CONTRACT DE DONAŢIE

Încheiat astăzi .............
la .................................
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. D ..........................................................................., domiciliat
în ...................................................., str. ................................... nr. .............., bloc ..........,
scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ .............................., născut
la data de (ziua, luna, anul) ........................................... în
(localitatea) ............................. sector/judeţ .........................., fiul
lui ........................................ şi al ......................., posesorul buletinului (cărţii) de
identitate seria .......... nr. ..........................., eliberat de ................., cod numeric
personal ......................., şi
1.1. D .........................................................................., domiciliat
în ....................................................., str. ................................... nr. .............., bloc ..........,
scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ............................., născut la
data de (ziua, luna, anul) ........................................... în
(localitatea) ............................. sector/judeţ ........................., fiul
lui ........................................ şi al .........................................., posesorul
buletinului (cărţii) de identitate seria ........................ nr. ........................., eliberat
de ........................, cod numeric personal ......................................, în calitate de
donatori, pe de o parte, şi
1.2. D .........................................................................., domiciliat
în .................................................., str. ................................... nr. .............., bloc ..........,
scara ........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ...............................,
născut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... în
(localitatea) ............................. sector/judeţ ......................, fiul
lui ........................................... şi al ..........................................., posesorul
buletinului (cărţii) de identitate seria ....................... nr. .................., eliberat
de ............................., cod numeric personal ......................., în calitate de donatar, pe de
altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de donaţie, cu respectarea
următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Noi donatorii, donăm fiului nostru ................................... în mod irevocabil şi
fără sarcini suma
de (în cifre şi litere) ............................, echivalentul a (în
cifre şi litere) ..................................., calculaţi la cursul de schimb al B.N.R.
de .................................. lei, din ziua efectuării donaţiei,
în scopul cumpărării
unei locuinţe proprietate personală în ......................... .
b) Declarăm că aceşti bani provin
din ....................................................................................... supuse regimului
fiscal de impozitare în conformitate cu legea română. 2.2. Eu donatarul, declar
că accept cu recunoştinţă donaţia făcută de părinţii mei ................................
privind
suma de ....................................... şi declar că îi voi folosi pentru
cumpărarea unei locuinţe
proprietate personală în ............................. .
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract de donaţie se face în baza Regulamentului Băncii Naţionale a
României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare.
3.2. Prezentul contract a fost redactat într-un număr de ......... exemplare la Biroul
Notarului Public ......... .
3.3. S-au eliberat părţilor ................ exemplare, un exemplar păstrându-se în arhiva
biroului notarial.

DONATORI DONATAR .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful