You are on page 1of 3

MATEMATIKA: Kompleksni brojevi

(zadaci za vjeˇzbu)

1. Izraˇcunajte:
(a) (2 − 3i) + (1 + 5i),
(b) (4 − i) − 3i,
(c) (10 + 2i) + (4 − 5i),
(d) (2 − 3i) · (1 + 5i),
(e) (4 − i) · 3i,
(f) (10 + 2i) · (4 − 5i),
(g) 2 − 3i, 11 − 5i, 4 − i, 3i, 10 + 2i, −5i, 17,
(h)

2−3i
,
1+5i

(i)

4−i
,
−3i

(j)

10+2i
,
4−5i

(k)
(l)

2−i
−3i

+

1+i
,
2+i

(3+2i)(1−3i)
,
(2+5i)(3+i)

(m) |2 − 3i|, |7 + 5i|, |4 − i|, |3i|, |10 + 2i|, | − 5i|, |17|.
2. Geometrijski predoˇcite u kompleksnoj ravnini brojeve:
(a) 2 − 3i, 1 + 5i, (2 − 3i) + (1 + 5i),
(b) 4 − i, 3i,(4 − i) − 3i,
(c) 10 + 2i, 4 − 5i,(10 + 2i) + (4 − 5i).
3. Geometrijski predoˇcite rjeˇsenja jednadˇzbi:
(a) |z − 2| ≤ 2,
(b) |z + 1| = |z − 5|,
(c) |z + 2| = |z − 2i|,
(d) |z − 1 + i| = 1.
4. Odredite trigonometrijski zapis kompleksnih brojeva
(a) −1 − i,

(b) 2 − 2i,

(c) − 3 + 3i,
(d) −2,
(e) 7,
(f) 12i,
(g) −7i,

(h) 2 3 + 2i.
5. Odredite kompleksne brojeve z takve da je
(a) |z| = 1, arg(z) = π3 ,
(b) |z| = 2, arg(z) =
(c) |z| = 1, arg(z) =
(d) |z| = 2, arg(z) =
(e) |z| = 1, arg(z) =
(f) |z| = 2, arg(z) =
(g) |z| = 1, arg(z) =
(h) |z| = 2, arg(z) =
(i) |z| = 1, arg(z) =
(j) |z| = 2, arg(z) =
(k) |z| = 1, arg(z) =
(l) |z| = 2, arg(z) =


,
3
π
,
6
11π
,
6

,
3

,
3
π
,
2

,
2

,
6

,
6
π
,
4

,
4

(m) |z| = 1, arg(z) = π,
(n) |z| = 2, arg(z) = 0.
6. Pomo´cu trigonometrijskog zapisa izraˇcunajte:
(a) (2 − 3i) · (1 + 5i),
(b) (4 − i) · 3i,
(c) (10 + 2i) · (4 − 5i).
Prikaˇzite brojeve u kompleksnoj ravnini te usporedite rjeˇsenja s rjeˇsenjima
iz 1. zadatka.
7. Izraˇcunajte

(a) ( 32 +

3 5
i) ,
2
5

(b) (−1 + i) ,
(c) ( 12 − 12 i)3 ,
(d) (− 41 −

3 3
i) .
4

8. Izraˇcunajte

(a) 3 −8,

(b) 3 −125,

(c) 5 32i,

(d) 4 −16i,

(e) 3 27,

(f) 3 −8,
p

4
(g)
−3 − 3i,

(h) 3 4 + 4i,

(i) 3 −8 + 8i,
p

4
(j)
1 − 3i.

Goran Trupˇcevi´c