SVÄTÉ PÍSMO NOVÉHO ZÁKONA

podľa vydania Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme 1995 EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA EVANJELIUM PODĽA MARKA EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA EVANJELIUM PODĽA JÁNA SKUTKY APOŠTOLOV LIST RIMANOM PRVÝ LIST KORINŤANOM DRUHÝ LIST KORINŤANOM LIST GALAŤANOM LIST EFEZANOM LIST FILIPANOM LIST KOLOSANOM PRVÝ LIST SOLÚNČANOM DRUHÝ LIST SOLÚNČANOM PRVÝ LIST TIMOTEJOVI DRUHÝ LIST TIMOTEJOVI LIST TÍTOVI LIST FILEMONOVI LIST HEBREJOM JAKUBOV LIST PRVÝ PETROV LIST DRUHÝ PETROV LIST PRVÝ JÁNOV LIST DRUHÝ JÁNOV LIST TRETÍ JÁNOV LIST JÚDOV LIST ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA

EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA
1. Ježišovo narodenie a detstvo 1,1- 2,23 Mt1 I. Rodokmeň Ježiša Krista - 1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. 2 Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, 3 Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. 4 Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, 5 Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho 6 a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. 7 Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, 8 Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. 9 Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. 10 Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, 11 Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, 13 Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. 14 Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. 15 Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. 16 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. 17 Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista. Narodenie Ježiša Krista - 18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. 20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ 22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. 24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. 25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš. Mt2 II. Mudrci od východu - 1 Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu 2 a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ“? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ 3 Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. 4 Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 - A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“

Tu si dal Herodes potajomky zavolal mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. 8 Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ 9 Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. 10 Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 11 Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Útek do Egypta - 13 Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ 14 On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ Vraždenie detí v Betleheme - 16 Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. 17 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: 18 „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, Iebo ich niet.“ Návrat z Egypta - 19 Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte 20 a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a chod’ do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa už pomreli.“ 21 On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. 22 Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. 23 Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“ Ohlásenie nebeského kráľovstva 3,1- 7,29 A. Naratívna časť 3,1- 4,25 Mt3 III. Kázeň Jána Krstiteľa - 1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: 2 „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ 3 To ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: - Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ 4 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. 5 Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. 6 Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 7 Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? 8 Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! 9 Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: - Naším otcom je Abrahám! - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. 10 Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do

7

ohňa. 11 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12 V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“ Pokrstenie Ježiša - 13 Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14 Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ 15 Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval. 16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17 A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Mt4 IV. Pokúšanie na púšti - 1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ 4 On odvetil: „Napísané je: - Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ 5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu 6 a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: - Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.“ 7 Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: - Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ 8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 10 Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď satan, lebo je napísané: - Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ 11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu. Návrat do Galiley - 12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. 13 Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, 14 v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: - Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! 16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ 17 Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Povolanie prvých učeníkov - 18 Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 19 I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 20 Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

lebo ich budú volať Božími synmi. lebo oni budú potešení. kto sa na svojho brata hnevá.21 Počuli ste. ktorý je na nebesiach. z Jeruzalema. 2 Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavenstvá . čo aj najmenšie. postihnutých rozličnými neduhmi a trápením. lebo oni budú dedičmi zeme. aj ich povolal.29 Mt5 V5.“ pôjde do pekelného ohňa. že otcom bolo povedané: „Nezabiješ!“ Kto by teda zabil. 26 Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ. aby ju Ľudia pošliapali. vystúpil na vrch. lebo máte hojnú odmenu v nebi. aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. 4 Blahoslavení plačúci. len ju vyhodiť von. 12 radujte sa a jasajte. A kto mu povie: „Ty bohapustý blázon. ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Ak soľ stratí chuť.“ pôjde pred veľradu. kým nezaplatíš do ostatného haliera.Ako šiel odtiaľ ďalej. hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem. lebo oni uvidia Boha.13 Vy ste soľ zeme.17 Nemyslite si. lebo ich je nebeské kráľovstvo. 22 No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý. aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca. keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. 25 A šli za ním veľké zástupy z Galiley a Dekapola. Naplnenie Zákona a Prorokov . Nezabiješ . aby svietila všetkým. námesačníkov a ochrnutých. lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. čo sú v dome. 6 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti. 25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom. Keď Ježiš videl veľké zástupy. 24 Povesť o ňom sa rozniesla po celej Sýrii. kým si s ním na ceste. a tak by učil ľudí. 8 Blahoslavení čistého srdca. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ježišova reč na vrchu 5. že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. čo šíria pokoj. 7 Blahoslavení milosrdní. 23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš. a on ich uzdravoval. 21 . 5 Blahoslavení tichí. Ježiš vyučuje a uzdravuje . hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom. 20 Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov. videl iných dvoch bratov. 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom. ale na svietnik. ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. Prinášali k nemu všetkých chorých.3 Blahoslavení chudobní v duchu. Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána. 19 Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní. Kto svojmu bratovi povie: „Hlupák. že tvoj brat má niečo proti tebe. ale naplniť.1 . 15 Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu.7. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť. ani jediná čiarka zo Zákona. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi. pôjde pred súd. 11 Blahoslavení ste. 18 Veru. 9 Blahoslavení tí. 22 Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. čím ju osolia? Už nie je na nič. 14 Vy ste svetlo sveta. posadnutých zlými duchmi. Judey a Zajordánska. lebo ich je nebeské kráľovstvo. lebo oni budú nasýtení. až potom príď a obetuj svoj dar. neprišiel som ich zrušiť. nepominie sa ani jediné písmeno. kým sa všetko nesplní. B. nevojdete do nebeského kráľovstva. učil v ich synagógach. Soľ zeme a svetlo sveta . bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Tak prenasledovali aj prorokov. ktorí boli pred vami.23 A Ježiš chodil po celej Galilei. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť.

lebo ono je Božím trónom. kto prepustí svoju manželku. čo potrebujete. akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? 47 A ak pozdravujete iba svojich bratov. kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. nehovorte veľa ako pohania. okrem prípadu smilstva. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes 12 A odpusť nám naše viny. posväť sa tvoje meno. nebuďte ako pokrytci. a neodvracaj sa od toho. ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach. ak zahynie jeden z tvojich údov. nadstav mu aj druhé.Nescudzoložíš . čo vás prenasledujú.“ 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých. O láske k nepriateľom . Ak ťa niekto udrie po pravom líci. pretože je mestom veľkého Kráľa. prv. že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. 39 No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. vylúp ho a odhoď od seba. ktorý je na nebesiach. Veru.áno. choď s ním dve. lebo on vidí aj v skrytosti. 46 Lebo ak milujete tých.43 Počuli ste. zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi. A tvoj Otec ťa odmení. ktorí vás milujú. kto si chce od teba niečo požičať. A tvoj Otec ťa odmení. 6 Ale keď sa ty ideš modliť. Veru. čo si Pánovi prisahal. 3 Ale keď ty dávaš almužnu. 35 ani na zem. 2 Keď teda dávaš almužnu. lebo ona je podnožkou jeho nôh. 45 aby ste boli synmi svojho Otca. čo robí pravá. ktorý je v skrytosti. Modlitba Pána . kto ťa prosí. ako by ste ho prosili. 36 ani na svoju hlavu neprisahaj.1 Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi. aby ich ľudia videli. aby si s ním išiel jednu míľu. ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc. ako v nebi tak i na zemi. O rozluke .nie“.31 Ďalej bolo povedané: „Kto prepustí svoju manželku.9 Vy sa budete modliť takto: Otče náš. daj. ako i my odpúšťame svojim vinníkom. a kto si vezme prepustenú ženu. 7 Keď sa modlíte.5 A keď sa modlíte.“ „nie . ale splníš. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. ani na Jeruzalem. hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Mt6 VI. 41 A keď ťa bude niekto nútiť. ako je dokonalý váš nebeský Otec. . kto na ženu hľadí žiadostivo. ak zahynie jeden z tvojich údov. cudzoloží. nevytrubuj pred sebou. 10 príď tvoje kráľovstvo. O prísahe . lebo on vidí aj v skrytosti. aby ich ľudia chválili.38 Počuli ste. O almužne . 30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka. čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? 48 Vy teda buďte dokonalí. že otcom bolo povedané: „Nebudeš krivo prisahať. O modlitbe . 4 aby tvoja almužna zostala skrytá. 37 Ale vaša reč nech je „áno .27 Počuli ste. pochádza od Zlého. nech jej dá priepustný list!“ 32 No ja vám hovorím: „Každý. aby vás obdivovali. už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. veď váš Otec vie. ktorý je na nebesiach. lebo je pre teba lepšie. že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ 28 No ja vám hovorím: Každý. že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub.33 A zasa ste počuli.ani na nebo. ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. vojdi do svojej izby. 13 A neuveď nás do pokušenia. že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca. 42 Tomu. odtni ju a odhoď od seba. lebo je pre teba lepšie. lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. ale zbav nás zlého. vystavuje ju cudzoložstvu. O Odplate . buď tvoja vôľa. Myslia si. Čo je navyše. 29 Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko.“ 34 No ja vám hovorím: „Vôbec neprisahajte . nech nevie tvoja ľavá ruka. 40 Tomu. 8 Nenapodobňujte ich. ktorý si na nebesiach.

že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. a kto klope. Ak bude tvoje oko čisté.a ty máš v oku brvno?! 5 Pokrytec. ktorý je v skrytosti. aj váš nebeský Otec vám odpustí. že sa postia. Zlaté pravidlo . ktorý je na nebesiach. 3 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata.24 Nik nemôže slúžiť dvom pánom. čím sa zaodejete. že toto všetko potrebujete. ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. A keď už svetlo. psom a nehádžte svoje perly pred svine. aby ich nohami nepošliapali. o čo skôr dá váš Otec. čo by podal synovi kameň. že sa postíš. aby ľudia videli. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? 26 Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú. 9 Alebo je medzi vami človek. kto prosí. Veru.16 A keď sa postíte. aby ste neboli súdení. a váš nebeský Otec ich živí. čo je sväté. 15 Ale ak vy neodpustíte ľuďom. nepradú. Znetvorujú si tvár.7 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 8 Lebo každý. je tmou. 18 aby nie ľudia zbadali. pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. 33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Váš nebeský Otec predsa vie. neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Lampou tela je oko . pomaž si hlavu a umy si tvár. vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život. 2 Lebo ako budete súdiť vy.6 Nedávajte. A tvoj Otec ťa odmení. Modlitba s dôverou . ani do stodôl nezhromažďujú. ale tvoj Otec. a akou mierou budete merať vy. Lebo to je Zákon i Proroci. O posudzovaní . tam bude aj tvoje srdce. Mt7 VII. 14 . dobré veci tým. kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. Ako sa postiť . vy maloverní?! 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?“! 32 Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. tomu otvoria. robte aj vy im. ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. čo budete jesť. ani o svoje telo. Dôvera v Božiu prozreteľnosť . ani nežnú. hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Nezneuctiť sväté veci . alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. ako rastú: nepracujú. hoci ste zlí. vyberiem ti smietku z oka“ . bude celé tvoje telo vo tme. takou sa nameria aj vám. čo ho prosia.19 Nezhromažďujte si poklady na zemi. 20 V nebi si zhromažďujte poklady. 30 Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu. 23 Ale ak sa tvoje oko zakalí. zajtrajší deň sa postará sám o seba. aby ľudia robili vám. viete dávať dobré dary svojim deťom. čo chcete. Pravé poklady .12 Všetko. nebuďte zamračení ako pokrytci. 21 Lebo kde je tvoj poklad. Nie ste vy oveľa viac ako ony? 27 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie. čo by mu dal hada? 11 Keď teda vy. čo je v tebe. dostane. a kto hľadá. tak budú súdiť aj vás. Každý deň má dosť svojho trápenia. lebo on vidí aj v skrytosti. a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Dovoľ.Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky.22 Lampou tela je oko. keď ho prosí o chlieb? 10 Alebo keby pýtal rybu. 34 Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok. o čo skôr vás.1 Nesúďte. nájde. 29 a hovorím vám. bude celé tvoje telo vo svetle. 17 Keď sa ty postíš. aká bude potom tma sama?! Boh a mamona .

12 a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy.tak príde. lebo mal základy na skale.9. privalili sa vody. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie. ako predpísal Mojžiš . Uzdravenie malomocného .“ 8 Stotník mu odpovedal: „Pane.“ vojde do nebeského kráľovstva. Ohlasovanie nebeského kráľovstva 8. ukáž sa kňazovi a prines obetný dar.ide. čo vedie do života. oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. čo páchate neprávosť! Podobenstvo o dvoch staviteľoch . že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom. inému: „Poď sem!“ .42 A. Ak daktorému poviem: „Choď!“ . môžeš ma očistiť. zostalo z neho veľké rumovisko. 22.38 Mt8 VIII. ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. pristúpil k nemu stotník s prosbou: 6 „Pane. ak chceš. či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme. 16 Poznáte ich po ovocí. ktorý je na nebesiach. čo ju nachádzajú! Výstraha pred falošnými prorokmi . Úžas zástupov . 27 Spustil sa dážď. tam bude plač a škrípanie zubami. odíďte odo mňa vy.“ Uzdravenie stotníkovho sluhu . ktorý neprináša dobré ovocie.1 Keď Ježiš zostúpil z Vrchu. kto plní vôľu môjho Otca.10. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 11 Hovorím vám. Pane. podobá sa múdremu mužovi. . ale choď.13 Vchádzajte tesnou bránou. a nie ako ich zákonníci. privalili sa vody. ale vnútri sú draví vlci. povedal: „Veru. videl. Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor. hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí. lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú.Výrok o dvoch cestách . ktorý si postavil dom na piesku. kto tieto moje slová počúva. strhla sa víchrica.“ 10 Keď to Ježiš počul.15 Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu. a málo je tých. dotkol sa ho a povedal: „Chcem.“ 3 On vystrel ruku. poklonil sa mu a vravel: „Pane. vytnú a hodia do ohňa. aby si vošiel pod moju strechu. Hneď vstala a obsluhovala ho. kým zlý strom rodí zlé ovocie. buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Praví učeníci . 26 A každý. strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom. čo ho sprevádzali.28 Keď Ježiš skončil tieto reči.on to urobí. zadivil sa a tým. išli za ním veľké zástupy. ale iba ten.“ 13 A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane. čo má moc. 25 Spustil sa dážď.24 A tak každý. 3. 19 Každý strom. ako si uveril. Mnohí mi v onen deň povedia: „Pane.“ 7 On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho. zástupy žasli nad jeho učením. 29 lebo ich učil ako ten. 2 Tu prišiel k nemu istý malomocný.1 . kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich. v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?“ 23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. podobá sa hlúpemu mužovi. Naratívna časť: desať zázrakov 8. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve. ktorý si postavil dom na skale. ale dom sa nezrútil. 14 Aká tesná je brána a úzka cesta. nie som hoden.5 Keď potom vošiel do Kafarnauma. 20 Teda po ich ovocí ich poznáte.1 . ale ich neuskutočňuje. že jeho testiná leží v horúčke.im na svedectvo. 9 Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Uzdravenie Petrovej testinej -14 Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu. kto mi hovorí: „Pane. Pane. a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ .21 Nie každý.

videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja. a on spal. Mt9 IX. vyrozprávali všetko. pôjdem za tebou všade. s bázňou oslavovali Boha. lebo mechy sa .povedal ochrnutému: „Vstaň. rozkázal preplaviť sa na druhý breh.“ Spor o pôste . hyniene!“ 26 On im povedal: „Čo sa bojíte.16 Keď sa zvečerilo. 25 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane. že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ .“ 3 Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha. 24 Na mori sa zrazu strhla taká búrka. pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Uzdravenie ochrnutého . a tvoji učeníci sa nepostia?“ 15 Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť.“ Neprišiel som volať spravodlivých.23 Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. prosili ho. 34 Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli. vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi. zachráň nás. ale chorí. že sa vlny prevarovali cez loďku.9 Keď odtiaľ Ježiš odišiel. keď im ženícha vezmú.“ alebo povedať: „Vstaň a chod“? 6 Ale aby ste vedeli. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách. 16 Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky. odpúšťajú sa ti hriechy. vezmi si lôžko a choď domov!“ 7 A on vstal a odišiel domov. vyšli z hrobov a boli takí zúriví.“ 22 Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj. čo boli posadnutí zlými duchmi. povedal ochrnutému: „Dúfaj. lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia. mu povedal: „Pane.Ďalšie uzdravenia . čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem. potom sa budú postiť. dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. ktorý dal takú moc ľuďom.14 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme.“ Náročnosť apoštolského povolania . povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? 5 Čo je ľahšie . 2 Tu mu priniesli ochrnutého človeka.“ 4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky. čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. kým je ženích s nimi? No prídu dni. 31 Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš. ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť. 11 Keď to videli farizeji. aby odišiel z ich kraja. pošli nás do čriedy svíň!“ 32 On im povedal: „Choďte. hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 12 On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví. že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. 10 Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom.“ Utíšenie búrky na mori . priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých. ktorý ležal na lôžku.18 Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy. a nie obetu. vy maloverní?!“ Potom vstal. kam pôjdeš. Povolanie Matúša . ale hriešnikov.“ 20 Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda. prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. aj o tých. 19 Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ.1 On nastúpil na loďku preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta.“ A oni vyšli a vošli do svíň. 33 Pastieri ušli a keď prišli do mesta. nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. že ho i vietor i more poslúchajú?“ Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji .“ 21 Iný. 27 Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to.povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy. 8 Keď to zástupy videli. jeden z jeho učeníkov. 17 aby sa splnilo. Keď Ježiš videl ich vieru. Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“ 30 Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. 29 Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás. synu. 17 Ani nové víno nevlievajú do starých mechov. 13 Choďte a naučte sa.

37 Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká. 26 A chýr o tom sa rozniesol po celej Krajine. aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.“ 30 A oči sa im otvorili. zľutoval sa nad nimi. chytil dievča za ruku a ono vstalo. posadnutého zlým duchom.18 Ako im toto hovoril.“ Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry . ani vaše slová nevypočul. Uzdravenie dvoch slepcov . aj mechy sa zničia.“ 8 Chorých uzdravujte. lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. 4 Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský. že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno. pozdravte ho! 13 Ak ten dom bude toho hoden. 10 ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu. Uzdravenie nemého .“ Oni ho vysmiali. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“ 31 No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji. a tak sa oboje zachová. Zadarmo ste dostali. 24 povedal: „Odíďte! Dievča neumrelo. vošiel dnu. ale spí. 11 Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny.“ 29 Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane. ale robotníkov málo . Ale nové víno vlievajú do nových mechov. 3 Filip a Bartolomej. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo. 21 Povedala si totiž v duchu: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu.35 A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách. 6 choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! 7 Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. tvoja viera ťa uzdravila. Vyslanie Dvanástich . 9 Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze. ale ak toho hoden nebude.“ 19 Ježiš vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. 2 A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon. 12 Keď vojdete do domu. a jeho brat Ondrej.“ Žatva je veľká. 20 Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena. zlých duchov vyháňajte. Vyvolenie Dvanástich .1. ako ste uverili. lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Tomáš a mýtnik Matúš. povedal: „Dúfaj. malomocných očisťujte. ale poď. vypytujte sa. išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov. poklonil sa mu a povedal: „Pred chvíľkou mi zomrela dcéra. kto je vás tam hoden.roztrhnú a aj víno vytečie. aby poslal robotníkov na svoju žatvu. 36 Keď videl zástupy. vlož na ňu ruku a ožije. ktorý ho potom zradil. učil v ich synagógach. Jakub Zebedejov a jeho brat Ján. Poúčanie apoštolov 10. a dotkla sa obruby jeho odevu.“ 34 Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. nech naň zostúpi váš pokoj. 25 Ale keď dav rozohnali. 23 Keď potom Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušený dav. zadarmo dávajte. dcéra. zmiluj sa nad nami!“ 28 Keď potom vošiel do domu.27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte. hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Jakub Alfejov a Tadeáš.1 Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi. kým nepôjdete ďalej. z takého domu . ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok. Tam potom ostaňte. pristúpil k nemu istý popredný muž. nech sa váš pokoj vráti k vám. ozdraviem.42 Mt10 X.“ A žena bola od tej hodiny zdravá. mŕtvych krieste.“ B. 14 A keby vás niekto neprijal.32 Keď odchádzali.“ 22 Ježiš sa obrátil a keď ju zazrel. Pane. slepci prišli k nemu. zvaný Peter. priviedli mu nemého človeka. 33 On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. 38 Preto proste Pána žatvy. ale robotníkov málo.5 Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte.

alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. nevestu proti svokre. ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Záver poúčania . že som priniesol pokoj na zem: Nie pokoj som priniesol. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. 27 hovorte na svetle. prijíma toho.26 Nebojte sa ich teda. lebo v tú hodinu vám bude dané. a nič utajené. bude spasený.12. čo by sa neprezvedelo. mňa prijíma. 19 Ale keď vás vydajú.1 . ktorý ma poslal. nie je ma hoden.52 A. kým nepríde Syn človeka. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.1 . Veru. 36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. ale dušu zabiť nemôžu. lebo vás vydajú súdom. aj ja vyznám pred svojím Otcom. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o 22 život.13. Tajomstvo nebeského kráľovstva 11. aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Zrieknuť sa seba pre Ježiša . A kto prijíma mňa.50 Mt11 XI. 41 Kto prijme proroka ako proroka.34 Nemyslite si. Triedenie duchov . 31 Nebojte sa teda. 24 Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. dcéru proti matke. 17 Chráňte sa ľudí. kto mňa zaprie pred ľuďmi. 32 Každého. 15 Veru. nie je ma hoden. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. aj ja zapriem pred svojím Otcom. 20 Veď to už nie vy budete hovoriť.“ 4. 42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi. 28 Nebojte sa tých. ako a čo budete hovoriť. čo zabíjajú telo.37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa. Skôr sa bojte toho. hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. ale meč. ktorý je na nebesiach. ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle. veru. nájde ho. a čo počujete do ucha. 38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma.40 Kto vás prijíma. dostane odmenu spravodlivého. hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého.16 Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov. Budú vás prenasledovať . budú vás bičovať vo svojich synagógach 18 a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov. rozhlasujte zo striech. odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách. o čo skôr jeho domácich?! Odvaha pri vyznávaní Krista . čo by sa neodhalilo. Lebo nič nie je skryté.dôstojnosť učeníkov . 33 Ale toho. dostane odmenu proroka. 39 Kto nájde svoj život. Keď pána domu nazvali Belzebulom. 1 Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov. hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami. čo máte povedať. Ale kto vytrvá do konca. utečte do druhého. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa. 35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi. ktorý je na nebesiach. 30 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. 23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste. nie je ma hoden. Čo vám hovorím vo tme. 29 Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. 25 Stačí. . vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. nestarajte sa. stratí ho. kto mňa vyzná pred ľuďmi. a kto stratí svoj život pre mňa. Naratívna časť 11.

Ježiš volá k sebe preťažených . Otče.“ 3 On im povedal: „Nečítali ste. a nájdete odpočinok pre svoju dušu. 23 A ty.16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť. je väčší ako on.28 Poďte ku mne všetci. poslal k nemu svojich učeníkov 3 opýtať sa: „Ty si ten. nariekali sme. chromí chodia. a neplakali ste.2 Ján bol v žalári. 26 Áno.ak to chcete prijať . a hovoria: „Je posadnutý zlým duchom. a nie obetu.“ 19 Prišiel Syn človeka. 30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. 9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno. dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí. tvoji učeníci robia. ktoré sa stali u vás. lebo som tichý a pokorný srdcom. Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby. máme čakať iného?“ 4 Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi. čo počujete a čo vidíte: 5 Slepí vidia. Ale ten. Krstiteľa a Ježišovo svedectvo o ňom . ani Otca nepozná nik. nejedol a nepil. a ja vás posilním. Mt12 XII. čo boli s ním ale iba kňazi?“ 5 A v Zákone ste nečítali. ktorý má prísť. hovorím vám: Medzi tými. Kafarnaum. Korozain! Beda ti. 24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe. keď bol hladný on i jeho družina. pažravec a pijan. čo to znamená: „Milosrdenstvo chcem. Keď počul o Kristových skutkoch. kto sa na mne nepohorší. Otče. 7 Keby ste vedeli. čo neslobodno robiť v sobotu. 22 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. čo sa narodili zo ženy. Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky.“ .20 Potom začal robiť výčitky mestám. čo urobil Dávid. a netancovali ste. že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. ktoré sa diali v tebe.1 V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. bývajú v kráľovských domoch. hovorím vám. je a pije. vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky.“ 11 Veru.“ 18 Prišiel Ján. kto je v nebeskom kráľovstve menší. Spor o sobote .25 V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa. 13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: 14 A on sám . povedali mu: „Pozri. že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu. komu to Syn bude chcieť zjaviť. priateľ mýtnikov a hriešnikov!“ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky. viac ako proroka! 10 Lebo to o ňom je napísané: „Hľa. tebe sa tak páčilo. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa.“ Evanjelium sa zjavuje maličkým . 15 Kto má uši. hluchí počujú.“ 7 Keď odchádzali. ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Pán neba i zeme. čo nosia jemné šaty. ktoré nesmel jesť ani on ani tí. ktorý má prísť. iba Otec.“ neboli by ste odsúdili nevinných. bola by zostala po tento deň. 6 A blahoslavený je. iba Syn a ten.“ Beda nekajúcim mestám . a hovoria: „Hľa. 8 Syn človeka je pánom aj nad sobotou. nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. alebo. a predsa sú bez viny? 6 No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám. malomocní sú čistí. v ktorých urobil najviac zázrakov. 2 Keď to videli farizeji.Otázka Jána. nech počúva! Ježišov súd nad hriešnym pokolením . pretože sa nekajali: 21 „Beda ti. 12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.je Eliáš. ktorí sa namáhate a ste preťažení. 27 Môj Otec mi odovzdal všetko: A nik nepozná Syna. čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na: svojich druhov: 17 „Pískali sme vám.

28 Ale ak ja Božím Duchom vyháňam zlých duchov. kým neprivedie právo k víťazstvu. 30 Kto nie je so mnou je proti mne. lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie . nebude kričať. 37 Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.akože potom obstojí jeho kráľovstvo? 27 Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula.38 Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: „Učiteľ.22 Vtedy k nemu priviedli posadnutého zlým duchom. kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom. Ale znamenie nedostane. v ktorom mám zaľúbenie. čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. ako ho zahubiť.“ 39 On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. hasnúci knôtik nedohasí. odpustí sa mu to. keď ste zlí? Veď z plnosti srdca hovoria ústa. Splnenie proroctva o Božom služobníkovi . ale rúhanie proti Duchu sa neodpusti.9 Keď odtiaľ odišiel. 35 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. ako môžete hovoriť dobre. 11 On im povedal: „Nájde sa medzi vami človek. 14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom. môj služobník. ktorý by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy.Uzdravenie v sobotu . 19 Nebude sa škriepiť. 36 No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova. preto odtiaľ odišiel. hoc aj v sobotu?“ 12 A o koľko viac je človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť. a kto nezhromažďuje so mnou. ktorého som si vyvolil.“ 25 Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja. nik nebude počuť na ulici jeho hlas.a tu je niekto väčší ako Jonáš! 42 Kráľovná z juhu vystúpi na súde . 17 Tak sa splnilo. On ho uzdravil a nemý rozprával a videl. alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. 29 Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci. čo povedal prorok Izaiáš: 18 „Hľa. chceme vidieť nejaké. ktorý bol slepý a nemý. vyháňa zlých duchov. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil. rozhadzuje.15 Ježiš to vedel. Hriech proti Duchu Svätému . 26 Ak satan vyháňa satana. je vnútorne rozdelený . Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému. 20 Nalomenú trsť nedolomí. Lebo strom možno poznať po ovocí.31 Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie. môj miláčik. potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. 40 Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby. keby mu do nej padla. 41 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. aby ho neprezradili. 10 Tam bol človek s vyschnutou rukou.“ Jonášovo znamenie . 23 Zástupy žasli a vraveli: „Nie je toto syn Dávidov?“ 24 Ale počuli to farizeji a hovorili: „Tento len mocou Belzebula.“ Zlomyseľné prekrúcanie Ježišovej moci . 32 Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka. Z plnosti srdca hovoria ústa . 21 V jeho meno budú dúfať národy. kniežaťa zlých duchov. vošiel do ich synagógy. Oni sa ho pýtali: „Slobodno v sobotu uzdraviť?“ Chceli ho totiž obžalovať. 16 len im pohrozil. tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.“ 13 Potom povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a bola zasa zdravá ako druhá. 34 Hadie plemeno. ktoré vyslovia. tomu sa neodpustí ani v tomto veku ani v budúcom. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. iba ak znamenie proroka Jonáša. znamenie od teba.33 Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie.

ktorý je na nebesiach je môj brat i sestra i matka. moja matka a moji bratia. 45 Tu odíde. 4 Ako sial. A stav takého človeka je nakoniec horší. Ježišove podobenstvá 13. tomu sa vezme aj to.1-52 Mt13 XIII. iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. 14 Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: „Budete počúvať. Preto nastúpil na loďku a sadol si. 7 Zasa iné padli do tŕnia. a hneď vzišli. 20 U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy.“ Šťastie Ježišových učeníkov . prichádza Zlý a uchytí. že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva. aby očami nevideli a ušami nepočuli. To je ten. nájde ho prázdny. vojdú dnu a usídlia sa tam. 9 Kto má uši.10 Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ 11 On im odpovedal: „Preto. že vidia. a počuť.“ Pravá Ježišova rodina . uschli. 2 Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. ale nepočuli. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením. a pretože nemali koreňa. ale nevideli. ani nechápu. vymetený a vyzdobený. Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi . čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ 49 Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa.“ 48 On však odvetil tomu. blúdi po 44 vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. 50 Lebo každý. ale im nie je dané. 17 Veru. a nepočujú.18 Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: 19 Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho. zahoreli. Podobenstvo o rozsievačovi . 21 ale . a nevidia. počúvajú. a nepochopíte. ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. odkiaľ som vyšiel. tomu sa pridá a bude mať hojne. 8 lné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú. Ale kto nemá. vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. budete hľadieť. aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť. že počujú. a celý zástup stál na brehu. a neuvidíte. 1 V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. lebo hľadia. čo má. niektoré zrná padli na kraj cesty. kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma. ako bol predtým. to je ten. 12 Lebo kto má.“ Keď ta príde.3 Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. čo vidíte vy. 13 Im hovorím v podobenstvách. 6 ale keď vyšlo slnko.“ B. lebo neboli hlboko v zemi. čo vy počúvate.a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún! O návrate nečistého ducha . 47 Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.46 Kým ešte hovoril zástupom. vezme so sebou sedem iných duchov horších. lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť .43 Keď nečistý duch vyjde z človeka. aj vaše uši. nech počúva!“ Prečo hovorí v podobenstvách . ale nenájde. čo bolo zasiate do jeho srdca. 5 lné padli na skalnatú pôdu. hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť. kde nemali veľa zeme. 15 Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli. kto plní vôľu môjho Otca. u koho bolo zasiate na kraji cesty.16 Ale blahoslavené sú vaše oči. ako je sám.proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho. prileteli vtáky a pozobali ich. Vtedy si povie: „Vrátim sa do svojho domu.

“ 37 On im povedal: “Rozsievač dobrého semena je Syn človeka.“ Podobenstvo o kvase .18.“ odpovedali. Podobenstvo o rybárskej sieti . ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia na jeho konároch. druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. to je ten. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie.44 Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. 30 Nechajte oboje rásť až do žatvy. dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. 48 Keď je plná. ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? 28 On im vravel: „To urobil nepriateľ.“ Sluhovia mu povedali: „Chceš. Naratívna časť 13.33 Ďalšie podobenstvo im povedal: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu. 46 Keď nájde veľmi cennú perlu. čo má. kto počúva slovo. je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom. ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva. Zakončenie .47 A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti. aby sme šli a vyzbierali ho?“ 29 On odpovedal: „Nie.35 A.45 Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi. 38 Roľa je svet. posadajú si. podobá hospodárovi. vytiahnú ju na breh. Tam bude plač a škrípanie zubami. 49 Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli. 42 a hodia ich do ohnivej pece. 22 U koho bolo zasiate do tŕnia.“ Podobenstvo o horčičnom zrnku . oddelia zlých od spravodlivých 50 a hodia ich do ohnivej pece. Cirkev. 27 K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: „Pane. lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. ukázal sa aj kúkoľ . Bez podobenstva im nehovoril nič. vyrozprávam.53 .24 Predniesol im aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi. predá všetko. nech počúva! Podobenstvo o poklade v poli . 32 Ono je síce najmenšie zo všetkých semien.17. čo má.27 .“ Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou . až sa všetko prekvasí. ktorý ho zasial. kúkoľ sú synovia Zlého.nemá v sebe koreňa. 43 Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca.31 Predniesol im ešte iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku. ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky. 25 Ale kým ľudia spali. čo pášu neprávosť. čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách. predá všetko. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli. je chvíľkový. Keď ho človek nájde. Tam bude plač a škrípanie zubami. čo bolo skryté od stvorenia sveta. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie. to je ten.“ 5. ale keď vyrastie. ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. prišiel jeho nepriateľ. 52 A on im povedal: „Preto sa každý zákonník. kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú.53 . prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel. prvotiny nebeského kráľovstva 13. je diabol. a pole kúpi.“ 36 Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu.34 Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. ktorý hľadá vzácne perly. ide.“ Vysvetlenie podobenstva o kúkoli . 23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme. Podobenstvo o perle . Dobré semeno sú synovia kráľovstva. skryje ho a od radosti z neho ide. a kúpi ju. 39 Nepriateľ. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Kto má uši. hneď odpadne.51 Pochopili ste to všetko?“ „Áno. 35 aby sa splnilo. 40 Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni. tak bude aj na konci sveta: 41 Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých. 26 Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu.

dobrorečil. 26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori. 35 Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali.53 Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá. 23 Keď rozpustil zástupy. aby jej ju dali. Herodes a Ján Krstiteľ . vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia. odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.“ 16 Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť. Zvečerilo sa a on tam bol sám. 54 Prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Mt14 XIV. 24 Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny. ozdraveli. pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil.Ježiš v Nazarete . ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal.“ 18 On povedal: „Prineste mi ich sem!“ 19 Potom rozkázal. 6 No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila. lebo ho pokladali za proroka. 33 Tí. aby si zástupy posadali na trávu.“ 58 A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. aby som prišiel k tebe po vode. bál sa však ľudu.13 Keď to Ježiš počul. A všetci. 20 Všetci jedli a nasýtili sa. 4 lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ 5 A chcel ho zabiť. prečo si pochyboval?“ 32 A keď vstúpili do loďky. zachráň ma!“ 31 Ježiš hneď vystrel ruku. a preto v ňom pôsobí zázračná moc. vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. 10 A tak dal Jána vo väzení sťať. ak si to ty. čo boli na loďke. len nie v jeho vlasti a v jeho dome. vy im dajte jesť!“ 17 Oni mu vraveli: “Nemáme tu nič. 21 A tých. čo jedli. zachytil ho a povedal mu: „Maloverný. kráčajúc po mori. naľakal sa. Rozpusť zástupy. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. 30 Ale keď videl silný vietor. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? 55 Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef. lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. rozkáž. iba päť chlebov a dve ryby. čo sa ho dotkli. klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“ Ježiš uzdravuje v Genezarete . zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých.“ 3 Herodes totiž Jána chytil. Prvé rozmnoženie chleba . 12 Tu prišli jeho učeníci. 15 A keď sa zvečerilo. Vzal päť chlebov a dve ryby. bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí. sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu. 8 Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. vzali jeho telo a pochovali ho. 25 Nad ránom sa. Ježiš kráča po mori . vietor utíchol. potom išli a oznámili to Ježišovi. aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.1 V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi 2 a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. 27 Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja. Mt15 . čo si bude žiadať. 7 že jej pod prísahou sľúbil dať všetko. Vstal z mŕtvych.“ 9 Kráľ sa zarmútil. aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh. pozdvihol oči k nebu. lebo vietor dul proti nim.34 Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. kým on rozpustí zástupy. manželku svojho brata Filipa. vyslali poslov do celého okolia. vystúpil sám na vrch modliť sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane. 11 I priniesli na mise jeho hlavu. odišiel odtiaľ. nebojte sa!“ 28 Peter mu povedal: „Pane. I prinášali k nemu všetkých chorých 36 a prosili ho. odobral sa odtiaľ loďou na pusté miesto do samoty. blížil k nim Ježiš.22 A hneď rozkázal učeníkom.“ 29 On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky. Šimon a Júda? 56 A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ 57 A pohoršovali sa na ňom. 14 Keď vystúpil a videl veľký zástup.

veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane. 36 Vzal sedem chlebov a ryby.“ 24 Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. Druhé rozmnoženie chleba .XV. Pane. chromí chodia a slepí vidia. je obetný dar. čo si povedal?“ 13 On im odpovedal: „Každú rastlinu. pomôž mi!“ 26 On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. 7 Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš. nemých a mnohých iných. to poškvrňuje človeka. čo vchádza do úst. pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka.10 Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte a pochopte: 11 Človeka nepoškvrňuje to. ide do brucha a vylučuje sa do stoky? 18 Ale to. Sú slepými vodcami slepých.“ Čo poškvrňuje človeka . obaja padnú do jamy. že nemí hovoria. sú iba ľudské príkazy. 9 No darmo si ma ctia. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. že všetko. ale čo vychádza z úst. a velebili Boha Izraela.21 Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. krádeže. Uzdravenia pri Galilejskom mori . Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč. krivé svedectvá. mrzákov. syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch. čo vychádza z úst. ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 22 Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou. cudzoložstvá. lebo kričí za nami. ktorú nezasadil môj nebeský Otec.“ 35 Tu rozkázal zástupu. 39 Potom zástupy rozpustil. Tradície otcov . aby sme nasýtili takýto zástup?“ 34 Ježiš sa ich opýtal: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem a zopár rybiek. čo vchádza do úst. Pane. „ale aj šteňatá jedia odrobinky. vystúpil na vrch a tam si sadol. mrzáci sú zdraví. smilstvá. lebo náuky. bolo štyritisíc mužov okrem žien a detí. poklonila sa mu a povedala: „Pane. vytrhnú aj s koreňom. ako chceš.29 Keď odtiaľ Ježiš odišiel. keď jedia chlieb. že sa farizeji pohoršili.“ 16 On odvetil: „Ešte ani vy nechápete? 17 Nerozumiete.“ 15 Peter mu na to povedal: „Vysvetli nám toto podobenstvo. 19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky. A keď slepý vedie slepého. slepých. 20 Toto poškvrňuje človeka.“ 28 Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena. aby si posadal na zem. to človeka nepoškvrňuje.“ A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. keď počuli. čo učia. rúhanie. 37 Všetci jedli a nasýtili sa. aby nepoomdlievali na ceste. vraždy. 31 A zástupy žasli. prišiel ku Galilejskému moru. .“ 23 Ale on jej neodpovedal ani slovo.32 Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu. vzdával vďaky.“ 33 Učeníci mu povedali: „Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba.1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho: 2 „Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky. ale jesť neumytými rukami.“ 12 Tu pristúpili učeníci a povedali mu: „Vieš. 30 Prichádzali k nemu celé zástupy.“ A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. musí zomrieť. A nechcem ich prepustiť hladných. ktoré mali so sebou chromých.“ 25 No ona prišla k nemu. lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. nastúpil na loďku a prišiel do magadanského kraja. 38 Tých čo jedli.“ 3 On im odvetil: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje? 4 Lebo Boh povedal: „Cti svojho otca i matku“ a: „Kto by zlorečil otcovi alebo matke. 14 Nechajte ich. 6 ten už nemusí ctiť svojho otca. keď videli. čo padajú zo stola ich pánov.“ 27 „Áno.“ 5 Vy však hovoríte: „Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko.“ vravela ona. čím by som ti mal pomáhať. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. keď povedal: 8 „Tento ľud ma uctieva perami.“ Uzdravenie Kanaánčanky .

zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn. 22 Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh. Spor o znamenie . Šimon. a znamenia časov neviete?! 4 Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. satan! Na pohoršenie si mi. opýtal sa ich.“ Mt17 XVII. ale znamenie nedostane.24 Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou. 7 No pristúpil k nim Ježiš. ako prichádza vo svojom kráľovstve.“ Vzhľad oblohy viete posúdiť. 16 Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš. padli na tvár a veľmi sa báli. Ak chceš. Ježišovo premenenie .5 Učeníci prišli na druhý breh. iba ak znamenie Jonášovo. dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ 8 A keď zdvihli oči.Mt16 XVI. hovorievate: „Bude pekne. Petrovo vyznanie a jeho primát . že ho zabijú. dnes bude búrka. jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. že im nehovoril. veľkňazov a zákonníkov. Pane! To sa ti nesmie stať!“ 23 On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty. ale náuky farizejov a saducejov. Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrah do samoty. urobím tu tri stánky: jeden tebe. bude zviazané v nebi. nájde ho. kým neuvidia Syna človeka. neokúsia smrť. aby sa chránili chlebového kvasu.“ 3 a ráno: „Nebo je zachmúrené a červené. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi.“ 6 Keď to učeníci počuli. 3 Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. lebo nemáš zmysel pre Božie veci. lebo sa červenie nebo. Syn živého Boha. prečo premýšľate.“ Nechal ich tam a odišiel.21 Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať. 4 Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane. Varovanie pred kvasom farizejov . aby nikomu nehovorili. nech zaprie sám seba. len pre ľudské!“ Ako nasledovať Ježiša . nevideli nikoho. ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ 5 Kým ešte hovoril. že som vám nehovoril o chlebe?! Ale chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“ 12 Vtedy pochopili. vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ 20 Potom prikázal učeníkom. 28 Veru. počúvajte ho. bude rozviazané v nebi. . Žiadali ho.13 Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej. ktorý je na nebesiach. aby im ukázal znamenie z neba. a čo rozviažeš na zemi. 2 Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. iba Ježiša. dobre je nám tu. a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. v ktorom mám zaľúbenie. keby aj celý svet získal.“ 15 „A za koho ma pokladáte vy?“.1 Tu prišli k nemu farizeji a saduceji a pokúšali ho. že on je Mesiáš. ani sa nepamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 11 Ako to.1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra. pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ 14 Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa. lebo ti to nezjavilo telo a krv.“ 17 Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si. že nechápete. že nemáte chlieb? 9 Ešte nerozumiete. ale môj Otec. čo tu stoja. ale kto stratí svoj život pre mňa. 25 Lebo kto by si chcel život zachrániť. hovorím vám: Niektorí z tých. stratí ho. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Prvá predpoveď utrpenia . iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. syn Jonášov. Zabudli si vziať 6 chlieb a Ježiš im povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!“ 7 Oni však rozmýšľali a hovorili si: „Nevzali sme si chlieb!“ 8 Ale Ježiš to vedel a povedal: „Maloverní. že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších. 2 Ale on im povedal: „Keď sa zvečerí. 26 Veď čo osoží človekovi.

aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. 10 Dajte si pozor. postavil ho medzi nich 3 a povedal: „Veru. mňa prijíma. čo sa stratilo. odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie. vylúp ho a odhoď od seba: je pre teba lepšie.24 Keď prišli do Kafarnauma. Ježiš im povedal: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.prejde. dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne. hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ . kto by pohoršil jedného z týchto maličkých. 23 zabijú ho. Uzdravenie posadnutého chlapca . ale beda človekovi.Keď zostupovali z vrchu. vezmi. že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca. hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti.“ Keď potom vošiel do domu. nevojdete do nebeského kráľovstva. pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ 25 On vravel: „Platí. iba modlitbou a pôstom. bolo by lepšie. keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý. 27 Ale aby sme ich nepohoršili. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka. skrze ktorého pohoršenie prichádza! 8 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha.) Druhá predpoveď utrpenia .“ (21 Tento druh sa nedá vyhnať ináč. Spor o prvenstvo . ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý.“ 10 Učeníci sa ho pýtali: „Prečo teda zákonníci hovoria.1-35 Mt18 XVIII. ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa. 5 A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene. ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.“ 13 Vtedy učeníci pochopili.“ A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. A nič vám nebude nemožné. O pohoršení . Vezmi ho a daj im za mňa i za seba. 7 Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť. chod k moru. 19 Keď boli učeníci s Ježišom sami. hoď udicu a rybu. ktorá sa chytí prvá.1 V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ 2 On zavolal k sebe dieťa. 4 Kto sa teda poníži ako toto dieťa.14 Keď prišli k zástupu. Chrámová daň . Veru.22 Keď boli spolu v Galilei. Lebo vám hovorím.“ 17 Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie. čo chceli. Ježiš im prikázal: „Nikomu nehovorte o tomto videní. 12 Ba hovorím vám. čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov. 9 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko. pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 20 On im povedal: „Pre svoju malú vieru. 16 Priviedol som ho k tvojím učeníkom no nemohli ho uzdraviť.“ B. čo veria vo mňa. A oni sa veľmi zarmútili. otvor jej ústa a nájdeš statér. padol pred ním na kolená 15 a hovoril: „Pane. ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.“ 18 Ježiš zlému duchu pohrozil. keď vojdeš do života s jedným okom. že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. že najprv musí prísť Eliáš?“ 11 On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí. či od cudzích?“ 26 On odpovedal: „Od cudzích. lebo často padne do ohňa a často do vody. pristúpil k nemu istý človek. Spoločenské ponaučenia 18. ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla. (11 Syn človeka totiž prišiel zachrániť. že Eliáš už prišiel. no nespoznali ho a urobili s ním.) 9 .6 Ale pre toho. Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon. ktorý je na nebesiach.

Podobenstvo o stratenej ovci . odišiel z Galiley a prešiel do judejského kraja za Jordán. Naratívna časť 19. dostanú to od môjho Otca.23. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene. kým nesplatí celú dlžobu. ale odišiel a vrhol ho do žalára. čo zablúdila? 13 A keď sa mu ju podarí nájsť. 25 Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť. 3 Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ 4 On odpovedal: „Nečítali ste.1 .19 A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek.1 . Čo teda Boh spojil. Blízko je čas ustanovenia nebeského kráľovstva 19. ale jedno telo. kým dlh nesplatí. cudzoloží. získal si svojho brata. čo mal.21 Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane. 32 A tak si ho pán predvolal a povedal mu: „Zlý sluha. nech človek nerozlučuje. nechce. 26 Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: „Pozhovej mi a všetko ti vrátim. ktorý je na nebesiach. O bratskom napomenutí .“ 30 On však nechcel.12 Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila. čo sa stalo. aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých. pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko. Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi . pretože si ma prosil. čo nezablúdili. priber si ešte jedného alebo dvoch. čo mi dlhuješ!“ 29 Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: „Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. priviedli mu jedného. ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. ale sedemdesiatsedem ráz. hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich. 16 Ak ťa nepočúvne. 17 Keby ani ich nepočúvol.1 Keď Ježiš skončil tieto reči. prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. a čo rozviažete na zemi. Chytil ho pod krk a kričal: „Vráť. veru.15 Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe.3 Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi. čo sa stalo.46 A. bude zviazané v nebi. aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. 18 Veru. keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz. 31 Keď jeho spolusluhovia videli. že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril 5 a povedal: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“? 6 A tak už nie sú dvaja. choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú. 14 Tak ani váš Otec. Spoločná modlitba . ja som ti odpustil celú dlžobu. povedz to cirkvi. stretol sa so svojím spolusluhom. koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi.“ 27 A pán sa nad sluhom zľutoval.25. a dlh splatiť. 33 Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom. 24 Keď začal účtovať. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám. bude rozviazané v nebi.“ 7 Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“ 8 g Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky.39 Mt19 XIX. ktorý mu dlhoval sto denárov. ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Nerozlučnosť manželstva .“ O odpúšťaní . nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú. 28 No len čo ten sluha vyšiel. hovorím vám: Čo zviažete na zemi. ale od počiatku to nebolo tak. veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko. ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ 34 A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom. nech ti je ako pohan a mýtnik. Ak ťa počúvne. tam som ja medzi nimi. 9 A hovorím vám: Každý.“ 6. ktorý je na nebesiach. 2 Išli za ním veľké zástupy a on ich tam uzdravoval.“ .

ale Bohu je všetko možné. že som dobrý. mysleli si. počnúc poslednými až po prvých!“ 9 Tak prišli tí. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. 12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva. povedal pán vinice svojmu správcovi: „Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu.“ 5 A oni šli. čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní. dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. 16 Tak budú poslední prvými a prví poslednými. čo ste išli za mnou. 6 Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať. kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia. 30 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. hovorím vám: Pri obnovení sveta. čo bude spravodlivé. 3 Keď vyšiel okolo deviatej hodiny. 10 Keď prišli tí prví. Nebezpečenstvo bohatstva .“ 11 On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo. lebo mal veľký majetok. Bohatý mladík . 29 A každý. aby som mal večný život?“ On mu povedal: 17 „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Kto to môže pochopiť.27 Vtedy mu Peter povedal: „Pozri.13 Vtedy mu priniesli deti. a choď! Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko.“ 5 Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. 24 Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly. Mt20 XX. aj vy. 2 Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Potom príď a nasleduj ma!“ 22 Keď mladík počul toto slovo. predaj.“ 13 Ale on jednému z nich odpovedal: „Priateľu. a ty si ich postavil na roveň nám.16 Tu k nemu ktosi pristúpil a pýtal sa ho: „Učiteľ. a každý dostal denár. zachovávaj prikázania!“ 18 On sa ho opýtal: „Ktoré?“ Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 19 Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 20 Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával. koľko tebe. 11 Vzali ho a šomrali na hospodára: 12 „Títo poslední pracovali jedinú hodinu. iba tí. Ale ak chceš vojsť do života. my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Ale učeníci ich okrikovali. zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. čo máš. Čo mi ešte chýba?“ 21 Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý. videl iných. 14 Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne.“ 25 Keď to učeníci počuli. hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. ktorým je to dané.“ Ježiš a deti . aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Podobenstvo o robotníkoch vo vinici . 4 I povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám.“ Odmena tým. čo je tvoje.23 A Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru.“ . nekrivdím ti. povedal im: „Čo tu nečinne stojíte celý deň?“ 7 Vraveli mu: „Nik nás nenajal. Ale aj oni dostali po denári. ako stoja záhaľčivo na námestí.10 Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou. veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ 26 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné.1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi. pretože sa takí narodili zo života matky. rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi.“ Povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice!“ 8 Keď sa zvečerilo. odišiel smutný. ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. nech pochopí. Čo z toho teda budeme mať?“ 28 Ježiš im povedal: „Veru. keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy.Dobrovoľná zdržanlivosť . Nezjednal si sa so mnou za denár? 14 Vezmi. čo chcem? Či na mňa zazeráš preto. že dostanú viac. choď. potom je lepšie neženiť sa. iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. čo dobré mám robiť. 15 Alebo nesmiem so svojím robiť. čo opustili všetko .

čo predpovedal prorok: 5 „Povedzte dcére sionskej: Hľa. a deti. vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. zmiluj sa nad nami!“ 31 Zástup ich okríkal. 15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy. čo žiadate. 21 On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz.“ A vy z neho robíte lotrovský pelech.“ 22 Ježiš odpovedal: „Neviete. nech sa nám otvoria oči. ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne. čo je pred vami. pri ceste sedeli dvaja slepci. vykríkli: „Pane. ako im Ježiš rozkázal. na osliatku. Môžete piť kalich. že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ 10 Keď vošiel do Jeruzalema. Nikdy .“ 4 Toto sa stalo. 8 Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte. iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný. ktoré robil.“ A hneď ich prepustí. 28 Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať. išiel za ním veľký zástup. dotkol sa ich očí a hneď videli a išli za ním.“ Predstavení majú slúžiť . ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Žiadosť matky Zebedejových synov . Ježiš z galilejského Nazareta. ktorým to pripravil môj Otec. zavolal si ich a povedal: „Čo chcete.“ Uzdravenie slepých pri Jerichu .“ 23 On im povedal: „Môj kalich budete piť. Ako počuli.Tretia predpoveď utrpenia . čo išli pred ním. Odsúdia ho na smrť 19 a vydajú pohanom. to dostanú tí.“ 34 Ježiš sa zľutoval nad nimi. 25 Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete.29 Keď vychádzali z Jericha. aby mlčali. syn Dávidov. Mt21 XXI.“ 6 Učeníci šli a urobili. nahnevali sa 16 a povedali mu: „Počuješ. namrzeli sa na oboch bratov. 9 A zástupy.“ Ježiš vyháňa kupcov z chrámu . čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: „Pravdaže. 26 Medzi vami to tak nebude. Ježiš poslal dvoch učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice 13 a povedal im: „Napísané je: „Môj dom sa bude volať domom modlitby. mláďati ťažného zvieraťa. bude vaším služobníkom. syn Dávidov. že tadiaľ ide Ježiš. vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: 18 „Hľa. tichý. 27 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý. zmiluj sa nad nami!“ 32 Ježiš zastal.12 Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme.“ 14 V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil. tvoj Kráľ prichádza k tebe. i tie. 7 Priviedli oslicu a osliatko. poklonila sa a o čosi ho prosila. rozvírilo sa celé mesto. ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Slávnostný vstup do Jeruzalema . zbičovali a ukrižovali. sediaci na oslici. aby sa splnilo. ale oni tým väčšmi kričali: „Pane. pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. vypytovali sa: „Kto je to?“ 11 A zástupy hovorili: „To je ten prorok.20 Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi. a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! 3 A keby vám niekto niečo hovoril. povedzte: „Pán ich potrebuje. bude vaším sluhom. aby ho vysmiali. čo šli za ním.1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore. čo v chráme volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“.24 Keď to počuli ostatní desiati.17 Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema. aby som vám urobil?“ 33 Odpovedali mu: „Pane. 30 A hľa.

Ale mýtnici a neviestky mu uverili. 44 Kto padne na ten kameň. pocítil hlad. 40 Keď potom príde pán vinice. že hovorí o nich. vec v našich očiach obdivuhodná“? 43 preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu. Poďte. Prišiel k prvému a povedal mu: „Syn môj. Išiel k nemu. 34 Keď sa priblížil čas oberačky. a na koho on padne. čo sa stalo s figovníkom. pane!“ Ale nešiel. viac ako predtým. vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal. 22 A dostanete všetko.“ 45 Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá.“ A figovník hneď vyschol. ale aj s nimi urobili podobne. čo urobí tým vinohradníkom?“ 41 Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom. 30 Išiel k druhému a povedal mu to isté.“ 38 Ale keď vinohradníci zazreli syna. povedali si: „To je dedič. hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať. ale nenašiel na ňom nič. 3 Poslal svojich sluhov.“ No potom to oľutoval a šiel.“ 27 Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme. Neúrodný figovník. hoci ste to videli. či od ľudí?“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: „Z neba. Ak mi odpoviete. urobíte nielen to.1 A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: 2 Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi. len sa báli zástupov. o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. stal sa kameňom uholným. 19 Pri ceste videl figovník.“ 42 Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: „Kameň.23 Keď prišiel do chrámu a učil.28 „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov.“ Ježiš im povedal: „Veru. To sa stalo na pokyn Pána. akou mocou toto robím.“ A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem. 37 Napokon k nim poslal svojho syna. 4 . Obohnal ju plotom. ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu. len lístie. vybadali.18 Keď sa ráno vracal do mesta. aby prevzali jeho diel úrody. a neuverili ste mu. ďalšieho ukameňovali.“ máme sa čo obávať zástupu. Podobenstvo o zlých vinohradníkoch . ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Viera a modlitba . jedného zbili. že figovník tak naraz vyschol?“ 21 Ježiš im na to povedal: „Veru. Podobenstvo o svadbe kráľovho syna .“ Odkiaľ je Kristova moc . A vy. pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ 24 Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. ktorý bude prinášať úrodu. doláme sa. iného zabili.ste nečítali: „Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu. zadivili sa a povedali: „Ako to. vyvliekli z vinice a zabili. 31 Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý. Ten odpovedal: „Idem. choď dnes pracovať do vinice!“ 29 Ale on odpovedal: „Nechce sa mi. aby zavolali pozvaných na svadbu. lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“ stane sa to.“ 17 I nechal ich. 25 Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba. hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!“ 39 Chytili ho. akou mocou toto robím. i ja vám poviem. Ale oni nechceli ísť. 46 A chceli ho zajať. 32 Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti. toho rozdlávi. 35 Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali. poslal k vinohradníkom svojich sluhov. 20 Keď to učeníci videli. Preto mu povedal: „Nech sa na tebe už nikdy neurodí ovocie. vykopal v nej lis a postavil vežu.“ Podobenstvo o dvoch synoch . ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: „Zdvihni sa a hoď sa do mora. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval.“ povie nám: „Prečo ste mu teda neuverili?“ 26 Ale ak povieme: „Od ľudí. Mt22 XXII. 36 Znova poslal iných sluhov. čo stavitelia zavrhli. ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu. lebo ony ho pokladali za proroka.33 Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu.

Dávidov syn a Pán . Spor o vzkriesení . 26 Takisto aj druhý a tretí až po siedmeho. A pretože nemal potomka. 16 Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ. 31 A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali. ktorí tvrdia. čo vám povedia. 9 Choďte preto na rázcestia a všetkých. a pýtali sa ho: 24 „Učiteľ. 13 Tu kráľ povedal sluhom: „Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte. Ježiš sa ich opýtal: 42 „Čo si myslíte o Mesiášovi? Čí syn je?“ Odpovedali mu: „Dávidov. Mojžiš povedal.“ 29 Ježiš im povedal: „Mýlite sa. Neberieš ohľad na nikoho.“ 33 Keď to počuli zástupy. 27 Napokon po všetkých zomrela aj žena. nechali ho a odišli. čo nájdete. cisárovi. zanechal svoju ženu svojmu bratovi. Pokrytectvo farizejov a zákonníkov .“ Tu im povedal: „Dávajte teda. svojho Boha. aby ho pokúšal: 36 „Učiteľ. 6 Ostatní jeho sluhov pochytali. že ak niekto zomrie a nemal deti. a čo je Božie. 14 Lebo mnoho je povolaných. 25 Bolo u nás sedem bratov. Najväčšie prikázanie . čo je cisárovo. ale sú ako anjeli v nebi. že niet zmŕtvychvstania. Bohu. zadivili sa. ani nevydávajú. 30 Pri vzkriesení sa ľudia neženia. keď vravel: 32 „Ja som Boh Abraháma. 20 Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ 21 Odpovedali mu: „Cisárov. vrahov zahubil a ich mesto podpálil. keď hovorí: 44 „Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici. Boh Izáka a Boh Jakuba“? A on nie je Bohom mŕtvych. ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria. čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň. či nie?“ 18 Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate. zišli sa 35 a jeden z nich. Prvý sa oženil a umrel. 12 Povedal mu: „Priateľu.1 Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: 2 „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. ako môže byť jeho synom?“ 46 A nik mu nevedel odpovedať ani slovo. 28 Nuž ktorému zo siedmich bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci. poslal svoje vojská. ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ 37 On mu povedal: „Milovať budeš Pána.“ Spor o dani cisárovi . iný za svojím obchodom. čo vám povedal Boh. že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc. zlých aj dobrých. zbadal tam človeka. lebo nehľadíš na osobu človeka.34 Keď sa farizeji dopočuli. ale pozvaní jej neboli hodni. jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. ale živých.“ 10 Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých. kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy“? 45 Ak ho teda Dávid volá Pánom. voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené. ho von do tmy.“ Kristus. 17 Povedz nám teda. 7 Kráľ sa rozhneval.Znova poslal iných sluhov s odkazom: „Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal. celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je najväčšie a prvé prikázanie. Mt23 XXIII. poďte na svadbu!“ 5 Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole. 3 Preto robte a zachovávajte všetko. potupili a zabili.“ 43 Povedal im: „Akože ho potom Dávid v Duchu volá Pánom. pokrytci! 19 Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. 8 Potom povedal svojim sluhom: „Svadba je pripravená.“ 22 Keď to počuli. vieme. zavolajte na svadbu. učiteľ zákona.15 Vtedy farizeji odišli a radili sa. tam bude plač a škrípanie zubami. ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?“ On onemel. 11 Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí. 39 Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci. ako by ho podchytili v reči. ktorých našli. Ani sa ho od toho dňa už nik neodvážil vypytovať. a .41 Keď boli farizeji zhromaždení. ale málo vyvolených.23 V ten deň prišli k nemu saduceji. celým svojim srdcom. sa ho spýtal. žasli nad jeho učením. že umlčal saducejov. a svadobná sieň sa naplnila hosťami.

čo zabíjali prorokov. to nič nie je. pokrytci. urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho. až kým nebudete hovoriť: „Požehnaný. ja k vám posielam prorokov. neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov. 12 Kto sa povyšuje. ako ste sami! 16 Beda vám.13 Beda vám.1 . ten nebeský. pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. 23 Beda vám. bude ponížený. lebo čistíte čašu a misu zvonka. bude vaším služobníkom. zákonníci a farizeji. a keď sa ním stane. to ho už viaže. či chrám. slepí vodcovia! Hovoríte: „Kto by prisahal na chrám.) 15 Beda vám. a kto sa ponižuje. 8 Vy sa nedávajte volať Rabbi. vojsť nedovolíte. lebo len jeden je váš Učiteľ.46 . 6 radi majú popredné miesta na hostinách. ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. 29 Beda vám. čo je na ňom. čo je v zákone dôležitejšie . ktorý ten dar posväcuje? 20 Kto teda prisahá na oltár. ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla. lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň nevchádzate. váš dom vám ostáva pustý. zákonníci a farizeji. koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti. čo na ňom sedí. (14 Beda vám.“ 19 Slepci! Čože je viac: dar. zákonníci a farizeji. hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie. čo vchádzajú. Nárek nad Jeruzalemom . lebo dávate desiatky z mäty. zákonníci a farizeji. kôpru a rasce. počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša. učiteľov múdrosti a zákonníkov. Barachiášovho syna. 32 Vy už dovŕšte mieru svojich otcov! 33 Hadi. milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť. vyčisti čašu najprv znútra. lebo sa podobáte obieleným hrobom. hadie plemeno. lebo len jeden je váš Otec. ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! 26 Slepý farizej. Kristus.“ 17 Hlupáci a slepci! Čo je viac: zlato. 39 Lebo vám hovorím: Odteraz ma neuvidíte.spravodlivosť. konajú iba preto. iných budete bičovať vo svojich synagógach a prenasledovať z mesta do mesta. zákonníci a farizeji. 4 Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia. 5 Všetko. 35 aby na vás padla všetka spravodlivá krv vyliata na zemi. pokrytci. hľa. 7 pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. 25 Beda vám.“ 31 A tak si sami svedčíte. aby bola čistá aj zvonka!“ 27 Beda vám. prisahá na Boží trón i na toho. Beda zákonníkom a farizejom . a tým. zákonníci a farizeji. prvé stolice v synagógach. ale zanedbali ste. to nič nie je. 10 Ani sa nedávajte volať Učiteľmi. Vy niektorých z nich zabijete a ukrižujete. a tamto nezanedbávať. vy všetci ste bratia. aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách. to ho už viaže. ktorý prichádza v mene Pánovom. 24 Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. že ste synmi tých. lebo obchádzate more i zem. 9 Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi. Jeruzalem. no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. a nechceli ste! 38 Hľa. ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! 28 Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví. pokrytci. Eschatologická reč 24.nekonajú. 36 Veru.25. čo robia. pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky 30 a hovoríte: „Keby sme boli žili za čias našich otcov. ako uniknete rozsudku pekla? 34 Preto. pokrytci. pokrytci. ktorý to zlato posväcuje? 18 Alebo: „Kto by prisahal na oltár. 11 Kto je medzi vami najväčší. aby ste získali jedného novoverca. čo boli k tebe poslaní. čo je na ňom. ale kto by prisahal na dar. Preto vás postihne prísnejší súd.37 Jeruzalem. 22 A kto prisahá na nebo.“ B. ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých. prisahá naň i na všetko. lebo len jediný je váš Učiteľ. či oltár. ale kto by prisahal na chrámové zlato. 21 a kto prisahá na chrám. bude povýšený. zákonníci a farizeji. ktoré zvonka vyzerajú pekne. prisahá naň i na toho ktorý v ňom býva.

24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky.“ A mnohých zvedú. iba sám Otec. od jedného kraja neba až po druhý.20 Modlite sa. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť. hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni. ako predpovedal prorok Daniel . ani Syn. ani nebeskí anjeli. čo budú v tie dni pridájať! Veľké súženie . 19 Beda ťarchavým ženám a tým. 2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Veru. nech utečú do hôr. je na púšti. hovorím vám to vopred. skrýva sa v dome. nezachránil by sa nik. 14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom.Mt24 XXIV. tak bude aj pri príchode Syna človeka. Druhý príchod Krista . 34 Veru. aby zviedli. aj vyvolených. To musí prísť.36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik.“ 3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami. taký bude aj príchod Syna človeka: 28 Kde bude mŕtvola. nech nezostupuje vziať si niečo z domu. až uvidíte toto všetko. 8 Ale to všetko bude len začiatok útrap. 40 Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý. 9 Potom vás vydajú na mučenie. nech sa nevracia vziať si plášť. a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. že je blízko. hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. až prišla potopa a zmietla všetkých. Úvod . 37 Ako bolo za dní Noema. Dajte si pozor. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu. budú vás zabíjať. 21 lebo vtedy bude veľké súženie. čo budú v Judei. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie viete. 10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. vedzte. tam sa zhromaždia aj orly. predo dvermi. 30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka.“ nevychádzajte. 35 Nebo a zem sa pominú. v mnohých vychladne láska. 25 Hľa. Miestami bude hlad a zemetrasenie. pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby.“ neverte.1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal. Znamenie konca Jeruzalema . 5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: „Ja som Mesiáš.“ neverte. 38 Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili. 41 Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá. kým sa to všetko nestane.29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie.4 Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor. kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?“ Znamenia konca sveta . 13 Ale kto vytrvá do konca. bude spasený. druhá sa ponechá. nech pochopí: 16 vtedy tí. hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie. Výzva na bdelosť . 23 Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa. 26 Keby vám teda povedali: „Hľa. ale moje slová sa nepominú. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. . 18 a kto bude na poli. ženili sa a vydávali až do toho dňa. 27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ. 33 Tak aj vy. aby vás niekto nezviedol. druhý sa ponechá. 22 A keby sa tie dni neskrátili. keď Noe vošiel do korába. A potom príde koniec.kto číta. tu je Mesiáš“ alebo: „Tamto je. „Hľa. pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám. všetko bude zborené. aby ste sa neplašili. že je blízko leto. tak bude aj pri príchode Syna človeka. 31 On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta. Poučenie od figovníka . kto bude na streche. 6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. ak je to možné. mesiac nevydá svoje svetlo. 11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 39 a nič nezbadali.32 Od figovníka sa naučte podobenstvo. aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude.15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste. ale ešte nebude koniec.

“ 9 Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám ani vám málo. a zbieram. čo má. tam bude plač a škrípanie zubami. čo boli pripravené. 50 pán toho sluhu príde v deň. získal som ďalšie dva. preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi.42 Bdejte teda. lebo neviete. aby jej načas dával pokrm? 46 Blahoslavený sluha. čo je moje. 44 Preto aj vy buďte pripravení.“ 21 Jeho pán mu povedal: „Správne. vyjdite mu v ústrety!“ 7 Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. ďalších päť som získal. 33 Ovce si postaví sprava a capov zľava. 20 Predstúpil ten. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: 15 jednému dal päť talentov.14 Bude to tak. zaujmite kráľovstvo. hovorím vám: Nepoznám vás. čo dostal dva talenty. 25 Bál som sa. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel.“ 13 Preto bdejte. a v hodinu. o ktorej sa nenazdá. Podobenstvo o desiatich pannách . v ktorý deň príde váš Pán. 29 Lebo každému.“ 22 Predstúpil ten. dva talenty si mi odovzdal a hľa. lebo neviete ani dňa ani hodiny. ako pastier oddeľuje ovce od capov. 30 A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy.31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli. 4e Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde“ 49 a začal by biť svojich spolusluhov. šiel. 45 Kto je teda verný a múdry sluha. 2 Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. hneď šiel. 11 Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane. prišiel ženích a tie. 28 Vezmite mu talent a dajte ho tomu. dobrý a verný sluha. a odcestoval. kde som nerozsýpal? 27 Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral. 8 Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja. ako keď sa istý človek chystal na cestu. 51 oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami. hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. zasadne na trón svojej slávy. kde som nesial. 43 Mt25 XXV. viem. bol si verný nad málom. 47 Veru.1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám.“ 23 Jeho pán mu povedal: „Správne. druhému dva a ďalšiemu jeden. kde si nerozsýpal. 3 Nerozumné si vzali lampy. 34 Potom Kráľ povie tým. 19 Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. 6 O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza. obchodoval s nimi a získal ďalších päť. vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. keď to najmenej čaká. každému podľa jeho schopností. všetkým sa začalo driemať a zaspali. 16 Ten. čo dostal dva. čo dostal jeden talent. čo dostal jeden. ešte sa pridá a bude mať hojne. päť talentov si mi odovzdal a hľa. ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do gado ti svojho pána. vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. tomu sa vezme aj to. a vravel: „Pane. 18 Ale ten. a hovoril: „Pane. čo dostal päť talentov. aj s úrokmi. otvor nám!“ 12 Ale on im povedal: „Veru. 32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých. kto má. čo je tvoje. v ktorú nočnú hodinu príde zlodej. Hľa. tam bude plač a škrípanie zubami. choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ 10 No kým išli kupovať olej. a zbieraš. čo budú po jeho pravici: „Poďte. ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána. ale olej si so sebou nevzali. bol si verný nad málom. 4 Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. požehnaní môjho Otca. 17 Podobne aj ten. ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou. o ktorej neviete. ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Pane. lebo naše lampy hasnú. lebo Syn človeka príde v hodinu. Ale kto nemá. jesť a piť s opilcami. kde si nesial. čo má desať talentov. že žnem. dobrý a verný sluha.“ Posledný súd . Podobenstvo o talentoch .Podobenstvo o vernom sluhovi .“ 24 Predstúpil aj ten. 5 Keď ženích neprichádzal. získal ďalšie dva. tu máš. čo dostal päť talentov. 35 Lebo som bol hladný a dali ste . priniesol ďalších päť talentov a vravel: „Pane.“ 26 Jeho pán mu povedal: „Zlý a lenivý sluha! Vedel si. že si tvrdý človek: žneš.

Uznesenie veľrady .“ 10 Ježiš to spozoroval a povedal im: „Prečo trápite túto ženu? Urobila mi dobrý skutok. Umučenie a zmŕtvychvstanie 26. 11 veď chudobných máte vždy medzi sebou. ale mňa nemáte vždy. hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto evanjelium.1 Keď Ježiš skončil všetky tieto reči.6 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného. alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“ 40 Kráľ im odpovie: „Veru.“ 3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza. mne ste urobili. a nenavštívili ste ma. a pripravili veľkonočného baránka. a nepritúlili ste ma.17 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ 18 On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko. zasadol s Dvanástimi za stôl. že Ježiša podvodne chytia a zabijú.“ 41 Potom povie aj tým. do večného ohňa. ani mne ste to neurobili. alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa. ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! 42 Lebo som bol hladný.“ 7. hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov. 24 Syn človeka síce ide. ale beda človekovi.20 Mt26 XXVI. bol som pocestný a pritúlili ste ma.14 Vtedy jeden z Dvanástich . hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších. Označenie zradcu . hnevali sa a hovorili: „Načo takéto mrhanie? 9 Veď sa to mohlo draho predať a rozdať chudobným. zlorečení. ako je o ňom napísané.“ 46 A pôjdu títo do večného trápenia. 16 A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho.“ 22 Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja. a nepriodeli ste ma. 5 Ale hovorili: „Nie vo sviatok. 21 A keď jedli.mi jesť.“ . ako im Ježiš rozkázal. 4 a uzniesli sa. a nedali ste mi jesť. urobila to na môj pohreb. čo budú zľava: „Odíďte odo mňa. a nedali ste mi piť. aby sa ľud nevzbúril. aby ho ukrižovali. keby sa nebol narodil. bol som nahý. Príprava na veľkonočnú večeru . bol som smädný. čo urobila. bol som smädný a dali ste mi piť.“ 37 Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane.20 Keď sa zvečerilo. povedal svojim učeníkom: 2 „Viete že o dva dni bude Veľká noc a Syn človeka bude vydaný.volal sa Judáš Iškariotský . bol som chorý a navštívili ste ma. a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa. ten ma zradí. Pane?“ 23 On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise. a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ 45 Vtedy im on odpovie: „Veru. hovorím vám: Jeden z vás ma zradí. bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom.“ Judášova zrada . 13 Veru.odišiel k veľkňazom 15 a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných.“ 25 Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja. Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal. povedal: „Veru.28. 43 bol som pocestný. kým spravodliví do večného života. ktorý sa volal Kajfáš. bol som chorý a vo väzení. bol som vo väzení a prišli ste ku mne. ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie. 7 pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja a vyliala mu ho na hlavu. u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Vtedy mu aj oni povedia: „Pane. 8 Keď to videli učeníci. 12 Keď mi vyliala tento olej na telo. 36 bol som nahý a priodeli ste ma. ako sedel pri stole.1 .“ Pomazanie v Betánii .“ 19 Učeníci urobili.

ak je možné. Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.“ 33 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli od teba. ja nikdy neodpadnem. zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy. 53 Alebo si myslíš. a nezajali ste ma. ale ako ty. ale telo slabé. hovoriac: „Pite z neho všetci: 28 toto je moja krv novej zmluvy.36 Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok. ako kohút zaspieva.Ustanovenie Eucharistie . hovorím ti: Tejto noci skôr. Veľkňaz mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha. Ježiš v Getsemanskej záhrade . načo si prišiel!?“ Vtedy pristúpili. čo boli s Ježišom. aby ho mohli odsúdiť na smrť. Napokon prišli dvaja 61 a hovorili: „Tento povedal: „Môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť. Rabbi!“ A pobozkal ho.“ 27 Potom vzal kalich. 58 Peter šiel zďaleka za ním až do veľkňazovho dvora.“ 65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Rúhal sa! Načo ešte potrebujeme svedkov? Sami ste teraz počuli rúhanie. hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo. čo Ježiša zajali. položili na Ježiša ruky a zajali ho. aby si nám povedal. nech sa stane tvoja vôľa. čo sa chytajú meča. 38 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. 52 Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci. 50 Ježiš mu povedal: „Priateľu.47 A kým ešte hovoril. či si Mesiáš. tri razy ma zaprieš. keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca. prišla hodina. môj zradca sa priblížil. nezapriem ťa. 48 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám. 31 Vtedy im Ježiš povedal: „Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa. I povedal Petrovi: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? 41 Bdejte a modlite sa.“ 64 Ježiš mu odvetil: „Sám si to povedal. vytasil meč zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.“ Zajatie Ježiša . ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. predídem vás do Galiley. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.“ 34 Ježiš mu odvetil: „Veru. znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. 29 Hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa. ktorý sa volá Getsemani. Boží Syn. kým odídem tamto a pomodlím sa.57 Tí. mečom zahynú. to je on. kde sa zhromaždili zákonníci a starší.“ 62 Tu vstal veľkňaz a spýtal sa ho: „Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe?!“ 63 Ale Ježiš mlčal. I doľahli naňho smútok a úzkosť. aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný.26 Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil. jeden z Dvanástich. Vošiel dnu a sadol si k sluhom: chcel vidieť ako sa to skončí.“ 56 Toto všetko sa stalo. že by som nemohol poprosiť svojho Otca a on by mi hneď poslal viac ako dvanásť plukov anjelov? 54 Ale ako by sa potom splnilo Písmo.30 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu.“ Výstraha Petrovi .“ 40 Keď sa vrátil k učeníkom. 46 Vstaňte. Deň čo deň som sedával a učil v chráme. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ 39 Trochu poodišiel.“ 43 A keď sa vrátil. že to má byť takto?“ 55 V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. vzdával vďaky a dal im ho. No nie ako ja chcem. Vtedy ho všetci učeníci opustili a rozutekali sa. Ježiš pred veľradou . ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť. a povedal učeníkom: „Sadnite si tu. a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi. 60 Ale nenašli hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov.“ Podobne hovorili aj ostatní učeníci. vystrel ruku. aby sa splnili písma Prorokov. nech ma minie tento kalich.“ 35 Peter mu povedal: „Aj keby som mal umrieť s tebou. lebo je napísané: „Udriem pastiera a stádo oviec sa rozpŕchne.“ 32 Ale keď vstanem z mŕtvych. aby ste ma zajali. prišiel Judáš. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: „Teraz už spite a odpočívajte! Hľa. 59 Veľkňazi a celá veľrada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi. 66 Čo na to poviete?“ Oni odpovedali: „Hoden je . toho chyťte!“ 49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: „Buď pozdravený. lámal ho a dával učeníkom. 44 Nechal ich. padol na tvár a modlil sa: „Otče môj. 51 Tu jeden z tých.“ 37 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. odviedli ho k veľkňazovi Kajfášovi. poďme! Pozrite. ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu.“ 42 Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj. našiel ich spať.

že Ježiša vydajú na smrť.“ 20 Veľkňazi a starší nahovorili zástupy. To je vaša vec!“ 25 A všetok ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše deti!“ 26 Vtedy im prepustil Barabáša.“ 12 A keď naňho veľkňazi a starší žalovali. ktorého si žiadali. že Ježiša odsúdili. a povedali Petrovi: „Veru. ktorý sa volá Mesiáš?“ 18 Lebo vedel.“ Vyšiel von a horko sa rozplakal. Mesiáš. hádaj. 6 Veľkňazi vzali peniaze a povedali: „Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice. videla ho iná a povedala tým. veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli. ktorého takto ocenili synovia Izraela. 10 a dali ich za Hrnčiarovo pole. 21 Vladár sa ich opýtal: „Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť?“ Oni zvolali: „Barabáša!“ 22 Pilát im povedal: „Čo mám teda urobiť s Ježišom. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho. vzal vodu.“ A vtom zaspieval kohút. do pravej ruky mu dali trstinu. 8 Preto sa. 31 Keď sa mu naposmievali.“ 73 O chvíľku pristúpili tí.smrti!“ 67 Potom mu pľuli do tváre a bili ho päsťami.11 Keď Ježiš stál pred vladárom. vladár sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám to hovoríš. alebo Ježiša. ako mi prikázal Pán. 13 Vtedy sa ho Pilát opýtal: „Nepočuješ. vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. cenu toho. tri razy ma zaprieš. čo povedal prorok Jeremiáš: „Vzali tridsať strieborných. ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako kohút zaspieva. takže sa vladár veľmi čudoval. 19 Keď sedel na súdnej stolici. že ho vydali zo závisti.27 Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Judášov koniec .69 Peter sedel vonku na nádvorí. 17 Keď sa zhromaždili. to pole až do dnešného dňa volá Pole krvi. že nič nedosiahne. ktorý sa volal Barabáš. Ježiša korunujú tŕním . Prišla k nemu ktorási slúžka a povedala: „Aj ty si bol s Ježišom Galilejským!“ 70 Ale on pred všetkými zaprel: „Neviem. umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. lebo je to cena krvi!“ 7 Dohodli sa teda a kúpili za ne Hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. čo hovoríš. aj ty si z nich. lebo som zradil nevinnú krv. Ježiša odviedli k Pilátovi . 15 Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa. židovský kráľ!“ 30 Pľuli naňho. Pilát im povedal: „Koho vám mám prepustiť: Barabáša. kto ťa udrel!“ Peter zapiera Ježiša . ktorý sa volá Mesiáš?“ Všetci volali: „Ukrižovať ho!“ 23 On vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižovať ho!“ 24 Keď Pilát videl.3 Keď zradca Judáš videl.1 Keď sa rozodnilo. čo všetko proti tebe svedčia?“ 14 Ale on im neodpovedal ani na jediné slovo. 16 Mali vtedy povestného väzňa. 28 Vyzliekli ho a odeli do šarlátového plášťa. a potom sa šiel obesiť. Potom ho vyviedli. iní ho zauškovali 68 a hovorili: „Prorokuj nám. Mt27 XXVII. padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený.“ Ale oni odvetili: „Čo nás do toho? To je tvoja vec!“ 5 On odhodil strieborné peniaze v chráme a odišiel. 9 Vtedy sa splnilo. nič neodpovedal.“ Ježiš pred Pilátom . brali mu trstinu a bili ho po hlave. aby ho ukrižovali. 29 z tŕnia uplietli korunu a položili mu ju na hlavu. ľútosťou pohnutý vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším 4 so slovami: „Zhrešil som. . čo tam boli: „Tento bol s Ježišom Nazaretským!“ 72 On znova zaprel s prísahou: „Nepoznám toho človeka. odkázala mu jeho manželka: „Nemaj nič s tým spravodlivým. aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. 75 Tu sa Peter rozpamätal na slovo. lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. aby ho ukrižovali. veď aj tvoja reč ťa prezrádza!“ 74 Vtedy sa začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka.“ 71 Keď vyšiel k bráne. čo tam stáli. 2 Preto ho spútaného odviedli a odovzdali vladárovi Pilátovi. ba že pobúrenie ešte vzrastá.

choďte a strážte.“ 48 Jeden z nich hneď odbehol. vraveli: „Volá Eliáša. lebo vstal. zostúp z kríža!“ 41 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: 42 „Iných zachraňoval. menom Jozef.1 Keď sa pominula sobota. ktorý si vytesal do skaly. Zvesť anjela . videli zemetrasenie a všetko čo sa deje. 39 A tí.32 Ako vychádzali. naplnil ju octom. 37 Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny: „Toto je Ježiš. 3 Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. čo s ním strážili Ježiša. 59 Jozef vzal telo zavinul ho do čistého plátna 60 a uložil do svojho nového hrobu. 46 Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: „Eli. 58 Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Ježišov pohreb . ktorý bol ukrižovaný. nastokol na trstinu a dával mu piť.57 Keď sa zvečerilo. ako povedal. 34 Dali mu piť víno zmiešané so žlčou: Ale keď ho ochutnal. povedal: „Po troch dňoch vstanem z mŕtvych. či ho Eliáš príde vyslobodiť. aby mu niesol kríž. pozrite si miesto. 61 Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu. Ježiš na kríži zomiera .“ 44 Takisto ho tupili aj zločinci. aby mu ho dali. pristúpil. čo znamená: „Bože môj. Eli. aby azda neprišli jeho učeníci a neukradli ho a nepovedali ľudu: „Vstal z mŕtvych. 51 A hľa. lebo z neba zostúpil Pánov anjel.“ 50 Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu.45 Od dvanástej hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. sám seba nemôže zachrániť. 2 Vtom nastalo veľké zemetrasenie. ktorý bol po Prípravnom dni. Veď povedal: „Som Boží Syn. 56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna. 5 Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem. druhého zľava.38 Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava. Zem sa triasla a skaly sa pukali.“ 65 Pilát im povedal: „Máte stráž. Je kráľom Izraela. rúhali sa mu: potriasali hlavami 40 a vraveli: „Ty. ktoré sa volá Golgota. chrámová Opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. menom Šimona. odvalil kameň a sadol si naň. Mária. nechcel piť. ako viete!“ 66 Oni šli a hrob zabezpečili: zapečatili kameň a postavili stráž. prečo si ma opustil?“ 47 Keď to počuli niektorí z tých. 53 Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. 52 Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych. ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom.62 Na druhý deň. Mt28 XXVIII. ak ho má rád. 49 Ale ostatní hovorili: „Počkaj. Bože môj. kde ležal. že ten zvodca. židovský kráľ!“ Ježišovi na kríži sa posmievajú . zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi 63 a hovorili: „Pane. ešte kým žil. Prázdny hrob. 35 Keď ho ukrižovali. čo boli s ním ukrižovaní. nech ho teraz vyslobodí. Stráž pri hrobe . zachráň sám seba! Ak si Boží Syn.“ 55 Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy. 33 Tak prišli na miesto.Krížová cesta . čo znamená Lebka. čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš. veľmi sa naľakali a hovorili: „On bol naozaj Boží Syn.“ 64 Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa. Pilát rozkázal. lema sabakthani?“. a matka Zebedejovýčh synov. 36 Potom si posadali a strážili ho. 7 A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: „Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. hodili lós a rozdelili si jeho šaty. spomenuli sme si. stretli človeka z Cyrény. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. 6 Niet ho tu. čo šli okolo. 4 Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi. prišiel zámožný človek z Arimatey. na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. že hľadáte Ježiša. 54 Keď stotník a tí. čo tam stáli. vzal špongiu. nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Jakubova a Jozefova matka. Poďte. Tam ho . 43 Spoliehal sa na Boha.“ a ostatné klamstvo by bolo horšie ako prvé. nech uvidíme. Toho prinútili.

1 Začiatok evanjelia Ježiša Krista. oni ho ukradli. 5 Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. 17 Keď ho uvideli. 6 Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. vyrovnajte mu chodníky!“ 4 Ján bol na púšti.11 Keď odišli. 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal.14 . aby sa vám nič nestalo. Božieho Syna. Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili. 2. Kázanie Jána Krstiteľa . Ježišova činnosť v Galilei 1.1-13 I.7.“ 14 A keby sa to dopočul vladár.“ Pokúšanie na púšti . prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko. Príprava Ježišovho účinkovania 1. 12 Tí sa zišli so staršími. no niektorí pochybovali. 10 Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. čo sa stalo. ako vystupoval z vody.12 A hneď ho Duch hnal na púšť. 10 Vtom. tam ma uvidia. poradili sa a dali vojakom veľa peňazí 13 so slovami: „Tak vravte: „V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali. 8 Ja som vás krstil vodou. ktorý ako holubica zostupoval na neho. ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko.“ Podplatenie stráže .uvidíte. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.“ 15 Oni vzali peniaze a urobili tak.“ EVANJELIUM PODĽA MARKA Mk1 1. klaňali sa mu. v tebe mám zaľúbenie. kam im Ježiš rozkázal. ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. čo som vám prikázal. my ho uchlácholíme a postaráme sa.“ Hľa. objali mu nohy a klaňali sa mu. ako ich poučili.16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch. 18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.“ Pokrstenie Ježiša .“ 6 Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.23 .9 A hľa.9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. 2 Prorok Izaiáš napísal: „Hľa. povedal som vám to. aby šli do Galiley. ako som ja. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 7 A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší. oznámte mojim bratom. videl otvorené nebo a Ducha. krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. A hľa. posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. 11 A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. 19 Choďte teda. 3 Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi. Ježiš sa zjavuje nábožným ženám . Zjavenie v Galilei a misijný rozkaz .

videl Šimona a Ondreja. 31 Pristúpil k nej. ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu.40 Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš môžeš ma očistiť. dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem. hneď na úsvite. sotva odišiel. a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť. povedali mu: „Všetci ťa hľadajú. 4 A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu. odpúšťajú sa ti hriechy. ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor. čo má moc. boli totiž rybármi. Uzdravenie malomocného . na ktorom ležal ochrnutý. ktorú predpísal Mojžiš . 33 A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. Uzdravenie Petrovej testinej . po celej galilejskej krajine.im na svedectvo. aby som aj tam kázal. 19 Ako šiel trochu ďalej. Ježiš učí v Kafarnaume a uzdravuje posadnutého . niesli ho štyria. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. kto si: Boží Svätý. Uzdravenie ochrnutého .“ Povolanie prvých učeníkov . Hneď mu povedali o nej. po západe slnka. 5 Keď Ježiš videl ich vieru. vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Ježiš opustí Kafarnaum .“ 39 A chodil po celej Galilei. 36 Šimon a tí. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke.29 Len čo vyšli zo synagógy. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. a nie ako zákonníci. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána .“ 38 On im odvetil: „Poďme inde.“ 41 Ježiš sa zľutoval nad ním. lebo ich učil ako ten. 43 Potom u prísne pohrozil.“ 6 Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: 7 „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ Ježiš hneď svojím duchom spoznal. že je v dome.“ 45 Lenže on. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. chytil ju za ruku a zdvihol. Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium.“ 18 Oni hneď zanechali siete a išli za ním. povedal ochrnutému: „Synu. čo boli s ním.14 Keď Jána uväznili.35 Včasráno. prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. 17 Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 23 A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. ktorých trápili rozličné neduhy.32 Keď sa zvečerilo. a otvorom spustili lôžko. takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta. pobrali sa za ním. že tak . že už nebolo miesta ani predo dvermi. ale choď. vystrel ruku.“ 25 Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ 26 Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ. 27 Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. 37 Keď ho našli. 22 I žasli nad jeho učením. Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem. Kajajte sa a verte evanjeliu. Mk2 II. kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.Začiatok Ježišovej činnosti . Ten vykríkol: 24 „Čo ťa do nás. ako spúšťajú sieť do mora. 15 Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. začal všade hovoriť a rozchyrovať. 3 Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom.1 O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma.aj oni boli na lodi a opravovali siete .21 Prišli do Kafarnauma. do susedných dedín.20 a hneď ich povolal. lebo ho poznali. 2 a zišlo sa ich toľko. Ľudia sa dopočuli.16 Keď raz išiel popri Galilejskom mori. Šimonovho brata.“ 28 A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade. vstal a vyšiel von. veď na to som prišiel. odkryli strechu tam kde bol. 34 I uzdravil mnohých. čo sa stalo. buď čistý!“ 42 Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. A on im hlásal slovo. Ďalšie uzdravenia .

videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. čo robí. potom. a tvoji učeníci sa nepostia?“ 18 Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť. ba aj zo zajordánskych krajov a z okolia Týru a Sidonu prišlo k nemu veľké množstvo ľudí. a oni prišli k nemu. 2 A oni naň striehli. 17 Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána. Uzdravenie pri mori . ale chorí. aby ho zástup netlačil.“ Povolanie Léviho . prečo robia v sobotu. že mu majú pripraviť loďku. lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. 14 Vtedy ustanovil Dvanástich.“ Spor o sobote . padali pred ním a kričali: „Ty si Boží Syn!“ 12 Ale on im prísne pohrozil. povolal k sebe tých. Všetci sa divili. nové zo starého. ktoré nesmel jesť nik. a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? 9 Čo je ľahšie . ale hriešnikov. aby boli s ním a aby ich posielal kázať 15 s mocou vyháňať zlých duchov: 16 Šimona.7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru.povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň. ktorých sám chcel. 15 Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom. čo urobil Dávid. Neprišiel som volať spravodlivých. keď ho zbadali. 10 Lebo mnohých uzdravil. lebo počuli. vezmi si lôžko a choď domov. lebo záplata vytrhne kus z neho. že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ . Prišli k nemu a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia. aby sa ho dotkli. a nie človek pre sobotu. Tam bol človek s vyschnutou rukou.povedať ochrnutému: „Odpúšťajú sa ti hriechy. keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? 26 Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby. 16 Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi. kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha. ktorému dal meno Peter. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy.“ alebo povedať: „Vstaň.“ 12 A on vstal.rozmýšľajú. čo neslobodno?“ 25 On im odvetil: „Nikdy ste nečítali. lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy. 9 Tu povedal svojim učeníkom. aby ho neprezrádzali. hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 17 Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví. 28 A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou. velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli. 21 Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky. či ho v sobotu uzdraví.13 Znova vyšiel k moru. 20 No prídu dni. vezmi si lôžko a choď!“? 10 Ale aby ste vedeli. sa budú postiť. ale nové víno do nových mechov. tisli sa k nemu. čo mali nejakú chorobu. iba kňazi.1 Potom znova vošiel do synagógy. čo značí Synovia .“ Mk3 III. 22 A nik nevlieva mladé víno do starých mechov. Šiel za ním veľký zástup z Galiley a Judey 8 i z Jeruzalema a z Idumey. 11 Ešte aj nečistí duchovia. zachrániť život alebo zničiť?“ Ale oni mlčali. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich 14 učil. nemôžu sa postiť. aby ho mohli obžalovať. 24 Farizeji mu povedali: „Pozri. Uzdravenie v sobotu .23 V istú sobotu kráčal cez obilné pole. ako ho zahubiť.18 Jánovi učeníci a farizeji sa postili. 6 Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi. takže všetci. a diera bude ešte väčšia. 5 S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a ruka mu ozdravela. a dal aj tým. Ako šiel okolo.“ Spor o pôste . stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici. keď im ženícha vezmú. hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. 3 Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: „Staň si do prostriedku!“ 4 A tamtých sa opýtal: „Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle. im dal meno Boanerges. čo boli s ním?“ 27 I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka. Ustanovenie Dvanástich .13 Potom vystúpil na vrch. v ten deň.

hromu, 18 ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského 19 a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil. Príbuzní nechápu Ježiša - 20 Vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. 21 Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“ Zlomyseľnosť zákonníkov. Hriech proti Duchu Svätému - 22 Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ 23 On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? 24 Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, 25 a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. 26 Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. 27 Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom. 28 Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ 30 Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“ Pravá Ježišova rodina - 31 Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. 32 Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: „Vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry.“ 33 On im odvetil: „Kto je moja matka a moji bratia?“ 34 Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. 35 Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka.“ Ježiš hovorí v podobenstvách 4,1-34 Mk4 IV. Podobenstvo o rozsievačovi - 1 A opäť začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si; a celý zástup bol na brehu. 2 Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril: 3 „Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať. 4 Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho: 5 Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi; 6 ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo. 7 Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. 8 Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“ A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Prečo hovorí v podobenstvách - 10 Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho na podobenstvá. 11 On im povedal: „Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku podáva sa všetko v podobenstvách, 12 aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo.“ Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi - 13 Potom im povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstvá. 14 Rozsievač seje slovo. 15 Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. 16 Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, 17 ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú. 18 A iné, zasiate do tŕnia, je u tých, čo počúvajú slovo, 19 ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné

žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku. 20 A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“ Podobenstvo o lampe - 21 Potom im povedal: „Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik? 22 Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. 23 Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Podobenstvo o miere - 24 Ďalej im povedal: „Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám pridá. 25 Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“ Podobenstvo o zasiatom semene - 26 Ďalej hovoril: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; 27 či spí alebo vstáva, v noci či vo dne semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. 28 Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. 29 A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ Podobenstvo o horčičnom zrnku - 30 A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? 31 Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, 32 ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ Záver podobenstiev - 33 V mnohých takýchto podobenstvách im hlásal slovo podľa toho, ako boli schopní počúvať. 34 Bez podobenstva im ani nehovoril. Ale svojim učeníkom v súkromí všetko vysvetlil. Utíšenie búrky na mori - 35 V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal: „Prejdime na druhý breh.“ 36 I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. 37 Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. 38 On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ 39 On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. 40 A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ 41 Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ Mk5 V5. Uzdravenie posadnutého v Geraze - 1 Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. 2 Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. 3 Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. 4 Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. 5 A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi. 6 Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu 7 a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ 8 Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ 9 A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ 10 A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. 11 Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. 12 Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ 13 On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda - okolo dvetisíc kusov - sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. 14 Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa; čo sa stalo. 15 Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. 16 Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. 17 A začali ho

prosiť, aby odišiel z ich kraja. 18 Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. 19 On mu to nedovolil, ale mu povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ 20 On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali. Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry - 21 Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. 22 Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám 23 a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ 24 Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. 25 Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. 26 Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. 27 Keď sa dopočula o Ježišovi; prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. 28 Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ 29 A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. 30 Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ 31 Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: „Kto sa ma dotkol?“ 32 Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. 33 Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením padla pred neho a povedala mu celú pravdu. 34 A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Chod’ v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“ 35 Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľ?“ 36 Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa len ver!“ 37 A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. 38 Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. 39 Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ 40 Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, 41 chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ 42 A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. 43 On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť. Mk6 VI. Ježiš v Nazarete - 1 Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. 2 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! 3 Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. 4 Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ 5 A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. 6 A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Vyslanie Dvanástich - 7 Zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi 8 a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, 9 ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. 10 A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. 11 Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“ 12 Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. 13 Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Herodes a Ján Krstiteľ - 14 Počul o ňom aj kráľ Herodes, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ 15 Iní

hovorili: „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok, ako jeden z prorokov.“ 26 Keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“ 17 Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. 18 A Ján Herodesovi hovoril: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ 19 Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, 20 lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch, a predsa ho rád počúval. 21 Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. 22 Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: „Žiadaj si odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ 23 A veľmi jej prisahal: „Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva.“ 24 Ona vyšla a vravela svojej matke: „Čo si mám žiadať?“ A tá jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ 25 Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: „Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 26 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. 27 Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, 28 priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. Prvé rozmnoženie chleba - 30 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. 31 On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. 32 Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. 33 Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. 34 Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. 35 Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. 36 Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.“ 37 On im odpovedal: „Vy im dajte jesť!“ Vraveli mu: „Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?“ 38 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“ Keď to zistili, povedali: „Päť a dve ryby.“ 39 Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. 40 A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. 41 Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. 42 Všetci jedli a nasýtili sa, 43 ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. 44 A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov. Ježiš kráča po mori - 45 A hneď prinútil svojich učeníkov, aby nastúpili na loď a išli napred na druhý breh k Betsaide, kým on rozpustí ľud. 46 Keď ich rozpustil, odišiel na vrch modliť sa. 47 A keď sa zvečerilo, loď bola uprostred mora a on sám na zemi. 48 Videl ich, ako sa namáhajú pri veslovaní, lebo vietor dul proti nim. A nad ránom, kráčajúc po mori blížil sa k nim a chcel ich obísť. 49 Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; 50 všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ 51 Vstúpil k nim do lode a vietor utíchol. A boli celí ohromení, 52 lebo nepochopili, ako to bolo s chlebmi; ich srdce bolo otupené. Ježiš uzdravuje v Genezarete - 53 Keď sa preplavili k druhému brehu, došli do Genezareta a tam pristáli. 54 Len čo vystúpili z lode, ľudia ho spoznali; 55 rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich chorých ta, kde bol, ako počuli. 56 A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny, mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli. Mk7

ktorí došli z Jeruzalema. A prosila ho.“ 11 Vy však hovoríte: „Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban. necudnosť. A mnoho iných podobných vecí robíte. našla dievča ležať na posteli.10. 2 A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými. aby niekto o ňom vedel. smilstvá. 33 On ho vzal nabok od zástupu.24 Potom vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru a Sidonu. Ale čím dôraznejšie im prikazoval. čo znamená. aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch. ako je napísané: „Tento ľud ma uctieva perami. vraždy. 13 A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje.“ (16 Kto má uši na počúvanie. 36 A prikázal im. medeníc a postelí. závisť rúhanie. to poškvrňuje človeka. Ježišova cesta mimo Galiley 7. čím by som ti mal pomáhať. čo vchádza doň zvonka. 22 cudzoložstvá chamtivosť. 10 Lebo Mojžiš povedal: „Cti svojho otca i svoju matku“ a: „Kto by zlorečil otcovi alebo matke. nech počúva. ktoré prevzali: umývanie čiaš.“ 8 Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov. zlomyseľnosť. ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom. nech sa najprv nasýtia deti.VII. Tradície otcov . kým si neumyjú ruky až po zápästie. a zlý duch bol preč. pokrytcoch prorokoval Izaiáš. 32 Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho.24 .1 Zišli sa k nemu farizeji a niektorí zákonníci. 34 Potom pozdvihol oči k nebu. ktoré si odovzdávate. čo učia. kým sa nevykúpu. to jest neumytými rukami. musí zomrieť. lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. 26 Žena bola Grékyňa. Uzdravenie hluchonemého . A zachovávajú ešte mnoho iných vecí.“ Čo poškvrňuje človeka .14 Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! 15 Človeka nemôže poškvrniť nič. čo vchádza doň zvonka. ale čo vychádza ž človeka. Lebo znútra. prišla a hodila sa mu k nohám. že všetko. pýcha.52 Uzdravenie Sýrofeničanky . 7 No darmo si ma ctia. 23 Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka. 3 Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia. klamstvo. vložil mu prsty do uší.“ 9 A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie. džbánov. 5 Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás. 4 A keď prídu z trhu. z ľudského srdca. 20 A pokračoval: „Čo z človeka vychádza.“ 30 A keď prišla domov. ale nemohol sa utajiť. hlúposť. to poškvrňuje človeka. rodom Sýrofeničanka.31 Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja.“ 29 On jej povedal: „Pre tieto slová choď. 25 Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena. ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. 27 On jej povedal: „Nechaj. lebo náuky.“ čo znamená: „Otvor sa!“ 35 V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. 19 veď to nevchádza do jeho srdca. aby naňho vložil ruku.) 17 Keď zanechal zástup a vošiel do domu.“ 28 Ale ona mu odvetila: „Pane. tým väčšmi to rozhlasovali 37 a s tým väčším obdivom hovorili: „Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch aj nemým reč. aby o tom nikomu nehovorili. vzdychol a povedal mu: „Effeta. aby ste si zachovali svoje obyčaje.“ . nejedia. vychádzajú zlé myšlienky. aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. je obetný dar. Vošiel do jedného domu.“ 3. zlý duch vyšiel z tvojej dcéry. krádeže. 18 On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete. lebo nechcel. ale ich srdce je ďaleko odo mňa. že človeka nemôže poškvrniť nič. sú iba ľudské príkazy.“ 12 už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku.

poslinil mu oči. 26 I poslal ho domov so slovami: „Ale do dediny nechoď!“ Petrovo vyznanie . Tam priviedli k nemu slepca a prosili ho.“ 21 A povedal im: „Ešte nechápete?“ Uzdravenie slepca v Betsaide . stratí ho. 19 koľko košov ste naplnili odrobinami. starší. satan.“ 6 Tu rozkázal zástupu. Varovanie pred kvasom farizejov . a svojej duši by uškodil?! 37 Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! 38 Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením. 23 On vzal slepca za ruku. veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú.“ 29 „A za koho ma pokladáte vy?“. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať.1 V tých dňoch zasa bol pri ňom veľký zástup a nemali čo jesť. vyviedol ho za dedinu. opýtal sa ich. Druhé rozmnoženie chleba .“ 13 Nechal ich tam. zachráni si ho. aby o ňom nerozprávali nikomu. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. 15 A on ich varoval: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov i kvasu Herodesa!“ 16 Oni si medzi sebou hovorili. iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov. Žiadali od neho znamenie z neba. zdá sa mi. 8 I jedli a nasýtili sa.31 Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť. 11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. lebo nemáš zmysel pre Božie veci. hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.27 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty.“ 4 Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ 5 Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem. 17 Keď to spozoroval. 12 On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať.22 Tak prišli do Betsaidy. poomdlievajú na ceste. keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi. a Nepočujete? A nepamätáte sa už.14 Zabudli si vziať chleba a na lodi mali so sebou iba jeden chlieb.10 Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja. aby si posadal na zem. lámal a dával svojim učeníkom. vzdával vďaky. že nemajú chleba. Tu začal vidieť i celkom ozdravel a všetko videl zreteľne. za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka. Spor o znamenie . 7 Mali aj zopár rybiek. ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium. 9 Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ 28 Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa.“ 25 Potom mu znova položil ruky na oči. keď som tých sedem rozlámal štyrom tisícom?“ Odpovedali mu: „Sedem. nech zaprie sám seba. akoby stromy chodili. keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?“ Odpovedali mu: „Dvanásť. zabijú ho.“ 30 Ale on ich prísne napomenul. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš. aby ho pokúšali. Prvá predpoveď utrpenia .“ 20 „A koľko košov ste naplnili odrobinami. 36 Veď čo osoží človekovi.34 Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou. vložil naňho ruky a opýtal sa ho: „Vidíš niečo?“ 24 Ten sa pozrel a povedal: „Vidím ľudí. lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť.“ . len pre ľudské!“ Ako nasledovať Ježiša . aby sa ho dotkol. 3 Ak ich prepustím domov hladných. vezme svoj kríž a nasleduje ma. ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. Potom ich rozpustil. a oni ich rozdali zástupu. Vzal sedem chlebov. veď niektorí z nich prišli zďaleka.Mk8 VIII. 35 Lebo kto by si chcel život zachrániť. 33 On sa obrátil. povedal im: „Prečo rozprávate o tom. že nemáte chlieb? Ešte nechápete a nerozumiete? Máte otupené srdce? 18 Máte oči. a nevidíte? Máte uši. aby ich rozdávali. Zvolal učeníkov a povedal im: 2 „Ľúto mi je zástupu.“ 32 Hovoril im to otvorene. keby aj celý svet získal. znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

zvíjal sa a išli mu peny. 4 A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Chlapec ostal ako mŕtvy. učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 29 On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím. Pomôž mojej nevere!“ 25 Keď Ježiš videl.“ 6 Lebo nevedel. aby o tom niekto vedel 31 lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho.“ 24 A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. 28 Keď potom vošiel do domu a boli sami. kto robí divy v mojom mene. že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. iba Ježiša. pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch. 1 A povedal im: „Veru. ako je o ňom napísané. ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. videli sme kohosi. čo znamená „vstať z mŕtvych“. Bránili sme mu to. 5 Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi. 21 Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“ On odpovedal: „Od detstva.30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou.“ 39 Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik. kto verí.38 Ján mu povedal: „Učiteľ.“ 8 A sotva sa rozhliadli. čo videli. postavil ho medzi nich. Urobme tri stánky: jeden tebe.“ Ježišovo premenenie . 22 A často ho vrhol aj do ohňa a do vody. . prikázal im. 7 Tu sa utvoril oblak a zahalil ich.14 Keď prišli k učeníkom.“ Skutky v Kristovom mene . Otázka o osobe Eliáša . počúvajte ho. čo tu stoja. Ale ak niečo môžeš.33 Tak prišli do Kafarnauma. ten sa zrútil na zem. iba modlitbou. 15 A všetok ľud. videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov. zdvihol ho a on vstal. mňa prijíma. kto z nich je väčší. ale toho. 18 Kdekoľvek ho schytí. zhodí ho. 16 On sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?“ 17 Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ.“ Uzdravenie posadnutého chlapca . najprv príde Eliáš a všetko obnoví.“ 32 Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.“ 19 On im povedal: „Neveriace pokolenie.2 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra. idú mu peny. ako sa s nimi hádajú. aby ho vyhnali. nie mňa prijíma. Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn. 10 Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali. nehovorili nikomu. kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. objal ho a povedal im: 37 „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene. kým neuvidia. nevideli pri sebe nikoho. nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. dobre je nám tu. 11 A pýtali sa ho: „Prečo teda zákonníci hovoria. ktorý ma poslal. priviedol som k tebe svojho syna. nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Spor o prvenstvo . Ale prečo je o Synovi človeka napísané. takže mnohí vraveli: „Zomrel. A kto prijíma mňa. čo povedať. dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho ku mne!“ 20 I priviedli ho k nemu. veď nechodí s nami. Nechcel však.Mk9 IX. len čo ho zazrel. Povedal som tvojim učeníkom. jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. hovorím vám: Niektorí z tých.“ Druhá predpoveď utrpenia . A keď bol v dome. zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ 23 Ježiš mu povedal: „Ak môžeš?! Všetko je možné tomu. posadnutého nemým duchom. takí boli preľaknutí. že najprv musí prísť Eliáš?“ 12 On im povedal: „Áno. ale nemohli. Bežali k nemu a pozdravovali ho. Len čo ho duch zbadal. užasol. čo chceli. mocne ním zalomcoval a vyšiel. že sa zbieha zástup. škrípe zubami a chradne. lebo sa cestou medzi sebou hádali. Tam sa pred nimi premenil. že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? 13 No hovorím vám: Eliáš už prišiel a urobili s ním. ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!“ 26 Ten vykríkol.“ 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku. že Božie kráľovstvo prichádza s mocou. neokúsia smrť.9 Keď zostupovali z vrchu. 3 Jeho odev zažiaril a bol taký biely. zalomcoval chlapcom. zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý. 35 Sadol si. aby o tom. opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ 34 Ale oni mlčali. aby ho zahubil. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Potom vzal dieťa.

(46 ako 44) 47 A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko.“ 5 Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. 48 kde ich červ neumiera a oheň nezhasína. keď vojdeš do života zmrzačený. hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. je za nás. čo majú majetky!“ 24 Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. toto všetko som zachovával od svojej mladosti. rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. 19 Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku! 20 Ale on mu povedal: „Učiteľ. odtni ju: je pre teba lepšie. odtni ju: je pre teba lepšie. keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom. cudzoloží. Ale ak soľ stratí svoju slanosť. čo máš. aby som obsiahol večný život? 18 Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý jedine Boh. my sme opustili všetko a išli sme za tebou. vylúp ho: je pre teba lepšie. 2 I pristúpili farizeji a pokúšali ho. aby sa ich dotkol. 12 A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného.13 Tu mu prinášali deti. 46 Kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.“ Mk10 X. lebo takým patrí Božie kráľovstvo. veru. k nemu pribehol. Nebezpečenstvo bohatstva . 41 A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto. Nerozlučnosť manželstva . že ste Kristovi. 50 Soľ je dobrá. kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý. či smie muž prepustiť manželku. dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. nevojde doň. keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora. ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla. ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly. 43 Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka. 7 Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke 8 a budú dvaja v jednom tele.“ Ježiš a deti .Veď kto nie je proti nám. čím ju napravíte? Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji.“ 16 Potom ich objímal. 11 On im povedal: „Každý. Pýtali sa ho.) 45 Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha. namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im. lebo mal veľký majetok.23 Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje. 15 Veru. Choď. 6 Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. hovorím vám: Niet nikoho.17 Keď sa vydával na cestu. čo opustili všetko .“ Odmena tým. ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Bohatý mladík .28 Tu sa ozval Peter: „Pozri. hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa.1 Vstal a odišiel odtiaľ do judejského kraja za Jordánom. predaj všetko.42 Ale pre toho. čo veria vo mňa. kto by pohoršil jedného z týchto maličkých. ale Bohu nie. 14 Keď to Ježiš videl. ich okrikovali. kládol na ne ruky a požehnával ich. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil. Ale učeníci.“ 29 Ježiš povedal: „Veru. A tak už nie sú dvaja. bolo by lepšie. do neuhasiteľného ohňa.“ 21 Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. keď vojdeš do života krivý. Potom príď a nasleduj ma!“ 22 On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený. Lebo Bohu je všetko možné. ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla. O pohoršení . 3 On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ 4 Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť. čo mám robiť. ale jedno telo. 9 Čo teda Boh spojil.“ 26 Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ 27 Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné. ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla. nech človek nerozlučuje!“ 10 Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. kto by pre 40 . 49 Lebo každý bude ohňom solený. kto prepustí svoju manželku a vezme si inú. (44.

“ Tretia predpoveď utrpenia . povedzte: „Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti. pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. 43 Medzi vami to tak nebude. bude sluhom všetkých.mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia. 51 Ježiš mu povedal: „Čo chceš. prečo odväzujete osliatko?“ 6 Oni im povedali. ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom. začal kričať: „Ježišu.“ 36 On sa ich opýtal: „Čo chcete. ako im kázal Ježiš. aby mlčal.32 Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. o čo ťa poprosíme. že je to Ježiš Nazaretský. 30 aby nedostal stonásobne viac. 5 Niektorí z t ch. volá ťa!“ 50 On odhodil plášť. aby som vám urobil?“ 37 Oni mu povedali: „Daj. panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc.“ Uzdravenie slepca pri Jerichu . nájdete priviazané osliatko. vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. deti i polia. .1 Keď sa blížili k Jeruzalemu. čo ho očakáva: 33 „Hľa. zmiluj sa nado mnou!“ 49 Ježiš zastal a povedal: „Zavolajte ho!“ Zavolali slepca a vraveli mu: „Neboj sa! Vstaň. A keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal. zbičujú a zabijú. a žobral. ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. bratov. na ktorom ešte nijaký človek nesedel. vyskočil a šiel k Ježišovi. ktorý prichádza v mene Pánovom! 10 Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida. To dostanú tí.41 Keď to počuli ostatní desiati. budete pokrstení. a nechali ich.35 Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým. Timejov syn. 7 Osliatko priviedli k Ježišovi. ktorý pijem ja. 47 Keď počul.“ Žiadosť Zebedejových synov . Slávnostný vstup do Jeruzalema . ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych. aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ 4 Oni odišli a na rázcestí našli osliatko priviazané vonku pri bráne. 40 Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne.37 Mk11 XI. pri ceste sedel slepý Bartimej. a v budúcom veku večný život.46 Prišli do Jericha.1 . 9 A tí. sestry. že tí. iní zasa zelené ratolesti. ktorých pokladajú za vládcov národov.13. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel. ktoré prichádza! Hosanna na výsostiach!“ 11 Tak vošiel do Jeruzalema. chceme. začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. čo je pred vami. A len čo do nej vojdete. v tomto čase. aj tí. poslal dvoch svojich učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny. Odviažte ho a priveďte. 3 A keby vám niekto hovoril: „Čo to robíte?“. 42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. matky. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom. ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov. bude vaším služobníkom. syn Dávidov.“ 38 Na to im Ježiš povedal: „Neviete. volali: „Hosanna! Požehnaný. 8 Mnohí prestierali na cestu svoje plášte. čo narezali v poli. hoci s prenasledovaním. 31 A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste. lebo už bol večer. ktorým je to pripravené. k Betfage a Betánii pri Olivovej hore. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie. čo išli pred ním. im vraveli: „Čo to robíte. 34 vysmejú ho. aj krstom ktorým som krstený ja. aby sa dal obsluhovať. čo tam stáli. zmiluj sa nado mnou!“ 48 Mnohí ho okríkali. i odviazali ho. čo šli za ním.“ Predstavení majú slúžiť . budete piť. 44 A kto bude chcieť byť medzi vami prvý. Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme 11.“ Ježiš im povedal: „Kalich. ktorým som ja krstený? 39 Oni mu vraveli: „Môžeme. čo žiadate. teraz. 4. domy. opľujú. Môžete piť kalich. aby si nám splnil. aby som ti urobil?“ Slepec mu odpovedal: „Rabboni. do chrámu. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť. aby som videl!“ 52 A Ježiš mu povedal: „Choď.

toho zabili.to sa báli ľudu. nenašiel nič. 3 Ale oni ho chytili. Viera a modlitba . odišli z mesta. len sa báli zástupu. zákonníci a starší 28 a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc. iných pozabíjali.“ 7 Ale vinohradníci si povedali: „To je dedič. odpustite.) Odkiaľ je Kristova moc .15 Potom prišli do Jeruzalema.“ Mk12 XII. 19 A keď sa zvečerilo. že vždy vravíš pravdu a neberieš ohľad na nikoho. Obohnal ju plotom. Ale keď k nemu prišiel. Ježiš vyháňa kupcov z chrámu . zabili a vyhodili z vinice. Tomu prebili hlavu a potupili ho. stal sa kameňom uholným. 23 Veru. akou mocou toto robím.13 Poslali k nemu niekoľko farizejov a herodiánov.“ 22 Ježiš im na to povedal: „Majte vieru v Boha. že všetko. hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: „Zdvihni sa a hoď sa do mora. len lístie. ktorý si preklial. vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným. vieme. lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. 2 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu. 21 Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: „Rabbi. zabime ho a dedičstvo bude naše!“ 8 Chytili ho. Spor o dani cisárovi .“ .“ a vo svojom srdci nezapochybuje.1 Potom im začal hovoriť v podobenstvách: „Istý človek vysadil vinicu. 13 Zďaleka zazrel figovník s lístím. 14 I povedal mu: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ A jeho učeníci to počuli. videli. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. potom vám poviem. 30 Jánov krst bol z neba. ale uverí. Ako chodil po chráme. 33 Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme. Poďte. čo stavitelia zavrhli. ako ho zabiť. nebol totiž čas fíg. aby si to robil?“ 29 Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Nechali ho teda a odišli.Neúrodný figovník . ale podľa pravdy učíš Božej ceste. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. akou mocou toto robím. vyschol.27 A znova prišli do Jeruzalema. či na ňom niečo nenájde.“ A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem. zbili a prepustili späť naprázdno. že vyschol od koreňa. a budete to mať. či od ľudí? Odpovedzte mi!“ 31 Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba. stane sa mu to. 25 A keď vstanete modliť sa. milovaného syna. Keď vošiel do chrámu. ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. Napokon k nim poslal i jeho. lebo si povedal: „K môjmu synovi budú mať úctu. Slobodno .“ (26 Ale ak vy neodpustíte ľuďom. pocítil hlad. pristúpili k nemu veľkňazi. odpustil vaše hriechy. čo povedal. 4 Znova k nim poslal iného sluhu. pozri. vec v našich očiach obdivuhodná?“ 12 A chceli ho zajať.20 Keď ráno išli popri figovníku. ak máte niečo proti niekomu. ste už dostali. vykopal jamu a postavil vežu. Odpovedzte mi. Báli sa ho. aby ho podchytili v reči. 16 A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. Vybadali totiž. 5 Poslal ďalšieho. nehľadíš na osobu človeka. povie: „Prečo ste mu teda neuverili?“ 32 Ale ak povieme: Od ľudí. lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. 24 Preto vám hovorím: Verte. že to o nich povedal toto podobenstvo. Podobenstvo o zlých vinohradníkoch . 10 Nečítali ste v Písme: „Kameň. 11 To sa stalo na pokyn Pána. začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Išiel k nemu. 9 Čo teda urobí pán vinice? Príde. že sa stane.“ 18 Keď to počuli veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob. ktorý je na nebesiach. A ešte mnoho iných: niektorých zbili. figovník. 17 A učil ich: „Nie je napísané: „Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy“? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. o čo v modlitbe prosíte. aby aj vám váš Otec. 6 Mal ešte jedného.12 Keď na druhý deň z Betánie odchádzali. 14 Tí prišli a povedali mu: „Učiteľ. aby od nich prevzal podiel úrody z vinice.

41 Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa.“ 32 Zákonník mu vravel: „Dobre. 22 A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. že niet zmŕtvychvstania. Boh Izáka a Boh Jakuba“? 27 A on nie je Bohom mŕtvych.“ Najväčšie prikázanie .1 Keď vychádzal z chrámu. Prvý sa oženil. 44 Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku.18 Tu prišli k nemu saduceji. ani nevydávajú. a pýtali sa ho: 19 „Učiteľ.1-37 Mk13 XIII. Spor o vzkriesení . povedal: „Ako môžu zákonníci hovoriť. či nie? Máme platiť. Pán. a čo je Božie. z celej svojej duše. správne si povedal: „Jediný je a okrem neho iného niet.“ Obeť vdovy . že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí. A keď videl. ale ona pri svojej chudobe dala všetko. že im dobre odpovedal. ktorí radi chodia v dlhých rúchach.“ 17 A Ježiš im povedal: „Čo je cisárovo.35 Keď Ježiš učil v chráme. Mojžiš nám napísal. ako sú tieto niet.“ 37 Sám Dávid ho nazýva Pánom. Učiteľ. že odpovedal rozumne.38 Ako učil. svojho Boha. Kristus. Úvod . ktorí tvrdia. ktorý ich počúval. hovoril: „Varujte sa zákonníkov. ako ľud hádže peniaze do pokladnice. 39 po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. väčšieho prikázania.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať. už sa ani neženia. Veľmi sa mýlite. srdca. Varovanie pred zákonníkmi . povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. túžia po pozdravoch na uliciach. Viacerí boháči hádzali mnoho. 21 Vzal si ju druhý. ale sú ako anjeli v nebi. z celého rozumu a z celej sily“ a “milovať blížneho ako seba samého“ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety. ako potom môže byť jeho synom?“ A veľký zástup ho počúval s radosťou. Dávidov syn a Pán . keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku. 20 Bolo sedem bratov. brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.platiť cisárovi daň. Napokon po všetkých zomrela aj žena. jeden z jeho učeníkov mu povedal: „Učiteľ. pozri. ako mu Boh povedal: „Ja som Boh Abraháma. je jediný Pán.“ I obdivovali ho. dávajte cisárovi. hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. nech sa naň pozriem!“ 16 A oni priniesli. 30 Milovať budeš Pána. ako sa hádajú. Bohu. 26 A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych. ale živých.“ 24 Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto. Takých postihne prísnejší súd. čo mala. náš Boh. ale aj on umrel a nezanechal potomka. celé svoje živobytie. 43 Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru. spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ 29 Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: „Počuj. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Izrael.28 Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov. čo hádzali do pokladnice. aké kamene a aké stavby!“ 2 Ježiš mu vravel: „Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu . ale umrel a nezanechal potomka. z celého svojho srdca. kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy. že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? 25 Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych. či nemáme?“ 15 Ale on poznal ich prefíkanosť a povedal im: „Čo ma pokúšate?! Prineste mi denár. 42 Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince čo je kvadrans. 23 Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení. že Mesiáš je Dávidov syn? 36 Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu: „Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici. z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ 31 Druhé je toto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Iného.“ Eschatologická reč 13. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“ Oni mu odpovedali: „Cisárov. či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku.“ 33 a milovať ho z celého. Takisto aj tretí.“ 34 Keď Ježiš videl.

8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia.kameň na kameni. Ale kto vytrvá do konca. aby vás niekto nezviedol. aby vás vydali. 27 On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba. bdejte. Ján a Ondrej: 4 „Povedz nám. kým sa to všetko nestane. 19 lebo tie dni budú takým súžením. ako ho podvodne chytiť a zabiť.33 Majte sa na pozore. Druhý príchod Krista . 2 Ale hovorili: „Nie vo sviatok.“ . 34 Je to tak. nestarajte sa dopredu.1 . 16 a kto bude na poli. každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.9 Vy sa však majte na pozore. kedy príde pán domu: či večer. 32 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik.14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam. Výzva na bdelosť . až uvidíte. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. ktorých si vyvolil. 21 Keby vám vtedy niekto povedal: „Hľa. ak je to možné. tamto je. že je blízko predo dvermi. hľa.5 Ježiš im začal hovoriť: „Dajte si pozor.“ 3 Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami. ale Duch Svätý. tu je Mesiáš. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 Nebo a zem sa pominú. 20 A keby Pán tie dni neskrátil. čo budete hovoriť. nezachránil by sa nik. aby zviedli.“ Začiatok útrap . 11 Až vás povedú.1 Bolo dva dni pred Veľkou nocou a sviatkami Nekvasených chlebov.kto číta. 22 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky. 23 Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred.“ A mnohých zvedú. že je blízko leto. ani anjeli v nebi. 10 Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. neľakajte sa. 30 Veru. Ale kvôli vyvoleným. Veď to už nie vy budete hovoriť. 17 Beda ťarchavým ženám a tým. čo budú v tie dni pridájať! 18 Modlite sa. nech utečú do hôr. hovorím všetkým: Bdejte!“ 5. 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. 29 Tak aj vy. vedzte. pýtali sa ho Peter. ale ešte nebude koniec. nech pochopí -. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob. Vydajú vás súdom. lebo neviete. Jakub. kedy príde ten čas. 36 Aby vás nenašiel spať. 15 kto bude na streche. kedy to bude a aké bude znamenie keď sa toto všetko začne plniť. nech sa nevracia nazad zobrať si oblek. 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.20 Mk14 XIV. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa.16. lebo neviete. ani Syn. keď príde nečakane! 37 A čo hovorím vám. či o polnoci. kde nemá byť . že sa toto deje. 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom.28 Od figovníka sa naučte podobenstvo. 35 Bdejte teda. čo budú v Judei.“ neverte. To musí prísť. až doteraz a už ani nebude. To bude začiatok útrap. Veľké súženie . ale moje slová sa nepominú. viete. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie. hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie. budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi. Znamenia konca Jeruzalema. ale hovorte čo vám bude dané v tú hodinu. Prenasledovanie učeníkov . všetko bude zborené. vtedy tí. mesiac nevydá svoj jas. aby sa ľud nevzbúril. Uznesenie veľrady . aké nebolo od počiatku. či za spevu kohúta alebo ráno. Ježišovo umučenie a vzkriesenie 14. aby ste im vydali svedectvo. Poučenie od figovníka . po onom súžení slnko sa zatmie. iba Otec.24 V tých dňoch. skrátil tie dni. nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiaľ. bude hlad. svojim sluhom odovzdal moc. aj vyvolených. 6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: „To som ja. aby to neprišlo v zime. bude spasený. keď Boh stvoril svet.

ja nie. 27 Vtedy im Ježiš povedal: „Všetci odpadnete. a keď prišli do mesta. nezapriem ťa. ale beda človekovi. hovorím ti: Ty ma dnes. 18 A keď boli pri stole a jedli. Ale mňa nemáte vždy. Ostaňte tu a bdejte!“ 35 Trocha poodišiel. Tam nám prichystajte.“ Judášova zrada .22 Keď jedli. Vopred pomazala moje telo na pohreb. povedal im: „Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. 6 Ale Ježiš povedal: „Nechajte ju! Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. 25 Veru. ktorý bude niesť džbán vody.17 Keď sa zvečerilo.“ 30 Ježiš mu odvetil: „Veru. našiel ich spať. 34 Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť.“ 16 Učeníci odišli. vzal chlieb a dobrorečil. Vezmi odo mňa tento kalich. keby sa nebol narodil. dal im ho a všetci z neho pili. hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu. Otče! Tebe je všetko možné. aby ste neprišli do pokušenia. Jakuba a Jána. ten. 40 A keď sa vrátil. toto je moje telo!“ 23 Potom vzal kalich. padol na zem a modlil sa. Príprava na veľkonočnú večeru . Ježiš v Getsemanskej záhrade . ktorý sa volá Getsemani. bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom.“ 33 Vzal so sebou Petra. keď zabíjali veľkonočného baránka. že mu dajú peniaze. prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. čo so mnou namáča v mise. tejto noci.“ Podobne hovorili aj ostatní. ak je možné. keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. A pripravili veľkonočného baránka. minula táto hodina.“ 29 Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli. čo mohla. ako im povedal. kým sa pomodlím. Tam stretnete človeka. čo urobila.“ 39 Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. prestretú a pripravenú.32 Prišli na pozemok. I povedal Petrovi: „Šimon. I doľahla naňho hrôza a úzkosť. hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium. predídem vás do Galiley. 7 Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť. 36 Hovoril: „Abba. skôr. čo je so mnou.“ 28 Ale keď vstanem z mŕtvych. povedzte: „Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?“ 15 On vám ukáže veľkú hornú sieň.“ 37 Keď sa vrátil.“ A osopovali sa na ňu. a povedal svojim učeníkom: „Sadnite si tu. a sľúbili. zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli. aby im ho zradil. vzdával vďaky. ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie. ako je o ňom napísané. No nie čo ja chcem ale čo ty. Duch je síce ochotný. hovoriac: „Vezmite. môžete im robiť dobre. 9 Veru.12 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov. do ktorého vojde. jeden z Dvanástich. tri razy zaprieš. Ježiš povedal: „Veru. lebo je napísané: „Udriem pastiera a ovce sa rozpŕchnu.Pomazanie v Betánii . aby ho. ako dva razy kohút zaspieva.“ Ustanovenie Eucharistie . prišiel s Dvanástimi. hovorím vám: Jeden z vás ma zradí. spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? 38 Bdejte a modlite sa.3 Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole. Označenie zradcu . ktorá sa vylieva za všetkých. 4 Niektorí sa hnevali a hovorili si: „Načo takto mrhať voňavý olej?! 5 Veď sa mohol tento olej predať za viac ako tristo denárov a tie rozdať chudobným. čo mu povedať. 8 Urobila.10 Judáš Iškariotský.26 Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. povedali mu jeho učeníci: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“ 13 Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: „Choďte do mesta. keď to počuli. lámal ho a dával im.“ 19 Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Azda ja?“ 20 On im odpovedal: „Jeden z Dvanástich. všetko našli tak. Prišla . 24 A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy. 21 Syn človeka síce ide. ale telo slabé. Keď prišiel tretí raz. odišiel k veľkňazom. ako ho príhodne vydať. Choďte za ním 14 a pánovi domu. A on hľadal spôsob.“ Výstraha Petrovi .“ 31 Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval: „Aj keby som mal umrieť s tebou. 11 Tí sa potešili.

2 Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On mu odpovedal: „Sám to hovoríš. ktorý sa volal Barabáš.“ A pobozkal ho. 49 Deň čo deň som učil u vás v chráme. ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako dva razy kohút zaspieva.“ 71 On sa však začal zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka.53 Ježiša priviedli k veľkňazovi.“ 70 Ale on opäť zapieral. tri razy ma zaprieš. a nezajali ste ma. čo hovoríš. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. poďme! Pozrite. 48 Ježiš im povedal: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. O chvíľku tí. čo im robieval. znova hovorili Petrovi: „Veru si z nich. kde sa zhromaždili všetci veľkňazi.“ Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo. že je hoden smrti.“ 63 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Načo ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. a chytili ho. 51 No mladík išiel za ním.“ 72 Vtom kohút zaspieval druhý raz. 6 Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa. veď si aj Galilejčan. ktorý poslali veľkňazi.66 Keď bol Peter dolu na nádvorí. 46 Oni položili naň ruky a zajali ho.“ Zajatie Ježiša . Ale nenašli. starší a zákonníci. 47 Tu jeden z okolostojacich vytasil meč. 8 Zástup vystúpil hore a žiadal si to. 65 Niektorí začali naňho pľuť. 55 Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi. zakrývali mu tvár bili ho päsťami a hovorili mu: „Prorokuj!“ Aj sluhovia ho bili po tvári. teda celá veľrada. hneď pristúpil k nemu a povedal: „Rabbi. Chyťte ho a obozretne odveďte!“ 45 Keď prišiel. prišla jedna z veľkňazových slúžok. Ježiš pred veľradou . ktorého si žiadali. aby som vám prepustil židovského kráľa?“ 10 Lebo vedel. 60 Tu vstal veľkňaz. ani nerozumiem.“ 59 Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. Ježišom. postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: „Nič neodpovieš na to. Ježiša spútali. 54 Peter šiel zďaleka za ním až dnu do veľkňazovho dvora. takže sa Pilát čudoval. 69 Keď ho tam videla slúžka. Mk15 XV. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov.hodina: hľa. 56 Mnohí proti nemu krivo svedčili. aby ste ma zajali. a s ním zástup s mečmi a kyjmi. 44 Jeho zradca im dal znamenie: „Koho pobozkám to je on.“ 68 Ale on zaprel: „Ani neviem. 67 Len čo zbadala Petra. odviedli a odovzdali Pilátovi. nie rukou zhotovený. bol uväznený muž. aby im radšej prepustil Barabáša.43 A kým ešte hovoril prišiel zrazu Judáš. syn Požehnaného?“ 62 Ježiš odvetil: „Áno. čo všetko žalujú na teba!“ 5 Ale Ježiš už nič nepovedal. ako sa zohrieva. čo títo svedčia proti tebe?“ 61 Ale on mlčal a nič neodpovedal. znova začala vravieť okolostojacim: „Tento je z nich. a ich svedectvá sa nezhodovali. 12 Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ 13 Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ 14 Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ . 52 Ale on pustil plachtu a utiekol nahý. Ale musí sa splniť Písmo. môj zradca je blízko. Čo na to poviete?“ A oni všetci vyniesli nad ním súd. o ktorom hovoríte. čo sa pri vzbure dopustili vraždy. 7 S povstalcami.“ I rozplakal sa. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni.“ 50 Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. 9 Pilát im povedal: „Chcete. pozrela sa naňho a povedala: „Aj ty si bol s tým Nazaretčanom.“ 3 Veľkňazi naň mnoho žalovali 4 a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš? Pozri. som. aby ho mohli odsúdiť na smrť. zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. čo tam stáli.1 Hneď zrána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi. jeden z Dvanástich. Veľkňaz sa ho znova pýtal: „Si ty Mesiáš. zákonníci a starší. že ho veľkňazi vydali zo závisti. odetý plachtou na holom tele. Ježiš pred Pilátom . 57 Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili: 58 „My sme ho počuli hovoriť: „Ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný. 11 Ale veľkňazi podnietili zástup. 42 Vstaňte. Peter zapiera Ježiša .

čo v preklade znamená: „Bože môj.21 Tu prinútili istého Šimona z Cyrény. pľuli naňho. 26 Jeho vinu označili nápisom: „Židovský kráľ. ako vykríkol a skonal. (28 A splnilo sa Písmo. 47 Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali. Potom ho vyviedli. Aj mnohé iné. miesto. skoro ráno. nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. druhého naľavo. rúhali sa mu. Mk16 XVI. či ho Eliáš príde sňať. Medzi nimi Mária Magdaléna. čo stál naproti nemu.“ 37 Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. 17 Odeli ho do purpurového plášťa. Hľa. čo šli okolo. 41 ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu. aby sme videli a uverili. 2 V prvý deň týždňa. 23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou. že kameň je odvalený. lema sabakthani?“. 32 Kristus. ten. 7 Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a .33 Keď bolo dvanásť hodín. prišli k hrobu 3 a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ 4 Ale keď sa pozreli.42 Keď sa už zvečerilo.“ 27 Vedno s nim ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného napravo od neho. kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža. videli. nastokol ju na trstinu. i Salome. ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. volá Eliáša. 25 Keď ho ukrižovali bolo deväť hodín. Krížová cesta a ukrižovanie . Zavolal si stotníka a opýtal sa ho. aby mu niesol kríž. bol totiž veľmi veľký. pretože bol Prípravný deň. 43 prišiel Jozef z Arimatey. 34 O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi. kde ho uložili. po východe slnka. 30 Zachráň sám seba. prečo si ma opustil?“ 35 Keď to počuli. čo s ním prišli do Jeruzalema. 24 Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty . Ježiša pochovávajú . videl. že už zomrel. 5 Keď vošli do hrobu. 38 Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku. dával mu piť a hovoril: „Počkajte. aby urobil ľudu po vôli. smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo.“) Ježišovi na kríži sa posmievajú . ktorý sa tade vracal z poľa. Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. čiže do vládnej budovy. aby ho ukrižovali. 20 Keď sa mu naposmievali.“ 36 Ktosi odbehol.Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“ 15 A Pilát.hodili o ne lós. 46 On kúpil plátno a keď ho sňal.“ Ešte aj tí ho hanobili. Ježiš na kríži zomiera .29 A tí. zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. čo zborí chrám a za tri dni ho postaví. Alexandrovho a Rúfovho otca. ktoré hovorí: „Započítali ho medzi zločincov. kde ho uložili. židovský kráľ!“ 19 Bili ho trstinou po hlave. kľakali pred ním a klaňali sa mu. čo boli s ním ukrižovaní. na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. Niet ho tu.“ 40 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. zostúp z kríža!“ 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval. Vstal z mŕtvych. 6 On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského. daroval telo Jozefovi. potriasali hlavami a vraveli: „Aha. a zvolali celú kohortu. čo v preklade znamená Lebka. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho. ktorý bol ukrižovaný. aby ho ukrižovali. Ježiša korunujú tŕním . ale on ho neprijal. uvidíme. matka Jakuba Mladšieho a Jozesa.16 Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria. Prázdny hrob. 44 Pilát sa zadivil. čiže deň pred sobotou. kto si má čo vziať. z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju 18 a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený. Zvesť anjela . povedal: „Tento človek bol naozaj Boží Syn. 45 Keď mu to stotník potvrdil. 39 Keď stotník. Mária. sám seba nemôže zachrániť. vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. významný člen rady. či je už mŕtvy. 22 Tak ho priviedli na miesto Golgota.1 Keď sa pominula sobota. heloi. naplnil špongiu octom. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. prepustil im Barabáša. niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite. Bože môj. keď bol v Galilei.

5 . čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. budú hovoriť novými jazykmi.5 Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Zachariáš.2. lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. 4 aby si poznal spoľahlivosť učenia.“ 8 Vyšli a utekali od hrobu. na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. ich Bohu. budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov. zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Narodenie a skrytý život Jána Krstiteľa a Ježiša Krista 1. 3 Preto som sa aj ja rozhodol.19 Keď im to Pán Ježiš povedal.52 Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa . neverili. 8 Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom. ako vám povedal. Prológ . keď sedeli pri stole. že neuverili tým. čo ho videli vzkrieseného.Petrovi: „Ide pred vami do Galiley. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. keď počuli. 11 Tu sa mu zjavil Pánov anjel. 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. stál na pravej strane kadidlového oltára. zjavil sa najprv Márii Magdaléne. 20 Oni sa rozišli a všade kázali. že ti to. lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. keď išli na vidiek. Tam ho uvidíte. 9 podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. verne rad-radom opíšem. ale ani im neuverili. aby . Vzkriesený Ježiš sa zjavuje. 7 Nemali však deti. 10 Ona išla a zvestovala to tým. 18 hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú.9 Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych. bude odsúdený. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami. 1. ale kto neuverí. bude spasený. ktoré ich sprevádzali. 15 Lebo on bude veľký pred Pánom. z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov.“ Nanebovstúpenie . 14 Napokon sa zjavil samým Jedenástim. 2 ako nám ich odovzdali tí. 14 Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. 12 Keď ho Zachariáš zbadal. 17 Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou. ktoré sa u nás stali. že žije a že ho videla. vznešený Teofil. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. 15 A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku. 11 Ale oni. 12 Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste. EVANJELIUM PODĽA LUKÁŠA Lk1 I. 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť. 10 V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. 13 Aj oni to išli zvestovať ostatným. vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. 16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi. do ktorého ťa zasvätili. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. A nepovedali nikomu nič. neuškodí im. čo uveria. 13 Ale anjel mu povedal: „Neboj sa. lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova.1 Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti. 17 A tých. a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca. Misijný rozkaz . lebo sa báli.

49 lebo veľké veci mi urobil ten. nemohol k nim prehovoriť. 41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav. že mal v chráme videnie. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Návšteva Panny Márie u Alžbety . ktoré sa volá Nazaret. 51 Ukázal silu svojho ramena. 32 On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. 22 Ale keď vyšiel. Dával im znaky a zostal nemý. čo v srdci pyšne zmýšľajú. 30 Anjel jej povedal: „Neboj sa. čo znamená takýto pozdrav. Pán s tebou. Mária. ktorý je mocný. 27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho. čo sa ho boja. menom Jozefovi. že sa tak dlho zdržuje v chráme. 53 Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. počala syna v starobe.26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta. radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone.“ 34 Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane. služobnica Pána. 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. čo jej povedal Pán. keď sa toto stane. dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. ktoré sa splnia v svojom čase. rozptýlil tých. vrátil sa domov.“ 18 Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud. lebo si neuveril mojim slovám. a oni pochopili.39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. nech sa mi stane podľa tvojho slova. že je neplodná! 37 Lebo Bohu nič nie je nemožné. 24 Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala.“ 38 Mária povedala: „Hľa. milosti plná. . 45 A blahoslavená je tá.46 Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána 47 a môj duch jasá v Bohu. Už je v šiestom mesiaci. A preto aj dieťa bude sa volať svätým.“ 21 Ľud čakal na Zachariáša a divil sa. tvoja príbuzná. 23 Len čo sa skončili dni jeho služby.“ 29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala. ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: 25 „Toto mi urobil Pán v čase. lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. že sa splní. Hľa. A meno panny bolo Mária.“ Anjel potom od nej odišiel. 48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. 54 Ujal sa Izraela.“ 19 Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. 42 Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. veď ja muža nepoznám?“ 35 Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.“ Zvestovanie Panne Márii . od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. že matka môjho Pána prichádza ku mne? 44 Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach. A hovorili o nej. 33 naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. ktorá uverila. 20 Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa. 43 Čím som si zaslúžila. bude to Boží Syn. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. 52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. mojom Spasiteľovi. aby ma zbavil hanby pred ľuďmi. 28 Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’. 36 Aj Alžbeta. 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. svojho služobníka. našla si milosť u Boha. a sväté je jeho meno 50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými.“ Magnifikat . keď zhliadol na mňa.

svojho služobníka 70 ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov. Narodenie Ježiša Krista . 57 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. do Dávidovho mesta.“ A všetci sa divili. 71 že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých.67 Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: 68 „Nech je zvelebený Pán Boh Izraela. každý do svojho mesta. 4 Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey. svojou manželkou. pripravíš mu cestu 77 a poučíš jeho ľud o spáse.so Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa.“ 62 Dali znak otcovi. 6 Kým tam boli. 55 . ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi. 74 aby sme mu bez strachu slúžili 75 vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.“ Skrytý život Jána Krstiteľa . 65 Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. keď vystúpil pred Izrael. že nás vyslobodí z rúk nepriateľov. 60 Ale jeho matka povedala: „Nie. Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. 66 A všetci. lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. chlapček.“ 61 Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá. 64 Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. 7 I porodila svojho prvorodeného syna. 76 A ty. čo nás nenávidia. lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 69 a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida.56 Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. 73 na prísahu. 58 Keď jej susedia a príbuzní počuli.ako sľúbil našim otcom. Benediktus . 5 aby sa dal zapísať s Máriou.1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi 79 a zažiari tým. ako ho chce nazvať on. že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo. ktorá bola v po žehnanom stave. 2 Tento prvý súpis sa konal. 3 A všetci šli dať sa zapísať. nadišiel jej čas pôrodu. čo to počuli. budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána. 59 Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. bude sa volať Ján. Lk2 II. čo sedia vo tme a v tôni smrti. 63 Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať. vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním. keď Sýriu spravoval Kvirínius. radovali sa s ňou. 72 Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu.“ Narodenie Jána Krstiteľa . 78 že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. a naše kroky upriami na cestu pokoja. zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ. ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu.

ktorý očakával potechu Izraela. 38 Práve v tú chvíľu prišla aj ona.15 Keď anjeli odišli od nich do neba. 20 Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko. 10 ale anjel im povedal: „Nebojte sa. 37 potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku.32 Jeho otec a matka divili sa tomu. čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. Pane. čo sa o ňom hovorilo. do svojho mesta Nazareta. čo o ňom predpisoval zákon. 27 Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. 9 Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. 17 Keď ich videli. Zmocnil sa ich veľký strach. čo počuli a videli. tiež išli. čo im pastieri rozprávali. ako nám oznámil Pán. priniesli ho do Jeruzalema.“ 13 A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov. ako káže Pánov zákon.39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona. 18 A všetci. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša.21 Po ôsmich dňoch. 42 Keď mal dvanásť rokov. ako sa počal v živote matky. čo otvára lono matky. 30 lebo moje oči uvideli tvoju spásu.22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania. ktorým ho anjel nazval skôr. 19 Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. a Božia milosť bola na ňom.V tom istom kraji boli pastieri. Fanuelova dcéra. Návrat do Nazareta . ktorému budú odporovať. človek spravodlivý a nábožný. z Aserovho kmeňa.“ Simeonovo proroctvo . divili sa nad tým. keď ho bolo treba obrezať. 23 ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu. zvelebovali Boha a hovorili: 14 „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. 12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. čo sa to stalo.“ Prorokyňa Anna . jeho matke. povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie. tvojho ľudu. Z chrámu neodchádzala. 35 . vyrozprávali.“ Návšteva pastierov . vrátili sa do Galiley. bude zasvätené Pánovi. že neumrie. 26 Jemu Duch Svätý vyjavil. Dvanásťročný Ježiš v chráme . 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: 32 svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela. aby splnili. čo im bolo povedané o tomto dieťati. svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova. Zvestujem vám veľkú radosť. 43 8 . ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. 34 Simeon ich požehnal a Márii. Bola už vo vysokom veku.36 Žila vtedy aj prorokyňa Anna. ktorí to počúvali. vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.“ 24 a aby obetovali. 40 Chlapec rástol a mocnel. Obetovanie v chráme . velebila Boha a hovorila o ňom všetkým. pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime. a Duch Svätý bol na ňom. ktorá bude patriť všetkým ľuďom: 11 Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. kým neuvidí Pánovho Mesiáša. aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc. ako im bolo povedané.41 Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. aby ho predstavili Pánovi. 28 vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: Simeonov chválospev 29 „Teraz prepustíš. 25 V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon.a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -. ako bývalo na sviatky zvykom. pár hrdličiek alebo dva holúbky.“ 16 Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Obriezka . dali mu meno Ježiš. plný múdrosti.

tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ 49 On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste. a hovorili mu: „Učiteľ. synom Zachariáša.“ Uväznenie Jána .15 Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli. že azda on je Mesiáš.lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. veku a v obľube u Boha i u ľudí. Čo je krivé. 17 V ruke má vejačku. čo porobil. aby sa mu dali pokrstiť. 46 Po troch dňoch ho našli v chráme. 6 A každé telo uvidí Božiu spásu. ako uniknúť nastávajúcemu hnevu!? 8 Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: „Naším otcom je Abrahám!“ .51 Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.“ Jánovo kázanie . počúval ich a kládol im otázky. nech urobí podobne!“ 12 Aj mýtnici prišli. 47 Všetci. a kto má jedlo.13 Lk3 III.1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. nech dá tomu. Život v Nazarete . kde ide o môjho Otca?“ 50 Ale oni nepochopili slovo. čo prichádzali k nemu. 44 Nazdávali sa. 16 Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. 9 Sekera je už priložená na korene stromov. stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj.“ 10 Zástupy sa ho pýtali: „Čo teda máme robiť?“ 11 On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat. nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“ Jánovo svedectvo o Kristovi . manželku jeho brata.A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov. 2. Sedel medzi učiteľmi. žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. kto vám ukázal. . No prichádza mocnejší ako som ja. a čo je hrboľaté. čo máme robiť?“ 13 On im povedal: „Nevymáhajte viac. že mám byť tam. 48 Keď ho zazreli. čo nemá nijaké. vyrovnajte mu chodníky! 5 Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. aby sa dali pokrstiť. hovoril: „Hadie plemeno. A každý strom. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. 52 A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme.4. Vystúpenie Jána Krstiteľa . ktoré im hovoril. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. 4 ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi. že je v sprievode. Príprava Ježišovej činnosti 3. jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne. 20 Herodes dovŕšil všetko tým. bude priame. ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa. 2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom. že Jána zatvoril do väzenia. ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. 3 Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei. čo ho počuli. 19 Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu. 45 No nenašli. čo si nám to urobil? Pozri. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. a za všetko zlé.7 Ale zástupom. čo jeho rodičia nezbadali.18 A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. bude cestou hladkou.1 . ako vám určili!“ 14 Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte.

on Arfaxada. lebo ma pomazal. A keď sa skončili.“ 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema. svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. 17 Podali mu knihu proroka Izaiáša. že je synom Jozefa. 30 on Simeona. on Abraháma. 10 veď je napísané: „Svojim anjelom dá príkaz o tebe. on Sema. postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží syn. on Jonama.“ 8 Ježiš mu povedal: „Je napísané: „Pánovi. 34 on Jakuba. on Matatiáša. on Addiho. 29 on Jezusa. 3. on Júdu. on Admina. on synom Adama. A mysleli si. on Táreho. 25 on Matatiáša on Amosa. on Kainana. on Matatana. na čas od neho odišiel. on Nahuma. ktorý bol od Boha. on Léviho. on Izáka. a slepým.“ 5 Potom ho diabol vyzdvihol. 27 on Joannu. on Obeda. 32 on Jesseho. on Fáleka. vyhladol. on Jareda.16 Prišiel aj do Nazareta. on Eliezera. aby ťa chránili. aby som hlásal evanjelium chudobným. on Nátana. povedz tomuto kameňu. on Henocha. on Jorima on Matata. on Salu. utláčaných prepustiť na slobodu 19 a ohlásiť Pánov milostivý rok. 37 on Matuzalema. otvorilo sa nebo.21 Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa. 7 Ak sa mi teda budeš klaňať. vrhni sa stadeto dolu. on Salu. on Arniho.23 Keď Ježiš začal účinkovať. on Nachora.50 Verejné vystúpenie v Galilei . svojho Boha. 35 on Serucha. V tých dňoch nič nejedol.“ 12 Ježiš mu odvetil: „Je povedané: „Nebudeš pokúšať Pána. aby sa stal chlebom. Poslal ma oznámiť zajatým. on Nériho. 3 Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn. on Júdu. Pokúšanie na púšti .“ Rodokmeň Ježiša Krista . lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. on Semeja. on Kozama. kde vyrástol. on Seta. Ježiš v Nazarete . on Era. Lk4 IV.Pokrstenie Ježiša . 28 on Melchiho. všetka bude tvoja. on Dávida. on Jozefa.14 Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. on Jódu. 26 on Maatu. 22 zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn. on Násona. 38 on Enosa. on Ebera. on Ragaua.“ 11 a „vezmú ťa na ruky. 36 on Kainana. on Ezroma. on Mennu. mal asi tridsať rokov. on Naggeho. kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou.1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. aby čítal. on Jozecha. on Faresa. on Noema. že budú prepustení. on Esliho. on Zorobábela. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti 2 a diabol ho pokúšal. on Lamecha. v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta 6 a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu.“ . on Eliakima. 33 on Aminadaba. 15 Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.14 . on Janneho. aby si si neuderil nohu o kameň.9. on Jozefa. 31 on Meleu.“ 4 Ježiš mu odvetil: „Napísané je: „Nielen z chleba žije človek. našiel miesta. 24 on Matata. on Léviho on Melchiho. v tebe mám zaľúbenie. ktorý bol synom Heliho.“ 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie. Keď knihu rozvinul. on Salatiela. on Rézu. že budú vidieť. on Maleleela. on Elmadama. Ježišovo účinkovanie v Galilei 4. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal. on Bóza.

31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. aby trocha odrazil od brehu. 43 On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Uzdravenie Petrovej testinej . 7 Preto dali znamenie spoločníkom. 8 Keď to videl Šimon Peter.“ 9 Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých čo boli s ním.“ 28 Keď to počuli. Uzdravenie posadnutého v Kafarnaume . 36 Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo. Uzdravenie malomocného . vošiel do Šimonovho domu. 42 Keď sa rozodnilo. 30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Hneď vstala a obsluhovala ich.1 Keď raz stál pri Genezaretskom jazere. zjavil sa muž plný malomocenstva. až sa im siete trhali. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem.38 Keď vyšiel zo synagógy. na ktorom bolo ich mesto postavené. ktoré ste práve počuli. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo. 29 Vstali.40 Po západe slnka všetci. lebo vedeli. čo mali chorých na rozličné neduhy. tlačil sa naň zástup. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea. a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“ 23 On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár. že on je Mesiáš. Len čo zbadal Ježiša. čo všetko sa stalo v Kafarnaume.“ 44 A kázal po judejských synagógach. a ani jeden z nich nebol očistený. a odtiaľ ho chceli zhodiť. vo svojej vlasti. čo vychádzali z jeho úst. 3 Nastúpil na jednu z lodí. lebo na to som poslaný. odíď odo mňa. Ten vykríkol veľkým hlasom: 34 „Nechaj nás! Čo ťa do nás.“ 35 Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich. Prišli až k nemu a zdržiavali ho. lieč sám seba! Počuli sme. vyhnali ho z mesta a viedli do až na zráz vrchu. Ďalšie uzdravenie . celú noc sme sa namáhali. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa. všetkých v synagóge zachvátil hnev. že mohutnou silo rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“ 37 A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji. padol na tvár a prosil ho: „Pane. 25 Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša. padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane. aby od nich neodchádzal. čo boli na druhej lodi. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak. chytili také množstvo rýb. povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ 5 Šimon mu odpovedal: „Učiteľ. 26 A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš. aby im prišli pomôcť. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.“ 22 Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám.“ 11 A keď pritiahli lode k brehu.Potom knihu zvinul. hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. vyšiel z neho a neublížil mu. ktoré chytili. vrátil ju sluhovi a sadol si. nad úlovkom rýb. Povolanie rybárov .“ 24 A dodal: „Veru. môžeš ma . ak chceš. iba Sýrčan Náman. Ale na tvoje slovo spustím siete. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. 33 V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť. ktorá patrila Šimonovi. opustili všetko a išli za ním. ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.12 Keď bol v ktoromsi meste. 41 Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn. kto si: Boží Svätý. Po sobotách ich učil 32 a oni žasli nad jeho učením. lebo jeho slovo malo moc. a nič sme nechytili. lebo som človek hriešny. keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. lebo chcel počuť Božie slovo. rozkázal horúčke a tá ju opustila. 2 Tu zbadal pri brehu dve lode.“ 6 Len čo to urobili. odteraz budeš loviť už ľudí. Ale zástupy ho hľadali. 39 Postavil sa nad ňu. privádzali ich k nemu. a poprosil ho. 4 Keď prestal hovoriť. urob to aj tu. 21 20 Lk5 V5. že sa potápali.

20 Keď videl ich vieru. čo boli s ním?“ 5 I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou. aby sa kajali. 14 A prikázal mu. ktorý mal vyschnutú pravú ruku. v tých dňoch. a plní bázne hovorili: „Dnes sme videli obdivuhodné veci. kým je ženích s nimi? 35 No prídu dni. povedal im: „O čom to premýšľate vo svojich srdciach? 23 Čo je ľahšie .6 V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. lebo si povie: „Staré je lepšie.1 V istú sobotu išiel cez obilné pole. nechce nové. a mal od Pána moc uzdravovať. ktorí s nimi stolovali.povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň. a dal aj tým.“ Spor o pôste . kadiaľ by ho vniesli. vzal a jedol obetované chleby.27 Keď potom vyšiel von a videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho. ale hriešnikov. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných. potom. alebo zle.očistiť. „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu. . ale: „Choď. 8 Ale on poznal ich myšlienky.33 Oni mu povedali: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia. 11 Ale oni.povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy. plní nerozumu radili sa. sa budú postiť. zachrániť život.“ Povolanie Léviho . opustil všetko a išiel za ním. aby sa postili. vezmi si lôžko a choď domov!“ 25 A on hneď pred ich očami vstal. aby ho mali z čoho obžalovať. iba kňazi. aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. čo urobil Dávid. že o tom nesmie nikomu hovoriť. čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema. ale chorí. aj mechy sa zničia.“ 15 No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy. odpúšťajú sa ti hriechy. 9 A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre. 26 Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha.im na svedectvo. 16 On sa však utiahol na púšť a modlil sa. 18 Tu muži priniesli na nosidlách človeka.“ Lk6 VI. že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ . 30 Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 31 Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví. Preto povedal človekovi.“ Uzdravenie v sobotu .“ 36 Rozpovedal im aj podobenstvo: „Nik neodtrhne na záplatu z nového odevu a neprišije ju na starý odev. Bol tam človek. sedeli pri ňom farizeji a zákonníci. ktorý bol ochrnutý. čo v sobotu neslobodno?“ 3 Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste. Uzdravenie ochrnutého .“ povedal. 21 Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: „Ktože je to. vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. lebo nový by si roztrhal a na starý sa nehodí záplata z nového. 2 Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte. povedal mu: „Poď za mnou!“ 28 On vstal. 37 A nik nevlieva nové víno do starých mechov. Spor o sobote . povedal: „Človeče. lebo nové víno mechy roztrhne a aj ono vytečie. aj učeníci farizejov. mrvili ich rukami a jedli. či v sobotu uzdraví. keď bol hladný on i jeho družina? 4 Ako vošiel do Božieho domu.“ 34 Ježiš im povedal: „Vari môžete žiadať od svadobných hostí. buď čistý!“ A malomocenstvo z neho hneď zmizlo. 29 Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu.17 Keď v istý deň učil. a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. kto pije staré. čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. ako predpísal Mojžiš . vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. čo urobiť s Ježišom. Jeho učeníci trhali klasy. 32 Neprišiel som volať spravodlivých. 38 Ale nové víno treba naliať do nových mechov. alebo zničiť?“ 10 Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. 39 A nik. že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“ 22 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky. keď im ženícha vezmú.“ alebo povedať: „Vstaň a choď?“ 24 Ale aby ste vedeli. 7 A zákonníci s farizejmi naň striehli. ktoré nesmel jesť nik. 19 Ale keď pre zástup nenašli priechod. a tvoji jedia a pijú. dotkol sa ho a povedal: „Chcem.“ 13 On vystrel ruku.

čo vám dobre robia. Tomáša.20 On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní. lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.24 Ale beda vám. tak robte aj vy im! 32 Ak milujete tých. ktorí ma počúvate. 36 Buďte milosrdní. Jakuba. ktorý rodí dobré ovocie. od ktorých to dúfate dostať naspäť.“ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec. lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. čo je v oku tvojho brata. lebo vaše je Božie kráľovstvo.Vyvolenie Dvanástich . dovoľ. vrchovatú vám dajú do lona. 21 Blahoslavení. čo ste teraz nasýtení.27 Ale vám. lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom! Láska k nepriateľom . ktorému dal meno Peter. natlačenú. čo vás potupujú! 29 Tomu. potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. bude ako jeho učiteľ. . akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. Z tŕnia predsa nezbierajú figy. 35 Ale milujte svojich nepriateľov. zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich. Brvno v oku . čo máš v oku. čo sa teraz smejete. Lebo akou mierou budete merať vy. lebo budete nasýtení. dobre robte. Blahoslavenstvá . čo vás preklínajú. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa. 15 Matúša.12 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.41 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata. Beda vám . Jána Filipa. ktorý rodí zlé ovocie. lebo budete hladovať! Beda vám. 28 žehnajte tým. boháči. keď vás budú ľudia nenávidieť. Jakuba Alfejovho. 20 Každému. aby dostali naspäť to isté. hovorím: Milujte svojich nepriateľov. Strom a ovocie . A tomu. 22 Blahoslavení budete. ktorí teraz plačete. ktorého volali Horlivec. ak vás budú všetci ľudia chváliť.“ Podobenstvo o dvoch slepých . neodopri ani šaty. 18 Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. A ozdraveli aj tí.39 Povedal im aj podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? 40 Žiak nie je nad učiteľa. kto ťa prosí. lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých. a jeho brata Ondreja. natrasenú. 16 Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského. takou sa nameria aj vám. ako nie je zlý strom. 45 Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. lebo už máte svoju útechu! 25 Beda vám. ktorí teraz hladujete. 23 Radujte sa v ten deň a jasajte. 44 Každý strom možno poznať po ovocí. nežiadaj to naspäť. 33 Ak robíte dobre tým.17 Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Aj keď sa všetko naučí. kto ti berie plášť. akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých. ani z ostružín neoberajú hrozno. ktorých trápili nečistí duchovia. vyberiem ti smietku. keď vás vylúčia spomedzi seba. čo ich milujú. daj a ak ti niekto niečo vezme. lebo sa budete smiať. lebo budete žialiť a plakať! 26 Beda. a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? 42 Ako môžeš povedať svojmu bratovi: „Brat môj. a modlite sa za tých. nadstav aj druhé. ktorý sa stal zradcom. Blahoslavení. robte dobre tým. Šimona. 38 Dávajte a dajú vám: mieru dobrú.43 Nie je dobrý strom. 19 A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho. Bartolomeja. vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku. Zástupy idú za Ježišom . ako je milosrdný váš Otec! 37 Nesúďte a nebudete súdení. 34 A ak požičiavate tým. ktorí vás milujú. 13 Keď sa rozodnilo. kto ťa udrie po líci. ktorých nazval apoštolmi: 14 Šimona. akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom. 31 Ako chcete aby ľudia robili vám. čo vás nenávidia.

aj synagógu nám postavil. hluchí počujú. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. čo hovorím? 47 Ukážem vám.“ keď nerobíte. 7 Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. aby si mu to urobil. alebo máme čakať iného?“ 21 Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov. začal hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 25 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí.18 O tom všetkom priniesli Jánovi zvesť jeho učeníci. kto prichádza ku mne. 30 Ale farizeji a zákonníci zmarili v sebe Boží úmysel.Podobenstvo o dvoch staviteľoch . hovorím ti. povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: „Ty si ten.“ 28 Hovorím vám: Medzi tými. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec. čo sa narodili zo ženy. 12 Keď sa priblížil k mestskej bráne. podobá sa človekovi. 23 A blahoslavený je.11 Potom išiel do mesta.tak príde. malomocní sú čistí. Ak daktorému poviem: „Choď!“ ide. aby prišiel a sluhu mu zachránil. bývajú v kráľovských domoch. 3 Keď sa stotník dopočul o Ježišovi. Keď potom prišla povodeň. čo ho počúval. na dom narazila voda. 27 Lebo to o ňom je napísané: „Hľa. ktoré sa volá Naim. komu sa podobá každý. Vzkriesenie syna naimskej vdovy . nie je nik väčší ako Ján. alebo máme čakať iného?“ 20 Keď muži k nemu prišli. viac ako proroka.“ 6 Ježiš teda išiel s nimi. ktorý si postavil dom na zemi bez základu. ktorý má prísť. zadivil sa mu. velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud. a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ .“ 29 A všetok ľud. Pane. poslal k nemu židovských starších s prosbou. lebo sa mu nedali pokrstiť. povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ 10 A keď sa poslovia vrátili domov. Uzdravenie stotníkovho sluhu . IšIi s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu.“ Ježišovo svedectvo o Jánovi . Otázka Jána Krstiteľa . kto sa na mne nepohorší. Hlboko kopal a základy položil na skalu. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. a ten bol na smrť chorý. ktorý má prísť. chromí chodia. stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane. bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“ 14 Potom pristúpil a dotkol sa már. no nemohla ním pohnúť. 16 Tu sa všetkých zmocnil strach. inému: „Poď sem!“ . čo ste videli a počuli: Slepí vidia. Ale ten. je väčší ako on.1 Keď skončil všetky svoje slová ľudu.“ 9 Keď to Ježiš počul. kto je v Božom kráľovstve menší. 22 A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi. 4 Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si. ba aj mýtnici uznali Božiu spravodlivosť. a neuskutočňuje. 26 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno. aby si vošiel pod moju strechu. 19 Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Keď naň narazila voda. vošiel do Kafarnauma.on to urobí. ktorý ho počúval. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! 8 Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. ktorého si veľmi cenil. 5 lebo miluje náš národ. hneď sa zrútil a z domu zostalo veľké rumovisko.46 Čo ma oslovujete: „Pane. hovorím vám. posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. počúva moje slová a uskutočňuje ich. 2 Tam mal istý stotník sluhu. keď sa dali pokrstiť Jánovým krstom. sluhu našli zdravého. lebo bol dobre postavený. chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. čo ho sprevádzali. A keď už nebol ďaleko od domu. . 13 Keď ju Pán uvidel.“ 17 A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí. obrátil sa a zástupom. 49 Ale kto ich počúva. čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach.24 Keď Jánovi poslovia odišli. mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. 48 Podobá sa človekovi. ktorý staval dom.“ Lk7 VII. práve vynášali mŕtveho. vstaň!“ 15 Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. lebo nie som hoden. neunúvaj sa.

je a pije.11 Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. lebo veľmi miluje. to sú tí. Keď sa dozvedela. aké je to podobenstvo. a netancovali ste. 7 Iné zasa padlo do tŕnia. zvolal: „Kto má uši na počúvanie.“ On mu povedal: „Správne usudzuješ. priateľ mýtnikov a hriešnikov! 35 No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti.“ 49 Vtedy tí. pažravec a pijan. ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca. čo počúvajú. čo počúvajú. a hovoríte: „Hľa. z ktorej vyšlo sedem zlých duchov. kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti 2 a niektoré ženy. ale nemajú korene. ako som vošiel. 46 Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. 12 Na kraji cesty. a neplakali ste. 8 Iné zrno padlo do dobrej zeme. Ako sial. Choď v pokoji!“ Lk8 VIII. vedel by. neprestala mi nohy bozkávať. nejedol chlieb a nepil víno a hovoríte: „Je posadnutý zlým duchom. ktorý ho pozval. zvaná Magdaléna. Vzišlo a uschlo. aby hľadeli.“ 44 Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu.“ Kajúca a milujúca žena . to sú tí. aby počúvali. povedal si v duchu: „Keby tento bol prorokom. začali si hovoriť: „Ktože je to. čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo. Ktorý z nich ho bude mať radšej?“ 43 Šimon odpovedal: „Myslím. že je hosťom vo farizejovom dome.9 Jeho učeníci sa ho pýtali. Ostatným hovorím len v podobenstvách.Ježišov súd nad hriešnym pokolením . ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho.“ 34 Prišiel Syn človeka. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. 47 Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy. aby s ním jedol. Komu sa menej odpúšťa. druhý päťdesiat. to sú tí. Vysvetlenie podobenstva . menej miluje. čo s ním stolovali.4 Keď sa zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest. Ženy v Ježišovom sprievode .31 „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? 32 Podobajú sa deťom. lebo nemalo vlahy.“ 40 Ježiš mu vravel: „Šimon. ale starosti. 13 Na skale. mám ti niečo povedať. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi. ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. 42 Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť. aby neuverili a neboli spasení. kto a aká je to žena. hriešnica. čo sa ho dotýka. že ten. 6 Druhé padlo na skalu.“ 33 Prišiel Ján Krstiteľ. bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom. Jeden dlhoval päťsto denárov. ale nechápali.36 Ktorýsi farizej ho pozval. povedal v podobenstve: 5 „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Učiteľ!“ 41 „Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov.1 Potom chodil po mestách a dedinách. že je to hriešnica. čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: „Pískali sme vám. a nedal si mi vodu na nohy.“ On odvetil: „Povedz. Podobenstvo o rozsievačovi . ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária. ktorému viac odpustil. ale nevideli. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Ale ona odvtedy. Zuzana a mnohé iné. 37 V meste bola istá žena. že aj hriechy odpúšťa?“ 50 On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila. 39 Keď to videl farizej. 45 Nepobozkal si ma. 10 On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. nech počúva.“ 48 A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené. 3 Jana. 38 s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám.“ Prečo hovorí v podobenstvách . nariekali sme. jedno zrno padlo na kraj cesty. 14 Ktoré padlo do tŕnia. odpustil ju obidvom. žena Herodesovho správcu Chúzu. bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú .“ Keď to povedal. veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.

“ 21 On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí. 45 Ježiš sa spýtal: „Kto sa ma to dotkol?“ Keď to všetci popierali. 18 Dávajte teda pozor. lebo všetci naň čakali. videli svetlo.22 V istý deň nastúpil on i jeho učeníci na loď. 28 Keď zbadal Ježiša. ktorá mala dvanásť rokov krvotok. ktorý bol predstaveným synagógy. 33 Tu zlí duchovia vyšli z človeka. 43 Bola tam aj istá žena. ale on putá roztrhal a zlý duch ho hnal na púšť. že rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú?“ Uzdravenie posadnutého v Gergeze . hynieme!“ On vstal.19 Prišla za ním jeho matka a bratia. skríkol. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho. ako počúvate. ako bol uzdravený ten. Choď v pokoji!“ . aby smel zostať s ním. tvoja viera ťa uzdravila. z ktorého vyšli zlí duchovia. že sa neutají. a nič utajené. 32 Na vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. 38 Muž. ale v hroboch. 35 A ľudia vyšli pozrieť sa. ale ani jeden ju nemohol vyliečiť. že zo mňa vyšla sila. Už dlhý čas sa neobliekal a nebýval v dome. 48 A on jej povedal: „Dcéra.“ 47 Žena. aby tí.už dlhý čas ho mal v moci. ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. čo sa stalo. dotkla sa obruby jeho šiat a hneď prestala krvácať. minula na lekárov celý svoj majetok. 34 Keď pastieri videli. aby im dovolil vojsť do nich. 24 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Učiteľ. 42 lebo mal jedinú. a kto nemá. 23 Ako sa plavili. ako sedí oblečený a pri zdravom rozume pri Ježišových nohách. a povedal im: „Preplavme sa na druhý breh jazera.“ lebo doň vošlo mnoho zlých duchov. zaspal. že sa im naberala voda a boli vo veľkom nebezpečenstve. čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť. čo sa stalo. nemuč ma!“ 29 Lebo Ježiš nečistému duchu rozkázal. 41 Tu prišiel muž. posadnutý zlými duchmi. ktorý je oproti Galilei. aby im nerozkázal odísť do priepasti. On teda nastúpil na loď a vrátil sa. prečo sa ho dotkla a ako hneď ozdravela. kto je to. veď sa tlačia zástupy a tisnú ťa!“ 46 Ale Ježiš povedal: „Niekto sa ma dotkol. čo vchádzajú. 44 Pristúpila odzadu. čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. aké veľké veci mu urobil Ježiš. tomu sa pridá. Podobenstvo o lampe . Aj ho sputnali reťazami a okovami a strážili ho. ale postaví ju na svietnik.“ Utíšenie búrky na mori . 15 A ktoré padlo do dobrej zeme. 25 A im povedal: „Kde je vaša viera?“ A oni si so strachom a údivom hovorili: „Čo myslíš.26 Doplavili sa do gergezského kraja. 20 Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť. aby šiel do jeho domu. tomu sa vezme aj to. Ako šiel.“ Pravá Ježišova rodina . že má. Tu sa na jazero spustila taká víchrica. padla pred neho a pred všetkým ľudom sa priznala. privítal ho zástup.40 Keď sa Ježiš vrátil. zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. Ježiš. vidiac. aby od nich odišiel. aké veľké veci ti urobil Boh!“ On išiel a po celom meste rozhlasoval. pohrozil vetru a rozbúrenej vode i upokojili sa a nastalo ticho. z ktorého vyšli zlí duchovia. Prišli k Ježišovi a našli človeka. čo by sa nevyjavilo. lebo som pocítil.“ I odrazili od brehu. aby vyšiel z toho človeka . 36 Očití svedkovia im rozpovedali. vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta. ozval sa Peter: „Učiteľ. 17 Lebo nič nie je skryté. prišla s chvením. 31 A prosili ho. a schytila ich hrôza. učiteľ. menom Jairus. ho prosil. ani ju nepostaví pod posteľ. o čom si myslí. asi dvanásťročnú dcéru a tá umierala. 27 Keď vystúpil na breh. čo počúvajú slovo. to sú tí. tlačil sa naňho zástup. 30 Ježiš sa ho spýtal: „Ako sa voláš?“ On odpovedal: „Pluk. 37 A všetci obyvatelia gergezského kraja ho prosili. padol pred ním a zvolal veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa. ktorého trápil zlý duch. Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry .16 Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou. Ale on ho poslal preč so slovami: 39 „Vráť sa domov a rozprávaj. Preto ho prosili. lebo sa ich zmocnil veľký strach. Syn najvyššieho Boha? Prosím ťa. ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. lebo kto má. on im to dovolil.úrodu. vošli do svíň a črieda sa prudko hnala dolu svahom do jazera a potopila sa.

iní za Eliáša a iní hovoria. čo tu stoja. všade hlásali evanjelium a uzdravovali. vstaň!“ 55 I vrátil sa doň duch a hneď vstalo. On povedal: „Neplačte! Dievča neumrelo. 4 Keď vojdete do niektorého domu. 12 Deň sa začal schyľovať.7 Tetrarcha Herodes počul o všetkom.1 Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. pozdvihol oči k nebu dobrorečil nad nimi. čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť. Tu pristúpili Dvanásti a povedali mu: „Rozpusť zástup.“ 53 Oni ho vysmiali. 22 a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť. ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. išli za ním. ale kto stratí svoj život pre mňa. čo to potrebovali. už neunúvaj učiteľa. že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.10 Keď sa apoštoli vrátili. 5 Ale keby vás niekde neprijali. nikomu nedovolil vojsť dnu. Herodesov nepokoj .“ 21 Ale on im dôrazne prikázal. prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: „Tvoja dcéra umrela. iba Petrovi. za toho sa bude hanbiť Syn človeka. 16 Potom vzal päť chlebov a dve ryby. On ich prijal. starší. 11 Keď to zástupy zvedeli.“ 50 Ale keď to Ježiš počul. A rozkázal. ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín. veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú. 56 Rodičia dievčaťa stŕpli od úžasu a on im prikázal. stratí ho.28 Asi o osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra. Lk9 IX. 52 Všetci nad dievčaťom plakali a nariekali. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša. nech sa rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať si nocľah a jedlo.Kým ešte hovoril. opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ 19 Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa. 25 Veď čo osoží človekovi. že to nesmú nikomu povedať. Petrovo vyznanie a prvá predpoveď utrpenia . zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. ani dvoje šiat nemajte. zabijú ho. ibaže by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup. 30 A hľa. nech zaprie sám seba.“ 9 A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať.18 Keď raz osamote modlil a boli s ním učeníci. 2 Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. čo sa dialo. že umrelo. ale spí. 24 Lebo kto by si chcel život zachrániť. porozprávali mu všetko.“ 6 Oni šli. Vyslanie Dvanástich . aby ich predkladali zástupu. 29 Ako sa modlil. čo robili. čo po nich zostali. odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. 31 49 . 27 Veru.“ Ako nasledovať Ježiša . aby mu dali jesť.“ a iní: „Zjavil sa Eliáš. Návrat apoštolov a rozmnoženie chleba . On ich vzal so sebou a len s nimi odišiel do mesta. a bol v rozpakoch. 17 I jedli všetci sa nasýtili. rozprávali sa s ním dvaja mužovia . neokúsia smrť. opýtal sa ich.boli to Mojžiš a Eliáš. lebo vedeli. kým neuvidia Božie kráľovstvo. Kto teda je ten. keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. hovorím vám: Niektorí z tých.“ 13 On im povedal: „Vy im dajte jesť!“ Oni vraveli: „Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby. chodili po dedinách.“ 14 Bolo tam asi päťtisíc mužov. a seba samého by stratil alebo poškodil?! 26 Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová. povedal mu: „Neboj sa. Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. čo sa stalo. len ver a bude zachránená!“ 51 Keď prišiel k domu. Ale on povedal svojim učeníkom: „Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat!“ 15 Urobili to a všetkých usadili.“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. že nesmú nikomu hovoriť.23 A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ 20 „A vy ma za koho pokladáte?“. 54 Ale on ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča.“ Ježišovo premenenie . keby aj celý svet získal. lebo tu sme na pustom mieste. lámal ich a dával svojim učeníkom. ktoré sa volá Betsaida. hovoril im o Božom kráľovstve a uzdravoval tých. Jánovi a Jakubovi s otcom a matkou dievčaťa. zachráni si ho. lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych. 3 A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze.

utvoril sa oblak a zahalil ich. išiel mu v ústrety veľký zástup. Ježiš nečistému duchu pohrozil. lebo mal namierené do Jeruzalema. Preto proste Pána žatvy. zlý duch ho zhodil a zmietal ním. Bolo im zahalené. Uzdravenie posadnutého chlapca . ale robotníkov málo.57 Ako šli po ceste. mňa prijíma. ťažko ho opúšťa a týra ho.51 . zmocňuje sa ho duch. prijíma toho. až mu ide pena. pôjdem za tebou. 54 Keď to videli učeníci Jakub a Ján. Ježišova cesta do Jeruzalema 9. nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych. veď nechodí s nami. ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. 38 Tu vykríkol akýsi muž zo zástupu: „Učiteľ. 2 A povedal im: „Žatva je veľká.51 Keď sa napĺňali dni. v ktoré mal byť vzatý zo sveta. ale nemohli. 43 A všetci stŕpli nad veľkou Božou mocou. dobre je nám tu.“ 42 Ako prichádzal. 50 Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu. ktosi mu povedal: „Pôjdem za tebou všade. povedali: „Pane. aby ho vyhnali.“ Nevedel. A keď sa prebudili.37 Keď na druhý deň zostúpili z vrchu.“ 60 Ale Ježiš mu povedal: „Nechaj. Spor o prvenstvo . Rozoslanie sedemdesiatich dvoch učeníkov . povedal svojim učeníkom: 44 „Dobre počúvajte a zapamätajte si. čo s ním stáli. čo videli. Ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo!“ 61 Aj iný hovoril: „Pane. dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. je za vás!“ 4. počúvajte ho!“ 36 A kým hlas doznel. ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. kam pôjdeš. A kto prijíma mňa. vzal dieťa. premohol spánok. kto z nich je väčší. povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ.27 Nepohostinní Samaritáni .“ 58 Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda.49 Vtedy povedal Ján: „Učiteľ. Oni zmĺkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom.“ 41 Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie.“ Skutky v Kristovom mene . videli sme kohosi. aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“ 55 On sa obrátil a pokarhal ich. čo hovorí. máme povedať. chlapca uzdravil a vrátil ho jeho otcovi. 40 Prosil som tvojich učeníkov.1 Potom Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť.“ 59 Inému vravel: „Poď za mnou!“ On odpovedal: „Pane. 53 Ale neprijali ho. čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.Keď sa všetci divili všetkému. pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema 52 a poslal pred sebou poslov. čo boli s ním. aby mu nerozumeli. 47 Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca. prosím ťa. aby poslal robotníkov na svoju žatvu! 3 Choďte! Hľa. postavil ho vedľa seba 48 a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene. pozri sa na môjho syna. 34 Kým toto hovoril. lebo kto nie je proti vám.“ 45 Lenže oni nechápali toto slovo. posielam vás ako baránkov . Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny. ostal Ježiš sám.“ 62 Ježiš mu povedal: „Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť. nie je súci pre Božie kráľovstvo.19. ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Lk10 X. hádže ním. ale báli sa ho opýtať na to slovo. z ničoho nič kričí. ktorý ma poslal.46 Napadla im myšlienka. 32 Petra a tých. je to moje jediné dieťa! 39 Hľa. Druhá predpoveď utrpenia . čo robil. dokedy mám byť ešte s vami a trpieť vás? Priveď sem svojho syna. 33 Keď od neho odchádzali. zmocnil sa ich strach. videli jeho slávu a tých dvoch mužov. Keď vstúpili do oblaku. Lebo kto je medzi vami najmenší. ale najprv mi dovoľ rozlúčiť sa s rodinou. 56 A odišli do inej dediny. aby mu pripravili nocľah. ten je veľký. Bránili sme mu to. Náročnosť apoštolského povolania . jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Urobme tri stánky: jeden tebe. 35 A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj vyvolený Syn.Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode.

tebe sa tak páčilo. a počuť. aby ho pokúšal: „Učiteľ. mnou pohŕda. čo majú. a kto vami pohŕda. čo vidíte vy. ale radujte sa. svojho Boha. ktoré sa stali u vás. čo vidíte vy. nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich.25 Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal. zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ 28 Povedal mu: „Správne si odpovedal. kde ho prijala do domu istá žena. Korozain! Beda ti. že sa priblížilo Božie kráľovstvo!“ 12 Hovorím vám. iba Otec. Otče. Otče. ktoré vidia. nechali ho polomŕtveho a odišli.13 Beda ti. 35 Na druhý deň vyňal dva denáre. vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! 16 Kto vás počúva. ani kto je Otec. menom Marta.“ Šťastie Ježišových učeníkov . mňa počúva. vyložil ho na svoje dobytča. 22 Môj Otec mi odovzdal všetko. 4 Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! 5 Keď vojdete do niektorého domu. vošiel do ktorejsi dediny. že sa vám poddávajú duchovia. že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej.21 V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa. z celej svojej duše. 9 uzdravujte chorých. A nik nevie. vráti sa k vám.“ 36 Čo myslíš. čo mám robiť. z celého svojho srdca. jedzte a pite.“ Návrat sedemdesiatich dvoch . 40 Ale Marta mala plno práce s obsluhou. nedbáš. 31 Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel. čo vy počúvate. aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ 18 On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. obišiel ho.23 Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ Mária a Marta .“ Hlavné prikázanie . 14 Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám.medzi vlkov. 19 Hľa. ale nevideli. nech mi pomôže!“ 41 Pán jej . zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. jedzte. ak nie. komu to Syn bude chcieť zjaviť. 34 Pristúpil k nemu. ale nepočuli. Pán neba i zeme. že sú vaše mená zapísané v nebi. 32 Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho. keď sa budem vracať. preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi . Neprechádzajte z domu do domu! 8 A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás. pohŕda tým. že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu. čo vám predložia. išiel ďalej. lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. kto je Syn. Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky. ja ti to zaplatím. čo sú v ňom a povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. iba Syn a ten. ktorý z tých troch bol blížnym tomu. Áno. 7 V tom dome potom ostaňte. vyjdite do jeho ulíc a povedzte: 11 „Striasame na vás aj prach. doráňali. ktorý ma poslal. Tí ho ozbíjali. 24 Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť. Ale vedzte.“ 10 Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás. dal ich hostinskému a povedal: „Staraj sa oň a ak vynaložíš viac. váš pokoj ňom spočinie. 20 No neradujte sa z toho. aby som bol dedičom večného života?“ 26 Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ 27 On odpovedal: „Milovať budeš Pána. najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu! 6 Ak tam bude syn pokoja. dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. 15 A ty. ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. bolo mu ho ľúto. Kto však pohŕda mnou. čo mu preukázal milosrdenstvo.30 Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. 39 Tá mala sestru menom Máriu. čo padol do rúk zbojníkov?“ 37 On odpovedal: „Ten. Tu zastala a povedala: „Pane.17 Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane. dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa.“ Evanjelium sa zjavuje maličkým .38 Ako išli ďalej. Kafarnaum. čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Beda neveriacim mestám . 33 No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel. Toto rob a budeš žiť!“ 29 Ale on sa chcel ospravedlniť.

31 . aby ho pokúšali. čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. príď tvoje kráľovstvo. pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu. iba ak znamenie Jonášovo. lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život. Mária si vybrala lepší podiel. nauč nás modliť sa. ako je sám.“ 2 Povedal im: „Keď sa modlíte. vojdú dnu a usídlia sa tam. vezme sedem iných duchov. A neuveď nás do pokušenia. vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal. staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. 11 Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu. nájde. ktoré si požíval. dostane. rozhadzuje. vyháňa zlých duchov. ktorý bol nemý. akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte. tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Marta. 15 no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula.14 Raz vyháňal zlého ducha.“ Jonášovo znamenie . hovorte: Otče. požičaj mi tri chleby. jeho majetok je v bezpečí. posväť sa tvoje meno. tomu otvoria. a kto nezhromažďuje so mnou. podá mu škorpióna? 13 Keď teda vy. Keď zlý duch vyšiel.24 Keď nečistý duch vyjde z človeka. 42 a potrebné je len jedno.27 Ako to hovoril. hoci ste zlí. viete dávať dobré dary svojim deťom.1 Raz sa na ktoromsi mieste modlil. je proti mne. 22 Ale keď ho prepadne silnejší ako on. ako bol predtým. O návrate nečistého ducha .“ 25 Keď ta príde. Keď skončil. 26 Tu odíde. a kto klope. nájde ho vymetený a vyzdobený. čo potrebuje.“ 28 Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí.odpovedal: „Marta. 18 Ak je aj satan vnútorne rozdelený.29 Keď sa schádzali zástupy. Modlitba Pána . 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň 4 a odpusť nám naše hriechy. a korisť rozdelí. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: „Priateľu. odkiaľ som vyšiel. 23 Kto nie je so mnou. kto prosí. Ale keď nenájde. 20 Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov. čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. ktorý sa jej neodníme. Zástupy žasli. o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým.“ 16 Iní žiadali od neho znamenie z neba. 17 Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. a prsia. 19 No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula. 30 Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov.5 Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Nemôžem vstať a dať ti.“ 7 A on znútra odpovie: „Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Žiada znamenie. potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. A stav takého človeka je nakoniec horší. čo ho prosia!“ Zlomyseľné prekrúcanie Ježišovej moci .“ 8 Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto.“ Lk11 XI. vari mu dá namiesto ryby hada? 12 Alebo ak pýta vajce. a kto hľadá. ktorý ťa nosil. Modlitba s dôverou . 21 Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor.“ Chvála Ježišovej matky . blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. kniežaťa zlých duchov. povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane. ale znamenie nedostane. nemý prehovoril. horších.9 Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! 10 Lebo každý. začal hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. ako Ján naučil svojich učeníkov. že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov.“ Podobenstvo o neodbytnom priateľovi . premôže ho. že mu je priateľom. 6 lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť. povie si: „Vrátim sa do svojho domu.

bude zaprený pred Božími anjelmi. Nebojte sa. 2 Veď nič nie je skryté. ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. že sa pred obedom neumyl. Strojili mu úklady. 34 Lampou tela je tvoje oko.1 Medzitým ho obstúpili také zástupy.a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. po čom chodia!“ Proti zákonníkom . bude aj tvoje telo vo tme. bude počuť na svetle. Áno. ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. celé bude jasné.45 Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ. 52 Beda vám. lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! 44 Beda vám. 47 Beda vám. hovorím: „Nebojte sa tých. čo chceli vojsť. ktorý keď zabije. bude sa rozhlasovať zo striech. že skoro jeden po druhom šliapali.4 Vám. ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. 35 Daj si teda pozor. 36 Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani jedna jeho časť nebude vo tme. bude celé tvoje telo vo svetle. hovorím vám: Tohoto sa bojte! 6 Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. vy ste cennejší ako mnoho vrabcov! 8 Hovorím vám: Každého. zákonníkom. 50 a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov. a tým. čo by sa neprezvedelo. pozval ho istý farizej. začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. aby tí. čo vchádzajú. ale postaví ju na svietnik. farizeji.a tu je niekto väčší ako Šalamún. Varovanie pred kvasom farizejov . nebolo tmou. kto mňa vyzná pred ľuďmi. čo zabíjajú telo. rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. 10 Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka. lebo staviate pomníky prorokom. čo by sa neodhalilo.33 Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu. lebo dávate desiatky z mäty. a čo ste pošepli v izbách do ucha. tomu sa neodpustí. zákonníci.Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich. On šiel a sadol si k stolu. beda! Lebo zaťažujete ľudí bremenami. či ten. . 42 No beda vám.“ Proti farizejom . aby svetlo. videli svetlo. ktoré nemožno uniesť. čo stvoril vonkajšok. keď takto hovoríš. 49 Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú. aby uňho obedoval. farizeji. nestvoril aj vnútro“? 41 Ale čo je vnútri. čistíte čašu a misu zvonka.“ 46 On mu povedal: „Aj vám. Lk12 XII. 39 Pán mu povedal: „Vy. a nič utajené. aby niečo podchytili z jeho úst. lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. 7 Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. koho sa máte báť. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému. lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie . iných budú prenasledovať. lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia. svojím priateľom. keď videl. aj nás urážaš. čo je v tebe. ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom. lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť . čiže pokrytectva.“ 53 Keď stade odchádzal. ruty a z každej zeleniny. ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! 43 Beda vám. farizeji. aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Výroky o svetle . 32 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať. odpustí sa mu to. Bojte sa toho. Odvaha pri vyznávaní Krista . má moc uvrhnúť do pekla! Áno. 51 počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša. Ale ak sa zakalí.37 Keď’ ešte hovoril. 3 Lebo čo ste povedali vo tme. Ak bude tvoje oko čisté. lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli. ste zabránili. 9 Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi. 40 Hlupáci. 38 A farizej sa začudoval. a potom už nemajú čo urobiť! 5 Ukážem vám. ktorých zabili vaši otcovia! 48 Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov.

33 Predajte. a Boh ich živí. kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ 15 A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého. ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. toto podobenstvo hovoríš iba nám. 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Triedenie duchov .35 Bedrá majte opásané a lampy zažaté! 36 Buďte podobní ľuďom. jesť. kým sa to nestane! 51 Myslíte si. 40 Aj vy buďte pripravení. ako rastú: nepracujú. čo má. 24 Pozrite sa na havrany: nesejú. 44 Veru. hovorím vám: Opáše sa. ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou. a pred Bohom nie je bohatý. 17 Premýšľal a hovoril si: „Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu. 23 Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Výzva na bdelosť . veľmi zbijú. od toho budú viac žiadať. pi a veselo hoduj!“ 20 Ale Boh mu povedal: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil. máš veľké zásoby na mnohé roky. jedz. čo sa tak staráte o to ostatné? 27 Pozrite sa na ľalie. od toho sa bude mnoho požadovať. nevyčerpateľný poklad v nebi. ktorí očakávajú svojho pána. Veru. 47 Toho sluhu. pred úrady a vrchnosti. 12 lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí. oddelí ho a dá mu podiel medzi nevernými. čo treba hovoriť. piť a opíjať sa. ani o telo. čo si oblečiete. že toto potrebujete. 28 Keď teda Boh takto oblieka rastlinu. čo máte. kto si hromadí poklady. menej zbijú. 48 Toho.22 A svojim učeníkom povedal: „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život. a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce. a hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako jediná z nich. jeho život nezávisí od toho. čo budete jesť alebo čo budete piť. ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Pravý poklad . aby jej načas dával určený pokrm? 43 Blahoslavený sluha. alebo všetkým?“ 42 Pán povedal: „Kto je teda verný a múdry správca. nepradú. Odpočívaj.“ 14 On mu odvetil: „Človeče. čie bude?“ 21 Tak je to s tým. ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť. ktorý ju nepoznal a urobil niečo. 46 pán toho sluhu príde v deň.13 Ktosi zo zástupu mu povedal: „Učiteľ. ako príde a zaklope. a komu veľa zverili. nemajú ani komoru ani stodolu. budú blahoslavení. 38 A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť. o ktorej sa nenazdáte. hovorím vám: Ustanoví ho nad všetkým. a v hodinu. 53 Rozdelia sa otec proti 11 . ktorý poznal vôľu svojho pána. že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie.“ a začal by biť sluhov a slúžky. 39 Uvážte predsa: Keby hospodár vedel. za čo si zaslúži bitku. nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.“ 16 A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece. keď to najmenej čaká. Kto mnoho dostal.“ Chráňte sa chamtivosti . Váš Otec predsa vie. maličké stádo. ale rozdelenie. a čo chcem? Len aby už vzplanul! 50 Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko. lebo Syn človeka príde v hodinu. no nepripravil sa a nesplnil jeho vôľu. nestarajte sa.49 Oheň som prišiel vrhnúť na zem. posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A vy ste o koľko viac ako vtáky! 25 A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? 26 Ak teda nemôžete ani to najmenšie.“ 18 Potom si povedal: „Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok.32 Neboj sa. aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ Dôvera v Božiu prozreteľnosť .“ Podobenstvo o vernom sluhovi . 31 Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše. čo má. ktoré sa nezoderú. o ktorej nevie. lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.41 Peter mu povedal: „Pane. povedz môjmu bratovi. vy maloverní?! 29 Ani vy sa nezháňajte. o čo skôr vás. ani nežnú. 45 Ale keby si ten sluha v srdci povedal: „Môj pán voľajako nejde. a nebuďte ustarostení! 30 Veď toto všetko zháňajú ľudia tohto sveta. v ktorú hodinu príde zlodej. aby mu otvorili hneď. 37 Blahoslavení sluhovia. 19 Potom si poviem: Duša. kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. 34 Lebo kde je váš poklad. hovorím vám.Keď vás budú vodiť do synagóg. keď sa má vrátiť zo svadby. čo budete jesť. tam bude aj vaše srdce.

56 Pokrytci.“ Podobenstvo o kvase . Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky. nechaj ho ešte tento rok. ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti.“ Poznať znamenie čias . lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť.10 V sobotu učil v istej synagóge. kým nezaplatíš do ostatného haliera. Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve. otvor nám!“ A on vám povie: „Ja neviem. Okopem ho a pohnojím. bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch. že tí osemnásti. keď treba pracovať. ale ak nebudete robiť pokánie. začnete klopať na dvere a volať: „Pane. čo pášete neprávosť!“ 28 Tam bude plač a škrípanie zubami. hovorím vám.“ 13 a vložil na ňu ruky. všetci zahyniete podobne. všetci jeho protivníci sa zahanbili. ale ak nebudete robiť pokánie. keď tak trpeli? 3 Nie. 2 On im povedal: „Myslíte si.“ Kto bude spasený . Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. odkiaľ ste!“ 26 Vtedy začnete hovoriť: „Jedli sme s tebou a pili.22 Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil. čo tam boli v tom čase.1 Niektorí z tých. všetci podobne zahyniete. 7 Preto povedal vinohradníkovi: „Pozri. Prozreteľnostná výzva k pokániu . Podobenstvo o horčičnom zrnku . že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania. až uvidíte. lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia.“ Podobenstvo o neplodnom figovníku . hovoríte: „Bude horúco.58 Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť.54 Potom povedal zástupom: „Keď zbadáte.6 A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie. čo budú spasení?“ On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou. na našich uliciach si učil. hneď hovoríte: „Dážď príde.synovi a syn proti otcovi. čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich. Ako to. 55 A keď veje južný vietor. že na západe vystupuje oblak. až sa všetko prekvasí. 59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ. 25 Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku.“ a býva tak. a vy ste vyhodení von. je málo tých. že terajší čas posúdiť neviete? 57 Prečo sami od seba neusúdite. 12 Keď ju Ježiš zbadal. svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“ Lk13 XIII. ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. k čomu ho prirovnám? 19 Podobá sa horčičnému zrnku. aby ťa nezavliekol k sudcovi. odíďte odo mňa všetci. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?“ 8 On mu odvetil: „Pane.“ Uzdravil zhrbenú ženu v sobotu . 29 A . i povedal zástupu: „Je šesť dní.18 Potom povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo. už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku. 23 Ktosi sa ho spýtal: „Pane. matka proti dcére a dcéra proti matke. odkiaľ ste. ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. že Abrahám. a nie v sobotu!“ 15 Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? 16 A túto Abrahámovu dcéru. 4 Alebo si myslíte. rozprávali mu o Galilejčanoch. v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať. Ak nie.20 A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? 21 Podobá sa kvasu. Keď vyrástlo. Izák. že Ježiš v sobotu uzdravuje. 9 Možno nabudúce prinesie ovocie. 11 Bola tam žena. vzhľad zeme a neba viete posúdiť. zavolal si ju a povedal jej: „Žena. Zmieriť sa s protivníkom . ale nenašiel.“ a býva.“ 27 Ale on vám povie: „Ja neviem. si oslobodená od svojej choroby. usiluj sa s ním cestou vyrovnať. ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú. ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov. ktoré konal. 14 Ale predstavený synagógy sa nahneval. potom ho vytneš. nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“ 17 Keď to povedal. a nič nenachádzam. čo je spravodlivé. a nebudú môcť. boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? 5 Nie. hovorím vám.

24 Lebo hovorím vám.“ Podobenstvo o veľkej večeri . nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?“ 6 A nevedeli mu na to odpovedať. stalo sa. bude povýšený.“ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto.“ Odkaz Herodesovi . kto sa povyšuje. 10 Ale keď ťa pozvú. čo ťa pozval. či nie?“ 4 Ale oni mlčali. lebo Herodes ťa chce zabiť. ako si ty.“ 18 A naraz sa začali všetci vyhovárať. čo boli k tebe poslaní.31 V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto. Jeruzalem. zajtra a pozajtre musím ísť ďalej. 11 Lebo každý. aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. deti. a povedal by ti: „Uvoľni miesto tomuto. ospravedlň ma!“ 19 Druhý povedal: „Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. postúp vyššie!“ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. lebo nie je možné. ktorí budú poslednými. 30 A tak sú poslední. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: „Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov.15 Keď to počul jeden zo spolustolujúcich. 14 A budeš blahoslavený. nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov ani príbuzných ani bohatých susedov. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých. neokúsi moju večeru. čo ho pozval. choď. nemôže byť mojím učeníkom. Vzal ho teda. ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých. nesadaj si na prvé miesto. uzdravil ho a prepustil. kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. pozvi chudobných. 17 Keď nadišla hodina večere. 27 A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž. ktorý mal vodnatieľku. sadni si na posledné miesto. bol pred ním akýsi človek. .“ 16 On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí.“ 32 On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: „Hľa.“ 21 Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. 9 a prišiel by ten. ako si pozvaní vyberali popredné miesta.“ Nezištné pozvanie hostí . Prosím ťa. a preto nemôžem prísť. aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. ktorý prichádza v mene Pánovom. ženu. a kto sa ponižuje.25 Išli s ním veľké zástupy. sestry. ba aj svoj život. povedal im toto podobenstvo: 8 Ak ťa niekto pozve na svadbu. Potom príde ten. 13 Ale keď chystáš hostinu. 35 Hľa. už je všetko pripravené. že ani jeden z tamtých mužov. kým nepríde čas. čo pozval teba i jeho. a nechceli ste.7 Keď zbadal. a sú prví. Prosím ťa. 33 Ale dnes. koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla. 5 A tamtým povedal: „Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl.1 V istú sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. aby sa mi naplnil dom. aby povedal pozvaným: „Poďte.34 Jeruzalem. povedal: „Keď dávaš obed alebo večeru. lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. bude ponížený. Prvý mu povedal: „Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť.“ Lk14 XIV. bratov. keď budete hovoriť: „Požehnaný. chromých a slepých. ako si rozkázal. A hovorím vám: Už ma neuvidíte. váš dom vám ostáva pustý. V sobotu uzdravuje chorého na vodnatieľku . mrzákov.“ Nárek nad Jeruzalemom . a povie ti: „Priateľu. od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Tu sa obrátil a povedal im: 26 „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca. Prvé a posledné miesto . lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho.prídu od východu i západu. nemôže byť mojím učeníkom.“ Kto môže byť Ježišovým učeníkom . ktorí budú prvými. matku.12 A tomu. slepých a chromých!“ 22 A sluha hlásil: „Pane. ospravedlň ma!“ 20 A ďalší povedal: „Oženil som sa. povedal mu: „Blahoslavený.“ 23 Tu pán povedal sluhovi: „Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých. 3 Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: „Slobodno v sobotu uzdravovať. čo boli pozvaní. poslal svojho sluhu. vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. 2 A hľa. a ešte je miesto.

nezačali všetci. 33 Tak ani jeden z vás. posmievať: 30 „Tento človek začal stavať. a ja tu hyniem od hladu. 6 a len čo príde domov.“ 22 Ale otec povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 23 Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. či si najprv nesadne a neporozmýšľa. 18 Vstanem. vyšle posolstvo. 25 Jeho starší syn bol práve na poli. a našiel sa. Kto má uši na počúvanie.“ 31 Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom. Radujte sa so mnou. čo ti prehýril 28 . 17 Vstúpil teda do seba a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš. či má na jej dokončenie? 29 Aby sa mu potom. či si najprv nesadne a neprepočíta náklad. vezme ju s radosťou na plecia. 2 Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ A začali hodovať.“ 7 Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. počul hudbu a tanec. lebo som našla drachmu. zvolá priateľov a susedov a povie im: „Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu. hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. čo žrali svine. nevymetie dom a nehľadá starostlivo kým ju nenájde? 9 A keď ju nájde. odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.“ A on im rozdelil majetok. lebo sa mu vrátil zdravý. ktorý robí pokánie. zvolá priateľky a susedky a povie.“ 20 I vstal a šiel k svojmu otcovi. ale nik mu ich nedával. ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými. a nemohol dokončiť. Keď sa vracal a približoval sa k domu.“ 3 Preto im povedal toto podobenstvo: 4 „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou.Ak niekto z vás chce stavať vežu.1 Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? 32 Ak nie. b) Podobenstvo o stratenej drachme . 15 Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. kým je tamten ešte ďaleko. čo sa mi stratila.8 Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí. ak sa nezriekne všetkého. ktorý robí pokánie. 16 I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi. kým ju nenájde? 5 A keď ju nájde. a ožil. aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. čo sa stratila. 12 Mladší z nich povedal otcovi: „Otec.“ Tri podobenstvá o milosrdenstve 15. čo sa deje. Ešte bol ďaleko. 24 lebo tento môj syn bol mŕtvy. 13 O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. čo má. 19 Už nie som hoden volať sa tvojím synom. zhrešil som proti nebu i voči tebe. ale ju vyhodia von. 34 Soľ je dobrá. 21 Syn mu povedal: „Otče.11 A pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov. 29 Ale on odpovedal otcovi: „Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz.“ c) Podobenstvo o márnotratnom synovi . a prosí o podmienky mieru. zhrešil som proti nebu i voči tebe. bol stratený. nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. keď položí základ a nebude ju môcť dostavať. Ale ak aj soľ stratí chuť. čím ju napravia? 35 Nehodí sa ani do zeme ani do hnoja. 26 Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa. 30 No keď prišiel tento tvoj syn. ktorá mi patrí. 27 Ten mu povedal: „Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa. nemôže byť mojím učeníkom. či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu. Jedzme a veselo hodujme.1-32 Lk15 XV. pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče. čo to uvidia. nezažne lampu.“ 28 On sa však nahneval a nechcel vojsť. ktorí pokánie nepotrebujú. čo som stratila. a bolo mu ho ľúto. a) Podobenstvo o stratenej ovci . daj mi časť majetku. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. nech počúva. a mne si nikdy nedal ani kozliatko. 14 Keď všetko premrhal. Pribehol k nemu. keď ho zazrel jeho otec.“ 10 Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika.

a ožil.“ Vravel mu: Tu máš svoj úpis. 11 Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone. a kto si berie takú. rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. 21 Túžil nasýtiť sa z toho.“ 27 Tu povedal: „Prosím ťa.“ 8 A pán pochválil nepoctivého správcu. 2 Zavolal si ho a povedal mu: „Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia. lebo už nemôžeš ďalej šafáriť. ale Boh pozná vaše srdcia.“ Vravel mu: „Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat. Správne používanie majetku . aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.9 Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony. kto vám dá čo je vaše? 13 Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom.18 Každý. Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi . takže nik .17 Ľahšie sa pominie nebo a zem. prijali do večných príbytkov. plný vredov. milovníkom peňazí . zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. čo padalo z boháčovho stola. Trvácnosť Zákona . až sa pominie.1 Učeníkom povedal: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. 23 A keď v pekle v mukách pozdvihol oči. pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať. keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem. je tvoje.čo ako by chcel .“ Lk16 XVI.“ 30 Ale on vravel: . Podobenstvo o nepoctivom správcovi . žobrať sa hanbím. 15 Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými. a len psy prichádzali a lízali mu vredy. že mu rozhadzuje majetok. zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára. že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. bol stratený. alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. aby vás. čo ja mám. anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. 26 A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť. kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú. Nerozlučnosť manželstva . Odvtedy sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý naň ide násilím. spomeň si. ktorú muž prepustil. pošli ho do domu môjho otca. nech ich zaprisahá. 4 Viem. 28 Mám totiž piatich bratov.19 Bol istý bohatý človek.“ 3 Správca si povedal: „Čo budem robiť. aby ma niekde prijali do domu. a kto je nepoctivý v malom. ty si stále so mnou a všetko. 20 Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák. lebo čo je u ľudí vznešené. ktorý mal správcu. 24 I zvolal: „Otec Abrahám.“ Proti farizejom. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. ktorí mali radi peniaze. čo urobím. a našiel sa. a toho obžalovali u neho. je verný aj vo veľkom. Zomrel aj boháč a pochovali ho.16 Zákon a Proroci sú až po Jána.“ 31 On mu na to povedal: „Syn môj. nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk. Násilím na kráľovstvo . Otče.14 Toto všetko počúvali aj farizeji. cudzoloží. je nepoctivý aj vo veľkom. 22 Keď žobrák umrel.“ 29 Abrahám mu odpovedal: „Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú. lebo tento tvoj brat bol mŕtvy. kto vám zverí pravé bohatstvo? 12 A ak ste neboli verní v cudzom. menom Lazár. 7 Potom povedal inému: „A ty koľko dlhuješ? On vravel: „Sto meríc pšenice.nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.majetok s neviestkami. ako by zo Zákona vypadla jediná čiarka. lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!“ 25 No Abrahám povedal: „Synu. 10 Kto je verný v najmenšom. že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. pre neho si zabil vykŕmené teľa. 32 Ale patrilo sa hodovať a radovať sa.“ 5 Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: „Koľko dlhuješ môjmu pánovi?“ 6 On povedal: „Sto kadí oleja. keď ma zbavia správcovstva. pred Bohom je ohavné. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. a posmievali sa mu. cudzoloží.

keď urobíte všetko. skrze koho prichádzajú! 2 Tomu by bolo lepšie. lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.7 Kto z vás.“ Desať malomocných . 33 Kto sa bude usilovať zachrániť si život.“ odpusť mu!“ Sila viery . 26 Ako bolo za dní Noema. Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola. získa ho. pili. 35 Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá. Tu prišla potopa a zahubila všetkých. opáš sa a obsluhuj ma. keď sa vráti z poľa: „Hneď si poď sadnúť k stolu“? 8 Vari mu nepovie skôr: „Priprav mi večeru. stratí ho. 28 Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli. ty budeš jesť a piť až potom“? 9 Je azda povinný ďakovať sluhovi. ani keby niekto z mŕtvych vstal. keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka. ktorý orie alebo pasie. otec Abrahám. keď sa zablysne. že by sa to dalo spozorovať. Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria. druhý sa ponechá. 34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. druhá sa ponechá. 31 Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome. povie mu. tak aj Syn človeka v svoj deň.22 A učeníkom povedal: „Prídu dni. išlo oproti nemú desať malomocných mužov. tak bude aj za dní Syna človeka. tu je!“. tamto je!“ Nechoďte nikde. kedy príde Božie kráľovstvo. 12 Ako vchádzal do ktorejsi dediny. budú robiť pokánie. a kto ho stratí. boli očistení. 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne. a kto bude na poli.“ poslúchla by vás. nech nezostupuje vziať si ich. učiteľ. O pohoršení . čo máte sluhu. ženili sa a vydávali až do dňa keď Noe vošiel do korába.5 Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ 6 Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: „Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora. povedal: „Choďte. pili. že je uzdravený. keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.Keď sa tvoj brat prehreší. ale beda tomu. keď sa zjaví Syn človeka. zmiluj sa nad nami!“ 14 Keď ich uvidel.“ Príchod Božieho kráľovstva . a bol to Samaritán. 3 Dávajte si pozor! O odpúšťaní . 15 Len čo jeden z nich spozoroval. tvoja viera ťa uzdravila. odpusť mu! 4 A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: „Ľutujem. ale neuvidíte. jeden bude vzatý.“ . čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? 19 A jemu povedal: „Vstaň a choď. Zďaleka zastali 13 a hlasne kričali: „Ježišu. „Hľa. 23 A povedia vám: „Hľa.1 Potom povedal svojim učeníkom: „Nie je možné.20 Keď sa ho farizeji opýtali. čo sme boli povinní urobiť.“ Lk17 XVII. on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak. stavali 29 ale v deň. 21 Ani nepovedia: „Aha.“ (36 Dvaja budú na poli. 27 Ľudia jedli.) 37 Oni sa ho opýtali: „Kde. predávali.„Nie. čo sa mu rozkázalo? 10 Tak aj vy. 16 Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. tam sa zhromaždia aj orly. Ak príde k nim niekto z mŕtvych. povedzte: „Sme neužitoční sluhovia.“ Deň Syna človeka . pokarhaj ho! Ak sa obráti. nech sa takisto nevracia nazad. spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili. ukážte sa kňazom!“ A ako šli. Neužitoční sluhovia . sadili. 32 Spomeňte si na Lotovu ženu. čo sa vám prikázalo. ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý. urobili sme. nebežte za nimi! 24 Lebo ako blesk. tu je!“ alebo: „Tamto je!“. že urobil. aby neprišli pohoršenia. keď Lot odišiel zo Sodomy. vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. kupovali. 17 Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? 18 Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca.“ 31 Odpovedal mu. 30 Priam tak bude aj v deň. kým sa nenajem a nenapijem.11 Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu.

okrikovali ich. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. čo sa deje. ako sa treba stále modliť a neochabovať: 2 “V istom meste bol sudca.35 Keď sa približoval k Jerichu. 30 aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život. povedal toto podobenstvo: 10 „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. buď milostivý mne hriešnemu.“ Odmena tým. keď príde?“ Farizej a mýtnik . čo opustili všetko . 5 obránim tú vdovu. my sme opustili. šiel za ním a velebil Boha.“ 14 Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený. pýtal sa. je možné Bohu. potupia a opľujú. Potom príď a nasleduj ma. že tadiaľ prechádza zástup. a bude k nim nevšímavý? 8 Hovorím vám: Zaraz ich obráni. 37 Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto. ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Toto slovo im zostalo zahalené a nepochopili. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi. povedali: „Kto potom môže byť spasený?“ 27 On im povedal: „Čo je nemožné ľudom.1 Rozpovedal im podobenstvo. 16 Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im. ho okríkali. 32 Vydajú ho pohanom. 3 Bola v tom meste aj vdova. čo k nemu volajú dňom i nocou. čo si namýšľali. ale bil sa do pŕs a hovoril: „Bože. nevojde doň. Jeden bol farizej. Ale on dlho nechcel. 11 Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: „Bože. pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. No potom si povedal: „Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím. Predaj všetko.18 Tu sa ho ktorýsi popredný muž opýtal: „Učiteľ dobrý. a kto sa ponižuje. Aj všetok ľud.“ Ježiš a deti . vzdával Bohu chválu. bude ponížený. ďakujem ti.“ 29 On im povedal: „Veru. 20 Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti svojho otca i matku!“ 21 On vravel: „Toto všetko som zachovával od mladosti.“ 42 A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila. čo to počuli. ako zosmutnel.“ 26 Tí. Syn Dávidov. že nie som ako ostatní ľudia: vydierači. kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov.“ Bohatý popredný muž .“ 13 Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť. aby som videl. Uzdravenie slepca pri Jerichu . 33 zbičujú ho a zabijú.28 Peter vravel: „Pozri.Lk18 XVIII. 12 Postím sa dva razy do týždňa. . a nie tamten. Keď sa priblížil. 23 Keď to počul. zosmutnel. a išli sme za tebou. Lebo každý. čo napísali Proroci o Synovi človeka. druhý mýtnik. 36 Keď počul.9 Tým. vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko.“ 6 A Pán povedal: „Počúvajte. vidiac. aby mlčal.“ Tretia predpoveď utrpenia . nespravodlivci. hovorím vám: Niet nikoho. a ostatnými pohŕdali. čo hovoril. aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane. ktorá k nemu chodila s prosbou: „Obráň ma pred mojím protivníkom. dávam desiatky zo všetkého. povedal: „Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí čo majú majetky! 25 Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly. zmiluj sa nado mnou!“ 39 Tí. jedine Boh. keď ma tak unúva.15 Prinášali k nemu aj nemluvňatá. 24 Ježiš. že sú spravodliví. zmiluj sa nado mnou!“ 40 Ježiš zastal a kázal. aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. čo hovorí nespravodlivý sudca! 7 A Boh neobráni svojich vyvolených. čo máš rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. povedal mu: „Ešte ti jedno chýba. Keď to videli učeníci. vysmejú. aby sa ich dotkol. čo sme mali.“ 38 Tu vykríkol: „Ježišu. bude povýšený. Podobenstvo o sudcovi a vdove .“ 34 Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. aby ho priviedli k nemu. aby som bol dedičom večného života?“ 19 Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý. cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. kto sa povyšuje. opýtal sa ho: 41 „Čo chceš. lebo takým patrí Božie kráľovstvo! 17 Veru. hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa. čo mám.“ 22 Keď to Ježiš počul. ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. keď to videl. čo mám robiť.31 Vtedy si vzal Dvanástich a hovoril im: „Hľa. lebo bol veľmi bohatý. čo išli popredku.“ 43 A hneď videl.

čo nechceli. pridal ešte podobenstvo. 4 Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník.28 . Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme 19. Veď aj on je Abrahámovým synom. 12 A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. že som prísny človek že beriem.1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. ale nemohol pre zástup.Lk19 XIX. tvoja mína.“ 18 Prišiel druhý a vravel: „Pane. čo som nezasial?“ 23 prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?“ 24 A tým. aby tento nad nami kraľoval. na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. lebo si prísny človek: berieš.“ 32 Tí. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto. čo je pred vami. 37 A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory. čo som si neuložil. 7 Keď to videli. čo to počuli. odišli a našli všetko tak. ako im povedal. pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej. pretože si bol verný v maličkosti.“ Podobenstvo o mínach . menom Zachej. ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ . 27 A mojich nepriateľov. 21 bál som sa ťa. 13 Zavolal si svojich desiatich sluhov. poviete: „Pán ho potrebuje.21. začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky. lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ 6 On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. dal si zavolať sluhov. 36 Ako šiel. kto to je.“ 35 Osliatko priviedli k Ježišovi. povedal: „Vezmite mu mínu a dajte ju tomu. všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ 8 Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane.“ 17 On mu povedal: „Správne. vrátim štvornásobne. čo má desať mín. Mal som ju uloženú v šatke. povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ 34 Oni povedali: „Pán ho potrebuje.11 Tým.28 Ako to povedal. dobrý sluha. polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal. čo sa stratilo. tvoja mína vyniesla päť mín. aby ho uvidel. 38 Slávnostný vstup do Jeruzalema . a žneš.“ 20 Iný prišiel a hovoril: „Pane.“ 22 On mu povedal: „Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. ktorá sa volá Olivová. tomu sa vezme aj to. ale kto nemá. ktoré videli. prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. aby som nad nimi kraľoval. lebo práve tade mal ísť. a žnem. Len čo do nej vojdete. lebo bol malej postavy. poslal dvoch učeníkov 30 so slovami: „Choďte do dediny. hľa. Vedel si. lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli. ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý. priveďte sem a pobite ich predo mnou!“ 5.“ 9 Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Odviažte ho a priveďte! 31 A keby sa vás niekto opýtal: „Prečo ho odväzujete?“.“ 25 Oni mu vraveli: „Pane. Zachej . kým sa nevrátim! 14 Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: „Nechceme. ktorým dal peniaze. čo má. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť. maj moc nad desiatimi mestami. čo tam stáli. prestierali na cestu svoje plášte. 29 Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore. 38 a volali: „Požehnaný kráľ. išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. čo si si neuložil. 15 Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil. aby zistil. že sa už zjaví Božie kráľovstvo.“ 19 Aj tomuto povedal: „Ty maj moc nad piatimi mestami. nájdete priviazané osliatko. veď má desať mín!“ 26 Hovorím vám: „Každému. dal im desať mín a povedal im: „Obchodujte. čo si nezasial. ešte sa pridá. tvoja mína získala desať mín. koľko kto získal. 2 A tu muž. ktorých poslal. 16 Prišiel prvý a vravel: „Pane. 3 zatúžil vidieť Ježiša. poď rýchlo dolu. 33 Keď osliatko odväzovali. kto má.

že správne hovoríš a učíš a že nehľadíš na osobu. prepadli ho veľkňazi a zákonníci so staršími 2 a hovorili mu: „Povedz nám: Akou mocou toto robíš alebo kto je ten.“ Tu im povedal: „Dávajte teda. jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu 39 . čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam. lebo je presvedčený. Čo im teda urobí pán vinice? 16 Príde. Bohu!“ 26 A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom. toho rozdlávi. 13 Vtedy pán vinice povedal: „Čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. že nevedia. všetok ľud nás ukameňuje. 22 Smieme platiť cisárovi daň. aby bolo dedičstvo naše!“ 15 Vyvliekli ho z vinice a zabili. 44 zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni. len sa báli ľudu. ktorý mal ženu. že ak niekomu zomrie brat. Spor o vzkriesení .20 Striehli na neho a poslali úskočníkov. 48 Ibaže nevedeli.“ 14 Ale keď ho vinohradníci zazreli. poradili sa a povedali si: „To je dedič.“ 19 Zákonníci a veľkňazi chceli v tú hodinu položiť na neho ruky. plakal nad ním 42 a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo. ktorí predstierali. čo stavitelia zavrhli. zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Mojžiš nám napísal. povie: „Prečo ste mu neuverili?“ 6 Ale ak povieme: Od ľudí. a na koho on padne.“ Ježiš učí v chráme .1 Keď v istý deň učil ľud v chráme a hlásal evanjelium. ktorí popierajú zmŕtvychvstanie. čo ti dal túto moc?“ 3 On im povedal: „ Aj ja sa vás na niečo spýtam. potupili a prepustili naprázdno. aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vladárovej moci. 21 Opýtali sa ho: „Učiteľ. obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán.“ Ježiš plače nad Jeruzalemom .“ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech. K nemu azda budú mať úctu. že Ján je prorok. povedali: „Len to nie!“ 17 On sa na nich pozrel a povedal: „Čo teda znamená.27 Tu prišli k nemu niektorí saduceji. a oni ho doráňali a vyhodili.41 Keď sa priblížil a zazrel mesto. stal sa kameňom uholným“? 18 Každý. cisárovi. týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ. 4 Jánov krst bol z neba. kto padne na ten kameň.“ 7 Odpovedali teda. 8 A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem. či nie?“ 23 On však prehliadol ich lesť a povedal im: 24 „Ukážte mi denár! Čí obraz je na ňom a nápis?“ 25 Oni odpovedali: „Cisárov. lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho. že to o nich povedal toto podobenstvo. 10 V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu. aby mu dali podiel úrody z vinice. či od ľudí?“ 5 Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba. Vybadali totiž. budú kričať kamene. ale bol bezdetný. Povedzte mi. Ale vinohradníci ho zbili a prepustili ho naprázdno. keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom. akou mocou toto robím. Zabime ho. ale žasli nad jeho odpoveďou a umĺkli. vieme. odkiaľ bol. Ale veľkňazi. 11 Poslal druhého sluhu. Aj toho zbili.“ Ježiš vyháňa kupcov z chrámu .9 Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo: „Istý človek vysadil vinicu. 12 Poslal aj tretieho. Spor o dani cisárovi . a čo je Božie.47 A denne učil v chráme. čo je cisárovo. Odkiaľ je Kristova moc . 43 Lebo prídu na teba dni. ale podľa pravdy učíš Božej ceste. napomeň svojich učeníkov!“ 40 On odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať. že sú spravodliví. čo je napísané: „Kameň. lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. začal vyháňať predavačov 46 a povedal im: „Napísané je: „Môj dom bude domom modlitby. a pýtali sa ho: 28 „Učiteľ. prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval. doláme sa.“ Podobenstvo o zlých vinohradníkoch . čo robiť.45 Keď vošiel do chrámu.“ Keď to počuli. Lk20 XX.

budú hrôzy a veľké znamenia na nebi. 13 To sa vám stane. vydajú vás synagógam. 19 Ak vytrváte. ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. 4 Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku ale ona pri svojej chudobe dala všetko.bratovi potomka. 33 Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku. ako sa brániť. bratia. 43 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.“ Eschatologická reč 21. že Mesiáš je Dávidov syn? 42 Veď sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: „Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 37 A že mŕtvi naozaj vstanú. 32 Napokon zomrela aj žena. čo mala. Bohom Izáka a Bohom Jakuba“.“ 10 Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.5 Keď niektorí hovorili o chráme. 22 lebo to . vedzte.45 Ako ho počúval všetok ľud. keď nazýva „Pána Bohom Abraháma. budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. nech utečú do hôr. cele svoje živobytie. povedal svojim učeníkom: 46 „Chráňte sa zákonníkov.“ Nechoďte za nimi! 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch.41 On im povedal: „Ako môžu hovoriť. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. 3 a povedal: „Veru. že nebudete dopredu premýšľať. ako ta vhodila dve drobné mince. ale živých. Takých postihne prísnejší súd. pretože sú synmi vzkriesenia. Kristus. čo vidíte. ale koniec nebude hneď. 2 Videl aj akúsi chudobnú vdovu. naznačil aj Mojžiš v stati o kríku. nezostane kameň na kameni. 47 Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. 35 Ale tí. 36 Už ani umrieť nemôžu. 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor. všetko bude zborené. lebo pre neho všetci žijú. príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. čo budú v meste. 5-36 Predchádzajúce znamenia . neľakajte sa! Toto musí prísť predtým. hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. 15 lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť. zachováte si život.“ 44 Dávid ho teda volá Pánom. prvé stolice v synagógach a popredné miesta na hostinách. radi majú pozdravy na uliciach. ako potom môže byť jeho synom?“ Varovanie pred zákonníkmi . čo budú v Judei. 31 potom aj tretí a takisto všetci siedmi: Ale nezanechali deti a pomreli.“ 40 A už sa ho neodvážili na nič vypytovať. 16 Budú vás zrádzať aj rodičia. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: „To som ja“ a: „Ten čas je už blízko. a tí. 14 Zaumieňte si teda. 29 Bolo teda sedem bratov. keď z toho. Veľké súženie v Jeruzaleme .20 Keď uvidíte. že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi. keď sa to začne diať? 8 On odpovedal: „Dajte si pozor. nech doň nevchádzajú. že sa priblížilo jeho spustošenie. aby vás nezviedli. Dávidov syn a Pán . 30 Vzal si ju druhý. lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi.“ 7 Oni sa ho opýtali: „Učiteľ. dobre si to povedal.1 Keď sa rozhliadol videl boháčov ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. 12 Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. kedy to bude a aké bude znamenie.“ Lk21 XXI.“ 34 Ježiš im povedal: „Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. aby ste vydali svedectvo. Obeta vdovy . ani nevydávajú. že vojsko obkľučuje Jeruzalem. 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. uväznia vás. ktorí radi chodia v dlhých rúchach. 21 Vtedy tí. čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania. 38 A on nie je Bohom mŕtvych. čo budú na vidieku. nech z neho odídu. povedal: „Prídu dni.“ 39 Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ. Tí však. už sa neženia.

aby ste mohli uniknúť všetkému tomu.“ Poučenie od figovníka . Ustanovenie Eucharistie . 6. kým nepríde Božie kráľovstvo. ktorá sa volá Olivová. 26 Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho.25 Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia.56 Lk22 XXII. kým sa nenaplní čas pohanov. že je blízko Božie kráľovstvo. Choďte za ním do domu. 11 a majiteľovi domu povedzte: „Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť. hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie. 3 Tu vošiel satan do Judáša. aby sa splnilo všetko čo je napísané. čo príde na svet. Príprava veľkonočnej večere . odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania. čo bývajú na povrchu celej zeme. 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. zodvihnite hlavu. 33 Nebo a zem sa pominú.37 Cez deň učil v chráme. ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na hore. lebo sa blíži vaše vykúpenie. Toto robte na moju pamiatku. Judášova zrada . 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých. 6 On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho. že pučia. že sa toto deje. ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich.budú dni pomsty. ktoré sa nazývajú Veľká noc. ako ho zabiť. Príchod Syna človeka . 4 i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže. 8 Poslal Petra a Jána so slovami: „Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!“ 9 Oni sa ho opýtali: “Kde ju máme pripraviť?“ 10 Povedal im: „Len čo vojdete do mesta. čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. až uvidíte.34 Dávajte si pozor.“ 13 Išli teda a všetko našli tak. A pripravili veľkonočného baránka. sami viete. a postaviť sa pred Syna človeka. kým sa nenaplní v Božom kráľovstve. že je už blízko leto.14 Keď prišla hodina. 15 Tu im povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr. ktorý bude niesť džbán vody. 28 Keď sa to začne diať.“ 19 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky. Tam pripravte. ako im ho vydá. aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom.1 Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov.7 Prišiel deň Nekvasených chlebov.“ 20 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. 38 A všetok ľud sa skoro ráno hrnul k nemu do chrámu počúvať ho. ktorá sa vylieva za vás. ktoré sa dáva za vás. lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.23.“ Ježišove posledné dni . . Umučenie 22.29 A povedal im podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! 30 Keď vidíte. ako im povedal. keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka. stretnete človeka. keď s ním nebude zástup. 16 Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť. ale moje slová sa nepominú. vzpriamte sa. 5 Tí sa potešili a dohodli sa. čo má prísť. kým sa to všetko nestane. do ktorého vojde. ako budem trpieť. vedzte. v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?“ 12 On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. opilstvom a starosťami o tento život. 24 Budú padať ostrím meča. vzdával vďaky a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou. 2 Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob. lámal ho a dával im.1 . báli sa však ľudu. aby vás onen deň neprekvapil.“ 17 Vzal kalich. 31 Tak aj vy. že mu dajú peniaze. zasadol za stôl a apoštoli s ním. 18 Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča. 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa. 23 Beda ťarchavým ženám a tým. hovoriac: „Toto je moje telo. Výzva bdieť . 32 Veru.

51 Ale Ježiš povedal: „Nechajte to už!“ I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. aby vás preosial ako pšenicu. ako ho môj Otec dal mne.“ 60 Peter povedal: „Človeče. A ty. neviem. čo by kameňom dohodil. čo obsluhuje.“ 62 Vyšiel von a horko sa rozplakal. veď je aj Galilejčan. nepoznám ho. kto má mešec. 32 Ale ja som prosil za teba.“ 34 Ale Ježiš povedal: „Hovorím ti. vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja. nech predá šaty a kúpi si meč.“ Reč o mečoch .Označenie zradcu . čo majú nad nimi moc. odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. 37 Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť. čo je napísané: „Započítali ho medzi zločincov. 52 Potom Ježiš povedal veľkňazom.35 Potom im povedal: „Chýbalo vám niečo. tri razy ma zaprieš. 40 Keď prišiel na miesto. zaspieval kohút. či ten. modlite sa. volajú sa dobrodincami. nie som. až sa raz obrátiš. hľa. Peter. čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten. Peter si sadol medzi nich.47 Kým ešte hovoril.21 A hľa. ktosi iný tvrdil: „Veru. ale tvoja vôľa nech sa stane!“ 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho.“ 38 Oni hovorili: „Pane.“ 33 On mu povedal: „Pane.“ Peter odpovedal: „Človeče. nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temna. satan si vás vyžiadal. 30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve. nech je ako najmenší a vodca ako služobník. takisto aj kapsu. nech si ho vezme. 45 Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom. ak chceš. kým tri razy nezaprieš. posilňuj svojich bratov. 55 Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho. čo boli okolo neho. hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť. dnes nezaspieva kohút. a tí. bez kapsy a bez obuvi?“ Oni odpovedali: „Nie. 61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo.“ Ale on ho zaprel: 58 „Žena.“ Peter zapiera Ježiša . pozri.39 Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. povedal im: „Modlite sa. čo sa chystá povedali: „Pane. aby ste neprišli do pokušenia!“ Zajatie Ježiša . čo obsluhuje? Nie ten. aj tento bol s ním. 48 Ježiš mu však povedal: „Judáš. Priblížil sa k Ježišovi. kto z nich by to mohol urobiť. kto je z nich asi najväčší.“ O chvíľu si ho všimol iný a povedal: „Aj ty si z nich. zahľadela sa naňho a povedala: 57 „Aj tento bol s ním. ruka môjho zradcu je so mnou na stole. pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. že ma poznáš. Peter šiel zďaleka za nimi. 46 I povedal im: „Čo spíte? Vstaňte. aby neochabla tvoja viera. čo hovoríš. Spor učeníkov o prvenstvo .54 Potom ho zajali. Odmena sľúbená apoštolom . 56 Ako tak sedel pri svetle. ako je určené. aby ho pobozkal. čo sedí za stolom. máme udrieť mečom?“ 50 A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 22 Syn človeka síce ide.“ Ježiš na Olivovej hore .28 Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach 29 a ja vám dávam kráľovstvo. 53 Keď som bol deň čo deň s vami v chráme. Šimon. ktorý sa volal Judáš.“ A vtom. a kto nemá. bozkom zrádzaš Syna človeka?“ 49 Keď tí. ako mu povedal: „Skôr ako dnes kohút zaspieva. veliteľom chrámovej stráže a starším. aby ste neprišli do pokušenia!“ 41 Sám sa od nich vzdialil asi toľko.“ Lebo sa spĺňa o mne všetko.24 Vznikol medzi nimi aj spor.31 Šimon. keď som vás poslal bez mešca. tu sú dva meče. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil. ale beda človekovi. zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich. všimla si ho ktorási slúžka.“ 59 A keď prešla asi hodina. . našiel ich spať od zármutku. 36 On im povedal: „Ale teraz. sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela. Pán sa modlí za Petra . kľakol si a modlil sa: 42 “Otče. 27 Veď kto je väčší? Ten. videli. 26 Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší. čo prišli za ním: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca. kým ešte hovoril.“ On im povedal: „Stačí. 25 Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi. ktorý ho zrádza!“ 23 A oni sa začali jeden druhého vypytovať.

lebo nám ho poslal späť. 29 Lebo prichádzajú dni. urobil si z neho posmech. opýtal sa. čo na neho žalujete. . kto ťa udrel!“ 65 A ešte všelijako ináč sa mu rúhali. 15 Ale ani Herodes. lebo chcel Ježiša prepustiť.“ 70 Tu povedali všetci: „Si teda Boží Syn?“ On im povedal: „Vy sami hovoríte.26 Ako ho viedli.1 Tu celé zhromaždenie vstalo. ktorého si žiadali. 69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci. povedz nám to!“ On im odvetil: „Aj keď vám to poviem. neplačte nado mnou. hádaj. 28 Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské. 68 a keď sa opýtam. Ježiš znova pred Pilátom . že podlieha Herodesovej právomoci. za čo by si zasluhoval smrť. a prsia. predviedli ho pred svoju radu 67 a hovorili mu: „Ak si Mesiáš. čo bol uväznený pre vzburu a vraždu. Ja som ho pred vami vypočúval a nenašiel som na tomto človekovi nič z toho. loná. neodpoviete mi. zakazuje platiť dane cisárovi a tvrdí o sebe. čo nepridájali!“ 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: „Padnite na nás! a kopcom: „Prikryte nás!“ 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom. a dúfal. 8 Keď Herodes uvidel Ježiša.) 18 Tu celý dav skríkol: „Preč s ním a prepusť nám Barabáša!“ 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. predstavených a ľud 14 a povedal im: „Priviedli ste mi tohoto človeka. poslal ho k Herodesovi. ktorí Ježiša strážili. odviedli ho k Pilátovi 2 a začali naňho žalovať: „Tohoto sme pristihli. 21 Ale oni vykrikovali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ 22 On k nim tretí raz prehovoril: „A čo zlé urobil? Nenašiel som na ňom nič. veľmi sa zaradoval. aby ho dal ukrižovať.Ježiš pred veľradou . že neurobil nič. zišli sa starší ľudu. 27 Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien. kráľ. 66 Keď sa rozodnilo. Vidíte. 7 A keď sa dozvedel. lebo aj on bol v tých dňoch v Jeruzaleme. že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. a položili naň kríž.“ Ježiš pred Herodesom . keď povedia: „Blahoslavené neplodné. dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi.“ 71 Oni povedali: „Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst!“ Lk23 XXIII.“ (17 Bol totiž povinný prepustiť im na sviatky jedného. čo nerodili. 9 Mnoho sa ho vypytoval.13 Pilát zvolal veľkňazov. posmievali sa mu a bili ho. ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“ 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: „Ja nenachádzam nijakú vinu na tomto človekovi.“ 23 Ale oni veľkým krikom dorážali a žiadali. že som. aby ho niesol za Ježišom.6 Len čo to Pilát počul. za čo by si zasluhoval smrť. ktoré nad ním kvílili a nariekali. ale on mu na nič neodpovedal. kým Ježiša vydal ich zvoli. Ich krik sa stupňoval 24 a Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti: 25 prepustil toho.63 Muži. Ježiš pred Pilátom . ako rozvracia náš národ. 64 Zakryli ho a vypytovali sa ho: „Prorokuj.“ 3 Pilát sa ho spýtal: „Si židovský kráľ?“ On odpovedal: „Sám to hovoríš. 12 V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili. 16 Potrescem ho teda a prepustím. 10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naň žalovali. chytili istého Šimona z Cyrény. Potrestám ho teda a prepustím. ktorý sa vracal z poľa. počnúc od Galiley až sem. Už dávno ho túžil vidieť. Krížová cesta . lebo predtým žili v nepriateľstve. že je Mesiáš. 20 Pilát k nim znova prehovoril. či je ten človek Galilejčan.“ 5 Ale oni naliehali: „Poburuje ľud a učí po celej Judei. 11 Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol. lebo o ňom počul. veľkňazi a zákonníci. že poburuje ľud. neuveríte. čo sa stane so suchým?“ 32 Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov.

Keď sa nahol dnu.44 Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. bili sa do pŕs a vracali sa domov. Po Ježišovej smrti . ak si židovský kráľ!“ 38 Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ. 16 Ich oči boli zastreté. čo robia. Ježišov pohreb .13 V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy. nech zachráni aj seba. čo sa stalo. ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. v ktorom ešte nik neležal. I vrátil sa domov a čudoval sa. Vzkriesenie a nanebovstúpenie Pána 24. Jana a Mária Jakubova. lebo nevedia. 15 Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali. 17 I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení 18 a jeden z nich menom Kleopas. ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo. člen rady. Ježiš sa zjavuje emauzským učeníkom .“ 42 Potom povedal: „Ježišu. 12 No Peter vstal a bežal k hrobu. hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“ Kajúci zločinec . ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií. Pozreli si hrob aj to. ak je Boží Mesiáš. odpusť im.33 Keď prišli na miesto.“ Po tých slovách vydýchol. ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava. čo sa stalo. ako uložili jeho telo. ktoré s ním prišli z Galiley. hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi.1-53 Lk24 XXIV. 45 Slnko sa zatmelo.39 A jeden zo zločincov. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom.Ukrižovanie . čo sa zišli na toto divadlo a videli. ktoré ho sprevádzali z Galiley. 5 Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. dobrý a spravodlivý človek 51 ž judejského mesta Arimatey. sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ 40 Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha.“ 36 Aj vojaci sa mu posmievali.“ Ježiš na kríži umiera . do tvojich rúk porúčam svojho ducha. 55 Odprevádzali ho ženy. Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.“ 48 A celé zástupy tých. čo sa deje. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet ho tu. 35 Ľud tam stál a díval sa. 52 zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. 3 vošli dnu. hoci si odsúdený na to isté? 41 Lenže my spravodlivo.1 V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje. ten vyvolenec. čo sme si skutkami zaslúžili. spomeň si na mňa. 7.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. 49 Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy. 54 Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota. druhého zľava. lebo dostávame. keď bol ešte v Galilei: 7 „Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať.50 Tu istý muž menom Jozef. Spomeňte si. zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Ale on neurobil nič zlé.47 Keď stotník videl. 14 a zhovárali sa o všetkom. a dívali sa na to. oslavoval Boha. ktoré sa volá Lebka. čo si pripravili. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval. 4 Ako nad tým rozpačito uvažovali. videl tam len plachty. čo sa prihodilo. podávali mu ocot 37 a hovorili: „Zachráň sa. 2 Kameň našli od hrobu odvalený. ale telo Pána Ježiša nenašli. Chodili k nemu. 53 Keď ho sňal. aby ho nepoznali. mu povedal: „Ty si . Vstal z mŕtvych .“ 8 Tu sa rozpamätali na jeho slová. 10 Bola to Mária Magdaléna. Vstal z mŕtvych. chrámová opona sa roztrhla napoly 46 a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče. 9 vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným. 34 Ježiš povedal: „Otče. čo viseli na kríži. ako vám povedal. keď prídeš do svojho kráľovstva. zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu.“ 43 On mu odpovedal: „Veru. 56 Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti.

21 A my sme dúfali. EVANJELIUM PODĽA JÁNA Prológ 1. 23 a keď nenašli jeho telo. čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ 19 On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským. Pred svitaním boli pri hrobe. kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ Nanebovstúpenie . 3 Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho. ako vraveli ženy. čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. aby porozumeli Písmu. a on sa tváril. že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti . 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. 1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. ukázal im ruky a nohy. vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. zdvihol ruky a požehnal 51 ich. kým som bol ešte s vami. . 32 Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce. vzal chlieb a dobrorečil. čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.“ 40 Ako to povedal.36 Kým o tom hovorili. čo som vám hovoril. 52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. 48 Vy ste toho svedkami.44 Potom im povedal: „Toto je to.“ 35 Aj oni porozprávali. Ale on im zmizol.“ 45 Vtedy im otvoril myseľ. keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám. 30 A keď sedel s nimi pri stole. že sa musí splniť všetko. čo hovorili proroci! 26 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť. Ako ich žehnal. 41 A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili. čo povstalo.“ 25 On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko. 22 Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. vykladal im. 4 V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. ktorý bol prorokom. 38 On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? 39 Pozrite na moje ruky a nohy. 28 Tak sa priblížili k dedine. Pán Ježiš sa zjavuje apoštolom . prišli a tvrdili. a tak vojsť do svojej slávy?“ 27 A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov. 24 Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili. 49 Hľa. lámal ho a podával im ho.a vidíte. 43 I vzal si a jedol pred nimi. čo môj Otec prisľúbil.50 Potom ich vyviedol von až k Betánii. 46 a povedal im: „Tak je napísané. u Prorokov a v Žalmoch. ja na vás zošlem.1-18 Jn1 I.vari jediný cudzinec v Jeruzaleme. že on vykúpi Izrael. Posledné ponaučenia apoštolom . mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom. do ktorej šli. a tmy ho neprijali. počnúc od Jeruzalema. 53 Stále boli v chráme a velebili Boha. ktorý nevie. Preto zostaňte v meste. že je to tak. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. Ale dnes je už tretí deň. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi 34 a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. že ide ďalej. že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom. ale jeho nevideli. 20 ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone.“ 37 Zmätení a naľakaní si mysleli. ako sa to všetko stalo. 5 A svetlo vo tmách svieti. že vidia ducha. hlásať pokánie na odpustenie hriechov. že ja mám. že on žije. povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ 42 Oni mu podali kúsok pečenej ryby. 29 Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami. že sa im zjavili anjeli a hovorili.

Boli asi štyri hodiny popoludní. prišlo na svet. Začiatok svedectiev 1.“ 24 Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. a vlastní ho neprijali.“ 22 Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým. 33 Ani ja som ho nepoznal. 42 A priviedol ho k Ježišovi.“ 21 „Čo teda.čo v preklade znamená: Učiteľ -. že idú za ním. 8 On sám nebol svetlo. o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž. že toto je Boží Syn. o ktorom som hovoril: Ten. ktoré osvecuje každého človeka. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“ 44 Filip bol z Betsaidy. ten ňom priniesol zvesť. kde bývaš?“ 39 Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda. 6 . čo príde po mne. ktorého poslal Boh. bol Ondrej. milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. lebo bol prv ako ja.“ pýtali sa ho. videli. zvolal: „Hľa. 1. dal moc stať sa Božími deťmi: tým. 11 Prišiel do svojho vlastného. čo krstí Duchom Svätým.“ 37 Tí dvaja učeníci počuli. Boží Baránok. ako k nemu prichádza Ježiš. „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som. 12 Ale tým. čo ma poslal krstiť vodou. kde Ján krstil.2. plný milosti a pravdy. ktorý je v lone Otca. ktorý je predo mnou. 27 On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ ako povedal prorok Izaiáš. 17 Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša. A my sme uvideli jeho slávu. 20 on vyznal a nič nezaprel. 41 On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša. 25 A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš. ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. aby skrze neho všetci uverili.12 Svedectvo Jána Krstiteľa . čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša. Ježiša. je predo mnou. 7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle. čo uverili v jeho meno. ako ja. volal sa Ján. a išli za Ježišom. ktorého nepoznáte. 38 Ježiš sa obrátil a keď videl. z Ondrejovho a Petrovho mesta. aby sa on stal známym Izraelu. ale ten. ktorý sníma hriech sveta. ale z Boha. Prvá veľká noc 1. opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi . Čo hovoríš o sebe?“ 23 Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: „Vyrovnajte cestu Pánovi. 9 Pravé svetlo. 13 čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža. Medzi vami stojí ten.Bol človek. brat Šimona Petra.“ čo v preklade znamená Kristus. a zostali v ten deň u neho. kde býva. akú má od Otca jednorodený Syn.“ čo v preklade znamená Peter. 43 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley.19 . to je ten. Jednorodený Boh.“ 34 A ja som to videl a vydávam svedectvo. povedal: „Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom. ktorí ho prijali. 45 Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho. 18 Boha nikto nikdy nevidel. keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?“ 26 Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. ale preto som prišiel a krstím vodou. slávu. 15 Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten. 29 Keď na druhý deň videl. a svet ho nepoznal.3.40 Jeden z tých dvoch. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon. čo nás poslali.19 . povedal: „Hľa. prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Boží Baránok. 14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. ale budeš sa volať Kéfas. 36 Keď videl Ježiša ísť okolo.“ 16 Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. 31 Ani ja som ho nepoznal. Svedectvo prvých učeníkov . syn Jánov.“ 32 Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha.19 A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie. čo hovorí.“ 35 V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov.36 A. aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“. mi. o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci. 30 Toto je ten. lebo bol prv. 10 Bol na svete a svet povstal skrze neho.“ 28 To sa stalo v Betánii za Jordánom.

23 Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme.1 Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.prvé zo znamení . Zjavenie tajomstva Ducha Svätého 3. Svadba v Káne . aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. že si .“ 46 Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ 47 Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela. B.“ 20 Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ 21 Ale on hovoril o chráme svojho tela.1-36 Jn3 III. 22 Keď potom vstal z mŕtvych. A jeho učeníci uverili v neho. ktoré slúžili na očisťovanie. žena? Ešte neprišla moja hodina.Jozefovho syna z Nazareta. Sám totiž vedel. mnohí uverili v jeho meno. ktoré robil.13 Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.“ 4 Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho. ako ťa Filip zavolal. povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína. oviec a holubov i peňazomencov. 9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno . aj ovce a dobytok. keď si bol pod figovníkom. že toto hovoril. lebo videli znamenia.on nevedel. Pobyt v Jeruzaleme . Rozhovor s Nikodémom . Bola tam aj Ježišova matka. 8 Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. a uverili Písmu i slovu. každá na dve až tri miery.“ 49 Natanael mu povedal: „Rabbi. že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Jn2 II. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly 16 a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ 17 Jeho učeníci si spomenuli. 2 On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi. to vedeli -. keď si hostia upili. skade je. zavolal si ženícha 10 a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom. veru.“ 51 Potom mu povedal: „Veru. že môžeš toto robiť?“ 19 Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ 5 Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko. čo vám povie!“ 6 Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu. čo tam sedeli.“ 18 Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš. 2 Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Veľkonočné sviatky v Jeruzaleme 2.“ 11 Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. ale obsluhujúci. C. povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita.13-25 Vyčistenie chrámu . 15 Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu. on poznal každého 25 a nepotreboval. ktoré povedal Ježiš. 14 V chráme našiel predavačov dobytka. 7 Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj.“ 48 Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv. čo načierali vodu. čo je v človeku. v ktorom niet lesti. vieme. ty si kráľ Izraela!“ 50 Ježiš mu odvetil: „Veríš preto. 3 Keď sa minulo víno. 24 Ale Ježiš sa im nezdôveril. že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom. 12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma.1 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém. ako bolo zvykom u Židov. ty si Boží Syn. popredný muž u Židov. hovorím vám: Uvidíte otvorené neho a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. kde zostali niekoľko dní. jeho učeníci si spomenuli.

kto verí. 30 On musí rásť a mňa musí ubúdať. blízko Salima.“ 3 Ježiš mu odpovedal: „Veru. a svedčíme o tom. Tak je to s každým.prišiel od Boha ako učiteľ. kto v neho verí. ak nie je s ním Boh. 6 Tam bola Jakubova studňa. nie je súdený. ako získava a krstí viac učeníkov než Ján 2 . je nad všetkých. neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev. aké ty robíš. ale aby mal večný život. veru. 23 Ale aj Ján krstil v Enone. 33 Kto prijíma jeho svedectvo. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ 8 Jeho . čo zostúpil z neba. Kto prichádza z neba. 5 A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku. 21 Ale kto koná pravdu. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet. čo sme videli. lebo ich skutky boli zlé. Ale kto neverí. 3 opustil Judeu a odišiel znova do Galiley.“ 31 Kto prichádza zhora. ale nevieš. A táto moja radosť je úplná. 29 Ženích je ten.22 Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judejskej krajiny. kam chce. tu krstí a všetci idú k nemu. lebo tam bolo veľa vody. je telo. nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. že svoje skutky koná v Bohu.1-54 Jn4 IV. pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. Účinkovanie v Samárii a Galilei 4. 2. čo bol s tebou za Jordánom. aj ten. je nad všetkých 32 a svedčí o tom. Spasiteľ sveta sa zjavil Samaritánom . 35 Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. ak mu to nebolo dané z neba. 34 Lebo ten. a ty si mu vydal svedectvo. akože uveríte. že dal svojho jednorodeného Syna. hovorí Božie slová. keď vám budem rozprávať o nebeských? 13 Nik nevystúpil do neba. ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. ktorý je pri ňom a počúva ho. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Syn človeka. 26 Prišli k Jánovi a povedali mu: „Rabbi. ale nik neprijíma jeho svedectvo. potvrdzuje. koho poslal Boh. veru.hoci Ježiš sám nekrstil. kto zle robí. že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. 24 Ján vtedy ešte nebol vo väzení. čo videl a počul. 4 Pritom musel prejsť cez Samáriu. Kto je zo zeme. keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ 5 Ježiš odpovedal: „Veru. 18 Kto v neho verí. počuješ jeho šum. 19 A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet. aby nezahynul nik. že som povedal: Ja nie som Mesiáš. tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka. a čo sa narodilo z Ducha. 7 Nečuduj sa. a ľudia milovali tmu viac ako svetlo. pretože on nedáva Ducha podľa miery. aby bolo vidieť. nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. 14 A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada. má večný život. kto má nevestu. veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. ale kto Synovi neverí. patrí zemi a hovorí pozemsky. 25 Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. ale aby sa skrze neho svet spasil. že farizeji počuli. odkiaľ prichádza a kam ide. veru. 28 Vy sami ste svedkami.“ 4 Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť.“ 9 Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ 10 Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? 11 Veru. a neprijímate naše svedectvo. už je odsúdený. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť. hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha.“ 27 Ján odpovedal: „Človek si nemôže prisvojiť nič. 6 Čo sa narodilo z tela. keď vám hovorím o pozemských veciach. A ženíchov priateľ. je duch. Ježišovi učeníci a Ján krstia. hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora. 12 Ak neveríte. nové Jánovo svedectvo . iba ten. kto sa narodil z Ducha.1 Keď sa Ježiš dozvedel. Tam s nimi pobudol a krstil. aby jeho skutky neboli odhalené. hovorím ti: Hovoríme o tom. 7 Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Bolo okolo poludnia. čo poznáme. lebo nik nemôže robiť také znamenia. ide na svetlo. ale jeho učeníci -. 15 aby každý. ale som poslaný pred ním. nenávidí svetlo a nejde na svetlo. 8 Vietor veje. 20 Veď každý.“ 16 Veď Boh tak miloval svet. aby svet odsúdil. že Boh je pravdivý. mal v ňom večný život. 36 Kto verí v Syna.

že sa rozpráva so ženou. ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ 13 Ježiš jej odvetil: „Každý. pýtať vodu ono mňa. Až príde on. 22 Vy sa klaniate tomu. zvestuje nám všetko. a vy hovoríte. 31 Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi.“ 21 Ježiš jej povedal: „Ver mi. že prichádza hodina. ktorú mu ja dám. 37 Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. 45 Keď prišiel do Galiley. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. že príde Mesiáš.“ 40 Keď Samaritáni prišli k nemu. ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. ktorý vy nepoznáte. jedz!“ 32 On im povedal: „Ja mám jesť pokrm. 44 Lebo sám Ježiš sa osvedčil. ktorý už umieral. poď. 20 Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu.učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. my sa klaniame tomu. Galilejčania ho uvítali. 52 Pýtal sa ich.“ 39 Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy. ste vstúpili do ich práce. lebo spása je zo Židov. koľko hodín bolo. Žid. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ 28 Žena nechala svoj džbán. aby sa spoločne tešili aj rozsievač aj žnec.46 Prišiel teda znova do Kány Galilejskej. daj mi takej vody. ktorú mu dám. že si prorok. ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. že Ježiš prišiel z Judey do Galiley. Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. ktoré urobil Ježiš. 18 lebo si mala päť mužov a ten. keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije. hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia. Povedali mu: „Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka. 10 Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela. 23 Ale prichádza hodina. 14 Ale kto sa napije z vody. nebude žízniť naveky. ale sami sme počuli a vieme.“ Ježiš v Galilei . 24 Boh je duch a tí. čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. ani vedro nemáš a studňa je hlboká. 42 A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo.“ 49 Kráľovský úradník mu hovoril: „Pane.“ 25 Žena mu vravela: „Viem.“ 11 Žena mu povedala: „Pane.“ 53 Tu otec poznal.“ 33 Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ 34 Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho. stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Bol tam istý kráľovský úradník. Ježiš uzdravuje syna kráľovského úradníka .“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: „Nemám muža. ktorý mi povedal všetko. lebo videli všetko. 38 Ja som vás. kým mi dieťa neumrie!“ 50 Ježiš mu povedal: „Choď. kto je ten. čo som porobila. keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme. Odkiaľ máš teda živú vodu? 12 Si azda väčší ako náš otec Jakub. neveríte.“ A uveril on i celý jeho dom. zavolaj svojho muža a príď sem!“ 17 Žena mu odpovedala: „Nemám muža. čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ 30 Vyšli teda z mesta a šli k nemu. že sú už biele na žatvu! 36 Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život. nie je tvoj muž. A voda. ktorého máš teraz. ba už je tu. vidím. 51 Ešte bol na ceste. žena. musia sa mu klaňať v Duchu a pravde. že v Jeruzaleme je miesto. zvaný Kristus. 41 A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. že toto je naozaj Spasiteľ sveta. Aj oni tam boli na sviatky. keď prišiel z Judey do Galiley. čo sa rozprávam s tebou. keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde.“ 27 Vtom prišli jeho učeníci a divili sa. kde premenil vodu na víno. že to bolo práve v tú hodinu. 47 Ako počul. bude znova smädný. aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ 16 Povedal jej: „Choď. To si povedala pravdu. tvoj syn žije!“ On uveril Ježišovmu slovu a šiel. keď sa mu uľavilo.“ 26 Ježiš jej povedal: „To som ja. čo nepoznáte.“ 19 Žena mu vravela: „Pane. ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Pracovali iní a vy. čo ti hovorí: „Daj sa mi napiť. poslal žať to. 54 Toto bolo už druhé znamenie. 35 Nevravíte aj vy: „Ešte štyri mesiace a bude žatva?’ Hľa. aby šiel uzdraviť jeho syna. vybral sa k nemu a prosil ho.“ 15 Žena mu vravela: „Pane. ktorá svedčila: „Povedal mi všetko. že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. odišla do mesta a vravela ľuďom: 29 „Poďte sa pozrieť na človeka. . čo poznáme. I zostal tam dva dni. 48 Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy. 9 Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty. čo sa mu klaňajú. kde sa treba klaňať. kto pije túto vodu. na čom ste nepracovali.43 O dva dni odišiel stade do Galiley. keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili že jeho dieťa žije. aby u nich zostal. prosili ho.

) 5 Bol tam aj istý človek. Otec svedčí o Synovi .“ 15 A ten človek šiel povedať Židom. 20 Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko. má večný život a nepôjde na súd. 6 Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel. 28 Nedivte sa tomu. hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu. . budú vzkriesení pre život a tí. že ho to Ježiš uzdravil. 21 Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje.. slepých. ktoré vydáva o mne. ozdravel si. (4 . čo ti povedal: „Vezmi a choď?“ 13 Ale uzdravený nevedel. chorý už tridsaťosem rokov. 17 Ježiš im povedal: „Môj Otec pracuje doteraz. nemám človeka. budú vzkriesení na odsúdenie.1-47 Jn5 V5. čo svedčí o mne. tak dal aj Synovi. Kto si nectí Syna. mi povedal: „Vezmi si lôžko a choď!“ 12 Pýtali sa ho: „A kto je ten človek. hovorím vám: Prichádza hodina. 33 Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. a ja viem. 35 On bol lampa. 23 aby si všetci ctili Syna tak. čo ho počujú. 27 A dal mu aj moc súdiť. je pravdivé. veru. koho chce. 25 Veru.1 Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. iný ma predíde. a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle.31 Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám. čo páchali zlo. kto je to. Ježišova reč 5. nesmieš nosiť lôžko!“ 11 Ale on im odvetil: „Ten. čo sám robí. aby ste sa čudovali. že svedectvo. 32 Ale je niekto iný.“ 18 Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho. že je už dlho chorý. veru. ktorý ho poslal. ktorý ma poslal. ba už je tu. A ten.. aj ja pracujem. A môj súd je spravodlivý. povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ 7 Chorý mu odpovedal: „Pane. Čo robí Otec. lebo nielenže porušoval sobotu. kto prvý vošiel do zvírenej vody. 30 Ja nemôžem nič robiť sám od seba. lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu. tak aj Syn oživuje. 16 A Židia Ježiša prenasledovali za to. až sa voda pohne. že robil takéto veci v sobotu. len to. 24 Veru. A kým sa ta sám dostanem. budú žiť. ale toto hovorím preto. Súdim.19 Ježiš im vravel: „Veru veru. čo by ho bola trápila akákoľvek choroba. vezmi si lôžko a choď!“ 9 A ten človek hneď ozdravel. aby ste vy boli spasení. ale prešiel zo smrti do života. 3 V nich ležalo množstvo chorých. 22 A Otec nikoho ani nesúdi. keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí. pretože je Synom človeka. Druhý Ježišov pobyt cez sviatky v Jeruzaleme 5. čo sa zišiel na tom mieste. 14 Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa. aby mal život sám v sebe. nectí si ani Otca. ako počujem. ale všetok súd odovzdal Synovi. ktorá horí a svieti.“ 8 Ježiš mu vravel: „Vstaň. ako si ctia Otca. keď sa zvíri voda. čo vidí robiť Otca. chromých a ochrnutých. a pri ňom päť stĺporadí. 34 Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka. hebrejsky zvaný Betsata. 2 V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník. lebo prichádza hodina. bol uzdravený. 26 Lebo ako Otec má život sám v sebe.19-47 Ježiš je sudca a darca života . čo robili dobre.3. keď všetci v hroboch počujú jeho hlas 29 a vyjdú: tí. Uzdravenie chorého pri betsatskom rybníku . 10 preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. ktorý ma poslal. ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu. čo ma uzdravil. a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto. moje svedectvo nie je pravdivé. ale vôľu toho. lebo nehľadám svoju vôľu. už nehreš. vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota.ktorí čakali. aby ťa nepostihlo niečo horšie. to robí podobne aj Syn. čo by ma spustil do rybníka. hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba.

12 Keď sa nasýtili. ktoré robil na chorých. Iný na vás žaluje: Mojžiš. 37 A sám Otec. čo zostal na druhom brehu mora. toho by ste prijali. koľko chceli. Už sa zotmelo. lebo on o mne písal. kde jedli chlieb.22 Na druhý deň si zástup.“ 8 Jeden z jeho učeníkov. vydal o mne svedectvo. aké znamenie urobil. 39 Skúmate Písma. Chlieb života 6. Ondrej.1 Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. čo jedli. hovorím vám: Nehľadáte ma preto. 14 Keď ľudia videli. aby sa títo najedli?“ 6 Ale to povedal len preto. lebo videli znamenia. že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí. povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny. 46 Lenže keby ste verili Mojžišovi. všimol. zišli jeho učeníci k moru. ktorú dáva len Boh?! 45 Nemyslite si. keď Pán vzdával vďaky. ako uveríte mojim slovám?!“ 4. povedali mu: „Rabbi. podobne aj z rýb. že chcú prísť. že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi. ktorého on poslal. Lebo sám vedel. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene. kedy si sem prišiel?“ 26 Ježiš im odpovedal: „Veru. že v nich máte večný život. a práve ony svedčia o mne. že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. svedčia o mne. a nehľadáte slávu. lebo neveríte tomu. 3 Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. 47 Ale ak neveríte tomu. že ja budem na vás u Otca žalovať. ale preto. ale loď bola už pri brehu. 17 nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. ktoré konám. že ho skúšal. ako je Jánovo: skutky. 44 Ako môžete veriť vy. čo on napísal. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. verili by ste aj mne. zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom.16 Keď sa zvečerilo. 41 Slávu od ľudí neprijímam. ktorý ma poslal. 2 Šlo za ním veľké množstvo ľudí. 19 Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií. 27 Nezháňajte sa za pominuteľným 36 . 11 Tu Ježiš vzal chleby. a Ježiš k nim ešte neprišiel. mu povedal: 9 „Je tu chlapec. čo urobí. 5 Keď Ježiš zdvihol oči a videl. ktoré zostali po tých. že ste videli znamenia. 24 No zástup zbadal. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas. prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. naplnili dvanásť košov. 18 Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. ktorý má prísť na svet. ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby.“ 15 Ale keď Ježiš spoznal. 43 Ja som prišiel v mene môjho Otca. brat Šimona Petra. 23 A z Tiberiady prišli iné lode k miestu. znova sa utiahol na vrch celkom sám. veru. ktoré mi dal vykonať Otec. že ma poslal Otec. ani jeho tvár ste nevideli 38 a jeho slovo neostáva vo vás. vzdával vďaky a rozdával sediacim. Preto aj oni nastúpili na loďky. Ale čo je to pre toľkých?“ 10 Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. Ježiš kráča po mori . 20 Ale on im povedal: „To som ja. Zázračné rozmnoženie chlebov . Tieto skutky. hovorili: „Toto je naozaj ten prorok. aby ste mali život.1-71 Jn6 VI. ak sa má každému ujsť čo len kúsok. ku ktorému sa plavili. že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. 40 Lenže vy nechcete prísť ku mne. ktorí sa navzájom oslavujete. povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba. keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi. že nemáte v sebe Božiu lásku. do ktorého skladáte svoju nádej.Ja mám väčšie svedectvo. 42 Ale vás poznám. nebojte sa!“ 21 Chceli ho vziať na loď. 7 Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť. a zľakli sa. Ježišova reč o eucharistickom chlebe . 4 Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. aby nič nevyšlo nazmar!“ 13 Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov. 25 Keď ho na druhom brehu mora našli. lebo si myslíte. a neprijímate ma. ale že sa učeníci odplavili sami.

aby som plnil svoju vôľu. ktoré som vám povedal. je.“ 52 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ 53 Ježiš im povedal: „Veru. ktorý zostúpil z neba.“ 59 Toto povedal v synagóge. ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba. aby sme konali Božie skutky?“ 29 Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho. nikdy nebude žízniť. 60 Keď to počuli jeho učeníci. má večný život. iba ten. ak ho nepritiahne Otec.“ 30 Povedali mu: „Aké znamenie urobíš. ale vôľu toho ktorý ma poslal. ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň.“ 20 Povedali mu: „Čo máme robiť. a neveríte. a kto verí vo mňa. Lebo jeho označil Otec. a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta. ktorý zostúpi z neba a dáva svetu život. Kto prichádza ku mne. synovi Šimona Iškariotského. Sviatky stánkov 7. hovorím vám: Kto verí. keď učil v Kafarnaume. je moje telo za život sveta. sú Duch a život. 33 Lebo Boží chlieb je ten. aj ten. aby nezomrel nik. 56 Kto je moje telo a pije moju krv.“ 35 Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života.“ 32 Ježiš im odvetil: „Veru. hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba. A chlieb. nebudete mať v sebe život. telo nič neosoží. aby každý. ktorý zostupuje z neba. veru. 65 A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne.10. 46 Nie že by bol niekto videl Otca. a ja ho vzkriesim v posledný deň. videl Otca. aby som nestratil nič z toho. 51 Ja som živý chlieb. aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? 31 Naši otcovia na púšti jedli mannu. kto bude z neho jesť. 38 lebo som nezostúpil z neba.1 . 39 A vôľa toho. ktorého on poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. a nie aký jedli otcovia a pomreli.“ 71 To hovoril o Judášovi. 50 Toto je ten chlieb. hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv. lebo on ho mal zradiť a bol jedným z Dvanástich.“ 42 a hovorili: „Vari to nie je Ježiš. 58 Toto je ten chlieb. kto počul Otca a dal sa poučiť. ako je napísané: „Dal im jesť chlieb z neba. ale za pokrmom. čo mňa je. veru. kde bol predtým? 63 Duch oživuje. 47 Veru.“ Petrovo vyznanie . má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 5. 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca. 48 Ja som chlieb života. ktorý ma poslal. a ten vám dá Syn človeka. ktorého otca a matku poznáme? Ako teda hovorí: „Zostúpil som z neba?!“ 43 Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! 44 Nik nemôže prísť ku mne. 40 Lebo vôľa môjho Otca je. mnohí z nich povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ 61 Ježiš vedel sám od seba. čo mi dáva Otec. vždy nám dávaj taký chlieb. ak mu to nedá Otec. Slová. Kto je tento chlieb. bude žiť zo mňa. 69 A my sme uverili a spoznali. 45 U Prorokov je napísané: „Všetkých bude učiť sám Boh.pokrmom. čo mi dal. ktorý zostúpil z neba. ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. že jeho učeníci na to šomrú.66 Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. že ty si Boží Svätý.21 .“ 34 Povedali mu: „Pane. prichádza ku mne. mal večný život.“ A každý. a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. kto vidí Syna a verí v neho. 37 Všetko. ktorý ostáva pre večný život. 49 Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. svojou pečaťou. nikdy nebude hladovať. ostáva vo mne a ja v ňom. bude žiť naveky. Boh. príde ku mne. 54 Kto je moje telo a pije moju krv. Jozefov syn. ktorý je od Boha.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel. ktorí neveria a kto ho zradí. kto prichádza ku mne. veru. A toho. 36 Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.“ 41 Židia na neho šomrali. ktorý ma poslal.“ 70 Ježiš im odpovedal: „Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol. 64 Ale niektorí z vás neveria. bude žiť naveky. neodoženiem. 67 Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ 68 Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane. lebo povedal: „Ja som chlieb. ktorý ja dám.

vari urobí viac znamení. čo ho chcú zabiť? 26 Pozrite. ako spravil tento?“ Úklady farizejov proti Ježišovi .hoci ona nie je od Mojžiša. lebo Židia ho chceli zabiť. aby sa neporušil Mojžišov zákon. viete. aké skutky konáš! 4 Veď nik nerobí nič v skrytosti. Jedni hovorili: „Je dobrý. obrezujete človeka aj v sobotu. z mestečka Betlehem. ktorý ma poslal.1 Potom Ježiš chodil po Galilei. 23 Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu. veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa. a kde som ja. 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku . že jeho skutky sú zlé. že on j Mesiáš? 27 Lenže o tomto vieme. 6 Ježiš im povedal: „Môj čas ešte nenadišiel.32 Farizeji sa dopočuli. išiel aj on. iba čo zvádza ľud. odkiaľ je.14 Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil. 3 Jeho bratia mu povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey.“ 13 Ale nik o ňom nehovoril verejne. že som v sobotu uzdravil celého človeka?! 24 Nesúďte podľa zdania. že si zástup o ňom toto pošuškáva. tam vy prísť nemôžete. alebo či hovorím len sám zo seba. mňa však nenávidí. lebo ja o ňom svedčím. odkiaľ bol Dávid?!“ 43 A tak nastala preňho v zástupe roztržka. a nenájdete ma. pretože Ježiš ešte nebol oslávený. A neprišiel som sám od seba. nik nebude vedieť. 11 A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili: „Kdeže je?“ 12 Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. lebo ešte neprišla jeho hodina. Ale kto hľadá slávu toho. že sa vyzná v knihách. Ježiš ide do Jeruzalema na sviatky Stánkov . hovorí verejne a nič mu nevravia.“ 30 Preto ho chceli chytiť. 15 Židia sa divili a hovorili: „Ako to. odkiaľ je. čo v neho uverili. z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. 10 Ale keď jeho bratia odišli na sviatky. čo hovorí: „Budete ma hľadať. nech príde ku mne a nech pije. či je to učenie z Boha.“ 9 Toto povedal a ostal v Galilei.37 V posledný.“ 39 To povedal o Duchu. lebo som od neho a on ma poslal. 18 Kto hovorí sám zo seba. Vari sa už aj poprední muži presvedčili. lež akoby potajomky.“ 28 A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte. tam vy prísť nemôžete“?“ Prúdy živej vody . ktorý ma poslal. aj odkiaľ som. ale súďte spravodlivo. ktorý ho poslal. Diskusia o Kristovom pôvode . no nie verejne. nechcel ísť do Judey. zo strachu pred Židmi. 19 Nedal vám Mojžiš zákon? A nik z vás zákon neplní. 33 Tu Ježiš povedal: „Ešte chvíľku som s vami.Jn7 VII. ale váš čas je stále tu. Prečo ma chcete zabiť?!“ 20 Zástup odpovedal: „Si posadnutý zlým duchom! Kto ťa chce zabiť?!“ 21 Ježiš im vravel: „Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete. pozná.“ 25 Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten. ktorého mali dostať tí. Ježiš učí v chráme . ale nik nepoložil naň ruky. preto veľkňazi a farizeji poslali sluhov. ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet.“ a „kde som ja. 29 Ja ho poznám. ale od otcov -. ukáž sa svetu!“ 5 Lebo ani jeho bratia v neho neverili.40 Keď počuli tieto slová. ale pravdivý je ten. 17 Kto chce plniť jeho vôľu. hľadá vlastnú slávu. aby ho chytili.“ iní zasa: „Nie je. 8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem. 34 Budete ma hľadať.“ 35 Židia si hovorili medzi sebou: „Kam to chce ísť. ale keď príde Mesiáš. ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. . Chce vari odísť do gréckej diaspory a učiť Grékov? 36 Čo je to za reč.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! 42 A nehovorí Písmo: „Mesiáš príde z Dávidovho potomstva. aby aj tvoji učeníci videli. Keď robíš takéto veci. Lebo ešte nebolo Ducha. lebo môj čas sa ešte nenaplnil. 38 Ako hovorí Písmo. a nenájdete ma. keď sa neučil?!“ 16 Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje.“ 41 Druhí tvrdili: „Mesiáš je to. prečo sa hneváte na mňa. že ho my nenájdeme. ale toho. potom pôjdem k tomu. 2 Boli však blízko židovské sviatky Stánkov. 31 Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli: „Keď príde Mesiáš. ak sa chce stať verejne známym. niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok. 7 Vás nemôže svet nenávidieť.

A nik ho nechytil. ani kam idem. 28 Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka. 9 Ako to počuli.počnúc staršími . ale bude mať svetlo života. im povedal: 51 „Odsúdi náš zákon človeka prv. 32 poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Vy však neviete. Choď a už nehreš!“ Ježiš . čo stála v prostriedku. Vy ste z tohto sveta. 45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ 46 Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“ 33 Odpovedali mu: „Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. veru. ja som zhora. ale zomriete vo svojom hriechu. odkiaľ som prišiel a kam idem. Jn8 VIII. ktorý ma poslal. Výstraha neveriacim Židom . Nikodém. Keby ste poznali mňa. lebo nie som sám. Ježiš a cudzoložnica .“ 19 Opýtali sa ho: „Kdeže je tvoj Otec?!“ Ježiš odpovedal: „Nepoznáte ani mňa ani môjho Otca.“ 50 Jeden z nich. ja nesúdim nikoho. tam vy prísť nemôžete. Kam ja idem. Pane. 2 Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte. ten. kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ 11 Ona odpovedala: „Nik.1 Ježiš odišiel na Olivovú horu. čo predtým prišiel k Ježišovi. Sadol si a učil ich. 10 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena.sa vytrácali. čo som počul od neho. zomriete vo svojich hriechoch. 17 A vo vašom zákone je napísané.“ 20 Tieto slová povedal v pokladničnej sieni.“ 13 Farizeji mu povedali: „Vydávaš svedectvo o sebe len ty sám.31 Židom. čo vám hovorím. že im hovorí o Otcovi. 16 A ak aj súdim. hovorím vám: Každý. ako ma naučil Otec. že Ja Som a že nič nerobím sám od seba. ktorý ma poslal.21 I znova im povedal: „Odchádzam a budete ma hľadať. tvoje svedectvo nie je pravdivé.“ 47 Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? 48 Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? 49 A tento zástup.“ 30 Keď to hovoril. čo urobil?“ 52 Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš.svetlo sveta . tam vy prísť nemôžete“?“ 23 On im povedal: „Vy ste zdola. 18 Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj Otec. 7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať. 24 Preto som vám povedal. že vraví: „Kam ja idem. ja nie som z tohto sveta. 26 Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. je prekliaty.Niektorí z nich chceli ho aj chytiť. Akože hovoríš: „Budete slobodní“?!“ 34 Ježiš im povedal: „Veru. čo sa páči jemu. a ja hovorím svetu to. postavil ju do prostriedku 4 a povedali mu: „Učiteľ. nech prvý hodí do nej kameň.“ 8 A znovu sa zohol a písal po zemi.“ 27 Nerozumeli. 5 Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. mnohí uverili v neho. ale ja a Otec. moje svedectvo je pravdivé.“ 53 A všetci sa vrátili domov. jeden po druhom . 15 Vy súdite podľa tela. budete naozaj mojimi učeníkmi. je so mnou. že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu. môj súd je pravdivý. lebo ešte neprišla jeho hodina. ktorí mu uverili. 3 Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. je pravdivý. lebo viem. že z Galiley prorok nepovstane. ale nik nepoložil naň ruky. ale hovorím tak. Čo povieš ty? 6 Ale to hovorili.“ 25 Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“ Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to. Ale ten. Ježiš a Abrahám . odkiaľ prichádzam. 29 A ten ktorý ma poslal. túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove. Nenechal ma samého.“ 22 Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije. nebude chodiť vo tmách. poznáte. keď učil v chráme.“ 14 Ježiš im odpovedal: „Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám. lebo ja vždy robím. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. až zostal sám so ženou. kto 44 . ako by ho vypočul a zistil.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Kto mňa nasleduje.12 A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. že Ja Som. ktorý nepozná zákon. ktorý ma poslal. aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. poznali by ste aj môjho Otca.

že si posadnutý zlým duchom. i videl a zaradoval sa. blatom mu potrel oči 7 a povedal mu: „Choď. máme len jedného otca. 46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Prečo mi neveríte. k farizejom. že si Samaritán a posadnutý zlým duchom?“ 49 Ježiš odvetil: „Ja nie som posadnutý zlým duchom. keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči. ktorý sa volá Ježiš. Ide noc. hovorím vám: Kto zachová moje slovo. čo tu sedával a žobral?“ 9 Jedni tvrdili: „Je to on. urobil blato. 41 Vy robíte skutky svojho otca. čo bol predtým slepý.“ 52 Židia mu povedali: „Teraz už vieme. Kýmže sa robíš?“ 54 Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám. 44 Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca.“ 59 Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. veru. že sa ti otvorili oči?“ 11 On odpovedal: „Človek. počúva Božie slová. keď vám hovorím pravdu?! 47 Kto je z Boha. A keby som povedal: Nepoznám ho. umyl som sa a vidím. lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. lebo nie ste z Boha.“ 48 Židia mu odpovedali: „Nehovoríme dobre. budete naozaj slobodní.“ On vravel: „Ja som to. len sa mu podobá. 43 Prečo nechápete moju reč? Preto. 38 Ja hovorím o tom. bola práve sobota.1 Ako šiel. bol by som luhár ako vy.“ 53 Si azda väčší ako náš otec Abrahám. čo ste počuli od otca. ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. a vy mňa znevažujete. 50 Ja nehľadám svoju slávu. 5 Kým som na svete.“ 39 Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám. som.“ 18 Židia však neverili.“ 12 Pýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ Odpovedal: „Neviem. lebo je luhár a otec lži.“ 42 Ježiš im odvetil: „Keby bol vaším otcom Boh. neokúsi smrť naveky. 37 Viem. 51 Veru.pácha hriech. že vidí. lebo nezachováva sobotu. Neprišiel som sám od seba. že nemôžete počuť moje slovo. hovorili: „Nie je to ten. potrel mi oči a povedal mi: „Choď k Siloe a umy sa!“ Šiel som teda. On šiel. toho.“ 10 Pýtali sa ho teda: „Ako to. čo som počul od Boha. 36 Až keď vás Syn vyslobodí. Ale ja ho poznám. hovorím vám: Prv ako bol Abrahám. 4 Musíme konať skutky toho. On im povedal: „Priložil mi na oči blato. čo som videl u Otca. umy sa v rybníku Siloe. čo ho predtým vídali žobrať. To Abrahám nerobil.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. ktorý vám povedal pravdu. neuvidí smrť naveky. umyl som sa a vidím. kto ju hľadá a súdi. veru. milovali by ste ma. a ty hovoríš: „Kto zachová moje slovo. že ste Abrahámovo potomstvo. alebo jeho rodičia -. 45 Ale ja hovorím pravdu.“ Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva.“ 55 a nepoznáte ho. moja sláva nestojí za nič. lebo v ňom pravdy niet.“ Iní zasa: „Nie je. 14 Ale v ten deň. 17 Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok. Abrahám zomrel aj proroci. videl človeka. 35 A otrok neostáva v dome navždy. 56 Váš otec Abrahám zaplesal. 2 Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi. ale ctím si Otca. ktorý ma poslal. 8 Susedia a tí.“ 16 Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha. robili by ste skutky Abrahámove. o ktorom vy hovoríte: „On je náš Boh. navždy ostáva syn.“ 6 Keď to povedal. že bol . je otrok. Uzdravenie slepého od narodenia . že sa narodil slepý?“ 3 Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia. Vy nepočúvate. Boha. lebo sa moje slovo vo vás neujíma. urobil zo sliny blato.“ 57 Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“ 58 Ježiš im povedal: „Veru. ako to.“ 13 Zaviedli ho. Ale oslavuje ma môj Otec.“ Ježiš im povedal: „Keby ste boli Abrahámovými deťmi. ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. 15 Preto sa ho aj farizeji pýtali. Jn9 IX. a preto mi neveríte. a chcete ma zabiť. ale je. dokiaľ je deň. umyl sa a vrátil sa vidiaci. Ja Som. napľul na zem. keď nik nebude môcť pracovať. svetlo sveta.človeka. 40 No vy ma chcete zabiť . hovorí zo seba. Keď luhá. že uvidí môj deň. Aj vy robíte to. ktorý bol od narodenia slepý. ktorý zomrel? Aj proroci pomreli.on.“ čo v preklade znamená: Poslaný. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde. kto zhrešil . ale on ma poslal.

Židia sa už totiž uzniesli. čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho.“ a klaňal sa mu. Má svoje roky. že Mojžišovi hovoril Boh.slepý a teraz vidí. že sa báli Židov. čo vidia.“ 19 Pre tieto slová znova nastala medzi Židmi roztržka.“ 24 Znovu teda zavolali človeka.“ 22 Jeho rodičia hovorili tak preto. veru. ale vyslyší toho. a povedali mu: „Vzdaj Bohu slávu! My vieme. nech hovorí sám za seba. odkiaľ je.“ 34 Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. že každý. ktoré nie sú z tohoto ovčinca. 2 Kto vchádza bránou je pastier oviec. hovorím vám: Ja som brána k ovciam: 8 Všetci. aby oslepli. 7 Preto im Ježiš znova vravel: „Veru. Čo ho počúvate?!“ 21 Iní namietali: „To nie sú reči posadnutého zlým duchom. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?“ 28 Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho učeník. čo nevidia. že ho vyhnali. Taký príkaz som dostal od môjho Otca. 9 Ja som brána. a bude jedno stádo a jeden pastier. 23 Preto jeho rodičia povedali: „Má svoje roky. že teraz vidí. aby som v neho uveril?“ 37 Ježiš mu povedal: „Už si ho videl . to nevieme. že hriešnikov Boh nevyslyší. opúšťa ovce a uteká. a vlk ich trhá a rozháňa. neviem. že ja dávam svoj život. Ja som prišiel. 12 Nájomník a ten. 21 Ale ako to. zabíjal a ničil. Ale jedno viem: že som bol slepý a teraz vidím. 19 Opýtali sa ich: „Je to váš syn? A hovoríte. že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. a povedali mu: „Sme azda aj my slepí?!“ 41 Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí. keď vidí prichádzať vlka. že vy neviete. ale prelieza inokade. Aj svoj život položím za ovce. 32 Od vekov nebolo počuť. ja ho dávam sám od seba. sú zlodeji a zbojníci.a je to ten. bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. ba ujdú od neho. 33 Keby on nebol od Boha. my sme Mojžišovi učeníci. že sa narodil slepý? Ako to. hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou.“ 25 On odvetil: „Či je hriešnik. ale ovce ich nepočúvali.“ 30 Ten človek im odpovedal: „Práve to je čudné. čo im to chcel povedať. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. bude spasený.“ 40 Začuli to farizeji. videli. je zlodej a zbojník. Podobenstvo o dobrom pastierovi .“ 38 On povedal: „Verím. ale oni nepochopili. veru. 31 Vieme. 10 Zlodej prichádza. kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. odkiaľ je. 18 Nik mi ho neberie. 5 Za cudzím nepôjdu. len aby kradol. že teraz vidí?“ 20 Rodičia odpovedali: „Vieme. že ten človek je hriešnik. a nepočuli ste.1 Veru. a mne otvoril oči. a tí. 39 Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí.“ 26 Spýtali sa ho teda: „Čo urobil s tebou? Ako ti otvoril oči?“ 27 Odpovedal im: „Už som vám povedal. kým si nezavolali jeho rodičov. má byť vylúčený zo synagógy. 3 Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. kto mu otvoril oči. vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ 36 On vravel: „A kto je to. 13 Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. 11 Ja som dobrý pastier. 17 Otec ma preto miluje. 4 Keď ich všetky vyženie. ani nevieme. Kto vojde cezo mňa. lebo poznajú jeho hlas. a o tomto nevieme ani to. Jn10 X. 29 My vieme. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. kráča pred nimi a ovce idú za ním. čo sa rozpráva s tebou. Vari môže zlý duch otvárať oči slepým?“ . 16 Mám aj iné ovce. aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Pane. 14 Ja som dobrý pastier. Pane. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. kto by ho uznal za Mesiáša. Vy však hovoríte: „Vidíme.“ A tak váš hriech ostáva.“ 6 Ježiš im to povedal takto obrazne. 35 Ježiš sa dopočul. Poznám svoje a moje poznajú mňa. nemali by ste hriech. čo bol predtým slepý. 15 ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. a zasa si ho vezmem. jeho sa spýtajte. lebo cudzí hlas nepoznajú. čo boli pri ňom. že je to náš syn a že sa narodil slepý. 20 Mnohí z nich hovorili: „Je posadnutý zlým duchom a šalie. čo prišli predo mnou. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. nemohol by nič také urobiť. Jeho sa spýtajte.

keby si bol býval tu.11. z dediny Márie a jej sestry Marty.36 prečo vy hovoríte tomu.“ 13 Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli. bude žiť. 26 ale vy neveríte. čo Ján povedal o tomto. ale všetko. že je chorý.“ 34 Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: „Ja som povedal: Ste bohmi“? 35 Nuž ak nazval bohmi tých. preto. nazývaný Didymus. ktoré konám v mene svojho Otca. 29 Môj Otec.“ 11 Toto povedal a dodal: „Náš priateľ Lazár spí. 20 Keď Marta počula.“ 31 Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. ten. ktorého Otec posvätil a poslal na svet: „Rúhaš sa“ za to že som povedal: Som Boží Syn?! 37 Ak nekonám skutky môjho Otca. 21 Marta povedala Ježišovi: „Pane. 30 Ja a Otec sme jedno. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. 24 Obstúpili ho Židia a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš. keď už nechcete veriť mne.“ 17 Keď ta Ježiš prišiel. Poďme k nemu!“ 16 Tomáš. je pravda. išla mu naproti. ktorého miluješ. ale on sa im vymkol z rúk. ale idem ho zobudiť. ak spí.6. že Lazár je už štyri dni v hrobe. že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ 39 Preto ho zasa chceli chytiť. kde Ján predtým krstil. je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. a neveríte. že som tam nebol. ktorým bolo dané Božie slovo .57 Ježiš sa vyhlasuje za Božieho Syna . že hoci si človek. 15 A kvôli vám sa radujem.“ 4 Keď to Ježiš počul. že hovorí o spánku. 26 A . že vstane v posledný deň pri vzkriesení. 27 Moje ovce počúvajú môj hlas. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ 33 Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok.“ 5 Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. ale za rúhanie.“ 12 Učeníci mu povedali: „Pane.“ 23 Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych. len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš?!“ 9 Ježiš odpovedal: „Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne.“ 42 A mnohí tam uverili v neho. Vzkriesenie Lazára . zostal ešte dva dni na mieste. že prichádza Ježiš.40 Znova odišiel za Jordán. aj keď umrie. Boh ti to dá. Jej brat Lazár bol chorý. lebo nie ste z mojich oviec. 28 Ja im dávam večný život. Sviatky Posvätenia chrámu 10. kde bol. ale na Božiu slávu. ktorý mi ich dal.1 Bol chorý istý Lazár z Betánie. lebo v ňom nieto svetla. ja ich poznám a ony idú za mnou. neverte mi. 19 a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom. je chorý. a tam zostal. čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. povedal: „Táto choroba nie je na smrť. 18 Betánia bola pri Jeruzaleme.22 V Jeruzaleme boli práve sviatky Posvätenia chrámu. lebo vidí svetlo tohoto sveta. Kto verí vo mňa. môj brat by nebol umrel. nepotkne sa. verte tým skutkom. Jn11 XI. 23 Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. aby ste poznali a vedeli. 7 Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey. aby ňou bol oslávený Boží Syn. povedal ostatným učeníkom: „Poďme aj my a umrime s ním.22 .a Písmo nemožno zrušiť! . 3 Preto mu sestry poslali odkaz: „Pane. robíš sa Bohom. Ježiš sa utiahol za Jordán . 6 Keď teda počul.“ 8 Učeníci mu vraveli: „Rabbi. povedz nám to otvorene“ 25 Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal. že o čokoľvek poprosíš Boha. 41 Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie. Svedčia o mne skutky. aby ste uverili. 2 Bola to tá Mária. Bola zima. 32 Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. potkne sa. Mária zostala doma. na miesto. dozvedel sa. vzdialená asi pätnásť stadií.“ 24 Marta mu vravela: „Viem.“ 25 Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. 10 Ale kto chodí v noci. 22 Ale aj teraz viem. ozdravie. 14 Vtedy im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel. 38 Ale ak ich konám.

lebo si mysleli: „Ide sa vyplakať k hrobu. zvolal veľkým hlasom: „Lazár. má to oznámiť. ale bol stále na mieste. čo prišli k Márii a videli.“ 49 Ale jeden z nich. 3 Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja. urobiť. poď von!“ 44 A mŕtvy vyšiel.nik. že ak uveríš. uveria v neho všetci. do mesta zvaného Efraim. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče.1 Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie. A ako stáli v chráme. sestra mŕtveho. pobrali sa za ňou. Pomazanie v Betánii . 53 A od toho dňa boli rozhodnutí. že je pre vás lepšie. že ma vždy počuješ. zachvel sa v duchu a vzrušený 34 sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane. uvidíš Božiu slávu?“ 41 Odvalili teda kameň. prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.45 Mnohí z tých Židov.“ 29 Len čo to ona počula. kto sa dozvie. odišla.“ 33 Keď Ježiš videl. Pane.42 A. vstala a šla k nemu. Udalosti pred umučením 12. 1-50 Jn12 XII. 31 Keď Židia. aby tento nezomrel?!“ 38 Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. čo s ním stolovali. povedal: 5 „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ 6 Lenže to nepovedal preto. aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti.“ 43 Keď to povedal. ale aj preto. aby uverili. navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“ 57 Ale veľkňazi a farizeji vydali nariadenie. čo boli s ňou v dome a potešovali ju. zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: „Učiteľ je tu a volá ťa. a tam sa zdržiaval s učeníkmi. čo s ňou prišli. ale že bol zlodej. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Veľrada sa rozhodla zabiť Ježiša . 54 Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi. 39 Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte. 56 Hľadali aj Ježiša. ako plače a ako plačú aj Židia.“ 32 Keď Mária prišla ta. kde mu Marta vyšla naproti. pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. a dom sa naplnil vôňou oleja. že si ma ty poslal. Posledná Veľká noc 12. ale hovorím to kvôli ľudu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. ktorý mal prísť na svet. ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ. že ty si Mesiáš. čo doň .“ 51 Toto však nepovedal sám od seba. videli. padla mu k nohám a povedala mu: „Pane. 4 Tu jeden z jeho učeníkov. ktorý ho mal zradiť. veď je už štyri dni v hrobe. keby si bol býval tu. ale ako veľkňaz toho roka prorokoval že Ježiš má zomrieť za národ 52 a nielen za národ. 47 Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. uverili v neho. Boží Syn. kto žije a verí vo mňa. aby sa očistili. neumrie naveky. už páchne. 48 Ak ho necháme tak. že každý. môj brat by nebol umrel. čo otvoril oči slepému. kde býval Lazár. 7. ktorého vzkriesil z mŕtvych. Kajfáš. 55 Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema. Judáš Iškariotský. 2 Pripravili mu tam hostinu. ďakujem ti. ktorý bol veľkňazom toho roka. že ho zabijú. čo urobil.“ 28 Ako to povedala. a zazrela ho. Mal mešec a nosil to. poď sa pozrieť!“ 35 A Ježiš zaslzil. že Mária rýchlo vstala a vyšla von. im povedal: „Vy neviete nič. 50 Neuvedomujete si. že mu šlo o chudobných. čo Ježiš urobil. 36 Židia povedali: „Hľa. ako ho miloval!“ 37 No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých. ja som uverila.“ 40 Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti.19.1 . 46 No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im. Veríš tomu?“ 27 Povedala mu: „Áno. kde bol Ježiš. 30 Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny. čo tu stojí. kde je. 42 A ja som vedel. že si ma vypočul. mu povedala: „Pane. aby ho mohli chytiť.

vkladali. 7 Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! 8 Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ 9 Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10 A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, 11 lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Slávnostný vstup do Jeruzalema - 12 Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. 13 Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ 14 Ježiš si našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané: 15 „Neboj sa, dcéra sionská. Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice.“ 16 Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili. 17 Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. 18 A zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie. 19 Vtedy si farizeji hovorili: „Vidíte, že nič nezmôžete?! Hľa, celý svet ide za ním!“ Gréci chcú vidieť Ježiša. Syn človeka bude oslávený - 20 Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. 21 Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ 22 Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. 23 Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. 24 Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. 25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. 27 Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. 28 Otče, osláv svoje meno!“ A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ 29 Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním 30 hovoril.“ Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. 31 Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. 32 A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. 33 To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. 34 Zástup mu odvrával: „My sme počuli zo Zákona, že Mesiáš ostane naveky. Ako to teda hovoríš: „Syn človeka musí byť vyzdvihnutý?!“ Kto je to ten Syn človeka?“> 35 Ježiš im povedal: „Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí potme, nevie, kam ide. 36 Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla.“ Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi. Nevera Židov - 37 Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho; 38 aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš: „Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali, a Pánovo rameno sa komu zjavilo?“ 39 Preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: 40 „Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť“

Toto povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom. 42 A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, 43 lebo ľudskú slávu mali radšej ako slávu Božiu. Viera v Ježiša je viera v Boha Otca - 44 Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. 45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. 46 Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. 47 Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. 48 Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. 49 Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. 50 A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“ B. Posledná večera 13,31 - 16,33 Jn13 XIII. Ježiš umýva učeníkom nohy - 1 Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. 2 Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, 3 Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, 4 vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. 5 Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. 6 Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty mi chceš umývať nohy?“ 7 Ježiš mu odpovedal: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ 8 Peter mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel so mnou.“ 9 Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom nielen nohy, , ale aj ruky a hlavu!“ 10 Ježiš mu na to: „Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ 11 Vedel totiž, kto ho zradí, - preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ 12 Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? 13 Vy ma oslovujete: „Učiteľ“ a: „Pane“ a dobre hovoríte, lebo to som. 14 Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. 16 Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17 Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. 18 Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: „Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.“ 19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. 20 Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ Označenie zradcu - 21 Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ 22 Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. 23 Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. 24 Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ 25 On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“ 26 Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. 27 A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ 28 Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. 29 Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. 30 On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.

41

Ježišova rozlúčková reč 13,31 - 16,33 Nové prikázanie - 31 Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. 32 A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. 33 Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. 34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. 35 Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“ Výstraha Petrovi - 36 Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“ 37 Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“ 38 Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš. Jn14 XIV. Ježiš odchádza k Otcovi - 1 Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ 6 Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. 7 Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ 8 Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ 9 Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: „Ukáž nám Otca?!“ 10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! 12 Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. 13 A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. 14 Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Otec pošle Tešiteľa, Ducha Svätého - 15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. 18 Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. 21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ 22 Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ 23 Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. 26 Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech

sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. 28 Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. 29 A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. 30 Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, 31 ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto! Jn15 XV. Vinič a ratolesti - 1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6 Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. 7 Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. 9 Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! 10 Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. 11 Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Prikázanie lásky - 12 Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. 13 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. 14 Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. 15 Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. 16 Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. 17 Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. Nenávisť sveta - 18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. 19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. 20 Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. 21 Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. 22 Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. 23 Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. 24 Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli aj mňa aj môjho Otca. 25 To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: „Nenávideli ma bez príčiny.“ 26 Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. 27 Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Jn16 XVI. 1 Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. 2 Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. 3 A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. 4 A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami.

čo je hriech. 12 Ešte vera vám mám toho povedať. aby som odišiel. ktorého si poslal. že som vám to povedal. 25 Toto som vám hovoril v obrazoch. veru. ako bol svet. že prišiel na svet človek. aby všetko. A vašu radosť vám nik nevezme. 2 tak. lebo nebude hovoriť sám zo seba. ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. už nemyslí na bolesti pre radosť. ale teraz by ste to nezniesli.Dielo Ducha Svätého . ja som premohol svet!“ Ježišova veľkňazská modlitba 17. a uverili. 8 A keď príde on. že si vyšiel od Boha. 3 A večný život je v tom. a toho. čo hovorí. a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. že vieš všetko a nepotrebuješ. hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene. že hovorí: „Ešte chvíľku“? Nevieme.“ 29 Jeho učeníci povedali: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Ježiš sa modlí za seba .Veru. aby vaša radosť bola úplná. ktoré si mi dal vykonať. každý svojou stranou. uvedie vás do plnej pravdy. Vo svete máte súženie. A oni ich prijali a naozaj spoznali. im darovalo večný život. 27 Veď Otec sám vás miluje. dá vám to. čo má prísť. 4 Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo.16 Ešte chvíľku a už ma neuvidíte a zasa chvíľku a uvidíte ma. je od teba. nadišla hodina: Osláv svojho Syna. čo si mi dal. ukáže svetu. 7 Teraz poznali. Otče. 9 Hriech je. 28 Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet. 13 Keď príde on. aby ste vo mne mali pokoj. 9 Za nich prosím. osláv mňa pri sebe slávou. že z môjho vezme a zvestuje vám. 33 Toto som vám povedal. 10 spravodlivosť. 15 Všetko. lebo Otec je so mnou. že som vyšiel od teba. keď sa rozpŕchnete. a mňa necháte samého. prichádza hodina. A nevravím vám. že ja budem prosiť Otca za vás. hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať. že knieža tohto sveta je už odsúdené. 26 V ten deň budete prosiť v mojom mene. 14 On ma oslávi. ktorý ma poslal.“ 19 Ježiš spoznal. je skľúčená. Duch pravdy. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. že idem k Otcovi a už ma neuvidíte. aby sa ťa dakto spytoval. 23 V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať.1 Keď to Ježiš povedal. lebo prišla jej hodina. čo počuje. že si ma ty poslal. a zvestuje vám. ale bude hovoriť. ale zasa príde . čo spravodlivosť a čo súd. a nik z vás sa ma nepýta: „Kam ideš?“ 6 Ale srdce vám naplnil smútok. 8 lebo slová. že sa ho chcú opýtať. pošlem ho k vám. Tešiteľ k vám nepríde. veru. ale dúfajte. 7 Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie. ale váš smútok sa premení na radosť. Preto veríme. lebo z môjho vezme a zvestuje vám. 5 A teraz ty. a svet sa bude radovať. jediného pravého Boha. že neveria vo mňa. Ježiša Krista. 22 Aj vy ste teraz smutní. No len čo porodí dieťa. Ale keď odídem. ako si mu dal moc nad každým telom. ktorých si mi dal zo sveta. 24 Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. ktorú som mal u teba skôr.“ 17 Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili: „Čo je to. a povedal im: „Dohadujete sa medzi sebou o tom. aby poznali teba. keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch.“ a: „Idem k Otcovi“?“ 18 Hovorili: „Čo je to. čo má Otec. že všetko. že som povedal: „Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma“? 20 Veru.“ 31 Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? 32 Hľa. ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. Lebo ak neodídem. čo si dal ty jemu. Budete žialiť. lebo vy ste milovali mňa a uverili ste.1-26 Jn17 XVII. Ale nie som sám. 30 Teraz vieme. aby Syn oslávil teba. ja som dal im.5 No teraz idem k tomu. Preto som povedal. pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče. Ježiš sa modlí za apoštolov . ktoré si ty dal mne. No prichádza hodina. 11 a súd. 21 Keď žena rodí. ba už prišla. Záver Ježišovej rozlúčkovej reči .6 Zjavil som tvoje meno ľuďom. že nám hovorí: „Ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma. Ježiš odchádza. Neprosím za . Proste a dostanete. že som vyšiel od Boha. je moje.

veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili. bola v nich a aby som v nich bol ja. ktorou ma miluješ. a čo je tvoje. ktorú si ty dal mne. ktoré povedal: „Z tých. že si ma ty poslal a že ich miluješ tak. Vošiel do nej on i jeho učeníci. že si ma ty poslal. ktorý bol veľkňazom toho roka. 16 Nie sú zo sveta. že si ma ty 26 poslal. Ježiš sa modlí za Cirkev .“ 15 Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. 16 Peter však ostal vonku pri dverách. ako miluješ mňa.“ Povedal im: „Ja som. 21 aby všetci boli jedno. ako ani ja nie som zo sveta. Vytasil ho. chcem. cúvli a popadali na zem.a úplnú. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil. lebo sú tvoji. je tvoje. bol totiž tesťom Kajfáša. vyšiel. Sluha sa volal Malchus.“ Bol s nimi aj zradca Judáš. 7 Znova sa ich teda opýtal: „Koho hľadáte?“ Oni povedali: „Ježiša Nazaretského.“ 10 Šimon Peter mal meč. Otče vo mne a ja v tebe. aby boli aj oni posvätení v pravde. Potom ten druhý učeník. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim. čo sa poznal s veľkňazom. 25 Spravodlivý Otče. aby mali v sebe moju radosť . ktoré si mi dal. 17 Posväť ich pravdou. I oni spoznali. ktoré si ty dal mne. 12 Kým som bol s nimi. 17 Tu vrátnička povedala Petrovi: „Nie si aj ty z učeníkov toho človeka?“ On vravel: „Nie som. 22 A slávu. ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. fakľami a zbraňami.“ 18 Stáli tam sluhovia a strážnici. Nech sú tak dokonale jedno. popodišiel a opýtal sa ich: „Koho hľadáte?“ 5 Odpovedali mu: „Ježiša Nazaretského. 15 Neprosím. A v nich som oslávený. 4 Ale Ježiš. lebo bolo chladno. 13 Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete. kde som ja. 18 Ako si ty mňa poslal na svet.42 Jn18 XVIII. ale za tých. 6 Ako im povedal: „Ja som. lebo nie sú zo sveta. iba syn zatratenia. 2 O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš. keďže vedel všetko. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. ktorých si mi dal. aby svet spoznal. aby svet uveril. aj ja som ich poslal do sveta 19 a pre nich sa ja sám posväcujem.12 Kohorta. ale aj za tých.svet. týchto nechajte odísť!“ 9 Tak sa malo splniť slovo. čo malo naňho prísť. aby si ich vzal zo sveta. 10 A všetko. svet ťa nepozná. aby aj tí. lebo si ma miloval pred stvorením sveta. 11 Už nie som vo svete. tvoje slovo je pravda. čo je moje. 14 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel. . ktorí si rozložili oheň.19. 24 Otče. ja som ich zachovával v tvojom mene. 11 Ale Ježiš Petrovi povedal: „Schovaj meč do pošvy! Azda nemám piť kalich. ktorý mi dal Otec?!“ Ježiš pred Annášom a Kajfášom. aby láska.“ C. aby boli jedno ako my. zasiahol nám veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. ktorých si mi dal. a zohrievali sa. aby boli jedno. Umučenie 18. aby aj oni boli v nás. Zajatie Ježiša . ako ani ja nie som zo sveta. ak zomrie jeden človek za ľud. zachovaj ich vo svojom mene. ako sme my jedno . ktorých si mi dal. ja som dal im. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. ako ty. čo poradil Židom: „Je lepšie. prehovoril s vrátničkou a voviedol ta Petra. Keď teda mňa hľadáte. ale ja ťa poznám. aby sa splnilo Písmo. Peter zapiera Ježiša . 14 A bol to Kajfáš. Tam bola záhrada. boli so mnou tam.“ 8 Ježiš odvetil: „Povedal som vám: Ja som. nestratil som ani jedného.23 ja v nich a ty vo mne. Svätý Otče.1 Keď to Ježiš povedal. 3 Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s lampášmi.1 . zviazali ho 13 a priviedli najprv k Annášovi.20 No neprosím len za nich. vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. čo skrze ich slovo uveria vo mňa. lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. ale aby si ich ochránil pred Zlým. aby videli moju slávu ktorú si mi dal. je moje.

21 Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých.“ 38 Pilát mu povedal: „Čo je pravda?“ Ako to povedal.“ 5 Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. stavia sa proti cisárovi. okolo 19 . že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. čo som hovoril.“ 31 Pilát im povedal: „Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona!“ Židia mu odpovedali: „My nesmieme nikoho usmrtiť. Ja na ňom nenachádzam vinu. 29 Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa: „Akú žalobu podávate proti tomuto človeku?“ 30 Odpovedali mu: „Keby tento nebol zločinec. človek . Hľa. aby som vám prepustil židovského kráľa?“ 40 Oni znova kričali: „Toho nie.“ 32 Tak sa malo splniť Ježišovo slovo.“ 13 Keď Pilát počul tieto slová. Ježiš pred Pilátom . Preto má väčší hriech ten. 14 Bol Prípravný deň pred Veľkou nocou. ale ak dobre. prečo ma biješ?!“ 24 A tak ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Každý. I pýtali sa ho: „Nie si aj ty z jeho učeníkov?“ On zaprel: „Nie som. aby som vydal svedectvo pravde. 39 Je však u vás zvykom. 33 Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vezmite si ho a ukrižujte. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta. udrel Ježiša po tvári a povedal: „Tak odpovedáš veľkňazovi?“ 23 Ježiš mu odvetil: „Ak som zle povedal.12 Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho.“ 7 Židia mu odpovedali: „My máme zákon a podľa zákona musí umrieť. Ale Židia kričali: „Ak ho prepustíš. keby ti to nebolo dané zhora. Chcete teda. počúva môj hlas. dokáž. čo som im hovoril! Oni vedia. kto sa vydáva za kráľa. Čo si vykonal?“ 36 Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.a vtom zaspieval kohút. 4 Pilát znova vyšiel a povedal im: „Pozrite. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. Jn19 XIX. alebo ti to iní povedali o mne?“ 35 Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. židovský kráľ!“ A bili ho po tvári. jeden zo sluhov. že som kráľ. ktorí počuli. a nič som nehovoril tajne. 25 Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. 20 Ježiš mu odpovedal: „Ja som verejne hovoril svetu. človek!“ 6 Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia.“ Pilátov výrok . 10 Pilát sa ho spýtal: „So mnou sa nechceš rozprávať?! Nevieš. znova vyšiel k Židom a vravel im: „Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. 9 Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: „Odkiaľ si?“ Ale Ježiš mu neodpovedal. že na ňom nijakú vinu nenachádzam. kde sa schádzajú všetci Židia. čo ma vydal tebe. aby ste vedeli. Každý.“ 37 Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš. čo tam stál. privádzam vám ho von. 2 Vojaci uplietli z tŕnia korunu. Bolo už ráno. aby som nebol vydaný Židom. vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Lithostrotus. položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa.Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. lebo sa vydával za Božieho Syna“ 8 Keď to Pilát počul. čo bolo zlé. že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa?“ 11 Ježiš odpovedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc. akou smrťou zomrie. ešte väčšmi sa naľakal. Pilát im povedal: „Hľa. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: „Si židovský 34 kráľ?“ Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba. ktorým naznačil. moji služobníci by sa bili. aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. neboli by sme ti ho vydali. 3 Prichádzali k nemu a hovorili: „Buď pozdravený.“ 26 Jeden z veľkňazových sluhov príbuzný toho. po hebrejsky Gabbatha. Ale oni do vládnej budovy nevošli. Vždy som učil v synagóge a v chráme. kto je z pravdy. vravel: „A nevidel som ťa s ním v záhrade?!“ 27 Peter znova zaprel . ale Barabáša!“ A Barabáš bol zbojník.1 Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať.“ 22 Ako to povedal. nie si priateľom cisára.28 Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. ktorému Peter odťal ucho.

“ 37 A na inom mieste Písmo hovorí: „Uvidia.28 Potom Ježiš vo vedomí. aby ste aj vy uverili. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam.“ Rozdelili si jeho šaty . vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti. to som napísal. vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. v ktorom ešte nik neležal. Peter a Ján pri hrobe . lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko. Tu povedal Židom: „Hľa. kde bol ukrižovaný. že hovorí pravdu. ktorý to videl. váš kráľ!“ 15 Ale oni kričali: „Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho!“ Pilát im povedal: „Vášho kráľa mám ukrižovať?!“ Veľkňazi odpovedali: „Nemáme kráľa. Prázdny hrob.1-31 Jn20 XX. A oni prevzali Ježiša. prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla. Židia požiadali Piláta. latinsky a grécky.“ 20 Tento nápis čítalo mnoho Židov. kde Ježiša ukrižovali. aby sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená. povedal: „Je dokonané. čí bude!“ Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós. ktoré sa volá Lebka. povedal matke: „Žena.“ A vojaci to tak urobili. že je už mŕtvy. že kameň je od hrobu odvalený.25 Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka. bolo blízko mesta. kosti mu nepolámali. ktorého miloval. Ježiša v prostriedku. 35 A ten. odhora v celku utkaný. lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. 26 Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka. ten. 39 Prišiel aj Nikodém. 34 ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.38 Potom Jozef z Arimatey. 36 Toto sa stalo. aby sa splnilo Písmo: „Žíznim. 40 Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi. a bol napísaný po hebrejsky.1 Ráno prvého dňa v týždni. 8. ešte za tmy. pre každého vojaka jednu. 21 Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi: „Nepíš: Židovský kráľ.poludnia. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany. Ježiš a jeho matka . ktorý bol Ježišovým učeníkom. čo boli s ním ukrižovaní. čo bol kedysi u neho v noci. a povedala im: .“ Ježišov pohreb . ale: On povedal: „Som židovský kráľ. Mária Kleopasova. bola záhrada a v záhrade nový hrob.“ Pilát odpovedal: „Čo som napísal.23 Keď vojaci Ježiša ukrižovali. tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Vzali aj spodný odev. Išiel teda a sňal jeho telo. sestra jeho matky. poprosil Piláta. A Pilát dovolil. On vie. Krížová cesta a ukrižovanie . že je už všetko dokonané. tvoj syn!“ 27 Potom povedal učeníkovi: „Hľa. ale losujme oň. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský. iba cisára!“ 16 Tak im ho teda vydal. Ježiš na kríži umiera . povedal. židovský kráľ. lebo sa bál Židov. Vzkriesený Pán 20. aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. 32 Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému. ale tajným. 33 No keď prišli k Ježišovi a videli. aby ho ukrižovali. koho prebodli. 24 Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho.31 Keďže bol Prípravný deň.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha. aby nezostali telá na kríži cez sobotu. 30 Keď Ježiš okúsil ocot. Prebodli mu bok . ktorého mal Ježiš tak rád. aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich. po hebrejsky Golgota.17 Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto. 42 Tam teda uložili Ježiša. ako je u Židov zvykom pochovávať. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. 19 Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. 41 V tých miestach. hľa. lebo miesto. 2 Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi. Ale tento odev bol nezošívaný. a Mária Magdaléna.“ 29 Bola tam nádoba plná octu.

Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne . ak si ho ty odniesol.11 Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ 27 Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ 28 Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ 29 Ježiš mu povedal: „Uveril si.19 Večer v ten istý prvý deň v týždni. Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. budú mu odpustené. 21 A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec. keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami. 17 Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž. neuverím. ukázal im ruky a bok. Ježiš sa zjavuje v Galilei . budú zadržané. 31 Ale toto je napísané. nahla sa do hrobu 12 a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam. prišiel Ježiš. Natanael z Kány Galilejskej. ktorú mal Ježiš na hlave. ten. druhého pri nohách. a aby ste vierou mali život v jeho mene. 5 Nahol sa a videl tam položené plachty. jedného pri hlave. kde ho položili. a uverili.24 Tomáš. keď prišiel Ježiš. Ako tak plakala. A zjavil sa takto: 2 Boli spolu Šimon Peter. 15 Ježiš sa jej opýtal: „Žena. dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého.“ a že jej toto povedal. 25 Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána. Blahoslavení tí.Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. 9 Ešte totiž nechápali Písmo. hoci dvere boli zatvorené. keď videli Pána. čo prišiel k hrobu prvý. komu ich zadržíte. a vošiel do hrobu. 13 Oni sa jej opýtali: „Žena.1-25 Jn21 XXI. ktorý ho nasledoval.30 Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení. Prišiel Ježiš. kde si ho položil. pretože si ma videl. Tomáš nazývaný Didymus. predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi.“ 16 Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni. Lenže tá nebola pri plachtách. 4 Bežali obaja. Boží Syn. prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem.„Odniesli Pána z hrobu a nevieme. Videl tam položené plachty 7 aj šatku. Ježiš sa zjavuje učeníkom a dáva im moc odpúšťať hriechy . že má vstať z mŕtvych.“ 3 Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. že je to Ježiš. Ale tej noci nechytili nič.“ 26 O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. a videl i uveril. aby ste verili. 10 Potom sa učeníci vrátili domov. dnu však nevkročil. lež osobitne zvinutá na inom mieste. kde ho položili. a ja si ho vezmem.“ Záver .“ 18 Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána. Dodatok 21. ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. 8 Vtedy vošiel aj druhý učeník. povedz mi. stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ 20 Ako to povedal.“ čo znamená Učiteľ. k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ 22 Keď to povedal. kde bolo predtým uložené Ježišovo telo. aj ja posielam vás.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou. že je to záhradník. Učeníci sa zaradovali. . 6 Potom prišiel aj Šimon Peter. povedala: „Pane. no nevedela.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku. prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení. veď som ešte nevystúpil k Otcovi.“ 14 Keď to povedala.“ Išli a nastúpili na loď. jeden z Dvanástich nazývaný Didymus. 3 Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby. 23 Komu odpustíte hriechy. čo nevideli. že Ježiš je Mesiáš. nebol s nimi.“ Ježiš a Tomáš . obrátila sa a videla tam stáť Ježiša.

len asi dvesto lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou. syn Jánov. ty vieš. syn Jánov.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť.“ 16 Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon. Ako to povedal.1 Milý Teofil. ty vieš všetko ty dobre vieš. 14 To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy. kým neprídem.“ 6 On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.1-11 Sk1 I. ty vieš.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky. sám si sa opásal a chodil si. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať. čo Ježiš robil a učil od začiatku 2 až do dňa. kade si chcel. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie. akou smrťou oslávi Boha. že je to Ježiš. 12 Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“. kto ťa to zradí?“ 21 Keď ho teda Peter zazrel. Ale keď zostarneš. aby zostal. keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom. 7 Učeník ktorého Ježiš miloval povedal Petrovi: „To je Pán. miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno. Pane. iný ťa opáše a povedie. a vzatý bol do neba. že ťa mám rád. že ťa mám rád. videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. hovorím ti: Keď si bol mladší. lebo neboli ďaleko od brehu. 5 A Ježiš sa ich opýtal: „Deti. že ten učeník neumrie. že jeho svedectvo je pravdivé. 8 Ostatní učeníci prišli na Iodi. 3 Po svojom umučení im poskytol mnoho .a skočil do mora.15 Keď sa najedli. máš ma rad.Keď sa už rozodnilo. aby zostal. ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. Venovanie. podobne aj rybu. Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon. čo teba do toho?“ Záver . v prvej knihe som rozprával o všetkom.20 Peter sa obrátil a videl. lebo vedeli. že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“ a povedal mu: „Pane. čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane. že ťa mám rád. ktorých si vyvolil. ktorého Ježiš miloval. pripásal si šaty . že je to Pán. 4 SKUTKY APOŠTOLOV Úvod 1.24 To je ten učeník.“ Petra zarmútilo. veru. Ježiš udeľuje Petrovi pastiersky úrad v Cirkvi .“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ 18 Veru. a čo bude s týmto?“ 22 Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem. Pane. syn Jánov. myslím. Bolo ich stopäťdesiattri. 25 Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. aby naznačil. vzal chlieb a dával im.“ ale: „Ak chcem.bol totiž nahý . čo ste teraz chytili!“ 11 Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb.“ Len čo Šimon Peter počul. Posledné Ježišove príkazy .“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ 17 Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon. stál Ježiš na brehu. miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno. A hoci ich bolo toľko. máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme. kam nechceš. vystrieš ruky. ktoré by bolo treba napísať. povedal Ježišovi: „Pane. sieť sa nepretrhla. ale učeníci nevedeli. 9 Keď vystúpili na breh. že je to Pán. vyzval ho: „Poď za mnou!“ Jánova budúcnosť . ten. že za nimi ide učeník. A vieme.“ 19 To povedal. 10 Ježiš im povedal: „Doneste z rýb. kým neprídem. 13 Ježiš pristúpil. čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ 23 A tak sa medzi bratmi rozchýrilo.

prikázal im." Treba teda. 5 že Ján krstil vodou. a preto pole nazvali vo svojej reči Akeldamach. aby neodchádzali z Jeruzalema. už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?" 7 On im povedal: "Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle. dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj. Voľba apoštola Mateja . ktorým sa Judáš spreneveril. ktorý bol vodcom tých. to znamená Pole krvi.15 V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov . príde tak. vzdialená toľko. pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. l4 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami. aby sa z týchto mužov. keď bol od nás vzatý. ktoré Otec určil svojou mocou.5. A modlili sa: "Pane. Bartolomej a Matúš. 20 Lebo v knihe Žalmov je napísané: "Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho.6 A zhromaždení sa ho pýtali: "Pane. keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. 10 A kým uprene hľadeli k nebu. čo zajali Ježiša.a povedal: 16 "Bratia. 26 Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. s prímením Justus." 22 21 9 A tak postavili dvoch: Jozefa. Cirkev v Jeruzaleme 1. ktorý sa volal Barsabáš.dôkazov. počnúc Jánovým krstom až do dňa. s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory." a: "Jeho úrad nech prevezme iný. 24 23 Sk2 . 19 Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema. 13 Keď ta prišli. 25 aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte. kto by v ňom býval. zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: "Mužovia galilejskí. kde sa zdržiavali Peter a Ján. ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. koľko je dovolené prejsť v sobotu. čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš. že žije. 8 ale keď zostúpi na vás Svätý Duch.bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí . Keď to povedal. ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: "O ktorom ste počuli odo mňa. kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi. Jakub Alfejov. Šimon Horlivec a Júda Jakubov. ktorého z týchto dvoch si si vyvolil. 4 A keď s nimi stoloval. 18 On nadobudol pole z odmeny za neprávosť. Jakub a Ondrej.42 Zbor apoštolov . ukáž. keď medzi nami žil Pán Ježiš. 17 patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. Spadol dolu. ktorý bol od vás vzatý do neba." Nanebovstúpenie . rozpukol sa a vyšli z neho všetky vnútornosti.12 . Filip a Tomáš. ako odchádza. ty poznáš srdcia všetkých ľudí. čo boli s nami celý čas. aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania. a Mateja. muselo sa splniť Písmo. ako ste ho videli do neba odchádzať. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom. vystúpili do hornej siene. aby odišiel na svoje miesto. ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema." 1.

kto bude vzývať Pánovo meno. ktoré sa rozdelili. Ježiša Nazaretského. Boh skrze neho medzi vami urobil. ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. nábožní Ľudia zo všetkých národov. vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania. vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. 21 A vtedy: Každý. 18 Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať.1 Keď prišiel deň Turíc. mocnými činmi divmi a znameniami. a naplnil celý dom. 19 Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi. Galilejčania? A ako to. počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža. čo bývate v Jeruzaleme. aby vám toto bolo známe." 12 Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: "Čo to má znamenať?" 13 Ale iní s úsmeškom hovorili: "Sú plní mladého vína.14 Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: "Mužovia judejskí a všetci. 3 I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky. 24 Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti. aby som sa nezakolísal. 16 Ale toto je to. že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku. l5 Títo nie sú opití. Parti. veľký a slávny. V Jeruzaleme boli Židia. Izraeliti. v ktorom boli. hovorí Boh. Médi. boli všetci vedno na tom istom mieste. Elamčania. Judey a Kapadócie. ako príde Pánov deň.II. 7 I stŕpli a udivení vraveli: "Nie sú títo všetci. lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. v ktorom sme sa narodili? 9 My. 11 Židia aj prozelyti. Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch. 23 A vy ste ho. čo sú pod nebom. 10 Frýgie a Pamfýlie. prisťahovaní Rimania. a na každom z nich spočinul jeden. bude spasený. mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení. 2 Tu sa náhle strhol hukot z neba. rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať." Mužovia. čo tu hovoria. 6 Keď sa teda strhol tento hukot. slnko sa premení na tmu krv. počúvajte moje slová. čo povedal prorok Joel: 17 5 „V posledných dňoch. ako sami viete." Prvá Petrova reč zástupom . oheň a oblaky dymu 20 a mesiac na krv. skôr. ako im Duch dával hovoriť. ktoré. 22 . ako keď sa ženie prudký vietor. lebo ho nemohla držať vo svojej moci 25 Veď Dávid o ňom hovorí: "Pána mám vždy pred očami. Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény. obyvatelia Mezopotámie. lebo je po mojej pravici. Príchod Ducha Svätého . Pontu a Ázie.

" Prvé konverzie . pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa.42 Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve. ani jeho telo nevidelo porušenie: Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. čo vchádzali do chrámu. 6 Ale Peter povedal: "Striebro a zlato nemám. a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší. prosil. vylial ho. 27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí Ukázal si mi cestu života. bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť bratia?" 38 Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Boh urobil aj Pánom aj Mesiášom. ktorá sa volá krásna. Denne ho kládli k chrámovej bráne. boli pospolu a všetko mali spoločné. po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. a nedovolíš. 3 Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána. 47 Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. čo mali byt' spasení. že zomrel. aby mu dali almužnu. a predsa hovorí: "Pán povedal môjmu Pánovi: Seď o mojej pravici. 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň. A Pán každý deň rozmnožoval tých. dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi. ktorého ste vy ukrižovali. všetkým.1 Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. že od nich niečo dostane. 45 Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým. prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení.26 Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá. 30 Ale on bol prorok a vedel. Sk3 III.37 Keď to počuli." 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: "Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!" 41 Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť. náš Boh. 28 naplníš ma radosťou pred svojou tvárou." Bratia. čo uverili. aby tvoj Svätý videl porušenie. 31 videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení. ako kto potreboval. ktorých si povolá Pán. Uzdravenie chromého . že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón. ale čo mám. aby si pýtal almužnu od tých. Všetci. 33 Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého. to ti dám: V 36 . 2 Práve prinášali istého muža. 35 32 29 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. podľa toho. ako sami vidíte a počujete 34 Veď Dávid nevystúpil na nebesia. ktorý bol od narodenia chromý. čo sú ďaleko. aj moje telo odpočíva v nádeji. 39 Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým. Prvé kresťanské spoločenstvo ." Nech teda s istotou vie celý dom Izraela. na lámaní chleba a na modlitbách. 46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme. že toho Ježiša. 4 Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: "Pozri sa na nás!" 5 On sa na nich pozrel a čakal. že ani nebol ponechaný v podsvetí.

dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých." 26 Boh predovšetkým vám vzbudil svojho Služobníka a poslal ho. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým. 18 Ale Boh takto splnil. 3 Položili na nich ruky a do rána ich dali do väzenia. bratia. A teraz. lebo už bol večer. 19 Kajajte sa teda. povedal: "Vodcovia ľudu a starší! 9 Ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok. čo sa s ním stalo. všetok užasnutý ľud. aby sa zotreli vaše hriechy 20 a prišli časy osvieženia od Pána. kto nepočúvne toho proroka. 7 postavili ich do stredu a pýtali sa ich: "Akou mocou alebo v mene koho ste to urobili?" 8 Vtedy im Peter. čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov.1 Kým hovorili k ľudu. viem. čo boli z veľkňazského rodu. obráťte sa. Vtom mu spevneli nohy a členky. 22 Veď Mojžiš povedal: "Proroka vám vzbudí Pán váš Boh.11 Keďže sa pridŕžal Petra a Jána. a vzrástol počet mužov na päťtisíc. l2 Keď to Peter videl. prehovoril k ľudu: "Mužovia. zbehol sa k nim do stĺporadia. Izraeliti. a my sme toho svedkami. že jeho Mesiáš bude trpieť. z vašich bratov ako mňa. postavil sa a chodil. čo odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. 6 veľkňazi Annáš a Kajfáš. počnúc Samuelom postupne hovorili. stojí tento človek pred vami zdravý! 11 On je kameň. 16 A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohoto človeka. oslávil svojho Služobníka Ježiša. Boh našich otcov. ktorý je vám predurčený Mesiáš. keď sa všetko obnoví. 23 A každý. prepadli ich kňazi. ako chodí a chváli Boha. a on sa stal kameňom uholným. Vošiel s nimi do chrámu. Vy ste synovia prorokov a zmluvy. 15 Zabili ste pôvodcu života.mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!" 7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. aby vám prepustil vraha. že ho treba prepustiť'. vyskakoval a chválil Boha. že učia ľud a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Ježišovi. 9 Všetok ľud videl. keď povedal Abrahámovi: "A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme. ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami. že v mene Ježiša Krista Nazaretského. ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom. 5 25 17 . že ste to v nevedomosti urobili. chodil. stavitelia. 10 nech je známe vám všetkým a všetkému izraelskému ľudu. čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral. ktorého ste vy ukrižovali. 10 a poznali ho. Sk4 IV. čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás. veliteľ chrámovej stráže a saduceji 2 a zazlievali im. oznamovali tieto dni." 24 A všetci proroci. vykonaný na chorom človekovi. Jeho budete počúvať vo všetkom. ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych. ako sa tento uzdravil. čo. že tento chodí? 13 Boh Abraháma. starší a zákonníci. ktorá je skrze neho. 21 ale musí ho prijať' nebo až do čias. Peter a Ján pred veľradou . ktoré sa volá Šalamúnovým. aby vás požehnal tým. Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili poprední muži. Boh Izáka a Boh Jakuba. že každého z vás odvráti od vašich neprávostí. naplnený Duchom Svätým. kým on rozhodol. akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili. uveril. ktorého vidíte a poznáte. 8 vyskočil. Petrova reč k ľudu . čo vám povie. a viera. aby poslal Ježiša. Ján a Alexander a všetci. ktorý ste vy. že je to ten. čo vypočuli slovo. 14 Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste. bude odstránený z ľudu. ako aj vaši poprední muži. 4 Ale mnohí z tých. zavrhli.

išli k svojim a rozpovedali. čo si zaň dostal? Prečo si prepožičal svoje srdce na túto vec? Neluhal si ľuďom. spoznali ich. ty si stvoril nebo a zem i more a všetko. že uzdravený človek stojí s nimi. znamenia a divy. aby sa skrze meno tvojho svätého Služobníka Ježiša diali uzdravenia. veľmi sa čudovali. čo sme videli a počuli. čo mal.A v nikom inom niet spásy. 34 veď medzi nimi nebolo núdzneho. lebo všetci." 21 Ale oni im znova pohrozili a prepustili ich. čo je v nich. lebo niet pod nebom iného mena.32 Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. mal totiž vyše štyridsať rokov. A nik z nich nehovoril. aby tvoji služobníci hlásali tvoje slovo so všetkou odvahou. je jeho. čo v preklade znamená syn Útechy. ale Bohu!" 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová. čo sa stalo. 24 Keď ich vypočuli. menom Ananiáš. pozri na ich hrozby a daj. pretože všetci oslavovali Boha za to. že sa má stať." A keď sa pomodlili. na ktorom boli zhromaždení. jednomyseľné pozdvihli hlas k Bohu a hovorili: "Pane. v ktorom by sme mali byť spasení. lebo nenašli. čo tvoja ruka a vôľa vopred určili. Sk5 V5. 22 Človek. 19 Ale Peter a Ján im odpovedali: "Posúďte. aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok? 4 Azda nebol tvoj. padol a 31 27 . prečo ti satan naplnil srdce. predávali ich a čo za ne utŕžili. 14 A keď videli. Život prvej kresťanskej komunity . nech už nikomu nehovoria v tomto mene. ale všetko mali spoločné. 3 Peter povedal: "Ananiáš. 25 Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka. nášho otca Dávida. čo mali polia alebo domy. že sa skrze nich stalo očividné znamenie a nemôžeme to poprieť. a radili sa: 16 "Čo robiť s týmito ľuďmi? Všetci obyvatelia Jeruzalema vedia. aby vyšli von z veľrady. predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. rodom Cyperčan. kým si ho mal? A keď si ho predal.1 Aj istý muž. prinášali 35 a kládli apoštolom k nohám. nemohli nič namietať. ktorého si pomazal. 28 aby vykonali všetko. 30 Vystri svoju ruku. daného ľuďom. že boli s Ježišom. Pane. 15 Preto im rozkázali. 33 Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť." Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu a zbadali." V tomto meste sa naozaj spolčili Herodes a Poncius Pilát s pohanmi a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému Služobníkovi Ježišovi. na ktorom sa stalo toto znamenie uzdravenia. povedal: "Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? 26 13 12 Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho Pomazanému. že niečo z toho. 36 Aj Jozef. že sú to ľudia neučení a prostí. ako ich potrestať. levita. 20 lebo my nemôžeme nehovoriť o tom. Modlitba apoštolov v súžení . predal so svojou manželkou Zafirou pozemok 2 a s vedomím manželky si stiahol z utŕžených peňazí a len istú časť priniesol a položil apoštolom k nohám. 29 A teraz. 17 Ale aby sa to nešírilo ďalej medzi ľud. nebolo v tvojej moci. zatriaslo sa miesto. pohrozme im. 37 mal roľu. kto ako potreboval." 18 Zavolali ich teda a prikázali im že nesmú vôbec hovoriť ani učiť v Ježišovom mene. a rozdeľovalo sa každému podľa toho. Klamstvo Ananiáša a Zafiry . ktorému apoštoli dali meno Barnabáš.23 Keď ich prepustili. čo im hovorili veľkňazi a starší. a to pre ľud. či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha.

ale nie násilne. Vrátili sa teda a hlásili: 23 "Väzenie sme našli dôkladne zatvorené a strážnici stáli pri dverách. čo o tom počuli. 27 Keď ich priviedli. 22 A keď ta sluhovia prišli. 32 A my sme toho svedkami aj Duch Svätý. Apoštoli pred veľradou . 26 7 . čo ho poslúchajú. boli rozprášení a zničení. Rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von 35 a im povedal: "Mužovia. Znamenia a divy apoštolov ." 33 Keď to počuli. aby ich priviedli. za toľko. 37 Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. 16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu. Izraeliti. pripojiť. postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal: 28 "Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka. 15 Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka. 42 A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista. prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. stoja v chráme a učia ľud. tým viac pribúdalo veriacich Pánovi. pukali od zlosti a chceli ich zabiť." 9 Peter jej povedal: "Prečo ste sa dohovorili pokúšať Pánovho Ducha? Počuj za dverami kroky tých. ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Asi o tri hodiny prišla aj jeho žena. prikázali im. 6 Tu vstali mladší z nich. zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do väzenia. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!" I súhlasili s ním. a všetkých. že on je niekým. 25 Tu ktosi prišiel a oznámil im: "Muži. Gamalielov zákrok . 11 A veľký strach sa zmocnil celej cirkvi i všetkých. učiteľ zákona. rozpadne sa.teda sekta saducejov .17 Tu vystúpil veľkňaz a všetci. vo väzení ich nenašli. čo boli s ním . čo to počuli. dobre si rozmyslite. no ľud ich velebil 14 a čím ďalej. lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí. a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov." Veliteľ stráže hneď odišiel so sluhami a priviedol ich . 41 A oni odchádzali z veľrady natešení. 36 Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril. dali ich zbičovať. či ste za toľko predali ten pozemok?" Ona povedala: "Áno. čo pochovali tvojho muža.12 Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom.34 Tu vstal vo veľrade istý farizej. ktorých ste vrhli do žalára. čo boli s ním. vnútri sme nenašli nikoho. vyviedol ich a povedal: "Choďte. Ježiša.a plní žiarlivosti 18 položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia. zmocnil sa veľký strach. 13 Ale nik iný sa k nim neodvážil. ktorého si vážil všetok ľud. 40 Zavolali apoštolov. a prepustili ich. 19 Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia. 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša. 38 Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich. veľké množstvo mužov a žien. vynesú aj teba. že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli. nevediac. menom Gamaliel. Uväznenie a zázračné vyslobodenie apoštolov . 8 Peter jej povedal: "Povedz mi. staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohoto života!" 21 Oni počúvli. nebudete ich môcť rozvrátiť. zavinuli ho. No zabili ho a všetci. Všetci svorne zotrvávali v Šalamúnovom stĺporadí.skonal. čo sa stalo." 29 Peter a apoštoli odpovedali: "Boha treba viac poslúchať ako ľudí. vyniesli a pochovali. 39 ale ak je od Boha. Keď mladíci vošli dnu. keď tade pôjde. aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich. našli ju mŕtvu. 31 Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa. lebo sa báli ľudu. vyniesli ju a pochovali k jej mužovi.Keď prišiel veľkňaz a tí. čo sa to vlastne stalo." 10 A hneď mu padla k nohám a skonala. boli v pomykove. aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov." 24 Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová. čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. čo mu verili. že nesmú hovoriť v Ježišovom mene. zavčas rána vošli do chrámu a učili. no keď sme otvorili. aby ich neukameňoval. ktorého Boh dal tým.

robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. 25 Sk6 VI. zotročia ho a štyristo rokov budú s nim zle zachádzať. prozelytu z Antiochie. 11 Potom na celý Egypt a Kanaán prišiel hlad a veľké súženie a naši otcovia nemali čo jesť. ten Nazaretský. a potom vyjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste." 5 Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana. ktorí hovorili: "Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti Zákonu. Timona. bratia. 10 Ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu. poslal tam našich otcov prvý raz.8 Štefan plný milosti a sily.12. ktorým hovoril. vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov. presťahoval ho odtiaľ do tejto krajiny. Sk7 VII. muža plného viery a Ducha Svätého. ktorému budú otročiť. a hádali sa so Štefanom. 14 Počuli sme. Dal mu milosť i múdrosť v očiach faraóna. Štefanova obranná reč . povedal Boh. 6 Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. že mu ju dá do vlastníctva a po ňom jeho potomstvu. ako hovoril. 6 Boh to povedal takto: "Jeho potomstvo bude bývať v cudzej krajine. v ktorej teraz vy bývate. na ôsmy deň ho obrezal. 11 Podstrčili teda mužov. Uväznenie Štefana . 4 My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.2. A keď mu zomrel otec. 14 Vtedy dal Jozef zavolať svojho otca Jakuba i celé príbuzenstvo. Ustanovenie diakonov . plných Ducha a múdrosti. počúvajte! Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi. hoci nemal syna. aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. že v Egypte majú obilie. egyptského kráľa a ustanovil ho za správcu Egypta a celého svojho domu. ktorí hovorili: "Počuli sme." 15 7 Všetci. Parmenáša a Mikuláša. 5 Nedal mu v nej ani na stopu nohy dedičstva. čo sedeli vo veľrade. starších a zákonníkov. zbehli sa. čo boli z Cilície a Ázie. ďalej Filipa. spolu sedemdesiatpäť osôb. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. 13 Tu postavili falošných svedkov. 13 Druhý raz sa dal Jozef poznať svojim bratom a faraón spoznal Jozefov rod.1 Veľkňaz sa opýtal: "Je to naozaj tak?" 2 On vravel: "Bratia a otcovia. keď sa mu narodil Izák. Cyrénčanov a Alexandrijčanov a z tých." 12 Pobúrili ľud." 8 A uzavrel s ním zmluvu obriezky. ktorú ti ukážem.1 V tých dňoch. 15 a Jakub . 3 a povedal mu: "Odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a chod' do krajiny. aj Izák Jakuba a Jakub dvanástich praotcov. 12 Keď sa Jakub dopočul. 9 Praotcovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta. že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. že Ježiš. Ale Boh bol s ním 10 a vyslobodil ho zo všetkých jeho útrap. keď počet učeníkov rástol. keď bol ešte v Mezopotámii prv.1 . a na túto úlohu ustanovíme ich. ktoré nám odovzdal Mojžiš. Helenisti začali šomrať na Hebrejov. zdrapli ho a zaviedli pred veľradu. A tak. Prochora. že jeho tvár je ako tvár anjela. uprene naňho hľadeli a videli. ale sľúbil. ako býval v Charrane. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru." 4 I odišiel z chaldejskej krajiny a býval v Charrane. Prvé misie 6. 7 Ale ja budem súdiť národ. 3 Preto si. že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. zborí toto miesto a zmení obyčaje. 2 Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: "Nie je správne. 9 Tu vstali niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov. Nikanora.

zatúžil v srdci navštíviť svojich bratov. A keď prišiel bližšie. Boh Abraháma. divil sa tomu.zostúpil do Egypta. synov Izraela. lebo miesto. čo nás vyviedol z egyptskej krajiny. aby ste sa im klaňali. 24 A keď videl. že ich Boh chce zachrániť jeho rukou. aby sa zmierili: "Mužovia." 41 I urobili si v tých dňoch teľa. ktorého odmietli. aby ho zhotovil podľa vzoru. ktorý kúpil Abrahám od Hemorových synov v Sicheme a zaplatil striebrom. 46 On 44 . 45 Naši otcovia ho prevzali a za Jozueho priniesli na územie pohanov. Tam zomrel on aj naši otcovia. čo videl. ktorý povedal synom Izraela: "Proroka vám vzbudí Boh z vašich bratov ako mňa. zaznel Pánov hlas: 32 "Ja som Boh tvojich otcov. 26 Na druhý deň sa zasa zjavil medzi nimi. čo sa s ním rozprával na vrchu Sinaj. čo povedal Mojžišovi. čo ste si urobili. Izáka a Jakuba. aby slúžili nebeským zástupom. 31 Keď to Mojžiš zbadal. Tri mesiace ho chovali v otcovskom dome. ktoré dal Boh Abrahámovi. 22 Tak Mojžiša vyučili vo všetkej egyptskej múdrosti a bol mocný v slovách i vo svojich činoch. 37 To je ten Mojžiš." 38 To on bol pri zhromaždení ľudu na púšti s anjelom. Ako sa blížil čas prisľúbenia. 25 Myslel si. preto som zostúpil vyslobodiť ich. že bratia pochopia. ale oni to nepochopili. ktorých Boh vyhnal spred našich otcov. 18 kým nenastúpil v Egypte iný kráľ. Preto vás presídlim až za Babylon. zjavil sa mu na púšti pri vrchu Sinaj anjel v plameni horiaceho krika. ako sa píše v knihe Prorokov: "Dom Izraela. 42 Ale Boh sa odvrátil a vydal ich. odmietli ho a v srdciach sa im zacnelo po Egypte. i s našimi otcami. ktorý videl. 33 Pán mu povedal: "Zobuj si obuv z nôh. zastal sa ho a pomstil utláčaného tak. prečo blížite jeden druhému?" 27 Ale ten. 19 On zaskočil náš rod a tak trápil otcov. aby nezostali nažive. priniesli modle obetu a kochali sa v diele svojich rúk. aby sa na to pozrel. 21 Keď ho vyložili. až do dní Dávida. 34 Dobre som videl. on dostal živé slová. vari ste mne prinášali krvavé a nekrvavé obety štyridsať rokov na púšti? 43 35 30 17 Veď ste so sebou nosili stánok Molocha a hviezdu svojho boha Refana. odbil ho slovami: "Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami?! 28 Vari chceš zabiť aj mňa. na ktorom stojíš. 16 Preniesli ich do Sichemu a uložili ich v hrobe. ktorý Jozefa nepoznal. ako im nariadil ten. a presviedčal ich. 40 Áronovi vraveli: "Urob nám bohov. čo sa stalo s tým Mojžišom. ktorí pôjdu pred nami. keď povedali: "Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu?!". ako trpí môj ľud v Egypte a počul som ich vzdychanie. čo krivdil blížnemu." Mojžiš sa chvel a neodvážil sa pozrieť. ste bratia. kde sa mu narodili dvaja synovia. 23 Ale keď dovŕšil štyridsať rokov. 36 0 n ich vyviedol a robil divy a znamenia v egyptskej krajine a na Červenom mori a štyridsať rokov na púšti. A teraz poď. ako si včera zabil toho Egypťana?" 29 Pre toto slovo Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v madiánskej krajine. ujala sa ho faraónova dcéra a vychovala si ho ako syna. práve keď sa hádali. 20 V tom čase sa narodil Mojžiš a bol krásny pred Bohom. čo sa mu zjavil v kríku. pošlem tá do Egypta!" Tohoto Mojžiša. ľud v Egypte vzrastal a množil sa. je zem svätá. lebo nevieme. Keď uplynulo štyridsať rokov. ako ktorémusi krivdia." Naši otcovia mali na púšti stánok zmluvy. 39 Ale naši otcovia ho nechceli poslúchať. že Egypťana zabil. toho Boh poslal ako knieža a vysloboditeľa s mocou anjela. aby nám ich odovzdal. že museli odhadzovať svoje nemluvňatá. podoby.

že Samária prijala Božie slovo. na koho vložím ruky. 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. čo Filip hovorí. 2 Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad ním plakali. dostal Ducha 18 . čo predpovedali príchod Spravodlivého. tŕpol od úžasu. zhotovených rukou. dávali sa krstiť muži i ženy. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci sa okrem apoštolov rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie. tvrdiac. vy takisto ako vaši otcovia. boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. 5 Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon. 53 Vy." 11 Počúvali ho preto že ich už dlhý čas ohromoval čarami. 52 Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých. Prvé prenasledovanie Cirkvi. 15 Oni ta zašli a modlili sa za nich. 10 A všetci od najmenších až po najväčších ho pozorne počúvali a hovorili: "On je Božia sila. tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami. A keď' videl. no nezachovávali ste ho. ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista. že robí znamenia.našiel milosť u Boha a prosil. plný Ducha Svätého.14 Keď sa apoštoli. že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch. Čarodejník Šimon . 48 Lenže Najvyšší nebýva v domoch. pretože počuli i videli." Štefanova mučenícka smrť . vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a dával ich do väzenia.1 Šavol schvaľoval. 55 Ale on. zomrel. že ho zabili. a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi. alebo aké je miesto môjho odpočinku? 50 51 A neurobila moja ruka toto všetko?" Vy. aby smel nájsť stánok Jakubovmu domu. aby každý. 12 Ale keď' uverili Filipovi. menom Šimon. že on je niekým veľkým. ktorá sa volá Veľká. dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. 17 Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Sk8 VIII. uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha 56 a povedal: "Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. robil čary a ohromoval samárijský ľud. aby dostali Ducha Svätého. 3 Ale Šavol ničil Cirkev.54 Keď to počuli. Evanjelium v Samárii ." 60 Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: "Pane. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža. chodili a hlásali slovo. vyslali k nim Petra a Jána." A len čo to povedal. zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. dopočuli. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. vy vždy odporujete Duchu Svätému. 58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali. 19 Keď Šimon videl. 13 Vtedy uveril aj sám Šimon. hovorí Pán. čo sa rozpŕchli. uprene sa zahľadel na nebo. 59 Štefana kameňovali a on sa modlil: "Pane Ježišu. ponúkol im peniaze a povedal: "Dajte aj mne takú moc. 8 A v meste nastala veľká radosť. nezapočítaj im tento hriech. Peter a Ján v Samárii . 47 Ale až Šalamún mu postavil dom. ktorý sa volal Šavol.ako hovorí prorok: 49 "Nebo je mojim trónom a zem podnožkou mojich nôh." 57 Strašne vykríkli. že sa dejú znamenia a veľké divy.9 V meste predtým istý muž. 6 Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali. prijmi môjho ducha. Šavol . ktorí boli v Jeruzaleme.4 Tí. Akýže mi postavíte dom.

23 Lebo vidím. čo ho sprevádzali. Pane." 27 On vstal a šiel. čo máš robiť. je pustá. slobodno. 6 Ale vstaň. že Ježiš Kristus je Boží Syn. 8 Šavol vstal zo zeme. 22 Rob teda pokánie z tejto svojej neprávosti a pros Pána. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. aby ma nepostihlo nič z toho. 40 A Filip sa našiel v Azote." 25 Tak dosvedčovali a ohlasovali Pánovo slovo." 30 Keď Filip pribehol a počul. ktorý mu hovoril: "Šavol. voda! Čo prekáža." 11 A Pán jemu: "Vstaň a chod' do ulice. aby sa mu vrátil zrak. Chodil po všetkých mestách a hlásal evanjelium. zostúpili do vody a pokrstil ho. A kto bude rozprávať o jeho rode? Lebo jeho život sa berie zo zeme. Pane?" A ten: "Ja som Ježiš. Pánov Duch Filipa uniesol a eunuch ho viac nevidel. ale nikoho nevideli. eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku. čo ho strihá." 24 Šimon odpovedal: "Modlite sa vy za mňa k Pánovi." 7 Muži. ktorú čítal. otvoril oči." 13 No Ananiáš odpovedal: 10 . ani nepil. 4 Padol na zem a počul hlas.") 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja. správcu všetkých jej pokladov." A on odpovedal: "Verím. Filip i eunuch. ako vchádza a vkladá naň ruky. 28 a už sa vracal. aby som sa dal pokrstiť?" (37 Filip mu povedal: "Ak veríš z celého srdca. 35 34 Sk9 IX. či o niekom inom?" Tu Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z Písma. 39 Keď vystúpili z vody. v mnohých samárijskych dedinách hlásali evanjelium. tak ani on neotvorí ústa. pretože si si myslel. čo čítaš?" 31 On odvetil: "Ako by som mohol. keď mi to nik nevysvetlí? A poprosil Filipa. Obrátenie Šavla . Šavol. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. v putách priviesť do Jeruzalema. o kom to prorok hovorí? O sebe. 33 Pre jeho pokoru bol súd nad nim zrušený. že číta proroka Izaiáša. opýtal sa: "A aj rozumieš. aby nastúpil a sadol si vedľa neho. Tu videl Etiópčana. že možno Boží dar získať za peniaze! 21 Nemáš účasť ani podiel na tomto slove. chod' do mesta a povedia ti. čo vedie z Jeruzalema do Gazy. lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom.1 Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Filip krstí etiópskeho eunucha . bola táto: "Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým. aby mohol stúpencov tejto Cesty. A keď sa vracali do Jeruzalema. lebo hlas počuli. a Pán ho vo videní oslovil: "Ananiáš!" On povedal: "Tu som. stáli ako ohromení. ktorá sa volá Rovná. ak tam dajakých nájde. ale šiel svojou cestou plný radosti. 32 Stať' Písma. 36 Ako išli cestou. 29 Tu povedal Duch Filipovi: "Choď a pridaj sa k tamtomu vozu. zvestoval mu Ježiša. a v Júdovom dome vyhľadaj Šavla prímením Tarzského. čo ste povedali. zrazu ho zalialo svetlo z neba. Išiel teda k veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku. práve sa modlí 12 a vidí muža menom Ananiáša. ale nič nevidel. až prišiel do Cézarey. 9 Tri dni nevidel a nejedol.Svätého. ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu. azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca." 20 Ale Peter mu povedal: "Tvoje striebro nech je zatratené aj s tebou.26 Pánov anjel povedal Filipovi: "Vstaň a choď na juh k ceste." Eunuch povedal Filipovi: "Prosím ťa. došli k akejsi vode a eunuch vravel: "Pozri. že si v horkej žlči a v putách neprávosti. ktorého ty prenasleduješ. V Damasku bol istý učeník menom Ananiáš. mužov i ženy. prečo ma prenasleduješ?" 5 On povedal: "Kto si.

zvanej Italská. ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal na posteli. ale všetci sa ho báli." 15 Ale Pán mu povedal: "Len choď. stotník kohorty. upevňovala sa. Židia sa uzniesli.26 Keď prišiel do Jeruzalema. ktoré dávala. 30 Keď sa to dozvedeli bratia. koľko musí trpieť pre moje meno. Peter mu povedal: "Eneáš. 23 Keď uplynulo viac dní." A on hneď vstal. Vo dne i v noci strážili brány. aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý. 28 A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene. Potom obrátený k mŕtvole povedal: "Tabita. 43 Potom zostal ešte vera dní v Joppe u istého garbiara Šimona. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu."Pane. že toto je Mesiáš. 16 a ja mu ukážem. že ho zabijú. 29 Rozprával a prel sa aj s Helenistami a oni ho chceli zabiť. pokúšal sa spojiť s učeníkmi. Ježiš Kristus ťa uzdravuje. prišiel aj k svätým. ktorý sa ti zjavil na ceste. čo bývali v Lydde. 37 No v tých dňoch ochorela a umrela. aby ich v putách odviedol k veľkňazom?" 22 Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty. 19 Potom prijal pokrm a zosilnel. Keď ta prišiel. koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. kľakol si a pomodlil sa. ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene. že je učeníkom. poslal ma Pán Ježiš. aby ho mohli zabiť. 24 Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. 14 Aj tu má moc od veľkňazov poviazať všetkých. zaviedli ho do hornej siene. 2 Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to. Šavlova kázeň v Damasku . čo v preklade znamená Dorkas. Ona vynikala dobrými skutkami a almužnami. 3 Raz okolo tretej hodiny popoludní videl 42 . menom Eneáša.36 V Joppe zasa bola istá učeníčka. 33 Našiel tam istého človeka. Peter uzdravuje ochrnutého v Lydde . Obdobie pokoja pre Cirkev . čo vzývajú tvoje meno. Potom zavolal svätých a vdovy a predstavil im ju živú." 17 Ananiáš teda šiel a vošiel do domu. 38 A pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli. aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela. čo bývali v Damasku.Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku 20 a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša. Peter ide ku Kornéliovi do Cézarey .32 Ako Peter navštevoval všetkých. Vstaň a usteľ si. zaviedol ho k apoštolom a porozprával im. čo im urobila Dorkas. Šavlova návšteva v Jeruzaleme . 35 A videli ho všetci. 21 Všetci. keď si šiel sem. Roznieslo sa to po celom Joppe a mnohí uverili v Pána. že je tam Peter. Tu vstal a dal sa pokrstiť. 40 Peter poslal všetkých von. čo v Jeruzaleme prenasledoval tých.31 A Cirkev mala pokoj po celej Judei. lebo neverili. posadila sa. žasli a vraveli: "Nie je to ten. ktorí sa obrátili k Pánovi. vystreli ju v hornej sieni. lebo jeho som si vyvolil za nádobu. 41 On jej podal ruku a zodvihol ju. 27 Tu sa ho ujal Barnabáš. kým bola medzi nimi. Sk10 X. 25 No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby. Galilei a Samárii. menom Tabita. zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu. vstaň!" Ona otvorila oči a keď videla Petra. od mnohých som počul o tomto mužovi. že je Božím Synom. Keď ju poumývali. žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha. lebo dokazoval. Peter vzkriesil Tabitu v Joppe . vložil naň ruky a povedal: "Brat Šavol." 18 Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak.1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius. čo bývali v Lydde a Sárone. poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: "Príď bez meškania aj k nám!" 39 Peter vstal a šiel s nimi. čo počúvali.

s všetko im porozprával a poslal ich do Joppe. Ale zavesili ho na drevo a zabili." 34 9 . A teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou. ktorý videl." 7 A keď anjel. býva v dome garbiara Šimona pri mori. 24 V ďalší deň prišiel do Cézarey. 40 Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu. 18 Zavolali a pýtali sa. ktorých poslal Kornélius. Kornélius mu vyšiel v ústrety. Ale mne Boh ukázal. že Boh nenadŕža nikomu. 42 A prikázal nám. ale svedkom. že si prišiel. nám. padol do vytrženia. kto v neho verí. 35 ale v každom národe mu je milý ten. on je Pánom všetkých: 37 Vy viete. 10 Keď vyhladol.Na druhý deň vstal a šiel s nimi a niektorí bratia z Joppe ho sprevádzali. 25 Keď Peter prichádzal. čo mu boli podriadení. čo som sa o tretej hodine popoludní modlil vo svojom dome. čo urobil v judejskej krajine i v Jeruzaleme. 13 I zaznel mu hlas: "Peter. 12 Boli v nej všetky druhy štvornožcov. vstaň. Peter u Kornélia a jeho priateľov . 29 Preto som prišiel bez váhania." 23 Zavolal ich teda dnu a pohostil. 17 Kým bol Peter v rozpakoch. keď boli na ceste a blížili sa k mestu Peter vyšiel okolo poludnia na strechu modliť' sa." Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam. lebo bol s ním Boh. čo to bol za úkaz. čo ti Pán prikázal. zastali pri bráne muži. 28 I povedal im: "Vy viete. odišiel. ktorý hlásal Ján. spúšťané za štyri rohy na zem. vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených. zíď dolu a bez váhania chod' s nimi. dostal pokyn od svätého anjela aby si ťa pozval do domu a vypočul tvoje slová." 21 Peter zišiel k mužom a povedal: "Ja som ten. lebo som ich ja poslal. čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. čo sa počnúc od Galiley po krste. aby sme vypočuli všetko. 15 Ale hlas sa mu ozval znova." 33 Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil. ktorému celý židovský národ vydáva svedectvo. dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom. Na druhý deň. 36 Synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista. kto sa ho bojí a koná spravodlivo. 26 Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň. zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých. padol mu k nohám a poklonil sa. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve 31 a povedal mi: "Kornélius. 5 A teraz pošli mužov do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter.nie všetkému ľudu. ako veľké prestieradlo. Pane. 20 Vstaň teda.jasne vo videní Božieho anjela. ktorého hľadáte. garbiara. tvoja modlitba je vyslyšaná a Boh si spomenul na tvoje almužny. Duch mu povedal: "Hľadajú ťa traja muži. že Žid sa nesmie spolčiť' ani stretnúť s cudzincom. zemeplazov a nebeské vtáctvo. čo s ním hovoril. aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali. Kvôli čomu ste prišli?" 22 Oni povedali: "Stotník Kornélius. čo má dom pri mori. aj ja som len človek. dialo po celej Judei. 16 Toto sa opakovalo tri razy a hneď bola nádoba vzatá do neba." 27 Ako sa s ním rozprával. kvôli čomu ste ma pozvali?" 30 Kornélius povedal: "Sú to štyri dni práve v túto hodinu. že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý. a dopytovali sa na Šimonov dom. spravodlivý a bohabojný muž. zabíjaj a jedz!" 14 Ale Peter povedal: "Nijakým činom. Kornélius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi. 32 Pošli teda do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter. ako prichádza k nemu a oslovuje ho: "Kornélius!" 4 Ale on na neho hľadel a preľaknutý povedal: "Čo je. aby sa zjavil 41 . 11 Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu. chcel jesť. druhý raz: "Čo Boh očistil. 6 býva u istého Šimona. že nemám nikoho nazývať' poškvrneným alebo nečistým človekom. 38 ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil. či tam býva Šimon s prímením Peter: 19 Ako Peter premýšľal o videní. veď som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté. že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. 43 Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo. keď ste ma pozvali. ktorých Boh vopred určil. ty nenazývaj poškvrneným. 39 A my sme svedkami všetkého. Pane?" Odpovedal mu: "Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul. A pýtam sa. Kým mu pripravovali.

aby mali život. Peter v Jeruzaleme vysvetľuje svoje konanie . Potom ho prosili. vstal a z vnuknutia Ducha oznámil. Sk11 XI. ale vy budete pokrstení Duchom Svätým. 30 Aj to urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi. čo boli z obriezky. A k Pánovi sa pridal veľký zástup. A keď prišli do Antiochie. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. ktorý stál a hovoril: "Pošli do Joppe a zavolaj ši Šimona s prímením Peter. čo prišli s Petrom. 21 Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. vyslaní ku mne z Cézarey. hovorili aj Helenistom a zvestovali im Pána Ježiša. veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy do mojich úst! 9 Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: "Čo Boh očistil." 15 Keď som potom začal hovoriť. ktorý mi hovoril: "Peter.19 Tí. ale nikomu neohlasovali slovo. aby som mohol prekážať Bohu?" Keď' to počuli. že bude veľký hlad po celom svete. iba Židom. ako hovoril: "Ján krstil vodou. zostúpil Duch Svätý na všetkých. zabíjaj a jedz!" No ja som povedal: "Nijakým činom. 12 A Duch mi povedal. Zvesť' o tom sa dostala aj do uší jeruzalemskej cirkvi." Založenie cirkvi v Antiochii . aby boli vodou pokrstení tí. čo počúvali slovo. plný Ducha Svätého a viery." 17 Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám. 28 Jeden z nich menom Agabus. ako videl vo svojom dome anjela. aby vytrvali v Pánovi. 13 On nám rozpovedal. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. modlil som sa a vo vytržení som mal videnie: akási nádoba ako veľké prestieradlo spúšťané za štyri rohy zostupovala z neba a prišla až ku mne. došli až do Fenície. čo sa rozpŕchli pred súžením.27 V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema. videl som pozemské štvornožce a divú zver. 20 No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrénčania. 6 Keď som pozorne do nej pozrel. priviedol ho do Antiochie. 29 Preto sa učeníci rozhodli. v ktorom sme boli. že každý podľa svojich možností napomôže bratov. Vtedy Peter povedal: 47 "Môže ešte niekto zabrániť. vstaň. na Cyprus a do Antiochie. v ktorých budeš spasený ty i celý tvoj dom. ktože som ja. ktoré nastalo za Štefana. aby som šiel bez váhania s nimi.Pokrstenie prvých pohanov . tí. čo bývajú v Judei. Pane. Vyslanie Barnabáša a Šavla do Jeruzalema ." 10 To sa opakovalo tri razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba. 26 Keď ho našiel. že aj pohania prijali Božie slovo. žasli. hovoriac: "Teda Boh aj pohanom daroval pokánie. aj hlas. 7 A počul som. 45 A veriaci z obriezky. traja muži. ty nenazývaj poškvrneným. zaradoval sa a povzbudzoval všetkých. 22 18 4 . čo dostali Ducha Svätého tak ako my?" 48 A rozkázal ich pokrstiť' v mene Ježiša Krista. 16 Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo. 23 Keď ta prišiel a videl Božiu milosť. 46 lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. tak ako na začiatku na nás. že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov. aby u nich niekoľko dní zostal. 25 Preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. a vyslali do Antiochie Barnabáša. 2 Keď Peter prišiel do Jeruzalema. plazy a nebeské vtáctvo. 24 lebo on bol muž dobrý. mu dohovárali: 3 "Vošiel si k neobrezancom a jedol si s nimi!" Peter im začal rad-radom vysvetľovať: 5 "Bol som v meste Joppe. uspokojili sa a oslavovali Boha. A aj bol za Klaudia. So mnou šli aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho muža. čo sme uverili v Pána Ježiša Krista.1 Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli. zostúpil na nich Duch Svätý. 11 Hneď nato zastali pri dome. 14 on ti povie slová. ako si zaumienili v srdci.44 Kým Peter toto hovoril.

žasli. 4 Keď sa ho zmocnil. Simeon. lebo ich kraj sa živil kráľovým obilím. že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého. 14 Keď spoznala Petrov hlas. 8 Anjel mu povedal: "Opáš sa a obuj si sandále!" Keď to urobil. 15 Oni jej povedali: "Šalieš!" Ona však tvrdila. povedal Duch Svätý: . Petrovo uväznenie a zázračné vyslobodenie .Sk12 XII. ako ho mal Herodes predviesť. 11 Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: "Teraz naozaj viem. nie ľudský!" 23 Ale vtom ho zasiahol Pánov anjel. Prvá Pavlova misijná cesta. povedal mu: "Prehoď si plášť a poď za mnou!" 9 Vyšiel von a šiel za ním. 2 Jánovho brata Jakuba zabil mečom. ako ho Pán vyviedol z väzenia. a vyrozprával. vrátili sa a vzali so sebou Jána. Keď sa rozodnilo nastal medzi vojakmi nemalý zmätok.15. že pri bráne stojí Peter. ani nevedel. anjel mu zmizol. a povedal: "Oznámte to. rozkázal chytiť aj Petra. 21 V určený deň Herodes oblečený do kráľovského rúcha. Vyšli ňou. Boli práve dni Nekvasených chlebov. Potom odišiel z Judey do Cézarey a tam sa zdržiaval. a keď prešli jednou ulicou. A keď otvorili a uvideli ho. od radosti ani neotvorila bránu.1 V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš. ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom. No oni vraveli: "To je jeho anjel. 19 18 10 Smrť prenasledovateľa . matky Jána. Myslel si. Herodes ho hľadal a keď ho nenašiel. čo očakával židovský ľud. a Šavol.1 . 2 Ako slúžili Pánovi a postili sa. čo sa dialo skrze anjela. Snem v Jeruzaleme 13." Potom vyšiel von a odišiel na iné miesto. čo vedie do mesta. Lucius z Cyrény. Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne. čo sa mohlo stať s Petrom. že má videnie. získali si kráľovho komorníka Blasta a prosili o pokoj. ktorý sa volá Marek. ktorý sa volá Marek.1 V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých príslušníkov Cirkvi a mučil ich. ktorého volali Niger. Barnabáš a Šavol sa vrátili do Antiochie . že je to skutočnosť. 22 Ľud mu privolával: "Toto je Boží hlas. ale vbehla dnu a oznamovala.24 A Božie slovo sa šírilo a rozmáhalo. 6 V poslednú noc. 5 Petra teda strážili vo väzení.35 Sk13 XIII. kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa. 3. 7 Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Manaen. že je to tak. zobudil ho a povedal: "Vstaň rýchlo!" A reťaze mu spadli z rúk. 17 Pokynul im rukou aby boli ticho. 13 Keď zabúchal na dvere pri bráne. Tá sa im sama otvorila.20 Bol nahnevaný na Týrčanov a Sidončanov. vypočúval strážnikov a rozkázal ich odviesť. Ale cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. Vyslanie Barnabáša a Šavla . sadol si na trón a prehovoril k nim." 12 Ako o tom uvažoval. že sa to Židom páči. 25 Keď Barnabáš a Šavol splnili v Jeruzaleme svoju úlohu. 3 A keď videl. Peter spal medzi dvoma vojakmi spútaný dvoma reťazami a strážnici predo dvermi strážili väzenie. Jakubovi a bratom. vyšla dievčina menom Rodé a načúvala." 16 Ale Peter neprestával búchať. došiel k domu Márie. Ale oni svorne prišli za ním. Udrel Petra do boku. uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Veľkej noci ho chcel predviesť ľudu. lebo nevzdal Bohu slávu a skonal rozožratý červami.

vyslaní Duchom Svätým." Bratia. keď býval v cudzine. synovia Abrahámovho rodu. muža z Benjamínovho kmeňa. Mali so sebou aj Jána ako pomocníka. aby ho dal zabiť. 5 Keď prišli do Salaminy." Z jeho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa. aby sa už nikdy nevrátil do porušenia. pozrel naňho 10 a povedal: "Diablov syn." Vtom naňho padla mrákota a tma. muža podľa môjho srdca. Žida menom Barjezu. Cesta na Cyprus. ktorý bol rozumný muž. ktoré dostali naši otcovia. 12 Keď prokonzul videl. po mne prichádza ten.Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo. falošného proroka. čarodejník . Ježiša. 7 Bol u prokonzula Sergia Pavla. na ktoré som ich povolal. ako je aj v druhom žalme napísané: "Ty si môj syn. 22 Keď ho odstránil. čo sa u vás boja Boha. ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách. nám bolo poslané toto slovo spásy. 30 Ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych 31 a on sa mnoho dní zjavoval tým. hľa. aby bolo ticho. a povedal: "Mužovia. Ján od nich odišiel a vrátil sa do Jeruzalema. v egyptskej krajine. Príchod do Antiochie v Pizídii . za čo by si zasluhoval smrť." 34 32 33 26 23 Boh splnil ich A že ho vzkriesi z mŕtvych. 6 A keď prešli celým ostrovom až do Pafu stretli istého čarodejníka. Ale.l6 Tu Pavol vstal. 27 Lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich vodcovia ho nepoznali. a tak splnili slová Prorokov. 19 Vyhubil sedem národov v kanaánskej krajine a lósom rozdelil ich krajinu 20 asi na štyristopäťdesiat rokov. čo s ním prišli z Galiley do Jeruzalema. kto by mu podal ruku. a teraz sú jeho svedkami pred ľudom. 9 Vtedy Šavol.lebo tak sa prekladá jeho meno -. odsúdili ho. čo sa bojíte Boha. syna Jesseho. lebo chcel počuť Božie slovo. neprestaneš prevracať priame cesty Pánove?! 11 A teraz pozri. plný každého podvodu a každého klamstva. 28 A hoci nenašli nič. že prisľúbenie. tápal dookola a hľadal. žasol nad Pánovým učením a uveril. počúvajte! 17 Boh tohoto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud. deťom." Oni sa postili a modlili. 25 Keď Ján končil svoj beh. 14 Ostatní šli ďalej a z Perge došli do Antiochie v Pizídii. Potom im dával sudcov až po proroka Samuela. rukou dal znamenie. došli do Seleucie a stade sa preplavili na Cyprus. ktoré sa čítajú každú sobotu." . dožadovali sa od Piláta. čo bolo o ňom napísané. Izraeliti a vy všetci. na štyridsať rokov. V sobotu vošli do synagógy a sadli si. hlásali Božie slovo v židovských synagógach. 21 Vtedy si žiadali kráľa a Boh im dal Kíšovho syna Saula. doľahne na teba Pánova ruka: oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko.4 A oni. ktorý sa volá aj Pavol. 24 Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo: "Našiel som Dávida. hovorte!" Pavlova kázeň pred Židmi . sňali ho z dreva a uložili do hrobu. čo sa stalo. Čarodejník Elymas . naplnený Duchom Svätým. A my vám zvestujeme. za koho ma pokladáte. im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. ktorý bude plniť moju vôľu celú. a tí. keď nám vzkriesil Ježiša. Ten si pozval Barnabáša a Šavla. ak máte nejaké povzbudivé slovo pre ľud. 29 A keď splnili všetko. Potom ho z nej vyviedol zdvihnutým ramenom l8 a asi štyridsať rokov znášal ich správanie na púšti. Ja som ťa dnes splodil. nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti.13 Pavol a jeho spoločníci sa z Pafu odplavili a prišli do Perge v Pamfýlii. 8 Ale Elymas. vložili na nich ruky a prepustili ich. 15 Po čítaní zo Zákona a Prorokov im predstavení synagógy odkázali: "Bratia. ktoré sú verné. hovoril: "Ja nie som ten. to povedal takto: "Dám vám Dávidove sväté veci.

čo boli vopred určení pre večný život. 3 Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo si počínali v Pánovi.44 V nasledujúcu sobotu sa skoro celé mesto zišlo počúvať Pánovo slovo. 43 42 Pavol a Barnabáš sa obracajú na pohanov . 10 povedal veľkým hlasom: "Postav sa rovno na nohy!" A on vyskočil a chodil. uložili ho k jeho otcom a videl porušenie. prosili ich. aby im o tom rozprávali aj v nasledujúcu sobotu: A keď sa zhromaždenie rozišlo. radovali sa a oslavovali Pánovo slovo a uverili všetci. zosnul. 39 v ňom je ospravedlnený každý. 11 Keď zástupy videli. Bol od narodenia chromý a nikdy nechodil. podnietili proti Pavlovi a Barnabášovi prenasledovanie a vyhnali ich zo svojho kraja. 50 Ale Židia poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev a popredných mešťanov. aby neprišlo. A oni s nimi hovorili a povzbudzovali ich." Keď potom vychádzali. 38 Nech je vám teda známe. ktorého Boh vzkriesil. plní žiarlivosti rúhavo odporovali tomu. Od všetkého. bratia.8 V Lystre sedával istý muž s chorými nohami. lebo za vašich dni vykonám skutok. čudujte sa a zahyňte. aby vytrvali v Božej milosti. ktorému neuveríte. že ho odmietate a sami sa pokladáte za nehodných večného života. 9 Počúval Pavla hovoriť a on sa naňho zahľadel. aby tvoj svätý videl porušenie. A keď videl. že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. aby si bol spásou až do končín zeme. ktorí neuverili. popudili a rozdráždili pohanov proti bratom. 40 Dajte si teda pozor. mnoho Židov a nábožných prozelytov išlo za Pavlom a Barnabášom. potupiť a ukameňovať 6 a oni sa to dozvedeli. že uverilo veľké množstvo Židov a Grékov. obraciame sa k pohanom. po 48 . od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon.35 A preto aj na inom mieste hovorí: "Nedovolíš. Evanjelizácia v Lystre.1 V Ikóniu takisto vošli do židovskej synagógy a hovorili tak. Evanjelizácia v Ikóniu ." Lebo keď Dávid splnil vo svojom pokolení Božiu vôľu. keď vám bude o ňom niekto rozprávať. 5 Ale keď sa ich pohania a Židia so svojimi predstavenými chystali prepadnúť. 49 A Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. čo Pavol urobil. ale preto. aby sa diali znamenia a divy ich rukami. ktorý vydával svedectvo slovu svojej milosti tým. 45 Keď Židia videli zástupy. že dával. pohŕdači. dielo. 2 Ale Židia. 52 No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. že má vieru a môže byť uzdravený. Sk14 XIV. nevidel porušenie. kto verí. 37 Avšak ten. 47 Lebo tak nám prikázal Pán: "Ustanovil som ťa za svetlo pohanom. utiekli do lykaonských miest. do Lystry a Derbe a do kraja okolo nich 7 a tam hlásali evanjelium. čo sa hovorí u Prorokov: 41 36 "Pozrite." Keď to počuli pohania. iní zasa s apoštolmi. čo hovoril Pavol. 4 A obyvateľstvo mesta sa rozštiepilo: niektorí boli so Židmi. Uzdravenie chromého . 51 Oni na nich striasli prach z nôh a odišli do Ikónia. 46 Tu Pavol a Barnabáš povedali smelo: "Predovšetkým vám sa malo hlásať Božie slovo.

15 S tým sa zhodujú aj slová Prorokov.6 Apoštoli a starší sa zišli a skúmali túto vec. 14 Keď sa o tom dopočuli apoštoli Barnabáš a Pavol. Kontroverzia v Antiochii . 3 Cirkev ich teda vypravila a oni išli cez Feníciu a Samáriu a rozprávali. 23 A keď im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších. že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás. Sk15 XV." Jakubova reč . Potom sa vrátili do Lystry. 17 ale bez svedectva o sebe samom neostával. aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery. že je mŕtvy. apoštoli a starší a oni vyrozprávali.lykaonsky kričali: "Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. aké veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi. vy viete. 7 A keď nastala veľká hádka. rozpovedali. Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. ktorý pozná srdcia. ani my?! 11 A veríme. čo uverili zo sekty farizejov. ktoré nevládali niesť ani naši otcovia. keď vierou očistil ich srdcia. aby im neobetovali. odišli do Atálie 26 a odtiaľ sa odplavili do Antiochie. Evanjelizácia v Derbe a návrat z prvej misijnej cesty . vstal a vošiel do mesta. ako sa obrátili pohania. 13 12 Barnabáša nazvali A kňaz Jupiterovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. čo je v nich. ktoré práve dokončili. že musia zachovávať Mojžišov zákon." Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky. ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko." Jupiterom a Pavla Merkúrom. 5 Tu vstali niektorí. prijala ich cirkev. a hovorili: "Treba ich obrezať a prikázať im. Petrova reč . že Pavol. modlili sa a postili a odporúčali ich Pánovi. keď im dal Ducha Svätého tak ako nám. 10 Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo. lebo dobre robil: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a radosťou. nemôžete byť spasení. lebo on viedol reč.12 Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla. čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy. vybehli medzi zástup a kričali: 15 "Mužovia. a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť. 22 Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich. 16 0n v minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení. Hlásame vám evanjelium. 28 A zostali dlhší čas s učeníkmi. rozhodli. vstal Peter a povedal im: "Bratia. ktorí rozprávali. 19 Ale na to prišli z Antiochie a Ikónia Židia. 20 Ale keď ho obstúpili učeníci. 9 a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi. ako je napísané: 2 27 . Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe.21 Aj tomu mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. 25 Hlásali slovo v Perge. ako Boh prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. kde ich zverili Božej milosti na dielo. aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu. aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. vydal im svedectvo. aké veľké veci s nimi urobil Boh." Apoštolský snem. 13 Keď sa odmlčali. aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. roztrhli si šaty. v ktorého uverili. Keď ta došli a zhromaždili cirkev. že aj my budeme spasení milosťou Pána Ježiša takisto ako oni.1 Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: "Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu. 8 A Boh." 18 Toto hovorili a len len že utíšili zástupy. 24 Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. ozval sa Jakub: "Bratia vypočujte ma! 14 Šimon porozprával. naviedli zástupy a Pavla kameňovali. Ikónia a Antiochie. 4 Keď prišli do Jeruzalema.

po všetkých mestách. syn veriacej Židovky. 3 Pavol chcel. Júda sa vrátil sám do Jeruzalema. smilstva. budete konať správne. krvi. Sýrii a Cilícii. 20 ale im treba napísať. že sa rozišli. čo robí tieto veci. 2 Bratia v Lystre: a v Ikóniu mu vydali svedectvo. všetky národy. 26 ľuďmi. zaduseného a krvi.18. Sk16 XVI. Ak sa budete tohoto chrániť.36 O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi: "Vráťme sa a ponavštevujme bratov. 17 aby aj ostatní ľudia hľadali Pána. čo ich vyslali. hoci sme ich ničím nepoverili. kde ho každú sobotu čítajú. 4. že vás niektorí. a Sílas. 38 Ale Pavol usúdil. udusených zvierat a smilstva. Pavol si priberá Timoteja . radovali sa z tejto útechy. aby šiel s ním. Druhá Pavlova misijná cesta 15. 40 Pavol si vybral Sílasa. že netreba brat' takého. ho vzal a 19 . znepokojili a rozvrátili vám srdcia rečami. Tam bol istý učeník menom Timotej. čo tam bývali. 27 Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. poprední muži medzi bratmi. ale otec bol Grék. nad ktorými sa vzývalo moje meno. 39 I vznikla taká roztržka.1 Prišiel aj do Derbe a Lystry. 28 Lebo Duch Svätý a my sme usúdili. že vyberieme mužov a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom." 37 Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána.22 Vtedy sa apoštoli a starší s celou cirkvou uzniesli. že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. a kvôli Židom. aby sa zdŕžali poškvrneného modlami. 21 Mojžiš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach. 33 Po istom čase ich bratia vypravili v pokoji k tým. Boli to Júda. 31 Keď ho prečítali. čo od nich z Pamfýlie odišiel a nešiel s nimi pracovať. 41 Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi. ktorý sa volal Barsabáš.16 "Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok. znova postavím jeho ruiny a vztýčim ho. 24 Počuli sme. odišli do Antiochie. ako sa majú." Apoštolský list . lebo aj oni boli prorokmi.30 Keď ich vypravili. kde sme hlásali Pánovo slovo. 25 Preto sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli. 18 známe od vekov. Pavol a Sílas . 23 Po nich poslali tento list: "Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii." Preto si myslím. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. ktorý sa volá Marek. že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: 29 zdŕžať sa mäsa obetovaného modlám. (34 Sílas sa rozhodol zostať tam. že neslobodno znepokojovať tých. ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. čo vyšli z nás. Bratia ho zverili Pánovej milosti a vydal sa na cestu.36 .) 35 Ale Pavol a Barnabáš sa zdržali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo. 32 Aj Júda a Sílas mnohými slovami potešovali a posilňovali bratov. zvolali zhromaždenie a odovzdali list. Buďte zdraví!" Delegácia v Antiochii .22 Odchod z Antiochie. hovorí Pán. čo sa z pohanov obracajú k Bohu.

odovzdávali im učenie." 22 Aj dav sa zhŕkol proti nim a úradníci im postŕhali šaty a rozkázali ich zbičovať. nesmieme ani prijímať ani zachovávať. chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na námestie pred vrchnosti. že nás Boh volá hlásať im evanjelium. predavačka purpuru z mesta Tyatiry. 26 Zrazu nastalo veľké zemetrasenie. Pokrstenie strážcu žalára . 4 Ako chodili po mestách. 33 V tú nočnú hodinu ich vzal. A keď ich . Pavla to dohnevalo. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a kolónia. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Vo Filipách. Videnie v Troade . ktoré vyhlásili apoštoli a starší v Jeruzaleme aby ho zachovávali. prosila nás: "Ak si myslíte. 19 Keď jej páni videli. 17 Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: "Títo ľudia sú služobníkmi Boha. lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. vytasil meč a chcel sa zabiť lebo si myslel že väzni ušli. V tomto meste sme sa niekoľko dni zdržali. lebo sme tu všetci!" 29 Vypýtal si svetlo. Najvyššieho. lebo sme predpokladali. I3 V sobotu sme vyšli za bránu k rieke. usilovali sme sa odísť do Macedónska. ale Ježišov Duch im to nedovolil. aby si z nej vyšiel!" A v tej hodine vyšiel. vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali. 34 Potom ich zaviedol do domu. pokúšali sa dostať do Bitýnie." 18 A robila to mnoho dní. Sú to Židia 21 a šíria zvyky. 9 Tam mal Pavol v noci videnie. 7 Keď došli k Mýzii.35 Keď sa rozodnilo.obrezal. poďte do môjho domu a zostaňte. a zvestujú vám cestu spásy. 14 Počúvala aj istá žena menom Lýdia. lebo všetci vedeli.6 Prešli cez Frýgiu a galatský kraj. že som verná Pánovi. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji!" 37 Ale Pavol im povedal: "Verejne a bez súdu nás zbili. Zbičovanie a uväznenie Pavla a Sílasa . na druhý deň do Neapola 12 a odtiaľ do Filíp. aby ich dobre strážil. 28 Ale Pavol skríkol veľkým hlasom: "Neubližuj si. Cez Malú Áziu. že jeho otec bol Grék.25 O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. až sa pohli základy žalára. ktoré my ako Rimania. čo Pavol hovorí. priamym smerom sme prišli do Samotrácie. presvedčení.I6 Keď sme sa šli zasa modliť. 27 Keď sa strážca väzenia prebudil a videl dvere väzenia otvorené. čo sa tam zišli. čo boli v jeho dome. aby som bol spasený?" 31 Oni povedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.11 Odplavili sme sa z Troady. vbehol dnu a s chvením padol pred Pavla a Sílasa. Sadli sme si a hovorili sme so ženami. stretli sme akúsi dievčinu. ktorá si ctila Boha: Pán jej otvoril srdce. Zázračné vyslobodenie apoštolov. že im zanikla nádej na zisk. 15 A keď sa dala so svojím domom pokrstiť. 30 Vyviedol ich von a vravel: "Páni. a vrhli do väzenia a teraz nás potajomky vyháňajú? Nie tak. 39 Prišli a odprosili ich. že uveril Bohu. ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. 5 Cirkvi sa upevňovali vo viere a deň čo deň sa zväčšovali počtom. 20 Predviedli ich pred úradníkov a povedali: "Títo ľudia búria naše mesto. aby som vás prepustil. 23 Keď im vymerali veľa rán. 8 Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. že sa tam modlia. keď počuli. ale nech prídu sami a oni nech nás vyvedú!" 38 Zriadenci hlásili tieto slová úradníkom a oni sa naľakali. Lýdia ." A prinútila nás. Prepustenie z väzenia . obrátil sa a povedal duchu: "V mene Ježiša Krista ti rozkazujem. čo mám robiť. prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: "Prejdi do Macedónska a pomôž nám!" 10 Hneď ako mal toto videnie. vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. 24 0n ich podľa tohoto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady. hoci sme rímski občania. úradníci vyslali zriadencov s odkazom: "Prepusť tých ľudí!" 36 Strážca väzenia oznámil Pavlovi tieto slová: "Úradníci odkázali." 32 A zvestovali Pánovo slovo jemu aj všetkým. že sú to Rimania. aby pozorne sledovala.

určil im vymedzený čas a hranice ich bývania." 4 A niektorí z nich uverili a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi. lebo tvrdia. dych a všetko 26 a z jedného urobil celé ľudské pokolenie. 5 Ale žiarliví Židia si najali niekoľko zlých mužov z ulice. 17 Preto hovoril v synagóge so Židmi a s nábožnými ľuďmi a každý deň na námestí s tými. ani cudzinec. výtvoru ľudského umenia a dômyslu. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali Písma. A títo všetci robia proti cisárovým nariadeniam." Keď sme teda Božím pokolením. ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: "Veď aj jeho pokolenie sme." Čo teda uctievate. veď on dáva všetkým život. 27 aby hľadali Boha. aj veľké množstvo nábožných Grékov a nemálo vznešených žien. čo to má byť. či je to naozaj tak. hýbeme sa a sme. 31 lebo určil deň. našiel som aj oltár s nápisom: "Neznámemu bohu.vyvádzali.1 Prešli cez Amfipolis a Apolóniu a prišli do Solúna. a vrátili sa. že božstvo sa podobá zlatu. čo rozbúrili celý svet. Sk17 XVII. išli aj ta znepokojovať a búriť zástupy. Ježiš. čo je to za nové učenie. vyvolali rozruch a rozbúrili mesto. pretože je Pánom neba i zeme." 8 Tak pobúrili ľud i predstavených mesta. Tam dostali príkaz pre Silasa a Timoteja. zašli k Lýdii. zaviedli na aeropág a vraveli: "Môžeme vedieť. 3 Odkrýval a potvrdzoval. aj nemálo gréckych žien z vyšších vrstiev i mužov. čo je v ňom. čo tam práve boli. akoby niečo potreboval. V Berei . že Pavol aj v Berei hlása Božie slovo. 6 Ale keď ich nenašli. keď 29 . vošli do židovskej synagógy. aby čím skôr prišli za ním. 30 Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom. čo odprevádzali Pavla. že zvestuje cudzie božstvá. Sílas a Timotej zostali tam. ktorý stvoril svet a všetko. 40 Keď vyšli z väzenia. odvliekli Jasona a niektorých bratov k predstaveným mesta a kričali: "Tí. čo tam bývali. Jedni vraveli: "Čo to chce tento tlčhuba povedať?" Iní zasa: "Zdá sa. Tí. že mesto je oddané modlárstvu. že Mesiáš musel trpieť a vstať z mŕtvych a: "Týmto Mesiášom je Ježiš. búril sa v duchu. Pavlova reč v areopágu . V Solúne. 2 Pavol podľa svojho zvyku vošiel k nim a po tri soboty im hovoril o Písmach. 19 I vzali ho. nebýva v chrámoch zhotovených rukou. to vám ja zvestujem. 23 Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne. aby šiel až k moru. aby všetci a všade robili pokánie. podľa všetkého vidím. Preto chceme vedieť. 12 A tak mnohí z nich uverili. ktorého vám ja zvestujem. povzbudili ich a odišli. 13 Ale keď sa solúnski Židia dozvedeli. že je iný kráľ. prepustili ich. V Aténach . aby obývalo celý povrch zeme. nemali na nič toľko času ako rozprávať alebo počúvať niečo nové. prišli aj sem 7 a Jason ich prijal. 18 A niektorí epikurejskí a stoickí filozofi s ním debatovali. hoci to nepoznáte. ak by ho dajako nahmatali a našli hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. 28 Lebo v ňom žijeme. 11 A tí boli šľachetnejší ako tamtí v Solúne. 9 Ale keď dostali od Jasona a ostatných záruku. 14 Tu bratia hneď vypravili Pavla. aby odišli z mesta. že ste neobyčajne nábožní. striebru alebo kameňu." Zvestoval totiž Ježiša a zmŕtvychvstanie.22 Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: "Aténčania.16 Kým Pavol na nich v Aténach čakal. Keď ta prišli.10 Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Berey." 21 Lebo ani jeden Aténčan. ponavštevovali bratov. kde bola židovská synagóga. 24 Boh. prosili ich. ktoré hlásaš? 20 Veď čosi divné nám donášaš do uší. keď videl. nemáme si myslieť. zaviedli ho až do Atén. Ťažkosti so Židmi . 25 ani sa mu neslúži ľudskými rukami. ktorí to počuli. Zastali pri Jasonovom dome a chceli ich vyviesť pred ľud.

lebo mal sľub. tam ich nechal. i jeho manželku Priscillu. Pripojil sa k nim. 22 Keď prišiel do Cézarey.bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža. Medzi nimi aj Dionýz Areopagita. 24 Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo. Sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. vzali ho k 9 5 32 . že všetci Židia musia opustiť Rím. neprivolil. Pavol sa vracia do Antiochie . ak to bude chcieť Boh" a odplavil sa z Efezu." 11 Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo. uverili a dali sa pokrstiť.23 Nejaký čas tam pobudol a šiel ďalej. pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie. 15 Ale keď sú to spory o slovo. 10 veď som s tebou ja a nik nesiahne na teba. Židia svorne povstali proti Pavlovi." 16 A odohnal ich od súdnej stolice. Odteraz pôjdem k pohanom. Postupne prechádzal galatským krajom a Frýgiou a povzbudzoval všetkých učeníkov.21. Založenie cirkvi v Korinte -1 Potom z Atén odišiel a prišiel do Korintu. lebo Klaudius nariadil. V Kenchreách si dal ostrihať hlavu. 25 Bol poučený o Pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi." 7 Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého človeka. 4 Každú sobotu hovoril v synagóge a presviedčal Židov i Grékov. povedal Gallio Židom: "Židia. Sk18 XVIII. že Ježiš je Mesiáš. 34 No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. priviedli ho pred súdnu stolicu 13 a hovorili: "Tento navádza ľudí. iní hovorili: "Vypočujeme ťa o tom inokedy. keby šlo o nejakú krivdu alebo o podlý zločin. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom. 17 Tu všetci chytili predstaveného synagógy Sostena a pred súdnou stolicou ho zbili. Pán povedal v noci vo videní Pavlovi: "Neboj sa. žena menom Damaris a iní s nimi." 33 Tak Pavol spomedzi nich odišiel. že ho vzkriesil z mŕtvych. Keď prišli z Macedónska Sílas a Timotej.26 Apollo v Efeze ." 14 Ale keď sa Pavol chystal otvoriť ústa.18 Pavol tam zostal ešte veľa dní. 21 ale pri rozlúčke povedal: "Znova sa k vám vrátim. potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila." Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych. muž výrečný a zbehlý v Písmach. Tretia Pavlova misijná cesta 18. jeho dom bol spojený so synagógou. Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom. 8 A predstavený synagógy Krispus uveril Pánovi s celým svojím domom. otriasol si odev a povedal im: "Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. len hovor a nemlč. 3 a pretože mal to isté remeslo. lebo mám v tomto meste mnoho ľudu. ako sa patrí. vypočul by som vás. menom Títa Justa. 26 Začal teda smelo vystupovať v synagóge. boli výrobcami stanov. vystúpil. zostal u nich a pracoval. aby zostal dlhší čas. 5. aby protizákonne uctievali Boha. ktorý nedávno prišiel z Itálie. to je vaša vec. o mená a o váš zákon. 2 Tam našiel Žida menom Akvilu rodom Ponťana. 19 Keď prišli do Efezu. Keď ho počuli Priscilla a Akvila. 6 Ale keď mu protirečili a rúhali sa. A Gallio sa o to vôbec nestaral. hoci poznal iba Jánov krst. aj mnohí Korinťania. aby ti ublížil. rodom Alexandrijčan. Pavol pred prokonzulom Galliom . čo si ctil Boha. niektorí sa posmievali.23 . ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým. 20 A keď ho prosili.12 Keď bol v Achájsku prokonzulom Gallio. ktorí počúvali.

že tento Pavol nielen v Efeze. že prejde cez Macedónsko a Achájsko a pôjde do Jeruzalema. keď spočítali ich cenu. Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. čo zhotovujú ruky.sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu." 3 On sa opýtal: "Ako ste teda boli pokrstení?" Oni odpovedali: "Jánovým krstom. 25 Zhromaždil ich. židovského veľkňaza. i hovorili jazykmi a prorokovali. a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia vychádzali. veľmi pomohol tým. vyšlo im päťdesiattisíc strieborných. počuli Pánovo slovo. ktorý prichádzal po ňom.13 Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúsili vzývať meno Pána Ježiša nad tými. schopili Pavlových sprievodcov Macedónčanov Gája a Aristarcha a všetci sa hromadne hnali do divadla. podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili. 24 Istý zlatník menom Demeter. ale ani chrám veľkej bohyne Diany nebudú mať za nič a začne sa rúcať veleba tej. 11 A Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné divy. 27 A nielen tomuto nášmu remeslu hrozí nebezpečenstvo. že Ježiš je Mesiáš." 14 Robili to siedmi synovia istého Skevu. 9 Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili. Pavlove plány . tri mesiace rozprával a presviedčal o Božom kráľovstve. 7 Spolu ich bolo asi dvanásť mužov. 28 Lebo rázne usviedčal Židov a verejne dokazoval z Písem. a povedal: "Muži. 19 A mnohí z tých čo sa zaoberali čarami. Židovskí zaklínači . oddelil učeníkov a každý deň hovoril v Tyrannovej škole. 30 Pavol chcel ísť medzi ľud. takže všetci. 12 takže aj na chorých donášali šatky a zástery. 20 Tak mohutne sa šírilo a silnelo Pánovo slovo. aby uverili v toho. bratia ho povzbudzovali a napísali učeníkom. musím sa pozrieť aj do Ríma. 4 Pavol povedal: "Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu. 10 To trvalo dva roky. ktoré sa dotkli jeho tela. Pavol v Efeze . Tam našiel akýchsi učeníkov z a povedal im: "Dostali ste aj Ducha Svätého. Povedal: "Keď sa ta dostanem. to jest v Ježiša. ale skoro v celej Ázii presvedčil a odvrátil veľký zástup. čo boli posadnutí zlými duchmi. ale kto ste vy?" 16 A človek. dvoch z nich sa zmocnil a tak ich doriadil. čo vyrábal strieborné Dianine chrámiky.23 V tom čase nastalo nemalé pobúrenie pre Pánovu cestu. ba pred zástupom tupili Pánovu cestu.21 Po týchto udalostiach si Pavol zaumienil v Duchu. 27 A keď chcel odísť do Achájska. poslal do Macedónska a sám zostal istý čas v Ázii. Židia i Gréci.8 Potom vošiel do synagógy a smelo hovoril. Na všetkých doľahol strach a zvelebovali meno Pána Ježiša. dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. Sk19 XIX. v ktorom bol zlý duch. keď ste uverili?" Oni mu odvetili: "Ani sme nepočuli. že z tohoto remesla máme zisk. čo bývali v Ázii. lebo hovorí. sa na nich vrhol. 17 Dozvedeli sa o tom všetci Židia aj Gréci." 22 Dvoch zo svojich pomocníkov. čo sa zaoberali podobným remeslom. 15 Ale zlý duch im povedal: "Ježiša poznám aj o Pavlovi viem. zachvátil ich hnev a kričali: "Veľká je efezská Diana!" 29 V celom meste zavládol zmätok. že je Duch Svätý. ktorého hlása Pavol. ako aj tých. nie sú bohovia. že to. Pavol hlása evanjelium a koná divy v Efeze . čo z milosti uverili. aby ho prijali. ale učeníci mu to 28 . vyznávali sa a priznávali svoje skutky. zostúpil na nich Duch Svätý. 6 A keď na nich Pavol vložil ruky. a hovorili: "Zaklínam vás skrze Ježiša. že z toho domu utekali nahí a doráňaní. Keď ta prišiel. že upadne." Keď to počuli. Demetrova vzbura proti Pavlovi . Timoteja a Erasta. poskytoval remeselníkom nemalý zárobok. vy viete.1 Kým bol Apollo v Korinte. odišiel od nich. ktorú si ctí celá Ázia i celý svet." 5 Keď to počuli. 26 A vidíte i počujete. 18 Mnoho veriacich prichádzalo. čo bývali v Efeze.

len . lámal chlieb a jedol. musíte sa upokojiť a nesmiete robiť nič nerozvážne. že mesto Efez je ctiteľom veľkej Diany a jej obrazu. a mnohí ani nevedeli. Pavol si zavolal učeníkov. 2 Prechádzal tými krajmi. bolo mnoho lámp. aby bol na Turíce podľa možnosti už v Jeruzaleme.7 Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba. 40 Veď sa vystavujeme nebezpečenstvu. 39 Ak chcete niečo iné. Sk20 XX. Vzkriesenie Eutycha . Alexander si rukou vyžiadal ticho a chcel vysvetľovať ľudu. 34 Ale keď zbadali. 18 Keď k nemu prišli. čo mu boli priateľmi. Pavol s nimi hovoril. v ďalší deň sme pristáli pri Samose a v nasledujúci sme došli do Milétu." 11 Potom sa vrátil hore. 22 A teraz spútaný Duchom idem do Jeruzalema. 16 Pavol sa totiž rozhodol obísť Efez. 8 V hornej sieni. a pretiahol reč až do polnoci. Pavol v Troade. prečo sa zišli. že sa vráti cez Macedónsko. ľahol si naň. 31 Aj niektorí aziarchovia. možno to vyriešiť na zákonitom zhromaždení. 9 Istý mladík menom Eutychus sedel v okne. čo ma tam čaká. Zdvihli ho mŕtveho. kde sme sa zdržali sedem dní. nech sa tam žalujú. 3 Tam strávil tri mesiace. hoci sa nedopustili svätokrádeže. Derbejčan Gájus a Timotej i Ázijčania Tychikus a Trofimus.nedovolili. a nemohli by sme zdôvodniť. ktorý človek by nevedel. že ma očakávajú okovy a súženie. povedal im: "Vy viete. rozlúčil sa a odišiel do Macedónska. povzbudil ich. že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho Pána Ježiša. čo som vkročil do Ázie 19 ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach. že nás za dnešok obvinia zo vzbury. lebo sám chcel ísť po súši 14 Keď sme sa s ním v Assone zišli. lebo niet vinníka. 4 Sprevádzali ho Berejčan Pyrhov syn Sopater. a keď sa chystal odplaviť do Sýrie Židia mu strojili úklady. všetci jedným hlasom asi dve hodiny kričali: "Veľká je efezská Diana!" 35 Až mestský tajomník utíšil zástup a povedal: "Efezania. že je Žid. lebo na druhý deň chcel odcestovať. 32 Každý vykrikoval niečo iné. 38 Ak teda Demeter a jeho remeselníci majú niečo proti niekomu. Premožený spánkom spadol z tretieho poschodia dolu. on tak určil. 5 Oni šli vopred a čakali nás v Troade. 37 Lebo ste priviedli týchto ľudí. Pavol opúšťa Efez. ešte hovoril a potom odišiel. zo Solúnčanov Aristarchus a Sekundus. 24 Svoj život si však veľmi necením. objal ho a povedal: "Neplašte sa lebo jeho duša je v ňom. hoci neviem. 10 Pavol zišiel dole.13 My sme skôr nasadli na loď a odplavili sme sa do Assonu. Preto sa rozhodol. ktorý padol z neba?! 36 Keď to teda nemožno poprieť. na to sú verejné súdy a prokonzuli.1 Keď potom rozruch ustal. aby nešiel do divadla. až do svitania. Chlapca priviedli živého a nemálo ich to potešilo. zhromaždenie rozpustil. 23 Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje. Z Troady do Milétu . dlho. vzali sme ho a išli sme do Mitylény. lebo v zhromaždení bol zmätok. a pretože Pavol dlho hovoril. tvrdo zaspal. 15 Odtiaľ sme sa odplavili a na druhý deň sme sa dostali naproti Chiosu. kde sme mali pribrať Pavla.17 Z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. ako som bol s vami celý čas od prvého dňa. lebo sa ponáhľal. 33 Tu naviedli zo zástupu akéhosi Alexandra a Židia ho potisli dopredu. 21 ako som zaprisahával Židov aj Grékov. kde sme boli zhromaždení. 6 My sme sa po dňoch Nekvasených chlebov odplavili z Filíp a o päť dní sme došli za nimi do Troady. ktoré na mňa doliehali z úkladov Židov 20 ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch. prečo tento zhon. aby sa nezdržal v Azli. Cesta do Troady . poslali za ním s prosbou. Rozlúčka so staršími z Efezu v Miléte ." Ako to dopovedal. povzbudzoval bratov mnohými slovami a prišiel do Grécka. ani sa nerúhali našej bohyni.

11 Keď prišiel k nám. 37 Všetci sa dali do veľkého plaču. kde sa zišli všetci starší.15 Po týchto dňoch sme sa pripravili a vystupovali sme do Jeruzalema. Všetci aj s manželkami a deťmi nás odprevadili až za mesto. 27 lebo som neušiel bez toho. 6 Potom sme sa rozlúčili. ako prijímať. V Cézarei. ktorá sa plavila do Fenície. čo 17 36 32 25 . že už neuvidíte moju tvár: nik z vás.8 Na druhý deň sme odcestovali a došli sme do Cézarey." 14 A keď sme ho nemohli prehovoriť. 26 Preto vám v dnešný deň dosvedčujem. u ktorého sme mali bývať. Agabovo proroctvo . 31 Preto bdejte a pamätajte. 9 Mal štyri dcéry panny. druhý deň na Rodos a stadiaľ do Patary." 12 Keď sme to počuli.on bol jeden zo siedmich . 5 Keď tie dni uplynuli vybrali sme sa na cestu. prišiel z Judey istý prorok menom Agabus. 2 Tam sme našli loď. Tam sme vošli do domu evanjelistu Filipa .1 Keď sme sa od nich odtrhli a vyplávali. aby nechodil do Jeruzalema.a ostali sme uňho. Nasadli sme a vyplávali. 30 Ba aj z vás samých povstanú muži. čo som potreboval ja a títo tu so mnou. prestali sme. Pozdravili sme bratov a zostali sme jeden deň u nich. Sk21 XXI. aj tamojší. 3 Na dohľad sme sa priblížili k Cypru. A vyprevadili ho na loď. prosili sme aj my. 7 My sme z Týru po skončení plavby prišli do Ptolemaidy. dávneho učeníka. 19 Pozdravil ich a dopodrobna vyrozprával. povedali sme: "Nech sa stane Pánova vôľa!" Príchod do Jeruzalema. 16 S nami šli aj niektorí učeníci z Cézarey a viedli so sebou istého Cyperčana Mnazona. 34 Sami viete. že som tri roky vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás. A keď sme tam boli viac dní. bratia nás milo prijali. že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. ktorú si získal vlastnou krvou. A teraz viem. ktoré prorokovali. že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša.aby som dokončil svoj beh a službu. ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša. aby nechodil do Jeruzalema. kľakol si a modlil sa s nimi všetkými. čo budú prevrátene hovoriť aby strhli učeníkov za sebou. 29 Ja viem. že tieto ruky vyslúžili všetko. 38 Najviac ich bolelo jeho slovo. 4 My sme vyhľadali učeníkov a zostali sme tam sedem dní. zviazal si nohy a ruky a povedal: "Toto hovorí Duch Svätý: "Muža. medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo. aby ste pásli Božiu Cirkev. 35 Vo všetkom som vám ukázal. že som čistý od krvi všetkých. že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú. Oni z vnuknutia Ducha hovorili Pavlovi. lebo tam mala loď vyložiť náklad. že už neuvidia jeho tvár. 33 Netúžil som po ničom striebre ani zlate ani odeve. Keď sme prišli do Jeruzalema. 28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo. Cestou do Jeruzalema . nastúpili sme na loď a oni sa vrátili domov. takto Židia v Jeruzaleme zviažu a vydajú ho do rúk pohanov. 18 Na druhý deň šiel Pavol s nami k Jakubovi." Keď to povedal. priamym smerom sme prišli na Kós. Pavol s Jakubom a so staršími . ale nechali sme ho vľavo. v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov. vešali sa Pavlovi okolo krku a bozkávali ho. A plavili sme sa do Sýrie a došli sme do Týru. A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvätenými. Na brehu sme si kľakli a pomodlili sme sa. vzal Pavlov opasok. ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti. 13 Ale Pavol odpovedal: "Čo robíte? Prečo plačete a trápite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať. ktorému patrí tento opasok. lebo on povedal: "Blaženejšie je dávať.

krvi. čo tam boli. Izraeliti. zbadali ho v chráme Židia z Ázie: Pobúrili celý zástup. ktorý mi hovoril: "Šavol. počúvajte. 4 Túto Cestu som prenasledoval až na smrť: spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia. a počul som hlas. ale vychovaný som bol v tomto meste. 21 Ale o tebe sa dopočuli. 24 Vezmi ich. povedal Pavol veliteľovi: "Smiem ti niečo povedať?" On vravel: "Ty vieš po grécky? 38 Nie si ty ten Egypťan. A keď sa v tom zmätku nemohol dozvedieť nič isté. Väzeň za Krista 21. čo vám teraz poviem na svoju obranu!" 2 Keď počuli. na druhý deň sa s nimi očistil. že im hovorí hebrejsky. aby si dali oholiť hlavu. zrazu ma okolo poludnia zalialo jasné svetlo z neba. čo uverili. keď došlo veliteľovi kohorty hlásenie. vzal ho a rozkázal ho spútať dvoma reťazami. Od nich som dostal aj listy pre bratov a šiel som do Damasku. Chytili Pavla. Keď uvideli veliteľa a vojakov. pokynul ľudu rukou. 20 Keď to počuli. že sa končia dni očisťovania.26. 30 Celé mesto sa rozbúrilo a začal sa zbiehať ľud. 34 Ale v dave každý vykrikoval niečo iné. ešte väčšmi zatíchli. ako aj vy všetci dnes. ktorí majú sľub. posväť sa s nimi a zaplať za nich. prehovoril k nim po hebrejsky: Sk22 XXII. museli ho pre násilie davu vojaci niesť. oslavovali Boha a jemu povedali: "Vidíš. 23 Urob teda toto." 26 A tak Pavol vzal tých mužov. aby sa zdŕžali mäsa obetovaného modlám.27 Keď sa tých sedem dní už končilo. Tak zvedia všetci. Potom sa opýtal. prečo ma prenasleduješ?" 8 Ja som odpovedal: "Kto si Pane?" A on mi povedal: "Ja som Ježiš 7 6 . proti zákonu a proti tomuto miestu.37 Keď ho už mali voviesť do pevnosti. vyvliekli ho z chrámu a hneď zatvorili brány. rozkázal ho odviesť do pevnosti. 5 ako mi dosvedčí aj veľkňaz a celá veľrada. Keď nastalo úplné ticho. v putách priviedol do Jeruzalema na potrestanie. 6. pomáhajte! Toto je ten človek. ale že aj sám zachovávaš zákon a žiješ podľa neho. 32 On si hneď vzal vojakov a stotníkov a zbehol k nim. občan nie neznámeho mesta.27 . aby som aj tých. dovoľ mi prehovoriť k ľudu. a hovoríš. len čo sa prinesie za každého z nich obeta. 33 Tu veliteľ pristúpil k nemu. čo nedávno vyvolal vzburu a vyviedol na púšť štyritisíc zbojníkov?" 39 Pavol povedal: "Ja som Žid z cilícijského Tarzu. čo sú medzi pohanmi. 31 Už ho chceli zabiť. čo o tebe počuli. koľko tisíc Židov uverilo a všetci horlia za zákon. že učíš všetkých Židov. Šavol. A povedal: 3 "Ja som Žid.32 Zajatie Pavla . Narodil som sa v cilícijskom Tarze. 22 Čo teda robiť? Isto sa dozvedia. aby odpadli od Mojžiša. že nemajú obrezávať svojich synov ani žiť podľa zvykov. prestali Pavla bit'. položili naň ruky 28 a kričali: "Mužovia. Ba ešte aj Grékov voviedol do chrámu a poškvrnil toto sväté miesto. ako stál na schodoch. Padol som na zem. že nie je nič na tom. 36 lebo celé množstvo ľudu šlo za ním a kričali: "Preč s ním!" Pavol pod ochranou Rimanov . Prosím ťa. čo všetkých všade učí proti ľudu.1 "Bratia a otcovia. 25 A o pohanoch. že sa celý Jeruzalem búri. brat. že Pavol ho voviedol do chrámu." 40 On mu dovolil a Pavol. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha. kto je to a čo vykonal. Pavlova reč k Židom v Jeruzaleme ." 29 V meste s ním totiž videli Efezana Trofima a mysleli si. čo ti hovoríme: Máme štyroch mužov. sme rozhodli a napísali.urobil Boh prostredníctvom jeho služby medzi pohanmi. 35 Keď prišiel ku schodom. zaduseného a smilstva. Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku. že si prišiel. vošiel do chrámu a ohlásil.

že je Riman a že ho sputnal. čo tam stál: "A smiete bičovať rímskeho občana. na druhý deň mu sňal putá. aby ho udreli po ústach. aby si ma súdil podľa zákona. preto zvolal vo veľrade: "Bratia. a ešte bez súdu?" 26 Keď to stotník počul. že ja som zatváral do väzenia a bil po synagógach tých. veď je to rímsky občan. z čoho ho Židia obviňujú. 3 Vtedy mu Pavol povedal: "Boh udrie teba. Pre nádej a zmŕtvychvstanie ma súdia. 8 Lebo saduceji tvrdia. tam ti povedia všetko. ktorému všetci tamojší Židia vydávajú svedectvo. Pane?" A Pán mi povedal: "Vstaň a chod' do Damasku. a tak som prišiel do Damasku. 24 veliteľ rozkázal odviesť ho do pevnosti a nariadil bičovať ho a vypočúvať. ale potom začali kričať: "Preč s takýmto zo sveta.čo čakáš?! Vstaň. povedali: "Božiemu veľkňazovi zlorečíš?" 5 Pavol vravel: "Nevedel som. čo si videl a počul. čo tam stáli.22 Až po toto slovo ho počúvali. Istý Ananiáš. 13 prišiel za mnou. 20 A keď vylievali krv tvojho svedka Štefana. nastala medzi farizejmi a saducejmi hádka a zhromaždenie sa rozčeslo. veliteľ z obavy. že Pavla roztrhajú." 7 Ako to povedal. 21 Ale on mi povedal: "Choď. schvaľoval som to a strážil som šaty tým. syn farizejov. čo boli so mnou. aby si poznal jeho vôľu. padol som do vytrženia 18 a videl som ho. čo ti je určené urobiť. pristúpil a povedal mi: "Brat Šavol. a proti zákonu ma kážeš bit'?" 4 Tí. 10 I povedal som: "Čo mám robiť. že je to veľkňaz. 15 Lebo mu budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho." 28 Veliteľ vravel: "Ja som toto občianstvo získal za veľkú sumu. veď je napísané: "Kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť. aby sa dozvedel." Ale Pavol vedel. aj ja som bol pri tom. Tí.30 Keďže chcel presne vedieť. čo ho mali vypočúvať. kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. viedli ma moji sprievodcovia za ruku. čo so mnou hovoril nepočuli. išiel za veliteľom a hlásil mu: "Čo to chceš robiť. ako mi hovorí: "Ponáhľaj sa a rýchlo odíď z Jeruzalema. čo verili v teba. ty obielená stena! Sedíš tu. aby sa zišli veľkňazi a celá veľrada. lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov." 29 Tí. pozeraj!" A ja som ho v tú hodinu videl." 2 Tu veľkňaz Ananiáš rozkázal tým. 9 Strhol sa veľký krik a vstali niektorí zákonníci z časti farizejov a protestovali: "Nenachádzame nič zlé na tomto človekovi. prečo naň tak kričia." A Pavol povedal: "A ja som sa v ňom narodil." 11 Keďže som pre jas toho svetla nevidel. oni vedia. aby im ho vyrvali a 6 25 12 ." 19 Ja som povedal: "Pane. bratia. čo stáli pri ňom. svetlo videli. že niet zmŕtvychvstania ani anjela ani ducha. ktorého ty prenasleduješ. Pavol pred veľradou . 16 A teraz . videl Spravodlivého a počul hlas z jeho úst. lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne. odhadzovali šaty a vyhadzovali prach do vzduchu. zmy svoje hriechy a vzývaj jeho meno!" 17 Keď som sa potom vrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme." 27 Veliteľ prišiel za ním a pýtal sa ho: "Povedz mi. daj sa pokrstiť. že jedna časť sú saduceji a druhá farizeji. 14 Tu on povedal: "Boh našich otcov ťa predurčil. Ale keď mu uťahovali remene. rozkázal. lebo nie je hoden žiť!" 23 Pretože kričali. hneď od neho odstúpili a aj veliteľ sa zľakol. čo ho zabíjali. ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa. ja som farizej. že je rímsky občan . 1 Pavol sa uprene zahľadel na veľradu a povedal: "Bratia. A čo ak s ním hovoril duch alebo anjel?!" 10 Keď hádka silnela. ale hlas toho. poslal dolu vojakov. Pavol povedal stotníkovi. keď sa dozvedel. ty si Riman?" On odpovedal: "Áno. Sk23 XXIII. nábožný muž podľa zákona." Pavol vyhlasuje.Nazaretský. priviedol Pavla a postavil ho pred nich.

aby tebe povedali. so všetkou vďačnosťou. 13 Tých. aby tí. kým ho nezabijú. 35 povedal: "Vypočujem ťa. ale sme ho chytili. 30 A keď som dostal hlásenie o úkladoch. čo majú proti nemu. ktorí sa zaprisahali." 19 Veliteľ ho vzal za ruku. lebo mu má čosi oznámiť. a keď sa chystali zabiť ho. 21 Ale ty im never." 18 On ho vzal." Sprisahanie Židov proti Pavlovi . že nebudú ani jest' ani piť. preto som ho priviedol pred ich veľradu 29 a zistil som že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona. 11 V nasledujúcu noc stál pred ním Pán a hovoril: "Buď pevný! Lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme. že tvojou zásluhou žijeme v plnom pokoji a že vďaka tvojej starostlivosti sa veľa napravilo v prospech tohoto národa. aby si nás krátko vypočul vo svojej láskavosti: 5 Zistili sme totiž. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. ktorí pôjdu do Cézarey. 14 Prišli k veľkňazom a starším a vraveli: "Prísahou sme sa zaviazali. čo chcú na Pavla žalovať. kým nezabijeme Pavla. aby ho priviedol k vám. akoby ste sa chceli dozvedieť o ňom niečo presnejšie. ktoré strojili tomuto mužovi." Vojaci teda podľa rozkazu Pavla vzali a za noci ho odviedli do Antipatridy. že je Riman. kým Pavla nezabijú." Pavla odvádzajú do Cézarey ." A rozkázal ho strážiť v Herodesovej vládnej budove.1 O päť dní prišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a s istým rečníkom Tertullom a išli za vladárom so žalobou na Pavla." 23 Potom zavolal dvoch stotníkov a povedal im: "Pripravte na deviatu hodinu večer dvesto vojakov. prišli k tebe. my sme pripravení zabiť ho skôr. lebo ti má čosi povedať. (7 A chceli sme ho súdiť podľa nášho zákona. zaviedol ho k veliteľovi a vravel: "Väzeň Pavol si ma zavolal a prosil.odviedli do pevnosti. 27 Tohoto muža chytili Židia. 4 Ale aby som ťa už dlho nezdržiaval. z ktorej provincie pochádza. ale veliteľ Lyziáš došiel s veľkou posilou a vytrhol nám ho z rúk a nariadil. Ale obvinenia. 17 Pavol si zavolal jedného zo stotníkov a povedal mu: "Zaveď tohoto mladíka k veliteľovi. tak musíš svedčiť aj v Ríme. aby na ne posadili Pavla a bezpečne ho dopravili k vladárovi Félixovi. Preto sa vybral vošiel do pevnosti a oznámil to Pavlovi. 32 Na druhý deň nechali s ním ísť jazdcov a vrátil sa do pevnosti 33 Oni došli do Cézarey.") 8 Keď ho budeš vyšetrovať aj 31 16 . aby si zajtra Pavla priviedol do veľrady. utiahol sa s ním nabok a pýtal sa: "Čo mi to máš oznámiť?" 20 On povedal: "Židia sa dohovorili. bolo vyše štyridsať. niet. a postavili pred neho aj Pavla. 3 prijímame vždy a všade. z čoho ho obviňujú. prišiel som s vojskom a vyrval som im ho. lebo som sa dozvedel. že si mi to oznámil. zbehli sa Židia a zaprisahali sa. aj sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov. A keď sa dozvedel. hneď som ho poslal k tebe a nariadil som aj žalobcom. 15 Vy teraz spolu s veľradou oznámte veliteľovi. keď prídu aj tvoji žalobcovia. 2 Predvolali ho a Tertullus začal žalobu: "To. že tento človek je ako morová nákaza a vyvoláva nepokoje medzi všetkými Židmi po celom svete a je aj pôvodcom vzbury nazaretskej sekty. ako ta dôjde. 24 Aj dobytčatá pripravte. akoby sa malo o ňom zistiť niečo presnejšie. lebo naň číha z nich viac ako štyridsať mužov. že nič neokúsime. Sk24 XXIV. že z Cilície. 25 Napísal aj list takéhoto znenia: 26 "Klaudius Lyziáš pozdravuje vznešeného vladára Félixa.22 Tu veliteľ mladíka prepustil a prikázal mu: "Nehovor nikomu. čo sa takto sprisahali. prosím. za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. že nebudú ani jesť ani piť." Ale o úkladoch počul syn Pavlovej sestry. 6 Ba pokúsil sa aj chrám poškvrniť. aby som zaviedol tohoto mladíka k tebe. 28 Chcel som vedieť. vznešený Félix. Prečítal si list a opýtal sa. že ťa poprosia. Súdny proces pred vladárom Félixom .12 Keď sa rozodnilo. odovzdali vladárovi list.

12 A nepristihli ma ani v chráme. nech idú so mnou. 5 "Tí teda. že bude vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých. 7 Keď ho priviedli. 11 Ak som sa previnil a urobil niečo také. aby hovoril. No priznávam sa ti. že si už veľa rokov sudcom tohto národa. Pavol povedal: "Viem." 9 No Festus sa chcel zavďačiť Židom. čo prišli z Jeruzalema. čo som sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu. Odvoláva sa na cisára . 17 Po viacerých rokoch som prišiel a odovzdal som svojmu národu almužny a priniesol obety. že to nie je viac ako dvanásť dní. a ak ten muž niečo spáchal. čo je napísané v Zákone a u Prorokov. po troch dňoch odišiel z Cézarey do Jeruzalema." Pavol pred Agrippom II. obstúpili ho Židia.10 Keď mu vladár pokynul.sám si môžeš overiť toto všetko. ani v synagógach. . 16 Preto sa aj ja stále usilujem. že by som sa bol s niekým prel alebo búril zástup. zdržanlivosti a o budúcom súde. Ale Félix sa chcel zavďačiť Židom. 13 ani ti nemôžu dokázať to. a oni strojili úklady. 11 Môžeš sa presvedčiť. ktoré som vykríkol.22 Félix dobre vedel o tejto Ceste a odročil ich. keď som stál medzi nimi: Pre zmŕtvychvstanie ma dnes súdite. 18 A pri nich ma očisteného. Pavlova obrana pred Félixom . ako aj ty dobre vieš. Félix sa naľakal a povedal: "Nateraz choď. nezdráham sa umrieť. 15 Keď som bol v Jeruzaleme. Festus sa zmienil kráľovi o Pavlovi: "Félix tu nechal vo väzení istého muža. 20 Alebo nech aj títo povedia. 21 okrem toho jediného slova. aby som mal svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. preto ho aj častejšie volal a rozprával sa s ním. Židom som ničím neublížil. tu ma treba súdiť." 26 Pritom dúfal." 6 Nezdržal sa medzi nimi viac ako osem alebo desať dní a vrátil sa do Cézarey." 9 Aj Židia sa pripojili a tvrdili. Sk25 XXV. v príhodnom čase si ťa zavolám.13 O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agrippa a Berenika a pozdravili Festa. O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manželkou Druzillou. čo na neho žalujeme." hovoril. 3 žiadali o priazeň proti nemu." Odročenie pravoty . posúdim váš spor. akú neprávosť našli na mne. preto povedal Pavlovi: "Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť predo mnou z týchto vecí?" 10 Ale Pavol povedal: "Pred cisárovou súdnou stolicou stojím. Na druhý deň si sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť Pavla. preto nechal Pavla vo väzení. keď som stál pred vel'radou. že je to tak. ak by mali niečo proti mne. Pavol pred Festom. a tak s pokojnou mysľou prednesiem svoju obhajobu. ani proti cisárovi. "čo majú medzi vami moc. 8 Lebo Pavol sa bránil: "Ničím som sa neprehrešil ani proti židovskému zákonu. ktorá bola Židovka. ktorú volajú sektou a verím všetko. a nebrániť nikomu z jeho priateľov posluhovať mu. čo aj oni sami očakávajú. ale bez zástupu a bez hluku našli v chráme 19 niektorí Židia z Ázie. 14 Keď tam boli už viac dní. že Pavol je vo väzení v Cézarei a že aj on čoskoro odcestuje. ale ak nie je nič na tom čo títo na mňa žalujú. 2 Tam išli za ním veľkňazi a poprední Židia so žalobou na Pavla a prosili ho. Povedal: "Keď príde veliteľ Lyziáš. nik ma im nemôže vydať: Odvolávam sa na cisára!" 12 Vtedy sa Festus porozprával s radou a odpovedal: "Na cisára si sa odvolal pôjdeš k cisárovi. prišli kvôli nemu za 24 . ani proti chrámu. 14 čo teraz na mňa žalujú. nech ho žalujú. aby rozkázal priviesť ho do Jeruzalema. že mu Pavol dá peniaze. ani v meste. 4 Festus im odpovedal." 23 A stotníkovi rozkázal strážiť ho ale mierne. 25 Ale keď hovoril o spravodlivosti. že ho cestou zabijú. zavolal si Pavla a počúval ho o viere v Krista Ježiša. a vzniesli mnoho a ťažkých obvinení. za čo si zasluhujem smrť.1 Keď Festus došiel do provincie. 27 Po dvoch rokoch Félixa vymenil Porcius Festus. oni by mali byť tu pred tebou a žalovať. ale nemohli ich dokázať. 15 A mám nádej v Bohu. že slúžim Bohu svojich otcov podľa Cesty.

" 22 Agrippa povedal Festovi: "Chcel by som aj sám počuť toho človeka. z ktorých som ho podozrieval. aby sa od tmy obrátili k svetlu a od satanovej moci k Bohu." Vravel: "Zajtra ho budeš počuť. že neurobil nič také. že Boh kriesi mŕtvych?!" Pavol hovorí o svojom obrátení . ku ktorým ťa posielam 18 otvoriť im oči. že žije. lebo som sa ti na to zjavil. čo ti ešte zjavím. a preto mu vytrvalo slúži dňom i nocou. Tak som ho rozkázal strážiť." Na druhý deň teda prišli Agrippa a Berenika s veľkou okázalosťou.mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť. 18 Žalobcovia ho obstúpili. Preto som ho predviedol pred vás a hlavne pred teba. A keď som dostal od veľkňazov moc. pokladám sa za šťastného." Preto som. 3 tým viac. kráľ Agrippa. Pavlova obrana pred Agrippom II. a potom v Jeruzaleme. 24 Festus povedal: "Kráľ Agrippa a všetci muži. . aký bol od začiatku v mojom národe i v Jeruzaleme. čo sú v Damasku. 17 Keď teda prišli sem. o ktorom Pavol tvrdí. 12 Keď som takto išiel do Damasku s mocou a dovolením veľkňazov. S veliteľmi a poprednými mužmi mesta vošli do audienčnej siene a na Festov rozkaz priviedli Pavla. 27 Lebo sa mi zdá nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu. 10 A to som v Jeruzaleme aj robil. 8 Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom. 21 Ale Pavol sa odvolal. 26 No nemám nič isté. 19 Mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi. aby ho strážili až do rozhodnutia Jeho Veličenstva. Pane?" A Pán povedal: "Ja som Ježiš." Vtedy Pavol vystrel ruku a začal svoju obrannú reč: 2 "Kráľ Agrippa. nemohol odporovať nebeskému videniu. či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. 20 Ja v rozpakoch. že musím všemožne bojovať proti menu Ježiša Nazaretského. ja som súhlasil. 7 Dvanásť našich kmeňov dúfa. kráľ môj. bez prieťahov som v nasledujúci deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal som priviesť toho muža. 4 Všetci Židia poznajú môj život od mladosti. svetlo z neba. .9 Ja som si tiež myslel. 17 Budem ťa chrániť pred ľudom aj pred pohanmi. jasnejšie než žiara slnka. vravel som. a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou vo mňa. ktoré dostali od Boha naši otcovia. pre ktorého na mňa celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu s krikom naliehalo že nesmie ďalej žiť. že sa smiem dnes pred tebou brániť proti všetkému. kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. Šavol. ktorého ty prenasleduješ. Tak som sa rozhodol poslať ho ta. S Poznajú ma od začiatku . čo by som o ňom napísal pánovi. čo Židia na mňa žalujú.1 Agrippa povedal Pavlovi: "Dovoľuje sa ti hovoriť na svoju obranu." Sk26 XXVI. ale nevzniesli nijaké obvinenie zo zločinov. aby som po vypočutí mal čo napísať. ako riešiť takýto spor. Ale on sa odvolal na Jeho Veličenstvo. kráľ Agrippa. Preto ťa prosím. kým ho nepošlem k cisárovi. 13 cestou som na pravé poludnie videl. že ho dosiahne. kráľ môj. 19 23 . a po celej judejskej krajine aj pohanom. 11 Po všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti nim som ich prenasledoval aj po cudzích mestách. a keď ich zabíjali." 15 Ja som sa spýtal: "Kto si. 20 ale hlásal som najprv tým. že Rimania nevydávajú nikoho skôr. trpezlivo ma vypočuj. za čo by si zasluhoval smrť. čo ste tu s nami. prečo ma prenasleduješ? Ťažko ti proti ostňu sa vzpierať. 16 Ale vstaň a stoj na nohách.len keby chceli vydať svedectvo. ktoré zalialo mňa aj tých. 6 A teraz stojím pred súdom pre nádeje z prisľúbenia. čo si videl. ktorý mi po hebrejsky hovoril: "Šavol. veľa svätých som dal pozatvárať do väzenia. žalujú. 25 Ja som zistil. aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho. Pre túto nádej ma Židia. 16 Odpovedal som im. i toho.že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. vidíte toho. čo šli so mnou 14 Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas.

27 Veríš. ktorý je obrátený na juhozápad až severozápad.13 Začal viať južný vietor a mysleli si. 2 Nastúpili sme na adramytijskú loď. 15 zmocnil sa lode a nebolo ju možné proti vetru udržať. že veríš. že sa odplavíme do Itálie. aby si sa nielen ty. Z Cézarey po Krétu . Preplavili sme sa popod Krétu popri Salmone. veď sa to nedialo v zákutí. že sa im podarí.31 Sk27 XXVII. použili pomocné zariadenie a podpásali loď." 25 Ale Pavol povedal: "Nešaliem. hovorím pravdivé a triezve slová. aby som sa stal kresťanom. takže sme loď nechali vetru a unášal nás. ledva sme zachránili čln. 12 A pretože prístav nebol vhodný na prezimovanie. neďaleko mesta Lazea. 21 Pre toto ma Židia chytili." 28 Agrippa povedal Pavlovi: "Bezmála by si ma presvedčil. lebo vietor dul proti nám. len to. Zdvihli kotvy a plavili sa tesne popri Kréte. vidím. preto ich Pavol varoval: 10 "Muži. čo sa plavila do Itálie. 9 Po dlhom čase už plavba nebola bezpečná. a tam zimovať. ktorá sa mala plaviť okolo pobrežia Ázie a pohli sme sa.1 . a preložil nás na ňu. ale aj naše životy. Július zaobchádzal s Pavlom ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom a postarať sa o seba. Festus zvolal veľkým hlasom: "Šalieš Pavol! Veľká učenosť ťa privádza do šialenstva. 5 Preplavili sme sa Cílícijským a Pamfýlskym morom a prišli sme do Myry v Lýcii. väčšina rozhodla vyplávať odtiaľ a dostať sa podľa možnosti do krétskeho prístavu Feniky. stali v malom i veľkom takými. ktoré sa volá Dobrý prístav. 4 Keď sme sa odtiaľ pohli. lebo už aj pôst prešiel. kráľ Agrippa. 3 Na druhý deň sme prišli do Sidonu. hovorili medzi sebou: "Tento človek nerobí nič také. a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. 16 Keď sme obiehali ostrovček. lebo nám prekážal vietor. Cesta do Ríma 27. čo ma dnes počúvajú. okrem týchto pút!" Tu vstal kráľ aj vladár. 31 a keď odchádzali. preto na druhý deň vyhadzovali náklad 19 a na tretí deň vlastnými 30 . 26 Kráľ sa vyzná v týchto veciach preto mu hovorím tak odvážne.1 Keď sa rozhodlo. plávali sme popod Cyprus.aby robili pokánie a obrátili sa k Bohu a konali skutky hodné pokánia. lebo si myslím.28. prorokom? Viem. 6 Tam stotník našiel alexandrijskú loď. 22 Ale Boh mi pomohol. 18 Ale búrka nami prudko zmietala. A nehovorím nič zvláštne. že plavba začína byť nebezpečná a ohrozuje nielen náklad a loď. čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš: 23 že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom. odovzdali Pavla a niektorých iných väzňov stotníkovi menom Júliusovi z cisárskej kohorty." 29 A Pavol: "Dal by Boh. Berenika a ostatní čo s nimi sedeli. ktorý volajú euroakvilo. čo si zaumienili. keď som bol v chráme. spustili kotvu a nechali sa unášať. za čo by si zasluhoval smrť alebo putá. čo hovoril Pavol. Potom v obave. akým som ja. a chceli ma zabiť. 14 Ale zanedlho sa na ňu spustil búrlivý vietor. 8 ťažko sme ju oboplávali a došli sme na isté miesto. ktorý sa volá Kauda. Bol s nami Macedónčan Axistarchus zo Solúna." 7. keby sa nebol odvolal na cisára." 11 Ale stotník viac veril kormidelníkovi a majiteľovi lode ako tomu. Búrka na mori . 17 Keď ho vytiahli. ale aby sa všetci títo." 32 A Agrippa povedal Festovi: "Tento človek mohol byť prepustený. aby nenarazili na Syrtu.24 Keď sa takto bránil. vznešený Festus. 7 Ale veľa dní sme sa len pomaly plavili a ledva sme sa dostali naproti Knidu. že nič z tohoto nie je mu neznáme." Reakcia poslucháčov .

Rozložili vatru a všetkých nás prijali. vyhadzovali do mora pšenicu. 23 Tejto noci zastal pri mne anjel toho Boha. Verím Bohu. Vravel: "Dnes už štrnásty deň čakáte hladní a nič nejete.rukami povyhadzovali lodné náradie. 6 Oni čakali.1 Keď sme sa zachránili. alebo naraz padne a umrie. lebo nik z vás nepríde o život. strácali sme všetku nádej na záchranu. preto prekazil ich úmysel. vzal chlieb a pred očami všetkých vzdal Bohu vďaky. 26 Máme však naraziť na nejaký ostrov. A kým nezačalo svitať. je to na vašu záchranu. iba o loď. Dal rozkaz. 34 Preto vás prosím. dozvedeli sme sa. aká je to krajina. V tých miestach mal pozemky náčelník ostrova. napli pred ňu plachtu a v priaznivom vánku mierili na pobrežie. aby si zajedli.27 Keď nadišla štrnásta noc a hnalo nás po Adriatickom mori. uvoľnili aj povrazy na kormidlách. že je boh. menom Publius. Keď však už dlho nič nejedli. 10 Tí si nás veľmi uctili. 30 Keď sa námorníci pokúšali ujsť z lode a spúšťali na more čln pod zámienkou. že opuchne. že sa s ním nič zlé nedeje. že bude tak. aby odľahčili loď. zajedzte si. vy sa nemôžete zachrániť. 24 a povedal: "Neboj sa. že vidia nejakú krajinu. O kúsok ďalej znova spustili a namerali pätnásť siah. 44 ostatní na doskách alebo na zvyškoch lode. spustili zo zadnej časti lode štyri kotvy a žiadali si. aby ste mali pokojnú myseľ. Pavol na Malte . 3 Keď Pavol nazbieral hŕbu raždia a prikladal na oheň. zmenili mienku a hovorili. ktorému patrím a slúžim. čo sme potrebovali. videli iba zátoku s miernym pobrežím a chceli naň zahnať loď. lebo sa blížil dážď a bolo zima. Ten nás prijal a tri dni sa láskavo o nás staral ako o hostí. prví zoskočili a vyšli na breh. rozlomil ho a začal jest'. že ostrov sa volá Malta. ako mu visí na ruke. 20 No keď sa už viac dní neukázalo ani slnko ani hviezdy a búrka stále zúrila. no zadná časť sa pod náporom vĺn rozpadala. 43 Ale stotník chcel zachrániť Pavla. nevedeli. aby niektorý neušiel. Pavol! Musíš stáť pred cisárom a Boh ti daroval všetkých. 29 V obave. 31 Pavol povedal stotníkovi a vojakom: "Ak títo nezostanú na lodi. A tak sa všetci dostali na pevninu." 25 Preto. akoby chceli aj z prednej časti lode spustiť kotvy. čo vedia plávať. 8 Publiov otec práve ležal v horúčke a trápila ho úplavica. Pavol vyzýval všetkých. 9 A potom prichádzali aj ostatní chorí z ostrova a uzdravovali sa. hodila sa mu na ruku vretenica. 2 Domorodci boli k nám neobyčajne ľudskí. Ale keď už dlho čakali a videli. Nikomu z vás sa ani vlas z hlavy nestratí. Pavol si stal doprostred nich a povedal: "Muži. pomsta mu nedovolila žiť. ak sa mu podarí vyplávať. pomodlil sa. 7 39 33 21 . Predok lode sa zaboril a zostal nehybný. aby už bol deň. 37 Všetkých nás bolo na lodi dvestosedemdesiatšesť. hoci sa zachránil z mora. čo sa s tebou plavia. ktorá unikala pred horúčavou. Pavol k nemu vošiel. dali nám. okolo polnoci sa námorníkom zazdalo. vložil naň ruky a uzdravil ho." 5 Ale on striasol zviera do ohňa a nič zlé sa mu nestalo. Boli by ste si ušetrili toto nebezpečenstvo a škodu. muži. aby tí. 40 Odsekli kotvy a nechali ich v mori. 42 Vojaci chceli väzňov pozabíjať. 38 Keď sa najedli. aby sme nenarazili na skaliská. 4 Keď domorodci videli zviera." 32 Vtedy vojaci preťali povrazy člna a nechali ho spadnúť. 22 A teraz vám radím." Stroskotanie lode . Keď sa rozodnilo. ak to bude možné. majte pokojnú myseľ. a keď sme odchádzali. hovorili si: "Tento človek je určite vrah. Sk28 XXVIII. ako mi povedal. 36 Všetci sa upokojili a prijali pokrm. mali ste ma poslúchnuť a nehýbať sa z Kréty. 28 Spustili olovnicu a namerali dvadsať siah hĺbky. 41 Dostali sa však na plytčinu a narazili." 35 Keď to povedal.

čo ho strážil. A tak sme prišli do Ríma. 13 Potom sme stade odrazili a dostali sme sa do Régia. iní zasa neverili. za čo by som si zasluhoval smrť.) Záver . čo zimovala na ostrove a mala v znaku Blížence. lebo som neurobil nič. dovolili Pavlovi bývať oddelene len s vojakom. a nepochopíte. Keď sa zišli. Na druhý deň začal viať južný vietor a za dva dni sme došli do Puteol." Nech je vám teda známe.11 Po troch mesiacoch sme vyplávali na alexaridrijskej lodi. svedčil o Božom kráľovstve a presviedčal ich o Ježišovi z Mojžišovho zákona a z Prorokov.Smerom k Rímu . ale medzi sebou sa veľmi dohadovali. 24 Niektorí verili tomu. ani neprišiel nik z bratov a neohlásil. Lebo pre nádej Izraela som sputnaný touto reťazou. ani proti otcovským zvykom. rozišli sa a Pavol povedal iba toto slovo: "Dobre povedal Duch Svätý skrze proroka Izaiáša vašim otcom: 26 23 "Choď k tomu ľudu a povedz: Budete počúvať. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: budete hľadieť a neuvidíte." 21 Oni mu odpovedali: "My sme nedostali ani list o tebe z Judey. ja som nič neurobil ani proti ľudu. Keď ich Pavol zazrel. čo k nemu prichádzali. povedal im: "Bratia.16 Keď sme prišli do Ríma." (29 Ako to povedal. a predsa ma v Jeruzaleme uväznili a vydali do rúk Rimanov.30 Pavol potom zostal celé dva roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých. On im od rána až do večera vysvetľoval. že jej všade odporujú. aby azda očami nevideli a ušami nepočuli. vzdával Bohu vďaky a nadobudol úfnosť. 14 Tam sme našli bratov. 27 ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili. Židia od neho odišli. ktorí nás prosili. aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich neuzdravil. Pavol v Ríme . ako zmýšľaš." Určili mu deň a mnoho ich prišlo k nemu na byt. Oni budú počúvať. že sa táto Božia spása posiela pohanom. 15 Dopočuli sa o nás tamojší bratia a prišli nám naproti až po Appiovo Fórum a k Trom Tabernám. 18 Oni ma vypočuli a chceli ma prepustiť. 28 LIST RIMANOM ÚVOD 1. 19 Ale Židia boli proti tomu a bol som donútený odvolať sa na cisára. 12 Prišli sme do Syrakúz a zostali sme tam tri dni. 31 Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky. 22 Ale radi by sme od teba počuť.1-15 . aby sme u nich zostali sedem dní. čo hovoril. ani nehovoril o tebe nič zlé. 25 Keď sa nevedeli medzi sebou dohodnúť. 17 O tri dni zvolal popredných Židov. 20 Pre toto som sa chcel stretnúť a hovoriť s vami. ale nie že by som chcel niečo žalovať na svoj národ. lebo je nám známe o tejto sekte.

36 1.16 Lebo ja sa za evanjelium nehanbím. 29 plných neprávosti. Pozdrav . ktorí neprávosťou prekážajú pravde. a tak hanobili svoje vlastné 25 telá tí. Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu. že sú múdri.18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí. . pretože sa vaša viera zvestuje po celom svete. 5 Skrze neho sme dostali milosť a apoštolský úrad. 9 Veď Boh ktorému z tej duše slúžim v evanjeliu jeho Syna.4. 22 Hovorili. a stali sa hlupákmi. Amen. 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka. 15 A tak pokiaľ ide o mňa. ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu 4 a podľa Ducha svätosti od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn. kto verí.18 . 26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. tak ako u ostatných národov. zlomyseľnosti. 27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. 21 Hoci Boha poznali. či by sa mi raz predsa len nepodarilo prísť k vám ak to bude Božia vôľa. našom Pánovi. vašou i mojou.“ A. Trestajúca Božia spravodlivosť 1. 13 Nechcem. zloby.16 . aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou. služobník Krista Ježiša povolaný za apoštola. aby som aj u vás mal nejaké ovocie. 7 Všetkým. . nášho Otca. povolaní Ježišom Kristom. som pripravený hlásať evanjelium aj vám. vrážd. ktorý je zvelebený naveky. 12 to jest. ľsti.8 Predovšetkým vzdávam vďaky svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás všetkých.16 . že som už veľa ráz pomýšľal ísť k vám. ani mu nevzdávali vďaky. aby robili. vtáky. čo ste v Ríme. potom Grékovi.jeho večnú moc a božstvo -. ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery. 17 V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru.Rim1 I. čo možno o Bohu vedieť.1 Pavol. veď ono je Božou mocou na spásu každému. takže nemajú výhovorky. 14 Som dlžníkom Grékov i barbarov. lakomstva. múdrych i nemúdrych. je mi svedkom. ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.11. 24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca. vybraný hlásať Božie evanjelium. čo sa nepatrí. bratia. najprv Židovi. čo sú v Ríme Bohom milovaným. i od Pána Ježiša Krista. 20 Veď to. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí. aby na slávu jeho mena poslušne uverili všetky národy. 25 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha.25 Ohlásenie témy . Ospravedlnenie 1. ničomnosti. ako si na vás ustavične spomínam 10 vo všetkých svojich modlitbách a prosím. povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha. plných závisti. čo Božiu pravdu zamenili za lož. 11 Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu. 2 ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach skrze svojich prorokov 3 o svojom Synovi. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.20 Pohania sú predmetom Božieho hnevu .3. uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi. svárov. Boh im to zjavil. Vďakyvzdanie a túžba navštíviť Rím . neoslavovali ho ako Boha. čo je v ňom neviditeľné . aby ste nevedeli. 19 Je im predsa zjavné. Prvá časť Spása skrze vieru 1. 6 k nim patríte aj vy.ale až doteraz sa mi v tom prekážalo. štvornožce a plazy. o Ježišovi Kristovi.

sú klebetní. učiteľom nedospelých. nebude sa mu neobriezka počítať za obriezku? 27 A neobrezaný na tele. a tí. čo robia také veci. čo zákon počúvajú. chváliš sa Bohom 18 a poznáš Vôľu. že sa nesmie kradnúť a kradneš?! 22 Hovoríš.. čo je lepšie.1 Čo má teda Žid navyše alebo aký úžitok je z obriezky? 2 Veľký v každom ohľade. Napriek zákonu. ale od Boha. bez zákona aj zahynú. ktorý má v zákone stelesnenie poznania a pravdy. že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach. potom Gréka.. tvoja obriezka stala sa neobriezkou.. nenávidia Boha. Poučený zákonom vieš posúdiť. Predovšetkým ten. od prírody robia. . 9 Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka. sám seba odsudzuješ. že tí. s hnevom a rozhorčením tým. 10 ale sláva. a cudzoložíš?! Ošklivíš si modly. 15 Tým ukazujú. čo plní zákon. trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš. vymýšľajú zlo.12 Všetci. 6 On odplatí každému podľa jeho skutkov: 7 večným životom tým. 19 Myslíš si. svetlom tých. Napriek Božím prisľúbeniam. a jeho chvála nie je od ľudí. robíš to isté. a sám sa neučíš?! Hlásaš. ktorý napriek litere a obriezke zákon prestupuješ. čo robia také veci. ale aj schvaľujú.. čo súdiš. 2 A vieme. sami sebe sú zákonom. Lebo v čom súdiš iného. keď Boh bude podľa môjho evanjelia skrze Krista Ježiša súdiť. čo zákon plnia budú ospravedlnení. Rim2 II. čo sú vo tme. 16 v deň. Napriek obriezke. čo je skryté v ľuďoch. kto je ním navonok. Ale ak zákon prestupuješ. unikneš Božiemu súdu?! 4 Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti. ale tí. že si vodcom slepých. a prestupovaním zákona znevažuješ Boha?! 24 „Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu.. ktorý pácha zlo. 26 A zasa ak neobrezaný zachováva ustanovenia zákona. čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu. česť a pokoj čakajú každého. nie podľa litery. čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie aj ich myšlienky. najprv na Žida. 21 Ty teda poúčaš iného. najprv Žida. potom na Gréka.25 Obriezka osoží.. že Boží súd podľa pravdy postihne tých. a sám ich robíš. hoci taký zákon nemajú. čo hrešili pod zákonom. česť a nesmrteľnosť. zasluhujú si smrť. 31 sú nerozumní. ktorú vidieť na tele. 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení. kto je ním vnútri. ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia. že im sú zverené Božie výroky. 3 Azda si myslíš. bude súdiť teba. ak zachováš zákon. ktorí nemajú zákon. Aj Židia sú predmetom Božieho hnevu .1 A tak človeče. že ty. Rim3 III. čo robia také veci. 17 Ty sa teda nazývaš Židom. . keď to robia iní. ani obriezkou nie je tá. že neslobodno cudzoložiť. a obriezkou je obriezka srdca v duchu. povyšujú sa. nech si ktokoľvek. bezcitní a nemilosrdní. keď súdiš. nemáš výhovorky. neposlúchajú rodičov. Veď aj ty. 28 Lebo Židom nie je ten. čo zákon požaduje. a vylupuješ chrámy?! 23 Chváliš sa zákonom. 30 utŕhačskí. čo hrešili bez zákona. urážajú iných. čo súdiš tých. 14 A keď pohania. že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu? 5 Ale ty si svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň hnevu. človeče. sú pyšní. . budú súdení podľa zákona. vierolomní. keď sa zjaví spravodlivý Boží súd.“ ako je napísané. 29 ale Židom je ten. 11 Veď Boh nikomu nenadŕža. kto koná dobro. 3 A čo ak sú niektorí neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? . spoliehaš sa na zákon. čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. nielen že to sami robia. 13 Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom. 20 vychovávateľom nerozumných.

celkom nik.“ 5 A čo povieme na to. 10 ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý. 16 na ich cestách skaza a nešťastie. všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre. aby vzišlo dobro“? Ich odsúdenie je spravodlivé. 29 Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru. 11 nik nie je rozumný. 13 Ich hrtan je ako otvorený hrob. zákon potvrdzujeme. má sa čím 4 . že všetko. ale zákonom viery. ktorý ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. čo veria. že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona.Vonkoncom nie! Nech sa ukáže.1 Čo teda povieme: Čo dosiahol Abrahám. veru.1-25 Rim4 IV. aby ukázal svoju spravodlivosť. kto verí v Ježiša.“ 19 A vieme. 30 lebo je len jeden Boh. nik nehľadá Boha.9 Čo teda? Prevyšujeme ich? Vôbec nie! Veď sme už o Židoch i Grékoch vyhlásili. C. aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho. náš praotec podľa tela? 2 Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov. že všetci sú pod hriechom. Božia spravodlivosť a viera 3. 17 nepoznali cestu pokoja. 24 ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou. že naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti? Je vari Boh nespravodlivý. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26 vo svojej božskej zhovievavosti. 20 Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred nim ospravedlnený nijaký človek. vykúpením v Kristovi Ježišovi. aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny. keď stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky. 14 ich ústa sú plné kliatby a horkosti. aj pohanov.21-31 Zjavila sa Božia spravodlivosť . keď ťa budú súdiť. 25 Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Aj Abraháma ospravedlnila jeho viera . B. za perami majú jed vreteníc. 6 Vonkoncom nie! Veď ako potom bude Boh súdiť svet? 7 Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu. 31 Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak. Úloha viery . 18 Pred ich očami nieto bázne Božej. 28 Lebo si myslíme. že hovoríme: „Robme zlo. hovorí tým. čo hovorí zákon. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. ako je napísané: „Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojich slovách a zvíťazil. Akým zákonom? Skutkov? Nie. ako o nás potupne rozširujú a ako niektorí tvrdia. 15 ich nohy sú rýchle prelievať krv.21 Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: 22 Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých. 12 všetci poblúdili. Všetci sú pod hriechom . že Boh je pravdivý a všetci ľudia klamú. Príklad Abraháma 4. svojimi jazykmi hovoria ľstivo. prečo som ešte súdený ako hriešnik? 8 Nie je to potom tak.27 Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. čo sú pod zákonom.

čo je z Abrahámovej viery . ktorí nie sú len obrezaní. skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. podľa slova: „Také bude tvoje potomstvo. veď vieme. čo veria ako neobrezaní. 7 Sotvakto zomrie za spravodlivého. aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. aby sa im počítala spravodlivosť. čo je zo zákona. Dedičstvo je nezávislé od zákona . 20 A nezapochyboval nedôverčivo o Božom prisľúbení. ale nie pred Bohom.13 Veď Abrahám ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie.11. lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého. čo prisľúbil. 6 Veď aj Dávid blahoslaví človeka. 18 On proti nádeji v nádeji uveril. ktorému Pán hriech nepripočíta. 8 Blahoslavený človek. ktorým sa odpustili neprávosti a sú oslobodení od hriechov. aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo: nielen pre to. potom je viera zbytočná a prisľúbenie zmarené. ale verí v toho. 9 Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz. keď sme boli nepriateľmi. 5 A nádej nezahanbuje. 6 Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných. keď sme boli ešte hriešnici. 16 Preto z viery. 17 ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých národov“ . 21 pevne presvedčený. že súženie prináša trpezlivosť. 11 Znak obriezky dostal ako pečať spravodlivosti z viery. ktorú mal už ako neobrezaný. 14 Lebo ak sú dedičmi tí. že Kristus zomrel za nás. žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.9 Vzťahuje sa toto blahoslavenstvo len na obrezaných. čoho niet.pred Bohom.a že je odumreté aj Sárino lono.chváliť. že sa stane otcom mnohých národov.veď mal skoro sto rokov . tomu sa jeho viera počíta za spravodlivosť. 2. Nezávisle od obriezky . 12 aj otcom obrezaných. ale neobrezanému. že jeho telo je už odumreté .spása 5. 11 A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.23 A nielen kvôli nemu bolo napísané: „Počítalo sa mu 24 to. ale z podlžnosti.“ 10 A ako sa mu počítala? Obrezanému.“ 19 A neochabol vo viere. 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým. nedostáva odmenu z milosti. ale aj kráčajú v šľapajach viery nášho otca Abraháma. 5 Kto však nepracuje. 25 vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to. ktorý ospravedlňuje bezbožného. aby bol otcom všetkých.“ 4 Kto pracuje. 22 Preto sa mu to počítalo za spravodlivosť. . ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša. niet ani priestupku. 3 Veď čo hovorí Písmo? „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. že má moc aj splniť. ktorého sme dostali. tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. Skrze Krista sme obsiahli zmierenie . že budú dedičmi sveta skrze zákon.1 A tak ospravedlnení z viery. nášho Pána. 15 Zákon totiž vyvoláva hnev. Vzor viery pre kresťanov . 4 trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. čo veríme v toho. 2 Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti. alebo aj na neobrezaných? Veď hovoríme: „Abrahámovi sa viera počítala za spravodlivosť. ale posilnený vierou vzdával Bohu slávu. či neobrezanému? Nie obrezanému. ktorú mal už ako neobrezaný. ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov: 7 Blahoslavení ti. ale skrze spravodlivosť z viery. Ovocie ospravedlnenia .36 Rim5 V5. aby to bolo z milosti. ale aj pre to. ale kde niet Zákona. ani keď videl. hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť.1 . v ktorej zotrvávame.on je otcom nás všetkých. 3 A nielen to: chválime sa aj súženiami. keď sme boli ešte bezmocní.“ ale aj kvôli nám. čo sú zo zákona. Bude sa to počítať aj nám. keď sme už ospravedlnení jeho krvou! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna vtedy.

12 Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele. čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti.25 Protiklad hriechu a milosti . v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. čo prišlo skrze jedného. lenže hriech sa nepočíta. je ospravedlnený od hriechu. Oslobodenie od hriechu. tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. 14 A hriech už nebude panovať nad vami. Rim6 VI. milosť však prináša ospravedlnenie z mnohých previnení. ale pod milosťou. aby sme už neotročili hriechu. 7 Lebo kto zomrel. v jeho smrť sme boli pokrstení? 4 Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť.15 Čo teda? Budeme hrešiť. smrť nad ním už nepanuje. ste otrokmi toho. ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou. žije Bohu. ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho.12 Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriechu smrť. tak aj smrť prešla na všetkých ľudí. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie. tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť.1 Čo teda povieme? Budeme zotrvávať v hriechu. koho poslúchate: či hriechu na smrť. 15 Ale s darom to nie je tak ako s previnením. 19 Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi. že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera.A. 21 aby tak. 18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom. aby sa rozmnožilo previnenie. pretože nie sme pod zákonom. tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. čo vstali z mŕtvych. ale oddajte sa Bohu ako živí. ktorý zhrešil. 8 Ale ak sme zomreli s Kristom. aj my žili novým životom. že všetci. veríme. Ježiša Krista.12 . budú v živote kraľovať tí. . 17 Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť. ako hriech vládol v smrti. ale spravodlivosti . že s ním budeme aj žiť. Neslúžte hriechu. ale keď žije. 10 Lebo keď zomrel. zomrel raz navždy hriechu. že hoci ste boli otrokmi hriechu. tým skôr skrze jedného. že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho. ale pod milosťou? Vonkoncom nie! 16 Neviete. smrti a zákona 5. 9 Veď vieme. lebo nie ste pod zákonom. tým väčšmi sa milosťou jedného človeka. žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam. ktorý mal prísť.7. aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Krista. zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu. do ktorého ste boli uvedení. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí. lebo všetci zhrešili. 13 ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti. Ste služobníkmi spravodlivosti . 16 A s darom to nie je tak ako s tým. aby bolo hriešne telo zničené. alebo poslušnosti pre spravodlivosť? 17 No vďaka Bohu. 6 Veď vieme. keď nieto zákona. 11 Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. 13 Hriech bol síce vo svete už pred zákonom. Ježiša Krista. aby sme tak. 14 No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými. aby sa rozhojnila milosť? 2 Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? 3 Alebo neviete. Ale kde sa rozmnožil hriech. nášho Pána. 5 Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti. 20 A do toho ešte prišiel zákon. Krst znamená smrť hriechu . 18 a oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi. a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. že náš starý človek bol s ním ukrižovaný.

tomu.Hovorím po ľudsky s ohľadom na slabosť vášho tela. keby zákon nehovoril: „Nepožiadaš. ale robím zlo. boli ste slobodní čo do spravodlivosti. bratia . spôsobil mi prostredníctvom toho dobrého smrť. ktorý vo mne sídli. čo nás držalo v zajatí. Hriech a zákon . že zákon panuje nad človekom. aby sa tak hriech skrze prikázanie ukázal nadmieru hriešnym. ktorý bol vzkriesený z mŕtvych. Ale ak muž zomrie. a prinášali ovocie smrti. aj prikázanie je sväté. aby slúžili spravodlivosti. keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi. zomreli zákonu skrze Kristovo telo. ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu. 5 Lebo kým sme boli v tele. už to nerobím ja. že je dobrý.“ 8 Ale hriech. lebo chcieť dobro. 23 Lebo mzdou hriechu je smrť. podnecované zákonom. keď sa mu naskytla príležitosť. ktorý vo mne sídli. ale hriech. 23 ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon. Kresťana neviaže Mojžišov zákon . že vo mne. podľa litery. že zákon je duchovný. i ukázalo sa. aby sme tak slúžili po novom. spravodlivé a dobré. bratia moji. 17 Potom to však už nerobím ja. a tým zabil. že keď chcem robiť dobro. čo nechcem. ktoré nechcem. 18 Viem totiž. 3 Kým teda žije muž. a nie po starom. aby sme prinášali ovocie Bohu. aby ste patrili inému. nesídli dobro. 19 Veď nerobím dobro.veď hovorím takým.1 Vari neviete. pôsobili v našich údoch hriešne vášne. 9 Ja som kedysi žil bez zákona. bolo mi na smrť. nášho Pána! Ja sám teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu. Rim7 VII. čo robím. lebo bez zákona bol hriech mŕtvy. je oslobodená od zákona muža. to jest v mojom tele. za čo sa teraz hanbíte? Veď koniec toho všetkého je smrť! 22 Ale teraz. ale keď prišlo prikázanie. 11 Lebo hriech. ale robím to. lebo nerobím to. 6 Ale teraz sme oslobodení od zákona. ale robiť dobro nie. 20 No ak robím to. keď sa mu naskytla príležitosť. našom Pánovi. ktoré chcem. zapredaný hriechu. ak muž zomrie. 24 Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? 25 Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista. čo poznajú zákon -. máte z toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život. 12 Tak teda zákon je svätý. aby sa ukázal ako hriech. 20 Lebo keď ste boli otrokmi hriechu. lebo sme zomreli tomu. skrze prikázanie vzbudil vo mne všetku žiadostivosť.1-39 Rim8 19 . keď slúžili nečistote a neprávosti. ak patrí inému mužovi. Ako ste vydávali svoje údy na neprávosť. 13 Teda to dobré stalo sa mi smrťou? Vonkoncom nie! Ale hriech. čo nenávidím. 22 Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. skrze prikázanie ma zviedol. ktoré bolo pre život. že to prikázanie. dokiaľ žije? 2 Aj vydatú ženu zákon viaže len k žijúcemu mužovi. priznávam zákonu. to mi je blízko. 21 Badám teda taký zákon. B. ale hriech. ale ja som telesný. čo chcem. je mi blízko zlo. čo nechcem. ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi. ak patrí inému mužovi. tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie. 15 Ani nechápem. v Duchu. Vnútorný boj . je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou.7 Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Vonkoncom nie! Ale hriech som poznal iba skrze zákon. veď by som nevedel o žiadostivosti. 21 A aký úžitok ste mali vtedy z toho. budú ju volať cudzoložnicou. ktorý je v mojich údoch.14 Vieme. 16 No ak robím to. 4 Tak ste aj vy. Život kresťana v Duchu Svätom 8. hriech ožil 10 a ja som zomrel.

17 Ale ak sme deti. ale z vôle toho. 4 aby sa požiadavka zákona splnila v nás. tých aj predurčil. že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou. ten nie je jeho. budete žiť. zmýšľajú duchovne. pravda. ako sa páči Bohu.12 A tak.nie z vlastnej vôle. ktorý ho podrobil a dal mu nádej. všetko slúži na dobré.28 Vieme. 14 Veď všetci. pokladajú nás za ovce na zabitie. 11 A keď vo vás prebýva Duch toho. čo máme prvotiny Ducha. aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. kto je proti 32 nám? Keď on vlastného Syna neušetril. 29 Lebo ktorých predpoznal. aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. ktorú možno vidieť. čo vidí? 25 Ale ak dúfame v niečo. to uskutočnil Boh. že ani smrť ani život. 9 Lenže vy nežijete telesne. Lebo ak budete žiť podľa tela. ktorý ospravedlňuje? 34 A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš. zomriete. oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.a ani sa nemôže. ktorých vedie Boží Duch. aby sme s ním boli aj oslávení. čo nežijeme podľa tela. akože by nám s ním nedaroval všetko!? 33 Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh. 8 A tak tí. Lebo kto nemá Kristovho Ducha. a ktorých povolal. lebo nevieme ani to. 7 Veď zmýšľať podľa tela je nepriateľstvom voči Bohu. Sme Božie deti . že sa zjavia Boží synovia. je po pravici Boha prihovára sa za nás? 35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie. ako treba. 5 Lebo tí. čo nevidíme. a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi. čo milujú Boha. čo žijú podľa Ducha. ktorý prebýva vo vás.ktorý bol vzkriesený. ak s ním trpíme. no duch je život pre spravodlivosť. Ale nádej. sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha. ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych. aby sme museli žiť podľa 13 tela. 20 Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti . 27 A ten. 26 Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. ale vydal ho za nás všetkých. ani prítomnosť.1 Teraz teda už niet odsúdenia pre tých. ktorá sa na nás má zjaviť.“ 37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho. 18 A myslím. čo vzkriesil z mŕtvych Krista. ktorý nás miluje. Predurčil tých. za čo sa máme modliť. aj povolal. pravda. čo žijú podľa tela.31 Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás. že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. 22 Veď vieme. Lebo kto dúfa v niečo.VIII. tým. ale tí. sú Božími synmi. kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela. že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna. keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech. ak vo vás prebýva Boží Duch. 3 Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti. čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva. 6 A zmýšľať podľa tela je smrť. hlad alebo nahota. trpezlivo to očakávame. ale podľa Ducha. 21 že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy. 38 A som si istý. Život podľa Ducha . ani anjeli. 15 Lebo ste nedostali ducha otroctva. ale duchovne. bratia. telo je síce pre hriech mŕtve. 2 veď zákon Ducha. sme dlžníkmi. vykúpenie svojho tela. čo ospravedlnil. tých aj ospravedlnil. ktorých predpoznal . ale nie telu. v ktorom voláme: „Abba Otče!“ 16 Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje. ktorých predurčil. ani kniežatstvá. nie je nádej. aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo. 23 A nielen ono. ba viac . po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých. vie. ktorý skúma srdcia. že sme Božie deti. Sme určení pre slávu . ale aj my sami. aby ste sa museli zasa báť. ani mocnosti. zmýšľajú telesne. ani budúcnosť. čo žijú telesne. a tých. aj oslávil. . že tým.19 Veď stvorenie túžobne očakáva. 24 Lebo v nádeji sme spasení. 30 A tých. ktorý zomrel. lebo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu . Hymnus na Božiu lásku . potom ten. čo sú v Kristovi Ježišovi. nemôžu sa páčiť Bohu. nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň. 10 Ale ak je vo vás Kristus.

boli by sme ako Sodoma. slávu. z nášho otca Izáka. len zvyšok sa zachráni.14 Čo teda povieme? Je vari Boh nespravodlivý? Vonkoncom 15 nie! Veď Mojžišovi hovorí: „Zmilujem sa.“ . ale od Boha.1 .“ 13 ako je napísané: “Jakuba som miloval. nad kým sa zľutujem. kde sa im hovorilo: „Vy nie ste môj ľud“.6 Ale nie že by bolo zlyhalo Božie slovo. C. Ezaua som nenávidel. ani od toho.“ s To znamená. 5 Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus. pripravené na záhubu. Situácia Izraela 9. 7 A nie sú všetci Abrahámovými deťmi len preto. bolo jej povedané: „Starší bude slúžiť mladšiemu.39 ani výška. ktorých povolal nielen zo Židov. ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky. ani hĺbka. kto ho vytvoril: „Prečo si ma takto urobil?“ 21 Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou.1 Hovorím pravdu v Kristovi. bohoslužbu prisľúbenia.aby ostalo v platnosti Božie rozhodnutie. ale z vôle toho. mojich príbuzných podľa tela. zvelebený naveky. a zatvrdzuje koho chce.“ 10 A nielen to. 24 na nás. aj moje svedomie mi v Duchu Svätom dosvedčuje. 3 Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov.“ 29 A ako predpovedal Izaiáš: „Keby nám Pán Zástupov nebol ponechal potomstvo. našom Pánovi. 12 nie zo skutkov. Gomore by sme boli podobní. tam sa budú volať synmi živého Boha.19 Povieš mi azda: „Prečo potom ešte karhá? Kto sa môže vzoprieť jeho vôli?!“ 20 Ale kto si ty. kto chce. nad kým chce. a preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu. že nie telesné deti sú Božími deťmi. sú Izrael. ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo. zmluvy. ale aj z pohanov?! 25 Ako aj u Ozeáša hovorí: „Nazvem Nie môj ľud Mojím ľudom a Nemilovanú Milovanou.36 Rim9 IX. ktorý povoláva -. Lebo Písmo hovorí faraónovi: „Vzbudil som ťa na to. zákonodarstvo. že odvrávaš Bohu?! Vari povie výtvor tomu. 2 že mám v srdci veľký žiaľ a neprestajnú bolesť. Veď nie všetci. neklamem. on je nad všetkým Boh.“ 27 A Izaiáš volá nad Izraelom: „Keby bolo synov Izraela toľko ako piesku v mori. Izrael podľa tela a Izrael podľa ducha . Oni sú Izraeliti. majú adoptívne synovstvo. kto beží. čo sú z Izraela. Amen. ktorý sa 17 zmilúva. ktoré pripravil na slávu. aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno hlásalo po celej zemi. 28 lebo Pán splní svoje slovo dokonale a rýchlo na zemi.“ Sloboda Božej vôle . ani neurobili nič dobré ani zlé . čo sa týka vyvolenia. 11 A hoci sa ešte ani nenarodili. 23 a ukázať bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva. nad kým sa zmilujem. aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné? 22 A čo ak Boh chcel ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc. že sú jeho potomci. človeče. ale aj Rebeka počala z jedného. a zľutujem sa. 26 A na mieste. 9 Lebo slovo prisľúbenia znie takto: „O takomto čase prídem a Sára bude mať syna. Spása pohanov a poblúdenie Židov .“ 16 Nezávisí to teda od toho. Apoštolov bôľ nad Izraelom .“ 18 Teda zmilúva sa. Ale: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. ktorá je v Kristovi Ježišovi.11.

ale zo skutkov. 14 Ale ako budú vzývať toho.“ Rim10 X. ktoré hlásame.“ 6 Ale spravodlivosť. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš. že nevychádzal z viery.“ Židia nemajú výhovorky .. kto v neho verí. o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? 15 A ako budú kázať.12 Niet rozdielu medzi Židom a Grékom. Alebo neviete. ktorý predpoznal. v ktorého neuverili? A ako uveria v toho. 10 Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.zvestovanú Mojžišom . a to spravodlivosť.“ 21 Izraelu však hovorí: „Celý deň som vystieral ruky k ľudu nevernému a vzdorovitému. 18 Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno. nebude zahanbený. že Boh ho vzkriesil z mŕtvych. budeš spasený. 4 Veď cieľom zákona je Kristus. po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta. 19 Pýtam sa teda: Nepochopil to Izrael? Mojžiš prvý hovorí: „Vzbudím vo vás žiarlivosť skrze Nie národ. ktorá je z viery. aby boli spasení. kto uveril tomu. totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. z celého srdca túžim a Boha za nich prosím. 32 Prečo? Preto. skrze nerozumný národ vás do hnevu popudím. bude spasený. Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa. ktorí ho vzývajú: 13 Lebo každý. nebude zahanbený. Veď aj ja som Izraelita. 3 keďže nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa postaviť svoju spravodlivosť.1 Bratia. kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia..5 Mojžiš píše o spravodlivosti.1 Pýtam sa teda: Vari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. bude z nich žiť. ktorý ich bude plniť. 11 Veď Písmo hovorí: „Nik. totiž priviesť dolu Krista. 8 Ale čo hovorí? „Blízko teba je slovo. kto v neho verí. aby spravodlivosť dosiahol každý. lebo ten istý je Pán všetkých. kto bude vzývať Pánovo meno. Narazili na kameň úrazu 33 ako je napísané: „Hľa. 31 Izrael sa však usiloval o zákon spravodlivosti.. čo hovorí Písmo o Eliášovi? Ako sa žaluje Bohu na Izrael: 3 30 . verejne som sa zjavil tým. čo ma nehľadali. dosiahli spravodlivosť. ktorá je z viery. 7 alebo: „Kto zostúpi do priepasti?“. a k zákonu nedospel. 2 Veď im môžem dosvedčiť. čo hlásajú dobrú zvesť. ktorí sa neusilovali o spravodlivosť. Zvyšok Izraela . . že horlia za Boha.“ Rim11 XI. 2 Boh neodvrhol svoj ľud.. ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých. ale nie podľa pravého poznania. vraví toto: „Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?“. .“ 16 Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. nepodriadili sa Božej spravodlivosti. ktorá je zo zákona: „Človek. kto verí. Aj Izaiáš hovorí: „Pane. čo sme hlásali?“ 17 Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.Čo teda povieme? Že pohania.“ 20 A Izaiáš sa odvažuje povedať: „Našli ma tí. čo sa na mňa nedopytovali. bohatý pre všetkých.“ totiž slovo viery. Židia nepoznali Božiu spravodlivosť. v tvojich ústach a v tvojom srdci.

“ 5 A tak aj v tomto čase ostal zvyšok vyvolený z milosti. nie ty nesieš koreň. aby sa nad všetkými zmiloval. boli odlomené pre neveru. radšej sa boj! 21 Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti. aby nevideli. ale koreň teba. ostatní oslepli. potom aj cesto. 7 Čo teda? Izrael nedosiahol. aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. 31 tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo. s ako je napísané: „Boh im dal ducha tvrdého spánku. aby potom na nich žiarlili. 22 Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým. ak nie život z mŕtvych?! 16 Ak sú sväté prvotiny. ak vytrváš v dobrom. 6 Ale ak z milosti. a si naštepený proti prirodzenosti do dobrej olivy. hovorím: Pretože som apoštol pohanov. 26 a tak bude spasený celý Izrael. pohoršením a odplatou. až do dnešného dňa. potom aj ratolesti. Nenamýšľaj si. aby ste nepoznali toto tajomstvo a boli múdri sami pre seba. a ich chrbát navždy zohnú!“ Pohania vštepení do Izraela .11 A teraz sa pýtam: Vari sa tak potkli. aby nevideli. kým nevojde plný počet pohanov. o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí. bratia.33 Aká hĺbka Božieho bohatstva. aby som bol naštepený ja.“ 20 Dobre. ak je svätý koreň. čo sú z nej podľa prirodzenosti?! 25 Nechcem. tvojich prorokov pozabíjali. že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy. ak nezotrvajú v nevere. tvoje oltáre zborili. ale vzhľadom na vyvolenie sú milovaní kvôli otcom. nevyvyšuj sa nad ratolesti.“ 4 A čo mu odpovedá Boh? „Ponechal som si sedemtisíc mužov. inak by milosť nebola milosťou.“ 9 A Dávid hovorí: „Nech sa im ich stôl stane nástrahou a pascou. robím česť svojej službe. a aj na môj život striehnu. 23 Ale aj oni budú naštepení. aby padli? Vôbec nie! Ale ich pád sa stal spásou pre pohanov. ale ty stojíš pre vieru. o čo sa usiluje. Len ja sám som ostal. 24 Veď ak si ty odťatý z planej olivy. 29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. už nie zo skutkov. múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! 34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? . keď odstránim ich hriechy. 30 Ak ste vy voľakedy neverili Bohu. ako je napísané: „Zo Siona príde vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť: 27 A to bude tvoja zmluva s nimi. 17 Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty. inak budeš aj ty odťatý. pohanom. na ktorú podľa prirodzenosti patríš. že neušetrí ani teba. 32 Boh totiž všetkých uzavrel do nevery. 12 Lenže ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov. aby nepočuli. Ak sa vyvyšuješ. ktorí nezohli kolená pred Bálom. a uši. ale vyvolení dosiahli. planá oliva. aby sa nestalo. a Božiu dobrotu voči tebe. a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru. čím bude ich prijatie. 10 Nech sa im oči zatemnia. Hymnus na Božiu múdrosť . lebo Boh má moc naštepiť ich znova.“ 28 Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám. ktoré sa vám dostalo. čo padli. 15 Lebo keď ich strata je zmierením sveta. bol si naštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a miazge olivy. 19 Povieš azda: „Tie ratolesti sú odlomené. o koľko viac ich plnosť?! 13 Vám. oči. 14 aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých.„Pane.

skrze neho a pre neho je všetko. predbiehajte sa vzájomne v úctivosti. alebo dar slúžiť v službe. Pravá bohoslužba . Druhá časť Mravné napomenutia 12. žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. čo je Božia vôľa. 11 v horlivosti neochabujte. čo sú. protiví sa Božiemu poriadku. 19 Nepomstite sa sami. ako myslieť treba. pre Božie milosrdenstvo vás prosím. keď je smädný. lebo tým. kto robí zle. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu. kto je predstavený. 5 Preto sa treba podriadiť. kto robí zle. 13 Majte účasť na potrebách svätých. 35 . 14 Žehnajte tých. komu bázeň. lebo niet moci. veď je napísané: „Mne patri pomsta. 10 Milujte sa navzájom bratskou láskou. každý podľa stupňa viery. potom sa boj.15. komu clo. milé a dokonalé. ale dobrom premáhaj zlo. svätú. Nenáviďte zlo. alebo učiť pri vyučovaní.3 Mocou milosti. A tie. ale prikláňajte sa k nízkym. Jemu sláva naveky.1 Každý nech sa poddá vyššej moci. sú Boží služobníci. a nezmýšľajte vysoko. v súžení buďte trpezliví. 6 Máme rozličné dary podľa milosti. čo ste dlžni: komu daň. aby si nik nemyslel o sebe viac. tomu daň. Nebuďte múdri sami pre seba. žite v pokoji so všetkými ľuďmi. ale premeňte sa obnovou zmýšľania. ale zmýšľajte triezvo. nech dáva nezištne.1 Bratia. hovorím každému z vás. 8 či povzbudzovať pri povzbudzovaní. 3 Lebo vladárov sa nemusí báť ten. kto preukazuje milosrdenstvo. v modlitbe vytrvalí. slúžte Pánovi. aby mu bolo treba vrátiť? 36 Lebo od neho. je Božou služobníčkou. sami si privolávajú odsúdenie. tomu bázeň. lebo nie nadarmo nosí meč. 18 Ak je to možné a závisí to od vás. ustanovil Boh. 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. Charizmy sú pre dobro celého tela .9 Láska nech je bez pretvárky. A tí.“ hovorí Pán. čo je dobré.žehnajte a nepreklínajte! 15 Radujte sa s radujúcimi. ktorú som dostal. že to urobíš.A kto mu dal niečo prvý. milovaní. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. 2 Kto sa teda protiví vrchnosti. čo sa protivia. ako svoju duchovnú bohoslužbu. Bohu milú obetu. 20 Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný. tomu clo. 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. a nielen zo strachu pred hnevom. nech to robí radostne. aký mu udelil Boh. 6 Preto platíte aj dane. Kto teda dáva. Amen. aby ste svoje telá prinášali ako živú. 21 Nedaj sa premôcť zlu. 12 V nádeji sa radujte. 4 Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle. daj mu piť. usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v súlade s vierou. lipnite k dobru. aby ste vedeli rozoznať. Povinnosť lásky . čo ich vyžadujú. nech je starostlivý. buďte vrúcneho ducha. vykonávateľkou hnevu na tom. ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť. Kresťan a vrchnosti . plačte s plačúcimi! 16 Navzájom rovnako zmýšľajte. lebo tí. buďte pohostinní. čo vás prenasledujú . kto robí dobre. nakŕm ho. ktorá by nebola od Boha.13 Rim12 XII. tomu česť. ja sa odplatím. ale ten. ale aj kvôli svedomiu. komu česť. Rim13 XIII. 4 Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov. ale ponechajte miesto hnevu. 7 Dávajte každému.1 .

keď sme uverili. teda naplnením zákona je láska. 7 Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera. okrem toho. 3 Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe. 2 Niekto je presvedčený. ktorý jedením pohoršuje. hoci má pochybnosti. za ktorého zomrel Kristus! 16 Nech teda nie je vaše dobro vystavené potupe. hovorí Pán. lebo to nebolo z viery. 15 Ale ak sa tvoj brat zarmucuje pre jedlo. kto to za nečisté pokladá. a kto neje. kto nesúdi seba samého za to. 13 Žime počestne ako vo dne.“ 12 A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. lebo Boh ho prijal. Blahoslavený. len tomu je niečo nečisté. 5 Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom. 4 Kto si ty. kto je. 13 Nesúďme už teda jeden druhého. nie v smilstve a necudnosti. 8 lebo či žijeme. Neprivádzaj svojím jedlom do záhuby toho. 9 Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 10 Láska nerobí zle blížnemu. 18 Kto takto slúži Kristovi. 20 Nenič Božie dielo pre jedlo! Ono je všetko čisté. ale radšej hľaďte. nie v hýrení a opilstve. nech nesúdi toho. 9 Veď Kristus práve preto zomrel a ožil. že nič nie je nečisté samo v sebe. je hriech.Naplnením zákona je láska . 10 Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojím bratom pohŕdaš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou. 6 Kto zachováva deň. vyplnil zákon. slabý je iba zeleninu. je odsúdený. Žime počestne . nech nepohŕda tým. kto neje.1 Slabého vo viere sa ujmite. ale nehádajte sa o názoroch. žijeme Pánovi. aby vládol aj nad mŕtvymi aj nad živými. aby ste sa prebudili zo sna. zachováva ho kvôli Pánovi. deň sa priblížil. umierame Pánovi. veď vzdáva vďaky Bohu. páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. Povinnosť silných vo viere . aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie. 21 Dobre je nejesť mäso a nepiť víno ani nič. patríme Pánovi.8 Nebuďte nikomu nič dlžni. Rim14 XIV. 12 Noc pokročila. ktorú máš. pokoj a radosť v Duchu Svätom. je kvôli Pánovi. aký je čas. ale zlé je pre človeka. lebo Pán má moc podržať ho.14 Viem a som si istý v Pánu Ježišovi. Ale bude pevne stáť. že už nadišla hodina. 22 Tú vieru. Rim15 XV. 23 Ale kto je. neje kvôli Pánovi a vzdáva vďaky Bohu. kto je. čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. ale spravodlivosť. a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí. čo nie je z viery. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Zhovievavosť voči slabým vo viere . predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu. kto je. 19 Preto sa usilujme o to. maj sám pre seba pred Bohom. aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho. čo uznáva za dobré.1 My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. či umierame. Či teda žijeme alebo umierame. Kresťanská sloboda a pohoršenie . 3 Ten. nie v svároch a žiarlivosti. 17 Veď Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj. že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. a všetko. Veď teraz je nám spása bližšie. už nekonáš podľa lásky. len nech je každý úplne presvedčený o svojom. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. čo pohoršuje tvojho brata. a kto neje. ako vtedy. že môže jesť všetko. iný nerozlišuje dni.11 Však viete. 14 ale oblečte si Pána Ježiša Krista. 11 Lebo je napísané: „Ako že žijem. ale ako je napísané: „Padajú na mňa .

urážky tých, čo teba urážajú.“ 4 A všetko, čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z Písma mali nádej. 5 Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša, 6 a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. 7 Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu. 8 Hovorím totiž, že Kristus bol služobníkom obriezky v záujme Božej pravdy, aby potvrdil prisľúbenia dané otcom 9 a aby pohania oslavovali Boha za milosrdenstvo, ako je napísané: „Preto ťa budem velebiť medzi národmi, a ospevovať tvoje meno.“ 10 A opäť hovorí: „Radujte sa, národy, s jeho ľudom.“ 11 A znova: „Chváľte Pána, všetky národy, a nech ho velebia všetci ľudia.“ 12 A Izaiáš hovorí: „Bude koreň Jesseho a ten, čo povstane vládnuť nad národmi: v neho budú dúfať národy.“ 13 Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Záver 15,14 - 16,27 Pavlova služba - 14 Ja som o vás, bratia moji, presvedčený, že aj vy ste plní dobroty, naplnení všetkým poznaním, takže sa môžete aj vzájomne napomínať. 15 Predsa len som vám napísal, a miestami trochu smelšie, a niečo som vám pripomenul pre milosť, ktorú som dostal od Boha, 16 aby som bol služobníkom Krista Ježiša medzi pohanmi a konal posvätnú službu Božiemu evanjeliu, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou v Duchu Svätom. 17 Mám sa teda čím chváliť v Kristovi Ježišovi pred Bohom. 18 Veď sa neodvážim hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa neurobil Kristus, pre poslušnosť pohanov, slovom i skutkom, 19 mocou znamení a divov, v sile Ducha. Tak som všetko dookola od Jeruzalema až po Ilýriu naplnil Kristovým evanjeliom. 20 A usiloval som sa hlásať evanjelium nie tam, kde bolo Kristovo meno už známe, aby som nestaval na cudzom základe, 21 ale ako je napísané: „Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali, a pochopia ti, čo nič nepočuli.“ Pavlova túžba navštíviť Rím - 22 A práve toto mi veľa ráz zabránilo prísť’ k vám. 23 Ale teraz už nemám priestor v týchto končinách a už dlhé roky túžim prísť k vám. 24 Preto keď sa vypravím do Španielska, dúfam, že vás cestou uvidím a že ma ta odprevadíte, keď sa s vami trochu poteším. 25 Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým; 26 lebo Macedónsko a Achájsko sa rozhodli urobiť nejakú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. 27 Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných dobrách, sú povinní poslúžiť im zasa v hmotných. 28 Keď to dokončím a riadne im odovzdám toto ovocie, vydám sa cez vás do Španielska. 29 A viem, že keď k vám prídem, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. 30 Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách za mňa u Boha, 31 aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei a aby moja služba Jeruzalemu bola milá svätým. 32 Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami. 33 Boh pokoja nech je s vami všetkými. Amen. Rim16

XVI. Odporúčania a pozdravy - 1 Odporúčam vám našu sestru Fébu, služobníčku cirkvi v Kenchrách. 2 Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí na svätých, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude od vás potrebovať, veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému. 3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi. 4 Oni nastavili vlastné šije za môj život. Im som nielen ja zaviazaný vďakou, ale aj všetky cirkvi z pohanov. 5 Pozdravte aj cirkev v ich dome. Pozdravte môjho milovaného Epaineta, prvotinu Ázie v Kristovi. 6 Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás. 7 Pozdravte Andronika a Juniáša, mojich pokrvných a spoluväzňov, ktorí sú známi medzi apoštolmi a už predo mnou boli v Kristovi. 8 Pozdravujte Ampliáta, môjho milovaného v Pánovi. 9 Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, i môjho milovaného Stachysa. 10 Pozdravte Apella, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte tých, čo sú u Aristobula. 11 Pozdravte Herodióna, môjho pokrvného. Pozdravte tých, čo sú u Narcisa a sú v Pánovi. 12 Pozdravte Tryfainu a Tryfózu, ktoré pracujú v Pánovi. Pozdravte milovanú Persidu, ktorá veľa pracovala v Pánovi. 13 Pozdravte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, i jeho aj moju matku. 14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermesa, Patrobasa a Hermasa a bratov, čo sú s nimi. 15 Pozdravte Filológa a Júliu, Nerea, jeho sestru i Olympasa a všetkých svätých, čo sú s nimi. 16 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi. Pozor na falošných učiteľov - 17 Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im. 18 Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu, a sladkými rečami a poklonami zvádzajú srdcia nevinných. 19 O vašej poslušnosti už vedia všetci. Preto mám z vás radosť, ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neskúsení v zlom. 20 A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami. Pozdravy Pavlových spoločníkov - 21 Pozdravuje vás môj spolupracovník Timotej i Lucius, Jason a Sosipater, moji pokrvní. 22 Pozdravujem vás ja, Tercius, čo píšem tento list v Pánovi. 23 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. 24 Pozdravuje vás Erastus, správca mestskej pokladnice, a brat Kvartus. Doxológia - 25 A tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté, 26 ale teraz bolo zjavené a skrze Písma prorokov z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru, 27 jemu, jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen.

PRVÝ LIST KORINŤANOM
Úvod 1,1-9 1Kor1 I. Pozdrav - 1 Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes z Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým aj všetkým, čo

vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. Apoštol vzdáva vďaky za Korinťanov - 4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. 5 Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, 6 tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, 7 takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. 8 On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. A. Rozdelenie a pohoršenia 1,10 - 6,20 1. Roztržky v korintskej cirkvi 1,10 - 4,21 Rozkol medzi veriacimi - 10 Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. 11 Lebo z domu Chloe mi o vás, bratia moji, oznámili, že sú medzi vami sváry. 12 Myslím na to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov“, „Ja Apollov“, „Ja zasa Kéfasov“, „A ja Kristov“. 13 Je Kristus rozdelený? Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, okrem Krispa a Gája, 15 aby nik nemohol povedať, že ste pokrstení v mojom mene. 16 Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Inak neviem, či by som bol ešte niekoho pokrstil. 17 Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Múdrosť kríža - 18 Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. 19 Veď je napísané: „Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.“ 20 Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? 21 Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. 22 Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť 23 my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. 26 Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných ani veľa urodzených, 27 ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; 28 čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, 29 aby sa pred Bohom nik nevystatoval. 30 Vy ste z neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, 31 aby ako je napísané: „Kto sa chváli nech sa chváli v Pánovi.“ 1Kor2 II. Pavol, apoštol múdrosti kríža - 1 Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. 2 Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. 3 A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. 4 Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v

presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, 5 aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. 6 Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť - no nie múdrosť tohoto veku ani múdrosť kniežat tohoto veku, ktoré spejú k záhube, 7 ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. 8 Nik z kniežat tohoto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. 9 Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ 10 Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. 11 Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch. 12 A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. 13 A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetľujeme. 14 Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. 15 No duchovný posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiť. 16 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poúčal? My však máme Kristovo zmýšľanie. 1Kor3 III. Kristus je základ Cirkvi - 1 A ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. 2 Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete, 3 lebo ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudsky? 4 Keď jeden hovorí: „Ja som Pavlov,“ a druhý: „Ja Apollov,“ či nie ste ľudia? 5 Veď čože je Apollo? A čo Pavol? Služobníci, prostredníctvom ktorých ste uverili, a každý taký, ako mu dal Pán. 6 Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh. 7 A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. 8 Kto sadí i kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. 9 Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia ,roľa a Božia stavba. 10 Podľa Božej milosti, ktorú som dostal položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. 11 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. 12 Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, striebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy, 13 dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. 14 Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. 15 Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. 16 Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? 17 Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy. 18 Nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. 19 Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané: „On chytá múdrych v ich chytráctve“ 20 a zasa: „ „Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú márne.“

verného v Pánovi. aby sme s vami kraľovali aj my. ale to ma neospravedlňuje. 3 No mne naozaj málo záleží na tom. a posúdim namyslencov nie podľa ich reči. my sme slabí. Ani sám seba nesúdim. vy ste slávni.všetko je vaše. čo si nedostal? A keď si dostal. aby ste radšej žialili a vylúčili spomedzi seba toho. lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. 20 lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči. a o takom smilstve. 19 Ale prídem k vám čoskoro. anjelov i ľudí. čo je napísané“.1 Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. Pán je môj sudca. Veď všetko je vaše: 22 či Pavol alebo Apollo. 7 Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš. keď nás prenasledujú. 2 A. aby mal niekto manželku svojho otca. a vyjaví úmysly sŕdc. a vy silní. 23 ale vy ste Kristovi a Kristus Boží. 14 Toto nepíšem. my znevážení 11 Až do tejto hodiny sme hladní. vyvrheľmi pre všetkých až doteraz. ale vy ste múdri v Kristovi. prítomnosť aj budúcnosť . lebo sme sa stali divadlom pre svet. rozhodol ako prítomný. akoby si nebol dostal? 8 Už ste sa nasýtili. on vám pripomenie moje cesty v Kristovi.1-13 1Kor5 V5. aby ste boli novým cestom. 6 Ale v tomto. keď nás preklínajú. Kristus. kým nepríde Pán.a kiež by ste len kraľovali. apoštolom. 8 Preto slávme sviatky nie v starom kvase ani v kvase zloby a neprávosti. že nám. akoby som k vám už nemal prísť. 9 Zdá sa mi. bijú nás päsťami. 5 vydať satanovi na záhubu tela. 21 Čo chcete? Mám k vám prísť s palicou. Stali sme sa akoby smeťami sveta. čo je skryté v tme. hoci telom vzdialený. či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Kéfas svet život i smrť. 12 ťažko pracujeme vlastnými rukami. vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám. o akom ani medzi pohanmi nepočuť. 10 My sme blázni pre Krista. Ste totiž akoby nekvasený chlieb. 1Kor4 IV. s mocou nášho Pána Ježiša. 4 lebo nie som si ničoho vedomý. vy sa ešte vystatujete namiesto toho. ale v moci. my žehnáme. Začali ste kraľovať bez nás . Apoštol a korintská cirkev . otcov nemáte mnoho. vy a môj duch. On osvetlí. aby som vás zahanbil. no duchom prítomný. 16 Prosím vás teda. ale podľa ich moci. Prípad nemravnosti 5. aby bol každý verný. aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. 21 . my to znášame. čo sa dopustil takého činu! 3 Ja som už. Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť. 1 Ba počuť aj o smilstve medzi vami. smädní a nahí. ak to bude chcieť Pán.A tak nech sa nik nevychvaľuje ľuďmi. ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy. čo sa chvasceš. sme bez domova. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha. ako učím všade po všetkých cirkvách. svojho milovaného syna. napodobňujte ma! 17 Preto som k vám poslal Timoteja. ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. alebo s láskou a v duchu miernosti? 2. že toho. 2 A od správcov sa už vyžaduje. bratia. my sa modlíme. 5 Preto nesúďte nič predčasne. keď sa zhromaždíme. aby ste sa na nás poučili. 6 Vaše vystatovanie nie je dobré. čo to urobil 4 treba v mene nášho Pána Ježiša. 13 keď nás potupujú. 15 Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi. aby sa duch zachránil v Pánov deň. Neviete že trocha. Veď bol obetovaný náš veľkonočný baránok. už ste zbohatli. 18 Niektorí sa začali tak vyvyšovať. že „niet nad to. kvasu prekvasí celé cesto? 7 Vyčistite starý kvas.

a to pred neveriacimi?! 7 Už vôbec to je u vás chyba. opilec alebo lupič. že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! 16 Alebo neviete. ktorého máte od Boha. 10 Pravda.40 1. 4. 11 A niektorí ste toto boli. chamtivec. kto by mohol rozsúdiť svojich bratov? 6 Ale brat s bratom sa súdi . s lupičmi alebo modloslužobníkmi. 10 ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ Boh však zničí jedno aj druhé. modloslužobník. čo sú vnútri?! 13 Lebo tých. hreší proti vlastnému telu. súdiť sa pred nespravodlivými. nie ste hodní rozsúdiť maličkosti?! 3 Neviete. Odpovede na rozličné otázky 7. to by ste museli ujsť z tohoto sveta. Manželstvo -1 O tom. 1 Kto z vás sa odváži. 18 Varujte sa smilstva! Každý hriech. 2 Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. s takým ani nejedzte.“ Ale nie všetko osoží. že ten. 19 A neviete. Vari nie je medzi vami nik múdry. nie so smilníkmi tohoto sveta či s chamtivcami. kto sa spája s neviestkou. aby ste sa nestýkali so smilníkmi. boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. a to bratom! 9 Neviete. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? 8 Ale vy krivdíte a škodíte. aby ste sa nestýkali s tým. B.1-11 1Kor6 VI. že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet. 11 Ale teraz som vám napísal. boli ste posvätení. kto však smilní. 12 Veď prečo by som mal súdiť tých. 13 „Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo. že sa súdite medzi sebou. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. že vaše telo je chrámom Ducha Svätého. Vylúčte zlého spomedzi seba! 3. a nie pred svätými?! 2 Vari neviete. čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých. rozhodnete sa pre takých sudcov. 14 A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou. je s ním jeden Duch. keď má s iným spor. čo sú mimo. Spory kresťanov pred pohanskými súdmi 6. keď sa muž nedotýka ženy. a že nepatríte sebe? 20 Draho ste boli kúpení. Ale obmyli ste sa.14. 12 9 . kto sa volá bratom a je smilník. Naše telo patrí Pánovi 6. Ale telo nie je na smilstvo.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť. utŕhač. že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov. ktorí nie sú pred cirkvou ničím? 5 Na vaše zahanbenie to hovorím. čo ste písali: Dobre je. bude súdiť Boh.1 . „Všetko smiem.1-40 1Kor7 VII.Napísal som vám v liste. je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele“ 17 Ale kto sa spája s Pánom. že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci všedného dňa! 4 Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života. ktorého by sa človek dopustil. Manželstvo a panenstvo 7. lež pre Pána a Pán pre telo. 15 Vari neviete.12-20 „Všetko smiem. je mimo tela. ktorý je vo vás.

hovorím. ale iba v Pánovi. nech muža neopúšťa. Nech sa vezmú. v čom bol povolaný.12 Ostatným hovorím ja. nezhreší. že je dobre. čo kupujú. stará sa o Pánove veci. čo sú nerozhodní . radšej to využi.pre terajšie ťažkosti -. v ktorom bol povolaný. Takto učím vo všetkých cirkvách. 35 No toto hovorím na váš prospech. Podobne kto je povolaný ako slobodný. akoby nič nevlastnili.17 Len nech každý žije tak. prikazujem. lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak. 7 Chcel by som. 4 Žena nemá moc nad svojím telom. za koho chce. Pavlovské privilégium . nech odíde. čo majú ženy. že je potupou pre jeho pannu. ako sa páčiť manželke.10. ako ja. je Pánov oslobodenec. či zachrániš ženu? Zostať vo svojom povolaní . a opäť buďte spolu. každý. je Kristov služobník. bratia. 30 tí. ale dávam radu ako taký. ktorý dosiahol milosrdenstvo u Pána. či zachrániš muža? Alebo vieš. Tým. aby napokon aj tí. že aj ja mám Božieho Ducha.a ak by odišla. 23 Draho ste boli kúpení. ak prekročí vek a má sa tak stať. 20 Nech každý zostane v tom stave. 22 Lebo kto je povolaný v Pánovi ako otrok. 18 Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech sa nevracia k neobriezke. nie aby som na vás hodil slučku. dokiaľ jej muž žije. kto vydáva svoju pannu dobre robí. akoby ich nemali. ako sa páčiť mužovi. Dar panenstva . 28 Ale ak sa oženíš. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť.36 Ak si niekto myslí. ale muž. ale je pánom svojej vôle a zaumienil si v srdci zachovať svoju pannu. aby manželka neodchádzala od muža 11 . 16 Vari vieš. nie ako príkaz. Vdovám . alebo nech sa zmieri so svojím mužom a muž nech neprepúšťa manželku.1 . ako som ja. nech urobí. A myslím si. nech ju neprepúšťa. aby som bol verný. aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. Ale vydatá myslí na svetské veci. čo užívajú tento svet. ale žena. čo sa radujú. tí. 6 No toto hovorím ako dovolenie. 9 Ale ak sa nevedia zdržať. čo uzavreli manželstvo. 8 Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich. 5 Neodopierajte si jeden druhému. 33 Ale ženatý sa stará o svetské veci. druhý inak.39 Žena je viazaná. nehreší. 13 A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať. ale zachovávanie Božích prikázaní. čo chce. že je to dobré . akoby neplakali.10 Tým. ako ho Boh povolal. lebo tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa. Nestaňte sa otrokmi ľudí! 24 Bratia. A ak sa panna vydá. ak zostanú tak. dobre robí. ale Pán. 2.33 3 . Mäso obetované modlám 8. Nerozlučnosť manželstva . 27 Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. keď človek ostane tak. Keď jej muž zomrie.25 O pannách nemám Pánov príkaz. ako mu určil Pán. ako sa páčiť Pánovi. ale kto nevydáva. 19 Obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič. 31 a tí. ani nie ja. aby ste sa mohli venovať modlitbe. muž. 14 Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. Inak by boli vaše deti nečisté. je slobodná. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní. podobne ani muž nemá moc nad svojím telom. Kto je bez ženy. nech každý zostane pred Bohom v tom. môže sa vydať. čas je krátky. boli. akoby ho neužívali. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. 40 Bude však blaženejšia. 38 Teda aj ten. ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi. ale teraz sú sväté. aby boli sväté telom i duchom. Ale takíto budú mat’ telesné trápenia a toho vás chcem ušetriť. 15 No ak neveriaci chce odísť. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným. 32 Chcem. tí. robí lepšie. nezhrešíš. nech ostane nevydatá. iba ak na čas so vzájomným súhlasom. aby ste vy boli bez starostí. 29 A tak. nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať. 34 a je rozdelený. 21 Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. akoby sa neradovali. 37 Ale kto sa pevne v srdci rozhodol a nebol donútený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach. žena. čo plačú. veď Boh nás povolal žiť v pokoji. ako je.Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. ak ostane tak podľa mojej rady. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. nech vstúpia do manželstva. aby boli všetci ľudia tak. 26 Myslím teda.

1 Nie som slobodný? Nie som apoštol? Vari som nevidel Ježiša. 1Kor9 IX. nebudem nikdy jesť mäso. aby to bolo aj v mojom prípade. že tí. len aby sme nepostavili prekážku Kristovmu evanjeliu. aby som čím viacerých získal. 5 Lebo aj keď sú takí čo sa nazývajú bohmi či už na nebi alebo na zemi. čo je vo svätyni. lebo radšej zomriem. Veď vy ste pečaťou môjho apoštolátu v Pánovi. od ktorého je všetko a my sme pre neho. a jedného Pána.1 O mäse obetovanom modlám vieme. je to služba. skrze ktorého je všetko. nie tým skôr my? No nepoužili sme toto právo. že ten. stal som sa sluhom všetkých. čo boli bez zákona. ak u vás žneme hmotné? 12 Ak majú iní u vás toto právo. že jedia mäso. Všeobecné zásady . 4 O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme.. že dostane z úrody. nášho Pána? A vy nie ste moje dielo v Pánovi?! 2 Ak aj pre iných nie som apoštolom. predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu. že my všetci máme poznanie. Nedávať pohoršenie .“ Vari tu Boh myslí na voly? 10 A nehovorí to skôr pre nás? Veď pre nás je napísané. a ich svedomie sa poškvrňuje. 18 Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium. aby som nepohoršil svojho brata. 21 Pre tých. A toto nepíšem preto. čo boli pod zákonom. 4 Vari nemáme právo jesť a piť? 5 Nemáme právo brat’ so sebou ženu. ako by mal vedieť. mám nárok na odmenu. iba Jeden. neposmelí sa jeho svedomie. a kto mláti. jedia z toho. bol som akoby pod zákonom . že na svete niet nijakej modly a nijakého boha.7 Lenže nie všetci majú poznanie. nemám sa čím chváliť. 19 Lebo hoci som slobodný voči všetkým. sestru. Ježiša Krista. aby som získal . majú z oltára podiel? 14 Tak nariadil aj Pán tým. za ktorého zomrel Kristus! 12 Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie. bol som akoby bez zákona hoci bez Božieho zákona som nebol. 2 Ak si niekto myslí. kým láska buduje. 3 Ale ak niekto miluje Boha. 16 Veď ak hlásam evanjelium. aj my sme skrze neho. ešte to nevie tak. čo slúžia oltáru. čo zvestujú evanjelium. a tí. čo sú pod zákonom. nič nezískame: 9 Len si dajte pozor aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. lebo je slabé. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí na modly. tak ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia i Kéfas?! 6 Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať? 7 Kto kedy vojenčí na svoje trovy? Kto sadí vinicu. má orať v nádeji. že niečo vie. ktorá mi je zverená. hrešíte proti Kristovi. ale bol som pod Kristovým zákonom -. 10 Lebo keď niekto uvidí toho. ale ak nie z vlastnej vôle. 3 Toto je moja obrana proti tým. ani keď jeme. je to také veľké. aby som získal tých. čo orie. 15 No ja som nič z toho nepoužil. Otca. čo má poznanie. 6 my máme iba jedného Boha. 13 Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata. pretože je slabé. Pre tých. 17 Ak to robím z vlastnej vôle. ako by mal niekto zmariť túto moju chválu. ale všetko znášame. tak v nádeji. čo ma posudzujú.brat. 11 Keď sme vám my zasiali duchovné dobrá. akoby bolo naozaj obetované modlám. aby som získal Židov. je moja povinnosť a beda mi. 8 Ale jedlo nás nepriblíži k Bohu: ani keď nejeme. čo konajú svätú službu. pre vás určite som. Ale poznanie nadúva. a neživí sa mliekom stáda? 8 Hovorím to len po ľudsky? A nehovorí to aj Zákon? 9 V Mojžišovom zákone je predsa napísané: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu. toho Boh pozná.1Kor8 VIII. aby žili z evanjelia. Apoštolova nezištnosť . aby jedol mäso obetované modlám? 11 A slabý zahynie pre tvoje poznanie .ako je veľa bohov a veľa pánov -. keby som evanjelium nehlásal. nič nestratíme. 20 Pre Židov som sa stal akoby Židom. stolovať v pohanskom chráme. a neje z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo.hoci sám som nebol pod zákonom -. 13 Neviete.

my mnohí sme jedno telo. nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. 25 A každý.“ Ale nie všetko osoží. Účasť na Pánovom stole . čo bežia na štadióne. čo obetujú. ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak. ktorý lámeme. ako boli žiadostiví 7 oni. aby som získal slabých. nech si dáva pozor. a zahynuli od zhubcu. ktorá na vás dolieha je iba ľudská. 11 A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás. lebo pili z duchovnej skaly. 18 Hovorím vám ako rozumným. či pijete. a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. zdržuje sa všetkého. či čokoľvek iné robíte všetko robte na Božiu slávu. čo hovorím: 16 Nie je kalich dobrorečenia.24 Neviete. ktorá ich sprevádzala. a zahynuli od hadov. ale záujmy iného. 18 Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí. sám nebol zavrhnutý. že všetci naši otcovia boli pod oblakom. Varovné príklady z dejín Izraela . On vás nedovolí skúšať nad vaše sily.23 „Slobodno všetko. tak bojujem. obetujú zlým duchom. 26 Veď Pánova je zem i všetko. aby boli spasení. aby jedol a pil. moji milovaní. Veď prečo by malo svedomie iného odsúdiť moju slobodu? 30 A keď ja niečo s vďakou požívam. 22 Pre slabých som sa stal slabým. aby som mal na ňom podiel. 21 Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov. čo vás upozornil. aby nepadol. 23 A všetko robím pre evanjelium.“ 8 Ani nesmilnime. ako niektorí z nich smilnili. 5 Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie. 25 Jedzte všetko. ako niektorí z nich reptali. aby dosiahli porušiteľný veniec. ktorému dobrorečíme. ako je napísané: „Ľud sa posadil. A Boh je verný. čo boli bez zákona. a tou skalou bol Kristus. účasťou na Kristovej krvi? A chlieb. Potom vstali a zabávali sa. aby ste mohli vydržať. aby ste sa jej zmocnili. ako niektorí z nich pokúšali. čo mne vyhovuje. 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj. 13 Skúška. nie je účasťou na Kristovom tele? 17 Keďže je jeden chlieb. 33 ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám. my však neporušiteľný. 12 Preto kto si myslí. aby som zachránil aspoň niektorých. 9 Ani nepokúšajme Krista. nie ako na neisto. aby som azda. nie Bohu. čo dostať v jatkách a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. za čo ja vzdávam vďaky?! 31 Či teda jete. oni preto.19 Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20 Ale to. 32 Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani Božej cirkvi. a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. Beh o víťaznú cenu . bratia. Pre všetkých som sa stal všetkým.tých. kto závodí. aby ste nevedeli. „Slobodno všetko. 27 Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť. ktorých zastihol koniec vekov. že tí. 6 To sa stalo ako predobraz pre nás. veď popadali na púšti. . všetci prešli cez more 2 a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi. čo vám predložia. 26 Ja teda tak bežím. kým iným kážem. že stojí. nie akoby som bil do vetra. 28 Ale keby vám niekto povedal: „Toto bolo obetované modlám. ale na svedomie toho druhého. lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. utekajte pred modloslužbou. ale čo osoží mnohým.“ Ale nie všetko buduje. prečo by ma mal niekto tupiť za to. bežia síce všetci. čo jedia obety. účasť na oltári? Účasť na stole zlých duchov . 29 pričom nemyslím na tvoje vlastné svedomie.14 Preto. ale so skúškou dá aj schopnosť. 22 Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on? Ohľad na svedomie iných a sloboda . a kvôli svedomiu. aby sme neboli žiadostiví zla. aby ste boli spoločníkmi zlých duchov.“ nejedzte to kvôli tomu. čo ju napĺňa. 1Kor10 X. A ja nechcem. 27 Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho. 10 Ani nerepcite. Ani modlármi nebuďte.1 Nechcem. ako niektorí z nich. 24 Nech nik nehľadá vlastné záujmy. jedzte všetko. Posúďte sami.

vzal chlieb. nechválim vás. keď prídem. ako keby sa dala oholiť. 5 A každá žena. ale žena z muža.1Kor11 XI. v Pánovi nie je ani žena bez muža ani muž bez ženy. 7 Muž si nemusí zahaľovať hlavu. no žena je slávou 8 muža. ale žena pre muža.“ 25 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou. 3. Charizmy Ducha Svätého . že Pán Ježiš v tú noc. zvestujete Pánovu smrť. bratia. kým nepríde. a nerozoznáva telo. 10 Preto má mať žena na hlave znak moci kvôli anjelom. lebo je obrazom a slávou Boha. 16 Ak by sa niekto chcel hádať. 22 Nemáte vari domy. 34 Ak je niekto hladný. že sú medzi vami roztržky. lámal ho a povedal: „Toto je moje telo. nie je to požívanie Pánovej večere. zneucťuje svoju hlavu: je to to isté. ten si je a pije odsúdenie. keď sa schádzate jesť. čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim. ako som vám ho odovzdal. tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. kde môžete jesť a piť? Ale opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahanbiť tých. neboli by sme súdení. ktoré je pre vás.23 Veď ja som od Pána prijal. Pavlova správa o Eucharistii . ako aj ja napodobňujem Krista. 33 A tak. ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou. 13 Posúďte sami: Sluší sa. aby sa ukázalo. že mužovi je na potupu. keď si pestuje vlasy. aby ste vedeli. 19 Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly. 24 vzdával vďaky. keď sa schádzate v cirkvi. my to nemáme vo zvyku a ani Božie cirkvi. Veď nie je muž zo ženy. kto z vás sa osvedčí. môže sa dať aj ostrihať.14. 27 Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne. 9 Ani nebol muž stvorený pre ženu.2 Chválim vás.40 Žena a muž pri bohoslužbách .“ 26 A tak vždy. nech sa naje doma. 28 Nech teda človek skúma sám seba. 30 Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú.2 . previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Ale ak je pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť. 1 Napodobňujte ma. zneucťuje svoju hlavu. aby sme neboli odsúdení s týmto svetom. že sa neschádzate na lepšie. ťahalo vás to a chodili ste za nemými modlami. Roztržky v cirkvi . 11 Pravda. a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 29 Lebo kto je a pije. že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie. na moju pamiatku. 4 Každý muž. 31 Keby sme súdili sami seba. aby ste sa neschádzali na odsúdenie. čakajte jeden na druhého. 3 Ale chcem. 3 . Ostatné zariadim. hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. že hlavou každého muža je Kristus. Pán nás napráva. toto robte na moju pamiatku. že keď ste boli pohanmi. keď si pestuje vlasy? Lebo vlasy dostala namiesto závoja. keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich. bratia moji. aby ste nevedeli o duchovných daroch. Poriadok na liturgických zhromaždeniach 11. keď bol zradený. 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje. 1Kor12 XII. 32 Ale keď sme súdení.17 Keď vás už napomínam. 20 Keď sa teda schádzate. A sčasti tomu aj verím. nech sa zahaľuje. čo som vám aj odovzdal. ale na horšie. kedykoľvek ho budete piť. 18 Predovšetkým počúvam. 21 lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. 15 kým žene je na slávu. 12 lebo ako je žena z muža.1 A nechcem. 2 Viete. aby sa žena modlila k Bohu nezahalená? 14 A neučí vás sama príroda. Toto robte.

5 Aj služby sú rozličné. 15 A keby noha povedala: „Nie som ruka. nepatrím k telu. poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa.“ tým ešte neprestáva patriť k telu. iný prorokovať. že by som vrchy prenášal. nevystatuje sa. 7 Všetko znáša. nezávidí. 11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch.“ tým ešte neprestáva patriť k telu. 28 A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov. 21 A oko nemôže povedať ruke: „Nepotrebujem ťa!“ ani hlava nohám: „Nepotrebujem vás!“ 22 Ba čo viac. 7 Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. potom sú zázraky. Keď som sa stal mužom. aby som bol slávny. ktorý rozdeľuje každému. kto hovorí v Božom Duchu. Proroctvá prestanú.12 Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov. 5 nie je nehanebná. kde by bolo telo? 20 No takto je mnoho údov. 1Kor13 XIII. zaodievame s väčšou úctou a naše nečestné údy majú tým väčšiu česť. 27 Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. nič by mi to neosožilo. iba ak v Duchu Svätom. ale všetky údy tela sú jedno telo. nepatrím k telu. iný rozlišovať duchov. ako chce. údy tela. 10 iný schopnosť robiť zázraky. 3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo. ktoré sa zdajú slabšie. 26 Ak teda trpí jeden úd. no potom z tváre do tváre. A všetci sme boli napojení jedným Duchom. po druhé za prorokov. Hymnus na lásku . ale raduje sa z pravdy. 4 Dary milosti sú rozličné. 8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti. 9 iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať. pomáhať. a lásky by som nemal. A rozličné sú aj účinky. že slabšiemu údu dal väčšiu česť. nevypína sa. či Židia alebo Gréci. je ten istý. všetko vydrží. 8 Láska nikdy nezanikne. Teraz poznávam iba čiastočne. 19 Keby boli všetky jedným údom. viest’. 4 Láska je trpezlivá. nerozčuľuje sa. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 13 Veď my všetci. 12 Teraz vidíme len nejasne. a lásky by som nemal. ako som aj ja poznaný. Boh telo vyvážil tak. iný podľa toho istého Ducha slovo poznania. 6 neteší sa z neprávosti. že nik. či otroci alebo slobodní. ale iba jedno telo. hoci ich je mnoho. všetko dúfa. každý jeden z nich. ako chcel. tak aj Kristus. akoby v zrkadle. ďalej dary uzdravovať. jazyky zamĺknu a poznanie pominie. čo je dokonalé. a nik nemôže povedať: „Ježiš je Pán“. 29 Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? 30 Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? 31 Ale usilujte sa o vyššie dary milosti. 24 kým naše čestné nič také nepotrebujú. láska je dobrotivá. nemyslí na zlé. 2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru. trpia spolu s ním všetky údy. po tretie za učiteľov. radujú sa s ním všetky údy. boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. prestane. ale mnoho údov. 25 aby nebola v tele roztržka. 10 Ale keď príde to. ničím by som nebol. ktorý pôsobí všetko vo všetkých. a lásky by som nemal. zanechal som detské spôsoby.1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými. 14 Telo nie je jeden úd. Sme údmi Kristovho tela . nepovie: „Prekliaty Ježiš!“. 11 Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa. 23 A údy tela ktoré pokladáme za menej ušľachtilé. sú nevyhnutne potrebné. nie je sebecká. 16 A keby povedalo ucho: „Nie som oko. a ak vychvaľujú jeden úd. ale Duch je ten istý. ale aby sa údy rovnako starali jeden o druhý. dar rozličných jazykov. 9 Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. ale Boh. . kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom. čo je len čiastočné. v tele. všetko verí. kde by bol čuch? 18 Ale Boh rozložil údy.Preto vám vyhlasujem. ale Pán je ten 6 istý. ale potom budem poznať tak. iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. 17 Keby bolo celé telo okom.

buduje seba samého. ale druhý sa tým nebuduje. 1Kor14 XIV. jazykov.13 A tak teraz ostáva viera. 33 veď Boh nie je Bohom neporiadku. každý niečo má: dar chválospevu. ale ešte viac. aby ste prorokovali. ale pre veriacich. nech sa modlí. nech mlčí na zhromaždení. bude cudzincom mne. 19 ale na zhromaždení radšej chcem povedať päť zrozumiteľných slov. 2 Lebo kto hovorí jazykmi. 10 Veď je na svete toľko rozličných jazykov. ale Bohu. nech hovoria dvaja alebo nanajvýš traja. 30 Ak by dostal zjavenie iný zo sediacich. iba ak by aj vysvetľoval. 15 Čo teda? Budem sa modliť duchom. 5 A chcem. 12 Tak aj vy. že blazniete? 24 Ale ak budú všetci prorokovať a príde nejaký neveriaci alebo. kto hovorí jazykmi. 16 Veď ak budeš dobrorečiť v duchu.“ hovorí Pán. či už flauta alebo citara. a ten. nerozumie mu nik. 3 Ale kto prorokuje. no najväčšia z nich je láska. 4 Kto hovorí jazykmi. aby sa všetci poučili a všetci povzbudili. 32 Prorocký duch je podriadený prorokom. aby sa budovala Cirkev. modlí sa môj duch. 20 Bratia. keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi. než desaťtisíc slov darom jazykov. budem pre toho. ale ani tak ma nepočúvnu. ako sa bude vedieť. bude sa klaňať Bohu a vyzná: „Naozaj je Boh medzi vami!“ Poriadok pri bohoslužbách .“ keď nevie. 21 V zákone je napísané: „Cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu. čo hovoríš? 17 Lebo ty iste správne vzdávaš vďaky. 18 Ďakujem Bohu. bratia. a jeden nech vysvetľuje. čo sa hrá na flaute a čo na citare? 8 A keby poľnica vydávala neurčitý zvuk. dar prorokovať zasa nie pre neveriacich. láska. 28 Ale ak by nemal kto vysvetľovať. 23 Keby sa tak zišla celá cirkev a všetci by hovorili jazykmi a prišli by aj jednoduchí ľudia alebo neveriaci. nech hovorí sebe a Bohu. aby ste všetci hovorili jazykmi. 25 vyjdú najavo tajnosti jeho srdca. všetci ho posúdia. ako potom jednoduchý človek povie na tvoje dobrorečenie: „Amen. že hovorím jazykmi viac ako vy všetci. ale moja myseľ ostáva bez úžitku. ale pokoja. cudzincom. hovorí ľuďom na budovanie. keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary. vysvetľovania. 11 Ale ak nespoznám význam slov. ak by som vám nehovoril zo zjavenia. 29 Proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech posudzujú. náuky. 22 A tak dar jazykov nie je znamením pre veriacich. iba v zlobe buďte ako maličkí. všetko nech je na budovanie. 14 Lebo ak sa modlím darom jazykov. 27 Ak niekto hovorí jazykmi. ale v zmýšľaní buďte dospelí. aby vedel aj vysvetľovať. ale pre neveriacich. proroctva alebo náuky? 7 Veď keby aj bezduché nástroje. buduje Cirkev. kto sa mi prihovára. a nevydáte zrozumiteľné slová. budem sa modliť aj mysľou. nebuďte deti zmýšľaním. poznania. zvlášť aby ste prorokovali. a tak padne na tvár. usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi. Budem spievať duchom. dychtite po duchovných daroch. čo sa hovorí? Budete hovoriť do vetra. bratia? Keď sa zídete. . kto sa mi prihovára. prvý nech mlčí. kto by sa strojil do boja? 9 Tak aj vy: ak hovoríte jazykmi. tieto tri. 31 Lebo jeden po druhom môžete všetci prorokovať. povzbudenie a potešenie. Dar jazykov a proroctvo . a ani jeden nie je bez slov. nehovorí ľuďom. budem spievať aj mysľou. zjavenia.1 Usilujte sa o lásku. nepovedali by. je väčší ako ten. aby som aj iných poučil. všetci ho usvedčia. nevydávali rozdielny zvuk. 6 Veď čo by som vám pomohol. ale kto prorokuje.26 Čo teda. ako by sa vedelo. Lebo kto prorokuje. kto hovorí jazykmi. pod vplyvom Ducha hovorí tajomstvá. 13 A preto ten. nádej. jednoduchý človek. jeden po druhom.

potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. usilujte sa prorokovať a nebráňte hovoriť jazykmi. tak zasa všetci ožijú v Kristovi. pripomínam vám evanjelium. aby žena hovorila na zhromaždení. lebo zajtra umrieme. ktorého nevzkriesil. ale Božia milosť so mnou. 27 lebo mu všetko položil pod nohy. 3 Odovzdal som vám predovšetkým to. 25 Lebo on musí kraľovať.Ako vo všetkých cirkvách u svätých 34 ženy nech na zhromaždeniach mlčia. bratia moji. lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Vzkriesenie z mŕtvych 15. tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. ako hovorí aj zákon. a jeho milosť nebola vo mne márna. 29 Ale čo potom robia tí. nech sa doma opýtajú svojich mužov. že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych. nebude uznaný. každú mocnosť a silu.12 Ak sa hlása. prvotina zosnulých . 7 Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom s a poslednému zo všetkých. vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. ako som vám ho hlásal. 40 Ale nech sa všetko deje slušne a po poriadku. 14 Ale ak nebol Kristus vzkriesený. Nedovoľuje sa im hovoriť. čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú. je Pánov príkaz. že okrem toho ktorý mu všetko podrobil. niektorí už zosnuli. 24 A potom bude koniec. 6 Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz. 23 Ale každý v poradí. 35 Ak sa chcú niečo naučiť. bratia. prvotina zosnulých. pri jeho príchode. Ale keď hovorí: „Všetko je podrobené“. ibaže by ste boli nadarmo uverili. 22 Veď ako všetci umierajú v Adamovi. aby bol Boh všetko vo všetkom. 11 Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili. 39 A tak. aké mu patrí: prvotinou je Kristus. čo patria Kristovi.20 Ale Kristus vstal z mŕtvych. keď zruší každé kniežatstvo. akože niektorí z vás hovoria. Kristus. 18 Potom aj tí.1 Bratia. Veď som pracoval viac ako oni všetci. 10 Ale z Božej milosti som tým. zjavil sa aj mne. Ba nie som hoden volať sa apoštolom. 4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem. 5 že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. potom. lebo sme svedčili proti Bohu. 21 Lebo ako je skrze človeka smrť. sme najúbohejší zo všetkých ľudí. 33 Nedajte sa zviesť: . ak sa ho držíte tak. ktorý mu všetko podrobil. že je prorok alebo duchovný. je jasné. sú stratení. našom Pánovi. ak som sa v Efeze iba ako človek boril so šelmami? Ak mŕtvi nevstávajú. nevstal ani Kristus. čím som. čo vám píšem. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. väčšina z nich žije doteraz. že vzkriesil Krista. ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali. 1-58 1Kor15 XV. vlastne ani nie ja. ale nech sú podriadené. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov. že zmŕtvychvstania niet? 13 Veď ak niet zmŕtvychvstania. 37 Ak si niekto myslí. tí. načo sa dávajú krstiť za nich? 30 A prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu? 31 Každý deň zomieram. že sme falošnými Božími svedkami. 19 Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi. kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. ktorú mám v Kristovi Ježišovi. nebol ani Kristus vzkriesený. keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo. tak ako ste mojou slávou. 16 Lebo ak mŕtvi nevstávajú. Kristus bol vzkriesený . ak mŕtvi naozaj nevstávajú. zotrvávate v ňom 2 a prostredníctvom neho dosahujete spásu. čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem. tak jedzme a pime. Dôležitosť Kristovho vzkriesenia . vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu. nech vie. ako nedochôdčaťu. 15 A potom sa zistí. 36 Vari od vás vyšlo Božie slovo alebo iba k vám prišlo. čo zosnuli v Kristovi. 17 A keď Kristus nevstal. 28 A keď mu bude všetko podrobené. 3. lebo sa nesluší. že to. 38 Kto to neuzná. 32 Čo mi to osoží.

ako sa patrí. ak prv neodumrie.1-24 1Kor16 XVI. Správy . 45 Tak je aj napísané: „Prvý človek. moji milovaní bratia. že vaša námaha nie je daromná v Pánovi. pôjdu so mnou.5 No prídem k vám. Na vaše zahanbenie to hovorím. pošlem tých. ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 46 Ale nie je prv duchovné lež živočíšne. je pozemsky. 4 ak bude vhodné. stále horlivejší v Pánovom diele. 38 No Boh mu dáva telo.51 Hľa. aby som aj ja šiel. 2 Nech si každý z vás v prvý deň týždňa u seba odloží. poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme. aby sa nerobili zbierky keď prídem.35 Ale niekto povie: „Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?“ 36 Hlupák! Čo ty seješ. tak budeme nosiť aj obraz nebeského. čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. 42 Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: seje sa porušiteľné. kde je tvoje víťazstvo? Smrť. seje sa slabé. 9 lebo sa mi otvorili veľké a sľubné dvere. Lebo keď zaznie. a aký je nebeský. 3 Keď budem u vás. 57 Ale vďaka Bohu. s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar. iné vtáčie telo a iné rybie.„Zlé reči kazia dobré mravy. kdeže je tvoj osteň? 56 Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. že u vás nejaký čas ostanem. dúfam. 55 Smrť.“ 4 Vytriezvite. až potom duchovné 47 Prvý človek zo zeme. vstáva neporušiteľné. len čo mu to bude vhod. a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha. ako som nariadil galatským cirkvám. Adam. ale iné je ľudské. neseješ budúce telo. a každému semenu jeho vlastné telo. . 58 A tak. ani porušiteľnosť nebude dedičom neporušiteľnosti. 48 Aký je ten pozemský. veľmi som ho prosil. Vlastnosti vzkrieseného tela . 9 Nie každé telo je to isté telo. vstáva mocné 44 seje sa telo živočíšne. iný jas mesiaca a iný jas hviezd. vstáva telo duchovné. buďte pevní. 40 A sú telá nebeské a telá pozemské. 8 V Efeze zostanem až do Turíc. aby prišiel ku mne.1 Čo sa týka zbierok pre svätých. vstáva slávne. 6 ale u vás sa hádam zdržím alebo aj prezimujem. ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. takí sú aj ostatní pozemskí. v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice. 12 Čo sa týka brata Apolla. že telo a krv nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva.“ posledný Adam oživujúcim Duchom. či už pšeničné alebo nejaké iné. urobte aj vy tak. Víťazstvo nad smrťou . ako aj ja. Vyprevaďte ho v pokoji. neožije. veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. aby šiel k vám s bratmi. ale vôbec nemal vôľu ísť teraz. neochvejní. 11 Nech ním teda nik neopovrhuje. aby sa u vás nemusel báť veď koná Pánovo dielo tak. kde pôjdem. Ak jestvuje živočíšne telo. aké chce. takí sú aj ostatní nebeskí. veď viete. lebo ho očakávam s bratmi. mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Záver 16. aj protivníkov je veľa. iné zvieracie telo. ale holé zrno. čo môže. 10 Ak prde Timotej. vtedy sa splní. ktorých uznáte za hodných. jestvuje aj duchovné. 37 A čo seješ. sa stal živou bytosťou. príde však. 54 A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť. Zbierka pre veriacich v Jeruzaleme . druhý človek je z neba. keď prejdem Macedónskom. hľaďte. 43 seje sa potupené. ak to dovolí Pán. 7 Nechcem vás teraz vidieť len tak idúcky. 41 Iný je jas slnka. 53 Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. ale všetci sa premeníme: 52 razom. 49 A ako sme nosili obraz pozemského. 50 Hovorím však bratia. lebo cez Macedónsko iba prejdem. aby ste ma odprevadili.

19 Pozdravujú vás ázijské cirkvi. ktorý máme zásluhou mnohých. čo ste vy nestačili urobiť. že nás ešte vyslobodí.3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. A dúfam. čo čítate alebo aj poznáte. kto spolupracuje a namáha sa.1-11 2Kor1 I. vzhľadom na vás. že sme žili na svete a zvlášť u vás v Božej jednoduchosti a úprimnosti. ale v Božej milosti. Doterajšia apoštolova činnosť 1. vlastnoručný pozdrav. 13 Veď vám nepíšeme nič iné. 1. Pavlov. 20 Pozdravujú vás všetci bratia. a brat Timotej Božej cirkvi v Korinte aj všetkým svätým v celom Achájsku: 2 Milosť vám a pokoj od Boha.13 Bdejte. že sú prvotinou Achájska a dali sa do služby svätým.1 Pavol. čo sú v akomkoľvek súžení. 11 ak nám budete aj vy pomáhať modlitbou za nás. ako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša. Fortunáta a Achaika. 9 Sami nad sebou sme už vyniesli rozsudok smrti. Nuž vážte si takýchto. tak budete mať aj na úteche. iba to. DRUHÝ LIST KORINŤANOM Úvod 1. ktoré sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení.16 Zmenený program Pavlovej cesty . aby sme nedôverovali sebe. Pozdrav a požehnanie . bratia. tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. i od Pána Ježiša Krista.12 Lebo toto je naša chvála. Vďaka za Božiu útechu v súžení . je pevná. je to na vašu potechu a spásu. Pozdrav . 18 osviežili môjho i vášho ducha. 14 ako ste nás už do istej miery pochopili. bratia. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša.Odporúčania . lebo oni doplnili to. 6 Ak sme teda sužovaní. ak sme potešovaní. aby za dar milosti. takže sa nám už nechcelo ani žiť. Doľahlo na nás nadmieru ťažko. buďte pevní vo viere. je to vám na potešenie. A v neho dúfame. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. 7 A naša nádej. 24 Moja láska nech je s vami všetkými v Kristovi Ježišovi. že až do konca pochopíte. 8 Nechceme. aké znášame aj my. prosím: Poznáte Stefanasov dom. 15 Len vás. nášho Otca. . 21 Môj. nie v telesnej múdrosti. svedectvo nášho svedomia. ktorý kriesi mŕtvych. 10 On nás vyslobodil a vyslobodzuje z takej smrti. ktorou Boh potešuje nás. Veľmi vás pozdravujú v Pánovi Akvila a Priska i s cirkvou v ich dome. veď vieme. že ako máte účasť na utrpeniach. nech je prekliaty! Marana tha! 23 Milosť Pána Ježiša nech je s vami. 16 aby ste sa aj vy podriaďovali takýmto a každému. aby sme mohli aj my potešovať tých. mnohí za nás vzdávali vďaky. aby ste nevedeli o našom súžení. tou útechou. nad našu silu.7. vzmužte sa. že sme vašou slávou. ale Bohu. buďte statoční! 14 Nech sa všetko medzi vami deje v láske. ktoré sme podstúpili v Azii. 22 Kto nemá rád Pána. 17 Teším sa prítomnosti Stefanasa. 5 Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia. Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! 4 On nás potešuje v každom našom súžení.12 .

ale Duchom živého Boha. 5 Nie že by sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba. ako sa osvedčíte či ste vo všetkom poslušní. Odpustite hriešnikovi . potom kvôli vám v zastúpení Krista. 2Kor2 II. ja. 2Kor3 III. akoby to bolo z nás. čo idú do záhuby. ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. aby ste mali aj druhú milosť. aby ma. v ňom sú „áno“. ale na živých tabuliach srdca. aby som poznal. 14 Ale vďaka Bohu. 8 Preto vás prosím. 22 on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha. aby azda takého človeka prílišný zármutok nepohltil. bola taká slávna. koľko ich je. 17 Keď som teda toto chcel. že som iba z ohľadu na vás už neprišiel do 24 Korintu. 1 Začíname zasa odporúčať samých seba? Alebo potrebujeme . žeby u mňa „áno“. sám v sebe. 9 Veď preto som vám aj písal. až prídem. 13 môj duch nemal pokoja Iebo som nenašiel svojho brata Títa Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Macedónska. ale Ducha.1 Rozhodol som sa. hoci sa mi otvárali dvere v Pánovi. že k vám nepôjdem.zarmútil vás všetkých. 21 A Boh nás i vás posilňuje pre Krista. lebo litera zabíja. lebo vám všetkým verím. ktorý sme my vyhotovili. nie aby ste sa zarmútili. ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi a naším prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. 15 . 4 Takto dôverujeme Bohu skrze Krista. 16 a cez vás prejsť do Macedónska a zasa z Macedónska prísť k vám. aby som vás zasa zarmútil. „áno“ bolo aj „nie“. nezarmútili tí. veď pre vieru stojíte. ktorého sme u vás hlásali. zahrňte ho láskou. nebol „áno“ aj „nie“. z ktorých by som mal mať radosť. Nie že by sme chceli panovať nad vašou vierou. Lebo čo som aj ja odpustil. Silván a Timotej. písmemenami vyrytá do kameňa. ale do istej miery . tomu odpustím aj ja. nie mňa zarmútil. kým Duch oživuje. rozhodujem sa podľa tela.7 Keď už služba smrti. a nie litery. bol som vari ľahkomyseľný? Alebo keď sa pre niečo rozhodujem. druhým vôňou života pre život. 3 Veď je zjavné. ale naša schopnosť je z Boha. kto poteší mňa.ako niektorí odporúčajúce listy k vám alebo od vás? 2 Vy ste náš list napísaný v našich srdciach. ale prispieť k vašej radosti. 4 Veď som vám písal vo veľkom súžení a úzkosti srdca. 19 Veď Boží Syn Ježiš Kristus. „nie“? 18 Ako je Boh verný. 10 Komu vy niečo odpustíte. a preto je skrze neho aj naše „amen“ Bohu na slávu. ak nie ten. ak som niečo odpustil. že moja radosť je radosťou vás všetkých. ale aby ste vedeli. ktorého sa mu dostalo od mnohých. že ste Kristov list.12 Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanjelium. koho som ja zarmútil? 3 A toto som vám napísal. nie na kamenných tabuliach. Radosti a strasti v apoštolskej službe . 23 Boha volám za svedka svojej duši. 2 Lebo ak ja zarmútim vás. ako veľmi vás milujem.V tejto dôvere som chcel ísť najprv k vám. 6 On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy. 16 Jedným vôňou smrti na smrť. naša reč k vám je aj „áno“ aj „nie“.5 Ak teda niekto spôsobil zármutok. Prečo nešiel do Korintu . Ale kto je na to súci? 17 Nie sme ako mnohí. ale v ňom bolo iba „áno“. aby ste ma odprevadili do Judey. 6 Takému stačí pokarhanie. napísaný nie atramentom. i tých. 11 aby nás neoklamal satan . Služobníci Novej zmluvy .veď poznáme jeho zámery. ale hovoríme úplne ako z Boha a pred Bohom v Kristovi. že synovia Izraela nemohli hľadiet’ Mojžišovi do tváre pre jas jeho tváre. čo falšujú Božie slovo. on nás pomazal. 15 Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých. cez mnoho sĺz. 7 Takže radšej odpusťte a potešte ho.nechcem zveličovať . čo sú na ceste spásy. 20 Lebo všetky Božie prisľúbenia.

a nie my. Až do dnešného dňa ostáva pri čítaní Starej zmluvy ten istý závoj neodhalený. ani nefalšujeme Božie slovo. čo je pominuteľné. 16 Preto neochabujeme. s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami. 7 lebo žijeme vo viere. 2 Zriekli sme sa tajnej nehanebnosti. ale zjavujeme pravdu. ale nie sme opustení. ale nie sme stiesnení. že keď sa tento stánok . 2 Lebo v tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok. on si dával na tvár závoj. 3 A ak je naše evanjelium ešte zahalené. 2Kor4 IV. 4 Im. zrážajú nás. 8 Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána. služba ospravedlnenia je oveľa slávnejšia. 5 Veď nie seba hlásame. 17 Pán je Duch. nepočíname si úskočne. aby mal Boh zvrchovanú moc. náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. to. 16 Keď sa však obráti k Pánovi. 4 Veď kým sme v tomto stánku. my sme len vaši služobníci pre Ježiša. aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. lebo ho Kristus odstraňuje. Pána. lebo sa nechceme vyzliecť. vzdycháme pod ťarchou. čo ostáva. ktoré sme dosiahli.ktorý bol pominuteľný.7 No tento poklad máme v hlinených nádobách. je oveľa slávnejšie. 9 A preto sa usilujeme páčiť sa mu. ale priodiať iným.12 V nás teda účinkuje smrť. 8 Zo všetkých strán nás sužujú. závoj spadne. lebo viditeľné je do času. 6 Lebo Boh. 13 a nie ako Mojžiš. neostali nahí. boh tohoto veku zaslepil mysle. že ten.1 Veď vieme. a preto hovoríme. ktorý povedal: „Nech z temnôt zažiari svetlo. a hoci náš vonkajší človek chradne.13 Ale pretože máme toho istého ducha viery. 12 Keď teda máme takúto nádej. ktorý nám dal závdavok Ducha. keď čítajú Mojžiša. 18 A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci závoj.“ aj my veríme. ako je napísané: „Uveril som. vo vás život. aby život pohltil to.náš pozemský dom rozpadne. aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu. čo takto zažiarilo pre vznešenejšiu slávu. ale nepoddávame sa. čo vzkriesil Pána Ježiša. čo je viditeľné. a nie v nazeraní. je zahalené tým. 5 A to nás takto uspôsobil Boh. Nádej vzkriesenia . 15 A to všetko pre vás. čo je smrteľné. 10 Lebo nie je slávne. aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený. 1 Preto keď máme túto službu z milosrdenstva. Slabosť a sila apoštolov . či sme doma alebo mimo domu. že kým sme doma v tele. 14 Veď vieme. 8 ako by služba Ducha nebola oveľa slávnejšia? 9 Lebo ak bola služba odsúdenia slávna. 17 Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy. 14 Ale myseľ im otupela. aby im nezažiarilo svetlo evanjelia o Kristovej sláve. 3 aby sme hoci aj vyzlečení. a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. čo je neviditeľné. ale nehynieme. čo idú do záhuby.“ zažiaril aj v našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v tvári Ježiša Krista. 18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý. neochabujeme. ale večný dom v nebi. a kde je Pánov Duch. čoraz slávnejší obraz. 9 prenasledujú nás. Nádej budúcej slávy . neveriacim. 10 Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie. ale Ježiša Krista. ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša. a preto som povedal. ktorý je obrazom Boha. 11 A tak kým žijeme. sme bezradní. 18 ak nehľadíme na to. 11 Veď ak je slávne to. aby synovia Izraela nevideli koniec toho pominuteľného. 10 . ale neviditeľné je naveky. 6 Sme teda stále plní dôvery a vieme. sme vzdialení od Pána. hovoríme celkom slobodne a otvorene. 2Kor5 V5. tam je sloboda. ale na to.

akoby sme nič nemali. hovorí všemohúci Pán. 12 Nie v nás máte málo miesta. v dobrote. ako zvodcovia. 14 Lebo nás ženie Kristova láska. ale pre toho. v Duchu Svätom. Korinťania. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! 21 Toho. ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia. a nečistého sa nedotýkajte. čo sa chvália navonok. aby ste to mali proti tým. v úzkostiach. a hľa. ale vo svojom srdci máte málo miesta. 12 Zasa vám nie seba odporúčame. 9 ako neznámi. no vždy sa radujeme. otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. 13 Lebo ak strácame rozum. ale vám dávame príležitosť chváliť sa nami. kým bol v tele. 2Kor6 VI. to pre vás. čo žijú. vo väzeniach.1 Ako spolupracovníci vás napomíname. v Božej moci. v núdzi. 16 Preto odteraz nepoznáme nikoho podľa tela. a nie v srdci. 17 A preto vyjdite spomedzi nich. 17 Kto je teda v Kristovi. 19 Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy.“ . v zhovievavosti. v námahách. 15 A zomrel za všetkých. zlou aj dobrou povesťou. ak sme triezvi. v súženiach. aby táto služba bola bez hany. 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15 Aká zhoda je znedzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha.11 Pretože poznáme bázeň red Pánom presviedčame ľudí. v nepokryteckej láske. rozšírte sa aj vy.“ Hľa. teda všetci zomreli.Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou. že ak jeden zomrel za všetkých. za nás urobil hriechom. čo konal. je novým stvorením. či už dobré a či zlé. Výstraha pred pohanstvom . ale Boh nás pozná. 5 pod ranami. v bdení a v pôstoch. a predsa dobre známi. keď si uvedomíme. A nám odovzdal slovo zmierenia. aby každý dostal odplatu za to. akoby zomierajúci. ale pravdiví. 10 akoby smutní. ktorý nepoznal hriech. 7 v slove pravdy. ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. aby aj tí. tak pre Boha. 2 Veď hovorí: „V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol. 18 Ale to všetko je od Boha. aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. ako chudobní. 13 Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto. ale nie usmrtení. a pritom nám všetko patrí. v nepokojoch. zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke. Staré sa pominulo a nastalo nové. Sme Kristovými vyslancami . 8 slávou aj potupou. budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. a mnohých obohacujeme. v poznaní. Sme Boží služobníci . ako trestaní. a ja vás prijmem 18 a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami. ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť. 4 Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti. A ak sme aj poznali Krista podľa tela. teraz už nepoznáme. aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. už nežili pre seba. teraz je milostivý čas. žijeme. hovorí Pán. teraz je deň spásy! 3 Preto nikomu v ničom nedávame pohoršenie. 6 v čistote. a dúfam. 20 Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás.11 Pre vás. oddeľte sa. že nás pozná aj vaše svedomie.

Zbierka v Macedónsku pre chudobných v Jeruzaleme 8. 3 Nehovorím to. čo ste už minulého roku začali nielen konať. ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky. aj ho u vás dokončil.lebo vidím. takže som sa ešte viac radoval. 4 Veľmi vám dôverujem a vera sa vami chválim.9. ako začal toto dielo lásky. ale ako sa všetko. tak sa aj naša chvála pred Títom ukázala pravdivá. že s nami umierate aj žijete. ani kvôli tomu. ako túžite. a nie podľa toho. že ste sa zarmútili. že koľko mohli. aby tak. ale že vás ten zármutok pohol na pokánie. aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou. ktorý potešuje ponížených. aby sme im dopriali milosť mať účasť na službe svätým. ktorú sme vo vás vzbudili. aké rozhorčenie.12 Lebo ak je ochotná vôľa. ako plačete a ako horlíte za mňa. nikoho neoklamali.1 . 7 A nielen jeho príchodom. Pavol odhaľuje svoje city . keď si spomína na poslušnosť vás všetkých. 10 A v tomto dávam radu. ale preto. akú bázeň. Veď som už povedal. cení sa podľa toho. akú milosť dal Boh macedónskym cirkvám: 2 že v mnohých skúškach súženia z ich veľkej radosti a krajnej chudoby vzišlo bohatstvo ich štedrosti. ktorú máte pred Bohom o nás. naše telo nemalo nijaký odpočinok. Toto je vám na osoh. 6 takže sme poprosili Títa. Bol to zármutok podľa Božej vôle. milovaní. aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo. 13 Veď nejde o to. akú túžbu. čo sme vám hovorili. ale o isté vyrovnanie. 2. napĺňa ma potecha a prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení. vnútri úzkosti. 14 Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku. zarmútil -. čo kto má. 2 Majte miesto pre nás! Nikomu sme neublížili. Ale popri tejto radosti nás ešte väčšmi potešila Títova radosť. ale zo všetkých strán samé súženie: zvonka boje. že ste čistí v tej veci.1 Keď máme takéto prisľúbenia. sami od seba 4 nás naliehavo prosili. akú obranu. 5 Ba nad naše očakávanie samých seba odovzdali najprv Pánovi a potom z Božej vôle aj nám. čo i len nakrátko. ale aj chcieť. neľutujem to. v slove. Rozprával nám. aby . že vám môžem vo všetkom dôverovať. že hoci bol bohatý. Buďte veľkodušní . 15 A jeho srdce je vám ešte viac naklonené. 8 A tak ak som vás v liste aj zarmútil. aby vynikla vaša starosť. 11 Teraz to teda aj uskutočnite. 16 Radujem sa. 9 teraz sa radujem nie preto.15 2Kor8 VIII. 10 Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu. že ste tak v našich srdciach. tak bol ochotný aj vykonať z toho. ako ste ho s bázňou a chvením prijali. aby som vás odsúdil. že vás ten list. akú horlivosť. tak nie kvôli tomu. čo máte. potešil nás Títovým príchodom. 12 A ak som vám písal. 14 Neostal som v hanbe. 6 Ale Boh. aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. čo nemá. v poznaní. ale aj útechou. zakladalo na pravde.1 Bratia. keď som sa vami pred ním chválil. A ak som aj ľutoval . 9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista.13 A to nás potešilo. čo sa dopustil krivdy. tak vyniknite aj v tomto diele lásky. 11 Pozrite. ba aj viac ako mohli. nikoho sme neskazili. čo znamená zarmútiť sa podľa Božej vôle: akú starosť to vo vás vyvolalo. stal sa pre vás chudobným. 8 Nehovorím to ako rozkaz. 7 A ako vynikáte vo všetkom: vo viere. že pookrial na duchu zásluhou vás všetkých. vo všetkej horlivosti a v láske. vám. aby ako bol duch ochotný chcieť. čo ju znášal. očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.2Kor7 VII. aké potrestanie! Tým všetkým ste ukázali. zármutok sveta spôsobí smrť. 3 Môžem dosvedčiť. oznamujeme vám. 5 Lebo aj keď sme prišli do Macedónska. na ktorej mal u vás účasť.

v tele. nie zo žiaľu ani z donútenia. 3. Pútame . ktorá je vo vás. 2Kor9 IX. že je horlivý v mnohých veciach . ale cirkvi ho poverili. ako som povedal. ale majú od Boha silu boriť hradby. že Achájsko je už od minulého roku pripravené. ktoré konáme na Pánovu slávu a na prejavenie našej ochoty. keď prídem.lebo zbrane nášho boja nie sú telesné. A naši bratia sú apoštolmi cirkví. lebo vám veľmi dôveruje. nemal prebytok. s akou vyznávate Kristovo evanjelium. Boríme výmysly 5 a každú pýchu. aby som sa nemusel. ako sa hodlám odvážiť voči niektorým. že vložil do Títovho srdca takú istú starosť o vás. 13 Keď sa osvedčite v tejto službe. aby nebolo len prázdnou rečou.18 Poslali sme s ním aj brata. Údajná Apoštolova slabosť . a nie lakomstva. 20 pričom sa chránime. 5 Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov. ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba šielk vám. 7 Každý tak. 17 Lebo nielenže výzvu prijal.16 Vďaka Bohu. a kto málo. 9 ako je napísané: „Rozsýpal a dal chudobným. on je môj spoločník a spolupracovník u vás. a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu. aby ste boli pripravení. ale a pred ľuďmi. aby nás sprevádzal pri tomto diele lásky. ja. ale nebojujeme podľa tela 4 . ale aj rozmnožuje vzdávanie vďaky Bohu.13. Kristovou slávou. a tak sa to vyrovná.“ 10 Ten. ale keď som vzdialený. skúpo bude aj žať.a teraz bude ešte horlivejší. ktorý si evanjeliom získal chválu vo všetkých cirkvách. prečo sa vami chválime. 22 Poslali sme s nimi aj nášho brata o ktorom sme sa veľa ráz presvedčili. čo si o nás myslia. Poslal som však bratov. lebo veselého darcu Boh miluje. 12 Veď vykonávanie tejto služby nielenže dopĺňa. Ovocie almužny . pre ktorú sa vami chválim pred Macedónčanmi. 11 Budete vo všetkom obohatení na všestrannú štedrosť. aby šli napred k vám a pripravili váš vopred sľúbený dar a aby takto pripravený bol prejavom štedrosti.6 Veď kto skúpo seje. Pavlova obrana 10. 3 Žijeme. 15 Bohu vďaka za jeho nevýslovný dar. odvážiť byť taký smelý. vás prosím pre Kristovu miernosť a skromnosť. keď sa v tomto vami chválime. kto seje štedro. budú oslavovať Boha za vašu poslušnosť.1 . 23 Čo sa týka Títa. 21 Veď sa usilujeme robiť dobre nielen pred Pánom. 2 Veď poznám ochotu vášho ducha. jeho spravodlivosť trvá naveky. 8 A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť. 19 A nielen to. čo chýba svätým. 4 aby sme sa v tejto veci nezahanbili my. štedro bude aj žať.10 2Kor10 X. dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok. čo sa dvíha proti poznaniu Boha. čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie. trúfam si voči vám. 2 Prosím vás.zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám. ako je napísané: 15 „Kto mal mnoho. O službe svätým vám vlastne zbytočne píšem.1 Ja sám. Pavol.“ Pavlovi poverenci . 14 budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť. a za štedrú účasť s nimi i so všetkými. a vaša horlivosť povzbudila mnohých. že žijeme podľa tela. až prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás nepripravených. nemal nedostatok. pravda. aby nám nik nemohol nič vyčítať pri týchto veľkých daroch ktoré opatrujeme. nechcem povedať vy. 24 A tak im prejavte svoju lásku a pred cirkvami im ukážte. ako si umienil v srdci. ktorý som vraj zoči-voči medzi vami pokorný.

V Pánovi sa chválime . že ako bude rásť vaša viera. ktorí sa tvária. aby som odňal príležitosť tým. 7 Hľaďte na to. ale podľa miery pôsobiska. keď sa merajú sami podľa seba a porovnávajú sa sami so sebou. 3 Bojím sa však. 19 Ved’ ochotne znášate nerozumných. 13 Sú to falošní apoštoli. ked’ prídeme. 11 Prečo? Preto. koho odporúča Pán. 15 Ani sa nadmieru nechválime cudzou prácou. aké ste neprijali. alebo prijímate iného Ducha. Ak si je niekto istý. lebo čo mi chýbalo. aby ste vy boli povýšení tým. 8 Veď ak sa aj trochu viac pochválim mocou. takí budeme aj v skutkoch. nech si uvedomí aj to. že je Kristov. že som nerozumný. čo sa týka tejto chvály.16 Znova hovorím: Nech si nik nemyslí. akoby boli Kristovými apoštolmi.“ 11 Taký nech si uvedomí. ktoré nám pridelil Boh. 14 A nečudo. 7 Alebo som sa hádam dopustil hriechu. 2Kor11 XI. aby som vám v ničom nebol na ťarchu. ale osobná prítomnosť slabá á reč úbohá. alebo iné evanjelium. keď vás niekto zdiera. kým nebude vaša poslušnosť úplná. že som neurobil o nič menej ako veľkí apoštoli. akého ste nedostali. 13 My sa však nebudeme chváliť nad mieru. nebudem sa hanbiť. 9 Aj keď som bol u vás a mal som nedostatok. aby bola poslušná Kristovi. v čom sa vychvaľujú. Horlím za váš Božou horlivosťou . čo odporúčajú samých seba. 4 Lebo vy spokojne znesiete. že vás nemilujem? To vie Boh. keď niekto príde a hlása iného Krista. túto chválu mi nik neprekazí v krajoch Achájska. a nie na rúcanie. čo hľadajú príležitosť ukázať sa. 18 lebo nie ten je osvedčený. 9 aby sa nezdalo. že som vám zadarmo hlásal Božie evanjelium? 9 Iné cirkvi som olupoval. ako keď had zviedol Evu svojou ľstivosťou. nehovorím podľa Pánovej vôle. akého sme my nehlásali. veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. ktorí prišli z Macedónska. kto sa sám odporúča. čo máte pred očami. aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu.každú myseľ. prijmite ma ako nerorumného. Máme však nádej.12 Neodvažujeme sa zaraďovať alebo prirovnávať sa k tým. získame u vás veľkú vážnosť na našom pôsobisku 16 a budeme môcť zvestovať evanjelium aj mimo vášho územia a nemusíme sa chváliť hotovou prácou na cudzom pôsobisku. prijímal som od nich podporu. 20 Strpíte. 5 A ja si myslím. aby som mohol vám slúžiť.1 Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti Len ma už strpte! 2 Veď horlím za vás Božou horlivosťou. veď sme vám to vo všetkom a všetkým ukázali. nech sa chváli v Pánovi. klamní pracovníci. Zasnúbil som vás jednému mužovi. aby som sa mohol aj ja trochu pochváliť. ako keby sme sa k vám neboli dostali. v poznaní nie. že sú takí ako my. veď sme prišli až k vám s Kristovým evanjeliom. keď vás niekto zotročuje. keď sa niekto nad vami vyvyšuje. 12 Ale čo robím budem robiť aj ďalej. keď vás niekto bije po tvári. aké sú ich skutky. A ak. že akí sme slovom v listoch. že vás chcem strašiť listami. 6 lebo ak som aj vo vyjadrovaní neobratný. že ako je on Kristov. . keď som sa ponížil. 17 Kto sa chváli. nikomu som nebol na ťarchu. 15 Nie je teda divné. Chránil som sa a budem sa chrániť. 14 Lebo sa nevystatujeme. keď sme vzdialení. Som Kristov služobník v námahách i ranách . 18 Keďže sa mnohí chvália podľa tela. lebo sami ste múdri. 10 lebo hovoria: „Jeho Iisty sú prísne a silné. ktorú nám dal Pán na vaše budovanie. Ale ich koniec bude taký. keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. pochválim sa aj ja. ale ten. ale ako nerozumný. doplnili bratia. miery prísť až k vám. 10 Ako je vo mne Kristova pravda. Sú nerozumní. 6 a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť. aby sa vaše žmýšľanie neskazilo a neodchýlilo od úprimnej a čistej oddanosti Kristovi. keď vás niekto vyjedá. 17 Čo hovorím. sme aj my.

budem sa chváliť svojou slabosťou. že sa chceme pred vami vyhovárať? Hovoríme pred Bohom v Kristovi. trúfam si aj ja. či mimo tela. 33 ale v koši ma spustili oknom cez hradby. veľa ráz v nebezpečenstve smrti. len tak som unikol jeho rukám. 8 Preto som tri razy prosil Pána. . aby vo mne prebývala Kristova sila. lebo nie deti sú povinné sporiť pre rodičov. Sú Izraeliti? Aj ja. Vy ste ma prinútili . v nebezpečenstvách na riekach. vtedy som silný. 17 Azda som vás poškodil prostredníctvom niektorého z tých. noc a deň som bol na morských hlbinách. až prídem. v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista. 9 ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť. v potupe.uchvátený až do tretieho neba. 29 Veď kto je slabý. ktorý ma bije po tvári. 3 A viem. iba ak svojimi slabosťami. že neklamem. 25 tri razy ma bičovali. aby som vás. 20 Lebo sa bojím. satanov posol. ale rodičia pre deti. hovorím to ako nerozumný. Veď netúžim po vašich veciach. ja som vám vraj na ťarchu nebol. 12 Ale znaky apoštola sa vám prejavili vo veľkej trpezlivosti. 32 V Damasku miestodržiteľ kráľa Aretasa strážil mesto Damascénov. v znameniach. v nebezpečenstvách od zbojníkov. . bol mi daný do tela osteň. 7 a aj pre veľkosť zjavení. aj keď nie som ničím. v nebezpečenstvách v meste. nebudem nerozumný lebo budem hovoriť pravdu. lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. aby som nebol slabýaj ja? Kto je vystavený pohoršeniu. ale som chytrák a dostal som vás úskokom. ktoré človek nesmie vysloviť. sebou samým sa chváliť nebudem. často v bdení. hoci to neosoží. Prejdem k videniam a zjaveniam . že tento človek . 23 Sú Kristovi služobníci? Ešte nerozumnejšie hovorím: Tým viac ja vo väčších námahách. v núdzi. trikrát som stroskotal na lodi. Sú Abrahámovi potomci? Aj ja.Iebo vy ste ma mali odporúčať. divoch a mocných činoch. Azda vás Títus poškodil? Vari sme nekráčali v tom istom duchu? A v tých istých šľapajach? 19 Už dávno si myslíte. aby to aj mňa nepálilo? 30 Ak sa už treba chváliť. 27 v námahe a lopote. pre vaše budovanie. Iebo keď som slabý. Nebol som o nič menší ako tamtí veľapoštoli. aby som sa nevyvyšoval. raz kameňovali. 5 Ním sa budem chváliť. ktorý bol pred štrnástimi rokmi . 31 Boh a Otec Pána Ježiša. 26 často na cestách. či v tele. 22. mám byť menej milovaný? 16 Dobre. Ak si niekto v niečom trúfa. čo som k vám poslal? 18 Poprosil som Títa a poslal som s ním brata. vie. Bojím sa o vás . že som vám nebol na ťarchu? Odpusťte mi túto krivdu. v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi.zasa neviem. 24 Od Židov som. 10 Preto mám záľubu v slabostiach. ba aj seba samého vydám za vaše duše. aby ma chytil. či mimo tela.4 bol uchvátený do raja a počul tajomné slová. to vie Boh. v nebezpečenstvách na mori. Sú oni Hebreji? Aj ja. ale prejdem k videniam a zjaveniam Pána. Ale zdŕžam sa. 2Kor12 XII. a všetko. 2 Poznám človeka v Kristovi. ale po vás. 21 . aby odstúpil odo mňa. tiež neviem. A aby som sa nevyvyšoval. o hlade a smäde veľa ráz v pôstoch v zime a nahote. Ak vás ja tak veľmi milujem.11 Stal som sa nerozumným. či v tele. 28 A okrem toho na mňa deň čo deň dolieha starosť o všetky cirkvi. ktorý je zvelebený naveky. aby si niekto nemyslel o mne viac. to vie Boh. päť ráz dostal štyridsať bez jednej.neviem. v nebezpečenstvách od pohanov. milovaní. častejšie vo väzeniach v nesmierne mnohých ranách. 13 Lebo o čo ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami okrem toho. 15 A ja veľmi rád vynaložím všetko. 14 A toto som už tretí raz pripravený ísť k vám a nebudem vám na ťarchu.Na svoju hanbu hovorím. v nebezpečenstvách na púšti. v nebezpečenstvách od vlastného rodu. 6 Veď ak sa aj budem chcieť chváliť.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami. ako vidí na mne alebo počuje odo mňa.1 Musím sa chváliť. akoby sme my boli slabí.

ktorých sa dopustili. Aj my sme v ňom slabí. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium. Pozdravujú vás všetci svätí. žiarlivosť. akých nechcem. aby som si. z Božej moci žije. 11-13 Pozdrav a požehnanie . 3 veď žiadate dôkaz. čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. rozbroje. a teraz vzdialený tým. nemusel prísne počínať podľa moci.11 Napokon. ktorú mi dal Pán na budovanie. i od Pána Ježiša Krista. 9 Preto sa radujeme. keď prídem. či máte vieru. vystatovanie. a nie na rúcanie. ktorý nie je voči vám slabý. ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom. že my nie sme nehodni. aby sme sa my ukázali ako hodni. rovnako zmýšľajte. 2 a všetci bratia. 12 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. 7 Ono ani nie je iné. Posledné napomenutia . 4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy. aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca: 5 jemu sláva na veky vekov. galatským cirkvám: 3 Milosť vám a pokoj od Boha.1-10 Gal1 I. utŕhania. až prídem. 7 Modlíme sa k Bohu. ale má medzi vami moc. ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka. smilstvo a necudnosť. ale z Božej moci budeme s ním žiť pre vás. nepokoje. nášho Otca. aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to. Aj sa modlíme za to . že poznáte. 5 Seba samých skúmajte. povzbudzujte sa navzájom. tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. že až zasa prídem. 21 Aby ma zasa. Útok proti falšovaniu evanjelia .1 Pavol. klebety. 10 A toto píšem ako vzdialený. 2 Už som povedal a znova pripomínam. ale aby ste vy robili dobre a my aby sme boli ako nehodni. bratia. a vy aby ste nenašli mňa. že od toho. Alebo nepoznáte seba samých. i všetkým ostatným. čo sú so mnou. 2Kor13 XIII. akého nechcete.6 Čudujem sa. ako keď som bol druhý raz u vás. ibaže sú niektorí. Záver 13.nenašiel azda takých. aby ste neurobili nič zlé . čo predtým zhrešili a nerobili pokánie za nečistotu. Aby azda neboli sváry. iba za pravdu. nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali. keď sme my slabí a vy ste silní. ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. môj Boh u vás nepokoril. žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdrav . nebudem zhovievavý. že vo mne hovorí Kristus. 4 Lebo aj keď bol ukrižovaný v slabosti. LIST GALAŤANOM Úvod 1. aby som nemusel žialiť nad mnohými z tých.1 Toto už tretí raz idem k vám: každá výpoveď bude potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. sami sa skúmajte. ktorý vás povolal v Kristovej milosti. hnevy.nie preto. 13 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.za vaše zdokonalenie. že je vo vás Ježiš Kristus? Ibaže ste nehodni. radujte sa zdokonaľujte sa. ktoré ste . 6 A dúfam. ako sme vám hlásali. 8 Veď nič nemôžeme proti pravde. Amen. čo predtým zhrešili.

aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista. hriešnici. jedával s pohanmi. keď videli. a nie zo skutkov podľa zákona. Ale keď prišli. 21 Potom som išiel do končín Sýrie a Cilície. nič iné mi nepridali. 15 Ale keď sa Bohu. 13 A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia. ktoré hlásam medzi pohanmi. hoci bol Grék. 19 Iného z apoštolov som nevidel. Ospravedlnenie z viery . ktorú máme v Kristovi Ježišovi. čo boli z obriezky. ale v súkromí tým. Jakub. lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. lebo si zaslúžil pokarhanie. aby .11 Ale keď prišiel Kéfas do Antiochie. Gal2 II. 18 Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema. ktorý bol so mnou. odťahoval sa a oddeľoval. 17 ani som nešiel do Jeruzalema za tými. zapáčilo 16 zjaviť vo mne svojho Syna. povedal som Kéfasovi pred všetkými: „Keď ty. ale zo zjavenia Ježiša Krista. ktoré som vám ja hlásal. že my pôjdeme medzi pohanov a oni medzi obrezaných. 20 A čo vám píšem. čo som zboril. že nepostupujú priamo. nebol donútený dať sa obrezať. nebol by som Kristovým služobníkom. ktorú som dostal. už som sa neradil s telom a krvou. pripomínam vám. 3 Ale ani Títus.akí boli kedysi. a zostal som uňho pätnásť dní. takže sa dal aj Barnabáš strhnúť ich pokrytectvom.17 Ak sme aj my. čo nás kedysi prenasledoval. tak ako Petrovi pre obrezaných . ktorý si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal. Aj my sme uverili v Krista Ježiša. aby som ho zvestoval medzi pohanmi. zoči-voči som sa postavil proti nemu. 16 a vieme. 9 a keď poznali milosť. 6 A od tých. že mne je zverené evanjelium pre neobrezaných. že evanjelium.“ 24 a oslavovali Boha za mňa. 23 ibaže počuli: „Ten. 7 ale naopak. čo niečo znamenali. lebo sa bál tých. Spor v Antiochii . ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. a nie po židovsky. 10 Len aby sme pamätali na chudobných. nech je prekliaty! 10 Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom. ukazujem.8 veď ten. Kéfas a Ján. 12 Kým neprišli niektorí od Jakuba. podľa pravdy evanjelia. že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona. 12 lebo ja som ho neprijal ani som sa ho nenaučil od človeka. Pánovho brata. 22 Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy. že nútiš pohanov žiť po židovsky?!“ 15 My sme rodení Židia nie hriešni pohania. je vari Kristus služobníkom hriechu? Vonkoncom nie! 18 Lebo ak znova staviam to.1 Potom po štrnástich rokoch som znova šiel s Barnabášom do Jeruzalema a vzal som so sebou aj Títa.11 . 2 Išiel som ta pohnutý zjavením a predložil som im evanjelium.prijali. čo niečo znamenali. aby sa vám zachovala pravda evanjelia. nemá ľudský pôvod. 14 V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode. čo hľadám ospravedlnenie v Kristovi. ktorú predtým nivočil. tí teda. 4 A to pre falošných bratov.2. Vzťah medzi Pavlom a apoštolmi . či nebežím alebo či som nebežal nadarmo. ktorý pomáhal Petrovi v apoštoláte medzi obrezanými. lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. pomáhal aj mne medzi pohanmi -. votrelcov. ako som si kedysi počínal v židovstve: že som veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju. ako to. to ma nezaujíma. aby nás zotročili. 19 Veď ja som skrze zákon zomrel zákonu. 5 Ani na chvíľu sme im neustúpili a nepodriadili sme sa. čo boli niečím . čo boli apoštolmi prv ako ja. iba Jakuba. Žid. že som priestupník. čo som sa aj usiloval robiť. Boh nenadŕža nijakému človekovi -. čo sa vlúdili špehovať našu slobodu.21 Pavol prijal evanjelium od Boha . ktorých pokladali za stĺpy. hovorím pred Bohom.11 Bratia. 13 Vy ste počuli. podali mne a Barnabášovi pravicu na znak spoločenstva. 14 Keď som videl. aby som videl Kéfasa. ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. Pavlova obrana 1. že neklamem. žiješ pohansky. teraz hlása vieru. 1.

6 Tak ako Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.“ akoby šlo o mnohých. niet otroka ani slobodného. kto nevytrvá vo všetkom.1 Nerozumní Galaťania. 8 Písmo predvídalo. už nie je z prisľúbenia. 25 Ale keď prišla viera. ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Gal4 . ktorý by mohol oživovať potom by spravodlivosť bola naozaj zo zákona. preto predpovedalo Abrahámovi: „V tebe budú požehnané všetky národy. ale vo mne žije Kristus. kde ide o jedného. čo sú z viery. 12 Zákon však nie je z viery. bude z nich žiť. kto visí na dreve. 21 Nepohŕdam Božou milosťou. 15 Bratia. vydaný po štyristotridsiatich rokoch. lebo je napísané: “Prekliaty je každý. aby sme skrze vieru dostali prisľúbeného Ducha. sú Abrahámovými synmi. 16 Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomstvu. aby to konal.31 Gal3 III. ktorý teraz žijem v tele. že tí. čo je napísané v knihe Zákona. 27 Lebo všetci. niet muža a ženy. Ale život. ale o jedného: „A tvojmu potomstvu. žijem vo viere v Božieho Syna. že sa za nás stal kliatbou. 21 Je teda zákon proti Božím prisľúbeniam? Vôbec nie! Veď keby bol býval daný zákon. kto vám počaril? Veď vám bol pred očami zobrazený Ježiš Kristus ukrižovaný! 2 Iba to by som sa rád od vás dozvedel: Dostali ste Ducha zo skutkov podľa zákona. alebo z poslušnosti viery? 3 Takí ste hlúpi?! Začali ste Duchom a teraz končíte telom? 4 Toľko ste zažili a nadarmo? Keby to bolo len nadarmo! 5 A ten.4. Krista ste si obliekli. ktorému bolo dané prisľúbenie. 29 A keď ste Kristovi.“ a ním je Kristus. 13 Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým. ale kto ich bude plniť. veď je napísané: „Prekliaty je každý. S Kristom som pribitý na kríž. 24 A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista. 23 No kým neprišla viera. a Boh je jeden. Nehovorí: „A potomkom. Nerozumní Galaťania .“ 11 A je zjavné.“ 14 aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov. Doktrinálna argumentácia 3. sú žehnaní s veriacim Abrahámom. už nepodliehame vychovávateľovi.1 . 10 No všetci. robí to na základe skutkov podľa zákona. 26 Už niet Žida ani Gréka. 17 Ale hovorím toto: Zmluvu potvrdenú Bohom neruší zákon.som žil Bohu. lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi. sú pod kliatbou.“ 9 Teda tí. 20 Už nežijem ja. čo ste pokrstení v Kristovi. 26 Veď skrze vieru v Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. lebo spravodlivý bude žiť z viery. ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi. Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon.19 Načo je teda zákon? Bol pridaný pre priestupky. že zákon neospravedlňuje nikoho pred Bohom. ani k nemu nič nepridáva. Dočasná úloha zákona . Ale Abrahámovi ho Boh daroval skrze prisľúbenie. 20 Ale niet prostredníka tam. aby sme boli ospravedlnení z viery. 2. potom Kristus nadarmo zomrel. 18 Lebo ak je dedičstvo zo zákona. aby tak zmaril prisľúbenie. čo sú z viery. kým nepríde potomstvo. boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru ktorá sa mala zjaviť. že Boh z viery ospravedlní pohanov. hovorím to po ľudsky: Už potvrdený ľudský závet nik neruší. a bol vyhlásený skrze anjelov rukou prostredníka. 22 Ale Písmo uzavrelo všetko pod hriech. 7 Vedzte teda. aby veriaci dostali prisľúbenie z viery v Ježiša Krista. alebo z poslušnosti viery? Abrahámova viera . čo sú zo skutkov podľa zákona. ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami zázraky.

čo nerodíš. 12 Bratia. ktorá má muža. slúžili sme podriadení živlom sveta. 23 Ten z otrokyne sa narodil podľa tela. narodeného zo ženy. ako Krista Ježiša. kým vo vás nebude stvárnený Kristus.6. lebo žije so svojimi deťmi v otroctve. prosím vás. ktorá je našou matkou. že ak sa dáte obrezať. vám hovorím. poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba. Ničím ste mi neublížili. že keby to bolo bývalo možné. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. ako to. 19 Deti moje. nie sme deťmi otrokyne. ty. ale syn. čo boli pod zákonom. kto sa dá obrezať. 15 Kdeže je teda vaša blaženosť? Veď vám môžem dosvedčiť.“ 28 Vy. 16 Stal som sa vaším nepriateľom. že je povinný zachovávať celý zákon. 27 Veď je napísané: „Raduj sa. tak aj teraz. boli by ste si vylúpili oči a dali ich mne. ničím sa nelíši od otroka.1 . a aby sme dostali adoptívne synovstvo. zajasaj a vykríkni ty. 4 Vy. keď Boh pozná vás. 2 Ja. Pavol. lebo opustená má veľa detí. lebo neviem. 30 Čo však hovorí Písmo? „Vyžeň otrokyňu i jej syna. že som vám prvý raz v telesnej slabosti hlásal evanjelium. to je tá slobodná. ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. keď som u vás. viac ako tá. 25 Agar je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu. aby ste za nich horlili. ani neobriezka. Kristus vám nič neprospeje. čo sa narodil podľa ducha. čo chcete byť pod zákonom: nepočujete zákon? 22 Veď je napísané. Nie si otrok. narodeného pod zákonom.1 Hovorím však: Kým je dedič maloletý. ale slobodnej. 2 Je pod poručníkmi a správcami až do času ktorý určil otec. tak skrze Boha aj dedič. bratia.1 Túto slobodu nám vydobyl Kristus. 3. 26 Ale Jeruzalem. odtrhli ste sa od Krista. mesiace. obdobia a roky! 11 Bojím sa o vás. 6 Pretože ste synmi. druhého zo slobodnej. keď ste nepoznali Boha. ale prijali ste ma ako Božieho anjela. 4 Ale keď prišla plnosť času. hoci je pánom všetkého. Tamtie sú dve zmluvy: jedna z vrchu Sinaj. 9 Ale teraz. lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. Sloboda Božích detí a obriezka . čo s vami. ktorá rodí pre otroctvo. čo chcete byť ospravedlnení zo zákona. 20 Teraz by som chcel byť u vás a zmeniť svoj hlas. a to je Agar. buďte ako ja. veď aj ja som ako vy. ste deťmi prisľúbenia ako Izák. ale syn . 24 To je povedané obrazne. alebo skôr. čo nepoznáš pôrodné bolesti. znova dosvedčujem. slúžili ste tým. neplodná. ale viera činná skrze lásku. Otče!“ 7 A tak už nie si otrok. Nevracajte sa do otroctva .21 Povedzte mi vy.10 Gal5 V5. Mravné ponaučenia 5. čo v skutočnosti nie sú bohmi. že sa znova vraciate k slabým a úbohým živlom a chcete im zasa slúžiť ako predtým?! 10 Zachovávate dni. keď ste poznali Boha. znovu vás v bolestiach rodím. či sa azda nenamáham medzi vami nadarmo. 3 A každému. 5 Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. 3 Tak aj my.8 No vtedy. 5 aby vykúpil tých. a keď syn.“ 31 A tak. 14 A touto svojou skúškou vzhľadom na moje telo ste nepohrdli. ani ste ju neodmietli. Dve zmluvy: Agar a Sára . Boh poslal svojho Syna. 29 Ale ako vtedy ten. chcú vás odlúčiť. 18 Dobre je vždy horliť za dobro. 6 Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená. .IV. a nielen vtedy. čo sa narodil podľa tela prenasledoval toho. že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otrokyne. keď vám hovorím pravdu? 17 Horlia za vás nedobre. bratia. ktorý je hore. vypadli ste z milosti. 13 A viete. keď sme boli maloletí.

4 Nech každý skúma svoje skutky. 8 Lebo kto seje pre svoje telo. 9 Neúnavne konajme dobro. 9 Trochu kvasu prekvasí celé cesto. z ducha bude žať večný život. Amen. 16 A nad všetkými. 24 Tí. nech sa delí o všetky dobrá s tým.16 Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. čo sa budú riadiť týmto pravidlom. len aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. Čo človek zaseje. nedráždime sa navzájom. 20 modloslužba. nepriateľstvá. Žite duchovne . ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. že nebudete nijako ináč zmýšľať. ktorí ste duchovní. čo patria Kristovi Ježišovi. 2 Neste si vzájomne bremená. 22 Ale ovocie Ducha je láska. nezachovávajú zákon. čo je proti duchu. robme dobre všetkým. sám seba klame. čo sa chcú páčiť podľa tela.11-18 Pozrite. napravte ho v duchu miernosti. nie ste pod zákonom.13 Lebo vy ste povolaní pre slobodu. ale nové stvorenie. 10 Ja vám dôverujem v Pánovi. lebo ak neochabneme. nečistota chlipnosť. 12 Nech sa dajú hoci aj kastrovať tí. bratia. že je niečím. a tak naplníte Kristov zákon. Ale ten. sváry. 19 A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo. podľa Ducha aj konajme. 17 A odteraz nech ma už nik neobťažuje. 17 Lebo telo si žiada. ešte stále ohlasujem obriezku. lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. aby ste odporovali pravde? 8 Toto navádzanie nie je od toho. čo sa dávajú obrezať. hnevy. 18 Ale ak vás vedie Duch. pokoj a milosrdenstvo. aby si aj ty neupadol do pokušenia. Rozličné napomenutia . 12 Všetci. 21 závisť. 11 Ak ja. aby sa mohli chváliť vaším telom. 10 Kým teda máme čas. koho vyučujú slovo. pokoj. vernosť. nedosiahnu Božie kráľovstvo. Proti tomuto zákona niet. to bude aj žať. prečo ma potom prenasledujú? Veď potom je odstránené pohoršenie kríža. aby ste sa navzájom neponičili. keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku. nech je to ktokoľvek. odnesie si trest. iba krížom nášho pána Ježiša Krista. ako som už povedal. 14 Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným. že tí. a daj si pozor. 15 Lebo ani obriezka nie je nič. kto ho vyučuje. čo vás mätie. 13 Veď ani tí. aj nad Božím Izraelom. Kto vás zadržal. Gal6 VI. Nepachtime po márnej sláve. hoci nie je ničím. hýrenie a im podobné. zhovievavosť. ktorý vás volá. Navzájom si odporujú. 7 Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. aby ste sa vy dali obrezať. aby ste sa dali obrezať. rozkoly. cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. 11 7 . aby ste nerobili to. Záver 6. zvady. zdržanlivosť. 23 miernosť. ale navzájom si slúžte v láske! 14 Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove. len nedávajte slobodu za príležitosť telu.1 Bratia. rozbroje. bratia. v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ 15 Ale ak sa medzi sebou hryziete a žeriete. ani neobriezka. 25 Ak žijeme v Duchu. čo robia takéto veci. láskavosť dobrota. bratia. 3 Lebo ak si niekto myslí. ale chcú. žiarlivosť. z tela bude žať porušenie. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. nútia vás. radosť. a duch. 6 Ten. a tak sa bude chváliť len sám v sebe. a nie pred iným. O tomto vám vopred hovorím. 5 Veď každý ponesie svoje vlastné bremeno. budeme v pravom čase žať. dajte si pozor. nezáviďme jeden druhému. Ale kto seje pre ducha. ale najmä členom rodiny veriacich. čo je proti telu. akými veľkými písmenami vám píšem vlastnou rukou. čo vás mätú! Sloboda a láska .Dobre ste bežali. čo chcete. čary. opilstvo. vy.

3 nás v Kristovi V ňom.LIST EFEZANOM Ef1 I. i od Pána Ježiša Krista. čo sme už prv dúfali v Krista. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša. 19 a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily. a keď ste v neho uverili.15 Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým. 1. nášho Otca. 5 On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil. 12 aby sme boli na chválu jeho slávy my.1 Pavol. aby ste vedeli. Otec slávy. Modlitba za poznanie spásy . Tajomstvo spásy a Cirkvi 1. ktorých si získal.3. 16 neprestávam za vás vzdávať vďaky. 20 ktorú dokázal na Kristovi. aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. 18 Nech osvieti oči vášho srdca. dá Ducha múdrosti a zjavenia. Pozdrav . 9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia. silu a panstvo a nad každé iné meno. podľa bohatstva jeho milosti. na chválu jeho slávy. označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého. 17 Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista. 7 V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv. svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi: 2 Milosť vám a pokoj od Boha. ktoré možno vysloviť nielen v . 11 veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho. aká je nádej z jeho povolania. ktorý požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. 4 Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil. aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi 6 na chválu a slávu jeho milosti. aby ste ho poznali. ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých. keď ste počuli slovo pravdy. čo si v ňom predsavzal 10 uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko. čo je na nebi aj čo je na zemi. keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých. evanjelium o svojej spáse. ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle. mocnosť. keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici 21 nad každé kniežatstvo. 13 V ňom ste boli aj vy.21 Chválospev na milosť vykúpenia Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista.3 . 8 ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. odpustenie hriechov.

tomto veku, ale aj v budúcom. 22 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 23 ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom. Ef2 II. Oživil nás s Kristom - 1 Aj vás, hoci ste boli mŕtvi pre svoje poklesky a hriechy, 2 v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohoto sveta, podľa kniežaťa vzdušnej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. 3 Medzi nimi sme kedysi žili aj my všetci, keď sme podľa žiadosti svojho tela robili, čo chcelo telo a myseľ, a tak sme boli od prírody deťmi hnevu ako ostatní. 4 Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, 5 hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom - milosťou ste spasení - 6 a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, 7 aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. 8 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: 9 nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. 10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Zjednotenie Židov a pohanov v Kristovi - 11 Preto pamätajte, že kedysi ste boli pohanmi podľa tela a neobrezancami vás volali tí, čo sa nazývajú obrezanými rukou na tele, 12 lebo v tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha na svete. 13 Ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz vy, čo ste boli kedysi ďaleko, stali skrze Kristovu krv blízkymi. 14 Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, 15 tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; 16 aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom. 17 Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko; 18 lebo skrze neho máme obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi. 19 Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. 20 Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu. Ef3 III. Pavol - služobník Kristovho tajomstva - 1 Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov... 2 Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás, lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. 4 Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. 5 Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. 7 A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci. 8 Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo 9 a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, 10 aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, 11 podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutoční v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 12 V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. 13 Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou. Pavlova modlitba za veriacich - 14 Preto zohýnam kolená pred Otcom, 15 od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i na zemi: 16 nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby

skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, 17 aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske 18 mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka 19 a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. 20 A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, 21 tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. 2. Mravné povinnosti 4,1 - 6,20 Ef4 IV. Výzva na jednotu - 1 Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, 2 so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske 3 a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. 4 Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. 5 Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. 6 Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Dary milosti na budovanie Cirkvi - 7 Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. 8 Preto hovorí: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.“ 9 A čo iné znamená to „vystúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? 10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko. 11 On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, 13 kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, 14 aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. 15 Ale žime podľa pravdy v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. 16 Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske. Starý a nový človek - 17 Preto hovorím a dosvedčujem v Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v márnosti svojho zmýšľania, 18 so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. 19 Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu. 20 Vy ste sa tak o Kristovi neučili, 21 ak ste vôbec o ňom počuli a v ňom boli vyučení, ako je pravda v Ježišovi, 22 že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, 23 a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, 24 obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti. 25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojim blížnym, veď sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; 27 a nedávajte miesto diablovi! 28 Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu. 29 Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 30 A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. 31 Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. 32 Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

Ef5 V5. Znaky nového života: láska a čistota - 1 Napodobňujte Boha ako milované deti 2 a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône! 3 Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, 4 ani mrzkosť ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. 5 Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník ani nečistý ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Žite ako deti svetla - 6 Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. 7 Preto nemajte s nimi nič spoločné. 8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! 9 Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. 10 Skúmajte, čo sa páči Pánovi, 11 a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, 12 lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. 13 Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, 14 a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ 15 Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Využívajte čas, lebo dni sú zlé. 17 Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. 18 A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom 19 a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. 20 Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista 21 a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. 22 Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Kresťanské manželstvo - 25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, 27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28 Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. 29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo sme údmi jeho tela. 31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. 33 Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža. Ef6 VI. Kresťanská domácnosť - 1 Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. 2 Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: 3 Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. 5 Otroci, poslúchajte pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako 6 Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. 7 A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom. 8 Veď viete, že každý, aj otrok aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré. 9 A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebi a on nenadŕža nikomu.

Buďte Boží bojovníci - 10 Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. 11 Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. 12 Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a 14 obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! 16 Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! 17 A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! 18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! 19 Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, a aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, zo ktorého vyslancom som aj v okovách, aby som mal v ňom odvahu hovoriť, ako som povinný. Záver 6,21-24 Chcem, aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou a čo robím. Všetko vám rozpovie Tychikus, milovaný brat a verný služobník v Pánovi, 22 ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby potešil vaše srdcia. 23 Pokoj bratom aj láska s vierou od Boha Otca i od Pána Ježiša Krista. 24 Milosť so všetkými, čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušenosti.
21

LIST FILIPANOM
Flp1 I. Úvod a vďakyvzdanie - Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom: 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. 3 Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem; 4 vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, 5 za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6 A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. 7 A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia. 8 Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. 9 A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, 10 aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, 11 plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Pavlovo väznenie je na osoh evanjeliu - 12 Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje okolo mňa, obrátilo sa skôr na osoh evanjeliu: 13 moje okovy sa stali známymi v Kristovi v celom pretóriu a medzi všetkými ostatnými 14 a mnohí z bratov v Pánovi, posmelení mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlásajú slovo. 15 Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti a nevraživosti, no niektorí aj z oddanosti; 16 títo z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia, 17 tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti, nie úprimne, a myslia si, že spôsobia súženie mojim okovám. 18 Čo na tom?! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším

stal sa podobný ľuďom. radujem sa a radujem sa s vami všetkými. a to od Boha. Výzva na svätosť . na zemi i v podsvetí 11 a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca. neviem. 26 aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi. stal sa poslušným až na smrť. s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. 24 ale zostať v tele je zasa potrebnejšie pre vás. aby som . že nebudem v ničom zahanbený. že vediete ten istý zápas. 17 A keby som mal aj svoju krv vyliať na obetu a svätú službu vašej viery. Výzva na vytrvalosť . a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. 25 A s istotou viem. že pevne stojíte v jednom Duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia 28 a v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi. že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. pevne dúfam. aby som mal aj ja pokojnú myseľ. nejaké spoločenstvo ducha. 7 ale zriekol sa seba samého.8 Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: 6 On. 2 dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako. či už životom alebo smrťou. alebo budem vzdialený . ktoré je nad každé iné meno. že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista. nejaké srdce a zľutovanie.27 Len žite tak. že aj chcete aj konáte. Flp2 II.či už prídem a uvidím vás. keď zasa k vám prídem. 20 Veď . 8 Uponížil sa.počul o vás. rovnako milujte.19 Mám nádej v Pánu Ježišovi. že zostanem a budem s vami všetkými na váš osoh a radosť z viery. 19 lebo viem. čo je pre nich znamením zatratenia. ale pre vás spásy. že k vám čoskoro pošlem Timoteja. 14 Všetko robte bez šomrania a pochybovania. 4 Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy. ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. čo si vyvoliť. ako ste vždy poslúchli. ktorý ste videli na mne a teraz o mne počúvate. čo je s vami. 21 Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. tak aj teraz. 20 Ako túžobne očakávam a dúfam. 29 Veď vy ste dostali milosť nielen v Krista veriť. bude oslávený Kristus v mojom tele. ak jestvuje nejaká útecha z lásky. Výzva na svornosť a pokoru . medzi ktorým svietite ako svetlá na svete 16 tým. 23 Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom. 18 Takisto sa aj vy radujte a radujte sa so mnou! Poslanie Timoteja a Epafrodita . a nielen v mojej prítomnosti. ale oveľa viac teraz v mojej neprítomnosti. aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu.1 Ak teda jestvuje nejaké potešenie v Kristovi. vzal si prirodzenosť sluhu. keď sa dozviem. čo sa jemu páči.12 A preto moji milovaní. ale aj trpieť pre neho 30 tým. Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia.a budem sa tešiť. že ako vždy. 10 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi. a to by bolo oveľa lepšie. ale aj na záujmy iných. hoci má božskú prirodzenosť. 13 Veď to Boh pôsobí vo vás. Kristus príklad pokory . nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom. až na smrť na kríži. 22 Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu. 15 aby ste boli bezúhonní a úprimní. buďte jedna duša a jedna myseľ! 3 Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu. že sa držíte Slova života na moju slávu v Kristov deň. 9 Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno.

17 Bratia. 12 Nie že by som ho už bol dosiahol. že ho pošlem. dajte si pozor na zlých pracovníkov. 8 A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša. čo je predo mnou. 25 Ale pokladal som za potrebné poslať k vám Epafrodita. čo sa týka zákona farizej. čo slúžime v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela. aby doplnil to. a ja aby som mal menej zármutku. aby som sa ho niekedy zmocnil. aj to vám Boh zjaví. a nie záujmy Ježiša Krista. čo bude so mnou. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Hebrej z Hebrejov. 15 A všetci dokonalí takto zmýšľajme! A ak niečo chápete ináč. že ochorel. založenou na viere -. ich bohom je brucho a hanba je slávou tých. 19 lch koniec je záhuba. čo do spravodlivosti ktorá je v zákone. Pravá spravodlivosť. že ste sa dopočuli. čo zmýšľajú pozemsky. ktorá je zo zákona. radosť. 13 bratia. spolupracovníka a spolubojovníka a vášho vyslanca a služobníka v mojich potrebách. ale Boh sa nad ním zmiloval. žijú ako nepriatelia Kristovho kríža.nemám nikoho. a nielen nad ním. 10 aby som poznal jeho. 6 čo do horlivosti prenasledovateľ Cirkvi. ale s tou. veď ako syn otcovi slúžil so mnou evanjeliu. o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím. 29 Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a takýchto si vážte! 30 Veď on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti a svoj život vystavil nebezpečenstvu.1 A preto. z Izraelovho rodu. môjho Pána. smer ku Kristovi . ktorá je skrze vieru v Krista . 2 Dajte si pozor na psov.1 Napokon. 16 Ale k čomu sme už dospeli. 28 Preto som ho čím prv poslal. 23 Dúfam teda. že aj ja sám čoskoro prídem. keď ho uvidíte. spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých. z Benjamínovho kmeňa. ale bežím. alebo že by som už bol dokonalý. aby som nemal zármutok na zármutok. ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. čo chýbalo vašej službe voči mne. toho sa držme! Dobrí a zlí kresťania . 11 aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. kvôli Kristovi pokladám za stratu. bratia moji. bratia moji milovaní a vytúžení. 24 A pevne dúfam v Pánovi. môjho brata. 7 Ale čo mi bolo ziskom. ako sa osvedčil. 22 Ale o ňom viete. čo žijú podľa vzoru. kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. tým skôr ja: 5 na ôsmy deň obrezaný. Svornosť. 21 On mocou. čo je za mnou. pretvorí naše úbohé telo. 21 lebo všetci hľadajú vlastné záujmy. a uháňam za tým. ale aj nado mnou. aby ste sa znova radovali. za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi. aký máte v nás! 18 Lebo mnohí. aby som získal Krista 9 a našiel sa v ňom bez vlastnej spravodlivosti. 27 A naozaj bol chorý až na smrť. 14 Bežím k cieľu. takto pevne stojte v Pánovi. len čo uvidím. že sa mu pripodobním v smrti. milovaní! . že môže mať nádej v tele. Ale jedno robím: zabúdam na to. Flp4 IV. žil som bezúhonne. Flp3 III. ktorou si môže podmaniť všetko. 20 Veď naša vlasť je v nebi.spravodlivosťou z Boha. pokoj . ja si nenamýšľam. 4 hoci ja by som mohol aj do tela vkladať nádej. Nelení sa mi písať vám to isté a pre vás je to zábezpeka. 26 veď túžil po vás všetkých a znepokojoval sa. Ak si niekto iný myslí. radujte sa v Pánovi. moja radosť a moja koruna. moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým. dajte si pozor na okyptencov! 3 Veď obrezaní sme my. že som sa už zmocnil.

Pavol. Som zahrnutý darmi. 3 Aj teba. čo je cudné. Záverečné pozdravy . prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. ktoré sa rozmnoží vo váš prospech. prosím. Apoštol vzdáva vďaky . 20 A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. 13 Všetko môžem v tom. sú ľúbeznou vôňou. tým. veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi. Apoštol prosí . akú máte k všetkým svätým. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša. neprestávame sa za vás modliť a prosiť. čo je spravodlivé. 17 Nie že by som túžil po daroch. myslite na všetko. čo ste sa naučili. ktorých mená sú v knihe života. nášho Otca. milou Bohu. iba vy sami. 11 Nehovorím to preto. aby rovnako zmýšľali v Pánovi. Pozdravujú vás bratia. že už raz predsa len rozkvitla vaša náklonnosť voči mne. 6 O nič nebuďte ustarostení. bratia. že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska. tak aj u vás od toho dňa.Evodiu prosím aj Syntychu prosím. mať hojnosť i núdzu trieť. 15 Veď aj vy. príjemnou obetou. Pozdrav .9 Preto aj my odo dňa. 6 Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie. ktorú máte uloženú v nebi. že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha. čo som potreboval. a brat Timotej 2 tým svätým a veriacim bratom v Kristovi.21 Pozdravte každého svätého v Kristovi Ježišovi. Amen. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať. čo mám. keď sme to počuli. Amen. ale túžim po ovocí. verný spolupracovník. čo je čnostné a chválitebné! 9 Robte to. 22 Pozdravujú vás všetci svätí. 19 Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Vďaka za prijaté dary . ako sa patrí vzhľadom na Pána. Už ste o nej počuli v pravdivom slove evanjelia. 5 pre nádej. 4 lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske. ani jedna cirkev nemala účasť na mojich výdavkoch a príjmoch. Ale vo všetkom modlitbou. najmä tí. 16 Veď aj do Solúna ste mi raz aj druhý raz poslali. Naučil som sa vystačiť s tým. prijali. 2 LIST KOLOSANOM Kol1 I. pomáhaj im. On namiesto nás verne slúži Kristovi. ale nemali ste príležitosť. viete. aj predtým ste na mňa mysleli.3 Vzdávame vďaky Bohu. Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. a páčili sa mu vo všetkom. ktorý prevyšuje každú chápavosť. 11 a aby ste mocou jeho slávy upevnení všetkou silou boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou . 10 aby ste žili. čo je pravdivé. 12 Viem žiť skromne a viem aj oplývať. keď sa za vás modlíme. 7 A Boží pokoj. 14 A predsa ste dobre urobili. čo sú z cisárovho domu. 8 Napokon. čo je milé a čo má dobrú povesť.10 Veľmi som sa zaradoval v Pánovi. že ste mi prejavili účasť v mojom súžení. aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti. keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. 23 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. 4 Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! 5 Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. čo je mravne čisté. čo ste poslali po Epafroditovi. čo sú so mnou. vždy. 7 Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. Filipania. pravda. 18 Dostal som všetko a mám hojnosť. čo sú v Kolosách: Milosť vám a pokoj od Boha. počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami. 8 on nám rozprával aj o vašej láske v Duchu. ktorý ma posilňuje. že by som mal nedostatok. Pán je blízko.

13-29 Hymnus na Krista. 14 v ktorom máme vykúpenie. 2. aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. 29 O to sa namáham a borím. 13 viditeľné i neviditeľné. Pavol. 25 Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru. 22 teraz skrze smrť v jeho ľudskom tele zmieril so sebou. Účasť Kolosanov na vykúpení . pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti.12 vzdávali vďaky Otcovi. Pavlovo poslanie medzi pohanmi . ktoré bolo od vekov a pokolení skryté. On je počiatok.21 Aj vás. 26 tajomstvo. 28 My ho zvestujeme. aby on mal vo všetkom prvenstvo.1 Chcem. 1. 17 On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. 27 Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohoto tajomstva medzi pohanmi. Cirkvi. odpustenie hriechov. hlavu všetkého On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. 2 aby sa potešili ich srdcia a aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva.1-23 Kol2 II. nádej slávy. prvorodený zo všetkého stvorenia. keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému. ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu. akú starosť mám o vás aj o Laodicejčanov i o mnohých. 23 Pravda. ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. čo je pod nebom. Krista. ktorým je Cirkev. čo ani nevideli moju telesnú tvár. stal som sa jeho služobníkom. nepoškvrnených a bez úhony. aby ste vedeli. aby v ňom prebývala všetka plnosť 20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou. čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami. 16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. ak vytrváte vo viere upevnení. Dogmatická časť 1. . prvorodený z mŕtvych. aby si vás postavil pred svoju tvár svätých. 4 Toto hovorím. 19 Lebo Boh chcel. aby som naplnil Božie slovo. Apoštolova starostlivosť . kniežatstvá aj mocnosti. stáli a neodkloniteľní od nádeje evanjelia. 18 On je hlavou tela. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 15 On je obraz neviditeľného Boha. čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo. tróny aj panstvá.24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to. ale teraz sa zjavilo jeho svätým. ktorý som dostal pre vás. Výstraha pred falošnými učiteľmi 2. jeho mocou. ktorá vo mne mohutne pôsobí. a ja. a ním je Kristus vo vás. čo je na zemi aj čo je na nebi.

ale všetko a vo všetkom je Kristus. 23 Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti. A buďte vďační! 16 Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Nadovšetko majte lásku . čo je na zemi! 3 Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní 19 a nedrží sa hlavy. aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho. a nie na Kristovi! 9 Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. vyzlečením hriešneho tela. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy. že ho pribil na kríž. 8 Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev. toho. čo je hore. keď ste v nich žili. nečistotu.sú to ľudské príkazy a náuky. čo videl. vášeň. 9 Neluhajte si navzájom vy. a vynikajte vo vzdávaní vďaky! 8 Dajte si pozor. ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. hľadajte. čo je hore. čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami 10 a obliekli ste si nového.1 Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych. uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to. 3. 13 Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si. vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. no skutočnosť je Kristus. barbara. ani neokús. obriezky ani neobriezky. Preň ste aj povolaní v jednom tele.1 .6 Kol3 III. váš život. čo sa obnovuje. čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela. ani sa nedotýkaj!“? 22 Veď to všetko sa má použiť. zlú žiadostivosť a lakomstvo. čo je modloslužba! 6 Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. podriaďujete nariadeniam: 21 „Nechytaj. Skýta.aby vás nik nezviedol peknými rečami.6 Ako ste teda prijali Krista Ježiša. láskavosť. verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. v ňom žite: 7 v ňom zakorenení a na ňom postavení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. 18 Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou. otroka. rúhanie i mrzké reči zo svojich úst. z ktorej celé telo. novmesiac alebo soboty. a odstránil ho tým. aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením. prečo sa. 7 Kedysi ste aj vy boli takí. rastie Božím vzrastom. Proti falošnej askéze . 11 Potom už niet Gréka ani Žida. 11 V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou. oblečte si hlboké milosrdenstvo. Pána. založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta.12 Ako Boží vyvolenci. zlobu. ako ste sa naučili. 17 lebo ony sú len tieňom budúcich vecí. iba na ukájanie tela. . oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. 4 A keď sa zjaví Kristus. pokoru. 20 Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta. vyživované a pospájané väzivami a spojivami. tak aj vy! 14 Ale nad všetko toto majte lásku. ak by mal niekto niečo proti druhému. ale obriezkou Kristovou. miernosť a trpezlivosť. ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám. slobodného. rozhorčenie. a tým zničiť . 14 Zotrel dlžobný úpis.16 Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj ani pre sviatok. 13 Aj vás. poníženosti a prísnosti voči telu. ktorý ho stvoril.4. upevnení vo viere. 12 S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha. kde Kristus sedí po pravici Boha! 2 Myslite na to. 5 Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo. svätí a milovaní. 10 V ňom ste aj vy naplnení. ktorá je zväzkom dokonalosti! 15 A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. 5 Lebo aj keď som telom vzdialený. duchom som s vami a radujem sa. Ako Pán odpustil vám. keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. nie na to. V Kristovi máme všetko . akoby ste ešte žili vo svete. 15 Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti. Charakter nového života . ale nie je to nič čestné. Nový život v Kristovi 3.

podriaďujte sa mužom. ako sa sluší v Pánovi! 19 Muži. ak príde k vám. zariaďte. a aby potešil vaše srdcia. prijmite ho.2 V modlitbe buďte vytrvalí. služobník Krista Ježiša. vlastnoručný pozdrav. 16 Keď sa tento list prečíta u vás. že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčanov. ako tí. Oni vám oznámia všetko. čo sa tu deje.10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchus aj Barnabášov bratanec Marek . verný služobník a spolupracovník v Pánovi. Pavlov. s ktorého som k vám práve na to poslal. milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí! 20 Deti. v bázni pred Pánom! 23 Čokoľvek robíte. robte z tej duše ako Pánovi. 9 s Onezimom. aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. ale z úprimného srdca. čo je spravodlivé a slušné. 13 Môžem mu dosvedčiť. Slúžte Pánovi. PRVÝ LIST SOLÚNČANOM 1Sol1 .7 Čo je so mnou. poslúchajte rodičov vo všetkom. aby ste vedeli. poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko. pre ktoré som aj vo väzení. Pamätajte na moje okovy! Milosť nech je s vami. aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo. aby Boh otvoril dvere nášmu slovu. a ustavične zápasí o vás v modlitbách.18 Ženy. to vám všetko rozpovie Tychikus. 12 Pozdravuje vás Epafras. dostane za odplatu neprávosť. aby nezmalomyseľneli! 22 Otroci. Pozdravy . Kristovi! 25 Lebo kto pácha krivdu. . ako som povinný hovoriť. 17 A všetko. 1 Páni. 15 Pozdravte bratov v Laodicei aj Nymfu a cirkev v jej dome. ktorej sa dopustil. Oni sú z obriezky jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve. ktorí mi boli na potechu.7-18 Osobné správy . Záver 4. ktorú si dostal v Pánovi!“ 18 Môj. ktorý je od vás.11 i Jezus. Tu sa nenadŕža nikomu.už ste o ňom dostali pokyny. soľou korenená. a nie ako ľuďom! 24 Veď viete. 6 Vaša reč nech je vždy milá. čo je s nami. lebo je to milé Pánovi! 21 Otcovia. ktorý sa volá Justus. že aj vy máte Pána v nebi! A vytrvalo sa modlite . milovaný brat. správajte sa múdro a využívajte čas. bdejte pri nej a vzdávajte vďaky! 3 Modlite sa aj za nás. 14 Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš aj Démas. čo sa chcú páčiť ľuďom. že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. ktorý je od vás. dávajte otrokom. 17 A Archippovi povedzte: „Usiluj sa plniť službu. čo sú mimo. Kol4 IV. ako máte každému odpovedať. a vy si zasa prečítajte ten z Laodicey. 4 aby som ho zvestoval tak. verným a milovaným bratom. veď viete. čokoľvek hovoríte alebo konáte. všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. 5 Voči tým. aby ste sa dozvedeli.hymny a duchovné piesne. aby sa čítal aj v laodicejskej cirkvi. Podriaďujte sa a slúžte Pánovi . nedráždite svoje deti.

19 Veď kto je našou nádejou. všetkým ľuďom odporujú 16 a nám bránia kázať pohanom.nie aj vy? . akí sme boli medzi vami kvôli vám. bratia. ako sa patrí vzhľadom na Boha. 4 Vieme. ale satan nám to prekazil. Vo dne v noci sme pracovali. 15 Oni zabili Pána Ježiša aj prorokov a nás prenasledovali. čo oni od Židov. aby ste žili. povzbudzovali a zaprisahávali. bratia. ani nás nehnalo lakomstvo. že sme každého z vás. Bohu sa nepáčia. ako keď matka kŕmi a láska svoje deti. ako sväto. 1Sol3 . a tak stále napĺňajú mieru svojich hriechov. radosťou a korunou slávy . Bohom milovaní. Pavol. 4 Ale ako nás Boh vyskúšal. že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium. 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achájsku. ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu. 7 Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť. ktorého vzkriesil z mŕtvych.pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode? 20 Vy ste naša sláva a radosť. Bez prestania 3 myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery.aké naozaj je . no iba tvárou. keď ste vo veľkom súžení s radosťou Ducha Svätého prijímali slovo. úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. takže už nemusíme nič hovoriť. tak hovoríme. Pavlova misijná činnosť . ako viete. ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu. Pozdrav . ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti. ani nebolo falošné. 9 Veď sa. 8 Tak sme vás milovali. 1Sol2 II. boli sme medzi vami malí. ale . ale aj vlastný život.ako slovo Božie. neprijali ste ho ako ľudské slovo. Boh je svedok. a tak sme vám hlásali Božie evanjelium. na krátky čas od vás odlúčení. takými drahými ste sa nám stali. bratia. 14 Veď vy. pamätáte na našu prácu a námahu. ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy. ale Bohu. napodobňujete Božie cirkvi. raz aj druhý raz. ako viete. nezaliečali rečami. 5 Nikdy sme sa. Ale už sa im až na pokraj priblížil Boží hnev. ani u vás ani u iných. keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. ale vaša viera v Boha sa stala známou na každom mieste. 6 A vy ste napodobňovali nás i Pána. že sme k vám neprišli nadarmo. Ježiša. vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. Príkladná viera Solúnčanov . 12 prosili. o vašom vyvolení. nie aby sme sa ľuďom páčili. ako otec svoje deti. 6 ani sme nehľadali slávu u ľudí. 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku a v Achájsku.1 Pavol. že nám možno zveriť evanjelium. veď viete. aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. aby ste slúžili Bohu živému a pravému 10 a očakávali z neba jeho Syna. ktoré sme hlásali. 17 Aj keď sme boli. vo Filipách. 18 Lebo sme chceli prísť k vám. 11 Viete predsa. čo sú v Judei v Kristovi Ježišovi. bratia. 9 Veď oni sami rozprávajú o nás. nie srdcom.2 Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých.I. 2 Ale po toľkom utrpení a potupovaní. 10 Sami ste svedkami aj Boh. ktorý skúma naše srdcia. 3 Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z omylu ani z nekalých pohnútok. najmä ja. aby boli spasení.1 Veď sami viete. lebo aj vy ste od svojich súkmeňovcov vytrpeli to isté. že keď ste od nás prijali Božie slovo. spravodlivo a bezúhonne sme sa správali voči vám veriacim. 5 lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách. a ono pôsobí vo vás veriacich. tým viac a túžobnejšie sme sa usilovali uvidieť vašu tvár. 13 Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to. bratia. Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj.

ktorí nepoznajú Boha. za všetku tú radosť.1 Napokon vás teda. 3 Lebo to je Božia vôľa. . ako sme vám už povedali a dosvedčili. ako je to so zosnulými.. aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša. keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. 5 Preto keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať. skrze Ježiša privedie s ním. prosíme. bratia. aby ste čoraz viac rástli v tom. bratia. 5 Veď vy všetci ste synmi . a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k vám. čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu. ktorú z vás máme pred svojím Bohom? 10 Vo dne v noci sa vrúcne modlíme. ale Bohom. poslal som ho. či vás azda nepokúšal pokušiteľ a naša námaha nevyšla nazmar. náš Otec. aj sa tak stalo. 5 nie v náruživej žiadostivosti ako pohania. Pavol posiela do Solúna Timoteja . čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu. keď vy stojíte pevne v Pánovi. 6 aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata. aby som zvedel o vašej viere. 2 Veď viete.. 3 Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota. písať. bratia. nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu. čo zosnuli. 11 Nech sám Boh. ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha. bratia. 8 Lebo teraz akoby sme ožili. popri všetkej našej núdzi a súžení. ako viete. keď k nám od vás prišiel Timotej a priniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a že si na nás stále po dobrom spomínate a túžite nás vidieť ako aj my vás. Vedieť.a očakávať Pánov príchod . aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to. veď sami viete. čo sú mimo. čo zosnuli. že Pánov deň príde ako zlodej v noci. bratia. rozhodli sme sa. aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 6 Teraz. Len vás. 10 A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku. že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom. že je to náš údel. 13 Nech posilní vaše srdcia. ako aj žijete. pre vašu vieru. 2 a poslali sme Timoteja. 9 O bratskej láske vám netreba písať. nepredídeme tých. že ostaneme v Aténach sami. Amen.“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú. prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi. ako ju my máme voči vám. aby ste v tom čoraz viac rástli 11 a usilovali sa žiť pokojne. 7 potešili sme sa z vás. 15 Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My. nie ste vo tme. lebo Pán sa za to všetko pomstí. 2 lebo sami veľmi dobre viete. budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. ale pre posvätenie. 4 Lebo aj keď sme boli u vás. vstanú prví. plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami. ako to bude so živými a mŕtvymi. a tak budeme navždy s Pánom. 7 Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu. na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí. . vaše posvätenie: 4 aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte. 1Sol4 IV. čo umreli v Kristovi.. 12 A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak. čo žijeme a zostaneme.. 8 A kto týmto pohŕda.III. 17 Potom my. 14 Lebo ak veríme. aby ste sa milovali navzájom. veď vás sám Boh poučil. aby ste sa nezarmucovali ako ostatní. 9 Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás. 4 Ale vy bratia. 16 Lebo na povel.1 O časoch a chvíľach vám netreba.13 Nechceme. tak Boh aj tých. Páčiť sa Bohu čistotou a bratskou láskou . že prídu na nás súženia. čo nemajú nádej. čo ešte chýba vašej viere.1 Preto keď sme to už nemohli ďalej vydržať. 3 aby sa nik neplašil v týchto súženiach. nepohŕda človekom. aby ste nevedeli. 18 Preto sa potešujte navzájom týmito slovami! 1Sol5 V5. a aby ste nemuseli od nikoho nič žiadať. predpovedali sme vám. 12 aby ste sa počestne správali voči tým. aby vás utvrdil a povzbudil vo viere. ako sme vám prikázali.

veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia. . 9 Veď Boh nás neurčil na hnev. podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. čo pracujú medzi vami. i od Pána Ježiša Krista. spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé. že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva.3 Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás. Nepatríme noci ani tme. čo nepoznajú Boha. posmeľujte malomyseľných. ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista. 20 proroctvami nepohŕdajte! 21 Ale všetko skúmajte a čo je dobré. 8 My však. či už bdieme. modlite sa aj za nás! 26 Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom! 27 Zaprisahám vás v Pánovi. za ktoré trpíte. Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu. aj tých. 9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby. lebo u vás sa naše svedectvo stretlo s vierou. čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. 5 A to je znamenie spravodlivého Božieho súdu. aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery. toho sa držte! 22 Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe! 23 Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí. 18 pri všetkom vzdávajte vďaky. 8 aby v ohnivom plameni potrestal tých. 6 A u Boha je spravodlivé. 6 Nespime teda ako ostatní. odpočinkom s nami. že odplatí súžením tým. lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! 19 Ducha neuhášajte. aby ste si vážili tých. alebo spíme. Pozdrav . čo spia. a on to aj urobí. čo patríme dňu. ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci. nášho Otca. našom Otcovi. ako sa aj sluší.svetla a synmi dňa. ktoré znášate. keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci. Záverečné napomenutia a pozdravy . ktorý vás volá. bratia. 11 Preto sa aj ustavične modlíme za vás. ako to aj robíte. aby sme žili spolu s ním. sužovaným. aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich. a v Pánu Ježišovi Kristovi: 2 Milosť vám a pokoj od Boha.12 Prosíme vás. 10 ktorý za nás zomrel. Viera Solúnčanov v prenasledovaní . ujímajte sa slabých. 10 keď príde v onen deň. 11 Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého. aby sa tento list čítal všetkým bratom. ku všetkým buďte zhovievaví! 15 Dajte si pozor. DRUHÝ LIST SOLÚNČANOM 2Sol1 I. 4 A tak sa aj my vami chválime po Božích cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach. sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. keď príde náš Pán Ježiš Kristus. ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým! 16 Ustavične sa radujte! 17 Bez prestania sa modlite. 12 aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša Krista vo vás a vy v ňom. ale bdejme a buďme triezvi! 7 Tí. 13 Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji! 14 Vyzývame vás. 24 Verný je ten. bratia: napomínajte neporiadnych. bratia. čo vás sužujú.1 Pavol. buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. 28 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami. aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony. 7 a vám. 25 Bratia.

14 Ak niekto neposlúchne naše slovo v liste. modlite sa za nás. 5 Nepamätáte sa. Pánom milovaní. nech sa zahanbí. Pán nech je s vami všetkými. bratia. . aby mohli byť spasení. že medzi vami niektorí žijú neporiadne. prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať. 13 Ale vy. bratia. aby sa Pánovo slovo šírilo a oslávilo tak. 5 Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti. ktoré prijal od nás. ale chceli sme vám seba dať za vzor. toho si poznačte a nestýkajte sa s ním. 14 k čomu vás povolal skrze naše evanjelium. akoby už Pánov deň nastával. ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou.1 Napokon. bratia. 2Sol3 III. 4 ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko. aby ste nás napodobňovali. že som vám to hovoril. 2 nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom ani slovom ani listom. 3 Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane.2Sol2 II. Povzbudenie do modlitby . bratia. aby sa zjavil až v pravom čase. bratia. 12 Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi. 2 a aby sme boli oslobodení od zvrátených a zlých ľudí. Povzbudenie do riadnej práce . 3 Ale Pán je verný. lebo neprijali lásku k pravde. čo idú do záhuby. a tak jedli svoj chlieb. 11 A preto Boh na nich posiela silu bludu. stojte pevne a držte sa učenia.1 Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho. nech ani neje. čo neuverili pravde. čo prikazujeme.16 Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. čo ho zadŕža. takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. 7 Veď sami viete. Čo bude predchádzať Pánov príchod . znameniami a klamnými zázrakmi 10 a s každým zvodom do neprávosti pre tých. ale napomínajte ho ako brata. kým nebude odstránený ten. iba sa zháňajú za zbytočnosťami. ako nás treba napodobňovať.13 My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás. syn zatratenia. ale obľúbili si neprávosť. 16 Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh. 11 Lebo počúvame. aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. ale len dotiaľ. ako u vás. 8 ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo. náš Otec. že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvätení Duchom a vierou v pravdu. neochabujte v konaní dobra. aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu. 4 Dôverujeme vám v Pánovi. on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým. Povzbudenie do vytrvalosti vo viere . Požehnanie a pozdrav . údajne naším. aby ste sa stránili každého brata. aby verili lži 12 a boli odsúdení všetci. nie podľa učenia. ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom. lebo nie všetci veria. nič nerobia. čo ho teraz zadŕža. ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej. 9 Nie že by sme na to nemali právo. ktorý žije neporiadne. aby pokojne pracovali. prikazujeme vám v mene nášho Pána Ježiša Krista. 10 Veď aj keď sme boli u vás. kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti. 9 toho. čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva. prosíme vás. 15 A tak teda. ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali. ešte keď som bol u vás? 6 A teraz viete. že robíte a budete robiť. 17 nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove.6 Bratia. 15 No za nepriateľa ho nepovažujte. 8 Potom sa zjaví ten zločinec. lebo sme nežili medzi vami neporiadne. 7 Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí.

20 K nim patrí Hymeneus a Alexander. pravému synovi vo viere: Milosť. čo sa prieči zdravému učeniu. Pozdrav . milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša.12 Ďakujem tomu.3 Keď som šiel do Macedónska. ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere. takto píšem. krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné. aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým. 13 hoci som bol predtým rúhač. Chvála na Kristovo milosrdenstvo . 17 Kráľovi vekov. 2 Timotejovi. ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán. ktorých som vydal satanovi. z príkazu Boha. ktorý ma posilnil. 9 pričom vie.8 Vieme. ale pre nespravodlivých a nepoddajných. že zákon je dobrý. 1Tim2 . aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých. luhárov. aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj. No dosiahol som milosrdenstvo. a ja som prvý z nich.1-2 1Tim1 I. aby neučili inak 4 a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi. 11 podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha. únoscov. dobrého svedomia a úprimnej viery. podľa predošlých proroctiev o tebe. že ma uznal za verného a zveril mi službu. 16 Ale dosiahol som milosrdenstvo. čo tvrdia. ktoré mi bolo zverené. 14 Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou. apoštol Krista Ježiša. 19 aby si mal vieru a dobré svedomie.18 Toto prikázanie ti zverujem. čo v neho uveria pre večný život. ktoré sú v Kristovi Ježišovi. pre otcovrahov a matkovrahov. Pravá úloha zákona . vlastnoručný pozdrav. súložníkov mužov. ak ho niekto správne používa. a Krista Ježiša.15 Výstraha pred falošnými učiteľmi . lebo som to robil z nevedomosti v nevere. 15 Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov. neviditeľnému jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov.1 Pavol. nášho spasiteľa. Pastoračné pokyny Timotejovi 1. 5 Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca.3 . 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami všetkými. že zákon nie je daný pre spravodlivého. čo hovoria. 10 pre smilníkov. prosil som ťa.2.Môj. syn môj Timotej. pre zvrhlých a svetákov. našej nádeje. Bojuj dobrý boj . prenasledovateľ a násilník. aby sa odučili rúhať. Pavlov. ktorý je vo viere. ani tomu. Amen. 7 Chcú byť učiteľmi zákona. pre bezbožných a hriešnikov. ktorý je znakom v každom liste. nášmu Pánovi. 6 od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. 17 PRVÝ LIST TIMOTEJOVI Úvod 1. a nerozumejú ani tomu. nesmrteľnému. nášho Pána. pre vrahov vôbec. Kristovi Ježišovi.

3 nie pijan. ani vládnuť nad mužom. dobrými skutkami. nie klebetné. rozvážny. Tajomstvo nábožnosti . za učiteľa pohanov vo viere a pravde. 2 zvedení . slušný. aby si vedel. 10 ale. aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. ukázal sa anjelom. triezvy. 15 ale ak sa omeškám. 15 Ale spasí sa rodením detí.1 .1 Toto slovo j spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom. 7 A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola . aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla. aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. ako pristane ženám. ani chamtivý. až potom.1 Duch výslovne hovorí. 7 Musí mať aj dobré svedectvo od tých. 13 Veď prvý bol stvorený Adam. nie dvojakí v reči. Falošní učitelia . ak vytrvajú vo viere a láske. 10 Aj ich treba najprv vyskúšať. Biskupi . 11 Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti.hovorím pravdu. 14 A nie Adam bol zvedený. Liturgická modlitba . ani bitkár.1 Predovšetkým teda žiadam. ktorá je v Kristovi Ježišovi. 5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi .II. ktorým je Cirkev živého Boha. že čoskoro prídem k tebe. ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. vzatý bol do slávy. ako sa bude starať o Božiu cirkev?! 6 Nemá to byť novoobrátenec. zvestovali ho národom. 4 musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote.16 1Tim3 III. Muži a ženy v liturgickom zhromaždení . 3 Toto je dobré a milé pred Bohom. stĺp a opora pravdy. čistota viery a pravá nábožnosť 3. 2 1Tim4 IV. 12 Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy.8 Takisto diakoni majú byť cudní. keď sa ukážu bez úhony. nie neznášanlivý. ako si máš počínať v Božom dome. 16 A všetci vyznávajú. ale skromný. 9 Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou. Diakoni . ani žiadostiví mrzkého zisku. schopný učiť. ale nech je tichá. triezve a verné vo všetkom. 2 za kráľov i za všetkých. nech konajú službu. 4 ktorý chce. 11 Podobne aj ženy nech sú cudné. že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov.14 Toto ti píšem v nádeji. modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí.človek Kristus Ježiš. nie pozapletanými vlasmi. muž jednej ženy. ani príliš oddaní vínu. neklamem -. túži po dobrom Ale biskup musí byť bez úhony. aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. 13 Lebo tí. 9 ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. zlatom a perlami alebo drahými šatami. ako svedectvo v pravom čase. čo budú dobre konať svoju službu. v posväcovaní a v triezvosti. čo sú na vyšších miestach. 5 Veď kto nevie viesť svoj dom. Duchovní pastieri. aby sa konali prosby. ktoré vyznávajú nábožnosť. 12 Učiť žene nedovoľujem. až potom Eva. bol ospravedlnený v Duchu.4. pohostinný. naším Spasiteľom. diele. že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele. 6 ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých. čo sú mimo. na svete v neho uverili.8 Chcem teda. aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere.

čo sú naozaj vdovami. lebo máme nádej v živého Boha. aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič. čím by si sa prikláňal k niektorej strane. 4 Veď všetko. ale ho napomínaj ako otca. Pravá nábožnosť . A nie sú len záhaľčivé. Úpravy o kňazoch . 7 Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj. aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí. 2 staršie ženy ako matky. karhaj pred všetkými. 11 Toto prikazuj a uč! Buď príkladom veriacim .pokrytectvom luhárov. dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. 4 Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá. aby sa báli aj ostatní. vo viere. zaprel vieru a je horší ako neveriaci. ktorý je spasiteľom všetkých ľudí. 16 Dávaj pozor na seba a na učenie. Lebo ak si budeš takto počínať.1 . bola manželkou jedného muža 10 a má svedectvo dobrých skutkov: ak vychovala deti bola pohostinná. 10 Preto sa namáhame a zápasíme.19 1Tim5 V5. 3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy. je za živa mŕtva. 14 Preto chcem aby sa mladšie vydali. s lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou. Úpravy o vdovách . čo ťa počúvajú. aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý. najmä ti. je dobré a nemá sa zavrhovať nič. čo hrešia. čo spoznali pravdu. ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. ktoré sú naozaj vdovami. zachrániš seba aj tých. umývala nohy svätým. 6 Ale tá. pomáhala sužovaným a vždy sa usilovala o všetko dobré. 13 Kým neprídem. mladšie ako sestry vo všetkej čistote. ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo. ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. lebo porušili prvotnú vernosť. lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista chcú sa vydať. čo sa prijíma so vzdávaním vďaky. 16 Ak niektorá veriaca má vdovy. ktorí sú dobrými predstavenými. rodili deti. Zachovaj sa čistý! 23 Nepi už iba vodu. v správaní.6. ktorá je naozaj vdovou a je osamelá. 15 Veď niektoré sa už obrátili späť za satanom. mladých ako bratov. nech sa predovšetkým ony učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh. viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie. čo Boh stvoril. 22 Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. ktoré si si osvojil. aby stačilo pre tie. 20 Tých. 11 Mladšie vdovy však odmietaj. 18 Veď Písmo hovorí: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu“ a „Robotník si zaslúži svoju mzdu. v láske. venuj sa čítaniu. Spoločenské a stavovské úpravy 5. 9 Za vdovu nech sa zapíše len tá. 6 Ak toto budeš predkladať bratom. najmä o domácich. ktoré Boh stvoril. vkladaním rúk starších. . 8 Veď kto sa nestará o svojich. že si mladý. lebo to je milé pred Bohom. 21 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi.1 Staršieho nekarhaj. ale aj klebetné a všetečné a navravia. budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša. 5 Tá.Cvič sa v nábožnosti! 8 Lebo telesné cvičenie málo osoží. 7 A toto prikazuj: aby boli bezúhonné. 15 Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži. čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní. nech sa o ne stará a nech sa nezaťažuje cirkev. najmä veriacich. živeným slovami viery a dobrého učenia. 3 Maj v úcte vdovy. 13 Bývajú aj záhaľčivé a zvykajú si chodiť po domoch. zasluhujú si dvojnásobnú úctu. ktorá má najmenej šesťdesiat rokov. v čistote.12 Nech nik tebou nepohŕda preto. povzbudzovaniu a vyučovaniu. ale buď vzorom veriacim v slove. iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia.17 Starší. buď v tom vytrvalý.“ 19 Proti staršiemu neprijímaj žalobu. 14 Nezanedbávaj dar. čo žije v rozkošiach. ktorí majú na svedomí vypálené znamenie. 9 Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. čo sa nepatrí. 12 a sú odsúdené.

ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: 14 Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista. Podobne zjavné sú aj dobré skutky. čo sú bohatí v tomto veku. nemôžu zostať skryté. Takto uč a povzbudzuj! Napomenutie ku skromnosti a nábožnosti . čo majú pánov veriacich. prikazuj. a tie. 12 Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života. 15 ktorého v pravom čase ukáže blahoslavený a jediný vládca. 16 On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle. niektorých iba nasledujú. Boží človek .1-5 2Tim1 . 7 Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. 18 nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky. miernosť. 19 nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť. 8 Uspokojíme sa s tým.3 Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia. ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie. Amen. čo sú pod jarmom. lásku. zlé upodozrievania. rúhania. Jemu česť a večná vláda. čo nie sú také. Úpravy pre boháčov . ani vidieť nemôže. otroci. Boží človek. vieru. že sú veriaci a milovaní a majú účasť na dobrodeniach.Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom.1 Všetci.17 Tým. 4 je nadutý. ktorý všetkému dáva život. ale nech im slúžia tým ochotnejšie. Záver 6. opatruj. že máme čo jesť a čo si obliecť. 10 Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia. čo ti bolo zverené. veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. čo sa k nej hlásili. ktoré zodpovedá nábožnosti. utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť. ale chorobne sa škriepi a háda o slová. zblúdili od viery. zvady. nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva. jeho nik z ľudí nevidel.20-21 Timotej. upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí. Úpravy o otrokoch . 21 veď niektorí. a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolesti. Kráľ kráľov a Pán pánov. aby dosiahli pravý život. 2 A tí. 6 A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. a pred Kristom Ježišom. a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy. čo chcú zbohatnúť. ale v Boha. Milosť s vami! 20 DRUHÝ LIST TIMOTEJOVI Úvod 1. 5 trenice ľudí. 1Tim6 24 25 VI. 9 Lebo tí. aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu. nech sú štedrí a vedia sa podeliť. nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty. že sú bratmi. trpezlivosť. 13 prikazujem ti pred Bohom. nech ich neznevažujú preto.11 Ale ty. ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku. niektorí po nich pachtili. nábožnosť. Z toho vzniká závisť. nič nevie.

ale zo svojho rozhodnutia a milosti. Vernosť v Pánovej službe 1. ak sa chce páčiť tomu. ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi pred večnými vekmi.3. a večnú slávu. upevňuj v milosti. 8 Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa. 9 pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána. milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša. z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa prisľúbenia života. že aj ty.1 Pavol. 6 Roľník. Pozdrav . lebo seba samého zaprieť nemôže. Ak ho zaprieme. má prvý dostať podiel na úrode.Nech mu Pán dá. 15 Vieš. lebo viem. medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes. ale trp spolu so mnou za evanjelium. s ním budeme aj kraľovať. aby ma naplnila radosť. 7 Uvažuj o tom. 12 Preto aj toto trpím. 3 Trp spolu so mnou ako dobrý vojak Krista Ježiša.A aké služby preukázal v Efeze. 7 Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti. Posilňuj sa milosťou a trp ako dobrý vojak Ježiša Krista . Boj proti bludným náukám 2. ak nezávodí podľa pravidiel.9 . 17 ale keď prišiel do Ríma. a som presvedčený. 11 Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli. čo si počul odo mňa. čo mi bolo zverené. nedostane veniec. ktoré sú v Kristovi Ježišovi.13 Smelo hlásaj pravdu . Apoštol vzdáva vďaky za Timoteja . 4 Nik z vojakov sa nemieša do záležitostí všedného života. aby aj oni dosiahli spásu. 14 Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého.2. ty vieš najlepšie. 10 No známou sa stala až teraz.14 . nie pre naše skutky. z Dávidovho rodu. 12 Ak vytrváme. že Ježiš Kristus. Pán ti dá porozumieť všetkému. 16 Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu. ale sa nehanbím.1 Ty sa teda. že má moc zachovať to. 2 milovanému synovi Timotejovi: Milosť. ktorý sa namáha. túžim ťa vidieť. s ním budeme aj žiť. . apoštola a učiteľa.6 Preto ti pripomínam. nášho Pána. 4 A keď si spomínam na tvoje slzy.6 . 8 Pamätaj na to. až do onoho dňa. zveruj spoľahlivým ľuďom. že sa odo mňa odvrátili všetci. posilňovaný mocou Boha. lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy. z A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami. a som presvedčený. čo hovorím. ktorý je v Kristovi Ježišovi. keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. ale Ducha sily. kto ho najal. čo sú v Ázii. 9 On nás spasil a povolal svätým povolaním. aby si roznecoval Boží dar. ktorá je v Kristovi Ježišovi. ktorá je v Kristovi Ježišovi. akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika.I. 13 Ak sme neverní. 2Tim2 II. 18 .3 Vzdávam vďaky Bohu. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom 11 a ja som ustanovený za jeho hlásateľa. 5 A kto závodí. vo viere a v láske. ktorí budú schopní učiť aj iných. usilovne ma hľadal a našiel ma. Ale Božie slovo nie je spútané! 10 Preto všetko znášam pre vyvolených. komu som uveril. ktorý v nás prebýva. 5 Spomínam si na tvoju úprimnú vieru. bol vzkriesený z mŕtvych podľa môjho evanjelia. syn môj. ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. aj on zaprie nás. on ostáva verný. 13 Maj za vzor zdravých slov to. jeho väzňa. ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia. lásky a rozvahy. keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci.

a tak rozvracajú vieru niektorých. lebo všetkým bude zjavná ich nerozumnosť. nezdržanliví.10 . 15 Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený. pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: 2 Hlásaj slovo. rúhaví. Nie je to na nič užitočné. keď neznesú zdravé učenie. ohovárační. budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. ale aj drevené a hlinené.5 Vytrvaj v tom. čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi. ako robotník. 15 Od útleho detstva poznáš Sväté písma. milujúci viac rozkoše ako Boha.Súveké bludy . že vyvolávajú len zvady. bezbožní. možno im raz Boh dá kajúcnosť.14 Toto pripomínaj a zaprisahávaj ich pred Bohom. že vzkriesenie už bolo. 16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie. ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.1 Vedz. 19 Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán pozná svojich a: Nech sa odvráti od neprávosti každý. ale jej silu budú popierať. 7 ktoré sa stále učia. 17 aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Ako bojovať proti bludu . Sú to ľudia so zvrátenou mysľou. 23 Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj. od koho si sa to naučil. budú prenasledovaní. 21 Kto sa od tohto očistí. obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami. 4 zradní. 25 Tých.4. ale má byť ku každému prívetivý. nadutí. na usvedčovanie.1 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom. bez lásky k dobru. užitočnou Pánovi. lebo ešte viac budú postupovať v bezbožnosti 17 a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. čo z čistého srdca vzývajú Pána. chamtiví. 5 budú mať výzor nábožnosti.22 Chráň sa mladíckych žiadostí a usiluj sa o spravodlivosť. bezhlaví. plány. má mierne karhať. Hlásaj slovo . A týchto sa chráň! 6 Lebo z nich sú tí. ktoré ma stihli v Antiochii. čo si sa naučil a čo ti je zverené. ktorý bude súdiť živých i mŕtvych.1 Ty si však nasledoval moje učenie. 20 Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby. že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. len na skazu poslucháčov. Veď vieš. Horlivosť v apoštolskej práci 3. jedny na vznešené ciele. veď vieš. 2Tim3 III. čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy. 2 Ľudia budú totiž sebeckí. trpezlivosť. ako bola aj tamtých. 24 A Pánov služobník sa nemá vadiť. Takí sú aj Hymeneus a Filetus. vieru. lásku. bezcitní. 9 Ale ďaleko sa nedostanú. vieru. Budúce bludy . 18 ktorí zblúdili od pravdy a hovoria. 8 Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi. nezmierliví. 3 Lebo príde čas. ktorý ich drží v zajatí svojej vôle. nevďační. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. čo odporujú. 16 Svetáckym prázdnym rečiam sa vyhýbaj. karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. pyšní. čo ti je zverené . neposlušní voči rodičom. aby poznali pravdu 26 a vymanili sa z osídel diabla. a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu. suroví. aby im . ktorá je v Kristovi Ježišovi. pripravenou na každé dobré dielo. zhovievavosť. Ikóniu a v Lystre. kto vyznáva meno Pánovo. ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok. 14 Ale ty vytrvaj v tom. tak aj oni odporujú pravde. bude nádobou na vznešené ciele. 11 prenasledovania a utrpenia. 13 Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu. chvastaví. spôsob života. posvätenou. ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru. 2Tim4 IV. lásku a pokoj s tými. naliehaj vhod i nevhod. 12 Veď všetci. na nápravu a na výchovu v spravodlivosti. usvedčuj. iné na všedné. schopný učiť a byť trpezlivý. aby sa nepreli o slová. nespoľahliví vo viere.

čo som si nechal v Troade u Karpa. 15 Aj ty sa ho chráň.5-16 Cirkevní predstavení . 10 Démas ma opustil. 3 ale v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní. ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha. beh som dokončil. nábožný. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. ako som ti prikázal. LIST TÍTOVI Tit1 I. aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy. Línus. lebo je mi užitočný v službe. . čo protirečia. triezvy. Pozdravuje ťa Eubulus. 8 ale pohostinný. čo ešte treba. všetci ma opustili. nášho Spasiteľa. nastáva čas môjho odchodu. Jemu sláva na veky vekov. pravému synovi podľa spoločnej viery: Milosť a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša. aj knihy a najmä pergameny. 8 Už mám pripravený veniec spravodlivosti. 16 Keď som sa prvý raz bránil. nie pyšný.5 Na to som ťa nechal na Kréte. prines plášť. nášho spasiteľa. hnevlivý. ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti. má mať veriace deti. 9 taký. bitkár. vieru som zachoval. ktorý mi v onen deň dá Pán. zdržanlivý. Milosť s vami. čo milujú jeho príchod. Trofima som nechal chorého v Miléte. Pozdravy .Títovi. znášaj útrapy. láskavý. a odišiel do Solúna. lebo miluje tento svet. 12 Tychika som poslal do Efezu. aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení. 18 Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Vezmi Marka a priveď ho so sebou. muž jednej ženy. Záver 4.9 Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr. pijan. ale aj všetkým. Pozdrav . Nech sa im to nepočíta. Pudens. nebol pri mne nik. triezvy. spravodlivý sudca. 11 Jediný Lukáš je so mnou. Stav cirkvi na Kréte 1.6 Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu. konaj dielo evanjelistu. ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa učenia. spravodlivý. Krescent do Galácie. a bol som vyslobodený z tlamy leva. plň svoju službu. 17 Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma.6-22 5 Ty však buď vo všetkom Dobrý boj som bojoval .1 Pavol. a po mestách ustanovil starších. Osobné správy . 14 Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. 6 nech je každý z nich bez úhony. aby si usporiadal. Títus do Dalmácie. aj usvedčovať tých. 4 Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Klaudia a všetci bratia. Amen. a nielen mne.19 Pozdrav Prisku a Akvilu aj Oneziforov dom. ktorá na základe nábožnosti vedie 2 k nádeji na večný život. služobník Boha a apoštol Ježiša Krista pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy. 7 Dobrý boj som bojoval. 22 Pán nech je s tvojím duchom. ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh. 13 Keď prídeš.šteklili uši. 7 Lebo biskup ako Boží správca musí byť bez úhony. ani žiadostivý mrzkého zisku. 4 . zo Erastus zostal v Korinte. lebo veľmi odporoval našim slovám. 21 Ponáhľaj sa a príď ešte pred zimou.

ale zo svojho milosrdenstva. neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku. aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud. zdraví vo viere. aby boli zdraví vo viere 14 a nedbali na židovské bájky a príkazy ľudí.11 Tit2 II. 3 Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní. Blúdili sme. sú odporní. 2 Tit3 III. rozvážni. čo sú z obriezky. boli podľa nádeje dedičmi večného života. 13 a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. 3 Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Nech nik tebou nepohŕda. podriadené svojim mužom. Všeobecné povinnosti veriacich . 7 aby sme.Boj proti falošným učiteľom . 7 vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. a jeho láska k ľuďom.11 Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom 12 a vychováva nás. nášho Spasiteľa. nech neprotirečia.1 Ty však hovor. nášho Spasiteľa. cudní. Starci nech sú triezvi. bruchá lenivé. čo sa nemá. nech sú mierni a prejavujú všemožnú vľúdnosť všetkým ľuďom. povedal: „Kréťania sú veční luhári. Boha. 8 v zdravom slove bezúhonnosť. 6 Podobne povzbudzuj mladíkov. milovali deti. zbytočne hovoriacich a zvodcov. aby mali rady svojich mužov. 5 aby boli rozumné. 2 Nech nikoho nepotupujú a nech nie sú hašteriví. Stavovské povinnosti . 9 Otroci nech sa vo všetkom podriaďujú svojim pánom.1 . aby ich poslúchali a boli pripravení na každý dobrý skutok. spravodlivo a nábožne. Preto ich tvrdo karhaj. ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté. Dogmatický základ týchto požiadaviek . horlivý v dobrých skutkoch. Pastierske pokyny 2. ich vlastný prorok.milosť vykúpenia . . nech nie sú oddané vínu. ešte aj ich myseľ a svedomie sú poškvrnené. 12 Veď ktosi z nich. 16 Vyznávajú. slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam. ktoré sme my konali.10 Lebo je mnoho nepoddajných. neokrádajú. 15 Toto hovor. nech dobre učia. 4 Ale keď sa zjavila dobrota Boha. zlá zver. nech sú úslužní.“ 13 Toto svedectvo je pravdivé. 15 Čistým je všetko čisté. aby sa podriaďovali panovníkom a vrchnostiam. aby vo všetkom robili česť učeniu nášho Spasiteľa. lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia.1 Pripomínaj im. 14 ktorý vydal za nás seba samého. čo zodpovedá zdravému učeniu.3. ospravedlnení jeho milosťou. starostlivé o dom. v láske a v trpezlivosti. aby boli triezvi. ktorí sa odvracajú od pravdy. ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť. aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo. 4 mladé ženy nech priúčajú múdrosti. aby sa nehanobilo Božie slovo. 6 ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista. najmä takých. 11 Tých treba umlčať. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť. že poznajú Boha. žili sme v zlobe a závisti. tak povzbudzuj a usvedčuj so všetkou rozhodnosťou. kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom. aby sa protivník zahanbil. dobrotivé. 5 spasil nás nie pre spravodlivé skutky. keď nebude mať čo zlé o nás povedať. nech neklebetia. ale skutkami ho popierajú. cudné.

ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata. Prosba za Onezima .8 Toto slovo je spoľahlivé a chcem. Apoštol vzdáva vďaky . 13 Chcel som si ho ponechať pri sebe. 22 A zároveň mi priprav aj prístrešie. ponáhľaj sa ku mne do Nikopolu. 11 Kedysi ti bol neužitočný. aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený. že tam prezimujem. 10 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. aby neboli neužitoční. pretože si osviežil srdcia svätých. ale teraz je užitočný aj tebe aj mne. znalca zákona. a Pána Ježiša Krista. lebo sú neužitočné a márne. ja to zaplatím. Pavol. Toto je ľuďom dobré a užitočné. Milosť nech je s vami všetkými. 11 Veď vieš. aby si to zdôrazňoval. môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi. 12 LIST FILEMONOVI Flm Pozdrav . čo nás milujú vo viere. 24 Marek. kiež mám ja z teba úžitok v Pánovi. 19 Ja. aby mi v okovách pre evanjelium slúžil namiesto teba. 12 Poslal som ti ho na späť. nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi. nášmu spolupracovníkovi. lebo dúfam. . Aristarchus. 15 Veď azda preto odišiel na čas. 15 Pozdravujú ťa všetci.8 Preto hoci by som ti mohol v Kristovi smelo rozkázať. Démas a Lukáš. že pre vaše modlitby dostanete mňa ako dar.Osobitné rady pre Títa . 7 Mal som totiž veľkú radosť a útechu z tvojej lásky.12-15 Keď pošlem k tebe Artemasa alebo Tychika. ktoré je v nás pre Krista. 14 Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu. Záver . a brat Timotej milovanému Filemonovi. sestre Apii. 6 aby sa tvoja účasť na viere stala zjavnou v poznávaní každého dobra.21 Píšem ti v dôvere v tvoju poslušnosť a viem. ktorá je v tvojom dome: 3 Milosť vám a pokoj od Boha. ale dobrovoľný. aby im nič nechýbalo. 25 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.a o čo viac tebe . 5 keď počujem o tvojej láske a viere. že urobíš viac. aby si ho dostal navždy. rodokmeňom. že ty mne dlhuješ aj seba samého. čo uverili Bohu. ktorého som splodil v okovách. 13 Zenasa. Osviež moje srdce v Kristovi. 18 A ak ťa v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen. brat môj. 17 Ak ma teda pokladáš za druha. Rozhodol som sa totiž. aby som ti nemusel povedať. 9 radšej prosím pre lásku ja. jeho. ako hovorím. usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. už starec a teraz aj väzeň Krista Ježiša: 10 prosím ťa za svojho syna Onezima. čo máš urobiť. žeby tí. hreší a odsudzuje sám seba.4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu. Pavol .1 Pavol. akú máš k Pánu Ježišovi a k všetkým svätým.i podľa tela aj v Pánovi. nášho Otca. moji spolupracovníci. 14 Nech sa aj naši učia vynikať v dobrých skutkoch pre naliehavé potreby. väzeň Krista Ježiša. prijmi ho ako mňa samého. mne to pripočítaj. keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách. 20 Veru.píšem vlastnou rukou -. že takýto je prevrátený. a Apolla starostlivo vystroj na cestu. milého najmä mne . čo sú so mnou. Pozdravuj tých. 23 pozdravuje ťa Epafras. 16 Už nie ako otroka. Záver 3. brat môj. svárom a hádkam o zákon. to jest moje srdce. 9 Vyhýbaj sa hlúpym otázkam.

Vznešenosť vteleného Božieho Syna . 9 Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť. si na počiatku stvoril zem aj nebesia sú dielom tvojich rúk.1-4 Hebr1 I. Kristus je väčší ako anjeli 1.“ 7 Anjelom zasa hovorí: „On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. Bože. 1. preto ťa Boh. 12 zvinieš ich ako plášť.LIST HEBREJOM Prológ 1.5 .“ 13 A kedy ktorému z anjelov povedal: „Seď po mojej pravici. Pane.1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom 2 hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. tvoj Boh. ja som ťa dnes splodil“ a opäť: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“? 6 A znova. o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. poslanými slúžiť tým. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. čo majú dostať do dedičstva spásu? . keď uvádza prvorodeného na svet. ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú. ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám“? 14 Či nie sú všetci služobnými duchmi. ako odev a zmenia sa. je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú. zasadol po pravici velebnosti na výsostiach.18 Dôkazy z písma . Preto keď vykonal očistenie od hriechov.5 Veď kedy komu z anjelov povedal: „Ty si môj syn.“ 8 Ale Synovi: „Tvoj trón. hovorí: “Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.“ 10 A: „Ty.2. 11 Ony sa pominú. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi. 4 a stal sa o toľko vyšším od anjelov. pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov.

10 Veď sa patrilo. Ježiš. v deň pokúšania na púšti. že ten. 4 Lebo každý dom musí niekto postaviť. 3 Ale on je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša. keď počujete jeho hlas. čo sú posväcovaní. 3 ako unikneme my.“ Keď mu teda všetko podriadil. aby ten.7 Preto. kto postavil všetko. ktorý bol stvorený len o niečo menší od anjelov. a ten. aby nás nestrhol prúd mimo. čo by mu nebolo podriadené. ako hovorí Duch Svätý: „Dnes. Kristus je väčší ako Mojžiš . Ako vstúpiť do Božieho pokoja . 6 Tak svedčí ktosi na ktoromsi mieste: „Čože je človek. Teraz ešte nevidíme. nenechal nič. ako dom. ktorý ho ustanovil. ktorí sú skúšaní. . zázrakmi a rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. že mu je všetko podrobené. Povzbudenie . 4 a Boh ju dosvedčoval znameniami.verný a spolucítiaci veľkňaz 3. 12 keď hovorí: „Tvoje meno zvestujem svojim bratom a uprostred zhromaždenia budem ťa velebiť. aj tí.5 Veď nie anjelom podriadil budúci svet. hľaďte na Ježiša. o koľko väčšiu česť má staviteľ domu. 5 Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník. 2 On je verný tomu. 18 A pretože sám prešiel skúškou utrpenia. 6 Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom. Ježiš . čo posväcuje. zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. ak zanedbáme takú spásu? Prvý ju začal ohlasovať Pán. ktorý vládol smrťou. potom nám ju potvrdili tí.“ 14 A pretože deti majú účasť na krvi a tele. ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. čo ho počuli. čo sme počuli. ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej. môže pomáhať tým.“ A zasa: „Hľa. je Boh. aj on mal podobne spoluúčasť na nich. 15 a vyslobodil tých.1 . účastníci nebeského povolania. ktoré mi dal Boh. lebo pretrpel smrť. čo sa malo neskôr povedať. svätí bratia. Preto sa nehanbí volať ich bratmi. 16 Veď sa neujíma anjelov. pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko. 17 Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom. všetci pochádzajú z jedného. ja i deti. a syn človeka. o ktorom hovoríme.5.1 Preto. 9 ale vidíme. ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. slávou a cťou si ho ovenčil 8 a všetko si mu položil pod nohy. 2.10 Hebr3 III. 11 Lebo aj ten. aby dosvedčil to. čiže diabla. aby smrťou zničil toho. ktoré vyslovili anjeli. aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. bol ovenčený slávou a cťou. 2 Lebo ak už slovo. a jeho domom sme my. 8 nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbure. aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých. apoštola a veľkňaza nášho vyznania.1 Preto musíme dávať tým väčší pozor na to. že sa ho ujímaš? 7 Urobil si ho len o niečo menšieho od anjelov. nie anjeli . ktorý priviedol mnoho synov do slávy. Kristus nás vykúpil. bolo pevné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu.“ 13 Ďalej: „Ja budem v neho dúfať.Hebr2 II. že naň pamätáš. ale ujíma sa Abrahámovho potomstva.

čo zhrešili. 10 Lebo kto vošiel do jeho pokoja. ktorému sa budeme zodpovedať.1 Bojme sa teda. čo počuli a búrili sa? Vari nie všetci. keď počujete jeho hlas. zachováme pevnú až do konca. 13 A niet tvora. aj on si odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich. nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri onej vzbure. ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami. nevošli pre neposlušnosť. nezatvrdzujte svoje srdcia. 15 Veď nemáme veľkňaza. Ježiš . 9 A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud.14 Keďže teda máme vznešeného veľkňaza. že zaostal.“ 16 Kto sú to však tí. ktorí ho počuli. kým trvá prisľúbenie. „Dnes“. čo sme uverili. Posvätná bázeň . pravda. Božieho Syna. ak nie tým. Ježiša. aby niektorí vošli doň. 3 A do pokoja vchádzame my. Hebr4 IV. ktorý by bol preň neviditeľný. ktorú sme mali na počiatku. čo neuverili? 19 A tak vidíme. hoci videli moje skutky 10 štyridsať rokov. aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. ako povedal: „Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“. čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta? 17 A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých.pravý veľkňaz . a ich telá popadali na púšti? 18 A ktorýmže prisahal. že nevojdú do jeho pokoja. nehovorilo by sa po tomto o inom dni. skúšali ma. že možno vojsť do jeho pokoja! 2 Veď aj nám sa hlásalo evanjelium tak ako aj im. tí veru nepoznali moje cesty. preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. ktorým sa prvým ohlasovalo evanjelium. veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. keď po toľkom čase hovorí v Dávidovi. ako sa už povedalo: „Dnes. ak istotu. lebo sa nespojili vierou s tými.“ 8 Lebo keby ich bol Jozue voviedol do pokoja. účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Preto som sa rozhneval na toto pokolenie a povedal som: Ich srdce ustavične blúdi.kde ma pokúšali vaši otcovia. 13 ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte. 11 Usilujme sa teda vojsť do onoho pokoja. 4 Lebo kdesi povedal o siedmom dni takto: „ V siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel. 12 Lebo živé je Božie slovo. hoci je dielo dokončené od stvorenia sveta. 14 Veď sme sa stali účastníkmi Krista. a tí. 11 Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“ 12 Dávajte si pozor. aby azda o niekom z vás neplatilo. 15 ako sa hovorí: „Dnes. aby nik nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Hebr5 9 . Ale im počuté slovo neosožilo.“ 5 A tu zasa: „Nevojdú do môjho pokoja!“ 6 Keďže teda ostáva možnosť. bratia. držme sa svojho vyznania. kým trvá to „dnes“. aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho. keď počujete jeho hlas. 7 znova určuje istý deň. aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha. že nemohli vojsť pre neveru. 16 Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti. ktorý prenikol nebesia.

aj keď takto hovoríme. aby tí.11 . Tak ani Kristus sa neoslávil sám. 3 A to urobíme. pre koho ju obrábajú. naučil sa poslušnosti. lebo je ešte dieťa. ale aby ste napodobňovali tých. čo na ňu často padá. že by zabudol na vaše skutky a na lásku. pre tých. 10 keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho. keď sa stal veľkňazom. ja som ťa dnes splodil. 3 A kvôli nej musí prinášať obety za hriechy. čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého. ako za ľud. 7 Aj zem. že dosiahneme . ale je to ťažké vysvetliť. aby ich zastupoval pred Bohom. pretože ste zleniveli počúvať. dostáva požehnanie od Boha. prisahal na seba samého 14 slovami: „Veru. ktorý ho mohol zachrániť od smrti. čo návykom majú vycvičené zmysly na rozlišovanie dobra od zla. Stali ste sa takými. na koho by prisahal. stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých. 8 Ak však rodí tŕnie a bodľač. aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca. tí. 4 Ale túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám. 6 a potom odpadli. Neklaďme znova základy: o pokání z mŕtvych skutkov a viere v Boha. 12 aby ste nezleniveli. čo vytrpel. Hebr6 VI. je zavrhnutá a blízka kliatbe. aby vás niekto učil začiatočným prvkom Božích slov. ale ten. 17 A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia. ktorú ste prejavili jeho menu. pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech.“ 7 On v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu. jej koniec je spálenie. 2 učenie o krstoch. je ustanovený pre ľudí. 1 Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povznesme sa k dokonalosti. 9 Milovaní. len ten. ktorá pije dážď. 18 aby sme týchto dvoch nezmeniteľných veciach. 5 zakúsili dobré Božie slovo a sily budúceho veku.a ešte posluhujete . sme presvedčení.10. koho povoláva Boh tak ako 5 Árona. 9 a keď dosiahol dokonalosť. čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení. aby prinášal dary a obety za hriechy z a mohol mať súcit s nevedomými a blúdiacimi. 13 A nik. 14 Pevný pokrm je pre dokonalých. čo sme našli útočište v tom. čo potrebujú mlieko. 13 Lebo keď Boh dával prisľúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho. a rodí užitočnú bylinu tým. znova potrebujete. o vzkriesení z mŕtvych a večnom súde. a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. o vkladaní rúk. aby sa znova obnovili pokáním. mali silné povzbudenie my. 16 Ľudia totiž prisahajú na niekoho väčšieho od seba a prísaha je pre nich potvrdením ukončenia každého ich sporu. 12 Lebo hoci by ste po toľkom čase sami mali byť učiteľmi.svätým. keď ste posluhovali . že vy ste na tom lepšie a bližšie k 10 spáse. ktorý mu povedal: „Ty si môj syn. 8 A hoci bol Synom. 1 Lebo každý veľkňaz. tak aj za seba samého. ktorí ho poslúchajú. a nie pevný pokrm. ak to Boh dovolí. zaručil sa prísahou.“ 6 ako aj na inom mieste hovorí: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. Veď Boh nie je nespravodlivý.V5. hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. pretože aj sám podlieha slabosti. kto dostáva mlieko.“ 15 A tak Abrahám trpezlivo čakal a dosiahol prisľúbenie. vybratý spomedzi ľudí. 4 Veď nie je možné. čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar. 11 Ale túžime.11 O tom by sme mali veľa čo hovoriť. 3. v ktorých Boh nemôže klamať.18 Varovanie pred ochabnutím . Autentické kňazstvo Ježiša Krista 5. nechápe slovo spravodlivosti. z toho.

ustanovuje Syna. keď obetoval seba samého. 7 A je nesporné. 6 Ale ten. aký je veľký. ale potom aj kráľ Salema. 24 no tento. majú príkaz brať podľa zákona desiatky od ľudu.11 Keby sa teda dokonalosť bola dosiahla prostredníctvom levitského kňazstva. má kňazstvo. musí sa zmeniť aj zákon. ktorý prijíma desiatky. ktoré odznelo po zákone.“ 18 Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie. 23 A tamtí sa mnohí stali kňazmi. hoci aj oni vyšli z Abrahámových bedier. 20 kam za nás vošiel ako predchodca Ježiš. pretože zostáva naveky. Zrušenie levitského kňazstva .26 Veď bolo aj vhodné. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky. .veď zákon nič nepriviedol k dokonalosti . o ktorom sa toto hovorí. 15 A toto je ešte zrejmejšie. 9 Ba dalo by sa povedať. o ktorom sa vydáva svedectvo.1 Tento Melchizedech. . lebo pod ním ľud dostal zákon. ktorý mal prisľúbenia. ale mocou nezničiteľného života. keď mu vyšiel v ústrety Melchizedech. 19 Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše. a nenazvať ho podľa radu Áronovho? 12 Lebo keď sa zmení kňazstvo. 27 ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. je z iného kmeňa. ktoré neprechádza na iného. ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu. 2 A Abrahám mu odovzdal desiatok zo všetkého. nepoškvrneného. že skrze Abraháma odovzdal desiatky aj Lévi. ani jeho život nemá konca. vyšiel totiž v ústrety Abrahámovi. kráľ Salema. ktorý sa vracal z porážky kráľov. 16 ktorý sa ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode. aby sa za nich prihováral. keď sa stal naveky veľkňazom podľa radu Melchizedechovho. bez rodokmeňa. tam však ten. ktorá preniká až do vnútra za oponu. to jest od vlastných bratov. ani jeho dni nemajú začiatku. 10 veď bol ešte v bedrách otca. že žije. čo znamená kráľ Pokoja. vzal desiatok od Abraháma a požehnal toho. ale slovo prísahy. 8 A potom: tu berú desiatky smrteľní ľudia. z ktorého nik nekonal službu pri oltári. 3 Je bez otca. a požehnal ho.ponúknutú nádej.a zavádza sa lepšia nádej. kňaz najvyššieho Boha. oddeleného od hriešnikov. A. lebo žije stále. načo by bol musel povstať ešte iný kňaz podľa radu Melchizedechovho. vďaka ktorej sa blížime k Bohu. keď mu aj patriarcha Abrahám dal desiatok z najlepšieho! 5 A iste aj tí. aby sme mali takého veľkňaza: svätého. 25 Preto môže naveky spasiť tých. 28 Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti. nevinného. Melchizedech . čo z Léviho synov dostávajú kňazský úrad. že náš Pán vzišiel z Júdu a vzhľadom na tento kmeň Mojžiš nič nepovedal o kňazoch.tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy. lebo je slabé a neužitočné. 13 A ten. Trvácnosť Kristovho kňazstva . povýšeného nad nebesia. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti.“ 22 Ježiš sa stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. keď povstáva iný kňaz podobný Melchizedechovi. lebo im smrť bránila zostať. ktorý mu povedal: „Pán prisahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz naveky. dokonalého naveky. . 14 Veď je známe. čo k nim nepatrí podľa rodu. Kristova prednosť pred levitskými kňazmi 7. 4 Pozrite sa len. 20 A pretože sa to nestalo bez prísahy. 17 Veď o ňom znie svedectvo: „Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.predobraz Krista . bez matky.1-28 Hebr7 VII. 21 tento však s prísahou toho. On to urobil raz navždy. že väčší požehnáva menšieho.

Účinnosť Kristovho kňazstva . vyhlásil prvú za starú. ktorú prináša za svoje priestupky i za priestupky ľudu.“ 6 Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu. podľa ktorého sa prinášajú dary a obety. 7 ale do druhého iba veľkňaz raz do roka. a tak získal večné vykúpenie. keď som ich vzal za ruku. 9 nie takú zmluvu akú som uzavrel s ich otcami v ten deň. ktorej je prostredníkom. 5 No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti. aby boli telesne čistí. aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. 13 Lebo ak už krv capov a býkov a popol z jalovice pokropením poškvrnených posväcuje. ktorá sa kedysi zazelenala. to jest nie z tohto stvoreného sveta. 8 Lebo keď ich karhá. . a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 7 Veď keby tá prvá bola bývala bez chyby. ktorý sa volá Svätyňa svätých.“ povedal mu. Preto aj on musel mať niečo.9. 3 Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to. 5 Nad ňou boli cherubíni slávy. 11 A nik už nebude poúčať svojho druha ani brat svojho brata slovami: „Poznaj Pána. 4 Keby bol teda na zemi. 10 lebo spočívajú iba v pokrmoch a nápojoch a v rozličných umývaniach. do prvého stánku stále vchádzajú kňazi. 2 Bol zhotovený prvý stánok. ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny.B. ani by nebol kňazom. čo však je prežité a zostarlo. 9 Toto je podobenstvo pre terajší čas. a uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. 10 Lebo toto je zmluva. obložená zo všetkých strán zlatom. nie urobený rukou. čo hovoríme. cez väčší a dokonalejší stánok. pretože sú tu takí. Prvenstvo kultu svätyne a prostredníctvom Krista kňaza 8. čo by obetoval. Lebo oni nezotrvali v mojej zmluve a ja som ich opustil.1 . ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach 2 ako služobník svätyne a pravého stánku. 3 Za druhou oponou bol stánok. ktorý postavil Pán. v ktorom bol svietnik. hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich mysle a vpíšem im ich do srdca.11 Ale keď prišiel Kristus. prichádzajú dni. hovorí Pán. 14 o čo viac krv Krista. pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem. že kým stojí prvý stánok. a nie človek. O tom teraz netreba podrobne hovoriť. stôl a obetné chleby a nazýva sa Svätyňa. Kristus vstupuje do nebeskej svätyne . a tabule zmluvy. ktorí zatieňovali zľutovnicu.“ 13 Keď povedal „novú“. čo prinášajú dary podľa zákona. ktorý ti bol ukázaný na vrchu. „aby si všetko urobil podľa vzoru. a v nej zlatá nádoba s mannou a Áronova palica. keď mal zhotoviť stánok: „Hľaď. hovorí: „Hľa.“ lebo ma budú poznať všetci. ktoré platia až do času nápravy. cesta do svätyne ešte nie je zjavná. 8 Tým Duch Svätý naznačuje. o koľko je lepšia zmluva. veľkňaz budúcich darov. 4 Tam bol zlatý kadidlový oltár a archa zmluvy. ale so svojou vlastnou krvou. čo sú vonkajšie predpisy. kto prináša obetu. je: Máme takého veľkňaza. a to nie bez krvi. a to nie s krvou capov a teliat. je blízko zániku. lebo sa zakladá na lepších prisľúbeniach. nebolo by sa hľadalo miesto pre druhú. ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch.1 Teda aj prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú Svätyňu. ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho. 12 raz navždy vošiel do Svätyne.28 Hebr8 VIII. Hebr9 IX. ako bolo nariadené Mojžišovi. očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov. Nové kňazstvo a nová svätyňa . ktorí konajú bohoslužbu. hovorí Pán. aby prinášal dary a obety. od najmenšieho až po najväčšieho z nich. aby sme mohli slúžiť živému Bohu.1 Hlavné z toho. 6 Odkedy je toto tak zariadené.

aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy. čo prichádzajú. 14 Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých. aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. musí sa dokázať smrť závetcu. Neúčinnosť starozákonných obiet . čo sú povolaní. ani obety zápalné ani obety za hriech si nechcel. 23 Podoby nebeských vecí bolo treba takto očisťovať. kým žije ten. ale dal si mi telo.na spásu tým. 9 Potom povedal: „Hľa. aby krv býkov a capov odstránila hriechy. 7 Vtedy som povedal: Hľa. Vytrvalosť vo viere 10. prichádzam vo zvitku knihy je napísané o mne -. aby sňal hriechy mnohých. a nie vlastný obraz vecí. tam už niet obety za hriech. 26 Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. Bože.“ 8 Najprv hovorí: „Obety ani dary. 20 hovoriac: „Toto je krv zmluvy. 4. ale do samého neba. Rekapitulácia: Kristova obeta prevyšuje starozákonné obety 10.1 Keďže zákon je len tieň budúcich dobier. C. čo ho očakávajú. ktorú pre vás nariadil Boh.Kristus spečaťuje novú zmluvu svojou krvou . hovorí: „Nechcel si obetu ani dar.15 A preto je prostredníkom novej zmluvy. 12 No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. čo sa posväcujú. no nebeské veci samy lepšími obetami. že ľudia raz zomrú a potom bude súd. nikdy nemôže tými istými obetami. Trvalá účinnosť Kristovej obety . 28 tak aj Kristus: raz sa obetoval. ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch. 15 Dosvedčuje nám to i Duch Svätý. aby obetovaním seba zničil hriech: 27 A ako je ustanovené. kto závet urobil. 17 a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem.19 . hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle. prisľúbenie večného dedičstva.bez hriechu . 16 Lebo kde je závet. 24 Kristus totiž nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou. 17 Veď závet nadobúda účinnosť smrťou. a druhý raz sa zjaví . ktorá je len predobrazom pravej. že sú hriešni? 3 Ale práve nimi sa z roka na rok koná pripomienka na hriechy. keby tí.“ Ruší prvé. aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí. so šarlátovou vlnou a yzopom a pokropil samu knihu aj všetok ľud. 6 Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. neplatí.1-18 Hebr10 X. ako sú tamtie. aby ustanovil druhé.“ 18 A kde sú ony odpustené. prichádzam. kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. boli bývali raz navždy očistení a nemali by už vedomie. urobiť dokonalými tých.11 Každý kňaz koná denne bohoslužbu a vera ráz prináša tie isté obety.“ 21 Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie. vzal krv teliat a capov s vodou. aby som plnil tvoju vôľu. 19 Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľudu všetky prikázania podľa zákona. čo konajú bohoslužbu. keď povedal: 16 „Toto je zmluva. 2 Veď či by ich neboli prestali prinášať. aby som plnil tvoju vôľu. 4 lebo je nemožné.a ony sa prinášajú podľa zákona. 5 Preto keď prichádza na svet. 13 A teraz už čaká. 25 Ani nie preto. ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou. ani sa ti nepáčili“ . 18 Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. prinášanými bez prestania každý rok.12.29 . ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. 22 A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia. 10 V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

a ten. že sa blíži ten deň.19 A keď máme. to jest cez svoje telo. kam ide.“ A zasa: „Pán bude súdiť svoj ľud.“ 31 Je hrozné padnúť do rúk živého Boha. 28 Ak niekto poruší Mojžišov zákon. aby neuzrel smrť. 25 Neopúšťajme naše zhromaždenia. 9 S vierou sa usadil v zasľúbenej zemi ako v cudzej býval v stanoch s Izákom a Jakubom. inokedy ste boli spoločníkmi tých. 37 Lebo ešte chvíľku. 22 pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery. išiel a ani nevedel. musí veriť. smelú dôveru. že je spravodlivý. 21 a keď máme veľkňaza nad Božím domom.26 Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy. Ešte pred prenesením si získal svedectvo. 29 uvážte. ktorý povedal: „Mne patrí pomsta. 27 ale iba hrozné očakávanie súdu a žiara ohňa. ja sa odplatím. zomrie bez milosrdenstva na základe dvoch alebo troch svedkov. že vojdeme do Svätyne skrze Ježišovu krv. 3 Vierou chápeme. a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí. čo ešte nebolo vidieť. Hebr11 XI. že máte lepší a trvalý majetok. o čo hroznejší trest si zaslúži ten. 24 Všímajme si jeden druhého. že je a že odmieňa tých. 10 Lebo čakal na mesto s pevnými základmi ktorého staviteľom a tvorcom je Boh. a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom.32 Len sa rozpomeňte na prvé dni. ktorú nám otvoril cez oponu. 23 Neochvejne sa držme nádeje. lebo ste vedeli. ktorý má prísť. nebude meškať. keď bol povolaný. 39 My však nepatríme k tým. aby získali život. aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie. 34 Veď ste spolutrpeli s väzňami a s radosťou ste znášali. Príklady viery v Starom zákone . 8 S vierou poslúchol Abrahám. čím viac badáte. že z neviditeľného povstalo viditeľné. moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. v ktorej bol posvätený. 33 Raz vás verejne hanobili a sužovali. lebo Boh vydal svedectvo o jeho daroch. . keď ste po osvietení prestáli veľký boj v utrpení. a tupí Ducha milosti? 30 Veď poznáme toho. príde. čo ho hľadajú. Lebo kto prichádza k Bohu. potom už niet obety za hriechy. lebo Boh ho preniesol. kto šliape po Božom Synovi. 36 Potrebujete vytrvalosť. ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti. 2 Ňou si predkovia získali dobré svedectvo. znevažuje krv zmluvy. v čo dúfame. ale sa povzbudzujme. ktoré mal dostať ako dedičstvo. nenašli ho. aby šiel na miesto. lebo verný je ten. 5 Vierou bol Henoch prenesený. lebo ju čaká veľká odmena. Potrebujeme vytrvalosť . že sa páči Bohu. dôkazom toho.1 Viera je základom toho. 6 Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. ako to majú niektorí vo zvyku. čo cúvajú na záhubu. celkom krátku. ktorá je z viery. že Božie slovo stvárnilo svety tak. čo nevidíme. 35 Preto netraťte dôveru. 7 S vierou prijal Noe pokyn o tom. 20 tou novou a živou cestou. ktorý strávi protivníkov.Pridŕžajme sa nádeje . Apostatom hrozí strašný súd . so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. 38 Môj spravodlivý bude žiť z viery. keď vás olúpili o majetok. a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny. ale keby cúvol. čo veria. bratia. ktorých stihlo to isté. 4 Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo. ktorý dal prisľúbenie. spoludedičmi toho istého prisľúbenia. ktorú vyznávame. a to tým viac. ale k tým.

núdzni. a nebáli sa kráľovho rozkazu. keď ich obchádzali sedem dní. s vierou odoprel volať sa synom faraónovej dcéry. blúdili po púšti a po horách. 12 Preto aj z jedného. zhoďme všetku príťaž a hriech. 36 Iní zasa zakúsili výsmech a bičovanie. utláčaní a sužovaní. ale zdiaľky to videli a pozdravovali. umierali pod mečom. pôvodcu a zavŕšiteľa viery. 13 Všetci títo umierali vo viere. na útek zaháňali cudzie šíky. ako je hviezd na nebi a piesku na brehu mora. Samsonovi. 30 Pre vieru padli múry Jericha. než mať chvíľkový pôžitok z hriechu 26 a za väčšie bohatstvo pokladal Kristovo pohanenie ako poklady Egypta. 15 Veď keby boli mali na mysli tú. aj keď nedosiahli to. keby som mal rozprávať o Gedeonovi. 14 A keď takto hovoria. keď bol skúšaný. že sú na zemi iba cudzincami a pútnikmi. vzkriesenie. Hebr12 XII. vykonávali spravodlivosť. 31 Pre vieru nezahynula neviestka Rachab s neveriacimi. 37 kameňovali ich. 32 A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestačil čas. hoci sa vo viere osvedčili. lebo videli. ktorá sa mu núkala. a to odumretého. veď im pripravil miesto.1 Preto aj my. 33 ktorí vierou dobývali kráľovstvá. ba aj okovy a väzenie. hľadel totiž na odmenu. ktorý nás opantáva. čo bolo prisľúbené. to jest po nebeskej. lebo v pokoji prijala vyzvedačov. vydržal. Dávidovi. On namiesto radosti. levom zapchávali tlamy. vzišlo ich také množstvo. získali prisľúbenia.Vierou aj neplodná Sára dostala napriek pokročilému veku silu počať potomka. 23 S vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení. a ten sa nedá spočítať. 30 Oni. nedosiahli prisľúbenie. 28 S vierou slávil Veľkú noc a kropenie krvou. aby sa zhubca nedotkol prvorodených. pohrdol potupou 11 . že je verný ten. akoby videl neviditeľného. unikali ostriu meča. Podľa Kristovho príkladu vytrvajme v duchovnom boji . 22 S vierou hovoril umierajúci Jozef o odchode synov Izraela a dal pokyny ohľadne svojich kostí. boli pohltení. 27 S vierou opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu. naznačujú. aby nedosiahli dokonalosť bez nás. čo sa o to pokúsili. mužneli v boji. z nevládnych sa stávali mocnými. kým Egypťania. ktorých svet nebol hoden. mali dosť času vrátiť sa. Samuelovi a o prorokoch. ktorý dostal prisľúbenia 18 a ktorému bolo povedané: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. 39 A títo všetci. 35 ženy dostali svojich mŕtvych vzkriesených. a jednorodeného obetoval ten. Barakovi. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom. rozpiľovali ich. 25 Volil radšej trpieť s Božím ľudom. 17 S vierou obetoval Abrahám Izáka. a vyznávali. Preto ho dostal naspäť aj ako predobraz. 40 lebo Boh prichystal pre nás niečo lepšie. 21 S vierou požehnal umierajúci Jakub jednotlivo Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrchol svojej palice. po jaskyniach a zemských roklinách. aby dosiahli lepšie. že dieťa je pôvabné. z ktorej vyšli. Jeftem. 16 Ale oni túžia po lepšej. lebo verila. ktorý máme pred sebou. 24 Keď Mojžiš dospel. že hľadajú vlasť. z s očami upretými na Ježiša. ale neprijali oslobodenie. túlali sa v ovčích a kozích kožiach. 34 uhášali silu ohňa. ktorý dal prisľúbenie. Iní boli mučení. obklopení takým oblakom svedkov. vzal na seba kríž. a vytrvalo bežme v závode. 20 S vierou požehnal Izák Jakuba a Ezaua vzhľadom na budúcnosť.“ 19 Usudzoval totiž. 29 S vierou prešli Červeným morom ako po suchej zemi. že Boh má moc aj z mŕtvych vzkriesiť.

čo videli. aby sme sa mu páčili. a ani o tom nevedeli. aby sme mali účasť na jeho svätosti. ani neklesaj. aby sa to. 4 . ako sa im videlo. ale aj nebom. že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie. bol odvrhnutý a nenašiel možnosť nápravy. potom ste nemanželské deti. ktorý hovoril na zemi. čo je chromé. ale skôr aby sa uzdravilo.“ 22 No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha. čo znášate. 6 Lebo koho Pán miluje. aby ste neochabovali a neklesali na duchu. každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná. s úctou a bázňou. keď sa odvrátime od toho. ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov. k nebeskému Jeruzalemu. Boh nás súžením vychováva . čo ho počuli. ktorý hovorí z neba. prostredníkovi novej zmluvy. o čo menej my. ktorý hovorí. zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak. 16 Nech nik nie je smilník alebo sveták ako Ezau.4 V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. 25 Dajte si pozor. 28 A tak keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo. k myriadám anjelov. a nie synovia! 9 A potom aj naši telesní otcovia nás vychovávali a vážili sme si ich. čo je otrasiteľné ako stvorené. toho tresce. že Mojžiš povedal: „Zľakol som sa a trasiem sa.“ 7 Je na vašu nápravu. on však kvôli tomu. keď ťa on karhá. ktorí už dosiahli dokonalosť 24 k Ježišovi. Nepodriadime sa tým viac Otcovi duchov a budeme žiť?! 10 A oni nás karhali na krátky čas a tak.“ 21 A také strašné bolo to. lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov. 15 Dbajte na to. ktoré sa vám prihovára ako synom: „Syn môj. čo odmietali toho.14 Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť. čo je neotrasiteľné.1 Bratská láska nech trvá. Slúžme Bohu s úctou a bázňou . 11 Pravda. neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým. akoby ste boli s nimi uväznení. 3 Myslite na toho. ktorých ona vycvičila. aby nik nepremeškal Božiu milosť. k slávnostnému zhromaždeniu 23 a k spoločenstvu prvorodených. 27 A to „ešte raz“ naznačuje premenu toho. koho prijíma za syna. 5 A zabudli ste na povzbudenie. prosili. bude ukameňované. 17 Veď viete. bez ktorej nik neuvidí Pána. 12 Preto vzpružte ochabnuté ruky a podlomené kolená! 13 A vaše nohy nech kráčajú rovno. aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých. 26 Jeho hlas vtedy otriasol zemou. ale krušná.a sedí po pravici Božieho trónu. nepohŕdaj Pánovou výchovou. k Bohu. nevykĺbilo. a k pokropeniu krvou. k duchom spravodlivých. ktorý za jediný pokrm predal svoje prvorodenstvo. Boh s vami zaobchádza ako so synmi. 29 Veď náš Boh je stravujúci oheň. aby sa im už tak nehovorilo. ktorí sú zapísaní v nebi. veď aj vy sami ste v tele. sudcovi všetkých.1-19 Hebr13 XIII. a šľahá každého. čo je užitočné. čo trpia. hoci ju so slzami hľadal. Bratská láska a čistota . aby ste neodmietli toho. Záverečné napomenutia 13. zo nemohli totiž uniesť príkaz: „Ak sa čo i len zviera dotkne vrchu. A ktorého syna by otec nekarhal? 8 Ak ste mimo výchovy. na ktorej dostali účasť všetci. Lebo ak neunikli tamtí. a na tých. 18 Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave. teraz však sľubuje: „Ešte raz zatrasiem nielen zemou. 3 Pamätajte na väzňov. aby ostalo to. temnote a 19 búrke ani k zvuku poľnice a hrmotu slov: Tí. 2 Nezabúdajte na pohostinnosť. ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore. lebo to by vám neosožilo. 19 Ale predsa veľmi vás prosím. správy a pozdravy . z ktorého nemajú právo jesť tí. ani neopustím. 25 Milosť nech je s vami všetkými. Poslušnosť duchovným vodcom . čo slúžia stánku.1 Jakub. služobník Boha a Pána Ježiša Krista. že máme dobré svedomie. Záver 13.3. a nie so vzdychaním. 12 Preto aj Ježiš. totiž ovocie úst. ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec. aby som sa zasa čím skôr vrátil k vám. navštívim vás spolu s ním. a nech v nás vykoná. 15 Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály.7 Pamätajte na svojich predstavených. 18 Modlite sa za nás. robte to. lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou. 5 Vaše správanie nech je bez lakomstva. Ak skoro príde. aby to robili s radosťou. JAKUBOV LIST Jak1 I. 24 Pozdravte všetkých svojich predstavených a všetkých svätých. aby posvätil ľud svojou krvou. lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať.22 Prosím vás. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa. nášho Pána Ježiša. 11 Veď telá tých zvierat. veď som vám napísal iba krátko. Pozdravujú vás tí. buďte spokojní s tým. zneste slová povzbudenia. čo z nich žili. 8 Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! 9 Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami. Jemu nech je sláva na veky vekov. sa spaľujú mimo tábora. 21 nech vás utvrdí v každom dobre.12 .20-25 Modlitba požehnania . bratia.2 . 16 Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc. veď si chceme vo všetkom dobre počínať. lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. čo sú z Itálie. ktoré vyznávajú jeho meno. čo máte. 14 Lebo tu nemáme trvalé mesto.“ 6 Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha. čože mi urobí človek?“ Vernosť Kristovi . nebudem sa báť. čo sa jemu páči. 10 Máme oltár.Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené. Nebeská múdrosť 1. a napodobňujte ich vieru. ktoré neosožili tým. 13 Vyjdime teda k nemu von z tábora a znášajme jeho pohanenie. Zakončenie. trpel za bránou. že náš brat Timotej bol prepustený na slobodu. aby ste plnili jeho vôľu. aký bol koniec ich života. skrze Ježiša Krista. lebo v takých obetách má Boh záľubu. Pozdrav . ktorí vám hlásali Božie slovo. a nie pokrmami. Dobre si všimnite.20 A Boh pokoja. sme totiž presvedčení.17 Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im. Amen. ktorých krv veľkňaz vnáša do Svätyne za hriech. 23 Vedzte. ale hľadáme budúce.

ktorý povedal: „Nescudzoložíš. porodí hriech a keď je hriech dokonaný. 6 Ale nech prosí s vierou. dostane veniec života. že je nábožný. s nadŕžaním osobám. 3 veď viete. ale prestúpil by ho v jednom prikázaní. dobre robíte. 2 Lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prsteňom a v skvostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve 3 a vy si všimnete toho.“ povedal aj: „Nezabiješ. 11 Lebo ten. nespájajte vieru v nášho Pána slávy. Nenadŕžať nikomu . čo ho milujú? 6 A vy ste chudobného znevážili! Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? 7 A nerúhajú sa práve oni vznešenému menu. ale chudobnému poviete: „Ty si staň tam. ktorý Boh prisľúbil tým.1 Bratia moji.muž s rozpoltenou mysľou. bratia moji milovaní! 17 Každý dobrý údel. jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. 7 Taký človek nech sa nenazdáva. 9 Ale ak nadŕžate osobám. hnanej a zmietanej vetrom. toho nábožnosť je márna.5 Ak niekomu z vás chýba múdrosť. ktorí klamú sami seba. bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly. ktoré prisľúbil tým. darca dobrého. čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. zostupuje od Otca svetiel. aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. ale pomalý do reči a pomalý do hnevu. bez pochybovania. 12 Blahoslavený muž. ale klame sám seba. ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky. moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh tých. 22 A slovo aj uskutočňujte. 8 . 10 Kto by totiž zachoval celý zákon. 24 Pozrie sa na seba. 25 Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá. ktorá ho zachvacuje a zvádza. keď počne. ktoré sa vzývalo nad vami? 8 Ak však uskutočňujete kráľovský zákon podľa Písma: „MiIovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“. odíde a hneď zabudne. 4 A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch. Prosiť s vierou . ktorý je oblečený do nádherného rúcha. previnil by sa proti všetkým. keď treba počúvať. a poviete: „Ty sa posaď pekne tu!“. alebo si sadni k mojej podnožke!“. nech si prosí od Boha. u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. 10 bohatý zasa svojou úbohosťou. Ježiša Krista. každý dokonalý dar je zhora. ale zabíjaš. páchate hriech a zákon vás usvedčuje z priestupku. aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Tak zvädne aj boháč na svojich cestách. že dostane niečo od Pána. ktoré má moc spasiť vaše duše.“ A keď aj nescudzoložíš. lebo keď sa osvedčí. 4 vari nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyseľnými sudcami?! 5 Počúvajte. 26 Ak si niekto myslí. a nedrží si jazyk na uzde. 21 Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo. ale uskutočňovateľ diela.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. 18 On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy. splodí smrť. keď podstúpite všelijaké skúšky.9 Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením. ktorý vydrží skúšku. 20 lebo človek v hneve nekoná. podobá sa morskej vlne. lebo sa pominie ako kvet trávy: 11 vyjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu. čo sú vo svete chudobní. Jak2 II. že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. 16 Nemýľte sa.13 Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša. Boh. pokladajte to len za radosť. podobá sa mužovi. aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva. 12 Hovorte a konajte ako . kto nie je zábudlivý poslucháč. nebuďte len poslucháčmi. Počúvať a uskutočňovať slovo . Prijať z Božích rúk všetko . Lebo kto pochybuje. 23 Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho.19 Vedzte. nestály vo všetkom svojom počínaní. prestupuješ zákon.2 Bratia moji. ten bude blahoslavený pre svoje skutky. 14 Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť.Trpieť s radosťou . čo je spravodlivé pred Bohom. aký je. čo ho milujú. 27 Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta. 15 Žiadostivosť potom. nikoho nepokúša . a dostane ju.

ale honosí sa veľkými vecami. a nie iba z viery. 10 Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie.13 . Pozemská múdrosť 3. figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže dávať sladkú vodu. veď viete. maličké kormidlo ich riadi ta. stvoreným na Božiu podobu. 3 . Je to nepokojné zlo. 15 To nie je múdrosť. A nemá to tak byť. Proti nesvornosti . plazov i morských živočíchov.13 Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. je dokonalý muž. 7 Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri. 4 Hľa. je plný smrtiaceho jedu. Vraždíte a závidíte. 5 Tak aj jazyk: je to síce malý úd. Jak4 IV. potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde.14 Bratia moji. Ovládať si jazyk . ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? 15 Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa 16 a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“. kam chce kormidelník. čo osoží.1 Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ z vašich žiadostivostí. kto nepreukázal milosrdenstvo. jazyk je medzi našimi údmi ten. keď prijala poslov a poslala ich inou cestou? 26 Lebo ako telo bez ducha je mŕtve. je sama v sebe mŕtva. 23 Tak sa splnilo Písmo. že má vieru. že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že skutkami dosiahla viera dokonalosť. diabolská. Kto sa neprehrešuje slovom. ale nedali by ste im. márnivý človeče. 3 Keď dávame koňom do úst zubadlo. a ním aj zlorečíme ľuďom. plná milosrdenstva a dobrého ovocia. tam je nepokoj a každé možné zlo. 17 Múdrosť.1 Bratia moji. Hádate sa a bojujete. že nás čaká prísnejší súd. ktoré hovorí: „Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. aby nás poslúchali. ovládame celé ich telo.6 Pravá a falošná múdrosť . 18 A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých.“ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. schopný udržať na uzde aj celé telo. a trasú sa! 20 Chceš vedieť. 9 Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi. aký malý oheň akú veľkú horu zapáli! 6 Aj jazyk je oheň. že viera bez skutkov je neúčinná? 21 Nebol náš otec Abrahám ospravedlnený zo skutkov. 24 Vidíte. potom upokojujúca. bratia moji. čo to osoží?! 17 Tak aj viera: ak nemá skutky. aj lode: hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry. keď niekto hovorí. Jak3 III. rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený. tak je mŕtva aj viera bez skutkov. nepochybujúca a bez pretvárky. 25 A nebola podobne ospravedlnená zo skutkov aj neviestka Rachab. 18 Ale niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky. 12 Vari môže. svet neprávosti. 16 Lebo kde je žiarlivosť a sváry.5. Nič nemáte. že Boh je jeden? Dobre robíš. vtákov. a nemáte.“ A bol nazvaný Božím priateľom. čo šíria pokoj. že človek je ospravedlnený zo skutkov. a nemôžete nič dosiahnuť. 19 Veríš. ktoré broja vo vašich údoch? 2 Žiadostiví ste. lebo neprosíte. Ale aj diabli veria. Ale milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom.tí. Pozrite. je predovšetkým cudná. 2 Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. čo potrebujú pre telo. 11 Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú. Viera bez skutkov je mŕtva . zmierlivá. telesná. s no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. bratia moji. skromná. keď obetoval na oltári svojho syna Izáka? 22 Vidíš. 14 Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry. nechcite byť mnohí učiteľmi. ktorá zostupuje zhora. ale pozemská. čo majú byť súdení podľa zákona slobody! 13 Súd bez milosrdenstva čaká totiž toho. ktorý poškvrňuje celé telo. ktorá je zhora.

13 Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. plačte a kvíľte nad biedami. a každá takáto chvála je zlá. trpezliví až do Pánovho príchodu.Prosíte. Záverečné napomenutia 5.12 Ale predovšetkým. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. čo hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta. kým nedostane včasný i neskorý dážď: 8 Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia. Kto osočuje brata alebo svojho brata posudzuje. 17 Kto teda vie dobre robiť a nerobí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. blahoslavíme tých. sudca stojí predo dvermi. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste. jeden na druhého. budeme žiť a urobíme toto alebo ono. lebo Pánov príchod sa približuje. nie si plniteľ zákona. aby ste neboli odsúdení. Ale ak odsudzuješ zákon. O pomazaní chorých a o modlitbe .13 A teraz vy. 5 Tu na zemi ste hodovali a hýrili. ktorú ste zadržali robotníkom. 14 Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi. že Písmo nadarmo hovorí: „Takmer žiarlivo túži po nás Duch. berte si. diablovi sa vzoprite a ujde od vás. neprisahajte ani na nebo ani na zem ani nijakou inou prísahou. 6 Odsúdili ste a zabili spravodlivého. 15 Namiesto toho by ste mali hovoriť: „Ak Pán bude chcieť. 4 Hľa. 17 Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil. že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta. 11 Hľa. mzda. Pán je blízko . Hľa. čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para. má hriech.11 Bratia. chcete to využiť na svoje náruživosti. 4 Cudzoložníci. 15 Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. 12 Jeden je zákonodarca a sudca. 5 Alebo si myslíte. Jak5 V5. čo vám žali polia. neviete. boháči. ktorý môže spasiť i zahubiť. osočuje zákon a odsudzuje zákon. ako trpieť a byť trpezlivým. bratia. a nedostávate. Neprisahajte . ktoré prichádzajú na vás! z Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. a ak sa dopustil hriechov. bratia moji. ktorý v nás prebýva“? 6 Dáva však väčšiu milosť. Ale kto si ty. 16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého. aby ste neprepadli súdu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká. a on vám neodporuje. 8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám.“ 14 . Proti boháčom .7 Buďte teda.“ 16 Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ. čo máte rozpoltenú myseľ. prorokov. a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. neosočujte jeden druhého. pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. 9 Precíťte svoju úbohosť. preto hovorí: „Boh pyšným odporuje. 3 Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. 10 Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.vy predsa neviete. že súdiš blížneho? Proti pozemskému zmýšľaniu . stáva sa nepriateľom Boha.7-20 Buďte trpezliví.1 A vy. ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. 10 Za príklad. Iebo zle prosíte. Obmyte si ruky. Proti osočovaniu .“ 7 Podriaďte sa teda Bohu. bratia. vy. odpustia sa mu. aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. žiaľte a plačte. aby . kričí. 9 Nesťažujte sa. ale sudca. ktorí hovorili v mene Pánovom. hriešnici. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. ale pokorným dáva milosť. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“. ktorí vytrvali. a očistite si srdcia. ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý. bratia. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch.

ktorí prorokovali o milosti. bola na chválu. ale vám poslúžili tým. slávu a česť vtedy. plnou slávy. živým a večným.22 Poslušnosťou pravde ste si očistili duše. 4 pre neporušiteľné. Skúmali. apoštol Ježiša Krista.3. 8 Vy ho milujete. bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. 14 Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam. 9 ale drahou krvou Krista. 6 Preto sa radujete. Kappadócii. keď sa zjaví Ježiš Kristus. ktoré sa tiež skúša ohňom. že nie sebe. 16 veď je napísané: „Buďte svätí.“ 17 A keď ako Otca vzývate toho. ak treba. ale z neporušiteľného: Božím slovom. zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov. Ázii a Bitýnii. 24 Lebo každé telo je ako tráva . vyvoleným. Bratská láska znovuzrodených . ktorý vás povolal. omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato.13 . 12 A bolo im zjavené. 20 On bol vopred vyhliadnutý. že zo svojho márneho spôsobu života.3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. ktorý bol v nich. 18 A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. čo sú ako cudzinci v diaspore v Ponte. žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. hoci sa teraz. buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť. aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. pripravenej pre 11 vás. keď sa zjaví Ježiš Kristus. keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve.spásu duší. 9 že dosahujete cieľ svojej viery .12 Povolanie k svätosti . aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti. 7 aby vám vaša vyskúšaná viera. kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty. nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha. lebo ja som svätý. buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní. 19 Bratia moji. keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti. Ono sa uchováva pre vás v nebi. každého podľa jeho skutkov. Galácii. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! 23 Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena. 10 Túto spásu hľadali a skúmali proroci. 21 čo skrze neho veríte v Boha. ktorý súdi bez nadŕžania osobám. 2 ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil. hoci ste ho nevideli. Pozdrav . ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu. 15 ale ako svätý je ten. zoslanom z neba. PRVÝ PETROV LIST 1Pt1 I. ešte pred stvorením sveta. Zásady kresťanského života 1. že ten. zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám. Vzdávanie vďaky za milosť spásy . trochu aj rmútite pre rozličné skúšky. ktorú dostanete.nepršalo.1 Peter. Ani teraz ho nevidíte. na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch.13 Preto si prepášte bedrá mysle. boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom. čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom. ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. Zo nech vie. ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou. ako keď ste boli v nevedomosti. ktorá po nich nasledovala. 18 Veď viete. na čo túžia hľadieť aj anjeli. 5 Vás Božia moc vierou chráni pre spásu. ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. zdedeného po otcoch.

ktorý ľudia síce zavrhli. vyvolený a vzácny. ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad. 16 ako slobodní. aby ste od neho rástli na spásu. aby ste prinášali duchovné obety. prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí. bratov milujte. to postúpil tomu. keď trpel.18 Sluhovia.1 Odložte teda všetku zlobu a každú lesť. 3 keď ste okúsili.a všetka jeho sláva ako kvet trávy. ktorý súdi spravodlivo. kto v neho verí. 23 Keď mu zlorečili on nezlorečil. čo slobodu majú za prikrývku zloby. Kristus . 25 ale Pánovo slovo trvá naveky. ktorí veríte. kladiem na Sione kameň uholný. Postoj voči vrchnosti . 24 Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo. Tráva uschne. ktoré sa vám zvestovalo.9 Ale vy ste vyvolený rod. Kresťan medzi pohanmi . ktoré bojujú proti duši. do svätého kňazstva. aby ste zvestovali slávne skutky toho. Kráľovské kňazstvo . a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. a teraz ste Boží ľud. lebo neveria slovu. 14 alebo miestodržiteľom ako tým. kráľa si vážte. aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to. nevyhrážal sa. 5 a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu.11 Milovaní. ale nie takí. vy. 20 Lebo aká je to sláva. 6 Preto je v Písme: „Hľa. podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom a nielen dobrým a miernym. čo neveria: „Kameň. A to je to slovo. sa stal kameňom uholným“ 8 „kameňom úrazu a skalou pohoršenia“. kvet odpadne. 12 Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné. 21 Veď na to ste povolaní. 15 Lebo to je Božia vôľa. 17 Všetkých si ctite. ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. kráľovské kňazstvo svätý národ. aby ste robili dobre. keď znášate údery po tvári za to. ale aj zlým. čo stavitelia zavrhli. čo ste nedosiahli milosrdenstvo. aký dobrý je Pán. je to milosť pred Bohom. aby ste kráčali v jeho šľapajach. z čoho vás osočujú ako zločincov. ľud určený na vlastníctvo. 19 Veď je to milosť. 22 On sa nedopustil hriechu. .“ 7 Vám teda. ani lesť nebola v jeho ústach. príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Oni naň narážajú. A na to sú aj určení. k živému kameňu. je na česť. Boha sa bojte. 4 Prichádzajte k nemu. teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Povinnosti sluhov . a predsa znášate utrpenia. keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. ale ako Boží služobníci. pre tých však. pokrytectvo. závisť a každé ohováranie 2 a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku. že hrešíte? Ale ak dobre robíte. 1Pt2 II. nebude zahanbený.základ Cirkvi . 10 Kedysi ste ani ľudom neboli.13 Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu. ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých.

súcitní. lebo ste povolaní. 6 ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. 20 Oni kedysi veriť nechceli keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala. ktorý teraz vás zachraňuje. je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli. mocnosti a sily. 16 Robte to však skromne.13 Ktože vám uškodí. nech sa podriaďujú svojim mužom. čo tupia váš dobrý život v Kristovi. že odstraňuje telesnú špinu. 4 ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch.5. 10 „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni. 15 ale uctievajte sväto Krista. 19 V ňom prišiel a kázal aj duchom. čo boli vo väzení. ale Pánova tvár je proti tým. Nie tým. ktoré dúfali v Boha a podriaďovali sa svojim mužom. aby vás priviedol k Bohu. bez slova získal život ich žien. ktorá je vo vás. že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života.“ Pohnútky kresťanského života 3. 18 Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy. 2 keď uvidia váš čistý život v bázni.13 . ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania. 17 Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky. Jeho rany vás uzdravili. ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista 22 ktorý vystúpil do neba. Výzva k trpezlivosti . muži. 7 Rovnako aj vy. 5 Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy. 25 Veď ste boli ako blúdiace ovce. 11 Nech sa vyhýba zlu a robí dobre. ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. to je vzácne pred Bohom.8 Napokon buďte všetci jednomyseľní. kto vás vyzýva zdôvodniť nádej. aby aj tých. čo robia zlo. ale naopak. nech hľadá pokoj a usiluje sa oň. aby sa tí. navešané zlato. spravodlivý za nespravodlivých.11 Príklad trpiaceho Krista . zahanbili práve v tom. Bol usmrtený v tele. vo svojich srdciach. 21 To je predobraz krstu. ak je to Božia vôľa. žite s nimi vo vedomí. celkom osem ľudí. žehnajte. 1Pt3 III. z čoho vás osočujú. v ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí. 3 Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa. kým sa staval koráb. s bázňou a s dobrým svedomím. ale Duchom oživený.1 Podobne ženy. nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Kresťanské svedectvo v manželskom živote . Vy ste jej dcérami. ste blahoslavení. ak budete horliví v dobrom?! 14 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť. stále pripravení obhájiť sa pred každým. aby ste dostali dedičstvo požehnania. Pána. 12 Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch. 1Pt4 . preobliekanie šiat.aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. aby vám nič neprekážalo v modlitbách. ako za zlé. bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! 9 Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie. čo neveria slovu.

aby ste sa radovali a plesali aj vtedy. ktoré je u vás. mocnou Božou rukou. lebo láska zakrýva množstvo hriechov.1 Keď teda Kristus trpel v tele. 11 Jemu vláda na veky vekov. čo trpia podľa Božej vôle. ktorú uštedruje Boh. ktorý je pripravený súdiť živých i mŕtvych.12 Milovaní. a žili podľa Boha v Duchu. dostanete nevädnúci veniec slávy. Pretrhnutie zväzkov s hriechom . podriaďujte sa starším. 4 A keď sa zjaví Najvyšší astier. 11 Keď niekto hovorí. 9 Vzoprite sa mu. povolal do svojej večnej slávy. tak len ako Božie slovo. nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi. 3 Dosť bolo času. 14 Keď vás hanobia pre Kristovo meno.IV. kto aký dar dostal. 3 nie ako páni nad dedičným podielom. Pokora a sila vo viere . čo neveria Božiemu evanjeliu?! 18 „A ak sa spravodlivý ťažko zachráni. Povinnosti starších . keď sa zjaví jeho sláva. 10 Podľa toho. 4 Čudujú sa.5 Podobne vy. 1Pt5 V5. Jemu sláva a vláda na veky vekov. že sa už s nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností. nečudujte sa.7 Priblížil sa koniec všetkého. koho by zožral. ale ako vzor stáda. lebo on sa o vás stará. ale dobrovoľne. 2 aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam. podľa Božej vôle. keď niekto slúži. 6 Pokorte sa teda pod. aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. aby vás povýšil v určenom čase. 10 A Boh všetkej milosti. lebo Duch slávy. ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: 2 Paste Božie stádo. ale ochotne. nie pre mrzký zisk. čo sú medzi vami. starajte sa oň nie z prinútenia. akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! 13 Radujte sa. nech sa nehanbí. keď ste v ohni skúšok. a Boží na vás spočíva. v pijatikách a v hanebnom modlárstve. 7 Na neho zložte všetky svoje starosti. skoncoval s hriechom. aký bude koniec tých. keď máte účasť na Kristových utrpeniach. Cez utrpenia k radosti . ale pokorným dáva milosť. on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí. pevní vo viere. ktoré na vás prišli. aby sa začal súd od Božieho domu. Príprava na posledné veci . 16 Kto však trpí ako kresťan. a rúhajú sa. a vedzte. utvrdí a upevní. ale nech oslavuje Boha týmto menom. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou. 5 Avšak vydajú počet tomu. 8 A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. Ale ak sa začne od nás. ste blahoslavení. lebo Boh pyšným odporuje. kde sa podeje bezbožný a hriešnik?“ 19 Preto aj tí. že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.12-14 . ale aj účastník jeho slávy. Amen. ktorý vás v Kristovi Ježišovi. prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení. Lebo ten. kto trpel v tele. 9 Buďte vospolne pohostinní bez šomrania.1 Starších. 6 Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym. posilní. mladší. Amen. ale Božej vôli. 17 Lebo je čas. v opilstve. v náruživostiach. 8 Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník. aby boli odsúdení podľa ľudí v tele. slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. tak len z moci. diabol obchádza ako revúci lev a hľadá. 15 Len nech nik z vás netrpí ako vrah alebo zlodej alebo zločinec alebo sliedič. v obžerstve. čo ste predtým strávili podľa žiadostí pohanov: žili ste vo výstrednostiach. aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Záver a pozdravy 5.

ktorí budú vnášať zhubné rozkoly. ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. ktorá svieti v temnom mieste. že hradíte naň ako na lampu. služobník a apoštol Ježiša Krista. ktorá je v Babylone. a tým privedú na seba náhlu záhubu. aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu.3 Jeho božská moc nám darovala všetko. k trpezlivosti nábožnosť. Pozdrav . zaznel z neba. ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby. keď sme vás oboznámili s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista. aby ste k svojej viere pripojili čnosť. čo treba pre život. vyvolená ako vy. Vernosť apoštolskej a prorockej náuke . že toto je tá pravá Božia milosť. že čoskoro zložím svoj stánok. 17 On dostal od Boha Otca česť a slávu. 12 DRUHÝ PETROV LIST 2Pt1 I. ktorý ich vykúpil. 2Pt2 II. 2 Mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy. tak budú medzi vami falošní učitelia. aby som vás povzbudil a dosvedčil. ako mi to aj zjavil náš Pán Ježiš Kristus. ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha. nášho Pána.Prostredníctvom Silvána. 4 Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia. Výstraha pred falošnými učiteľmi . 14 Viem. 6 k poznaniu zdržanlivosť. čo ste v Kristovi. čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista: 2 Milosť vám a pokoj v hojnosti v poznaní Boha a Ježiša. v ktorom mám zaľúbenie. kým som v tomto stánku. 11 Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. môj milovaný. som vám krátko napísal. je slepý. 10 Preto sa.1 Šimon Peter.12 Preto vám to budem stále pripomínať. tým. 15 No postarám sa. A vy dobre robíte. 3 Vo svojom lakomstve budú vás . Veď ak budete to robiť. k zdržanlivosti trpezlivosť. 16 Veď sme nesledovali vymyslené bájky. budú zapierať Pána. nikdy nepadnete. aby ste si aj po mojom odchode často pripomínali tieto veci. bratia. 20 Predovšetkým však vedzte. 21 Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle.“ 18 A tento hlas sme my počuli. Kresťanské povolanie . v nej vytrvajte! 13 Pozdravuje vás cirkev. kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica.1 V ľude však boli aj falošní proroci. 14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. keď sme boli s ním na svätom vrchu. aj môj syn Marek. a nábožnosť poznaním toho. hoci to viete a ste utvrdení v pravde. 7 k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku. ktorú teraz máte. 19 Tým je aj prorocké slovo pre nás pevnejšie. keď mu z velebnej slávy zaznel hlas: „Toto je môj Syn. Pokoj vám všetkým. že bol očistený od svojich starých hriechov. krátkozraký: zabudol. 5 A práve preto vynaložte všetko úsilie na to. 8 Ak toto všetko máte a ak sa to rozhojňuje. 13 Ale považujem za správne prebúdzať vás napomínaním. ktorého pokladám za vám verného brata. k čnosti poznanie. že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad. ktoré je vo svete pre žiadostivosť. 9 Kto však toto nemá. tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. nebudete nečinnými a neplodnými v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista.

Bezočiví opovážlivci. sú samá špina a škvrna a hýria roztopašne. všetko ostáva tak. 7 A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň. 3 Predovšetkým vedzte. a tak dal príklad. čo vyvrátil a umyté prasa váľa sa v blate zasa. ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. 4 a budú hovoriť: „Kde je ten jeho prisľúbený príchod?“ Veď odvtedy.1 Milovaní. ktorý vám píšem. 11 kým ani anjeli. 12 Títo však ako nerozumné zvieratá. čo poznaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista unikli poškvrnám sveta. živly sa páľavou rozplynú aj zem i diela. 16 Bol však pokarhaný za svoj priestupok. ktoré sa im zverilo. čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. 10 Pánov deň príde ako zlodej. 15 Opustili priamu cestu a zablúdili. keď priviedol potopu na svet bezbožných. trápilo jeho spravodlivú dušu. čo predpovedali svätí proroci. ale zachránil Noema. ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť. Tri poučenia z minulosti . keď zhrešili. ale aby sa všetci dali na pokánie. neboja sa rúhať duchovným bytostiam. milovaní. kto sa ho zmocnil. ale sami sú otrokmi skazy. on je len trpezlivý s vami a nechce. ako sa niektorí nazdávajú. nasledovali cestu Balaama z Bosoru. 8 Kým tento spravodlivý býval medzi nimi. ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania. i na to. Nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom a zabránilo prorokovmu šialenstvu. 10 a to predovšetkým tých. keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. 6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol. zvádzajú nepevné duše a srdce majú vycvičené v lakomstve. že v posledných dňoch prídu s posmechom posmievači. 22 Prihodilo sa im to. ich koniec je horší. a v obidvoch vás napomínam. veď každý je otrokom toho. 9 Pán nemešká s prisľúbením. že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. 5 Ani starý svet neušetril. zatopený vodou. znova do nich zapletú a dajú sa premôcť. aj keď sa zdá. ako ôsmeho. hoci sú väčší čo do sily a moci. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú. keby neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti. ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohŕdajú Pánom.“ 2Pt3 III. že mešká. hlásateľa spravodlivosti. ktoré sú na nej. Zahynú vo svojej skazenosti 13 a proti svojej vôli dostanú odplatu za svoju neprávosť tí. že nebo je oddávna a že zem povstala Božím slovom z vody a skrze vodu 6 a že skrze ne zahynul aj vtedajší svet. . 21 Bolo by pre nich lepšie. ako zosnuli otcovia. ako to bolo od počiatku stvorenia. 5 Skryté je im totiž . od prírody určené na to.a oni to chcú -. čo sotva unikli tým. 19 Sľubujú im slobodu. nevynášajú proti nim rúhavý výrok pred Pánom. toto je už druhý list. že mešká . Ich odsúdenie sa pripravuje už oddávna a ich záhuba nedrieme.4 Veď Boh neušetril ani anjelov. čo nepoznajú. 18 Lebo reči majú pyšné a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela a výstrednosťami tých. lebo chcem prebudiť vašu čistú myseľ. čo žijú v blude. 20 Ak sa teda tí.vykorisťovať falošnými rečami. 7 Vyslobodil však spravodlivého Lota. ako bol začiatok. Pánov deň príde. keď v rozkošiach s vami hodujú. aby niekto zahynul. čo za rozkoš pokladajú denné hýrenie. čo čaká bezbožných. zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. ktorého trápil výstredný život nemravníkov. 2 aby ste pamätali na to. 14 Oči majú plné cudzoložstva a sú nenásytní po hriechu. aby ich lovili a ničili. 8 Toto jedno nech vám je. rúhajú sa tomu. žijúci podľa svojich žiadostí. je im pripravená pošmúrna temnota. 9 Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie. sú to synovia kliatby. 17 Tí ľudia sú pramene bez vody a mračná hnané víchricou. čo hovorí pravdivé príslovie: „Pes sa k tomu vrátil.

čo sme na vlastné oči videli.8 Ak hovoríme. 1. 2 On je zmiernou obetou za naše hriechy. aby naša radosť bola úplná. ak zachovávame jeho prikázania. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú.14 Preto. Povzbudenie k bdelosti .A keď sa toto všetko má tak rozplynúť.6 . 16 tak ako vo všetkých listoch.Lebo zjavil sa život a my sme videli.3 Podľa toho vieme. 12 čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa. zvestujeme aj vám. ako aj ostatné Písma. 4 A toto píšeme. ktorí to už viete. aby ste nehrešili. dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život. ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti. čo sme počuli. 9 Ale ak vyznávame svoje hriechy. máme u Otca zástancu: Ježiša Krista. že nemáme hriech. 1Jn2 II. ako sväto a nábožne musíte žiť vy. 7 Ale ak chodíme vo svetle ako je on vo svetle. toto vám píšem. spravodlivého. je luhár a niet v 6 . klameme sami seba a nie je v nás pravda. na ktorých prebýva spravodlivosť. aby vás našiel nepoškvrnených a bez úhony. že sme ho poznali. usilujte sa. 11 PRVÝ JÁNOV LIST Úvod 1. jeho robíme luhárom a nie je v nás jeho slovo.17 Ale vy. ale chodíme vo tme. 3 Čo sme videli a počuli. chráňte sa. Kráčať vo svetle 1. ale aj za hriechy celého sveta. na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali. máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša. milovaní bratia. 15 A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. to zvestujeme: Slovo života. na svoju vlastnú záhubu. 10 Ak hovoríme.1-5 1Jn1 I. Zachovávať prikázania . 1 Čo bolo od počiatku. milovaní. že máme s ním spoločenstvo. 1 Deti moje. keď toto očakávate. on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.2. A keby niekto zhrešil. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami.29 Ak hovoríme. že sme nezhrešili. 4 Kto hovorí: „Poznám ho. a nielen za naše. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. luháme a nekonáme pravdu. aby ste sa nedali zviesť bludom ničomníkov a aby ste neodpadli od svojho pevného základu.“ a nezachováva jeho prikázania. ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy. Amen. ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 5 A toto je zvesť. jeho Syna. keď v nich o tomto hovorí. Skončiť s hriechom . 18 Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 2 . Záver . v pokoji. nás očisťuje od každého hriechu. ktorá mu bola daná. pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! 13 Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem.

aby sňal hriechy. pretože diabol hreší od počiatku. ostávajte v ňom. A ako ste počuli. ten ho nevidel. v tom je Božia láska naozaj dokonalá. ktoré ste počuli. že ostáva v ňom. Kto koná spravodlivo. ktorý je od počiatku. 28 A teraz. ale staré prikázanie. mládenci: Ste silní. že nepoznal jeho. a ešte sa neukázalo. deti moje. nemá ani Otca. budeme mu podobní. čo je vo svete. vedzte. ak nie ten.6 1Jn3 III. ktoré ste mali od začiatku: staré prikázanie je slovo. ktoré nám dal on. ale zo sveta.4. akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. vám píšem: Premohli ste Zlého. Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého. 7 Milovaní. 5 Kto však zachováva jeho slovo. nepíšem vám nové prikázanie. že príde antikrist. Lebo keby boli z nás boli by zostali s nami. je vo tme a chodí vo tme a nevie. ako je on čistý. je z diabla. 10 Kto miluje svojho brata. kto pácha hriech. 5 A viete. Napísal som vám. z neho sa narodil. Chrániť sa hriešneho sveta . nech vás nik nezvedie.teda ako vás poučilo. 4 Každý. a nenávidí svojho brata. Ak niekto miluje svet. ale že ju poznáte a preto. je posledná hodina. aby sme mali dôveru. vám píšem: Poznali ste toho. lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. Preto nás svet nepozná. ako je on spravodlivý. lebo tma mu zaslepila oči. A Boží Syn sa . lebo hriech je bezprávie. 12 Píšem vám. Vieme však. 9 Kto hovorí. aký je. nie je v ňom Otcova láska.a je pravdivé.3 Každý. 16 Veď nič z toho. ostáva vo vás a nepotrebujete. že každý. kto popiera Otca i Syna. ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. že Ježiš je Kristus!? To je antikrist. a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení. ostáva naveky. 29 Ak viete. aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. aj jeho žiadostivosť. ktoré ste od neho dostali. 26 Toto som vám napísal o tých. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom . Chrániť sa antikrista . je ešte stále vo tme. 14 Napísal som vám. čo vás zvádzajú. ostávate v ňom. 17 A svet sa pominie. že on sa zjavil. nie je lžou . 24 Nech zostáva vo vás. s A predsa vám píšem nové prikázanie. deti: Pre jeho meno máte odpustené hriechy. ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás.ňom pravdy. keď sa zjaví. No malo sa ukázať že tí všetci nie sú z nás. ako žil on. 23 Kto popiera Syna. ani nepoznal. že je tu posledná hodina. je spravodlivý. čo ste počuli od začiatku. má aj Otca. 2 Milovaní.18 Deti moje. ani to. že je spravodlivý. 27 A pomazanie. ktorý je od počiatku. že keď sa on zjaví. otcovia: Poznali ste toho. 6 Kto hovorí. ani žiadostivosť tela ani žiadostivosť očí ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca. 7 Deti moje. čím budeme. 25 A prisľúbenie. čo je vo svete. má aj sám žiť. Z toho poznávame. je večný život. Ak vo vás zostane to. čo ste počuli od začiatku. že je vo svetle. tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. aby vás niekto poúčal. Kto vyznáva Syna. 11 Ale kto nenávidí svojho brata. že sme v ňom. 1 Pozrite. kto hreší. Napísal som vám. deti: Poznali ste Otca. 20 Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci.15 Nemilujte svet. kto popiera. že nijaká lož nie je z pravdy. 8 Kto pácha hriech. kam ide. Kto však plní Božiu vôľu. teraz sme Božími deťmi. lebo ho budeme vidieť takého. a v ňom hriechu niet. 21 Nenapísal som vám. Mládenci. 2. ale neboli z nás. kto má túto nádej v neho usiluje sa byť čistý. 6 Kto ostáva v ňom.1 . pácha aj bezprávie. kto koná spravodlivo. akoby ste nepoznali pravdu. Žiť ako Božie deti 3. A podľa toho vieme. 19 Spomedzi nás vyšli. Skončiť s hriechom . 22 Kto je luhár. nehreší. 13 Otcovia.

že nie my sme milovali Boha. 9 A Božia láska k nám sa prejavila v tom. lebo Boh je láska. ako v ňom môže ostávať Božia láska? 18 Deti moje. a už teraz je na svete. 24 Kto zachováva jeho prikázania. 6 My sme z Boha. 16 Čo je láska. ak vás svet nenávidí. máme dôveru k Bohu 22 a dostaneme od neho všetko. kto miluje. ani ten. čo sme uverili. kto nenávidí svojho brata. a nemôže hrešiť. preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi. Z prameňov lásky a viery 4. že máme dôveru v deň súdu. ako nám prikázal. ktorý vyznáva. A že v nás ostáva. kto nemiluje svojho brata. je z Boha. ale keď sa milujeme navzájom. neverte každému duchu. 14 My vieme. čo je vo svete. že sme prešli zo smrti do života. akú má Boh k nám. milujme sa navzájom. 21 Milovaní.12 Prameň lásky . 14 A my sme videli a svedčíme. ktorý je vo vás. o čo len budeme prosiť. 10 Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo. lebo ako je on. aby zmaril diablove skutky. ale skutkom a pravdou. že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. 8 Kto nemiluje. lebo ten. on bol zo Zlého a zabil svojho brata. nepácha hriech. A prečo ho zabil? Preto.7 Milovaní. Zachovávať prikázania . lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. a upokojíme si pred ním srdce. 3 Duch. lebo v ňom ostáva jeho semeno. o ktorom ste počuli. že Ježiš Kristus prišiel v tele. že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé. ak nám srdce nič nevyčíta. nie je z Boha. 17 Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi a srdce si pred ním zatvorí. ostáva v Bohu a Boh v ňom. 19 Podľa toho poznáme. Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 1Jn4 IV. 20 Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo. že nám dal zo svojho Ducha. Aj my sme povinní dávať život za bratov. či sú z Boha. 16 A my. lebo strach má v sebe trest. že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. keď nás Boh tak miluje.“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Boh je láska. 10 Láska je v tom. ktorý nevyznáva Ježiša. že sme z pravdy. aj my sme povinní milovať jeden druhého. 17 Láska v nás je dokonalá v tom. tak sme aj my na tomto svete. Kto nemiluje. 13 Bratia. že príde. a kto sa bojí. poznáme z Ducha. nie je z Boha. 15 Každý. narodil sa z Boha a pozná Boha. počúva nás. Chrániť sa antikrista a zlého sveta . lebo láska je z Boha a každý. 12 Nie ako Kain. je väčší než ten.5. ten nás nepočúva. nemilujme len slovom a jazykom. 3. deti moje. 13 A že ostávame v ňom a on v nás. Kto nie je z Boha. 12 Boha nikto nikdy nevidel. ktorého nám dal. čo sa jemu páči. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet. 9 Kto sa narodil z Boha. nepoznal Boha. nedivte sa.zjavil preto. nie je dokonalý v láske. A viete. 5 Oni sú zo sveta. Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. a kto ostáva v láske. ostáva v smrti. 18 V láske niet strachu. pretože sa narodil z Boha. 4 Vy. aby sme skrze neho mali život. ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali.11 Lebo toto je zvesť. je vrah. a dokonalá láska vyháňa strach. ale skúmajte duchov. spoznali sme lásku. že on položil za nás svoj život. 23 A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého. 2 Božieho Ducha poznáte podľa tohoto: Každý duch. poznali sme z toho. To je duch antikrista. lebo milujeme bratov. poznávame podľa toho.7 . lebo zachovávame jeho prikázania a robíme. Kto pozná Boha.1 Milovaní. ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. 15 Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn. . 11 Milovaní.

nemôže milovať Boha. vyvolenej panej a jej deťom. 10 Kto verí v Božieho Syna. a títo traja sú zajedno. 11 A toto svedectvo je. je luhár. že zachovávame jeho prikázania. Boh a večný život. nech o čokoľvek prosíme. 19 Vieme. 17 Každá neprávosť je hriechom. v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. A Duch to dosvedčuje. že Ježiš je Kristus. ktorý sa narodil z Boha. 7 Lebo traja sú. premáha svet. ktoré premohlo svet. čo veríte v meno Božieho Syna. On je ten Pravý. Kto neverí Bohu. miluje aj toho. A my sme v tom Pravom. ktorú máme k nemu. má svedectvo v sebe. 21 Deti moje. kto verí. že svedčil o svojom Synovi. Zhrnutie listu . ale je aj hriech. Boží Syn? 6 On je ten. 2 Podľa toho poznáme. kto sa narodil z Boha. keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. nemá Boží život. o takom nehovorím. miloval aj svojho brata. 12 Kto má Syna. že Ježiš je. Ježiš Kristus. nech prosí a Boh mu dá život. že jeho brat pácha hriech. totiž tým. starší. 20 A vieme. Prameň viery . narodil sa z Boha. ktorý nevedie k smrti. 9 Ak prijímame svedectvo ľudí. ktorého nevidí. Modlitba za hriešnikov . ktoré vydal Boh o svojom Synovi. 20 Ak niekto povie: „Milujem Boha. že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. kto nemá Syna. A tým víťazstvom. čo sa narodilo z Boha. ale skrze vodu a krv. Veď kto nemiluje brata. ktorý vedie k smrti. 15 A ak vieme. že máte večný život vy. Je aj hriech. chráňte sa modiel! 13 19 DRUHÝ JÁNOV LIST 2Jn Pozdrav .16 Keď niekto vidí.14 A toto je dôvera. Modlitba s dôverou . vieme aj to. že dostaneme. ak nie ten. čo svedčia: 8 Duch. Nielen skrze vodu. kto miluje Boha ako Otca. pretože on prvý miloval nás. pretože Božie svedectvo je to.“ a nenávidí svojho brata. čo poznali pravdu -. 3 Lebo láska k Bohu spočíva v tom. že nás počuje. keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. že milujeme Božie deti. A každý. pretože Duch je pravda. 1 Každý. nehreší.1 Ja. ktoré v pravde milujem . má život. že nik. o čo sme ho žiadali. ktorý nevedie k smrti. 1Jn5 V5. aby ste vedeli. že nás počuje. ktorý nevedie k smrti. že sa treba zaň modliť.5 Veď kto iný premáha svet. A jeho prikázania nie sú ťažké. 21 A toto prikázanie máme od neho: aby ten.My milujeme. 2 kvôli pravde.13-21 Toto som vám napísal. ktorého vidí. Božie svedectvo je väčšie. voda a krv. ktorá v nás zostáva a bude s nami . 4 Veď všetko. pretože neuveril svedectvu. je naša viera. čo páchajú hriech. Záver 5.18 Vieme. kto verí. že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého. ktorý prišiel skrze vodu a krv. ale aj všetci. kto miluje Boha. kto sa z neho narodil. že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. ale chráni ho ten. a Zlý sa ho nedotkne. robí ho luhárom.a nielen ja sám.

To je to prikázanie.tak ako sa darí tvojej duši. ten má aj Otca aj Syna. aby sme jeden druhého milovali. ktorého milujem v pravde. 13 Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. Prikázanie lásky . 8 Dávajte si pozor. a to pre cudzích. 7 Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. To je zvodca a antikrist.1 Ja. aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý . Svedectvo o Demetriovi . 11 Milovaný. Varovanie pred bludármi . Odbojný Diotrefes . no nechcem ti písať atramentom a perom. milovanému Gájovi. aby ste neprišli o to. keď o nás tára zlomyseľné reči. upozorním na jeho skutky. Pozdravujú ťa priatelia. ktoré sme mali od začiatku -. Chvála na Gája .7 Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov. starší. ani sám neprijíma bratov a tým. nenasleduj zlé. kto robí zle. Záver . že Ježiš Kristus prišiel v tele. A dobre urobíš. milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista. keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde.13 Mnoho by som ti mal písať. ako keď počujem. aby ste podľa neho žili. 10 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie. 9 Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení. ani ho nepozdravujte. len to. má účasť na jeho zlých skutkoch. a akoby mu to nestačilo. aby naša radosť bola úplná. nás neprijíma. 3 Bude s nami milosť. lebo dúfam. Pozdrav priateľov.12 O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo. nemá Boha. že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne. Kto robí dobre. ale dobré.naveky. ale Diotrefes. aj sama pravda. prosím . ako ty žiješ v pravde. 4 Nemám väčšej radosti. ako sa patrí vzhľadom na Boha. 15 Pokoj tebe. verne konáš všetko.12 Mnoho by som vám mal písať. 14 Dúfam totiž. na čom ste pracovali. pani. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš. Kto ostáva v jeho učení.5 Milovaný. 11 Lebo kto ho pozdraví. každého osve. bráni a vylučuje ich z cirkvi. 6 A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. ktoré ste počuli od začiatku. aby sme boli spolupracovníkmi pravdy. ktorí by ich chceli prijať. Otcovho Syna. 2 Milovaný. prajem ti. keď som našiel medzi tvojimi deťmi také. Záver . 8 Preto sme my povinní podporovať takýchto.4 Veľmi som sa zaradoval. 10 Preto až prídem. že sa dostanem k vám a povieme si to ústne. keď ich vystrojíš na cestu. čo žijú v pravde. ale aby ste dostali plnú odmenu. je z Boha.ale nie akoby som ti písal nové prikázanie. ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína.9 Niečo som už cirkvi písal. že moje deti žijú v pravde. čo robíš pre bratov. . ktoré robí. Boha nevidel. 3 Lebo veľmi som sa zaradoval. nechcel som to urobiť a papieri a atramentom. ako sme dostali prikázanie od Otca. že naše svedectvo je pravdivé. 5 A teraz ťa. ktorí nevyznávajú. v pravde a láske. TRETÍ JÁNOV LIST 3Jn Pozdrav . neprijímajte ho do domu. 6 Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske.

jesenné stromy bez ovocia. lebo sa dali na Kainovu cestu a za odmenu sa vrhli do Balaamovho bludu a v Koreho vzbure zahynuli. milovaní. stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa. sú oblakmi bez vody. vyrvite ich z ohňa. veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse. Nad inými sa zľutúvajte s bázňou. no potom tých. A čo podľa prírody poznajú ako nemé zvieratá.17 Ale vy. milovaní. ktoré vám vopred povedali apoštoli nášho Pána Ježiša Krista. ľudia telesní. 22 A s tými. ale povedal: „Nech ťa Pán potrestá. služobník Ježiša Krista. Amen. čo žijú podľa svojich bezbožných žiadostí. bludné hviezdy. vláda a moc pred všetkými vekmi i teraz i po všetky veky. a pokladám za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás. 4 Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia. 11 Beda im. raz navždy odovzdanú svätým. a ich ústa hovoria naduto a ľuďom lichotia kvôli zisku. 20 Ale vy. 12 Sú to škvrny na vašich hodoch lásky. čo pochybujú.“ 16 Sú to šomravci. 13 divoké morské vlny. brat Jakuba. 9 Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo. Povzbudenie veriacich . 25 jedinému Bohu. neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok.1 Júda. čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného Vládcu a nášho Pána Ježiša Krista. nášmu Spasiteľovi. to je im na záhubu. keď s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba. pre ktoré sú pripravené mrákoty tmy naveky. čo nepoznajú. sláva a veleba. tým. 21 Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. ktoré konali bezbožne. 6 Anjelov zasa. ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok. že Pán najprv zachránil ľud z egyptskej krajiny. už dávno zapísaní na odsúdenie. 15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti.3 Milovaní. ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici. 23 zachráňte ich. a zo všetkých urážlivých rečí. pohŕdajú Pánom a rúhajú sa duchovným bytostiam.“ 19 To sú tí. ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom. keď povedal: „Hľa. čo sú povolaní. budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom. nášho Pána. 14 Aj o nich prorokoval Henoch.24 Tomu však. drží vo večných putách v temnote pre súd veľkého dňa. nespokojenci.“ 10 No títo sa rúhajú tomu. Varovanie pred bludármi . 18 Lebo vám hovorili: „V poslednom čase prídu posmievači. aby ste zápasili za vieru. pamätajte na slová. zahubil. 8 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo. čo nemajú Ducha. ktorý má moc uchrániť vás od hriechu a nepoškvrnených postaviť v plesaní pred svoju slávu. bezbožní. majte zľutovanie. prichádza Pán s desaťtisícami svojich svätých. ktoré vietor sem-tam preháňa. v Bohu Otcovi milovaní a zachovaní pre Ježiša Krista: 2 Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti. hoci to vy všetko viete. ktorí žijú podľa svojich žiadostí. čo vyvolávajú roztržky. dvakrát mŕtve a vykorenené. Záverečná doxológia . nenáviďte aj ten odev poškvrnený telom. čo neuverili. 7 Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá.JÚDOV LIST Júd1 Úvod . 5 Preto vám chcem pripomenúť. . skrze Ježiša Krista. siedmy po Adamovi. peniace sa vlastnou hanebnosťou.

čo ho prebodli. Bol som mŕtvy. napíš do knihy a pošli siedmim cirkvám: do Efezu. aj od siedmich duchov. Smyrny. ktoré aj ja nenávidím. lebo čas je blízko. Videnie Syna človeka . A keď som sa obrátil. ktorý bol a ktorý príde.9 Ja. 8 Ja som Alfa a Omega.22 Pozdrav .4 . rob pokánie a konaj ako prv. 2 A tento dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista. bol som pre Božie slovo a Ježišovo svedectvo na ostrove. 19 Napíš teda. čo videl. 6 To máš však k dobru. ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov 6 a urobil nás kráľovstvom. a nie sú. Ján. aj tí. Tyatiry. 17 Keď som ho uvidel. Zjv2 II. a zistil si.ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA Zjv1 I. 4 Mám však proti tebe to. čo si videl: čo je a čo sa má stať potom. Amen.ak nebudeš robiť pokánie. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. 10 V Pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas mohutný ako zvuk poľnice hovoriť: 11 „Čo vidíš. Prológ . ako sneh. čo hovoria. 7 Hľa.1 Zjavenie Ježiša Krista. videl som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred svietnikov kohosi. ktorý bol a ktorý príde. Pergama. 1. Filadelfie a do Laodicey!“ 12 Obrátil som sa. Amen. 3 Blahoslavený. čo je v ňom napísané. Listy ázijským cirkvám 1. jemu sláva a vláda na veky vekov. žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. a budú nad nim nariekať všetky kmene zeme. 20 Tajomstvo siedmich hviezd. všetko.4 Ján siedmim ázijským cirkvám: Milosť vám a pokoj od toho. kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. Sárd. Skúšal si tých. Jemu. a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov je sedem cirkví. odkiaľ si padol. ktorý sa volá Patmos. a jeho oči ako plameň ohňa. prídem na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta . že sú apoštolmi. ako Syna človeka. Všemohúci. verného svedka. čo so mnou hovoril. čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú. čo sú pred jeho trónom.3. v kráľovstve i vo vytrvalosti v Ježišovi. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko. prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. hovorí Pán Boh. kto číta. že sú to luhári. 14 Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna. ktoré si videl v mojej pravici. ktorý je. čo drží sedem hviezd vo svojej pravici. padol som mu k nohám ako mŕtvy. a po svojom anjelovi ho poslal a naznačil svojmu služobníkovi Jánovi. že nenávidíš skutky nikolaitov. aby som pozoroval hlas. že nemôžeš zniesť zlých. aby ukázal svojim služobníkom čo sa má onedlho stať. váš brat a spoločník v súžení. Ak nie. ktoré mu dal Boh. ktorý je. ktorý prechádza medzi siedmimi zlatými svietnikmi: 2 Poznám tvoje skutky aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem. prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko. aj tí. 5 Preto si spomeň.1 Anjelovi efezskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten. oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. 3 Si vytrvalý. 15 Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v peci a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd. veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si. List efezskej cirkvi . . a hľa. keď svieti v plnej sile. Tak je. že si zanechal svoju prvotnú lásku. 5 a od Ježiša Krista.

11 Kto má uši. čo sa nepridŕžajú tohoto učenia. 24 Vám ostatným v Tyatire.18 Anjelovi tyatirskej cirkvi napíš: Toto hovorí Boží Syn.8 Anjelovi smyrnianskej cirkvi napíš: Toto hovorí Prvý a Posledný. ktorý má oči ako plameň ohňa a jeho nohy sú podobné kovu: 19 Poznám tvoje skutky. iba ten. nech počúva.satanove hlbiny. ktorí nepoznali . Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. čo s ňou cudzoložia. i rúhanie tých. 10 Neboj sa toho. dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno. Hľa.Kto má uši. a ani nezvieš v ktorú hodinu prídem na teba. kde býva satan. nech počúva. kde je trón satana. a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. a už malo zomrieť. ale si mŕtvy. 20 Ale mám proti tebe. hovorím: Nekladiem na vás iné bremeno. kde bývaš. jesť mäso obetované modlám a smilniť. 15 Tak aj ty máš takých. čo sa pridŕžajú učenia nikolaitov. ale sú synagógou satana. nech počúva. 21 A dal som jej čas. ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. čo Duch hovorí cirkvám: Tomu. Zjv3 III. akoby si žil. ktorá hovorí. 7 . čo Duch hovorí cirkvám. 5 Kto zvíťazí. tomu druhá smrť neublíži. Tí budú so mnou chodiť v bielom. Ak nie. aby ste boli skúšaní. ktorého zabili u vás. tam. že máš meno. tvoju lásku. Kto zvíťazí. 2 Bdej a posilňuj. List smyrnianskej cirkvi . No pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa. čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd: Poznám tvoje skutky. čo máš trpieť. môjho verného svedka. List sardskej cirkvi . čo Duch hovorí cirkvám. 26 Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky. List tyatirskej cirkvi . nech počúva. ktorý je v Božom raji. 29 Kto má uši. 23 Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú. ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi. ten. Lebo ak nebudeš bdieť. List pergamskej cirkvi . a budete desať dní v súžení. Lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím Bohom. čo Duch hovorí cirkvám. 28 ako som ju aj ja dostal od svojho Otca. všetkým.ale si bohatý -. 3 Preto si spomeň. ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. ktorý učil Balaka dávať pohoršenie synom Izraela. čo máte. a učí a zvádza mojich služobníkov. čo Duch hovorí cirkvám. 16 Preto rob pokánie. Tomu. prídem na teba čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. a dám mu rannú hviezdu. že je prorokyňa. aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. aby robila pokánie.12 Anjelovi pergamskej cirkvi napíš: Toto hovorí ten. čo sa pridŕžajú Balaamovho učenia. čo má ostrý dvojsečný meč: 13 Viem. lebo sú toho hodni. ako si prijal a počul. 17 Kto má uši. 25 Len sa držte toho. že trpíš ženu Jezabel. čo bol mŕtvy a ožil: 9 Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu . ktorí hovoria o sebe.ako hovoria . nech počúva. kto ho dostane. ktoré nepozná nik. do veľkého súženia. a nie sú. kto zvíťazí. kto zvíťazí.1 Anjelovi sardskej cirkvi napíš: Toto hovorí Ten. 14 Mám však niečo proti tebe: že máš tam takých. prídem ako zlodej. 4 Ale máš v Sardách zopár ľudí ktorí si nepoškvrnili odev. že sú židmi. 6 Kto má uši. čo ešte ostalo. vieru. dám jesť zo stromu života. kým neprídem. ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. dám mu moc nad národmi 27 a bude nad nimi panovať žezlom železným a rozbijú sa ako hrnce hlinené. diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia. službu a vytrvalosť aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. zachovávaj to a rob pokánie. že ja skúmam vnútro i srdce. vrhnem ju na lôžko bolestí a tých. 22 Hľa.

aby si zbohatol. nik nezavrie. čo sedel. Videnie štyroch bytostí .“ 2. Prorocké videnie 4. povedal: „Vystúp sem a ukážem ti. a nie sú. Kiež by si bol studený alebo horúci! 16 Takto. ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. 5 Z trónu vychádzali blesky. ktorých milujem. 11 Prídem čoskoro. ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne. Počiatok Božieho stvorenia: 15 Poznám tvoje skutky. česť a vďaku Sediacemu na tróne. 6 a pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné krištáľu. tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi. ktorý som už počul ako zvuk poľnice. slepý a nahý. nepotrebujem nič“ . Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere.List filadelfskej cirkvi . chudobný. ani horúci ani studený. klaňali sa Žijúcemu na veky vekov. verný a pravdivý Svedok. 22 Kto má uši. Pane a Bože náš. nech počúva. aj svoje nové meno. čo hovoria. List laodicejskej cirkvi . stojím pri dverách a klopem.22. Žijúcemu na veky vekov. urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. na pohľad ako smaragd. Sediaci. ale luhajú. že máš málo sily. lebo ty si stvoril všetky veci: . čo Duch hovorí cirkvám. otvorené dvere na nebi a ten prvý hlas. a keď zatvára. keď tie bytosti vzdali slávu. kto zvíťazí.14 A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Toto hovorí Amen. že nie si ani studený ani horúci. že ťa milujem. 20 Hľa.a nevieš. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha. 10 Preto. keď on otvára. že si zachoval moje slovo a vytrval si. 4 Okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence. čo máš. svätý. svätý Pán Boh všemohúci. čo je sedem Božích duchov. pred trónom horelo sedem lámp. dám ti zo satanovej synagógy tých. Hľa.1 Potom som videl: Hľa. Drž sa toho. nového Jeruzalema. a biele rúcho. nechal som pred tebou otvorené dvere. keď so mnou hovoril. k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Veľký Boží deň 4. 8 A každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel. 13 Kto má uši. že si vlažný. že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú. spôsobím. 21 Toho. ktorou si potrieš oči. Buď teda horlivý a rob pokánie. vyzeral ako jaspisový a sardionový kameň. i masť. 9 Hľa. 7 Prvá bytosť sa podobala levovi. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti.7 Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý. česť a moc.5 A. 12 Toho. plné očí spredu i zozadu. hukot a hrmenie. aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. čo sa má stať potom!“ 2 Hneď som bol vo vytržení: A hľa. 3 Ten. nik neotvorí: 8 Poznám tvoje skutky . 18 Radím ti: odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom. zbohatol som.1 . že sú židia. druhá bytosť sa podobala býkovi. 10 padli dvadsiati štyria starci pred Sediacim na tróne. nech počúva. už-už ťa vypľúvam z úst. posadím vedľa seba na mojom tróne. ktorý je a ktorý príde!“ 9 A vždy. aby si videl.16. ktorý bol. 17 Lebo hovoríš: „Som bohatý. na nebi stál trón a na tróne On. že si biedny. no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Pravdivý. ktoré nik nemôže zavrieť -. čo Duch hovorí cirkvám. Okolo trónu bola dúha. aby ti nik nevzal veniec.1 . poľutovaniahodný. dookola i znútra boli plné očí a vo dne v noci bez prestania volali: „Svätý. kto zvíťazí. hádzali svoje vence pred trón a volali: 11 „Hoden si. prijať slávu. ktorý zostupuje z neba od môjho Otca.21 Zjv4 IV. aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky. 19 Ja karhám a trescem tých.hľa. ktorý má Dávidov kľúč.

ktorý bol zabitý. a budú kraľovať na zemi.1 I videl som v pravici Sediaceho na tróne knihu popísanú znútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. ale olej a víno nepoškoď!“ 7 Keď otvoril štvrtú pečať. 7 On pristúpil a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. počul som hlas štvrtej bytosti. ako volala: „Poď!“ 8 A videl som: Hľa. kto by bol hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa. ktorý bol ako zabitý. akoby spomedzi štyroch bytostí hlas volal: „Miera pšenice za denár a tri miery jačmeňa za denár. počul som druhú bytosť volať: „Poď!“ 4 A vyšiel iný ohnivočervený kôň a ten. a aby víťazil. biely kôň. 3 Keď otvoril druhú pečať. pod zemou i na mori a všetko. česť. že sa nenašiel nik. na zemi. . 2 A videl som mocného anjela. mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz. čo sedel na ňom. silu. volal sa Smrť a za ním šlo Podsvetie. ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí. Baránok a zapečatená kniha . a ten. čo sedel na ňom. a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ 2 A videl som: Hľa. on otvorí knihu a jej sedem pečatí. bohatstvo a múdrosť. lebo zvíťazil Lev z Júdovho kmeňa. poslaných na celú zem. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov 12 a volali mohutným hlasom: „Hoden je Baránok. dostal moc vziať pokoj zo zeme.z tvojej vôle boli a sú stvorené. plavý kôň a ten.“ A starci padli a klaňali sa.“ 14 A štyri bytosti volali: „Amen. ktorý ohlasoval mohutným hlasom: „Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?“ 3 Ale nik na nebi ani na zemi ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej. prijať moc. A dostali moc nad štvrtinou zeme biť mečom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla. hladom. čo sedel na ňom.“ 6 I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka. počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť. čo je v nich.“ Zjv5 V5. čierny kôň a ten. 6 A počul som. štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. sláva a moc na veky vekov. čo je sedem Božích duchov. bytostí a starcov. čo sedel na ňom. 9 a spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate. jazyka. smrťou a divou zemskou zverou. Zjv6 VI. 5 A jeden zo starcov mi povedal: „Neplač. 5 Keď otvoril tretiu pečať. počul som tretiu bytosť volať: „Poď!“ A videl som: Hľa. Roztvorenie prvých šiestich pečatí . 8 A keď ju vzal.1 A videl som. čo sú modlitby svätých. slávu a dobrorečenie. mal v ruke váhy. 4 Ja som veľmi plakal.“ 11 Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu. aby sa ľudia navzájom zabíjali. Mal sedem rohov a sedem očí.“ 13 A všetko tvorstvo na nebi. ľudu a národa 10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. a dostal veľký meč. Koreň Dávidov.

15 Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. 16 Už nebudú hladovať ani žízniť. Cirkev ako množstvo vyvolených . A Boh im zotrie z očí každú slzu. a kto bude môcť obstáť?“ Zjv7 VII.“ Zjv8 VIII. ty to vieš. 2 A videl som sedem anjelov. Otvára sa siedma pečať . aby nevial vietor ani na zem ani na mora ani na nijaký strom. klaňali sa Bohu 12 a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva. 6 z Aserovho kmeňa dvanásťtisíc. Stáli pred trónom a pred Baránkom.1 Potom som videl štyroch anjelov. 4 A dym 9 . kmeňov. múdrosť a vďaka. bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A ten. kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“ 4 A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela: 5 z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených. videl som. svätý a pravdivý. nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na tých čo obývajú zem?“ 11 Každý z nich dostal biele rúcho a povedali im. Pane. keď ním lomcuje silný vietor. z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených.“ 13 I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ 14 Povedal som mu: „Pán môj. všetci otroci aj slobodní ukryli sa v jaskyniach a horských bralách 16 a volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred Baránkovým hnevom. 12 A keď otvoril šiestu pečať. v rukách mali palmy 10 a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu. čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.1 A keď Baránok otvoril siedmu pečať. ako keď figovník zhadzuje svoje nezrelé plody. 7 zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc. kým sa nenaplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov. videl som pod oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo. 14 nebo sa stiahlo. ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov. plemien a jazykov. čo je pred trónom. oblečení do bieleho rúcha. boháči a mocní. ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 3 „Neškoďte zemi ani moru ani stromom. 17 lebo Baránok. ako keď sa zvinie kniha. slnko sčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. bude prebývať nad nimi. zo všetkých národov. čo stoja pred Bohom a dostali sedem poľníc. z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc.“ A on mi povedal: „To sú tí. a Baránkovi!“ 11 Všetci anjeli stáli okolo trónu. aby ešte krátky čas odpočívali. 2 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela. ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov. ktoré vydali. 13 nebeské hviezdy padali na zem. 10 A zvolali mohutným hlasom: „Dokedy. ktorý nik nemohol spočítať. čo sedí na tróne. čo je v strede pred trónom. Dostal veľa kadidla. z Léviho kmeňa dvanásťtisíc. ktorí majú byť zabití ako oni. 17 lebo prišiel veľký deň ich hnevu. z Issacharovho kmeňa dvanásťtisíc. že nastalo veľké zemetrasenie.Keď otvoril piatu pečať. z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc. padli na tvár pred trónom. nastalo v nebi asi pol hodiny ticho. z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc. nebude na nich dorážať ani slnko ani iná horúčosť. aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár. 8 zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc. Amen. veľký zástup. a hľa. z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc. 3 Prišiel aj iný anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Cirkev ako Boží ľud .9 Potom som videl. ktorý sedí na tróne. starcov a štyroch bytostí. z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc. a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. 15 Králi zeme i veľmoži a vojvodcovia.

ktorý sa po hebrejsky volá Abaddon a po grécky má meno Apollyon. ktoré nemôžu ani vidieť. 16 A počet jazdeckého vojska bol dvadsaťtisíckrát desaťtisíc. čo vychádzali z ich tlám. sa pripravilo trúbiť. 19 Moc koní bola totiž v ich tlamách a v ich chvostoch. 12 Zatrúbil štvrtý anjel. počul som ich počet.6 A sedem anjelov. dymu a síry. 8 Vlasy mali ako ženské vlasy a ich zuby boli ako levie. čo boli pripravení na hodinu. ale iba ľuďom. Prvé štyri poľnice . kamenným a dreveným modlám.13 Potom som videl a počul som orla letieť stredom neba a volať mohutným hlasom: „Beda. A počul som hlas od rohov zlatého oltára. strieborným. ani za svoje čary. 3 A z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc. Orol s tromi „beda“ . aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a noc podobne. Tretina zeme zhorela. Piata poľnica . akú majú pozemské škorpióny. a smrť od nich utečie. 2 Otvorila studňu priepasti a zo studne vystúpil dym ako dym veľkej pece a zatemnilo sa slnko a aj vzduch od dymu studne. A dostala kľúč od studne priepasti. aby neškodili tráve na zemi. 10 Zatrúbil tretí anjel. lebo zhorkli. 17 A vo videní som takto videl kone a tých. A videl som. 5 Dostali rozkaz. ani nijakej byline ani nijakému stromu. že hviezda spadla z neba na zem. beda. lebo ich chvosty sa podobali hadom: mali hlavy a nimi škodili. ani za svoje krádeže. ktorých nezahubili tieto rany. 8 Zatrúbil druhý anjel. ani za svoje smilstvo. burácanie. Tretina mora sa zmenila na krv 9 a zahynula tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula. 11 Tá hviezda sa volá Palina. blesky a zemetrasenie. 14 hovoril šiestemu anjelovi. a ich trápenie bolo ako trápenie od škorpióna. Zjv10 . ktorí nemajú na čele Božiu pečať. čo mal poľnicu: „Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. 4 Povedalo sa im.13 Zatrúbil šiesty anjel. Šiesta poľnica . mesiac a rok. ani chodiť. 5 Potom vzal anjel kadidelnicu. od ohňa. aby pobili tretinu ľudí. ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk a neprestali sa klaňať zlým duchom a zlatým. 11 Nad sebou mali kráľa anjela priepasti.“ 15 Tu boli odviazaní štyria anjeli. a nenájdu ju. a padla na tretinu riek a na pramene vôd. A bola zasiahnutá tretina slnka. horiaca ako fakľa. ktorí ešte majú trúbiť!“ Zjv9 IX. tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená tráva. A nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to na zem. hyacintové a sírové panciere a hlavy koní boli ako hlavy levov a z ich tlám vychádzal oheň. naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. budú si žiadať zomrieť. čo sedeli na nich: mali ohnivé. beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky poľníc troch anjelov. 20 A ostatní ľudia. dym a síra. medeným. 12 Prvé beda prešlo a hľa. A nastalo hrmenie. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora.kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky anjela pred Boha. keď uštipne človeka. ani počuť. ale trápili päť mesiacov. deň. 9 Panciere mali ako panciere zo železa a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov rútiacich sa do boja. 18 Od týchto troch rán zahynula tretina ľudí. 10 Chvosty mali podobné škorpiónom aj žihadlá a v chvostoch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov.1 Zatrúbil piaty anjel. aby ich nezabíjali. 7 Zatrúbil prvý. A z neba spadla veľká hviezda. 6 V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť. na hlavách mali akoby vence podobné zlatu a ich tváre boli ako tváre ľudí. po ňom prichádzajú ešte dve beda. 7 Tieto kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. 21 A nerobili pokánie ani za svoje vraždy. ktorý je pred Bohom. čo malo sedem poľníc. tretina mesiaca a tretina hviezd.

aby nepršalo v dňoch. ľavou na zem 3 a zvolal mohutným hlasom. V ústach mi bola sladká ako med. lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi.“ Zjv11 XI. ako zvestoval svojim služobníkom prorokom. čo ich videli. z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. no len čo som ju prehltol. čo z priepasti vystúpi. a majú moc premeniť vody na krv a biť zem všetkými ranami. a nepíš to!“ 5 Tu anjel. ktorý si a ktorý si bol.“ 10 Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. Takto musí zahynúť každý. lebo je vydané pohanom. keď začne trúbiť poľnica. chcel som písať. čo sa v ňom klaňajú.“ 9 Šiel som k anjelovi a povedal som mu. Bože všemohúci. On mi odpovedal: „Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne. čo stoja pred Pánom zeme. 14 Druhé beda pominulo. keď budú prorokovať. 4 A keď dohovorilo sedem hromov. 6 Oni majú moc zatvoriť nebo. 13 V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní. vezmi otvorenú knihu z ruky anjela. . jazykoch a o mnohých kráľoch. žalúdok sa mi naplnil horkosťou. 12 A oni počuli mohutný hlas z neba. ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt. kmeňov.1 I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela. A v nebi zazneli mohutné hlasy a volali: „Kráľovstvo tohoto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.8 A hlas. ktorého som videl stáť na mori i na zemi. Anjel s otvorenou knihou .15 Zatrúbil siedmy anjel. 7 Keď dokončia svoje svedectvo. čo sedia na svojich trónoch pred Bohom.“ 4 Oni sú dve olivy a dva svietniky. i more a čo je v ňom: „Času už nebude!“ 7 Ale v dňoch hlasu siedmeho anjela. čo hovorilo sedem hromov. ktorý stvoril nebo a čo je v ňom. ktorý im hovoril: „Vystúpte sem!“ I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. ale počul som hlas z neba. zdvihol k nebu svoju pravú ruku 6 a zaprisahal sa na Žijúceho na veky vekov. 11 Tu mi povedali: „Musíš znova prorokovať o ľuďoch. ako keď reve lev. Siedma poľnica . Ján prehltne knižku .“ 16 Vtedy dvadsiati štyria starci. hľa. budú šliapať po svätom meste štyridsaťdva mesiacov. padli na tvár. jeho nohy ako ohnivé stĺpy 2 a v ruke mal otvorenú knižku. 9 Mnohí z ľudí. 8 Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta. 2 Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho. národoch. Jeho tvár bola ako slnko. jazykov a národov budú pozerať na ich telá tri a pol dňa a nedovolia ich telá uložiť do hrobu. A keď zvolal. zvíťazí nad nimi a zabije ich. 3 Ale pošlem svojich dvoch svedkov. Meranie chrámu a dvaja svedkovia .1 Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami: „Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých. 10 Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a plesať a budú si navzájom posielať dary. klaňali sa Bohu 17 a volali: „Vzdávame ti vďaky. zavŕši sa Božie tajomstvo. bude viesť proti nim vojnu. postavili sa na nohy a na tých. Pravou nohou si stal na more. znova ku mne prehovoril: „Choď. ale v ústach ti bude sladká ako med. ktorý hovoril: „Zapečať. ktorý stojí na mori i na zemi. kde bol ukrižovaný aj ich Pán.X. šelma. 11 Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha. ktorý som počul z neba. Pane. čoskoro príde tretie beda. doľahol veľký strach. 5 A keby im chcel niekto ublížiť. zem a čo je na nej. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. kedykoľvek budú chcieť. kto by im chcel ublížiť. aby mi dal knižku. sedem hromov prehovorilo svojím hlasom. zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave.

ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. A nastali blesky. prorokov a svätých a tých. pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. len čo ho porodí. 11 Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva. ktorá mala rodiť. 16 Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku. 18 I zastavil sa na morskom piesku. čo sa boja tvojho mena. 15 Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku. lebo vie. nebesia. plný zlosti. 9 A veľký drak. 3 A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak. zemetrasenie a veľké krupobitie.“ Boj draka na zemi . Zjv12 XII. Bojoval drak i jeho anjeli. 17 Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva. malých i veľkých. aby zhltol jej dieťa. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Zjv13 . čo porodila chlapca.že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kraľovať. že je zvrhnutý na zem. čo zvádzal celý svet. ten starý had. 10 A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása. aby ju rieka strhla. moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného. Boj draka na nebi . A drak sa postavil pred ženu. 6 Žena potom utiekla na púšť. aj vy. a nemilovali svoj život až na smrť. lebo mala rodiť. a zničiť tých. lebo zostúpil k vám diabol. Beda však zemi i moru. čo v nich bývate. ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov. burácanie. Žena a drak . 8 ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. 14 Ale žena dostala dve krídla veľkého orla.“ 19 A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. čo kazia zem. 12 Preto radujte sa. ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.7 Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi.1 Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom. prenasledoval ženu. chlapca. 4 jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov. zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. ktorý sa volá diabol a satan. aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto. kde jej Boh pripravil miesto. 2 Bola ťarchavá a kričala v bolestiach.13 Keď drak videl. bol zvrhnutý. aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní. že má málo času. 18 Národy sa rozhnevali. čo vychrlil drak zo svoje papule. 5 I porodila syna.

prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak. Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštridsatštyritisíc tých. čo bývajú v nebi. že každý. ktoré môže konať pred očami šelmy. Morská šelma . lebo sú panici. ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. nahovára obyvateľov zeme.1 Potom som videl. že všetci. bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. iba ten. že dal moc šelme. čo má ranu od meča a ožila. Drak jej dal svoju silu. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí. aby urobili obraz šelme. Zjv14 XIV.6 Potom som videl iného anjela letieť stredom neba. aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil. aby do obrazu šelmy vložila ducha.11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. každému národu. 7 Volal mohutným hlasom: „Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu. tretí anjel a volal mohutným hlasom: „Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku. kamkoľvek ide. 2 Šelma. a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. musí byť mečom. Tí nasledujú Baránka. a klaňajte sa tomu. Mala dva rohy podobné baránkovým. ľudom. ktorú som videl.XIII. aby ho zvestoval obyvateľom zeme. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum. a hľa. znel. Baránok a jeho vykúpenie . 6 A aj otvorila tlamu. 5 V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny. nech spočíta číslo šelmy. ktorý bol zabitý. more i pramene vôd. Kto má byť zabitý mečom. a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?“ 5 A dostala tlamu. 16 A pôsobí.1 Videl som vystupovať z mora šelmu. podobala sa leopardovi. 7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. jazyku a ľudu. jazykom a národom. zabitý. na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. kmeňu. 4 klaňali sa drakovi. pred štyrmi bytosťami a pred starcami. 13 A robí veľké znamenia. kto sa nebude klaňať obrazu šelmy. 15 A bolo jej dané. pôjde do zajatia. V tomto je trpezlivosť a viera svätých. ale jej smrteľná rana sa zahojila. 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať. aby sa rúhala Bohu. aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým. čo mali na čele napísane jeho meno a meno jeho Otca. 8 Budú sa jej klaňať všetci. nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Celá zem obdivovala šelmu. 10 aj ten bude piť z . ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva!“ 9 Po nich nasledoval iný. ale hovorila ako drak. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť. svoj trón i veľkú moc. iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme. Dostala moc nad každým kmeňom. je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť. ba spôsobuje. slobodní aj otroci. ktorá mala desať rohov a sedem hláv. 9 Kto má uši. 4 To sú tí. nech počúva: 10 Kto má ísť do zajatia.“ 8 Za ním šiel iný anjel a volal: „Padol. 3 A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom. aby sa rúhala. ktorý stvoril nebo i zem. malí i veľkí. A mal večné evanjelium. bohatí i chudobní. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami. padol ten veľký Babylon. lebo prišla hodina jeho súdu. ktorej sa zahojila smrteľná rana. 2 A počul som hlas z neba. Anjeli ohlasujú hodinu súdu . Zemská šelma . čo obývajú zem. že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka. čo sa nepoškvrnili so ženami. Hlas ktorý som počul. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. bude usmrtený. aby hovorila veľké veci.

a neoslavoval tvoje meno?! Veď ty jediný si Svätý. prídu všetky národy a budú sa ti klaňať. 13 A počul som hlas z neba. biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka.“ Sedem anjelov s čašami Božieho hnevu . žatva na zemi dozrela. 2 Videl som čosi ako sklené more. zmiešané s ohňom. aj na tých.“ 14 Potom som videl. Kráľ národov. a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. 18 Od oltára zasa vyšiel anjel. stáť na sklenom mori. lebo jej hrozná už dozreli!“ 19 A anjel hodil svoj kosák na zem. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. čo zvíťazili nad šelmou. čo mal ostrý kosák: „Hoď svoj ostrý kosák a ober strapce vinice zeme. čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni. lebo prišla hodina žatvy.vína Božieho hnevu. už odteraz. kým sa nedovŕši sedem rán siedmich anjelov. 15 A z chrámu vyšiel iný anjel. . Zjv15 XV. Pane. naliateho do čaše jeho hnevu. a hľa. vyšiel iný anjel. nech si odpočinú od svojich námah.5 Potom som videl: V nebi sa otvoril chrám stánku svedectva 6 a z chrámu vyšli siedmi anjeli. žijúceho na veky vekov. ktorí mali sedem posledných rán. Pane Bože všemohúci. 7 Jedna zo štyroch bytostí podala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš. nad jej obrazom a nad číslom jej mena. 4 Kto by sa nebál. lebo nimi sa dovŕšil Boží hnev. kto by prijal znak jej mena. čo mali sedem rán. i tých. čo sedel na oblaku. plných hnevu Boha.“ 12 V tomto je trpezlivosť svätých. Boli oblečení do čistého skvúceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom. Pieseň Mojžiša a Baránka . 8 A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci a nik nemohol vojsť do chrámu. a zvolal mohutným hlasom na toho. a Baránkovu pieseň: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky. hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá.1 Potom som počul mocný hlas z chrámu. mali Božie citary 3 a spievali pieseň Mojžiša. Božieho služobníka. čo sa klaňali jej obrazu.“ 16 A ten. ako hovorí siedmim anjelom: „Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu!“ 2 Odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem: a povyhadzovali sa zhubné a zlé vredy na ľuďoch. Áno. hovoril: „Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi. čo je v nebi. lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. spravodlivé a správne sú tvoje cesty. ktorý volal mohutným hlasom na toho.1 Videl som na nebi iné znamenie. Hrôzy siedmich čiaš . veľké a obdivuhodné: sedem anjelov. aj on mal ostrý kosák. hovorí Duch. ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. čo mali znak šelmy. 20 Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv až po uzdy koní na tísícšesťsto stadií. ani ten. nezriedeného. Zjv16 XVI. ktorý má moc nad ohňom. 11 A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí. 17 Potom z chrámu. veď ich skutky idú s nimi. obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. čo sa klaňajú šelme a jej obrazu. ktorí umierajú v Pánovi.

ktorú si videl. ktorý má moc nad týmito ranami. a prihovoril sa mi: „Poď.Druhý vylial svoju čašu na more: a zmenilo sa na krv ako z mŕtveho a zahynulo všetko živé. ktorá ju nosí. Pane. ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky. aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu. 4 Tretí vylial svoju čašu na rieky a pramene vôd: a zmenili sa na krv. 4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu. kto bdie a chráni si odev. vyzdobená zlatom. 5 Potom som počul anjela vôd volať: „Spravodlivý si ty. 12 Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: a jej voda vyschla. A obyvatelia zeme. Blahoslavený.“ 3 V duchu ma preniesol na púšť. ktorí konajú znamenia: vychádzajú ku kráľom celého sveta. Svätý. že si vyniesol takýto rozsudok. Keď som ju uvidel. 9 Kto je múdry. iný ešte neprišiel. z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. prichádzam ako zlodej. 14 To sú duchovia démonov. a keď príde. čo bolo v mori. hrmenie aj veľké zemetrasenie. hovoril: „Stalo sa!“ 18 A nastali blesky. aby ich zhromaždili na boj vo veľký deň všemohúceho Boha. 19 Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli.1 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov. ktorá sedí na mnohých vodách. zaslúžili si to!“ 7 A od oltára som počul volať: „Áno. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami. budú sa diviť. 20 Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo. matka smilstva a ohavností zeme. lebo táto jeho rana bola veľmi veľká. ktorý si a ktorý si bol. bola a nie je. 15 Hľa. akého nebolo odvtedy. 9 Veľká horúčava spaľovala ľudí a tí sa rúhali menu Boha. plný ohavností a nečistoty svojho smilstva.10 Zjv17 XVII. Boh si spomenul na veľký Babylon a dal mu kalich vína svojho rozhorčeného hnevu.19. 7 Ale anjel mi povedal: „Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami. ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon. tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov. drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár. B. čo mali sedem čiaš. má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. ale nerobili pokánie. 8 Šelma. Od bolesti si hrýzli jazyky 11 a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy a nerobili pokánie za svoje skutky. je desať kráľov. ktoré si videl. 11 Šelma. ona je ôsmy kráľ. na ktorých žena sedí. 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme. ktorí ešte nedostali 3 . 17 Siedmy anjel vylial svoju čašu do vzduchu a z chrámu od trónu vyšiel mocný hlas. ktorá bola a nie je. že bola a nie je. 6 Keďže preliali krv svätých a prorokov. 21 Z neba padali na ľudí krúpy ťažké ako talenty a ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krupobitia.také veľké bolo zemetrasenie. aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka. Súd nad hroznou neviestkou . a zasa bude. Bože všemohúci. plnej rúhavých mien. jeden je. 5 Na čele mala napísané meno. 16 I zhromaždil ich na miesto. burácanie.“ 6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. keď uvidia šelmu. tajomstvo: „Veľký Babylon. 13 I videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka. veľmi som sa zadivil. bude smieť ostať len na krátky čas. je z tých siedmich a ide do záhuby. dal si im piť krv. správne a spravodlivé sú tvoje súdy!“ 8 Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko: a bolo mu dané páliť ľudí ohňom.1 . 12 Desať rohov. čo je človek na zemi . aj kráľov je sedem: 10 piati padli. aby mu vzdali slávu. ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta. 10 Piaty anjel vylial svoju čašu na trón šelmy: a jej kráľovstvo stemnelo. Pád Babylonu 17.

to veľké mesto. apoštoli i proroci. lebo už nik nekúpi ich tovar: 12 Náklad zlata a striebra. s lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. ktoré si videl tam. 17 Lebo Boh im vložil do srdca. ako aj on odplatil. aj šelma znenávidia smilnicu spustošia ju a obnažia. beda. keď uzrú dym z jeho požiaru. 18 A žena. beda. otrokov a ľudské duše. aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán. skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri. ktoré si videl. svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve . všetko cenné a skvostné sa ti stratilo a už ich viac nenájdu. to sú ľudia. ktorú si videl. 6 Odplaťte mu. múku a pšenicu. nebo a svätí. všelijaké predmety zo slonoviny. 15 Kupci týchto vecí. ktorý ho odsúdil. purpuru a šarlátu a zdobilo sa zlatom. 16 A desať rohov. Pád Babylonu . budú jesť jej telo a spália ju ohňom. vdova nie som a smútok neuzriem. hodvábu a šarlátu. 13 škoricu a balzam. ktorí z neho zbohatli. nalejte mu dvojnásobne! 7 Koľko sa on oslavoval a hýril. môj ľud. padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov. železa a mramoru. 2 Zvolal mohutným hlasom: „Padol. už v tebe nebude majster v nijakom remesle ani zvuk mlyna v tebe už viac počuť nebude. drahých kameňov a perál. mesto také mocné. do ktorého nalieval. ktorý má veľkú moc. a viac ho nebude. v ktorom zbohatli z jeho hojnosti všetci. čo majú lode na mori. Lebo mocný je Pán Boh. Lebo si v srdci hovorí: „Sedím ako kráľovná. lebo v jedinú hodinu bolo spustošené. zastali obďaleč 18 a keď videli dym jeho požiaru. čo sú s ním. čo pracujú na mori. túžba tvojej duše. povolaní. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šeIme. dobytok a ovce. ty veľké mesto Babylon. ty veľké mesto. voňavky a masti. 10 Zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú volať: „Beda. ktoré sa obliekalo do kmentu. Do pohára. aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo. 16 budú volať: „Beda. kde sedí neviestka. smrť i smútok a hlad a ohňom bude spálený.kráľovstvo. námorníci a všetci. aj tí. rozličné predmety z najvzácnejšieho dreva. kone a vozy. drahými kameňmi a perlami. víno a olej. je veľké mesto. ktorí s ním smilnili a hýrili. 3 Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!“ 4 A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho.“ 15 A povedal mi: „Vody. národy a jazyky. lebo Boh rozsúdil váš súd na ňom!“ 21 Potom jeden silný anjel vzal kameň veľký ako žarnov.“ 8 Preto jedného dňa prídu jeho rany. 14 A ovocie. volali: „Ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu?“ 19 Sypali si prach na hlavu a s plačom a žiaľom volali: „Beda. hudobníkov flautistov ani poľnicu. lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov. zastanú si obďaleč od hrôzy nad jeho útrapami a budú plakať a žialiť. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí. medi. kmentu a purpuru. a jeho sláva ožiarila zem. vyvolení a verní. hodil ho do mora a zvolal: „Takto prudko bude zvrhnutý Babylon. 22 Už v tebe nebude počuť hlas citaristov. aby uskutočnili jeho zámer. ty veľké mesto. beda. lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd!“ 11 Kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť.“ 9 I budú nad ním plakať a nariekať králi zeme. Odplaťte mu dvojnásobne za jeho skutky. 17 lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“ Všetci kormidelníci a všetci. 20 Plesaj nad ním. odišlo od teba. všelijaké tujové drevo. zástupy.“ Zjv18 XVIII. kým sa nezavŕšia Božie slová.1 Potom som videl z neba zostupovať iného anjela. kadidlo. čo sa tadiaľ plavili. toľko mu dajte útrap a smútku. ktoré kraľuje nad kráľmi zeme. ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou.

telá koní a tých. 8 A smela sa obliecť do čistého. telá mocnárov.a ten. Zničenie pohanských národov 19.11 . Víťazstvo Kráľa nad šelmou a antikristom . Spev víťazstva nebi: „Aleluja! Spása. a on bude nad nimi panovať žezlom železným. nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov. oblečené do čistého bieleho kmentu. čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!“ A povedal mi: „Tieto Božie slová sú pravdivé. malí i veľkí!“ Pozvanie na Baránkovu svadbu . čo sedia na nich. čo sedel na ňom. malých i veľkých. zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu. biely kôň . a volali: „Amen. čo sedel na koni. slobodných i otrokov. ktorý pred ňou 1 Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v . spravodlivo súdi i bojuje. 24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých zavraždených na zemi!“ Zjv19 XIX.20.“ 19 A videl som šelmu a kráľov zeme aj ich vojská zhromaždené do boja s tým.“ 9 Potom mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí.11 Potom som videl otvorené nebo a hľa.sa v tebe hlas ženícha a nevesty. ktorá svojím smilstvom kazila zem. 13 Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie Slovo. Aleluja!“ 5 A od trónu zaznel hlas: „Chváľte nášho Boha. a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov. 12 Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. 20 Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka. ktorí majú Ježišovo svedectvo. Veď odsúdil veľkú neviestku.“ 3 A znova volali: „Aleluja A dym z nej bude vystupovať na veky vekov!“ 4 Nato padli dvadsiati štyria starci a štyri bytosti a klaňali sa Bohu. lebo tvoji kupci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy. a s jeho vojskom. iba on sám. čo sa ho bojíte. sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. ktoré nik nepozná. sláva a moc nášmu Bohu. telá vojvodcov. Ale on mi povedal: „Pozor.“ 10 I padol som mu k nohám. lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila.17 Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. a telá všetkých. ktorý sedí na tróne. 7 Radujme sa a plesajme. ktorý volal: „Aleluja! Lebo začal kraľovať Pán. vzdávajme mu slávu. aj vy. náš všemohúci Boh. 2 lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. všetci jeho služobníci. Mohutným hlasom volal na všetky vtáky letiace stredom neba: „Poďte. 14 Za ním išli nebeské vojská na bielych koňoch. skvúceho kmentu. sa volal Verný a Pravdivý. Napísané mal meno. 15 Z jeho úst vychádzal ostrý meč.15 Víťaz na bielom koni . aby ním bil národy. 16 Na plášti a na bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.6 Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia. ten kment sú spravodlivé skutky svätých. 18 Budete jesť telá kráľov. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva.“ C. aby som sa mu klaňal.

čo sedel na koni. čo dostali moc súdiť. 3 Hodil ho do priepasti. čo boli v ňom. 12 Videl som mŕtvych. čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo.“ 8 A ten. aby už nezvádzal národy. aj tých.“ 6 A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega. bol zvrhnutý do ohnivého jazera. čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. všetko robím nové. poškvrnení. ani náreku ani bolesti viac nebude. 6 Blahoslavený a svätý.22. Pred jeho pohľadom utiekla zem i nebo a už pre ne nebolo miesta. horiaceho sírou. Počiatok i Koniec.1 Potom som videl z neba zostupovať anjela.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé. nový Jeruzalem. 7 Kto zvíťazí. lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody.7 Až sa dovŕši tisíc rokov.robil znamenia a zviedol nimi tých. a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. lebo prvé sa pominulo. 4 Ďalej som videl tróny.ich Boh . zavrel ju a zapečatil nad ním. kniha života.11 Potom som videl veľký biely trón a toho. aby ich zhromaždil do boja. toho starého hada. Goga a Magoga. čo sedel na tróne. 9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. to je tá druhá smrť. čo mali sedem čiaš naplnených poslednými siedmi ranami. smilníci. Konečné víťazstvo . Videl som aj duše tých. ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov. čo na ňom sedel. Oboch hodili za živa do ohnivého jazera. Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať. bol zvrhnutý do ohnivého a sírového jazera. kde je aj šelma i falošný prorok. veľkých i malých. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami. 10 A diabol. vrahovia. 8 Ale zbabelci. Nebeský Jeruzalem 21.“ Nový Jeruzalem . zdedí toto. modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou. čo prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu. Definitívny súd . a bude ich ako piesku v mori. čo boli v nich. bude satan uvoľnený zo svojho väzenia 8 a vyjde. Nové nebo a nová zem . ktorý ich zvádzal. ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. oni budú jeho ľudom a sám Boh . 15 A koho nenašli zapísaného v knihe života. sadli si na ne tí. 4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu. a sputnal ho na tisíc rokov. potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Zjv20 XX. stáli pred trónom a otvorili sa knihy. 14 Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera.1 Videl som nové nebo a novú zem. ozdobená pre svojho ženícha. 5 Ostatní mŕtvi neožili. traviči. 13 More vydalo mŕtvych. vystrojené ako nevesta.9 A prišiel jeden zo siedmich anjelov. ktorým je diabol a satan. 21 Ostatní boli pobití mečom vychádzajúcim z úst toho. neveriaci.bude s nimi. To je prvé vzkriesenie. Tisícročné kráľovstvo .5 Zjv21 XXI. 2 Chytil draka. povedal: „Hľa. 3 A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa. Otvorila sa aj iná kniha. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci. 2 A videl som. kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. kým sa nedovŕši tisíc rokov. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich. a povedal mi: „Poď ukážem ti nevestu Baránkovu . ktoré sú na štyroch uhloch zeme. D.1 . a každý bol súdený podľa svojich skutkov. A mŕtvi boli súdení z toho. aj smrť aj podsvetie vydali mŕtvych. aby zvádzal národy.

jedenásty hyacint. prídem čoskoro. 9 Ale on mi povedal: „Pozor. 12 Malo veľké a vysoké hradby. Boh. som to počul a videl: A keď som to počul a videl.“ 8 Ja. ktorú anjel mal. z oboch strán rieky. tretí chalcedón. jeho brán a jeho hradieb. 2 Uprostred jeho námestia. štvrtý smaragd. 19 Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi: prvý základný kameň jaspis. kto sa dopúšťa ohavnosti a lži. 13 Tri brány boli od východu. lebo im bude žiariť Pán. 17 Zmeral aj jeho hradby. 4 budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno.manželku!“ 10 A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem.6-16 Anjelovo svedectvo . každá brána bola z jednej perly. ako zostupuje z neba od Boha 11 ožiarené Božou slávou. akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka. nech škodí ďalej. tri brány od juhu a tri brány od západu. aby ukázal svojim služobníkom. dvanásty ametyst. lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok.1 Potom mi ukázal rieku vody života. 3 Už nikdy nebude nič prekliate. lebo čas je blízko! 11 Kto škodí. čo zachovávajú slová tejto knihy. iba tí. 5 Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka. nech sa špiní ďalej. Bohu sa klaňaj!“ 10 Potom mi povedal: „Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy. Počiatok a Koniec. aby mu svietili. šírka i výška sú rovnaké. prídem čoskoro a moja odplata so mnou. Blahoslavený. Záver zjavenia 22. mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta. 20 piaty sardonyx. spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje. 16 Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka je taká istá ako šírka. 18 Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto samo bolo z rýdzeho zlata podobného čistému sklu. nik. ôsmy beryl. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu. A mesto nepotrebuje ani slnko ani mesiac. Blaženosť nebeského Jeruzalema . deviaty topás. Ján. čo sa má zanedlho stať. kto zachováva prorocké slová tejto knihy. 13 Ja som Alfa a Omega. desiaty chryzopras. a budú kraľovať na veky vekov. Malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela. 22 Ale chrám som v ňom nevidel. A námestie mesta bolo z rýdzeho zlata. padol som k nohám anjela.6 Potom mi anjel povedal: „Tieto slova sú verné a pravdivé. mali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery. Prvý a Posledný. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť. siedmy chryzolit. Boh prorockých duchov. 24 V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu. ktorý mi toto ukázal a chcel som sa mu klaňať. nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých. je strom života ktorý prináša dvanásť ráz ovocie: každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na uzdravenie národov. 7 Áno. 14 Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov. 25 Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude. vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. čo so mnou hovoril. čistú ako krištáľ. lebo jeho chrámom je Pán. čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života. druhý zafír. tri brány od severu. takého ako priezračné sklo. šiesty sardion. Ježišovo svedectvo . Zjv22 XXII. poslal svojho anjela. 26 A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov. kto je špinavý. a 23 Baránok. 21 Dvanásť brán je dvanásť perál. Pán. doň nevojde. 27 Ale nič poškvrnené. 14 .12 Hľa. 15 Ten. odmením každého podľa jeho skutkov. všemohúci Boh.

čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. 15 Vonku zostanú psi. a kto chce. Príď. 18 Ja dosvedčujem každému. vrahovia. 19 A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy. nech príde. hovorí: „Áno. Pane Ježišu!“ 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými. kto miluje lož a dopúšťa sa jej. modloslužobníci a každý.“ „Amen. aby vám toto dosvedčil o cirkvách. tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. prídem čoskoro.Blahoslavení sú tí. z toho. Keby niekto k tomu niečo pridal. Ježiš. Ja som Koreň a Rod Dávidov. 20 Ten. čo počúva. tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta. 16 Ja.17-21 A Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten. nech volá: „Príď!“ Kto je smädný. kto počúva prorocké slová tejto knihy. poslal som svojho anjela. traviči.“ Epilóg 22. o čom sa píše v tejto knihe. nech si naberie zadarmo vody života. 17 . Žiarivá ranná hviezda. nemravníci. čo to dosvedčuje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful