SVÄTÉ PÍSMO NOVÉHO ZÁKONA

podľa vydania Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme 1995 EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA EVANJELIUM PODĽA MARKA EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA EVANJELIUM PODĽA JÁNA SKUTKY APOŠTOLOV LIST RIMANOM PRVÝ LIST KORINŤANOM DRUHÝ LIST KORINŤANOM LIST GALAŤANOM LIST EFEZANOM LIST FILIPANOM LIST KOLOSANOM PRVÝ LIST SOLÚNČANOM DRUHÝ LIST SOLÚNČANOM PRVÝ LIST TIMOTEJOVI DRUHÝ LIST TIMOTEJOVI LIST TÍTOVI LIST FILEMONOVI LIST HEBREJOM JAKUBOV LIST PRVÝ PETROV LIST DRUHÝ PETROV LIST PRVÝ JÁNOV LIST DRUHÝ JÁNOV LIST TRETÍ JÁNOV LIST JÚDOV LIST ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA

EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA
1. Ježišovo narodenie a detstvo 1,1- 2,23 Mt1 I. Rodokmeň Ježiša Krista - 1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. 2 Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, 3 Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. 4 Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, 5 Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho 6 a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. 7 Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, 8 Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. 9 Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. 10 Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, 11 Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, 13 Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. 14 Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. 15 Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. 16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. 17 Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista. Narodenie Ježiša Krista - 18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. 20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ 22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. 24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš. Mt2 II. Mudrci od východu - 1 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 2 a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ“? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ 3 Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 4 Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 - A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“

Tu si dal Herodes potajomky zavolal mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 8 Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ 9 Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 10 Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 11 Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Útek do Egypta - 13 Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ 14 On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Vraždenie detí v Betleheme - 16 Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. 17 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: 18 „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, Iebo ich niet.“ Návrat z Egypta - 19 Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte 20 a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a chod’ do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa už pomreli.“ 21 On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. 22 Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. 23 Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“ Ohlásenie nebeského kráľovstva 3,1- 7,29 A. Naratívna časť 3,1- 4,25 Mt3 III. Kázeň Jána Krstiteľa - 1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: 2 „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ 3 To ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: - Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ 4 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. 5 Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. 6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 7 Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 9 Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: - Naším otcom je Abrahám! - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 10 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do

7

ohňa. 11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12 V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ Pokrstenie Ježiša - 13 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14 Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ 15 Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. 16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17 A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Mt4 IV. Pokúšanie na púšti - 1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ 4 On odvetil: „Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ 5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu 6 a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: - Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.“ 7 Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: - Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ 8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 10 Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď satan, lebo je napísané: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ 11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu. Návrat do Galiley - 12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. 13 Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, 14 v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: - Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! 16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ 17 Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Povolanie prvých učeníkov - 18 Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 19 I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 20 Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

pôjde pred súd. lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. len ju vyhodiť von. aby ju Ľudia pošliapali. 26 Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ. 5 Blahoslavení tichí. Naplnenie Zákona a Prorokov . nepominie sa ani jediné písmeno. námesačníkov a ochrnutých. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť. 7 Blahoslavení milosrdní. lebo ich je nebeské kráľovstvo. hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem.29 Mt5 V5. lebo oni budú nasýtení. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi. Ježiš vyučuje a uzdravuje . čím ju osolia? Už nie je na nič.Ako šiel odtiaľ ďalej. B. posadnutých zlými duchmi. že otcom bolo povedané: „Nezabiješ!“ Kto by teda zabil. 4 Blahoslavení plačúci. nevojdete do nebeského kráľovstva. až potom príď a obetuj svoj dar. 24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. 2 Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavenstvá . Judey a Zajordánska. keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. lebo oni budú potešení. 11 Blahoslavení ste.7. čo šíria pokoj. 9 Blahoslavení tí. ale na svietnik. 25 A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola. Prinášali k nemu všetkých chorých.17 Nemyslite si. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ježišova reč na vrchu 5. 12 radujte sa a jasajte. 23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš. 21 . aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.23 A Ježiš chodil po celej Galilei. 6 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti. a tak by učil ľudí. že tvoj brat má niečo proti tebe. ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. ale naplniť. lebo oni uvidia Boha. 8 Blahoslavení čistého srdca. 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom. vystúpil na vrch. videl iných dvoch bratov. neprišiel som ich zrušiť. lebo máte hojnú odmenu v nebi. 20 Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov. čo aj najmenšie. ktorí boli pred vami. 14 Vy ste svetlo sveta. učil v ich synagógach. kto sa na svojho brata hnevá.21 Počuli ste. Nezabiješ . A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. 18 Veru. Kto svojmu bratovi povie: „Hlupák. A kto mu povie: „Ty bohapustý blázon. ktorý je na nebesiach. 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní. z Jeruzalema. Keď Ježiš videl veľké zástupy. 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu. 22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý. čo sú v dome. že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. aj ich povolal. aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. lebo ich je nebeské kráľovstvo. kým nezaplatíš do ostatného haliera. a on ich uzdravoval. 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť. Tak prenasledovali aj prorokov. aby svietila všetkým.3 Blahoslavení chudobní v duchu. kým sa všetko nesplní. kým si s ním na ceste. 22 Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. 25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom. lebo oni budú dedičmi zeme. Soľ zeme a svetlo sveta .1 . postihnutých rozličnými neduhmi a trápením. ani jediná čiarka zo Zákona. lebo ich budú volať Božími synmi. hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom.“ pôjde do pekelného ohňa. Ak soľ stratí chuť. ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete.13 Vy ste soľ zeme.“ pôjde pred veľradu.

O rozluke . a kto si vezme prepustenú ženu. pochádza od Zlého.nie“.33 A zasa ste počuli. a neodvracaj sa od toho.31 Ďalej bolo povedané: „Kto prepustí svoju manželku.áno. buď tvoja vôľa. Myslia si. kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. ktorý je na nebesiach. O Odplate . prv. ak zahynie jeden z tvojich údov. 36 ani na svoju hlavu neprisahaj. O almužne . aby ich ľudia videli. že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub. 4 aby tvoja almužna zostala skrytá. čo potrebujete. ktorý je v skrytosti.1 Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi. 40 Tomu. že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc. ani na Jeruzalem.ani na nebo. 8 Nenapodobňujte ich. zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi. 42 Tomu. Čo je navyše. čo vás prenasledujú. lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca. 35 ani na zem. cudzoloží. pretože je mestom veľkého Kráľa. lebo on vidí aj v skrytosti. 7 Keď sa modlíte. kto prepustí svoju manželku. lebo on vidí aj v skrytosti. ktorý si na nebesiach. 46 Lebo ak milujete tých. Veru. aby ich ľudia chválili. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes 12 A odpusť nám naše viny. lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. vystavuje ju cudzoložstvu.“ 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých. ako i my odpúšťame svojim vinníkom. kto si chce od teba niečo požičať. Mt6 VI.“ „nie . O prísahe . ak zahynie jeden z tvojich údov. aby si s ním išiel jednu míľu. kto na ženu hľadí žiadostivo. vylúp ho a odhoď od seba. 6 Ale keď sa ty ideš modliť. Ak ťa niekto udrie po pravom líci. 41 A keď ťa bude niekto nútiť. už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. A tvoj Otec ťa odmení. ale zbav nás zlého. ktorý je na nebesiach. ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. O modlitbe . 37 Ale vaša reč nech je „áno . ako v nebi tak i na zemi. veď váš Otec vie. nadstav mu aj druhé. 45 aby ste boli synmi svojho Otca. O láske k nepriateľom . nebuďte ako pokrytci.5 A keď sa modlíte. vojdi do svojej izby. daj. 39 No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. lebo ono je Božím trónom.43 Počuli ste. 13 A neuveď nás do pokušenia. ale splníš. 30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka.27 Počuli ste. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.Nescudzoložíš . ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.38 Počuli ste. kto ťa prosí. čo si Pánovi prisahal. odtni ju a odhoď od seba. 29 Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko. Modlitba Pána . čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 48 Vy teda buďte dokonalí. Veru. ako je dokonalý váš nebeský Otec. nehovorte veľa ako pohania. nech nevie tvoja ľavá ruka. 3 Ale keď ty dávaš almužnu. lebo je pre teba lepšie. 2 Keď teda dávaš almužnu. nevytrubuj pred sebou. že otcom bolo povedané: „Nebudeš krivo prisahať.9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš. že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ 28 No ja vám hovorím: Každý. ako by ste ho prosili. aby vás obdivovali. A tvoj Otec ťa odmení.“ 34 No ja vám hovorím: „Vôbec neprisahajte . okrem prípadu smilstva. lebo ona je podnožkou jeho nôh. hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 10 príď tvoje kráľovstvo. čo robí pravá. lebo je pre teba lepšie. nech jej dá priepustný list!“ 32 No ja vám hovorím: „Každý. choď s ním dve. posväť sa tvoje meno. akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 47 A ak pozdravujete iba svojich bratov. ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach. ktorí vás milujú. hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. . že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.

15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom.12 Všetko. ktorý je na nebesiach. A keď už svetlo. nájde.7 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 8 Lebo každý. ktorý je v skrytosti. robte aj vy im. Mt7 VII. 3 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata. Každý deň má dosť svojho trápenia. vyberiem ti smietku z oka“ . 18 aby nie ľudia zbadali. aj váš nebeský Otec vám odpustí. čo je v tebe. Ako sa postiť . aby ste neboli súdení. o čo skôr vás. pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať.1 Nesúďte. alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. čo je sväté. čím sa zaodejete.6 Nedávajte. zajtrajší deň sa postará sám o seba. kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. čo by mu dal hada? 11 Keď teda vy. bude celé tvoje telo vo svetle. čo chcete. 21 Lebo kde je tvoj poklad. 9 Alebo je medzi vami človek. Zlaté pravidlo . je tmou. psom a nehádžte svoje perly pred svine. pomaž si hlavu a umy si tvár. 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu.22 Lampou tela je oko. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú. o čo skôr dá váš Otec. že sa postíš. bude celé tvoje telo vo tme. Dôvera v Božiu prozreteľnosť . Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. tak budú súdiť aj vás. že toto všetko potrebujete. neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Nezneuctiť sväté veci . Pravé poklady . viete dávať dobré dary svojim deťom. takou sa nameria aj vám. a akou mierou budete merať vy. Nie ste vy oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie. a kto hľadá. tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. dobré veci tým. aby ich nohami nepošliapali. 2 Lebo ako budete súdiť vy. vy maloverní?! 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. ako rastú: nepracujú. A tvoj Otec ťa odmení. 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. Lebo to je Zákon i Proroci. dostane. hoci ste zlí. že sa postia. keď ho prosí o chlieb? 10 Alebo keby pýtal rybu. 29 a hovorím vám.19 Nezhromažďujte si poklady na zemi. O posudzovaní . tam bude aj tvoje srdce. čo ho prosia. nebuďte zamračení ako pokrytci. a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Dovoľ. lebo on vidí aj v skrytosti. aby ľudia videli. ale tvoj Otec. nepradú. že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.24 Nik nemôže slúžiť dvom pánom. ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece. ani do stodôl nezhromažďujú.16 A keď sa postíte. aká bude potom tma sama?! Boh a mamona . Váš nebeský Otec predsa vie. Modlitba s dôverou .25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život. a váš nebeský Otec ich živí. Lampou tela je oko . ani o svoje telo. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. 20 V nebi si zhromažďujte poklady. čo by podal synovi kameň.a ty máš v oku brvno?! 5 Pokrytec. Veru. 23 Ale ak sa tvoje oko zakalí. Ak bude tvoje oko čisté. a kto klope. 17 Keď sa ty postíš.Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky. 14 . Znetvorujú si tvár. čo budete jesť. hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. aby ľudia robili vám. kto prosí. ani nežnú. tomu otvoria.

ktorý neprináša dobré ovocie. tam bude plač a škrípanie zubami. 29 lebo ich učil ako ten. ale ich neuskutočňuje. lebo mal základy na skale. a nie ako ich zákonníci. ktorý si postavil dom na piesku. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila.38 Mt8 VIII.im na svedectvo.24 A tak každý. podobá sa múdremu mužovi. pristúpil k nemu stotník s prosbou: 6 „Pane. Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor. išli za ním veľké zástupy. Pane. 14 Aká tesná je brána a úzka cesta. privalili sa vody. čo ju nachádzajú! Výstraha pred falošnými prorokmi . ktorý si postavil dom na skale. 3. vytnú a hodia do ohňa. ak chceš. ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Pane. strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom. . či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme.1 . zadivil sa a tým.“ 7 On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho. ukáž sa kňazovi a prines obetný dar. ale choď. zástupy žasli nad jeho učením. Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve. a málo je tých. a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ .“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. podobá sa hlúpemu mužovi. 26 A každý. 16 Poznáte ich po ovocí. ale dom sa nezrútil.21 Nie každý. Ak daktorému poviem: „Choď!“ .42 A.5 Keď potom vošiel do Kafarnauma. ktorý je na nebesiach. videl. aby si vošiel pod moju strechu. kým zlý strom rodí zlé ovocie. Hneď vstala a obsluhovala ho. dotkol sa ho a povedal: „Chcem. čo má moc. kto plní vôľu môjho Otca. inému: „Poď sem!“ . Ohlasovanie nebeského kráľovstva 8. ale iba ten. strhla sa víchrica.13 Vchádzajte tesnou bránou.“ 13 A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane. 19 Každý strom.1 .28 Keď Ježiš skončil tieto reči.9. môžeš ma očistiť. že jeho testiná leží v horúčke. nie som hoden. 9 Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov.on to urobí. Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane.tak príde.Výrok o dvoch cestách . zostalo z neho veľké rumovisko. 20 Teda po ich ovocí ich poznáte. povedal: „Veru.“ vojde do nebeského kráľovstva. Naratívna časť: desať zázrakov 8.“ 10 Keď to Ježiš počul. 22. 12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. privalili sa vody. čo vedie do života. Uzdravenie Petrovej testinej -14 Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu.1 Keď Ježiš zostúpil z Vrchu.“ 3 On vystrel ruku. Úžas zástupov . ale vnútri sú draví vlci. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. poklonil sa mu a vravel: „Pane. 11 Hovorím vám. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie.“ Uzdravenie stotníkovho sluhu . 27 Spustil sa dážď. čo ho sprevádzali. kto tieto moje slová počúva. ako predpísal Mojžiš .10. kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich. Praví učeníci .15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu. odíďte odo mňa vy. 25 Spustil sa dážď. Uzdravenie malomocného .“ 8 Stotník mu odpovedal: „Pane. sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí. kto mi hovorí: „Pane. ako si uveril. v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. čo páchate neprávosť! Podobenstvo o dvoch staviteľoch . buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva. že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom. 2 Tu prišiel k nemu istý malomocný.ide.

10 Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom. a nie obetu. rozkázal preplaviť sa na druhý breh. povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? 5 Čo je ľahšie .18 Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy. aj o tých. vezmi si lôžko a choď domov!“ 7 A on vstal a odišiel domov. hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 12 On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví.“ Utíšenie búrky na mori . ale hriešnikov. vy maloverní?!“ Potom vstal. Uzdravenie ochrnutého . prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. 16 Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky. čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. 17 aby sa splnilo.16 Keď sa zvečerilo. 29 Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás. 24 Na mori sa zrazu strhla taká búrka.povedal ochrnutému: „Vstaň. Mt9 IX.“ 4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky. pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. kam pôjdeš. 2 Tu mu priniesli ochrnutého človeka.“ Spor o pôste . zachráň nás.“ Náročnosť apoštolského povolania . pošli nás do čriedy svíň!“ 32 On im povedal: „Choďte.1 On nastúpil na loďku preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých. ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi. 17 Ani nové víno nevlievajú do starých mechov.9 Keď odtiaľ Ježiš odišiel. potom sa budú postiť. 34 Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli. ktorý ležal na lôžku. ktorý dal takú moc ľuďom. prosili ho.“ 20 Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda.Ďalšie uzdravenia . dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách.“ Neprišiel som volať spravodlivých.“ 3 Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha. Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ 30 Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. vyšli z hrobov a boli takí zúriví. Keď Ježiš videl ich vieru. ale chorí.“ alebo povedať: „Vstaň a chod“? 6 Ale aby ste vedeli. aby odišiel z ich kraja.“ A oni vyšli a vošli do svíň. synu. 11 Keď to videli farizeji.14 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme. lebo mechy sa . a on spal. odpúšťajú sa ti hriechy. lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. 33 Pastieri ušli a keď prišli do mesta. pôjdem za tebou všade.“ 22 Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj. s bázňou oslavovali Boha. že ho i vietor i more poslúchajú?“ Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji . videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. 25 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane. Povolanie Matúša . hyniene!“ 26 On im povedal: „Čo sa bojíte. 31 Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš. jeden z jeho učeníkov.“ 21 Iný. 27 Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to. 19 Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ. čo boli posadnutí zlými duchmi. mu povedal: „Pane. 8 Keď to zástupy videli. keď im ženícha vezmú. povedal ochrnutému: „Dúfaj. kým je ženích s nimi? No prídu dni. že sa vlny prevarovali cez loďku. čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem. 13 Choďte a naučte sa. a tvoji učeníci sa nepostia?“ 15 Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť.23 Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. vyrozprávali všetko.povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy.28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja. že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ .

ozdraviem. Uzdravenie dvoch slepcov .1. poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra. pristúpil k nemu istý popredný muž. 11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny. 25 Ale keď dav rozohnali. 14 A keby vás niekto neprijal. nech sa váš pokoj vráti k vám.42 Mt10 X.“ Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry .27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal. ale robotníkov málo . Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo. zľutoval sa nad nimi. aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. 6 choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! 7 Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Vyvolenie Dvanástich . 36 Keď videl zástupy. z takého domu . Ale nové víno vlievajú do nových mechov. ale poď.“ Oni ho vysmiali.32 Keď odchádzali. kým nepôjdete ďalej. priviedli mu nemého človeka. ani vaše slová nevypočul.“ Žatva je veľká.35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte. povedal: „Dúfaj. Poúčanie apoštolov 10. vypytujte sa.“ 22 Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel. a tak sa oboje zachová. chytil dievča za ruku a ono vstalo. 26 A chýr o tom sa rozniesol po celej Krajine. 23 Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav. Zadarmo ste dostali.“ 29 Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane. slepci prišli k nemu. ale spí. vošiel dnu. ale ak toho hoden nebude. Tomáš a mýtnik Matúš. 4 Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský. Vyslanie Dvanástich . vlož na ňu ruku a ožije. 37 Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká. malomocných očisťujte. že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno.“ B. aby poslal robotníkov na svoju žatvu. išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov.5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte.18 Ako im toto hovoril. kto je vás tam hoden. aj mechy sa zničia. ktorý ho potom zradil.“ 19 Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi.“ A žena bola od tej hodiny zdravá. zvaný Peter. lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. mŕtvych krieste. dcéra. pozdravte ho! 13 Ak ten dom bude toho hoden. tvoja viera ťa uzdravila. učil v ich synagógach. zlých duchov vyháňajte. 9 Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze.1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“ 31 No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji. 20 Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena. zmiluj sa nad nami!“ 28 Keď potom vošiel do domu. ale robotníkov málo. 10 ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu. nech naň zostúpi váš pokoj. Pane. 21 Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu. Tam potom ostaňte. posadnutého zlým duchom. 12 Keď vojdete do domu. ako ste uverili.roztrhnú a aj víno vytečie. Uzdravenie nemého . ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok. 38 Preto proste Pána žatvy.“ 8 Chorých uzdravujte. 33 On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. zadarmo dávajte. a jeho brat Ondrej. hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. 3 Filip a Bartolomej. Jakub Zebedejov a jeho brat Ján.“ 34 Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. 24 povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo. Jakub Alfejov a Tadeáš. 2 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon. a dotkla sa obruby jeho odevu.“ 30 A oči sa im otvorili.

Čo vám hovorím vo tme. 38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma. Ale kto vytrvá do konca.“ 4.50 Mt11 XI. Budú vás prenasledovať . keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán.12. Triedenie duchov . ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 1 Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov.alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. kto mňa zaprie pred ľuďmi. vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. 19 Ale keď vás vydajú. .13. 24 Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. aj ja vyznám pred svojím Otcom. 42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi. ktorý je na nebesiach. 31 Nebojte sa teda. nestarajte sa. nie je ma hoden. ktorý je na nebesiach.1 . 32 Každého. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. 33 Ale toho. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého. 35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi. nie je ma hoden.16 Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. nie je ma hoden. hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. ktorý ma poslal. nevestu proti svokre. dostane odmenu proroka. a nič utajené. odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. ale meč. budú vás bičovať vo svojich synagógach 18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov. čo máte povedať.52 A. 36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. a kto stratí svoj život pre mňa. nájde ho. hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami. Tajomstvo nebeského kráľovstva 11. 29 Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. veru. že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol. 25 Stačí. Naratívna časť 11.26 Nebojte sa ich teda. 15 Veru. A kto prijíma mňa. čo by sa neodhalilo. dcéru proti matke. lebo v tú hodinu vám bude dané. 17 Chráňte sa ľudí. stratí ho. utečte do druhého. rozhlasujte zo striech.37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa. o čo skôr jeho domácich?! Odvaha pri vyznávaní Krista . 27 hovorte na svetle. aj ja zapriem pred svojím Otcom. Veru.40 Kto vás prijíma. Záver poúčania . Skôr sa bojte toho. lebo vás vydajú súdom. kým nepríde Syn človeka. 39 Kto nájde svoj život. prijíma toho. 20 Veď to už nie vy budete hovoriť. Keď pána domu nazvali Belzebulom. ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. 30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. ako a čo budete hovoriť. 41 Kto prijme proroka ako proroka. Zrieknuť sa seba pre Ježiša . ale dušu zabiť nemôžu. 28 Nebojte sa tých.dôstojnosť učeníkov . a čo počujete do ucha. čo by sa neprezvedelo. aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.34 Nemyslite si. dostane odmenu spravodlivého. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o 22 život. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. kto mňa vyzná pred ľuďmi. čo zabíjajú telo. Lebo nič nie je skryté. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa. 23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste. mňa prijíma. bude spasený.1 .

vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky. malomocní sú čistí. čo neslobodno robiť v sobotu. pretože sa nekajali: 21 „Beda ti. ktoré sa diali v tebe. alebo.“ Evanjelium sa zjavuje maličkým . a neplakali ste. viac ako proroka! 10 Lebo to o ňom je napísané: „Hľa. poslal k nemu svojich učeníkov 3 opýtať sa: „Ty si ten. Kafarnaum. čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na: svojich druhov: 17 „Pískali sme vám. ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Korozain! Beda ti. ktorý má prísť. čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem. mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. Ježiš volá k sebe preťažených . je väčší ako on. čo počujete a čo vidíte: 5 Slepí vidia. máme čakať iného?“ 4 Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi. v ktorých urobil najviac zázrakov.“ Beda nekajúcim mestám . a nie obetu. Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby.Otázka Jána. 7 Keby ste vedeli. chromí chodia. Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť. ani Otca nepozná nik.ak to chcete prijať . nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ.“ 19 Prišiel Syn človeka. čo nosia jemné šaty. Ale ten. povedali mu: „Pozri. začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí. nech počúva! Ježišov súd nad hriešnym pokolením .“ neboli by ste odsúdili nevinných. tvoji učeníci robia. keď bol hladný on i jeho družina. hluchí počujú. iba Otec. 2 Keď to videli farizeji.“ . že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu. 24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe.20 Potom začal robiť výčitky mestám. ktoré nesmel jesť ani on ani tí.16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom. 26 Áno. Otče. kto sa na mne nepohorší.“ 11 Veru. že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. bola by zostala po tento deň.1 V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Krstiteľa a Ježišovo svedectvo o ňom . 9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno. hovorím vám: Medzi tými. a predsa sú bez viny? 6 No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.“ 3 On im povedal: „Nečítali ste. tebe sa tak páčilo. iba Syn a ten. 13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: 14 A on sám . 27 Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna. 8 Syn človeka je pánom aj nad sobotou. nariekali sme. kto je v nebeskom kráľovstve menší. Spor o sobote . nejedol a nepil. 6 A blahoslavený je. a hovoria: „Je posadnutý zlým duchom. bývajú v kráľovských domoch. a netancovali ste. a hovoria: „Hľa. 23 A ty. čo boli s ním ale iba kňazi?“ 5 A v Zákone ste nečítali. pažravec a pijan.“ 18 Prišiel Ján. 15 Kto má uši. 22 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. ktoré sa stali u vás. ktorý má prísť. je a pije. hovorím vám. a nájdete odpočinok pre svoju dušu.28 Poďte ku mne všetci. ktorí sa namáhate a ste preťažení. Keď počul o Kristových skutkoch. čo sa narodili zo ženy. komu to Syn bude chcieť zjaviť.25 V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa. priateľ mýtnikov a hriešnikov!“ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky. čo urobil Dávid. 30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.2 Ján bol v žalári. dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole.je Eliáš. lebo som tichý a pokorný srdcom. Otče. a ja vás posilním. Mt12 XII. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa.“ 7 Keď odchádzali. 12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Pán neba i zeme.

Splnenie proroctva o Božom služobníkovi . 29 Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci. 37 Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.9 Keď odtiaľ odišiel. ktorý bol slepý a nemý. ako ho zahubiť. tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom. hasnúci knôtik nedohasí. preto odtiaľ odišiel. alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie . 23 Zástupy žasli a vraveli: „Nie je toto syn Dávidov?“ 24 Ale počuli to farizeji a hovorili: „Tento len mocou Belzebula. Hriech proti Duchu Svätému .31 Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie. 17 Tak sa splnilo. 32 Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka. Z plnosti srdca hovoria ústa .“ Jonášovo znamenie . aby ho neprezradili. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil.Uzdravenie v sobotu . môj miláčik.33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. nebude kričať. hoc aj v sobotu?“ 12 A o koľko viac je človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť. Ale znamenie nedostane. 40 Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby. 11 On im povedal: „Nájde sa medzi vami človek. chceme vidieť nejaké. potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. ale rúhanie proti Duchu sa neodpusti.“ 39 On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. nik nebude počuť na ulici jeho hlas. rozhadzuje. 26 Ak satan vyháňa satana. 19 Nebude sa škriepiť. znamenie od teba. kniežaťa zlých duchov. 16 len im pohrozil. ktorého som si vyvolil. v ktorom mám zaľúbenie. 36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova. čo povedal prorok Izaiáš: 18 „Hľa.“ Zlomyseľné prekrúcanie Ježišovej moci .15 Ježiš to vedel. odpustí sa mu to. kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl. ktorý by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy. a kto nezhromažďuje so mnou. môj služobník. je vnútorne rozdelený .“ 25 Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja.a tu je niekto väčší ako Jonáš! 42 Kráľovná z juhu vystúpi na súde . vošiel do ich synagógy. ako môžete hovoriť dobre. keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa. kým neprivedie právo k víťazstvu. vyháňa zlých duchov. iba ak znamenie proroka Jonáša. 28 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov.38 Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: „Učiteľ.22 Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom. Lebo strom možno poznať po ovocí. 21 V jeho meno budú dúfať národy. 35 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. 10 Tam bol človek s vyschnutou rukou. 41 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. 20 Nalomenú trsť nedolomí. 14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom. čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.akože potom obstojí jeho kráľovstvo? 27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula. 30 Kto nie je so mnou je proti mne. keby mu do nej padla. tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme. Oni sa ho pýtali: „Slobodno v sobotu uzdraviť?“ Chceli ho totiž obžalovať. ktoré vyslovia.“ 13 Potom povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a bola zasa zdravá ako druhá. 34 Hadie plemeno.

ako je sám. tomu sa pridá a bude mať hojne. vojdú dnu a usídlia sa tam. 9 Kto má uši. hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť.proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho.1-52 Mt13 XIII. a nepočujú. čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ 49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa. Ježišove podobenstvá 13. 15 Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli.“ Pravá Ježišova rodina . zahoreli. 45 Tu odíde. 1 V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. a počuť. ale im nie je dané. 14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: „Budete počúvať.18 Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: 19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho. vymetený a vyzdobený. čo má. 4 Ako sial. a celý zástup stál na brehu. 8 lné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú. lebo neboli hlboko v zemi.“ B. kde nemali veľa zeme. Podobenstvo o rozsievačovi . a nepochopíte.3 Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. tomu sa vezme aj to. ale nevideli. Ale kto nemá. To je ten. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením. 50 Lebo každý. nájde ho prázdny. a hneď vzišli. nech počúva!“ Prečo hovorí v podobenstvách . ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. Preto nastúpil na loďku a sadol si. uschli. ani nechápu. blúdi po 44 vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. 47 Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún! O návrate nečistého ducha . u koho bolo zasiate na kraji cesty.“ Šťastie Ježišových učeníkov . moja matka a moji bratia. kto plní vôľu môjho Otca. vezme so sebou sedem iných duchov horších. iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť .10 Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ 11 On im odpovedal: „Preto. 5 lné padli na skalnatú pôdu. 20 U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy. ale nenájde. 13 Im hovorím v podobenstvách. 2 Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. 12 Lebo kto má. ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka. 7 Zasa iné padli do tŕnia. počúvajú. 17 Veru. že počujú. a neuvidíte. a nevidia. ale nepočuli. aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť. budete hľadieť. že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva. A stav takého človeka je nakoniec horší. kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma. aby očami nevideli a ušami nepočuli. Vtedy si povie: „Vrátim sa do svojho domu. a pretože nemali koreňa. že vidia. 6 ale keď vyšlo slnko. lebo hľadia. čo vidíte vy. 21 ale . čo vy počúvate. aj vaše uši. prileteli vtáky a pozobali ich.“ Keď ta príde. Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi . vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať.“ 48 On však odvetil tomu. ako bol predtým. to je ten. čo bolo zasiate do jeho srdca.16 Ale blahoslavené sú vaše oči.46 Kým ešte hovoril zástupom. odkiaľ som vyšiel. prichádza Zlý a uchytí.43 Keď nečistý duch vyjde z človeka. niektoré zrná padli na kraj cesty.

“ Vysvetlenie podobenstva o kúkoli . prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. 39 Nepriateľ. ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. až sa všetko prekvasí. 25 Ale kým ľudia spali. 40 Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni. hneď odpadne. posadajú si. prvotiny nebeského kráľovstva 13. Podobenstvo o perle . 30 Nechajte oboje rásť až do žatvy. a kúpi ju. ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom. takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch.51 Pochopili ste to všetko?“ „Áno. 26 Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu. nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? 28 On im vravel: „To urobil nepriateľ. kto počúva slovo.33 Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu. 42 a hodia ich do ohnivej pece.47 A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti. 46 Keď nájde veľmi cennú perlu. 35 aby sa splnilo. podobá hospodárovi. Bez podobenstva im nehovoril nič.“ Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou .“ Podobenstvo o horčičnom zrnku . ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky.“ odpovedali. 22 U koho bolo zasiate do tŕnia. Zakončenie .18. kúkoľ sú synovia Zlého. ukázal sa aj kúkoľ . kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú. nech počúva! Podobenstvo o poklade v poli . Dobré semeno sú synovia kráľovstva. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie. 27 K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: „Pane. druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. ale keď vyrastie. tak bude aj na konci sveta: 41 Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých. ide. Podobenstvo o rybárskej sieti . to je ten. čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách.53 . aby sme šli a vyzbierali ho?“ 29 On odpovedal: „Nie.“ 5. Keď ho človek nájde. to je ten. Cirkev.“ 36 Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.31 Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku. ktorý zasial na svojej roli dobré semeno.“ 37 On im povedal: “Rozsievač dobrého semena je Syn človeka.24 Predniesol im aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi. Naratívna časť 13.nemá v sebe koreňa. vyrozprávam. Tam bude plač a škrípanie zubami. ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva.53 . prišiel jeho nepriateľ. 48 Keď je plná. skryje ho a od radosti z neho ide. čo pášu neprávosť. ktorý ho zasial. predá všetko. 52 A on im povedal: „Preto sa každý zákonník.“ Podobenstvo o kvase .35 A.27 . Tam bude plač a škrípanie zubami. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. predá všetko. 49 Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli. dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. čo bolo skryté od stvorenia sveta. ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy.17.45 Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi. vytiahnú ju na breh. je chvíľkový.34 Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. je diabol. oddelia zlých od spravodlivých 50 a hodia ich do ohnivej pece. čo má. 38 Roľa je svet. 32 Ono je síce najmenšie zo všetkých semien.44 Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. čo má. Kto má uši. a pole kúpi. ktorý hľadá vzácne perly. 23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme.“ Sluhovia mu povedali: „Chceš. 43 Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie.

blížil k nim Ježiš.“ 29 On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky. lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal. Prvé rozmnoženie chleba .“ 16 Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť. kráčajúc po mori. 11 I priniesli na mise jeho hlavu. kým on rozpustí zástupy. Ježiš kráča po mori . aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh. 20 Všetci jedli a nasýtili sa.1 V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi 2 a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. vyslali poslov do celého okolia. odišiel odtiaľ. 10 A tak dal Jána vo väzení sťať. 4 lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ 5 A chcel ho zabiť. 12 Tu prišli jeho učeníci. čo boli na loďke. pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. 21 A tých. vystúpil sám na vrch modliť sa. 15 A keď sa zvečerilo. zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých. ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. 27 Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja. iba päť chlebov a dve ryby. čo si bude žiadať. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia. a preto v ňom pôsobí zázračná moc. bál sa však ľudu. 8 Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. manželku svojho brata Filipa. 30 Ale keď videl silný vietor. Zvečerilo sa a on tam bol sám. 23 Keď rozpustil zástupy. zachytil ho a povedal mu: „Maloverný. čo jedli. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? 55 Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef. Mt15 . odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. 54 Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. potom išli a oznámili to Ježišovi. lebo ho pokladali za proroka. 24 Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny. rozkáž. Mt14 XIV. sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu.Ježiš v Nazarete . ak si to ty.“ 3 Herodes totiž Jána chytil. len nie v jeho vlasti a v jeho dome. Vstal z mŕtvych. vzali jeho telo a pochovali ho. vy im dajte jesť!“ 17 Oni mu vraveli: “Nemáme tu nič.34 Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Vzal päť chlebov a dve ryby. aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. 26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori. odobral sa odtiaľ loďou na pusté miesto do samoty. lebo vietor dul proti nim. aby si zástupy posadali na trávu.22 A hneď rozkázal učeníkom. vykročil po vode a šiel k Ježišovi. prečo si pochyboval?“ 32 A keď vstúpili do loďky. A všetci. vietor utíchol. pozdvihol oči k nebu. bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.13 Keď to Ježiš počul. naľakal sa. nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo. 35 Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali. I prinášali k nemu všetkých chorých 36 a prosili ho.“ 9 Kráľ sa zarmútil. Šimon a Júda? 56 A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ 57 A pohoršovali sa na ňom.“ 58 A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. aby som prišiel k tebe po vode. aby jej ju dali.53 Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá. 33 Tí. Rozpusť zástupy.“ 18 On povedal: „Prineste mi ich sem!“ 19 Potom rozkázal. zachráň ma!“ 31 Ježiš hneď vystrel ruku. Herodes a Ján Krstiteľ . čo sa ho dotkli. nebojte sa!“ 28 Peter mu povedal: „Pane. klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“ Ježiš uzdravuje v Genezarete . 25 Nad ránom sa. 7 že jej pod prísahou sľúbil dať všetko. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane. ozdraveli. vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. 14 Keď vystúpil a videl veľký zástup. 6 No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila. dobrorečil.

A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. čím by som ti mal pomáhať. 31 A zástupy žasli. ide do brucha a vylučuje sa do stoky? 18 Ale to. čo padajú zo stola ich pánov. 30 Prichádzali k nemu celé zástupy.21 Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. mrzáci sú zdraví. veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane. chromí chodia a slepí vidia. aby si posadal na zem.“ 5 Vy však hovoríte: „Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko. ale čo vychádza z úst. keď jedia chlieb. je obetný dar.“ 33 Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba. aby sme nasýtili takýto zástup?“ 34 Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem a zopár rybiek. že nemí hovoria. vzdával vďaky.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Uzdravenie Kanaánčanky . keď počuli. 9 No darmo si ma ctia.“ A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. lebo náuky. lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom.1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: 2 „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky. 36 Vzal sedem chlebov a ryby. že sa farizeji pohoršili. Pane. 7 Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš. krivé svedectvá. čo vychádza z úst.“ vravela ona. lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť.“ 28 Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena. to poškvrňuje človeka. nastúpil na loďku a prišiel do magadanského kraja.“ 24 Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. keď videli. poklonila sa mu a povedala: „Pane. 22 Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou. čo si povedal?“ 13 On im odpovedal: „Každú rastlinu.“ 3 On im odvetil: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje? 4 Lebo Boh povedal: „Cti svojho otca i matku“ a: „Kto by zlorečil otcovi alebo matke.“ 12 Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš. Pane. keď povedal: 8 „Tento ľud ma uctieva perami. A nechcem ich prepustiť hladných. ale ich srdce je ďaleko odo mňa.“ 27 „Áno.10 Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte: 11 Človeka nepoškvrňuje to. „ale aj šteňatá jedia odrobinky. pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. ale jesť neumytými rukami. 38 Tých čo jedli. A keď slepý vedie slepého. mrzákov. 19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky. čo učia. . Tradície otcov . Uzdravenia pri Galilejskom mori . vytrhnú aj s koreňom. nemých a mnohých iných.“ 16 On odvetil: „Ešte ani vy nechápete? 17 Nerozumiete. čo vchádza do úst.“ Čo poškvrňuje človeka . ako chceš.32 Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu.“ 23 Ale on jej neodpovedal ani slovo. smilstvá. cudzoložstvá.“ 25 No ona prišla k nemu. to človeka nepoškvrňuje. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč. že všetko. rúhanie. 20 Toto poškvrňuje človeka. sú iba ľudské príkazy. ktorú nezasadil môj nebeský Otec. čo vchádza do úst.29 Keď odtiaľ Ježiš odišiel.XV. krádeže. 39 Potom zástupy rozpustil. musí zomrieť. lebo kričí za nami. 37 Všetci jedli a nasýtili sa. obaja padnú do jamy. prišiel ku Galilejskému moru. vraždy. slepých. vystúpil na vrch a tam si sadol.“ 35 Tu rozkázal zástupu. 14 Nechajte ich. pomôž mi!“ 26 On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ 15 Peter mu na to povedal: „Vysvetli nám toto podobenstvo. 6 ten už nemusí ctiť svojho otca. bolo štyritisíc mužov okrem žien a detí. aby nepoomdlievali na ceste. Druhé rozmnoženie chleba . Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. ktoré mali so sebou chromých. a velebili Boha Izraela. Sú slepými vodcami slepých.

aby im ukázal znamenie z neba. ale náuky farizejov a saducejov. nech zaprie sám seba. Prvá predpoveď utrpenia . neokúsia smrť. že nemáte chlieb? 9 Ešte nerozumiete. satan! Na pohoršenie si mi.1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra. jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.24 Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou. 3 Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním.“ 6 Keď to učeníci počuli. Ak chceš. ako prichádza vo svojom kráľovstve. 2 Ale on im povedal: „Keď sa zvečerí. Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrah do samoty. lebo ti to nezjavilo telo a krv. Šimon. veľkňazov a zákonníkov. ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ 8 A keď zdvihli oči. bude rozviazané v nebi. 7 No pristúpil k nim Ježiš. kým neuvidia Syna človeka. a čo rozviažeš na zemi.1 Tu prišli k nemu farizeji a saduceji a pokúšali ho. Syn živého Boha. ale môj Otec.21 Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať.“ 3 a ráno: „Nebo je zachmúrené a červené. že nechápete. hovorím vám: Niektorí z tých. syn Jonášov. hovorievate: „Bude pekne.“ 15 „A za koho ma pokladáte vy?“. 25 Lebo kto by si chcel život zachrániť. 2 Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. počúvajte ho.“ 20 Potom prikázal učeníkom. stratí ho.13 Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej. bude zviazané v nebi. lebo sa červenie nebo. Varovanie pred kvasom farizejov . ale znamenie nedostane. v ktorom mám zaľúbenie. a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. ale kto stratí svoj život pre mňa. ani sa nepamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 11 Ako to. Spor o znamenie . že som vám nehovoril o chlebe?! Ale chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“ 12 Vtedy pochopili.5 Učeníci prišli na druhý breh. 26 Veď čo osoží človekovi. čo tu stoja. a znamenia časov neviete?! 4 Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ 14 Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa. Žiadali ho.“ 5 Kým ešte hovoril.“ Nechal ich tam a odišiel. 28 Veru. len pre ľudské!“ Ako nasledovať Ježiša . padli na tvár a veľmi sa báli. . lebo nemáš zmysel pre Božie veci. Zabudli si vziať 6 chlieb a Ježiš im povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“ 7 Oni však rozmýšľali a hovorili si: „Nevzali sme si chlieb!“ 8 Ale Ježiš to vedel a povedal: „Maloverní. opýtal sa ich. iba Ježiša. že on je Mesiáš. nevideli nikoho.Mt16 XVI. že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších. dobre je nám tu. Ježišovo premenenie .“ Mt17 XVII. prečo premýšľate.“ 17 Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si. zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn. keby aj celý svet získal. urobím tu tri stánky: jeden tebe. Pane! To sa ti nesmie stať!“ 23 On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty. že im nehovoril. 4 Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane. iba ak znamenie Jonášovo. ktorý je na nebesiach. Petrovo vyznanie a jeho primát . že ho zabijú. aby nikomu nehovorili. aby sa chránili chlebového kvasu. 22 Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh. nájde ho.“ Vzhľad oblohy viete posúdiť. dnes bude búrka. 16 Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš. vezme svoj kríž a nasleduje ma.

hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ . 7 Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť. otvor jej ústa a nájdeš statér. že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. Spor o prvenstvo . 4 Kto sa teda poníži ako toto dieťa. 23 zabijú ho. Ježiš im povedal: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. hoď udicu a rybu.“ A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. postavil ho medzi nich 3 a povedal: „Veru.“ (21 Tento druh sa nedá vyhnať ináč. odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie. nevojdete do nebeského kráľovstva. A oni sa veľmi zarmútili. ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. (11 Syn človeka totiž prišiel zachrániť.“ B.“ 10 Učeníci sa ho pýtali: „Prečo teda zákonníci hovoria.“ 17 Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie. lebo často padne do ohňa a často do vody. keď vojdeš do života s jedným okom. ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla. pristúpil k nemu istý človek. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba. kto by pohoršil jedného z týchto maličkých. 9 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko.) 9 . Veru. čo sa stratilo. iba modlitbou a pôstom. ktorá sa chytí prvá. Spoločenské ponaučenia 18. ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa. O pohoršení . ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. že Eliáš už prišiel. mňa prijíma.6 Ale pre toho.) Druhá predpoveď utrpenia . čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov. bolo by lepšie.14 Keď prišli k zástupu.Keď zostupovali z vrchu. keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. vylúp ho a odhoď od seba: je pre teba lepšie.“ 13 Vtedy učeníci pochopili. čo veria vo mňa. dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne. 10 Dajte si pozor.prejde. že najprv musí prísť Eliáš?“ 11 On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. 12 Ba hovorím vám. no nespoznali ho a urobili s ním. kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí. pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ 25 On vravel: „Platí. Chrámová daň . chod k moru.22 Keď boli spolu v Galilei. 5 A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene. 27 Ale aby sme ich nepohoršili. keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý. aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka. 19 Keď boli učeníci s Ježišom sami.1 V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ 2 On zavolal k sebe dieťa.“ 18 Ježiš zlému duchu pohrozil. A nič vám nebude nemožné. 16 Priviedol som ho k tvojím učeníkom no nemohli ho uzdraviť. hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti. Uzdravenie posadnutého chlapca . vezmi. že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca.“ Keď potom vošiel do domu. ale beda človekovi. Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní. či od cudzích?“ 26 On odpovedal: „Od cudzích.24 Keď prišli do Kafarnauma. ktorý je na nebesiach. čo chceli.1-35 Mt18 XVIII. pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 20 On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Lebo vám hovorím. skrze ktorého pohoršenie prichádza! 8 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha. Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon. padol pred ním na kolená 15 a hovoril: „Pane.

priviedli mu jedného. čo nezablúdili.“ . hovorím vám: Čo zviažete na zemi. Blízko je čas ustanovenia nebeského kráľovstva 19. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko. 32 A tak si ho pán predvolal a povedal mu: „Zlý sluha. ktorý je na nebesiach. prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi.1 . hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich. 26 Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: „Pozhovej mi a všetko ti vrátim. čo zablúdila? 13 A keď sa mu ju podarí nájsť. ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“ 6. nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú. tam som ja medzi nimi. 3 Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ 4 On odpovedal: „Nečítali ste. povedz to cirkvi. Spoločná modlitba . bude zviazané v nebi. čo mi dlhuješ!“ 29 Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: „Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. 17 Keby ani ich nepočúvol. 28 No len čo ten sluha vyšiel. ale sedemdesiatsedem ráz. Nerozlučnosť manželstva .21 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane. aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. ale jedno telo. 2 Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval. a čo rozviažete na zemi. ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť. ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám. ja som ti odpustil celú dlžobu. kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú. ale odišiel a vrhol ho do žalára. 25 Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť.3 Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi. získal si svojho brata. bude rozviazané v nebi.25.23. čo sa stalo.“ 30 On však nechcel. veľmi sa zarmútili.1 .“ 7 Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“ 8 g Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky. kým nesplatí celú dlžobu. odišiel z Galiley a prešiel do judejského kraja za Jordán.12 Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila. že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril 5 a povedal: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“? 6 A tak už nie sú dvaja. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene. dostanú to od môjho Otca. nechce. ktorý je na nebesiach. priber si ešte jedného alebo dvoch. cudzoloží. 24 Keď začal účtovať. Naratívna časť 19. choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ 34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom. nech človek nerozlučuje. Chytil ho pod krk a kričal: „Vráť.Podobenstvo o stratenej ovci . O bratskom napomenutí . a dlh splatiť. čo mal. Čo teda Boh spojil. kým dlh nesplatí. pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko.15 Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe. veru.39 Mt19 XIX. 16 Ak ťa nepočúvne. aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. pretože si ma prosil.46 A. Ak ťa počúvne. Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi . keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz.19 A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek. čo sa stalo. 31 Keď jeho spolusluhovia videli. 9 A hovorím vám: Každý.1 Keď Ježiš skončil tieto reči.“ O odpúšťaní . 14 Tak ani váš Otec. 33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom.“ 27 A pán sa nad sluhom zľutoval. stretol sa so svojím spolusluhom. 18 Veru. ale od počiatku to nebolo tak. ktorý mu dlhoval sto denárov. nech ti je ako pohan a mýtnik.

nech pochopí.1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi.23 A Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru. že som dobrý. 29 A každý. odišiel smutný. Kto to môže pochopiť. 3 Keď vyšiel okolo deviatej hodiny. iba tí. Ale aj oni dostali po denári. hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. aj vy. povedal im: „Čo tu nečinne stojíte celý deň?“ 7 Vraveli mu: „Nik nás nenajal. videl iných. čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní. choď. Čo z toho teda budeme mať?“ 28 Ježiš im povedal: „Veru. 30 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. povedal pán vinice svojmu správcovi: „Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu. čo dobré mám robiť. čo opustili všetko . Podobenstvo o robotníkoch vo vinici . 15 Alebo nesmiem so svojím robiť. 10 Keď prišli tí prví. čo je tvoje. potom je lepšie neženiť sa. čo ste išli za mnou. lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ .“ 13 Ale on jednému z nich odpovedal: „Priateľu. počnúc poslednými až po prvých!“ 9 Tak prišli tí. ale Bohu je všetko možné. kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia. Mt20 XX. 12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva. aby na ne položil ruky a pomodlil sa. my sme opustili všetko a išli sme za tebou. ako stoja záhaľčivo na námestí. dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. čo máš. zachovávaj prikázania!“ 18 On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 19 Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 20 Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával.“ 5 A oni šli. 6 Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať. ktorým je to dané.“ 25 Keď to učeníci počuli. pretože sa takí narodili zo života matky. nekrivdím ti. rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi.16 Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: „Učiteľ. mysleli si.“ 11 On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo. 4 I povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám. čo bude spravodlivé. čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Čo mi ešte chýba?“ 21 Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý. Bohatý mladík . koľko tebe. 14 Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne. ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice.10 Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou. čo chcem? Či na mňa zazeráš preto. 24 Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly. keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy. a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko. iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. lebo mal veľký majetok. Ale učeníci ich okrikovali. ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Odmena tým. že dostanú viac. 2 Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Ale ak chceš vojsť do života. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne.“ Povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice!“ 8 Keď sa zvečerilo. hovorím vám: Pri obnovení sveta. a ty si ich postavil na roveň nám. predaj. a každý dostal denár. Potom príď a nasleduj ma!“ 22 Keď mladík počul toto slovo.Dobrovoľná zdržanlivosť .13 Vtedy mu priniesli deti. 16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými. veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ 26 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné. Nebezpečenstvo bohatstva .27 Vtedy mu Peter povedal: „Pozri. Nezjednal si sa so mnou za denár? 14 Vezmi.“ Ježiš a deti . 11 Vzali ho a šomrali na hospodára: 12 „Títo poslední pracovali jedinú hodinu. aby som mal večný život?“ On mu povedal: 17 „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.“ 5 Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ.

poklonila sa a o čosi ho prosila. vypytovali sa: „Kto je to?“ 11 A zástupy hovorili: „To je ten prorok.“ 4 Toto sa stalo. ktorým to pripravil môj Otec. mláďati ťažného zvieraťa. a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! 3 A keby vám niekto niečo hovoril. 25 Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete. čo je pred vami. aby ho vysmiali. čo žiadate. zmiluj sa nad nami!“ 32 Ježiš zastal. ako im Ježiš rozkázal.“ 14 V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil. 9 A zástupy. bude vaším sluhom. ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ 10 Keď vošiel do Jeruzalema. vykríkli: „Pane.“ 34 Ježiš sa zľutoval nad nimi. vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: 18 „Hľa.“ 22 Ježiš odpovedal: „Neviete. iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu.“ 6 Učeníci šli a urobili.24 Keď to počuli ostatní desiati.“ Uzdravenie slepých pri Jerichu . syn Dávidov. Odsúdia ho na smrť 19 a vydajú pohanom. aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. zmiluj sa nad nami!“ 31 Zástup ich okríkal. syn Dávidov. čo v chráme volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“. Slávnostný vstup do Jeruzalema . sediaci na oslici. 27 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý. aby sa splnilo. nech sa nám otvoria oči. Ježiš poslal dvoch učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny. 21 On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz.“ A vy z neho robíte lotrovský pelech. bude vaším služobníkom.1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore. čo išli pred ním. ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. 30 A hľa. 26 Medzi vami to tak nebude. Mt21 XXI. 28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať. Ježiš z galilejského Nazareta. povedzte: „Pán ich potrebuje. že tadiaľ ide Ježiš. aby som vám urobil?“ 33 Odpovedali mu: „Pane. 15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy.“ 23 On im povedal: „Môj kalich budete piť. ale oni tým väčšmi kričali: „Pane.“ Ježiš vyháňa kupcov z chrámu .29 Keď vychádzali z Jericha. pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. čo šli za ním. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. tichý. a deti. zbičovali a ukrižovali. nahnevali sa 16 a povedali mu: „Počuješ. ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice 13 a povedal im: „Napísané je: „Môj dom sa bude volať domom modlitby. ktoré robil. čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: „Pravdaže. to dostanú tí. Ako počuli. čo predpovedal prorok: 5 „Povedzte dcére sionskej: Hľa. tvoj Kráľ prichádza k tebe.20 Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým. vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom.12 Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme.“ A hneď ich prepustí. že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. 8 Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte. išiel za ním veľký zástup. dotkol sa ich očí a hneď videli a išli za ním. zavolal si ich a povedal: „Čo chcete. ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne.Tretia predpoveď utrpenia . Nikdy . Môžete piť kalich. 7 Priviedli oslicu a osliatko. na osliatku. pri ceste sedeli dvaja slepci. namrzeli sa na oboch bratov. rozvírilo sa celé mesto.“ Žiadosť matky Zebedejových synov . i tie. aby mlčali.“ Predstavení majú slúžiť .17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema. volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný.

22 A dostanete všetko. akou mocou toto robím. 4 . povedali si: „To je dedič.18 Keď sa ráno vracal do mesta. a na koho on padne. 36 Znova poslal iných sluhov. Poďte. ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.1 A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: 2 Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi. ďalšieho ukameňovali. a neuverili ste mu.“ 17 I nechal ich.ste nečítali: „Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu. čo urobí tým vinohradníkom?“ 41 Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom. o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. viac ako predtým.28 „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov.“ No potom to oľutoval a šiel. Preto mu povedal: „Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie. aby prevzali jeho diel úrody. ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: „Zdvihni sa a hoď sa do mora. Ak mi odpoviete. 31 Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý. 30 Išiel k druhému a povedal mu to isté. 35 Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. Podobenstvo o zlých vinohradníkoch . iného zabili. 19 Pri ceste videl figovník. vykopal v nej lis a postavil vežu. Neúrodný figovník. stal sa kameňom uholným. 25 Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba. Ten odpovedal: „Idem. zadivili sa a povedali: „Ako to. toho rozdlávi. lebo ony ho pokladali za proroka. vec v našich očiach obdivuhodná“? 43 preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu. doláme sa. Podobenstvo o svadbe kráľovho syna . 32 Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti. vyvliekli z vinice a zabili. či od ľudí?“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: „Z neba.“ 38 Ale keď vinohradníci zazreli syna. Išiel k nemu. 44 Kto padne na ten kameň. len lístie.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem. hoci ste to videli. 40 Keď potom príde pán vinice. lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu.“ 42 Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: „Kameň.“ Podobenstvo o dvoch synoch . vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal. vybadali.“ 27 Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“ Odkiaľ je Kristova moc . Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. aby zavolali pozvaných na svadbu. hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.33 Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!“ 39 Chytili ho. Prišiel k prvému a povedal mu: „Syn môj. čo sa stalo s figovníkom. poslal k vinohradníkom svojich sluhov. ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ 45 Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá. 3 Poslal svojich sluhov. Viera a modlitba . i ja vám poviem. pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ 24 Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. ale nenašiel na ňom nič. urobíte nielen to. jedného zbili. 20 Keď to učeníci videli. hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať. ktorý bude prinášať úrodu. že hovorí o nich. 46 A chceli ho zajať. pane!“ Ale nešiel. To sa stalo na pokyn Pána. Ale oni nechceli ísť. Mt22 XXII. že figovník tak naraz vyschol?“ 21 Ježiš im na to povedal: „Veru. akou mocou toto robím.“ A figovník hneď vyschol. Ale mýtnici a neviestky mu uverili.“ povie nám: „Prečo ste mu teda neuverili?“ 26 Ale ak povieme: „Od ľudí.23 Keď prišiel do chrámu a učil. len sa báli zástupov. Obohnal ju plotom.“ Ježiš im povedal: „Veru. 37 Napokon k nim poslal svojho syna.“ stane sa to. pocítil hlad. čo stavitelia zavrhli. lebo Jána pokladajú všetci za proroka. 34 Keď sa priblížil čas oberačky.“ máme sa čo obávať zástupu. ale aj s nimi urobili podobne. choď dnes pracovať do vinice!“ 29 Ale on odpovedal: „Nechce sa mi. ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. A vy.

nechali ho a odišli. Dávidov syn a Pán . a pýtali sa ho: 24 „Učiteľ. pokrytci! 19 Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. zlých aj dobrých.34 Keď sa farizeji dopočuli. že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. 3 Preto robte a zachovávajte všetko. lebo nehľadíš na osobu človeka. vieme.“ 43 Povedal im: „Akože ho potom Dávid v Duchu volá Pánom. Bohu. ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ 37 On mu povedal: „Milovať budeš Pána. ktorých našli. keď vravel: 32 „Ja som Boh Abraháma. 14 Lebo mnoho je povolaných. poďte na svadbu!“ 5 Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole. poslal svoje vojská. zišli sa 35 a jeden z nich. 13 Tu kráľ povedal sluhom: „Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte. zbadal tam človeka. že niet zmŕtvychvstania. 17 Povedz nám teda.15 Vtedy farizeji odišli a radili sa. Ježiš sa ich opýtal: 42 „Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je?“ Odpovedali mu: „Dávidov.23 V ten deň prišli k nemu saduceji. ktorí tvrdia. že umlčal saducejov. iný za svojím obchodom. a . ani nevydávajú. Prvý sa oženil a umrel. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať. ale pozvaní jej neboli hodni. ako by ho podchytili v reči. Pokrytectvo farizejov a zákonníkov .“ 33 Keď to počuli zástupy. Boh Izáka a Boh Jakuba“? A on nie je Bohom mŕtvych. 16 Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ. zanechal svoju ženu svojmu bratovi.41 Keď boli farizeji zhromaždení. ale sú ako anjeli v nebi. ako môže byť jeho synom?“ 46 A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. čo nájdete. 28 Nuž ktorému zo siedmich bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci. čo vám povedal Boh. ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?“ On onemel. kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy“? 45 Ak ho teda Dávid volá Pánom. A pretože nemal potomka.“ Kristus. 26 Takisto aj druhý a tretí až po siedmeho.“ 29 Ježiš im povedal: „Mýlite sa. 31 A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali.“ Spor o dani cisárovi . a svadobná sieň sa naplnila hosťami. zavolajte na svadbu. 20 Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ 21 Odpovedali mu: „Cisárov.“ 22 Keď to počuli. 6 Ostatní jeho sluhov pochytali. 7 Kráľ sa rozhneval. potupili a zabili. sa ho spýtal.“ 10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých. celým svojim srdcom. Mojžiš povedal. svojho Boha. 8 Potom povedal svojim sluhom: „Svadba je pripravená. 30 Pri vzkriesení sa ľudia neženia.“ Tu im povedal: „Dávajte teda. ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. 12 Povedal mu: „Priateľu. 11 Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí. celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je najväčšie a prvé prikázanie. keď hovorí: 44 „Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici. Neberieš ohľad na nikoho. že ak niekto zomrie a nemal deti. cisárovi. 39 Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.Znova poslal iných sluhov s odkazom: „Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal. žasli nad jeho učením. voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené. jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. 9 Choďte preto na rázcestia a všetkých. či nie?“ 18 Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate. Najväčšie prikázanie .1 Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: 2 „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. učiteľ zákona. ale málo vyvolených. zadivili sa. tam bude plač a škrípanie zubami. 25 Bolo u nás sedem bratov. vrahov zahubil a ich mesto podpálil. a čo je Božie. čo vám povedia. čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň. Mt23 XXIII. aby ho pokúšal: 36 „Učiteľ. lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc. ho von do tmy. Spor o vzkriesení . ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria. 27 Napokon po všetkých zomrela aj žena. čo je cisárovo. ale živých.

čo je na ňom. a kto sa ponižuje. Barachiášovho syna. ale kto by prisahal na dar.46 . bude povýšený. ako uniknete rozsudku pekla? 34 Preto. ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých. slepí vodcovia! Hovoríte: „Kto by prisahal na chrám. Beda zákonníkom a farizejom . 24 Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. čo vchádzajú. zákonníci a farizeji. zákonníci a farizeji. bude ponížený. 5 Všetko. 35 aby na vás padla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi. 39 Lebo vám hovorím: Odteraz ma neuvidíte.37 Jeruzalem. hľa. ktorý ten dar posväcuje? 20 Kto teda prisahá na oltár. váš dom vám ostáva pustý. učiteľov múdrosti a zákonníkov. 4 Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia. 21 a kto prisahá na chrám. 7 pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. to nič nie je. ako ste sami! 16 Beda vám. vojsť nedovolíte. ktorý prichádza v mene Pánovom. ktoré zvonka vyzerajú pekne. ale kto by prisahal na chrámové zlato. prisahá naň i na všetko. lebo len jeden je váš Otec.1 . či chrám. že ste synmi tých. to ho už viaže.) 15 Beda vám. neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. (14 Beda vám. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete. urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho. Preto vás postihne prísnejší súd. 10 Ani sa nedávajte volať Učiteľmi. Kristus. pokrytci. Eschatologická reč 24. pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! 26 Slepý farizej.“ B. ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! 28 Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví. 36 Veru. 25 Beda vám. počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša. čo robia. ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky 30 a hovoríte: „Keby sme boli žili za čias našich otcov. čo boli k tebe poslaní. či oltár.25. a tamto nezanedbávať. zákonníci a farizeji. zákonníci a farizeji. zákonníci a farizeji. lebo sa podobáte obieleným hrobom. čo je na ňom. bude vaším služobníkom. až kým nebudete hovoriť: „Požehnaný. 8 Vy sa nedávajte volať Rabbi. no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate.13 Beda vám. čo zabíjali prorokov. hadie plemeno. aby bola čistá aj zvonka!“ 27 Beda vám. prisahá na Boží trón i na toho. 11 Kto je medzi vami najväčší. čo na ňom sedí. 6 radi majú popredné miesta na hostinách. ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. to nič nie je. a tým. lebo len jediný je váš Učiteľ. čo je v zákone dôležitejšie . pokrytci. 29 Beda vám. ja k vám posielam prorokov. 32 Vy už dovŕšte mieru svojich otcov! 33 Hadi. Jeruzalem. aby ste získali jedného novoverca. ktorý to zlato posväcuje? 18 Alebo: „Kto by prisahal na oltár. ten nebeský. lebo dávate desiatky z mäty. lebo čistíte čašu a misu zvonka. iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta. hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie. a keď sa ním stane. lebo obchádzate more i zem. prisahá naň i na toho ktorý v ňom býva. ale zanedbali ste. 9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi.spravodlivosť. Nárek nad Jeruzalemom . vy všetci ste bratia. lebo len jeden je váš Učiteľ. pokrytci. to ho už viaže. milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť. zákonníci a farizeji. kôpru a rasce. konajú iba preto. prvé stolice v synagógach. 12 Kto sa povyšuje. ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla. 23 Beda vám. pokrytci. aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách.nekonajú.“ 17 Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato. koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti.“ 19 Slepci! Čože je viac: dar.“ 31 A tak si sami svedčíte. pokrytci. 22 A kto prisahá na nebo. a nechceli ste! 38 Hľa. zákonníci a farizeji. vyčisti čašu najprv znútra.

keď Noe vošiel do korába. Poučenie od figovníka . nech sa nevracia vziať si plášť.kto číta.“ 3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami. tak bude aj pri príchode Syna človeka. hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni. 5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: „Ja som Mesiáš.4 Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor. hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie. že je blízko leto. ako predpovedal prorok Daniel . aby zviedli. ani nebeskí anjeli. nezachránil by sa nik. aby vás niekto nezviedol. ale moje slová sa nepominú. To musí prísť. 2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru. 6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Druhý príchod Krista . druhá sa ponechá. hovorím vám to vopred. ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. ženili sa a vydávali až do toho dňa. aby ste sa neplašili. 21 lebo vtedy bude veľké súženie. aj vyvolených.“ nevychádzajte. Miestami bude hlad a zemetrasenie. 11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 25 Hľa. predo dvermi. „Hľa. 33 Tak aj vy. pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám. vedzte. nech nezostupuje vziať si niečo z domu. 40 Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ. čo budú v tie dni pridájať! Veľké súženie . čo budú v Judei. 34 Veru. pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby.15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste. nech pochopí: 16 vtedy tí.“ neverte. Znamenie konca Jeruzalema . kto bude na streche. 38 Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili.36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik.20 Modlite sa. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa. v mnohých vychladne láska.32 Od figovníka sa naučte podobenstvo. ale ešte nebude koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. druhý sa ponechá. kým sa to všetko nestane. 26 Keby vám teda povedali: „Hľa. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 41 Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá. 13 Ale kto vytrvá do konca. až prišla potopa a zmietla všetkých. 18 a kto bude na poli.“ A mnohých zvedú. bude spasený. 19 Beda ťarchavým ženám a tým.“ neverte. iba sám Otec. nech utečú do hôr. budú vás zabíjať.Mt24 XXIV. 39 a nič nezbadali. aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. Úvod . že je blízko. 35 Nebo a zem sa pominú. skrýva sa v dome. 14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. ak je to možné. tak bude aj pri príchode Syna človeka. tam sa zhromaždia aj orly. až uvidíte toto všetko. Dajte si pozor. hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky. . tu je Mesiáš“ alebo: „Tamto je. mesiac nevydá svoje svetlo. taký bude aj príchod Syna človeka: 28 Kde bude mŕtvola.29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie viete. Výzva na bdelosť . 9 Potom vás vydajú na mučenie.1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal. je na púšti. od jedného kraja neba až po druhý. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta. kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ Znamenia konca sveta . ani Syn. všetko bude zborené. 8 Ale to všetko bude len začiatok útrap. A potom príde koniec. aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu. 37 Ako bolo za dní Noema. 22 A keby sa tie dni neskrátili.

čo dostal dva talenty. dobrý a verný sluha. ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou. 35 Lebo som bol hladný a dali ste . kde si nerozsýpal. čo dostal jeden talent. preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. a zbieraš. bol si verný nad málom. jesť a piť s opilcami. Ale kto nemá. v ktorý deň príde váš Pán. ako pastier oddeľuje ovce od capov. 17 Podobne aj ten. a hovoril: „Pane. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: 15 jednému dal päť talentov. ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. čo dostal päť talentov. 28 Vezmite mu talent a dajte ho tomu. o ktorej neviete. ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do gado ti svojho pána. vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. lebo neviete ani dňa ani hodiny. tam bude plač a škrípanie zubami. lebo Syn človeka príde v hodinu. Podobenstvo o talentoch . čo budú po jeho pravici: „Poďte. čo dostal dva. Pane. Hľa. bol si verný nad málom. šiel. veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. 33 Ovce si postaví sprava a capov zľava. ale olej si so sebou nevzali. tam bude plač a škrípanie zubami. aby jej načas dával pokrm? 46 Blahoslavený sluha. 18 Ale ten. čo je moje. obchodoval s nimi a získal ďalších päť. v ktorú nočnú hodinu príde zlodej. kto má. vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. čo má desať talentov. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane. 4e Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde“ 49 a začal by biť svojich spolusluhov. zasadne na trón svojej slávy. čo boli pripravené. 43 Mt25 XXV. ďalších päť som získal. 25 Bál som sa. 3 Nerozumné si vzali lampy. vyjdite mu v ústrety!“ 7 Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. a odcestoval. 4 Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. 50 pán toho sluhu príde v deň. získal som ďalšie dva. dobrý a verný sluha. ešte sa pridá a bude mať hojne. že si tvrdý človek: žneš. priniesol ďalších päť talentov a vravel: „Pane. zaujmite kráľovstvo. 19 Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. hovorím vám: Nepoznám vás. 32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých. čo je tvoje. kde som nesial. získal ďalšie dva. prišiel ženích a tie. 2 Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. lebo naše lampy hasnú. choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ 10 No kým išli kupovať olej. druhému dva a ďalšiemu jeden. požehnaní môjho Otca. Podobenstvo o desiatich pannách . kde si nesial.“ 9 Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám ani vám málo. ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. o ktorej sa nenazdá. 45 Kto je teda verný a múdry sluha. tomu sa vezme aj to. keď to najmenej čaká. lebo neviete. 6 O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza. 5 Keď ženích neprichádzal. 44 Preto aj vy buďte pripravení. 8 Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja.1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám. 29 Lebo každému. 30 A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. 20 Predstúpil ten. tu máš. čo má.Podobenstvo o vernom sluhovi . a v hodinu. ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána. otvor nám!“ 12 Ale on im povedal: „Veru. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel. kde som nerozsýpal? 27 Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral.14 Bude to tak.“ 26 Jeho pán mu povedal: „Zlý a lenivý sluha! Vedel si. že žnem. 34 Potom Kráľ povie tým.“ 22 Predstúpil ten. a vravel: „Pane.“ 21 Jeho pán mu povedal: „Správne. čo dostal jeden. 16 Ten. viem. päť talentov si mi odovzdal a hľa. všetkým sa začalo driemať a zaspali. ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. aj s úrokmi.“ Posledný súd . každému podľa jeho schopností.“ 24 Predstúpil aj ten. ako keď sa istý človek chystal na cestu.42 Bdejte teda. 47 Veru. čo dostal päť talentov. hneď šiel. dva talenty si mi odovzdal a hľa.31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli.“ 23 Jeho pán mu povedal: „Správne.“ 13 Preto bdejte. 51 oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami. a zbieram.

bol som chorý a vo väzení. Pane?“ 23 On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise. alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa. 43 bol som pocestný. že Ježiša podvodne chytia a zabijú. zasadol s Dvanástimi za stôl. povedal svojim učeníkom: 2 „Viete že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka bude vydaný.6 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného.28.1 .“ 3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza. Umučenie a zmŕtvychvstanie 26. alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ 40 Kráľ im odpovie: „Veru. hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov. urobila to na môj pohreb.14 Vtedy jeden z Dvanástich . čo urobila. 5 Ale hovorili: „Nie vo sviatok. 7 pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu. aby ho ukrižovali. ale mňa nemáte vždy. a nepritúlili ste ma. a pripravili veľkonočného baránka. 21 A keď jedli. aby sa ľud nevzbúril. ako im Ježiš rozkázal.1 Keď Ježiš skončil všetky tieto reči. bol som smädný a dali ste mi piť. u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ 25 Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja.17 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ 18 On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko.volal sa Judáš Iškariotský . 8 Keď to videli učeníci.“ 10 Ježiš to spozoroval a povedal im: „Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok.20 Keď sa zvečerilo. bol som chorý a navštívili ste ma. 16 A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. a nedali ste mi piť. ako sedel pri stole. bol som smädný. čo budú zľava: „Odíďte odo mňa. bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom. Príprava na veľkonočnú večeru . bol som pocestný a pritúlili ste ma. bol som vo väzení a prišli ste ku mne. a nenavštívili ste ma. 36 bol som nahý a priodeli ste ma. ktorý sa volal Kajfáš. hnevali sa a hovorili: „Načo takéto mrhanie? 9 Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným. ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie.“ Judášova zrada .20 Mt26 XXVI. a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ 45 Vtedy im on odpovie: „Veru. mne ste urobili. hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších. ako je o ňom napísané. Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“ 41 Potom povie aj tým.“ Pomazanie v Betánii . 24 Syn človeka síce ide.“ 7. a nepriodeli ste ma. 13 Veru. ale beda človekovi. Uznesenie veľrady .odišiel k veľkňazom 15 a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. 4 a uzniesli sa. 12 Keď mi vyliala tento olej na telo. 11 veď chudobných máte vždy medzi sebou. a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa. povedal: „Veru.“ Vtedy mu aj oni povedia: „Pane. Označenie zradcu . ten ma zradí. keby sa nebol narodil. hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium. ani mne ste to neurobili.“ .“ 46 A pôjdu títo do večného trápenia. hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ 19 Učeníci urobili. kým spravodliví do večného života. bol som nahý. ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! 42 Lebo som bol hladný. a nedali ste mi jesť.mi jesť.“ 22 Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja. zlorečení. do večného ohňa.“ 37 Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane.

tri razy ma zaprieš.“ 40 Keď sa vrátil k učeníkom.26 Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil.“ Zajatie Ježiša . Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ 39 Trochu poodišiel. poďme! Pozrite. vytasil meč zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 53 Alebo si myslíš.“ Podobne hovorili aj ostatní učeníci. nezapriem ťa. čo boli s Ježišom. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť ako sa to skončí. 52 Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci.“ 42 Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj. že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov? 54 Ale ako by sa potom splnilo Písmo. ak je možné. Rabbi!“ A pobozkal ho. lebo je napísané: „Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne. prišiel Judáš. môj zradca sa priblížil. Napokon prišli dvaja 61 a hovorili: „Tento povedal: „Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha. kým odídem tamto a pomodlím sa. hovorím ti: Tejto noci skôr. Boží Syn. No nie ako ja chcem. 51 Tu jeden z tých. odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Ježiš v Getsemanskej záhrade . 46 Vstaňte. keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. a nezajali ste ma. 50 Ježiš mu povedal: „Priateľu. aby ste ma zajali. položili na Ježiša ruky a zajali ho. Ježiš pred veľradou . lámal ho a dával učeníkom.47 A kým ešte hovoril. 58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora.“ 27 Potom vzal kalich. prišla hodina.“ 37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. kde sa zhromaždili zákonníci a starší. našiel ich spať.“ 32 Ale keď vstanem z mŕtvych.“ 34 Ježiš mu odvetil: „Veru.“ 62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: „Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!“ 63 Ale Ježiš mlčal. ja nikdy neodpadnem. zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy. 59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi. ale telo slabé. mečom zahynú. to je on. hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo. 38 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť.57 Tí. nech ma minie tento kalich. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. 31 Vtedy im Ježiš povedal: „Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa. vystrel ruku. vzdával vďaky a dal im ho.“ Výstraha Petrovi . a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi. a povedal učeníkom: „Sadnite si tu. ako kohút zaspieva. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? 41 Bdejte a modlite sa. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: „Teraz už spite a odpočívajte! Hľa. ale ako ty. predídem vás do Galiley. padol na tvár a modlil sa: „Otče môj. aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný. načo si prišiel!?“ Vtedy pristúpili. 44 Nechal ich. I doľahli naňho smútok a úzkosť. toho chyťte!“ 49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený. ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť. nech sa stane tvoja vôľa. hovoriac: „Pite z neho všetci: 28 toto je moja krv novej zmluvy. čo sa chytajú meča. ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu.“ 64 Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal. aby sa splnili písma Prorokov. 29 Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa. 60 Ale nenašli hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. aby si nám povedal. čo Ježiša zajali. znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami.“ 35 Peter mu povedal: „Aj keby som mal umrieť s tebou. jeden z Dvanástich. či si Mesiáš. ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa. aby ho mohli odsúdiť na smrť.“ 43 A keď sa vrátil.“ 56 Toto všetko sa stalo. že to má byť takto?“ 55 V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. 48 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám. Deň čo deň som sedával a učil v chráme.Ustanovenie Eucharistie . 66 Čo na to poviete?“ Oni odpovedali: „Hoden je .“ 33 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli od teba. ktorý sa volá Getsemani.36 Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok.30 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.“ 65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie.

15 Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa. Potom ho vyviedli.“ A vtom zaspieval kohút. . 8 Preto sa. aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. čo povedal prorok Jeremiáš: „Vzali tridsať strieborných.3 Keď zradca Judáš videl. ktorého takto ocenili synovia Izraela. to pole až do dnešného dňa volá Pole krvi. do pravej ruky mu dali trstinu. takže sa vladár veľmi čudoval. čo tam stáli. lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. čo hovoríš. a potom sa šiel obesiť. ktorého si žiadali.“ Ale oni odvetili: „Čo nás do toho? To je tvoja vec!“ 5 On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel.27 Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu.“ Vyšiel von a horko sa rozplakal. 16 Mali vtedy povestného väzňa. 29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu. Judášov koniec . vzal vodu. že Ježiša odsúdili. cenu toho. vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený. 2 Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi.1 Keď sa rozodnilo. ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako kohút zaspieva. lebo som zradil nevinnú krv. 28 Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa. odkázala mu jeho manželka: „Nemaj nič s tým spravodlivým.11 Keď Ježiš stál pred vladárom. a povedali Petrovi: „Veru. ktorý sa volal Barabáš. aj ty si z nich. nič neodpovedal. 21 Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?“ Oni zvolali: „Barabáša!“ 22 Pilát im povedal: „Čo mám teda urobiť s Ježišom. lebo je to cena krvi!“ 7 Dohodli sa teda a kúpili za ne Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. brali mu trstinu a bili ho po hlave. ktorý sa volá Mesiáš?“ Všetci volali: „Ukrižovať ho!“ 23 On vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať ho!“ 24 Keď Pilát videl. že Ježiša vydajú na smrť. 19 Keď sedel na súdnej stolici. že ho vydali zo závisti. čo všetko proti tebe svedčia?“ 14 Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo. 13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ.“ Ježiš pred Pilátom . umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. aby ho ukrižovali. 10 a dali ich za Hrnčiarovo pole. Ježiša odviedli k Pilátovi . židovský kráľ!“ 30 Pľuli naňho. Mt27 XXVII.“ 12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali.“ 20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy. ako mi prikázal Pán. Ježiša korunujú tŕním . videla ho iná a povedala tým. 9 Vtedy sa splnilo.“ 73 O chvíľku pristúpili tí. hádaj. 31 Keď sa mu naposmievali. ba že pobúrenie ešte vzrastá.69 Peter sedel vonku na nádvorí.smrti!“ 67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami. To je vaša vec!“ 25 A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ 26 Vtedy im prepustil Barabáša. ktorý sa volá Mesiáš?“ 18 Lebo vedel. tri razy ma zaprieš. že nič nedosiahne. 6 Veľkňazi vzali peniaze a povedali: „Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice. veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli. Pilát im povedal: „Koho vám mám prepustiť: Barabáša. alebo Ježiša.“ 71 Keď vyšiel k bráne. aby ho ukrižovali. kto ťa udrel!“ Peter zapiera Ježiša . Mesiáš. Prišla k nemu ktorási slúžka a povedala: „Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!“ 70 Ale on pred všetkými zaprel: „Neviem. čo tam boli: „Tento bol s Ježišom Nazaretským!“ 72 On znova zaprel s prísahou: „Nepoznám toho človeka. iní ho zauškovali 68 a hovorili: „Prorokuj nám. veď aj tvoja reč ťa prezrádza!“ 74 Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka. ľútosťou pohnutý vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším 4 so slovami: „Zhrešil som. 75 Tu sa Peter rozpamätal na slovo. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho. vladár sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám to hovoríš. 17 Keď sa zhromaždili.

čo šli okolo. Bože môj. 51 A hľa. 33 Tak prišli na miesto. 56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna.“ a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé. 3 Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. ktoré sa volá Golgota. Je kráľom Izraela. aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: „Vstal z mŕtvych. čo boli s ním ukrižovaní.1 Keď sa pominula sobota. zostúp z kríža!“ 41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: 42 „Iných zachraňoval. hodili lós a rozdelili si jeho šaty. Eli. nechcel piť. rúhali sa mu: potriasali hlavami 40 a vraveli: „Ty. chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. Poďte.38 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava.“ 48 Jeden z nich hneď odbehol. Toho prinútili.57 Keď sa zvečerilo. 39 A tí. pozrite si miesto. ktorý si vytesal do skaly. prečo si ma opustil?“ 47 Keď to počuli niektorí z tých. čo znamená: „Bože môj. či ho Eliáš príde vyslobodiť. čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš.Krížová cesta . povedal: „Po troch dňoch vstanem z mŕtvych. ak ho má rád. prišiel zámožný človek z Arimatey.45 Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. stretli človeka z Cyrény. menom Šimona. naplnil ju octom.“ 64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa. vzal špongiu. nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. nech ho teraz vyslobodí. čo znamená Lebka. vraveli: „Volá Eliáša. 6 Niet ho tu. 53 Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.“ 65 Pilát im povedal: „Máte stráž. ktorý bol ukrižovaný. že hľadáte Ježiša. čo s ním strážili Ježiša. lema sabakthani?“. pristúpil. aby mu ho dali. 35 Keď ho ukrižovali. 61 Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu. 34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou: Ale keď ho ochutnal. 43 Spoliehal sa na Boha. kde ležal. Ježišov pohreb . Jakubova a Jozefova matka. 54 Keď stotník a tí. veľmi sa naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn. Zvesť anjela . ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. Pilát rozkázal. ako viete!“ 66 Oni šli a hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž. 58 Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. ako povedal.62 Na druhý deň. 46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli. nastokol na trstinu a dával mu piť. Veď povedal: „Som Boží Syn. 4 Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. že ten zvodca. Prázdny hrob. 37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: „Toto je Ježiš. spomenuli sme si. zachráň sám seba! Ak si Boží Syn. menom Jozef. choďte a strážte. odvalil kameň a sadol si naň. čo tam stáli. 7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: „Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. sám seba nemôže zachrániť. židovský kráľ!“ Ježišovi na kríži sa posmievajú . 2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie. ešte kým žil. zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 a hovorili: „Pane.“ 44 Takisto ho tupili aj zločinci. ktorý bol po Prípravnom dni.“ 50 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu.“ 55 Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy. Zem sa triasla a skaly sa pukali.32 Ako vychádzali. Tam ho . druhého zľava. 52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. 59 Jozef vzal telo zavinul ho do čistého plátna 60 a uložil do svojho nového hrobu. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. a matka Zebedejovýčh synov. lebo z neba zostúpil Pánov anjel. videli zemetrasenie a všetko čo sa deje. Mt28 XXVIII. lebo vstal. na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. 36 Potom si posadali a strážili ho. aby mu niesol kríž. Mária. 5 Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem. nech uvidíme. ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. 49 Ale ostatní hovorili: „Počkaj. Ježiš na kríži zomiera . Stráž pri hrobe .

12 Tí sa zišli so staršími.7.“ Podplatenie stráže .14 . 2. klaňali sa mu. prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko. 11 A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 2 Prorok Izaiáš napísal: „Hľa. 10 Vtom. 7 A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší.11 Keď odišli. ako ich poučili. učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko.“ Pokrstenie Ježiša . A hľa. krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. ako som ja. posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. 17 Keď ho uvideli.“ EVANJELIUM PODĽA MARKA Mk1 1. Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili. 19 Choďte teda.“ Hľa. Príprava Ježišovho účinkovania 1. oznámte mojim bratom. čo som vám prikázal. Božieho Syna.“ Pokúšanie na púšti .9 A hľa.23 . Kázanie Jána Krstiteľa . Ježišova činnosť v Galilei 1. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. kam im Ježiš rozkázal. no niektorí pochybovali. ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch. oni ho ukradli. 5 Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. 6 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. v tebe mám zaľúbenie. my ho uchlácholíme a postaráme sa.“ 15 Oni vzali peniaze a urobili tak.1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista. Zjavenie v Galilei a misijný rozkaz . Ježiš sa zjavuje nábožným ženám . videl otvorené nebo a Ducha. aby sa vám nič nestalo.1-13 I. čo sa stalo. povedal som vám to. ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. ako vystupoval z vody. objali mu nohy a klaňali sa mu. tam ma uvidia.uvidíte. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. ktorý ako holubica zostupoval na neho. poradili sa a dali vojakom veľa peňazí 13 so slovami: „Tak vravte: „V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali.12 A hneď ho Duch hnal na púšť. Jedával kobylky a lesný med. vyrovnajte mu chodníky!“ 4 Ján bol na púšti.“ 14 A keby sa to dopočul vladár.“ 6 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. 3 Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi. 10 Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte. 8 Ja som vás krstil vodou.9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. aby šli do Galiley. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi.

A on im hlásal slovo.20 a hneď ich povolal. Mk2 II.1 O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma.“ 45 Lenže on. ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor. Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem. 17 Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. sotva odišiel. a otvorom spustili lôžko. ale choď. aby som aj tam kázal. že už nebolo miesta ani predo dvermi. Hneď mu povedali o nej.“ 41 Ježiš sa zľutoval nad ním. Ježiš opustí Kafarnaum . 27 Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. niesli ho štyria. veď na to som prišiel.21 Prišli do Kafarnauma. Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. kto si: Boží Svätý. ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.“ 39 A chodil po celej Galilei. buď čistý!“ 42 Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý.35 Včasráno. ktorých trápili rozličné neduhy. na ktorom ležal ochrnutý. Uzdravenie ochrnutého .aj oni boli na lodi a opravovali siete . prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. ako spúšťajú sieť do mora. 23 A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom.“ 6 Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: 7 „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Ježiš hneď svojím duchom spoznal. po západe slnka. 5 Keď Ježiš videl ich vieru. 43 Potom u prísne pohrozil. pobrali sa za ním. odkryli strechu tam kde bol. čo má moc. po celej galilejskej krajine. 34 I uzdravil mnohých. začal všade hovoriť a rozchyrovať. Kajajte sa a verte evanjeliu.32 Keď sa zvečerilo.“ 38 On im odvetil: „Poďme inde. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. Ďalšie uzdravenia . videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána . ktorú predpísal Mojžiš . vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. vystrel ruku. 37 Keď ho našli. vstal a vyšiel von. boli totiž rybármi. Uzdravenie Petrovej testinej . Šimonovho brata. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.“ Povolanie prvých učeníkov . povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ 25 Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ 26 Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. 15 Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. 31 Pristúpil k nej. Ježiš učí v Kafarnaume a uzdravuje posadnutého . Uzdravenie malomocného .“ 18 Oni hneď zanechali siete a išli za ním. že tak . hneď na úsvite. takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta.Začiatok Ježišovej činnosti .16 Keď raz išiel popri Galilejskom mori. odpúšťajú sa ti hriechy. 19 Ako šiel trochu ďalej. lebo ho poznali. do susedných dedín. Ten vykríkol: 24 „Čo ťa do nás. 36 Šimon a tí. a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť. lebo ich učil ako ten. videl Šimona a Ondreja. čo boli s ním.29 Len čo vyšli zo synagógy. povedal ochrnutému: „Synu. čo sa stalo.“ 28 A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade. Ľudia sa dopočuli. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.14 Keď Jána uväznili. ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke. chytil ju za ruku a zdvihol. a nie ako zákonníci. 22 I žasli nad jeho učením. 2 a zišlo sa ich toľko. dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem.im na svedectvo. 3 Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. že je v dome.40 Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš môžeš ma očistiť. 33 A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 4 A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu.

keď ho zbadali. a tvoji učeníci sa nepostia?“ 18 Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť.23 V istú sobotu kráčal cez obilné pole.“ Spor o sobote . 9 Tu povedal svojim učeníkom.“ Povolanie Léviho .povedať ochrnutému: „Odpúšťajú sa ti hriechy. ako ho zahubiť. stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich 14 učil. takže všetci. keď im ženícha vezmú. velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli. lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Tam bol človek s vyschnutou rukou. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey 8 i z Jeruzalema a z Idumey. že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ .rozmýšľajú. tisli sa k nemu. aby ho mohli obžalovať. povolal k sebe tých. a diera bude ešte väčšia. zachrániť život alebo zničiť?“ Ale oni mlčali. sa budú postiť. 10 Lebo mnohých uzdravil. 15 Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom. Uzdravenie v sobotu . a dal aj tým. hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 17 Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví. čo neslobodno?“ 25 On im odvetil: „Nikdy ste nečítali. padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ 12 Ale on im prísne pohrozil. ale hriešnikov. lebo počuli. a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? 9 Čo je ľahšie . aby ho neprezrádzali. Prišli k nemu a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia. Uzdravenie pri mori . 3 Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!“ 4 A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle. im dal meno Boanerges. 21 Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky. prečo robia v sobotu. Ako šiel okolo. a nie človek pre sobotu. vezmi si lôžko a choď!“? 10 Ale aby ste vedeli. 6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi. či ho v sobotu uzdraví. videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. 20 No prídu dni. ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí. aby boli s ním a aby ich posielal kázať 15 s mocou vyháňať zlých duchov: 16 Šimona. vezmi si lôžko a choď domov. ktoré nesmel jesť nik. v ten deň. 2 A oni naň striehli.13 Znova vyšiel k moru.13 Potom vystúpil na vrch. 5 S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela. Ustanovenie Dvanástich . 22 A nik nevlieva mladé víno do starých mechov. lebo záplata vytrhne kus z neho. 11 Ešte aj nečistí duchovia. 14 Vtedy ustanovil Dvanástich. čo značí Synovia . lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy. 16 Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi.1 Potom znova vošiel do synagógy.18 Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy.7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru. aby sa ho dotkli. čo boli s ním?“ 27 I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka. iba kňazi. ale chorí. hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. aby ho zástup netlačil. a oni prišli k nemu. nemôžu sa postiť.“ alebo povedať: „Vstaň. čo mali nejakú chorobu. keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? 26 Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby. čo urobil Dávid.“ Mk3 III. kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha. 17 Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána. potom. Všetci sa divili.“ 12 A on vstal. 24 Farizeji mu povedali: „Pozri. 28 A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou. ktorému dal meno Peter. čo robí. ale nové víno do nových mechov. Neprišiel som volať spravodlivých. ktorých sám chcel. že mu majú pripraviť loďku.“ Spor o pôste . nové zo starého.povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň.

hromu, 18 ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského 19 a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil. Príbuzní nechápu Ježiša - 20 Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. 21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zlomyseľnosť zákonníkov. Hriech proti Duchu Svätému - 22 Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ 23 On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? 24 Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, 25 a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. 26 Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. 27 Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. 28 Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ 30 Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ Pravá Ježišova rodina - 31 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. 32 Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ 33 On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ 34 Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. 35 Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“ Ježiš hovorí v podobenstvách 4,1-34 Mk4 IV. Podobenstvo o rozsievačovi - 1 A opäť začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si; a celý zástup bol na brehu. 2 Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril: 3 „Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať. 4 Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho: 5 Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi; 6 ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo. 7 Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. 8 Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“ A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Prečo hovorí v podobenstvách - 10 Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho na podobenstvá. 11 On im povedal: „Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku podáva sa všetko v podobenstvách, 12 aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo.“ Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi - 13 Potom im povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstvá. 14 Rozsievač seje slovo. 15 Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. 16 Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, 17 ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. 18 A iné, zasiate do tŕnia, je u tých, čo počúvajú slovo, 19 ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné

žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku. 20 A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“ Podobenstvo o lampe - 21 Potom im povedal: „Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik? 22 Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. 23 Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Podobenstvo o miere - 24 Ďalej im povedal: „Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám pridá. 25 Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“ Podobenstvo o zasiatom semene - 26 Ďalej hovoril: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; 27 či spí alebo vstáva, v noci či vo dne semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. 28 Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. 29 A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ Podobenstvo o horčičnom zrnku - 30 A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? 31 Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, 32 ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ Záver podobenstiev - 33 V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. 34 Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. Utíšenie búrky na mori - 35 V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: „Prejdime na druhý breh.“ 36 I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. 37 Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. 38 On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ 39 On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. 40 A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ 41 Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ Mk5 V5. Uzdravenie posadnutého v Geraze - 1 Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. 2 Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. 3 Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. 4 Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. 5 A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi. 6 Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu 7 a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ 8 Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ 9 A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ 10 A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. 11 Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. 12 Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ 13 On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda - okolo dvetisíc kusov - sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. 14 Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa; čo sa stalo. 15 Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. 16 Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. 17 A začali ho

prosiť, aby odišiel z ich kraja. 18 Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. 19 On mu to nedovolil, ale mu povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ 20 On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali. Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry - 21 Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. 22 Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám 23 a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ 24 Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. 25 Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. 26 Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. 27 Keď sa dopočula o Ježišovi; prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. 28 Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ 29 A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. 30 Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ 31 Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: „Kto sa ma dotkol?“ 32 Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. 33 Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením padla pred neho a povedala mu celú pravdu. 34 A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Chod’ v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“ 35 Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľ?“ 36 Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa len ver!“ 37 A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. 38 Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. 39 Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ 40 Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, 41 chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ 42 A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. 43 On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Mk6 VI. Ježiš v Nazarete - 1 Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. 2 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! 3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. 4 Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ 5 A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. 6 A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Vyslanie Dvanástich - 7 Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi 8 a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, 9 ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. 10 A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. 11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ 12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Herodes a Ján Krstiteľ - 14 Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ 15 Iní

hovorili: „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok, ako jeden z prorokov.“ 26 Keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“ 17 Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ 19 Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. 21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. 22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ 23 A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ 25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. 27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, 28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. Prvé rozmnoženie chleba - 30 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. 31 On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. 32 Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. 33 Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. 34 Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. 35 Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. 36 Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.“ 37 On im odpovedal: „Vy im dajte jesť!“ Vraveli mu: „Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?“ 38 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“ Keď to zistili, povedali: „Päť a dve ryby.“ 39 Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. 40 A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. 41 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. 42 Všetci jedli a nasýtili sa, 43 ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. 44 A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov. Ježiš kráča po mori - 45 A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud. 46 Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. 47 A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. 48 Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori blížil sa k nim a chcel ich obísť. 49 Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; 50 všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ 51 Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, 52 lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené. Ježiš uzdravuje v Genezarete - 53 Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. 54 Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; 55 rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. 56 A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Mk7

27 On jej povedal: „Nechaj. je obetný dar. pýcha.) 17 Keď zanechal zástup a vošiel do domu.“ 12 už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. čo vchádza doň zvonka. ale nemohol sa utajiť. ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. 36 A prikázal im. 5 Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás. zlomyseľnosť. čím by som ti mal pomáhať. aby ste si zachovali svoje obyčaje. čo učia. čo vchádza doň zvonka. vychádzajú zlé myšlienky. ako je napísané: „Tento ľud ma uctieva perami. rodom Sýrofeničanka.24 Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. zlý duch vyšiel z tvojej dcéry. nech sa najprv nasýtia deti. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí. vraždy.10. z ľudského srdca. kým sa nevykúpu. poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Tradície otcov . ktoré prevzali: umývanie čiaš.“ 9 A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie. Ježišova cesta mimo Galiley 7. a zlý duch bol preč.24 .1 Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci. našla dievča ležať na posteli. lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. 23 Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. to poškvrňuje človeka. 22 cudzoložstvá chamtivosť. hlúposť. Vošiel do jedného domu. to poškvrňuje človeka.31 Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. 18 On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete. Ale čím dôraznejšie im prikazoval. prišla a hodila sa mu k nohám. pokrytcoch prorokoval Izaiáš.“ (16 Kto má uši na počúvanie.“ 28 Ale ona mu odvetila: „Pane. 13 A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje. smilstvá. aby naňho vložil ruku. Uzdravenie hluchonemého . ktoré si odovzdávate. 3 Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia.“ 3.“ Čo poškvrňuje človeka . učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. to jest neumytými rukami. krádeže. aby o tom nikomu nehovorili. nejedia. musí zomrieť. nech počúva. 20 A pokračoval: „Čo z človeka vychádza.“ 11 Vy však hovoríte: „Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban. ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom. aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch. závisť rúhanie. že všetko. medeníc a postelí. ale ich srdce je ďaleko odo mňa.“ 8 Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.14 Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! 15 Človeka nemôže poškvrniť nič. 10 Lebo Mojžiš povedal: „Cti svojho otca i svoju matku“ a: „Kto by zlorečil otcovi alebo matke. ktorí došli z Jeruzalema. 26 Žena bola Grékyňa.“ 29 On jej povedal: „Pre tieto slová choď. A mnoho iných podobných vecí robíte. lebo nechcel.“ 30 A keď prišla domov. Lebo znútra. A prosila ho. necudnosť. čo znamená. sú iba ľudské príkazy. 2 A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými. 32 Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho. 25 Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena.VII. ale čo vychádza ž človeka. tým väčšmi to rozhlasovali 37 a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč. aby niekto o ňom vedel. 19 veď to nevchádza do jeho srdca.52 Uzdravenie Sýrofeničanky . kým si neumyjú ruky až po zápästie.“ čo znamená: „Otvor sa!“ 35 V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. 34 Potom pozdvihol oči k nebu. 4 A keď prídu z trhu.“ . 33 On ho vzal nabok od zástupu. klamstvo. džbánov. aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. vložil mu prsty do uší. lebo náuky. vzdychol a povedal mu: „Effeta. že človeka nemôže poškvrniť nič. 7 No darmo si ma ctia.

lámal a dával svojim učeníkom. vyviedol ho za dedinu. ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium.Mk8 VIII. 8 I jedli a nasýtili sa. 9 Ľudí tam bolo asi štyritisíc.“ . Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. a nevidíte? Máte uši. nech zaprie sám seba. lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť.31 Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť. poomdlievajú na ceste. 19 koľko košov ste naplnili odrobinami. poslinil mu oči. Žiadali od neho znamenie z neba. 17 Keď to spozoroval. zachráni si ho. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. veď niektorí z nich prišli zďaleka. Druhé rozmnoženie chleba . aby ho pokúšali.“ 20 „A koľko košov ste naplnili odrobinami. Spor o znamenie .“ 25 Potom mu znova položil ruky na oči. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš. Vzal sedem chlebov. akoby stromy chodili. veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú. 33 On sa obrátil. 15 A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ 16 Oni si medzi sebou hovorili. lebo nemáš zmysel pre Božie veci. keby aj celý svet získal. Potom ich rozpustil.“ 30 Ale on ich prísne napomenul.22 Tak prišli do Betsaidy. keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi. a svojej duši by uškodil?! 37 Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! 38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením. že nemajú chleba. 26 I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoď!“ Petrovo vyznanie .“ 13 Nechal ich tam. že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? 18 Máte oči. ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. 36 Veď čo osoží človekovi. znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh. zabijú ho. keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“ Odpovedali mu: „Sedem. 7 Mali aj zopár rybiek.10 Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja. Zvolal učeníkov a povedal im: 2 „Ľúto mi je zástupu.“ 32 Hovoril im to otvorene.“ 21 A povedal im: „Ešte nechápete?“ Uzdravenie slepca v Betsaide . aby si posadal na zem. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ 28 Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať.34 Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou. hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. len pre ľudské!“ Ako nasledovať Ježiša . za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka.27 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. povedal im: „Prečo rozprávate o tom.1 V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. Varovanie pred kvasom farizejov . Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho. 12 On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru. aby sa ho dotkol.“ 6 Tu rozkázal zástupu. keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť. satan.“ 29 „A za koho ma pokladáte vy?“. opýtal sa ich. 11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ 24 Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí. stratí ho. aby ich rozdávali. a oni ich rozdali zástupu. vezme svoj kríž a nasleduje ma. starší. aby o ňom nerozprávali nikomu. iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov. pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty.14 Zabudli si vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. Prvá predpoveď utrpenia .“ 4 Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ 5 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem. zdá sa mi. 3 Ak ich prepustím domov hladných. 23 On vzal slepca za ruku. vzdával vďaky. a Nepočujete? A nepamätáte sa už. 35 Lebo kto by si chcel život zachrániť.

Povedal som tvojim učeníkom. nie mňa prijíma. iba Ježiša.“ 32 Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. postavil ho medzi nich. Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. 10 Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali. že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? 13 No hovorím vám: Eliáš už prišiel a urobili s ním. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn.30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. veď nechodí s nami.14 Keď prišli k učeníkom. . lebo sa cestou medzi sebou hádali. Nechcel však. 3 Jeho odev zažiaril a bol taký biely. iba modlitbou. že sa zbieha zástup. že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. zdvihol ho a on vstal. 35 Sadol si. 28 Keď potom vošiel do domu a boli sami.“ 24 A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. kto robí divy v mojom mene. takí boli preľaknutí. prikázal im. Chlapec ostal ako mŕtvy. aby o tom. dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!“ 20 I priviedli ho k nemu. učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 29 On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím. zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý. mocne ním zalomcoval a vyšiel. posadnutého nemým duchom. čo znamená „vstať z mŕtvych“. ako je o ňom napísané. Otázka o osobe Eliáša . nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. aby o tom niekto vedel 31 lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. aby ho vyhnali. Len čo ho duch zbadal. Urobme tri stánky: jeden tebe. Bránili sme mu to. ale toho. 4 A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. ale nemohli. priviedol som k tebe svojho syna. mňa prijíma.33 Tak prišli do Kafarnauma.“ Skutky v Kristovom mene .Mk9 IX. škrípe zubami a chradne. ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ 23 Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu. Ale prečo je o Synovi človeka napísané.“ 39 Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik. A keď bol v dome. čo videli. videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov. ktorý ma poslal.“ Uzdravenie posadnutého chlapca . zvíjal sa a išli mu peny. 21 Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“ On odpovedal: „Od detstva. zhodí ho. aby ho zahubil. nehovorili nikomu. že najprv musí prísť Eliáš?“ 12 On im povedal: „Áno.“ 8 A sotva sa rozhliadli.“ Ježišovo premenenie . 5 Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi. kto verí. jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ 34 Ale oni mlčali.“ Potom vzal dieťa. dobre je nám tu. neokúsia smrť. idú mu peny. kým neuvidia. kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Spor o prvenstvo . ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ 26 Ten vykríkol. objal ho a povedal im: 37 „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene.“ 19 On im povedal: „Neveriace pokolenie. 11 A pýtali sa ho: „Prečo teda zákonníci hovoria. 7 Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. počúvajte ho. takže mnohí vraveli: „Zomrel. ten sa zrútil na zem. Bežali k nemu a pozdravovali ho. Tam sa pred nimi premenil. 18 Kdekoľvek ho schytí. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych. čo tu stoja. zalomcoval chlapcom. 22 A často ho vrhol aj do ohňa a do vody.“ 6 Lebo nevedel.38 Ján mu povedal: „Učiteľ.9 Keď zostupovali z vrchu. pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch. videli sme kohosi. najprv príde Eliáš a všetko obnoví. A kto prijíma mňa.2 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra. len čo ho zazrel. hovorím vám: Niektorí z tých. nevideli pri sebe nikoho. čo chceli. nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. 1 A povedal im: „Veru. že Božie kráľovstvo prichádza s mocou.“ Druhá predpoveď utrpenia . Pomôž mojej nevere!“ 25 Keď Ježiš videl. 15 A všetok ľud. Ale ak niečo môžeš.“ 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku. ako sa s nimi hádajú. kto z nich je väčší. užasol. čo povedať. 16 On sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?“ 17 Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ.

6 Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. 3 On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ 4 Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.23 Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí. Lebo Bohu je všetko možné. predaj všetko. keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. kto by pre 40 . hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. Ale ak soľ stratí svoju slanosť. Potom príď a nasleduj ma!“ 22 On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený. 7 Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke 8 a budú dvaja v jednom tele. 41 A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto.“ Ježiš a deti . Choď. namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im. kto by pohoršil jedného z týchto maličkých. čo majú majetky!“ 24 Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. hovorím vám: Niet nikoho. nevojde doň. Nerozlučnosť manželstva . 15 Veru.28 Tu sa ozval Peter: „Pozri.“ Mk10 X.“ 16 Potom ich objímal. Nebezpečenstvo bohatstva .“ 21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. vylúp ho: je pre teba lepšie.17 Keď sa vydával na cestu. aby sa ich dotkol. aby som obsiahol večný život? 18 Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý jedine Boh. cudzoloží. veru. Bohatý mladík . toto všetko som zachovával od svojej mladosti. rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. keď vojdeš do života krivý. ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. lebo takým patrí Božie kráľovstvo. kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý. čo opustili všetko . že ste Kristovi. 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! 20 Ale on mu povedal: „Učiteľ. 11 On im povedal: „Každý. lebo mal veľký majetok. 9 Čo teda Boh spojil. 46 Kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. kládol na ne ruky a požehnával ich. ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly.“ 5 Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. 50 Soľ je dobrá. čo máš. A tak už nie sú dvaja. ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla.42 Ale pre toho.) 45 Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha. my sme opustili všetko a išli sme za tebou. čím ju napravíte? Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji. ale jedno telo. hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa. 14 Keď to Ježiš videl. ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla. čo mám robiť.“ 29 Ježiš povedal: „Veru. 48 kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. 12 A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného. (44. keď vojdeš do života zmrzačený. Ale učeníci. do neuhasiteľného ohňa. odtni ju: je pre teba lepšie. dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. kto prepustí svoju manželku a vezme si inú. 43 Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka. odtni ju: je pre teba lepšie. k nemu pribehol. čo veria vo mňa.“ 26 Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ 27 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné. (46 ako 44) 47 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko. ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. nech človek nerozlučuje!“ 10 Doma sa ho učeníci znova na to pýtali.13 Tu mu prinášali deti. 49 Lebo každý bude ohňom solený. keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom. O pohoršení . bolo by lepšie. Pýtali sa ho. či smie muž prepustiť manželku. ich okrikovali. ale Bohu nie.“ Odmena tým. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil.1 Vstal a odišiel odtiaľ do judejského kraja za Jordánom.Veď kto nie je proti nám. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje. je za nás. 2 I pristúpili farizeji a pokúšali ho.

To dostanú tí. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. 44 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý. 31 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. čo šli za ním.“ 4 Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne. ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov. opľujú. 42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete. iní zasa zelené ratolesti. čo tam stáli. bude sluhom všetkých. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel.32 Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. poslal dvoch svojich učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny. povedzte: „Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti. čo žiadate.“ Žiadosť Zebedejových synov . v tomto čase. začal kričať: „Ježišu.46 Prišli do Jericha. začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. budete piť. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom. bude vaším služobníkom. ktorým som ja krstený? 39 Oni mu vraveli: „Môžeme.1 Keď sa blížili k Jeruzalemu. budete pokrstení. volá ťa!“ 50 On odhodil plášť. deti i polia. a nechali ich. a v budúcom veku večný život. že je to Ježiš Nazaretský. na ktorom ešte nijaký človek nesedel. aj krstom ktorým som krstený ja. čo išli pred ním. ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal. matky. že tí.13. o čo ťa poprosíme.“ Uzdravenie slepca pri Jerichu . panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Odviažte ho a priveďte. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie. im vraveli: „Čo to robíte. Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme 11. ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. aby mlčal. teraz. 7 Osliatko priviedli k Ježišovi.35 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ.41 Keď to počuli ostatní desiati. Timejov syn. ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“ 11 Tak vošiel do Jeruzalema. 51 Ježiš mu povedal: „Čo chceš. zmiluj sa nado mnou!“ 49 Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň. aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni. aby si nám splnil. tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste. 47 Keď počul. i odviazali ho.“ Ježiš im povedal: „Kalich. ktorý prichádza v mene Pánovom! 10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida.37 Mk11 XI. hoci s prenasledovaním.“ 38 Na to im Ježiš povedal: „Neviete. 40 Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. 3 A keby vám niekto hovoril: „Čo to robíte?“. aby som videl!“ 52 A Ježiš mu povedal: „Choď. vyskočil a šiel k Ježišovi. čo ho očakáva: 33 „Hľa. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť. nájdete priviazané osliatko.1 . lebo už bol večer. . ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. 4. 30 aby nedostal stonásobne viac. volali: „Hosanna! Požehnaný. aby som vám urobil?“ 37 Oni mu povedali: „Daj. bratov.“ 36 On sa ich opýtal: „Čo chcete. chceme. domy. a žobral. 5 Niektorí z t ch. syn Dávidov. zmiluj sa nado mnou!“ 48 Mnohí ho okríkali.“ Predstavení majú slúžiť . prečo odväzujete osliatko?“ 6 Oni im povedali. 8 Mnohí prestierali na cestu svoje plášte. Slávnostný vstup do Jeruzalema . 34 vysmejú ho. 9 A tí. 43 Medzi vami to tak nebude. A len čo do nej vojdete. sestry. aj tí. ako im kázal Ježiš. zbičujú a zabijú. vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. pri ceste sedel slepý Bartimej.mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia.“ Tretia predpoveď utrpenia . čo je pred vami. čo narezali v poli. ktorý pijem ja. ktorých pokladajú za vládcov národov. k Betfage a Betánii pri Olivovej hore. aby sa dal obsluhovať. Môžete piť kalich. do chrámu. ktorým je to pripravené.

zbili a prepustili späť naprázdno. že vyschol od koreňa. odpustite. 6 Mal ešte jedného.) Odkiaľ je Kristova moc .to sa báli ľudu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. videli. čo stavitelia zavrhli. zabime ho a dedičstvo bude naše!“ 8 Chytili ho. 30 Jánov krst bol z neba. Báli sa ho. zabili a vyhodili z vinice. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. vec v našich očiach obdivuhodná?“ 12 A chceli ho zajať. ako ho zabiť. že sa stane. o čo v modlitbe prosíte. lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu. 16 A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. ale podľa pravdy učíš Božej ceste. 10 Nečítali ste v Písme: „Kameň. že všetko. potom vám poviem. Išiel k nemu. 19 A keď sa zvečerilo. figovník. nebol totiž čas fíg. akou mocou toto robím. Ježiš vyháňa kupcov z chrámu . čo povedal. Napokon k nim poslal i jeho. Obohnal ju plotom. 21 Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: „Rabbi. aby ho podchytili v reči. Nechali ho teda a odišli. ak máte niečo proti niekomu. pristúpili k nemu veľkňazi. nenašiel nič.15 Potom prišli do Jeruzalema. vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. 14 Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ. 25 A keď vstanete modliť sa. len sa báli zástupu. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. 9 Čo teda urobí pán vinice? Príde. ktorý je na nebesiach. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. iných pozabíjali. aby aj vám váš Otec. ale uverí. Podobenstvo o zlých vinohradníkoch . aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. aby si to robil?“ 29 Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. že to o nich povedal toto podobenstvo. 13 Zďaleka zazrel figovník s lístím. a budete to mať. lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. 17 A učil ich: „Nie je napísané: „Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy“? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. pocítil hlad. hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: „Zdvihni sa a hoď sa do mora. 33 Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.Neúrodný figovník . ktorý si preklial.“ 18 Keď to počuli veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob. Poďte. či od ľudí? Odpovedzte mi!“ 31 Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba.13 Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov. zákonníci a starší 28 a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc. Ale keď k nemu prišiel. stane sa mu to. Viera a modlitba . Odpovedzte mi. len lístie. 3 Ale oni ho chytili. Vybadali totiž. toho zabili. ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. odpustil vaše hriechy. 14 I povedal mu: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ A jeho učeníci to počuli. či na ňom niečo nenájde. Ako chodil po chráme. odišli z mesta.“ . vykopal jamu a postavil vežu.1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: „Istý človek vysadil vinicu.“ (26 Ale ak vy neodpustíte ľuďom.12 Keď na druhý deň z Betánie odchádzali. vyschol. ste už dostali. 11 To sa stalo na pokyn Pána. 5 Poslal ďalšieho. Keď vošiel do chrámu. stal sa kameňom uholným. A ešte mnoho iných: niektorých zbili. pozri. milovaného syna. vieme.20 Keď ráno išli popri figovníku. nehľadíš na osobu človeka.“ a vo svojom srdci nezapochybuje. 23 Veru.“ Mk12 XII.“ 22 Ježiš im na to povedal: „Majte vieru v Boha. akou mocou toto robím.“ 7 Ale vinohradníci si povedali: „To je dedič. Slobodno .27 A znova prišli do Jeruzalema. začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme.“ A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem. lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. 24 Preto vám hovorím: Verte. Spor o dani cisárovi . povie: „Prečo ste mu teda neuverili?“ 32 Ale ak povieme: Od ľudí. že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho.

Dávidov syn a Pán . kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. správne si povedal: „Jediný je a okrem neho iného niet. keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku. jeden z jeho učeníkov mu povedal: „Učiteľ. ale ona pri svojej chudobe dala všetko. túžia po pozdravoch na uliciach. spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ 29 Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: „Počuj. Viacerí boháči hádzali mnoho. Úvod . hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Veľmi sa mýlite. ani nevydávajú.28 Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov. a pýtali sa ho: 19 „Učiteľ. ale živých.“ Obeť vdovy .38 Ako učil. ktorí radi chodia v dlhých rúchach. ale sú ako anjeli v nebi. 22 A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. aké kamene a aké stavby!“ 2 Ježiš mu vravel: „Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu . Takisto aj tretí. čo mala. že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? 25 Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych. 42 Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince čo je kvadrans. brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.“ 32 Zákonník mu vravel: „Dobre. pozri.41 Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa. Takých postihne prísnejší súd. ako sa hádajú. A keď videl.1-37 Mk13 XIII.“ 34 Keď Ježiš videl. ako mu Boh povedal: „Ja som Boh Abraháma. Napokon po všetkých zomrela aj žena. čo hádzali do pokladnice. a čo je Božie. či nemáme?“ 15 Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár. Kristus. celé svoje živobytie. ale aj on umrel a nezanechal potomka. je jediný Pán.“ 24 Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto.“ Najväčšie prikázanie . povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.35 Keď Ježiš učil v chráme. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Bohu. Pán. 20 Bolo sedem bratov. srdca. Spor o vzkriesení . 23 Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení. ktorý ich počúval. 30 Milovať budeš Pána. ktorí tvrdia. ako ľud hádže peniaze do pokladnice. dávajte cisárovi. hovoril: „Varujte sa zákonníkov. či nie? Máme platiť.“ 37 Sám Dávid ho nazýva Pánom. z celej svojej duše. už sa ani neženia. 21 Vzal si ju druhý. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov. ako sú tieto niet. 44 Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku. nech sa naň pozriem!“ 16 A oni priniesli. Mojžiš nám napísal. 26 A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych. Izrael.“ 33 a milovať ho z celého.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať. z celého svojho srdca. že im dobre odpovedal. že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí. svojho Boha.platiť cisárovi daň. Prvý sa oženil. 43 Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru. väčšieho prikázania. či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku.1 Keď vychádzal z chrámu. Učiteľ. náš Boh. z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ 31 Druhé je toto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Iného. povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť.18 Tu prišli k nemu saduceji. Varovanie pred zákonníkmi .“ 17 A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo. ako potom môže byť jeho synom?“ A veľký zástup ho počúval s radosťou. ale umrel a nezanechal potomka. Boh Izáka a Boh Jakuba“? 27 A on nie je Bohom mŕtvych. z celého rozumu a z celej sily“ a “milovať blížneho ako seba samého“ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. 39 po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách.“ I obdivovali ho. že odpovedal rozumne. že Mesiáš je Dávidov syn? 36 Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: „Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici.“ Eschatologická reč 13. že niet zmŕtvychvstania.

34 Je to tak.“ A mnohých zvedú. ak je to možné. 20 A keby Pán tie dni neskrátil. keď Boh stvoril svet.28 Od figovníka sa naučte podobenstvo. vtedy tí. aby vás vydali. všetko bude zborené. budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi. tu je Mesiáš.20 Mk14 XIV. kým sa to všetko nestane. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob. hovorím všetkým: Bdejte!“ 5. hľa. kedy príde pán domu: či večer.“ . 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.33 Majte sa na pozore. 15 kto bude na streche. mesiac nevydá svoj jas. ale Duch Svätý. ale moje slová sa nepominú. aké nebolo od počiatku. že je blízko leto. Miestami budú zemetrasenia. Vydajú vás súdom.“ 3 Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami. ani anjeli v nebi. 17 Beda ťarchavým ženám a tým. po onom súžení slnko sa zatmie. neľakajte sa. čo budú v Judei. 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. 10 Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. aj vyvolených. aby vás niekto nezviedol.kto číta. kde nemá byť . lebo neviete. že je blízko predo dvermi. bude hlad. 32 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik. 30 Veru.“ Začiatok útrap . keď príde nečakane! 37 A čo hovorím vám. ani Syn. 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. aby to neprišlo v zime. či o polnoci. svojim sluhom odovzdal moc. 6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: „To som ja. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie. Ján a Ondrej: 4 „Povedz nám. bdejte. skrátil tie dni. Ale kvôli vyvoleným. bude spasený. až uvidíte. aby ste im vydali svedectvo. 31 Nebo a zem sa pominú. 27 On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba. nech utečú do hôr. kedy to bude a aké bude znamenie keď sa toto všetko začne plniť. 22 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. nech pochopí -.24 V tých dňoch.9 Vy sa však majte na pozore. pýtali sa ho Peter. viete. aby zviedli. 19 lebo tie dni budú takým súžením. Veď to už nie vy budete hovoriť. hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie. ale hovorte čo vám bude dané v tú hodinu.“ neverte. Ježišovo umučenie a vzkriesenie 14. Ale kto vytrvá do konca. Znamenia konca Jeruzalema. že sa toto deje. ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom. 2 Ale hovorili: „Nie vo sviatok. Prenasledovanie učeníkov . To bude začiatok útrap. nestarajte sa dopredu. až doteraz a už ani nebude. 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. 29 Tak aj vy. tamto je. 35 Bdejte teda. nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiaľ. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. To musí prísť. ale ešte nebude koniec. 23 Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred.1 . Výzva na bdelosť . nech sa nevracia nazad zobrať si oblek. Uznesenie veľrady .16. 21 Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa. 11 Až vás povedú. kedy príde ten čas. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život.14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam. ktorých si vyvolil. čo budete hovoriť. 36 Aby vás nenašiel spať. iba Otec. každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. nezachránil by sa nik. čo budú v tie dni pridájať! 18 Modlite sa.5 Ježiš im začal hovoriť: „Dajte si pozor.kameň na kameni. či za spevu kohúta alebo ráno.1 Bolo dva dni pred Veľkou nocou a sviatkami Nekvasených chlebov. aby sa ľud nevzbúril. Jakub. lebo neviete. Druhý príchod Krista . Poučenie od figovníka . 16 a kto bude na poli. vedzte. Veľké súženie . ako ho podvodne chytiť a zabiť.

“ Ustanovenie Eucharistie . toto je moje telo!“ 23 Potom vzal kalich. povedzte: „Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?“ 15 On vám ukáže veľkú hornú sieň.“ 30 Ježiš mu odvetil: „Veru. Ježiš v Getsemanskej záhrade . I doľahla naňho hrôza a úzkosť. nezapriem ťa. bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom.“ A osopovali sa na ňu. čo je so mnou. Duch je síce ochotný. hovoriac: „Vezmite.“ 33 Vzal so sebou Petra. 11 Tí sa potešili. ak je možné. Jakuba a Jána.“ 28 Ale keď vstanem z mŕtvych.“ 39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. ktorý sa volá Getsemani. ako dva razy kohút zaspieva. aby ste neprišli do pokušenia. ako ho príhodne vydať.“ Podobne hovorili aj ostatní. odišiel k veľkňazom. 8 Urobila. našiel ich spať.17 Keď sa zvečerilo. a povedal svojim učeníkom: „Sadnite si tu. Vezmi odo mňa tento kalich. Tam nám prichystajte. dal im ho a všetci z neho pili. aby im ho zradil. 18 A keď boli pri stole a jedli. čo mohla. keď zabíjali veľkonočného baránka.Pomazanie v Betánii . Prišla . a keď prišli do mesta. Vopred pomazala moje telo na pohreb. jeden z Dvanástich. ten. Označenie zradcu . A on hľadal spôsob. vzal chlieb a dobrorečil. ako im povedal. ja nie.10 Judáš Iškariotský. kým sa pomodlím. môžete im robiť dobre. 7 Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť. 36 Hovoril: „Abba. ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie. povedali mu jeho učeníci: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“ 13 Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: „Choďte do mesta. 9 Veru.“ Výstraha Petrovi . zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli. Príprava na veľkonočnú večeru . 25 Veru. ale telo slabé. ktorý bude niesť džbán vody. do ktorého vojde.“ 37 Keď sa vrátil. hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium. čo so mnou namáča v mise. keď to počuli. 4 Niektorí sa hnevali a hovorili si: „Načo takto mrhať voňavý olej?! 5 Veď sa mohol tento olej predať za viac ako tristo denárov a tie rozdať chudobným. 21 Syn človeka síce ide. všetko našli tak. lámal ho a dával im. 6 Ale Ježiš povedal: „Nechajte ju! Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. Ježiš povedal: „Veru. Choďte za ním 14 a pánovi domu. Otče! Tebe je všetko možné. lebo je napísané: „Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.12 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov. skôr. keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. hovorím vám: Jeden z vás ma zradí. Keď prišiel tretí raz. aby ho. Ostaňte tu a bdejte!“ 35 Trocha poodišiel. ale beda človekovi. padol na zem a modlil sa. spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? 38 Bdejte a modlite sa. ktorá sa vylieva za všetkých. 40 A keď sa vrátil. Tam stretnete človeka. prestretú a pripravenú. že mu dajú peniaze. hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa.22 Keď jedli. predídem vás do Galiley. vzdával vďaky. Ale mňa nemáte vždy. 34 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. prišiel s Dvanástimi.3 Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole. tri razy zaprieš. I povedal Petrovi: „Šimon. A pripravili veľkonočného baránka. keby sa nebol narodil.“ 16 Učeníci odišli. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu.“ 29 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli. 27 Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci odpadnete. ako je o ňom napísané.“ 31 Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval: „Aj keby som mal umrieť s tebou. čo mu povedať. No nie čo ja chcem ale čo ty.“ 19 Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Azda ja?“ 20 On im odpovedal: „Jeden z Dvanástich. 24 A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy.32 Prišli na pozemok.“ Judášova zrada .26 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. povedal im: „Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. tejto noci. hovorím ti: Ty ma dnes. a sľúbili. prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. minula táto hodina. čo urobila.

“ 50 Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa.1 Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi. odetý plachtou na holom tele. ako sa zohrieva. čo im robieval. starší a zákonníci. ktorý poslali veľkňazi. 55 Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi. čo hovoríš. znova hovorili Petrovi: „Veru si z nich. 42 Vstaňte. pozrela sa naňho a povedala: „Aj ty si bol s tým Nazaretčanom. 7 S povstalcami. a chytili ho. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni.“ 72 Vtom kohút zaspieval druhý raz. Ale nenašli. syn Požehnaného?“ 62 Ježiš odvetil: „Áno. Peter zapiera Ježiša . Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo. Ježiš pred Pilátom . 67 Len čo zbadala Petra. jeden z Dvanástich.“ A pobozkal ho. postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: „Nič neodpovieš na to. 52 Ale on pustil plachtu a utiekol nahý. ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako dva razy kohút zaspieva. Ale musí sa splniť Písmo. 44 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám to je on. zakrývali mu tvár bili ho päsťami a hovorili mu: „Prorokuj!“ Aj sluhovia ho bili po tvári. O chvíľku tí. zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. čo títo svedčia proti tebe?“ 61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. tri razy ma zaprieš. veď si aj Galilejčan. 48 Ježiš im povedal: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. čo sa pri vzbure dopustili vraždy. prišla jedna z veľkňazových slúžok. a s ním zástup s mečmi a kyjmi. 46 Oni položili naň ruky a zajali ho. o ktorom hovoríte.“ 71 On sa však začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka. a nezajali ste ma. čo všetko žalujú na teba!“ 5 Ale Ježiš už nič nepovedal. 8 Zástup vystúpil hore a žiadal si to.“ 3 Veľkňazi naň mnoho žalovali 4 a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri.“ 70 Ale on opäť zapieral. Chyťte ho a obozretne odveďte!“ 45 Keď prišiel. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. kde sa zhromaždili všetci veľkňazi. aby ste ma zajali. čo tam stáli. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. 65 Niektorí začali naňho pľuť. môj zradca je blízko.53 Ježiša priviedli k veľkňazovi. Veľkňaz sa ho znova pýtal: „Si ty Mesiáš. ktorého si žiadali. 57 Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili: 58 „My sme ho počuli hovoriť: „Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný. Ježiš pred veľradou . 11 Ale veľkňazi podnietili zástup. Mk15 XV. Čo na to poviete?“ A oni všetci vyniesli nad ním súd. že ho veľkňazi vydali zo závisti. 12 Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ 13 Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ 14 Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ . takže sa Pilát čudoval. 54 Peter šiel zďaleka za ním až dnu do veľkňazovho dvora. 60 Tu vstal veľkňaz.“ 63 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Načo ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. znova začala vravieť okolostojacim: „Tento je z nich. 49 Deň čo deň som učil u vás v chráme. poďme! Pozrite. 47 Tu jeden z okolostojacich vytasil meč. 56 Mnohí proti nemu krivo svedčili.“ 68 Ale on zaprel: „Ani neviem. 69 Keď ho tam videla slúžka. 6 Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa. 51 No mladík išiel za ním. že je hoden smrti. ktorý sa volal Barabáš. a ich svedectvá sa nezhodovali. bol uväznený muž. zákonníci a starší. 2 Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On mu odpovedal: „Sám to hovoríš. Ježišom. odviedli a odovzdali Pilátovi. 9 Pilát im povedal: „Chcete.“ 59 Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo.“ I rozplakal sa. aby ho mohli odsúdiť na smrť.“ Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút. aby som vám prepustil židovského kráľa?“ 10 Lebo vedel. som.66 Keď bol Peter dolu na nádvorí. teda celá veľrada. nie rukou zhotovený. Ježiša spútali.43 A kým ešte hovoril prišiel zrazu Judáš. aby im radšej prepustil Barabáša. ani nerozumiem. hneď pristúpil k nemu a povedal: „Rabbi.hodina: hľa.“ Zajatie Ježiša .

kde ho uložili. z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju 18 a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený. ktorý bol ukrižovaný. čo v preklade znamená Lebka. Potom ho vyviedli. zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly.33 Keď bolo dvanásť hodín. že už zomrel. potriasali hlavami a vraveli: „Aha. kde ho uložili. aby ho ukrižovali. čo šli okolo.42 Keď sa už zvečerilo. 25 Keď ho ukrižovali bolo deväť hodín. volá Eliáša. 30 Zachráň sám seba. Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. čo zborí chrám a za tri dni ho postaví.“ Ešte aj tí ho hanobili. 44 Pilát sa zadivil. dával mu piť a hovoril: „Počkajte. prečo si ma opustil?“ 35 Keď to počuli. ten. aby mu niesol kríž. 2 V prvý deň týždňa. 46 On kúpil plátno a keď ho sňal. Ježiša korunujú tŕním . čiže deň pred sobotou. 6 On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského. miesto. 23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou. druhého naľavo. Prázdny hrob.29 A tí. skoro ráno. uvidíme. keď bol v Galilei. 17 Odeli ho do purpurového plášťa. 43 prišiel Jozef z Arimatey. Zvesť anjela . Zavolal si stotníka a opýtal sa ho. prišli k hrobu 3 a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ 4 Ale keď sa pozreli.16 Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria. niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite.1 Keď sa pominula sobota. videl. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho. ktoré hovorí: „Započítali ho medzi zločincov. Ježiša pochovávajú . Medzi nimi Mária Magdaléna. významný člen rady. naplnil špongiu octom. 47 Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali. 45 Keď mu to stotník potvrdil. daroval telo Jozefovi. Alexandrovho a Rúfovho otca. i Salome. 34 O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi. Mk16 XVI. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. 38 Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.“ 27 Vedno s nim ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho. videli. ktorý sa tade vracal z poľa. kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža. 22 Tak ho priviedli na miesto Golgota. aby sme videli a uverili. a zvolali celú kohortu. Aj mnohé iné. smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. rúhali sa mu. kto si má čo vziať. 41 ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu. vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. 26 Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ. židovský kráľ!“ 19 Bili ho trstinou po hlave.“) Ježišovi na kríži sa posmievajú . čo boli s ním ukrižovaní. 5 Keď vošli do hrobu. kľakali pred ním a klaňali sa mu. čo v preklade znamená: „Bože môj.“ 36 Ktosi odbehol. nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Mária.“ 37 Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. 20 Keď sa mu naposmievali. že kameň je odvalený. heloi. lema sabakthani?“. čiže do vládnej budovy. či je už mŕtvy. bol totiž veľmi veľký. Niet ho tu. aby urobil ľudu po vôli. 39 Keď stotník.Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“ 15 A Pilát. matka Jakuba Mladšieho a Jozesa. Vstal z mŕtvych. čo s ním prišli do Jeruzalema. Bože môj. čo stál naproti nemu. ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. 24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty . Ježiš na kríži zomiera .hodili o ne lós. povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn. sám seba nemôže zachrániť. ako vykríkol a skonal. 32 Kristus.“ 40 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. (28 A splnilo sa Písmo. 7 Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a . prepustil im Barabáša. aby ho ukrižovali.21 Tu prinútili istého Šimona z Cyrény. po východe slnka. nastokol ju na trstinu. Hľa. pretože bol Prípravný deň. či ho Eliáš príde sňať. ale on ho neprijal. na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. Krížová cesta a ukrižovanie . zostúp z kríža!“ 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval. pľuli naňho.

13 Ale anjel mu povedal: „Neboj sa.19 Keď im to Pán Ježiš povedal. 20 Oni sa rozišli a všade kázali. 12 Keď ho Zachariáš zbadal. 15 A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. 11 Tu sa mu zjavil Pánov anjel. EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA Lk1 I.9 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych.1 Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti.“ 8 Vyšli a utekali od hrobu. 12 Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste. stál na pravej strane kadidlového oltára. Tam ho uvidíte. 2 ako nám ich odovzdali tí. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami. ktoré sa u nás stali. že žije a že ho videla. Misijný rozkaz . 15 Lebo on bude veľký pred Pánom. verne rad-radom opíšem. po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku. neuškodí im. neverili. zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. ako vám povedal. 17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou. 3 Preto som sa aj ja rozhodol. 17 A tých. 18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť. 1. zjavil sa najprv Márii Magdaléne. a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca.“ Nanebovstúpenie . keď išli na vidiek. keď počuli. 10 V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. Prológ .52 Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa . Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim.5 Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. 4 aby si poznal spoľahlivosť učenia. z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Narodenie a skrytý život Jána Krstiteľa a Ježiša Krista 1. budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov. 14 Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. bude odsúdený. A nepovedali nikomu nič. že neuverili tým. bude spasený. ale ani im neuverili. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.5 . 16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi. lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. čo ho videli vzkrieseného. 9 podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. keď sedeli pri stole. 11 Ale oni. do ktorého ťa zasvätili. Vzkriesený Ježiš sa zjavuje. 7 Nemali však deti. čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. čo uveria. ale kto neuverí.2. vznešený Teofil.Petrovi: „Ide pred vami do Galiley. 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. ktoré ich sprevádzali. Zachariáš. ich Bohu. 10 Ona išla a zvestovala to tým. 13 Aj oni to išli zvestovať ostatným. lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. že ti to. aby . 8 Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom. budú hovoriť novými jazykmi. lebo sa báli.

Pán s tebou. bude to Boží Syn. A meno panny bolo Mária. nemohol k nim prehovoriť. keď zhliadol na mňa. Návšteva Panny Márie u Alžbety . 42 Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. 43 Čím som si zaslúžila. ktoré sa volá Nazaret. čo sa ho boja. 41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav. nech sa mi stane podľa tvojho slova.39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: 25 „Toto mi urobil Pán v čase. 36 Aj Alžbeta.“ Anjel potom od nej odišiel. milosti plná. tvoja príbuzná. 24 Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala. .26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta. keď sa toto stane.“ 21 Ľud čakal na Zachariáša a divil sa. a sväté je jeho meno 50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými. 22 Ale keď vyšiel.“ 38 Mária povedala: „Hľa.“ 19 Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. vrátil sa domov.46 Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána 47 a môj duch jasá v Bohu. že je neplodná! 37 Lebo Bohu nič nie je nemožné. lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. 53 Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. svojho služobníka. že sa tak dlho zdržuje v chráme.obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud. ktorý je mocný. 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Už je v šiestom mesiaci. 27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho. Mária. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. rozptýlil tých. čo jej povedal Pán. že sa splní. mojom Spasiteľovi. že matka môjho Pána prichádza ku mne? 44 Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach. dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. A hovorili o nej.“ 34 Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane. našla si milosť u Boha. 48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.“ Zvestovanie Panne Márii . lebo si neuveril mojim slovám. počala syna v starobe. ktorá uverila. služobnica Pána. 32 On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. a oni pochopili.“ Magnifikat . čo v srdci pyšne zmýšľajú. Dával im znaky a zostal nemý. 54 Ujal sa Izraela. 23 Len čo sa skončili dni jeho služby. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. čo znamená takýto pozdrav. 30 Anjel jej povedal: „Neboj sa.“ 18 Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. A preto aj dieťa bude sa volať svätým. od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. 51 Ukázal silu svojho ramena.“ 29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala. 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. ktoré sa splnia v svojom čase. menom Jozefovi. že mal v chráme videnie. 28 Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’. 20 Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa. 49 lebo veľké veci mi urobil ten. aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. veď ja muža nepoznám?“ 35 Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. 33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Hľa. 45 A blahoslavená je tá. 52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.

5 aby sa dal zapísať s Máriou. lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 69 a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida. a naše kroky upriami na cestu pokoja.“ A všetci sa divili. 63 Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať. keď vystúpil pred Izrael.“ 61 Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá. Narodenie Ježiša Krista .“ Narodenie Jána Krstiteľa . ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi. Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. ako ho chce nazvať on. 66 A všetci. nadišiel jej čas pôrodu. budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána. Benediktus . Lk2 II. zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ. čo nás nenávidia.ako sľúbil našim otcom. 55 . 71 že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých. 3 A všetci šli dať sa zapísať. 58 Keď jej susedia a príbuzní počuli. 60 Ale jeho matka povedala: „Nie. 64 Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. 74 aby sme mu bez strachu slúžili 75 vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. 4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey. bude sa volať Ján. svojou manželkou. 57 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. keď Sýriu spravoval Kvirínius. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi 79 a zažiari tým.67 Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: 68 „Nech je zvelebený Pán Boh Izraela. do Dávidovho mesta. 7 I porodila svojho prvorodeného syna. 59 Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. chlapček. 2 Tento prvý súpis sa konal. 65 Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. ktorá bola v po žehnanom stave. čo to počuli. 73 na prísahu. že nás vyslobodí z rúk nepriateľov.“ Skrytý život Jána Krstiteľa . lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním. radovali sa s ňou. čo sedia vo tme a v tôni smrti. každý do svojho mesta. pripravíš mu cestu 77 a poučíš jeho ľud o spáse.so Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa.“ 62 Dali znak otcovi. 6 Kým tam boli. 76 A ty.1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. svojho služobníka 70 ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov. ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu. 78 že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.56 Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo. 72 Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu.

18 A všetci. ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Dvanásťročný Ježiš v chráme . ako sa počal v živote matky. 43 8 . 17 Keď ich videli. 25 V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon. 20 Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko. 26 Jemu Duch Svätý vyjavil. aby ho predstavili Pánovi.“ 24 a aby obetovali. Z chrámu neodchádzala.“ Prorokyňa Anna . Obriezka . 38 Práve v tú chvíľu prišla aj ona. Pane. ako bývalo na sviatky zvykom. tiež išli. 10 ale anjel im povedal: „Nebojte sa. kým neuvidí Pánovho Mesiáša. vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. čo im bolo povedané o tomto dieťati.V tom istom kraji boli pastieri. Návrat do Nazareta . 9 Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. 19 Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. ktorému budú odporovať. čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. zvelebovali Boha a hovorili: 14 „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Obetovanie v chráme . Bola už vo vysokom veku. ktorí to počúvali. do svojho mesta Nazareta. ktorý očakával potechu Izraela. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša. pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime.“ Simeonovo proroctvo .“ Návšteva pastierov . velebila Boha a hovorila o ňom všetkým.41 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. z Aserovho kmeňa. 30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu. človek spravodlivý a nábožný.“ 16 Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. tvojho ľudu. Fanuelova dcéra.15 Keď anjeli odišli od nich do neba. čo sa o ňom hovorilo. čo o ňom predpisoval zákon. 37 potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. aby splnili. čo sa to stalo. 27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. a Duch Svätý bol na ňom. vrátili sa do Galiley. že neumrie. ako káže Pánov zákon. ktorá bude patriť všetkým ľuďom: 11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. 23 ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu. čo počuli a videli. dali mu meno Ježiš. a Božia milosť bola na ňom. priniesli ho do Jeruzalema. svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova.22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania. Zmocnil sa ich veľký strach.21 Po ôsmich dňoch. 35 . vyrozprávali. čo otvára lono matky.36 Žila vtedy aj prorokyňa Anna. keď ho bolo treba obrezať. divili sa nad tým. pár hrdličiek alebo dva holúbky. 34 Simeon ich požehnal a Márii. aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ 13 A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov. ktorým ho anjel nazval skôr. Zvestujem vám veľkú radosť. 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: 32 svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela. 40 Chlapec rástol a mocnel. 42 Keď mal dvanásť rokov. 28 vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: Simeonov chválospev 29 „Teraz prepustíš. povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie.39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona.32 Jeho otec a matka divili sa tomu. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov. jeho matke. čo im pastieri rozprávali. ako im bolo povedané.a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -. plný múdrosti. 12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. ako nám oznámil Pán. bude zasvätené Pánovi.

A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov. čo prichádzali k nemu. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. 16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. synom Zachariáša. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 52 A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti. že azda on je Mesiáš. čo si nám to urobil? Pozri. kto vám ukázal. bude cestou hladkou. ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme. ako vám určili!“ 14 Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte. 6 A každé telo uvidí Božiu spásu. 17 V ruke má vejačku. 47 Všetci. a za všetko zlé. 48 Keď ho zazreli. čo ho počuli. nech dá tomu.15 Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli. 46 Po troch dňoch ho našli v chráme.13 Lk3 III. ako uniknúť nastávajúcemu hnevu!? 8 Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: „Naším otcom je Abrahám!“ . vyrovnajte mu chodníky! 5 Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži.“ 10 Zástupy sa ho pýtali: „Čo teda máme robiť?“ 11 On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat. aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.7 Ale zástupom. 9 Sekera je už priložená na korene stromov. 19 Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu. nech urobí podobne!“ 12 Aj mýtnici prišli. čo porobil.“ Uväznenie Jána . veku a v obľube u Boha i u ľudí. že mám byť tam. ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Vystúpenie Jána Krstiteľa . a hovorili mu: „Učiteľ.1 .4. počúval ich a kládol im otázky. Život v Nazarete . Čo je krivé. čo jeho rodičia nezbadali. že je v sprievode. keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei. Sedel medzi učiteľmi. Príprava Ježišovej činnosti 3. tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ 49 On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste. aby sa mu dali pokrstiť. ktoré im hovoril. 45 No nenašli. .51 Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.18 A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne. A každý strom. 2. manželku jeho brata. hovoril: „Hadie plemeno. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. 20 Herodes dovŕšil všetko tým.lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj. a čo je hrboľaté. kde ide o môjho Otca?“ 50 Ale oni nepochopili slovo. čo nemá nijaké. a kto má jedlo. 4 ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi. čo máme robiť?“ 13 On im povedal: „Nevymáhajte viac. 2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom. 44 Nazdávali sa.“ Jánovo kázanie . aby sa dali pokrstiť.1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria. 3 Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. bude priame. No prichádza mocnejší ako som ja. nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“ Jánovo svedectvo o Kristovi . že Jána zatvoril do väzenia. žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.

on Salu. 3. 29 on Jezusa. Ježiš v Nazarete . on Elmadama.“ 8 Ježiš mu povedal: „Je napísané: „Pánovi. on Jorima on Matata. lebo ma pomazal.“ 12 Ježiš mu odvetil: „Je povedané: „Nebudeš pokúšať Pána. 26 on Maatu. on Matatana. on Nahuma.“ Rodokmeň Ježiša Krista . 7 Ak sa mi teda budeš klaňať. on Arfaxada. aby sa stal chlebom.23 Keď Ježiš začal účinkovať.14 . on synom Adama. v tebe mám zaľúbenie. on Sema. vrhni sa stadeto dolu. on Lamecha. 33 on Aminadaba.14 Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. on Faresa. on Abraháma. 30 on Simeona. on Maleleela. on Táreho.“ 4 Ježiš mu odvetil: „Napísané je: „Nielen z chleba žije človek. 28 on Melchiho. aby som hlásal evanjelium chudobným. ktorý bol od Boha.“ 5 Potom ho diabol vyzdvihol. mal asi tridsať rokov. povedz tomuto kameňu. on Nátana. 37 on Matuzalema. on Noema. on Léviho. on Salatiela. on Seta.50 Verejné vystúpenie v Galilei . on Jozefa. 35 on Serucha. on Léviho on Melchiho. Pokúšanie na púšti . 32 on Jesseho.9. on Nachora.“ .“ 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie. 10 veď je napísané: „Svojim anjelom dá príkaz o tebe. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal. on Mennu. 36 on Kainana. že budú vidieť. 38 on Enosa. aby ťa chránili. A keď sa skončili.“ 11 a „vezmú ťa na ruky. 31 on Meleu. on Janneho. našiel miesta. on Semeja. všetka bude tvoja. on Fáleka. on Kainana.1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. on Dávida. on Esliho. on Jozecha. 24 on Matata. 25 on Matatiáša on Amosa.“ 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema. on Naggeho. on Zorobábela. on Júdu. on Jozefa. on Bóza. on Jonama. on Eliezera. že je synom Jozefa. on Salu. on Henocha. Poslal ma oznámiť zajatým. Keď knihu rozvinul. on Admina. kde vyrástol. otvorilo sa nebo. kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou. on Jódu. on Rézu. on Násona. on Ezroma. V tých dňoch nič nejedol. vyhladol.16 Prišiel aj do Nazareta. on Arniho. 34 on Jakuba. svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. A mysleli si. on Jareda. na čas od neho odišiel. on Addiho. utláčaných prepustiť na slobodu 19 a ohlásiť Pánov milostivý rok. on Obeda. aby si si neuderil nohu o kameň. svojho Boha. on Izáka. Ježišovo účinkovanie v Galilei 4. on Kozama. on Era. on Júdu. a slepým. aby čítal. on Ebera. 17 Podali mu knihu proroka Izaiáša. 27 on Joannu. 3 Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn. 15 Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. 22 zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn. on Ragaua.Pokrstenie Ježiša . postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží syn. on Nériho. on Matatiáša. ktorý bol synom Heliho. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti 2 a diabol ho pokúšal.21 Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa. v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta 6 a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu. on Eliakima. že budú prepustení. lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. Lk4 IV.

a ani jeden z nich nebol očistený. ktorá patrila Šimonovi. môžeš ma . 26 A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš. 42 Keď sa rozodnilo. kto si: Boží Svätý. 43 On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo.“ 6 Len čo to urobili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána. vošiel do Šimonovho domu. 30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. chytili také množstvo rýb. 33 V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona.40 Po západe slnka všetci.“ 9 Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním. že on je Mesiáš. Uzdravenie posadnutého v Kafarnaume . 39 Postavil sa nad ňu. iba Sýrčan Náman. 4 Keď prestal hovoriť. že sa potápali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho.1 Keď raz stál pri Genezaretskom jazere. urob to aj tu.Potom knihu zvinul.“ 11 A keď pritiahli lode k brehu. ktoré ste práve počuli. vrátil ju sluhovi a sadol si. nad úlovkom rýb. rozkázal horúčke a tá ju opustila.“ 24 A dodal: „Veru.31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. lebo vedeli.38 Keď vyšiel zo synagógy. vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ 23 On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár. ktoré chytili. zjavil sa muž plný malomocenstva. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.“ 22 Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám. tlačil sa naň zástup. Po sobotách ich učil 32 a oni žasli nad jeho učením. odíď odo mňa. lieč sám seba! Počuli sme. 25 Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša. čo všetko sa stalo v Kafarnaume. 21 20 Lk5 V5. na ktorom bolo ich mesto postavené. Len čo zbadal Ježiša. privádzali ich k nemu.“ 35 Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich. že mohutnou silo rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“ 37 A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji. všetkých v synagóge zachvátil hnev. padol na tvár a prosil ho: „Pane. 7 Preto dali znamenie spoločníkom. lebo chcel počuť Božie slovo. ak chceš. padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane. lebo som človek hriešny. 3 Nastúpil na jednu z lodí. Ďalšie uzdravenie . 36 Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo. Uzdravenie malomocného . Rybári z nich vystúpili a prali si siete.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť. keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine.12 Keď bol v ktoromsi meste. až sa im siete trhali. aby od nich neodchádzal. čo boli na druhej lodi. 41 Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Ale na tvoje slovo spustím siete. Povolanie rybárov . lebo na to som poslaný. Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. opustili všetko a išli za ním. a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale zástupy ho hľadali. a nič sme nechytili. aby im prišli pomôcť.“ 28 Keď to počuli. čo vychádzali z jeho úst. 8 Keď to videl Šimon Peter. Uzdravenie Petrovej testinej . 29 Vstali. Hneď vstala a obsluhovala ich. čo mali chorých na rozličné neduhy. vyhnali ho z mesta a viedli do až na zráz vrchu. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. celú noc sme sa namáhali. odteraz budeš loviť už ľudí. lebo jeho slovo malo moc. vyšiel z neho a neublížil mu. Ten vykríkol veľkým hlasom: 34 „Nechaj nás! Čo ťa do nás. povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ 5 Šimon mu odpovedal: „Učiteľ. a poprosil ho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo. vo svojej vlasti. 2 Tu zbadal pri brehu dve lode. iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. aby trocha odrazil od brehu.“ 44 A kázal po judejských synagógach.

keď im ženícha vezmú.“ 36 Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev.“ povedal. kým je ženích s nimi? 35 No prídu dni. kto pije staré. 16 On sa však utiahol na púšť a modlil sa. nechce nové. alebo zle. alebo zničiť?“ 10 Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ . 26 Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha. ale hriešnikov. povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach? 23 Čo je ľahšie . ktorý mal vyschnutú pravú ruku.“ Uzdravenie v sobotu . vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. vezmi si lôžko a choď domov!“ 25 A on hneď pred ich očami vstal. aj mechy sa zničia. že o tom nesmie nikomu hovoriť.27 Keď potom vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho. 37 A nik nevlieva nové víno do starých mechov.očistiť. čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema. ktorí s nimi stolovali. mrvili ich rukami a jedli. či v sobotu uzdraví. 11 Ale oni.“ Spor o pôste . lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. ako predpísal Mojžiš . A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných. 32 Neprišiel som volať spravodlivých. . ale: „Choď. zachrániť život. čo urobiť s Ježišom. čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci. že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ 22 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky.6 V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil.“ 34 Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí. potom. sa budú postiť. iba kňazi. 7 A zákonníci s farizejmi naň striehli. čo urobil Dávid. Bol tam človek. aby sa postili. 21 Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: „Ktože je to. a mal od Pána moc uzdravovať. 29 Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. 18 Tu muži priniesli na nosidlách človeka. vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. čo v sobotu neslobodno?“ 3 Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste. opustil všetko a išiel za ním. a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. 9 A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre. lebo si povie: „Staré je lepšie. lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie. čo boli s ním?“ 5 I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“ Lk6 VI. v tých dňoch.im na svedectvo. keď bol hladný on i jeho družina? 4 Ako vošiel do Božieho domu. 39 A nik. aby sa kajali. odpúšťajú sa ti hriechy. Preto povedal človekovi.33 Oni mu povedali: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia. vzal a jedol obetované chleby. aj učeníci farizejov. plní nerozumu radili sa.1 V istú sobotu išiel cez obilné pole.“ Povolanie Léviho . 19 Ale keď pre zástup nenašli priechod.povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy. ktorý bol ochrnutý. 30 Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 31 Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví.“ 13 On vystrel ruku. aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. 2 Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte.povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň. Spor o sobote . ale chorí. ktoré nesmel jesť nik. 8 Ale on poznal ich myšlienky.17 Keď v istý deň učil. kadiaľ by ho vniesli. 20 Keď videl ich vieru. 38 Ale nové víno treba naliať do nových mechov. Uzdravenie ochrnutého . 14 A prikázal mu. sedeli pri ňom farizeji a zákonníci. a tvoji jedia a pijú. aby ho mali z čoho obžalovať.“ alebo povedať: „Vstaň a choď?“ 24 Ale aby ste vedeli. a dal aj tým. povedal mu: „Poď za mnou!“ 28 On vstal.“ 15 No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy. Jeho učeníci trhali klasy. „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu. povedal: „Človeče. buď čistý!“ A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. dotkol sa ho a povedal: „Chcem.

Vyvolenie Dvanástich . 36 Buďte milosrdní. čo sa teraz smejete. natlačenú. 34 A ak požičiavate tým. ktorí teraz plačete.43 Nie je dobrý strom.41 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata. Lebo akou mierou budete merať vy.24 Ale beda vám.17 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. a jeho brata Ondreja. bude ako jeho učiteľ. 18 Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. čo vás nenávidia. akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. . 35 Ale milujte svojich nepriateľov. 15 Matúša. ktorých nazval apoštolmi: 14 Šimona. ktorý sa stal zradcom. Jakuba. Tomáša. boháči. robte dobre tým. čo vám dobre robia. kto ťa prosí. ktorého volali Horlivec. lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých. zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich. Bartolomeja.“ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec. ktorých trápili nečistí duchovia. kto ťa udrie po líci. aby dostali naspäť to isté. lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom! Láska k nepriateľom . vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku.12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. tak robte aj vy im! 32 Ak milujete tých.39 Povedal im aj podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? 40 Žiak nie je nad učiteľa. čo ste teraz nasýtení. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. A ozdraveli aj tí. natrasenú. potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. ktorí teraz hladujete. čo je v oku tvojho brata. dovoľ. požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. 22 Blahoslavení budete. Z tŕnia predsa nezbierajú figy. Brvno v oku . lebo budete žialiť a plakať! 26 Beda. 45 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. 13 Keď sa rozodnilo. 16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského. 20 Každému. neodopri ani šaty. kto ti berie plášť. nežiadaj to naspäť. ktorí ma počúvate. ktorí vás milujú. keď vás vylúčia spomedzi seba. vyberiem ti smietku. 44 Každý strom možno poznať po ovocí. a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 42 Ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Brat môj. Blahoslavení. čo vás preklínajú. Strom a ovocie . 21 Blahoslavení. Jána Filipa. od ktorých to dúfate dostať naspäť. takou sa nameria aj vám. ktorý rodí dobré ovocie.“ Podobenstvo o dvoch slepých .27 Ale vám. Jakuba Alfejovho. 31 Ako chcete aby ľudia robili vám. lebo budete hladovať! Beda vám. lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. lebo sa budete smiať. 33 Ak robíte dobre tým. ak vás budú všetci ľudia chváliť. A tomu. Zástupy idú za Ježišom . lebo vaše je Božie kráľovstvo. Beda vám . čo vás potupujú! 29 Tomu. a modlite sa za tých. Aj keď sa všetko naučí. hovorím: Milujte svojich nepriateľov. lebo už máte svoju útechu! 25 Beda vám. dobre robte. 23 Radujte sa v ten deň a jasajte. keď vás budú ľudia nenávidieť. nadstav aj druhé. akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých. lebo budete nasýtení. ako nie je zlý strom. ani z ostružín neoberajú hrozno. čo ich milujú. 19 A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho. Blahoslavenstvá . akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom. 38 Dávajte a dajú vám: mieru dobrú. Šimona. vrchovatú vám dajú do lona. ako je milosrdný váš Otec! 37 Nesúďte a nebudete súdení. daj a ak ti niekto niečo vezme. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.20 On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní. čo máš v oku. lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. 28 žehnajte tým. ktorý rodí zlé ovocie. ktorému dal meno Peter.

počúva moje slová a uskutočňuje ich. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! 8 Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. kto prichádza ku mne. Ale ten. keď sa dali pokrstiť Jánovým krstom.“ 6 Ježiš teda išiel s nimi. čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. práve vynášali mŕtveho. ktorý si postavil dom na zemi bez základu. Pane. aby si vošiel pod moju strechu. velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud.18 O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. hluchí počujú. 26 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno. Otázka Jána Krstiteľa . hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko.11 Potom išiel do mesta. aj synagógu nám postavil. 27 Lebo to o ňom je napísané: „Hľa. viac ako proroka. a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ . čo sa narodili zo ženy. na dom narazila voda. vstaň!“ 15 Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A keď už nebol ďaleko od domu. alebo máme čakať iného?“ 20 Keď muži k nemu prišli. povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: „Ty si ten. a ten bol na smrť chorý. kto je v Božom kráľovstve menší. zadivil sa mu. kto sa na mne nepohorší. čo ho počúval. stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane. ktorý má prísť. sluhu našli zdravého. hovorím ti.“ 29 A všetok ľud.tak príde. vošiel do Kafarnauma. Vzkriesenie syna naimskej vdovy . 22 A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi. posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ Ježišovo svedectvo o Jánovi . mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium.“ 28 Hovorím vám: Medzi tými. 2 Tam mal istý stotník sluhu. chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak.“ Lk7 VII. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. bývajú v kráľovských domoch.“ 17 A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí. nie je nik väčší ako Ján. 48 Podobá sa človekovi. začal hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 25 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí. ktorého si veľmi cenil. 49 Ale kto ich počúva. IšIi s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. a neuskutočňuje. čo ste videli a počuli: Slepí vidia.“ keď nerobíte. hovorím vám. ktorý ho počúval. A Ježiš ho vrátil jeho matke. lebo bol dobre postavený. lebo nie som hoden. 12 Keď sa priblížil k mestskej bráne. inému: „Poď sem!“ . aby si mu to urobil. 5 lebo miluje náš národ. ktoré sa volá Naim. 4 Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si. komu sa podobá každý. čo ho sprevádzali. malomocní sú čistí. ktorý staval dom. ktorý má prísť. povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ 10 A keď sa poslovia vrátili domov. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec. 13 Keď ju Pán uvidel. lebo sa mu nedali pokrstiť.46 Čo ma oslovujete: „Pane.Podobenstvo o dvoch staviteľoch . Keď potom prišla povodeň. aby prišiel a sluhu mu zachránil. Ak daktorému poviem: „Choď!“ ide. . obrátil sa a zástupom. chromí chodia. 19 Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten. podobá sa človekovi.24 Keď Jánovi poslovia odišli. poslal k nemu židovských starších s prosbou. čo hovorím? 47 Ukážem vám. bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ 14 Potom pristúpil a dotkol sa már. no nemohla ním pohnúť. 23 A blahoslavený je. je väčší ako on. neunúvaj sa. 30 Ale farizeji a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel.“ 9 Keď to Ježiš počul. alebo máme čakať iného?“ 21 Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov. ba aj mýtnici uznali Božiu spravodlivosť. 16 Tu sa všetkých zmocnil strach. Keď naň narazila voda. Uzdravenie stotníkovho sluhu . Hlboko kopal a základy položil na skalu. 3 Keď sa stotník dopočul o Ježišovi.on to urobí. 7 Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe.1 Keď skončil všetky svoje slová ľudu.

ale nemajú korene. 10 On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ako sial. ako som vošiel. čo počúvajú.“ 33 Prišiel Ján Krstiteľ. neprestala mi nohy bozkávať. povedal v podobenstve: 5 „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno.9 Jeho učeníci sa ho pýtali. ale nevideli. že ten. bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú . odpustil ju obidvom.“ On mu povedal: „Správne usudzuješ. aby neuverili a neboli spasení. bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom. povedal si v duchu: „Keby tento bol prorokom. z ktorej vyšlo sedem zlých duchov. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali.4 Keď sa zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest. priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. Ženy v Ježišovom sprievode . 7 Iné zasa padlo do tŕnia. vedel by. aby hľadeli. žena Herodesovho správcu Chúzu. Ktorý z nich ho bude mať radšej?“ 43 Šimon odpovedal: „Myslím. druhý päťdesiat. to sú tí. zvolal: „Kto má uši na počúvanie.“ 48 A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené. zvaná Magdaléna. Ona mi voňavým olejom nohy natrela.1 Potom chodil po mestách a dedinách. ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. Učiteľ!“ 41 „Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. čo sa ho dotýka. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti 2 a niektoré ženy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Keď sa dozvedela. že je to hriešnica. 13 Na skale. Ale ona odvtedy. veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: „Pískali sme vám. ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca. nech počúva. ktorý ho pozval. aby počúvali. Podobenstvo o rozsievačovi . 12 Na kraji cesty. a neplakali ste. Ostatným hovorím len v podobenstvách. čo s ním stolovali. a nedal si mi vodu na nohy.“ On odvetil: „Povedz. mám ti niečo povedať. že aj hriechy odpúšťa?“ 50 On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila. 47 Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy. je a pije. aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. 45 Nepobozkal si ma. 14 Ktoré padlo do tŕnia.“ Prečo hovorí v podobenstvách . Vzišlo a uschlo. lebo veľmi miluje. začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi. to sú tí. že je hosťom vo farizejovom dome. 42 Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť.“ Keď to povedal. ktorému viac odpustil. jedno zrno padlo na kraj cesty. Komu sa menej odpúšťa. ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária.“ Kajúca a milujúca žena . 46 Hlavu si mi olejom nepomazal. nejedol chlieb a nepil víno a hovoríte: „Je posadnutý zlým duchom. lebo nemalo vlahy. 3 Jana. čo počúvajú.“ 40 Ježiš mu vravel: „Šimon. priateľ mýtnikov a hriešnikov! 35 No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti. 8 Iné zrno padlo do dobrej zeme. 37 V meste bola istá žena.36 Ktorýsi farizej ho pozval. to sú tí.“ 44 Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu. Zuzana a mnohé iné. ale nechápali. začali si hovoriť: „Ktože je to.“ 34 Prišiel Syn človeka. menej miluje. 6 Druhé padlo na skalu. a hovoríte: „Hľa. 39 Keď to videl farizej. Choď v pokoji!“ Lk8 VIII.31 „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? 32 Podobajú sa deťom. kto a aká je to žena. hriešnica. ale starosti. aké je to podobenstvo. Vysvetlenie podobenstva .“ 49 Vtedy tí. 38 s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám. a netancovali ste.11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. pažravec a pijan. nariekali sme.Ježišov súd nad hriešnym pokolením . čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo. Jeden dlhoval päťsto denárov.

nemuč ma!“ 29 Lebo Ježiš nečistému duchu rozkázal. ktorého trápil zlý duch. asi dvanásťročnú dcéru a tá umierala. z ktorého vyšli zlí duchovia. ale v hroboch. aby im nerozkázal odísť do priepasti.“ Utíšenie búrky na mori . Prišli k Ježišovi a našli človeka.16 Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou. Choď v pokoji!“ . lebo sa ich zmocnil veľký strach. 24 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Učiteľ. hynieme!“ On vstal. ozval sa Peter: „Učiteľ. pohrozil vetru a rozbúrenej vode i upokojili sa a nastalo ticho. 38 Muž.“ lebo doň vošlo mnoho zlých duchov. ale on putá roztrhal a zlý duch ho hnal na púšť. skríkol.“ 21 On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí.26 Doplavili sa do gergezského kraja. ani ju nepostaví pod posteľ. 30 Ježiš sa ho spýtal: „Ako sa voláš?“ On odpovedal: „Pluk. 45 Ježiš sa spýtal: „Kto sa ma to dotkol?“ Keď to všetci popierali. aké veľké veci mu urobil Ježiš. padla pred neho a pred všetkým ľudom sa priznala. vošli do svíň a črieda sa prudko hnala dolu svahom do jazera a potopila sa. a schytila ich hrôza. učiteľ. ako bol uzdravený ten. menom Jairus. Ježiš. a nič utajené.už dlhý čas ho mal v moci. že sa neutají. tomu sa vezme aj to. a kto nemá.19 Prišla za ním jeho matka a bratia. aby smel zostať s ním. 34 Keď pastieri videli. ho prosil. ako sedí oblečený a pri zdravom rozume pri Ježišových nohách. 17 Lebo nič nie je skryté. 35 A ľudia vyšli pozrieť sa. 37 A všetci obyvatelia gergezského kraja ho prosili. posadnutý zlými duchmi. 41 Tu prišiel muž. prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdravela. padol pred ním a zvolal veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa. aby vyšiel z toho človeka . 44 Pristúpila odzadu. ako počúvate. čo sa stalo. ktorý bol predstaveným synagógy. 31 A prosili ho. kto je to. o čom si myslí. 42 lebo mal jedinú. že má. 15 A ktoré padlo do dobrej zeme. to sú tí. 36 Očití svedkovia im rozpovedali. aké veľké veci ti urobil Boh!“ On išiel a po celom meste rozhlasoval. Už dlhý čas sa neobliekal a nebýval v dome. aby od nich odišiel. že sa im naberala voda a boli vo veľkom nebezpečenstve. 27 Keď vystúpil na breh. tomu sa pridá. lebo kto má. ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. ale postaví ju na svietnik. On teda nastúpil na loď a vrátil sa. 48 A on jej povedal: „Dcéra. Tu sa na jazero spustila taká víchrica.“ I odrazili od brehu. čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. aby tí. on im to dovolil. zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. vidiac. ktorý je oproti Galilei. ale ani jeden ju nemohol vyliečiť. čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť. 25 A im povedal: „Kde je vaša viera?“ A oni si so strachom a údivom hovorili: „Čo myslíš. 32 Na vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. aby šiel do jeho domu. Ako šiel. veď sa tlačia zástupy a tisnú ťa!“ 46 Ale Ježiš povedal: „Niekto sa ma dotkol. videli svetlo.40 Keď sa Ježiš vrátil. 23 Ako sa plavili.úrodu. dotkla sa obruby jeho šiat a hneď prestala krvácať. prišla s chvením. 43 Bola tam aj istá žena. aby im dovolil vojsť do nich. ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. 28 Keď zbadal Ježiša. 33 Tu zlí duchovia vyšli z človeka. privítal ho zástup. a povedal im: „Preplavme sa na druhý breh jazera. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho. minula na lekárov celý svoj majetok. lebo všetci naň čakali.“ 47 Žena.“ Pravá Ježišova rodina . zaspal. Syn najvyššieho Boha? Prosím ťa. tvoja viera ťa uzdravila.22 V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď. že rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú?“ Uzdravenie posadnutého v Gergeze . z ktorého vyšli zlí duchovia. Preto ho prosili. vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta. čo by sa nevyjavilo. Podobenstvo o lampe . tlačil sa naňho zástup. Ale on ho poslal preč so slovami: 39 „Vráť sa domov a rozprávaj. ktorá mala dvanásť rokov krvotok. čo počúvajú slovo. že zo mňa vyšla sila. lebo som pocítil. 18 Dávajte teda pozor. 20 Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť. Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry . Aj ho sputnali reťazami a okovami a strážili ho. čo vchádzajú. čo sa stalo.

29 Ako sa modlil. 30 A hľa. 22 a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť. hovorím vám: Niektorí z tých. pozdvihol oči k nebu dobrorečil nad nimi. chodili po dedinách. On ich prijal.Kým ešte hovoril.7 Tetrarcha Herodes počul o všetkom. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ 19 Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa. opýtal sa ich. ani dvoje šiat nemajte.“ 21 Ale on im dôrazne prikázal. porozprávali mu všetko. 3 A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze. Vyslanie Dvanástich . že nesmú nikomu hovoriť. čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť. už neunúvaj učiteľa. 52 Všetci nad dievčaťom plakali a nariekali. čo sa dialo. 24 Lebo kto by si chcel život zachrániť. lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych. čo robili.“ 6 Oni šli. zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. že umrelo.“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín. povedal mu: „Neboj sa. prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: „Tvoja dcéra umrela. ktoré sa volá Betsaida. Tu pristúpili Dvanásti a povedali mu: „Rozpusť zástup. neokúsia smrť. Návrat apoštolov a rozmnoženie chleba . 17 I jedli všetci sa nasýtili.“ 9 A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. ibaže by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup. 5 Ale keby vás niekde neprijali. stratí ho. 11 Keď to zástupy zvedeli. všade hlásali evanjelium a uzdravovali.“ a iní: „Zjavil sa Eliáš. starší. 16 Potom vzal päť chlebov a dve ryby. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša. keby aj celý svet získal. A rozkázal. nech zaprie sám seba. Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa.“ 50 Ale keď to Ježiš počul. 4 Keď vojdete do niektorého domu. že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. 31 49 .boli to Mojžiš a Eliáš. a bol v rozpakoch. ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. 56 Rodičia dievčaťa stŕpli od úžasu a on im prikázal. Kto teda je ten. Ale on povedal svojim učeníkom: „Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat!“ 15 Urobili to a všetkých usadili. len ver a bude zachránená!“ 51 Keď prišiel k domu.“ 53 Oni ho vysmiali. On ich vzal so sebou a len s nimi odišiel do mesta. iní za Eliáša a iní hovoria.28 Asi o osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra. zachráni si ho. Lk9 IX. hovoril im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých. nikomu nedovolil vojsť dnu. lámal ich a dával svojim učeníkom. išli za ním. nech sa rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať si nocľah a jedlo. keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. ale kto stratí svoj život pre mňa. za toho sa bude hanbiť Syn človeka. a seba samého by stratil alebo poškodil?! 26 Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová.1 Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. On povedal: „Neplačte! Dievča neumrelo.“ Ako nasledovať Ježiša . ale spí.23 A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou.“ 13 On im povedal: „Vy im dajte jesť!“ Oni vraveli: „Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby. vstaň!“ 55 I vrátil sa doň duch a hneď vstalo. rozprávali sa s ním dvaja mužovia . 12 Deň sa začal schyľovať. čo sa stalo. 27 Veru. aby ich predkladali zástupu.“ 20 „A vy ma za koho pokladáte?“.“ 14 Bolo tam asi päťtisíc mužov. čo to potrebovali. zabijú ho. čo po nich zostali. 25 Veď čo osoží človekovi. lebo tu sme na pustom mieste.“ Ježišovo premenenie . čo tu stoja. iba Petrovi.10 Keď sa apoštoli vrátili. lebo vedeli. 2 Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú. aby mu dali jesť. že to nesmú nikomu povedať.18 Keď raz osamote modlil a boli s ním učeníci. Petrovo vyznanie a prvá predpoveď utrpenia . Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. 54 Ale on ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča. odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. Herodesov nepokoj . kým neuvidia Božie kráľovstvo.

aby mu nerozumeli.“ 62 Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť. A kto prijíma mňa. nie je súci pre Božie kráľovstvo. zlý duch ho zhodil a zmietal ním. 33 Keď od neho odchádzali. Uzdravenie posadnutého chlapca .“ Nevedel. povedali: „Pane. Urobme tri stánky: jeden tebe. zmocňuje sa ho duch. čo hovorí. ale báli sa ho opýtať na to slovo. mňa prijíma.“ Skutky v Kristovom mene . videli sme kohosi. pôjdem za tebou. hádže ním.57 Ako šli po ceste.“ 58 Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda.49 Vtedy povedal Ján: „Učiteľ. ale nemohli.Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode. z ničoho nič kričí. 40 Prosil som tvojich učeníkov. 56 A odišli do inej dediny. premohol spánok. máme povedať.“ 41 Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie. ktorý ma poslal. 34 Kým toto hovoril. aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ 55 On sa obrátil a pokarhal ich. ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou.“ 45 Lenže oni nechápali toto slovo. je za vás!“ 4. Keď vstúpili do oblaku. prijíma toho. kto z nich je väčší. pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema 52 a poslal pred sebou poslov. 47 Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca. povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ.“ 59 Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane. posielam vás ako baránkov . Bránili sme mu to. čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.51 . Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ 61 Aj iný hovoril: „Pane. dobre je nám tu.1 Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť. dokedy mám byť ešte s vami a trpieť vás? Priveď sem svojho syna. pozri sa na môjho syna. aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 3 Choďte! Hľa. v ktoré mal byť vzatý zo sveta. čo boli s ním.37 Keď na druhý deň zostúpili z vrchu. 32 Petra a tých. A keď sa prebudili. aby mu pripravili nocľah. ostal Ježiš sám. vzal dieťa. čo s ním stáli.51 Keď sa napĺňali dni. ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov.27 Nepohostinní Samaritáni . 50 Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu. čo robil. 38 Tu vykríkol akýsi muž zo zástupu: „Učiteľ. postavil ho vedľa seba 48 a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene. aby ho vyhnali. Ježiš nečistému duchu pohrozil. jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ 60 Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj. lebo mal namierené do Jeruzalema. ale robotníkov málo. povedal svojim učeníkom: 44 „Dobre počúvajte a zapamätajte si. až mu ide pena. je to moje jediné dieťa! 39 Hľa.19.“ 42 Ako prichádzal. ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. kam pôjdeš. lebo kto nie je proti vám. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny. chlapca uzdravil a vrátil ho jeho otcovi. čo videli. Druhá predpoveď utrpenia .“ Lk10 X. veď nechodí s nami. 53 Ale neprijali ho. Lebo kto je medzi vami najmenší. ten je veľký. prosím ťa. ťažko ho opúšťa a týra ho. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom. 43 A všetci stŕpli nad veľkou Božou mocou. išiel mu v ústrety veľký zástup. dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. počúvajte ho!“ 36 A kým hlas doznel. 54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján. Preto proste Pána žatvy. Bolo im zahalené. Ježišova cesta do Jeruzalema 9. zmocnil sa ich strach. 35 A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn. utvoril sa oblak a zahalil ich. Spor o prvenstvo .46 Napadla im myšlienka. Rozoslanie sedemdesiatich dvoch učeníkov . ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme.Keď sa všetci divili všetkému. Náročnosť apoštolského povolania . 2 A povedal im: „Žatva je veľká. videli jeho slávu a tých dvoch mužov. ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade.

váš pokoj ňom spočinie.25 Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal. čo vidíte vy. Otče. svojho Boha.“ Evanjelium sa zjavuje maličkým . 31 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel. nedbáš. čo padol do rúk zbojníkov?“ 37 On odpovedal: „Ten.21 V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa. Áno. keď sa budem vracať. 19 Hľa. Otče. ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi . Toto rob a budeš žiť!“ 29 Ale on sa chcel ospravedlniť. kto je Syn. vyjdite do jeho ulíc a povedzte: 11 „Striasame na vás aj prach. vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! 16 Kto vás počúva. ak nie. dal ich hostinskému a povedal: „Staraj sa oň a ak vynaložíš viac. iba Otec.38 Ako išli ďalej. nech mi pomôže!“ 41 Pán jej . čo vám predložia.17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane.medzi vlkov. že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. obišiel ho. Korozain! Beda ti.23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči. 20 No neradujte sa z toho. nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. 14 Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej. vyložil ho na svoje dobytča. jedzte. Kafarnaum. čo mám robiť. menom Marta. že sa priblížilo Božie kráľovstvo!“ 12 Hovorím vám. 34 Pristúpil k nemu. jedzte a pite. dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa.“ Hlavné prikázanie . ktorý ma poslal. čo vy počúvate. že sa vám poddávajú duchovia. mňa počúva. a kto vami pohŕda. A nik nevie. čo mu preukázal milosrdenstvo. Ale vedzte.30 Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov.13 Beda ti. kde ho prijala do domu istá žena. bolo mu ho ľúto. Kto však pohŕda mnou. 24 Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ Mária a Marta . z celej svojej duše. 32 Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho. ktoré vidia. najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu! 6 Ak tam bude syn pokoja. vráti sa k vám. Neprechádzajte z domu do domu! 8 A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás. zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ 28 Povedal mu: „Správne si odpovedal. ktoré sa stali u vás. Tí ho ozbíjali. ale nevideli. čo sú v ňom a povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Pán neba i zeme. aby som bol dedičom večného života?“ 26 Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ 27 On odpovedal: „Milovať budeš Pána. 4 Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! 5 Keď vojdete do niektorého domu. 35 Na druhý deň vyňal dva denáre. Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky. 33 No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel.“ 10 Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás. že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu. mnou pohŕda. aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ 18 On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. doráňali. zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. z celého svojho srdca. čo majú. ale nepočuli. Tu zastala a povedala: „Pane.“ Návrat sedemdesiatich dvoch .“ Šťastie Ježišových učeníkov . 7 V tom dome potom ostaňte. komu to Syn bude chcieť zjaviť. iba Syn a ten. 40 Ale Marta mala plno práce s obsluhou. dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. 9 uzdravujte chorých. tebe sa tak páčilo. vošiel do ktorejsi dediny. 15 A ty. pohŕda tým. ale radujte sa. Beda neveriacim mestám . ktorý z tých troch bol blížnym tomu. išiel ďalej. ani kto je Otec. čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. že sú vaše mená zapísané v nebi. čo vidíte vy. nechali ho polomŕtveho a odišli. lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. 22 Môj Otec mi odovzdal všetko.“ 36 Čo myslíš. aby ho pokúšal: „Učiteľ. a počuť. ja ti to zaplatím. 39 Tá mala sestru menom Máriu.

24 Keď nečistý duch vyjde z človeka. hoci ste zlí. Keď skončil. A stav takého človeka je nakoniec horší.“ 7 A on znútra odpovie: „Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. tomu otvoria. Keď zlý duch vyšiel. a kto nezhromažďuje so mnou. Mária si vybrala lepší podiel. odkiaľ som vyšiel. že mu je priateľom. nemý prehovoril. povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane.29 Keď sa schádzali zástupy. o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým.5 Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. 6 lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť. ktorý ťa nosil. ako je sám. O návrate nečistého ducha . začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. 22 Ale keď ho prepadne silnejší ako on. blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. nájde. kniežaťa zlých duchov. ale znamenie nedostane. a kto hľadá. 11 Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu. 42 a potrebné je len jedno. iba ak znamenie Jonášovo. a korisť rozdelí. je proti mne. vyháňa zlých duchov. a prsia. požičaj mi tri chleby. príď tvoje kráľovstvo. potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. dostane. 23 Kto nie je so mnou. akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život. 20 Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov.“ 25 Keď ta príde.“ 8 Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto. vezme sedem iných duchov. ktorý bol nemý.“ 28 Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí. Modlitba s dôverou . staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. viete dávať dobré dary svojim deťom. lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi.1 Raz sa na ktoromsi mieste modlil. ako Ján naučil svojich učeníkov.“ 16 Iní žiadali od neho znamenie z neba. nájde ho vymetený a vyzdobený.“ Jonášovo znamenie . 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň 4 a odpusť nám naše hriechy.9 Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 10 Lebo každý. posväť sa tvoje meno.odpovedal: „Marta. čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. 18 Ak je aj satan vnútorne rozdelený.14 Raz vyháňal zlého ducha.“ Lk11 XI. kto prosí. vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal. 26 Tu odíde.“ Podobenstvo o neodbytnom priateľovi . akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte. horších. Zástupy žasli. vojdú dnu a usídlia sa tam. 31 . a kto klope. Marta. že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. hovorte: Otče.“ Chvála Ježišovej matky . čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. 21 Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor.“ 2 Povedal im: „Keď sa modlíte.27 Ako to hovoril. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: „Priateľu. Žiada znamenie. rozhadzuje. Nemôžem vstať a dať ti. 17 Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. podá mu škorpióna? 13 Keď teda vy. ktorý sa jej neodníme. Modlitba Pána . aby ho pokúšali. premôže ho. 19 No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula. povie si: „Vrátim sa do svojho domu. Ale keď nenájde. 30 Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov. ktoré si požíval. A neuveď nás do pokušenia. ako bol predtým. tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. čo potrebuje. nauč nás modliť sa. pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu. vari mu dá namiesto ryby hada? 12 Alebo ak pýta vajce. 15 no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula. čo ho prosia!“ Zlomyseľné prekrúcanie Ježišovej moci . jeho majetok je v bezpečí.

ale postaví ju na svietnik. iných budú prenasledovať. farizeji. ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. 36 Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme. 34 Lampou tela je tvoje oko. 32 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. čistíte čašu a misu zvonka. čiže pokrytectva. 51 počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša. a čo ste pošepli v izbách do ucha. čo by sa neprezvedelo. farizeji. aby svetlo. hovorím vám: Tohoto sa bojte! 6 Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. 9 Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi. Výroky o svetle . beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami. 35 Daj si teda pozor. 52 Beda vám. zákonníkom. čo stvoril vonkajšok. 40 Hlupáci. 2 Veď nič nie je skryté. bude celé tvoje telo vo svetle. Ak bude tvoje oko čisté. zákonníci. pozval ho istý farizej. videli svetlo. Varovanie pred kvasom farizejov . svojím priateľom.“ 53 Keď stade odchádzal. kto mňa vyzná pred ľuďmi. lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli. lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia. aj nás urážaš. Bojte sa toho.a tu je niekto väčší ako Šalamún. On šiel a sadol si k stolu. nebolo tmou. začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali.45 Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ. Lk12 XII. že skoro jeden po druhom šliapali. ktorý keď zabije. bude počuť na svetle. lebo dávate desiatky z mäty. že sa pred obedom neumyl. keď takto hovoríš. či ten. 38 A farizej sa začudoval. rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. 50 a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta. 42 No beda vám. koho sa máte báť. bude zaprený pred Božími anjelmi. tomu sa neodpustí.“ Proti farizejom . čo je v tebe. 47 Beda vám. bude sa rozhlasovať zo striech.“ 46 On mu povedal: „Aj vám.a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. ste zabránili. lebo staviate pomníky prorokom. hovorím: „Nebojte sa tých. odpustí sa mu to. lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie . aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Strojili mu úklady. . 10 Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka. celé bude jasné. Nebojte sa. ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom. ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. keď videl.4 Vám. 39 Pán mu povedal: „Vy.1 Medzitým ho obstúpili také zástupy. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov. a tým. ktorých zabili vaši otcovia! 48 Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov. bude aj tvoje telo vo tme. vy ste cennejší ako mnoho vrabcov! 8 Hovorím vám: Každého. hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať. 7 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. aby tí. nestvoril aj vnútro“? 41 Ale čo je vnútri. lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! 44 Beda vám. lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. čo chceli vojsť. aby uňho obedoval.33 Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu. aby niečo podchytili z jeho úst. má moc uvrhnúť do pekla! Áno. ruty a z každej zeleniny. ktoré nemožno uniesť. 49 Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú. čo zabíjajú telo. lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť . Ale ak sa zakalí. farizeji. Odvaha pri vyznávaní Krista . Áno. čo by sa neodhalilo. ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! 43 Beda vám. 3 Lebo čo ste povedali vo tme. ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. čo vchádzajú. a potom už nemajú čo urobiť! 5 Ukážem vám. po čom chodia!“ Proti zákonníkom . Kto by sa však rúhal Duchu Svätému.Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich. a nič utajené.37 Keď’ ešte hovoril.

pred úrady a vrchnosti. pi a veselo hoduj!“ 20 Ale Boh mu povedal: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil. 34 Lebo kde je váš poklad. 40 Aj vy buďte pripravení. čie bude?“ 21 Tak je to s tým. Odpočívaj. hovorím vám. keď to najmenej čaká. aby jej načas dával určený pokrm? 43 Blahoslavený sluha. kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. 28 Keď teda Boh takto oblieka rastlinu. za čo si zaslúži bitku. a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce. oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. ktoré sa nezoderú. a komu veľa zverili. hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým. čo si oblečiete. alebo všetkým?“ 42 Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca. piť a opíjať sa. od toho budú viac žiadať. o ktorej nevie. jesť.“ 18 Potom si povedal: „Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. 33 Predajte. 38 A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť.“ a začal by biť sluhov a slúžky. jeho život nezávisí od toho. 45 Ale keby si ten sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde.Keď vás budú vodiť do synagóg. kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ 15 A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého. ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť. o čo skôr vás. čo máte.22 A svojim učeníkom povedal: „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život. 31 Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše. ani o telo.“ Dôvera v Božiu prozreteľnosť .41 Peter mu povedal: „Pane. nepradú. budú blahoslavení. ako rastú: nepracujú. čo má. ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece.“ 14 On mu odvetil: „Človeče. 44 Veru. 47 Toho sluhu. máš veľké zásoby na mnohé roky. Pravý poklad . ani nežnú. no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu. Triedenie duchov . a v hodinu. vy maloverní?! 29 Ani vy sa nezháňajte. maličké stádo. nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou. a Boh ich živí. čo budete jesť alebo čo budete piť. že toto potrebujete. nestarajte sa. hovorím vám: Opáše sa. nevyčerpateľný poklad v nebi. od toho sa bude mnoho požadovať. aby sa so mnou podelil o dedičstvo. 39 Uvážte predsa: Keby hospodár vedel. ktorí očakávajú svojho pána.32 Neboj sa.“ Chráňte sa chamtivosti . 37 Blahoslavení sluhovia. 48 Toho.35 Bedrá majte opásané a lampy zažaté! 36 Buďte podobní ľuďom. čo sa tak staráte o to ostatné? 27 Pozrite sa na ľalie. 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. kým sa to nestane! 51 Myslíte si. 46 pán toho sluhu príde v deň. lebo Syn človeka príde v hodinu.13 Ktosi zo zástupu mu povedal: „Učiteľ. Váš Otec predsa vie. a pred Bohom nie je bohatý. 23 Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. kto si hromadí poklady. 12 lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí. Veru. jedz. čo treba hovoriť.“ Podobenstvo o vernom sluhovi . 53 Rozdelia sa otec proti 11 . ako príde a zaklope. menej zbijú. 17 Premýšľal a hovoril si: „Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu. tam bude aj vaše srdce. a čo chcem? Len aby už vzplanul! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko. 24 Pozrite sa na havrany: nesejú. a nebuďte ustarostení! 30 Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. čo budete jesť. Výzva na bdelosť . ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. A vy ste o koľko viac ako vtáky! 25 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? 26 Ak teda nemôžete ani to najmenšie.49 Oheň som prišiel vrhnúť na zem. toto podobenstvo hovoríš iba nám. o ktorej sa nenazdáte. Kto mnoho dostal.“ 16 A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. a hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich. posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. povedz môjmu bratovi. ktorý ju nepoznal a urobil niečo. ktorý poznal vôľu svojho pána. 19 Potom si poviem: Duša. aby mu otvorili hneď. v ktorú hodinu príde zlodej. čo má. nemajú ani komoru ani stodolu. keď sa má vrátiť zo svadby. veľmi zbijú. ale rozdelenie. že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie.

odkiaľ ste. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ 8 On mu odvetil: „Pane. ale nenašiel. že Abrahám. aby ťa nezavliekol k sudcovi. Zmieriť sa s protivníkom . nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“ 17 Keď to povedal. Podobenstvo o horčičnom zrnku . a nič nenachádzam. ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. kým nezaplatíš do ostatného haliera.6 A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie. keď tak trpeli? 3 Nie. 56 Pokrytci. ktoré konal. že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania. všetci jeho protivníci sa zahanbili. 9 Možno nabudúce prinesie ovocie. 12 Keď ju Ježiš zbadal. čo pášete neprávosť!“ 28 Tam bude plač a škrípanie zubami. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať.58 Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť. Ak nie. Prozreteľnostná výzva k pokániu . ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov. ale ak nebudete robiť pokánie. ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú.10 V sobotu učil v istej synagóge. že terajší čas posúdiť neviete? 57 Prečo sami od seba neusúdite.“ Lk13 XIII. bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch. je málo tých. boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? 5 Nie. Okopem ho a pohnojím.“ Kto bude spasený .“ 27 Ale on vám povie: „Ja neviem. svokra proti neveste a nevesta proti svokre. potom ho vytneš. Ako to. 55 A keď veje južný vietor.22 Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil. 59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ. 4 Alebo si myslíte.“ Poznať znamenie čias . čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich. a nebudú môcť.“ Podobenstvo o neplodnom figovníku . odkiaľ ste!“ 26 Vtedy začnete hovoriť: „Jedli sme s tebou a pili. 7 Preto povedal vinohradníkovi: „Pozri.“ Uzdravil zhrbenú ženu v sobotu .“ Podobenstvo o kvase . hneď hovoríte: „Dážď príde.54 Potom povedal zástupom: „Keď zbadáte. 25 Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku. 29 A . si oslobodená od svojej choroby. keď treba pracovať. hovoríte: „Bude horúco. 14 Ale predstavený synagógy sa nahneval. matka proti dcére a dcéra proti matke. v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať.“ a býva.“ 13 a vložil na ňu ruky. a nie v sobotu!“ 15 Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? 16 A túto Abrahámovu dcéru.“ a býva tak. už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. až sa všetko prekvasí. začnete klopať na dvere a volať: „Pane. 2 On im povedal: „Myslíte si.1 Niektorí z tých. hovorím vám. až uvidíte. Keď vyrástlo. Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve. Izák. ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. i povedal zástupu: „Je šesť dní. usiluj sa s ním cestou vyrovnať. a vy ste vyhodení von. otvor nám!“ A on vám povie: „Ja neviem. čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou.20 A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? 21 Podobá sa kvasu. 23 Ktosi sa ho spýtal: „Pane. zavolal si ju a povedal jej: „Žena. ale ak nebudete robiť pokánie. na našich uliciach si učil. že na západe vystupuje oblak. ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky. že tí osemnásti. odíďte odo mňa všetci.synovi a syn proti otcovi. čo je spravodlivé. nechaj ho ešte tento rok. ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. rozprávali mu o Galilejčanoch.18 Potom povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo. k čomu ho prirovnám? 19 Podobá sa horčičnému zrnku. všetci podobne zahyniete. 11 Bola tam žena. hovorím vám. lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť. vzhľad zeme a neba viete posúdiť. všetci zahyniete podobne. lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. čo tam boli v tom čase. že Ježiš v sobotu uzdravuje.

ženu. a ešte je miesto. bratov. čo boli pozvaní. a preto nemôžem prísť. uzdravil ho a prepustil. 5 A tamtým povedal: „Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl. čo ho pozval. 9 a prišiel by ten. nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?“ 6 A nevedeli mu na to odpovedať. poslal svojho sluhu.“ Odkaz Herodesovi .1 V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. 35 Hľa. 3 Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: „Slobodno v sobotu uzdravovať. lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho. 14 A budeš blahoslavený. povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru. Vzal ho teda. že ani jeden z tamtých mužov. čo pozval teba i jeho. 2 A hľa.15 Keď to počul jeden zo spolustolujúcich. od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Prosím ťa. zajtra a pozajtre musím ísť ďalej.31 V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto. 13 Ale keď chystáš hostinu. čo ťa pozval. ako si pozvaní vyberali popredné miesta.“ Lk14 XIV.12 A tomu. 24 Lebo hovorím vám. 17 Keď nadišla hodina večere. 33 Ale dnes. postúp vyššie!“ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi.7 Keď zbadal.34 Jeruzalem. Prosím ťa. chromých a slepých. kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. kým nepríde čas. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: „Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov. Jeruzalem. deti. ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých. nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov ani príbuzných ani bohatých susedov.“ 32 On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: „Hľa. povedal mu: „Blahoslavený.25 Išli s ním veľké zástupy. . a povie ti: „Priateľu. lebo Herodes ťa chce zabiť. ktorý mal vodnatieľku. stalo sa. mrzákov. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých. bude povýšený. 10 Ale keď ťa pozvú. ako si rozkázal. bol pred ním akýsi človek. či nie?“ 4 Ale oni mlčali. 30 A tak sú poslední. ba aj svoj život.“ Nezištné pozvanie hostí . sestry. bude ponížený. neokúsi moju večeru.“ Nárek nad Jeruzalemom . a sú prví.“ 23 Tu pán povedal sluhovi: „Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých. nesadaj si na prvé miesto. a povedal by ti: „Uvoľni miesto tomuto. váš dom vám ostáva pustý.“ 16 On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. ktorý prichádza v mene Pánovom. aby povedal pozvaným: „Poďte. čo boli k tebe poslaní. a kto sa ponižuje.“ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. aby sa mi naplnil dom. choď. ktorí budú poslednými. nemôže byť mojím učeníkom.“ Podobenstvo o veľkej večeri .“ Kto môže byť Ježišovým učeníkom . A hovorím vám: Už ma neuvidíte. koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla. aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. 27 A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž. 11 Lebo každý. ospravedlň ma!“ 19 Druhý povedal: „Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. sadni si na posledné miesto.prídu od východu i západu. aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. a nechceli ste. keď budete hovoriť: „Požehnaný. lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. Prvé a posledné miesto .“ 18 A naraz sa začali všetci vyhovárať. V sobotu uzdravuje chorého na vodnatieľku . Potom príde ten. Tu sa obrátil a povedal im: 26 „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca. povedal im toto podobenstvo: 8 Ak ťa niekto pozve na svadbu. ktorí budú prvými. lebo nie je možné. vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím.“ 21 Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. kto sa povyšuje. pozvi chudobných. Prvý mu povedal: „Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. ako si ty. matku. ospravedlň ma!“ 20 A ďalší povedal: „Oženil som sa. slepých a chromých!“ 22 A sluha hlásil: „Pane. nemôže byť mojím učeníkom. už je všetko pripravené.

čo sa stratila. a) Podobenstvo o stratenej ovci .“ A on im rozdelil majetok. bol stratený.“ 7 Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom. 29 Ale on odpovedal otcovi: „Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. zhrešil som proti nebu i voči tebe. ktorý robí pokánie. lebo sa mu vrátil zdravý. Ešte bol ďaleko. odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. 2 Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Keď sa vracal a približoval sa k domu. posmievať: 30 „Tento človek začal stavať. keď ho zazrel jeho otec.“ Tri podobenstvá o milosrdenstve 15. Radujte sa so mnou.“ 20 I vstal a šiel k svojmu otcovi.“ 31 Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom. 12 Mladší z nich povedal otcovi: „Otec. 24 lebo tento môj syn bol mŕtvy. čo žrali svine. ktorý robí pokánie. a bolo mu ho ľúto. 17 Vstúpil teda do seba a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš. čo ti prehýril 28 . kým je tamten ešte ďaleko.“ c) Podobenstvo o márnotratnom synovi . nemôže byť mojím učeníkom. ktorí pokánie nepotrebujú. 26 Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa. 16 I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi. 15 Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. 33 Tak ani jeden z vás. a ožil. čo sa deje. hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. čo sa mi stratila. ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? 32 Ak nie. ktorá mi patrí.“ 3 Preto im povedal toto podobenstvo: 4 „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou. nezažne lampu. lebo som našla drachmu. 18 Vstanem. nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými.“ 22 Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. či si najprv nesadne a neporozmýšľa. aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. ale nik mu ich nedával. 34 Soľ je dobrá. a nemohol dokončiť.11 A pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov. vyšle posolstvo. daj mi časť majetku.8 Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí. a našiel sa. 13 O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral. vezme ju s radosťou na plecia. zvolá priateľov a susedov a povie im: „Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu. Kto má uši na počúvanie. zhrešil som proti nebu i voči tebe. ale ju vyhodia von. 21 Syn mu povedal: „Otče. 30 No keď prišiel tento tvoj syn. a ja tu hyniem od hladu. čím ju napravia? 35 Nehodí sa ani do zeme ani do hnoja. pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče. čo má.“ A začali hodovať. 14 Keď všetko premrhal. zvolá priateľky a susedky a povie. Jedzme a veselo hodujme. čo som stratila.1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. b) Podobenstvo o stratenej drachme . nech počúva. Pribehol k nemu. Ale ak aj soľ stratí chuť. keď položí základ a nebude ju môcť dostavať. a mne si nikdy nedal ani kozliatko. počul hudbu a tanec. čo to uvidia. 6 a len čo príde domov. nevymetie dom a nehľadá starostlivo kým ju nenájde? 9 A keď ju nájde. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.“ 28 On sa však nahneval a nechcel vojsť.“ 10 Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika. nezačali všetci. 25 Jeho starší syn bol práve na poli. 27 Ten mu povedal: „Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa. a prosí o podmienky mieru. či má na jej dokončenie? 29 Aby sa mu potom.Ak niekto z vás chce stavať vežu. kým ju nenájde? 5 A keď ju nájde.1-32 Lk15 XV. 19 Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu. či si najprv nesadne a neprepočíta náklad. ak sa nezriekne všetkého.

lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!“ 25 No Abrahám povedal: „Synu.nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám. ktorý mal správcu. aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Správne používanie majetku . Nerozlučnosť manželstva . anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. ty si stále so mnou a všetko. 26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť. a len psy prichádzali a lízali mu vredy. cudzoloží. čo ja mám. je tvoje. pre neho si zabil vykŕmené teľa. ktorí mali radi peniaze.“ 27 Tu povedal: „Prosím ťa. pošli ho do domu môjho otca.14 Toto všetko počúvali aj farizeji.16 Zákon a Proroci sú až po Jána. nech ich zaprisahá. 4 Viem. 10 Kto je verný v najmenšom. alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. a ožil. že si opatrne počínal. zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. 2 Zavolal si ho a povedal mu: „Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia. 23 A keď v pekle v mukách pozdvihol oči.“ 5 Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: „Koľko dlhuješ môjmu pánovi?“ 6 On povedal: „Sto kadí oleja. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. je verný aj vo veľkom. keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem. lebo tento tvoj brat bol mŕtvy. zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára. je nepoctivý aj vo veľkom. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi . kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú. Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím.“ 30 Ale on vravel: .9 Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony. a toho obžalovali u neho. rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. Násilím na kráľovstvo . Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. menom Lazár. ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka.“ 31 On mu na to povedal: „Syn môj. čo padalo z boháčovho stola. aby vás. kto vám zverí pravé bohatstvo? 12 A ak ste neboli verní v cudzom. a kto je nepoctivý v malom. 21 Túžil nasýtiť sa z toho. 20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák.18 Každý. a kto si berie takú. že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé.“ Vravel mu: Tu máš svoj úpis.“ Vravel mu: „Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat. spomeň si. a našiel sa. 15 Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými. až sa pominie. bol stratený.1 Učeníkom povedal: „Bol istý bohatý človek. čo urobím.“ 29 Abrahám mu odpovedal: „Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú. 24 I zvolal: „Otec Abrahám. prijali do večných príbytkov.“ 8 A pán pochválil nepoctivého správcu.19 Bol istý bohatý človek. Trvácnosť Zákona . cudzoloží. 11 Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone. ktorú muž prepustil. pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. Podobenstvo o nepoctivom správcovi .“ Lk16 XVI. pred Bohom je ohavné.“ Proti farizejom. keď ma zbavia správcovstva.17 Ľahšie sa pominie nebo a zem. plný vredov. 28 Mám totiž piatich bratov. takže nik .čo ako by chcel . kto vám dá čo je vaše? 13 Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom.majetok s neviestkami. 22 Keď žobrák umrel.“ 3 Správca si povedal: „Čo budem robiť. Otče. lebo čo je u ľudí vznešené. že mu rozhadzuje majetok. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. aby ma niekde prijali do domu. žobrať sa hanbím. milovníkom peňazí . 7 Potom povedal inému: „A ty koľko dlhuješ? On vravel: „Sto meríc pšenice. a posmievali sa mu. 32 Ale patrilo sa hodovať a radovať sa. nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk. lebo už nemôžeš ďalej šafáriť. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. ale Boh pozná vaše srdcia.

a kto bude na poli. zmiluj sa nad nami!“ 14 Keď ich uvidel. budú robiť pokánie. a kto ho stratí. Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola.20 Keď sa ho farizeji opýtali. pili. povedal: „Choďte.5 Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ 6 Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: „Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora. keď sa zablysne. vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. pili. 23 A povedia vám: „Hľa. keď Lot odišiel zo Sodomy. predávali.“ (36 Dvaja budú na poli. Zďaleka zastali 13 a hlasne kričali: „Ježišu. získa ho. 31 Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome.) 37 Oni sa ho opýtali: „Kde. opáš sa a obsluhuj ma. ale neuvidíte. skrze koho prichádzajú! 2 Tomu by bolo lepšie.7 Kto z vás. stavali 29 ale v deň. čo sa mu rozkázalo? 10 Tak aj vy. 33 Kto sa bude usilovať zachrániť si život. 34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá.“ poslúchla by vás. 12 Ako vchádzal do ktorejsi dediny. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne. druhý sa ponechá. 28 Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli. druhá sa ponechá. tvoja viera ťa uzdravila. on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak. ale beda tomu. 27 Ľudia jedli. 32 Spomeňte si na Lotovu ženu. kým sa nenajem a nenapijem. tam sa zhromaždia aj orly. aby neprišli pohoršenia. Neužitoční sluhovia . 16 Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. ani keby niekto z mŕtvych vstal. Ak príde k nim niekto z mŕtvych. 15 Len čo jeden z nich spozoroval. ktorý orie alebo pasie. 3 Dávajte si pozor! O odpúšťaní .„Nie. kedy príde Božie kráľovstvo. spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.11 Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.22 A učeníkom povedal: „Prídu dni. ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý. keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka. čo sa vám prikázalo. keď sa vráti z poľa: „Hneď si poď sadnúť k stolu“? 8 Vari mu nepovie skôr: „Priprav mi večeru. jeden bude vzatý. akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. keď sa zjaví Syn človeka. čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? 19 A jemu povedal: „Vstaň a choď. pokarhaj ho! Ak sa obráti. povedzte: „Sme neužitoční sluhovia. stratí ho. 21 Ani nepovedia: „Aha. tak aj Syn človeka v svoj deň. tak bude aj za dní Syna človeka. a bol to Samaritán.1 Potom povedal svojim učeníkom: „Nie je možné. že urobil.“ Príchod Božieho kráľovstva .“ Lk17 XVII.“ . odpusť mu! 4 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: „Ľutujem. otec Abrahám. lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. nebežte za nimi! 24 Lebo ako blesk. kupovali. učiteľ. tu je!“.“ Desať malomocných . „Hľa. urobili sme. čo sme boli povinní urobiť. tu je!“ alebo: „Tamto je!“. 30 Priam tak bude aj v deň. 35 Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá.Keď sa tvoj brat prehreší. ukážte sa kňazom!“ A ako šli.“ odpusť mu!“ Sila viery . Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria. O pohoršení . sadili. ty budeš jesť a piť až potom“? 9 Je azda povinný ďakovať sluhovi. boli očistení. išlo oproti nemú desať malomocných mužov. 17 Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? 18 Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca. keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. nech nezostupuje vziať si ich. čo máte sluhu. že by sa to dalo spozorovať. keď urobíte všetko.“ Deň Syna človeka . nech sa takisto nevracia nazad. ženili sa a vydávali až do dňa keď Noe vošiel do korába. 26 Ako bolo za dní Noema. povie mu. tamto je!“ Nechoďte nikde.“ 31 Odpovedal mu. že je uzdravený.

čo opustili všetko . ako zosmutnel. že nie som ako ostatní ľudia: vydierači. druhý mýtnik. Jeden bol farizej. Toto slovo im zostalo zahalené a nepochopili. Podobenstvo o sudcovi a vdove .28 Peter vravel: „Pozri. Keď sa priblížil. lebo bol veľmi bohatý. aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. keď ma tak unúva.“ 29 On im povedal: „Veru. a kto sa ponižuje. 30 aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život. povedal toto podobenstvo: 10 „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. čo máš rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. bude povýšený. Potom príď a nasleduj ma. 33 zbičujú ho a zabijú. vidiac. potupia a opľujú. . a ostatnými pohŕdali. čo hovoril.Lk18 XVIII.“ 22 Keď to Ježiš počul. že tadiaľ prechádza zástup. aby sa ich dotkol. lebo takým patrí Božie kráľovstvo! 17 Veru. 37 Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto. čo sme mali. vzdával Bohu chválu. okrikovali ich. šiel za ním a velebil Boha.“ 38 Tu vykríkol: „Ježišu. pýtal sa.“ 43 A hneď videl. čo mám. my sme opustili.31 Vtedy si vzal Dvanástich a hovoril im: „Hľa. Lebo každý. ho okríkali. povedal mu: „Ešte ti jedno chýba. hovorím vám: Niet nikoho.“ 26 Tí. čo išli popredku. aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane. ďakujem ti. ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. nespravodlivci. opýtal sa ho: 41 „Čo chceš. Ale on dlho nechcel. je možné Bohu. ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. 36 Keď počul. 23 Keď to počul.18 Tu sa ho ktorýsi popredný muž opýtal: „Učiteľ dobrý. Syn Dávidov. aby mlčal. bude ponížený. povedal: „Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí čo majú majetky! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly. 32 Vydajú ho pohanom.“ 14 Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený. 24 Ježiš.“ 42 A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila. No potom si povedal: „Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím. čo mám robiť. že sú spravodliví. 20 Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti svojho otca i matku!“ 21 On vravel: „Toto všetko som zachovával od mladosti. a nie tamten. keď príde?“ Farizej a mýtnik . Uzdravenie slepca pri Jerichu . čo k nemu volajú dňom i nocou. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov. cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. zosmutnel. čo sa deje.“ 6 A Pán povedal: „Počúvajte.“ Tretia predpoveď utrpenia . čo to počuli. ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože. vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko. 12 Postím sa dva razy do týždňa.“ 13 Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť. aby som videl. Aj všetok ľud. Keď to videli učeníci. čo napísali Proroci o Synovi človeka. zmiluj sa nado mnou!“ 39 Tí. a išli sme za tebou. Predaj všetko. jedine Boh. čo si namýšľali. 5 obránim tú vdovu. aby som bol dedičom večného života?“ 19 Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý. keď to videl.35 Keď sa približoval k Jerichu.“ Ježiš a deti . Ale nájde Syn človeka vieru na zemi. zmiluj sa nado mnou!“ 40 Ježiš zastal a kázal. pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. ako sa treba stále modliť a neochabovať: 2 “V istom meste bol sudca. ktorá k nemu chodila s prosbou: „Obráň ma pred mojím protivníkom. dávam desiatky zo všetkého.“ 34 Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. 3 Bola v tom meste aj vdova.“ Bohatý popredný muž . povedali: „Kto potom môže byť spasený?“ 27 On im povedal: „Čo je nemožné ľudom.15 Prinášali k nemu aj nemluvňatá. aby ho priviedli k nemu. a bude k nim nevšímavý? 8 Hovorím vám: Zaraz ich obráni.1 Rozpovedal im podobenstvo. hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa.“ Odmena tým. kto sa povyšuje. 16 Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im. buď milostivý mne hriešnemu. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. vysmejú. čo hovorí nespravodlivý sudca! 7 A Boh neobráni svojich vyvolených. 11 Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože. kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti.9 Tým. nevojde doň.

13 Zavolal si svojich desiatich sluhov. čo má.21. Len čo do nej vojdete.28 Ako to povedal. Mal som ju uloženú v šatke.1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. ktorým dal peniaze. poviete: „Pán ho potrebuje. ktorých poslal.11 Tým. Odviažte ho a priveďte! 31 A keby sa vás niekto opýtal: „Prečo ho odväzujete?“. 4 Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník. 29 Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore. všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ 8 Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane. že som prísny človek že beriem. prestierali na cestu svoje plášte.“ 20 Iný prišiel a hovoril: „Pane. dobrý sluha.“ 19 Aj tomuto povedal: „Ty maj moc nad piatimi mestami. povedal: „Vezmite mu mínu a dajte ju tomu. Veď aj on je Abrahámovým synom. aby tento nad nami kraľoval.28 .“ 25 Oni mu vraveli: „Pane. 21 bál som sa ťa.Lk19 XIX. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto.“ 32 Tí. čo je pred vami. tvoja mína získala desať mín.“ 17 On mu povedal: „Správne. poslal dvoch učeníkov 30 so slovami: „Choďte do dediny. lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli. 38 a volali: „Požehnaný kráľ. polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal. tomu sa vezme aj to. 33 Keď osliatko odväzovali. 27 A mojich nepriateľov. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť. kým sa nevrátim! 14 Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: „Nechceme. 36 Ako šiel. Zachej . čo nechceli. ako im povedal. kto to je. čo som si neuložil. pridal ešte podobenstvo. veď má desať mín!“ 26 Hovorím vám: „Každému. ale nemohol pre zástup. že sa už zjaví Božie kráľovstvo. odišli a našli všetko tak. aby zistil. čo si nezasial. dal si zavolať sluhov. nájdete priviazané osliatko. 3 zatúžil vidieť Ježiša. tvoja mína. 15 Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil. ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ . ktoré videli. 7 Keď to videli. ktorá sa volá Olivová.“ 22 On mu povedal: „Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. hľa. vrátim štvornásobne. čo sa stratilo. 38 Slávnostný vstup do Jeruzalema . a žnem. lebo si prísny človek: berieš. poď rýchlo dolu. 16 Prišiel prvý a vravel: „Pane. čo si si neuložil. menom Zachej. priveďte sem a pobite ich predo mnou!“ 5. 2 A tu muž. lebo bol malej postavy.“ 18 Prišiel druhý a vravel: „Pane. čo má desať mín. kto má. lebo práve tade mal ísť. koľko kto získal. maj moc nad desiatimi mestami.“ 9 Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. ešte sa pridá. lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ 6 On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý. čo som nezasial?“ 23 prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?“ 24 A tým. išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. a žneš. 37 A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory. ale kto nemá. Vedel si. 12 A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej. dal im desať mín a povedal im: „Obchodujte.“ Podobenstvo o mínach . tvoja mína vyniesla päť mín. začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky. čo to počuli. aby som nad nimi kraľoval. čo tam stáli. povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ 34 Oni povedali: „Pán ho potrebuje. Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme 19. aby ho uvidel.“ 35 Osliatko priviedli k Ježišovi. pretože si bol verný v maličkosti.

1 Keď v istý deň učil ľud v chráme a hlásal evanjelium. budú kričať kamene. Mojžiš nám napísal. začal vyháňať predavačov 46 a povedal im: „Napísané je: „Môj dom bude domom modlitby. doláme sa. že to o nich povedal toto podobenstvo.47 A denne učil v chráme. 48 Ibaže nevedeli. Ale veľkňazi. a čo je Božie.27 Tu prišli k nemu niektorí saduceji. toho rozdlávi. ale podľa pravdy učíš Božej ceste. a pýtali sa ho: 28 „Učiteľ. Zabime ho. lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. čo stavitelia zavrhli. napomeň svojich učeníkov!“ 40 On odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať. Odkiaľ je Kristova moc . že správne hovoríš a učíš a že nehľadíš na osobu. ale bol bezdetný. jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu 39 . 4 Jánov krst bol z neba. Ale vinohradníci ho zbili a prepustili ho naprázdno. Spor o dani cisárovi .“ 19 Zákonníci a veľkňazi chceli v tú hodinu položiť na neho ruky.“ Ježiš učí v chráme . ktorí popierajú zmŕtvychvstanie. 22 Smieme platiť cisárovi daň. ale žasli nad jeho odpoveďou a umĺkli. potupili a prepustili naprázdno. Čo im teda urobí pán vinice? 16 Príde. zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Spor o vzkriesení .9 Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo: „Istý človek vysadil vinicu.45 Keď vošiel do chrámu. 43 Lebo prídu na teba dni. 12 Poslal aj tretieho.20 Striehli na neho a poslali úskočníkov. čo robiť. a oni ho doráňali a vyhodili.“ Ježiš vyháňa kupcov z chrámu . lebo je presvedčený. Aj toho zbili. že sú spravodliví.“ Ježiš plače nad Jeruzalemom . stal sa kameňom uholným“? 18 Každý. poradili sa a povedali si: „To je dedič. že Ján je prorok.“ Tu im povedal: „Dávajte teda.Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ. kto padne na ten kameň. či nie?“ 23 On však prehliadol ich lesť a povedal im: 24 „Ukážte mi denár! Čí obraz je na ňom a nápis?“ 25 Oni odpovedali: „Cisárov. ktorí predstierali. či od ľudí?“ 5 Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba. povie: „Prečo ste mu neuverili?“ 6 Ale ak povieme: Od ľudí. Lk20 XX. 10 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu. Vybadali totiž. keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom. aby mu dali podiel úrody z vinice. čo je cisárovo. a na koho on padne. 8 A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem. čo ti dal túto moc?“ 3 On im povedal: „ Aj ja sa vás na niečo spýtam. že nevedia.41 Keď sa priblížil a zazrel mesto.“ Podobenstvo o zlých vinohradníkoch . Povedzte mi. K nemu azda budú mať úctu. týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. len sa báli ľudu. vieme. čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam.“ 14 Ale keď ho vinohradníci zazreli. 44 zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni. ktorý mal ženu. cisárovi.“ 7 Odpovedali teda. povedali: „Len to nie!“ 17 On sa na nich pozrel a povedal: „Čo teda znamená. 21 Opýtali sa ho: „Učiteľ. prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. akou mocou toto robím. všetok ľud nás ukameňuje. aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vladárovej moci.“ Keď to počuli. obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. aby bolo dedičstvo naše!“ 15 Vyvliekli ho z vinice a zabili. odkiaľ bol.“ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. že ak niekomu zomrie brat. 13 Vtedy pán vinice povedal: „Čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho. Bohu!“ 26 A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom. plakal nad ním 42 a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo. prepadli ho veľkňazi a zákonníci so staršími 2 a hovorili mu: „Povedz nám: Akou mocou toto robíš alebo kto je ten. 11 Poslal druhého sluhu. čo je napísané: „Kameň.

43 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. bratia. 31 potom aj tretí a takisto všetci siedmi: Ale nezanechali deti a pomreli. povedal svojim učeníkom: 46 „Chráňte sa zákonníkov. 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor. nech doň nevchádzajú. dobre si to povedal. Dávidov syn a Pán . Veľké súženie v Jeruzaleme . aby vás nezviedli.“ 34 Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. čo budú v meste. cele svoje živobytie. že sa priblížilo jeho spustošenie.“ Lk21 XXI. pretože sú synmi vzkriesenia. 36 Už ani umrieť nemôžu. 37 A že mŕtvi naozaj vstanú. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: „To som ja“ a: „Ten čas je už blízko. Bohom Izáka a Bohom Jakuba“. uväznia vás. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. radi majú pozdravy na uliciach. 35 Ale tí. Kristus. ako potom môže byť jeho synom?“ Varovanie pred zákonníkmi . čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania. kedy to bude a aké bude znamenie. čo vidíte. 38 A on nie je Bohom mŕtvych.45 Ako ho počúval všetok ľud. 21 Vtedy tí. keď nazýva „Pána Bohom Abraháma.5 Keď niektorí hovorili o chráme. zachováte si život. Takých postihne prísnejší súd. a tí. ktorí radi chodia v dlhých rúchach. vydajú vás synagógam. 32 Napokon zomrela aj žena. povedal: „Prídu dni. 33 Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.1 Keď sa rozhliadol videl boháčov ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi. Obeta vdovy . 14 Zaumieňte si teda. čo budú v Judei.“ 44 Dávid ho teda volá Pánom. vedzte. keď z toho. 12 Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. 2 Videl aj akúsi chudobnú vdovu. 3 a povedal: „Veru. že Mesiáš je Dávidov syn? 42 Veď sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: „Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici.“ 7 Oni sa ho opýtali: „Učiteľ.“ 40 A už sa ho neodvážili na nič vypytovať. že nebudete dopredu premýšľať. všetko bude zborené. príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.“ Nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch. ale živých.“ 39 Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ. 29 Bolo teda sedem bratov. ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. 16 Budú vás zrádzať aj rodičia. 15 lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť. už sa neženia. nech utečú do hôr. nezostane kameň na kameni. hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. 13 To sa vám stane.20 Keď uvidíte.“ 10 Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. neľakajte sa! Toto musí prísť predtým. lebo pre neho všetci žijú. nech z neho odídu. 5-36 Predchádzajúce znamenia . že vojsko obkľučuje Jeruzalem. 22 lebo to . 19 Ak vytrváte. naznačil aj Mojžiš v stati o kríku. budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.bratovi potomka. ako sa brániť.41 On im povedal: „Ako môžu hovoriť. ani nevydávajú. čo budú na vidieku. Tí však. 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. 47 Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. 4 Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala všetko. že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi.“ Eschatologická reč 21. aby ste vydali svedectvo. keď sa to začne diať? 8 On odpovedal: „Dajte si pozor. ako ta vhodila dve drobné mince. 30 Vzal si ju druhý. čo mala. prvé stolice v synagógach a popredné miesta na hostinách. ale koniec nebude hneď.

že je už blízko leto. ktorá sa volá Olivová. v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?“ 12 On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. 23 Beda ťarchavým ženám a tým. ale moje slová sa nepominú. že mu dajú peniaze. ktoré sa nazývajú Veľká noc.14 Keď prišla hodina. 11 a majiteľovi domu povedzte: „Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť. 6 On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho. do ktorého vojde. 8 Poslal Petra a Jána so slovami: „Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!“ 9 Oni sa ho opýtali: “Kde ju máme pripraviť?“ 10 Povedal im: „Len čo vojdete do mesta. báli sa však ľudu. zodvihnite hlavu.29 A povedal im podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! 30 Keď vidíte. 16 Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť. čo príde na svet. 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa. kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. kým sa nenaplní čas pohanov. hovoriac: „Toto je moje telo. že je blízko Božie kráľovstvo. Judášova zrada .“ Poučenie od figovníka . ako im povedal. sami viete. 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. stretnete človeka. ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na hore. Tam pripravte. Príchod Syna človeka . lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. aby vás onen deň neprekvapil. keď s ním nebude zástup.1 .“ 19 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky. 33 Nebo a zem sa pominú. vedzte. vzpriamte sa.25 Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania. kým sa to všetko nestane. . a postaviť sa pred Syna človeka. zasadol za stôl a apoštoli s ním. A pripravili veľkonočného baránka. Choďte za ním do domu. 28 Keď sa to začne diať. ako im ho vydá. lebo sa blíži vaše vykúpenie. 32 Veru. 24 Budú padať ostrím meča. ako ho zabiť.“ 13 Išli teda a všetko našli tak. ktorý bude niesť džbán vody. že pučia. 3 Tu vošiel satan do Judáša. 6. 26 Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho.“ 20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Umučenie 22. 5 Tí sa potešili a dohodli sa. čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Toto robte na moju pamiatku.1 Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov. 18 Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča. lámal ho a dával im. Ustanovenie Eucharistie . aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom. 15 Tu im povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr. aby sa splnilo všetko čo je napísané. 2 Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob. aby ste mohli uniknúť všetkému tomu. 31 Tak aj vy. opilstvom a starosťami o tento život. ktoré sa dáva za vás. až uvidíte. Výzva bdieť . keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka.56 Lk22 XXII.23. kým nepríde Božie kráľovstvo. čo bývajú na povrchu celej zeme. ako budem trpieť. 4 i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže. hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie. Príprava veľkonočnej večere .34 Dávajte si pozor. ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich. čo má prísť. ktorá sa vylieva za vás. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých. že sa toto deje.37 Cez deň učil v chráme.budú dni pomsty.“ Ježišove posledné dni .7 Prišiel deň Nekvasených chlebov. vzdával vďaky a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. 38 A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho.“ 17 Vzal kalich.

vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja. čo hovoríš.“ 33 On mu povedal: „Pane.“ Lebo sa spĺňa o mne všetko. Šimon. bozkom zrádzaš Syna človeka?“ 49 Keď tí. veď je aj Galilejčan. 61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo. 40 Keď prišiel na miesto. tu sú dva meče. zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich.28 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach 29 a ja vám dávam kráľovstvo. či ten. čo prišli za ním: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. Peter. že ma poznáš. kto je z nich asi najväčší. takisto aj kapsu. bez kapsy a bez obuvi?“ Oni odpovedali: „Nie. 45 Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom. 46 I povedal im: „Čo spíte? Vstaňte. modlite sa. nepoznám ho. nech je ako najmenší a vodca ako služobník.21 A hľa.“ 34 Ale Ježiš povedal: „Hovorím ti. čo majú nad nimi moc. videli. kľakol si a modlil sa: 42 “Otče. Spor učeníkov o prvenstvo . 32 Ale ja som prosil za teba. čo sa chystá povedali: „Pane. satan si vás vyžiadal. keď som vás poslal bez mešca. Peter šiel zďaleka za nimi. 27 Veď kto je väčší? Ten. veliteľom chrámovej stráže a starším.“ 38 Oni hovorili: „Pane. nech predá šaty a kúpi si meč. 36 On im povedal: „Ale teraz. ako ho môj Otec dal mne. čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten. ale tvoja vôľa nech sa stane!“ 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. Pán sa modlí za Petra . pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. Priblížil sa k Ježišovi. čo sedí za stolom.“ Ale on ho zaprel: 58 „Žena.“ Reč o mečoch . 26 Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší. posilňuj svojich bratov. A ty. ruka môjho zradcu je so mnou na stole.Označenie zradcu . neviem. 55 Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho. čo obsluhuje? Nie ten. 48 Ježiš mu však povedal: „Judáš.“ Peter zapiera Ježiša .“ 60 Peter povedal: „Človeče.24 Vznikol medzi nimi aj spor. a tí. ktosi iný tvrdil: „Veru. pozri. kým ešte hovoril. aj tento bol s ním.“ 59 A keď prešla asi hodina. zaspieval kohút. hľa. . 25 Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi. sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela. kto má mešec.31 Šimon. aby ste neprišli do pokušenia!“ Zajatie Ježiša . Peter si sadol medzi nich. našiel ich spať od zármutku. ktorý sa volal Judáš. aby vás preosial ako pšenicu. zahľadela sa naňho a povedala: 57 „Aj tento bol s ním. ak chceš. nech si ho vezme. všimla si ho ktorási slúžka. Odmena sľúbená apoštolom . čo je napísané: „Započítali ho medzi zločincov. tri razy ma zaprieš. a kto nemá. aby ste neprišli do pokušenia!“ 41 Sám sa od nich vzdialil asi toľko. ako je určené. povedal im: „Modlite sa. 53 Keď som bol deň čo deň s vami v chráme. volajú sa dobrodincami. 52 Potom Ježiš povedal veľkňazom.“ O chvíľu si ho všimol iný a povedal: „Aj ty si z nich. nepoložili ste na mňa ruky.“ On im povedal: „Stačí. ako mu povedal: „Skôr ako dnes kohút zaspieva. kým tri razy nezaprieš. čo by kameňom dohodil. 30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve. ktorý ho zrádza!“ 23 A oni sa začali jeden druhého vypytovať. kto z nich by to mohol urobiť. nie som. čo obsluhuje.39 Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním.47 Kým ešte hovoril.“ Peter odpovedal: „Človeče.“ Ježiš na Olivovej hore .54 Potom ho zajali. odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Ale toto je vaša hodina a moc temna. až sa raz obrátiš. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil. máme udrieť mečom?“ 50 A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho.“ 62 Vyšiel von a horko sa rozplakal. 56 Ako tak sedel pri svetle. 22 Syn človeka síce ide.“ A vtom. čo boli okolo neho. hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť. aby neochabla tvoja viera. ale beda človekovi.35 Potom im povedal: „Chýbalo vám niečo. dnes nezaspieva kohút. 51 Ale Ježiš povedal: „Nechajte to už!“ I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. 37 Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť. aby ho pobozkal.

za čo by si zasluhoval smrť.26 Ako ho viedli. Ježiš pred Pilátom . ale on mu na nič neodpovedal.“ 3 Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On odpovedal: „Sám to hovoríš. ktorý sa vracal z poľa. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho.Ježiš pred veľradou . predstavených a ľud 14 a povedal im: „Priviedli ste mi tohoto človeka. poslal ho k Herodesovi. 9 Mnoho sa ho vypytoval.6 Len čo to Pilát počul. 66 Keď sa rozodnilo. čo bol uväznený pre vzburu a vraždu. počnúc od Galiley až sem. 7 A keď sa dozvedel. 64 Zakryli ho a vypytovali sa ho: „Prorokuj. lebo nám ho poslal späť. ktoré nad ním kvílili a nariekali. lebo o ňom počul. že som. povedz nám to!“ On im odvetil: „Aj keď vám to poviem.“ 23 Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali. dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. predviedli ho pred svoju radu 67 a hovorili mu: „Ak si Mesiáš. aby ho niesol za Ježišom. 15 Ale ani Herodes. Krížová cesta .) 18 Tu celý dav skríkol: „Preč s ním a prepusť nám Barabáša!“ 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Už dávno ho túžil vidieť. 16 Potrescem ho teda a prepustím. aby ho dal ukrižovať. lebo predtým žili v nepriateľstve.13 Pilát zvolal veľkňazov. urobil si z neho posmech. lebo chcel Ježiša prepustiť. chytili istého Šimona z Cyrény. odviedli ho k Pilátovi 2 a začali naňho žalovať: „Tohoto sme pristihli. že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. 8 Keď Herodes uvidel Ježiša. 10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. kým Ježiša vydal ich zvoli. 20 Pilát k nim znova prehovoril. 69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci.“ 5 Ale oni naliehali: „Poburuje ľud a učí po celej Judei. že poburuje ľud. zišli sa starší ľudu. že je Mesiáš. Potrestám ho teda a prepustím. čo na neho žalujete.“ 71 Oni povedali: „Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst!“ Lk23 XXIII. opýtal sa.“ (17 Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného. neplačte nado mnou. ktorí Ježiša strážili.“ Ježiš pred Herodesom . 29 Lebo prichádzajú dni. že neurobil nič. ako rozvracia náš národ. hádaj. neuveríte. Ježiš znova pred Pilátom . a položili naň kríž. veľmi sa zaradoval. či je ten človek Galilejčan. zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe. ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. 21 Ale oni vykrikovali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ 22 On k nim tretí raz prehovoril: „A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič. lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme. Ich krik sa stupňoval 24 a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti: 25 prepustil toho. neodpoviete mi. čo nerodili. a prsia. loná. 12 V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili. 11 Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol. 27 Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien. Vidíte.63 Muži. kto ťa udrel!“ 65 A ešte všelijako ináč sa mu rúhali. keď povedia: „Blahoslavené neplodné.“ 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: „Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi. 68 a keď sa opýtam. ktorého si žiadali. a dúfal. 28 Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské. posmievali sa mu a bili ho. veľkňazi a zákonníci.“ 70 Tu povedali všetci: „Si teda Boží Syn?“ On im povedal: „Vy sami hovoríte. za čo by si zasluhoval smrť. čo sa stane so suchým?“ 32 Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. čo nepridájali!“ 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: „Padnite na nás! a kopcom: „Prikryte nás!“ 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom. .1 Tu celé zhromaždenie vstalo. kráľ. že podlieha Herodesovej právomoci.

“ Ježiš na kríži umiera . 56 Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. čo sa prihodilo. a dívali sa na to. dobrý a spravodlivý človek 51 ž judejského mesta Arimatey.13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy. ak si židovský kráľ!“ 38 Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ. 2 Kameň našli od hrobu odvalený. 45 Slnko sa zatmelo. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval.“ Kajúci zločinec . videl tam len plachty.“ 8 Tu sa rozpamätali na jeho slová. podávali mu ocot 37 a hovorili: „Zachráň sa. keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom . Ale on neurobil nič zlé. hoci si odsúdený na to isté? 41 Lenže my spravodlivo. sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ 40 Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha. 53 Keď ho sňal. do tvojich rúk porúčam svojho ducha. 12 No Peter vstal a bežal k hrobu. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj. zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve.44 Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. druhého zľava. Chodili k nemu. lebo nevedia. ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií. Jana a Mária Jakubova.39 A jeden zo zločincov.Ukrižovanie . člen rady. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet ho tu. Po Ježišovej smrti .50 Tu istý muž menom Jozef. 10 Bola to Mária Magdaléna. ten vyvolenec. 9 vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným.“ 48 A celé zástupy tých. bili sa do pŕs a vracali sa domov. 5 Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi.1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje. 34 Ježiš povedal: „Otče. mu povedal: „Ty si . 49 Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy. nech zachráni aj seba. aby ho nepoznali. v ktorom ešte nik neležal. ako vám povedal. 7. odpusť im. ak je Boží Mesiáš. chrámová opona sa roztrhla napoly 46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče. oslavoval Boha.1-53 Lk24 XXIV. čo sa zišli na toto divadlo a videli. 14 a zhovárali sa o všetkom. Ježišov pohreb . 35 Ľud tam stál a díval sa. hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. čo sa stalo. 52 zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. 3 vošli dnu. zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu. spomeň si na mňa.33 Keď prišli na miesto.“ 42 Potom povedal: „Ježišu. I vrátil sa domov a čudoval sa. Keď sa nahol dnu. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ 36 Aj vojaci sa mu posmievali.47 Keď stotník videl. ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava. ale telo Pána Ježiša nenašli. 17 I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení 18 a jeden z nich menom Kleopas. ako uložili jeho telo. 16 Ich oči boli zastreté. keď bol ešte v Galilei: 7 „Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať. čo sa stalo. čo robia. ktoré sa volá Lebka. čo si pripravili. hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. čo sme si skutkami zaslúžili. 15 Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali. ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. 55 Odprevádzali ho ženy. ktoré s ním prišli z Galiley. čo viseli na kríži. lebo dostávame. 4 Ako nad tým rozpačito uvažovali. ktoré ho sprevádzali z Galiley.“ 43 On mu odpovedal: „Veru. čo sa deje. Vstal z mŕtvych .“ Po tých slovách vydýchol. Vstal z mŕtvych. Vzkriesenie a nanebovstúpenie Pána 24. 54 Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota. Spomeňte si. Pozreli si hrob aj to.

a tak vojsť do svojej slávy?“ 27 A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov. 41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili. 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. ako sa to všetko stalo. že vidia ducha. že ide ďalej.“ 45 Vtedy im otvoril myseľ. vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. 28 Tak sa priblížili k dedine. povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby. že sa musí splniť všetko.“ 35 Aj oni porozprávali. aby porozumeli Písmu. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. ktorý nevie. že je to tak. 46 a povedal im: „Tak je napísané. že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti . že ja mám. 5 A svetlo vo tmách svieti. EVANJELIUM PODĽA JÁNA Prológ 1. 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. 52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Ako ich žehnal. on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám. 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho. čo hovorili proroci! 26 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť. ako vraveli ženy. prišli a tvrdili. lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. 21 A my sme dúfali. vzal chlieb a dobrorečil. 2 Ono bolo na počiatku u Boha.44 Potom im povedal: „Toto je to. vykladal im. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi 34 a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ Nanebovstúpenie . 48 Vy ste toho svedkami. do ktorej šli. a on sa tváril. ja na vás zošlem. že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom. čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ 19 On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským. že on vykúpi Izrael.36 Kým o tom hovorili.“ 37 Zmätení a naľakaní si mysleli.vari jediný cudzinec v Jeruzaleme. že on žije. keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. čo som vám hovoril. . počnúc od Jeruzalema. čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. ale jeho nevideli.“ 25 On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko. že sa im zjavili anjeli a hovorili. Pán Ježiš sa zjavuje apoštolom . Ale on im zmizol. Preto zostaňte v meste. čo môj Otec prisľúbil. 22 Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. 38 On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? 39 Pozrite na moje ruky a nohy. 23 a keď nenašli jeho telo. kým som bol ešte s vami. 24 Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili. čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone. ukázal im ruky a nohy.“ 40 Ako to povedal. u Prorokov a v Žalmoch. hlásať pokánie na odpustenie hriechov. zdvihol ruky a požehnal 51 ich.1-18 Jn1 I. 29 Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami. lámal ho a podával im ho. čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. čo povstalo. 49 Hľa. 30 A keď sedel s nimi pri stole. 32 Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce. 20 ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. Pred svitaním boli pri hrobe. 43 I vzal si a jedol pred nimi.a vidíte. Posledné ponaučenia apoštolom . 53 Stále boli v chráme a velebili Boha. ktorý bol prorokom. Ale dnes je už tretí deň. mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom.50 Potom ich vyviedol von až k Betánii. a tmy ho neprijali.

20 on vyznal a nič nezaprel. ktoré osvecuje každého človeka. 18 Boha nikto nikdy nevidel. syn Jánov. Začiatok svedectiev 1. Boli asi štyri hodiny popoludní.12 Svedectvo Jána Krstiteľa . aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“. Svedectvo prvých učeníkov . ako k nemu prichádza Ježiš. 27 On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. a svet ho nepoznal. 42 A priviedol ho k Ježišovi. „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som. čo uverili v jeho meno. 36 Keď videl Ježiša ísť okolo. a vlastní ho neprijali. a išli za Ježišom.3. čo hovorí. o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž. milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boží Baránok. o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci. ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. lebo bol prv. 7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle. to je ten. dal moc stať sa Božími deťmi: tým. zvolal: „Hľa.“ pýtali sa ho. že toto je Boží Syn. 29 Keď na druhý deň videl.19 .čo v preklade znamená: Učiteľ -.“ ako povedal prorok Izaiáš. čo krstí Duchom Svätým. prišlo na svet. 9 Pravé svetlo. brat Šimona Petra.“ 22 Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým. 45 Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho.“ 28 To sa stalo v Betánii za Jordánom. 10 Bol na svete a svet povstal skrze neho. 33 Ani ja som ho nepoznal. akú má od Otca jednorodený Syn. videli. keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?“ 26 Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou.19 A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov. 8 On sám nebol svetlo. 15 Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten. kde bývaš?“ 39 Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda.2. 31 Ani ja som ho nepoznal.19 .“ čo v preklade znamená Peter. že idú za ním. 25 A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ 44 Filip bol z Betsaidy. 6 . ktorý je predo mnou. čo ma poslal krstiť vodou. o ktorom som hovoril: Ten. ale budeš sa volať Kéfas. Medzi vami stojí ten. a zostali v ten deň u neho. povedal: „Hľa. slávu. Čo hovoríš o sebe?“ 23 Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: „Vyrovnajte cestu Pánovi. Boží Baránok. Ježiša. 13 čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža. 30 Toto je ten. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš. 12 Ale tým. ako ja. ktorý je v lone Otca.“ 34 A ja som to videl a vydávam svedectvo.“ 32 Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha. ale z Boha.“ 24 Tí vyslaní boli spomedzi farizejov.“ 16 Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.“ 37 Tí dvaja učeníci počuli. čo nás poslali. ktorého nepoznáte. je predo mnou. 11 Prišiel do svojho vlastného. kde Ján krstil. A my sme uvideli jeho slávu.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie. opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi . ktorí ho prijali. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon. čo príde po mne. volal sa Ján. aby sa on stal známym Izraelu. ale preto som prišiel a krstím vodou. ale ten. bol Ondrej. lebo bol prv ako ja. 14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. prišiel iba vydať svedectvo o svetle. ktorý sníma hriech sveta. 41 On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša. 43 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley.40 Jeden z tých dvoch. povedal: „Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom. Prvá veľká noc 1.“ čo v preklade znamená Kristus. ktorého poslal Boh.“ 35 V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov.36 A. 38 Ježiš sa obrátil a keď videl. kde býva. Jednorodený Boh.“ 21 „Čo teda.Bol človek. mi. aby skrze neho všetci uverili. z Ondrejovho a Petrovho mesta. plný milosti a pravdy. čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša. 1. 17 Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša. ten ňom priniesol zvesť.

že toto hovoril.prvé zo znamení . čo načierali vodu.Jozefovho syna z Nazareta. keď si hostia upili. 7 Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ 5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko. ako ťa Filip zavolal. ktoré robil. 15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu. čo vám povie!“ 6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu. aj ovce a dobytok.1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. čo tam sedeli. kde zostali niekoľko dní. ty si Boží Syn. žena? Ešte neprišla moja hodina.“ 4 Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho. ty si kráľ Izraela!“ 50 Ježiš mu odvetil: „Veríš preto. že si . vieme. 3 Keď sa minulo víno.“ 20 Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ 21 Ale on hovoril o chráme svojho tela. popredný muž u Židov.on nevedel. 22 Keď potom vstal z mŕtvych.“ 51 Potom mu povedal: „Veru. 24 Ale Ježiš sa im nezdôveril. že môžeš toto robiť?“ 19 Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. mnohí uverili v jeho meno. čo je v človeku. Veľkonočné sviatky v Jeruzaleme 2. Svadba v Káne . Sám totiž vedel. keď si bol pod figovníkom.13 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. 8 Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. každá na dve až tri miery. lebo videli znamenia. 12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma.“ 18 Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš. ktoré slúžili na očisťovanie. 2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi.“ 11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. 9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno . a uverili Písmu i slovu. že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom. aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Zjavenie tajomstva Ducha Svätého 3.“ 49 Natanael mu povedal: „Rabbi. jeho učeníci si spomenuli. on poznal každého 25 a nepotreboval. povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita. hovorím vám: Uvidíte otvorené neho a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. zavolal si ženícha 10 a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom.13-25 Vyčistenie chrámu . ako bolo zvykom u Židov. A jeho učeníci uverili v neho. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 16 a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ 17 Jeho učeníci si spomenuli. veru. ale obsluhujúci.“ Jn2 II. B. to vedeli -.“ 48 Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv. Rozhovor s Nikodémom . 14 V chráme našiel predavačov dobytka. skade je. 2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Bola tam aj Ježišova matka. C.1-36 Jn3 III. oviec a holubov i peňazomencov.“ 46 Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ 47 Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela. Pobyt v Jeruzaleme .23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme. v ktorom niet lesti.1 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém. ktoré povedal Ježiš.

keď vám budem rozprávať o nebeských? 13 Nik nevystúpil do neba. koho poslal Boh. čo poznáme. veru. je nad všetkých.“ 3 Ježiš mu odpovedal: „Veru. neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev. kto má nevestu. tu krstí a všetci idú k nemu. A táto moja radosť je úplná. A ženíchov priateľ. 4 Pritom musel prejsť cez Samáriu. veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu.hoci Ježiš sám nekrstil. Tak je to s každým. 2. 18 Kto v neho verí. že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. 7 Tu prišla po vodu istá Samaritánka. aj ten. potvrdzuje. lebo nik nemôže robiť také znamenia. tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka. 30 On musí rásť a mňa musí ubúdať. 5 A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku. aby svet odsúdil. 8 Vietor veje. 28 Vy sami ste svedkami. 7 Nečuduj sa. 19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet. ale kto Synovi neverí. 20 Veď každý. a ľudia milovali tmu viac ako svetlo. a neprijímate naše svedectvo. že som povedal: Ja nie som Mesiáš.22 Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judejskej krajiny. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. aby bolo vidieť. a ty si mu vydal svedectvo. Ale kto neverí. má večný život. že farizeji počuli.1-54 Jn4 IV. aké ty robíš. čo videl a počul. Tam s nimi pobudol a krstil. Spasiteľ sveta sa zjavil Samaritánom . už je odsúdený. Kto je zo zeme. ako získava a krstí viac učeníkov než Ján 2 . akože uveríte. ale nik neprijíma jeho svedectvo. nenávidí svetlo a nejde na svetlo. ide na svetlo. nové Jánovo svedectvo . čo sme videli. 23 Ale aj Ján krstil v Enone. hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha. ak nie je s ním Boh. kam chce. je duch. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ 8 Jeho . veru. 36 Kto verí v Syna. a čo sa narodilo z Ducha. lebo tam bolo veľa vody. keď vám hovorím o pozemských veciach. blízko Salima. Bolo okolo poludnia. že svoje skutky koná v Bohu. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť. ale aby sa skrze neho svet spasil. hovorí Božie slová.“ 16 Veď Boh tak miloval svet. veru. je nad všetkých 32 a svedčí o tom. 12 Ak neveríte. Syn človeka. nie je súdený. ale jeho učeníci -. a svedčíme o tom. 14 A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada.“ 4 Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť. 21 Ale kto koná pravdu. nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora. kto v neho verí. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet. ak mu to nebolo dané z neba. ktorý je pri ňom a počúva ho. Účinkovanie v Samárii a Galilei 4. 3 opustil Judeu a odišiel znova do Galiley. Ježišovi učeníci a Ján krstia. aby nezahynul nik. 15 aby každý. patrí zemi a hovorí pozemsky.“ 31 Kto prichádza zhora. 6 Čo sa narodilo z tela.“ 9 Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ 10 Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? 11 Veru. odkiaľ prichádza a kam ide. 29 Ženích je ten. 33 Kto prijíma jeho svedectvo. kto verí. pretože on nedáva Ducha podľa miery. počuješ jeho šum. 24 Ján vtedy ešte nebol vo väzení. 6 Tam bola Jakubova studňa. nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. ale aby mal večný život. 35 Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto prichádza z neba. čo bol s tebou za Jordánom. 26 Prišli k Jánovi a povedali mu: „Rabbi. mal v ňom večný život. kto zle robí.“ 27 Ján odpovedal: „Človek si nemôže prisvojiť nič. keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ 5 Ježiš odpovedal: „Veru.1 Keď sa Ježiš dozvedel. kto sa narodil z Ducha. iba ten.prišiel od Boha ako učiteľ. aby jeho skutky neboli odhalené. ale som poslaný pred ním. 25 Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. čo zostúpil z neba. lebo ich skutky boli zlé. že dal svojho jednorodeného Syna. hovorím ti: Hovoríme o tom. že Boh je pravdivý. je telo. 34 Lebo ten. ale nevieš.

46 Prišiel teda znova do Kány Galilejskej. ktorý mi povedal všetko. 44 Lebo sám Ježiš sa osvedčil. prosili ho. čo nepoznáte. musia sa mu klaňať v Duchu a pravde. Pracovali iní a vy. ani vedro nemáš a studňa je hlboká. 31 Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi. ktorý už umieral. Povedali mu: „Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka. 20 Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu. 54 Toto bolo už druhé znamenie.“ 15 Žena mu vravela: „Pane.učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. ktorú mu dám. nie je tvoj muž. daj mi takej vody. aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ 16 Povedal jej: „Choď. keď prišiel z Judey do Galiley. že sú už biele na žatvu! 36 Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život. zavolaj svojho muža a príď sem!“ 17 Žena mu odpovedala: „Nemám muža. ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia. že príde Mesiáš. čo som porobila. neveríte. Bol tam istý kráľovský úradník. aby u nich zostal. 51 Ešte bol na ceste. ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ 13 Ježiš jej odvetil: „Každý. že prichádza hodina. ktorý vy nepoznáte. lebo spása je zo Židov.“ 33 Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ 34 Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho. vidím. nebude žízniť naveky. 22 Vy sa klaniate tomu. kto pije túto vodu. 38 Ja som vás. aby šiel uzdraviť jeho syna. jedz!“ 32 On im povedal: „Ja mám jesť pokrm. čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ 30 Vyšli teda z mesta a šli k nemu.“ 25 Žena mu vravela: „Viem. vybral sa k nemu a prosil ho. zvaný Kristus. kde premenil vodu na víno. To si povedala pravdu. 18 lebo si mala päť mužov a ten. keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. lebo videli všetko. na čom ste nepracovali. zvestuje nám všetko.“ 53 Tu otec poznal. že Ježiš prišiel z Judey do Galiley. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. kde sa treba klaňať. že to bolo práve v tú hodinu. ale sami sme počuli a vieme. Odkiaľ máš teda živú vodu? 12 Si azda väčší ako náš otec Jakub. Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. kým mi dieťa neumrie!“ 50 Ježiš mu povedal: „Choď. odišla do mesta a vravela ľuďom: 29 „Poďte sa pozrieť na človeka. ste vstúpili do ich práce. keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili že jeho dieťa žije.“ 26 Ježiš jej povedal: „To som ja. že toto je naozaj Spasiteľ sveta. 45 Keď prišiel do Galiley. 42 A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo. keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije. Galilejčania ho uvítali. 41 A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. koľko hodín bolo. že v Jeruzaleme je miesto. poslal žať to.“ 39 Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy. 47 Ako počul. 48 Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy. 23 Ale prichádza hodina. čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. poď. ktoré urobil Ježiš. keď sa mu uľavilo. čo sa mu klaňajú.“ 49 Kráľovský úradník mu hovoril: „Pane.“ 21 Ježiš jej povedal: „Ver mi. A voda. Žid.“ Ježiš v Galilei . ktorá svedčila: „Povedal mi všetko. kto je ten. stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. čo ti hovorí: „Daj sa mi napiť. 9 Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty. Aj oni tam boli na sviatky. ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ 19 Žena mu vravela: „Pane. 35 Nevravíte aj vy: „Ešte štyri mesiace a bude žatva?’ Hľa. . Až príde on. a vy hovoríte. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ 28 Žena nechala svoj džbán. ktorého máš teraz. keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme. čo poznáme. žena. pýtať vodu ono mňa.43 O dva dni odišiel stade do Galiley. Ježiš uzdravuje syna kráľovského úradníka . 14 Ale kto sa napije z vody. ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. 24 Boh je duch a tí.“ 27 Vtom prišli jeho učeníci a divili sa. 52 Pýtal sa ich. že si prorok.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: „Nemám muža. bude znova smädný. my sa klaniame tomu. že sa rozpráva so ženou. tvoj syn žije!“ On uveril Ježišovmu slovu a šiel.“ 11 Žena mu povedala: „Pane. aby sa spoločne tešili aj rozsievač aj žnec. 10 Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela.“ A uveril on i celý jeho dom. čo sa rozprávam s tebou. ba už je tu.“ 40 Keď Samaritáni prišli k nemu. 37 Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. I zostal tam dva dni. ktorú mu ja dám.

31 Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám.. je pravdivé. 30 Ja nemôžem nič robiť sám od seba. lebo prichádza hodina. aby ste sa čudovali. 28 Nedivte sa tomu. Druhý Ježišov pobyt cez sviatky v Jeruzaleme 5.) 5 Bol tam aj istý človek. slepých. iný ma predíde. 22 A Otec nikoho ani nesúdi. že svedectvo. veru. A kým sa ta sám dostanem. ktoré vydáva o mne. to robí podobne aj Syn. 34 Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka. chorý už tridsaťosem rokov. má večný život a nepôjde na súd. 24 Veru. Čo robí Otec. nemám človeka. 21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje. čo by ho bola trápila akákoľvek choroba. čo by ma spustil do rybníka. Otec svedčí o Synovi . 25 Veru. budú vzkriesení pre život a tí. aby ste vy boli spasení. mi povedal: „Vezmi si lôžko a choď!“ 12 Pýtali sa ho: „A kto je ten človek. pretože je Synom človeka. čo robili dobre. veru. že ho to Ježiš uzdravil. a pri ňom päť stĺporadí. čo ho počujú. ako počujem. lebo nehľadám svoju vôľu. 2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník. tak aj Syn oživuje. čo sám robí. lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu.19-47 Ježiš je sudca a darca života . ktorý ma poslal. 10 preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota. kto prvý vošiel do zvírenej vody. 20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko. až sa voda pohne. ale vôľu toho. keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí. ale toto hovorím preto. budú žiť. aby mal život sám v sebe. čo svedčí o mne. tak dal aj Synovi. 26 Lebo ako Otec má život sám v sebe. hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba. kto je to. 33 Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. vzal si lôžko a chodil. A môj súd je spravodlivý. ako si ctia Otca. 3 V nich ležalo množstvo chorých.“ 15 A ten človek šiel povedať Židom. nesmieš nosiť lôžko!“ 11 Ale on im odvetil: „Ten. že robil takéto veci v sobotu. už nehreš. že je už dlho chorý. (4 . len to. vezmi si lôžko a choď!“ 9 A ten človek hneď ozdravel. čo páchali zlo.ktorí čakali. 16 A Židia Ježiša prenasledovali za to. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. 23 aby si všetci ctili Syna tak.. bol uzdravený. A ten. čo sa zišiel na tom mieste. Ježišova reč 5. aj ja pracujem. . budú vzkriesení na odsúdenie. aby ťa nepostihlo niečo horšie. 35 On bol lampa. 17 Ježiš im povedal: „Môj Otec pracuje doteraz. 14 Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa. Súdim. čo vidí robiť Otca. hovorím vám: Prichádza hodina. ale prešiel zo smrti do života. hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu. ktorý ma poslal. 32 Ale je niekto iný. keď všetci v hroboch počujú jeho hlas 29 a vyjdú: tí.“ 18 Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho. ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu. povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ 7 Chorý mu odpovedal: „Pane. koho chce. ktorá horí a svieti. keď sa zvíri voda. a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto. moje svedectvo nie je pravdivé. 6 Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel. a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. čo ma uzdravil. lebo nielenže porušoval sobotu. nectí si ani Otca.1-47 Jn5 V5. No v ten deň bola sobota. a ja viem. ale všetok súd odovzdal Synovi. chromých a ochrnutých. hebrejsky zvaný Betsata.1 Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema.3. Uzdravenie chorého pri betsatskom rybníku .“ 8 Ježiš mu vravel: „Vstaň. ktorý ho poslal.19 Ježiš im vravel: „Veru veru. ozdravel si. čo ti povedal: „Vezmi a choď?“ 13 Ale uzdravený nevedel. ba už je tu. 27 A dal mu aj moc súdiť. Kto si nectí Syna.

že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene. verili by ste aj mne. znova sa utiahol na vrch celkom sám. lebo videli znamenia. ale preto. 23 A z Tiberiady prišli iné lode k miestu. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas. povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny. 18 Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. 7 Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť. ktoré konám. ako uveríte mojim slovám?!“ 4. že ho skúšal. že v nich máte večný život. čo urobí. ktoré zostali po tých. 41 Slávu od ľudí neprijímam. ale loď bola už pri brehu. že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. 47 Ale ak neveríte tomu. Ježiš kráča po mori . kde jedli chlieb. nebojte sa!“ 21 Chceli ho vziať na loď. Lebo sám vedel. povedali mu: „Rabbi. 43 Ja som prišiel v mene môjho Otca. a nehľadáte slávu. Ježišova reč o eucharistickom chlebe . 2 Šlo za ním veľké množstvo ľudí. ktorého on poslal. že chcú prísť. 27 Nezháňajte sa za pominuteľným 36 . Ale čo je to pre toľkých?“ 10 Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy.“ 8 Jeden z jeho učeníkov. 5 Keď Ježiš zdvihol oči a videl. že ste videli znamenia. ktoré robil na chorých. 42 Ale vás poznám.Ja mám väčšie svedectvo. ktorý má prísť na svet. ale že sa učeníci odplavili sami. 14 Keď ľudia videli. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. 20 Ale on im povedal: „To som ja.1-71 Jn6 VI.“ 15 Ale keď Ježiš spoznal. čo on napísal. a neprijímate ma. lebo on o mne písal. že nemáte v sebe Božiu lásku. zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom. aby sa títo najedli?“ 6 Ale to povedal len preto. brat Šimona Petra. 17 nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. a Ježiš k nim ešte neprišiel. ku ktorému sa plavili. 19 Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií. Ondrej. Preto aj oni nastúpili na loďky. toho by ste prijali. 39 Skúmate Písma. do ktorého skladáte svoju nádej. ktorí sa navzájom oslavujete. veru. 4 Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. 11 Tu Ježiš vzal chleby. ak sa má každému ujsť čo len kúsok. aby nič nevyšlo nazmar!“ 13 Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov.22 Na druhý deň si zástup. 44 Ako môžete veriť vy. 25 Keď ho na druhom brehu mora našli. vydal o mne svedectvo. naplnili dvanásť košov. keď Pán vzdával vďaky. že ma poslal Otec. 46 Lenže keby ste verili Mojžišovi. ani jeho tvár ste nevideli 38 a jeho slovo neostáva vo vás. lebo neveríte tomu. čo zostal na druhom brehu mora. prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. kedy si sem prišiel?“ 26 Ježiš im odpovedal: „Veru. hovorím vám: Nehľadáte ma preto. vzdával vďaky a rozdával sediacim. 37 A sám Otec. 24 No zástup zbadal. ktorú dáva len Boh?! 45 Nemyslite si. povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba. svedčia o mne. lebo si myslíte. Zázračné rozmnoženie chlebov . aké znamenie urobil. ako je Jánovo: skutky. Tieto skutky. a práve ony svedčia o mne. 40 Lenže vy nechcete prísť ku mne. že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí. 12 Keď sa nasýtili. všimol.16 Keď sa zvečerilo. podobne aj z rýb. mu povedal: 9 „Je tu chlapec. aby ste mali život. keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi. Chlieb života 6. Už sa zotmelo. Iný na vás žaluje: Mojžiš. že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. že ja budem na vás u Otca žalovať. ktorý ma poslal. ktoré mi dal vykonať Otec. a zľakli sa. čo jedli. koľko chceli. 3 Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi.1 Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. zišli jeho učeníci k moru. hovorili: „Toto je naozaj ten prorok.

57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca. telo nič neosoží. aby nezomrel nik. prichádza ku mne. ktorý ostáva pre večný život. ktorého on poslal. A toho. mal večný život. 45 U Prorokov je napísané: „Všetkých bude učiť sám Boh. ak ho nepritiahne Otec. 64 Ale niektorí z vás neveria. 38 lebo som nezostúpil z neba. ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: „Zostúpil som z neba?!“ 43 Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! 44 Nik nemôže prísť ku mne. bude žiť zo mňa. že ty si Boží Svätý. ktorí neveria a kto ho zradí.“ 59 Toto povedal v synagóge. 67 Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ 68 Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane. aj ten.“ 20 Povedali mu: „Čo máme robiť. ako je napísané: „Dal im jesť chlieb z neba. ktorý zostupuje z neba.“ 70 Ježiš im odpovedal: „Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol. A ja ho vzkriesim v posledný deň. aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? 31 Naši otcovia na púšti jedli mannu. 69 A my sme uverili a spoznali. 39 A vôľa toho. lebo on ho mal zradiť a bol jedným z Dvanástich.“ 52 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ 53 Ježiš im povedal: „Veru. 50 Toto je ten chlieb.“ 30 Povedali mu: „Aké znamenie urobíš. ktorý zostúpil z neba. čo mňa je. a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. a kto verí vo mňa. kto vidí Syna a verí v neho. 37 Všetko. ale vôľu toho ktorý ma poslal. čo mi dáva Otec. ostáva vo mne a ja v ňom. Kto je tento chlieb. a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta. ktorý ma poslal. a ja ho vzkriesim v posledný deň. a neveríte. kto prichádza ku mne. mnohí z nich povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ 61 Ježiš vedel sám od seba. veru.“ 34 Povedali mu: „Pane. hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv. ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Slová. svojou pečaťou. nikdy nebude hladovať.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel. 40 Lebo vôľa môjho Otca je. ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život. 5. má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. ale za pokrmom. a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto bude jesť z tohoto chleba. kto počul Otca a dal sa poučiť. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. lebo povedal: „Ja som chlieb. 58 Toto je ten chlieb. videl Otca. keď učil v Kafarnaume. aby sme konali Božie skutky?“ 29 Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho.10. kto bude z neho jesť. ktorý je od Boha. Sviatky stánkov 7.66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. nebudete mať v sebe život. je. aby každý. ktorý ma poslal.“ 71 To hovoril o Judášovi. hovorím vám: Kto verí.“ 42 a hovorili: „Vari to nie je Ježiš. ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba.1 . a ten vám dá Syn človeka. čo mi dal. 36 Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli. synovi Šimona Iškariotského. iba ten. Lebo jeho označil Otec. Boh. 51 Ja som živý chlieb. ktorý ja dám. ak mu to nedá Otec. ktorý zostúpil z neba. 49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. ktoré som vám povedal.21 .“ 41 Židia na neho šomrali. kde bol predtým? 63 Duch oživuje. že jeho učeníci na to šomrú. nikdy nebude žízniť. hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba. A chlieb. neodoženiem. vždy nám dávaj taký chlieb.“ 35 Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. 60 Keď to počuli jeho učeníci. Kto prichádza ku mne.“ Petrovo vyznanie . 33 Lebo Boží chlieb je ten. aby som plnil svoju vôľu. 56 Kto je moje telo a pije moju krv.“ 32 Ježiš im odvetil: „Veru. 54 Kto je moje telo a pije moju krv. 65 A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne. veru. sú Duch a život. 48 Ja som chlieb života. príde ku mne. Jozefov syn. 46 Nie že by bol niekto videl Otca. bude žiť naveky. je moje telo za život sveta. 47 Veru. aby som nestratil nič z toho. má večný život. ktorý zostúpil z neba.pokrmom.“ A každý. veru. bude žiť naveky.

11 A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili: „Kdeže je?“ 12 Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. Chce vari odísť do gréckej diaspory a učiť Grékov? 36 Čo je to za reč. že sa vyzná v knihách.“ 25 Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten. no nie verejne. že si zástup o ňom toto pošuškáva. ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet. ale váš čas je stále tu.14 Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil. A neprišiel som sám od seba. nech príde ku mne a nech pije. a nenájdete ma. že on j Mesiáš? 27 Lenže o tomto vieme. čo v neho uverili. 38 Ako hovorí Písmo. že som v sobotu uzdravil celého človeka?! 24 Nesúďte podľa zdania. 23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu. 17 Kto chce plniť jeho vôľu. Lebo ešte nebolo Ducha. ktorého mali dostať tí. ktorý ma poslal. ako spravil tento?“ Úklady farizejov proti Ježišovi . Ale kto hľadá slávu toho. 19 Nedal vám Mojžiš zákon? A nik z vás zákon neplní. z mestečka Betlehem. ktorý ho poslal. Ježiš ide do Jeruzalema na sviatky Stánkov .32 Farizeji sa dopočuli. 33 Tu Ježiš povedal: „Ešte chvíľku som s vami. pozná. obrezujete človeka aj v sobotu. odkiaľ je. ale keď príde Mesiáš. ale od otcov -. mňa však nenávidí. 18 Kto hovorí sám zo seba.40 Keď počuli tieto slová.“ a „kde som ja. a kde som ja. preto veľkňazi a farizeji poslali sluhov.“ 13 Ale nik o ňom nehovoril verejne. 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku . Jedni hovorili: „Je dobrý. čo hovorí: „Budete ma hľadať. lebo Židia ho chceli zabiť. ale nik nepoložil naň ruky.“ iní zasa: „Nie je. 6 Ježiš im povedal: „Môj čas ešte nenadišiel. lebo som od neho a on ma poslal. Vari sa už aj poprední muži presvedčili. pretože Ježiš ešte nebol oslávený. 3 Jeho bratia mu povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey. ak sa chce stať verejne známym. zo strachu pred Židmi. Prečo ma chcete zabiť?!“ 20 Zástup odpovedal: „Si posadnutý zlým duchom! Kto ťa chce zabiť?!“ 21 Ježiš im vravel: „Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete. 31 Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli: „Keď príde Mesiáš. lebo ešte neprišla jeho hodina. odkiaľ je. lebo môj čas sa ešte nenaplnil.“ 41 Druhí tvrdili: „Mesiáš je to. aké skutky konáš! 4 Veď nik nerobí nič v skrytosti. odkiaľ bol Dávid?!“ 43 A tak nastala preňho v zástupe roztržka. čo ho chcú zabiť? 26 Pozrite. 7 Vás nemôže svet nenávidieť. 10 Ale keď jeho bratia odišli na sviatky. a nenájdete ma.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! 42 A nehovorí Písmo: „Mesiáš príde z Dávidovho potomstva. tam vy prísť nemôžete.“ 9 Toto povedal a ostal v Galilei.“ 30 Preto ho chceli chytiť. prečo sa hneváte na mňa. išiel aj on. hovorí verejne a nič mu nevravia. . 2 Boli však blízko židovské sviatky Stánkov. lebo ja o ňom svedčím. veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa. že ho my nenájdeme. keď sa neučil?!“ 16 Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje. 29 Ja ho poznám.37 V posledný.“ 39 To povedal o Duchu.1 Potom Ježiš chodil po Galilei.hoci ona nie je od Mojžiša. ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte.“ 28 A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte. 15 Židia sa divili a hovorili: „Ako to. aj odkiaľ som. alebo či hovorím len sám zo seba. hľadá vlastnú slávu. ktorý ma poslal. 8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem. iba čo zvádza ľud. tam vy prísť nemôžete“?“ Prúdy živej vody . nechcel ísť do Judey. nik nebude vedieť.Jn7 VII. viete. z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. či je to učenie z Boha. aby aj tvoji učeníci videli. aby ho chytili. Diskusia o Kristovom pôvode . lež akoby potajomky. aby sa neporušil Mojžišov zákon. že jeho skutky sú zlé.“ 35 Židia si hovorili medzi sebou: „Kam to chce ísť. ukáž sa svetu!“ 5 Lebo ani jeho bratia v neho neverili. ale súďte spravodlivo. 34 Budete ma hľadať. ale pravdivý je ten. niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok. Keď robíš takéto veci. vari urobí viac znamení. ale toho. Ježiš učí v chráme . potom pôjdem k tomu.

tam vy prísť nemôžete“?“ 23 On im povedal: „Vy ste zdola. Ježiš a cudzoložnica . Nikodém. hovorím vám: Každý. mnohí uverili v neho. Pane.31 Židom.sa vytrácali. ktorý nepozná zákon. postavil ju do prostriedku 4 a povedali mu: „Učiteľ. 5 Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. ale ja a Otec. Výstraha neveriacim Židom .“ 22 Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije. ako by ho vypočul a zistil. im povedal: 51 „Odsúdi náš zákon človeka prv. 45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ 46 Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“ 27 Nerozumeli. ako ma naučil Otec. čo vám hovorím. 29 A ten ktorý ma poslal. budete naozaj mojimi učeníkmi.“ 14 Ježiš im odpovedal: „Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám. jeden po druhom . 3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. že z Galiley prorok nepovstane. čo som počul od neho. ani kam idem. môj súd je pravdivý. ktorý ma poslal. Vy však neviete. ten. lebo ešte neprišla jeho hodina. že Ja Som a že nič nerobím sám od seba.“ 25 Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“ Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to. Sadol si a učil ich. čo stála v prostriedku. že zomriete vo svojich hriechoch. 7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať. 9 Ako to počuli. Čo povieš ty? 6 Ale to hovorili. tvoje svedectvo nie je pravdivé. veru. ktorý ma poslal. Choď a už nehreš!“ Ježiš . keď učil v chráme. 32 poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.Niektorí z nich chceli ho aj chytiť. Keby ste poznali mňa. a ja hovorím svetu to.svetlo sveta . ja nie som z tohto sveta. 15 Vy súdite podľa tela. ale zomriete vo svojom hriechu. je pravdivý. že vraví: „Kam ja idem. poznáte. 10 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena. ktorí mu uverili. Jn8 VIII. lebo ja vždy robím. Nenechal ma samého. lebo nie som sám. že im hovorí o Otcovi. ktorý ma poslal.“ 20 Tieto slová povedal v pokladničnej sieni. 28 Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka. aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. odkiaľ som prišiel a kam idem. A nik ho nechytil.“ 53 A všetci sa vrátili domov.21 I znova im povedal: „Odchádzam a budete ma hľadať. kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ 11 Ona odpovedala: „Nik. ale bude mať svetlo života.“ 30 Keď to hovoril. 17 A vo vašom zákone je napísané. 18 Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj Otec. Ale ten. odkiaľ prichádzam. lebo viem. Kto mňa nasleduje. 2 Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. je so mnou. Kam ja idem. túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve.“ 8 A znovu sa zohol a písal po zemi. ja nesúdim nikoho. čo predtým prišiel k Ježišovi. je prekliaty. vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu. zomriete vo svojich hriechoch. 16 A ak aj súdim. že Ja Som. ale hovorím tak.1 Ježiš odišiel na Olivovú horu. ja som zhora. Akože hovoríš: „Budete slobodní“?!“ 34 Ježiš im povedal: „Veru.“ 47 Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? 48 Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? 49 A tento zástup. 24 Preto som vám povedal. poznali by ste aj môjho Otca. moje svedectvo je pravdivé. čo sa páči jemu. Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove.12 A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. 26 Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. čo urobil?“ 52 Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš. že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. kto 44 .počnúc staršími .“ 13 Farizeji mu povedali: „Vydávaš svedectvo o sebe len ty sám.“ 33 Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili.“ 19 Opýtali sa ho: „Kdeže je tvoj Otec?!“ Ježiš odpovedal: „Nepoznáte ani mňa ani môjho Otca. Vy ste z tohto sveta. Ježiš a Abrahám . Lebo ak neuveríte. ale nik nepoložil naň ruky. nebude chodiť vo tmách. nech prvý hodí do nej kameň. tam vy prísť nemôžete.“ 50 Jeden z nich. až zostal sám so ženou.

hovorí zo seba. bol by som luhár ako vy. umyl som sa a vidím. je otrok. lebo sa moje slovo vo vás neujíma. keď vám hovorím pravdu?! 47 Kto je z Boha. hovorili: „Nie je to ten.“ Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi. 40 No vy ma chcete zabiť . keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. 41 Vy robíte skutky svojho otca. veru. len sa mu podobá. Ale ja ho poznám. neuvidí smrť naveky. kto ju hľadá a súdi. blatom mu potrel oči 7 a povedal mu: „Choď. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. ktorý bol od narodenia slepý. neokúsi smrť naveky. a chcete ma zabiť. ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. počúva Božie slová. lebo je luhár a otec lži.“ 16 Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha. ktorý vám povedal pravdu. 4 Musíme konať skutky toho.“ 6 Keď to povedal. že sa narodil slepý?“ 3 Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia. urobil blato.“ čo v preklade znamená: Poslaný. Aj vy robíte to. že nemôžete počuť moje slovo. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde.“ 52 Židia mu povedali: „Teraz už vieme.“ 18 Židia však neverili. i videl a zaradoval sa. umy sa v rybníku Siloe. ktorý ma poslal. potrel mi oči a povedal mi: „Choď k Siloe a umy sa!“ Šiel som teda.“ 48 Židia mu odpovedali: „Nehovoríme dobre. 45 Ale ja hovorím pravdu. moja sláva nestojí za nič. bola práve sobota. lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. hovorím vám: Kto zachová moje slovo. videl človeka. Ja Som. a vy mňa znevažujete. k farizejom. umyl som sa a vidím. veru. lebo v ňom pravdy niet.“ 42 Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh. navždy ostáva syn. Ale oslavuje ma môj Otec. ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. že si posadnutý zlým duchom. 17 Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“ On vravel: „Ja som to. a ty hovoríš: „Kto zachová moje slovo. On šiel. Abrahám zomrel aj proroci. umyl sa a vrátil sa vidiaci. svetlo sveta. že vidí. kto zhrešil . o ktorom vy hovoríte: „On je náš Boh. Vy nepočúvate. On im povedal: „Priložil mi na oči blato. To Abrahám nerobil. milovali by ste ma. Jn9 IX. urobil zo sliny blato.1 Ako šiel.človeka. a preto mi neveríte. alebo jeho rodičia -. čo bol predtým slepý.“ 59 Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. 50 Ja nehľadám svoju slávu.“ 10 Pýtali sa ho teda: „Ako to.“ 39 Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám. 37 Viem. čo som videl u Otca. čo tu sedával a žobral?“ 9 Jedni tvrdili: „Je to on. dokiaľ je deň. čo som počul od Boha. 46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte. 36 Až keď vás Syn vyslobodí. hovorím vám: Prv ako bol Abrahám. 14 Ale v ten deň. 2 Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi. Uzdravenie slepého od narodenia . keď nik nebude môcť pracovať. 5 Kým som na svete. Boha. čo ho predtým vídali žobrať.“ 57 Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“ 58 Ježiš im povedal: „Veru. 56 Váš otec Abrahám zaplesal.pácha hriech. ale on ma poslal. Neprišiel som sám od seba. toho. Kýmže sa robíš?“ 54 Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám. ktorý sa volá Ježiš.“ 55 a nepoznáte ho. čo ste počuli od otca.on. máme len jedného otca. 38 Ja hovorím o tom.“ Iní zasa: „Nie je. robili by ste skutky Abrahámove.“ 53 Si azda väčší ako náš otec Abrahám. 15 Preto sa ho aj farizeji pýtali.“ 12 Pýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ Odpovedal: „Neviem. že bol . ako to. ale ctím si Otca. ale je.“ 13 Zaviedli ho. som. napľul na zem. A keby som povedal: Nepoznám ho. že si Samaritán a posadnutý zlým duchom?“ 49 Ježiš odvetil: „Ja nie som posadnutý zlým duchom. 51 Veru. 35 A otrok neostáva v dome navždy. 43 Prečo nechápete moju reč? Preto. že uvidí môj deň. Ide noc. budete naozaj slobodní. že sa ti otvorili oči?“ 11 On odpovedal: „Človek. ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. 44 Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. 8 Susedia a tí. Keď luhá. lebo nezachováva sobotu. že ste Abrahámovo potomstvo. lebo nie ste z Boha.“ Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva.

čo prišli predo mnou. kto by ho uznal za Mesiáša. má byť vylúčený zo synagógy.“ a klaňal sa mu. že ten človek je hriešnik. čo vidia.“ 24 Znovu teda zavolali človeka. že sa báli Židov. Ale jedno viem: že som bol slepý a teraz vidím. bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. ale oni nepochopili. a o tomto nevieme ani to. že každý. Vari môže zlý duch otvárať oči slepým?“ . že vy neviete.“ 26 Spýtali sa ho teda: „Čo urobil s tebou? Ako ti otvoril oči?“ 27 Odpovedal im: „Už som vám povedal. 7 Preto im Ježiš znova vravel: „Veru. Vy však hovoríte: „Vidíme. 2 Kto vchádza bránou je pastier oviec. 20 Mnohí z nich hovorili: „Je posadnutý zlým duchom a šalie. ale vyslyší toho. hovorím vám: Ja som brána k ovciam: 8 Všetci. Pane. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. opúšťa ovce a uteká.“ 38 On povedal: „Verím. kým si nezavolali jeho rodičov. Jn10 X. že je to náš syn a že sa narodil slepý. nech hovorí sám za seba. zabíjal a ničil. 19 Opýtali sa ich: „Je to váš syn? A hovoríte. 39 Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí. 31 Vieme.“ 40 Začuli to farizeji.slepý a teraz vidí. ale prelieza inokade. neviem. 17 Otec ma preto miluje. že Mojžišovi hovoril Boh. že hriešnikov Boh nevyslyší. kto mu otvoril oči. ktoré nie sú z tohoto ovčinca. čo im to chcel povedať. veru. 3 Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas.“ 34 Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. Poznám svoje a moje poznajú mňa. keď vidí prichádzať vlka. len aby kradol. aby mali život a aby ho mali hojnejšie.a je to ten. lebo poznajú jeho hlas. lebo cudzí hlas nepoznajú. ja ho dávam sám od seba.“ 22 Jeho rodičia hovorili tak preto. aby som v neho uveril?“ 37 Ježiš mu povedal: „Už si ho videl . Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. čo boli pri ňom. bude spasený. Aj svoj život položím za ovce. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. jeho sa spýtajte. to nevieme. Jeho sa spýtajte.“ 25 On odvetil: „Či je hriešnik. a povedali mu: „Vzdaj Bohu slávu! My vieme. 15 ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. a vlk ich trhá a rozháňa. 13 Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.“ 19 Pre tieto slová znova nastala medzi Židmi roztržka. a mne otvoril oči. že ja dávam svoj život. nemali by ste hriech. 11 Ja som dobrý pastier. Podobenstvo o dobrom pastierovi . odkiaľ je. že ho vyhnali. my sme Mojžišovi učeníci. veru. a nepočuli ste. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. a bude jedno stádo a jeden pastier. čo sa rozpráva s tebou. aby oslepli.“ 6 Ježiš im to povedal takto obrazne. kráča pred nimi a ovce idú za ním. 23 Preto jeho rodičia povedali: „Má svoje roky. sú zlodeji a zbojníci. 10 Zlodej prichádza. 12 Nájomník a ten. že teraz vidí?“ 20 Rodičia odpovedali: „Vieme. ani nevieme.“ 30 Ten človek im odpovedal: „Práve to je čudné. Má svoje roky. 35 Ježiš sa dopočul. videli. Ja som prišiel. je zlodej a zbojník. 4 Keď ich všetky vyženie. 33 Keby on nebol od Boha. čo bol predtým slepý. 32 Od vekov nebolo počuť. vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ 36 On vravel: „A kto je to. nemohol by nič také urobiť. 9 Ja som brána. že teraz vidí. že sa narodil slepý? Ako to. čo nevidia. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?“ 28 Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho učeník. ba ujdú od neho. 16 Mám aj iné ovce. 14 Ja som dobrý pastier. hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou. 29 My vieme. a tí. a povedali mu: „Sme azda aj my slepí?!“ 41 Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí. Kto vojde cezo mňa. 5 Za cudzím nepôjdu. odkiaľ je. kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. Pane.1 Veru. Čo ho počúvate?!“ 21 Iní namietali: „To nie sú reči posadnutého zlým duchom. a zasa si ho vezmem. Taký príkaz som dostal od môjho Otca. ale ovce ich nepočúvali.“ A tak váš hriech ostáva. 18 Nik mi ho neberie. 21 Ale ako to. čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho. Židia sa už totiž uzniesli.

ktorého miluješ. 29 Môj Otec. ozdravie. Sviatky Posvätenia chrámu 10. že hovorí o spánku. aby ňou bol oslávený Boží Syn. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. kde Ján predtým krstil. Mária zostala doma. 28 Ja im dávam večný život. povedal: „Táto choroba nie je na smrť. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ 33 Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok.“ 23 Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ 42 A mnohí tam uverili v neho. ale všetko. keď už nechcete veriť mne. lebo vidí svetlo tohoto sveta. neverte mi. 19 a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom. že vstane v posledný deň pri vzkriesení. keby si bol býval tu. ten.40 Znova odišiel za Jordán. 21 Marta povedala Ježišovi: „Pane.“ 5 Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. robíš sa Bohom. lebo v ňom nieto svetla. 38 Ale ak ich konám.11.“ 11 Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár spí. ktorého Otec posvätil a poslal na svet: „Rúhaš sa“ za to že som povedal: Som Boží Syn?! 37 Ak nekonám skutky môjho Otca. že som tam nebol. povedz nám to otvorene“ 25 Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal. Poďme k nemu!“ 16 Tomáš. ak spí. 10 Ale kto chodí v noci. 22 Ale aj teraz viem. 6 Keď teda počul. ja ich poznám a ony idú za mnou. preto. Boh ti to dá. z dediny Márie a jej sestry Marty.“ 24 Marta mu vravela: „Viem. Ježiš sa utiahol za Jordán . ale na Božiu slávu. čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. dozvedel sa. ktorý mi ich dal. 14 Vtedy im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel. 30 Ja a Otec sme jedno. čo Ján povedal o tomto.“ 8 Učeníci mu vraveli: „Rabbi. vzdialená asi pätnásť stadií. verte tým skutkom. Vzkriesenie Lazára .“ 31 Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať.“ 17 Keď ta Ježiš prišiel.“ 34 Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: „Ja som povedal: Ste bohmi“? 35 Nuž ak nazval bohmi tých. 32 Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. na miesto. povedal ostatným učeníkom: „Poďme aj my a umrime s ním. je chorý. len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš?!“ 9 Ježiš odpovedal: „Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne. 15 A kvôli vám sa radujem. 3 Preto mu sestry poslali odkaz: „Pane. ktorým bolo dané Božie slovo .“ 25 Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. a neveríte. je pravda.57 Ježiš sa vyhlasuje za Božieho Syna .36 prečo vy hovoríte tomu. aby ste poznali a vedeli. že o čokoľvek poprosíš Boha. lebo nie ste z mojich oviec. nazývaný Didymus. 24 Obstúpili ho Židia a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš.22 V Jeruzaleme boli práve sviatky Posvätenia chrámu. že Lazár je už štyri dni v hrobe. bude žiť. ale za rúhanie. išla mu naproti. 26 A . 27 Moje ovce počúvajú môj hlas. Bola zima. že prichádza Ježiš.“ 12 Učeníci mu povedali: „Pane. že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ 39 Preto ho zasa chceli chytiť. kde bol. že je chorý. 41 Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie. aby ste uverili. a tam zostal. Jn11 XI. 18 Betánia bola pri Jeruzaleme. ktoré konám v mene svojho Otca.22 .“ 4 Keď to Ježiš počul. aj keď umrie. Kto verí vo mňa. Svedčia o mne skutky. ale on sa im vymkol z rúk. 23 Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Jej brat Lazár bol chorý.“ 13 Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli. zostal ešte dva dni na mieste.a Písmo nemožno zrušiť! .1 Bol chorý istý Lazár z Betánie. potkne sa. ale idem ho zobudiť. 26 ale vy neveríte. 7 Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey. 2 Bola to tá Mária. 20 Keď Marta počula.6. nepotkne sa. je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. že hoci si človek. môj brat by nebol umrel.

“ 40 Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti. aby uverili. 36 Židia povedali: „Hľa. keby si bol býval tu. ktorý ho mal zradiť. čo doň . čo s ním stolovali. Pomazanie v Betánii . Posledná Veľká noc 12.“ 32 Keď Mária prišla ta. poď sa pozrieť!“ 35 A Ježiš zaslzil. čo Ježiš urobil. 7. videli. aby ho mohli chytiť. že mu šlo o chudobných. 2 Pripravili mu tam hostinu. kde mu Marta vyšla naproti. ďakujem ti. vstala a šla k nemu. ale ako veľkňaz toho roka prorokoval že Ježiš má zomrieť za národ 52 a nielen za národ. 30 Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny. ja som uverila. kde býval Lazár. A ako stáli v chráme. poď von!“ 44 A mŕtvy vyšiel.“ 33 Keď Ježiš videl. Judáš Iškariotský. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče. zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: „Učiteľ je tu a volá ťa. ako plače a ako plačú aj Židia.nik.“ 49 Ale jeden z nich. 53 A od toho dňa boli rozhodnutí. ktorý bol veľkňazom toho roka. že ma vždy počuješ. 55 Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom.19. veď je už štyri dni v hrobe.45 Mnohí z tých Židov. už páchne. pobrali sa za ňou. im povedal: „Vy neviete nič. lebo si mysleli: „Ide sa vyplakať k hrobu. má to oznámiť. zvolal veľkým hlasom: „Lazár. uverili v neho. sestra mŕtveho.“ 29 Len čo to ona počula. že si ma ty poslal. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ. ako ho miloval!“ 37 No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten. čo tu stojí. 42 A ja som vedel. ktorý mal prísť na svet. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Veľrada sa rozhodla zabiť Ježiša . neumrie naveky. navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“ 57 Ale veľkňazi a farizeji vydali nariadenie. Pane. kto žije a verí vo mňa.42 A. aby tento nezomrel?!“ 38 Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. 39 Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta. že je pre vás lepšie. kde bol Ježiš. 3 Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja.“ 51 Toto však nepovedal sám od seba. kto sa dozvie.1 . čo prišli k Márii a videli. aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. čo urobil. čo s ňou prišli. 56 Hľadali aj Ježiša. že každý. Mal mešec a nosil to. že Mária rýchlo vstala a vyšla von. 50 Neuvedomujete si. urobiť. čo boli s ňou v dome a potešovali ju.“ 28 Ako to povedala. aby sa očistili. môj brat by nebol umrel. ale že bol zlodej. 54 Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi. že ak uveríš. kde je. 46 No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im. ktorého vzkriesil z mŕtvych. 31 Keď Židia. Veríš tomu?“ 27 Povedala mu: „Áno. mu povedala: „Pane.1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie. 47 Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. a tam sa zdržiaval s učeníkmi. že ty si Mesiáš. 1-50 Jn12 XII. pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Boží Syn. a zazrela ho. čo otvoril oči slepému. odišla. uvidíš Božiu slávu?“ 41 Odvalili teda kameň. uveria v neho všetci. 48 Ak ho necháme tak. ale bol stále na mieste.“ 43 Keď to povedal. Kajfáš. padla mu k nohám a povedala mu: „Pane. ale hovorím to kvôli ľudu. ale aj preto. ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte. že ho zabijú. že si ma vypočul. Udalosti pred umučením 12. zachvel sa v duchu a vzrušený 34 sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane. a dom sa naplnil vôňou oleja. 4 Tu jeden z jeho učeníkov. do mesta zvaného Efraim. ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ. povedal: 5 „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ 6 Lenže to nepovedal preto. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých.

vkladali. 7 Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! 8 Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ 9 Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10 A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, 11 lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Slávnostný vstup do Jeruzalema - 12 Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. 13 Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ 14 Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané: 15 „Neboj sa, dcéra sionská. Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice.“ 16 Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili. 17 Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. 18 A zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie. 19 Vtedy si farizeji hovorili: „Vidíte, že nič nezmôžete?! Hľa, celý svet ide za ním!“ Gréci chcú vidieť Ježiša. Syn človeka bude oslávený - 20 Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. 21 Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ 22 Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. 23 Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. 24 Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. 25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. 27 Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. 28 Otče, osláv svoje meno!“ A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ 29 Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním 30 hovoril.“ Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. 31 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. 32 A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. 33 To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. 34 Zástup mu odvrával: „My sme počuli zo Zákona, že Mesiáš ostane naveky. Ako to teda hovoríš: „Syn človeka musí byť vyzdvihnutý?!“ Kto je to ten Syn človeka?“> 35 Ježiš im povedal: „Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí potme, nevie, kam ide. 36 Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla.“ Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi. Nevera Židov - 37 Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho; 38 aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?“ 39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: 40 „Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť“

Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom. 42 A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, 43 lebo ľudskú slávu mali radšej ako slávu Božiu. Viera v Ježiša je viera v Boha Otca - 44 Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. 45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. 46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. 47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. 48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. 50 A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“ B. Posledná večera 13,31 - 16,33 Jn13 XIII. Ježiš umýva učeníkom nohy - 1 Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. 2 Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, 3 Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, 4 vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. 5 Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. 6 Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ 7 Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ 8 Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ 9 Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, , ale aj ruky a hlavu!“ 10 Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ 11 Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ 12 Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? 13 Vy ma oslovujete: „Učiteľ“ a: „Pane“ a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. 16 Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17 Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. 18 Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: „Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.“ 19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. 20 Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ Označenie zradcu - 21 Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ 22 Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. 23 Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. 24 Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ 25 On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“ 26 Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. 27 A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ 28 Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. 29 Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. 30 On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.

41

Ježišova rozlúčková reč 13,31 - 16,33 Nové prikázanie - 31 Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. 32 A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. 33 Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. 34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ Výstraha Petrovi - 36 Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“ 37 Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“ 38 Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš. Jn14 XIV. Ježiš odchádza k Otcovi - 1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ 6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. 7 Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ 8 Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ 9 Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ 10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! 12 Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. 13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. 14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Otec pošle Tešiteľa, Ducha Svätého - 15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. 18 Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. 21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ 22 Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ 23 Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. 26 Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech

sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. 28 Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. 29 A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. 30 Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, 31 ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto! Jn15 XV. Vinič a ratolesti - 1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. 7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. 9 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! 10 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. 11 Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Prikázanie lásky - 12 Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. 13 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. 15 Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. 16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. 17 Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. Nenávisť sveta - 18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. 19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. 20 Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. 21 Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. 22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. 23 Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. 24 Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli aj mňa aj môjho Otca. 25 To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: „Nenávideli ma bez príčiny.“ 26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. 27 Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Jn16 XVI. 1 Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. 2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. 3 A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. 4 A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.

Ježiša Krista. veru. a mňa necháte samého.6 Zjavil som tvoje meno ľuďom. že hovorí: „Ešte chvíľku“? Nevieme. 12 Ešte vera vám mám toho povedať. 22 Aj vy ste teraz smutní. a toho. Proste a dostanete.Veru. a svet sa bude radovať. že si ma ty poslal. Ježiš odchádza. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. 21 Keď žena rodí. a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. čo si mi dal. pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče. že knieža tohto sveta je už odsúdené. Vo svete máte súženie.“ 17 Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili: „Čo je to.5 No teraz idem k tomu. čo má Otec. 30 Teraz vieme. Tešiteľ k vám nepríde. čo spravodlivosť a čo súd. ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet. 27 Veď Otec sám vás miluje. že prišiel na svet človek. lebo vy ste milovali mňa a uverili ste. A oni ich prijali a naozaj spoznali. každý svojou stranou. a povedal im: „Dohadujete sa medzi sebou o tom. čo hovorí. ktorú som mal u teba skôr. že neveria vo mňa. A vašu radosť vám nik nevezme.Dielo Ducha Svätého .1-26 Jn17 XVII. že vieš všetko a nepotrebuješ. ale teraz by ste to nezniesli. že som vám to povedal. ktorý ma poslal. že sa ho chcú opýtať. Záver Ježišovej rozlúčkovej reči . aby som odišiel. dá vám to. že ja budem prosiť Otca za vás. 8 A keď príde on. aby Syn oslávil teba. prichádza hodina. lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Budete žialiť. ktoré si mi dal vykonať. Ježiš sa modlí za seba . keď sa rozpŕchnete. čo počuje. ktoré si ty dal mne. že si vyšiel od Boha. aby všetko. 9 Hriech je. jediného pravého Boha. a uverili. už nemyslí na bolesti pre radosť. 7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie. aby vaša radosť bola úplná. je moje. nadišla hodina: Osláv svojho Syna. ako bol svet.“ a: „Idem k Otcovi“?“ 18 Hovorili: „Čo je to. Preto som povedal. 15 Všetko. ale zasa príde . že som vyšiel od Boha. lebo Otec je so mnou. hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať. ale dúfajte. 14 On ma oslávi. 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene. čo je hriech. že som vyšiel od teba. že nám hovorí: „Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma. ako si mu dal moc nad každým telom. Ale keď odídem. 5 A teraz ty. Ježiš sa modlí za apoštolov . keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch. lebo prišla jej hodina. lebo nebude hovoriť sám zo seba. im darovalo večný život. 9 Za nich prosím. čo má prísť.“ 29 Jeho učeníci povedali: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Otče. Lebo ak neodídem. Preto veríme. 25 Toto som vám hovoril v obrazoch. 8 lebo slová. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Ale nie som sám. aby ste vo mne mali pokoj. 10 spravodlivosť. ja som premohol svet!“ Ježišova veľkňazská modlitba 17. aby sa ťa dakto spytoval. 13 Keď príde on.16 Ešte chvíľku a už ma neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma. A nevravím vám. hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene. ktorého si poslal. a zvestuje vám. ukáže svetu. Duch pravdy. 3 A večný život je v tom. Neprosím za . ktorých si mi dal zo sveta.“ 19 Ježiš spoznal.1 Keď to Ježiš povedal. 2 tak. 4 Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo. No prichádza hodina. 23 V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. že všetko. čo si dal ty jemu. osláv mňa pri sebe slávou. že som povedal: „Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma“? 20 Veru. je od teba. že z môjho vezme a zvestuje vám. a nik z vás sa ma nepýta: „Kam ideš?“ 6 Ale srdce vám naplnil smútok. je skľúčená.“ 31 Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? 32 Hľa. veru. ale bude hovoriť. že idem k Otcovi a už ma neuvidíte. ba už prišla. 33 Toto som vám povedal. 7 Teraz poznali. aby poznali teba. ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. 11 a súd. ale váš smútok sa premení na radosť. pošlem ho k vám. uvedie vás do plnej pravdy. ja som dal im. No len čo porodí dieťa.

2 O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš. tvoje slovo je pravda. nestratil som ani jedného. zviazali ho 13 a priviedli najprv k Annášovi. 17 Posväť ich pravdou. aby svet spoznal. čo malo naňho prísť. aby videli moju slávu ktorú si mi dal. Vytasil ho. fakľami a zbraňami. bol totiž tesťom Kajfáša. veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili. ako sme my jedno . že si ma ty 26 poslal. ako ani ja nie som zo sveta.“ Bol s nimi aj zradca Judáš. A v nich som oslávený. čo poradil Židom: „Je lepšie.1 Keď to Ježiš povedal. aby boli aj oni posvätení v pravde. aby sa splnilo Písmo. 15 Neprosím. aby aj oni boli v nás. Potom ten druhý učeník. 4 Ale Ježiš. ktorú si ty dal mne.1 .“ Povedal im: „Ja som. 11 Ale Ježiš Petrovi povedal: „Schovaj meč do pošvy! Azda nemám piť kalich.svet. ktorých si mi dal. ak zomrie jeden človek za ľud. 6 Ako im povedal: „Ja som. 18 Ako si ty mňa poslal na svet. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. ktorí si rozložili oheň. vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. že si ma ty poslal. Umučenie 18. ktorých si mi dal. ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.23 ja v nich a ty vo mne. 16 Peter však ostal vonku pri dverách. ktorých si mi dal. ale aj za tých. cúvli a popadali na zem. aby aj tí. 21 aby všetci boli jedno. keďže vedel všetko. 14 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel. 12 Kým som bol s nimi. a zohrievali sa. 7 Znova sa ich teda opýtal: „Koho hľadáte?“ Oni povedali: „Ježiša Nazaretského. aby si ich vzal zo sveta. 14 A bol to Kajfáš.20 No neprosím len za nich. zasiahol nám veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. ako miluješ mňa. zachovaj ich vo svojom mene.12 Kohorta. popodišiel a opýtal sa ich: „Koho hľadáte?“ 5 Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského. aby svet uveril. bola v nich a aby som v nich bol ja.19. Svätý Otče.“ 18 Stáli tam sluhovia a strážnici. . ktorou ma miluješ. prehovoril s vrátničkou a voviedol ta Petra. boli so mnou tam. lebo sú tvoji. 25 Spravodlivý Otče. aby boli jedno ako my. Ježiš sa modlí za Cirkev . 24 Otče. aby boli jedno. čo je moje. ja som ich zachovával v tvojom mene. Sluha sa volal Malchus. 11 Už nie som vo svete. 10 A všetko. 13 Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete. je tvoje.42 Jn18 XVIII. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. ktoré povedal: „Z tých.“ 15 Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. čo sa poznal s veľkňazom. 17 Tu vrátnička povedala Petrovi: „Nie si aj ty z učeníkov toho človeka?“ On vravel: „Nie som. ale za tých. a čo je tvoje. 3 Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi. ktoré si ty dal mne. ako ani ja nie som zo sveta. 16 Nie sú zo sveta. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil. I oni spoznali. svet ťa nepozná. vyšiel.“ C.a úplnú. 22 A slávu. Nech sú tak dokonale jedno. ale aby si ich ochránil pred Zlým. Zajatie Ježiša . aby mali v sebe moju radosť . Peter zapiera Ježiša . Keď teda mňa hľadáte. ako ty. je moje. lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Otče vo mne a ja v tebe. Tam bola záhrada. kde som ja. čo skrze ich slovo uveria vo mňa.“ 8 Ježiš odvetil: „Povedal som vám: Ja som. že si ma ty poslal a že ich miluješ tak. lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. aj ja som ich poslal do sveta 19 a pre nich sa ja sám posväcujem. Vošiel do nej on i jeho učeníci. ja som dal im. lebo nie sú zo sveta.“ 10 Šimon Peter mal meč. ale ja ťa poznám. ktorý bol veľkňazom toho roka. iba syn zatratenia. aby láska. ktorý mi dal Otec?!“ Ježiš pred Annášom a Kajfášom. týchto nechajte odísť!“ 9 Tak sa malo splniť slovo. chcem. ktoré si mi dal. lebo bolo chladno.

čo som im hovoril! Oni vedia. alebo ti to iní povedali o mne?“ 35 Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. že na ňom nijakú vinu nenachádzam.“ Pilátov výrok . čo som hovoril.Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. 9 Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: „Odkiaľ si?“ Ale Ježiš mu neodpovedal. že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“ 11 Ježiš odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc. Každý. vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus. aby som vydal svedectvo pravde. 14 Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou. Ježiš pred Pilátom . človek . Bolo už ráno.“ 31 Pilát im povedal: „Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!“ Židia mu odpovedali: „My nesmieme nikoho usmrtiť. 3 Prichádzali k nemu a hovorili: „Buď pozdravený. čo ma vydal tebe. znova vyšiel k Židom a vravel im: „Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: „Si židovský 34 kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba. 20 Ježiš mu odpovedal: „Ja som verejne hovoril svetu. lebo sa vydával za Božieho Syna“ 8 Keď to Pilát počul. ktorému Peter odťal ucho. židovský kráľ!“ A bili ho po tvári. privádzam vám ho von. kto sa vydáva za kráľa. aby ste vedeli. ale ak dobre.“ 7 Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť. jeden zo sluhov.“ 37 Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš. Preto má väčší hriech ten. 4 Pilát znova vyšiel a povedal im: „Pozrite.“ 38 Pilát mu povedal: „Čo je pravda?“ Ako to povedal. ešte väčšmi sa naľakal. človek!“ 6 Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia. kto je z pravdy. aby som nebol vydaný Židom. Ale Židia kričali: „Ak ho prepustíš. po hebrejsky Gabbatha. 39 Je však u vás zvykom. kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho a ukrižujte.“ 5 Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. 10 Pilát sa ho spýtal: „So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš. Pilát im povedal: „Hľa. dokáž. a nič som nehovoril tajne. I pýtali sa ho: „Nie si aj ty z jeho učeníkov?“ On zaprel: „Nie som. Hľa.“ 13 Keď Pilát počul tieto slová. čo tam stál. ktorým naznačil. čo bolo zlé. Ja na ňom nenachádzam vinu. kde sa schádzajú všetci Židia. Jn19 XIX.“ 22 Ako to povedal.28 Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. okolo 19 . aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Vždy som učil v synagóge a v chráme. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet. prečo ma biješ?!“ 24 A tak ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. 29 Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa: „Akú žalobu podávate proti tomuto človeku?“ 30 Odpovedali mu: „Keby tento nebol zločinec. 33 Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. 25 Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. akou smrťou zomrie. že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. vravel: „A nevidel som ťa s ním v záhrade?!“ 27 Peter znova zaprel . neboli by sme ti ho vydali. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta. Čo si vykonal?“ 36 Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. počúva môj hlas. udrel Ježiša po tvári a povedal: „Tak odpovedáš veľkňazovi?“ 23 Ježiš mu odvetil: „Ak som zle povedal. ale Barabáša!“ A Barabáš bol zbojník.“ 32 Tak sa malo splniť Ježišovo slovo. moji služobníci by sa bili.“ 26 Jeden z veľkňazových sluhov príbuzný toho. keby ti to nebolo dané zhora. nie si priateľom cisára. stavia sa proti cisárovi. ktorí počuli.a vtom zaspieval kohút. položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. 21 Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých. Každý. Chcete teda. aby som vám prepustil židovského kráľa?“ 40 Oni znova kričali: „Toho nie.1 Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať.12 Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. že som kráľ. 2 Vojaci uplietli z tŕnia korunu. Ale oni do vládnej budovy nevošli.

24 Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho.17 Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto. ako je u Židov zvykom pochovávať. vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti. Vzali aj spodný odev. Vzkriesený Pán 20. tvoj syn!“ 27 Potom povedal učeníkovi: „Hľa. koho prebodli. 35 A ten. že je už mŕtvy. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany.“ 20 Tento nápis čítalo mnoho Židov. 34 ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.1-31 Jn20 XX. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský. ktorého miloval. aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich. Ale tento odev bol nezošívaný. ten. ale: On povedal: „Som židovský kráľ. a Mária Magdaléna. A Pilát dovolil. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. aby nezostali telá na kríži cez sobotu. 8. že kameň je od hrobu odvalený. a bol napísaný po hebrejsky. aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená. čí bude!“ Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós. ktoré sa volá Lebka. 42 Tam teda uložili Ježiša. Ježiša v prostriedku. 30 Keď Ježiš okúsil ocot. 39 Prišiel aj Nikodém. poprosil Piláta.“ A vojaci to tak urobili. 36 Toto sa stalo. ktorého mal Ježiš tak rád. vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. 32 Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému. 2 Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi. 21 Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: „Nepíš: Židovský kráľ. povedal matke: „Žena. sestra jeho matky. A oni prevzali Ježiša. 33 No keď prišli k Ježišovi a videli. 41 V tých miestach. lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko. kde bol ukrižovaný. 40 Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi. tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. latinsky a grécky.“ Pilát odpovedal: „Čo som napísal.1 Ráno prvého dňa v týždni. Prebodli mu bok . Peter a Ján pri hrobe . aby ste aj vy uverili. povedal: „Je dokonané. Ježiš a jeho matka . židovský kráľ. ale losujme oň.38 Potom Jozef z Arimatey.28 Potom Ježiš vo vedomí. Ježiš na kríži umiera . čo bol kedysi u neho v noci. čo boli s ním ukrižovaní.23 Keď vojaci Ježiša ukrižovali. bolo blízko mesta. Židia požiadali Piláta. že je už všetko dokonané. Krížová cesta a ukrižovanie . pre každého vojaka jednu. to som napísal.“ 29 Bola tam nádoba plná octu. a povedala im: . odhora v celku utkaný. váš kráľ!“ 15 Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?!“ Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kráľa. Prázdny hrob. kde Ježiša ukrižovali. aby sa splnilo Písmo: „Žíznim. ešte za tmy. ktorý bol Ježišovým učeníkom. po hebrejsky Golgota. 19 Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž.poludnia.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.“ Rozdelili si jeho šaty . lebo miesto. že hovorí pravdu. iba cisára!“ 16 Tak im ho teda vydal. lebo sa bál Židov. Mária Kleopasova. hľa. aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. aby ho ukrižovali. v ktorom ešte nik neležal. Tu povedal Židom: „Hľa. kosti mu nepolámali. Išiel teda a sňal jeho telo.“ 37 A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia.25 Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka.31 Keďže bol Prípravný deň. 26 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka. ale tajným. ktorý to videl. On vie. lebo v tú sobotu bol veľký sviatok.“ Ježišov pohreb . bola záhrada a v záhrade nový hrob. povedal.

povedala: „Pane. kde bolo predtým uložené Ježišovo telo. neuverím. Ale tej noci nechytili nič. kde si ho položil. stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ 27 Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ 28 Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ 29 Ježiš mu povedal: „Uveril si. Prišiel Ježiš.“ 14 Keď to povedala.“ 16 Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni.“ 3 Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. že Ježiš je Mesiáš.11 Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. 21 A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec. ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi. a uverili. ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. A zjavil sa takto: 2 Boli spolu Šimon Peter. ten. dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Tomáš nazývaný Didymus. aj ja posielam vás. ktorý ho nasledoval. keď prišiel Ježiš. . lež osobitne zvinutá na inom mieste. a ja si ho vezmem. že má vstať z mŕtvych. 25 Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ 18 Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána. Natanael z Kány Galilejskej. Boží Syn.1-25 Jn21 XXI. jedného pri hlave.“ a že jej toto povedal. veď som ešte nevystúpil k Otcovi. ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. aby ste verili.30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení. že je to záhradník.19 Večer v ten istý prvý deň v týždni. obrátila sa a videla tam stáť Ježiša. 17 Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž.“ Išli a nastúpili na loď. 15 Ježiš sa jej opýtal: „Žena. 5 Nahol sa a videl tam položené plachty. prišiel Ježiš. nahla sa do hrobu 12 a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam. keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami. kde ho položili. Ježiš sa zjavuje v Galilei . 3 Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby. ak si ho ty odniesol. Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne . pretože si ma videl. 4 Bežali obaja. Ako tak plakala. komu ich zadržíte. budú mu odpustené. 10 Potom sa učeníci vrátili domov.“ 22 Keď to povedal.Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. 8 Vtedy vošiel aj druhý učeník.“ čo znamená Učiteľ. nebol s nimi. 23 Komu odpustíte hriechy.“ Záver . povedz mi. Videl tam položené plachty 7 aj šatku. keď videli Pána. a vošiel do hrobu. 6 Potom prišiel aj Šimon Peter. kde ho položili. čo nevideli. druhého pri nohách. hoci dvere boli zatvorené.“ Ježiš a Tomáš . a aby ste vierou mali život v jeho mene.„Odniesli Pána z hrobu a nevieme. no nevedela. dnu však nevkročil. a videl i uveril. jeden z Dvanástich nazývaný Didymus. že je to Ježiš. prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení. Dodatok 21. 31 Ale toto je napísané. stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ 20 Ako to povedal. ukázal im ruky a bok. Ježiš sa zjavuje učeníkom a dáva im moc odpúšťať hriechy .“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku. Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. ktorú mal Ježiš na hlave.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ 26 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Blahoslavení tí. budú zadržané. Lenže tá nebola pri plachtách. k môjmu Bohu a vášmu Bohu. čo prišiel k hrobu prvý.24 Tomáš. prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem. 9 Ešte totiž nechápali Písmo. Učeníci sa zaradovali. 13 Oni sa jej opýtali: „Žena.

8 Ostatní učeníci prišli na Iodi. aby naznačil. videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. ty vieš.20 Peter sa obrátil a videl.“ 16 Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon. vzal chlieb a dával im.“ 19 To povedal. len asi dvesto lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou. A vieme. a čo bude s týmto?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem. vyzval ho: „Poď za mnou!“ Jánova budúcnosť . syn Jánov.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky. iný ťa opáše a povedie.Keď sa už rozodnilo. syn Jánov. kto ťa to zradí?“ 21 Keď ho teda Peter zazrel.1-11 Sk1 I. že je to Pán. 25 Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Ježiš udeľuje Petrovi pastiersky úrad v Cirkvi . Posledné Ježišove príkazy . čo ste teraz chytili!“ 11 Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. vystrieš ruky. veru. čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa. aby zostal. čo teba do toho?“ Záver . 3 Po svojom umučení im poskytol mnoho . Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon. lebo vedeli. sieť sa nepretrhla. ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. kam nechceš. ten. stál Ježiš na brehu. povedal Ježišovi: „Pane. ale učeníci nevedeli. máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme. ty vieš všetko ty dobre vieš.“ Len čo Šimon Peter počul. syn Jánov. kým neprídem. že je to Ježiš. že ťa mám rád.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. kade si chcel. keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom. ktoré by bolo treba napísať. 12 Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“.24 To je ten učeník. myslím.“ 6 On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. 14 To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ 17 Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon. 10 Ježiš im povedal: „Doneste z rýb.bol totiž nahý . lebo neboli ďaleko od brehu. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať. podobne aj rybu. čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ 23 A tak sa medzi bratmi rozchýrilo. akou smrťou oslávi Boha. Pane. ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy. v prvej knihe som rozprával o všetkom. ty vieš. ktorých si vyvolil.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ 18 Veru. že jeho svedectvo je pravdivé. že ťa mám rád. a vzatý bol do neba. že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“ a povedal mu: „Pane.a skočil do mora. Ale keď zostarneš. 4 SKUTKY APOŠTOLOV Úvod 1. 9 Keď vystúpili na breh. Venovanie. 13 Ježiš pristúpil. Bolo ich stopäťdesiattri.1 Milý Teofil. A hoci ich bolo toľko.15 Keď sa najedli. 5 A Ježiš sa ich opýtal: „Deti. máš ma rad. sám si sa opásal a chodil si. pripásal si šaty . že ten učeník neumrie. aby zostal.“ ale: „Ak chcem.“ Petra zarmútilo. ktorého Ježiš miloval. že ťa mám rád. Pane. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie. miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno. že za nimi ide učeník. hovorím ti: Keď si bol mladší. čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane. kým neprídem. Ako to povedal. 7 Učeník ktorého Ježiš miloval povedal Petrovi: „To je Pán. že je to Pán. miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno.

20 Lebo v knihe Žalmov je napísané: "Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho. a preto pole nazvali vo svojej reči Akeldamach. s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. aby neodchádzali z Jeruzalema.5. ktorý sa volal Barsabáš. 8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch. 13 Keď ta prišli.12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory. Bartolomej a Matúš.12 . keď bol od nás vzatý. ktorého z týchto dvoch si si vyvolil. Keď to povedal. aby sa z týchto mužov. dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj. Jakub a Ondrej. ktorým sa Judáš spreneveril.bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí . Šimon Horlivec a Júda Jakubov. už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?" 7 On im povedal: "Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle. prikázal im. 26 Potom im dali lósy a lós padol na Mateja." Treba teda. počnúc Jánovým krstom až do dňa.a povedal: 16 "Bratia. aby odišiel na svoje miesto. čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš." 1. Filip a Tomáš. Jakub Alfejov.15 V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov . a Mateja. ktorý bol od vás vzatý do neba. l4 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami. Cirkev v Jeruzaleme 1. kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi. čo zajali Ježiša. ako odchádza. Spadol dolu. 18 On nadobudol pole z odmeny za neprávosť. muselo sa splniť Písmo. aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania. 17 patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe.42 Zbor apoštolov . 4 A keď s nimi stoloval. 5 že Ján krstil vodou. vystúpili do hornej siene." Nanebovstúpenie . ktorý bol vodcom tých." a: "Jeho úrad nech prevezme iný.dôkazov. zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: "Mužovia galilejskí. ty poznáš srdcia všetkých ľudí. kde sa zdržiavali Peter a Ján. pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. ukáž. ktoré Otec určil svojou mocou. 10 A kým uprene hľadeli k nebu. koľko je dovolené prejsť v sobotu. kto by v ňom býval. 25 aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte. Voľba apoštola Mateja . 19 Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom. ako ste ho videli do neba odchádzať. ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema. 24 23 Sk2 . príde tak." 22 21 9 A tak postavili dvoch: Jozefa. keď medzi nami žil Pán Ježiš. ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. s prímením Justus. A modlili sa: "Pane. ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: "O ktorom ste počuli odo mňa. keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. čo boli s nami celý čas. vzdialená toľko. to znamená Pole krvi. rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti. že žije.6 A zhromaždení sa ho pýtali: "Pane.

11 Židia aj prozelyti. ktoré." 12 Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: "Čo to má znamenať?" 13 Ale iní s úsmeškom hovorili: "Sú plní mladého vína. počúvajte moje slová." Mužovia. a na každom z nich spočinul jeden. lebo je po mojej pravici. Parti. aby vám toto bolo známe. vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Pontu a Ázie. že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku. v ktorom boli.14 Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: "Mužovia judejskí a všetci. čo povedal prorok Joel: 17 5 „V posledných dňoch. mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení. ako keď sa ženie prudký vietor. počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža. čo sú pod nebom.1 Keď prišiel deň Turíc. rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Galilejčania? A ako to. ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. ako príde Pánov deň. ako im Duch dával hovoriť. prisťahovaní Rimania. 18 Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať. lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. 2 Tu sa náhle strhol hukot z neba. 21 A vtedy: Každý. 3 I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky. Boh skrze neho medzi vami urobil. slnko sa premení na tmu krv. 16 Ale toto je to. hovorí Boh. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi. V Jeruzaleme boli Židia. veľký a slávny. 10 Frýgie a Pamfýlie. obyvatelia Mezopotámie.II. bude spasený. a naplnil celý dom. 6 Keď sa teda strhol tento hukot. kto bude vzývať Pánovo meno. čo tu hovoria. Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény. 24 Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti. aby som sa nezakolísal. Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. l5 Títo nie sú opití. Ježiša Nazaretského. Médi. v ktorom sme sa narodili? 9 My. lebo ho nemohla držať vo svojej moci 25 Veď Dávid o ňom hovorí: "Pána mám vždy pred očami. nábožní Ľudia zo všetkých národov. Elamčania. mocnými činmi divmi a znameniami. vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania. 22 . ako sami viete. ktoré sa rozdelili. Príchod Ducha Svätého . oheň a oblaky dymu 20 a mesiac na krv. boli všetci vedno na tom istom mieste. 19 Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. 7 I stŕpli a udivení vraveli: "Nie sú títo všetci. Judey a Kapadócie. 23 A vy ste ho." Prvá Petrova reč zástupom . skôr. Izraeliti. čo bývate v Jeruzaleme.

46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme. bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť bratia?" 38 Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. aby tvoj Svätý videl porušenie. že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón. ako kto potreboval. čo sú ďaleko. 3 Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána. náš Boh. aby si pýtal almužnu od tých. a nedovolíš. 30 Ale on bol prorok a vedel." Bratia.42 Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve. Boh urobil aj Pánom aj Mesiášom.37 Keď to počuli. 33 Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého. čo vchádzali do chrámu. všetkým. že od nich niečo dostane. že toho Ježiša. A Pán každý deň rozmnožoval tých. 31 videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení. 28 naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. vylial ho. 27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí Ukázal si mi cestu života. Všetci.1 Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu." Nech teda s istotou vie celý dom Izraela." 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: "Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!" 41 Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť. a predsa hovorí: "Pán povedal môjmu Pánovi: Seď o mojej pravici. 6 Ale Peter povedal: "Striebro a zlato nemám. pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. boli pospolu a všetko mali spoločné. aby mu dali almužnu. čo uverili. ako sami vidíte a počujete 34 Veď Dávid nevystúpil na nebesia. Denne ho kládli k chrámovej bráne. ale čo mám. a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší." Prvé konverzie . prosil. na lámaní chleba a na modlitbách. prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. 35 32 29 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi. Uzdravenie chromého . 45 Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým. 2 Práve prinášali istého muža. ktorého ste vy ukrižovali. podľa toho. čo mali byt' spasení. ktorý bol od narodenia chromý. 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň. ktorá sa volá krásna. 39 Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým. 47 Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. aj moje telo odpočíva v nádeji. 4 Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: "Pozri sa na nás!" 5 On sa na nich pozrel a čakal. že zomrel.26 Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá. to ti dám: V 36 . ani jeho telo nevidelo porušenie: Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. ktorých si povolá Pán. že ani nebol ponechaný v podsvetí. Sk3 III. po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Prvé kresťanské spoločenstvo .

povedal: "Vodcovia ľudu a starší! 9 Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok. a my sme toho svedkami. 19 Kajajte sa teda. že tento chodí? 13 Boh Abraháma. l2 Keď to Peter videl. 22 Veď Mojžiš povedal: "Proroka vám vzbudí Pán váš Boh. 14 Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste. keď povedal Abrahámovi: "A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme. vykonaný na chorom človekovi. kto nepočúvne toho proroka. 4 Ale mnohí z tých. čo vám povie. čo odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. aby sa zotreli vaše hriechy 20 a prišli časy osvieženia od Pána. ktorá je skrze neho. 9 Všetok ľud videl. Peter a Ján pred veľradou . vyskakoval a chválil Boha. počnúc Samuelom postupne hovorili. čo sa s ním stalo. čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov. Vy ste synovia prorokov a zmluvy. ktorý ste vy. zbehol sa k nim do stĺporadia. že jeho Mesiáš bude trpieť. prepadli ich kňazi. ktoré sa volá Šalamúnovým. kým on rozhodol. že ho treba prepustiť'. oslávil svojho Služobníka Ježiša. a on sa stal kameňom uholným. prehovoril k ľudu: "Mužovia. 10 nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu. 10 a poznali ho. Vtom mu spevneli nohy a členky. aby vás požehnal tým. že v mene Ježiša Krista Nazaretského. stojí tento človek pred vami zdravý! 11 On je kameň. ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami. dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých. 8 vyskočil. ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. čo. naplnený Duchom Svätým. Petrova reč k ľudu . veliteľ chrámovej stráže a saduceji 2 a zazlievali im. 3 Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia. ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. viem. ktorého vidíte a poznáte. 16 A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohoto človeka.mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!" 7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. a vzrástol počet mužov na päťtisíc. lebo už bol večer. starší a zákonníci. a viera. aby poslal Ježiša. zavrhli. bratia. čo vypočuli slovo. postavil sa a chodil. chodil. Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední muži. bude odstránený z ľudu. Vošiel s nimi do chrámu. z vašich bratov ako mňa." 26 Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho. čo boli z veľkňazského rodu. keď sa všetko obnoví. Jeho budete počúvať vo všetkom. Sk4 IV. ktorý je vám predurčený Mesiáš. Ján a Alexander a všetci. 6 veľkňazi Annáš a Kajfáš. Boh našich otcov. Boh Izáka a Boh Jakuba. akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili. 21 ale musí ho prijať' nebo až do čias. že ste to v nevedomosti urobili. ktorého ste vy ukrižovali. 18 Ale Boh takto splnil. 5 25 17 . stavitelia. oznamovali tieto dni. 7 postavili ich do stredu a pýtali sa ich: "Akou mocou alebo v mene koho ste to urobili?" 8 Vtedy im Peter. Izraeliti." 24 A všetci proroci. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým. že je to ten. obráťte sa. ako chodí a chváli Boha. uveril. A teraz. 23 A každý. čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás. všetok užasnutý ľud. ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom.11 Keďže sa pridŕžal Petra a Jána. ako sa tento uzdravil. aby vám prepustil vraha. 15 Zabili ste pôvodcu života.1 Kým hovorili k ľudu. ako aj vaši poprední muži. že každého z vás odvráti od vašich neprávostí. čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral.

že boli s Ježišom. nášho otca Dávida. rodom Cyperčan." Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali. veľmi sa čudovali. kto ako potreboval. ale všetko mali spoločné. ktorého si pomazal. daného ľuďom. na ktorom boli zhromaždení. 28 aby vykonali všetko. spoznali ich. nemohli nič namietať. padol a 31 27 . v ktorom by sme mali byť spasení. aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia. 3 Peter povedal: "Ananiáš. na ktorom sa stalo toto znamenie uzdravenia. predal so svojou manželkou Zafirou pozemok 2 a s vedomím manželky si stiahol z utŕžených peňazí a len istú časť priniesol a položil apoštolom k nohám. Modlitba apoštolov v súžení .1 Aj istý muž. 15 Preto im rozkázali. jednomyseľné pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: "Pane. 29 A teraz. 37 mal roľu. 19 Ale Peter a Ján im odpovedali: "Posúďte.32 Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. lebo nenašli." A keď sa pomodlili. 33 Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. pretože všetci oslavovali Boha za to. mal totiž vyše štyridsať rokov. 17 Ale aby sa to nešírilo ďalej medzi ľud. aby vyšli von z veľrady. prinášali 35 a kládli apoštolom k nohám. zatriaslo sa miesto. že niečo z toho. čo mal. že uzdravený človek stojí s nimi. predávali ich a čo za ne utŕžili. čo mali polia alebo domy. 34 veď medzi nimi nebolo núdzneho. menom Ananiáš." 21 Ale oni im znova pohrozili a prepustili ich. pohrozme im. lebo niet pod nebom iného mena. čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom. pozri na ich hrozby a daj. aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. ty si stvoril nebo a zem i more a všetko. čo im hovorili veľkňazi a starší. kým si ho mal? A keď si ho predal. nebolo v tvojej moci. povedal: "Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? 26 13 12 Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho Pomazanému. A nik z nich nehovoril. 14 A keď videli. a to pre ľud. ako ich potrestať. a radili sa: 16 "Čo robiť s týmito ľuďmi? Všetci obyvatelia Jeruzalema vedia. Sk5 V5. čo sa stalo. či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha. 36 Aj Jozef. 20 lebo my nemôžeme nehovoriť o tom. predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. že sa má stať.A v nikom inom niet spásy. išli k svojim a rozpovedali. znamenia a divy. a rozdeľovalo sa každému podľa toho. prečo ti satan naplnil srdce. lebo všetci. nech už nikomu nehovoria v tomto mene. levita. ktorému apoštoli dali meno Barnabáš. čo tvoja ruka a vôľa vopred určili. Pane. čo v preklade znamená syn Útechy." V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi.23 Keď ich prepustili. aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? 4 Azda nebol tvoj. čo sme videli a počuli. 30 Vystri svoju ruku. 24 Keď ich vypočuli. že sa skrze nich stalo očividné znamenie a nemôžeme to poprieť. všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. 22 Človek. 25 Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka. Klamstvo Ananiáša a Zafiry . že sú to ľudia neučení a prostí. Život prvej kresťanskej komunity . čo je v nich." 18 Zavolali ich teda a prikázali im že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene. ale Bohu!" 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová. je jeho.

no keď sme otvorili.34 Tu vstal vo veľrade istý farizej. stoja v chráme a učia ľud. našli ju mŕtvu." 9 Peter jej povedal: "Prečo ste sa dohovorili pokúšať Pánovho Ducha? Počuj za dverami kroky tých. veľké množstvo mužov a žien. Gamalielov zákrok . 25 Tu ktosi prišiel a oznámil im: "Muži. 36 Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril. dobre si rozmyslite. 39 ale ak je od Boha. čo sa stalo. a všetkých. staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohoto života!" 21 Oni počúvli. zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do väzenia.17 Tu vystúpil veľkňaz a všetci. vyviedol ich a povedal: "Choďte. za toľko. že on je niekým. prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. tým viac pribúdalo veriacich Pánovi. čo sa to vlastne stalo. lebo sa báli ľudu. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli. keď tade pôjde. že nesmú hovoriť v Ježišovom mene. 13 Ale nik iný sa k nim neodvážil. zmocnil sa veľký strach. vnútri sme nenašli nikoho. Keď mladíci vošli dnu. ktorého si vážil všetok ľud. No zabili ho a všetci. dali ich zbičovať. postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal: 28 "Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. 16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí. 6 Tu vstali mladší z nich. boli rozprášení a zničení. nebudete ich môcť rozvrátiť. a prepustili ich. aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich.teda sekta saducejov . Ježiša. čo to počuli.Keď prišiel veľkňaz a tí.12 Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. čo o tom počuli. vynesú aj teba. 32 A my sme toho svedkami aj Duch Svätý." Veliteľ stráže hneď odišiel so sluhami a priviedol ich . učiteľ zákona. 31 Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa." 29 Peter a apoštoli odpovedali: "Boha treba viac poslúchať ako ľudí. 11 A veľký strach sa zmocnil celej cirkvi i všetkých. Znamenia a divy apoštolov . no ľud ich velebil 14 a čím ďalej. či ste za toľko predali ten pozemok?" Ona povedala: "Áno. boli v pomykove. čo mu verili. Vrátili sa teda a hlásili: 23 "Väzenie sme našli dôkladne zatvorené a strážnici stáli pri dverách. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!" I súhlasili s ním. vyniesli a pochovali.ale nie násilne. 41 A oni odchádzali z veľrady natešení. ktorého Boh dal tým. rozpadne sa. 40 Zavolali apoštolov. 42 A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista. 22 A keď ta sluhovia prišli. lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí.a plní žiarlivosti 18 položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia. 27 Keď ich priviedli." 24 Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová. vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. vo väzení ich nenašli. 26 7 . 8 Peter jej povedal: "Povedz mi. pripojiť. čo pochovali tvojho muža. 15 Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka. menom Gamaliel." 33 Keď to počuli. prikázali im. a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov. 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša. nevediac. aby ich neukameňoval. čo boli s ním. zavinuli ho. ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. 38 Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich. Rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von 35 a im povedal: "Mužovia. aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. ktorých ste vrhli do žalára.skonal. čo boli s ním . aby ich priviedli. zavčas rána vošli do chrámu a učili." 10 A hneď mu padla k nohám a skonala. Apoštoli pred veľradou . Uväznenie a zázračné vyslobodenie apoštolov . že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. čo ho poslúchajú. Asi o tri hodiny prišla aj jeho žena. 37 Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. Izraeliti. 19 Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia. pukali od zlosti a chceli ich zabiť.

Prvé misie 6. spolu sedemdesiatpäť osôb." 5 Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana. že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. 2 Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: "Nie je správne. že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu." 12 Pobúrili ľud. aj Izák Jakuba a Jakub dvanástich praotcov. ďalej Filipa. 6 Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru.1 . 13 Tu postavili falošných svedkov. Ale Boh bol s ním 10 a vyslobodil ho zo všetkých jeho útrap. aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. ako hovoril. že v Egypte majú obilie. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol." 8 A uzavrel s ním zmluvu obriezky. ktorí hovorili: "Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti Zákonu. 14 Vtedy dal Jozef zavolať svojho otca Jakuba i celé príbuzenstvo. uprene naňho hľadeli a videli.12.8 Štefan plný milosti a sily. keď počet učeníkov rástol. povedal Boh. zotročia ho a štyristo rokov budú s nim zle zachádzať. keď sa mu narodil Izák. ktorú ti ukážem. ako býval v Charrane. čo boli z Cilície a Ázie. 5 Nedal mu v nej ani na stopu nohy dedičstva. presťahoval ho odtiaľ do tejto krajiny. 25 Sk6 VI. 15 a Jakub . 7 Ale ja budem súdiť národ. Timona. ktorému budú otročiť. že Ježiš. Parmenáša a Mikuláša. ktorým hovoril." 15 7 Všetci. Uväznenie Štefana . že mu ju dá do vlastníctva a po ňom jeho potomstvu. 12 Keď sa Jakub dopočul. 3 a povedal mu: "Odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a chod' do krajiny. zdrapli ho a zaviedli pred veľradu. Ustanovenie diakonov .1 Veľkňaz sa opýtal: "Je to naozaj tak?" 2 On vravel: "Bratia a otcovia. čo sedeli vo veľrade. plných Ducha a múdrosti. hoci nemal syna. 13 Druhý raz sa dal Jozef poznať svojim bratom a faraón spoznal Jozefov rod. ten Nazaretský. Nikanora. 11 Podstrčili teda mužov. Štefanova obranná reč . 4 My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. 14 Počuli sme. 11 Potom na celý Egypt a Kanaán prišiel hlad a veľké súženie a naši otcovia nemali čo jesť." 4 I odišiel z chaldejskej krajiny a býval v Charrane. bratia. A tak. Dal mu milosť i múdrosť v očiach faraóna. egyptského kráľa a ustanovil ho za správcu Egypta a celého svojho domu. ktorí hovorili: "Počuli sme. 9 Praotcovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta. keď bol ešte v Mezopotámii prv. muža plného viery a Ducha Svätého. prozelytu z Antiochie. v ktorej teraz vy bývate. 6 Boh to povedal takto: "Jeho potomstvo bude bývať v cudzej krajine. 9 Tu vstali niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov. a potom vyjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste. ale sľúbil. poslal tam našich otcov prvý raz. Prochora. robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. počúvajte! Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi. Cyrénčanov a Alexandrijčanov a z tých. a hádali sa so Štefanom. že jeho tvár je ako tvár anjela. ktoré nám odovzdal Mojžiš. na ôsmy deň ho obrezal. Helenisti začali šomrať na Hebrejov. a na túto úlohu ustanovíme ich. zbehli sa. Sk7 VII. zborí toto miesto a zmení obyčaje. starších a zákonníkov. 10 Ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu. vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov.2.1 V tých dňoch. 3 Preto si. A keď mu zomrel otec.

ste bratia. 36 0 n ich vyviedol a robil divy a znamenia v egyptskej krajine a na Červenom mori a štyridsať rokov na púšti. 22 Tak Mojžiša vyučili vo všetkej egyptskej múdrosti a bol mocný v slovách i vo svojich činoch. čo sa mu zjavil v kríku. 19 On zaskočil náš rod a tak trápil otcov. 42 Ale Boh sa odvrátil a vydal ich. 24 A keď videl. podoby. čo videl. ktorý povedal synom Izraela: "Proroka vám vzbudí Boh z vašich bratov ako mňa. prečo blížite jeden druhému?" 27 Ale ten. ktoré dal Boh Abrahámovi. lebo miesto. pošlem tá do Egypta!" Tohoto Mojžiša. i s našimi otcami. zastal sa ho a pomstil utláčaného tak. divil sa tomu. čo sa s ním rozprával na vrchu Sinaj. Ako sa blížil čas prisľúbenia. ako sa píše v knihe Prorokov: "Dom Izraela. Boh Abraháma. synov Izraela. ale oni to nepochopili. aby ste sa im klaňali. 33 Pán mu povedal: "Zobuj si obuv z nôh. je zem svätá. priniesli modle obetu a kochali sa v diele svojich rúk. 37 To je ten Mojžiš. ktorých Boh vyhnal spred našich otcov. on dostal živé slová. ako ktorémusi krivdia. aby nezostali nažive. ktorý videl. 18 kým nenastúpil v Egypte iný kráľ. že museli odhadzovať svoje nemluvňatá. 26 Na druhý deň sa zasa zjavil medzi nimi. lebo nevieme. 46 On 44 . čo povedal Mojžišovi. ako im nariadil ten. Tri mesiace ho chovali v otcovskom dome. že bratia pochopia. že Egypťana zabil. aby sa na to pozrel. 39 Ale naši otcovia ho nechceli poslúchať. ako trpí môj ľud v Egypte a počul som ich vzdychanie. zatúžil v srdci navštíviť svojich bratov. ktorí pôjdu pred nami. na ktorom stojíš. 45 Naši otcovia ho prevzali a za Jozueho priniesli na územie pohanov. aby sa zmierili: "Mužovia. zaznel Pánov hlas: 32 "Ja som Boh tvojich otcov. odmietli ho a v srdciach sa im zacnelo po Egypte. 25 Myslel si. 16 Preniesli ich do Sichemu a uložili ich v hrobe. ako si včera zabil toho Egypťana?" 29 Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v madiánskej krajine. vari ste mne prinášali krvavé a nekrvavé obety štyridsať rokov na púšti? 43 35 30 17 Veď ste so sebou nosili stánok Molocha a hviezdu svojho boha Refana. 21 Keď ho vyložili. ľud v Egypte vzrastal a množil sa. preto som zostúpil vyslobodiť ich. aby nám ich odovzdal." Naši otcovia mali na púšti stánok zmluvy. keď povedali: "Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu?!". až do dní Dávida. 23 Ale keď dovŕšil štyridsať rokov. 31 Keď to Mojžiš zbadal. Tam zomrel on aj naši otcovia. že ich Boh chce zachrániť jeho rukou. 34 Dobre som videl. čo ste si urobili. ktorý Jozefa nepoznal.zostúpil do Egypta. A keď prišiel bližšie." 41 I urobili si v tých dňoch teľa. Izáka a Jakuba. Keď uplynulo štyridsať rokov. Preto vás presídlim až za Babylon. čo nás vyviedol z egyptskej krajiny. A teraz poď. čo sa stalo s tým Mojžišom. zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj anjel v plameni horiaceho krika. odbil ho slovami: "Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami?! 28 Vari chceš zabiť aj mňa. a presviedčal ich. kde sa mu narodili dvaja synovia. ujala sa ho faraónova dcéra a vychovala si ho ako syna. čo krivdil blížnemu. práve keď sa hádali. ktorého odmietli. ktorý kúpil Abrahám od Hemorových synov v Sicheme a zaplatil striebrom. 20 V tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny pred Bohom. 40 Áronovi vraveli: "Urob nám bohov. aby ho zhotovil podľa vzoru. toho Boh poslal ako knieža a vysloboditeľa s mocou anjela." 38 To on bol pri zhromaždení ľudu na púšti s anjelom. aby slúžili nebeským zástupom." Mojžiš sa chvel a neodvážil sa pozrieť.

" 60 Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: "Pane." 57 Strašne vykríkli. 59 Štefana kameňovali a on sa modlil: "Pane Ježišu. no nezachovávali ste ho. uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha 56 a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. 58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Šavol . zomrel. 48 Lenže Najvyšší nebýva v domoch. aby každý. vyslali k nim Petra a Jána. vy takisto ako vaši otcovia. 47 Ale až Šalamún mu postavil dom. že ho zabili. chodili a hlásali slovo. uprene sa zahľadel na nebo. Prvé prenasledovanie Cirkvi. aby dostali Ducha Svätého. aby smel nájsť stánok Jakubovmu domu. že robí znamenia. ktorý sa volal Šavol. tŕpol od úžasu.54 Keď to počuli. alebo aké je miesto môjho odpočinku? 50 51 A neurobila moja ruka toto všetko?" Vy. čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon. 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. hovorí Pán." Štefanova mučenícka smrť . 3 Ale Šavol ničil Cirkev. boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. dopočuli. Akýže mi postavíte dom. menom Šimon. čo sa rozpŕchli." 11 Počúvali ho preto že ich už dlhý čas ohromoval čarami. dávali sa krstiť muži i ženy. 6 Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali. Evanjelium v Samárii . na koho vložím ruky. Peter a Ján v Samárii . ponúkol im peniaze a povedal: "Dajte aj mne takú moc.našiel milosť u Boha a prosil. A keď' videl. a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi. nezapočítaj im tento hriech. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie. že sa dejú znamenia a veľké divy. 8 A v meste nastala veľká radosť. vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a dával ich do väzenia. 53 Vy. prijmi môjho ducha. ktorá sa volá Veľká. 55 Ale on. zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. 13 Vtedy uveril aj sám Šimon.9 V meste predtým istý muž. že Samária prijala Božie slovo. plný Ducha Svätého. robil čary a ohromoval samárijský ľud.14 Keď sa apoštoli. vy vždy odporujete Duchu Svätému. dostal Ducha 18 . zhotovených rukou. 15 Oni ta zašli a modlili sa za nich. 10 A všetci od najmenších až po najväčších ho pozorne počúvali a hovorili: "On je Božia sila. čo Filip hovorí. že on je niekým veľkým. 5 Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Sk8 VIII. 12 Ale keď' uverili Filipovi. pretože počuli i videli. čo predpovedali príchod Spravodlivého. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. tvrdiac. že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža. 52 Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých. pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu." A len čo to povedal. 19 Keď Šimon videl. tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami. Čarodejník Šimon . 17 Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého.4 Tí.ako hovorí prorok: 49 "Nebo je mojim trónom a zem podnožkou mojich nôh. ktorí boli v Jeruzaleme. dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista. 2 Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad ním plakali.1 Šavol schvaľoval.

ktorá sa volá Rovná. aby nastúpil a sadol si vedľa neho. ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu. Filip i eunuch. ale nič nevidel. ale šiel svojou cestou plný radosti. že si v horkej žlči a v putách neprávosti. ktorý mu hovoril: "Šavol. 29 Tu povedal Duch Filipovi: "Choď a pridaj sa k tamtomu vozu. otvoril oči. Chodil po všetkých mestách a hlásal evanjelium. 32 Stať' Písma. 28 a už sa vracal. zvestoval mu Ježiša. A keď sa vracali do Jeruzalema. lebo hlas počuli. o kom to prorok hovorí? O sebe. ani nepil. čo ho strihá." 7 Muži. zrazu ho zalialo svetlo z neba." 20 Ale Peter mu povedal: "Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou. pretože si si myslel. opýtal sa: "A aj rozumieš. a Pán ho vo videní oslovil: "Ananiáš!" On povedal: "Tu som. Išiel teda k veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku. A kto bude rozprávať o jeho rode? Lebo jeho život sa berie zo zeme. ktorú čítal. 36 Ako išli cestou.1 Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. ako vchádza a vkladá naň ruky. keď mi to nik nevysvetlí? A poprosil Filipa. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku. správcu všetkých jej pokladov." 13 No Ananiáš odpovedal: 10 . 6 Ale vstaň. čo ho sprevádzali. čo čítaš?" 31 On odvetil: "Ako by som mohol. slobodno. a v Júdovom dome vyhľadaj Šavla prímením Tarzského. 33 Pre jeho pokoru bol súd nad nim zrušený. 4 Padol na zem a počul hlas. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 23 Lebo vidím. došli k akejsi vode a eunuch vravel: "Pozri. voda! Čo prekáža. Obrátenie Šavla . Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca. až prišiel do Cézarey. aby mohol stúpencov tejto Cesty. Pane. čo ste povedali. či o niekom inom?" Tu Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z Písma." A on odpovedal: "Verím." 11 A Pán jemu: "Vstaň a chod' do ulice. čo vedie z Jeruzalema do Gazy. v putách priviesť do Jeruzalema. stáli ako ohromení." 25 Tak dosvedčovali a ohlasovali Pánovo slovo. Šavol." Eunuch povedal Filipovi: "Prosím ťa. je pustá. Pane?" A ten: "Ja som Ježiš. 9 Tri dni nevidel a nejedol. tak ani on neotvorí ústa. práve sa modlí 12 a vidí muža menom Ananiáša. eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky. Pánov Duch Filipa uniesol a eunuch ho viac nevidel. lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. aby som sa dal pokrstiť?" (37 Filip mu povedal: "Ak veríš z celého srdca. ak tam dajakých nájde. mužov i ženy. bola táto: "Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým.Svätého. 40 A Filip sa našiel v Azote. 22 Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána. V Damasku bol istý učeník menom Ananiáš. 39 Keď vystúpili z vody. aby ma nepostihlo nič z toho. aby sa mu vrátil zrak. Tu videl Etiópčana. ktorého ty prenasleduješ. chod' do mesta a povedia ti. ale nikoho nevideli.26 Pánov anjel povedal Filipovi: "Vstaň a choď na juh k ceste." 27 On vstal a šiel. Filip krstí etiópskeho eunucha ." 30 Keď Filip pribehol a počul.") 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja. 8 Šavol vstal zo zeme. v mnohých samárijskych dedinách hlásali evanjelium." 24 Šimon odpovedal: "Modlite sa vy za mňa k Pánovi. že číta proroka Izaiáša. že Ježiš Kristus je Boží Syn. zostúpili do vody a pokrstil ho. že možno Boží dar získať za peniaze! 21 Nemáš účasť ani podiel na tomto slove. čo máš robiť. 35 34 Sk9 IX. prečo ma prenasleduješ?" 5 On povedal: "Kto si.

Peter mu povedal: "Eneáš. upevňovala sa. Keď ta prišiel. Tu vstal a dal sa pokrstiť. Vstaň a usteľ si. lebo dokazoval. vstaň!" Ona otvorila oči a keď videla Petra. Peter ide ku Kornéliovi do Cézarey . Potom obrátený k mŕtvole povedal: "Tabita. 28 A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene. čo bývali v Damasku. 23 Keď uplynulo viac dní. pokúšal sa spojiť s učeníkmi. čo počúvali."Pane. Sk10 X. 25 No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby. Vo dne i v noci strážili brány. 24 Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel.31 A Cirkev mala pokoj po celej Judei. aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela. kľakol si a pomodlil sa. Peter uzdravuje ochrnutého v Lydde . že je Božím Synom. ktorý sa ti zjavil na ceste. stotník kohorty. aby ich v putách odviedol k veľkňazom?" 22 Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov. Peter vzkriesil Tabitu v Joppe . 19 Potom prijal pokrm a zosilnel. lebo jeho som si vyvolil za nádobu. Obdobie pokoja pre Cirkev . 21 Všetci. vložil naň ruky a povedal: "Brat Šavol. lebo neverili. 27 Tu sa ho ujal Barnabáš. že ho zabijú. 14 Aj tu má moc od veľkňazov poviazať všetkých. Ona vynikala dobrými skutkami a almužnami. ktoré dávala. 30 Keď sa to dozvedeli bratia. čo v preklade znamená Dorkas. čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to. že je učeníkom.Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku 20 a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša. vystreli ju v hornej sieni. 2 Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. ktorí sa obrátili k Pánovi. 35 A videli ho všetci.36 V Joppe zasa bola istá učeníčka. Šavlova kázeň v Damasku . keď si šiel sem. menom Tabita. 37 No v tých dňoch ochorela a umrela. prišiel aj k svätým. Roznieslo sa to po celom Joppe a mnohí uverili v Pána. Potom zavolal svätých a vdovy a predstavil im ju živú. ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal na posteli. 33 Našiel tam istého človeka. že je tam Peter.32 Ako Peter navštevoval všetkých. Židia sa uzniesli. čo vzývajú tvoje meno. koľko musí trpieť pre moje meno. že toto je Mesiáš.26 Keď prišiel do Jeruzalema. 43 Potom zostal ešte vera dní v Joppe u istého garbiara Šimona. koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme." A on hneď vstal. aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý. 29 Rozprával a prel sa aj s Helenistami a oni ho chceli zabiť. Galilei a Samárii. žasli a vraveli: "Nie je to ten. aby ho mohli zabiť." 17 Ananiáš teda šiel a vošiel do domu. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty. poslal ma Pán Ježiš. 16 a ja mu ukážem. čo v Jeruzaleme prenasledoval tých. Šavlova návšteva v Jeruzaleme . poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: "Príď bez meškania aj k nám!" 39 Peter vstal a šiel s nimi." 15 Ale Pán mu povedal: "Len choď.1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius. žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha. menom Eneáša. zvanej Italská." 18 Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. kým bola medzi nimi. 38 A pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli. ale všetci sa ho báli. od mnohých som počul o tomto mužovi. 41 On jej podal ruku a zodvihol ju. zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu. zaviedol ho k apoštolom a porozprával im. 3 Raz okolo tretej hodiny popoludní videl 42 . zaviedli ho do hornej siene. Ježiš Kristus ťa uzdravuje. čo im urobila Dorkas. čo bývali v Lydde a Sárone. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu. posadila sa. čo bývali v Lydde. ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene. Keď ju poumývali. 40 Peter poslal všetkých von.

a dopytovali sa na Šimonov dom. spúšťané za štyri rohy na zem. s všetko im porozprával a poslal ich do Joppe. Ale mne Boh ukázal. veď som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté. tvoja modlitba je vyslyšaná a Boh si spomenul na tvoje almužny." 33 Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil. 32 Pošli teda do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter. čo urobil v judejskej krajine i v Jeruzaleme. čo s ním hovoril. že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý. lebo bol s ním Boh. 43 Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo. 12 Boli v nej všetky druhy štvornožcov. garbiara. odišiel. 42 A prikázal nám. 18 Zavolali a pýtali sa. 24 V ďalší deň prišiel do Cézarey. druhý raz: "Čo Boh očistil. 26 Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň. vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených. dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom. keď boli na ceste a blížili sa k mestu Peter vyšiel okolo poludnia na strechu modliť' sa. 17 Kým bol Peter v rozpakoch." 7 A keď anjel. 25 Keď Peter prichádzal. čo ti Pán prikázal." 34 9 . kto v neho verí. Kvôli čomu ste prišli?" 22 Oni povedali: "Stotník Kornélius. že nemám nikoho nazývať' poškvrneným alebo nečistým človekom. ktorému celý židovský národ vydáva svedectvo. dostal pokyn od svätého anjela aby si ťa pozval do domu a vypočul tvoje slová. ktorého hľadáte. Kornélius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi. čo som sa o tretej hodine popoludní modlil vo svojom dome. lebo som ich ja poslal. ktorý hlásal Ján. Pane?" Odpovedal mu: "Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul. čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. 40 Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu. keď ste ma pozvali. ako veľké prestieradlo. vstaň. A teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou. 38 ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil. ktorých Boh vopred určil. zabíjaj a jedz!" 14 Ale Peter povedal: "Nijakým činom. že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. 13 I zaznel mu hlas: "Peter. aj ja som len človek. A pýtam sa. 16 Toto sa opakovalo tri razy a hneď bola nádoba vzatá do neba. či tam býva Šimon s prímením Peter: 19 Ako Peter premýšľal o videní. zemeplazov a nebeské vtáctvo. Pane. 36 Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista.jasne vo videní Božieho anjela. 28 I povedal im: "Vy viete. kto sa ho bojí a koná spravodlivo. že Boh nenadŕža nikomu. kvôli čomu ste ma pozvali?" 30 Kornélius povedal: "Sú to štyri dni práve v túto hodinu.Na druhý deň vstal a šiel s nimi a niektorí bratia z Joppe ho sprevádzali. ako prichádza k nemu a oslovuje ho: "Kornélius!" 4 Ale on na neho hľadel a preľaknutý povedal: "Čo je. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve 31 a povedal mi: "Kornélius. dialo po celej Judei." 23 Zavolal ich teda dnu a pohostil. 20 Vstaň teda." Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam. ale svedkom. nám. čo sa počnúc od Galiley po krste. zastali pri bráne muži. že si prišiel. Ale zavesili ho na drevo a zabili. aby sa zjavil 41 . aby sme vypočuli všetko. 35 ale v každom národe mu je milý ten. Peter u Kornélia a jeho priateľov . 11 Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu. čo mu boli podriadení. ktorých poslal Kornélius. 5 A teraz pošli mužov do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter. Duch mu povedal: "Hľadajú ťa traja muži. zíď dolu a bez váhania chod' s nimi. ty nenazývaj poškvrneným. 10 Keď vyhladol." 21 Peter zišiel k mužom a povedal: "Ja som ten. býva v dome garbiara Šimona pri mori. Kým mu pripravovali. padol do vytrženia. 29 Preto som prišiel bez váhania. aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali. zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých. 39 A my sme svedkami všetkého. čo má dom pri mori. on je Pánom všetkých: 37 Vy viete. čo to bol za úkaz." 27 Ako sa s ním rozprával. padol mu k nohám a poklonil sa. 6 býva u istého Šimona. Kornélius mu vyšiel v ústrety. ktorý videl. že Žid sa nesmie spolčiť' ani stretnúť s cudzincom. Na druhý deň. 15 Ale hlas sa mu ozval znova.nie všetkému ľudu. chcel jesť. spravodlivý a bohabojný muž.

20 No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrénčania. 12 A Duch mi povedal." Založenie cirkvi v Antiochii . čo sa rozpŕchli pred súžením. 14 on ti povie slová. v ktorých budeš spasený ty i celý tvoj dom. uspokojili sa a oslavovali Boha. 45 A veriaci z obriezky. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. 6 Keď som pozorne do nej pozrel. zostúpil Duch Svätý na všetkých. žasli. aby som mohol prekážať Bohu?" Keď' to počuli. Peter v Jeruzaleme vysvetľuje svoje konanie . aby som šiel bez váhania s nimi. aj hlas. zostúpil na nich Duch Svätý. hovoriac: "Teda Boh aj pohanom daroval pokánie. že každý podľa svojich možností napomôže bratov. ale vy budete pokrstení Duchom Svätým. Potom ho prosili. na Cyprus a do Antiochie. 16 Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo. tak ako na začiatku na nás. 22 18 4 . čo boli z obriezky. 30 Aj to urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi. traja muži. vstal a z vnuknutia Ducha oznámil. ako videl vo svojom dome anjela. zaradoval sa a povzbudzoval všetkých. plazy a nebeské vtáctvo. 7 A počul som. 25 Preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. ktorý mi hovoril: "Peter. A keď prišli do Antiochie." 10 To sa opakovalo tri razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba. 24 lebo on bol muž dobrý.1 Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli. tí. ako hovoril: "Ján krstil vodou. ty nenazývaj poškvrneným.44 Kým Peter toto hovoril. že aj pohania prijali Božie slovo. Pane. zabíjaj a jedz!" No ja som povedal: "Nijakým činom. ako si zaumienili v srdci. čo sme uverili v Pána Ježiša Krista. ktoré nastalo za Štefana. že bude veľký hlad po celom svete. videl som pozemské štvornožce a divú zver. ale nikomu neohlasovali slovo." 15 Keď som potom začal hovoriť. Vyslanie Barnabáša a Šavla do Jeruzalema . ktorý stál a hovoril: "Pošli do Joppe a zavolaj ši Šimona s prímením Peter." 17 Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám. a vyslali do Antiochie Barnabáša. aby vytrvali v Pánovi. mu dohovárali: 3 "Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi!" Peter im začal rad-radom vysvetľovať: 5 "Bol som v meste Joppe. A k Pánovi sa pridal veľký zástup. hovorili aj Helenistom a zvestovali im Pána Ježiša. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. 23 Keď ta prišiel a videl Božiu milosť. 13 On nám rozpovedal. 28 Jeden z nich menom Agabus. veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy do mojich úst! 9 Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: "Čo Boh očistil. ktože som ja.19 Tí. čo bývajú v Judei. došli až do Fenície.27 V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema. Zvesť' o tom sa dostala aj do uší jeruzalemskej cirkvi. 29 Preto sa učeníci rozhodli. aby boli vodou pokrstení tí. iba Židom.Pokrstenie prvých pohanov . aby mali život. čo dostali Ducha Svätého tak ako my?" 48 A rozkázal ich pokrstiť' v mene Ježiša Krista. So mnou šli aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho muža. plný Ducha Svätého a viery. Sk11 XI. 2 Keď Peter prišiel do Jeruzalema. vstaň. v ktorom sme boli. aby u nich niekoľko dní zostal. že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov. čo prišli s Petrom. vyslaní ku mne z Cézarey. čo počúvali slovo. 21 Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. priviedol ho do Antiochie. A aj bol za Klaudia. 11 Hneď nato zastali pri dome. 26 Keď ho našiel. modlil som sa a vo vytržení som mal videnie: akási nádoba ako veľké prestieradlo spúšťané za štyri rohy zostupovala z neba a prišla až ku mne. 46 lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: 47 "Môže ešte niekto zabrániť.

vypočúval strážnikov a rozkázal ich odviesť. ako ho mal Herodes predviesť. že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého. že je to tak. 3 A keď videl. povedal mu: "Prehoď si plášť a poď za mnou!" 9 Vyšiel von a šiel za ním. Simeon. lebo nevzdal Bohu slávu a skonal rozožratý červami. rozkázal chytiť aj Petra. 4 Keď sa ho zmocnil. Potom odišiel z Judey do Cézarey a tam sa zdržiaval. povedal Duch Svätý: . čo vedie do mesta. lebo ich kraj sa živil kráľovým obilím.15." 16 Ale Peter neprestával búchať. anjel mu zmizol. 15 Oni jej povedali: "Šalieš!" Ona však tvrdila. čo sa dialo skrze anjela. kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa. ktorý sa volá Marek.24 A Božie slovo sa šírilo a rozmáhalo. ani nevedel. ktorý sa volá Marek. a povedal: "Oznámte to. 13 Keď zabúchal na dvere pri bráne. ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom. 8 Anjel mu povedal: "Opáš sa a obuj si sandále!" Keď to urobil. Petrovo uväznenie a zázračné vyslobodenie . 6 V poslednú noc. 21 V určený deň Herodes oblečený do kráľovského rúcha. Vyslanie Barnabáša a Šavla . a Šavol. Snem v Jeruzaleme 13. ktorého volali Niger.1 . 19 18 10 Smrť prenasledovateľa . že má videnie. 17 Pokynul im rukou aby boli ticho. 14 Keď spoznala Petrov hlas. uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu. Herodes ho hľadal a keď ho nenašiel. Ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. nie ľudský!" 23 Ale vtom ho zasiahol Pánov anjel.1 V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. Prvá Pavlova misijná cesta. Udrel Petra do boku. A keď otvorili a uvideli ho. a keď prešli jednou ulicou. 3. Vyšli ňou. že pri bráne stojí Peter. 25 Keď Barnabáš a Šavol splnili v Jeruzaleme svoju úlohu.1 V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš.35 Sk13 XIII. a vyrozprával. 7 Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. že je to skutočnosť. Tá sa im sama otvorila. No oni vraveli: "To je jeho anjel. vrátili sa a vzali so sebou Jána." Potom vyšiel von a odišiel na iné miesto. 2 Jánovho brata Jakuba zabil mečom. žasli. ako ho Pán vyviedol z väzenia. vyšla dievčina menom Rodé a načúvala. došiel k domu Márie. Ale oni svorne prišli za ním. Lucius z Cyrény. 11 Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: "Teraz naozaj viem. Peter spal medzi dvoma vojakmi spútaný dvoma reťazami a strážnici predo dvermi strážili väzenie. že sa to Židom páči. ale vbehla dnu a oznamovala.Sk12 XII. od radosti ani neotvorila bránu. zobudil ho a povedal: "Vstaň rýchlo!" A reťaze mu spadli z rúk. sadol si na trón a prehovoril k nim. Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne. matky Jána. Barnabáš a Šavol sa vrátili do Antiochie . Jakubovi a bratom. čo očakával židovský ľud. Keď sa rozodnilo nastal medzi vojakmi nemalý zmätok. čo sa mohlo stať s Petrom.20 Bol nahnevaný na Týrčanov a Sidončanov. Myslel si. Manaen. Boli práve dni Nekvasených chlebov." 12 Ako o tom uvažoval. získali si kráľovho komorníka Blasta a prosili o pokoj. 22 Ľud mu privolával: "Toto je Boží hlas. 2 Ako slúžili Pánovi a postili sa. 5 Petra teda strážili vo väzení.

Mali so sebou aj Jána ako pomocníka. plný každého podvodu a každého klamstva. hlásali Božie slovo v židovských synagógach. muža z Benjamínovho kmeňa. čo sa bojíte Boha. na ktoré som ich povolal. ktoré dostali naši otcovia.lebo tak sa prekladá jeho meno -." 34 32 33 26 23 Boh splnil ich A že ho vzkriesi z mŕtvych. Čarodejník Elymas . 28 A hoci nenašli nič. čo sa stalo.4 A oni. a tak splnili slová Prorokov. 22 Keď ho odstránil. naplnený Duchom Svätým. došli do Seleucie a stade sa preplavili na Cyprus. im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery.Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo. sňali ho z dreva a uložili do hrobu. povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: "Našiel som Dávida. Ježiša. Cesta na Cyprus." Z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa. po mne prichádza ten. keď nám vzkriesil Ježiša. hovorte!" Pavlova kázeň pred Židmi . synovia Abrahámovho rodu. dožadovali sa od Piláta. lebo chcel počuť Božie slovo. 24 Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. a teraz sú jeho svedkami pred ľudom. čo s ním prišli z Galiley do Jeruzalema. hľa. Ján od nich odišiel a vrátil sa do Jeruzalema." Oni sa postili a modlili. falošného proroka. 15 Po čítaní zo Zákona a Prorokov im predstavení synagógy odkázali: "Bratia. 29 A keď splnili všetko. 25 Keď Ján končil svoj beh. 8 Ale Elymas. Izraeliti a vy všetci. 19 Vyhubil sedem národov v kanaánskej krajine a lósom rozdelil ich krajinu 20 asi na štyristopäťdesiat rokov. to povedal takto: "Dám vám Dávidove sväté veci. za čo by si zasluhoval smrť.l6 Tu Pavol vstal. aby ho dal zabiť. 21 Vtedy si žiadali kráľa a Boh im dal Kíšovho syna Saula. Ten si pozval Barnabáša a Šavla. 27 Lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich vodcovia ho nepoznali. V sobotu vošli do synagógy a sadli si. hovoril: "Ja nie som ten. ktoré sú verné. a tí. nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti. ktorý bude plniť moju vôľu celú. čo sa u vás boja Boha. muža podľa môjho srdca. vyslaní Duchom Svätým. A my vám zvestujeme.13 Pavol a jeho spoločníci sa z Pafu odplavili a prišli do Perge v Pamfýlii. Potom im dával sudcov až po proroka Samuela. nám bolo poslané toto slovo spásy. Ale. ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách. ktorý sa volá aj Pavol. 30 Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych 31 a on sa mnoho dní zjavoval tým. 7 Bol u prokonzula Sergia Pavla. za koho ma pokladáte." Bratia. tápal dookola a hľadal. žasol nad Pánovým učením a uveril. že prisľúbenie. pozrel naňho 10 a povedal: "Diablov syn. Žida menom Barjezu. čarodejník . čo bolo o ňom napísané. 14 Ostatní šli ďalej a z Perge došli do Antiochie v Pizídii. odsúdili ho. syna Jesseho. a povedal: "Mužovia. deťom. na štyridsať rokov. vložili na nich ruky a prepustili ich. ktorý bol rozumný muž. Ja som ťa dnes splodil. keď býval v cudzine. neprestaneš prevracať priame cesty Pánove?! 11 A teraz pozri. počúvajte! 17 Boh tohoto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud. doľahne na teba Pánova ruka: oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. 6 A keď prešli celým ostrovom až do Pafu stretli istého čarodejníka. Príchod do Antiochie v Pizídii . ak máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud. rukou dal znamenie. ako je aj v druhom žalme napísané: "Ty si môj syn. 5 Keď prišli do Salaminy. kto by mu podal ruku. 9 Vtedy Šavol. Potom ho z nej vyviedol zdvihnutým ramenom l8 a asi štyridsať rokov znášal ich správanie na púšti. aby sa už nikdy nevrátil do porušenia. v egyptskej krajine." Vtom naňho padla mrákota a tma. 12 Keď prokonzul videl. aby bolo ticho. ktoré sa čítajú každú sobotu." .

A oni s nimi hovorili a povzbudzovali ich. že dával." Lebo keď Dávid splnil vo svojom pokolení Božiu vôľu. 43 42 Pavol a Barnabáš sa obracajú na pohanov . radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci. bratia. 3 Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo si počínali v Pánovi. plní žiarlivosti rúhavo odporovali tomu. Od všetkého. že má vieru a môže byť uzdravený. kto verí. že uverilo veľké množstvo Židov a Grékov. popudili a rozdráždili pohanov proti bratom. aby sa diali znamenia a divy ich rukami. 47 Lebo tak nám prikázal Pán: "Ustanovil som ťa za svetlo pohanom. aby im o tom rozprávali aj v nasledujúcu sobotu: A keď sa zhromaždenie rozišlo. 2 Ale Židia. ktorí neuverili. aby vytrvali v Božej milosti. 40 Dajte si teda pozor. prosili ich. Uzdravenie chromého . podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. Bol od narodenia chromý a nikdy nechodil. iní zasa s apoštolmi. 11 Keď zástupy videli. po 48 . pohŕdači. zosnul. 5 Ale keď sa ich pohania a Židia so svojimi predstavenými chystali prepadnúť. potupiť a ukameňovať 6 a oni sa to dozvedeli. 10 povedal veľkým hlasom: "Postav sa rovno na nohy!" A on vyskočil a chodil. 38 Nech je vám teda známe. 51 Oni na nich striasli prach z nôh a odišli do Ikónia. aby neprišlo. 45 Keď Židia videli zástupy. 49 A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji.44 V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. obraciame sa k pohanom." Keď to počuli pohania. že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života. lebo za vašich dni vykonám skutok. utiekli do lykaonských miest. A keď videl. nevidel porušenie.35 A preto aj na inom mieste hovorí: "Nedovolíš. aby tvoj svätý videl porušenie. čo boli vopred určení pre večný život. 9 Počúval Pavla hovoriť a on sa naňho zahľadel. od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. čo hovoril Pavol.8 V Lystre sedával istý muž s chorými nohami. čo Pavol urobil. ale preto. dielo. Evanjelizácia v Lystre. Sk14 XIV. Evanjelizácia v Ikóniu ." Keď potom vychádzali. 39 v ňom je ospravedlnený každý. ktorého Boh vzkriesil. 50 Ale Židia poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov. mnoho Židov a nábožných prozelytov išlo za Pavlom a Barnabášom.1 V Ikóniu takisto vošli do židovskej synagógy a hovorili tak. 52 No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. do Lystry a Derbe a do kraja okolo nich 7 a tam hlásali evanjelium. 37 Avšak ten. 4 A obyvateľstvo mesta sa rozštiepilo: niektorí boli so Židmi. uložili ho k jeho otcom a videl porušenie. čo sa hovorí u Prorokov: 41 36 "Pozrite. ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti tým. že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. čudujte sa a zahyňte. ktorému neuveríte. aby si bol spásou až do končín zeme. 46 Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: "Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo. keď vám bude o ňom niekto rozprávať.

vstal a vošiel do mesta. lebo dobre robil: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. nemôžete byť spasení. ktorý pozná srdcia.1 Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: "Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu. Hlásame vám evanjelium. vybehli medzi zástup a kričali: 15 "Mužovia. ako je napísané: 2 27 . ako Boh prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. 20 Ale keď ho obstúpili učeníci." Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky. 13 12 Barnabáša nazvali A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. lebo on viedol reč. 24 Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. 19 Ale na to prišli z Antiochie a Ikónia Židia." Apoštolský snem. 4 Keď prišli do Jeruzalema. že musia zachovávať Mojžišov zákon. Ikónia a Antiochie. Potom sa vrátili do Lystry. ktorí rozprávali. Keď ta došli a zhromaždili cirkev. kde ich zverili Božej milosti na dielo. Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema.6 Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. 25 Hlásali slovo v Perge. ako sa obrátili pohania. aké veľké veci s nimi urobil Boh. aby im neobetovali. naviedli zástupy a Pavla kameňovali. vy viete. prijala ich cirkev. aké veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi." 18 Toto hovorili a len len že utíšili zástupy. aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery. 28 A zostali dlhší čas s učeníkmi. čo je v nich. 10 Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení." Jakubova reč . čo uverili zo sekty farizejov. ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko. aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu." Jupiterom a Pavla Merkúrom. v ktorého uverili. Petrova reč . rozpovedali. 16 0n v minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou. 14 Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol. aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. 3 Cirkev ich teda vypravila a oni išli cez Feníciu a Samáriu a rozprávali. ani my?! 11 A veríme.lykaonsky kričali: "Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. apoštoli a starší a oni vyrozprávali. roztrhli si šaty. odišli do Atálie 26 a odtiaľ sa odplavili do Antiochie. 7 A keď nastala veľká hádka. a hovorili: "Treba ich obrezať a prikázať im. že Pavol. Sk15 XV. modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi. 9 a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi. keď im dal Ducha Svätého tak ako nám. 17 ale bez svedectva o sebe samom neostával. ozval sa Jakub: "Bratia vypočujte ma! 14 Šimon porozprával. že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás. Evanjelizácia v Derbe a návrat z prvej misijnej cesty . 8 A Boh. vstal Peter a povedal im: "Bratia. rozhodli. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. že je mŕtvy. že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni. 23 A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších. 13 Keď sa odmlčali.21 Aj tomu mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. 5 Tu vstali niektorí. 22 Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich. vydal im svedectvo. 15 S tým sa zhodujú aj slová Prorokov.12 Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla. keď vierou očistil ich srdcia. a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť. ktoré práve dokončili. ktoré nevládali niesť ani naši otcovia. aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. Kontroverzia v Antiochii . čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy.

krvi.36 O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi: "Vráťme sa a ponavštevujme bratov. Júda sa vrátil sám do Jeruzalema. čo vyšli z nás.36 . znova postavím jeho ruiny a vztýčim ho. zaduseného a krvi. Tam bol istý učeník menom Timotej. Boli to Júda. Buďte zdraví!" Delegácia v Antiochii . že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom. 27 Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté.1 Prišiel aj do Derbe a Lystry. 31 Keď ho prečítali. znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami. Pavol a Sílas ." Preto si myslím. čo sa z pohanov obracajú k Bohu. 32 Aj Júda a Sílas mnohými slovami potešovali a posilňovali bratov. ale otec bol Grék. Druhá Pavlova misijná cesta 15. 24 Počuli sme. že netreba brat' takého. kde sme hlásali Pánovo slovo. zvolali zhromaždenie a odovzdali list. 20 ale im treba napísať. radovali sa z tejto útechy. odišli do Antiochie. hovorí Pán. 28 Lebo Duch Svätý a my sme usúdili. 3 Pavol chcel. 4. ktorý sa volal Barsabáš.16 "Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok. že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. 33 Po istom čase ich bratia vypravili v pokoji k tým. čo od nich z Pamfýlie odišiel a nešiel s nimi pracovať. smilstva. 21 Mojžiš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach. poprední muži medzi bratmi. čo tam bývali. ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. 18 známe od vekov.18. 39 I vznikla taká roztržka. lebo aj oni boli prorokmi. všetky národy. 26 ľuďmi. 17 aby aj ostatní ľudia hľadali Pána. kde ho každú sobotu čítajú. syn veriacej Židovky.) 35 Ale Pavol a Barnabáš sa zdržali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo. že neslobodno znepokojovať tých. nad ktorými sa vzývalo moje meno." 37 Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána.30 Keď ich vypravili. čo ich vyslali. a Sílas. aby šiel s ním. po všetkých mestách. 41 Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi. Sk16 XVI. a kvôli Židom. že sa rozišli. 2 Bratia v Lystre: a v Ikóniu mu vydali svedectvo. ktorý sa volá Marek. Sýrii a Cilícii. ho vzal a 19 . Ak sa budete tohoto chrániť. že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: 29 zdŕžať sa mäsa obetovaného modlám. hoci sme ich ničím nepoverili. ako sa majú. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. 25 Preto sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli.22 Odchod z Antiochie." Apoštolský list . 40 Pavol si vybral Sílasa. udusených zvierat a smilstva. Pavol si priberá Timoteja . 38 Ale Pavol usúdil. Bratia ho zverili Pánovej milosti a vydal sa na cestu.22 Vtedy sa apoštoli a starší s celou cirkvou uzniesli. čo robí tieto veci. budete konať správne. 23 Po nich poslali tento list: "Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii. (34 Sílas sa rozhodol zostať tam. že vás niektorí. aby sa zdŕžali poškvrneného modlami.

Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. prosila nás: "Ak si myslíte. čo mám robiť. a zvestujú vám cestu spásy. Cez Malú Áziu. že jeho otec bol Grék. odovzdávali im učenie." 18 A robila to mnoho dní. úradníci vyslali zriadencov s odkazom: "Prepusť tých ľudí!" 36 Strážca väzenia oznámil Pavlovi tieto slová: "Úradníci odkázali. 15 A keď sa dala so svojím domom pokrstiť. aby pozorne sledovala. 27 Keď sa strážca väzenia prebudil a videl dvere väzenia otvorené. že nás Boh volá hlásať im evanjelium. chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosti. ale Ježišov Duch im to nedovolil. 23 Keď im vymerali veľa rán. vbehol dnu a s chvením padol pred Pavla a Sílasa. čo Pavol hovorí. Pokrstenie strážcu žalára . hoci sme rímski občania. že uveril Bohu.6 Prešli cez Frýgiu a galatský kraj. obrátil sa a povedal duchu: "V mene Ježiša Krista ti rozkazujem. Sadli sme si a hovorili sme so ženami. I3 V sobotu sme vyšli za bránu k rieke. poďte do môjho domu a zostaňte. Vo Filipách.11 Odplavili sme sa z Troady. 26 Zrazu nastalo veľké zemetrasenie. Lýdia . pokúšali sa dostať do Bitýnie. na druhý deň do Neapola 12 a odtiaľ do Filíp. vytasil meč a chcel sa zabiť lebo si myslel že väzni ušli. ktorá si ctila Boha: Pán jej otvoril srdce. čo boli v jeho dome. priamym smerom sme prišli do Samotrácie. nesmieme ani prijímať ani zachovávať. lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. stretli sme akúsi dievčinu. ktoré my ako Rimania.obrezal.I6 Keď sme sa šli zasa modliť. a vrhli do väzenia a teraz nás potajomky vyháňajú? Nie tak. predavačka purpuru z mesta Tyatiry. 33 V tú nočnú hodinu ich vzal. 14 Počúvala aj istá žena menom Lýdia. aby som vás prepustil. 4 Ako chodili po mestách. presvedčení. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: "Prejdi do Macedónska a pomôž nám!" 10 Hneď ako mal toto videnie. prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom. A keď ich . aby som bol spasený?" 31 Oni povedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. 20 Predviedli ich pred úradníkov a povedali: "Títo ľudia búria naše mesto. 30 Vyviedol ich von a vravel: "Páni. Videnie v Troade . 9 Tam mal Pavol v noci videnie. že im zanikla nádej na zisk. ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme aby ho zachovávali. 7 Keď došli k Mýzii.35 Keď sa rozodnilo. vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. že som verná Pánovi. Zbičovanie a uväznenie Pavla a Sílasa . 17 Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: "Títo ľudia sú služobníkmi Boha. lebo sme tu všetci!" 29 Vypýtal si svetlo. 5 Cirkvi sa upevňovali vo viere a deň čo deň sa zväčšovali počtom. usilovali sme sa odísť do Macedónska. aby si z nej vyšiel!" A v tej hodine vyšiel. 34 Potom ich zaviedol do domu. Pavla to dohnevalo. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a kolónia. Najvyššieho. ale nech prídu sami a oni nech nás vyvedú!" 38 Zriadenci hlásili tieto slová úradníkom a oni sa naľakali. Sú to Židia 21 a šíria zvyky. 39 Prišli a odprosili ich. že sa tam modlia." 22 Aj dav sa zhŕkol proti nim a úradníci im postŕhali šaty a rozkázali ich zbičovať. V tomto meste sme sa niekoľko dni zdržali." 32 A zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým. keď počuli. ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji!" 37 Ale Pavol im povedal: "Verejne a bez súdu nás zbili. vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali. že sú to Rimania. Zázračné vyslobodenie apoštolov. 8 Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. 24 0n ich podľa tohoto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady. aby ich dobre strážil." A prinútila nás. 28 Ale Pavol skríkol veľkým hlasom: "Neubližuj si. až sa pohli základy žalára. lebo všetci vedeli. čo sa tam zišli. lebo sme predpokladali.25 O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. 19 Keď jej páni videli. Prepustenie z väzenia .

" Keď sme teda Božím pokolením.22 Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: "Aténčania. čo to má byť. 3 Odkrýval a potvrdzoval. lebo tvrdia. Zastali pri Jasonovom dome a chceli ich vyviesť pred ľud. hýbeme sa a sme. že ste neobyčajne nábožní. V Solúne. určil im vymedzený čas a hranice ich bývania. 11 A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. V Aténach . Tam dostali príkaz pre Silasa a Timoteja. 27 aby hľadali Boha. 24 Boh. aby všetci a všade robili pokánie. to vám ja zvestujem. že Pavol aj v Berei hlása Božie slovo. aj nemálo gréckych žien z vyšších vrstiev i mužov.1 Prešli cez Amfipolis a Apolóniu a prišli do Solúna. keď videl. Preto chceme vedieť. 23 Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne. 9 Ale keď dostali od Jasona a ostatných záruku. keď 29 . čo je to za nové učenie. zašli k Lýdii. 2 Pavol podľa svojho zvyku vošiel k nim a po tri soboty im hovoril o Písmach. 31 lebo určil deň. A títo všetci robia proti cisárovým nariadeniam. že Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych a: "Týmto Mesiášom je Ježiš. nemáme si myslieť. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma. ani cudzinec. 18 A niektorí epikurejskí a stoickí filozofi s ním debatovali. aby obývalo celý povrch zeme. Sílas a Timotej zostali tam. aby čím skôr prišli za ním. 30 Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom. ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: "Veď aj jeho pokolenie sme. Pavlova reč v areopágu . ktorí to počuli. hoci to nepoznáte. 17 Preto hovoril v synagóge so Židmi a s nábožnými ľuďmi a každý deň na námestí s tými. a vrátili sa. 5 Ale žiarliví Židia si najali niekoľko zlých mužov z ulice. veď on dáva všetkým život. 19 I vzali ho. ktorého vám ja zvestujem. čo tam práve boli. ponavštevovali bratov.10 Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Berey. odvliekli Jasona a niektorých bratov k predstaveným mesta a kričali: "Tí. Jedni vraveli: "Čo to chce tento tlčhuba povedať?" Iní zasa: "Zdá sa." Čo teda uctievate. aby odišli z mesta.vyvádzali.16 Kým Pavol na nich v Aténach čakal. ktoré hlásaš? 20 Veď čosi divné nám donášaš do uší." 21 Lebo ani jeden Aténčan. nebýva v chrámoch zhotovených rukou. 28 Lebo v ňom žijeme. prišli aj sem 7 a Jason ich prijal. prosili ich." 8 Tak pobúrili ľud i predstavených mesta. čo je v ňom. čo rozbúrili celý svet. striebru alebo kameňu. V Berei . ktorý stvoril svet a všetko. či je to naozaj tak. išli aj ta znepokojovať a búriť zástupy. 14 Tu bratia hneď vypravili Pavla." 4 A niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi. akoby niečo potreboval. 13 Ale keď sa solúnski Židia dozvedeli. búril sa v duchu. Ježiš. zaviedli na aeropág a vraveli: "Môžeme vedieť. že zvestuje cudzie božstvá. vyvolali rozruch a rozbúrili mesto. nemali na nič toľko času ako rozprávať alebo počúvať niečo nové. aby šiel až k moru. že božstvo sa podobá zlatu. kde bola židovská synagóga. že mesto je oddané modlárstvu. ak by ho dajako nahmatali a našli hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. zaviedli ho až do Atén. že je iný kráľ. 25 ani sa mu neslúži ľudskými rukami. Sk17 XVII. aj veľké množstvo nábožných Grékov a nemálo vznešených žien. podľa všetkého vidím. dych a všetko 26 a z jedného urobil celé ľudské pokolenie." Zvestoval totiž Ježiša a zmŕtvychvstanie. vošli do židovskej synagógy. Tí. pretože je Pánom neba i zeme. 12 A tak mnohí z nich uverili. Keď ta prišli. povzbudili ich a odišli. čo tam bývali. výtvoru ľudského umenia a dômyslu. Ťažkosti so Židmi . prepustili ich. čo odprevádzali Pavla. našiel som aj oltár s nápisom: "Neznámemu bohu. 6 Ale keď ich nenašli. 40 Keď vyšli z väzenia.

aby zostal dlhší čas. boli výrobcami stanov. žena menom Damaris a iní s nimi. Tretia Pavlova misijná cesta 18. muž výrečný a zbehlý v Písmach." 11 Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo. keby šlo o nejakú krivdu alebo o podlý zločin. ako sa patrí. lebo mám v tomto meste mnoho ľudu.23 . niektorí sa posmievali. o mená a o váš zákon. vystúpil. uverili a dali sa pokrstiť. Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval všetkých učeníkov.18 Pavol tam zostal ešte veľa dní. to je vaša vec. lebo Klaudius nariadil. pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. vzali ho k 9 5 32 . Pavol pred prokonzulom Galliom . Keď ho počuli Priscilla a Akvila. že všetci Židia musia opustiť Rím. Medzi nimi aj Dionýz Areopagita. povedal Gallio Židom: "Židia. ak to bude chcieť Boh" a odplavil sa z Efezu. priviedli ho pred súdnu stolicu 13 a hovorili: "Tento navádza ľudí.21. aby protizákonne uctievali Boha. tam ich nechal.bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža. ktorí počúvali. hoci poznal iba Jánov krst. 26 Začal teda smelo vystupovať v synagóge. iní hovorili: "Vypočujeme ťa o tom inokedy. 22 Keď prišiel do Cézarey." 16 A odohnal ich od súdnej stolice. 20 A keď ho prosili." 14 Ale keď sa Pavol chystal otvoriť ústa. 17 Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a pred súdnou stolicou ho zbili. Pripojil sa k nim." 33 Tak Pavol spomedzi nich odišiel. aj mnohí Korinťania. Pavol sa vracia do Antiochie . zostal u nich a pracoval. 3 a pretože mal to isté remeslo. otriasol si odev a povedal im: "Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom. ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým. Odteraz pôjdem k pohanom. len hovor a nemlč. 24 Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo. i jeho manželku Priscillu." 7 Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého človeka. A Gallio sa o to vôbec nestaral.26 Apollo v Efeze . Sk18 XVIII. že Ježiš je Mesiáš. Založenie cirkvi v Korinte -1 Potom z Atén odišiel a prišiel do Korintu. Pán povedal v noci vo videní Pavlovi: "Neboj sa. 4 Každú sobotu hovoril v synagóge a presviedčal Židov i Grékov. že ho vzkriesil z mŕtvych. 19 Keď prišli do Efezu." Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych. 10 veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba. vypočul by som vás. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom. 6 Ale keď mu protirečili a rúhali sa. Židia svorne povstali proti Pavlovi. lebo mal sľub. ktorý nedávno prišiel z Itálie. Sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. 21 ale pri rozlúčke povedal: "Znova sa k vám vrátim. 2 Tam našiel Žida menom Akvilu rodom Ponťana. 34 No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. V Kenchreách si dal ostrihať hlavu. čo si ctil Boha. 5. menom Títa Justa. aby ti ublížil. potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. neprivolil. Keď prišli z Macedónska Sílas a Timotej.23 Nejaký čas tam pobudol a šiel ďalej.12 Keď bol v Achájsku prokonzulom Gallio. 15 Ale keď sú to spory o slovo. 8 A predstavený synagógy Krispus uveril Pánovi s celým svojím domom. 25 Bol poučený o Pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi. jeho dom bol spojený so synagógou. rodom Alexandrijčan.

i hovorili jazykmi a prorokovali. čo zhotovujú ruky. 19 A mnohí z tých čo sa zaoberali čarami. 12 takže aj na chorých donášali šatky a zástery. 7 Spolu ich bolo asi dvanásť mužov. vyšlo im päťdesiattisíc strieborných. dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. čo sa zaoberali podobným remeslom.13 Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúsili vzývať meno Pána Ježiša nad tými.1 Kým bol Apollo v Korinte. ale skoro v celej Ázii presvedčil a odvrátil veľký zástup. Pavlove plány . čo z milosti uverili. počuli Pánovo slovo. keď ste uverili?" Oni mu odvetili: "Ani sme nepočuli. zachvátil ich hnev a kričali: "Veľká je efezská Diana!" 29 V celom meste zavládol zmätok. lebo hovorí. ktorý prichádzal po ňom. že prejde cez Macedónsko a Achájsko a pôjde do Jeruzalema. 11 A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy. ako aj tých. aby ho prijali. 18 Mnoho veriacich prichádzalo. ale učeníci mu to 28 . bratia ho povzbudzovali a napísali učeníkom. čo vyrábal strieborné Dianine chrámiky. Keď ta prišiel. 28 Lebo rázne usviedčal Židov a verejne dokazoval z Písem." 22 Dvoch zo svojich pomocníkov. že to. 27 A keď chcel odísť do Achájska. tri mesiace rozprával a presviedčal o Božom kráľovstve. oddelil učeníkov a každý deň hovoril v Tyrannovej škole. vyznávali sa a priznávali svoje skutky." 3 On sa opýtal: "Ako ste teda boli pokrstení?" Oni odpovedali: "Jánovým krstom. Pavol hlása evanjelium a koná divy v Efeze .21 Po týchto udalostiach si Pavol zaumienil v Duchu. musím sa pozrieť aj do Ríma. veľmi pomohol tým. odišiel od nich. že z tohoto remesla máme zisk. keď spočítali ich cenu. 9 Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili. že tento Pavol nielen v Efeze. takže všetci. Židia i Gréci.8 Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril. ktorú si ctí celá Ázia i celý svet. a povedal: "Muži. 6 A keď na nich Pavol vložil ruky. 20 Tak mohutne sa šírilo a silnelo Pánovo slovo." Keď to počuli. ale kto ste vy?" 16 A človek. čo bývali v Ázii. poskytoval remeselníkom nemalý zárobok. že Ježiš je Mesiáš. že z toho domu utekali nahí a doráňaní. Povedal: "Keď sa ta dostanem. že je Duch Svätý. vy viete. 30 Pavol chcel ísť medzi ľud. dvoch z nich sa zmocnil a tak ich doriadil. 15 Ale zlý duch im povedal: "Ježiša poznám aj o Pavlovi viem. Sk19 XIX. Židovskí zaklínači ." 14 Robili to siedmi synovia istého Skevu. Timoteja a Erasta. 25 Zhromaždil ich. ktoré sa dotkli jeho tela. a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali. aby uverili v toho. Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. 17 Dozvedeli sa o tom všetci Židia aj Gréci. zostúpil na nich Duch Svätý. Demetrova vzbura proti Pavlovi . v ktorom bol zlý duch. Pavol v Efeze . poslal do Macedónska a sám zostal istý čas v Ázii. ale ani chrám veľkej bohyne Diany nebudú mať za nič a začne sa rúcať veleba tej. to jest v Ježiša. 10 To trvalo dva roky. nie sú bohovia. podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili. 24 Istý zlatník menom Demeter. a hovorili: "Zaklínam vás skrze Ježiša. ba pred zástupom tupili Pánovu cestu. Na všetkých doľahol strach a zvelebovali meno Pána Ježiša. čo boli posadnutí zlými duchmi. Tam našiel akýchsi učeníkov z a povedal im: "Dostali ste aj Ducha Svätého.sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. židovského veľkňaza. 4 Pavol povedal: "Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu." 5 Keď to počuli. 26 A vidíte i počujete.23 V tom čase nastalo nemalé pobúrenie pre Pánovu cestu. čo bývali v Efeze. ktorého hlása Pavol. že upadne. sa na nich vrhol. 27 A nielen tomuto nášmu remeslu hrozí nebezpečenstvo. schopili Pavlových sprievodcov Macedónčanov Gája a Aristarcha a všetci sa hromadne hnali do divadla.

hoci neviem. 18 Keď k nemu prišli. 5 Oni šli vopred a čakali nás v Troade." 11 Potom sa vrátil hore. 33 Tu naviedli zo zástupu akéhosi Alexandra a Židia ho potisli dopredu. dlho. všetci jedným hlasom asi dve hodiny kričali: "Veľká je efezská Diana!" 35 Až mestský tajomník utíšil zástup a povedal: "Efezania. lebo sám chcel ísť po súši 14 Keď sme sa s ním v Assone zišli. ľahol si naň. 22 A teraz spútaný Duchom idem do Jeruzalema. zo Solúnčanov Aristarchus a Sekundus. Pavol si zavolal učeníkov. a mnohí ani nevedeli. Cesta do Troady . že je Žid. len . 39 Ak chcete niečo iné. ako som bol s vami celý čas od prvého dňa. ktoré na mňa doliehali z úkladov Židov 20 ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch. ktorý padol z neba?! 36 Keď to teda nemožno poprieť. kde sme sa zdržali sedem dní. lebo niet vinníka. Zdvihli ho mŕtveho. 8 V hornej sieni.nedovolili. povzbudzoval bratov mnohými slovami a prišiel do Grécka. tvrdo zaspal. 16 Pavol sa totiž rozhodol obísť Efez. prečo tento zhon. že nás za dnešok obvinia zo vzbury. 40 Veď sa vystavujeme nebezpečenstvu. 9 Istý mladík menom Eutychus sedel v okne. Preto sa rozhodol. hoci sa nedopustili svätokrádeže. 15 Odtiaľ sme sa odplavili a na druhý deň sme sa dostali naproti Chiosu. ešte hovoril a potom odišiel. Derbejčan Gájus a Timotej i Ázijčania Tychikus a Trofimus. on tak určil.1 Keď potom rozruch ustal. 3 Tam strávil tri mesiace. 2 Prechádzal tými krajmi. Pavol v Troade. Pavol opúšťa Efez. 6 My sme sa po dňoch Nekvasených chlebov odplavili z Filíp a o päť dní sme došli za nimi do Troady. aby bol na Turíce podľa možnosti už v Jeruzaleme. Rozlúčka so staršími z Efezu v Miléte . v ďalší deň sme pristáli pri Samose a v nasledujúci sme došli do Milétu. povedal im: "Vy viete. že ma očakávajú okovy a súženie. nech sa tam žalujú. na to sú verejné súdy a prokonzuli. čo ma tam čaká. Chlapca priviedli živého a nemálo ich to potešilo. povzbudil ich. čo som vkročil do Ázie 19 ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach. 21 ako som zaprisahával Židov aj Grékov. 23 Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje. 4 Sprevádzali ho Berejčan Pyrhov syn Sopater. aby sa nezdržal v Azli. Z Troady do Milétu . 31 Aj niektorí aziarchovia.17 Z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. lebo v zhromaždení bol zmätok. kde sme boli zhromaždení. možno to vyriešiť na zákonitom zhromaždení. že sa vráti cez Macedónsko. Alexander si rukou vyžiadal ticho a chcel vysvetľovať ľudu. 34 Ale keď zbadali. 24 Svoj život si však veľmi necením. lebo na druhý deň chcel odcestovať. aby nešiel do divadla. 38 Ak teda Demeter a jeho remeselníci majú niečo proti niekomu. a pretiahol reč až do polnoci. že mesto Efez je ctiteľom veľkej Diany a jej obrazu. Pavol s nimi hovoril. kde sme mali pribrať Pavla. Premožený spánkom spadol z tretieho poschodia dolu. ktorý človek by nevedel. 32 Každý vykrikoval niečo iné. vzali sme ho a išli sme do Mitylény.7 Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba. a nemohli by sme zdôvodniť. prečo sa zišli. rozlúčil sa a odišiel do Macedónska. že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho Pána Ježiša. až do svitania. ani sa nerúhali našej bohyni. lámal chlieb a jedol. čo mu boli priateľmi. musíte sa upokojiť a nesmiete robiť nič nerozvážne. Vzkriesenie Eutycha . objal ho a povedal: "Neplašte sa lebo jeho duša je v ňom. a keď sa chystal odplaviť do Sýrie Židia mu strojili úklady. 10 Pavol zišiel dole. lebo sa ponáhľal. 37 Lebo ste priviedli týchto ľudí. Sk20 XX.13 My sme skôr nasadli na loď a odplavili sme sa do Assonu. poslali za ním s prosbou. a pretože Pavol dlho hovoril." Ako to dopovedal. zhromaždenie rozpustil. bolo mnoho lámp.

4 My sme vyhľadali učeníkov a zostali sme tam sedem dní. A plavili sme sa do Sýrie a došli sme do Týru. že už neuvidíte moju tvár: nik z vás. 3 Na dohľad sme sa priblížili k Cypru. čo 17 36 32 25 . prišiel z Judey istý prorok menom Agabus. ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvätenými. lebo on povedal: "Blaženejšie je dávať.15 Po týchto dňoch sme sa pripravili a vystupovali sme do Jeruzalema. že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša. 38 Najviac ich bolelo jeho slovo. 28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo. 9 Mal štyri dcéry panny. ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša. aby nechodil do Jeruzalema." 12 Keď sme to počuli. že už neuvidia jeho tvár. bratia nás milo prijali. Nasadli sme a vyplávali. vešali sa Pavlovi okolo krku a bozkávali ho." Keď to povedal. 37 Všetci sa dali do veľkého plaču. Tam sme vošli do domu evanjelistu Filipa . A keď sme tam boli viac dní. 34 Sami viete. čo som potreboval ja a títo tu so mnou." 14 A keď sme ho nemohli prehovoriť. druhý deň na Rodos a stadiaľ do Patary. že som tri roky vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás. 18 Na druhý deň šiel Pavol s nami k Jakubovi. lebo tam mala loď vyložiť náklad. Na brehu sme si kľakli a pomodlili sme sa.8 Na druhý deň sme odcestovali a došli sme do Cézarey. kde sa zišli všetci starší.1 Keď sme sa od nich odtrhli a vyplávali. prosili sme aj my. prestali sme. čo budú prevrátene hovoriť aby strhli učeníkov za sebou. 29 Ja viem. medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo. povedali sme: "Nech sa stane Pánova vôľa!" Príchod do Jeruzalema. že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. 5 Keď tie dni uplynuli vybrali sme sa na cestu. Pozdravili sme bratov a zostali sme jeden deň u nich. kľakol si a modlil sa s nimi všetkými. A teraz viem. 2 Tam sme našli loď. Pavol s Jakubom a so staršími . že tieto ruky vyslúžili všetko. 13 Ale Pavol odpovedal: "Čo robíte? Prečo plačete a trápite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať. 19 Pozdravil ich a dopodrobna vyrozprával. A vyprevadili ho na loď. takto Židia v Jeruzaleme zviažu a vydajú ho do rúk pohanov. Cestou do Jeruzalema .a ostali sme uňho. Oni z vnuknutia Ducha hovorili Pavlovi. Keď sme prišli do Jeruzalema. ktorému patrí tento opasok. aj tamojší. 33 Netúžil som po ničom striebre ani zlate ani odeve. ktorá sa plavila do Fenície. nastúpili sme na loď a oni sa vrátili domov. Sk21 XXI. vzal Pavlov opasok. u ktorého sme mali bývať. 27 lebo som neušiel bez toho. ktoré prorokovali. ako prijímať. 7 My sme z Týru po skončení plavby prišli do Ptolemaidy. v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov. že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú. dávneho učeníka.aby som dokončil svoj beh a službu. priamym smerom sme prišli na Kós. 30 Ba aj z vás samých povstanú muži. aby nechodil do Jeruzalema. Agabovo proroctvo . 35 Vo všetkom som vám ukázal. ktorú si získal vlastnou krvou. 6 Potom sme sa rozlúčili. 11 Keď prišiel k nám. 31 Preto bdejte a pamätajte. že som čistý od krvi všetkých. Všetci aj s manželkami a deťmi nás odprevadili až za mesto. 16 S nami šli aj niektorí učeníci z Cézarey a viedli so sebou istého Cyperčana Mnazona. ale nechali sme ho vľavo. zviazal si nohy a ruky a povedal: "Toto hovorí Duch Svätý: "Muža. 26 Preto vám v dnešný deň dosvedčujem. V Cézarei.on bol jeden zo siedmich . aby ste pásli Božiu Cirkev.

26. Prosím ťa. 32 On si hneď vzal vojakov a stotníkov a zbehol k nim. čo uverili. Keď uvideli veliteľa a vojakov. že im hovorí hebrejsky. prečo ma prenasleduješ?" 8 Ja som odpovedal: "Kto si Pane?" A on mi povedal: "Ja som Ježiš 7 6 . že učíš všetkých Židov. vošiel do chrámu a ohlásil. počúvajte. zbadali ho v chráme Židia z Ázie: Pobúrili celý zástup. keď došlo veliteľovi kohorty hlásenie. Pavlova reč k Židom v Jeruzaleme . proti zákonu a proti tomuto miestu. 23 Urob teda toto. A keď sa v tom zmätku nemohol dozvedieť nič isté. a počul som hlas. že sa celý Jeruzalem búri. ako stál na schodoch. 4 Túto Cestu som prenasledoval až na smrť: spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia. 22 Čo teda robiť? Isto sa dozvedia. brat. Padol som na zem. Narodil som sa v cilícijskom Tarze." 40 On mu dovolil a Pavol. položili naň ruky 28 a kričali: "Mužovia. Keď nastalo úplné ticho.1 "Bratia a otcovia. povedal Pavol veliteľovi: "Smiem ti niečo povedať?" On vravel: "Ty vieš po grécky? 38 Nie si ty ten Egypťan. 5 ako mi dosvedčí aj veľkňaz a celá veľrada. ako aj vy všetci dnes. 34 Ale v dave každý vykrikoval niečo iné. ktorý mi hovoril: "Šavol.27 . že Pavol ho voviedol do chrámu. A povedal: 3 "Ja som Žid.27 Keď sa tých sedem dní už končilo. Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku. zrazu ma okolo poludnia zalialo jasné svetlo z neba. ktorí majú sľub. krvi. aby si dali oholiť hlavu. že sa končia dni očisťovania. dovoľ mi prehovoriť k ľudu. pomáhajte! Toto je ten človek. v putách priviedol do Jeruzalema na potrestanie. 24 Vezmi ich. posväť sa s nimi a zaplať za nich. Chytili Pavla. aby sa zdŕžali mäsa obetovaného modlám. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha. čo o tebe počuli. že nemajú obrezávať svojich synov ani žiť podľa zvykov. vyvliekli ho z chrámu a hneď zatvorili brány. 31 Už ho chceli zabiť. Väzeň za Krista 21. na druhý deň sa s nimi očistil. ale vychovaný som bol v tomto meste. vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. oslavovali Boha a jemu povedali: "Vidíš. čo vám teraz poviem na svoju obranu!" 2 Keď počuli. že nie je nič na tom. ale že aj sám zachovávaš zákon a žiješ podľa neho. 36 lebo celé množstvo ľudu šlo za ním a kričali: "Preč s ním!" Pavol pod ochranou Rimanov . kto je to a čo vykonal. zaduseného a smilstva. 20 Keď to počuli. ešte väčšmi zatíchli. 25 A o pohanoch." 29 V meste s ním totiž videli Efezana Trofima a mysleli si. čo sú medzi pohanmi. prehovoril k nim po hebrejsky: Sk22 XXII. aby som aj tých. a hovoríš. 6. aby odpadli od Mojžiša. občan nie neznámeho mesta. 35 Keď prišiel ku schodom. rozkázal ho odviesť do pevnosti. Izraeliti. koľko tisíc Židov uverilo a všetci horlia za zákon. čo všetkých všade učí proti ľudu. Od nich som dostal aj listy pre bratov a šiel som do Damasku.37 Keď ho už mali voviesť do pevnosti.urobil Boh prostredníctvom jeho služby medzi pohanmi. len čo sa prinesie za každého z nich obeta.32 Zajatie Pavla . Ba ešte aj Grékov voviedol do chrámu a poškvrnil toto sväté miesto. Potom sa opýtal. prestali Pavla bit'. 30 Celé mesto sa rozbúrilo a začal sa zbiehať ľud. museli ho pre násilie davu vojaci niesť. 21 Ale o tebe sa dopočuli. že si prišiel. Tak zvedia všetci. pokynul ľudu rukou. čo nedávno vyvolal vzburu a vyviedol na púšť štyritisíc zbojníkov?" 39 Pavol povedal: "Ja som Žid z cilícijského Tarzu. 33 Tu veliteľ pristúpil k nemu. čo tam boli. čo ti hovoríme: Máme štyroch mužov." 26 A tak Pavol vzal tých mužov. Šavol. sme rozhodli a napísali.

čo tam stáli. aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada. Tí. Pre nádej a zmŕtvychvstanie ma súdia. schvaľoval som to a strážil som šaty tým. na druhý deň mu sňal putá. čo si videl a počul. ty si Riman?" On odpovedal: "Áno. lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov." 19 Ja som povedal: "Pane." 2 Tu veľkňaz Ananiáš rozkázal tým. nábožný muž podľa zákona. 15 Lebo mu budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho. pristúpil a povedal mi: "Brat Šavol." 29 Tí. 9 Strhol sa veľký krik a vstali niektorí zákonníci z časti farizejov a protestovali: "Nenachádzame nič zlé na tomto človekovi. ako mi hovorí: "Ponáhľaj sa a rýchlo odíď z Jeruzalema. lebo nie je hoden žiť!" 23 Pretože kričali. ktorému všetci tamojší Židia vydávajú svedectvo. 20 A keď vylievali krv tvojho svedka Štefana. že niet zmŕtvychvstania ani anjela ani ducha." 11 Keďže som pre jas toho svetla nevidel. oni vedia. že je rímsky občan ." 27 Veliteľ prišiel za ním a pýtal sa ho: "Povedz mi. ja som farizej. 1 Pavol sa uprene zahľadel na veľradu a povedal: "Bratia. 8 Lebo saduceji tvrdia. Sk23 XXIII. videl Spravodlivého a počul hlas z jeho úst. Pavol pred veľradou . aby si ma súdil podľa zákona. aj ja som bol pri tom. padol som do vytrženia 18 a videl som ho. aby im ho vyrvali a 6 25 12 . prečo naň tak kričia. veď je napísané: "Kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť. čo so mnou hovoril nepočuli. ale hlas toho. veliteľ z obavy." Ale Pavol vedel. čo stáli pri ňom. 13 prišiel za mnou." 7 Ako to povedal. povedali: "Božiemu veľkňazovi zlorečíš?" 5 Pavol vravel: "Nevedel som.čo čakáš?! Vstaň." 28 Veliteľ vravel: "Ja som toto občianstvo získal za veľkú sumu. poslal dolu vojakov. Istý Ananiáš. odhadzovali šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. svetlo videli. ktorého ty prenasleduješ. čo ti je určené urobiť. čo verili v teba. ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa. pozeraj!" A ja som ho v tú hodinu videl. 16 A teraz . viedli ma moji sprievodcovia za ruku. a proti zákonu ma kážeš bit'?" 4 Tí.22 Až po toto slovo ho počúvali. ale potom začali kričať: "Preč s takýmto zo sveta. aby sa dozvedel. lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne. rozkázal. že je to veľkňaz. zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!" 17 Keď som sa potom vrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme. a tak som prišiel do Damasku. 14 Tu on povedal: "Boh našich otcov ťa predurčil. A čo ak s ním hovoril duch alebo anjel?!" 10 Keď hádka silnela. 24 veliteľ rozkázal odviesť ho do pevnosti a nariadil bičovať ho a vypočúvať. ty obielená stena! Sedíš tu. z čoho ho Židia obviňujú. tam ti povedia všetko." Pavol vyhlasuje. kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. bratia. že ja som zatváral do väzenia a bil po synagógach tých. čo boli so mnou.30 Keďže chcel presne vedieť. keď sa dozvedel. daj sa pokrstiť. syn farizejov. čo ho zabíjali. Ale keď mu uťahovali remene. aby ho udreli po ústach." A Pavol povedal: "A ja som sa v ňom narodil. preto zvolal vo veľrade: "Bratia. nastala medzi farizejmi a saducejmi hádka a zhromaždenie sa rozčeslo. že jedna časť sú saduceji a druhá farizeji.Nazaretský. že je Riman a že ho sputnal. že Pavla roztrhajú. veď je to rímsky občan. čo tam stál: "A smiete bičovať rímskeho občana. išiel za veliteľom a hlásil mu: "Čo to chceš robiť. Pavol povedal stotníkovi. 21 Ale on mi povedal: "Choď. hneď od neho odstúpili a aj veliteľ sa zľakol. priviedol Pavla a postavil ho pred nich. Pane?" A Pán mi povedal: "Vstaň a chod' do Damasku. čo ho mali vypočúvať. 3 Vtedy mu Pavol povedal: "Boh udrie teba. a ešte bez súdu?" 26 Keď to stotník počul. 10 I povedal som: "Čo mám robiť. aby si poznal jeho vôľu.

") 8 Keď ho budeš vyšetrovať aj 31 16 . aby si zajtra Pavla priviedol do veľrady. že z Cilície. prosím. ktorí sa zaprisahali. a postavili pred neho aj Pavla. 35 povedal: "Vypočujem ťa. aby si nás krátko vypočul vo svojej láskavosti: 5 Zistili sme totiž. akoby ste sa chceli dozvedieť o ňom niečo presnejšie. 13 Tých. ako ta dôjde." Vojaci teda podľa rozkazu Pavla vzali a za noci ho odviedli do Antipatridy. Preto sa vybral vošiel do pevnosti a oznámil to Pavlovi. lebo mu má čosi oznámiť. aby tí. že ťa poprosia. a keď sa chystali zabiť ho. z čoho ho obviňujú. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. 30 A keď som dostal hlásenie o úkladoch. Sk24 XXIV. že nebudú ani jest' ani piť. vznešený Félix. Súdny proces pred vladárom Félixom . keď prídu aj tvoji žalobcovia. aby tebe povedali. že nebudú ani jesť ani piť. bolo vyše štyridsať. aj sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov. že tvojou zásluhou žijeme v plnom pokoji a že vďaka tvojej starostlivosti sa veľa napravilo v prospech tohoto národa." 19 Veliteľ ho vzal za ruku. že si mi to oznámil. 28 Chcel som vedieť. čo sa takto sprisahali. 3 prijímame vždy a všade. zaviedol ho k veliteľovi a vravel: "Väzeň Pavol si ma zavolal a prosil. my sme pripravení zabiť ho skôr." Ale o úkladoch počul syn Pavlovej sestry." Pavla odvádzajú do Cézarey . ktorí pôjdu do Cézarey. tak musíš svedčiť aj v Ríme. lebo ti má čosi povedať. 32 Na druhý deň nechali s ním ísť jazdcov a vrátil sa do pevnosti 33 Oni došli do Cézarey." 23 Potom zavolal dvoch stotníkov a povedal im: "Pripravte na deviatu hodinu večer dvesto vojakov. aby ho priviedol k vám. že nič neokúsime. ktoré strojili tomuto mužovi." Sprisahanie Židov proti Pavlovi . utiahol sa s ním nabok a pýtal sa: "Čo mi to máš oznámiť?" 20 On povedal: "Židia sa dohovorili. 14 Prišli k veľkňazom a starším a vraveli: "Prísahou sme sa zaviazali. kým nezabijeme Pavla. 6 Ba pokúsil sa aj chrám poškvrniť. čo majú proti nemu. akoby sa malo o ňom zistiť niečo presnejšie. A keď sa dozvedel. 25 Napísal aj list takéhoto znenia: 26 "Klaudius Lyziáš pozdravuje vznešeného vladára Félixa.12 Keď sa rozodnilo. 15 Vy teraz spolu s veľradou oznámte veliteľovi.1 O päť dní prišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a s istým rečníkom Tertullom a išli za vladárom so žalobou na Pavla. 21 Ale ty im never.odviedli do pevnosti." A rozkázal ho strážiť v Herodesovej vládnej budove. lebo som sa dozvedel. že je Riman.22 Tu veliteľ mladíka prepustil a prikázal mu: "Nehovor nikomu. 2 Predvolali ho a Tertullus začal žalobu: "To. ale sme ho chytili. odovzdali vladárovi list. 24 Aj dobytčatá pripravte. 11 V nasledujúcu noc stál pred ním Pán a hovoril: "Buď pevný! Lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme. preto som ho priviedol pred ich veľradu 29 a zistil som že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona." 18 On ho vzal. so všetkou vďačnosťou. aby som zaviedol tohoto mladíka k tebe. prišli k tebe. 4 Ale aby som ťa už dlho nezdržiaval. hneď som ho poslal k tebe a nariadil som aj žalobcom. že tento človek je ako morová nákaza a vyvoláva nepokoje medzi všetkými Židmi po celom svete a je aj pôvodcom vzbury nazaretskej sekty. prišiel som s vojskom a vyrval som im ho. lebo naň číha z nich viac ako štyridsať mužov. za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. Prečítal si list a opýtal sa. kým ho nezabijú. zbehli sa Židia a zaprisahali sa. z ktorej provincie pochádza. kým Pavla nezabijú. aby na ne posadili Pavla a bezpečne ho dopravili k vladárovi Félixovi. (7 A chceli sme ho súdiť podľa nášho zákona. čo chcú na Pavla žalovať. niet. ale veliteľ Lyziáš došiel s veľkou posilou a vytrhol nám ho z rúk a nariadil. 27 Tohoto muža chytili Židia. Ale obvinenia. 17 Pavol si zavolal jedného zo stotníkov a povedal mu: "Zaveď tohoto mladíka k veliteľovi.

Félix sa naľakal a povedal: "Nateraz choď. preto nechal Pavla vo väzení. Ale Félix sa chcel zavďačiť Židom. nech ho žalujú." 26 Pritom dúfal.10 Keď mu vladár pokynul. čo prišli z Jeruzalema. 15 Keď som bol v Jeruzaleme. 3 žiadali o priazeň proti nemu. Na druhý deň si sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť Pavla. 11 Môžeš sa presvedčiť. keď som stál medzi nimi: Pre zmŕtvychvstanie ma dnes súdite. ak by mali niečo proti mne. Pavol povedal: "Viem. preto ho aj častejšie volal a rozprával sa s ním. 15 A mám nádej v Bohu.13 O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agrippa a Berenika a pozdravili Festa. . aby rozkázal priviesť ho do Jeruzalema. a nebrániť nikomu z jeho priateľov posluhovať mu. nik ma im nemôže vydať: Odvolávam sa na cisára!" 12 Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal: "Na cisára si sa odvolal pôjdeš k cisárovi. v príhodnom čase si ťa zavolám. tu ma treba súdiť. 17 Po viacerých rokoch som prišiel a odovzdal som svojmu národu almužny a priniesol obety. 20 Alebo nech aj títo povedia. že to nie je viac ako dvanásť dní. zdržanlivosti a o budúcom súde." 9 No Festus sa chcel zavďačiť Židom. čo som sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu. ani proti chrámu. ani v meste. že Pavol je vo väzení v Cézarei a že aj on čoskoro odcestuje. že si už veľa rokov sudcom tohto národa. ale ak nie je nič na tom čo títo na mňa žalujú. čo na neho žalujeme. aby hovoril. 11 Ak som sa previnil a urobil niečo také. 25 Ale keď hovoril o spravodlivosti. ktorá bola Židovka. Pavlova obrana pred Félixom . Odvoláva sa na cisára . keď som stál pred vel'radou. že ho cestou zabijú. preto povedal Pavlovi: "Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť predo mnou z týchto vecí?" 10 Ale Pavol povedal: "Pred cisárovou súdnou stolicou stojím. že slúžim Bohu svojich otcov podľa Cesty. Pavol pred Festom. No priznávam sa ti. prišli kvôli nemu za 24 ." 9 Aj Židia sa pripojili a tvrdili. a tak s pokojnou mysľou prednesiem svoju obhajobu. Sk25 XXV. že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých. 16 Preto sa aj ja stále usilujem. 13 ani ti nemôžu dokázať to. čo aj oni sami očakávajú. za čo si zasluhujem smrť. ani proti cisárovi." Pavol pred Agrippom II. a oni strojili úklady. Židom som ničím neublížil. 18 A pri nich ma očisteného." 23 A stotníkovi rozkázal strážiť ho ale mierne. ale nemohli ich dokázať. nezdráham sa umrieť. ale bez zástupu a bez hluku našli v chráme 19 niektorí Židia z Ázie. 14 Keď tam boli už viac dní." 6 Nezdržal sa medzi nimi viac ako osem alebo desať dní a vrátil sa do Cézarey. 2 Tam išli za ním veľkňazi a poprední Židia so žalobou na Pavla a prosili ho. a ak ten muž niečo spáchal. obstúpili ho Židia. zavolal si Pavla a počúval ho o viere v Krista Ježiša. 8 Lebo Pavol sa bránil: "Ničím som sa neprehrešil ani proti židovskému zákonu. a vzniesli mnoho a ťažkých obvinení. po troch dňoch odišiel z Cézarey do Jeruzalema. nech idú so mnou. že by som sa bol s niekým prel alebo búril zástup. "čo majú medzi vami moc. 14 čo teraz na mňa žalujú. 4 Festus im odpovedal. O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Druzillou. 5 "Tí teda. ktoré som vykríkol. posúdim váš spor. že je to tak. ako aj ty dobre vieš. 21 okrem toho jediného slova. oni by mali byť tu pred tebou a žalovať. že mu Pavol dá peniaze. 27 Po dvoch rokoch Félixa vymenil Porcius Festus. Povedal: "Keď príde veliteľ Lyziáš. aby som mal svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. 12 A nepristihli ma ani v chráme." Odročenie pravoty . ani v synagógach.1 Keď Festus došiel do provincie.22 Félix dobre vedel o tejto Ceste a odročil ich. Festus sa zmienil kráľovi o Pavlovi: "Félix tu nechal vo väzení istého muža." hovoril. čo je napísané v Zákone a u Prorokov. ktorú volajú sektou a verím všetko. 7 Keď ho priviedli.sám si môžeš overiť toto všetko. akú neprávosť našli na mne.

ale nevzniesli nijaké obvinenie zo zločinov. kráľ môj. kým ho nepošlem k cisárovi. že sa smiem dnes pred tebou brániť proti všetkému. a keď ich zabíjali. 21 Ale Pavol sa odvolal. aby som po vypočutí mal čo napísať. 10 A to som v Jeruzaleme aj robil. 19 23 . čo Židia na mňa žalujú. že neurobil nič také. ako riešiť takýto spor. čo by som o ňom napísal pánovi. že ho dosiahne. 27 Lebo sa mi zdá nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu. svetlo z neba. Tak som sa rozhodol poslať ho ta. ku ktorým ťa posielam 18 otvoriť im oči. kráľ Agrippa. ktoré zalialo mňa aj tých. čo sú v Damasku." 15 Ja som sa spýtal: "Kto si. 18 Žalobcovia ho obstúpili. Pavlova obrana pred Agrippom II. a potom v Jeruzaleme.že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. 12 Keď som takto išiel do Damasku s mocou a dovolením veľkňazov. vidíte toho. kráľ Agrippa." 22 Agrippa povedal Festovi: "Chcel by som aj sám počuť toho človeka. 4 Všetci Židia poznajú môj život od mladosti. pokladám sa za šťastného. jasnejšie než žiara slnka. 17 Keď teda prišli sem. i toho. o ktorom Pavol tvrdí. a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou vo mňa. 13 cestou som na pravé poludnie videl. ktorého ty prenasleduješ. pre ktorého na mňa celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu s krikom naliehalo že nesmie ďalej žiť." Na druhý deň teda prišli Agrippa a Berenika s veľkou okázalosťou. A keď som dostal od veľkňazov moc." Vravel: "Zajtra ho budeš počuť. 24 Festus povedal: "Kráľ Agrippa a všetci muži. a preto mu vytrvalo slúži dňom i nocou. . Šavol. Pane?" A Pán povedal: "Ja som Ježiš. 17 Budem ťa chrániť pred ľudom aj pred pohanmi. 19 Mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi. vravel som.1 Agrippa povedal Pavlovi: "Dovoľuje sa ti hovoriť na svoju obranu. 16 Ale vstaň a stoj na nohách. Preto ťa prosím. 16 Odpovedal som im. 11 Po všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti nim som ich prenasledoval aj po cudzích mestách. 20 ale hlásal som najprv tým. trpezlivo ma vypočuj. S veliteľmi a poprednými mužmi mesta vošli do audienčnej siene a na Festov rozkaz priviedli Pavla. ja som súhlasil. ktorý mi po hebrejsky hovoril: "Šavol. aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho. a po celej judejskej krajine aj pohanom. 25 Ja som zistil." Sk26 XXVI. že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. z ktorých som ho podozrieval. 8 Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom. Pre túto nádej ma Židia. žalujú. Ale on sa odvolal na Jeho Veličenstvo.mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť. za čo by si zasluhoval smrť. že Boh kriesi mŕtvych?!" Pavol hovorí o svojom obrátení . ktoré dostali od Boha naši otcovia.len keby chceli vydať svedectvo. čo ste tu s nami. prečo ma prenasleduješ? Ťažko ti proti ostňu sa vzpierať. čo si videl.9 Ja som si tiež myslel. Tak som ho rozkázal strážiť. kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. že Rimania nevydávajú nikoho skôr. čo šli so mnou 14 Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas. veľa svätých som dal pozatvárať do väzenia. . že žije. bez prieťahov som v nasledujúci deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal som priviesť toho muža." Preto som. 20 Ja v rozpakoch. nemohol odporovať nebeskému videniu. S Poznajú ma od začiatku . aby sa od tmy obrátili k svetlu a od satanovej moci k Bohu. že musím všemožne bojovať proti menu Ježiša Nazaretského. 7 Dvanásť našich kmeňov dúfa. aby ho strážili až do rozhodnutia Jeho Veličenstva." Vtedy Pavol vystrel ruku a začal svoju obrannú reč: 2 "Kráľ Agrippa. 3 tým viac. lebo som sa ti na to zjavil. Preto som ho predviedol pred vás a hlavne pred teba. 6 A teraz stojím pred súdom pre nádeje z prisľúbenia. kráľ môj. či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. čo ti ešte zjavím. 26 No nemám nič isté.

16 Keď sme obiehali ostrovček. preto ich Pavol varoval: 10 "Muži. akým som ja. 22 Ale Boh mi pomohol. 4 Keď sme sa odtiaľ pohli. čo si zaumienili. ale aj naše životy." 11 Ale stotník viac veril kormidelníkovi a majiteľovi lode ako tomu. ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad." 28 Agrippa povedal Pavlovi: "Bezmála by si ma presvedčil. preto na druhý deň vyhadzovali náklad 19 a na tretí deň vlastnými 30 . stali v malom i veľkom takými.1 Keď sa rozhodlo. Berenika a ostatní čo s nimi sedeli." 7. lebo nám prekážal vietor. len to. Cesta do Ríma 27. ktoré sa volá Dobrý prístav. 17 Keď ho vytiahli. 8 ťažko sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto. a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. že nič z tohoto nie je mu neznáme. 27 Veríš. Z Cézarey po Krétu . že sa im podarí. aby nenarazili na Syrtu." 29 A Pavol: "Dal by Boh. že veríš. že sa odplavíme do Itálie. aby som sa stal kresťanom.aby robili pokánie a obrátili sa k Bohu a konali skutky hodné pokánia. neďaleko mesta Lazea. a chceli ma zabiť. 31 a keď odchádzali. A nehovorím nič zvláštne. kráľ Agrippa. vidím. lebo vietor dul proti nám. a preložil nás na ňu. ledva sme zachránili čln. čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš: 23 že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom. 26 Kráľ sa vyzná v týchto veciach preto mu hovorím tak odvážne. okrem týchto pút!" Tu vstal kráľ aj vladár. spustili kotvu a nechali sa unášať." 32 A Agrippa povedal Festovi: "Tento človek mohol byť prepustený. čo ma dnes počúvajú." 25 Ale Pavol povedal: "Nešaliem.31 Sk27 XXVII. plávali sme popod Cyprus. ktorý sa volá Kauda. 9 Po dlhom čase už plavba nebola bezpečná. a tam zimovať. odovzdali Pavla a niektorých iných väzňov stotníkovi menom Júliusovi z cisárskej kohorty. 14 Ale zanedlho sa na ňu spustil búrlivý vietor." Reakcia poslucháčov .13 Začal viať južný vietor a mysleli si. prorokom? Viem. takže sme loď nechali vetru a unášal nás. čo hovoril Pavol. Festus zvolal veľkým hlasom: "Šalieš Pavol! Veľká učenosť ťa privádza do šialenstva. že plavba začína byť nebezpečná a ohrozuje nielen náklad a loď. 7 Ale veľa dní sme sa len pomaly plavili a ledva sme sa dostali naproti Knidu. 6 Tam stotník našiel alexandrijskú loď. 21 Pre toto ma Židia chytili. hovorím pravdivé a triezve slová. Preplavili sme sa popod Krétu popri Salmone. vznešený Festus. 2 Nastúpili sme na adramytijskú loď. keď som bol v chráme. 3 Na druhý deň sme prišli do Sidonu. 5 Preplavili sme sa Cílícijským a Pamfýlskym morom a prišli sme do Myry v Lýcii. Búrka na mori . lebo už aj pôst prešiel. ale aby sa všetci títo. ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia Ázie a pohli sme sa. Zdvihli kotvy a plavili sa tesne popri Kréte.28. keby sa nebol odvolal na cisára. použili pomocné zariadenie a podpásali loď.24 Keď sa takto bránil. ktorý volajú euroakvilo. 12 A pretože prístav nebol vhodný na prezimovanie. lebo si myslím. väčšina rozhodla vyplávať odtiaľ a dostať sa podľa možnosti do krétskeho prístavu Feniky. veď sa to nedialo v zákutí. 18 Ale búrka nami prudko zmietala. aby si sa nielen ty.1 . za čo by si zasluhoval smrť alebo putá. Potom v obave. Bol s nami Macedónčan Axistarchus zo Solúna. čo sa plavila do Itálie. 15 zmocnil sa lode a nebolo ju možné proti vetru udržať. hovorili medzi sebou: "Tento človek nerobí nič také. Július zaobchádzal s Pavlom ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom a postarať sa o seba.

43 Ale stotník chcel zachrániť Pavla.27 Keď nadišla štrnásta noc a hnalo nás po Adriatickom mori. Ten nás prijal a tri dni sa láskavo o nás staral ako o hostí. ako mi povedal. strácali sme všetku nádej na záchranu. Pavol na Malte ." 25 Preto. Nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. 34 Preto vás prosím. 23 Tejto noci zastal pri mne anjel toho Boha. lebo sa blížil dážď a bolo zima. Pavol! Musíš stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých. vyhadzovali do mora pšenicu. Rozložili vatru a všetkých nás prijali. Verím Bohu. Keď sa rozodnilo. 10 Tí si nás veľmi uctili. menom Publius. 41 Dostali sa však na plytčinu a narazili. 26 Máme však naraziť na nejaký ostrov. 6 Oni čakali." 32 Vtedy vojaci preťali povrazy člna a nechali ho spadnúť. napli pred ňu plachtu a v priaznivom vánku mierili na pobrežie. 28 Spustili olovnicu a namerali dvadsať siah hĺbky. A tak sa všetci dostali na pevninu. 38 Keď sa najedli. pomsta mu nedovolila žiť. Pavol vyzýval všetkých. ktorá unikala pred horúčavou. pomodlil sa. Pavol k nemu vošiel. 42 Vojaci chceli väzňov pozabíjať. že opuchne. čo vedia plávať. preto prekazil ich úmysel. vzal chlieb a pred očami všetkých vzdal Bohu vďaky. že je boh. 24 a povedal: "Neboj sa. Keď však už dlho nič nejedli." Stroskotanie lode . 40 Odsekli kotvy a nechali ich v mori. dozvedeli sme sa. Sk28 XXVIII. 22 A teraz vám radím. Predok lode sa zaboril a zostal nehybný. 37 Všetkých nás bolo na lodi dvestosedemdesiatšesť. aká je to krajina. 29 V obave. aby sme nenarazili na skaliská. zmenili mienku a hovorili. ak to bude možné. majte pokojnú myseľ. okolo polnoci sa námorníkom zazdalo. Ale keď už dlho čakali a videli. že ostrov sa volá Malta. vložil naň ruky a uzdravil ho. ako mu visí na ruke. videli iba zátoku s miernym pobrežím a chceli naň zahnať loď. spustili zo zadnej časti lode štyri kotvy a žiadali si. alebo naraz padne a umrie. 9 A potom prichádzali aj ostatní chorí z ostrova a uzdravovali sa. je to na vašu záchranu. prví zoskočili a vyšli na breh. a keď sme odchádzali. aby ste mali pokojnú myseľ. muži.rukami povyhadzovali lodné náradie. 20 No keď sa už viac dní neukázalo ani slnko ani hviezdy a búrka stále zúrila. že vidia nejakú krajinu." 5 Ale on striasol zviera do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. Vravel: "Dnes už štrnásty deň čakáte hladní a nič nejete. aby už bol deň. hoci sa zachránil z mora. akoby chceli aj z prednej časti lode spustiť kotvy. aby niektorý neušiel. A kým nezačalo svitať. 7 39 33 21 . čo sme potrebovali. zajedzte si. hodila sa mu na ruku vretenica. aby tí. 36 Všetci sa upokojili a prijali pokrm. uvoľnili aj povrazy na kormidlách. 3 Keď Pavol nazbieral hŕbu raždia a prikladal na oheň. iba o loď. 44 ostatní na doskách alebo na zvyškoch lode. no zadná časť sa pod náporom vĺn rozpadala. 31 Pavol povedal stotníkovi a vojakom: "Ak títo nezostanú na lodi. dali nám. 8 Publiov otec práve ležal v horúčke a trápila ho úplavica. Pavol si stal doprostred nich a povedal: "Muži. že sa s ním nič zlé nedeje. čo sa s tebou plavia. ktorému patrím a slúžim. 2 Domorodci boli k nám neobyčajne ľudskí. 4 Keď domorodci videli zviera. ak sa mu podarí vyplávať. rozlomil ho a začal jest'. mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty.1 Keď sme sa zachránili. V tých miestach mal pozemky náčelník ostrova. hovorili si: "Tento človek je určite vrah. nevedeli. vy sa nemôžete zachrániť. Dal rozkaz. Boli by ste si ušetrili toto nebezpečenstvo a škodu." 35 Keď to povedal. aby si zajedli. lebo nik z vás nepríde o život. O kúsok ďalej znova spustili a namerali pätnásť siah. 30 Keď sa námorníci pokúšali ujsť z lode a spúšťali na more čln pod zámienkou. aby odľahčili loď. že bude tak.

iní zasa neverili. Keď sa zišli." Určili mu deň a mnoho ich prišlo k nemu na byt. čo zimovala na ostrove a mala v znaku Blížence. A tak sme prišli do Ríma. 24 Niektorí verili tomu. aby sme u nich zostali sedem dní. vzdával Bohu vďaky a nadobudol úfnosť. ja som nič neurobil ani proti ľudu. Keď ich Pavol zazrel. čo hovoril. rozišli sa a Pavol povedal iba toto slovo: "Dobre povedal Duch Svätý skrze proroka Izaiáša vašim otcom: 26 23 "Choď k tomu ľudu a povedz: Budete počúvať. ktorí nás prosili. 28 LIST RIMANOM ÚVOD 1. Židia od neho odišli. 31 Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky. Lebo pre nádej Izraela som sputnaný touto reťazou. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: budete hľadieť a neuvidíte. ale medzi sebou sa veľmi dohadovali. a nepochopíte. ale nie že by som chcel niečo žalovať na svoj národ. lebo je nám známe o tejto sekte.) Záver .16 Keď sme prišli do Ríma. čo k nemu prichádzali." 21 Oni mu odpovedali: "My sme nedostali ani list o tebe z Judey. 17 O tri dni zvolal popredných Židov. ako zmýšľaš. 14 Tam sme našli bratov. že jej všade odporujú. povedal im: "Bratia. dovolili Pavlovi bývať oddelene len s vojakom. Pavol v Ríme .30 Pavol potom zostal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých. 15 Dopočuli sa o nás tamojší bratia a prišli nám naproti až po Appiovo Fórum a k Trom Tabernám.Smerom k Rímu . že sa táto Božia spása posiela pohanom. 27 ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili. aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich neuzdravil. lebo som neurobil nič. On im od rána až do večera vysvetľoval. 22 Ale radi by sme od teba počuť. ani nehovoril o tebe nič zlé. 25 Keď sa nevedeli medzi sebou dohodnúť. čo ho strážil.1-15 . 12 Prišli sme do Syrakúz a zostali sme tam tri dni. 20 Pre toto som sa chcel stretnúť a hovoriť s vami." Nech je vám teda známe. 13 Potom sme stade odrazili a dostali sme sa do Régia. 19 Ale Židia boli proti tomu a bol som donútený odvolať sa na cisára.11 Po troch mesiacoch sme vyplávali na alexaridrijskej lodi. aby azda očami nevideli a ušami nepočuli. ani neprišiel nik z bratov a neohlásil. Na druhý deň začal viať južný vietor a za dva dni sme došli do Puteol. Oni budú počúvať. za čo by som si zasluhoval smrť. a predsa ma v Jeruzaleme uväznili a vydali do rúk Rimanov. svedčil o Božom kráľovstve a presviedčal ich o Ježišovi z Mojžišovho zákona a z Prorokov. ani proti otcovským zvykom. 18 Oni ma vypočuli a chceli ma prepustiť." (29 Ako to povedal.

či by sa mi raz predsa len nepodarilo prísť k vám ak to bude Božia vôľa. 19 Je im predsa zjavné.8 Predovšetkým vzdávam vďaky svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás všetkých.4.18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí. ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 6 k nim patríte aj vy. 29 plných neprávosti. Trestajúca Božia spravodlivosť 1.3. svárov. vybraný hlásať Božie evanjelium.16 .20 Pohania sú predmetom Božieho hnevu . Prvá časť Spása skrze vieru 1. je mi svedkom.11. 14 Som dlžníkom Grékov i barbarov. aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou. Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu. ako si na vás ustavične spomínam 10 vo všetkých svojich modlitbách a prosím. 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka. 11 Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu. povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha. bratia. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. že sú múdri. vrážd. aby ste nevedeli. potom Grékovi. 17 V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru. čo sú v Ríme Bohom milovaným. veď ono je Božou mocou na spásu každému. najprv Židovi. aby robili. a stali sa hlupákmi. 20 Veď to.jeho večnú moc a božstvo -. pretože sa vaša viera zvestuje po celom svete. možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí.1 Pavol. 25 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha. čo Božiu pravdu zamenili za lož. takže nemajú výhovorky. 24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca. že som už veľa ráz pomýšľal ísť k vám.36 1. aby som aj u vás mal nejaké ovocie. čo sa nepatrí.ale až doteraz sa mi v tom prekážalo. uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi. povolaní Ježišom Kristom. zlomyseľnosti. ani mu nevzdávali vďaky. 2 ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach skrze svojich prorokov 3 o svojom Synovi. . Amen. . čo je v ňom neviditeľné . Boh im to zjavil. plných závisti. 12 to jest.“ A. ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery. 13 Nechcem. ktorý je zvelebený naveky. Vďakyvzdanie a túžba navštíviť Rím .Rim1 I.16 Lebo ja sa za evanjelium nehanbím.25 Ohlásenie témy . tak ako u ostatných národov. čo možno o Bohu vedieť. aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy.18 . kto verí. 9 Veď Boh ktorému z tej duše slúžim v evanjeliu jeho Syna. 26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. lakomstva. služobník Krista Ježiša povolaný za apoštola. i od Pána Ježiša Krista. ľsti. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. múdrych i nemúdrych. a tak hanobili svoje vlastné 25 telá tí. o Ježišovi Kristovi. našom Pánovi. neoslavovali ho ako Boha. 15 A tak pokiaľ ide o mňa. štvornožce a plazy.16 . 5 Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad. 21 Hoci Boha poznali. 7 Všetkým. vtáky. Pozdrav . ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. nášho Otca. ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu 4 a podľa Ducha svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn. Ospravedlnenie 1. zloby. vašou i mojou. ničomnosti. čo ste v Ríme. som pripravený hlásať evanjelium aj vám. 27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. 22 Hovorili.

čo robia také veci. trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš. kto koná dobro. česť a nesmrteľnosť. čo je skryté v ľuďoch.. urážajú iných. že im sú zverené Božie výroky. Veď aj ty. sám seba odsudzuješ. nielen že to sami robia. . 15 Tým ukazujú. čo súdiš. Napriek obriezke. . robíš to isté. ktorí nemajú zákon. ak zachováš zákon. Napriek Božím prisľúbeniam. s hnevom a rozhorčením tým. nebude sa mu neobriezka počítať za obriezku? 27 A neobrezaný na tele. 21 Ty teda poúčaš iného. nenávidia Boha. a tí. 6 On odplatí každému podľa jeho skutkov: 7 večným životom tým. čo hrešili pod zákonom. 31 sú nerozumní. chváliš sa Bohom 18 a poznáš Vôľu.“ ako je napísané. nie podľa litery. a sám ich robíš. čo robia také veci. keď súdiš. a obriezkou je obriezka srdca v duchu. 19 Myslíš si. najprv na Žida.1 Čo má teda Žid navyše alebo aký úžitok je z obriezky? 2 Veľký v každom ohľade. čo sú vo tme. kto je ním navonok. čo zákon počúvajú. 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení. najprv Žida. sami sebe sú zákonom. Napriek zákonu. že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach.. ale tí. 11 Veď Boh nikomu nenadŕža. ktorý má v zákone stelesnenie poznania a pravdy. a cudzoložíš?! Ošklivíš si modly... Rim2 II. vymýšľajú zlo. Lebo v čom súdiš iného. 28 Lebo Židom nie je ten. . čo je lepšie. unikneš Božiemu súdu?! 4 Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti. a prestupovaním zákona znevažuješ Boha?! 24 „Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu. bude súdiť teba. budú súdení podľa zákona. Aj Židia sú predmetom Božieho hnevu . Predovšetkým ten. neposlúchajú rodičov. bez zákona aj zahynú. učiteľom nedospelých. česť a pokoj čakajú každého. 3 A čo ak sú niektorí neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? . ani obriezkou nie je tá. sú pyšní. 13 Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom. že sa nesmie kradnúť a kradneš?! 22 Hovoríš.12 Všetci. 14 A keď pohania. 26 A zasa ak neobrezaný zachováva ustanovenia zákona. Rim3 III. potom na Gréka. ktorú vidieť na tele. povyšujú sa. čo robia také veci. spoliehaš sa na zákon. ale od Boha. čo súdiš tých. že Boží súd podľa pravdy postihne tých. že tí. tvoja obriezka stala sa neobriezkou.sú klebetní. čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu. čo plní zákon. že neslobodno cudzoložiť. ktorý napriek litere a obriezke zákon prestupuješ. ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia. keď sa zjaví spravodlivý Boží súd. a jeho chvála nie je od ľudí. že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu? 5 Ale ty si svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň hnevu. potom Gréka. 30 utŕhačskí. od prírody robia. a vylupuješ chrámy?! 23 Chváliš sa zákonom. 3 Azda si myslíš. že ty. že si vodcom slepých. bezcitní a nemilosrdní. kto je ním vnútri. 20 vychovávateľom nerozumných. 9 Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka.. ale aj schvaľujú. vierolomní. 2 A vieme. Ale ak zákon prestupuješ.25 Obriezka osoží.. nemáš výhovorky. 29 ale Židom je ten. zasluhujú si smrť. čo hrešili bez zákona. keď Boh bude podľa môjho evanjelia skrze Krista Ježiša súdiť. svetlom tých. hoci taký zákon nemajú. 17 Ty sa teda nazývaš Židom. keď to robia iní. človeče. čo zákon plnia budú ospravedlnení. nech si ktokoľvek.1 A tak človeče. 16 v deň. čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. a sám sa neučíš?! Hlásaš. čo zákon požaduje. čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie aj ich myšlienky. ktorý pácha zlo. Poučený zákonom vieš posúdiť. 10 ale sláva.

za perami majú jed vreteníc.1 Čo teda povieme: Čo dosiahol Abrahám. 10 ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý. Príklad Abraháma 4. 12 všetci poblúdili. 25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. ako je napísané: „Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil. že hovoríme: „Robme zlo.21-31 Zjavila sa Božia spravodlivosť . že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh nespravodlivý. lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26 vo svojej božskej zhovievavosti. nik nehľadá Boha. B. čo hovorí zákon. 17 nepoznali cestu pokoja. 15 ich nohy sú rýchle prelievať krv. Úloha viery .“ 5 A čo povieme na to. Všetci sú pod hriechom .27 Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. kto verí v Ježiša. všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre. 11 nik nie je rozumný. náš praotec podľa tela? 2 Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov. čo veria. Aj Abraháma ospravedlnila jeho viera . že Boh je pravdivý a všetci ľudia klamú.1-25 Rim4 IV. zákon potvrdzujeme. keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky.Vonkoncom nie! Nech sa ukáže. 31 Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak.9 Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili. 16 na ich cestách skaza a nešťastie. že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. keď ťa budú súdiť.“ 19 A vieme. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. 24 ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou. 14 ich ústa sú plné kliatby a horkosti. svojimi jazykmi hovoria ľstivo. aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny. 6 Vonkoncom nie! Veď ako potom bude Boh súdiť svet? 7 Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu. aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho. 30 lebo je len jeden Boh. ktorý ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. ako o nás potupne rozširujú a ako niektorí tvrdia. aj pohanov. čo sú pod zákonom. veru. 13 Ich hrtan je ako otvorený hrob. ale zákonom viery. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. Akým zákonom? Skutkov? Nie. Božia spravodlivosť a viera 3. aby vzišlo dobro“? Ich odsúdenie je spravodlivé. že všetko. 29 Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru. aby ukázal svoju spravodlivosť. že všetci sú pod hriechom. C. 18 Pred ich očami nieto bázne Božej. má sa čím 4 . 20 Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred nim ospravedlnený nijaký človek. celkom nik. prečo som ešte súdený ako hriešnik? 8 Nie je to potom tak. 28 Lebo si myslíme. hovorí tým.21 Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: 22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých. vykúpením v Kristovi Ježišovi.

ale z podlžnosti. ale verí v toho. ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov. čoho niet. 11 A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. 4 trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. 11 Znak obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery. ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša. ale aj kráčajú v šľapajach viery nášho otca Abraháma. 5 Kto však nepracuje. keď sme boli ešte hriešnici.1 . ale nie pred Bohom. lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. Vzor viery pre kresťanov . nedostáva odmenu z milosti. . 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým.“ 19 A neochabol vo viere. 3 A nielen to: chválime sa aj súženiami. veď vieme. Bude sa to počítať aj nám.9 Vzťahuje sa toto blahoslavenstvo len na obrezaných. podľa slova: „Také bude tvoje potomstvo. ktorú mal už ako neobrezaný. žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. čo veríme v toho. ale skrze spravodlivosť z viery.chváliť. tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť. aby sa im počítala spravodlivosť. Nezávisle od obriezky .on je otcom nás všetkých. 5 A nádej nezahanbuje. ktorý ospravedlňuje bezbožného. ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu. Dedičstvo je nezávislé od zákona . že má moc aj splniť. alebo aj na neobrezaných? Veď hovoríme: „Abrahámovi sa viera počítala za spravodlivosť. 17 ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých národov“ . 22 Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. 3 Veď čo hovorí Písmo? „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Skrze Krista sme obsiahli zmierenie . čo sú zo zákona. aby bol otcom všetkých. 9 Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz. že budú dedičmi sveta skrze zákon. aby to bolo z milosti. ktorí nie sú len obrezaní. v ktorej zotrvávame. ktorého sme dostali. 21 pevne presvedčený. či neobrezanému? Nie obrezanému. 8 Blahoslavený človek. že Kristus zomrel za nás. že jeho telo je už odumreté .pred Bohom. 16 Preto z viery.11. keď sme boli ešte bezmocní. 7 Sotvakto zomrie za spravodlivého. tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť.“ 4 Kto pracuje. 2. ale neobrezanému. ktorú mal už ako neobrezaný.“ ale aj kvôli nám. aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo: nielen pre to. potom je viera zbytočná a prisľúbenie zmarené.“ 10 A ako sa mu počítala? Obrezanému. ani keď videl. čo je zo zákona. 6 Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných. niet ani priestupku. ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to. že súženie prináša trpezlivosť. ale kde niet Zákona. 18 On proti nádeji v nádeji uveril. keď sme boli nepriateľmi. 2 Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti. 14 Lebo ak sú dedičmi tí.spása 5. keď sme už ospravedlnení jeho krvou! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy. 25 vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. čo veria ako neobrezaní. ktorému Pán hriech nepripočíta.23 A nielen kvôli nemu bolo napísané: „Počítalo sa mu 24 to. skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. Ovocie ospravedlnenia . čo prisľúbil. ale aj pre to. 20 A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení. nášho Pána.veď mal skoro sto rokov . čo je z Abrahámovej viery . 15 Zákon totiž vyvoláva hnev. ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov: 7 Blahoslavení ti.1 A tak ospravedlnení z viery.13 Veď Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie. 12 aj otcom obrezaných. že sa stane otcom mnohých národov.a že je odumreté aj Sárino lono. 6 Veď aj Dávid blahoslaví človeka.36 Rim5 V5.

9 Veď vieme. ale oddajte sa Bohu ako živí. alebo poslušnosti pre spravodlivosť? 17 No vďaka Bohu. budú v živote kraľovať tí. aby sme už neotročili hriechu. koho poslúchate: či hriechu na smrť. ste otrokmi toho. Rim6 VI. . tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. smrť nad ním už nepanuje. a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. Krst znamená smrť hriechu . ale spravodlivosti . v jeho smrť sme boli pokrstení? 4 Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť. Oslobodenie od hriechu. že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera. smrti a zákona 5. Ale kde sa rozmnožil hriech. že s ním budeme aj žiť.7. 14 A hriech už nebude panovať nad vami. lebo nie ste pod zákonom. aj my žili novým životom. 13 Hriech bol síce vo svete už pred zákonom. milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení. že všetci. ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou. zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu. 14 No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými.1 Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu. ktorý zhrešil. veríme. 18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom. ktorý mal prísť. Ježiša Krista. že náš starý človek bol s ním ukrižovaný.12 Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele. žije Bohu. v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie.A. aby sa rozhojnila milosť? 2 Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? 3 Alebo neviete. 13 ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti. tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. 6 Veď vieme. ako hriech vládol v smrti. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí. 19 Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi. je ospravedlnený od hriechu.15 Čo teda? Budeme hrešiť. čo vstali z mŕtvych. lenže hriech sa nepočíta. do ktorého ste boli uvedení. ale pod milosťou? Vonkoncom nie! 16 Neviete. tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi. že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho. tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní.25 Protiklad hriechu a milosti . 15 Ale s darom to nie je tak ako s previnením. ale pod milosťou. žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam. pretože nie sme pod zákonom. 8 Ale ak sme zomreli s Kristom. 11 Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. že hoci ste boli otrokmi hriechu. lebo všetci zhrešili. 17 Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť. aby sa rozmnožilo previnenie. čo prišlo skrze jedného. aby sme tak. 16 A s darom to nie je tak ako s tým. 5 Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti. ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho.12 Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriechu smrť. nášho Pána. aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Krista. 21 aby tak. 18 a oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. tým väčšmi sa milosťou jedného človeka. 10 Lebo keď zomrel. keď nieto zákona. 7 Lebo kto zomrel. tak aj smrť prešla na všetkých ľudí. tým skôr skrze jedného. ale keď žije. Ježiša Krista. čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. 20 A do toho ešte prišiel zákon. zomrel raz navždy hriechu. Ste služobníkmi spravodlivosti . aby bolo hriešne telo zničené.12 . Neslúžte hriechu.

ale hriech. čo nenávidím. ktoré nechcem. 3 Kým teda žije muž. 22 Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. aby sa tak hriech skrze prikázanie ukázal nadmieru hriešnym. lebo chcieť dobro. B. ak patrí inému mužovi. že to prikázanie. 24 Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? 25 Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista. bratia moji. ale robím zlo. Rim7 VII. podnecované zákonom. podľa litery. 9 Ja som kedysi žil bez zákona.veď hovorím takým. Život kresťana v Duchu Svätom 8. i ukázalo sa. nášho Pána! Ja sám teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu. že zákon je duchovný. Hriech a zákon . ale hriech. aby ste patrili inému. čo nás držalo v zajatí.“ 8 Ale hriech. že zákon panuje nad človekom. hriech ožil 10 a ja som zomrel. ktoré bolo pre život. a tým zabil. ktorý je v mojich údoch. keď slúžili nečistote a neprávosti. 11 Lebo hriech. to jest v mojom tele. 4 Tak ste aj vy. lebo sme zomreli tomu. ktorý bol vzkriesený z mŕtvych. je mi blízko zlo. čo nechcem. skrze prikázanie vzbudil vo mne všetku žiadostivosť. 6 Ale teraz sme oslobodení od zákona. našom Pánovi. veď by som nevedel o žiadostivosti. tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie. čo robím. 17 Potom to však už nerobím ja. aby sme prinášali ovocie Bohu. keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi. zomreli zákonu skrze Kristovo telo. 13 Teda to dobré stalo sa mi smrťou? Vonkoncom nie! Ale hriech. boli ste slobodní čo do spravodlivosti. bolo mi na smrť. že keď chcem robiť dobro. že vo mne. 23 Lebo mzdou hriechu je smrť. lebo nerobím to. už to nerobím ja. je oslobodená od zákona muža. ale robím to. Ale ak muž zomrie. 21 Badám teda taký zákon. lebo bez zákona bol hriech mŕtvy. čo chcem. 5 Lebo kým sme boli v tele. keby zákon nehovoril: „Nepožiadaš. v Duchu. aby slúžili spravodlivosti. ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi. spravodlivé a dobré. ak patrí inému mužovi. dokiaľ žije? 2 Aj vydatú ženu zákon viaže len k žijúcemu mužovi. aby sa ukázal ako hriech. čo nechcem. aby sme tak slúžili po novom. keď sa mu naskytla príležitosť. keď sa mu naskytla príležitosť. ale ja som telesný. ale robiť dobro nie. nesídli dobro. zapredaný hriechu. 15 Ani nechápem. 21 A aký úžitok ste mali vtedy z toho. Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť.Hovorím po ľudsky s ohľadom na slabosť vášho tela. Kresťana neviaže Mojžišov zákon . bratia . ak muž zomrie. pôsobili v našich údoch hriešne vášne. 16 No ak robím to. 18 Viem totiž. a nie po starom. ktorý vo mne sídli. Vnútorný boj . čo poznajú zákon -. to mi je blízko.7 Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vonkoncom nie! Ale hriech som poznal iba skrze zákon. 23 ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon. 20 No ak robím to. máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život. tomu. je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou. 20 Lebo keď ste boli otrokmi hriechu.1 Vari neviete. skrze prikázanie ma zviedol. priznávam zákonu. spôsobil mi prostredníctvom toho dobrého smrť. a prinášali ovocie smrti. že je dobrý. 19 Veď nerobím dobro. aj prikázanie je sväté. ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu. budú ju volať cudzoložnicou. 12 Tak teda zákon je svätý.1-39 Rim8 19 . ktorý vo mne sídli. ktoré chcem. za čo sa teraz hanbíte? Veď koniec toho všetkého je smrť! 22 Ale teraz. ale keď prišlo prikázanie.14 Vieme.

Sme Božie deti . čo milujú Boha. zmýšľajú telesne. aby sme museli žiť podľa 13 tela. akože by nám s ním nedaroval všetko!? 33 Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh. je po pravici Boha prihovára sa za nás? 35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie. sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. 20 Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti . 14 Veď všetci. ani kniežatstvá. 22 Veď vieme.nie z vlastnej vôle. čo vidí? 25 Ale ak dúfame v niečo. Lebo kto dúfa v niečo. čo vzkriesil z mŕtvych Krista. aby sme s ním boli aj oslávení. 2 veď zákon Ducha. že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou. 27 A ten. to uskutočnil Boh. ale podľa Ducha. tým. aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo. Hymnus na Božiu lásku . 11 A keď vo vás prebýva Duch toho. kto je proti 32 nám? Keď on vlastného Syna neušetril. ale duchovne. nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň. že ani smrť ani život. čo máme prvotiny Ducha.ktorý bol vzkriesený. ale tí. lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu . všetko slúži na dobré. 7 Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu. ale nie telu. že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna. no duch je život pre spravodlivosť. čo nežijeme podľa tela. čo sú v Kristovi Ježišovi. ale aj my sami. ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi. čo žijú podľa tela. ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych. ktorých predpoznal . 8 A tak tí. že sa zjavia Boží synovia. a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. ak s ním trpíme. aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. 29 Lebo ktorých predpoznal. čo žijú podľa Ducha. zmýšľajú duchovne. aby ste sa museli zasa báť. 38 A som si istý. sú Božími synmi. že sme Božie deti. ak vo vás prebýva Boží Duch. keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech. aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. že tým. Lebo ak budete žiť podľa tela. ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva. vykúpenie svojho tela. v ktorom voláme: „Abba Otče!“ 16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje.28 Vieme. ktorý ospravedlňuje? 34 A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš. potom ten. vie. za čo sa máme modliť. 18 A myslím. ani budúcnosť. ani mocnosti. oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha. ako sa páči Bohu. sme dlžníkmi. že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. Predurčil tých. a tých. ten nie je jeho. ani prítomnosť.1 Teraz teda už niet odsúdenia pre tých. a ktorých povolal. ako treba.12 A tak. Ale nádej. ktorý skúma srdcia.31 Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás. ale z vôle toho. ktorú možno vidieť.VIII. čo ospravedlnil. ktorý prebýva vo vás. oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. 6 A zmýšľať podľa tela je smrť. . hlad alebo nahota. pokladajú nás za ovce na zabitie. ktorá sa na nás má zjaviť. ktorý zomrel. ktorý nás miluje. ani anjeli. čo žijú telesne. nie je nádej. tých aj ospravedlnil. 21 že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy. kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. bratia. tých aj predurčil. Sme určení pre slávu . trpezlivo to očakávame. lebo nevieme ani to. ktorých predurčil. nemôžu sa páčiť Bohu. 10 Ale ak je vo vás Kristus. 3 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti. ktorý ho podrobil a dal mu nádej. čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. 26 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. 24 Lebo v nádeji sme spasení. aj oslávil.a ani sa nemôže. 15 Lebo ste nedostali ducha otroctva. 9 Lenže vy nežijete telesne.“ 37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho. 5 Lebo tí. čo nevidíme. telo je síce pre hriech mŕtve. zomriete. ktorých vedie Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha.19 Veď stvorenie túžobne očakáva. 23 A nielen ono. 17 Ale ak sme deti. Život podľa Ducha . 4 aby sa požiadavka zákona splnila v nás. budete žiť. ba viac . po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých. pravda. ale vydal ho za nás všetkých. aj povolal. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela. pravda. 30 A tých.

“ 16 Nezávisí to teda od toho. on je nad všetkým Boh. ale z vôle toho. človeče. zákonodarstvo.39 ani výška. slávu. ale aj Rebeka počala z jedného. zmluvy. Veď nie všetci. čo sa týka vyvolenia.“ 29 A ako predpovedal Izaiáš: „Keby nám Pán Zástupov nebol ponechal potomstvo.19 Povieš mi azda: „Prečo potom ešte karhá? Kto sa môže vzoprieť jeho vôli?!“ 20 Ale kto si ty. 2 že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. majú adoptívne synovstvo.11. len zvyšok sa zachráni. neklamem. 23 a ukázať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva.“ 10 A nielen to.“ 27 A Izaiáš volá nad Izraelom: „Keby bolo synov Izraela toľko ako piesku v mori. ktorý sa 17 zmilúva.36 Rim9 IX. ale aj z pohanov?! 25 Ako aj u Ozeáša hovorí: „Nazvem Nie môj ľud Mojím ľudom a Nemilovanú Milovanou. bolo jej povedané: „Starší bude slúžiť mladšiemu. Gomore by sme boli podobní. 26 A na mieste. Situácia Izraela 9. 12 nie zo skutkov. 5 Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. sú Izrael. kde sa im hovorilo: „Vy nie ste môj ľud“. ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky.6 Ale nie že by bolo zlyhalo Božie slovo. kto chce. 9 Lebo slovo prisľúbenia znie takto: „O takomto čase prídem a Sára bude mať syna. ktoré pripravil na slávu. nad kým chce. čo sú z Izraela. Izrael podľa tela a Izrael podľa ducha .“ 18 Teda zmilúva sa. a zľutujem sa. boli by sme ako Sodoma. Oni sú Izraeliti.1 Hovorím pravdu v Kristovi. a zatvrdzuje koho chce. ktorý povoláva -. Lebo Písmo hovorí faraónovi: „Vzbudil som ťa na to.1 . ale od Boha. že sú jeho potomci. že odvrávaš Bohu?! Vari povie výtvor tomu. tam sa budú volať synmi živého Boha. ani hĺbka. 28 lebo Pán splní svoje slovo dokonale a rýchlo na zemi. aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno hlásalo po celej zemi. 24 na nás.“ Sloboda Božej vôle . nad kým sa zľutujem. že nie telesné deti sú Božími deťmi. aj moje svedomie mi v Duchu Svätom dosvedčuje. nad kým sa zmilujem. 3 Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov.“ . Ezaua som nenávidel. Ale: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo.aby ostalo v platnosti Božie rozhodnutie. našom Pánovi. C.“ s To znamená. ktorých povolal nielen zo Židov. kto ho vytvoril: „Prečo si ma takto urobil?“ 21 Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou. pripravené na záhubu. zvelebený naveky. ktorá je v Kristovi Ježišovi. Amen. bohoslužbu prisľúbenia. Spása pohanov a poblúdenie Židov . 7 A nie sú všetci Abrahámovými deťmi len preto. a preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu. ani od toho. kto beží. mojich príbuzných podľa tela.“ 13 ako je napísané: “Jakuba som miloval. 11 A hoci sa ešte ani nenarodili. aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné? 22 A čo ak Boh chcel ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc. ani neurobili nič dobré ani zlé . Apoštolov bôľ nad Izraelom . ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo.14 Čo teda povieme? Je vari Boh nespravodlivý? Vonkoncom 15 nie! Veď Mojžišovi hovorí: „Zmilujem sa. z nášho otca Izáka.

ktorý ich bude plniť. . čo sa na mňa nedopytovali. Aj Izaiáš hovorí: „Pane. bude z nich žiť. skrze nerozumný národ vás do hnevu popudím. ktorí sa neusilovali o spravodlivosť.“ 16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. z celého srdca túžim a Boha za nich prosím. 2 Boh neodvrhol svoj ľud.“ totiž slovo viery. čo hlásajú dobrú zvesť.“ 6 Ale spravodlivosť. ktorí ho vzývajú: 13 Lebo každý. budeš spasený. kto v neho verí. bohatý pre všetkých. a to spravodlivosť. 11 Veď Písmo hovorí: „Nik.. totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. že horlia za Boha.“ 21 Izraelu však hovorí: „Celý deň som vystieral ruky k ľudu nevernému a vzdorovitému. 4 Veď cieľom zákona je Kristus. 32 Prečo? Preto.5 Mojžiš píše o spravodlivosti. kto v neho verí. čo sme hlásali?“ 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. čo ma nehľadali.“ Rim11 XI.zvestovanú Mojžišom . 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno. čo hovorí Písmo o Eliášovi? Ako sa žaluje Bohu na Izrael: 3 30 . totiž priviesť dolu Krista.1 Bratia.“ 20 A Izaiáš sa odvažuje povedať: „Našli ma tí. kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia. ale zo skutkov. ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých. vraví toto: „Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?“. 3 keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš. Veď aj ja som Izraelita. 7 alebo: „Kto zostúpi do priepasti?“. ale nie podľa pravého poznania. 19 Pýtam sa teda: Nepochopil to Izrael? Mojžiš prvý hovorí: „Vzbudím vo vás žiarlivosť skrze Nie národ. nepodriadili sa Božej spravodlivosti. aby spravodlivosť dosiahol každý. o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 A ako budú kázať. že Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Alebo neviete. kto verí. aby boli spasení. ktorá je zo zákona: „Človek. . nebude zahanbený. 2 Veď im môžem dosvedčiť. kto bude vzývať Pánovo meno. ktorá je z viery. dosiahli spravodlivosť.12 Niet rozdielu medzi Židom a Grékom.. 31 Izrael sa však usiloval o zákon spravodlivosti.Čo teda povieme? Že pohania. kto uveril tomu.. Zvyšok Izraela . po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta. Narazili na kameň úrazu 33 ako je napísané: „Hľa.“ Rim10 X. Židia nepoznali Božiu spravodlivosť.. 8 Ale čo hovorí? „Blízko teba je slovo. lebo ten istý je Pán všetkých. že nevychádzal z viery. ktorá je z viery.“ Židia nemajú výhovorky . a k zákonu nedospel.1 Pýtam sa teda: Vari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. ktorý predpoznal. 10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa. 14 Ale ako budú vzývať toho. ktoré hlásame. v tvojich ústach a v tvojom srdci. nebude zahanbený. verejne som sa zjavil tým. bude spasený. v ktorého neuverili? A ako uveria v toho.

“ 20 Dobre. ak nezotrvajú v nevere. hovorím: Pretože som apoštol pohanov. inak budeš aj ty odťatý. boli odlomené pre neveru. inak by milosť nebola milosťou. aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. potom aj ratolesti.„Pane. 22 Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým. aby nevideli. múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! 34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? . ak nie život z mŕtvych?! 16 Ak sú sväté prvotiny. radšej sa boj! 21 Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti. a ich chrbát navždy zohnú!“ Pohania vštepení do Izraela . bol si naštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a miazge olivy. 12 Lenže ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov. o čo sa usiluje. tvojich prorokov pozabíjali.11 A teraz sa pýtam: Vari sa tak potkli. už nie zo skutkov. oči. s ako je napísané: „Boh im dal ducha tvrdého spánku. aby nevideli. aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba. ale koreň teba.“ 4 A čo mu odpovedá Boh? „Ponechal som si sedemtisíc mužov. čo sú z nej podľa prirodzenosti?! 25 Nechcem. na ktorú podľa prirodzenosti patríš. nevyvyšuj sa nad ratolesti. 7 Čo teda? Izrael nedosiahol.“ 28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám. 26 a tak bude spasený celý Izrael. ale ty stojíš pre vieru. a si naštepený proti prirodzenosti do dobrej olivy. a aj na môj život striehnu. 23 Ale aj oni budú naštepení. Len ja sám som ostal. lebo Boh má moc naštepiť ich znova. Ak sa vyvyšuješ.“ 5 A tak aj v tomto čase ostal zvyšok vyvolený z milosti. pohoršením a odplatou. pohanom. kým nevojde plný počet pohanov. 6 Ale ak z milosti. 29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. 19 Povieš azda: „Tie ratolesti sú odlomené. nie ty nesieš koreň. ako je napísané: „Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť: 27 A to bude tvoja zmluva s nimi. ostatní oslepli. že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy. ak je svätý koreň. planá oliva. 17 Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty. ktoré sa vám dostalo. ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. aby nepočuli. 14 aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých. 24 Veď ak si ty odťatý z planej olivy.33 Aká hĺbka Božieho bohatstva. aby sa nestalo. 31 tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo. čím bude ich prijatie. ktorí nezohli kolená pred Bálom. a Božiu dobrotu voči tebe. a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru. potom aj cesto. tvoje oltáre zborili. o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí. ak vytrváš v dobrom. ale vyvolení dosiahli. 30 Ak ste vy voľakedy neverili Bohu. aby som bol naštepený ja. 32 Boh totiž všetkých uzavrel do nevery. čo padli. keď odstránim ich hriechy. že neušetrí ani teba. 10 Nech sa im oči zatemnia. aby padli? Vôbec nie! Ale ich pád sa stal spásou pre pohanov. bratia. až do dnešného dňa. aby potom na nich žiarlili. aby sa nad všetkými zmiloval. 15 Lebo keď ich strata je zmierením sveta. a uši. Hymnus na Božiu múdrosť . Nenamýšľaj si. robím česť svojej službe.“ 9 A Dávid hovorí: „Nech sa im ich stôl stane nástrahou a pascou. o koľko viac ich plnosť?! 13 Vám.

ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť. kto je predstavený. Charizmy sú pre dobro celého tela . 6 Máme rozličné dary podľa milosti. čo je Božia vôľa. čo vás prenasledujú . Ale ak robíš zle. lipnite k dobru. Kto teda dáva.žehnajte a nepreklínajte! 15 Radujte sa s radujúcimi. 7 Dávajte každému. nakŕm ho. 13 Majte účasť na potrebách svätých. lebo nie nadarmo nosí meč. 2 Kto sa teda protiví vrchnosti. ale premeňte sa obnovou zmýšľania. čo ste dlžni: komu daň.“ hovorí Pán. ale aj kvôli svedomiu. je Božou služobníčkou.15. ale ten. tomu česť. nech dáva nezištne. ako svoju duchovnú bohoslužbu. čo sa protivia. ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou. aký mu udelil Boh.1 Každý nech sa poddá vyššej moci. Nenáviďte zlo. tomu clo. aby mu bolo treba vrátiť? 36 Lebo od neho. ako myslieť treba. Jemu sláva naveky. nech to robí radostne. aby si nik nemyslel o sebe viac.3 Mocou milosti. alebo dar slúžiť v službe. komu clo. Pravá bohoslužba .13 Rim12 XII. 8 či povzbudzovať pri povzbudzovaní. milovaní. skrze neho a pre neho je všetko. čo je dobré. že to urobíš. 19 Nepomstite sa sami. žite v pokoji so všetkými ľuďmi. buďte pohostinní. Povinnosť lásky . 20 Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný. kto robí dobre. sami si privolávajú odsúdenie. žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. ja sa odplatím. 12 V nádeji sa radujte. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. v súžení buďte trpezliví. pre Božie milosrdenstvo vás prosím. buďte vrúcneho ducha. 3 Lebo vladárov sa nemusí báť ten. slúžte Pánovi. keď je smädný. 4 Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov. lebo niet moci. ktorú som dostal. a nezmýšľajte vysoko. hovorím každému z vás. protiví sa Božiemu poriadku. v modlitbe vytrvalí. potom sa boj. 35 . 4 Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu.9 Láska nech je bez pretvárky. 6 Preto platíte aj dane. Nebuďte múdri sami pre seba. sú Boží služobníci. kto robí zle. A tí. ale prikláňajte sa k nízkym. 10 Milujte sa navzájom bratskou láskou. aby ste svoje telá prinášali ako živú. čo ich vyžadujú. alebo učiť pri vyučovaní. Amen. a nielen zo strachu pred hnevom. ale ponechajte miesto hnevu. predbiehajte sa vzájomne v úctivosti. ustanovil Boh.A kto mu dal niečo prvý. 5 Preto sa treba podriadiť. čo sú. kto preukazuje milosrdenstvo. svätú. vykonávateľkou hnevu na tom. plačte s plačúcimi! 16 Navzájom rovnako zmýšľajte. každý podľa stupňa viery. aby ste vedeli rozoznať. nech je starostlivý. kto robí zle. tomu bázeň. komu česť. komu bázeň. 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. 18 Ak je to možné a závisí to od vás. daj mu piť. Druhá časť Mravné napomenutia 12. ktorá by nebola od Boha. 11 v horlivosti neochabujte. 21 Nedaj sa premôcť zlu. lebo tým. tomu daň. Bohu milú obetu. milé a dokonalé. 14 Žehnajte tých. lebo tí. Rim13 XIII.1 Bratia. 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. veď je napísané: „Mne patri pomsta.1 . A tie. usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. ale zmýšľajte triezvo. ale dobrom premáhaj zlo. Kresťan a vrchnosti .

Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. ale radšej hľaďte. maj sám pre seba pred Bohom. keď sme uverili. pokoj a radosť v Duchu Svätom.1 Slabého vo viere sa ujmite. a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí. 19 Preto sa usilujme o to. Blahoslavený. Zhovievavosť voči slabým vo viere . kto je. aby vládol aj nad mŕtvymi aj nad živými. žijeme Pánovi. kto je. 17 Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj. teda naplnením zákona je láska. aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho. Veď teraz je nám spása bližšie. deň sa priblížil. čo pohoršuje tvojho brata. lebo Pán má moc podržať ho. 7 Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera. zachováva ho kvôli Pánovi. Ale bude pevne stáť. Povinnosť silných vo viere . že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. 21 Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič. 9 Veď Kristus práve preto zomrel a ožil. okrem toho. aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie. Rim15 XV. ktorú máš. je hriech. a kto neje. ale spravodlivosť. je kvôli Pánovi. je odsúdený. 5 Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom. veď vzdáva vďaky Bohu. vyplnil zákon. Rim14 XIV. 8 lebo či žijeme. nie v svároch a žiarlivosti.Naplnením zákona je láska . lebo to nebolo z viery. ale nehádajte sa o názoroch. 13 Žime počestne ako vo dne. ktorý jedením pohoršuje. za ktorého zomrel Kristus! 16 Nech teda nie je vaše dobro vystavené potupe.11 Však viete. a kto neje. Neprivádzaj svojím jedlom do záhuby toho. nie v smilstve a necudnosti. 6 Kto zachováva deň. čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. ale zlé je pre človeka. že už nadišla hodina. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. 14 ale oblečte si Pána Ježiša Krista. kto je. 3 Ten. hovorí Pán. čo nie je z viery. 4 Kto si ty. 3 Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe. že nič nie je nečisté samo v sebe. čo uznáva za dobré. 22 Tú vieru. predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu. ako vtedy.8 Nebuďte nikomu nič dlžni. lebo Boh ho prijal. kto neje. 12 Noc pokročila.14 Viem a som si istý v Pánu Ježišovi. a všetko. kto nesúdi seba samého za to. Či teda žijeme alebo umierame. 10 Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojím bratom pohŕdaš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou. len tomu je niečo nečisté.“ 12 A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. patríme Pánovi. 2 Niekto je presvedčený. aký je čas. páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. nie v hýrení a opilstve. iný nerozlišuje dni.1 My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. Žime počestne . či umierame. 15 Ale ak sa tvoj brat zarmucuje pre jedlo. ale ako je napísané: „Padajú na mňa . 20 Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté. 9 Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 10 Láska nerobí zle blížnemu. 13 Nesúďme už teda jeden druhého. slabý je iba zeleninu. len nech je každý úplne presvedčený o svojom. už nekonáš podľa lásky. nech nepohŕda tým. nech nesúdi toho. 11 Lebo je napísané: „Ako že žijem. 23 Ale kto je. umierame Pánovi. že môže jesť všetko. kto to za nečisté pokladá. hoci má pochybnosti. Kresťanská sloboda a pohoršenie . neje kvôli Pánovi a vzdáva vďaky Bohu. 18 Kto takto slúži Kristovi. aby ste sa prebudili zo sna.

urážky tých, čo teba urážajú.“ 4 A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej. 5 Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, 6 a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. 7 Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu. 8 Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom 9 a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: „Preto ťa budem velebiť medzi národmi, a ospevovať tvoje meno.“ 10 A opäť hovorí: „Radujte sa, národy, s jeho ľudom.“ 11 A znova: „Chváľte Pána, všetky národy, a nech ho velebia všetci ľudia.“ 12 A Izaiáš hovorí: „Bude koreň Jesseho a ten, čo povstane vládnuť nad národmi: v neho budú dúfať národy.“ 13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Záver 15,14 - 16,27 Pavlova služba - 14 Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať. 15 Predsa len som vám napísal, a miestami trochu smelšie, a niečo som vám pripomenul pre milosť, ktorú som dostal od Boha, 16 aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi a konal posvätnú službu Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou v Duchu Svätom. 17 Mám sa teda čím chváliť v Kristovi Ježišovi pred Bohom. 18 Veď sa neodvážim hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa neurobil Kristus, pre poslušnosť pohanov, slovom i skutkom, 19 mocou znamení a divov, v sile Ducha. Tak som všetko dookola od Jeruzalema až po Ilýriu naplnil Kristovým evanjeliom. 20 A usiloval som sa hlásať evanjelium nie tam, kde bolo Kristovo meno už známe, aby som nestaval na cudzom základe, 21 ale ako je napísané: „Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali, a pochopia ti, čo nič nepočuli.“ Pavlova túžba navštíviť Rím - 22 A práve toto mi veľa ráz zabránilo prísť’ k vám. 23 Ale teraz už nemám priestor v týchto končinách a už dlhé roky túžim prísť k vám. 24 Preto keď sa vypravím do Španielska, dúfam, že vás cestou uvidím a že ma ta odprevadíte, keď sa s vami trochu poteším. 25 Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým; 26 lebo Macedónsko a Achájsko sa rozhodli urobiť nejakú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. 27 Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im zasa v hmotných. 28 Keď to dokončím a riadne im odovzdám toto ovocie, vydám sa cez vás do Španielska. 29 A viem, že keď k vám prídem, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. 30 Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha, 31 aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei a aby moja služba Jeruzalemu bola milá svätým. 32 Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami. 33 Boh pokoja nech je s vami všetkými. Amen. Rim16

XVI. Odporúčania a pozdravy - 1 Odporúčam vám našu sestru Fébu, služobníčku cirkvi v Kenchrách. 2 Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude od vás potrebovať, veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému. 3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi. 4 Oni nastavili vlastné šije za môj život. Im som nielen ja zaviazaný vďakou, ale aj všetky cirkvi z pohanov. 5 Pozdravte aj cirkev v ich dome. Pozdravte môjho milovaného Epaineta, prvotinu Ázie v Kristovi. 6 Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás. 7 Pozdravte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi. 8 Pozdravujte Ampliáta, môjho milovaného v Pánovi. 9 Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, i môjho milovaného Stachysa. 10 Pozdravte Apella, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte tých, čo sú u Aristobula. 11 Pozdravte Herodióna, môjho pokrvného. Pozdravte tých, čo sú u Narcisa a sú v Pánovi. 12 Pozdravte Tryfainu a Tryfózu, ktoré pracujú v Pánovi. Pozdravte milovanú Persidu, ktorá veľa pracovala v Pánovi. 13 Pozdravte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, i jeho aj moju matku. 14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermesa, Patrobasa a Hermasa a bratov, čo sú s nimi. 15 Pozdravte Filológa a Júliu, Nerea, jeho sestru i Olympasa a všetkých svätých, čo sú s nimi. 16 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Pozor na falošných učiteľov - 17 Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im. 18 Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu, a sladkými rečami a poklonami zvádzajú srdcia nevinných. 19 O vašej poslušnosti už vedia všetci. Preto mám z vás radosť, ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neskúsení v zlom. 20 A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami. Pozdravy Pavlových spoločníkov - 21 Pozdravuje vás môj spolupracovník Timotej i Lucius, Jason a Sosipater, moji pokrvní. 22 Pozdravujem vás ja, Tercius, čo píšem tento list v Pánovi. 23 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. 24 Pozdravuje vás Erastus, správca mestskej pokladnice, a brat Kvartus. Doxológia - 25 A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté, 26 ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru, 27 jemu, jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.

PRVÝ LIST KORINŤANOM
Úvod 1,1-9 1Kor1 I. Pozdrav - 1 Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes z Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým aj všetkým, čo

vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. Apoštol vzdáva vďaky za Korinťanov - 4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. 5 Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, 6 tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, 7 takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. 8 On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. A. Rozdelenie a pohoršenia 1,10 - 6,20 1. Roztržky v korintskej cirkvi 1,10 - 4,21 Rozkol medzi veriacimi - 10 Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. 11 Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. 12 Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“, „A ja Kristov“. 13 Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, okrem Krispa a Gája, 15 aby nik nemohol povedať, že ste pokrstení v mojom mene. 16 Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Inak neviem, či by som bol ešte niekoho pokrstil. 17 Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Múdrosť kríža - 18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. 19 Veď je napísané: „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.“ 20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? 21 Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. 22 Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť 23 my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. 26 Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných ani veľa urodzených, 27 ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; 28 čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, 29 aby sa pred Bohom nik nevystatoval. 30 Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, 31 aby ako je napísané: „Kto sa chváli nech sa chváli v Pánovi.“ 1Kor2 II. Pavol, apoštol múdrosti kríža - 1 Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. 2 Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. 3 A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. 4 Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v

presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, 5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. 6 Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť - no nie múdrosť tohoto veku ani múdrosť kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, 7 ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. 8 Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. 9 Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ 10 Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. 11 Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch. 12 A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. 13 A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetľujeme. 14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. 15 No duchovný posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiť. 16 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poúčal? My však máme Kristovo zmýšľanie. 1Kor3 III. Kristus je základ Cirkvi - 1 A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. 2 Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete, 3 lebo ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudsky? 4 Keď jeden hovorí: „Ja som Pavlov,“ a druhý: „Ja Apollov,“ či nie ste ľudia? 5 Veď čože je Apollo? A čo Pavol? Služobníci, prostredníctvom ktorých ste uverili, a každý taký, ako mu dal Pán. 6 Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. 7 A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. 8 Kto sadí i kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. 9 Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia ,roľa a Božia stavba. 10 Podľa Božej milosti, ktorú som dostal položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. 11 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. 12 Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, 13 dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. 14 Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. 15 Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. 16 Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? 17 Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy. 18 Nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. 19 Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: „On chytá múdrych v ich chytráctve“ 20 a zasa: „ „Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú márne.“

aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba toho. 18 Niektorí sa začali tak vyvyšovať. vy a môj duch.a kiež by ste len kraľovali. Začali ste kraľovať bez nás . ale v moci. bijú nás päsťami. 7 Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš. 2 A. sme bez domova. 10 My sme blázni pre Krista. 21 . Neviete že trocha. my žehnáme. vy sa ešte vystatujete namiesto toho. akoby si nebol dostal? 8 Už ste sa nasýtili. aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. my sme slabí. Prípad nemravnosti 5. 19 Ale prídem k vám čoskoro. svojho milovaného syna. 14 Toto nepíšem. čo sa chvasceš. s mocou nášho Pána Ježiša. keď nás preklínajú. apoštolom. ale vy ste múdri v Kristovi. my sa modlíme. 21 Čo chcete? Mám k vám prísť s palicou. 5 Preto nesúďte nič predčasne. že toho. 13 keď nás potupujú. Veď bol obetovaný náš veľkonočný baránok. kým nepríde Pán.všetko je vaše. akoby som k vám už nemal prísť. že „niet nad to. Apoštol a korintská cirkev . napodobňujte ma! 17 Preto som k vám poslal Timoteja. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. on vám pripomenie moje cesty v Kristovi. vyvrheľmi pre všetkých až doteraz. Kristus. 6 Ale v tomto. vy ste slávni. my znevážení 11 Až do tejto hodiny sme hladní. Stali sme sa akoby smeťami sveta. my to znášame.1-13 1Kor5 V5. 8 Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti. čo sa dopustil takého činu! 3 Ja som už. 16 Prosím vás teda. keď sa zhromaždíme. ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. 4 lebo nie som si ničoho vedomý. a posúdim namyslencov nie podľa ich reči. Pán je môj sudca.A tak nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi. hoci telom vzdialený. aby som vás zahanbil. lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. bratia. 3 No mne naozaj málo záleží na tom. Kéfas svet život i smrť. smädní a nahí. a vyjaví úmysly sŕdc. anjelov i ľudí. ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. aby ste boli novým cestom. 20 lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči. ako učím všade po všetkých cirkvách. aby sme s vami kraľovali aj my. rozhodol ako prítomný. ale podľa ich moci. kvasu prekvasí celé cesto? 7 Vyčistite starý kvas. že nám. aby sa duch zachránil v Pánov deň.1 Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. aby bol každý verný. 1 Ba počuť aj o smilstve medzi vami. Ani sám seba nesúdim. otcov nemáte mnoho. či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. 2 A od správcov sa už vyžaduje. 12 ťažko pracujeme vlastnými rukami. lebo sme sa stali divadlom pre svet. a o takom smilstve. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď všetko je vaše: 22 či Pavol alebo Apollo. On osvetlí. no duchom prítomný. 15 Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi. čo je skryté v tme. ak to bude chcieť Pán. 23 ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. čo si nedostal? A keď si dostal. Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť. 6 Vaše vystatovanie nie je dobré. 9 Zdá sa mi. alebo s láskou a v duchu miernosti? 2. čo to urobil 4 treba v mene nášho Pána Ježiša. čo je napísané“. vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám. a vy silní. aby ste sa na nás poučili. ale to ma neospravedlňuje. už ste zbohatli. keď nás prenasledujú. 1Kor4 IV. 5 vydať satanovi na záhubu tela. verného v Pánovi. aby mal niekto manželku svojho otca. o akom ani medzi pohanmi nepočuť. prítomnosť aj budúcnosť .

chamtivec. Spory kresťanov pred pohanskými súdmi 6. čo ste písali: Dobre je. utŕhač. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. bude súdiť Boh. je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele“ 17 Ale kto sa spája s Pánom. kto sa spája s neviestkou. a nie pred svätými?! 2 Vari neviete. Manželstvo -1 O tom. že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci všedného dňa! 4 Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života. Ale obmyli ste sa. že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet. Manželstvo a panenstvo 7.40 1.“ Ale nie všetko osoží. že vaše telo je chrámom Ducha Svätého. Naše telo patrí Pánovi 6. 19 A neviete. keď má s iným spor. boli ste posvätení.“ Boh však zničí jedno aj druhé. kto však smilní.1 . že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! 16 Alebo neviete. modloslužobník. kto by mohol rozsúdiť svojich bratov? 6 Ale brat s bratom sa súdi . Odpovede na rozličné otázky 7. ktorého máte od Boha. hreší proti vlastnému telu. Vylúčte zlého spomedzi seba! 3. ktorí nie sú pred cirkvou ničím? 5 Na vaše zahanbenie to hovorím. 12 9 . kto sa volá bratom a je smilník. ktorý je vo vás. lež pre Pána a Pán pre telo. čo sú vnútri?! 13 Lebo tých. rozhodnete sa pre takých sudcov. a že nepatríte sebe? 20 Draho ste boli kúpení. to by ste museli ujsť z tohoto sveta. a to bratom! 9 Neviete. keď sa muž nedotýka ženy. 14 A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou. 13 „Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo. Ale telo nie je na smilstvo.14. je mimo tela. že sa súdite medzi sebou.1-11 1Kor6 VI.Napísal som vám v liste. 4. že ten. nie so smilníkmi tohoto sveta či s chamtivcami.a to pred neveriacimi?! 7 Už vôbec to je u vás chyba. 15 Vari neviete. ktorého by sa človek dopustil. že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov. s lupičmi alebo modloslužobníkmi. 11 Ale teraz som vám napísal. opilec alebo lupič. súdiť sa pred nespravodlivými. „Všetko smiem. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? 8 Ale vy krivdíte a škodíte. 12 Veď prečo by som mal súdiť tých. 1 Kto z vás sa odváži. čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých. aby ste sa nestýkali so smilníkmi. nie ste hodní rozsúdiť maličkosti?! 3 Neviete. aby ste sa nestýkali s tým.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť. Vari nie je medzi vami nik múdry. B. 11 A niektorí ste toto boli. 10 Pravda.12-20 „Všetko smiem. je s ním jeden Duch. 18 Varujte sa smilstva! Každý hriech. 2 Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.1-40 1Kor7 VII. s takým ani nejedzte. čo sú mimo. 10 ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

ale Pán. nech urobí. 5 Neodopierajte si jeden druhému. ako som ja. nech muža neopúšťa. aby napokon aj tí. ale iba v Pánovi. 26 Myslím teda. ale kto nevydáva. radšej to využi. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu.10 Tým.a ak by odišla. že aj ja mám Božieho Ducha.12 Ostatným hovorím ja. 34 a je rozdelený. ako sa páčiť manželke. ale je pánom svojej vôle a zaumienil si v srdci zachovať svoju pannu. 37 Ale kto sa pevne v srdci rozhodol a nebol donútený. A ak sa panna vydá. že je potupou pre jeho pannu. veď Boh nás povolal žiť v pokoji. 4 Žena nemá moc nad svojím telom. v ktorom bol povolaný. Pavlovské privilégium . aby ste sa mohli venovať modlitbe. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným. 23 Draho ste boli kúpení. 16 Vari vieš. Ale takíto budú mat’ telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť. aby manželka neodchádzala od muža 11 . 27 Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. keď človek ostane tak. ak zostanú tak. čo chce.Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Podobne kto je povolaný ako slobodný. a opäť buďte spolu. ale muž.17 Len nech každý žije tak. nech každý zostane pred Bohom v tom. boli. aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Mäso obetované modlám 8.36 Ak si niekto myslí. akoby neplakali.10. je slobodná.33 3 . 38 Teda aj ten. či zachrániš ženu? Zostať vo svojom povolaní . lebo tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa. Vdovám . čo užívajú tento svet. 7 Chcel by som. nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať. dokiaľ jej muž žije. ako je. 13 A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať. 8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich. akoby nič nevlastnili. nezhreší. ako mu určil Pán. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. môže sa vydať. ako sa páčiť Pánovi. ako sa páčiť mužovi. čo majú ženy. bratia. 28 Ale ak sa oženíš. čas je krátky. 35 No toto hovorím na váš prospech. 40 Bude však blaženejšia. Dar panenstva . akoby ich nemali. 19 Obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič. 32 Chcem. nehreší. ako ho Boh povolal. Ale vydatá myslí na svetské veci. akoby ho neužívali.25 O pannách nemám Pánov príkaz. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach. Tým. je Kristov služobník. ale žena. 2. nech odíde. 29 A tak. Takto učím vo všetkých cirkvách. druhý inak. ak ostane tak podľa mojej rady. ktorý dosiahol milosrdenstvo u Pána. lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak. 6 No toto hovorím ako dovolenie. v čom bol povolaný. ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi. nie ako príkaz. či zachrániš muža? Alebo vieš. podobne ani muž nemá moc nad svojím telom.39 Žena je viazaná. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní. je Pánov oslobodenec. čo uzavreli manželstvo. 14 Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. nech ostane nevydatá. každý. Keď jej muž zomrie. alebo nech sa zmieri so svojím mužom a muž nech neprepúšťa manželku. 18 Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech sa nevracia k neobriezke. 20 Nech každý zostane v tom stave. tí. aby som bol verný. muž. stará sa o Pánove veci. prikazujem. čo sú nerozhodní . nie aby som na vás hodil slučku. že je to dobré . žena. čo sa radujú. čo kupujú. 30 tí. aby boli sväté telom i duchom. nech ju neprepúšťa. tí. A myslím si. nech vstúpia do manželstva. 22 Lebo kto je povolaný v Pánovi ako otrok. hovorím. kto vydáva svoju pannu dobre robí. čo plačú. 33 Ale ženatý sa stará o svetské veci. 15 No ak neveriaci chce odísť. robí lepšie. aby ste vy boli bez starostí. dobre robí. Inak by boli vaše deti nečisté. Nestaňte sa otrokmi ľudí! 24 Bratia. iba ak na čas so vzájomným súhlasom. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť. ale dávam radu ako taký. ako ja. ani nie ja.pre terajšie ťažkosti -. ak prekročí vek a má sa tak stať. akoby sa neradovali. za koho chce. Nech sa vezmú. ale teraz sú sväté.1 . ale zachovávanie Božích prikázaní. 31 a tí. 21 Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. aby boli všetci ľudia tak. 9 Ale ak sa nevedia zdržať. Nerozlučnosť manželstva . nezhrešíš. Kto je bez ženy. že je dobre.

že ten. 13 Neviete. stolovať v pohanskom chráme. čo boli pod zákonom. ale ak nie z vlastnej vôle. stal som sa sluhom všetkých. nič nestratíme. že na svete niet nijakej modly a nijakého boha. aby som získal tých. má orať v nádeji. aby som nepohoršil svojho brata. aby som získal Židov. bol som akoby bez zákona hoci bez Božieho zákona som nebol. nemám sa čím chváliť. od ktorého je všetko a my sme pre neho. A toto nepíšem preto. za ktorého zomrel Kristus! 12 Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie. že niečo vie. aby som čím viacerých získal. bol som akoby pod zákonom . Veď vy ste pečaťou môjho apoštolátu v Pánovi. ale všetko znášame.brat. neposmelí sa jeho svedomie. tak v nádeji. len aby sme nepostavili prekážku Kristovmu evanjeliu. hrešíte proti Kristovi. 5 Lebo aj keď sú takí čo sa nazývajú bohmi či už na nebi alebo na zemi. 21 Pre tých. že dostane z úrody. 15 No ja som nič z toho nepoužil. Otca. ako by mal niekto zmariť túto moju chválu. čo orie. jedia z toho. 18 Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium. 2 Ak si niekto myslí. že tí. lebo radšej zomriem. Pre tých. je to služba. mám nárok na odmenu. 4 Vari nemáme právo jesť a piť? 5 Nemáme právo brat’ so sebou ženu.1 O mäse obetovanom modlám vieme. čo je vo svätyni. 3 Ale ak niekto miluje Boha. predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu. je to také veľké. je moja povinnosť a beda mi. 17 Ak to robím z vlastnej vôle. toho Boh pozná. Všeobecné zásady . čo zvestujú evanjelium. skrze ktorého je všetko. Ježiša Krista. nič nezískame: 9 Len si dajte pozor aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. čo sú pod zákonom.. aby jedol mäso obetované modlám? 11 A slabý zahynie pre tvoje poznanie . aj my sme skrze neho. Apoštolova nezištnosť . 4 O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme. akoby bolo naozaj obetované modlám. nie tým skôr my? No nepoužili sme toto právo. aby som získal . ktorá mi je zverená. a ich svedomie sa poškvrňuje. 3 Toto je moja obrana proti tým. ani keď jeme. ešte to nevie tak. nášho Pána? A vy nie ste moje dielo v Pánovi?! 2 Ak aj pre iných nie som apoštolom. čo boli bez zákona.hoci sám som nebol pod zákonom -. 10 Lebo keď niekto uvidí toho.7 Lenže nie všetci majú poznanie. pretože je slabé. nebudem nikdy jesť mäso. 16 Veď ak hlásam evanjelium. sestru. iba Jeden. 11 Keď sme vám my zasiali duchovné dobrá. lebo je slabé.1Kor8 VIII. kým láska buduje. a neživí sa mliekom stáda? 8 Hovorím to len po ľudsky? A nehovorí to aj Zákon? 9 V Mojžišovom zákone je predsa napísané: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu. že my všetci máme poznanie. aby žili z evanjelia. Ale poznanie nadúva. tak ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia i Kéfas?! 6 Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? 7 Kto kedy vojenčí na svoje trovy? Kto sadí vinicu. 19 Lebo hoci som slobodný voči všetkým. 13 Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata. majú z oltára podiel? 14 Tak nariadil aj Pán tým. 1Kor9 IX. ak u vás žneme hmotné? 12 Ak majú iní u vás toto právo. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí na modly. čo slúžia oltáru. a jedného Pána. 20 Pre Židov som sa stal akoby Židom. a neje z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo. ale bol som pod Kristovým zákonom -. ako by mal vedieť.ako je veľa bohov a veľa pánov -. a kto mláti. čo konajú svätú službu. 8 Ale jedlo nás nepriblíži k Bohu: ani keď nejeme. keby som evanjelium nehlásal. 6 my máme iba jedného Boha.1 Nie som slobodný? Nie som apoštol? Vari som nevidel Ježiša. čo má poznanie.“ Vari tu Boh myslí na voly? 10 A nehovorí to skôr pre nás? Veď pre nás je napísané. že jedia mäso. čo ma posudzujú. aby to bolo aj v mojom prípade. pre vás určite som. Nedávať pohoršenie . a tí.

bratia. obetujú zlým duchom. čo boli bez zákona.“ nejedzte to kvôli tomu. sám nebol zavrhnutý. 11 A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás. nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj. aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. nie akoby som bil do vetra. že všetci naši otcovia boli pod oblakom. Ani modlármi nebuďte. 12 Preto kto si myslí. 27 Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho. 23 A všetko robím pre evanjelium. ako niektorí z nich smilnili. aby som zachránil aspoň niektorých. 21 Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov. ale záujmy iného. ktorému dobrorečíme. čo jedia obety. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí. 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani Božej cirkvi. všetci prešli cez more 2 a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi. čo mne vyhovuje. čo ju napĺňa. ako niektorí z nich. zdržuje sa všetkého. Beh o víťaznú cenu . čo hovorím: 16 Nie je kalich dobrorečenia. Posúďte sami. a tou skalou bol Kristus. lebo pili z duchovnej skaly. jedzte všetko. za čo ja vzdávam vďaky?! 31 Či teda jete. 24 Nech nik nehľadá vlastné záujmy.“ 8 Ani nesmilnime.tých. oni preto. účasť na oltári? Účasť na stole zlých duchov . bežia síce všetci. my mnohí sme jedno telo. že stojí. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily. čo bežia na štadióne. Účasť na Pánovom stole .“ Ale nie všetko buduje. ako je napísané: „Ľud sa posadil. ale čo osoží mnohým. Veď prečo by malo svedomie iného odsúdiť moju slobodu? 30 A keď ja niečo s vďakou požívam. . nie Bohu. 6 To sa stalo ako predobraz pre nás. aby sme neboli žiadostiví zla.1 Nechcem. a zahynuli od hadov. ako niektorí z nich pokúšali. a kvôli svedomiu. A Boh je verný. 22 Pre slabých som sa stal slabým. 25 Jedzte všetko. Varovné príklady z dejín Izraela . 26 Veď Pánova je zem i všetko. čo dostať v jatkách a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. či čokoľvek iné robíte všetko robte na Božiu slávu. A ja nechcem. 26 Ja teda tak bežím. tak bojujem. 33 ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám. 28 Ale keby vám niekto povedal: „Toto bolo obetované modlám. aby nepadol. nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb. 18 Hovorím vám ako rozumným. účasťou na Kristovej krvi? A chlieb. ale so skúškou dá aj schopnosť. 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť. „Slobodno všetko. a zahynuli od zhubcu.23 „Slobodno všetko. aby ste mohli vydržať. kto závodí. aby ste nevedeli. čo obetujú. aby boli spasení. 25 A každý. či pijete. že tí. ktorá na vás dolieha je iba ľudská. a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc.14 Preto. 13 Skúška. ktorá ich sprevádzala.24 Neviete. ktorý lámeme. 29 pričom nemyslím na tvoje vlastné svedomie. 1Kor10 X. ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak. nech si dáva pozor. Pre všetkých som sa stal všetkým. aby som mal na ňom podiel. aby dosiahli porušiteľný veniec. aby jedol a pil. a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. ako niektorí z nich reptali. 10 Ani nerepcite. utekajte pred modloslužbou. nie ako na neisto. čo vás upozornil. ako boli žiadostiví 7 oni. my však neporušiteľný. ktorých zastihol koniec vekov. 22 Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on? Ohľad na svedomie iných a sloboda . lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. aby som azda. prečo by ma mal niekto tupiť za to. aby ste sa jej zmocnili. ale na svedomie toho druhého. kým iným kážem. 9 Ani nepokúšajme Krista. moji milovaní.“ Ale nie všetko osoží.19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale to. Potom vstali a zabávali sa. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie. čo vám predložia. aby som získal slabých. veď popadali na púšti.

že sú medzi vami roztržky. 22 Nemáte vari domy.1Kor11 XI. Poriadok na liturgických zhromaždeniach 11. 9 Ani nebol muž stvorený pre ženu. 16 Ak by sa niekto chcel hádať. keď prídem. 1Kor12 XII. 3 . 24 vzdával vďaky. 3 Ale chcem. 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje. bratia moji. zneucťuje svoju hlavu. 32 Ale keď sme súdení. Veď nie je muž zo ženy. 21 lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie. 3. kto z vás sa osvedčí. 34 Ak je niekto hladný.17 Keď vás už napomínam. 10 Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anjelom. 30 Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú.40 Žena a muž pri bohoslužbách . vzal chlieb. 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne. 4 Každý muž. lebo je obrazom a slávou Boha. Roztržky v cirkvi . Pavlova správa o Eucharistii . neboli by sme súdení. môže sa dať aj ostrihať. 2 Viete. aby sa ukázalo. kým nepríde. 7 Muž si nemusí zahaľovať hlavu. tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. aby sa žena modlila k Bohu nezahalená? 14 A neučí vás sama príroda. 11 Pravda. ale na horšie. a nerozoznáva telo. 20 Keď sa teda schádzate. nie je to požívanie Pánovej večere. bratia.14. že mužovi je na potupu. čo som vám aj odovzdal.2 Chválim vás. Ale ak je pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť. zneucťuje svoju hlavu: je to to isté. ale žena pre muža. aby ste nevedeli o duchovných daroch. 19 Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly. ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou. kde môžete jesť a piť? Ale opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahanbiť tých. zvestujete Pánovu smrť. toto robte na moju pamiatku. Ostatné zariadim. 13 Posúďte sami: Sluší sa. aby ste vedeli. na moju pamiatku. keď bol zradený. čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim. ako aj ja napodobňujem Krista. my to nemáme vo zvyku a ani Božie cirkvi. keď si pestuje vlasy. keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich. 18 Predovšetkým počúvam. 33 A tak.2 . kedykoľvek ho budete piť. 31 Keby sme súdili sami seba. Toto robte. v Pánovi nie je ani žena bez muža ani muž bez ženy. čakajte jeden na druhého. že hlavou každého muža je Kristus. ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou. 15 kým žene je na slávu. ktoré je pre vás. lámal ho a povedal: „Toto je moje telo. že sa neschádzate na lepšie. keď sa schádzate jesť.“ 25 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi.“ 26 A tak vždy. a tak je z toho chleba a pije z kalicha. nech sa naje doma. nech sa zahaľuje. ale žena z muža. ako keby sa dala oholiť.23 Veď ja som od Pána prijal. no žena je slávou 8 muža. že Pán Ježiš v tú noc. A sčasti tomu aj verím. Pán nás napráva. ako som vám ho odovzdal.1 A nechcem. keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala namiesto závoja. 28 Nech teda človek skúma sám seba. 29 Lebo kto je a pije. aby ste sa neschádzali na odsúdenie. 5 A každá žena. 1 Napodobňujte ma. previní sa proti Pánovmu telu a krvi. nechválim vás. ťahalo vás to a chodili ste za nemými modlami. že keď ste boli pohanmi. aby sme neboli odsúdení s týmto svetom. keď sa schádzate v cirkvi. Charizmy Ducha Svätého . 12 lebo ako je žena z muža. ten si je a pije odsúdenie.

že slabšiemu údu dal väčšiu česť. všetko dúfa. prestane. 27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. 15 A keby noha povedala: „Nie som ruka. 16 A keby povedalo ucho: „Nie som oko. 14 Telo nie je jeden úd. kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom. 23 A údy tela ktoré pokladáme za menej ušľachtilé. čo je len čiastočné. nerozčuľuje sa. a lásky by som nemal. po druhé za prorokov. a lásky by som nemal.Preto vám vyhlasujem. ktoré sa zdajú slabšie. či otroci alebo slobodní. 5 Aj služby sú rozličné. ale všetky údy tela sú jedno telo. či Židia alebo Gréci. viest’. 4 Dary milosti sú rozličné. boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. Boh telo vyvážil tak. 7 Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. 9 Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. čo je dokonalé. každý jeden z nich. 13 Veď my všetci. 11 Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa. všetko vydrží. Proroctvá prestanú. 19 Keby boli všetky jedným údom. 2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru. Teraz poznávam iba čiastočne.“ tým ešte neprestáva patriť k telu. ale raduje sa z pravdy. dar rozličných jazykov. bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 6 neteší sa z neprávosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. . nie je sebecká. ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. Keď som sa stal mužom. 17 Keby bolo celé telo okom. 4 Láska je trpezlivá. 26 Ak teda trpí jeden úd. po tretie za učiteľov. 28 A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov. 9 iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať. 24 kým naše čestné nič také nepotrebujú. 7 Všetko znáša. v tele. 29 Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? 30 Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? 31 Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. 12 Teraz vidíme len nejasne. nemyslí na zlé.1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými. Hymnus na lásku . tak aj Kristus. iný prorokovať. potom sú zázraky. zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť. iný podľa toho istého Ducha slovo poznania. iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. ničím by som nebol. je ten istý. Sme údmi Kristovho tela . 8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti. trpia spolu s ním všetky údy. nič by mi to neosožilo. a lásky by som nemal. 10 Ale keď príde to. hoci ich je mnoho. ale Boh. ale potom budem poznať tak. ale iba jedno telo. A rozličné sú aj účinky. nepovie: „Prekliaty Ježiš!“. sú nevyhnutne potrebné. kto hovorí v Božom Duchu. radujú sa s ním všetky údy. a ak vychvaľujú jeden úd. nepatrím k telu. pomáhať. všetko verí. 5 nie je nehanebná. akoby v zrkadle. no potom z tváre do tváre. ale Duch je ten istý. poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. nezávidí. zanechal som detské spôsoby. láska je dobrotivá.“ tým ešte neprestáva patriť k telu. aby som bol slávny. 3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo. 25 aby nebola v tele roztržka. nevypína sa. ako chce. nepatrím k telu. údy tela. ale mnoho údov. nevystatuje sa. ktorý rozdeľuje každému. 21 A oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ 22 Ba čo viac. že by som vrchy prenášal. ale Pán je ten 6 istý. 11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch.12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov. že nik. kde by bolo telo? 20 No takto je mnoho údov. 10 iný schopnosť robiť zázraky. iný rozlišovať duchov. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. ako som aj ja poznaný. kde by bol čuch? 18 Ale Boh rozložil údy. a nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“. ďalej dary uzdravovať. ako chcel. ktorý pôsobí všetko vo všetkých. 8 Láska nikdy nezanikne. iba ak v Duchu Svätom. jazyky zamĺknu a poznanie pominie. 1Kor13 XIII.

všetko nech je na budovanie. bratia. či už flauta alebo citara. 22 A tak dar jazykov nie je znamením pre veriacich. 18 Ďakujem Bohu. proroctva alebo náuky? 7 Veď keby aj bezduché nástroje. . 6 Veď čo by som vám pomohol. nech mlčí na zhromaždení. 4 Kto hovorí jazykmi. hovorí ľuďom na budovanie. láska. prvý nech mlčí. a tak padne na tvár. ale ešte viac. 2 Lebo kto hovorí jazykmi. budem sa modliť aj mysľou. iba ak by aj vysvetľoval. 13 A preto ten. než desaťtisíc slov darom jazykov. čo sa hovorí? Budete hovoriť do vetra. a ten. modlí sa môj duch. 12 Tak aj vy. ale v zmýšľaní buďte dospelí. a nevydáte zrozumiteľné slová. 33 veď Boh nie je Bohom neporiadku. ako sa bude vedieť. ako by sa vedelo. bratia? Keď sa zídete. 11 Ale ak nespoznám význam slov. 21 V zákone je napísané: „Cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu. ale Bohu. cudzincom. čo sa hrá na flaute a čo na citare? 8 A keby poľnica vydávala neurčitý zvuk. a ani jeden nie je bez slov. kto hovorí jazykmi. nebuďte deti zmýšľaním. buduje seba samého. zjavenia. keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary. povzbudenie a potešenie.“ keď nevie. 19 ale na zhromaždení radšej chcem povedať päť zrozumiteľných slov. je väčší ako ten. že hovorím jazykmi viac ako vy všetci. 32 Prorocký duch je podriadený prorokom. nech hovorí sebe a Bohu. usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi. ale ani tak ma nepočúvnu. aby ste všetci hovorili jazykmi. vysvetľovania. nehovorí ľuďom. jazykov. dychtite po duchovných daroch. aby ste prorokovali. dar prorokovať zasa nie pre neveriacich. a jeden nech vysvetľuje. 16 Veď ak budeš dobrorečiť v duchu. Dar jazykov a proroctvo . 28 Ale ak by nemal kto vysvetľovať. ale pre neveriacich. kto sa mi prihovára. nerozumie mu nik. aby sa všetci poučili a všetci povzbudili. jednoduchý človek. pod vplyvom Ducha hovorí tajomstvá. budem pre toho. že blazniete? 24 Ale ak budú všetci prorokovať a príde nejaký neveriaci alebo. 25 vyjdú najavo tajnosti jeho srdca. nepovedali by. nech hovoria dvaja alebo nanajvýš traja. 10 Veď je na svete toľko rozličných jazykov. kto sa mi prihovára. keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi.1 Usilujte sa o lásku. bude cudzincom mne. 31 Lebo jeden po druhom môžete všetci prorokovať. 3 Ale kto prorokuje. 23 Keby sa tak zišla celá cirkev a všetci by hovorili jazykmi a prišli by aj jednoduchí ľudia alebo neveriaci. zvlášť aby ste prorokovali. Lebo kto prorokuje. všetci ho usvedčia. 30 Ak by dostal zjavenie iný zo sediacich.“ hovorí Pán. všetci ho posúdia. ak by som vám nehovoril zo zjavenia. bude sa klaňať Bohu a vyzná: „Naozaj je Boh medzi vami!“ Poriadok pri bohoslužbách .13 A tak teraz ostáva viera. buduje Cirkev. aby som aj iných poučil. náuky. 15 Čo teda? Budem sa modliť duchom. ale moja myseľ ostáva bez úžitku. čo hovoríš? 17 Lebo ty iste správne vzdávaš vďaky. no najväčšia z nich je láska. kto hovorí jazykmi. 5 A chcem. ako potom jednoduchý človek povie na tvoje dobrorečenie: „Amen. nevydávali rozdielny zvuk. každý niečo má: dar chválospevu. aby vedel aj vysvetľovať.26 Čo teda. Budem spievať duchom. ale druhý sa tým nebuduje. poznania. 20 Bratia. 29 Proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech posudzujú. jeden po druhom. nech sa modlí. budem spievať aj mysľou. tieto tri. aby sa budovala Cirkev. 27 Ak niekto hovorí jazykmi. kto by sa strojil do boja? 9 Tak aj vy: ak hovoríte jazykmi. ale kto prorokuje. 14 Lebo ak sa modlím darom jazykov. 1Kor14 XIV. ale pre veriacich. nádej. iba v zlobe buďte ako maličkí. ale pokoja.

15 A potom sa zistí. čo vám píšem. načo sa dávajú krstiť za nich? 30 A prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu? 31 Každý deň zomieram. potom. usilujte sa prorokovať a nebráňte hovoriť jazykmi. 19 Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi. 40 Ale nech sa všetko deje slušne a po poriadku.Ako vo všetkých cirkvách u svätých 34 ženy nech na zhromaždeniach mlčia. sú stratení. je Pánov príkaz. kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. akože niektorí z vás hovoria. Veď som pracoval viac ako oni všetci. vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu. potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. 24 A potom bude koniec. čo patria Kristovi. Kristus bol vzkriesený . lebo som prenasledoval Božiu cirkev. a jeho milosť nebola vo mne márna. 7 Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom s a poslednému zo všetkých. ktorú mám v Kristovi Ježišovi. 22 Veď ako všetci umierajú v Adamovi. lebo zajtra umrieme. ak som sa v Efeze iba ako človek boril so šelmami? Ak mŕtvi nevstávajú.1 Bratia. nevstal ani Kristus. keď zruší každé kniežatstvo. že zmŕtvychvstania niet? 13 Veď ak niet zmŕtvychvstania. sme najúbohejší zo všetkých ľudí. 18 Potom aj tí. tak ako ste mojou slávou. Ba nie som hoden volať sa apoštolom.12 Ak sa hlása. Ale keď hovorí: „Všetko je podrobené“. ktorý mu všetko podrobil. 36 Vari od vás vyšlo Božie slovo alebo iba k vám prišlo. zotrvávate v ňom 2 a prostredníctvom neho dosahujete spásu. 32 Čo mi to osoží. 10 Ale z Božej milosti som tým. 35 Ak sa chcú niečo naučiť. tak zasa všetci ožijú v Kristovi. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. aké mu patrí: prvotinou je Kristus. nebol ani Kristus vzkriesený. že to. našom Pánovi. prvotina zosnulých. lebo sa nesluší. vlastne ani nie ja. čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem. 21 Lebo ako je skrze človeka smrť. nech vie. že sme falošnými Božími svedkami. väčšina z nich žije doteraz. zjavil sa aj mne. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov. čím som. 6 Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz. ako nedochôdčaťu. bratia moji. tí. 5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. lebo sme svedčili proti Bohu. nech sa doma opýtajú svojich mužov. 39 A tak. 1-58 1Kor15 XV. ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali. 3 Odovzdal som vám predovšetkým to. Vzkriesenie z mŕtvych 15. 38 Kto to neuzná. že je prorok alebo duchovný. čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú. 37 Ak si niekto myslí. ibaže by ste boli nadarmo uverili. ako hovorí aj zákon. 28 A keď mu bude všetko podrobené. 33 Nedajte sa zviesť: . aby žena hovorila na zhromaždení. keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo. tak jedzme a pime. Kristus. že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych. 25 Lebo on musí kraľovať. 17 A keď Kristus nevstal. ale nech sú podriadené. je jasné. 3. nebude uznaný. 11 Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili. pripomínam vám evanjelium. vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. 23 Ale každý v poradí. 27 lebo mu všetko položil pod nohy. že okrem toho ktorý mu všetko podrobil. aby bol Boh všetko vo všetkom. Nedovoľuje sa im hovoriť. tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. pri jeho príchode. prvotina zosnulých . 4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem. ako som vám ho hlásal. bratia. že vzkriesil Krista. ak sa ho držíte tak. čo zosnuli v Kristovi. niektorí už zosnuli. každú mocnosť a silu. Dôležitosť Kristovho vzkriesenia .20 Ale Kristus vstal z mŕtvych. ale Božia milosť so mnou. ktorého nevzkriesil. 14 Ale ak nebol Kristus vzkriesený. 29 Ale čo potom robia tí. ak mŕtvi naozaj nevstávajú. 16 Lebo ak mŕtvi nevstávajú.

ale holé zrno. ako som nariadil galatským cirkvám. ktorých uznáte za hodných. Lebo keď zaznie. vstáva neporušiteľné. pôjdu so mnou. že vaša námaha nie je daromná v Pánovi. aby prišiel ku mne. 48 Aký je ten pozemský. moji milovaní bratia. čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. urobte aj vy tak. iné vtáčie telo a iné rybie. 4 ak bude vhodné. 7 Nechcem vás teraz vidieť len tak idúcky. je pozemsky. a aký je nebeský. veď hviezda sa od hviezdy líši jasom.„Zlé reči kazia dobré mravy.5 No prídem k vám. kde je tvoje víťazstvo? Smrť. 50 Hovorím však bratia. aby šiel k vám s bratmi. iný jas mesiaca a iný jas hviezd. 57 Ale vďaka Bohu. ale všetci sa premeníme: 52 razom. keď prejdem Macedónskom. sa stal živou bytosťou. takí sú aj ostatní nebeskí. Na vaše zahanbenie to hovorím. 12 Čo sa týka brata Apolla. 58 A tak. 40 A sú telá nebeské a telá pozemské. 46 Ale nie je prv duchovné lež živočíšne. 49 A ako sme nosili obraz pozemského. 3 Keď budem u vás. 55 Smrť. lebo cez Macedónsko iba prejdem. takí sú aj ostatní pozemskí. pošlem tých. aby sa nerobili zbierky keď prídem. 38 No Boh mu dáva telo. veď viete. neseješ budúce telo. a každému semenu jeho vlastné telo. mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.“ posledný Adam oživujúcim Duchom.35 Ale niekto povie: „Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?“ 36 Hlupák! Čo ty seješ. tak budeme nosiť aj obraz nebeského. Správy . príde však. vtedy sa splní. Vyprevaďte ho v pokoji. Zbierka pre veriacich v Jeruzaleme . 45 Tak je aj napísané: „Prvý človek. 41 Iný je jas slnka. iné zvieracie telo. 10 Ak prde Timotej. aké chce. Adam. ak prv neodumrie. dúfam. ale vôbec nemal vôľu ísť teraz. ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.1 Čo sa týka zbierok pre svätých. či už pšeničné alebo nejaké iné. lebo ho očakávam s bratmi. 53 Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Ak jestvuje živočíšne telo. ako sa patrí. hľaďte. neožije. aj protivníkov je veľa. že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva. Vlastnosti vzkrieseného tela . až potom duchovné 47 Prvý človek zo zeme. 8 V Efeze zostanem až do Turíc. 43 seje sa potupené. seje sa slabé. poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme. druhý človek je z neba. len čo mu to bude vhod. že u vás nejaký čas ostanem. v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. vstáva telo duchovné. aby ste ma odprevadili.51 Hľa. Víťazstvo nad smrťou . 9 lebo sa mi otvorili veľké a sľubné dvere. ak to dovolí Pán. vstáva slávne. 2 Nech si každý z vás v prvý deň týždňa u seba odloží. jestvuje aj duchovné. čo môže. vstáva mocné 44 seje sa telo živočíšne. 6 ale u vás sa hádam zdržím alebo aj prezimujem. aby sa u vás nemusel báť veď koná Pánovo dielo tak. 11 Nech ním teda nik neopovrhuje. s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar. 54 A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť. veľmi som ho prosil. ale iné je ľudské.“ 4 Vytriezvite. ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti.1-24 1Kor16 XVI. buďte pevní. aby som aj ja šiel. Záver 16. 37 A čo seješ. stále horlivejší v Pánovom diele. kdeže je tvoj osteň? 56 Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. 42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné. a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha. neochvejní. ako aj ja. 9 Nie každé telo je to isté telo. kde pôjdem. .

aby sme nedôverovali sebe. 20 Pozdravujú vás všetci bratia. kto spolupracuje a namáha sa. Pavlov. ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení.1-11 2Kor1 I.19 Pozdravujú vás ázijské cirkvi. aby sme mohli aj my potešovať tých. bratia. je pevná. 5 Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia. 13 Veď vám nepíšeme nič iné. aby za dar milosti. Vďaka za Božiu útechu v súžení .3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista.Odporúčania . Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. že nás ešte vyslobodí. Nuž vážte si takýchto. čo sú v akomkoľvek súžení. takže sa nám už nechcelo ani žiť. buďte statoční! 14 Nech sa všetko medzi vami deje v láske. i od Pána Ježiša Krista. 14 ako ste nás už do istej miery pochopili. aké znášame aj my. tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. DRUHÝ LIST KORINŤANOM Úvod 1. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša.16 Zmenený program Pavlovej cesty . že sme vašou slávou. tak budete mať aj na úteche. Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! 4 On nás potešuje v každom našom súžení. 15 Len vás. iba to.1 Pavol. že sme žili na svete a zvlášť u vás v Božej jednoduchosti a úprimnosti. nech je prekliaty! Marana tha! 23 Milosť Pána Ježiša nech je s vami. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska i s cirkvou v ich dome.12 . tou útechou. ale v Božej milosti. aby ste nevedeli o našom súžení. a brat Timotej Božej cirkvi v Korinte aj všetkým svätým v celom Achájsku: 2 Milosť vám a pokoj od Boha. 11 ak nám budete aj vy pomáhať modlitbou za nás. A dúfam. Doterajšia apoštolova činnosť 1. čo čítate alebo aj poznáte. 22 Kto nemá rád Pána. 1. Doľahlo na nás nadmieru ťažko. mnohí za nás vzdávali vďaky. ktoré sme podstúpili v Azii. vzhľadom na vás. ale Bohu. že sú prvotinou Achájska a dali sa do služby svätým. je to vám na potešenie.12 Lebo toto je naša chvála. Pozdrav a požehnanie . buďte pevní vo viere. 17 Teším sa prítomnosti Stefanasa. že až do konca pochopíte. 21 Môj. nie v telesnej múdrosti. ktorou Boh potešuje nás. vzmužte sa. prosím: Poznáte Stefanasov dom. veď vieme. . 24 Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi. 10 On nás vyslobodil a vyslobodzuje z takej smrti. vlastnoručný pozdrav. 9 Sami nad sebou sme už vyniesli rozsudok smrti. je to na vašu potechu a spásu. čo ste vy nestačili urobiť. nášho Otca. Fortunáta a Achaika. 8 Nechceme. 6 Ak sme teda sužovaní. svedectvo nášho svedomia. 7 A naša nádej.13 Bdejte. bratia. ktorý kriesi mŕtvych. že ako máte účasť na utrpeniach. 18 osviežili môjho i vášho ducha. nad našu silu. Pozdrav . ak sme potešovaní. ako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša. 16 aby ste sa aj vy podriaďovali takýmto a každému.7. lebo oni doplnili to. A v neho dúfame. ktorý máme zásluhou mnohých.

„áno“ bolo aj „nie“. čo idú do záhuby. aby som poznal. Odpustite hriešnikovi . aby ma. ale naša schopnosť je z Boha. 11 aby nás neoklamal satan . ako veľmi vás milujem. ale do istej miery .veď poznáme jeho zámery. 8 Preto vás prosím. ak nie ten. ktorý sme my vyhotovili. 9 Veď preto som vám aj písal. aby ste ma odprevadili do Judey. ak som niečo odpustil. nie aby ste sa zarmútili. koľko ich je. i tých. ale aby ste vedeli. zahrňte ho láskou. Radosti a strasti v apoštolskej službe . lebo litera zabíja. Silván a Timotej.nechcem zveličovať . nie mňa zarmútil. kto poteší mňa. ja. Ale kto je na to súci? 17 Nie sme ako mnohí. ale Duchom živého Boha. 16 Jedným vôňou smrti na smrť. 15 Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých. žeby u mňa „áno“. že k vám nepôjdem. čo sú na ceste spásy. 16 a cez vás prejsť do Macedónska a zasa z Macedónska prísť k vám. 4 Veď som vám písal vo veľkom súžení a úzkosti srdca.1 Rozhodol som sa. Lebo čo som aj ja odpustil. potom kvôli vám v zastúpení Krista. 2Kor2 II. 13 môj duch nemal pokoja Iebo som nenašiel svojho brata Títa Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Macedónska. 4 Takto dôverujeme Bohu skrze Krista. kým Duch oživuje. ale Ducha. ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. veď pre vieru stojíte. 1 Začíname zasa odporúčať samých seba? Alebo potrebujeme . čo falšujú Božie slovo. akoby to bolo z nás. sám v sebe. bola taká slávna. 19 Veď Boží Syn Ježiš Kristus. lebo vám všetkým verím.7 Keď už služba smrti. 2Kor3 III.5 Ak teda niekto spôsobil zármutok. ako sa osvedčíte či ste vo všetkom poslušní. bol som vari ľahkomyseľný? Alebo keď sa pre niečo rozhodujem. napísaný nie atramentom.zarmútil vás všetkých. že som iba z ohľadu na vás už neprišiel do 24 Korintu. 17 Keď som teda toto chcel. rozhodujem sa podľa tela.V tejto dôvere som chcel ísť najprv k vám. cez mnoho sĺz.12 Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium. ktorého sme u vás hlásali. nezarmútili tí. ale hovoríme úplne ako z Boha a pred Bohom v Kristovi. písmemenami vyrytá do kameňa. 15 . 22 on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha. ktorého sa mu dostalo od mnohých. nebol „áno“ aj „nie“. a nie litery. v ňom sú „áno“. a preto je skrze neho aj naše „amen“ Bohu na slávu. hoci sa mi otvárali dvere v Pánovi. ale prispieť k vašej radosti.ako niektorí odporúčajúce listy k vám alebo od vás? 2 Vy ste náš list napísaný v našich srdciach. ale v ňom bolo iba „áno“. Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou. nie na kamenných tabuliach. naša reč k vám je aj „áno“ aj „nie“. aby som vás zasa zarmútil. on nás pomazal. 3 Veď je zjavné. 7 Takže radšej odpusťte a potešte ho. „nie“? 18 Ako je Boh verný. 23 Boha volám za svedka svojej duši. koho som ja zarmútil? 3 A toto som vám napísal. 21 A Boh nás i vás posilňuje pre Krista. z ktorých by som mal mať radosť. 6 On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy. aby azda takého človeka prílišný zármutok nepohltil. ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi a naším prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. až prídem. 2 Lebo ak ja zarmútim vás. že moja radosť je radosťou vás všetkých. druhým vôňou života pre život. že ste Kristov list. ale na živých tabuliach srdca. 5 Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba. 14 Ale vďaka Bohu. že synovia Izraela nemohli hľadiet’ Mojžišovi do tváre pre jas jeho tváre. 6 Takému stačí pokarhanie. aby ste mali aj druhú milosť. Prečo nešiel do Korintu . 20 Lebo všetky Božie prisľúbenia. 10 Komu vy niečo odpustíte. Služobníci Novej zmluvy . tomu odpustím aj ja.

aby mal Boh zvrchovanú moc. sme vzdialení od Pána. že keď sa tento stánok . lebo sa nechceme vyzliecť. 2 Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti. ale priodiať iným. on si dával na tvár závoj. čo ostáva. Pána. a preto som povedal.“ aj my veríme. Nádej budúcej slávy . 10 Lebo nie je slávne. a nie v nazeraní. ale večný dom v nebi. 10 Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie. 5 Veď nie seba hlásame. 10 . 16 Preto neochabujeme. 3 aby sme hoci aj vyzlečení. 14 Ale myseľ im otupela. neveriacim. Slabosť a sila apoštolov . vzdycháme pod ťarchou. 8 Zo všetkých strán nás sužujú. ktorý nám dal závdavok Ducha. čo je neviditeľné. 4 Im. ako je napísané: „Uveril som. služba ospravedlnenia je oveľa slávnejšia. a nie my. 13 a nie ako Mojžiš. sme bezradní. 8 ako by služba Ducha nebola oveľa slávnejšia? 9 Lebo ak bola služba odsúdenia slávna. Nádej vzkriesenia . aby synovia Izraela nevideli koniec toho pominuteľného. 2 Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok.13 Ale pretože máme toho istého ducha viery. ale nehynieme. 9 A preto sa usilujeme páčiť sa mu. s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami.7 No tento poklad máme v hlinených nádobách. 7 lebo žijeme vo viere. ale neviditeľné je naveky. ale nepoddávame sa. keď čítajú Mojžiša. 3 A ak je naše evanjelium ešte zahalené. 6 Lebo Boh. 6 Sme teda stále plní dôvery a vieme. ale zjavujeme pravdu. ale nie sme opustení. 1 Preto keď máme túto službu z milosrdenstva. čo vzkriesil Pána Ježiša. aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. neochabujeme. 5 A to nás takto uspôsobil Boh. aby život pohltil to. a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. 8 Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.12 V nás teda účinkuje smrť. náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. a kde je Pánov Duch. ktorý je obrazom Boha. hovoríme celkom slobodne a otvorene. 18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý. máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený. je zahalené tým. 18 A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci závoj. lebo ho Kristus odstraňuje. 16 Keď sa však obráti k Pánovi. že kým sme doma v tele. čo je viditeľné. vo vás život. ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša. závoj spadne.ktorý bol pominuteľný.1 Veď vieme. či sme doma alebo mimo domu. 11 A tak kým žijeme. čo je smrteľné. boh tohoto veku zaslepil mysle. 17 Pán je Duch. ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo. 11 Veď ak je slávne to. 18 ak nehľadíme na to. zrážajú nás. a hoci náš vonkajší človek chradne.“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. 4 Veď kým sme v tomto stánku. ale nie sme stiesnení. 2Kor4 IV. aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. ani nefalšujeme Božie slovo. Až do dnešného dňa ostáva pri čítaní Starej zmluvy ten istý závoj neodhalený. 14 Veď vieme. tam je sloboda. čo idú do záhuby. ale na to. aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve. nepočíname si úskočne. 2Kor5 V5. čo takto zažiarilo pre vznešenejšiu slávu. my sme len vaši služobníci pre Ježiša. 9 prenasledujú nás. ktoré sme dosiahli. lebo viditeľné je do času. ale Ježiša Krista. a preto hovoríme. že ten. neostali nahí. to. čo je pominuteľné. aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu. 12 Keď teda máme takúto nádej. 17 Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy. 15 A to všetko pre vás. je oveľa slávnejšie. čoraz slávnejší obraz.náš pozemský dom rozpadne.

11 Pre vás. v zhovievavosti. ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť. 17 A preto vyjdite spomedzi nich. v úzkostiach. ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Staré sa pominulo a nastalo nové. aby aj tí. a pritom nám všetko patrí. hovorí všemohúci Pán. zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke. ale vám dávame príležitosť chváliť sa nami. ako trestaní. akoby sme nič nemali. ale Boh nás pozná. 9 ako neznámi. 12 Zasa vám nie seba odporúčame. a hľa. za nás urobil hriechom.11 Pretože poznáme bázeň red Pánom presviedčame ľudí. a ja vás prijmem 18 a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami. v nepokojoch. aby ste to mali proti tým. a predsa dobre známi. a nie v srdci. ako chudobní. ale pre toho. oddeľte sa. teraz už nepoznáme. no vždy sa radujeme.“ Hľa. či už dobré a či zlé.“ . tak pre Boha. 12 Nie v nás máte málo miesta. 14 Lebo nás ženie Kristova láska. že nás pozná aj vaše svedomie. čo sa chvália navonok. 6 v čistote. teraz je deň spásy! 3 Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie. 2Kor6 VI. budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. hovorí Pán. kým bol v tele. v núdzi. 15 A zomrel za všetkých. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! 21 Toho. aby táto služba bola bez hany. aby každý dostal odplatu za to. teda všetci zomreli. 10 akoby smutní. 5 pod ranami. 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15 Aká zhoda je znedzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha. v súženiach. 17 Kto je teda v Kristovi. A nám odovzdal slovo zmierenia. 18 Ale to všetko je od Boha. ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. 19 Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. vo väzeniach. zlou aj dobrou povesťou. otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. 20 Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. ktorý nepoznal hriech. v Božej moci. 13 Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto. v bdení a v pôstoch. 2 Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol. a dúfam. ak sme triezvi. 7 v slove pravdy. v nepokryteckej láske. to pre vás. ale nie usmrtení. Sme Kristovými vyslancami . čo žijú. čo konal. 16 Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. je novým stvorením. už nežili pre seba. Korinťania. 13 Lebo ak strácame rozum. v námahách. a nečistého sa nedotýkajte. Výstraha pred pohanstvom .1 Ako spolupracovníci vás napomíname. A ak sme aj poznali Krista podľa tela. keď si uvedomíme. a mnohých obohacujeme. rozšírte sa aj vy. akoby zomierajúci. v poznaní. ale pravdiví. 4 Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti.Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou. aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. ale vo svojom srdci máte málo miesta. že ak jeden zomrel za všetkých. v Duchu Svätom. Sme Boží služobníci . v dobrote. aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. žijeme. ako zvodcovia. 8 slávou aj potupou. teraz je milostivý čas.

aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou. v poznaní. akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám: 2 že v mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. akú horlivosť. že ste čistí v tej veci. na ktorej mal u vás účasť. napĺňa ma potecha a prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení. Veď som už povedal.lebo vidím.2Kor7 VII. akú bázeň. ako začal toto dielo lásky. aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. zarmútil -. Ale popri tejto radosti nás ešte väčšmi potešila Títova radosť. čo i len nakrátko. ako plačete a ako horlíte za mňa. čo sme vám hovorili. ba aj viac ako mohli. 5 Lebo aj keď sme prišli do Macedónska. čo kto má. Buďte veľkodušní . ktorú sme vo vás vzbudili. potešil nás Títovým príchodom. 5 Ba nad naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám.1 Keď máme takéto prisľúbenia. Zbierka v Macedónsku pre chudobných v Jeruzaleme 8. vo všetkej horlivosti a v láske. 10 A v tomto dávam radu. tak vyniknite aj v tomto diele lásky. čo ste už minulého roku začali nielen konať. akú obranu. očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni. 2.9. akú túžbu. zármutok sveta spôsobí smrť. ako túžite. že ste sa zarmútili. ale ako sa všetko. neľutujem to. cení sa podľa toho. 6 takže sme poprosili Títa. oznamujeme vám. zakladalo na pravde. že vás ten list. že ste tak v našich srdciach. milovaní. aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. 14 Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku. takže som sa ešte viac radoval.15 2Kor8 VIII. 9 teraz sa radujem nie preto. aké rozhorčenie. keď si spomína na poslušnosť vás všetkých. ale aj útechou. 2 Majte miesto pre nás! Nikomu sme neublížili. ale že vás ten zármutok pohol na pokánie. 14 Neostal som v hanbe. 3 Nehovorím to. 8 Nehovorím to ako rozkaz. v slove. aby vynikla vaša starosť. nikoho neoklamali.13 A to nás potešilo. Pavol odhaľuje svoje city . aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo. ale preto. čo sa dopustil krivdy. vnútri úzkosti. ale o isté vyrovnanie. ako ste ho s bázňou a chvením prijali. aby som vás odsúdil. 8 A tak ak som vás v liste aj zarmútil. ale aj chcieť. aby . tak nie kvôli tomu. čo ju znášal. že hoci bol bohatý. ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky. čo nemá. 13 Veď nejde o to. sami od seba 4 nás naliehavo prosili. tak sa aj naša chvála pred Títom ukázala pravdivá. A ak som aj ľutoval .12 Lebo ak je ochotná vôľa. keď som sa vami pred ním chválil. že s nami umierate aj žijete. 10 Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu. 16 Radujem sa. ale zo všetkých strán samé súženie: zvonka boje. 11 Teraz to teda aj uskutočnite. Bol to zármutok podľa Božej vôle. Toto je vám na osoh. 7 A ako vynikáte vo všetkom: vo viere. 15 A jeho srdce je vám ešte viac naklonené. čo máte. ktorú máte pred Bohom o nás. 6 Ale Boh. 4 Veľmi vám dôverujem a vera sa vami chválim. aby tak. naše telo nemalo nijaký odpočinok. ktorý potešuje ponížených. nikoho sme neskazili. 11 Pozrite. čo znamená zarmútiť sa podľa Božej vôle: akú starosť to vo vás vyvolalo. vám. Rozprával nám. stal sa pre vás chudobným. 7 A nielen jeho príchodom. že vám môžem vo všetkom dôverovať. že koľko mohli.1 . 3 Môžem dosvedčiť. aby ako bol duch ochotný chcieť. aj ho u vás dokončil.1 Bratia. že pookrial na duchu zásluhou vás všetkých. ani kvôli tomu. a nie podľa toho. tak bol ochotný aj vykonať z toho. 12 A ak som vám písal. aké potrestanie! Tým všetkým ste ukázali. 9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista.

a vaša horlivosť povzbudila mnohých. 20 pričom sa chránime. 7 Každý tak. keď sa v tomto vami chválime. 9 ako je napísané: „Rozsýpal a dal chudobným. Ovocie almužny . ktorý si evanjeliom získal chválu vo všetkých cirkvách. čo si o nás myslia. jeho spravodlivosť trvá naveky.1 . ako je napísané: 15 „Kto mal mnoho.1 Ja sám. a tak sa to vyrovná. nechcem povedať vy.16 Vďaka Bohu. ja. ktorý som vraj zoči-voči medzi vami pokorný. Poslal som však bratov.6 Veď kto skúpo seje. 5 Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov. a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.lebo zbrane nášho boja nie sú telesné. aby nás sprevádzal pri tomto diele lásky. keď prídem. dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. kto seje štedro. 14 budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť. aby som sa nemusel. a za štedrú účasť s nimi i so všetkými. lebo vám veľmi dôveruje. aby šli napred k vám a pripravili váš vopred sľúbený dar a aby takto pripravený bol prejavom štedrosti. nemal prebytok. že Achájsko je už od minulého roku pripravené. čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie. ktorá je vo vás. ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu. O službe svätým vám vlastne zbytočne píšem. aby nám nik nemohol nič vyčítať pri týchto veľkých daroch ktoré opatrujeme.13. on je môj spoločník a spolupracovník u vás. trúfam si voči vám. s akou vyznávate Kristovo evanjelium. ale nebojujeme podľa tela 4 .“ 10 Ten. 2 Prosím vás. ale cirkvi ho poverili.“ Pavlovi poverenci . v tele. čo chýba svätým. skúpo bude aj žať. Pavol. 4 aby sme sa v tejto veci nezahanbili my. aby nebolo len prázdnou rečou. ale a pred ľuďmi. 12 Veď vykonávanie tejto služby nielenže dopĺňa. že žijeme podľa tela. 2Kor9 IX.18 Poslali sme s ním aj brata. čo sa dvíha proti poznaniu Boha. 13 Keď sa osvedčite v tejto službe.a teraz bude ešte horlivejší. a kto málo. ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba šielk vám. nemal nedostatok. ako sa hodlám odvážiť voči niektorým.zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám. Údajná Apoštolova slabosť . A naši bratia sú apoštolmi cirkví. 19 A nielen to. ako som povedal. 17 Lebo nielenže výzvu prijal. budú oslavovať Boha za vašu poslušnosť. až prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás nepripravených. aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok. že je horlivý v mnohých veciach . odvážiť byť taký smelý. Kristovou slávou.10 2Kor10 X. Pútame . Pavlova obrana 10. nie zo žiaľu ani z donútenia. 24 A tak im prejavte svoju lásku a pred cirkvami im ukážte. lebo veselého darcu Boh miluje. 2 Veď poznám ochotu vášho ducha. prečo sa vami chválime. 3. pre ktorú sa vami chválim pred Macedónčanmi. štedro bude aj žať. pravda. 8 A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť. 22 Poslali sme s nimi aj nášho brata o ktorom sme sa veľa ráz presvedčili. aby ste boli pripravení. ktoré konáme na Pánovu slávu a na prejavenie našej ochoty. 23 Čo sa týka Títa. ale keď som vzdialený. ale majú od Boha silu boriť hradby. 3 Žijeme. 15 Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar. 11 Budete vo všetkom obohatení na všestrannú štedrosť. vás prosím pre Kristovu miernosť a skromnosť. že vložil do Títovho srdca takú istú starosť o vás. 21 Veď sa usilujeme robiť dobre nielen pred Pánom. ako si umienil v srdci. Boríme výmysly 5 a každú pýchu. a nie lakomstva.

že je Kristov. 15 Nie je teda divné. ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou. ktorí sa tvária. 14 A nečudo. nebudem sa hanbiť. veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. čo máte pred očami. Chránil som sa a budem sa chrániť. keď vás niekto vyjedá.každú myseľ. alebo prijímate iného Ducha. lebo čo mi chýbalo. keď vás niekto zotročuje. akoby boli Kristovými apoštolmi. koho odporúča Pán. prijmite ma ako nerorumného. 6 a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť. Ak si je niekto istý. 2Kor11 XI. Ale ich koniec bude taký. keď som sa ponížil. nikomu som nebol na ťarchu. klamní pracovníci. 18 lebo nie ten je osvedčený. aby som mohol vám slúžiť. prijímal som od nich podporu. že sú takí ako my. že som vám zadarmo hlásal Božie evanjelium? 9 Iné cirkvi som olupoval. nech si uvedomí aj to. Som Kristov služobník v námahách i ranách . nech sa chváli v Pánovi. keď niekto príde a hlása iného Krista. 14 Lebo sa nevystatujeme. nehovorím podľa Pánovej vôle. keď vás niekto zdiera. Zasnúbil som vás jednému mužovi. že som neurobil o nič menej ako veľkí apoštoli. 9 aby sa nezdalo. ked’ prídeme. 13 Sú to falošní apoštoli.16 Znova hovorím: Nech si nik nemyslí. získame u vás veľkú vážnosť na našom pôsobisku 16 a budeme môcť zvestovať evanjelium aj mimo vášho územia a nemusíme sa chváliť hotovou prácou na cudzom pôsobisku. čo hľadajú príležitosť ukázať sa. akého sme my nehlásali. 10 Ako je vo mne Kristova pravda. keď sa merajú sami podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. aby ste vy boli povýšení tým. aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. ktoré nám pridelil Boh. že vás chcem strašiť listami. 11 Prečo? Preto. 18 Keďže sa mnohí chvália podľa tela. aby som odňal príležitosť tým. že ako je on Kristov. 7 Alebo som sa hádam dopustil hriechu. lebo sami ste múdri. doplnili bratia. veď sme vám to vo všetkom a všetkým ukázali. Sú nerozumní. ale ako nerozumný. kto sa sám odporúča. keď vás niekto bije po tvári. 10 lebo hovoria: „Jeho Iisty sú prísne a silné. aké ste neprijali. 13 My sa však nebudeme chváliť nad mieru. ale ten. túto chválu mi nik neprekazí v krajoch Achájska. že vás nemilujem? To vie Boh. 20 Strpíte. A ak. aby bola poslušná Kristovi. aby sa vaše žmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi. 6 lebo ak som aj vo vyjadrovaní neobratný. aby som vám v ničom nebol na ťarchu. V Pánovi sa chválime . kým nebude vaša poslušnosť úplná. a nie na rúcanie. alebo iné evanjelium. pochválim sa aj ja. keď sme vzdialení. 17 Kto sa chváli. 17 Čo hovorím. čo sa týka tejto chvály. 7 Hľaďte na to. 3 Bojím sa však. ktorú nám dal Pán na vaše budovanie. v čom sa vychvaľujú.1 Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti Len ma už strpte! 2 Veď horlím za vás Božou horlivosťou. . sme aj my. 4 Lebo vy spokojne znesiete. v poznaní nie. miery prísť až k vám. že ako bude rásť vaša viera. akého ste nedostali. keď sa niekto nad vami vyvyšuje. 5 A ja si myslím. keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. veď sme prišli až k vám s Kristovým evanjeliom.“ 11 Taký nech si uvedomí. 12 Ale čo robím budem robiť aj ďalej. že som nerozumný.12 Neodvažujeme sa zaraďovať alebo prirovnávať sa k tým. aké sú ich skutky. že akí sme slovom v listoch. ale osobná prítomnosť slabá á reč úbohá. ale podľa miery pôsobiska. ako keby sme sa k vám neboli dostali. čo odporúčajú samých seba. takí budeme aj v skutkoch. Horlím za váš Božou horlivosťou . ktorí prišli z Macedónska. Máme však nádej. 9 Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok. 15 Ani sa nadmieru nechválime cudzou prácou. 8 Veď ak sa aj trochu viac pochválim mocou. 19 Ved’ ochotne znášate nerozumných. aby som sa mohol aj ja trochu pochváliť.

hovorím to ako nerozumný. v nebezpečenstvách na mori. že neklamem. Prejdem k videniam a zjaveniam . v znameniach. 32 V Damasku miestodržiteľ kráľa Aretasa strážil mesto Damascénov. 8 Preto som tri razy prosil Pána. v nebezpečenstvách od vlastného rodu. ktorý ma bije po tvári.zasa neviem. budem sa chváliť svojou slabosťou. päť ráz dostal štyridsať bez jednej. .uchvátený až do tretieho neba. aby odstúpil odo mňa. ale rodičia pre deti. ja som vám vraj na ťarchu nebol. sebou samým sa chváliť nebudem. v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista.11 Stal som sa nerozumným. aby vo mne prebývala Kristova sila. tiež neviem. noc a deň som bol na morských hlbinách. divoch a mocných činoch. 6 Veď ak sa aj budem chcieť chváliť. 17 Azda som vás poškodil prostredníctvom niektorého z tých. aj keď nie som ničím. nebudem nerozumný lebo budem hovoriť pravdu. A aby som sa nevyvyšoval. mám byť menej milovaný? 16 Dobre. raz kameňovali. 21 .Iebo vy ste ma mali odporúčať. aby som sa nevyvyšoval. vtedy som silný. ako vidí na mne alebo počuje odo mňa. 14 A toto som už tretí raz pripravený ísť k vám a nebudem vám na ťarchu. 24 Od Židov som. 7 a aj pre veľkosť zjavení. 20 Lebo sa bojím. ale prejdem k videniam a zjaveniam Pána. ale som chytrák a dostal som vás úskokom. až prídem. hoci to neosoží. to vie Boh. 31 Boh a Otec Pána Ježiša. Sú oni Hebreji? Aj ja. ale po vás. ba aj seba samého vydám za vaše duše. o hlade a smäde veľa ráz v pôstoch v zime a nahote.neviem. trikrát som stroskotal na lodi. Iebo keď som slabý. častejšie vo väzeniach v nesmierne mnohých ranách.4 bol uchvátený do raja a počul tajomné slová. Ak vás ja tak veľmi milujem. 26 často na cestách. . Ale zdŕžam sa. trúfam si aj ja. ktoré človek nesmie vysloviť. 10 Preto mám záľubu v slabostiach. čo som k vám poslal? 18 Poprosil som Títa a poslal som s ním brata. v núdzi. 29 Veď kto je slabý. 25 tri razy ma bičovali. milovaní. pre vaše budovanie. že sa chceme pred vami vyhovárať? Hovoríme pred Bohom v Kristovi. ktorý bol pred štrnástimi rokmi . ktorý je zvelebený naveky. vie. Vy ste ma prinútili .1 Musím sa chváliť. či mimo tela. v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi. lebo nie deti sú povinné sporiť pre rodičov. 22. 3 A viem. veľa ráz v nebezpečenstve smrti. aby som nebol slabýaj ja? Kto je vystavený pohoršeniu. v nebezpečenstvách na púšti. 2 Poznám človeka v Kristovi. v nebezpečenstvách na riekach. akoby sme my boli slabí. v nebezpečenstvách v meste. v nebezpečenstvách od pohanov. aby to aj mňa nepálilo? 30 Ak sa už treba chváliť. 28 A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi. to vie Boh. a všetko. aby si niekto nemyslel o mne viac. Ak si niekto v niečom trúfa.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami. či mimo tela. 15 A ja veľmi rád vynaložím všetko. aby ma chytil. Azda vás Títus poškodil? Vari sme nekráčali v tom istom duchu? A v tých istých šľapajach? 19 Už dávno si myslíte. že som vám nebol na ťarchu? Odpusťte mi túto krivdu. Bojím sa o vás . 5 Ním sa budem chváliť. Nebol som o nič menší ako tamtí veľapoštoli. Sú Izraeliti? Aj ja. 12 Ale znaky apoštola sa vám prejavili vo veľkej trpezlivosti. lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. len tak som unikol jeho rukám.Na svoju hanbu hovorím. aby som vás. Veď netúžim po vašich veciach. 33 ale v koši ma spustili oknom cez hradby. 2Kor12 XII. či v tele. často v bdení. 27 v námahe a lopote. 13 Lebo o čo ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami okrem toho. bol mi daný do tela osteň. že tento človek . Sú Abrahámovi potomci? Aj ja. 23 Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím: Tým viac ja vo väčších námahách. v potupe. satanov posol. iba ak svojimi slabosťami. či v tele. 9 ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť. v nebezpečenstvách od zbojníkov.

2 a všetci bratia. LIST GALAŤANOM Úvod 1. ibaže sú niektorí. čo sú so mnou. radujte sa zdokonaľujte sa. Pozdrav . ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka. a nie na rúcanie. či máte vieru. Aby azda neboli sváry. aby sme sa my ukázali ako hodni. vystatovanie. 2 Už som povedal a znova pripomínam. ktorú mi dal Pán na budovanie. akých nechcem. aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to. keď prídem. 4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy. môj Boh u vás nepokoril. aby som nemusel žialiť nad mnohými z tých. že až zasa prídem. ako keď som bol druhý raz u vás. Amen. akého nechcete. nebudem zhovievavý. ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. 11-13 Pozdrav a požehnanie .1-10 Gal1 I.1 Toto už tretí raz idem k vám: každá výpoveď bude potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Pozdravujú vás všetci svätí. ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom.nenašiel azda takých. žiarlivosť. bratia. sami sa skúmajte. a vy aby ste nenašli mňa. čo predtým zhrešili a nerobili pokánie za nečistotu. čo predtým zhrešili. keď sme my slabí a vy ste silní.nie preto. 3 veď žiadate dôkaz. 6 A dúfam. tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. ktorý vás povolal v Kristovej milosti. 12 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. a teraz vzdialený tým. nášho Otca. čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium.1 Pavol. že vo mne hovorí Kristus. Záver 13. Posledné napomenutia . Aj sa modlíme za to . 4 Lebo aj keď bol ukrižovaný v slabosti. iba za pravdu. klebety. žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Alebo nepoznáte seba samých.za vaše zdokonalenie. že my nie sme nehodni. 13 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. že od toho. rozbroje. ale má medzi vami moc. nepokoje. povzbudzujte sa navzájom. ktorých sa dopustili. ale z Božej moci budeme s ním žiť pre vás. aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca: 5 jemu sláva na veky vekov. aby som si. že poznáte. 5 Seba samých skúmajte. že je vo vás Ježiš Kristus? Ibaže ste nehodni. ako sme vám hlásali. 21 Aby ma zasa. ktoré ste . 7 Modlíme sa k Bohu.6 Čudujem sa.11 Napokon. i od Pána Ježiša Krista. ktorý nie je voči vám slabý. 10 A toto píšem ako vzdialený. 9 Preto sa radujeme. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium. utŕhania. aby ste neurobili nič zlé . Útok proti falšovaniu evanjelia . 2Kor13 XIII. nemusel prísne počínať podľa moci. galatským cirkvám: 3 Milosť vám a pokoj od Boha. smilstvo a necudnosť. nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali. i všetkým ostatným. Aj my sme v ňom slabí. hnevy. z Božej moci žije. 7 Ono ani nie je iné. ale aby ste vy robili dobre a my aby sme boli ako nehodni. až prídem. rovnako zmýšľajte. 8 Veď nič nemôžeme proti pravde.

lebo si zaslúžil pokarhanie. Boh nenadŕža nijakému človekovi -.11 . Žid. Vzťah medzi Pavlom a apoštolmi . povedal som Kéfasovi pred všetkými: „Keď ty. Pánovho brata. votrelcov. ktorý bol so mnou.8 veď ten. Gal2 II. nebol donútený dať sa obrezať. jedával s pohanmi. lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. čo som sa aj usiloval robiť. odťahoval sa a oddeľoval. 12 lebo ja som ho neprijal ani som sa ho nenaučil od človeka. čo niečo znamenali. 19 Iného z apoštolov som nevidel. čo som zboril. 6 A od tých. že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona. ktoré som vám ja hlásal. čo nás kedysi prenasledoval.21 Pavol prijal evanjelium od Boha . podľa pravdy evanjelia. 4 A to pre falošných bratov. 9 a keď poznali milosť.prijali. aby som ho zvestoval medzi pohanmi. aby som videl Kéfasa. teraz hlása vieru.11 Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie.“ 24 a oslavovali Boha za mňa. tí teda. už som sa neradil s telom a krvou. ale zo zjavenia Ježiša Krista. Spor v Antiochii . ale v súkromí tým. a nie po židovsky. 19 Veď ja som skrze zákon zomrel zákonu. 12 Kým neprišli niektorí od Jakuba. ako som si kedysi počínal v židovstve: že som veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju. 18 Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema. nebol by som Kristovým služobníkom. ktorú máme v Kristovi Ježišovi. čo hľadám ospravedlnenie v Kristovi. 17 ani som nešiel do Jeruzalema za tými. že neklamem.1 Potom po štrnástich rokoch som znova šiel s Barnabášom do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Títa. 20 A čo vám píšem. 14 Keď som videl. ako to. čo boli niečím . 1. 2 Išiel som ta pohnutý zjavením a predložil som im evanjelium. aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista. 16 a vieme. ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaných. to ma nezaujíma. hoci bol Grék. 7 ale naopak. pripomínam vám. pomáhal aj mne medzi pohanmi -. Ale keď prišli. čo boli apoštolmi prv ako ja. ktorý pomáhal Petrovi v apoštoláte medzi obrezanými. ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. že nútiš pohanov žiť po židovsky?!“ 15 My sme rodení Židia nie hriešni pohania. lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. ukazujem. aby . takže sa dal aj Barnabáš strhnúť ich pokrytectvom. 15 Ale keď sa Bohu.11 Bratia. podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva. ktorú som dostal. 22 Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy. Aj my sme uverili v Krista Ježiša. 14 V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode. lebo sa bál tých. 13 A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia. aby sa vám zachovala pravda evanjelia. zapáčilo 16 zjaviť vo mne svojho Syna. žiješ pohansky. že nepostupujú priamo. 13 Vy ste počuli. že mne je zverené evanjelium pre neobrezaných. že som priestupník. je vari Kristus služobníkom hriechu? Vonkoncom nie! 18 Lebo ak znova staviam to. či nebežím alebo či som nebežal nadarmo.akí boli kedysi. 3 Ale ani Títus. Jakub. zoči-voči som sa postavil proti nemu. nič iné mi nepridali. keď videli. a zostal som uňho pätnásť dní. aby nás zotročili. 10 Len aby sme pamätali na chudobných. hovorím pred Bohom. Kéfas a Ján. čo niečo znamenali. ktorú predtým nivočil. a nie zo skutkov podľa zákona. ktorých pokladali za stĺpy. hriešnici. čo boli z obriezky. že evanjelium. nech je prekliaty! 10 Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom. nemá ľudský pôvod. čo sa vlúdili špehovať našu slobodu. 21 Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície. 5 Ani na chvíľu sme im neustúpili a nepodriadili sme sa. tak ako Petrovi pre obrezaných . Pavlova obrana 1. 23 ibaže počuli: „Ten. Ospravedlnenie z viery .17 Ak sme aj my. ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal.2. iba Jakuba. ktoré hlásam medzi pohanmi.

“ a ním je Kristus. kým nepríde potomstvo.6 Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. 2. ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. 8 Písmo predvídalo. robí to na základe skutkov podľa zákona. 7 Vedzte teda. 26 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. aby tak zmaril prisľúbenie. Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon. 22 Ale Písmo uzavrelo všetko pod hriech.4. už nie je z prisľúbenia. sú Abrahámovými synmi. už nepodliehame vychovávateľovi. 21 Nepohŕdam Božou milosťou. Gal4 . 23 No kým neprišla viera. Ale Abrahámovi ho Boh daroval skrze prisľúbenie. vydaný po štyristotridsiatich rokoch. sú žehnaní s veriacim Abrahámom. aby to konal. 25 Ale keď prišla viera.“ akoby šlo o mnohých. 18 Lebo ak je dedičstvo zo zákona. že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom. čo sú z viery.“ 14 aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov. 20 Ale niet prostredníka tam. 24 A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista. 16 Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu. že Boh z viery ospravedlní pohanov.1 Nerozumní Galaťania. 20 Už nežijem ja. kto nevytrvá vo všetkom. ale vo mne žije Kristus. kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný! 2 Iba to by som sa rád od vás dozvedel: Dostali ste Ducha zo skutkov podľa zákona. ktorému bolo dané prisľúbenie. kto visí na dreve. čo ste pokrstení v Kristovi. boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru ktorá sa mala zjaviť. čo sú z viery. preto predpovedalo Abrahámovi: „V tebe budú požehnané všetky národy. alebo z poslušnosti viery? 3 Takí ste hlúpi?! Začali ste Duchom a teraz končíte telom? 4 Toľko ste zažili a nadarmo? Keby to bolo len nadarmo! 5 A ten. ani k nemu nič nepridáva. ktorý teraz žijem v tele. hovorím to po ľudsky: Už potvrdený ľudský závet nik neruší. 29 A keď ste Kristovi. aby sme skrze vieru dostali prisľúbeného Ducha.19 Načo je teda zákon? Bol pridaný pre priestupky. Nehovorí: „A potomkom. a Boh je jeden. čo sú zo skutkov podľa zákona. aby veriaci dostali prisľúbenie z viery v Ježiša Krista.1 . Ale život. sú pod kliatbou. lebo je napísané: “Prekliaty je každý. alebo z poslušnosti viery? Abrahámova viera . ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi. 13 Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým.31 Gal3 III. 27 Lebo všetci. ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky. 17 Ale hovorím toto: Zmluvu potvrdenú Bohom neruší zákon. aby sme boli ospravedlnení z viery. žijem vo viere v Božieho Syna. 10 No všetci. ale kto ich bude plniť. potom Kristus nadarmo zomrel. niet muža a ženy. 15 Bratia. kde ide o jedného. a bol vyhlásený skrze anjelov rukou prostredníka. ale o jedného: „A tvojmu potomstvu. niet otroka ani slobodného. 21 Je teda zákon proti Božím prisľúbeniam? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon. čo je napísané v knihe Zákona. 12 Zákon však nie je z viery. bude z nich žiť. veď je napísané: „Prekliaty je každý.“ 11 A je zjavné. že tí.“ 9 Teda tí.som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž. lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. Krista ste si obliekli. Nerozumní Galaťania . Dočasná úloha zákona . 26 Už niet Žida ani Gréka. že sa za nás stal kliatbou. Doktrinálna argumentácia 3. lebo spravodlivý bude žiť z viery. ktorý by mohol oživovať potom by spravodlivosť bola naozaj zo zákona.

čo nepoznáš pôrodné bolesti. 25 Agar je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu. ani ste ju neodmietli. kým vo vás nebude stvárnený Kristus. narodeného pod zákonom. ktorá rodí pre otroctvo. 26 Ale Jeruzalem.1 . ani neobriezka. ktorá je našou matkou. Nevracajte sa do otroctva . slúžili ste tým. že ak sa dáte obrezať. 14 A touto svojou skúškou vzhľadom na moje telo ste nepohrdli. 5 Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. že som vám prvý raz v telesnej slabosti hlásal evanjelium. ale syn . mesiace. slúžili sme podriadení živlom sveta. aby ste za nich horlili. 6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená. keď vám hovorím pravdu? 17 Horlia za vás nedobre. keď sme boli maloletí. 3. Nie si otrok. lebo žije so svojimi deťmi v otroctve. Kristus vám nič neprospeje. 24 To je povedané obrazne. keď som u vás. 27 Veď je napísané: „Raduj sa. .8 No vtedy. ale prijali ste ma ako Božieho anjela. Sloboda Božích detí a obriezka . a to je Agar. a keď syn.“ 31 A tak. obdobia a roky! 11 Bojím sa o vás. druhého zo slobodnej. čo sa narodil podľa ducha. bratia. že je povinný zachovávať celý zákon. ale slobodnej. Mravné ponaučenia 5. Boh poslal svojho Syna.IV. lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. čo nerodíš. že keby to bolo bývalo možné. 19 Deti moje. 18 Dobre je vždy horliť za dobro. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.1 Hovorím však: Kým je dedič maloletý. tak skrze Boha aj dedič. 3 Tak aj my. 30 Čo však hovorí Písmo? „Vyžeň otrokyňu i jej syna. ničím sa nelíši od otroka. veď aj ja som ako vy. 15 Kdeže je teda vaša blaženosť? Veď vám môžem dosvedčiť. 4 Ale keď prišla plnosť času. keď ste nepoznali Boha. vypadli ste z milosti. čo chcete byť pod zákonom: nepočujete zákon? 22 Veď je napísané. 9 Ale teraz. ako Krista Ježiša. Otče!“ 7 A tak už nie si otrok. že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otrokyne. čo v skutočnosti nie sú bohmi. 23 Ten z otrokyne sa narodil podľa tela. viac ako tá. prosím vás. vám hovorím. neplodná. nie sme deťmi otrokyne.6. lebo opustená má veľa detí. a nielen vtedy.1 Túto slobodu nám vydobyl Kristus. 2 Ja. a aby sme dostali adoptívne synovstvo. bratia. poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba. ale syn. či sa azda nenamáham medzi vami nadarmo. 13 A viete. 12 Bratia. Ničím ste mi neublížili. 29 Ale ako vtedy ten. čo s vami. 4 Vy.“ 28 Vy. ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. 16 Stal som sa vaším nepriateľom. ako to. zajasaj a vykríkni ty. to je tá slobodná. 3 A každému. 2 Je pod poručníkmi a správcami až do času ktorý určil otec. ktorá má muža. kto sa dá obrezať. keď Boh pozná vás. Tamtie sú dve zmluvy: jedna z vrchu Sinaj. čo sa narodil podľa tela prenasledoval toho. ste deťmi prisľúbenia ako Izák. narodeného zo ženy. znovu vás v bolestiach rodím. znova dosvedčujem. ale viera činná skrze lásku. 5 aby vykúpil tých. čo boli pod zákonom. ty. Pavol. buďte ako ja. keď ste poznali Boha. čo chcete byť ospravedlnení zo zákona. alebo skôr. odtrhli ste sa od Krista. hoci je pánom všetkého. lebo neviem. chcú vás odlúčiť. boli by ste si vylúpili oči a dali ich mne. ktorý je hore. 20 Teraz by som chcel byť u vás a zmeniť svoj hlas. 6 Pretože ste synmi.21 Povedzte mi vy. Dve zmluvy: Agar a Sára .10 Gal5 V5. tak aj teraz. že sa znova vraciate k slabým a úbohým živlom a chcete im zasa slúžiť ako predtým?! 10 Zachovávate dni.

nie ste pod zákonom. pokoj a milosrdenstvo. čo sa chcú páčiť podľa tela. Žite duchovne . že nebudete nijako ináč zmýšľať. 11 7 . aby si aj ty neupadol do pokušenia. iba krížom nášho pána Ježiša Krista. že je niečím. 2 Neste si vzájomne bremená. ešte stále ohlasujem obriezku. len nedávajte slobodu za príležitosť telu. a nie pred iným. lebo ak neochabneme. 12 Všetci. zdržanlivosť. 23 miernosť. vernosť. 5 Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno. bratia. žiarlivosť. 18 Ale ak vás vedie Duch. 11 Ak ja. nedosiahnu Božie kráľovstvo. vy. láskavosť dobrota. Kto vás zadržal. 6 Ten. 8 Lebo kto seje pre svoje telo. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. čo je proti duchu. Záver 6. nech je to ktokoľvek. radosť. a tak naplníte Kristov zákon. keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku. 9 Neúnavne konajme dobro. 4 Nech každý skúma svoje skutky. z ducha bude žať večný život. 15 Lebo ani obriezka nie je nič. 3 Lebo ak si niekto myslí. 13 Veď ani tí. budeme v pravom čase žať. aby ste nerobili to.11-18 Pozrite. napravte ho v duchu miernosti. 19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo. akými veľkými písmenami vám píšem vlastnou rukou. čo robia takéto veci. a duch. ale najmä členom rodiny veriacich. 10 Ja vám dôverujem v Pánovi. 17 Lebo telo si žiada. podľa Ducha aj konajme. ako som už povedal. Proti tomuto zákona niet. ani neobriezka. sám seba klame. 9 Trochu kvasu prekvasí celé cesto. 20 modloslužba. čo vás mätú! Sloboda a láska . čo je proti telu. čo vás mätie. opilstvo. ale nové stvorenie. zvady. čo chcete. 12 Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí. aby ste sa navzájom neponičili.1 Bratia. čary. lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. nečistota chlipnosť. robme dobre všetkým. aby ste sa dali obrezať. 10 Kým teda máme čas. Navzájom si odporujú. Amen. nezáviďme jeden druhému. 21 závisť. koho vyučujú slovo. a daj si pozor. nútia vás. aby ste odporovali pravde? 8 Toto navádzanie nie je od toho. cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. 16 A nad všetkými. čo sa budú riadiť týmto pravidlom. O tomto vám vopred hovorím. Nepachtime po márnej sláve. rozkoly. rozbroje. v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete. hoci nie je ničím. ktorí ste duchovní.13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu. nech sa delí o všetky dobrá s tým. Čo človek zaseje. ale navzájom si slúžte v láske! 14 Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove. 17 A odteraz nech ma už nik neobťažuje. kto ho vyučuje. 24 Tí. 22 Ale ovocie Ducha je láska. hnevy. ktorý vás volá. nedráždime sa navzájom. 14 Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným. prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža. hýrenie a im podobné. aby sa mohli chváliť vaším telom. bratia. zhovievavosť. nepriateľstvá. len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. že tí. 7 Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. dajte si pozor. z tela bude žať porušenie. aby ste sa vy dali obrezať. čo patria Kristovi Ježišovi. sváry.16 Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Gal6 VI. nezachovávajú zákon. Ale ten. aj nad Božím Izraelom. bratia. Ale kto seje pre ducha. a tak sa bude chváliť len sám v sebe. Rozličné napomenutia . 25 Ak žijeme v Duchu. čo sa dávajú obrezať. odnesie si trest. ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. ale chcú.Dobre ste bežali. to bude aj žať. pokoj.

11 veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho. 18 Nech osvieti oči vášho srdca.LIST EFEZANOM Ef1 I.15 Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým. na chválu jeho slávy. 12 aby sme boli na chválu jeho slávy my. Otec slávy. Tajomstvo spásy a Cirkvi 1. aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých. 8 ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. 9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia. dá Ducha múdrosti a zjavenia. 16 neprestávam za vás vzdávať vďaky. 4 Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil. ktorý požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. 5 On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil. Modlitba za poznanie spásy . i od Pána Ježiša Krista. aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. ktorých si získal.3 . a keď ste v neho uverili. silu a panstvo a nad každé iné meno. čo sme už prv dúfali v Krista. 17 Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista.21 Chválospev na milosť vykúpenia Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. 19 a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily. označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého. aby ste ho poznali. Pozdrav . ktoré možno vysloviť nielen v . svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi: 2 Milosť vám a pokoj od Boha. 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých. 7 V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv. aby ste vedeli. keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. mocnosť. 1. aká je nádej z jeho povolania. keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici 21 nad každé kniežatstvo. 3 nás v Kristovi V ňom. 20 ktorú dokázal na Kristovi. evanjelium o svojej spáse. aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi 6 na chválu a slávu jeho milosti. ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle. odpustenie hriechov. čo je na nebi aj čo je na zemi. podľa bohatstva jeho milosti.1 Pavol. nášho Otca. 13 V ňom ste boli aj vy.3. keď ste počuli slovo pravdy. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša. čo si v ňom predsavzal 10 uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko.

tomto veku, ale aj v budúcom. 22 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom. Ef2 II. Oživil nás s Kristom - 1 Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohoto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadosti svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. 4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, 5 hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - 6 a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, 7 aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. 8 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: 9 nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. 10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Zjednotenie Židov a pohanov v Kristovi - 11 Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezancami vás volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele, 12 lebo v tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. 14 Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, 15 tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; 16 aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. 17 Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko; 18 lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi. 19 Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. 20 Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu. Ef3 III. Pavol - služobník Kristovho tajomstva - 1 Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov... 2 Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás, lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. 4 Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. 5 Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. 7 A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci. 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo 9 a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, 10 aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, 11 podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutoční v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 12 V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. 13 Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou. Pavlova modlitba za veriacich - 14 Preto zohýnam kolená pred Otcom, 15 od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: 16 nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby

skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske 18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka 19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. 20 A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, 21 tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. 2. Mravné povinnosti 4,1 - 6,20 Ef4 IV. Výzva na jednotu - 1 Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, 2 so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske 3 a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 4 Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. 5 Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. 6 Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Dary milosti na budovanie Cirkvi - 7 Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. 8 Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ 9 A čo iné znamená to „vystúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko. 11 On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, 14 aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. 15 Ale žime podľa pravdy v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. 16 Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Starý a nový človek - 17 Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, 18 so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. 19 Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu. 20 Vy ste sa tak o Kristovi neučili, 21 ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, 22 že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, 23 a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, 24 obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti. 25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojim blížnym, veď sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; 27 a nedávajte miesto diablovi! 28 Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu. 29 Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 30 A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. 31 Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. 32 Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

Ef5 V5. Znaky nového života: láska a čistota - 1 Napodobňujte Boha ako milované deti 2 a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône! 3 Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, 4 ani mrzkosť ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. 5 Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník ani nečistý ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Žite ako deti svetla - 6 Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. 7 Preto nemajte s nimi nič spoločné. 8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! 9 Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. 10 Skúmajte, čo sa páči Pánovi, 11 a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, 12 lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. 13 Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, 14 a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ 15 Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Využívajte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. 18 A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom 19 a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. 20 Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista 21 a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. 22 Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Kresťanské manželstvo - 25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, 27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28 Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. 29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo sme údmi jeho tela. 31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. 33 Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža. Ef6 VI. Kresťanská domácnosť - 1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. 2 Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: 3 Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. 5 Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako 6 Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, aj otrok aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré. 9 A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebi a on nenadŕža nikomu.

Buďte Boží bojovníci - 10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a 14 obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! 18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! 19 Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, zo ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný. Záver 6,21-24 Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi, 22 ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia. 23 Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista. 24 Milosť so všetkými, čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti.
21

LIST FILIPANOM
Flp1 I. Úvod a vďakyvzdanie - Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom: 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. 3 Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem; 4 vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, 5 za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6 A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. 7 A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia. 8 Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. 9 A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, 10 aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, 11 plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Pavlovo väznenie je na osoh evanjeliu - 12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoh evanjeliu: 13 moje okovy sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými 14 a mnohí z bratov v Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo. 15 Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z oddanosti; 16 títo z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti, nie úprimne, a myslia si, že spôsobia súženie mojim okovám. 18 Čo na tom?! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším

že aj chcete aj konáte. na zemi i v podsvetí 11 a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca. 2 dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako. že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista. Výzva na svätosť . keď sa dozviem. keď zasa k vám prídem. aby som mal aj ja pokojnú myseľ. rovnako milujte. že vediete ten istý zápas. pevne dúfam. 10 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi. a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. radujem sa a radujem sa s vami všetkými. stal sa podobný ľuďom. nejaké spoločenstvo ducha. ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti. neviem. 20 Veď . Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. ktorý ste videli na mne a teraz o mne počúvate. 8 Uponížil sa. že k vám čoskoro pošlem Timoteja. alebo budem vzdialený . že ako vždy. že sa držíte Slova života na moju slávu v Kristov deň. 17 A keby som mal aj svoju krv vyliať na obetu a svätú službu vašej viery.a budem sa tešiť. aby som . 29 Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť. ale pre vás spásy. buďte jedna duša a jedna myseľ! 3 Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu. nejaké srdce a zľutovanie. Flp2 II. stal sa poslušným až na smrť. až na smrť na kríži.8 Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: 6 On. 19 lebo viem. 13 Veď to Boh pôsobí vo vás.27 Len žite tak. ako ste vždy poslúchli. ktoré je nad každé iné meno. 4 Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy.19 Mám nádej v Pánu Ježišovi. a to od Boha. či už životom alebo smrťou. nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom. že nebudem v ničom zahanbený. 23 Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom. čo je s vami. s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. čo sa jemu páči. že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoh a radosť z viery.počul o vás. Kristus príklad pokory .či už prídem a uvidím vás. 7 ale zriekol sa seba samého. a nielen v mojej prítomnosti. ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Výzva na svornosť a pokoru . 9 Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno. vzal si prirodzenosť sluhu. 14 Všetko robte bez šomrania a pochybovania. že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. tak aj teraz. ale aj na záujmy iných. aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu. čo je pre nich znamením zatratenia. bude oslávený Kristus v mojom tele.1 Ak teda jestvuje nejaké potešenie v Kristovi. 15 aby ste boli bezúhonní a úprimní.12 A preto moji milovaní. 21 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. 20 Ako túžobne očakávam a dúfam. 24 ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. Výzva na vytrvalosť . hoci má božskú prirodzenosť. že pevne stojíte v jednom Duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia 28 a v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi. ak jestvuje nejaká útecha z lásky. 18 Takisto sa aj vy radujte a radujte sa so mnou! Poslanie Timoteja a Epafrodita . a to by bolo oveľa lepšie. 26 aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi. 22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu. medzi ktorým svietite ako svetlá na svete 16 tým. ale aj trpieť pre neho 30 tým. 25 A s istotou viem. čo si vyvoliť.

26 veď túžil po vás všetkých a znepokojoval sa. 25 Ale pokladal som za potrebné poslať k vám Epafrodita.1 Napokon. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. čo je za mnou. 8 A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša. aby som získal Krista 9 a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti. 24 A pevne dúfam v Pánovi. bratia moji. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky. kvôli Kristovi pokladám za stratu. 19 lch koniec je záhuba. že som sa už zmocnil. toho sa držme! Dobrí a zlí kresťania . a ja aby som mal menej zármutku. 12 Nie že by som ho už bol dosiahol. ale bežím. čo sa týka zákona farizej. takto pevne stojte v Pánovi. založenou na viere -.17 Bratia. ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi. tým skôr ja: 5 na ôsmy deň obrezaný. 16 Ale k čomu sme už dospeli. 4 hoci ja by som mohol aj do tela vkladať nádej. že aj ja sám čoskoro prídem.spravodlivosťou z Boha. a uháňam za tým. len čo uvidím. aj to vám Boh zjaví. ktorá je skrze vieru v Krista . čo do spravodlivosti ktorá je v zákone. 6 čo do horlivosti prenasledovateľ Cirkvi. aký máte v nás! 18 Lebo mnohí. 13 bratia.1 A preto. ja si nenamýšľam. moja radosť a moja koruna. Nelení sa mi písať vám to isté a pre vás je to zábezpeka. čo zmýšľajú pozemsky. Hebrej z Hebrejov. a nielen nad ním. čo je predo mnou. že sa mu pripodobním v smrti. 21 On mocou. radosť. 28 Preto som ho čím prv poslal. ale s tou. milovaní! . keď ho uvidíte. alebo že by som už bol dokonalý. 22 Ale o ňom viete. čo slúžime v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela. kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. 21 lebo všetci hľadajú vlastné záujmy. Ale jedno robím: zabúdam na to. čo bude so mnou. ktorou si môže podmaniť všetko. čo žijú podľa vzoru. aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. žil som bezúhonne. že ho pošlem. pokoj . moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým. Flp4 IV. že môže mať nádej v tele. Flp3 III. aby ste sa znova radovali. ale Boh sa nad ním zmiloval. 29 Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a takýchto si vážte! 30 Veď on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu. dajte si pozor na okyptencov! 3 Veď obrezaní sme my. môjho brata. z Benjamínovho kmeňa. 27 A naozaj bol chorý až na smrť. aby som nemal zármutok na zármutok. o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím.nemám nikoho. Pravá spravodlivosť. 2 Dajte si pozor na psov. 10 aby som poznal jeho. môjho Pána. smer ku Kristovi . z Izraelovho rodu. spolupracovníka a spolubojovníka a vášho vyslanca a služobníka v mojich potrebách. spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých. dajte si pozor na zlých pracovníkov. ktorá je zo zákona. že ste sa dopočuli. 14 Bežím k cieľu. žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Svornosť. 11 aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. 15 A všetci dokonalí takto zmýšľajme! A ak niečo chápete ináč. aby som sa ho niekedy zmocnil. ako sa osvedčil. a nie záujmy Ježiša Krista. že ochorel. bratia moji milovaní a vytúžení. 23 Dúfam teda. radujte sa v Pánovi. 20 Veď naša vlasť je v nebi. pretvorí naše úbohé telo. 7 Ale čo mi bolo ziskom. ale aj nado mnou. aby doplnil to. veď ako syn otcovi slúžil so mnou evanjeliu. ich bohom je brucho a hanba je slávou tých. čo chýbalo vašej službe voči mne. Ak si niekto iný myslí.

iba vy sami. vždy. najmä tí.3 Vzdávame vďaky Bohu. tým. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať. 7 Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. ktorý ma posilňuje. verný spolupracovník. milou Bohu. prosím. 5 pre nádej. a páčili sa mu vo všetkom. čo sú v Kolosách: Milosť vám a pokoj od Boha. 6 Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie. keď sme to počuli. čo ste poslali po Epafroditovi.21 Pozdravte každého svätého v Kristovi Ježišovi. pomáhaj im. prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. 11 a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou .9 Preto aj my odo dňa. neprestávame sa za vás modliť a prosiť. že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska. ktorý prevyšuje každú chápavosť. Pán je blízko. Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. čo je mravne čisté. viete. 11 Nehovorím to preto. ale túžim po ovocí. 10 aby ste žili. 22 Pozdravujú vás všetci svätí. tak aj u vás od toho dňa. Filipania. čo je pravdivé. 4 Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! 5 Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Apoštol vzdáva vďaky . ktorých mená sú v knihe života. ako sa patrí vzhľadom na Pána. Pozdrav . čo mám. Som zahrnutý darmi.10 Veľmi som sa zaradoval v Pánovi. aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti. že už raz predsa len rozkvitla vaša náklonnosť voči mne.Pavol. čo sú so mnou. keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Vďaka za prijaté dary . 19 Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. 3 Aj teba. On namiesto nás verne slúži Kristovi. príjemnou obetou. Amen. ktorú máte uloženú v nebi. čo ste sa naučili. počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami. bratia. čo je spravodlivé. myslite na všetko. 18 Dostal som všetko a mám hojnosť. 8 Napokon. sú ľúbeznou vôňou. 13 Všetko môžem v tom. Už ste o nej počuli v pravdivom slove evanjelia. čo je čnostné a chválitebné! 9 Robte to. čo som potreboval. a brat Timotej 2 tým svätým a veriacim bratom v Kristovi. 7 A Boží pokoj. aj predtým ste na mňa mysleli. 14 A predsa ste dobre urobili. 8 on nám rozprával aj o vašej láske v Duchu. nášho Otca.Evodiu prosím aj Syntychu prosím. Amen. že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha. ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. prijali. keď sa za vás modlíme. 20 A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. 23 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. čo je cudné. 4 lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske. 15 Veď aj vy. Pozdravujú vás bratia. Naučil som sa vystačiť s tým. pravda. Záverečné pozdravy . uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Ale vo všetkom modlitbou. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša. 16 Veď aj do Solúna ste mi raz aj druhý raz poslali. Apoštol prosí . 2 LIST KOLOSANOM Kol1 I. čo je milé a čo má dobrú povesť. akú máte k všetkým svätým. aby rovnako zmýšľali v Pánovi. 6 O nič nebuďte ustarostení. 12 Viem žiť skromne a viem aj oplývať. veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi. že by som mal nedostatok. ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch. čo sú z cisárovho domu. ale nemali ste príležitosť. 17 Nie že by som túžil po daroch. mať hojnosť i núdzu trieť.

Účasť Kolosanov na vykúpení . ale teraz sa zjavilo jeho svätým. Pavlovo poslanie medzi pohanmi . 15 On je obraz neviditeľného Boha. a ja. Pavol. ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti. a ním je Kristus vo vás. ktoré bolo od vekov a pokolení skryté. 19 Lebo Boh chcel. 26 tajomstvo. 22 teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou. 13 viditeľné i neviditeľné. čo je na zemi aj čo je na nebi. Dogmatická časť 1. On je počiatok. jeho mocou. prvorodený zo všetkého stvorenia. 1. 29 O to sa namáham a borím.24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to. 25 Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru. 17 On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. odpustenie hriechov. akú starosť mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých. 14 v ktorom máme vykúpenie. aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. čo je pod nebom. 2. ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu. ktorý som dostal pre vás. keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému. ktorá vo mne mohutne pôsobí. nepoškvrnených a bez úhony.13-29 Hymnus na Krista. kniežatstvá aj mocnosti. aby som naplnil Božie slovo.12 vzdávali vďaky Otcovi. 28 My ho zvestujeme.21 Aj vás. . čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami. Cirkvi. 2 aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva. 4 Toto hovorím. 27 Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohoto tajomstva medzi pohanmi. Výstraha pred falošnými učiteľmi 2. aby si vás postavil pred svoju tvár svätých. aby on mal vo všetkom prvenstvo. aby ste vedeli. čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo. stáli a neodkloniteľní od nádeje evanjelia. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. Krista.1 Chcem. Apoštolova starostlivosť . čo ani nevideli moju telesnú tvár. hlavu všetkého On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. 18 On je hlavou tela. 23 Pravda. 16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. aby v ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou. stal som sa jeho služobníkom. prvorodený z mŕtvych. nádej slávy. ktorým je Cirkev. ak vytrváte vo viere upevnení. tróny aj panstvá.1-23 Kol2 II.

iba na ukájanie tela. vášeň. prečo sa. 13 Aj vás. čo videl. a nie na Kristovi! 9 Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. kde Kristus sedí po pravici Boha! 2 Myslite na to. lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní 19 a nedrží sa hlavy. zlú žiadostivosť a lakomstvo. čo sa obnovuje. oblečte si hlboké milosrdenstvo. čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli ste si nového. založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta. čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela. oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. vyživované a pospájané väzivami a spojivami. Proti falošnej askéze . aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením. 13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si. uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to. láskavosť. barbara. hľadajte. Preň ste aj povolaní v jednom tele. pokoru. zlobu. ako ste sa naučili. duchom som s vami a radujem sa. ale všetko a vo všetkom je Kristus. novmesiac alebo soboty. rastie Božím vzrastom. 5 Lebo aj keď som telom vzdialený. Pána. rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. no skutočnosť je Kristus. 18 Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou. 23 Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti. vyzlečením hriešneho tela. svätí a milovaní. a odstránil ho tým. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy. poníženosti a prísnosti voči telu. V Kristovi máme všetko . ani sa nedotýkaj!“? 22 Veď to všetko sa má použiť. ale obriezkou Kristovou. 3. v ňom žite: 7 v ňom zakorenení a na ňom postavení. 5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. 15 Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti.12 Ako Boží vyvolenci. slobodného. Nový život v Kristovi 3. 7 Kedysi ste aj vy boli takí. Nadovšetko majte lásku . toho. 8 Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev. ani neokús. nie na to. ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. 10 V ňom ste aj vy naplnení. rozhorčenie. 11 Potom už niet Gréka ani Žida. čo je modloslužba! 6 Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. váš život.6 Ako ste teda prijali Krista Ježiša. ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám.sú to ľudské príkazy a náuky. 20 Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta. a vynikajte vo vzdávaní vďaky! 8 Dajte si pozor.4. miernosť a trpezlivosť. akoby ste ešte žili vo svete. ktorý ho stvoril. z ktorej celé telo. tak aj vy! 14 Ale nad všetko toto majte lásku. 9 Neluhajte si navzájom vy. vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Charakter nového života . Ako Pán odpustil vám. A buďte vďační! 16 Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. ale nie je to nič čestné. otroka. 14 Zotrel dlžobný úpis.aby vás nik nezviedol peknými rečami. 12 S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha. Skýta. obriezky ani neobriezky. čo je na zemi! 3 Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. keď ste v nich žili. 17 lebo ony sú len tieňom budúcich vecí. ak by mal niekto niečo proti druhému. čo je hore. a tým zničiť . 11 V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou.6 Kol3 III. že ho pribil na kríž. aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho.1 . . keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. upevnení vo viere. nečistotu. ktorá je zväzkom dokonalosti! 15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. 4 A keď sa zjaví Kristus.16 Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj ani pre sviatok. podriaďujete nariadeniam: 21 „Nechytaj.1 Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych. čo je hore.

4 aby som ho zvestoval tak. ktorý sa volá Justus. ktorí mi boli na potechu. ako som povinný hovoriť.hymny a duchovné piesne.18 Ženy. aby ste vedeli. 5 Voči tým. Pavlov. dostane za odplatu neprávosť. ktorej sa dopustil. PRVÝ LIST SOLÚNČANOM 1Sol1 . čokoľvek hovoríte alebo konáte. prijmite ho. nedráždite svoje deti. ktorý je od vás. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve. v bázni pred Pánom! 23 Čokoľvek robíte. čo je s nami. veď viete. a vy si zasa prečítajte ten z Laodicey. a nie ako ľuďom! 24 Veď viete. Tu sa nenadŕža nikomu. ak príde k vám. bdejte pri nej a vzdávajte vďaky! 3 Modlite sa aj za nás. ale z úprimného srdca. verný služobník a spolupracovník v Pánovi. aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo. že aj vy máte Pána v nebi! A vytrvalo sa modlite . správajte sa múdro a využívajte čas. aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. ako sa sluší v Pánovi! 19 Muži. ako tí. služobník Krista Ježiša. Oni vám oznámia všetko. že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. 15 Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome. a aby potešil vaše srdcia. 9 s Onezimom.10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek . ktorý je od vás. zariaďte. 13 Môžem mu dosvedčiť. poslúchajte rodičov vo všetkom. Kristovi! 25 Lebo kto pácha krivdu. a ustavične zápasí o vás v modlitbách. dávajte otrokom. všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Podriaďujte sa a slúžte Pánovi . poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko. 17 A všetko. Záver 4.už ste o ňom dostali pokyny. že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčanov. vlastnoručný pozdrav. 12 Pozdravuje vás Epafras. čo sú mimo. 6 Vaša reč nech je vždy milá. soľou korenená. aby ste sa dozvedeli. 1 Páni. 17 A Archippovi povedzte: „Usiluj sa plniť službu. . ako máte každému odpovedať. aby Boh otvoril dvere nášmu slovu.11 i Jezus. 14 Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas. lebo je to milé Pánovi! 21 Otcovia. Kol4 IV.7-18 Osobné správy . s ktorého som k vám práve na to poslal. to vám všetko rozpovie Tychikus. milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! 20 Deti. aby nezmalomyseľneli! 22 Otroci. čo je spravodlivé a slušné. čo sa tu deje. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami. čo sa chcú páčiť ľuďom. ktorú si dostal v Pánovi!“ 18 Môj.2 V modlitbe buďte vytrvalí. Slúžte Pánovi. 16 Keď sa tento list prečíta u vás. pre ktoré som aj vo väzení. milovaný brat.7 Čo je so mnou. aby sa čítal aj v laodicejskej cirkvi. podriaďujte sa mužom. robte z tej duše ako Pánovi. verným a milovaným bratom. Pozdravy .

ale vaša viera v Boha sa stala známou na každom mieste. veď viete. Pavol. takže už nemusíme nič hovoriť. ale . Pozdrav . 18 Lebo sme chceli prísť k vám.aké naozaj je . najmä ja. Bohu sa nepáčia. 17 Aj keď sme boli. 5 lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách. aby boli spasení. úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. ale aj vlastný život. Bohom milovaní. a ono pôsobí vo vás veriacich. 11 Viete predsa. ako viete. 13 Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to. raz aj druhý raz. ako sa patrí vzhľadom na Boha. 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achájsku. 5 Nikdy sme sa. ale Bohu. 4 Ale ako nás Boh vyskúšal.2 Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých. 7 Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť.I. Ale už sa im až na pokraj priblížil Boží hnev. 9 Veď oni sami rozprávajú o nás. 4 Vieme. nie aby sme sa ľuďom páčili. Príkladná viera Solúnčanov . ani u vás ani u iných. Pavlova misijná činnosť . 1Sol2 II. napodobňujete Božie cirkvi. Bez prestania 3 myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery.ako slovo Božie. že sme každého z vás.1 Veď sami viete. na krátky čas od vás odlúčení. vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. ale satan nám to prekazil. radosťou a korunou slávy . takými drahými ste sa nám stali. keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. bratia. boli sme medzi vami malí. 6 A vy ste napodobňovali nás i Pána. povzbudzovali a zaprisahávali. bratia. a tak sme vám hlásali Božie evanjelium. bratia. 3 Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých pohnútok. Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj. tým viac a túžobnejšie sme sa usilovali uvidieť vašu tvár. akí sme boli medzi vami kvôli vám. 9 Veď sa. že nám možno zveriť evanjelium. Vo dne v noci sme pracovali. ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti. o vašom vyvolení. 14 Veď vy. bratia. že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium. ako viete. a tak stále napĺňajú mieru svojich hriechov. tak hovoríme. ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu. aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. 15 Oni zabili Pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. 8 Tak sme vás milovali. bratia. ani nás nehnalo lakomstvo. keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo. aby ste slúžili Bohu živému a pravému 10 a očakávali z neba jeho Syna. 6 ani sme nehľadali slávu u ľudí. ako otec svoje deti.pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode? 20 Vy ste naša sláva a radosť. ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu. ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy. aby ste žili. že sme k vám neprišli nadarmo. ktoré sme hlásali. čo oni od Židov. 1Sol3 . ktorý skúma naše srdcia. nezaliečali rečami. čo sú v Judei v Kristovi Ježišovi. nie srdcom.1 Pavol. Boh je svedok. ako sväto. ani nebolo falošné. že keď ste od nás prijali Božie slovo. 19 Veď kto je našou nádejou. 10 Sami ste svedkami aj Boh.nie aj vy? . ako keď matka kŕmi a láska svoje deti. všetkým ľuďom odporujú 16 a nám bránia kázať pohanom. spravodlivo a bezúhonne sme sa správali voči vám veriacim. vo Filipách. 12 prosili. neprijali ste ho ako ľudské slovo. ktorého vzkriesil z mŕtvych. Ježiša. pamätáte na našu prácu a námahu. lebo aj vy ste od svojich súkmeňovcov vytrpeli to isté. 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku a v Achájsku. 2 Ale po toľkom utrpení a potupovaní. no iba tvárou.

a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k vám. budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša. ako sme vám už povedali a dosvedčili. že ostaneme v Aténach sami. ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha. ako sme vám prikázali.13 Nechceme. čo zosnuli. 13 Nech posilní vaše srdcia.1 Napokon vás teda. rozhodli sme sa. ako aj žijete. vaše posvätenie: 4 aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte. čo zosnuli. aby ste nevedeli. nepredídeme tých. bratia. čo nemajú nádej. bratia. tak Boh aj tých. 11 Nech sám Boh. aby ste čoraz viac rástli v tom. že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. ako viete. aby ste v tom čoraz viac rástli 11 a usilovali sa žiť pokojne. prosíme. plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami. veď sami viete. 1Sol4 IV. 5 nie v náruživej žiadostivosti ako pohania.. 9 O bratskej láske vám netreba písať. náš Otec. 14 Lebo ak veríme. 6 Teraz. čo ešte chýba vašej viere. . čo žijeme a zostaneme. a tak budeme navždy s Pánom. 2 Veď viete. aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to. aby ste sa nezarmucovali ako ostatní.1 Preto keď sme to už nemohli ďalej vydržať. čo umreli v Kristovi. ale Bohom. ako ju my máme voči vám. na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí. ktorí nepoznajú Boha. 4 Lebo aj keď sme boli u vás. 5 Veď vy všetci ste synmi . 8 Lebo teraz akoby sme ožili. ale pre posvätenie. písať. 6 aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata. 2 a poslali sme Timoteja. 7 potešili sme sa z vás.“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. 3 Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota. popri všetkej našej núdzi a súžení. Len vás. 8 A kto týmto pohŕda. či vás azda nepokúšal pokušiteľ a naša námaha nevyšla nazmar. 10 A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku.III. . 3 aby sa nik neplašil v týchto súženiach. poslal som ho. a aby ste nemuseli od nikoho nič žiadať. pre vašu vieru.. keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. 16 Lebo na povel. aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Páčiť sa Bohu čistotou a bratskou láskou . že je to náš údel. aj sa tak stalo. bratia. čo sú mimo. ako je to so zosnulými. vstanú prví. čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu. za všetku tú radosť. že prídu na nás súženia. nie ste vo tme. 12 A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak.. skrze Ježiša privedie s ním. keď vy stojíte pevne v Pánovi. 3 Lebo to je Božia vôľa. Pavol posiela do Solúna Timoteja . čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu. predpovedali sme vám. aby vás utvrdil a povzbudil vo viere. 15 Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My. veď vás sám Boh poučil. nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu. 5 Preto keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať. 9 Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás.a očakávať Pánov príchod . 4 Ale vy bratia. 17 Potom my. nepohŕda človekom. Amen. že Pánov deň príde ako zlodej v noci. aby som zvedel o vašej viere. 12 aby ste sa počestne správali voči tým. aby ste sa milovali navzájom.. aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom. lebo Pán sa za to všetko pomstí. bratia. 2 lebo sami veľmi dobre viete. Vedieť.1 O časoch a chvíľach vám netreba. keď k nám od vás prišiel Timotej a priniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a že si na nás stále po dobrom spomínate a túžite nás vidieť ako aj my vás. prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi. ktorú z vás máme pred svojím Bohom? 10 Vo dne v noci sa vrúcne modlíme. bratia. 18 Preto sa potešujte navzájom týmito slovami! 1Sol5 V5. ako to bude so živými a mŕtvymi. 7 Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu.

aby sme žili spolu s ním. ako sa aj sluší. čo nepoznajú Boha. ale bdejme a buďme triezvi! 7 Tí. ktorý vás volá. lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou. čo vás sužujú. 10 keď príde v onen deň. 9 Veď Boh nás neurčil na hnev. aby ste si vážili tých. keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Záverečné napomenutia a pozdravy . 11 Preto sa aj ustavične modlíme za vás. ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! 16 Ustavične sa radujte! 17 Bez prestania sa modlite. 24 Verný je ten. aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery. 10 ktorý za nás zomrel. ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista. alebo spíme. odpočinkom s nami. 13 Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji! 14 Vyzývame vás. aby sa tento list čítal všetkým bratom. buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. 7 a vám. 11 Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého. 20 proroctvami nepohŕdajte! 21 Ale všetko skúmajte a čo je dobré. 8 My však.svetla a synmi dňa. veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia. bratia. 6 A u Boha je spravodlivé. lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! 19 Ducha neuhášajte. či už bdieme. že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva. Viera Solúnčanov v prenasledovaní . Nepatríme noci ani tme. i od Pána Ježiša Krista. 5 A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu. modlite sa aj za nás! 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom! 27 Zaprisahám vás v Pánovi.1 Pavol. spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. bratia. a on to aj urobí. sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. čo pracujú medzi vami. čo patríme dňu. aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich. ktoré znášate. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. 12 aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom. ako to aj robíte. 6 Nespime teda ako ostatní. sužovaným. ujímajte sa slabých. ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci.3 Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás. nášho Otca. toho sa držte! 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 23 Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí. DRUHÝ LIST SOLÚNČANOM 2Sol1 I. 4 A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach. 8 aby v ohnivom plameni potrestal tých.12 Prosíme vás. čo spia. Pozdrav . našom Otcovi. . 9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby. za ktoré trpíte. čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. že odplatí súžením tým. aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony. aj tých. ku všetkým buďte zhovievaví! 15 Dajte si pozor. posmeľujte malomyseľných. a v Pánu Ježišovi Kristovi: 2 Milosť vám a pokoj od Boha. 25 Bratia. Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu. 18 pri všetkom vzdávajte vďaky. aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé. keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci. bratia: napomínajte neporiadnych.

iba sa zháňajú za zbytočnosťami. stojte pevne a držte sa učenia. čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva. .1 Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho. čo idú do záhuby. 8 ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo. aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. ako nás treba napodobňovať. Požehnanie a pozdrav . nie podľa učenia.6 Bratia. bratia. lebo neprijali lásku k pravde. údajne naším. 15 A tak teda. 9 toho. nič nerobia. 4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko. bratia. 12 Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi. 13 Ale vy. bratia. 3 Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane. 8 Potom sa zjaví ten zločinec. kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti. 7 Veď sami viete. aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. 10 Veď aj keď sme boli u vás.2Sol2 II. Povzbudenie do modlitby . aby ste sa stránili každého brata. 14 Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste. 2 nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom ani slovom ani listom. lebo nie všetci veria. a tak jedli svoj chlieb. nech sa zahanbí. že som vám to hovoril.16 Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. ktorý žije neporiadne. aby pokojne pracovali. čo prikazujeme. ktoré prijal od nás. 7 Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí. aby ste nás napodobňovali.1 Napokon. 2Sol3 III. on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. toho si poznačte a nestýkajte sa s ním. aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci. 16 Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh. prosíme vás. 5 Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. 2 a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí. takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. čo ho zadŕža.13 My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás. čo ho teraz zadŕža. 14 k čomu vás povolal skrze naše evanjelium. neochabujte v konaní dobra. bratia. 4 Dôverujeme vám v Pánovi. nech ani neje. ako u vás. Povzbudenie do vytrvalosti vo viere . 9 Nie že by sme na to nemali právo. syn zatratenia. lebo sme nežili medzi vami neporiadne. ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu. aby sa zjavil až v pravom čase. ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali. kým nebude odstránený ten. znameniami a klamnými zázrakmi 10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých. modlite sa za nás. ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou. aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak. že medzi vami niektorí žijú neporiadne. akoby už Pánov deň nastával. ale chceli sme vám seba dať za vzor. že robíte a budete robiť. 11 A preto Boh na nich posiela silu bludu. 17 nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove. 11 Lebo počúvame. ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom. čo neuverili pravde. náš Otec. ale len dotiaľ. Pánom milovaní. ešte keď som bol u vás? 6 A teraz viete. že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvätení Duchom a vierou v pravdu. Povzbudenie do riadnej práce . Pán nech je s vami všetkými. bratia. 5 Nepamätáte sa. 15 No za nepriateľa ho nepovažujte. prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať. ale napomínajte ho ako brata. ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej. prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista. aby mohli byť spasení. Čo bude predchádzať Pánov príchod . 3 Ale Pán je verný. ale obľúbili si neprávosť.

vlastnoručný pozdrav.8 Vieme. Pastoračné pokyny Timotejovi 1. čo hovoria. ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán. 11 podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha. 16 Ale dosiahol som milosrdenstvo. a nerozumejú ani tomu. Bojuj dobrý boj . únoscov.3 . ktorý je znakom v každom liste. ktorý ma posilnil. 17 Kráľovi vekov. aby neučili inak 4 a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi. krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné. syn môj Timotej.1-2 1Tim1 I. takto píšem. Pavlov. 2 Timotejovi. 19 aby si mal vieru a dobré svedomie. lebo som to robil z nevedomosti v nevere. 6 od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. pre bezbožných a hriešnikov. 5 Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca. 20 K nim patrí Hymeneus a Alexander. ktoré mi bolo zverené.18 Toto prikázanie ti zverujem. Amen. prenasledovateľ a násilník. 10 pre smilníkov. nášho spasiteľa. aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj. ktorý je vo viere. našej nádeje. a ja som prvý z nich.2. nášmu Pánovi.Môj. že ma uznal za verného a zveril mi službu.1 Pavol. súložníkov mužov. pre vrahov vôbec. 15 Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov. 14 Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou. že zákon je dobrý. pre otcovrahov a matkovrahov. čo tvrdia. apoštol Krista Ježiša. 1Tim2 .3 Keď som šiel do Macedónska. 9 pričom vie. milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými. 7 Chcú byť učiteľmi zákona. nášho Pána. že zákon nie je daný pre spravodlivého. nesmrteľnému. ale pre nespravodlivých a nepoddajných.12 Ďakujem tomu. čo v neho uveria pre večný život. a Krista Ježiša. aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým. ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere. No dosiahol som milosrdenstvo. luhárov. Pravá úloha zákona . Chvála na Kristovo milosrdenstvo . podľa predošlých proroctiev o tebe. dobrého svedomia a úprimnej viery. ktoré sú v Kristovi Ježišovi. 17 PRVÝ LIST TIMOTEJOVI Úvod 1. z príkazu Boha. ani tomu. neviditeľnému jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých. Pozdrav . čo sa prieči zdravému učeniu. 13 hoci som bol predtým rúhač. Kristovi Ježišovi. aby sa odučili rúhať. ktorých som vydal satanovi. pre zvrhlých a svetákov. prosil som ťa. ak ho niekto správne používa. pravému synovi vo viere: Milosť.15 Výstraha pred falošnými učiteľmi .

4 ktorý chce. až potom. ako svedectvo v pravom čase. ktorá je v Kristovi Ježišovi. Duchovní pastieri.1 . Liturgická modlitba . 12 Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. ani vládnuť nad mužom. triezve a verné vo všetkom. čo sú na vyšších miestach. že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov.1 Predovšetkým teda žiadam. nie neznášanlivý. ani príliš oddaní vínu. čistota viery a pravá nábožnosť 3. aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. 7 A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola . 13 Veď prvý bol stvorený Adam.8 Takisto diakoni majú byť cudní. neklamem -. 3 nie pijan.1 Toto slovo j spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom. vzatý bol do slávy. 9 ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. 10 Aj ich treba najprv vyskúšať. nie klebetné. rozvážny.1 Duch výslovne hovorí. 7 Musí mať aj dobré svedectvo od tých. ako pristane ženám. aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. nech konajú službu. 10 ale. Tajomstvo nábožnosti .4. zvestovali ho národom. 13 Lebo tí. ani bitkár. Biskupi . aby sa konali prosby. nie dvojakí v reči. 2 zvedení . 5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi . muž jednej ženy. 14 A nie Adam bol zvedený. ani chamtivý. Diakoni . aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. ako sa bude starať o Božiu cirkev?! 6 Nemá to byť novoobrátenec. že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele. diele. pohostinný. ktoré vyznávajú nábožnosť. v posväcovaní a v triezvosti. ktorým je Cirkev živého Boha.8 Chcem teda. Falošní učitelia .II. 5 Veď kto nevie viesť svoj dom. čo budú dobre konať svoju službu. ale nech je tichá.16 1Tim3 III. stĺp a opora pravdy. bol ospravedlnený v Duchu. 2 1Tim4 IV. Muži a ženy v liturgickom zhromaždení . ukázal sa anjelom. aby si vedel. 15 ale ak sa omeškám. modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí.hovorím pravdu. schopný učiť. zlatom a perlami alebo drahými šatami. za učiteľa pohanov vo viere a pravde. získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere. až potom Eva. ako si máš počínať v Božom dome. ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. ani žiadostiví mrzkého zisku. 16 A všetci vyznávajú.človek Kristus Ježiš. že čoskoro prídem k tebe. keď sa ukážu bez úhony. 9 Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou. nie pozapletanými vlasmi. aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. 4 musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. 3 Toto je dobré a milé pred Bohom. aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla. na svete v neho uverili. 2 za kráľov i za všetkých. naším Spasiteľom. 11 Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. 6 ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých. ak vytrvajú vo viere a láske. 11 Podobne aj ženy nech sú cudné.14 Toto ti píšem v nádeji. čo sú mimo. ale skromný. triezvy. 12 Učiť žene nedovoľujem. 15 Ale spasí sa rodením detí. slušný. túži po dobrom Ale biskup musí byť bez úhony. dobrými skutkami.

najmä veriacich. živeným slovami viery a dobrého učenia. 13 Bývajú aj záhaľčivé a zvykajú si chodiť po domoch. 21 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi. ktoré sú naozaj vdovami. lebo máme nádej v živého Boha. ktorí majú na svedomí vypálené znamenie. čo žije v rozkošiach. najmä o domácich. 9 Za vdovu nech sa zapíše len tá. aby stačilo pre tie. čo hrešia. pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré. ktorá je naozaj vdovou a je osamelá. ale aj klebetné a všetečné a navravia. 18 Veď Písmo hovorí: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu“ a „Robotník si zaslúži svoju mzdu. Úpravy o vdovách . Zachovaj sa čistý! 23 Nepi už iba vodu. ktoré Boh stvoril. čo sa prijíma so vzdávaním vďaky. A nie sú len záhaľčivé. v láske. 5 Tá. rodili deti. aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí. 11 Mladšie vdovy však odmietaj. lebo porušili prvotnú vernosť.“ 19 Proti staršiemu neprijímaj žalobu. ktorý je spasiteľom všetkých ľudí. 9 Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. mladých ako bratov. lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista chcú sa vydať. budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša. najmä ti. zaprel vieru a je horší ako neveriaci. 3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy. ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. čím by si sa prikláňal k niektorej strane. 20 Tých. je dobré a nemá sa zavrhovať nič. nech sa o ne stará a nech sa nezaťažuje cirkev. bola manželkou jedného muža 10 a má svedectvo dobrých skutkov: ak vychovala deti bola pohostinná. v správaní. 8 Veď kto sa nestará o svojich. 22 Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. 14 Nezanedbávaj dar. ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo. 12 a sú odsúdené. Spoločenské a stavovské úpravy 5. Pravá nábožnosť . venuj sa čítaniu. vo viere. s lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou. ale buď vzorom veriacim v slove. ale ho napomínaj ako otca. 11 Toto prikazuj a uč! Buď príkladom veriacim . čo spoznali pravdu. aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý. viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie. 7 Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. 13 Kým neprídem. Lebo ak si budeš takto počínať.12 Nech nik tebou nepohŕda preto.17 Starší. 4 Veď všetko. je za živa mŕtva. 15 Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom. 6 Ale tá. 16 Ak niektorá veriaca má vdovy. lebo to je milé pred Bohom. zachrániš seba aj tých. čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní.1 . zasluhujú si dvojnásobnú úctu. povzbudzovaniu a vyučovaniu. dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. 4 Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá. ktorá má najmenej šesťdesiat rokov. karhaj pred všetkými. 10 Preto sa namáhame a zápasíme. že si mladý. 16 Dávaj pozor na seba a na učenie. 7 A toto prikazuj: aby boli bezúhonné. mladšie ako sestry vo všetkej čistote. ktoré si si osvojil. ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. 6 Ak toto budeš predkladať bratom. nech sa predovšetkým ony učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh. . čo Boh stvoril.Cvič sa v nábožnosti! 8 Lebo telesné cvičenie málo osoží. aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič. ktorí sú dobrými predstavenými. umývala nohy svätým. 15 Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži. čo sú naozaj vdovami. v čistote. aby sa báli aj ostatní. buď v tom vytrvalý. vkladaním rúk starších. čo ťa počúvajú. 3 Maj v úcte vdovy.pokrytectvom luhárov. 2 staršie ženy ako matky.6.19 1Tim5 V5.1 Staršieho nekarhaj. Úpravy o kňazoch . iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia. čo sa nepatrí. 14 Preto chcem aby sa mladšie vydali.

zblúdili od viery. aby dosiahli pravý život. 2 A tí. Jemu česť a večná vláda. 13 prikazujem ti pred Bohom. ani vidieť nemôže. a tie. že sú bratmi. 21 veď niektorí. Boží človek . aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu. čo sú bohatí v tomto veku. 19 nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť. čo chcú zbohatnúť. ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. že máme čo jesť a čo si obliecť. 9 Lebo tí.3 Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia. niektorých iba nasledujú. ale chorobne sa škriepi a háda o slová. otroci. Takto uč a povzbudzuj! Napomenutie ku skromnosti a nábožnosti . zvady.20-21 Timotej. čo majú pánov veriacich. Úpravy o otrokoch . ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie. lásku. nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva.1 Všetci. nemôžu zostať skryté. Záver 6. jeho nik z ľudí nevidel. a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy.1-5 2Tim1 . a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. Úpravy pre boháčov . Milosť s vami! 20 DRUHÝ LIST TIMOTEJOVI Úvod 1. 6 A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. Boží človek. čo sa k nej hlásili. utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť.11 Ale ty. nič nevie. čo ti bolo zverené. nech ich neznevažujú preto. ale nech im slúžia tým ochotnejšie. 12 Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života. 7 Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. čo nie sú také. niektorí po nich pachtili. nech sú štedrí a vedia sa podeliť. zlé upodozrievania. nábožnosť. a pred Kristom Ježišom. 1Tim6 24 25 VI. nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty. 4 je nadutý.Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom. Podobne zjavné sú aj dobré skutky. ale v Boha. ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: 14 Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista. 15 ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca. 10 Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. 18 nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky. ktoré zodpovedá nábožnosti. 5 trenice ľudí. trpezlivosť. miernosť. rúhania. Amen. prikazuj. 8 Uspokojíme sa s tým. 16 On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle.17 Tým. Z toho vzniká závisť. že sú veriaci a milovaní a majú účasť na dobrodeniach. ktorý všetkému dáva život. upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí. čo sú pod jarmom. veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. opatruj. vieru. Kráľ kráľov a Pán pánov. ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku.

8 Pamätaj na to. Posilňuj sa milosťou a trp ako dobrý vojak Ježiša Krista . 8 Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa. ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. jeho väzňa. 5 A kto závodí. s ním budeme aj kraľovať. posilňovaný mocou Boha. má prvý dostať podiel na úrode. 13 Maj za vzor zdravých slov to.3 Vzdávam vďaky Bohu. syn môj. Pozdrav . aby ma naplnila radosť. 9 pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. aj on zaprie nás. lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy. že má moc zachovať to. 11 Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli.3. 4 A keď si spomínam na tvoje slzy. zveruj spoľahlivým ľuďom. čo mi bolo zverené. nie pre naše skutky. kto ho najal. Pán ti dá porozumieť všetkému. 13 Ak sme neverní. túžim ťa vidieť. z A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami. a som presvedčený. s ním budeme aj žiť. čo si počul odo mňa. 14 Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého. aby aj oni dosiahli spásu. nášho Pána. až do onoho dňa. 7 Uvažuj o tom.6 . ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia. keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci. ty vieš najlepšie. a večnú slávu.I. akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika. že aj ty. čo hovorím. že sa odo mňa odvrátili všetci. lebo seba samého zaprieť nemôže.2. usilovne ma hľadal a našiel ma.9 . on ostáva verný. aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána.13 Smelo hlásaj pravdu . aby si roznecoval Boží dar. 7 Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti. ktorý je v Kristovi Ježišovi. 2 milovanému synovi Timotejovi: Milosť. nedostane veniec.1 Pavol. 17 ale keď prišiel do Ríma.14 . 12 Ak vytrváme. 2Tim2 II. lásky a rozvahy. ak sa chce páčiť tomu. Vernosť v Pánovej službe 1. 4 Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života. ktorá je v Kristovi Ježišovi.1 Ty sa teda. a som presvedčený. ale Ducha sily.Nech mu Pán dá. 10 No známou sa stala až teraz. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa prisľúbenia života. ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi. keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom 11 a ja som ustanovený za jeho hlásateľa. čo sú v Ázii. ktoré sú v Kristovi Ježišovi. ale sa nehanbím. 5 Spomínam si na tvoju úprimnú vieru.A aké služby preukázal v Efeze. Apoštol vzdáva vďaky za Timoteja . bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia. 6 Roľník. ktorý v nás prebýva. vo viere a v láske. 15 Vieš. Boj proti bludným náukám 2. 16 Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu. ktorý sa namáha. 9 On nás spasil a povolal svätým povolaním. 3 Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Krista Ježiša. Ale Božie slovo nie je spútané! 10 Preto všetko znášam pre vyvolených. ale trp spolu so mnou za evanjelium. milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša. ale zo svojho rozhodnutia a milosti. lebo viem. ktorá je v Kristovi Ježišovi. ak nezávodí podľa pravidiel. upevňuj v milosti. 12 Preto aj toto trpím. komu som uveril.6 Preto ti pripomínam. apoštola a učiteľa. 18 . že Ježiš Kristus. . z Dávidovho rodu. medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes. ktorí budú schopní učiť aj iných. Ak ho zaprieme.

A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. nezdržanliví. 4 zradní. 18 ktorí zblúdili od pravdy a hovoria. bezcitní. čo si sa naučil a čo ti je zverené. ktoré ma stihli v Antiochii. pripravenou na každé dobré dielo. usvedčuj. pyšní. Budúce bludy . 2 Ľudia budú totiž sebeckí. čo z čistého srdca vzývajú Pána. na nápravu a na výchovu v spravodlivosti. schopný učiť a byť trpezlivý. neposlušní voči rodičom. má mierne karhať. zhovievavosť. naliehaj vhod i nevhod. Horlivosť v apoštolskej práci 3. 15 Od útleho detstva poznáš Sväté písma. budú prenasledovaní. nespoľahliví vo viere. keď neznesú zdravé učenie. ale má byť ku každému prívetivý. 14 Ale ty vytrvaj v tom. ktorá je v Kristovi Ježišovi. pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 2 Hlásaj slovo. 16 Svetáckym prázdnym rečiam sa vyhýbaj. ale jej silu budú popierať. na usvedčovanie. bez lásky k dobru. a tak rozvracajú vieru niektorých. chvastaví.22 Chráň sa mladíckych žiadostí a usiluj sa o spravodlivosť. ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. chamtiví. vieru. Veď vieš. že vyvolávajú len zvady. tak aj oni odporujú pravde. 15 Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený. 7 ktoré sa stále učia.14 Toto pripomínaj a zaprisahávaj ich pred Bohom. 2Tim4 IV. Sú to ľudia so zvrátenou mysľou. ohovárační. aby im . 11 prenasledovania a utrpenia. 2Tim3 III. 9 Ale ďaleko sa nedostanú. jedny na vznešené ciele. že vzkriesenie už bolo. od koho si sa to naučil. 8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi. čo ti je zverené .10 . 25 Tých. bezhlaví.1 Vedz. 24 A Pánov služobník sa nemá vadiť. budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru. aby poznali pravdu 26 a vymanili sa z osídel diabla. čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi. nezmierliví. užitočnou Pánovi. Nie je to na nič užitočné. ako robotník. 21 Kto sa od tohto očistí. nadutí. kto vyznáva meno Pánovo. trpezlivosť.1 Ty si však nasledoval moje učenie. Ako bojovať proti bludu . Ikóniu a v Lystre. ako bola aj tamtých. čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy. Hlásaj slovo . 19 Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán pozná svojich a: Nech sa odvráti od neprávosti každý. lebo ešte viac budú postupovať v bezbožnosti 17 a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok. bezbožní. že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.4. 13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu. 3 Lebo príde čas. plány. 20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby. A týchto sa chráň! 6 Lebo z nich sú tí. vieru.5 Vytrvaj v tom. ale aj drevené a hlinené. lásku. posvätenou. suroví. a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu. lásku a pokoj s tými.Súveké bludy . 12 Veď všetci. čo odporujú. obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami. spôsob života.1 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom. 16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie. aby sa nepreli o slová. milujúci viac rozkoše ako Boha. rúhaví. karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 23 Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj. ktorý ich drží v zajatí svojej vôle. iné na všedné. len na skazu poslucháčov. lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť. ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy. nevďační. Takí sú aj Hymeneus a Filetus. veď vieš. 5 budú mať výzor nábožnosti. bude nádobou na vznešené ciele. 17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. možno im raz Boh dá kajúcnosť.

7 Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony. ale aj všetkým. ani žiadostivý mrzkého zisku. pravému synovi podľa spoločnej viery: Milosť a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša. zo Erastus zostal v Korinte. Trofima som nechal chorého v Miléte. 14 Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. beh som dokončil. a po mestách ustanovil starších. lebo je mi užitočný v službe. 22 Pán nech je s tvojím duchom. nie pyšný. ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa učenia. a odišiel do Solúna. bitkár. aby si usporiadal.5-16 Cirkevní predstavení . nášho spasiteľa. Títus do Dalmácie. 18 Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. čo protirečia. Milosť s vami. pijan. služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy. 11 Jediný Lukáš je so mnou. triezvy. nastáva čas môjho odchodu. lebo miluje tento svet. ktorý mi v onen deň dá Pán. ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha. ako som ti prikázal. 9 taký.5 Na to som ťa nechal na Kréte. Amen. 16 Keď som sa prvý raz bránil. hnevlivý. aj usvedčovať tých. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. muž jednej ženy.9 Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr. nebol pri mne nik. láskavý. Vezmi Marka a priveď ho so sebou. konaj dielo evanjelistu. aj knihy a najmä pergameny. 21 Ponáhľaj sa a príď ešte pred zimou. 12 Tychika som poslal do Efezu. Pozdravuje ťa Eubulus. Klaudia a všetci bratia. 6 nech je každý z nich bez úhony.šteklili uši.Títovi. Pozdravy . spravodlivý sudca. Jemu sláva na veky vekov. čo milujú jeho príchod. ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh. vieru som zachoval. Nech sa im to nepočíta. ktorá na základe nábožnosti vedie 2 k nádeji na večný život. zdržanlivý. LIST TÍTOVI Tit1 I. čo ešte treba. Osobné správy . 4 . . spravodlivý. Pozdrav . a bol som vyslobodený z tlamy leva.19 Pozdrav Prisku a Akvilu aj Oneziforov dom. znášaj útrapy.6-22 5 Ty však buď vo všetkom Dobrý boj som bojoval . Záver 4. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. nášho Spasiteľa. aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení. čo som si nechal v Troade u Karpa. Línus. všetci ma opustili. nábožný. a nielen mne.6 Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu. 10 Démas ma opustil. má mať veriace deti. 3 ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní. 13 Keď prídeš. prines plášť. Stav cirkvi na Kréte 1. lebo veľmi odporoval našim slovám.1 Pavol. Krescent do Galácie. 15 Aj ty sa ho chráň. aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. 7 Dobrý boj som bojoval. plň svoju službu. ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti. 8 Už mám pripravený veniec spravodlivosti. 8 ale pohostinný. triezvy. 17 Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma. Pudens.

ich vlastný prorok. aby boli triezvi. ktorí sa odvracajú od pravdy. 14 ktorý vydal za nás seba samého. dobrotivé. aby mali rady svojich mužov. 5 spasil nás nie pre spravodlivé skutky. Stavovské povinnosti . sú odporní. ktoré sme my konali. aby sa protivník zahanbil.1 Pripomínaj im. žili sme v zlobe a závisti. aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok. zlá zver. ale zo svojho milosrdenstva. 4 Ale keď sa zjavila dobrota Boha.11 Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom 12 a vychováva nás. Pastierske pokyny 2. nášho Spasiteľa. milovali deti. nech neprotirečia. cudní. 12 Veď ktosi z nich.“ 13 Toto svedectvo je pravdivé. 7 aby sme. Nech nik tebou nepohŕda. neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku. aby sa nehanobilo Božie slovo. . 7 vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. cudné. spravodlivo a nábožne. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. zbytočne hovoriacich a zvodcov. aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud. kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom. 2 Tit3 III. lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia. čo zodpovedá zdravému učeniu. 6 ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista. čo sa nemá. nech sú úslužní. bruchá lenivé.Boj proti falošným učiteľom . Dogmatický základ týchto požiadaviek .11 Tit2 II. boli podľa nádeje dedičmi večného života. a jeho láska k ľuďom.1 . zdraví vo viere. 11 Tých treba umlčať. 3 Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní. 15 Čistým je všetko čisté. neokrádajú.10 Lebo je mnoho nepoddajných. Boha. 15 Toto hovor. horlivý v dobrých skutkoch. ospravedlnení jeho milosťou. ale skutkami ho popierajú. aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo.milosť vykúpenia . 9 Otroci nech sa vo všetkom podriaďujú svojim pánom. nech neklebetia. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť. ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené. 2 Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví. podriadené svojim mužom. nech dobre učia. že poznajú Boha. aby vo všetkom robili česť učeniu nášho Spasiteľa. 13 a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.1 Ty však hovor. v láske a v trpezlivosti. tak povzbudzuj a usvedčuj so všetkou rozhodnosťou. ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť. Starci nech sú triezvi. Preto ich tvrdo karhaj. 5 aby boli rozumné. 3 Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. 6 Podobne povzbudzuj mladíkov. 8 v zdravom slove bezúhonnosť. povedal: „Kréťania sú veční luhári. nech sú mierni a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté. nech nie sú oddané vínu. Všeobecné povinnosti veriacich . Blúdili sme. 4 mladé ženy nech priúčajú múdrosti. nášho Spasiteľa. 16 Vyznávajú. aby sa podriaďovali panovníkom a vrchnostiam.3. čo sú z obriezky. najmä takých. starostlivé o dom. aby boli zdraví vo viere 14 a nedbali na židovské bájky a príkazy ľudí. rozvážni. slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam. keď nebude mať čo zlé o nás povedať.

Pavol.píšem vlastnou rukou -. 14 Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby. 12 Poslal som ti ho na späť. 17 Ak ma teda pokladáš za druha. 10 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata. akú máš k Pánu Ježišovi a k všetkým svätým. aby mi v okovách pre evanjelium slúžil namiesto teba. ktorá je v tvojom dome: 3 Milosť vám a pokoj od Boha. hreší a odsudzuje sám seba. usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách. Démas a Lukáš. 15 Pozdravujú ťa všetci. kiež mám ja z teba úžitok v Pánovi. a Apolla starostlivo vystroj na cestu. ja to zaplatím. 7 Mal som totiž veľkú radosť a útechu z tvojej lásky. že urobíš viac.Osobitné rady pre Títa . 11 Veď vieš. Apoštol vzdáva vďaky . 6 aby sa tvoja účasť na viere stala zjavnou v poznávaní každého dobra. svárom a hádkam o zákon. jeho. aby si ho dostal navždy. že ty mne dlhuješ aj seba samého. nášmu spolupracovníkovi. lebo dúfam. Osviež moje srdce v Kristovi. čo nás milujú vo viere. 9 radšej prosím pre lásku ja. pretože si osviežil srdcia svätých. milého najmä mne . 16 Už nie ako otroka. Záver .a o čo viac tebe . už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša: 10 prosím ťa za svojho syna Onezima. . a Pána Ježiša Krista. lebo sú neužitočné a márne. Pavol . Toto je ľuďom dobré a užitočné. prijmi ho ako mňa samého. môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi. Milosť nech je s vami všetkými. ako hovorím. 18 A ak ťa v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen. aby som ti nemusel povedať. mne to pripočítaj. 13 Zenasa. znalca zákona. 5 keď počujem o tvojej láske a viere. 15 Veď azda preto odišiel na čas. 13 Chcel som si ho ponechať pri sebe.12-15 Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika. 19 Ja. 9 Vyhýbaj sa hlúpym otázkam.1 Pavol. moji spolupracovníci. Rozhodol som sa totiž. ktorého som splodil v okovách. aby si to zdôrazňoval. aby im nič nechýbalo.8 Preto hoci by som ti mohol v Kristovi smelo rozkázať. Záver 3. nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi. ale dobrovoľný. nášho Otca. žeby tí. čo máš urobiť. 23 pozdravuje ťa Epafras. 25 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. 14 Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu. 24 Marek. 22 A zároveň mi priprav aj prístrešie. 20 Veru. sestre Apii. čo uverili Bohu. že takýto je prevrátený. že pre vaše modlitby dostanete mňa ako dar. že tam prezimujem. ale teraz je užitočný aj tebe aj mne. rodokmeňom. ktoré je v nás pre Krista. to jest moje srdce.8 Toto slovo je spoľahlivé a chcem. a brat Timotej milovanému Filemonovi. 12 LIST FILEMONOVI Flm Pozdrav . 11 Kedysi ti bol neužitočný. Prosba za Onezima . brat môj. aby neboli neužitoční.i podľa tela aj v Pánovi. brat môj. čo sú so mnou. aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený.21 Píšem ti v dôvere v tvoju poslušnosť a viem. väzeň Krista Ježiša. Pozdravuj tých. ponáhľaj sa ku mne do Nikopolu.4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu. Aristarchus.

si na počiatku stvoril zem aj nebesia sú dielom tvojich rúk. ako odev a zmenia sa. čo majú dostať do dedičstva spásu? .“ 10 A: „Ty. zasadol po pravici velebnosti na výsostiach. ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú. 9 Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť. ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.LIST HEBREJOM Prológ 1. keď uvádza prvorodeného na svet.1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom 2 hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.1-4 Hebr1 I. 1.18 Dôkazy z písma . Kristus je väčší ako anjeli 1. 12 zvinieš ich ako plášť. Vznešenosť vteleného Božieho Syna . Pane. pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov.“ 13 A kedy ktorému z anjelov povedal: „Seď po mojej pravici.2. preto ťa Boh. 4 a stal sa o toľko vyšším od anjelov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi. o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. tvoj Boh.“ 8 Ale Synovi: „Tvoj trón. je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.5 . 11 Ony sa pominú. Preto keď vykonal očistenie od hriechov. Bože. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom.5 Veď kedy komu z anjelov povedal: „Ty si môj syn. ja som ťa dnes splodil“ a opäť: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“? 6 A znova. kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám“? 14 Či nie sú všetci služobnými duchmi. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú. poslanými slúžiť tým.“ 7 Anjelom zasa hovorí: „On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. hovorí: “Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.

1 Preto musíme dávať tým väčší pozor na to. 2 Lebo ak už slovo. a ten. čo sme počuli. 9 ale vidíme. 17 Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom. potom nám ju potvrdili tí.10 Hebr3 III. Kristus nás vykúpil. Ako vstúpiť do Božieho pokoja . keď počujete jeho hlas. ktorý vládol smrťou. 10 Veď sa patrilo. 16 Veď sa neujíma anjelov.5 Veď nie anjelom podriadil budúci svet. ale ujíma sa Abrahámovho potomstva.Hebr2 II. 2. 6 Tak svedčí ktosi na ktoromsi mieste: „Čože je človek. aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu.verný a spolucítiaci veľkňaz 3. zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. o ktorom hovoríme. aj on mal podobne spoluúčasť na nich. zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. účastníci nebeského povolania. v deň pokúšania na púšti. o koľko väčšiu česť má staviteľ domu. ktorý bol stvorený len o niečo menší od anjelov.1 . že sa ho ujímaš? 7 Urobil si ho len o niečo menšieho od anjelov. aby smrťou zničil toho. aby ten. 12 keď hovorí: „Tvoje meno zvestujem svojim bratom a uprostred zhromaždenia budem ťa velebiť. Teraz ešte nevidíme. lebo pretrpel smrť. 3 Ale on je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša. 11 Lebo aj ten. ktorí sú skúšaní. 4 a Boh ju dosvedčoval znameniami. ja i deti. čo by mu nebolo podriadené. a jeho domom sme my.7 Preto. 2 On je verný tomu. je Boh. svätí bratia.1 Preto. ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. že naň pamätáš. čo sa malo neskôr povedať. 4 Lebo každý dom musí niekto postaviť.“ A zasa: „Hľa. Povzbudenie . všetci pochádzajú z jedného. pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko. aby dosvedčil to. a syn človeka. nenechal nič. aby nás nestrhol prúd mimo. 3 ako unikneme my. môže pomáhať tým. apoštola a veľkňaza nášho vyznania. nie anjeli . slávou a cťou si ho ovenčil 8 a všetko si mu položil pod nohy. že ten. ktorý ho ustanovil. bolo pevné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu.“ 13 Ďalej: „Ja budem v neho dúfať. ako hovorí Duch Svätý: „Dnes. ako dom. aj tí. 6 Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom. že mu je všetko podrobené. Ježiš . ktorý priviedol mnoho synov do slávy. ktoré mi dal Boh. 18 A pretože sám prešiel skúškou utrpenia. Ježiš. čo sú posväcovaní. čiže diabla.“ 14 A pretože deti majú účasť na krvi a tele. kto postavil všetko.5. bol ovenčený slávou a cťou. Preto sa nehanbí volať ich bratmi. hľaďte na Ježiša. 15 a vyslobodil tých. Kristus je väčší ako Mojžiš . aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých. ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou.“ Keď mu teda všetko podriadil. . ak zanedbáme takú spásu? Prvý ju začal ohlasovať Pán. čo posväcuje. 8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure. ktoré vyslovili anjeli. ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej. 5 Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník. čo ho počuli.

kým trvá to „dnes“. že možno vojsť do jeho pokoja! 2 Veď aj nám sa hlásalo evanjelium tak ako aj im. ktorému sa budeme zodpovedať. 7 znova určuje istý deň. hoci videli moje skutky 10 štyridsať rokov. 10 Lebo kto vošiel do jeho pokoja. aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. nezatvrdzujte svoje srdcia. Ježiša. keď po toľkom čase hovorí v Dávidovi. hoci je dielo dokončené od stvorenia sveta. aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. 14 Veď sme sa stali účastníkmi Krista. 15 ako sa hovorí: „Dnes. čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta? 17 A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých. 11 Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“ 12 Dávajte si pozor. Hebr4 IV. 16 Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti. aby azda o niekom z vás neplatilo. preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. pravda. Ale im počuté slovo neosožilo. 9 A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. čo neuverili? 19 A tak vidíme. čo zhrešili. 15 Veď nemáme veľkňaza. „Dnes“. ak nie tým. ktorú sme mali na počiatku. ktorým sa prvým ohlasovalo evanjelium. aby nik nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. držme sa svojho vyznania. ktorý prenikol nebesia. ktorý by bol preň neviditeľný. aby niektorí vošli doň. 11 Usilujme sa teda vojsť do onoho pokoja. že nevojdú do jeho pokoja. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi. Božieho Syna. skúšali ma. aj on si odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich. kým trvá prisľúbenie. ktorí ho počuli. 3 A do pokoja vchádzame my. lebo sa nespojili vierou s tými. 13 ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte. čo počuli a búrili sa? Vari nie všetci. Posvätná bázeň . a ich telá popadali na púšti? 18 A ktorýmže prisahal.“ 16 Kto sú to však tí. aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. ako sa už povedalo: „Dnes. bratia. nehovorilo by sa po tomto o inom dni. a tí.1 Bojme sa teda. 4 Lebo kdesi povedal o siedmom dni takto: „ V siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel. nevošli pre neposlušnosť. keď počujete jeho hlas. ak istotu. veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.kde ma pokúšali vaši otcovia. že zaostal. 12 Lebo živé je Božie slovo.14 Keďže teda máme vznešeného veľkňaza. keď počujete jeho hlas. účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. že nemohli vojsť pre neveru.“ 5 A tu zasa: „Nevojdú do môjho pokoja!“ 6 Keďže teda ostáva možnosť. ako povedal: „Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“. Ježiš .“ 8 Lebo keby ich bol Jozue voviedol do pokoja.pravý veľkňaz . nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure. ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami. zachováme pevnú až do konca. Hebr5 9 . 13 A niet tvora. čo sme uverili. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho. tí veru nepoznali moje cesty.

ktorá pije dážď. čo potrebujú mlieko. koho povoláva Boh tak ako 5 Árona. o vkladaní rúk. ale aby ste napodobňovali tých.11 O tom by sme mali veľa čo hovoriť.18 Varovanie pred ochabnutím . ktorí ho poslúchajú. a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. aby ich zastupoval pred Bohom. ktorú ste prejavili jeho menu. Tak ani Kristus sa neoslávil sám. len ten. 13 A nik. na koho by prisahal. 5 zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku. tí. znova potrebujete.“ 7 On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu. aj keď takto hovoríme. o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde. aby tí. naučil sa poslušnosti.a ešte posluhujete . z toho. je ustanovený pre ľudí. 3 A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy. 9 a keď dosiahol dokonalosť. nechápe slovo spravodlivosti. čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar. a rodí užitočnú bylinu tým. Hebr6 VI. 1 Lebo každý veľkňaz. že by zabudol na vaše skutky a na lásku. že dosiahneme . jej koniec je spálenie. ale je to ťažké vysvetliť. 9 Milovaní. 13 Lebo keď Boh dával prisľúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho. sme presvedčení. keď sa stal veľkňazom. aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca. pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech. čo návykom majú vycvičené zmysly na rozlišovanie dobra od zla. 16 Ľudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prísaha je pre nich potvrdením ukončenia každého ich sporu. aby prinášal dary a obety za hriechy z a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi. že vy ste na tom lepšie a bližšie k 10 spáse. dostáva požehnanie od Boha. stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých. pre tých. čo na ňu často padá. 11 Ale túžime. 18 aby sme týchto dvoch nezmeniteľných veciach. ja som ťa dnes splodil. 12 aby ste nezleniveli. v ktorých Boh nemôže klamať. prisahal na seba samého 14 slovami: „Veru. 1 Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti. je zavrhnutá a blízka kliatbe.“ 15 A tak Abrahám trpezlivo čakal a dosiahol prisľúbenie. hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. pretože aj sám podlieha slabosti. 3 A to urobíme. a nie pevný pokrm. 6 a potom odpadli. 17 A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia. keď ste posluhovali . ktorý ho mohol zachrániť od smrti. 14 Pevný pokrm je pre dokonalých. 10 keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho. čo vytrpel. kto dostáva mlieko. čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení. zaručil sa prísahou. čo sme našli útočište v tom. 12 Lebo hoci by ste po toľkom čase sami mali byť učiteľmi. aby sa znova obnovili pokáním. 4 Veď nie je možné. 8 A hoci bol Synom. Veď Boh nie je nespravodlivý. ktorý mu povedal: „Ty si môj syn. ak to Boh dovolí. mali silné povzbudenie my. pretože ste zleniveli počúvať. ale ten. 8 Ak však rodí tŕnie a bodľač. Neklaďme znova základy: o pokání z mŕtvych skutkov a viere v Boha.11 . lebo je ešte dieťa. čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého. 2 učenie o krstoch. 7 Aj zem. vybratý spomedzi ľudí. ako za ľud. Stali ste sa takými. pre koho ju obrábajú. tak aj za seba samého. aby vás niekto učil začiatočným prvkom Božích slov.10. Autentické kňazstvo Ježiša Krista 5.V5. 4 Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám. 3.svätým.“ 6 ako aj na inom mieste hovorí: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.

z ktorého nik nekonal službu pri oltári. keď mu aj patriarcha Abrahám dal desiatok z najlepšieho! 5 A iste aj tí. 4 Pozrite sa len. má kňazstvo. lebo pod ním ľud dostal zákon. lebo žije stále.veď zákon nič nepriviedol k dokonalosti . 13 A ten. ktorý sa vracal z porážky kráľov.predobraz Krista . 8 A potom: tu berú desiatky smrteľní ľudia. keď povstáva iný kňaz podobný Melchizedechovi. 20 A pretože sa to nestalo bez prísahy.tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti. A. nevinného. 6 Ale ten. kňaz najvyššieho Boha. o ktorom sa vydáva svedectvo. ktorý mu povedal: „Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz naveky. ale potom aj kráľ Salema. to jest od vlastných bratov. On to urobil raz navždy. . 19 Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše. Trvácnosť Kristovho kňazstva . Zrušenie levitského kňazstva . 9 Ba dalo by sa povedať.1-28 Hebr7 VII. vďaka ktorej sa blížime k Bohu. ktorá preniká až do vnútra za oponu. vzal desiatok od Abraháma a požehnal toho. 17 Veď o ňom znie svedectvo: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. nepoškvrneného. že skrze Abraháma odovzdal desiatky aj Lévi. že väčší požehnáva menšieho. je z iného kmeňa. ale mocou nezničiteľného života. vyšiel totiž v ústrety Abrahámovi. že žije. tam však ten.ponúknutú nádej. 23 A tamtí sa mnohí stali kňazmi. 2 A Abrahám mu odovzdal desiatok zo všetkého. pretože zostáva naveky. 10 veď bol ešte v bedrách otca. 24 no tento.1 Tento Melchizedech. 27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. ktorý mal prisľúbenia. lebo im smrť bránila zostať. a nenazvať ho podľa radu Áronovho? 12 Lebo keď sa zmení kňazstvo. majú príkaz brať podľa zákona desiatky od ľudu. čo znamená kráľ Pokoja. 21 tento však s prísahou toho. oddeleného od hriešnikov.26 Veď bolo aj vhodné. že náš Pán vzišiel z Júdu a vzhľadom na tento kmeň Mojžiš nič nepovedal o kňazoch. ani jeho život nemá konca. lebo je slabé a neužitočné. ktoré odznelo po zákone. čo z Léviho synov dostávajú kňazský úrad. kráľ Salema. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky. načo by bol musel povstať ešte iný kňaz podľa radu Melchizedechovho.“ 18 Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie. ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu. 15 A toto je ešte zrejmejšie. Melchizedech . 14 Veď je známe.a zavádza sa lepšia nádej. aby sa za nich prihováral. 7 A je nesporné. 3 Je bez otca. 16 ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode. povýšeného nad nebesia. čo k nim nepatrí podľa rodu. bez matky. . keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho. ktorý prijíma desiatky. Kristova prednosť pred levitskými kňazmi 7. o ktorom sa toto hovorí. bez rodokmeňa. dokonalého naveky. keď mu vyšiel v ústrety Melchizedech. musí sa zmeniť aj zákon. ktoré neprechádza na iného. ustanovuje Syna. hoci aj oni vyšli z Abrahámových bedier. ale slovo prísahy.11 Keby sa teda dokonalosť bola dosiahla prostredníctvom levitského kňazstva.“ 22 Ježiš sa stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. 28 Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti. 25 Preto môže naveky spasiť tých. 20 kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš. keď obetoval seba samého. a požehnal ho. . ani jeho dni nemajú začiatku. aby sme mali takého veľkňaza: svätého. aký je veľký.

čo však je prežité a zostarlo. hovorí Pán. veľkňaz budúcich darov. Kristus vstupuje do nebeskej svätyne . „aby si všetko urobil podľa vzoru. 6 Odkedy je toto tak zariadené. o koľko je lepšia zmluva. a tabule zmluvy. nie urobený rukou. 5 No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti. čo sú vonkajšie predpisy. a nie človek. čo prinášajú dary podľa zákona. 9 Toto je podobenstvo pre terajší čas. ktoré platia až do času nápravy. v ktorom bol svietnik. cesta do svätyne ešte nie je zjavná. 7 ale do druhého iba veľkňaz raz do roka.“ 6 Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu. čo hovoríme. 7 Veď keby tá prvá bola bývala bez chyby.B. ktorý sa volá Svätyňa svätých. a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. ktorý ti bol ukázaný na vrchu.1 Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú Svätyňu. 3 Za druhou oponou bol stánok.“ povedal mu. ktorá sa kedysi zazelenala. Hebr9 IX. 8 Tým Duch Svätý naznačuje. do prvého stánku stále vchádzajú kňazi. 10 lebo spočívajú iba v pokrmoch a nápojoch a v rozličných umývaniach. prichádzajú dni. 14 o čo viac krv Krista. Účinnosť Kristovho kňazstva .11 Ale keď prišiel Kristus. vyhlásil prvú za starú. ktorí konajú bohoslužbu. Preto aj on musel mať niečo. hovorí Pán. hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca. kto prináša obetu. ani by nebol kňazom. a to nie s krvou capov a teliat. podľa ktorého sa prinášajú dary a obety. keď som ich vzal za ruku. ako bolo nariadené Mojžišovi. ktorý postavil Pán. aby prinášal dary a obety. 13 Lebo ak už krv capov a býkov a popol z jalovice pokropením poškvrnených posväcuje. očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov. je: Máme takého veľkňaza. stôl a obetné chleby a nazýva sa Svätyňa. nebolo by sa hľadalo miesto pre druhú. to jest nie z tohto stvoreného sveta.9. 5 Nad ňou boli cherubíni slávy. ktorej je prostredníkom. ktorí zatieňovali zľutovnicu.28 Hebr8 VIII. keď mal zhotoviť stánok: „Hľaď. Prvenstvo kultu svätyne a prostredníctvom Krista kňaza 8. 4 Tam bol zlatý kadidlový oltár a archa zmluvy. hovorí: „Hľa. ale so svojou vlastnou krvou. 4 Keby bol teda na zemi. aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. od najmenšieho až po najväčšieho z nich. 8 Lebo keď ich karhá. a tak získal večné vykúpenie.“ lebo ma budú poznať všetci.1 Hlavné z toho. aby boli telesne čistí. obložená zo všetkých strán zlatom. pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem. Lebo oni nezotrvali v mojej zmluve a ja som ich opustil. cez väčší a dokonalejší stánok. a v nej zlatá nádoba s mannou a Áronova palica. ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho. že kým stojí prvý stánok. ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch. ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach 2 ako služobník svätyne a pravého stánku. ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny. je blízko zániku. .“ 13 Keď povedal „novú“. aby sme mohli slúžiť živému Bohu. 9 nie takú zmluvu akú som uzavrel s ich otcami v ten deň. a uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. ktorú prináša za svoje priestupky i za priestupky ľudu. lebo sa zakladá na lepších prisľúbeniach. 2 Bol zhotovený prvý stánok. 12 raz navždy vošiel do Svätyne. 10 Lebo toto je zmluva.1 . čo by obetoval. pretože sú tu takí. O tom teraz netreba podrobne hovoriť. a to nie bez krvi. 3 Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to. 11 A nik už nebude poúčať svojho druha ani brat svojho brata slovami: „Poznaj Pána. Nové kňazstvo a nová svätyňa .

26 Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy.na spásu tým. 17 a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem. so šarlátovou vlnou a yzopom a pokropil samu knihu aj všetok ľud. musí sa dokázať smrť závetcu. 13 A teraz už čaká. 17 Veď závet nadobúda účinnosť smrťou.Kristus spečaťuje novú zmluvu svojou krvou . kto závet urobil.1 Keďže zákon je len tieň budúcich dobier. neplatí. prisľúbenie večného dedičstva. čo ho očakávajú. aby ustanovil druhé. 18 Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi.“ 18 A kde sú ony odpustené. ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou.bez hriechu . boli bývali raz navždy očistení a nemali by už vedomie. čo sa posväcujú.“ 8 Najprv hovorí: „Obety ani dary. 16 Lebo kde je závet. 6 Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. 25 Ani nie preto. Rekapitulácia: Kristova obeta prevyšuje starozákonné obety 10.a ony sa prinášajú podľa zákona. ako sú tamtie. 5 Preto keď prichádza na svet. čo konajú bohoslužbu. 12 No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. 2 Veď či by ich neboli prestali prinášať. Neúčinnosť starozákonných obiet . prichádzam vo zvitku knihy je napísané o mne -. hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle. kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy.19 . 20 hovoriac: „Toto je krv zmluvy. Bože. prichádzam. 23 Podoby nebeských vecí bolo treba takto očisťovať. hovorí: „Nechcel si obetu ani dar. čo prichádzajú. 9 Potom povedal: „Hľa. prinášanými bez prestania každý rok.12. C. ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch. Trvalá účinnosť Kristovej obety . aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. ale do samého neba. 4. aby som plnil tvoju vôľu. 28 tak aj Kristus: raz sa obetoval. 15 Dosvedčuje nám to i Duch Svätý. 4 lebo je nemožné. a druhý raz sa zjaví . 7 Vtedy som povedal: Hľa. no nebeské veci samy lepšími obetami. aby sňal hriechy mnohých. 22 A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia. ktorá je len predobrazom pravej. ale dal si mi telo.29 . ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. 10 V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy. aby som plnil tvoju vôľu.“ 21 Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie. aby krv býkov a capov odstránila hriechy.11 Každý kňaz koná denne bohoslužbu a vera ráz prináša tie isté obety. keby tí. aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí.1-18 Hebr10 X.15 A preto je prostredníkom novej zmluvy. 14 Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých. 24 Kristus totiž nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou. ani sa ti nepáčili“ . aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz. tam už niet obety za hriech. Vytrvalosť vo viere 10. že sú hriešni? 3 Ale práve nimi sa z roka na rok koná pripomienka na hriechy. a nie vlastný obraz vecí. nikdy nemôže tými istými obetami. ktorú pre vás nariadil Boh. 19 Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľudu všetky prikázania podľa zákona. aby obetovaním seba zničil hriech: 27 A ako je ustanovené. čo sú povolaní. kým žije ten.“ Ruší prvé. urobiť dokonalými tých. ani obety zápalné ani obety za hriech si nechcel. že ľudia raz zomrú a potom bude súd. keď povedal: 16 „Toto je zmluva. vzal krv teliat a capov s vodou.

že z neviditeľného povstalo viditeľné. ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti. o čo hroznejší trest si zaslúži ten. 38 Môj spravodlivý bude žiť z viery. kto šliape po Božom Synovi.“ 31 Je hrozné padnúť do rúk živého Boha. v čo dúfame. inokedy ste boli spoločníkmi tých. čo nevidíme. . 5 Vierou bol Henoch prenesený. čo ešte nebolo vidieť. čím viac badáte. lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch. Hebr11 XI. Apostatom hrozí strašný súd . Ešte pred prenesením si získal svedectvo. 25 Neopúšťajme naše zhromaždenia. 6 Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. keď ste po osvietení prestáli veľký boj v utrpení. ja sa odplatím. ktoré mal dostať ako dedičstvo. ktorá je z viery. čo cúvajú na záhubu. 37 Lebo ešte chvíľku. 24 Všímajme si jeden druhého. potom už niet obety za hriechy. ktorý dal prisľúbenie. kam ide. 35 Preto netraťte dôveru.“ A zasa: „Pán bude súdiť svoj ľud. ale k tým. ktorý má prísť. čo ho hľadajú. čo veria. ale keby cúvol. ako to majú niektorí vo zvyku. 4 Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo. bratia.26 Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy. že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv. keď vás olúpili o majetok. že máte lepší a trvalý majetok. 28 Ak niekto poruší Mojžišov zákon. a to tým viac. Príklady viery v Starom zákone . ktorý strávi protivníkov. príde. so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. keď bol povolaný. moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. 20 tou novou a živou cestou. 22 pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery. 27 ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa.32 Len sa rozpomeňte na prvé dni. že je spravodlivý. znevažuje krv zmluvy. 2 Ňou si predkovia získali dobré svedectvo. 29 uvážte. to jest cez svoje telo. aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. lebo Boh ho preniesol. a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. 34 Veď ste spolutrpeli s väzňami a s radosťou ste znášali. išiel a ani nevedel. celkom krátku. musí veriť. aby získali život.19 A keď máme. že sa blíži ten deň. lebo verný je ten.Pridŕžajme sa nádeje .1 Viera je základom toho. smelú dôveru. že sa páči Bohu. že Božie slovo stvárnilo svety tak. spoludedičmi toho istého prisľúbenia. ktorú nám otvoril cez oponu. zomrie bez milosrdenstva na základe dvoch alebo troch svedkov. 8 S vierou poslúchol Abrahám. že je a že odmieňa tých. lebo ju čaká veľká odmena. 7 S vierou prijal Noe pokyn o tom. ale sa povzbudzujme. lebo ste vedeli. a tupí Ducha milosti? 30 Veď poznáme toho. ktorý povedal: „Mne patrí pomsta. a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. ktorých stihlo to isté. 21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom. a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. nenašli ho. a ten. 10 Lebo čakal na mesto s pevnými základmi ktorého staviteľom a tvorcom je Boh. dôkazom toho. aby šiel na miesto. Potrebujeme vytrvalosť . aby neuzrel smrť. 39 My však nepatríme k tým. 23 Neochvejne sa držme nádeje. 33 Raz vás verejne hanobili a sužovali. nebude meškať. 3 Vierou chápeme. Lebo kto prichádza k Bohu. 36 Potrebujete vytrvalosť. ktorú vyznávame. 9 S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej býval v stanoch s Izákom a Jakubom. v ktorej bol posvätený.

ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora. a nebáli sa kráľovho rozkazu. ktorých svet nebol hoden. že Boh má moc aj z mŕtvych vzkriesiť. kým Egypťania. vydržal. keď ich obchádzali sedem dní. ktorý nás opantáva. 15 Veď keby boli mali na mysli tú. 24 Keď Mojžiš dospel. 13 Všetci títo umierali vo viere. to jest po nebeskej. akoby videl neviditeľného. hľadel totiž na odmenu. z ktorej vyšli. a ten sa nedá spočítať. 36 Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie. že hľadajú vlasť. 30 Oni. ktorá sa mu núkala. aby sa zhubca nedotkol prvorodených. a vytrvalo bežme v závode. z s očami upretými na Ježiša. pôvodcu a zavŕšiteľa viery. Jeftem. 35 ženy dostali svojich mŕtvych vzkriesených. Hebr12 XII. 33 ktorí vierou dobývali kráľovstvá. utláčaní a sužovaní.“ 19 Usudzoval totiž. 14 A keď takto hovoria. 16 Ale oni túžia po lepšej. keby som mal rozprávať o Gedeonovi. 40 lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie. 37 kameňovali ich. boli pohltení. aj keď nedosiahli to. umierali pod mečom. mali dosť času vrátiť sa. Dávidovi. 20 S vierou požehnal Izák Jakuba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť. blúdili po púšti a po horách. naznačujú. zhoďme všetku príťaž a hriech. 21 S vierou požehnal umierajúci Jakub jednotlivo Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrchol svojej palice. nedosiahli prisľúbenie. levom zapchávali tlamy. lebo verila. hoci sa vo viere osvedčili. 39 A títo všetci. Samsonovi. a to odumretého. 23 S vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení. 28 S vierou slávil Veľkú noc a kropenie krvou. vzkriesenie. na útek zaháňali cudzie šíky. 22 S vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode synov Izraela a dal pokyny ohľadne svojich kostí. On namiesto radosti.Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka. 31 Pre vieru nezahynula neviestka Rachab s neveriacimi. ktorý máme pred sebou. rozpiľovali ich. čo sa o to pokúsili. Samuelovi a o prorokoch. z nevládnych sa stávali mocnými. a vyznávali. vykonávali spravodlivosť. a jednorodeného obetoval ten.1 Preto aj my. že dieťa je pôvabné. túlali sa v ovčích a kozích kožiach. unikali ostriu meča. vzišlo ich také množstvo. obklopení takým oblakom svedkov. vzal na seba kríž. keď bol skúšaný. 30 Pre vieru padli múry Jericha. ktorý dal prisľúbenie. ba aj okovy a väzenie. než mať chvíľkový pôžitok z hriechu 26 a za väčšie bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako poklady Egypta. po jaskyniach a zemských roklinách. núdzni. 29 S vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi. aby nedosiahli dokonalosť bez nás. aby dosiahli lepšie. Podľa Kristovho príkladu vytrvajme v duchovnom boji . s vierou odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. Iní boli mučení. ale neprijali oslobodenie. čo bolo prisľúbené. že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. lebo v pokoji prijala vyzvedačov. 12 Preto aj z jedného. lebo videli. Preto ho dostal naspäť aj ako predobraz. že je verný ten. pohrdol potupou 11 . Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom. 25 Volil radšej trpieť s Božím ľudom. mužneli v boji. Barakovi. 17 S vierou obetoval Abrahám Izáka. ktorý dostal prisľúbenia 18 a ktorému bolo povedané: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. 34 uhášali silu ohňa. veď im pripravil miesto. 27 S vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu. 32 A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas. ale zdiaľky to videli a pozdravovali. získali prisľúbenia.

k duchom spravodlivých. 25 Dajte si pozor. čo znášate.“ 21 A také strašné bolo to. čo ho počuli. aby ostalo to. Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov a budeme žiť?! 10 A oni nás karhali na krátky čas a tak. 12 Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená! 13 A vaše nohy nech kráčajú rovno. čo je neotrasiteľné. ktorých ona vycvičila. hoci ju so slzami hľadal. keď sa odvrátime od toho. 6 Lebo koho Pán miluje.1 Bratská láska nech trvá. a na tých. a šľahá každého. aby sa im už tak nehovorilo. 3 Pamätajte na väzňov. koho prijíma za syna. a nie synovia! 9 A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. aby sme mali účasť na jeho svätosti. prostredníkovi novej zmluvy. ale skôr aby sa uzdravilo. čo je otrasiteľné ako stvorené. potom ste nemanželské deti. na ktorej dostali účasť všetci. ktorý hovoril na zemi. k slávnostnému zhromaždeniu 23 a k spoločenstvu prvorodených. aby ste neodmietli toho. lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov. ktorí už dosiahli dokonalosť 24 k Ježišovi. Záverečné napomenutia 13. 15 Dbajte na to. zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak. aby ste neochabovali a neklesali na duchu. sudcovi všetkých. ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov. ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. 2 Nezabúdajte na pohostinnosť. 5 A zabudli ste na povzbudenie. o čo menej my. každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná. keď ťa on karhá. on však kvôli tomu. bez ktorej nik neuvidí Pána.14 Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť. neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým. zo nemohli totiž uniesť príkaz: „Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu. Bratská láska a čistota . aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých. ktorí sú zapísaní v nebi. 18 Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave.a sedí po pravici Božieho trónu. veď aj vy sami ste v tele. temnote a 19 búrke ani k zvuku poľnice a hrmotu slov: Tí. Lebo ak neunikli tamtí.“ 22 No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha. že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie. akoby ste boli s nimi uväznení. 4 .1-19 Hebr13 XIII. čo odmietali toho. Slúžme Bohu s úctou a bázňou . že Mojžiš povedal: „Zľakol som sa a trasiem sa. teraz však sľubuje: „Ešte raz zatrasiem nielen zemou. čo videli. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. bude ukameňované. ako sa im videlo. ale krušná. bol odvrhnutý a nenašiel možnosť nápravy. 16 Nech nik nie je smilník alebo sveták ako Ezau. nepohŕdaj Pánovou výchovou. A ktorého syna by otec nekarhal? 8 Ak ste mimo výchovy. aby sme sa mu páčili. čo je užitočné. 29 Veď náš Boh je stravujúci oheň. ktorý hovorí. a k pokropeniu krvou. k myriadám anjelov. a ani o tom nevedeli. 26 Jeho hlas vtedy otriasol zemou. 28 A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo. aby sa to. čo trpia. ktoré sa vám prihovára ako synom: „Syn môj. 11 Pravda. s úctou a bázňou.4 V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. 27 A to „ešte raz“ naznačuje premenu toho. čo je chromé. k nebeskému Jeruzalemu. Boh nás súžením vychováva . ale aj nebom.“ 7 Je na vašu nápravu. ktorý hovorí z neba. aby nik nepremeškal Božiu milosť. ani neklesaj. toho tresce. 3 Myslite na toho. prosili. ktorý za jediný pokrm predal svoje prvorodenstvo. k Bohu. 17 Veď viete. nevykĺbilo.

lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.17 Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im. čo slúžia stánku.20 A Boh pokoja. Pozdrav . nebudem sa báť. JAKUBOV LIST Jak1 I. 13 Vyjdime teda k nemu von z tábora a znášajme jeho pohanenie. Amen. ale hľadáme budúce. robte to. 14 Lebo tu nemáme trvalé mesto. Zakončenie. ani neopustím. posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore. nášho Pána Ježiša. lebo to by vám neosožilo. ktoré vyznávajú jeho meno. 18 Modlite sa za nás. aby ste plnili jeho vôľu.22 Prosím vás. a nech v nás vykoná. Poslušnosť duchovným vodcom . čo sú z Itálie. navštívim vás spolu s ním.20-25 Modlitba požehnania . Záver 13. 25 Milosť nech je s vami všetkými. že náš brat Timotej bol prepustený na slobodu. aký bol koniec ich života. Dobre si všimnite. aby to robili s radosťou. a napodobňujte ich vieru.3.12 . skrze Ježiša Krista.1 Jakub. ktorých krv veľkňaz vnáša do Svätyne za hriech. totiž ovocie úst. aby posvätil ľud svojou krvou. 24 Pozdravte všetkých svojich predstavených a všetkých svätých. lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať. 16 Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc. ktorí vám hlásali Božie slovo.7 Pamätajte na svojich predstavených. sa spaľujú mimo tábora. 10 Máme oltár. 5 Vaše správanie nech je bez lakomstva. buďte spokojní s tým. Ak skoro príde. veď si chceme vo všetkom dobre počínať. že máme dobré svedomie.2 . a nie pokrmami. Nebeská múdrosť 1. trpel za bránou. a nie so vzdychaním.Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené. čože mi urobí človek?“ Vernosť Kristovi . čo z nich žili. sme totiž presvedčení. lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou. služobník Boha a Pána Ježiša Krista. 8 Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! 9 Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami. veď som vám napísal iba krátko. 12 Preto aj Ježiš. ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec. 21 nech vás utvrdí v každom dobre. čo máte. bratia. Jemu nech je sláva na veky vekov.“ 6 Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha. zneste slová povzbudenia. ktoré neosožili tým. 19 Ale predsa veľmi vás prosím. 23 Vedzte. 15 Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály. aby som sa zasa čím skôr vrátil k vám. 11 Veď telá tých zvierat. Pozdravujú vás tí. čo sa jemu páči. správy a pozdravy . Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa. z ktorého nemajú právo jesť tí. lebo v takých obetách má Boh záľubu.

porodí hriech a keď je hriech dokonaný. že je nábožný. 10 Kto by totiž zachoval celý zákon. 26 Ak si niekto myslí. Nenadŕžať nikomu . každý dokonalý dar je zhora. aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. hnanej a zmietanej vetrom. lebo sa pominie ako kvet trávy: 11 vyjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu. 9 Ale ak nadŕžate osobám. aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. ale chudobnému poviete: „Ty si staň tam. keď počne. 6 Ale nech prosí s vierou.2 Bratia moji. Tak zvädne aj boháč na svojich cestách. Prosiť s vierou . nestály vo všetkom svojom počínaní. bez pochybovania. 25 Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá. aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva. pokladajte to len za radosť. 15 Žiadostivosť potom. 22 A slovo aj uskutočňujte. nech si prosí od Boha. a dostane ju. u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. bratia moji milovaní! 17 Každý dobrý údel. keď podstúpite všelijaké skúšky. Ježiša Krista.“ A keď aj nescudzoložíš. alebo si sadni k mojej podnožke!“. splodí smrť. 21 Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo. čo je spravodlivé pred Bohom. kto nie je zábudlivý poslucháč. že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. keď treba počúvať. 4 A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch. 14 Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť. nebuďte len poslucháčmi. čo sú vo svete chudobní. a poviete: „Ty sa posaď pekne tu!“. aký je.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. toho nábožnosť je márna.1 Bratia moji. páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku.“ povedal aj: „Nezabiješ. ktorý Boh prisľúbil tým.Trpieť s radosťou .13 Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša. Lebo kto pochybuje. čo ho milujú? 6 A vy ste chudobného znevážili! Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? 7 A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu. 12 Hovorte a konajte ako .5 Ak niekomu z vás chýba múdrosť. nikoho nepokúša . čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. previnil by sa proti všetkým. ktorí klamú sami seba. odíde a hneď zabudne. 18 On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy. zostupuje od Otca svetiel. bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly. ktorá ho zachvacuje a zvádza. dobre robíte. moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých. 7 Taký človek nech sa nenazdáva.9 Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením. 11 Lebo ten. nespájajte vieru v nášho Pána slávy. darca dobrého. ale uskutočňovateľ diela. ktoré prisľúbil tým. 4 vari nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyseľnými sudcami?! 5 Počúvajte. Boh. 24 Pozrie sa na seba. čo ho milujú. a nedrží si jazyk na uzde. ktorý je oblečený do nádherného rúcha. ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky. dostane veniec života. Počúvať a uskutočňovať slovo . podobá sa morskej vlne. jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. ktoré sa vzývalo nad vami? 8 Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: „MiIovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“. Prijať z Božích rúk všetko . 3 veď viete. 10 bohatý zasa svojou úbohosťou. 16 Nemýľte sa.19 Vedzte. Jak2 II. prestupuješ zákon. že dostane niečo od Pána. ale pomalý do reči a pomalý do hnevu. 23 Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho.muž s rozpoltenou mysľou. ktorý vydrží skúšku. 12 Blahoslavený muž. s nadŕžaním osobám. 20 lebo človek v hneve nekoná. 27 Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta. ale prestúpil by ho v jednom prikázaní. podobá sa mužovi. ale zabíjaš. ten bude blahoslavený pre svoje skutky. lebo keď sa osvedčí. 2 Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v skvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve 3 a vy si všimnete toho. ktorý povedal: „Nescudzoložíš. ktoré má moc spasiť vaše duše. 8 . ale klame sám seba.

tam je nepokoj a každé možné zlo.14 Bratia moji. ktorá je zhora. aj lode: hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry. A nemá to tak byť. Hádate sa a bojujete. čo majú byť súdení podľa zákona slobody! 13 Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho. veď viete. bratia moji. 10 Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. ale honosí sa veľkými vecami. schopný udržať na uzde aj celé telo.13 . Kto sa neprehrešuje slovom. a nie iba z viery. 12 Vari môže. vtákov. 17 Múdrosť. aby nás poslúchali. čo to osoží?! 17 Tak aj viera: ak nemá skutky. diabolská. Proti nesvornosti . že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. skromná. 7 Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri. že človek je ospravedlnený zo skutkov. 3 Keď dávame koňom do úst zubadlo. že nás čaká prísnejší súd. svet neprávosti. Ale aj diabli veria. ale nedali by ste im. plazov i morských živočíchov. ktoré hovorí: „Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Pozemská múdrosť 3. je sama v sebe mŕtva. 3 . bratia moji.“ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. 25 A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab. Pozrite. 18 Ale niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky. ktoré broja vo vašich údoch? 2 Žiadostiví ste. zmierlivá. kto nepreukázal milosrdenstvo. kam chce kormidelník. rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. 4 Hľa. figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu. keď niekto hovorí. s no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže.5. a nemáte. keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? 22 Vidíš. Nič nemáte. ale pozemská. stvoreným na Božiu podobu. že má vieru. Jak4 IV. 24 Vidíte.13 Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. je dokonalý muž. ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? 15 Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa 16 a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“. potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde. a trasú sa! 20 Chceš vedieť. čo osoží. jazyk je medzi našimi údmi ten.1 Bratia moji. márnivý človeče. 2 Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. 16 Lebo kde je žiarlivosť a sváry. je predovšetkým cudná. že viera bez skutkov je neúčinná? 21 Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov. 15 To nie je múdrosť.“ A bol nazvaný Božím priateľom. čo šíria pokoj. ovládame celé ich telo. Jak3 III. 9 Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi. keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? 26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve. 5 Tak aj jazyk: je to síce malý úd. maličké kormidlo ich riadi ta. ktorý poškvrňuje celé telo. a nemôžete nič dosiahnuť. je plný smrtiaceho jedu. potom upokojujúca. lebo neprosíte. 23 Tak sa splnilo Písmo. že Boh je jeden? Dobre robíš. aký malý oheň akú veľkú horu zapáli! 6 Aj jazyk je oheň. čo potrebujú pre telo.tí. telesná. nepochybujúca a bez pretvárky. 11 Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú. ktorá zostupuje zhora. 18 A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých. tak je mŕtva aj viera bez skutkov. Viera bez skutkov je mŕtva . 14 Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry.6 Pravá a falošná múdrosť . nechcite byť mnohí učiteľmi. plná milosrdenstva a dobrého ovocia. 19 Veríš. Je to nepokojné zlo. Vraždíte a závidíte. a ním aj zlorečíme ľuďom. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. Ovládať si jazyk .1 Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostivostí.

Proti osočovaniu . 10 Za príklad. bratia moji. aby ste neboli odsúdení. že súdiš blížneho? Proti pozemskému zmýšľaniu . ale sudca. 16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého. osočuje zákon a odsudzuje zákon. čo vám žali polia. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. berte si.11 Bratia.Prosíte. vy. ktorý môže spasiť i zahubiť. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste. 15 Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. 9 Nesťažujte sa. a nedostávate.“ 7 Podriaďte sa teda Bohu. prorokov. ktorí vytrvali. 5 Tu na zemi ste hodovali a hýrili. aby ste ozdraveli. Záverečné napomenutia 5. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. 8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. 6 Odsúdili ste a zabili spravodlivého. aby . preto hovorí: „Boh pyšným odporuje. ktorí hovorili v mene Pánovom. ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. 11 Hľa. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy.7 Buďte teda. že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta. blahoslavíme tých. bratia.12 Ale predovšetkým. Neprisahajte . čo hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky.“ 14 . ale pokorným dáva milosť. mzda. Jak5 V5. že Písmo nadarmo hovorí: „Takmer žiarlivo túži po nás Duch. plačte a kvíľte nad biedami.7-20 Buďte trpezliví. O pomazaní chorých a o modlitbe .vy predsa neviete. bratia. neviete. Obmyte si ruky. kým nedostane včasný i neskorý dážď: 8 Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia. 9 Precíťte svoju úbohosť. jeden na druhého. 4 Cudzoložníci. ktoré prichádzajú na vás! z Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole.“ 16 Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche. žiaľte a plačte. a očistite si srdcia. lebo Pánov príchod sa približuje. má hriech. Hľa. sudca stojí predo dvermi. a on vám neodporuje.1 A vy. ktorú ste zadržali robotníkom. budeme žiť a urobíme toto alebo ono. ako to Pán ukončil. chcete to využiť na svoje náruživosti. stáva sa nepriateľom Boha. 17 Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil. 14 Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi. ako trpieť a byť trpezlivým. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká. 4 Hľa. Proti boháčom . boháči. 17 Kto teda vie dobre robiť a nerobí. aby ste neprepadli súdu. a každá takáto chvála je zlá. trpezliví až do Pánovho príchodu. nie si plniteľ zákona. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. 3 Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. kričí.13 Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. diablovi sa vzoprite a ujde od vás. čo máte rozpoltenú myseľ. Lebo Pán je milosrdný a milostivý. 15 Namiesto toho by ste mali hovoriť: „Ak Pán bude chcieť. 10 Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši. čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para. a ak sa dopustil hriechov.13 A teraz vy. Ale ak odsudzuješ zákon. 12 Jeden je zákonodarca a sudca. bratia. ktorý v nás prebýva“? 6 Dáva však väčšiu milosť. 5 Alebo si myslíte. hriešnici. neprisahajte ani na nebo ani na zem ani nijakou inou prísahou. Ale kto si ty. Pán je blízko . Iebo zle prosíte. odpustia sa mu. pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. neosočujte jeden druhého. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ.

na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch. boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom. 10 Túto spásu hľadali a skúmali proroci. 5 Vás Božia moc vierou chráni pre spásu. kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty. ktoré sa tiež skúša ohňom. žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. Ono sa uchováva pre vás v nebi.13 . PRVÝ PETROV LIST 1Pt1 I. živým a večným. 8 Vy ho milujete. ale vám poslúžili tým. buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť. aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha. apoštol Ježiša Krista. ak treba. hoci sa teraz. ktorý súdi bez nadŕžania osobám. čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom. ktorý vás povolal. ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu. Zo nech vie.1 Peter. Ázii a Bitýnii. keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti. keď sa zjaví Ježiš Kristus. Pozdrav . zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám. že ten. ktorú dostanete. 4 pre neporušiteľné. Galácii. 2 ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil. bola na chválu. ktorí prorokovali o milosti. omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato. že zo svojho márneho spôsobu života. zoslanom z neba. plnou slávy. 20 On bol vopred vyhliadnutý.3. 9 ale drahou krvou Krista. buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní.“ 17 A keď ako Otca vzývate toho. ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou. Vzdávanie vďaky za milosť spásy . ako keď ste boli v nevedomosti.3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. na čo túžia hľadieť aj anjeli. ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! 23 Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena. vyvoleným. keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve. keď sa zjaví Ježiš Kristus. ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. že nie sebe. nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. každého podľa jeho skutkov. 6 Preto sa radujete.22 Poslušnosťou pravde ste si očistili duše. 24 Lebo každé telo je ako tráva . bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. 18 A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. hoci ste ho nevideli. zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov. 19 Bratia moji. Bratská láska znovuzrodených . trochu aj rmútite pre rozličné skúšky. čo sú ako cudzinci v diaspore v Ponte. Skúmali. Ani teraz ho nevidíte. slávu a česť vtedy. 14 Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam. lebo ja som svätý. aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Kappadócii.spásu duší. Zásady kresťanského života 1. 16 veď je napísané: „Buďte svätí. pripravenej pre 11 vás. ktorý bol v nich. 15 ale ako svätý je ten. 7 aby vám vaša vyskúšaná viera. ale z neporušiteľného: Božím slovom. ktorá po nich nasledovala. 18 Veď viete.12 Povolanie k svätosti . zdedeného po otcoch.13 Preto si prepášte bedrá mysle. 9 že dosahujete cieľ svojej viery . aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti. 12 A bolo im zjavené. ešte pred stvorením sveta. 21 čo skrze neho veríte v Boha.nepršalo.

ktorí veríte.9 Ale vy ste vyvolený rod. 16 ako slobodní. bratov milujte. sa stal kameňom uholným“ 8 „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“. ľud určený na vlastníctvo. 1Pt2 II. 23 Keď mu zlorečili on nezlorečil. teraz ste milosrdenstvo dosiahli. 14 alebo miestodržiteľom ako tým. 5 a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu. aby ste kráčali v jeho šľapajach. ktoré bojujú proti duši. Postoj voči vrchnosti . Povinnosti sluhov . . čo stavitelia zavrhli. 6 Preto je v Písme: „Hľa. 10 Kedysi ste ani ľudom neboli. čo slobodu majú za prikrývku zloby. a teraz ste Boží ľud. kvet odpadne. aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to. keď znášate údery po tvári za to. čo ste nedosiahli milosrdenstvo. ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých. Oni naň narážajú.a všetka jeho sláva ako kvet trávy. lebo neveria slovu. ale aj zlým. nebude zahanbený. kráľovské kňazstvo svätý národ. 25 ale Pánovo slovo trvá naveky. k živému kameňu. aby ste robili dobre. 12 Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné. aby ste prinášali duchovné obety. 4 Prichádzajte k nemu. závisť a každé ohováranie 2 a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku. keď trpel. 24 Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo. 3 keď ste okúsili. keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí.základ Cirkvi .“ 7 Vám teda. 21 Veď na to ste povolaní. to postúpil tomu. 15 Lebo to je Božia vôľa. aby ste zvestovali slávne skutky toho. Kristus . 19 Veď je to milosť. príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. že hrešíte? Ale ak dobre robíte. pre tých však.11 Milovaní. prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí. podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym. ale ako Boží služobníci. A to je to slovo. kto v neho verí. je to milosť pred Bohom. ktorý ľudia síce zavrhli. kráľa si vážte. ale nie takí.1 Odložte teda všetku zlobu a každú lesť. ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Kresťan medzi pohanmi . ktoré sa vám zvestovalo. Kráľovské kňazstvo . Boha sa bojte.13 Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu. nevyhrážal sa. A na to sú aj určení. kladiem na Sione kameň uholný. do svätého kňazstva. vyvolený a vzácny. pokrytectvo. čo neveria: „Kameň. a predsa znášate utrpenia. je na česť. lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad. aby ste od neho rástli na spásu. aký dobrý je Pán. vy. z čoho vás osočujú ako zločincov. a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. 17 Všetkých si ctite.18 Sluhovia. Tráva uschne. ktorý súdi spravodlivo. 20 Lebo aká je to sláva. ani lesť nebola v jeho ústach. ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. 22 On sa nedopustil hriechu.

to je vzácne pred Bohom. žehnajte. 25 Veď ste boli ako blúdiace ovce. ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista 22 ktorý vystúpil do neba. Nie tým. 6 ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. 20 Oni kedysi veriť nechceli keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala. ale Duchom oživený. navešané zlato. bez slova získal život ich žien. nech sa podriaďujú svojim mužom. nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. preobliekanie šiat. 3 Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy. že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života.13 Ktože vám uškodí. žite s nimi vo vedomí. Výzva k trpezlivosti . 5 Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy. 1Pt4 . ak budete horliví v dobrom?! 14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť. lebo ste povolaní. vo svojich srdciach. 21 To je predobraz krstu.8 Napokon buďte všetci jednomyseľní. 11 Nech sa vyhýba zlu a robí dobre. aby sa tí.5. 4 ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch. čo boli vo väzení. Pána. 7 Rovnako aj vy. kým sa staval koráb. Bol usmrtený v tele. 10 „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni. súcitní. z čoho vás osočujú. Jeho rany vás uzdravili. ktorá je vo vás. aby vám nič neprekážalo v modlitbách. 19 V ňom prišiel a kázal aj duchom. s bázňou a s dobrým svedomím. ako za zlé. 18 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy. 1Pt3 III.1 Podobne ženy. 2 keď uvidia váš čistý život v bázni. stále pripravení obhájiť sa pred každým. ak je to Božia vôľa.11 Príklad trpiaceho Krista . aby aj tých. že odstraňuje telesnú špinu. 17 Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky. 12 Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa. zahanbili práve v tom. spravodlivý za nespravodlivých. aby vás priviedol k Bohu.“ Pohnútky kresťanského života 3.aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť.13 . ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom. nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí. muži. mocnosti a sily. ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. Vy ste jej dcérami. kto vás vyzýva zdôvodniť nádej. Kresťanské svedectvo v manželskom živote . ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania. 15 ale uctievajte sväto Krista. celkom osem ľudí. čo robia zlo. 16 Robte to však skromne. ktorý teraz vás zachraňuje. čo neveria slovu. bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! 9 Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie. aby ste dostali dedičstvo požehnania. ale naopak. ale Pánova tvár je proti tým. ste blahoslavení. je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli. čo tupia váš dobrý život v Kristovi.

a vedzte. koho by zožral. podľa Božej vôle. Lebo ten. ale Božej vôli. a Boží na vás spočíva. pevní vo viere. skoncoval s hriechom. mladší.1 Starších. 6 Pokorte sa teda pod. že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností. v pijatikách a v hanebnom modlárstve. nečudujte sa. čo sú medzi vami. keď máte účasť na Kristových utrpeniach. Ale ak sa začne od nás. nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi. lebo on sa o vás stará. ale pokorným dáva milosť.1 Keď teda Kristus trpel v tele. v obžerstve. Amen. a žili podľa Boha v Duchu. utvrdí a upevní. 8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník. aby ste sa radovali a plesali aj vtedy. aby vás povýšil v určenom čase. lebo Boh pyšným odporuje. keď ste v ohni skúšok. podriaďujte sa starším. Amen. 10 A Boh všetkej milosti. slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. dostanete nevädnúci veniec slávy. aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním.IV. ste blahoslavení. Pretrhnutie zväzkov s hriechom . ale ochotne. ktoré je u vás. 9 Vzoprite sa mu. Cez utrpenia k radosti . ale dobrovoľne. kto trpel v tele. nie pre mrzký zisk. že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.5 Podobne vy. 15 Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič. 17 Lebo je čas. aby boli odsúdení podľa ľudí v tele. nech sa nehanbí. aký bude koniec tých. aby sa začal súd od Božieho domu. lebo láska zakrýva množstvo hriechov. 9 Buďte vospolne pohostinní bez šomrania. Povinnosti starších . akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! 13 Radujte sa. Pokora a sila vo viere . povolal do svojej večnej slávy. v náruživostiach. ktorú uštedruje Boh. ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych. aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. 2 aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam. tak len z moci. 7 Na neho zložte všetky svoje starosti. Jemu sláva a vláda na veky vekov. čo ste predtým strávili podľa žiadostí pohanov: žili ste vo výstrednostiach. v opilstve. 11 Keď niekto hovorí. Príprava na posledné veci . 1Pt5 V5.12-14 . čo neveria Božiemu evanjeliu?! 18 „A ak sa spravodlivý ťažko zachráni. ale aj účastník jeho slávy. 8 A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým. 3 Dosť bolo času. posilní. 4 A keď sa zjaví Najvyšší astier. keď niekto slúži. ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2 Paste Božie stádo. starajte sa oň nie z prinútenia. ktoré na vás prišli. 14 Keď vás hanobia pre Kristovo meno. a rúhajú sa.12 Milovaní. 3 nie ako páni nad dedičným podielom. prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení. Záver a pozdravy 5. 6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym. lebo Duch slávy. kto aký dar dostal. tak len ako Božie slovo. ale nech oslavuje Boha týmto menom. on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí. 11 Jemu vláda na veky vekov. ale ako vzor stáda. kde sa podeje bezbožný a hriešnik?“ 19 Preto aj tí. diabol obchádza ako revúci lev a hľadá. čo trpia podľa Božej vôle. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou. 10 Podľa toho. 5 Avšak vydajú počet tomu. mocnou Božou rukou. keď sa zjaví jeho sláva. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.7 Priblížil sa koniec všetkého. 4 Čudujú sa. 16 Kto však trpí ako kresťan. ktorý vás v Kristovi Ježišovi.

v ktorom mám zaľúbenie.Prostredníctvom Silvána. 19 Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. čo treba pre život. že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. Pokoj vám všetkým. budú zapierať Pána. aby som vás povzbudil a dosvedčil. služobník a apoštol Ježiša Krista. 14 Viem. nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. som vám krátko napísal. tým. Vernosť apoštolskej a prorockej náuke . kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. krátkozraký: zabudol. a nábožnosť poznaním toho. 15 No postarám sa. čo ste v Kristovi. čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista: 2 Milosť vám a pokoj v hojnosti v poznaní Boha a Ježiša. 5 A práve preto vynaložte všetko úsilie na to. ktoré je vo svete pre žiadostivosť. Veď ak budete to robiť. a tým privedú na seba náhlu záhubu. A vy dobre robíte. že hradíte naň ako na lampu. ktorú teraz máte. 20 Predovšetkým však vedzte.1 V ľude však boli aj falošní proroci. môj milovaný. 13 Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním. k trpezlivosti nábožnosť. keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista. je slepý. k čnosti poznanie. 7 k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. 2Pt2 II. že bol očistený od svojich starých hriechov. ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. zaznel z neba. hoci to viete a ste utvrdení v pravde. 16 Veď sme nesledovali vymyslené bájky. ktorá svieti v temnom mieste. aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu. 4 Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia. aby ste k svojej viere pripojili čnosť. tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie.3 Jeho božská moc nám darovala všetko. k zdržanlivosti trpezlivosť. ktorá je v Babylone. Pozdrav . Výstraha pred falošnými učiteľmi . nikdy nepadnete. ktorý ich vykúpil.“ 18 A tento hlas sme my počuli. 2 Mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy. 3 Vo svojom lakomstve budú vás . kým som v tomto stánku. 14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. 11 Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.12 Preto vám to budem stále pripomínať. 21 Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle. ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus. bratia. 6 k poznaniu zdržanlivosť. 10 Preto sa. nášho Pána.1 Šimon Peter. ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha. 8 Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje. ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. v nej vytrvajte! 13 Pozdravuje vás cirkev. Kresťanské povolanie . aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto veci. 12 DRUHÝ PETROV LIST 2Pt1 I. ktorí budú vnášať zhubné rozkoly. aj môj syn Marek. 9 Kto však toto nemá. vyvolená ako vy. že toto je tá pravá Božia milosť. ktorého pokladám za vám verného brata. keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: „Toto je môj Syn. keď sme boli s ním na svätom vrchu. 17 On dostal od Boha Otca česť a slávu. že čoskoro zložím svoj stánok. tak budú medzi vami falošní učitelia.

5 Skryté je im totiž . že mešká . zatopený vodou. Tri poučenia z minulosti . Pánov deň príde. 10 a to predovšetkým tých. toto je už druhý list.a oni to chcú -. 5 Ani starý svet neušetril. 10 Pánov deň príde ako zlodej. 18 Lebo reči majú pyšné a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela a výstrednosťami tých. ale zachránil Noema.1 Milovaní. ale aby sa všetci dali na pokánie. čo za rozkoš pokladajú denné hýrenie. čo žijú v blude. on je len trpezlivý s vami a nechce. že v posledných dňoch prídu s posmechom posmievači. 7 Vyslobodil však spravodlivého Lota. 8 Toto jedno nech vám je. 20 Ak sa teda tí. Nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom a zabránilo prorokovmu šialenstvu. ako bol začiatok.“ 2Pt3 III. ktoré sa im zverilo. zvádzajú nepevné duše a srdce majú vycvičené v lakomstve.vykorisťovať falošnými rečami. a v obidvoch vás napomínam. 16 Bol však pokarhaný za svoj priestupok. žijúci podľa svojich žiadostí. sú samá špina a škvrna a hýria roztopašne. čo sotva unikli tým. ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohŕdajú Pánom. kto sa ho zmocnil. i na to. ktoré sú na nej. znova do nich zapletú a dajú sa premôcť. 22 Prihodilo sa im to. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú. čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. 6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol. že mešká. nasledovali cestu Balaama z Bosoru. 3 Predovšetkým vedzte. lebo chcem prebudiť vašu čistú myseľ. hlásateľa spravodlivosti. aby niekto zahynul. trápilo jeho spravodlivú dušu. a tak dal príklad. Bezočiví opovážlivci. od prírody určené na to. 21 Bolo by pre nich lepšie. ako zosnuli otcovia. že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. 4 a budú hovoriť: „Kde je ten jeho prisľúbený príchod?“ Veď odvtedy. 14 Oči majú plné cudzoložstva a sú nenásytní po hriechu. keď v rozkošiach s vami hodujú. hoci sú väčší čo do sily a moci. . 9 Pán nemešká s prisľúbením. 15 Opustili priamu cestu a zablúdili. 19 Sľubujú im slobodu. Zahynú vo svojej skazenosti 13 a proti svojej vôli dostanú odplatu za svoju neprávosť tí. rúhajú sa tomu. ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. všetko ostáva tak. ale sami sú otrokmi skazy. že nebo je oddávna a že zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu 6 a že skrze ne zahynul aj vtedajší svet. 11 kým ani anjeli. zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. neboja sa rúhať duchovným bytostiam. čo čaká bezbožných. aj keď sa zdá. aby ich lovili a ničili. 2 aby ste pamätali na to. 7 A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň. keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania. sú to synovia kliatby. veď každý je otrokom toho. čo poznaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista unikli poškvrnám sveta. čo nepoznajú. čo hovorí pravdivé príslovie: „Pes sa k tomu vrátil. ktorého trápil výstredný život nemravníkov. ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť. Ich odsúdenie sa pripravuje už oddávna a ich záhuba nedrieme. ich koniec je horší. keď zhrešili. 12 Títo však ako nerozumné zvieratá. ako to bolo od počiatku stvorenia. 17 Tí ľudia sú pramene bez vody a mračná hnané víchricou. keby neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti. nevynášajú proti nim rúhavý výrok pred Pánom. čo vyvrátil a umyté prasa váľa sa v blate zasa. čo predpovedali svätí proroci. ktorý vám píšem. ako ôsmeho. 8 Kým tento spravodlivý býval medzi nimi. ako sa niektorí nazdávajú.4 Veď Boh neušetril ani anjelov. keď priviedol potopu na svet bezbožných. je im pripravená pošmúrna temnota. 9 Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie. milovaní. živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela.

to zvestujeme: Slovo života. keď toto očakávate. máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša. že nemáme hriech. ako aj ostatné Písma. 12 čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa. ktorá mu bola daná. toto vám píšem. spravodlivého. jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo. Amen.Lebo zjavil sa život a my sme videli. ale aj za hriechy celého sveta. ktorí to už viete. že sme nezhrešili. Zachovávať prikázania . 4 Kto hovorí: „Poznám ho.29 Ak hovoríme. chráňte sa. milovaní. že máme s ním spoločenstvo. a nielen za naše.“ a nezachováva jeho prikázania. ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. čo sme na vlastné oči videli. na ktorých prebýva spravodlivosť. Záver . Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú. milovaní bratia. máme u Otca zástancu: Ježiša Krista. 2 . aby naša radosť bola úplná. 11 PRVÝ JÁNOV LIST Úvod 1. on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. usilujte sa. 1 Deti moje. ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti. v pokoji. ale chodíme vo tme. na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali. 18 Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.A keď sa toto všetko má tak rozplynúť. keď v nich o tomto hovorí. 4 A toto píšeme. 16 tak ako vo všetkých listoch. 7 Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle. klameme sami seba a nie je v nás pravda. aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami.3 Podľa toho vieme. 15 A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. čo sme počuli. aby ste nehrešili.8 Ak hovoríme. ak zachovávame jeho prikázania.2. A keby niekto zhrešil. 1.1-5 1Jn1 I. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. je luhár a niet v 6 . zvestujeme aj vám. 5 A toto je zvesť.6 . pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! 13 Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem. na svoju vlastnú záhubu. 1Jn2 II. ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Skončiť s hriechom .17 Ale vy.14 Preto. nás očisťuje od každého hriechu. luháme a nekonáme pravdu. Kráčať vo svetle 1. aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony. Povzbudenie k bdelosti . 9 Ale ak vyznávame svoje hriechy. 2 On je zmiernou obetou za naše hriechy. jeho Syna. 10 Ak hovoríme. že sme ho poznali. 1 Čo bolo od počiatku. aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu. 3 Čo sme videli a počuli. ako sväto a nábožne musíte žiť vy.

nie je lžou . 6 Kto ostáva v ňom. ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás. a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.15 Nemilujte svet. Ak vo vás zostane to. kam ide. vám píšem: Poznali ste toho. nie je v ňom Otcova láska. 16 Veď nič z toho. lebo tma mu zaslepila oči.6 1Jn3 III. ten ho nevidel. 1 Pozrite. kto hreší. 27 A pomazanie. No malo sa ukázať že tí všetci nie sú z nás. nech vás nik nezvedie. ktoré nám dal on. 29 Ak viete. budeme mu podobní. že on sa zjavil. čo ste počuli od začiatku. ktorý je od počiatku. že nepoznal jeho. nepíšem vám nové prikázanie. A Boží Syn sa . aj jeho žiadostivosť. lebo hriech je bezprávie. ak nie ten. čo ste počuli od začiatku. 19 Spomedzi nás vyšli. ani to. ako je on čistý. 9 Kto hovorí. že ostáva v ňom. otcovia: Poznali ste toho. aby sňal hriechy. ostávate v ňom. že nijaká lož nie je z pravdy. že je tu posledná hodina. ktorý je od počiatku. Z toho poznávame. aký je. Chrániť sa hriešneho sveta . ani žiadostivosť tela ani žiadostivosť očí ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca. kto popiera. 10 Kto miluje svojho brata. že sme v ňom. čo je vo svete. 13 Otcovia. A podľa toho vieme. že príde antikrist. ale zo sveta. deti: Pre jeho meno máte odpustené hriechy.18 Deti moje. vedzte.1 . Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého. aby vás niekto poúčal. ktoré ste od neho dostali. nehreší. deti: Poznali ste Otca. ostáva naveky. čo je vo svete. ale staré prikázanie. aby sme mali dôveru. je spravodlivý. ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. že Ježiš je Kristus!? To je antikrist. mládenci: Ste silní. 14 Napísal som vám. ostáva vo vás a nepotrebujete. 7 Deti moje. 23 Kto popiera Syna. 7 Milovaní. nemá ani Otca. je večný život. ostávajte v ňom. čím budeme. tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. z neho sa narodil. kto má túto nádej v neho usiluje sa byť čistý. kto pácha hriech.ňom pravdy. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom . je posledná hodina. 6 Kto hovorí. Vieme však. má aj Otca. akoby ste nepoznali pravdu. lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. 20 Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. 28 A teraz. je vo tme a chodí vo tme a nevie.teda ako vás poučilo. Preto nás svet nepozná. aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. Ak niekto miluje svet. kto koná spravodlivo. teraz sme Božími deťmi. a nenávidí svojho brata. 8 Kto pácha hriech. a ešte sa neukázalo. Chrániť sa antikrista . ktoré ste počuli. deti moje. v tom je Božia láska naozaj dokonalá. Napísal som vám. vám píšem: Premohli ste Zlého. Žiť ako Božie deti 3. ale že ju poznáte a preto. má aj sám žiť. 21 Nenapísal som vám. 26 Toto som vám napísal o tých. že každý. 17 A svet sa pominie. ani nepoznal. Kto však plní Božiu vôľu. 5 Kto však zachováva jeho slovo. Napísal som vám. 22 Kto je luhár. ako žil on. keď sa zjaví. A ako ste počuli.4. že je vo svetle. Kto vyznáva Syna. kto popiera Otca i Syna. 2. Skončiť s hriechom . ktoré ste mali od začiatku: staré prikázanie je slovo. s A predsa vám píšem nové prikázanie.3 Každý. Lebo keby boli z nás boli by zostali s nami. ako je on spravodlivý. je ešte stále vo tme. Kto koná spravodlivo. a v ňom hriechu niet. 2 Milovaní. 12 Píšem vám. pácha aj bezprávie. je z diabla. akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. 4 Každý. 5 A viete. 24 Nech zostáva vo vás. ale neboli z nás. lebo ho budeme vidieť takého.a je pravdivé. že keď sa on zjaví. 25 A prisľúbenie. že je spravodlivý. Mládenci. 11 Ale kto nenávidí svojho brata. čo vás zvádzajú. pretože diabol hreší od počiatku.

ak nám srdce nič nevyčíta. lebo strach má v sebe trest. a dokonalá láska vyháňa strach. 12 Nie ako Kain. kto nemiluje svojho brata. že príde. preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. 16 Čo je láska. 15 Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn. lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. že on položil za nás svoj život. ale skutkom a pravdou. že máme dôveru v deň súdu. 13 Bratia. Z prameňov lásky a viery 4. 12 Boha nikto nikdy nevidel. že sme prešli zo smrti do života. a upokojíme si pred ním srdce. ani ten. Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. že nám dal zo svojho Ducha. kto miluje. a kto sa bojí. deti moje. 3. ktorý nevyznáva Ježiša. Kto pozná Boha.7 Milovaní. lebo zachovávame jeho prikázania a robíme. keď nás Boh tak miluje. ostáva v Bohu a Boh v ňom. ale skúmajte duchov. 21 Milovaní. ostáva v smrti. 16 A my.11 Lebo toto je zvesť. aby zmaril diablove skutky.5. čo sme uverili. 1Jn4 IV. a nemôže hrešiť. o čo len budeme prosiť. ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. je väčší než ten. či sú z Boha. A že v nás ostáva. 20 Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo. lebo ako je on. lebo milujeme bratov. Boh je láska. 23 A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého. lebo ten. nie je z Boha. 4 Vy. ktorého nám dal. narodil sa z Boha a pozná Boha. poznávame podľa toho. Aj my sme povinní dávať život za bratov. tak sme aj my na tomto svete.zjavil preto. 24 Kto zachováva jeho prikázania. lebo Boh je láska. máme dôveru k Bohu 22 a dostaneme od neho všetko. ako v ňom môže ostávať Božia láska? 18 Deti moje. 19 Podľa toho poznáme. To je duch antikrista. lebo v ňom ostáva jeho semeno. že sme z pravdy. nepoznal Boha. a kto ostáva v láske. 14 My vieme. ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi. spoznali sme lásku.7 . ktorý vyznáva. 9 Kto sa narodil z Boha. nie je dokonalý v láske. lebo láska je z Boha a každý. že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé. aj my sme povinní milovať jeden druhého. Zachovávať prikázania . milujme sa navzájom. 11 Milovaní. Kto nie je z Boha. 8 Kto nemiluje. čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta. 18 V láske niet strachu. 10 Láska je v tom. pretože sa narodil z Boha. 13 A že ostávame v ňom a on v nás.12 Prameň lásky . je vrah. Chrániť sa antikrista a zlého sveta . ktorý je vo vás. je z Boha. ak vás svet nenávidí. aby sme skrze neho mali život. ale keď sa milujeme navzájom. 6 My sme z Boha. o ktorom ste počuli. že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. 9 A Božia láska k nám sa prejavila v tom. že Ježiš Kristus prišiel v tele. ako nám prikázal. kto nenávidí svojho brata. nemilujme len slovom a jazykom. že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet. nedivte sa. že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. 14 A my sme videli a svedčíme. Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 2 Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch. 15 Každý. poznáme z Ducha. počúva nás. ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali. že nie my sme milovali Boha. neverte každému duchu.“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.1 Milovaní. a už teraz je na svete. A prečo ho zabil? Preto. nepácha hriech. on bol zo Zlého a zabil svojho brata. 10 Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo. . akú má Boh k nám. nie je z Boha. čo sa jemu páči. 17 Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí. poznali sme z toho. 17 Láska v nás je dokonalá v tom. Kto nemiluje. A viete. 3 Duch. ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

a Zlý sa ho nedotkne. Veď kto nemiluje brata. čo páchajú hriech.a nielen ja sám. miloval aj svojho brata. 9 Ak prijímame svedectvo ľudí. Ježiš Kristus. že milujeme Božie deti. Božie svedectvo je väčšie. 20 Ak niekto povie: „Milujem Boha. 1Jn5 V5. že máte večný život vy.My milujeme. ktorý nevedie k smrti. A Duch to dosvedčuje.5 Veď kto iný premáha svet. nech o čokoľvek prosíme. voda a krv. ktorého nevidí. má život. že svedčil o svojom Synovi. že dostaneme. miluje aj toho. 15 A ak vieme. 11 A toto svedectvo je. kto sa z neho narodil. 21 Deti moje. ale chráni ho ten. kto nemá Syna. ale aj všetci. Modlitba s dôverou . 12 Kto má Syna. A jeho prikázania nie sú ťažké. aby ste vedeli. že sa treba zaň modliť. Prameň viery . že zachovávame jeho prikázania. čo poznali pravdu -. čo sa narodilo z Boha. nech prosí a Boh mu dá život. vieme aj to. ktorý nevedie k smrti. čo svedčia: 8 Duch. Boh a večný život. ak nie ten. čo veríte v meno Božieho Syna. vyvolenej panej a jej deťom. ktoré v pravde milujem . pretože neuveril svedectvu. kto miluje Boha ako Otca. 2 Podľa toho poznáme. Boží Syn? 6 On je ten. že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého. ktorý vedie k smrti. nehreší. A každý.14 A toto je dôvera. že Ježiš je Kristus. A my sme v tom Pravom. On je ten Pravý. ktoré premohlo svet. že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. totiž tým. nemôže milovať Boha. pretože Duch je pravda. Je aj hriech. 4 Veď všetko. pretože Božie svedectvo je to. Záver 5. pretože on prvý miloval nás. a títo traja sú zajedno. kto sa narodil z Boha.16 Keď niekto vidí. o takom nehovorím. 3 Lebo láska k Bohu spočíva v tom. je naša viera. ktorý prišiel skrze vodu a krv. Modlitba za hriešnikov . 10 Kto verí v Božieho Syna. má svedectvo v sebe. 21 A toto prikázanie máme od neho: aby ten. robí ho luhárom. 7 Lebo traja sú. nemá Boží život. je luhár. ale skrze vodu a krv. Zhrnutie listu . ktoré vydal Boh o svojom Synovi. 19 Vieme.18 Vieme. A tým víťazstvom.13-21 Toto som vám napísal. ktorú máme k nemu. ktorá v nás zostáva a bude s nami . chráňte sa modiel! 13 19 DRUHÝ JÁNOV LIST 2Jn Pozdrav . v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. kto verí. ktorý sa narodil z Boha. že nás počuje. že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. starší. kto miluje Boha. keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. narodil sa z Boha. Kto neverí Bohu. premáha svet.“ a nenávidí svojho brata.1 Ja. že Ježiš je. že nik. keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. o čo sme ho žiadali. že jeho brat pácha hriech. 17 Každá neprávosť je hriechom. 1 Každý. že nás počuje. ktorý nevedie k smrti. kto verí. Nielen skrze vodu. 2 kvôli pravde. 20 A vieme. ale je aj hriech. ktorého vidí.

To je zvodca a antikrist. len to. ani sám neprijíma bratov a tým. 11 Lebo kto ho pozdraví. 10 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie. Varovanie pred bludármi . 3 Lebo veľmi som sa zaradoval. Záver . no nechcem ti písať atramentom a perom. aby ste neprišli o to. na čom ste pracovali. nás neprijíma. Prikázanie lásky . že Ježiš Kristus prišiel v tele.9 Niečo som už cirkvi písal.4 Veľmi som sa zaradoval. ten má aj Otca aj Syna. TRETÍ JÁNOV LIST 3Jn Pozdrav . keď som našiel medzi tvojimi deťmi také. ktorého milujem v pravde. prosím .tak ako sa darí tvojej duši. je z Boha. ale dobré.12 Mnoho by som vám mal písať.7 Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov. keď o nás tára zlomyseľné reči. nemá Boha. že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne.13 Mnoho by som ti mal písať. aby naša radosť bola úplná. 6 A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. 9 Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení. 4 Nemám väčšej radosti. bráni a vylučuje ich z cirkvi. aj sama pravda. čo robíš pre bratov. ako sa patrí vzhľadom na Boha. 11 Milovaný. 7 Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. Kto ostáva v jeho učení. že moje deti žijú v pravde. keď ich vystrojíš na cestu. pani. ako ty žiješ v pravde. prajem ti. má účasť na jeho zlých skutkoch. ale aby ste dostali plnú odmenu. 8 Preto sme my povinní podporovať takýchto. že naše svedectvo je pravdivé. 6 Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. ktorí by ich chceli prijať. A dobre urobíš. ako keď počujem.naveky. verne konáš všetko. neprijímajte ho do domu. . Pozdrav priateľov. ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína. Chvála na Gája . milovanému Gájovi. 13 Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. ktoré sme mali od začiatku -. nenasleduj zlé. 3 Bude s nami milosť. Otcovho Syna. ktoré ste počuli od začiatku. ktoré robí. ani ho nepozdravujte. To je to prikázanie. Pozdravujú ťa priatelia.1 Ja. a akoby mu to nestačilo. 8 Dávajte si pozor. upozorním na jeho skutky. Boha nevidel. kto robí zle. starší. každého osve. a to pre cudzích. 10 Preto až prídem.12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo. čo žijú v pravde. keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde. 2 Milovaný. aby ste podľa neho žili. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš. aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý . aby sme boli spolupracovníkmi pravdy. lebo dúfam.5 Milovaný. ktorí nevyznávajú. aby sme jeden druhého milovali. ako sme dostali prikázanie od Otca. Svedectvo o Demetriovi . v pravde a láske. Odbojný Diotrefes . milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista. Záver .ale nie akoby som ti písal nové prikázanie. 5 A teraz ťa. ale Diotrefes. 14 Dúfam totiž. Kto robí dobre. že sa dostanem k vám a povieme si to ústne. nechcel som to urobiť a papieri a atramentom. 15 Pokoj tebe.

4 Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia.3 Milovaní. milovaní.“ 10 No títo sa rúhajú tomu. nenáviďte aj ten odev poškvrnený telom. pre ktoré sú pripravené mrákoty tmy naveky.“ 16 Sú to šomravci. 23 zachráňte ich. služobník Ježiša Krista. vláda a moc pred všetkými vekmi i teraz i po všetky veky. čo neuverili. čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného Vládcu a nášho Pána Ježiša Krista. v Bohu Otcovi milovaní a zachovaní pre Ježiša Krista: 2 Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti. skrze Ježiša Krista. ktoré vám vopred povedali apoštoli nášho Pána Ježiša Krista. raz navždy odovzdanú svätým. hoci to vy všetko viete. 14 Aj o nich prorokoval Henoch. sú oblakmi bez vody. a zo všetkých urážlivých rečí. Povzbudenie veriacich . ktoré konali bezbožne. jesenné stromy bez ovocia. 22 A s tými. prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých. ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom. už dávno zapísaní na odsúdenie. 13 divoké morské vlny. 15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti. ktoré vietor sem-tam preháňa. čo nemajú Ducha. vyrvite ich z ohňa. drží vo večných putách v temnote pre súd veľkého dňa. dvakrát mŕtve a vykorenené. 25 jedinému Bohu. no potom tých. pamätajte na slová. a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás. 18 Lebo vám hovorili: „V poslednom čase prídu posmievači. že Pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny.1 Júda. budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom. stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa. A čo podľa prírody poznajú ako nemé zvieratá. 7 Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá. 20 Ale vy.“ 19 To sú tí. ľudia telesní. peniace sa vlastnou hanebnosťou. lebo sa dali na Kainovu cestu a za odmenu sa vrhli do Balaamovho bludu a v Koreho vzbure zahynuli. 6 Anjelov zasa. keď s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba.17 Ale vy. to je im na záhubu. ale povedal: „Nech ťa Pán potrestá. pohŕdajú Pánom a rúhajú sa duchovným bytostiam. 12 Sú to škvrny na vašich hodoch lásky. veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse. siedmy po Adamovi. 5 Preto vám chcem pripomenúť. ktorý má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť v plesaní pred svoju slávu. čo nepoznajú. zahubil. nášho Pána. brat Jakuba. čo vyvolávajú roztržky. aby ste zápasili za vieru. Nad inými sa zľutúvajte s bázňou.24 Tomu však. bezbožní. 21 Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. Záverečná doxológia . nespokojenci. sláva a veleba. 8 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo. majte zľutovanie. 11 Beda im. neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok. nášmu Spasiteľovi. čo sú povolaní. ktorí žijú podľa svojich žiadostí. keď povedal: „Hľa. ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici. čo pochybujú. čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí. milovaní.JÚDOV LIST Júd1 Úvod . Varovanie pred bludármi . a ich ústa hovoria naduto a ľuďom lichotia kvôli zisku. 9 Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo. bludné hviezdy. Amen. . tým. ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok.

kto číta. 5 a od Ježiša Krista. jemu sláva a vláda na veky vekov. oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. čo hovoria. a nie sú.22 Pozdrav . rob pokánie a konaj ako prv. že si zanechal svoju prvotnú lásku. . v kráľovstve i vo vytrvalosti v Ježišovi. bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove. že sú to luhári. 3 Blahoslavený. ako sneh. čo si videl: čo je a čo sa má stať potom.4 Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho. ktorý bol a ktorý príde. a hľa. ktorý je. ktoré si videl v mojej pravici. že nemôžeš zniesť zlých. Sárd. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý.9 Ja. Prológ . 16 V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko. odkiaľ si padol. ako Syna človeka. váš brat a spoločník v súžení. 17 Keď som ho uvidel. Ján. Pergama. 20 Tajomstvo siedmich hviezd. hovorí Pán Boh. ktorý je. aj od siedmich duchov. žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. 15 Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd. Skúšal si tých.3. aj tí.1 Anjelovi efezskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten. 14 Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna.1 Zjavenie Ježiša Krista.ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA Zjv1 I. Listy ázijským cirkvám 1. ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov 6 a urobil nás kráľovstvom. A keď som sa obrátil. Videnie Syna človeka . a budú nad nim nariekať všetky kmene zeme. všetko. Tak je. čo drží sedem hviezd vo svojej pravici. 7 Hľa. videl som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred svietnikov kohosi. prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. ktorý prechádza medzi siedmimi zlatými svietnikmi: 2 Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem. Jemu. čo ho prebodli. čo sú pred jeho trónom. Amen. Filadelfie a do Laodicey!“ 12 Obrátil som sa. prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko. 3 Si vytrvalý. aby ukázal svojim služobníkom čo sa má onedlho stať. čo videl. Ak nie.4 . a zistil si. ktorý sa volá Patmos. 4 Mám však proti tebe to. čo je v ňom napísané. 19 Napíš teda. a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov je sedem cirkví. 6 To máš však k dobru. 2 A tento dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista. 10 V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas mohutný ako zvuk poľnice hovoriť: 11 „Čo vidíš. 8 Ja som Alfa a Omega. Zjv2 II. Smyrny. Tyatiry. ktorý bol a ktorý príde. veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si.ak nebudeš robiť pokánie. čo so mnou hovoril. lebo čas je blízko. že nenávidíš skutky nikolaitov. List efezskej cirkvi . napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám: do Efezu. ktoré aj ja nenávidím. padol som mu k nohám ako mŕtvy. aby som pozoroval hlas. ktoré mu dal Boh. aj tí. verného svedka. prídem na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta . a jeho oči ako plameň ohňa. a po svojom anjelovi ho poslal a naznačil svojmu služobníkovi Jánovi. Amen. 5 Preto si spomeň. kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú. Všemohúci. 1. že sú apoštolmi. Bol som mŕtvy. keď svieti v plnej sile.

čo Duch hovorí cirkvám: Tomu. ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. nech počúva. tomu druhá smrť neublíži. 23 Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú. a nie sú. dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno. kde je trón satana. Tomu. aby robila pokánie. Tí budú so mnou chodiť v bielom. dám jesť zo stromu života. čo bol mŕtvy a ožil: 9 Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu . ktorá hovorí. ale sú synagógou satana. aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. Lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím Bohom. a učí a zvádza mojich služobníkov. Zjv3 III. iba ten. 21 A dal som jej čas. čo Duch hovorí cirkvám. vrhnem ju na lôžko bolestí a tých. ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi. že ja skúmam vnútro i srdce. 28 ako som ju aj ja dostal od svojho Otca. List tyatirskej cirkvi . ktorí hovoria o sebe. ktorý učil Balaka dávať pohoršenie synom Izraela. kto zvíťazí. kto ho dostane. prídem ako zlodej. čo máte. List sardskej cirkvi . ale si mŕtvy. môjho verného svedka.satanove hlbiny. ktorý je v Božom raji. čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd: Poznám tvoje skutky. čo Duch hovorí cirkvám. že máš meno.12 Anjelovi pergamskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten. hovorím: Nekladiem na vás iné bremeno. že sú židmi.8 Anjelovi smyrnianskej cirkvi napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný. čo máš trpieť. nech počúva. a už malo zomrieť. čo sa pridŕžajú učenia nikolaitov. 17 Kto má uši. 6 Kto má uši. prídem na teba čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. ktorí nepoznali . No pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa. 24 Vám ostatným v Tyatire. 11 Kto má uši. kto zvíťazí. čo s ňou cudzoložia. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. List smyrnianskej cirkvi . službu a vytrvalosť aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. tvoju lásku. nech počúva. ktoré nepozná nik. že trpíš ženu Jezabel. a budete desať dní v súžení. zachovávaj to a rob pokánie. ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné kovu: 19 Poznám tvoje skutky. vieru. 25 Len sa držte toho. ktorého zabili u vás. 10 Neboj sa toho. všetkým. čo sa pridŕžajú Balaamovho učenia. 3 Preto si spomeň. a dám mu rannú hviezdu. 29 Kto má uši. 22 Hľa. 4 Ale máš v Sardách zopár ľudí ktorí si nepoškvrnili odev. i rúhanie tých. čo sa nepridŕžajú tohoto učenia. tam. kde býva satan. čo Duch hovorí cirkvám. 16 Preto rob pokánie. ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa. 15 Tak aj ty máš takých. List pergamskej cirkvi . kde bývaš. ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. 14 Mám však niečo proti tebe: že máš tam takých. 2 Bdej a posilňuj. jesť mäso obetované modlám a smilniť. do veľkého súženia. lebo sú toho hodni.Kto má uši. 20 Ale mám proti tebe. diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia. ten. čo ešte ostalo. 7 . aby ste boli skúšaní. a ani nezvieš v ktorú hodinu prídem na teba. Kto zvíťazí.ale si bohatý -. čo má ostrý dvojsečný meč: 13 Viem. 26 Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky. 5 Kto zvíťazí.ako hovoria . Lebo ak nebudeš bdieť.18 Anjelovi tyatirskej cirkvi napíš: Toto hovorí Boží Syn. nech počúva. dám mu moc nad národmi 27 a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené. Ak nie. nech počúva. že je prorokyňa. akoby si žil. ako si prijal a počul. čo Duch hovorí cirkvám.1 Anjelovi sardskej cirkvi napíš: Toto hovorí Ten. kým neprídem.

ale luhajú.16. 4 Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence. na nebi stál trón a na tróne On. aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. Počiatok Božieho stvorenia: 15 Poznám tvoje skutky. druhá bytosť sa podobala býkovi. 8 A každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel. List laodicejskej cirkvi . čo máš. slepý a nahý. kto zvíťazí. verný a pravdivý Svedok. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti. Drž sa toho. kto zvíťazí. čo je sedem Božích duchov. hukot a hrmenie. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto. 13 Kto má uši.1 . keď so mnou hovoril. spôsobím.1 Potom som videl: Hľa. čo Duch hovorí cirkvám. na pohľad ako smaragd. a keď zatvára. pred trónom horelo sedem lámp. 3 Ten. prijať slávu. že si vlažný. 10 Preto. nepotrebujem nič“ . Pane a Bože náš. a biele rúcho.List filadelfskej cirkvi . poľutovaniahodný.7 Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý. stojím pri dverách a klopem. keď tie bytosti vzdali slávu. a nie sú. 19 Ja karhám a trescem tých. 12 Toho. svätý Pán Boh všemohúci. keď on otvára. nechal som pred tebou otvorené dvere. 9 Hľa. otvorené dvere na nebi a ten prvý hlas. ktoré nik nemôže zavrieť -. zbohatol som. čo Duch hovorí cirkvám. hádzali svoje vence pred trón a volali: 11 „Hoden si. klaňali sa Žijúcemu na veky vekov. už-už ťa vypľúvam z úst. Hľa. ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne. 17 Lebo hovoríš: „Som bohatý. aby si videl. lebo ty si stvoril všetky veci: . že sú židia. nik nezavrie. čo hovoria. ktorých milujem. 18 Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom. i masť. plné očí spredu i zozadu.5 A. česť a vďaku Sediacemu na tróne. že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú. ani horúci ani studený. urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. dám ti zo satanovej synagógy tých. 10 padli dvadsiati štyria starci pred Sediacim na tróne. povedal: „Vystúp sem a ukážem ti. 21 Toho. že nie si ani studený ani horúci. 5 Z trónu vychádzali blesky.21 Zjv4 IV. ktorou si potrieš oči. 7 Prvá bytosť sa podobala levovi.“ 2. aby ti nik nevzal veniec. ktorý zostupuje z neba od môjho Otca. posadím vedľa seba na mojom tróne. dookola i znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali: „Svätý. nik neotvorí: 8 Poznám tvoje skutky . že máš málo sily. ktorý som už počul ako zvuk poľnice. vyzeral ako jaspisový a sardionový kameň. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha.14 A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen.22. aby si zbohatol. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere. aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky. 11 Prídem čoskoro.1 . aj svoje nové meno. ktorý bol. česť a moc. nového Jeruzalema. čo sa má stať potom!“ 2 Hneď som bol vo vytržení: A hľa. Prorocké videnie 4. čo sedel. svätý. Buď teda horlivý a rob pokánie. Žijúcemu na veky vekov. Sediaci. k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.hľa. Veľký Boží deň 4. chudobný. nech počúva. no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. ktorý je a ktorý príde!“ 9 A vždy. že ťa milujem. 20 Hľa. 22 Kto má uši. Okolo trónu bola dúha.a nevieš. tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi. ktorý má Dávidov kľúč. že si biedny. ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. nech počúva. 6 a pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné krištáľu. Pravdivý. že si zachoval moje slovo a vytrval si. Videnie štyroch bytostí .

čierny kôň a ten. bohatstvo a múdrosť. lebo zvíťazil Lev z Júdovho kmeňa. 6 A počul som. Roztvorenie prvých šiestich pečatí .“ 13 A všetko tvorstvo na nebi. čo sedel na ňom.“ 14 A štyri bytosti volali: „Amen. hladom. 5 Keď otvoril tretiu pečať. ktorý bol zabitý. 9 a spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate. biely kôň. ale olej a víno nepoškoď!“ 7 Keď otvoril štvrtú pečať.1 I videl som v pravici Sediaceho na tróne knihu popísanú znútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. počul som druhú bytosť volať: „Poď!“ 4 A vyšiel iný ohnivočervený kôň a ten. štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí. ktorý ohlasoval mohutným hlasom: „Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?“ 3 Ale nik na nebi ani na zemi ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej.“ 6 I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka. počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť. česť. lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa. slávu a dobrorečenie. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov 12 a volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok. čo sedel na ňom. poslaných na celú zem. bytostí a starcov. a aby víťazil. 5 A jeden zo starcov mi povedal: „Neplač. mal v ruke váhy. volal sa Smrť a za ním šlo Podsvetie.z tvojej vôle boli a sú stvorené. a ten. Zjv6 VI.“ A starci padli a klaňali sa. pod zemou i na mori a všetko. čo sú modlitby svätých. ako volala: „Poď!“ 8 A videl som: Hľa. čo sedel na ňom. mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz. kto by bol hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla. Baránok a zapečatená kniha . čo je v nich. dostal moc vziať pokoj zo zeme. aby sa ľudia navzájom zabíjali. Koreň Dávidov.1 A videl som. že sa nenašiel nik. 3 Keď otvoril druhú pečať. jazyka. a budú kraľovať na zemi. a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ 2 A videl som: Hľa. počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa. plavý kôň a ten. 2 A videl som mocného anjela. a dostal veľký meč. ktorý bol ako zabitý. A dostali moc nad štvrtinou zeme biť mečom. 8 A keď ju vzal. prijať moc. sláva a moc na veky vekov.“ Zjv5 V5. akoby spomedzi štyroch bytostí hlas volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár. čo sedel na ňom. 7 On pristúpil a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. 4 Ja som veľmi plakal. čo je sedem Božích duchov. silu. na zemi. Mal sedem rohov a sedem očí. smrťou a divou zemskou zverou.“ 11 Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu. počul som hlas štvrtej bytosti. on otvorí knihu a jej sedem pečatí. ľudu a národa 10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. .

Cirkev ako Boží ľud . 17 lebo Baránok. 2 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela. z Léviho kmeňa dvanásťtisíc. múdrosť a vďaka. Pane. 17 lebo prišiel veľký deň ich hnevu. z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených. Stáli pred trónom a pred Baránkom. 4 A dym 9 . nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých čo obývajú zem?“ 11 Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im. ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov. aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár. plemien a jazykov. z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc. ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov. z Issacharovho kmeňa dvanásťtisíc.Keď otvoril piatu pečať. boháči a mocní. ktoré vydali. kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“ 4 A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela: 5 z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených. A Boh im zotrie z očí každú slzu. všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a horských bralách 16 a volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom. že nastalo veľké zemetrasenie. aby ešte krátky čas odpočívali. Dostal veľa kadidla. 16 Už nebudú hladovať ani žízniť. 14 nebo sa stiahlo. svätý a pravdivý. 15 Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. 7 zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc. ty to vieš. a kto bude môcť obstáť?“ Zjv7 VII. bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. 2 A videl som sedem anjelov. videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo. ako keď sa zvinie kniha. 6 z Aserovho kmeňa dvanásťtisíc. kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov. Otvára sa siedma pečať .1 A keď Baránok otvoril siedmu pečať. čo je v strede pred trónom. 15 Králi zeme i veľmoži a vojvodcovia. slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. zo všetkých národov. čo sedí na tróne. A ten. ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 3 „Neškoďte zemi ani moru ani stromom. 12 A keď otvoril šiestu pečať. a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. nebude na nich dorážať ani slnko ani iná horúčosť. ktorí majú byť zabití ako oni.“ 13 I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ 14 Povedal som mu: „Pán môj. a hľa. aby nevial vietor ani na zem ani na mora ani na nijaký strom. z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc. padli na tvár pred trónom. kmeňov. oblečení do bieleho rúcha. 8 zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc. čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi. bude prebývať nad nimi. ktorý nik nemohol spočítať. starcov a štyroch bytostí. Amen. čo je pred trónom. 3 Prišiel aj iný anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc.1 Potom som videl štyroch anjelov.“ Zjv8 VIII. 10 A zvolali mohutným hlasom: „Dokedy. ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody. 13 nebeské hviezdy padali na zem. čo stoja pred Bohom a dostali sedem poľníc. ktorý sedí na tróne. z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc. videl som. klaňali sa Bohu 12 a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva. keď ním lomcuje silný vietor. veľký zástup. Cirkev ako množstvo vyvolených . z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc. a Baránkovi!“ 11 Všetci anjeli stáli okolo trónu. v rukách mali palmy 10 a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu. nastalo v nebi asi pol hodiny ticho.9 Potom som videl. česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov.“ A on mi povedal: „To sú tí.

a smrť od nich utečie. 4 Povedalo sa im. Orol s tromi „beda“ . medeným. aby pobili tretinu ľudí. lebo ich chvosty sa podobali hadom: mali hlavy a nimi škodili. 12 Prvé beda prešlo a hľa. ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk a neprestali sa klaňať zlým duchom a zlatým. horiaca ako fakľa. budú si žiadať zomrieť. Tretina zeme zhorela. aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a noc podobne. a padla na tretinu riek a na pramene vôd. po ňom prichádzajú ešte dve beda. dymu a síry. 19 Moc koní bola totiž v ich tlamách a v ich chvostoch. beda. hyacintové a sírové panciere a hlavy koní boli ako hlavy levov a z ich tlám vychádzal oheň. A bola zasiahnutá tretina slnka.6 A sedem anjelov. kamenným a dreveným modlám. A počul som hlas od rohov zlatého oltára. sa pripravilo trúbiť. aby neškodili tráve na zemi. Zjv10 . ktorých nezahubili tieto rany. ale iba ľuďom. 5 Potom vzal anjel kadidelnicu. burácanie. 7 Tieto kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. 18 Od týchto troch rán zahynula tretina ľudí. dym a síra. Šiesta poľnica . 17 A vo videní som takto videl kone a tých. 12 Zatrúbil štvrtý anjel. beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky poľníc troch anjelov. A dostala kľúč od studne priepasti. 11 Tá hviezda sa volá Palina. ktoré nemôžu ani vidieť. ani za svoje krádeže. ani počuť. Prvé štyri poľnice . 11 Nad sebou mali kráľa anjela priepasti. čo vychádzali z ich tlám. a ich trápenie bolo ako trápenie od škorpióna. 6 V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť. na hlavách mali akoby vence podobné zlatu a ich tváre boli ako tváre ľudí. čo boli pripravení na hodinu. ani za svoje smilstvo. a nenájdu ju.kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky anjela pred Boha. 21 A nerobili pokánie ani za svoje vraždy. 2 Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil dym ako dym veľkej pece a zatemnilo sa slnko a aj vzduch od dymu studne. čo mal poľnicu: „Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. 14 hovoril šiestemu anjelovi. 8 Zatrúbil druhý anjel. ktorí ešte majú trúbiť!“ Zjv9 IX.13 Zatrúbil šiesty anjel.“ 15 Tu boli odviazaní štyria anjeli. ani za svoje čary. 10 Chvosty mali podobné škorpiónom aj žihadlá a v chvostoch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov. Piata poľnica . 3 A z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc. čo malo sedem poľníc. ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky má meno Apollyon. mesiac a rok. tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená tráva.1 Zatrúbil piaty anjel. strieborným.13 Potom som videl a počul som orla letieť stredom neba a volať mohutným hlasom: „Beda. 20 A ostatní ľudia. naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. ktorí nemajú na čele Božiu pečať. 9 Panciere mali ako panciere zo železa a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov rútiacich sa do boja. A nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to na zem. A videl som. 16 A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíckrát desaťtisíc. 5 Dostali rozkaz. 8 Vlasy mali ako ženské vlasy a ich zuby boli ako levie. počul som ich počet. A nastalo hrmenie. deň. blesky a zemetrasenie. od ohňa. tretina mesiaca a tretina hviezd. lebo zhorkli. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd. akú majú pozemské škorpióny. keď uštipne človeka. čo sedeli na nich: mali ohnivé. aby ich nezabíjali. 7 Zatrúbil prvý. Tretina mora sa zmenila na krv 9 a zahynula tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula. ani nijakej byline ani nijakému stromu. A z neba spadla veľká hviezda. ktorý je pred Bohom. ani chodiť. 10 Zatrúbil tretí anjel. že hviezda spadla z neba na zem. ale trápili päť mesiacov.

kedykoľvek budú chcieť. šelma. keď začne trúbiť poľnica. jazykov a národov budú pozerať na ich telá tri a pol dňa a nedovolia ich telá uložiť do hrobu.8 A hlas. ktorého som videl stáť na mori i na zemi. čo stoja pred Pánom zeme. čo z priepasti vystúpi. Pravou nohou si stal na more. aby nepršalo v dňoch. ktorý im hovoril: „Vystúpte sem!“ I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. ktorý si a ktorý si bol. zavŕši sa Božie tajomstvo. Takto musí zahynúť každý. a nepíš to!“ 5 Tu anjel. a majú moc premeniť vody na krv a biť zem všetkými ranami. kmeňov. kto by im chcel ublížiť. budú šliapať po svätom meste štyridsaťdva mesiacov. doľahol veľký strach. 8 Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta.X. padli na tvár. 4 A keď dohovorilo sedem hromov. sedem hromov prehovorilo svojím hlasom. a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní.“ 9 Šiel som k anjelovi a povedal som mu. A keď zvolal. 2 Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho. Ján prehltne knižku . no len čo som ju prehltol.“ Zjv11 XI. 9 Mnohí z ľudí. jeho nohy ako ohnivé stĺpy 2 a v ruke mal otvorenú knižku. Bože všemohúci. aby mi dal knižku. 14 Druhé beda pominulo. chcel som písať. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali: „Kráľovstvo tohoto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov. 7 Keď dokončia svoje svedectvo. ako keď reve lev. Meranie chrámu a dvaja svedkovia . 12 A oni počuli mohutný hlas z neba. Jeho tvár bola ako slnko.“ 4 Oni sú dve olivy a dva svietniky. V ústach mi bola sladká ako med. jazykoch a o mnohých kráľoch. ktorý som počul z neba. ktorý hovoril: „Zapečať. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. ktorý stvoril nebo a čo je v ňom. čo sedia na svojich trónoch pred Bohom. ľavou na zem 3 a zvolal mohutným hlasom. zem a čo je na nej. 13 V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí.“ 16 Vtedy dvadsiati štyria starci. zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. 3 Ale pošlem svojich dvoch svedkov. zvíťazí nad nimi a zabije ich. lebo je vydané pohanom. čo ich videli.“ 10 Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. Siedma poľnica . ale počul som hlas z neba. Anjel s otvorenou knihou .1 Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami: „Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých. bude viesť proti nim vojnu. ale v ústach ti bude sladká ako med. kde bol ukrižovaný aj ich Pán. čo sa v ňom klaňajú. ktorý stojí na mori i na zemi. čo hovorilo sedem hromov. Pane.15 Zatrúbil siedmy anjel. národoch. . ako zvestoval svojim služobníkom prorokom. klaňali sa Bohu 17 a volali: „Vzdávame ti vďaky. ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt. z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. zdvihol k nebu svoju pravú ruku 6 a zaprisahal sa na Žijúceho na veky vekov. znova ku mne prehovoril: „Choď. 11 Tu mi povedali: „Musíš znova prorokovať o ľuďoch. čoskoro príde tretie beda. 5 A keby im chcel niekto ublížiť. vezmi otvorenú knihu z ruky anjela. postavili sa na nohy a na tých. keď budú prorokovať. 6 Oni majú moc zatvoriť nebo. 10 Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a plesať a budú si navzájom posielať dary.1 I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela. On mi odpovedal: „Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne. 11 Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha. žalúdok sa mi naplnil horkosťou. lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi. i more a čo je v ňom: „Času už nebude!“ 7 Ale v dňoch hlasu siedmeho anjela. hľa.

nebesia.7 Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. 3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak. 2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach. chlapca. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. čo porodila chlapca. A nastali blesky. aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto. čo sa boja tvojho mena.“ 19 A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. čo kazia zem. 9 A veľký drak. 12 Preto radujte sa. 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem.že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať. lebo vie. aby ju rieka strhla. čo vychrlil drak zo svoje papule. Zjv13 . ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo. 15 Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku. aby zhltol jej dieťa. 17 Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva. 14 Ale žena dostala dve krídla veľkého orla. malých i veľkých. 6 Žena potom utiekla na púšť. 8 ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.“ Boj draka na zemi . ten starý had. Zjv12 XII. kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. prorokov a svätých a tých. mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. burácanie.13 Keď drak videl. že má málo času. len čo ho porodí. a zničiť tých. ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov. bol zvrhnutý. pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. 16 Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku. 18 Národy sa rozhnevali. 18 I zastavil sa na morskom piesku. moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného. zemetrasenie a veľké krupobitie. kde jej Boh pripravil miesto. lebo mala rodiť. Beda však zemi i moru. A drak sa postavil pred ženu. lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov. 11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva. čo v nich bývate. prenasledoval ženu. 5 I porodila syna. lebo zostúpil k vám diabol. ktorý sa volá diabol a satan. aj vy. zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. Boj draka na nebi . 10 A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása. plný zlosti. ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. čo zvádzal celý svet. a nemilovali svoj život až na smrť.1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom. že je zvrhnutý na zem. Žena a drak . ktorá mala rodiť. Bojoval drak i jeho anjeli.

Tí nasledujú Baránka. čo mali na čele napísane jeho meno a meno jeho Otca. iba ten. že každý. Zjv14 XIV. bohatí i chudobní. ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva!“ 9 Po nich nasledoval iný. kto sa nebude klaňať obrazu šelmy.XIII. 3 A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom. padol ten veľký Babylon. jazykom a národom.6 Potom som videl iného anjela letieť stredom neba. ľudom. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami. čo obývajú zem. 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať. ktorú som videl. lebo prišla hodina jeho súdu. 2 Šelma. že dal moc šelme.1 Potom som videl. aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým. Celá zem obdivovala šelmu. čo bývajú v nebi. slobodní aj otroci. nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Hlas ktorý som počul. jazyku a ľudu. Zemská šelma . 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí. že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme. A mal večné evanjelium. aby sa rúhala. ale hovorila ako drak. ktorá mala desať rohov a sedem hláv. ale jej smrteľná rana sa zahojila. aby ho zvestoval obyvateľom zeme. ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. Baránok a jeho vykúpenie . ktorej sa zahojila smrteľná rana. že všetci. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. 7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. kamkoľvek ide. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť.“ 8 Za ním šiel iný anjel a volal: „Padol. 16 A pôsobí. Anjeli ohlasujú hodinu súdu . nech spočíta číslo šelmy. bude usmrtený. ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka. Morská šelma . ktoré môže konať pred očami šelmy. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum.11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. podobala sa leopardovi. nech počúva: 10 Kto má ísť do zajatia. 8 Budú sa jej klaňať všetci. Drak jej dal svoju silu. pôjde do zajatia. každému národu. lebo sú panici. a klaňajte sa tomu. aby sa rúhala Bohu. nahovára obyvateľov zeme. kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 13 A robí veľké znamenia. 7 Volal mohutným hlasom: „Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu. 9 Kto má uši. iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. aby do obrazu šelmy vložila ducha. 10 aj ten bude piť z . že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. ktorý bol zabitý. 4 klaňali sa drakovi. na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. Mala dva rohy podobné baránkovým. malí i veľkí. čo má ranu od meča a ožila. pred štyrmi bytosťami a pred starcami. aby hovorila veľké veci. V tomto je trpezlivosť a viera svätých. tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku. je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť. znel. 6 A aj otvorila tlamu. aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil.1 Videl som vystupovať z mora šelmu. bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. 5 V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny. čo sa nepoškvrnili so ženami. a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?“ 5 A dostala tlamu. aby urobili obraz šelme. prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak. 15 A bolo jej dané. kmeňu. 2 A počul som hlas z neba. a hľa. Kto má byť zabitý mečom. more i pramene vôd. svoj trón i veľkú moc. musí byť mečom. Dostala moc nad každým kmeňom. 4 To sú tí. a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. ktorý stvoril nebo i zem. Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštridsatštyritisíc tých. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená. zabitý. ba spôsobuje.

aj na tých.1 Videl som na nebi iné znamenie. veľké a obdivuhodné: sedem anjelov. čo mali znak šelmy. stáť na sklenom mori. plných hnevu Boha. naliateho do čaše jeho hnevu. čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni. lebo nimi sa dovŕšil Boží hnev. Pane Bože všemohúci. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. a neoslavoval tvoje meno?! Veď ty jediný si Svätý. žatva na zemi dozrela. spravodlivé a správne sú tvoje cesty. čo sa klaňajú šelme a jej obrazu. a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. Kráľ národov. mali Božie citary 3 a spievali pieseň Mojžiša. a hľa. lebo prišla hodina žatvy. už odteraz. Pieseň Mojžiša a Baránka . Pane. nech si odpočinú od svojich námah. ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša.“ 16 A ten.5 Potom som videl: V nebi sa otvoril chrám stánku svedectva 6 a z chrámu vyšli siedmi anjeli. ktorí umierajú v Pánovi. 8 A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci a nik nemohol vojsť do chrámu. ktorý má moc nad ohňom. Boli oblečení do čistého skvúceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom. Božieho služobníka. hovorí Duch. obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. čo zvíťazili nad šelmou.“ 14 Potom som videl. lebo jej hrozná už dozreli!“ 19 A anjel hodil svoj kosák na zem. hovoril: „Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi. a zvolal mohutným hlasom na toho. Hrôzy siedmich čiaš . kto by prijal znak jej mena. Áno. 2 Videl som čosi ako sklené more. vyšiel iný anjel.“ Sedem anjelov s čašami Božieho hnevu . nad jej obrazom a nad číslom jej mena. kým sa nedovŕši sedem rán siedmich anjelov. zmiešané s ohňom. hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá. nezriedeného.1 Potom som počul mocný hlas z chrámu. prídu všetky národy a budú sa ti klaňať. veď ich skutky idú s nimi. žijúceho na veky vekov. aj on mal ostrý kosák. ktorý volal mohutným hlasom na toho. i tých. 7 Jedna zo štyroch bytostí podala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš. a Baránkovu pieseň: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky. čo sedel na oblaku. Zjv16 XVI. . ktorí mali sedem posledných rán. 15 A z chrámu vyšiel iný anjel. čo sa klaňali jej obrazu.“ 12 V tomto je trpezlivosť svätých. čo mali sedem rán.vína Božieho hnevu. 4 Kto by sa nebál. lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka. čo je v nebi. čo mal ostrý kosák: „Hoď svoj ostrý kosák a ober strapce vinice zeme. Zjv15 XV. 18 Od oltára zasa vyšiel anjel. 17 Potom z chrámu. 11 A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí. ani ten. 20 Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv až po uzdy koní na tísícšesťsto stadií. 13 A počul som hlas z neba. ako hovorí siedmim anjelom: „Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu!“ 2 Odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem: a povyhadzovali sa zhubné a zlé vredy na ľuďoch.

10 Zjv17 XVII. 10 Piaty anjel vylial svoju čašu na trón šelmy: a jej kráľovstvo stemnelo. správne a spravodlivé sú tvoje súdy!“ 8 Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko: a bolo mu dané páliť ľudí ohňom. Svätý. prichádzam ako zlodej. bola a nie je. Súd nad hroznou neviestkou . 13 I videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka.Druhý vylial svoju čašu na more: a zmenilo sa na krv ako z mŕtveho a zahynulo všetko živé. lebo táto jeho rana bola veľmi veľká.také veľké bolo zemetrasenie. A obyvatelia zeme. má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. 8 Šelma. 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme. 12 Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: a jej voda vyschla.“ 6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. plnej rúhavých mien. 6 Keďže preliali krv svätých a prorokov. ktorý si a ktorý si bol. aj kráľov je sedem: 10 piati padli. ktorá ju nosí. ona je ôsmy kráľ. ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. 16 I zhromaždil ich na miesto. 15 Hľa. 11 Šelma. hovoril: „Stalo sa!“ 18 A nastali blesky. na ktorých žena sedí. veľmi som sa zadivil. vyzdobená zlatom. ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky. že bola a nie je. 5 Na čele mala napísané meno. 21 Z neba padali na ľudí krúpy ťažké ako talenty a ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krupobitia. Blahoslavený. keď uvidia šelmu. Pád Babylonu 17. ktorý má moc nad týmito ranami. a keď príde. ktorú si videl. dal si im piť krv. matka smilstva a ohavností zeme. čo bolo v mori. Bože všemohúci. ale nerobili pokánie. ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta. ktoré si videl. Od bolesti si hrýzli jazyky 11 a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy a nerobili pokánie za svoje skutky. čo mali sedem čiaš. 12 Desať rohov. ktorá bola a nie je. aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu.1 . z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. 14 To sú duchovia démonov. ktorí ešte nedostali 3 .1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov. jeden je. ktorá sedí na mnohých vodách. burácanie. 9 Veľká horúčava spaľovala ľudí a tí sa rúhali menu Boha. 9 Kto je múdry. budú sa diviť. a prihovoril sa mi: „Poď. aby ich zhromaždili na boj vo veľký deň všemohúceho Boha. je desať kráľov. bude smieť ostať len na krátky čas. 5 Potom som počul anjela vôd volať: „Spravodlivý si ty. je z tých siedmich a ide do záhuby. 4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu. plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. ktorí konajú znamenia: vychádzajú ku kráľom celého sveta. tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov. 4 Tretí vylial svoju čašu na rieky a pramene vôd: a zmenili sa na krv. iný ešte neprišiel. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami. B. Keď som ju uvidel. Boh si spomenul na veľký Babylon a dal mu kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. zaslúžili si to!“ 7 A od oltára som počul volať: „Áno. tajomstvo: „Veľký Babylon. Pane. 19 Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli. že si vyniesol takýto rozsudok. čo je človek na zemi . aby mu vzdali slávu. drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár. aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka. hrmenie aj veľké zemetrasenie. 17 Siedmy anjel vylial svoju čašu do vzduchu a z chrámu od trónu vyšiel mocný hlas.“ 3 V duchu ma preniesol na púšť. kto bdie a chráni si odev. a zasa bude. 20 Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo. akého nebolo odvtedy.19. 7 Ale anjel mi povedal: „Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami.

aj tí. odišlo od teba. čo sa tadiaľ plavili. všelijaké tujové drevo. národy a jazyky. apoštoli i proroci. už v tebe nebude majster v nijakom remesle ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť nebude. smrť i smútok a hlad a ohňom bude spálený. ktorí s ním smilnili a hýrili. a viac ho nebude. mesto také mocné. volali: „Ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu?“ 19 Sypali si prach na hlavu a s plačom a žiaľom volali: „Beda. beda.“ 9 I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme. ktoré si videl. otrokov a ľudské duše.“ 15 A povedal mi: „Vody. 20 Plesaj nad ním. aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán. čo sú s ním. kone a vozy. Lebo si v srdci hovorí: „Sedím ako kráľovná. voňavky a masti. drahých kameňov a perál. 15 Kupci týchto vecí. v ktorom zbohatli z jeho hojnosti všetci. medi. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí. ty veľké mesto Babylon. ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. beda. lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov. keď uzrú dym z jeho požiaru. 16 budú volať: „Beda. 14 A ovocie.1 Potom som videl z neba zostupovať iného anjela. nalejte mu dvojnásobne! 7 Koľko sa on oslavoval a hýril. hodil ho do mora a zvolal: „Takto prudko bude zvrhnutý Babylon. hudobníkov flautistov ani poľnicu. múku a pšenicu. 22 Už v tebe nebude počuť hlas citaristov. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šeIme. nebo a svätí. železa a mramoru. zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú plakať a žialiť. Lebo mocný je Pán Boh. to veľké mesto. 18 A žena. ty veľké mesto. beda. 2 Zvolal mohutným hlasom: „Padol. 3 Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!“ 4 A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho. svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve . skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri. 16 A desať rohov.“ 8 Preto jedného dňa prídu jeho rany. túžba tvojej duše. ako aj on odplatil. toľko mu dajte útrap a smútku. ktorý ho odsúdil. zástupy. aj šelma znenávidia smilnicu spustošia ju a obnažia. 17 Lebo Boh im vložil do srdca. kde sedí neviestka. môj ľud. všetko cenné a skvostné sa ti stratilo a už ich viac nenájdu. ty veľké mesto.kráľovstvo. ktoré si videl tam. Pád Babylonu . vdova nie som a smútok neuzriem. rozličné predmety z najvzácnejšieho dreva. s lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Do pohára. čo pracujú na mori. Odplaťte mu dvojnásobne za jeho skutky. kadidlo. vyvolení a verní. purpuru a šarlátu a zdobilo sa zlatom. hodvábu a šarlátu. zastali obďaleč 18 a keď videli dym jeho požiaru. 6 Odplaťte mu. čo majú lode na mori. je veľké mesto. 17 lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“ Všetci kormidelníci a všetci. lebo v jedinú hodinu bolo spustošené. víno a olej. lebo Boh rozsúdil váš súd na ňom!“ 21 Potom jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov. aby uskutočnili jeho zámer. 10 Zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú volať: „Beda. lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd!“ 11 Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť. povolaní. 13 škoricu a balzam. námorníci a všetci. drahými kameňmi a perlami. padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov. ktorý má veľkú moc. to sú ľudia. ktoré sa obliekalo do kmentu. dobytok a ovce. do ktorého nalieval. ktoré kraľuje nad kráľmi zeme. ktorí z neho zbohatli. kmentu a purpuru.“ Zjv18 XVIII. kým sa nezavŕšia Božie slová. aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo. lebo už nik nekúpi ich tovar: 12 Náklad zlata a striebra. všelijaké predmety zo slonoviny. ktorú si videl. budú jesť jej telo a spália ju ohňom. a jeho sláva ožiarila zem.

telá vojvodcov.15 Víťaz na bielom koni . 18 Budete jesť telá kráľov. spravodlivo súdi i bojuje.20. Mohutným hlasom volal na všetky vtáky letiace stredom neba: „Poďte. Veď odsúdil veľkú neviestku.6 Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia.sa v tebe hlas ženícha a nevesty. čo sedel na koni. 20 Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka. skvúceho kmentu. Víťazstvo Kráľa nad šelmou a antikristom .“ 10 I padol som mu k nohám. malých i veľkých. iba on sám. 13 Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. 16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.“ 19 A videl som šelmu a kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do boja s tým. 12 Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. 2 lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. a telá všetkých. zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu. biely kôň .17 Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. telá mocnárov. čo sedel na ňom. ktorý sedí na tróne. a volali: „Amen. ten kment sú spravodlivé skutky svätých. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva. aj vy. Aleluja!“ 5 A od trónu zaznel hlas: „Chváľte nášho Boha. 8 A smela sa obliecť do čistého. ktorí majú Ježišovo svedectvo. telá koní a tých.“ C. sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. ktorý volal: „Aleluja! Lebo začal kraľovať Pán. Ale on mi povedal: „Pozor. sa volal Verný a Pravdivý. čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!“ A povedal mi: „Tieto Božie slová sú pravdivé.“ 9 Potom mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí. sláva a moc nášmu Bohu. oblečené do čistého bieleho kmentu. ktorý pred ňou 1 Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v . náš všemohúci Boh. 24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých zavraždených na zemi!“ Zjv19 XIX. ktoré nik nepozná. lebo tvoji kupci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy. 15 Z jeho úst vychádzal ostrý meč. nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov. čo sedia na nich.11 Potom som videl otvorené nebo a hľa. všetci jeho služobníci. a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov. a s jeho vojskom. Napísané mal meno. lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. vzdávajme mu slávu. Spev víťazstva nebi: „Aleluja! Spása. ktorá svojím smilstvom kazila zem. čo sa ho bojíte. 7 Radujme sa a plesajme. 14 Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch. slobodných i otrokov.a ten. a on bude nad nimi panovať žezlom železným. aby ním bil národy. aby som sa mu klaňal.11 .“ 3 A znova volali: „Aleluja A dym z nej bude vystupovať na veky vekov!“ 4 Nato padli dvadsiati štyria starci a štyri bytosti a klaňali sa Bohu. malí i veľkí!“ Pozvanie na Baránkovu svadbu . Zničenie pohanských národov 19.

čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera.11 Potom som videl veľký biely trón a toho. 4 Ďalej som videl tróny. Otvorila sa aj iná kniha. zavrel ju a zapečatil nad ním. čo boli v nich.1 . 6 Blahoslavený a svätý. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. čo sedel na tróne. 3 A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa.ich Boh . ktorý ich zvádzal. ani náreku ani bolesti viac nebude. aby zvádzal národy. Počiatok i Koniec.9 A prišiel jeden zo siedmich anjelov.7 Až sa dovŕši tisíc rokov. čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov.22. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. ktoré sú na štyroch uhloch zeme. a každý bol súdený podľa svojich skutkov. a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. 2 Chytil draka. kniha života. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera.bude s nimi. Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať. horiaceho sírou. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. 2 A videl som. bude satan uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde. kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. to je tá druhá smrť. všetko robím nové. Videl som aj duše tých. Definitívny súd . a sputnal ho na tisíc rokov. neveriaci.5 Zjv21 XXI.robil znamenia a zviedol nimi tých. kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci. Tisícročné kráľovstvo . 12 Videl som mŕtvych. potom musí byť na krátky čas uvoľnený. sadli si na ne tí. čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. ozdobená pre svojho ženícha. Pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo miesta. čo mali sedem čiaš naplnených poslednými siedmi ranami. a povedal mi: „Poď ukážem ti nevestu Baránkovu . 5 Ostatní mŕtvi neožili. zdedí toto. Goga a Magoga. čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. traviči. čo dostali moc súdiť. 13 More vydalo mŕtvych. kým sa nedovŕši tisíc rokov. vystrojené ako nevesta. aj smrť aj podsvetie vydali mŕtvych.“ 8 A ten. poškvrnení. aby už nezvádzal národy. čo boli v ňom. čo na ňom sedel.“ Nový Jeruzalem . 8 Ale zbabelci. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami. 10 A diabol. To je prvé vzkriesenie.1 Potom som videl z neba zostupovať anjela. 21 Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst toho. čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. veľkých i malých. Nové nebo a nová zem . lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet.“ 6 A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega. toho starého hada. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. aj tých. ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov. 3 Hodil ho do priepasti. 4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu. modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou. bol zvrhnutý do ohnivého jazera. ktorým je diabol a satan. vrahovia. D.1 Videl som nové nebo a novú zem. oni budú jeho ľudom a sám Boh . Zjv20 XX. kde je aj šelma i falošný prorok. čo sedel na koni. 14 Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Nebeský Jeruzalem 21. ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto. 15 A koho nenašli zapísaného v knihe života. a bude ich ako piesku v mori. smilníci. Konečné víťazstvo . povedal: „Hľa. stáli pred trónom a otvorili sa knihy. A mŕtvi boli súdení z toho.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé. 7 Kto zvíťazí. nový Jeruzalem. aby ich zhromaždil do boja. lebo prvé sa pominulo.

čo so mnou hovoril. kto je špinavý. druhý zafír. Jeho dĺžka. čo sa má zanedlho stať. Blahoslavený. 21 Dvanásť brán je dvanásť perál. 18 Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto samo bolo z rýdzeho zlata podobného čistému sklu. Ježišovo svedectvo . Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. Blaženosť nebeského Jeruzalema . všemohúci Boh. ktorú anjel mal. vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. 19 Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi: prvý základný kameň jaspis. ktorý mi toto ukázal a chcel som sa mu klaňať. šiesty sardion. Pán. štvrtý smaragd. spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje. 7 Áno. 4 budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. 14 Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov. 14 . aby ukázal svojim služobníkom. Malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela. čo zachovávajú slová tejto knihy. nech škodí ďalej. Boh prorockých duchov. jeho brán a jeho hradieb. 22 Ale chrám som v ňom nevidel. kto zachováva prorocké slová tejto knihy. tri brány od juhu a tri brány od západu. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť. 13 Tri brány boli od východu. ôsmy beryl. a 23 Baránok. desiaty chryzopras. čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života. 20 piaty sardonyx. A mesto nepotrebuje ani slnko ani mesiac. takého ako priezračné sklo. a budú kraľovať na veky vekov.1 Potom mi ukázal rieku vody života. siedmy chryzolit. Počiatok a Koniec. šírka i výška sú rovnaké. 9 Ale on mi povedal: „Pozor. deviaty topás. je strom života ktorý prináša dvanásť ráz ovocie: každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. 3 Už nikdy nebude nič prekliate. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu. odmením každého podľa jeho skutkov. tri brány od severu.6 Potom mi anjel povedal: „Tieto slova sú verné a pravdivé. kto sa dopúšťa ohavnosti a lži. 12 Malo veľké a vysoké hradby. lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. A námestie mesta bolo z rýdzeho zlata. 27 Ale nič poškvrnené. lebo im bude žiariť Pán. Boh. 26 A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov. padol som k nohám anjela. jedenásty hyacint. Ján. lebo čas je blízko! 11 Kto škodí. Záver zjavenia 22. poslal svojho anjela. Zjv22 XXII. 13 Ja som Alfa a Omega. 2 Uprostred jeho námestia. Prvý a Posledný. aby mu svietili. akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu. 24 V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu. lebo jeho chrámom je Pán. mali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery.“ 8 Ja. z oboch strán rieky. iba tí. doň nevojde. Bohu sa klaňaj!“ 10 Potom mi povedal: „Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy. tretí chalcedón. 5 Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka. 17 Zmeral aj jeho hradby.6-16 Anjelovo svedectvo . 16 Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka je taká istá ako šírka. nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých. každá brána bola z jednej perly.12 Hľa. som to počul a videl: A keď som to počul a videl. prídem čoskoro a moja odplata so mnou. 15 Ten. nech sa špiní ďalej. čistú ako krištáľ. prídem čoskoro. nik. mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta.manželku!“ 10 A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem. ako zostupuje z neba od Boha 11 ožiarené Božou slávou. dvanásty ametyst. 25 Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude.

kto počúva prorocké slová tejto knihy.“ Epilóg 22. 17 . modloslužobníci a každý. prídem čoskoro. hovorí: „Áno. vrahovia. 16 Ja. nech príde. 18 Ja dosvedčujem každému. Ja som Koreň a Rod Dávidov. 20 Ten. 15 Vonku zostanú psi. tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta. z toho. kto miluje lož a dopúšťa sa jej. čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. 19 A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy. traviči.17-21 A Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten. nech volá: „Príď!“ Kto je smädný. Príď. Žiarivá ranná hviezda. Ježiš. aby vám toto dosvedčil o cirkvách. poslal som svojho anjela. čo to dosvedčuje.“ „Amen. Pane Ježišu!“ 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými. čo počúva. a kto chce. Keby niekto k tomu niečo pridal.Blahoslavení sú tí. tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. nech si naberie zadarmo vody života. nemravníci. o čom sa píše v tejto knihe.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.