Cuprins

Cuprins......................................................................................1 Credinţă, curaj-frică...................................................................2 Suferinţă, răbdare....................................................................29 Moarte, deşertăciunea, timpul, Judecata..................................33 Lenevia - osteneala..................................................................49 Post, înfrânare, asceză.............................................................51 Desfrânare - curăţie, feciorie...................................................62 Mânie – blândeţe ....................................................................65 Mândrie – smerenie.................................................................67 Înţelepciune, dreaptă socoteală................................................70 Avere, bani, lepădare, sărăcie..................................................79

1

Credinţă, curaj – frică Cuvinte de mângâiere să vă împotriviţi (Leviticul 26.36-37) 6) vrăjmaşilor voştri.

Credinţă, curaj-frică

1)

Groază şi frică de voi să aibă toate fiarele pământului, toate păsările cerului, tot ce mişcă pe pământ şi toţi peştii mării; căci toate acestea vi de-am dat la îndemână. (Facerea 9,2) Moise a zis către popor: “Nu vă temeţi! Staţi şi veţi vedea minunea cea de la Domnul, pe care vă va face-o El astăzi, căci pe egiptenii pe care îi vedeţi astăzi, nu-i veţi mai vedea niciodată. Domnul are să se lupte pentru voi, iar voi fiţi liniştiţi. (Ieşirea 14.13-14) Domnul a zis către Moise: “Iată, Eu închei legământ înaintea a tot poporul tău; Voi face lucruri slăvite, cum n-au mai fost în tot pământul şi la toate popoarele, şi tot poporul, în mijlocul căruia te vei afla tu va vedea lucrurile Domnului, căci înfricoşător va fi ceea ce voi face pentru tine. (Ieşirea 34.10-11) Îmi voi întoarce faţa împotriva voastră şi veţi cădea înaintea vrăjmaşilor voştri; vor domni peste voi duşmanii voştri şi veţi fugi când nimeni nu vă va alunga. (Leviticul 26,17) Celor ce vor rămâne dintre voi le voi trimite frica în pământul vrăjmaşilor lor; până şi freamătul frunzei ce se clatină îi va pune pe fugă şi vor fugi ca de sabie şi vor cădea când nimeni nu-i va alunga. Se vor călca unul pe altul, ca cei ce fug de sabie, când nimeni nu-i va urmări şi nu veţi avea putere 2

2)

Apoi le-a povestit şi au zis: “am fost în pământul în care ne-ai trimis, pământul în care curge lapte şi miere şi iată roadele lui. Dar poporul care locuieşte în el este îndrăzneţ şi oraşele sunt întărite şi foarte mari, ba şi pe fiii lui Enac i-am văzut acolo. Amalec locuieşte în partea de miază-zi a ţării: Heteii, Heveii, Iebuseii şi Amoreii locuiesc în munţi, iar Canaaneii locuiesc lângă mare şi pe lângă râul Iordanului. Caleb însă a liniştit poporul înaintea lui Moise zicând: “nu, ci să mergem şi să-l cuprindem pentru că-l vom putea birui!” Iar oamenii care fuseseră cu el au zis: “nu putem merge împotriva poporului aceluia pentru că e mult mai puternic decât noi”. Şi au împrăştiat printre fiii lui Israel zvonuri rele despre pământul pe care-l cercetaseră, zicând: “pământul pe care l-am străbătut noi ca să-l vedem este un pământ care mănâncă pe cei ce locuiesc în el şi tot poporul pe care l-am văzut acolo, sunt oameni foarte mari. Acolo am văzut noi uriaşi, pe fiii lui Enac, din neamul uriaşilor, şi nouă ni se părea că suntem faţă de ei ca nişte lăcuste, şi tot aşa le păream şi noi lor”. (Numeri 13.28-34) “Pământul pe care l-am străbătut noi este foarte, foarte bun; de va fi Domnul bun cu noi, ne va duce în pământul acela şi ni-l va da nouă; în pământul acela izvorăşte lapte şi miere. Deci nu vă ridicaţi împotriva Domnului şi nu vă temeţi de poporul pământului aceluia, căci va ajunge mâncarea voastră: ei n-au apărare, iar cu noi este Domnul. Nu vă temeţi de ei!” (Numeri 14,7-9) Nu cumva să zici în inima ta: “Popoarele acestea sunt mai mari la număr decât mine, cum le voi putea izgoni? Să nu te temi de ele, ci adu-ţi aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău cu Faraon şi cu tot Egiptul şi de acele încercări mari pe care le-au văzut ochii tăi, de acele semne şi minuni mari, de mâna cea tare şi de braţul cel înalt cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Tot aşa va face Domnul Dumnezeu-l tău cu toate popoarele de care te temi. Încă şi viespi va trimite Domnul Dumnezeul tău asupra lor până ce vor pieri cei ce au rămas şi s-au ascuns de la faţa ta. Nu te înspăimânta de ei, că Domnul Dumnezeul tău, Cel din mijlocul tău, este Dumnezeu mare şi minunat. Domnul Dumnezeul tău va izgoni înaintea ta popoarele acestea încetul cu încetul; nu poţi să le pierzi repede, ca să nu se

7)

3)

8)

4)

5)

Credinţă, curaj – frică Cuvinte de mângâiere pustiiască pământul şi să nu se înmulţească împotriva ta fiarele câmpului. Ci ţi le va da domnul Dumnezeu-l tău şi le va pune în mare tulburare încât vor pieri. Va da pa regii lor în mâinile tale şi tu vei pierde numele lor de sub cer: nimeni nu-ţi va putea sta înainte, până ce îi vei stârpi. Idolii dumnezeilor lor să-i ardeţi cu foc; să nu doreşti a lua argintul sau aurul de pe ei, ca să nu-ţi fie aceasta cursă, că urâciune sunt aceştia înaintea Domnului Dumnezeu-ului tău, şi urâciunea idolească să n-o duci în casa ta, ca să nu cazi sub blestem ca ea. Fereşte-te de aceasta şi să-ţi fie scârbă de ea, că este blestemată”. (Deuteronom 7,1726) 9) Te-a smerit, te-a pedepsit cu foamea şi te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoşteai şi pe care n-o cunoşteau nici părinţii tăi, ca să-ţi arate că nu numai cu pâine trăieşte omul, ci că omul trăieşte şi cu tot cuvântul care iese din gura Domnului. Haina ta nu s-a învechit pe tine şi nici piciorul tău n-a căpătat bătături în aceşti patruzeci de ani. Dar să ştii în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te învaţă, cum învaţă omul pe fiul său. (Deuteronom 8,3-5) “Ascultă Israele, de acum tu vei trece Iordanul ca să intri să cuprinzi popoare mai mari şi mai puternice decât tine şi cetăţi mari cu ziduri până la cer, precum şi pe poporul cel mare, mult la număr şi înalt la statură, pe fiii lui Enac, de care tu ai auzit spunându-se: “Cine se va împotrivi fiilor lui Enac?” Află dar astăzi că Domnul Dumnezeul tău merge înaintea ta. Acesta este foc mistuitor: pierde-i-va şi-i va doborî înaintea ta şi tu îi vei izgoni şi-i vei omorî curând, cum ţi-a grăit Domnul. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău de la faţa ta, să nu zici în inima ta: “Pentru dreptatea mea m-a adus Domnul să stăpânesc pe acest pământ bun”, căci pentru necredincioşia popoarelor acestora le izgoneşte Domnul de la faţa ta. Nu pentru dreptatea ta şi nici pentru dreptatea inimii tale mergi să moşteneşti pământul lor, ci pentru necredinţa şi fărădelegile popoarelor acestora le izgoneşte domnul Dumnezeu-l tău de la faţa ta şi ca să împlinească făgăduinţa cu care S-a jurat Domnul părinţilor tăi: lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov. De aceea să ştii astăzi că nu pentru dreptatea ta îţi dă Domnul Dumnezeul tău să moşteneşti acest pământ bun, că tu eşti un popor tare la cerbice. Ţine minte şi nu uita de câte ori ai mâniat pe Domnul Dumnezeul tău în pustie; din ziua când aţi 3 ieşit din pământul Egiptului şi până ce aţi sosit la locul acesta, necontenit v-aţi împotrivit Domnului. (Deuteronom 9,1-7) 11) De Domnul Dumnezeul tău să te temi, numai Lui să-I slujeşti şi de El să te lipeşti şi cu numele Lui să te juri. El este lauda ta şi El este Dumnezeul tău, Cel ce a făcut cu tine lucruri mari şi înfricoşătoare pe care lea văzut ochii tăi. Şaptezeci şi cinci de suflete erau părinţii tăi când au venit din Egipt, iar acum Domnul Dumnezeul tău ţi-a sporit numărul ca stelele cerului. (Deuteronom 10,20-22) Aşadar, Israele, ce cere de la tine Domnul Dumnezeul tău? Numai aceasta: să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile lui, să-L iubeşti şi să slujeşti Domnului Dumnezeului tău, din toată inima şi din tot sufletul tău. Să păzeşti poruncile Domnului Dumnezeului tău şi hotărârile Lui pe care ţi le spun eu astăzi, ca să-ţi fie bine. (Deuteronom 12,13) Nimeni nu va putea sta înaintea voastră. Domnul Dumnezeul vostru va aduce frică şi cutremur peste tot pământul dinaintea voastră, în care veţi călca voi, după cum vam grăit. (Deuteronom 11,25) “Când vei ieşi la război împotriva duşmanului tău şi vei vedea cai căruţe şi oameni mai mulţi decât ai tu, să nu te temi de ei, căci cu tine este Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului. (Deuteronom 20,1) Ascultă Israele, voi astăzi intraţi în luptă cu duşmanii voştri; să nu slăbească inima voastră, nu vă temeţi, nici nu vă înspăimântaţi de ei că Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi ca să se lupte pentru voi cu duşmanii voştri şi să vă izbăvească. Căpeteniile oştirii încă să grăiască poporului şi să zică: Cel ce şi-a zidit casă nouă şi n-a sfinţit-o, acela să se întoarcă în casa sa ca să nu meargă în bătălie şi să nu io sfinţească altul. Cel ce şi-a sădit vie şi n-a mâncat din ea, acela să iasă şi să se întoarcă în casa sa ca să nu moară în bătălie şi ca să nu se folosească altul de ea. Cel ce s-a logodit cu o femeie şi n-a luat-o, acela să iasă şi să se întoarcă la casa sa ca să nu moară în bătălie şi ca să nu o ia altul. Ba căpeteniile oştirii să mai spună şi să zică: Cine este fricos şi puţin la suflet, acela să iasă şi să se întoarcă acasă, ca să nu facă fricoase şi inimile fraţilor lui, cum este inima lui. (Deuteronom 20,3-8)

12)

13)

10)

14)

15)

Credinţă, curaj – frică Cuvinte de mângâiere 16) Atunci te va împrăştia Domnul Dumnezeul tău prin toate popoarele şi acolo vei sluji altor dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu nici părinţii tăi; vei sluji la lemne şi la pietre. Dar şi între aceste popoare nu te vei linişti şi nu vei avea de loc odihnă pentru piciorul tău, că Domnul îţi va da acolo inimă tremurătoare, topirea ochilor şi durere sufletului. Viaţa ta va fi mereu în primejdie înaintea ochilor tăi; vei tremura ziua şi noaptea şi nu vei fi sigur de viaţa ta. De tremurul inimii tale, de care vei fi cuprins şi de cele ce vor vedea ochii tăi, dimineaţa vei zice: o, de-ar veni seara! Iar seara vei zice: o, de-ar veni ziua! (Deuteronom 28,64-67) Patruzeci de ani v-a purtat prin pustie şi hainele de pe voi nu s-au învechit, nici încălţămintea voastră nu s-a stricat în picioarele voastre. Pâine n-aţi mâncat, vin şi sicheră n-aţi băut ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Deuteronom 29,5-6) Domnul Dumnezeul tău va întoarce pe robii Săi şi se va milostivi asupra ta şi iar te va aduna din toate popoarele printre care te-a împrăştiat Domnul Dumnezeul tău. Chiar de-ai fi împrăştiat de la o margine a cerului până la cealaltă margine a cerului, şi de acolo te va aduna Domnul Dumnezeul tău şi te va lua de acolo. (Deuteronom 30,3-4) “Fii tare şi curajos, că tu vei intra cu poporul acesta în pământul pe care Domnul S-a jurat părinţilor să i-l dea şi tu i-l vei împărţi în părţi de moştenire. Domnul Însuşi va merge înaintea ta; El Însuşi va fi cu tine şi nu se va depărta de tine, nici nu te va părăsi; nu te teme, nici nu te înspăimânta. (Deuteronom 31,7-8) Aceştia sunt oameni care şi-au pierdut mintea şi n-au nici o pricepere. O, de-ar judeca şi de s-ar gândi la aceasta! De-ar pricepe ce are să fie cu ei mai pe urmă: cum ar putea unul să pună pe fugă o mie şi doi, zece mii, dacă apărătorul lor nu i-ar vinde şi Domnul nu i-ar părăsi! Căci apărătorul lor nu este ca Apărătorul nostru şi la aceasta chiar vrăjmaşii noştri sunt martori. (Deuteronom 32,28-31) Nu vă înspăimântaţi şi nu vă temeţi de ei. Domnul Dumnezeul vostru merge înaintea voastră şi se va lupta El pentru voi, cum a făcut cu voi şi în Egipt, înaintea ochilor voştri. Şi cum a făcut în pustiul acesta, unde, cum ai văzut tu, Israel, Domnul Dumnezeul tău te-a purtat tot drumul ce l4 25) aţi străbătut până ce aţi sosit la locul acesta, cum poartă un om pe fiul său. Dar voi nici aşa n-aţi crezut pe Domnul Dumnezeul vostru Care a mers înaintea voastră în călătorie, ca să vă caute loc unde să poposiţi şi mergea noaptea în foc ca să vă arate calea pa care să mergeţi iar ziua în nor. (Deuteronom 1,29-33) 22) Că Domnul Dumnezeul tău, Israele te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale şi tea ocrotit în timpul călătoriei tale prin pustiul acesta mare şi înfricoşător. Iată, de patruzeci de ani Domnul Dumnezeul tău este cu tine şi n-ai dus lipsă de nimic. (Deuteronom 2,7) Din ziua aceasta voi începe Eu a împrăştia înaintea ta frică şi groază peste popoare, sub tot cerul: cei ce vor auzi de tine se vor cutremura şi se vor îngrozi de tine. (Deuteronom 2,25) Iată, încep să-ţi dau pe Sihon Amoreul, regele Heşbonului şi pământul lui, începe a stăpâni pământul lui. Iar Sihon, regele Heşbonului cu tot poporul său, ne-a ieşit înainte să se lupte la Iahaţ, dar Domnul Dumnezeul nostru l-a dat în mâinile noastre şi l-am bătut pe el şi pe fiii lui şi tot poporul lui. În vremea aceea am luat toate cetăţile lui, bărbaţi femei şi copii şi n-am lăsat pe nimeni viu. (Deuteronom 2,31-34) Este oare vreun popor mare, de care dumnezeii lui să fie aşa aproape cât de aproape este de noi Domnul Dumnezeul nostru, oricând îl chemăm? Sau este vreun popor mare, care să aibă astfel de aşezământ şi legi drepte, cum este tată legea aceasta pe care v-o înfăţişez eu astăzi? Decât numai păzeşte-te şi îţi fereşte cu îngrijire sufletul tău ca să nu uiţi acele lucruri pe care le-au văzut ochii tăi şi să nu-ţi iasă ele de la inimă în toate zilele vieţii tale; să le spui fiilor şi fiilor feciorilor tăi. (Deuteronom 4,7-9) O, de ar fi inima lor aşa, ca să se teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele în toată vremea, ca să le fie bine lor şi fiilor lor în veci! (Deuteronom 5,29) Dumnezeu este liman din vremi străvechi; căci cu braţul Lui cel veşnic El te sprijină şi din faţa ta gonind vrăjmaşii, zice: “Stăpâneşte-i!” (Deuteronom 33,7) “Domnul, Cel ce m-a scăpat de lei şi de urşi mă va scăpa şi din mâna acestui filistean!” (1Regi 17,37)

17)

23)

24) 18)

19)

20)

26)

27) 21)

28)

18) Vezi. slava mea şi Cel ce înalţi capul meu. Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desfătat! (Psalmi 4. eu însă vin asupra ta în numele domnului Savaot. Scoală. (Iov 31.27-28) Tu eşti cel care dai putere calului? Tu i-ai împodobit gâtul cu falnica lui coamă? Tu lai învăţat să sară uşor ca o lăcustă? Nechezatul lui viteaz insuflă spaimă! El bate pământul cu copita şi mândru de puterea lui porneşte spre taberele înarmate.1) Cu pace aşa mă voi culca şi voi adormi. (Iov 39. pentru că Tu priveşti la necazuri şi la durere.19-25) Nu cumva vulturul se ridică la înălţime din porunca ta şi îşi aşează cuibul pe vârfuri neajunse? El îşi face sălaşul în stânci şi acolo petrece toată noaptea – pe un vârf de stâncă şi pe vreo înălţime prăpăstioasă. (1Regi 50) Nelegiuitul se chinuieşte în toate zilele vieţii sale şi de-a lungul anilor hărăziţi celui tiran. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. cât s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea. îndeosebi întru nădejde m-ai aşezat.12-13) Că nu până în sfârşit va fi uitat săracul. Eu m-am culcat şi am adormit. Acum însă te va da Domnul în mâna mea şi eu te voi ucide şi-ţi voi tăia capul. în mijlocul păcii i se pare că un ucigaş se năpusteşte asupra lui. Acolo el stă şi îşi pândeşte prada. (Psalmi 9. Ziua întunericul îl înspăimântă. (Iov 39. ajutor la vreme potrivită în necazuri. Şi toată adunarea aceasta va cunoaşte că nu cu sabia şi cu suliţa izbăveşte Domnul. Dumnezeul oştirilor lui Israel pe care tu l-ai hulit. pare a zice: Haide! Şi de departe absoarbe cu nările bătălia. ca să le iei în mâinile Tale. întru Dumnezeul lui!” Iar Tu Doamne. Nu mă voi teme de mii de popoare. că Tu. sprijinitorul meu eşti. N-a uitat strigătul săracilor. (Psalmi 9. La chemarea trâmbiţei.Credinţă. (Psalmi 4. nu mai are astâmpăr.8) Certat-ai neamurile şi au pierit nelegiuiţii. Glasuri îngrozitoare fac larmă în urechile lui. că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert. sculatu-m-am. ochii săi 5 36) străpung depărtările. Doamne! (Psalmi 9. fiindcă aş fi tăgăduit pe Dumnezeul Cel Preaînalt. (Psalmi 19. curaj – frică Cuvinte de mângâiere 29) “Tu vii asupra mea cu sabie şi cu lance şi cu scut. iar trupul tău şi trupurile oştirii filistene le voi da păsărilor cerului şi fiarelor câmpului şi va afla tot pământul că în Israel este Dumnezeu.9-10) Că Cel ce răzbună sângele lor şi-a adus aminte. Cum veţi zice sufletului meu: “Mută-te în munţi ca o pasăre?” Că iată. El nu mai nădăjduieşte să mai iasă din întuneric şi îşi simte capul mereu sub sabie. Puii săi beau sângele prăzii şi unde sunt hoiturile. dinţii păcătoşilor ai zdrobit. iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Cel ce mă înalţi din porţile morţii.27-30) 35) Doamne. care împrejur mă împresoară. lovind pe filistean şi ucigându-l: sabie nu s-a aflat în mâna lui David. Se şi vede aruncat de mâncare vulturilor. căci în Tine se încrede săracul. (1Regi 45-47) Aşa a biruit David pe filistean cu praştia şi cu piatra. Vrăjmaşului i-au lipsit de tot săbiile şi cetăţile i le-ai sfărmat. mântuieşte-mă.5-6) Şi a fost Domnul scăpare săracului. căci acest război este al Domnului şi El vă va da în mâinile noastre”. Dumnezeul meu. De aprindere şi nerăbdare.34) În Domnul am nădăjduit. că n-ai părăsit pe cei ce Te-au căutat pe Tine. mulţi zic sufletului meu: “Nu este mântuire lui. iar orfanului Tu i-ai fost ajutor. (Iov 15. acolo se adună vulturii.20-24) A fost inima mea amăgită în taină şi am dus eu mâna la gură ca s-o sărut? Şi aceasta ar fi fost o mare fărădelege. Doamne. Zbuciumul şi tulburarea îl strâng la mijloc şi se aruncă asupră-i gata de împresurare. păcătoşii au încordat arcul. El îşi bate joc de primejdie şi n-are nici o teamă nedându-se înapoi dinaintea săbiei. tunetul poruncilor căpeteniilor şi strigătele războinice. ca să săgeteze în 30) 31) 37) 38) 32) 39) 33) 40) 41) 42) 34) 43) . Miluieşte-mă Doamne! Vezi smerenia mea de către vrăjmaşii mei. La oblânc îi sună tolba cu săgeţi. m-ai auzit. el mănâncă gonind pământul şi când a sunat trâmbiţa. fulgere aruncă suliţa şi lancea. pierit-a pomenirea lui în sunet. fiindcă ştie că prăpădul lui este fără întârziere. stins-ai numele lor în veac şi-n veacul veacului. Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele tău. (Psalmi 9. (Psalmi 3. au gătit săgeţi în tolbă. Doamne.1-7) Când Te-am chemat. că domnul mă va sprijini.

Şi cu cel ales. că spre Tine am nădăjduit. Pentru aceasta s-a veselit inima mea şi s-a bucurat limba mea. Doamne. vei lumina întunericul meu. Întîmpinatu-m-au laţurile morţii. şi cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. Că Tu vei aprinde făclia mea. apărătorul meu şi puterea mântuirii mele şi sprijinitorul meu. dar Domnul a fost întărirea mea şi m-a scos la loc larg. Ochii Lui spre sărac privesc. scut este tuturor celor ce 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) .1-2) 44) Domnul în cer are scaunul său. cărbuni aprinşi de el. zburat-a pe aripile vântului. va intra în urechile Lui. Izgonindu-mă acum m-au înconjurat. ne vei păzi şi ne vei feri de neamul acesta în veac. Tu Doamne. ales vei fi. Şi s-au arătat izvoarele apelor şi s-au descoperit temeliile lumii. Trimis-a din înălţime şi m-a luat. nelegiuiţii mişună pretutindeni. Şi S-a suit pe heruvimi şi a zburat. şi ochii mândrilor îi vei smeri. Şi a plecat cerurile şi s-a coborât şi negură era sub picioarele Lui. Doamne. Întîmpinatu-m-au ei în ziua necazului meu. Şi s-a clătinat şi sa cutremurat pământul şi temeliile munţilor s-au tulburat şi s-au clătinat că s-a mâniat pe ele Dumnezeu. Durerile iadului m-au înconjurat.1) Sorţii mi-au căzut între cei puternici. Vrăjmaşii mei sufletul meu l-au cuprins. Că toate judecăţile Lui sunt înaintea mea. întâmpină-i pe ei şi împiedică-i! Izbăveşte sufletul meu de cel necredincios cu sabia Ta. de suflarea Duhului mâniei Tale.5) Păzeşte-mă. acum Mă voi scula. Doamne. ochii lor şi-au aţintit ca să mă plece la pământ. Dumnezeul meu. (Psalmi 15. Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea. că s-au întărit mai mult decât mine. şi cu Dumnezeul meu voi trece zidul. împrejurul Lui cortul Lui. vârtutea mea. (Psalmi 15. înaintea Lui . cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă. le voi aduce lor mântuirea şi le voi vorbi pe faţă. Şi a tunat din cer Domnul şi Cel Preaînalt a dat glasul Său. Lăudând voi chema pe Domnul şi de vrăjmaşii mei mă voi izbăvi. Cuprinsu-m-au durerile morţii şi râurile fărădelegii m-au tulburat. şi mă voi păzi de fărădelegea mea. Cu cel cuvios. că Dumnezeu este cu neamul drepţilor. 6 ajutorul meu şi voi nădăjdui spre Dânsul. nevinovat vei fi. ca un pui de leu ce locuieşte în ascunzişuri: Scoală-te. şi după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Lui. Întru mânia Lui fum s-a ridicat şi pară de foc de la faţa Lui. de certarea Ta. că moştenirea mea este puternică. cuvintele Domnului în foc lămurite. curaj – frică Cuvinte de mângâiere întuneric pe cei drepţi la inimă. Apucatu-m-au ca un leu de pradă. Dumnezeul meu. fără prihană este calea Lui. Izbăveşte-mă de vrăjmaşii mei cei tari şi de cei ce mă urăsc pe mine. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad şi nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea. ca pe lumina ochilor.4) Pentru necazul săracilor şi suspinul nenorociţilor. glasul Lui prin grindină şi cărbuni de foc. Doamne. Şi şi-a pus întunericul acoperământ. că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. (Psalmi 16. (Psalmi 13.8-13) Psalmul 17 Iubi-Te-voi Doamne. Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii.Credinţă. De faţa necredincioşilor care mă necăjesc pe mine. cu grăsime inima lor şi-au încuiat. Şi mi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea. (Psalmi 11. Căci cu tine mă voi izbăvi de ispită. m-a izbăvit.8-11) Păzeşte-mă. apă întunecoasă în norii văzduhului. Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu. Cuvintele Domnului. că m-a voit. ridicatum-a din ape multe. argint lămurit în foc. umpleamă-vei de veselie cu faţa Ta şi la dreapta ta de frumuseţi veşnice mă vei sătura. unde nu era frică. Că Tu pe poporul cel smerit îl vei mântui. (Psalmi 15. gura lor a grăit mândrie. Căci atunci când se ridică în sus oamenii de nimic. şi cu omul nevinovat. Doamne. Şi voi fi fără prihană cu Dânsul. dar încă şi trupul meu va sălăşlui întru nădejde. genele Lui cercetează pe fiii oamenilor.6) Văzut-am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea. Dumnezeul meu. De strălucirea feţei Lui norii au fugit. (Psalmi 10. cuvios vei fi. curăţat de pământ. şi îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine. cuvinte curăţate.5-8) Acolo s-au temut de frică. curăţat de şapte ori. Auzit-a din locaşul Lui cel sfânt glasul meu şi strigarea mea. şi după curăţia mâinilor mele îmi va răsplăti mie. şi fulgere a înmulţit şi i-a tulburat pe ei. că am păzit căile Domnului şi n-am fost necredincios Dumnezeului meu. Şi când mă necăjeau am chemat pe Domnul şi către Dumnezeul meu am strigat. zice Domnul. (Psalmi 10. Trimis-a săgeţi şi i-a risipit pe ei.

(Psalmi 21. 52) Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său. Unii se laudă cu căruţele lor.13) În Tine au nădăjduit părinţii noştri. şi certarea Ta însăşi mă va învăţa. Îi voi zdrobi pe ei şi nu vor putea să stea. că necazul este aproape şi nu este cine să-mi ajute. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut . Fiii străini mau minţit pe mine. nădejdea mea de la sânul maicii mele. Urmări-voi pe vrăjmaşii mei şi-i vor prinde pe dânşii şi nu mă voi întoarce până ce se vor sfârşi. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele. şi a pus fără prihană calea mea. ca un leu ce răpeşte şi răcneşte. pentru numele Lui că de voi şi umbla în mijlocul morţii. şi nu era cel ce mântuieşte. şi n-au slăbit picioarele mele. Şi pe vrăjmaşii i-ai făcut să fugă. lui David şi seminţiei lui până în veac. (Psalmi 24. iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. şi ai pus arc de aramă în braţele mele. Dumnezeule. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie. cădea-vor sub picioarele mele. ca tina uliţelor îi voi zdrobi pe ei.15-16) Psalmul 26 Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea. nu mă voi teme de rele. Lărgit-ai paşii mei sub mine. Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului şi peste ele înalte mă pune. Toiagul tău şi varga Ta. că Tu cu mine eşti. de la cel ce se ridică împotriva mea. Nici n-a întors faţa Lui de la mine şi când am strigat către Dânsul m-a auzit. de omul nedrept izbăveşte-mă. nici n-a lepădat ruga săracului. Cel ce întăreşte mâinile mele în vreme de război. 58) Domnul este întărirea celor ce se tem de El. iar pe cei ce mă urăsc pe mine i-ai nimicit. Viu este Domnul şi binecuvântat este Dumnezeul meu. cu puterea dreptei sale. (Psalmi 19. aşezământul Lui îl va arăta lor. Înconjuratu-m-au viţei mulţi. (Psalmi 21.4-5) 55) Că Tu eşti Cel ce m-ai scos din pântece. în Tine 7 au nădăjduit şi nu s-au ruşinat. Izbăvitorul meu de vrăjmaşii cei furioşi. nu se va înfricoşa inima mea. Cel ce mă încinge cu putere. cei ce mă necăjesc şi vrăjmaşii mei. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui. Şi certarea Ta m-a îndreptat până în sfârşit. adunarea celor vicleni m-a împresurat. De s-ar rândui împotriva mea oştire. Ca apa m-am vărsat şi s-au risipit toate oasele mele. Deschis-au asupra mea gura lor. uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Şi-i voi sfărâma pe ei ca praful în faţa vântului. Strigat-au către Domnul. nădăjduit-au în Tine şi i-ai izbăvit pe ei. Doamne mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi în orice zi Te vom chema. curaj – frică Cuvinte de mângâiere nădăjduiesc în El. şi numele Tău îl voi cânta. Doamne. Izbăveşte-mă de răzvrătirile poporului. din pântecele maicii mele Dumnezeul meu eşti Tu. şi nu i-a auzit pe ei. la apa odihnei m-a hrănit. Fiii străini au îmbătrânit şi au şchiopătat din cărările lor. Cel ce mi-ai dat izbânda şi mi-ai supus popoarele. pusu-m-ai căpetenie neamurilor. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Şi cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu. Nu te depărta de la mine. Ochii mei sunt pururea spre Domnul că El va scoate din laţ picioarele mele. de s-ar ridica împotriva mea război. eu în el nădăjduiesc. şi să se înalţe Dumnezeul mele. alţii cu caii lor. Cu auzul urechii m-a auzit. povăţuit-m-a pe căile dreptăţii. acolo m-a sălăşluit. împotriva celor ce mă necăjesc. Către Tine au strigat şi s-au mântuit. tauri graşi mau împresurat. ca să mănânce trupul meu.9-17) Să se teamă de Dânsul toată seminţia lui Israel. aceia au slăbit şi au căzut. Una am cerut 56) 57) 59) 53) 54) .Credinţă. Pentru aceasta Te voi lăuda între neamuri. de cine mă voi înfricoşa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău. Sufletul meu l-a întors. La loc de păşune. (Psalmi 19. întru lungime de zile. ca să locuiesc în casa Domnului.6-10) Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor.26-28) Psalmul 22 Domful mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele. înalţă-mă. Şi m-ai încins cu putere spre război şi ai împiedicat pe toţi cei ce se sculau împotriva mea. Şi mi-ai dat mie scutul mântuirii mele şi dreapta Ta m-a sprijinit. Făcutu-s-a inima mea ca ceara ce se topeşte în mijlocul pântecelui meu. Că n-a defăimat. acestea m-au mângâiat. Cel ce măreşti mântuirea împăratului Tău şi faci milă unsului Tău. (Psalmi 21. Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea şi limba mea s-a lipit de cerul gurii mele şi în ţărâna morţii m-ai coborât. iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat. Spre Tine m-am aruncat de la naştere. Că m-au înconjurat câini mulţi. Gătit-ai masă înaintea mea.

că apărătorul lor este în vreme de necaz. dar Domnul m-a luat. Îl voi lăuda şi voi cânta Domnului. (Psalmi 33.18-19) Judecă. Că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit. că ajutorul şi 8 71) apărătorul nostru este. că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit sieşi. (Psalmi 39. curaj – frică Cuvinte de mângâiere de la domnul. Dumnezeule. Doamne. pe cei ce-mi fac mie strâmbătate: luptă împotriva celor ce se luptă cu mine. pe piatră m-a înălţat. nici unul din ele nu se va zdrobi. miluieşte-mă şi mă ascultă. să nu mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi. (Psalmi 37. din pricina vrăjmaşilor mei. părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei nu este cu mine. pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele. Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău. că nau lipsă cei ce se tem de El.16) De la Domnul paşii omului se îndreptează şi calea lui o va voi foarte. Ca să izbăvească de moarte sufletele lor şi să-i hrănească pe ei în foamete.47) Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui. 60) Doamne Dumnezeul meu. m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui. Lege pune-mi mie. Să fie calea lor întuneric şi alunecare şi îngerul Domnului să-i prigonească. Că în El se va veseli inima noastră şi în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit. Te-a căutat faţa mea. Scote-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie. Şi acum iată. că domnul întăreşte mâna lui. Doamne. spune sufletului meu: “Mântuirea ta sunt Eu”. (Psalmi 26.23-24) Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră. şi uriaşul nu se va mântui cu mulţimea tăriei lui. în pământul celor vii. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele. Doamne în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă. Tânăr am fost şi am îmbătrânit şi n-am văzut pe cel drept părăsit. Aşteaptă pe Domnul. Înconjurat-am şi am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el şi din toate necazurile l-a izbăvit. Şi sufletul nostru aşteaptă pe Domnul. Să fie ca praful în faţa vântului şi îngerul domnului să-i necăjească. 23-25) Iar mântuirea drepţilor de la Domnul. faţa Ta. nici seminţia lui cerând pâine. Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi cei ce caută sufletul meu. Şi-i va ajuta pe ei Domnul şi-i va izbăvi pe ei şii va scoate pe ei din mâna păcătoşilor şi-i va mântui pe ei că au nădăjduit în El.39-40) Inima mea s-a tulburat. (Psalmi 32. spre cei ce nădăjduiesc în mila Lui. Mântuitorul meu. Cred că voi vedea bunătăţile Domnului. (Psalmi 30. (Psalmi 34. a înălţat capul meu peste vrăjmaşii mei.. toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul.Credinţă. Când va cădea. Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei. Auzi. (Psalmi 36.9) Ochii Domnului spre cei drepţi. (Psalmi 33. ajutorul meu fii. strigat-am către Tine şi m-ai vindecat. ochii Domnului spre cei ce se tem de Dânsul.16) Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta şi aşteaptă pe Domnul. Iată. nu se va zdruncina.34) Iar eu am zis întru uimirea mea: Lepădat sunt de la faţa ochilor Tăi.10) 66) 67) 68) 69) 70) 61) 62) 63) 72) 64) 73) . (Psalmi 30. (Psalmi 39.26) Nu se mântuieşte împăratul cu oştire multă. Fie Doamne mila Ta spre noi. (Psalmi 29. mîntuitu-m-ai de cei ce se coboară în groapă. (Psalmi 30.14) Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit şi din toate necazurile i-a izbăvit. Nu mă da pe mâna celor ce mă necăjesc. glasul meu cu care am strigat. Scoate sabia şi închide calea celor ce mă prigonesc. ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui. Doamne. Ţie a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta. Domnul păzeşte oasele lor. Mincinos este calul spre scăpare şi cu mulţimea puterii lui nu te va izbăvi. Apucă arma şi pavăza şi scoală-Te întru ajutorul meu. scos-ai din iad sufletul meu.2-3) Că puterea mea şi scăparea mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni. să se întoarcă înapoi cei ce gândesc rău de mine.16-21) 65) Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit. precum am nădăjduit şi noi întru Tine. Doamne. (Psalmi 39. că Tu eşti apărătorul meu. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine. voi căuta. şi urechile Lui spre rugăciunea lor.

(Psalmi 46. În mine sufletul meu s-a tulburat.19) Aşteptând am aşteptat pe Domnul şi S-a plecat spre mine. (Psalmi 44. părinţii noştri ne-au spus nouă lucrul care lai făcut în zilele lor. pe care a iubit-o. Domnul se va îngriji de mine. înălţa-Mă-voi pe pământ. din pământul Iordanului şi al Ermonului. cu frumuseţea ta şi cu strălucirea ta. Tu eşti Însuţi Împăratul meu şi Dumnezeul meu. Că iată împăraţii s-au adunat.12-17) Dumnezeule. El Sa înălţat foarte.23-24) Pentru ce eşti mâhnit. Cutremur i-a cuprins pe ei acolo. Ajutorul meu şi apărătorul meu eşti tu. Împărat mare peste tot pământul. (Psalmi 41. (Psalmi 43.3-7) Pentru ce să mă tem în ziua cea rea. Domnul puterilor cu noi. bătut-ai popoare iar pe ei iai înmulţit. că bine ai voit întru ei. Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu. Mâna Ta popoare a nimicit. cântare Dumnezeului nostru. (Psalmi 41. Domnul puterilor cu noi. curaj – frică Cuvinte de mângâiere 74) Iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. popoarele sub tine vor cădea. Cel ce porunceşte mântuirea lui Iacov. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi şi pe cei ce ne urăsc pe noi i-ai ruşinat. Nădăjduieşte în Dumnezeu c-l voi lăuda pe El. suflete al meu şi pentru ce mă tulburi. Tulburatu-s-au neamurile. înfricoşător. în cetatea Domnului puterilor. s-au minunat. ci dreapta Ta şi braţul Tău şi luminarea feţei Tale. mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu. (Psalmi 46.1-6) Iar eu sărac sunt şi sărman. A auzit rugăciunea mea. când mă va înconjura fărădelegea vrăjmaşilor 75) 81) 76) 77) 78) 79) 83) 84) 85) 9 . pentru adevăr. Cu Tine pe vrăjmaşii noştri îi vom lovi şi cu numele Tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră.1-9) 80) Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice. ajutor întru necazurile ce ne împresoară. Vedea-vor mulţi şi se vor teme şi vor nădăjdui în Domnul. s-au tulburat. Supusu-nea nouă popoare şi neamuri sub picioarele noastre. blândeţe şi dreptate şi te va povăţui minunat dreapta ta. arcul va sfărâma şi va frânge arma. Fericit bărbatul. Cu vânt puternic va sfărâma corăbiile Tarsisului. 82) Domnul este Preaînalt. sprijinitorul nostru. în zilele cele de demult. Pentru că în arcul meu voi nădăjdui şi sabia mea nu mă va mântui. aşa am şi văzut. sprijinitorul nostru.6-8) Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjeşte vrăjmaşul meu? Când se sfărâmau oasele mele. cutremuratu-s-au munţii de tăria lui. Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului. nu se va clătina. Venit-au şi s-au tulburat apele lor.4-7) Psalmul 45 Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră. dureri ca ale celei ce naşte. mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu.2-4) Mai-marii popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avraam că ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului. s-au cutremurat. Când îmi ziceau mie în toate zilele: “Unde este Dumnezeul tău?” Pentru ce eşti mâhnit suflete al meu şi pentru ce mă tulburi. Nădăjduieşte în Dumnezeu . Alesu-nea nouă moştenirea Sa. M-a scos din groapa ticăloşiei şi din tina noroiului. (Psalmi 39. cutremuratu-s-a pământul.9) Dumnezeu în palatele ei se cunoaşte când o apără pe ea. dat-a Cel Preaînalt glasul Lui. Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu. Încordează arcul.Credinţă. iar pe părinţi i-ai sădit. Cel Preaînalt a sfinţit locaşul Lui. o va ajuta Dumnezeu dis-dedimineaţă. Opriţi-vă şi cunoaşteţi că eu sunt Dumnezeu. cu urechile noastre am auzit. Dumnezeul meu nu zăbovi. minunile pe care le-a pus domnul pe pământ. Că nu cu sabia lor au moştenit pământul şi braţul lor nu i-a izbăvit pe ei. (Psalmi 47. Şi a pus pe piatră picioarele mele şi a îndreptat paşii mei. (Psalmi 39. Dumnezeu lui Iacov. Săgeţile tale ascuţite sunt puternice în inima duşmanilor împăratului. Precum am auzit. în cetatea Dumnezeului nostru. strînsu-s-au împreună. Aceştia văzând-o aşa. că-L voi lăuda pe El. plecatu-s-au împărăţiile. iar pavezele în foc le va arde. (Psalmi 37. Şi a pus în gura mea cântare nouă. din muntele cel mic. mă ocărau asupritorii mei. Dumnezeu este în mijlocul cetăţii. pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul şi se vor muta munţii în inima mărilor. frumuseţea lui Iacov. Dumnezeul lui Iacov. a cărui nădejde este numele Domnului şi n-a privit la deşertăciuni şi la nebunii mincinoase. propăşeşte şi împărăţeşte.

(Psalmi 58. cu foc ne-ai lămurit pe noi precum se lămureşte argintul.2) Trimis-a din cer şi m-a mântuit. mila Ta mă va întâmpina. (Psalmi 56. (Psalmi 58. auzi rugăciunea mea. Te vor linguşi vrăjmaşi Tăi.Credinţă.” (Psalmi 51.4-6) Care a dat sufletului meu viaţă şi n-a lăsat să se clatine picioarele mele. (Psalmi 65.10-13) De la marginile pământului către Tine am strigat. (Psalmi 52. când s-a mâhnit inima mea.20) Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va hrăni. Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua. 2-5) Nădăjduiţi în El toată adunarea poporului.25) Mântuieşte-mă Doamne că m-a necăjit omul. că mulţi sunt cei ce se luptă cu mine din înălţime.2-5) Izbăvi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine că mulţi erau împotriva mea.5-6) 86) Jertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă şi împlineşte Celui Preaînalt făgăduinţele tale.13-15) Iar eu voi lăuda puterea Ta şi mă voi bucura dimineaţa de mila Ta. nimiceşte-i ca să nu mai fie. înfricoşător în sfaturi mai mult decât fii oamenilor. Ochii Lui spre neamuri privesc. că tu Dumnezeule. Dumnezeul meu. Cel ce preface marea în uscat. (Psalmi 56. Locui-voi în locaşul Tău în veci. Dumnezeule ai auzit rugăciunile mele. pe piatră m-ai înălţat. mila mea. Dumnezeu ajută mie şi Domnul este sprijinul sufletului meu. Dumnezeule. dat-ai moştenire celor ce se tem de Tine. să se stingă. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua. Dumnezeul meu. Povăţuitu-m-ai. Că ne-ai cercetat pe noi Dumnezeule. 10-11) 10 103) 100) 96) Risipeşte-i pe ei cu puterea Ta şi doboară-i pe ei. Că Te-ai făcut sprijinitorul meu şi scăparea mea în ziua necazului meu. (Psalmi 54. De Cel ce stăpâneşte cu puterea Sa veacul. (Psalmi 65. (Psalmi 53. Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieşi Dumnezeule. voi nădăjdui în Tine. Precum se stinge fumul.8) Ziceţi lui Dumnezeu: Cât sunt de înfricoşătoare cuvintele Tale! Pentru mulţimea puterii Tale. apărătorul meu Doamne. cu oştirile noastre? Dă-ne nouă ajutor.19-21) Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povăţui până la Idumeea? Oare nu Tu. revărsaţi înaintea Lui inimile voastre că el este ajutorul nostru. prin râu vor trece cu piciorul. cum se topeşte ceara de la faţa 97) 87) 98) 88) 89) 99) 90) 91) 92) 101) 102) 93) 94) 95) 104) . (Psalmi 58. ca să ne scoţi din necaz. că ai fost nădejdea mea. că deşartă este izbăvirea de la om. Puterea mea în Tine o voi păzi că Tu . dat-a spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine. Dumnezeule sprijinitorul meu eşti. sprijinitorul meu eşti. (Psalmi 49. acoperimă-voi cu acoperământul aripilor Tale că Tu. (Psalmi 60. (Psalmi 59. nu va da în veac clătinare dreptului. curaj – frică Cuvinte de mângâiere mei? Ei se încred în puterea lor şi cu mulţimea bogăţiei lor se laudă.4-5) Dumnezeu îmi va arăta înfrângerea duşmanilor mei.8-9) Să se scoale Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui şi să fugă de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe El. Nimiceşte-i întru mânia Ta.5-6) Pe Domnul nu L-au chemat.15-16) Vedea-vor drepţii şi se vor teme şi de el vor râde şi vor zice: “Iată omul care nu şi-a pus pe Dumnezeu ajutorul lua. ia aminte cuvintelor gurii mele! Că străinii sau ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul? (Psalmi 55. Trimis-a Dumnezeu mila Sa şi adevărul Său şi a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei.6) Dumnezeule. Ziua când mă voi teme. Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică. toată ziua războindu-se m-a necăjit. Dar iată. (Psalmi 54. (Psalmi 48. ci a nădăjduit în mulţimea bogăţiei sale şi s-a întărit întru deşertăciunea sa. Ţie-Ţi voi cânta. în Dumnezeu am nădăjduit. cei ce se răzvrătesc să nu se înalţe întru sine. Ajutorul meu eşti. 2) Veniţi să vedeţi lucrurile lui Dumnezeu. Şi Mă cheamă pe Mine în ziua necazului şi te voi izbăvi şi Mă vei preaslăvi. (Psalmi 61. (Psalmi 65. turn de tărie în faţa vrăjmaşului.1-4) În umbra aripilor Tale voi nădăjdui până ce va trece fărădelegea.

puţin de nu s-ar fi sălăşluit în iad sufletul meu. Dar voi ca nişte oameni muriţi şi ca unul dintre căpetenii cădeţi. Dumnezeu aşează pe cei singuratici în casă. Toiagul puterii Tale Ţi-l va trimite 116) 117) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 119) 113) 120) 114) . (Psalmi 93. Doamne. (Psalmi 77. cerând mâncare sufletului lor. să nu fiu ruşinat în veac. (Psalmi 77.59-60) Întru necaz M-ai chemat şi te-am izbăvit. pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie. va putea da şi pâine. (Psalmi 77. team auzit în mijlocul furtunii şi te-am cercat la apa certării. Când am zis: “S-a clătinat piciorul meu” mila Ta.6-7) Merge-vor din putere în putere. nădejdea mea. (Psalmi 80. voi nădăjdui spre Dânsul”. puterii Tale. Nu te vei teme de frica de noapte. Şi au grăit împotriva lui Dumnezeu şi au zis: “Va putea. ca o armă te va înconjura adevărul Lui. până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”. de săgeata ce zboară ziua. Dumnezeul meu. de molima ce bântuie întru amiază.6-7) Spre Tine Doamne. întors-au spatele în zi de război. Pentru că pe Domnul. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea. (Psalmi 67. muntele pe care l-a dobândit dreapta Lui. arăta-Se-va Dumnezeul dumnezeilor în Sion. ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti. Cu lungime de zile îl voi umple pe el. Dumnezeule. şi-i voi arăta lui mântuirea Mea”. dar de tine nu se vor apropia. (Psalmi 83. întru acoperământul Dumnezeului cerului va sălăşlui. curaj – frică Cuvinte de mângâiere focului. de lucrul ce umblă în întuneric.17-18) Psalmul 109 Zis-a Domnul Domnului Meu: “Şezi de-a dreapta Mea. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el.22-24) Porunceşte Dumnezeule.Credinţă. mi-a ajutat mie. pentru ca să se afunde piciorul tău în sângele lor şi limba câinilor tăi în sângele vrăjmaşilor tăi. la fel pe cei amărâţi.10) Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul. arcaşi înarmaţi. întoarce-voi pe vrăjmaşii tăi din adâncurile mării. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. am nădăjduit. pământul s-a cutremurat şi cerurile s-au topit şi Sinaiul s-a clătinat de la faţa Dumnezeului lui Israel.21-26) Cu toate acestea încă au păcătuit şi n-au crezut în minunile Lui. cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.36-37) Dusu-i-a pe ei la hotarul sfinţeniei Lui.12) Şi au ispitit pe Dumnezeu în inimile lor. creştetul părului celor ce umblă întru greşelile lor. (Psalmi 70. (Psalmi 91. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta.1-2) 105) Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui. Tu Doamne nu zăbovi! (Psalmi 69. aşa să piară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu. zice Domnul. Zis-a Domnul: “Din Vasan îi voi întoarce. când mergeai Tu înaintea poporului Tău. Dumnezeule. 118) Şi se va înălţa puterea mea ca a inorogului şi bătrâneţile mele unse din belşug. scoate cu vitejie pe cei legaţi în obezi. îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu. Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău. (Psalmi 69. Va zice Domnului: “Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea.29) Iar eu sărac sunt şi sărman. (Psalmi 67.8) Psalmul 90 Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt. Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.6) 11 115) Eu am zis: Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt”. Şi s-au stins întru deşertăciune zilelor lor şi anii lor degrabă. (Psalmi 67. Că el te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui. “Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el. sau va putea întinde masă poporului Său?” pentru aceasta a auzit Domnul şi S-a mâniat şi foc s-a aprins peste Iacov şi mânie s-a suit peste Israel. Izgonit-a dinaintea lor neamuri şi le-a dat lor prin sorţi pământul de moştenire. (Psalmi 81. întăreşte Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o nouă.6-9) Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmaşilor Săi. pe cei ce locuiesc în morminte.1) Fii lui Efraim. oare Dumnezeu să gătească masă în pustiu? Oare. când treceai Tu prin pustiu. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. (Psalmi 70.

Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. va umple totul de ruini. miluieşte-ne pe noi. umilit am fost şi m-am izbăvit.12) Psalmul 128 De multe ori s-au luptat cu mine din tinereţile mele. Înconjuratu-m-au ca albinele fagurele. ca o mamă ce se bucură de fii. aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nostru. nici luna noaptea. până ce Se va milostivi spre noi. decât a nădăjdui în căpetenii. din care 122) 123) 124) 129) 125) . (Psalmi 117.7-9) Cel ce păzeşte pe prunci este Domnul. Facăse ca iarba de pe acoperiş. Cel ce a făcut cerul şi pământul. zicând: “Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi. am ridicat ochii mei. după rânduiala lui Melchisec”. aceasta s-a făcut în capul unghiului. Toate neamurile m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Psalmul 123 De n-ar fi fost Domnul cu noi. (Psalmi 112. 121) Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman. Domnul te va păzi 12 127) pe tine. Dar Domnul Cel drept a tăiat grumajii păcătoşilor. care. Domnul te va păzi pe tine de tot răul. pentru aceasta va înălţa capul. 128) De n-ar zidi Domnul casa. să spună Israel! De n-ar fi fost Domnul cu noi. s-a uscat. Cel ce face să locuiască în casă. De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri. când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. (Psalmi 114. dreapta Domnului a făcut putere!” Nu voi muri ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului. nici nu va dormita. (Psalmi 117.7-18) Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii. iubiţi ai Săi. decât a te încrede în om. să spună Israel! De multe ori s-au luptat cu mine. întru strălucirile sfinţilor Tăi. precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor. curaj – frică Cuvinte de mângâiere Domnul din Sion. Domnul este acoperământul tău. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale.22-23) Psalmul 120 Ridicat-am ochii mei la munţi. în zadar vă culcaţi târziu. Mai bine este a nădăjdui în Domnul. de n-ar păzi Domnul cetatea. Domnul este de-a dreapta Ta. JuratuS-a Domnul şi nu-I va părea rău: “Tu eşti preot în veac. Cel ce locuieşti în cer.Credinţă. mai înainte de a fi smulsă. sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi judeca-va între neamuri. în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte. când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. dacă nu v-ar da Domnul somn. Doamne. întins-au nelegiuirea lor. Certând m-a certat Domnul. voi care mâncaţi pâinea durerii. Nu va lăsa să se clatine piciorul meu. Mai bine este a te încrede în Domnul. În zadar vă sculaţi dis-dedimineaţă. Cel care a făcut cerul şi pământul. Că prea mult sa săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulaţi şi de defăimarea celor mândri. Ziua soarele nu te va arde. nici nu va adormi Cel ce păzeşte pe Israel. Din pârâu pe cale va bea. Înconjurând m-au înconjurat şi în numele domnului i-am înfrânt pe ei. va zdrobi capetele multora pe pământ. Împingândumă . Ajutorul meu de la Domnul. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut”. ajutorul nostru este în numele Domnului. din tinereţile mele şi nu m-au biruit. Spatele mi-au lovit păcătoşii. Domnul va păzi intrarea ta şi ieşirea ta de acum şi până în veac. dar morţii nu m-a dat. Care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinţilor lor. Miluieşte-ne pe noi. cu cei mari ai poporului Său. dar s-au stins ca focul de spini şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. păzi-va sufletul tău. Tăria mea şi lauda mea este domnul şi mi-a fost mie spre izbăvire. de-a dreapta ta. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. 126) Psalmul 122 Către Tine. Binecuvântat este Domnul. ca să-l aşeze cu cei mari.. cursa s-a sfărâmat şi noi ne-am izbăvit. de vii ne-ar fi înghiţit pe noi. Să se ruşineze şi să se întoarcă înapoi cei ce urăsc Sionul. m-au împins să cad. Apa ne-ar fi înecat pe noi.6) Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei. de unde va veni ajutorul meu. în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale. Iată. dar Domnul m-a sprijinit. Glas de bucurie şi de izbăvire în corturile drepţilor: “Dreapta Domnului a făcut putere. (Psalmi 126. dreapta Domnului m-a înălţat. şuvoi ar fi trecut peste sufletul nostru. că mult neam săturat de defăimare.

de mare preţ. iar pe un om lipsit de bărbăţie. Dar. ocrotitorul se va împiedica şi ocrotitul va cădea. smulgându-i sabia. (Pilde 18. Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi limba gângavilor. îl va risipi Domnul şi cuvântul care-l veţi grăi nu va rămâne întru voi. şi trecătorii nu vor zice: “Binecuvântarea Domnului fie peste voi!” sau: “Vă binecuvântăm în numele Domnului!” 130) Fraţii mei erau buni şi mari şi nu a binevoit întru dânşii Domnul. că izvoare de apă vor 131) 145) 132) 133) 135) 147) 136) 137) 138) 139) 140) 150) 141) 13 . iar cel ce se conduce după înţelepciune. Când Domnul Îşi va întinde mâna Lui. (Pilde 18.10) Curajul omului îl întăreşte în vreme de suferinţă. (Isaia 31. iar spaima e pentru cei ce săvârşesc fărădelegea. nu ve-ţi sta în picioare. ţinând peste mine mâna Sa cea tare şi insuflându-mi să nu umblu pe căile acestui popor. (Pilde 14. puterea ta nu este decât slăbiciune. (Pilde 28. Ziceţi celor slabi de inimă şi la cuget: “Întăriţi-vă şi nu vă temeţi.33-34) Pentru aceasta aşa zice Domnul: “Pus-am în Sion o piatră. (Pilde 24.15) Calul este gata pentru ziua de război. înţelegeţi neamuri şi vă plecaţi. iarăşi veţi fi biruiţi.3) Întăriţi-vă voi. o piatră de încercare. căci cu noi este Dumnezeu! Aşa îmi zicea mie Domnul. de El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi. Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi.13) Pentru aceasta.31) Dacă te arăţi slab în ziua strâmtorării.26-27) În putere stă omului să plăsmuiască planuri dar răspunsul limbii vine de la Domnul. (Isaia 10. aşa zice Domnul Savaot: “Poporul Meu care locuieşti în Sion. nu se va clătina!” (Isaia 28. (Isaia 8.9) Cu noi este Dumnezeu.9-11) Numai pe Domnul Savaot socotiţi-L sfânt. (Isaia 8. Desişul pădurii cade sub lovituri de unelte de fier. curaj – frică Cuvinte de mângâiere nu şi-a umplut mâna lui secerătorul şi sânul său.10) Cel nelegiuit fuge fără ca nimeni să-l urmărească. piatra din capul unghiului. (Isaia 31. (Psalmi 151. cel drept la el îşi găseşte scăparea şi este la adăpost. cel ce adună snopii.19) Dreptul tresaltă cu bucurie când poate să pună în faptă dreptatea. Auziţi până la marginile pământului. şi cedrii Libanului se prăbuşesc la pământ.Credinţă. bine pusă în temelie. De vă veţi întări.16) Vai de cei ce se coboară în Egipt după ajutor şi se bizuie pe caii lor şi îşi pun nădejdea în mulţimea carelor şi în puterea călăreţilor. fiii lui afla-vor acolo un liman. (Isaia 7. caii lor sunt carne şi nu duh. (Pilde 28.24-25) Iată că Domnul Dumnezeu Savaot frânge crengile dintr-o lovitură năpraznică: vârfurile sunt tăiate şi crengile de sus sunt date jos. (Pilde 21. (Isaia 10. dar nu-şi aţintesc privirea către Sfântul lui Israel şi nu caută pe Domnul. cel care se va bizui pe ea. ieşit-am întru întâmpinarea celui de alt neam şi m-a blestemat cu idolii lui. care te loveşte cu toiagul pe care îl ridică asupra ta.3) 146) 134) Turn puternic este numele Domnului. nu te teme de Asiria. Iar eu. 5-7) Întru frica lui Dumnezeu este nădejdea celui tare. peste puţină vreme. cine-l va ridica? (Pilde 18. i-am tăiat capul şi am ridicat ocara de pe fiii lui Israel. iar amândoi împreună vor pieri. cei puternici plecaţi-vă. Frica de Dumnezeu este un izvor de viaţă ca să putem scăpa de cursele morţii. (Pilde 21. (Pilde 16. (Pilde 16.1) Cel ce-şi pune nădejdea în inima lui este un nebun. acela va fi mântuit. ca altădată Egiptul. urgia va înceta şi mânia Mea îi va nimici. El va veni şi ne va mântui.14) Frate ajutat de frate este ca o cetate tare şi înaltă şi are putere ca o împărăţie întemeiată. iar dreptul stă ca un pui de leu fără grijă.1) Egipteanul este om nu Dumnezeu. mâini slabe şi prindeţi putere genunchi slăbănogi.1) Înfăţişează Domnului lucrările tale şi gândurile tale vor izbuti. însă biruinţa vine de la Domnul. Orice sfat veţi sfătui. iată Dumnezeul nostru! Cu judecată răsplăteşte şi va răsplăti.26) 149) 148) 144) 142) 143) Dacă nu credeţi.

vor merge şi nu vor obosi. vor înnoi puterea lor. (Isaia 51. (Isaia 35. Domnul Dumnezeu îmi este întru ajutor.12-15) 156) Nici iarbă de leac. Domnul Dumnezeu mi-a dat mie limbă de ucenic ca să ştiu să grăiesc celor deznădăjduiţi. sau nu am destulă putere ca să izbăvesc? Prin certarea Mea sec marea şi râurile le prefac în pustiu: peştii din ele mor. Pământul cel fără de apă se va preface în bălţi şi ţinutul cel însetat va fi izvor de apă. ea îşi vede mărită nenorocirea. Adăposturile unde se închideau nu i-au scutit de spaime căci în jurul lor răsunau zgomote care îi înfricoşau şi arătări posomorâte îi umpleau de groază. îşi risipesc puterile şi vitejii luptători se vor clătina dar cei ce nădăjduiesc în Domnul. căci spaima nu este altceva fără numai lepădarea oricărui ajutor care-ţi vine de la dreapta judecată. (Isaia 40. Meşteşugul copilăros al vrăjitorilor nu mai putea nimic şi îngâmfarea lor că ştiu ceva ieşise de ruşine. te sperii şi mai mult dacă nu ştii care este pricina de unde-ţi vine chinul. aici se zbăteau îngroziţi de arătări pocite. Acolo va fi cale curată şi cale sfântă se va chema şi nu va trece pe acolo nimeni necurat şi nu va fi acolo cale întinată. Câteodată li se arăta o învâlforare înspăimântătoare care se aprindea de la sine şi. risipiţi au fost.14-16) Pentru ce când veneam nu găseam pe nimeni şi când strigam nimeni nu răspundea? Oare mâna Mea este prea scurtă ca să răscumpere. în fiecare zi de urgia asupritorului care umblă să te piardă? Unde este urgia asupritorului? Curând cel ferecat în cătuşe va fi dezlegat şi nu va muri în temniţă şi de pâine nu va duce lipsă. că nu mai este apă şi se sfârşesc de sete. ca un veşmânt vechi toţi se vor prăpădi şi molia îi va mânca! (Isaia 50. cine mă va osândi? Iată. ci cuvântul Tău ţine în viaţă pe cei ce cred în Tine. înspăimântaţi amarnic şi tulburaţi au fost de năluciri. oricare ar fi fost. Eu sunt Cel ce dă nădejde! Cine eşti tu să te temi de un muritor şi de un om de rând care trece ca iarba şi să dai uitării pe Domnul. Eu nu te voi uita pe tine. Doamne. Iată. totuşi fiarele care treceau şi şerpii care fluierau îi îngrozeau şi se topeau de frică. le vor creşte aripi ca ale vulturului. Acolo va fi veselia păsărilor. Nu era nici un foc care să poată să-i lumineze şi văpăile vii ale stelelor nu puteau să risipească acea noapte înfricoşătoare. trestie şi bălţi. Cei tineri se obosesc.26) Nelegiuiţii sunt înlănţuiţi în întuneric şi robii unei nopţi fără ziuă – fugari erau de la veşnica Ta purtare de grijă.8-9) Eu. Ei care ziceau că pot să gonească din inima bolnavă spaimele şi tulburările. chiar ei zăceau acum plini de ruşinoasă spaimă.3-8) 151) El dă tărie celui obosit şi celui slab îi dă putere mare. aici mureau de golul din inimile lor. vor alerga şi nu-şi vor slei puterea. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău Care stârnesc marea şi face 14 să mugească valurile ei.2-4) Apărătorul meu este aproape. zguduiţi de această vedenie cu pricină necunoscută.12-13) Astfel ca fiii pe care i-ai iubit. curaj – frică Cuvinte de mângâiere curge în pustiu şi pâraie în pământ însetat.29-31) Sionul zicea: “Domnul m-a părăsit şi Stăpânul meu m-a uitat!” Oare femeia uită pe pruncul ei şi de rodul pântecelui ei n-are milă? Chiar însă de ea îl va şi uita. zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei! (Isaia 49. cine se judecă cu mine? Să ne măsurăm împreună! Cine este potrivnicul meu? Să se apropie! Iată. Şi când socoteau că vor rămâne ascunşi cu tainicele lor păcate în vălul întunecat al uitării.Credinţă. nici alifie nu i-a vindecat. Iar ei – în noaptea aceea când li se tăiaseră orice puteri şi care venise peste ei din iadul priponit – dormind de-a valma. Ziditorul tău. Chiar şi cei fără de minte vor merge pe dânsa şi nu se vor rătăci. Doamne să înveţe că nu felurite soiuri de roade hrănesc pe oameni. te-am însemnat în palmele Mele. Închideau ochii ca să nu mai vadă păcatul ce-i pândea din toate părţile. ci cuvântul Tău. socoteau arătările şi mai grozave încă. cel ce vindecă căci Tu stăpâneşti peste viaţă şi peste moarte şi cobori până la porţile locuinţei morţilor şi iar le ridici. (Înţelepciunea lui Solomon 16. Şi măcar că nu era prea mare grozăvia care să-i înspăimânteze. căci o groază neaşteptată şi fără de veste pusese stăpânire peste ei. Fiindcă răutatea inimii este plină de temere ca una ce se ştie vinovată şi mustrată ea de sine însăşi. Care a întins cerurile şi a întemeiat pământul? Să te înfricoşezi mereu. (Înţelepciunea lui Solomon 16. (Isaia 50. Şi când scade nădejdea în adâncul inimii. Eu îmbrac cerul cu zăbranic şi îl acopăr cu un veşmânt de jale. Şi tot aşa ceilalţi. cădeau vlăguiţi şi rămâneau aşa 157) 158) 152) 153) 154) 155) . Domnul Savaot este numele Lui. iarbă.

(Sirah 40. aşa inima fricoasă în cugetul nebunului nu va sta înaintea oricărei frici. Duhul celor ce se tem de Domnul va fi viu. Cei ce vă temeţi de Domnul.29) Cereţi şi vi se va da.2-15) 159) Şi bubuitul stâncilor care se prăvălesc şi fuga nevăzută a animalelor săritoare. ocrotire împotriva piedicilor. ştiţi să daţi daruri bune fiilor voştri. Tu poţi să mă curăţeşti. primeşte cu plăcere şi în necazurile tale fii îndelung răbdător că în foc se lămureşte aurul. să-ţi fie după cum ai crezut! Şi s-a însănătoşit servul său în ceasul acela. el îi va da şarpe? Deci dacă voi răi fiind. S-a atins de el zicând: Vreau. El înalţă sufletul şi luminează ochii dând vindecare. cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la El! (Matei 7. adăpost împotriva vântului din deşert. Tot ce ţi se va întâmpla. îndreptează căile tale şi nădăjduieşte în El.10) Şi i-a zis Iisus sutaşului: Du-te.12-19) Temerii de Domnul nimic nu-i lipseşte şi cu ea nu mai trebuie alt ajutor. apropiindu-se. Cei ce vă temeţi de Domnul aşteptaţi mila Lui şi nu vă abateţi ca să nu cădeţi. Căci în vreme ce toată făptura era luminată cu strălucitoare lumină şi fără împotrivire îşi vedea de lucrul său. şi celui ce bate. de-i va cere peşte. întinzîndu-Şi mâna. cui se va asemăna. (Înţelepciunea lui Solomon 1. iar oamenii plăcuţi lui Dumnezeu. umbră împotriva arşiţei de la amiază. (Matei 8.27) Căci va descoperi Domnul cele ascunse ale tale şi în mijlocul adunării te va înjosi. bateţi şi vi se va deschide. se va deschide.7-11) Şi iată un lepros. Încordează inima ta şi fii tare netulburându-te în timpul încercării. căci Dumnezeu este nădejdea lui. iartă păcatele şi mântuieşte în vremea necazului. (Înţelepciunea lui Solomon 1. Fericit este sufletul celui care se teme de Domnul. află. Cei care se tem de Domnul vor găti inimile lor şi 15 înaintea Lui îşi vor smeri sufletele zicând: “să cădem în mâinile Domnului şi nu în mâinile oamenilor că precum este slava Lui. toate le covârşeşte. celor ce aţi pierdut răbdarea! Ce veţi face când vă va cerca Domnul? cei care se tem de Domnul nu vor fi neîncrezători cuvintelor Lui şi cei ce-L iubesc pe El vor împlini legea. Vai inimilor celor fricoase şi mâinilor celor slabe şi păcătosului care umblă pe două cărări! Vai inimii celei slabe! Că nu crede. (Sirah 25. Cine este omul acela dintre voi căruia fiul său îi va cere pâine şi el îi va da piatră? Sau. (Înţelepciunea lui Solomon 17. (Înţelepciunea lui Solomon 17.2-3) Auzind acestea Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevăr vă grăiesc. (Sirah 34. (Sirah 22. (Matei 8. viaţă şi binecuvântare. dacă vrei. că oricine cere. curaj – frică Cuvinte de mângâiere închişi ca într-o închisoare fără zăvoare. pentru aceea nu va fi apărată. credeţi Lui şi nu se va pierde plata voastră. Cel ce se teme de Domnul n-are teamă de nimic. scut puternic şi întărire vajnică este Domnul. I se închina zicând: Doamne. şi în cine se reazemă şi cine este întărirea lui? Ochii Domnului peste cei care Îl iubesc. pentru că nădejdea lor este spre a se mântui. nici în Israel n-am aflat atâta credinţă! (Matei 8. găteşte-ţi sufletul tău spre ispită.3032) Fiule! Când vrei să te apropii să slujeşti Domnului Dumnezeu.” (Înţelepciunea lui Solomon capitolul 2) 163) Gardul înfipt în vârful dealului nu rămâne în picioare când îl izbeşte vijelia.Credinţă. Uitaţi-vă la neamurile cele din început şi vedeţi cine a nădăjduit spre Domnul şi s-a ruşinat? Sau cine a petrecut în frica Lui şi a fost părăsit? Sau cine L-a chemat pe El şi a fost trecut cu vederea? Pentru că îndurător şi milostiv este Domnul. numai peste aceia se întindea o noapte grea care era chipul întunericului celui ce avea să-i înghită şi ei pentru ei înşişi erau mai grea povară decât acel întuneric. Vai vouă. răcnetul fiarelor cumplite şi sunetul care se frânge şi se răsfrânge în peşterile munţilor – acestea toate îi făceau să-şi dea duhul de frică. asigurare împotriva căderilor. pentru că nu te-ai apropiat cu inimă curată de frica Domnului şi inima ta este plină de vicleşug. în cuptorul smereniei. aşa este şi mila Lui.14) De multe ori am fost în primejdie de moarte şi am scăpat din aceasta. curăţeşte-te! Şi îndată i s-a curăţit lepra. şi cel ce o va ţine pe ea. el nu tremură. primeşte.18-20) Nu fi neîncrezător în temerea de Domnul şi să nu te apropii de El cu inimă îndoită. Lipeşte-te de Domnul şi nu te depărta ca să fii înălţat la sfârşitul vieţii.19) Frica de Domnul. Şi Iisus. căutaţi şi veţi afla. Crede în El şi-ţi va ajuta ţie. cel ce caută.13) 164) 165) 160) 161) 162) 166) 167) 168) 169) 170) .

Iar Iisus. nici traistă pe drum. 9-10) Vă vor da pe mâna soboarelor şi-n sinagogile lor vă vor biciui. Cel ce primeşte prooroc în nume de prooroc. Dar El le-a vorbit îndată zicând: Îndrăzniţi. puţin credincioşilor? Atunci S-a ridicat. o femeie care de doisprezece ani avea scurgere de sânge. iar cel ce şi-a pierdut viaţa pentru Mine. Şi va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi se vor scula copiii împotriva părinţilor şi-i vor ucide. (Matei 9. nu este vrednic de Mine. nu este vrednic de Mine. (Matei 10. (Matei 10. Şi n-a făcut acolo multe minuni. Căci duşmanii omului sunt casnicii lui. adevăr vă grăiesc. s-a apropiat de El şi fiind în spatele Lui. Nu se vând oare două vrăbii pe un ban? Şi nici una din ele nu va cădea pe pământ fără ştirea Tatălui vostru.Credinţă. s-a atins de poala hainei Sale. Nu este ucenic mai mare decât învăţătorul său. din pricina necredinţei lor. răsplată de prooroc va primi. Văzîndu-L umblând pe mare.57-58) Corabia era la multe stadii departe de ţărm. nu vă temeţi! Iar Petru răspunzând a zis: Doamne. nici toiag. Îl primeşte pe Cel Ce M-a trimis pe Mine. 16 propovăduiţi de pe acoperişurile caselor! Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul. de acela Mă voi lepăda şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri. a certat vânturile şi marea şi s-a făcut linişte mare. spuneţi voi la lumină. Aşadar. femeia s-a tămăduit. 28-30) Să nu aveţi nici aur nici argint. Cel ce şi-a câştigat viaţa. Şi cel ce în nume de ucenic va da de băut numai un pahar cu apă rece unuia din aceştia mici. Să nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ. Eu sunt. şi cel ce Mă primeşte pe Mine. L-au trezit zicând: Doamne. fiică credinţa ta te-a mântuit! Şi din ceasul acela. ucenicii s-au înspăimântat zicând că e nălucă şi de frică au strigat. adevăr vă grăiesc: Nu-şi va pierde plata sa. au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Ei i-au zis: Da. că vrednic este lucrătorul de hrana sa. (Matei 8. ci sabie. furtună grea s-a făcut pe mare. n-am venit să aduc pace. Destul îi este ucenicului să fie ca învăţătorul său şi slugii ca stăpânul ei. nu veţi isprăvi de mers prin cetăţile lui Israel până ce va veni Fiul Omului. curaj – frică Cuvinte de mângâiere 171) Şi. pe noră de soacra ei. şi cel ce nu-şi ia crucea sa şi nu-Mi urmează Mie. nu vă temeţi. Iar când vă vor da în mâna lor nu vă îngrijoraţi de cum sau ce veţi vorbi. iată. Cel ce-şi iubeşte tatăl ori pe mama sa mai mult decât pe Mine. ci Duhul Tatălui vostru este Cel Ce grăieşte întru voi. ca să le fiţi mărturie lor şi păgânilor. cel ce-şi iubeşte pe fiul său ori pe fiica sa mai mult decât pe Mine. El i-a zis: 172) 173) 174) 175) 177) 178) . iar El dormea. Cel ce vă primeşte pe voi. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul. Iar Iisus le-a zis: Un profet nu e dispreţuit decât în patria sa şi în casa lui. mântuieşte-ne că pierim! Şi Iisus le-a zis: De ce vă este frică. dar cel ce va răbda până la sfârşit. cu cât mai mult pe casnicii lui? Deci nu vă temeţi de ei. Şi veţi fi urâţi de toţi din pricina numelui Meu.30) Şi se poticneau întru El. Căci am venit să-l despart pe fiu de tatăl său. încât corabia se acoperea de valuri. Ceea ce vă spun Eu la întuneric. acela o va câştiga.17-42) 176) Cel ce nu este cu Mine este împotriva Mea şi cel ce nu adună cu Mine. întorcându-se şi văzând-o i-a zis: Îndrăzneşte. Din pricina Mea veţi fi duşi înaintea conducătorilor şi a regilor. fugiţi în cealaltă. Iar când vă vor prigoni în cetatea aceasta. nici slugă mai mare decât stăpânul ei. dar de cel ce se va lepăda de Mine în faţa oamenilor. Doamne! Atunci Sa atins de ochii lor zicând: Fie vouă după credinţa voastră! Şi s-au deschis ochii lor. Şi venind ucenicii la El. fiind învăluită de valuri. 20-22) După ce a intrat în casă. acela se va mântui. că zicea în sinea ei: Doar să mă ating de haina Lui şi mă voi vindeca. iar la a patra strajă din noapte Iisus a venit la ei umblând pe mare. (Matei 12. căci vântul era împotrivă. îl voi mărturisi şi Eu în faţa Tatălui Meu Care este în ceruri. (Matei 9. răsplata dreptului va primi. Pe cel ce Mă va mărturisi pe Mine în faţa oamenilor. şi cel ce primeşte pe un drept în nume de drept. Vouă însă toţi perii capului vă sunt număraţi. căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. voi sunteţi cu mult mai de preţ decât vrăbiile. că în ceasul acela vi se va da vouă ce să vorbiţi. nici încălţăminte. nici bani în cingătorile voastre. risipeşte. şi ceea ce auziţi la ureche. (Matei 13.24-26) Şi iată. dacă eşti Tu. dar sufletul nu pot să-l ucidă. porunceşte să vin la Tine pe apă. fiindcă nu voi sunteţi cei ce vorbiţi. o va pierde. pe Mine Mă primeşte. pe fiică de mama sa. nu este vrednic de Mine. ci mai degrabă temeţi-vă de acela care poate ca şi sufletul şi trupul să le piardă în Gheena. nici două haine.

l-a apucat şi i-a zis: Puţin credinciosule. că adevăr vă grăiesc vouă: Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar. să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. şi se va muta şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă. 69-74) Şi la învinuirile ce I se aduceau de către arhierei şi bătrâni. Şi toţi ucenicii au zis la fel. curaj – frică Cuvinte de mângâiere Vino! Iar Petru. Că unde sunt doi sau trei adunaţi întru numele Meu. aşa încât guvernatorul se mira foarte. coborându-se din corabie a mers pe apă şi a venit la Iisus.23-26) Şi Iisus a venit la ei şi.Eu îţi spun ţie că tu “Piatră” şi pe această piatră voi Biserica Mea şi porţile iadului nu o birui. dar şi muntelui acestuia de-i veţi zice: Ridică-te şi aruncă-te în mare! Aşa va fi. l-a văzut alta şi le-a spus celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul! Şi iarăşi s-a lepădat cu jurământ: Nu-l cunosc pe omul acesta! Iar după puţin apropiindu-se cei ce stăteau acolo. răspunzând. în curte şi o slujnică sa apropiat de el zicând: Şi tu erai cu Iisus Galileeanul! Dar el s-a lepădat în faţa tuturor zicând: Nu ştiu ce spui! Şi ieşind el la poartă. mai înainte de a cânta cocoşul. (Matei 26. (Matei 19. că nu le cugeţi pe cele ale lui Dumnezeu. acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.. fratele acestuia. care 188) 181) Iar El. că scris este: Bate-voi păstorul şi se vor risipi oile turmei. nimic nu răspundea. Şi mergând puţin mai departe i-a văzut pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan.Credinţă.7) Apropiindu-se ucenicii de Iisus. că şi graiul te vădeşte. atingându-i.19-20) Vă mai spun că dacă doi dinte voi se vor învoi pe pământ asupra unui lucru pe care-l vgr cere. veţi face nu numai ce s-a făcut cu smochinul. să se lepede de sine.31) Iar Petru.25-26) 186) Şi văzând aceasta. (Matei 16.20-22) În această noapte. privind drept la ei. au mers după El. le veţi primi. i-a zis: O. fie ţie precum voieşti! Şi s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. (Matei 27. (Matei 21. întorcându-Se. Fiul lui Dumnezeu viu! …………. ci pe cele ale oamenilor! Atunci Iisus le-a spus ucenicilor Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine. Atunci I-a zis Pilat: Tu nu-i auzi câte mărturisesc ei împotriva ta? Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt. dar cel ce-şi va pierde viaţa pentru Mine. Şi pe toate câte le veţi cere rugându-vă cu credinţă.16-18) Cel eşti zidi vor Dumnezeu toate sunt cu putinţă. (Matei 18. dar la 17 189) 182) 183) 190) 184) 191) 192) 185) . (Matei 17. de Tine nu mă voi lepăda. mare este credinţa ta. (Marcu 1. le-a zis: Adevăr vă grăiesc: Dacă veţi avea credinţă şi nu vă veţi îndoi. veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici acolo.13) Şi le-a zis Iisus: Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni! Şi lăsându-şi dendată mrejele. O va afla. le-a zis: Aceasta e cu neputinţă la oameni.33-35) Iar Petru şedea afară. Atunci el a început a se blestema şi a se jura: Nu-l cunosc pe omul acesta!… Şi îndată a cântat cocoşul. i-a zis lui Petru: Mergi înapoia mea. O va pierde. ucenici s-au minunat zicând: cum de s-a uscat smochinul deodată? Iar Iisus. Zisu-ia Iisus: Adevăr îţi spun că în această noapte. s-a înfricoşat şi. Pentru că ce-i va folosi omului dacă va câştiga lumea întreagă. Satano! Piatră de poticnire-Mi eşti. Fiindcă cel ce va vrea să-şi scape viaţa. de ce te-ai îndoit? Şi suinduse ei până la corabie. întinzîndu-Şi îndată mâna. femeie. li se va da lor de către Tatăl Meu Cel Ce este în ceruri. ucenicii s-au mirat şi au zis: Atunci cine poate să se mântuiască? … Iar Iisus.1214) Şi a fost în pustie 40 de zile fiind ispitit de Satana.28) 187) 180) Tu eşti Hristosul. vântul s-a potolit. voi toţi vă veţi poticni întru Mine. Ia zis: Dacă toţi se vor poticni întru Tine.19-20) Auzind acest cuvânt. le-a zis: Ridicaţi-vă şi nu vă temeţi! (Matei 17. (Matei 26. şi îngerii Îi slujeau. Dar văzând vânt puternic. (Matei 26. i-au zis lui Petru: cu adevărat şi tu eşti dintre ei. eu niciodată nu mă voi poticni. (Matei 14. L-au întrebat deoparte: De ce noi n-am fost în stare să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Din pricina puţinei voastre credinţe. Şi era împreună cu fiarele. tu de trei ori te vei fi lepădat de Mine. Petru Ia zis: Chiar de-ar trebui să mor împreună cu Tine. răspunzând. (Matei 15. dar sufletul şi-l va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? (Matei 16. începând să se scufunde a strigat zicând: Doamne. scapă-mă! Iar Iisus.24-32) 179) Atunci răspunzând Iisus.

5-6) Şi le-a poruncit pe cale să nu ia nimic cu ei. Doamne. Apostolul Pavel afirmă că ceea ce pentru noi este virtual. ajută-ne.22-24) Şi au venit în Ierihon. Căci cine va voi să-şi scape viaţa. ajută necredinţei mele! (Marcu 9. decât că Şi-a pus mâinile pe câţiva bolnavi şi i-a vindecat. (Marcu 6. (Marcu 10. dregându-şi mrejele..3740) Fiica ta a murit. lepădându-şi haina de pe el şi sărind în picioare. Iisus le-a zis: Aveţi credinţă în Dumnezeu. Şi L-au deşteptat zicîndu-I: Învăţătorule.8-9) Dacă voieşte cineva să vină după Mine. a certat vântul şi i-a spus mării: Taci! Potoleşte-te! Şi vântul a încetat şi s-a făcut linişte mare. În Euharistie. să credeţi că le-aţi şi primit. fie-Ţi milă de noi! Iar Iisus i-a zis: De poţi crede. Şi la întrebat Iisus: Ce voieşti să-ţi fac? Iar orbul I-a răspuns: Să-mi capăt vederea. Într-o rugăciune liturgică I se mulţumeşte lui Dumnezeu pentru că ne-a dăruit împărăţia ce va să fie. dormind pe căpătâi. Şi i-a chemat îndată. miluieştemă! Şi mulţi îl certau.1) Iar El. sculânduSe. 35-36) Şi n-a putut să facă acolo nici o minune. Şi ieşind El din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu mulţime mare. Şi se mira de necredinţa lor. de acela şi Fiul Omului Se va ruşina când va veni întru slava Tatălui Său. zicându-i: Îndrăzneşte. au văzut smochinul uscat din rădăcini. capătă substanţă. curaj – frică Cuvinte de mângâiere erau şi ei în corabie. Şi îndată strigând tatăl copilului a zis cu lacrimi: Cred. pentru Dumnezeu este real: o făgăduinţă a lui Dumnezeu devine realitate în chiar clipa când El a rostit-o şi tot aşa trebuie s-o considerăm şi noi prin credinţă. a venit la Iisus.Credinţă. trecând pe acolo. şi le veţi avea. în afară de toiag: nici pine. fi-va lui orice va zice. ci va crede că ceea ce spune se va face. încât corabia era aproape să se umple.34-38) Şi le spunea: Adevăr vă grăiesc că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moarte până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere. Iisus Îi mulţumeşte Părintelui înainte de a săvârşi minunea. s-au dus după El.19) …. acesta devine deja o realitate. iar cine îşi va pierde viaţa pentru Mine şi pentru Evanghelie. i-a zis mai marelui sinagogii: Nu te teme. smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat….46-52) A doua zi dimineaţa. nici bani în cingătoare. (Marcu 6. ca să tacă. Iar ei. actul prefacerii e precedat (nu urmat) de mulţumire (ca şi în cântarea “Ţie Îţi mulţumim. toate18 202) i sunt cu putinţă celui ce crede. te cheamă…… Iar orbul. a zis: O. Fiul lui David. lăsându-l pe tatăl lor Zevedeu în corabie împreună cu lucrătorii. scoală-te. ca şi cum ea ar fi fost deja săvârşită. De aceea vă spun: Pe toate câte le cereţi rugându-vă. Doamne şi ne rugăm Ţie”). fără mijlocirea sau implicarea nădejdii. (Marcu 1. a zis: Chemaţi-l! şi l-au chemat pe orb. În clipa în care crezi total în obiectul speranţei tale. rugăciunea nu mai este o simplă cerere. Crede numai! (Marcu 5. (se pune aici accent pe extraordinara putere a credinţei pure. iată. ci să fie încălţaţi cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine. Bartimeu orbul. până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda? (Marcu 9. Învăţătorule! Iar Iisus ia zis: Du-te credinţa ta te-a mântuit! Şi îndată şi-a căpătat vederea şi-I urma lui Iisus pe cale. de ce-L mai superi pe Învăţător? Dar Iisus auzind cuvântul ce se grăise. aducându-şi aminte I-a zis: Învăţătorule.1720) 201) 193) Şi s-a făcut furtună mare de vânt şi valurile se prăvăleau peste corabie. În felul acesta. (Marcu 9. Iar El era în partea dindărăt a corăbiei. nici traistă. (Marcu 8. Adevărat vă spun că cel ce i-ar zice muntelui acestuia: Ridică-te şi te aruncă în mare! şi nu se va îndoi în inima lui. Ţie nu-Ţi este grijă că pierim? Iar El. neam necredincios. el însă cu mult mai tare striga: Fiule al lui David. miluieşte-mă! Şi Iisus apropiindu-Se. Că ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă şi să-şi păgubească sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Că tot cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat şi păcătos. Şi răspunzând. să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. cu sfinţii îngeri. virtualul se transformă în obiectul cererii. aceea care-şi realizează obiectul prin ea însăşi. să se lepede de sine. acela O va mântui. Şi le-a zis lor: De ce sunteţi aşa fricoşi? Încă n-aveţi credinţă? (Marcu 4. ci o permanentă mulţumire. dar de poţi ceva. a început să strige şi să zică: Iisuse. fiul lui Timeu. în realitate 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) . răspunzându-le. o va pierde. şedea cerşind la marginea drumului şi auzind că este Iisus Nazarineanul. La învierea lui Lazăr. Şi Petru.

Iar altul I-a zis: Te voi urma Doamne. curaj – frică Cuvinte de mângâiere imediată. Iar el a zis: lasă-i pe morţi să-şi îngroape morţii.37) ………. El. să se lepede de sine în fiecare zi.23-25) Şi toată mulţimea din ţinutul Gherghesenilor L-a rugat să plece de la ei. mai întâi dă-mi voie să merg să-l îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: Nici unul care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia lui Dumnezeu. a rămas tremurând şi căzând înaintea Lui. Iar. (Luca 7. pe bolnavi mâinile îşi vor pune şi se vor face bine…… Iar ei.14) Cel ce crede şi se va boteza. şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea. Iar celor ce vor crede. că erau cuprinşi de frică mare. (Luca 10.23-27) … şi pe când mergeau ei pe cale. (Luca 10. se va mântui. în limbi noi vor grăi. plecând. s-au suit pe acoperiş şi prin tavan l-au lăsat cu patul în mijloc în faţa lui Iisus. nici încălţăminte şi nimănui să nu-i daţi bineţe pe cale. Nu purtaţi pungă. nu-i va vătăma. Eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. Şi Iisus I-a zis: vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi. iar cel ce-şi va pierde viaţa pentru Mine. aceste semne le vor urma: în numele Meu demoni vor izgoni. că duhurile vi se pleacă. (Luca 9. Atunci femeia. acela O va mântui. Iată. leproşii se curăţesc. Obiectul credinţei este astfel o realitate deja existentă dar inaccesibilă simţurilor care devine însă palpabil prin argumentul credinţei). (Luca 8. intrând în corabie. pierim!… Atunci El. văzând că n-a rămas tăinuită. că mia venit un prieten de pe drum şi n-am ce să-i pun dinainte. O va pierde. iar tu mergi de vesteşte împărăţia lui Dumnezeu. dar mai întâi îngăduiemi să-mi iau rămas bun de la cei de acasă. (Marcu 11. să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Şi. apropiindu-se. sculându-Se a certat vânturile şi valurile. S-a înapoiat. vam dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii şi peste toată puterea vrăjmaşului şi nimic nu vă va vătăma. de se va duce la el în miez de noapte şi-i va zice: Prietene. au propovăduit pretutindeni. Învăţătorule. (Luca 5. 57-62) Mergeţi! Iată. răspunzând dinlăuntru i-ar zice: Nu-mi da de lucru! Acum uşa e-ncuiată şi copiii mei sunt în 204) 212) 205) 206) 207) 208) 214) 209) 215) 210) .18-20) Orbii văd. fiică. Dar cu adevărat vă spun Eu vouă: Sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu! (Luca 9. dar negăsind pe unde să-l ducă.Credinţă. fiindcă tot cel ce va voi să-şi scape viaţa.17-20) Cine dintre voi. mergi în pace! (Luca 7. El a adormit. Căci ce-i foloseşte omului dacă va câştiga lumeantreagă. nici traistă. cineva I-a zis: Te voi urma oriunde Te vei duce. de acela şi Fiul Omului Se va ruşina când va veni întru slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri. dar pe sine se va pierde sau se va păgubi? Că tot cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele. având un prieten.3-4) Şi s-au întors cei 70 cu bucurie şi I-au spus: Doamne.22-23) Şi a spus femeii: Credinţa ta te-a mântuit.50) Dar în timp ce navigau. pe când cei unsprezece şedeau la masă. mergi în pace! (Luca 8. împrumută-mă cu trei pâini. Şi le-a zis: Unde vă este credinţa? (Luca 8. (Marcu 16. El li S-a arătat şi i-a dojenit pentru necredinţă şi împietrirea inimilor că nu i-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat. Dar nu de aceasta să vă bucuraţi. dar cel ce nu va crede se va osândi. iar ele au încetat şi s-a făcut linişte. Iar El i-a zis: 19 213) Îndrăzneşte. Şi văzând El credinţa lor. a spus în faţa întregului popor din ce pricină s-a atins de El şi cum de îndată s-a tămăduit. L-au deşteptat zicând: Învăţătorule. Şi le-a zis: Văzutu-l-am pe satana din cer ca un fulger căzând. Şi s-a lăsat pe lac o furtună de vânt şi se umpleau de apă fiind în mare primejdie. Dar Fiul Omului n-are unde să-şi plece capul. surzii aud$ morţii învie şi săracilor li se binevesteşte: şi fericit este acela care nu se va poticni întru Mine. ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.20-24) 203) În cele din urmă. credinţa ta te-a mântuit. şchiopii umblă. din pricina mulţimii.47-48) 211) … şi tuturor Le spunea: Dacă voieşte cineva să vină după Mine. iertate îţi sunt păcatele. dar acela. Domnul lucrând împreună cu ei şi întărind cuvântul prin semnele ce urmau.16-18) Şi iată că nişte bărbaţi aduceau pe pat un om care era slăbănog şi căutau să-l ducă în lăuntru şi să-l pună înaintea Lui. şi demonii ni se pleacă întru numele Tău. a zis: Omule. Şi către altul a zis: Urmează-Mi! Iar acela a zis: Doamne. (Marcu 16.

are putere să arunce în gheenă. totuşi pentru îndrăzneala lui. ori de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. surori. cu cât mai mult Tatăl Cel din ceruri va da Duh Sfânt celor care-L cer de la El! (Luca 11. Să nu vă temeţi. voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. găseşte.22-32) 219) Şi mergeau cu El mulţimi numeroase. cum că trebuie să se roage-n toată vremea şi să nu-şi piardă curajul. (Luca 14. copil. că nici nu seamănă nici nu seceră. şi pe celălalt îl va iubi. Iar dacă iarba care azi e pe câmp iar mâine se aruncă în cuptor Dumnezeu aşa o îmbracă. (Luca 16. nu poate fi ucenicul Meu! Şi cel ce nu-şi poartă crucea şi nu-mi urmează Mie. (Luca 17. pe mamă. nici nu ţes. şi Fiul Omului îl va mărturisi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. credinţa ta te-a mântuit. cu ce vă veţi îmbrăca. da. fraţi. să-şi vadă haina ca să-şi 220) 221) 217) 222) 218) 223) 224) 225) . cineva va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. şi în mult e nedrept. să şi-o ia. şi Dumnezeu îi hrăneşte. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.… şi a zis apoi Domnul: Auziţi voi ce zice judecătorul cel nedrept? Dar oare Dumnezeu nu le va face dreptate aleşilor Săi care strigă spre El ziua şi noaptea. avuta-ţi lipsă de ceva? Iar ei au zis: de nimic. bateţi şi vi se va deschide.Credinţă. care e de alt neam? Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te. cineva va încredinţa-o pe cea adevărată? Şi dacă în ceea ce vă este străin n-aţi fost credincioşi. pe femeie. lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. nu pot să mă scol să-ţi dau… Vă spun Eu vouă: Chiar dacă nu se va scula pentru că-i este prieten.1013) Au zis apostolii către Domnul: Sporeşte-ne credinţa. ei n-au cămară. tot aşa şi traista. că pentru toate acestea păgânii lumii te caută. şi perii capului vostru. nu poate fi ucenicul Meu. şi cel ce este nedrept în foarte puţin. nici pentru trupul vostru.41-42) Când v-am trimis fără pungă. Că oricine cere. să-mi capăt vederea. Vă voi arăta însă de cine să vă temeţi: temeţi-vă de acela care . Care rabdă-n de lung pentru ei? Vă spun Eu vouă că degrab va face dreptate. Şi Eu vă zic: Cereţi şi vi se va da. Dar Fiul Omului. v-o spun Eu vouă. dacă-i va cere fiul său pine.25-27) Cel ce este credincios în foarte puţin. El. prietenii Mei: Să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul şi aceea nimic nu pot face. şi celui ce bate. Nu te teme turmă mică. i se va deschide. cu cât mai mult pe voi puţin credincioşilor? Şi nu căutaţi voi ce veţi mânca orice veţi bea şi nu fiţi îngrijoraţi. (Luca 12. ei nu torc. căci ori pe unul îl va urî. în loc de peşte îi va da şarpe? Sau dacă-i va cere un ou. şi cel care nu are sabie. după cel ce a ucis. fără traistă şi fără încălţăminte. (Luca 17. şi în mult e credincios. Cu mult mai mult sunteţi voi decât păsările! Şi cine dintre voi purtându-şi de grijă. rău fiind ştiţi să le daţi fiilor voştri daruri bune.15) De aceea vă spun: Nu purtaţi grijă pentru viaţa voastră ce veţi mânca. ( Luca 18. până şi viaţa sa. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor.56) …. ci căutaţi mai întâi împărăţia Lui şi toate acestea vi se vor adăuga. Dar vă spun: pe tot cel ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor. Acum însă cel care are pungă. Priviţi la corbi. curaj – frică Cuvinte de mângâiere aşternut cu mine.5-15) 216) Dar vă spun Eu vouă. va găsi El oare credinţă pe pământ? (Luca 18.18-19) Şi le-a spus o pildă. nu s-a găsit să se întoarcă să-I dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta. toţi sunt număraţi. ia şi cel ce caută. Deci dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia cea nedreaptă. Şi Iisus i-a zis: capătă-ţi vederea! Credinţa ta te-a mântuit. îi va da scorpie? Deci dacă voi. (Luca 12. nici hambar.. şi întorcîndu-Se le-a zis: dacă vane cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său. căutaţi şi veţi afla.1-8) Ce voi eşti să-ţi fac? Doamne. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. poate să-i adauge staturii sale un cot? Deci dacă nici cel mai mic lucru nu-l puteţi face. Iar Domnul a zis: De-aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar i-aţi zice acestui sicomor: Dezrădăcinează-te şi te sădeşte în mare! Şi v-ar asculta. căci viaţa este mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea. de acela să vă temeţi! Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Şi nici una din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea împărăţia. cât despre voi. îi va da piatră? Sau dacă îi va cere peşte. dar Tatăl vostru ştie 20 că aveţi nevoie de ele. de aduceţi voi grijă de celelalte? Priviţi crinii cum cresc. Şi care tată dintre voi. (Marcu 1.4-9) Plinitu-s-a vremea şi împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat. se va scula şi-i va da cât îi trebuie. dar vă spun Eu vouă că nici Satana în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei.

Cercetaţi Scripturile. dacă va veni altul în numele său însuşi. voi. (Ioan 6. Fiindcă Cel pe care L-a trimis Dumnezeu grăieşte cuvintele lui Dumnezeu. Şi ce a văzut şi a auzit. Şi Iisus le-a zis: Eu sunt pâinea vieţii. înspăimântântându-se credeau că văd duh. (Ioan 3.33-40) Adevăr. În lume era şi lumea printr-Însul s-a făcut.35-38) 226) O. şi ele sunt cele ce mărturisesc despre Mine. Şi El le-a zis: de ce sunteţi tulburaţi şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? ( Luca 24. Dar Eu v-am spus că M-aţi văzut şi nu credeţi. ci s-a mutat din moarte la viaţă.36-38) Acesta spre mărturie a venit. curaj – frică Cuvinte de mângâiere cumpere.7) Lumina era cea adevărată Care venind în lume. Că dacă l-aţi crede pe Moise. Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu mă primiţi. ca tot cel care-L vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Cel ce crede în Fiul are viaţă veşnică. (Ioan 6. dar mărturia Lui nu o primeşte nimeni. iată aici două săbii. luminează pe tot omul. Iar dacă celor scrise de el nu le daţi crezare. (Luca 22. (Ioan 3. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. adevăr vă spun: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel Care M-a trimis. Este cine să vă învinuiască: Moise. că Lumina a venit în lume şi oamenii au iubit mai mult întunericul decât Lumina. are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni. cum veţi crede în cuvintele Mele? (Ioan 5. (Ioan 5. dar lumea nu L-a cunoscut. adevăr vă spun: Cel ce va crede în Mine are viaţă veşnică. nepricepuţilor şi cu inima zăbavnici a crede-n toate câte-au spus proorocii! ( Luca 24. iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea Viaţa.18-19) Cel ce vine de sus este deasupra tuturor. (Ioan 1. Dar celor câţi L-au primit. şi har peste har. ori din vrere bărbătească. şi ai Săi nu L-au primit.Credinţă. 21 pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. Iar voia Celui ce M-a trimis aceasta este: să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat. Fiul lui Dumnezeu. în care voi aţi nădăjduit.9-13) Şi din plinătatea Lui noi toţi am primit. Şi ei au zis: Doamne. Iar judecata aceasta este.25) 234) 227) Şi pe când vorbeau ei acestea. ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. adevăr vă spun: De acum veţi vedea cerurile deschizându-se şi pe îngerii Lui Dumnezeu suindu-se şi pogorându-se peste Fiul Omului! (Ioan 1. şi pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară. pentru că voi nu credeţi în Cel pe care El La trimis. Între ale Sale a venit.. Maţi crede şi pe Mine fiindcă el despre Mine a scris. cei ce primiţi slavă unii de la alţii. El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă! Iar ei. să mărturisească despre Lumină pentru ca toţi să creadă prin el. Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi pe toate le-a dat în mâna Lui. fiindcă faptele lor erau rele. iar slava cea de la unicul Dumnezeu nu o căutaţi? Să nu socotiţi că Eu vă voi învinui la Tatăl.28-29) Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer şi dă viaţă lumii.24) Şi cuvântul Său nu sălăşluieşte întru voi. ci de la Dumnezeu s-au născut. iar voi nu vreţi să veniţi la Mine pentru ca viaţă să aveţi! Slavă de la oameni nu primesc dar v-am cunoscut că nu aveţi în voi iubirea lui Dumnezeu. pe acela îl veţi primi! … Cum aţi putea voi să credeţi. care cred întru numele Lui. cel ce este de pe pământ pământesc este şi ca un pământean grăieşte. Iar El le-a zis: Sunt de ajuns. nici din voie trupească. fiindcă nu a crezut în numele Celui Unul Născut. cei ce nu din sânge.38-47) Deci au zis către El: Ce să facem. ci să-l înviez în ziua de apoi. dă-ne nouăntotdeauna pâinea aceasta…. Cel ce I-a primit mărturia a întărit că adevărat este Dumnezeu.16) Răspuns-a Iisus şi I-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Deci au zis către El: Doamne. că voi socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. aceea mărturiseşte. va veni la Mine. Eu sunt Pâinea 235) 228) 229) 230) 231) 236) 232) 237) 233) 238) . (Ioan 1. ca să săvârşim lucrurile lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns zicând: Lucrul lui Dumnezeu acesta este: să credeţi în Cel pe Care El l-a trimis. le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu. Că aceasta este voia Tatălui Meu. Şi ia zis: Adevăr. (Ioan 1. cel ce vine la Mine nu va flămânzi şi cel ce crede în Mine niciodată nu va înseta.50-51) Cel ce crede într-Însul nu este judecat iar cel ce nu crede a şi fost judecat.31-36) Adevăr. Că tot cel ce face rele urăşte Lumina şi nu vine la lumină ca să nu i se vădească faptele. Tot ce-Mi dă Tatăl Mie.

dar au murit. Aşadar. de acum miroase. Cel ce a venit în lume. le-a zis: Vă este aceasta piatră de poticnire? Dar dacă-l veţi vedea pe Fiul Omului suindu-se acolo unde era mai îfainte? Duhul este cel ce dă viaţă. pentru că voi nu sunteţi din oile Mele. dar dacă moare. Eu ştiam că Tu întotdeauna Mă asculţi. viu va fi în veac. O va pierde.37-40) 241) Deci zicea Iisus către iudeii care crezuseră în El: Dacă veţi rămâne întru cuvântul Meu cu adevărat sunteţi ucenicii Mei şi veţi cunoaşte adevărul. dar vremea voastră totdeauna e gata. la cine ne vom duce? Căci tu ai cuvintele vieţii veşnice. spune-ne-o de-a dreptul! Iisus le-a răspuns: Eu v-am spus dar voi nu credeţi. Deci mulţi din ucenicii săi auzind. chiar mort va trăi. De atunci mulţi dintre ucenicii Săi au dat înapoi şi nu mai umblau cu El. Doamne. De aceea Mă iubeşte Tatăl. aceasta este Pâinea Care Se pogoară din cer. Dacă-Mi slujeşte cineva. De va mânca cineva din pâinea aceasta.. Cel ce va mânca pâinea aceasta. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este Trupul Meu. nu veţi avea viaţă întru voi. o va păstra pentru viaţa veşnică. Eu le dau viaţa veşnică şi ele-n veac nu vor pieri şi din mâna Mea nimeni nu le va răpi. viu va fi în veci. Cel Ce Mi le-a dat.39-42) Adevăr. Căci Trupul Meu este adevărata mâncare şi Sângele Meu.31-36) … şi viaţa Mea Mi-o pun pentru voi. (Ioan 11. acolo va fi şi slujitorul Meu. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el. (Ioan 10. aduce roade multă.25-27) …. mulţumescu-Ţi că M-ai ascultat. tot astfel cei ce Mă mănâncă pe Mine va via prin Mine. Dacă-Mi 242) 243) 244) 245) 246) 240) 247) 22 . rămâne singur. Aşa cum Tatăl Cel viu M-a trimis pe Mine şi Eu viez prin Tatăl. Adevăr. De aceea v-am spus că nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-i este dat de la Tatăl.1517) Atunci iudeii L-au împresurat şi-I ziceau: Până când o să ne scoţi sufletul? Dacă tu eşti Hristosul. în veac nu va muri! Crezi tu aceasta? Zis-a Lui: Da Doamne. (Ioan 7. (Ioan 8. ca şi cum rugămintea Sa ar fi fost deja împlinită).5-6) În ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus sta între ei şi a strigat zicând: Dacă în setează cineva. Fiul lui Dumnezeu. Eu am crezut că Tu eşti Hristosul. Pentru că nici fraţii săi nu credeau întrînsul. (Ioan 7. Care S-a pogorî din cer. să-Mi urmeze.2429) Şi acolo mulţi au crezut într-Însul. iar Iisus Şi-a ridicat ochii în sus şi a zis: Părinte.47-69) 239) …. dacă bobul de grâu când cade în pământ. (Iisus mulţumeşte înainte de a săvârşi minunea. pentru ca tot cel ce mănâncă din ea să nu moară. ca să creadă că Tu M-ai trimis. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie. adevăr vă spun: Dacă nu veţi mânca Trupul Fiului Omului şi nu veţi bea Sângele Lui. (Ioan 10. Deci a zis Iisus celor doisprezece: Nu cumva şi voi vreţi să vă duceţi? Simon Petru i-a răspuns: Doamne. Dar sunt unii dintre voi care nu cred. Fiul Dumnezeului Celui viu. (Ioan 11. (Ioan 6. ştiind întru sine că ucenicii Lui murmură în această privinţă. iar adevărul vă va face liberi.Credinţă. cel ce crede în Mine.42) Eu sunt învierea şi viaţa. Deci mulţi din mulţime. Cel ce-şi iubeşte viaţa. Oile Mele glasul Meu îl ascultă şi Eu le cunosc iar ele Mă urmează. Iar aceasta a spus-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred într-Însul. este mai mare decât toţi şi din mâna Tatălui Meu nimeni nu le poate răpi. Lucrurile pe care Eu le fac în numele Tatălui Meu. şi unde sunt Eu. Cel ce mănâncă Trupul Meu şi Bea Sângele Meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. şi tot cel ce trăieşte şi crede întru Mine. să vină la Mine şi să bea! Cel ce crede în Mine – precum a zis Scriptura – râuri de apă vie vor curge din inima lui. iar cel ce-şi urăşte viaţa în lumea aceasta. Eu sunt Pâinea cea vie. dacă Fiul vă va face liberi. curaj – frică Cuvinte de mângâiere vieţii. cu adevărat liberi veţi fi. că e a patra zi… Iisus i-a zis: Nu ţi-am spus că dacă vei crede. auzind cuvintele acestea zisese: într-adevăr Acesta este Proorocul! Şi dezbinare s-a făcut în mulţime din pricina Lui. dar de dragul mulţimii care stă-mprejur am zis. adevăr vă spun. Deci le-a zis Iisus: Vremea Mea încă n-a sosit. ele mărturisesc despre Mine dar voi nu credeţi. adevărata băutură. pentru ca iarăşi s-o iau. (Ioan 10. au zis: Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte?… Iar Iisus. şi noi am crezut şi am cunoscut că tu eşti Hristos. Tatăl Meu. vei vedea slava lui Dumnezeu? Atunci au ridicat piatra. că Eu viaţa mi-o pun. trupul nu foloseşte la nimic.

Aşadar. Acum sufletul Meu e tulburat şi ce voi zice? Izbăveşte-Mă Părinte de ceasul acesta? Dar Eu pentru aceasta am venit în ceasul acesta! Părinte. ascultă cuvintele lui Dumnezeu. ca să nu fie izgoniţi din sinagogă. El o curăţă pentru ca ea mai multă roadă să aducă. Duhul Adevărului. (Ioan 12. dar nu mărturiseau din pricina fariseilor. căci ei au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. 23 254) ci Tatăl Cel ce M-a trimis. Încă puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea. devreme ce la voi rămâne şi întru voi va fi: Nu vă voi lăsa orfani. (Ioan 12. ci să mântuiesc lumea. şi le adună şi aruncându-le în foc se ard. Cel ce este de la Dumnezeu. aşa grăiesc. voi veni la voi.Credinţă. Adevăr. preamăreşte-Ţi numele! (Ioan 12. îl cunoaşteţi voi. Acestea le-a vorbit Iisus . ca nu cumva ei să-şi revină şi Eu să-i vindec. pentru ca cu ochii să nu vadă şi cu inima să nu-nţeleagă. curaj – frică Cuvinte de mângâiere slujeşte cineva. aceea voi face pentru ca Tatăl să se preamărească întru Fiul. ca să fiţi fii ai Luminii. ca să se plinească cuvântul proorocului Isaia. Eu o voi face. pacea Mea v-a dau. are cine să-l judece: cuvântul pe care Eu nu de la Mine am grăit. tot aşa nici voi. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi întru Mine. El mi-a poruncit ce să spun şi ce să grăiesc. păziţi-Mi poruncile! Şi Eu îl voi ruga pe Tatăl şi alt mângâietor vă va da vouă. El de la început a fost ucigător de oameni şi nu a rămas întru adevăr.24-28) 253) 248) Atunci le-a zis Iisus: Încă puţin vreme Lumina este cu voi. Tatăl Meu îl va cinsti. (Ioan 8. Pe cel ce se leapădă de Mine şi nu primeşte cuvintele Mele. că Eu la Tatăl Mă duc. Îl vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. căci fără de Mine nu puteţi face nimic.44-47) Adevăr.42-43) Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi poftele tatălui vostru vreţi să le faceţi. credeţi-Mă de dragul acestor lucruri. tot nu credeau într-Însul.11-24) Pace vă las vouă. iar cel ce Mă iubeşte pe Mine. Eu nu-l judec că n-am venit să judec lumea.27) Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. Şi dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte. ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. pentru că adevăr nu este întru el. voi mlădiţele. Şi cu toate că atâtea minuni a făcut El în faţa lor. Când el grăieşte minciuna dintr-ale lui grăieşte. Umblaţi cât aveţi ca să nu vă cuprindă întunericul căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde curge. Fiecare mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine. dacă nu veţi rămâne întru Mine. încă şi mai mari decât acestea va face. Să nu se tulbure inima voastră nici să se înfricoşeze. Dacă veţi cere ceva întru numele Meu. Cel ce nu Mă iubeşte nu-Mi păzeşte cuvintele. Dar pentru că Eu spun adevărul. pentru ca-n veac să rămână cu voi. fiindcă el este şi tată al minciunii. cine-a dat crezare celor auzite de noi? Şi braţul Domnului cui i s-a descoperit? De aceea nu puteau să creadă că a mai zis Isaia: El ochii lor i-a orbit şi inima lor a împietrit-o. De Mă iubeşte cineva. iar Eu întru voi. pe care l-a zis: Doamne. nu precum v-o dă lumea v-o dau eu. iubit va fi de Tatăl Meu şi Mă voi arăta lui. Aşa cum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viţă. (Ioan 8. (Ioan 14.1) Credeţi-Mă că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine. Şi orice veţi cere întru numele Meu. Cât aveţi Lumina. şi plecând S-a ascuns de ei. Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi. (Ioan 12. va face şi el lucrurile pe care le fac Eu. Eu. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu întru El acela aduce roadă multă. voi însă Mă veţi vedea. El o taie şi fiece mlădiţă care aduce roadă. (Ioan 14. De Mă iubiţi. pe Care lumea nu poate primi pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte. pe Mine nu Mă credeţi. el va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi şi noi vom veni la el şi ne vom face locaş la el. (Ioan 14. iar de nu. pentru că Eu trăiesc şi voi veţi trăi.44-50) Să nu se tulbure inima voastră. în veac nu va vedea moartea. de aceea voi nu ascultaţi pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu. Eu sunt viţe.51) Iar Iisus a strigat şi a zis: Cel ce crede în Mine. Lumină am venit în lume pentru ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric.35-40) Totuşi şi dintre căpetenii mulţi au crezut într-Însul. credeţi în Lumină. precum Mi-a spus Mie Tatăl. Şi ştiu că porunca Lui este viaţă veşnică. Dacă cineva nu rămâne întru Mine se aruncă afară ca o mlădiţă şi se usucă. adevăr vă spun: cel ce crede în Mine. Şi cel ce Mă vede pe Mine. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte acele este cel care Mă iubeşte. adevăr vă spun: De va păzi cineva cuvântul Meu. nu în Mine crede. Dacă voi 249) 250) 255) 251) 256) 252) . ceea ce grăiesc eu. credeţi în Dumnezeu şi în Mine credeţi.

ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru. dar şi în necazuri ne lăudăm. (Ioan 15. în faţa voastră a tuturor. dar nu părăsiţi. şi neslăbind în credinţă nu s-a uitat la trupul său amorţit – că era aproape de o sută de ani – şi nici la amorţirea Sarei. Căci pururea noi. bine ştiind că necazul rodeşte răbdarea. tot aşa prisoseşte şi mângâierea noastră prin Hristos. pace avem cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dar noi întru noi înşine ne-am socotit osândiţi la moarte ca să nu ne punem încrederea în noi. devreme ce teama de moarte este anulată prin credinţa în înviere. pentru ca această covârşitoare putere să fie aceea a lui Dumnezeu şi nu de la noi. el a crezut că va fi părinte al multor neamuri. fiind noi îndreptăţiţi din credinţă. pentru ca pe cei ce se află-n tot necazul să-i putem şi noi mângâia prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu. ci s-a întărit în credinţă. ci în Dumnezeu Cel ce înviază morţii. şi nu vă zic că Eu îl voi ruga pe Tatăl pentru voi. Şi neclintită-i nădejdea noastră pentru voi ştiind că aşa cum sunteţi părtaşi suferinţelor. 1. Şi nu numai atât. şi-ntru făgăduinţa lui Dumnezeu nu s-a îndoit prin necredinţă. încercarea. aceasta-i pentru a voastră mângâiere care vă întăreşte să înduraţi cu răbdare aceleaşi suferinţe pe care şi noi le suferim. datorită căruia am şi avut prin credinţă cale deschisă la harul 24 267) acesta în care stăm şi ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. În lume necazuri veţi avea: dar îndrăzniţi! Eu am biruit lumea! (Ioan 16. doborâţi dar nu nimiciţi. (Ioan 16. (Puterea lui Iisus invocată întru credinţă este aceea ce ia dăruit celui suferind integritatea. curaj – frică Cuvinte de mângâiere rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân întru voi. dar nu deznădăjduiţi. ca voi să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur.) (Faptele Apostolilor 3. aceasta-i pentru mângâierea şi mântuirea voastră. (Ioan 16. că peste măsură. Căci nu voim fraţilor ca voi să nu ştiţi de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia.14) 266) 259) Adevăr. adevăr vă spun: orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu.18-22) Aşadar. Iată de ce credinţa lui i s-a socotit ca dreptate. prigoniţi.1-7) 257) De veţi păzi poruncile Mele veţi rămâne întru iubirea Mea aşa cum Eu am păzit. 1. încât nu mai aveam nici o nădejde pentru viaţa noastră. totdeauna purtând în trup mersul spre moarte a lui Iisus aşa. iar răbdarea. cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. Pe acestea vi le-am grăit pentru ca-ntru Mine pace să aveţi. Până acum n-aţi cerut în numele Meu: cereţi şi veţi primi pentru ca bucuria voastră să fie deplină. şi credinţa în El i-a dat lui această întregire. credem că vom şi învia împreună cu El. (Romani 6. ci în Dumnezeul Cel ce-i învie pe cei morţi. iar încercarea – nădejde. Cel ce ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta şi-n Care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi. Şi dacă noi suferim necaz. în strâmtorări. (II Cor. Părintele îndurărilor şi Dumnezeul a toată mângâierea. tot aşa şi mângâierii. (Romani 5. peste puteri am fost îngreuiaţi. cei vii suntem daţi spre moarte din pricina lui Iisus.23-24) În ziua aceea veţi cere în numele Meu. Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul nostru.16) Împotriva oricărei nădejdi nădăjduind. dându-i slavă lui Dumnezeu şi fiind încredinţat că ceea ce El i-a făgăduit are putere să şi facă.31-33) Şi prin credinţa în numele Lui însuşi numele Lui l-a întărit pe acesta (olog) pe care-l vedeţi şi-l ştiţi.10) Voi sunteţi prietenii Mei. (Cel ce-şi asumă moartea nu se mai teme de moarte.Credinţă. (Ioan 15.9) Comoara aceasta o avem în vase de lut. poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. El vă va da. (Romani 4. pentru că voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că Eu de la Dumnezeu am ieşit. Noi întru toate suntem necăjiţi dar nu striviţi. dacă faceţi ce vă poruncesc.3-10) Ne-am socotit ca osândiţi la moarte ca să nu ne punem încrederea în noi.8) Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. (Ioan 15. Că după cum prisosesc întru voi patimile lui Hristos. după cum i s-a spus: Aşa vor fi urmaşii tăi. aşa ca şi viaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru cel nemuritor. devreme ce Însuşi Tatăl vă iubeşte.1-4) 265) Iar dacă am murit împreună cu Hristos. Având 258) 260) 261) 262) 263) 268) 264) .) (II Cor.2627) Iisus le-a răspuns: Credeţi acum? Iată vine ceasul – şi a şi venit. Dar nu sunt singur pentru că Tatăl este cu Mine. iar dacă suntem mângâiaţi.

Pe aceasta din urmă. nu ne luptăm trupeşte.17-21) Nimeni să nu se clatine în aceste necazuri.3-4) Iar voi fraţilor. poate face cu mult mai mult decât tot ceea noi cerem sau gândim. întăriţi-vă întru Domnul şi-ntru tăria puterii Lui. puneţi-vă la încercare. fraţii mei. din prisosinţă veşnică plinătate de slavă. (II Cor. ne va învia şi pe noi cu Iisus şi-mpreună cu voi ne va aşeza alături de El. Căci de dragul lui Hristos vi s-au dat vouă nu numai să credeţi în El. 1. mai presus de toate luând pavăza credinţei. şi după ce veţi 25 275) 274) isprăvi totul. care este cuvântul lui Dumnezeu. (Filipeni 1. dar cele ce nu se văd sunt veşnice. dar şi să pătimiţi pentru El.10-18) Să aud despre voi că staţi cu tărie într-un singur duh. să vă dea ca prin Duhul Său să fiţi puternic întăriţi în omul cel lăuntric ca Hristos să Se sălăşluiască prin credinţă în inimile voastre înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire să puteţi înţelege împreună cu toţi sfinţii ce este lăţimea şi lungimea. de unde-L şi aşteptăm ca Mîntuitor pe Domnul Iisus Hristos.şi noi credem. nu vă descurajaţi în a face binele. staţi drepţi. ducând aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o la mine şi-n care auziţi că sunt. împotriva Stăpânitorilor acestei lumi de întuneric. nouă celor ce nu privim la cele ce se văd fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare. în toată vremea rugându-vă întru Duhul prin orice rugăciune şi cerere şi-ntru aceasta privegheaţi cu toată stăruinţa. şi aceasta. pentru aceea am grăit. 3. într-un singur suflet luptându-vă împreună pentru credinţa Evangheliei.după cum este scris: Crezut-am. iată acum vremea potrivită. Fiindcă voi înşivă o ştiţi că pentru aceasta suntem rânduiţi căci şi când eram la voi vam spus-o mai înainte că vom avea de suferit necazuri.15) Această poruncă îţi încredinţez fiule Timotei potrivit profeţiilor făcute mai înainte asupră-ţi. aşa cum s-a şi întâmplat şi cum voi o ştiţi. ci în Dumnezeu puternice spre surparea întăriturilor.16-21) În sfârşit. ceea ce pentru ei este un semn de pierzare. devreme ce armele noastre nu sunt trupeşti.18-19) 270) 271) 272) 276) 277) 278) 273) 279) . ca-ntru ele să te lupţi lupta cea bună. potrivit cu lucrarea puterii Lui ca pe toate Sieşi să le supună.1-2) Deşi umblăm în trup. adâncimea şi înălţimea şi să cunoaşteţi iubirea lui Hristos cea mai presus de cunoaştere. chiar dacă omul nostru cel dinafară se trece. împotriva duhurilor răutăţii care sunt în stihiile cereşti. având credinţă şi conştiinţă bună. (Filipeni 3.27-30) Fiţi laolaltă următorii mei. 3. dimpotrivă. 6. (I Tes.5) El.7-18) 269) Fiind noi împreună lucrători cu El vă îndemn ca harul lui Dumnezeu să nu-l primiţi în zadar căci zice: “La vreme potrivită te-am ascultat şi-n ziua mântuirii te-am ajutat”. cetatea noastră e de la început în ceruri. căci o clipă uşoară de necaz trecător ne aduce nouă. iar pentru voi de mântuire. 1. fraţilor şi uitaţivă la aceia care se poartă aşa cum aveţi voi pildă de la noi. Aşadar. 4. rugându-vă pentru toţi sfinţii. (I Tim. pentru ca să vă umpleţi de toată plinătatea lui Dumnezeu. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului. (II Tes. Îmbrăcaţi armura lui Dumnezeu ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Pentru aceea luaţi armura lui Dumnezeu: pentru ca-n ziua cea rea să fiţi în stare să ţineţi piept. potrivit puterii care lucrează în noi. dintre care cel dintâi sunt eu.Credinţă. iată acum ziua mântuirii. Care va schimba trupul nostru de smerenie spre a-l face după chipul trupului Său de slavă.13) Vrednic de crezare şi de toată primirea este cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoşi. pentru aceea şi grăim. fără ca-ntru ceva să vă înfricoşaţi de cei potrivnici. lepădând-o unii şi-au pierdut credinţa. (I Tim. avându-vă mijlocul încins cu adevărul şi îmbrăcaţi fiind în platoşa dreptăţii şi cu picioarele încălţate-n starea de a fi gata pregătiţi pentru Evanghelia păcii. Căci lupta noastră nu este împotriva cărnii şi a sângelui ci împotriva Începătoriilor împotriva Stăpâniilor. De aceea nu pierdem din curaj. după bogăţia slavei Sale. să rămâneţi în picioare. cu care veţi putea stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău.3-4) Cercetaţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă. de la Dumnezeu. (Efeseni 3. 13. (Efeseni 6. cel dinlăuntru se înnoieşte din zi în zi. Iar Celui Ce. Căci pentru noi. (II Cor. (II Cor 10. (II Cor. curaj – frică Cuvinte de mângâiere acelaşi duh al credinţei. Lui fie-I slava în Biserică şi întru Hristos Iisus în toate neamurile din veacul vecilor! Amin. ştiind că Cel Ce L-a înviat pe Domnul Iisus.

Credinţă. Barac. pângăritori. credinţa în rugăciune transformă obiectul cererii în realitate imediată. fără mânie şi fără şovăire. dar nu mă ruşinez fiindcă ştiu în cine mi-am pus credinţa şi sunt încredinţat că puternic este El să păzească vistieria pe care mi-a încredinţat-o până la ziua aceea. Că oamenii vor fi iubitori de sine. năvălirile vrăjmaşilor le-au preschimbat în fugă. 2. au fost ucişi cu pietre. ştiind că aveţi o avere mai bună care rămâne. (Evrei 10. de minte înţeleaptă. încăpăţînaţi. iubitori mai mult de plăcere mai mult decât de Dumnezeu. au dobândit făgăduinţe. trufaşi. 2. 2. trădători. în peşteri şi-n crăpăturile pământului. duşmani ai binelui. Că-mpreună aţi pătimit cu cei închişi şi cu bucurie aţi primit răpirea averilor voastre. obraznici. după Evanghelia mea pentru care sufăr până la a fi legat în lanţuri ca un făcător de rele. iar dacă cineva ia parte la luptele atletice. ci de putere şi de iubire. 3.) Ori fără credinţă nu-i cu putinţă să fim bine plăcuţi. Samson. iar alţii au suferit batjocoriri şi bice. capătă substanţă. ci din cei ce cred spre dobândirea sufletului. (II Tim. au murit ucişi cu sabia. lăudăroşi. iubitori de argint. blasfematori. s-au făcut puternici în războaie. nerecunoscători. împreună cu El vom şi împărăţi. ci fii părtaş la suferinţă pentru Evanghelie. Aşadar nu vă lepădaţi încrederea. de care lumea nu era vrednică” – rătăcind în pustiuri. şi El ne va tăgădui. au scăpat de ascuţişul săbiei. potrivit puterii lui Dumnezeu. aceasta devine o realitate. din seminţia lui David.3-12) Şi pe aceasta s-o ştii că-n vremile din urmă veni-vor vremuri grele. sufletul Meu nu va binevoi întru el. dar dacă se dă de-oparte. cucereşte viaţa veşnică la care ai fost chemat şi pentru care mărturisirea cea bună ai mărturisit în faţa multor martori. au pribegit în piei de oaie şi-n piei de capră strâmtoraţi. la Iisus Cel ce-n locul bucuriei care-I stătea 281) 282) 283) 284) 285) 286) 289) 287) .. având înfăţişarea credinţei celei bune. Vrednic de crezare este cuvântul: Dacă împreună cu El am murit. vreau ca toţi bărbaţii să se roage în tot locul ridicând mâini sfinte. Noi însă nu suntem din cei ce se dau de-o parte spre pieire. foarte puţin şi Cel ce va să vină va veni şi nu va întârzia.8) Luptă-te lupta cea bună a credinţei. după ce aţi fost luminaţi aţi îndurat o grea 26 288) luptă cu suferinţele. Că încă puţin. au stins puterea focului. virtualul se converteşte în real.6. au făcut dreptate. neînduplecaţi. orbiţi de trufie. Fiindcă nevoie aveţi de răbdare pentru ca făcând voia lui Dumnezeu să vă bucuraţi de făgăduinţă. s-au întărit din propria lor slăbiciune. sfârtecaţi. înlănţuitul Său. de Samuel şi de prooroci care prin credinţă au biruit împărăţii. neascultători de părinţi. (În clipa în care crezi total în obiectul speranţei tale. dacă-L tăgăduim. Dacă răbdăm. alţii au fost chinuiţi nevrând să primească eliberarea pentru a-şi dobândi una mai bună – învierea. aceasta având o mare răsplată. Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii dacă vrea să-i placă celui ce l-a adus în oaste. de David. 1.7-8) Pentru care pricină îndur aceste suferinţe. femei care şi-au luat morţii înviaţi. au astupat gurile leilor. în munţi. alteori făcându-vă partea şi cu cei ce sufereau în acest fel. (II Tim. dar cuvântul lui Dumnezeu nu e legat. chiar lanţuri şi-nchisoare. (I Tim. dar tăgăduindu-i puterea. Aşadar nu te ruşina de mărturisirea asupra Domnului nostru. fiindcă cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există şi că răsplătitor se face celor ce-L caută… Şi ce să mai zic? Că timpul u-mi va ajunge să vorbesc cu deamănuntul de Ghedeon. 1.16) Amintiţi-vă încă de zilele dinainte când. cel drept al Meu din credinţă va trăi. nici de mine. curaj – frică Cuvinte de mângâiere 280) Aşadar. necăjiţi şi înjosiţi – ei. (II Tim. uneori în faţa lumii fiind supuşi la defăimări şi necazuri. (Evrei 11) Astfel ca şi noi având împrejuru-ne atâta nor de martori să lepădăm tot ceea ce ne îngreunează şi tot păcatul cu uşurinţă nempresoară. cu stăruinţă să alergăm la întrecerea ce ne stă înainte cu ochii ţintă la Cel ce începe credinţa şi o desăvârşeşte.1) Ia-ţi partea ta de suferinţă ca un bun ostaş al lui Hristos Iisus. nu e încununat dacă nu sa luptat după legile acestora.12) Că Dumnezeu nu ne-a dat duh de temere. Ieftae. calităţi deja existente dar inaccesibile simţurilor devin palpabile prin intermediul credinţei. (I Tim. clevetitori. (II Tim. fiul meu.32-39) Ori credinţa e fiinţarea celor nădăjduite. Adu-ţi aminte de Iisus Hristos Cel înviat din morţi. (II Tim. dovada lucrurilor celor nevăzute…….12) Tu deci. întăreşte-te în harul care este în Hristos Iisus. cruzi. fără inimă. împreună cu El vom şi învia.

diavolul umblă ca un leu căutând pe cine să înghită. Fiţi treji. Cel ce are urechi să audă ceea ce Duhul le zice Bisericilor. prietenia frăţească. partea lor este-n 295) 296) 291) 297) 298) 292) 299) 300) 293) 27 . privegheaţi.4) Întru aceasta cunoaştem că-i iubim pe fiii lui Dumnezeu: dacă-L iubim pe Dumnezeu şi-I împlinim poruncile. Şi poruncile Lui nu sunt grele. (Apocalipsa 2. aşa cum şi Eu am primit putere de la Tatăl Meu şi-i voi da steaua cea de dimineaţă. Eu în dar îi voi da să bea din izvorul apei vieţii. pentru ca voi să fiţi desăvârşiţi şi întregi întru nimic ştirbiţi. vă va întări.7) Nu te teme de cele ce ai să pătimeşti. s-o ceară de la Dumnezeu Cel ce tuturor le-o dă cu simplitate şi fără înfruntare. să audă ceea ce Duhul le zice Bisericilor. Biruitorul nu va fi vătămat de moartea a doua. când daţi de felurite ispite ştiind că încercarea credinţei voastre naşte răbdarea. Toată grija voastră lăsaţi-I-o lui Dumnezeu. Omul acela să nu se gândească că va primi ceva de la Domnul.1-4) 290) Toată bucuria să v-o puneţi în seamă fraţilor. Potrivnicul vostru. înfrânării răbdarea. Dumnezeul a tot harul. adăugaţi-i virtutea. Iar biruitorului şi celui ce păzeşte pîn-la capăt faptele Mele îi voi da stăpânire peste neamuri şi toiag de fier le va păstori şi ca pe vasele de lut le va sfărâma.3) 294) Voi sunteţi din Dumnezeu copilaşii mei şi iaţi biruit pentru că Cel Care este-n voi e mai mare decât cel care este-n lume. pentru ca El la timpul cuvenit să vă înalţe. nu are viaţa. (Apocalipsa 2. ca să nu vă lăsaţi pradă oboselii prin slăbirea sufletelor voastre. (Evrei 12. vă va împuternici făcându-vă de neclintit. (Apocalipsa 2. El însuşi vă va întrema. şi aceasta-i biruinţa care-a biruit lumea: credinţa noastră. staţi-i împotrivă. prieteniei frăţeşti. căci El are grijă de voi. Iată pe unii dintre voi va să-i arunce diavolul în temniţă ca să fiţi puşi la-ncercare şi veţi avea zece zile de necaz. fiind îndoielnic şi nestatornic în toate căile sale. dar răbdarea să-şi aibă lucrarea desăvârşită. îndreptaţi-vă mâinile cele slăbite şi genunchii cei slăbănogiţi. spurcaţi şi ucigaşi. Pentru aceea. necredincioşi. şi i se va da. care a dat uitării curăţirea păcatelor lui de odinioară. Gândiţi-vă dar la Cel ce asuprăŞi a răbdat de la păcătoşi o astfel de împotrivire. pentru că cel ce e născut din Dumnezeu biruieşte lumea. Fiindcă cel ce nu le are e un orb. (I Petru 5. are viaţa.11) S-a făcut! Eu sunt Alfa şi Omega. virtuţii. ( I Ioan 4. mişcat de vânt şi aruncat încoace şi încolo.Credinţă. Cel ce va chemat la slava Sa cea veşnică întru Hristos Iisus. cunoştinţei înfrânarea.2-8) Prin urmare smeriţi-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu. (I Ioan 5. Să ceară însă cu credinţă întru nimic îndoinduse pentru că cel ce se îndoieşte e asemenea valului mării. ( I Ioan 3.10-11) Nu pun peste voi altă greutate dar ceea ce aveţi ţineţi cu tărie până ce voi veni. El ne ascultă şi dacă ştim că El ne ascultă în tot ceea ce-I cerem. După ce veţi suferi puţină vreme. vrăjitori şi închinători la idoli şi toţi cei mincinoşi. Voi încă nu v-aţi împotrivit până la capăt luptându-vă cu păcatul. Biruitorul va moşteni acestea şi Eu îi voi fi Dumnezeu iar el Îmi va fi Mie fiu. răbdării evlavia. iubirea. cunoştinţa. Biruitorului îi voi da să mănânce din pomul vieţii care este-n raiul lui Dumnezeu. Cât despre cei fricoşi. tari în credinţă ştiind că aceleaşi suferinţe le îndură şi fraţii voştri le îndură în lume. Celui ce însetează.6-10) Pentru aceasta. desfrânaţi. Începutul şi Sfârşitul. punându-vă întreaga sârguinţă. Căci iubirea de Dumnezeu aceasta este: Să-I păzim. Cine-i dar biruitorul lumii dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Cel care-L are pe Fiul. (Iacov 1. curaj – frică Cuvinte de mângâiere înainte a îndurat crucea. Şi aceasta este încrederea pe care o avem către El: dacă cerem ceva după voinţa Lui. (II Petru 1. Că dacă acestea sunt în voi. atunci ştim că avem cererile pe care le-am cerut de la El.2) Cel ce are urechi. ele nu vă vor lăsa trândavi şi nici fără roadă în cunoaşterea Domnului nostru Iisus Hristos.2428) Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor. (Apocalipsa 12. evlaviei. Fii credincios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii. Şi dacă cineva din voi este lipsit de înţelepciune. credinţei voastre. prin aceea că viaţa pîn-la moarte nu şi-au iubit-o.5-9) Tot cel ce are această nădejde în El se curăţeşte pe sine aşa cum Acela curat este. în dispreţul ruşinii şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu. cel care nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu.

23) Eu îi voi arăta cât trebuie să pătimească pentru numele Meu.16) 303) 28 .6-8) 301) 302) Lăsaţi-I Lui toată grija voastră. căci El are grijă de voi.Credinţă. (Fapte 10. curaj – frică Cuvinte de mângâiere iezerul care arde cu foc i cu pucioasă care este moartea cea de-a doua. (Apocalipsa 21. (Evrei 10.7) Să ţinem mărturisirea nădejdii nesmintită. (I Petru5. pentru că credincios este Cel ce a făgăduit.

atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni. În ochii celor fără de minte drepţii sunt morţi cu desăvârşire şi ieşirea Suferinţă. Prin suferinţele Lui. Chinuit a fost. om al durerilor şi cunoscător al suferinţei. aşa nu Şi-a deschis gura Sa. dispreţuit şi nebăgat în seamă. răbdare Cuvinte de mângâiere aruncând seminţele lor.2-3) 11) Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de ele.6-7) 10) Nu avea nici chip nici frumuseţe ca să ne uităm la el şi nici o înfăţişare ca să ne fie drag. Întru smerenia Lui budecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine-l va spune? Că s-a luat de pe pământ viaţa Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre moarte.20-21) 3) Atunci satana a plecat dinaintea Domnului şi a lovit pe Iov cu lepră din tălpile picioarelor până în creştetul capului. De aceea am şi întărit faţa mea ca o cremene căci ştiam că nu voi fi făcut de ocară. în dureri vei naşte copil. fără să-i spună nici un cuvânt. (Iov 3. dispreţuit era şi cel din urmă dintre oameni. mai ales în vremea sarcinii tale.” Iar lui Adam ia zis: “Pentru că ai ascultat vorba femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: “Să nu mănânci”. fiecare pe calea noastră şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor. nu te clinti din locul tău căci firea domoală înlătură mari neajunsuri. nu vom primi oare şi pe cele rele?” şi în toate acestea Iov n-a păcătuit de loc cu buzele sale. dar S-a supus şi nu Şi-a deschis gura S-a. Scăpat de chinurile sufletului Său va vedea rodul ostenelilor Sale şi de mulţumire Se va sătura. ca un miel spre junghiere şi ca o oaie făr’ de glas înaintea celor ce-o tund. va vedea pe urmaşii Săi. s-au tânguit şi şi-au sfâşiat fiecare veşmântul şi şi-au presărat capul cu ţărână. Sluga Mea. Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi. Dar a fost voia Domnului să-L zdrobească prin suferinţă şi fiindcă Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat. Pentru aceasta Îi voi da partea Sa printre cei mari şi cu cei puternici va împărţi prada ca răsplată că Şi-a dat sufletul Său spre moarte şi cu cei făcători de rele a fost numărat. Domnul a luat. Şi noi Îl socoteam pedepsit. (Psalmi 125. Atunci au slobozit glasurile lor. căzând la pământ s-a închinat şi a rostit: “Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ! Domnul a dat. Îşi va lungi viaţa şi lucrul Domnului în mâna Lui va propăşi. Apoi au şezut pe pământ. Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără-de-lege şi cu cei făcători de rele după moartea Lui. ridicând snopii lor. răbdare 29 .14) 1) Iar femeii i-a zis: “Voi înmulţi mereu necazurile tale. va îndrepta pe mulţi şi fărădelegile le va lua asupra Sa. dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. nu-mi găsesc nici o pace şi zbuciumul mă stăpâneşte. Mergând. bătut şi chinuit de Dumnezeu. Dreptul. afară din oraş. până ce te vei întoarce în pământul din care eşti luat. (Isaia 50. Atunci nevasta lui a zis către el: “Te ţii mereu în statornicia ta? Blestemă pe Dumnezeu şi mori!” dar Iov a răspuns: “Vorbeşti cum ar vorbi o femeie nebună! Ce? Dacă am primit de la Dumnezeu cele bune. aceea mi se întâmplă şi de ceea ce mi-e frică tocmai de aceea am parte. dar venind vor veni cu bucurie.24-26) 6) Cei ce seamănă cu lacrimi. cu toate că nu săvârşise nici o nedreptate şi nici o înşelăciune nu fusese în gura Lui.5-6) 7) În zi de fericire fii bucuros. (Eclesiastul 7. mergeau şi plângeau 8) Dacă mânia stăpânitorului se ridică împotriva ta. (Iov 2.16-19) 2) Atunci Iov s-a sculat şi-a sfâşiat veşmântul.(Isaia 53. fie numele Domnului binecuvântat!” (Iov 1. cu bucurie vor secera. căci vedeau cât este de mare durerea lui. N-am nici tihnă nici odihnă. (Eclesiastul 10. Şi a luat Iov un ciob ca să se scarpine şi şedea pe gunoi. iar în zi de nenorocire gândeşte-te că Dumnezeu a făcut şi pe una şi pe cealaltă aşa ca omul să nu descopere nimic din cele viitoare. blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele vieţii tale! Spini şi pălămidă îţi va rodi el şi te vei hrăni cu iarba câmpului! În sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea ta.” (Facerea 3. (Iov 2. lângă el. s-a ras pe cap şi. Că El a purtat fărădelegile multora şi pentru cei păcătoşi şi-a dat viaţa .Suferinţă. căci pământ eşti şi în pământ te vei întoarce. Dar el a luat asuprăşi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat. unul înaintea căruia săţi acoperi faţa. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat. şapte zile şi şapte nopţi. De ceea ce mă tem.7-10) 4) Şi când ei şi-au ridicat ochii de departe nu l-au mai recunoscut.4) 9) Spatele l-am dat spre bătăi şi obrajii mei spre pălmuiri şi faţa mea n-am ferit-o de ruşinea scuipărilor şi Domnul Dumnezeu mi-a venit în ajutor şi n-am fost făcut de ocară.1223) 5) Gemetele mele sunt pâinea mea şi vaietele mele curg ca apa.

când toţi oamenii vă vor vorbi de bine. Celui ce cere de la tine. I-a zis: Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia împotriva ta? Dar Iisus tăcea. dar ei sunt în pace. celor ce sunteţi sătui acum. nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi. ce mulţumire aveţi? Că şi păcătoşii le dau cu împrumut păcătoşilor. pentru ce M-ai părăsit?) (Matei 27. că vă veţi veseli. că vă veţi sătura. că de pe acum vă luaţi mângâierea. Celui ce vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina.1-7) 12) Până la o vreme va suferi cel îndelung răbdător şi după aceea îi va răsări veselie. iar unii îi dădeau palme zicând: Prooroceşte-ne. Bucuraţivă în ziua aceea şi tresăltaţi că iată răsplata voastră multă este în cer. Eli. celor ce râdeţi acum. îşi băteau joc de El zicând: Bucură-te împărat al iudeilor!… Şi scuipând asupra Lui. L-au dezbrăcat de hlamidă. că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi.26-34) 17) Atunci au răstignit împreună cu El doi tâlhari. lama sabahtani? (Dumnezeul Meu. Fericiţi sunteţi voi. Iar după ce L-au batjocorit. bătându-şi joc de El împreună cu cărturarii şi cu bătrânii… În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei răstigniţi împreună cu El. cei ce flămânziţi acum. Daţi şi vi se va da.62-63) 15) Atunci L-au scuipat în obraz şi L-au bătut cu pumnii. ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri. (Înţ. faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţivă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc. şi îngenunchind înainte-I. faceţi şi daţi cu împrumut nimic nădăjduind şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt. Sau dacă daţi cu împrumut celor de la care nădăjduiţi să luaţi înapoi. Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi. Şi dacă-i îmbrăţişaţi doar pe fraţii voştri. au luat trestia şi-L băteau peste cap. iar celui ce te loveşte peste obrazul drept întoarce-i-l şi pe celălalt. dar dacă sarea îşi pierde gustul. Fiţi milostivi. Străluci-vor în ziua răsplătirii şi ca nişte scântei care se lasă pe mirişte aşa vor fi. L-a dat să fie răstignit. mare răsplată vor primi căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de El. Şi dacă le faceţi bine celor ce vă fac vouă bine. aşa cum şi Tatăl vostru este milostiv. Ca pe aur în topitoare. (Sirah 1. oricărui îţi cere. (Matei 27. iertaţi şi vi se va ierta. şi gustând. răbdare Cuvinte de mângâiere lor din lume li se pare mare nenorocire.22) 13) Aţi auzit că s-a spus: Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte. unul de-a dreapta şi altul de-a stânga. ce faceţi mai mult? Că şi păcătoşii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Celui ce te loveşte peste obraz. Eu însă vă spun: Nu staţi împotriva celui rău. ce mulţumire aveţi? Că şi păgânii tot aşa fac. care este cel ce te-a lovit? … (Matei 26. iar pe Iisus după ce L-a biciuit. ce faceţi mai mult? Oare păgânii nu fac şi ei tot aşa? Drept aceea fiţi voi desăvârşiţi precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este! (Matei 5. un prăpăd. (Matei 26. Hristoase. că vă veţi plânge şi vă veţi tângui. Iau pus-o pe cap şi trestie în dreapta Lui. Iar de te va sili cineva să mergi o milă. Aţi auzit că s-a spus: Să-l iubeşti pe aproapele tău şi să-l urăşti pe vrăjmaşul tău. Dumnezeul Meu. şi celui ce vrea să se împrumute de la tine. Bună este sarea. Atunci ostaşii guvernatorului ducându-l pe Iisus în pretoriu au adunat asupră-I toată cohorta şi dezbrăcându-l de haine I-au pus o hlamidă roşie şi împletind o cunună de spini. Vai vouă. aşa i-a lămurit şi ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Dar vai vouă bogaţilor!. Şi plecarea lor dintre noi. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare zicând: Eli. Vai vouă.38-48) 14) Şi ridicându-se arhiereul. Chiar dacă. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere.49-50) 19) Fericiţi sunteţi voi cei săraci. ca să primească înapoi întocmai. că veţi flămânzi.Suferinţă. n-a voit să bea. nu-l împiedica să-ţi ai şi cămaşa. asemenea faceţi-le şi voi lor. dă-i. că părinţii lor aşa le făceau proorocilor mincinoşi. L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească. binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă. cei ce plângeţi acum. Iar vouă celor ce ascultaţi vă spun: Iubiţi pe vrăşmaşii voştri. dă-i-l şi pe celălalt. faceţi bine celor ce vă urăsc. Fericiţi sunteţi voi. în faţa oamenilor ei au îndurat suferinţe. Vai vouă.38-41) 18) Fiecare cu foc se va săra. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri. binecuvântaţi pe cei ce te blestemă. dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri. pe cel ce-ţi ia haina. nădejdea lor este plină de nemurire şi fiind pedepsiţi cu puţin. Iar trecătorii Îl defăimau clătinându-şi capetele. dă-i şi de la cel ce-ţi ai pe ale tale. că a voastră este împărăţia lui Dumnezeu. lasă-i lui şi cămaşa. îndesată. Fericiţi veţi fi când din pricina Fiului Omului vă vor urî oamenii şi vă vor izgoni dintre ei ocărându-vă şi când ca pe un rău vă vor lepăda numele. lui Solomon 3. că părinţii lor aşa le făceau proorocilor.67-68) 16) Atunci le-a eliberat pe Baraba. mergi cu el două. Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii. cu ce o veţi mai drege? Aveţi deci sare întru voi şi trăiţi în pace unii cu alţii! (Marcu 9. clătinată şi cu vârf vi se va îndesa 30 . rugaţivă pentru cei ce vă necăjesc. o măsură bună. Asemenea şi arhiereii. nu i le cere. nu-i întoarce spatele. Iar dacă-i iubiţi pe cei ce vă iubesc. aşa cum orice jertfă este sărată cu sare. că El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi face să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

în defăimări. (II Cor. 8. vă rog eu pe voi: Călcaţi pe urmele mele! (I Cor. în primejdii în cetăţi. în îndelungă răbdare. nici viaţa. Şi pe acestea le vor face pentru că nu L-au cunoscut pe Tatăl Meu. (Ioan 16. în strâmtorări pentru Hristos. în tulburări. ca să-l depărteze de la mine şi mi-a zis: De ajuns îţi este harul Meu. pentru că ei nu-L cunosc pe Cel Ce M-a trimis. în închisori mai mult. în prigoniri. (2 Cor.20-38) 20) Dar trebuie mai întâi ca El să pătimească multe şi să fie lepădat demonul acesta. ca nişte săraci. (II Cor. în curăţie. suntem goi şi suntem pălmuiţi. în foame şi-n sete. odată împroşcat cu pietre. şi pe-al vostru-l vor păzi. în strâmtorări. Aşadar. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul ei. prin armele dreptăţii cele de-a dreapta şi cele de-a stânga. Dacă aţi fi din lume. dar întristarea voastră se va preface în bucurie.18) 27) Cine ne va despărţi de iubirea lui Hristos? Oare necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigoana? Sau foametea? Sau primejdia? Sau sabia?! Precum este scris: De dragul Tău suntem omorâţi toată ziua. în posturi. 8. datumi-s-a mie un ghimpe în trup. dacă am păzit cuvântul Meu. 5. în frig şi-n golătate. primejdii de la râuri în primejdii de la tâlhari. ca nişte pedepsiţi şi totuşi nu ucişi. 11. în osteneli. pribegim şi ne ostenim lucrând cu mâinile noastre.11-16) 29) Întru toate să ne înfăţişăm pe noi înşine ca slujitori ai lui Dumnezeu: în multă răbdare. primejdii între fraţii mincinoşi! În osteneală şi-n trudă. dar după ce naşte copilul nu-şi mai aduce aminte de durere. sub lovituri fără număr. (Luca 6.7-10) 31 . adevăr vă spun că voi veţi plânge şi vă veţi tângui. căci când sunt slab.1-4) 23) Adevăr. în privegheri. Dacă Mau prigonit pe Mine. ca nişte întristaţi.4-10) 30) În osteneli mai mult. ca pe unii care n-au nimic dar pe toate le stăpânesc. atunci sunt tare. nici cele de acum. ba chiar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. nici stăpânirile. eu socotesc că suferinţele din vremea de acum n-au nici un preţ faţă de mărirea care ni se va descoperi.11) 25) Iar ei au plecat din faţa sinedriului bucurâdu-se că au fost învredniciţi să sufere necinste pentru numele Lui. în primejdii de la neamul meu. în temniţe. Dar toate acestea vi le vor face din pricina numelui Meu. ca nişte necunoscuţi şi totuşi binecunoscuţi. în bătăi . în primejdii de la păgâni. ca nişte amăgitori totuşi iubitori de adevăr. dar pururea bucurându-ne. în iubire nefăţarnică. căci cu ce măsură măsuraţi cu aceea vi se va măsura. nici puterile. de aceea vă urăşte lumea. ci Eu v-am ales pe voi din lume. s-o ştiţi că pe Mine mai înainte de voi M-a urât. se întristează pentru că i-a sosit ceasul.20-21) 24) Vâră-ţi sabia în teacă! Oare nu voi bea paharul pe care Tatăl Mi l-a dat? (Ioan 18. Pentru aceasta de trei ori L-am rugat pe Domnul.23-27) 31) Pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai întru slăbiciunile mele.35-39) 28) Noi până-n ceasul de acum flămânzim şi însetăm. şi pe voi. dar pe mulţi îmbogăţindu-i. nici cele viitoare. şi pe voi vă vor prigoni. un înger al satanei să mă bată peste obraz ca să nu mă trufesc.25) 21) De vă urăşte pe voi lumea. (Rom. în necazuri.18-21) 22) Pe acestea vi le-am grăit ca să nu vă poticniţi. primejdii în pustie. de trei ori am fost bătut cu vergi. o noapte şi o zi am petrecut în prăpastia mării. (Ioan 16. De cinci ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. la moarte adeseori. în puterea lui Dumnezeu. prin slavă şi necinste prin defăimare şi laudă. Ca gunoiul lumii am ajuns.5) 32) Şi pentru ca să nu mă trufesc cu bogăţia descoperirilor. Femeia. adeseori. în cunoştinţă. în călătorii. atunci când va veni ceasul lor să vă aduceţi aminte că vi le-am spus. 6. (Rom. răbdăm. ca nişte muribunzi şi iată că trăim. binecuvântăm.Suferinţă.41) 26) Într-adevăr. Dar toate acestea noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela Care ne-a iubit.al ei. 4. (Fapte. de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine. (Ioan 15. Voi vă veţi întrista. deseori în posturi. foarte bucuros mă voi lăuda mai degrabă întru slăbiciunile mele pentru ca-ntru mine să locuiască puterea lui Hristos. primejdii pe mare. lepădătura tuturor până acum. iar lumea se va bucura. (II Cor. când e să nască. în Duhul Sfânt. nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă de iubirea de Dumnezeu cea întru Hristos Iisus. lumea ar iubi ce este. şi nici pe Mine. Fiindcă suntem încredinţaţi că nici moartea.12. răbdare Cuvinte de mângâiere în poală. (Luca 17. nici înălţimea. pentru bucuria că s-a născut om pe lume. deseori în privegheri. prigoniţi fiind. nici îngerii. în cuvântul adevărului. Iar pe acestea vi le-am grăit pentru ca. Scoate-vă-vor pe voi din sinagogi.12. dar pentru că nu sunteţi din lume. Domnul nostru. în nevoi. mângâiem. De aceea mă bucur în slăbiciuni. defăimaţi fiind. în bunătate. socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere. căci puterea Mea întru slăbiciune se desăvârşeşte! Aşadar. Ocărâţi fiind.

Ştiu şi să fiu smerit. vom fi mulţumiţi cu ele. căci venirea Domnului s-a apropiat. fericiţi sunteţi căci Duhul slavei şi al lui Dumnezeu se odihneşte peste voi. în credinţă. căci eu în trupul meu port semnele Domnului Iisus.20) 34) De acum înainte nimeni să nu-mi mai facă supărare. întru toate îndură necazul. Căci vremea este ca judecata să-nceapă de la casa lui Dumnezeu şi dacă-ncepe de la noi. slujba ta fă-o deplin! Că eu de acum sânger spre jertfă şi vremea plecării mele a sosit.Suferinţă. (Galateni 6. Lupta cea bună am luptat.17) 35) Eu m-am deprins să mă-ndestulez cu ceea ce am. (I Timotei 6. (II Timotei 5. purtânduI ocara că nu avem aici cetate stătătoare. ştiu şi să am de prisos.7-8) 43) Luaţi-i. călătoria mi-am împlinit-o. trăiesc întru credinţa în Fiul lui Dumnezeu. Câte prigoniri am răbdat! Şi din toate m-a izbăvit Domnul. plugarul aşteaptă preţioasa roadă a pământului. bucuraţi-vă pentru ca şi la descoperirea slavei Sale cu veselie să vă bucuraţi. nu vă miraţi de focul aprins între voi ca să vă-ncerce ca şi cum vi s-ar întâmpla ceva străin. în prigonirile şi suferinţele mele câte mi-au fost în Antiohia.8) 37) Tu însă mi-ai urmat mie în învăţătură.10-11) 44) Iubiţilor. Iată îi fericim pe cei ce-au răbdat: de răbdarea lui Iov aţi auzit şi deznodământul Domnului l-aţi văzut. (Evrei 13. (Evrei13.11-13) 36) Dacă avem hrană şi acoperământ. (Evrei 5.5-8) 39) Aduceţi-vă aminte de cei închişi ca şi cum aţi fi legaţi împreună cu ei. întăriţi-vă inimile. drept pildă de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe proorocii care au grăit în numele Domnului. fă lucrare de evanghelist. (Evrei 5. (II Timotei 4. fraţilor. ci căutăm pe ceea ce va să fie. fiindcă la capătul încercării va primi cununa vieţii. şi să duc lipsă. şi nu eu sunt cel ce mai trăiesc. în Listra. răbdare Cuvinte de mângâiere 33) M-am răstignit împreună cu Hristos. în purtare.12-14) 32 . năzuinţă. înarmat cu răbdare până ce primeşte ploaia târzie. cu cel păcătos ce va fi? (I Petru 4. Prigoniţi vor fi şi toţi cei ce voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus. în iubire.3) 40) Să ieşim aşadar la El în afara taberei. de voi e preamărit. de cei ce-ndură rele. ci Hristos este Cel Ce trăieşte în mine. ci devreme ce sunteţi părtaşi la suferinţele lui Hristos.12) 42) Aşadar.10-12) 38) Tu însă fii treaz. Pe toate le pot întru Hristos Cel Ce mă întăreşte. blasfemiat de ei. De-acum mi s-a gătit cununa dreptăţii pe care în Ziua aceea mi-o va da Domnul Dreptul Judecător şi nu numai mie ci şi tuturor celor ce I-au iubit arătarea. credinţa am păzit-o. în Iconia. Fiţi şi voi înarmaţi cu răbdare. Iată. devreme ce şi voi sunteţi în trup. De sunteţi ocărâţi pentru numele lui Hristos. pe care Domnul le-a făgăduit-o celor ce-L iubesc. (Iacov 1. cum va fi sfârşitul celor ce nu se supun Evangheliei lui Dumnezeu? Şi dacă dreptul abia se mântuieşte. în orice şi-n toate m-am învăţat să fiu şi sătul şi flămând şi să am de prisos. Cel Ce m-a iubit şi pe Sine Însuşi S-a dat pentru mine. că mult milostiv este Domnul şi îndurător.13-14) 41) Fericit bărbatul care rabdă ispita. în stăruinţă. ceea ce trăiesc eu acum în trup. (Filipeni 4. fraţilor înarmaţi-vă cu răbdare până la venirea Domnului. (Galateni 2.

fluviile pot să scadă şi să sece. Din noapte ei vor să facă zi şi spun că lumina este mai aproape decât întunericul. să vă ajute şi să vă fie ocrotire.7-12) Zilele mele s-au scurs. Dacă mă culc. zic: Când va veni ziua? Dacă mă scol. Ochiul celui ce mă vedea nu mă va mai zări. Am zis mormântului: Tu eşti tatăl meu. cu ochiul meu nu se va mai vedea fericirea. Astfel şi eu am avut parte de luni de durere şi mi-au fost date nopţi de suferinţă. Dar omul când moare rămâne nimicit. altădată vânjoşi se îngustează şi propriul lui sfat îl poticneşte.1-2) Un copac de pildă tot are nădejde. asemenea robului care-şi aşteaptă simbria. ( Iov 10. tot astfel cel ce se coboară în iad nu mai vine înapoi. La fel şi omul se culcă şi nu se mai scoală şi cât vor sta cerurile el nu se mai deşteaptă şi nu se mai trezeşte din somnul lui.11-16) Fireşte lumina nelegiuitului se stinge şi flacăra focului lui nu mai străluceşte. Adu-ţi aminte. ( Iov 14. (Deuteronom 32. Spaimele dau peste el din toate părţile şi se ţin de el pas cu pas.110) Întreabă pe cei ce-au fost înaintea noastră şi ia aminte la cele trăite şi păţite de părinţi. Nu sunt oare zilele mele destul de puţin? Dă-Te la o parte ca să pot să-mi vin puţin în fire. Nu se mai înapoiază în casa sa şi locuinţa sa nu-l mai cunoaşte. el creşte din nou şi vlăstarii nu-i vor lipsi. ca un vultur care se năpusteşte asupra prăzii sale. ochii Tăi mă vor căuta dar eu nu voi mai fi: Negura se risipeşte. când omul îşi dă sufletul unde mai este el? Apele mărilor pot să dispară.18-22) Omul născut din femeie are puţine zile de trăit. Zilele mele au fost mai grabnice ca suveica şi s-au isprăvit fiindcă firul s-a terminat. ţară de întuneric şi neorânduială. că Eu sunt şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine: Eu omor şi înviez. Boala muşcă din trupul lui. (Iov 9. Eu rănesc şi tămăduiesc şi nimeni nu poate scăpa din mâna Mea! (Deuteronom 37. ( Iov 14.25-26) 7) 2) 8) 3) 9) 10) 4) 5) 33 . timpul. Capcana l-a prins de călcâi şi laţul s-a încolăcit pe el. Trupul meu e plin de păduchi şi de solzi de murdărie. Lângă bunătăţile lui el moare de foame şi nenorocirea lui stă gata lângă el. El dă cu picioarele în laţ şi se plimbă în reţeaua de sfori. unde lumina e totuna cu bezna. Dacă rădăcina lui îmbătrâneşte în pământ şi dacă trunchiul lui putrezeşte. deşertăciunea. vedeţi dar.35) Atunci Domnul va zice: Unde sunt dumnezeii lor şi tăria în care nădăjduiau ei? Unde sunt cei ce au mâncat grăsimea jertfelor lor? Să se scoale. (Iov 7. Doamne. Primul născut al morţii roade mădularele lui. mă întreb: Când va veni seara? Şi sunt năpădit de fel de fel de arătări până la asfinţit. el tot are nădejde. piere. când dă de apă înverzeşte din nou şi se acoperă cu ramuri ca şi cum ar fi atunci sădit. mai înainte ca să plec spre a nu mă mai întoarce din ţinutul întunericului şi al umbrelor morţii. Paşii lui. (Iov17. că viaţa mea e o suflare. Nimeni din ai lui nu mai sălăşluieşte în cortul lui. Judecata 1) A Mea este răzbunarea şi răsplătirea când se va poticni piciorul lor. Lumina se întunecă în cortul lui şi candela de deasupra lui se isprăveşte. Cursa care trebuia să-l prindă este ascunsă în pământ şi prinzătoarea stă în poteca lui. care Moarte. (Iov 8. pielea mea crapă şi se zbârceşte. căci dacă-l tai.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere 6) Deci m-ai scos din sânul mamei mele? Aş fi murit şi nici un ochi nu m-ar fi văzut! Aş fi fost ca unul care n-a fost niciodată şi din pântecele mamei mele aş fi trăit în mormânt. Din cortul unde stătea la adăpost este scos afară şi târât înaintea groaznicului împărat. el creşte şi ca umbra el fuge şi e fără durată. Vedeţi.39) Oare omul pe pământ nu este ca într-o slujbă ostăşească şi zilele lui nu sunt ca zilele unui simbriaş? El este asemenea pământului care suspină după umbră. căci dacă-l tai. S-au strecurat ca nişte bărci de papură. am zis viermilor: Voi sunteţi mama şi surorile mele! Atunci unde este nădejdea mea şi cine a văzut pe undeva norocul meu? El s-a rostogolit până în fundul iadului şi împreună cu mine se va cufunda în ţărână. Că noi suntem de ieri şi nu ştim nimic căci zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră.8-9) Zilele mele sunt mai grabnice decât un aducător de veşti şi au fugit fără să vadă fericirea. dar se satură de necazuri. că aproape este ziua pieirii lor şi curând vor veni cele gătite pentru ei. culcuşul meu l-am întins în inima întunericului. Ca şi floarea. Mai pot să nădăjduiesc? Împărăţia morţii este casa mea. socotinţele mele s-au sfărâmat şi la fel dorinţele inimii mele.

(Psalmi 36. viermii se desfătează din el. fără să fi gustat vreo fericire. Şi unul şi altul se culcă în ţărână şi viermii îi năpădesc. Iar dacă sunt neascultători. Rădăcinile lui se usucă în pământ iar ramurile lui se veştejesc în aer. Nimic nu scapă de lăcomia lui.11) El nu cunoaşte pacea lăuntrică şi el nu va scăpa nimic din toate câte preţuieşte. (Iov 36. ei îşi isprăvesc zilele lor în fericire şi anii lor în desfătări. (Iov 20. Pe locuinţa lui plouă pucioasă. Se culcă bogat. Toată neagra pieire ameninţă comorile pe care le-a adunat.” Iată.5-21) 11) Chiar dacă statura lui s-ar înălţa până la ceruri şi cu capul s-ar atinge de nori. Spaimele l-au ajuns ziua în amiaza mare. prin durere omul este mustrat în patul lui şi oasele sunt zguduite de un cutremur neîntrerupt. Dar toate sunt deşertăciuni. Strânge comori şi nu ştie cui le adună pe ele. ei nu se roagă lui Dumnezeu când sunt puşi în lanţuri. s-au aşternut ca nalba când o coseşti şi ca spicul ierbii s-au vestejit. Precum seceta şi arşiţa sorb apele zăpezilor topite. tot omul ce viază. Căci ca iarba curând se vor usca şi ca verdeaţa ierbii degrab se vor face.6-9) Oasele lui sunt pline încă de vlaga tinereţii. (Psalmi 38. Sufletul lui vine încet spre prăpastie şi viaţa lui spre împărăţia morţilor. Ochiul care-l privea. (Iov 20. Când găleţile îi sunt pline de lapte şi oasele pe care le suge pline de măduvă. nimeni nu-l va mai ţine minte şi astfel nelegiuirea lor s-a frânt ca un copac. tulburarea îl va apuca deodată şi toate loviturile nenorocirii vor cădea în capul lui. Deşi ca o umbră trece omul. (Iov 18. în puterea nopţii un vârtej l-a smuls. Nelegiuiţii se mânie. (Iov 21. ( Iov 24. dar pe pământ partea lui este plină de blestem şi fericirea nu va călca niciodată via lui.5-10) De tăria mâinii Tale eu m-am sfârşit. (Iov 20.2326) 18) 15) Nelegiuitul pluteşte uşor ca pe faţa apelor.24) Casa pe care şi-a zidit-o este casa unei molii şi coliba pe care şi-o face un pândar. când este înconjurat de fericire şi de pace. Dumnezeu îl împovărează fără milă şi înaintea mâinii care îl pedepseşte el caută să fugă. Vântul de la răsărit. dar în zadar se tulbură. şi numărul zilelor mele ca să ştiu ce-mi lipseşte. e măturat ca o vedenie de noapte. atunci trec prin strâmtorile morţii şi se sting nepricepuţi şi orbi. Dumnezeu va dezlănţui asupră-i urgia mâniei Sale şi va ploua cu săgeţi peste el. (Iov 33. Năprasnică revărsare de ape v-a mătura casa lui şi apele vor curge în ziua dumnezeieştii mânii.1-2) Grăit-am cu limba mea: “Fă-mi cunoscut. de aceea înflorirea lui nu va ţine de loc. dar nu se mai culcă a doua oară. un foc care arde neaprins îl mistuie pe oricine va rămâne în cortul lui. dar acum nu mai sunt. nul mai vede şi locul unde se găsea. De la lumină i-au dat brânci în întuneric şi de pretutindeni e scos afară.1922) Dacă dau ascultare şi vin la supunere. din locul de unde era îl spulbera. Şi 16) 17) 12) 13) 19) 20) 21) 14) 22) 34 .Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere nu mai este al lui. Pofta lui este dezgustată de mâncare şi inima lui nu mai pofteşte nici cele mai bune bucate. Altul moare cu sufletul copleşit de amărăciune. Pântecele mamelor l-au uitat. 11-14) Nu râvni la cei ce viclenesc nici nu urma pe cei ce fac fărădelegea. Cu mustrări pentru fărădelege ai pedepsit pe om. (Iov 24. aceasta este moştenirea pe care el o primeşte de la Domnul. până acum nevăzute îi ies prin piele. Carnea de pe el se prăpădeşte şi piere şi oasele lui. Nu lasă nici urmaşi. Cei din apus s-au mirat foarte de soarta lui şi cei din răsărit au simţit fiori în ei. Doamne sfârşitul meu. Când bogăţia lui va fi la culme.29) Unul moare în plinătatea puterii sale. dar ea se va culca cu ea în pulbere.18-22) De aceea. el totuşi va pieri ca o nălucă pe veac şi cei ce-l vedeau vor întreba: Ce s-a făcut? Zboară ca un vis şi nu mai dai de el. Cerurile vor dezveli fărădelegea lui şi pământul i se va ridica împotrivă. cu palma ai măsurat zilele mele şi statul meu ca nimic înaintea Ta. l-a spulberat şi se duce. tot astfel soarbe locuinţa morţilor pe cei păcătoşi. O săgeată îi iese din spate. îl va străpunge arcul de aramă. Aceasta rămâne din sălaşurile celui nelegiuit şi iată locul celui ce n-a cunoscut pe Dumnezeu. Aceasta este partea hărăzită de Dumnezeu omului nelegiuit.18-20) Se ridicaseră. Unii ca aceştia se sting de tineri şi viaţa lor se vestejeşte ca o floare. nu-l mai zăreşte. Dacă va scăpa de platoşa de fier. deschide ochii şi nu mai este. nici sămânţă în poporul său şi nimeni nu mai trăieşte după el prin locurile unde a locuit. (Iov 27. Pomenirea lui se şterge de pe pământ şi în toată lumea numele i-a pierit. o alta i s-a înfipt în ficaţi şi spaimele morţii îl sfârşesc. Când va fi gata să-şi sature pântecele.

(Psalmi 114.46) Că toate zilele noastre s-au împuţinat şi în mânia Ta ne-am stins. (Psalmi 49. (Psalmi 101. locaşurile lor din neam în neam. ca nu cumva să vă răpească şi să nu fie cel ce izbăveşte. (Psalmi 89. ca nişte oi în iad sunt puşi.9) 30) Nu mă lepăda la vremea bătrâneţilor când va lipsi tăria mea să nu mă laşi pe mine. Şi vor stăpâni pe ei cei drepţi şi ajutorul cel nădăjduiau din slava lor. Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine măsoară mânia Ta. Şi am zis: Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel ca să zbor şi să mă odihnesc? Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustie. Dimineaţa va înflori şi va trece. (Psalmi 38.4) Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca iarba m-am uscat. (Psalmi 38.23) Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut peste mine. Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viaţa lui şi te va lăuda când îi vei face bine. adusu-şi-a aminte că ţărână suntem.4) Dat-ai celor ce se tem de Tine semn ca să fugă de la faţa arcului. Mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi.3) 31) 24) 32) 33) 34) 25) 35) 36) 37) 26) 27) 38) 28) 39) 29) 40) 35 . că răscumpărarea sufletului e prea scumpă şi niciodată nu se va putea face.30) Cuprinsu-mau durerile morţii. ca să rămână cineva pe totdeauna viu şi să nu vadă niciodată moartea. deşi numitau cu numele lor pământurile lor. (Psalmi 70.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere ai subţiat ca pânza de păianjen sufletul său. (Psalmi 72. alăturatu-s-a dobitoacelor fără de minte şi s-a asemănat lor şi celor ce vor găsi de bune spusele lor. zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani iar de vor fi în putere optzeci şi ce este mai mult decât aceştia. moartea îi va paşte pe ei.14-16) Dar întorcându-ţi Tu faţa Ta se vor tulbura. Aşteptat-am pe Dumnezeu Cel ce mă mântuieşte de puţinătatea sufletului şi de vifor. nimicnicie vor fi anii lor. se va întări şi se va usca. dar în deşert se tulbură tot pământeanul . care a trecut şi ca straja morţii. totuşi intra-va până la neamul părinţilor lui şi în veac nu va vedea lumină. se va învechi în iad. cum mor şi cei neînţelepţi şi nebunii şi lasă altora bogăţia lor. ca să se izbăvească cei iubiţi ai Tăi.12) Zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui: “Vesteşte-mi puţinătatea zilelor mele. sunt din neam în neam. (Psalmi 61. au pierit din pricina nelegiuirilor lor. seara va cădea. Că trece viaţa noastră şi ne vom duce. n-a priceput. (Psalmi 101. (Psalmi 102.17-18) Nimeni însă nu poate să scape de la moarte nici să plătească lui Dumnezeu preţ de răscumpărare.9-14) Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. zilele lui ca floarea câmpului.14-15) 23) Căci străin sunt eu la Tine şi străin ca toţi părinţii mei. nici nu se va coborî cu el slava lui.24-25) Că El a cunoscut zidirea noastră. osteneală şi durere. mai înainte de a mă duce şi a nu mai fi. în cetatea Ta chipul lor de nimic l-ai făcut. Lasă-mă ca să mă odihnesc. Fiecare vede că înţelepţii mor. asupra mea şi m-a acoperit întunericul.47) Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri. că anii Tăi. aşa va înflori. şi omul în cinste fiind. Omul ca iarba. Doamne. (Psalmi 48.45) Dar deşertăciune sunt fiii oamenilor. (Psalmi 48. Ca visul celui ce se deşteaptă. Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen. Că la moarte el nu va lua nimic. după temerea de Tine? Învaţă-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înţelepciune.7-16) Să nu te temi când se îmbogăţeşte omul şi când se înmulţeşte slava lui. nu mă lua la jumătatea zilelor mele. necaz şi durere am aflat. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se mai cunoaşte locul său. în balanţă. Cât de iute i-ai pustiit pe ei! S-au stins. (Psalmi 103.17) Înţelegeţi dar aceasta cei ce uitaţi de Dumnezeu. (Psalmi 89. luavei duhul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor întoarce. (Psalmi 54. (Psalmi 54. Teamă şi cutremur au venit.10) Într-adevăr pe drumuri viclene i-ai pus pe ei şi i-ai doborî când se înălţau.18-20) Cine este omul ca să trăiască şi să nu vadă moartea şi să-şi izbăvească sufletul său din mâna iadului? (Psalmi 88. (Psalmi 101. mormântul lor va fi casa lor în veac. toţi împreună sunt deşertăciune. primejdiile iadului m-au găsit. dimineaţa ca iarba va trece. Doamne.

Şi aceasta este deşertăciune! (Eclesiastul 2. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor. Vreme să răneşti şi vreme să tămăduieşti. Vreme este să iubeşti şi vreme să urăşti. ca ei să-şi dea seama că nu sunt decât dobitoace.18-20) Şi am fericit pe cei ce au murit în vremi străvechi mai mult decât cei vii care sunt acum în viaţă. Şi totul este deşertăciune.1) Ca o pasăre gonită din cuibul ei. cel ce n-a văzut faptele cele rele care se săvârşesc sub soare. Ceea ce a mai fost aceea va mai fi şi ceea ce s-a mai întâmplat se va mai petrece. (Psalmi 145. Nu ne aducem aminte despre cei ce au fost mai înainte şi tot aşa despre cei ce vor veni pe urmă. Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în pământ. Vreme este să rupi şi vreme să coşi.3-4) Nu vă încredeţi în cei puternici în fiii oamenilor. că fără de veste va veni nenorocirea şi cine poate să cunoască sfârşitul lor năprasnic? (Pilde 24. vreme este să îmbrăţişezi şi vreme este să fugi de îmbrăţişare. Este vreme de război şi vreme de pace. deşertăciunilor zice eclesiastul.3-4) Fiul meu teme-te de Domnul şi de rege şi cu cei ce se răzvrătesc nu lega prietenie.1-12) M-am uitat cu luare aminte la toate lucrările care se fac sub soare şi iată: totul este deşertăciune şi vânare de vânt. (Eclesiastul 1. (Eclesiastul 3. Şi dacă bogăţia se pierde într-o întâmplare nenorocită şi are un copil acestuia nu-i mai rămâne nimic în mână. 42) 50) 43) 44) 45) 46) 52) 53) 54) 47) 48) 36 . Vreme este să te naşti şi vreme să mori. că nu ştii la ce poate da naştere. nici chiar noaptea n-are odihnă inima lui. Amândoi merg în acelaşi loc. (Pilde 27. deşertăciunea deşertăciunilor.22-23) Pentru orice lucru este o clipă prielnică şi vreme pentru orice îndeletnicire de sub cer. dar marea nu se umple căci ele se întorc din nou la locul lor de unde-au plecat. iar omul nu are nimic mai mult decât dobitocul. Precum a ieşit din pântecele maicii sale. (Psalmi 143. aşa este omul izgonit din casa sa. fie că mănâncă puţin. roate. Vreme este să plângi şi vreme să râzi.” Căci soarta omului şi soarta dobitocului este aceeaşi: precum moare unul. Vântul suflă către miază-zi. (Pilde 27. Iar mai fericit şi decât unii şi decât alţii este cel ce n-a venit pe lume. Şi aceasta este deşertăciune! Când se-nmulţesc averile. zilele lui ca umbra trec.17) 51) 49) Oare. (Eclesiastul 1. (Eclesiastul 3. sau fiul omului că-l socoteşti pe el? Omul cu deşertăciunea se aseamănă. moare şi celălalt şi toţi au un singur duh de viaţă. el trece neîncetat prin cercurile sale. amândoi au ieşit din pulbere şi amândoi în pulbere se-ntorc. Este un rău cumplit pe care lam văzut sub soare: bogăţii puse la o parte de stăpânul lor pentru a lui nenorocire. Toate lucrurile se zbuciumă mai mult decât poate omul să o spună: ochiul nu se satură de câte vede şi urechea nu se umple de câte aude. ce-i rămâne omului din toată munca lui şi din grija inimii lui cu care s-a trudit sub soare? Toate zilele lui nu sunt decât suferinţă şi îndeletnicirea lui nu-i decât necaz. dar pământul rămâne totdeauna! Soarele răsare. vreme este să taci şi vreme să grăieşti. dar belşugul bogatului nu-i dă răgaz să doarmă. căci nu este nimic nou sub soare. în care nu este izbăvire. nici pomenire nu va fi la vrăjmaşii lor. sporesc şi cei ce le mănâncă şi ce folos are stăpânul lor că numai le vede? Dulce este somnul lucrătorului fie că mănâncă mult.2-3) Cine iubeşte banii nu se va sătura de ei iar cel ce iubeşte bogăţia nu va avea parte de rodul ei. Vreme este să agoniseşti şi vreme să prăpădeşti. (Eclesiastul 2. vreme este să dărâmi şi vreme să zideşti. (Eclesiastul 3.10) Şi am zis iar în inima mea despre fiii oamenilor: “Dumnezeu a orânduit să-i încerce. vreme este să jeleşti şi vreme să dănţuieşti. Toate fluviile curg în mare. şi totul este deşertăciune şi vânare de vânt.1-8) Am văzut zbuciumul pe care l-a dat Dumnezeu fiilor oamenilor ca să se rbuciume. Dacă este vreun lucru despre care să se spună: “Iată ceva nou!” aceasta a fost în vremurile străvechi de dinaintea noastră. vântul se întoarce către miază-noapte şi făcând roate.8) Deşertăciunea. vreme să smulgi ceea ce ai sădit. (Eclesiastul 4.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere 41) Doamne ce este omul că Te-ai făcut cunoscut lui.21-22) Nu te lăuda cu ziua de mâine. soarele apune şi zoreşte către locul lui ca să răsară iarăşi. toate sunt deşertăciuni! Ce folos are omul din toată truda care se trudeşte sub soare? Un neam trece şi altul vine. Vreme este să arunci pietre şi vreme să le strângi.1-14) Drept aceea am urât viaţa căci rele sunt cele ce se fac sub soare. vreme este să păstrezi şi vreme să arunci.

iar sufletului lui nu-i lipseşte nimic din ceea ce ar putea să dorească. Şi aceasta este o întâmplare nenorocită. nici n-a cunoscut soarele. aşa sunt prinşi fără de veste oamenii în vreme de restrişte. ura şi pizma lor a pierit de mult şi nu se vor mai bucura niciodată de ceea ce se face sub soare. pentru aceasta se umple de răutate inima oamenilor ca să facă rău.3-6) Omul nu ştie nici măcar vremea lui: întocmai ca peştii care sunt prinşi în vicleanul năvod. Iată o deşertăciune şi un rău nespus de mare! dacă un om va fi să aibă o sută de fii şi să trăiască mulţi ani şi numeroase să fie zilele anilor săi. dar să ştii că. Cel ce păzeşte vântul nu seamănă şi cel ce se uită la nori nu seceră.6) Chiar dacă ar trăi mulţi ani şi s-ar bucura de toate. la fel nu este stăpân pe ziua morţii şi-n această luptă nu încape amânare. necaz peste fire şi boală şi durere! (Eclesiastul 5.1-6) Cine ştie ce este de folos pentru om în viaţă în vremea zilelor sale de nimicnicie pe care le trece asemenea unei umbre? Şi cine va spune mai dinainte omului ce va fi sub soare? (Eclesiastul 6.7-8) 67) 61) Din pricină că hotărârea pentru pedepsirea răutăţii nu este îndeplinită îndată. să-şi aducă însă aminte de zilele cele din întuneric.12) Mai bine să mergi în casă de plâns. aceasta sau aceea. zic: “Chiar şi fătul lepădat e mai fericit decât el!” a venit în zadar şi se duce în întuneric şi în întuneric va fi învăluit numele lui. Nelegiuirea nu-l va scăpa pe cel ce o săvârşeşte. căci toţi au aceeaşi soartă şi pe lângă aceasta inima oamenilor este plină de răutate. Omului căruia Dumnezeu i-a dat averi şi bunuri.13) Este un mare rău în tot ceea ce se face sub soare. Bucură-te. şi ce folos că i-a fost munca-n vânt? Mai mult încă. fiindcă el nu se teme de Domnul.2-4) Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui. (Eclesiastul 11.8-9) 62) 63) 64) 56) 65) 66) 57) 58) 59) 60) 68) 37 . şi pentru munca lui el nu va primi nimic.9-16) 55) Este un rău pe care l-am văzut sub soare şi care apasă greu asupra omului. şi fătul lepădat a avut mai multă odihnă decât omul acesta. Tot ce se întâmplă este deşertăciune. Şi dacă ar fi trăit de două ori câte o mie de ani şi nu sa bucurat de fericire oare nu toţi se duc în acelaşi loc? (Eclesiastul 6. că mare este nenorocirea care apasă asupra omului de vreme ce el nu poate să ştie mai dinainte ceea ce se va întâmpla. căci acolo se vede sfârşitul omului şi cine-l vede îl pune la inimă. (Eclesiastul 11. ca să poată lua în mâna lui. căci un câine viu este mai de preţ ca un câine mort. ei se deşartă pe pământ. cine îi va da de ştire ceea ce va fi cu el? Omul nu este stăpân pe duhul său de viaţă ca să-l poată opri. (Eclesiastul 8. sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. căci cine-i va spune ce se va întâmpla după el? (Eclesiastul 10. iar nebunia dăinuieşte toată viaţa în inima lor şi se duc în acelaşi loc cu cei morţi.14) Aruncă pâinea ta pe apă căci o vei afla după multe zile. Alungă necazul din inima ta şi depărtează suferinţele de trupul tău. toată viaţa lui este întuneric şi supărare. ca să se ducă aşa cum a venit. întocmai ca şi păsările în laţ. decât să te duci în casă de ospăţ. Împarte o bucată în şapte şi chiar în opt. acolo rămâne.11) Fericirea nu va fi pentru cel fără de lege. Oare cine va rămâne în viaţă? Pentru toţi cei vii este o nădejde. Şi dragostea lor.12) Omul nu ştie ce va fi după el. Când norii se umplu de ploaie. căci copilăria şi tinereţea sunt deşertăciune. asemenea umbrei nu-şi va lungi viaţa. (Eclesiastul 7. (Eclesiastul 8. (Eclesiastul 9. (Eclesiastul 7. ci un străin le va mânca. de ce să mori înainte de timpul tău? (Eclesiastul 7. Cei vii ştiu că vor muri dar cei morţi nu ştiu nimic şi parte de răsplată nu mai au căci numele lor a fost uitat.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere gol se va duce. Dumnezeu te va aduce la judecata Sa. căci multe vor fi. (Eclesiastul 11.8) Nu fi nelegiuit până la sfârşit şi nu fi nici nebun. pentru toate acestea. unde a căzut. Şi dacă un copac cade la miază-zi sau la miază noapte. căci nu ştii ce nenorocire se poate întâmpla în ţară.1-4) Dis-de-dimineaţă seamănă sămânţa şi până seara nu odihni mâna ta. aşa cum a venit. (Eclesiastul 9. Dumnezeu nu-i îngăduie însă să se bucure de ele.17) Pentru orice lucru este un timp şi o judecată. Oare. (Eclesiastul 8. care. căci nu ştii care va izbuti. când vine dintr-o dată peste ei. omule cât eşti tânăr şi inima ta să fie veselă în zilele tinereţii tale şi mergi în căile inimii tale şi după ce-ţi arată ochii tăi. Nici n-a văzut. dacă nu sa săturat sufletul lui de bine şi el nu are loc de îngropare.

Şi aceia şi aceasta vor arde laolaltă şi nimeni nu va putea să-i stingă. (Isaia 5. căscat-a gura sa peste măsură. (Isaia 24.18) Dar ce veţi fa e voi în ziua pedepsirii şi cum vă veţi feri de furtuna ce vine de departe? Către cine veţi fugi şi unde veţi lăsa comorile voastre? (Isaia 10. cu zăngănit de inele la picioarele lor. cu paşi domoli. Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului. acolo sus. (Isaia 3. ea vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic. în loc de veşmânt preţios – zdrenţe 79) şi în loc de frumuseţe. Vor fi ca un stejar ale cărui frunze cad şi ca o grindină fără nici un stop de apă. (Isaia 2. de strălucirea slavei Lui.9-10) Nu mai nădăjduiţi în omul cel muritor. chiotele de veselie. că aproape este ziua Domnului. fiindcă omul merge în locaşul său de veci iar bocitoarele dau târcoale pe uliţă.6-11) Groază. Şi te temi să mai urci colina şi spaimele pândesc în cale şi capul se face alb ca floarea de migdal şi lăcusta sprintenă se face grea şi toţi mugurii s-au deschis. Pământul se mişcă încoace şi încolo ca un beţiv.” Atunci s-a întors Iezechia cu faţa la perete şi s-a rugat Domnului: “O. Şi se închid porţile care dau spre uliţă şi se domoleşte huruitul morii şi te scoli la ciripitul de dimineaţă al păsării şi se potolesc toate cântăreţele.1722) În vremea aceea Iezechia s-a îmbolnăvit de moarte. mânioasă şi întărtată la mânie ca să pustiască pământul şi să-i stârpească pe păcătoşi de pe el. Doamne! Adu-Ţi aminte că am 76) 77) 78) 70) 71) 72) 73) 80) 74) 38 .29-31) Intraţi în crăpăturile stâncilor şi ascundeţivă în pulbere. Omul cel muritor va fi smerit şi umilit şi ochii celor mândri vor fi pogorâţi. zvârcolindu-se în dureri ca femeia gata să nască. (Isaia 3. Pământul se sfarmă. cel care va scăpa din mijlocul gropii se va prinde în laţ! Zăgazurile cele de sus se vor deschide şi temeliile pământului se vor clătina.24) 75) De aceea şi iadul şi-a mărit de două ori lăcomia lui. oştirea cea de sus şi de pe pământ pe regii pământului. Deşertăciunea deşertăciunilor. laţ şi groapă pentru voi locuitori ai pământului! Cel care va fugi de groază va cădea în groapă. Drept aceea toate braţele vor fi neputincioase şi inima omului se va topi de frică.3) Strigaţi. Şi a intrat la el Isaia fiul lui Amos şi i-a zis: “Aşa grăieşte Domnul: Pune rânduială în casa ta că nu vei mai trăi. şi ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost.22) Pentru că fiicele Sionului sunt atât de mândre şi umblă cu capul pe sus şi cu priviri obraznice. Se vor privi unul pe altul cu groază iar feţele lor vor fi roşii ca flacăra. Luceferii de pe cer şi grămezile de stele nu-şi vor mai da lumina lor: soarele se va întuneca în răsăritul lui şi luna nu va mai străluci.1-8) Ei vor fi ruşinaţi pentru dumbrăvile sfinte pe care le-au îndrăgit şi se vor roşi la faţă din pricina grădinilor pe care le-au cules. pământul sare în bucăţi. în nările căruia nu este decât o suflare! Oare ce putere are el? (Isaia 2. toate sunt deşertăciuni! (Eclesiastul 12. a zis Eclesiastul. Iată ziua Domnului. (Isaia 1. ea vine aprigă.16-7) Atunci va fi în loc de miresme – putreziciune. Atunci este vremea când străjerii casei tremură şi oamenii cei tari se înconvoaie la pământ iar cele ce macină nu mai lucrează căci sunt puţine la număr şi privitoarele de la ferestre se întunecă. în loc de cârlionţi făcuţi cu fierul. voi smeri mândria celor îngâmfaţi şi obrăznicia celor cruzi o voi arunca la pământ. Domnul va descoperi goliciunea lor. pleşuvie. din pricina frici de Dumnezeu. Cel puternic va fi ca puzderiile de câlţi şi faptele lui ca o leasă de mărăcini. Mai înainte să se rupă funia de argint şi să se spargă vasul de aur şi să se strice ulciorul la izvor şi să se sfărâme roata fântânii. Şi ca robii vor fi închişi într-o închisoare sub pământ şi după multe zile vor fi cercetaţi. pecete de robie. Vor fi cuprinşi de spaimă. vor vedea năluci şi durerile îi vor cuprinde. se dă în sus şi în jos ca un scrânciob. (Isaia 5.14-15) Vai de cei ce-şi atrag pedeapsa ca şi cu nişte frânghii şi plata păcatului ca cu nişte ştreanguri. luna şi stelele şi ca norii să mai vină după ploaie. se clatină pământul. păcatele apasă asupra lui ca să nu se mai scoale! Şi în ziua aceea Domnul va arăta cu asprime. Atunci voi pedepsi lumea pentru fărădelegile ei şi pe cei nelegiuiţi pentru păcatele lor. iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu Care L-a dat. ci vei muri.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere 69) Adu-ţi aminte de Ziditorul tău în zilele tinereţii tale înainte să vină zilele de restrişte şi să se apropie anii despre care vei zice: “N-am nici o plăcere de ei!” Înainte ca să se întunece soarele şi lumina. acolo se vor coborî mărirea Sionului şi gloatele sale. şi în loc de cingători – frânghie. (Isaia 13.

Domnul îi va zdrobi şi muţi îi va azvârli cu capul în jos. Sau ca pasărea ce zboară în aer şi o călătorie nu lasă nici un semn căci ea. Ce folos ne-a adus trufia? La ce ne-a slujit bogăţia şi toată fala ei? Toate acestea au trecut ca umbra şi ca o veste care se duce pe aici încolo. nu vor fi de nici o treabă şi bătrâneţile lor. Ţip ca o porumbiţă. Poporul este ca iarba.6-8) Căutaţi-l pe Domnul cât Îl puteţi găsi. tatăl tău: Ascultat-am rugăciunea ta. chinul îi va măcina şi pomenirea lor se va şterge. Şi a fost cuvântul Domnului către Isaia zicând: “Du-te şi spune-i lui Iezechia: Aşa grăieşte Domnul Dumnezeul lui David. ci în răutatea noastră ne-am risipit. floarea se veştejeşte. Ne-am săturat de cărările fărădelegii şi ale pierzării. Tu ai sfârşit cu mine. dar Domnul îi va face de ocară căci vor fi pe urmă hoit fără de cinste printre morţi. Strig până dimineaţa: Ca un leu boala îmi sfărâmă oasele mele! De dimineaţă până seara. Ochii mei slăbesc uitându-se în sus. iar aerul pe care l-a spintecat se-mpreună la loc şi nu poţi să mai ştii care i-a fost urma.” (Isaia 38. Iar ei.16-19) Vor vedea şi-şi vor bate joc. îşi taie cale prin mişcarea penelor. Numele nostru se va uita cu vremea şi nimeni nu-şi va aduce aminte de lucrurile noastre şi viaţa noastră va trece ca urma norului şi se va risipi ca negura pe care o alungă razele soarelui şi căldura lui o îngreuiază. Tot aşa şi noi ne-am născut şi am isprăvit cu viaţa şi nu putem să arătăm nici un semn de faptă bună. sunt în mare cumpănă.18-20) Atunci cel drept va sta cu multă îndrăzneală înaintea celor care l-au prigonit şi au dispreţuit ostenelile sale. moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască. că s-a pecetluit şi nimeni nu mai vine înapoi. Nu voi mai vedea pe Domnul în pământul celor vii şi nu voi mai privi pe nimeni dintre locuitorii lumii. bătând cu aripile vântul cel uşor şi despicându-l cu avântul pornirii.24) Fiii desfrânaţilor nu vor avea desăvârşire şi sămânţa ieşită din patul nelegiuit se va stinge.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere umblat înaintea Ta întru credincioşie şi cu inimă curată. căci neamul celui nedrept are sfârşit groaznic. Într-adevăr. la porţile locuinţei morţilor voi fi ţinut pentru restul anilor mei. nu mă lăsa!” (Isaia 38. (Înţelepciunea lui Solomon 2. De dimineaţă până seara. (Isaia 55. Nebunii de noi! Am socotit viaţa lui o nebunie şi moartea lui o ticăloşie şi iată cum a fost socotit între fiii lui Dumnezeu şi partea lui este între sfinţi! Aşadar noi am rătăcit de la calea adevărului şi lumina dreptăţii n-a strălucit pentru noi şi nouă soarele nu ne-a răsărit. iată voi adăuga la viaţa ta încă cinsprezece ani. văzându-l. Au trecut la fel ca corabia care răzbate marea învolburată şi a cărei urmă în apă nu pot s-o mai găseşti şi nici trecerea ei în mijlocul valurilor. întru ruşine în veac de veac. iar după aceea nimic nu mai arată pe unde a trecut. văzut-am lacrimile tale. că Duhul Domnului a trecut pe deasupra. Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte. Tu ai sfârşit cu mine. Îmi simt firul vieţii tăiat ca de un ţesător care m-ar rupe de ţesătura lui. Sau la fel ca săgeata care zboară spre locul însemnat. dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac! (Isaia 40. Ei vor zice căindu-se în inima lor şi gemând întru strâmtoarea duhului lor: “Acesta este pe care-l aveam altădată de batjocură şi ţinta ocărilor noastre. (Înţelepciunea lui Solomon 4. nădejdea celui nelegiuit este ca praful pe care-l spulberă vântul.6-7) Când se va stinge trupul nostru se va face cenuşă şi duhul se va risipi ca aerul cel uşor.1-6) 81) “Atunci eu am zis: Mă duc la amiaza zilelor mele. Casa mea este smulsă şi dusă departe de mine ca o colibă de ciobani. îi va zgudui din temelie şi vor pieri până la cel mai mic. este ca pâcla subţire pe care o împrăştie 86) 87) 88) 82) 83) 84) 39 . Ca umbra de trecătoare este viaţa noastră şi sfârşitul ei este fără înapoiere. strigaţi către Dânsul cât El este aproape de voi! Cel rău să lase calea lui şi omul cel nelegiuit vicleniile lui şi să se întoarcă spre Domnul căci El Se va milostivi de dânsul şi către Dumnezeul nostru cel mult iertător. la urmă de tot vor fi fără cinste.” Şi a izbucnit Iezechia în hohote de plâns. (Înţelepciunea lui Solomon 3. săvârşind ceea ce este plăcut înaintea ochilor Tăi. (Înţelepciunea lui Solomon 2. Vor veni înspăimântaţi de ştiinţa păcatelor lor şi fărădelegile lor îi vor mustra faţă în faţă.35) 85) Prin pizma diavolului. Doamne. se vor tulbura cu cumplită frică şi se vor minuna de minunea mântuirii dreptului.10-13) Un glas zice: “Strigă!” Şi eu zic: “Ce să strig?” Tot trupul este ca iarba şi toată mărirea lui ca floarea câmpului! Se usucă iarba. am străbătut pustietăţi neumblate iar calea Domnului n-am cunoscut-o. Iar de vor muri de timpuriu vor fi fără nădejde şi fără mângâiere vor fi în ziua judecăţii. Că de vor şi avea viaţă lungă.

Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere vijelia. ca fumul pe care-l suflă o adiere şi ca amintirea unui oaspete de o singură zi care se destramă. Ce este omul şi la ce poate să fie folositor? Care este partea lui bună şi care este partea lui cea rea? Numărul zilelor omului. Tot trupul ca o haină se învecheşte.29-30) Toată urâciunea urăşte Domnul şi nu este iubită celor ce se tem de Dânsul. Mai înainte de a muri fă bine prietenului tău şi după cât poţi întinde şi-i dă lui.18) În tot ce faci adu-ţi aminte de sfârşitul tău şi nu vei păcătui niciodată. (Iisus Sirah 14. El priveşte puterea înălţimii cerului şi toţi oamenii sunt pământ şi cenuşă. că legătură din veac este cu moarte a muri. Fericit bărbatul care întru înţelepciune se va sfârşi şi care va vorbi cu pricepere. omul va moşteni şerpi. aşa sunt de puţini anii în ziua veacului. (Iisus Sirah 17. (Iisus Sirah 11. Tot lucrul ce se strică se sfârşeşte şi cel ce-l face se va duce cu el. însă cei puternici vor fi pedepsiţi cu străşnicie. că fără de veste va izbucni mânia Domnului şi în vremea răzbunării vei fi dat pieirii.23) Cât de mare este milostivirea Domnului şi mila spre cei care se întorc spre El. Că murind. că nu este nemuritor fiul omului. cel mult o sută de ani. Că nu poate desăvârşirea să fie între oameni.24-27) Fericit este cel pe care nu-l învinuieşte sufletul lui şi care n-a căzut de la nădejdea sa. De vei vrea. altele răsar. (Iisus Sirah 5.38) Nu te bucura de moarte vrăjmaşului tău. adu-ţi aminte că toţi trebuie să murim. atunci va începe şi când va înceta atunci nu va fi. Însă cei drepţi vor fi vii în veacul veacului şi răsplata lor este de la Domnul şi Cel Atotputernic are grijă de ei. (Iisus Sirah 7. (Iisus Sirah 8. ca de la cel care nu este. Ce este mai luminos decât soarele? Şi totuşi el se întunecă. vei ţine poruncile şi credinţa şi vei face cele bine-plăcute.3-4) Domnul L-a făcut din pământ pe om şi iarăşi La întors în pământ. că în fiii săi se cunoaşte omul. când în viaţă el le leapădă mereu dinăuntrul său? Boala îndelungată o taie doctorul şi împăratul astăzi este şi mâine va muri.” Şi nu ştie că vremea trece şi va muri şi le va lăsa altora. Celor mici. Ca o picătură de apă din mare şi ca un grăunte de nisip. Oare nu altora vei lăsa averea ta şi bunurile tale nu vor fi împărţite la sorţi? Dă şi ia şi sfinţeşteţi sufletul. cu atât mai mult carnea şi sângele va cugeta ce este rău.7) Pentru ce se trufeşte cel ce este pământ şi cenuşă. fiare şi viermi. a pierit mărturisirea. tare este El întru putere şi vede toate.9-11) Este câte un om care se îmbogăţeşte prin multă grijă şi zgârcenie şi aceasta este partea ostenelilor lui zicând: “Am aflat odihnă şi acum voi mânca din bunătăţile mele. (Înţelepciunea lui Solomon 6. căci pentru cei mari judecata va fi cumplită. (Iisus Sirah 16. Zile cu număr şi puţină vreme i-a dat lui şi i-a dat stăpânire peste cele ce sunt pe pământ. El din început l-a făcut pe om şi l-a lăsat pe mâna sfatului său. Că multă este înţelepciunea Domnului. Adu-ţi aminte că moartea nu zăboveşte şi hotărârea morţii nu ţi s-a arătat. Aşa este rodul trupului şi al sângelui: unul moare şi altul se naşte. (Iisus Sirah 17.89) Smereşte sufletul tău foarte că focul şi viermii sunt osânda celui necredincios. Pentru aceea 99) 90) 100) 101) 91) 92) 93) 102) 94) 103) 95) 96) 97) 104) 40 . (Iisus Sirah 15. (Iisus Sirah 11. (Iisus Sirah 17. unele cad. (Iisus Sirah 14.5-6) Nu întârzia a te întoarce la Domnul şi nu amâna din zi în zi. că în Şeol nu este a căuta desfătări.18-20) Vreme de restrişte aduce uitarea desfătărilor şi la sfârşitul omului se vor descoperi lucrurile lui. Ca frunzele cele ce înverzesc în copacul des. (Iisus Sirah 10.1-2) De la cel mort. Mai înainte de sfârşit pe nimeni să nu-l socoteşti fericit.2) Fiule! Cât vei putea fă-ţi bine ţie şi adu Domnului prinoase vrednice. (Înţelepciunea lui Solomon 5. Înaintea oamenilor este viaţa şi moartea şi oricare le va plăcea li se va da.13-20) 98) Nu te încrede în lungimea vieţii lor şi nu nădăjdui întru mulţimea fiilor că mai bun este unul decât o mie şi a muri fără fii decât a avea fii fără frica lui Dumnezeu. Şi nimănui n-a poruncit să lucreze nelegiuit şi nimănui n-a dat libertate să păcătuiască.11-21) Când va sfârşi omul. Pusai înaintea ta foc şi apă şi ori la care vei vrea vei întinde mâna ta. (Iisus Sirah 7. Cel viu şi sănătos va lăuda pe Domnul. Domnul le va arăta iertare şi milă.1-15) 89) Groaznic şi fără de veste El va sta asupra voastră. Nu lăsa nici o zi bună să treacă fără folos şi partea ta din bucuria cuvioasă să nu treacă.

De la diavol ce poţi scoate curat? Şi din minciună ce poţi scoate adevărat? (Iisus Sirah 34. (Iisus Sirah 38. Şi după cuviinţă acoperă trupul lui şi nu trece cu vederea înmormântarea lui. pregăteşte-te şi nu fi ca omul care ispiteşte pe Domnul. ori o mie de ani.10) Faceţi deci roadă vrednică de pocăinţă. (Iisus Sirah 38. Mâhnirea oamenilor este pentru trupurile lor iar numele cel rău al păcătoşilor se va stinge. moarte! Cât de amară este amintirea ta omului care trăieşte fericit întru avuţiile sale. (Iisus Sirah 40.7) Fiule! Pentru cel mort varsă lacrimi şi ca şi cum ai fi pătimit grele încercări începe plângerea. Aşa este cu toată făptura de la cer până la dobitoc.16-18) În tinereţile tale n-ai adunat şi cum vei afla la bătrâneţile tale? (Iisus Sirah 25. certurile şi sabia. bună este judecata omului celui lipsit şi scăzut de putere. nu este socoteală în locuinţa morţii pentru ani.1-4) Că pe mulţi i-au înşelat visele şi-au căzut cei ce-au nădăjduit în ele. pizma şi cearta nu cruţă pe nimeni şi în vremea odihnei întru aşternut în somnul nopţii. spre blestem vă veţi naşte şi de veţi muri. Din ziua ieşirii din pântecele mamei lor până în ziua întoarcerii la mama tuturor. zdrobirile şi bătaia. Mai înainte de a făgădui. Pentru cei fără de lege s-au zidit toate acestea şi pentru ei s-a făcut potopul.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere îndelung răbdător este Domnul cu ei şi a vărsat peste ei mila Sa. Ai grijă de nume. ori o sută. că acesta-ţi va rămâne mai mult decât o mie de comori de aur. (Matei 3. spre osândă va veţi osebi. toate merg spre ziua morţii! De la cel ce şade pe scaun cu mărire şi până la cel smerit.11-16) Iată. mie ieri şi ţie azi. (Iisus Sirah 18. că aşa va fi şi a ta. securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face roadă bună. Gândurile lor. în clipa când este să scape se deşteaptă şi se minunează nevăzînd nici o primejdie. Şi pentru ce nu vrei ce place Celui Preaînalt? Ori zece. aşa şi cei nelegiuiţi. (Iisus Sirah 41. moarte. de la cel ce poartă iachint şi cunună şi până la cel ce se îmbracă cu pânză groasă. iar în somn se zbătea ca şi cum ar fi scăpat de la faţa războiului. de la Domnul este la tot trupul. Adu-ţi aminte de mânia cea din ziua sfârşitului şi de vremea răsplătirii. (Iisus Sirah 18. De dimineaţa până seara se schimbă vremea şi toate sunt grabnace înaintea Domnului. adu-ţi aminte de cele dintâi ale tale şi de cele de apoi. Puţin. ca o nimica este odihna lui.1-12) O. frica inimii. Omul înţelept întru toate se va teme şi în zilele păcatelor se va feri de greşeală. se taie şi se aruncă în foc. asupririle şi foametea. ca să nu te porţi ca un prost aşa încât să vrei să nu te fi născut şi să-ţi blestemi ziua naşterii tale. când va întoarce Domnul faţa. Adică: moartea şi sângele. omului lipsit de griji care sporeşte în toate şi poate încă mânca! O. în pământ se vor întoarce. Această judecată.24) 116) 115) 114) 113) Trudă mare a fost hărăzită fiecărui om şi jug greu peste fiii lui Adam. (Iisus Sirah 41. Nu te împiedica a împlini făgăduinţa în vreme bună şi nu aştepta până la moarte ca să faci ceea ce-ai lepădat. zbuciumul şi frica morţii.6) Deşarte nădejdi şi mincinoase îşi face omul cel neînţelegător şi visurile îi fac pe cei neînţelepţi să-şi iasă din fire. iar cu păcătoşii de şapte ori mai mult.611) 105) Mai înainte de judecată ispiteşte-te pe tine şi în ceasul judecăţii vei afla milă. asemănarea feţei înaintea feţei adevărate. când şezi în mijlocul celor mari. mânia râvna şi tulburarea. Adu-ţi aminte de foamete în timpul belşugului şi de sărăcie şi lipsă în zilele de bogăţie. ca nu cumva să uiţi de tine în faţa lor. (Iisus Sirah 28.8) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 117) 112) 41 . Ca şi cel ce se prinde de umbră şi aleargă după vânt aşa este şi cel care crede visurilor. Numai oglindire este vederea viselor. din blestem în pieire.5) Adu-ţi aminte de cele mai de pe urmă. Toate câte sunt din pământ. cugetarea aşteptării. în pulbere şi cenuşă. bărbaţi nelegiuiţi care aţi părăsit legea Dumnezeului Celui Preaînalt! Că de vă veţi naşte. Nu te teme de judecata morţii. Viaţa bună are zilele numărate. Mai înainte de boală smereşte-te şi în vremea păcatelor arată întoarcere. (Iisus Sirah 34. gândul lui îl împovărează.16) Adu-ţi aminte de judecata lui. iar numele bun în veci rămâne. celui cu adânci bătrâneţi şi celui care de toate se învăluie şi este neîncrezător şi a pierdut răbdarea.2027) Adu-ţi aminte de tatăl tău şi de mama ta. (Iisus Sirah 23. de deşertăciune şi de moarte şi te păzeşte de vrajbă şi rămâi întru porunci. (Matei 3.1-7) Vai vouă.

căci ei sau pocăit la propovăduirea lui Iona.26-27) Vai lumii. cum veţi scăpa de osânda gheenei? Adevăr vă grăiesc. (Matei 22. intrând să-şi vadă oaspeţii. din pricina poticnirilor! Că poticnirile trebuie să vină.2024) Vă spun Eu vouă că pentru orice vorbă deşartă pe care o vor rosti oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii. Betsaido! Că dacă în Tir şi Sidon sar fi făcut minunile ce s-au făcut în voi. acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. 120) 127) 121) 128) 129) 122) 123) 130) 131) 132) 124) 133) 125) 134) 42 . pui de vipere. le-a zis: Le vedeţi pe toate acestea? Adevăr vă grăiesc: Nu va rămâne aici piatră peste piatră. că nu s-au pocăit: Vai ţie. Atunci împăratul a zis către slujitori: Legaţi-l de picioare şi de mâini. (Matei 7. aşa va fi la sfârşitul veacului. Şerpi. (Matei 12.11-14) Dar voi aţi umplut măsura părinţilor voştri. (Matei 5. Fiul Omului îi va trimite pe îngerii Săi şi ei vor strânge din împărăţia Lui toate pietrele de poticnire şi pe cei ce fac fărădelegea şi vor arunca în cuptorul de foc. vor fi dezlegate şi în cer. demult s-ar fi pocăit în sac şi-n cenuşă. (Matei 12. şi atunci îi va răsplăti fiecăruia după faptele lui. până eşti cu el pe cale. răspunzând. Dar vă spun Eu vouă: Tirului şi Sidonului le va fi în ziua judecăţii mai uşor decât vouă! Şi tu Capernaume înălţatu-te-ai oare până la cer? Până la iad te vei coborî.32-36) Şi ieşind Iisus şi plecând de la templu.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere 118) De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor. că de s-ar fi făcut în Sodoma minunile care s-au făcut în tine. (Matei 16. Şi şezând El pe Muntele Măslinilor.17) 126) 119) Împacă-te cu pârâşul tău degrabă. ci acela care face voia Tatălui Meu Celui din ceruri. căci ea a venit de la marginile pământului ca să asculte înţelepciunea lui Solomon.36) Bărbaţii din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta şi-l vor osândi. (Matei 8.13) Ce-i va folosi omului dacă va câştiga lumea întreagă dar sufletul şi-l vor pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său.39-43) Aşa va fi la sfârşitul veacului: vor ieşi îngerii şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor drepţi şi-i vor arunca în cuptorul de foc. dar vai omului aceluia prin care vine poticnirea! (Matei 18.7) Adevăr vă grăiesc: Oricâte veţi lega pe pământ. a văzut un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă şi a zis: Prietene. cum de-ai intrat aici fără să ai haine de nuntă? El însă a tăcut. până astăzi ar fi rămas. Înţeles-aţi toate acestea? Zis-au Lui: Da. Atunci drepţii vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. aici e mai mult decât Iona! Regina de la Miazăzi se va scula la judecată cu neamul acesta şi-l va osândi. vor fi legate şi în cer şi oricâte veţi dezlega pe pământ. Adevăr grăiesc ţie: Nu vei ieşi de acolo. Dar vă spun Eu vouă că pământului Sodomei îi va fi în ziua judecăţii mai uşor decât ţie! (Matei 11. luaţi-l de aici şi aruncaţi-l în întunericul cel mai dinafară! Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Iar El. Căci din cuvintele tale te vei îndreptăţi şi din cuvintele tale vei fi osândit.18) Iar împăratul. şi iată. Doamne! va intra în Împărăţia Cerurilor. care să nu se risipească. (Matei 15. Că mulţi sunt chemaţi. cel ce are urechi de auzit să audă! (Matei 13. (Matei 4. acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai dinafară. iar secerătorii sunt îngerii şi după cum se strânge neghina şi se arde în foc. dar puţin aleşi.21) Şi vă spun Eu vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor şedea la masă cu Avraam. Doamne! (Matei 13. s-au apropiat de El ucenicii Săi ca să-i arate clădirile templului. ca nu cumva pârâşul să te dea judecătorului. şi iată aici e mai mult decât Solomon. vei-vor toate acestea peste neamul acesta! (Matei 23. până nu vei fi dat şi cel de pe urmă ban.11-12) Atunci a început Iisus să mustre oraşele în care făcuse cele mai multe din minunile Sale.49-51) Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu Cel ceresc va fi smuls din rădăcină.41-42) Secerişul este sfârşitul veacului.25-26) Intraţi pe poarta cea strâmtă. cu îngerii Săi. (Matei 7. că largă este poarta şi lat este drumul ce duce la pieire şi mulţi sunt cei ce intră prin el şi strâmtă este poarta – şi îngust este drumul ce duce la viaţă şi puţini sunt cei ce-l află.13-14) Nu tot cel ce-Mi zice: Doamne. cu Isaac şi cu Iacov în Împărăţia Cerurilor. (Matei 18. Horazine! Vai ţie. şi judecătorul slujitorului şi să te arunce în temniţă. acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.

iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerului se vor clătina. Cine este oare slujitorul credincios şi înţelept pe care stăpânul. privegheaţi. se însurau şi se măritau. Dar cel ce va răbda până la sfârşit. iată alţi doi talanţi am câştigat cu ei. că precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată pân-la apus. din două care vor măcina la râşniţă una va fi luată şi alta lăsată. până în ziua când a intrat Noe în corabie. că-n ceasul în care nu gândiţi va veni Fiul Omului. Mai pe urmă au sosit şi celelalte fecioare. aici este Hristos!. ci numai Tatăl. 136) . Că se vor scula hristoşi mincinoşi şi profeţi mincinoşi şi vor face semne mari şi minuni. Zisu-i-a stăpânul: Bine slugă bună şi credincioasă. Atunci. Dar vai de cele însărcinate şi de cele ce alăptează în zilele acelea! Rugaţi-vă însă ca fuga voastră să nu fie iarna. care seceri unde n-ai semănat şi aduni de unde n-ai răspândit şi. Şi dacă zilele acelea nu s-ar fi scurtat. (Matei 25. nici un trup n-ar mai scăpa. Că unde va fi stârvul. adevăr vă grăiesc că-l va pune peste toate avuţiile sale. tot aşa şi voi. din doi care vor fi în ţarină. lângă uşi. şi va începe să-i bată pe cei ce slujesc împreună cu el. Cerul şi pământul vor trece. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate seminţiile pământului şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă. intră întru bucuria domnului tău. soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina. când le veţi vedea pe toate acestea. Şi-i va trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiţă şi pe cei aleşi ai săi îi vor aduna din cele patru vânturi. Atunci. că de-ar şti stăpânul casei la care ceas al nopţii vine furul. Iar îndată după necazul acelor zile. aici ce este al tău. de vă va spune cineva: Iată. Apropiindu-se apoi cel care primise un talant. deschide-ne! Iar el. ştiai că secer unde n-am semănat şi adun de unde n-am răspândit? Se cuvenea să dai argintul meu la zarafi şi eu. acolo se vor aduna vulturii. Iată. cel ce va fi pe casă să nu se coboare ca să-şi ia lucrurile din casă. urâciune pustiirii stând în locul cel sfânt – cine citeşte să înţeleagă – . Dar dacă slujitorul acela. Şi mulţi profeţi mincinoşi se vor scula şi pe mulţi îi vor amăgi. pe voi nu vă ştiu! Drept aceea. aş fi luat ceea ce este al meu cu dobândă. nici îngerii din ceruri. Şi răspunzând stăpânul său. stăpânul acelui slujitor va veni în ziua când el nu se aşteaptă şin ceasul pe care nu-l ştie şi-l va despica în două şi partea lui o va pune cu făţarnicii. Iată. şi va fi foame şi ciumă şi cutremur mare pe-alocuri. ca să-i amăgească. aproape. Iar din pricina înmulţirii fărădelegii iubirea multora se va răci. căci toate trebuie să fie. tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. nici Sâmbăta. de la marginile cerurilor până la 43 odrăsleşte frunze. venind. este în cămări!. peste puţine ai fost credincioasă. că nu ştiţi ziua şi nici ceasul în care Fiul Omului va veni. temându-mă. Aşadar. a zis: Doamne. îl va găsi făcând aşa. să ştiţi că El este. atunci cei din Iudeea să fugă-n munţi. ştiţi că vara e aproape. Că neam peste neam se va ridica şimpărăţie peste-mpărăţie. Aşadar. (Matei 24) 135) Deci plecând ele a venit mirele iar cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. Atunci vă vor da pe voi la chinuri şi ă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile din pricina numelui Meu. Atunci mulţi se vor poticni şi unii pe alţii se vor vinde şi unii pe alţii se vor urî. dar toate acestea sunt doar începutul durerilor naşterii. Adevăr vă grăiesc că neamul acesta nu va trece până ce se vor plini. tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului că precum în zilele acelea de dinainte de potop oamenii mâncau şi beau. dar zilele acelea se vor scurta de dragul celor aleşi. iată. a zis: Doamne. v-am spus-o dinainte. iar cel din ţarină să nu se-ntoarcă înapoi ca să-şi ia haina. i-a zis: Slugă vicleană şi leneşă. şi pe mulţi îi vor amăgi.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere s-au apropiat de El uceficii doar între ei şi Iau zis: Spune-ne când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului? Şi răspunzând Iisus le-a zis: Luaţi aminte să nu vă amăgească cineva. Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie. de vă vor spune: Iată este în pustie! Să nu ieşiţi. ar priveghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. rău fiind. Şi precum a fost în zilele lui Noe. dar încă nu-i sfârşitul. m-am dus de am ascuns talantul tău în pământ. sau: Acolo! să nu-l credeţi. acela se va mântui. nici Fiul. peste multe te voi pune. luaţi seama să nu vă înspăimântaţi. privegheaţi. dar cuvintele Mele nu vor trece! Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie. că mare necaz va fi atunci. te-am ştiut că eşti om aspru. că mulţi vor veni în numele Meu zicând: Eu sunt Hristos!. să nu credeţi. le-a zis: Adevăr vă spun. şi n-au ştiut până ce-a venit potopul şi i-a luat pe toţi. va zice în inima sa: Stăpânul meu întârzie…. tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului. cum na mai fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Aşadar. Să cunoaşteţi însă aceasta. unul va fi luat şi altul va fi lăsat. Dar când veţi vedea ceea ce s-a spus prin Daniil proorocul. că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru. să mănânce şi să bea cu beţivii.10-13) Apropiindu-se şi cel care primise doi talanţi. De aceea şi voi fiţi gata. Doamne. de va fi cu putinţă şi pe cei aleşi. zicând: Doamne. doi talanţi mi-ai dat. răspunzând.

Bună este sarea. facă-se voia Ta! Şi venind iarăşi. (Matei 26.17) Aşadar privegheaţi. luaţi seama cum auziţi: Celui ce cere i se va mai da.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere luaţi de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. iar drepţii la viaţa veşnică. venind fără veste. ci se aruncă afară. nici în gunoi. nu poate fi ucenic al Meu. (Matei 26. la cântatul cocoşilor. şi nu M-aţi îmbrăcat. Cel ce are urechi de auzit. avuţiile lui sunt în pace. străin sau gol. (Matei 25. ca să cureţe aria şi să adune grâul în hambarul Său. ori dimineaţa. iarăşi S-a dus şi S-a rugat a treia oară. iar de la cel ce nu are. străin am fost şi nu M-aţi primit. în focul cel veşnic care este gătit diavolului şi îngerilor lui. a Cărui lopată este în mâna Lui. (Luca 3. dar dacă şi sarea-şi pierde gustul. întrucât nu aţi făcut unuia dintr-aceşti mici. Iar ceea ce vă spun vouă. un ceas n-aţi fost în stare să privegheaţi împreună cu mine! Privegheaţi şi vă rugaţi. că am flămânzit şi Mi-aţi dat să mănânc. le spun tuturor: Privegheaţi! (Marcu 13. neputincios. Ducîndu-Se iarăşi. Atunci Îi vor răspunde drepţii zicând: Doamne. ca să nu intraţi în ispită. gol am fost şi M-aşi îmbrăcat. se va lua şi ceea ce i se pare că are. că le era ochii îngreuiaţi. Sa rugat zicând: Părintele Meu. gol. Şi a venit la ucenici şi i-a găsit dormind şi i-a zis lui Petru: Aşa. că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: seara. nici Mie nu Mi-aţi făcut. înarmat fiind. Atunci Împăratul va zice celor de-a dreapta Sa: Veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu.24) Şi luând cu Sine pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zevedeu. Iar pe sluga cea netrebnică aruncaţi-o întru întunericul cel mai dinafară. a căzut cu faţa la pământ rugîndu-Se şi zicând: Părintele Meu. când Te-am văzut flămând sau însetat. Iar când va veni Fiul Omului întru slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El.33-35) Luaţi aminte la voi înşivă să nu vi se îngreuieze inimile de îmbuibare. (Luca 12.16-17) Nu este nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut şi nimic tainic care să nu se afle şi să nu vină la lumina zilei. oricine dintre voi se leapădă de tot ce are. în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. bolnav sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? Atunci le va răspunde zicând: Adevăr vă spun. de este cu putinţă. iar de la cel ce nu are se va lua şi ceea ce i se pare că are. Şi mergând puţin mai înainte. spunând aceleaşi cuvinte . iar pleava o va arde în foc nestins. privegheaţi în toată vremea rugându-vă ca să vă întăriţi şi să scăpaţi de toate acestea care vor să vină şi să staţi înainte Fiului Omului. Şi vor merge aceştia la osânda veşnică. beţie. întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti foarte mici fraţi ai Mei. Aşadar.35-37) Acolo vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. cu ce va fi dreasă? Nu mai e bună de nimic. le va zice: Adevăr vă spun. a prins a se întrista şi a se mâhni. Atunci va zice şi celor din stânga: Duceţi-vă de la Mine blestemaţilor. iar când unul mai tare decât el vine asupră-i şi-l 141) 142) 143) 144) 145) 138) 146) 44 . Aşadar. îşi păzeşte curtea. ori la miezul nopţii. treacă pe-alături de Mine paharul acesta!… Dar nu cum voiesc Eu. Că am flămânzit şi nu Mi-aţi dat să mănânc. Şi va pune oile de-a dreapta şi caprele de-a stânga. Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule! . Atunci vor răspunde şi ei zicând: Doamne. nici în pământ.20-21) Aşadar. bolnav şi în temniţă. dar trupul.37-44) 139) 140) Dar vai de cele ce vor fi însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea! (Marcu 13. de nu-i cu putinţă să treacă pe alături de Mine acest pahar. în noaptea aceasta îţi vor cere sufletul. Şi cele ceai pregătit. a doua oară. am însetat şi nu Mi-aţi dat să beau. Atunci le-a zis: Întristat de moarte Îmi este sufletul. căci duhul este osârduitor. ca nu cumva.34-36) Atunci când un om tare. (Luca 8. căci ca o mreajă va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ. şi nu M-aţi cercetat. (Luca 21. atunci va şedea pe tronul slavei Sale şi se vor aduna în faţa Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii precum desparte păstorul oile de capre. să vă găsească dormind. moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. să audă! (Luca 14. i-a aflat dormind. de grijile vieţii şi ziua aceea să vină peste voi fără veste. bine-i era aceluia de nu s-ar fi născut. când Te-am văzut flămând şi Team hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut bolnav în temniţă şi am venit la Tine? Şi răspunzând Împăratul. străin am fost şi M-aţi primit.22-46) 137) Dar vai acelui om prin care Fiul Omului e vândut.17-18) …. Şi lăsându-i. am însetat şi Mi-aţi dat să beau. că tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi. bolnav şi M-aţi cercetat. ci cum voieşti Tu. Mie Mi-aţi făcut. ca să nu-l beau. Rămâneţi aici şi privegheaţi împreună cu Mine. ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună sieşi comori şi nu întru Dumnezeu se îmbogăţeşte.

dar a făcut lucruri vrednice de bătaie. unul va fi luat iar altul va fi lăsat. când veţi vedea pe Avraam pe Isaac şi pe Iacov şi pe toţi proorocii în Împărăţia lui Dumnezeu iar pe voi aruncaţi afară. Adevăr vă spun că peste toate avuţiile sale îl va pune. (Luca 13. ei să vă primească în corturile cele veşnice. acela îi ia toate armele în care se încrezuse şi-şi împarte prăzile. când vine stăpânul său. îl va găsi făcând aşa. până în ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit potopul şi i-a pierdut pe toţi. fericiţi sunt ei de-i va găsi aşa. ca venind el şi bătând. Şi El răspunzând. Că de-acum înainte. pentru ca atunci când ea vă va lipsi. va zice: Nu ştiu de unde sunteţi! Şi veţi începe atunci să ziceţi: În faţa Ta am mâncat şi am băut şi Tu în pieţele noastre ai învăţat. mult va fi bătut. Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot.1-5) Şi I-a zis cineva: Doamne. că se va încinge şi-i va pune la masă şi venind lângă ei. dă-ţi silinţa ca pe drum să te scuturi de el. toţi veţi pieri la fel. veni-va stăpânul acelui serv în ziua în care el nu gândeşte şi în ceasul în care el nu ştie şi-l va tăia în două iar partea lui o va pune cu cei necredincioşi. se însurau şi se măritau. Şi iată.23-30) Faceţi-vă prieteni prin bogăţia nedreaptă. îndată să-i deschidă. iar El răspunzând. De-ndată ce stăpânul casei se va scula şi va încuia uşa. deschide-ne!. (Luca 13. mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei. Sau acei optsprezece inşi peste care a căzut turnul în Siloam şi i-au omorât. iar cel ce şi-o va pierde. credeţi oare că au fost ei mai păcătoşi decât toţi oamenii din Ierusalim? Vă spun Eu vouă: Nu!. iar lucrurile lui în casă. ca nu cumva să te târască la judecător şi judecătorul să te dea pe mâna temnicerului şi temnicerul să te arunce în temniţă. dar dacă nu vă veţi pocăi. când vine îi va afla priveghind. Şi cum a fost în zilele lui Lot: mâncau. Soacra împotriva nurorii sale şi nora împotriva soacrei. mult i se va cere. aşa va fi şi în zilele Fiului Omului: mâncau. cumpărau. Şi El vă va spune: Nu ştiu de unde sunteţi. Şi i-a zis Petru: Doamne. ci dezbinare. Dar s-o ştiţi pe asta. le-a zis: Credeţi oare că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi galileenii fiincă au pătimit acestea? Vă spun Eu vouă: Nu!. iar voi veţi începe să staţi afară şi să bateţi zicând: Doamne. Dar dacă servul acela va zice în inima sa: Stăpânul meu întârzie să vină! Şi va începe să-i bată pe slujitori şi pe slujnice şi să mănânce. le va sluji. o va face vie. Aşadar şi voi fiţi gata. Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins! Şi cu botez am a Mă boteza şi câtă nerăbdare am până ce se va împlini! Pare-vi-se că am venit dau pacea pe pământ? Vă spun că nu. (Luca 12. De la cel căruia i sa dat mult. sunt unii de pe urmă care vor fi întâi şi sunt cei dintâi care vor fi pe urmă. că Fiul Omului vine în ceasul în care nu gândiţi. şi cel ce nu adună cu Mine. şi de la cel căruia i s-a încredinţat mult. să nu se coboare să le ia. căci vă spun Eu vouă că mulţi vor căuta să intre şi nu vor putea. Şi vor veni de la răsărit. (Luca 12. de asemenea: cel ce va fi în ţarină. Îţi spun Eu ţie: Nu vei ieşi de acolo până ce nu vei plăti şi cel din urmă ban. puţin va fi bătut. e împotriva Mea. fie că va veni la straja a treia. dar î ziua când a ieşit Lot din Sodoma a plouat din cer cu foc şi pucioasă şi i-a pierdut pe toţi. dar dacă nu vă veţi pocăi. toţi veţi pieri la fel. Două vor 150) 151) 152) 148) 45 . Iar cel care n-a ştiut. să nu se întoarcă înapoi. În ziua aceea. Depărtaţi-vă de la Mine toţi lucrătorii nedreptăţii! Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Fericiţi sunt servii aceia pe care stăpânul.58-59) 149) În acest timp erau de faţă unii care I-au spus despre galileenii al căror sânge l-a amestecat Pilat cu jertfele lor. beau.913) Precum a fost în zilele lui Noe. Cel ce nu este cu Mine.3553) Şi când mergi cu pârâşul tău la judecător. cel ce va fi pe acoperişul casei. beau. ca să le dea la vreme măsura lor de grâu? Fericit este servul acela pe care. să bea şi să se îmbete. o va pierde.21-23) 147) Să vă fie mijloacele încinse şi făcliile aprinse şi fiţi asemenea oamenilor care-şi aşteaptă stăpânul când se întoarce de la nuntă. Iar servul care a ştiut voia stăpânului şi n-a pregătit nimic. La fel va fi în ziua în care se va arăta Fiul Omului. Dezbinaţi vor fi tatăl împotriva fiului. ar veghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. Vă spun: în noaptea aceea vor fi doi într-un pat. mai mult se va cere. sădeau şi zideau. vindeau. Doamne. nici n-a făcut după voia lui. că de-ar şti stăpânul casei în care ceas vine furul. (Luca 11. Cel ce va căuta să-şi câştige viaţa.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere înfrânge. cinci într-o casă vor fi dezbinaţi: trei contra doi şi doi contra trei. Adevăr vă spun. puţini sunt oare cei ce se mântuiesc? Iar El le-a zis: Siliţi-vă să intraţi pe poarta cea strâmtă. de la apus şi de la miazănoapte şi de la miazăzi şi vor şedea la masă întru Împărăţia lui Dumnezeu. Fie că va veni la straja a doua. risipeşte. (Luca 16. pilda aceasta o spui pentru noi sau şi pentru toţi? Şi a zis Domnul: Cine este iconomul credincios şi înţelept pe care stăpânul îl va pune peste slugile sale.

Şi noi ştim că judecata lui Dumnezeu este după adevăr faţă de cei care fac unele ca acestea. omule care judeci pe cei ce fac unele ca acestea.44) Şi-L urmau mulţime mulţime multă de popor şi femei care se băteau în piept şi-L plângeau şi întorcându-Se către ele le-a zis: Fiice ale Ierusalimului. Cel ce Mă urăşte pe Mine. ca şi cum nu s-ar folosi deplin. Care-i va da fiecăruia după faptele lui: viaţă veşnică celor ce prin stăruinţă-n faptă bună caută mărire.21) Voi sunteţi dintre cele de jos. dar aceasta pentru a se împlini cuvântul cel scris în legea lor: “M-au urî pe nedrept. şi scăpare nu vor avea. (Romani 2. (Galateni 6. aşa va veni ziua Domnului.22-25) Iar viaţa veşnică aceasta este: Să Te cunoască pe Tine. (Ioan 8. eşti fără cuvânt de apărare fiindcă în ceea ce pe altul îl judeci. vremea răscumpărând. dar cel ce va semăna în Duhul. (Luca 17. nu ca nişte neînţelepţi ci precum ca înţelepţi. atunci fără de veste va veni peste ei pierirea precum durerea celei ce are în pântece.26-37) 153) Şi-n luptă cu moartea fiind. Eu sunt dintre cele de sus. păcat nar avea. Cel ce seamănă în propriul său trup din trup va secera stricăciune. Unde Mă duc Eu.1-9) 161) Şi aceasta întrucât cunoaşteţi timpul. acolo se vor aduna şi vulturii.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere măcina împreună. (Luca 22. luaţi bine seama cum umblaţi. vin zile-n care vor zice: Fericite sunt cele sterpe şi pântecele care n-au născut şi sânii care n-au alăptat! Atunci vor începe să spună munţilor: Cădeţi peste noi şi dealurilor. din Duhul va secera viaţă veşnică. crezi oare că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti bogăţia bunătăţii Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii Lui răbdări?. unul se va lua şi altul se va lăsa. strigând cu glas mare a zis: Părinte în mâinile Tale îmi pun duhul. Şi-a dat duhul. Voi sunteţi din lumea aceasta. ci pe voi şi pe copiii voştri. (Recuperând timpul petrecut în păcate prim maximă folosire a celui prezent care de altfel poate fi scurt. căci chipul lumii acesteia trece. ca şi cum nu s-ar bucura. nu aveţi nevoie să vă scriem noi. Noaptea-i pe sfârşite. cu mare stăruinţă se ruga şi sudoarea Lui s-a făcut ca nişte picături de sânge ce cădeau pe pământ. (Ioan 8. o. dar acum au şi văzut şi M-au urî şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. acoperiţi-ne. fraţilor.2931) Nu vă amăgiţi. apropiatu-s-a Ziua. cel care judeci. Atunci când vor zice ”Pace şi aşezare”. (1Corinteni 7. ca şi cum n-ar plânge.15-16) Iar despre ani şi despre fraţilor.27-31) Şi Iisus. oricine ai fi tu. cu cel uscat. dar le faci şi tu.23-24) De n-aş fi venit şi nu le-aş fi grăit. nu Mă plângeţi pe Mine. ca şi cum n-ar stăpâni. Pentru aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre. De n-aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut. căci ce va semăna omul. Doi vor fi în ţarină.” (Ioan 15. una va fi luată şi alta va fi lăsată. Că dacă fac acestea cu lemnul verde.3) Pentru aceea. Că iată. omule. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. aşa că şi aceia care au femei să fie ca şi cum n-ar avea. Eu nu sunt din lumea aceasta. cinste şi nestricăciune. singurul Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. Şi tu. ce va fi? (Luca 23. căci voi înşivă ştiţi bine că precum vine furul noaptea. cel care judeci. Voi însă.11-12) Şi pe aceasta v-o spun fraţilor: Că de acum vremea se scurtează. (Luca 23. cei ce plâng. şi cei ce se bucură. păcat n-ar avea. cei ce cumpără. (Ioan 17. Îl urăşte pe Tatăl Meu. aceea va şi secera. Că dacă nu veţi crede că Eu sunt.79) Prin urmare. dar urgie şi mânie iubitorilor de ceartă care nu se supun adevărului ci nedreptăţii i se supun: necaz şi strâmtorare peste tot sufletul omului care face răul.46) Şi iarăşi le-a zis: Eu Mă duc şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru. nu ştii tu că bunătatea lui Dumnezeu te aduce la pocăinţă? Dar după împietrirea şi după inima ta nepocăită îţi aduni mânia în ziua mâniei şi a descoperirii judecăţii lui Dumnezeu. Şi acestea zicând.) (Efeseni 5. Şi răspunzând. că de acum e ceasul să vă treziţi din somn că mântuirea este acum mai aproape de noi decât în clipa în care am crezut. pe tine însuţi te osândeşti căci aceleaşi lucruri le faci tu. căci zilele rele sunt. dar acum ei nu au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. (Romani 13. nu 154) 155) 162) 156) 157) 163) 158) 164) 159) 165) 160) 46 . în păcatele voastre veţi muri. Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm în armura luminii. să nu slăbim dar a face binele căci la vremea cuvenită vom secera dacă nu ne vom slei. I-au zis: Unde Doamne? Iar El le-a zis: Unde va fi stârvul. şi cei ce se folosesc de lumea aceasta. voi nu puteţi veni.

(Apocalipsa 20. bogaţii şi puternicii.3-12) Dacă de bunăvoie păcătuim după ce am primit cunoaşterea adevărului. noi nu suntem ai nopţii. Priveghează şi întăreşte ce-a mai rămas şi era să moară. cu cât mai aspră credeţi voi că va fi pedeapsa meritată de cei ce L-au călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu şi Ia nesocotit sângele testamentului prin care s-a sfinţit şi a batjocorit Duhul harului? 170) Căci noi Îl cunoaştem pe Cel ce a zis: A Mea este răzbunarea. Iar acestuia va fi prin lucrarea lui Satan. fiindcă el ştie că puţină vreme are. vom sta acolo un an. cei ce suntem ai zilei să fim treji asupră-ne. şi vor dori să moară… şi moartea va fugi de ei.6) Aceasta este moartea cea de-a doua – iezerul de foc. În loc ca voi să ziceţi: Dacă Domnul vrea. Dar nu! voi vă lăudaţi acum întru lăudăroşeniile voastre! Toată lauda de acest fel e rea. cu toată amăgirea nedreptăţii pentru cei ce pier din pricină că n-a primit iubirea adevărului spre a se mântui. voi. vom trăi şi vom face aceasta şi aceea…. (Iacov 4. Fiindcă voi sunteţi toţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Înfricoşător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului Celui viu! (Evrei 10. (Apocalipsa 20. fiindcă cei ce dorm.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere sunteţi în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un fur. Pentru că taina fărădelegii se şi lucrează încă de pe acum. Adu-ţi aminte deci cum ai primit şi-ai auzit şi păstrând te pocăieşte. (Apocalipsa 2. nu mai rămâne o jertfă pentru păcate ci o înfricoşătoare aşteptare a judecăţii şi iuţimea focului care-i va mistui pe cei potrivnici. drept coif având nădejdea mântuirii. (2 Tesaloniceni 2. Astfel că fraţilor.9) Să nu vă amăgească nimeni în nici un chip. care nu ştiţi ce se va întâmpla mâine! Căci ce este viaţa voastră? Abur sunteţi care se arată o clipă. cei ce ziceţi: Astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate. De aceea le trimite Dumnezeu lucrare de amăgire.13-15) Adu-ţi aminte deci de unde-ai căzut şi pocăieşte-te făcând faptele cele dintâi.6) Vai vouă pământule şi mare. c-a venit Ziua cea mare a mâniei Lor. Dacă cineva încalcă Legea lui Moise. (Apocalipsa 3. îmbrăcându-ne cu platoşa credinţei şi iubirii.. vom face negoţ şi vom câştiga…. şi cine poate să stea în picioare? (Apocalipsa 6. numai să fie scos din drum cel care o ţine pe loc. şi atunci se va arăta Cel-fără-de-lege. iar de nu. aşa ca să se aşeze el în templul lui Dumnezeu şi să se arate pe sine că este Dumnezeu. Drept aceea să nu dormim precum ceilalţi.26-31) 169) Acum către voi. staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat fie prin cuvânt. cel ce se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu sau e făcut pentru închinare. căpeteniile. pentru ca ei să dea crezare minciunii şi să fie osândiţi toţi cei ce n-au dat crezare adevărului ci sau complăcut în nedreptate. strigându-le munţilor şi stâncilor: “Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui Ce şade pe tron şi de mânia Mielului. noaptea dorm şi cei ce se îmbată. (Apocalipsa 12.5) Îţi ştiu faptele că ai nume că trăieşti şi eşti mort. Şi încă: Domul va judeca poporul Său. dacă nu te vei pocăi. fie prin epistola noastră. (2 Tesaloniceni 1. Dar noi.12) Fericit şi sfânt cel ce are parte de învierea cea dintâi! Peste aceştia moartea cea de-a doua nu are putere ci ei vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şiai lui Hristos şi vor împărăţi cu El de-a lungul miilor de ani. domnii. ci să priveghem şi să fim treji asupră-ne. (1Tesaloniceni 5. (Apocalipsa 9. Potrivnicul. Eu voi răsplăti. Eu voi veni ca un fur şi tu nu vei şti în care ceas voi veni asupră-ţi. căci diavolul a coborât la voi având mare mânie. Şi dacă cineva n-a fost găsit scris în cartea vieţii aruncat a fost în iezerul de foc. nici ai întunericului. fără milă este ucis pe cuvântul a doi sau trei martori. 1-7) 166) Ei vor primi ca pedeapsă veşnica pieire de la faţa Evangheliei Domnului nostru Iisus. noaptea se îmbată. şi apoi dispare. De nu vei priveghea.13) Şi împăraţii pământului.14-15) 167) 171) 172) 173) 174) 168) 175) 176) 47 . Oare nu vă aduceţi aminte că vă spuneam aceste lucruri încă de când eram cu voi? Şi acum voi ştiţi ce-l opreşte aşa ca el să se arate le vremea lui. cu toată puterea şi cu tot felul de semne şi minuni mincinoase. căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu va arăta omul nelegiuirii. pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii sale şi-l va nimici cu arătarea venirii lui. Fiul pierzării. Eu vin la tine şi voi muta sfeşnicul tău din locul lui ….15-17) Şi-n zilele acelea vor căuta oamenii moartea şi nu o vor afla. tot robul şi omul liber s-au ascuns în peşterile şi-n stâncile munţilor.

să se mai spurce.Moartea – Judecata Cuvinte de mângâiere 177) Iată. Eu vin curând.7) Să nu pecetluieşti cuvintele profeţiei acestei cărţi căci vremea este aproape. (Apocalipsa 22. şi cel ce este sfânt să se mai sfinţească. să mai facă dreptate. Iată. cel ce este drept.10-12) Fericiţi cei care-şi spală veşmintele. cel ce-i spurcat. Eu vin curând şi plata Mea este cu Mine pentru ca fiecăruia să-i dau după cum îi este fapta. Fericit cel ce păzeşte cuvintele profeţiei acestei cărţi! (Apocalipsa 22. pentru ca să aibă putere peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate! (Apocalipsa 22. Cel ce-i nedrept să mai nedreptăţească.14) 178) 179) 48 .

(Pilde 21. dar cu mare greutate aduce la gură. atunci va veni secerişul tău ca un izvor. iar cel care doarme în vremea secerişului este de ocară. un leu pe uliţe!” Precum uşa se suceşte în ţâţână.” (Eclesiastul 4. (Pilde 19. ţine ochii deschişi că numai aşa vei fi îndestulat de pâine. nici punere la cale nici ştiinţă. iar cea lăsătoare va fi birnică.15) Leneşul întinde mâna în blid şi nu are putere s-o ducă la gură. (Pilde 26. (Pilde 20. (Pilde 19. dar e minunată cu iscusinţa. (Pilde 10. (Pilde 24.19) Nebunul stă cu mâinile în sân şi îşi mănâncă singur timpul zicând: “Mai de preţ este un pumn de odihnă decât doi pumni plini de trudă şi de vânare de vânt. încă puţin să mai stau cu mâinile în sân ca să dorm. (Eclesiast 9. Munca ei o folosesc spre sănătate şi regii şi oamenii de rând.9) Lenea te face să cazi în toropeală.30-34) Leneşul zice: “Pe drum trece un leu.4) Calea celui leneş e ca un gard de spini. iar lipsa va fi departe de tine.osteneala 11) 1) Nu da somn ochilor tăi. Până când leneşule. (Pilde 12.27) Sufletul leneş pofteşte.13-16) Cel ce-şi lucrează pământul său se va îndestula de pâine. încă puţină aţipire. însă în zadar. Numai sufletul celor silitori e îndestulat.osteneala Cuvinte de mângâiere 10) Toamna leneşul nu lucrează. mărăcinii o acopereau cu totul.4) Nu iubi somnul.5-6) Tot ceea ce mâna ta prinde să săvârşească.24) 12) 13) 14) 15) 2) 3) 4) 16) 17) 5) 18) 6) 7) 8) 9) 19) 20) 21) 49 . (Pilde 12. (Sirah 7. am privit cu luare aminte şi am tras o învăţătură: “Încă puţin somn. (Pilde 18. tot aşa leneşul în patul lui.25) Cel leneş pune pricini şi zice: “Afară este un leu.” (Pilde 22. Dar de nu te vei mai lenevi. nici îndrumător. iar când stai cu mâinile în sân. nici sfătuitor îşi pregăteşte de cu vară hrana ei şi îşi strânge la seceriş mâncare. Du-te leneşule la furnică şi vezi munca ei şi prinde minte! Ea. Atunci m-am uitat şi m-am frământat în inima mea. (Eclesiast 10. aş putea fi sugrumat în mijlocul uliţelor. Leneşul se crede înţelept în ochii lui mi mult decât şapte sfetnici înţelepţi. (Pilde 13. fă cu hotărâre. Sau mergi la albină şi vezi cât e de harnică şi ce lucrare iscusită săvârşeşte. sufletului trândav îi va fi foame. vei mai sta culcat? Când te vei scula din somnul tău? “Puţin somn. (Sirah 4. iar cel ce umblă după lucruri de nimic se va sătura de sărăcie. nici înţelepciune. (Pilde 20.19) Omul lăsător pentru lucrul lui e frate cu cel ce dărâmă. (Pilde 28. apa picură în casă.16) Lenevia .5) Mâna celor silitori va stăpâni. nici dormitare genelor tale. (Pilde 15.Lenevia . (Pilde 6.4-11) Cel ce adună în timpul verii este un om prevăzător. încă puţină aţipeală. puţin să mai stau în pat cu mâinile încrucişate!” iată vine sărăcia ca un trecător şi nevoia te prinde ca un tâlhar.18) Nu fi aspru cu lima ta şi leneş în lucrurile tale. pe când calea celui silitor e netedă. care nu are nici mai-mare peste ea.13) Pofta celui leneş îl omoară căci mâinile lui nu voiesc să lucreze. Ea este iubită şi lăudată de toţi deşi e slabă în putere. iar zidul de pietre se prăbuşise.13) Am trecut pe ogorul unui leneş şi pe la via unui om lipsit de minte şi iată spinii creşteau în toate locurile. Leneşul bagă mâna în blid.24) Leneşul nu-şi frige nici vânatul lui. grinzile casei se lasă. ca să nu ajungi sărac.10) Din pricina lenei. ci te izbăveşte ca o căprioară din mâna vânătorului şi ca o pasăre din mâna păsărarului. iar când vine să culeagă rodul la seceriş nimic nu află.” Şi sărăcia va veni peste tine ca un călător şi lipsa ca un om înarmat. cea mai scumpă comoară pentru om este munca.31) Să nu urăşti lucrarea cea cu osteneală şi lucrarea pământului cea orânduită de el Cel Preaînalt. căci în locuinţa morţilor în care te vei duce nu se află nici faptă.

nu cu părere de rău sau cu silă.1-2) Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum. dar de la cel ce nu are se va lua şi ceea ce are. te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur lămurit în foc ca să te îmbogăţeşti şi veşminte albe ca să te-mbraci şi să nu se dea pe faţă ruşinea goliciunii tale.osteneala Cuvinte de mângâiere 22) Pietrei celei întinate s-a asemănat leneşul şi toţi vor şuiera spre batjocura lui. cu dărnicie va şi secera. (Sirah 22. 7. orb şi gol. pentru că eşti căldicel. de-ai fi rece sau fierbinte! Aşa. deMi va auzi cineva glasul şi va deschide uşa. Se dea fiecare aşa cum socoteşte el cu inima. (Romani 12. iar cei ce dau asaltul o cuceresc. m-am îmbogăţit şi de nimic n-am nevoie! şi pentru că nu ştii că tu eşti ticălos. vrednic de plâns. alifie ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. (Matei 13. (Matei 11. împărăţia cerurilor se ca prin asalt.46) În râvnă nu pregetaţi. nici rece – am să te vărs din gura Mea.15-20) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 50 . ca să nu intraţi în ispită! (Luca 22.6-7) Îţi ştiu faptele: tu nu eşti nici rece nici fierbinte. căci Dumnezeu îl iubeşte pe cel ce dă de bunăvoie. O.12) Celui ce are i se va da şi-i va prisosi. necăjiţi fiind în toate chipurile: din afară lupte. (2 Cor. cu zgârcenie va şi secera¸ iar cel ce va semăna cu dărnicie. (2 Cor. nici fierbinte.12) De ce dormiţi? Sculaţi-vă şi vă rugaţi.Lenevia .11) Chiar după ce am venit din Macedonia. (Apocalipsa 3. fiţi arzători cu duhul Domnului slujiţi. Iată Eu stau la uşă şi bat. fii râvnitor aşadar şi pocăieşte-te. dinlăuntru temeri. voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. trupul nostru n-a avut nici o odihnă. Eu pe câţi îi iubesc îi mustru şi-i pedepsesc. 9. Devreme ce tu zici: Sunt bogat. tot cel care îl va ridica îşi va scutura mâna. Asemenea unui morman de gunoi este leneşul .5) Cel ce seamănă cu zgârcenie.

împotrivindu-vă Mie. ( Leviticul 29) Veţi pieri printre popoare şi vă va înghiţi pământul vrăjmaşilor voştri. Domnul Dumnezeul tău. iar cei ce vor Post. vă voi da ploaie la timp. dacă şi după aceasta veţi umbla împotriva Mea şi nu veţi vrea să Mă ascultaţi. veţi avea copii. că Eu. (Ieşirea 34. ca să nu mai fiţi robi acolo. (Ieşirea 34. Care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine până la al treilea şi al patrulea neam. am sfărâmat jugul vostru şi v-am povăţuit cu fruntea ridicată.16) De veţi umbla după legile Mele şi de veţi păzi şi plini poruncile Mele. neîmplinind poruncile Mele şi călcând legământul Meu. Voi trimite pace pe pământul vostru şi nimeni nu vă va tulbura. nici să le slujeşti. că pământul vostru nu-şi va da roadele sale. Dacă nici aşa nu vă veţi îndrepta. Veţi alunga pe vrăjmaşii voştri şi vor cădea ucişi înaintea voastră. Voi trimite asupra voastră fiarele câmpului care vă vor lipsi de copii. Pustii-voi pământul vostru încât să se mire de el vrăjmaşii voştri care se vor aşeza pe el. Cinci din voi vor birui o sută şi o sută vor birui zece mii şi vor cădea vrăjmaşii de sabie înaintea voastră. înfrânare. atunci şi Eu voi veni cu mânie asupra voastră şi vă voi lovi înşeptit pentru.Post. voi pustii locaşurile voastre cele sfinte şi nu voi mirosi miresmele plăcute ale jertfelor voastre.12) Jertfelnicele lor să le stricaţi. atunci şi Eu am să Mă port cu voi aşa: Voi trimite asupra voastră groaza. în urma voastră îmi voi ridica sabia şi va fi pământul vostru pustiu şi oraşele voastre dărâmate. trupurile voastre le voi prăbuşi sub dărâmăturile idolilor voştri şi se va scârbi sufletul Meu de voi. Pâinea care vă hrăneşte. iar pământul vostru ca arama. lingoarea şi frigurile. te vor pofti şi pe tine să guşti din jertfa lor. (Ieşirea 34. şi vor merge fetele tale după dumnezeii lor şi fiii tăi vor merge după dumnezeii lor. În zadar vă veţi cheltui puterile voastre. ( Leviticul 26. şi Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. voi trimite asupra voastră molimă şi veţi fi daţi în mâinile vrăjmaşului. să tăiaţi dumbrăvile lor cele sfinţite şi dumnezeii lor cei ciopliţi să-i ardeţi în foc. înfrânare. Eu sunt 2) 3) 4) 5) 6) 8) 51 . atunci vă voi adăuga lovituri înşeptit pentru păcatele voastre. Cel ce v-am scos din pământul Egiptului.3-4) Fereşte-te să intri în legătură cu locuitorii ţării aceleia. veţi mânca pâinea voastră cu mulţumire şi veţi trăi în pământul vostru fără primejdie. o voi lua de la voi. încât se vor pustii drumurile voastre. atunci înşeptit voi mări pedeapsa pentru păcatele voastre. vor prăpădi vitele voastre şi pe voi vă voi împuţina aşa. pământul îşi va da roadele sale. Iar de nu Mă veţi asculta şi de nu veţi păzi aceste porunci ale Mele. în care ai să intri. Iar dacă vă veţi ascunde în oraşele voastre. de care vi se vor secătui ochii şi vi se va istovi sufletul. nici pomii din ţara voastră nu-şi vor da poamele lor. (Ieşirea 20. Voi înfrânge îndărătnicia voastră cea mândră şi cerul vostru îl voi face ca fierul. voi goni fiarele sălbatice şi sabia nu va trece prin pământul vostru. asceză 1) Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine! Să nu te închini lor. Oraşele voastre le voi preface în ruine. iar pe voi vă voi risipi printre popoare. Căutavoi spre voi şi vă voi binecuvânta. de veţi dispreţui aşezămintele Mele şi de se va scârbi sufletul vostru de Legile Mele. pentru că ei urmând după dumnezeii lor. păcatele voastre. 3-26) 7) Veţi mânca din carnea fiilor voştri şi voi strica stâlpii voştri. (Ieşirea 34. vă voi înmulţi şi voi fi statornic în legământul Meu cu voi. veţi semăna seminţele în zadar şi vrăjmaşii voştri le vor mânca.15) Şi vei lua fetele lor soţii pentru fiii tăi şi fetele tale le vei mărita după feciorii lor. Treieratul vostru va ajunge până la culesul viilor.13) Nu cumva să intri în legătură cu locuitorii ţării aceleia. Dacă nici după toate acestea nu Mă veţi asculta. culesul viilor va ajunge până la semănat. stâlpii lor să-i sfărmaţi. Voi aduce asupra voastră sabie răzbunătoare ca să răzbune legământul Meu. zece femei vor coace pâine pentru voi într-un cuptor şi vor da pâinea voastră cu cântarul şi veţi mânca şi nu vă veţi sătura. Veţi mânca roade vechi din anii trecuţi şi veţi da la o parte pe cele vechi pentru a face loc celor noi. ca să nu fie ei o cursă pentru voi. asceză Cuvinte de mângâiere Domnul Dumnezeul vostru. vor domni peste voi duşmanii voştri şi veţi fugi când nimeni nu vă va alunga. sunt un Dumnezeu râvnitor. Voi aşeza locaşul Meu în mijlocul vostru şi sufletul meu nu se va scârbi de voi. Îmi voi întoarce faţa împotriva voastră şi veţi cădea înaintea vrăjmaşilor voştri.

Post, înfrânare, asceză Cuvinte de mângâiere rămâne din voi se vor usca pentru păcatele lor în pământurile vrăjmaşilor voştri, se vor usca şi pentru păcatele părinţilor lor. (Leviticul 38) 14) 9) Străinii dintre ei începură să-şi arate poftele şi şedeau cu ei şi fiii lui Israel şi plângeau zicând: “Cine ne va hrăni cu carne? Căci ne aducem aminte de peştele pe care-l mâncam în Egipt în dar, de castraveţi şi de pepeni, de praz şi de usturoi. Acum sufletul nostru tânjeşte, nimic nu mai este înaintea ochilor noştri decât numai mana.” (Numeri 11,4-6) Dar carnea era încă în gura lor şi nu isprăviseră încă de mâncat, când se aprinse mânia Domnului asupra poporului şi a lovit Domnul poporul cu bătaie foarte mare. (Numeri 11,33) Când veţi trece peste Iordan în pământul Canaanului să alungaţi de la voi pe toţi locuitorii ţării şi să stricaţi toate chipurile cele cioplite ale lor, toţi idolii lor cei turnaţi din argint şi toate înălţimile lor să le pustiiţi. Să luaţi în stăpânire pământul şi să vă aşezaţi acolo căci vă dau în stăpânire pământul acesta. (Numeri 33,51-54) Iar dacă nu veţi alunga de la voi pe locuitorii pământului, atunci cei rămaşi din ei vor fi spini pentru ochii voştri şi bolduri pentru coastele voastre şi vă vor strâmtora în ţara în care veţi trăi. Şi atunci vă voi face ceea ce aveam de gând să le fac lor. (Numeri 55,56) Pe proorocul sau visătorul acela de vise să-l daţi morţii, pentru că v-a sfătuit să vă abateţi de la Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-a scos din Pământul Egiptului şi va izbăvit din casa robiei, dorind să te abată de la calea pe care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să mergi; pierde dar răul din mijlocul tău. De te va îndemna în taină fratele tău, fiul fiului tău sau fiul mamei tale, sau fiul tău sau fiica ta sau femeia de la sânul tău, sau prietenul tău care este pentru tine ca sufletul tău, zicând: Haidem să slujim altor dumnezei pe care tu şi părinţii tăi nu i-aţi ştiut. Dumnezeilor acelor popoare, care locuiesc împrejurul tău, aproape sau departe de tine, de la un capăt până la celălalt al pământului, să nu te învoieşti cu ei nici să-i asculţi; să nu-i cruţe ochii tăi, să nu-ţi fie milă de ei, nici să-i ascunzi; ci ucide-i; mâna ta să fie înaintea tuturor asupra lor, ca să-i ucidă şi apoi să urmeze mâinile a tot poporul. Să-i ucizi cu pietre până la moarte, că au încercat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei. (Deuteronom 13,5-10) De vei auzi de vreuna din cetăţile tale, pe care Domnul Dumnezeul tău ţi le dă ca să le locuieşti că s-au ivit în ea oameni necredincioşi dintre ai tăi şi au smintit pe locuitorii cetăţii lor, zicând: Haidem să slujim altor dumnezei, pe care voi nu i-aţi ştiut, caută, cercetează şi întreabă bine, şi de va fi adevărat că s-a întâmplat urâciunea aceasta în mijlocul tău, să loveşti pe locuitorii acelei cetăţi cu ascuţişul săbiei, s-o dai blestemului pe ea şi tot ce este în ea şi dobitoacele ei să le treci prin ascuţişul săbiei. Iar prăzile ei să le aduni toate în mijlocul pieţei şi să arzi cu foc cetatea şi toată prada ei, ca ardere de tot Domnului Dumnezeului tău; să fie pe vecie dărâmată şi niciodată să nu se mai zidească. Nimic din cele blestemate să nu se lipească de mâna ta, ca săŞi potolească Domnul iuţimea mâniei Sale şi să-ţi dea milă şi îndurare şi să te înmulţească, cum ţi-a grăit şi ţie şi cum S-a jurat părinţilor tăi. (Deuteronom 13, 12-17) Ca martori înaintea voastră iau astăzi cerul şi pământul; viaţa şi moartea ţi-am pus Eu astăzi înainte – binecuvântare şi blestem. Alege viaţa ca să trăieşti tu şi urmaşii tăi. (Deuteronom 30,19) Oare papura creşte fără baltă şi rogozul fără umezeală? (Iov 8,11) Struţul e hain cu puii săi, ca şi cum n-ar fi ai lui şi nu-i pasă de loc de truda sa zadarnică. (Iov 39,16) Greşelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă. Şi de cele străine fereşte pe robul Tău; de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi şi mă voi curăţi de păcat mare. (Psalmi 18, 13-14) Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Împuţitu-s-au şi au putrezit rănile mele, de la faţa nebuniei mele. (Psalmi 37,3-5) Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. (Psalmi 37,12-14)

10)

11)

15)

12)

16) 17)

13)

18)

19)

20)

52

Post, înfrânare, asceză Cuvinte de mângâiere 21) Zis-am: “Păzi-voi căile mele, ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea; Pus-am gurii mele pază, când a stat păcătosul împotriva mea.” Amuţit-am şi m-am smerit şi nici de bine n-am grăit şi durerea mea s-a înnoit. Înfierbântatu-sa inima mea înăuntru meu şi în cugetul meu se va aprinde foc. (Psalmi 38,1-4) Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât untdelemnul, dar ele sunt săgeţi. (Psalmi 54,24) Locui-vor lângă mine şi se vor ascunde; ei vor păzi călcâiul meu ca şi cum ar căuta sufletul meu. (Psalmi 55,6) Şi mi-am smerit cu post sufletul meu şi mi-a fost spre ocară mie. Şi m-am îmbrăcat cu sac şi am ajuns pentru ei de batjocură. (Psalmi 68,12-13) Rănile sângeroase sunt un leac pentru cel răufăcător şi lovituri care pătrund până înlăuntrul trupului. (Psalmi 20,21) Mai bun este necazul decât râsul căci întristarea feţei este bună pentru inimă. Inima celor înţelepţi este în casa cea de tânguire, iar inima celor nebuni în casa veseliei. Mai degrabă să auzi certarea unui înţelept decât cântecul unor nebuni că precum este pârâitul spinilor sub căldare, tot aşa este şi râsul celui nebun. Şi aceasta este deşertăciune! (Eclesiast 7,3-7) Umblat-am întru nerăutatea inimii mele în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urî. (Psalmi 100,3-4) În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toţi cei ce lucrează fărădelegea. (Psalmi 100,10) Rănită este inima mea şi s-au uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănânc pâinea mea. (Psalmi 101,5) 40) 30) Că cenuşă am mâncat în loc de pâine şi băutura mea cu plăcere am amestecat-o. (Psalmi 101,10) 41) 31) Şi a iubit blestemul şi va veni asupra lui; şi n-a voit binecuvântarea şi se va depărta de la el. Şi s-a îmbrăcat cu blestemul ca şi cu o haină şi a intrat ca apa înlăuntrul lui şi ca untdelemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o 34) haină cu care se îmbracă şi ca un brâu cu care pururea se încinge. (Psalmi 108,16-18) 32) Genunchii mei au slăbit de post şi trupul meu s-a istovit de lipsa untdelemnului. (Psalmi 108,23) Nu voi intra în locaşul casei mele, nu mă voi sui în patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei şi genelor mele dormitare şi odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaş Dumnezeului lui Iacov. (Psalmi 3,5) Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. (Psalmi 139,11) Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire, împrejurul buzelor mele. (Psalmi 140,3) Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ţâşneşte viaţă. Leapădă din gura ta orice cuvânt cu înţeles sucit, alungă de pe buzele tale viclenia. Ochii tăi să privească drept înainte şi genele tale drept înainte să caute. Fii cu luare aminte la calea picioarelor tale şi toate cărările tale să fie bine chibzuite. Nu te abate nici la dreapta nici la stânga; ţine piciorul tău departe de râu. (Pilde 4,23-27) Bea apă din puţul tău şi din pârâiaşele care curg din izvorul tău. Să nu se risipească izvoarele tale pe uliţă, nici pâraiele tale prin pieţe. Să fie numai pentru tine singur, iar nu pentru străinii care sunt cu tine! (Pilde 5,15-17) Cel fără de lege este prins, în laţurile fărădelegilor lui şi de funiile păcatelor lui este înfăşurat. El va muri în păcatele lui şi de mulţimea nebuniei lui va pieri. (Pilde 5,22-23) Apa furată e mai plăcută şi pâinea furată pe furiş are gust mai bun. Şi omul nu ştie că acolo sunt numai umbre, iar cei pe care îi pofteşte nebunia se află de mult în adâncul locuinţei morţilor. (Pilde 9,17-18) Mulţimea cuvintelor nu scuteşte de păcătuire; iar cel ce-şi ţine buzele lui este un om înţelept. (Pilde 10,19) Din rodul gurii sale mănâncă omul; pofta celor vicleni este silnicia. Cine-şi păzeşte gura îşi păzeşte sufletul său; cel ce deschide prea tare buzele, o face spre pieirea lui. (Pilde 13,2-3)

33)

22)

23)

24)

35)

25)

36)

26)

37)

27)

38)

28)

39)

29)

53

Post, înfrânare, asceză Cuvinte de mângâiere 42) O inimă fără patimă este viaţa trupului, pe când pornirea pătimaşă este ca un cariu în oase. (Pilde 14,30) Cel ce-şi stăpâneşte cuvintele sale are ştiinţă şi cel ce-şi ţine cumpătul este un om priceput. Chiar şi nebunul când tace, trece drept înţelept; când închide gura este asemenea unui om cu minte. (Pilde 17,2728) Gura celui nebun este prăbuşirea lui şi buzele lui sunt un laţ pentru sufletul lui. Vorbele defăimătorului sunt ca nişte mâncăruri alese; ele coboară în cămările pântecelui. (Pilde 18,7-8) Cel ce răspunde la vorbă înainte de a fi ascultat-o este nebun şi încurcat la minte. (Pilde 18,13) În puterea limbii este viaţa şi moartea şi cei ce o iubesc mănâncă rodul ei. (Pilde 18,21) Încetează fiul meu să asculţi ademenirea şi să te laşi îndepărtat de învăţăturile înţelepte. (Pilde 19,27) Cine poate spune: Curăţit-am inima mea? Sunt curat de păcat? (Pilde 20,10) Iată eu astăzi ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, apa şi focul; binele şi răul, binecuvântarea şi blestemul; tinde mâna la care vrei! (Deuteronom 30,15) Ca martori înaintea voastră iau astăzi cerul şi pământul: viaţă şi moarte ţi-am pus Eu astăzi înainte, binecuvântare şi blestem. Alege viaţa ca să trăieşti tu şi urmaşii tăi. (Deuteronom 30,19) Un ocărâtor este vinul, un zurbagiu băutura îmbătătoare şi oricine se lasă ademenit nu este înţelept. (Pilde 20,1) Chiar dacă ai aur şi pietre preţioase, dar o podoabă fără seamăn sunt buzele chibzuite. (Pilde 20,15) Cel ce iubeşte veselia va duce lipsă; cel căruia îi place vinul şi miresmele nu se îmbogăţeşte. (Pilde 21,17) Cel ce-şi păzeşte gura şi limba lui, îşi păzeşte sufletul de primejdie (Pilde 21,23) 66) 60) 61) 55) 56) 43) Dacă împilezi pe un sărac, îţi înmulţeşti averea, dacă dai unui bogat sărăceşti. (Pilde 22,16) Nu-l cruţa pe feciorul tău de pedeapsă; chiar de-l loveşti cu varga, nu moare. Tu-l baţi cu toiagul, dar scapi sufletul lui din împărăţia morţii. (Pilde 23,13-14) Pune-ţi cuţit la gât dacă eşti lacom. Nu pofti bucatele lui, căci sunt mâncări înşelătoare. (Pilde 23,2-3) Nu fi printre cei ce se îmbată de vin şi printre cei ce-şi desfrânează trupul lor, căci beţivul şi desfrânatul sărăcesc, iar dormitul mereu te face să porţi zdrenţe. (Pilde 23,20-21) Pentru cine sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine rănile fără pricină, pentru cine ochii întristaţi? Pentru cei ce zăbovesc pe lângă vin, pentru cei ce vin să guste băuturi cu mirodenii. Nu te uita la vin cum este el de roşu, cum scânteiază în cupă şi cum alunecă pe gât, căci la urmă el ca un şarpe muşcă şi ca o viperă împroaşcă venin. (Pilde 23,29-32) Curăţă argintul de zgură şi turnătorul va face din el un vas ales. (Pilde 25,4) Ca un câine care se întoarce unde a vărsat, aşa este omul nebun care se întoarce la nebunia lui. (Pilde 26,11) Când îşi schimbă glasul să nu-l crezi, căci şapte urâciuni sunt în inima lui. (Pilde 26,25) Sătulul calcă mierea în picioare, iar flămândului tot ce este amar i se pare dulce. (Pilde 27,7) Iadul şi adâncul nu se pot sătura, tot aşa inima omului e de nesăturat. (Pilde 27,20) Două lucruri cer de la Tine, nu mă respinge de a muri: prefăcătoria şi cuvântul mincinos îndepărtează-le de la mine; sărăcie şi bogăţie nu-mi da, ci dă-mi pâinea care-mi este de trebuinţă, ca nu cumva săturându-mă să mă lepăd de Tine şi să zic: “Cine este Domnul?” Ca nu cumva, sărăcind să mă apuc de furat şi să defaim numele Dumnezeului meu. (Pilde 30,79) Grăit-am inimii mele: “Vino să te ispitesc cu veselia şi să te fac să guşti plăcerea!” Şi iată că şi aceasta este deşertăciune. “E nebunie!” am

57)

44)

58)

45)

59)

46) 47)

48) 49)

62) 50) 63)

51)

64) 65)

52)

53)

54)

54

Post, înfrânare, asceză Cuvinte de mângâiere zis despre râs. Şi despre veselie: “La ce poate să folosească!” (Eclesiastul 1,1-2) 67) Visurile vin din multele griji, iar glasul celui nebun din mulţimea de vorbe. Dacă ai făcut un jurământ lui Dumnezeu, nu pierde din vedere să-l împlineşti, că nebunii nu au nici o trecere, tu însă împlineşte ce ai făgăduit. Nu îngădui gurii tale să tragă spre păcat trupul tău şi înaintea trimisului lui Dumnezeu nu spune: “A fost o rătăcire!” Pentru ce să Se mânie Dumnezeu de cuvântul tău şi să nimicească lucrul mâinilor tale? Căci din mulţimea grijilor se nasc visele şi deşertăciunile din prea multe cuvinte. De aceea teme-te de Dumnezeu! (Eclesiastul 5,2-6) Ceea ce au văzut ochii tăi nu aduce grabnic spre dispută, căci ce-ai să faci după aceea când aproapele tău te va da de ruşine? (Pilde 25,7-8) Toată munca omului este pentru gura lui şi cu toate acestea pofta lui nu e astâmpărată. (Pilde 6,7) Cu cât se spun mai multe cuvinte cu atât este mai multă deşertăciune. Ce folos trage omul? (Pilde 6,11) Cel ce sapă o groapă poate să cadă în ea şi cel ce dărâmă un zid poate fi muşcat de şarpe. Cel ce sfărâmă pietre se poate răni cu ele, iar cel ce despică lemne se primejduieşte. (Pilde 10,8-9) 82) 72) Dacă o unealtă s-a tocit şi nu a fost ascuţită, trebuie să îndoim puterile, dar înţelepciunea are ca parte izbânda. Dacă şarpele muşcă înainte de a fi descântat, atunci descântătorul nu are nici un folos. Graiurile gurii celui înţelept sunt har iar buzele celui nebun îl doboară. Începutul cuvintelor gurii lui este prostia, iar sfârşitul graiului lui nebunie curată. Nebunul sporeşte vorbele. (Pilde 10,10-14) Haina eu mi-am dezbrăcat, cum s-o-mbrac eu iar? Picioarele mi le-am spălat, cum să le murdăresc eu iar? (Cântarea cântărilor 5,4) Pe unde să mai fiţi loviţi voi cei ce mereu vă răzvrătiţi? Tot capul vă este numai răni şi toată inima slăbănogită. Din creştet până în tălpile picioarelor nu-i nici un loc sănătos; totul este numai plăgi, vânătăi şi răni pline de puroi, necurăţate, nemuiate cu untdelemn şi nelegate. (Isaia 1,5-6) 80) 81) 71) 75) 76) Nu mai faceţi rău înaintea ochilor Mei, încetaţi odată! (Isaia 1,16) Veniţi să ne judecăm, zice Domnul şi de vor fi păcatele voastre ca cârmâzul, ca zăpada le voi albi, şi de vor fi ca purpura, ca lâna albă le voi face. (Isaia 1,18) Pământul ei este plin de idoli şi locuitorii se închină la lucrul mâinilor lor, înaintea celor făcuţi de degetele lor. (Isaia 2,7) Poporul Meu este asuprit de nişte copii şi femeile domnesc peste el. Poporul Meu! Cei care te conduc rătăcesc şi te abat de la calea pe care mergi. (Isaia 3,12) Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi îmbătătoare; vai de cei ce până târziu seara se înfierbântă de vin! Cei care doresc la ospeţele lor chitară, harpă, tobă, flaut şi vin, ei nu iau în seamă faptele Domnului şi nu văd lucrurile mâinilor Sale. Pentru aceasta poporul meu va fi dus în robie fără să bage de seamă; mai-marii săi vor fi doborâţi de foame, iar gloata se va usca de sete! (Isaia 5,11-13) Vai de cei viteji la băut vin şi meşteri la băuturi îmbătătoare! (Isaia 5,22) Şi a zis dânsul: “Ziua de astăzi este o zi de strâmtorare, de pedeapsă şi de ruşine căci pruncii sunt gata de a ieşi din pântecele maicii lor, dar ele nu au putere să-i nască!” (Isaia 37,3) Pentru ce cheltuiţi argintul vostru pentru un lucru care nu hrăneşte şi câştigul muncii voastre pentru ceva care nu vă satură? Ascultaţi-Mă pe Mine şi veţi mânca cele bune şi întru bunătăţi se va desfăta sufletul vostru. (Isaia 55,2) Acestea sunt zisele Domnului, Care adună pe cei risipiţi ai lui Israel: “La cei adunaţi voi mai aduna şi alţii!” Fiare ale câmpului, veniţi, mâncaţi şi voi, toate animalele pădurii! Străjerii Mei sunt orbi cu toţii, ei nu înţeleg nimic. Toţi sunt câini muţi care nu pot să latre. Ei visează, stau tolăniţi şi le place să doarmă. Aceştia sunt câini hrăpăreţi care nu se mai satură, sunt păstori care nu mai pricep nimic. Toţi umblă în căile lor şi se silesc pentru câştigul lor. “Veniţi, zic ei voi aduce vin, bea-vom băuturi îmbătătoare! Şi mâine va fi ca astăzi, mare zi de veselie.” (Isaia 56,8-12) Păziţi-vă deci de vorbele cârtitoare şi deşarte şi feriţi limba voastră de clevetire, fiindcă vorba cea mai tainică nu va trece fără pedeapsă şi

77)

78)

68)

79)

69)

70)

83)

73)

74)

84)

55

nici cu urechile nu aud. ci se ia la întrecere cu meşterii aurari şi argintari şi face ce fac făurarii în aramă şi cu mare cinste pentru el.2-3) Nu te lăsa atras de două ori la păcat. aşa este păcătosul cel cu două limbi.9) Nu-ţi îngădui nici o minciună căci din ea nu poate ieşi nimic bun. Căci pe toţi idolii neamurilor i-au socotit drept dumnezei. lui Solomon 1. răspunde aproapelui tău. căci nici un om nu poate să facă un dumnezeu la fel cu el. ei sunt vrednici să aibă asemenea nădejdi şi cei care le fac şi cei care le poftesc şi li se închină. asceză Cuvinte de mângâiere gura mincinoasă aduce sufletului moarte. chiar făcând rău. pe cei care nici cu ochii nu văd. lui Solomon 15. înfrânare.27) Pe noi nu ne-au înşelat născocirile omeneşti ale unui meşteşug viclean. (Sirah 6. care după prostia lor. Mărirea şi batjocura sunt în vorbă şi lima omului îl face să cadă. lui Solomon 1. (Înţ. Fii grabnic la ascultat şi zăbavnic la dat răspunsul.4-6) Dar el se îngrijeşte nu de aceea că puterile lui slăbesc.Post. sunt toţi duşmanii poporului tău şi asupritorii lui. De ştii. (Înţ. Cel care i-a făcut a fost un om şi cel care a primit duhul în dar.16) Vraja viciului întunecă cele bune şi ameţeala poftei schimbă gândul cel fără răutate. (Sirah 9. (Înţ. (Sirah 7.14) Stai departe de omul care este în stare să ucidă şi nu te vei teme nicidecum de moarte şi dacă te apropii de el. El fiind muritor. ai trimis peste ei. ci socoteşte că viaţa noastră este jucărie şi traiul nostru ca un târg de câştig. nici cu degetele mâinilor nu pipăie.9-19) 92) Nu vântura la orice vânt şi nu umbla pe orice cale. pentru că – aşa zic ei – trebuie să câştigi bani în orice chip. Nu vă grăbiţi moartea prin rătăcirile vieţii voastre şi nu vă atrageţi pieirea prin fapta mâinilor voastre. Inima lui este cenuşă şi nădejdea lui mai slabă ca pământul iar viaţa lui mai mică în cinste decât lutul. Să nu te chemi bârfitor şi cu limba ta nu vicleni. nici cu nasul nu respiră. Să nu greşeşti nici în lucrurile mari. lui Solomon 4. cine-l va îndrepta? Şi cine-l va cinsti pe cel care-şi face de ocară viaţa sa? (Sirah 10. el preţuieşte mai mult decât idolii săi. (Înţ. (Înţ. Fiule! Nu semăna pe brazdele nedreptăţii. lui Solomon 11. lui Solomon 15. lui Solomon 4. pricina şi sfârşitul a tot răul. nici în cele mici. Dar bine să ştie că păcătuieşte mai mult 93) 94) decât toţi ceilalţi acela care din acelaşi lut scoate vase care se pot uşor sparge şi chipuri idoleşti. Să ştii bine că eşti înconjurat de curse şi că mergi pe margine de ziduri de cetate. adică chipul mânjit cu multe feluri de vopsele a cărui înfăţişare aţâţă patima celor nebuni cu pofta chipului neînsufleţit al unei arătări fără viaţă. nici că viaţa este scurtă. Fiindcă el n-a cunoscut pe Făcătorul său şi pe Cel care i-a insuflat duhul faptelor şi a pus în el putere de viaţă. fiindcă el este viu iar aceia nicidecum. care îi rătăceau şi-i aduceau să cinstească animalele cele necuvântătoare şi fiarele netrebnice. şi de la binecuvântarea Lui. prin aceea se şi pedepseşte. (Înţ. Că peste fur este ruşine şi o grea ocară pentru cel cu două limbi.12) Pentru gândurile cele neînţelegătoare ale destrăbălărilor. Fii statornic în cugetul tău şi unul să fie cuvântul tău. Ci toţi aceştia sunt mai nebuni şi mai de plâns decât sufletul unui copil. sunt mai rele decât celelalte. care nici n-ar trebui pomeniţi este începutul. (Sirah 5. căci chiar şi numai pentru o singură dată nu vei rămâne nepedepsit.15-16) Gândul plăsmuirii de idoli a fost începutul aprinderii spre desfrâu şi născocirea lor a fost pierderea vieţii. (Sirah 7.11-12) 85) Dar cei necredincioşi îşi atrag moartea cu mâinile şi cu glasul. (Sirah 7. (Înţ. iar de nu pune-ţi mâna peste gură. lui Solomon 14. N-au nici o bunătate care să ni le facă dragi şi ele sunt în afară şi de lauda lui Dumnezeu. tocmai el ia închipuit. Stăpâne spre pedeapsă mulţime de animale fără minte ca să înveţe că prin ceea ce păcătuieşte cineva. ca să nu seceri de pe ele cu şapte părţi mai mult. păzeşte-te de orice greşeală căci s-ar putea să-ţi ia viaţa. nici truda deşartă a zugravilor.12) Căci închinarea la idolii cei deşerţi.11-18) Nu te lăsa în voia patimii tale ca să nu fii târât de ele ca de un taur furios. face un lucru fără viaţă cu mâinile lui nelegiuite. (Înţ. Ei se închină dobitoacelor celor mai urâcioase. sunt pătimaşi după ea şi au legătură cu ea şi cu adevărat vrednici sunt să fie ai ei. Iubitori de rele precum sunt. se uită la ea ca la o prietenă. ţine să facă chipuri amăgitoare.2) Depărtează-te de la nedreptate şi nedreptatea se va depărta de la tine. nici cu picioarele nu umblă.13) Pe cel care păcătuieşte asupra sufletului său.32) 86) 87) 88) 89) 90) 95) 91) 96) 97) 98) 56 .

şi nu vei scăpa de rău şi de legături. iar de vei ajunge sărac.1-4) 101) 102) 108) 109) 110) 111) 112) 103) 113) 104) 57 . te va părăsi. de trei ori. înfrânare. Ţine pâinile lui şi nu-i da. Nu lungi vorba cu el. Ca sabia cea de amândouă părţile ascuţită este toată fărădelegea.3) 114) 105) 106) Cel care vorbeşte bine este temut în cetate şi flecarul este urî. că nu te va sparge. (Sirah 8. şi omul păcătos pândeşte sângele. De vei da sufletului tău plăcerea poftei. Un ceas va rămâne cu tine. Deci. ori spre rele. Ce pace are leoaica cu câinele? Şi ce pace are cel bogat cu cel sărac? Vânatul leilor sunt asinii sălbatici în pustie aşa şi păşunea celor bogaţi sunt săracii. Cu ochii va lăcrima vrăjmaşul dar de va afla vreme.1-3) 107) Până când îi vei fi de folos. (Sirah 18. Puţine va da şi multe va cere şi va deschide gura sa ca un ispravnic. fii fără grijă. va trăi cu tine şi te va sărăci şi nu îi va fi milă. (Sirah 13. iar de te clatini. (Sirah 19. Din pricina unui cuvânt care trebuie tăinuit. 36) Fă bine celui smerit şi nu da celui nelegiuit. nici nu crede cuvintelor celor multe ale lui. (Sirah 11. asceză Cuvinte de mângâiere 99) 100) Nu băga pe tot omul în casa ta că multe sunt meşteşugurile celui viclean. (Sirah 11. Urî om este unul ca acesta. că te va ispiti cu vorba cea multă şi. (Sirah 11.20-22) Inima omului schimbă faţa lui ori spre bune. va şopti multe şi va schimba faţa sa. nu se va sătura de sânge.13-15) Fiule. şi mai pe urmă va râde de tine. Dinţi de leu sunt dinţii lui.18) Cel care se atinge de smoală se va mânji şi cel care se însoţeşte cu cel trufaş. te vei face pe tine bucurie vrăjmaşilor tăi. asemenea lui va fi. rana ei n-are vindecare. te va linguşi cu fel şi fel de vorbe şi zâmbindu-ţi îţi va da nădejde. iar de ai şi dat chezăşie. Şi de se va smeri să umble plecat. fii cu luare aminte şi le păzeşte de el şi să fii faţă de el ca şi cel care şterge oglinda şi vei cunoaşte că n-a lepădat toată rugina. Nemilostiv este cel care nuşi ţine cuvintele.30) După poftele tale nu merge şi de la poftele tale te întoarce. cu ochii săi va lăcrima vrăjmaşul şi ca şi cum ţi-ar ajuta va săpa sub picioarele tale. Nu te veseli cu multă desfătare. te va întreba. că în ce chip arama cocleşte. dar în inimă va sfătui să te surpe în groapă. (Sirah 19. Nu te încrede în vrăjmaşul tău în veci. (Sirah 8. fiindcă umbli spre căderea ta. pentru cele mai dinainte ale tale te roagă. Să nu-l pui să şadă de-a dreapta ta ca nu cumva să caute scaunul tău şi mai pe urmă vei cunoaşte cuvintele mele şi de graiurile mele te vei umili. ca şi cum ar râde. De ţi se vor întâmpla rele îl vei afla pe el acolo înaintea ta. (Sirah 8. Nu-l pune să stea lângă tine ca să nu te împingă şi să stea el în locul tău.10-12) Darul celui fără de minte nu-ţi va folosi că ochii lui în loc de unul sunt mulţi. nu va rămâne cu tine.4-17) Oare se va însoţi lupul cu mielul? Aşa şi cel păcătos cu cel cuvios.7) Ai auzit cuvânt? Să moară la tine. Nu chezăşui peste puterea ta.12-13) Nu te sfădi cu omul care vorbeşte bine şi nu pune lemne peste focul lui. aşa şi răutatea lui. Îţi va grăi cele bune şi va zice: Ce-ţi trebuie? Te va îndatora cu ospeţele sale până ce-ţi va goli punga de două. el îţi va face tulburări şi te va înstrăina de la ale tale. când n-ai nimic în pungă. socoteşte împrumutul ca pierdut.5-24) Nu da împrumut omului celui mai tare decât tine şi de-l vei împrumuta. Cu buzele sale te va îndulci vrăjmaşul şi multe îţi va şopti şi îţi va grăi bune. (Sirah 13. Astăzi va da împrumut şi mâine va cere înapoi. Va clătina capul său şi va bate în palmele sale. Nu te sărăci făcând ospeţe din împrumut. Păzeşte-te şi foarte bine ia seama. Săgeată înfiptă în coapsele trupului aşa e cuvântul în inima nebunului. Dacă are nevoie de tine. va lucra cu tine. (Sirah 12. ai păcătuit? Să nu mai adaugi încă şi. fii cu grijă că va trebui să plăteşti. nici nu te lega cu îngreunarea ei. (Sirah 13.34) Dacă laşi pe cel străin să locuiască la tine.31) Dintr-o scânteie de foc se înmulţeşte jarul.30-33) Niciodată nu spune altora ceea ce ai auzit şi nimic nu ţi se va împuţina. Cui îi va fi milă de descântătorul cel muşcat de şarpe şi de toţi cei care se apropie de fiare? Aşa şi cel care merge la omul păcătos şi se învăluie cu păcatele lui. (Sirah 13. ca nu cumva acela să se întărească asupra ta că îndoite răutăţi vei afla în toate bunătăţile pe care i le vei face. Ca de la faţa şarpelui fugi de păcat că de te vei apropia de el te va muşca. care omoară sufletele oamenilor.Post. Ia aminte să nu te înşeli să nu te copleşească veselia ta. (Sirah 20. (Sirah 21. cel nebun se va chinui ca aceea care naşte prunc.

21-24) În toate lucrurile tale fii cumpătat şi nici o neputinţă nu te va întâmpina. Cu somn sănătos se odihneşte pântecele celui cumpătat. Bine este ca fiii tăi să se roage de tine. iar la slugă: pâine. Nu fii nesăţios în nici o desfătare şi nu te apleca la mâncăruri multe. 30-34) Fiule! În boala ta nu fii nebăgător de seamă. ce i-a folosit spălarea? Aşa şi omul care posteşte întru păcatele sale şi iarăşi merge şi face aceleaşi. iar pe sluga cea rea legăturile şi caznele. Omul care păcătuieşte în patul său şi zice în inima sa: Cine mă vede? Întuneric este împrejurul meu. Va pângări sufletul său cu mâncări străine. să nu le dai putere asupra ta şi banii tăi să nu-i dai altuia ca să nu-ţi pară rău şi să te rogi pentru ei. (Sirah 31. nu va înceta până la sfârşit. La lucru pune-l precum se cuvine şi de nu te va asculta. ce folos au. (Sirah 33.29) Fiului şi femeii. 116) 117) 118) 119) 126) 120) 127) 121) 122) 123) 128) 58 .25-29) Fiule! În viaţa ta cercetează-ţi sufletul tău şi vezi ce este rău şi nu-i da lui! Că nu toate tuturor folosesc şi nu tot sufletul întru tot binevoieşte. (Sirah 38. nici unui trup nu te supune. pentru ce să mă sfiesc. se scoală dimineaţa şi sufletul lui e limpede. În gura celui fără de ruşine. Pentru desfrânat toată pâinea este dulce. (Sirah 38. începe plângerea. înfrânare. Părintele şi Dumnezeul vieţii mele! Înălţarea ochilor nu-mi da şi pofta întoarce-o de la mine. În toate lucrările lor fii tu stăpânul şi nu îngădui asupra 125) 124) cinstei tale nici o pată. Nu da întristării inima ta. (Sirah 23. fratelui şi prietenului. asceză Cuvinte de mângâiere 115) Buzele celor fără minte vorbesc mereu de alţii. Lucrează cu sluga şi vei afla odihnă. Rugăciunea lui cine o va asculta? Şi ce a folosit smerindu-se pe sine? (Sirah 34. aducându-ţi aminte de cele de pe urmă. Depărtează păcatul şi întinde mâinile spre fapte drepte şi de tot păcatul curăţeşte inima ta. el va cere libertate. de păcat nu se va curăţi. Pune-l la lucru ca să nu şadă. pereţii mă acoperă şi nimeni nu mă vede. (Sirah 21. Şi după cuviinţă tu acoperă trupul lui şi nu trece cu vederea înmormântarea lui. Sufletul fierbinte ca focul. iar cel înfrânat îşi va spori viaţa. că pe mulţi i-a pierdut vinul.13) Două feluri de oameni înmulţesc păcatele şi al treilea aduce urgie. Necazul statornic este mai rău decât moartea şi o viaţă împovărată împinge inima la blestem. Şi de te-ai silit în mâncăruri. mai bine să mori decât să ceri. certare şi lucru. toiag şi povară la asin.9-10) Fiule! Pentru cel mort varsă lacrimi şi ca şi cum ai fi pătimit grele încercări. În ziua sfârşitului zilelor vieţii şi la vremea morţii.4-5) A jura nu-ţi învăţa gura şi a numi pe Cel Sfânt nu te obişnui. Omul care pofteşte în trupul cărnii sale şi nu va înceta până nu va aţâţa foc. Unul ca acesta în uliţele cetăţii se va pedepsi şi unde n-a gândit se va prinde. dacă slobozeşti mâinile lui. al cui glas va auzi Stăpânitorul? Cine se spală de la mort şi iarăşi se atinge de el. să nu se afle aceasta întru moştenirea lui Iacov. să-ţi împarţi moştenirea. (Sirah 31. Truda nesomnului şi a greţii şi durerile îmbuibării sunt cu omul nesăţios. Amară plângere fă şi fierbinte tânguire şi te jeleşte după vrednicia lui o zi sau două pentru a goni clevetirea şi te mângâie pentru întristare. iar omul ştiutor şi învăţat se va feri. Mâncare. ci te roagă Domnului şi El te va tămădui. du-te împrejur şi te vei simţi uşurat. (Sirah 23. scoală-te. ci o depărtează de ea. decât tu să cauţi la mâinile lor. 22-33) Când unul zideşte şi altul strică. Că în mâncărurile cele multe va fi durere şi nesaţiul va veni până la îngreţoşare.27) Doamne. Pofta pântecelui şi a împreunării trupului să nu mă cuprindă şi duhului celui fără de ruşine să nu mă dai. Până trăieşti şi este sufletul tău întru tine.89) Este grai deopotrivă cu moartea. în viaţa ta. că precum sluga care adeseori se cercetează cu multe bătăi tot aşa şi cel care se jură şi pururea numeşte pe Cel Sfânt. Că din întristare vine moartea şi întristarea inimii slăbeşte virtutea. (Sirah 37. iar mâinile celor înţelepţi se vor cumpăni.Post. Omul care caută la masa străină.26) La vin nu te face viteaz. îngreuiază obezile lui. fără numai că se ostenesc? Când unul se roagă şi altul blestemă. că multă răutate a învăţat lenevirea. (Sirah 23. (Sirah 31.16-23) Fiule! Viaţă cerşetoare să nu trăieşti. viaţa nu i se socoteşte viaţă. Jugul şi hamul pleacă grumajii. (Sirah 23. Şi nu uita că nu este întoarcere pentru cel răposat şi acestuia nu-i va folosi ci ţie însuţi îţi vei face rău. Pentru nesaţ mulţi au pierit. care nu se stinge până ce nu se potoleşte.20-29) Omul binecrescut se îndestulează cu puţin şi în aşternutul său nu va gâfâi de prea multă mâncare.

20) Iar dacă ochiul tău cel drept îţi devine piatră de poticnire. că mai bine îţi este să piară unul din mădularele tale. cum puteţi să grăiţi cele bune. nu veţi intra în împărăţia cerurilor. tot trupul tău va fi luminat. pe când omul rău. bună este pecetea şi unde sunt mâini multe încuie. de jale v-am cântat şi nu v-aţi jelit. Omul bun. din comoara lui cea rea le scoate pe cele rele. că aceia vor vedea pe Dumnezeu. iar la urmă a flămânzit.” Iisus i-a răspuns: Iarăşi este scris: “Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.29) Pui de vipere. (Matei 5. iar hrana lui era lăcuste şi miere sălbatică.34-37) 130) 131) 136) 137) 138) 139) 132) 140) 141) 142) 133) 59 . dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său. cu număr şi cu măsură dă şi ce dai şi ce iei. toate scrie-le.” Atunci La lăsat diavolul şi iată îngerii venind la El. că aceia se vor sătura. (Sirah 42. dacă mai întâi nul va lega pe cel tare şi pe urmă să-i prade casa? (Matei 12. nici bând. că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor! Da.” Iar El răspunzând a zis: Scris este: “Nu numai cu pâine va trăi omul.” Atunci. că aceia vor moşteni pământul. că mai bine îţi este să piară unul din mădularele tale.31-34) 129) La femeie rea. (Matei 11. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. iar nu tot trupul să-ţi fie aruncat în gheenă. dar dacă ochiul tău e rău. că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi. Şi apropiindu-se ispititorul a zis către El: “De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu. (Matei 12. se pustieşte şi orice cetate care se dezbină în sinea ei nu va dăinui. diavolul L-a dus în sfânta cetate. (Matei 12. (Matei 5. (Matei 4.1-11) Fericiţi cei săraci cu duhul. Că a venit Ioan. La pus pe aripa templului şi i-a zis: Dacă Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. că plata voastră multă este în ceruri. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează e dreptate. (Matei 9. din comoara lui cea bună le scoate pe cele bune. scoate-l şi aruncă-l de la tine. că aşa ai binevoit Tu. asceză Cuvinte de mângâiere dulce este cerşirea. Fericiţi cei ce plâng. (Sirah 40. Şi a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.25) Sau cum poate cineva să intre în casa unui om tare şi să-i răpească lucrurile. dacă lumina care este în tine este întuneric. ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. (Matei 5. Şi dacă mâna ta cea dreaptă îţi devine piatră de poticnire. devreme ce sunteţi răi? Că din prisosul inimii grăieşte gura.22-23) Secerişul este mult. că aceia se vor milui.15) Cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care şed în pieţe şi strigă unii către alţi zicând: Din fluier v-am cântat şi n-aţi jucat.89) Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă şi cingătoare de piele împrejurul mijlocului.4) Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de către diavolul. Părinte. aruncă-Te jos.16-19) Mulţumescu-Ţi Ţie. tot trupul tău va fi întunecat. că scris este: “Îngerilor Săi va porunci pentru Tine şi Te vor ridica pe mâini ca nu cumva să izbeşti de piatră piciorul Tău. ca focul va arde. că aceia fii lui Dumnezeu se vor chema. Atunci Iisus i-a zis: “Piei satano. şi spun: are demon… A venit Fiul Omului. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi.25-26) Orice împărăţie care se dezbină în sinea ei. Fericiţi cei milostivi. dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina mie. Doamne al cerului şi al pământului.37-38) Cel ce are urechi de auzit. căci a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate. minţind din pricina Mea. şi spun: Iată om mâncăcios şi băutor de vin prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!… Dar înţelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei. iar nu tot trupul să-ţi fie aruncat în gheenă. (Matei 3. înfrânare. căci a lor este împărăţia cerurilor. dacă ochiul tău e curat. Îi slujeau. căci scris este: Domnului.Post. că aceia se vor mângâia. Fericiţi făcătorii de pace. cu cât mai mult întunericul! (Matei 6. (Matei 11. să audă! (Matei 11. mâncând şi bând. Fericiţi cei blânzi. Deci. iar în pântecele lui. Dumnezeului tău să te închini şi Lui singur să-i slujeşti. tai-o şi o arunc-o de la tine.3-12) Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a 135) 134) fariseilor.29-30) Luminătorul trupului este ochiul. deci.” Din nou diavolul L-a adus pe un munte foarte înalt şi i-a arătat toate împărăţiile lumii şi slava lor şi ia zis Lui: Acestea toate ţi le voi da Ţie. Orice vei da. Fericiţi cei curaţi cu inima. nici mâncând. zi ca pietrele acestea să se facă pâini.

scoate-l şi aruncă-l de la tine. mărturii mincinoase. (Matei 12.8-9) Şi le-a zis: Scris este: Casa Mea. adultere. că mai bine este să intri în viaţă cu un singur ochi decât să ai doi ochi şi să fii aruncat în gheena focului. să nu domnească păcatul în trupul vostru cel muritor. desfrânările. păcatului a murit pentru totdeauna. ci înfăţişaţi-vă lui Dumnezeu ca vii dintre morţi. trufia. asta nu-l spurcă pe om. (Luca 12. lăcomiile. hoţiile. înşelăciunea. comoară neîmpuţinată în ceruri. pofta ochilor şi trufia vieţii – nu sunt de la Tatăl ci sunt din lume. neruşinarea. aceea-l spurcă pe om. (1 Ioan 6. căci pe El şi-a pus pecetea Dumnezeu Tatăl.23-26) 151) Şi chemând iarăşi mulţimea la El. Fiindcă păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră de vreme ce nu suntem sub lege ci sub har. socotiţi-vă că morţi îi sunteţi păcatului. (1 Ioan 8. De iubeşte cineva lumea. Aşa va fi şi cu neamul acesta viclean. căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. şi venind o află golită. unde fur nu se apropie.33-34) Nu iubiţi lumea nici cele ce sunt în lume. iar cel ce trăieşte. uşurătatea.1011) Chiar şi voi sunteţi nepricepuţi? Nu înţelegeţi că tot ce intră în gură se duce în pântece şi iese afară? Dar cele ce ies din gură pornesc din inimă şi acelea sunt cele ce-l spurcă pe om. Toate relele acestea ies dinlăuntru. înfrânare. şi mădularele voastre ca arme ale dreptăţii în slujba lui Dumnezeu. şi starea de pe urmă a omului aceluia se face mai rea decât cel dintâi.15) Vindeţi-vă averile şi daţi milostenie. Dar spunea că ceea ce iese din om. (Matei 23. asceză Cuvinte de mângâiere 143) Când duhul necurat a ieşit din om.Post. cărturari şi farisei făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă.27) Adevăr. apoi zice: Mă voi întoarce în casa mea din care am ieşit. măturată şi împodobită. robi îi sunteţi celui 144) 145) 153) 146) 147) 154) 155) 148) 156) 157) 149) 150) 60 . pe acestea trebuia să le faceţi. hoţii. Şi lumea trece şi pofta ei. acolo va fi şi inima voastră. dar aţi lăsat părţile cele mai grele ale Legii: dreptatea. ci ceea ce iese din gură. intrând în el. (Matei 15.34) Fiindcă cel ce a murit.16-20) Soiul acesta de demoni nu iese decât numai prin rugăciune şi prin post. ies cugetele rele.13) Daţi-i dar cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu! (Matei 22. umblă prin locuri fără apă şi caută odihnă şi nu găseşte. (Matei 15. nici molie n-o strică.43-45) Şi chemând la Sine mulţimile. Fariseu orb! Curăţă-ntâi partea dinlăuntru a paharului şi a blidului pentru ca şi cea dinafară să fie curată. le-a zis: Ascultaţi şi înţelegeţi: Nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om. adevăr vă spun: Tot cel ce va face păcatul. să-l poată spurca… Că nu în inimă intră. ca să vă supuneţi poftelor lui. omorurile. ucideri. Nu ştiţi oare că dându-vă cuiva robi spre supunere. defăimarea. iubirea Tatălui nu este în el pentru că tot ceea ce este în lume – pofta trupului. dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. casă de rugăciune se va chema.15-17) Lucraţi nu pentru mâncarea cea pieritoare. dar a mânca fără să-şi fi spălat mâinile. Acestea sunt cele ce-l spurcă pe om. (1 Ioan 2. cărturari şi farisei făţarnici! Că voi curăţiţi partea dinafară a paharului şi a blidului. dar vii lui Dumnezeu întru Hristos Iisus. desfrânări. Atunci se duce şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el şi intră şi locuiesc acolo. Că bucatele toate sunt curate. ci în pântece şi se aruncă afară unde-i este locul. fiindcă dinlăuntru. ci pentru mâncarea ce rămâne întru viaţa veşnică pe care v-o va da Fiul Omului. fără ca pe acelea să le lăsaţi. aceea îl spurcă pe om. invidia. că mai bine-ţi este să intri în Viaţă ciung sau şchiop decât să ai două mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul cel veşnic. călăuze oarbe. dar voi aţi făcut-o peşteră de tâlhari. din mărar şi din chimen. (Marcu 7. taie-l şi aruncă-l de la tine.14-23) Luaţi seama şi păziţi-vă de toată lăcomia. nici mădularele voastre să nu le puneţi în slujba păcatului ca arme ale nedreptăţii. (Luca 12. defăimări. lui Dumnezeu îi trăieşte. (Matei 18.21) Iar dacă mâna ta sau piciorul tău îţi devine piatră de poticnire. (Matei 17. fiindcă unde vă este comoara. Şi dacă ochiul tău îţi devine piatră de poticnire. mila şi credinţa. din inima oamenilor. păcatului îi este rob. Că din inimă ies: gânduri rele. faceţi-vă pungi care nu se învechesc. le zicea: Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi: Nu este nimic în afara omului care. adulterul. (Matei 21. Domnul nostru. Aşa şi voi. Aşadar.21) Vai vouă. vicleniile. dar înlăuntru ele sunt pline de răpire şi de ne152) nfrânare. şi ele îl spurcă pe om. care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila! Vai vouă.

dar îl tăgăduiesc cu poftele lor.4) 168) Pătrundeţi-vă de durere.6) Pe cel rău scoateţi-l din mijlocul vostru.13) Toate-mi sunt îngăduite dar nu toate-mi sunt de folos. pacea cu cei ce din inimă curată îl cheamă pe Domnul.10-16) 158) Pentru că plata păcatului este moartea dar harul lui Dumnezeu este viaţa veşnică întru Hristos Iisus.15-16) Desfrânaţilor! Nu ştiţi oare că prietenia cu lumea e duşmănie cu Dumnezeu? Aşadar. veţi trăi. (Iacov 4. înfrânare. cel ce vrea să fie prieten cu lumea i se face vrăjmaş lui. (Romani 8.13) Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos. Domnul meu de dragul căruia m-am lăsat păgubit de toate şi le socotesc drept gunoaie pentru ca să-L câştig pe Hristos. (Romani 6. 5. fie ai ascultării spre dreptate? (Romani 6. Râsul întoarcă-vi-se în plâns şi bucuria voastră în întristare. (1 Cor. dar dacă prin Duhul ucideţi faptele trupului. dar nu mă voi lăsa stăpânit de ceva. (Filimon 3. Toate-mi sunt îngăduite. iar grija pentru trup să nu o faceţi spre pofte. (Iacov 4. fiind dispreţuitori. credinţa. 2. (Romani 13. iubirea.12) Cele ce-mi erau mie câştig. (1 Cor. dimpotrivă. pe acestea le-am socotit pentru Hristos pagubă. eu pe toate le socotesc pagubă faţă de nepreţuitul preţ al cunoaşterii lui Hristos Iisus. veţi muri.78) Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte dreptatea. lor li s-a întinat şi mintea şi conştiinţa.9) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 61 . Întristaţi-vă şi vă jeliţi. Domnul nostru. Întrebările nebuneşti şi nesocotite îndepărtează-le: ştiind că ele nasc certuri.Post. 5.22-23) Toate sunt curate pentru cei curaţi.23) Că dacă vieţuiţi după trup. fie ai păcatului spre moarte. Mai mult. Ei mărturisesc că-L cunosc pe Dumnezeu.14) Oare nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată frământătura? (1 Cor. (2 Tim. (Tit 1. nesupuşi şi netrebnici pentru toată lucrarea cea bună. asceză Cuvinte de mângâiere căruia vă supuneţi. Dar pentru cei întinaţi şi necredincioşi nimic nu e curat. 6.

nici ea nu ştie unde.7-12) 11) Atunci tu vei scăpa de femeia care este a altuia şi de străina ale cărei cuvinte sunt ademenitoare. ci toate câte are le-a dat în mâna mea. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte. ca să nu dai virtutea ta şi anii tăi unuia fără de milă. Atunci a trimis David să se cerceteze cine este acea femeie. ci a zis către femeia stăpânului său: “De când sunt aici. (Pilde 5. Nu dori frumuseţea ei întru inima ta şi să nu te vâneze cu genele ei. când trupul tău şi carnea ta vor fi făr` de vlagă şi să nu zici: “pentru ce am urî povaţa şi de ce inima mea a urgisit certarea?” De ce n-am ascultat îndemnul dascălilor mei şi spre cei ce mă-nvăţau n-am plecat urechea mea? ( Pilde 5. pentru că tu eşti femeia lui. Nimeni din cei ce se duc la ea nu se mai întoarce şi nici unul nu mai află cărările vieţii. iar îndemnurile care dau învăţătură sunt calea vieţii. pe când femeia cu bărbat vânează un suflet de mare preţ.curăţie. Cel ce desfrânează însă cu o femeie este lipsit de minte. el n-o asculta să se culce cu ea. atunci nevastă-mea să învârtească la râşniţă pentru altul şi alţii să aibă parte de ea. (Facerea 3. că femeia desfrânată umblă după o bucată de pâine.14) 5) Tot cel ce se împreună cu dobitoc să fie omorât. dar la sfârşit ea e mai amară decât pelinul. Dar Domnul Dumnezeu a zis: “Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia pentru că sunt numai trup. ea l-a apucat de haină şi i-a zis: “Culcă-te cu mine!” El însă. feciorie 1) Adam şi femeia lui erau amândoi goi şi nu se ruşinau. Ele te vor păzi de femeia vicleană. Fereşte-ţi calea ta de ea şi nu te apropia de uşa casei ei. Se întâmplă într-o zi să intre Iosif în casă după treburile sale şi nefiind în casă vreunul din casnici. (Facerea 2. (2 Regi 11. văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase. mai tăioasă decât o sabie cu două tăişuri.25) 2) De aceea femeia. (Facere 39. a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el. de limba cea ademenitoare acelei străine. Ca străinii să nu se îndestuleze de strădania ta şi ostenelile tale să nu treacă în casa altuia. dar când a fost prins el dă înapoi înşeptit. paşii ei duc de-a dreptul în împărăţia morţii. 62 .18) 6) Ochii celui desfrânat pândesc amurgul zilei şi el îşi zice: Nu mă vede nici ţipenie de om şi îşi pune o mahramă pe faţă. Ca să nu suspini la sfârşit.” (Facerea 6. Căci ea se pleacă împreună cu casa ei spre moarte şi drumul ei duce în iad. se pierde pe el însuşi astfel. o nelegiuire vrednică de pedeapsa judecătorilor. Ea nu ia seama la calea vieţii. Nimeni nu dispreţuieşte pe un hoţ pentru c-a furat ca să-şi astâmpere foamea. care lasă pe tovarăşul ei din tinereţe şi uită legământul Dumnezeului ei.15) 7) David a rămas la Ierusalim.1619) 12) Nu te uita la femeia linguşitoare.Desfrânare – curăţie Cuvinte de mângâiere În casa aceasta nu-i nimeni mai mare decât mine şi de la nimic nu sunt oprit decât numai de la tine. căci buzele celei străine picură miere şi cerul gurii sale e mai alunecos decât untdelemnul. stăpânul meu nu poartă grijă de nimic în casa sa. (Pilde 2. un foc care mistuie până la iad şi care nimiceşte toată strânsura mea. paşii ei merg în neştire. şi-au ales soţii.67) 3) Fiii lui Dumnezeu.2-3) 8) Făcusem legământ cu ochii mei şi asupra unei fecioare nu-i ridicam. Oare pune cineva foc în sânul lui fără ca veşmintele lui să nu ardă? Sau va merge cineva pe cărbuni fără să i se frigă tălpile? Aşa este cu cel ce se duce la femeia aproapelui său: nimeni din cei ce se ating de ea nu va rămâne nepedepsit. (Iov 31. pentru că dă ştiinţă. El nu Desfrânare .10-13) 10) Femeia stăpânului său şi-a pus ochii pe Iosif şi i-a zis: “Culcă-te cu mine!” iar el n-a voit. Odată spre seară. Căci aceasta ar fi o urâciune. (Iov 24. (Ieşirea 22. (Iov 31.1) 9) Dacă inima mea a fost amăgită de vreo femeie şi am stat de pândă la uşa aproapelui meu. Cum dar să fac eu acest mare rău şi să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu?” Dar deşi ea zicea aşa lui Iosif în toate zilele.20) 14) Că povaţa este un sfeşnic bun şi legea o lumină. sculându-se David din pat şi plimbându-se pe acoperişul casei domneşti a văzut de pe acoperişul casei o femeie scăldându-se şi femeia aceasta era foarte frumoasă. care pe cine a voit. 3-13) 13) Pentru ce fiul meu. întoarce tot ce are în casa lui. nici să fie cu ea.23) 4) Să nu fii desfrânat! (Ieşirea 20. să te momească femeie străină şi tu să îmbrăţişezi sânul unei necunoscute. Picioarele ei coboară spre moarte. socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit. lăsând haina în mâinile ei a fugit şi a ieşit afară.

Întoarce-ţi ochii de la femeia frumoasă şi nu-ţi opri privirea la frumuseţea străină.21) 33) Frumuseţea femeii veseleşte faţa şi covârşeşte toată pofta omului. (Sirah 36. şi chiar când îi vei spori darurile. Şi acum.23-35) 15) Ca ea să te păzească de femeia străină. (Pilde 22. căci ea ia rănit pe mulţi şi pe foarte mulţi i-a omorât.21-27) 17) Inel de aur în râtul porcului. voi cere iarăşi vin!” (Pilde 23. Pentru aceasta ea stă ca un hoţ la pândă şi sporeşte printre oameni numărul celor înşelaţi de ea. răutatea femeii. ca unul care a adormit pe vârful unui catarg. Pizma trezeşte mânia omului defăimat şi el este fără milă în ziua răzbunării. aşa şi ea în preajma oricărui par va şedea şi înaintea săgeţii îşi va deschide tolba. (Eclesiastul 7. (Sirah 9. Moliile şi viermii îl vor moşteni şi sufletul nelegiuit se va stârpi.27-29) 31) Desfrânarea femeii în ridicarea ochilor şi în genele ei se cunoaşte. Cu femeia cântăreaţă să nu fii adesea.5) 25) Nu te da înaintea unei femei. ascultă-mă şi ia aminte la cuvintele gurii mele! Inima ta să nu se plece spre căile ei şi nu rătăci pe potecile ei. (Sirah 19. ca să nu te prindă cu meşteşugurile ei. Sminteală. Precum călătorul însetat îşi deschide gura şi bea din orice apă îi vine la îndemnă. Nu da apei loc să iasă. un puţ strâmt. vei fi ca unul care stă culcat în mijlocul mării. ca să nu ai a suferi pentru ea. ca un bou la junghiere şi ca un cerb care zoreşte spre capcană. nu m-a durut! M-au bătut…. Nu te aşeza nicidecum lângă o femeie măritată şi nu petrece cu ea la masă bând.14) 19) Femeia desfrânată este o groapă adâncă şi cea străină. Cu frumuseţea femeii mulţi s-au rătăcit. ale cărei cuvinte sunt ademenitoare.. el tot nu se îmblânzeşte.33-35) 21) Cine iubeşte înţelepciune bucură pe tatăl său. (Sirah 5.27-28) 20) Dacă ochii tăi vor privi la femei străine şi gura ta va grăi lucruri meşteşugite.15) 28) Orice răutate este mică pe lângă răutatea femeii.17-19) 63 . dar n-am găsit nici o femeie din toate câte sunt. soarta păcătosului să cadă peste ea! (Sirah 25. (Sirah 25. Nuţi opri privirea asupra unei fecioare.2-9) 27) Nici o rană nu este ca rana inimii şi nici o răutate nu este ca răutatea femeii. (Pilde 29. (Sirah 25. (Pilde 23. (Sirah 25. Nu privi pe uliţele cetăţii. El nu se uită la nici un preţ de răscumpărare. Peste fata cea fără de ruşine întăreşte paza ca nu cumva aflând prilej. de femeia altuia.10-14) 32) Fiule. aşa este femeia frumoasă şi fără minte.24) 34) nu căuta la tot omul pentru frumuseţe şi în mijlocul femeilor nu şedea că din haină iese molia şi din femeie. (Pilde 7. după ea.26) 23) Am găsit un om la o mie. De ochiul neruşinat fereşte-te şi nu te mira de-ţi va greşi.28) 24) Pentru curăţie să nu fii fără frică.5) 16) Ea îl ademeni prin mulţimea cuvintelor ei şi-l smulse prin graiurile ademenitoare ale buzelor sale. nu ştiu nimic! Când mă voi deştepta din somn.2-9) 26) Vinul şi femeile înşeală pe cei înţelepţi şi cel care se lipeşte de desfrânate va fi mai nechibzuit. Până când o săgeată îi străpunge ficatul. De nu umblă după mâna ta. Casa ei sunt căile iadului care duc la cămările morţii.22) 18) O groapă fără fund este gura femeilor străine.. păzeşte-ţi întreagă floarea vârstei tale şi nu da altora tăria ta. Nu te da în mâna desfrânaţilor ca să nu-ţi pierzi moştenirea. ca nu cumva inima să fie cucerită de vrăjile ei şi împotriva ta să fii târât la pieire.3) 22) Şi am găsit femeia mai amară decât moartea.23-24) 30) De la femeie este începutul păcatului şi prin ea toţi murim. pentru că ea este o cursă. (Pilde 5. urâciune şi ruşine este când femeia hrăneşte pe bărbatul său. nici nu rătăci prin locurile ei dosnice. inima ei este un laţ ţi mâinile ei sunt cătuşe. ca să nu aibă putere asupra ta. după cum o pasăre grăbeşte spre laţ şi nu-şi dă seama că acolo îşi sfârşeşte viaţa. să-şi împlinească pofta sa. fiule. nici femeii rele putere asupra ta. “M-au lovit…. Cel ce este bun înaintea Domnului scapă. (Pilde 7. căci din aceasta iubirea se aprinde ca un foc. de la trupul tău depărteaz-o. ca să nu adaugi păcate peste păcate. (Pilde 11. (Eclesiastul 7.(Pilde 26.Desfrânare – curăţie Cuvinte de mângâiere dobândeşte decât bătaie. iar păcătosul este prins. iar ocara lui niciodată nu se şterge. iar cine umblă cu desfrânatele îşi prăpădeşte averea. El începe să meargă dintr-o dată.21) 29) Nu căuta la frumuseţea femeii şi nu o pofti pentru frumuseţea ei. (Sirah 42. (Sirah 26. Nu te întâlni cu femeia desfrânată ca să nu cazi în laţurile ei. cel ce este lovit de mânia Domnului cade în ea. Mai bună este răutatea bărbatului decât femeia cea făcătoare de bine şi decât aceea care face ruşine spre batjocură.

şi sunt fameni care s-au făcut ei înşişi fameni de dragul Împărăţiei cerurilor. ca unii care au preschimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi iau slujit făpturii în locul Făcătorului. Cel ce este întru voi. ocărâtori. de lăcomie.31-32) 37) Iar Eu vă spun vouă că în afară de vina desfrânării. ci pentru Domnul şi Domnul este pentru trup. de desfrânare. Cel ce este binecuvântat în veci. de răutăţi pline de invidie. în poftele lor s-au aprins unii pentru alţii. plini fiind de toată nedreptatea. lipsiţi de iubire. poftind-o. părăsind fireasca legătură cu femeia. după poftele inimii lor ca să-şi necinstească trupurile ei între ei. nesupuşi părinţilor. Ucenicii I-au zis: Dacă este aşa pricina omului cu femeia. 6. a şi săvârşit adulter în inima lui. adulter săvârşeşte. Cel pe Care de la Dumnezeu Îl aveţi? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci cu preţ aţi fost cumpăraţi! Slăviţi-L pe Dumnezeu în trupul vostru şi în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu! (I Cor. Cine poate înţelege. de purtări rele. ci aceia cărora le este dat. atunci nu e de folos să se însoare. (Matei 5. de ucidere. pârâtori. Că sunt fameni care s-au născut aşa din pântecele maicii lor. semeţi. tot aşa şi Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor cea fără de judecată. Iar El le-a zis: Nu toţi pricep acest cuvânt. şi cel ce a luat-o pe cea lăsată. călcători de cuvânt. care. Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va face omul este în afară de trup. Nu ştiţi oare că trupurile voastre sunt mădulare a lui Hristos? Voi lua deci mădularele lui Hristos ca să fac din ele mădularele unei desfrânate? Să nu fie! Sau nu ştiţi că cel ce se alipeşte de desfrânată este un trup cu ea? Că vor fi – zice Scriptura – cei doi un singur trup. născători de rele. că şi femeile lor au preschimbat legăturile fireşti cu cele împotriva firii. de ceartă. (Romani 1.24-32) 39) Bucatele sunt pentru pântece şi pântecele pentru bucate. Şi aşa cum ei n-au încercat să-L păstreze pe Dumnezeu în cugetele lor. dar Dumnezeu le va nimici şi pe acesta ca şi pe acelea.13-20) 64 . păcătuieşte în trupul său. dar cel ce se desfrânează. sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni.27-28) 36) S-a mai spus: Cel ce-şi va lăsa femeia. amin! Pentru aceea Dumnezeu i-a predat unor patimi de necinste. nesocotiţi. nu numai că le fac. o va face să săvârşească adulter. să-i dea ei carte de despărţire. lipsiţi de milă.Desfrânare – curăţie Cuvinte de mângâiere 35) Aţi auzit că s-a zis celor de demult: “Să nu săvârşeşti adulter. Asemenea şi bărbaţii.9-12) 38) De aceea Dumnezeu i-a predat necurăţiei. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt. Eu însă vă spun că oricine-şi va lăsa femeia în afara pricinii de desfrânare. urâtori de Dumnezeu. oricine-şi va lăsa femeia şi va lua alta. iar cel ce o va lua pe cea lăsată. Trupul însă nu este pentru desfrânare. Iar cel ce se lipeşte de Domnul este un duh cu El. dar le şi încuviinţează celor ce le fac. să facă ceea ce nu se cade. să înţeleagă. bărbaţi cu bărbaţi săvârşind ruşinea şi primind în ei înşişi răsplata cuvenită rătăcirii lor. (Matei 19.” Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie. bârfitori. săvârşeşte adulter. lăudăroşi. adulter săvârşeşte. deşi au cunoscut dreptatea lui Dumnezeu. de viclenie. că adică cei ce fac acestea sunt vrednici de moarte. de înşelăciune. trufaşi. (Matei 5.

“Pleacă. a zis regele. că s-au tulburat oasele mele. Domnul a întors asupra ta tot sângele casei lui Saul în locul căruia te-ai făcut tu rege şi a dat Domul domnia în mâinile lui Abesalom. dacă fiul meu. iar cine va ucide.” “Fiii Ţeruiei. vrednic va fi de osândă.24) 16) Prin răbdare se poate îndupleca un om mânios şi o limbă dulce înmoaie oase. Mă duc să-i iau capul. pleacă. fie că se supără. iar cine va zice: nebunule.29) 7) Mai mult face o mâncare de verdeţuri cu dragoste. pe când limba celor înţelepţi aduce tămăduire. caută sufletul meu. venind. iubeşte păcatul. ucigaşule şi nelegiuitule. (Pilde 16.2) 3) Cel iute la mânie săvârşeşte nebunii. trebuie să începi din nou. (Pilde 15. Omul 9) Cel încet la mânie e mai de preţ decât un viteaz. pe când cel domol linişteşte aprinderea.15) 17) De flămânzeşte vrăjmaşul tău.6) 13) Omul aprig la mânie trebuie să fie la pedepsit. Deci.21-22) 18) Fierul cu fier se ascute şi un om ascute mânia altui om. (II Regi 16. căci Domnul i-a poruncit. (Pilde 14.17) 19) Când un înţelept se ceartă cu un nebun. vrednic va fi de osândă. (Pilde 12. (Pilde 22. cu atât mai vârtos fiul unui venianimean. lasă darul tău acolo. ieşea de acolo un om din neamul casei lui Saul cu numele Şimei. şi cine va zice fratelui său: netrebnicule. (Pilde 17.9) 20) Aţi auzit ce s-a zis celor de demult: “Să nu ucizi”. că oricine se mânie pe fratele său. iar cel ce-şi stăpâneşte duhul este mai de preţuit decât cuceritorul unei cetăţi. (Pilde 12. căci Domnul i-a poruncit să blesteme pe David. (Pilde 18. fiul tău. (Pilde 22. fie că râde.16) 5) Cei nechibzuiţi la vorbă sunt ca împunsăturile de sabie.” Şi s-a dus David şi oamenii lui în drumul lor. fiul Ţeruiei. mergea şi blestema aruncând spre el cu pietre şi praf. Cine deci poate să-i zică: de ce faci tu aşa?” Apoi David a mai zis lui Abişai şi tuturor slugilor sale: “Iată. dacă-l cruţi odată. fiul lui Ghera. vrednic va fi de judecata sinedriului. Lăsaţi-l să blesteme. dulceaţă pentru suflet şi tămăduire pentru oase. El mergea şi blestema aruncând cu pietre asupra lui David şi asupra tuturor robilor lui David. decât un bou îngrăşat cu ură. iar poporul tot şi toţi oamenii de luptă erau la dreapta şi la stânga regelui. care a ieşit din coapsele mele. (Pilde 27. vindecă-mă Doamne. iar Şimei mergea pe coasta muntelui în preajma lui. înainte de a se aprinde. dă-i să mănânce pâine şi dacă însetează adapă-l cu apă. nu-şi pierde cumpătul.9) 15) Nu te întovărăşi cu omul mânios şi cu cel înfierbântat de furie să n-ai nici un amestec.Mânie – blândeţe Cuvinte de mângâiere mânios aţâţă cearta. dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta. ca să nu deprinzi calea lui şi să-ţi întinzi o cursă pentru viaţa ta.” “Pentru ce acest câine leşinat blestemă pe domnul meu.17-18) 8) Cuvintele frumoase sunt un fagure de miere. Eu însă vă spun vouă. zicea Şimei. iar cel cumpănit se stăpâneşte. adu darul tău. (Pilde 25. (Pilde 19. vrednic va fi de gheena focului.19) 12) Buzele unui nebun duc la ceartă şi gura lui dă naştere la ocări. înaintea altarului şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi. pentru că eşti băutor de sânge. (Pilde 25. (Psalmi 6.17) 4) Nebunul dă pe faţă îndată mânia lui. Poate va căuta Domnul la umilirea mea şi-mi va răsplăti cu bine pentru acest blestem al lui. iar cel ce se mânie degrabă îşi dă pe faţă nebunia.24) 1) Iar când a ajuns regele David la Bahurim. rege? a zis Abişai. dă-te la o parte! (Pilde 17. blestemând pe rege.18) 6) Cel încet la mânie e bogat în înţelepciune.32) 10) Începutul unei certe este ca slobozirea apei. ce ne priveşte aceasta pe mine şi pe voi? Lăsaţi-l să blesteme.21-24) Mânie – blândeţe 65 . iar omul prevăzător îşi ascunde ocara.14) 11) Cine iubeşte certurile. cel ce ridică glasul – iubeşte ruina.20) 14) Omul blând va fi binecuvântat căci din pâinea lui dă celui sărac. (Pilde 29. (Matei 5. (Pilde 16. (Pilde 14. că numai aşa îi îngrămădeşti cărbuni aprinşi pe capul lui iar domnul îţi va răsplăti ţie.5-13) 2) Miluieşte-mă Doamne că neputincios sunt . şi iată tu eşti în necaz.

şi ştiţi că orice ucigaş de oameni nu are viaţa veşnică rămânând întru el.1-5) 23) ………. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei. (I Ioan 4. I-a zis: Doamne. ci iubirea desăvârşită alungă frica. că toţi cei ce scot sabia. Cum vezi paiul din ochiul fratelui tău dar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi! Şi iată că-n ochiul tău este bârna? Făţarnice! Scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi numai atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.34-35) 26) Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi unul pe altul aşa cum Eu v-am iubit pe voi. să nu iubim cu vorba. şi mâniindu-se stăpânul său. Mai mare iubire decât aceasta nimeni nu are. Pentru că cel ce nu-şi iubeşte fratele pe care-l vede. cu aceea veţi fi judecaţi. (I Ioan 3. l-a dat pe mâna chinuitorilor. de veţi avea iubire unii pentru alţii. ci până de şaptezeci de ori câte şapte. aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. (I Ioan 3. (Matei 18.Mânie – blândeţe Cuvinte de mângâiere 21) Atunci Petru apropiindu-se de El. nu L-a cunoscut pe Dumnezeu. pentru că frica merge mână-n mână cu pedeapsa.34-35) 24) Întoarce sabia ta la locul ei. Aşa vă va face vouă şi Tatăl Meu Cel ceresc dacă nu veţi ierta fiecare fratelui său. Şi această poruncă o avem de la El: Cel care-L iubeşte pe Dumnezeu. din toată inima. (Matei 7.18-21) 66 . să-l iubească şi pe fratele său. de câte ori va greşi fratele meu faţă de mine şi eu îi voi ierta? Oare până de şapte ori? Iisus i-a zis: Nu-ţi spun că până de şapte ori.18) 31) Cel ce nu iubeşte. Dacă cineva zice: Îl iubesc pe Dumnezeu! dar pe fratele său îl urăşte. ci în faptă şi în adevăr. dar cel ce-şi urăşte fratele este în întuneric. (Matei 18. cel nu-l iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. mincinos este. cu aceea vi se va măsura.. umblă în întuneric neştiind încotro se duce pentru că întunericul i-a orbit ochii. să-şi pună cineva viaţa pentru prietenii săi. de sabie vor pieri.52) 25) Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul! Aşa cum v-am iubit Eu pe voi. (Ioan 13.1213) 27) Aceasta vă poruncesc: Să vă iubiţi unul pe altul! (Ioan 15. iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire.21-22) 22) Nu judecaţi ca să nu fiţi judecaţi căci cu judecata cu care judecaţi.8) În iubire nu este frică. şi cu măsura cu care măsuraţi. Tot cel ce-şi urăşte fratele. nu-L poate iubi pe Dumnezeu pe care nu-L vede. (Matei 25.13-15) 30) Copilaşii mei. până ce-i va plăti toată datoria. fiindcă Dumnezeu este iubire. (I Ioan 2.10-11) 29) Nu vă miraţi fraţilor dacă lumea vă urăşte. este ucigaş de oameni.17) 28) Cel ce-l iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi piatră de poticnire nu-i în el. (I Ioan 4. Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă pentru căi iubim pe fraţi. (Ioan 15.

(Psalmi 130. (Pilde 16. Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe vecinul său. inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. nici după lucruri mai presus de mine. (Pilde 22.3) 26) Ochii semeţi şi inima îngâmfată sunt sfeşnicul păcătoşilor. iar smerenia trece înaintea măririi. El este Dumnezeul nostru. cel ce grăieşte nedreptăţi nu va sta înaintea ochilor mei. când mi se zicea mie în toate zilele: “Unde este Dumnezeul tău?” (Psalmi 41. El ne-a făcut pe noi şi nu noi. (Psalmi 35.blândeţe Cuvinte de mângâiere lucruri mari. nu nouă. (Pilde 13. pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. (Psalmi 37.10) 18) În gura celui nebun este varga mândriei lui. (Pilde 14. alţii trec drept săraci.3) 19) Frica de Dumnezeu este învăţătură şi înţelepciune.4) 27) Cine-şi astupă urechea la strigătul celui sărman şi el.18) 8) Dumnezeule.17) 2) Să nu vină peste mine picior de mândrie şi mâna păcătoşilor să nu mă clatine. nu va rămâne nepedepsit. iar înţelepciunea este cu cei smeriţi. Aceasta nu este decât păcat. ca un prunc înţărcat de mama lui. nici nu sau înălţat ochii mei. (Psalmi 36. cei simpli trec mai departe şi suferă. chiar când va îmbătrâni. Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit. ea nu va rămâne nepedepsită. loviturile sunt pentru spinarea celor nebuni.2) 16) Unii se dau drept bogaţi şi n-au nimic.3) 29) Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă.7) 9) Cunoaşteţi că Domnul. (Psalmi 100. buzele pe cei înţelepţi îi păzesc. (Psalmi 33. răcnitam din suspinarea inimii mele. toată ziua mâhnindu-mă umblam.7) 17) Mândria nu dă prilej decât la ceartă. ca răsplată a sufletului meu.3) 7) Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit.5-7) 11) Nu va locui în casa mea cel mândru. (Pilde 20. cel ce se bucură de o nenorocire. (Pilde 13.25) 22) Cel ce-şi bate joc de sărac.29) 25) Este o mare însuşire pentru om să se stăpânească de la ceartă şi tot nebunul se întărâtă.35-36) 4) Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte.8) 5) Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea.11) 3) Văzut-am pe cel necredincios fălindu-se şi înălţându-se ca cedrii Libanului. va veni şi ocara. (Pilde 21. dimpotrivă.9) 13) Doamne. hotărât. nici n-am umblat după 15) Dacă vine mândria. Tu ai cunoscut nepriceperea mea şi greşelile mele de la Tine nu s-au ascuns. (Pilde 3.2) 10) Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică. mi-am smerit şi mi-am domolit sufletul meu.33) 20) Toată inima semeaţă este urâciune înaintea Domnului.59 23) Săracul vorbeşte rugător.17) 6) Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua şi noaptea. iar celor smeriţi le dă har. (Pilde 18.Mânie .9) 12) Nu nouă. (Psalmi 50. (Psalmi 99. înţelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi. Şi am trecut şi iată nu era şi l-am căutat pe el şi nu s-a aflat locul lui. (Psalmi 68.13) 28) Cel iscusit vede nenorocirea şi se ascunde. Doamne. (Pilde 15. defaimă pe Ziditorul lui. (Pilde 17.6) Mândrie – smerenie 67 . (Pilde 22. nu s-a mândrit inima mea. când va striga nu i se va răspunde. iar cel bogat răspunde cu îndrăzneală. (Psalmi 37. ci numelui Tău se cuvine slavă! (Psalmi 113. (Pilde 16. nu se va abate de la ea.34) 1) Aproape este Domnul de cei umiliţi şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui.5) 21) Multe căi i se par bune omului dar la capătul lor încep căile morţii. (Pilde 11. cu toate că au multe averi.1-2) 14) De cei batjocoritori El râde.23) 24) Pentru batjocoritori sunt gata toiege. (Pilde 19. (Psalmi 100. (Pilde 21. pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul şi nesăţios cu inima cu acela n-am mâncat.

15.1-5) 43) Aşadar. acelea cu cuviinţă le cugetă. că nu-ţi sunt de nevoie cele ascunse. Începutul trufiei omului este a părăsi pe Dumnezeu şi a-şi întoarce inima sa de la Cel care l-a făcut. că pe mulţi i-a înşelat părerea lor şi socoteala rea a făcut să alunece cugetele lor. că Dumnezeu este în ceruri. cu puţine spune multe. şi veţi afla odihnă sufletelor voastre! Că jugul Meu este bun şi povara Mea este uşoară. că a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor. l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis: Adevăr vă spun: De nu veţi reveni şi nu veţi fi precum copiii. cu aceea veţi fi judecaţi.blândeţe Cuvinte de mângâiere 30) Cel ce seamănă nedreptatea seceră nenorocire. căci mai degrabă să ţi se zică: “Suie aici.8) 31) Nu te făli înaintea cârmuitorului şi nu sta în locul hotărât pentru cei mari. când faci milostenie. (Sirah 32. însă după ce de două – trei ori te va întreba. (Eclesiastul 5. (Pilde 25. ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc.17.23) 38) Începutul păcatului este trufia şi cel ce stăruieşte în ea este ca şi cum i-ar ploua urâciune. (Pilde 22. Copacii rămaşi din pădurea lui vor fi aşa de puţini la număr. În multele tale îndeletniciri nu te ţine de lucrurile zadarnice. dar tainele se descopăr celor smeriţi. cu aceea vi se va măsura.14) 68 . întocmai faceţi-le şi voi lor.10) 47) Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine. (Sirah 10. că sunt blând şi smerit cu inima. (Eclesiastul 7. Cum vezi paiul din ochiul fratelui tău dar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: lasă-mă să-ţi scot paiul din ochi! Şi iată că-n ochiul tău este bârna? Făţarnice! Scoate mai întâi bârna din ochiul tău şi numai atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. Între cei mai mari nu te face ca şi cum ai fi asemenea lor şi altul grăind. că ţi s-au descoperit destule din cunoştinţele omeneşti. (Matei 18. (Eclesiastul 10. Şi lumina lui Israel se va face foc şi Sfântul său o flacără şi va arde şi va mistui spinii şi bălăriile uscate într-o singură zi! Şi strălucirea pădurii lui şi a livezii lui va fi nimicită de sus şi până jos. (Matei 7. Strânge-ţi cuvântul. fii ca unul care ştie dar care tace.” decât să te umilească în faţa stăpânului. iar toiagul mâniei îl va bate pe el. încât şi un copil va putea să-i numere. (Matei 19. şi cu măsura cu care măsuraţi. Dar cel ce se va smeri pe sine ca acest copil.6-7) 32) Nu te grăbi să deschizi gura ta şi inima ta să nu se pripească să scoată o vorbă înaintea lui Dumnezeu. (Isaia 10. pentru aceasta să fie cuvintele tale puţine.9) 34) Am văzut robi călări pe cai şi căpetenii mergând ca robii pe jos. cu blândeţe săvârşeşte lucrurile tale şi de omul cel primit de Domnul vei fi iubit. (Matei 11.7) 35) Că a zis: “Prin puterea mâinii mele am făcut acestea şi prin înţelepciunea mea.19) 37) Fiule. Cele ce ţi s-au poruncit ţie. (Matei 6. nu veţi intra în împărăţia cerurilor.28-30) 45) În ceasul acela s-au apropiat ucenicii de Iisus zicând: Cine oare este mai mare întru împărăţia cerurilor? Şi El chemând la Sine un copil. că vă spun Eu vouă că îngerii lor din ceruri. acela este mai mare întru împărăţia cerurilor.13) 36) Oare securea este ea măreaţă faţă de cel ce o ridică sau ferăstrăul se înalţă împotriva celui ce-l mânuieşte? Ca şi cum varga ar da avânt celui care o ridică şi toiagul ar însufleţi braţul care îl duce! De aceea Domnul Dumnezeu Savaot va trimite prăpădul în această voinică oştire asiriană şi sănătatea lor o vor mistui frigurile ca un pârjol. (Sirah 3. şi înaintea celui ruşinos va merge harul. Cu cât eşti mai mare. să nu ştie stânga ta ce face dreapta.12) 44) Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni! Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine. toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii. Cele mai presus de tine nu le căuta şi cele mai tari decât tine nu le iscodi.12-13) 39) Grăieşte. că aceasta este Legea şi proorocii. Înaintea trăsnetului se grăbeşte fulgerul. nu vorbi multe. tânărule când ai nevoie.Mânie .8-11) 40) Tu însă.3) 41) Că de veţi ierta oamenilor greşalele lor. (Matei 6. pe Mine Mă primeşte.1) 33) Nu te grăbi să te întărâţi întru duhul tău pentru că mânia sălăşluieşte în sânul celor nebuni. iar de nu veţi ierta oamenilor greşalele lor. (Matei 18. pururea văd faţa Tatălui Meu Care este în Ceruri. Şi cel ce va primi un copil ca acesta întru numele Meu. că mulţi oameni mari şi slăviţi sunt. (Matei 7.14-15) 42) Nu judecaţi ca să nu fiţi judecaţi căci cu judecata cu care judecaţi. nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşalele voastre. iar tu pe pământ.1-5) 46) Luaţi seama să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici. căci sunt priceput!” (Isaia 10. cu atât mai mult te smereşte şi înaintea Domnului vei afla har.

Şi luându-i în braţe Şi-a pus mâinile pe ei şi i-a binecuvântat. (Matei 20. va fi înălţat. fiindcă sunt. ziceţi: Slugi netrebnice suntem. va fi smerit. (Matei 23. S-a aşezat iar la masă şi le-a zis: Înţelegeţi ce-am făcut eu cu voi? Voi mă numiţi pe Mine Învăţătorul şi Domnul şi bine ziceţi. fericiţi veţi fi de le veţi face.10) 56) Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că-i cunoştea pe toţi şi nu avea nevoie să-i dea cineva mărturie despre om. (Ioan 13.12-17) 69 . (Matei 23.24-25) 57) Pentru că M-am pogorî din cer ca să fac. S-a încins cu el. (Ioan 13. pe dinafară vă arătaţi drepţi oamenilor. (Matei 23. nu va intra în ea. luând un ştergar. Doamne.24) 53) Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi. şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi. De vreme ce ştiţi acestea.8) 55) Aşa şi voi.Mânie .blândeţe Cuvinte de mângâiere 48) Ştiţi că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele şi cei mari le stăpânesc. După aceea a turnat apă în vasul de spălat şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins. nu voia Mea. (Ioan 6. să vă fie vouă slugă. când veţi face toate cele poruncite vouă. Nu tot aşa să fie între voi. dar înlăuntru sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia. ci acela care vrea să fie mare între voi. care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila. Domnul şi Învăţătorul v-am spălat vouă picioarele. precum nici Fiul Omului n-a venit să I se slujească.8) 50) Şi cel ce este mai mare între voi să fie slujitorul vostru. am făcut ceea ce eram datori să facem. ci voia Celui ce M-a trimis. iar voi toţi sunteţi fraţi.4-5) 59) Deci după ce le-a spălat picioarele şi-a luat hainele. Adevăr vă spun: Cel ce nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copil. Hristos. că sunt om păcătos… (Luca 5. cărturari şi farisei făţarnici! Că semănaţi cu mormintele văruite. care se arată frumoase pe dinafară. Deci dacă Eu. ca şi voi să faceţi aşa cum am făcut Eu cu voi.27-28) 52) Călăuze oarbe. S-a dezbrăcat de haine şi. (Matei 23. (Luca 17. nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis. că a unora ca aceştia este Împărăţia lui Dumnezeu.11-12) 51) Vai vouă. Adevăr.14-16) 54) Şi văzând Simon Petru.25-28) 49) Voi însă să nu vă numiţi “rabbi” căci unul este Învăţătorul vostru. aşa şi voi. Iar cel ce se va înălţa pe sine. (Ioan 2. (Marcu 10.38) 58) S-a sculat de la Cină. ci El să slujească. fiindcă El Însuşi cunoştea ce era în om. şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. şi cel ce se va smeri pe sine. dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi fărădelege. adevăr vă spun: Nu este slugă mai mare ca Domnul ei. a căzut la genunchii lui Iisus zicând: Ieşi de la mine. că pildă v-am dat.

să nu mă lepezi de la poruncile Tale. blestemaţi sunt cei ce se abat de la poruncile Tale.(Iov 32. să nu mă ruşinezi. Lipitu-m-am de mărturiile Tale. Pe calea poruncilor Tale am alergat când ai lărgit inima mea.30-31) Aşteaptă pe Domnul şi păzeşte calea Lui! Şi te va învăţa pe tine ca să moşteneşti pământul. Certat-ai pe cei mândri.1) Înţelepciune. Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale. Multe sunt bătăile păcătosului. Ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea. după cuvântul Tău. Nu fi ca un cal şi ca un catâr. (Psalmi 36. înţelegere bună este tuturor celor ce o fac pe 10) Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută. că mărturiile Tale am păzit. Binecuvântat eşti. oare. oare.Înţelepciune – dreapta socoteală Cuvinte de mângâiere ea. Ia de la mine ocara şi defăimarea. O. (Psalmi 36. Fă să înţeleg calea îndreptărilor Tale şi voi cugeta la minunile Tale.5-7) Înţelegeţi dar. Străin sunt eu pe pământ. Vestit-am căile mele şi m-ai auzit.7) 12) Fericiţi cei fără prihană în cale. ca să nu greşesc Ţie. Când răsar păcătoşii ca iarba şi se ivesc toţi cei ce fac fărădelegea. (Psalmi 111. viază-mă. Doamne şi din legea Ta îl vei învăţa pe el. că sunt deşarte. întru poruncile Lui va voi foarte. învaţă-mă îndreptările Tale. înţelepţiţi-vă odată! Cel ce a sădit urechea. Tu ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte. cu zăbală şi cu frâu fălcile lor voi strânge ca să nu se apropie de tine.9-11) Fericit bărbatul. Că mărturiile Tale sunt cugetarea mea. ca să păzesc poruncile Tale! Atunci nu mă voi ruşina când voi căuta spre toate poruncile Tale. Fericit este omul pe care îl vei certa. altfel într-o clipeală m-ar smulge Ziditorul meu. Calea adevărului am ales şi judecăţile Tale nu le-am uitat. când vor pieri păcătoşii vei vedea. Aprins e sufletul meu de dorirea judecăţilor Tale în toată vremea. Doamne. până ce va ajunge să dispreţuiască pe vrăjmaşii săi. Depărtează de la mine calea nedreptăţii şi cu calea Ta mă miluieşte. În inima mea am ascuns cuvintele Tale. că în veac nu se va clinti.1-3) Gura dreptului va deprinde înţelepciunea şi limba lui va grăi judecată Legea Dumnezeului său în inima lui şi nu se vor poticni paşii lui. învaţă-mă îndreptările Tale. În calea mărturiilor Tale m-am desfătat ca de toată bogăţia. Domnul cunoaşte gândurile oamenilor. Şi va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor. iar robul Tău cugetă la îndreptările Tale. La poruncile Tale voi cugeta şi voi cunoaşte căile Tale. oare nu aude? Cel ce a zidit ochiul. iar pe cel ce nădăjduieşte în Domnul mila îl va înconjura.21-22) Înţelepţi-te-voi şi te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge. Că n-au umblat în căile Lui cei ce lucrează fărădelegea. Deschide ochii mei şi voi cunoaşte minunile din legea Ta. La îndreptările Tale voi cugeta şi nu voi uita cuvintele Tale.8-12) Începutul înţelepciunii este frica de Domnul. iar îndreptările Tale. calea 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 70 . ca să învăţ judecăţile dreptăţii Tale. care umblă în legea Domnului. Istovitu-s-a sufletul meu de supărare. sfatul meu. Pentru că au şezut căpeteniile şi pe mine mă cleveteau. Fericiţi cei ce păzesc poruncile Lui şi-L caută cu toată inima lor. Fă să înţeleg calea îndreptărilor Tale şi voi cugeta la minunile Tale. Doamne. dreaptă socoteală 1) Nu voi lua partea nimănui şi nu voi măguli pe nimeni căci nu mă pricep să linguşesc. (Psalmi 111. care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut. (Psalmi 1.34) Cât s-au mărit lucrurile Tale. care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate câte va face vor spori. Lege pune mie. de s-ar îndrepta căile mele. (Psalmi 31. nu priveşte? Cel ce pedepseşte neamurile. la care nu este pricepere. nu va certa? Cel ce învaţă pe om cunoştinţa. cei neînţelepţi din popor şi cei nebuni.5) 11) Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul. întăreşte-mă întru cuvintele Tale. (Psalmi 111. Lăuda-Te-voi întru îndreptarea inimii. Lipitu-s-a de pământ sufletul meu. (Psalmi 110. îşi rânduieşte vorbele sale cu judecată. nu mă părăsi până în sfârşit. aţinti-voi spre tine ochii Mei. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. adânci cu totul sunt gândurile Tale! Bărbatul nepriceput nu va cunoaşte şi cel neînţelegător nu va înţelege acestea. Îndreptările Tale voi păzi. Doamne. nu se va teme. întărită este inima lui. Cu buzele am rostit toate judecăţile gurii Tale. Răsplăteşte robului Tău! Voi trăi şi voi păzi poruncile Tale. (Psalmi 91. Cu toată inima Te-am căutat pe Tine.10) 9) Fericit bărbatul care se teme de Domnul. să nu ascunzi de la mine poruncile Tale. (Psalmi 93. Doamne.

Am cugetat la poruncile Tale pe care le-am iubit foarte. pe nedrept mau prigonit. Pusu-mi-au păcătoşii cursă mie. că în poruncile Tale am crezut. mila Ta. Cele de bunăvoie ale guri mele binevoieşte-le Doamne. Înţelepţeşte-mă şi voi căuta legea Ta şi o voi păzi cu toată inima mea. Funiile păcătoşilor s-au înfăşurat împrejurul meu. Juratu-mam şi m-am hotărât să păzesc judecăţile dreptăţii Tale. în cuvântul Tău am nădăjduit. Mai mult decât pe vrăjmaşii mei m-ai înţelepţit cu porunca Ta. după cuvântul Tău. dar eu n-am părăsit poruncile Tale. Cei ce se tem de Tine mă vor vedea şi se vor veseli. ca să mă mângâie. iar eu voi cugeta la poruncile Tale. zis-am să păzesc legea Ta. că întru judecăţile Tale am nădăjduit. Făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele. ca să nu mă ruşinez. căci judecăţile Tale sunt bune. Câte sunt zilele robului Tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni. din toată inima mea. La miezul nopţii m-am sculat ca să Te laud pe Tine. După mila Ta viază-mă şi voi păzi mărturiile gurii Tale. Cei mândri mau batjocorit peste măsură. Partea mea eşti. îndreptările Tale mă învaţă. Ajută-mă! Puţin a fost de nu m-am sfârşit pe pământ. iar eu cu legea Ta m71 legea gurii Tale. Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile Tale. în veac şi în veacul veacului. Să vină peste mine mila Ta. Doamne. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea şi legea Ta n-am uitat. în gura mea! Din poruncile Tale m-am făcut priceput. şi judecăţile Tale mă învaţă. Să fie inima mea fără prihană întru îndreptările Tale. Doamne. învăţătura şi cunoştinţa. Am ridicat mâinile mele la poruncile Tale. şi nu m-am ruşinat. că într-însele m-ai viat. Doamne. Mărturiile Tale am priceput. către robul Tău. Doamne. de care mă tem. Doamne. De n-ar f fost legea Ta gândirea mea. Povăţuieşte-mă pe calea poruncilor Tale. Şi voi păzi legea Ta pururea. înţelepţeşte-mă şi voi învăţa poruncile Tale. dar nu sunt ca legea Ta. Toate poruncile Tale sunt adevăr. că aceasta am voit. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea. Se topeşte sufletul meu după mântuirea Ta.Înţelepciune – dreapta socoteală Cuvinte de mângâiere îndreptărilor Tale şi o voi păzi pururea. viază-mă. că în veac a mea este. iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale. ea toată ziua cugetarea mea este. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului. Iată. şi am păzit legea Ta. întru dreptatea Ta viază-mă. Doamne. mântuieşte-mă. că poruncile Tale am căutat. Închegatu-s-a ca grăsimea inima lor. în neam şi în neam adevărul Tău. Şi voi răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc. mântuirea Ta. că pe nedrept m-au nedreptăţit. Mâhnire m-a cuprins din pricina păcătoşilor. Bunătate ai făcut cu robul Tău. către robul Tău. Cugetat-am la căile tale şi am întors picioarele mele la mărturiile Tale. După rânduiala Ta rămâne ziua. în locul pribegiei mele. Adu-ţi aminte de cuvântul Tău. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc mărturiile Tale. Mai înainte de a fi umilit. Facă-se dar. Doamne. Doamne. după cuvântul Tău. La tot lucrul desăvârşit am văzut sfârşit. dar legea Ta n-am uitat. Cântate erau de mine îndreptările Tale. miluieşte-mă după cuvântul Tău. după cuvântul Tău. înaintea împăraţilor. Adusu-mi-am aminte de judecăţile Tale cele din veac. că toate sunt slujitoare Ţie. că îndreptările Tale am căutat. Îndepărtează ocara. dar porunca Ta este fără de sfârşit. Adusu-mi-am aminte de numele Tău. cuvintele Tale. pentru aceasta am urî toată calea nedreptăţii. Pe mine m-au aşteptat păcătoşii ca să mă piardă. Împlineşte robului Tău cuvântul Tău. Al Tău sunt eu. Întemeiat-ai pământul şi rămâne. şi mam mângâiat. cuvântul Tău rămâne în cer. până în sfârşit. pe care le-am iubit şi am cugetat la îndreptările Tale. pentru aceasta cuvântul Tău am păzit. care părăsesc legea Ta. De la toată calea cea rea mi-am oprit picioarele mele. că cuvântul Tău m-a viat. Aceasta s-a făcut mie. în veac nu voi uita îndreptările Tale. este plin pământul. Mai mult decât învăţătorii mei am priceput. În veac. că la mărturiile Tale gândirea mea este. Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi. am dorit poruncile Tale. Cunoscut-am. Doamne. Am vorbit despre mărturiile Tale. Înmulţitu-s-a asupra mea nedreptatea celor mândri. Doamne. că poruncile Tale am căutat. că îndreptările Tale am căutat. Gata am fost şi nu m-am tulburat să păzesc poruncile Tale. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea. Umilit am fost până în sfârşit: Doamne. zicând: “Când mă vei mângâia?” Că m-am făcut ca un foale la fum. mai mult decât mii de comori de aur şi argint. Să se ruşineze cei mândri. că drepte sunt judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai smerit. Bun eşti Tu. în calea Ta viază-mă. că am nădăjduit în cuvintele Tale. Rugatu-m-am feţei Tale. Pleacă inima mea la mărturiile Tale şi nu la lăcomie. atunci aş fi pierit întru necazul meu. Doamne. am greşit. mai mult decât mierea. Mai mult decât bătrânii am înţeles. Că am iubit legea Ta. că în cuvintele Tale am nădăjduit. Doamne. dar îndreptările Tale nu le-am uitat. Cât sunt de dulcii limbii mele. dar de la legea Ta nu m-am abătut. Sfîrşitu-s-au ochii mei după cuvântul Tău. pentru judecăţile dreptăţii Tale. dar de la poruncile Tale n-am . că legea Ta cugetarea mea este. care este pentru cei ce se tem de Tine. Am umblat întru lărgime. Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit. învaţă-mă îndreptările Tale. De mila Ta. după cuvântul Tău. Învaţă-mă bunătatea. ca să păzesc cuvintele Tale. întru care mi-ai dat nădejde. şi întru bunătatea Ta. De la judecăţile Tale nu m-am abătut. că Tu ai pus mie lege.

Rosti-va limba mea cuvintele Tale. că poruncile Tale am ales. 13) Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii. mântuieşte-mă. după cuvântul tău. că poruncile Tale nu le-am uitat. Topitu-m-a râvna casei Tale. Să ajungă cerea mea înaintea Ta. Fă cu robul Tău. înaintea porţilor cetăţii îşi spune îşi spune cuvântul: “Până când. Străpunge cu frica Ta trupul meu. şi să nu mă stăpânească nici o fărădelege. şi poruncile Tale am iubit. şi voi păzi mărturiile Tale. Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda şi judecăţile Tale îmi vor ajuta mie. dar de la mărturiile Tale nu m-am abătut. când va veni peste voi . că m-ai învăţat îndreptările Tale. toată calea nedreaptă am urî. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta. ca să nu mă clevetească cei mândri. după cuvântul Tău mă izbăveşte. Minunate sunt mărturiile Tale. Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat. înţelepţeşte-mă şi voi cunoaşte mărturiile Tale. Doamne. că îndreptările Tale nau căutat. Nedreptatea am urî şi am dispreţuit. după judecata Ta mă viază. Ajută-mă şi mă voi mântui şi voi cugeta la îndreptările Tale pururea. Vezi că poruncile Tale am iubit. Strigat-am cu toată inima mea: Auzi-mă. dar de la legea Ta s-au îndepărtat. Plecat-am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire. Sfîrşitu-s-au ochii mei după mântuirea ta şi după cuvântul dreptăţii Tale. Arătarea cuvintelor Tale luminează şi înţelepţeşte pe prunci.7) 14) Înţelepciunea strigă pe uliţă şi în pieţe îşi ridică glasul său. Bucura-mă-voi de cuvintele Tale. Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale. faţă de cei ce iubesc numele tău. pururea. Ea propovăduieşte la răspântiile zgomotoase. Începutul cuvintelor Tale este adevărul şi veşnice toate judecăţile dreptăţii Tale. Depărtaţi-vă de la mine cei ce vicleniţi şi voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Gura mea am deschis şi am aflat. înţelepţeşte-mă şi voi fi viu. că bucurie inimii mele sunt ele. Păzit-a sufletul meu mărturiile Tale şi le-a iubit foarte. Să răspândească buzele mele laudă. după cuvântul Tău. întru mila Ta mă viază. Departe de păcătoşi este mântuirea. Vremea este să lucreze Domnul. caută pe robul Tău. Pace multă au cei ce legea Ta şi nu se smintesc. Dorit-am mântuirea Ta. Mulţi sunt cei ce mă prigonesc şi mă necăjesc. Deschis-am ochii 72 Ta. că toate poruncile Tale sunt drepte. iar de cuvintele Tale s-a înfricoşat inima mea. Poruncit-ai cu dreptate mărturiile Tale şi cu tot adevărul. că n-au păzit cuvintele Tale. Vezi smerenia mea şi mă scoate. cei fără minte dispreţuiesc înţelepciunea şi stăpânirea de sine. după judecata Ta mă viază. Socotit-am călcători de lege pe toţi păcătoşii pământului. după judecata Ta. Dreptate sunt mărturiile Tale. Din început am cunoscut. Aproape eşti Tu. pentru aceasta am iubit mărturiile Tale. Doamne. Faţa Ta arat-o robului Tău şi mă învaţă poruncile Tale. nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. neştiutorilor. Strigat-am către Tine. că de judecăţile Tale m-am temut. că oamenii au stricat legea Ta. Paşii mei îndreptează-i după cuvântul Tău. Doamne. Judecă pricina mea şi mă izbăveşte. veţi iubi nebunia? Şi voi. Caută spre mine şi mă miluieşte. Doamne. Doamne. Moştenit-am mărturiile Tale în veac. Văzut-am pe cei nepricepuţi şi mă sfârşeam. în cuvântul Tău am nădăjduit. dar voi n-aţi luat aminte! Întinsu-mi-am mâna şi n-a fost cine să ia seama! Ci aţi lepădat toate sfaturile mele şi mustrările mele nu le-aţi primit. şi drepte sunt judecăţile Tale.Înţelepciune – dreapta socoteală Cuvinte de mângâiere rătăcit. Necazuri şi nevoi au dat peste mine. Aşteptat-am mântuirea Ta. din mărturiile Tale. Doamne. Căpeteniile m-au prigonit în zadar. Chematu-v-am. Drept eşti. fă-mă viu. De aceea şi eu voi râde de pieirea voastră şi mă voi bucura când va veni groaza peste voi. iar legea ta am iubit. Apără-mă. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale. dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Dreptatea Ta este dreptate în ceac şi legea Ta adevărul. Pe călcătorii de lege am urî şi legea Ta am iubit. Doamne. Mâna Ta să mă izbăvească. De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale. Păzit-am poruncile Tale şi mărturiile Tale. nebunilor. după mila Ta. Din zori m-am sculat şi am strigat. după cuvântul Tău mă înţelepţeşte. Defăimat-ai pe toţi cei ce se depărtează de la îndreptările Tale. (Pilde 1. mai mult decât aurul şi topazul. că de poruncile Tale am dorit. Tânăr sunt eu şi defăimat. Izvoare de apă s-au coborât din ochii mei. şi toate poruncile Tale sunt adevărul. ca cel ce a aflat comoară mare. şi îndreptările Tale mă învaţă. Doamne! Îndreptările Tale voi căuta. Lămurit cu foc este cuvântul Tău foarte şi robul Tău l-a iubit pe el. întru cuvintele Tale am nădăjduit. Robul Tău sunt eu. Făcut-am judecată şi dreptate. până când veţi urî ştiinţa? Întorceţi-vă iarăşi la mustrarea mea şi iată eu voi turna peste voi duhul meu şi vă voi vesti cuvintele mele. Primeşte pe robul Tău în bunătate. pentru că n-am păzit legea Ta. pentru că nedrept este gândul lor. pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Ajutorul meu şi sprijinitorul meu eşti Tu. Apropiatu-s-au cei ce mă prigonesc cu fărădelege. că în veac le-ai întemeiat pe ele. dar îndreptările Tale nu le-am uitat. în veac. şi mă viază şi să nu dai de ruşine aşteptarea mea. Doamne. că legea Ta n-am uitat. că au uitat cuvintele Tale vrăjmaşii mei. proştilor veţi iubi prostia? Până când. că toate căile mele înaintea Ta sunt. Rătăcit-am ca o oaie pierdută. Îndurările Tale multe sunt Doamne. şi legea Ta cugetarea mea este.

Eu te voi învăţa calea înţelepciunii şi te voi purta pe căile dreptăţii. Leagă-le pe degetele tale. (Pilde 12.21-26) 17) Adună înţelepciune. fiindcă n-au luat aminte la sfaturile mele şi cercetarea mea au dispreţuit-o. Ascultă. omul înţelept veghează paşii săi. iar cel ce mă ascultă va trăi în pace şi linişte şi de rele nu se va teme. dar eu nu voi răspunde. ea te va ridica în slăvi dacă o vei îmbrăţişa. să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi. dobândeşte pricepere! Nu le uita şi nu te depărta de la cuvintele gurii mele! Nu o lepăda şi ea te va păzi. (Pilde 19.31-32) 29) Neştiinţa sufletului nu este bună iar cel ce umblă repede dă greş. iubesc moartea. Iată începutul înţelepciunii: Agoniseşte înţelepciunea şi cu preţul a tot ce ai. somnul tău va fi dulce. (Pilde 3. Când vei merge. învăţaţi cuminţenia şi voi cei nebuni. capătă priceperea. căci îndărătnicia omoară pe cei proşti şi nepăsarea pierde pe cei fără minte.24) 73 .15) 27) Punerile la cale nu se înfăptuiesc unde lipseşte chibzuirea.15) 25) Unele căi par drepte în ochii omului. (Pilde 3.34-36) 24) Calea celui nebun este dreaptă în ochii lui. dar numai sfatul Domnului se împlineşte. iar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi păgubeşte viaţa lui. păzeşteo căci ea este viaţa ta. Atunci mă vor chema.2022) 19) Fiul meu. nu-ţi va fi teamă. (Pilde 4. Mînca-vor din rodul căii lor şi de sfaturile lor sătura-se-vor. (Pilde 14. Cel ce leapădă mustrarea îşi urgiseşte sufletul său. căci ele sunt viaţă pentru cei ce le pun în faptă şi doctorie pentru trupul omenesc.5-8) 16) Fiul meu. cei simpli.1214) 22) Eu iubesc pe cei ce mă iubesc şi cei ce mă caută mă găsesc. pentru că ei au urî ştiinţa şi frica de Dumnezeu n-au ales-o. a mea este puterea. din zori mă vor căuta şi nu mă vor afla. dar sfârşitul lor sunt căile morţii. (Pilde 8. iar cel înţelept ascultă de sfat. că Domnul este nădejdea ta şi va feri piciorul tău de cursă. Păstrează sfaturile mele ca să rămâi în viaţă şi orânduielile mele ca lumina ochilor tăi. (Pilde 15. Pe toate căile gândeşte la Dânsul şi El îţi va netezi toate cărările tale. De te culci. ia aminte la graiurile mele. înţelepciunea locuiesc împreună cu prevederea şi stăpânesc ştiinţa şi buna chibzuială.20-23) 15) Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta.” (Pilde 1.Înţelepciune – dreapta socoteală Cuvinte de mângâiere necazul ca furtuna şi când nenorocirea ca vijelia vă va cuprinde. iar de adormi. calea răutăţii şi gura cea aprigă le urăsc eu. (Pilde 8. Ţine cu tărie învăţătura şi nu o părăsi. Toţi cei ce mă urăsc pe mine.12) 26) Omul simplu crede toate vorbele. dar ele îşi iau fiinţă cu mulţi sfătuitori. Mândria şi obrăznicia. aceasta va fi sănătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale. teme-te de Dumnezeu şi fugi de rău. la poveţele mele pleacă-ţi urechea ta! Nu le scăpa din ochi.22) 28) Urechea care ascultă o dojană folositoare vieţii îşi are locaşul printre cei înţelepţi. scrie-le pe tabla inimii tale. fiul meu şi primeşte cuvintele mele şi anii vieţii tale se vor înmulţi. (Pilde 14. Ea va pune cunună de daruri pe capul tău şi te va împodobi cu diademă de mare cinste. Frica de Dumnezeu este urgisirea răului. păzeşte spusele mele şi îndrumările mele ascunde-le la tine. (Pilde 15. a aflat viaţa şi dobândeşte har de la Domnul.1-4) 20) Voi. Nu fi înţelept în ochii tăi. (Pilde 4. (Pilde 7. Să nu te temi de frica fără veste nici de vreo năvală a celor păcătoşi.17) 23) Fericit este omul care ascultă de mine şi veghează în fiecare zi la porţile mele şi cel ce străjuieşte lângă pragul casei mele! Cel ce mă află. eu sunt priceperea. Atunci tu vei merge fără teamă şi piciorul tău nu se va poticni. păstrează-le înăuntru inimii tale. înţelepţiţi-vă! (Pilde 8. Nebunia omului dărâmă calea lui şi inima lui se mânie împotriva Domului. paşii tăi nu vor şovăi şi chiar de vei alerga nu te vei poticni. păstrează înţelepciunea şi buna chibzuială căci ele sunt viaţa sufletului tău şi podoabă pentru gâtul tău.2-3) 30) Multe puneri la cale frământă inima omului. (Pilde 8.5-12) 18) Fiule. Preţuieşte-o mult şi ea te va înălţa. iubeşte-o şi ea va sta de veghe.5) 21) Eu. Al meu este sfatul şi buna chibzuială. iar cel ce ia aminte la dojană dobândeşte înţelepciune.21) 31) De la Domnul sunt hotărâţi paşii omului căci cum ar putea omul să priceapă calea lui? (Pilde 20. (Pilde 19. Spune înţelepciunii: “Tu eşti sora mea!” şi numeşte priceperea prietena ta.

Înţelepciune – dreapta socoteală Cuvinte de mângâiere 32) O cursă este pentru om să afierosească Domnului ceva în grabă şi după ce a făgăduit să-i pară rău. tot aşa nici cei nebuni de cuvintele cele înţelepte. sunt sleit de puteri! Căci sunt tare prost ca să mă pot socoti ca om şi n-am pricepere care ar putea fi vrednică de un om.15) 48) Sluga nu se îndreaptă numai cu poveţe. (Pilde 24. Este plăcut dacă tu le păstrezi înlăuntrul tău. ţară care ai un copil rege şi căpeteniile tale mănâncă dis-de-dimineaţă! Fericită eşti tu ţară. fiule inima ta şi ochii tăi să simtă plăcere pentru căile mele! (Pilde 23. (Pilde 23. să nădăjduieşti mai mult la un nebun decât la el. Nici n-am învăţat înţelepciunea.7) 42) Dacă vezi un om că se crede înţelept în ochii lui. (Pilde 22.19) 49) Sunt ostenit Dumnezeule. (Eclesiast 4. (Pilde 25. ca să pot răspunde celui ce mă cleveteşte. (Pilde 29. (Pilde 29. Dar vai de cel singur care cade şi nu este cel de-al doilea ca să-l ridice! Asemenea când doi se culcă se încălzesc. iar cel ce se zoreşte ajunge la pagubă. biruinţa se dobândeşte cu mulţi sfătuitori. îl scoală tovarăşul lui.16) 52) Vorbele celui înţelept spuse domol sunt mai ascultate decât strigătul unui stăpân între nebuni. (Eclesiast 10.25) 33) Chibzuiala omului silitor duce numai la câştig.1-3) 50) Mai fericiţi sunt doi laolaltă decât unul. O. cel de-al doilea sare pentru el.6) 40) Slava lui Dumnezeu este să ascundă lucrurile. (Pilde 27. (Eclesiast 12. fiindcă deşi pricepe.26-28) 37) Sileşte le învăţătură inima ta şi urechea ta la cuvinte iscusite. nu-l vei despărţi de nebunia lui. iar tânărul care este lăsat în voia apucăturilor lui face ruşine maicii sale. sunt obosit Doamne. dar o singură greşeală nimiceşte mult bine. căci dacă unul cade.12) 45) Chiar dacă vei pisa în piuliţă cu pilugul pe cel nebun întocmai ca pe boabe. fiul meu şi bucură inima mea. de-ar sta toate pe buzele tale! Pentru a-ţi pune nădejdea în Domnul vreau să-ţi dau învăţătură astăzi. (Pilde 30.15-18) 55) Cuvintele celor înţelepţi sunt ca boldurile de îmboldit dobitoacele şi ca nişte cuie ascuţite date de un păstor. Dacă nu ai cu ce plăti. iar unul cum s-ar putea încălzi? Şi dacă unul este luat fără de veste. Oare nu ţi-am aşezat în scris în nenumărate rânduri sfaturi şi învăţături? (Pilde 22. (Pilde 26. Când iarba s-a trecut şi păşunea s-a isprăvit şi fânul de pe dealuri s-a strâns.26) 39) Cu oricâtă dibăcie te vei război. nici ştiinţa celor sfinţi nu o cunosc. (Pilde 20. (Pilde 27. Vai de tine. care ai rege un fecior de neam mare şi căpeteniile tale mănâncă la vreme ca toţi oamenii şi nu se dau la băutură. puţină nebunie strică preţul la multă înţelepciune. (Pilde 26. (Pilde 27.12) 38) Dă-mi. fiindcă au răsplată bună pentru munca lor. pentru ce te învoieşti ca să ţi se ia şi patul de sub tine? Nu muta hotarul străvechi pe care lau însemnat părinţii tăi.12) 43) Fii înţelept. cine nu ştie drumul nu poate să se ducă în cetate. (Pilde 21. (Pilde 21. iar mărirea regilor este să le cerceteze cu deamănuntul.22) 46) Sârguieşte-te să-ţi cunoşti oile tale şi ia seama la turma ta că bunăstarea nu dăinuieşte de-a pururi şi nici bogăţia din neam în neam. tu ai miei pentru îmbrăcămintea ta şi ţapi ca să plăteşti păşunea.9-12) 51) Nu fi drept peste măsură şi nu te arăta prea înţelept! Pentru ce vrei să te nimiceşti? (Eclesiast 7. care se pun chezaş pentru datorii.2) 41) Precum nu poate să se folosească slăbănogul de picioarele sale. cei proşti dau peste ea şi îndură necaz.11) 44) Înţeleptul vede nenorocirea şi se ascunde.23-27) 47) Varga şi certarea aduc înţelepciunea.17-18) 53) O muscă moartă strică amestecul de untdelemn al celui ce pregăteşte miresme.16) 35) Pleacă urechea ta şi ascultă cuvintele celor iscusiţi şi inima ta îndreapt-o spre ştiinţa mea. (Pilde 27. înţelepciunea este mai de preţ decât armele. Şi laptele de capră îl ai cu îndestulare pentru hrana casei şi merinde pentru slujnicele tale.11) 74 .1) 54) Munca îl oboseşte pe cel nebun. căci sfoara pusă-n trei nu se rupe degrabă. (Eclesiast 9. (Eclesiast 10.17-20) 36) Nu fi dintre aceia care dau mâna. însă nu ascultă.5) 34) Un om care rătăceşte de pe drumul înţelepciunii se va odihni curând în adunarea celor morţi.

(Înţ. în adâncurile iadului sau în înălţimile cele de sus. Frica Domnului îndepărtează păcatele şi la cine petrece. lui Solomon 10.2) 64) Înţelepciunea l-a sprijinit când a fost să-l jecmănească stăpânii hrăpăreţi şi l-a ajutat să dobândească mari averi. Ea s-a coborât cu el în groapă şi-n lanţurile lui nu l-a părăsit. (Sirah 1.12-20) 63) Mi-a fost dragă şi-am cercetat-o din tinereţile mele şi-am căutat să mi-o peţesc mireasă şi am iubit mult frumuseţea ei. (Sirah 1. Cel care o ţine va moşteni mărire şi oriunde va merge îl va binecuvânta Domnul. iar urmaşii ei o moştenesc. ea a dovedit de minciună pe pârâşii lui şi i-a dat veşnică mărire.10-12) 61) Înţelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean şi nu sălăşluieşte în trupul supus păcatului.14-15) 66) Rădăcina înţelepciunii este a se teme de Domnul. lui Solomon 8. lui Solomon 6.” Şi a spus Ahaz: “Nu voi cere şi nu-l voi ispiti pe Domnul!” (Isaia 7. îi iubeşte Domnul. Drept aceea.25) 68) Scoate-l pe cel năpăstuit din mâna celui ce-l năpăstuieşte şi să nu fii slab de înger când judeci. pofta înţelepciunii duce la împărăţia cea veşnică. (Înţ. (Isaia 1. îl chinuieşte cu învăţătura sa până ce va prinde încredere în el şi-l va ispiti întru îndreptările sale.3) 58) Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău. iar ramurile ei. (Sirah 4.” (Isaia 6. de la acela se abate mânia. (Sirah 4.4) 62) Înţelepciunea este luminată şi neînserată şi cei care o iubesc o văd uşor şi cei care o caută o găsesc. Ea umblă în toate părţile căutând pe cei vrednici de ea şi se arată prietenoasă în drumurile lor întâmpinându-i în tot ce pun la cale. care socotesc amarul dulce şi dulcele amar! Vai de cei care sunt înţelepţi în ochii lor şi pricepuţi după gândurile lor! (Isaia 5. poporul Meu. iar pofta de învăţătură are în sine iubirea.910) 60) Şi Isaia a grăit către Ahaz: “Cere semn de la Domnul Dumnezeul tău. ci l-a ferit de păcat. (Sirah 1. care numesc luna întuneric şi întunericul lumină. Deplinătatea înţelepciunii este a se teme de Domnul şi ea îi adapă din roadele sale. iubeşte viaţa şi cei care se scoală pentru ea dis-de-dimineaţă se vor umple de veselie. dar Israel nu Mă cunoaşte. iar iubirea este paznica legilor ei. Nu-ţi fie ruşine a mărturisi 75 .Înţelepciune – dreapta socoteală Cuvinte de mângâiere 56) De dormit. dormeam. căci umblă cu el cu faţa ascunsă şi-l încearcă la început cu ispite şi-l înfricoşează şi-l strâmtorează. ca nu cumva să vadă cu ochii şi cu urechile să audă şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă la Mine şi să-l vindec. iar păzirea legilor ei este adeverirea nemuririi şi nemurirea ne face să fim aproape de Dumnezeu. dar inima-mi veghea.24) 72) Nu grăi împotriva adevărului. lungime de zile. Cel care ascultă de ea va judeca neamuri şi cel care se apropie de ea va locui fără grijă. Şi iarăşi se va întoarce drept la el şi-l va veseli şi-i va descoperi lui cele ascunse ale sale. Începutul ei este pofta de învăţătură. (Sirah 4. ea l-a făcut biruitor într-o luptă crâncenă. Ea l-a ferit de duşmani. îl va părăsi şi-l va da în mâinile căderii lui. Lui Solomon 1.12-21) 70) Păzeşte vremea şi fereşte-te de rău şi pentru credinţa sufletului tău nu te ruşina.2) 57) Boul îşi cunoaşte stăpânul şi asinul ieslea domnului său. nu mă pricepe.2021) 59) Şi El a zis: “Du-te şi spune poporului acestuia: Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi uitându-vă vă veţi uita. până ce i-a dat sceptrul domniei şi putere peste cei ce-l asupreau. (Sirah 4. Iar de va rătăci. dar nu veţi vedea că s-a învârtoşat inima poporului acestuia şi cu urechile sale greu a auzit şi ochii săi i-a închis. Cel care se scoală pentru ea dis-de-dimineaţă nu se va osteni căci o va afla şezând la poarta lui. ca să-l înveţe că mai tare decât toate este cucernicia. (Înţ. Cei care o slujesc vor sluji Celui Sfânt şi pe cei care o iubesc.22) 71) Nu lua seama la nimeni când este vorba de paguba sufletului tău şi să nu te ruşinezi pentru pierderea ta.9) 69) Înţelepciune înalţă pe fiii săi şi poartă grijă celor care o caută.11-14) 65) Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu şi cu cei credincioşi ea se formează odată în sânul mamei. Ea iese în cale celor care o doresc şi li se arată ea întâi.19-20) 67) Pofteşti înţelepciune? Ţine poruncile şi Domnul ţi-o va da ţie. Cel care îşi bate capul cu înţelepciunea îndeplineşte desăvârşirea minţii şi cel care îşi pierde somnul pentru ea va fi curând fără de grijă. (Înţ. ea l-a ocrotit de cei care-i întindeau curse. Înţelepciunea n-a părăsit pe dreptul vândut. Cine are încredere în ea are parte de ea. ci ruşinează-te de lipsa ta de învăţătură. (Cântarea cântărilor 5. Cel care o iubeşte.

(Sirah 32.27-28) 73) Până la moarte luptă-te pentru adevăr şi Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine.78) 86) Înţelepciunea – Apropiaţi-vă de mine cei ce mă poftiţi şi vă săturaţi din roadele mele că pomenirea mea este mai dulce decât mierea şi moştenirea mea decât fagurele mierii. El va întări inima ta şi pofta înţelepciunii se va da ţie. căci ea este pentru el ca o piatră grea de încercare. Înaintea sfântului locaş m-am rugat pentru ea şi până la cele de pe urmă o voi căuta pe ea.20) 89) Nu te încrede nici în drumul cel drept şi de fii tăi te păzeşte. să nu-ţi pară rău. şi cei care mă beau iar vor înseta. că de toată înţelepciunea e lipsit.21-24) 87) Unde nu este ascultare. Ca şi cel ce ară şi seamănă.3339) 76) Nu cerca să fii judecător. fiule şi primeşte învăţătura mea şi nu lepăda sfatul meu şi bagă picioarele tale în obezile ei şi în lanţul ei grumazul tău. (Sirah 32. apropie-te de ea şi aşteaptă roadele ei cele bune. Ca de faţa strugurelui copt. (Sirah 6. că mai pe urmă vei afla odihna ei şi ţi se va întoarce întru bucurie. şi după ce faci. (Sirah 11. nu vei prinde şi de vei fugi nu vei scăpa. Cu tot sufletul apropie-te de ea şi cu toată puterea ta păzeşte căile ei. (Sirah 19. de aceea el nu va zăbovi să o arunce. Cearcă şi o caută şi ţi se va arăta şi de o vei afla să nu o lepezi. Cel care se arată înţelept în cuvinte urî va fi şi se va lipsi de toată hrana că nu i s-a dat lui dar de la Domnul. Tot graiul dumnezeiesc pofteşte a-l auzi şi pildele înţelegerii să nu treacă de la tine.22) 90) Este câte un om înţelept care pe mulţi îi învaţă şi sufletului său îi este fără folos.8-12) 81) Stai în ce te-ai făgăduit tu şi întru aceea îndeletniceşte-te şi petrece şi întru lucrul tău sporeşte. nu te certa şi la judecata păcătoşilor să nu stai împreună cu ei.20-22) 85) Cel care-l învaţă pe cel nebun este ca şi cel care lipeşte hârbul şi deşteaptă din somn greu pe cel care doarme.Înţelepciune – dreapta socoteală Cuvinte de mângâiere păcatele tale şi nu sta împotriva curgerii râului. (Sirah 11. din tinereţile mele am căutat-o.30) 74) Fiule! Din tinereţile tale alege învăţătura şi până la cărunteţile tale vei afla înţelepciune. (Sirah 4. aşa este cel ce povesteşte celui nebun. Cei care mă mănâncă pe mine iar vor flămânzi. (Sirah 32. Încovoaie umărul tău şi o poartă pe ea şi nu te îngreuia de legăturile ei. nimic să nu faci.2) 80) Mai înainte de a nu auzi.2-3) 83) Faţa veselă este semn că inima întru cele bune petrece.31) 84) Este un soi de iscusinţă care e urâciune şi e nerod care nu are răutate. nu răspunde şi nu tăia nimănui şirul cuvintelor. vei învăţa şi de vei pune sufletul tău. Am plecat urechea mea şi am 76 . că de te vei amesteca în multe lucruri. Pentru lucrul care nu-ţi este de folos. Ca şi cum ar povesti celui care dormitează.22-24) 91) Când eram mai tânăr. căci cu lucrarea ei puţin te vei osteni şi curând vei mânca roadele ei.6) 77) Nu te pune în pricină cu obştea. (Sirah 4.15) 79) Să nu lauzi pe om pentru frumuseţea lui şi să nu te scârbeşti de om pentru chipul lui. (Sirah 13. Ascultă. De vei vedea înţelept. Cât de grea este celor neînvăţaţi şi cel nepriceput nu va stărui încă. nici te amesteca în mulţime. nu cheltui vorba şi când nu este vreme nu te arăta înţelept. mai înainte de a rătăci. Mai bun este cel care înţelege puţin cu frică. (Sirah 7. (Sirah 7. (Sirah 37. (Sirah 6. nu vei fi fără vină şi de vei alerga. A umblat piciorul meu întru dreptate.21) 82) Povară mai grea decât poţi să nu ridici.5) 88) Fără de sfat. Fiule! Nu te amesteca în multe lucruri. şi la sfârşit va zice: Ce este? (Sirah 22. iscusit vei fi. (Sirah13. iar aflarea înţelepciunii cere cugetare cu osteneală. Stai în tovărăşia celor bătrâni şi cu cel înţelept te uneşte. decât cel care prisoseşte cu mintea şi calcă legea. aşa şi cu cel mai tare decât tine şi mai bogat nu te însoţi. (Sirah 24. am căutat să am înţelepciunea întru rugăciunea mea. Cel care mă ascultă pe mine nu se va ruşina şi cei care lucrează întru mine nu vor păcătui. Este un soi de isteţime în treburi care este nedreaptă şi este câte unul care întoarce judecata ca să scoată hotărârea plăcută lui.18-29) 75) De vei vrea fiule. (Sirah 9. ca nu cumva să nu poţi ridica nedreptăţile. (Sirah 11. Cum se va însoţi oala de pământ cu căldarea? Căldarea va izbi oala şi oala se va sparge. aşa s-a veselit inima mea. intră la el şi pragul uşilor lui să le roadă piciorul tău. Că înţelepciunea îndreptăţeşte numele ei şi nu la mulţi este arătată.8) 78) Stai de vorbă cu oamenii înţelepţi şi tot cuvântul tău să fie despre Legea Celui Preaînalt.

şi le plineşte. m-am tânguit. Şi lăuntrul meu s-a tulburat căutând. căci peticul va trage de haină şi se face astfel o ruptură mai rea. (Matei 9.16. (Matei 5. şi ea a căzut. De aceea. căci vă vor da pe mâna soboarelor. că nu ştiţi Scripturile. limba şi cu ea Îl voi lăuda. (Luca 5. După roadele lor îi veţi cunoaşte. fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii. (Matei 13. (Luca 6.24-27) 96) Nimeni nu pune petic de postav nou la haină veche. iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.16) 102) Iată. şi dacă orb pe orb va călăuzi. de la cel rău este. Supuneţi cerbicea voastră sub jug. că mult argint şi mult aur veţi câştiga cu ea. nici nu pune vin nou în burdufuri vechi.9-10) 104) Oare nu rătăciţi voi din pricina aceasta. Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. i se va asemăna bărbatului înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. (Matei 15. (Matei 7.12-14) 101) Vai vouă călăuze oarbe! (Matei 23. că altfel burdufurile crapă. întorcându-se. şi să primească sufletul vostru învăţătură: aproape este de cei care o caută. nici pomul rău să facă roade bune. ci vinul cel nou se pune în burdufuri noi şi se păstrează amândouă. inima mea mi-am lipit de ea din început.16-17) 99) De aceea. Luaţi învăţătură.6) 95) De aceea. ori smochine din mărăcini? Aşa că orice pom bun face roade bune şi orice pom rău face roade rele. Şi a căzut ploaia şi au venit vânturile izbind casa aceea. tot cel ce aude aceste cuvinte ale Mele. pentru aceea nu mă voi lipsi de ea. vinul se varsă şi burdufurile se pierd. Foarte s-a nevoit sufletul meu pentru ea şi întru fapta mea sârguitor am fost.15-20) i se va asemăna bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. amândoi vor cădea în groapă. (Matei 13. Mare folos am avut de la ea – Celui care mi-a dat înţelepciune Îi voi da slavă. s-au scandalizat? Lăsaţii. Feriţi-vă de oameni. orice cărturar cu învăţătură despre Împărăţia Cerurilor este asemenea unui om gospodar care scoate din vistieria sa noi şi vechi.17-37) 92) Nici pe capul tău să nu te juri.12) 107) Şi le-a spus o pildă: Poate oare orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? (Luca 6. vi se lasă casa pustie! (Matei 23. pe care l-au preţuit fiii lui Israel. Vedeţi cu ochii voştri că puţin m-am ostenit şi multă odihnă mi-am aflat. (Matei 10. nici puterea lui Dumnezeu? Prin urmare. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. sunt călăuze oarbe orbilor. El vă va da plata voastră la timpul potrivit.36-37) 93) Feriţi-vă de proorocii mincinoşi care vin la voi haine de oi.52) 100) Ştii că fariseii auzind acest cuvânt. şi-n sinagogile lor vă vor biciui. Dar cel ce aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le plineşte. Că am cugetat ca s-o urmez şi am râvnit binele şi nu mă voi ruşina.16-17) 98) Dar fericiţi sunt ochii voştri şi urechile voastre că aud. ca nu cumva să le calce în picioare şi. şi au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a rânduit Domnul. pentru aceea bună comoară mi-am agonisit. Şi a venit ploaia şi au venit puhoaiele şi au suflat vânturile izbind în casa aceea. după roadele lor îi veţi cunoaşte. 77 . Nu.38) 103) Atunci s-a plinit cuvântul spus prin Ieremia proorocul care zice: Şi au luat cei treizeci de arginţi. Agonisiţi-vă fără de argint.39) 94) Nu daţi cele sfinte câinilor. Nu poate pomul bun să facă roade rele. cei neînvăţaţi şi rămâneţi în casa învăţăturii! Pentru ce întârziaţi la acestea deşi sufletele voastre însetează foarte? Am deschis gura mea şi am grăit. Apropiaţi-vă către mine. Mâinile mele le-am întins spre înălţime şi când n-am ştiut-o.24) 105) Iar El se retrăgea în locuri pustii şi se ruga. nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Şi mare i-a fost căderea! (Matei 7. dar ea n-a căzut fiindcă ea era întemeiată pe stâncă. Ci cuvântul vostru să fie: Da. (Matei 27. alb sau negru. nu. Au doar se culeg struguri din spini. iar ce este mai mult decât atâta. (Matei 7.17) 97) Iată. Să se veselească sufletul vostru de mila Domnului şi să nu vă ruşinaţi de lauda Lui. să vă sfâşie. da. mult rătăciţi voi! (Marcu 12. Sufletul meu l-am îndreptat la ea şi întru curăţie stând. fiindcă tu nu poţi să faci un singur fir de păr.16) 106) Şi a fost că în zilele acelea El a ieşit la munte să se roage şi a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. (Sirah 51. preţul Celui Preţuit. Mi-a dat Domnul drept plată. că adevăr vă grăiesc: mulţi prooroci şi drepţi au dorit să vadă ce vedeţi voi şi n-au văzut şi să audă ceea ce auziţi voi şi n-au auzit.Înţelepciune – dreapta socoteală Cuvinte de mângâiere primit şi multă învăţătură am aflat. Lucraţi lucrul vostru mai înainte de vreme şi.

păstraţi ce e bine. toţi cei ce-l vor vedea să înceapă a-l lua în râs zicând: Acest om a început să zidească şi n-a putut isprăvi!. cel care-l înveţi pe altul. fără temelie şi puhoiul a izbit-o şi ea de îndată a căzut.17-24) 118) Oare caut eu acum să câştig bunăvoinţa oamenilor. pe tine însuţi nu te înveţi? Tu cel ce propovăduieşti: să nu furi! De ce furi? Tu. Şi răspunzând Domnul. învăţător celor nevârstnici. i-a zis: Marto. ci puneţi duhurile la-ncercare dacă sunt de la Dumnezeu. şi venind apele mari. Şi întorcându-Se către ucenici le-a zis îndeosebi. precum este scris. Sau care împărat. ci va avea lumina vieţii. Îl necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea Legii? Căci din pricina voastră este numele lui Dumnezeu hulit între neamuri. Mulţi prooroci şi împăraţi au vrut să vadă ce vedeţi voi şi n-au văzut. Iar cel ce aude dar nu face. dar voi nu atingeţi sarcinile nici cu unul din degetele voastre! (Luca 11.. şi mare a fost prăbuşirea casei aceleia! (Luca 6. pentru că mulţi profeţi mincinoşi au ieşit în lume. plecând să se bată în război cu alt împărat.. n-aş fi rob al lui Hristos. cel ce te lauzi cu Legea. căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Iisus Hristos pentru voi.. profeţiile să nu le dispreţuiţi. că aşa a fost înainte-ţi bunăvoinţa Ta. cel ce zici: să nu săvârşeşti adulter! De ce săvârşeşti adulter? Tu. Marto. ca unul care ai în lege dreptarul cunoştinţei şi al adevărului. a adâncit şi i-a pus temelia pe piatră. dacă inima noastră nu ne osândeşte. Iubiţilor..12) 116) Zicând că sunt înţelepţi au ajuns nebuni.19-22) 121) Iubiţilor.Înţelepciune – dreapta socoteală Cuvinte de mângâiere 108) Şi de ce Mă chemaţi: Doamne. că Maria partea cea bună şi-a ales-o. asemenea este omului care şi-a zidit casa pe pământ. Doamne!. (Ioan 7. care nu i se va lua. Da Părinte. ştii să desluşeşti deosebirile.10) 119) Bucuraţi-vă-ntotdeauna. vă voi arăta cu cine se aseamănă: este asemenea omului care zidindu-şi o casă. a săpat. (I Tesaloniceni 16. dar n-au auzit! (Luca 10.24) 115) Iisus le-a grăit din nou. învăţat fiind de Lege. Duhul să nu-l stingeţi. nu stă mai întâi şi-şi face socoteala cheltuielii. puhoiul a izbit în casa aceea dar n-a putut s-o clintească fiindcă era bine zidită pe piatră.41-42) 111) Aşadar.22) 120) Întru aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi-n faţa Sa ne vom linişti inimile. zicând: Eu sunt lumina lumii. lumină celor ce sunt în întuneric. Dumnezeu e mai mare decât inima noastră şi cunoaşte totul. cel care urăşti idolii.35) 112) Vai şi vouă învăţătorilor! Că-i împovăraţi pe oameni cu sarcini anevoie de purtat... mulţumiţi pentru toate.46-47) 109) În ceasul acela El s-a bucurat cu Duhul şi a zis: Mulţumescu-Ţi Părinte. ia seama ca lumina din tine să nu fie întuneric..1) 78 . (Galateni 1.22) 117) Dar dacă tu te numeşti iudeu şi te rezemi pe Lege şi te lauzi cu Dumnezeu şi-I cunoşti voia şi. te-ngrijeşti şi pentru multe te sileşti. le jefuieşti templele? Tu. ci judecaţi judecată dreaptă. că dacă inima noastră ne osândeşte. (Luca 11. şi nu faceţi ce vă spun. (Luca 14.. cel ce-Mi urmează Mie nu va umbla în întuneric. (I Ioan 4.28-32) 114) Nu judecaţi după înfăţişare. nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă este în stare să-l întâmpine cu zece mii pe cel care vine împotrivă-i cu douăzeci de mii? Iar de nu.21-24) 110) . (Romani 1. dacă tu te crezi pe tine călăuză orbilor. (Ioan 8. (I Ioan 3. nu daţi crezare oricărui duh. sau pe a lui Dumnezeu? Sau oamenilor caut eu să le plac? Dacă încă le-aş plăcea oamenilor. dar un lucru este numai de trebuinţă. dacă are cu ce să-l isprăvească? Ca nu cumva punându-i temelia şi neputînd să-l termine. Tot cel ce vine la Mine. că ai ascuns aceasta de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.. Doamne al cerului şi al pământului. Feriţivă de orice rău. avem îndrăznire către Dumnezeu şi orice cerem de la El primim pentru că-I păzim poruncile şi facem ceea ce e plăcut înainte-I. rugaţi-vă ne-ncetat. aude cuvintele Mele şi le face. (Romani 8. Supuneţi totul încercării. (Luca 10. aşadar tu. fiind acela încă departe îi trimite solie şi se roagă de pace.46) 113) Cine dintre voi vrând să-şi zidească turn. şi să audă ce auziţi voi. povăţuitor celor fără munte. Fericiţi sunt ochii care văd ceea ce vedeţi voi! Că vă spun Eu vouă.

el nu aude strigătele nici unui stăpân. că ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de toate acestea.24-34) Avere. nici nu seceră ori adună în hambare şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Zece pogoane de vie vor rodi un bat.” (Facerea 12. voi mări numele tău şi vei fi izvor de binecuvântare. purtându-şi de grijă. şi un homer de sămânţă numai o efă. Oare nu sunteţi voi cu mult mai mult decât păsările? Şi cine dintre voi. BinecuvîntaVoi pe cei ce te vor binecuvânta. care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor. (Psalmi 44. sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui. oare nu cu mult mai mult pe voi. locul său de păşune şi umblă după orişice verdeaţă. (Facerea 19. (Sirah 29. (Sirah 31. că El este Domnul tău. (Matei 6. nu vine ajutorul. (Sirah 1. El străbate munţii. ci căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui. puţin credincioşilor? Aşadar. pâinea. El îşi bate joc de zarva oraşelor. că unde-ţi este comoara. nici să te opreşti în câmp. sărăcie 1) După aceea a zis Domnul către Avram: “Ieşi din pământul tău. din neamul tău şi din casa tatălui tău şi vino în pământul pe cate ţi-l voi arăta Eu. ca să fiţi numai voi stăpânitori în ţară! Urechile mele au auzit de asemenea acest jurământ al Domnului Savaot: “Jur că aceste case multe mari şi frumoase. ci adunaţi-vă comori în cer. căci. (Psalmi 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 79 . sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi. Iar dacă iarba câmpului. în toată slava lui.Avere. nu vă îngrijoraţi spunând: Ce vom mânca? Sau: Ce vom bea? Ori: cu ce ne vom îmbrăca? Căci pe toate acestea păgânii le caută.17) Femeia lui Lot însă s-a uitat înapoi şi s-a prefăcut în stâlp de sare. De aceea vă spun: Nu purtaţi grijă pentru viaţa voastră ce veţi mânca şi ce veţi bea nici pentru trupul vostru ce veţi îmbrăca.” (Isaia 5. (Iov 39.” (Facerea 15. sărăcie Cuvinte de mângâiere 10) Vai vouă care clădiţi casă lângă casă şi grămădiţi ţarini lângă ţarini până ce nu va mai rămâne nici un loc. unde furii nu le sapă şi nu le fură. că a poftit Împăratul frumuseţea ta.12-13) Şi am zis celor fără de lege: “Nu faceţi fărădelege!” şi păcătoşilor: “Nu înălţaţi fruntea!” “Nu ridicaţi la înălţime fruntea.7) “Mântuieşte-ţi sufletul tău! Să nu te uiţi înapoi.24-25) Cine a lăsat slobod asinul sălbatic şi l-a dezlegat de la iesle? I-am dat pustiul ca să-l locuiască şi pământul sărat i l-am hărăzit ocol. că nici nu seamănă.21) 12) Cele mai de seamă lucruri în viaţa omului sunt apa. poate să-i adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce purtaţi grijă? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc nici nu torc. nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. I-ajunge zilei răutatea ei.24) 13) Cel care iubeşte aurul nu se va îndrepta şi cel care aleargă după stricăciune se va sătura de ea. iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului. haina şi o casă pentru adăpost. dar v-o spun Eu vouă că nici Solomon. bani – lepădare. Şi Eu voi ridica din tine un popor mare. căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale.19-21) 15) Nimeni nu poate sluji la doi domni. nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. să nu grăiţi nedreptate împotriva lui Dumnezeu.5) 14) Nu vă adunaţi comori pe pământ unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. nici de la apus. (Matei 6. acolo-ţi va fi şi inima. şi toate acestea vi se vor adăuga. ci fugi în munte ca să nu pieri cu ei!” (Facerea 19. oare nu este viaţa voastră mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului. bani.5-8) Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa pământului tău. că iuţimea mâniei cădere îi este.8-10) 11) Mânia celui nedrept nu poate avea îndreptăţire.1-3) “Eu sunt Domnul Care te-a scos din Urul Caldeii. (Psalmi 74. nici din munţii pustiei. te voi binecuvânta. ca să-ţi dau pământul acesta moştenire.26) Mi-am pus eu încrederea în aur sau am zis aurului lămurit tu eşti nădejdea mea? Ori eram fericit peste măsură că aveam atâta avere şi mâna mea agonisise mult? (Iov 31.47) Bogăţia de ar curge nu vă lipiţi inimile de ea. Nu purtaţi deci grija zilei de mâine. lepădare. Dumnezeu aşa o îmbracă. vor fi pustii şi nimeni nu va mai locui în ele.” Că nici de la răsărit. unde nici molia şi nici rugina nu le strică.

şezând la vamă şi i-a zis: Urmează-Mi! Şi lăsând totul.9) 20) Şi după aceasta a ieşit şi a văzut un vameş. cu numele Matei. Un altul dintre ucenici I-a zis: Doamne.21-30) 19) Şi tată al vostru să nu numiţi pe nimeni pe pământ. Şi vă mai spun: Mai lesne e să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu. Şi mulţi dintre cei dintâi vor fi la urmă. Atunci Petru. sărăcie Cuvinte de mângâiere 16) Apropiindu-se un cărturar. a plecat întristat. căci avea multe avuţii. (Matei 19. a văzut un om care şedea la vamă. auzind cuvântul acesta. unul este. (Matei 8. Şi oricine a lăsat fraţi sau surori sau tată sau mamă sau femeie sau ţarini sau case pentru numele Meu. bani – lepădare.Avere. însutit va primi şi viaţă veşnică va moşteni. (Matei 23. (Luca 5. du-te. (Matei 9. răspunzând.19-22) 17) Trecând Iisus pe acolo. dă-mi voie ca mai întâi să mă duc să-l îngrop pe tatăl meu. acesta s-a ridicat şi I-a urmat. I-a zis: Iată. şi vino de-Mi urmează Mie. căci Tatăl vostru. şi i-a zis: Vino după Mine! Şi ridicându-se. Dar tânărul. a mers după El. nouă ce ne va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevăr vă spun că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie. Dar Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini iar păsările cerului cuiburi. dar Fiul Omului nu are unde să-Şi plece capul. I-a zis: Învăţătorule. când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale. la naşterea din nou a lumii. Deci. cu numele Levi. te voi urma oriunde vei merge. noi pe toate le-am lăsat şi Ţi-am urmat Ţie. Iar Iisus i-a zis: Tu vino după Mine şi lasă morţii să-şi îngroape morţii. Iar Iisus a zis către ucenicii Săi: Adevărat vă spun că cu greu va intra un bogat în Împărăţia Cerurilor. vinde-ţi averile. veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri judecând pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Cel din ceruri. dă-le săracilor şi vei avea comoară în cer.27-28) 80 . şi cei de la urmă vor fi întâi.9) 18) Iisus i-a zis: Dacă vrei să fi desăvârşit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful