You are on page 1of 68

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI

Akta 174

AKTA INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) 1976
Sebagaimana pada 1 November 2012

2

AKTA INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) 1976 Tarikh Perkenan Diraja … … … … … … … … 25 Mei 1976 31 Mei 1976

Tarikh penyiaran dalamWarta Kali terakhir dipinda melalui Akta A1435yang mula berkuat kuasa pada … …

1 Ogos 2012

CETAKAN SEMULA YANG TERDAHULU Cetakan Semula Yang Pertama … … … 2009

3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Akta174

AKTA INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) 1976
SUSUNAN SEKSYEN

BAHAGIAN I PERMULAAN
Seksyen

1. 2. 3.

Tajuk ringkas Tafsiran Kuasa Menteri untuk memutuskan sesuatu soal tentang Ketua Eksekutif

BAHAGIAN II PIHAK BERKUASA TATATERTIB 4. 5. 6. (Dipotong) Pihak berkuasa tatatertib berkenaan dengan pelajar sesuatu Institusi Kaedah-kaedah tatatertib pelajar

BAHAGIANIII
JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR DAN BADAN PELAJAR LAIN 7. 8. 9. Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Penubuhan badan pelajar lain Kuasa Ketua Eksekutif untuk menggantung atau membubarkan mana-mana JPP atau mana-mana pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar

15.4Undang-Undang MalaysiaAKTA174 BAHAGIAN IV KESALAHAN Seksyen 10.dan kuasa Menteri untuk meminda Jadual Kuasa Menteri untuk memakai peruntukan Akta bagi Institusi denganubah suaian. Pelajar yang menjadi anggota persatuan yang sedia ada Persatuan pelajar yang sedia ada Seksyen 17 dan 18 hendaklah mengatasi Akta Pertubuhan 1966 atauOrdinan Syarikat Kerjasama yang berkenaan Pertubuhan dan badan pelajar yang sedia ada dalam sesuatu Institusi BAHAGIANVI AM 21. 23. 12. 19. 14. (Dipotong) BAHAGIANV PERALIHAN 17. badan atau kumpulan pelajar Pelajar atau pertubuhan. (Dipotong) 16. 11. badan atau kumpulan pelajar dilarang memungut wang Tanggungan pelajar atau pertubuhan. 25. 22. 13. pertubuhan. 18. dsb. 20. Aktiviti pelajar atau persatuan. Perwakilan oleh Menteri Pemakaian Akta bagi Institusi yang dinyatakan dalam Jadual Pertama. dsb. badan atau kumpulan pelajar (Dipotong) Penggantungan pelajar yang dipertuduh atas kesalahan boleh daftar dan perkara-perkara yang berhubungan dengan penahanan. Cawangan yang dibutirkan dalam Jadual Pertama disifatkan sebagai suatuInstitusi yang berasingan Tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini berhubung dengan sesuatuInstitusi yang kemudiannya dimasukkan ke dalam Jadual Pertama . 24.

Akta ini dan perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya hendaklah dipakai JADUAL PERTAMA JADUAL KEDUA JADUAL KETIGA .Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 5 26.

.

dinamakan Akta Institusi-Institusi Tafsiran 2. pengajaran atau latihan daripadaapa-apa . yang memberi pelajaran. seperti yang berikut: BAHAGIAN I PERMULAAN Tajuk ringkas 1. selain daripada suatuUniversiti.Dalam Akta ini.7 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 174 AKTA INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) 1976 Suatu Akta bagi membuat peruntukan mengenai perkara yangberkaitan dengan tatatertib dalam institusi pelajaran. melainkan jika konteksnya menghendakimakna yang lain— ―Institusi‖ ertinya sesuatu institusi. dan mengenaiperkara yang berkenaan dengannya. [1 Jun 1976] MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh SeriPaduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat danpersetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalamParlimen. dan dengan kuasa daripadanya. Akta ini bolehlah Pelajaran(Tatatertib) 1976.

―pelajar‖ ertinya seseorang yang menerima pelajaran. yang dipunyai atau digunakan. samaada untuk selama-lamanya atau selainnya oleh sesuatu Institusi. . mengikut kehendak keadaan. pengajaranatau latihan daripada apa-apa jenis daripada atau dalam sesuatuInstitusi. ―kesalahan boleh daftar‖ mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta Pendaftaran Penjenayah dan Orang yang Tidak Diingini 1969 [Akta 7]. bersama dengan segala bangunanatau struktur lain di atasnya. ―Menteri‖ ertinya Menteri yang bertanggungjawab bagi pelajaran atau Menteri yang bertanggungjawab bagi pengajian tinggi. ―Universiti‖ ertinya sesuatu Universiti atau sesuatu KolejUniversiti yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan KolejUniversiti 1971. ataudiperihalkan dalam Jadual Pertama. ―Ketua Eksekutif‖ ertinya pegawai atau kakitangan Institusiyang bertugas sebagai pegawai eksekutif utama Institusi.8Undang-Undang MalaysiaAKTA174 jenis kepada mana-mana orang. dan yang dinyatakan ―Jawatankuasa Perwakilan Pelajar‖ atau ―JPP‖ ertinya JawatankuasaPewakilan Pelajar yang ditetapkan di bawah seksyen 7. ―kakitangan‖ termasuk sesiapa yang diambil khidmat oleh ataudalam sesuatu Institusi. ―kampus‖ ertinya kawasan. ―Pegawai Hal Ehwal Pelajar‖ ertinya seseorang kakitangansesuatu Institusi yang ditetapkan sedemikian oleh Menteridi bawah subseksyen 5(1).

. atau mana-mana kakitangan atau mana-mana lembaga kakitangan yang diwakilkan fungsi. kuasa atau kewajipan tatatertibnya kepada mana-mana kakitangan atau mana-mana lembaga kakitangan. (3) Pegawai Hal Ehwal Pelajar boleh mewakilkan fungsi. kakitangan yang ditetapkan sedemikianadalah dinamakan Pegawai Hal Ehwal Pelajar. (Dipotong oleh Akta A1375). Pihak berkuasa sesuatuInstitusi tatatertib berkenaan dengan pelajar 5.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 9 Kuasa Menteri untuk memutuskan sesuatu soal tentang KetuaEksekutif 3. kuasa atau kewajipan di bawah subseksyen (3) hendaklah memaklumkan pelajar itu secara bertulis alasan bagi tindakan tatatertib yang dicadangkan diambil terhadapnya dan hendaklah memberikannya peluang yang munasabah untuk didengar. (1) Pihak berkuasa tatatertib sesuatu Institusi mengenaitiap-tiap pelajar sesuatu Institusi ialah seseorang kakitangan yangditetapkan oleh Menteri. berkenaan dengan mana-mana pelajar tertentu atau mana-mana golongan atau kategori pelajar sesuatu Institusi. Jika terbit sesuatu soal tentang siapakah Ketua Eksekutifsesuatu Institusi tertentu maka soal itu hendaklah diputuskanoleh Menteri dan keputusan Menteri mengenai soal itu adalahmuktamad. (3A) Pegawai Hal Ehwal Pelajar. BAHAGIAN II PIHAKBERKUASA TATATERTIB 4. (2) Pegawai Hal Ehwal Pelajar adalah berkuasa mengambilapa-apa tindakan tatatertib dan mengenakan apa-apa hukumantatatertib yang diperuntukkan di bawah Jadual Kedua.

dalam mana-mana prosiding tatatertib yang diambil terhadap seseorang pelajar sesuatu Institusi hendaklah disampaikansecara bertulis kepada pelajar itu dalam masa empat belas hari dari tarikh keputusan itu. mengemukakan rayuan secara bertulis kepada Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar yang ditubuhkan oleh Menteri di bawah subseksyen (5). (8) Seseorang pelajar sesuatu Institusi yang mengemukakan rayuan di bawah subseksyen (4) hendaklah mempunyai hak untuk diwakili oleh seseorang kakitangan atau pelajar lain Institusi itu dalam manamana prosiding di hadapan Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar. (3C) Seseorang pelajar sesuatu Institusi hendaklah dibenarkan untuk membuat representasi bertulis atau lisan dalam mana-mana prosiding tatatertib yang diambil terhadapnya. mengikut mana-mana yang berkenaan. mana-mana kakitangan atau mana-mana lembaga kakitangan. (6) Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar hendaklah terdiri daripada tiga orang anggota yang dilantik oleh Menteri daripada dalam atau luar Institusi itu. seorang daripadanya hendaklah menjadi pengerusi Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar itu.10Undang-Undang MalaysiaAKTA174 (3B) Seseorang pelajar sesuatu Institusi hendaklah mempunyai hak untuk diwakili oleh seseorang kakitangan atau pelajar lain Institusi itu dalam mana-mana prosiding tatatertib yang diambil terhadapnya. mengikut mana-mana yang berkenaan. (5) Menteri hendaklah menubuhkan suatu Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar untuk mendengar dan menentukan apa-apa rayuan yang dikemukakan oleh seseorang pelajar di bawah subseksyen (4). di bawah subsekyen (3D) boleh. dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan keputusan itu. (7) Tiada seorang pun yang telah menjalankan kuasa di bawah subseksyen (2) atau (3) boleh menjadi anggota Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar. kakitangan atau lembaga kakitangan. (3D) Keputusan Pegawai Hal Ehwal Pelajar. (4) Mana-mana pelajar yang tidak berpuas hati dengan keputusan Pegawai Hal Ehwal Pelajar. .

apa-apa ubah suaian. tambahan. menurut budi bicara mutlaknya. membuat. boleh.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 11 (9) Seseorang pelajar sesuatu Institusi yang mengemukakan rayuan di bawah subseksyen (4) hendaklah dibenarkan untuk membuat representasi bertulis dalam mana-mana prosiding di hadapan Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar. apa-apa ubah suaian.tambahan. (10) Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar yang mendengar suatu rayuan di bawah subseksyen (5) hendaklah memutuskan rayuan itu dalam masa tiga puluh hari dari tarikh penerimaan rayuan itu. (11) Keputusan Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar mengenai sesuatu rayuan hendaklah disampaikan secara bertulis kepada pelajar itu dalam masa empat belas hari dari tarikh keputusannya. penyesuaian. membuat. Kaedah-Kaedah Institusi Pelajaran (Tatatertib Pelajar-Pelajar)1976 dalam Jadual Kedua hendaklah terpakai bagi sesuatuInstitusi. dengan perintahyang disiarkan dalam Warta. BAHAGIAN III JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR DAN BADAN PELAJAR LAIN Jawatankuasa Perwakilan Pelajar 7. menurut budi bicara mutlaknya. penyesuaian. . potongan ataupindaan sebagaimana yang difikirkannya perlu atau suai manfaatkepada Kaedah-Kaedah itu dalam pemakaiannya bagi sesuatuInstitusi atau kelas atau perihalan Institusi tertentu. Sesuatu Institusi hendaklah mempunyai suatu JawatankuasaPerwakilan Pelajar dan peruntukan Jadual Ketiga hendaklahterpakai bagi Jawatankuasa itu dengan syarat bahawa Menteriboleh. dengan perintah yang disiarkan dalamWarta. Kaedah-kaedah tatatertib pelajar 6. dengan syarat bahawa Menteri. potongan atau pindaan sebagaimana yang difikirkannyaperlu dan suai manfaat kepadanya dalam pemakaiannya bagimana-mana Institusi atau kelas atau perihalan Institusi tertentu.

BAHAGIAN IV . badan atau kumpulan pelajar itu melanggar mana-mana peruntukan undang-undang bertulis. atau jika JPP atau mana-mana pertubuhan. menggantung atau membubarkan JPP atau mana-mana pertubuhan. atau kepada ketenteraman atau keselamatan awam. kecuali perenggan 1 dan 7. Ketua Eksekutif boleh. Kuasa Ketua Eksekutif untuk menggantung atau membubarkan mana-mana JPP atau mana-mana pertubuhan. maka adalah sah bagi tidakkurang daripada sepuluh orang pelajar sesuatu Institusi denganmendapat kelulusan Pegawai Hal Ehwal Pelajar terlebih dahuluyang diberi selepas mendapat persetujuan Menteri. dan tertaklukkepada apa-apa had dan syarat sebagaimana yang ditentukan olehPegawai Hal Ehwal Pelajar itu. merayu secara bertulis kepada Menteri. menubuhkan sesuatu badan pelajarterdiri daripada pelajar Institusi itu bagi menganjurkan sesuatutujuan atau kepentingan tertentu dalam Institusi itu. selepas memberikan JPP atau mana-mana pertubuhan. badan atau kumpulan pelajar 9. dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan notis penggantungan atau pembubaran itu. (1) Tanpa menyentuh seksyen 7. badan atau kumpulan pelajar Institusi itu. (2) JPP atau mana-mana pertubuhan. (2) Peruntukan Jadual Ketiga.12Undang-Undang MalaysiaAKTA174 Penubuhan badan pelajar lain 8. atau kepada kepentingan atau kesentosaan mana-mana pelajar atau kakitangan Institusi. badan atau kumpulan pelajar sesuatu Institusi yang ditubuhkan di bawah Akta ini yang menjalankan urusannya dengan cara yang pada pendapat Ketua Eksekutif boleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan atau kesentosaan Institusi. badan atau kumpulan pelajar Institusi itu peluang untuk membuat representasi secara bertulis. (1) Jika mana-mana JPP atau mana-mana pertubuhan.hendaklah terpakai mutatis mutandis bagi sesuatu badan pelajaryang ditubuhkan di bawah seksyen ini sebagaimana peruntukanitu terpakai bagi JPP. badan atau kumpulan pelajar Institusi yang terkilan dengan penggantungan atau pembubaran yang dibuat di bawah subseksyen (1) boleh.

badan atau kumpulan pelajar Institusi yang ditubuhkan oleh. pertubuhan. seseorang pelajar Institusi boleh menjadi ahli mana-mana persatuan. pertubuhan. pertubuhan. pertubuhan. pertubuhan. (2) Seseorang pelajar Institusi tidak boleh— (a) menjadi ahli mana-mana persatuan. badan atau kumpulan orang. badan atau kumpulan orang. pertubuhan. badan atau kumpulan orang yang menyalahi undang-undang. menetapkan dan menyatakan secara bertulis kepada Ketua Eksekutif sebagai tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar atau Institusi itu. menetapkan dan menyatakan secara bertulis . sama ada di dalam atau di luar Malaysia. yang Menteri. atau (b) mana-mana persatuan. (3) Seseorang pelajar Institusi dan mana-mana persatuan. badan atau kumpulan pelajar 10. selepas berunding dengan Ketua Eksekutif. sama ada di dalam atau di luar Malaysia. badan atau kumpulan orang yang menyalahi undang-undang. sama ada di dalam atau di luar Malaysia. tidak boleh menyatakan atau melakukan apa-apa jua yang boleh semunasabahnya ditafsirkan sebagai menyatakan sokongan kepada atau simpati dengan atau bangkangan terhadap─ (a) mana-mana persatuan. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2). pertubuhan. selepas berunding dengan Ketua Eksekutif. yang bukannya suatu parti politik. badan atau kumpulan orang yang Menteri.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 13 KESALAHAN Aktiviti pelajar atau persatuan. termasuk mana-mana parti politik. di bawah atau mengikut Perlembagaan. atau (c) terlibat dalam aktiviti parti politik di dalam kampus. (b) menjadi ahli mana-mana persatuan.

seseorang pelajar Institusi tidak boleh dihalang daripada─ (a) membuat pernyataan mengenai sesuatu perkara akademik yang berhubungan dengan perkara yang pelajar itu terlibat dalam pengajian atau penyelidikannya. badan atau kumpulan pelajar dilarangmemungut wang 11. atau mana-mana persatuan. pertubuhan. memungut. atau tiadasesuatu pertubuhan. atau membuatapa-apa rayuan secara lisan atau secara bertulis atau selainnya.atau cuba membuat sesuatu rayuan itu untuk memungut apa-apawang atau harta lain daripada sesiapa jua. atau cuba memungut. pertubuhan. (1) Tiada seseorang pelajar sesuatu Institusi. atau di dalam atau di luarMalaysia. badan atau kumpulan orang yang ditetapkan oleh Menteri di bawah perenggan (3)(b) sebagai tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar atau Institusi itu. demi (4) Walau apa pun subseksyen (3). badan atau kumpulan pelajar sesuatu Institusi. atau (b) menyatakan pendirian mengenai perkara yang disebut dalam perenggan (a) dalam sesuatu seminar.boleh. iaitu bukan wang atauharta yang genap atau hampir genap masanya dipungut di bawahatau menurut mana-mana undang-undang bertulis. (5) Institusi hendaklah mengawal selia aktiviti pelajar dan persatuan. simposium atau majlis seumpamanya yang tidak dianjurkan atau ditaja oleh manamana persatuan. badan atau kumpulan orang yang menyalahi undang-undang. . badan atau kumpulan pelajar Institusi di dalam kampus. pertubuhan. Pelajar atau pertubuhan. atau menganjurkanatau cuba menganjurkan apa-apa pemungutan.14Undang-Undang MalaysiaAKTA174 kepada Ketua Eksekutif sebagai tidak sesuai kepentingan dan kesentosaan pelajar atau Institusi itu. sama ada di dalam atau di luar Malaysia. kontrak ataukewajipan lain di sisi undangundang. di dalam atau di luar kampus.

badan atau kumpulan pelajar suatu Institusi yang ditubuhkan oleh. (5) Peruntukan seksyen ini adalah tambahan kepada dan bukanmengurangkan kuasa peruntukan mana-mana undangundangbertulis berhubung dengan pungutan rumah ke rumah dan di jalan. memberikan pengecualian kepada mana-mana orang daripada pemakaian subseksyen (1). dsb. badan atau kumpulan pelajar 12. Jika suatu kesalahan boleh daftar telah dilakukan di bawah manamana undang-undang bertulis dan kesalahan itu telah dilakukan atau berupa sebagai telah dilakukan atas nama atau bagi pihak mana-mana pertubuhan. Tanggungan pelajar atau pertubuhan. dan . dalam mana-mana hal tertentu. Penggantungan pelajar yang dipertuduh atas kesalahan boleh daftar dan perkara-perkara yang berhubungan dengan penahanan. (1) Jika seseorang pelajar suatu Institusi dipertuduh atas suatu kesalahan boleh daftar— (a) dia boleh. (3) Ketua Eksekutif boleh. mengikut budi bicara Ketua Eksekutif. tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat yang difikirkannya patut. di bawah atau mengikut Akta ini. digantung daripada menjadi seorang pelajar. atau pungutan wang atau jualan lencana. tiap-tiap orang yang disabitkan atas kesalahan itu boleh dikenakan tindakan tatatertib dan pertubuhan.(Dipotong oleh Akta A1375).Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 15 (2) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1) boleh dikenakan tindakan tatatertib. 14.pungutan awam. badan atau kumpulan pelajar itu hendaklah diuruskan mengikut seksyen 9. 13. (4) (Dipotong oleh Akta A1375).

16Undang-Undang MalaysiaAKTA174 (b) jika digantung sedemikian. (5) Seseorang pelajar suatu Institusi yang digantung daripada menjadi pelajar Institusi di bawah subseksyen (1) boleh. pelajar itu boleh dikenakan tindakan tatatertib. dia tidak boleh semasa prosiding jenayah belum selesai. atau dipenjarakan atau ditahan bagi apa-apa jua sebab. boleh. (3) Jika seseorang pelajar suatu Institusi ditahan atau tertakluk kepada apa-apa perintah yang mengenakan sekatan ke atasnya di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan tahanan pencegahan atau keselamatan dalam negeri. dan jika Menteri memberikan kelulusan itu. dibenarkan menduduki peperiksaan Institusi itu tertakluk kepada apa-apa perintah yang dibuat atau kelulusan yang diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab bagi keselamatan dalam negeri atau mana-mana pihak berkuasa berwibawa lain. diterima masuk sebagai pelajar mana-mana Institusi lain atau mana-mana Universiti dengan kelulusan bertulis Menteri. (6) Seseorang pelajar suatu Institusi yang terhenti menjadi seorang pelajar di bawah Akta ini boleh diterima masuk sebagai pelajar Institusi itu atau mana-mana Institusi lain atau mana-mana Universiti dengan kelulusan bertulis Menteri. pelajar itu boleh dikenakan tindakan tatatertib. mengikut kehendak keadaan. dengan persetujuan Ketua Eksekutif. Menteri boleh mengenakan apa-apaterma dan syarat yang difikirkannya patut. semasa dia digantung sedemikian. (4) Seseorang pelajar suatu Institusi yang ditahan atau tertakluk kepada apa-apa perintah yang mengenakan sekatan ke atasnya di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan tahanan pencegahan atau keselamatan dalam negeri. . berada dalam atau memasuki kampus Institusi itu. Menteri boleh mengenakan apa-apa terma dan syarat yang difikirkannya patut. dan jika Menteri memberikan kelulusan itu. (2) Jika seseorang pelajar yang dipertuduh atas suatu kesalahan boleh daftar di bawah subseksyen (1) disabitkan atas kesalahan itu.

tidak boleh diambil kira dalam mengira tempoh maksimum yang dibenarkan untuk menyempurnakan kursus pengajian dan dalam pengiraan keputusannya. BAHAGIANV PERALIHAN Pelajar yang menjadi anggota persatuan yang sedia ada 17. rayuan atau prosiding lain oleh mahkamah atau mana-mana pihak berkuasa berwibawa berkenaan dengan perintah tahanan terhadap atau perintah yang mengenakan sekatan ke atas seseorang pelajar suatu Institusi di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubungan dengan tahanan pencegahan atau keselamatan dalam negeri. rayuan atau prosiding lain oleh mahkamah berkenaan dengan mana-mana prosiding jenayah terhadap seseorang pelajar suatu Institusi bagi suatu kesalahan boleh daftar.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 17 (7) Jika penentuan mana-mana permohonan. 16. mengikut mana-mana yang berkenaan. jika digantung daripada Institusi itu atau telah menjalani tempoh pemenjaraan. berkeputusan dengan pelepasannya atau sekatan yang dikenakan ke atasnya dibatalkan. (Dipotong oleh Akta A1375). mengikut manamana yang berkenaan. hendaklah dibenarkan untuk menyambung semula pengajiannya di Institusi itu dan tempoh penggantungan atau pemenjaraan itu. (Dipotong oleh Akta A1375). (8) Jika penentuan mana-mana permohonan. pelajar itu hendaklah dibenarkan untuk menyambung semula pengajiannya di Institusi itu dan tempoh tahanan dan sekatan yang dia tertakluk kepadanya tidak boleh diambil kira dalam mengira tempoh maksimum yang dibenarkan untuk menyempurnakan kursus pengajian dan dalam pengiraan keputusannya. pelajar itu. berkeputusan dengan pelepasan atau pembebasannya. 15. petisyen. (1) Jika sebelum sahaja mula berkuat kuasanya Aktaini seseorang pelajar sesuatu Institusi adalah seorang anggotamana-mana persatuan .

tertakluk kepada arahan dan kawalan Pendaftar Syarikat Kerjasama _______________________________________________________________________________________________________________ *CATATAN—Ordinan Syarikat Kerjasama 1948. sesuatu persatuan atau syarikat kerjasama. atau *Ordinan Syarikat Kerjasama 1948. mengikut mana-mana yang berkenaan.T. Sabah [Ord. (1) Jika pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini ada didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. 3 tahun 1958]. 33 tahun 1958] telahdimansuhkan oleh seksyen 95 Akta Syarikat Kerjasama 1993 [Akta 502]. P.M. hendaklah terpakai mengenainyamutatis mutandis seolah-olah ia adalah suatu persatuan yangpendaftarannya telah dibatalkan di bawah Akta tersebut. (2) Jika sesuatu persatuan dibubarkan di bawah subseksyen17(1) Akta Pertubuhan 1966.18Undang-Undang MalaysiaAKTA174 yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966[Akta 335]. atau Ordinan Syarikat Kerjasama 1958. terhenti menjadi anggotanya melainkan jika. mengikut mana-mana yang berkenaan. Malaysia Barat [Ord. (2) Seseorang pemegang jawatan mana-mana persatuan yang.T.selepas tamat tempoh empat belas hari dari mula berkuat kuasanyaAkta ini. . atau Ordinan Syarikat Kerjasama Sarawak [Bab 66]. dari tarikh mula berkuat kuasanya Aktaini. apabila disabitkan. Malaysia Barat [ Ord. ia hendaklah. ia mendapat kelulusan Menterisecara bertulis untuk terus menjadi anggotanya. Persatuan pelajar yang sedia ada 18. yang anggotanya adalah kesemuanya atau kebanyakannya pelajar daripada satu Institusi atau lebih maka persatuan atau syarikat kerjasama tersebut. P. melainkan jika dalam masa tempoh itu kelulusan bertulis Menteri adalah diperoleh dan difail dengan Pendaftar Pertubuhan atau dengan Pendaftar Syarikat Kerjasama yang berkenaan.M. 33 tahun 1948]. berupa sebagai ada seseorang pelajar sesuatu Institusisebagai anggotanya berlanggaran dengan subseksyen (1) adalahbersalah atas suatu kesalahan dan boleh. (3) Jika sesuatu syarikat kerjasama dibubarkan di bawah subseksyen (1) Pendaftar Syarikat Kerjasama yang berkenaan hendaklah melantik seorang yang berwibawa untuk menjadi pelikuidasi syarikat kerjasama itu. dalam masa empatbelas hari selepas tarikh tersebut. kenadihukum denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit. hendaklah terbubar apabila tamat tempoh empat belas hari dari tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini. mengikut mana-mana yang berkenaan.

(4) Jika seseorang yang telah menjadi anggota sesuatupersatuan atau sesuatu syarikat kerjasama semasa ia seorangpelajar sesuatu Institusi telah terus menjadi anggotanya selepas iatelah berhenti daripada menjadi seorang pelajar sesuatu Institusi. disifatkan sebagai seorang pelajar sesuatu Institusi.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 19 dan peruntukan Ordinan Syarikat Kerjasama yang berkenaan hendaklah terpakai bagi syarikat kerjasama itu seolah-olah ia adalah suatu syarikat kerjasama yang pendaftarannya telah dibatalkan di bawah Ordinan itu dan pelikuidasi tersebut telah dilantik sebagai pelikuidasinya di bawah seksyen 41 Ordinan itu.M. (5) Apa-apa soalan tentang sama ada ahli sesuatu persatuan atausesuatu syarikat kerjasama. . (2) Seksyen 18 hendaklah terpakai berhubung dengan sesuatusyarikat kerjasama walau apapun yang berlawanan yangterkandung dalam satu yang berkaitan daripada *Ordinan Syarikat Kerjasama ________________________________________________________ *CATATAN—Ordinan Syarikat Kerjasama 1948. (1) Seksyen 17 dan 18 hendaklah terpakai berhubung dengansesuatu persatuan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan1966 walau apa pun yang berlawanan yang terkandung dalamAkta itu.T. maka peruntukanseksyen tersebut hendaklah dipakai. mengikutmana-mana yang berkenaan. Seksyen 17 dan 18 hendaklah mengatasi Akta Pertubuhan1966 atau Ordinan Syarikat Kerjasama yang berkenaan 19.maka ia hendaklah. dan keputusannya mengenai soal ituadalah muktamad dan tidak boleh dipersoalkan atau dikaji semuladalam mana-mana mahkamah.adalah kesemuanya atau kebanyakannya pelajar daripada satuInstitusi atau lebih hendaklah diputuskan oleh Pendaftar Pertubuhanatau Pendaftar Syarikat Kerjasama yang berkenaan. dan jika ada apa-apa percanggahan di antara peruntukanseksyen tersebut dengan peruntukan Akta tersebut. Malaysia Barat [ Ord. 33 tahun 1958] telahdimansuhkan oleh seksyen 95 Akta Syarikat Kerjasama 1993 [ Akta 502]. mengikut mana-mana yang berkenaan. bagi maksud menentukan di bawah seksyenini sama ada anggota persatuan atau syarikat kerjasama itu adalahkesemuanya atau kebanyakannya pelajar daripada satu Institusiatau lebih. P.

aset atauhak yang tersebut dalam subseksyen (2). terletak hak secara berikut: (a) jika Institusi itu adalah suatu perbadanan. atau apa-apa dokumenberkenaan dengannya. dan hendaklah digunakan bagi faedah pelajar Institusi itu dengancara sebagaimana yang diarahkan oleh Ketua Eksekutif menurutbudi bicara mutlaknya. semuapertubuhan dan badan pelajar yang sedia ada sebaik sebelumtarikh itu di dalam sesuatu Institusi dan yang baginya seksyen18 tidak terpakai hendaklah terbubar. hendaklah serta-merta menyerahkan wang. makaperuntukan seksyen tersebut hendaklah dipakai. ia hendaklah terletakhak pada orang atau orang-orang yang mempunyaiInstitusi itu.harta. harta. jika ada. (1) Pada tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini. Pertubuhan dan sesuatuInstitusi badan pelajar yang sedia ada dalam 20. (2) Semua apa jua wang. dan jika adaapa-apa percanggahan di antara peruntukan seksyen tersebutdengan peruntukan Ordinan yang berkenaan yang tersebut. hak atau dokumen itu kepada dan ke dalam . atau pada pemegang amanah ataupemegang-pemegang amanah Institusi itu. sama ada suatu perbadanantunggal atau suatu perbadanan kumpulan ia hendaklahterletak hak pada perbadanan itu.serah hak atau pindah hakmilik. (3) Seseorang yang ada dalam milikannya atau dalam jagaan. pada tarikh mulaberkuat kuasanya Akta ini dan tanpa apa-apa jua pemindahhakan. harta. aset dan hak semua pertubuhandan badan pelajar yang sedia ada dalam sesuatu Institusi sebaiksebelum mula berkuat kuasanya Akta ini hendaklah. atau adalahkepunyaan suatu perbadanan. aset. (b) jika Institusi itu bukan suatu perbadanan dan juga bukankepunyaan suatu perbadanan.20Undang-Undang MalaysiaAKTA174 yang tersebut dalam seksyen itu.kawalan atau tanggungannya apa-apa jua wang.

dan ia hendaklah melakukan semua perbuatan atau perkarayang perlu untuk menyempurnakan penyerahan atau pemilikanitu. kuasa atau kewajipannya di bawah Akta ini. hak atau dokumen itu terletak hak mengikut subseksyen(2). aset atauhak yang terletak hak seperti tersebut di atas mengikut subseksyen(2) bagi menunaikan. membuatkeputusan untuk menggunakan apa-apa jua wang. (4) Perbadanan. apa-apa bayaran. aset.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 21 milikanperbadanan.harta. walau bagaimanapun. atau pemegang amanah yang padanyaperletakhakan itu adalah dilakukan mengikut subseksyen (2)adalah tidak bertanggungjawab atau tidak bertanggungan untukmenunaikan apa-apa jua bayaran. (6) Menteri boleh dengan perintah yang disiarkan dalam Warta membuat apa-apa peruntukan yang difikirkannya perlu atau suai manfaatbagi maksud menguatkuasakan peruntukan seksyen ini atau untukmenghapuskan apa-apa kesulitan yang disebabkan oleh peruntukan itu. tertakluk kepada apa-apa terma dan sekatan yang ditetapkan olehnya. kewajipan atau tanggunganmana-mana pertubuhan atau badan pelajar yang tersebut dalamsubseksyen (2): Dengan syarat. orang. menurut budi bicara mutlaknya. hutang. orang. hutang. (5) Dalam seksyen ini ―orang‖ termasuklah Kerajaan Malaysiaatau sesuatu Kerajaan Negeri. bahawa Ketua EksekutifInstitusi itu boleh. apa-apa fungsi. (1) Menteri boleh mewakilkan. harta. . atau pemegang amanah yang padanya wang. BAHAGIAN VI AM Perwakilan oleh Menteri 21. kewajipan atautanggungan mana-mana pertubuhan atau badan pelajar itu jikadifikirkannya adil dan wajar berbuat demikian.

kuasa atau kewajipandi bawah seksyen ini boleh menyentuh atau melemahkan kuasaMenteri untuk melaksanakan tugas itu atau menjalankan kuasaitu atau menyempurnakan kewajipan itu. dari semasa ke semasa. dan kuasa Menteri untuk meminda Jadual 22. dari semasa ke semasa. Pemakaian Akta bagi Institusi yang dinyatakan dalam JadualPertama. tidak terpakai bagi sesuatu Institusi atau kelas atau perihal Institusi tertentu.22Undang-Undang MalaysiaAKTA174 (2) Sesuatu perwakilan yang dibuat di bawah subseksyen (1) boleh dibuat sama ada secara am atau berhubung dengan mana-mana Institusi atau kelas atau perihal Institusi tertentu dan ia boleh dibuat kepada mana-mana orang atau kumpulan orang. atau supaya peruntukan itu terpakai baginya. mengarahkan supaya mana-mana peruntukan Akta ini termasuk peruntukan Jadual Kedua atau Ketiga. peruntukan Akta bagi 23. Kedua atau Ketiga. sebagaimana yang dinyatakannya dalam perintah itu. dengan perintah yang disiarkan dalam Warta. menurut budi bicara mutlaknya. (1) Peruntukan Akta ini hendaklah terpakai bagi sesuatuInstitusi yang dinyatakan dalam ruang dua Jadual Pertama setakatyang dinyatakan bersetentangan dengannya dalam ruang tiga Jadualitu atau sebagaimana dinyatakan dalam suatu perintah yang dibuatdi bawah seksyen 23. memotong daripada atau dengan apa-apa carameminda Jadual Pertama. (4) Tiada sesuatu perwakilan apa-apa tugas. (3) Sesuatu perwakilan di bawah seksyen ini boleh dibatalkanoleh Menteri pada bila-bila masa. dsb. (2) Menteri boleh.menambah kepada. menurut budi bicara mutlaknya. dengan apa-apa . dengan perintahyang disiarkan dalam Warta. Kuasa Menteri untuk memakai Institusidengan ubah suaian. Menteri boleh.

Akta ini dan perundangan bawahnyahendaklah dipakai subsidiari yang dibuat di 26. . tambahan. maka cawangan atau subsidiari lainitu hendaklah. Tarikh mula berkuat kuasanya Akta ini berhubung dengansesuatu Institusi yang kemudiannya dimasukkan ke dalamJadual Pertama 25. dalam pemakaiannya bagi sesuatuInstitusi yang dimasukkan ke dalam Jadual Pertama selepas tarikhberkuat kuasanya Akta ini. dibaca sebagai suatu sebutan mengenaitarikh kemasukan Institusi itu ke dalam Jadual Pertama mulaberkuat kuasa. Jika sekiranya ada apa-apa yang berlawanan atau bercanggahanantara peruntukan Akta ini atau mana-mana perundangansubsidiari yang dibuat di bawahnya dengan peruntukan mana-manaundang-undang persekutuan lain atau perundangan subsidiari yangdibuat di bawahnya berhubung dengan pelajaran atau institusipelajaran atau sesuatu institusi pelajaran tertentu.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 23 ubah suaian. maka peruntukanAkta ini dan perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnyahendaklah dipakai. Sesuatu sebutan dalam Akta ini mengenai tarikh mula berkuatkuasanya Akta ini hendaklah. disifatkan sebagaisuatu Institusi yang berasingan daripada Institusi yang baginyasuatu cawangan atau ia adalah subsidiari itu. bagi segala maksud Akta ini. potongan atau sebagaimana yang difikirkannya perlu dan suai manfaat. pindaan Cawangan yang dibutirkan dalam Jadual disifatkansebagai suatu Institusi yang berasingan Pertama 24. Jika sesuatu cawangan Institusi atau apa-apa jua subsidiarinyayang lain adalah dimasukkan dalam Jadual Pertama sebagai suatubutiran berasingan Jadual itu. penyesuaian.

8. 19. 20 dan Jadual Ketiga Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. Ruang Dua Nama atau perihal Institusi Ruang Tiga Peruntukan Akta yang kena dipakai Seluruh Akta 1. 18. 18. Dan termasuklah sesuatu cawangan…. 19 dan 20 7. 13. 18. 17.U. Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah 8. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Politeknik Sultan Mu’adzam Shah Abdul Halim (Dipotong oleh P. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. (Dipotong oleh P.24Undang-Undang MalaysiaAKTA174 JADUAL PERTAMA [Seksyen 2. 17. 17.U. Politeknik Kota Kinabalu Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Institut Teknologi MARA. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 18. 18. 18. 18. 17. 19 dan 20 14. 18. 18.(A) 165/1991) Politeknik Ungku Omar 2 – 5. 17. 9. 17. Seluruh Akta kecuali seksyen 4. yang ditubuhkan di bawah seksyen 3 Akta Institut Teknologi MARA 1976. 17.(A) 165/1991). 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah . Politeknik Kuching 16.. Politeknik Port Dickson 17. 17. 24 dan 25] INSTITUSI YANG BAGINYA AKTA KENA DIPAKAI Ruang Satu Butiran No. Politeknik Kota Bharu 15. 7. 6. Politeknik Batu Pahat Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 22. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 9–12.

24. 17. 17. 34. Politeknik Johor Bahru Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 18. 17. 17. 35. 17. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu English Language Teaching Centre Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Ruang Dua Nama atau perihal Institusi Ruang Tiga Peruntukan Akta yang kena dipakai 19. 29. 17. 17. 36. 18.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 25 Ruang Satu Butiran No. 19 dan 20 20. 18. 18. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 30. 17. 18. 22. 33. 18. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 18. 17. Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang Institut Pendidikan Guru Kampus Tunku Bainun 21. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 18. 18. 18. 19 dan 20 26. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 18. 31. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 23. 25. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 18. 17. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 27. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan 32. 18. . 28.

19 dan 20 38. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Bharu Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 18. 17. 17. 18. 18. 18. 17. 18. 17. 42.U. Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak (Dipotong oleh P. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 44. Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. Terengganu . Politeknik Kota. 17. 18. 17. Politeknik Seberang Perai Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 51.(A) 266/2007). 40.(A) 266/2007). 43. Melaka 53. 18. 17.U. 17. 19 dan 20 47. Ruang Dua Nama atau perihal Institusi Ruang Tiga Peruntukan Akta yang kena dipakai 37. 49. 18. 17.(A) 266/2007). (Dipotong oleh P. Kuala Terengganu 54. 39. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 18. 41.1 Januari 1999 52. Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 45. 50. 19 dan 20 . 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. Politeknik Kota. Maktab Perguruan Besut. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 19 dan 20 46.U. 48. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. (Dipotong oleh P. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4.26Undang-Undang MalaysiaAKTA174 Ruang Satu Butiran No.

18. Melaka 65. 17. Kolej Komuniti Bandar Darulaman 70. 18. Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. 17. 18. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 18. 18. Politeknik Sultan Azlan Shah. 17. 18. Maktab Perguruan Tun Abdul Razak. 58. Kedah Kolej Komuniti Arau 68. 18. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 69. 18. Kolej Komuniti Kepala Batas 71. Terengganu Politeknik Merlimau. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. Kolej Matrikulasi Perak 63. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Matrikulasi Pulau Pinang 61. 19 dan 20 55. Perak 67. 17. Ruang Dua Nama atau perihal Institusi Ruang Tiga Peruntukan Akta yang kena dipakai Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. Kolej Matrikulasi Melaka Kolej Matrikulasi Labuan 59. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 17. 17. 66. Perlis 56. 18. 17. 17. Sarawak 57. 19 dan 20 1 Jun 1999 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan 60. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Maktab Perguruan Perlis. 17. 17. 17. 17. Kolej Matrikulasi Perlis 62.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 27 Ruang Satu Butiran No.1 Julai 1999 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Komuniti Telok Intan 72. 19 dan 20 . 18. Kolej Matrikulasi Johor 64. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Komuniti Sabak Bernam . 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17.

19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 17. Kolej Komuniti Segamat 76. 18. 18. 17. 17. Kolej Komuniti Ledang 84. 18. 17. 19 dan 20 73. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 18. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Komuniti Rompin 89. 18. Kolej Komuniti Bukit Beruang 75. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Komuniti Kuala Terengganu 78. Kolej Komuniti Segamat 2 88. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. Kolej Komuniti Tawau 79. Kolej Komuniti Hulu Langat 90. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 17.28Undang-Undang MalaysiaAKTA174 Ruang Satu Butiran No. 17. 17. 17. Kolej Komuniti Temerloh 86. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. Kolej Komuniti Kuching 80. 17. Kolej Komuniti Jempol 74. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Komuniti Paya Besar 87. Kolej Komuniti Sungai Petani 81. 17. 18. 18. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Komuniti Bayan Baru 82. 17. Kolej Komuniti Chenderoh 83. Kolej Komuniti Masjid Tanah . 19 dan 20 77. Kolej Komuniti Mas Gading 85. Ruang Dua Nama atau perihal Institusi Ruang Tiga Peruntukan Akta yang kena dipakai Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 18. 17. Kolej Komuniti Kuantan Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 17. 18.

19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. Kelantan 108. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Komuniti Jasin 101. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Komuniti Kuala Langat 94. 18. Kolej Komuniti Selandar 98. 17. 17. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Perlis Politeknik Mukah 105. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 18. 18. 19 dan 20 91. 17.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 29 Ruang Satu Butiran No. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. 18. 106. Politeknik Muadzam Shah 104. 17. 17. 19 dan 20 95. 17. 18. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Politeknik Sultan Idris Shah 103. Politeknik Jeli. 18. Kolej Komuniti Bentong 92. Kolej Komuniti Grik 99. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. Kolej Komuniti Jelebu 93. 18. Politeknik Nilai. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Komuniti Selayang Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Politeknik Balik Pulau 107. 18. Kolej Komuniti Sungai Siput 100. Negeri Sembilan . 17. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 17. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. Kolej Komuniti Pasir Salak 97. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 18. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Komuniti Hulu Selangor 96. Kolej Komuniti Bandar Penawar 102. 18. 18. 18. Ruang Dua Nama atau perihal Institusi Ruang Tiga Peruntukan Akta yang kena dipakai Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 17.

18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 18. 19 dan 20 113. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 125. 19 dan 20 109. 17. Kolej Matrikulasi Kedah 112. 17. 18. 17. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 18. 18. 17. 17. Kolej Komuniti Langkawi 115. 18. 17. 114. 17. Kolej Komuniti Cawangan Tanjung Karang Kolej Komuniti Cawangan Klang Kolej Komuniti Cawangan Tanjung Piai Kolej Komuniti Cawangan Muar Kolej Komuniti Cawangan Pagoh Kolej Komuniti Cawangan Bandar Baharu Kolej Komuniti Cawangan Jerai 121. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 18. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4.30Undang-Undang MalaysiaAKTA174 Ruang Satu Butiran No. 18. Ruang Dua Nama atau perihal Institusi Ruang Tiga Peruntukan Akta yang kena dipakai Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Politeknik Banting. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. Kolej Komuniti Rembau 118. 17. 126. 122. Kolej Matrikulasi Pahang 111. Selangor 110. . 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 18. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Komuniti Pasir Gudang Kolej Komuniti Kulim Seluruh Akta kecuali seksyen 4. Kolej Komuniti Tampin 117. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 18. Kolej Komuniti Baling 116. 17. Kolej Komuniti Miri 119. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 124. Kolej Komuniti Kok Lanas 120. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 123. 17. 18.

Kolej Matrikulasi Teknikal Pahang 140. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 129. Kolej Matrikulasi Selangor 139. 17. 18. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 134. 19 dan 20 . 18. 19 dan 20 . 18. 130. 138. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. Kolej Matrikulasi Teknikal Kedah 141. 18.25 November 2010 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 133. 19 dan 20 .13 Julai 2010 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. 18.13 Julai 2010 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 17. 135. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 18. Ruang Dua Nama atau perihal Institusi Ruang Tiga Peruntukan Akta yang kena dipakai 127. 18. 18. 18. 18.5 Januari 2011 128. 18.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 31 Ruang Satu Butiran No. 18. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 137. Kolej Matrikulasi Teknikal Johor ______________ .13 Julai 2010 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 17. 132. 19 dan 20 . 17. 17. 131. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 17. 17. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 19 dan 20 . Kolej Komuniti Cawangan Jeli Kolej Komuniti Cawangan Kota Melaka Kolej Komuniti Cawangan Nibong Tebal Kolej Komuniti Cawangan Bukit Mertajam Kolej Komuniti Cawangan Santubong Kolej Komuniti Cawangan Betong Kolej Komuniti Cawangan Raub Kolej Komuniti Cawangan Semporna Kolej Komuniti Cawangan Manjung Kolej Komuniti Cawangan Kemaman Institut Pendidikan Guru Malaysia Seluruh Akta kecuali seksyen 4. 136.

tidak kira samaada ia dipanggil Bursar atau dengan apa-apa nama jawatan lain. dengan apa jua nama disebut. ―Bursar‖ ertinya ketua pegawai kewangan sesuatu Institusi. ―asrama‖ ertinya apa-apa perumahan.32Undang-Undang MalaysiaAKTA174 JADUAL KEDUA [Seksyen 6. ―bilik tatatertib‖ ertinya suatu bilik yang diuntukkan bagi maksud menjalankanprosiding tatatertib amnya atau bagi maksud sesuatu prosiding tatatertibtertentu. yangdisediakan oleh Institusi untuk kediaman pelajar. ―dadah‖ ertinya apa-apa dadah atau benda yang pada masa itu dinyatakandalam Jadual Pertama kepada Akta Dadah Berbahaya 1952 [Akta 234]. Kaedah-Kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Institusi Pelajaran (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 1976. melainkan jika konteksnya menghendaki maknayang lain— ―arahan lalu lintas‖ ertinya apa-apa perintah. Dalam Kaedah-kaedah ini. . 22 dan 23] KAEDAH-KAEDAH INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB PELAJAR-PELAJAR) 1976 BAHAGIANI PERMULAAN Nama 1. arahan atau petunjuk yangdiberi oleh seseorang berkuasa kepada seseorang yang menggunakan jalanatau kereta di dalam kampus. Tafsiran 2.

―kesalahan tatatertib‖ ertinya suatu kesalahan tatatertib di bawahKaedah -kaedah ini. bahagian atau unit itu untuk bertindakbagi pihaknya. ―kenderaan‖ ertinya sesuatu binaan yang boleh bergerak atau digerakkan ataudigunakan untuk membawa seseorang atau sesuatu benda dan yang menjejaktanah bila bergerak. dan agensi swasta ertinya seseorang pegawai yang bertanggungjawab bagisesuatu agensi. untuk mendapatkan wang atau sesuatuyang boleh dinilaikan dengan wang dan termasuk pertaruhan atau apa-apaloteri. institusi ertinya seseorang pegawai yang bertanggungjawab bagisesuatu institusi. ―kakitangan‖ termasuklah mana-mana pekerja Institusi.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 33 ―judi‖ ertinya bermain sesuatu permainan nasib atau permainan kepandaian. ―kenderaan bermotor‖ ertinya segala jenis kenderaan yang didorong dengancara pesawat yang terkandung di dalamnya dan dibina atau disesuaikan supayaboleh digunakan di atas jalan. ―likuor‖ ertinya apa-apa likuor yang mempunyai kekuatan alkohol. bahagian atauunit jabatan itu untuk bertindak bagi pihaknya.atau permainan nasib campur kepandaian. (b) (c) ―kursus‖ ertinya apa-apa bentuk bidang pengajian yang dikendalikan olehInstitusi bagi sesuatu tempoh yang ditentukan oleh Lembaga Kurikulum KursusPengajian dan Program Latihan. bahagian atau unit dalam institusiitu untuk bertindak bagi pihaknya. dan termasuklah apa-apa kenderaan yang ditarikoleh suatu kenderaan bermotor sama ada atau tidak bahagian daripada kenderaanitu ditempatkan di atas kenderaan bermotor yang menariknya itu. . bahagian atau unit dalam institusi itu dan termasukseseorang yang diberi kuasa secara bertulis oleh pegawai yangbertanggungjawab bagi institusi. bahagian atau unit dalam agensi itu dan termasuklahseseorang yang diberi kuasa secara bertulis oleh pegawai yangbertanggungjawab bagi agensi. bahagian atau unit dalam jabatan itu dantermasuklah seseorang pegawai lain yang diberi kuasa secara bertulisoleh pegawai yang bertanggungjawab bagi jabatan. ―Ketua Jabatan‖ bagi maksud— (a) jabatan kerajaan ertinya seseorang pegawai yang bertanggungjawabbagi sesuatu jabatan. ―Latihan amali‖ ertinya sesuatu latihan praktikal yang perlu dilakukanoleh pelajar berkaitan dengan kursusnya bagi suatu tempoh tertentu sama adadi dalam atau di luar Institusi.

sama ada jawatan itu jawatan sukarela. ―pihak berkuasa tatatertib‖ ertinya Pegawai Hal Ehwal Pelajar atau. atau selainnya. tiangarahan. panduan atau arahan orang yang menggunakanjalan. daripada mana-mana Kerajaan. ―Warden‖ ertinya pegawai yang menjaga sesuatu asrama dan termasuklahseseorang yang diberi kuasa dengan sewajarnya untuk bertindak bagi pihaknyaatau untuk membantunya. tiang tanda amaran. ―orang diberi kuasa‖ ertinya seseorang sewajarnyauntuk bertindak bagi pihak Institusi. pertubuhan perdagangan atau perniagaanatau badan lain.Institusi. dermasiswa. di manaberkenaan. ―tanda lalu lintas‖ termasuklah apa-apa syarat. ―peperiksaan‖ ertinya apa-apa bentuk penilaian atau pengukuran atau ujianatau sebahagian daripadanya yang membawa markah atau gred bagi sesuatukursus atau sebahagian daripada kursus. sebatian.34Undang-Undang MalaysiaAKTA174 ―meletak kereta‖ ertinya memberhentikan sesuatu kenderaan dan menyebabkania menunggu sesuatu maksud. pinjaman. cuti bergaji atau cuti tanpa gaji ataudengan pemberian apa-apa kemudahan lain. seseorang atau sesuatu lembaga yang diwakilkan oleh PegawaiHal Ehwal Pelajar dengan tugas. ―pegawai perpustakaan‖ ertinya seseorang yang menjaga perpustakaandengan sewajarnya di dalam Institusi pada bila-bila masa. larutan. ―pelajar biasiswa‖ termasuklah seseorang pelajar yang belajar dengan sesuatubiasiswa. selain daripada maksud untuk mengambil ataumenurunkan orang. ―pelajar menetap‖ ertinya seseorang pelajar yang tinggal dalam sesuatuasrama. atau untukmendapat saraan. barang-barang atau bagasi. BAHAGIANII . anjuran. campuran atau benda semulajadi yangmengandungi benda itu. ―prosiding tatatertib‖ ertinya p rosiding tatatertib di bawah Kaedah-kaedahini. ―racun‖ ertinya apa-apa benda yang dinyatakan namanya dalam ruang satudalam Senarai Racun dalam Akta Racun 1952 [Akta 366] dan termasuklahapa-apa sediaan. yang diberi kuasa dengan ―pegawai‖ ertinya seseorang yang menyandang sesuatu jawatan dalam Institusiatau dalam sesuatu badan yang ditubuhkan oleh atau di bawah Institusi atauyang bertugas di Institusi. pihak berkuasa berkanun. kuasa atau kewajipan tatatertib di bawahsubseksyen 5(3). tanda atau alat yang didirikan atau diadakan di atas atau berhampirandengan jalan untuk maklumat.

mana-mana pelajar daripada menghadiri sesuatu kuliah. mengalih atau dengan apa-apa cara melakukansesuatu ke atas apa-apa jua benda. menahan atau menghalang. pegawai atau pekerjaInstitusi atau seseorang yang bertindak di bawah arahan atau kebenarankakitangan.kesentosaan atau nama baik mana-mana pelajar.kuliah.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 35 TATATERTIB AM Larangan am 3. menghalang atau mengganggu atau menyebabkan ditahan. penghalangan atau penggangguan itu. atau kepada ketenteraman atau keselamatanawam. melanggar mana-mana peruntukan mana-mana bertulis.kesentosaan atau nama baik Institusi. kakitangan. mengatur. objek. Seseorang pelajar tidak boleh— (a) berkelakuan. atau kepada kepentingan.atau pekerja Institusi. kesopanan atau tatatertib. atau kepada akhlak. pegawai. penyelidikan. kerja pentadbiran. ataumenyebabkan digendala atau dengan apa-apa cara diganggu. undang-undang (b) (c) menggendalakan atau dengan apa-apa cara mengganggu. daripada menjalankan kerja. ataudengan diketahuinya melakukan apa-apa perbuatan atau (d) (e) (f) (g) (h) . merosakkan dengan apa-apa cara atau menyebab dirosakkan denganapa-apa cara apa-apa harta Institusi. atau melakukan apa-apa perbuatan yangboleh menyebabkan penggendalaan atau penggangguan itu. mana-mana kakitangan. barang atau harta. menahan. mengusik. sama ada di dalam atau di luar kampus.tutorial atau kelas atau daripada mengambil bahagian dalamsesuatu aktiviti yang sah. tutorial. atau melakukan apaapaperbuatan yang boleh menyebabkan kerosakan itu. atauapaapa aktiviti yang dijalankan oleh atau di bawah arahan ataudengan kebenaran Institusi.kewajipan atau tugasnya. kelas atau aktiviti yang sah lain yang dijalankanoleh atau di bawah arahan atau dengan kebenaran Institusi. atau menyebabkan ditahan ataudihalang. pegawai atau pekerja itu.sama ada di dalam atau di luar kampus. mengganggu. pengajian. atau melakukan apa-apa perbuatanyang boleh menyebabkan penahanan atau penghalangan itu. mengapikan atau menyertai pemboikotan sesuatu peperiksaan. secara yangboleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan.dihalang atau diganggu.apaapa pengajaran. atau melakukan apa-apa perbuatan yangboleh menyebabkan penahanan.

kesusahan. kerugian atau kerosakan kepada seseorang. dokumen. membawa masuk atau keluar ke dalam atau daripada bilik peperiksaanapa-apa buku. berhubung dengan mana-mana pelajar peperiksaandengan apa-apa cara jua pun. kertas. ia hendaklahmenghadirinya melainkan jika ia mendapat kebenaran secara bertulis terlebihdahulu daripada Ketua Jabatan dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkania untuk mendapatkan kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab atau alasan yang munasabah kerana tidak hadir. tutorial. . melainkan jika dia mendapatkebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan di mana latihanitu dijalankan dan melainkan jika hal keadaan tidak mengizinkan pelajar ituuntuk mendapatkan kebenaran itu terlebih dahulu dan ada sebab atau alasan yang munasabah kerana tidak hadir dan dalam hal yang demikian dia hendaklah. kecuali bahawa seseorang pelajar boleh. dokumen atau gambar. sebab dia tidak hadir dan mendapatkan kelulusansecara bertulis mengenainya. kecuali yang dibenarkanoleh pemeriksa. menerima daripada penyelia apaapabuku. bukunyadan kemudahan lain di dalamnya. atau menerima apa-apa buku. pelajar itu hendaklahmenghadiri latihan amali atau pengajaran itu. semasa iadi dalam bilik peperiksaan itu. Jika seseorang pelajar dikehendaki menghadiri sesuatu kuliah. memberitahusecara bertulis kepada Ketua Jabatan dengan memuaskan hatinya. Latihan amali 5. kertas. kegusaran.36Undang-Undang MalaysiaAKTA174 menyebabkanapa-apa perbuatan dilakukan di dalam kampus dengan tujuanuntuk menyebab atau mungkin menyebabkan apa-apa halangan.kelas atau pengajaran lain berhubung dengan kursus pengajiannya. sebab iatidak hadir dan mendapatkan kelulusan secara bertulis mengenainya.dengan seberapa segera yang boleh kemudiannya memberikan secara bertuliskepada Ketua Jabatan itu. dokumenatau gambar daripada mana-mana orang lain semasa di dalam bilikpeperiksaan itu. seseorang kakitangan perpustakaan atau pekerjaperpustakaan lain mengenai penggunaan perpustakaan. (1) Jika seseorang pelajar dikehendaki menghadiri latihan amali ataupengajaran lain berhubungan dengan kursus pengajiannya. (i) melanggar atau tidak mematuhi apa-apa arahan atau kehendak pegawaiperpustakaan. kertas. lain dalam masa (j) (k) Kehadiran di kuliah 4. gambar atau benda lain yang dibenarkanoleh Ketua Eksekutif Institusi. dan dalam hal yang demikian pelajar ituhendaklah. dengan seberapa segera yang boleh kemudiannya.

Tiadapelajar boleh— (a) mengambil apa-apa buku. semasa dia di dalam bilik peperiksaan. Pakaian dan penampilan diri 6. Masuk peperiksaan 7.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 37 (2) Semasa menjalani latihan amali. atau menerima apa-apa buku. dan diberi kuasa oleh Naib Caunselor. tutorial. bengkel atau ketikamelibatkan diri atau menghadiri apa-apa aktiviti sama ada di dalam ataudi luar kampus atau semasa berada di mana-mana bahagian di dalam kampus. gambar atau benda lain daripada manamanaorang lain semasa dalam bilik peperiksaan. Kelakuan semasa peperiksaan 7A. Seseorang pelajar hendaklah berpakaian secara sopan atau bersesuaianketika menghadiri kuliah. ke dalam atau keluar dari sesuatu bilik peperiksaan. menulis. Jika kursus pengajian seseorang pelajar memerlukan ia masuk sesuatupeperiksaan dan ianya tidak tersekat daripada masuk peperiksaan itu. maka peraturan-peraturan Institusi hendaklah terpakai. (3) Jika sekiranya ada apa-apa yang berlawanan atau bercanggahan antaraperaturan-peraturan Institusi dengan peraturan-peraturan tempat di mana latihandijalankan. dengan seberapasegera yang boleh kemudiannya. dan dalam hal yang demikian pelajar itu hendaklah. gambaratau benda lain yang telah disyorkan oleh pemeriksa atau LembagaPemeriksa.kertas kerja. dokumen. gambar atau bendalain. dokumen. menerima daripadapengawas peperiksaan apa-apa buku. dokumen. kertas kerja. memberitahu secara bertulis kepada KetuaEksekutif dengan memuaskan hatinya sebab ia tidak masuk peperiksaan itudan mendapatkan secara bertulis kelulusan mengenainya. kecuali seseorang pelajarboleh. kelas. atau telah menulisnya melalui orang lain. iahendaklah masuk peperiksaan itu melainkan jika ia mendapat kebenaransecara bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Eksekutif dan melainkan jikahal keadaan tidak mengizinkan ia mendapatkan kebenaran itu terlebih dahuludan ada sebab dan alasan yang munasabah kerana tidak masuk peperiksaanitu. kecuali yang diberi kuasa oleh pemeriksa. seseorang pelajar adalah tertaklukkepada peraturan-peraturan atau arahan tempat di mana latihan itu dijalankandan juga peraturan-peraturan dan arahan-arahan Institusi. peperiksaan. kertas kerja. apa-apa maklumatatau gambar rajah yang mungkin berkaitan dengan (b) .

atau di atas pakaiannya. semasa peperiksaan itu sedang dijalankan. atau suatu cubaan untuk menonjolkan atau perbuatan menonjolkan. plagiarisme termasuklah— (a) perbuatan mengambil sesuatu idea. di atas tangannya atau di atas manamana bahagianlain tubuh badannya. (2)Bagi maksud kaedah ini. ia tidak bolehmenyalin dengan apa-apa cara kesemua atau mana-mana bahagian daripadateks itu bagi maksud penerbitan atau pengedaran sama ada untuk mendapatkanbayaran atau tidak. khususnya. dalamapa-apa cara. atau ciptaan oranglain dan mendakwa bahawa idea. dll. seseorang pelajar tidak boleh menggunakanteks sesuatu kuliah atau pengajaran yang disampaikan kepadanya di Institusikecuali bagi maksud mengikuti kursus pengajiannya. keluasan subkaedah (2).38Undang-Undang MalaysiaAKTA174 peperiksaan yangdidudukinya. 8. penulisan. Sekatan mengenai penggunaan teks kuliah. membuat salinan teks sesuatukuliah atau pengajaran di bawah kawalan dan arahan Ketua Eksekutif ataumana-mana kakitangan Institusi sebagaimana yang dibenarkan oleh KetuaEksekutif. data atau ciptaan yang adalah sebenarnya diambildaripada beberapa sumber lain. seseorang pelajar (b) (3)Tanpa menjejaskan memplagiatapabila dia— . (1) Seseorang pelajar tidak boleh memplagiat apa-apa idea. data atau ciptaan ituadalah hasil dapatan atau ciptaannya sendiri. atau lain semasa sesuatu (d) menipu atau cuba untuk menipu atau berkelakuan mengikut cara yangboleh ditafsirkan sebagai menipu atau cuba untuk menipu dalamsesuatu peperiksaan. penulisan. dan pada memberi kebenaran itu Ketua Eksekutif boleh mengenakanapa-apa terma dan syarat yang difikirkannya perlu atau suai manfaat. (2) Tiada apa-apa jua dalam kaedah ini boleh disifatkan sebagai menyekatbudi bicara Ketua Eksekutif untuk membenarkan seseorang pelajar atau sesuatupertubuhan atau badan atau kumpulan pelajar. data atau ciptaan orang lain. penulisan. penulisan. Larangan terhadap plagiarisme 8A. bahawa dia ialah sumber asal atau pencipta sesuatuidea. (1) Tertakluk kepada subkaedah (2). data. (c) berhubung dengan mana-mana pelajar peperiksaanmelalui apa-apa jua cara.

artikel. atau buku itu. tanpamemperoleh keizinan penyelidik bersamanya sebelum memulakanpenyelidikan peribadinya atau sebelum menerbitkan data. mentranskripsikan idea atau ciptaan orang lain yang disimpan dalamapa-apa jua bentuk. atau data yang diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan. menggunakan data penyelidikan yang diperoleh melalui kerja usahasama dengan beberapa orang lain. kertas saintifikatau akademik. menggabungkan dirinya atau membenarkan dirinya digabungkan sebagaipengarang bersama sesuatu ringkasan. seperti dapatan makmal atau dapatan kerjalapangan.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 39 (a) menerbitkan. kertas saintifik atauakademiknya. menterjemahkan tulisan atau ciptaan orang lain daripada satu bahasakepada bahasa lain sama ada atau tidak secara keseluruhan atausebahagian. dan kemudian mengemukakan terjemahan itu dalamapa-apa jua bentuk atau cara sebagai penulisannya atau ciptaannyasendiri. dengan dirinya sebagai pengarang. atau buku. suatu ringkasan. memetik data akademik yang adalah hasil penyelidikan yang dijalankanoleh beberapa orang lain. tercetak atau tersedia dalambentuk elektronik. atau dalam bentuk slaid. sama ada atau tidak orang lainitu anggota kakitangan atau pelajar Universiti sebagai sebahagiandaripada penyelidikan akademik yang berbeza yang lain. memaksa orang lain untuk memasukkan namanya dalam senaraipenyelidik bersama bagi sesuatu projek penyelidikan tertentu ataudalam senarai penyelidik bersama bagi penerbitan apabila dia tidakmembuat apa-apa sumbangan yang boleh melayakkan dirinya sebagaipenyelidik bersama atau pengarang bersama. apabila dia tidak langsung membuat apaapasumbangan bertulis kepada ringkasan. dan menggabungkandata tersebut sebagai sebahagian daripada penyelidikan akademiknyatanpa memberi pengiktirafan sewajarnya kepada sumber asal. sama ada bertulis.sama ada diterbitkan atau tidak diterbitkan. kertas saintifik atau akademik atau buku yang padakeseluruhannya atau sebahagiannya ditulis oleh beberapa orang lain. artikel.artikel. atau bagipenerbitan atas namanya sendiri sebagai pengarang tunggal. atau dalam apa-apa juabentuk pengajaran atau perkakas penyelidikan atau dalam apaapabentuk lain dan mengaku sama ada secara langsung atau tidaklangsung bahawa dia ialah pencipta idea atau ciptaan itu. atau memetik idea daripada penulisan atau ciptaan orang lain dan membuatbeberapa ubah suaian tanpa rujukan sewajarnya kepada (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) .

pelaung suara. boleh membenarkan secara bertulis.. digunakan atau dimiliki oleh seseorang pelajar atau sesuatu pertubuhanpelajar untuk apa-apa maksud dan tertakluk kepada apa-apa sekatan. Tiada seseorang pelajar.. badan ataukumpulan pelajar. dan tiada sesuatu pertubuhan. terma atau syarat yang difikirkannya perluatau suai manfaat berhubung dengan perhimpunan yang dicadangkan itu. sesuatu perhimpunan seramai lebih daripada limaorang di mana-mana bahagian kampus atau atas mana-mana tanah atau dalammana-mana bangunan yang dipunyai oleh atau yang ada di bawah milikan ataukawalan Institusi atau yang digunakan bagi maksud Institusi. menunjukkan. dsb. apa-apa alat untukdipunyai.diatur. dipanggil. jagaanatau kawalannya. milikan dan penggunaan pembesar suara. memanggil atau dalam menyebabkan diadakan. badan atau kumpulanpelajar boleh mempunyai. perhimpunan 9. dipanggil atau dengan apa-apa cara terlibatdalam mengadakan. atau dalam melakukan apa-apa perbuatan untuk mengadakan. Membuat. memanggil ataumenyebabkan diadakan.mengatur. 10. (1) Tiada seseorang pelajar. atau menggunakan. boleh mengadakan. atau ada dalam milikan. dsb. sesuatu pembesar suara. termaatau syarat sebagaimana yang difikirkan oleh Ketua Eksekutif atau orang yangdiberi kuasa olehnya sebagaimana tersebut di atas perlu atau suai manfaatdikenakan pada memberi kebenaran itu. dan tiada sesuatu pertubuhan. Pemunyaan. mengguna. (2) Pada memberi kebenaran yang tersebut dalam subkaedah (1) KetuaEksekutif atau orang yang diberi kuasa olehnya untuk memberi kebenaran ituboleh mengenakan apa-apa sekatan. tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran Ketua Eksekutifatau kebenaran seseorang yang dibenarkan secara bertulis oleh Ketua Eksekutifuntuk memberi kebenaran itu. dan tiada sesuatu pertubuhan. (3) Tiada seseorang pelajar boleh dengan diketahuinya menghadiri ataumenyertai sesuatu perhimpunan yang diadakan bersalahan dengan subkaedah(1) atau (2). mempunyai. mengatur. atau seseorang yang diberi kuasaolehnya secara bertulis. 11. mengatur. ataualat lain yang seumpamanya: Dengan syarat bahawa Ketua Eksekutif. dsb.dsb. pelekat. memanggil. panji. Tiada seseorang pelajar. badan atau kumpulanpelajar boleh— . Mengatur. diatur. penguat suara.40Undang-Undang MalaysiaAKTA174 sumber asaldan menyusun semula idea itu dalam apa-apa cara yang seolah-olahdia ialah pencipta idea-idea itu.

pelekat. terma atau syaratyang difikirkan oleh Ketua Eksekutif perlu atau suai manfaat dikenakan. dsb. badan atau kumpulanpelajar. (2) Kebenaran yang dikehendaki di bawah kaedah ini adalah tambahankepada apa-apa lesen. ditunjukkanatau dengan apa-apa cara digunakan. lambang atau alat lain yang bolehmenggalakkan perbuatan melanggar tatatertib. sama adasepenuh atau separa masa. (c) Menerbitkan. perdagangan atau aktiviti lain. atau sesuatu (b) mengibar. . kecuali dengan mendapat kebenaran bertulis Ketua Eksekutif terlebihdahulu dan dengan mematuhi dengan sewajarnya apa-apa sekatan. atau seseorang yang diberikuasa olehnya secara bertulis. yang pada pendapat Ketua Eksekutif adalah tidak wajar. membahagikan atau mengedarkanapa-apa dokumen di dalam atau di luar kampus: Dengan syarat bahawa Ketua Eksekutif. Tiada seseorang pelajar. 14. Representasi berhubung dengan Institusi. atau menyebabkan dikibar. dibahagikan atau diedarkan untuk apa-apamaksud dan tertakluk kepada apa-apa sekatan. Aktiviti pelajar di luar kampus 13. terma atau syarat sebagaimanayang difikirkan oleh Ketua Eksekutif atau orang yang diberi kuasa olehnyasebagaimana tersebut di atas perlu atau suai manfaat dikenakan pada memberikebenaran itu. boleh mengatur. menjalankan atau menyertai sesuatu aktiviti di luarkampus. permit atau bentuk kebenaran lain yang mungkindikehendaki di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang lain.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 41 (a) membuat atau menyebabkan dibuat atau melakukan perbuatanuntuk membuat atau menyebabkan dibuat. di dalam atau di luar kampus. dan tiada sesuatu pertubuhan. badan ataukumpulan pelajar boleh menerbitkan. dsb. mempamer. panji.(1) Tiada seseorang pelajar. poster. keengkaran atau pelanggaran terhadap Kaedah-Kaedah ini. jagaan atau kawalannya. Pelajar bertugas dalam pekerjaan. dokumen 12. dan tiada sesuatu pertubuhan.sesuatu bendera.. Tiada seseorang pelajar. dsb. boleh membenarkan secara bertulis sesuatudokumen tertentu diterbitkan. boleh bertugasdalam apa-apa pekerjaan. menunjukkan atau dengan apa-apa caramenggunakan. perniagaan. atau mempunyai atau ada dalam milikan. dipamer. kekacauan.

Tiada seseorang pelajar. mengurus. (1) Tiada seseorang pelajar boleh ada dalam milikannya atau dibawah jagaan atau kawalannya apa-apa bahan lucah di dalam kampus. berhubung dengan apa-apa perkara berkaitan dengan Institusi ataudengan kakitangan atau pelajar Institusi itu. Tiada seseorang pelajar. badan ataukumpulan pelajar. Bahan lucah 19. sama ada secara lisanatau secara bertulis atau dengan apa-apa cara lain.badan atau kumpulan itu dari kampus. badan atau kumpulanpelajar. boleh mengatur. dan tiada sesuatu pertubuhan. atas sifat mereka sebagai demikian. dsb. boleh kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Eksekutifmembuat. dan tiada sesuatu pertubuhan. boleh membahagikan. (2) Tiada seseorang pelajar.pertaruhan atau loteri dalam kampus. ataumenyebab . badan atau kumpulanorang ke dalam kampus.. atau kepada akhbar. ucapan atau pernyataan awam atau dalam masa sesuatu penyiarandengan suara atau gambar. kepada seseorang pegawaiawam. dan tiada sesuatu pertubuhan. (2) Seseorang pelajar yang didapati dalam keadaan mabuk di dalam kampusadalah bersalah atas suatu kesalahan tatatertib. mengedar atau mempamerkan.atau berkaitan dengan dirinya atas sifatnya sebagai seorang pelajar Institusiitu. dan tiada sesuatu pertubuhan. (1) Tiada seseorang pelajar boleh meminum atau ada dalam milikannya ataudi bawah jagaan atau kawalannya apa-apa minuman keras di dalam kampus. atau terhadap ketidakmasukan atau penyingkiran orang. orangdaripada kampus 16. menjalankan atau membantudalam mengatur. badan ataukumpulan pelajar. apa-apa judi. apa-apa representasi atau apa-apa perhubungan lain. atau terhadap kehadiran orang. atau kepada orang ramai dalam masa sesuatusyarahan. boleh membuat apa-apa bantahan secara lisan atau secara bertulis ataudengan apa-apa cara lain terhadap kemasukan seseorang. badan atau kumpulanpelajar. atau menyertai. mengurus atau menjalankan. Tiada seseorang pelajar. Minum atau memiliki minuman keras dan mabuk 18.42Undang-Undang MalaysiaAKTA174 15. Bantahan pelajar terhadap kemasukan. ketidakmasukan. Judi dalam kampus 17. badan atau kumpulanitu dalam kampus.

membekal.taman atau kebersihan atau kekemasan mana-mana bahagian kampus lain . apa-apa dadah atau racun. (2) Tiada seseorang pelajar boleh ada dalam milikannya atau di bawahjagaan atau kawalannya apa-apa perkakas. mengedar atau mempamerkan sesuatu bahan lucah. alat. jalan. (3) Tiada seseorang pelajar boleh melihat atau mendengar secara sengajaapa-apa bahan lucah di dalam kampus. tidak kirasama ada pembahagian. pengedaran atau pemameran itu adalah kepada satuorang sahaja atau lebih daripada satu orang dan tidak kira sama ada atau tidakpembahagian.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 43 dibahagikan. (4) Tiada seseorang pelajar boleh makan atau minum atau menghisap. adalah direka bentuk atau dimaksud untukdigunakan bagi memakan atau meminum atau menghisap atau menyedut ataumemasukkan ke dalam badannya dengan cara suntikan atau dengan apa-apajua cara lain apa-apa dadah atau racun. diedar atau dipamerkan atau dengan apa-apa caramengambil bahagian dalam membahagi. (5) Tiada apa-apa jua dalam kaedah ini boleh disifatkan sebagai melarangseseorang pelajar daripada menjalani apa-apa rawatan oleh atau di bawahpreskripsi seseorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah AktaPerubatan 1971 [Akta 50]. Dadah dan racun 20. mengadakan ataumenawarkan apa-apa dadah atau racun kepada mana-mana orang. Seseorang pelajar tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh menjejaskebersihan dan kekemasan tempat tinggal seseorang pelajar di dalam kampusatau kebersihan atau kekemasan mana-mana asrama. (6) Seseorang pelajar yang didapati menggunakan atau mengambil ataumenyalahgunakan atau menagih apa-apa dadah atau racun adalah bersalah atassuatu kesalahan tatatertib. mengedar atau mempamer apa-apabahan lucah di dalam kampus. seseorang pelajar adalah disifatkan sebagaimembahagikan. dewan kuliah. pengedaran atau pemameran itu adalah untuk mendapat bayaranatau apa-apa balasan lain. padapendapat pihak berkuasa tatatertib. atau memasukkan ke dalam badannya dengan cara suntikan ataudengan apa-apa jua cara lain. membekal. ataumenyedut. Kebersihan di dalam kampus 21. mengadakan ataumenawarkan atau bercadang hendak memberi. radas atau barang yang. (3) Tiada seseorang pelajar boleh memberi. (1) Tiada seseorang pelajar boleh ada dalam milikannya atau di bawahjagaan atau kawalannya apa-apa dadah atau racun.

Tempat tinggal atau tempat tidur di kampus 23. Seseorang pelajar tidak boleh membuat apa-apa bunyi atau bising. dari semasa ke semasa. Keingkaran 26. Jika seseorang pelajar tidak mematuhi atau melanggar sesuatu arahan ataukehendak yang sah yang diberi atau dibuat oleh mana-mana kakitangan. Memasuki bahagian larangan kampus atau bangunan 24. pada bila-bila peristiwa dan pada bila-bila masa sebagaimanayang diarahkan. (2) Tiap-tiap pelajar hendaklah ada Kad Pelajarnya dalam milikannyapada setiap masa di dalam kampus dan hendaklah mengemukakannya apabiladikehendaki berbuat demikian oleh seorang orang berkuasa. ataumenyebabkan diterbitkan apa-apa bising atau bunyi. (3) Seseorang pelajar hendaklah memakai Kad Pelajarnya denganapa-apa cara. Seseorang pelajar tidak boleh memasuki mana-mana bahagian kampus atau manamana bahagian daripada bangunan di dalam kampus jika pelajar amnya atau pelajar atau golongan pelajar yang berkenaan. adalah dilarang masuk ke dalamnya. (1) Institusi hendaklah mengeluarkan kepada tiap-tiap pelajarnyasuatu kad pengenalan yang disebut Kad Pelajar yang mana hendaklahada padanya foto pelajar itu dan berupa dan mengandungi apa-apa butirsebagaimana yang ditentukan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar. Membuat bunyi yang menggusarkan dan mengganggu 22. kecualitempat yang disediakan baginya dalam asrama dalam Institusi. dengan apa-apa jalanatau dengan apa-apa cara. oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar. jika bising atau bunyi itu menyebabkan ataumungkin menyebabkan kegusaran atau gangguan kepada orang laindi dalam kampus. Tiada seseorang pelajar boleh menggunakan atau menyebab digunakanmanamana bahagian kampus atau mana-mana bahagian daripada mana-manabangunan di dalam kampus sebagai tempat tinggal atau tempat tidur. . Kad pelajar 25.44Undang-Undang MalaysiaAKTA174 ataukebersihan atau kekemasan mana-mana bangunan atau binaan lain di dalamkampus. khususnya.

dengan serta-merta menyerahkan kepada pelajarsuatu notis bertulis mengenai hukuman yang dikenakan itu dalam suatu boring mengikut sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar. BAHAGIANIII TATATERTIB ASRAMA Memasuki atau berada dalam bilik pelajar menetap 27. . pihakberkuasa tatatertib hendaklah. pegawai. 23 dan 25 dengan kehadiran ataupendapat pihak berkuasa tatatertib: Dengan syarat bahawa sebelum hukuman dikenakan ke atas pelajar. 21. pekerja atau ejen Institusi yang memasuki bilik itubagi maksud menjalankan tugas. 22. danjika hukuman yang dikenakan itu ialah denda. (1) Pihak berkuasa tatatertib boleh. ataubagi seseorang yang memasukinya atau berada di dalamnya mengikut sesuatukebenaran yang diberi oleh atau bagi pihak Warden: Dan selanjutnya dengan syarat bahawa perenggan ini tidak boleh disifatkansebagai melarang seseorang pelajar daripada memasuki bilik seseorang pelajarmenetap daripada jantina yang sama untuk lawatan bagi maksud sosial yang biasa. maka pelajar itu adalah bersalah atas suatu kesalahan tatatertib.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 45 pegawaiatau pekerja Institusi yang diberi kuasa untuk memberi atau membuatnya dalamkampus. (2) Setelah pengenaan hukuman yang tersebut dalam subkaedah (1). Hukuman tatatertib terus oleh pihak berkuasa tatatertib 26A. pihakberkuasa tatatertib hendaklah memberitahunya tentang kesalahan tatatertibyang dilakukan olehnya dan memberinya peluang untuk membuat rayuanlisan berkenaan dengannya dalam tempoh tidak melebihi 5 hari kepada pihakberkuasa tatatertib itu. pada budi bicaranya. kaedah-kaedah 6. kewajipan atau tanggungjawabnya. mengenakan hukumantatatertib terus. (1) Tiada seseorang boleh memasuki atau berada dalam bilik yangdiduduki oleh seseorang pelajar menetap kecuali pelajar menetap itu sendiri: Dengan syarat bahawa perenggan ini tidaklah terpakai bagi seseorangkakitangan. dengan amaran atau denda tidak melebihi lima puluh ringgitke atas mana-mana pelajar yang melakukan kesalahan tatatertib di bawahperenggan 3(i). sebagai gantimengambil tindakan tatatertib di bawah Bahagian V. peruntukan kaedah-kaedah 63dan 64 hendaklah terpakai.

dsb. mengotorkanatau menyebabkan apa-apa kerosakan lain kepada mana-mana bahagian tamanatau bangunan atau apa-apa benda atau lekapan di dalamnya.00 malam 30. Berada di luar asrama pada waktu malam 29. tiada seseorang pelajar lain boleh berada dalam premis asramakecuali dengan kebenaran yang diberi oleh atau bagi pihak Warden.00 malam. dsb. kegusaran. kecuali pelajar menetap dalam asrama merekamasing-masing. Seseorang pelajar menetap tidak boleh berada di luar asrama selepaspukul 11. Seseorang pelajar menetap tidak boleh melakukan sesuatu untukmenghalang. (1) Seseorang pelajar hendaklah menggunakan premis asrama dengan cermatyang sewajar dan tidak boleh melakukan sesuatu yang mencacatkan.46Undang-Undang MalaysiaAKTA174 (2) Adalah menjadi kewajipan dan tanggungjawab seseorang pelajarmenetap mempastikan supaya sekatan dalam subkaedah (1) dipatuhidengan semestinya berkenaan dengan bilik yang diduduki olehnya itu.pekerja atau ejen Institusi daripada memasuki bilik pelajar menetapdan menjalankan tugas. Cermat pada menggunakan premis asrama dan larangan 31. pegawai. kewajipan atau tanggungjawabnya di bilik itu.00 malam kecuali dengan kebenaran yang diberi oleh atau bagi pihakWarden. (4) Tiada seseorang pelajar boleh ada dalam milikannya atau di bawahjagaan atau kawalannya apa-apa jenis binatang di dalam biliknya atau premisasrama. pegawai. merintang atau menahan seseorang kakitangan. Pelajar tidak terlebihdahulu boleh berpindah bilik tanpa mendapat kebenaran .. Menghalang. halanganatau kacau ganggu kepada mana-mana orang lain. daripada masuk dan menjalankantugas 28. (2) Dalam menggunakan premis asrama dan kemudahan di dalamnyaseseorang pelajar hendaklah berhemat cermat bagi memastikan supaya ia tidakdengan demikian itu menyebabkan apa-apa kesusahan. Selepas pukul 11. Berada di dalam premis asrama selepas pukul 11. (3) Seseorang pelajar menetap sama sekali dilarang memasak di dalambiliknya kecuali dalam bilik yang disediakan..

secara lisan atau secara bertulis. (1) Seseorang pelajar menetap tinggal di sesuatu asrama mengikut budibicara dan kesukaan mutlak Institusi. Kuasa Warden untuk memberi denganketenteraman dan tatatertib perintah atau arahan berkenaan 34. ia hendaklah berbuatdemikian dalam tempoh yang ditetapkan oleh Institusi dan hendaklah dalamtempoh itu mengeluarkan semua barang kepunyaannya daripada tempat tinggalyang ia dikehendaki mengosongkan atau dari mana ia dikehendaki berpindah itu. permohonan dan kebenaran bertulis itu . Warden atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa olehnya boleh. (3) Jika seseorang pelajar menetap dikehendaki di bawah subkaedah (2)mengosongkan atau berpindah dari tempat tinggalnya.memiliki atau mempunyai apa-apa kenderaan bermotor di dalam kampushendaklah.apa-apa perintah atau arahan yang difikirkannya perlu atau suai manfaatuntuk memelihara ketenteraman dan tatatertib dalam asrama. dan adalahmenjadi kewajipan tiap-tiap pelajar yang mengenainya perintah atau arahanitu diberi mematuhi dan melaksanakannya. BAHAGIANIV TATATERTIB LALU LINTAS JALAN Kebenaran bertulis bagi pelajar yang menyimpan.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 47 32. (2) Institusi boleh menghendaki seseorang pelajar menetap mengosongkantempat tinggalnya atau berpindah ke tempat tinggal lain yang disediakan olehInstitusi pada bila-bila masa tanpa memberi apa-apa sebab. ia tidak boleh menukar tempat tinggalnya ke mana-mana biliklain tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu yang diberi olehatau bagi pihak Warden. memohon kepada Pegawai Hal Ehwal Pelajardan mendapatkan daripadanya suatu kebenaran bertulis berkenaandengannya. pertamanya. dan perintahatau arahan itu boleh pada amnya mengenai semua pelajar atau sesuatugolongan atau perihal pelajar atau seseorang pelajar tertentu.dari semasa ke semasa memberi. Jika seseorang pelajar diuntukkan sebuah bilik untuk tempat tinggalnyaoleh Institusi. (1) Seseorang pelajar yang bercadang hendak menyimpan. mempunyaikenderaan bermotor di dalam kampus memiliki atau 35. Pelajar menetap hendaklah mengosongkan tinggalapabila dikehendaki oleh Institusi atau berpindah tempat 33.

sama adadi sisi jalan raya bagi kenderaan bermotor atau selainnya. Daftar kenderaan bermotor pelajar 36. khususnya tiada sesebuah kenderaanbermotor boleh dipandu oleh seseorang pelajar di atas laluan jalan kakiberturap. pemohon itu hendaklah juga menyatakanapa-apa kesalahan tatatertib yang ia telah didapati bersalah atasnya padabila-bila masa. . Tiada seseorang pelajar boleh memandu sesebuah kenderaan bermotordi dalam kampus selaju lebih daripada yang ditunjukkan oleh sesuatu tandalalu lintas. (5) Pegawai Hal Ehwal Pelajar boleh enggan memberi kebenaran di bawahkaedah ini atau boleh membatalkan apa-apa kebenaran yang telah diberidi bawah kaedah ini jika ia berpuas hati bahawa adalah berlawanan dengankepentingan Institusi bagi pelajar itu memegang kebenaran itu. Tiada seseorang pelajar boleh memandu sesebuah kenderaan bermotordi manamana tempat melainkan di bahagian jalan yang digunakan sebagaijalan raya bagi kenderaan bermotor. dimiliki ataudipunyai oleh pelajar di dalam kampus mengikut bentuk yang difikirkan patutoleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar. (2) Permohonan untuk kebenaran itu hendaklah dibuat oleh pelajaritu secara bertulis menyatakan perihal kenderaan bermotor itu danhendaklah disertai dengan lesen kenderaan bermotor itu yang berkuat kuasapada masa itu dan polisi insuran pihak ketiga yang berkuat kuasa pada masaitu berkenaan dengan kenderaan bermotor itu dan suatu lesen memandu yangsah berkenaan dengan pemohon itu. (3) Kebenaran bertulis Pegawai Hal Ehwal Pelajar itu hendaklah diberidalam borang sebagaimana yang diarahkannya dan hendaklah sentiasaditunjukkan dengan mudah dilihat pada kenderaan bermotor itu. lorong jalan kaki atau tempat lain. Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah mengarahkan supaya suatu daftardisenggara bagi semua kenderaan bermotor yang disimpan. tepi rumput. Had laju 37. Kenderaan bermotor hendaklah dipandu atas jalan raya sahaja 38. yang biasanya tidakdimaksudkan atau tidak disediakan khas untuk laluan bagi kenderaan bermotor. (4) Kebenaran bertulis itu hendaklah diperbaharui pada tiap-tiaptahun dan peruntukan subkaedah (1) dan (2) hendaklah terpakai mutatis mutandisbagi permohonan untuk memperbaharui kebenaran bertulis itu. bahu jalan.48Undang-Undang MalaysiaAKTA174 hendaklah dalamborang sebagaimana yang ditetapkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar.tertakluk kepada subkaedah (2).

halaman berkepong atau dalam manamanabahagian daripada mana-mana bangunan. Mengemukakan lesen memandu dan Kad Pelajar apabila diminta . Meletak kenderaan secara menghalang 40. berlanggaran dengan subkaedah (1) atau (2). Menggunakan ruang letak kereta yang diuntukkan 41. dsb. sama ada orang itu pelajar ataubukan. Membonceng 42. Tiada seseorang pelajar boleh memandu atau menunggang sesuatu kenderaandi atas koridor. 39. Arahan dan tanda lalu lintas hendaklah dipatuhi 43. (1) Seseorang pelajar yang memandu sesuatu motosikal beroda duatidak boleh membawa lebih daripada satu orang di atas motosikal itu. halangan ataukesusahan kepada mana-mana orang atau kenderaan lain. (2) Tiada seseorang pelajar boleh membawa seseorang di atas sesuatumotosikal beroda dua melainkan jika orang itu duduk tercelapak di belakangpemandu itu atas suatu tempat duduk yang direka bentuk dengan sempurnayang dipasang kepada motosikal itu dengan kukuh. Tiada seseorang pelajar boleh meletak apa-apa kenderaan di mana-manatempat atau dengan apa-apa cara yang menyebabkan bahaya.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 49 Memandu kenderaan bermotor di atas koridor. beranda. (3) Seseorang pelajar tidak boleh membenarkan dirinya dibawa di atassesuatu motosikal beroda dua oleh seseorang. tiada seseorang pelajar boleh meletak sesuatu kenderaan bermotoryang lain dalam ruang letak kereta itu. Seseorang pelajar hendaklah mematuhi semua arahan lalu lintas dan semuatanda lalu lintas. kaki lima. Jika sesuatu ruang letak kereta diuntukkan bagi sesuatu kenderaan bermotortertentu.

menurut budi bicaranya. Pemakaian Akta Pengangkutan Jalan 1987 dalam kampus 46. iaitu amaran atau denda tidak lebih daripada satu ratus ringgitke atas mana-mana pelajar yang melakukan suatu kesalahan tatatertib di bawahBahagian ini di hadapan atau dalam penglihatan pihak berkuasa tatatertibitu: Dengan syarat bahawa sebelum hukuman itu dikenakan ke atas pelajaritu. Hukuman tatatertib terus oleh pihak berkuasa tatatertib 47. (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan semua perundangan subsidiariyang dibuat di bawahnya hendaklah terpakai bagi pelajar di dalam kampusseolah-olah jalan di dalam kampus adalah jalan awam dalam Wilayah Persekutuandan kesalahan di bawah Akta tersebut dan di bawah perundangan subsidiari yangdibuat di bawahnya itu adalah kesalahan tatatertib berhubung dengan pelajardan boleh dikenakan hukuman sebagai kesalahan tatatertib. (1) Pihak berkuasa tatatertib boleh. yang menghalang atau mengganggu pergerakanlalu lintas yang licin dan teratur di dalam kampus. Mana-mana pelajar yang memandu atau menjaga atau mengawal sesuatukenderaan hendaklah membawa bersamanya suatu lesen memandu yangmasih sah yang dikeluarkan kepadanya di bawah Akta Pengangkutan Jalan1987 [Akta 333] dan juga Kad Pelajarnya dan hendaklah mengemukakannyauntuk diperiksa oleh seseorang berkuasa apabila jua dikehendaki berbuatdemikian. di situ juga. sebagai gantimengambil tindakan tatatertib di bawah Bahagian V. pihak berkuasa tatatertib itu hendaklah memberitahu kepadanya tentangkesalahan tatatertib yang telah dilakukan olehnya dan memberi ia peluanguntuk membuat rayuan lisan berkenaan dengannya. Menghalang perjalanan lalu lintas 45. Seseorang pelajar tidak boleh berkelakuan dengan apa-apa cara ataumelakukan apa-apa perbuatan. mengenakan hukumantatatertib terus. kepada pihakberkuasa tatatertib itu. (2) Tiada apa-apa jua dalam subkaedah (1) boleh mengurangkantanggungan mana-mana pelajar atau mana-mana orang lain di dalam kampusbagi apa-apa kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 ataumana-mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya. .50Undang-Undang MalaysiaAKTA174 44. dan oleh hal yangdemikian tiaptiap pelajar hendaklah mematuhi peruntukan itu di dalam kampus.

atau kesemua (d) penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian di Institusiselama tempoh yang ditentukan. (3) Kaedah ini hendaklah terpakai walau apapun peruntukan lain yangberlawanan dengannya dalam Kaedah-Kaedah ini.secara bertulis. penggantungan daripada mana-mana daripada kemudahanInstitusi selama tempoh yang ditentukan. denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit. mana-mana sebahagian atau (e) (f) bahagian Institusi selama (g) pembuangan daripada Institusi. penghalangan daripada menduduki keseluruhanpeperiksaan di Institusi. kaedah 61 dan62 hendaklah terpakai. menghendaki pelajar itu hadir di hadapannya di sesuatu biliktatatertib. Hadir di hadapan pihak berkuasa tatatertib 49. penyingkiran daripada tempohyang ditentukan. Seseorang pelajar yang didapati bersalah atas sesuatu kesalahan tatatertibboleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman yang berikut ataumana-mana dua atau lebih hukuman itu disatukan sekali: (a) (b) (c) amaran.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 51 (2) Setelah mengenakan hukuman yang tersebut dalam subkaedah (1). pihak berkuasa tatatertib hendaklah.oleh pihak berkuasa tatatertib.pihak berkuasa tatatertib hendaklah dengan serta-merta menyerahkan kepadapelajar itu suatu notis bertulis mengenai hukuman yang dikenakan itu dalamsuatu borang mengikut sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Hal EhwalPelajar. . BAHAGIANV TATACARA TATATERTIB Hukuman tatatertib 48. Jika pada pendapat pihak berkuasa tatatertib seseorang pelajar telahmelakukan sesuatu kesalahan tatatertib. pada sesuatu tarikh dan pada sesuatu masa sebagaimana yangditentukan oleh pihak berkuasa tatatertib itu. dan jika hukuman yang dikenakan itu adalah denda.

Jika seseorang pelajar tidak hadir di hadapan pihak berkuasa tatatertib mengikut sesuatu kehendak di bawah kaedah 49 ia hendaklah selepas sahaja daripada itu digantung daripada menjadi pelajar Institusi dan tidak boleh selepas itu berada atau memasuki kampus. Jika pelajar itu mengaku tidak salah atas kesalahan tatatertib atau tidakatau enggan membuat pengakuan atau tidak mengaku kebenaran fakta kes itu. Pihak berkuasa tatatertib menyoal atau memanggil semula saksi . Tatacara bagi pendengaran jika pelajar mengaku tidak bersalah 53. Keterangan Pelajar 54. Akuan bersalah dan tatacara berbangkit 52. dan pihak berkuasa tatatertib boleh memeriksa semulasaksi itu. pelajar itu hendaklah diberi peluang menyoal saksi itu dan memeriksadokumen atau benda itu. Fakta kesalahan hendaklah dijelaskan dan pengakuan hendaklahdiambil 51. Dalam prosiding tatatertib di dalam bilik tatatertib. hadir di hadapan pihak berkuasa tatatertib pada tarikh dan masa yang ditentukan oleh pihak berkuasa tatatertib selepas pelajar itu bersetuju untuk hadir di hadapan pihak berkuasa tatatertib. dan pelajar itu boleh memeriksa semula mana-mana daripada saksinya. Selepas keterangan yang tersebut di dalam kaedah 53 diterima. pihak berkuasa tatatertib hendaklah menjelaskan fakta kes itu kepadanya. Jika pelajar itu mengaku salah. memanggil mana-manasaksi atau mengemukakan apa-apa dokumen atau apa-apa jua benda lainuntuk pembelaannya. penggantungan itu hendaklah berterusan sehingga pelajar itu bersetuju untuk hadir di hadapan pihak berkuasa tatatertib dan. pihak berkuasa tatatertib hendaklah menjelaskan kepada pelajar itu fakta mengenai kesalahan tatatertib yang dikata telah dilakukan oleh pelajar itu dan meminta ia membuat pengakuan atas kesalahan itu. pelajaritu hendaklah diberi peluang memberi keterangannya.pihak berkuasa tatatertib hendaklah memeriksa mana-mana saksi atau apa-apadokumen atau apa-apa jua benda lain bagi menyokong kes itu terhadap pelajaritu. sebenarnya.52Undang-Undang MalaysiaAKTA174 Akibat tidak hadir di hadapan pihak berkuasa tatatertib 50. pihak berkuasa tatatertib boleh menyoal pelajar itu ataumana-mana daripada saksinya dan memeriksa mana-mana dokumen atau bendaitu. jika ia mengaku kebenaran fakta ini pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengumumkan ia bersalah atas kesalahantatatertib itu dan meminta ia membuat apa-apa rayuan untuk mendapat hukuman ringan.

untuk mendapat hukumanringan di bawah kaedah 52 atau kaedah 56. Pihak berkuasa tatatertib yang mengambil tindakan tatatertib terhadapseseorang pelajar di bawah kaedah 49 hingga 58. Nota bertulis mengenai prosiding tatatertib hendaklah dibuat 59. apabila tamat prosiding tatatertibyang dihadapannya itu. Mengumumkan keputusan 56. jika ada. (1) Pihak berkuasa tatatertib boleh memerintahkan supaya mana-manadokumen atau apa-apa jua benda lain yang dikemukakan di hadapannya dalamperjalanan sesuatu prosiding tatatertib disimpan dalam simpanannya atausimpanan seseorang sebagaimana yang ditentukannya sementara menungguprosiding tatatertib itu tamat. tetapi nota itu tidak perlu dibuat sepatah demi sepatah.hendaklah membuat atau menyebabkan dibuat nota bertulis mengenai prosidingitu. Pihak berkuasa tatatertib boleh menyoal atau memanggil semulamana-mana saksi pada bila-bila masa sebelum ia mengumumkankeputusannya. mengikut mana-mana yangberkenaan. membuat apa-apa perintah yang difikirkannya patut untukmelupuskan apa-apa dokumen atau apa-apa jua benda lain yang dikemukakandi hadapannya dalam perjalanan prosiding tatatertib itu. dan boleh mengarahkanbahawa perintah itu hendaklah berkuat kuasa sama ada dengan sertamertaatau pada sesuatu masa sebagaimana yang ditentukannya. Selepas mendengar saksi itu dan memeriksa dokumen atau benda lain yangdikemukakan di hadapannya. dan jika ia memutuskan bahawa pelajar ituadalah bersalah atas kesalahan tatatertib itu ia hendaklah meminta pelajar itumembuat apa-apa rayuan yang hendak dibuat olehnya untuk mendapat hukumanringan Mengenakan hukuman 57. pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengenakan ke atas pelajaritu satu daripada hukuman yang dinyatakan dalam kaedah 48 atau mana-manadua atau lebih hukuman itu disatukan sekali. . pihak berkuasa tatatertib hendaklah mengumumkankeputusannya di dalam kes itu. (3) Kuasa pihak berkuasa tatatertib di bawah subkaedah (2) adalah termasuksuatu kuasa untuk memerintahkan supaya dokumen atau benda itu dilupuskanatau dilucut hak kepada Institusi. Menyimpan dan melupuskan ekshibit 58.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 53 55. termasuk kedua-duanya. (2) Pihak berkuasa tatatertib hendaklah. Selepas pelajar itu membuat rayuannya.

54Undang-Undang MalaysiaAKTA174
Menyimpan nota 60. Nota yang tersebut dalam kaedah 59 hendaklah disimpan dalam simpananPegawai Hal Ehwal Pelajar.

Daftar prosiding tatatertib 61. Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah menyenggara suatu daftar bagi semuaprosiding tatatertib yang dijalankan di bawah Kaedah-kaedah ini; daftar ituhendaklah merekodkan nama pelajar, butir-butir kesalahan tatatertib, kemajuandalam perjalanan prosiding, keputusan prosiding, dan apa-apa maklumat ataubutir-butir lain sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajartersebut.

Laporan prosiding kepada ibu bapa, Menteri, dsb. 62. (1) Jika seseorang pelajar telah didapati bersalah atas suatu kesalahantatatertib, Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah menghantar keputusan prosidingtatatertib itu kepada ibu bapa atau penjaga pelajar itu dan kepada Menterijika Menteri berkehendakkannya, dan, berkenaan dengan seseorang pelajarbiasiswa, kepada pihak berkuasa atau badan penaja atau pemberi biasiswa itudan penjaminnya. (2) Ibu bapa atau penjaga pelajar itu atau penjaminnya atau pihak berkuasaatau badan penaja atau pemberi biasiswa itu, mengikut mana-mana yangberkenaan, adalah berhak mendapat suatu salinan yang diperakui bagi notaprosiding yang dibuat di bawah kaedah 59 dengan membayar suatu fi yangditentukan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar dan, walau bagaimanapun, fi itutidak boleh lebih daripada satu ratus ringgit. (3) Suatu salinan yang diperakui bagi nota prosiding tatatertib yangdibuat di bawah kaedah 59 berkenaan dengan sesuatu kes tertentu hendaklahdiberi oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar kepada Menteri jika Menteriberkehendakkannya.

Membayar denda 63. Jika pihak berkuasa tatatertib mengenakan suatu hukuman denda ke ataspelajar itu, pihak berkuasa tatatertib hendaklah menyatakan tempoh dendaitu dikehendaki dibayar dan pelajar itu hendaklah membayar denda itu dalamtempoh tersebut kepada Bursar.

Akibat tidak membayar denda

Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 55
64. Jika pelajar itu tidak membayar denda itu dalam tempoh yang ditentukandi bawah kaedah 63, ia hendaklah selepas sahaja daripada itu digantungdaripada menjadi pelajar Institusi dan tidak boleh selepas itu berada ataumemasuki kampus; penggantungan itu hendaklah berterusan sehingga dendaitu dibayar.

Perintah untuk membayar pampasan 65. (1) Jika sesuatu hukuman dikenakan ke atas seseorang pelajar di bawahkaedah 57, pihak berkuasa tatatertib boleh, sebagai tambahan, memerintahkanpelajar itu membayar apa-apa pampasan sebanyak yang ditetapkan olehnyaberkenaan dengan apa-apa kerosakan kepada mana-mana harta atau berkenaandengan apa-apa kerugian atau bencana kepada mana-mana orang atas manapelajar itu mungkin didapati bertanggungjawab oleh pihak berkuasa tatatertibdalam prosiding tatatertib itu; seseorang pelajar boleh diperintahkan membayarpampasan di bawah perenggan ini tidak kira sama ada harta yang rosak itukepunyaan Institusi atau kepunyaan mana-mana orang lain. (2) Amaun pampasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tatatertibdi bawah subkaedah (1) hendaklah suatu amaun yang patut dan munasabahdengan memberi perhatian kepada segala hal keadaan kes itu dan hal keadaanorang yang terlibat di dalamnya. (3) Pampasan yang ditetapkan di bawah subkaedah (1) hendaklah dibayaroleh pelajar itu kepada Bursar dalam tempoh yang ditentukan oleh pihakberkuasa tatatertib. (4) Kaedah 64 hendaklah terpakai mutatis mutandis jika pelajar itu tidakmembayar pampasan yang ditetapkan di bawah subkaedah (1) dalam tempohyang ditentukan di bawah subkaedah (3). (5) Bursar hendaklah membayarkan pampasan yang dibayar oleh pelajardi bawah subkaedah (3) itu kepada orang yang diperakui oleh pihak berkuasatatatertib sebagai berhak menerimanya. (6) Apa-apa pampasan yang kena dibayar atau yang dibayar di bawahkaedah ini adalah tidak menyentuh hak mana-mana orang untuk mengambillangkah prosiding sivil dalam mahkamah undang-undang untuk mendapatkanganti rugi atau pampasan berkenaan dengan kerosakan, kerugian ataubencana yang tersebut dalam subkaedah (1) atau adalah tidak menyentuh hakseseorang untuk menerima apa-apa bayaran atau pampasan di bawah mana-manaundang-undang bertulis lain berkenaan dengan kerosakan, kerugian ataubencana itu.

Orang yang boleh hadir dalam prosiding tatatertib 66. Tiada seseorang boleh hadir dalam sesuatu prosiding tatatertib kecuali —

56Undang-Undang MalaysiaAKTA174
(a) (b) (c) (d) pihak berkuasa tatatertib dan kakitangannya; pelajar yang terhadapnya prosiding tatatertib adalah diambil; ibu bapa atau penjaga pelajar itu; seseorang saksi semasa ia memberi keterangan, atau apabila dikehendakioleh pihak berkuasa tatatertib; dan seseorang lain sebagaimana yang dibenarkan hadir oleh pihak berkuasatatatertib kerana sesuatu sebab khas.

(e)

BAHAGIANVI RAYUAN Rayuan 67. (1) Jika seseorang pelajar tidak puas hati dengan sesuatu keputusan pihakberkuasa tatatertib, pelajar itu boleh mengemukakan secara bertulis dalam duasalinan tentang cadangannya hendak merayu terhadap keputusan itu melaluiPegawai Hal Ehwal Pelajar dalam tempoh empat belas hari dari tarikh keputusanitu telah diberi. (2) Notis rayuan itu hendaklah menyatakan dengan terang alasan rayuan itu.

Menyampaikan rayuan kepada Menteri 68. Pegawai Hal Ehwal Pelajar hendaklah, apabila menerima rayuan itu,mengemukakannya kepada Menteri bersama dengan suatu salinan nota prosidingtatatertib yang berkenaan dengannya notis rayuan itu diberi.

Tindakan Menteri atas rayuan 69. (1) Menteri boleh, apabila menerima notis rayuan itu dan nota prosidingtatatertib daripada Pegawai Hal Ehwal Pelajar, meminta apa-apa maklumatatau butir lanjut yang difikirkannya patut berkenaan dengan prosiding tatatertibitu. (2) Jika Menteri menolak secara terus rayuan itu di bawah subseksyen5(4), keputusan Menteri itu hendaklah disampaikan kepada pelajar itu melaluiPegawai Hal Ehwal Pelajar. (3) Jika Menteri melantik suatu jawatankuasa di bawah subseksyen 5(5),untuk menimbangkan rayuan itu, keputusan Menteri mengenai rayuan itu yangdibuat

atau terhadap seseorang pelajar yangmenguruskan atau membantu dalam pengurusannya. BAHAGIAN VII AM Tanggungan tatatertib ataukumpulan pelajar pemegang jawatan. dsb. (1) Jika sesuatu kesalahan tatatertib telah dilakukan di bawah Kaedah-Kaedah ini. badan atau kumpulan pelajar Institusi. walaupun ia mungkin telah tidak mengambil bahagiandalam melakukan kesalahan tatatertib itu. badan atau kumpulanseperti tersebut dalam subkaedah (1). sama ada atau tidak seorang pelajar telah didapati bersalahberkenaan dengannya dan kesalahan tatatertib itu telah dilakukan atau berupasebagai telah dilakukan atas nama atau bagi pihak sesuatu pertubuhan. badan atau kumpulan itudan tiap-tiap pelajar yang menguruskan atau membantu dalam pengurusanpertubuhan. (2) Tindakan boleh diambil di bawah kaedah ini terhadap seseorang pemegangjawatan mana-mana pertubuhan. melainkan jika Pegawai HalEhwal Pelajar atau Menteri mengarahkan sebaliknya.. atau dalam milikan seseorang pelajar yang menguruskan ataumembantu dalam pengurusannya. pertubuhan. badanatau kumpulan pelajar Institusi yang ditubuhkan oleh. badan atau kumpulan seperti tersebut dalamsubkaedah (1) atau terhadap seseorang pelajar yang menguruskan atau membantudalam pengurusannya. .Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 57 selepas menerima syor jawatankuasa itu hendaklah disampaikan kepadapelajar itu melalui Pegawai Hal Ehwal Pelajar. di bawah atau mengikutAkta ini atau manamana pertubuhan lain. (3) Dalam sesuatu prosiding tatatertib di bawah kaedah ini terhadapseseorang pemegang jawatan mana-mana pertubuhan. badan 71.maka tiap-tiap pemegang jawatan bagi pertubuhan. Sesuatu rayuan yang dibuat oleh seseorang pelajar adalah tidak berkuatkuasa sebagai penggantungan pelaksanaan hukuman yang dikenakan di bawahkaedah 57 atau sebagai menggantung pembayaran apa-apa pampasan yangdiperintah supaya dibayar di bawah kaedah 65. badan ataukumpulan itu. badan atau kumpulan itu pada masa berlakunya kesalahantatatertib itu hendaklah disifatkan sebagai bersalah atas kesalahan tatatertibitu dan boleh dikenakan hukuman baginya. apa-apa dokumen yangdijumpai dalam milikan seseorang pemegang jawatan pertubuhan. Rayuan tidak berkuat kuasa sebagai penggantungan pelaksanaan 70. melainkan jika ia membuktikandengan memuaskan hati pihak berkuasa tatatertib yang berkenaan bahawakesalahan tatatertib itu telah dilakukan tanpa pengetahuannya dan bahawa iatelah menjalankan segala usaha yang sewajarnya untuk mencegah berlakunyakesalahan tatatertib itu.

dan jika apa-apa buku. akaun. atau insignia itu dijumpai sedemikian.panji. atau berupa sebagaiberhubung dengan. simpanan ataudi bawah kawalan seseorang pelajar. sesuatu pertubuhan. badan atau kumpulanitu hendaklah dianggap. tulisan. maka hendaklah dianggap. akaun. sesuatu pertubuhan. akaun. Tiada apa-apa jua dalam Kaedah-kaedah ini boleh mengurangkan liabilitiseseorang pelajar atau seseorang lain bagi apa-apa kesalahan di bawah mana-manaundang-undang bertulis. badan ataukumpulan pelajar mempunyai sesuatu nama atau bahawa ianya telahditubuhkan atau adalah biasanya dikenali dengan sesuatu nama yangtertentu.sehingga dibuktikan sebaliknya. atau berhubung dengan. meterai. panjiatau insignia bagi. tulisan. senarai anggota. atau yang melanggar.badan atau kumpulan itu adalah menjadi keterangan prima facie mengenaikandungannya bagi maksud membuktikan bahawa sesuatu telah dilakukan atauberupa sebagai telah dilakukan oleh atau bagi pihak pertubuhan. meterai. senarai anggota. senarai anggota.58Undang-Undang MalaysiaAKTA174 atau dalam milikan seseorang ahli pertubuhan. Seseorang pelajar yang melakukan pelanggaran terhadap. (b) (c) Kesalahan tatatertib 73. bahawa pelajar itu adalah membantudalam pengurusan pertubuhan. bahawa pelajar itu adalah seorang ahli pertubuhan. tulisan. jika apa-apa buku.badan atau kumpulan itu dan pertubuhan. sebagaiwujud pada masa buku. meterai. atau berhubung dengan. mana-mana daripada kaedah-kaedahini atau mana-mana sekatan. badan ataukumpulan itu. simpanan atau di bawah kawalanseseorang pelajar. Dalam sesuatu prosiding tatatertib terhadap seseorang pelajar — (a) tidak perlu membuktikan bahawa sesuatu pertubuhan. atau yangtidak mematuhi. sehingga dibuktikan sebaliknya. . Anggapan 72. sehingga dibuktikansebaliknya. badan atau kumpulan itu. panji atauinsignia bagi. Kaedah-kaedah ini tidak mengurangkan liabiliti jenayah 74. syarat atau terma yang dikenakan di bawahKaedah-kaedah ini atau mana-mana perintah atau arahan yang diberidi bawah Kaedah-kaedah ini adalah bersalah atas suatu kesalahan tatatertib. badan atau kumpulan orangadalah dijumpai dalam milikan. maka hendaklah dianggap. badanatau kumpulan orang adalah dijumpai dalam milikan.

(1) Tiap-tiap pelajar hendaklah memberi kepada Ketua Eksekutif alamatkediamannya atau apa-apa perubahan alamat itu yang akan menjadi alamatnyabagi maksud menyampaikan kepadanya apa-apa notis atau dokumen yangdikehendaki disampaikan di bawah Kaedah-Kaedah ini atau bagi maksud memberitahunya mengenai apa-apa perkara yang berhubungan denganKaedahKaedah ini. sesuatu bilangan yang sama banyak sebagaimana yangditentukan oleh Ketua Eksekutif daripada pelajar yang belajar dalamsatu-satu tahun itu untuk menjadi wakil dalam JPP. 8. 22 dan 23] JAWATANKUASA PERWAKILAN PELAJAR Pemilihan JPP 1.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 59 Penyampaian notis. pelajar bagi tiap-tiap satu tahun tertentu hendaklah memilihdengan kertas undi rahsia. dokumen. yang dijalankan oleh Pegawai Hal EhwalPelajar. _________________ JADUAL KETIGA [Seksyen 7. notis atau apa-apa komunikasi yang ditinggalkan di.atau diposkan melalui pos biasa ke alamat bagi penyampaian yang diberikandi bawah subkaedah (1) hendaklah disifatkan telah disampaikan atau diberitahudengan sewajarnya kepada pelajar itu. 75. (b) (2) Apa-apa soal tentang sama ada subsubperenggan (1)(a) atau (b) terpakaibagi sesuatu Institusi hendaklah ditentukan oleh Menteri dan penentuan ituadalah muktamad. pelajar tiap-tiap satu bidang tertentu hendaklah memilih dengan kertas undi rahsia atau apa-apa cara lain yang ditentukan oleh Pegawai Hal Ehwal Pelajar sesuatu bilangan yang sama banyak sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Eksekutif daripada pelajar yang belajar dalam satu-satu bidang itu untuk menjadi wakil dalam JPP. dsb. atau berkenaan dengan sesuatu Institusi yang mengadakan beberapa kursus pengajian dalam berlainan bidang. . (2) Apa-apa dokumen. (1) Pelajar sesuatu Institusi hendaklah memilih suatu Jawatankuasa PerwakilanPelajar secara berikut: (a) berkenaan dengan sesuatu Institusi yang mengadakan suatu kursuspengajian hanya dalam satu bidang tertentu selama tempoh beberapatahun. pembahagian mengenai pelajaran yang diadakan oleh sesuatu Institusi kepada berbagai bidang pengajian bagi maksud subperenggan ini hendaklah dibuat oleh Ketua Eksekutif dengan kelulusan Menteri.

60Undang-Undang MalaysiaAKTA174 Pemegang jawatan JPP 2. Ahli JPP dan pemegang jawatannya hendaklah dipilih untuk satu tahun. membuat rayuan kepada Ketua Eksekutif mengenai perkara berhubungdengan keadaan dalam mana pelajar tinggal dan belajar. seorangNaib Yang Dipertua. tertakluk kepada arahan Ketua Eksekutif. atau yang telah didapati bersalah atas suatu kesalahan tatatertib. seorang Setiausaha dan seorang Bendahari. melainkan jika dibenarkansecara bertulis oleh Ketua Eksekutif. Tempoh jawatan JPP dan pemegang jawatannya 3. Jawatankuasa ad hoc 5. (b) . Tujuan dan tugas JPP 7. JPP boleh menubuhkan. yang manasahaja hendaklah menjadi pemegang jawatannya.boleh dipilih atau masih menjadi seorang ahli JPP atau seorang pemegangjawatan manamana badan atau jawatankuasa pelajar. Keputusan JPP hendaklah diambil dengan undi terbanyak dengan tidakkurang daripada dua pertiga daripada ahli hadir dan mengundi. badan pelajar. Keputusan dengan undi terbanyak 4. dengan terlebih dahulumendapat kelulusan secara bertulis Pegawai Hal Ehwal Pelajar. JPP hendaklah memilih dari antara ahlinya seorang Yang Dipertua. dari semasa ke semasa. Hilang kelayakan berkenaan dengan JPP.kemajuan kemudahan bagi pelajar seperti kemudahan rekreasi danpembekalan makanan dan minuman. Tujuan dan tugas JPP ialah— (a) membantu dan menggalakkan. pertubuhan ataujawatankuasa pelajar 6. jawatankuasaad hoc daripada ahlinya untuk maksud atau tujuan tertentu. Tiada seseorang pelajar yang keputusan prosiding tatatertib terhadapnyamasih ditunggu.

(2) JPP atau sesuatu jawatankuasa ad hoc JPP hendaklah. tidak kurangdaripada empat puluh jam sebelum mengadakan sesuatu mesyuarat. Akaun JPP 9.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 61 (c) mengusahakan apa-apa aktiviti lain sebagaimana yang ditentukanoleh Ketua Eksekutif dari semasa ke semasa. (3) Tiap-tiap mesyuarat JPP atau mesyuarat sesuatu jawatankuasa ad hocJPP hendaklah diadakan hanya di suatu tempat yang disediakan bagi maksudmesyuarat itu oleh Ketua Eksekutif. untuk memupuk semangat dikalanganpelajar institusi. JPP tidak boleh menyenggara apa-apa kumpulan wang atau membuatapa-apa pungutan apa-apa wang atau harta daripada mana-mana sumber juapun tetapi apaapa perbelanjaan yang munasabah sebagaimana yang dibenarkanterlebih dahulu secara bertulis oleh Ketua Eksekutif untuk dilakukan oleh JPPboleh dibayar oleh Institusi jika tuntutan bertulis yang munasabah dengandisokong dengan resit dan baucer adalah dikemukakan oleh JPP kepada KetuaEksekutif dan diluluskan olehnya. memberinotis mengenai tarikh dan masa mesyuarat itu dan juga agendanya kepadaKetua Eksekutif. (1) JPP hendaklah mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa sebagaimanayang difikirkannya perlu dan adalah menjadi kewajipan Setiausaha menyimpanminit tiap-tiap mesyuarat JPP dan minit itu hendaklah disahkan dalam suatumesyuarat yang kemudian. Bendahari hendaklah menyimpan akaun JPP dengan sewajarnya dan tidaklewat daripada tiga bulan selepas akhir tiap-tiap tahun kewangan. dan hidup sebagai suatu persatuan (d) (e) membantu pihak berkuasa Institusi memelihara disiplin pelajar. Mesyuarat JPP 10. . Perbelanjaan JPP 8. suatu salinanakaun tersebut yang diaudit oleh seseorang yang dilantik oleh Ketua Eksekutifhendaklah dikemukakan oleh JPP kepada Ketua Eksekutif untuk diluluskan. iaitu tahunkewangan sebagaimana yang ditentukan oleh Ketua Eksekutif. melainkan jikaKetua Eksekutif memutuskan sebaliknya berkenaan dengan sesuatu mesyuarattertentu. (4) Ketua Eksekutif atau wakilnya hendaklah hadir dalam tiap-tiap satumesyuarat JPP atau mesyuarat sesuatu jawatankuasa ad hoc JPP.

Bagi maksud Jadual ini ―pelajar‖ ertinya seseorang selain daripada seseorangpegawai awam. Pertikaian tentang pemilihan 13. _______________________________________ . Takrif bagi “pelajar” maksud Jadual ini 12. Pemeriksaan rekod 11. Rekod JPP atau rekod sesuatu jawatankuasa ad hoc JPP hendaklah sentiasaterbuka untuk diperiksa oleh Ketua Eksekutif atau wakilnya. yang mengikuti kursus pengajian dalam institusi: Dengan syarat bahawa seseorang adalah terhenti daripada menjadi pelajardalam erti subperenggan ini mulai dari tarikh peperiksaan akhir bagi kursuspengajiannya bermula.62Undang-Undang MalaysiaAKTA174 (5) Suatu salinan minit tiap-tiap satu mesyuarat JPP atau mesyuarat sesuatujawatankuasa ad hoc JPP hendaklah diberi oleh JPP atau jawatankuasa ad hocitu kepada Ketua Eksekutif dalam masa tujuh puluh dua jam selepas tiaptiapsatu mesyuarat. dan keputusan Ketua Eksekutif ataukeputusan orang itu mengenainya adalah muktamad. makapertikaian itu hendaklah diputuskan oleh Ketua Eksekutif atau oleh seseorangyang dilantik olehnya bagi maksud itu. Jika timbul sesuatu pertikaian tentang sama ada seseorang ahli atau pemegangjawatan bagi JPP atau bagi sesuatu jawatankuasa ad hoc JPP telah dipilih ataudilantik dengan sewajarnya. jika ia masuk peperiksaan itu. atau adalahberhak menjadi atau masih menjadi ahli atau pemegang jawatannya. mengikut mana-mana yang berkenaan.

U.U. (A) 165/1991 26-04-1991 P. (A) 115/1985 15-03-1985 P.U.U. (A) 536/1997 01-01-1998 P.U. (A) 376/1986 31-10-1986 P. (A) 537/1997 01-01-1998 .U. (A) 57/1995 17-02-1995 P. (A) 73/1980 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 1980 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 1984 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 1985 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan)1986 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 1991 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan Jadual Pertama) 1995 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 1997 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib Pelajar-Pelajar) (Pindaan) 1997 28-03-1980 P.U. (A) 247/1984 06-07-1984 P.63 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 174 AKTA INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) 1976 SENARAI PINDAAN Undang-undang yang meminda Tajuk ringkas Berkuat kuasa dari P.U.

U. (A) 104/2001 13-04-2001 P. (A) 423/2002 25-10-2002 P. (A) 452/2000 01-01-2000 P. (A) 484/2000 29-12-2000 P.U. 2) 2001 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 2002 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) (No. (A) 538/1997 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Ketiga) (Pindaan) 1997 Perintah Kaedah-Kaedah Institusi Pelajaran (Tatatertib Pelajar-Pelajar) (Pindaan) 1997 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 1999 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 2000 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) (No. (A) 468/2002 01-06-2002 . 2) 2002 01-01-1998 P.U. (A) 247/1999 11-06-1999 P. (A) 102/2001 01-01-2000 P. (A) 345/2000 01-01-2000 P.U.U. 3) 2000 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 2001 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 2001 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) (No.U.64Undang-Undang MalaysiaAKTA174 Undang-undang yang meminda Tajuk ringkas Berkuat kuasa dari P.U.U. (A) 103/2001 01-01-2000 P.U.U. 2) 2000 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) (No.U. (A) 160/1998 31-12-1997 P.

U. 2) 2003 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) (No. (A) 24/2003 01-04-2002 P. (A) 358/2009 09-10-2009 . 3) 2002 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 2003 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) (No.U.U.U. (A) 322/2006 01-09-2006 P. (A) 484/2002 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) (No.U. (A) 256/2008 25-07-2008 P. 2) 2009 13-12-2002 P. 2) 2008 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 2009 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) (No.U. (A) 266/2007 02-08-2007 P. (A) 299/2003 08-08-2003 P.U. 3) 2003 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 2006 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 2007 Perintah Kaedah-Kaedah Institusi Pelajaran (Tatatertib Pelajar-Pelajar) (Pindaan) 2007 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) 2008 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Jadual Pertama) (Pindaan) (No.Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib)65 Undang-undang yang meminda Tajuk ringkas Berkuat kuasa dari P. (A) 436/2007 28-12-2007 P. (A) 341/2009 18-09-2009 P.U.U.U. (A) 308/2008 12-09-2008 P. (A) 23/2003 24-01-2003 P.U.

(A) 260/2011 01-08-2012 Akta A1435 _____________ .66Undang-Undang MalaysiaAKTA174 Undang-undang yang meminda Tajuk ringkas Berkuat kuasa dari Akta A1375 Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2010 Perintah Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan Jadual Pertama) 2011 Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2012 01-12-2010 P.U.U. (A) 260/2011 lihatperengga n 1 P.

U.67 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 174 AKTA INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) 1976 SENARAI SEKSYEN YANG DIPINDA Seksyen Kuasa meminda Berkuat kuasa dari 2 Akta A1375 Akta A1435 Akta A1375 Akta A1375 Akta A1375 Akta A1375 Akta A1435 Akta A1375 Akta A1375 Akta A1375 Akta A1375 Akta A1375 Akta A1375 Akta A1375 P. (A) 115/1985 01-12-2010 01-08-2012 01-12-2010 01-12-2010 01-12-2010 01-12-2010 01-08-2012 01-12-2010 01-12-2010 01-12-2010 01-12-2010 01-12-2010 01-12-2010 01-12-2010 28-03-1980 06-07-1984 15-05-1985 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 21 Jadual Pertama .U.U. (A) 73/1980 P. (A) 247/1984 P.

(A) 24/2003 P. (A) 260/2011 26-04-1991 17-02-1995 01-01-1998 11-06-1999 01-01-2000 01-01-2000 29-12-2000 01-01-2000 01-01-2000 13-04-2001 25-10-2002 01-06-2002 13-12-2002 24-01-2003 01-04-2002 08-08-2003 01-09-2006 02-08-2007 25-07-2008 12-09-2008 18-09-2009 09-10-2009 lihat perenggan 1 P.U. (A) 260/2011 01-01-1998 28-12-2007 01-01-1998 Jadual Kedua P.U.U. (A) 358/2009 P. (A) 468/2002 P.U.68Undang-Undang MalaysiaAKTA174 Seksyen Kuasa meminda Berkuat kuasa dari P.U. (A) 256/2008 P. (A) 452/2000 P. (A) 102/2001 P.U.U. (A) 308/2008 P.U.U. (A) 484/2000 P. (A) 165/1991 P. (A) 104/2001 P.U.U. (A) 537/1997 P. (A) 57/1995 P. (A) 322/2006 P.U.U. (A) 436/2007 Jadual Ketiga P. (A) 23/2003 P. (A) 536/1997 P.U. (A) 484/2002 P.U.U.U. (A) 299/2003 P.U.U. (A) 341/2009 P.U. (A) 345/2000 P. (A) 538/1997 _____________ .U.U. (A) 103/2001 P.U.U. (A) 266/2007 P. (A) 247/1999 P.U.U.U. (A) 423/2002 P.