Consideraţii generale privind infracţiunea contra-siguranţei statului Doctrina defineşte infracţiunea contra-siguranţei statului ca fiind fapta

prevăzută de codul penal sau legi speciale săvârşite cu vinovăţie şi care sunt de natură să aducă atingere siguranţei naţionale interioare şi exterioare şi prin aceasta fiinţei statului, atributelor sale fundamentale, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului. Obiectul juridic generic – al infracţiunilor este siguranţa naţională ca valoare fundamentală şi relaţiile sociale care se nasc şi evoluează în jurul şi în strânsă legătură cu această valoare. Conceptul de siguranţă naţională este definit prin legea 51/ 1991 legea siguranţei naţionale care prevede următoarele: „prin siguranţa naţională a României se înţelege starea de legalitate, de echilibru şi stabilitate socială, economică şi politică necesară existenţei şi dezvoltării statului naţional român ca stat suveran unitar, independent şi indivizibil menţineri ordini de drept precum şi a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale a cetăţenilor potrivit principiilor şi normelor democratice” Obiectul juridic complex – pe lângă siguranţa naţională, infracţiunea contra-siguranţei naţionale mai pot avea ca obiect integritatea corporală sau sănătatea unei persoane care are o funcţie deosebită în stat, sănătatea unor grupuri de persoane proprietate publică sau economia naţională. Obiectul material - al infracţiuni îl găsim doar la unele din faptele incriminate. Ex: trădarea prin admitere de secrete, la atentate contra persoanelor Subiect activ – nemijlocit poate fi orice persoană care răspunde penal cu precizarea că la unele infracţiuni trebuie să fie cetăţean român sau apatrid cu domiciliul în România, la altele lucrători în domeniul siguranţei naţionale. Subiect pasiv – este statul român pentru unele din infracţiunii, legea impunând existenţa unor condiţii. Latura obiectivă – elementul material al laturi obiective este format în cele mai multe cazuri din acţiuni. În concret elementul material se realizează prin una din următoarele acţiunii:  planuri şi acţiuni care vizează ştirbirea suveranităţi, unităţi sau independenţei ţării;  acţiuni care au ca urmare provocarea războiului;  trădarea prin ajutarea inamicului;  acţiuni armate sau alte acţiuni care urmăresc în mod evident slăbirea puteri în stat;  spionajul, transmiterea secretelor, procurarea ori deţinerea ilegală de documente secrete şi divulgarea conţinutului lor;  subminarea, sabotajul ori alte acţiuni care urmăresc înlăturarea în forţă a instituţiilor democratice ale statului, acte de distrugere, degradare ori aducere în stare de neîntrebuinţare a unor bunuri, instalaţii, utilaje dacă prin aceasta se pune în pericol siguranţa statului;  acţiuni care atentează la viaţa, sănătatea, integritatea corporală a persoanelor cu funcţii deosebite în stat sau a reprezentanţilor unor puteri străine;  iniţierea, organizarea, săvârşirea ori sprijinirea unor acţiuni totalitariste sau extremiste;  actele teroriste, atentatele, sustragerea de armament, explozibili, substanţe radioactive, toxice sau biologice, producerea, deţinerea , înstrăinarea, transportul sau folosirea acestora;  iniţierea sau constituirea unor organizaţii sau grupări ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a acestora;  sunt excluse organizaţiile care apără cauze legitime;  exprimarea liberă a opiniei politice; 1

 manifestarea de protest sau dezacord ideologic, politic, religios;  urmarea imediată este crearea unei stări de pericol indiferent dacă pericolul s-a produs sau nu; Latura subiectivă: • forma – de vinovăţie este intenţia directă sau indirectă la infracţiunile de nedenunţare şi infracţiunilor contra reprezentanţilor unui stat străin, forma de vinovăţie poate fi şi culpa; • mobilul – la infracţiunile contra-siguranţei statului poate fi ura, răzbunarea, avariţia, parvenirea etc.; • scopul – trebuie stabilit chiar dacă nu rezultă explicit din textul de lege. Stabilirea scopului este necesară pentru corecta încadrare a faptei; Forme, modalităţi, sancţiuni Infracţiunile contra-siguranţei statului pot cunoaşte toate formele începând cu acte pregătitoare asimilate uneori cu cele de execuţie, poate fi tentativă, infracţiunea consumată sau epuizată. Modalităţile normative sunt diverse iar cele faptice sunt variate. Sancţiunile sunt deosebit de aspre fiind în general prevăzute şi pedepse complementare (expulzarea). În vederea preveniri de asemenea fapte, legiuitorul a prevăzut şi unele cazuri de nepedepsire. Pe lângă infracţiunile din Codul penal, legea 51/1991 prin siguranţa naţională a României, prevede şi sancţionează 3 infracţiuni şi anume:  infracţiunea de organizare de activităţi infirmative care periclitează siguranţa statului, pot fi săvârşite de orice persoană;  abuzul în serviciu de natură să pericliteze siguranţa statului, poate fi săvârşită doar de funcţionari publici cu atribuţiuni operative în cadrul S.R.I; S.I.E.; S.P.P.  divulgarea de informaţii confidenţiale care periclitează siguranţa statului;

Caracterizarea generală a infracţiunilor contra persoanelor Obiectul juridic generic – îl formează relaţiile sociale care privesc apărarea persoanei privită sub totalitatea atributelor sale (viaţa, integritatea corporală, inviolabilitatea sexuală, libertate, demnitate). Omul rămâne în societatea românească valoarea socială cea mai importantă. Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale referitoare la fiecare dintre atributele esenţiale enumerate mai sus şi sunt în general drepturi personale nepatrimoniale. Obiectul material – îl constituie corpul victimei cu condiţia să fie în momentul săvârşiri faptei. Subiectul activ – orice persoană care răspunde penal cu excepţia unor infracţiuni sau agravante de infracţiuni în care se cere ca subiectul activ să fie circumstanţial (calificat). Ex: subiectul activ la infracţiunea de pruncucidere nu poate fi decât mama noului-născut aflată în stare de tulburare pricinuită de naştere. Subiectul pasiv – este o persoană fizică aflată în viaţă Latura obiectivă – în general este realizată prin acţiune cum ar fi, ucidere, lovire, ameninţare,act sexual, atingerea onoarei. Urmarea imediată – este explicită în textul de lege. Mijloacele de realizare a urmări imediate sunt irelevante pentru existenţa infracţiuni. Legătura de cauzalitate între faptă şi rezultat trebuie să existe. Latura subiectivă – vinovăţia poate lua forma intenţiei în cazul omorului, preteintenţiei la lovitura cauzatoare de moarte sau culpei în cazul ucideri din culpă. Scopul şi mobilul – nu sunt relevante pentru existenţa faptei dar pot conta la individualizarea pedepsei. Forme, modalităţi, sancţiuni: 2

Neputinţa de a se apăra se poate datora stării fizice sau psihice. Legătura de cauzalitate – trebuie dovedită Latura subiectivă – intenţia directă şi indirectă. Urmarea imediată – este cerută de lege în toate cazurile.justificarea unui tratament special este motivată de faptul că mizând pe afecţiune victima nu este avizată şi nu i-a măsuri de prevedere. Este necesar ca starea de neputinţă a victimei să fie exterioară voinţei şi activităţi autorului. Poate fi şi o inacţiune sau o omisiune (nu-l hrăneşte până moare). viabil. imposibilităţi de reacţie a victimei. cu malformaţii). indiferent de sex. Obiectul material – corpul unui om în viaţă. chibzuinţă. infracţiune consumată) modalităţile – normative expres prevăzute în lege.  profitând de neputinţa victimei de a se apăra – este justificat tratamentul mai sever al faptei deoarece fizic acest omor se săvârşeşte mai uşor. 174 Cod penal. modalităţi. faptice. pot fi agravante sau atenuante şi le corespund variante. dispoziţiile legale fiind aplicabile doar cu privire la cel care a avut şi urmărit interesul material. Dacă autorul a fost în eroare cu privire la calitatea de soţ sau rudă a victimei este omor simplu. inclusiv dacă foloseşte forţa victimei. indiferent care. Subiect pasiv – victima Conţinutul constitutiv – elementul material este o acţiune. trecerea unui interval de timp între luarea hotărâri infracţionale şi executarea ei. sancţiuni: • formele – infracţiunile cunosc toate formele dar se pedepseşte doar tentativa şi infracţiunea consumată • modalităţii – singura modalitate normativă (uciderea) are o mare varietate de modalităţi. iar tentativa de la 5-10 ani. Omorul Conţinutul legal – art. 175 Cod penal stabileşte că este omor calificat în următoarele împrejurări:  cu premeditare – ceea ce presupune o gândire anticipată. implică respectul valori sociale care este viaţa omului.• • • infracţiunile contra persoanei pot fi incriminate sub toate formele (acte pregătitoare. Omorul calificat Art. este posibilă participaţia sub toate formele. Fiind o circumstanţă personală această împrejurare nu are efect asupra eventualilor participanţi. Subiect activ – poate fi orice persoană care răspunde penal. să nu se datoreze acestuia. starea sănătăţi sau a normalităţi bioantropologice (viu. modalităţi.  din interes material – pot exista diverse forme. nu interesează valoarea interesului material.  asupra soţului sau asupra unei rude apropriate . • Pedeapsa – este închisoarea de la 10-20 ani. Forme. fapte sancţiunile – prevăzute de lege sunt pe măsura pericolului social fiind posibilă aplicarea inclusiv a pedepsei detenţiuni pe viaţă. Prin rude apropriate în sensul prevederilor legale se înţeleg ascendenţi şi descendeţi fără ai interesa gradul de rudenie. incriminează omorul şi-l defineşte ca fiind uciderea unei persoane. În cazul soţului trebuie să existe o căsnicie legal încheiată şi fapta să se comită în timpul căsniciei. Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale a căror desfăşurare şi normală dezvoltare. tentativă. În caz de participare împrejurarea nu se transmite şi celorlalţi participanţi. 3 .

Subiect activ – este calificat în sensul că autor al infracţiuni nu poate fi decât mama copilului. Pruncuciderea Art. mâncare otrăvită. 176 Cod penal incriminează ca fiind deosebit de grav omorul săvârşit în următoarele împrejurări:  prin cruzimi – legislaţia penală nu explică înţelesul cuvântului cruzimi. Conform dicţionarului cruzimea este o manifestare de ferocitate în comiterea unor infracţiuni de natură să producă suferinţe lungi chinuitoare. • pedeapsa – până la 25 ani Omorul deosebit de grav Art. politică sau de stat. constatarea în flagrant a unei infracţiuni şi nu urmărirea penală în interesul codului de procedură penală. Cu alte cuvinte nu există participaţie.  Săvârşirea în public – este necesar să fie îndeplinite prevederile părţilor generale a Codului penal care definesc expresia fapta săvârşită în public (stradă. Trebuie menţionat că în cazul în care victima îndeplineşte o funcţie importantă. arestarea ori de la executarea unei pedepse – împrejurarea presupune o urmărire fizică. gaze)  de o persoană care a mai săvârşit un omor – împrejurarea se referă la situaţia în care autorul are în antecedente comiterea unei alte infracţiuni de omor cu intenţie. Nu sunt luate în calcul loviturile cauzatoare de moarte sau uciderile din culpă.  pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni – nu contează gravitatea şi consecinţele infracţiuni iniţiale. de dorinţa de răzbunare a autorului. Obiectul juridic – relaţiile sociale care ocrotesc dreptul la viaţă a copilului nou-născut. încadrarea faptei va fi la art. 177 Cod penal prevede şi pedepseşte pruncuciderea ca fiind omorul săvârşit de mamă aflată în stare de tulburare psihică. poliţist. determinată de naştere asupra copilului nou-născut. 4 . gară) Forme. În practică prin cruzime se urmăreşte provocarea chinului fizic şi moral iar ulterior se săvârşeşte omorul.  Asupra unui magistrat. faptice. parc. atentatul care pune în pericol siguranţa naţională. 160 Cod penal. intenţia de a ucide 2 sau mai multe persoane (bombă. modalităţi.  pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmărire. Obiectul material – corpul nou-născutului.  pentru a comite sau a ascunde comiterea unei tâlhări sau piraterii  asupra unei femei gravide este necesar şi obligatoriu ca autorul să cunoască starea victimei fără a avea importanţă stadiul evoluţiei sarcini. sancţiuni: • formele – infracţiunile cunosc toate formele dar se pedepseşte doar tentativa şi infracţiunea consumată • modalităţii – singura modalitate normativă (uciderea) are o mare varietate de modalităţi.  în legătură cu îndeplinirea îndatoririle de serviciu sau publice ale victimei – împrejurarea poate fi generală de o stare de nemulţumire. gaze). jandarm ori asupra unui militar în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestuia. prin mijloace care pun în pericol viaţa mai multor persoane – este posibilă această împrejurare când se folosesc mijloace capabile sau apte de consecinţe mai grave (bombe. Pentru calificarea faptei nu este relevant dacă actele de cruzime au dus efectiv la moartea victimei sau doar i-au pricinuit suferinţă  asupra a 2 sau mai multor persoane – legea cere pentru exigenţa acestei circumstanţe ca autorul să aibă voinţa.

• pedeapsa – închisoare de la 2-7 ani Uciderea din culpă Art. Obiectul juridic special – relaţiile sociale a căror naştere. Urmarea imediată – producerea rezultatului Legătura de cauzalitate – intenţia directă sau indirectă.Subiect pasiv – copilul nou-născut. Obiectul material – corpul victimei Subiect activ – orice persoană care răspunde penal Subiect pasiv – victima Latura obiectivă – elementul material poate fi o inacţiune sau acţiune. doctrina apreciază că împrejurările în care poate exista infracţiunea de pruncucidere pot dura 10-14 zile. de la 3-10 ani la agravante Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale şi sănătăţii 5 . Conţinutul constitutiv – elementul material poate fi atât o inacţiune cât şi o acţiune. Nu are importanţă dacă s-a făcut prin constrângere. Obiectul juridic special – relaţia referitoare la dreptul la viaţă Obiectul material – corpul persoanei Subiectul activ – orice persoană care răspunde penal Subiectul pasiv – victima Latura obiectivă – elementul material este acţiunea de a determina sau înlesni sinuciderea. viu sau viabil chiar în timpul travaliului. 178 Cod penal prevede şi sancţionează uciderea din culpă. Nu are importanţă dacă motivarea este de ordin tradiţional. modalităţi. Forme. Forme. Latura subiectivă – vinovăţia poate lua doar forma culpei respectiv uşurinţa sau neglijenţa. 2 agravante. Forme. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii Fapta prevăzută şi pedepsită de art. medical. Legătura de cauzalitate – trebuie să existe şi trebuie dovedită. modalităţi. Urmarea imediată – cerută de lege este moartea nou-născutului. modalităţi. 179 Cod penal. dezvoltare şi normală dezvoltare nu este posibilă fără ocrotirea vieţii chiar în raport cu faptele săvârşite din culpă. faptice cu duiumul (multe) • pedepse – de la 2-7 ani. Urmarea imediată – este condiţionată de procedura consecinţelor Legătura de cauzalitate – între faptă şi consecinţe trebuie dovedite. sancţiuni: • formele – legea pedepseşte actele pregătitoare. sancţiuni: • forme – fiind inacţiuni săvârşite din culpă sunt excluse actele pregătitoare şi tentative • modalităţi – celor 3 modalităţi normative prevăzute de lege le mai corespund mai multe modalităţi faptice • pedeapsa – de la 2-7 ani. simple. religios. infracţiune consumată • modalităţi – normative. modalităţi faptice a căror stabilire poate fi importantă pentru o corectă individualizare a pedepsei. tentativa şi infracţiunea consumată • modalităţile – normative ăi corespund variate. de la 5-15 la agravante. tentativă. sancţiuni: • forme – poate exista sub forma actelor pregătitoare.

fapta fiind mai gravă dacă subiectul activ este un membru al familiei în raport cu subiectul pasiv. datorită faptului că se apreciază lipsa de pericol. Obiectul juridic special .îl formează relaţiile sociale care se referă la ocrotirea integrităţii corporale sau a sănătăţii fiecărei persoane împotriva faptelor care aduc atingere integrităţi corporale sau sănătăţi persoanei indiferent că este o persoană oarecare sau un membru al familiei. Urmarea imediată – este producerea unei suferinţe fizice. Obiectul juridic special . 1-5 ani la membri familiei. sancţiuni: • forme – actele pregătitoare şi tentative nu se pedepsesc • modalităţi – singura modalitate normativă are o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiunea – 6 luni – 5 ani. Legătura de cauzalitate – între lovire sau alte violenţe şi suferinţa fizică trebuie să existe pentru că este o infracţiune de rezultat. 181. Subiectul activ – orice persoană care răspunde penal. Obiectul material – îl formează corpul persoanei privind integritatea sa psiho-fizică.îl formează relaţiile sociale care se referă la ocrotirea integrităţii corporale sau a sănătăţii fiecărei persoane împotriva faptelor care aduc atingere integrităţi corporale sau sănătăţi persoanei indiferent că este o persoană oarecare sau un membru al familiei. 182.Lovirea sau alte violenţe Faptă prevăzută de art. Obiectul material – îl formează corpul persoanei privind integritatea sa psiho-fizică. tentativa nefiind posibilă. în cazul mai multor loviri în baza aceluiaşi rezoluţii poate fi o formă continuată a infracţiuni. modalităţi. Prin alte violenţe în sensul legi penale înţelegem orice manifestare brutală aplicată victimei. Nu are relevanţă juridică dacă fapta fost săvârşită în glumă. Latura obiectivă – elementul material este orice acţiune care are ca rezultat producerea unor vătămări corporale care necesită cel mult 60 de zile de îngrijire medicală. Subiectul pasiv – orice persoană. Participaţia fiind posibilă sub orice formă. Forme. Forme. Latura obiectivă – elementul material îl reprezintă lovirea sau orice altă formă de violenţă de natură să producă suferinţă fizică. sancţiuni: • forme – se pedepseşte doar infracţiunea consumată. Obiectul juridic special . Legătura de cauzalitate – trebuie să existe între lovitură şi vătămare corporală. • modalităţi – celor 2 modalităţi normative (lovire sau alte violenţe) le corespunde o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni – 1 lună – 2 ani dacă se aplică membrilor familiei Vătămare corporală Faptă prevăzută de art. Nu interesează mobilul. Subiectul pasiv – orice persoană indiferent de starea ei. 180. Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe sau indirecte. modalităţi. Excepţie fac situaţiile în care lovirile sau alte violenţe se aplică în timpul întrecerilor sportive. Vătămare corporală gravă Faptă prevăzută de art. Subiect activ – orice persoană care răspunde penal. Subiect activ – orice persoană care răspunde penal 6 .îl formează relaţiile sociale care se referă la ocrotirea integrităţii corporale sau a sănătăţii fiecărei persoane împotriva faptelor care aduc atingere integrităţi corporale sau sănătăţi persoanei indiferent că este o persoană oarecare sau un membru al familiei. Obiectul material – îl formează corpul persoanei privind integritatea sa psiho-fizică.

nu există tentativă pentru că orice alte lovituri care nu au drept urmare moartea victimei întrunesc elementele constitutive ale altor infracţiuni. Subiect activ – orice persoană care răspunde penal Subiect pasiv – orice persoană care „încasează”. sancţiuni: • forme – nu există acte pregătitoare. Forme. Obiectul material – îl formează corpul persoanei privind integritatea sa psiho-fizică. 183.îl formează relaţiile sociale care se referă la ocrotirea integrităţii corporale sau a sănătăţii fiecărei persoane împotriva faptelor care aduc atingere integrităţi corporale sau sănătăţi persoanei indiferent că este o persoană oarecare sau un membru al familiei. Latura obiectivă – elementul material îl formează orice acţiune sau inacţiune care are drept consecinţă producerea de vătămări corporale Urmarea imediată – este producerea consecinţelor prevăzute de art. obiectul juridic special îl formează relaţiile sociale care ocrotesc viaţa persoanelor împotriva faptelor de lovire sau vătămare susceptibile să producă atingere acestei valori. Legătura de cauzalitate – trebuie să existe şi mai ales trebuie dovedită chiar dacă moartea survine la mai mult timp de la săvârşirea infracţiuni. sancţiuni: • forme – se pedepseşte tentativa doar în cazul în care făptuitorul urmăreşte producerea consecinţelor • modalităţi – celor 2 modalităţi normative le corespund o varietate de modalităţi faptice • sancţiunea – până la 12 ani Lovirea sau vătămări cauzatoare de moarte Este prevăzută de art. 180. 182 Legătura de cauzalitate – trebuie să existe 7 . Vătămare corporală din culpă Este prevăzută de art. Obiectul material – este identic cu celelalte infracţiuni de lovire. modalităţi. Latura obiectivă – elementul material poate fi o acţiune sau o inacţiune care are drept rezultat producerea consecinţelor cerute de lege. 184 Obiectul juridic special . 180 alin. şi anume: • vătămare corporală care necesită îngrijire medicală peste 61 de zile • pierderea unui simţ sau organ ori încetarea funcţionări acestuia • producerea unei infirmităţi fizice sau psihice permanente • slutirea care înseamnă un prejudiciu estetic grav care conferă victimei o înfăţişare respingătoare • avortul cu condiţia ca făptuitorul să fi cunoscut starea de gravitate • punerea în primejdie a persoanei cu precizarea că trebuie dovedit că făptuitorul nu a urmărit moartea victimei Latura subiectivă – vinovăţia poate îmbrăca forma intenţiei directe sau preteintenţiei. Subiect activ – orice persoană fizică care răspunde penal Subiect pasiv – orice persoană Latura obiectivă – elementul material constă într-o acţiune sau inacţiune care are drept consecinţă moartea victimei. 2 . modalităţi.Subiect pasiv – orice persoană care „încasează”. 181. • Modalităţi – normative sunt cele prevăzute la art. este mai severă ca la uciderea din culpă dar mai mică decât la omor. Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei şi preteintenţiei. Forme. 181. Obiectul juridic special – fiind o formă agravantă faţă de infracţiunile anterioare. 182 cărora le corespund o mare varietate de modalităţi faptice • Sancţiuni – 5-15 ani.

Obiectul material – este corpul victimei căreia i se restrânge libertatea de mişcare. Nu are relevanţă modalitatea folosită şi nici gradul de dezvoltare a fătului. Latura subiectivă . • Modalităţi – normative. 185. Subiectul pasiv – femeia însărcinată. de a acţiona după voinţa sa şi în limitele admise de lege. Aceste acţiuni pot fi cu acţiune internă (substanţe avortive) sau cu acţiune externă (lovituri. Cauzele de nepedepsire prevăzute de art. modalităţi. Poate fi şi expulzarea fătului din corpul femei prematur ca urmare a substanţelor avortive. 5 au fost necesare din motive de ordin social şi umanitar. modalităţi. Subiect activ – orice persoană care răspunde penal. Provocarea ilegală a avortului Este prevăzută de art. masaje). Forme. dezvoltarea intrauterină a produsului de concepţie şi asigurarea natalităţii.• • • Latura subiectivă – forma de vinovăţie este culpa. 8 . Infracţiuni contra libertăţii persoanei Lipsirea de libertate în mod ilegal Obiectul juridic special – relaţiile sociale a căror existenţă şi normală desfăşurare depind de ocrotirea libertăţii fizice a persoanei. Latura obiectivă – elementul material al laturi obiective îl constituie orice acţiune susceptibilă să provoace avortul. Latura de cauzalitate – între acţiune respectiv elementul material şi urmarea imediată trebuie să existe şi trebuie dovedită. 3 când este preteintenţia. În situaţia în care vârsta sarcini depăşeşte de 14 săptămâni subiectul activ poate fi doar medicul. sancţiuni: forme – nu există tentativă şi acte pregătitoare modalităţi – simple şi agravante prevăzute de articolele anterioare le corespund o mare varietate de modalităţi faptice. Se cere doar ca fătul să nu fi fost decedat înainte de începerea operaţiunilor avortive. una simplă şi 3 agravante le corespund o mare varietate de modalităţi faptice • Sancţiuni – penale cuprinse între 6 luni şi 15 ani sunt diferenţiate şi se aplică în funcţie de gravitatea faptei şi de persoana făptuitorului. Subiect activ – orice persoană răspunde penal. adică a posibilităţii acestuia de a se mişca. sancţiuni: • forme – se sancţionează doar tentativa şi fapta consumată considerată ca atare atunci când s-a produs expulzarea sau uciderea fătului. participaţia fiind posibilă sub orice formă şi mai mult decât atât putem avea pluralitate de infractori în cazul alineatului 5 Subiect pasiv – orice persoană cu precizarea că fapta este mai gravă dacă subiectul pasiv este un minor. Urmarea imediată – este expulzarea fătului ucis anterior ori uciderea fătului sau distrugerea produsului de concepţie. Obiectul material – îl constituie femeia însărcinată şi fătul. Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale de apărare a vieţii şi integrităţi corporale a femei împotriva faptelor de întrerupere ilegală a cursului sarcini. 185 alin.în general vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe cu excepţia alin. Forme. Sancţiuni – pedepse cu închisoarea în diverse limite în funcţie de pericolul faptei. de a circula.

 două sau mai multe persoane împreună este agravantă pentru că face dificilă rezistenţa victimei chiar dacă unele dintre ele nu acţionează efectiv sau nu răspund penal  solicitarea unui folos material în schimbul eliberări. iar tentative la alin. sete. piesă sau dispozitiv declarat armament potrivit legii. cerinţa esenţială este că lipsirea libertăţi să fie ilegală. Modalităţi normative agravante sunt următoarele:  simularea de calităţi oficiale când autorul pretinde că este o oficialitate cu atribuţiuni care îi dau dreptul să i-a o asemenea măsură  răpirea atunci când victima este luată prin violenţă fizică sau prin înşelăciune  săvârşită de o persoană înarmată. pedepse fiind pe măsura faptei. Starea de pericol trebuie să rezulte din modul cum s-a executat infracţiunea sau tratamentul la care a fost supusă victima.) dar care să nu producă vătămări corporale sau ale sănătăţii  sănătatea sau viaţa victimei au fost puse în pericol.  minoritatea subiectului pasiv – victima să aibă vârsta mai mică de 18 ani în momentul săvârşiri faptei şi mai mult când autorul cunoaşte această împrejurare. sancţiuni: Forme: Actele pregătitoare se sancţionează doar la alin. poate fi orice alt obiect care devine armă prin folosire dar să fie folosit efectiv împotriva victimei. atingerea adusă onoarei. Agravanta se justifică prin faptul că s-a pus în pericol dezvoltarea psihică a victimei  victima să fie supusă unor suferinţe care pot fi fizice sau psihice (expunerea la foame. Nu are relevanţă mijloacele folosite (forţă.Latura obiectivă – elementul materiale este se realizează printr-o acţiune sau inacţiune care are ca rezultat împiedicarea totală sau parţială a mişcări victimei. Latura de cauzalitate – trebuie să existe şi trebuie demonstrată. Este o armă orice instrument.  obligarea la practicarea prostituţiei  se cere pentru eliberarea în orice mod ca statul. demnităţii. inducere în eroare). dacă victima suferă efectiv o vătămare corporală sau a sănătăţii se aplică în mod corespunzător concursul de infracţiune. Infracţiunea este consumată când s-a produs efectiv lipsirea de libertate şi poate exista în formă continuă până la epuizarea ei. modalităţi. o persoană juridică. Forme. 4. imposibilitatea satisfacerii necesităţilor fiziologice. constrângere. o organizaţie internaţională sau un grup de persoane să îndeplinească sau să nu îndeplinească un anumit act  de o persoană care face parte dint-un grup organizat  dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei. În această situaţie nu se aplică regula concursului de infracţiuni. Latura subiectivă – vinovăţia trebuie să îmbrace forma intenţiei direct sau indirect cu excepţia împrejurărilor din alin. Nu interesează valoarea sau dacă s-a acceptat plata ei sau nu. Este suficient să-l aibă la vedere. Poate fi chiar şi casa victimei. expunerea la batjocură etc. 9 . 6 când forma de vinovăţie este preteintenţia. Nu are relevanţă locul. victima a suferit o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii sau şi-a pus viaţa în pericol. 1. Nu este necesar ca autorul să folosească afectiv armamentul. Sunt excluse următoarele situaţii: • internările forţate din motive medicale – consemnarea militarilor în cazarmă • persoanele care u consimţit să facă subiectul unor cercetări ştiinţifice în locuri izolate • sportivi aflaţi în cantonament Urmarea imediată – să se producă efectiv lipsirea de libertate.

Obiectul material al infracţiuni – nu există decât în împrejurarea în care prin supunerea la muncă forţată sau obligatorie. Supunerea la muncă forţată sau obligatorie Este reglementată de art. Subiectul pasiv – orice persoană. menţinerea în stare de sclavie sau trafic de sclavi. participaţia fiind posibilă sub toate formele. sentimentală. Subiect activ – orice persoană care răspunde penal. Trafic de sclavi – acte de comerţ respectiv vânzare-cumpărare. Urmarea imediată – este subminarea completă a libertăţi victimei Latura de cauzalitate – trebuie să existe Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe sau indirecte. Obiectul material – îl formează fiinţa umană aflată în sclavie. normale stabilite de lege. redusă la nivelul unui obiect. Forme. Latura obiectivă – elementul material îl formează două acţiuni alternative şi anume: silirea unei persoane de a munci împotriva voinţei sale o muncă pe care în mod normal nu ar face-o şi obligarea la o muncă pe care nu trebuie să o facă ca şi cum ar avea îndatorirea să o facă. modalităţi. transport sau schimb de sclavi. Se pot aplica în mod corespunzător prevederile codului penal – partea generală prin aplicarea legii penale române în spaţiu. Sclavia Este reglementată de art. Menţinerea în sclavie – înseamnă a folosi şi continua situaţia de dependenţă a victimei. Obiectul juridic special – relaţiile sociale a căror existenţă şi normală desfăşurare sunt condiţionate de ocrotirea libertăţii individuale împotriva actelor de punere sau menţinere a unei persoane în stare de sclavie. şi libertatea persoanei în sens larg care înglobează toate drepturile unui individ. Nu interesează nici eventualul consimţământ l victimei. etc. a exercita dreptul de proprietate asupra ei. menţinerea în sclavie şi traficul de sclavi au o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiunea – este pedepsirea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Nu interesează mobilul şi nici scopul. 190 cod penal. Nu se are în vedere libertatea morală. victima suferă o vătămare a integrităţii corporale şi atunci obiectul material este corpul Subiectul activ – orice persoană care răspunde penal Subiectul pasiv – persoana supusă la muncă forţată sau obligată. sancţiuni: • forme – se pedepseşte tentativa şi infracţiunea consumată • modalităţi – cele 3 modalităţi normative. 10 . de mişcare. punerea. Punerea în stare de sclavie – dependenţă totală faţă de o persoană care devine proprietate. pedepsele prevăzute de lege oscilează între 3-25 ani.Sancţiuni: în funcţie de modalitatea de săvârşire a faptei. 191 cod penal Obiectul juridic special – relaţiile sociale care sunt condiţionate de apărarea libertăţii oricărei persoane de a-şi alege munca şi de a o presta după voinţa sa cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale. Latura obiectivă – elementul material constă într-una din acţiunile de punere în stare de sclavie. Nu constituie muncă forţată potrivit constituţiei Române următoarele activităţii: • serviciul militar sau activităţile ce se fac în locul lui de cei cu alte convingeri religioase • munca unei persoane condamnate desfăşurate în condiţii normale de perioada detenţiei ori eliberări condiţionate • prestaţiile impuse în situaţii excepţionale create de calamităţi ori de alte pericole precum şi cele care fac parte din obligaţiile civile.

Latura obiectivă – elementul material îl constituie acţiunea de a pătrunde fără drept sau inacţiunea de a refuza să părăsească spaţiul. sală de sport) Loc împrejmuit – ori loc separat printr-o îngrădire de jur împrejur şi care ţine de locuinţă sau dependentă. Este exclusă săvârşirea infracţiunilor din culpă. Dependenţe – orice loc cu rol de dependenţă faţă de locuinţă. staul. cameră. 192 cod civil. un accesoriu al locuinţei (bucătărie. saună. Obiectul material – încăperea. dormitor. Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe sau indirecte fără a interesa mobilul sau scopul. sancţiuni: • forme – infracţiunea se pedepseşte doar în forma consumată sau epuizată • modalităţii – cele 2 modalităţi normative au o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni – 6 luni – 3 ani. Subiect activ – orice persoană care răspunde penal. O prelungire. Forme.Urmarea periculoasă este prestarea unei munci fără voie sau obligatorie. sancţiuni: • forme – se pedepseşte doar infracţiunea consumată • modalităţi – modalităţile normative au o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni – 6 luni – 4 ani forma simplă şi 3-6 ani forma agravantă . modalităţi. Obiectul juridic special – relaţiile sociale privind apărarea libertăţii persoanei sub aspectul libertăţii vieţii domestice. cabană) Încăpere – o parte din locuinţă cu precizarea că dacă mai multe persoane au câte o încăpere şi infractorul în toate avem 4 infracţiuni. Ameninţarea – art. Locuinţa – orice loc destinat efectiv şi activ uzului domestic fără a conta destinaţia (sufrageria. dependenţa. modalităţii. locuinţa. poate fi direct sau indirect. Urmarea imediată – încălcarea libertăţii persoanei Latura de cauzalitate – trebuie să existe Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe sau indirecte Forme. participaţia fiind posibilă sub orice formă Subiect pasiv – persoana care foloseşte domiciliul violat. locul împrejmuit asupra cărora se îndreaptă acţiunea făptuitorului. Legătura de cauzalitate – trebuie să existe. garaj) sau dacă era personală şi permanentă sau temporară (cameră de hotel. Violarea de domiciliu Este reglementată dea art. 193 11 . Nu este violare de domiciliu dacă pătrunderea se face pentru: • executarea unui mandat sau a unei hotărâri judecătoreşti • înlăturarea unei primejdii pentru viaţă. integritatea sau sănătatea unor persoane sau pentru integritatea unor bunuri • apărarea siguranţei naţionale sau ordini publice • prevenirea răspândirii unei epidemii O altă acţiune a elementului material este refuzul făptuitorului de a părăsi locuinţa când a intrat legal. beci.

modalităţi. Obiectul material – nu există decât în situaţia în care constrângerea este fizică. sancţiuni: • forme – tentativa nu se pedepseşte iar infracţiunea este consumată când s-a creat victimei starea de temere • modalităţi – 2 modalităţi normative. să facă sau să nu facă sau să nu sufere ceva împotriva voinţei sale.a soţului sau a unei rude apropriate. Legătura de cauzalitate . simplă şi agravantă. Latura obiectivă – elementul material îl formează una din următoarele activităţii: 12 . Subiect activ – orice persoană care răspunde penal Subiect pasiv – persoana ameninţată cu săvârşirea unui rău privitor la persoana sa. Urmarea imediată – crearea unei stării de alarmare a victimei. modalităţi. a acţiuni penale se face la plângerea prealabilă. Urmarea imediată – îngrădirea libertăţii psihice a victimei de a acţiona potrivit voinţei sale. • Modalităţi – 2 normative. În cazul în care ameninţarea este elementul constitutiv al unei alte infracţiuni cum ar fi tâlhăria. Subiectul activ – orice persoană care răspunde penal. Obiectul material – îl formează chiar corespondenţa violată prin actul de deschidere. Pe cale de consecinţă împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. iar faptice o mare varietate • Sancţiuni – închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amenda iar punerea în mişcare a victimei. sancţiuni: • forme – legea pedepseşte doar infracţiunea consumată. iar în cazul când fapta este săvârşită de un funcţionar există concurs de infracţiuni cu abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. distrugere sau reţinerea corespondenţei. Legătura de cauzalitate – trebuie să existe Latura subiectivă – vinovăţia sub forma intenţiei directe. Latura obiectivă – elementul material îl formează acţiunea de ameninţare. şantajul. Obiectul material – nu are. Prin rude apropriate se înţelege orice ascendent sau descendent. Subiect activ – orice persoană care răspunde penal Subiect pasiv – orice persoană Latura obiectivă – elementul material se realizează prin acţiunea de constrângere prin care se impune victimei să dea. au o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni – închisoare de la 6 luni la 5 ani – forma simplă şi de la 2 ani la 7 ani – forma agravantă Violarea secretului corespondenţei – art. 195 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale referitoare la libertatea persoanei de a comunica prin intermediul corespondenţei cu alte persoane. moment realizat atunci când s-a produs starea de temere a victimei. Subiect pasiv – orice persoană care primeşte corespondenţă. Forme. ultrajul ori o circumstanţă agravantă cum este cazul nerespectării hotărâri judecătoreşti atunci infracţiunea de ameninţare este absorbită de celelalte infracţiuni. sustragere. Şantajul – art.Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale a căror existenţă este legată de libertatea psihică a persoanei. 194 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale referitoare la libertatea psihică a persoanelor împotriva faptelor susceptibile să îngrădească posibilităţile victimei de a dispune de acţiunile sale.trebuie să existe Latura subiectivă – vinovăţia are forma intenţiei directe clasificată prin scopul urmărit Forme.

sancţiuni: • forme – deşi posibilă tentativa nu se pedepseşte. Infracţiunea este consumată în momentul realizării uneia din modalităţi modalităţi – normative ale infracţiuni. modalităţi. integritatea corporală sau sănătatea şi care pot fi obiect secundar al infracţiuni. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă Divulgarea secretului profesional – art. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă.• • • • • • • deschiderea fără drept chiar dac nu a luat cunoştinţă de conţinutul corespondenţei interceptarea care înseamnă surprinderea unei convorbiri sau comunicări prin telefon. fapta să fie de natură să aducă un prejudiciu persoanei. Obiectul material – nu există Subiectul activ – este o persoană circumstanţiată. modalităţi. 13 . Fapta poate duce atingere şi altor valori sociale referitoare la persoană cum ar fi: viaţa. au o mare varietate de modalităţi faptice sancţiuni – 6 luni-3 ani. Cerinţe: divulgarea să se facă fără drept. sancţiuni: forme – deşi posibilă tentativa nu se pedepseşte. respectiv o persoană care exercită o profesie sau o funcţie care implică obligaţia de a păstra secretul Subiectul pasiv – orice persoană Latura obiectivă – elementul material poate fi atât o acţiune de divulgare cât şi o inacţiune când autorul lasă alte persoane să i-a cunoştinţă de secret. distrugerea sau reţinerea corespondenţei divulgarea conţinutului unei corespondenţe Nu există infracţiune dacă se deschide corespondenţa în baza unui drept conferit de lege. Urmarea imediată – este încălcarea libertăţi de comunicare a unei persoane Legătura de cauzalitate – trebuie să existe Forme. 197 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale care se referă la libertatea sexuală a oricărei persoane de a întreţine relaţii sexuale după propria sa voinţă. Urmarea imediată – este acia descrisă de norma juridică Legătura de cauzalitate – trebuie să existe Latura subiectivă – vinovăţia capătă forma intenţiei directe sau indirecte Forme. infracţiunea fiind consumată când s-a produs consecinţa cerută de lege • modalităţi – 2 normative cu o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni: 3 luni – 2 ani sau amendă. 196 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale referitoare la libertatea persoanei de a i se respecta secretul datelor încredinţate celor care exercită o profesie sau au o funcţie la care este nevoie să apeleze. Nu are relevanţă dacă divulgarea sa făcut direct sau indirect şi nici dacă sa făcut total sau parţial. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală Violul – art. Obiectul material – ăl formează corpul viu al persoanei. În cazul cadavrelor este profanare de morminte. telegraf sau orice altă modalitate de comunicare la distanţă sustragerea.

Subiect pasiv – în forma simplă orice persoană care nu a împlinit 15 ani iar în formă agravantă minorul între 15-18 ani. Nu are relevanţă dacă actul a fost finalizat sau nu. Subiectul pasiv – orice persoană indiferent de sex Latura obiectivă – elementul material este orice acţiune sub forma unui act sexual. • Modalităţii – normative. divorţată. Este suficient să se producă reproducerea. 14 . curator. modalităţi. Nu are importanţă dacă este văduvă. Legătura de cauzalitate . Este necesar să existe o pătrundere a organului bărbătesc în organul corespunzător al femei care realizează procreaţia. medic. fiind posibilă participaţia sub orice formă. simple şi agravante cu o mare varietate de modalităţi faptice • Sancţiunii – legea prevede pedeapsa închisorii pornind de la 3-10 ani la forma simplă până la 1525 ani dacă a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei.trebuie să existe Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe. sancţiuni: • forme – tentativa se pedepseşte în cazul în care activitatea infracţională este întreruptă din alte motive fără voinţa autorului. supraveghetor. Latura obiectivă – elementul material constă în actul sexual cu consimţământul victimei. Tentativa se pedepseşte când autorul începe actul de execuţie dar se opreşte independent de voinţa sa.Subiectul activ – poate fi orice persoană care răspunde penal indiferent de sex. Este infracţiune consumată când se produce actul sexual. educator cu condiţia ca acesta să se folosească de calitatea pe care o are. profesor. • Modalităţii – normative sunt cele prevăzute de lege. 198 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale referitoare la apărarea libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a persoanei indiferent de sex în perioada minorităţii Obiectul material – este corpul copilului Subiect activ – poate fi orice persoană în variantă simplă şi persoane circumstanţiate în variantele asimilate astfel: tutore. Forme. Nu are relevanţă dacă persoana de sex masculin a ejaculat sau nu. Nu are importanţă dacă are sau nu moralitate dubioasă. necăsătorită. 199 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale care se referă la libertatea şi inviolabilitatea sexuală a unei persoane de sex feminin mai mică de 18 ani împotriva faptelor de inducere în eroare a victimei prin promisiuni de căsătorie spre a consimţii la raport sexual Obiectul material – îl formează corpul victimei minoră Subiectul activ – orice persoană de sex masculin care răspunde penal Subiect pasiv – minoră între 15-18 ani. sancţiuni: • forme – pregătitoare nu se pedepsesc. Nu are importanţă dacă a fost consimţământ expus sau tacit. Urmarea imediată – este producerea actului sexual consimţit Legătura de cauzalitate – trebuie să existe şi trebuie dovedită Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe cu condiţia că făptuitorul să cunoască vârsta victimei. îngrijitor. Forme. Urmarea imediată – este încadrarea libertăţii sexuale a victimei. Seducţia – art. una simplă şi 6 agravante cărora le corespund o mare varietate de modalităţi faptice • Sancţiunii – prevăzute de lege sunt: pedepsele cu închisoare de la 3 ani la 10 ani în forma simplă şi ajungând la 15-25 ani şi interzicerea unor drepturi în situaţia cea mai gravă când a avut drept consecinţă moartea sau sinuciderea victimei Actul sexual cu un minor – art. Nu are relevanţă dacă a existat deflorarea sau nu. modalităţi.

supraveghetor. Nu contează dacă se comit în public sau în particular. Obiectul material – corpul victimei Subiect activ – în varianta simplă este orice persoană iar în varianta asimilată trebuie să fie subiect calificat şi anume: tutore. medic curant etc. atingerea adusă valorilor sociale apărate de lege. sancţiuni: • forme – tentativa este pedepsită doar dacă fapta a fost întreruptă din alte cauze decât voinţa făptuitorului. Legătura de cauzalitate – trebuie să existe Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe cu condiţia ca făptuitorul să cunoască. Subiect pasiv – orice persoană până la 15 ani. Infracţiunea este consumată la data când sa produs actul sexual nu la data când s-a dovedit că promisiunea era mincinoasă. să ştie că minorul asistă la aceste fapte obscene. Dacă se comit în public fapta intră în concurs de infracţiuni cu ultrajul contra bunelor moravuri. Perversiunile sexuale – art. Urmarea imediată constă în producerea scandalului public sau lezarea libertăţi sexuale. Urmarea imediată – este producerea stării de încălcare a libertăţii sexuale prin promisiuni de căsătorie. În cazul unor acte sexuale repetate există infracţiunea continuată. Forme. modalităţi. • Modalităţi – normativă tipică are multiple modalităţi faptice • Sancţiuni – 1-5 ani iar împăcarea înlătură răspunderea penală. sancţiuni: • forme – actele pregătitoare şi tentativa nu se pedepsesc. sancţiuni: • forme – tentativa se sancţionează în cazul în care activitatea infracţională începută este întreruptă din cauza independente de voinţa făptuitorului. 202 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale cu privire la viaţa sexuală pentru care minorul trebuie pregătit în condiţiile de decenţă şi moralitate Subiectul activ – orice persoană care răspunde penal Subiectul pasiv – minor indiferent de sex Latura obiectivă – elementul material se realizează prin orice acte cu caracter obscen. Legătura de cauzalitate – trebuie să existe şi trebuie dovedită Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe sau indirecte când autorul nu a cunoscut că victima are sub 18 ani dar a admis această posibilitate. Legătura de cauzalitate – trebuie să existe Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe sau indirecte Forme. modalităţi. Poate fi obscen fie prin natură fie prin semnificaţie. • modalităţi – normative sunt diverse cu o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni – prevăzute de lege în funcţie de gravitate oscilează între 1-18 ani Corupţia sexuală – art. Nu este faptă dacă nu a mai avut loc căsătoria din alte metode. modalităţi. peste 15-18 ani în forma cu subiect activ calificat Latura obiectivă – elementul material îl constituie actele de perversiune sexuală nefireşti.Latura obiectivă – elementul material este realizat de întreţinerea unui raport sexual consimţit prin fraudă. 15 . curator. Infracţiunea se consumă atunci când s-a produs actul cu caracter obscen. Prin acte cu caracter obscen se înţeleg acele fapte care aduc atingere putoarei şi bunului simţ a celor prezenţi. Urmarea imediată – este încălcarea. 201 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale privitoare la viaţa sexuală a unei persoane care trebuie să se desfăşoare în condiţiile de moralitate şi decenţă. Forme.

Obiectul material – corpul hărţuit Subiectul activ – este calificat fiind o persoană care abuzează de calitatea sau influenţa pe care i-o conferă funcţia de la locul de muncă. Legătura de cauzalitate – trebuie să existe Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe calificată prin scopul urmărit Forme. ameninţarea sau constrângerea au în corespondent o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni – pedeapsa închisori de la 3 luni la 2 ani sau amendă 16 . Dacă acţiunea de constrângere întruneşte elementele constitutive ale unei acte infracţiuni. Coautorul nu este posibil dar poate exista instigare şi complicitate. modalităţi. Latura subiectivă – îmbracă forma săvârşiri intenţiei directe Forme. Urmarea imediată – producerea stări de pericol la adresa libertăţi şi inviolabilităţii sexuale a victimei.• • Modalităţi – 2 modalităţi normative simple şi una agravantă au o mare varietate de modalităţi faptice Sancţiuni – varianta simplă închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă respectiv 1-3 ani a doua modalitate simplă iar modalitatea agravantă de la 1-5 ani. Subiect pasiv – poate fi orice persoană indiferent de sex calificată în raport cu autorul fie printr-un raport de subordonare fie prin plasarea sub influenţa lui. Incestul – art. Nu este necesar ca făptuitorul să obţină satisfacţiile de natură sexuală preconizate ci doar să urmărească acest scop • modalităţi – 2 modalităţi normative. cele 2 fapte există în comun. rugăminţi repetate. sancţiuni: • forme – tentativa se pedepseşte la fel ca şi infracţiunea consumată în momentul în care s-a realizat primul raport sexual . crearea unei stări de pericol pentru dezvoltarea biologică şi morală a omului. creări unui mediu ostil la locul de muncă. 2031 Obiectul juridic special – este complex şi cuprinde în principal relaţiile sociale referitoare la viaţa sexuală. Subiect activ – există pluralitate de subiect activ în sensul că ambii participanţi au această calitate Subiect pasiv – în mod excepţional există dacă subiectul activ a fost dus în eroare sau este iresponsabil Latura obiectivă – elementul material se realizează prin săvârşirea unui raport sexual Urmarea imediată – atingerea gravă adusă valorilor sociale apărate de lege. În secundar poate avea ca urmare o atingere adusă demnităţi victimei. legea ocrotind libertatea sexuală la adăpost de orice constrângere şi în secundar apără demnitatea persoanei şi relaţiile sociale privind serviciul. În cazul repetări infracţiunea este consumată • modalităţi –singura modalitate normativă are multiple modalităţi faptice • sancţiuni – închisoare de la 2-7 ani Hărţuirea sexuală – art. 203 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale privitoare la viaţa sexuală care trebuie să se desfăşoare în condiţii care să nu afecteze calităţile biologice şi morale ale speciei umane. Acţiunea făptuitorului trebuie să fie de natură să trezească o temere în psihicul victimei cu privire la consecinţele refuzului. modalităţi. sancţiuni: • forme – legea pedepseşte doar infracţiunea consumată respectiv când s-a creat starea de temere în psihicul victimei. Latura obiectivă – elementul material în constituie acţiunea de hărţuire sexuală realizată prin ameninţare sau constrângere prin şicanări multiple. Dacă se realizează ca urmare a comportamentului provocator al persoanei nu este infracţiune. Nu este infracţiune nici dacă se realizează ca urmare a unor apeluri.

Obiectul material – nu există Subiect activ – orice persoană fizică care răspunde penal Subiect pasiv – orice persoană fizică. Latura obiectivă – elementul material îl constituie acţiunea de atingere a onoarei sau reputaţiei. a expune. 206 Obiect juridic special – este reprezentat de relaţiile sociale care se referă la reputaţia persoanei sub aspectul preţuirii de care se bucură persoana respectivă din partea colectivităţii. a povesti. dacă are o anumită calitate poate fi insulta superiorului sau inferiorului. Calomnia – art. al învinui de ceva. fapte sau simboluri precum şi în diverse moduri direct. individualizate indiferent că sunt reale sau nu. A afirma în sensul legii penale înseamnă a comunica. Urmarea imediată – este atingerea adusă onoarei Legătura de cauzalitate – trebuie să existe Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe sau indirecte. în scris. Obiect material – nu există Subiect activ – orice persoană care răspunde penal. Acţiunea ofensatoare trebuie să se refere la fapte pentru care nu se admite proba verităţii. • Fapta imputată să fie susceptibilă să expună victima la o sancţiune penală. Dacă sunt insultate mai multe persoane există atâtea infracţiuni câte persoane sunt insultate. a descrie ceva altor persoane. Reputaţia este stima şi consideraţia de care fiecare individ se bucură din partea semenilor săi. Nu este infracţiune dacă afirmarea sau imputarea corespund realităţii iar fapta a fost săvârşită pentru apărarea unui interes legitim. indirect sau mascat. Dacă fapta nu este determinată atunci este insultă nu calomnie. disciplinară sau de altă natură 17 . administrativă. atribuirea unei boli. modalităţi. Se poate săvârşi infracţiunea de insultă prin orice mijloace. A imputa este a reproşa ceva unei persoane.Infracţiuni contra demnităţii Insulta – art. Cerinţe: • fapta trebuie să se comită în public • să se refere la fapte determinate. 205 Obiect juridic special – îl formează relaţiile sociale care se referă la onoarea şi reputaţia fiinţei umane. Forme. defect sau infirmitate care nu trebuie relevate. al acuza. participaţia fiind posibilă sub orice formă Subiect pasiv – orice persoană Latura obiectivă – elementul material se realizează prin acţiunea de afirmare sau imputare a unui fapt determinat privitor la o persoană fizică individualizată nominalizată. Nu contează mobilul sau scopul. sancţiuni: • forme – se pedepseşte doar infracţiunea consumată care se comite instantaneu atunci când i-a făcut afirmaţia ofensatoare • modalităţi – normative prevăzute de textul de lege le corespund o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiunea – amenda Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. demnitatea umană privită în special sub aspect obiectiv. prin acte. Există infracţiune şi dacă afirmaţiile se fac în glumă ori pentru a dojeni sau consola pe cineva. oral. Onoarea este sentimentul de preţuire morală pe care o persoană îl are despre ea însăşi.

Subiect activ – orice persoană care răspunde penal Subiect pasiv – persoana fizică sau juridică prejudiciată prin săvârşirea faptei Latura obiectivă – elementul material se realizează prin acţiunea de deposedare a deţinătorului de bunul respectiv şi aproprierea acestora de infractor.Urmarea imediată – se produce în momentul săvârşiri faptei indiferent dacă victima suportat sau nu o consecinţă. 208 Obiectul juridic generic comun tuturor infracţiunilor contra patrimoniului îl formează relaţiile sociale a căror formare şi normală desfăşurare şi dezvoltare sunt asigurate prin apărarea patrimoniului. Elementul material poate fi şi o infracţiune în cazul în care având obligaţia de a preda unele bunuri. Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale de ordin patrimonial a căror existenţă. Forme. Constituie furt şi dacă proprietarul bunului sustras este autorul însuşi dar se afla în posesie legitimă a persoanei vătămate. nu poate fi obiectul material al infracţiunii de furt. respectiv momentul în care bunul a ieşit din posesia victimei • modalităţi – normativă prevăzută de lege are o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni – închisoare de la 1-12 ani 18 . iar mobilul nu are nici o relevanţă. afirmarea şi imputarea au o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni – amenda Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. modalităţi. scopul cerut de legalitate este însuşirea pe nedrept. Infracţiuni contra patrimoniului Furtul – art. Legătura de cauzalitate – trebuie dovedită Latura subiectivă – fapta se comite cu intenţie directă sau indirectă. Proba veridităţii este posibilitatea acordată de lege făptuitorului care a făcut o afirmaţie reală să facă dovada realităţii celor afirmate pentru a înlătura caracterul penal al faptei şi a evita tragerea sa la răspundere penală pentru infracţiunea de calomnie. modalităţi. făptuitorul opreşte o parte din ele. Dacă afirmarea sau imputarea se face cu privire la mai multe persoane atunci există concurs de infracţiuni • modalităţi – 2 normative. Dacă prin săvârşirea faptei sa apărat un interes legitim atunci instanţa poate admite proba veridităţii. • luarea să se facă fără consimţământ Urmarea imediată – păgubitul nu mai ştie de soarta bunului respectiv Legătura de cauzalitate – trebuie să existe şi trebuie dovedită Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe. evoluţie şi desfăşurare este condiţionată de păstrarea situaţiei fizice a bunurilor mobile şi de împiedicarea luării pe nedrept a acestora din patrimoniul privat sau public. Dacă este bun abandonat. sancţiuni: • forme – se pedepseşte doar infracţiunea consumată atunci când afirmarea sau imputarea sau făcut în public. Forme. Obiectul material – ăl formează bunul mobil care se află în posesia sau detenţia legală a persoanelor vătămate. Dacă afirmarea sau imputarea în public se face în mod repetat dar cu privire la aceiaşi persoană există infracţiune unică. Cerinţe esenţiale: • bunul mobil să se afle în posesia sau detenţia altei persoane. sancţiuni: • forme – pedepseşte atât tentativa cât şi fapta consumată.

pentru legitimare sau identificare. aranjarea înfăţişării. 210 Furtul comis în condiţiile stabilite de 210: între soţii de către un minor în paguba tutorelui ori de găzduit în paguba găzduitorului se plânge numai la plângere prealabilă. furtul de componente ale sistemelor de semnalizare). în timpul unei calamităţi. Nu contează dacă deţine arma legal sau ilegal. agravanta este dată de faptul că măsurile de pază sunt reduse. împrejurări în care agravanta este dată de faptul că deşi prezentă. asupra unei persoane incapabile să-şi exprime voinţa sau să se apere. uşă. Nu contează dacă a folosit arma. în mijloacele de transport în comun. Legiuitorul a apreciat că în timpul călătoriei în mijlocul de transport în comun se instalează starea de oboseală care face dificilă supravegherea bagajelor şi deci reacţia victimei. gard. identificarea autorului este mai dificilă. Nu contează dacă era în mişcare sau staţionat. e suficient să o aibă asupra sa la vedere. format pe de o parte de relaţiile sociale patrimoniale privind menţinerea poziţiei fizice a bunurilor şi în secundar relaţiile sociale privind viaţa. d. Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă – art.Furtul calificat – art. sau absenţa actului sunt de natură să creeze mari confuzii sociale. cheie falsă construită după modelul original j asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural naţional k furtul unui act care serveşte pentru dovedirea stării civile. Dacă o deţine ilegal e concurs de infracţiuni. Nu contează dacă şi câte persoane se mai aflau în mijlocul de transport în comun. i. g. Subiect activ – orice persoană care răspunde penal. agravanta este dată de faptul că observarea şi identificarea autorului este dificilă h. Escaladarea înseamnă trecerea peste un obstacol: fereastră. Prin efracţie. săvârşirea furtului de către o persoană având asupra sa o armă sau o substanţă narcotică. Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. Condiţii: • cel puţin unul să fie autor • nu contează dacă una din persoane este în eroare • nu are importanţă nici dacă una din persoane nu răspunde penal b. Obiectul material – este de asemenea complex format pe de o parte din bunurile sustrase şi pe de altă parte de corpul persoanei vătămate sau agresate. Efracţie – înlăturarea violentă a oricărei dispozitiv sau sistem de siguranţă. victima se apără mai dificil e. loc public prin detenţie. în timpul nopţii. dar la ora când publicul are acces f. Aliniatul 3 a introdus o serie de alte fapte cu caracter agravant din necesitatea de a combate fenomenul infracţional declanşat de evenimentele din decembrie 89 (furtul de produse petroliere. În cazul substanţei narcotice trebuie să cunoască efectele acestora c. 211 Obiectul juridic special – este complex. folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase. escaladare. participaţia fiind posibilă în toate variantele 19 . Tâlhăria – art. mascat înseamnă să poarte total sau parţial o mască Deghizată înseamnă îmbrăcăminte. port perucă de natură să-i modifice înfăţişarea Travestită – să lase impresia că e de sex opus Agravanta constă în fapta că datorită acestor măsuri. Agravanta este dată de faptul că folosirea actului de către altă persoană. integritatea corporală şi libertatea persoanelor. sănătatea. de două sau mai multe persoane împreună. 209 Furtul este calificat dacă se comite în una din următoarele împrejurări: a.

182 se poate admite şi o variantă a culpei • sancţiuni – închisoare de la 3-25 ani Pirateria – art.Subiect pasiv – persoane fizice sau juridice lezate prin săvârşirea infracţiuni. Urmarea imediată – identică tâlhăriei este trecerea bunului în posesia făptuitorilor Latura subiectivă – vinovăţia îmbracă forma intenţiei directe. 213 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale de ordin patrimonial a căror dezvoltare implică o anumită încredere pe care participanţii trebuie să şi-o acorde reciproc şi fără de care nu pot exista relaţii patrimoniale normale. Obiectul material – îl formează corpul persoanei agresate dar şi bunurile aflate pe navă. sancţiuni: • forme – având în vedere gravitatea faptei. În cazul în care se produc urmări din cele prevăzute de art. infracţiunea consumată şi epuizată • modalităţi – singura modalitate simplă şi cele 3 agravante care rezultă din textul de lege au în corespondent multiple modalităţi faptice • sancţiuni – închisoare de la 3-25 ani Abuzul de încredere – art. dar poate fi şi preteintenţia. Subiect activ – poate fi orice persoană prezentă pe navă ca membru al echipajului sau ca pasager. Subiect pasiv – complex. poate fi unic sau pluralitate de subiecţi pasivi Latura obiectivă – elementul material se realizează prin două acţiuni şi anume: sustragerea concomitentă cu constrângerea Urmarea imediată – este trecerea bunului în posesia ilegală a infractorului Legătura de cauzalitate – trebuie să existe şi trebuie dovedită Latura subiectivă – infracţiunea se comite cu intenţie directă Forme. 212 Obiectul juridic special – este complex şi cuprinde relaţiile sociale de ordin patrimonial. sancţiuni: • forme – pedepseşte actele pregătitoare. tentativa. legiuitorul pedepseşte actele pregătitoare. Obiectul material – bunul material oricare ar fi el deţinut şi însuşit pe nedrept Subiect activ – este calificat ca fiind persoana care deţine bunul cu orice titlu Subiect pasiv – persoana fizică sau juridică păgubită prin nerestituirea bunului Latura obiectivă – elementul material constă în acţiunea de însuşire sau dispunere de un bun prin refuzul de a-l înapoia. modalităţi. persoanele fizice şi juridice lezate prin săvârşirea infracţiunii Latura obiectivă – elementul material se realizează prin două acţiuni şi anume: jefuirea şi săvârşirea actelor de violenţă. Urmarea imediată – este modificarea situaţiei bunului Legătura de cauzalitate – trebuie să existe şi trebuie dovedită Forme. multiple prezentate în textul de lege au un corespondent variate modalităţi faptice. modalităţi. tentativa. infracţiunea consumată şi cea epuizată • modalităţi – normative. modalităţi. Forme. sancţiuni: • forme – sancţionează doar infracţiunea consumată în momentul în care autorul refuză să-l restituie • modalităţi – celor două modalităţi normative au o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni – închisoare de la 3 luni la 4 ani sau amendă 20 . integritatea corporală sau sănătatea persoanei. precum şi relaţiile sociale cu privire la viaţă.

modalităţi. Cerinţe esenţiale: • existenţa unui raport juridic în baza căruia o persoană are însărcinarea de a administra sau conserva un bun. înscrisurile. Cerinţe esenţiale la înşelăciunea realizată cu prilejul încheieri sau executării unui contract: • să aibă loc încheierea sau punerea în executare a unui contract • subiectul activ să inducă şi să menţină în eroare subiectul pasiv • activitatea de amăgire sau de inducere în eroare să fie determinată pentru încheierea contractului • acţiunea de amăgire să fie făcută cu intenţie Urmarea imediată – este crearea unei situaţii păgubitoare pentru subiectul pasiv Legătura de cauzalitate – trebuie să existe şi trebuie dovedită Latura subiectivă – fapta se săvârşeşte numai prin intenţie directă Forme. ori de inducere în eroare a subiectului pasiv. gestiunea bunurilor respective Urmarea imediată – este crearea unei stări de pericol pentru situaţia juridică a bunurilor sau valorilor Legătura de cauzalitate – de regulă din materialitate faptei Forme. 214 Obiectul juridic special – relaţiile sociale cu privire la patrimoniu şi a căror dezvoltare nu poate fi concepută fără să existe un minimum de încredere în persoana care a primit în administrare sau conservare. valorile care fac obiectul raportului juridic Subiectul activ – poate fi orice persoană care răspunde penal. sancţiuni: • forme – legiuitorul pedepseşte doar infracţiunea consumată respectiv momentul în care prin activitatea făptuitorului s-a creat un prejudiciu • modalităţi – normative arătate de text le corespund o mare varietate de modalităţii faptice • sancţiuni – în forma simplă de la 6 luni la 5 ani. Obiectul material – îl formează bunul dat în administrare sau conservare Subiect activ – este calificat ca fiind persoana care are atribuţiuni de administrare sau conservare a bunurilor Subiect pasiv – este persoana fizică sa juridică prejudiciată prin activitatea infracţională a subiectului activ. o avere sau o parte din ea • bunurile sau valorile să se afle în posesia sau detenţia făptuitorului • făptuitorul să aibă de drept sau de fapt. modalităţi. că nu va pricinui cu rea credinţă pagube proprietarilor. bunurile altuia. sancţiunea este închisoare de la 6 luni la 20 ani 21 . sancţiuni: • forme – legiuitorul pedepseşte tentativa şi fapta consumată • modalităţi – 4 modalităţi normative au o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni – în funcţie de încadrarea juridică a faptei. Latura obiectivă – elementul material se realizează prin orice acţiune păgubitoare.Gestiunea frauduloasă – art. 215 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale de ordin patrimonial a căror naştere şi dezvoltare este condiţionată de buna credinţă şi încrederea ce trebuie să existe în raporturile juridice care au loc între subiecţi. participaţia fiind posibilă în toate formele Subiect pasiv – o persoană fizică sau juridică prejudiciată prin săvârşirea infracţiuni Latura obiectivă – elementul material se realizează printr-o acţiune frauduloasă de amăgire. iar în forma agravantă de la 3-10 ani Înşelăciunea – art. Obiectul material – îl formează bunurile.

216 Obiectul juridic special – relaţiile sociale a căror naştere. desfăşurare şi dezvoltare este condiţionată de buna credinţă. Subiect pasiv – poate fi orice persoană juridică sau fizică. bunul fiind suficient ca acesta să fie utilizabil. în varianta simplă bunul trebuie să aparţină altuia. aparţinând persoanei fizice sau juridice. desfăşurare şi dezvoltare depind de asigurarea integrităţi materiale a bunului şi potenţialului de utilizare a acestora Obiectul material – poate fi orice bun. 217 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale a căror naştere normală. cinstea şi corectitudinea celor care găsesc bunuri sau ajung din eroare în posesia unor bunuri Obiectul material – bunurile respective Subiectul activ – orice persoană care nu predă bunul în timp de 10 zile Subiect pasiv – o persoană fizică sau juridică Latura obiectivă – elementul material se realizează atât prin inacţiuni.Delapidarea – art. Participaţia penală este posibilă în toate formele. între 1-20 ani şi interzicerea unor drepturi Însuşirea bunului găsit – art. Nu are importanţă starea în care se află. existând posibilitatea de a avea pluralitate de subiecţi pasivi. modalităţi. însuşirea pe nedrept Urmarea imediată – starea de pericol pentru patrimoniul păgubosului Legătura de cauzalitate – trebuie să existe Latura subiectivă – intenţia directă sau indirectă Forme. folosire sau traficare pentru sine sau pentru altul. sancţiuni: • forme – infracţiunea consumată • modalităţi – 2 normative. modalităţi. în cazul unor bunuri aflate în indiviziune. traficare au o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni – diferă în funcţie de valoarea prejudiciului acuzat. gestionar sau administrator Subiect pasiv – persoana fizică sau juridică de drept public sau privat prejudiciată Latura obiectivă – elementul material se poate realiza prin una dintre cele 3 acţiuni incriminate de lege respectiv însuşire. modalităţi faptice multiple • sancţiuni – 1-3 luni. 2151 Obiectul juridic special – îl formează relaţiile sociale de natură patrimonială a căror existenţă şi dezvoltare este condiţionată de menţinerea poziţiei de fapta bunurilor ce aparţin sau interesează o persoană juridică publică sau privată împotriva gestionarilor sau administratorilor de însuşire sau folosire în scopuri personale a bunurilor ce constituie activităţi de gestionare. nepredare cât şi prin acţiune. funcţionar. amendă Distrugerea – art. găsirea şi ajungerea din eroare. trebuie să existe şi trebuie dovedită Latura subiectivă – intenţia pentru că în lipsa intenţiei ne găsim în neglijenţă în serviciu Forme. Obiectul material – banii. folosire. 22 . domeniului public sau privat al statului. Bunul poate fi şi un înscris dacă acesta consemnează raporturi patrimoniale. sancţiuni: • forme – legiuitorul pedepseşte doar tentativa şi infracţiunea consumată • modalităţi – 3 normative: însuşire. Urmarea imediată – este starea de pericol pentru patrimoniul subiectului pasiv prin scoaterea bunurilor sau valorilor din sfera patrimonială în care se găseau. persoane iar în cea asimilată poate fi chiar proprietarul bunului. bunurile sau valorile administrate Subiect activ – este calificat ca fiind un funcţionar public. Legătura de cauzalitate – există. Subiect activ –poate fi în varianta simplă.

integritatea corporală a mai multor persoane sau distrugerea mau multor bunuri Urmarea imediată – este schimbarea negativă în rău a existenţei unui bun sau a capacităţii sale de utilizare producând astfel o pagubă în patrimoniul subiectului pasiv Legătura de cauzalitate – trebuie să existe Latura subiectivă – vinovăţia nu îmbracă forma intenţiei directe sau indirecte Forme. distrugerea instalaţiilor de cale ferată. • modalităţi – normative rezultă din text le corespund o mare varietate de modalităţi faptice • sancţiuni – este închisoarea gradată în funcţie de gravitatea urmărilor pornind de la1 lună până la 15 ani. furt calificat. sănătatea. a pune foc. Este de reţinut că atunci când bunul este în totalitate proprietatea unei persoane fizice sau juridice fără implicarea proprietăţii publice sau private a statului. s-a produs urmarea imediată respectiv distrugerea.Latura obiectivă – elementul material al laturi obiective se realizează prin una din următoarele acţiuni alternative: • distrugerea – înseamnă lezarea substanţei bunurilor astfel încât acestea încetează să mai existe (dărâmarea unor construcţii. 217 cere ca prin mijloacele folosite fapta să pună în pericol viaţa. • înlăturarea măsurilor luate de conservare sau salvare – presupune că făptuitorul acţionează în sensul înlăturări măsurilor luate pentru apărarea bunului după plecarea celui care le-a luat Mijloacele de realizare a distrugerii în formă agravată sunt:  incendierea – înseamnă a da foc. Dacă fapta se consumă. Distrugerea şi degradarea se mai pot întâlni în conţinutul constitutiv al unor infracţiuni cum ar fi acte de diversiune. modalităţi. Aceasta presupune că trebuie să existe o persoană pe care făptuitorul prin acţiunea sa o împiedică să i-a măsuri necesare salvării bunului respectiv. sancţiuni: • forme – legiuitorul pedepseşte doar tentativa. fapta consumată şi epuizată. aruncarea într-o livadă a unor dăunători) Alineatul 4 al art. Este epuizată dacă se comite în formă continuată şi ajunge la ultimul act din competenţa activităţii infracţionale. Nu are importanţă dacă bunul se poate repara sau nu. degradarea. acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală. aducerea în stare de neîntrebuinţare. Este consumată fapta când acţiunea de distrugere a ajuns la sfârşit. • aducerea în stare de neîntrebuinţare – presupune că nu este necesară distrugerea sau degradarea bunului şi doar prin atingerea adusă lui să-l facă inutilizabil • împiedicarea luări măsurilor de conservare ori de salvare – autorul nu acţionează direct asupra bunurilor dar prin această acţiune împiedică luarea măsurilor necesare să apere bunul de pericolul distrugerii care este iminent. 23 . infracţiunea de distrugere şi degradare se înglobează în fapta respectivă. uciderea unui animal) • degradarea – înseamnă atingerea adusă bunului încât să-şi piardă unele calităţi ceea ce duce la reducerea potenţialului de utilizare. nu are importanţă dacă poate fi folosit în starea adusă prin degradare. a întreţine focul  explozie – declanşarea unei energii distructive prin folosirea unor materiale explozive  expresia alte asemenea mijloace desemnează orice operaţiune materială de natură să declanşeze o puternică energie distructivă (ex: deschiderea unui stăvilar.

PROBLEME DE EXAMEN LA DREPT PENAL.Partea Specială Pag.PARTEA SPECIALĂ 1. 1-5 24 . Structura Codului Penal.

29. 183-191 Pag. 18. 153-154 Pag. 4. 28. 9 Pag. 192 Pag. 192 CP Condiţiile esenţiale cerute de lege pentru existenţa infracţiunii de perversiune sexuală Elementul material al infracţiunii de corupţie sexuală Cerinţele esenţiale în cazul infracţiunii de hărţuire sexuală Împrejurările în care furtul este calificat Situaţiile în care furtul se urmăreşte la plângerea prealabilă Obiectul juridic generic al infracţiunilor contra patrimoniului Obiectul juridic special al infracţiunii de tâlhărie Obiectul material al infracţiunii de tâlhărie Cerinţele esenţiale ale legii cu privire la subiectul activ şi Pag. 192 Pag. 124 Pag. 200-201 25 . 8.2. 126 Pag. 20. 3. 130-132 Pag. 7. 21. 73-83 Pag. 161-162 Pag. 57 Pag. 12 Pag. 15. 24. 125-126 Pag. 30. 14. 26. 129 Pag. 182 Pag. 138 Pag. 13 Pag. 174 Pag. 5. 133-134 Pag. 27. Subiectul activ al infracţiunilor contra siguranţei statului Elementul material al infracţiunilor contra siguranţei statului Obiectul judiciar special al infracţiunilor contra siguranţei statului Urmările socialmente periculoase în cazul infracţiunilor contra siguranţei statului Modalităţi de comitere în cazul infracţiunilor contra siguranţei statului Obiectul juridic generic al infracţiunilor contra persoanei Obiectul juridic special al infracţiunilor contra vieţii Împrejurările în care omorul este calificat Condiţiile în care omorul este deosebit de grav Obiectul juridic special al infracţiunii de pruncucidere Împrejurimile în care uciderea din culpă este agravantă Subiectul pasiv în cazul infracţiunilor de omor Împrejurimile în care vătămarea corporală este gravă Obiectul juridic general al infracţiunilor contra libertăţii persoanei Împrejurările în care vătămarea corporală din culpă este agravantă Împrejurările în care se pedepseşte întreruperea cursului sarcinii de către medic. 6. 84-91 Pag. 103-108 Pag.60 Pag. 164-165 Pag. 119 Pag. 22. 25. 17. 61 Pag. 19. 12. 92 Pag. 160 Pag. 11. 16. 11-12 Pag. 9. 10. 13. 10-11 Pag. 31. Agravantele în cazul lipsirii de libertate în mod ilegal Situaţiile în care lipsirea de libertate nu este infracţiune Elementul material al infracţiunii de sclavie Agravantele în cazul infracţiunii de viol Explicaţi înţelesul cuvântului „domiciliu” în sensul art. 23.

47. 37. 53. 325-328 Pag. 57. 332 Pag. 49. 36. 42. 263-264 Pag.32. 297 Pag. 54. 261 Pag. 349-356 26 . 320-321 Pag. 43. 236-232 Pag. 274-275 Pag. 282-285 Pag. 286-282 Pag. 58. 40. 56. 288 Pag. 52. 46. 339 Pag 341-342 Pag. 34. 305 Pag. 305 Pag. 45. 226-227 Pag. 38. 41. 50. 44. 35. în varianta agravantă Elementul material al infracţiunii de nerespectarea hotărârii judecătoreşti Subiectul activ al infracţiunii de părăsirea postului şi prezenta la serviciu în stare de ebrietate Pag. 51. 242 Pag. 294-295 Pag. 39. 300 Pag. 308 Pag. 336 Pag. 33. 48. 211 Pag. 279 Pag. 55. 207 Pag. 218-219 Pag. locul comiterii infracţiunii de piraterie Subiecţii în cazul infracţiunii de gestiune frauduloasă Elementul material al infracţiunii de delapidare Elementul material al infracţiunii de înşelăciune Urmările socialmente periculoase în cazul infracţiunii de distrugere Elementul material al infracţiunii de tăinuire Subiectul pasiv al infracţiunii de utilaj Subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor Elementul material al infracţiunii de neglijenţă în serviciu Subiectul activ al infracţiunii de luare de mită Cerinţele esenţiale ale legii pentru existenţa infracţiunii de luare de mită Situaţiile în care mituitorul nu se pedepseşte Agravanta în cazul luării de mită Cerinţele legii pentru existenţa infracţiunii de primire de foloase necuvenite Obiectul juridic generic al infracţiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul Subiectul activ al infracţiunii de trafic de influenţă Obiectul juridic generic al infracţiunilor care împiedică înfăptuirea justiţiei Obiectul juridic special al infracţiunii de denunţare calomnioasă Subiectul activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă Cerinţele legii pentru existenţa infracţiunii de favorizarea infractorului Obiectul juridic special al infracţiunii de favorizarea infractorului Agravanta în cazul infracţiunii de purtare abuzivă Agravanta în cazul infracţiunii de arestare nelegală şi cercetare abuzivă Elementul material al infracţiunii de tortură Subiectul activ al infracţiunii de evadare Subiectul activ în cazul infracţiunii de înlesnirea evadării. 321 Pag.

356 Pag. Cerinţa legii pentru existenţa infracţiunii de accident şi catastrofa de cale ferată Elementul material al infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor Elementul material al infracţiunii de nerespectarea regimului materialelor explozive Conţinutul legal al infracţiunilor prevăzute de legea 51/1991. 494 Pag. 62 63 64. 79.59. 8 din legea 143/2000 Pag./583/2004. 7 din legea 143/2000 Conţinutul legal al infracţiunii prevăzute de art. 361-362 Pag.Of. 67. 6 din legea 143/2000 Cerinţele legii pentru existenţa infracţiunii prevăzute de art. 68.28 nr. 65. 75. 494 Pag. 66. 78. 4 din legea 143/2000 Conţinutul legal al infracţiunii prevăzute de art. 353 Pag. legea siguranţei naţionale Subiectul activ al infracţiunilor prevăzute de legea 51/1991 Elementul material al infracţiunilor prevăzute de legea 51/1991 Cerinţele legii pentru existenţa infracţiunilor prevăzute de legea 51/1991 Centrul legal al infracţiunii prevăzute de art. 495-496 Conţinutul legal al infracţiunii prevăzută de art 11 din legea 143/2000 Pag. privind combaterea traficului ilicit de droguri Conţinutul legal al infracţiunii prevăzute de art. 61. 496 Agravantele speciale prevăzute de legea 143/2000 Pag. 73. 3 din legea 143/2000 Conţinutul legal al infracţiunii prevăzute de art. 71. 70. 76. 2 din legea 143/2000. 77. 69. 74. 496 Conţinutul legal al infracţiunilor prevăzute de legea M. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor pag. 495 Pag. 72. 6 din legea 143/2000 Conţinutul legal al infracţiunii prevăzute de art. 9 din legea 143/2000 Pag. 495 Conţinutul legal al infracţiunii prevăzută de art. 495 Pag.136-137-138 Obiectul juridic generic al infracţiunilor prevăzute de legea 295/2004 Elementul material al infracţiunilor prevăzute de legea 295/2004 Conţinutul legal al infracţiunilor prevăzute de legea 49/2006 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a 27 . 495 Pag. 60.

G. Nistoreanu.U.Legea 49/2006 – Aprobarea O. Guvernului 195/2002.2006-11-01 .09.G.Legea 51/1991 – Legea Siguranţei Naţionale ./ 764 / 07.Legea 143/2000 – privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri .Legea 295/2004 – privind regimul armelor şi muniţiilor .U.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice . 195/2002 privim circulaţia pe circulaţia drumurilor publice BIBLIOGRAFIE .80. privind circulaţia pe drumurile publice Elementul material al infracţiunilor prevăzute de legea 49/2006 care aprobă O.Curs Drept Penal Parte Specială – Gh.Of. Al.Codul Penal – Parte Specială – M. Boroi – Editura all Beck -2002 28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful