a každému. je to vám na potešenie.1 Pavol. tak budete mať aj na úteche.Odporúčania . ktorý máme zásluhou mnohých. Vďaka za Božiu útechu v súžení . nášho Otca. Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! 4 On nás potešuje v každom našom súžení. aby sme nedôverovali sebe. mnohí za nás vzdávali vďaky. i od Pána Ježiša Krista. tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. 5 Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia. A dúfam. že nás ešte vyslobodí. ktorou Boh potešuje nás. tou útechou.12 Lebo toto je naša chvála.

1 Rozhodol som sa. Silván a Timotej. nie mňa zarmútil. nie aby ste sa zarmútili. kým Duch oživuje. 9 Veď preto som vám aj písal. ak nie ten. 11 aby nás neoklamal satan . rozhodujem sa podľa tela. Odpustite hriešnikovi . bola taká slávna. ako veľmi vás milujem. z ktorých by som mal mať radosť. že synovia Izraela nemohli hľadiet’ Mojžišovi do tváre pre jas jeho tváre. v ňom sú „áno“. ale na živých tabuliach srdca. ale hovoríme úplne ako z Boha a pred Bohom v Kristovi. čo idú do záhuby. žeby u mňa „áno“. aby ste ma odprevadili do Judey. že som iba z ohľadu na vás už neprišiel do 24 Korintu. 15 . že moja radosť je radosťou vás všetkých. Prečo nešiel do Korintu . 2 Lebo ak ja zarmútim vás. ako sa osvedčíte či ste vo všetkom poslušní. „áno“ bolo aj „nie“.zarmútil vás všetkých. aby ma. ktorého sme u vás hlásali. sám v sebe. koho som ja zarmútil? 3 A toto som vám napísal. naša reč k vám je aj „áno“ aj „nie“. cez mnoho sĺz. 4 Takto dôverujeme Bohu skrze Krista. 8 Preto vás prosím. 22 on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha. 16 Jedným vôňou smrti na smrť. ale Ducha.V tejto dôvere som chcel ísť najprv k vám. 23 Boha volám za svedka svojej duši. 3 Veď je zjavné.12 Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium. ktorého sa mu dostalo od mnohých. až prídem. čo sú na ceste spásy. napísaný nie atramentom. ale aby ste vedeli. 13 môj duch nemal pokoja Iebo som nenašiel svojho brata Títa Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Macedónska. ak som niečo odpustil. ale prispieť k vašej radosti. veď pre vieru stojíte. 14 Ale vďaka Bohu. Lebo čo som aj ja odpustil. 21 A Boh nás i vás posilňuje pre Krista. 17 Keď som teda toto chcel. 2Kor2 II. ktorý sme my vyhotovili. nie na kamenných tabuliach. potom kvôli vám v zastúpení Krista. akoby to bolo z nás.veď poznáme jeho zámery. Radosti a strasti v apoštolskej službe .ako niektorí odporúčajúce listy k vám alebo od vás? 2 Vy ste náš list napísaný v našich srdciach. 15 Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých.nechcem zveličovať . a preto je skrze neho aj naše „amen“ Bohu na slávu.5 Ak teda niekto spôsobil zármutok. aby ste mali aj druhú milosť. i tých. 4 Veď som vám písal vo veľkom súžení a úzkosti srdca. ja. „nie“? 18 Ako je Boh verný. Služobníci Novej zmluvy . Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou. hoci sa mi otvárali dvere v Pánovi. 5 Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba. ale do istej miery . nezarmútili tí. aby som vás zasa zarmútil. čo falšujú Božie slovo. písmemenami vyrytá do kameňa. že k vám nepôjdem. ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi a naším prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. 7 Takže radšej odpusťte a potešte ho. aby som poznal. 16 a cez vás prejsť do Macedónska a zasa z Macedónska prísť k vám. nebol „áno“ aj „nie“. kto poteší mňa. 2Kor3 III. tomu odpustím aj ja. a nie litery. ale Duchom živého Boha. 6 Takému stačí pokarhanie. 10 Komu vy niečo odpustíte. ale v ňom bolo iba „áno“. koľko ich je. 1 Začíname zasa odporúčať samých seba? Alebo potrebujeme . ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Ale kto je na to súci? 17 Nie sme ako mnohí. lebo vám všetkým verím. že ste Kristov list. zahrňte ho láskou. 6 On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy. aby azda takého človeka prílišný zármutok nepohltil. 19 Veď Boží Syn Ježiš Kristus. bol som vari ľahkomyseľný? Alebo keď sa pre niečo rozhodujem. 20 Lebo všetky Božie prisľúbenia. on nás pomazal.7 Keď už služba smrti. ale naša schopnosť je z Boha. lebo litera zabíja. druhým vôňou života pre život.

a nie v nazeraní. ale nepoddávame sa. 4 Veď kým sme v tomto stánku. vo vás život. neostali nahí. čo takto zažiarilo pre vznešenejšiu slávu. 5 A to nás takto uspôsobil Boh. čo je pominuteľné. že keď sa tento stánok . zrážajú nás. ale zjavujeme pravdu. 10 . sme bezradní.1 Veď vieme. 11 A tak kým žijeme. 10 Lebo nie je slávne.náš pozemský dom rozpadne. ani nefalšujeme Božie slovo.13 Ale pretože máme toho istého ducha viery. ale nie sme stiesnení. 5 Veď nie seba hlásame. 11 Veď ak je slávne to. neveriacim. sme vzdialení od Pána. Slabosť a sila apoštolov . to. Nádej vzkriesenia . 18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý. lebo viditeľné je do času. Nádej budúcej slávy . je zahalené tým. 8 Zo všetkých strán nás sužujú. aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve. aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. 18 A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci závoj. 17 Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy. 9 A preto sa usilujeme páčiť sa mu. 3 A ak je naše evanjelium ešte zahalené. keď čítajú Mojžiša. aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu. s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami. ktorý je obrazom Boha. závoj spadne. 2Kor4 IV.12 V nás teda účinkuje smrť. a hoci náš vonkajší človek chradne. tam je sloboda. lebo ho Kristus odstraňuje. 8 Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána. čo ostáva.“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. 2 Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti. čo vzkriesil Pána Ježiša. a preto som povedal. aby život pohltil to. 6 Sme teda stále plní dôvery a vieme. aby mal Boh zvrchovanú moc. ale neviditeľné je naveky.7 No tento poklad máme v hlinených nádobách. 4 Im. aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. čo je smrteľné. ktorý nám dal závdavok Ducha. 16 Preto neochabujeme. ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša. 13 a nie ako Mojžiš. a nie my. nepočíname si úskočne. ale večný dom v nebi. 6 Lebo Boh. ako je napísané: „Uveril som. vzdycháme pod ťarchou. ale Ježiša Krista. máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený. boh tohoto veku zaslepil mysle. ale na to. aby synovia Izraela nevideli koniec toho pominuteľného. ktoré sme dosiahli. či sme doma alebo mimo domu. neochabujeme. a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. je oveľa slávnejšie. služba ospravedlnenia je oveľa slávnejšia. 9 prenasledujú nás. ale nehynieme. 17 Pán je Duch. 10 Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie. náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. ale priodiať iným. 2Kor5 V5. 14 Ale myseľ im otupela.ktorý bol pominuteľný. my sme len vaši služobníci pre Ježiša. 3 aby sme hoci aj vyzlečení. ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo. 7 lebo žijeme vo viere. a kde je Pánov Duch. že kým sme doma v tele. 12 Keď teda máme takúto nádej. a preto hovoríme. hovoríme celkom slobodne a otvorene. 1 Preto keď máme túto službu z milosrdenstva. čo idú do záhuby. on si dával na tvár závoj. 8 ako by služba Ducha nebola oveľa slávnejšia? 9 Lebo ak bola služba odsúdenia slávna. 15 A to všetko pre vás. čoraz slávnejší obraz. ale nie sme opustení. čo je viditeľné. 2 Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok. že ten. Až do dnešného dňa ostáva pri čítaní Starej zmluvy ten istý závoj neodhalený. 18 ak nehľadíme na to.“ aj my veríme. Pána. 16 Keď sa však obráti k Pánovi. 14 Veď vieme. čo je neviditeľné. lebo sa nechceme vyzliecť.

1 Ako spolupracovníci vás napomíname. a pritom nám všetko patrí. 17 A preto vyjdite spomedzi nich. ale pravdiví. 8 slávou aj potupou. 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15 Aká zhoda je znedzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha. 13 Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto. ak sme triezvi. že ak jeden zomrel za všetkých.Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou. v dobrote. 5 pod ranami.“ . čo konal. a ja vás prijmem 18 a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami. ktorý nepoznal hriech. akoby sme nič nemali. ale nie usmrtení. je novým stvorením. budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. teraz je milostivý čas. v Božej moci. teda všetci zomreli. 17 Kto je teda v Kristovi. vo väzeniach. čo žijú. zlou aj dobrou povesťou. ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. 13 Lebo ak strácame rozum. aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. akoby zomierajúci. no vždy sa radujeme.11 Pre vás. tak pre Boha. hovorí všemohúci Pán. rozšírte sa aj vy. Sme Boží služobníci . v poznaní. čo sa chvália navonok. v súženiach. ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť. Výstraha pred pohanstvom . ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. 10 akoby smutní. A nám odovzdal slovo zmierenia. v núdzi. ako chudobní. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! 21 Toho. za nás urobil hriechom. v úzkostiach. v nepokojoch. zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke. aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 14 Lebo nás ženie Kristova láska. v bdení a v pôstoch. A ak sme aj poznali Krista podľa tela. hovorí Pán. keď si uvedomíme. 19 Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. a dúfam.11 Pretože poznáme bázeň red Pánom presviedčame ľudí. ale Boh nás pozná. aby každý dostal odplatu za to. 2 Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol. ako trestaní. Sme Kristovými vyslancami . 12 Zasa vám nie seba odporúčame. teraz je deň spásy! 3 Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie. či už dobré a či zlé. ako zvodcovia.“ Hľa. Korinťania. a nečistého sa nedotýkajte. to pre vás. v nepokryteckej láske. a hľa. 9 ako neznámi. Staré sa pominulo a nastalo nové. ale pre toho. že nás pozná aj vaše svedomie. v zhovievavosti. aby táto služba bola bez hany. 15 A zomrel za všetkých. už nežili pre seba. 2Kor6 VI. v Duchu Svätom. 16 Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. ale vo svojom srdci máte málo miesta. aby aj tí. teraz už nepoznáme. 12 Nie v nás máte málo miesta. 7 v slove pravdy. 4 Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti. 18 Ale to všetko je od Boha. oddeľte sa. žijeme. 6 v čistote. v námahách. aby ste to mali proti tým. ale vám dávame príležitosť chváliť sa nami. a predsa dobre známi. a nie v srdci. a mnohých obohacujeme. kým bol v tele. 20 Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás.

sami od seba 4 nás naliehavo prosili. čo ste už minulého roku začali nielen konať. neľutujem to. akú obranu. akú horlivosť. zarmútil -. aké potrestanie! Tým všetkým ste ukázali. tak vyniknite aj v tomto diele lásky. ale ako sa všetko.1 . 7 A nielen jeho príchodom. očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni. že koľko mohli. aby .lebo vidím. že ste čistí v tej veci. cení sa podľa toho. tak bol ochotný aj vykonať z toho. 3 Môžem dosvedčiť. 2. ako plačete a ako horlíte za mňa.9.15 2Kor8 VIII. Rozprával nám.12 Lebo ak je ochotná vôľa. ako ste ho s bázňou a chvením prijali. 7 A ako vynikáte vo všetkom: vo viere. čo ju znášal. aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. že vám môžem vo všetkom dôverovať. nikoho sme neskazili. 16 Radujem sa. čo i len nakrátko. že ste tak v našich srdciach. ale aj chcieť. a nie podľa toho. Bol to zármutok podľa Božej vôle. akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám: 2 že v mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. aby vynikla vaša starosť. 8 A tak ak som vás v liste aj zarmútil. A ak som aj ľutoval . Toto je vám na osoh. vnútri úzkosti.1 Bratia. 11 Pozrite. aby tak. že vás ten list. 15 A jeho srdce je vám ešte viac naklonené. ako túžite. ktorú máte pred Bohom o nás. ani kvôli tomu. ale preto. Veď som už povedal. čo znamená zarmútiť sa podľa Božej vôle: akú starosť to vo vás vyvolalo. vo všetkej horlivosti a v láske. stal sa pre vás chudobným. takže som sa ešte viac radoval. keď som sa vami pred ním chválil. na ktorej mal u vás účasť. keď si spomína na poslušnosť vás všetkých. 10 Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu. že hoci bol bohatý. 12 A ak som vám písal. napĺňa ma potecha a prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení. Buďte veľkodušní . aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo.2Kor7 VII. Ale popri tejto radosti nás ešte väčšmi potešila Títova radosť. tak nie kvôli tomu. aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou. vám. 9 teraz sa radujem nie preto. ale zo všetkých strán samé súženie: zvonka boje. 11 Teraz to teda aj uskutočnite. Pavol odhaľuje svoje city . čo sa dopustil krivdy. 3 Nehovorím to. čo sme vám hovorili. 14 Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku. čo nemá. zakladalo na pravde. potešil nás Títovým príchodom. ktorý potešuje ponížených. čo máte. oznamujeme vám. ale aj útechou. 2 Majte miesto pre nás! Nikomu sme neublížili.13 A to nás potešilo. 13 Veď nejde o to. ba aj viac ako mohli. 5 Lebo aj keď sme prišli do Macedónska. 10 A v tomto dávam radu.1 Keď máme takéto prisľúbenia. zármutok sveta spôsobí smrť. aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. 6 takže sme poprosili Títa. milovaní. ale o isté vyrovnanie. 14 Neostal som v hanbe. v slove. aké rozhorčenie. aby som vás odsúdil. 9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista. ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky. 5 Ba nad naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám. aby ako bol duch ochotný chcieť. že ste sa zarmútili. že pookrial na duchu zásluhou vás všetkých. Zbierka v Macedónsku pre chudobných v Jeruzaleme 8. čo kto má. nikoho neoklamali. ako začal toto dielo lásky. 6 Ale Boh. 4 Veľmi vám dôverujem a vera sa vami chválim. ktorú sme vo vás vzbudili. naše telo nemalo nijaký odpočinok. v poznaní. aj ho u vás dokončil. akú bázeň. tak sa aj naša chvála pred Títom ukázala pravdivá. že s nami umierate aj žijete. 8 Nehovorím to ako rozkaz. akú túžbu. ale že vás ten zármutok pohol na pokánie.

19 A nielen to. Boríme výmysly 5 a každú pýchu. ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba šielk vám. a za štedrú účasť s nimi i so všetkými. štedro bude aj žať. prečo sa vami chválime. lebo vám veľmi dôveruje. ako sa hodlám odvážiť voči niektorým. ako si umienil v srdci. nie zo žiaľu ani z donútenia. aby šli napred k vám a pripravili váš vopred sľúbený dar a aby takto pripravený bol prejavom štedrosti. aby nebolo len prázdnou rečou.a teraz bude ešte horlivejší. skúpo bude aj žať. keď prídem. Kristovou slávou. čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie. nechcem povedať vy. 13 Keď sa osvedčite v tejto službe. čo chýba svätým. 24 A tak im prejavte svoju lásku a pred cirkvami im ukážte. keď sa v tomto vami chválime. Pavlova obrana 10. 2 Veď poznám ochotu vášho ducha. O službe svätým vám vlastne zbytočne píšem. pre ktorú sa vami chválim pred Macedónčanmi. kto seje štedro. ale a pred ľuďmi. že Achájsko je už od minulého roku pripravené. 9 ako je napísané: „Rozsýpal a dal chudobným.1 Ja sám. 22 Poslali sme s nimi aj nášho brata o ktorom sme sa veľa ráz presvedčili. že žijeme podľa tela. 3. 23 Čo sa týka Títa. ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu.“ Pavlovi poverenci . 5 Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov.“ 10 Ten.18 Poslali sme s ním aj brata. v tele. aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.1 . ale majú od Boha silu boriť hradby.zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám. Ovocie almužny . a nie lakomstva. 14 budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť. ako som povedal. ktorý si evanjeliom získal chválu vo všetkých cirkvách. že vložil do Títovho srdca takú istú starosť o vás. ktoré konáme na Pánovu slávu a na prejavenie našej ochoty. a kto málo. 15 Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar. 2Kor9 IX. 4 aby sme sa v tejto veci nezahanbili my. pravda. ja.lebo zbrane nášho boja nie sú telesné. Pavol. ale cirkvi ho poverili. vás prosím pre Kristovu miernosť a skromnosť. on je môj spoločník a spolupracovník u vás. budú oslavovať Boha za vašu poslušnosť. 17 Lebo nielenže výzvu prijal. lebo veselého darcu Boh miluje. Údajná Apoštolova slabosť . trúfam si voči vám. a tak sa to vyrovná. že je horlivý v mnohých veciach . a vaša horlivosť povzbudila mnohých. 12 Veď vykonávanie tejto služby nielenže dopĺňa. až prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás nepripravených. nemal prebytok. čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Poslal som však bratov. aby ste boli pripravení.10 2Kor10 X.13. 21 Veď sa usilujeme robiť dobre nielen pred Pánom. s akou vyznávate Kristovo evanjelium. aby nás sprevádzal pri tomto diele lásky. ako je napísané: 15 „Kto mal mnoho. 11 Budete vo všetkom obohatení na všestrannú štedrosť. ale keď som vzdialený. ale nebojujeme podľa tela 4 . aby som sa nemusel.16 Vďaka Bohu. a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.6 Veď kto skúpo seje. ktorá je vo vás. nemal nedostatok. A naši bratia sú apoštolmi cirkví. aby nám nik nemohol nič vyčítať pri týchto veľkých daroch ktoré opatrujeme. ktorý som vraj zoči-voči medzi vami pokorný. čo si o nás myslia. 7 Každý tak. Pútame . jeho spravodlivosť trvá naveky. 2 Prosím vás. 20 pričom sa chránime. 3 Žijeme. 8 A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť. odvážiť byť taký smelý. dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti.

čo sa týka tejto chvály. že vás nemilujem? To vie Boh. aké sú ich skutky. že sú takí ako my. aby som vám v ničom nebol na ťarchu. kto sa sám odporúča. aby ste vy boli povýšení tým. keď vás niekto zotročuje. 8 Veď ak sa aj trochu viac pochválim mocou. 20 Strpíte. túto chválu mi nik neprekazí v krajoch Achájska. 18 lebo nie ten je osvedčený.1 Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti Len ma už strpte! 2 Veď horlím za vás Božou horlivosťou. Zasnúbil som vás jednému mužovi. keď som sa ponížil. aby som odňal príležitosť tým. že je Kristov. ktorí prišli z Macedónska. keď vás niekto vyjedá. keď sa niekto nad vami vyvyšuje. Chránil som sa a budem sa chrániť. keď sa merajú sami podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. Ale ich koniec bude taký. 12 Ale čo robím budem robiť aj ďalej. 9 Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok. ale osobná prítomnosť slabá á reč úbohá. že som nerozumný. Ak si je niekto istý. 19 Ved’ ochotne znášate nerozumných. 10 lebo hovoria: „Jeho Iisty sú prísne a silné. nehovorím podľa Pánovej vôle. Horlím za váš Božou horlivosťou . keď vás niekto bije po tvári. 15 Nie je teda divné. . veď sme vám to vo všetkom a všetkým ukázali. 10 Ako je vo mne Kristova pravda. klamní pracovníci. 11 Prečo? Preto. aby sa vaše žmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi. 13 Sú to falošní apoštoli. sme aj my. že ako bude rásť vaša viera. 13 My sa však nebudeme chváliť nad mieru. nech si uvedomí aj to. 17 Kto sa chváli. A ak.“ 11 Taký nech si uvedomí. pochválim sa aj ja. ktorí sa tvária. prijmite ma ako nerorumného. nech sa chváli v Pánovi. takí budeme aj v skutkoch. že som neurobil o nič menej ako veľkí apoštoli.16 Znova hovorím: Nech si nik nemyslí. nikomu som nebol na ťarchu. 4 Lebo vy spokojne znesiete. ale podľa miery pôsobiska. že ako je on Kristov. ale ako nerozumný. 15 Ani sa nadmieru nechválime cudzou prácou. v čom sa vychvaľujú. 6 a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť. 18 Keďže sa mnohí chvália podľa tela. 3 Bojím sa však. 7 Alebo som sa hádam dopustil hriechu. veď sme prišli až k vám s Kristovým evanjeliom. aby som mohol vám slúžiť. ktorú nám dal Pán na vaše budovanie. miery prísť až k vám. 7 Hľaďte na to. akoby boli Kristovými apoštolmi. Máme však nádej. 14 Lebo sa nevystatujeme. že akí sme slovom v listoch. 14 A nečudo. aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. aké ste neprijali. lebo čo mi chýbalo. ktoré nám pridelil Boh. čo máte pred očami. že vás chcem strašiť listami. v poznaní nie. získame u vás veľkú vážnosť na našom pôsobisku 16 a budeme môcť zvestovať evanjelium aj mimo vášho územia a nemusíme sa chváliť hotovou prácou na cudzom pôsobisku. nebudem sa hanbiť. lebo sami ste múdri. aby bola poslušná Kristovi. alebo prijímate iného Ducha. koho odporúča Pán.každú myseľ. keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. alebo iné evanjelium. 2Kor11 XI. keď vás niekto zdiera. ako keby sme sa k vám neboli dostali. 9 aby sa nezdalo. veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou. ked’ prídeme. akého sme my nehlásali. aby som sa mohol aj ja trochu pochváliť. Som Kristov služobník v námahách i ranách . doplnili bratia. že som vám zadarmo hlásal Božie evanjelium? 9 Iné cirkvi som olupoval. a nie na rúcanie. 6 lebo ak som aj vo vyjadrovaní neobratný.12 Neodvažujeme sa zaraďovať alebo prirovnávať sa k tým. čo odporúčajú samých seba. Sú nerozumní. ale ten. prijímal som od nich podporu. čo hľadajú príležitosť ukázať sa. keď niekto príde a hlása iného Krista. akého ste nedostali. kým nebude vaša poslušnosť úplná. V Pánovi sa chválime . keď sme vzdialení. 5 A ja si myslím. 17 Čo hovorím.

27 v námahe a lopote.neviem. ale prejdem k videniam a zjaveniam Pána. o hlade a smäde veľa ráz v pôstoch v zime a nahote. Sú Abrahámovi potomci? Aj ja. 33 ale v koši ma spustili oknom cez hradby. či v tele. 14 A toto som už tretí raz pripravený ísť k vám a nebudem vám na ťarchu.Na svoju hanbu hovorím. budem sa chváliť svojou slabosťou. 10 Preto mám záľubu v slabostiach. 2Kor12 XII. Ale zdŕžam sa. ktorý je zvelebený naveky. aby to aj mňa nepálilo? 30 Ak sa už treba chváliť. aby som nebol slabýaj ja? Kto je vystavený pohoršeniu. v nebezpečenstvách v meste. v núdzi. v potupe. 9 ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť. 22. ktorý ma bije po tvári. A aby som sa nevyvyšoval. Vy ste ma prinútili . či mimo tela. Ak si niekto v niečom trúfa. 21 . v nebezpečenstvách na riekach. hovorím to ako nerozumný. len tak som unikol jeho rukám. aby ma chytil. Azda vás Títus poškodil? Vari sme nekráčali v tom istom duchu? A v tých istých šľapajach? 19 Už dávno si myslíte. aby odstúpil odo mňa. lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.1 Musím sa chváliť.uchvátený až do tretieho neba.4 bol uchvátený do raja a počul tajomné slová. 5 Ním sa budem chváliť. častejšie vo väzeniach v nesmierne mnohých ranách.Iebo vy ste ma mali odporúčať. v nebezpečenstvách na púšti. 28 A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi. ale rodičia pre deti. Iebo keď som slabý. Bojím sa o vás . trikrát som stroskotal na lodi.11 Stal som sa nerozumným. Sú Izraeliti? Aj ja. aby vo mne prebývala Kristova sila. ale som chytrák a dostal som vás úskokom. iba ak svojimi slabosťami. . to vie Boh. vie. ale po vás. 23 Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím: Tým viac ja vo väčších námahách. v znameniach.zasa neviem. 31 Boh a Otec Pána Ježiša. pre vaše budovanie. 3 A viem. ja som vám vraj na ťarchu nebol. Veď netúžim po vašich veciach. lebo nie deti sú povinné sporiť pre rodičov. 17 Azda som vás poškodil prostredníctvom niektorého z tých. v nebezpečenstvách od zbojníkov. aby som sa nevyvyšoval. či mimo tela. aby som vás. v nebezpečenstvách na mori. že neklamem. 32 V Damasku miestodržiteľ kráľa Aretasa strážil mesto Damascénov. 24 Od Židov som. tiež neviem. aby si niekto nemyslel o mne viac. hoci to neosoží. raz kameňovali. 29 Veď kto je slabý. ktorý bol pred štrnástimi rokmi . Sú oni Hebreji? Aj ja.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami. že tento človek . čo som k vám poslal? 18 Poprosil som Títa a poslal som s ním brata. často v bdení. veľa ráz v nebezpečenstve smrti. či v tele. Ak vás ja tak veľmi milujem. sebou samým sa chváliť nebudem. ako vidí na mne alebo počuje odo mňa. päť ráz dostal štyridsať bez jednej. akoby sme my boli slabí. v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. 26 často na cestách. to vie Boh. 8 Preto som tri razy prosil Pána. bol mi daný do tela osteň. ba aj seba samého vydám za vaše duše. že som vám nebol na ťarchu? Odpusťte mi túto krivdu. 25 tri razy ma bičovali. v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista. Prejdem k videniam a zjaveniam . 15 A ja veľmi rád vynaložím všetko. že sa chceme pred vami vyhovárať? Hovoríme pred Bohom v Kristovi. milovaní. Nebol som o nič menší ako tamtí veľapoštoli. . noc a deň som bol na morských hlbinách. v nebezpečenstvách od vlastného rodu. trúfam si aj ja. 7 a aj pre veľkosť zjavení. 20 Lebo sa bojím. 12 Ale znaky apoštola sa vám prejavili vo veľkej trpezlivosti. aj keď nie som ničím. satanov posol. 13 Lebo o čo ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami okrem toho. až prídem. v nebezpečenstvách od pohanov. vtedy som silný. mám byť menej milovaný? 16 Dobre. divoch a mocných činoch. ktoré človek nesmie vysloviť. a všetko. 6 Veď ak sa aj budem chcieť chváliť. 2 Poznám človeka v Kristovi. nebudem nerozumný lebo budem hovoriť pravdu.

bratia. že je vo vás Ježiš Kristus? Ibaže ste nehodni. či máte vieru. aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to. akého nechcete. čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Pozdravujú vás všetci svätí. nebudem zhovievavý. aby som nemusel žialiť nad mnohými z tých. z Božej moci žije. akých nechcem.1-10 Gal1 I. 10 A toto píšem ako vzdialený. môj Boh u vás nepokoril. aby ste neurobili nič zlé . nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali.nie preto. 5 Seba samých skúmajte. 2 Už som povedal a znova pripomínam. že až zasa prídem. Posledné napomenutia . a nie na rúcanie. 9 Preto sa radujeme. rovnako zmýšľajte. ktorých sa dopustili. ktorý vás povolal v Kristovej milosti. ktorú mi dal Pán na budovanie. čo predtým zhrešili. klebety. i od Pána Ježiša Krista. ale z Božej moci budeme s ním žiť pre vás. až prídem.6 Čudujem sa. radujte sa zdokonaľujte sa. čo sú so mnou. 12 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. že od toho. a teraz vzdialený tým.1 Pavol. rozbroje. ktorý nie je voči vám slabý. keď sme my slabí a vy ste silní. 6 A dúfam. 8 Veď nič nemôžeme proti pravde. čo predtým zhrešili a nerobili pokánie za nečistotu. že poznáte. ale aby ste vy robili dobre a my aby sme boli ako nehodni. Pozdrav . Aj sa modlíme za to .1 Toto už tretí raz idem k vám: každá výpoveď bude potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. žiarlivosť. ako sme vám hlásali. 11-13 Pozdrav a požehnanie . aby sme sa my ukázali ako hodni. nepokoje. ale má medzi vami moc. ibaže sú niektorí. 4 Lebo aj keď bol ukrižovaný v slabosti. aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca: 5 jemu sláva na veky vekov. hnevy. galatským cirkvám: 3 Milosť vám a pokoj od Boha. že vo mne hovorí Kristus. 2 a všetci bratia. LIST GALAŤANOM Úvod 1. nemusel prísne počínať podľa moci.11 Napokon. iba za pravdu. že my nie sme nehodni. vystatovanie. Aj my sme v ňom slabí. ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom. 2Kor13 XIII. Alebo nepoznáte seba samých. povzbudzujte sa navzájom. ako keď som bol druhý raz u vás. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium. ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 7 Ono ani nie je iné. ktoré ste . smilstvo a necudnosť. keď prídem. nášho Otca. Amen. Záver 13. 7 Modlíme sa k Bohu. i všetkým ostatným. Aby azda neboli sváry. 4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy. sami sa skúmajte. 3 veď žiadate dôkaz. tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Útok proti falšovaniu evanjelia .za vaše zdokonalenie. ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka. 21 Aby ma zasa.nenašiel azda takých. aby som si. a vy aby ste nenašli mňa. žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. utŕhania. 13 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.

je vari Kristus služobníkom hriechu? Vonkoncom nie! 18 Lebo ak znova staviam to. keď videli.17 Ak sme aj my. tí teda. 20 A čo vám píšem. 5 Ani na chvíľu sme im neustúpili a nepodriadili sme sa. že mne je zverené evanjelium pre neobrezaných. čo boli apoštolmi prv ako ja. pripomínam vám. hriešnici. pomáhal aj mne medzi pohanmi -. Pánovho brata. 19 Iného z apoštolov som nevidel. čo som sa aj usiloval robiť.11 Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie. Žid. 13 Vy ste počuli. zoči-voči som sa postavil proti nemu. ktorú máme v Kristovi Ježišovi.21 Pavol prijal evanjelium od Boha .“ 24 a oslavovali Boha za mňa. ktorú som dostal. Pavlova obrana 1. 18 Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema. 13 A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia. iba Jakuba. to ma nezaujíma. ako som si kedysi počínal v židovstve: že som veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju. ukazujem. aby som ho zvestoval medzi pohanmi. podľa pravdy evanjelia. aby . a nie po židovsky. že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaných. Ospravedlnenie z viery . ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Vzťah medzi Pavlom a apoštolmi . 17 ani som nešiel do Jeruzalema za tými.8 veď ten. votrelcov. a nie zo skutkov podľa zákona. Boh nenadŕža nijakému človekovi -. 19 Veď ja som skrze zákon zomrel zákonu. 15 Ale keď sa Bohu. Ale keď prišli. lebo si zaslúžil pokarhanie. už som sa neradil s telom a krvou. 2 Išiel som ta pohnutý zjavením a predložil som im evanjelium. ktoré som vám ja hlásal. 12 Kým neprišli niektorí od Jakuba. odťahoval sa a oddeľoval. 6 A od tých. čo nás kedysi prenasledoval. že evanjelium. aby nás zotročili. čo niečo znamenali. ktorých pokladali za stĺpy. 23 ibaže počuli: „Ten. že nepostupujú priamo. 12 lebo ja som ho neprijal ani som sa ho nenaučil od človeka. 9 a keď poznali milosť. 7 ale naopak. nech je prekliaty! 10 Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom.prijali.akí boli kedysi. čo boli niečím . že nútiš pohanov žiť po židovsky?!“ 15 My sme rodení Židia nie hriešni pohania. Kéfas a Ján.1 Potom po štrnástich rokoch som znova šiel s Barnabášom do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Títa. žiješ pohansky. ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. ktoré hlásam medzi pohanmi. 4 A to pre falošných bratov. nič iné mi nepridali. hovorím pred Bohom. Gal2 II. 3 Ale ani Títus. aby som videl Kéfasa. 14 V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode. teraz hlása vieru. ako to. aby sa vám zachovala pravda evanjelia. ktorý pomáhal Petrovi v apoštoláte medzi obrezanými.2. či nebežím alebo či som nebežal nadarmo. Jakub. čo sa vlúdili špehovať našu slobodu. 16 a vieme. hoci bol Grék. ktorý bol so mnou. nebol by som Kristovým služobníkom. 21 Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície. takže sa dal aj Barnabáš strhnúť ich pokrytectvom. ale v súkromí tým. 1. že neklamem. ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal. že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona.11 Bratia. 22 Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy. čo boli z obriezky. že som priestupník. nemá ľudský pôvod.11 . ale zo zjavenia Ježiša Krista. lebo sa bál tých. jedával s pohanmi. 14 Keď som videl. tak ako Petrovi pre obrezaných . čo niečo znamenali. lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. ktorú predtým nivočil. nebol donútený dať sa obrezať. lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. čo hľadám ospravedlnenie v Kristovi. 10 Len aby sme pamätali na chudobných. a zostal som uňho pätnásť dní. zapáčilo 16 zjaviť vo mne svojho Syna. čo som zboril. povedal som Kéfasovi pred všetkými: „Keď ty. podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva. aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista. Aj my sme uverili v Krista Ježiša. Spor v Antiochii .

ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.6 Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Nerozumní Galaťania . 20 Už nežijem ja. robí to na základe skutkov podľa zákona. Krista ste si obliekli. Ale život. 27 Lebo všetci. lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. 24 A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista. ani k nemu nič nepridáva. kto visí na dreve. 21 Nepohŕdam Božou milosťou. čo je napísané v knihe Zákona. 2. ktorému bolo dané prisľúbenie. čo sú z viery. aby veriaci dostali prisľúbenie z viery v Ježiša Krista. už nie je z prisľúbenia. alebo z poslušnosti viery? Abrahámova viera . boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru ktorá sa mala zjaviť. bude z nich žiť. S Kristom som pribitý na kríž. a Boh je jeden. ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.“ 14 aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov. 16 Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu. že sa za nás stal kliatbou. niet muža a ženy. veď je napísané: „Prekliaty je každý. 8 Písmo predvídalo. ktorý teraz žijem v tele.1 . lebo spravodlivý bude žiť z viery. kde ide o jedného. 17 Ale hovorím toto: Zmluvu potvrdenú Bohom neruší zákon. aby tak zmaril prisľúbenie.“ 9 Teda tí. Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon. sú Abrahámovými synmi.“ 11 A je zjavné. kto nevytrvá vo všetkom. kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný! 2 Iba to by som sa rád od vás dozvedel: Dostali ste Ducha zo skutkov podľa zákona. hovorím to po ľudsky: Už potvrdený ľudský závet nik neruší. že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom. aby sme boli ospravedlnení z viery. 10 No všetci. čo sú zo skutkov podľa zákona. 20 Ale niet prostredníka tam. Dočasná úloha zákona . ktorý by mohol oživovať potom by spravodlivosť bola naozaj zo zákona. 18 Lebo ak je dedičstvo zo zákona. ale o jedného: „A tvojmu potomstvu. ale vo mne žije Kristus. aby to konal. vydaný po štyristotridsiatich rokoch. aby sme skrze vieru dostali prisľúbeného Ducha. žijem vo viere v Božieho Syna. 26 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. sú žehnaní s veriacim Abrahámom. sú pod kliatbou. 22 Ale Písmo uzavrelo všetko pod hriech. 12 Zákon však nie je z viery.19 Načo je teda zákon? Bol pridaný pre priestupky.1 Nerozumní Galaťania. čo sú z viery.31 Gal3 III. 23 No kým neprišla viera. a bol vyhlásený skrze anjelov rukou prostredníka. Gal4 . že Boh z viery ospravedlní pohanov. niet otroka ani slobodného.som žil Bohu.“ akoby šlo o mnohých. kým nepríde potomstvo. už nepodliehame vychovávateľovi. 15 Bratia. 21 Je teda zákon proti Božím prisľúbeniam? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon. 7 Vedzte teda. ale kto ich bude plniť. 25 Ale keď prišla viera. čo ste pokrstení v Kristovi. 13 Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým. že tí. preto predpovedalo Abrahámovi: „V tebe budú požehnané všetky národy. lebo je napísané: “Prekliaty je každý. 26 Už niet Žida ani Gréka. ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky. alebo z poslušnosti viery? 3 Takí ste hlúpi?! Začali ste Duchom a teraz končíte telom? 4 Toľko ste zažili a nadarmo? Keby to bolo len nadarmo! 5 A ten. Doktrinálna argumentácia 3.“ a ním je Kristus.4. potom Kristus nadarmo zomrel. Ale Abrahámovi ho Boh daroval skrze prisľúbenie. 29 A keď ste Kristovi. Nehovorí: „A potomkom.

keď Boh pozná vás. 2 Je pod poručníkmi a správcami až do času ktorý určil otec. kto sa dá obrezať. 23 Ten z otrokyne sa narodil podľa tela. Ničím ste mi neublížili. čo sa narodil podľa ducha. nie sme deťmi otrokyne. 24 To je povedané obrazne. boli by ste si vylúpili oči a dali ich mne. narodeného zo ženy.IV. a nielen vtedy. lebo žije so svojimi deťmi v otroctve. znova dosvedčujem.1 Hovorím však: Kým je dedič maloletý. a to je Agar.6. prosím vás. slúžili ste tým. čo chcete byť ospravedlnení zo zákona. tak skrze Boha aj dedič. lebo opustená má veľa detí. 19 Deti moje. 6 Pretože ste synmi. 3 A každému. 5 aby vykúpil tých. kým vo vás nebude stvárnený Kristus.8 No vtedy. že je povinný zachovávať celý zákon. čo boli pod zákonom. ste deťmi prisľúbenia ako Izák.1 Túto slobodu nám vydobyl Kristus. aby ste za nich horlili. bratia. ale prijali ste ma ako Božieho anjela. 27 Veď je napísané: „Raduj sa. vám hovorím. že keby to bolo bývalo možné. a keď syn. Otče!“ 7 A tak už nie si otrok. keď som u vás. ktorý je hore. alebo skôr. 5 Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. že sa znova vraciate k slabým a úbohým živlom a chcete im zasa slúžiť ako predtým?! 10 Zachovávate dni. neplodná. 3. lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. 13 A viete. Nie si otrok. narodeného pod zákonom. Boh poslal svojho Syna. obdobia a roky! 11 Bojím sa o vás. že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otrokyne. 12 Bratia. . 4 Vy. ty. ktorá rodí pre otroctvo. či sa azda nenamáham medzi vami nadarmo. hoci je pánom všetkého. keď ste nepoznali Boha. Mravné ponaučenia 5. 18 Dobre je vždy horliť za dobro. že som vám prvý raz v telesnej slabosti hlásal evanjelium. odtrhli ste sa od Krista. Tamtie sú dve zmluvy: jedna z vrchu Sinaj.“ 31 A tak. 6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená. poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba. čo nepoznáš pôrodné bolesti. 2 Ja. 20 Teraz by som chcel byť u vás a zmeniť svoj hlas. mesiace. 30 Čo však hovorí Písmo? „Vyžeň otrokyňu i jej syna. viac ako tá.10 Gal5 V5. 14 A touto svojou skúškou vzhľadom na moje telo ste nepohrdli. že ak sa dáte obrezať. a aby sme dostali adoptívne synovstvo. tak aj teraz. keď ste poznali Boha. Pavol. keď sme boli maloletí. 3 Tak aj my. ale slobodnej. Kristus vám nič neprospeje. zajasaj a vykríkni ty. ktorá má muža. slúžili sme podriadení živlom sveta. ale viera činná skrze lásku. ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. ako to. ani neobriezka. 4 Ale keď prišla plnosť času. veď aj ja som ako vy. 29 Ale ako vtedy ten. ktorá je našou matkou. chcú vás odlúčiť.“ 28 Vy. buďte ako ja. ako Krista Ježiša. 26 Ale Jeruzalem. 9 Ale teraz. Sloboda Božích detí a obriezka .21 Povedzte mi vy. čo s vami. ale syn. Dve zmluvy: Agar a Sára . druhého zo slobodnej. bratia. ničím sa nelíši od otroka. čo chcete byť pod zákonom: nepočujete zákon? 22 Veď je napísané. lebo neviem. 25 Agar je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu. vypadli ste z milosti. čo v skutočnosti nie sú bohmi. znovu vás v bolestiach rodím. 16 Stal som sa vaším nepriateľom. keď vám hovorím pravdu? 17 Horlia za vás nedobre. ale syn . čo nerodíš. to je tá slobodná. čo sa narodil podľa tela prenasledoval toho. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.1 . Nevracajte sa do otroctva . 15 Kdeže je teda vaša blaženosť? Veď vám môžem dosvedčiť. ani ste ju neodmietli.

Amen. napravte ho v duchu miernosti. láskavosť dobrota. bratia. sám seba klame. 9 Trochu kvasu prekvasí celé cesto. čo sa budú riadiť týmto pravidlom. ale nové stvorenie. žiarlivosť. 20 modloslužba. Žite duchovne . 25 Ak žijeme v Duchu. zdržanlivosť. ešte stále ohlasujem obriezku. len nedávajte slobodu za príležitosť telu. dajte si pozor. O tomto vám vopred hovorím. čo vás mätú! Sloboda a láska . nečistota chlipnosť. 18 Ale ak vás vedie Duch. hoci nie je ničím. Ale ten. zhovievavosť. nech je to ktokoľvek. koho vyučujú slovo. bratia. 3 Lebo ak si niekto myslí. 9 Neúnavne konajme dobro. rozbroje. Navzájom si odporujú. Čo človek zaseje. z ducha bude žať večný život. 8 Lebo kto seje pre svoje telo. Rozličné napomenutia . aby ste sa dali obrezať. vy.16 Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. radosť. iba krížom nášho pána Ježiša Krista. budeme v pravom čase žať. 11 7 . 14 Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným. a daj si pozor. 5 Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno. 11 Ak ja. 2 Neste si vzájomne bremená. nie ste pod zákonom. aby si aj ty neupadol do pokušenia. Gal6 VI. len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. Ale kto seje pre ducha. aby ste odporovali pravde? 8 Toto navádzanie nie je od toho. čo patria Kristovi Ježišovi. nezáviďme jeden druhému. čary. ktorí ste duchovní. 22 Ale ovocie Ducha je láska. ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. ale najmä členom rodiny veriacich. pokoj a milosrdenstvo. čo je proti duchu. odnesie si trest. čo vás mätie. že nebudete nijako ináč zmýšľať. Kto vás zadržal. hýrenie a im podobné. Nepachtime po márnej sláve. čo sa chcú páčiť podľa tela.13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu. sváry. to bude aj žať. 17 A odteraz nech ma už nik neobťažuje. 12 Všetci. ani neobriezka. lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. zvady. prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža. Proti tomuto zákona niet. 23 miernosť. nedráždime sa navzájom. vernosť. 10 Ja vám dôverujem v Pánovi. 12 Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí. ale navzájom si slúžte v láske! 14 Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove. čo robia takéto veci. 13 Veď ani tí. 16 A nad všetkými. lebo ak neochabneme. čo je proti telu. 6 Ten. aby ste nerobili to. pokoj. nepriateľstvá. kto ho vyučuje. čo chcete. 19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo. a tak naplníte Kristov zákon. aj nad Božím Izraelom. keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku.11-18 Pozrite. v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete. 10 Kým teda máme čas. 4 Nech každý skúma svoje skutky. 24 Tí. podľa Ducha aj konajme. 21 závisť. cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. bratia. aby ste sa navzájom neponičili. robme dobre všetkým.1 Bratia. aby ste sa vy dali obrezať. 7 Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. opilstvo. čo sa dávajú obrezať. aby sa mohli chváliť vaším telom. rozkoly. 17 Lebo telo si žiada. že tí. že je niečím. a tak sa bude chváliť len sám v sebe. a duch. z tela bude žať porušenie. a nie pred iným. 15 Lebo ani obriezka nie je nič. ktorý vás volá. nedosiahnu Božie kráľovstvo. nech sa delí o všetky dobrá s tým. Záver 6. ako som už povedal. ale chcú. hnevy. akými veľkými písmenami vám píšem vlastnou rukou. nútia vás. nezachovávajú zákon.Dobre ste bežali.

silu a panstvo a nad každé iné meno. čo je na nebi aj čo je na zemi. aby ste ho poznali.21 Chválospev na milosť vykúpenia Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. 16 neprestávam za vás vzdávať vďaky. keď ste počuli slovo pravdy. 4 Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil. ktoré možno vysloviť nielen v . 13 V ňom ste boli aj vy. 17 Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista. 7 V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv. keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici 21 nad každé kniežatstvo. i od Pána Ježiša Krista. svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi: 2 Milosť vám a pokoj od Boha. 5 On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil. Otec slávy. nášho Otca. Pozdrav . ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle. mocnosť. aká je nádej z jeho povolania.3. a keď ste v neho uverili. označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého. ktorý požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. 12 aby sme boli na chválu jeho slávy my. dá Ducha múdrosti a zjavenia. aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. 19 a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily.LIST EFEZANOM Ef1 I. aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých. Tajomstvo spásy a Cirkvi 1. odpustenie hriechov. na chválu jeho slávy. 1. 3 nás v Kristovi V ňom. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša. evanjelium o svojej spáse. 9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.3 . 20 ktorú dokázal na Kristovi. 11 veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho. čo sme už prv dúfali v Krista. čo si v ňom predsavzal 10 uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko. aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi 6 na chválu a slávu jeho milosti. ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých.1 Pavol. Modlitba za poznanie spásy .15 Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým. podľa bohatstva jeho milosti. 8 ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. 18 Nech osvieti oči vášho srdca. ktorých si získal. aby ste vedeli.

tomto veku, ale aj v budúcom. 22 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom. Ef2 II. Oživil nás s Kristom - 1 Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohoto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadosti svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. 4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, 5 hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - 6 a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, 7 aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. 8 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: 9 nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. 10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Zjednotenie Židov a pohanov v Kristovi - 11 Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezancami vás volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele, 12 lebo v tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. 14 Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, 15 tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; 16 aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. 17 Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko; 18 lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi. 19 Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. 20 Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu. Ef3 III. Pavol - služobník Kristovho tajomstva - 1 Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov... 2 Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás, lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. 4 Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. 5 Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. 7 A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci. 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo 9 a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, 10 aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, 11 podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutoční v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 12 V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. 13 Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou. Pavlova modlitba za veriacich - 14 Preto zohýnam kolená pred Otcom, 15 od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: 16 nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby

skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske 18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka 19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. 20 A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, 21 tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. 2. Mravné povinnosti 4,1 - 6,20 Ef4 IV. Výzva na jednotu - 1 Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, 2 so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske 3 a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 4 Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. 5 Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. 6 Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Dary milosti na budovanie Cirkvi - 7 Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. 8 Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ 9 A čo iné znamená to „vystúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko. 11 On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, 14 aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. 15 Ale žime podľa pravdy v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. 16 Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Starý a nový človek - 17 Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, 18 so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. 19 Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu. 20 Vy ste sa tak o Kristovi neučili, 21 ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, 22 že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, 23 a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, 24 obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti. 25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojim blížnym, veď sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; 27 a nedávajte miesto diablovi! 28 Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu. 29 Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 30 A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. 31 Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. 32 Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

Ef5 V5. Znaky nového života: láska a čistota - 1 Napodobňujte Boha ako milované deti 2 a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône! 3 Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, 4 ani mrzkosť ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. 5 Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník ani nečistý ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Žite ako deti svetla - 6 Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. 7 Preto nemajte s nimi nič spoločné. 8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! 9 Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. 10 Skúmajte, čo sa páči Pánovi, 11 a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, 12 lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. 13 Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, 14 a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ 15 Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Využívajte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. 18 A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom 19 a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. 20 Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista 21 a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. 22 Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Kresťanské manželstvo - 25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, 27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28 Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. 29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo sme údmi jeho tela. 31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. 33 Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža. Ef6 VI. Kresťanská domácnosť - 1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. 2 Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: 3 Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. 5 Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako 6 Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, aj otrok aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré. 9 A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebi a on nenadŕža nikomu.

Buďte Boží bojovníci - 10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a 14 obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! 18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! 19 Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, zo ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný. Záver 6,21-24 Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi, 22 ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia. 23 Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista. 24 Milosť so všetkými, čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti.
21

LIST FILIPANOM
Flp1 I. Úvod a vďakyvzdanie - Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom: 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. 3 Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem; 4 vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, 5 za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6 A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. 7 A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia. 8 Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. 9 A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, 10 aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, 11 plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Pavlovo väznenie je na osoh evanjeliu - 12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoh evanjeliu: 13 moje okovy sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými 14 a mnohí z bratov v Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo. 15 Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z oddanosti; 16 títo z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti, nie úprimne, a myslia si, že spôsobia súženie mojim okovám. 18 Čo na tom?! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším

18 Takisto sa aj vy radujte a radujte sa so mnou! Poslanie Timoteja a Epafrodita . na zemi i v podsvetí 11 a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca. Výzva na svornosť a pokoru . 26 aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi.či už prídem a uvidím vás. ale aj trpieť pre neho 30 tým. alebo budem vzdialený . že nebudem v ničom zahanbený.a budem sa tešiť. nejaké spoločenstvo ducha. ktorý ste videli na mne a teraz o mne počúvate. a to by bolo oveľa lepšie. čo sa jemu páči. že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista. že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne.27 Len žite tak. že vediete ten istý zápas. ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. 15 aby ste boli bezúhonní a úprimní. stal sa poslušným až na smrť. či už životom alebo smrťou. čo si vyvoliť.počul o vás. 20 Veď . 13 Veď to Boh pôsobí vo vás. stal sa podobný ľuďom. Kristus príklad pokory . a to od Boha. tak aj teraz. 2 dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako. 24 ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. 17 A keby som mal aj svoju krv vyliať na obetu a svätú službu vašej viery. 25 A s istotou viem. 21 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. že aj chcete aj konáte. 10 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi. aby som .8 Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: 6 On.19 Mám nádej v Pánu Ježišovi. 14 Všetko robte bez šomrania a pochybovania. Výzva na vytrvalosť . 23 Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom. že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoh a radosť z viery. 8 Uponížil sa. neviem.12 A preto moji milovaní. 29 Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť. 22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu. 19 lebo viem. až na smrť na kríži. keď sa dozviem. 20 Ako túžobne očakávam a dúfam. ak jestvuje nejaká útecha z lásky. hoci má božskú prirodzenosť. ale pre vás spásy. medzi ktorým svietite ako svetlá na svete 16 tým. ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti. Výzva na svätosť . radujem sa a radujem sa s vami všetkými. Flp2 II. bude oslávený Kristus v mojom tele. rovnako milujte. ale aj na záujmy iných. buďte jedna duša a jedna myseľ! 3 Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu. aby som mal aj ja pokojnú myseľ. že pevne stojíte v jednom Duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia 28 a v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi. 4 Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy.1 Ak teda jestvuje nejaké potešenie v Kristovi. Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. keď zasa k vám prídem. vzal si prirodzenosť sluhu. a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. čo je s vami. nejaké srdce a zľutovanie. pevne dúfam. nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom. 9 Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno. ako ste vždy poslúchli. aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. 7 ale zriekol sa seba samého. ktoré je nad každé iné meno. a nielen v mojej prítomnosti. že ako vždy. s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. čo je pre nich znamením zatratenia. že k vám čoskoro pošlem Timoteja. že sa držíte Slova života na moju slávu v Kristov deň.

21 lebo všetci hľadajú vlastné záujmy. čo je za mnou. 20 Veď naša vlasť je v nebi. že aj ja sám čoskoro prídem. aby som nemal zármutok na zármutok. Ak si niekto iný myslí. 7 Ale čo mi bolo ziskom. Nelení sa mi písať vám to isté a pre vás je to zábezpeka. Svornosť. Flp4 IV. aby doplnil to. z Izraelovho rodu. Ale jedno robím: zabúdam na to. kvôli Kristovi pokladám za stratu. čo slúžime v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela. 13 bratia. milovaní! . a ja aby som mal menej zármutku. bratia moji milovaní a vytúžení. založenou na viere -. čo je predo mnou. z Benjamínovho kmeňa. 4 hoci ja by som mohol aj do tela vkladať nádej. a uháňam za tým. 11 aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Hebrej z Hebrejov. Flp3 III. ktorá je zo zákona. 28 Preto som ho čím prv poslal. ktorou si môže podmaniť všetko. ktorá je skrze vieru v Krista . radosť. aj to vám Boh zjaví. čo bude so mnou.1 A preto. 22 Ale o ňom viete. takto pevne stojte v Pánovi. 23 Dúfam teda. aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.1 Napokon. moja radosť a moja koruna.17 Bratia. 27 A naozaj bol chorý až na smrť. aby som sa ho niekedy zmocnil. aby ste sa znova radovali. moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým. že sa mu pripodobním v smrti. čo žijú podľa vzoru. môjho Pána. 19 lch koniec je záhuba. o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím. pretvorí naše úbohé telo. 25 Ale pokladal som za potrebné poslať k vám Epafrodita. že som sa už zmocnil. 6 čo do horlivosti prenasledovateľ Cirkvi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. 2 Dajte si pozor na psov. žil som bezúhonne. len čo uvidím. že môže mať nádej v tele. a nie záujmy Ježiša Krista. aby som získal Krista 9 a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti. 16 Ale k čomu sme už dospeli. že ochorel. 8 A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša. čo sa týka zákona farizej.spravodlivosťou z Boha. ich bohom je brucho a hanba je slávou tých. 14 Bežím k cieľu. dajte si pozor na zlých pracovníkov. radujte sa v Pánovi. veď ako syn otcovi slúžil so mnou evanjeliu. ja si nenamýšľam. 29 Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a takýchto si vážte! 30 Veď on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu. ale s tou. keď ho uvidíte. Pravá spravodlivosť. tým skôr ja: 5 na ôsmy deň obrezaný. čo zmýšľajú pozemsky. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky. smer ku Kristovi . ale Boh sa nad ním zmiloval. 12 Nie že by som ho už bol dosiahol. aký máte v nás! 18 Lebo mnohí. 15 A všetci dokonalí takto zmýšľajme! A ak niečo chápete ináč. ako sa osvedčil. ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. 26 veď túžil po vás všetkých a znepokojoval sa. čo do spravodlivosti ktorá je v zákone. čo chýbalo vašej službe voči mne. že ho pošlem.nemám nikoho. bratia moji. môjho brata. že ste sa dopočuli. dajte si pozor na okyptencov! 3 Veď obrezaní sme my. za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi. ale aj nado mnou. spolupracovníka a spolubojovníka a vášho vyslanca a služobníka v mojich potrebách. pokoj . spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých. žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. 21 On mocou. alebo že by som už bol dokonalý. toho sa držme! Dobrí a zlí kresťania . 10 aby som poznal jeho. a nielen nad ním. 24 A pevne dúfam v Pánovi. kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. ale bežím.

z Božej vôle apoštol Krista Ježiša. prosím. ktorú máte uloženú v nebi.9 Preto aj my odo dňa. 7 A Boží pokoj. príjemnou obetou. 12 Viem žiť skromne a viem aj oplývať. 11 Nehovorím to preto. čo sú z cisárovho domu. sú ľúbeznou vôňou. Naučil som sa vystačiť s tým. najmä tí. Amen. Pozdravujú vás bratia. iba vy sami. ktorý prevyšuje každú chápavosť. 22 Pozdravujú vás všetci svätí. aj predtým ste na mňa mysleli. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať.10 Veľmi som sa zaradoval v Pánovi. milou Bohu. že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. 13 Všetko môžem v tom. 16 Veď aj do Solúna ste mi raz aj druhý raz poslali. čo je čnostné a chválitebné! 9 Robte to. prijali. ale nemali ste príležitosť. bratia.Evodiu prosím aj Syntychu prosím. čo mám. Pán je blízko. ktorých mená sú v knihe života. 6 O nič nebuďte ustarostení. 3 Aj teba. čo som potreboval. Ale vo všetkom modlitbou.Pavol. Záverečné pozdravy . 20 A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. verný spolupracovník.21 Pozdravte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Apoštol vzdáva vďaky . 17 Nie že by som túžil po daroch. čo je mravne čisté. 7 Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. 5 pre nádej. ako sa patrí vzhľadom na Pána. uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. 6 Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie.3 Vzdávame vďaky Bohu. a páčili sa mu vo všetkom. čo ste poslali po Epafroditovi. že už raz predsa len rozkvitla vaša náklonnosť voči mne. 4 lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske. Apoštol prosí . že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha. ale túžim po ovocí. 4 Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! 5 Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti. Amen. 23 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. 18 Dostal som všetko a mám hojnosť. keď sme to počuli. čo je cudné. veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi. že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska. akú máte k všetkým svätým. Už ste o nej počuli v pravdivom slove evanjelia. mať hojnosť i núdzu trieť. pomáhaj im. On namiesto nás verne slúži Kristovi. 8 on nám rozprával aj o vašej láske v Duchu. Pozdrav . 11 a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou . pravda. čo sú so mnou. tým. nášho Otca. čo je spravodlivé. vždy. že by som mal nedostatok. myslite na všetko. čo je pravdivé. 15 Veď aj vy. Filipania. 14 A predsa ste dobre urobili. Vďaka za prijaté dary . keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. 10 aby ste žili. ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. keď sa za vás modlíme. čo sú v Kolosách: Milosť vám a pokoj od Boha. Som zahrnutý darmi. aby rovnako zmýšľali v Pánovi. a brat Timotej 2 tým svätým a veriacim bratom v Kristovi. neprestávame sa za vás modliť a prosiť. tak aj u vás od toho dňa. čo ste sa naučili. viete. počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami. prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. čo je milé a čo má dobrú povesť. 8 Napokon. ktorý ma posilňuje. 19 Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch. 2 LIST KOLOSANOM Kol1 I.

Výstraha pred falošnými učiteľmi 2. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 25 Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru. a ja. On je počiatok. aby on mal vo všetkom prvenstvo. a ním je Kristus vo vás. 23 Pravda.1 Chcem. čo je na zemi aj čo je na nebi. jeho mocou. čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo. 26 tajomstvo. aby v ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou. pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti. 14 v ktorom máme vykúpenie. 29 O to sa namáham a borím.12 vzdávali vďaky Otcovi. stáli a neodkloniteľní od nádeje evanjelia. 19 Lebo Boh chcel.1-23 Kol2 II. Účasť Kolosanov na vykúpení . Dogmatická časť 1.13-29 Hymnus na Krista. prvorodený z mŕtvych. 22 teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou. čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami. 1. ktorým je Cirkev. odpustenie hriechov. . aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. ktorý som dostal pre vás. čo ani nevideli moju telesnú tvár. tróny aj panstvá. hlavu všetkého On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. aby ste vedeli. 15 On je obraz neviditeľného Boha.21 Aj vás. ktoré bolo od vekov a pokolení skryté. 2.24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to. 2 aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva. 13 viditeľné i neviditeľné. Cirkvi. ak vytrváte vo viere upevnení. Pavol. ale teraz sa zjavilo jeho svätým. 4 Toto hovorím. 27 Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohoto tajomstva medzi pohanmi. aby si vás postavil pred svoju tvár svätých. 18 On je hlavou tela. čo je pod nebom. Apoštolova starostlivosť . 16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. 28 My ho zvestujeme. v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému. stal som sa jeho služobníkom. akú starosť mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých. nepoškvrnených a bez úhony. ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu. kniežatstvá aj mocnosti. Krista. aby som naplnil Božie slovo. prvorodený zo všetkého stvorenia. nádej slávy. Pavlovo poslanie medzi pohanmi . ktorá vo mne mohutne pôsobí. 17 On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.

Charakter nového života . v ňom žite: 7 v ňom zakorenení a na ňom postavení. 7 Kedysi ste aj vy boli takí. Proti falošnej askéze . a tým zničiť . založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta. lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní 19 a nedrží sa hlavy. rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. podriaďujete nariadeniam: 21 „Nechytaj. ani neokús. 13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si. Nadovšetko majte lásku . Skýta. . Pána. oblečte si hlboké milosrdenstvo. láskavosť. A buďte vďační! 16 Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela. 14 Zotrel dlžobný úpis. 13 Aj vás. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Nový život v Kristovi 3. 3. 11 V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou. prečo sa. 8 Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev. 15 Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti. nečistotu. 5 Lebo aj keď som telom vzdialený. Ako Pán odpustil vám. vyživované a pospájané väzivami a spojivami. obriezky ani neobriezky. z ktorej celé telo. váš život. tak aj vy! 14 Ale nad všetko toto majte lásku. slobodného. čo sa obnovuje.6 Kol3 III.12 Ako Boží vyvolenci. novmesiac alebo soboty. ale nie je to nič čestné. ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. a odstránil ho tým. duchom som s vami a radujem sa. kde Kristus sedí po pravici Boha! 2 Myslite na to. miernosť a trpezlivosť. verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. keď ste v nich žili. hľadajte. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy. iba na ukájanie tela.4. že ho pribil na kríž. aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho. akoby ste ešte žili vo svete. 4 A keď sa zjaví Kristus. pokoru.aby vás nik nezviedol peknými rečami. 11 Potom už niet Gréka ani Žida. čo je hore. vyzlečením hriešneho tela. 5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo. 23 Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti. ale všetko a vo všetkom je Kristus. aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením. upevnení vo viere. ktorá je zväzkom dokonalosti! 15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli ste si nového. ako ste sa naučili. 10 V ňom ste aj vy naplnení. ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám. 12 S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha. nie na to. 9 Neluhajte si navzájom vy.16 Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj ani pre sviatok. V Kristovi máme všetko . otroka. 17 lebo ony sú len tieňom budúcich vecí. ak by mal niekto niečo proti druhému. a nie na Kristovi! 9 Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. čo je modloslužba! 6 Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to. keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista.6 Ako ste teda prijali Krista Ježiša. poníženosti a prísnosti voči telu. svätí a milovaní. rastie Božím vzrastom. ani sa nedotýkaj!“? 22 Veď to všetko sa má použiť.1 . 18 Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou.1 Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych. ale obriezkou Kristovou. vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. zlú žiadostivosť a lakomstvo. zlobu. čo je na zemi! 3 Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. a vynikajte vo vzdávaní vďaky! 8 Dajte si pozor. barbara. 20 Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta. ktorý ho stvoril. toho. vášeň. Preň ste aj povolaní v jednom tele.sú to ľudské príkazy a náuky. čo videl. čo je hore. rozhorčenie. no skutočnosť je Kristus. oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy.

Tu sa nenadŕža nikomu. ktorý je od vás. aby ste sa dozvedeli. Kol4 IV.7-18 Osobné správy . že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. pre ktoré som aj vo väzení. PRVÝ LIST SOLÚNČANOM 1Sol1 . Záver 4. milovaný brat. verný služobník a spolupracovník v Pánovi. a ustavične zápasí o vás v modlitbách.hymny a duchovné piesne. ktorý sa volá Justus.10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek . nedráždite svoje deti. bdejte pri nej a vzdávajte vďaky! 3 Modlite sa aj za nás. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami. služobník Krista Ježiša. že aj vy máte Pána v nebi! A vytrvalo sa modlite . a vy si zasa prečítajte ten z Laodicey. čo je spravodlivé a slušné.7 Čo je so mnou. zariaďte. poslúchajte rodičov vo všetkom.11 i Jezus. 17 A všetko.18 Ženy. 14 Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas. 5 Voči tým. čo sú mimo. dostane za odplatu neprávosť. všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Pozdravy . v bázni pred Pánom! 23 Čokoľvek robíte. správajte sa múdro a využívajte čas. veď viete. lebo je to milé Pánovi! 21 Otcovia. ako máte každému odpovedať. podriaďujte sa mužom. 17 A Archippovi povedzte: „Usiluj sa plniť službu. ako som povinný hovoriť. aby nezmalomyseľneli! 22 Otroci. Pavlov. ako sa sluší v Pánovi! 19 Muži. Slúžte Pánovi. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve. a aby potešil vaše srdcia. čokoľvek hovoríte alebo konáte. ak príde k vám. 12 Pozdravuje vás Epafras. 13 Môžem mu dosvedčiť.už ste o ňom dostali pokyny. a nie ako ľuďom! 24 Veď viete. s ktorého som k vám práve na to poslal. čo sa chcú páčiť ľuďom. aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. ktorej sa dopustil. ktorý je od vás. ktorú si dostal v Pánovi!“ 18 Môj. aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo. verným a milovaným bratom. 16 Keď sa tento list prečíta u vás. 15 Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome. vlastnoručný pozdrav. 9 s Onezimom. Podriaďujte sa a slúžte Pánovi . . 4 aby som ho zvestoval tak. ale z úprimného srdca. aby sa čítal aj v laodicejskej cirkvi. Oni vám oznámia všetko. robte z tej duše ako Pánovi. že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčanov. 6 Vaša reč nech je vždy milá. milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! 20 Deti. ako tí. 1 Páni. aby ste vedeli. prijmite ho. čo je s nami. soľou korenená. poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko. čo sa tu deje. Kristovi! 25 Lebo kto pácha krivdu. dávajte otrokom. aby Boh otvoril dvere nášmu slovu. to vám všetko rozpovie Tychikus.2 V modlitbe buďte vytrvalí. ktorí mi boli na potechu.

1Sol2 II. 12 prosili. že sme každého z vás. ale Bohu. 9 Veď oni sami rozprávajú o nás. 6 ani sme nehľadali slávu u ľudí. nie aby sme sa ľuďom páčili. ani nebolo falošné. aby boli spasení. ako viete. že sme k vám neprišli nadarmo. Vo dne v noci sme pracovali.2 Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých. ako keď matka kŕmi a láska svoje deti. 6 A vy ste napodobňovali nás i Pána. raz aj druhý raz. a tak stále napĺňajú mieru svojich hriechov.nie aj vy? . Pozdrav . bratia. ani u vás ani u iných. 9 Veď sa. radosťou a korunou slávy . ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu. ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu. čo sú v Judei v Kristovi Ježišovi. keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. všetkým ľuďom odporujú 16 a nám bránia kázať pohanom. tak hovoríme. keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo. ako otec svoje deti. 2 Ale po toľkom utrpení a potupovaní. Boh je svedok. 13 Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to. 5 Nikdy sme sa. 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achájsku. že keď ste od nás prijali Božie slovo. že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium. nezaliečali rečami. 8 Tak sme vás milovali. vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. spravodlivo a bezúhonne sme sa správali voči vám veriacim. 10 Sami ste svedkami aj Boh. vo Filipách. ako sa patrí vzhľadom na Boha. ale aj vlastný život. napodobňujete Božie cirkvi. aby ste slúžili Bohu živému a pravému 10 a očakávali z neba jeho Syna. neprijali ste ho ako ľudské slovo. Pavol. Ale už sa im až na pokraj priblížil Boží hnev. 5 lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách. čo oni od Židov. Ježiša. Pavlova misijná činnosť . aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. 4 Ale ako nás Boh vyskúšal.aké naozaj je . aby ste žili. no iba tvárou.I. 1Sol3 . ktoré sme hlásali. akí sme boli medzi vami kvôli vám. 14 Veď vy. a tak sme vám hlásali Božie evanjelium. 19 Veď kto je našou nádejou. lebo aj vy ste od svojich súkmeňovcov vytrpeli to isté. ani nás nehnalo lakomstvo. 17 Aj keď sme boli. úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. boli sme medzi vami malí.1 Veď sami viete. 18 Lebo sme chceli prísť k vám. 11 Viete predsa. ale satan nám to prekazil. bratia. ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy. bratia. Bohom milovaní. bratia. 4 Vieme. 3 Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých pohnútok. veď viete. ktorého vzkriesil z mŕtvych. povzbudzovali a zaprisahávali. o vašom vyvolení. takže už nemusíme nič hovoriť. ale vaša viera v Boha sa stala známou na každom mieste. pamätáte na našu prácu a námahu. tým viac a túžobnejšie sme sa usilovali uvidieť vašu tvár. 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku a v Achájsku. bratia. takými drahými ste sa nám stali.pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode? 20 Vy ste naša sláva a radosť. ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti. ktorý skúma naše srdcia. že nám možno zveriť evanjelium. na krátky čas od vás odlúčení.ako slovo Božie. Bez prestania 3 myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery. 7 Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť. Príkladná viera Solúnčanov . Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj.1 Pavol. a ono pôsobí vo vás veriacich. Bohu sa nepáčia. ale . ako viete. 15 Oni zabili Pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. ako sväto. nie srdcom. najmä ja.

aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom.a očakávať Pánov príchod .. 2 a poslali sme Timoteja. ako sme vám už povedali a dosvedčili. aby ste čoraz viac rástli v tom. tak Boh aj tých. bratia. aby som zvedel o vašej viere. čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu.. čo nemajú nádej. a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k vám. popri všetkej našej núdzi a súžení. čo žijeme a zostaneme. predpovedali sme vám. 1Sol4 IV. čo sú mimo. Len vás. Pavol posiela do Solúna Timoteja .1 Napokon vás teda. čo umreli v Kristovi. ktorú z vás máme pred svojím Bohom? 10 Vo dne v noci sa vrúcne modlíme. budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. za všetku tú radosť. a tak budeme navždy s Pánom. ktorí nepoznajú Boha. nepohŕda človekom.III. 7 Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu.13 Nechceme. že ostaneme v Aténach sami. ako viete. čo zosnuli. . na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí. keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. a aby ste nemuseli od nikoho nič žiadať. 8 Lebo teraz akoby sme ožili. poslal som ho. nepredídeme tých. ako aj žijete. 15 Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My. ako ju my máme voči vám. 8 A kto týmto pohŕda. 11 Nech sám Boh. čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu. že je to náš údel. že Pánov deň príde ako zlodej v noci. veď sami viete. 4 Lebo aj keď sme boli u vás. 9 Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás.1 O časoch a chvíľach vám netreba. náš Otec. 5 Preto keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať. veď vás sám Boh poučil. 12 aby ste sa počestne správali voči tým. 5 Veď vy všetci ste synmi . rozhodli sme sa. ako je to so zosnulými. aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 2 Veď viete. 12 A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak. 6 Teraz. prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi. Amen. plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami. aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša.. ale pre posvätenie. aby ste nevedeli. ako sme vám prikázali. prosíme. lebo Pán sa za to všetko pomstí. aby ste v tom čoraz viac rástli 11 a usilovali sa žiť pokojne. ale Bohom. Vedieť.. bratia. keď vy stojíte pevne v Pánovi. že prídu na nás súženia. aby ste sa nezarmucovali ako ostatní. 9 O bratskej láske vám netreba písať.“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. skrze Ježiša privedie s ním. 13 Nech posilní vaše srdcia. 7 potešili sme sa z vás. 14 Lebo ak veríme. bratia. vstanú prví. pre vašu vieru. 4 Ale vy bratia.1 Preto keď sme to už nemohli ďalej vydržať. vaše posvätenie: 4 aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte. Páčiť sa Bohu čistotou a bratskou láskou . 2 lebo sami veľmi dobre viete. 16 Lebo na povel. 3 Lebo to je Božia vôľa. aj sa tak stalo. . bratia. 10 A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku. čo zosnuli. nie ste vo tme. 5 nie v náruživej žiadostivosti ako pohania. aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to. či vás azda nepokúšal pokušiteľ a naša námaha nevyšla nazmar. písať. 18 Preto sa potešujte navzájom týmito slovami! 1Sol5 V5. čo ešte chýba vašej viere. ako to bude so živými a mŕtvymi. aby vás utvrdil a povzbudil vo viere. 17 Potom my. 3 aby sa nik neplašil v týchto súženiach. 3 Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota. nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu. 6 aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata. bratia. že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. aby ste sa milovali navzájom. ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha. keď k nám od vás prišiel Timotej a priniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a že si na nás stále po dobrom spomínate a túžite nás vidieť ako aj my vás.

aby sa tento list čítal všetkým bratom. 6 A u Boha je spravodlivé. aby sme žili spolu s ním. a on to aj urobí. našom Otcovi. že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva. aj tých. Pozdrav . ktoré znášate. aby ste si vážili tých. 7 a vám. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. 12 aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom. 10 ktorý za nás zomrel. bratia. modlite sa aj za nás! 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom! 27 Zaprisahám vás v Pánovi. ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci. 11 Preto sa aj ustavične modlíme za vás. Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu. aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony. ujímajte sa slabých.svetla a synmi dňa. ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! 16 Ustavične sa radujte! 17 Bez prestania sa modlite. čo nepoznajú Boha. Viera Solúnčanov v prenasledovaní . čo spia. buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé. ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista. veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia. 10 keď príde v onen deň.1 Pavol. 20 proroctvami nepohŕdajte! 21 Ale všetko skúmajte a čo je dobré. lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou.12 Prosíme vás. toho sa držte! 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 23 Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí. keď príde náš Pán Ježiš Kristus. nášho Otca. aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich. DRUHÝ LIST SOLÚNČANOM 2Sol1 I. 5 A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu. bratia. a v Pánu Ježišovi Kristovi: 2 Milosť vám a pokoj od Boha. . 4 A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach. čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. 25 Bratia.3 Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás. spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. 18 pri všetkom vzdávajte vďaky. či už bdieme. Nepatríme noci ani tme. Záverečné napomenutia a pozdravy . ako to aj robíte. 9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby. i od Pána Ježiša Krista. čo pracujú medzi vami. sužovaným. 8 My však. 6 Nespime teda ako ostatní. keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci. 11 Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého. aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery. že odplatí súžením tým. ako sa aj sluší. lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! 19 Ducha neuhášajte. ku všetkým buďte zhovievaví! 15 Dajte si pozor. ale bdejme a buďme triezvi! 7 Tí. posmeľujte malomyseľných. 13 Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji! 14 Vyzývame vás. sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. odpočinkom s nami. 8 aby v ohnivom plameni potrestal tých. 9 Veď Boh nás neurčil na hnev. alebo spíme. podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. za ktoré trpíte. bratia: napomínajte neporiadnych. čo patríme dňu. 24 Verný je ten. čo vás sužujú. ktorý vás volá.

neochabujte v konaní dobra. znameniami a klamnými zázrakmi 10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých. 9 toho. . náš Otec. 5 Nepamätáte sa. čo idú do záhuby. čo ho zadŕža. ale obľúbili si neprávosť. ktorý žije neporiadne. 7 Veď sami viete. čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva. ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu. nie podľa učenia. aby pokojne pracovali.2Sol2 II. 15 No za nepriateľa ho nepovažujte. kým nebude odstránený ten. že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvätení Duchom a vierou v pravdu. aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. bratia. aby mohli byť spasení. 3 Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. a tak jedli svoj chlieb. lebo sme nežili medzi vami neporiadne. Čo bude predchádzať Pánov príchod .6 Bratia. ale len dotiaľ. Pán nech je s vami všetkými. nič nerobia. čo prikazujeme. 11 Lebo počúvame. 2 a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí.13 My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás. aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak. 8 Potom sa zjaví ten zločinec. ako u vás. Pánom milovaní. aby ste sa stránili každého brata. lebo nie všetci veria. že som vám to hovoril. ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou. 14 Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste. ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali. čo ho teraz zadŕža. 4 Dôverujeme vám v Pánovi. 2Sol3 III. Povzbudenie do riadnej práce . aby sa zjavil až v pravom čase. že robíte a budete robiť.1 Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho. ale napomínajte ho ako brata. prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať. ale chceli sme vám seba dať za vzor. ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom. 14 k čomu vás povolal skrze naše evanjelium. lebo neprijali lásku k pravde. údajne naším. 11 A preto Boh na nich posiela silu bludu. ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej. Povzbudenie do vytrvalosti vo viere . akoby už Pánov deň nastával. ako nás treba napodobňovať. 15 A tak teda. Povzbudenie do modlitby . on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. aby ste nás napodobňovali. toho si poznačte a nestýkajte sa s ním. modlite sa za nás. kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti. bratia. 17 nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove. nech ani neje. aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. bratia. nech sa zahanbí. 4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko. ktoré prijal od nás. 3 Ale Pán je verný. aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci. 16 Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh. prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista. iba sa zháňajú za zbytočnosťami. 12 Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi. 9 Nie že by sme na to nemali právo. Lebo nenastane. prosíme vás. Požehnanie a pozdrav . ešte keď som bol u vás? 6 A teraz viete. že medzi vami niektorí žijú neporiadne. 10 Veď aj keď sme boli u vás. 8 ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo. 5 Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. bratia. stojte pevne a držte sa učenia. bratia.16 Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. 13 Ale vy.1 Napokon. čo neuverili pravde. syn zatratenia. 2 nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom ani slovom ani listom. takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. 7 Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí.

Môj.15 Výstraha pred falošnými učiteľmi . z príkazu Boha. ktorých som vydal satanovi. aby neučili inak 4 a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi.12 Ďakujem tomu. 19 aby si mal vieru a dobré svedomie. krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné. 6 od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. čo tvrdia. aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým. nášho Pána. 15 Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov. aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj. takto píšem. 9 pričom vie. vlastnoručný pozdrav. Pozdrav . že zákon je dobrý. Pravá úloha zákona . ale pre nespravodlivých a nepoddajných. syn môj Timotej. 11 podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými.3 . ktoré mi bolo zverené. Amen. a nerozumejú ani tomu.1 Pavol. 10 pre smilníkov. 14 Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou. pre vrahov vôbec. neviditeľnému jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. ani tomu. aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých. čo v neho uveria pre večný život. Pavlov. 20 K nim patrí Hymeneus a Alexander. nášho spasiteľa. 1Tim2 . podľa predošlých proroctiev o tebe. 2 Timotejovi. Chvála na Kristovo milosrdenstvo . čo hovoria. 7 Chcú byť učiteľmi zákona. 17 Kráľovi vekov. Kristovi Ježišovi. našej nádeje.18 Toto prikázanie ti zverujem. apoštol Krista Ježiša.3 Keď som šiel do Macedónska. ktorý je vo viere. súložníkov mužov. luhárov. nášmu Pánovi. Pastoračné pokyny Timotejovi 1. 13 hoci som bol predtým rúhač. Bojuj dobrý boj . že ma uznal za verného a zveril mi službu. prosil som ťa. pre bezbožných a hriešnikov. 5 Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca. pre otcovrahov a matkovrahov. čo sa prieči zdravému učeniu. dobrého svedomia a úprimnej viery. ktoré sú v Kristovi Ježišovi. ktorý ma posilnil. ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán. a ja som prvý z nich. ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere. No dosiahol som milosrdenstvo. ktorý je znakom v každom liste. aby sa odučili rúhať. ak ho niekto správne používa. lebo som to robil z nevedomosti v nevere. a Krista Ježiša.1-2 1Tim1 I. 17 PRVÝ LIST TIMOTEJOVI Úvod 1.8 Vieme.2. 16 Ale dosiahol som milosrdenstvo. pre zvrhlých a svetákov. pravému synovi vo viere: Milosť. že zákon nie je daný pre spravodlivého. prenasledovateľ a násilník. milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša. únoscov. nesmrteľnému.

aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere.hovorím pravdu. že čoskoro prídem k tebe. ani žiadostiví mrzkého zisku. čistota viery a pravá nábožnosť 3.16 1Tim3 III.1 . ani bitkár.8 Chcem teda. dobrými skutkami. aby si vedel. ako si máš počínať v Božom dome. ale nech je tichá. túži po dobrom Ale biskup musí byť bez úhony. bol ospravedlnený v Duchu. na svete v neho uverili. triezve a verné vo všetkom. ale skromný. ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. 2 za kráľov i za všetkých. 7 A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola . čo budú dobre konať svoju službu.II. zvestovali ho národom. aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla. čo sú mimo. ktorá je v Kristovi Ježišovi. 14 A nie Adam bol zvedený. 9 ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. Tajomstvo nábožnosti . nie dvojakí v reči. 4 ktorý chce. neklamem -. 3 Toto je dobré a milé pred Bohom. 5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi . muž jednej ženy. aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. za učiteľa pohanov vo viere a pravde. triezvy. Diakoni . Falošní učitelia . 4 musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. vzatý bol do slávy. diele. 11 Podobne aj ženy nech sú cudné. že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov. 12 Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy.1 Duch výslovne hovorí. ktoré vyznávajú nábožnosť. ak vytrvajú vo viere a láske.4. rozvážny. aby sa konali prosby. až potom Eva. 13 Veď prvý bol stvorený Adam. 11 Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. 7 Musí mať aj dobré svedectvo od tých. nie neznášanlivý. 12 Učiť žene nedovoľujem. modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí. nie pozapletanými vlasmi. aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. ani vládnuť nad mužom.8 Takisto diakoni majú byť cudní. Duchovní pastieri. Biskupi . čo sú na vyšších miestach. 10 ale. ukázal sa anjelom.1 Predovšetkým teda žiadam. ako sa bude starať o Božiu cirkev?! 6 Nemá to byť novoobrátenec. nech konajú službu. zlatom a perlami alebo drahými šatami. 9 Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou. ako pristane ženám.14 Toto ti píšem v nádeji. 5 Veď kto nevie viesť svoj dom. 10 Aj ich treba najprv vyskúšať. 3 nie pijan. ani príliš oddaní vínu. naším Spasiteľom.človek Kristus Ježiš. Muži a ženy v liturgickom zhromaždení . 15 ale ak sa omeškám. 6 ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých.1 Toto slovo j spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom. pohostinný. stĺp a opora pravdy. keď sa ukážu bez úhony. 2 zvedení . aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele. schopný učiť. ako svedectvo v pravom čase. 2 1Tim4 IV. slušný. nie klebetné. v posväcovaní a v triezvosti. Liturgická modlitba . 15 Ale spasí sa rodením detí. ani chamtivý. až potom. 16 A všetci vyznávajú. 13 Lebo tí. ktorým je Cirkev živého Boha.

budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša. najmä veriacich.1 . nech sa predovšetkým ony učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh. Zachovaj sa čistý! 23 Nepi už iba vodu.pokrytectvom luhárov. s lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou. aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič. najmä ti. viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie. ale aj klebetné a všetečné a navravia. je za živa mŕtva. 18 Veď Písmo hovorí: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu“ a „Robotník si zaslúži svoju mzdu. ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo. aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý. čo spoznali pravdu. najmä o domácich. 13 Kým neprídem. Úpravy o kňazoch .“ 19 Proti staršiemu neprijímaj žalobu. venuj sa čítaniu. 13 Bývajú aj záhaľčivé a zvykajú si chodiť po domoch. ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. 15 Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom. 9 Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. 15 Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži. ktoré Boh stvoril. 6 Ale tá. vkladaním rúk starších. ktorá má najmenej šesťdesiat rokov. A nie sú len záhaľčivé. ktorí majú na svedomí vypálené znamenie. čo sú naozaj vdovami. 9 Za vdovu nech sa zapíše len tá. Lebo ak si budeš takto počínať. lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista chcú sa vydať. zachrániš seba aj tých. rodili deti. čo hrešia.19 1Tim5 V5. živeným slovami viery a dobrého učenia. bola manželkou jedného muža 10 a má svedectvo dobrých skutkov: ak vychovala deti bola pohostinná.1 Staršieho nekarhaj. Úpravy o vdovách . umývala nohy svätým. je dobré a nemá sa zavrhovať nič. 2 staršie ženy ako matky. ale buď vzorom veriacim v slove. 16 Dávaj pozor na seba a na učenie. lebo to je milé pred Bohom. 14 Preto chcem aby sa mladšie vydali. ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína.12 Nech nik tebou nepohŕda preto. povzbudzovaniu a vyučovaniu. 10 Preto sa namáhame a zápasíme. pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré. nech sa o ne stará a nech sa nezaťažuje cirkev. zaprel vieru a je horší ako neveriaci. čo sa prijíma so vzdávaním vďaky. aby stačilo pre tie. v láske. 6 Ak toto budeš predkladať bratom. 21 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi. čo sa nepatrí. 5 Tá. že si mladý. Spoločenské a stavovské úpravy 5. . 20 Tých. mladšie ako sestry vo všetkej čistote. 4 Veď všetko. čo Boh stvoril. 11 Mladšie vdovy však odmietaj. 22 Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. ktorá je naozaj vdovou a je osamelá. čím by si sa prikláňal k niektorej strane. 7 A toto prikazuj: aby boli bezúhonné. buď v tom vytrvalý. 8 Veď kto sa nestará o svojich. lebo porušili prvotnú vernosť. 3 Maj v úcte vdovy. ktoré si si osvojil. čo ťa počúvajú. aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí. iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia. zasluhujú si dvojnásobnú úctu. dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. 4 Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá. ktoré sú naozaj vdovami. 11 Toto prikazuj a uč! Buď príkladom veriacim .Cvič sa v nábožnosti! 8 Lebo telesné cvičenie málo osoží. v čistote. vo viere. čo žije v rozkošiach. lebo máme nádej v živého Boha. 12 a sú odsúdené. ktorí sú dobrými predstavenými. ktorý je spasiteľom všetkých ľudí. 7 Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. 16 Ak niektorá veriaca má vdovy. aby sa báli aj ostatní. ale ho napomínaj ako otca.17 Starší. karhaj pred všetkými. v správaní. 14 Nezanedbávaj dar. čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní. mladých ako bratov. Pravá nábožnosť .6. 3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy.

že máme čo jesť a čo si obliecť. nič nevie. ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: 14 Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista. trpezlivosť. ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie. niektorí po nich pachtili. nábožnosť. otroci. Boží človek . čo nie sú také. 16 On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle.1-5 2Tim1 . opatruj. 19 nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť. ani vidieť nemôže. 4 je nadutý. Milosť s vami! 20 DRUHÝ LIST TIMOTEJOVI Úvod 1. vieru. čo sú bohatí v tomto veku. 21 veď niektorí. 12 Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života. nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva.17 Tým. 7 Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu. zblúdili od viery. ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku. Kráľ kráľov a Pán pánov. zlé upodozrievania. Podobne zjavné sú aj dobré skutky. Záver 6. že sú bratmi. a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy. že sú veriaci a milovaní a majú účasť na dobrodeniach. nech ich neznevažujú preto. čo majú pánov veriacich. ktorý všetkému dáva život. ale chorobne sa škriepi a háda o slová. ale nech im slúžia tým ochotnejšie. ktoré zodpovedá nábožnosti.3 Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia. miernosť. nech sú štedrí a vedia sa podeliť. Boží človek.1 Všetci. utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť.20-21 Timotej. čo sa k nej hlásili. prikazuj. nemôžu zostať skryté.11 Ale ty.Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom. 15 ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca. zvady. rúhania. 18 nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky. Z toho vzniká závisť. a tie. ale v Boha. 5 trenice ľudí. 8 Uspokojíme sa s tým. a pred Kristom Ježišom. 2 A tí. niektorých iba nasledujú. Amen. lásku. 10 Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. čo sú pod jarmom. čo chcú zbohatnúť. 9 Lebo tí. upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí. Jemu česť a večná vláda. 6 A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. Takto uč a povzbudzuj! Napomenutie ku skromnosti a nábožnosti . 13 prikazujem ti pred Bohom. nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty. 1Tim6 24 25 VI. čo ti bolo zverené. Úpravy pre boháčov . aby dosiahli pravý život. jeho nik z ľudí nevidel. Úpravy o otrokoch . veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.

aby si roznecoval Boží dar. čo si počul odo mňa. aby ma naplnila radosť. že Ježiš Kristus. ak sa chce páčiť tomu. 14 Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého. a večnú slávu. čo sú v Ázii.3. 13 Maj za vzor zdravých slov to. komu som uveril. kto ho najal. lebo viem. apoštola a učiteľa. milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša. má prvý dostať podiel na úrode. Boj proti bludným náukám 2. z A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami. jeho väzňa. ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. 12 Ak vytrváme. usilovne ma hľadal a našiel ma. ktoré sú v Kristovi Ježišovi. 7 Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti. vo viere a v láske. lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy. on ostáva verný. ak nezávodí podľa pravidiel.14 . Pozdrav . z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa prisľúbenia života. aj on zaprie nás. ktorý je v Kristovi Ježišovi.6 . 18 .9 . nášho Pána.A aké služby preukázal v Efeze. 6 Roľník. . ktorá je v Kristovi Ježišovi. Apoštol vzdáva vďaky za Timoteja . 11 Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli. 16 Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu. 7 Uvažuj o tom. nie pre naše skutky. aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána. čo mi bolo zverené. a som presvedčený. ktorý sa namáha. ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia. aby aj oni dosiahli spásu. keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. ale sa nehanbím. nedostane veniec. ktorý v nás prebýva. čo hovorím. až do onoho dňa. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom 11 a ja som ustanovený za jeho hlásateľa. Pán ti dá porozumieť všetkému. s ním budeme aj kraľovať. 12 Preto aj toto trpím. že sa odo mňa odvrátili všetci. že má moc zachovať to. akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika. 9 pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. ktorí budú schopní učiť aj iných. syn môj. 10 No známou sa stala až teraz. Ak ho zaprieme. 2Tim2 II. a som presvedčený. bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia. s ním budeme aj žiť. 3 Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Krista Ježiša.6 Preto ti pripomínam.1 Pavol. 4 Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života. 2 milovanému synovi Timotejovi: Milosť. 8 Pamätaj na to. ale Ducha sily. posilňovaný mocou Boha. Posilňuj sa milosťou a trp ako dobrý vojak Ježiša Krista . 5 Spomínam si na tvoju úprimnú vieru. 4 A keď si spomínam na tvoje slzy. Ale Božie slovo nie je spútané! 10 Preto všetko znášam pre vyvolených. upevňuj v milosti. 15 Vieš. keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. z Dávidovho rodu. lásky a rozvahy. 17 ale keď prišiel do Ríma. zveruj spoľahlivým ľuďom.3 Vzdávam vďaky Bohu.Nech mu Pán dá. Vernosť v Pánovej službe 1. lebo seba samého zaprieť nemôže. ale zo svojho rozhodnutia a milosti.I. 5 A kto závodí.2.13 Smelo hlásaj pravdu . 13 Ak sme neverní.1 Ty sa teda. že aj ty. ty vieš najlepšie. 9 On nás spasil a povolal svätým povolaním. 8 Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa. ktorá je v Kristovi Ježišovi. túžim ťa vidieť. ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi. ale trp spolu so mnou za evanjelium. medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes.

tak aj oni odporujú pravde. pyšní. keď neznesú zdravé učenie. čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy. nevďační. budú prenasledovaní. 8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi. a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu. jedny na vznešené ciele. Veď vieš. že vyvolávajú len zvady. bezcitní. chamtiví. možno im raz Boh dá kajúcnosť. 2Tim3 III. lásku. 11 prenasledovania a utrpenia. ktorý ich drží v zajatí svojej vôle. ktoré ma stihli v Antiochii. 17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. na nápravu a na výchovu v spravodlivosti. že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. čo z čistého srdca vzývajú Pána. bezbožní.14 Toto pripomínaj a zaprisahávaj ich pred Bohom. rúhaví. 2 Ľudia budú totiž sebeckí. 19 Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán pozná svojich a: Nech sa odvráti od neprávosti každý. naliehaj vhod i nevhod. Ako bojovať proti bludu . čo si sa naučil a čo ti je zverené. spôsob života.10 . nezmierliví. plány. ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy. posvätenou. iné na všedné. lásku a pokoj s tými. 21 Kto sa od tohto očistí. pripravenou na každé dobré dielo. aby im . bez lásky k dobru. 7 ktoré sa stále učia. ale jej silu budú popierať. 13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu. Budúce bludy . karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. neposlušní voči rodičom. nezdržanliví. 20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby. vieru. ako bola aj tamtých. že vzkriesenie už bolo. ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. lebo ešte viac budú postupovať v bezbožnosti 17 a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. milujúci viac rozkoše ako Boha. 2Tim4 IV. chvastaví. ktorá je v Kristovi Ježišovi. Ikóniu a v Lystre. 3 Lebo príde čas. kto vyznáva meno Pánovo. vieru. od koho si sa to naučil. 18 ktorí zblúdili od pravdy a hovoria.1 Vedz. 16 Svetáckym prázdnym rečiam sa vyhýbaj. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. 25 Tých.5 Vytrvaj v tom.1 Ty si však nasledoval moje učenie. bude nádobou na vznešené ciele. pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 2 Hlásaj slovo. A týchto sa chráň! 6 Lebo z nich sú tí. nespoľahliví vo viere. ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok. a tak rozvracajú vieru niektorých.1 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom.Súveké bludy . lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť. 23 Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj. 9 Ale ďaleko sa nedostanú. čo odporujú. obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami. má mierne karhať. len na skazu poslucháčov. nadutí. 15 Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený. veď vieš. 15 Od útleho detstva poznáš Sväté písma. čo ti je zverené . bezhlaví. Horlivosť v apoštolskej práci 3. 24 A Pánov služobník sa nemá vadiť. čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi. užitočnou Pánovi. 4 zradní. trpezlivosť. Takí sú aj Hymeneus a Filetus. aby poznali pravdu 26 a vymanili sa z osídel diabla. zhovievavosť. 12 Veď všetci. aby sa nepreli o slová. ako robotník. suroví. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou. ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru. budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. ale aj drevené a hlinené. ale má byť ku každému prívetivý. na usvedčovanie. Nie je to na nič užitočné. 14 Ale ty vytrvaj v tom. usvedčuj. ohovárační. Hlásaj slovo .22 Chráň sa mladíckych žiadostí a usiluj sa o spravodlivosť. 5 budú mať výzor nábožnosti.4. schopný učiť a byť trpezlivý. 16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie.

Záver 4. aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. LIST TÍTOVI Tit1 I. Línus. 13 Keď prídeš. ktorá na základe nábožnosti vedie 2 k nádeji na večný život. Milosť s vami. 4 . lebo je mi užitočný v službe. nášho spasiteľa. muž jednej ženy. lebo veľmi odporoval našim slovám. aby si usporiadal.19 Pozdrav Prisku a Akvilu aj Oneziforov dom. láskavý. nášho Spasiteľa. a nielen mne. pravému synovi podľa spoločnej viery: Milosť a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša. všetci ma opustili. 17 Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma. a bol som vyslobodený z tlamy leva. aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení. spravodlivý. čo ešte treba. Pozdravuje ťa Eubulus. lebo miluje tento svet. čo protirečia. čo som si nechal v Troade u Karpa. beh som dokončil. ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti. 12 Tychika som poslal do Efezu. ktorý mi v onen deň dá Pán. čo milujú jeho príchod. Krescent do Galácie.1 Pavol. ako som ti prikázal.9 Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr. 15 Aj ty sa ho chráň. Amen. 10 Démas ma opustil. Pozdravy . Títus do Dalmácie. 22 Pán nech je s tvojím duchom. služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy. ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa učenia. Pozdrav . triezvy. Stav cirkvi na Kréte 1. aj knihy a najmä pergameny. 18 Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. triezvy. Klaudia a všetci bratia. ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha. 11 Jediný Lukáš je so mnou. a po mestách ustanovil starších. ani žiadostivý mrzkého zisku. nábožný.5-16 Cirkevní predstavení . bitkár. ale aj všetkým. zdržanlivý. nastáva čas môjho odchodu.6 Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu. 16 Keď som sa prvý raz bránil. Pudens. Jemu sláva na veky vekov. pijan. vieru som zachoval. hnevlivý. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. nebol pri mne nik. 7 Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony.šteklili uši. plň svoju službu. aj usvedčovať tých. 9 taký. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh.Títovi. . Nech sa im to nepočíta.6-22 5 Ty však buď vo všetkom Dobrý boj som bojoval . 8 ale pohostinný. konaj dielo evanjelistu. Vezmi Marka a priveď ho so sebou. Osobné správy . a odišiel do Solúna. Trofima som nechal chorého v Miléte. spravodlivý sudca. má mať veriace deti. 14 Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. 6 nech je každý z nich bez úhony. 7 Dobrý boj som bojoval.5 Na to som ťa nechal na Kréte. 3 ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní. znášaj útrapy. prines plášť. zo Erastus zostal v Korinte. nie pyšný. 21 Ponáhľaj sa a príď ešte pred zimou. 8 Už mám pripravený veniec spravodlivosti.

nech sú mierni a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo. horlivý v dobrých skutkoch. neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku. bruchá lenivé. 4 mladé ženy nech priúčajú múdrosti. povedal: „Kréťania sú veční luhári. kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom. nášho Spasiteľa. nech neprotirečia.Boj proti falošným učiteľom .11 Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom 12 a vychováva nás. aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok. lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia. cudní. 16 Vyznávajú. tak povzbudzuj a usvedčuj so všetkou rozhodnosťou. cudné. 6 Podobne povzbudzuj mladíkov. ich vlastný prorok. čo zodpovedá zdravému učeniu. boli podľa nádeje dedičmi večného života. ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť. aby sa podriaďovali panovníkom a vrchnostiam. Pastierske pokyny 2. aby vo všetkom robili česť učeniu nášho Spasiteľa. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť. zlá zver. najmä takých. žili sme v zlobe a závisti. ale zo svojho milosrdenstva. 11 Tých treba umlčať. 12 Veď ktosi z nich. nech dobre učia. 3 Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. ktoré sme my konali. aby boli triezvi. ktorí sa odvracajú od pravdy. v láske a v trpezlivosti. nech neklebetia. dobrotivé. slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam. ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené. Stavovské povinnosti . 13 a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.11 Tit2 II. ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté. 4 Ale keď sa zjavila dobrota Boha.1 Ty však hovor. Všeobecné povinnosti veriacich . Dogmatický základ týchto požiadaviek . rozvážni. Preto ich tvrdo karhaj. čo sa nemá. ale skutkami ho popierajú. 6 ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista. aby sa protivník zahanbil. 8 v zdravom slove bezúhonnosť. aby sa nehanobilo Božie slovo. Starci nech sú triezvi.10 Lebo je mnoho nepoddajných. nášho Spasiteľa.milosť vykúpenia .“ 13 Toto svedectvo je pravdivé. aby boli zdraví vo viere 14 a nedbali na židovské bájky a príkazy ľudí.1 . spravodlivo a nábožne. 3 Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní. 7 aby sme. aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud. podriadené svojim mužom.1 Pripomínaj im. keď nebude mať čo zlé o nás povedať.3. 5 aby boli rozumné. Nech nik tebou nepohŕda. nech sú úslužní. sú odporní. 7 vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. 2 Tit3 III. zdraví vo viere. neokrádajú. 15 Čistým je všetko čisté. . 2 Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví. že poznajú Boha. Boha. Blúdili sme. 5 spasil nás nie pre spravodlivé skutky. 15 Toto hovor. 14 ktorý vydal za nás seba samého. nech nie sú oddané vínu. zbytočne hovoriacich a zvodcov. starostlivé o dom. 9 Otroci nech sa vo všetkom podriaďujú svojim pánom. čo sú z obriezky. milovali deti. a jeho láska k ľuďom. ospravedlnení jeho milosťou. aby mali rady svojich mužov.

aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený. 15 Pozdravujú ťa všetci. ja to zaplatím.12-15 Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika. aby si to zdôrazňoval. lebo sú neužitočné a márne. brat môj. že pre vaše modlitby dostanete mňa ako dar. môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi. 14 Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby. Záver . 7 Mal som totiž veľkú radosť a útechu z tvojej lásky. 18 A ak ťa v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen. 12 Poslal som ti ho na späť. znalca zákona. ale dobrovoľný. ktoré je v nás pre Krista. kiež mám ja z teba úžitok v Pánovi. pretože si osviežil srdcia svätých. 9 Vyhýbaj sa hlúpym otázkam. akú máš k Pánu Ježišovi a k všetkým svätým. že urobíš viac. že tam prezimujem. hreší a odsudzuje sám seba. 13 Chcel som si ho ponechať pri sebe. Toto je ľuďom dobré a užitočné. 5 keď počujem o tvojej láske a viere. 6 aby sa tvoja účasť na viere stala zjavnou v poznávaní každého dobra. to jest moje srdce. už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša: 10 prosím ťa za svojho syna Onezima. Pavol . a Pána Ježiša Krista.8 Toto slovo je spoľahlivé a chcem. 13 Zenasa. aby si ho dostal navždy. čo sú so mnou. jeho. čo uverili Bohu. že takýto je prevrátený.21 Píšem ti v dôvere v tvoju poslušnosť a viem. prijmi ho ako mňa samého. väzeň Krista Ježiša. ktorá je v tvojom dome: 3 Milosť vám a pokoj od Boha. 24 Marek. aby neboli neužitoční. Démas a Lukáš. svárom a hádkam o zákon.a o čo viac tebe . Záver 3. a brat Timotej milovanému Filemonovi. 20 Veru. ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata. Apoštol vzdáva vďaky . rodokmeňom. lebo dúfam. Pavol. brat môj. keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách. 22 A zároveň mi priprav aj prístrešie. 16 Už nie ako otroka. aby mi v okovách pre evanjelium slúžil namiesto teba.8 Preto hoci by som ti mohol v Kristovi smelo rozkázať. 10 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. čo máš urobiť. ako hovorím. Pozdravuj tých. 12 LIST FILEMONOVI Flm Pozdrav . Rozhodol som sa totiž. Osviež moje srdce v Kristovi. 25 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. moji spolupracovníci. .Osobitné rady pre Títa . 23 pozdravuje ťa Epafras.píšem vlastnou rukou -. že ty mne dlhuješ aj seba samého. 11 Kedysi ti bol neužitočný. a Apolla starostlivo vystroj na cestu. 14 Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu. Prosba za Onezima . aby im nič nechýbalo. ale teraz je užitočný aj tebe aj mne. nášho Otca. ponáhľaj sa ku mne do Nikopolu. ktorého som splodil v okovách. milého najmä mne . čo nás milujú vo viere. 17 Ak ma teda pokladáš za druha. žeby tí. nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi. 15 Veď azda preto odišiel na čas.1 Pavol. Milosť nech je s vami všetkými. 9 radšej prosím pre lásku ja. sestre Apii. nášmu spolupracovníkovi. Aristarchus. 19 Ja. 11 Veď vieš. aby som ti nemusel povedať.i podľa tela aj v Pánovi.4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu. usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. mne to pripočítaj.

Bože. ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi. o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. ja som ťa dnes splodil“ a opäť: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“? 6 A znova. poslanými slúžiť tým. je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. zasadol po pravici velebnosti na výsostiach. Pane. ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú. tvoj Boh. Preto keď vykonal očistenie od hriechov.5 Veď kedy komu z anjelov povedal: „Ty si môj syn.“ 7 Anjelom zasa hovorí: „On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi.“ 10 A: „Ty. Vznešenosť vteleného Božieho Syna . kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám“? 14 Či nie sú všetci služobnými duchmi. 9 Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. keď uvádza prvorodeného na svet.LIST HEBREJOM Prológ 1. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú.2.5 . Kristus je väčší ako anjeli 1.“ 13 A kedy ktorému z anjelov povedal: „Seď po mojej pravici. čo majú dostať do dedičstva spásu? . pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov.1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom 2 hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. 1. ako odev a zmenia sa. 12 zvinieš ich ako plášť. hovorí: “Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli. si na počiatku stvoril zem aj nebesia sú dielom tvojich rúk. 11 Ony sa pominú.1-4 Hebr1 I.“ 8 Ale Synovi: „Tvoj trón. 4 a stal sa o toľko vyšším od anjelov. preto ťa Boh.18 Dôkazy z písma .

6 Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom. v deň pokúšania na púšti. zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. ktorý priviedol mnoho synov do slávy. ako hovorí Duch Svätý: „Dnes. 11 Lebo aj ten. že sa ho ujímaš? 7 Urobil si ho len o niečo menšieho od anjelov. a syn človeka. čo by mu nebolo podriadené. 3 ako unikneme my. 2.“ Keď mu teda všetko podriadil. potom nám ju potvrdili tí. . lebo pretrpel smrť. Povzbudenie . nie anjeli . že ten. Teraz ešte nevidíme. pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko. 8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure.1 . čo sú posväcovaní. všetci pochádzajú z jedného. kto postavil všetko. o ktorom hovoríme.1 Preto. slávou a cťou si ho ovenčil 8 a všetko si mu položil pod nohy. 10 Veď sa patrilo. 3 Ale on je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša.1 Preto musíme dávať tým väčší pozor na to. Ježiš . nenechal nič. ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. apoštola a veľkňaza nášho vyznania. svätí bratia. ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej. aj tí. môže pomáhať tým. a jeho domom sme my. 2 Lebo ak už slovo. ktorí sú skúšaní.“ A zasa: „Hľa. aj on mal podobne spoluúčasť na nich. 9 ale vidíme. 6 Tak svedčí ktosi na ktoromsi mieste: „Čože je človek. ktorý ho ustanovil. je Boh. čo ho počuli. ktorý bol stvorený len o niečo menší od anjelov. čo posväcuje. 15 a vyslobodil tých. 12 keď hovorí: „Tvoje meno zvestujem svojim bratom a uprostred zhromaždenia budem ťa velebiť. že mu je všetko podrobené. a ten. že naň pamätáš. zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. 18 A pretože sám prešiel skúškou utrpenia. aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých. 4 a Boh ju dosvedčoval znameniami. keď počujete jeho hlas. čo sme počuli.7 Preto.“ 13 Ďalej: „Ja budem v neho dúfať. ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Ako vstúpiť do Božieho pokoja . Kristus nás vykúpil. Ježiš. ak zanedbáme takú spásu? Prvý ju začal ohlasovať Pán. aby ten. 17 Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom. aby nás nestrhol prúd mimo. ja i deti. ktorý vládol smrťou.“ 14 A pretože deti majú účasť na krvi a tele.5. 4 Lebo každý dom musí niekto postaviť.10 Hebr3 III. aby smrťou zničil toho. o koľko väčšiu česť má staviteľ domu.verný a spolucítiaci veľkňaz 3. bolo pevné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu. čiže diabla. ako dom. ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. čo sa malo neskôr povedať. bol ovenčený slávou a cťou. 2 On je verný tomu. Kristus je väčší ako Mojžiš . ktoré vyslovili anjeli. hľaďte na Ježiša. aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. ktoré mi dal Boh.5 Veď nie anjelom podriadil budúci svet. 16 Veď sa neujíma anjelov. 5 Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník. účastníci nebeského povolania. Preto sa nehanbí volať ich bratmi.Hebr2 II. aby dosvedčil to.

ktorý prenikol nebesia. veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. že zaostal.“ 5 A tu zasa: „Nevojdú do môjho pokoja!“ 6 Keďže teda ostáva možnosť. kým trvá to „dnes“. 10 Lebo kto vošiel do jeho pokoja.1 Bojme sa teda. čo neuverili? 19 A tak vidíme. nehovorilo by sa po tomto o inom dni. keď počujete jeho hlas. Posvätná bázeň . 11 Usilujme sa teda vojsť do onoho pokoja. 13 A niet tvora. 11 Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“ 12 Dávajte si pozor. 12 Lebo živé je Božie slovo. Ježiš . 9 A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. aby niektorí vošli doň. a tí. nezatvrdzujte svoje srdcia. hoci videli moje skutky 10 štyridsať rokov. Hebr5 9 . kým trvá prisľúbenie.14 Keďže teda máme vznešeného veľkňaza.pravý veľkňaz . ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami. aby nik nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti.“ 16 Kto sú to však tí. čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta? 17 A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých. ak nie tým. Ale im počuté slovo neosožilo. čo počuli a búrili sa? Vari nie všetci. ako povedal: „Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho. Ježiša. skúšali ma. ktorým sa prvým ohlasovalo evanjelium. čo sme uverili. 16 Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti. ktorý by bol preň neviditeľný. 13 ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte. ktorému sa budeme zodpovedať. držme sa svojho vyznania. „Dnes“. ak istotu. aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. ktorú sme mali na počiatku. preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. 14 Veď sme sa stali účastníkmi Krista. hoci je dielo dokončené od stvorenia sveta. pravda. že nemohli vojsť pre neveru. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi. tí veru nepoznali moje cesty. ktorí ho počuli. nevošli pre neposlušnosť. aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.“ 8 Lebo keby ich bol Jozue voviedol do pokoja. keď počujete jeho hlas. že nevojdú do jeho pokoja. aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. a ich telá popadali na púšti? 18 A ktorýmže prisahal. 4 Lebo kdesi povedal o siedmom dni takto: „ V siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel. zachováme pevnú až do konca. ako sa už povedalo: „Dnes. čo zhrešili. Božieho Syna. Hebr4 IV. keď po toľkom čase hovorí v Dávidovi. že možno vojsť do jeho pokoja! 2 Veď aj nám sa hlásalo evanjelium tak ako aj im.kde ma pokúšali vaši otcovia. aby azda o niekom z vás neplatilo. 15 ako sa hovorí: „Dnes. účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. 3 A do pokoja vchádzame my. bratia. aj on si odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich. 15 Veď nemáme veľkňaza. nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure. lebo sa nespojili vierou s tými. 7 znova určuje istý deň.

Neklaďme znova základy: o pokání z mŕtvych skutkov a viere v Boha. tak aj za seba samého. mali silné povzbudenie my. ak to Boh dovolí. a rodí užitočnú bylinu tým. je ustanovený pre ľudí. 9 Milovaní. 10 keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho. koho povoláva Boh tak ako 5 Árona. zaručil sa prísahou. ktorý mu povedal: „Ty si môj syn. 8 Ak však rodí tŕnie a bodľač. aby prinášal dary a obety za hriechy z a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi. keď sa stal veľkňazom. 13 Lebo keď Boh dával prisľúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho. pretože aj sám podlieha slabosti. pre tých. nechápe slovo spravodlivosti. dostáva požehnanie od Boha. 16 Ľudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prísaha je pre nich potvrdením ukončenia každého ich sporu. prisahal na seba samého 14 slovami: „Veru. ale ten. 7 Aj zem. 6 a potom odpadli. keď ste posluhovali .svätým. ale aby ste napodobňovali tých. znova potrebujete. Tak ani Kristus sa neoslávil sám. ktorí ho poslúchajú. aby sa znova obnovili pokáním. čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení.11 O tom by sme mali veľa čo hovoriť. čo na ňu často padá. 12 aby ste nezleniveli. lebo je ešte dieťa. ktorú ste prejavili jeho menu. aj keď takto hovoríme.“ 7 On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu. že dosiahneme . ale je to ťažké vysvetliť. v ktorých Boh nemôže klamať. 4 Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám. ktorá pije dážď. ja som ťa dnes splodil. 1 Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti. aby ich zastupoval pred Bohom. Veď Boh nie je nespravodlivý. 8 A hoci bol Synom.11 . pretože ste zleniveli počúvať. čo vytrpel. kto dostáva mlieko. ktorý ho mohol zachrániť od smrti. 14 Pevný pokrm je pre dokonalých. 9 a keď dosiahol dokonalosť. čo sme našli útočište v tom. 5 zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku. a nie pevný pokrm. 11 Ale túžime. je zavrhnutá a blízka kliatbe. ako za ľud. čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar. aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca. na koho by prisahal.a ešte posluhujete . že by zabudol na vaše skutky a na lásku. čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého. 3.V5. 1 Lebo každý veľkňaz. 3 A to urobíme. sme presvedčení. Hebr6 VI. naučil sa poslušnosti.“ 6 ako aj na inom mieste hovorí: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech. tí. hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. čo návykom majú vycvičené zmysly na rozlišovanie dobra od zla.10. jej koniec je spálenie.“ 15 A tak Abrahám trpezlivo čakal a dosiahol prisľúbenie. a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. 3 A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy. že vy ste na tom lepšie a bližšie k 10 spáse. 13 A nik. o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde. aby tí. 12 Lebo hoci by ste po toľkom čase sami mali byť učiteľmi. 2 učenie o krstoch. Autentické kňazstvo Ježiša Krista 5. pre koho ju obrábajú. 17 A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia. aby vás niekto učil začiatočným prvkom Božích slov. z toho. 4 Veď nie je možné. stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých. čo potrebujú mlieko. 18 aby sme týchto dvoch nezmeniteľných veciach. o vkladaní rúk.18 Varovanie pred ochabnutím . vybratý spomedzi ľudí. len ten. Stali ste sa takými.

1-28 Hebr7 VII. kráľ Salema. ani jeho dni nemajú začiatku. ustanovuje Syna. lebo žije stále. 13 A ten. že skrze Abraháma odovzdal desiatky aj Lévi.a zavádza sa lepšia nádej. ale potom aj kráľ Salema. Melchizedech . 15 A toto je ešte zrejmejšie. ale slovo prísahy. aký je veľký. 6 Ale ten. že náš Pán vzišiel z Júdu a vzhľadom na tento kmeň Mojžiš nič nepovedal o kňazoch.predobraz Krista . 8 A potom: tu berú desiatky smrteľní ľudia. 14 Veď je známe.veď zákon nič nepriviedol k dokonalosti . lebo im smrť bránila zostať. keď povstáva iný kňaz podobný Melchizedechovi. z ktorého nik nekonal službu pri oltári. A.11 Keby sa teda dokonalosť bola dosiahla prostredníctvom levitského kňazstva. 9 Ba dalo by sa povedať. ktorá preniká až do vnútra za oponu. oddeleného od hriešnikov. pretože zostáva naveky. čo k nim nepatrí podľa rodu. 2 A Abrahám mu odovzdal desiatok zo všetkého. 20 A pretože sa to nestalo bez prísahy. načo by bol musel povstať ešte iný kňaz podľa radu Melchizedechovho. On to urobil raz navždy. 10 veď bol ešte v bedrách otca. 23 A tamtí sa mnohí stali kňazmi. ktoré odznelo po zákone. nepoškvrneného. 19 Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše. 4 Pozrite sa len. ktorý prijíma desiatky. keď mu vyšiel v ústrety Melchizedech. ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu.“ 18 Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie. že žije. vyšiel totiž v ústrety Abrahámovi. že väčší požehnáva menšieho. 24 no tento. 17 Veď o ňom znie svedectvo: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. kňaz najvyššieho Boha. . bez matky.26 Veď bolo aj vhodné. povýšeného nad nebesia. hoci aj oni vyšli z Abrahámových bedier. čo znamená kráľ Pokoja. 16 ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode. aby sa za nich prihováral. ktoré neprechádza na iného. a požehnal ho. keď obetoval seba samého. 25 Preto môže naveky spasiť tých. 20 kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš. musí sa zmeniť aj zákon. ktorý sa vracal z porážky kráľov. 21 tento však s prísahou toho. 3 Je bez otca. 27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. keď mu aj patriarcha Abrahám dal desiatok z najlepšieho! 5 A iste aj tí. Zrušenie levitského kňazstva . tam však ten. lebo pod ním ľud dostal zákon.1 Tento Melchizedech. to jest od vlastných bratov. ktorý mu povedal: „Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz naveky. je z iného kmeňa. lebo je slabé a neužitočné. ani jeho život nemá konca. má kňazstvo. o ktorom sa vydáva svedectvo. vzal desiatok od Abraháma a požehnal toho. 7 A je nesporné. keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho. . dokonalého naveky. o ktorom sa toto hovorí. nevinného. Trvácnosť Kristovho kňazstva . ale mocou nezničiteľného života. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti. majú príkaz brať podľa zákona desiatky od ľudu. bez rodokmeňa. 28 Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti. aby sme mali takého veľkňaza: svätého.tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy. ktorý mal prisľúbenia. čo z Léviho synov dostávajú kňazský úrad. Kristova prednosť pred levitskými kňazmi 7.ponúknutú nádej. . a nenazvať ho podľa radu Áronovho? 12 Lebo keď sa zmení kňazstvo.“ 22 Ježiš sa stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. vďaka ktorej sa blížime k Bohu.

pretože sú tu takí. 2 Bol zhotovený prvý stánok.28 Hebr8 VIII. . 11 A nik už nebude poúčať svojho druha ani brat svojho brata slovami: „Poznaj Pána. ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach 2 ako služobník svätyne a pravého stánku.9. prichádzajú dni.“ lebo ma budú poznať všetci. 7 Veď keby tá prvá bola bývala bez chyby. Účinnosť Kristovho kňazstva . o koľko je lepšia zmluva.“ povedal mu. Prvenstvo kultu svätyne a prostredníctvom Krista kňaza 8. podľa ktorého sa prinášajú dary a obety.“ 6 Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu. Kristus vstupuje do nebeskej svätyne . 8 Lebo keď ich karhá. ktorý ti bol ukázaný na vrchu. a nie človek. ako bolo nariadené Mojžišovi. 6 Odkedy je toto tak zariadené. hovorí Pán. čo by obetoval. nebolo by sa hľadalo miesto pre druhú. Preto aj on musel mať niečo.11 Ale keď prišiel Kristus. O tom teraz netreba podrobne hovoriť. hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca. cez väčší a dokonalejší stánok. pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem. očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov. ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho. 14 o čo viac krv Krista. 10 lebo spočívajú iba v pokrmoch a nápojoch a v rozličných umývaniach. je: Máme takého veľkňaza. lebo sa zakladá na lepších prisľúbeniach. hovorí Pán. ktorí konajú bohoslužbu. aby boli telesne čistí. 5 Nad ňou boli cherubíni slávy. obložená zo všetkých strán zlatom. cesta do svätyne ešte nie je zjavná. ktorý sa volá Svätyňa svätých. 4 Keby bol teda na zemi. hovorí: „Hľa.1 . aby prinášal dary a obety. že kým stojí prvý stánok. ale so svojou vlastnou krvou. 9 nie takú zmluvu akú som uzavrel s ich otcami v ten deň. to jest nie z tohto stvoreného sveta. „aby si všetko urobil podľa vzoru. stôl a obetné chleby a nazýva sa Svätyňa. v ktorom bol svietnik. 13 Lebo ak už krv capov a býkov a popol z jalovice pokropením poškvrnených posväcuje. a tabule zmluvy. ktoré platia až do času nápravy.1 Hlavné z toho.“ 13 Keď povedal „novú“. veľkňaz budúcich darov. ktorí zatieňovali zľutovnicu. a v nej zlatá nádoba s mannou a Áronova palica. od najmenšieho až po najväčšieho z nich. keď mal zhotoviť stánok: „Hľaď. a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 12 raz navždy vošiel do Svätyne. a tak získal večné vykúpenie. ani by nebol kňazom. 3 Za druhou oponou bol stánok. čo prinášajú dary podľa zákona.1 Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú Svätyňu. 8 Tým Duch Svätý naznačuje. ktorej je prostredníkom. aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Nové kňazstvo a nová svätyňa . ktorá sa kedysi zazelenala. je blízko zániku. a to nie s krvou capov a teliat. keď som ich vzal za ruku. a to nie bez krvi. nie urobený rukou. 9 Toto je podobenstvo pre terajší čas. aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Hebr9 IX. čo však je prežité a zostarlo. 4 Tam bol zlatý kadidlový oltár a archa zmluvy. 10 Lebo toto je zmluva. 5 No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti. kto prináša obetu. ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch. Lebo oni nezotrvali v mojej zmluve a ja som ich opustil. 3 Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to. do prvého stánku stále vchádzajú kňazi. a uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu.B. čo hovoríme. ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny. vyhlásil prvú za starú. ktorý postavil Pán. 7 ale do druhého iba veľkňaz raz do roka. čo sú vonkajšie predpisy. ktorú prináša za svoje priestupky i za priestupky ľudu.

Vytrvalosť vo viere 10. neplatí.na spásu tým. 4. boli bývali raz navždy očistení a nemali by už vedomie. prichádzam vo zvitku knihy je napísané o mne -. C. 15 Dosvedčuje nám to i Duch Svätý.1 Keďže zákon je len tieň budúcich dobier. 20 hovoriac: „Toto je krv zmluvy. 16 Lebo kde je závet. Rekapitulácia: Kristova obeta prevyšuje starozákonné obety 10. prinášanými bez prestania každý rok. ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou. aby som plnil tvoju vôľu.bez hriechu . musí sa dokázať smrť závetcu. ale dal si mi telo. ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. aby obetovaním seba zničil hriech: 27 A ako je ustanovené. 12 No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. kto závet urobil. čo sa posväcujú. prisľúbenie večného dedičstva. čo sú povolaní. nikdy nemôže tými istými obetami. Trvalá účinnosť Kristovej obety . vzal krv teliat a capov s vodou. tam už niet obety za hriech. kým žije ten. 23 Podoby nebeských vecí bolo treba takto očisťovať.“ 18 A kde sú ony odpustené.“ 8 Najprv hovorí: „Obety ani dary. keď povedal: 16 „Toto je zmluva. 4 lebo je nemožné. Neúčinnosť starozákonných obiet . ktorá je len predobrazom pravej. 22 A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia.12.11 Každý kňaz koná denne bohoslužbu a vera ráz prináša tie isté obety. aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz. 28 tak aj Kristus: raz sa obetoval.“ 21 Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie. kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. 13 A teraz už čaká. 26 Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. 25 Ani nie preto. ani sa ti nepáčili“ . 6 Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Bože. so šarlátovou vlnou a yzopom a pokropil samu knihu aj všetok ľud. 19 Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľudu všetky prikázania podľa zákona.29 . čo prichádzajú.15 A preto je prostredníkom novej zmluvy. urobiť dokonalými tých.a ony sa prinášajú podľa zákona. 14 Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých. 9 Potom povedal: „Hľa. hovorí: „Nechcel si obetu ani dar. že ľudia raz zomrú a potom bude súd. aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí. a nie vlastný obraz vecí. ani obety zápalné ani obety za hriech si nechcel. ako sú tamtie. aby sňal hriechy mnohých. aby ustanovil druhé. ale do samého neba. že sú hriešni? 3 Ale práve nimi sa z roka na rok koná pripomienka na hriechy. keby tí. 24 Kristus totiž nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou. hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle. 5 Preto keď prichádza na svet. a druhý raz sa zjaví . čo ho očakávajú. 17 a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem.Kristus spečaťuje novú zmluvu svojou krvou . 17 Veď závet nadobúda účinnosť smrťou. 10 V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou.“ Ruší prvé. no nebeské veci samy lepšími obetami. čo konajú bohoslužbu. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy.1-18 Hebr10 X. aby som plnil tvoju vôľu. aby krv býkov a capov odstránila hriechy.19 . 18 Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. 2 Veď či by ich neboli prestali prinášať. prichádzam. ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch. ktorú pre vás nariadil Boh. 7 Vtedy som povedal: Hľa.

a tupí Ducha milosti? 30 Veď poznáme toho. lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch. 34 Veď ste spolutrpeli s väzňami a s radosťou ste znášali. a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. 6 Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. lebo ste vedeli. 2 Ňou si predkovia získali dobré svedectvo. to jest cez svoje telo. nebude meškať. ktorý má prísť. keď bol povolaný. o čo hroznejší trest si zaslúži ten. 9 S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej býval v stanoch s Izákom a Jakubom.19 A keď máme. Príklady viery v Starom zákone . lebo verný je ten. že máte lepší a trvalý majetok. 24 Všímajme si jeden druhého. 7 S vierou prijal Noe pokyn o tom. 39 My však nepatríme k tým. že je a že odmieňa tých. 23 Neochvejne sa držme nádeje. zomrie bez milosrdenstva na základe dvoch alebo troch svedkov. a ten. 21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom. 3 Vierou chápeme. musí veriť. moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. znevažuje krv zmluvy. celkom krátku. 4 Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo. ale k tým.26 Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy. . kam ide. čo ešte nebolo vidieť. 35 Preto netraťte dôveru. 20 tou novou a živou cestou. ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti. ktorú nám otvoril cez oponu. čo nevidíme. Apostatom hrozí strašný súd . v ktorej bol posvätený. keď ste po osvietení prestáli veľký boj v utrpení. 38 Môj spravodlivý bude žiť z viery. čo ho hľadajú. ale keby cúvol. aby neuzrel smrť.Pridŕžajme sa nádeje . lebo ju čaká veľká odmena. nenašli ho. keď vás olúpili o majetok. ktorú vyznávame. 22 pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery.“ 31 Je hrozné padnúť do rúk živého Boha. a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. lebo Boh ho preniesol. čo cúvajú na záhubu. 37 Lebo ešte chvíľku. v čo dúfame. ktorý dal prisľúbenie. 29 uvážte. ako to majú niektorí vo zvyku. kto šliape po Božom Synovi. Hebr11 XI.“ A zasa: „Pán bude súdiť svoj ľud. aby šiel na miesto.32 Len sa rozpomeňte na prvé dni. 27 ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa. 36 Potrebujete vytrvalosť. Lebo kto prichádza k Bohu. príde. aby získali život. Ešte pred prenesením si získal svedectvo. dôkazom toho. ktorých stihlo to isté. že Božie slovo stvárnilo svety tak. čo veria. že je spravodlivý. 10 Lebo čakal na mesto s pevnými základmi ktorého staviteľom a tvorcom je Boh. že sa blíži ten deň. spoludedičmi toho istého prisľúbenia. ktorá je z viery. išiel a ani nevedel. Potrebujeme vytrvalosť . aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. smelú dôveru.1 Viera je základom toho. že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv. potom už niet obety za hriechy. ja sa odplatím. ale sa povzbudzujme. 25 Neopúšťajme naše zhromaždenia. bratia. že sa páči Bohu. inokedy ste boli spoločníkmi tých. 5 Vierou bol Henoch prenesený. čím viac badáte. že z neviditeľného povstalo viditeľné. a to tým viac. ktoré mal dostať ako dedičstvo. ktorý strávi protivníkov. so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. 33 Raz vás verejne hanobili a sužovali. 28 Ak niekto poruší Mojžišov zákon. ktorý povedal: „Mne patrí pomsta. 8 S vierou poslúchol Abrahám.

a to odumretého. 39 A títo všetci. vzišlo ich také množstvo. 13 Všetci títo umierali vo viere. a vytrvalo bežme v závode. z nevládnych sa stávali mocnými. než mať chvíľkový pôžitok z hriechu 26 a za väčšie bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako poklady Egypta. čo bolo prisľúbené. keď bol skúšaný. ale zdiaľky to videli a pozdravovali. aby nedosiahli dokonalosť bez nás. unikali ostriu meča. že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. hľadel totiž na odmenu.Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka. lebo videli. ale neprijali oslobodenie. že hľadajú vlasť. 21 S vierou požehnal umierajúci Jakub jednotlivo Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrchol svojej palice.“ 19 Usudzoval totiž. 17 S vierou obetoval Abrahám Izáka. 30 Pre vieru padli múry Jericha. mali dosť času vrátiť sa. utláčaní a sužovaní. to jest po nebeskej. 25 Volil radšej trpieť s Božím ľudom. vzal na seba kríž. umierali pod mečom. a vyznávali. pohrdol potupou 11 . získali prisľúbenia. ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora. hoci sa vo viere osvedčili. vydržal. po jaskyniach a zemských roklinách. 24 Keď Mojžiš dospel. 34 uhášali silu ohňa. 35 ženy dostali svojich mŕtvych vzkriesených. 31 Pre vieru nezahynula neviestka Rachab s neveriacimi. že dieťa je pôvabné. On namiesto radosti. ktorý nás opantáva.1 Preto aj my. nedosiahli prisľúbenie. s vierou odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. veď im pripravil miesto. Barakovi. a ten sa nedá spočítať. lebo v pokoji prijala vyzvedačov. núdzni. 33 ktorí vierou dobývali kráľovstvá. rozpiľovali ich. 20 S vierou požehnal Izák Jakuba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť. Samsonovi. aby sa zhubca nedotkol prvorodených. keď ich obchádzali sedem dní. a nebáli sa kráľovho rozkazu. keby som mal rozprávať o Gedeonovi. ktorý máme pred sebou. že Boh má moc aj z mŕtvych vzkriesiť. 37 kameňovali ich. túlali sa v ovčích a kozích kožiach. Podľa Kristovho príkladu vytrvajme v duchovnom boji . z s očami upretými na Ježiša. 32 A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas. ktorý dostal prisľúbenia 18 a ktorému bolo povedané: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. 15 Veď keby boli mali na mysli tú. vzkriesenie. Preto ho dostal naspäť aj ako predobraz. z ktorej vyšli. kým Egypťania. 16 Ale oni túžia po lepšej. ktorá sa mu núkala. 23 S vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení. 12 Preto aj z jedného. vykonávali spravodlivosť. aj keď nedosiahli to. lebo verila. boli pohltení. 14 A keď takto hovoria. Dávidovi. Hebr12 XII. 40 lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie. ba aj okovy a väzenie. 27 S vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu. a jednorodeného obetoval ten. Jeftem. Iní boli mučení. aby dosiahli lepšie. zhoďme všetku príťaž a hriech. 36 Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie. akoby videl neviditeľného. 30 Oni. na útek zaháňali cudzie šíky. levom zapchávali tlamy. mužneli v boji. pôvodcu a zavŕšiteľa viery. 29 S vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi. blúdili po púšti a po horách. obklopení takým oblakom svedkov. že je verný ten. ktorý dal prisľúbenie. 22 S vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode synov Izraela a dal pokyny ohľadne svojich kostí. ktorých svet nebol hoden. čo sa o to pokúsili. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom. naznačujú. 28 S vierou slávil Veľkú noc a kropenie krvou. Samuelovi a o prorokoch.

o čo menej my. Slúžme Bohu s úctou a bázňou .1-19 Hebr13 XIII. 6 Lebo koho Pán miluje. sudcovi všetkých. ktorých ona vycvičila. aby sa to. čo je užitočné. čo je otrasiteľné ako stvorené. čo je chromé. teraz však sľubuje: „Ešte raz zatrasiem nielen zemou. bez ktorej nik neuvidí Pána. a ani o tom nevedeli. akoby ste boli s nimi uväznení.14 Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť. neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým. a nie synovia! 9 A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich.4 V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov. 12 Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená! 13 A vaše nohy nech kráčajú rovno. ale skôr aby sa uzdravilo. čo znášate. Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov a budeme žiť?! 10 A oni nás karhali na krátky čas a tak. 26 Jeho hlas vtedy otriasol zemou. každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná. k Bohu. čo trpia. bol odvrhnutý a nenašiel možnosť nápravy. že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie. on však kvôli tomu. zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak. čo videli. aby ste neochabovali a neklesali na duchu. keď sa odvrátime od toho. ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. 28 A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo.“ 7 Je na vašu nápravu. 25 Dajte si pozor. temnote a 19 búrke ani k zvuku poľnice a hrmotu slov: Tí. čo ho počuli. bude ukameňované. aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých. koho prijíma za syna. zo nemohli totiž uniesť príkaz: „Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu. Boh nás súžením vychováva . hoci ju so slzami hľadal. 18 Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave. aby ste neodmietli toho. ktoré sa vám prihovára ako synom: „Syn môj. ale aj nebom. lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov. ale krušná. 29 Veď náš Boh je stravujúci oheň. a na tých. Lebo ak neunikli tamtí. 17 Veď viete. 16 Nech nik nie je smilník alebo sveták ako Ezau. nevykĺbilo. prosili. ktorý hovoril na zemi. 5 A zabudli ste na povzbudenie. ktorí sú zapísaní v nebi. aby sa im už tak nehovorilo. čo odmietali toho. že Mojžiš povedal: „Zľakol som sa a trasiem sa. k duchom spravodlivých. prostredníkovi novej zmluvy. 11 Pravda.1 Bratská láska nech trvá. ktorý hovorí. aby sme mali účasť na jeho svätosti.“ 21 A také strašné bolo to. ktorí už dosiahli dokonalosť 24 k Ježišovi. na ktorej dostali účasť všetci. keď ťa on karhá.a sedí po pravici Božieho trónu. aby ostalo to. nepohŕdaj Pánovou výchovou. ktorý hovorí z neba. 2 Nezabúdajte na pohostinnosť. 27 A to „ešte raz“ naznačuje premenu toho. k myriadám anjelov.“ 22 No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha. k slávnostnému zhromaždeniu 23 a k spoločenstvu prvorodených. potom ste nemanželské deti. čo je neotrasiteľné. A ktorého syna by otec nekarhal? 8 Ak ste mimo výchovy. aby nik nepremeškal Božiu milosť. 15 Dbajte na to. k nebeskému Jeruzalemu. toho tresce. Bratská láska a čistota . ani neklesaj. a šľahá každého. a k pokropeniu krvou. 3 Pamätajte na väzňov. Záverečné napomenutia 13. veď aj vy sami ste v tele. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. aby sme sa mu páčili. s úctou a bázňou. 3 Myslite na toho. ktorý za jediný pokrm predal svoje prvorodenstvo. 4 . ako sa im videlo.

12 Preto aj Ježiš. že náš brat Timotej bol prepustený na slobodu. aby to robili s radosťou. ani neopustím. veď si chceme vo všetkom dobre počínať. 16 Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc. ale hľadáme budúce. a nie pokrmami. 18 Modlite sa za nás. aby ste plnili jeho vôľu. čože mi urobí človek?“ Vernosť Kristovi . služobník Boha a Pána Ježiša Krista. veď som vám napísal iba krátko. lebo v takých obetách má Boh záľubu. buďte spokojní s tým. sa spaľujú mimo tábora.17 Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im. JAKUBOV LIST Jak1 I. Amen. Záver 13. čo z nich žili.20-25 Modlitba požehnania . 21 nech vás utvrdí v každom dobre. 15 Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály. čo sa jemu páči. z ktorého nemajú právo jesť tí.7 Pamätajte na svojich predstavených. ktorých krv veľkňaz vnáša do Svätyne za hriech. bratia. 25 Milosť nech je s vami všetkými. navštívim vás spolu s ním. zneste slová povzbudenia. posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore. nášho Pána Ježiša. lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. že máme dobré svedomie.22 Prosím vás.Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené. 11 Veď telá tých zvierat. Pozdravujú vás tí. čo slúžia stánku. 24 Pozdravte všetkých svojich predstavených a všetkých svätých. Dobre si všimnite.“ 6 Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa. Poslušnosť duchovným vodcom . aký bol koniec ich života. Jemu nech je sláva na veky vekov. čo sú z Itálie.20 A Boh pokoja. Ak skoro príde.2 . Zakončenie. Nebeská múdrosť 1. čo máte. ktoré neosožili tým. 23 Vedzte. 19 Ale predsa veľmi vás prosím. 13 Vyjdime teda k nemu von z tábora a znášajme jeho pohanenie. a nie so vzdychaním. 8 Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! 9 Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami. skrze Ježiša Krista. správy a pozdravy . Pozdrav . lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou. totiž ovocie úst.12 . sme totiž presvedčení. aby posvätil ľud svojou krvou. ktoré vyznávajú jeho meno. trpel za bránou.1 Jakub. a napodobňujte ich vieru.3. robte to. a nech v nás vykoná. lebo to by vám neosožilo. nebudem sa báť. 5 Vaše správanie nech je bez lakomstva. ktorí vám hlásali Božie slovo. aby som sa zasa čím skôr vrátil k vám. lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec. 10 Máme oltár. 14 Lebo tu nemáme trvalé mesto.

ktoré sa vzývalo nad vami? 8 Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: „MiIovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“. 26 Ak si niekto myslí. ktorý povedal: „Nescudzoložíš. alebo si sadni k mojej podnožke!“.13 Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša. že dostane niečo od Pána.Trpieť s radosťou . Počúvať a uskutočňovať slovo . Tak zvädne aj boháč na svojich cestách. čo je spravodlivé pred Bohom. ktorí klamú sami seba. splodí smrť. Nenadŕžať nikomu . 16 Nemýľte sa. 18 On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy. ale chudobnému poviete: „Ty si staň tam. 7 Taký človek nech sa nenazdáva. Jak2 II. kto nie je zábudlivý poslucháč. bez pochybovania. nespájajte vieru v nášho Pána slávy. ale klame sám seba. ktoré má moc spasiť vaše duše. čo ho milujú? 6 A vy ste chudobného znevážili! Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? 7 A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu. dobre robíte. aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. ale zabíjaš.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. 23 Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho. ktorý Boh prisľúbil tým. 12 Hovorte a konajte ako . keď počne. ktorý vydrží skúšku.“ povedal aj: „Nezabiješ. u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. ale uskutočňovateľ diela. toho nábožnosť je márna. Boh. že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. ale pomalý do reči a pomalý do hnevu. moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých. ale prestúpil by ho v jednom prikázaní. a nedrží si jazyk na uzde. čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. keď podstúpite všelijaké skúšky. bratia moji milovaní! 17 Každý dobrý údel. 9 Ale ak nadŕžate osobám. 20 lebo človek v hneve nekoná.5 Ak niekomu z vás chýba múdrosť. prestupuješ zákon. 12 Blahoslavený muž.19 Vedzte. 4 A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch. zostupuje od Otca svetiel. lebo keď sa osvedčí. ktorý je oblečený do nádherného rúcha. lebo sa pominie ako kvet trávy: 11 vyjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu. aký je. 8 . s nadŕžaním osobám. 15 Žiadostivosť potom. podobá sa mužovi. 24 Pozrie sa na seba. čo ho milujú. jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. každý dokonalý dar je zhora. ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ježiša Krista. a poviete: „Ty sa posaď pekne tu!“. Lebo kto pochybuje. 10 bohatý zasa svojou úbohosťou. aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. 3 veď viete. 14 Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť.2 Bratia moji. 22 A slovo aj uskutočňujte. nestály vo všetkom svojom počínaní. páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. odíde a hneď zabudne. 11 Lebo ten. nech si prosí od Boha. Prosiť s vierou . dostane veniec života. keď treba počúvať. podobá sa morskej vlne. 2 Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v skvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve 3 a vy si všimnete toho. 25 Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá. hnanej a zmietanej vetrom.9 Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením. ktorá ho zachvacuje a zvádza. a dostane ju. nikoho nepokúša . aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva.“ A keď aj nescudzoložíš. previnil by sa proti všetkým. 27 Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta. porodí hriech a keď je hriech dokonaný. pokladajte to len za radosť. ktoré prisľúbil tým.muž s rozpoltenou mysľou. 10 Kto by totiž zachoval celý zákon. nebuďte len poslucháčmi. čo sú vo svete chudobní. 4 vari nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyseľnými sudcami?! 5 Počúvajte. 21 Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo. bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly. ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky.1 Bratia moji. Prijať z Božích rúk všetko . darca dobrého. 6 Ale nech prosí s vierou. že je nábožný.

keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? 22 Vidíš. skromná. márnivý človeče. aký malý oheň akú veľkú horu zapáli! 6 Aj jazyk je oheň. 25 A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab. schopný udržať na uzde aj celé telo. a trasú sa! 20 Chceš vedieť. že človek je ospravedlnený zo skutkov.1 Bratia moji. keď niekto hovorí. 15 To nie je múdrosť. 3 Keď dávame koňom do úst zubadlo. nepochybujúca a bez pretvárky.14 Bratia moji. zmierlivá. že nás čaká prísnejší súd. Pozemská múdrosť 3. ktoré broja vo vašich údoch? 2 Žiadostiví ste. čo šíria pokoj.1 Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostivostí. Viera bez skutkov je mŕtva . kam chce kormidelník. aj lode: hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry. bratia moji. ale pozemská. čo to osoží?! 17 Tak aj viera: ak nemá skutky. bratia moji. ovládame celé ich telo. 16 Lebo kde je žiarlivosť a sváry. 18 A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých. 10 Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. 7 Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri. maličké kormidlo ich riadi ta. tam je nepokoj a každé možné zlo. čo majú byť súdení podľa zákona slobody! 13 Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho. kto nepreukázal milosrdenstvo. rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. čo potrebujú pre telo. je predovšetkým cudná. 23 Tak sa splnilo Písmo.5.tí. ktorý poškvrňuje celé telo. 5 Tak aj jazyk: je to síce malý úd. jazyk je medzi našimi údmi ten. s no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? 26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve. plná milosrdenstva a dobrého ovocia. diabolská. nechcite byť mnohí učiteľmi. ktorá zostupuje zhora. Pozrite. je plný smrtiaceho jedu. a nie iba z viery.13 . potom upokojujúca. Kto sa neprehrešuje slovom. 24 Vidíte. figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu. lebo neprosíte. svet neprávosti. stvoreným na Božiu podobu. tak je mŕtva aj viera bez skutkov. a nemôžete nič dosiahnuť.13 Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Hádate sa a bojujete. čo osoží. 9 Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi.6 Pravá a falošná múdrosť . vtákov. a nemáte. Nič nemáte. 19 Veríš. 14 Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry. Ovládať si jazyk . ale nedali by ste im. je dokonalý muž. že má vieru. a ním aj zlorečíme ľuďom. Je to nepokojné zlo. A nemá to tak byť. Jak3 III. potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde. ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? 15 Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa 16 a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“. 12 Vari môže. že viera bez skutkov je neúčinná? 21 Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov. Proti nesvornosti . že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. Jak4 IV. plazov i morských živočíchov. že Boh je jeden? Dobre robíš.“ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. ktorá je zhora. 17 Múdrosť. 3 . Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. ale honosí sa veľkými vecami. 4 Hľa.“ A bol nazvaný Božím priateľom. Ale aj diabli veria. 11 Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú. ktoré hovorí: „Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Vraždíte a závidíte. telesná. 2 Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. veď viete. aby nás poslúchali. je sama v sebe mŕtva. 18 Ale niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky.

jeden na druhého. 9 Precíťte svoju úbohosť.Prosíte. žiaľte a plačte. ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. 3 Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. aby ste neprepadli súdu. prorokov. a očistite si srdcia. diablovi sa vzoprite a ujde od vás.7-20 Buďte trpezliví.1 A vy. ktorú ste zadržali robotníkom. ktorý môže spasiť i zahubiť. neviete. mzda.13 Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. ktorý v nás prebýva“? 6 Dáva však väčšiu milosť. a ak sa dopustil hriechov. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. ktorí vytrvali. bratia. boháči.7 Buďte teda. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para. že súdiš blížneho? Proti pozemskému zmýšľaniu . aby ste neboli odsúdení. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. 8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. a on vám neodporuje. aby ste ozdraveli. Hľa. chcete to využiť na svoje náruživosti. Neprisahajte . Pán je blízko . lebo Pánov príchod sa približuje. Ale kto si ty. 5 Alebo si myslíte. Lebo Pán je milosrdný a milostivý. 10 Za príklad. bratia moji. ale sudca.11 Bratia. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. preto hovorí: „Boh pyšným odporuje. 6 Odsúdili ste a zabili spravodlivého. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. 11 Hľa. ktorí hovorili v mene Pánovom. 4 Hľa.“ 16 Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche. vy. že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta. 15 Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. plačte a kvíľte nad biedami. a každá takáto chvála je zlá. ale pokorným dáva milosť. 5 Tu na zemi ste hodovali a hýrili.13 A teraz vy. Proti boháčom . aby . ktoré prichádzajú na vás! z Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole.“ 14 . kričí.“ 7 Podriaďte sa teda Bohu. Obmyte si ruky. ako to Pán ukončil. nie si plniteľ zákona. O pomazaní chorých a o modlitbe . blahoslavíme tých. že Písmo nadarmo hovorí: „Takmer žiarlivo túži po nás Duch. Ale ak odsudzuješ zákon. čo hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta. neprisahajte ani na nebo ani na zem ani nijakou inou prísahou. Iebo zle prosíte. 10 Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. 17 Kto teda vie dobre robiť a nerobí. bratia. Proti osočovaniu . 14 Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi. pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. hriešnici. čo máte rozpoltenú myseľ. 9 Nesťažujte sa. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“. Záverečné napomenutia 5. a nedostávate. a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Jak5 V5. kým nedostane včasný i neskorý dážď: 8 Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia. 15 Namiesto toho by ste mali hovoriť: „Ak Pán bude chcieť. 16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého. stáva sa nepriateľom Boha. odpustia sa mu. berte si.12 Ale predovšetkým. budeme žiť a urobíme toto alebo ono. trpezliví až do Pánovho príchodu. bratia. ako trpieť a byť trpezlivým. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste. sudca stojí predo dvermi. má hriech. 17 Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil.vy predsa neviete. osočuje zákon a odsudzuje zákon. neosočujte jeden druhého. 12 Jeden je zákonodarca a sudca. čo vám žali polia. 4 Cudzoložníci.

pripravenej pre 11 vás. 9 že dosahujete cieľ svojej viery . ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám. hoci sa teraz. ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou. žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. 4 pre neporušiteľné.3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu. ktorú dostanete. 2 ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil. ešte pred stvorením sveta.22 Poslušnosťou pravde ste si očistili duše. aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti. 21 čo skrze neho veríte v Boha.13 Preto si prepášte bedrá mysle. ale z neporušiteľného: Božím slovom. apoštol Ježiša Krista. Ázii a Bitýnii. kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty. Zásady kresťanského života 1. Skúmali. plnou slávy. Pozdrav . že zo svojho márneho spôsobu života. 15 ale ako svätý je ten.3. nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. keď sa zjaví Ježiš Kristus. zdedeného po otcoch. 20 On bol vopred vyhliadnutý. vyvoleným. ktorý súdi bez nadŕžania osobám. 16 veď je napísané: „Buďte svätí. bola na chválu. živým a večným. 14 Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam. na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch. 5 Vás Božia moc vierou chráni pre spásu. čo sú ako cudzinci v diaspore v Ponte.1 Peter. 6 Preto sa radujete. ktoré sa tiež skúša ohňom. ktorá po nich nasledovala. boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom. trochu aj rmútite pre rozličné skúšky. Ani teraz ho nevidíte. 10 Túto spásu hľadali a skúmali proroci.12 Povolanie k svätosti . bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť. 9 ale drahou krvou Krista. Ono sa uchováva pre vás v nebi. aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha. každého podľa jeho skutkov. Bratská láska znovuzrodených . lebo ja som svätý. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! 23 Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena. ako keď ste boli v nevedomosti. Zo nech vie. ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Kappadócii. na čo túžia hľadieť aj anjeli. 24 Lebo každé telo je ako tráva . PRVÝ PETROV LIST 1Pt1 I. 8 Vy ho milujete. ak treba. čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom.spásu duší. Galácii. 19 Bratia moji. zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov. 18 Veď viete. buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní. Vzdávanie vďaky za milosť spásy .13 . ktorý bol v nich. 18 A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod.“ 17 A keď ako Otca vzývate toho. zoslanom z neba. ktorí prorokovali o milosti. 7 aby vám vaša vyskúšaná viera. nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve.nepršalo. ktorý vás povolal. že ten. keď sa zjaví Ježiš Kristus. ale vám poslúžili tým. omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato. hoci ste ho nevideli. aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti. 12 A bolo im zjavené. že nie sebe. slávu a česť vtedy.

aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to. 24 Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo. závisť a každé ohováranie 2 a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku. nebude zahanbený.a všetka jeho sláva ako kvet trávy. ľud určený na vlastníctvo. vy.18 Sluhovia. a teraz ste Boží ľud. čo slobodu majú za prikrývku zloby.základ Cirkvi . 22 On sa nedopustil hriechu. A na to sú aj určení. ani lesť nebola v jeho ústach. príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. pre tých však. aby ste robili dobre. 15 Lebo to je Božia vôľa. ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých.11 Milovaní. z čoho vás osočujú ako zločincov. 12 Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné. 1Pt2 II. nevyhrážal sa. 23 Keď mu zlorečili on nezlorečil. čo ste nedosiahli milosrdenstvo. ktorí veríte. Kresťan medzi pohanmi . ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. je na česť.1 Odložte teda všetku zlobu a každú lesť. . čo neveria: „Kameň. 4 Prichádzajte k nemu. čo stavitelia zavrhli. kvet odpadne. aby ste od neho rástli na spásu. a predsa znášate utrpenia. 19 Veď je to milosť. bratov milujte. 20 Lebo aká je to sláva. A to je to slovo. ale ako Boží služobníci. 10 Kedysi ste ani ľudom neboli. Povinnosti sluhov . ktorý súdi spravodlivo. keď znášate údery po tvári za to. 17 Všetkých si ctite. ale aj zlým. Tráva uschne. prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí. kladiem na Sione kameň uholný. aby ste prinášali duchovné obety. keď trpel. ale nie takí. že hrešíte? Ale ak dobre robíte. 6 Preto je v Písme: „Hľa. ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. kto v neho verí. Boha sa bojte. podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym. do svätého kňazstva. 5 a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu. aby ste kráčali v jeho šľapajach. 25 ale Pánovo slovo trvá naveky. ktorý ľudia síce zavrhli.“ 7 Vám teda. sa stal kameňom uholným“ 8 „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“.13 Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu. 14 alebo miestodržiteľom ako tým. 21 Veď na to ste povolaní. kráľovské kňazstvo svätý národ. ktoré bojujú proti duši. 16 ako slobodní. Kristus . je to milosť pred Bohom. Postoj voči vrchnosti . pokrytectvo. lebo neveria slovu. 3 keď ste okúsili.9 Ale vy ste vyvolený rod. ktoré sa vám zvestovalo. teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Oni naň narážajú. lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad. kráľa si vážte. k živému kameňu. a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. to postúpil tomu. vyvolený a vzácny. aby ste zvestovali slávne skutky toho. keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. Kráľovské kňazstvo . aký dobrý je Pán.

s bázňou a s dobrým svedomím. 18 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy. Bol usmrtený v tele. 4 ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch. čo neveria slovu. navešané zlato. Nie tým. 5 Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy. ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. 21 To je predobraz krstu. ale Duchom oživený. muži. ak budete horliví v dobrom?! 14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť. mocnosti a sily. to je vzácne pred Bohom. 16 Robte to však skromne. 3 Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy. nech sa podriaďujú svojim mužom. aby vás priviedol k Bohu. 10 „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni. ale Pánova tvár je proti tým. celkom osem ľudí.5. zahanbili práve v tom. Jeho rany vás uzdravili. kým sa staval koráb. žite s nimi vo vedomí. preobliekanie šiat. ako za zlé.13 . čo tupia váš dobrý život v Kristovi. 6 ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. čo robia zlo. ktorá je vo vás. vo svojich srdciach. ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom. z čoho vás osočujú. Vy ste jej dcérami. Kresťanské svedectvo v manželskom živote . aby sa tí. Pána. 17 Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky. 1Pt3 III. súcitní. 1Pt4 . 11 Nech sa vyhýba zlu a robí dobre. aby ste dostali dedičstvo požehnania. nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. ak je to Božia vôľa. ste blahoslavení.13 Ktože vám uškodí. ale naopak. je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli. že odstraňuje telesnú špinu. žehnajte. stále pripravení obhájiť sa pred každým. aby aj tých. že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života. lebo ste povolaní. ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania. ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista 22 ktorý vystúpil do neba. ktorý teraz vás zachraňuje. bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! 9 Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie.1 Podobne ženy. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa. spravodlivý za nespravodlivých. 20 Oni kedysi veriť nechceli keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala. 25 Veď ste boli ako blúdiace ovce. Výzva k trpezlivosti .11 Príklad trpiaceho Krista .“ Pohnútky kresťanského života 3.aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. 2 keď uvidia váš čistý život v bázni. 7 Rovnako aj vy. kto vás vyzýva zdôvodniť nádej. 15 ale uctievajte sväto Krista. aby vám nič neprekážalo v modlitbách.8 Napokon buďte všetci jednomyseľní. čo boli vo väzení. 12 Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch. nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. bez slova získal život ich žien. v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí. 19 V ňom prišiel a kázal aj duchom.

starajte sa oň nie z prinútenia. aby boli odsúdení podľa ľudí v tele. lebo Boh pyšným odporuje. čo sú medzi vami. Amen. nečudujte sa.12 Milovaní. 9 Vzoprite sa mu. 16 Kto však trpí ako kresťan. keď ste v ohni skúšok. lebo Duch slávy. Amen. a žili podľa Boha v Duchu. skoncoval s hriechom. Povinnosti starších . aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. dostanete nevädnúci veniec slávy. a rúhajú sa. Pretrhnutie zväzkov s hriechom . že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. ale nech oslavuje Boha týmto menom. aby vás povýšil v určenom čase. v opilstve. Lebo ten. aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. mocnou Božou rukou. čo trpia podľa Božej vôle. ale aj účastník jeho slávy. ale Božej vôli. a vedzte. aby sa začal súd od Božieho domu. keď niekto slúži. v obžerstve. v pijatikách a v hanebnom modlárstve. 11 Jemu vláda na veky vekov. on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí. 9 Buďte vospolne pohostinní bez šomrania.12-14 . ale dobrovoľne. tak len z moci. 6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym. mladší. 17 Lebo je čas. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. Jemu sláva a vláda na veky vekov.1 Keď teda Kristus trpel v tele. podľa Božej vôle. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou. Záver a pozdravy 5. čo ste predtým strávili podľa žiadostí pohanov: žili ste vo výstrednostiach. posilní. diabol obchádza ako revúci lev a hľadá.IV. že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností. nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi.7 Priblížil sa koniec všetkého. ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2 Paste Božie stádo. tak len ako Božie slovo. pevní vo viere. ale ochotne. 8 A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým. nech sa nehanbí. akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! 13 Radujte sa. 8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník. slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. v náruživostiach.1 Starších. 1Pt5 V5. ste blahoslavení. nie pre mrzký zisk. ale pokorným dáva milosť. lebo on sa o vás stará. aby ste sa radovali a plesali aj vtedy. kto aký dar dostal. kto trpel v tele. 3 nie ako páni nad dedičným podielom. ktoré na vás prišli. povolal do svojej večnej slávy. podriaďujte sa starším. 10 Podľa toho. 2 aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam. 4 A keď sa zjaví Najvyšší astier. 14 Keď vás hanobia pre Kristovo meno. čo neveria Božiemu evanjeliu?! 18 „A ak sa spravodlivý ťažko zachráni. keď máte účasť na Kristových utrpeniach. Pokora a sila vo viere . Ale ak sa začne od nás. lebo láska zakrýva množstvo hriechov. 6 Pokorte sa teda pod. 3 Dosť bolo času. Cez utrpenia k radosti . 7 Na neho zložte všetky svoje starosti.5 Podobne vy. 4 Čudujú sa. 11 Keď niekto hovorí. a Boží na vás spočíva. aký bude koniec tých. Príprava na posledné veci . 10 A Boh všetkej milosti. ale ako vzor stáda. 15 Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič. ktorý vás v Kristovi Ježišovi. ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych. kde sa podeje bezbožný a hriešnik?“ 19 Preto aj tí. ktoré je u vás. utvrdí a upevní. keď sa zjaví jeho sláva. koho by zožral. ktorú uštedruje Boh. prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení. 5 Avšak vydajú počet tomu.

2Pt2 II. vyvolená ako vy. v nej vytrvajte! 13 Pozdravuje vás cirkev. 10 Preto sa. 8 Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje. k trpezlivosti nábožnosť. ktorí budú vnášať zhubné rozkoly. keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista. a nábožnosť poznaním toho.1 Šimon Peter.3 Jeho božská moc nám darovala všetko. ktoré je vo svete pre žiadostivosť.1 V ľude však boli aj falošní proroci. k zdržanlivosti trpezlivosť. Veď ak budete to robiť. aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu. 11 Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. ktorú teraz máte. 4 Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia. aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto veci.“ 18 A tento hlas sme my počuli. tak budú medzi vami falošní učitelia. 19 Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. hoci to viete a ste utvrdení v pravde. čo ste v Kristovi. 2 Mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy. aby som vás povzbudil a dosvedčil. že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. že bol očistený od svojich starých hriechov. A vy dobre robíte. aj môj syn Marek. Pokoj vám všetkým. tým. ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. 21 Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle. 15 No postarám sa. 13 Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním. 20 Predovšetkým však vedzte. čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista: 2 Milosť vám a pokoj v hojnosti v poznaní Boha a Ježiša. ktorý ich vykúpil. ktorého pokladám za vám verného brata. nášho Pána. ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. 7 k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. 3 Vo svojom lakomstve budú vás . k čnosti poznanie. Kresťanské povolanie . môj milovaný.Prostredníctvom Silvána. čo treba pre život. že čoskoro zložím svoj stánok. ktorá svieti v temnom mieste. ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus. Výstraha pred falošnými učiteľmi . ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha. nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. keď sme boli s ním na svätom vrchu. tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. je slepý. že toto je tá pravá Božia milosť. v ktorom mám zaľúbenie. Vernosť apoštolskej a prorockej náuke . nikdy nepadnete. 16 Veď sme nesledovali vymyslené bájky. a tým privedú na seba náhlu záhubu. aby ste k svojej viere pripojili čnosť. zaznel z neba. 12 DRUHÝ PETROV LIST 2Pt1 I. 9 Kto však toto nemá. 6 k poznaniu zdržanlivosť. že hradíte naň ako na lampu. budú zapierať Pána. ktorá je v Babylone. kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. bratia. kým som v tomto stánku. som vám krátko napísal.12 Preto vám to budem stále pripomínať. 17 On dostal od Boha Otca česť a slávu. keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: „Toto je môj Syn. 14 Viem. Pozdrav . 14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. 5 A práve preto vynaložte všetko úsilie na to. krátkozraký: zabudol. služobník a apoštol Ježiša Krista.

sú to synovia kliatby. ako bol začiatok.“ 2Pt3 III. aj keď sa zdá. lebo chcem prebudiť vašu čistú myseľ. Pánov deň príde. 10 Pánov deň príde ako zlodej. ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú. neboja sa rúhať duchovným bytostiam. hlásateľa spravodlivosti. 21 Bolo by pre nich lepšie. i na to. ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohŕdajú Pánom. ktorý vám píšem. keď v rozkošiach s vami hodujú. 8 Toto jedno nech vám je. ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť. zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. ako sa niektorí nazdávajú. čo čaká bezbožných. 22 Prihodilo sa im to. že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. toto je už druhý list. 11 kým ani anjeli. 9 Pán nemešká s prisľúbením. nevynášajú proti nim rúhavý výrok pred Pánom. žijúci podľa svojich žiadostí. živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela. všetko ostáva tak. ale sami sú otrokmi skazy. čo za rozkoš pokladajú denné hýrenie. rúhajú sa tomu. čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. . 7 A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň. znova do nich zapletú a dajú sa premôcť. kto sa ho zmocnil. nasledovali cestu Balaama z Bosoru. 2 aby ste pamätali na to. milovaní. 16 Bol však pokarhaný za svoj priestupok. ako zosnuli otcovia.4 Veď Boh neušetril ani anjelov. 18 Lebo reči majú pyšné a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela a výstrednosťami tých. Bezočiví opovážlivci. zvádzajú nepevné duše a srdce majú vycvičené v lakomstve. 14 Oči majú plné cudzoložstva a sú nenásytní po hriechu. čo nepoznajú. Ich odsúdenie sa pripravuje už oddávna a ich záhuba nedrieme. čo vyvrátil a umyté prasa váľa sa v blate zasa. ktoré sa im zverilo. 12 Títo však ako nerozumné zvieratá. ktorého trápil výstredný život nemravníkov. že mešká. Nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom a zabránilo prorokovmu šialenstvu. 4 a budú hovoriť: „Kde je ten jeho prisľúbený príchod?“ Veď odvtedy. 17 Tí ľudia sú pramene bez vody a mračná hnané víchricou. je im pripravená pošmúrna temnota. čo predpovedali svätí proroci. že v posledných dňoch prídu s posmechom posmievači. aby niekto zahynul. že nebo je oddávna a že zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu 6 a že skrze ne zahynul aj vtedajší svet. ako to bolo od počiatku stvorenia. 9 Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie. ktoré sú na nej. že mešká . ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. keď zhrešili. 3 Predovšetkým vedzte. čo hovorí pravdivé príslovie: „Pes sa k tomu vrátil. 20 Ak sa teda tí. 8 Kým tento spravodlivý býval medzi nimi. Tri poučenia z minulosti . trápilo jeho spravodlivú dušu. veď každý je otrokom toho. zatopený vodou. 6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol. keby neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti. keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. ale zachránil Noema. ako ôsmeho. 19 Sľubujú im slobodu. 10 a to predovšetkým tých. 5 Ani starý svet neušetril. ale aby sa všetci dali na pokánie. ich koniec je horší. aby ich lovili a ničili. čo žijú v blude. a tak dal príklad. 7 Vyslobodil však spravodlivého Lota. on je len trpezlivý s vami a nechce. sú samá špina a škvrna a hýria roztopašne.vykorisťovať falošnými rečami. keď priviedol potopu na svet bezbožných.a oni to chcú -. hoci sú väčší čo do sily a moci. Zahynú vo svojej skazenosti 13 a proti svojej vôli dostanú odplatu za svoju neprávosť tí. 5 Skryté je im totiž . 15 Opustili priamu cestu a zablúdili. čo sotva unikli tým. a v obidvoch vás napomínam. od prírody určené na to.1 Milovaní. čo poznaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista unikli poškvrnám sveta.

9 Ale ak vyznávame svoje hriechy. Amen. aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu.29 Ak hovoríme. 4 Kto hovorí: „Poznám ho. ktorí to už viete. že máme s ním spoločenstvo.1-5 1Jn1 I. 2 On je zmiernou obetou za naše hriechy. nás očisťuje od každého hriechu. Kráčať vo svetle 1. Skončiť s hriechom . je luhár a niet v 6 . A keby niekto zhrešil.17 Ale vy. čo sme počuli. máme u Otca zástancu: Ježiša Krista. keď toto očakávate. že sme nezhrešili. zvestujeme aj vám.14 Preto. aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život. milovaní. 1 Deti moje. 1 Čo bolo od počiatku. ako aj ostatné Písma. pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! 13 Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem.8 Ak hovoríme. a nielen za naše. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. ale aj za hriechy celého sveta. 1. aby ste nehrešili.A keď sa toto všetko má tak rozplynúť. luháme a nekonáme pravdu. ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti. v pokoji. Povzbudenie k bdelosti . 4 A toto píšeme. ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. 7 Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle. ak zachovávame jeho prikázania. toto vám píšem. že nemáme hriech. ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. to zvestujeme: Slovo života.2. spravodlivého. aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony. 2 . on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. aby naša radosť bola úplná.3 Podľa toho vieme. Zachovávať prikázania . 15 A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu.Lebo zjavil sa život a my sme videli. chráňte sa. 1Jn2 II.“ a nezachováva jeho prikázania. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú. ako sväto a nábožne musíte žiť vy. jeho Syna. milovaní bratia. máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša. usilujte sa. že sme ho poznali. 18 Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 5 A toto je zvesť. 3 Čo sme videli a počuli. na svoju vlastnú záhubu. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. Záver . keď v nich o tomto hovorí. 11 PRVÝ JÁNOV LIST Úvod 1. na ktorých prebýva spravodlivosť. 10 Ak hovoríme. čo sme na vlastné oči videli. ale chodíme vo tme. klameme sami seba a nie je v nás pravda. jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo.6 . 12 čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa. na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali. ktorá mu bola daná. 16 tak ako vo všetkých listoch.

vám píšem: Premohli ste Zlého. 22 Kto je luhár. 28 A teraz. vedzte. ten ho nevidel. akoby ste nepoznali pravdu. je večný život. 16 Veď nič z toho. 21 Nenapísal som vám. nehreší. že nijaká lož nie je z pravdy. že sme v ňom. 9 Kto hovorí.15 Nemilujte svet. aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. 25 A prisľúbenie. nepíšem vám nové prikázanie. 4 Každý. čo ste počuli od začiatku. deti: Poznali ste Otca. akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. že on sa zjavil. Chrániť sa antikrista . a v ňom hriechu niet.teda ako vás poučilo. kam ide. 5 Kto však zachováva jeho slovo.4. že je spravodlivý. Chrániť sa hriešneho sveta . ktorý je od počiatku. ale zo sveta. 2.1 . aký je. 26 Toto som vám napísal o tých. lebo ho budeme vidieť takého. 6 Kto hovorí. budeme mu podobní. lebo tma mu zaslepila oči. 13 Otcovia. že Ježiš je Kristus!? To je antikrist. Lebo keby boli z nás boli by zostali s nami. ako žil on. 11 Ale kto nenávidí svojho brata. kto koná spravodlivo. 7 Milovaní. čo ste počuli od začiatku. lebo hriech je bezprávie. tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Vieme však. ostávate v ňom. ktoré nám dal on. kto popiera. pácha aj bezprávie. aj jeho žiadostivosť. s A predsa vám píšem nové prikázanie. a nenávidí svojho brata. Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého. je posledná hodina. 20 Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. ani žiadostivosť tela ani žiadostivosť očí ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca. a ešte sa neukázalo. 1 Pozrite. nech vás nik nezvedie. Ak niekto miluje svet. má aj Otca. z neho sa narodil. 27 A pomazanie. otcovia: Poznali ste toho. 12 Píšem vám. ktoré ste počuli. ktorý je od počiatku.6 1Jn3 III. že keď sa on zjaví. No malo sa ukázať že tí všetci nie sú z nás. 14 Napísal som vám. ktoré ste od neho dostali. A ako ste počuli. deti: Pre jeho meno máte odpustené hriechy. lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. Ak vo vás zostane to. čo je vo svete. 7 Deti moje. Napísal som vám. 17 A svet sa pominie. ostáva vo vás a nepotrebujete. Kto vyznáva Syna. Skončiť s hriechom . že nepoznal jeho.ňom pravdy. kto má túto nádej v neho usiluje sa byť čistý. keď sa zjaví. Preto nás svet nepozná. ak nie ten. nie je v ňom Otcova láska. ani nepoznal. 6 Kto ostáva v ňom. ako je on spravodlivý. že ostáva v ňom.a je pravdivé. 5 A viete. ale neboli z nás.18 Deti moje. 19 Spomedzi nás vyšli. kto hreší. vám píšem: Poznali ste toho. aby sňal hriechy. Žiť ako Božie deti 3. čo vás zvádzajú. ktoré ste mali od začiatku: staré prikázanie je slovo. ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. 24 Nech zostáva vo vás. v tom je Božia láska naozaj dokonalá. čím budeme. nemá ani Otca. Kto však plní Božiu vôľu. že každý. ale že ju poznáte a preto. 10 Kto miluje svojho brata. 23 Kto popiera Syna. ako je on čistý. aby sme mali dôveru. má aj sám žiť. mládenci: Ste silní. Z toho poznávame. čo je vo svete. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom . a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení. 2 Milovaní. Kto koná spravodlivo. ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás. že je vo svetle. kto popiera Otca i Syna. Mládenci. ostávajte v ňom. je spravodlivý. ostáva naveky. ale staré prikázanie. kto pácha hriech. že príde antikrist. aby vás niekto poúčal. že je tu posledná hodina. pretože diabol hreší od počiatku. 8 Kto pácha hriech. A Boží Syn sa . 29 Ak viete. je vo tme a chodí vo tme a nevie. teraz sme Božími deťmi.3 Každý. je ešte stále vo tme. nie je lžou . ani to. deti moje. Napísal som vám. A podľa toho vieme. je z diabla.

že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet. ako nám prikázal. nie je z Boha. 12 Nie ako Kain. A že v nás ostáva. čo sme uverili. 12 Boha nikto nikdy nevidel. ostáva v Bohu a Boh v ňom. keď nás Boh tak miluje. Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. aby zmaril diablove skutky. 6 My sme z Boha. poznávame podľa toho. 8 Kto nemiluje. že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé. lebo v ňom ostáva jeho semeno. lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. že príde. lebo Boh je láska. že nie my sme milovali Boha. . počúva nás. ostáva v smrti. Zachovávať prikázania . preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. 11 Milovaní. 9 A Božia láska k nám sa prejavila v tom. máme dôveru k Bohu 22 a dostaneme od neho všetko. či sú z Boha. nie je dokonalý v láske. 20 Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo. 16 A my.12 Prameň lásky . že máme dôveru v deň súdu.“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 4 Vy. Kto pozná Boha. ak nám srdce nič nevyčíta. poznáme z Ducha. lebo ako je on. 15 Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn. ktorý nevyznáva Ježiša. nemilujme len slovom a jazykom. lebo ten. 15 Každý. ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. neverte každému duchu. že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. ktorý vyznáva. 3 Duch. Kto nie je z Boha. 21 Milovaní. a upokojíme si pred ním srdce. že nám dal zo svojho Ducha. že on položil za nás svoj život. ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi. A prečo ho zabil? Preto. narodil sa z Boha a pozná Boha. A viete. Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. je z Boha. ako v ňom môže ostávať Božia láska? 18 Deti moje. ale skutkom a pravdou. lebo milujeme bratov. Z prameňov lásky a viery 4. 14 A my sme videli a svedčíme. Aj my sme povinní dávať život za bratov. 19 Podľa toho poznáme.zjavil preto. ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta. kto miluje. ktorého nám dal. ani ten. Boh je láska. je vrah.11 Lebo toto je zvesť. 9 Kto sa narodil z Boha. 24 Kto zachováva jeho prikázania. 2 Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch.5. je väčší než ten.7 . 13 A že ostávame v ňom a on v nás.1 Milovaní.7 Milovaní. ktorý je vo vás. nepoznal Boha. aby sme skrze neho mali život. že Ježiš Kristus prišiel v tele. milujme sa navzájom. o čo len budeme prosiť. ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali. ten nás nepočúva. Kto nemiluje. že sme prešli zo smrti do života. 17 Láska v nás je dokonalá v tom. kto nemiluje svojho brata. nie je z Boha. deti moje. a už teraz je na svete. čo sa jemu páči. nepácha hriech. 13 Bratia. poznali sme z toho. 1Jn4 IV. ale skúmajte duchov. a kto sa bojí. 14 My vieme. spoznali sme lásku. 10 Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo. kto nenávidí svojho brata. o ktorom ste počuli. nedivte sa. Chrániť sa antikrista a zlého sveta . 18 V láske niet strachu. lebo strach má v sebe trest. a kto ostáva v láske. 17 Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí. akú má Boh k nám. ale keď sa milujeme navzájom. on bol zo Zlého a zabil svojho brata. a dokonalá láska vyháňa strach. 10 Láska je v tom. 23 A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého. tak sme aj my na tomto svete. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. že sme z pravdy. pretože sa narodil z Boha. aj my sme povinní milovať jeden druhého. a nemôže hrešiť. 16 Čo je láska. 3. To je duch antikrista. ak vás svet nenávidí. lebo zachovávame jeho prikázania a robíme. lebo láska je z Boha a každý.

vieme aj to. Veď kto nemiluje brata. 21 Deti moje. čo svedčia: 8 Duch. ktorého vidí. On je ten Pravý. Je aj hriech. ale skrze vodu a krv. kto verí. kto sa narodil z Boha.a nielen ja sám. vyvolenej panej a jej deťom. kto sa z neho narodil. Zhrnutie listu . Záver 5. ktoré premohlo svet. 21 A toto prikázanie máme od neho: aby ten. ktorý vedie k smrti. ak nie ten. čo páchajú hriech. miloval aj svojho brata. že svedčil o svojom Synovi. Modlitba za hriešnikov . ktorý nevedie k smrti. premáha svet. že zachovávame jeho prikázania. miluje aj toho.5 Veď kto iný premáha svet. že sa treba zaň modliť. A tým víťazstvom. že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého. kto miluje Boha. ktoré vydal Boh o svojom Synovi. Ježiš Kristus. Kto neverí Bohu. chráňte sa modiel! 13 19 DRUHÝ JÁNOV LIST 2Jn Pozdrav . ktorý nevedie k smrti. a títo traja sú zajedno. ktorý prišiel skrze vodu a krv. Modlitba s dôverou . o takom nehovorím. aby ste vedeli. 20 Ak niekto povie: „Milujem Boha. ale chráni ho ten. že Ježiš je Kristus.16 Keď niekto vidí. Nielen skrze vodu. ale aj všetci. kto miluje Boha ako Otca. o čo sme ho žiadali. 3 Lebo láska k Bohu spočíva v tom. 1Jn5 V5. 11 A toto svedectvo je. 19 Vieme. 2 Podľa toho poznáme. že nás počuje. 17 Každá neprávosť je hriechom. voda a krv. Boží Syn? 6 On je ten. nehreší. nemôže milovať Boha. ktorú máme k nemu.“ a nenávidí svojho brata.13-21 Toto som vám napísal. A Duch to dosvedčuje. ktorá v nás zostáva a bude s nami . pretože Božie svedectvo je to. je naša viera. má svedectvo v sebe. ktoré v pravde milujem . že Ježiš je. Boh a večný život. ktorý nevedie k smrti. A jeho prikázania nie sú ťažké.1 Ja. ktorého nevidí. 15 A ak vieme. pretože Duch je pravda. čo sa narodilo z Boha. A my sme v tom Pravom. je luhár. ale je aj hriech. kto verí. že máte večný život vy. robí ho luhárom. čo veríte v meno Božieho Syna. 10 Kto verí v Božieho Syna. 9 Ak prijímame svedectvo ľudí. keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. 4 Veď všetko. pretože on prvý miloval nás. totiž tým. a Zlý sa ho nedotkne. 7 Lebo traja sú. že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. že nás počuje. že jeho brat pácha hriech.My milujeme. ktorý sa narodil z Boha. že nik. Prameň viery . nech o čokoľvek prosíme. A každý. 20 A vieme. pretože neuveril svedectvu. 2 kvôli pravde. 1 Každý.18 Vieme. narodil sa z Boha. že milujeme Božie deti. starší.14 A toto je dôvera. že dostaneme. má život. čo poznali pravdu -. kto nemá Syna. že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. nemá Boží život. Božie svedectvo je väčšie. nech prosí a Boh mu dá život. 12 Kto má Syna. v jeho Synovi Ježišovi Kristovi.

nenasleduj zlé. ani ho nepozdravujte.4 Veľmi som sa zaradoval. keď ich vystrojíš na cestu. v pravde a láske. verne konáš všetko. . 15 Pokoj tebe. len to. 13 Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde. neprijímajte ho do domu. Záver . To je to prikázanie. Odbojný Diotrefes . na čom ste pracovali. ten má aj Otca aj Syna. Záver . má účasť na jeho zlých skutkoch.7 Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov. čo robíš pre bratov.12 Mnoho by som vám mal písať. ako sme dostali prikázanie od Otca. upozorním na jeho skutky. milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista. milovanému Gájovi. 8 Dávajte si pozor. Svedectvo o Demetriovi . ktorí nevyznávajú. aby ste podľa neho žili. že sa dostanem k vám a povieme si to ústne. Otcovho Syna. aj sama pravda. ale Diotrefes. prosím . lebo dúfam. že Ježiš Kristus prišiel v tele. ako keď počujem. ako ty žiješ v pravde.9 Niečo som už cirkvi písal. ale dobré. 3 Bude s nami milosť. no nechcem ti písať atramentom a perom.tak ako sa darí tvojej duši. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš. A dobre urobíš. 2 Milovaný. ktoré robí. pani. 8 Preto sme my povinní podporovať takýchto. aby naša radosť bola úplná. ktorí by ich chceli prijať. 11 Milovaný. Prikázanie lásky . nechcel som to urobiť a papieri a atramentom. čo žijú v pravde. kto robí zle. ako sa patrí vzhľadom na Boha. 6 Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske.ale nie akoby som ti písal nové prikázanie. ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína. ktoré sme mali od začiatku -. a to pre cudzích. nemá Boha. Pozdravujú ťa priatelia. že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne. je z Boha. 9 Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení. 4 Nemám väčšej radosti. 10 Preto až prídem. ktorého milujem v pravde.5 Milovaný.13 Mnoho by som ti mal písať. keď som našiel medzi tvojimi deťmi také. 10 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie. Chvála na Gája . Kto robí dobre.1 Ja. že moje deti žijú v pravde. ktoré ste počuli od začiatku. Varovanie pred bludármi . prajem ti. nás neprijíma. 7 Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. 11 Lebo kto ho pozdraví. Boha nevidel. 3 Lebo veľmi som sa zaradoval. 14 Dúfam totiž. každého osve. aby ste neprišli o to. keď o nás tára zlomyseľné reči. ani sám neprijíma bratov a tým.12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo. aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý . TRETÍ JÁNOV LIST 3Jn Pozdrav . Pozdrav priateľov. starší. To je zvodca a antikrist. aby sme jeden druhého milovali. 6 A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. bráni a vylučuje ich z cirkvi.naveky. a akoby mu to nestačilo. Kto ostáva v jeho učení. ale aby ste dostali plnú odmenu. 5 A teraz ťa. že naše svedectvo je pravdivé. aby sme boli spolupracovníkmi pravdy.

Varovanie pred bludármi . budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom. bezbožní. 18 Lebo vám hovorili: „V poslednom čase prídu posmievači.17 Ale vy. čo nemajú Ducha. milovaní.“ 10 No títo sa rúhajú tomu. 8 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo. veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse. neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok. . ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici. majte zľutovanie. ktorí žijú podľa svojich žiadostí. že Pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny. a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás. 6 Anjelov zasa. nenáviďte aj ten odev poškvrnený telom. keď s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba. siedmy po Adamovi. čo pochybujú. ktorý má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť v plesaní pred svoju slávu. 23 zachráňte ich. nespokojenci. ľudia telesní. drží vo večných putách v temnote pre súd veľkého dňa. brat Jakuba. ale povedal: „Nech ťa Pán potrestá. aby ste zápasili za vieru. čo sú povolaní.“ 19 To sú tí. bludné hviezdy. Amen. ktoré vám vopred povedali apoštoli nášho Pána Ježiša Krista. ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom. 4 Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia. zahubil.3 Milovaní. ktoré vietor sem-tam preháňa. ktoré konali bezbožne. milovaní. 14 Aj o nich prorokoval Henoch. sú oblakmi bez vody. lebo sa dali na Kainovu cestu a za odmenu sa vrhli do Balaamovho bludu a v Koreho vzbure zahynuli.“ 16 Sú to šomravci. ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok. služobník Ježiša Krista. Nad inými sa zľutúvajte s bázňou. už dávno zapísaní na odsúdenie. vyrvite ich z ohňa. 12 Sú to škvrny na vašich hodoch lásky. pre ktoré sú pripravené mrákoty tmy naveky. a ich ústa hovoria naduto a ľuďom lichotia kvôli zisku. v Bohu Otcovi milovaní a zachovaní pre Ježiša Krista: 2 Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti. keď povedal: „Hľa. a zo všetkých urážlivých rečí. Povzbudenie veriacich . vláda a moc pred všetkými vekmi i teraz i po všetky veky. peniace sa vlastnou hanebnosťou. 13 divoké morské vlny. Záverečná doxológia . nášho Pána. A čo podľa prírody poznajú ako nemé zvieratá. 9 Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo. 15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti. 25 jedinému Bohu. jesenné stromy bez ovocia. 7 Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá.24 Tomu však. tým. 11 Beda im.JÚDOV LIST Júd1 Úvod . skrze Ježiša Krista. no potom tých. raz navždy odovzdanú svätým. stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa.1 Júda. čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí. pohŕdajú Pánom a rúhajú sa duchovným bytostiam. čo neuverili. pamätajte na slová. čo vyvolávajú roztržky. nášmu Spasiteľovi. to je im na záhubu. dvakrát mŕtve a vykorenené. 21 Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. 5 Preto vám chcem pripomenúť. prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých. 22 A s tými. čo nepoznajú. sláva a veleba. 20 Ale vy. čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného Vládcu a nášho Pána Ježiša Krista. hoci to vy všetko viete.

4 Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho. Ak nie. rob pokánie a konaj ako prv. 7 Hľa. aj tí. a nie sú. Filadelfie a do Laodicey!“ 12 Obrátil som sa. 4 Mám však proti tebe to. Ján. Amen. A keď som sa obrátil. keď svieti v plnej sile. že nenávidíš skutky nikolaitov. 19 Napíš teda. padol som mu k nohám ako mŕtvy. Bol som mŕtvy. prídem na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta . čo si videl: čo je a čo sa má stať potom. a po svojom anjelovi ho poslal a naznačil svojmu služobníkovi Jánovi. verného svedka. ktorý prechádza medzi siedmimi zlatými svietnikmi: 2 Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem. váš brat a spoločník v súžení.1 Anjelovi efezskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten. čo sú pred jeho trónom. Všemohúci. napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám: do Efezu. Amen. že sú apoštolmi. čo hovoria. čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú. Listy ázijským cirkvám 1. Jemu. Zjv2 II. aby som pozoroval hlas. 6 To máš však k dobru. 10 V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas mohutný ako zvuk poľnice hovoriť: 11 „Čo vidíš. 8 Ja som Alfa a Omega. Videnie Syna človeka . ako Syna človeka. . 1. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko. že sú to luhári. videl som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred svietnikov kohosi. 15 Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd. ktoré mu dal Boh. 5 Preto si spomeň. Prológ . ktorý je. ktoré aj ja nenávidím. List efezskej cirkvi .ak nebudeš robiť pokánie.9 Ja. 20 Tajomstvo siedmich hviezd.4 .1 Zjavenie Ježiša Krista. ktorý bol a ktorý príde. že nemôžeš zniesť zlých. kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. Skúšal si tých. lebo čas je blízko. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. 3 Si vytrvalý. aby ukázal svojim služobníkom čo sa má onedlho stať. ktorý sa volá Patmos. aj tí. čo je v ňom napísané. odkiaľ si padol. prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. ktoré si videl v mojej pravici. 14 Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna. 17 Keď som ho uvidel. čo ho prebodli. veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si. hovorí Pán Boh. a jeho oči ako plameň ohňa. Smyrny. oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. čo so mnou hovoril. 2 A tento dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista. a hľa. čo drží sedem hviezd vo svojej pravici. prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko. Pergama. ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov 6 a urobil nás kráľovstvom. Tak je. Tyatiry. 3 Blahoslavený.3.ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA Zjv1 I. Sárd. jemu sláva a vláda na veky vekov. kto číta. 5 a od Ježiša Krista. všetko. aj od siedmich duchov. a zistil si. ktorý je. že si zanechal svoju prvotnú lásku. a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov je sedem cirkví. v kráľovstve i vo vytrvalosti v Ježišovi. ktorý bol a ktorý príde. a budú nad nim nariekať všetky kmene zeme. čo videl. ako sneh.22 Pozdrav . bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove.

nech počúva. lebo sú toho hodni. aby robila pokánie. čo Duch hovorí cirkvám: Tomu. že je prorokyňa. môjho verného svedka. 25 Len sa držte toho. kto zvíťazí.18 Anjelovi tyatirskej cirkvi napíš: Toto hovorí Boží Syn. diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia. ale sú synagógou satana. kto zvíťazí. vrhnem ju na lôžko bolestí a tých. Tomu. 11 Kto má uši. No pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa.8 Anjelovi smyrnianskej cirkvi napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný. Ak nie. kde bývaš. i rúhanie tých. a budete desať dní v súžení. čo sa pridŕžajú učenia nikolaitov. a ani nezvieš v ktorú hodinu prídem na teba. kým neprídem.12 Anjelovi pergamskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten. 10 Neboj sa toho. nech počúva. ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi. vieru. dám mu moc nad národmi 27 a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené. 20 Ale mám proti tebe. ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Tí budú so mnou chodiť v bielom. akoby si žil. ako si prijal a počul. List sardskej cirkvi . dám jesť zo stromu života. 15 Tak aj ty máš takých.Kto má uši. a už malo zomrieť. čo má ostrý dvojsečný meč: 13 Viem. do veľkého súženia. ktorý je v Božom raji. 14 Mám však niečo proti tebe: že máš tam takých. službu a vytrvalosť aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. čo s ňou cudzoložia. kde býva satan. že trpíš ženu Jezabel. nech počúva. zachovávaj to a rob pokánie. dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno. 21 A dal som jej čas. 5 Kto zvíťazí. Lebo ak nebudeš bdieť. a dám mu rannú hviezdu. kto ho dostane. že máš meno. a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. tomu druhá smrť neublíži. ktorí hovoria o sebe. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. čo Duch hovorí cirkvám. ktorá hovorí. List pergamskej cirkvi . tam. ktoré nepozná nik. že ja skúmam vnútro i srdce. List smyrnianskej cirkvi . 4 Ale máš v Sardách zopár ľudí ktorí si nepoškvrnili odev. 28 ako som ju aj ja dostal od svojho Otca. čo Duch hovorí cirkvám. 29 Kto má uši. 2 Bdej a posilňuj. čo máš trpieť. hovorím: Nekladiem na vás iné bremeno. 24 Vám ostatným v Tyatire. čo sa pridŕžajú Balaamovho učenia. ktorého zabili u vás. čo máte. kde je trón satana. jesť mäso obetované modlám a smilniť. čo bol mŕtvy a ožil: 9 Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu . nech počúva. tvoju lásku. čo ešte ostalo. iba ten. ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. čo Duch hovorí cirkvám. Zjv3 III. 16 Preto rob pokánie. 22 Hľa.ale si bohatý -. ktorý učil Balaka dávať pohoršenie synom Izraela. a učí a zvádza mojich služobníkov. 23 Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú. 3 Preto si spomeň. všetkým.ako hovoria . 7 . čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd: Poznám tvoje skutky. ale si mŕtvy. prídem ako zlodej. 6 Kto má uši. aby ste boli skúšaní. čo sa nepridŕžajú tohoto učenia. čo Duch hovorí cirkvám. Lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím Bohom. ktorí nepoznali . Kto zvíťazí. že sú židmi. Hľa. ten. List tyatirskej cirkvi . 26 Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky.satanove hlbiny. 17 Kto má uši.1 Anjelovi sardskej cirkvi napíš: Toto hovorí Ten. ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné kovu: 19 Poznám tvoje skutky. nech počúva. prídem na teba čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. a nie sú.

otvorené dvere na nebi a ten prvý hlas. stojím pri dverách a klopem. nového Jeruzalema. čo je sedem Božích duchov. no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. nechal som pred tebou otvorené dvere. Okolo trónu bola dúha. Sediaci. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere. 18 Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom. i masť. a keď zatvára. chudobný. plné očí spredu i zozadu. na nebi stál trón a na tróne On. poľutovaniahodný. že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú. že si biedny. ktoré nik nemôže zavrieť -. čo máš.14 A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen. 21 Toho. svätý Pán Boh všemohúci. 11 Prídem čoskoro. posadím vedľa seba na mojom tróne. že máš málo sily. 20 Hľa. zbohatol som. Pravdivý. česť a moc.1 . už-už ťa vypľúvam z úst. nech počúva. 10 Preto. čo hovoria. svätý. 8 A každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel. nik neotvorí: 8 Poznám tvoje skutky . že sú židia. 12 Toho. aby si zbohatol. ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne.22. prijať slávu.hľa. Hľa. ktorý bol. vyzeral ako jaspisový a sardionový kameň. Veľký Boží deň 4. kto zvíťazí. keď tie bytosti vzdali slávu. aby ti nik nevzal veniec. spôsobím. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti.7 Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý. k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Pane a Bože náš. aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky. Drž sa toho. čo Duch hovorí cirkvám. ktorou si potrieš oči. 9 Hľa. česť a vďaku Sediacemu na tróne. lebo ty si stvoril všetky veci: . Počiatok Božieho stvorenia: 15 Poznám tvoje skutky. pred trónom horelo sedem lámp. slepý a nahý. nik nezavrie. že si zachoval moje slovo a vytrval si. ktorý je a ktorý príde!“ 9 A vždy. Buď teda horlivý a rob pokánie. 3 Ten. klaňali sa Žijúcemu na veky vekov. 5 Z trónu vychádzali blesky. druhá bytosť sa podobala býkovi. tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi. ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme.a nevieš. ani horúci ani studený. keď on otvára. 6 a pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné krištáľu. 10 padli dvadsiati štyria starci pred Sediacim na tróne. čo sedel. ktorých milujem. 7 Prvá bytosť sa podobala levovi. 13 Kto má uši. ktorý má Dávidov kľúč. že ťa milujem. na pohľad ako smaragd. aby si videl. aj svoje nové meno.16. kto zvíťazí. aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. a biele rúcho. ale luhajú. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto. že nie si ani studený ani horúci. keď so mnou hovoril. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha. čo sa má stať potom!“ 2 Hneď som bol vo vytržení: A hľa. nech počúva. dookola i znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali: „Svätý. 22 Kto má uši. hukot a hrmenie. dám ti zo satanovej synagógy tých. Videnie štyroch bytostí . čo Duch hovorí cirkvám. verný a pravdivý Svedok. ktorý som už počul ako zvuk poľnice. a nie sú. urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. List laodicejskej cirkvi .21 Zjv4 IV. povedal: „Vystúp sem a ukážem ti.1 Potom som videl: Hľa. ktorý zostupuje z neba od môjho Otca. hádzali svoje vence pred trón a volali: 11 „Hoden si.List filadelfskej cirkvi . 17 Lebo hovoríš: „Som bohatý. že si vlažný.“ 2. 19 Ja karhám a trescem tých. Žijúcemu na veky vekov. Prorocké videnie 4.1 .5 A. nepotrebujem nič“ . 4 Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence.

z tvojej vôle boli a sú stvorené. štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. Mal sedem rohov a sedem očí. čo je sedem Božích duchov. 4 Ja som veľmi plakal. bytostí a starcov. počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť. smrťou a divou zemskou zverou. Zjv6 VI. na zemi. čo sedel na ňom. aby sa ľudia navzájom zabíjali. akoby spomedzi štyroch bytostí hlas volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár. hladom. čierny kôň a ten. počul som druhú bytosť volať: „Poď!“ 4 A vyšiel iný ohnivočervený kôň a ten. ktorý bol ako zabitý. silu. sláva a moc na veky vekov. volal sa Smrť a za ním šlo Podsvetie. biely kôň. ale olej a víno nepoškoď!“ 7 Keď otvoril štvrtú pečať. Roztvorenie prvých šiestich pečatí . čo je v nich.“ A starci padli a klaňali sa. že sa nenašiel nik. on otvorí knihu a jej sedem pečatí. poslaných na celú zem. prijať moc. jazyka. 7 On pristúpil a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov 12 a volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok. 2 A videl som mocného anjela. lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa. mal v ruke váhy. ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí.“ 6 I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla. 8 A keď ju vzal. čo sú modlitby svätých. česť. počul som hlas štvrtej bytosti. plavý kôň a ten. ľudu a národa 10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. 5 A jeden zo starcov mi povedal: „Neplač. kto by bol hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. čo sedel na ňom. Koreň Dávidov.1 I videl som v pravici Sediaceho na tróne knihu popísanú znútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. a dostal veľký meč.1 A videl som. lebo zvíťazil Lev z Júdovho kmeňa. A dostali moc nad štvrtinou zeme biť mečom. .“ 11 Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu. 9 a spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate. ktorý ohlasoval mohutným hlasom: „Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?“ 3 Ale nik na nebi ani na zemi ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej. pod zemou i na mori a všetko.“ 13 A všetko tvorstvo na nebi. Baránok a zapečatená kniha . bohatstvo a múdrosť. ktorý bol zabitý.“ 14 A štyri bytosti volali: „Amen. slávu a dobrorečenie. dostal moc vziať pokoj zo zeme. 5 Keď otvoril tretiu pečať. čo sedel na ňom.“ Zjv5 V5. počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa. a budú kraľovať na zemi. mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz. a ten. 3 Keď otvoril druhú pečať. 6 A počul som. čo sedel na ňom. a aby víťazil. a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ 2 A videl som: Hľa. ako volala: „Poď!“ 8 A videl som: Hľa.

2 A videl som sedem anjelov.Keď otvoril piatu pečať. Pane. ktoré vydali. 16 Už nebudú hladovať ani žízniť. nastalo v nebi asi pol hodiny ticho. 12 A keď otvoril šiestu pečať. že nastalo veľké zemetrasenie. ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 3 „Neškoďte zemi ani moru ani stromom. videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo. z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc. z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc. z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených. 7 zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc. boháči a mocní. čo sedí na tróne. ktorý sedí na tróne. zo všetkých národov. 6 z Aserovho kmeňa dvanásťtisíc. 15 Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. ako keď sa zvinie kniha. 4 A dym 9 . 15 Králi zeme i veľmoži a vojvodcovia. 8 zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc. ktorý nik nemohol spočítať. aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár. keď ním lomcuje silný vietor.1 Potom som videl štyroch anjelov. 17 lebo Baránok. z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc. čo je pred trónom. čo stoja pred Bohom a dostali sedem poľníc. videl som. kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov. 10 A zvolali mohutným hlasom: „Dokedy. z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc. ktorí majú byť zabití ako oni. Otvára sa siedma pečať . svätý a pravdivý. múdrosť a vďaka. česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. 13 nebeské hviezdy padali na zem. a hľa. ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov. 17 lebo prišiel veľký deň ich hnevu.“ A on mi povedal: „To sú tí. a kto bude môcť obstáť?“ Zjv7 VII.1 A keď Baránok otvoril siedmu pečať. 14 nebo sa stiahlo. kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“ 4 A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela: 5 z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených. plemien a jazykov. veľký zástup. všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a horských bralách 16 a volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom. klaňali sa Bohu 12 a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva. oblečení do bieleho rúcha. Cirkev ako Boží ľud . nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých čo obývajú zem?“ 11 Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im. nebude na nich dorážať ani slnko ani iná horúčosť. starcov a štyroch bytostí. aby nevial vietor ani na zem ani na mora ani na nijaký strom. 2 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela. ty to vieš.9 Potom som videl. ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody. a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. A Boh im zotrie z očí každú slzu. aby ešte krátky čas odpočívali. ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov. v rukách mali palmy 10 a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu. Amen. bude prebývať nad nimi. Stáli pred trónom a pred Baránkom. z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc. slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv.“ 13 I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ 14 Povedal som mu: „Pán môj. a Baránkovi!“ 11 Všetci anjeli stáli okolo trónu. Cirkev ako množstvo vyvolených . z Léviho kmeňa dvanásťtisíc. padli na tvár pred trónom. čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi. z Issacharovho kmeňa dvanásťtisíc. 3 Prišiel aj iný anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. čo je v strede pred trónom. Dostal veľa kadidla.“ Zjv8 VIII. bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A ten. kmeňov.

5 Dostali rozkaz. čo vychádzali z ich tlám. 10 Zatrúbil tretí anjel. ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky má meno Apollyon. medeným.“ 15 Tu boli odviazaní štyria anjeli. naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. burácanie. ale trápili päť mesiacov. 9 Panciere mali ako panciere zo železa a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov rútiacich sa do boja. A bola zasiahnutá tretina slnka. a padla na tretinu riek a na pramene vôd. A dostala kľúč od studne priepasti. A počul som hlas od rohov zlatého oltára. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd. lebo zhorkli. ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Tretina zeme zhorela. 2 Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil dym ako dym veľkej pece a zatemnilo sa slnko a aj vzduch od dymu studne.13 Potom som videl a počul som orla letieť stredom neba a volať mohutným hlasom: „Beda. tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená tráva. 19 Moc koní bola totiž v ich tlamách a v ich chvostoch. počul som ich počet. 12 Zatrúbil štvrtý anjel. aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a noc podobne. ktorí ešte majú trúbiť!“ Zjv9 IX. hyacintové a sírové panciere a hlavy koní boli ako hlavy levov a z ich tlám vychádzal oheň. že hviezda spadla z neba na zem. A z neba spadla veľká hviezda.kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky anjela pred Boha. 4 Povedalo sa im. 14 hovoril šiestemu anjelovi. Piata poľnica . čo malo sedem poľníc. ale iba ľuďom. 20 A ostatní ľudia. 3 A z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc. a smrť od nich utečie. kamenným a dreveným modlám.1 Zatrúbil piaty anjel. A nastalo hrmenie. mesiac a rok. 8 Vlasy mali ako ženské vlasy a ich zuby boli ako levie. 7 Zatrúbil prvý. 8 Zatrúbil druhý anjel. horiaca ako fakľa. 18 Od týchto troch rán zahynula tretina ľudí. ktorých nezahubili tieto rany. aby neškodili tráve na zemi. čo mal poľnicu: „Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. a nenájdu ju. beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky poľníc troch anjelov. aby ich nezabíjali. sa pripravilo trúbiť. 7 Tieto kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. dymu a síry. 21 A nerobili pokánie ani za svoje vraždy. tretina mesiaca a tretina hviezd. Zjv10 . 16 A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíckrát desaťtisíc. 11 Nad sebou mali kráľa anjela priepasti. 11 Tá hviezda sa volá Palina. Tretina mora sa zmenila na krv 9 a zahynula tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula. 12 Prvé beda prešlo a hľa.6 A sedem anjelov. a ich trápenie bolo ako trápenie od škorpióna. Orol s tromi „beda“ . 6 V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť. blesky a zemetrasenie. aby pobili tretinu ľudí. ani chodiť. A videl som. lebo ich chvosty sa podobali hadom: mali hlavy a nimi škodili. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora. dym a síra. ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk a neprestali sa klaňať zlým duchom a zlatým. akú majú pozemské škorpióny. ani nijakej byline ani nijakému stromu. 5 Potom vzal anjel kadidelnicu. A nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to na zem. ani počuť. strieborným. po ňom prichádzajú ešte dve beda. ani za svoje smilstvo. keď uštipne človeka. od ohňa. beda. Prvé štyri poľnice . 10 Chvosty mali podobné škorpiónom aj žihadlá a v chvostoch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov. na hlavách mali akoby vence podobné zlatu a ich tváre boli ako tváre ľudí. 17 A vo videní som takto videl kone a tých. ani za svoje čary. ktorý je pred Bohom. deň. budú si žiadať zomrieť. čo sedeli na nich: mali ohnivé.13 Zatrúbil šiesty anjel. ani za svoje krádeže. Šiesta poľnica . čo boli pripravení na hodinu. ktoré nemôžu ani vidieť.

ktorý stojí na mori i na zemi. 11 Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha. keď začne trúbiť poľnica. 4 A keď dohovorilo sedem hromov. čoskoro príde tretie beda.“ 4 Oni sú dve olivy a dva svietniky. jazykov a národov budú pozerať na ich telá tri a pol dňa a nedovolia ich telá uložiť do hrobu.8 A hlas. zvíťazí nad nimi a zabije ich. chcel som písať. čo sedia na svojich trónoch pred Bohom.1 Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami: „Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých. hľa. Anjel s otvorenou knihou . i more a čo je v ňom: „Času už nebude!“ 7 Ale v dňoch hlasu siedmeho anjela. sedem hromov prehovorilo svojím hlasom. kmeňov. z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. A keď zvolal.X. jeho nohy ako ohnivé stĺpy 2 a v ruke mal otvorenú knižku.“ 9 Šiel som k anjelovi a povedal som mu. ale počul som hlas z neba. a majú moc premeniť vody na krv a biť zem všetkými ranami.1 I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela. Takto musí zahynúť každý. ale v ústach ti bude sladká ako med. ľavou na zem 3 a zvolal mohutným hlasom. Pane. 11 Tu mi povedali: „Musíš znova prorokovať o ľuďoch. ktorý si a ktorý si bol. ktorý som počul z neba. zem a čo je na nej. ako zvestoval svojim služobníkom prorokom. čo z priepasti vystúpi. 2 Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho. aby nepršalo v dňoch. 13 V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. ktorý im hovoril: „Vystúpte sem!“ I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. doľahol veľký strach. čo ich videli. žalúdok sa mi naplnil horkosťou. 3 Ale pošlem svojich dvoch svedkov. . kto by im chcel ublížiť. ktorý stvoril nebo a čo je v ňom. národoch.“ Zjv11 XI. čo sa v ňom klaňajú. Siedma poľnica . 8 Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta. ako keď reve lev. lebo je vydané pohanom. Meranie chrámu a dvaja svedkovia . aby mi dal knižku.“ 16 Vtedy dvadsiati štyria starci. lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi. kde bol ukrižovaný aj ich Pán. kedykoľvek budú chcieť. a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní. 12 A oni počuli mohutný hlas z neba. 14 Druhé beda pominulo. no len čo som ju prehltol. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. a nepíš to!“ 5 Tu anjel. ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt. klaňali sa Bohu 17 a volali: „Vzdávame ti vďaky. 9 Mnohí z ľudí. 5 A keby im chcel niekto ublížiť. znova ku mne prehovoril: „Choď. Bože všemohúci. vezmi otvorenú knihu z ruky anjela. ktorý hovoril: „Zapečať. Ján prehltne knižku . V ústach mi bola sladká ako med. šelma. zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Pravou nohou si stal na more. 10 Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a plesať a budú si navzájom posielať dary. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali: „Kráľovstvo tohoto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov. padli na tvár. čo hovorilo sedem hromov. keď budú prorokovať. zdvihol k nebu svoju pravú ruku 6 a zaprisahal sa na Žijúceho na veky vekov.“ 10 Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. On mi odpovedal: „Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne.15 Zatrúbil siedmy anjel. postavili sa na nohy a na tých. bude viesť proti nim vojnu. čo stoja pred Pánom zeme. 7 Keď dokončia svoje svedectvo. Jeho tvár bola ako slnko. 6 Oni majú moc zatvoriť nebo. zavŕši sa Božie tajomstvo. jazykoch a o mnohých kráľoch. ktorého som videl stáť na mori i na zemi. budú šliapať po svätom meste štyridsaťdva mesiacov.

chlapca.13 Keď drak videl. 12 Preto radujte sa. plný zlosti. bol zvrhnutý. aby ju rieka strhla. 5 I porodila syna.“ 19 A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného. A drak sa postavil pred ženu. čo vychrlil drak zo svoje papule. 10 A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása. lebo zostúpil k vám diabol. nebesia. čo zvádzal celý svet. kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní. a zničiť tých. lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov. 15 Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku. zemetrasenie a veľké krupobitie. ktorá mala rodiť. ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov.že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať. že má málo času. aby zhltol jej dieťa. ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena a drak . 18 Národy sa rozhnevali. a nemilovali svoj život až na smrť. lebo vie. lebo mala rodiť.7 Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. čo kazia zem. 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. 16 Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku. čo v nich bývate. 9 A veľký drak. Bojoval drak i jeho anjeli. kde jej Boh pripravil miesto. Zjv12 XII. 14 Ale žena dostala dve krídla veľkého orla. čo porodila chlapca.1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom. len čo ho porodí. 11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva. 17 Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva. čo sa boja tvojho mena. malých i veľkých. burácanie. 2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach. 8 ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. Boj draka na nebi . prorokov a svätých a tých. ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. že je zvrhnutý na zem. aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto. ten starý had. ktorý sa volá diabol a satan.“ Boj draka na zemi . 18 I zastavil sa na morskom piesku. prenasledoval ženu. A nastali blesky. pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak. Beda však zemi i moru. ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. Zjv13 . 6 Žena potom utiekla na púšť. aj vy.

Drak jej dal svoju silu. aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým. tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku. aby sa rúhala Bohu. lebo prišla hodina jeho súdu. že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. jazyku a ľudu. bohatí i chudobní. 9 Kto má uši. nahovára obyvateľov zeme. slobodní aj otroci. 7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. zabitý. že všetci. ľudom.“ 8 Za ním šiel iný anjel a volal: „Padol. 10 aj ten bude piť z . ktoré môže konať pred očami šelmy. 2 A počul som hlas z neba.1 Potom som videl. nech počúva: 10 Kto má ísť do zajatia. a hľa. 3 A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom. znel. Celá zem obdivovala šelmu. Anjeli ohlasujú hodinu súdu . a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?“ 5 A dostala tlamu. 13 A robí veľké znamenia. Morská šelma . ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva!“ 9 Po nich nasledoval iný. ktorá mala desať rohov a sedem hláv. kto sa nebude klaňať obrazu šelmy.11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. že každý. a klaňajte sa tomu. kamkoľvek ide. 16 A pôsobí. iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. čo má ranu od meča a ožila. nech spočíta číslo šelmy. Dostala moc nad každým kmeňom. každému národu. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum. a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. aby ho zvestoval obyvateľom zeme. podobala sa leopardovi. 4 To sú tí. ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená. padol ten veľký Babylon. svoj trón i veľkú moc. Mala dva rohy podobné baránkovým. 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí. malí i veľkí. aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil.XIII.6 Potom som videl iného anjela letieť stredom neba. 7 Volal mohutným hlasom: „Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť. aby hovorila veľké veci. Zjv14 XIV. musí byť mečom. čo mali na čele napísane jeho meno a meno jeho Otca. ktorý stvoril nebo i zem. na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť. Hlas ktorý som počul. kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. jazykom a národom. 5 V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny. 2 Šelma. prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak. ktorej sa zahojila smrteľná rana. aby sa rúhala. čo sa nepoškvrnili so ženami. Kto má byť zabitý mečom. že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme. bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. V tomto je trpezlivosť a viera svätých. ba spôsobuje. lebo sú panici. pred štyrmi bytosťami a pred starcami. 6 A aj otvorila tlamu. aby do obrazu šelmy vložila ducha. more i pramene vôd. ale hovorila ako drak. aby urobili obraz šelme. čo obývajú zem. Baránok a jeho vykúpenie .1 Videl som vystupovať z mora šelmu. bude usmrtený. pôjde do zajatia. čo bývajú v nebi. iba ten. A mal večné evanjelium. kmeňu. nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Tí nasledujú Baránka. ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka. 15 A bolo jej dané. ale jej smrteľná rana sa zahojila. že dal moc šelme. ktorú som videl. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami. 8 Budú sa jej klaňať všetci. ktorý bol zabitý. Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštridsatštyritisíc tých. 4 klaňali sa drakovi. Zemská šelma .

“ 14 Potom som videl. čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni. nezriedeného. Boli oblečení do čistého skvúceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom. a Baránkovu pieseň: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky. 2 Videl som čosi ako sklené more. nech si odpočinú od svojich námah. naliateho do čaše jeho hnevu. čo zvíťazili nad šelmou. čo sedel na oblaku. Pieseň Mojžiša a Baránka . 4 Kto by sa nebál. ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. Hrôzy siedmich čiaš . čo mal ostrý kosák: „Hoď svoj ostrý kosák a ober strapce vinice zeme. Áno. lebo nimi sa dovŕšil Boží hnev. hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá. žatva na zemi dozrela. plných hnevu Boha. kto by prijal znak jej mena. kým sa nedovŕši sedem rán siedmich anjelov. zmiešané s ohňom. 15 A z chrámu vyšiel iný anjel. Kráľ národov. ktorý volal mohutným hlasom na toho. čo sa klaňajú šelme a jej obrazu. lebo jej hrozná už dozreli!“ 19 A anjel hodil svoj kosák na zem. Pane Bože všemohúci. vyšiel iný anjel. 13 A počul som hlas z neba. stáť na sklenom mori. hovoril: „Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi. už odteraz.5 Potom som videl: V nebi sa otvoril chrám stánku svedectva 6 a z chrámu vyšli siedmi anjeli. čo je v nebi. spravodlivé a správne sú tvoje cesty. 7 Jedna zo štyroch bytostí podala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš. a zvolal mohutným hlasom na toho. 17 Potom z chrámu.“ 12 V tomto je trpezlivosť svätých. mali Božie citary 3 a spievali pieseň Mojžiša. veď ich skutky idú s nimi.1 Videl som na nebi iné znamenie.1 Potom som počul mocný hlas z chrámu. i tých. a hľa. žijúceho na veky vekov. lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka. ktorí umierajú v Pánovi. 20 Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv až po uzdy koní na tísícšesťsto stadií. Zjv16 XVI. veľké a obdivuhodné: sedem anjelov. Zjv15 XV. hovorí Duch. ako hovorí siedmim anjelom: „Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu!“ 2 Odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem: a povyhadzovali sa zhubné a zlé vredy na ľuďoch. 18 Od oltára zasa vyšiel anjel. Božieho služobníka. 8 A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci a nik nemohol vojsť do chrámu. lebo prišla hodina žatvy. ktorý má moc nad ohňom. Pane. čo sa klaňali jej obrazu. a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.vína Božieho hnevu. ktorí mali sedem posledných rán. 11 A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí. nad jej obrazom a nad číslom jej mena. aj on mal ostrý kosák. obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. a neoslavoval tvoje meno?! Veď ty jediný si Svätý. ani ten. čo mali sedem rán. aj na tých. prídu všetky národy a budú sa ti klaňať. . čo mali znak šelmy.“ Sedem anjelov s čašami Božieho hnevu . Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák.“ 16 A ten.

15 Hľa. Bože všemohúci. kto bdie a chráni si odev. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami. ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta. a keď príde. 4 Tretí vylial svoju čašu na rieky a pramene vôd: a zmenili sa na krv. ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky. Od bolesti si hrýzli jazyky 11 a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy a nerobili pokánie za svoje skutky. ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. že si vyniesol takýto rozsudok. 17 Siedmy anjel vylial svoju čašu do vzduchu a z chrámu od trónu vyšiel mocný hlas. správne a spravodlivé sú tvoje súdy!“ 8 Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko: a bolo mu dané páliť ľudí ohňom. 12 Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: a jej voda vyschla. a prihovoril sa mi: „Poď. 6 Keďže preliali krv svätých a prorokov. zaslúžili si to!“ 7 A od oltára som počul volať: „Áno. má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. 13 I videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka. Súd nad hroznou neviestkou .1 . čo bolo v mori. ktorá bola a nie je. 12 Desať rohov. aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu. plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. tajomstvo: „Veľký Babylon. Svätý. bude smieť ostať len na krátky čas. je desať kráľov. je z tých siedmich a ide do záhuby. drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár. veľmi som sa zadivil. 20 Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo. 5 Na čele mala napísané meno. akého nebolo odvtedy. ktoré si videl. 8 Šelma. aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka.10 Zjv17 XVII. ktorí ešte nedostali 3 . burácanie. 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme. čo mali sedem čiaš. 14 To sú duchovia démonov. 16 I zhromaždil ich na miesto. že bola a nie je. tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov.19. iný ešte neprišiel. keď uvidia šelmu. ale nerobili pokánie. ona je ôsmy kráľ. Pane. ktorí konajú znamenia: vychádzajú ku kráľom celého sveta. ktorá sedí na mnohých vodách. aj kráľov je sedem: 10 piati padli. hovoril: „Stalo sa!“ 18 A nastali blesky. 5 Potom som počul anjela vôd volať: „Spravodlivý si ty. B. ktorý má moc nad týmito ranami.“ 3 V duchu ma preniesol na púšť. na ktorých žena sedí. čo je človek na zemi . ktorá ju nosí. z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. bola a nie je. 10 Piaty anjel vylial svoju čašu na trón šelmy: a jej kráľovstvo stemnelo. Pád Babylonu 17.1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov. vyzdobená zlatom.“ 6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Blahoslavený. budú sa diviť.také veľké bolo zemetrasenie. matka smilstva a ohavností zeme. 9 Veľká horúčava spaľovala ľudí a tí sa rúhali menu Boha. 4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu. Keď som ju uvidel. prichádzam ako zlodej. dal si im piť krv. ktorú si videl. aby ich zhromaždili na boj vo veľký deň všemohúceho Boha. 19 Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli. plnej rúhavých mien. hrmenie aj veľké zemetrasenie. 11 Šelma. 9 Kto je múdry. a zasa bude. ktorý si a ktorý si bol. 7 Ale anjel mi povedal: „Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami. jeden je.Druhý vylial svoju čašu na more: a zmenilo sa na krv ako z mŕtveho a zahynulo všetko živé. Boh si spomenul na veľký Babylon a dal mu kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. 21 Z neba padali na ľudí krúpy ťažké ako talenty a ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krupobitia. aby mu vzdali slávu. lebo táto jeho rana bola veľmi veľká. A obyvatelia zeme.

ty veľké mesto. nebo a svätí. dobytok a ovce. drahých kameňov a perál. 22 Už v tebe nebude počuť hlas citaristov. 13 škoricu a balzam. 20 Plesaj nad ním. hodil ho do mora a zvolal: „Takto prudko bude zvrhnutý Babylon. námorníci a všetci. volali: „Ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu?“ 19 Sypali si prach na hlavu a s plačom a žiaľom volali: „Beda.kráľovstvo. ktoré sa obliekalo do kmentu. Do pohára.“ Zjv18 XVIII. ktorí s ním smilnili a hýrili. Odplaťte mu dvojnásobne za jeho skutky. aj šelma znenávidia smilnicu spustošia ju a obnažia. vyvolení a verní. 17 Lebo Boh im vložil do srdca. lebo už nik nekúpi ich tovar: 12 Náklad zlata a striebra. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí. národy a jazyky. múku a pšenicu. nalejte mu dvojnásobne! 7 Koľko sa on oslavoval a hýril. 6 Odplaťte mu. môj ľud. 2 Zvolal mohutným hlasom: „Padol. 16 budú volať: „Beda. voňavky a masti. ktorí z neho zbohatli. a jeho sláva ožiarila zem. všetko cenné a skvostné sa ti stratilo a už ich viac nenájdu. medi. mesto také mocné. 10 Zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú volať: „Beda. Lebo mocný je Pán Boh. padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov. kmentu a purpuru. zastali obďaleč 18 a keď videli dym jeho požiaru. ktoré si videl tam. aby uskutočnili jeho zámer. kde sedí neviestka. hodvábu a šarlátu. do ktorého nalieval. čo sú s ním. aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo. 15 Kupci týchto vecí.“ 8 Preto jedného dňa prídu jeho rany. lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd!“ 11 Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť. túžba tvojej duše. to veľké mesto. víno a olej. všelijaké tujové drevo. zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú plakať a žialiť. ktorý má veľkú moc. purpuru a šarlátu a zdobilo sa zlatom. beda. lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov. ktoré kraľuje nad kráľmi zeme. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šeIme.“ 9 I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme.“ 15 A povedal mi: „Vody. Lebo si v srdci hovorí: „Sedím ako kráľovná. 3 Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!“ 4 A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho. apoštoli i proroci. železa a mramoru. vdova nie som a smútok neuzriem. v ktorom zbohatli z jeho hojnosti všetci. Pád Babylonu . zástupy. to sú ľudia. je veľké mesto. otrokov a ľudské duše. 18 A žena. svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve . ty veľké mesto Babylon. keď uzrú dym z jeho požiaru. ktoré si videl. čo majú lode na mori. ako aj on odplatil. 14 A ovocie. beda. už v tebe nebude majster v nijakom remesle ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť nebude. kým sa nezavŕšia Božie slová. aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán. budú jesť jej telo a spália ju ohňom. a viac ho nebude. toľko mu dajte útrap a smútku. čo pracujú na mori. drahými kameňmi a perlami. všelijaké predmety zo slonoviny. čo sa tadiaľ plavili. aj tí. ktorý ho odsúdil. lebo Boh rozsúdil váš súd na ňom!“ 21 Potom jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov. povolaní. ty veľké mesto. beda. kadidlo. ktorú si videl. smrť i smútok a hlad a ohňom bude spálený. 16 A desať rohov. hudobníkov flautistov ani poľnicu. lebo v jedinú hodinu bolo spustošené. odišlo od teba. rozličné predmety z najvzácnejšieho dreva. s lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri. ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. kone a vozy.1 Potom som videl z neba zostupovať iného anjela. 17 lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“ Všetci kormidelníci a všetci.

čo sedia na nich.11 . 14 Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch.11 Potom som videl otvorené nebo a hľa.6 Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia.a ten. vzdávajme mu slávu.20. aby som sa mu klaňal. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva. telá koní a tých. a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov.“ 10 I padol som mu k nohám. 24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých zavraždených na zemi!“ Zjv19 XIX. ten kment sú spravodlivé skutky svätých.“ 9 Potom mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí. Mohutným hlasom volal na všetky vtáky letiace stredom neba: „Poďte. biely kôň . 13 Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. iba on sám. slobodných i otrokov. nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov. ktorý volal: „Aleluja! Lebo začal kraľovať Pán. Veď odsúdil veľkú neviestku. 20 Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka. Zničenie pohanských národov 19. sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. a volali: „Amen. Spev víťazstva nebi: „Aleluja! Spása. a telá všetkých. všetci jeho služobníci.15 Víťaz na bielom koni . telá mocnárov. oblečené do čistého bieleho kmentu.17 Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. 15 Z jeho úst vychádzal ostrý meč. ktorý pred ňou 1 Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v .“ C. ktorá svojím smilstvom kazila zem. náš všemohúci Boh.sa v tebe hlas ženícha a nevesty. Ale on mi povedal: „Pozor. 7 Radujme sa a plesajme. lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. sa volal Verný a Pravdivý. čo sedel na ňom. lebo tvoji kupci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy. ktorí majú Ježišovo svedectvo.“ 19 A videl som šelmu a kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do boja s tým. telá vojvodcov. Víťazstvo Kráľa nad šelmou a antikristom . a on bude nad nimi panovať žezlom železným. Napísané mal meno. malí i veľkí!“ Pozvanie na Baránkovu svadbu . čo sa ho bojíte. 8 A smela sa obliecť do čistého. ktoré nik nepozná. čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!“ A povedal mi: „Tieto Božie slová sú pravdivé. a s jeho vojskom. aj vy. zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu. 16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov. spravodlivo súdi i bojuje. ktorý sedí na tróne. aby ním bil národy. sláva a moc nášmu Bohu.“ 3 A znova volali: „Aleluja A dym z nej bude vystupovať na veky vekov!“ 4 Nato padli dvadsiati štyria starci a štyri bytosti a klaňali sa Bohu. Aleluja!“ 5 A od trónu zaznel hlas: „Chváľte nášho Boha. čo sedel na koni. 18 Budete jesť telá kráľov. 12 Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. malých i veľkých. 2 lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. skvúceho kmentu.

3 Hodil ho do priepasti. všetko robím nové. 3 A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa. Nebeský Jeruzalem 21. kde je aj šelma i falošný prorok. čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz.ich Boh . a každý bol súdený podľa svojich skutkov. aby zvádzal národy. Pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo miesta. poškvrnení.1 Videl som nové nebo a novú zem. čo boli v nich. povedal: „Hľa. lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. 4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu. vystrojené ako nevesta. 12 Videl som mŕtvych. čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov. Goga a Magoga. potom musí byť na krátky čas uvoľnený. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami. aj smrť aj podsvetie vydali mŕtvych. 10 A diabol. ktorým je diabol a satan. Otvorila sa aj iná kniha. a bude ich ako piesku v mori. A mŕtvi boli súdení z toho. čo mali sedem čiaš naplnených poslednými siedmi ranami. čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera. aby ich zhromaždil do boja. vrahovia. 5 Ostatní mŕtvi neožili. 2 A videl som. Nové nebo a nová zem . čo sedel na tróne. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich.“ Nový Jeruzalem . ozdobená pre svojho ženícha. a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. čo na ňom sedel. To je prvé vzkriesenie. čo boli v ňom. bol zvrhnutý do ohnivého jazera.robil znamenia a zviedol nimi tých. 4 Ďalej som videl tróny. a sputnal ho na tisíc rokov. stáli pred trónom a otvorili sa knihy. kniha života. a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. zdedí toto. neveriaci. 6 Blahoslavený a svätý. veľkých i malých. 15 A koho nenašli zapísaného v knihe života. bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera. kým sa nedovŕšilo tisíc rokov.“ 8 A ten. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto.9 A prišiel jeden zo siedmich anjelov. 8 Ale zbabelci. čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. lebo prvé sa pominulo.11 Potom som videl veľký biely trón a toho.“ 6 A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega. 14 Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. 7 Kto zvíťazí. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. D. kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci. ktoré sú na štyroch uhloch zeme. Videl som aj duše tých. bude satan uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde.7 Až sa dovŕši tisíc rokov. Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať. to je tá druhá smrť. aby už nezvádzal národy. kým sa nedovŕši tisíc rokov. zavrel ju a zapečatil nad ním. nový Jeruzalem. Tisícročné kráľovstvo . Definitívny súd . ani náreku ani bolesti viac nebude. Konečné víťazstvo . a povedal mi: „Poď ukážem ti nevestu Baránkovu . traviči. 2 Chytil draka. aj tých. ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto. toho starého hada.5 Zjv21 XXI. Počiatok i Koniec. modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou. čo dostali moc súdiť. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.22. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. Zjv20 XX. horiaceho sírou.1 Potom som videl z neba zostupovať anjela. smilníci. ktorý ich zvádzal. sadli si na ne tí. oni budú jeho ľudom a sám Boh .bude s nimi. čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé. čo sedel na koni.1 . 21 Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst toho. 13 More vydalo mŕtvych.

z oboch strán rieky. 14 Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov. nech škodí ďalej. jeho brán a jeho hradieb. lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. 5 Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka. šiesty sardion. Blahoslavený. prídem čoskoro. 26 A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov. 21 Dvanásť brán je dvanásť perál. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. 18 Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto samo bolo z rýdzeho zlata podobného čistému sklu. 13 Ja som Alfa a Omega. 4 budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. A mesto nepotrebuje ani slnko ani mesiac. tretí chalcedón. ktorú anjel mal. ôsmy beryl. lebo im bude žiariť Pán. Ježišovo svedectvo . 9 Ale on mi povedal: „Pozor. nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých. a budú kraľovať na veky vekov. 3 Už nikdy nebude nič prekliate. odmením každého podľa jeho skutkov. 24 V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu. 22 Ale chrám som v ňom nevidel.12 Hľa. doň nevojde. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť. čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života. ako zostupuje z neba od Boha 11 ožiarené Božou slávou. aby ukázal svojim služobníkom. 15 Ten. desiaty chryzopras. Malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela. a 23 Baránok. takého ako priezračné sklo. Ján. A námestie mesta bolo z rýdzeho zlata.manželku!“ 10 A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem. mali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery. mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta. padol som k nohám anjela. nech sa špiní ďalej. som to počul a videl: A keď som to počul a videl. čo so mnou hovoril. Zjv22 XXII. 7 Áno. čistú ako krištáľ. tri brány od severu. nik. štvrtý smaragd. 20 piaty sardonyx. iba tí. 25 Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu. Prvý a Posledný.“ 8 Ja. tri brány od juhu a tri brány od západu. 19 Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi: prvý základný kameň jaspis. spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje. prídem čoskoro a moja odplata so mnou. poslal svojho anjela. jedenásty hyacint. každá brána bola z jednej perly. 14 . Záver zjavenia 22. lebo čas je blízko! 11 Kto škodí. kto je špinavý. Pán.1 Potom mi ukázal rieku vody života. aby mu svietili. kto sa dopúšťa ohavnosti a lži. akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu. 2 Uprostred jeho námestia. siedmy chryzolit. 27 Ale nič poškvrnené. Bohu sa klaňaj!“ 10 Potom mi povedal: „Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy. 17 Zmeral aj jeho hradby. Počiatok a Koniec. lebo jeho chrámom je Pán.6 Potom mi anjel povedal: „Tieto slova sú verné a pravdivé. je strom života ktorý prináša dvanásť ráz ovocie: každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. všemohúci Boh. 12 Malo veľké a vysoké hradby.6-16 Anjelovo svedectvo . ktorý mi toto ukázal a chcel som sa mu klaňať. šírka i výška sú rovnaké. druhý zafír. Boh. 13 Tri brány boli od východu. kto zachováva prorocké slová tejto knihy. dvanásty ametyst. 16 Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka je taká istá ako šírka. vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. Blaženosť nebeského Jeruzalema . čo zachovávajú slová tejto knihy. Boh prorockých duchov. Jeho dĺžka. čo sa má zanedlho stať. deviaty topás.

z toho. o čom sa píše v tejto knihe. hovorí: „Áno. tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta. kto počúva prorocké slová tejto knihy. čo to dosvedčuje. Príď. 20 Ten. vrahovia. aby vám toto dosvedčil o cirkvách. 18 Ja dosvedčujem každému. čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. kto miluje lož a dopúšťa sa jej. 19 A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy. čo počúva. Ježiš. modloslužobníci a každý. Pane Ježišu!“ 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými. traviči. Ja som Koreň a Rod Dávidov. nech príde.Blahoslavení sú tí. Keby niekto k tomu niečo pridal. Žiarivá ranná hviezda. 17 . tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe.17-21 A Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten.“ „Amen. prídem čoskoro. 16 Ja. nemravníci. poslal som svojho anjela. nech volá: „Príď!“ Kto je smädný. nech si naberie zadarmo vody života. 15 Vonku zostanú psi. a kto chce.“ Epilóg 22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful