P. 1
Bio Mecha Nika

Bio Mecha Nika

|Views: 5|Likes:
Published by SEKAi.org

More info:

Published by: SEKAi.org on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

Mechanika mięśni

Mięśnie stanowią czynną część układu ruchu człowieka. Mięśnie szkieletowe charakteryzują się poprzecznym prążkowaniem, ich działanie jest zależne od woli człowieka. Mięśnie (w tym głównie szkieletowe) stanowią około 40% całej masy ciała. Istnieją różnice płciowe w udziale masy mięśniowej-u kobiet stanowią one około36% masy ciała. Pracujące mięśnie przetwarzają energię chemiczną w mechaniczną i ciepło. Z uwagi na zdolność wytwarzania energii mechanicznej, oraz na fakt, że mięśnie stanowią swego rodzaju napędy w stosunku do układu szkieletowego są one przedmiotem szczególnego zainteresowania biomechaniki. Każdy mięsień zbudowany jest ze ścięgien, czyli przyczepów początkowych i końcowych, oraz z brzuśca (lub kilku brzuśców). Ze względu na przebieg włókien mięśniowych wyróżnia się mięśnie: pierzaste, półpierzaste, wrzecionowate i płaskie: z uwagi na ilość brzuśców (głów) mówi się o mięśniach jedno-, dwu-, lub wielobrzuścowych. Jednostką funkcjonalną mięśnia z punktu widzenia biomechaniki jest AKTON MIĘŚNIOWY. Jest to część całość lub zespół mięśni o jednakowym lub bardzo zbliżonym przebiegu włókien co w efekcie daje mu możliwość wykkonywania samodzielnej jednakowej funkcji względem osi stawu, nad którym przebiega. Jeżeli wiele mięśni wykonuje ten sam ruch, mówi się o zespole aktonów współpracujących (synergistycznych). Możliwa jest także sytuacja odwrotna, kiedy jeden mięsień posiada wiele głów wykonujących wiele funkcji (jak np. m naramienny), co daje wiele aktonów w jednym mięśniu. Każdy akton może aktywnie działać tylko w jednym kierunku (w tym którym się kurczy). Wobec tego, każda para biokinematyczna (staw) o jednym stopniu swobody (kierunku ruchu) potrzebuje dwóch aktonów: jednego, który będzie zginał (przywodził, odwracał), oraz drugiego, rozwijającego przeciwny moment siły, który będzie prostował (odpowiednio), odwodził nawracał. Zatem , skoro w przybliżeniu określa się liczbę stopni swobody w połączeniach kostnych człowieka na 240 potrzebnych jest 480 aktonów do ich obsługiwania. Ponieważ aktony rozwijają zwykle więcej niż jedną funkcję, stąd ich suma jest o wiele większa. Aktony można scharakteryzować pod względem wykonywanych przez nie funkcji oraz pod względem ilości stawów, w których rozwijają swoje funkcje. 1. Pierwsze kryterium- FUNKCJI AKTONU która zależy od kierunku przebiegu włókien aktonu nad osią stawu- wyróżnia następujące ich rodzaje:  W obrębie kończyny: - zginacze i prostowniki - przywodziciele i odwodziciele - nawracacze (pronatory) i odwracacze (supinatory)  W obrębie tułowia i głowy: - skłaniające w przód (zginacze) i w tył (prostowniki) - skłaniające w lewo i w prawo - skręcające w lewo i w prawo Liczby aktonów w poszczególnych częściach ciała człowieka zależą od ilości obsługiwanych przez nie stopni swobody, i tak na przykład: - Kończyna górna wolna, która dysponuje 30 stopniami swobody- ma 66 aktonów - Kończyna dolna przy 30 stopniami swobody…..(nie zeskanowane)

w specyficznych warunkach. żadna z grup nie uzyskuje przewagi i część ciała jako dźwignia pozostaje w równowadze. DZIAŁANIE MIĘŚNI NA DŹWIGNIE KOSTNE Z punktu widzenia mechaniki kości połączone ruchomo w stawach są dźwigniami. Staw stanowi punkt podparcia dźwigni. że siły mięśni i siły oporu przyłożone są do kości pod różnymi kątami i w różnej odległości od osi stawu. podkolanowy)  Klasa2 – akton rozwija swoje funkcje w dwóch stawach – np. Wyjątkiem są tutaj funkcje antagonistyczne aktonu. Zazwyczaj mięśnie przebiegają skośnie w stosunku do osi stawu co daje im dodatkową funkcję.3). jak też od kierunku przebiegu jego włókien nad osią stawu. Są to dźwignie ułatwiające zachowanie równowagi statycznej i kinetycznej. które można podzielić na dwie przeciwdziałające grupy – każda z grup stara się odwrócić dźwignię w przeciwnym kierunku. . Często zdarza się. współdziałać w odwodzeniu ramienia powyżej poziomu. siły ciężkości. Drugie kryterium – liczby stawów w których akton może rozwijać swoje funkcje określone pojęciem: KLASY AKTONU pozwala na wyróżnienie następujących klas:  Klasa1 – akton przebiega tylko nad jednym stawem (np. aby jeden z momentów był większy od drugiego. Jeżeli siły mięśniowe i siły oporu są sobie równe. głowa długa m. sił oporu). Liczba funkcji jakie może przejawiać akton zależy zarówno od ilości stawów nad którymi akton przebiega (np. W przypadku przyłożenia siły pod kątem ostrym bądź rozwartym ramię siły jest mniejsze od ramienia dźwigni. Do kości przyłożonych jest wiele sił. Każdy akton mięśniowy pracuje zgodnie z prawem wszystko albo nic. Siły przyłożone do nich działają w różne strony i położone są po jednej stronie punktu podparcia. np. czworogłowego uda zgina staw biodrowy zaś prostuje staw kolanowy). W organizmie człowieka spotykamy dwa rodzaje dźwigni kostnych: 1. że kurczą się wszystkie jego włókna jednocześnie i wykonują wszystkie swoje funkcje. co oznacza. Mówimy wtedy o równowadze momentów sił mięśniowych i momentów sił zewnętrznych (np. rozwijaną przez akton w tym samym stawie. czworogłowego uda)  Klasa3 – akton przebiega nad co najmniej trzema stawami i w nich przejawia swoje funkcje – np.2. Zgodnie z powyższym. a w szczególnym przypadku wykonywać FUNKCJĘ ANTAGONISTYCZNĄ tj. Wtedy ramię siły i ramię dźwigni pokrywają się. mięśnie mogą być jedno-. Funkcją antagonistyczną nazywamy funkcję przeciwną go głównej. dźwignie dwustronne(rys 2) DŹWIGNIE JEDNOSTRONNE – to dźwignie występujące najczęściej w stawach kończyn . głowa długa m. m. m. w których obie grupy sił (poruszające i hamujące) działają w jednym kierunku. że ramię siły największe jest wtedy. naramiennego może zginać ramię przywodzić je oraz nawracać. dwu. prostownik długi palców. że moment siły zmniejsza(rys. DŹWIGNIE DWUSTRONNE – to dźwignie. część przednia m. dźwignie jednostronne(rys 1) 2. Oś stawu jest położona pomiędzy siłami przeciwdziałającymi sobie wzajemnie. co oznacza.lub wielofunkcyjne. Pamiętać należy. gdy kąt przyłożenia siły wynosi 90°. Dla zapoczątkowania ruchu niezbędne jest.

Napięte włókno mięśniowe posiada określoną siłę. która nie jest przyłożona prostopadle do dźwigni może być rozłożony na składową obrotową (styczną do kierunku ruchu) prostopadłą do dźwigni oraz składową stawowoą działającą wzdłuż dźwigni (dociskającą elementy tworzące staw). 2.Mięsień pracuje w zakresie wewnętrznym skracając się. Te właściwości mięśnia opisane są przy pomocy dwóch parametrów:  przekroju anatomicznego (powierzchnia przekroju poprzecznego mięśnia) oraz  przekroju fizjologicznego (powierzchnia przekroju przecinająca prostopadle wszystkie włókna). jeżeli pobudzony zostaje mięsień o ustalonym jednym przyczepie. a pracę wykonywaną w takich warunkach nazywamy UTRZYMIJĄCĄ (statyczną) . Należą do nich odległość od punktu przyłożenia siły i do osi obrotu oraz kąt. w przypadku. miesień nie zmienia długości. kiedy moment siły mięśnia jest większy od przeciwstawiających my się sił zewnętrznych. pod jakim działa siła mięśnia przyłożona do kości. 3. FUNKCJE SYSTEMU MIĘŚNIOWEGO Biologiczna właściwość mięśnia – pobudliwość – przejawia się tym. wreszcie. Każdy wektor siły. 2. zwrot i punkt przyłożenia oraz wartość. że pobudzony mięsień zmienia swoje właściwości sprężyste: 1. która w efekcie sumowania się sił składowych poszczególnych włókien daje wypadkową siłę mięśnia. Oznacza to również zmiany momentu siły i najczęściej jest on mniejszy od maksymalnego. Warunki przejawiania siły mięśnia. W tym przypadku zmianie ulega zarówno długośc jak i napięcie mięśnia. W aktywności człowieka jest to rodzaj pracy mięśniowej występujący najczęściej. Zależy również od masy mięśniowej. Wypadkowa ta posiada kierunek. W przejawianiu siły mięśnia istotną rolę odgrywają również mechaniczne warunki jego działania. gdy moment sił oporu (zewnętrznych) jest większy niż moment siły mięśnia. gdy moment sił mięśniowych i zewnętrznych równoważą się wzajemnie. 3. mięsień wykonuje pracę KONCENTRYCZNĄ (pokonującą). Siła mieśniowa przejawia się w ścisłej zależności od innych sił przyłożonych do danych części ciała jako dźwigni: 1. a długość nie zmieni się. dodatkowo w czasie ruchu kąt ten ulega zmianom. Mięsień w tych warunkach wykonuje pracę IZOMETRYCZNĄ spotykaną głównie w pozycjach statycznych. Tę formę pracy nazywa się AUKSOTONICZNĄ. Każdy mięsień przejawiając swoją rolę powoduje powstawanie momentu siły któwy może wywołać ruch obrotowy lub zmieniać szybkość danego ruchu. Występuje ona niezmiernie rzadko.Siła człowieka jest zwykle przyłożona do kości pod kątem różnym od prostego. Jest ona zależna od ilości włókien w mięśniu i od kierunku ich przebiegu. gdy mięsień pobudzany ma możliwość kurczenia się i jednocześnie przezwyciężania zwiększającego się oporu. Oba te warunki składają się na pojęcie ramienia siły. trzecia forma pracy mięśniowej wiąże się z sytuacją. Jeżeli pobudzony zostaje mięsień o obu końcach ustalonych wówczas wzrośnie jego napięcie. dana część ciała porusza się w stronę przeciwną. wówczas mięsień skróci się nie zmieniając swojego napięcia – jeto to IZOTONICZNA forma pracy mięśnia. Najczęściej celem pracy mięśnia jest zbliżenie jego przyczepów do siebie. zaś mięsień rozciągając się wykonuje pracę EKSCENTRYCZNĄ (ustępującą).

np. ale tylko ich wspólne działanie wywołuje określony ruch. to swoim napięciem wykonują one pracę WZMACNIAJĄCĄ . że mięsień napinający się może ciągnąć daną część ciała tylko w swoją stronę. Dzięki tym siłom mięśnie jednostanowe mogą przejawiać przekazujące działanie. przednia i tylnia część m naramiennego. mieśnie SYNERGISTYCZNE (wspólnego działania). Jeżeli jedne z nich się rozciągają. zwisy podparte. mięśnie AGONISTYCZNE (jednakowego działania). taka praca nazywa się USTALAJĄCĄ. to drugie skracają. mieśnie antygrawitacyjne. mięśnie ANTAGONISTYCZNE (przeciwnego działania) mają całkowicie przeciwne kierunki działania. . W takich przypadkach mięśnie (np. Działanie zespołowe może wywołać nowe ruchy. wypadkowa siła grupy antagonistów jest równa sumie sił składowych.np. Zjawisko to nosi nazwe koordynacji mięśniowej Mięśnie nie działają pojedynczo. 3. przyjęcie i utrzymanie statycznej pozycji gimnastycznej. mm. wywołując pośrednio ruch w oddalonych stawach. Jeżeli zauważymy.  Jeżeli siła ciężkości działa na staw pionowo wzdłuż osi ciała i mięśnie sią narażone na rozerwanie. BADANIE I OCENA SIŁY MIĘŚNIOWEJ Metody pomiaru i oceny siły mięśniowej możemy podzielić na dwie duże grupy: Pośrednie i bezpośrednie. że taki mechanizm wymaga regulacji poprzez hamowanie (mięśniami przeciwnego działania). np. że cągna ja pod kątem w stosunku do siebie. to łatwo zrozumieć. Ruchy te są płynne i skoordynowane przy stosunkowo niewielkich napięciach. ale w całych łańcuchach kinematycznych. bowiem tylko wzajemne równoważenie napięcia pozwala na uzyskanie pożądanego położenia części ciała (inaczej mówiąc trudno byłoby zatrzymać ruch w pożądanym miejscu i uzyskać konkretne ułożenie części ciała. razem lub pojedynczo wywołują ten sam ruch. W wyniku działania mięśni dwustanowych np. przeciwdziałające grupie antagonistycznej. Proste brzucha (są to aktony mięśniowe). W ruchach towarzyszących długość mięśni dwustanowych wywołujących te ruchy zmienia się w bardzo niewielkim stopniu.pracując jednakowo. zginacze i prostowniki promieniowe nadgarstka w ruchu odwiedzenia promieniowego ręki)przyczepiają się do ręki w taki sposób.posiadają różne funkcje. Statyczne napięcie mięśni można podzielić na trzy podstawowe grupy:  gdy mięśnie działają swoim momentem przeciwko momentowi siły ciężkości mówimy o sile UTRZYMUJĄCEJ – np. Każdy ruch człowieka wywoływany jest poprzez zespołowe działanie wielu pojedynczych mięśni. gdyby nie włączyly się do ruchu mięśnie antagonistyczne). Jednakże mięśnie antagonistyczne wbrew swojej nazwie działają zespołowo. Wypadkowa siła grupy synergistów zależy od kierunku i wielkości sił składowych. zwisy. Do takich sił należą siła ciężkości oraz napięcia mięśni antagonistycznych. które pozornie nie mają nic wspólnego z pracą danego mięśnia. wyznacza się ją wg zasady równoległoboku. w wyniku aktywnej pracy zginaczy stawu biodrowego powstają towarzyszące ruchy w stawach kolanowym i skokowym. 2.Wszystkie mięśnie nie przejawiają swojej siły w izolowanych stawach. Z uwagi na charakter współdziałania możemy wyróżnić: 1.  W wielu przypadkach mięśnie posiadają napięcie oporowe.

Zamierzenie ramienia siły oporu (I) 4. zatem skurcz mięśnia musi być izometryczny. Ustabilizowanie sąsiednich odcinków ciała 3. ponieważ zarówno wielkość siły oporu (R) jak też jej ramię możemy nie tylko zmierzyć. co pozwala nam na utożsamienie wartości obu momentów (I zasada dynamiki Newtona). Pomiar misi być chwilowy. aby siła oporu była tka duża. Ponieważ nie możemy zmierzyć ani siły mięśniowej (F) ani jej ramienia (r) zatem o wielkości momentu siły mięśniowej wnioskujemy na podstawie momentu siły zewnętrznej ( M R ). by wykluczyć ruch. Wolno nam to uczynić jedynie pod warunkiem zachowania statyki. że siła mięśni w czystej postaci jest niedostępna badaniu. Warunkiem zbudowania prawidłowego stanowiska pomiarowego jest zachowanie kątów prostych pomiędzy częściami ciała. Nie pozwala na to brak możliwości pomiaru na żywym osobniku wielkości ramienia siły mięśniowej. 2. badających poszczególne grupy mięśniowe (np. 2. Pomiaru należy dokonywać w staryce. PRACA DOMOWA 1. Warunkiem niezbędnym przeprowadzenia pomiaru jest zapewnienie równowagi pomiędzy momentami sił zewnętrznych – oporu ( M R = R × I ) i mięśniowych ( M F = F × r ). ale również ustalić. liczba przysiadów w określonym czasie.1. Ustalanie pozycji pomiarowej – należy zadbać aby część ciała poddana badaniu była ułożona stabilnie w określonej pozycji. 3. bowiem mierzymy siłę maksymalną – z pominięciem techniki i taktyki ruchu.). Dopilnowanie. zapisanie wyniku 5. pomiędzy kierunkiem siły oporu i mierzoną częścią ciała oraz pomiedzy kierunkiem siły oporu i układem stabilizującym. 4. 1. 2. liczba podciągnięć w zwisie. kąta pod jakim mięsień przyczepia się do kości. liczba siadów z leżenia w określonym czasie itd. Dzieje się tak dlatego. :D wymień mięśnie antagonistyczne decydujące o prawidłowej postawie ciała opisz rodzaje dynamometrów scharakteryzuj wykorzystanie elektrostymulacji i elektromiografii w sporcie rozwiń temat topografia momentów sił mięśniowych .). Metody pośrednie oceniają wielkość i zmiany siły mięśniowej na podstawie wyników testów ruchowych przeprowadzanych na badanych. Wykonanie pomiaru. Wobec tego w układzie par biokinetycznych pomiar „bezpośredni” siły mięśniowej polega na pomiarze momentu siły na zasadzie zrównoważenia momentów siły mięśni (nieznanych) poprzez momenty oporu (znane). liczba unoszeń w podporze. kierunku działania siły mięśnia. Metody bezpośrednie sprowadzają się do pomiaru momentów sił mięśniowych przeprowadzanych w warunkach statyki (praca izometryczna mm. Istnieje wiele testów oceny siły mięśniowej.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->