Боне Величковски

МАКЕДОНСКО-АНГЛИСКИ И АНГЛИСКО-МАКЕДОНСКИ ПОСЛОВИЧНИ ПАРАЛЕЛИ

Скопје, 2002

ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ - СКОПЈЕ

Посебни изданија Книга 49

INSTITUTE OF FOLKLORE “MARKO CEPENKOV” - SKOPJE

Special Editions Volume 49

Bone Veličkovski MACEDONIAN-ENGLISH AND ENGLISH-MACEDONIAN PARALLELS OF EQUIVALENT PROVERBS

Skopje, 2002

ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ - СКОПЈЕ

Посебни изданија Книга 49

Боне Величковски МАКЕДОНСКО-АНГЛИСКИ И АНГЛИСКО-МАКЕДОНСКИ ПОСЛОВИЧНИ ПАРАЛЕЛИ

Скопје, 2002

DEL I/PART I

MAKEDONSKO-ANGLISKI POSLOVI^NI PARALELI MACEDONIAN-ENGLISH PARALLELS OF EQUIVALENT PROVERBS

VOVED

So objavuvaweto na ovaa kniga imav namera da i' priop{tam na nau~nata i po{irokata javnost trud so poslovici na makedonski i angliski jazik. Posebno se nadevam deka so nejzinoto publikuvawe }e mo`e da otpo~ne edna skromna sorabotka so stru~wacite od oblasta na poslovi~arstvoto od razli~ni zemji na svetot. Minatite nekolku godini uspeav da sporedam pove}e od dve iljadi makedonski tradicionalni poslovici na tema vistina, pravda, solidarnost, doblest, qubov, kako i na neomilenite, no za `al neodminlivi temi kako {to se lagata, omrazata, zavista itn., koi imaat ekvivalentna ili identi~na srodnost so onie na angliski jazik. Se nadevam deka vo dobar del od niv e ostvarena respektivnata prezentacija pred ~itatelite i eventualnite korisnici. Za angliskata verzija koja korespondira so makedonskiot korpus se pronajdeni sli~nite ili istite poslovici za istite ~ove~ki doblesti, mani i sostojbi. Trudot e zamislen kako mal pridones vo koj bi se promoviral duhot na univerzalnosta, so cel da se poka`e deka kaj razli~nite civilizacii i nacionalnite kulturi postojat zaedni~ki i istovetni vrednosti. So toa istovremeno se potvrduva poznatata teza na humanistite za potrebata od sorabotka me|u narodite, istaknuvaj}i ja po kojznae koj pat premisata deka vo razli~ni op{testva, od onie {to se najblisku do prirodata pa se' do najrazvienite, nasekade vo svetot nu`no e da se zboruva vistinata, da se bide hrabar, da im se pomaga na nemo}nite, da se bide velikodu{en i dobar, a da se bide zol i da im se nanesuvaat povredi i navredi na drugite, da se krade i da se bide sebi~en ne se doblesti {to bi trebalo da se na cena vo ovie vremiwa na krupni promeni {to so golema brzina se slu~uvaat na globalen plan. Ostanuvam so uverenieto deka vakviot potfat }e naide na odek vo naporite, veruvam ne naprazno, da i' se zastane na patot na moralnata relativnost so {to }e se podobri humanisti~kiot stav za univerzalnata dimenzija na se~ija tatkovina oddelno. ŽSo na~inot na koj e prezentiran materijalot bi se poka`alo deka sekoj narod budno ja ~uva i se gri`i za svojata obi~ajna, moralna i jazi~na tradiciska osobenost i deka toa e vo soobraznost so nastojuvawata na drugite narodi, za{to na{ite kulturni pridobivki so vekovi i' pripa|aat na istata civilizaciska tradicija. Humanisti~kite, moralnite vrednosti se nao|aat vo civilizaciskoto nasledstvo na sekoj narod. Duhot na univerzalnosta e vsaden vo rodnokrajnosta na site narodi.

odnosno. Povijest i historija usmene narodne knji`evnosti: Historijske i literarno-teorijske osnove te genolo{ki aspekti . 2 Tvrtko ^ubeli}. so koja namera i na koj na~in so taa postapka mo`e da se sogleda slo`enata problematika na paremiologijata. nastojuvame da vostanovime stabilni moralni vrednosti kako i da imame seriozni i silni li~nosti. se nametnuva i pra{aweto za zna~eweto na komparatizmot vo naukata. Najpogodna po~va za komparativnite istra`uvawa i teorijata na varijantite. No bitno e da se znae deka lu|eto se svesni za toa deka sekoja civilizacija }e se raspadne vo slu~aj koga poro~noto. 1 . i kako metoda i kako koncepcija. 188-196. Istata taa Evropa. na podra~jeto na paremiolo{kite istra`uvawa seu{te ne go postignal zaslu`enoto mesto koe{to ve}e dominantno se nametnal kako edinstven nau~no meritoren na~in na isBožica Sedli}. }e pobudat nade` vo eden svet vo koj }e vladeat moralni vrednosti vo koi radikalno }e bidat otstraneti pri~inite za otstustvoto na ~ove~koto dostoinstvo.−8− Bone Veli~kovski Site nie u~estvuvame vo nasledstvoto koe im pripa|a na mnogu nacii na svetot. ovoj obid da se pretstavi samo del od makedonskoto tradicionalno duhovno bogatstvo. da zavladee pravoto so koe }e bide garantirano postoeweto na vistinski ~ove~ki i human `ivot. 1988. Se razbira. a go spodeluva i cela Evropa ~ij del sme i nie.Analiti~ko-sintet~ki pogledi. a {to da se previdi. koi ne samo so zborovi tuku i so dela. kako i za drugite oblasti od folkloristikata voop{to. pretstavuvaat i paremiolo{kite formi. }e bide skromen prilog kon progresivnite dvi`ewa {to ne' motiviraat na{ata egzistencija da se obideme da ja izdigneme na edno pohumano nivo. Komparatisti~kite aspekti i metodskiot pluralizam vo paremiolo{kite istra`uvawa Za oblasta na paremiologijata. ~ija cel e odgovorot na slednite nepoznati: kako. 2 Komparatizmot. Zagreb. Matica Hrvatska. 1 U{te edna{. Zagreb. pa taka i nie. a za usnata literatura posebno. 2001. {to mo`e pri istra`uvawata da se sogleda. la`noto stanuva pravilo na odnesuvawe. vo koe nedvosmisleno se povtoruva i varira lajtmotivot za ~ove~nosta. Lijepa lijepu donosi : Rječnik poslovica na dvadeset različitih europskih jezika. osven proznite oblici na usnata narodna kni`evnost so svojata {iroko razviena i interesna raska`uva~ka motivika i tematika. tolku devalvirano i svedeno na negovata re~isi totalna negacija. site lu|e ne sekoga{ se dr`at do istite zaedni~ki vrednosti. str.

−9− VOVED tra`uvawe vo ostanatite `anrovi na narodnata literatura. koja{to pretstavuva samo eden mal del od delokrugot na etnolo{kite problemi. Iako naslovot go najavuva komparativniot aspekt vo istra`uvaweto na poslovicite na respektivnite jazici. So toa se otvara moderniot problem na metodolo{kiot pluralizam. {to e usloveno od: 1) slo`enosta na paremiolo{kata gra|a kako po jazi~niot karakter. sekako. potrebata od komparativni prou~uvawa na paremiolo{kite formi e rakovodena od mo`nosta za proniknuvawe vo nekoi skrieni elementi na narodnite poslovici. cela serija komponenti vo procesot na nivniot postanok i oblikuvawe. Vo pojavata. vo site aspekti na nejzi- . toj ne e i ekskluzivniot priod na prou~uvawe. tuku i vo istra`uva~kite centri na slednite dr`avi koi se poznati po nesomneniot pridones vo folkloristikata: Ruskata Federacija. Sepak. ne samo vo visoko razvienite anglosaksonski nau~ni institucii. temite i samata proverbijalna gra|a. kontinuitetot i opstojuvaweto na paremiologijata. pogovorki i sli~ni paremiolo{ki oblici do ~ie otkrivawe ne bi mo`elo da se dojde so nikakvi op{ti studii nitu so prou~uvawe na regionalnite i nacionalnite proverbijalni korpusi: na primerot na edna poslovica ili pogovorka i nejzinoto {irewe niz vekovite i kontinentite. Na takov na~in. Finska. deluvaat i drugi zna~ajni i presudni faktori. Paremiolo{kite oblici se slo`eni proizvodi na umot koi go pretpostavuvaat postoeweto na cela niza ~initeli pred nivnata pojava. za prisustvoto na komparativniot aspekt na podra~jeto na paremiolo{kite formi ima opravdani pri~ini. kulturno-istoriskiot. a so toa i na nejzinite komparativni ispituvawa bez da postoi obid uspe{no da se re{ava problematikata na narodnite poslovici i pogovorki. bidej}i problemot na paremiologijata vo svojata su{tina e problem na interdisciplinarnite vidovi. zna~itelno se stesnuva osoznavaweto na odreden kni`even fenomen vo negovata polnova`nost i slo`enost. na raznorodnite metodolo{ki priodi i ne e mo`no da se ostane vo ramkite na op{tite etnolo{ki koncepcii. Poa|aj}i od pove}epati potvrdenata logi~ka premisa deka pome|u predmetot na prou~uvawe i negovata metodska obrabotka mora da postojat vnatre{ni i relevantni logi~ki korelacii. Samo edna edinstvena metodska obrabotka vodi kon ednostranost i o~igledno kon necelosni zaklu~oci. formalno-poetskiot. Letonija i. makedonskiot i angliskiot. Latvija. pokraj mnogu va`nite komponenti na motivite. Estonija. kako so svoite zna~ajni taka i zavidni rezultati. bidej}i se' pove}e stanuva izrazena potrebata od poinakov metodolo{ki priod vo prou~uvaweto na preostanatite problemi. literarno-istoriskiot i nacionalno-istoriskiot karakter i 2) raznovidnite vlijanija od pobliskite i podale~enite kulturi.

a navistina mnogu karakteristi~ni izmeni koi{to nastanale vo tekot na pove}evekovnite vrski me|u narodite i nivniot istoriski razvoj. Bidej}i poslovicite i poslovi~ni izrazi pretstavuvaat va`en del od makedonskoto folklorno nasledstvo. Tokmu na toj primer mo`e da se nabljuduva kako se kr{at ramkite na tesniot nacionalen egocentrizam koj{to sekoja folklorna tvorba ja gleda kako iskonski proizvod na svojot sopstven nacionalen genij. No toa mu e malku poznato ili sosema nepoznato na ostanatiot svet. zatoa {to poslovicata mo`e da ja prenesuva istata poraka so drugi zborovi. Prevodot ne e striktna verbalna interpretacija. {to zna~i deka treba da go sodr`i nejzinoto to~no zna~ewe. naizgled bezna~ajni. Makedoncite uspeale da so~uvaat zna~itelen del od svoite tradicionalni poslovici. Zapoznavaweto na ostanatiot svet so na{eto poslovi~no bogatstvo e ostvarlivo preku negovoto pretstavuvawe na angliski jazik. mojata cel be{e da navedam nekoi pozabele`itelni poslovi~ni primeri koi se koristat denes i koi{to slobodno mo`at da vlezat vo eden relevanten paremiolo{ki korpus.− 10 − Bone Veli~kovski nite sitni. . potpomognato od prilo`enite indeksi. odigrale va`na i odlu~uva~ka uloga vo nivniot na~in na `iveewe. eden zna~aen negov del go so~inuva i poslovi~noto tvore{tvo. predmeti i situacii koi{to pak. {to sekoj narod oddelno na poseben na~in gi vnesuva vo oblikuvaweto na me|unarodnata folklorna tradicija. a sekoja poslovica ili grozd od poslovici nosi soodveten reden broj zaradi nivno polesno nao|awe. koi{to predizvikuvaat i neizbe`ni promeni na po{irok plan. bidej}i zna~eweto na ovoj svetski jazik kako svoevidna lingua franca vo svetski ramki e pove}e od o~igledno. pri koj{to do{le do izraz i onie sekoga{ vitalni tvore~ki pridonesi. Selektiraniot korpus na makedonski poslovici so adekvatnite angliski ekvivalenti e podreden azbu~no. Zna~i. od celokupiot korpus na makedonskoto narodno tvore{tvo. od svoja strana. odnosno abecedno. kako edna od direktnite mo`nosti za neposredna afirmacija vo svetot. pogovorki i frazeolo{ki izrazi koi{to glavno se odnesuvaat na nekoi pojavi. Za da se izleze od takvata zatvorenost treba da se iskoristi momentumot koga {iroko ni' se otvoreni vratite vo ova vreme na globalni slu~uvawa. mo`e da se po~uvstvuva vistinskiot puls na folklornoto kni`evno tvore{tvo. Za osobenosta na makedonskite poslovici Ograni~eni na usnoto izrazuvawe i kolektivnoto pomnewe.

Koga se sistematiziraat poslovicite i se vr{i kompilacija od fundamentalni izdanija. Za poimot na poslovi~nite tipovi Sega nekolku op{ti zabele{ki vo vrska so problemite za poslovi~nite tipovi i kompilacijata na tekstovite za nau~no prezentirawe na zbirkite so poslovici. iako niz prou~uvawata na klasifikatorite na narodnite prikazni ili drugite folklorni `anrovi. koja{to. Vsu{nost. Se ~ini deka vrz osnova na ovaa {ema. bidej}i e apsolutno nemo`no da se opfatat site porane{ni i sega{ni zapisi na poslovici i slu~aite koga tie se koristele vo pi{ana forma. za istra`uva~ite i nivnite metodi.− 11 − VOVED Bidej}i poslovicite se folkloren `anr. 3 Vo tekstovite do poslovici podatocite od nekolku ramni{ta ~esto se isprepletuvaat. Se raboti za set od nacionalni varijanti (na me|unarodno nivo stanuva zbor za pove}ejazi~ni ekvivalenti) na edna odredena poslovica. za varijantite i razvojot na nivnata op{testvena sodr`ina i umetni~ki formi. od edna. obi~no se koristat raspolo`ivite tekstovi od rakopisnite zbirki i najva`nite objaveni izvori. ili pak se oddale~uvaat i se razvivaat vo oddelni nasoki. ne e te{ko toj da se definira. od 3 Setot se podrazbira uslovno. socijalen i interakciski "kontekst". kako i za paremiolozite koi se zanimavaat so komparativnoto istra`uvawe na poslovicite. pa ottuka ovoj potfat bi trebalo da se nabljuduva vo sklad so nekoi porane{ni opservacii koi{to go postuliraat postoeweto na razli~ni analiti~ki ramni{ta na folklornite pojavi. Nemo`no e da se odredi opsegot na zna~eweto na poslovicata bez da se povikame na kontekstualnite faktori. terminot 'poslovi~en tip' retko se sre}ava vo paremiolo{kata literatura. vsu{nost se analizira na razli~ni na~ini pri istra`uvaweto na poslovicite. za sistematizacijata na nacionalnite korpusi na poslovici. mo`e da se diferencira konceptot na funkcijata na poslovicata kako folkloren `anr. . imeno: 1) Procesot koj{to ja povrzuva proverbijalnata situacija za kontekstualnata situacija i 2) ^inot na govoreweto so primena na poslovicata vo interakciska situacija. Takvata situacija uslovuva upotrebata na poslovicata da zavisi od dva razli~ni tesno povrzani procesa. tie prvenstveno cirkuliraat me|u narodot po usten pat. povtoruvaat ili se sovpa|aat na izvesen na~in. vklu~uvaj}i gi i nivoata na "tekstot" i " teksturata" na specifi~niot op{testven. a u{te poretko se rasprava za negovata sodr`ina.

7 Toj gi istaknuva Archer Taylor. toj se zanimava so poslovicite kako me|unarodna pojava od razli~ni aspekti. vo glavni crti. The Proverb. koja{to do`ivea {iroko me|unarodno priznanie. Toj go svrtel svoeto vnimanie vrz grupite varijanti. no. mo`e da se primenat najrazli~ni postapki. 172: 1-52. Helsinki. Cambridge. 1931. 5. Pri klasifikacijata na poslovicite i nivnoto podreduvawe za sistematizirano publikuvawe. 5 4 . no. 5 Analizata i sporedbata na ekvivalentite. Finskiot paremiolog Mati Kuusi ja podvlekuva va`nosta od monografski analizi na oddelni. izrekite se pro{ireni bilo so udvojuvawe na analogiite ili so dodavawe na kontrastivni elementi ili so promena na zastarenite i nerazbirlivi detali. spored Kuusi. Vo nekoi pozna~ajni studii. pp. dodeka setot na varijantite go imenuva kako 'tip'. 1966. kako i na vol{ebnite prikazni. mo`e da pomogne vo re{avaweto na problemite svrzani so potekloto na pretstavata. Proverbium. koi{to se javuvaat kako primarni i sekundarni. no. Diskutiraj}i za na~inite na varijacijata. Massachusetts. Parömiologische Betrachtungen. reprezentativni poslovici vo 1957 godina. 6 a vo 1966 godina toj gi predlo`uva glavnite kriteriumi i termini za analiza na strukturata na poslovicata. "Suum cuique". Tejlor uka`uva na raznoobraznosta na nekoi specifi~ni detali i na glavnite osobenosti na poslovicite. 1. Poznatiot amerikanski paremiolog Ar~er Tejlor e prviot {to go vovel terminot 'poslovi~en tip'. pp. 7 Matti Kuusi. Mo`e da se sretnat kontradiktornosti vo teoretskite prou~uvawa. pp.− 12 − Bone Veli~kovski druga strana. 97-104. Osvrnuvaj}i se na poslovicata kako sopstvenost na pove}e nacionalni kulturi. evolucijata i op{testvenite funkcii na poslovicata. latinski i francuski dela. 1957. Helsinki. 11-14. koristej}i primeri od angliski. 4 objavena vo 1931 godina. Vo negovata kniga Za poslovicata. 6 Matti Kuusi. za sistematiziraweto na poslovicite. a poslovicata ja nabljuduva kako set od varijanti. baladite ili drugite folklorni vidovi. zapi{ani na razli~ni mesta i vo razli~ni vremenski periodi. vo vovednite zabele{ki pri objavuvaweto na poslovicite i vo posebnite trudovi za niv. za avtorskata koncepcija na tipot kako i za mo`nostite za klasifikacija na poslovicite. "Ein Vorschlag für die Terminologie der parömiologischen Strukturanalyse". 1965. Tie se povrzani so nivnite sli~nosti. toj ekvivalentite od edna ista izreka izrazena na eden odreden jazik ili na nekolku jazici gi narekuva 'varijanti' na poslovicata. 47-48. germanski. Matti Kuusi. Proverbium. Poradi toa. Vo 1965 godina toj ja iznesuva idejata za indeks na tipovi na me|unarodni poslovici. voop{to ne e lesno da se ima jasen uvid vo toa kako mo`e da se odredi krajot na edna poslovica i po~etokot na druga. Helsinki. odnosno pri samata sistematizacija na tekstovite. FF Communications. paremiolozite ve}e se osvrnale na problemot za poslovi~niot tip i toa do izvesen stepen.

Moskva. 10 "Proverbs and Proverbial Phrases of Oriental Nations". nastojuva da se sovpadnat so t. 2) strukturata 8 i 3) jadroto.n. pokraj drugoto. vklu~uvaj}i gi postoe~kite i mo`ni na~ini na generalizacija izrazeni vo vid na poslovica. Tekstovite povrzani so zaedni~kata ideja i struktura predlaga da se vikaat ekvistrukturalni sinonimni poslovici. Kuusi gi izlo`uva svoite proekti za indeksot na tipovi na me|unarodni poslovici. Isto taka. . 9 GrigoriŸ PermÔkov. no koi{to izrazuvaat razli~na ideja. Neumann predlaga terminot 'struktura" {to go koristi Kuusi. Somr. p. 1971. In: Poslovicì i pogovorki narodov Vostoka. Vo negoviot sistem se izdeferencirani ~etiri klasi na situacii ili situaciski invarijanti. 17. Moscow. by Yu. Bregel. a toa se: 1) idejata. Podeluvaj}i go materijalot na dva dela. Poslovicì i pogovorki narodov Vostoka. obiduvaj}i se da gi objasnat i prakti~no poka`at mo`nostite za sistematizirawe na poslovicite. a nekoi polemi~ni opservacii se objavuvaat od estonskiot folklorist Arvo Krikman i latviskiot paremiolog Elza Kokare. Kuusi se povikuva na tekstovite na razli~ni narodi kade{to idejata i jadroto koincidiraat kako varijanti na edna ista poslovica. Sovetskiot paremiolog Grigorij Permjakov eksperimentira vrz teorijata na klasifikacijata. Negovata su{tina e opi{ana vo podnaslovot: 8 S. Obrazuvanite grupi go so~inuvaat prviot oddel. no. 9 Permjakov ja primenuva svojata sopstvena {ema koja se temeli na Bregeloviot trud "Poslovici i poslovi~ni izrazi na isto~nite narodi" 10 i na razni drugi tekstualni primeri. 6. Pri klasificiraweto na poslovicite na razli~ni narodi. Helsinki. bi mo`ele da se nare~at kongruentni ili sli~ni poslovici. Proverbium.130. "Zur Terminologie der parömiologischen Strukturanalyse". Toj gi grupira ruskite prevodi na poslovicite na isto~nite narodi spored logi~ko-semioti~kite karakteristiki koi. 1966. Permjakov gi pretstavuva tekstovite vo dva oddela vo negovoto posledno izdanie na poslovicite i poslovi~nite izrazi na isto~nite narodi. 1979. Vo trudot toj se osvrnuva i na na~inite na razvojot na varijantite vo koi se inkorporirani dopolnitelni motivi. kontaminativni poslovici. relevantni parovi. dodeka drugi se podvi`ni. tekstovite so ista struktura i so isto jadro vo porakata. Permjakov ne obrnuva vnimanie na toa dali se internacionalni ili ne. zemaj}i gi predvid sintaksi~kite formi na re~enicata da se zameni so zborot 'formula'. toj poka`uva deka vo varijantite nekoi elementi se komparativno stabilni. a se opi{ani i kompleksnite poslovici. str.− 13 − VOVED komponentite {to ja opredeluvaat poslovicata na tri nivoa. Analiziraj}i gi raznite aspekti na stroe`ot na poslovicite kako znaci na soodvetni situacii ili me|uzavisnosti na predmetite. Istovremeno se javuvaat redica teoretski studii i pra{awa vo vrska so tekstovite.

Vo vtoriot oddel tekstovite se podeleni na predmetni grupi. kako i faktot deka tie se odnesuvaat na formulai~nite opisi vo odnos na klasifikacijata na poslovi~nite tekstovi. Kako {to na toa gleda samiot Krikman. "Some difficulties arising at semantic classifying of proverbs". 865-879." Poslovicite se slo`eni strukturi. 11 . 1972. itn. Poslovicite ne se logi~ki ili filozofski iskazi tuku frazi koi so sebe go nosat prenosnoto zna~ewe. Me|utoa. 12 Vo svoite proekti M. 12 Matti Kuusi. Helsinki. pp. tuku naveduva ilustracija za bazi~nite delovi (mikrostruktura). "How Can a Type-index of International Proverbs Be Outlined?". 473-476. 1974. Toj istaknuva deka i heterogenite poslovici spa|aat vo tipovite opfateni od Permjakoviot sistem 11 i zaklu~uva deka da se pronajde edna dadena poslovica spored ovoj sistem e kako da se bara igla vo plast seno. Krikman go naglasi prisustvoto na osnovnoto i komplementarnoto zna~ewe na ovie sistemi. Proverbium. no. podredeni spored vidot na vnatre{nite vrski {to postojat me|u ne{tata. 23. pri baraweto na stabilnite nivoa na univerzalnata skala. "Towards an International Type-system of Proverbs". 13 Toj isto taka uka`uva na nekoi neadekvanosti i somnitelnosti vo odnos na dvata sistema. toj jasno bi poka`al deka "apstrahiraweto i generaliziraweto na poslovi~niot semanti~ki opis ne e ni{to drugo osven izvlekuvawe na izvesna supMatti Kuusi. so pomo{ na logi~kata transformacija". 15. 1970. Zemaj}i go predvid faktot deka sekoja poslovica se sostoi od podatoci koi se odnesuvaat na pove}e nivoa. Helsinki. pp. a pomalite oddeli vo dvata dela se izrazeni niz metatekstovi. A. objavuvaj}i gi svoite sopstveni proekti za indeksot na tipovi na internacionalni poslovici. no. 19. Proverbium.− 14 − Bone Veli~kovski "Poslovici i poslovi~ni izrazi na isto~nite narodi. 13 Arvo Krikmann. pp. Kuusi ne dava opis na stukturata na celiot planiran indeks (makrostuktura). poetskata kako i folkloristi~kata strana na poslovicite strada i vo dvata sistema. Kuusi go kritikuva sistemot na Permjakov. Toj veli deka e somnitelno dali voop{to ima "nekakva osnova da se zboruva za postoewe na poslovi~nite zna~ewa kako "potencijalnosti". Neiscrpnosta na semanti~kite karakteristiki i obrascite na hierarhiskite sistemi predizvikaa ogromni somnevawa. Helsinki. Koga bi se obidele da dademe eden iscrpen opis na edna semanti~ka struktura. Proverbium. pokraj onie realni zna~ewa {to tie gi imaat ili gi imale vo tradicijata na nekoi konkretni narodi. Kuusi go opi{uva tipot vo eden od negovite najelaborirani proekti koi se odnesuvaat na vrskite na binarnite opozicii. kulturi. no. a metatekstovite pretstaveni vo opisite na tipovite ne se sposobni da gi opi{at site odnosi koi se manifestiraat vo poslovicite. 699-736. toga{ takviot opis bi stanal mnogu kompliciran i ne bi mo`el da se razbere.

Naslovite ponekoga{ obvrzuvaat na nekoi specifi~ni zna~ewa koi{to tie ne gi poseduvaat.. se mnogu retki.− 15 − VOVED struktura ili odredena relacija od celosnata stuktura na smetka na prekinuvaweto na nejzinite vrski so ona {to ostanalo od nea (odnosno zapostavuvawe na site drugi semanti~ki informacii)". Kokare go opi{uva kako relativen. mora da bidat vklu~eni pri publiciraweto na sporedbenite tekstovi. Spored nea. nacionalnite poslovici se sporeduvaat so onie na drugite narodi. a so razli~ni zna~ewa. 282. 14 15 Ibid. oddale~eni od umetni~kite generalizacii na poslovicite koi{to sodr`at figurativni zna~ewa. na primer na onoj od sintaksti~ka priroda. 1984. iako ponekoga{ e nemo`no da se izbegne atribucijata na tekstovite. 2) Semanti~kata adekvatnost na sistemot na pretstavi. Taa istaknuva deka samo celosnite tipovi. Tuka Kokare diskutira i za pra{aweto za dimenzijata na sodr`inata na tipot. otkolku oddelnite varijanti na poslovicite.. Vo toj slu~aj treba da se diskutira i za problemot na tipot. ÏlÝza Kokare. Krikman zabele`al deka mnogu sli~ni celini vo Permjakovoto delo mo`at da se smestat pod razli~ni klasi i deka nekoi klasi se povtoruvaat edni so drugi. iako ne mo`e da ne podle`i na izvesni kritiki. p. podatocite od ostanatite ramni{ta. "TeoriÔ i praktika sravnitelÝnoŸ paremiologii". . Mnogu razli~ni primeri mu se pripi{uvaat na eden ist tip. Moskva. izrazena preku istite motivi na pretstavata vrz razli~ni tipovi. Kokare go nabljuduva sistemot na Permjakov od aspekt na komparativnata paremiologija. premnogu mali podgrupi se obrazuvani. Taa zabele`uva samo nekolku slu~ai na isti primeri koi mo`at da potpadnat pod razli~ni oddeli. 15 Kombiniraj}i gi dvata kriteriuma (logi~kiot i lingvisti~kiot) pri grupiraweto na tekstovite. 865. Taa smeta deka negovata kniga glavno e korisna i se bazira vrz striktni kriteriumi. vklu~itelno i sinonimnite poslovici i nivnite varijanti. 274-289. str. odnosno strukturata na poetskata slika se popostojani. 16 Pri sporedbenoto prou~uvawe na poslovicite. Premnogu vnimanie i' e posveteno na modalnosta na re~enicite. Spored Kokare. Folklor: Obraz i poeti~eskoe slovo v kontekste. so formulirawe na slednite kriteriumi pri definiraweto na tipot: 1) Sli~nosta na sintakti~kata i poetskata struktura. slu~aite kade{to se koristat poslovici so eden adekvaten umetni~ki obrazec. Permjakov ne mo`el da go izbegne povtoruvaweto. Stabilnosta na nekoi komponenti na obrazecot. 16 Ibid. za{to razli~ni varijanti i ekvivalenti vo kompleksot na tipot obi~no se izrazeni so re~enici od nekolku modeli. 14 E. str. naslovite na oddelite i pododdelite vo knigata na Permjakov se premnogu apstraktni vo mnogu slu~ai.

Proverbium. 17 . Proverbium. poslednoto zaslu`uva najgolemo vnimanie. Helsinki. taa uka`uva na toa deka e beskorisno da se otfrlaat klasifikaciskite indikacii od sferata na realnosta. Pri prviot obid da se sostavi edna iscrpna publikacija na poslovici avtorite se sre}avaat so problemot na poslovicata kako kompleks od varijanti i nivnite internacionalni ekvivalenti.− 16 − Bone Veli~kovski Problemite pri formulirawe na tipot se zasegnati so nekoi aspekti vo teoretskite trudovi. Düringsfeld. 18 Toj go svrtuva vnimanieto kon faktot {to vo tekstovite ─ koi{to se sostojat od eden deskriptiven element i sodr`at samo eden predmet na interes i eden komentar ─ ne e mo`na opozicija. pp. 18 Alan Dundes. kako {to toa se slu~uvalo porano. Nekoi sostavuva~i na poslovi~ni publikacii. Burkhart.. zna~eweto ili formulata pri modeliraweto na poslovicata. vol. 2/1875. 17 Nivnite situaciski funkcii zavisat i od t. pp. Leipzig. situaciski varijanti. I. pp. Toj ja obrazlo`uva nemo`nosta na principite na Permjakov i Kuusi vo odnos na binarnite antipodi za da mo`at da bidat primenlivi na site poslovici vo procesot na nivnata klasifikacija. vo potragata po konstantni komponenti vo stukturata na poslovicata. izrazeni preku sosema adekvatni lingvisti~ki formi variraat vo zna~itelna merka. Taka. Reinsberg-Duringsfeld. Helsinki. ja izlo`il idejata deka zna~ewata na poslovicite. 25. Zna~aen pridones za razbiraweto na tipot se sre}ava kaj D. Vilmos Voigt. Sprichwörter der germanischen und romanischen Sprachen. odreduvaj}i ja su{tinata na mikro i makro metaforite na poslovicite. Na eden ili na drug na~in. 19 Materijalot go nudi samata stvarnost na edno odredeno op{testvo i negovata kultura. no. 20 O. Spored nego. Na toj na~in spomenatata ideja na Permjakov indirektno e diskvalifikuvana. 125-128. no. 1970. Vo nejziniot trud za poslovicata kako primer od naukata za komunikacijata i semiotikata. "Das Sprichwort als Factum der Kommunikationswissenschaft und der Semiotik". I/ 1872. na primer. Proverbium. na primer Duringsfeldovi. 1875.n. spored koja realnosta formira eden indiferenten konstrukciski materijal vo odnos na klasifikacijata. 20 obrnale pove}e vnimanie na pojavata spored koja ekvivalentite na poslovicata pretstavuvaat tekstovi koi ponekoga{ nudat razli~ni pretstavi. "Variantenschichten eines ungarischen Proverbiums". 141-172. naveduva koja bi trebalo da bide osnovnata edinica pri strukturalnata analiza. "On the Structure of the Proverb". 1975. Ungarskiot paremiolog Vilmo{ Voit. 15. izobilstvoto od trudovi za analizata na stukturata na poslovicata vodi kon problemot vo odnos na tipot. amerikanskiot folklorist Alan Dandis. 961-973. 2. 19 Dagmar Burkhart-Chatzeeliades. Helsinki. F. Za taa cel toj gi nabrojuva: pretstavata. pri analiziraweto na edna poslovica vo vid na pra{alnik. no. 1981.

. Vo informacijata od me|unarodniot simpozium na paremiolozite objavena vo spisanieto Proverbium br. iako nitu Adalberg vo XIX-ot vek. W oparciu o dzielo Samuela Adalberga opracoval Zespol redakcyjny pod kierunkiem Juliana Krzyzanowskiego. Tie se podeleni na pomali oddeli. 3/1972. Leipzig. tipovite se metodski raspredeleni vo izdanieto.− 17 − VOVED dodeka drugi sostavuva~i. vklu~uva golemi grupi na tekstovi koi sodr`at oddelni poslovici. 1/1867. vodej}i smetka za alfabetskoto podreduvawe na zborovite na soodvetniot jazik. 5/1880. I/ 1969. Cambridge. dr`ej}i se edinstveno do principot na klu~ni zborovi. Vo nea taa gi priklu~ila sinonimnite poslovici kon eden zaedni~ki tip i i' dava prednost na zaedni~kata ideja otkolku na edinstvoto na slikovnata stuktura. taka{to na toj na~in i tie se vklu~eni. Deutches Sprichwörter-Lexikon. 1950. Sentences and Proverbial Phrases from English Writings Mainly Before 1500 by Barlett Jere Whiting with the collaboration of Helen Wescott Whiting. 21 mu daval prednost na formalniot kriterium. Kokare go sledi svojot sopstven princip na odreduvawe na tipot. sobranite tekstovi koi sodr`at oddelni poslovici (tipovi) se umereno ednostavni. Materijalot od varijantite izbran spored ovoj princip gi so~inuva tipovite poslovici. za koj stanuva zbor vo nejzinata kniga so latviski i litvanski poslovici. Michigan. Zatoa. 25 od 1975 godina. Bidej}i zbirkite objaveni od Vajting i Tili ne se golemi. 21 . od druga strana. 2/1970. 23 Proverbs. na primer Vander. vol. Warsaw. pokraj tipovite vo koi spomenatata srodnost od sintaksi~ka i poetska priroda e pove}e ili pomalku po~uvstvuvana. 24 Nowa ksiega przyslo'w i wyrazen przys lwiowych polskich. 22 Vajting 23 i Adalberg-K{i`anovski. A Dictionary of the Proverbs in England in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. 24 Kaj site ovie pra{awa so koi se soo~uvaat avtorite. 3/1873. na sostavuva~ite na nacionalni i regionalni publikacii na poslovici im se prepora~uva da se rakovodat spored klasifikaciskite sitemi na Tili. vol. Funkciite na osnovniot zbor gi imaat zborovite {to naj~esto se povtoruvaat vo tekstovite. 2/1870. nitu Karl Friedrich Wilhelm Wander et al. Tilley. u~estvuvaat celi kompleksi od varijanti vo koi glavnite elementi nosat poetski sliki i se pretstaveni kako nezavisni poslovici. tekstovite vo pomalite delovi se ozna~eni hronolo{ki. 22 M. 4/ 1876. Adalberg-K{i`anovskoto golemo izdanie na polski poslovici i poslovi~ni izrazi. 1968. Tekstovite vo tipovite se podredeni spored hronologijata na izvorite. iako onie kaj koi otsustvuva osnovniot zbor funkciite gi nosi celata poslovica. Eden zaedni~ki osnoven zbor e najden za sekoja poslovica (tip). P. ozna~eni so bukvite na alfabetata. se javuvaat akumulacii od tekstovi vo koi se manifestiraat pove}e razli~ni i nepovrzani poetski pretstavi. Massachusetts.

pp. Proverbium. Osnovata za sistemot na Permjakov kako i za sistemot na Kuusi e oformena od podatocite za povisokite strukturni nivoa na poslovicata. nesomneno korisen za istra`uva~ite koi vo poslovicite gi baraat na~inite za stilisti~ko-strukturalno modelirawe. lingvistikata. 225-235. odrazeni vo veruvawata. I kako vo sekoja sistematizirana publikacija. 25 Samiot toj bil mnogu zainteresiran za oformuvaweto na logi~kata misla vo poslovicite. istra`uva~ite najmnogu se interesirale za tradicionalnite zapleti. Poradi toa negovata metoda na sistematizacija ne soodvetstvuva pri istra`uvaweto na poslovicite kako folklorni fenomeni. treba da se istakne deka toj poslovicite ne gi klasificiral od folkloristi~ka gledna to~ka. kako {to se semiotikata. sociologijata. iako so toa ne se vodi smetka za mnogu drugi komponenti na strukturata na poslovicata. li~nostite kako proizvodi na istoriskata stvarnost i op{testvenite odnosi. 276-285. zaedni~ki za site narodi. "O lingvisti~eskom aspekte poslovic i pogovorok". Klasifikacijata na folklorot soglasno aspektite koi se va`ni za niv e mnogu ograni~ena. U{te od samite po~etoci na folkloristikata. no. 26 GrigoriŸ PermÔkov. so koristewe na istoriskoto pametewe so~uvano vo tradiciskata. 11. Tie se tradicionalni kombinacii na umetGrigoriŸ PermÔkov. sistematiziraweto i prou~uvaweto na folklornoto nasledstvo. psihologijata itn. folkloristikata se bavi so istra`uvawe na potekloto i razvitokot na folklornite edinici. Za drugite nauki. Proverbium. 25 . 1968. folklorot e pomo{no sredstvo. relevantni za folkloristite. Iako se mnogu razli~ni od drugite folklorni `anrovi vo odnos na funkcijata i relacijata so op{testvenata stvarnost. str. izvor na ilustrativni primeri. eti~kite i estetskite pogledi svrteni kon takvite odnosi. folklorna pojava. Helsinki. no prakti~no sosema e nemo`no da se izbegnat vo sekoj sistem na klasifikacija. no. Od svoja strana pak. Folkloristikata evoluira i se razvi kako nauka blagodarenie na sobiraweto. obi~aite. Poslovicite se predmet na istra`uvawe na folkloristite i Permjakov gi opi{al kako predmet interesen i za lingvistite i filozofite-logi~ari. pred se'. 1968. So izvesna rezerva bi mo`elo da se re~e istoto i za principot na sistematizacija prilagoden na globalniot indeks na poslovici na Kuusi. umetni~kata i obrednata re~. 10. so problemite na nivnite vrski so etni~kite kulturi i bara metodi koi }e bidat orientirani kon nejzinata su{tina. 26 Istovremeno.− 18 − Bone Veli~kovski K{i`anovski vo negovata neodamna objavena publikacija go upotrebuvaat terminot 'tip'. Helsinki. nekoi diskutabilni i somnitelni slu~ai na povrzuvawe ili ispu{tawe na tekstovite iskrsnuvaat tuka. poslovicite se. "O logi~eskom aspekte poslovic i pogovorok"..

Zapletot. Pri analiziraweto na tekstualnite varijanti so pomo{ na komparativnata metoda se stignuva do najdlabokite sloevi na minatoto. Helsinki. e jadroto na sekoe kreativno delo. zaedni~ko za site varijanti. baladite. koi{to pak se lesno pomlivi i vedna{ ja otkrivaat su{tinata na deloto.− 19 − VOVED ni~kite zborovi. obrazuvaj}i soodvetna metafora kaj poslovicite nositeli na slikata ili pretstavata i postojaniot argument na neumetni~kata generalizacija kaj niv se sfa}a bukvalno. postojani i lesno potvrdeni kako pri klasifikacijata na drugite folklorni `anrovi. a me|unarodnite broevi na tipovi vovedeni vo niv se pogodni za komparativno istra`uvawe. Sledstveno. predanijata. poradi nemu poznati pri~ini toj gi zapostavil pri podgotvuvaweto na me|unarodniot indeks na poslovi~nite tipovi. isklu~itelno nacionalni ili zaedni~ki se koristat kaj mnogu bliskite ili srodni jazici. Toj tvrdi deka tekstovite. koj{to se sostoi od pogolemite `anrovi kako {to se prikaznite. pesnite. Katalozite na narativniot folklor naj~esto se narekuvani katalozi na tipovi. 1966. povrzani so zaedni~kata ideja i jadroto. a podocna e koristen i za ostanatite narativni `anrovi. bi bilo neefikasno da se vovede numeracija na me|unarodno ramni{te. 27 Matti Kuusi. Folklorot. Vo tradicijata na oddelni narodi prili~en broj na poslovici. verbalnite formuli na oddelni poslovici ne se podolgi od samo nekolku zborovi. Tekstovite na zaedni~kite zapleti se pretstaveni vo katalozite kako tipovi. nivnata istorija go odrazuva razvojot na op{testvenata i estetskata misla i tie se tesno povrzani so biografiite na razni etniciteti od po{irokite oblasti na kulturata. legendite. Za taka mali i op{ti edinici kako {to se poslovicite. treba da bidat konkretni. osnovnata komponenta na umetni~kata struktura. Se ~ini deka Kuusi ve}e diskutiral i gi ilustriral ovie elementi i toa mnogu jasno vo pogore spomenatite sugestii vo vrska so pra{awata za paremiologijata. e od narativna priroda. pp. Terminot 'tip' bil za prvpat primenet so takvoto zna~ewe pri teoretskata analiza samo na prikaznite. 5. 97-104. a od druga strana. . folkloristi~kiot aspekt doka`uva deka e najva`en pri sistematizacijata na poslovicite. Proverbium. "Ein Vorschlag für die Terminologie der parömiologischen Strukturanalyse". 27 me|utoa. me|utoa. Vo negovite primeri jadroto e motivot. koj{to e najva`nata komponenta na nacionalnite varijanti i nivnite internacionalni ekvivalenti. treba da bidat sfateni kako varijanti na edna ista poslovica. pa taka me|unarodnite tipovi bi mo`ele da se izgubat me|u niv. tie gi so~inuvaat osnovnite edinici na tipot. Glavnite kriteriumi pri razlikuvaweto na tipot. Pa zatoa. no.

1976. avtorite na sporedbenoto izdanie na poslovici na germanski i romanski jazici. vol. se mnogu retki. onie so ista struktura i jadro. Spomenatite sostavuva~i na publikacii na poslovi~nite tekstovi ja sogledale bazi~nata komponenta koja ja oformuva poslovicata na ist na~in kako Kuusi. I/ 1872. Sinonimnite poslovici se sosema druga rabota. Kako {to toa taka ubedlivo e izrazeno vo primerite na Kuusi. Deutches Sprichwörter-Lexikon. 30 Vadja vanasõnad eesti. by Vaina Mälk. 29 I. karjala ja vene vastetega.. Leipzig. kako Vander. 1/1980. Düringsfeld. Toa e konkretna i relativno stabilna edinica. 2/1875. by Vaina Mälk. povrzani so zaedni~ki ili sli~ni idei. slobodni ili konstantni kombinacii na zborovite. 3/1985. F. Somr. 1981. Tallinn. 1985.e. Sprichwörter der germanischen und romanischen Sprachen. Tekstovite. Idejata. Toa e odredeno od ~udesnata sposobnost na jazikot kako sredstvo za kodirawe na mislite za ograni~uvawe i regulirawe na denotativnite i konotativnite zna~ewa na zborovite i nivnite kombinacii vo soodvetni konteksti. koja{to e oformena od strukturata na verbalnite varijanti. 28 Duringsfeldovi. Somr.n. lesno dostapna i podatna za opservacija. 29 Vo poslednite desetletija od XIX-ot vek istiot princip na tipsko oblikuvawe konsistentno e primenuvano i potvrduvano od estonskite sostavuva~i na sporedbeni zbirki i nacionalna edicija na poslovi~ni tekstovi.e. vol. tie ne obrazuvaat edna i ista poslovica. na koja mo`e da i' se opredeli organskoto edinstvo na slikata i potekloto na iskazot. 5/1880. predmetot i semantikata se derivativni.− 20 − Bone Veli~kovski Idejata. O. 28 . Zborovite se kodovi na realnosta i apstrakni poimi koi i' pripa|aat na kategorijata od poniskite ramni{ta na stukturata. 2/1870. Zborovite i nivnite kombinacii obrazuvaat konkretna i stabilna osnova tekstovite da mo`at da se sporeduvaat. Tie stanuvaat zaedni~ki crti koga }e se ottrgnat od konkretnata slika. t. 1-2. avtorot na golemata zbirka na germanski poslovici. Tallinn. Liivi vanasõnad eesti. Toa e pri~inata {to vo primerite analizirani od Kuusi. Toa ja otstranuva opasnosta od nedorazbirawe vo slu~aite na t. t. kongruentni tekstovi. da se pravat paraleli ili da se analiKarl Friedrich Wilhelm Wander et al. 30 Jadroto na slikata na poslovicata e fraza. 3/1873. Ve}e vo XIX-ot vek ovaa ideja skoro bila dostignata od sostavuva~ite na golemite publikacii. a imaat razli~no jadro. vadja ja läti vastetega. se ~esti. soome. Eesti vanasõnad. Samiot materijal namenet za istra`uva~ite koi rabotele individualno ja smetale poslovicata kako akumulacija na varijanti.n. apstrahirani komponenti na strukturata od najvisoko nivo. Reinsberg-Duringsfeld. Leipzig. 4/ 1876. vol. Tallinn. a koi{to izrazuvaat razli~ni idee. mislata izrazena preku umetni~kata slika ili neumetni~kata generalizacija vo tekstovite na istoto verbalno jadro obi~no e istata. vol. 2/1983. 1/1867. t.

mo`e da se slu~i razli~no da gi tolkuvaat poslovicite. vospostavuvaweto na strukturata na slikata e.e. Poslovicata e zemena od Sv. nemo`no e da se izbegne opasnosta od razli~no razbirawe i potekloto na idejata. a koja glasi: "Koj kopa grob na drugogo. Istra`uva~ite. Iskustvoto od sistematiziraweto i prou~uvaweto na poslovicite. poka`uva deka podatocite za povr{inskata struktura na tekstovite redovno se povtoruva ili se javuva ne samo kaj nacionalnite (ednojazi~ni) tuku i kaj me|unarodnite (mnogujazi~ni) tipovi na poslovici. vo koe e napravena paralela na izvesen broj na ekvivalentni poslovici na romanskite i germanskite jazici. a isto taka vo onie koi pripa|aat na razli~ni jazi~ni familii se sozdadeni pri koristeweto na ista ili sli~na realnost i apstraktni poimi. Jadroto na poslovicata se sostoi od temata na kopawe grob ili jama vo koja pa|a samiot nejzin kopa~. a osobeno od sostavuvaweto na sporedbeni izdanija na tekstovi na poslovici. 846 od I del od aktuelnava kniga). dotolku pogolem e brojot na varijantite. Posmatraj}i gi kako vistinski kriterium za sistematizacija. a naj~esto samite korisnici. sam }e si postrada od nego". Sprichwörter der germanischen und romanischen Sprachen. . a isto taka organski ima mnogu zaedni~ki elementi vo odnos na strukturata na ti31 I. 31 So cel da se elaborira ovaa misla. t. duri i na kontradiktoren na~in. 2/1875. F. O. Toa e doka`ano vo mnogu slu~ai so zabele{kite. za onie od povisokite nivoa se derivativni.− 21 − VOVED ziraat nivnite razliki. Reinsberg-Duringsfeld. adaptaciite ili regionalnite verzii nastanati od nea. Düringsfeld. (br. objasnuvaweto na zna~ewata na umetni~kite tekstovi i situaciite pri nivnoto koristewe kaj mnogu zbirki na poslovici. na primer. Sosema jasen koncept na strukturniot tip na popularnite me|unarodni poslovici mo`e da se sretne pri konsultacija na sporedbenoto izdanie na Duringsfeldovi. sam pa|a u nego" (MNU 3032) ili "Koj kopat drugemu grob. Kolku po{iroko poslovicata e rasprostraneta vo razli~ni jazici i kulturni zoni. Semanti~kite podatoci. Pismo i nejzinoto prenosno zna~ewe glasi: "Koj misli ili mu gotvi na drug zlo. sam (toj) padvit vo nego" (MNU 3034). Me|utoa. Tie se premnogu op{ti i {iroki za da se dobie opis na tipot kako organsko edinstvo. pretstavena e strukturata na edna me|unarodna i osobeno stara poslovica. sepak. edinstvoto na glavnite komponenti. I/ 1872. o~igledno. Site evropski narodi gi znaat nejzinite ekvivalenti. a se sre}ava i na Bliskiot Istok. Zaedni~kite motivi vo srodnite jazici. Taa se sre}ava vo mnogu varijanti so menuvawe na mestata na nejzinite komponenti. da se organiziraat tipovite na poslovici. vol. Leipzig. izrazuvaj}i gi leksi~kite ekvivalenti. Tie se modelirani so pomo{ na re~enici so analogni sintaksi~ki konstrukcii.

Glavno. Pri nabljuduvaweto na korelacijata na ekvivalentite. 1223 od I del na knigava). 15. funkcioniraat nezavisno u{te od najstari vremiwa. Edinstvoto na idejata na ekvivalentite ubedlivo e izrazena preku kontekstot vo Biblijata ili vo nekoi drugi izvori ako se koristi vo bilo koja druga koherentna narativa. bi bilo zgodno da se nazna~at semanti~kite vrski na dvata tipa vo klasifikaciskiot sistem. tie mo`at da poslu`at kako supstituti.− 22 − Bone Veli~kovski pot. {to sami ja iskopaa. 32 Za makedonskite varijanti vidi gi primerite br. Tie ne mo`at da se smetaat kako dve modulacii na edna ista slika. toga{ e nesoodvetno da se nadopolnuva tipskata kompozicija so poslovici izrazeni so drugi. vo odnos na verziite izrazeni na razli~ni na~ini i so razli~ni vidovi na re~enici. iako sli~ni. no nikoga{ ne se povtoruvaat slikovnite motivi na drugite. od edna strana gi sogleduvame adekvatnite razliki na modalitetot na iskazite kodirani od niv. no vo zavisnost od jazi~niot kontekst i ekstralingvisti~kite situacii od druga strana. Ako jadroto na pretstavata se podrazbere kako fundamentalna komponenta na strukturata na poslovicata. Zatoa. ~esto se koristeni na paralelen na~in vo eden ist jazik." (Sirah 27. no nema pri~ina da se spojat vo eden zaedni~ki tip. 666 i 1248. a samo onie tekstovi vo koi jadroto se povtoruva se narekuvaat varijanti i ekvivalenti na poslovicata. Nivnite sliki. Edinstvenata razlika se sostoi vo toa {to komponentata na kopaweto jama se sfa}a pove}e kako umetni~ki argument dodeka pa|aweto vo nea se podrazbira kako umetni~ko voop{tuvawe ili predupreduvawe. Poradi toa. tekstovite vo koi se sodr`i motivot za kopaweto grob/jama se razlikuvaat od onie vo koi istata ideja e izrazena. . koi{to izrazuvaat razli~na realnost i sosema poinakvi poimi. (br. stapicata {to ja stavija tajno. Faktot {to edna verzija se zdobila so golem broj na ekvivalenti vo evropskite jazici ne' tera na pomislata deka nejziniot lingvisti~ki model mo`e da bide osnovata na najstarata poslovica. I dvata kompleksa od ekvivalenti i varijanti. Nejzinite ekvivalenti se sre}avaat vo poslovicite na mnogu evropski jazici 32 . Poimot razli~ni verzii. so pretstavite za postavuvawe stapica: "Narodite padnaa vo jamata. so kombinacija na motivite implicira deka samo kopaweto na jama postojano se javuva. Psalmi 9. na primer. iako bliski na ramni{teto na semantikata. bidej}i na niv se primenuvaat razli~ni metafori. Izrazuvaj}i ja istata ideja. ja fati nivnata noga. Edinstvoto na jadroto na pretstavata vo site verzii e isto taka o~igledno. mo`no e da se pretpostavi postoeweto na nekoi osobenosti na nadvore{nata struktura uslovena od istoriskiot razvoj i etni~koto okru`uvawe. No ne site verzii stanuvaat popularni do taa merka kaj site jazici. motivi. 26.

Me|utoa. Definiraj}i ja interakcijata na drugite komponenti i jadroto vo negoviot teoretski trud za problemite na strukturata na poslovicite. kako zaklu~ok bi mo`elo da se ka`e slednoto: 1. Te{kotiite proizleguvaat pri nabljuduvaweto na isprepletenosta na motivi na jadroto. Kuusi sfatil deka jadroto e najva`nata komponenta koja{to go obrazuva tipot. Znaej}i dobro deka materijalot treba da se sistematizira. koi{to se soo~uvaat so kontaminacija. Paremiologijata i paremio- . Ova e samo eden od obidite da se razjasnat nekoi aspekti na problemot na primerot na eden kratok `anr kako {to e poslovicata i na eden poim. Zna~eweto na samoto jadro e poka`ano vo sporedbenite studii na oddelni poslovici. da se odlu~i za nekoj od postoe~kite principi. koi im se svojstveni na razli~ni tipovi na poslovici. Pri sistematizacijata na tekstovite sekoga{ se javuvaat nekoi somnitelni i nejasni slu~ai. duri i od najrazli~no poteklo se zdobivaat so statusot na varijanti i ekvivalenti. Komponentata {to ja pravi poslovicata avtonmna edinica i ni' pru`a mo`nost da ja razlikuvame od drugite poslovici. toa ne go namaluva zna~eweto na jadroto na porakata. Prou~uvaweto na tipot kako osnovna edinica e eden od prvite ~ekori vo sostavuvaweto na nau~ni zbirki na poslovici ili vo nivnoto sporedbeno istra`uvawe. 3. neizbe`no e istra`uva~ite da zaskitaat vo neograni~enite dimenzii na zaedni~kite crti svojstveni na poslovicite. dodeka vo izrazite koi{to go zadr`ale neposrednoto zna~ewe le`i logi~kata kombinacija na poimite. izrazite. istra`uva~ot e prinuden da se povika na edinstvoto od zna~ewa i na idejata. Nejzinata su{tina se ocenuva spored verbalnata struktura na tekstot. koja{to ponekoga{ zna~itelno ja menuva slikata na poslovicata. Sodr`inata na poimot na tipot stanuva premnogu slo`ena. Zatoa. sostavuva~ite na najdobrite nau~ni zbirki na poslovici. da kombinira dva ili pove}e tipa. jadroto go smetale za osnovnata komponenta na poslovicata i se povikuvale na nego. Seto toa go prinuduva istra`uva~ot uslovno da postapuva. konsistentnata referenca kon nejzinite podatoci se uslovite koi{to odlu~uvaat za nau~nata vrednost na takvata aktivnost. Pravilnoto sfa}awe na osnovnata komponenta na strukturata na poslovicata. ako podatocite gi nadminuvaat granicite na edinstvoto na jadroto na slikata. Perifernite tekstovi koi{to egzistiraat vo opsegot na dva ili pove}e tipovi doa|aat do poseben izraz. poto~no poslovi~niot tip. e vsu{nost jadroto na umetni~kata slika. 2. M.− 23 − VOVED Vo odnos na pogore iznesenoto. ili pak. Ocenuvaj}i go tipot spored komponentite koi{to im pripa|a na povisokite strukturalni nivoa. Podatocite se koristeni i pri izrabotkata na katalozite na repertoarot na nacionalnite poslovici.

Ednoto pra{awe se odnesuva na dijahroniskiot problem na tradicionalnosta. odnosno na dadeniot tekst vo opredeleno vreme. na cvrsti temeli. jazikot. so postoeweto na istoriski re~nici na poslovici vo koi{to se sodr`at podatoci i varijanti na odredeni poslovici od pi{ani izvori. [to se odnesuva do poslovicite od minatite.− 24 − Bone Veli~kovski grafijata dosega prvenstveno se koristele so ve}e objaveni izdanija na poslovici (i prethodno sobrani rakopisni zbirki). 33 Paremiografite od celiot svet imaat sobrano grandiozni dijahroniski zbirki na poslovici. kako i so arhivski materijali kako svoi izvori. odnosno naukata za poslovicite. Iako ovie postignuvawa pretstavuvaat golem pridones vo odnos na definicijata. Beograd. odnosno zastapenost vo govorot za da mo`e da se smeta za verbalen folkloren vid. strukturata i zna~eweto na poslovicite. . odnosno na faktot deka sekoj tekst {to mo`e da se okvalifikuva kako poslovica mora da ima nekakva upotreba za eden odreden vremenski period. "Narodne poslovice i pojava wihovih re~nika u predrevolucionom pokretu prosve¢enosti Francuske XVIII-og veka". so stavawe na akcentot pred se' na strukturalnite i semioti~kite aspekti na poslovicite prio|aj}i im od komparativen aspekt. Od dotuka izlo`enoto se vide deka do neodamna. pa sepak kako osnovno se postavuva baraweto sekoja poslovica da mora da poka`e deka poseduva barem izvesna tradicionalnost i ~estota. 33 Du{an Nedeqkovi¢. Niedna od mnogubrojnite definicii za poslovicite ne mo`e da odgovori na ovie pra{awa. Tesno so ova e svrzano i sinhroniskoto pra{awe za ~estotata na koristeweto ili poznavaweto na poslovicite. tie vo mnogu ne{ta ne uspeaja da se vsredoto~at na dve osobeno va`ni pra{awa koi{to gi nadminuvaat ~isto lingvisti~kite aspekti na proverbijalnite tekstovi. str. ^esto naveduvaniot sovetski lingvist i folklorist Grigorij Permjakov so objavuvaweto svoeto sega klasi~no delo "Od poslovici do prikazni" vo '70-te godini od minatiot vek. 1957. teoretskite istra`uvawa na poslovicite i poslovi~nite izrazi predimno bea lingvisti~ki orientirani. Poa|aj}i od zna~eweto na negoviot trud. odnosno prethodnite pokolenija. Dve koncepcii za tipolo{kata priroda na poslovicite stanaa poznati bladodarenie pred se' na izvorniot materijal. pra{awata vo odnos na nivnata vistinska poslovi~nost mo`e da se potvrdi. Ne mnogu narodi mo`at da se pofalat so poseduvawe na obemni folklorni arhivski materijali. 29-52. izvr{i nesomneno golemo vlijanie vrz me|unarodnite paremiolo{ki prou~uvawa. mnogubrojni nau~nici prodol`ija da rabotat vo istata nasoka i zaedno so nego ja postavija modernata paremiologija. Glasnik Etnografskog instituta SANU. i ve}e e potvrdeno.

blagodarenie pred se' na svojata polilingvalnost.− 25 − VOVED ~ij{to model se masivnite anglo-amerikanski zbirki. 1989. . tuku i nivnoto bogatstvo vo pogled na internacionalnata tematska zastapenost. eruditi. 34 So koristeweto na sovremenite kompjuteri takvite istoriski orientirani zbornici i ponatamu se objavuvaat na razni jazici vo svetot. pa duri i gi so- 34 Bartlett Jere Whiting. tuku i na jazicite na ostanatite balkanski narodi. pa sepak ovoj vid na paremiografska rabota obi~no ne mo`e da odgovori na nekoi isklu~itelno va`ni pra{awa vo odnos na situacijata so sovremenite poslovici.000 najmnogu koristeni poslovici i pogovorki. Poslovi~niot repertoar e registriran vo poslednive nekolku godini od pogolem broj na `iteli od pove}e mesta na Makedonija. ne be{e neo~ekuvano {to od moite istra`uvawa na makedonskite poslovici proizleze korpus koj ja nadminuva brojkata od 2. Harvard University Press. potoa za upatenosta na sovremenicite vo poslovi~nata problematika itn. Modern Proverbs and Proverbial Sayings. poslovi~ni sporedbi i drugi frazeolo{ki izrazi. makotrpno sostaveni i redaktirani od ve}e spomnatiot istra`uva~ Vajting. dobien od anketa sprovedena me|u informatorite. Cambridge. Filozofi. Od moite terenski istra`uvawa me|u makedonskite informatori mo`ev da zaklu~am deka eden vozrasen informator znae ad hoc minimum sto poslovici. poslovi~ni izrazi. tie gi inkorporirale vo nivnite besmrtni dela. kako i za sostojbata na poslovicite od prethodnte generacii koi{to seu{te se vo upotreba. vlezeni se vo ovaa kniga naslovena kako "Makedonsko-angliski i anglisko-makedonski poslovi~ni paraleli". Imaj}i go predvid soznanieto deka makedonskata populacija se nao|a vo vitelot na globalnite slu~uvawa. Tvrdeweto deka poslovicite mnogu malku se koristat vo kompleksnite kulturi so zabrzan trend na op{testveni promeni. Massachusetts. a koi gi ubicirav vo ve}e objavenite zbirki i zbornici kako proizvodi na narodnata mudrost. poeti i genijalni prozaisti i poznati dejci od site vremiwa i site zemji vo niv nao|ale izvori na ogromno zadovolstvo. pove}e ne e validno od aspekt na ponovite prou~uvawa. {to go potvrduva ne samo nivniot nacionalen karakter vo odnos na jazi~nata izraznost. Pove}eto od niv se sre}avaat ne samo na makedonski. Poradi toa se nametnuva razmisluvaweto deka mo`ebi niedno drugo postignuvawe na ~ove~kiot um ne go predizvikuvalo tolku mnogu vnimanieto na golemite intelektualci kako poslovicite vo tekot na mnogu vekovi na postoeweto na najrazli~ni civilizacii. so niv gi ilustrirale svoite misli. a onie koi se zanimavale so niv u`ivale golema ~est. Toj broj na poslovici koi gi zapi{av za celite na moite istra`uvawa.

za kogo ne postojat nikakvi popodrobni podatoci". tie pretstavuvaat samo veren odraz na eden identi~en zaedni~ki koncept na mnogu drugi narodi. 35 Za taa cel da go spomneme Plaut. koj ne samo {to poslovicite gi raseal niz svoite dela. odej}i hronolo{ki. Lugduni. tuku i gi zel za naslovi na dve poznati negovi drami. potekloto na ~ovekoviot um i moral e edinstveno. Vii). 37 "Hamlet". francesi. taka {to ostanuva validno uverenieto deka nasproti etni~kite i op{testvenite barieri. spagnoli. Na krajot da go spomeneme u{te i postoeweto na zbirkite na Diogenian. odnosno prou~uvaweto na poslovicite poka`uva deka site narodi na svetot im35 Spored zborovite na Erazmo. str. Ulrico Hoepli. Scene 5. vo ~ii{to dela ~itatelot mnogu ~esto naiduva na ovoj kni`even `anr. 1550 (spored: Augusto Arthaber. I najgolemiot del od u~eweto na Isus Hristos e iskovan vo poslovi~na forma.− 26 − Bone Veli~kovski birale. Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali italiani."All is well that ends well". Milano. osobeno vo prvite tri Evangelija. tokmu kakvo {to e potekloto na negovite poslovici koe mo`e sporedbeno da se istra`uva. Gryphium. Osven toa se sre}avaat nekoi zbirki pod koi stoi imeto na Plutarh. ako nekoj saka da istra`uva kako eden narod misli i ~uvstvuva. . Act I. tedeschi. I voop{to ne e neobi~no da se re~e deka. 1981. a osven nego i Krisip. A bidej}i pove}e od izvesno e deka mnogu od poslovicite poteknuvaat od mnogu damne{ni vremiwa. Zenodot i Kleant. Erasmi Roterodami epitome Apud Seb. I navistina. Vo komentarite za Demosten se zboruva i za poslovicite na Teofrast. inglesi e greci antichi con relativi indici sistematico-alfabetici. latini. vo ovie kratki literarni vidovi se sodr`at tolku mnogu nikulci na bleskava imaginativnost. a za mnogu drugi zbirki so poslovici zboruvaat Esikij i Suida koi mu gi pripi{uvaat na Tetet. otvorena mudrost i zdrav moral {to bil razvivan postapno od najgolemite svetski filozofi vo nivnite zna~ajni i brojni dela. Adagiorum D. poim koj denes pod druga obleka se so~uval neizmenet niz bavniot protok na vekovite. Atenej me|u najpoznatite paremiografi go spomenuva Klearh Solens i Aristid. 36 a niz ustata na Hamlet 37 se izre~eni poslovici vo koi{to se sodr`i tolku zdrava i racionalna filozofija {to go intrigira duhot se' do dene{ni dni. Spored toa. "prviot koj po~nal da se zanimava so sobirawe na poslovicite bil Aristotel. komparativnata paremiologija. kako arhetipi na najvozvi{eniot izraz. potoa. {to podocna preminalo kaj narodot i prodol`ilo da se {iri preku negovite usni. kako i mnogu drugi golemi umovi. Servantes. Mnogu formi na ~ove~kata misla se sre}avaat u{te vo poslovicite na Solomon. No najeklatanten e primerot so [ekspir. treba samo da frli eden poprodlabo~en pogled vrz aksiomite so koi se ispolneti ovie suptilni proizvodi na ~ove~kiot um. Zenodot sostavil kompendium od poslovicite na Didim i Tarej. 36 "Mesure for mesure" . Pokraj nego se naveduva i paremiografot Milon i izvesen Demon. kakov e negoviot genij i negovata prirodna mudrost. {panskiot poet poznat {irum svetot. genijalniot latinski poet.

38 Makedoncite imaat relativno bogato nasledstvo od narodnata kultura i mudrost koi {to go spodeluvaat so ostanatite narodi na svetot. bidej}i tie so niv go zbogatuvaat svojot govor. 38 Jerzy Gluski. Ovoj izbor na poslovici e mo`ebi prili~no arbitraren.− 27 − VOVED aat mnogu zaedni~ki ne{ta nasproti granicite i prostornata oddale~enost koi gi delat edni od drugi. Sporedbenoto prou~uvawe na poslovicite. A Comparative Book of English. Se nadevam deka ovie biseri na narodnata mudrost nasobrani vo tekot na izminatite vekovi }e go privle~at vnimanieto na mnozina korisnici koi od najrazli~ni pri~ini }e se zainteresiraat za niv. kako za onie koi neposredno poteknuvaa od narodnata kultura. za{to tie denes ne se tolku interesni kako {to bea do neodamna. Mo`ebi ovaa dvojazi~na i dvonaso~na zbirka na poslovici se javuva so izvesno zadocnuvawe. French. i deka tie se kako edno golemo semejstvo koe egzistira nezavisno od razli~nite `ivotni uslovi na svojot razvoj i razli~nite formi na op{testveno-politi~ki sistemi. Italian. Ovoj trud se sostoi od dva dela. vo nea se vklu~eni i postari poslovici prethodno objaveni vo razni zbirki i zbornici. taka i za pripadnicite od gradskata sredina. vo izvesna merka. Aktuelnava zbirka na poslovici govori vo prilog na na{ata tradicionalna mudrost. a nivnata misla se izdiga nad sekojdnevnata prozai~nost. Pokraj toa. Vo prviot del se poa|a od makedonskiot repertoar na poslovici koj pretstavuva negov prevod kako i tolkuvawe onamu kade{to bukvalniot navod ne e dovolen da mu go dobli`i na angliskiot korisnik pravoto zna~ewe na makedonskiot primer. odnosno alfabetskiot. dodeka vo vtoriot del se dava korpusot od anglisko-makedonski ekvivalentni ili identi~ni paraleli. kako i takvi koi se li~no zabele`ani ili poteknuvaat od bogatiot fond na Arhivot na Institutot za folklor "Marko Cepenkov" vo Skopje. Ovaa metoda se poka`ala kako najsoodvetna za vakvite celi. German. frazeolo{ki izrazi i karakteristi~ni termini koi mo`at da poslu`at za polesno nao|awe na baranata poslovica. pri {to nivnite ekvivalenti i identi~ni primeri se nadopolneti so soodvetni varijanti kade {to mo`at da se najdat pojmovni sli~nosti me|u primerite na dvete respektivni kulturi. Tie i denes prakti~no se upotrebuvaat od site sloevi na op{testvoto. 1971. Spanish and Russian Proverbs with a Latin Appendix”. “Proverbs. pa zatoa i se koristi vo ovoj slu~aj. Na krajot od sekoj del se nao|a indeks na najfrekventnite klu~ni zborovi. . Pri pretstavuvaweto na poslovicite primenet e kombiniraniot pristap: azbu~niot. mo`e da se smeta za faktor koj pridonesuva za podobroto zaemno razbirawe i pribli`uvawe na narodite.

− 28 − Bone Veli~kovski no sepak vo nego ima dobar del koj zaslu`uva da bide priop{ten ne samo na makedonskiot korisnik. no so pogled svrten kon minatoto. tuku i vo po{iroki ramki. mo`ebi ne od prezir. Se razbira nekoi poslovici is~eznale dodeka drugi go zazele nivnoto mesto so izrazi koi osvetluvaat sosema novi situacii. mediumi itn. za na krajot povtorno da se vratime na starite vrednosti. uniformizacijata {to izbliknuva od dnoto na duhot i teloto. bidej}i kako nikoga{ dosega ~ovekot ne bil podlo`en na tu|ite slogani.). gordosta se zasituva od sebesi samata. a koi {irokite narodni masi sosema spremno gi prifatile i usvoile. tuku povle~eni od tekovite na la`niot intelektualizam na sovremeniot svet koj za sebe smeta deka misli so svoja glava i odbiva da ~ue nekoja dobra misla. po~nuvaj}i od obi~nata sekojdnevna komunikacija pa se' do debatite i polemikite na razni nivoa (javni nastapi. Toa e hroni~na bolest na civilizaciite koi mislat deka se pametni. taka {to pretstavuvaat nerazdelen del od narodniot genij. nekoi u~eni krugovi po~naa da se distanciraat od niv. Koga kone~no treskavi~nata eufrija stivnuva. za da gi zamenat poslovicite. No toa e taka za{to nivnata namena e prvenstveno da go zaklu~at sekoj razgovor ili raspravija {to na{iroko se vodi. odnosno kon istorijata na koja{to i' go dol`ime toa {to sme denes. no sepak se snobovi. propagandata. koga gi slu{a ovie frazi koi se povikuvaat na avtoritativnosta. {to za nekogo vo ova vreme na celokupni promeni mo`ebi }e zvu~i zastareno. Ovie poslovici koi se nesomneno izvor na narodnata mudrost. Poslednite nekolku decenii. ili se javile nekoi navistina memorabilni izreki iska`ani vo nekoi isklu~itelni priliki. Denes naprazno se protivat silnite duhovi velej}i deka ne mo`e da i' se veruva na edna poslovica koga taa se poreknuva so druga i kako e mo`no da se povika ~ovek na edna izreka ~ie{to najo~igledno iskustvo ja poka`uva nejzinata neto~nost? Toa e taka poradi toa {to poslovicata ne e matemati~ka teorema i ne pretendira da izrazi nekoja apsolutna . ^esto toa bilo pri~ina da se dojde do op{ti kataklizmi. vojni i revolucii. ~isti kli{ea ili krajni apsurdnosti. a toa se onie od izminatite vekovi od intelektualnata Evropa koi isfrlija mnogubrojnite misli i maksimi vo kni`evnite dela. a koi se i verojatno takvi. pa taka go tera da ka`uva sekakvi ne{ta bez pokritie. Taka toa se odvivalo so mileniumi. se' se vra}a na stariot poredok. reklamite. vpro~em ne pomlku voshituva~ki. Drugi minuvale triumfalno niz minatite vekovi kako da im pripa|aat na site epohi. zadovolni so sebesi samite pa poradi toa i omrazeni. i sosema prirodno povtorno ja nao|aat naklonosta {to nikoga{ i ne ja zagubile. go pretstavuvaat na~inot na izrazuvawe na jadroto na narodot. a zborovite na pretcite odyvonuvaat vo na{eto se}avawe. Vakvata sostojba ne e nikakva novost.

a od bliskosta da se rodi omrazata i netrpenieto. ~ove~kite nastojuvawa duri i toga{ koga nemaat univerzalna vrednost. toj {to ja ka`uva ovaa poslovic isto taka mnogu dobro znae deka hrabriot. poka`uvaj}i na toj na~in deka se vsu{nost slabi po svojot karakter. za{to bi se izlagale ako vo nea ne bi go sogledale izrazot na duhot kako na poniskite. dodeka cinikot misli deka podobro e da se zemat parite. vo odnos na te`inata na nasledniot faktor.− 29 − VOVED vistina. nu`no ne se dr`i do op{toto i ne propu{ta da gi istakne poznatite ne{ta. i na va`nosta i potrebata od obrazovanieto. Ako poedine~niot slu~aj nikoga{ ne e povod za nejzinoto sozdavawe. postoeweto na realnosta takva kakva {to e. ponekoga{ ne bez izvesna gor~ina. me|utoa. taa go konstatira. Ottuka. egzaktni nauki. treba li da ja optu`ime za nekoherentnost ili za neto~nost? Nezavisnite i silni duhovi koi toa nema da go propu{tat. nasproti rizikot i opasnostite. "Kakov tatko takov sin"). rasipnik sin"). "Daleku od o~ite. iako ~esto oddale~enosta mo`e da ja zgolemi qubovta. Taa mo`e so pravo da zabele`i deka deteto mo`e da li~i na svoite roditeli ("Kru{ata pod kru{a pa|a". a glavniot junak im go ostava na bajkite. a da ne se ispora~a stokata. veli poslovicata. mo`ebi so ironija ili so izvesna doza na revolt. }e re~at deka se vo pravo. podvlekuvaj}i na toj na~in dva kontradiktorni fakta. od niv da gi nasledi nivnite poroci ili mani i da se odnesuva tokmu kako niv. no sosema to~ni. Dali mo`e da i' se veruva koga tvrdi deka "Lo{o spe~alenoto ne odi ni do tretoto koleno"? No dali e lo{o toa {to so toa se saka da se ubedi deka da se stori nepravda e navistina v red? Koga poslovicata tvrdi deka prvin "treba da se otepa me~kata pa potoa da i' se prodava ko`ata". }e odi do kraj so svojata re{itelnost. da go poka`e i sprotivnoto od ona {to se slu~uva vo `ivotot. bez pritoa da i' se zeme kako nejzina slaba strana. od edna. daleku od srceto". od druga strana. realnost koja{to e va`e~ka barem za socijalnata sredina od kade{to iskrsnuva i ~ij{to registar se protega od najskromnoto do najrafiniranoto. Taa e pohumana i go otslikuva ~ovekot i `ivotot ~ija{to kompleksnost.n. e beskrajno pogolema otkolku slo`enosta na t. No dali tuka poslovicata e taa {to gre{i? Mnogu po~esto. a toa e i poradi toa {to nejzinite korewa se dlaboko proniknati vo na{ata du{a taka{to ne e mo`no ottamu lesno da se otstranat. a isto taka i so srde~en izbliv na smea. odnosno. Poslovicata mo`e. nasproti izgledot. taka i na povisokite slovevi na . za{to nejzinata namera vo toj slu~aj e da pou~i. da predlo`i eden ideal ili da ponudi nekoj sovet vo odnos na pretpazlivosta ili predosto`nosta. poslovicata sekoga{ se dr`i do stvarnosta. No na ovaa poslovica mo`e da i' se zabele`i deka deteto mo`e napolno da se razlikuva od roditelite i da deluva sprotivno od nivnoto odnesuvawe ("Na skr`av tatko. prikaznite i na drugite `anrovi.

Taa e narodot . ili: "Kamenot {to se trkala ne sobira mahovina/treva". i taa glavno e ma{ka tvorba za {to govori nejzinata postojana mizoginija. a toa e mudrosta {to ponekoga{ izgleda za~uduva~ka vo odnos na toa kako taa vladee so jazikot. Poslovicata mo`e da se smeta za poseben `anr samo ako e bezimena. realnost koja{to e va`e~ka i za toj na kogo taa mu se obra}a i od kogo poteknuva. Stariot Egipet ja gael isto kako {to toa se pravelo vo Kina. izrekata. a ne upravuva. univerzalna i ~esto surova. Taa zadira vo site oblasti na `ivotot. vo judejskite i gr~ko-rimskite obrasci vo koi se oformila nejzinata dene{na forma kaj evropskite narodi. osobeno koga se raboti. bidej}i vladee. rasprava za se' i otse~no debatira. U{te poparadoksalno e toa {to vo su{tina sekoj od nas sovr{eno ~uvstvuva {to e taa i ne rizikuva da ja pome{a so aforizmot. Edna poslovica bi mo`ela razli~no da se primeni vo Makedonija vo odnos na Angli~anite. stignuva do edna koncentrirana i koncizna literarna forma koja{to ~esto i' dava izvonredna ubavina. no nikoga{ ne stanuva `rtva na svoite sopstveni ekscesi. no koja{to pretstavuva sredstvo koe se prenesuva od generacija na generacija naj~esto so posredstvo na `enite. sekoga{ koncizna. Ne postoi vreme nitu narod {to ne ja poznava. poslovicata si dozvoluva se': ja odbiva sekoja prepreka koja{to bi mo`ela da ja dr`i vo zato~eni{tvo. pa duri i semejnite priliki: "Kade ima ~ad. lesno pomliva. ili e stanata anonomna samo ako se zaboravi nejziniot avtor. za klimatskite. eden kapriciozen kral koj mo`e da si go dozvoli takvoto odnesuvawe. socijalnite. Mnogu nau~nici u{te od najstarite epohi se potrudile da ja stavat vo kalupi bez da uspeat da gi opfatat nejzinite ramki nitu pak da dadat kone~na formulacija za nea koja{to bi bila zadovolitelna. so onaa raznovidnost na tonovite i formite. maksimata.kral. osven vo izvesen broj na ekstremni slu~ai. Glavnata osobenost na poslovicata e nejzinata univerzalna pojava. poslovicata bez somnenie e stara kolku i svetot i morala da gi izrazi ~ove~kite ~uvstva u{te toga{ koga tie mo`ele da ja oformat. odi od edna krajnost vo druga. so nejzinoto neprestano proiz- . ima i kavga". Poseduvaj}i vrhovna sloboda koja voshituva. {to vsu{nost e pri~inata za te{kotiite so koi{to se sre}avame pri nejzinoto prou~uvawe. A tie principi ne se taka ednostavni za definirawe kako {to se ~ini na prv pogled.− 30 − Bone Veli~kovski op{testvoto. A sekoj mo`e da si go zadr`i pravoto da ja slu{a ili voop{to da ne i' obrnuva nikakvo vnimanie. a toa e prili~no ~est slu~aj. Isto kako i prikaznite i prispivnite pesni. na ist na~in kako i umetnosta. Sekoga{ i nasekade. Takviot nejzin karakter poradi koj{to ne mo`e da se definira ne i' odzema ni{to od nejzinata privle~nost koja se nadovrzuva na onie osobenosti {to ve}e gi poseduva. taa se povinuva na istite na~ela i zakonitosti na `anrot na koj{to mu pripa|a.

Me|utoa. Na istiot na~in bi mo`elo da se ispita postoeweto na hristijanski poslovici. klimata. na primer. Taka barem bi mo`el da se pro{iri horizontot i da se prenese komparativnoto prou~uvawe na dva ili pove}e narodi. Zna~i. So drugi zborovi. . deka se raboti za. iako se raboti za komparacija na ovie kratki `anrovi samo na dve jazi~ni celini. skopski ili kumanovski. Nikoj ne bi mo`el seriozno da porekne deka poslovicata kako narodna umotvorba vo naj{irokata i najblagorodnata smisla na zborot ne go izrazuva na~inot na ~uvstvuvawe i mislewe na eden kolektivitet. cel eden korpus na poslovici nu`no gi odrazuvaat nacionalnite ili provinciskite preokupacii.− 31 − VOVED veduvawe na novi pretstavi. Sepak mo`e da se vidi deka me|u niv postojat srodnosti i zaedni~ki crti so drugite indoevropski narodi. jazi~nata struktura. Dali toa se odnesuva na site? Obi~no se veli. "makedonski poslovici". spontan izblik i. Na~inot na `iveewe. poradi uprostuvawe na problemot. sliki. stilski figuri i sporedbi. Samo pra{aweto e vo toa da se znae dali sekoja zaednica misli i ~uvstvuva na na~in na koj mo`e da se izrazi sebesi nasproti neizbe`nite provincijalizmi. sekako. davaj}i im ovojpat prednost na religioznite kriteriumi. {to o~igledno zavisi i od mnogu drugi faktori. ostanuva ubedenosta deka paremiografijata i paremiologijata mo`at da pomognat vo me|usebnoto zapoznavawe i pribli`uvawe na narodite. tolku intenzivna i raznovidna isto kako onaa {to mo`e da se sretne samo vo prirodata. bez da se precizira deka me|u niv ima i stru{ki poslovici koi ne mo`at da bidat i prilepski. so nejzinata ~udesna vitalnost. kratkost. a mo`ebi u{te i religijata sekako deka vo golema mera povlijaele vrz pretstavata za svetot okolu nas. na eden entitet {to se protega od najbliskiot do najoddale~eniot od nas. Tuka naiduvame na eden golem problem. Vo ovoj trud. Za po~etok. davaj}i i' pred se' prednost na lingvisti~kata struktura. so nejzinata postojanost i dolgove~nost. dali e toa eden Angli~anec ili Makedonec. zaedno so nejzinata neulovlivost. so dobli`uvaweto na eden odreden kvantum od makedonski i angliski poslovici i pogovorki na izvesen na~in mo`e da se naseti postoeweto na edinstvoto na ~ove~kata misla. brzo zaboravawe. op{testveno-ekonomskite uslovi. pa poradi toa i na na~inot na izrazuvawe. Toa e ona zaboravawe koe{to se javuva koga se lista edna zbirka na poslovici i se dobiva vpe~atok kako da sme vo poseta na retki i skapoceni anti~ki spomenici. ona {to ja so~inuva nejzinata najvisoka vrednost i zaslu`uva da go zadr`i najmnogu na{eto vnimanie e toa {to taa na eden mo{ne ednostaven i neposreden na~in go izrazuva ona {to se narekuva narodna mudrost i {to ednostavno pove}e bi odgovaralo da se nare~e dlaboka sovest na ~ovekot.

seu{te imaat mo`nost da se soo~at so eden re~isi negibnat i prili~no golem sloj na pripadnici od selskata sredina. makedonskiot. No site ne se specijalisti za poslovicite! A. e eden od onie koj im pridaval osobeno zna~ewe na poslovicite. A toa najlesno mo`e da se ostvari so namerno ili slu~ajno dru`ewe so ovie male~ki frazi koi tuka se sobrani so odredena cel. bidej}i ponekoga{ izrazot ne e ist. razgleduvaj}i gi spomenicite na kulturata i umetni~kite dela vo koi{to nesporno se o~ituva darbata na eden narod. koga ne postoele sredstva i na~in da bidat grafiski fiksirani. poradi nivnata o~igledna vrednost i nesporno zna~ewe. tuku tie seu{te se vo `iva upotreba i zaslu`uvaat. Se razbira. Tie so~inuvaat relativno mala zbirka so nade` deka }e pretstavuva neophodna referenca za najrazli~ni korisnici. a {to mo`e patem mo`e da pru`i ogromno zadovolstvo. toga{ kako edna zbirka na poslovici ne bi mo`ela da bide najdobroto sredstvo za stapuvawe vo najblizok odnos so narodot? Makedoncite na koi{to im pretstoi period na kopleksni promeni. za{to vo niv e zadr`ana sve`inata na jazikot i negovite slobodni i sirovi izrazni mo`nosti nasledeni od minatite epohi. No izu~uvaj}i ja istorijata. Dali se raboti za komparativno prou~uvawe? Osnovnite prerogativi se tuka i nema somnevawe deka paremiografot ili paremiologot.− 32 − Bone Veli~kovski Zapoznavawe na narodite? Ako poslovicata e samata du{a na narodot koja se izrazuva na najneposreden i najednostaven na~in. I ne e slu~ajno {to makedonskiot narod koj{to do neodamna vode{e tradicionalen na~in na `iveewe. narod na zemjodelci i sto~ari. odnosno angliskiot ekvivalent vedna{ ne ni' pa|a na pamet. vklu~uvaj}i se kako dostoen tvorec na ovoj priznat literaturen `anr {to go deli so golemoto svetsko semejstvo. dadeni se vo original i kako prevod na angliski ili e navedena nivnata identi~na ili ekvivalentna angliska verzija. gi sozdal vo golem broj. ne mo`e odblisku da se zapoznae narodot i zemjata ako podolgo ne se kontaktira so nejzinite lu|e. za{to se znae deka vo takvata sredina najmnogu otkolku vo drugite sredini se javile i seu{te se ra|aat poslovicite. Nivniot broj e ograni~en. {to zna~i deka e najmalku ve{ta~ki. So komparativnoto naveduvawe na makedonskite i angliskite poslovici vo dvete . Golem broj od poslovicite {to tuka se izbrani ne se samo panorama na edno minato vreme. ~itaj}i gi makedonskite poslovici samiot }e izvle~e nekoi pribli`uvawa koi se nametnuvaat vo odnos na angliskite poslovici. klasificirani spored eden od voobi~aenite kriteriumi prifateni vo naukata za poslovicite. postojat i drugi na~ini da se zapoznae Makedonija i Makedoncite pokraj nivnite poslovici i jazikot na koi tie se izrazeni. da bidat pretstaveni na po{irokata javnost vo nivnata izvorna forma. kako {to pogore be{e postaveno kako premisa. odnosno ne korespondira bukvalno vo dvata jazika.

sekako. prv ~ekor kon edno poopse`no komparativno prou~uvawe taka{to ovoj trud e samo edna suma. Vo sekoj slu~aj tie go pottiknuvaat istra`uva~kiot duh i otvoraat ogromni perspektivi i. "[to o~i brgu ne vidat. makedonskiot i angliskiot. se nadevam deka negovite vistinski dimenzii }e go najdat svoeto mesto me|u onie na koi tie }e im bidat neopodni za najrazli~ni celi. So predavaweto na ekvivalentite na dvata respektivni jazika. pred na{ite o~i iskrsnuva panoramata na bogatoto proverbijalno kulturno nasledstvo. mo`ebi. }e i' se pomogne na na{ata memorija podobro i polesno da se snajdeme (koristej}i gi i neophodnite indeksi). edna etapa so koja se otvoraat novi vrati za drugi dela koi mo`ebi u{te utre }e bidat napi{ani. ponekoga{ se prevedeni. Takvite sli~nosti. go nametnuvaat pra{aweto za eventualnite pozajmici od zaedni~ki izvori. "Koga ma~kata ne e doma. kako i da gi o`iveeme i osve`ime na{ite se}avawa za edno vreme i edna sostojba na duhot. Poslovicite kako: "Vo carstvoto na slepite ednookiot e car". Tie se samo edna brazda. a ponekoga{ se ekvivalentna ili indenti~na jazi~na realizacija. neograni~eno pole na idni istra`uvawa. . brgu }e zaboravaat".− 33 − VOVED nasoki. Bidej}i podgotvuvaweto na eden vakov trud bara zna~itelen napor i vnimatelnost. gluvcite oro vodat". za imitacija na na~inot na mislewe i izrazuvawe itn.

they complain about the wet. Ako bidi{ magare. 4. 8. 12). (Kav. }e ti se ka~i na krevet. He who builds by the roadside has many masters. Ako go vati{ prijatel kamilxijata. 10. Look to thyself when thy neighbour's house is on fire. (Kav. (MNU 28). 5. (Kav. sekoj }e te vjat. a human being with a word. (Kav. If you let him under the bed. my grandpa would have been a boy. 17). A so grneto po kamen. Whether the pitcher strikes the stone or the stone the pitcher. it is bad for the pitcher. Ako arno prajme. start quickly to build your gates higher. she'd have been my uncle.Makedonski i angliski poslovici i pogovorki A 1. A house built by the wayside is either too high or too low. 5). if it doesn't. (Kav. a ~vekot so j'zik. 3. we will leave something worthwhile behind. vardi ja i tvojata. (Kav. 8). 2. 7. (Kav. Ako vrnit se `aqat na vlaga. (MNU 21). 6. Ako go pu{ti{ pod krevet. If it rains. 11). brgo praj ja povisoko portata. Ako bide baba moma. If we perform good works.te{ko na grneto. he will come into it. arno }e ostajme. If you want to become a camel owner's friend. 9. they complain about the drought. a so kamenot po grne . (MNU . If my granny had been a girl. Ajvanot se vrzvit so j'`e. An ox is taken by the horns and a man by the tongue. a ~vek so zbor. Ako gorit ku}ata od kom{ijata. ako ne vrnit se `aqat na su{a. 4). Ako da znaev koga }e umrev. Ajvanot se vrzvit so oglamnik. An animal can be tied with a rope. 184). ponapred dedo }e bide ergenin. If you're a donkey. everyone will ride you. If my aunt had been a man. sam grobot }e si go iskopav. Take the bit and the buffet with it.

mo`i{ da mu pridai{. Ako mi e vesel kom{ijata. you can help them . you won't have a problem getting an appointment as a priest. 42). Ako me besite. (Kav. 23). 14. at least the year is long. Ako e ~oekot kus od ali{teto. A fool may throw a stone into a well."e da kamila sum". 48). ima sekade. pastrma }e vrne{e. koga ne mi bie{ snagata. (MNU 81). Ako ima{ ma{a. (Kav. veli. Sticks and stones may break my bones. ako nema pari. do it quickly. Vinegar that doesn't cost anything is sweeter than honey. nieden samarxija ne }e ostane{e `iv. Ako ima{ vujko vladika. Ako i' zgazi{ na zmijata na opa{kata. 22. (Kav. which a hundred wise men cannot pull out.if they're short of brains. pobrgu }e si ja svr{am rabotata. 30). 50). koa si vrap~e!" . it would rain dog food (pastrami). call me. there's nowhere. (MNU 55). 26. If my neighbour is merry. Ako je slu`i{ na parata. Ako ima nekade poarno. 16.− 36 − Bone Veli~kovski 11. (MNU 88). (Kav. 13. pobrgu }e si ja ispredam kadelkata. but words will never hurt me. 23. 48). on e posladok i od medo. because my children are crying. otu mi pla~at decata. If your uncle is the bishop.D. Ako eden budala frlat kamen v bunar. If you are a slave to money. A . nema nikade. Ako 'i slu{a{e Gospod ku~iwana. (Kav. a pak ako mu re~i{: "e de. Ako e kus denot. If I knew the exact hour of my death. 18. (MNU 50). letni de. 25. but blows fall heavy. 47). (MNU 93). If somebody is short of clothes. If you're going to hang me. probesite me (pobrgu). 15. (MNU 63). you are the poorest of people. If God listened to the donkeys. Words may pass. I would dig my own grave immediately. 20. si najsiromav. Ako 'i slu{a{e Gospod magariwana. If you have a pair of tongs. 24. Ako e ocedo bez pari. 19. If you step on a snake's tail. 17. vikaj me i mene. sto pametni ne mo`at da go izvadat.ne mo`i{. Call me cousin but cousin me not. you can't. (P. but is as weak as a bulrush. (MNU 71). If the day is short. }e se svrtit da te ukasat. Ako mi e vesel kom{ijata. ama ako e od umot . Without money. (MNU 33). "vrap~e sum ti". it will turn around and bite you. there's an everywhere. Hard words break no bones. not a single saddle maker will be left alive. (MNU 92). He bellows like a bull. With money. ti veli. I'll do my work quickly. 21. Ako ima pari. (MNU 42). d'lga e godinata. 12. If God listened to the dogs. (MNU 64). Ako mi bie{ senkata. there is no need to pick up the embers with your bare hands. Ako dojdi redo da go toara{. lesno }e se stori{ pop. ne va}aj go ogno so raka. If there's a better place than this world somewhere else. I don't have a problem so long as you beat my shadow and not my body.

(MNU 104). (MNU 133). 5). and he will take your hand. 30. 34. 62). (Psalmi 126. He that cannot beat the ass beats the saddle. (MNU 131). you'll lie upon thorns when old. If you are tolerant. }e ti ja grabnit i r'kata. 33. at least grab it by the 38. 29. and you shall gain laugh- 35. 3). and he'll take an ell. He can't beat the donkey. Ako mu dade{ poklupkata }e ti saka i grneto. and he will take your hand. na starost ni{to nema da najde{. Ako mi e kriv oxako. 5 / Ecclesiasticus 25. it certainly is possible to be intelligent and honourable. 36. (MNU 100). You must ask your neighbour if you shall live in peace. Ako ne mo`e da go fane za grivata. He that cannot beat the horse beats the saddle. All is well with him who is beloved of his neighbours. will ask you to get the moon down from the heavens. An idle youth. tail. napraj kako moj{. do what you can. (MNU 101). }e znae{ i kako da se smee{. If you can't grab it by the mane. and he'll take the pot. Ako nau~i{ da pla~e{. Give him an inch. . 74). the smoke goes straight away. koga mi izleguva naprao ~adot. (Kav. (MNU 128). so he beats the saddle instead. you will live well (like a lord). 37. If you don't feed cats. 40. an old beggar. 32. Give him an inch. Learn weeping. `neat so pesni). If it's not possible to be beautiful and rich. If you lay upon roses when young. na samaro }e udre. 75). 5 / Psalms 126. and he'll take an ell. }e te naterat da mu ja simni{ i mese~inata. Ako mo`i{ da trpi{. Ako ne moj{ da napraj{ kako saka{. Ako ne mi bea o~ive da vidam. a good morrow. I would have been deceived if it weren't for these very eyes. fati ja za opa{ka. (MNU 94). neka go fane za opa{kata. Ako na magareto ne mo`e da udre. (Kav. (Sirah 25. Ako mu go podaj{ prstot. A young courtier. Give a clown your finger. da za umen i ~esen mo`it. Ako ne mo`it ~oek da bidit li~en i bogat. 28. Ako na mladost ni{to ne si sobiral. Give him an inch. Ako mu dade{ peda. Give him your finger. (Ovaa poslovica se odnesuva na rabotata i zna~i: Rabotaj vo sekoe vreme. kako beg }e si pomini{. (MNU 98). }e ti bara cel ar{in. you'll certainly feed mice. A near neighbour is better than a far-dwelling kinsman. ing. Ako ne moj{ da ja fati{ za griva. mo`e{e i da se izla`am. (Onie {to sejat so solzi. }e rani{ gluvci. a needy age.). 27. Although my chimney is crooked. Give him the cover. Ako mu dava{ na maloto dete se' {to sakat. Crooked logs make straight fires.− 37 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli good neighbour. 39. Ako ne rani{ ma~ki. and he'll take an ell. If you can't do what you want. (Kav. (MNU 125). A spoilt child. 31. who is given everything.

you shan't eat. 48. He that would hang his dog gives out first that he is mad. sekoj }e begat od tebe. Forbear not sowing because of birds. a ne za jajce vareno. 45. 10 / II Thessalonians 3. jas }e trajam. Ako si v'lk. (Od lo{jot ~vek sekoj begat. (MNU 156). . everyone will run from you. Ako saka{ nekogo da go poznaj{. i muite }e te jadat (ili }e te pquvaet). you need time . If you want to get to know someone really well. he will die in the season of pumpkins. 51. praise him to the skies. (MNU 155). ne go jadi celiot. (Kav. ne sum grne da se skr{am. Ako nema{e temnica. Ako se pla{e{e dedo od rap~iwa. If you want to make a fool of someone.− 38 − Bone Veli~kovski 41. Ako saka{ nekogo da go poznaj{. barem za jagne pe~eno da se omrsam. (II Solunjani 3. Ako saka{ nekogo da go zbudali{. 54. 103). The longest way round is the shortest way home. He that counts all costs will never put plough in the earth. (Kav. No pains. 53. we ought to respect them and not to exploit their goodness). (MNU 179). spread a rumour that it has gone mad. 49. re~i. 47. If your friend is made of honey or sugar. oti e od bes. proso ne }e posee{e. everybody will shear you. The wolf shall eat him that makes himself a sheep. Make yourself all honey and the flies will devour you. Ako saka{ da go otepaat nekoj pes. people would not be fond of the light. pa }e stanam. i~ ne }e se miluva{e videlinata. Ako oj{ po dale~nijot p't. (Kav. If doesn't die in the time of cucumbers. 83). (Kav. 94). A staff is quickly found to beat a dog. 10). 46. (If our friends are good people.). 95). If you want to get to know someone. If you want a pretence to whip a dog. 56. 55. Ako nekoj ne saka da raboti. If you should sin by breaking my Lenten fast. No mill. let it be for roast lamb rather than a mere boiled egg.as much time as it takes to eat a huge bag of salt with him. Ako saka kameno da puka od gore{tina. (MNU 175). neka i ne jade! He that will not work shall not eat. 100). sekoj }e te stri`it. Ako ne umre u krastavici }e umre u tikvi. If I fall. Ako se omrsam. (MNU 178). trebit edno vre{~e soq da izej{ so nego. 50. (MNU 159). A horse that will not carry the saddle must have no oats. 44. Ako se boe{e dedo od vrapcite. no gains. If you're a wolf. If you won't work. Ako prijatelot ti e od med ili {e}er. pofali go. Let the rock burst from the heat. ne }e posee{e proso. Ako se stori{ ovca. I can pick myself up again as I am not a pot that can be broken. (MNU 121). If you want a dog killed. make him out to be important. (MNU 139). don't eat him completely. Ako se stori{ med. 42. It is easy to find a stick to beat a dog. napraj go (stori go) golemec. I will endure. If there were no darkness. porano }e ftasa{. no meal. 96). (Kav. No sweet without some sweat. If you're a sheep. say that he ate the frying-pan. 43. (MNU 143). 52. Ako padnam. (Kav.

you throw back a loaf of bread at him. str. you will be dragged around everywhere like a bear. Ako te vidi so otvoreni o~i. (MNU 215). Brothers should always keep good accounts with each other. ne sedi mnogu na tu|ina. barem ne bidi mrsulav. Ako trpi{. If you can forbear. (MNU 212). If we help each other. (Kav. so why do you want to stand on my neck like some rooster? Ako si mos'. both will fall in the ditch. there would also be no chickens. ne sum ti robinka. our purses are not sisters. you will live like a lord. Once they put the ring on your nose. Ako ti e slab uma. God Himself will help us. (Matej 15. Ako te udri nekoj so kamen. Ako si siromav. (MNU 226). 14). If your wife is young. 70. }e snema i koko{ki. Ako ti e krivo liceto. 114). he will envy you. da ti e jak grba. Ako slepec vodi slepec. One hand will not wash the other for anything. (MNU 219). II. don't blame the mirror. Ako si poseal. If we are brothers. 74. (GK. zer vekot }e go sotram. As you sow. obata }e padnat vo jama. Ako sme bra}a }esiwata ne ni' se sestri. ama vo du{ata et kako bog. (MNU 207). 120). 66. 59. (MNU 221). 60. (Kav. kako me~ka }e mi te vodat. If your mind is weak. it's not as if the whole world would be annihilated. 61. toj }e ti zavidi. If your face is crooked. Ako si pomagame eden na drugi. even if you are poor. If I die. 75. 62. ama kabul ne ~inam tu|o da izeam.− 39 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 57. 134). (MNU 192). You are my father. 67. 68. not my God. ne si mi Gospod. even if I am poor. ko beg }e `ivej{. Don't go around with a runny nose. If there were no crows. ne quti mu se na ogqaloto. (MNU 210). so you shall reap. da {to saka{ da mi se ka~i{ kako petel na vrato? (MNU 184). Be still. (Kav. 58. 122). 179). 71. If the blind leads the blind. I will not consent to eat another's food. 72. . but I'm certainly not your slave. 73. 113). ti udri go so leb. If someone hits you with a stone. Make yourself a bridge and everyone will step on you. and have thy will. I may be your wife. Ako ti ja klaat alkata na nosot. (MNU 188). 65. (MNU 200). 63. Business is business. str. (Kav. make sure you have a strong back. Ako si mi tatko. i Gospod }e ni pomo`it. 64. A blind leads the blind. (Kav. Ako ~oekot et vo snaga kako skot. If he sees that your eyes are still open. II. Ako sum ti `ena. 69. (GK. sekoj preku tebe }e vrvit. Ako sum siromav. don't stay too long in foreign lands. Ako snema ~avki. Ako slepec slepca vodit. Ako umram. dvajcata v endek }e padnet. }e po`ne{. 14 / Matthew 15. 179). Ako ti e `enata mlada.

The dress makes the man rich or poor. po sebesi ja vle~e ortomata. Arnata ovca mnogu ne blejt. (MNU 271). never did him any harm. 84. (MNU 254). he drags his own noose. Ill-gotten gains are soon wasted. Many words will not fill a bushel. You can spot the good horse even under a shabby blanket. (MNU 336). Your word is good. but your coin is of a pumpkin. ama mnogu mleko dat. (MNU 320). Arnata stoka sama se prodava. 78. (Kav. Aram stoka spe~alena. yet may bring in much. Every- . I shaved him so closely that I removed his skin! Apetitot doa|a so jadeweto. }e iste~it kako voda. A thief knows a thief as a wolf knows a wolf. Kind words go a long way. ama tikven ti e gro{ot. The real hero does not die in his bed. 85. 89. 77. (Kav. The good sheep doesn't bleat much. A thief feels no shame before another thief. There are criminals and criminals. 172). (MNU 302). A man is like an animal in body. 90. Arnata re~ carskata porta ja otvarat. Kind words go a long way. The good word will open royal doors. The good man performs good deeds without boasting. 91. Lip-Honour costs little. (MNU 236). Aramija od aramija ne se sramuva. 79. (MNU 228). Arnoto sekoj go valit. (MNU 334). 83. Arniot ~oek se' dobrina prait i pak nikomu ne se falit. 81. whereas evil comes in the blink of an eye. Good takes time. (MNU 314). (Kav. 92. 94. Arnoto ne idit vedna{. Aramija od aramija razlika ima. 80. 168). (MNU 239). 86. 88. Ama {to bri~ mu trgnav. Good words fill not a sack. 93. and like a god in spirit. Civility costs nothing. duri ko`ata mu ja sodrav. (MNU 305). Ali{tata go poka`uvaat ~oeka za bogat i siromav. (MNU 272). 95.− 40 − Bone Veli~kovski 76. (MNU 294). Eating and scratching wants but a beginning. A blessing on the milk he imbibed from his mother! Ali se stori ~oek aramija. You can spot the good horse even with a bad rider. (MNU 304). Good ware makes quick markets. Alal da ti (mu) e mlekoto maj~ino. Aramija so skorni niz ~ar{ija odi. 82. The good word will open iron doors. Good words cost naught. da za lo{oto duri da trepni{. Arniot kow i pod lo{ mutav se poznaat. (MNU 317). ama sekoj ne go dr`it. (MNU 274). Aren ti e zborot. 87. 137). Arnata stoka seki pat si ~ini parata. Worthwhile products sell themselves. Once a man has taken the path of crime. (MNU 283). A thief passes for a gentleman when stealing has made him rich. A man's hat in his hand. Arniot junak doma ne umirat. Arniot zbor `elezna vrata otvorat. but gives lots of milk. Appetite comes with eating.

(MNU 416). 111. 101. and it shall be given you. Baraj go dobroto i najdi go. nothing ripens. Without time. You can't have a dairy farm with pigs. 100. Vinegar that doesn't cost anything is sweeter than honey. (MNU 428). the donkeys get the best hay.that's how slippery he is. but not all do it. He that cannot ask cannot live. The devil loves no holy water. 114. Make an effort to seek out goodness because it won't come of its own accord. (P. Badijala kiselina i od med e poslatka. body sings the praises of good. Begat volo. Ba{tavanxijata saka drugo [do`d]. Barajte i }e najdete. (MNU 412). {to se slizga od raka. (MNU 380). 105. (MNU 414). 202). 99. 112. Baraj. 228). 103.D. Badijalxijata si bara badijalxija. ne dobivat. A . The ox flees from the yoke (stinging fly). The sun does not shine on both sides of the hedge at once. Bez vreme ni{to ne zree. Begat kako |aolot od temjan i Evreinot od krstot. He that fights and runs away may live to fight another day. (MNU 403). (Kav. 109. For the businessman. Atoite koga se klocaat.− 41 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 96. (MNU 424). (MNU 400). while the brick maker wants sunny days. magariwata poarnoto seno go jadat. Begaj od pijanio kako od ulaio. Ask if you want to obtain. The loafer only wants other loafers for company. The devil loves no holy water. Avoid the drunkard as you would avoid the crazy man. 102. 7 / Matthew 7. (MNU 408). (MNU 386). (MNU 413). deka go du{a {trkalo. (MNU 411). ako saka{ da dobie{. (Kav. 110. Bez duri ne zianit trgoecot. 107. 193). 113. He fled like a devil from incense and Jew from cross. a Stojanova crno (nosila). 104. ne mo`i da se nau~i da odi. there is no profit without loss. Beganoa majka belo nosila. (MNU 378). (MNU 344). deka go dupit so osteno voloaro. Baraj k'smed vo rabotata. Begat kako |aol od temjan. 108. 106. Seek good luck with hard work. Like an eel in your hands . not with high hopes. Ba~ilo od sviwi ne se prajt. Ask. 7). 98. The gardener prays for rain. Begat kako nekoja jagula. He fled like a devil from incense. oti ne ti idi samo. B 97. Bez duri ne pa|a dete. Begat volo. (MNU 427). (Matej 7. a ne vo nade`ta. When horses kick each other. The ox gets a move on because the herdsman goads him.drugo [sonce]. a kirimit~ijata .

(Kav. Make ample provision for old age. 214). not even a song can be sung. A man without a wife is but half a man. bez ku}a. 117. 120. Keep something for him that rides on the white horse. 116. ni v pekol ne te priberveet. no bread. (Kav. koga te va}a inato. 131. Lay up against a rainy day. White is always white . 238). no honour. Whoever works without moderation. will soon be exhausted. a crnoto . bez rabota. (MNU 485). Beli pari za crni dni. 228. 128. Besot gla |init. Bela para za crnega dena. (MNU 494). is to be a fish without water. 132. No sweet without some sweat. A barber learns to shave by shaving fools. Kis. 126. 123. Bez mera koj{to raboti. brzo }e se poboli. (MNU 431). Beloto ne prai go crno. Health is great riches. Without suffering. they won't even let you in hell or in heaven. Bez zdravje nemat bogatstvo. no meal. dobar ili lo{. No pains.). Anger is a short madness. 124. Berbero }e bri~i i zdrao i }elao. Without suffering.− 42 − Bone Veli~kovski 115. Spare when you're young and spend when you're old. 125. will fall sick. Hit the saddle so that donkey will get the hint. Your barn will be empty unless you sweat. 122. 127. Bez pari ni v raj. (Parite se nu`ni za sekoja rabota i vo sekoja okolnost i slu~aj. Anger leads to death. (Kav. 217). (MNU 438).crno. Bez maka nema nauka. Bez mera koj{to jadi. Keep something for a rainy day. (GK II. (MNU 430). Bez pot nemat beri}et. bez leb. No mill. (MNU 472). To be without freedom. Bez m'ka ni pesma ne se ispevjat. (MNU 473). (Kav.and black. Berberot na ludiot se u~i da bri~i. No work. The barber will shave all types of heads. 221). bez ~est. Whoever eats without moderation. Bez duri ne se ispoti{. Bez sloboda ko riba bez voda. always black. . Bez rabota. Anger is half madness. Bez `ena. 130. there is no knowledge. brgo }e se umori. He that will not work shall not eat. (Kav. 223). (MNU 437). 179). (MNU 446). (MNU 435). str. 119. no gains. no work. For age and want save while you may: no morning sun lasts a whole day. child learns to walk after many falls. Save white coins for black days. da se seti magareto. 121. Health is better than wealth. It is not good that the man should be alone. (Kav. Bi go samaro. Without money. Beloto si e sekoga{ belo. If you won't work. v ambar ne mo`i{ da turi{. you shan't eat. MNU 460. Don't say white is black out of sheer pigheadedness. 32). (Kav. 129. 220). 118. A man without a wife is like being without a house.

240). (MNU 538). God protect you from a hungry flea. Bog da ne' ~ua od ludi mladi. Biol vo bav~a ne se pu{ta. Bog da te ~ua od doma{en aramija. a good morrow. (MNU 552). Bliznata jar{ je poblaga od p~eincata. A near rye is better than wheat far away. A good friend is my nearest relation. Bidi ~oek. (MNU 517). Bog da ne' ~ua od stari nerazbrani. 143. May God protect us from poverty and ignorance. 138. Blagata lakrdija `elezni porti otvara. 244). in fact. May God protect us from evil women. Bog da te ~ua od lo{i prijateli. 146. yet may bring in much. 141. A soft word opens iron gates. (MNU 506). 139. All is well with him who is beloved of his neighbours. Blagosoeno vino.). da za od du{mani sam }e se ~ua{. Bog da ne' ~ua od prepraeni svetci. (MNU 521). from my enemies I can defend myself. Bog da ne' pazi od siroma{tija i od prostotija. Blag. (MNU 542). Good words cost naught. Blagiot zbor i `elezna vrata otvorat. 135. oti seta }e ja iscapa. 145. (MNU 516). A man's hat in his hand never did him any harm.− 43 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 133. 136. meso }e ti otkine. Lip-Honour costs little. (Blag se poka`uva so zborot. od kalu|eri i od lo{i drugari. 144. . God defend me from my friends. 147. Bli`nata 'r` e poarna od dale~nata p~ejnca. ako saka{ da te turni v bunar. Better is a neighbour that is near than a brother far off. a so srceto e kako luta zmija. The tongue of the nightingale talks at its head's cost. (MNU 551). Full of courtesy. A good neighbour. He's so sweet that the flies will eat him. monks and bad company. a ne ne~oek. Civility costs nothing. 142. (MNU 1200). May God protect us from false saints. (MNU 527). A fool's tongue is long enough to cut his own throat. (Kav. Blessed wine. Bog da te ~ua od gladna vo{ka: deka }e ti se zapie. (MNU 544). Be the devil's friend and expect to be pushed down a well. Bidi mu na |aolot drugar. (MNU 545). Biqbiqot od j'zikot si trgat. 134. as it will destroy everything. (MNU 543). May God protect us from crabby old age. (Kav. 140. Be a human being and not its opposite. 148. 137. a prokleto pijanstvo. May God protect us from a thief in your own house. (MNU 497). Kind words go a long way. May God protect us from wild youth. Blaga re~ `elezna vrata otvorat. blag. A near neighbour is better than a far-dwelling kinsman. A kind word opens iron gates. (MNU 515). You should not allow a bull into a garden. he is as poisonous as a snake. (MNU 498). Save us from our friends. Bog da pazi od lo{i `eni. full of craft. duri muite }e go izeat. accursed drunkenness. (MNU 528).

Mischief has swift wings. God hath leaden feet. (Kav. 20. God stays long. Riches have wings. but is very hard to get rid of. 20. (MNU 601). and I'll keep myself from the rough. 263). Boj se od tia voda. 157. He is wise that is rich. (MNU 563). 19. Bradata arno ja ima bela. 158. Bog da te ~ua od tu|a beqa i od lo{a stre}a. but his brains are of a miller. Sickness is found amongst people. Bog zabaat (da otplatit ili da naka`et). not in mountains and rocks. but his head is wild. (Poslovici 14. 4 / Proverbs 14. Bog da te ~ua od tamav}ar i od zavisliv. (Poslovici 23. the quick pass away. Even on his sick bed. (MNU 589). na postela et i pak od lo{oto ne se ostava. glavata mu vodeni~arska. tuku glaata ja ima zelena. 5). God defend me from the still water. (MNU 614). (MNU 606). but strikes at last. (MNU 616). If the beard were all. (MNU 612). 5 / Proverbs 23. (MNU 615). He has a beard like a king. Diseases come on horseback. 150. a ne po planiweto i po kameweto. Bolesta et po lu|eto. God is in the hearts of those who seek Him. (MNU 598). 11). 162. Bradata mu siva. 19. (MNU 557). God protect you from someone else's misfortunes and quarrels. Rich folk have many friends. His beard is gray. 11 / Proverbs 28. He does have a white beard. Still waters run deep. His beard is definitely white. Illness comes easily. spolaj mu. 168. 156. 163. but his head is green. the goat might preach. 153. . but go away on foot. Bolesta se va}a za ~oeka kako nekoja pijaica. (MNU 584). 152. Take heed of still waters. Bradata mu carska. 151. Bog. (Poslovici 28. 165. zabavja ama ne zaboravuva. Bogatiot ima mnogu drugari. 166. 159.− 44 − Bone Veli~kovski 149. 4). Bog et vo srcata na tie. 164. Debt is a dreadful companion. (MNU 555). Bogatiot ~ovek se smeta za mudar sebesi. Mischief comes by the pound and goes away by the ounce. (MNU 558). Bolesta lesno doa|a. glavata mu diva. 155. Bogatstvoto ima krilja. 167. but iron hands. a lesno ne si ode. 161. Bolnio vo bolesta najmnogu za greo se se}aa. The brains don't lie in the beard. i vikni go na pomo{ dobroto. Struggle against evil and always call on good to help you. Take heed of still waters. 154. ama ne zaboraat. {to go baraat. (MNU 600). Bolesta idi u ~oeka so oki. but his brains are young. the evil man persists in his wicked ways. Bori se so zloto. No fool to the old fool. Borxot e lo{ drugar. Disease fastens on people like a leech. (MNU 597). Borxot et polo{ i od volkot. Debt is worse than the wolf. a bega so dramoi. The head gray and no brains yet. The sick man usually reflects on his faults during his illness. (MNU 554). 160. Bolen le`i lo{io ~ovek. (MNU 602). May God protect us from the greedy and the envious.

an ass behind. Bukvata ubiva. (II Korintjani 3. Brzata ku~ka slepi kutriwa ra|a. (MNU 627). Vardi se od krava ocpredi. za da e mirno seloto. Brothers should always keep good accounts with each other. I can be your brother. The rabbit is quick. (Kav. 177. Beware of the forepart of a woman. Boil him. it is better to reflect before doing something. Vati ja koprivata. 170. but the hound is even quicker. 6). sirewe za pari. Budalata se smejt i koga ne e za smeewe. and a monk of all sides. Brzata i silnata voda i od kamen mos turka. Vari go. 296). Vardi go (vrzi go) popot. pojak et od eden grad. da ako saka{ da mu go rani{ kowo so zob. 169. 290). sireweto so pari. but the spirit giveth life. tr~aj da i otmi{. roast him. 291). Tie the priest and the village will be quiet. (MNU 645). . Brothers are brothers. (Kav. ama pobrz e 'rtot. A fast dog (bitch) gives birth to blind dogs. (MNU 628). (Kav. V 179. The letter killeth. but it is not used with an offensive intention). da ako saka{ da ti ja izxarka rakata. pak }e se smirat.− 45 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli Mickle head. The fool laughs even when laughter is uncalled for. but I can also be a demon. oti }e se umrtvat. 182. 183. (It is not necessary to do things in a hurry. (MNU 706). 174. as a result of hurry and lack of thoughtfulness. Bra}a kolku i da se skaraat. little wit. 6 / II Corinthians 3. 181. Bratstvo za bratstvo. a Duhot o`ivuva. One hand will not wash the other for nothing. Business is business. 171. (MNU 699). When brothers fight. Grab the nettles by hand if you want to be stung. 273). 178. Vati prijatel pop. More haste. but the cheese costs money. 175. Brzata ku~ka slepi~i{ta (ili slepi) ku~iwa ra`dat. (Kav. This proverb is used when someone makes a mistake. or there will be bloodshed. a od m'ska odoyadi. Take heed of an ox before. Brat od brat pomognat. the hind part of a mule. Brat za brata. No matter how terrible the quarrel between brothers. 180. (MNU 643). 172. The hasty bitch brings forth blind whelps. The strong and rapid rush of water can wear away bridges. (MNU 626). Bra}a koga }e se zbijat. (MNU 624). 173. Brz e zajakot. and all sides of a priest. act fast to make peace between them. pe~i go. pa si e toj. (MNU 641). ama i vrag sum ti. they will always be reconciled in the end. (MNU 625). (MNU 644). less speed. A brother helped by a brother is stronger than a fortified town. Brat sum ti. 176. he will always remain himself.

it can neither be eaten nor smelt. Have a good look at the tree before you decide to sit under it. Vidi mu umot. He that goes a-borrowing. but words will never hurt me. Sticks and stones may break my bones. Vie koi ne znaete {to }e bide utre! Ye know not what shall be on the tomorrow. Veresija koj dava. but perform good deeds as well. (Imeto ne e ni{~o. ni se mirisa. not to a thorn tree. 14 / James 4. Veresija. Veligden. dodeka si mu u jama. (e) potresija. Hold on to an oak. Veseloto srce go razvedruva liceto. 188. Be polite and say nice things to people who say awful things to you. Be devout. 190. da posle esapi go domakino. Call me cousin but cousin me not. The world is a ladder. 199. Vidi si v kese. ni se jadi. 194.). Veresija. the camel demanded horns as well. but blows fall heavy. as long as you don't break me! Hard words break no bones. baraj so noze. and will have it for all eternity. Call the bear 'uncle' till you are safe across . Veligden! dojde i Veligden i si pojde. da posle sedni pod nego. Vidi go prvo drvoto. (MNU 738). 192. Call the wolf 'uncle' till you are in the pit. 200. will not get far in business. 13). The joy of the heart makes the face fair. 187. lost his ears. (MNU 727). 193. Words may pass. daj so race. ama i dobri raboti da prai{. 198. resi ja. You can even call me "jug". ami ~vekot. His home reflects the quality of his mind. Whoever is too trusting. (Kav. Look in your wallet before you decide to buy the whole pig. (MNU 739). (MNU 737). 185. (MNU 779). which some people climb others descend. (MNU 726). Vikaj na vukot "vujko". The camel going to seek horns. 196. Vera da verua{. Veresija.− 46 − Bone Veli~kovski 184. pobarala rogoj. 189. 190). (MNU 774). 201. (Poslovici 15. Veli mu ti na ~oeka arno. (MNU 781). potresija. Be a priest's friend if you want to feed his horse oats. 13 / Proverbs 15. goes a-sorrowing. From a bad paymaster get what you can. a ne za {ip. (Jakov 4. (MNU 710). da posle kupi si prase. samo ne kr{i me. a druzi sleguvaat. (MNU 730). str. (MNU 735). Vera imalo od veka i }e ima do veka. (MNU 722). Veresija potrsija. Videla kamilata u{i. Vekov et skala: edni lu|e se ka~uvaat. nepara }e napreduva. 195. 197. 186. (MNU 708). (Nedeq. da ako toj ti re~i lo{o. nor seen with the eye. (MNU 757). Vati se da se dr`i{ za dab. ni se gleda. (MNU 791). Noticing it had ears. Easter came and Easter went. (MNU 718). (MNU 720). 14). Vikaj me grne. For all the anticipation and excitement. 191. 326). He's as noisy as a braying ass. Verata ni se va}a. Vika kako magare koga rika. (MNU 736). Human beings have had faith since time immemorial. Faith can be neither grasped with the hand.

Vo vinoto e vistinata. (Kav. 15). 15 / Psalms 104. 204. then an enemy. Vinoto kako {to stoi vo bo~va. 210. Death will find him. 423). ne stoi vo ~oveka. a edni pati rezil. (MNU 807). 206. (MNU 875). (MNU 872). 421). In wine there is truth. 346). (MNU 871). Visokite planiwe si nosat svoite te`iwe.). Vo zatvorena usta ne vleguvaat muvi. You can . V'lkot v'~iwa ro`xat. not lambs. 217. 202. Wine can make a man feel like a lord. 218. but there are times when it brings total disgrace. taja mo`i i da propadni. Visoko orelo leta. 215. The she-wolf will always give birth to wolf-cubs. a pu{kata . A thief knows a thief as a wolf knows a wolf. Wine does not sit in a man in quite the same way that it sits in a barrel. 211. za toa daleku gleda. to hold a rifle. (Kav. Vo zborot go gleda{ blag.so dve. 205. Vo edna gemija kaj {to imat mnogu kapidani. 207. V'lkot vlaknoto go menvit. Once on shore. Vo golema voda golemi ribi se loet. 213. vo drugoto mu izleze. first a friend. Wine is a turncoat. 209. There is truth in wine. Psalmi 104. (MNU 814). (Propovednik 10. you need both hands. Vinskoto grne se dr`i so edna raka. Vo volov rog da se skriet i pak smrta }e go najdit. and that is why he sees so far and wide. In one hour. we pray no more. Vinoto go prai ~oeka edni pati vezir. The danger past and God forgotten. (MNU 803). Vistinata i masloto sekoga{ izleguvaat na povr{ina. but never his nature. (MNU 877). 424). 208. ama u}ot (tabietot) ne go menvit. 212. Truth and oil are ever above. he could lose it. a man could win honour.− 47 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli the bridge. Vikaj po volkot. The eagle flies high. a vo srceto lukav. Make sure you yell at the wolf before he enters the flock. 203. 216. Vinoto go razveseluva ~ove~koto srce. 220. The wine jug is held with one hand. Into a shut mouth flies fly not. (MNU 811). 219. Vinoto go razveseluva `ivotot. (Kav. Big fish are caught in big waters. The wolf may lose his teeth. (MNU 843). 214. Wine is a turncoat. V'lk na v'lk ni v planina ne udirat. Vo ednoto uo mu vleze. (Za da se sprotivstavi lesnoto na ma~noto. 19. duri ne vlegol vo bulukot. A close mouth catches no flies. (MNU 802). (MNU 789). Vo eden ~as ~oek ~es dobivat i vo eden izgubuat. and in one hour. A ship (regiment of soldiers) with too many captains will soon fall apart. In at one ear and out at the other. High mountains carry their own heavy burdens. Even if a man were to hide in the horn of a bull. Wine makes glad the heart of man. 19 / Ecclesiastes 10. (Kav.

Name not a rope in the house of a man that was hanged himself. (Kav. and will die in a dream. Never mention rope in the house of a man who has been hanged. Among a hundred walnuts. 238. 2709 i 365). (Jov 14. Many a true word is spoken in jest. Vo ~u`da (ili tu|a) manxa ne turaj sol. 382). (Kav. Vo sekoj zakon ima dupki. . Vo sred slepi i }orav e car. a na gazo (odzadi) otrua~ka. don't whinge. vo son }e umram. 241. 233. A prophet is not without honour save in his own country. 230. see how his words are sweet and how his heart is shrewd. 229. 222. the quick pass away. 19). The bee carries honey in its tongue. Constant dropping wears away the stone. Every law has a loophole. the one-eyed is king. ami ~are se barat. Honey is sweet. Rage is without reason. 231. Don't salt other people's dishes. 224. Vo jaziko med nosi p~elata. vo son `iveam. 19 / Job 14. I was born in a dream. 234. Vo prazen ambar glu{ec ne vleguat. Don't talk about ropes in the house where a man has hanged himself. Vo lutinata nema razum. (Cep. Vo sekoe selo i grad ba{ka adet. Vo sekoe stado ima crna ovca. Vo svojata {kolka. The pearl is worthless in its own shell. 395). Vo qubovta nema razum. jas }e pijam vino. (Kav. In all villages and all towns there are different customs. eden lo{ ne se poznat. (MNU 934). 237. 232. 225. (MNU 945). (MNU 926). 228. (P. In hard times. Vo son se rodiv. (MNU 938). Still waters run deep. 383). It is good fishing in troubled waters. Vodata so vreme go roni kamenot. Bees that have honey in their mouths have stings in their tails. Vo ku}ata na obesen ne zborvi za j'`e (fortoma). God defend me from the still water. Vo neoqa i pesot b'lvi jajt. Vo neoqa ne se pla~it.D. a dog will even eat his fleas. (Kav. 236. 223. Take heed of still waters.greater hunger. Love is without reason. In the Kingdom of blind men.I'll stick to wine. (MNU 848). 239. it's impossible to know the bad one. (MNU 939). 235. I live in a dream. Voda neka pijat ajvanite. but the bee stings. 240. Vo tivka voda povisoko krevaj 'i polite. Vo pogolem grad. but work on a solution. 226. Vo sto orej zdravi. poison in its tail. Vo {egata ima polovina vistina. Let the animals drink water . (MNU 925). 487). and I'll keep myself from the rough. Vo matno se lovi. 227. 393). pogolem glad. There are black sheep in every flock. The mouse does not raid the empty basket (barn). biserot e bezvreden. In hard times. In the country of the blind the one-eyed man is king. In the bigger city . No folly like being in love. (Kav.− 48 − Bone Veli~kovski 221. 370).

An ass in a lion's skin. (MNU 890). never to lambs. The wolf may lose his teeth. and a time to be silent. 255. Vreme za mol~ewe i vreme za zboruvawe. Crows will not pick out crows' eyes. 254. The wolf may lose his teeth. A wolf in a sheep's skin. Volko na sinoro ne davi. 256. The wolf preys farthest from his home. 8). II. (MNU 966). Vrbata rodila grozje. (Propovednik 3. str. Vrana na vrana o~i ne kopat. 259. Everyone hunts down the wolf regardless of whether he is up to any mischief. (MNU 896). The fox preys farthest from his home (den). (MNU 889). Volk od volk ne se pla{it. 427). he will devour the whole flock. Vreme za qubewe i vreme za mrazewe. 518). 363).− 49 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 242. 15). Volkot vo atarot ne davi. The fox may grow gray. Volk pastrma ne ~uvat. A thief knows a thief as a wolf knows a wolf. (Kav. 261. 8 / Ecclesiastes 3. Plant the crab-tree where you will. Volko ovca ne se ~init. and years flow on like the waters of a river. (MNU 901). People will be grateful to you if you just go your way like a normal human being. (MNU 898). but never good. and a time to hate. (MNU 904. (GK. (MNU 884). 250. Volko ako go klai{ da ti pasi ovci. (P. To set the wolf to keep the sheep. (MNU 969). toj site }e ti i' izdavi. but never his nature. (Matej 7. 253. Vrag na vrag psaltir ne ~ete. The willow bore grapes. The wolf preys farthest from his home. (MNU 951). 7/ Ecclesiastes 3. 246. 243. days. 249. A wolf always gives birth to small wolfs. 244. The wet man fears no rain. Kav. 257. ne davi. 247. Vrvi si po patot ~oe~ki. Volko davi. (MNU 956). a ne jagniwa. (MNU 968). Vrvat saatite. Volko dlakata ja menuat. 248. it will never bear pippins. A wolf in sheep's clothing. 258. There is a time to love. but never his nature. A devil will not sing psalms to another devil. 245. Voden od do`d ne se pla{it. kako po rekite vo|eto. Volk vo ov~a ko`a. 251. dnite i godiweto. . The wolf may lose his teeth. 260. Volko sekoa{ ra|a vol~iwa. Vrato mu e pretrien od jaremo. 179).D. The wolf will not guard the pastrami. but never his nature. His neck has been blistered by the yoke. (Propovednik 3. za sekoj da ti zablaznit. To set the wolf to keep the sheep. (MNU 895). 15 / Matthew 7. Volkot go klale da (gi) vardit ovcite. ama }udta ne ja menuat. 252. There is a time to speak. If you put the wolf in charge of the sheep. }e go goni. 7). The hours. A wolf will never become a sheep. (MNU 963). sekoj {to da go vidi.

2 / Ecclesiastes 3. 408). Gladen ~oek sui korki griza. (MNU 1056). (MNU 1078). (MNU 1035). There is a time to be born. Time cures all wounds. Gladen v'lk postred selo ojt. Time cures all things. II. (Propovednik 3. 267. Time has wings. There is a time to weep. 265. Time is a great healer. Vremeto e najgolem u~itel. (Kav. Glaata dinamit ne mu ja cepit. Be not idle. as he grows old. whether it be meat or drink. (Kav. 444). Gavraw na gavraw o~i ne vajat. Vrzi go kowot kade{to }e ti ka`e gazdata. Time is money. Years know more than books. 4 / Ecclesiastes 3. 269.− 50 − Bone Veli~kovski 262. 282. 408). 281. (MNU 1025). Vremiwata se menuvaat i nie so niv. The thirsty horse doesn't mind drinking muddy water. dynamite won't split it. One crow never pulls out another’s eyes. and a time to die. Hawks will not pick out hawks' eyes. 270. 436). 4). kako `elezoto 'r|ata. Console the sick right up to the last moment. (MNU 1075). teaches many lessons. Crows will not pick out crows' eyes. and a time to laugh. and you shall not be longing. Time shall teach thee all things. Gavran gavranu o~i ne kopat. (MNU . A hungry man will eat dry crusts of bread. Time is a great healer. (Gladen ne mo`e da raboti.). Glavata e postara od knigata. (GK. Time flies. G 273. Vreme za pla~ewe i vreme za smeewe. He has such a hard head. Gajleto go jadi ~oeka. A bellyful is a bellyful. mirno selo. 268. Vrzan pop. 263. Time works wonders. (Kav. pqagi (rani) le~it. Glaata }e mu trgat od pustata mrza. 266. Hunger drives the wolf out of the woods. 272. (MNU 1034). (Kav. Gladen kow matna voda ne gleda. 271. 277. Time flees away without delay. 177). Gajret na bolniot. Vreme za ra|awe i vreme za umirawe. Vremeto se' le~it. Lock up the priest if you want peace in the village. 279. 280. The cat is hungry when a crust contents her. An ass must be tied where the master will have him. 413). Vremeto te~it. One crow will not pick out another crow’s eyes. Time. (Propovednik 3. Gladna me~ka oro ne igrat. (Kav. Vremeto ~uda pravi. Worry devours a person just as rust eats iron. 278. Vremeto (si) leta. 2). 276. Vremeto e pari. Times change and we with them. str. duri da mu izlezi du{ata. A horse must be tied where the master will have him. 274. 264. 275.

− 51 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 283. 291. There is no greater power than hunger. se udajl so opa{kata. The mouse that has but one hole is quickly taken. 149. 28). Go opitale ku~eto: . or else you'll end up selling what you do need. 6). Take a good look at yourself before you pick faults in others. 287. Asked why it barked. Fools are wise as long as silent. thirsty. To swallow an ox. Glasot na narodot e glasot na Boga. Hunger finds no fault with the cookery. The hungry hen dreams of chicken feed. br. oti posle ma~no se fa}a. Hunger is the best sauce. The belly wants ears. da posle da gleda{ svetskite kusuri. (MNU 1085). deqmi jaremot mi e na vratov. Otkrovenie 19. 6 / Revelation 19. (Kav. brgu go fa}a ma~kata. and choked with the tail. (MNU 1083). (MNU 1113). 286. (MNU 1084). reklo to. rekol volot. 28 / Proverbs 17. 150. str. oti da da ne prodai{ toa {to ti treba. and be choked with the tail. 290. 284. 292. A hungry bear will not dance. 285. Glu{ecot {to ima samo edna dupka. gol. the voice of God. Hungry. The devil has grabbed the drunkard by the throat. Gladnata koko{ka proso sonua. Love thy neighbour as thyself. (Daniel 10.Zo{~o laj{? . 293. 441). Gledaj da ne kupi{ toa {to ne ti treba. bos odam i na ~esta si stojam. (MNU 1096). Hold on to the bird.Ke ti e polesno ko da ora{: v brazda. 289. (MNU 1094). The hungry hunting dog eats even ears of corn. 288. (Kav. 467). Hungry dogs will eat dirty puddings. ta go zauzdal pijaniot.Se' mi e edno. 298. Go opitale starjot vol: . (Kav. (MNU 1086). 6 / Daniel 10. 11). if it flies away it will be hard to catch. He swallowed the buffalo. (Kav. naked and barefoot. Gledaj se sebe kakov si. The voice of the people. (MNU 1093). Hungry bellies have no ears. Go vatil |aolot za vrat.Za{~o ne zn'm drugi zanaet (drugo {~o da pram). `eduam. and has a bit and bridle on him. Hunger makes hard beans sweet. 294. His belly cries cupboard. Go izel bijolot. They asked the old bull [ox] whether he preferred old or new fields to plough: "As long as the yoke is on my . Gladuam. 1081). Gledaj duri ne letnalo vrap~eto od raka. 5). (MNU 1092). The hungry hen dreams of millet. It is idle to swallow the cow and choke on the tail. 295. Gladni o~i ne zaspivaat. I still maintain my dignity. str. Glupecot se smeta za mudar koga mol~i. Gladniot 'rt i ko~ani jajt. 6. The hungry eyes do not fall asleep. br. the dog replied: "It' my profession". Gledaj sos kom{ijata da si aren. 296. (Poslovici 17. ali v ledina? . Don't buy what you don't need. 297. Gladot e najgolema sila.

When his is angry. (Kav. 476. from my enemies I can defend myself. (MNU 1187). Gospod da te ~ua od diva sviwa v planina i od lo{a dru`ina. ama mu rekle i samarot da si go zejt. 18 / Proverbs 16. He swam the whole sea. Gospod bor~ ne pla}a. (Posilniot sekoga{ go nadviva poslabiot i mu zapoveda)." he answered. Pride goes before a fall. (MNU 1134). 313. the more honour. but it was asked to bring its saddle. 18). Save us from our friends. i visokoumnosta pred pa|aweto. Small sorrows speak. and was drowned in the Thames. Big fish eat little fish. great ones are silent. 305. (MNU 1170). 314. 502). Big fish wants big waters. Go podul nosot kako nekoj patlixan. Look to thyself when thy neighbour's house is on fire. 475). golema voda saka. The donkey was invited to the wedding. 494). Great honours are great burdens. Gore li na kom{ijata ku}ata. a od du{manite sam }e se vardam. Golemite bolki se nemi. 308. 304. Great ships ask deep waters. Gospod go kaznuva onoj. 311. Excessive greed is a sickness. neck. (MNU 1135). (Kav. (Kav. Golemata riba golema voda barat. (MNU 1197). 525). (MNU 1181). 316. Go pokanile magareto na svadba. Golemata riba pomalata ja izedvit (ili jadit). (MNU 1132). Pride never left his master without a fall. kogo go qubi. 317. 301. The big fish asks deep water. (Poslovici 16.− 52 − Bone Veli~kovski 299. tr~i da gase{ tvojata. a od du{manite }e se branam sam. (Kav. Golemata riba. 306. Gospod da te branit od pokonduren opinok. his nose swells to the size of an eggplant. 507). May God protect you from jackboots (parvenu). The great fish eat up the small. Little cares speak. (Evrei 12. great grieves are silent. he chasteneth. God does not pay our debts. 6). Golemata lakomija ~oeka pobolua. Golemite po~esti se golemi tovari. . 513). 315. He came safe from the East Indies. 497). (Kav. 312. A great ship asks deep waters. The more cost. and bad company. Gospod boj mu dal. Gospod da me branit od budali prijateli. Golemite korabi vo golemi vodi plovat. 6 / Hebrews 12. 309. God save you from the wild boar in the mountains. (MNU 1198). Gordosta vrvi pred gibelta. 307. se udajl na krajot. ama um ne mu dal. Tall men had ever very empty heads. 303. 300. great ones are dumb. (Kav. it's all the same to me. God defend me from my friends. Whom the Lord loveth. Gospod da me vardit od prijatelite. Go preplival moreto. 302. and was drowned at the shore. Little grieves are loud. (Kav. Gospod da te ~ua od dolzi stapoi i od niski odai. 310.

God stays long. but strikes at last. God gives. 12). 322. D 330. The potter can put the handle on the jug wherever he chooses. Da znae ~ovek koga }e umre. (Kav. so the pay. and by mistakes we learn. ami i sramota e da se la`i{. (MNU 1209). Take care of that man whom God has set his mark upon. Greota e da la`i{. 515). Da go ostavite volkot da gi ~uva ovcite. Gospod davat. (Kav. Let's buy the oxen first. (MNU 1202). Gospodi. 541). By ignorance we mistake. but strikes at last. Gospod zabaa. he will first take away the understanding. 323. ama niz oxak ne pu{~at. but iron hands. Gospod i~ ne spiet. God gives the milk. but He does not pour grain in our barns. Ti mu vra}a{ sekomu spored delata. he would dig his own grave immediately. 327. God hath leaden feet. (MNU 1190). but He does not drop through the chimney. If the man knew the exact hour of his death. Beware of him whom God hath marked. Gospod prvo umot }e mu go zejt na ~veka. but doesn't forget. 333. but He does not put in your hut. (Kav. 16). God stays long. Whom the Gods would destroy. When God will punish. It is a sin to lie. Gospod dat. Failure teaches success. 332. Grobi{~a od glad nemat. Da me ritne nekoj at ne me bole. 331. 324. she first makes mad. Da 'i kupime edno{ volojte. 320. (MNU 1264). they first make mad. 329. 12 / Proverbs 24. (MNU 1219). 321. Gre{kite se po insanot (qu|eto). (MNU 1275). 607). a posle stokata. ama ne zabraa. but it is a shame to deceive yourself. (Kav. God never sleeps. ta }e vidime koj }e 'i pasit. 12. a da me ritne nekoe krivo ma- . grobo sam }e si iskopa. To set the wolf to keep the sheep. 319. but not the pail. tam ra~ka klaa na grneto. There is no cemetery from hunger. (Matej 10. God gives. (Psalmi 62. 325. 563). Grn~aro kaj saka. God save you from long sticks and low ceilings (beatings in dungeons). 16 / Matthew 10. 537). Mistakes are often the best teachers.− 53 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 318. (Kav. 326. then worry about who will take them out to pasture. 328. Poslovici 24. 566). Gospod ne e ma~ka da te drapnit odedno{. 12 / Psalms 62. God gives. but doesn't forget. Whom fortune wishes to destroy. (Kav. (MNU 1191). (MNU 1347). Gospod da te ~ua od }ose ~ovek i od sakat. God stays long. God stays long. ama v ambar ne ti tura. Gospod davat. ama v ko{ara ne vnesuat. As the work.

When a horse kicks you. ama i za doma misli. soon forgotten. west. 340. Dva quti (os- . Give the king your taxes and your bread to the priest. 338. Salt water and absence wash away love.− 54 − Bone Veli~kovski gare. Daj veresija. East. Far from eye. never tell it. Give the drunkard a handout so that he can make fun of you. goes a-sorrowing. soon forgotten. Dali stomnata }e udri vo kamen. Daleku odi. 641). (MNU 1376). (MNU 1306). 341. (MNU 1360). pitalec. Give to priests. (Kav. If someone said: "There's a donkey flying in the sky. Give the piper a penny to play and two pence to leave off. but don't ask for anything. 339. Davalec. Every man has a fool in his sleeve. (MNU 1396). Daj sadaka (milostina). though it be never so homely. noson }e go skr{it. Daj mu na pijanica milostiwa. 9 / Galatians 6. far from heart. it hurts me not. out of mind. 9). a ne sakaj. 350. (MNU 1397). Dva le{nika eden orev go kr{at. (Kav. 335. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord. Da padnit na ple{~i. but record it on ice. No man is wise at all times. ama ne ja pu{~ale. the heart doesn't grieve over. (MNU 1392).pitalec. 630). 349. (Galatjani 6. Give a helping hand. na Gospoda zaem mu da{. (MNU 1381). 342. Never be weary of well doing. 334. 348. Even Homer sometimes nods. (MNU 1498). Home is home. Out of sight. (MNU 1494). Da ne bideme umorni da pravime dobro. I can not bear it. 347. He would fall on his back and break his nose. He that goes a-borrowing. (Kav. No man is infallible. (Kav. One's own hearth is gold's worth. Dva ostri kamewa ne meqat bra{no. 344. Give the fool a stick so that he can break your head. 343. To err is human. Davalec . 346. za da ti e skr{it glata. it is bad for the pitcher. Davaj si na caro danoko i na popo kolako. ne mo`' da go trpam. lo{o e za stomnata. ama na mrazo pi{i ja." he would go out and look. (MNU 1309). daleko od srce. 622). Da se gre{i. Long absent. toj }e izlezit da go vidit. 336. Daj na pop. but think about home. but when a lame ass kicks me. What the eye doesn't see. Go far off. na vratata driskalec. When an ass kicks you. (MNU 1308). posle davala dve za da ja pu{~it. Da mu re~et: "Letat magare". An unfortunate man would be drowned in a teacup. Seldom seen. Dala baba edna para za da se hvatit na oroto. He is lifeless that is faultless. ili kamenot vo stomna. There are spots even in the sun. Two hazelnuts can break a walnut. home's best. 620). Daleko od o~i. 337. 345. (MNU 1411). Daj mu na budalata stap. ~ove~ki e. za da se bie {ega. Whether the pitcher strikes the stone or the stone the pitcher.

Deeds. Dvapati meri. (MNU 1490). the warmer is generally in the wrong. 364. 366. Now that my horse is dead. (Kav. When two quarrel. One day after another passed. tri) kamena bra{no ne melet. 668). Dvajca koga se karat. 187). or you'll lose both. Measure twice. Dvapati dava koj brgu dava. (MNU 1502). Two of a trade seldom agree. night by night. (MNU 1542). 360. 367.− 55 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 351. no smoke. hail is good enough. 356. Dvaica koga se karaat. not words. (This saying is used when someone wants to achieve two aims at the same time and ends up achieving neither). (MNU 1578). edna{ se~i. the lamb follows. 354. run from where they beat. Deka nema do{ i grad e dobar. (MNU 1556). Den za den. Two sparrows on one ear of corn make an ill agreement. Deka ripa oveno. 363. Deveeset i devet umoj slu{aj. cut but once. pobrzu ~oekot do grob. Den do den. . (MNU 1549). Deqmi mi cojsa kowot. Dva petla na edno buni{~e ne pejet. deka {~o bijat. (MNU 1591). Day by day. Deka {~o jadat. nego mu go davaat pravoto. koj poe}e vikat. yet hold to your own. pak na svojot ostani. (MNU 1512). Of two disputants. If you run after two hares you will catch neither. tam ima i pilci. The herringman hates the fisherman. 361. nemu pravoto mu go davat. Two sharp stones will not grind flour together. 686). and I clean forgot about it. Dve lubenici pod ista pazuva ne se nosat. (Nedeq. If there is no rain. 365. (Kav. tam nema i ~urqava. Dela. 362. Dvajca so ist zanaet retko se slo`uvaat. begaj. 359. yet do not forsake the counsel of thy own soul. No smoke without fire. there are also chicks. Run to where they eat. (MNU 1547). Dva petla na edno buni{te ne mo`at da peat. str. 353. Where the ram leaps over. Two roosters cannot crow on the same dunghill. Hard with hard makes not the stone wall. You can't carry two watermelons under the same arm. go zaboraiv. (Kav. (Kav. 355. Though thou hast never so many counsellors. As the old cock crows. the crowd will say the one who shouts most is right. He gives twice who gives quickly. let the grass grow till my knees! It is too late to shut the stable-door after the horse has bolted. 358. man comes closer to the grave. tamo ripa i jagneto. 669). Dve lubenici pod edna mi{ka ne se nosat. No fire. Actions speak louder than words. a ne zborovi. Don't carry two watermelons under one arm. koj povi{e vika. 352. so the young crows. tr~aj. Deka ima kva~ki. Listen to ninety-nine opinions. The young pig grunts like the old sow. sega i treva do kolena neka rastit ako sakat. no} do no}. Where there are brooding hens. (MNU 1572). Deka nema ogin. Delata govorat pove}e od zborovite. 690). 357.

371. (Sirah 38.ha! ha! ha! Tomorrow . Children and fools tell the truth. Today a man. 374. 4 / John 9. 379. Work today. Dobar sosed. pa si e ku~e. Today . Deneska ne' ima. a herdsman tomorrow. utre xvakaj. (MNU 1537). 385. 375. zatoa i brgu rastat. Decata na tatka si ja }e mu ja otvorat ku}ata. a lo{ata u{te ponadaleku.− 56 − Bone Veli~kovski 368. utre osiroma{el. Stuff today and starve tomorrow. Deneska bil `iv. Deneska sme.lo{ zakon. Here today. 376. I today. (MNU 1580). dead tomorrow. 372. Dimi si e ku~e. Drunkards and fools cannot lie. Deneska g'ltaj. The night comes when no man can work. It is as natural to die as to be born. Dobra ~orba vo staro grne. denes tebe. Deneska ~oek se rodi i grob mu se otvori. 389. Deno se poznava u{te od utrinata. (MNU . tomorrow dust. (MNU 1596). ja }e mu ja zatvorat. 24 / Ecclesiasticus 38. 378. V~era mene. gone tomorrow . 369. (MNU 1590). (MNU 1647). As soon as a man is born he begins to die. (MNU 1584). tomorrow none. 386. str. a good morrow. 380. Deneska bil bogat. (Nedeq. Never put off till tomorrow what you can do today. Children are carefree. Dobrata re~ oit na daleku. Will you? but gives. Decata si se deca. utre si umrel. utre ne sme. utre goedar.ah! ah! ah! Deneska se storil gospodar. The good mother says not. Dobra zemja . utre tebe. Here today and gone tomorrow. 383. Here today and gone tomorrow. 381. kolku saka{ ti go gali. A good neighbour. Good land: evil way. 696). you tomorrow. 377. utre oh i oh. Decata gajle ne berat. (Kav. Our lives are but our marches to the grave. Rich today. Children and fools cannot lie. 183. The grave opens as soon as a person is born. koga nikoj ne }e mo`e da raboti. }e zaginime kako parea. No matter how much it is caressed. and that's why they grow so quickly. Today gold. dobro utro. taa dava. poor tomorrow. Decata kako i budalite ja ka`uvaat vistinata. You can tell what sort of day it is going to be first thing in the morning. 373. Deneska o-ho-ho. (MNU 1624). 382. 384. Denes mene. Dene{nata rabota ne ja ostavaj za utre. (Kav. 388. Children can make or break a home. MNU 1589). Boys will be boys. Good broth may be made in an old pot. 4). 370. (MNU 1623). A lord today. kako }e bide do ve~era. (MNU 1579). (Jovan 9. Alive today. Dobrata majka ne veli dali saka{. 387. utre ne' nema. a dog will remain a dog. 22). for you know not how much you may be hindered tomorrow.we vanish like steam. (MNU 1586). Doa|a no}. 697).

407. Ill news comes unsent for. The ill-mannered guests drive away the courteous ones. (MNU 1731). (Kav. Dodeka ne dune vetero. 400. (MNU 1738). beqa si najdov. Good friends should always keep good accounts with each other. there is hope. A good name is better than riches. (MNU 1736). Ill news comes apace. (MNU 1713). Good wine needs no bush. 393. 403. A good wife 's a goodly prize. bre zlo. Dobrodetelta e nagrada sama za sebe. the sooner undone. Dobriot (~ovek) prilega na budaliot. (P. Dojde kosa do kamena: ja kosata }e se skr{i. 398. Dobri prijateli. He came to his reasons. Come misfortune. Dojdi. re~e mudriot Solomon. The good-natured man resembles the fool. Dobro utro mu rekov. Bad news has wings. One good turn deserves another. (MNU 1699). 1 / Proverbs 22. Whether the pitcher strikes the stone or the stone the pitcher.D. 808). Business is business. The better-natured. 10). A good shepherd must fleece his sheep. (MNU 1687). (Poslovici 22. 4. Koj }e najde dobrodetelna `ena? Taa vredi pove}e od biseri. koga si otide kuma. The borrower is servant to the . Even the "Good morning!" of the evil man can harm you. Dobrio vladika za svetec sam ne se slaga. 395. Do well and have well. 390. Dodeka di{am. 4. ama i dobri esapi treba da imaat. Dobro ime e podobro od golemo bogatstvo. Dobriot ov~ar treba da gi stri`e svoite ovci. Dobrodetelnata `ena e venec na svojot ma`. 394. iskaraa mirni. 18. 401. Dobroto vino samo se fali. 404. 405. it is bad for the pitcher. not flay them.− 57 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1677). Dobro so dobro se vra}a. A good deed is never lost. 399. 391. 22. beqata si najdov. a ne da gi dere. (MNU 1739). advice comes too late. 710). While there is life. One hand will not wash the other for nothing. 10 / Proverbs 12. 22. When a thing is done. 1). listata ne se poklatuat. 397. oti bez tebe u{te pozlo. Virtue is its own reward. ill news goes even further. ja na{ol sre}ata i dobil milost od Gospoda. (MNU 1680). Koj na{ol dobra `ena. Dojdoa ludi. The scythe came to the stone: whether the scythe or the stone breaks. (Poslovici 12. 396. saith Solomon the wise. All I said to him was "Good morning!" and had no end trouble as a result. 18. The leaves will not shimmer unless the wind blows. worse will come. ja kameno }e se kr{it. Dobro utro mu rekov. as without you. 31. Dojde mu uma. A good bishop will not nominate himself for sainthood. 392. 406. Dojdoa divi (lu|e. but his godfather had left. ta) isteraa pitomi (te). (MNU 1726). The barbarians drove out the civilised people. Dol`nikot e sluga na pozajmuva~ot. 31. it remains to be seen. se nadevam. 402. Good news goes far away.

19. 415. (MNU 1796). The fathers have eaten sour grapes. drugi obi~ai. 12. drugi um. 425. (Matej 7. {to ne spe~alil. other manners. (Kav. (MNU 1797). the great get her. A tree is known by its fruit. and the children's teeth are set on edge. One beats the bush and another catches the birds. (MNU 1800). drugi fa{~at oskomina. 19. Drug prai gre{kata. Stick to the old friends and the new roads. Drug jadi jaguridata. Hoist your sail when the wind is fair. Dr`i si go v r'ka. (Kav. and another's teeth are set on edge. 33 / Matthew 7. Trees grow on this earth for the good of humanity. Drug jadit nezdreloto. (MNU 1777). 33). Little dogs start the hare. The poor man turns his cake and another comes and takes it away. 745). (MNU 1776). One keeps the sheep and another takes the pay. 742).gathering don't exactly get rich. 728). Drugemu bilo kako bilo. 416. drug jadi plodo. 7). One makes the mistake and another pays the fine. (MNU 1809). (MNU 1808). (Kav.− 58 − Bone Veli~kovski 408. 423. Drug jajcata i izede. 418. another was left with the shells. Drugi jajt slivi. The tree can bend while it is still young. and another has the scorn. 412. Hold fast when you have. 413. One sows and another reaps. drug se pri~esti. (Poslovici 22. (a) drug berit rugata. drugemu oskominata. One does the scathe. Dockna `enidba. 739). 419. (Kav. One makes the damage and I suffer for it. 12. D'roto se vie dode e suroo. drug }e jadit. a drug se polzuva od negoviot trud). 736). (Drug rabotel. 414. Drug vade ko{~anite. 420. One plants the tree and another eats the fruit. 7 / Proverbs 22. Drvjata rastat na zemjava za dobroto na ~oe{tinata. 747). 417. 410. Drug zina. lender. (MNU 1810). 424. a drug gi jade. (MNU 1801). Dreono se vitkat duri e mlado. (MNU 1801). Drugo vreme. da ne ti e m'ka. drugemu ostanaa lupe{kite. mene mi se zbilo. Drugi vremiwa. (MNU 1799). He that marries late. Drva {to berat nepara se obogatuat. drug trga xezata. 411. yet another takes the holy communion. Those who go wood . . (MNU 1811). Drug pasit ovcite. (MNU 1795). 409. rani siraci. Drug zbira. Drug sadi drvoto. 422. (Kav. Make hay while the sun shines. One takes out the chestnuts and another eats them. marries ill. 421. Dr`i se za novite p'ti{~a i starite prijateli. One opens his mouth. Drvoto se poznava po plodot. drug trgat oskominata. Other times. Best to bend while it is a twig. One ate the eggs. (Kav. Old friends and old wine are best. One eats the plums.

431. expects a goose. (MNU 1839). Duri ne vidi{ kup zemja. The lame tongue gets nothing. One man's breath another's death. the more money the doctor will take. Dumb men get no land. 433. (MNU 1840). (Kav. ne nao|a{ krap~e. 41. 437. Duri se dumet umnite (itrite). 758). As long as people respect you. ne se va}at ribi mnogu.− 59 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 426. (MNU 1805). 435. Drugo krojat gluvcite. He'd rather give up his soul than his money. If you don't have nine. the job won't complete itself. Duri ne zapla~it deteto. . Duri e v postela bolniot. 756). Duri ne vidi{ rekata. but the flesh is weak. If you don't make a start. Duri ednemu ne mu se stemnit. (MNU 1884). (MNU 1862). Don't take off your pants until you come to the river. (Matej 26. drugo anxijata. ne sobuaj ga}ite. (MNU 1848). who gives a duck. The mice are scheming one thing. the cat another. Duri da re~i{ }iselina. drugemu ne mu se razdenvit. str. 63). 429. 430. Duri ne vrli{ rip~e. 443. Duri ne vrzi{ prs i ne bara{ lek. }e mu zemi poe}e pari ekimot. (MNU 1870). You might as well say "honey" rather than "vinegar". drugo ma~orot. Building and marrying of children are great wasters. pari ne dava. 427. Don't cry until you see the mound of earth piled up. If you don't bandage and try to heal the finger yourself. 439. budalite si go vrvet vekov. (Kav. (MNU 1826). You should throw a little fish to catch a big one. the foolish ones get on with life. Duri ne ja vati{ rabotata. ne zema{ deset. 442. While thinking people are trying to make sense of things. (MNU 1850). ~esti se i ti. He. 434. 432. (MNU 1842). Duhot e bodar. 41 / Matthew 26. Jovan 6. ne pla~i. 35). re~i med. 440. everyone will offer you a cure. Building is a sweet impoverishing. V. no teloto e slabo! The spirit is willing. (Kav. (MNU 1858). 438. (MNU 1846). One man's loss is another man's gain. you won't get ten. majka mu ne mu davat da cicat. 436. da posle }e vidi{ kolku ~init majstoro! (Cep. 63 / John 6. Duri majstorska tesla da ~ukni v ku}a. 776). 441. Drugo misli kiraxijata. Du{a dava. (MNU 1803). 38. Duri te ~estat svetot. Duri ne dai{ devet. Duri ne se izmatit vodata. It is good fishing in troubled waters. you can respect yourself. The coachman is thinking one thing. The longer the sick man is confined. the innkeeper another. 428. Marko 14. sama ne se srabotua. 38 / Mark 14. He that cannot ask cannot live. da komu kako }e mu tekni i lek }e ti ka`it.

samo 'i u~i lu|eto da se ne}a. to the end we should hear and see more than we speak. 445. (Kav. 454. and another has the scorn. @ivotot mil mu e.− 60 − Bone Veli~kovski 444. a drug `nee! One sows and another reaps. trista umni ne mo`at da go izvadat. Eden v'lk na edno stado mu e dosta. 452. 784). 456. which a hundred wise men cannot pull out. 815). The Devil neither ploughs nor digs. Eden see. and three hundred wise men can't fish it out. Eden se rodil da sejt. A fool may throw a stone into a well. 457. (MNU 1906). 451. ako e bez ko{ula. Eden ulav frqat eden kamen v bunar. ako odi bez ko{ula. 449. two eyes and but one tongue. he still loves life. (MNU 1928). 458. E 448. 447. ni kopat. (Jovan 4. One is no number. Eden den radost. It is hard for the body to split with the soul. 2125). One man is born to sow another to sing. 455. \avolot ne saka krstena voda. One wolf per flock of sheep is enough. Eden ~as nautro vredi kolku dva nave~er. Even though he hasn't a shirt on his back. 450. 453. \ 446. drug trga. Du{a od mr{a lesno ne se delit. 806). (Kav. a drugi da pejt. \avolot ni orat. Eden j'zik. (Kav. 460. (MNU 1871. he just teaches people to hate each another. Eden j'zik. 829). Du{a e mila. One ass scrubs another. Eden {ugav kow ~e{a drug. A scabby goat will spoil all the herd. Nature has given us two ears. . One mistake could lead to permanent torment. and love men for one pleasure a thousand griefs prove. 820). 816). iljada dni `alost. (Kav. a dve u{i ~vek imat. An hour in the morning is worth two in the evening. Edna krasta koza celo stado (cel buquk) }e go okrastajt. (Kav. hunting. One does the scathe. Edna gre{ka . odo{to oka alt'ni da davat v crkva.ve~na maka. Eden pravi. The devil loves no holy water. Eden kako nieden. One scabby horse scrubs another. Better to possess a gram of love. 37 / John 4. long pain. than give a kilogram of gold in church. (MNU 1913). Short pleasure. One and none is all one. A crazy man throws a rock down a well. a dve o~i ~vek imat. (MNU 1889). Eden dram milos da ima ~oek. In war. 37). (Kav. One scabbed sheep will mar a whole flock. 459.

469. Of whatever you begin. 462. (Kav. @abata videla m'skata k'de ja kojat. and ever a knave. (MNU 1953). (MNU 1966). 836). (MNU 1941). @ 476. Man proposes. (MNU 1959). when the rope breaks. A lean agreement is better than a fat judgement. and does a third. da vidime koj }e padnit. Ednio umira od glad. another asks him what he had for lunch. 474. a dve r'ce ~vek imat. 475. 470. 881). a drugo ma~kata. 857). 848). He that has done ill once will do it again. 466. a obete liceto. (Kav. kak kovat. (MNU 1955). 467. another in the tongue. The horse thinks one thing and he that rides him another. i ona si podala nogata da (e) kovat. drugo Gospod prajt. Er {~o da zafati{ pomisli kakov }e mu bidit krajot. Some people remain bad-natured even in old age. Once a knave. Edniot ja trgat ortomata od ednio kraj. One man is dying of hunger. The one said one price. One person pulls the rope in one direction. and another he that saddles him. The camel going to seek horns lost his ears. The mice are scheming one thing. Edna{ kradec. (Kav. the cat another. Once a thief. (Kav. One thing thinketh the bear. Edno mislet glufcite. a drugio go pra{al {to ru~al. says another. si potkrenala taa nogata (da ja potkojat).− 61 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 461. Edna usta. always a thief. 830). and another he that leadeth him. Edno skapano jabolko. (MNU 2028). 468. (MNU 1956). Edno mislit kamiqata. a drugo kamiqarot. i se pogodile. Edno ~vek krojt. Edna lastojca ne prajt prolet. Edno na srceto. sekoga{ kradec. 472. treto prajt. Ednio edno rekol. @abata videla. but two hands. The rotten apple injures its neighbours. 473. drugo na jazikot. Ednio edno rekol i drugio iljado. 464. He thinks one thing. (MNU 1957). 846). so it also put out its leg. drugio od drugio: koga }e se skinit. (Kav. . drug drugo i se pogodile. 471. you should always bear the end in mind. Man has one mouth. 465. God disposes. }e gi rasipe drugite. we shall see who falls. One hand washes another and both the face. 463. (Kav. drugo zborvit. One hand washes the other. One in the heart. Ednata raka drugata ja mie. Edni lu|e ostarele i pak ne se odlo{ile. One thing thinks the horse. 849). and they made a good agreement. The frog saw the horse being shod. Edno mislit. the other another (one thousand). (MNU 2027). another in opposite direction. One swallow does not make a summer. The camel thinks one thing and he that rides him another. (Kav.

zato. . 494. 486. (MNU 2043). but not lent. @enckoto ne znait na kakov ma` }e padni. (MNU 2073). a zboroite umo. @ito se melit. 495. 995). (Proverbs 27. 489. @ivotot e kratok. a dog. a kratkouma. (MNU 2034).− 62 − Bone Veli~kovski 477. A thirsty horse doesn't mind muddy water. When a girl is born there is much weeping. Strike while the iron is hot. @elezoto `elezo trie. 991). @enite se pla~at od ma`ite. pu{ka. but there is no flour falling. a umetnosta . (a) kusoumna. @alta. Hungry bellies have no ears. and words mind. 490. Life is a battle. and a walnut-tree. 481. The frog doesn't croak in dry places. (P. a woman. Women complain about men. (Nedeq. Strike while the iron is hot. and a sword may be showen. (Kav. @aden kow matna voda ne gleda. (MNU 2071). @ena. @ivotot na ~ovekot na zemjata e borba. 484. ma`ite od `enite. Iron can cut both wood and stone. 479. 480. @ivej i ostavi gi i drugite da `iveat. He who has an art has everywhere a part. (MNU 2112). @ivot i zdravje i dobra misla koga da ima u ~oeka. as it is not known what sort of man she will end up with. the more you beat them the better they are. str. 485. (P. drug se ka~ue. @elezono se kojt duri e xe{ko. @enata e od opa{kata na |avolot. 496. 186). eden slaga. The world is a ladder for some to go up and some down. A horse. 487. str. 491. radosta se poznaa vo liceto na ~oeka. Live and let live. 478. koa }e se rodi. His belly cries cupboard. (MNU 2124). (MNU 2055). 488. but rust can destroy it. (MNU 2045). (MNU 2046). (Nedeq. ama i nego 'r|ata go jadit. Women are the devil's nets. Iron whets iron. and men complain about women. A lively. 186). Poslovici 27. ne mu treba mnogu stoka. @ivot je merdivan. 482. a wife. @elezoto se ~uka.D. @enata et dolgokosa. 892). (Kav. and a walnut tree. @enata e dolgokosna. ne se daat na tu|a raka. bra{no ne padinat (ne padvit). 492. In the world. Sadness and joy can be read on people's faces. (MNU 2044). 493. @ena netepana i motika neklepana ne biva. The millstone is turning. A woman. healthy and friendly person doesn't need many possessions. 483. who knows not to swim goes to the bottom. 932). A hungry bear will not dance. kow. (MNU 2098). the more they're beaten the better they are.ve~na. (MNU 2038). Long hair and short wit. 17. 17). @elezoto se ostri so `elezo. A spaniel. Iron whets iron. dodeka e vru}o. @elezoto se kove dodeka je `e{ko. Art is long and life is short. se pla~i. @abata na suvo ne kreka. @elezoto i drvo i kamen se~it.D.

raising them is the problem. he walked all the way to Istanbul. All things are obedient to money. (Kav. We were speaking of the wolf. (MNU 2169). Za guska . Money will do anything. (MNU 2138). Za edna para ne se ne}i lo{oto od nikogo. ima nade`. 501. Every man to his taste. The beast that goes always never wants blows. (MNU 2167). (MNU 2206). fish for the cat. Za magarinata sedlo ne trebit. A good horse should be seldom spurred. Set a cow to catch a hare. No herb will cure love. (MNU 2134). (MNU 2204). (Kav. He that is born a fool is never cured. Za edno zrno p~enica vrap~eto se va}a vo sklupcata i si pridaa `ivota. 502. 4 / Ecclesiastes 9. Za edna raka urda. Za ku~e baklava ne trebat. money does everything. (Propovednik 9. While there is life. Za volkot zborvime. 511. Everyone as they like best. 508. koga mu e prazna. and he happened to be behind the door. Za qubovta nema lek.m'ska. 954). 513. (MNU 2186). Asses don't need a horse saddle. 514. It's easy to have children . o{ol duri na Bistra. 512. Why should I eat a sparrow when there is roast pork? Za o{to mu e glava. (MNU 2163). You shouldn't burn the rug to destroy a flea. 507. (MNU 2192). The sparrow is caught in the trap. The fool's presence on earth is needless. Za vkusovite ne se diskutira. Za nerazbranjot i t'pan da bijet ne e dosta. (MNU 2157). Love does much. (ili na Yvezda). He is so greedy. a toj bil zad vrata. (MNU 2172). 498. 505. 4). 510. Za deca ra`xawe i vrapcite znaat (ili: mo`at). 500. Za edna bolva ne gori ja celata ~erga. Few words to the wise suffice. if his head is empty? Za pari se' mo`e da se kupi. 517. A running horse needs no whip. . Money commands all. Za o{to da jadam vrap~e. 516. 515.− 63 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli Z 497. A word to a wise man is enough. Hay for the ox. Tastes differ. 504. Za neskrotliv kow treba cvrsta uzda. he would have himself hanged for a cent. 980). Za kow {to tr~a ne treba bi~. losing its life for a grain of wheat. 509. 503. Za onoj koj e me|u `ivite. koga ima prase. What's the use of having a beard. A boisterous horse must have a rough bridle. Za budalata (glupaviot) nema lek. A running horse needs no spur. You don't need to feed a dog baclava. 499. (MNU 2145). there is hope. There is no accounting for tastes. Burn not your house to fright the mouse away. Za biol slama. For a handful of cottage cheese. Do not spur a free horse. Za badijala budalata ja gazi zemjata. 506. a za ma~ka riba.

(Kis. (I Timotej 1. it is absurd to have many possessions. 29). A word to a wise man is enough. dosta e. Za pop viket doktur. 533. and a priest for the doctor. The law is good. (MNU 2189). 538. Za razbranjot i ajpida da zbr~it. (MNU 2155). Whoever weeps for the misfortunes of the world. Za se' ima merka. Za pe~ena koko{ka vera ne se prodat (vera ne prodam). (Kav. Zanajat bez alat ne biva. (MNU 2228). Forbidden fruit is sweet. I won't give you satisfaction of giving myself ulcers. There is no place like home. (Bitie 3. koga ne znai{ da si pomini{. 520. 983). (Kav. There is a measure in all things. 8). Za se' ima lek osven za smrtta.D. Measure is treasure. Trade is the mother of money. (Kav. The work shows the workman. (MNU 2144). The workman is known by his work. Zavisliv bogat od siromav um ne priima. 537. 990). has he spoken to God Almighty Himself that he pretends to know a thing like that? . 530. Zanaetot e zlaten. An Englishman's home is his castle. To the pure all things are pure. 527. 529.− 64 − Bone Veli~kovski 518. 986). (MNU 2323). Zanaet~ijata rabotata go falit. 523. 524. Zanaetot pari ~init. 526. 521. Stolen waters are sweet. 6 / Genesis 3. da {to znael. Zabranetoto ovo{je e najslatko. (Kav. 519. 525. 1044). Zad grbo i caro se psua. ako nekoj go primenuva zakonski. Say nothing of the dead but what is good. A jealous rich man will not take the advice of a poor man. Za ~istite se' e ~isto. Za tu|o lele ne trebi pla~ewe. Zar toj zborual so boga. 6). 532. Zanaet ‡ kanaet. 528. Come on now. Stolen fruit is sweet. Zakonot e dobar. Za sekogo negoviot dom e najubav. 539. a za doktur viket pop. 531. if a man use it lawfully. A trade is better than service. There is no trade without its tools. 15). Speak well of the dead. You should not sell you faith for the sake of roast chicken. (P. 536. They call a doctor for the priest. will have no eyes left. (MNU 2199). A stranger's misfortunes should not make you weep. Who has a trade. If you don't know how to live. 522. Za }efot tvoj ne si go pukam meot moj. (Tit 1. Moderation in all things. 534. 974). Zaludo da ima{. 8 / I Timothy 1. (MNU 2229). has a share everywhere. 978). 535. A handful of trade is a handful of gold. Never speak ill of the dead. The common horse is worst shod. Few words to the wise suffice. Even the king is abused behind his back. Zaedni~kiot kow e najlo{o potkovan. Za umrenite se' najdobro. (Kav. There is a remedy for everything but death. 15 / Titus 1.

(Kav. Zborot rani (pqagi) otvorat. da ima{ na starost. ama polo{o od strela ustreqvit. not counted. Zdrav duh vo zdravo telo. Zboruat kako prazna vodenica. 542. nazad ne se vra}aat. 16). (MNU 2243). zboruav. a kamoli kletvata. Zdiot maj~in i tatkov fa{~at.D. Zbor {to }e se ka`e i kamen {to }e se frli. Speech is silver.najgolemo bogatstvo (Nedeq. (Kav. The very sigh of the father or mother takes effect. or be silent wisely. 1018). but I still didn't get through to him. 1009). 543. ama rana (pqaga) otvorat. (Kav. Zdravje . 1020). ne zbori go pred sekogo. If the ball does not stick to the wall. 548. ama od srceto afrat mu izleguat. 558. Slander leaves a score behind it. Make ample provision for old age. Zdravjeto. I talked and talked till my mouth ached. (Kav. say the people who are content with life. "Good health. hot bread and brandy". . Health. A word is not an arrow. ne se broet. Zborot dupka ne otvorat. (Matej 10. Zatoa bidete mudri kako zmii i bezopasni kako gulabi. Zboroi treba da arxi{. Zborot ne e strela. A sound mind in a sound body. 557. str. 554. 541. The word opens wounds. He talks like an empty mill wheel grinding away. parite i slobodata se baret (se cenet) ko }e 'i nema{. let alone their curse. think long and hard. Not a word escapes his mouth. 1036). a mal~eweto zlato. and harmless as doves. 1027). Health is great riches. usta me dobole i pak ne me razbra. 549. (MNU 2279). (P. 551. (MNU 2258). Zbiraj na mladost. Zbor od ustata ne mu izleguat. but is much deadlier when it hits the target. (Kav. (Kav. (MNU 2248). koga saka{ ne{to da prodai{. money and freedom are always sought when they are absent. Silence is golden. Zdravjeto e za ~oeko najgolemo bogatstvo. 550. Health is a person's greatest wealth. Before you speak your mind. Speak fitly. (MNU 2281). 1054). (MNU 2253). it will at least leave a mark. 547. Zborojte se meret. 545. but silence is golden.− 65 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 540. 553. 1022). but poison comes from his heart. A word and a stone let go cannot be called back. Words should be measured. 546. Zdravje i topol somun. Many words have to be wasted when you want to sell something. 16 / Matthew 10. A word spoken is past recalling. Zborveweto e strebro. (Kav. 198). i od komiwe voda. Be ye therefore wise as serpents. Health is better than wealth. 1015). 544. 552. Words have wings and cannot be recalled. Zborot duri ne go preduma{ i pre`iva{ arno. Zboruav. 555. (MNU 2241). 556.

(P. 561. (MNU 2304). 18). The earthen pot must keep clear of the brass kettle. Gold is tried in the fire. Zlo ku~e koskata je grizit. Zedov. No lock will hold against the power of gold. 574. 575. The rabbit said to the tortoise: "Ride on my back while the eagle is hovering above. Green grass is lively to behold. May the earth not accept my remains. He that will enter into paradise must have a good key. Knotty timber must have sharp wedges. 1105). so why shouldn't I be cheerful? Zelenata treva e na o~ite mila. 564. The hare in the wood. Zlatoto se ispituva vo ogan. 1120. He knows he has a beard. Gold is tempered in fire. A golden key can open any door. da itar saka da se ka`i. (I Petar 1.D. 1064). (Kav. It is not the beard that makes the philosopher. Do you really expect olives to grow on a willow tree? Plant the crab-tree where you will. Into the mouth of a bad dog often falls a good bone. (Sirah 13. 7 / I Peter 1. ni drugemu je dat. nor will it give it to anyone else. 571. Zer volko ne bara magla. 2 / Ecclesiasticus 13. Z'jakot je rekol na `eqkata: "Vjaj me `eqko. (MNU 2285). (Kav. (MNU 2307). 565. 572." Zlatoto e klu~ za site vrati. Is it not fog that the wolf seeks so that he can attack the sheep flocks more easily? Zer deka ima brada. Do you really expect apples to grow on a willow tree? Zer mu ispila ~avka umot. The wild boars eat the ripe pears. (Kav. (Kav. duri (za{~o) orelon letat nad mene". (MNU 2357). a ~vek vo neoqa. 560. it will never bear pippins. . Gold is tried in the fire. The malicious dog will not gnaw the bone. Fire is the test of gold. 576. A crabbed knot must have a crabbed wedge. zao{to ne }e se raduam. (MNU 2284). dadov od ovoj vek. 7. 562. 2). Z'jakot v planina. (MNU 2345). zlo kopa~ka. da i goltat `ivi siromasite. 570. 573.− 66 − Bone Veli~kovski 559. he made a spit. Otkrovenie 3. (MNU 2283). The greedy open their mouths wide to swallow the poor. 18 / Revelation 3. 568. za da napadni ov~kite stada? (MNU 2301). ako te la`am! (MNU 2294). Have the crows eaten his brains that he turns up to feasts uninvited? Zinale tamav}arite. 1067). 563. 567. people in suffering. 1107). Zlatoto se kalit v ogan. Zer i od vrba ~eka{ da rodi maslinki? (MNU 2306). (MNU 2310). Zdrelite kru{i divite sviwi 'i jadat. 569. He has grown a beard to give every appearance of being intelligent. so he thinks he has much brains. 566. a toj r'`en gotvit. if I am lying to you! Zemjenoto grne mora da stoi podaleku od bakarniot kotel. da nekanet na gosti }e odit. I gave and took from this world. Zer i od vrba ~eka{ da ti rodi jabolka. Zemja da ne me primi. adversity of friendship. Zlo trn.

(P. and woods have ears. lu|eto trgaat trista maki. (Kav. kamen po kamen . (MNU 2379).). Fields have eyes. (Kav. Zn'eweto ostaj go ovde. Znaeweto bez praksa ne vredi mnogu. Y 589. Zulumot koga navali. 1142). carstvo ne gine. 579. the people suffer three hundred calamities. Walls have both eyes and ears. 580. 583. In time of war. 1120). 1085). 585. 578. Yidoite imat u{i. if you are absent when I am sad? Zrelata kru{a sama si pa|a. . Walls have ears. What use are you when I am happy. II. a tajnata priberi si ja v grob. 594. (MNU 2371). Grain by grain . ako nema vo nego lu|e od razli~ni stepeni. Yid bez male~ki kam~iwa ne stoit. 588. str.D. (GK. Yvonecot svoj ne besi go na ~u`x oven. (Kav. 2382). and woods have ears. Walls have eyes. 1102). You can't knock a wall down with your head. Zo{~o mi e zlaten legen koga krv }e pquvam vo nego. (MNU 591. Znaeweto e sila. 586. (Kav. (P. Yizdot u{i imat. 1078). Yid so glaa ne se turkat. (Kav. 180). the people suffer three hundred miseries. (MNU 2383). 587. Is there a poisonous snake in his wallet that stops him from digging in and paying up? Zmija od nego da k'snit. Leave your knowledge and experience behind. the night has ears. stone by stone . (MNU 2359). Fields have eyes. take your secrets with you to the grave. Knowledge without practice is nothing. it would be poisoned. Zulum duri ne bide. 593. 1141). 582.palata. 592. When the pear is ripe. Zmija mu vlegla v kese. Walls have ears. 1099). Znait Gospod ~ie maslo gori vo tvoeto kandilo. {to ne}i da si plati. What's the good of having a golden basin if I spit blood in it? Zo{~o mi si (si mi) na volja. Kingdoms divided soon fall.poga~a. 1116). You can't build a wall without small stones. Divide and rule. (Kav. Knowledge is power. it falls.D. 1119). Yizdot imat i o~i i u{i. duri i od najdolnite. ko te nemat vo neoqa. If a snake bit him. 590.a whole bread. }e se otrujat. When there is oppression. 581. za da mo`at da se vr{at site negovi najrazli~ni nu`di. the fence has eyes. plotot o~i imat.− 67 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 577. God knows whose oil burns in front of your icon. (Kav. The day has eyes. (^ove~koto op{testvo ne mo`e da postoi. 584.a palace. Don't hang your bell on someone else's ram. Zrno po zrno .

(MNU 2421). even if the cock doesn't crow. I ma~orot ima musta}i. (Kav. 602. (Kav. 611. Even the cat has moustache. ama ~avki je seret. 598.− 68 − Bone Veli~kovski I 595. I lisicana e itra. ama `enite go brkaat so ma{a. I bijolicana belo mleko dat. Even God has a good laugh when a thief robs another thief. The cat would eat fish and would not wet her feet. 1177). they still sell its fur in the market place. I yizdojne imet u{i. Fish and guests stink after three days. I bez pop se zakopvit. Even the flea has her gall. The day will dawn. (Kav. three days are enough. I za najmiliot gostin tri dni se dosta. 1131). I maloto kam~e mo`it kola da prevrtit. The fly has her spleen and the ant her gall. 1130). The intelligent person is deceived as easily as the fool is. I j'sikana e visoka. I Gospod se smejt koga aramja na aramja }e mu ukradit. Even for the most welcome guest. ama ko`ata nejzina na }urk~i je prodavet. the night has ears. (Kav. 604. 599. 1197). ama senka nemat. (Kav. The day has eyes. 603. (Kav. (MNU 2486). People can be buried even without a priest. The poplar is tall. The fox is cunning. 609. I ma~orokon imat musta}i. 1175). 612. The poplar is tall. 1207). (Kav. Little strokes fell great oaks. Call the pig 'uncle' till you are safe across the . 608. I itriot se la`it. Tall men had ever very empty heads. A small leak will sink a great ship. I vodana imat u{i. (Kav. 605. Even a worm will turn. 1206). 613. 601. I ma~kana bi fa{~ala rip~iwa. 596. (Kav. I j'sikana e visoka. A constant guest is never welcome. 1180). 1142). (Kav. I b'lvana imat `'l~ka. (Kav. but it makes no shadow. 597. 1193). Walls have ears. I `ena si za pari bi je prodal. Even the buffalo cow gives white milk. 1166). Even the cat has moustache. ne se mojt. I da stisne{ i da prdni{. 607. 1181). (Kav. (Kav. duri da si pomini{ mostot. Fresh fish and new-come guests smell in three days. I na sviwata }e i' re~i{ vujko (ili striko). 606. Tread on a worm and it will turn. 1155). 600. (MNU 2391). 1127). 1138). He would even sell his wife for money. ama ne sakat da si 'i kvasit noyete. I bez petli mo`e da se os'mne. You cannot have your cake and eat it. but the crows leave their droppings on it. kako budalata {to se la`it. A little stone in the way overturns a great wain. but women chase him with tongs. (Kav. Waters have ears. (Kav. 610.

631. God helps all people. You give the wolf the wether to keep. 619. ama tr'ga (luzna) }e ostajt. 1244). bridge. Our roosters too lay red eggs. 1225). the goat might preach.). 622. i Tvoeto . Money begets money. 29 / Ecclesiasticus 3. Money begets money. To set the wolf to keep the sheep. ama pak se osvetile. 620. (Kav. Luck goes in cycles. Nothing succeeds like success. He is such a lucky man that his roosters lay eggs. I ova }e pominit. 615. I nemu Gospo mu pomaga. 621. (MNU 2495). He came safe from the East Indies. 1250). 628. He sets the fox to keep his geese. (MNU 2506). (MNU 2501). Dirty water will quench fire. You can't believe him even when he tells the truth. The brains don't lie in the beard. A good marksman may miss. Luck goes in cycles. 1235). 627. I se' Moe . including those of a different faith. 629. I ne~istata voda gasi po`ar. The fairest rose at last is withered. but so were the mice. 30). I pr~on brada imat. I petlite mu (ti. but were canonised after doing penance. (Kav. (Kav. 626. They even took the ashes from his fireplace (of bad creditors). (Sirah 3. I prao da ka`ua. (Kav. ama pak si e pen. (Kav. (Karakterizirawe na bezbo`en kreditor. 1241). (MNU 2513). Even the best swimmer can drown. and was drowned in the Thames. I plevnata izgore. I najubavata roza na krajot ovenuva. 618. 630. Money begets money. but it is still a stump. I pepelta od ogni{teto mu ja iscrpa. I pr~ot ima brada.e Toe. (Kav. I najarnijot pliva~ mojt da se udajt. 'I ostajle me~kite da 'i vardet drenkite. Luck goes in cycles. I penot e ubav ko da e promenat i na}iten. The best cart may overthrow. ako e druga vera. I najdobriot strelec mo`e da proma{i. 1229). 624. 616. A tree stump is beautiful when it is well dressed and ornated. 1243). 1228). I najdobrata kola mo`e da se prevrti. (MNU 2511). 617. Nothing succeeds like success. I nego go ogrjalo s'nce. What's yours is mine.Moe. (Kav. If the beard were all. od koa se pokajale. The barn was burnt. Nothing succeeds like success.− 69 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 614. We shall overcome this as well. vi. and what's . ama i gluvcite. (Kav. They set the bears to keep the cornel berries. Even the goat has a beard. The sun has shone on him. 625. (MNU 2510). I na{ite petli crveni jajca noset. 623. pak ne go verua. im. The saints were once sinners. I svetcite zgre{ile. je) noset. but a scar will remain.

Ikonomijata e majka na bogatstvoto. 635. (Kav. (Jovan 17. 640. Izgorel ambarot (izgorela plevnata). I umren da e. 19). (Kav. niz nos mi go izvade.− 70 − Bone Veli~kovski 632. ama i Gospod so sonce da ja stoplit. bi stanal. (Kav. (Kav. 650. Iglata e gola. A blind hen may sometimes find a grain. A blind man may perchance catch the hare (crow). 651. 647. Thrift is the mother of wealth. (Kav. 1721). 644. (MNU 2549). A needle is naked. Either by might or by sleight. There is bad. Izobilstvoto zborovi ne biduva bez grev. The poplar is tall. 648. Tomorrow is another day. ako ~ujat za pari. 634. 645. 1264). 1262). Izgledot la`e. 1267). izgorele i gluvcite. Yesterday will not be called again. (MNU 2450). Appearances are deceptive. In the lion's skin cannot the fox's shall. Spare well and have well. he made me pay back through the nose. 643. Izgubenoto vreme nazad ne se vra}a. Even the black cow gives white milk. (MNU 2406). I utre imat den. I toa {to mi go dade. I }orata koko{ka mojt da najt zrno. (Kav. 641. and there is worse. ({~o) e vo o~ite na drugite. (Kav. but not the beam in your own. Ili so sila ili so itrina. The blemish-seeker will remain unmarried. 649. ta posle da vidi{ raskata. What he gave me. 1187). (Kav. I ~oekot da ja seit `ito zemjata. An occasion lost cannot be redeemed. I topolana e visoka. mine is my own. Time lost cannot be won again. Never say die. Ima lo{o. (Kav. A black hen lays a white egg. 639. but so were the mice. 633. Thrift is the enemy of poverty. 638. 1167). ima i polo{o. . A candle lights others and consumes itself. Patience provoked turns to fury. A blind man may sometimes hit the mark. The barn was burnt. but the crows leave their droppings on it. (MNU 2558). There is a limit to one's patience. I ulaiot bega od pijaniot. 642. 637. 19 / Proverbs 10. kamo li umniot da ne bega. Ikonomijata e du{man na siroma{~ijata. I crnata krava belo mleko dat. ama ~avki je seret. Tall men had ever very empty heads. a cel svet go oblekuva. but dresses the entire world. You see the splinter in your brother's eye. A great talker is a great liar. 1170). Even if he were dead and buried. 1188). 636. Izbira~ot ne`enat ostanvit. let alone the thinking man. Ima granica na se~ija strplivost. (MNU 2539). Even a crazy man runs from the drunkard. Man must sow the earth with grain. he would get up if he heard the word "money". 1266). Izvadi si prvo gredata {~o e vo o~ite tvoi. 10). 10 / John 17. (Poslovici 10. 646. but God must warm it with the sun.

Harm watch. Inate se kako magare na mos. nema{ pari. nema{ pari nema{ ~est. 668. in dying. (MNU 2488). harm catch. (MNU 2487).vezir. (Kav. no money . nema{ fara. 653. 663. (MNU 2465). It's hard to believe. To make a snare for another and fall into it oneself. (P. budalite }e go pominat. ama zborot nazad ne si go zemat. (Kav. if you want to live longer. 2490). There are people who don't know.− 71 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 652. 1212). (MNU 2474). no money . Experience is the best teacher. 667. Get yourself a beard. If you have the back for it. you have relatives. Ima ~oek {to si kolni i tepa tatka si i majka si. 662. nema{ pari . (MNU 2491). 1214). A gentleman without an estate is like a pudding without suet. Itrite duri da go preesapat vekot. Money commands all. Imat lu|e. samari trista. A man without money is a bow without an arrow. Iskustvoto e u~itel na se'. 655. Imaj si krotko srce. Inato e poblag od medo. (Kav. Don't put the cart before the horse. 1210). . There are people with money who don't live like human beings. 1256). ima{ ~est. 658. yet he still refuses to take back his words. ima{ ~est. 670. (MNU 2484. ako saka{ da `ivee{ poe}e godiwe. em ne znaat. (Kav. (MNU 2469). or misfortune. 657. you can have as many as you like. and harmless as doves.D. (MNU 2442). Inat~ijata umirat. (MNU 2492). 664. Wise as serpents. 669. A man without money is no man at all. em ne pra{aat. Ima{ pari . He runs like a colt before the cart. you have honour. 1259). 660. 661. Iskopal grob za drugi. (MNU 2461). ima{ fara (rodnini). 1253). Stubbornness is sweeter than honey. (P. He who digs a pit for others falls in himself. (Kav. (MNU 2445). Itar kako zmijul~e. Istr~al ko `drebe pred ruda. (MNU 2535). Ima ~oek {to imat pari i pak ~oe~ki ne `ivei. as for combs.no honour. There can be either good fortune. The stubborn man is dying. 1213). yet don't even ask to find out.D. Ima umira~ka za nestre}a i za stre}a. Ima{ pari. Stubbornness will gouge out your eyes. A man without money is no man at all. 659. Ima{ pari. Inat prait kako magare na mos. Inato vadi oko. (Kav. but there are people who abuse and even beat their own parents! Imaj si brada. 666. (MNU 2470). If you have money you are a gentleman. Ima{ pari. Have peace of mind. If you have money. krotok kako gulap~e. Ima{ li grb. 665. 1254). 656. If you have money. 654.no relatives. three hundred saddles can easily be found. and if you haven't you are no one. da za ~e{li kolku ti du{a saka. Iskustvoto e najdobar u~itel. He is as stubborn as a donkey on a bridge. Inaetot i od medot e poblag. sam padnal vo nego.reziq.

Jazik prait dobro. Jadi. The tongue talks at the head's cost. (Saint Naum of Ohrid is traditionally regarded as a patron and healer of the mentally ill in Macedonia). 1272). or off to Saint Naum's (Noam) monastery. Ja brz terzija da bidi{. Eating and scratching wants but a beginning.tri ipol. Jal ne jal . (MNU 2546). Either a sound mind. Eat cheese now. or a nimble beggar. because you married a dairy farmer. but business is business. Tongue breaks bone and itself has none. He gathers money like the plague taking children. (Nedeq. 686. Jadi za da `ive{. Fair is not fair. Eat and drink like brothers. and the other. not live to eat. 675. While thinking people are trying to make sense of things. sirewe za{~o ov~ar saka{e. . The tongue may say good things. 687. (MNU 2604). (MNU 2585). yet it cuts. Ja zbirat parata. ne `ivi za da jade{. (Kav. ja brz aramija. za da ti go donesat). Appetite comes with eating. jazik prait lo{o. 1278). 678.ja (v) Sveti Naum (da te pratime. Jas gospodin. 681. The tongue is not of steel. (MNU 2586). 682. arno ama toj ne me ostaat. 676. the outcome is always good. a so sabja se prese~uat. Jazik kquka. piewe bratski. Eat to live. 1323). A knot that cannot be untied by hand. str. the foolish ones get on with life. ti gospodin (ako sme). ja brz pita~. 198). (Kav. sirewe za pari. 673. J 672. (Kav. 684. Ja um (da ti dait gospod).− 72 − Bone Veli~kovski 671. A fool's tongue is long enough to cut his own throat. (MNU 2622). (MNU 2570). J'zikot se~it poostro od sabja. ami koj }e go turit `itoto v ambar? (MNU 2605). 685. 677. If I'm in charge. I'm quitting tobacco. but that which pleases. or a nimble thief. can be cut by a sword. (MNU 2584). (MNU 2591). The crow thinks her own bird fairest. Ja zbirat parata kako peso bolvite. (MNU 2582). and you're in charge. (MNU 2594). who shall bear the ashes out? J'zikot koski nemat. (MNU 2562). 680. but unfortunately it won't quit me. Regardless of this. (MNU 2636). kako ~umata decata. glava puka. You're either a nimble tailor. The tongue cuts sharper . Jadewe. 674. that. taa poka`ala na Cigan~eto. Mary. Ja pra{ale Cigankata ~ie dete e najubavo. Jazel so raka ne se odvrzuat. Brothers should always keep good accounts with each other. (ama) koski kr{it. 679. 683. Jas go ostaam tutunot. I{~av se otvorat so jadeweto. but it could talk at the head's cost. The owl thinks her own young fairest. Maro. who will put the grain in the granary? I proud and thou proud. He gathers money like a dog catches fleas.

nema ni kaewe. 37). The fox said it was cunning only because others were not as smart. Ka`i na sviwata "vujko". A man is known by the company he keeps. The tongue ever turns to the aching tooth. Kade sonceto vleguva. (Matej 24. 151. 691. (Kav. Kaj zbor ne pomaga. tamo mu oit jazikot. tamo stap pomaga. (Kav. there is no grief. Where there is no honour. (MNU 2649). 698. (MNU 2640. Kaj se rodilo pileto. Men leap over where the hedge is lowest. A low hedge is easily leaped over. 703. Where the sun enters. tamu ima voda. 693. Kade ima sila nema pravina. there is water. there is my country. and I'll tell thee what thou doest. Words cut more than swords. Ka`i mi so kogo oj{. Call the bear 'uncle' till you are safe across the bridge. rekla lisicata. 690. there will your heart be also. Kade e tvoeto bogatstvo. 1327). dodeka da zamine{ mosto. Where is well with me. (Matej 6. Where there's a will. 696. Ill air slays sooner than the sword. 28. Kade ima volja. tamu najlesno se minuva. the rod will be useful. 21 / Matthew 6. the doctor does not. Where there are reeds. tamu }e bide i tvoeto srce. 697. }e se najde i na~in. Kade nema ~est. The chick's favourite spot is the place where it was hatched. 37 / Luke 17. 699. 26). 695. Where words are of no use. Kade }e bide trupot. Call the pig 'uncle' till you are in the pit. 700. tam mu e milo. 704. Nothing is impossible to a willing heart. Kade ima trska. K 689. 688. The tongue is sharper than the knife. .Zo{~o si tolku itra? . 2657). Kaj {to go boli na ~oeka zabot. Kade{to ogradata e najniska. }e ti ka`am kakov si. Kade se pileto opililo. tamu mi e domot. Luka 17.Za{~o imat pobudali od mene. Where the hedge is lowest. (MNU 2644). 701. 692. Wheresoever the carcass is. there will the ravens be gathered together. da ti ka`am kakov si. Kade mi e dobro. Might is right. 702. J'opitale lisicata: . Quarrelling does no one any good. tamu orlite }e se sobiraat! Where the carcass is. Where your treasure is. there's a way. 694. doktorot ne doa|a. (MNU 2660). str.− 73 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli than the sword. 21). br. there shall the eagles be gathered together. 28 / Matthew 24. 1330). si prai sedelceto. men may soonest over. Kavgata za nikogo ne e arna. (Kav. A willful man will have his way. Ka`i mi so kakvi se dru`i{. A wise (valiant) man esteems every place to be his own country. Tell me with whom thou goest.

710. Give neither counsel nor salt till you are asked for it. Quickly come. Kako doma nigde nema. 719. (Vo lo{o i ma~no mesto o{ol. Kako do{lo. takvo e grozjeto. so gone. Kakvo pra{awe. Such bird. (MNU 2673). a rod is also unhelpful. As you salt. begaj. 44 / Ezekiel 16. an evil egg. Kakva ptica. Like vine. A chip off the old block. Come not to counsel uncalled. Kak' }e soli{. Like father. Kaj {to zmiite `elezo grizat. Kakva e lozata. An evil crow. 714. 718. When the situation calls for a spade. Kakva rabota. 709. the grass would not grow. go with the water. Kaj {to nemat ma~ka gluvcite barat pqa~ka. like arrow. tamo se zbiraat mui. Kakvo e posejal. Kaj {to ne pomaga zbor. (MNU 2819). Kaj {to stapi. (MNU 2661). Lightly gained. like son. Ill gotten. 716. (Ezekiel 16. (MNU 2692). takov plod. tak' }e jadi{. 725. So got. 720. takva }erka. 708. 723. so shall you eat. Like mother. Like crow. Wherever there are disgusting smells. i Gospod ne mu daat. Wherever he stood. taka (i) po{lo. As the work. takvo svir~e. Like mother. Where no spade digs. takov ustrel (}e udri{). (MNU 2695). (MNU 2683). Kaj {to motika ne kopa. (MNU 2685). Like wood. Where words are of no avail. 713. Evil gotten. Kakvo drvce. Like wood. Words reveal the person. Kakvo drvo.− 74 − Bone Veli~kovski 705. run from where they beat. the mice will play. Those who don't obey the elderly people. quickly go. tamo i stap ne pomaga. prayer is not necessary. consult an old man. Come with the wind. like daughter. like daughter. like egg. Run to where they eat. ill spent. Kaj {to ima `ito ima i gluvci. Kakva re~ (}e re~e{). so the pay. Kaj {to ima gnasotii. taka i oti{lo. 712. (MNU 2663). takov odgovor. Like question. evil spent. Kako do{lo. grapes will not grow. easy go. grojze ne se ra|a. takvi jajca. (MNU 2691). They were such hard times. (MNU 2724). God doesn't help. such egg. (MNU 2687). trava ne porasna. like grapes. . ne treba molitva. odi. Go to where they call you. There is no place like home. No larder but hath his mice. What is sewn will be what is worn. kaj {to te teraat. 44). 715. Like tree. quickly lost. (MNU 2676). 726. like answer. Kaj {to treba motika. 721. 722. 706. takva plata. Kaj {to starite ne se slu{aat. run from where they chase you. like fruit. Easy come. If you wish good advice. (MNU 2675). (MNU 2684). takvo i }e po`nie. 724. When the cat's away. 717.). Kakva majka. 711. Kaj {to te vikaat. 707. flies gather. like whistle. (MNU 2725). the very snakes gnawed iron.

− 75 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli

727. 728. 729. 730. 731. 732.

Kako magareto i prleto. (MNU 2742). As the old ass bauls, so bauls the young. Kako muva na med. A fly follows the honey. Kako prvio zalak {to e sladok, ne et i vtoriot. (MNU 2776). The second mouthful is not as tasty as the first. Kako si poslal, taka }e si legni{. (MNU 2783). As you make your bed, so you must lie on it. As they brew, so let them bake. As you bake, so shall
you eat. As they brew, so let them drink.

Kako smrtta pred mene da si ja gledam, koga tebe }e te vidam. (MNU 2791). Seeing him, is like seeing the Grim Reaper before my eyes. Kako srce bolelo, taka (i) o~i plakale. (So`alenieto i sostradanieto na{e sprema nekogo e srazmerno so na{ata qubov kon nego, t.e. kolku pove}e go sakame, tolku pove}e }e go `alime i }e ne' boli koga bi go na{la nekoja nesre}a i obratno.). (MNU 2793). The eyes wept exactly

733. 734. 735. 736. 737. 738.

as the heart ached. Kako Struga nema druga. (MNU 2794). He who has not seen Seville has not seen a wonder. Kako }e ti svirat, taka }e igra{. (MNU 2800). You will dance according to the tune they play for you. Kako {to do{lo, taka i si po{lo. (MNU 2805). Easy come, easy go. Kako {to drobil, taka neka srka. (MNU 2806). As he cooked, so let him eat. As you bake, so shall you eat. As they brew, so let them bake. As they
brew, so let them drink. As you make your bed, so you must lie on it.

Kako {to zborua, taka i misli. (MNU 2808). What the heart thinks, the tongue speaks. He wears his heart upon his sleeve. His heart is in his mouth.
Out of the abundance of the heart the mouth speaketh.

739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747.

Kako {to se arxat pari za vino i rakija, taka da se arxea i za nauka, ne }e trgaa siromasite maka. (MNU 2811). If money were spent on education the way it is spent on beer and gambling, the people would not suffer so much. Kakov grev, takva kazna. As a man sinneth, so is his punishment. Kakov kral, takov narod. Like king, like people. Kakov mu et umot, takov mu et i domot. (MNU 2706). Such mind, such home. Like crow, like egg. Kakov pretsedatel, takov narod. (P.D. 1415). Like president, like people. Like prince, like people. Kakov stopan, takov sluga. Like master, like man. Like king, like people. Kakov tatko, takov sin. (Kav. 1352). Like father, like son. Kakov ti e atot, takov ti e i patot. (MNU 2713). As the horse, so the road. Kakov {to e tatkoto takov e i sino. (MNU 2715). Like father, like son. A chip off the old block. Kalot ne go buri~kaj da ne ti smrdi. (Nedeq. str. 191). Don't stir

− 76 − Bone Veli~kovski

mud as it will smell. Don't stir cow dung as it will smell. He that touches pitch shall be defiled. He that has to do with what is foul never comes away clean. He that measures oil shall anoint his fingers. 748. Kalu|er koj se storil, na tatko si i na majka si ne mu po`al. (MNU 2871). Whoever became a monk never spared a thought for his mother and father. Kalu|er stori se, od rabota ma~na otkini se. (MNU 2872). Become a monk, and spare yourself hard work. Kamen da stisne, voda }e pu{ti. (P.D. 1420). He is able to get water from a stone. Kamen {~o se trkaqat, nigde treva ne fa{~at. (MNU 2830). Kamen {to se trkala, toj trava ne va}a. (MNU 2829). A rolling stone gathers no moss. Kameweto i pesokta set te{ki, ama zboroite lo{i odbezumnio set pote{ki. (MNU 2831). Rocks are heavy, but evil words from the thoughtless are heavier. Kamilata oti{la da tra`e rogove, ta ostanala i bez u{i. (MNU 2836). Kamiqata pobarala rogoi, ta izgubila i u{ite. (MNU 2837). The camel going to seek horns lost his ears. Kao crv vo drvo se vie siromaijo (MNU 2848). The poor man writhes like a grub in wood. Kapka po kapka vir stanuje. (Nedeq. str. 184). Many drops make a pool. Many drops make a shower. Large streams from little fountains flow. Many
small make a great. Penny and penny laid up will be many.

749. 750. 751.

752.

753.

754. 755. 756. 757. 758. 759.

Kapka po kapka se prai reki. (MNU 2851). Drop by drop - a river is formed. Kapkana i kamenon go zdlabit. (Kav. 1392). Kapkana i vo kamen dupka otvorat. (Kav. 1391). Constant dropping wears away the stone. Kataden Veligden ne biduat. (MNU 2859). Christmas comes but once a year. Every day is not Sunday. Kataden gost, (e) kako kisel grozd. (^estite poseti mu se zdodevni na onoj {to gi prima). (MNU 2862). A guest that comes every day is like a sour grape. Fish and guests stink after three days. Fresh fish and new-come guests
smell in three days. A constant guest is never welcome.

760.

Kafeno je crno, ama begoj go pijeet; snegot je bel, ama ku~iwata go gazeet. (MNU 2873). The coffee is black, but the Turkish lords drink it; the snow is white, but the dogs trample it. Pepper is black and hath a good
smack. Spice is black, but it has a sweet smack.

761. 762. 763.

K'de babat mnogu babi, decata bez gla se ro`xet. (Kav. 1807). Where there are too many midwives the children are born without head. Too
many cooks spoil the broth.

Ke je kno~ko se }init. (Kav. 1408). The thread breaks where it is weakest. The chain is no stronger than its weakest link. Ke nemat ogan, ne ~adit. (Kav. 1416). No fire, no smoke. Make no fire,

− 77 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli

raise no smoke. No smoke without fire.

764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771.

Ke skokat kozana i jareto po neja. (Kav. 1427). Where the dam leaps over, the kid follows. Ke {~o ne pomogvit zbor, }e pomo`it stap. (Kav. 1446). Where words are of no use, the rod will be useful. Ke {~o pla~et i ti pla~i, ke {~o se smeet, smej se. (Kav. 1448). Where there is weeping, weep; where there is laughter, laugh. Ke {~o ~adit imat i ogan. (Kav. 1450). No smoke without fire. No fire,
no smoke. Make no fire, raise no smoke.

Kiselo vince, radosno srce. (MNU 2883). Good vintage wine, life is joyful and fine. Klin so klin se istervit. (Kav. 1453). One nail drives out another.
One poison drives out another. One devil drives out another. Like cures like.

772. 773. 774.

775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783.

Ko delel Gospod um, toj stoel zad vrata. (Kav. 1498). When God was parcelling out brains, that fellow was behind the door. Ko na{ol E|uptinot poj}e mas, go nama~kal g'zot da mu svetit. (Kav. 1726). They that have got good store of butter may lay it thick on their bread. Ko }e oj{ u v'lkot na gosti, zej go i stapot. (Kav. 1752). When you pay a visit to the wolf, take a stick. Ko }e se najajt praseto, }e go prevrtit kopan~eto. (Kav. 1755). When the pig has eaten its fill, it overturns the trough. Koga boli glavata, celoto telo e vo bolka. Ako strada eden ~len, so nego stradaat site ~lenovi. When the head aches all the body is the worse. (I Korintjani 12, 26 / I Corinthians 12, 26). Koga bolkata spie, ne treba da se budi. When sorrow is asleep, wake it not. Koga brodot tone, gluvcite prvi go napu{tat. Rats desert a sinking ship. Rats desert a falling house. Koga da ja nema doma ma~kata, gluvcite oro si igraat. (MNU 2914). When the cat's away, the mice will play. Koga dvajca se karet, tretiot go jajt }otegot. (Kav. 1461). When two quarrel, the third man cops a beating. Koga dojde umo, ne go najde kumo. (MNU 2919). He came to his reasons, but his godfather had left. When a thing is done, advice comes too late. Koga drvoto }e padne sekoj tr~a kon nego so svojata sekira. When the tree is fallen every one runs to it with his axe. Koga e za doktur, viket pop, a koga e za pop, viket doktur. (Kav. 1464). They call a doctor for the priest, and a priest for the doctor. Koga e najpotrebno, toga{ Gospod pomaga. When need is highest, God's help is nighest. When the night's darkest, the dawn's nearest. Koga zgle`xa{ momi~ka, frli opuq i na majkata. (Kav. 1463). When appraising the daughter, cast an eye on the mother as well. He that

− 78 − Bone Veli~kovski

would the daughter win must with the mother first begin. He that would the mistress win must with the maid first begin. Praise the child, and you make love to the mother.

784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792.

793.

Koga me~ka ne ti gazi lozeto, ne vikaj po nea. (MNU 2926). If the bear is not trampling your vineyard, don't yell at it. Koga ne te pra{aat, ne treba da ka`ua{. (MNU 2934). Don't tell if you're not being asked. Koga nema |aolot rabota, si i e... decata. (MNU 2930). When the Devil is unemployed, he abuses his own children. Koga nemat glaa, ~umu mu e brada? (MNU 2932). Since he has no (head), he doesn't need a beard. Koga nemat pile, arna e i stra~ka. (Kav. 1470). If you have not a chicken, feed on magpie. Koga praj{ crkva, napraj i altar (kambanarija). (Kav. 1472). When building a church, make an altar (a bell) as well. Koga praj{ xamija, napraj i minare. (Kav. 1473). When building a mosque, make a minaret as well. Koga pusni kowa roga. (MNU 2941). At latter Lammas. (To put off for ever). Koga se davit ~vek, i za usviteno `elezo se fa{~at. (Kav. 1474). Koga se davit ~vek, i za zmija se fa{~at. (Kav. 1475). A drowning man will clutch at a straw (snake). Koga se storil E|uptinot car, prvo tatka si go obesil. (Kav. 1478). When a knave is in a plum-tree, he has neither friend nor kin. Set a
beggar on horseback, and he'll ride to the Devil. No pride like that of an enriched beggar.

794.

Koga si bogat ima{ mnogu prijateli, a koga }e osiroma{i{ nema da ti ostane nitu eden. In time of prosperity friends will be plenty; in time of adversity not one amongst twenty. Prosperity makes friends, adversity
tries them. Poverty parts fellowship. A poor man has no friends.

795. 796. 797. 798. 799. 800.

Koga si vo Rim, odnesuvaj se kako Rimjanite. When in Rome, do as the Romans do. When you go through the country of the one-eyed, be one-eyed. Koga siroma{tijata }e dojde na vrata, qubovta izleguva niz prozorec. When poverty comes in at the door, love flies out of the window.
Love lasts as long as money endures.

Koga site }e ti re~at magare si, vreme e da po~ne{ da rika{. When all men say you are an ass, it is time to bray. If one or three tell you, you
are an ass, put on a bridle (tail). What everybody says must be true.

Koga sre}ata tropa na vrata, otvori i'. When fortune knocks, open the door. When fortune smiles, embrace her. Koga stopanot ne e doma ku}ata se zapustuva. Master absent and house dead. Koga ti se gqat (ti se ~init) lisicana najkrotka, najmnogu vardi 'i koko{kite. (Kav. 1482). When the fox is on its best behaviour, give

− 79 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli

801. 802. 803.

804. 805. 806. 807.

808.

809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819.

extra protection to your chickens. Koga }e dojt ~vek do pita~ki stap, sekoj begat od nego. (Kav. 1486). When a man picks up beggar's stick, everybody runs away from him. Koga }e je dojt za nosewe, koko{kata sama }e si najt sedelo. (Kav. 1489). When the egg is about to be laid, the hen quickly finds a nest. Koga }e najde{ med, jadi umereno, za da ne se prejade{ i da go izbluva{ izedenoto. Too much honey cloys the stomach. (Poslovici 25, 16. Proverbs 25, 16). Koga }e se ugasi sve}ata, site `eni se isti. When the candles are out, all women are fair. Koga }e ti dadat prase, ubavo dr`i ja vre}ata. When the pig is proffered, hold up the poke. Koe leto bez gore{tina. (MNU 2968). Which summer without heat, and which winter without cold? Kozata e majstor, {to prai so g... petlici. (MNU 2971). Yes, I hear what you say, but the goat is also a good craftsman - with the little buttons that come out of his backside! Koi se fa}aat za no` od no` }e zaginat. All they that take the sword shall perish with the sword. (Matej 26, 52 / Matthew 26, 52; Otkrovenie 13, 10 / Revelation 13, 10). He who lives by the sword dies by the sword. Koj arno zafa{~at, arno }e bitisat. (Kav. 1514). A good beginning makes a good ending. Koj arno zafa{~at, polojna rabota bitisvit. (Kav. 1515). Well begun is half done. The first blow is half the battle. Koj bara, }e najde. He that seeks finds. (Matej 7, 7-8 / Matthew 7, 7-8; Luka 11, 10 / Luke 11, 10). The dog that trots finds a bone. Koj barat `ena bez kusur, bez `ena }e ostanit. (Kav. 1516). Whoever seeks a marriage partner without faults, will stay single. Koj barat rogoi, }e zagubit i u{ite. (MNU 2991). The camel going to seek horns lost his ears. Koj brzo se `eni poleka se kae. The end of passion is the beginning of repentance. Koj bura see, nevreme `nee. He that mischief hatches, mischief catches.
He that hurts another hurts himself.

Koj visoko letat, nisko }e padnit. (Kav. 1538). He that flies high will fall low. The higher standing, the lower fall. The higher the mountain, the greater
descent. The bigger they are, the harder they fall. Hasty climbers have sudden falls.

Koj vjat magare, }e mu go mirisat prde`ot. (Kav. 1536). He who rides an ass, must endure his smell. Koj vjat magare, }e mu go slu{at rikaweto. (Kav. 1537). He who rides an ass, must listen to his bray. He who wants a mule without a fault, must
walk on foot.

Koj go potiskat nosot (prstot) vo ~u`xa vrata, bez nos (bez prst)

− 80 − Bone Veli~kovski

}e ostanit. (Kav. 1544). Put not thy hand between the bark and the tree.
Between the hammer and the anvil.

820.

Koj go {tedi stapot, go rasipuva sinot. (P.D. 1503). Spare the rod and spoil the child. (Poslovici 13, 24 / Proverbs 13, 24; Sirah 30, 1 / Ecclesiasticus 30, 1). The man who has not been flogged is not educated. A pitiful
mother makes a scabby daughter. Better children weep than old men.

821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828.

Koj daleku patuval mnogu znae. He that travels far knows much. (Sirah 34, 10 / Ecclesiasticus 34, 10). Koj d'lgo spijat, bor~lija stanvit. (Kav. 1549). Whoever sleeps in all the time, will wake up in debt. Koj dobro prajt, nema zo{~o da se kajt. (Kav. 1546). One never loses by doing a good turn. A good deed is never lost. Koj docna doa|a, lo{o sedi. (P.D. 1505). He that comes last to the pot is soonest wroth. Koj dr`it mnogu praznici, brgu osiroma{vit. (Kav. 1548). Every day is holiday with sluggards. He that does nothing always finds helpers. Koj dr`it praznik, prazna mu e ku}ata. (Kav. 1547). Every day is holiday with sluggards. Koj e apnal med, on mu znae sladosta. (MNU 3014). Whoever has eaten honey, will know its sweetness. Koj e k'snat od zmija, (nemu) mu e strah i od gu{~erica. (MNU 3017). Whom a serpent has bitten, a lizard alarms. He that has been bitten by a
serpent is afraid of a rope. Once bitten, twice shy. A scalded cat fears cold water. A scalded dog fears cold water. A burnt child dreads the fire.

829.

Koj e }eqav, da ne sedit gologlav. (Kav. 1555). He that is bald must not stay without a hat. He that has a head of wax must not walk in the sun. Be not
a baker if your head be of butter. People who live in glass houses shouldn't throw stones. Who has skirts of straw needs fear the fire. He that has a head of glass must not throw stones at another.

830.

831.

Koj edno{ka izm'mit, vtor p't ne mu vervet. (Kav. 1550). Koj edno{ka izm'mit, posle i vistinata da je ka`vit, ne mu vervet. (Kav. 1550a). A liar is not believed when he speaks the truth. He that once deceives is ever suspected. Koj `aqat klinecot, (toj) }e zagubit plo~ata; (a) koj `aqat plo~ata, (toj) }e zagubit i kojnot. (MNU 3019). For want of a nail the shoe is lost; for want of a shoe the horse is lost; for want of a horse the rider is lost. Oft times for sparing of a little cost a man has lost the large coat for
the hood.

832. 833. 834.

Koj za sebesi e lo{, kako }e bidit za drugi aren. (Kav. 1556). Whoever is no good for himself, will be no good for anyone else. Koj zafa{~at mnogu rabo}e niedna ne bitisvit. (Kav. 1557). He that begins many works will not end any. A man of many trades begs his bread
on Sunday.

Koj zborvit {~o mu drago, }e slu{at {~o ne mu e drago. Koj

Whoever digs a grave for another. na pravjot mu gre{it. He that has plenty of good shall have more. 1576). (MNU 3032). (Kav. 21. He that has to do with what is foul never comes away clean. 841. }e do~ekat. (MNU 3031). 840. To make a snare for another and fall into it oneself. He that speaks the thing he should not hears the thing he would not. (Kav. Much would have more. Koj zboruva see. 839. Koj lo{jot go `aqat. Koj ima bra{no doma. Pismo: "Koj misli ili mu gotvi na drug zlo. 842. II. (MNU 3034). Whoever says what he likes. 21. A man of many trades begs his bread on Sunday. 838. so let them drink. Who pardons the bad. A Jack-of-all trades and master-of-none. makes many mistakes. the more you want. Koj kopat drugemu grob. 1562). so the pay.− 81 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 835. will hear what he doesn't like. Koj zn'jt da ~ekat. As they brew. 181). The tongue talks at the head's cost. He who has plenty of pepper will pepper his cabbage. Whoever throws rocks in the mud. }e slu{at {~o ne sakat. Pardoning the bad is injuring the good. Koj zn'jt mnogu zanaeti. bez ko{uqa ostanvit (bez ko{uqa ojt). usually loses his shirt. He who says what he likes shall hear what he does not like. 23 / Proverbs 13. mnogu gre{i. 23). Koj kak postele. Koj zboruva kakvoto saka. on slu{a kakvoto ne saka. sam }e si postrada od nego"). 836. A great talker is a great liar. The more you get. (Kav. 843. . (GK. so let them bake. 837. (Nedeq. Koj kamewa u kal frla }e se isprska. Don't consider a man poor if he has flour in his house. 845. 3. Don't stir cow dung as it will smell. He that measures oil shall anoint his fingers. As you make your bed. As you bake. (MNU 3020). taka e i platen. Koj kako rabotat. 1559. (MNU 3024). (Zemena od Sv. sam (toj) padvit vo nego. He who says what he likes shall hear what he does not like. Koj kopa grob na drugogo. 1588). 844. na arniot lo{o mu prajt. siromav ne slagaj go. Koj krivjot go `aqat. (Kav. He who digs a pit for others falls in himself. 846. As the work. (Kav. will be splashed. str. will fall into it himself. a koj mol~i `nee. Koj koj zboruva nevnimatelno. As they brew. sam pa|a u nego. (MNU 3164). 1583). (Poslovici 13. He that touches pitch shall be defiled. Don't stir mud as it will smell. za glavata mu e. All things come to those who wait. so shall you eat. 847. Koj ima nogo piper i v zeleto toruve. 1561). He that helps the evil hurts the good. 3. Whoever says what he likes. injures the good. taka i legnuve. (Kav. 1560). Everything comes to him who waits. will hear what he doesn't like. He that speaks sows and he that holds his peace gathers. Koj zborit mnogu. str. Whoever talks a lot. Mercy to the criminal may be cruelty to the people. 191). so you must lie on it. zborvit {~o sakat.

and the pounds will take care of themselves. malku `nee. a needy age. sam }e si ja trga. 23). 1612). Koj ne ja vardit parata. toj ne udirat niedno. much sorrow. Luka 11. Koj lo{o prajt. 1604). (Kav. Koj lo{o prajt. (Kav. you will go so yourself in time. He that will lie will steal. Koj kupvit {~o ne mu trebit. Sow thin and mow thin. 863. ne mo`e da gi povela ni drugite. toj e protiv Mene. Who will not keep a penny never shall have many. ne mislit da platit. If you lie upon roses when young. 30 / Matthew 12. Lying and thieving go together. Whoever aims at a lot of birds at once. He that will lie will steal. 866. 855. 1590). ne }e vardit ni gro{. 850. 1528). Much science. He that does ill let him not hope for the good. He is not fit to command others that cannot command himself. (P. much suffering. 1597). (Kav. will not even hit one. na krajot i samiot toj }e po~ne da kuca. 30.D. He that does ill hates the light. ne mislit da vratit. 862. 853. Who chatters to you will chatter of you. He that cannot obey cannot command. }e zboruva isto i za tebe. 864. Koj mnogu zn'jt. Don't buy what you don't need. 860. He that does ill finds the ill. na starost }e se m'~it. He that cannot abide a bad market deserves not a good one. 1598). No man can be a good ruler unless he has first been ruled. 1596). 865. 858. Take care of the pence. Koj mu se smee na kriviot. 23 / Luke 11. 861. Koj merit (ili frqat) na mnogu vrap~iwa. Koj ne mo`e sebesi da se povela. Koj lo{o zboruva za drugite. 1584). Koj mnogu blagodarit. Lying and thieving go together. He that mischief hatches. ne zaslu`uva da dobie. 1589). or else you'll end up selling what you do need. 849. Koj na drug mu nanesuva nepravda. Koj la`e.). (Kav. Koj ne znae da gubi. He that hurts another hurts himself. He that mocks a cripple. Koj m'mit i kradit. Much science. Koj ne e za sebe. He that is not for himself cannot be for the others. na dobro neka ne se nadejt. mnogu trgat. ne e ni za drugego. Show me a liar and I will show you a thief. He that is not with me is against me. (Kav. Koj mnogu molitvit. (Kav. 856. Koj ne e so Mene. lo{o do~ekvit. }e prodat i to {~o mu trebit. (Kav. 1603). Koj na mladost ne u~it (ne se u~it). . (Kav. 851. 854. 859. Koj malku see. 852. He that promises too much means nothing. Koj ne znae da slu{a. (Kav. (Koj brka mnogu raboti. toj i krade. mischief catches. 857. ought to be whole. ne mo`e da nareduva. ne zavr{uva niedna. (MNU 3041). An idle youth. If you mock the lame. (Kav. 1615). He commands enough that obeys a wise man. (Matej 12. you'll lie upon thorns when old.− 82 − Bone Veli~kovski 848.

Koj nogu zborua. He that has no money needs no purse. 873. Koj nemat um. imat noye. All that lives must die. Whoever follows a beetle. 1621). ili nogu znae ili nogu la`e. A man without moderation and restraint. }e go odnesit na lajno. 879. Koj ni{to ne pra{uva. ne }e svr{it. (MNU 3054). let him have legs. (Cep. 871. either knows a great deal. (MNU 3053). nothing learns. Koj padnal v ezero (v reka. He deserves not the sweet that will not taste the sour. a koj se rodil. Soft pace goes far. Every beginning is hard. and the pounds will take care of themselves. Koj nemat mera. (MNU 3055). 880. 882. Whoever follows a fly. 877. od do`d ne se pla{it. Koj ojt po bumbar. will not die. 1640). ne treba da sadi trwe. (Kav. He that was not born. ne znae {to e slatko. Koj ojt popoleka. ni{to ne znait od vekov. Who hath no horse may ride on a staff. ne }e umrit. }e go odnesit na lepe{ka. (MNU 3070). You can't carry two watermelons under the same arm. He that nothing questions. All men are mortal. }e ftasat podaleku. (Kav. He that takes the raven for his guide will light on carrion. will end up on shit. Koj odi po bumbar. He that goes softly goes safely. is a man without faith. 870. Who goes slowly goes far. 881. Building is a sweet impoverishing. Koj ne stiska parata. will end up on cow dung. na lajno }e go odnesit. 1617). 883. when he will he shall have nay. Koj nosi dve lubenici pod edna mi{ka. He that will not when he may. never ends. Koj ne prajl ku}a i svadba. Koj nemat vo glata. All beginnings are hard (difficult). Who will not keep a penny. Who has not understanding. once must die. Koj ne }e po~nit. 1620). str. 1639). (This saying is used when someone wants to achieve two aims at the same time and ends up achieving neither). (Kav. Take care of the pence. on ostanua i bez edna. (MNU 3057). He that goes barefoot must not plant thorns. . Koj ne se rodil. It is the first step that is difficult. 878. koga }e saka ne }e mo`e. }e umrit. A forgetful head makes a weary pair of heels. ne }e ja dostiska i lirata. (Kav. nemat ni vera. 872. 1641). 874. Koj odi bos. Koj ne probal {to e gorko. or just tells lies. 875.− 83 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 867. He knows best what good is that has endured evil. imat vo noyete. Little wit in the head makes much work for the feet. Koj ojt po muva. V. (Kav. 868. Building and marrying of children are great wasters. java na stap. Whoever talks too much. never shall have many. Koj nema kow. vo voda). (Kav. Koj ne saka koga mo`e. If you run after two hares you will catch neither. He who doesn't begin. 869. He that is once born. ni{to ne nau~uva. 876. Koj nema pari ne mu treba }ese. (Kav. 35).

ne sejt proso. wealthy. (Kav. Whoever wants horns. ne see proso. 899. Praise to the face is open disgrace. Whoever does good works. Puff not against the wind. Whichever finger you cut. {egata odit po nego. 891. Koj prajt arno (dobro). 898. Koj pquvat naugore. lost his ears. }e zaraboti. Koj saka da se nau~i da se krsti i moli. 892. will not think evil. Who spits against the heaven. (Kav. He. Koj raboti. Who works. A man's praise in his own mouth stinks. 896. poe}e }e trgat. 889. He that forecasts all perils will never sail the sea. 887. One never loses by doing a good turn. Early to bed and early to rise. (MNU 3082). doesn't wander. He that praises himself spatters himself. He that would learn to pray. sam se srami. (Kav. The morning hour has gold in its mouth. Koj prs da prese~i{. Koj sam se fali. 1648). i bez u{i ostanua. 1655). Koj pita. Grasp all. Work today. Koj se pla{it od rap~iwa (~avki). He that fore- . (MNU 3093). If you get up early you get two possibilities. Who asks. lo{o ne mislit. will not fear rain. ne }e se kajt (ne se kajt).− 84 − Bone Veli~kovski 884. (MNU 3078). The early riser is a merry riser. Evil that comes out of thy mouth flieth into thy bosom. (Kav. (Kav. The early bird catches the worm. An arrow shot upright falls on the shooter's head. 1656). 895. (Kav. Koj rano stanvit. Koj pejt. Whoever has fallen in a lake. Better to ask the way than to go astray. na mladost trebit da se potit. 1644). (MNU 3092). 894. it falls in his face. will earn his living. it falls in his face. Nothing is lost for asking. (MNU 3080). let him go to sea. Koj rano ru~at i mlad se o`enit. will have no regrets. He that too much embraceth holds little. 1643). all lose. (MNU 3098). Forbear not sowing because of birds. makes a man healthy. A good bestir is worth a groat. and wise. 886. 890. (Kav. Koj poe}e znait. lose all. The Muses love the morning. 885. (nemu) pqunkite mu padvet na liceto. Don't mock. it will hurt. Whoever sings from the heart. 893. dve stre}i grabit. Self-praise is no recommendation. will lose his ears. The early riser is a better organiser. Koj pluva sproti vetero. se' }e te bolit. 888. who early eats and early marries. bez malku ostanua. The camel going to seek horns. ne skita. Koj se bie {ega. Koj saka rogove. Koj rano ranit. si pque na liceto. Koj se boe od vrapcite. 1669). Koj sakat na starost da si po~init. ne }e se kajt. All covet. Who spits against the wind. vesel stanvit. Koj pque na nagore. (MNU 3090). 1654). (MNU 3097). (MNU 3079). He that increaseth Knowledge increaseth sorrow. (MNU 3081). 1659). for it will come back to you. Piss not against the wind. never repents. pratete go na more. 897. pluva na omjazo si. for you know not how much you may be hindered tomorrow. Koj saka nogu.

(Painful experiences make us very distrustful). blow on the yogurt too. accuses himself. lesno pa|a. 908. a lizard alarms. (toj) ne gubit. He that will sail without danger must never come upon the main sea. 900. Koj si ima vinata se pla{i i od senkata. Koj se poparil od mleko. 901. will not die. nego) go izedvit volkot. whoever was not born. Koj si bie `enata. Koj sekade pquvat. 1568). Koj se hrani so nade`. beats his own body. let him not go into the wood. If you sing before breakfast. (Kav. you'll cry before night.D. (Kav. Koj se nadei na nade{. Koj se smejt najoyadi. The man who has a good wife does not need heaven. Whoever beats his wife. toj si bie snagata. 915. Koj sedit pod kru{a. laughs longest. Koj si imat arna (uba) `ena. 903. toj se optu`uva. (P. weeps at night. All that lives must die. Once bitten twice shy. 902. Koj si ja bara beqata }e si ja najde. 906. Better the last smile than the first laughter. 1670). He that has a guilty conscience fears his own shadow. He that seeks trouble. A guilty conscience needs no accuser. poisons the whole world. A burnt child dreads the fire. He that laughs in the morning. Koj se trudit. 904. 1667). He who excuses himself. He that is once born. A scalded cat fears cold water. 914. . He that lives in hope hath a slender diet. Hope often deludes the foolish man. will eat the ripe pears. Whoever is quick to anger. Koj se ~init ovca (ili jagne. najblago se smejt. All men are mortal. (MNU 3107). Koj se ro`xat i umirat. umira gladen. will age rapidly. 910. brgo }e ostarei. No pains. ne mu trebit raj.− 85 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli casts all perils will win no worship. He that sings on Friday. ne }e ima vade{. Koj se luti. He that fears leaves. Whoever spits everywhere. Whom a serpent has bitten. Laugh before breakfast. 1673). 911. Whoever sits under the pear tree. Sorrow treads upon the heels of mirth. toj jadit kru{ite. will die. He who laughs last. (Kav. 912. duvat i na m'{tejnca. 1563). Who lives by hope will die by hunger. (Kav. never misses. once must die. He that is afraid of wounds must not come nigh a battle. 905. Harm watch. Koj se poparil od vrelo mleko duva i vo ma{tenica. He laughs best who laughs last. 1675). you'll cry before supper. 907. 913. The thief does fear each bush an officer. He that makes himself a sheep shall be eaten by the wolf. 1573). (Kav. A guilty conscience feels continual fear. Between two stools one falls to the ground. He laughs who wins. A scalded dog fears cold water. (P. will weep on Sunday. He that has been bitten by a serpent is afraid of a rope. Let them laugh that win. (MNU 3115). (MNU 3102). cel svet go trujat. (MNU 3120). 909. Sadness and gladness succeed each other. (MNU 3118). harm catch. (MNU 3111). no gains. Whoever was born.D. Who burned himself with hot milk. Koj se pravda. Koj sede na dva stola. (MNU 3104).

932. Koj ~eka. and only half of what you see. Koj trait. ne go boli glava. We soon believe what we desire. He that touches pitch shall be defiled. Between two brothers two witness and a notary. 1681). 1693). (Sirah 13. }e ukradit i koko{ka. He that hurts another hurts himself. 1 / Ecclesiasticus 13. (Nedeq. 1509). 925. (Kav. 920. Koja rabota se ostat za posle. . Koj ukradit jajce. taja mi je tetka. Koja mi mesi kola~e. Never put off till tomorrow what you can do today. v'lci je jadet. He that will steal an egg will steal a chicken. Koj {~o prajt. A sluggard takes an hundred steps because he would not take one in due time. 1). (MNU 3140). Koj {~o }e re~it slu{aj. (MNU 3148). 933. 921. He that measures oil shall anoint his fingers. raj }e nait. Whoever throws rocks in the mud. (taa) seedno se' bra{no seit. (Kav. Koj }e se nam'~it.My brother. Koja ovca se delit od stadoto. Idle people have the least leisure. for you know not how much you may be hindered tomorrow. The lone sheep is in danger of the wolf. 1694). Patience is the path to paradise. neka si ima med of ustata. Koja koza (ovca) se delit od stadoto (buqukot). No pains. . od svojot um ne deli se. He that will steal a pin will steal a better thing. . 923. (nea) ja izedvit volkot. 922. Everything comes to him who waits. Koj sovet dava. Koja nevesta ja mrzit da mesit leb. no gains. 918. 924. 1692).− 86 − Bone Veli~kovski 916. let him have it in his mouth.Ah! That explains why the wounds are so deep. Who gouged out your eyes? . 928. . 919. Koj fa}a smola. Koj {tedi.Za toa tolku dlaboko. (MNU 3129). Koj {~o sakat. He that has not silver in his purse should have silk on his tongue. 931. Koj frla kamene u kalta. 185). Who makes me a cake is my aunt. nikoga{ ne se bitisvit. The lone man is in danger of the wolf. Believe nothing of what you hear.Zatoa tolku globoko ti i iskopal. (MNU 2986). Koj si nema pari v keseto. }e se izlepi. }e do~eka. He that has no honey in his pot. (MNU 3135). (MNU 3136). He that will steal an egg will steal an ox. Let every man praise the bridge he goes over. (Kav. (MNU 2985). 1688). The comforter's head never aches. (Kav. Spare well and have well. mischief catches.Brat mi. He that has not money in his purse should have honey on his tongue. The lone sheep is in danger of the wolf. sebesi si prajt.Brat mi. Work today. All things come to those who wait. Koj ti i izvade o~ite? . (Kav. 927. Nothing to be got without pains. 917. He that mischief hatches. He that has to do with what is foul never comes away clean. on se oprskua. Koj ti iskopa o~ite? . 929. will be splashed. Work left for tomorrow is never done. to mu se slu{at. (Kav. str. (Kav. 1507). 926. 930. }e se nau~it. ima.

(MNU 3199). Koj{to razbira od eden zbor razbirat. 949. Every pot has its cover. Koj{to rano stanua. The water pitcher that goes most often to the well. whoever doesn't. Whoever falls in the sea. Koja stra~ka bez opa{ka. a koj ne razbirat i iljada da mu veli{. will deliver little. toj ne gre{ava. A drowning man will clutch at a straw. (MNU 3176). Koj{to ima pari. Early to bed and early to rise. Koj{to kradi igla. Koj{to ne et bor~lija. will not be a good speaker. 939. 947. (MNU 3172). Whoever is not in debt. Koj{to ne znait da mol~it. Whoever understands. i za slamkata se va}a. (MNU 3186). will grasp it with a single word. 943. (MNU 3196). is soonest broken. Every magpie has its tail and every girl will find her boy. 950. 942. ne }e se najadit. Koj{to pa|a v more. (Kav. 944. }e `iveit polesno. 1510). makes a man healthy. na staros }e strada. poarno ugodua. All meats to be eaten. pak ne }e te razberit. wealthy. saka ne}i. (Kav. and all maids to be wed. (MNU 3187). Koj{to raboti ~esno. Koj{to rano se obua. Whoever promises much. za bogat se slagat. brgu se kr{it. 946. will steal anything. mnogu brgu osiroma{uva. kradi i {to da mu padni. 1511). The early riser is a better organiser. Koj{to nema um. Koj{to dava milostina. Koj{to rano se obua. 936. malku ispolnua. Koj{to mnogu taksua. Koja stomna poj}e p'ti ojt na voda. Whoever steals will never be satiated. and wise. (MNU 3195). He who gives alms. (MNU 2923). Koj{to dava na siromav milostina. Koj{to odi na bawa. Whoever steals a needle. Koj{to na mladost istura. (MNU 3198). should not have a head. will find mercy before God in the fullness of time. toj ne gre{ava. 937. Koj{to pa|a v more. will sweat. (MNU 3159). (MNU 3200). ne znait i da zborua. Whoever gives to the poor. 941. }e se ispoti. (MNU 3184). Blind waste in youth leads to suffering in old age. 940. like it or not. Whoever does not know when to be silent. {to saka so niv raboti. koja momi~ka bez mom~e. 945. pred Boga mu se nao|a. He who has no brains. He that has money has what he wants. (MNU 3198). (MNU 3192). will even grab hold of a snake. will be in the dark after a thousand repetitions. (MNU 3182). (MNU 3178).− 87 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 934. (MNU 3191). 948. Koj{to kradi. should be considered rich. i za zmijata se va}a. Whoever has a Turkish bath. toj ne gre{ava. 938. (MNU 3185). The morning hour has gold in its . soon becomes poor. neka nema ni glava. Koj{to rano stanua. 935. (MNU 3190). An honest worker lives well.

Kolku poe}e imat skr`aiot. gives for its own sake. (MNU 3203). the bee makes honey without anyone knowing. Kolku si poumen. sebe ~ini. The more silent you keep. No fool to the old fool. The older the billy goat. and let's the whole world know. The more he has. koj{to dava. tolku umovi. Whoever dies once. 956. As many languages you know as many persons you are worth. The more intelligent you are. 954. Koj{to ~ini. 965. (Kav. the more grasping the miser becomes. 962. (MNU 3208). 953. (MNU 3244). (tolku) i magareit. the more moral you will be. 957. 959. Koj{to sam pa|at. (MNU 3201). tolku pu{~i si 'i nozete. The Muses love the morning. ne umira dva{. treba da go igrat. will not die twice. a p~elata nikoj ne je zn'jt {~o prajt. 1709). (MNU 3213). 952. So many heads. 958. looks after his soul. tolku pojak rogot. So many men. Koj{~o nose tovarot. does not need anyone to push him. sebe davat. tolku poe}e stiskat. knows its weight. Koj{to si pastri ustata.− 88 − Bone Veli~kovski mouth. (MNU 3211). whoever gives graciously. 1696). With every language you learn you enrich your personality and you are better able to understand different points of view. 955. 961. II. 967. Koj{to saka da si po~init na staros. Kolku postar pr~ot. 963. (MNU 3246). The head gray. tol'ku pru`i 'i nogite. is worthy in their own right. Koj{to se va}a na tanec. (Kav. The hen lays an egg. so many minds. the better you will speak. Whoever falls of his own accord. toj mu znae te`inata. tolku lu|e vredi{. should continue till it finishes. Kolku stareit. will have trouble finding their ends. cel svet }e je razberit. (MNU 3206). Whoever carries the burden. Everyone stretches his legs ac- . (MNU 3202). 960. toj si pastri du{ata. Whoever joins the dance. Whoever is worthy. Stretch your legs according to your coverlet. Koj{to umira edna{. str. Eident (diligent) youth makes easy age. Whoever tangles up the threads. (MNU 3241). najdi krajo. Kolku ti e pokrovot. Kolku jazici znae{. Whoever wants to rest in old age must work in youth. and no brains yet. ne trebit drug da go turkat. Koko{kana edno jajce }e snosit. should not complain. Kolku glavi (lu|e). 951. Koj{to sam pa|at. Many men have many minds. (MNU 3210). Whoever falls through his own fault. the harder the horn. 968. (MNU 3245). ne trebit da pla~it. (MNU 3215). (MNU 3240). 964. ma~no }e mu go. Koj{to }e ispletka koncite. so many opinions. Kolku prav na tapan air da ima{. neka se poma~it na mlados. Whoever watches his tongue. 966. tolku si poaren. Kolku ti e rogo`ata. 181). (GK. May you see as much good as there is dust on a beating drum.

972. Stolen grapes are sweeter. Kolni kako vladika. (MNU 3284). 15 / Proverbs 15. Kru{ata pa|a pod kru{ata. He curses like a bishop. 5). Krivi so nogata. ama ne bidi bor~lija vo ~ar{ijata. Krvta voda ne biduva. Kravata }e dade mleko. The end tries all. 984. (Kav. Komu srceto e veselo. The head gray. The meek will inherit the earth. 1725). The evening crowns the day. Kopaj. The grass is always greener on the other side of the fence. All his geese are swans. The pear falls under the pear tree. An .D. The guilty man is troubled by his own shadow. Kom{iskata koko{ka se gqat kako guska. and someone else eats the produce.D. (Poslovici 9. You dig and you sow. 17 / Proverbs 9. Kradenoto grozje e poslatko.− 89 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli cording to the length of his coverlet. 983. (Matej 5. 976. The cow gives a good pail of milk and then kicks it over. }e ritne da go isture. (Kav. The apples on the other side of the wall are the sweetest. 1722). Cross yourself whenever you see a drunkard. 979. sadi. 974. 969. 970. (P. Our neighbour's cow yields more milk than ours. Kow se falit po eden mesec. but don't have debts. Kow bez uzda si odi kaj saka. (Poslovici 15. 15). Krpen bidi so ali{tata. Kru{ata si pa|a pod koreno. 1734). (MNU 3280). Kru{a pod kru{a padinat. Forbidden fruit is sweet. and no brains yet. Blood is thicker than water. na gozbi e postojano. 973. (a) drugi jadi. 1619). (MNU 3254). 987. 981. The neighbour is more than a brother. 978. wait a year before you praise a man. Stretch your arm no further than your sleeve will reach. Krotkite }e ja nasledat zemjata. (Kav. (MNU 3324). Our neighbour's hen looks like a goose. Krajot deloto go krasi. 5 / Matthew 5. i umot ne mu dojde. Krivio (gre{niot) ~oek i od senkata se boit. An unbridled horse goes anywhere it likes. Have patches on your clothes. Kradenata voda e slatka. (MNU 3290). Krsti se i plukni si v pazua. 975. Kom{ijata e poj}e od brat. koga da vidi{ pijanica. (MNU 3325). a ~vek po edna godina. Blood is not water. (MNU 3326). Stolen pleasures are sweet. 977. 986. oti go boli zabot. Kosata mu obele. Content is happiness. The apple never falls far from the tree. A contented mind is a continual feast. Cut your coat according to your cloth. 971. Stolen waters are sweet. (B.). (MNU 3318). He limps because he has a toothache. (MNU 3297). Our neighbour's ground yields better corn than ours. (MNU 3298). 982. The end crowns the work. 985. 17). 980. No fool to the old fool. (MNU 3323). Praise a horse after a month. (MNU 3267).

L 994. Idleness is the root (mother) of all evil. La`ot i sam sebe se la`it. 1834). 1804). 998. then buy a house. 23 / Luke 4. (MNU 3340). ne k'sat. Dogs bark. 1631).D. 23). a toj pesni si peit. (P. (MNU 3458). Great barkers are no biters. The moon does not heed the barking of dogs. 991. A man without a wife is like mill without water. You must ask your neighbour if you shall live in peace. First buy a neighbour. Barking dogs seldom bite. Falsehood is more readily believed than truth. (Kav. izle~i se sam! Physician. The worst wheel of a cart creaks most. Leb i voda e najarna hrana. Ku~e {~o lajt. (MNU 3467). Like mother. Le`it mrzlivion na ple}i i ~ekat ne{to od boga da mu padnit. 1004. Idleness is the mother of all vice. 1649). nikoj ne go veruat. (MNU 3448). 988. (ta) setne ku}a. Brag's a good dog. 1002. (MNU 3420). 999. His house is in fire. 997. Lenosta e majka na site lo{oti. like son. 992. 995. Lies have short legs. (Kav.vodenica bez voda. Ku~iwata laet. Even if he were to talk of nothing but God. (MNU 3404). A liar has a good memory. Bread and water is the best food. It is not good that the man should be alone. The lazybones lies on his back waiting for something to fall in his lap from heaven. Lekare. The liar deceives himself as well. 1806). His bark is worse than his bite. 1000. Krckat (~krtat) kako kolce (oska) bez katran. 1777). like daughter. (Kav. 1005.D. The lie has short legs. La` i skr`av vedna{ se pogoduvaat vo pazaro. Like father. By doing nothing we learn to do ill. Lagata poarno ja veruaat odo{to vistinata. Lavovski del. The worst wheel of a cart makes most noise. 1001. but the caravan goes on. (Kav. It creaks like a wheel of a cart without grease. A barking dog never bites. heal thyself! (Luka 4. Ku}ata mu gorit. (P. Ku}a bez `ena . Lagata kusa ja ima nogata. The lion's share. but dares not bite. A man without a wife is but half a man. (MNU 3426). He loafed around like a Turkish lord. 996. (MNU 3354). 1003. Legnal na kolk kako beg. (MNU 3423).− 90 − Bone Veli~kovski apple never falls far from the tree. karvanot si vrvit. 993. The liar and the miser readily come to an agreement in the market place. the false priest will not be believed by anyone. 989. Kupi si prvo kom{ija. but he continues to sing songs. La`goto ima dobro pamtewe. (MNU 3406). La`liv pop seedno da ka`uat za boga. . 990.

the tongue speaks. a servant in winter. Wrong laws make short governance. 1019. Great boast and little roast. don't trust it with the chickens. The face is the index of the mind. 1840). pak koko{ki }e jadit. Lisicata i axiica da bidi. Liceto go poka`ua srceto. The leaves of the tree are its soul. (MNU 3499). One misfortune comes on the neck of another. i pak vo koko{kite gledat. 1842). The face shows the quality of the heart. Li~nata moma so li~otata se prodaa. Lo{oto poe}e ~oek go pametua odo{to dobroto. (MNU 3536). Lo{ite vesti patuvaat brgu. (Kav. ama te{ko e da se rabotat. A long tongue is a sign of a short hand. Luda koza. 1010. Lete koj sedi pod senka. ama te{ko e da stori{ (da napraj{).). 1015. 1014. Lesno e da zborvi{. will lie under the eaves in winter. (Kav. 1009. 1008. Evil is more easily remembered than good. (MNU 3487). 1013. The greatest talkers are the least doers. An ill turn is soon done. (Kav. 1012. His heart is in his mouth. (MNU 3519). (Kav. 1016. It is easy to give generously from someone else's bag. Misfortunes never come singly. (MNU 3549). zime pod strea. (MNU 3511). Lo{oto donesua u{te polo{o. What the heart thinks. ama lo{jot zbor ne se zaborat. (MNU 3514). Lo{ata pqaga (rana) zazdravjat. zimoska sluga. Lo{a e taa ptica {to se pogani vo svoeto gnezdo. He wears his heart upon his sleeve. presna rana. The bad brings worse. Lo{io ~oek zmija ne go jadit. 1022. Lo{oto lesno idet (dojdvit). Disgraces are like cherries. Lisjeto na drvjata mu set du{ata. (ama m'~no si ojt. Letoska gospodar. 1020. imawe). the fox still looked longingly at the chickens. Whoever lies in the shade in summer. 1841). presna rana. They brag most that can do least. Lo{ite (strogite) zakoni ne traat dolgo. 1869). Liceto go prodaa devoj~eto. A serious wound can be healed. 1878). 1024. but an ill word can never be forgotten..− 91 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1006. 1007. (MNU 3510). Lud g. Out of the abundance of the heart the mouth speaketh.. Of one ill come many. Even if the fox were to take religious vows. 1017. Lesno e da se zborvit. Caught in a trap. (MNU 3509). 1021. Lisicata se vatila v stapica. (MNU 3553). A fair face is half a portion. (Kav. 1018. Much bruit and little fruit. one draws another. ama lesno ne si ojt. little doers. Not even a snake will bite the evil man. The pea- . It is an ill/sorry bird that fouls its own nest. Lesno e da bidi{ aren so ~u`xo arno (so ~u`xo azno. Great braggers. 1023. Much cry and little wool. Beauty carries its dower in its face. (MNU 3550). Beauty carries its dower in its face. Bad news travels fast. He that has an ill name is half hanged. 1011. (MNU 3515). A master in summer.

kako alkite od sinxiro. (P. (MNU 3575). (Kav. 18. 31. 22. Eat hot and spicy food. Lutio ~oek sam sebe se jadit. 1043. Lutinata e |aolcka. 1033. (MNU 3559). Lu|eto lesno veruvaat vo toa {to go sakaat. yet may bring in much. Anger is the halfway house to madness. Lutinata mnogu pakos storila. 1026. The angry man is selfdestructive. Love thy neighbour as thyself. Lut ~oek prijatel ne dr`it. Qubeznite zborovi se kako med. 1030. cock hath fair feathers. Marko 12. Kind words go a long way. 9. Galatjani 5. . Love covers many faults. 19. 1034.D. (MNU 3571). 1882). Q 1038. (MNU 3563). Lutinata et polojna ulav{tina. Love covers many infirmities. Anger is the fire from hell. 14). Lu|eto set vrzani so al'{-vere{. (MNU 3577). He that is angry is seldom at ease. 31. 19. (MNU 3564). 1040. 1718). Qubovta gi pokriva site pogre{ki. 33 / Mark 12. Lut kako yver. Anger brings destruction. Love is sweet in the beginning but sour in the ending. ama blago da zboruva{. (Many rich people had become poor and many poor people had become rich). Matej 19. 39 / Matthew 19. 12). 1029. Luto ako jadi{. but foul feet. 22.). 1042. never did him any harm. 1028. Qubovta e po~etok na dobroto i zloto. i mnozina siromasi se obogatile. 1032. A man's hat in his hand. (MNU 3558).− 92 − Bone Veli~kovski 1025. 39. Angry as a monster. Love is full of honey as well as bitter weeds. (Poslovici 10. (MNU 3574). (P. Anger is a prayer to the Devil. 18 / Leviticus 19. Anger is half madness. 1730). (Mnozina {to bile bogati osiroma{ele. 1041. 1027. Like the links of a chain. 1035. Lut kako diva sviwa. (MNU 3578). Rimjani 13. Anger leads to hell. 14 / Galatians 5. 1036. 1037. Qubov i ka{lica ne se krijet (ne mo`et da se skrijet). Qubi go tvojot bli`en kako sebesi. but speak sweetly. Lu|eto set kako trevata.D. Lip-Honour costs little. (MNU 3566). 1883). We soon believe what we desire. 12 / Proverbs 10. (Levit 19. Qubovta e p'lna so med i so pelin. 9 / Romans 13. 1039. The angry man eats himself. Lutinata e ogon od ve~nata maka.D. Love and a cough cannot be hid. The wrathful man has no friends. (P. (MNU 3568). 1703). buying and selling bind everyone together. People are like the grass. Lutinata e na |aola molitva. 1031. (MNU 3565). (Kav. Angry as a wild boar. 33.

(MNP 2071). Jealousy is cruel as the grave.).− 93 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1044. Qubovta e slepa. (MNU 3584). Never went out ass and came home horse. An ass and a military band! A sow to a fiddle. An ass stays but an ass. ami za da nosi voda i drvo toareno. 1048. Magare i (voena) muzika! (B. 1047. 1054. Calling a donkey names will not kill it. Qubovta e silna kako smrtta. 6 / Song of Solomon 8. Love is blind. and he riding on her. 1051. Qubovta ubajna ne gqat. He that sends a fool expects one. 1057. 1049. If an ass goes atravelling. (P. makar i zlato da nosi. Qubovta i ka{licata ne se krijat. Magare od {ega ne umira (ne cojsvit). 1046.D. though returned from pilgrimage.D. 1893). Magareto si e magare. (Kav. (MNP 2070). magare baraj. (S. Magare od prekor ne umira. Qubovta pobeduva se'. it will still be an ass. Magare pojde. Qubovta e rabota za tie {to se bez rabota.D. 1896). 1740). (}e si bidit). (Cep. An ass is but . You look for the horse you ride on. A chip off the old block. (Pesna nad pesnite 8. Qu{~enkata ne padinat mnogu daleku od penot. Love and a cough cannot be hid. (Pesna nad pesnite 8. 6).). 1052. 1058. (Kav. Magareto ne go vikaat na svadba za nunko. You are like the man that sought his mare. 1889). Qubomorata e cvrsta kako grob. Ride on an ass and praise the horse. Even if the ass goes on a holy pilgrimage. 1045. Love will find a way. Magare i na axilak da ojt. How much the fool who goes to Rome excels the fool who stays at home. pak magare }e si ostanit. Qubovta e ubava. 1059. to France) and a fool he will return again. Love is the fruit of idleness. 1884). kow fali. Better ride on an ass that carries me than a horse that throws me.) (MNU 3585). 1731). 1050. (MNU 3589). but rather to fetch and carry. i magare si dojde. Magare vjaaj. 1056.M. 1061. 4565). 6). The butcher looked for his knife and it was in his mouth. You look for the ass you ride on. (P. (MNU 3586). Love is blind. no e slepa. Send a fool to the market (far. Did you ever hear an ass play on a harp? 1055. (Kav. (Kav. The donkey is not invited to the wedding to be godfather. 6 / Song of Solomon 8. An ass does not die from being laughed at. M 1053. (Go bara{ ona {to ti e pred o~ite. Love is strong as death. 1060. Magare vjaaj. Love is blind. he'll not come home a horse. Affection blinds reason. a ne mo`e{ da go sogleda{ i da go vidi{.

(MNU 3596). April rains for men. {to se gri`i{ ak' izgore. Me|u ~u`xi qu|e ko da si (ko da se no`xa{). (MNU 3669). deca za rabotewe. 1073. (MNU 3677). 1081. 1062. (Kav. To lengthen your life. Every drop of dew in May is worth a golden coin. Me|u ~ekan i nakovalno. 1901). 1067. A soft word opens iron gates. Soft and comfortable beds are not for the poor. . though laden with gold. Kind words go a long way. Speech is silver. 1069. 1071. 1935).dolga `ivea~ka. 1065. (MNU 3650). (Poslovici 25. Suffering lasts a lifetime. Ma`i za jadewe. Scald not your lips in another man's pottage. 1915). Mal~eweto e zlato. 3). May. 1080. trebit da ima{ z'ja~ki u{i i sokoloj o~i. Mala ve~eri~ka . wet April and cool May. Small tales give great wisdom. The husband is the head of the wife. 1074. Meanata et stapica za pijanicata. Malku. ama dobro. 1072. 15 / Proverbs 25. The prayers of the wicked won't prevail. A cat in gloves catches no mice. (Efesjani 5. pay the debts. but silence is golden. for grass. 1063. Medenata usta `elezni vra}e otvorat. (MNU 3634). 1777). (Kav. Ma~ka so yvonec ne va}a glu{ec.− 94 − Bone Veli~kovski an ass. An ape's an ape. The braying of an ass does not reach heaven. oti vekot }e go upla{it. (MNU 3627). 23 / Ephesians 5. Good words cost naught. 1075. 15). Malite prikazni golem um davaat. 1079. Between the hammer and the anvil. Manxa {to ne jadi{. Ma~kata ima devet du{i. da duri do veka. Ma`ot e glava na `enata. April rains for corn. 1902). Silence is golden. I Korintjani 11. 1076. Ma`ite koi se umni. Magareto so rikawe mu se ~init. The pub is a trap for the drunkard. 1070. though they be clad in silk or scarlet. A cat with a bell around its neck. Majska rosa sekoja kapka i florin. Mekite posteli ne set za siromasi. 1066. (MNU 3590). 3 / I Corinthians 11. a varlet's a varlet. Majski do`xoj pla{~et borxoj. for beasts. 23. Intelligent men honour their wives. 1078. si 'i ~estat `enite. Among strangers. The donkey hopes to frighten the world with its braying. A dry March. May. Quietness is a great treasure. 1930). (Kav. (Kav. Tongue breaks bone and itself has none. 1068. (MNU 3692). will not catch mice. (MNU 3671). The middle way of measure is ever golden. The moon does not heed the barking of dogs. Makata e za ~oeka. lessen your meals. He has two stomachs to eat and one to work. 1064.D. fill barn and cellar and bring much hay. The rains of May. (P. A cat has nine lives. Men to eat and children to work. (Kav. you need the ears of a rabbit and the eyes of a falcon. 1077. The mean is the best. Mekiot jazik kr{i i koski.

(MNU 3766).). (Kav. 1973). What's false for me is true for you. od imawe. Mladosta da ti ja imam. (MNU 3703). 1972). but look to yourself. Mene mi idit da puknam od maka. (Nemoj da razbira{ deka jas te la`am. (MNU 3763). (MNU 3702). 1093. 1088. little justice. Mene mi se zapalile ga}ite. (MNU 3747). Mnogu vreva za ni{to. Too many midwives make deliver a hernial child. A lot was given from having too much rather than from the heart. You can have too much of a good thing. Too much breaks the bag. 1096. 1090. 1089. 1100. Charity covers a multitude of sins. (MNU 3736). The drunkard stinks like rotten cabbage. Give me the chicken drumstick. (Kav. 8). Mladost(a) te~it kako reka. Mnogu arno ne e arno. Love your friend. You know a lot. 1084. Covetousness breaks the bag. Mnogu dadeno. tuku veruvaj mi {to ti velam. Mene do srce me dobole. Mnogu znai{. (MNU 3706). kilavo dete izva`dat. Look to thyself when thy neighbour's house is on fire. (MNU 3731). yet he asked. but all he said was: "Stand still so I can light my cigarette"! Me~ka so mravi ne se najadvit. your eyes that I can put one over you. Mnogu zakon. Se upotrebuva za lu|e {to la`at drugi taka otvoreno. (MNU 3772). (Kav. da ti jadi go orizo. My pants were on fire. Mladosta ne e doveka. "Why do you cry out?" Mene laga. no pri seto toa pak pretendiraat da im veruva{ deka govorat vistina. More than enough is too much. Mene mi e `al. 8 / I Peter 4. malku pravda. (MNU 3707). 1094. there would be nothing undone. 1101. (Kav. 1098. Much ado about nothing. I'd certainly know what to do with the drunkard. Youth will have its course. 1951). toj veli: stoj da si zapalam cigarata. Mnogu babi (koga babat). Mene daj mi kopano. Mi`i da te la`am. tebe vistina. 1095. If it weren't for pity's sake. Charity begins at home. Mirisa pijaniot kako rasol vo mart. 1097. da znam {to da mu praam na pijaniot. Just close 1091.− 95 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1082. Much law. Me~kata {to igrat u kom{iite. Too many cooks spoil the broth. 1085. Milosrdieto po~nuva od doma. }e dojt da poigrat i doma ti. ta lagite im se poznavaat. toj se smeit. If the young man would and the old man could. (ta i) mnogu }e trga{. ama ne e za dva veka. Milosrdieto pokriva mnogu grevovi. A bear will not be fully fed on ants alone. 1102. Youth will have its course. (MNU 3699). you eat the rice. toj mi veli: {to vika{ olele. srceto da ti go nemam. I'm close to bursting with anguish. 1976). (MNU 3700). It cut me to the heart. 1083. 1087. A bear that dances in your neighbour's house will come to yours too. 1092. (I Petar 4. ako i da te la`am. 1086. whereas he just laughs at me. . 1099. a ne od srce. Every man is nearest himself.

Mnozina filozofi pasat goveda. no ne tolku kako od jazikot. a malcina znaat da i' dr`at. He that has a full purse never wanted a friend. Many hands are blessed. a mnogu usti aforesani (prokleti). bez da se pokaat. 1115. (MNU 3777). 1104. (Sirah 28. (MNU 3797). a malcina }e sednat na negoata trpeza. 1107. He that is surety for a stranger shall smart for it. 19 / Ecclesiasticus 28. Everyone is akin to the rich man. Bush natural. Many are called. Many want to die to be free from suffering. so you'll have to put up with a lot. but few gain wealth. 1116. 1120. 15 / Proverbs 11. (MNU 3794). (MNU 3791). Many wash their hands in preparation for lunch with the bishop. a Gospod si `iveit. 22. (MNU 3801). Many philosophers are common herdsmen. mnogu usti k'lnati. (MNU 3778). Mnozina se povikani. Many hands make light work. but few actually get to sit at the table with him. malku pamet. Mnogu lo{o pominuva koj em~i za drug. malu ostanalo. 14 / Matthew 20. ama edna{ den }e se okr{it. (MNU 3793). Mnozina znajat za pari da vadat. 1114. Mnozina se rodile lu|e i magariwa umrele.− 96 − Bone Veli~kovski 1103. 1110. Mnozina sakaat da umrat. (Poslovici 11. (Kav. (MNU 3782). 22. 1117. ama poe}e mi se ~a{a-dosti. 16. 1108. I have many friends. 18). 15). Mnozina lu|e si mijat racete. (MNU 3787). za od maka da kurtulisaat. Mnogu pominalo. za da ru~aat so vladikata. Mnogu race blaosoeni. Mnogupati odit stomnata na voda zdrava. Much has passed. 1111. (MNU 3792). and many mouths are damned. (MNU 3796). Seldom the best swimmer can drown. 1106. . (MNU 3788). 1113. 14). and was drowned in the Thames. Mnozina padnale od me~. Many are born as men. Many are called. Many take holy communion without being penitent. (Kav. Mnogu kosa. but few are chosen. Many go to foreign lands. but few are chosen. 1983). 1119. 1109. 1118. 1986). He came safe from the East Indies. The pitcher goes so often to the well that it is broken at last. 16. Mnozina lu|e umrele i se zaboraile. Mnogu r'ce blaosoeni. Words cut more than swords. Mnozina odat na tu|ina. 1105. Mnogu p'ti i najarniot pliva~ se davit. but die as asses. The rich hath many friends. Mnozina carei i kralei umrele. 1112. Many people have died and are forgotten. but most of them are not but drinking partners. (Matej 20. (MNU 3800). Keeping is harder than winning. Mnozina imam prijateli. more hair than wit. a malkumina izbrani. little has remained. Mnozina se pri~estuvaat. ama malcina pari dobivaat. Rich folk have many friends. Tongue breaks bone and herself has none.

We must live by the living. Idleness is the key of poverty. Mrzlivio sekoa{ pra{aj go. Quietness is a great treasure. (MNU 3839). Mrzata si ja nosit siroma{tijata po sebe. Laziness is a scabby disease. Mol~eweto zna~i odobruvawe. Mol~eweto e zlato. The slothful man is the beggar's brother. consumes faster than labour wears. The slothful man is the beggar's brother. 1884). da ne si potkasa{ jazikot. Mol~i. (MNU 3884). By doing nothing we learn to do ill. yet still feels no shame. Mrzlivosta go jade ~ovekot kako 'r|ata `elezoto. (P. 1139.D. 1127. 1131. The good-for-nothing did come to his senses. like rust. 1126. 1137. Mrtvite da stanat od grobot i pak ne mo`at da go kandisaat inat~ijata. Sloth is the key to poverty. but God abides forever. 1128. but only after he had wasted everything. Let the dead bury the dead and the living lead a gay life. `ivite so `ivi. People spit in his face. Mrzelivosta u~i na mnogu lo{otii. 1132. Silence gives consent. Mrtvite so mrtvi. Speak no evil in case you have to bite your tongue. not by the dead. advice comes too late. 1129. 1124. 1125. Mrzliviot e brat na pita~ot. 1138. Mu dojde umot. 1130. (MNU 3838). Idleness is the mother of all vice. 1135. Idleness is the beginning of all vice. We must live by the quick. 1134. Sloth. they could not get the die-hard to change his mind. (Sirah 33. ama mu pojde kumot. 1122. Even if the dead were to come to life. 1133. Mrzlivosta e klu~ot za siroma{tijata. (MNU 3815). but the bad man is still dead to all shame. Idleness is the mother of all vice. 1136. . (MNU 3858). Always ask the loafer the time of day. Many kings and emperors have died. Mu plukaa vo liceto i pak ne se strami lo{io. Mrtvi i `ivi mu iskara i pak ne se strami. za da ne ti naprai lo{o. (MNU 3833). Idleness is the root (mother) of all evil. Silence means consent. He abused the man's living and dead. He came to his reasons. (MNU 3883). Mrava so me~ka ne mo`it da se borit. Mrzata e krasta. (MNU 3859). Quietness is best. When a thing is done. ama od koga ja izede stokata. Idleness is the key of poverty.− 97 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1121. (MNU 3900). Sloth is the key to poverty. Moli se ponekoga{ i na |aolo kako na angelo. ne zbori lo{o. Silence is golden. Mrzelivosta e po~etok na site lo{otii. 1123. but his godfather had left. Let the dead bury their dead. 27). Mu dojde pametta na rastura~ot. (MNU 3850). An ant cannot fight a bear. 27 / Ecclesiasticus 33. so that he won't harm you. da ka`it kolku e saatot. (MNU 3810). not by the dead. Offer a prayer to the Devil occasionally.

Mu turi sin mu na ogni{teto voda i go ostai siromav do veka. (MNU 3941). The moist earth does not need rain. ludite na svoite. There is no water at the master's fountain. He is happy whom other men's perils make wary. Na gluvcite mu e maka. 1149. The son poured water on the hearth. (MNU 3868). (MNU 3950). Learn wisdom by the follies of others. Small children believe that everything which flies is edible. 1152. (MNU 3920). (Kav. Will the rich man really take his possessions with him to the grave? Na bogatiot i kamewata mu pomagaet. Mudrite se u~at na tu|ite gre{ki. To think that larks will fall into one's mouth ready roasted. (Kav. by their own. It is good to beware by other men's harms. 1153. (Kav. oti se' {to letat se jadit. If the sky falls we shall catch larks. Mu se ~ine na decata. dur eden da napravi dupka. 1155. They're the sort of people who would give a bad name even to a perfectly good woman. 1150. Muata se vrzua so edno vlakno paja`inoo. 2107).− 98 − Bone Veli~kovski 1140. 1148. You may gape long enough ere a bird fall in your mouth. Na arnata `ena ime mu vadat. He that eats the King’s goose. you need a thick rope. Even the very stones of the earth help the rich man. 1151. Na vla`na zemja do`d ne je trebit. i bez yvonec se poznat. (MNU 3939). (Kav. Look not a gift (given) horse in the mouth. fools. a biolo so debela ortoma. He that has a white horse and a fair wife never wants trouble. Everybody is in debt to the thief. N 1145. (MNU 3951). To the hungry person. 1144. (MNU 3945). He thinks that roasted larks will fall into his mouth. shall be chocked with the feathers. 2090). There is no need to put a bell around the neck of the fool. It is good to learn at other men's cost. 1143. He thinks that roasted chickens fall from the sky. Na begliska ~e{ma voda nema. 2080). Na bogatiot zer v grob }e mu ja klaat stokata. hot pepper is like honey. Na ari`an kon zabite ne se gledat. Na gladniot i piperot mu e med. 2099). as it is obvious who it is. 1146. 1142. No man ought to look a gift horse in the mouth. but for a bull. Na aramjata sekoj mu e bor~lija. Never look a gift horse in the mouth. 1147. 1154. and left his father a pauper. Na budalata ne trebit da mu obesi{ yvonec. Mu se ~ini deka pe~eni koko{ki (fazani) pa|aat od neboto. A fly can be tied with a strand of the spider's web. (MNU 3930). Na bel kow i na ubava `ena nikoj ne mo`e da im ugodi. Wise men learn by other men's harms. da site posle . 1141.

i na aren ne mu treba. and by mistakes we learn. (MNU 3969). 1161. Don't step on rotten floorboards. (Poslovici 19. He that comes last to the pot is soonest wroth. 12. Na gre{kite se u~ime za da ne gi povtorime.koskite. You cannot serve God and Mammon. (Kav. Na docna dojdenite . 1165. 1173. Don't leave property to a bad son as he will waste it. Na gnila {tica ne gazi. Na kukovo leto. Na gre{kite se u~ime. 17 / Proverbs 19. 1164. 2119). tuku na bolnite! They that be whole need not a physician. is not necessary for the good son as he will acquire it through his own efforts. 1169. Na drvoto {to ra|a lu|eto frlaat kamewa. Lies have short legs. Na dve vra}e ku~eto od gladost umirat. No man can serve two masters. oti sam }e si spe~alit. Na |aolo udri mu ~ado od temjano. (MNU 4003). o{to na siot grad. 1168. By ignorance we mistake. The neighbour's hen lays bigger eggs. The cross on his breast and the devil in his heart. 1163. Our neighbour's cow yields more milk than ours do. 31). (P. (MNU 3971). 1167. Some people are such braggarts that they''ll tell you their roosters lay eggs. after that they can all get through. Na lagata i' se kusi nozete.− 99 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1156. Na `iv v'lk ne mu se merit opa{ka. Na Gospod mu pozajmuva koj e milostiv kon bedniot. (Matej 9. Na lo{ sin stoka ne mu treba da mu ostaa{. The beads in the hand and the devil in capuche. 2161). The grass is always greener on the other side of the fence. 2134). Our neighbour's ground yields better corn than ours has. Na lice svetec. oti }e ja izeit. Na zdravite ne im treba lekar. Na lancko ogni{te ogon ne baraj. 1159. Na edni lu|e i petlite mu nosat jajca. but they that are sick. Good things come to some when they are asleep. In the face a saint and in the heart he is a wolf. Beads about the neck and the devil in the heart. 12 / Matthew 9. It is only at the tree loaded with fruit that people throw stones. All his geese are swans. na srce v'lk. (Kav. Marko 2. Na kukov den. (cojsvit). (Kav. 1171. 1166. Na ednaga da si izme}ar poarno et. 1172. He that doth amiss may do well. At latter Lammas. (MNU 4037). 17. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord. (To put off forever). Luka 5. (MNU 4030). (MNU 4001). Na kom{ijata koko{kata po dve (ili pogolemi) jajca mu nosit. his bitch brings forth pigs. You cannot measure the tail of a living wolf. Don't look for fire in last year's hearth. but he has a wolf's heart. No man can serve two masters. . (MNU 4005). 31 / Luke 5. Whom GOD loves. 17 / Mark 2. The lie has short legs. (MNU 4042).D. 1160. 17). Times are tough for mice until one of them breaks through the wall. 1170. His face is that of a saint. 1162. 1947). There are no birds of this year in last year's nests. 1158. Give the Devil heaps of incense smoke. niz nea }e se proviraat. 1157.

Na poklowen kow zubi ne se gledaat. 1182. Half a word is enough for a wise man. Na lo{io dobrina koj prait. . 1190. Never look a gift horse in the mouth. so that he will help you.D. 1183. str. 26). Na pes koga }e mu dojdit umira~kata. (MNU 4044). Na prazna plemwa pokrov ne i' trebe. You can't stop people speaking either well or ill about you. 1180. is lighting a candle to the Devil. Na pijanjot ezerono (moreto) mu e do kolena. (Sirah 21. (MNU 4099). }e si go zemit. It is sometimes good to hold a candle to the devil. Na luta. Don't waste your breath promising anything to a priest or a monk. 1177. Na prosjakot liceto mu e crno. 1175. The drunkard thinks the sea is knee-deep. The face of the beggar is black. 1176. Na neroden Petko kapa mu skroile. (MNU 4050). (MNU 4068). oti ako ne mu go dade{. The priest has a keen eye for the wine. Money opens all doors. 1982). 1186. a na |aolot . (P. 1185. light two to the Devil. da ne zboruaat za tebe lo{o ili arno.). Na sveto ustite ne mo`i{ da mu 'i zatni{. Desperate cuts must have desperate remedies. A word to a wise man is enough. 1179. (MNU 4071). (MNU 4102). a na ludite srceto im e vo ustata.− 100 − Bone Veli~kovski 1174. 1184. 1188. (MNU 4041). because they'll just take it anyway. Na makata ~oek i na peso brate mu velit. but his bag is always full. Whoever does a wicked man a favour. Na pametniot i eden zbor mu e dosta. Few words to the wise suffice. (Nedeq. (za da ne ti rasipit rabotata). The empty barn does not need a roof. Na magare sedlo ne prilega. a torbata mu e puna. 28 / Ecclesiasticus 21. 2187). Light a candle to the saint. (MNU 4072). rana lut lek. 1191. na |aolo kandilo mu prait. A saddle doesn't suit an ass. (MNU 4076). (MNU 4087). (One never knows what is yet to happen. 1181. 1189. (za da ti pomo`it). 188). (MNU 4084). A beggar can never be bankrupt. (Kav. Na prefaleni jagodi ne odi sos golema ko{nica. Wise men have their mouth in their heart. 1178. 1187. Don't count your chicken until they're hatched. A dying dog will even piss on the threshold of a church. They sewed a hat to Peter who is not born yet. Great boast and small roast makes unsavoury mouths. Give the devil his due. Na mudrite ustata im e vo srceto. so that he won't spoil your work. a man will even call a dog "brother". Na svetecot zapali mu edna sve{~a. na crkovna vrata }e se izmo~it. Na pop i na kalu|er ne taksuj. Desperate diseases must have desperate remedies. During hard times. Na popo mu e okoto vo vinoto. fools their heart in their mouth. Na parata site vrati i' se otvoreni.dve. The beggar may sing before the thief.

(MNU 4116). (Kav. Na siromajot yvezdata mu et ugasnata. There is a remedy for everything but death. The star of the poor man is extinguished. (MNU 4117). Whoever leads the dance. For every ill there is a cure. Na tanec koj{to igra. 1201. A blind man will not thank you for a looking-glass. Na sekoja boqka imat lek. Great boast and small roast makes unsavoury mouths. No one believes the poor man when he speaks. A blind man will not thank you for a looking-glass. nego fali go. It was said that she wept on the tombs of strangers . Scabbed horse cannot abide the comb. A blind man doesn't need a candle. There is a limit to everything. Na siromajot nikoj praoto ne mu go daa. In vain is the mill-clock if the miller his hearing lack. Do not throw pearls to swine.− 101 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1192. 2209). 1200. (MNU 4114). Na tu|i grobi{ta plakala. 1195. (MNU 4156). na srce pelin i zer. 1199. (Kav. A disease known is half cured. (MNU 4139). A miserly father makes a prodigal son. 1203. (Kav. 2201). (MNU 4150). (Kav. A bald head doesn't need a razor. (Kav. Praise the man . 1197. 1194. 1198. 1204. 1208. Na se' ima granica. Na slep (na }or) sve{~a ne se dat. A blind man has no need of a looking-glass. 2241). For every evil under the sun. (Kav. A honey tongue.that is why she did not really shed any tears. Every bird likes his own nest best. 1205. The bird loves her nest. so prazni ko{nici (se vra{~a{). 1196. To the blind man the day and the night are all the same. A bald man has no need of a comb. (Kav. Na sekoja boqka imat lek. Na sviwa biser ne ni`i. Na siromajot k'smetot ne mu rabotit. a na stramot ni do vek (ni na toj vek). (MNU 4124). 1206. Na smrt lekot mu e umira~kata. not even in the next world. Na sekoe rap~e svoeto sedelo mu e milo. Na sekoe zlo smrtta mu e lekot. 1207. Na usta med i maslo. (Kav. sekoj }e go gledat. 1209. ta za toa solzi ne pu{tila. To cast pearls before swine. (MNU 4104). Blind men should judge no colours. 2210). rasipnik sin. 1193. A danger foreseen is half avoided. 2202). Na }eqav ~e{eq ne mu trebit. but for shame. (MNU 4107). (MNU 4147). 2231). 1202. Na faleni j'gotki (koga odi{). koga da zborua. Na }eqava glava bri~ ne i' trebe. will be noticed by everyone. Na slepjot (na }orjot) i denot i no}ta mu se edno. 1210. Fate is against the poor man. Na ~ija kola se vozi{. He has honey in the mouth and the razor at the girdle. Dying is the cure for death. 2203). 2237). A blind man has no need of a looking-glass. Na skapernik tatko. There is a remedy for every disease. death is the cure. a heart of gall.

1214. 26. (Kav. Na ~isto lice malu voda mu trebit. 1222. (MNU 4194). 17). Na{el selo bez ku~iwa. 1223.D. Don't stir cow dung as it will smell. (MNU 4092). so he passed through it without a stick. 1226. (Rimjani 5. trgnal bez stap. 2145). 17 / Proverbs 1. Najdobro se lovi vo matno. rasipnik sin. a nivjeto i lozjata se rasipuaat od lo{ite argati. 26 / Ecclesiasticus 27. ja fati nivnata noga. 5 / Romans 5. The sharper the storm. just as bad workers ruin the fields and vineyards. (MNU 4095). The wisest man will die as surely as the biggest fool. Naprazno e da se optegnuva mre`a pred o~ite na site ptici. 1216. 15 / Psalms 9. stapicata {to ja stavija tajno. (Kav. Rain before seven. (Sirah 27. Najprvin Gospod sebe si si stvoril brada. fine before eleven. the sooner it's over. In vain the net is spread in the sight of any bird. 1229. 2245). 5). 1212. Ne gqaj mi ja kapava. (MNU 4168). (MNU 4026). 1213. 2274). 1224. (Kav. Don't mock in case it comes back on your own head. Ne buri~kaj lepe{ka. (Poslovici 1. (MNU 3959). Na {tedliv tatko. (MNU 4190). The clean face doesn't need much water.− 102 − Bone Veli~kovski 1211. (MNU 4189). 1220. 1215. Psalmi 9. The debauchery of priests ruins the people. {to sami ja iskopaa. 1221. Ne bi se {ega na starec. 2164). 1227. but speak of how you are now. Najumniot na vekov }e umri. Naredil Gospod da ima i bogati i siromasi. Grease the axle so that it won't squeak. 1230. Do not look at the . oti i ti }e ostaree{. To make a snare for another and fall into it oneself. 1219. Najsilen e vetrot pred da tivnit. After a thrifty father a prodigal son. Narodite padnaa vo jamata. The parson always christens his own child first. God ordained that there be rich and poor people. Hope maketh not ashamed. Ne vali se' kakov si bil. Ne bi se {ega. The king's sword will not cut off the head bowed in submission. 1225. Narodo se izlo{uat od urnekot od lo{ite popoi. Don't boast about what you once were. ami kakov si. whose cart you are riding in. 1228. (Kav. Ne vlegvi v bunar so gnilo j'`e (so gnila fortoma).). (Kav. Custom is a second nature. da ne ti dojdi na glaa {egata. Nama~kaj ja oskata da ne ~krtat. Navikata e na{a vtora priroda. Don't descend the well with a rotten rope. 1231. 1218. (MNU 4195). 15). 2264). tuku pod kapava. It is good fishing in troubled waters. Don't mock the elderly because you yourself will one day be old. (B. He found a village without dogs. 1217. da ne ti smrdit. kako najneumniot. Nade`ta ne razo~aruva. Navedena glaa pod carska sabja pominua.

Cut not the bough that thou standest upon. (Kav. You don't have to show your grandfather 1244. 2316). Ne ja se~i grankata na koja sedi{. hat. only the people are. look at the prac- 1247. 1245. (MNU 4262). ami za kogo e re~eno. Ne ja dobivaat trkata brzite. (MNU 4265). Ne zavrzuvaj mu ja ustata na volot koga vr{i.− 103 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1232. 1239. 1235. (MNU 4266). Ne klaj prst me|u dve vra}e. Ne istr~vi ko prle pred magarica. (Kav. ami {~o sakat da vidit. 11 / Ecclesiastes 9. Ne ka`vi mi za taa boles {~o sum le`al. Ne e sekoj vrat za yvonec (za amut. 1246. Ne e vremeto lo{o. Do not put a sword into your enemy's hands. 2306). 11). (Ne raspravaj mi za raboti {to mi se poznati. 1242. 4). (MNP 2510). Ne ka`vi mu na deda ti nivjeto. Ne ka`vit baba {~o son videla. Don't tell me about the illness I've just had. . (Kav. 2292). Not every neck is meant to wear a yoke. Ne kako {to znai{. 1234. 2321). but at what is under the hat. It is ill putting a sword in a madman's hand. 2311). Put not thy hand between the bark and the tree. 1233. The race is not to the swift. (Kav. but about the dream she would like to have seen. as having the ability of think. Ne ka`vi mu ja na budalata kamarata so kamewa. a ne da pi{i kniga. Ne znaj da napoe magare i voda. 4 / Deuteronomy 25.). but down fell Tom. (Kav. poradi okolnostite. ni bojot hrabrite. (Kav. (Propovednik 9. Ne kako {~o znajt. (Kav. Ne e marifet da zn'j{. tice. 2317). 2298). (Petta Mojseeva kniga . ami kako {to }e nai{. 1236. Muzzle not the oxen's mouth. Ne za kogo e pe~eno. 1237. 1241. za{~o }e ti ja skr{it glata. Don't cut the bough you are standing on. Forget the theory. 1243. Real skill is not so much having knowledge. Don't put the cart before the horse. let alone read book.).Vtorozakonie 25. a kako }e najt. It is ill putting a sword in a child's hand. sme prinudeni da se soobrazuvame so niv. (Rabotite ne vrvat sekoga{ spored na{ata `elba. (MNU 4261). nor the battle to the strong. All that glitters is not gold. 1240. za jarem). where his fields are. (Kav. Don't run like an ass kid before its mother. marifet e da umej{. Granny is not talking about the dream she saw. 2299). Ne e zlato se' {to sveti. (MNU 4247). tuku lu|eto.). 1238. The times aren't bad. zatoa ~esto. He struck at Tib. (Ne sovetuvaj postar i poopiten ~ovek od tebe. (}e ~init). He can't even lead a donkey to water.

1251. (MNU 4309). Ne mo~aj sproti vetrot! Piss not against the wind! Who spits against the wind. and the magpie was good enough. (MNU 4283). 1253. 1263. Ne padinet pe~eni piliwa od nebo. Ne otvoraj stari rani. Ne me gazi{ ti. You are not stepping on me. (Kav. Ne praj se pogolem katolik od papana. Ne kupuvaj ma~ka vo vre}a. Ne pla~i gorata od sekirata. so he beats the saddle instead.− 104 − Bone Veli~kovski 1248. it falls in his face. Ne mojt na magareto . He thinks that roasted larks will fall into his mouth. (Cep. Ne nosi ~avka na orawe. or you'll end up on your knees. da ne padni{ na koleno. 1256. He who digs a pit for others falls in himself. tuku gornion. 1252. Don't be so high and mighty. Work today. (Matej 7. You cannot see the city for the houses. 1255. 1264. 1267. Ne ostavaj sega{nata rabota za utre. 2410). He never went to school. You must ask your neighbour if you shall live in peace. It is not wise to open old wounds. ami od ra~kata. arna mu bila (dosta mu bila) i stra~ka. 1259. 1250. Ne pi voda od begli~ka ~e{ma. He can't beat the donkey. Don't buy a house without a neighbour. Don't take a crow when you want to plough the earth. He that cannot beat the horse beats the saddle. (MNU 4318). Ne mo`e da ja vidi {umata od drvoto. Don't drink water from the master's fountain. (Kav. 1265. ami se nau~il poe}e od mene. Ne mo`it na magareto. (Kav. oti sam pa|a{ u nego. 1262. Ne mo`e dobro drvo da dava lo{i plodovi. (Kav. (MNU 4285). 1260. Ne praj mu se na sekoj ma{a (most). (Kav. 2362). go bie samaro. (MNU 4335). 2400). (Kav. He that cannot beat the ass beats the saddle. 1268. 2397). 1261. 2411). Put not your trust in princes. 18).na samarot. Ne kopaj grob drugemu. 18 / Matthew 7. Good fruit of a good tree. (MNU 4317). Roasted chickens don't fall from the sky. but he learnt more than me. He cannot see the wood for the trees. 1972. Ne nadevajte se na knezovite. but from its handle. (Kav. but the guy above me is. Ne krevaj se na golemo. 3). (MNU 4323). II: 77). Don't buy a cat in a sack. A good tree cannot bring forth evil fruit. The Greek didn't find a chicken. The forest does not weep from the axe. (MNU 4306). (Psalmi 146. Ne kupuj ku}a bez kom{ija. 3 / Psalms 146. 2409). Never put off till tomorrow what you can do today. Never buy a pig in a poke. 1257. Ne na{ol Grkot koko{ka. 1254. Don't be a pair of tongs for everyone to use. 1249. for you know not how much you may be hindered tomorrow. Ne odil na u~ili{te. Don't be a lid to every pot. 1266. Don't try to be a . Ne praj se na sekoe grne (tenxere) kapak. 1258. 2383).

6 / Matthew 7. or who was paying (of a serious drinking orgy).− 105 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1269. Don't stretch your legs no further than your coverlet. An old fox needs learn no craft. that ye be not judged. He that all men will please shall never find ease. (MNU 4393). (Matej 7.). Ne frlajte gi svoite biseri pred sviwite. 2443). Ne se pla{it siromav od arami. Ne spru`vi 'i noyete nadvor od cergata. 1277. People don't look at what you eat. 1280. Ne se letat duri ne porastet krilja. 1275. Ne u~i bav~anxija kako se sadet krastajci. 6). (Kav. 1281. Judge nothing before the time. magare. 1270. has not been born yet. 19 / Matthew 6. Ne turaj na ognot maslo. Lay not up for yourselves treasures upon earth. You couldn't tell who was drinking. You must not teach fish to swim. (I Korintjani 4. 2425). Don't teach the farmer how to grow cucumbers. 1285. (MNU 4403). ami {to ~es ima{. Ne ~ukaj ~u`da 'r`. and you'll get grass. 1282. (MNU 4402). Ne se kolit vol za oka meso. Ne se stanuva majstor u{te prviot den. 2470). No flying without wings. kowu. 5). (MNU 4375). An old fox needs learn no craft. 5 / I Corinthians 4. He has need rise betimes that would please everybody. do zelena treva. Ne sobirajte si bogatstva na zemjata. Pouring oil on the fire is not the way to quench it. 19). 1273. donkey. Ne sum s'nce. (Kav. (Kav. 1278. (Matej 6. (Kav. Ne se rodil toj {~o mo`it sekomu da mu pomo`it. Ne u~i ja ribata da pliva. The person who could help everybody. 1279. 1286. (Don't worry about the other people's business). ni koj pla{~at. 2419). (Kav. so I can't warm everybody. Ne se zn'jt ni koj pijat. za da ne bidete sudeni. (Kav. Live. but at how much honour you have. Ne sudete. 1284. Do not throw pearls to swine. Scald not your . Ne umri. 2469). 2427). 1272. bigger Catholic than the pope. 1271. 1 / Matthew 7. Ne umri. Ne sudete ni{to predvreme. 2433). {to jade{. ta sekogo da ogream. You don't slaughter the bull for a mere kilogram of meat. and you'll get grass. do zelena treva. 2421). (Ne se gri`i za drug. 1287. The poor man is not afraid of thieves. He who pleased everybody died before he was born. Ne te gledaat sveto. Ne u~i starec da makat jajca. 2417). (Kav. 1274. Stretch your legs according to your coverlet. Don't thresh someone else's rye. (Kav. horse. No man is his craft's master the first day. (Kav. It is hard to please all parties. Live. 1283. 1276. 1). Judge not. (MNU 4416). I am not the sun. You can't please everyone. (Matej 7. Don't teach an old man how to eat omelet.

Nekanet gost mol~it kako }os na jajca. Nego v selo ne go pu{taat. no gains. (Kav. Neolata um davat na ~oeka. no smoke. There is nothing new under the sun. An unbidden guest is like a donkey. Nema radost bez neprijatnost. (Kav. 178). After joy comes annoy. None so deaf as those who won't hear. 1298. An ounce of practice is worth a pound of precept. 5-6). 1292. Neka te fali drug. 1301. 2 / Proverbs 27. (Sirah 20. 1288. Adversity makes a man wise. Out of sight. No pleasure without repentance. 1291. Let it rain on me as much as it likes . An unbidden guest is like a donkey on a manger. 2320). 1295. 9). nekomu oro mu se igrat. (MNU 4272). (Kav. 1302. 9 / Ecclesiastes 1. (MNU 4257). Silence is often the best answer. Experience is the best teacher. (GK. out of mind. No smoke without fire. Nema pogluv od toj {to ne saka da ~ue. 1304. Nema poslep od toj {to ne saka da vidi. soon forgotten. (MNU 4321). 1303. An uncalled guest is like a sour grape.). Nekanat gost. There's none so blind as those who will not see. (MNU 4214). An unbidden guest sits outdoors. Someone is in mental agony. 2325). Nema `ito bez kakol. 1307. 1294. There's none so deaf as those who will not hear. (Kav. 1290. (MNU 4269). Nekomu glata mu pukat. (Poslovici 27.I am not salt to dissolve away. 2). . Nema dim bez ogin. Nevikan gostin zad vrata sedit. 1289. ne sum sol da se stopam. Speak fitly. Nema lek za strav. 5-6 / Ecclesiasticus 20. 1305. No pleasure without pain. toj od popo }erkata (ku}ata) ja barat. None so blind as those who won't see. 1300. goto magare. (Propovednik 1. Nema pogolema mudrost od mol~eweto. An unbidden guest keeps quiet like a blackbird sitting on eggs. not rich. Long absent. The villagers can't stand him. Nema ni{to novo pod sonceto. Nema dobriwe bez trudewe. 1296. He who comes uncalled sits unserved.− 106 − Bone Veli~kovski lips in another man's pottage. (Nekanat gostin. No fire. 1299. Nekanet gost e kako magare na jasli. (MNU 4293). 1297. (MNU 4271). No pains. On fat land grow foulest weeds. Neka vrni na mene. A wise head makes a close mouth. while someone else feels like dancing. An unbidden guest must bring his stool with him. str. a ne tvojata usta. After pleasure comes pain. 1308. II. yet he wants to marry the village priest's daughter. 1293. Negqani o~i brgu se zaboravet. or be silent wisely. He that praises himself spatters himself. Nothing new under the sun. goto magare. Nekanen gost (e) kako kisel grozd. There is no remedy for fear. 2280). No wisdom to silence. 1306. No garden without its weeds. Poverty leads to quarrels and disorders in families. 2360). Nema{~inata e karajnca v ku}i. Experience is the mother of knowledge.

Uncleaned well stinks. and his tail appears. One misfortune comes on the neck of another. (Kav. 1320. Business is business. 1310. 2392). ill spent. 1318. Ni na bogastvo raduj se. Covetousness breaks the bag. (Kav. 2493). Necessity is the best helper. (MNU 4454). Neither a rose without thorns. Misfortunes never come alone. Neoqata go u~it ~veka na se'. nor love without quarrels.D. oti }e si ja ostai{ rabotata. 1312. It never rains but it pours. ne stigvit ni do tretoto koleno. Evil gotten. Half a loaf is better than no bread. (Kav. 1319. ni od ~oeka go stram. Ni `iv. He is neither living nor dead. He neither ate garlic nor smelt of it. Talk of the wolf. Something is better than nothing. 1323. Ill gotten don't even reach to the third generation. Ne{~o e poarno (e poj}e) od ni{~o. 1326. Misfortunes never come singly. 1324. (Kav. (Kav. 1321. Talk of the devil. (P. nor gives a damn for his soul. Misfortune is harder than a rock. ni vo lakom mera. as he hasn't any honour. do not grieve at poverty. Nepravedno spe~aleno. ni sevda (ni qubov) bez kavga. (Kav. 2484). One hand will not wash the other for nothing. ni umren. . a volkot zad vrata. There is neither faith in dogs nor measure in covetous people. He neither seeks God's help. Ni od Boga pomo} bara. dve pari ~es nema. 2408). Ill gotten. Neoqata i od kamen e pojaka. (MNU 4453). 2387). (Kav. ni luk mirisal. 2390). Necessity is the mother of invention. ni na siroma{ija `alaj. Ni od Boga go grev. (Kav. 1315. or else your work will be left undone.− 107 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1309. 1325. Ni lik jal. Bind the bag before it is full. Nie za volkot. Misfortune teaches all things. Nepara miluj ja ~a{ata. str. Niedna lo{otija ne doa|a sama. Necessity is the is the best teacher. 1316. Standing pools gather filth. Better some of a pudding than none of a pie. 1314. (Kav. 1317. (MNU 4446). Misfortune knows no rules. evil spent. Ni ku~iwa badijava ne lajat. (MNU 4332). Neoqa zakon ne gqat. 1313. Ni vo ku~e vera. Neoqata najmnogu pomogvit. No rose without a thorn. Even dogs don't bark for free. Necessity has no law. Of one ill come many. Don't go caressing the wine glass so much. (MNU 4434). 2391). (Nedeq. ni pa za du{a gajle ima. Ni trendafiq bez trn. Netreben bunar smrdit. 2550). 2452). 2424). (MNU 4449). 186). 1311. and no shame before people. He feels no guilt before God. Do not rejoice at wealth. one draws another. 1322. and he is bound to appear. Disgraces are like cherries.

1335.). Misfortunes never come singly. A prophet is not without honour save in his own country. leli vo bor~ vleze. 2508). (Kav. 13). Seek new paths and old friends.D. 2560). Novo sito na klu~oi (obeseno). (MNU 4484). Novite p'ti{~a i starite prijateli baraj i'. i deno go ra|a. (Kav. None is born a master. 1349. (Ne trpit nekoj da pravi nekoe zlo. 1338. Nikoj (Nieden sluga) ne mo`e da im slu`i na dva gospodara. 1332. 1333. (MNU 4439). 1340. No}ta otrudnua. 1339. 1346. Niedna nesre}a ne doa|a sama. Ni{to ne e pobolno od vistinata. Men are not angels. (MNU 4438). 1336. day weaves. no river can wash him clean. The new sieve saws by itself. 1337. Turn day into night. 1341. (Kav. A new broom sweeps clean. (Kav.− 108 − Bone Veli~kovski 1327. 24. A prophet has no honour in his own country. 24 / Matthew 6. Nikoj u~en (nau~en) ne se rodil. No}a mesit. 2521). 1334. 2561). Novata metla dobro mete. 2554). Nothing succeeds like success. 2457). dewa vezit. Night becomes pregnant and gives birth to the day. 1348. Every man has his faults. Nothing hurts like the truth. Niedna ma~ka bez opa{ka. (MNU 4483). Nikoj ne zn'jt {~o nosit den. 1328. 13 / Luke 16. No one knows what the day or the night will bring. (P. nov k'smed. Nov bunar kopaj vo starjot (fetjot) ne pquvaj. 1344. Luck goes in cycles. 1350. 2555). (Kav. 1331. We are not tombstones for others to sit on us and get away with it! Nikoga{ ne e dockna. Nikoj ne znojt koga }e umrit. (Kav. Nov den. No man has a lease of his life. (Kav. Dig a new well. 2558). Ni{to ne uspeva kako ({to uspeva) uspehot. Nikoja reka ne go mie. (Kav. (Kav. (MNU 4443). Night kneads. Cast no dirt into the well that hath given you water. . (MNU 4485). (Matej 6. Nije ne sme kamen na grob. Nikoj ne se rodil u~en. Affection blinds reason. Nikoj ne gleda koga e ludo zaquben. 1330. Money begets money. Novoto sito samo sejt. No one is born educated. da sedni sekoj na nas. new fortune. 2556). Nikoj ne e prorok vo svojata zemja. 2432). 1342. There is no cat without a tail. Love is blind. but don't spit into the old one.D. (P. 2515). (P. Novata metla ~isto mete. 1343. New brooms sweep clean. 1347. Nikoj ne e angel (bezgre{en). It is never too late. No man can serve two masters. Old friends and old wine are best. A new sieve stands on the wall. Luka 16. a {~o no}.D 2442). New day. and make a lot of money. 1345. Now that he is in debt. No}ta den da ja stori{ i da spe~ali{. 1329. Novo sito na kqu~ej. (MNU 4473). A new broom sweeps clean.

oti mene mi se meli umot. kako saka neka bide. The longest way round is the shortest way home. (MNU 4507). 1362. Oblekata ne go ~ini ~ovekot. 2609). 1364. (P. 1361. if only there were no hour appointed for death. You can't do worse than prison. 1357. 4639). da za onoj vek. This life is extremely sweet. Ogon i barut ne trebit nablizu da stojeet. (MNU 4523). (Kav. 1365. 1353. Necessity has no law. 1366. The coat doesn't make the man. 1360. It is not the gay coat that makes the gentleman. Ovcite se krotki i budali. Ognot i vodata se arni izme}ari. but bad masters. Od kow na magare. 1368. He changes a fly into an elephant. 1359. as for the next. (Kav. Od apsaana potamo nema. In times of . (MNU 4493). ama lo{i gospodari. The hood (habit) does not make the monk. (MNU 4508). Nurture passes nature. not me. Obrazovanieto e sila. Ovoj vek da go pomineme nadve-natri. O 1352. (MNU 4517). Nu`da radi zakon izmewava. Fire and gunpowder are not to be kept in the one place. Obikolniot pat e najkratkiot pat do doma. (MNU 4549). Sheep are placid and mindless. Od golema nu`da si prodaa ~oek i ~eladta. He got off a horse and mounted a donkey. 2462). To make a mountain out of a molehill. You can't make a belt from a louse. Make a virtue of necessity. (MNU 4526). Don't ask for a shirt from a naked man. (MNU 4532. Od v'lk cela ovca ne se zemat nazad. 2606). Od bolva slon (pravi). Fire and water are good servants. (Kav. 1363. Education is power. nema da mu se bojam. ama smrten ~as da ne be{e bil. 1354. (MNU 4529). To make the best of a bad job. Fire cannot be put out with straw. (Kav. The gown does not make the friar.D. 2603). 1367. who cares what happens! It is hard to get through this clack and grim world.− 109 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1351. Od vo{ka remen ne se prajt. Od gol ko{uqa ne se barat (ne se slekvit). 1356. Hang my brother. Ogon so slama ne se gasit. because I suffer from dizzy spells. Od at na magare. The cowl does not make the monk. Art improves nature. 2588). 1355. Obesete go brata mi. Ovoj vek e mo{ne mil. and that is why the wolf devours them. (MNU 4487). Let's get through this life as best we can. da za toa stojat da 'i davit volkot. You can't get the sheep back from the wolf in one piece. 1358.

you should be grateful for hail. (MNU 4555). (MNU 4556). (MNU 4571). Even the bear was frightened of two bulls. 2608). An oak is not felled at one stroke. Adversity makes strange bedfellows. and falling into debt. merely to tie myself to another. (a) od drugoto izleze (zborot). Two things should be feared: becoming a servant. (MNU 4576). Good words fill not a sack. Od golema su{a i na grad blagodari se. A little fire burns up a great deal of corn. 1375. (MNU 4580). (MNU 4608). Od iskra plamen. Od edna strana go lepe{. 1370. 1373. There are those who get sick and tired of food and drink. Need makes the old wife trot. Od iskra plamen. 1379. Good fortune comes from where you least expect it. 2640). 1382. (MNU 4595). (MNU 4558). Od dve ne{ta da se ~uat ~oekot: od bor~ i izme}arlak. a ne od kavga ~inewe. 1376. Od edno uho vleze. 1384. (MNU 4550). In at one ear and out at the other. (Kav. od plamen pepel. (MNU 4615). If there is severe drought. (Kav. 1377. od druga se puka. A little spark kindles a great fire. (MNU 4573). 1378. za drug se vrzav. During great drought. Od eden kol se odvrzav. Od zort i babata zaigrala. You patch up one side. Od jadewe i piewe mu se zdodeua na ~oeka. A little fire burns up a great deal of corn. (MNU 4607). Od edno manuawe sekirata ne se~e. that they were over my head and even tore my hat! Od zboroj popara ne se prajt. (Kav. Od edna bo~va i voda i kiselina ne se pu{ta. great need. He can get a calf from a . 2632). (MNU 4612). 1372. Od edna iskra golem ogon bidua. You can't skin an ox twice. but never of quarrelling. 1380. Rome was not built in a day. another cracks. 1381. 1371. Of a small spark a great fire. (MNU 4570). Od golema su{a samo gradot blagodaren ostanvit. Of a small spark a great fire. Od iskra plamen se prajt. (MNU 4567). 2634). Od dva vola i me~kata se upla{ila. (MNU 4568). 1386. Od jaloa krava tele izvaat. (MNU 4581). You can't get both wine and vinegar to flow from the same barrel at the same time. So many words were shot at me. od tamu te ogreva. 1374. Need makes the naked man run and sorrow makes websters spin. I untied myself from one stake. Od zboroi preku glaa kapata mi se skina. A little spark kindles a great fire. Many strokes fell great (tall) oaks. You don't get both salt water and fresh water from the same spring. 1385. 1383. Od eden vol dve ko`i ne se derat.− 110 − Bone Veli~kovski 1369. (Kav. Fair words fill not the belly. hail is wellcome. Od eden izvor ne izvira blaga i solena voda. Od deka ne se nadee{. a man would even sell his children.

Od re~eno do storeno. 1393. 2718). 5 / James 3. (MNU 4624). (MNU 4629). Od komarec . Od nevolja baba molja. 1398. Wanton kittens make sober cats. In time of adversity I ask granny for help. 1402. From a drunkard and an angry man. posle blago }e mi davat. Nothing so bad but it might have been worse. 1390. Od pisanoto ne se begat. (Kav. 2692). Od krasto prase debel vepar (debela matorica) se prajt. 1396. Od mrza pote{ko nema.magarec. Od petla~iwa lira se prajt. 1405. Od svinska ko`a mev (gajda) ne se prajt. Penny and penny laid up will be many. (MNU 4661). (Od pi{anoto nikoga{ ne se begat). you can learn the truth. 1400. 2663). Jakov 3. (MNU 4660). 5). Every reed will not . The world will go to rack and ruin. but not the grave. (Kav. 2694). You cannot make a bagpipe of a pig's skin. golem ogon. (Kav. (Sirah 11. You cannot make a silk purse of a sow's ear. 1404. (Kav. Idleness is the mother of all vice. ko od nebo do zemi. Of a small spark a great fire. but never from a bad tongue. 2710). Od svoja ku}a ni{~o pomilo i poubo nemat. 1403. 2709). (Kav. 2714). Od sekoe drvo emi{ ne se berit. 2660). barren cow. Od koga }e nema lu|e pravi i vekov }e propadnit. You cannot make a horn of a pig's tail. 1395. Idleness is the root of all evil. (MNU 4666). 2688). After poisoning my heart. By doing nothing we can loose our soul. (MNU 4695). Od mrzava du{a izlava. 34 / Ecclesiasticus 11. Many small make a great. The distance from what is said to what is done. You can escape slavery. when there are no moral people.− 111 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1387. Od lo{o imat polo{o. 1388. 1397. Od mala iskra. You cannot make a sieve of an ass's tail. is often the distance from heaven to earth. ama od lo{ j'zik ne (nikoga{). A scabby pig may make a fat hog (swine). 32. od grob nikoga{. Od lut i od pijan u~i{ najstinata. Od no` i od se}ira pqagata (ranata) zarastvit. (Kav. he gave me sweets. A ragged colt may make a good horse. Od koj si mlogo krsti. (MNU 4644). Od rob se vra{~at. (Kav. No flying from fate. (Kav. Od sekoe dreo svirka ne se prajt. You can't pick fruit from every tree. 1401. 1406. Od koga mi go otru srceto. The wound from a knife or an axe will heal. 1399. (Kav. Be wary of the man who crosses himself too often. 2711). 1394. 1391. Sparing is the first gaining. He changes a fly into an elephant. (MNU 4626). To make a mountain out of a molehill. 1389. 1392. There is no place like home. (Kav. ~uvaj se.

There is no place like home. Odlo`uvanata nade` go iznemo{tuva srceto. (MNU 4602). There is nothing on earth sweeter than sleep. na caro v u{i. Plant the crab-tree where you will. Go for water to the new well. from my enemies I can defend myself. 12 / Proverbs 13. mnogu vardi se. Od son ni{to poslatko nemat. (MNU 4700). 1423. Cast no dirt into the well that hath given you water. 1418. 2729). 1422. Od ulav um ne kupuj. 1426. ozdola azno. (MNU 4707). 1421. 1425. 1408.− 112 − Bone Veli~kovski 1407. and a tooth for a tooth. Od trwe bor~ saka da plati (ili: od trwe saka grozje da zbira. make a pipe.). }e nalepi{. 1825). (Kav. 1409. 1411. Od {to nema i caro ne zema. Odit kako slep kow vo grobi{ta. but don't spit into the old. 1413. Od skr`aviot i tamav}arot druzi stokata }e ja jadat. Every block will not make a Mercury. (MNU 4748). Above pampered. One's own hearth is gowd's worth. What must be. From mouth to mouth. Od toj {~o se krstit mnogu. (MNU 4605). 12). 1410. (MNU 4738). The fated will happen. Oko za oko i zab za zab. You usually cop it from the thing you fear most. An eye for an eye. Be wary of the man who crosses himself too often. (MNU 4747). all happens as it should. God defend me from my friends. Hope deferred maketh the heart sick. into the king's ears. (MNU 4703). Od }elepur manxa stomak ne puknuva. Appearances are deceiving. (MNU 4720). He walks like a blind horse in a graveyard. (MNU 4751). Od ~elad poslatko i pogorko nemat. Odi kaj }e ode{.). All is possible with human beings. 1414. Don't seek the advice of a degenerate. (Sirah 6. Od sudenoto (pi{anoto) ne se bega. 1417. (B. Od usta v usta. Appearances are deceptive. it will never bear pippins. must be. Whatever happens. (Cep. Odi na voda na noviot bunar. The possessions of the miser will eventually be devoured by others. Od toa {to se boi{. 13 / Ecclesiasticus 6. (MNU 4733). a od stram ne mo`it. Better belly burst than good meat lost. 1415. Od strav ~oek pobegnua. Odvoj se od svoite neprijateli i ~uvaj se od svoite prijateli. ne plukaj na stariot. (MNU 4730). (Poslovici 13. 1416. You can escape fear. (MNU 4610). 1424.D. doma da si dojde{. 1419. No flying from fate. 1420. (Ma- . There is nothing that could be more sweet or more bitter than children. (@ena so vo{ki vo glavata. but not shame. underneath spoiled. Ozgora mazno. Od ~oeka ni{to ne otkinua. Even the king can't have what's not available. 13). 1412.

a wise old man said: "Mind for the intelligent. (MNU 4782). Sooner lose an eye than have an ill word spoken of you. 2774). and no brains yet. yet he wants to buy a set of bagpipes! Opitale nekoj umen starec: . Terrible things can come out of the blue. Opupulil o~i kako plo~i. 1 / II Peter 2.parite. tej 5. He is so cunning his eyes flash in forty directions. Ostare. O~ite mu igrajat kako na voden |avol. Opinci nema na nozete. (MNU 4841). br. (svetov)? Itriot . (MNU 4793). 1434. 11. After the car is overturned. 1435. P 1441. Eyes that don't see each other often soon forget each other. Marko 13. (MNU 4859).[~o go krepit vekov. many roads are found. II Petar 2. bogatiot . The fly claimed it worked all day because it sat on the horn of a bull that ploughed. gajda bara da kupit. 1440. 1433. Be not idle. and you shall not be longing. 1436. (Re{itelniot i silniot ~ovek ne se pla{i od neprijatelot. a site ~esta. The head gray.umot. 1428. 1431. (MNU 4830). 11. Asked what made the world go round. Otkrovenie 16. 1429. Ostroto na no`ot se~i i dobroto i lo{oto. The sharp edge of the knife cuts both the good and the bad. Omodre. He doesn't even own a pair of shoes. (setne) p'ti{~a mnogu (se nao`xeet). vati ja brzata. 1438. If the just man were to drink poison. 1 / I John 4. 1. obele i umot vo glavata ne mu dojde. patches and patience for the poor. odgoril starecot. O~i {to nabrgu ne se viduaat se zaboravaat. 1430. pak ne }e se otrue. ocrne.). 24. 1437. (Matej 7. Okoto poarno neka mu izlezit na ~oeko.krpe`ot i trpe`ot. so whom could he blame? Orala muvata cel den na rogojte od volot. 24 / Matthew 7. Pazete se od la`nite proroci. (MNU 4852). 13 / . 24. 15. a lo{ zbor da ne mu izlezit. (MNU 4775).− 113 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1427. sankim nekoj }e mu se upla{it. He gouged out his own eyes. I Jovan 4. (Kav. 37). (MNU 4819). (Kav. Otkako }e se prevratit kolata. No fool to the old fool. 15. (MNU 4817). The highway is never about. (MNU 4812). (MNU 4784). 22. od stram {to mu dojde. 1439. and honour for everybody. Beware of false prophets. 152. 1. 22 / Mark 13. 24. 38). siromajot . 1432. Ostaj ja mrzata. he would not be harmed. (MNU 4787). str. 38 / Matthew 5. Otrua~ka praveden da se napie. It is easy to be wise after the event. money for the wealthy. The determined dog does not fear the wolf." Opsekliv pes od volkot nemat strav.

1457. Money draws money. I gave money and bought everything. He who pays his debts begins to make a stock. (MNU 4909). Money is more powerful than a cannon. Pazi Bo`e od krsten |aol. bez parite mol~at. 1460. ako ne se arxat. gifts for weddings. and rolls away. 1461. (MNU 4908). Money makes the world go round. beqata si zedov. 1456. (MNU 4952). Pari dadov. ja na svadba na dajre. (MNU 4927). Parata i `elezna vrata otvarat. 1459. Parite i od topo se posilni. God save us from a christened devil. yet he is stretched out in the shade all day. (MNU 4913). (MNU 4907). Those with money speak. Pari dadov se' si kupiv. 1458. (MNU 4932).− 114 − Bone Veli~kovski 1442. Money opens iron gates. Pari kalpoj se arxat ja nave~er na meana. {to biduat? (MNU 4929). (MNU 4934). Parite go vrtat svetot. The road to hell is paved with good intentions. Money is round. those without money are silent. bor~ so pla}awe. Money begets money. (Kav. le`ej}i pod senka. Pari saka da ima. Pazi se od bele`aniot. Peda ~ovek . (MNU 4902). A little body often harbours a great soul. svirka sviram. Money opens and closes iron gates. 1464. 1453. Parata e trkalezna. Parite set Judino `elezo. Pat so odewe. 1871). 1450. Parite {to se pe~alat. Money will speak even if the person is dumb. Parite set pomili i od ~elad. (MNU 4911). Take care of that man whom God has set his mark upon.lakot brada. 1449. Revelation 16. Beware of him whom God hath marked. Patot do pekolot e poplo~en so dobri nameri. (MNU 4887). Pari davam. I give money and I choose the tune. 1448. Give the devil his due. 1455. Pes od kasapnica ma~no se odu~uat. Pali mu sve}a i na |aolot da ne ti prait pakos. 13). Money is the metal of Judas. (Cep. Para na para odi. It is sometimes good to light a candle to the devil. Out of debt. 1446. A golden key can open any door. Pari davam. Money is more loved than children. 1452. 1443. Hell is paved with good intentions. Money is easily spent: in the pubs at night. oro igram. In spending lies the advantage. 1445. Parata `elezna vrata otvara i zatvara. 1447. out of danger. (MNU 4926). (MNU 4920). It's not easy to tear . lesno si odi. 1454. I give money therefore I dance. 1444. I gave money and got nothing but trouble in return. 1463. 1451. 1462. No lock will hold against the power of gold. God protect you from a baptised devil. He wants to have money. ja na popo v kotle. (MNU 4906). (MNU 4919). Parite zboruaat. 2817). and the priest's collection.

Pe~aleno magare od krastavici. advice comes too late. a imat za piewe. po s'nceto do`d. A beggar's purse is bottomless. The drunkard can't afford to shave himself. When the house is burned down. When the house is burned down. Po do`do ~umu ti e kla{eniko. oti sam si pa|a vo kalta. clear weather. Pijaniot ne}i turkawe. Po zimata leto. He was so drunk.− 115 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1465. After a storm comes a calm. He can spit in the mouth of a snake. (Kav. It is too late to shut the stable-door when the steed is stolen. Pijanstvoto e od ~umata polo{o. 1469. 2667). 1481. Po Kra~un krastavici. 2941). A beggar's purse is always empty. The cross on his breast and the devil in his heart. but he can afford a drink. (P. as he falls in the mud of his own accord. Pijanio nemat pari za bri~ewe. 2970). The beads in the hand and the devil in capuche. The drunkard does not need to be pushed. 1466. Pijanicata sade }ev terat. (MNU 4984). 1480. (Kav. Po majkata }e ja poznaj{ i }erkata. Beads about the neck and the devil in the heart. Like mother. let alone give him money. (MNU 4993). (Kav. Plue vo ustata na zmijata. He has one face to God and another to the devil. It is too late to shut the stable-door after the horse has bolted. Lightly gained. 1475. 1467. a decata bez leb sedat. 1478. Pita~kata torba nikoga{ ne e polna. (He is very intelligent).). after sun comes rain. Piper v o~i ne mu davat. 1471. (MNU 5073). It is easy to be wise after the event. The drunkard wallows in the mud like a pig. 2944). but leaves his children in fear and trembling for bread. It is too late to shut the stable-door after the horse has bolted. ne pari da mu dait. na boga se molit. 1472. It is easy to be wise after the event. 1470. (Nesvoevremeno. 1477. (MNU 4986). you bring water.). 1468. After winter comes summer. you don't need th raincoat. After black clouds. (MNU 4999). A beggar's scrip is never filled. The wolf does not eat à la . 1474. A donkey earned from cucumbers is taken away by the river. like daughter. you bring water. rekata go nose. quickly lost. Pijanio se valka kako sviwata vo kalta. he had to be carried in a basket. (MNU 4985). 1473. (MNU 4971). Pijan be{e za v ko{ da go krenat. (MNU 5020). Drunkenness is a greater evil than the plague.D. (Se veli za ~ovek {to znae mnogu i na mesto da zboruva. A drunkard has fun. (MNU 4978). (MNU 4990). Folk songs do not have owners. (MNU 4946). Come with the wind. When a thing is done. Pesnata stopan nemat. Po |aolot ojt. go with the water. a dog away from the butcher shop. (MNU 5106). He wouldn't throw pepper in his eyes. 1479. 1476. (MNU 5133). Po nara~ano volkot ne jadit. When the rain has stopped.

Better give than take. Repentance comes too late. Better to be without religion. Sadness and gladness succeed each other. Better be the head of the yeomary than the tail of the gentry. Give me today bread and salt. Poarno deneska leb i soq. (MNU 5026). half hanged. Better be the head of a mouse than the tail of a lion. 1491.neprijatnost. When a thing is done. than a hundred in flight. Po svadba topani. Po smeh vik dohad'. Poarno e da bidi{ glaa na ma~kite odo{to opa{ka na arslanite. 1486. 1485. Po smrt boles. 2884). Poaren si da ima{ edno vrap~e v raka odo{to sto da letaat. (Kav. 1495. (MNU 5180). You can tell what sort of day it is going to be first thing in the morning. carte. (Kav. An ill wound is cured. advice comes too late. advice comes too late. After death the doctor. (Kav. He that has an ill name is half hanged. After pleasure comes pain. Poarno da ostane otkolku da ne stigne. than roast chicken tomorrow. A bird in the hand is worth two in the bush. than at the tail of bovines. 1487. (MNU 5025). Better be the head of a lizard than the tail of a lion. 1498. 2871). 2867). Better to be at the head of sheep. 1494. Better be envied than pitied. 1497. 1492. Better a rich man in the village. 1484. Poarno da ti zavidit. When a thing is done. Laugh before breakfast. It is better to give than to receive. Better to have one eye gouged out. odo{~o bez leb. 2882). than at the tail of lions. (Kav. No pleasure without pain. Better be the head of a pike than the tail of a sturgeon. Better be first in a village than second at Rome. Better bread and salt today. (Kav. Poarno v selo xorbaxija. It is more blessed to give than to receive. Sadness and gladness succeed each other. than to be without bread. After your fling. Po smrtta kaewe nemat. 1483. (Kav. you'll cry before supper.− 116 − Bone Veli~kovski 1482. . 3000). (MNU 5169). After wedding the music. Better to be at the head of cats. It is easy to be wise after the event. 1493. Better be the head of a dog than the tail of a lion. a ne da te `alat. otkolku lo{ zbor (lo{o ime). 2879). 1490. Poarno deneska da mi dai{ leb i sol odo{to utre leb i {e}er. Poarno da ti izlezit edno oko. He that sings on Friday will weep on Sunday. Better a fowl in hand nor two flying. than earn a bad name. Better leave than lack. Sorrow treads upon the heels of mirth. It is easy to be wise after the event. Better be the head of an ass than the tail of a lion. (MNU 5024). Ill deemed. odo{~o v grad }umurxija. not an ill name. odo{~o utre pe~ena koko{ka. (MNU 5042). than a garbage collector in the big city. Poarno da si na ovcite gla. Po radost . watch for the sting. otkolku na gojadata opa{ka. Better a bird in the hand. than bread and sugar tomorrow. A feather in hand is better than a bird in the air. (MNU 5179). After joy comes annoy. 1489. Poarno bez vera. Poarno da dava{ odo{to da saka{. 1496. Po utroto se poznava denot. 1488.

1507. than a hundred fools as friends. (MNU 5031). 1505. Better to eat bread and salt and crack the odd joke. Better go to bed supperless than to rise in debt. Poarno ne{~o. Half a loaf is better than no bread. 1501. Poarno e da prosi{ otkolku da krade{. Poarno nekoga{. Believe nothing of what you hear. (MNU 5039). 1509. odo{to tu|i re~oi. Better one good friend. (MNU 5033). Better to endure injustice. Better an open enemy than a false friend. a ne mnogu manxi sos lo{i lafove. otkolku bor~lija da stani{. Better beg than steal. A good name is better than riches. feeling is the naked truth. Podobro e da se slizne{ na pat otkolku so jazik. a ne da te `alat. than at the tail of lions. (Kav. Better some of a pudding than none of a pie. Poarno e da ti zavidit. 1513. Better late than never. He that has an ill name is half hanged. (Kav. Poarno et da ima{ ime ~esno o{to mnogu strebro. Poarno eden umen du{man da ima{ odo{to sto prijateli budali. Nothing worse than a familiar enemy. Better an egg in peace than an ox in war. One eyewitness is better than ten hear-so's. Better to eat bread and salt. Better to be envied than pitied. 18). 2903). Better to have your eyes gouged out. 1511. than one with a snake in it. (MNU 5030). than roast lamb with quarrels. than a huge estate. Poarno et da se slizni{ so noga odo{to so zbor. (Kav.− 117 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1499. Poarno et da si veruva{ tvoite o~i. than to eat rich dishes and hear ill-chosen words. otkolku ni{~o. odo{~o zmija v torba. Better an empty bag. Poarno leb i sol da jadi{ odo{to doma da se kara{. 1508. . 1503. (Kav. Poarno o~ite da izlezat na ~oeka o{to lo{o ime. Better an honourable reputation than heaps of silver. (MNU 5034). than earn yourself a bad name. You are better off with one intelligent enemy. otkolku nikoga{. than commit it. 18 / Ecclesiasticus 20. 2902). 2901). 2892). Better to go to bed without dinner. (MNU 5027). otkolku nepravo (krivo) da praj{. Poarno i bez ve~era da legni{. Poarno eden prijateq. 1512. Seeing is believing. A good name is better than gold. (Kav. 1506. 2896). than a slip of the tongue. It is not lost that comes at last. than get up in debt. 1502. Better to be at the head of cats. Poarno et da ti zaviduat. 2890). Something is better than nothing. 1504. (MNU 5035). Poarno nepraina da trpi{. (Kav. (MNU 5041). Dry bread is better with love than a fat capon with fear. and only half of what you see. odo{to da te `alat. than get up in debt. Poarno e sol i leb sos slatka lakrdija. 1510. Better a slip of the foot. 1500. (Sirah 20. (MNU 5025. 5036). Better to go to bed on an empty stomach. Poarno i prazna torba. Good name is better than a good face. otkolku eden ~ivlig.

He has one face to God and another to the devil. 1529. 17 / Mark 12. Luka 20. 1517. the farther from God. 1520. Poarno staromu pod bradata (da si) od {~o mladomu pod streata. than talk a lot of nonsense. Poveruva. Better to be under the beard of an old man. Pod volot bara tele.D. 2917). A man of straw is worth a woman of gold. Poarno so umen da pla~i{ odo{to so ulav da se smei{. The nearer the church. da dobie{ malku. (Kav.− 118 − Bone Veli~kovski 1514. 1531. 1516. 2935). soon forgotten. Pogolem zalak kasni. (Kav. (P. Bla`eni se koi ne videle. Better your own egg. (Kav. 21 / Matthew 22. (MNU 5043). 2934).e. 17. 1528. (Kav. podaleku od srceto. a Bo`joto na Boga! Render unto Caesar the things. the heart doesn't grieve over. 2923). Far from eye. 2921). podaleko od srce. 2743). Salt water and absence wash away love. Poarno prijateq blizu da ima{. (MNU 5043). 21. (Matej. (Sirah 30. Better to grieve with a thoughtful person. Look not for a calf under an ox. 25 / Luke 20. (MNU 5067). A near neighbour is better than a far-dwelling kinsman. (Kav. out of mind. Pod volot tele ne se barat. 2918). Better to eat dry bread in peace. 29 / John 20. Nothing new under the sun. than roast lamb with quarrels. (MNU 5045). 1530. Poblag da mi doj{ (da mi ida{) /t. than laugh with a fool. poblisku do srceto. poretko da ide/. far from heart. 1521. soon forgotten. Better is a neighbour that is near than a brother far off. 1515. otkolku sto godini koko{ka. (Jovan 20. than someone else's chicken. 29). Out of sight. Out of sight. 15). Health is better than wealth. (Kav. otkolku pe~eno jagne so kavga. Far from eye. pogolem zbor ne progori. odo{~o brat daleku. str. What the eye doesn't see. podaleku od boga. 1522. Pobaraj mnogu. (Kav. 1518. 2931). There is nothing new under the sun. 1526. Pogolem k'saj k'sni. podaleku od o~ite. 25). You go to an ass for wool. 22. far from heart. out of mind. Poarno tri dni petel. which are Caesar's. 2922). A good neighbour. 1524. . pogolem zbor ne re~i. Seeing is believing. than a hundred years as a hen. feeling is the naked truth. Better take a big mouthful. 1519. 15 / Ecclesiasticus 30. 1525. (Kav. Long absent. (Nedeq. a poveruvale. za{to Me vide. Poarno tvoe jajce odo{to tu|o kokov~e. Better three days as a rooster. a good morrow. Ask much to have a little. He looks for a calf under an ox. 185). than under the eaves of a young man. (Kav. A rare guest is always welcome. Look not for musk in a dog's kennel. 2910). Poblisku do crkvata. Poblizu do o~ite. 1527. All is well with him who is beloved of his neighbours. Marko 12. Seldom seen. Pod Sonceto ni{to ne e sovr{eno. Podaleko od o~i. Pove}e vredi zdravjeto i snagata otkolku celoto bogatstvo na ovoj svet. 1523. A good friend is my nearest relation. Poarno suv leb so mir. Podajte mu go carevoto na carot.

A near neighbour is better than a far-dwelling kinsman (brother). 1536. 1540. otkolku v more. (MNU 5089). A covered milk .− 119 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1532. Pokrieno mleko muvite ne go pquvet. (Kav. Better be first in a village than second at Rome. (Kav. Better wear out shoes than sheets. (MNU 5088).D. 10 / Proverbs 27. Pokrien g . Seeing is believing. otkolku mrtov lav. 1541. (poarno gqavet). 2946). Poj}e umrele od jadewe i pijawe. Cats don't lap covered milk. 2950). (MNU 5109). Podobro e `ivo ku~e. Into a shut mouth flies fly not. speak little. Wide ears and a short tongue. (Kav. 2949). More people have drowned in the wine of glass than in the sea. He invited his guests only through half his mouth. 16 / Ecclesiastes 9. Pokanal gosti so polojna usta. A close mouth catches no flies. odo{~o od glad i `ed. Hear much. (MNU 5107). Podobar e sosedot vo blizina. odo{~o na ustite. More died from overeating and drinking. Four eyes see more than two. Poj}e o~i. Poe}e slu{aj odo{to da zborua{. Podobra e mudrosta otkolku ja~inata. (Poslovici 27. (Kav. (P. . (MNU 5108). 2953). Poslovici 24. Better to have something than nothing at all. than from hunger and thirst. Pokrieno mleko ma~ki ne go lokat. Better to be a dog alive than a dead lion. nikoj ne go plukat. 1535. Bow to the devil till you are safe across the bridge. (MNU 5072). 2754). speak little. 16. poj}e gqavet. 2961). Call the bear 'uncle' till you are safe across the bridge. Nobody spits in covered backside. He that would live in peace and rest. (Propovednik 9. (Kav. 5 / Proverbs 24. feeling is the naked truth. (Kav. . must hear. Podobro da se spre~i otkolku da se le~i. 1537. Podobro e da si prv v selo otkolku posleden v grad. 1538. Wisdom is better than strength. Podobro e da kine{ ~evli otkolku ~ar{afi. Poe}e slu{aj o{to zboruj. 1545. More men died from overeating and drinking than from hunger and thirst. otkolku bratot daleku. 1543. (Kav. Poj}e vervi im na o~ite. 5). Hear and see and say nothing. 1546. 10). A stitch in time saves nine. and see. and say the best. 1539. Pokrijan g'z nikoj ne go pquvat. More men drowned in a glass than in see. Pokrijanoto mleko ma~ki ne go loket. Hear much. 1548. 2959). Hear and see and say nothing. 1542. 1534. Pokori mu se (pokloni mu se) na |aolot. duri da go pomini{ mostot. Bacchus hath drowned more men than Neptune. Poj}e se udajle v ~a{a. 1544. Two eyes can see more than one. 1533. 2958). (Kav. Good watch prevents misfortune. 1547. 3050). Podobro da ima{ ne{to o{to da nema{ ni{to.

A priest without a wife is unhappy in his vocation. yet it cuts. Easier said than done. Take no more on you than you're able to bear. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than it is for a rich man to enter the kingdom of heaven. (Kav. 1563. 1558. povisoko pej. but the overburden that kills the beast. 1562. (MNU 5143). 2804). (Kav. A burnt child dreads the fire. Poleka no sigurno. 1554. 24. At open doors dogs come in. catches no flies. ne brzaj. 2966). (MNU 5110). A scalded dog fears cold water. God helps those who help themselves. (MNU 5115). (Kav. mustard. (MNU 5136). 2986). 2981). Polesno e da se ka`e otkolku da se napravi. After dinner. . 1564. ~umu ti je gunata. Lower load your donkey and high sing your song. for the hasty bitch brings forth blind whelps. (MNU 5116). Idleness is the root of all evil. Scalded by hot milk. 1556. the night has ears. It is not the burden. After death the doctor. 1555. (Matej 19. 2783). The tongue cuts sharper than the sword. 1559. 1550. Dogs don't eat covered meat. duat i od ma{tenica. mustard. Ponisko tovari.− 120 − Bone Veli~kovski 1549. otkolku na bogatiot da vleze vo Bo`joto Carstvo. A priest or a monk cannot give. and the other for taking. Poparen od mleko. Fields have eyes. Slow but sure. but he who won't take it is a fool. 2967). 1560. 2984). Pop bez popadija ne e blagodaren od popua~kata. Polo{o od mrza ni{~o nemat na vekov. Pomina zimata. gora u{ata. Polesno i' e na kamilata da (po)mine niz igleni u{i. 24 / Matthew 19. A priest who looks at your pocket. The day has eyes. and woods have ears. 25 / Luke 18. s drugata blagoslavjat.D. (MNU 5126).D. Pop i kalu|er ni davat. (P. Pokrieno mleko ne go jadi peso. odo{~o no`ot. oti brzata ku~ka slepi ku~iwa ra|a. Walls have ears. The tongue is not steel. Pop od dale~na zemja. 1553. (P. Slow but sure. (MNU 5140). Popareno ku~e i od do`d se pla{it. ne gleda za narod. A prophet is not without honour save in his own country. 1565. Ponekoga{ i `enata treba da se poslu{a. he now cautiously blows on yoghurt. Poleka. Pole okato. The tongue is sharper than the knife. (Kav. da daleko. za{to imat pu dve r'ki: s adnata zimat. 1561. A scalded cat fears cold water. A scalded dog is scared of the rain. Polo{o se~it zborot. Get thy spindle and thy distaff ready and God will send thee flax. Pop {to gleda za v xeb. Luka 18.one for blessing. Too hasty burned his lips. 1552. An ass endures his burden. does not care for people. A woman's advice is no great thing. Haste makes waste. (Kav. Pomo`i si sam i Gospod da ti pomo`it. but not more than his burden. Idleness is the mother of all vice. podobro ~ita molitva. (MNU 5164). 1551. After meat. as he only has two hands . 1557. Fair and softly goes far. 25).

He is as straight [just] as a rope in a bag. 3010). 3008). (MNU 5196). 1577. west. (P. To take counsel of (consult with) one's pillow. 2844). 3003). Call the bear 'uncle' till you are safe across the bridge. Truth is . No sweet without some sweat. though it be never so homely. 1580. The danger past and God forgotten. the bride and groom will have an incomplete wedding ceremony. The priest put him in his pocket (i. 2822).− 121 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1566. a ne kako {to pravam jas. One's own hearth is gowd's worth. 1567. The last shall be the first. Pravi kako {to velam. (P. 29). 1579. i }e po`neat bura. 1572. 30). Poubo od doma nigde nemat. Popuj. Render unto Caesar the things which are Caesar's. (Kav. Well begun is half done. The first blow is half the battle. 1571.D. he still works. 1573. The just shall live by faith. (MNU 5152). Every man should take his own. 1569. 17 / Romans 1. (Kav. Po~etokot e polovina od sekoja rabota. 1581. 1584. Home is home. The river past and God forgotten. 1578. ama i pooruj! (MNU 5161). 17). (MNU 5151).D. ostanuat zeto i nevestata nedoven~ani. Potta e beri}et (beri}etlija). (Kav. home's best. Po~ni najprvin pred svojata ku}a. 3006). (P. Poseaja veter. (Psalmi 36. Not even a bishop can corrupt Truth. 7). 2810). If every man would sweep his own doorstep the city would soon be clean. 1575. There is no place like home. 7 / Hosea 8. Poten ru~eg sekoga{ e poblag. 1568. No sweet without some sweat. Sweep before your own door. Popo ako e pijan. 30 / Matthew 19. Prav kako ja`e v torba. Do as I say. Postaro e utroto od ve~erta.e. Pravinata sekoga{ izleguva na videlina.D. 1576. Popu popovo. An Englishman's home is his castle. If the priest is drunk. A good beginning makes a good ending. (P. The meek will inherit the earth. not as I do. (Rimjani 1. Poslednite }e bidat prvi. (MNU 5201). 1582. we pray no more. 2833). (Matej 19. 1570. 1574. Pravednikot }e `ivee od verata. pope. Popo go klade v xeb. Once on shore. They that sow the wind shall reap the whirlwind. (Osija 8. (Kav. (P. Night is the mother of counsel. East. 1583. he died).D. 2831). Even though he is a priest.D. Potkadi go |avolot duri da go mine{ mostot. Pravednite }e ja nasledat zemjata. caru carevo. Pravinata ne se boj ni od vladikata. 29 / Psalms 36. Flatter the devil till you are safe across the bridge.

D.D. 3039). Empty vessels make the greatest sound. then cook him. Pred smrtta site se isti. Praznata ~upka sekoga{ tropat (yve~it). Praise no man till he is dead. Death makes equal the high and low. (P. 1599. (Kav. posle baraj od drugite. (Sirah 11. 28). za{to duri na svojot kraj }e se vidi kakov bil ~ovekot. Cabbage twice cooked is death. Prekalen svetec i bogu ne e drag. Empty sacks will never stand upright. 1601. 1596. Sweep before your own door.D. If every man would sweep his own doorstep the city would soon be clean. 1602. Of soup and love. krivio se kriet. (Kav. (MNU 5260). Prijatelo vo nu`da se poznaat. 1598. Too many cooks spoil the broth. not at wedding. 1589. adversity of friendship. A friend in need is known. Praznite sadovi najsilno tropkaat. (P. An empty sack cannot stand upright. then sell off its skin. str.D. 28 / Ecclesiasticus 11. First catch your hare. A friend is never known till a man have need. the farther from God. (MNU 5249). the first is the best. 3015). (MNU 5200). He changes a fly into an elephant. (MNU 5245). (Kav. A tempered saint is not dear even to God. 2860). Pravio se smeit. Take heed of reconciled enemies and of meat twice boiled. (Kav.− 122 − Bone Veli~kovski 1585. Prainata poj}e svetit i od s'nceno. Prazna bo~va mnogu yve~it. Without Ceres and Bacchus. A friend in need is a friend indeed. Fire is the test of gold. Prijatelo se poznaa vo nu`da. 2868). (MNU 5250). ama v kese ne posigaj mi. mighty and will prevail. (Nedeq. (Gladen ~ovek ne mo`e ni da raboti ni da `ivee. 2850). Prvata qubov e poslatka i od med. posle prodaj ja ko`ata. 1600. First kill the bear. the false man hides. All's alike at the latter day: a bag of gold and wisp of hay. Prijatel bidi mi. 1594. (P. 1592. Where there too many midwives the child is born with hernia. Pri nogu babi kilavo dete izliza. He has one face to God and another to the devil. 3019). 1597. Prvo operi ja me~kata. Empty barrel makes the greatest sound. 1588. Prvo is~isti si go svojot dvor. He that leaves the highway to cut short. Fire is the test of gold. (P. 2876). Pravi{ od muvata slon. 189).D. 3034). Empty vessels make the most sound. Prvite ~ekori se te{ki (najte{ki). Who leaves the old way for the new. a nekoga{ podaleku. will find himself deceived. The end makes all equal. The nearer the church. kako strebroto vo ogon. 1595. a ne vo svadba. It is the first step that is difficult. No love like the first love. 1591. 1590. Venus grows cold. (Kav. 3041). The just man laughs.). 1586. Prekutrupa e poblisku. Prazno vre{~e prosto ne stojt. Every beginning is hard. 2846). . but don't reach into my purse. The greatest step is that out of doors. (MNU 5215). Call no man happy till he dies. Be my friend. To make a mountain out of a molehill. (P. 1587. Pred smrtta ne ka`uvaj za nikogo deka e sre}en. 1593. Truth will out. Truth outshines the sun itself. commonly goes about.

(Kav. 1621. Jovan 4. 44). 1619. A jealous man will not take the advice of a poor man. (MNU 5292). 1610. 1613. Let the rooster into the house. and a sword may be showed. A cracked bell can never sound well. a pove}e da slu{ame. Pu{ti mu go prstot. 24 / Luke 4. (MNU 5289). osven vo svojata tatkovina i vo svojot dom. (P.− 123 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli Gold is tried in the fire. Likeness causes liking. Sell your dog. 1611. 2917). A horse. Marko 6. Friendship makes the world beautiful. 4. 1605. Prijateqstvoto go prajt `iotov ubav. 1606. Birds of a feather flock together. (MNU 5266).D. Like will to like. da za na polica sam }e se ka~it. (P. 1603. 2923). 1616. Stretch your legs according to your coverlet. (Luka 4. (a) `enata pri sebe (dr`i si ja). 44 / John 4. Sell your shirt so you can pay your taxes. 3078). Puknato grne m'~no se lepit (nikako ne se lepit). Pu{kata do sebe. 1618. and he will climb up your shelf. 3062). 1604. Nature has given us two ears. 3065). (MNU 5299). Prijatelot e treben vo nu`da. Prijateq bez fajde (bez pomo{) du{man se vikat. 1617. {to }e ~eka{ od pijanica. Prorokot ne e bez ~est. Protiv smrtta nema lek. Prodaj si ko{ulata i plati si vergijata. (MNU 5296). 1620. 2914). 24). He who pays his debts begins to make a stock. but not lent. There is a remedy for everything but death. Pticite od istiot rod. A prophet is not without honour save in his own country. (P. 1615. (MNU 5291). 4 / Mark 6. two eyes and but one tongue. 57 / Matthew 13. 1608. 3059). a dve u{i. Pusta pustelija vo ku}ata od pijanica. (Kav.D. 24 / Proverbs 18. P't so odewe (se svr{it). Prirodata na site ni' dala eden jazik. A friend in need is a friend indeed. (Poslovici 18. Out of debt. 2907). A shoddy job . 24. (MNU 5252). a wife. The house of the drunkard is a wasteland. 1609. A good friend is my nearest relation. to the end we should hear and see more than we speak.D. 1612. (Kav. 1607. out of danger. laj sam. (MNU 5315). 57. od siromav um ne}i. ~esto letaat zaedno. (P. Pusta rabota. Prijatelot e poprivrzan od brat. and you have to bark yourself. (MNU 5276). bor~ so pla{~awe. da ne' potseti malku da zboruvame. }e ti ja fati rakata.D. Matej 13. Pu{ti go petelot v ku}i.what else can you expect from a drunkard? Pustata zavis. 1614. (Kav. Pru`i si nozete sproti jorgano. An unhelpful friend is really an enemy. Give a clown . Prodaj si go pesot.

Make ample provision for old age. 3089). kouku {~o ti je ~ergata. He has brought up a bird to pick out his own eyes. (Kav. (MNU 5349). . Work as if you'd live a hundred years. Rani ku~e da te lait. (Kis. Pu{~aj si 'i noyete. Idleness is the root of all evil. Spare when you're young and spend when you're old. Work adorns a person. Breed up a dog and he will bark at you. Divide and rule. (MNU 5321). Keep something for him that rides on the white horse. ta sedni `ali go (t'`i go). Rani lo{a ~elad da te kolnit. pa vladej. 1630. 1633. The pleasures of the mighty are the tears of the poor. hide for old age. Let him that beginneth the song make an end. and he will take your hand. Radosta na bogatite e taga na siroma{nite. 8). Rabotata go krasi ~oeka. 1624. (MNU 5326). (MNU 5319). your finger.− 124 − Bone Veli~kovski 1622. Razdeli. 1626. 1635. (MNU 5324). kri za starost. Raboti kako za sto godini da `ivee{. 1627. Pu{~i go budalata na vojska. 1628. Rabotata go falit majstorot. Rani ku~e da te lae. To nourish a snake (viper) in one's bosom. (MNU 5347). 3090). and think as if you'd die tomorrow. The work shows the workman. (Kav. (MNU 5348). Better never to begin than never to make an end. 1637. 1623. 1632. Pu{~i si noyete kolku ti e pokrivot. Rabotata et od Boga blaosovena. Rani ~avka da ti 'i iskquvkat o~ite. 3099). but he's as stubborn as a camel. Give him an inch and he'll take an ell. se inati kako kamila. Tears of the poor. 3110). 1629. 1636. 1634. His understanding is as good as a donkey's appreciation of music. Rabotaj da jaj{. kri da ima{. (Kav. Breed up evil children and they will curse you. (Kav. Rabotata {to }e vati{. 3093). Raboti kako kow. 1631. Stretch your legs according to your coverlet. Feed the crows so that they can pick your eyes. Idleness is the mother of all vice. whereas laziness makes him hideous. Stretch your arm no further than your sleeve will reach. 3080). krajot da i' go misli{. By doing nothing we learn to do ill. (MNU 5327). Work to eat. Razbirat kolku magare od k'ntar (od muzika). Breed up a crow and he will tear out your eyes. a misli kako za utre oti }e umri{. Lay up against a rainy day. Work in youth. then sit at home and weep for him. a mrzata go gnasi. Stretch your legs according to your coverlet. He that labours has the God's blessing. (MNU 5303). (Kav. For age and want save while you may: no morning sun lasts a whole day. He works like a horse. (Kav. R 1625. Keep something for a rainy day. hide to have. Send the fool into the army. Rabotaj na mladost.

The early bird sings ealy in the morning. (MNU 5399). S . (MNU 5395). The cowl does not make the monk. 1650. It is not the gay coat that makes the gentleman. Never fry fish till it's caught. maslo i vino. Ruba krase. 3134). 3133). Give a man luck and cast him into the sea. Rikalo edno magare. The fish always stinks from the head downwards. Dress up a stick and it does not appear to be a stick. 1651.D. don't bargain over it. The Muses love the morning. Rust eats up iron. Iron not used soon rusts. Don't sell the bear's skin before you have caught him. ruba gnase. Fresh fish and new-come guests smell in three days. (B. The early bird catches the worm. except you have them in the wallet.). I'd rather eat rye bread than go to a foreign land (Macedonians traditionally regarded eating rye bread as a sign of poverty).− 125 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1638. (Kav. The cowl does not make the monk. He put the frying pan on the fire before he had caught the fish. (Kav. (MNU 5421). Re~i mu ago. 1644. 1647. 1649.D. 1640. Don't cross the bridge till you come to it. (B. 1645. Runo volna dala selanka. (MNU 5396). Fish must swim thrice. Rodi me so kasmet. (MNU 5380). da mu e drago. Apparel makes the man. (MNU 5420). Rome was not built in a day. ta frli me na buni{te. but no one paid attention. Ruti{~ata go praet ~veka bogat. (MNU 5413). The coat makes the man.D. If the fish is still in the sea. The morning hour has gold in its mouth. 1641. The garment makes the man. za da kupi oka jabolki. Rim ne e izgraden za eden den. It is not the gay coat that makes the gentleman. (MNU 5394). The coat doesn't make the man. Do not count your chickens before they are hatched. 1653. Set a cow to catch a hare. aq' siromav. Ribata i gostinot se usmrduvaat po tri dena. 1643. (MNU 5392). Ribata vo more (do koga e) ne se pazarit. klal tavata na ognot. A donkey was braying. Rano pile rano pee.). (B. Call him Sir. Ribata v more. 1646. Ribata tripati pliva: vo voda. It is not good praising a ford till a man be over. ruvo gn'sit. Fine feathers make fine birds. 1642. (MNU 5352). ama na tu|ina da ne odam. Ribata od glavata sa osmrdove. Do not halloo till you are out of the wood. Fish begins to stink at the head. Ribata od glaata se smrdvit. A constant guest is never welcome. Ruvo krasit. Fish and guests stink after three days. 1652.). Count not four. so that he should be glad of it. 'R`an lebec da jadam. 1639. 'R|ata go jade `elezoto. koj go slu{a. 1648. The coat makes the man.

She made a religious vow not to work on Fridays. Sve}ata im sveti na drugite. Sam si sviri. It is hard to break a hog of an ill custom. 1672. Se' e dobro {to dobro }e zavr{i. Sveto e merdiven: edni se ka~uat. The world is a ladder for some to go up and some down. v'lcite se gotoj. kako volo koa da le`i. 1660. 1664. (MNU 5547). One's own hearth is gowd's worth. it upsets the trough. koga gleda pop da la`i i da kradi. 1659. a se tro{i samata. that one goeth up and another goeth down. Svetec da bidi{. even in paradise. (MNU 5473). The mountains have brought forth a mouse. pak si ro{kat po |ubreto. home's best. . God himself is amazed. 1658. (MNU 5464). (P. Svoja ku}a. 1656. Samo stori se ovca. Weddings and funerals are impossible without people. Se zarekla vo petok da ne raboti. East. se rodilo gluv~e. Samo si jadi i si pre`iva. Se' vo svoe vreme. 3156). 1661. but she stole on Saturdays. Se zatresla gora.D. To everyone's amazement. a vo sabota da kradi. A candle lights others and consumes itself. Samo Gospo znai {to e arno i lo{o. He just eats and lives like a lazy bull. pak treba da raboti{ i Boga da moli{. 1666. Sviwata koga }e se najade. Thus fareth the world. (MNU 5460). Svadba bez gajda na mrtoec prilega.− 126 − Bone Veli~kovski 1654. (MNU 5485). 1673. 1668. In the world. God is the only one who doesn't deal in lies. 1662. 1655. (MNU 5552). Become a sheep. 1670. 1665. A wedding without bagpipes resembles a funeral. When the pig has had a belly full. Even if you were a saint. When He sees a priest who robs and steals. 1667. (MNU 5517). Sam ~oek i vo raj ne go prilega. Svadba i mrtoec bez lu|e ne biduat. sam si igra: koj go gleda mu se ~udi. Se zavrtvit kako voda vo re~ina. Sam Gospod se ~udi. 1671. never stopping anywhere. (MNU 5500). Sviwata jala ne jala. (MNU 5488). who knows not to swim goes to the bottom. (Kav. though it be never so homely. It wouldn't be right for a person to be alone.D. he plays on his own. Svoi kamewe sebe po glavata. (MNU 5492). willing and able the wolves become. His own rocks were thrown back at his own head. a drugi slevat. (P. 1663. All's well that ends well. 3036). 3113). (MNU 5475). west. }e go prevrti koritoto. and you'll see how ready. 1669. and dances to his own tune. svoja popradalnica. He meanders along like a river. (MNU 5455). Everything has its time. you would still need to work and pray. 1657. (MNU 5516). Home is home.

Se posmeal }elaiot na krastaiot. 3297). Whatever was. (MNU 5681). (Kav. All things will be. 3121). 1687. (Kav. Se smejt denot na no}nata rabota. Se posmeal 'rbol na {~rbol. (Kav. and what will be.). (MNU 5649). (Matej 7. Great barkers are no biters. 1680. 12 / Matthew 7. The penny saved became a pound. Luka 6. Se opijanila kozata. i nikoj ne }e vidit. (Propovednik 3. 3301). Se posmeal ~erepot na {utarot. (MNU 5682).D. Se' si e so vreme. but we won't be around to see it. 1). 3132). Se' mo`i{ da kupi{ za pari. 1 / Ecclesiastes 3. Se' {to bilo pominalo i {to }e bidi }e pominit. (MNU 5720). Everything has its time. All that glitters is not gold. (P. A barking dog never bites. Se rodil. He ran like a colt before its mother.ne palit. 3300). (P. Brag's a good dog. (Kav. (MNU 5680). 1677. 3278). (MNU 5696). 1691. There is a limit to everything. An hour in the morning is worth two in the evening. (MNU 5728). 1682. 1686. (MNU 5688). He was born to eat and drink. (MNU 5656). And this week slipped by as well. The kettle calls the pot black-brows (burnt-arse). Barking dogs seldom bite. 3311). 31). 4243). Sega se nao|am me|u dva ogna. 3129). pravete im i vie taka. There is a time for everything. Don't put the cart before the horse. 1681. Sparing is the first gaining. . kako glu{ec niz dupka. The bald laughed at the scabby. DO unto others as you would they should do unto you. Se' so vreme bi`xat. sade da jadi i da pie i kako goedo da `ivee. (Kav. (P.− 127 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1674. (a) se natu{i na samarot. There is a time for everything. He is afraid of his own shadow. exactly as a mouse slipping through a hole.D. 1683. 1675. ne e zlato. samo zdravje ne mo`i{. 12. Se naquti na magareto. He that cannot beat the horse beats the saddle. The pot calls the kettle black. ta go pobarala v'lkot da se boret. (Kav. There is a time for everything. has passed. Se provre i ova nedela. Se pla{i od svojata senka. Penny and penny laid up will be many. A penny saved is a penny gained.D. 1684. except natural good health. Se' ima svoe doba. 1689. The pot calls the kettle black. (Zna~i odre~en odgovor. He that cannot beat the ass beats the saddle. Everything has its time. 1679. Se stori gro{ot zolata. Se falit . but dares not bite. 1690. Se' }e bidit. 1678. Do as you would be done by. I am between two fires. You can buy everything. 1693. 1676. 1688. will also pass. The goat got drunk and challenged the wolf to a fight. and live like an animal. Se' {to sveti. Se' ima granica. 1692. 1694. 1685. Se' {to sakate da vi pravat lu|eto. His bark is worse than his bite. 31 / Luke 6. Se zatr~al ko `drebe pred kobila.

1701. Every dog is valiant at his own door. Sekoe ~udo za tri dni. A cock is bold on his own dunghill. No matter whether the cat is black or white. 3163). a Gospod za site nas. (MNU 5600). 3220). Every heart has its own ache. A tree is known by its fruit. (P. It is impossible for every day to be as joyous as Easter. (MNU 5632).D.D.D. Sekoe zlo. Seedno e dali e ma~kata crna ili bela. 1699. Every knowledge is wealth. Sekoe selo svoj zakon (si imat).D. Sekoe magare svojot tovar si go nosit. Sekoj da si metit pred porta. 3157). (B. Seko ku~e doma si lait.D. 1707. 3166). Every dog is a lion at home. A prophet is not without honour save in his own country. 1710. Sekoe zafa{~awe e te{ko.). (P. ima svoe dobro.). Sekoe petle na svoeto buni{te si pee. Every man has his cross to bear. A black hen lays a white egg. Every dog is a lion at home. Ill luck is good for something. Christmas comes but once a year. Every beginning is hard. Sekoj den Veligden ne biva. 1708. pa bilo da e toj i prorok. 1697. 1711. Sekoj za sebe. Sekoe grne si saka svojata poklupka. Nothing but is good for something. 3147). (P. 1715. 1713. Let every pedlar carry his own burden. (MNU 5568). Sekoe za{to ima svoe zatoa. Every day is not Sunday. 3218).D. Every pot has its cover. 3155). 1698. (P. There is bad which brings good.). Every why has its wherefore. (P. (P. (Kav. Sekoe znaewe e bogatstvo. 1702. (P.D. Every land has its own law. Every donkey carries his own burden. Every miller draws water to his own mill. 3221). (Kav. 1703. 1714. (B.D. Sekoj go nosi svojot krst. 1696.D. No great loss but some small profit. samo da lovi gluvci. Every man has his cross to bear. (Kav. Every heart has its own ache. 3216). 1700. So many countries. 1705. Sekoj e potcenet vo tatkovinata. 1704. Everyone should sweep their own porch. Sekoj e kova~ na svojata sudbina. Sweep before your own door. 3217). (MNU 5574). (MNU 5576). Sekoj den bez nasmevka e izguben den. Every man is the architect of his own fortune. All wonders last three days. it only matters if she catches mice. (B. (MNU 5566). . (Kav.D.D. so many customs. 1709. The day is lost on which you did not laugh. Every man for himself and God for us all.− 128 − Bone Veli~kovski Between the hammer and the anvil. 1706. Sekoj vodeni~ar si ja vrti vodata na svoja vodenica. Sekoe drvo se poznava po plodot. 3167). 3154). Sekoe ku~e pred portata si lae. Nothing so bad in which there is not something of good. Let every pedlar carry his own pack. (Kav. Sekoe selo svoj adet (zakon). Sekoe zlo za dobro. (P. 1712. 1695. 3164). (MNU 5599).

(P. 1717. (MNU 5620). Sekoj sam se bendisal. Sekoj koj pravi zlo ja mrazi svetlinata.D. Sekoj treba da si ja gleda svojata rabota. 1726. (P. 1727. Sekoj so umot se bogateat. 5 / Galatians 6. Sekoj }e go nosi svoeto breme. 1718. Every stone has its own burden. Sekoj samo um ti prodat. 1725. 3237). Sekoj po~etok e te`ok. Everyone knows best where his own shoe pinches. 5). Sekoj si e so svojot krst na ~elo. Sekoj neka ostane onakov kakov e povikan! Every man must walk in his own trade. (P. (Sekoj sam si znae kakva maka si ima. 1733. Every poor man wants to get rich. 20 / I Corinthians 7. 3183). Everyone is generous with advice. (MNU 5622). Sekoj sam si znajt kade go stiskat ~eolot. 20 / John 3. 1732. Everyone wants to be your friend when there is something to get from you. 3171). Everyone enriches their mind to do something worthwhile with their lives. Every heart has its own ache. Every cock crows on his own dunghill. 20). Every old man is a wise man. 1721. but no one offers any real help. Everyone knows where the shoe pinches. (MNU 5625). 1731. 1730. Every man should sweep before his own house. Every man has his cross to bear. (Galatjani 6. A cock is bold on his own dunghill. 1723. (MNU 5605). a bogat ne}i da se osiroma{it. Every heart has its own ache. 1729. No one but the wearer knows where the shoe pinches.D. Every beginning is hard. 1724. 3245). Every man must walk in his own calling. Every man as his business lies. If every man would sweep his own doorstep the city would soon be clean. a nikoj ne ti pomogvit. Sekoj na svoeto si e ubav. 1722. Sekoj kau|er ne mo`it da bidit egumen. Not all monks can become abbots. Every man has his cross to bear. za da stori ne{to na vekov. Sekoj siromav sakat da se obogatit.D.− 129 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1716. 1719. Each bird loves to hear himself sing. (I Korintjani 7. 3174). 3243). 3181). (Jovan 3. consult an old man. He that does ill hates the light. Sekoj kamen na mesto si te`it. Sekoj zn'jt ke go nabivjat (stegvit) opinokot (kondurot). (MNU 5616).D. (P. Sekoj prijatel ti biduat za od tebe koga da dobivat. 1728.). (Kav. Sekoj si kroj so ar{ino svoj. (MNU 5613). (MNU 5606). (MNU 5617). Sekoj pred svojata ku}a metit. Every man is a king in his own house. 1734. (Kav. 20). but no rich man wants to become poor. Every . Sekoj petel na svoeto buni{te pee. If you wish good advice. Sekoj starec i znalec. (P. Each bird loves to hear himself sing. Don't judge every one by your own measure. 1720. 3176). (Kav.D.

Like mother. but keep on land. Si imat kru{a opa{ka.). (P. As the work. A sister marries her sister. deka si prav. with my luck. 1739. Sekoja vre}a si ima svoja zakrpa. If the sea turned into soup. Every mountain has its own weight. (MNU 5638). (MNU 5741). All Truths are not to be told. but keep below. Otkrovenie 22. (Za razo~arenieto {to nastapuva po neostvareni nade`i. II Korintjani 5.D. Seto more matenica . 3325). (MNU 5596). 1749. 1738. Sestra sestra m'`it. 1754. and all turn to dust again. (Kav.). Sekoja ovo{ka na vreme si zdreit. Sekoja Ciganka svoeto sito si go fali.D. 3202). Se~it so zborot kako sabja. 1736. 8 / I Corinthians 3. (P. 1746. A disease known is half cured. 3226). Sekoja p~ela ne berit med. Every shoe fits not every foot. (B. (I Korintjani 3. All are of the dust. 12 / Revelation 22. 10 / II Corinthians 5. so he passed through it without a stick. Sekoj }e ja primi svojata nagrada spored svojot trud. Selo gorit. Not all spoons are for all mouths. 1748. 1752. (MNU 5580).D. baba se ~e{lat. 10. 1741. Every man has his cross to bear. but keep in city. 3192). 1751. Every miller draws water to his own mill. Every heart has its own ache. 1747. Sekoja boles si ima i lekot. so the pay. Si go ne}el da go sretne{ na patot. (P. 3306). Every Jack must have his Jill. i deka vo pravta }e se vrati{. Sekoja planina si ja znae svojata te`ina. 3207). Praise the hill. man shall bear his own burden. Every pot has its cover. Every pedlar praises his needles. 1742. Si na{ol selo bez ku~iwa. (Kav. 1740. yet he comes to your very doorstep. . Every spade draws earth to itself. He cuts with the tongue like a saber. but there's as bad a Will. Praise the village. (MNU 5769). Granny combs her hair while the village burns. 1745. 3224). 1755. I won't have a spoon. He found a village without dogs. 8. Every cow licks her own calf. (MNU 5724).D. 12). Sekoja motika vle~e kon sebe. All fruit ripen in their own time.− 130 − Bone Veli~kovski 1735. (Kav. Sekoj ~evel ne e za sekoja noga. Selo fali v grad sedi. on ti do{ol na katot. (P. 1737.za nas pa nema la`ica. (MNU 5715). 1744. There is not so bad a Gill. 1753. Not all bees gather honey. Sekoja olxica ne e za sekoja usta. Seti se. 1743. (MNU 5591). like daughter. (Kav. Sekoja krava svoeto tele go li`it. A danger foreseen is half avoided. ~oveku. You'd rather not bump into him in the street. {etaj si i bez stap.D. 1750. Praise the sea. 3190). Sekoja vistina ne se ka`uva.

Siromajot i vo raj }e sedi podolu od bogatiot. 1761. (Kav. 1765. 1771.D. (Kav. The poor man will still have less status in heaven than the rich man. Sit gladen ne veruva. 1762. Our neighbour's ground yields better corn than ours. Poverty is scared of the industrious woman. A man cannot give what he hasn't got. 1766. . You cannot lose what you never had. The grass is always greener on the other side of the fence. 1758. the king must lose his right. (Nedeq. (Kav. (MNU 5783). 187). str. He that is once born. 3353). All men are mortal. It is as natural to be born as to die. 1759. Siroma{~ija i ka{lica ne mo`et da se skrijet. Necessity is the mother of invention. The belly teaches all arts. Siroma{~ijata ne e grev. }erka m'`i koga moj{ (ko }e moj{). Siromav pred bogat samo si mol~it. (MNU 5789). 1769.− 131 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1756. (MNU 5778).gotov |aol. Siromaf koga zbori. Poverty is no disgrace. (Kav. A poor man's tale cannot be heard. once must die. Hunger is the teacher of all arts. Siromav ~ovek . He whose belly is full believes not him who is fasting. Power without intelligence is self-destructive. 3348). An idle person is the devil's cushion. Siromav ~vek . (P. 1763. (MNU 5788). Where nothing is. (MNU 5785). Site lu|e se smrtni. Siromav od arami ne se pla{it.`iv |avol. 1757. 1760. Our neighbour's cow yields more milk than ours. Poverty is the mother of all arts. 1774. 1773. (MNU 5790). 1770. the warmer is generally in the wrong. Siroma{tijata et od boles polo{a. Siroma{~ijata ne e stram. but the being ashamed of it is. The poor man is always silent before the rich man. (MNU 5796). tuku kradeweto. 1767. 3333). All that lives must die. 3337). 1768. (Kav. Poverty is not a shame. Siroma{tijata ja strav da vlezi u `ena rabotnica. nikoj pravo ne mu dava. Marry your son when you will. 3352). All his geese are swans. Siroma{~ija(ta e) usilna. Of two disputants. He that has nothing needs fear to lose nothing. Poverty and coughs cannot be hid. your daughter when you can. Site negovi guski se lebedi. The poor do not fear the thief. Poverty is the mother of all arts. 1764. (Kav. (MNU 5782). for all he has is his old straw carpet. Sila bez um sama se upropastvit. 1772. (Kav. ~unki vetvata ruguzina ne mu gorit. Siromasite so du{a 'i ~ekaat postite. Poverty is worse than sickness. The poor man is not afraid of fire. The poor look forward to Lent. Siromajot od jangan ne berit gajle. 3233). Sina `eni koga saka{. 3345). 3346). The reasons of the poor weigh not.

A man's hat in his hand. He whose belly is full believes not him who is fasting. Slezi. 1781. The miser is always in want. 1777. Lip-Honour costs little. 7). All are of the dust. and let it out at the bung-hole. O Lord. evtin na bra{noto. 20. str. The poor man is aye put to the worst. never did him any harm. If the blind lead the blind. The miser is always in want. A fool's tongue is long enough to cut his own throat. Birds of a feather flock together. 3362). A blind leads the blind. Wanton kittens make sober cats. and take a glance at what's happening on earth! Slep slepca vodit. 1787. Good words cost naught. 1780. Site reki te~at vo moreto. 7 / Ecclesiastes 1. 7). All rivers run into the sea. Spare at the spigot. not they him. Skr`aviot e sluga na svoeto bogatstvo. od nebesi i nayri. Civility costs nothing. da da vidi{ {to se prai nazemi. 1791. 187). Sli~noto sli~no lekuva. 3365). Skr`aviot nikoga{ ne se nasituva. Slatkata re~ i `elezna vrata otvarat. a najlo{ e za sebe. (MNU 5818). Likeness causes liking. The tongue talks at the head's cost. (MNU 5807). (MNU 5829). A covetous man is good to none but worse to himself. Sladkata duma otvara zlatnata vrata. A soft word opens golden gates. Slavej~eto od j'zikot si patit. 7 / Ecclesiastes 3. Site stanaa od prav i se vra}aat vo pravot. Full of courtesy. Like cures like. Skr`aviot i sviwata se dobri samo po nivnata smrt. 12. Sk'p na tricite. (Kav. 20. samo da mu viket "majstore". Like will to like.− 132 − Bone Veli~kovski 1775. Skr`aviot za nikogo ne e dobar. 1789. Skr`aiot leb arno ne se najaduat. (Kav. 3361). (Nedeq. Sitiot gladnego ne vervit (oti e gladen). a ne toa nemu. The rich are rather possessed by their money than possessors. (MNU 5832. 5833). A ragged colt may make a good horse. 1790. yet may bring in much. 1778. . He is like a swine. 1788. 1792. full of craft. Kind words go a long way. Come down from heaven. 1776. Gospodi. Slaboto ku~e sekoj go davi. Skopvit prasiwa. Skr`aiot leb arno ne se najaduat. Gospodi. (Kav. and all turn to dust again. 1782. nazemi i vidi {to se prait. 1784. 1786. 1785. 1783. He became a pig gelder so that people would call him "maestro". 12. he'll never do good while he lives. both shall fall into the ditch. Slaboto `drebe mo`e da porasne vo dobar kow. (Propovednik 1. (MNU 5840). (Propovednik 3. Slezi. (MNU 5818). (MNU 5826). Little knows the fat man what the lean does mean. 1779. Penny wise and pound foolish. Sli~noto so sli~no se privlekuva. A covetous man does nothing that he should till he dies. A covetous man serves his riches.

Marko 4. Death does not inconvenience itself. Snow does not last long in the sun. Time will tell. Smrtta ne pra{uet. not as he does. ne se nasladuva ustata. 1811. 20 / Proverbs 27. that sweetness will come into the mouth. Time tries truth. He that reckons without his host must reckon twice. (Kav. 3284). Honey. Time is the father of truth. The heart's mirth does make the face fair. 1807. Don't go to the courts against a rich man. You can't shovel walnuts with a pitchfork. 1797. So vreme i j'guridata med se prajt (pekmez se prajt). Hell and destruction are never full. Death does not look at your pedigree. 3390). 1800.D. You can't protect a flock of sheep with hungry dogs. (P.D. 1809. Eagles don't catch flies. (MNU 5871). Smrtta ne opitvit ~i si. Slu{aj {~o zborvit popon. 3393). So vreme se' }e se otkrie. (Matej 10. 1803. A mouse in time may bite in two a cable. (MNU 5852). Don't banter with a fool. 1802. (Kav. 1795. 3294). (MNU 5853). The end makes all equal. 1798. (MNU 5870). So vikawe "med". 3392). 1796.D. So vila orei ne se nosat. 1808. Time discloses all things. Smeeweto e dobro za zdravjeto. Death keeps no calendar. 1813. (MNU 5861). (Kav.− 133 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1793. So vreme gluv~eto na dve go kine ja`eto. So vreme vistinata izleguva na videlina. 3373). 1814. (Kav. Do as I say. 26. So eden direk ku}a ne se krepit. So bogat ne sudi se. Smrtta i Propasta ne mo`at da se zasitat. (P. Smrtta ne pra{uva star i mlad. 1805. 1806. (ne se terat {ega). a ne praj to {~o prajt toj. Truth is time's daughter. So vrzan hrt zaec ne se lovi. (Kav. 3287). So |aol rod ne prai se. Sneg na s'nce ne trae. Smrtta ater ne gledat. 20). A house cannot be built with one pillar only. (Kav. (P. 1794. Do as the friar says. 22). With time and art the leaf of the mulberrytree becomes satin. It is not with saying Honey. not as I do. 26 / Matthew 10. so rogat ne bori se. Smetka bez kr~mar ne se pravi. . So gladni ku~iwa ovci ne se vardet. 1812. So budala ne se prajt {aka. 1799. You can't hunt rabbits if your hound is tied. Slonot ne fa}a muvi. (MNU 5850). All's alike at the latter day: a bag of gold and wisp of hay. 1804. Don't make the Devil your relation. (MNU 5858). 22 / Mark 4. 3395). 1801. (Poslovici 27. (stado ne se vardit). 1810. Time and straw make medlars ripe. 3381).

ne se igrat. A man is known by the company he keeps. 1826. Many words will not fill a bushel. Idleness is the mother of all vice. So edno mavnuvawe drvo ne se se~it. Good words fill not a sack. 2 / Matthew 7. So edna lastojca prolet ne idit. (MNU 5878). An oak is not felled at one stroke. (MNU 5873). (Matej 7. I wouldn't get into a sack with a dog. (MNU 5877).you need rice and butter. Luka 6. it shall be measured to you again. so takva }e vi se (od)meri. Fair words fill not the belly. So edno cve}e leto ne idit. You can't pour knowledge into someone's head with a funnel. He covers me with his wings. One flower makes no garland. 1836. (MNU 5897). One tree makes no garden. 1828. takov si. 1823. You can't make pilaf with words . 1821. 1833. So edno drvo ba{~e ne se prajt. So zimbiq Gospod ne pu{~at od nebeto. (MNU 5892). So kovawe se stanuva kova~. (MNU 5895). (MNU 5883). By doing nothing we learn to do ill. 3435). so ra~kata mi kopa o~i. Don't play with fire. 1835. So ogan {ega ne bi`xat ({aka ne se prajt. Pouring oil on the fire is not the way to quench it. One swallow does not make a summer. (Kav. oti saka oris i mas. So pra{ajne i Stambol se . (MNU 5884). And with what measure you meet. 1825. 1816. So edna ovca ba~ilo ne biduat. 1818. (MNU 5872). (MNU 5887). (MNU 5879). 1830. 1832. So igla bunar ne se kopa. You can't have a dairy farm with one sheep only. So zboroj piqav ne se prait. So zborovi ne se polnat ko{ei. nau~uvame da pravime lo{o. 1834. (ne padinat). So inka um ne se turat. An oak cannot be felled with one blow of the axe. 1817. 1820. So kakva merka merite. (MNU 5880). 1822. 38). So maslo ogin ne se gasne. So edna lasto'ica ne idet leto. So edno pile prolet ne biduat.− 134 − Bone Veli~kovski 1815.e. (Kav. Use makes mastery. Many words will not fill a bushel. So la`icata me rani. So kola zajak da fati{. 1819. (Kav. 3423). So opitvewe duri Stambol se odit. 38 / Luke 6. You can't dig a well with a needle. he was very cunning). One swallow does not make a summer. So kogo si. So nepravewe ni{to. 1829. Tell me with whom thou goest. 1831. 1827. 1824. 2. He caught the rabbit by the foot (i. Many strokes fell great (tall) oaks. So edno mawe d'b ne se urivat. and bites me with his bill. So ku~e v torba (ili vo vre}a) ne vleguj. God does not concentrate blessings in one place. and I'll tell thee what thou doest. 3409). One swallow does not make a summer. (MNU 5874). Practice makes perfect.

D. By asking you go all away to Istanbul. The tongue talks at the head's cost. So ~u`xi r'ce lesno se fa{~at vreno `elezo. Business is business. So ustata med i maslo (leit). (MNU 5916). (MNU 5981). With your stick at your own head. Sol i sovet se davaat samo koga ti baraat. 1837. 1846. 1838. (MNU 5921. The tongue talks at the head's cost. The tongue talks at the head's cost. 3476). So ~u`xi r'ce zmi se fa{~at (lojt). Do not offer salt or brains. A hired horse tired never. pi. Love cannot be compelled. and digs your grave behind your back. 5932. (Kav. 1847. 1853. 1850. (P. you can arrive as far as Istanbul. (Kav. (MNU 5945). So tebe jajt i pijat. So sila qubov nema. So sila ubavina nema. So svoeto jadi. (MNU 5972). So svoj ~oek jadi i pi. (Kav. 1854. zad tebe grobot ti go kopat. Sonceto greit i na lepe{ka. davawe-zemawe ne praj. Help you to salt. Perfect love casteth out fear. but his heart is full of bitterness (bitter weeds) and fear. Love cannot be compelled. So sila 'rt na lov ne odit. Nothing is lost for asking. Sovr{enata qubov go izgonuva stravot. Take the chestnuts out of the fire with the cat's paw. so glaata si trga. 1842. If you keep asking for the way. ala{-veri{ ne praj. No sweet without some sweat. 1857. (I Jovan 4. With your stones at your own head.− 135 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli nao|at. 18 / I John 4. A fool's tongue is long enough to cut his own throat. 1843. You can take a horse to the water. a vo srceto (poln e so) pelin i strav. 3443). 1844. 1852. Never let the sun go down on your . A fool's tongue is long enough to cut his own throat. From his mouth honey and oil are pouring. Sonot e brat na smrtta. 18). So umo ~oek gre{aa. So strplivost se' se postignuva. 3355). 1848. (Kav. 1841. Sleep is the image of death. Sonceto da ne zajde vo va{iot gnev. So tvoj kamejna po tvoja glaa. but avoid doing business. 1855. 1856. Fanned fires and forced love never did well yet. Sonot e ogledalo na smrtta. The sun also shines on cow dung. (MNU 5942). 3465). So pra{uewe duri v Stambol oj{. 1845. (MNU 5980). help you to sorrow. So pot poblaga e ve~erata. but you can't make him drink. Eat and drink with a relative. 1839. So ~u`x kow pobrgu se ojt. (MNU 5971). Sleep is the brother of death. 1840. It is good to strike the serpent's head with your enemy's hand. Fanned fires and forced love never did well yet. 1851. (MNU 5951). So ubavi zborovi ne se polnat xepovi. 3478). 1849. 5933). A fool's tongue is long enough to cut his own throat. (Kav. Patience overcomes all things. Fair words fill not the belly. 3479). Fine words butter no parsnips. So tvojata palica po tvojata glavica. He eats and drinks with you.

(Propovednik 10. 1867. An old wolf does not change teeth. Sproti svetecot i sve}ata. like offering. (Efesjani 4. Money is the root of all evil. 1880. 1875. The sun does not shine on both sides of the hedge at once. 1870. (MNU 6017). Starite prijateli i staroto vino se najdobri. 1862. Star v'lk z'bi ne menvit. Judge not. Stapovite i kamewata mo`at da mi skr{at koskite. Faint heart never won fair lady. Old love doesn't rust. 1878. 1877. 45 / Matthew 5. (MNU 5997). Old sin makes new shame. A man is known by the company he keeps. Like saint. takov }e bide{. 1871. Of soup and love. (P. Sticks and stones may break my bones. 1859. 1866. Know thyself. Stariot grev nosi nov sram. Money answers all things. the first is the best. 26 / Ephesians 4. (Kav. 1858. no zborovite nikoga{ nema da me povredat. 1873. 10). Old love will not be forgotten. 1872. Fortune is variant. 26). Old friends and old . Sre}ata im pomaga na hrabrite. 3484). The love of money is the root of all evil. Sproti bijolot (volot) i ostenot (i jaremot). 1863. like dinner. (MNU 5998). Sos edin kamen ku}a ne se prave. 3510). 1869. The sun shines upon all alike. Put not an embroidered crupper on an ass. Srebrenicite nabavuvaat se'. (Kav. but words will never hurt me. Sram `ena ne zima. (MNU 6000). (Matej 5. Srebroqubieto e koren na sekakvi zla. Sos kakva mera meri{. like offering. Sproti agata i bak{i`ot. (MNU 5992). Suit the yoke to the bull. 1860. 3487). Fortune knocks once at least at every man's gate. Fortune favours the brave (bold).D. Sproti svetecot i praznikot. sos takva }e ti merat. Like faith.in this case a gift offered as a bribe). You can't build a wall by one stone only. Sre}ata e promenliva. 1876. (MNU 5955). Suit the gift to the man in authority (bakshish . Starata qubov ne 'r|osuva. 1864. (I Timotej 6. 1865. 1879. Spoznaj se samiot sebe si. Sos kakvi se sobere{. 19). Starata qubov ne se zaborava. (Kav. Stara magarica. Sre}ata tropa samo edna{ na se~ija vrata. 1868. 3423). 1861. (MNU 5956). My old mare would have a new crupper. Opportunity never knocks twice at any man's door. Sonceto ne gree istovremeno od dvete strani na ogradata. Like saint. that ye be not judged. 10 / I Timothy 6. Sproti vera i ve~era. Let not the sun go down upon your wrath. Old love will not be forgotten. 1874. 19 / Ecclesiastes 10. 45).− 136 − Bone Veli~kovski anger. (a) crvena podopa{nica (nosit). (MNU 5947). Sonceto nad site isto izgreva.

Step by step.gotova bolest. . 1893. 1900. 1898. one hundred kilograms of misfortune. An old man is a bed full of bones. Staro dreo ne se presadvit. He did what he had never done before . but I bend like a new one. Stori toa {to druga{ ne storil. (MNU 6049). (stori dobro). Strav lozje ~ua. 3519). By doing nothing we learn to do ill. St'paqka po st'paqka duri Stambol se ojt. a eden den }e se skr{it. 1890. If the old dog barks. Sto stapoi po tu| g. 1887. Strogite vladeteli ne vladeat dolgo. but throw it in the sea. (Nedeq. A hundred rods across someone else's backside will not hurt you. An old ox makes a straight furrow. Sto dram k'smed. Idleness is the mother of all vice. Old friends and old wine are best. Fear keeps and looks to the vineyard. (MNU 6064).. Strplivosta e doblest. 1896. The pitcher goes so often to the well that it is broken at last. Patience is the best remedy. (Kav. Better bend than break. Stram so sapun ne se mijat. (Kav. 3557). 1892. 1889. Starjot prijateq poaren e od dvajca novi. 1891. ama i kako nof obru~ se vitkam. 3549). frli go v more.− 137 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1881. str. 1899. (Kav. 3540). Old age is sickness of itself.. One hundred grams of good luck. (MNU 6056). 189). 1883. (Kav. 1884. I am an old tree. Stomnata kataden ojt na voda. Starjot vol poarno orat. 1895. Faint heart never won fair lady. (Kav. wine are best. (Kav. 1885. and not the owner. The strong rulers make short governance. (Kav. 1882. 1897. sto oka taksirat. Stori arno. An old tree cannot be replanted. Staro sum drvo. Strplivosta e najdobar lek. Napraj dobro i v more vrli go. 3511). (MNU 6057). 1886. (MNU 6060). (Kav. (Itar treba da bide. 1888. Do a favour. Starost . Old men are twice children. Shame sits on the idle. (MNU 4077). (MNU 6067). 3514). Patience is a plaster for all sores. All that shakes falls not. Staro ku~e ko da lajt. 3530). Soap will not wash away shame. tebe ne te bolat.). trebit da vidi{ {~o e. you will at last arrive in Istanbul.he died. 1894. Fear keeps the garden better than the gardener. Patience is a remedy for every grief. Stramotata sedit vo bezrabotata. but one across your own will. Stram dupka ne rani. Patience is a virtue. he gives counsel. 3520). Idleness is the root of all evil. Starite se dvapati deca.

a na sinovite zabite im fa}aat oskomina. Tatkoto koga }e mu delit stokata na decata. Dry bread at home is better than roast meat abroad. That's how the Fates wrote out his destiny. Tapani da buaat i ne se razbuduat pijaniot. and the children's teeth are set on edge. Takovcite jadea kiselo grozje. dovolna za dvajca. Sadness and gladness succeed each other. Even loud drums will not wake the sleeping drunkard. too much for three. 1918. Tagata i radosta odat raka pod raka. (Mnogu vjasa da raboti. (Itro{tina ti prodava. (MNU 6079). 3560). 2). 13). se skina tapanot. 1912. 1910. When a father divides the inheritance. enough for two. Tajnata e premala za eden. 1915. Te prevrla od edna planina na druga. 1903. 1904. (Kav. A burden is always lighter on another person's back. and the children's teeth are set on edge. Suvo dreo list ne pu{~at. A secret is too little for one. 3580). Just as the poor man joined the dance. Tvarot e lesen na ~u`xi ple{~i. The fathers have eaten sour grapes. Three may keep counsel if two be away.). (Poslovici 14. (MNU 6118). Suv leb da jadam samo tu|ina da ne odam. The fathers have eaten sour grapes. (Propovednik 1. Suv leb da jadam.− 138 − Bone Veli~kovski 1901. and the children's teeth are set on edge. 1908. but don't let laziness come near me. se' e sueta! Vanity of vanities. (Kav. 2 / Ecclesiastes 1. to cojsa. Taman go nau~iv magareto da ne jajt. (MNU 6130). Sueta nad suetite. ne treba na edno da davat so grs i na drugo so prs. Just as I had taught the donkey to go without food. A withered tree will not put out leaves. Tatarite sam}im go brkaat. Sudbi bo`ii neispitani. The fathers have eaten sour grapes. Let me eat stale bread. . (Kav. ama mrza da nemam. 2). (MNU 6076). (MNU 6123). (MNU 6137). their sons will be left poor. (Ezekiel 18. 1911. you'd think the Tartars were after his head. Cold hands. he mustn't give with handful to one child. 3574). 13 / Proverbs 14. Studeni race toplo srce. 1917. the drum burst. 1902. 1905. T 1907. Two may keep counsel if one be away. 1913. and with a finger to another.). 2 / Ezekiel 18. Taman siromajot se vati na tanec. 1914. all is vanity. 1909. If fathers behave badly. Tatkoto jal jaguridata na decata }e im skominaat zabite. warm heart. 1906. A cold hand and a warm heart. 1916. it died on me. (MNU 6125). premnogu za trojca. Tatkoini brkotini sinoini sirotini. He works at such speed.

16). a grn~aro so skr{eno grne. 1933. 1926. when thy King is a child! (Propovednik 10. (MNU 6166). Woeful is the household that wants a woman. and then we'll both be laughing (come to an agreement). Mother-in-law and daughter-inlaw are a tempest and hail storm. (MNU 6198). (MNU 6154). Terzijata so zakrpeni be~vi (ruti{~a) ojt. The tailor wears patched clothes. Te{ko na toj {to sakat da imat mnogu pari i te{ko na toj {to ne}it i~ da imat. 3606). (Kav. 1929. 1934. a toj mislit od Gospoda rosica. 1927. O land. 1924. (Kav. Titiz (skr`av) tatko. but a heavy word is not forgotten. If you grab my head. 16 / Ecclesiastes 10. a petelot jajca kva~i. Still waters run deep. 1935. Te{ka rana ozdravua. He tosses you from one mountain to another with his cunning. Ti ako me vati{ za glaa. Terzijata so zakrpeno ali{te odit.− 139 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1919. You spit in his face. 3622). The tailor goes with mended clothes. and he thinks it is a gentle shower from God (i. A deep wound heals. Te{ko tebe. 1932. 'Tis a sorry ass that will not bear his own burden. 1931. and the potter drinks out of a cracked jug. A miserly father . (MNU 6204). 1925. Ti mu veli{: sum ad'm. he is and incorrigible optimist). Woe to the person who wants a lot of money. (MNU 6177). 1921. (MNU 6168). It is a sad house where the hen crows louder than the cock. Te{ko na toj {to e sam. koga ti e carot premlad! Woe to thee. Woe to whoever is sick and in want! Te{ko na taa ku}a bez `ena. Tivkata voda e dlaboka. (Kav. 1936. i }e se ujdisame. You tell him: "I'm not married. 3588). Ti go pquva{. and woe to the person who doesn't want any. it is still dark for the thief. 1928. aramja sin. 1937. Woe to the mindless man! Te{ko koj e bolen i skuden. toj te pra{a: kolku deca ima{. (MNU 6172). 1920. Te{ko na toa magare {to ne mo`e da si go nosi svojot tovar.e. (MNU 6170). 1923. jas }e te vatam za brada. Temnica mu et na aramijata i sonce koga ogrevat. (MNU 6158). (MNU 6174). Te{ko na taa ku}a kade{to koko{kata pee." He asks: "How many children do you have?" Ti re~i: {e}er. Woe to him that is alone. ama te{ka re~ ne se zaboraa. Te{tata i snaata se pekol vo ku}ata. Te{ko i gorko na toj ~oek {to e od umot lesen. Even when the sun is shining. 1930. You sey "sugar" and I'll say "honey". 1922. jas da re~am: med. zemjo. I'll grab your beard.

(MNU 6258). Toj kolit. Traj (za) da naj{ raj.he falls on his bum. kings lose their scot. Toa {~o nemat i carot ne jajt. The miser is always in want. 1949. Tri `eni i edna guska cel pazar. za da najdi{ raj. 1955. (MNU 6241). Whoever says what he likes. He that has nothing needs fear to lose nothing. 1952. Treba da se bide umeren vo se'. toj besit. 1941. A man cannot give what he hasn't got. The morning hour has gold in its mouth. there wants no noise. 1940. 3641). Toj {to ne slu{a postar }e ostanit prostak. consult an old man. 1939. Toj {to rano stanua i Gospod mu pomagat. makes a prodigal son. 1950. The lame tongue gets nothing. the king must lose his right. 1956. If you wish good advice. Trgni go . many turds. }e si 'i lizne prstite. push him . He's the boss . 1948. ne mo`e da bide majstor. Suffer and expect. 1942.he falls on his nose. many words.na g'z. The bag of the beggar is bottomless. Patience overcomes all things. (Kav. Moderation in all things. Be still. Whoever doesn't listen to the elderly. 1947. and have thy will. (MNU 6251). He who doesn't hear the councils of the elderly people will remain an ignorant. Many women. Toj {to zboruva {to saka. Trgovec e i onoj {to dobiva i toj {to gubi. draws and quarters. (MNU 6231). Tolku arno go znam toj ~oek. du{o. I know him so well. 1943. Toj {to pita gladen ne ostanuat. Pull him . (MNU 6244). (P. that I know the exact number of teeth in his head. The rose has thorns. Toj {to nikoga{ ne bil ~irak. Trendafilot imat trn~iwa i ~oekot imat gajliwa. Where nought's to be got. will inevitably lick his fingers.na nos. 1953. Where there are women and geese.− 140 − Bone Veli~kovski 1938. (Kav. cannot live. (MNU 6266). He that loses is merchant as well as he that gains. Toj {to nema stram nema ni grev. (MNU 6237). turni go . 3595). 1944. He who says what he likes shall hear what he does not like. Titizot (skr`aviot) i koga umirat ne prajt arno (dobro). will hear what he doesn't like. many geese. and a person has worries. . He can ill be a master that never was a scholar. will remain ignorant. The person who knows no shame. lacks compassion as well. Torbata na pita~ot so ni{to ne se polnit. (MNU 6243). (MNU 6278). 1951. 1946.he hangs. (MNU 6265). Dumb men get no land. (MNU 6222). Where nothing is. Three women and a goose make a market. Toj {to go buri~kat medot. He that speaks the thing he should not hears the thing he would not. He that cannot ask. {to duri zabite kolku mu se mu 'i znam. 1945. Patient men win the day. The Muses love the morning. (MNU 6215). 3621). mora da slu{a i toa {to ne saka. Traj. 1954. Whoever mixes the honey with his hands.D.

Someone else's hen has laid bigger eggs. Tripati meri. Someone else's hen is always plumper than your own turkey. 3658). (MNU 6333). 1970. a lid that would cover all the ocean. ni `ar na papokot. 7). }e niknat. 1963. (MNU 6293). (MNU 6320). Patience is the mother of salvation. I have neither put a thorn in your leg. He howls like a mad dog in the alleyways. (Luka 10. Not only ought fortune to be pictured on a wheel.sam ne odi. Three hundred carryings-on for a mere dollar! Trkaloto na sre}ata postojano se vrti. str. 1966. Trista lakrdii za para. Three things are impossible: a ladder that goes all the way to heaven. 1959. 1974. Trskana se vitkat sproti vetrot. 1962. 1971. but don't go there yourself. Weeds grow naturally. a p~enica saka maka. 1960. No pains. Tu|ata koko{ka pogolemi jajca snesla. but every thing else in the world. and cut it but once. Measure thrice what thou buyest. Trweto. Trudbenikot ja zaslu`uva svojata plata. (Kav. (MNU 6298). Tu|ina vali . Tuku klapa kako volk vo magla. The labourer is worthy of his hire. Labour and effort never brought shame to anybody. Trpenieto od murenkov list (od list od murenka) prajt koprina. Trpe` mu e majkata. 1961. edna{ se~i. 1973. 192). Oaks may fall when reeds stand the storm. Tu|inata e za siromav bel obraz. (Kav. Trn grozje ne ra|a. Tu|ata koko{ka e pogolema od na{ata misirka. He howls like a wolf in the mist. Trudot nikogo nikoga{ ne postramotil. (Nedeq. (Kav. no gains. nor ashes (embers) on your stomach. (MNU 6332). 1965. Tuku klapa kako kako besen pes po sokaci. (Kav. 1976. . Bear and forbear.− 141 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1957. Praise foreign lands. Trudot e imawe. (MNU 6287). Someone else's hen is bigger than our own turkey. 3664). Trne na nozete ne ti klaov. (Kav. it will never bear pippins. 1975. 3665). (MNU 6291). and a human being escaping from death. Time and straw make medlars ripe. (MNU 6321). With time and art the leaf of the mulberry-tree becomes satin. Trpenie spasenie. 1968. Migrating to a foreign land is for a poor man in disgrace. (MNU 6289). 1972. Plant the crab-tree where you will. 1958. 3663). i da ne 'i sei{. 1967. Fortune's wheel is never stopped. 7 / Luke 10. whereas wheat requires toil and effort. 3656). (MNU 6319). Tri ne{ta (se) nevozmo`ni: do neboto skala ne se prai. (MNU 6323). 1964. na moreto poklopka ne se klava i na smrtta nema zamenka. 1969.

He is such a braggart. There is at least a spark of intelligence in everyone. ]e dojde kolce na trkalce. (Kav. (MNU 6552). (Isaija 2. (MNU 6424). ]e ti donesi od devet reki vodi. U siromav mrzliv ne baraj pari. (MNU 6547). He will hunt him down as long as he lives.). 1985. (MNU 6363). 3697). Smoking never totally gratifies. The potter has no pot. U sekogo ima misla. Prettiness dies first. (MNU 6367). 27 / Matthew 16. 1992. 14). U sekogo ima pone{to aresno i svesno. a umnata na srceto. Let not the cobbler go beyond his last. (MNU 6438). ]e gi prekovaat me~evite vo plugovi. but every thing else in the world. U sekogo ima lutina. (P. 1989. Everyone has conscience. 1991. Not only ought fortune to be pictured on a wheel.D. It's easy to shave a bald head. Fortune's wheel is never stopped. Beauty is but a blossom. Ubavinata kako cve}e ovenuva. the heart. but blessed are those with a clear one. Instead of money. 14 / II Timothy 4. ]ela gla lesno se bri~it. (Kav. 27. so the pay. (Mu se fali od merata nadvor. 3723). They shall beat their swords into ploughshares. the intelligent woman. U sekogo se nao|a po edna para um.− 142 − Bone Veli~kovski 1977. (MNU 6361). Tutun sitos ne dr`it. {to ja zauzda. (MNU 6549). 4). ]arot i zijanot se bra}a. 1980. (MNU 6554). 1982. 1981. 1983. lice are what you will find in a lazy poor man. (B. Profit and loss are brothers. U g'n~ara grne nemat. Anger is a real test for the sensible person. 14.D. 1990. ] 1978. ]arot i zararot bra}a se. 3733). Matej 16. Profit and loss are brothers. he reckons he'll bring water from nine rivers. As the work. (Eremija 25. Beauty fades like a flower. 4 / Isaiah 2. Let the cobbler stick to his last. II Timotej 4. 1987. 1993. 14 / Jeremiah 25. Ubavinata brgu minuva. ]e go brka duri e `iv. Don't look for a new pot at the potter's. ama blaze si mu. 1994. but happy is the person who can control it. There is anger in everyone.). koj si ja ima ~ista. U 1986. 1988. . ama blaze na toj. 1979. Ubaata `ena e ugodna na o~ite. The pretty woman gratifies the eyes. ]e im platam spored nivnite raboti i spored delata na nivnite race. (MNU 6548). 1984. In everyone there is something good and worthwhile. He that loses is merchant as well as he that gains. U grn~ara novo grne ne sakaj. (MNU 6364). None more bare than the shoemaker's wife and the smith's mare. vo mesto pari toj si ima vo{ki.

At the end of the game the king and the pawn go into the same bag. Teaching others teacheth yourself. 2010. 1998. Umira~ka . foul within. Z'jakot v planina. 7 / Ecclesiastes 7. he made a spit. begat i od gu{terica. A fair face. da bidit poumno. 2002. 1105). (Kav. a toj r'`en gotvit. One trouble was scarcely over.bezumni. (Kav. Ukasan od zmija. (MNU 6530). Dying . 3747). 2000. not in the hat. Die. U{te edna beqa ne pomina. The hare in the wood. The dead have no friends. Ubaite kru{i gi jadat svinite. Ugnetuvaweto gi pravi mudrite . Umira~ka . a ne vo kapata. 2003. 2014. vtasala druga. (MNU 6536). . (MNU 6512). (Kav. Umno u~i. One learns in teaching. U~ej}i gi drugite. Between the hammer and the anvil. (Kav. 2011. 7). 2013. Umrenite od nikogo strav nemaat. da ako saka{ da te `alam. ustata rasipuat. Umri. 2007. Good ware makes quick markets. (MNU 6503). Don't call the dogs till you see the wolf.− 143 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 1995. (MNU 6534). 1996. he is now frightened of lizards. (Kav. (MNU 6562). Ubavo lice. U{~e v'lkot neviden. ludo srce. 2004. Into the mouth of a bad dog often falls a good bone. The mind is in the head. Umren ~oek prijatel nemat. Death is the great leveller. Bitten by a snake. 2012. (MNU 6477). (MNU 6441). because as long as you live. Fair without. (Propovednik 7. 3791). 3753). (MNU 6584). U{~e z'jakot nefaten izdelkal r'`en. oti duri si `iv. a ne silniot. The worst hog often gets the best pear. Put not thy hand between the bark and the tree. The dead fear no one. The wise person teaches others to be intelligent. 2008. if you want me to mourn. (MNU 6514). U~i se na mudrosta od ludosta na drugite. Ubata stoka sama se prodat. Learn wisdom by the follies of others. udolu dlaboko. 2001. 3790). (Kav. Umniot e junak. It is too high to go up. vikat po ku~iwata. 2009. Oppression makes a wise man mad. foul heart. 2006. Umira~kata ispravjat se'. }e te karam.kurtula~ka od sekoja maka. 3750). se u~ime samite. (MNU 6454).relief from all misery. Ugore visoko. (Kav. Six feet of earth make all men equal. The intelligent person is the real hero. not the strong person. when another came. 2005. The mouth creates and the mouth destroys. and too deep to go down. Umot vo glaat stoit.bel obraz. Ustata prait. I will quarrel with you. 3730). 1999. 1997.

2024. rich man. He caught an eel by the tail (i. za ~oekot da go veselit. 'i slekol ga{~ite. 2018. kral. 3793). (Kav. He that wills the end. C 2023. 2028. 2021. F 2017. Even though he became king. Crkvata miet du{ata. (MNU 6649). Falba e 'r|a. bogat.all of us shall die and enter the earth. A dead horse doesn't kick. (MNU 6631). 2029. (Kav. (B. pak ne se blagodari. U{~e nevidena rekata. (MNU 6601). who gives a duck. Car e na `abite. (MNU 6650). The flower blooms and brings joy to human beings. (a) na gol korem (mev). 2030. 3809). (MNU 6596). (MNU 6679). expects a goose. . Bait a sprat to catch a herring. (a) slekol ga{~ite. 2016. Paper endures all. Self-praise is no recommendation. 2032. Black pepper seasons 2026. He's a king . 2025.of frogs! Car se stori. Throw out a sprat to catch a mackerel. 3824). (MNU 6600). whale). He that is a blab is a scab. (za) da naj{ (ili izvadi{) krap~e. Emperor. (ta) da naj{ (ili da izvaj{) j'guqa. poor man . Don't undress till you come to the river. but they cannot blush. Throw out a sprat to catch a salmon (herring. (MNU 6685). Through a worm to catch an eel. Frli glista. 3840). Crven remen. siromav. (MNU 6651). He that praises himself spatters himself. Cve}e vo gradina sekoj go miluat. Hartijata trpi se'. (MNU 6658).D. (MNU 6625). kwaz. 2020. Don't take off your shoes (pants) until you come to the river. Cojsan kow ne klocat. a bawata snagata. Falbata e krasta. U{~e ne videl rekata. The end justifies the means. Fatil j'gula za opa{ka (Kav. Frli rip~e. Everyone loves a flower in the garden. Celta go opravduva sredstvoto. The church cleanses the soul. whereas the baths cleanse the body. he was still dissatisfied. wills the means. Don't cross the bridge till you come to it. (MNU 6655). Promise is debt. site }e umrime. Pens may blot.). (Kav. prince. 2027. Car. he was very cunning). Paper won't blush. H 2022. He. Crn piper na bel oriz se solit. 2031. 2019. A red belt on a naked belly. Cve}eto rasti.e.− 144 − Bone Veli~kovski 2015. A man's praise in his own mouth stinks. king. (Kav. 3804). Fetenoto e borx.

(Kav. white rice. (MNU 6726). Crnata zemja beli poga~i ro`xat. 2040. Praise the hill. Honesty may be dear bought. (Kav. One devil drives out another. 2046. 3834). 2048. but can never be an ill pennyworth. ^afkata gulab ne biduat. Praise the hammer. (Kav. Crna bijolica (krava) belo mleko dat. The pot calls the kettle black. 2047. ^vek mislit edno. 2034. 3831). bela poga~a. 2052. 199). but keep on land. 3850). ^ivijata ~ivija vadi. 2036. 3830). (Kav. (Kav. (Kav. (Kav. A black hen lays a white egg. One nail drives out another. white cake. God disposes. (MNU 6721). ^ekan fali. The kettle calls the pot black-brows (burnt-arse). (Kav. ^vek na ~veka mu e |aol. 3869). ^erep {utarka prekarvit. 2041. 2043. 3870). 3864). Man is twice home servant: as a child and as an old man. . Crni dni imat. ^vek vervit vo {~o mu se sakat. but keep on pencil. ^afka so ~afka o~ite ne si vadat. ama i beli imat. 3858). ^esta e nagrada za doblesta (dobrodetelta). Black hands. Old men are twice children. Never too old to learn. A crow cannot be a pigeon. Like cures like. (MNU 6687). The black earth gives white breads. (Kav. str. ^vek se u~it dur e `iv. ^evlarot sekoga{ odi so skinati ~evli. a volot za rogoj. Gospod dat drugo. ^vekot se vrzvit za j'zik. A black cow gives white milk. Man proposes. An ox is taken by the horns and a man by the tongue. Honour is the reward of virtue. 2049. 2044. 3849). One poison drives out another. 2045. We soon believe what we desire. 3884). ^ivija ~ivija iskaruva. 3833). Live and learn. od kalem `ivej. (MNP 3905). Honour brings more honour. 2039. Crows will not pick out crows' eyes. Man is a devil to his fellow man. 3857). (Kav. ^esta ~est nosit. 3887). The shoemaker always goes with shabby shoes. ^vek se u~it dur e `iv i pak neu~en umirat. Praise the sea. Crni r'ce. (MNU 6704). 2051. 2042. ^ 2038. Crna koko{ka beli jajca nosit. 2037. ^vek dvap'ti se prajt doma{en izme}ar: koga e mal i koga }'ostarit. ^esta ne mo`e da se odzeme. (Nedeq. Let the cobbler stick to his last.− 145 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 2033. 2050. but also white days. taa mo`e samo da se zagubi. (MNU 6703). (Kav. (Kav. 2035. but keep below. There are black days. (Kav.

^ist esap. 2069. (Kav. Pure as a dove. 3907). 2064. yet still advise. but should not live just to eat. Never too old to learn. bratska qubov. Live and learn. (MNU 6777). 3898). 2071. «oek treba da jadi za da `iveit. 2066. Cleanliness is half a health. a me~ka so stap. 2065. To nourish a snake in one's bosom. (MNU 6751). so pla~ umirat. Wise as serpents. out of mind. Never too old to learn. 2054. A human being is both angel and devil. 2056. Cleanliness is next to godliness. The human being is born crying and dies crying. i na se' ne }e se nau~it. . (MNU 6778). Sly as a snake. we kiss it. (MNU 6749). «oek ~oeku e angel i |aol. 2061. 4. ^oek se u~i duri da umri. and harmless as doves. a ne da `iveit i da jadit. (MNU 6733). 2068. (MNU 6776). ^ovek se u~i dodeka e `iv. Man cannot live by bread alone. Short reckonings make long friends. Live and learn. Seldom seen. far from heart. ^oek verua toa {to poe}e mu se sakat. Even reckoning makes dear brotherhood. ^oek se u~i so zbor. You can teach a human being with words. and more fragile than an eggshell. The human being is sturdier than a rock. Cleanliness brings health. (MNU 6763). (MNU 6775).D. 2057. 2067. iter kako |aol. ^istotjata e polojna zdravje. (MNU 6746. A person is born to discover his or her purpose in life. ^ove~kite usti ne sa vre}a da 'i zatne{. 3911). ^istotata nosi zdravje. «oekot e i od kamen pojak. gentle as a dove. (P. soon forgotten. 2070. 2072. you need a stick. «uvat zmija v pazva. (Kav. «oekot e ~elo na vekov. 4 / Luke 4. but for a bear. Far from eye. 3903). 6761). Whose face we see.− 146 − Bone Veli~kovski 2053. (MNU 6768). A man without money is no man at all. Luka 4. «oeko se rodil na vekov. A man without money is like a shadow without body. ^ie lice gqame. 2058. (MNU 6758). to go celivame. Human mouths are not bags that can be sealed. 2055. 4 / Matthew 4. and yet their knowledge remains imperfect. Even reckoning makes long friends. ^ovek bez pari e kako senka bez telo. 2060. ^ovekot ne }e `ivee samo od leb. «oekot so pla~ se ra|a. 3926). za ne{to da poznait za{to se rodil. ^oveko i od `elezoto e pojak. (Kav. 2062. 2059. sly as a devil. The human being is apex of the world. (Kav. We soon believe what we desire. Out of sight. Though old and wise. (MNU 6762). 4). ^is kako gulab. The human being is stronger than iron. A human being has to eat in order to live. Cleanliness is next to godliness. 2063. ^oekot e i od jajce poslab. A person learns till they die. (Matej 4.

Whatever comes out of the mouth has been on the mind. There is no place like home. People who scoff at others should never be praised. but his head is empty. {aka. One joke after another. 3925). Forbidden fruit is sweet. (Kav. [to mi je ftesen dru|io. 2084. So what if the cow gives a lot of milk? If she kicks the pail over and spills it. Whoso learneth young forgets not when he is old. (MNU 6836). 2079. What the heart thinks. Stolen pleasures are sweet. koga e bezrizi~na. 2075. The person with a generous heart lives longer.− 147 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli Breed up a crow and he will tear out your eyes. . (MNU 6854). but carries a lot. toa mu poka`ua i liceto. me{e. oti }e jadi{ tu|o prase. [irok ~oek na srce `iveit poe}e godiwe. the face shows. yet it all ended in a brawl. klae go volkot neka ja davit. 2087. (MNU 6865). (MNU 6835). [aka. throw her to the wolves! The cow gives a good pail of milk and then kicks it over. 3913). but don't go there yourself (stay at home). «u`x komad poblag e. 2085. The hat looks good on him. mnogu nosit (mnogu tr~at. «u`xiot maznik potu~en e. Stolen waters are sweet. toa bilo i vo mislata. If you lack good fortune. (MNU 6822). (MNU 6807). 3915). 2074. [to izlegua od ustata. (MNU 6874). najdobro }e se zapameti. 2073. «u`xjot kow malu jajt. Someone else's horse eats little. [to deka davala krava mnogu mleko. (MNU 6866). 2082. posle lutina i kara~ka. (MNU 6834). all your efforts will be wasted. A hired horse is never tired. So what if the bride is beautiful if she is without good fortune? [to ima u ~oeka vo srceto. «u`xoto vino poslatko e. «u`xina fali. [to najprvin }e se nau~i. ama glaata mu et prazna. What we first learn we best know. 2080. Praise foreign lands. 2078. (Kav. [to deka e li~na nekoja nevesta. koga ko klocnuala i go isturala. [iroko srce od se' e blagodarno. na drugio {egata odit po nego. (MNU 6788). [ega koj se biet. 2086. Someone else's wine is sweet. [iri mi se. (Kav. What youth 2081. Expand dear stomach. (MNU 6855). 2083. «un po plitko ne ojt. 3918). A great ship asks deep waters. [apkata mu et arna. ko ne mi raboti k'smeto. (MNU 6791). The generous heart is content with everything. (Kav. 2076. A ship doesn't go in shallow water. mnogu trgat). Another's pie is sweet. sam ne odi (doma sedi). as you're going to eat gourmet food at someone else's expense. (MNU 6805). [ 2077.

[to pove}e znaewe. Love your friend. (MNU 6932). No flying from fate. 7. you'd rather count his ribs. ne nosit godinata. [~o da mu bara{ tragite (na kowo. (Kav. The fated will happen. (Galatians 6. slu{aj. [to ~ovekot }e posee. not as he does. poarno) broj mu 'i rebrata. 2103. (GK. rather say "Pearl Boy". str. 2098. Do unto others as you would they should do unto you.). All that lives must die. What is the use of a beard.smoke. 2092. [~o e pisano sve }e bidit. (MNU 6960). (Propovednik 1. No flying from fate. toa glusci loalo. II. 7). [to }e re~e{ Mrsulko. not as I do. (B. re~i Biserko. It chances in an hour that happens not in seven years. voda i lo{a `ena.− 148 − Bone Veli~kovski is used to. The withered apple falls off the branch by itself.). Instead of saying "Runny Nose". }e se ~ue na videlina. 2104. What is done by night appears by day. so you reap. {to pravi toj . What the heart thinks. 2095. (MNU 6950). mouth in heart. koga nema um u glavata. if he has no brains at all. [to ste rekle vo temnina. [~o mu treba brada. Whatever happens.D. [to }e se{. Galatjani 6. toa pove}e bolki. (MNU 6894). [~o ma~ka stralo. good mouse-hunt. He that increaseth Knowledge increaseth sorrow. [~o mu na usta (na j'zik). toa }e ti niknet. [to treba doma ne se nosi v crkva. 18). Charity begins at home. Do as the friar says. [to }e ~ujat doma. (MNU 6883). The tailor that makes not a knot loses a stitch. 3). (Sekoj {to se rodil i }e umre. Cat after kind. 2096. age remembers. 3967). [to te u~i pop. Don't look for the horse's trace. as it should. [to nosit saatot. . (MNU 6956). 2100. all happens. [to }e bide. [~o vleglo v lelejka. little wit. You will harvest what you have sown. [to ne}i{ tebe da ti praat. neka bide. Every man is nearest himself. 2091. the tongue speaks. Do as I say. (Luka 12. 2094. ne praj drugemu. Mickle head. (MNU 6940). What children hear at home. 2105. 2097. [~o ne{~o e najlo{o na vekov? Tri raboti: ogan. A stitch in time saves nine. Out of the fullness of the heart the mouth speaks. Heart in mouth. 2088. As you sow. (MNU 6884). He that repairs not a part builds all. That that comes of a cat will catch mice. but look to yourself. (MNU 6957). 2102. Seldom apples outwardly fair ashes at the core. soon flies abroad. The child says nothing. must be. 3 / Luke 12. 2089. 2093. What must be. (MNU 6931). As you sow.ne pravi. 2106. 2099. 2107. so it will sprout. He that comes of a hen must scrape. decata ka`uvaat nadvor. 18 / Ecclesiastes 1. [uplivite jabolki pocrveni set od zdravite. toa i }e `nee. 180). but what it heard by the fire. Who repairs not his gutter repairs his whole house. }e vlezit i v nosilo. 2090. (MNU 6945). [uplivite jabolki sami si pa|aat od granka. Three things drive a man out of his house . 2101. to mu i na srce.

. (Nedeq. to pijan zborvit. soon forgotten. What the sober man only thinks. 2109. Long absent. rain and a scolding wife. }e zaboravaat. He speaks in his drink what he thought in his drouth. out of mind. 2110. What soberness conceals.− 149 − Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli 2108. What the eye doesn't see. toa i }e ti niknit. Out of sight. (MNU 6965). [~o si poseal. (Kav. drunkenness reveals. the drunken man says aloud. [~o o~i brgo ne vidat. so you shall reap. 185). str. As you sow. You will harvest what you have sown. 3996). [~o trezven mislit. the heart doesn't grieve over.

tu|o ~ 1006 arslani 1498 ar{in 31. 1938. 1044. svoj ~ 1706 azno 1425. 94. 1948 v. 84. ~ junak 91. ~ ku}a 116. 1456. 1264 beden 1157 bez alat 538. 1758 argati. 122. 788. razbojnik. ~ praksa 579. 89. 671 apsaana 1362 aram stoka 81 aramija 77. ~ sloboda 125. 166. ~ popadija 1560. ~ pop 596. alki 1026 altani. 685. 1747. 1363. 832. ~ zbor 90. ~ `ena 116. 186. 1599 bav~a 136. ~ kiselina 97. 600. lo{i 1224 aren 85. ~ pari 13. 810. 319. 812. 1864 adam (adamin) 1934 adet 231. zakrpeno ~ 1921 alka 72. 1191. 2078. ~ rabota 124. kradec. svoj ~ 1729 at 333. tu|o ~ 1006 air (korist) 965 ajvan 2. 1147. ~ kavga 1324. 689. 847. arni izme}ari 1359. ~ ~ovek 93. ~ lu|e 1661. ~ pot 123. 95. 2031 barut 1360 ba~ilo 103. 1283. 1397. 1383. mnogu babi 761. 1784. bav~anxija 104. ~ mera 119. begovi 760 Beganova majka 106 begliska (begli~ka) ~e{ma 1148. ~ petli 595. 888. ~ kr~mar 1796. ali{te 14. oka 450 altar 789 v. 2058. ~ kow 92. ~ zdravje 117. ~ nos 819. 1653. 1919. krpeni ~ 985. ala{-veri{ 1838 ambar 115. ~ gore{tina 806. brz ~ 672. ~ kom{ija 1251. 1891. axilak 1056 B baba 4. ~ ovca 86. 1925. ~ miraz 2084. arno 3. 1245. aresno 1989 arizan kow 1146 arna 1258. ~ ko{ula 444. 839. 1471. 1755. ~ malku 894. ~ sin 1173. doma{en ~ 147. ~ nasmevka 1711. 121. 1657. ~ kusur 812. ~ maka 118. 644. ~ stap 1225. badijalxija 98 bakaren kotel 563 baklava 509 bak{i{ 1864 bawa 946. 2067 anxija 427 apetit 80. ~ prst 819. bav~i~ka 1817 badijava 1319. 1937 v. aramii 1272. ~ ku~iwa 1225. kakov ~ 745. 1816 ba{ka 231 beg 28. 548. bez 538 ali{ta 78. ~ leb 124. ~ vreme 112. ajvani 240 ajpida 520 alal 76 alat. 345. ~ gajda 1660. ~ ve~era 1507.INDEKS na klu~nite zborovi i pokarakteristi~nite termini atar 252 ater 1797 aforesani usti 1107 afrat 542 axiica 1010. ~ vera 1489. ~ stoka 88. 1489. 1002. ~ A aga 1640. 1098. ~ grev 646. 1097. atovi 96 . ~ glava 761. 1755. ~ opa{ka 1327. badijala 497. 120. dobro. 292. 83. 1333. ~ ogin 1298. 1783. 1006. 82. ~ pomo{ 1605. oltar al'{-veri{ 1026. prazen ~ 229 amut 1235 angel 1121. 809. 73. ~ voda 125. ~ `ena 914. ~ re~ 87.

svoe ~ 1780. bolvi 226. 1192. bogatstvo 117. 1597. 155. 148. 1371. svoe 1734 brgu 354. 312. brz 174. carska ~ 168 brazda 298 brat 169. brza voda 175. edna ~ 1376. 1575. 369. 128. 1131. 1932.− 152 − Bone Veli~kovski telo 2058. 775. 1653. 1507 v. celo ~ 1525. 1461. ~ ku~ka 176. ~ um 1756. 171. ~ rabota 1434. 1020. 1865. 794. blagosloveno vino 139 bla`eni 1524 bli`en tvoj 1039. 690. 539. prazna ~ 1587 brada 564. druga ~ 2012. 2019 v. 130 beri}et 123. bratska qubov 2055. 943. bezumni 1998 bel kow 1149. ~ ~ovek 154. 1430. 152. 1485. 142. 1759. 296. zakrpeni 1920 bivol 136. bra}a 63. bri~ewe 1468 brkotini. ~ aramija 672. blagodarno srce 2082 blagoslovena rabota 1628. 146. bogati 1027. ~ mleko 597 638. dol`nik bos 287 bo~va 205. 1339. 1387 blagodaren 1560. 971. 1630. 220. 1217. sekoja ~ 1196. 1979. 1730. 141. lakot ~ 1463. bela ~ 166. 2108. brzi 1240. ~ obraz 1974. 1240 bolva 598. 1613. 1978. bor~ovi 1067. 145. ~ lakrdija 138. 429. 2106. ~ oriz 2032. 936. 1530. beli dni 2036. 1177. 943. 288. 150. bratski 677. ~ ma~ka 1695. crna ~ 2033 bilbil 135 biser 230. beri}etlija 1575 bes 48. 173. 1628. 1242. ~ carstvo 1553 boj 311. siva ~ 167. 1143. 1603. blizu. bivolica 597. 1553. edna ~ 504. 557. 1551. 1452. belo 106. 149. bogatstva 1275 bodar duh 442 bo`ji. 1762. ~ u{i 753. 787. 1702. 151. 1779 breme. 1803. besen pes 1976 be~vi. daleku ~ 1514. bratstvo 169 bra{no 350. 1150. pove}e ~ 2090. 1364. ~ ~est 124. blagosloveni race 1107. ~ trn 1324. 1323. bor~lija 822. 496. 78. 162. 629. prijatel 1514 Bog 75. 143. 1532. 985. 172. zavisliv ~ 529. 162. tatkovini 1914 brod 776 . ~ fajde 1605. golemo ~ 394. 2025. 1286. 1632. 1222. 1924. 895. 934. 937. 1151. ~ zbor 138. 144. bela brada 166. 170. Biserko 2095 Bistra 506 bi~ 508 blag 137. 165. 498. dolg. ~ sneg 760. golemi bolki 306. 1766. tu|a ~ 150 berber 129. bo`jo 1530. sudbi 1905. bolest 158. 840. 918. 900. 673 bolen 157. 1321. gotova ~ 1887. ~ uzda 973. 127. 999. 275. 931. ~ pari 126. 915. bli`na 'r` 140. ~ terzija 672. 825. najgolemo ~ 555. 1610 bezbo`en kreditor 625 bezvreden 230 bezgre{en 1333 bezopasni 540 bezrabota 1897 bezrizi~na nevesta 2084 bezumen 752. 1003. 159. 161. 1413. ~ poga~a 2037. 1207. 160. ~ re~ 138. 2033 bele`an 1443 beqa 396. 1477. 1352. blago 1037. 648. brzo 814 bri~ 79. 655. biseri 397. blizina 1532. 1662 bogat 38. ~ poga~i 2035. 1516. 2001. ~ jajca 2034. 153. 147. 1322. blaga voda 1374. 1523. bolka 774. 1289. bolni 1167 borba 495 bor~ 164. sekoja ~ 1737. 1854. ~ pita~ 672. 131. ~ para 126.

paja`ino ~ 1143 voda 81. 1658. kradena ~ 978. vikawe 1805 vila 1806 vina 913 vino 203. 204. 1825. kataden ~ 758 venec 397 vepar. 1218. 1570. star ~ 1342. 1230. blaga ~ 1374. 1583. 189. 1090. 1142. ~ ~ovek 392. blagosloveno ~ 139. 303. nov ~ 1342. 1060. 190. 497. 659 vek 74. 1237. ~ umetnost 494 videlina 43. malku ~ 1211. 607. volov rog 214. 1033. ugore ~ 1999. 1503. polovina ~ 239. 990. 1671. 518. ~ prijateli 314 bukva 178 buluk 202. mil ~ 1357. bez ~ 1507. volovi 332. vetov bunar 1342 ve~er 1572. dobro ~ 399. 237. sproti ~ 886. 1646. 2107. 1108. 1721 bura 815. 478. vetov ~ 1342. 1865. 1584. 213. 305. dobar ~ 391 vlakno 211. 241. 605. 1196. 440. 867. 1967. druga ~ 620 vergija 1609 veresija 191. svoe ~ 1705. 456. 1807. vla`na zemja 1153 vladeteli. voden |avol 1440 vodenica 990. veselo srce 193. ovoj ~ 560. visoko 208. star ~ 298. 816. 340 vesel 891. 830. 1866. dva veka 1094 Veligden 187. 981. 1001. 244. 1807. 1866. svet. 1340. 185. 997 vezir 203. 1422. 1554. 248. 1430. lo{i 1020 veteno 2019 veter 401. ~ topola 633. budali 380. prazna ~ 552. 1712. 1238. 1984. 2068. 1358. dva vola 1370 volja 584. 1359. 212. 969. 1256 vetva roguzina 1763. 1422. 1062. 250. 205. 691 volk 56. 2107 v. 934. staro ~ 1880. 1142. bez ~ 125. 1936. 499. buquk 929. matna ~ 280. visokoumnost 309 vistina 209. 380. v. 1084. golemi ~ 307. 1731. jajce 53 vedna{ 94. 201. 210. 1890. 1111. edno ~ 351. 670. 875. 883. slatka ~ 978. bez ~ 1489. vinsko grne 206. 693. 670. toj ~ 1196. 2070. strogi 1898 vladika 21. eden ~ 14. 240. vodi 258. visoki planini 207. 240. mala ve~eri~ka 1069 ve~na maka 459. krstena ~ 446. 1388. 1186. 738. ve~era 378. 599. 750. 1882. 1376.− 153 − INDEKS na klu~ni zborovi budala 177. 165. 2045. 556. 1804. dlaka. 1646. sekoja ~ 1738 vkusovi 500 vlaga 6. golema ~ 215. 1708. onoj ~ 1356. 1264. 1356. poblaga ~ 1837. 439. brza ~ 175. 1570 V vade` 901 vareno. 1219. netreben ~ 1315. 189. 246. 1528. 202. vodeni~arska glava 168 vojska 1623 vol 107. 243. 1317. sekoj vodeni~ar 1708. 1527. 1243. kiselo vince 768 vinoven 847 vir 755 visoka jasika 606. 213. cel ~ 460 bumbar 881 bunar 14. 1580. 2091 vik 1484. 1623. tivka ~ 156. volovar 107. 249. 211. 996. 1357. debel 1391 vera 188. silna ~ 175. eden ~ 1373. 440. 1068. 1393. 245. 1433. tu|o ~ 2073. 1422 buni{te 1649. 108. 1270. 341. 1148. 970 vesti. . ne~ista ~ 621. svoja ~ 1708. 247. solena ~ 1374. 133. 1152.

edno ~ 1488. vo{ki 1425. 2016 gemija. dve vrati 1160. gladen 282. kolku glavi 961. pokrien ~ 1547. 1425. 1172. 932. 1448. gajliwa 1955 gajret 275 ga}i 433. 1247. bez ~ 112. 269. ~ koko{ka 283. 771. vrap~e 11. 252. glupec 293 glu{ec 229. 945. 1447. zad ~ 770. 254 vrana 255 vrapci 52. tvoja ~ 1843. sekoj ~ 1235 vrata 339. 702 v~era 368 G gavran 273 gaz 221. `iv ~ 1166. vtora priroda 1214. drugo ~ 424. golema voda 215. 566. 1807. 1243. ~ kow 280. 501. 276. edna 217 gibel 309 glava 131. 807. runo 1652 vo{ka 1366. 295. `elezna ~ 90. svoe ~ 1669. 567 vreva. bez ~ 761. 1250. ~ lakomija 302. 2013. eden ~ 448. 1381. 426. 1810. 253. 278. 261. 798. zelena ~ 166. 777. 1975. ajvan. lo{o ~ 1232. 1435. goveda 1119. 1589. 262. }elava ~ 1207. 277. 260. 1325. sekoe ~ 1195. ~ 'rt 1811 vrnewe 6 vtor zalak 729. ~ riba 303. diva ~ 167. 1679. 264. gladna ~ 146. 1687. 564. mnogu ~ 854. drugi ~ 424 vre}a 805. 1297. 1377. 201. 640. 501. ~ nu`da 1368. 138. 1493. ~ um 1070. 908. govedar 374 godina 2089. sto ~ 1488 vrat 57. 1481. 1325. 1630 gozbi 970 gol 287. pred ~ 1277. 268. 256. gladni ku~iwa 1812. 266. 2005. 298. 899. 251 volna. 1777. 787. 303. 1544. svoe 1016 gnila {tica 1156. 774. star ~ 1875. 379. site ~ 572. 796. 290. 644. 2106. izgubeno ~ 645. prazno ~ 1589 vrzan pop 271. 1847. 1831. 1667. tvoja glavica 1844 glad 286. prazna ~ 516. 797. godini 258. 1429. 710. 1323. 330. dolga ~ 12. gluvci 40. edna ~ 974. 1685. `elezni ~ 1077. 1659. navedena ~ 1213. gladen ~ 279. gladna vo{ka 146. 772. 2062. sekoja ~ 1739. zlatna ~ 1788. vtorpat 830 vujko 21. 1645. ~ 'rt 285. ~ me~ka 282. 591. 2104. volci 929. pogolem ~ 228. bez ~ 1660 gajle 274. 917. ~ ~ovek 281. 1160. 907. 2081. 1742. 1695. 294. 1763. 627. 1358. 2015. pove}e ~ 656. 1809. lud ~ 1024. 1493. vol~iwa 212. gluv~e 1673. 1181 vrba 257. 265. se~ija ~ 1873. 304. 1227. 776. 1087. 1065. 845. 1154. 2078. 1498. 305. golemi bol- . 1772. 1365. 1808 gnasotii 706 gnev 1857 gnezdo. 503. 305. sekoe ~ 37. 613. vremiwa 270. 515. 681. 1991 vrag 171. 876. crkovna ~ 1182. 267. 1932. 707. 1288. gnilo ja`e (ortoma) 1230 govedo 1684 v. 1946. 263. sto ~ 1519. 467. 1431. vrap~iwa 899. 1683. mnogu 1099 vrelo `elezo 1851. 341. 1985. 1952. 507. ~ mleko 901 vreme 241. 1367. 1808. vodeni~arska ~ 168. tu| ~ 1889 gazda 272 gajda 1403. 1074. vre}i~e sol 51. 1155. ~ korem (mev) 2030 golem ogon 1394. ~ volk 279. tu|a ~ 819. ~ su{a 1369. 2083.− 154 − Bone Veli~kovski 251. ~ o~i 284 glas 288 glista 2020 glupav 499. niedno ~ 854. 329. 1788. 469.

2100 grb 658. 1158. takvo ~ 716 gro{ 865. debela matorica 1391. dve vrati 1160. 318. 582. dva gospodara 1331. ~ ko`i 1373. 314. 2000 D dab 184. puknato ~ 1615. 770. 397. 355. 1673. 639. 32. 331. eden ~ 170. ~ ribi 215. 324. 1490. 1248. tu|i ~ 1205 grozd. ~ prijateli 1883. ~ strani 1859. 676. 1688. 1402. ~ ogna 1694. 1961. grobi{ta 329. 312. 1748. kataden 759. 1944. kisel 759. 462.1923 Gornion (Gospod) 1252. 1318. 322. 316. ~ vodi 307. 2054. gre{en ~ovek 983. Gospod 17. 1697 skr{eno ~ 1921. 323. 1657. 1532. ~ sve}i 1190. ~ u{ata 1549 gordost 309 gore{tina 47. 772. 1715. 320. ~ gospodara 1331. 200. nevikan ~ 1288. 1675 granka 1241. 352. 353. 1845. pogolem ~ 228. ~ po~esti 308. ~ sre}i 891. 315. ~ jajca 1168. 972. ~ petla 351. edna ~ 1956. 389. ~ zemja 1562. cel ~ 1164 gradina 2026 granica 650. edna ~ 459. 1159. gre{ka 421. sam ~ 1654 gospodin 685. 1217. 778. gospodar 374. 321. 1607. svoj 1593 debel vepar 1391. 782. devedeset i devet umovi 357 devoj~e 1014 dedo 4. sekoe ~ 1267. gosti 568. ~ tovari 308. 52. 1824. 1247. 2042. greota 326. ~ du{i 1075. novo ~ 1986. 1561. bez ~ 806 gorko 868. 1157. 708. star ~ 1879. 1294. 1545 gotov |avol 1760. dale~na p~enica 140. gostin 1644. 366. gre{ki 327. ~ ne{ta 1371. 346. 1986 grob 10. svoi ~ 1144. 821. mnogu grevovi 1091. zad ~ 530. 311. jaka grba 71 grev 162. 1933. ~ stola 909. 1413. na ~ 1808. 1947. 1789. 376. 1881. 1423. 1051. 1135. 979. kradeno ~ 979. ~ lubenici 356. 325. ~ bogatstvo 394. 1369. golemo 1249. gulabi 540. 1295. 347. daleku 208. 879. 581. gotova bolest 1887. ~ kamena 350. ~ reki 1984. 600. site guski 1774 gu{terica 828. 846. gospoda 344. ~ vola 1370. 1222. ~ u{i 451. dva{ 957 dvor. 2041. tikven ~ 85 grst 1916 gulab 2039. ~ ortoma 1143 devet 436. 1322. 1908. dvapati 354. 45. tu|i ~ 1144 greda 642 griva 37 Grk 1258 grne 1. 1921. 1557. ~ korabi 307. lo{i gospodari 1359 gost. davawe-zemawe 1838. ~ pari 345. 1120. kiselo ~ 1909. 328. 1551. 1294. 1244 . 1329. 1537. gulap~e 669 guna 1556 guska 502. 1193. 1819 davalec 339. ~ race 206.− 155 − INDEKS na klu~ni zborovi ki 306. ~ ~asa 457. 317. 620. gotovo magare 1293 grad 359. 1770. golemec 50 gologlav 829 gora 1265. kakov ~ 739. grozje 257. brat ~ 1514 danok 338 dva veka 1094. 57. najmil ~ 603. bez ~ 646. nekanen (nekanet) ~ 1293. dvajca 62. 59. 474. 1296. staro ~ 387. 1150. mnogu dadeno 1100 dajre 1453 dale~en pat 44. ~ o~i 451. 666. 1009. sekoj ~ 231. 712. zemjeno ~ 563. 18. ~ le{nika 349. 319. grn~ar 328. 313.

dol`nik 407. ~ nameri 1462. 466. drvja 410. ~ kraj 468. 1349. 1063. izguben ~ 1711. 381. iljada ~ 449. ~ vladika 391. 347. dobro 99. dewe 1348. 1174. dni 258. kakvo ~ 721. 493. 411. 1478. 472. crni ~ 126. kukov ~ 1169. suvo ~ 1904. 1497. 1999 dlaka 248 v. ~ vreme 424. 379. ~ ~orba 387. 953. cel ~ 1433. 754. dobrina 93. 454. 416. dobrodetel 398. 1818. 421. ~ sviwi 559 dim 1298 dinamit 276 direk. 1707 deset 436 dete 30. 425. 422. ~ sviwa 316. ~ prijateli 390. ~ jabolka 473. druga vera 620. 2049. 852. dramovi 159 drvo 195. ~ obi~ai 424. 1519. 1071. 1248. 1496. 1670. vlakno doba. doma}in 196 dosta 448. ~ raboti 188. docna `enidba 408. 1089. 359. 888. 2036. 401 do`d 104. docna 1161 doktor 429. 1890. 2042. 1640 dram. arno. ~ kow 458. 1565. tri dena 1644. 1436. kus ~ 12. 1287. 503. majski do`dovi 1067 dojdeni. 1292. ~ zakon 532. 335. dobrodetelna `ena 397 doblest 1899. 376. deca 24. 1886. 1028. 370. bor~. 1406. 373. 1060. 1599. 786. 1023. tri ~ 603. 427. 2097 diva glava 167. svoj ~ 523. 395. ~ lu|e 185. 1891 v. 2093. 469. 367. mnogu drugari 153 drugemu 423. 1330. sekoe ~ 1405. ~ um 424. 725. dobriwe 1299. 1648. 2079. 840. 1915. sto ~ 1888. 1881. 417. 777. 1353. drugi 491. 2086. 1140. 1916. 1487. 1983 den 366. 410. 1108. 2097. 380. 430. 374. 1664. ~ sosed 385. 675. 2074. 1795. 975. sekoj ~ 1711. ~ misla 492. ~ utro 385. eden 1814 dlaboko 918. 519. ~ vino 399. dolgi stapovi 317. 2049 doveka 1096 dodeka 400. 1043. 1593. 520. 674. 2088 drugpat 1892 . 575. 372. 163. 866. ~ re~ 389. 1092. lo{i drugari 145. eden ~ 449. 861. ~ ~ovek 392. 642. 1663. drugo 426. eden 450. 1476. 419. ~ uvo 218. drugo ~ 1916. dela 325. 1696. ~ strana 1378. 780. ~ pamtewe 998. 1934. ~ izme}ar 2041. 468. 242. 1019. doma 91. drva 409. 697. dobro ~ 1254. 114. 682. 371. 1407. 470. crn ~ 126. denes 368. 375. 396. kilavo ~ 1098. svoe ~ 1701. 455. staro ~ 1884. 1781. 420. 603. ~ kow 1785. 799. ~ vremiwa 424. ~ esapi 390. 378. 761. 1686. 363. dene{na rabota 377. ~ planina 1918. beli ~ 2036. 1012. ~ `ivea~ka 1069. 1253. 474. deneska 369. 453. ~ majka 388. ~ drvo 1254. 1202. 1936. 1380 drugar 133. 422. ~ kol 1375. 1421. drago 834. 364. lavovski 994 delanka 1052 delo 980. 832. doma{en aramija 147. 482. 850. 694. 1180. 859. 1509. 1258 docna 824. ~ raka 463.− 156 − Bone Veli~kovski del. 1104. 2011. 781 dolg 1339 v. 666. 1344. 1561. bor~lija dolga godina 12. 1162. 467. 883. 1471. 822 v. edno ~ 1916. takov ~ 741. 823. 512. ~ zemja 386. 466. 1335. 637. dobra `ena 397. 471. 1698. prv ~ 1274. lo{ ~ 164. dobri 1782. nov ~ 1343. 1898 dolgokos(n)a `ena 487 dom 694. ~ ov~ar 393. dolgo 822. 418. 1576. divi (lu|e) 405. 1610. ~ ime 394. svoe 1676 dobar 359. edno ~ 1817. 382. 2010. ~ dojdeni 1161 drag 1597. kakvo drvce 722 drenki 623 driskalec 339 drug 415. 412. 437. 1153.

~ ~as 216. 879. 1190. edna beqa 2012. 812. 488. ~ oko 1495. samo ~ 1873. 1396. 1065. du{mani 148. 1648. ~ mi{ka 356. ~ sve}a 1190. `ensko 490 . 1447. 1561. ~ kol 1375. `abi 2023 `al 479. 481. 457. 2054. 463. 602. 655. ~ ovca 1816. 1990. ~ prijatel 794. dobri esapi 390 @ `aba 476. 483. 295. 446. gotov ~ 1760. 454. arna ~ 914. ~ stado 448. 355. netepana ~ 485. 1180. 786. `iv ~ 1761 krsten ~ 1442. 469. ~ dram 450. `elezni vrati 1077. 1012. ~ (na drug) 59. ~ dete 1916. ~ kamen 456. 1163. 1764. 275. 1064. Judino ~ 1458. 955. mlada ~ 69. lo{i ~ 145. ~ car 793 ezero 883. 133. 748. ~ dupka 294. ~ guska 1956. 1108. 470. 453. 488. `elezna vrata 90. edna ~ 294. `alost 449 `ar 1962 `drebe 668. 474. 464. 1380. slabo ~ 1785 `ed 1544. 467 468. 471. 1477. ~ godina 974. docna `enidba 408. 314 \ |avol 109. 1890. 493. 477. ~ jajce 960. ~ jabolko 473. 1558. 1574. 447. site ~ 804. 445. 1546. ~ planina 1918. 443. 1444. ~ uvo 218. 465. `eden kow 478 `elba 1246 `elezo 274. 1674. 830. lo{a ~ 2107. 1448. ~ kraj 468. 1165. bez ~ 116. 990. 486. 1908. 1155. ~ gre{ka 459. 1149. 472. mila ~ 444. ~ raka 206. ~ izvor 1374. 757. 1619. ~ porti 138 `elka 571 `ena 66. 1788. 1085. ~ lastovica 461. 1958. kratkouma (kusoumna) ~ 487. ~ buni{te 351. 2042. 1425. ~ gemija 217. 482. 1605. ~ koza 460. ~ bolva 504. 1502. ~ kow 458. 1147. 912. 1164. `e{ko ~ 480. 1683. ~ ~iflik 1502. 612. ~ den 449. tri ~ 1956. voden ~ 1440. ~ ulav 456. ednemu 430 E|uptin 771. 349. 1376. ~ cve}e 1821. ~ vrap~e 1488. 1868. `eni 489. 2067. 455. 1819. ~ lubenica 879. 1132. ~ grad 170. ~ vol 1373. edna{ 332. 138. ~ zbor 949. 1895. ~ umen 1503. usviteno ~ 792. ~ pile 1820. edni 1663. ~ rabotnica 1767. ~ orev 236. dolgokos(n)a ~ 487. 705. ~ mesec 974. dupki 233 duh 178. 505. ~ mavawe (mavnuvawe) 1379. ~ direk 1814. 1992. ~ usta 462. 2043. ubava ~ 914. ~ strana 1378.− 157 − INDEKS na klu~ni zborovi dru`ina. bodar ~ 442. dobra ~ 397. ~ para 345. 648 emi{ (ovo{je) 1405 endek (jama) 62 ergenin 4 esap. 1323. ~ volk 448. ~ drvo 1817. 1032. edno 466. 957. dobrodetelna ~ 397. 1818. 1815. 1639. ~ iskra 1377. 1121. ~ budala 14. vrelo ~ 1851. 1925. lo{a 316 duma. ~ ~len 774. 1860. zdrav ~ 554 du{a 75. 110. 506. ~ pati 203. 466. 1183 ekim 429 ekonomija 647. ~ist 2055. ugodna ~ 1992. |avolska lutina 1031 |ubre 1665 E Evrein 110 evtin 1779 egumen 1718 eden 452. devet du{i 1075 du{man 647. ~ zrno 507. ~ lu|e 185. slatka 1788 dupka 547. umna ~ 1992. 1607. 1813. ~ jazik 451. 1174. 484. 2060. 1503.

prv ~ 729. zborovi 363. 1072. svoja ~ 1334. 558. ~ ruti{~a 1920. 545. sekoe ~ 1194. 1556. zakrpeni be~vi 1920. aren ~ 90. 536. na ~ 1789. 1382. ~ orevi 236. zlatna vrata 1788. 1282 zelje 841 zemja 410. eden ~ 949. 1701. 2072. 580. 1475. zlo 163.− 158 − Bone Veli~kovski `e{ko `elezo 480. mnogu zanaeti 839. 1018. pusta zavist 1618 zad vrata 770. 634. 546. zdrava stomna 1108. 1719. 364. 1233. 1930. mnogu ~ 1101. 534. svoe 1700 zafa}awe. zlato 544. 828. 562. 646. 1184. ~ duh 554. 1909. ~ bogat 529. 1981. ~ p~enica 507. vla`na ~ 1153. 1122. 1401. 1875. 1329. 792. `ivot 204. lo{ ~ 386. 538. 549. svoj ~ 1706. 578. blag ~ 138. lo{ ~ 1017. 707. 2059. znalec 1732 zob 183 zort 1383 zrela kru{a 585. 947. 1043. zol trn 576 zlaten legen 583. maj~in i tatkov 553 zdrav 129. 1677. 1380. 507. 137. 1830. zdravje 492. ludo 1332 zamena 1957 zanaet 297. dobar ~ 532. 542. 1823. lo{i zakoni 1019. zmii 540. 1811. 1136. 639. ajvan(i) `ito 496. polovina ~ 2057. zmiul~e 669 znaewe 579. zatvorena usta 219 zatoa. 573. 497. 484 `iv 18. iljada ~ 949. `ivi 514. 1693 zlota 1688 zmija 16. pove}e ~ 2090. 1275. 2044. 588 Y Yvezda 506. ~ volk 1166. 1948 zabraneto ovo{je 528 zavisliv 149. qubezni ~ 1038. 1525. luta ~ 137. mil ~ 444. zreli kru{i 559 zrno 586. 1850. pogolem ~ 1526. kup ~ 432. 1288. 1752. 85. 2065. ubavi ~ 1846. ubav ~ 1606. 495. zdravi 1167. sekoe 1700 zbor 2. ~ grb 530 zaedni~ki kow 531. ~ |avol 1761. 705. 1508. 984. 555. 703. kratok ~ 494. pogolem ~ 1526. vtor 729. zboruvawe 261. 2000. 543. 544 zdiv. lo{i ~ 752. 1061. 370. 481. 665. 572. sekoe ~ 1702. 571. 1505. bez ~ 117. 582. 1426. 220. sekoe 1699 za{to. 548. 1795. 569. 557. 2008. 1381. 556. 1427. 1180. 493. sladok ~ 729 zaludo 533 zaquben. zanaet~ija 537 zarar (gubitok) 1978 zatvor 1362. 492. 1351. 685. 765. 1915. 709. dolga `ivea~ka 1069 `ivotni 240 v. 574. zakonski 532 zakrpa. zabi 1146. ~ zanaet 535. zdravo telo 554 zelena glava 166. 2056. 570. ~ treva 561. zakrpeno ali{te 1921 zalak. sekakvi ~ 1870. 1318. 982. ~ jabolka 2099. 1495. 547. dale~na ~ 1562. 1822. 550. strogi ~ 1019. dobra ~ 386. 2014. 577. 1300 `ol~ka 598 Z zab 704. edno ~ 507 zulum 587. 495. 1874. crna ~ 2035. ugasnata yvezda 1197 . zime 1008. ist ~ 353. sekoj ~ 233. 639. zaja~ki u{i 1079 zakon 1309. 1555. zlaten ~ 535. zimoska 1009 zimbil 1824 zla kopa~ka 576. 1134. svoja 1739. ~ ku~e 575. zaedno 1614 zaem 344 zajak 174. 404. `ivo ku~e 1538. 1581. zemjeno grne 563 zer (otrov) 1208 zet 1566 zijan 1979 zima 1478.

1152. 1469. 2018. 1114. pogolemi ~ 1168. ~ rabota 719. kakva loza 716. visoka 606. 735. 2045. 1561. 298. 1223 jangan (ogin) 1763 jare 764 jarem 256. aren ~ 91 K kavga 689. tu| ~ 1006 inaet 127. skapano ~ 473. 1596. ~ kral 740. 1296. ~ majka 717. 607 jasli 1295 ja~ina 1533 jorgan 1612 Judino `elezo (pari) 1458 junak 2003. 1808. mek ~ 1080. 591. 222. bez ~ 1324 kadelka 26 kaewe 695. eden ~ 451. 687. ~ zanaet 353. 1147. oka ~ 1652. 1209 jagula 111. ~ drvce 722. 1972. 594. 605. 1124. ~ tatko 744. 1513. 1430. 1926. 681. dobro ~ 394. dve ~ 1168. 1895. ~ re~ 720. 1517. ~ pretsedatel 742. itri 440. isti 804. kolku jazici 962 jazol 680 jajce 921. 939. pocrveni ~ 2099. jagniwa 251 jagodi. 2105. ~ zborovi 949 ime 200. doma{en ~ 2041. takva 739 kako 1582. 2020 jagurida 418. 688. 1229. 704. ~esno ~ 1504 imot 1100. ~ drvo 721. 1285. 1185. izme}arlak 1371 izobilstvo 646 iljada 466. 1165. arni izme}ari 1359. lo{o ~ 1495. ~ pra{awe 724 kakol 1300 kal 747. 670. 1918 i{tav (apetit) 671 J jabolko. istovremeno 1859 itar 564. 1135 inka 1826 insan (lu|e) 327 iskra 1384. 593. 221. zdravi ~ 2099. itrina 649. ~ stopan 743. 1486 kazna. 686. ~ do{lo 726. takvi ~ 718. 1787. 201. ~ dni 449. mala ~ 1394 iskustvo 667 ist rod 1614. 2100 jagne 361. svoj ~ 589 yid 590. itra lisica 608. 669. tvoe ~ 1518. 663. edno ~ 960. 677. {uplivi ~ 2099. 1517. ~ ptica 718. 1470 kalem 2047 kalu|er 748. 923. 1865 jasika. 1579. inaet~ija 665. faleni 1188.− 159 − INDEKS na klu~ni zborovi yver 1029 yvonec 1074. edna ~ 1377. 1235. 1505. 671. 1915 jadewe 80. 749. crveni ~ 618 jaka grba 71 jalova krava 1386 jama 62. 908. 2060. 664. malkumina izbrani 1116 izvor. jabolka 567. igleni u{i 1553 izbira~ 641. ~ pe~eno 53.1825. izgubeno vreme 645 izlez 227 izme}ar 1164. drugi ~ 473. 1607. 746. 604 I igla 640. kakvo 723. ista pazuva 356. yidovi 592. vareno ~ 53. 1544 ja`e 2. 844. 1809. 135. kalu|eri 145 kamara 1243 . 662. jajca 419. ~ um 741. 2054. 1385. lo{ ~ 1398. 472. kakvi 700. 682. eden 1374 izgled 643 izguben den 1711. gnilo ~ 1230 jazik 2. beli ~ 2034. sekoj ~ 1718. ~ grev 739. 1063. 1385. 1235. edno 473. ~ drobil 736 kakov 701. 1969. ~ at 745.

kiselo grozje 1909. male~ki kam~iwa 590 kamila 11. kamilxija 7 kanaet 534 kandilo 581. potkovan ~ 531. 2102. 272. 873. 989. luti ~ 350. 1830. dve ko`i 1373 koza 764. 1600 v. 1048. ~ gost 759. eden ~ 1375 kola 609. 807. {ugav ~ 458 kopan 1082 kopan~e 773 kopa~ka. knezovi 1257 kniga 278. tu| ~ 1849. eden ~ 458. ~ Veligden 758 katolik. drug ~ 458. pogolema ~ 1971. 1066 karavan 993 kara~ka 2077. tvoi ~ 1843. 1231. 1294. 194. 973. eden ~ 456. 26. krastava ~ 460. dva kamena 350. bel ~ 1149. drug 1375. zla 576 kopriva 182 koprina 1966 . kom{ii 1089. dobar ~ 1785. 1010. kom{iska ~ 972. }orava ~ 634. 1828. koko{ki 64. badijala ~ 97. svinska ~ 1403. tu|a ~ 1971. 365. 14. najdobra ~ 615 kolak 338. 1631. gladen ~ 280. 929. ~ jazici 962. 968. crno 760 ka{lica 1040. 1011. 1972. 1258. 1631. kamilar 470. 348. 586. 831. 1282. podaren ~ 1146. slep ~ 1423. 923. 1553. kamewa 752. 751. 1210. 971. ~ lu|e 961. gladna ~ 283. 1133. 1594. 1381. 756.− 160 − Bone Veli~kovski kambanarija 789 kamen 1. 482. 1183 kolk 1002 kolku 967. pogolem 1268 katran 988 kafe. 1168. 757. karanica 1307 kasapnica 1464 kasmet 1649 v. 1311. bez ~ 1251. crna ~ 2034. 1376. neskrotliv ~ 513. 960. 333. edna ~ 460. 1497. klinec 831 klu~ 572. ostri ~ 350. pcovisan ~ 2029. 1329. zaedni~ki ~ 531. luda ~ 1024 koko{ka 802. svoi ~ 1667. 68. }ese kilavo dete 1098. malo kam~e 609. 753. 844. 1926. 310. 1982 komad. kiselina 428. 1238 kno~ko (tenko) 762 kobila 1674 kova~ 1713. 292. 1768 kva~ki 358 kese 197. kom{iska koko{ka 972 kon sebe 1741 kondura 1716 konci 956 kow 1053. 241. 486. 470. 1363. klu~ovi 1346 knez 2025. 402. 1174 kantar 1633 kapa 1179. ~ pove}e 963 kolnati usti 1107 kolce 988. mnogu 217 kapka 755. 1162. kamewe 158. 1860. treto ~ 1314. tu|o kokov~e 1518 kol. 916. 1437. ~ivija. 183. 2069. 2005 kapak 1267 kapidani. 1151. 2075. 757. arizan ~ 1146. `eden ~ 478. 175. 1679. poklonet ~ 1184. k'smed kasnat 828 kat 1753 kataden 1890. ~ poumen 966. ~ vince 768 kla{enik 1476 kletva 553 klin 769 v. 750. tu| 2073 komarec 520. 508. pe~ena ~ 518. 577. pe~eni ~ 1141. 1519. 543. ~ postar 964. 608. 1390 komiwe 556 kom{ija 9. 974. 1599 kiramit~ija 104 kiraxija 427 kisel grozd 759. 800. 1243. kovawe 1828 ko`a 79. sekoj ~ 1717. 47. 1874. kola~e 930 koleno 1249. ov~a ~ 243. sosed. ~ glavi 961. 921. kolena 365. aren ~ 92. 791. 1168 v.

− 161 − INDEKS na klu~ni zborovi

korabi, golemi 307 korem, (mev) gol 2030 koren 987, 1870 korito 1666 korki, suvi 281 kosa 402, 976; mnogu ~ 1103 koska 575; koski 686, 1080, 1161, 1874 kotel, bakaren 563; kotle 1453 ko~ani 285, 415 ko{ 1467; ko{ovi 1822; ko{ara 319; golema ko{nica 1188; prazni ko{nici 1209 ko{ula 1367, 1609; bez ~ 444, 839 krava 180, 977, 2083; jalova ~ 1386; sekoja ~ 1740; crna ~ 638, 2033 kradec 464, 1937; kradena voda 978; kradeno grozje 979; kradewe 1771 kraj 301, 475, 617, 956, 980, 1595; drug ~ 468; eden ~ 468 kral 2025; kakov ~ 740; kralevi 1120 krap~e 435, 2021 krasta 1126, 2017; krastav 1681; krastava koza 460; krastavo prase 1391 krastavici 41, 1283, 1466, 1479 kratkoum(n)a `ena 487 kratok `ivot 494 Kra~un 1479 krv 583, 981 krevet 8 kreditor, bezbo`en 625 krznar 608 kriv 858, 1585, 2086; ~ ~ovek 847, 983; ~ oxak 27; krivo 1511; ~ lice 70; ~ magare 333 krilja 155, 1271 krotok 669; krotki 984, 1358; krotko srce 656 krpe` 1430; krpeni ali{ta 985 krst 110; svoj ~ 1709, 1728; krsten |avol 1442; krstena voda 446 kru{a 910, 987, 1754; zrela ~ 585; zreli kru{i 559; ubavi ~ 1996 kr~mar, bez 1796 k'saj (zalak) 1526

k'smed (k'smet) 100, 1888, 1198, 2086; nov ~ 1343 kukov den (kukovo leto) 1169 kum 779, 1138; kuma 403 kup zemja 432 kurtula~ka 2001 kus 14; ~ den 12; kusa noga 995; kusi noze 1170 kusoumna `ena 487 kusur, bez 812; svetski kusuri 291 ku}a 9, 222, 310, 381, 431, 799, 867, 989, 990, 991, 1251, 1616, 1814, 1860, 1925, 1926, 1931; bez ~ 116; prazna ~ 826; svoja ~ 1404, 1578, 1668, 1723; ku}i 1307, 1620 kuc 858 ku~e 297, 383, 509, 992, 1160, 1317, 1635, 1831; `ivo ~ 1538; zlo ~ 575; popareno ~ 1565; sekoe ~ 1696, 1703; staro ~ 1885; ku~iwa 17, 760, 993, 1319, 2013; bez ~ 1225, 1755; gladni ~ 1812; slepi ~ 176 (kutriwa), 1551; brza ku~ka 176, 1551 L lav, mrtov 1538; lavovski del 994 laga 995, 996, 1084, 1170; lagi 1090; la`liv pop 999; la`ni proroci 1441; la`go 997, 998, 1000 la`ica 1743, 1751, 1832 lajno 881 lakom 1317; golema lakomija 302 lakot brada 1463 lakrdija, blaga 138; slatka ~ 1501; trista lakrdii 1959 lansko ogni{te 1171 lastovica, edna 461, 1815 lafovi, lo{i 1501 leb 68, 931, 1001, 1496, 1496, 1497, 1501, 1509, 1783, 1784, 2061; bez ~ 124, 1471, 1489; suv ~ 1517, 1902, 1903; 'r`an lebec 1641 lebedi 1774 legen, zlaten 583 ledina 298

− 162 − Bone Veli~kovski

lek 434, 499, 509, 521, 1194, 1196, 1203, 1301, 1611, 1737; lut ~ 1175; najdobar ~ 1900; lekar 429, 1004, 1167 lele, tu|o 524 lelejka (lulka) 2101 lenost (mrzlivost) 1005 lepe{ka 881, 1228, 1856 lesen tovar 1917; ~ um 1923; lesno 1006, 1007, 1022, 1025, 1446, 160, 1851, 1985, 206, 21, 445, 909 lete 1008; leto 806, 1478, 1815, 1821; kukovo ~ 1169; letoska 1009 le{nika, dva 349 lik 1320 lira 871, 1399 lisica 1010, 1011; itra ~ 608, 688; najkrotka ~ 800 lisje 401, 1012; list 1904; murenkov ~ 1966 lice 193, 463, 479, 886, 1013, 1014, 1139, 1172, 2053, 2085; krivo ~ 70; ubavo ~ 1995; crno ~ 1189; ~isto ~ 1211; li~en 38; li~na moma 1015; ~ nevesta 2084; li~ota 1015 lov 1840 loza, kakva 716; lozje 784, 1894; lozja 1224 lo{ 832, 1139; ~ drugar 164; ~ zakon 386; ~ zbor 1017, 1427, 1495; ~ jazik 1398; ~ mutav 92; ~ orev 236; ~ sin 1173; ~ ~ovek 56, 157, 847, 1018, 1174; lo{a dru`ina 316; ~ `ena 2107; ~ pqaga 1017; ~ ptica 1016; ~ rana 1017; ~ re~ 389; ~ sre}a 150; ~ ~elad 1636; lo{i argati 1224; ~ vesti 1020; ~ gospodari 1359; ~ drugari 145; ~ `eni 145; ~ zakoni 1019; ~ zborovi 752; ~ lafovi 1501; ~ plodovi 1254; ~ popovi 1224; ~ prijateli 148; lo{o 94, 186, 348, 505, 651, 682, 824, 847, 850, 851, 852, 884, 1021, 1022, 1023, 1121, 1124, 1191, 1392, 1436, 1657, 1834; ~ vreme 1232; ~ ime 1495, 1513; ~ mesto 705; mnogu ~ 1104; lo{otija 1326; nied-

na ~ 1326; lo{otii 1005; mnogu ~ 1129; site ~ 1128 lubenica, edna 879; dve lubenici 356, 879 lud 130; ~ gaz 1024; luda koza 1024; ludi 406, 1144, 1178; ~ mladi 142; ludo srce 1995; ~ zaquben 1332; ludost 2011 lu|e 158, 327, 447, 588, 657, 1025, 1026, 1027, 1118, 1162, 1232, 1388, 1692 v. insan; bez ~ 1661; drugi ~ 185; edni ~ 185, 465, 1165; kolku ~ 961; mnozina ~ 1111, 1112; site ~ 1773; tolku ~ 962; tu|i ~ 1079 luzna 622 lukav 220 lupe{ki (lu{pi) 419 lut 1028, 1029, 1393; ~ lek 1175; ~ ~ovek 1030, 1036; luta zmija 137; ~ rana 1175; luti kamena 350; lutina 223, 1032, 1033, 1034, 1035, 1987, 2077; |avolska ~ 1031; luto 1037 Q qubezni zborovi 1038 qubewe 260; qubov, 224, 509, 796, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1048, 1049, 1050, 1324, 1839 v. sevda; bratska ~ 2055; prva ~ 1591; silna ~ 1045; slepa ~ 1046, 1047; sovr{ena ~ 1852; stara ~ 1877, 1878; ubava ~ 1047 qubomora 1051 M mavawe (mavnuvawe), edno 1379, 1818, 1819 magare 5, 33, 132, 199, 300, 334, 663, 727, 797, 817, 818, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1176, 1238, 1255, 1282, 1295, 1363, 1633, 1647, 1678, 1910, 1927; gotovo ~ 1293; krivo ~ 333; pe~aleno ~ 1466; sekoe ~ 1704; ma-

− 163 − INDEKS na klu~ni zborovi

garec 1390; magarica 1239; stara ~ 1876; magariwa 18, 96, 511, 1118 magla 564, 1975 ma` 490, 1065; svoj ~ 397; ma`i 489, 1063; umni ~ 1064 maznik (zelnik), tu| 2073; ozgora mazno 1425 majka 437, 648, 654, 748, 783, 1005, 1480, 1964; Beganova ~ 106; dobra ~ 388; kakva ~ 717; Stojanova ~ 106; maj~in zdiv 553; maj~ino mleko 76 majska rosa 1066; majski do`dovi 1067 majstor 431, 807, 1274, 1627, 1778, 1945; majstorska tesla 431 maka 414, 738, 1068, 1086, 1115, 1155, 1177, 1726, 1963; bez ~ 118, 121; sekoja ~ 2001; ve~na ~ 459, 1033; trista maki 588 mal 2041; mala iskra 1394; ~ ve~eri~ka 1069; male~ki kam~iwa 590; mali prikazni 1070; malku 853, 941, 1071, 1520, 1607, 2075; bez ~ 894; ~ voda 1211; ~ ostanalo 1105; ~ pamet 1103; ~ pravda 1101; malo kam~e 609; malkumina izbrani 1116; malcina 1109, 1111, 1113 manxa 1073; tu|a ~ 238; }elepur ~ 1414; mnogu manxi 1501 Mara 679 marifet 1234 mart 1093 maska 180, 476, 502 maslinki 566; maslo 209, 581, 1208, 1281, 1646, 1833, 1848; mast 771, 1823 matenica 1751 v. ma{tenica matna voda 280, 478; matno 225, 1216 matorica, debela 1391 ma~ka 294, 323, 469, 498, 610, 710, 777, 1074, 1075, 1250, 2104; bela ~ 1695; niedna ~ 1327; crna ~ 1695; ma~ki 40, 1498, 1548; ma~or 426, 612; ma~orok 611 ma~na rabota 749; ma~no 206, 956, 1022, 1464, 1615; ~ mesto 705

ma{a 22, 612, 1266 ma{tenica 901, 1564 v. matenica meana 1076, 1453 mev 1403, 2030; moj ~ 525 med 13, 46, 54, 97, 221, 428, 662, 728, 803, 827, 916, 1038, 1042, 1154, 1208, 1591, 1745, 1805, 1809, 1848, 1935, 1941; medena usta 1077 mek jazik 1080; meki posteli 1081 mene 423, 571, 731, 862; protiv ~ 862 mera 875, 1317, 1861; bez ~ 119, 120 merdivan (skala) 493, 1663 merka 522, 1827 mesec, eden 974; mese~ina 30 meso 146; oka ~ 1270 mesto 1717; lo{o ~ 705; ma~no ~ 705 metla, nova 1344 me~ 1114; me~evi 1980 me~ka 72, 784, 1088, 1089, 1125, 1370, 1594, 2065; gladna ~ 282; me~ki 623 me{e 2080 mil 561; ~ vek 1357; ~ `ivot 444; mila du{a 444; milo 1195; milosrdie 1091, 1092; milost 397, 450; milostina 342, 344, 936, 937; milostiv 1157 minare 790 mir 1517; mirni 406; mirno selo 179, 271 miraz, bez 2084 misirka, na{a 1971 misla 1988, 2085; dobra ~ 492 mi{ka (pazuva), edna 356, 879 mlad 892, 1516, 1800; mlada `ena 69; ludi mladi 142; mlado 412; mladost 34, 541, 860, 896, 942, 951, 1094, 1095, 1096, 1625 mleko 902, 977, 1564; maj~ino ~ 76; belo ~ 597, 638, 2033; mnogu ~ 86, 2083 mnogu 579, 821, 835, 856, 857, 878, 894, 941, 1102, 1389, 1412, 1520, 1587, 2075; ~ arno 1097; ~ babi 761, 1098, 1599; ~ brgu 936, ~ vrap~iwa 854; ~ vreva 1099; ~ grevovi 1091; ~ dadeno 1100; ~ daleku 1052; ~ drugari

− 164 − Bone Veli~kovski

153; ~ zakon 1101; ~ zanaeti 839; ~ kapidani 217; ~ kosa 1103; ~ lo{o 1104; ~ lo{otii 1129; ~ manxi 1501; ~ mleko 86, 2083; ~ pari 1929; ~ pati 1106; ~ pati{ta 1437; ~ piper 841; ~ pominalo 1105; ~ praznici 825; ~ prijateli 794; ~ raboti 833, 854; ~ race 1107; ~ srebro 1504; ~ stoka 492; ~ usti 1107; ~ pati 1108; mnozina 1027, 1109, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120; ~ lu|e 1111, 1112; ~ povikani 1116; ~ prijateli 1110 molitva 714, 1032, 1562 mol~ewe 261, 544, 1072, 1122, 1123, 1304 moma 4; li~na ~ 1015; momi~ka 783, 935; mom~e 935 more 301, 893, 947, 1183, 1543, 1642, 1643, 1751, 1775, 1891, 1957 most 58, 175, 613, 663, 702, 1266, 1546, 1574 motika 708, 714; neklepana ~ 485; sekoja ~ 1741 mrava 1125; mravi 1088 mraz 340 mrazewe 260 mre`a 1221 mrza 1126, 1127, 1395, 1396, 1434, 1554, 1626, 1903; pusta ~ 277; mrzliv 1003, 1130, 1131, 1991; mrzlivost 1128, 1129, 1132, 1133 mrsulav 61; mrsulko 2095 mrtov lav 1538; mrtovec 1660, 1661; mrtvi 1134, 1135, 1136 mr{a 445 muva 728, 881, 1143, 1433, 1586; muvi 54, 137, 219, 706, 1548, 1793 mudar 154, 293; mudri 540, 1144, 1178, 1998; Mudriot Solomon 397; mudrost 1533, 2011; pogolema ~ 1304 muzika 1633; voena ~ 1055 murenkov list 1966 musta}i 611, 612 mutav, lo{ 92 N

navedena glava 1213 nave~er 457 navika 1214 nagrada 398, 2049; svoja ~ 1735 nadve 1808; nadve-natri 1356 nadvor 2097 nade` 100, 514, 901, 907, 1215, 1439; odlo`uvana ~ 1424 nazad 543, 645, 665 najaren pliva~ 614, 1106; najarna hrana 1001 najblago 905 najgolema sila 286; najgolemo bogatstvo 555, 557 najdobar lek 1900; ~ strelec 616; ~ u~itel 667; najdobra kola 615; najdobro 526, 1216, 2087 najkratok pat 1353 najkrotka lisica 800 najlesno 699 najlo{ 1781; najlo{o 2107; ~ potkovan kow 531 najmnogu 800 najneumen 1219 najniska ograda 699 najodzadi 905 najpotrebno 782 najprvin 1217, 1578, 2087 najsilen 1218; najsilno 1588 najsiromav 23 najslatko 528 najubav 523; najubava roza 617; najubavo 675 najumen 1219 nakiten pen 624 nakovalna 1078 nameri, dobri 1462 napravo 27 naprazno 497, 1221 nara~ano 1481 narod 288, 1224, 1563; takov ~ 740, 742; narodi 1223 nasmevka, bez 1711 nauka 738; nema ~ 118 Naum, Sveti 676 nautro 457

− 165 − INDEKS na klu~ni zborovi

nau~en 1338 na~in 691 nebesi 1789; nebo 1141, 1263, 1401, 1824, 1957 nevesta 931, 1566; bezrizi~na ~ 2084; li~na ~ 2084 nevikan gostin 1288 nevnimatelno 845 nevozmo`ni ne{ta 1957 nevolja 226, 227, 574, 584, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1397 nevreme 815 negledani o~i 1289 nedela 1683 nedoven~ani (zet i nevesta) 1566 ne`enet 641 nezrelo 418 neispitani sudbi 1905 nekanet 568; ~ gost(in) 1293, 1294, 1295, 1296 neklepana motika 485 nekoga{ 1598; poarno ~ 1510 nekogo 49, 50, 51; nekoj 42, 68, 1329 nema{tina 1307 nemi 306 nepravda 859; nepravedno spe~aleno 1314; nepravina 1511 nepravewe 1834 neprijatel 1431; neprijateli 314, 1420 neprijatnost 1306, 1482 nerazbran 512; stari nerazbrani 144 neroden Petko 1178 nesewe (jajca) 802 neskrotliv kow 513 nesre}a 652, 1888; niedna ~ 1328 netepana `ena 485 netreben bunar 1315 neu~en 2044 ne~ista voda 621 ne~ovek 134 ne{to 545, 1003, 1316, 1534, 1731, 2068, 2107; poarno ~ 1512; dve ne{ta 1371; nevozmo`ni ~ 1957; tri ~ 1957 nivje 1224, 1244

nivni raboti 1983; ~ race 1983 nigde (nikade) 20, 725, 1576 nieden 452; ~ samarxija 18; ~ sluga 1331; niedna lo{otija 1326; ~ ma~ka 1327; ~ nesre}a 1328; ~ rabota 833, 854; niedno vrap~e 854 niz nos 632 nikako 1615 nikoga{ 933, 1330, 1783, 1874; otkolku ~ 1510 nikogo 505; nikoj 384, 999, 1149, 1199, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1547, 1689, 1727, 1765; nikoja reka 1339 niski odai 317; nisko 816 nitu eden (prijatel) 794 ni{to 34, 112, 867, 877, 1099, 1277, 1316, 1340, 1341, 1418, 1529, 1534, 1554, 1834, 1949; ~ novo 1302 nov bunar 1342, 1422; ~ den 1343; ~ k'smed 1343; ~ obra~ 1886; ~ sram 1879; nova metla 1344; novi pati{ta 413, 1345; ~ prijateli 1883; novo grne 1986; ~ sito 1346, 1347; ni{to ~ 1302 noga 476, 982, 1223, 1505; kusa ~ 995; sekoja ~ 1736; noze 191, 610, 876, 968, 1276, 1429, 1612, 1622, 1624, 1962; kusi ~ 1170 no` 808, 1398, 1436, 1555 nos 72, 299, 336, 819, 1952 niz ~ 632 nosilo 2101 no} 366, 384, 1202, 1335, 1349, 1349; no}e 1348; no}na rabota 1686 nu`da 1351, 1601, 1602, 1604; golema ~ 1368 nunko 1060 O obesen 222; obeseno sito 1346 obikolen pat 1353 obi~aj 231; drugi obi~ai 424 obleka 1354 obraz, bel 1974 obrazovanie 1355

− 166 − Bone Veli~kovski

obra~, nov 1886 oven 361; tu| ~ 589 ovoj svet 1525; ~ vek 560, 1356, 1357 ovo{je, zabraneto 528; sekoja ovo{ka 1742 ovca 55, 250, 908, 929, 932, 1659; arna ~ 86; edna ~ 1816; cela ~ 1365; crna ~ 232; ovci 246, 253, 330, 393, 420, 1358, 1493, 1812; ov~a ko`a 243; ov~ar 679; dobar ~ 393; ov~ki stada 564 ogin 22, 360, 573, 574, 763, 767, 1033, 1171, 1281, 1359, 1360, 1361, 1602, 1642, 1763, 1833, 1835, 2107; bez ~ 1298; golem ~ 1377, 1394; dva ogna 1694 oglamnik 2 ogledalo 70, 1855 ogni{te 625, 1142; lansko ~ 1171 ograda 1859; najniska ~ 699 odai, niski 317 odgovor 724 odedna{ 323 odewe 1461, 1613 odzadi 180, 221 odobruvawe 1123 odo{to 1514, 1515, 1516, 1518, 1539, 1540, 1541, 1544, 1555 ozgora mazno - ozdola azno 1425 oka altani 450; ~ jabolka 1652; ~ meso 1270; sto ~ 1888; oki 159 oko 664, 1186, 1426, 1427; edno ~ 1495; okato pole 1549 okolnosti 1246 oltar 789 v. altar olxica (la`ica) 1743 omjaz (lice) 886 onoj vek 1356 opa{ka 16, 37, 296, 488, 935, 1166, 1493, 1498, 1754, 2018; bez ~ 1327 opinok 1716; pokonduren ~ 315; opinci 1429 opsekliv (hrabar) pes 1431 opul 783 orawe 1259 orev, eden 236, 349; lo{ ~ 236; orevi 1806; zdravi ~ 236; sto ~ 236

orel 208, 571; orli 698 oriz 1082, 1823; bel ~ 2032 oro 282, 345, 777, 1297, 1449 ortoma 77, 222, 468; gnila ~ 1230; debela ~ 1143 osven 1610 oska 988, 1220 oskomina 418, 425, 1909 osten 107, 1865 ostro (na no`) 1436; ostri kamewa 350 otvoreni o~i 67 otkolku 1517, 1519, 1525, 1532, 1533, 1535, 1536, 1537, 1538, 1543, 1552, 1553; ~ nepravo 1511; ~ ni{to 1512; ~ nikoga{ 1510 otrov 1208; otruva~ka 221, 1438 otspredi 180 ocet 13 o~i 36, 255, 273, 346, 561, 593, 594, 642, 732, 918, 1432, 1439, 1440, 1473, 1522, 1531, 1541, 1637, 1832, 1992, 2038, 2108; gladni ~ 284; dve ~ 451; negledani ~ 1289; otvoreni ~ 67; poarno ~ 1513; pove}e ~ 1542; pred ~ 1221; sokolovi ~ 1079; tvoi ~ 642, 1506 oxak 320; kriv ~ 27 P pa|awe 309 pazar 997; cel ~ 1956 pazuva 986, 2072; ista ~ 356 paja`ino vlakno 1143 pakost 1035, 1444 palata 586 palica, tvoja 1844 pamet 1137; malku ~ 1103; pameten 1180; sto pametni 14; dobro pamtewe 998 papa 1268 papok 1962 para 23, 89, 673, 674, 865, 871, 1181, 1445, 1447, 1448, 1959; bela ~ 126; edna ~ 345, 505, 1990; trkalezna ~ 1446; pari 20, 169, 266, 429, 443,

beli ~ 126. 1106 plitko 2076 plod 411. 1451. 1164. pobrz 174 pobudali 688 . 1820. 1455. 1514. petli 626. 2058. 1456. 950. 1521. 226. prazna ~ 1187 ple}i 336. 2110. ubav) ~ 624 pepel 625. 2102. 1464. 1427. 738. 1495. obikolen ~ 1353. neroden 1179 petla~iwa 1399 petlici 807 petok 1672 pe~aleno magare 1466 pe~ena koko{ka 518. 1384 pes 48. 536. svoja ~ 1968. 1677. besen ~ 1976. 1453. 1492. 421. 602. 1548. 874. 1473. 1183. 1498. 1501. 996. dva petla 351. 1504. 2014. 1468. 1468. 1848 pen 1052. 1505. druga ~ 1918. 1462. dale~en ~ 44. 1452. na{i ~ 618. 986. pe~eno 1236. ~ nepravina 1511. 1509. 1753. 1949. 1471. 1093. 1113. 1497. 1398. sekoj ~ 1721. 1613 pla~ 2071. novi ~ 413. najkratok ~ 1353. 1608. 1430. 1494. 788. 295. 1465. 1505. prokleto ~ 139 pijavica 161 pilav 1823 pile 696. ~ ru~ek 1573. 1460. 1493. 661. 524 plevna 627. ~ piliwa 1263. 1518. 1458. 1456. 677. 635. 1469. 570. 1508. najaren 614. takov ~ 745. lo{a ~ 1017. 1613. 1449. pijan 105. 1459. 1345 patlixan 299 peda 31. tu|i ~ 1917 pliva~. 1177. 316. brz ~ 672. 916. 653. pe~eni koko{ki 1141. ~ove~ki ~ 259. 1462. plo~i 1432 plugovi 1980 plunki 886 pqaga (rana) 547. 1318. 1385. 1208. 1182. 659. 1507. 1393. 1497. 1410. 1457. 1500. 1454. 1499.− 167 − INDEKS na klu~ni zborovi 517. 1931 pelin 1042. 1849. 1519. 1991. pqagi 550 pqa~ka 710 poaren 1883. planini 158. 1489. 1616. 1516. pilci 358 piper 1154. 422. 1698. platen 843. 1076. rano ~ 1638. 1316. 938. edna ~ 1918. pla}awe 1461. nakiten (promenet. sekoja ~ 1744. takov ~ 721. 1473. visoki ~ 207 plata 420. 1542. pla~ewe 262. 1926. bez ~ 595. poarno 19. 1519. ~ ne{to 1512. takva ~ 719. 1467. pita~ka torba 1474. 636. 1506. crn ~ 2032 pita~ 1131. tolku ~ 966. 1617. 991 pesok 752 petel 57. opsekliv ~ 1431 pesna 121. 1468. 1491. 1490. 245 pat 1461. 2073. mnogu ~ 1929 parea 372 pastrma 17. 1502. ~ jagne 53 piewe 677. 2103 plamen 1384 planina 210. poblaga ve~era 1837 poblisku 1522. ~ pop 1566. 644. 673. pesni 35. pitalec 339 pitomi (lu|e) 405 pi{ano 1400. 1544. 1620. 1515. sekoe petle 1705 Petko. bez ~ 13. 1912. pe~eni piliwa 1263. 1450. mnogu ~ 841. 1503. 1523. 1470. ~ o~i 1513 poblag 662. 366. 1882. ~ ~ovek 1463 pekmez 1809 pekol 122. lo{i plodovi 1254 plot 594 plo~a 831. 1003. 660. 558. 1085. pita~ki stap 801. 1517. dve ~ 345. pijanstvo 1472. 122. ~ nekoga{ 1510. 1598 pobrgu 26. 1496. 1109. 1165. mnogu pati{ta 1437. pijanica 342.

tolku ~ 963 povikan 1733. 1536. poslatko 1408. 1551 polesno 948. pokrieno mleko 1548 pokrov 968. 1185. 2063. 1552. bez ~ 1605 ponekoga{ 1121. 1522. ~ zbor 1526. 1187 pole. 1531. 1593. 1569. 1957. 1568. 1539. 1021. pijan ~ 1566. 1837. 651. 2073. 519. 1541. 1550. 1607. 1023. 1538. 1523. ~ rabota 810. 1186. 1576 poumen. ~ grozje 979 posle. postaro utro 1572 postela 157. poten ru~ek 1573 potkovan kow 531 potresija 191 potu~en 2073 potcenet 1714 poubavo 1404. 642. ~ zdravje 2057. 1561. kolku ~ 964. ~ lu|e 1543. 1562. popova ku}a 1290. 563. ~ pati 934. ~ usta 1545 polo{ 165. 1654. kolku 966. 1960 pot 1575. 2077. 345. okato 1549 poleka 814. posledni 1571 poslep 1305 postar 1244. vrzan ~ 271. 1594. 830. poslatka 97. svoja 1668 porano 44 porta 7. 1559 povr{ina 209 poga~a 586. 1562 podopa{nica. 1417. 179. ~ godini 656. 1710. bez ~ 123. pred ~ 1703. 338. la`liv ~ 999. 429. 1535. 933. 2081. popovo 1568. 1540. 2069. 2092. kolku ~ 963. svoja ~ 1697 pokonduren opinok 315 pokriv 1624 pokrien gaz 1547. ~ sonce 1302 podaleku 389. 1323. 183. 1558 ponisko 1559 poopiten ~ovek 1244 poostro 687 pop 21. posleden 1537. beli poga~i 2035 pogluv 1303 pogolem glad 228. bela ~ 2037. 1567. 1554. ~ }erka 1290. 1544. meki posteli 1081 posti 1764 postojano 970. poumno 2004 . 1110. 1598 podaren kow 1146 podobar 1532. 1590. pogolemi jajca 1168. 1555 pomala riba 304 pomilo 1404 pominalo. 781. ~ znaewe 2090. popadija 1560 popara 1382. 1453. 343.− 168 − Bone Veli~kovski pove}e 364. ~esti 759 poslab 2060 posladok 13. 1553 poli (skutovi) 237 polica 1620 polna torba 1189 polovina vistina 239. 971. 324. ~ katolik 1268. mnozina povikani 1116 povisoko 237. 1794. 2060. crvena 1876 po`ar 621 pozajmuva~ 407 pozlo 404 pojak 170. ~ zalak 1526. polo{o 549. podobra 1533. 882. lo{i popovi 1224. 1534. ~ ulav{tina 1034. 887. ~ mudrost 1304. 1943. 1577. 1316. carska ~ 87. pomo{ 163. 1563. 1560. mnogu 1105 pomognat 170. ~ bolki 2090. 1537. ~ o~i 1542. popuva~ka 1560. podobro 394. 1392. poparen 1564. popareno ku~e 1565 popoleka 882 popradalnica. tolku ~ 964 poklonet kow 1184 poklupka 32. 1525. `elezni porti 138 poseti. pogolema koko{ka 1971. bez ~ 596. 1972 pogorko 1417 pogre{ki 1041 pod raka 1907.

mnogu ~ 794. 1345. 1750. ma~na ~ 749. site ~ 1221 puknato grne 1615 pusta zavist 1618. 486. ~ ~upka 1587. kakvo 724. ~ porta 1703. mnogu ~ 833. 1867. 933. `ena 1767 . 2006. ~ o~i 1221. 1880. 434. prvi 1571. prazno vre}i~e 1589 praznik 826. 1584. kakov 742 prefaleni jagodi 1188 prijatel 7. ~ ~ekori 1592. la`ni proroci 1441 prosjak 1189 proso 52. 786. polovina ~ 810. niedna ~ 833. 793. 899 prostak 1943. bez 579 prase 197. 1605. ~ bo~va 1587. 537. ~ zalak 729. 515. ispraveno)1589 prst 29. 1627. svoja ~ 1733. kakva ~ 719. star ~ 1883. stari ~ 413. dobri ~ 188. sekoja ~ 1577. 1621. ~ plevna 1187. prvo 195. pusta ~ 1617. 989. ~ vodenica 552. mnozina ~ 1110. golemi 308 po~etok 1043. 1247. 773. praveden 1438. 1600. 1629. 960. eden ~ 794. 1577. mali 1070 priroda 211. 1239 prozorec 796 prokleti usti 1107. pravedni 1581. 1602. 1916. 1579. sekoja ~ 1745 p~enica 140. 819. 805. 1607. raboti 1242. 1594 prde` 817 pred vreme 1277. 854. 37. 1610. 1603. tu|o ~ 2080. pra{uvawe 1836 prv 1537. prsti 1941 pr~ 629. blagoslovena ~ 1628. krastavo ~ 1391. zrno ~ 507 R rabota 26. prostotija 141 prosto (prostum. 1583. vtora ~ 1214 prle 727. ~ glava 516. 1630. 1590 pravo (ispraveno) 352. nivni ~ 1983. 1963. tri ~ 2107. 889. sekoj ~ 1722 prav 965. 1604. 1724. 1619 pcovisan kow 2029 p~ela 221. 1765 prazen ambar 229. 283. 1815. 642. 1044. 1502. blizu ~ 1514. prasiwa 1778 pra{awe. prazni ko{nici 1209. 854. ~ ku}a 826. 1577. 1044. pravednik 1580. ~ rabota 1617 pu{ka 206. malku pravda 1101. 324. ~ mrza 277. prokleto pijanstvo 139 prolet 461. ~ sadovi 1588. 1128. 1626. rabotewe 1063. 1776. 1030.− 169 − INDEKS na klu~ni zborovi pocrveni jabolka 2099 po~esti. 1313. dale~na ~ 140. 628. bez ~ 124. 1820 promenet pen 624 promenliva sre}a 1871 propast 1798 prorok 1334. rabotnica. ~ svoja ku}a 1723 prekalen svetec 1597 prekor 1057 prekutrupa 1598 premlad car 1930 prepraveni svetci 143 presna rana 1024 pretsedatel. 1585. 1601. 438. novi ~ 1883. no}na ~ 1686. 1714. ~ ~ovek 847. ~ pustelija 1616. dvajca prijateli 1883. sto ~ 1503. 1628. prazna 2078. prijatelstvo 1606 prikazni. prva qubov 1591. brza ~ 1434. 183. 964 psaltir 254 ptica. 100. 1199. 1589. svoi ~ 1420. pravina 692. ~ torba 1508. lo{a ~ 1016. 1246. 46. dobri ~ 390. 1593. mnogu praznici 825 praksa. ~ den 1274. sega{na ~ 1261. kakva 718. ptici 1614. 1190. 1710.

pomala ~ 304. 1620. 1951 raka 22. rano 891. 1455. 1466. vetva ~ 1763 rod 1813. cel ~ 640. 1678. sekoj ~ 1725. 2016. 952. 953. blaga ~ 138. rogovi 194. 414. 756. presna ~ 1024. 'r`an lebec 1641 riba 125. 1306. 964. slatka ~ 1788. mnogu ~ 1107. 2089. 1280. stari ~ 1262 rani siraci 408. te{ka ~ 1922. prazni 1588 sakat 318 sam 897. ra`en 570. 503. ~ urda 506. 2074. luta ~ 1175. 300. vrzan ~ 1811. golema ~ 303. 1726. 463. 479. poblag 1573. 1453. 1762. rodnini 660 roza. 1950. 1643. majska 1066. edna ~ 206. 29. 1646. 1094. 290. 550. 304. 1401. 1284. blagosloveni ~ 1107. studeni ~ 1901. 1557. 224 raj 122. 132. rani 268. zakrpeni ~ 1920 ru~ek. 1488. samarxija 18 sapun 1896 svadba 300. 498. 895. 1947. 1265. rip~e 435. golemi ~ 215. 1851. 1111. 2021. 1663. saati 258 sabja 680. 1398. 1660. rip~iwa 610 rikawe 818. lo{a ~ 389. 1433. tu|i re~ovi 1506 v. 687. dobra ~ 389. 1907 ra|awe 263. 1430. 1832 'rbol 1682 'r|a 274. 1036. crni ~ 2037 rakija 738 rana 547. ovoj ~ 1525. kakva ~ 720. devet ~ 1984. 1648. tu|a ~ 1287. nikoja ~ 1339. 753. re~eno 1236. 1661 svesno 1989 svet 441. 1561. 867. arna 87. 1483. 2014 razbojnik 1937 razbran 520 razum 223. 1928. svetski kusuri 291 . reki 258.− 170 − Bone Veli~kovski radosno srce 768. 2045. 1840. 1644. 1191. 1561. 182. site ~ 1775 remen 1366. robinka 66 rog 791. radost 449. 1863. 1255. 911. 883. 1642. 1639. 305. 482. 462. 680. 111. tu|a ~ 486. ribi 439. race 191. 950. ist ~ 1614. 1621. 813. lo{a ~ 1017. 1004. 960. pod ~ 1907. Rimjanin 795 rob 1402. 892. 2017 rebra 2102 rezil 203. 1973. ~ gospod 1654. ~ ~ovek 1656 samar 33. ~ sebe 1000. rogat 1803 roguzina 968. 1212 raska 642 rasol 1093 rast 311 rastura~ 1137 ra~ka 328. ~ pile 1638 rasipnik sin 1200. 1561. 919. 506. 1645. najubava 617 rosa. 914. 1655. dve ~ 206. 1482. samari trista 658. 1132. 1062 Rim 795. nivni ~ 1983. crven ~ 2030 retko 353 re~. poten ~ 1573 S saat 1130. tu|i ~ 1850. druga ~ 463. 1060. gladen ~ 285 ruba 1650 ruvo 1651 ruga 420 ruda 668 runo volna 1652 ruti{~a (ali{ta) 1653. 2015. 1632. 1656. te{ka ~ 1922. bli`na 140. 1752. carska ~ 1213 sabota 1672 sadaka (milostina) 344 sadovi. rosica 1933 'rt 174. 659 reka 433. 1601. volov ~ 214. obete ~ 463. zborovi re~ina (re{eto) 1671 re{enie 227 re{itelen ~ovek 1431 'r`.

~ noga 1736. 271. ~ ovo{ka 1742. 926. ~ rabota 1577. ~ grne 1267. 1838. sekoja bolest 1737. aren ~ 1173. ~ kamewe 1667. 1537. 649. ~ krava 1740. takov ~ 744. dve sve}i 1190 sviwa 613. sestri 63 setne 989 se~ija strplivost 650. 1212. 2064. 861. 1693. ~ petel 1721. 1290. ~ zatoa 1700. 1130. 1906. 1008. ~ krst 1709. 1698. ~ doba 1676. 2101. ~ motika 1741. 1355. 1731. ~ ~udo 1707. prekalen ~ 1597. 1839. 1842. najgolema ~ 286. 1587. 1664. 1706. 1379. ~ sito 1746. ~ tovar 1704. 1841. 1691. diva ~ 316. 801. ~ popradalnica 1668. 1685. 1329. ~ p~ela 1745. ~ ma` 397. ~ tatkovina 1610. 1619. 983. ~ nagrada 1735. 1755. 1142. 1192. 2058. 1201. 1692. selanka 1652 senka 25. ~ ~evel 1736. 2082 sebe. ~ planina 1744. ~ zakrpa 1739. ~ siromav 1730. 1176 seedno 999 sekade 20 sekakvi zla 1870 sekira 780. 1714. ~ dobro 1701. 1670. 1675. 780. ~ den 1711. ~ sam 1725. 2046 sekoj 58. 1266. 1721. 1734. silen 2003. ~ kamen 1717. 1662. 1265. 1687. ~ olxica (la`ica) 1743. 1246. ~ zakon 233. 1217 sevda 1324 v. sebesi 154. svoj adet 1706. 1954. ~ rabota 1733. 1810. 1748. 1719. 913. 1697. ~ ar{in 1729. 692. ~ tele 1740. ~ Ciganka 1746 sekojpat 89 sekomu 325. 1573. svoe ~ 1195. 1127. 1927. 95. 291. ~ vodeni~ar 1708. sekoe vrap~e 1195. ~ usta 1743. ~ bogatstvo 1780. ~ dom 523. ~ grad 231. takvo svir~e 722 svoe 1720. 1709. ~ vrat 1235. ~ bolka 1196. 1724. sedelce 696 sedlo 511. 1710. 1398 sekoga{ 128. 1689. 746. 1406. ~ zemja 1334. 1867. ~ gnezdo 1016. 1701. ~ maka 2001. 702. 1716. 1727. ~ vreme 37. 2022. 1747. ~ trud 1735. 1469. 1756. 1726. ~ yvonec 589. 1028. 1729. ~ te`ini 207 se' 1669. 1728. svetci 630. 1723. 1781. 1715. ~ ~ovek 1838. 1996. ~ po~etok 1722. svinska ko`a 1403 svirka 1406. prepraveni ~ 143 Sveti Naum 676 svetlina 1719 sve}a 804. ~ drvo 1405. sinovi 1909. ~ vistina 1738. 1720. 866. 1786. 1454. 259. 1840. 1665. 1584. mirno ~ 179. ~ zakon 1706. ~ znaewe 1702. sviwi 103. 1666. 1667. 1450. ~ poklupka 1697. 1728. ~ qubov 1045 sin 820. 1867. 1204. ~ kapka 1066. ~ senka 1680. ~ ~ovek 1431. 1937. ~ zlo 1194. ~ plata 1968. 1757. 1172. 1190. ~ sudbina 1713. 958. 928.− 171 − INDEKS na klu~ni zborovi svetec 391. sekoe ~ 231. 1225. 1712. sinovini sirotini 1914 . svoja ~ 1680 seno 96 sestra 1749. ~ zafa}awe 1699. lo{ ~ 1173. qubov sega 365. 1039. rasipnik ~ 1200. 1733. 1490. 606. ~ um 357. 251. ~ te`ina 1744. 1782. sega{na rabota 1261 sedelo 802. 1286. ~ buni{te 1705. ~ ku}a 1404. ~ za{to 1700. 1578. svoi gre{ki 1144. 464. 1444. divi ~ 559. 1713. 1676. ~ vre}a 1739. 209. ~ starec 1732. 1610. ~ vrata 1873 siva brada 167 sigurno 1550 sila 580. ~ prijateli 1420. ~ vreme 1669. svoja vodenica 1708. silna voda 175. 1735. edna ~ 1190. 1715. 1668. ~ kalu|er 1718. ~ dvor 1593. 1273 selo 279. kon ~ 1741. ~ sedelo 1195. 2026.

1793 sluga 407. 731. 1529. 1663. vre}i~e ~ 51. 1497. 1009. 1596. 997. 75. 647. nad ~ 1858. 1361. 840. slatko 868 slama 498. 1027. 2025. takov ~ 743 smea 1484. 1797. 1759. 1205 Solomon. 1911. 1771. 1496. ~ kow 1423. 679 siromav 61. 1595. 1766. 1618. ~ voda 978. sovr{eno 1529 sokaci 1976 sokolovi o~i 1079 sol 238. 1761. smrtni 1773 snaa 1931 snaga 25. 1486. 1771. ~ vrati 572. slamka 947 slep 1201. 262. ~ lakrdija 1501. 619. 1780. bez ~ 125 slon 1364. 1854. Mudriot 397 somun. 1801. 1896. 1957 skap 1779 skapano jabolko 473 skapernik 1938 v. nepravedno spe~aleno 1314 sproti svetec 1867. sinovini sirotini 1914 sit 1772. pod ~ 1302 sosed 9. sitost 1977 site 797. usilna (stra{na) ~ 1769. smrten ~as 1357. 1780. 754. 1197. 1783. 1222. sramota 326. 1478. 1081. novo 1346. rani 408 sirewe 169. 1802. 1792 sloboda 558. 1428. 1194. 912. 1045. ~ guski 1774. 1322. nieden ~ 1331. obeseno ~ 1346. 493. 1127. 1858. smetki 390 smola 922 smrt 214. 1854. 1291. solena voda 1374 solzi 35. skr`avi 569 skr{eno grne 1921 skuden 1924 slab um 71. 1602. 1853. 1532 v. 1202. slabo `drebe 1785. 1776. siromasi 569. 1607. 1795 smetka 1796. ~ zalak 729. ~ re~ 1788. 1800. 1765. 1181. 1347. 1781. 1409. 1919. 1198. slepi kutriwa (ku~iwa) 176. 1525. 1764. 1408. ~ veter 886. 1768. 1855. 1203. 1272. slepi 235. 1279.− 172 − Bone Veli~kovski sinor 249 sinxir 1026 siraci. ~ lu|e 1773. 1245. titiz. svoe ~ 1746 skala 185. 639. nov ~ 1879. 1256 sram 1196. ~ ~lenovi 774 sito. 1859. 1784. 1199. srebro 544. 1853 sovr{ena qubov 1852. 738. 1857. 1856. 796. 1790. ~ reki 1775. 963. 677. ~ ptici 1221. 1509. ~ telo 442 slavej~e 1787 sladok 13. ~ lo{otii 1128. 1586. 1142. 1590. 65. 1407. ~ tatko 1200 skinati ~evli 2046 sklupca 507 skorni 84 skot 75 skr`av 149. siroma{ni 1632. sladost 827. 1164. 1777. siroma{tija 141. 1868. 697. 1895. ~ ~ovek 1730. 1957. 1758. 1944. 1762. 1715. smeewe 177. 1782. ~ `eni 804. 1596. ~ ku~e 1786. topol 556 son 234. bel ~ 760 sobi 317 sovet 917. 1760. slatka duma 1788. 1937. mnogu ~ 1504. 1653. 1321. slepi~i{ta 176 slivi 425 sli~no 1791. 1782. dobar ~ 385 spasenie 1965 spe~alena stoka 81. 1938. 1611. 1763. 78. 1551. 1770. 2031 sneg 1802. srebroqubie 1870 sredstvo 2028 . 521. 1855 sonce 104. 937. 1047. 1991. 1974. 1798. 1430. 2025. slepec 62. 1799. slepa qubov 1046. 1501. 529. 1897 srebrenici 1869. 1133. 1485. 1767. kom{ija.

se~ija ~ 650 Struga 733 studeni race 1901 suv leb 1517. ~ ku~e 1885. 860. 690. ~ plod 721. 2007 strana. takvi jajca 718. stapovi 1874. 1301. ~ zakoni 1019 strplivost 1842. 1873. ~ volk 1875. srca 151 stado 929. ~ oka 1888. ~ kazna 739. 934. 1173. 1992. takvo 723. 1258 streja 1008. radosno ~ 768. 2085. 1886. bez ~ 1225. 1890. 1960. 1630. 1894. 746. ~ vol 298. 1208. druga 1378. spe~alena ~ 81. sekoe ~ 232. 2065. celo ~ 460. suvi korki 281. ~ narod 740. ~ neispitani 1905. ~ prijateli 1503. ~ove~ko ~ 204. 735. stari 712. edna ~ 1378. 1172. ~ dom 741. arna ~ 88. 772. krotko ~ 656. ~ qubov 1877. promenliva ~ 1871. najdobar strelec 616 striko 613 strogi vladeteli 1898. 935. ~ nerazbrani 144. ~ svir~e 722. mnogu ~ 492. dve sre}i 891. 970. 703. 1076. ubava ~ 1997 stola. 1465. 798. ~ bunar 1342. 1204. 542. 1531. 1882. 1345. pita~ki ~ 801. ~ pat 745. 1285. ~ ustrel 720 taksirat (nesre}a) 1888 tamav}ar (skr`av) 149. 709. aram ~ 81. golema ~ 1369 T tabiet (priroda) 211 tava 1642 taga 1632. 1880. toplo ~ 1901. 799. ludo ~ 1995. 726 takva }erka 717. dolgi ~ 317. 951. sudeni 1278. 942. lo{a ~ 150. 1013. staro vino 1880. 1903. tajno 1223 taka 730. 734. ~ godini 1519. 1424. ~ plata 719. starost 34. ~ orevi 236. 89. ~ prijatel 1883. 220. 1881. 1908. svoja sudbina 1713. sekoj ~ 1732. 1887 sto vrap~iwa 1488. 1767. suvo 477. 765. stara magarica 1876. 932. 820. sto ~ 1889 stapalka 1893 stapica 1011. 1911 tapan 512. 472. dva 909 stolb 1814 stomak 1414 stomna 348. 1878. 965. ~ odgovor 724. 1407. ~ grev 1879. starec 1226. ~ grne 387. 1522. 1852. 1916. 1083. sre}en 1595 srce 137. 1848. 1800. 742. 1872. 1095. ~ sluga 743. 1912 Tatari 1913 . edno ~ 448. 873. 1223 star 1516. blagodarno ~ 2082. 1178. umen ~ 1430. takov 1829. 1422.− 173 − INDEKS na klu~ni zborovi sre}a 397. ~ prijateli 413. 1625. tapani 1483. 1409. ov~ki stada 564 Stambol 1836. 2105. kakov ~ 743 storeno 1401 strav 828. 1516 strela 549. 346. 1902. 1848. 1407. 1911. 1862. 541. 1137. 1812. ~ dram 1888. 896. 1899. 1431. {iroko ~ 2082. 652. ~ drvo 1904 sudbi bo`ji 1905. ~ stapovi 1889 Stojanova majka 106 stoka 324. ~ drvo 1884. ~ sin 744. 1900. 1907 tajna 582. sudeno 1410 sueta 1906 surovo 412 su{a 6. tamav}ari 569 tamu 1372 tanec 954. zdrava ~ 1108 stopan 272. ~ rani 1262. ~ pametni 14. ~ grozje 716. dve strani 1859 stra~ka 788. 2086. 1387. 1150. 732. veselo ~ 193. 1755. 1893 stap 341. 2081. 1100.

te{ka rana 1922. 1916. 381. 654. 751. ~ koleno 1314. 1972. ~ lu|e 962. treto 471. tu|ina 69. 1970. 1923. te{ko 1007. 1955 tri dena 1644. bez ~ 1324. trudewe 1299 trup 698 tu| gaz 1889. zdravo ~ 554. ~ pojak 964. ~ glavica 1844. pita~ka ~ 1474. ~ jajce 1518. 1962. tvoj bli`en 1039. majstorska 431 tetka 930 te{ta 1931 tivka voda 156. 1926. ~ maki 588. tatkovci 1909 tvoe 631. ~ kokov~e 1518. 1964. ~ imot 1006. tatkovina 1714. 1985 }elepur manxa 1414 }erka 1480. 1902. 1206. trpenie 1965. 1915. ~ dni 603. 1937. ~ zborovi 1506. 1519. kese. celo ~ 774 temjan 109. tatkov zdiv 553. 711. 1927. te`ina 959. ~ maznik 2073. ~ poaren 966. polna ~ 1189. 1949. kakov ~ 744 746. trwe 1413. ~ umovi 961 top 1457 toplo srce 1901. 1163 temnina 2091. ~ lele 524. ~ trud 420. ~ azno 1006. trkalezna para 1446 trn 1961. 1966 trpeza 1111 trska 693. 829. ~ ne{ta 1957. 793. ~ raboti 2107. ~ samari 658. 1928. 110. svoi te`ini 207 tele 1386. ~ ipol 683. svoe ~ 1740 telo. ~ 'r` 1287. 1963 trpe` 1430. ~ }ef 525. slabo ~ 442. tu|o 65. ~ komad 2073. ~ ple}i 1917. 1641. 1757. golemi tovari 308 tolku 967. tripati 1646. takva ~ 717 }ese 874 v. 1958. 237. 1979 }ev 1471 v. 1929. svoja ~ 1744. 1977 ] }ar 1978. tu|i gre{ki 1144. ~ prase 2080 turkawe 1470 tutun 684. ~ vino 2073. ~ usta 1292. popova ~ 1290. 1925. 1953 treva 365. 748. 1831. tu| ~ 420. 1707. tvoja glava 1843. 2075. }ef }elav 129. 1927. ~ pove}e 963. ~ arno 1006. temnica 43. bez 2058. tikven gro{ 85 titiz (skapernik) 1938. trojca 1908 trici 1779 trka 1240 trkalce 1982. ~ raka 486. }esiwa 63 . brz ~ 672 tesla. 1919 tenko 762 tenxere 1267 terzija 1920. trudbenik 1968. 1921. zelena ~ 561. 1113. trista lakrdii 1959. ~ umni 456. 1967 trud 1969. 1924. svoj ~ 1735. ~ race 1850. }elava glava 1207. prazna ~ 1508 traga 622. 1527. ~ `eni 1956. ~ lu|e 1079. ~ kow 1849. 968. 1851. svoja ~ 1610. tu|a beqa 150. svoj ~ 1704. tret 778. trn~iwa 1955. ~ koko{ka 1971. zol ~ 576. ~ manxa 238. 1528. ~ ~ekori 1592. 1936 tikvi 41. 2088 te`ok 1722. ~ oven 589. 1930. ~ vrata 819. 1974. 1937 toj vek 1196 tovar 959. 1973. trkalo 1960. tragi 2102 trgovec 113. 1506 tebe 1845. tvoi kamewa 1843. {tedliv ~ 1212. topol somun 556 topola 633 torba 1579. 1027. te{ki kamewa 752.− 174 − Bone Veli~kovski tatko 57. tatkovini brkotini 1914. 1282 trezen 2110 trendafil 1324. skapernik ~ 1200. lesen ~ 1917. ~ re~ 1922. 2074. ~ grobi{ta 1205. ~ palica 1844. ~ o~i 642. 1681.

bez 1605 falba 2017 faleni jagotki 1209 fara 660 v. najdobar ~ 667. cvrsta ~ 513 ukasan 2000 ulav 105. u~ili{te 1260. umereno 803 umetnost. 481. 1430. raka 506 urnek 1224 usviteno `elezo 792 usilna (stra{na) siroma{tija 1769 uspeh 1341 usta 542. 196. edno ~ 218. 403. 594. 1993. 813. dobro ~ 385. u{i 194. 1630. postaro ~ 1572 u} (priroda) 211 u~en 1337. bez ~ 753. 928. lesen ~ 1923. 1618. 2001. 593. 371. 895. 1416. rodnini filozofi 1119 florin (para) 1066 ftesen (kriv) 2086 H hartija 2022 hrabri 1240. 1990. 1380 ugasnata yvezda 1197 ugnetuvawe 1998 ugodna `ena 1992 ugore visoko . 676. 1435. 2007 umorni 335 urda. 1202. 2002 umren 636. drugo 218. umreni 526. 1607. 1731. eden ~ 1503. takov 720 utre 198. ~ lice 1995 uvo. ubavi zborovi 1846. 1994. 1872 hrana. tolku ~ 961 umeren 1954. ubava `ena 914. drug ~ 424. ~ `ivot 1606. umni 440. dve ~ 451. 1318. 1848. zaja~ki ~ 1079. igleni ~ 1553. ~ove~ki ~ 2062 ustrel. 373. 2005. 1415. 369. 1178. 592. 1727. 2009. 1847. 372. 1182. ~ qubov 1047. prokleti ~ 1107. tvoj 525 v. 1415. 1237. 635. kakov ~ 741. polovina ~ 1545. 396. bez ~ 1756. ~ ma`i 1064. 599. 637. 1475. 1338. 1541. 551. 1203. 1352. ubavina 1050. 1308. devedeset i devet umovi 357. 2003. trista ~ 456. ve~na 494 umirawe 263 umira~ka 652. aforesani ~ 1107. sekoja ~ 1743. usti 1191. ~ pen 624. 1826. zatvorena ~ 219. 1201. 311. polovina ulav{tina 1034 um 14. ubavo 805. slab ~ 71. 1138.− 175 − INDEKS na klu~ni zborovi }ef. 370. u{ata gora 1549 F fazani 1141 fajde. ~ ~ovek 2006. 604. 1208. bez 973. 770. 375. 976. najarna 1001 C . 324. }ose ~ovek 318 }otek 778 }ud 248 }umurxija 1490 }urk~ija 608 }utuk 624 U ubav 1720. 955. 876. 635. 1992. 1497. 2106. 568. umna `ena 1992. mnogu ~ 1107. ~ kru{i 1996. utro 1487. umno 2004. 529. 2085. utrina 378. 916. umen 38. 374. }ev }or(av) 235. 1515. ~ starec 1430. u~itel 265. svoj ~ 357. golem ~ 1070. 1380. 1496. 1261. edna ~ 462. ~ stoka 1997.udolu dlaboko 1999 uzda. 2105. 1515. 1841. kolnati ~ 1107. 1416. 377. medena ~ 1077. 945. tvoja ~ 1292. 1805. }orava koko{ka 634 }os 1296. eden ~ 456. 1149. 779.

134. 1595. 2060. ~ ~erga 504. 2098. ~esto 1614 ~e{el 1206. gladen ~ 281. 324. 1280. 1589. ~ race 2037. 704. E|uptin ~ 793. 2059. 479. carevo 1530. poopiten ~ 1244. 1318. ~ista misla 1988. 1308. 899 ~ad 27. 1371. sekoe ~udo 1707 ~uma 674. 2031. ~ usti 2062. 186. ~ove~ko srce 204. crna bivolica 2033. Cigan~e 675 cigara 1087 crv 754 crven remen 2030. crni dni 126. 492. 2024. crno 106. sam ~ 1656. dobar ~ 392. 2040. 1653. 2043. 2065. 792. celo bogatstvo 1525. 1310. bo`jo ~ 1553 cve}e 1994. 474. ~ buquk 460. 200. bez ~ 124. 607. 847. 157. lo{ ~ 56. 1259. 128. 203. prvi 1592 ~elad 1368. 1610 ~esti poseti 759. 1354. ~ grad 1164. 450. ~est 216. ~istota 2056. 14. ~ lice 1189 ^ ~avka 568.− 176 − Bone Veli~kovski car 235. 2033. ~ ma~ka 1695. re{itelen ~ 1431. smrten ~ 1357. ~ krava 638. ~ porta 87. lut ~ 1030. ~ piper 2032. 366. ~evlar 2046 ~ekan 1078. ~a{a-dosti (prijateli) 1110 ~evel 1726. 1177. 302. peda ~ 1463. 574. 2036. ~ esap 2055. 2027. carevi 1120. 1385. 1530. carska brada 168. ~ stado 460. premlad ~ 1930. 801. ~ svet 640. aren ~ 93. crkva 450. edno ~ 1821 cvrsta uzda 513 cel 2028. kriv ~ 847. 2042. lo{a ~ 1636 ~elo 1728. 75. 1344. eden 457. 205. 127. 1419. 2039. 1430. ~ lice 1211. klin ~irak 1945 ~ist 2054. 1847. cela ~ 504 ~erep 1682. 557. ~ pazar 1956. ~ kafe 760. {irok ~ 2081. 1427. budala ~ 392. 1637. crveni jajca 618. 1568. sekoj ~ 1736. 960. 2049. ~ pat 259. 38. 161. ~e{li 655 ~e{ma. 695. 2027. ~ ime 1504. 633. 1409. ~ telo 774 Ciganka 675. 462. 1948. 1018. 1543. 2066. 1368. 2067. 78. 2058. 847. 1622. 653. ~orbaxija 1490 ~uda 269. 2026. 985 ~as. 2038. 287. 1472 ~un 2076 ~upka. dva ~asa 457 ~a{a 1313. 2057 ~iflik 1502 ~len 774. 338. 360. prav ~ 847. prazna 1587 X . ~lenovi 774 ~ovek 2. ~ koko{ka 2034. 1568. ~ ovca 232. gre{en ~ 983. ~isti 527. 789. 216. ~ sabja 1213. ~ den 1433. 639. 2025. 451. 64. 1036. 1955. 1322. 1068. 2044. ~isto 527. 2069. 1264 ~ivija 2052 v. silen ~ 1431. 1923. skinati ~ 2046. 1417. 974. 2023. 1939. 2041. 2064. 2070. 77. 2085. 1298 ~are 227 ~ar{afi 1536 ~ar{ija 84. umren ~ 2006. 661. 1513. sekoja ~ 1746. 1132. carstvo 587. 2047 ~ekori. 159. 530. ~ove~ki 337. ~evli 1536. 331. 911. siromav ~ 1760. 1459. svoj ~ 1838. 2051. 653. ~esno 948. 1750. 1163. ~ove{tina 410 ~orba 387. 2061. 1023. 495. 1626. 2068. 274. 2048 ~esen 38. 1523. 376. crkovna vrata 1182 crn den 126. ~ zemja 2035. 2070 ~erga 1276. }ose ~ 318. bogat ~ 154. 654. 2093. 1418. 2050. 1416. 2063. 2071. 2045. cela ovca 1365. 983. begliska (begli~ka) 1148. 1761. crvena podopa{nica 1876.

1835. 1935 {ip 184 {irok ~ovek 2081. {ega {apka 2078 {ega 239. 1804. 1567. 1835. 2077 v. 1226. 342. {aka {e}er 46. xepovi 1846 xeza 421 [ {aka 1804. 2048 {~rbol 1682 . 1496. gnila 1156 {trkol 108 {ugav kow 458 {uma 1253 {uplivi jabolka 2099. {iroko srce 2082 {kolka 230 {tedliv tatko 1212 {teta 1444 {tica.− 177 − INDEKS na klu~ni zborovi xamija 790 xeb 1563. 2100 {utar(ka) 1682. 2079 v. 1058. 898. 1227.

D E L II / P A R T II ENGLISH-MACEDONIAN PARALLELS OF EQUIVALENT PROVERBS ANGLISKO-MAKEDONSKI POSLOVI^NI PARALELI .

(NIF Papers 5/1997: 11). and norms. Some of the sources. lecturers of Macedonian in English-speaking countries as well. both from the past and the present time. the variants and synonyms of the proverb are given. Folklore Fellows’ Communications No. This work is actually a collection of parallel proverbs and sayings in two directions. attitudes. involve textual analysis. we can be given a glimpse into another world and time. Folk Culture in Post-Socialist Bulgaria. etc. Comparing the proverbs of written sources from the 19th century with those of our own time.110 and the second one 1.A Contribution to the Debate on Modernization”. Folklore of the Change. 1999. 270. who rebel against the norms of society and express their attitude through folkloric channels of popular culture. the Macedonian correspondences and illustrative material from the cited sources. Any proverb or saying can be easily located in the subject indexes by its initial word or key words. for a great deal of the proverbs are created by different strata of the Macedonian-speaking people.183 entries. The first part of the present Macedonian-English and English-Macedonian Dictionary of equivalent proverbs contains 2.000 semantic units including Macedonian and English entries followed by its analogues in the comparing language. These “new values and norms almost always clash with central and unquestioned categories with which they often seem to be incompatible”. The corpus of the present collection refers to folklore but it contains both folkloristic and ethnological approaches and methods. a logical interpretation. sayings. a process which is still going on. such as of proverbs. especially young people. as Klaus Roth calls it 2 . They exist in today's Macedonian language spoken in the Republic of Macedonia. Radost Ivanova 1 discusses this kind of contemporary folklore. 2 Klaus Roth: “Bourgeois Culture and Civil Society in Southeast Europe . which is a 1 Radost Ivanova. This concise juxtapositional dictionary of proverbs and sayings is in fact a collection of wisdom of the common people. 127 pp.INTRODUCTION This bilingual comparative dictionary of proverbs and sayings contains more than 2. because there are always people. Helsinki. and it is mainly aimed to proverb scholars but it can also be of help to translators and language specialists. Apart from the main proverb in each entry. Academia Scientiarum Fennica. equivalent proverbs are those which express the same concept literally or metaphorically. slogans. as well as a literal translation. The book could be of great interest for a broad audience: learners and teachers. . By definition. notwithstanding the new values. the “folklore of crisis and change”. and at the same time we can noticed that some of the proverbs and sayings are still alive and functioning if not in the same manner at least the Macedonians stick to the same concept of behavior despite the cardinal changes that occurred in modern Macedonian society.

. and as topical now as it was in the recent past. a compendium of cultural data. By researching folklore. A nation can be interpreted as a living organism whose world-view is reflected in folklore. but also to the social. The Turks came to the Balkans in the 14th century. sayings. about social processes and constructing new identities. particularly in the sphere of proverbs. Because of its situation. Many Turks settled in different parts of the Peninsula. These manifestations of popular culture can also be discussed from an ethnological perspective. The main roads between Asia and Europe ran across it. economic and cultural relations which have existed in Europe over the past centuries. Thus. The features they have in common are not only because they are members of the same civilization. It is well known the cyclic nature of folklore and in general. The vast number of parallel proverbs and sayings is a proof in itself of the existence of great cultural and spiritual ties between the European countries. we can get to know about the people and their mentalities. undoubtedly due to the same way of thinking and common origin inherited from the religious or literary sources. similar historical processes can be traced both in folklore and folkloristics. their domination gradually spread and even went beyond the boundaries of the Balkan Peninsula. They were lively communication lines between the two continents. the Balkan Peninsula has since ancient times been a bridge between the East and the West. I have selected the abovementioned number of proverbial parallels.− 182 − Bone Veličkovski traditional method in folkloristics. although the approaches and emphases have changed. Some of the latter were absorbed by other ethnical groups and disappeared. Many tribes and peoples crossed the Peninsula or settled on it. Several Balkan peoples lived for centuries within the framework of the Ottoman State. They lived in close contact with the local population and passed on to them something of their folklore. It is amazing to notice how great is the number of parallels in their folklore. but naturally the collected material is not quite exhaustive. The relationship between tradition and innovation in folklore is a constant research problem. Their focus is on the essential symbols of the popular culture. The majority of them have correspondences. Folkloric self-reflections of an ethnic group or a nation can spread to the oral traditions of the others and determine how other nations see them. These minor forms can also be seen as a sociological barometer of a nation. I have done my best to make this collection as complete and precise as possible. songs and tales. on their changing meanings and the dynamic processes that are reflected in these verbal symbols. channels of folklore transmission have changed and become more diverse. There existed cultural contacts among the Balkan peoples before and after the Ottoman conquest. which together with some variants considerably surpass it. Macedonia is situated in the central part of the Balkans. The present work is a contribution to the study of one of the most interesting folklore genres ─ of proverbs and sayings. However.

many stories and tales are the biggest and richest anecdotal source for Macedonian proverbs. the folklore of the Macedonian people contains many original. some of them were brought by merchants trading with Italy via Venice. Sofia. I must also stress the fact that there are many parallel proverbs that come from outside the Balkan Peninsula. it's all the same to me. Dubrovnik or other towns on the Adriatic. though it could not squeeze into the hole. Turkish. 3 Nikolai I. and some of these anecdotes. The proverbs and sayings figuring in the collection are arranged in alphabetic order. Persian and Armenian origin and have been brought to the Balkan Peninsula by the Turks. Institute of Balkan Studies. moral and ethical values. They contain many proverbs. all the parallels are given immediately underneath.− 183 − INTRODUCTION I would like to point out that many proverbs and sayings of Turkish and Greek origin has been either translated literally into the Macedonian language or has been only slightly changed in the course of history. All found Macedonian and English variants are also given. 1968. Of course. Albanian and Greek. Many regions of contemporary Republic of Macedonia also contributed considerably to the treasury of Macedonian proverbs. "They asked the wolf. Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences. associated with certain proverbs and idioms are incorporated in this book. purely local sayings. and according the key words (alphabetically) in the English-Macedonian part. had a pumpkin tied to its tail". 'Why is your neck so thick?' 'Because I do my own work myself. This Macedonian-English and English-Macedonian Dictionary of equivalent proverbs demonstrates that both tongues contain hundreds of the same proverbs with the same implications and manifests the proximity of our cultures and the links which reunite us. or came later with the Crusaders." In addition. although the local population looks upon them as typically their own. The number of Latin proverbs is also considerable ─ they have come down to us from the time of the Roman domination on the Peninsula. which are not only neighbors but also had to a certain extent a common history during the time of the Turkish domination 3 . 322. . The study of such removed epochs is outside the aims of the present work. but the number of parallels (of Balkan or other origin) is really significant and that is why I have made them the object of this study. "They asked the old ox whether he preferred old or new fields to plough: 'As long as the yoke is on my neck. The parallels reveal the same feelings. "The mouse. idioms.' he answered. in the Macedonian-English section. Many of them are of Arab. so she also lifted up her foot". p. Brief aphorisms associated with anecdotes are another important source for Macedonian proverbs. Ikonomov. Serbian. Folk Wisdom of the Balkan Peoples : Parallel Proverbs and Sayings in Bulgarian. We can see from the classification of the proverbs and sayings in groups according to subject matter how close are the ideas of the Macedonian and English peoples concerning all the spheres of human activity.' he answered". Here are a few examples: "The frog saw how the horses were shod. They speak of the similarity in the life and ideology of the Balkan peoples. Rumanian.

though it is Turkish 4 and can be met as a Serbian proverb in the famous collection of proverbs that has been assembled by the language reformer Karadjich. Davisos Osmanli Proverbs and Quaint Sayings (1897). The Book of Dede Korkut (thirteenth century). but both are not to the host" is recognized as an Albanian one. National Education Press. From The Turkish Delights. His book contains many Turkish proverbs which first appeared in Diwan-i Lugat-it Turk (1074). 1998. Istanbul Avci}ol Matbaasx. The Penguin Dictionary of Proverbs. no roses". credits only two proverbs to Turkish origins: "God builds the nest of a blind bird.J. 6 Rosalind Fergusson. (6979 proverbs). etc. Volume IV. "All fingers are not alike". 7 Macedonian Folklore. "One must beat the iron while it is hot" ["Strike the iron while it is hot"]. in the first edition that dates from the year 1849. "Iron whets iron". 7 Here are other examples. or “Solomon's Advice to His Son”): "A soft answer turneth away wrath". A Treasury of Proverbs and Folk Saying. There are other Turkish proverbs appearing in this book which seem to have been taken ─ as patterns and variants ─ with the proverbs mentioned above. "The borrower is servant to the lender". E. “Alms are the golden keys that Nejat Muallimo}lu New York City September 1988. Serbian Proverbs and Sayings. "A contented mind is a continual feast". 1988.." which have their identical counterpart in Macedonian. "Fools are wise as long as silent". "The guest is not welcome to a guest.− 184 − Bone Veličkovski The orthodox fate inspired many proverbs in the Macedonian language. which show that the proverbs of Turkish origin have been translated almost literally into Macedonian. Skopje." and "Rejoice not in another's sorrow. and Teshil (1480): "Use not the sword against him who asks forgiveness" (a widespread Macedonian proverb). A Treasury of Proverbs and Folk Saying. From The Turkish Delights. M. See also: Necat Muallimo}lu. 8 Nejat Muallimoglu. Book 1. which is also found in Diwan-i Lugat-it Turk. National Education Press. from Rev. 1954. Publishing Hous "Kocho Ratsin". Harmondsworth. or “The Sayings of Solomon” (or “The proverbs of Solomon”. Proverbs. beats the saddle” that are known both in the Turkish collection of proverbs appended to Teshil (published in 1480) and in the Macedonian one (from 1954). "The joy of the heart makes the face fair". 4 . 5 Vuk Stefanovich Karadjich. According to Nejat Muallimoglu. Edited by Haralampie Polenakovich and Kiril Penushliski. Vienna.D. 5 It is also registered among the Macedonians. which is from The Book of Dede Korkut. some Western authors often contest the Turkish proverbs' origin. 1998. For instance the proverb. "Without thorns. 8 Petros D. Turkish Delights: A Treasury of Proverbs and Folk Sayings. which was the translation of Ahmed Midhad Effendi’s Muntahabat-I Durub-I Amsal (1871): "It is too late to shut the stable after the horse is stolen". 1849. It is a well known fact that numerous Macedonian proverbs are of Turkish origin. Rosalind Fergusson 6 quotes as English proverbs "Every sheep is hung by its own leg" and "He that cannot beat the ass. Baz. "A good friend is my nearest relation". Hibet-ul Hakaayik (thirteenth century). A great number of proverbs and sayings are either from different chapters in the Holy Bible. Armenian Monastery Press. 1986. Many of these variant forms are in use in Macedonia today and can be both heard and found in written texts.

− 185 − INTRODUCTION open the gates of heaven". In English there is a proverb "The fish always stinks from the head downwards. "Every horse thinks his own pack heaviest" or "Every donkey carries his own burden". Lazarus in Venice. The Turkish version of it. Since human nature is much the same all over the world. cura te ipsum (Physician. "The fish stinks from the head. In this book. "Two (many) captains sink the ship" and others. our minds react more or less the same way. Edited by John Simpson and Jennifer Speake." The Concise Oxford Dictionary of Proverbs says that it is of Greek origin and first appeared in English in 1581. proverbs of Greek a Hebrew origin began to strain into the Old Slavonic language in Macedonia. many English and American proverbs have counterparts in 9 The Concise Oxford Dictionary of Proverbs. in the Macedonian variant]. After they embraced the Orthodox religion in the tenth century. "No one knows the weight of another's burden". Oxford University Press. as one can see. "A cock is bold on his own dunghill". An English-speaking reader may be accustomed to thinking of the Macedonians as differing widely from himself or herself in habits of thought. Macedonians did borrow proverbs from other cultures and languages. "To the lazy every day is a holiday"." which The Concise Oxford Dictionary of Proverbs attributes to a Greek origin. It is quite possible that proverbs as well as weapons were exchanged. "Uninvited guests sit on thorns". "Stretch your legs according to the length of your quilt (coverlet)". The Turkish proverb "If a bald man knew a remedy. 1999. "Marry your son when you will. There are also proverbs of Arab and Persian origin introduced into Macedonian by means of the Turkish Language: "Free vinegar is sweeter than honey" is one of them. "The best apple is eaten by the bear" ["The best pears are eaten by the swine". we also see "Do not observe the teeth of a horse given as a present. During and after the Crusades. Of course. 9 which states that the proverb "The apple never falls far from the tree" is "apparently of eastern origin" (the Macedonian variant is "The pear never falls far from the tree"). "We have two ears and one mouth. "Choose neither a woman nor linen by candlelight". Third Edition. It is expected that similar proverbs will be found in different languages. Turks came into contact with the West. heal thyself)." appeared among the proverbs attached to Teshil. "The dog barks and the caravan passes". None of these proverbs are among the 960 in The Concise Oxford Dictionary of Proverbs. yet. "No road is long with good company". that we may listen the more and talk the less". The Turks and the Macedonians too have known this proverb and its connection with the Greek sample. "I'd rather an ass that carries me than a horse that throws me". "Cleanliness is from faith". "The mouse that has one hole is quickly taken". This and "Every fish that escapes appears greater than it really is" are also cited as Turkish proverbs in the book published by the Armenian monastery of St. . your daughter when you can". he would rub it on his own head" has its counterpart in Latin: Medice. "One scabbed sheep will taint a whole flock". Italy.

above all. apple. salt. snake. pear. on an available choice of a fair amount of texts containing words denoting animal referents (zoological creatures): fish. Because of the influence of environment and climate. customs and ceremonies that are near to the oriental mentality. the proverb is a traditional saying. The figurative rendering of many proverbs. a country with a continental climate. The Macedonian proverbs. are mostly very old. dating from early centuries when the Macedonians came to the Balkan Peninsula and were leading a nomadic and agricultural life. is a warning 10 pogovorka corresponds to the English saying. can prove this and domestic animals. a picture of the cold climate. not talking about things to be done). but also the names of animal families and genera. "with the exception of a few comparatively modern ones. the potential of cognitive linguistics for making inter-lingual comparisons of figurative language. The Macedonian word for a proverb. etc. predator. offers a picture of open-air pastoral life. . poslovica 10 possesses the Latin meaning. birds. grapes. A close examination of these proverbs reveals observations about people and things. and similes. By one of countless definitions. the Macedonian folk philosophy. which frequently refer to country life. tells us that a clear conscience does not fear accusation). but in arid Macedonia. "No leaf flutters without a wind". garlic ("Your mouth will not smell if you do not eat garlic". "The rains of May. honey’ that sweetness will come into the mouth". The concentration is focused on 'animal proverbs'. etc. bird. Honey ("It is not by saying 'honey. including those in proverb and proverbial phrase form.for example. especially the latter. is a reference to ingratitude). advises us that only action produces results. sugar. beans. the peculiar flavor of the language and phraseology constitute the distinctiveness of the Macedonian proverbs. fragments of poetry. rice. which offers advice or presents a moral in a short or pithy manner.. because it was crooked". bread. but in Macedonia. implies that the angry man cannot control himself). yogurt. his nose swells to the size of an eggplant". and quaint rhymes. not enough sunshine but plenty of rain inspired "Make hay while the sun shines". onion. As with proverbs of other nations. different peoples vary in rendering the same idea. and watermelon ("One cannot carry two watermelons under one armpit". In England and Macedonia "There is no smoke without fire". In England.− 186 − Bone Veličkovski Macedonian. wheat. distinctive regional customs and. cucumber ("A cucumber being given to a poor man. insects. pay the debts" and "Every drop of dew in May is worth a golden coin". he did not accept it. eggplant ("When his is angry. milk. vinegar ("You can't get both wine and vinegar to flow from the same barrel at the same time"). facts of natural history. for animals constitute the main metaphorical feature and in figurative language of Macedonian proverbs. The registered material about animals in both metaphorical and nonmetaphorical uses is interesting for research approaches that are able to relate these areas to each other . Macedonian proverbs also tell us what the authors of those wise sayings cultivated and ate. puns. like animal.

" 12 In trying to understand a proverb. This will explain many points that might appear at first unclear and incongruous. In the English proverbs as well as in the Macedonian ones. This saying is also used when someone wants to achieve two aims at the same time and ends up achieving neither). the people suffer three hundred miseries". has 'hundred': "Better three days as a rooster. Romanian. and three hundred wise men can't fish it out". or 'three hundred': "A crazy man throws a rock down a well. and the different languages of the exYugoslavia including the Macedonian. or "You can't carry two watermelons under the same arm". and they made a good agreement". and think as if you'd die tomorrow". they are all employed metaphorically in these proverbs. the other another (one thousand). 12 Necat Muallimo}lu. 11 . Similar examples are the following ones: "He who looks for a Nikolai I. who hold them in great respect and affection. Institute of Balkan Studies. Albanian. 1988. or even 'a thousand': "The one said one price. which a hundred wise men cannot pull out". 1968. than a hundred years as a hen". all contain large numbers of proverbs from Turkish. or 'three': "Fish and guests stink after three days". "When there is oppression. Folk Wisdom of the Balkan Peoples : Parallel Proverbs and Sayings in Bulgarian. and also: "Measure a three times before cutting once". Sofia. "A fool may throw a stone into a well. Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences. and this perhaps explains the reason why they are cherished so much by the Christian subjects of the former Ottoman Empire. "In time of war. Turkish Delights: A Treasury of Proverbs and Folk Sayings. on all similar occasions the Macedonian. etc. Albanian and Greek. there is a reasonable contrast of one with two. Bulgarian 11 . Istanbul Avci}ol Matbaasx. "Whoever understands. from flowers and seeds. (It contains many Macedonian proverbs and sayings considered as Bulgarian). "One stitch in time saves nine". an Armenian scholar at the School of Oriental Studies in London in the 1930s. the natives of those countries have kept them alive. the people suffer three hundred calamities". Turkish. will be in the dark after a thousand repetitions". A superficial explanation will attribute this to inherited Oriental exaggeration. Topalian. will grasp it with a single word. but the true explanation lies in the fact that the Turkish words for a thousand and one 'bin. whoever doesn't. the peculiarities of its language should be taken into consideration. Hungarian. have an alliteration and euphonic charm almost too strong to resist". for the sake of rhyme. three hundred saddles can easily be found". bir'. and these proverbs were automatically translated from the Turkish into Macedonian. Ikonomov. "If you have the back for it. or. Rumanian. The Turks disseminated their proverbs in the Balkan countries when they occupied them. "Work as if you'd live a hundred years. Serbian. pointed out that "Turkish proverbs with their idyllic rendering remind one of the teachings of Christ who took his similes from shepherds and lambs. "One bird in the hand is better than two in the bush [branch]". Professor S. "Measure a thousand times before cutting once".− 187 − INTRODUCTION against doing more than one thing at a time). but sometimes.

Numerous proverbs are tinged with a titillating cynicism: "One makes the mistake and another pays the fine". virtues: "A good bishop will not nominate himself for sainthood". the Macedonian proverbs share the common characteristics of proverbial philosophy: "Asked what made the world go round. "A hungry hen dreams she is in the barley barn". by making mistakes". which is generally reinforced by internal rhymes.− 188 − Bone Veličkovski friend without fault. "He who is well-fed does not know the one who is hungry. "If you don't know how to live. than give a kilogram of gold in church". "The face shows the quality of the heart". Often an element of quaint or humorous exaggeration in the Macedonian proverbs adds to their charm: "A neighbor's hen looks as big as a goose". as for combs. "The bald laughed at the scabby"). that fellow was behind the door".g. "One in the heart. "Moisture ruins the wall. patches and patience for the poor. "Do not look at the hat. "Practice makes perfect") plays a conspicuous part in Macedonian proverbs together with the rhythmic effect produced by harmonious arrangements of syllables. and honor for everybody". If your friend is made of honey or sugar. "One swallow doesn't make a summer". hide for old age". Like proverbs from other nations. "What's the use of having a beard. "When God was parceling out brains. a wise old man said: "Mind for the intelligent. if his head is empty?". "The head gray. "The mouse that has only one hole in soon caught". money for the wealthy. "Work in youth. and its skeptical attitude toward the world and human motives. you can have as many as you like". This balanced structure is highly characteristic of Macedonian proverbs: "A man becomes experienced by being defeated. a scholar. "He came to his reasons. "Where there's a will there's a way". and no brains yet" ("No fool to the old fool"). with its emphasis on courage: "The determined dog does not fear the wolf". don't eat him completely" (If our friends are good people. we ought to respect them and not to exploit their goodness). "He that goes a-borrowing. A preferred type of Macedonian proverb consists of two complementary clauses. he who is well does not know the one who is ill". "Better to possess a gram of love. grief ruins the man". drunkenness reveals".. "A miss is as good as a mile". "The old cat looks for a young mouse". goes a-sorrowing". another in the tongue". hide to have". remains without a friend". "Worn cotton does not become doth. it is absurd to have many possessions". Alliteration. These poetic characteristics enhance the following proverbs: "What soberness conceals. prudence: "May God protect us from poverty and ignorance". the old enemy does not become a friend". self-reliance: "God helps those who help themselves": work: "Work adorns a person. "Work to eat. We find the same sort of parallelism sometimes in English: "Two blacks do not make a white. "If God listened to the donkeys. "A man who is drenched does not fear rain". not a single saddle maker will be left alive". "Get yourself a beard. as in many English proverbs (e. but at what is under the hat". or by parallelism. whereas laziness makes him hideous". "A thief knows a thief as a wolf knows a wolf". "He that speaks the thing he should not hears the thing he would not". but his godfather had left" (When a thing is . two wrongs do not make a right".

− 189 − INTRODUCTION

done, advice comes too late), "The donkey was invited to the wedding, but it was asked to bring its saddle", "He swam the whole sea, and was drowned at the shore", etc. A careful reading of some Macedonian proverbs will show that the traditional Macedonian society ─ and to a large extent Macedonian society today ─ is still somehow patriarchal. The father is the head of the family: "The very sigh of the father or mother takes effect, let alone their curse", "When a father divides the inheritance, he mustn't give with handful to one child, and with a finger to another". Because of their long life and experience, elder men are highly respected: "Whoever doesn't listen to the elderly, will remain ignorant" ("He who doesn't hear the councils of the elderly people will remain an ignorant", and "If you wish good advice, consult an old man"). Sons are more valued than daughters are, for they carry the family name and its tradition to the following generation. This should not be taken to mean that women are second-class citizens. On the contrary, they are very much appreciated: "The pretty woman gratifies the eyes; the intelligent woman, the heart". Motherhood is the greatest honor a woman can achieve: "A blessing on the milk he imbibed from his mother!", "The good mother says not, Will you? but gives", "When appraising the daughter, cast an eye on the mother as well", and "He that would the daughter win must with the mother first begin" ─ these are some of the proverbs showing the high esteem accorded to mothers. However, there are some harshly denigrating and insulting proverbs about women that exist in Macedonian similar to those in the English language: "Long hair ─ short brain" (Women have long hair but little intelligence). Numerous proverbs about God show that religion plays a very important role in an average Macedonian's life. As will also be seen when one reads the numerous proverbs on destiny, a Macedonian believes that events are predetermined and inevitable. He is sometimes a fatalist. A Macedonian is not a devout Christian; even before the communist era people believed: "Better to be without religion, than to be without bread"; his exemplary tolerance of other faiths is evident in the proverb passed from one generation to another: "God helps all people, including those of a different faith", "Be devout, but perform good deeds as well", "A man without moderation and restraint, is a man without faith", and "Like faith, like dinner" ("Like saint, like offering"). One must add that despite the high regard a Macedonian has for his religious leaders, the pops, he did not shrink from making fun of them when he thought it was necessary: "Give to priests, but don't ask for anything", "A priest or a monk cannot give, as he only has two hands ─ one for blessing, and the other for taking", "A priest who looks at your pocket, does not care for people" (which is an allusion to pops' alleged stinginess), "Even if he were to talk of nothing but God, the false priest will not be believed by anyone", "Don't waste your breath promising anything to a priest or a monk, because they'll just take it anyway", "The priest has a keen eye for the wine", "The debauchery of priests ruins the people, just as bad workers ruin the fields and vineyards", etc.

− 190 − Bone Veličkovski

Some Macedonian proverbs may resemble puzzling riddles for those unfamiliar with Macedonian customs and way of thinking. Here are two examples of that kind: "Whoever steals a needle, will steal anything". What the proverb implies is this: Anyone who accepts a task as insignificant as stealing a needle must be ready for all the obstacles on his way to achieve his goal, or a man must accept the full consequences of what he does willingly or knowingly; "Caught in a trap, the fox still looked longingly at the chickens", which refers to a ruling passion strong as death, or to one who looks regretfully back to things that are lost. When studying Macedonian proverbs, one sees the same sentiment sometimes expressed by different proverbs: "No one will give suck [breast milk] to a baby who does not cry" ("The lame tongue gets nothing", "He that cannot ask cannot live", "Dumb men get no land"). The proverbs imply that anyone who needs help must ask for it. Again, "An empty sack cannot stand upright" ("Empty sacks will never stand upright"; "Without Ceres and Bacchus, Venus grows cold"). The implication of these proverbs is that in order to have someone do something for you, you must give him something in return. No translation of any proverb, no matter how carefully done, can convey the true form and charm of the original. This is especially true of Macedonian proverbs since brevity and rhyme, which play a very important part in them, often have to be sacrificed in translations. Despite that, 2,110 proverbs and folk sayings in the first part of this book are classified alphabetically and accompanied by explanations, sometimes with their closest English equivalents. In the Western world, it is said that with the spread of education, the use of proverbs has lessened. This cannot be said of all Macedonian proverbs, for the teaching of proverbs is not only a part of the curriculum in Macedonian schools but there is hardly any conversation without mentioning, or alluding to, a proverb. Now some explanatory remarks about the problems of the type of proverbs relevant to compilation of texts for scientific collections, to systematization of a national stock of proverbs, to researchers of their history, variation and the development of their social content and artistic forms, as well as to paremiologistscomparativists. 13 Actually, the term 'proverb-type' is seldom met in paremiological literature and even more seldom its content is discussed, although through the studies of systematizers of folk tales or other types of folklore, it might not be difficult to define it. It is a set of national variants (on an international scale ─ multilingual equivalents) of a separate proverb. 14

Kazys Grigas, Problems Of The Type In The Comparative Study Of Proverbs, Vilnius, Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2001. 14 A set is understood conditionally, as it is inconceivable to embrace absolutely all the past and the present recordings of proverbs and the cases of their usage in the written language. When systematizing proverbs and compiling their fundamental editions, the texts available in the depositories of manuscript stocks and in the most important printed sources are usually used.

13

− 191 − INTRODUCTION

In entire groups of the texts of proverbs the data of several levels often interlace, repeating or concurring in some respects on the one hand, or retreating from one another into separate directions on the other. Therefore, it is not easy to distinguish stable indications in order to establish the end of one proverb and the beginning of another one. In classifying proverbs and arranging them for systematized publications, the solution of these questions varies. There appear contradictions in theoretical studies, i.e. in the projects of systematizing the texts, in the introductions of proverb publications, in articles. In several significant studies paremiologists have discussed the type problem of proverb to some extent, and the systematizing of proverbs in general, laying out the author's conception of the type and the possibilities of classifying proverbs. 15 The famous American paremiologist Archer Taylor was the first to introduce the term 'proverb-type'. In his book The Proverb, 16 published in 1931 and recognized world-wide, he dealt with proverbs as an international phenomenon from different aspects, using the examples from English, German, Latin, French works. Referring to the proverb as a property of many national cultures, he called the equivalents of the same saying expressed in one separate language or by means of several tongues, 'the variants of the proverb', while a set of variants was called 'the type'. Discussing the ways of variation Taylor indicated the diversity of some specific details and the main features in proverbs, as well as in fairy-tales, ballads or in other genres of folklore. They are linked by similarities, the locutions being broadened either by duplicating analogues or adding contrasting elements or changing obsolete and incomprehensible details. The Finnish paremiologist Matti Kuusi stressed the significance of the monographic analysis of separate, representative proverbs in 1957, and he referred to the proverb as a set of variants, written down in different places and on different periods. He drew attention on the groups of variants, which appear as primary or secondary. 17 The analysis and comparison of equivalents, according to Kuusi, may help in solving the problems of the origin of the image, evolution and social functions of the proverb. In 1965 Kuusi presented the idea of a type-index of international proverbs, 18 and in 1966 he suggested the main criteria and terms for the analysis of the structure of the proverb. 19 He pointed out the components shaping the proverb on three levels: 1) an idea;

15 16

Kazys Grigas, Problems Of The Type In The Comparative Study Of Proverbs, . . . Archer Taylor, The Proverb, Cambridge, Massachusetts, 1931. 17 Matti Kuusi, Parömiologische Betrachtungen, FF Communications, no. 172: 1-52, Helsinki, 1957, pp. 47-48. 18 Matti Kuusi, "Suum cuique", Proverbium, no. 1, Helsinki, 1965, pp. 11-14. 19 Matti Kuusi, "Ein Vorschlag für die Terminologie der parömiologischen Strukturanalyse", Proverbium, no. 5, Helsinki, 1966, pp. 97-104.

− 192 − Bone Veličkovski

2) a structure; 20 3) a kernel. Kuusi refers to the texts of different nations where the idea and the kernel coincide as the variants of the same proverb. The texts linked by the common idea and structure are suggested to be called equistructural synonymous proverbs; the texts with the same structure, and having the adequate kernel of a message, but expressing a different idea, might be called congruous proverbs. The article also deals with the ways of developing the variants incorporating additional motives, contaminative proverbs and compound proverbs are described. It is also shown that in variants some elements appear to be comparatively stable, others are mobile. A series of theoretical studies and issues of texts followed trying to explain and to practically demonstrate the possibilities for systematizing proverbs. Russian paremiologist Grigori Permiakov experimented on the theory of classification, Kuusi reported his projects of the type-index of international proverbs, some polemic observations were published by Estonian folklorist Arvo Krikmann and Latvian paremiologist Elza Kokare. While classifying proverbs of different nations, Permiakov did not pay attention to whether they were international or not. He grouped the Russian translations of proverbs of Oriental nations according to the logical-semiotic features which, in addition, were made to agree with the so-called topical pairs. Having analyzed different aspects of the structure of proverbs as the signs of conformable situations or interrelations of things, 21 Permiakov applied his self-made scheme to Bregel's "Proverbs and Proverbial Phrases of Oriental Nations" 22 and to other textual issues. Four classes of situations or situational invariants, including the existing and possible ways of generalization expressed in the form of a proverb, are singled out in the system. Dividing the bulk of the texts concurrently into two, Permiakov presented them in two sections in his last edition of proverbs and proverbial phrases of Oriental nations. Shaping groups make up the first section. Its essence is described in the subtitle: "Proverbs and proverbial phrases of Oriental nations, arranged with reference to the types of interrelations of things while inside them, by the means of logic transformation". In the second section the texts are divided into subject groups. Smaller sections in both parts are expressed by metatexts as well. Kuusi criticized Permiakov's system, publishing his own projects of a typeindex of international proverbs. He pointed out that heterogeneous proverbs also fall under types marked out according to Permiakov's system 23 and therefore to find a
20 S. Neumann suggested the term 'structure' used by M. Kuusi, taking into account the syntactic forms of a sentence, to be replaced by the word 'formula', "Zur Terminologie der parömiologischen Strukturanalyse", Proverbium, no. 6, Helsinki, 1966, p.130. 21 Grigori Permiakov, Poslovitsy i pogovorki narodov Vostoka, Moscow, 1979, p. 17. 22 Poslovitsy i pogovorki narodov Vostoka, Somr. by Yu. Bregel, Moscow, 1971. 23 Matti Kuusi, "How Can a Type-index of International Proverbs Be Outlined?", Proverbium, no. 15, Helsinki, 1970, pp. 473-476.

− 193 − INTRODUCTION

required proverb in Permiakov's system is as easy as to look for a needle in a haystack. 24 In his projects M. Kuusi does not describe the structure of the whole planned index (macrostructure), but provides the illustration of its basic sections (microstructure). Taking into consideration the fact that every proverb consists of the data of several levels and while searching for those stable on the universal scale, Kuusi describes the type in one of his most elaborate projects referring to the relations of binary opposition. A. Krikmann stressed the presence of essential and complementary meanings in these systems, as well as the fact that they assign sentence-shaped descriptions to classifiable texts. 25 He also marked out some shortcomings and questionable things referring the one and the other. The non-exhaustiveness of semantic characteristics and the patterns of hierarchic systems caused the strongest doubts. As Krikmann sees it, the poetic as well as the folkloristic sides of proverbs suffer in both systems. Proverbs are not logical or philosophical statements but phrases bearing figurative meaning. He says it is doubtful whether there is "any ground to speak of proverbial meanings as "potentials" at all, beside those actual meanings they have or have had in the tradition of concrete peoples, cultures, etc." Proverbs are complicated structures, and the metatexts presented in the descriptions of types are not capable of describing all the relations manifested in proverbs. If we would try to compile an exhaustive description of a semantic structure, then this description would turn out a complicated one beyond comprehension. However, it would show clearly, that "the abstracting or generalizing of the proverb's semantic description is nothing else than tearing a certain substructure or a particular relation out of the total structure at the cost of severing its ties with the rest of it (i.e., neglecting all other semantic information)". Krikmann has noticed that many similar units in Permiakov's work fall under different classes and that some classes repeat the others. 26 E. Kokare has regarded Permiakov's system from the aspect of comparative paremiology. She considers Permiakov's book as generally valuable and based on strict criteria, though it does not escape criticism. As Kokare sees it, the titles of sections and subsections in Permiakov's book are too abstract in many cases, detached from the artistic generalizations of the proverbs having figurative meanings. 27 Combining the two criteria (logical and linguistic) while grouping the texts, Permiakov could not avoid repetition. She notices quite a few cases of the same example falling under different sections. Too much attention is paid to the modality of sentences; too many small subgroups are formed. Quite different
24 Matti Kuusi, "Towards an International Type-system of Proverbs", Proverbium, no. 19, Helsinki, 1972, pp. 699-736. 25 Arvo Krikmann, "Some difficulties arising at semantic classifying of proverbs", Proverbium, no. 23, Helsinki, 1974, pp. 865-879. 26 Ibid., p. 865. 27 Elza Kokare, "Teoria i praktika sravnitelnoi paremiologii", Folklor: Obraz i poeticheskoie slovo v kontekste, Moscow, 1984, pp. 274-289.

− 194 − Bone Veličkovski

examples are attributed to the same type. The titles sometimes impose on specific texts meanings which they do not possess. Here Kokare also discusses the question of the content size of the type. She states that but entire types, including synonymous proverbs and their variants, rather than separate variants of proverbs, must be attached to the edition of comparative texts. 28 In the comparative study of proverbs the national proverbs are compared to the ones of other nations. It also has to be discussed the problem of the type, formulating the following criteria for the ascertainment of the type: 1) The similarity of the syntactic and poetic structure; 2) The semantic adequacy of the image system. The stability of some components of a pattern, for example that of syntactic ones, is described by Kokare as relative, because different variants and equivalents in the complex of the type are usually expressed by sentences of several models; the data of other levels, i.e. the structure of the poetic image are more constant. As Kokare states, the cases where proverbs of an adequate artistic pattern are used in different meanings are very rare, though sometimes it is impossible to avoid the attribution of the texts, expressed by the same motives of an image to different types. The problems of the ascertainment of the type are touched upon in some aspects in theoretical articles. Hungarian paremiologist Vilmos Voigt, having analyzed one proverb in the form of a questionnaire, has formulated the idea that the meanings of the proverbs, expressed by completely adequate linguistic forms vary noticeably. 29 Their situational functions also depend on the so-called situational variants. In one way or another, the abundance of articles on the analysis of the structure of the proverb points to the problem of the type. For example, the American folklorist Alan Dundes, searching for constant components in the structure of the proverb, considers what the essential unit of the structural analysis should be: an image, a meaning or a formula for the modeling of the proverb. According to him, the latter might deserve the most consideration. 30 He drew attention to the fact that in the texts ─ which consist of one descriptive element and have only one topic and one comment ─ opposition is impossible. It demonstrates the impossibility of Permiakov's and Kuusi's principle of referring to binary antipodes that can be applied to all proverbs in the process of their classification. A significant statement for the understanding of the type is found in D. Burkhart-Chatzeeliades' article on the proverb as an example of the science of communication and semiotics. She indicates that it is inexpedient to reject the

28 29

Ibid., p. 282. Vilmos Voigt, "Variantenschichten eines ungarischen Proverbiums", Proverbium, no. 15, Helsinki, 1970, pp. 125-128. 30 Alan Dundes, "On the Structure of the Proverb", Proverbium, no. 25, Helsinki, 1975, pp. 961-973.

2. besides the types in which the discussed congeniality of the syntactic and poetic is more or less sensed. the types are allotted in the publication. 34 V. Whiting's 35 and S. A Dictionary of the Proverbs in England in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. 31 The material has been provided by the reality of some social culture. . Cambridge. I. Because the collections published by Whiting and Tilley are not large.. Sprichwörter der germanischen und romanischen Sprachen. no. 1968. Reinsberg-Duringsfeld. Adalberg-J. vol. I/ 1872. P. Proverbium. 33 Karl Friedrich Wilhelm Wander et al. vol. 2/1875. she joined synonymous proverbs into one common type. 25 of 1975. there appear accumulations of texts. Helsinki. One common basic word is found for every proverb (type). W oparciu o dzielo Samuela Adalberga opracoval Zespol redakcyjny pod kierunkiem Juliana Krzyzanowskiego. the Düringsfelds. J. manifesting rather diverse and unrelated poetic images. Warsaw. In it. 2/1970. the accumulations of texts comprising separate proverbs (types) are comparatively simple. Tilley. settling the essence of the micro and macro metaphors of proverbs. 35 Proverbs. considering the place of the words in the alphabet of a corresponding language. Wander. 34 M. pp. according to which the realities form an indifferent construction material in respect to classification. She gave preference to the common idea rather than to the unity of the image structure. In this way the abovementioned idea of Permiakov's is indirectly discarded. In the information of the international symposium of paremiologists. published in Proverbium no. 1875. observing the principle of the allotment of the basic words only.− 195 − INTRODUCTION classification indications of the sphere of realities. In all these issues complexes of variants. Deutches Sprichwörter-Lexikon. Leipzig. 36 Nowa ksiega przyslo'w i wyrazen przys lwiowych polskich. P. 2/1870. e. e. Leipzig. vol.g. while other compilers. Some compilers of proverb publications. The very first attempt to compile an exhaustive publication of proverbs encounters the problem of the proverb as a complex of variants and their international equivalents. 1/1867.g. Sentences and Proverbial Phrases from English Writings Mainly Before 1500 by Barlett Jere Whiting with the collaboration of Helen Wescott Whiting. 3/1873. in which the essential elements of a poetic image concur. "Das Sprichwort als Factum der Kommunikationswissenschaft und der Semiotik". 4/ 1876. Texts in the types are arranged according to the chronology of sources. discussed in the earlier mentioned book of Latvian and Lithuanian proverbs. Massachusetts. 32 O. Therefore. 33 gave preference to a formal criterion. 1981. 5/1880. Tilley's. as it frequently occurred earlier. Michigan. 3/1972. 141-172. Krzyzanowski's 36 systems of classification. Düringsfeld. compilers of national and regional publications of proverbs are recommended to be guided by M. 32 paid more attention to the idea that equivalents of the proverb render texts expressed at times by very diverse images. are presented as independent proverbs. Adalberg-Krzyzanowski's great publication of Polish proverbs and proverbial 31 Dagmar Burkhart-Chatzeeliades. Kokare followed her own principle for the distinguishing of the type. 1950.. I/ 1969. F.

researchers have mostly been interested in traditional plots. 10. undoubtedly valuable for researchers searching in the proverbs for the ways of stylistic-structural modeling common to all nations. 1968. Though very different from other folklore genres in terms of function and relation to social reality. Proverbs are objects of folkloristics and Permiakov has described proverbs as an object of research for linguists.− 196 − Bone Veličkovski phrases. it should be pointed out that he did not classify proverbs from the point of view of folkloristics. 37 He himself was mostly interested in the shaping of logical thought in proverbs. The stocks of variants selected according to this principle. They are divided into smaller sections. but it has practically been impossible to avoid these completely in any system of classification. nor Krzyzanowski in his recently compiled publication have used the term 'type'. marked by the letters of the alphabet. "O lingvisticheskom aspekte poslovits i pogovorok". as in every systematic publication some disputable and questionable cases of binding and detaching of texts occur here. their history reflects the development of social and aesthetic thought. The basis for Permiakov's as well as Kuusi's system is formed by the data from the higher structural levels of the proverb. That is why his method of systematization is unsuitable for the research of proverbs as folklore phenomena. make up the types of proverbs. From the beginning of folkloristics. and they are closely related to biographies of various 37 Grigori Permiakov. phenomena of folklore. a source of illustrative examples. The functions of the basic word are attributed to the words which are repeated in the texts most frequently. Proverbium. 11. 225-235. Folkloristics in turn explores the origin and development of folklore units. using historic memories preserved in the traditional. such as semiotics. linguistics. systematizing and studying of folklore heritage. 1968. Proverbium. proverbs are. Folkloristics evolved and developed as a science due to the process of collecting. no. With certain reservations one could say the same about the principle of systematization adapted to Kuusi's global index of proverbs. though not respecting many other components of the structure of the proverb significant for folklorists. no. pp. Helsinki. ethical and aesthetic views oriented to those relations. They are traditional combinations of artistic words. includes large groups of texts comprising separate proverbs. the texts in smaller divisions are marked chronologically. "O logicheskom aspekte poslovits i pogovorok". although those lacking the basic word attributed to the whole proverb are also attached. folklorists and philosophers-logicians. 38 Grigori Permiakov. 276-285. folklore is an auxiliary means. The classification of folklore according to aspects significant to them is very limited. sociology. first of all. artistic and ritual word. the problems of their ties to ethnic cultures. customs. True. on the other hand. pp. . characters as products of historical reality and social relations. psychology. and which are formed by belief. and requires methods oriented towards their essence. For other sciences. 38 At the same time. though neither Adalberg in the 19th century. Helsinki.

In the tradition of separate nations quite a number of sayings. The term 'type' was first applied in this meaning to the theoretical analysis of fairy-tales only. It eliminates the danger of misunderstanding in cases of the so-called free and constant combinations of words. exceptionally national or common in very close languages are used. The catalogues of narrative folklore are most often called type catalogues and the international type numbers introduced in them are convenient for comparative research. the basic component of the artistic structure. He states that the texts. constant. Synonymous proverbs are quite a different matter. abstracted components of the structure of 39 Matti Kuusi. however. The plot ─ being the most common component of national variants and their international equivalents ─ is the kernel of a separate piece of creation. This is determined by the amazing ability of a language as means for coding thoughts to limit and regulate denotative and connotative meanings of words and their combinations in corresponding contexts.e. they do not form one and the same proverb. ballads ─ is narrative. Kuusi seems to have discussed and illustrated these elements most clearly in the above-mentioned suggestions on the terms of paremiology. later it was used for other narrative genres as well. The main criteria for distinguishing a type. it might be inexpedient to introduce numeration. subject and semantics are derivative. and on the other hand.− 197 − INTRODUCTION ethnicities and of larger cultural areas. International types might get lost among them. The idea. 39 however. no. That is why in examples analyzed by Kuusi. must be as concrete. the so-called congruent texts. 1966. pp. are frequent. they form the basic units of the type. linked by common or similar ideas but having a different kernel. for some reasons he has ignored them in preparing the international index of types. . The idea. are very scarce. the folkloristic aspect proves to be the most important for the systematization of proverbs. Helsinki. For such small and common units as proverbs. As expressed persuasively in Kuusi's examples. the thought expressed by artistic image or non-artistic generalization in texts of the same verbal kernel is commonly the same. In his examples the kernel is the motif. i. The texts. the verbal formulae of separate proverbs are not longer than a few words. 97-104. those of the same structure and kernel but expressing different ideas. which are easily remembered and reveal the essence of the work. common to all variants. "Ein Vorschlag für die Terminologie der parömiologischen Strukturanalyse". While analyzing textual variants by the comparative method. forming a corresponding metaphor in image-bearing proverbs and the constant argument of non-artistic generalization in those is understood literally. And therefore.e. songs. the deepest layers of the past are revealed. legends. Proverbium. must be understood as variants of the same proverb. related by the common idea and the kernel. on an international scale. Folklore ─ comprised of the major genres such as fairy-tales. The texts of common plots are presented in catalogues as types. Consequently. i. 5. and easily stated as in the classification of other folklore genres.

The experience of systematizing and studying of proverbs. Liivi vanasõnad eesti. 4/ 1876. It is a concrete and relatively stable unit accessible to direct observation. and settling the organic unity of the image and the origin of the statement. 40 the Düringsfelds. 1985. They are too general and broad to enable a description of type as an organic unity. for example. vol. such as Wander.e. O. Tallinn. Analyzers. soome. However. 2/1870. Observing them as the very criterion for systematization. 1/1980. Sprichwörter der germanischen und romanischen Sprachen. researchers. vol. the unity of the main components. 2/1875. vol.. 1/1867. and especially the compiling of comparative editions of texts. the author of the great collection of German proverbs.− 198 − Bone Veličkovski the highest level. They become common traits when detached from a concrete image. adaptations or regional versions of it are created. explaining the meanings of artistic texts and situations of their usage. of those of higher levels are derivative. nevertheless. i. The more widely the proverb has spread in different languages and zones of culture. The material itself suggested for researchers who had worked individually to consider the proverb as an accumulation of variants. 40 . They are modeled with the help of sentences with analogous syntactical constructions. Words as codes of realities and abstract notions belong to the category of lower levels of the structure. being shaped by the structure of verbal variants. the greater number of variants. even in contradictory ways. expressing lexical equivalents. It is proved in many cases by the notes. 1-2. Already in the 19th century this idea was nearly reached by compilers of large publications. 1976. Deutches Sprichwörter-Lexikon. karjala ja vene vastetega. Düringsfeld. The afore-mentioned compilers of the publications of texts perceived the basic component shaping the proverb concurrently with Kuusi. Words and their combinations form a concrete and stable basis for the texts to be compared. Tallinn. Tallinn. 41 I. The semantic data. settling the structure of the image is. 2/1983. evident. by Vaina Mälk. 42 The kernel of the image of the proverb is a phrase. Reinsberg-Duringsfeld. vadja ja läti vastetega. vol. Leipzig. paralleled and distinguished. Eesti vanasõnad. demonstrate that the data on the surface structure of texts repeat regularly or concur not only in national (monolingual) but also in international (polylingual) types of proverbs. F. by Vaina Mälk. and rather often the very users of proverbs may interpret them differently. 41 In recent decades the same principle of type shaping has been consistently applied and corroborated by the Estonian compilers of comparative collections and the national edition of texts. 1981. it is impossible to avoid the danger of diverse comprehension and ascription of the idea. 3/1873. found in collections. the authors of the comparative edition of German and Roman proverbs. Common motives in kindred languages and also in those belonging to different families are created by using the same or similar realities and abstract notions. 3/1985. 42 Vadja vanasõnad eesti. Somr. 5/1880. to organize the types of proverbs. Leipzig. Karl Friedrich Wilhelm Wander et al. I/ 1872. Somr.

1223 and 1248. It also joins in the structure of the type organically. The proverb is: "He that digs a pit for another. in the following the structure of an international and particularly old proverb is described. O. . 44 For that purpose see the following examples in the first part of this book: 666. Not all versions have become popular to the same extent in different languages. 846. 43 In order to elaborate on this idea. though close on the level of semantics. and their dependence on the linguistic context and extralinguistic situations in turn. The idea of different versions. The unity of the kernel of the image in all versions is evident. implies that only the theme of digging a pit merges. where only the first component (he/she digs a pit for somebody) is used. The fact that one version has got the largest amount of equivalents in European languages. All European nations know its equivalents and the Far East is also aware of it.− 199 − INTRODUCTION Quite a clear concept of the type structure of popular international proverbs can be formed observing the Düringsfelds' comparative edition. falls himself into it". including the Macedonian examples. Expressing the same idea. the images of setting a trap or a snare: "He that sets a snare for another. function independently from the oldest times. The only difference is that the component of the digging of the pit is perceived more as an artistic argument while that of falling into it is understood as an artistic generalization or warning. While observing the correlation of equivalents. for example. F. and only those texts in which the kernel is repeated are called the proverb's variants and equivalents. they can serve as 43 I. vol. Therefore. I/ 1872. bearing various realities and notions. It is referred to in the Bible. Sprichwörter der germanischen und romanischen Sprachen. the texts having the motif of digging a pit are distinguished from those in which the same idea is expressed by. Düringsfeld. There is a variant of it. in which a number of equivalents in Romanic and Germanic languages have been paralleled. while dealing with versions expressed in a different way and by different types of sentences.44 Both complexes of equivalents and variants. then it is inexpedient to supplement the type composition with proverbs expressed by other ─ though similar ─ motifs. gives rise to the thought. Their images. it is possible to guess some peculiarities of the external structure determined by historic development and ethnic environment. The unity of the idea of the equivalents is convincingly expressed by the context in the Bible or in some other sources if used in any other coherent narrative. coded by them. falls himself into it". Leipzig. combining the motifs. we also perceive the adequate differences of modality of statements. They cannot be referred to as two modulations of the same image. The kernel of the proverb consists of the themes of the digging of the pit and the digger himself falling in. If the kernel of the image is understood as the fundamental component of the structure of the proverb. Reinsberg-Duringsfeld. that its linguistic model may be the fundamental and the oldest one. In general. Its equivalents are also found in many European languages. were often used in parallel ways in the same language. because different metaphors have been applied to them. 2/1875.

the elaboration which sometimes change the image of the proverb considerably. Therefore. Paremiology and paremiography thus far have used primarily printed proverb publications (and earlier manuscriptal collections) and/or archival manuscript material as their sources. acquire the status of variants and equivalents. which are characteristic of diverse types of proverbs. employ references. The data is also used for the compilation of card-indexes of the stocks of national proverbs. while in the expressions which have maintained their direct meaning. confronting the contamination. The systematization of the texts always presents some doubtful and obscure cases. the analyzer is obliged to refer to the unity of meanings and idea if the data exceed the bounds of the unity of the kernel of the image. even of the diverse origin.− 200 − Bone Veličkovski substitutes but one never repeats the image motifs of the other. The exact comprehensions of the basic component of the structure of the proverb. Its essence is judged by the verbal structure of the text. The component which forms the proverb as an autonomous unit and enables us to single it out from other proverbs. All this compels the analyzer to ascribe or delimit conditionally and. . combining two or more types. it does not diminish the significance of the kernel of the message. The content of the notion of the type becomes too complicated. The difficulties arise while observing the interlaced motives of the kernel. Two conceptions about the typological nature of proverbs have become dominant. Therefore. However. the consistent reference to its data are the conditions determining the scientific value of the activity. is the kernel of the artistic image. This is only an attempt to clarify some aspects of the problem on the example of a single genre (proverbs) and a single notion (proverb type). The importance of the kernel itself is revealed in the comparative studies of separate proverbs. Judging the type by the components belonging to higher structural levels. 3. the expressions. forming the type. Not many nations boast extensive folkloric archives. 2. it is inevitable that researchers are lost in the unlimited expanses of common traits characteristic to proverbs. Peripheral texts existing within the limit of two or several types come into being. Knowing well the material to be systematized. it will come in very handy to indicate the ties of semantics of both types in the system classification but there are no reasons to join them into one common type. it is the logical combination of notions. In conclusion could be said the following: 1. the compilers of the best scientific collections considered the kernel to be the essential component of the proverb and referred to them. partly due to the nature of source material. The study of the type as the basic unit is one of the first stages in the compilation of the scientific collections of proverbs or their comparative research. Kuusi realized the kernel to be the most important component. Defining the interaction of the other components and the kernel in his theoretical article on the terms of the structure of proverbs M. in addition.

What the HEART thinks. Tie {to ne se tuka sekoga{ se krivi. Otsustvoto ja izostruva qubovta. Dodeka lebot ne bil pronajden. Cf. 3967). 34. . (MNU 6865). Otsustvoto go tera srceto posilno da qubi. 3968). arna e i 3. O~i so o~i {to nabrgo se viduaat i se miluvaat. 45 / Luka 6. ruins many. 9. }e zaboravat. Out of the ABUNDANCE of the heart the mouth speaketh. nor present without excuse. Sim. Sim. Cf. Cf. Var. Out of the fullness of the heart the mouth speaks. toa mu poka`ua i liceto. ACORNS were good till bread was found. 7. There is no ACCOUNTING for tastes. to mu i na srce. Izobilstvoto mnozina upropastilo. Tastes differ. Long ABSENT. toa bilo i vo mislata. 45). Luke 6. Every man to his TASTE. (MNU 6866). [~o mu na usta (na j'zik). [~o o~i brgo ne vidat. Where every man is MASTER the world goes to wreck. (Matthew 12. (Kav. The ABSENT are always in the wrong. Za vkusovite ne se diskutira. Od prepolnuvaweto na srceto zboruva ustata. out of mind. the tongue speaks. He is neither absent without fault. 185). Everyone as they like best. Sim. 2. Var. (Nedeq. str. 4. [to ima u ~oeka vo srceto. dobri bile i `eladite. presence strengthens it. There is no good ACCORD where every man would be a lord. Koga nemat pile. 6. [to izlegua od ustata. to i na j'zik. Var. ABUNDANCE. (Kav. 34 / Matej 12. (Cep. (Kav.A Dictionary of English and Macedonian equivalent proverbs A 1. Cf. Negqani o~i brgu se zaboravet. 2280). [~o na srce. Begaj od ku}a kade mnozina se stopani. 8. ABSENCE makes the heart grow fonder. Men are best loved farthest off. 1854). 5. like want. a prisustvoto ja jakne. soon forgotten. Out of SIGHT. ABSENCE sharpens love.

Staro ku~e ko da lajt. arna mu bila (dosta mu bila) i stra~ka. 3520). but he who won't take it is a fool. Much ADO about nothing. (Kav. 32). bread and butter are glad to eat. Kaj {to starite ne se slu{aat. Var. Sim. stra~ka. EXPERIENCE is the best teacher. (MNU 3884). feed on onion. Make ample PROVISION for old age. Var. Koga dojde umo.).D. (Kav. 2608). Sekoj starec i znalec. 13. 1470).M. trebit da vidi{ {~o e. 16. and the blindworm could see. Makata go u~i ~oveka na se'. Old AGE is sickness of itself. 11. ADVERSITY makes a man wise. koga si otide kuma. }e ima{e i opa{ka. not words. (Kav. If you have not a capon. 12. When ADAM delved and Eve span. Sim. Var. Cf. 15. Po do`do ~umu ti e kla{eniko. Ne na{ol Grkot koko{ka. When the HOUSE is burned down.gotova bolest. Var. (MNU 2684). ACTIONS speak louder than words. Podobro lo{a spogodba otkolku nikakva nagodba. 20. Delata govorat pove}e od zborovite. 19. Cf. (MNU 460. Starost . (MNU 6241). 932). For AGE and want save while you may: no morning sun lasts a whole day. not rich. It is easy to be WISE after the event. Ednio edno rekol i drugio il- . Ednio edno rekol. A woman's ADVICE is no great thing. you bring water. who was then the gentleman? Ako site bea gazdi koj }e rabote{e? If the ADDER could hear. i Gospod ne mu daat. Mu dojde umot. They that have no other meat. A lean AGREEMENT is better than a fat judgement. (MNU 1955). (MNU 4321). DEEDS. Much cry and little wool. he gives counsel. It is too late to shut the STABLE-DOOR after the horse has bolted. Better a mouse (louse) in the pot than no flesh at all. ne go najde kumo. Ako ima{e Ku{a sre}a. Deka nema do{ i grad e dobar. If the old DOG barks. Cf. 3183). Beli pari za crni dni. consult an old man. 14. ama mu pojde kumot. 2383). Keep something for him that rides on the white horse. bra{no ne padinat (ne padvit). An old man is a bed full of bones. If you wish good ADVICE. (MNU 1731). ADVICE comes too late. Sim. Od golema su{a samo gradot blagodaren ostanvit. Neolata um davat na ~oeka. 17. EXPERIENCE is the mother of knowledge. Kis. Cf. (Kav. drug drugo i se pogodile. Toj {to ne slu{a postar }e ostanit prostak. Sim. neither man nor beast would ever go free. Dojde mu uma. (MNU 5073). Keep SOMETHING for a rainy day. (S. (MNU 2919). (P. Mnogu vreva za ni{to. Cf. 18. (Kav. Ponekoga{ i `enata treba da se poslu{a.− 202 − Bone Veličkovski 10. (MNU 1547). @ito se melit. When a thing is done. An ounce of PRACTICE is worth a pound of precept. Spare when you're young and spend when you're old.

Ako si nakovalna. brgu i }e se odluti. Men are not ANGELS. 27. Ill AIR slays sooner than the sword. ANGER cannot stand without a strong hand. 36. Good words cool more than cold water. Cf. Lutinata e polovina budal{tina. Var. 29. 1715). (MNU 4902). 18 / Bitie 2. i se pogodile. When you are an ANVIL. It is not good that the man should be ALONE. sledstveno: vo koja ku}a nema `ena. A MAN without a wife is but half a man. neka ostane pokraj nego. He that is ANGRY without a cause shall be pleased without amends. (Proverbs 28. Var. 35. Blaga re~ `elezna vrata otvarat. (MNU 3569). (@enata e predopredelena da si gi gleda i sureduva doma{nite raboti i voop{to ku}ata. jado. (MNU 516). 25. Toj {to veli mo`ebi. ALMS never make poor. Var. Slatkata duma otvara zlatnata vrata. Koj brgu se luti. (MNU 3571). 26. Te{ko na toj {to e sam. though they be clad in silk or scar- .). never show your teeth. "They say so" is half a LIE. dr`i se dobro. (MNU 515). Lutio ~oek et turileke. 22. Cf. (MNU 5826). Lutio ~oek et ordibozan (pobednik. (Proverbs 15. Blagiot odgovor ja ubla`uva jarosta. He that serves at the ALTAR ought to live by the altar. Every MAN has his faults. 1 / Poslovici 15. Var. buntovnik). Cf. Cf. He that doth AMISS may do well. Slatkata re~ i `elezna vrata otvarat. ANGER is a short madness. (Genesis 2. mnogu brgu osiroma{uva. Woe to him that is ALONE. Toj {to slu`i na oltarot. (Kav. taa ku}a ne mo`e da se nare~e ku}a vo vistinskata smisla na zborot. 34. (P. J'zikot se~it poostro od sabja. polovina e laga. a varlet's a varlet. Ne e dobro ~ovekot da bide sam. strike your fill. ne trpi skudnost. (MNU 431). He that is ANGRY is seldom at ease. Koj{to dava milostina. 23. Besot gla |init. Nikoj ne e angel (bezgre{en). (MNU 2923). bez ku}a. (Kav. 30. (MNU 5829). 18). hold you still. 27). Var. Koj mu dava na bedniot. ako si ~ekan mavaj u{te podobro. when you are a hammer. ALMOST and very (well) nigh saves many a lie. Na gre{kite se u~ime. An APE's an ape. 1323). Nakovalnata ne se pla{i od udari.− 203 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 21.D. Voden od do`d ne se pla{it. 32. (MNU 3566). Niedna ma~ka bez opa{ka. 24. 33. 27 / Poslovici 28. (Kav. Blagata lakrdija `elezni porti otvara. 28. Lutio ~oek sam sebe se jadit. 1). The ANVIL fears no blows. 31. (MNU 3570). (MNU 1956). Lutinata et polojna ulav{tina. Parata `elezni vrata otvara i zatvara. 238). If you cannot bite. A soft ANSWER turneth away wrath. 363). Var. Sim. Bez `ena.

APRIL rains for men. An ARROW shot upright falls on the shooter's head.ve~na. Kru{a pod kru{a padinat. . 39. Izgledot la`e. pluva na omjazo si. (Kav. An APPLE never falls far from the tree. fill barn and cellar and bring much hay. }e gi rasipe drugite. Cf. APPEARANCES are deceptive. Cf. 25). 1901). 38. Sekoj e kova~ na svojata sudbina. Var. (P. (Cep. (MNU 4487). Who SPITS against the wind. 44.). takvi }e bidat ~edata. ART is long and life is short. Edno skapano jabolko. (MNU 4552).). (Kav. 41. April rains for corn. Never judge from APPEARANCES. (Kav. (Nadvore{nosta mu e prekrasna. Every man is the ARCHITECT of his own fortune. Cf. Sim. Sim. 24). (Kav. 40. (Ecclesiasticus 27. 42. Apetitot doa|a so jadeweto. (Kakvi se roditelite. An ARMY of stags led by a lion would be more formidable than one of lions led by a stag. Vo mart edna `aba da se izmo~a ima air. APPETITE comes with eating. A CHIP off the old block. An ASS is but an ass. (Kav. though laden with gold. Ne sudete po nadvore{niot izgled. Majska rosa sekoja kapka i florin. 45. ozdola azno. (MNU 3324). Science has no enemy but the ignorant. otkolku edna vojska vodena od govedo. Zanaetot najmnogu trpi od neznaeweto. 3166). it falls in his face. let. for beasts. Odgore mazno. (MNU 6931). 1243). Koj frla kamen naugore. 48.). Eating and scratching wants but a beginning. May. Edna krasta koza celo stado (cel buquk) }e okrastajt. Nu`da radi zakon izmewava. (@ena so vo{ki vo glavata. 24 / Jovan 7.− 204 − Bone Veličkovski 37. (MNU 3079). 829). (a) oddolu azno. Var. Koj pquvat naugore.D. Var. I{~av se otvorat so jadeweto. 1825). 43. The rotten APPLE injures its neighbours. 1902). a umetnosta . May. for grass. Sim. 1272). Var. [uplivite jabolki pocrveni set od zdravite. Magareto si e magare pa makar noselo pari so tovari. 47. Var. ART improves nature. Ozgora mazno. Appearances are deceiving. ashes at the core. Evil that comes out of thy mouth flieth into thy bosom. (John 7. wet April and cool May. Cf. na glava mu pa|a. NURTURE passes nature. @ivotot e kratok. (MNU 3080). Cf. Var. Koj pluva sproti vetero. A dry March. ama pak si e pen. (nemu) pqunkite mu padvet na liceto. Majski do`xoj pla{~et borxoj. Pod skinatite ali{ta le`i mudrosta. 46. Var. 49. I penot e ubav ko da e promenat i na}iten. 25 / Sirah 27. no vnatre{nosta mu e sosem rasipana. Under a ragged COAT lies wisdom. Cela surija goveda vodena od lav e posilna. Seldom APPLES outwardly fair. ART has no enemy but ignorance.

horse beats the saddle.). (Koga nekoj. An APE's an ape. 1896). 58. 991). and it shall be given you. preku sovetite na mudri lu|e mo`e da se nau~i. 4565). mu se odmazduva na tret. though they be clad in silk or scarlet. (P. though laden with gold. i magare si dojde. An ASS in a lion's skin. (MNU 4306). za{to kolku i da e te{ko ne{to. 7). Send a fool to the market (far. (Kav. Baraj ako saka{ da dobie{. Koj ne mo`e da bara. A sow to a fiddle. (Kis. posilen od nego. 54. na samarot. 29). 55. Se naquti na magareto. navreden od drug.M. Nothing is lost for ASKING. ne mo`e da `ivee. Magare vjaaj. Sim. (P. (MNU 3584). (Cep. 2984).− 205 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 50. 59. An ASS must be tied where the master will have him. Barajte i }e najdete. (MNU 4307). Vrzi go kowot kade{to }e ti ka`e gazdata. povisoko pej. Cf. So opitvane duri Stambol se odit. poslab makar i nevin. It is not the burden. (Koga ne znae{ ne{to. How much the fool who goes to Rome excels the fool who stays at home.).). kow fali. he'll not come home a horse. has a share everywhere. Koj pita.D. . He that sends a fool expects one. Ne mo`it na magareto. (MNU 5932). na samaro }e udre. (Matthew 7. Magare pojde. ne skita. 15). 5933). ne mo`e da mu se odmazdi nemu. Sim. Ne mo`it na magareto. Magare i na axilak da ojt. An ASS endures his burden. (MNU 104). Var. Never went out ass and came home horse. Better ride on an ASS that carries me than a horse that throws me. Var. Ne mo`it na magareto. Ako na magareto ne mo`e da udre. (MNU 5656). a varlet's a varlet. He who has an ART has everywhere a part. (MNU 5921). Volk vo ov~a ko`a. Ponisko tovari. 7 / Matej 7. An ASS is but an ass. So pra{ajne i Stambol se nao|at. Did you ever hear an ASS play on a harp? Magare i (voena) muzika! (B. but the overburden that kills the beast.D. He that cannot ASK cannot live. 52. 518). Magareto si e magare. (MNU 3078).). He that cannot beat the 60. Var. 57. Ne mojt na magareto . (S. 51. (Kis. pak magare }e si ostanit.D. Zanaet ‡ kanaet. If an ASS goes a-travelling. (Kav. (P. (a) se natu{i na samarot. Var. Who has a trade. go bie samaro. He that cannot beat the ASS beats the saddle.D. (MNU 4309). makar i zlato da nosi. Sim. ASK. but not more than his burden. Za pra{uvawe pari ne se zemaat. So pra{uewe duri v Stambol oj{.).na samarot. Podobro e da java{ magare {to }e te nosi otkolku kow {to }e te frli. Take no more on you than you're able to BEAR. Var. Var. (MNU 53. Var. to France) and a fool he will return again. na samarot. 228). sovetuvaj se so poumnite i pove{tite lu|e. Cf. 56. (}e si bidit.

He would fall on his BACK and break his nose. Look not for musk in a dog's kennel. (MNU 1411). Pod volot tele ne se barat. so let them drink. (Kav. Dobra zemja ne se ostava neorana. Poe}e lu|e umiraat od preaduawe odo{to od gladuawe. 2663). 67. (Kis. Var. naprazno si go tro{i sapunot i trudot. it is time to bray. (Kav. You go to an ASS for wool. 74. vreme e da po~ne{ da rika{. (MNU 5085). Nothing so BAD but it might have been worse. (Kav. (MNU 2784). Kako {to drobil taka }e srka. If my AUNT had been a man. otkolku v more. Od lo{o imat polo{o. 66. B 69. 'Tis a sorry ASS that will not bear his own burden. so you must lie on it. }e si srka{. 73. 3050). (Kav. Grobi{~a od glad nemat.). (MNU 21). 68. 72. Var. (MNU 2819). If one.− 206 − Bone Veličkovski 61. Make not a BALK of good ground. Ako bide baba moma. As you make your BED. (Kav. Eden {ugav kow ~e{a drug. 64. BACCHUS hath drowned more men than Neptune. (Kav. [~o }e zdrobi{. Poj}e umrele od jadewe i pijawe. Kako si solil. (Kav. The ASS loaded with gold still eats thistles. Da me ritne nekoj at ne me bole. 2950a). 62. Te{ko na toa magare {to ne mo`e da si go nosi svojot tovar. ne mo`' da go trpam. 70. so shall you eat. so let them bake. 65. (Kav. (MNU 2806). Koj go mie magareto. As they brew. 71. she'd have been my uncle. An unfortunate man would be drowned in a tea-cup. odo{~o od glad i `ed. As you BAKE. never tell it. One ASS scrubs another. When an ASS kicks you. Magareto go viknale na svadba da nosi voda. 63. 566). Sim. What everybody says must be true. No great loss but some small profit. Cf. He that washes an ASS 's head loses both his lye (soap) and his labour. tak' }e jadi{. 20). Koga site }e ti re~at magare si. Nothing so BAD in which there is not something of good. Sim. Sekoe zlo za dobro. 2935). Sim. Pod volot bara tele. Da padnit na ple{~i. taka }e srka{. you are an ass. 641). Nothing but is good for something. Sim. put on a bridle (tail). 2934). Cf. (Ako edna nevozmo`na rabota mo`e da se ostvari toga{ druga sli~na na nea }e mo`e da se ostvari polesno. noson }e go skr{it. When all men say you are an ASS. 3217). ILL LUCK is good for something. Poj}e se udajle v ~a{a. Kak' }e soli{. or three tell you. Var. . ponapred dedo }e bide ergenin. Var. a da me ritne nekoe krivo magare. As they BREW.

(P. Do not halloo till you are out of the wood. Ne zemaj pove}e otkolku {to mo`e{ da nosi{. Ka`i na sviwata "vujko". (MNU 877). duri da si pomini{ mostot. (MNU 5276). Don't cross the BRIDGE till you come to it. Cf. Don't sell the BEAR's skin before you have caught him. (Kav. (MNU 5303). Cf. The CROSS on his breast and the devil in his heart. (MNU 3246). It is not good praising a FORD till a man be over. 78.). Pu{~i si noyete kolku ti e pokrivot. So ustata med i maslo (leit). BE what you would seem to be. Be what you seem. Ribata vo more. Var. I pr~ot ima brada. Leb i sol da jadam samo sloboda da imam. 80.). Bidi toa {to si. Ako trpi{. Cf. Call the BEAR 'uncle' till you are safe across the bridge. (Nedeq. (MNU 5981). (Kav. 76. 2161). 190). a vo srceto (poln e so) pelin i strav. (Kav. 3656). Z'jakot v planina. (MNU 1966). 192). duri da go pomini{ mostot. 2822). Var. U{~e z'jakot nefaten izdelkal r'`en. tolku pu{~i si i nozete. Var.). (MNU 2511). the goat might preach. na srce v'lk. An ASS endures his burden. I pr~on brada imat. str. but not more than 83. str. Edno na srceto. (Ozna~uva star. A BARBER learns to shave by shaving fools. Never fry fish till it's caught. Liberty is more worth than gold. 1207). ko beg }e `ivej{. Potkadi go |avolot duri da go mine{ mostot. (Kav. Sim. (MNU 2644). and seem what you are. BEADS about the neck and the devil in the heart. pravi saltanati ne pove}e otkolku {to ti dozvoluvaat materijalnite sredstva. Var. 77. Trpenie spasenie. The beads in the hand and the devil in capuche.− 207 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 75. klal tavata na ogon. a vo srceto lukav. no neumen ~ovek. (Kav. (Kav. Vo zborot go gleda{ blag. Pokori mu se (pokloni mu se) na |aolot. Berberot na ludiot se u~i da bri~i. The DANGER past and God forgotten. we pray no more. Kolku ti e pokrovot. Do not count your CHICKENS before they are hatched. The river past and God forgotten. (Nedeq. his burden. If the BEARD were all. 81. Count not four. Sim. Pru`i si nozete sproti jorgano. (Kav. a toj r'`en gotvit. 134). 79. Sim. (MNU 2486). a ne toa {to misli{ deka si. Once on shore. Vikaj na vukot "vujko". 2961). I ma~orokon imat musta}i. 1250). (Spored materijalnata sostojba pravi si gi i tro{ocite. Lean liberty is better than fat slavery. Var. ~umu mu e brada? (Bezumniot ~ovek ne mo`e da go ukrasi . dodeka si mu u jama. I na sviwata }e i' re~i{ vujko (ili striko). drugo na jazikot. (MNU 5392). BEAR and forbear. Trpe` mu e majkata. Na lice svetec. 82. Var.D. except you have them in the wallet. Koga nemat glaa. Cf. (Kav. 1105). (Tro{i. 3791). dodeka da zamine{ mosto. A BEAN in liberty is better than a comfit in prison. Var. Take no more on you than you're able to BEAR.

so let them drink. Let him that beginneth the song make an end. Vo jaziko med nosi p~elata. As you make your BED. As they BREW.D. (MNU 4087). Poarno i bez ve~era da legni{. wealthy. Sim. da itar saka da se ka`i. makes a man healthy. A beggar can never be bankrupt.). A fair face is half a portion. Sim. tuku glaata ja ima zelena. It is not the BEARD that makes the philosopher. all night tumbles and tosses. so you must lie on it. (B. (MNU 5324). Liceto go prodaa devoj~eto. koga nema um u glavata. (MNU 3198). BEAUTY carries its dower in its face. Better go to BED supperless than to rise in debt.). so let them bake. vesel stanvit.D. Bradata arno 84. poarno ugodua. 1656). Koj{to rano stanua. Var. The BRAINS don't lie in the beard. and wise. (MNU 3519). (Kav. Lice pice prodava. taka }e si legni{. (Kav. Koj{to rano se obua. a na gazo (odzadi) otrua~ka. taka i legnuve. A beggar's purse is always empty. (Cep.). (MNU 2304). Koj rano stanvit. a torbata mu e puna. (MNU 615). Cf. 95. so shall you eat. Sim. Bradata mu siva. Beauty is but a blossom. podobar svr{etok. toj ne gre{ava. 88. (MNU 2932). A BEGGAR's purse is bottomless. A beggar's scrip is never filled. Rabotata {to }e vati{. 2709 i 365). (MNU 3031). Ubavinata ne se jade. better to end well. The BEGGAR may sing before the thief. 92. 85. Koj{to rano stanua. glavata mu diva. cela no} se prevrtuva i jadewe sonuva. takva nagrada }e dobie{ od boga po svojata smrt. 2892). Pita~kata torba nikoga{ ne e polna. 1655). Better BEG than steal. toj ne gre{ava. Li~nata moma so li~otata se prodaa. Var. Var. (MNU 614). As you BAKE. Good to BEGIN well. Who goes to BED supperless. otkolku bor~lija da stani{. No NAKED man is sought after to be rifled. Dobar po~etok. Zer deka ima brada. 96. Poarno e da prosi{ otkolku da krade{. ja ima bela. (MNU 3515). Kako si poslal. Koj rano ru~at i mlad se o`enit. (P. As they brew. 93. Early to BED and early to rise. [~o mu treba brada. (MNU 2783). (MNU 3200). Var. krajot da i' go misli{. (Kav. . 91. (Spored delata {to si gi storil na ovoj svet prez `ivotta. Sim. BEAUTY fades like a flower. Koj legnuva bez ve~era. BEES that have honey in their mouths have stings in their tails. Sim. 90. Cf. Na prosjakot liceto mu e crno. 86. Var. (MNU 3199). Better never to BEGIN than never to make an end. Koj kak postele. 94. (MNU 6957).− 208 − Bone Veličkovski nikakva nadvore{na i telesna ukraska. 89. ne }e se kajt. Cf. 2667). 87.

Lu|eto lesno veruvaat vo toa {to go sakaat. (Kav. A good BEGINNING makes a good ending. Od dobroto. (MNU 5796). Lo{o po~nato. (P. (MNU 5035). Za toa ima i prikaska. 3078). to mu se slu{at. 3176). 109. 3216). str. If BETTER were within. (P. 106. 1515).). A BELLY full of gluttony will never study willingly. ama i kako nof obru~ se vitkam. Gladni o~i ne zaspivaat.− 209 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 97. lo{o zavr{eno.D. (MNU 1085). 2831). 108. 1703). 100. (Kav. 105. whether it be meat or drink. and only half of what you see. arno }e bitisat. Every BEGINNING is hard. It is the first STEP that is difficult. (P. Var. 1514). Puknato grne m'~no se lepit (nikako ne se lepit). Po~etokot e polovina od sekoja rabota.D. (Nedeq. 3849). Sim. Cf. (MNU 5807).D. 104. 1694). 189). Var. 103. Hungry bellies have no ears. Staro sum drvo. BELIEVE nothing of what you hear. Koj ne }e po~nit. }e zaraboti. Var. Poarno et da si verua{ tvoite o~i. Var. (P. does mean. Koj arno zafa{~at. The first blow is half the battle. A BELLYFUL is a bellyful. Var. Sim.D. ^oek verua toa {to poe}e mu se sakat. 2831). od svojot um ne deli se. 1693). 110. Better BEND than break. (MNU 1083). 98. All beginnings are hard (difficult). dobro . odo{to tu|i re~oi. Koj raboti. Var. (Kav. All that SHAKES falls not. A bad BEGINNING. Better BELLY burst than good meat lost. A good BESTIR is worth a groat. (MNU 3054). 99. Fat paunches have lean pates. 101. Cf. Koj arno zafa{~at. (Bogatite ne veruvaat i ne znaat kakvi maki tegnat siromasite od siroma{tijata. Sitiot gladnego ne vervit (oti e gladen). The BELLY wants ears. Well BEGUN is half done. (Kav. Little knows the FAT man (sow) what the lean 107. a bad ending. Koj {~o }e re~it slu{aj. Od }elepur manxa stomak ne puknuva. ^vek vervit vo {~o mu se sakat. (MNU 1075). He whose BELLY is full believes not him who is fasting. (Kav. We soon BELIEVE what we desire. Var. Var. Sit gladen ne veruva. 112. Gladniot 'rt i ko~ani jajt. (Kav. ne }e svr{it. Var. Gladen kow matna voda ne gleda. A cracked BELL can never sound well. His BELLY cries cupboard. Po~etokot e polovina od sekoja rabota. (Kav. Cf. (MNU 1084). pa i ne gi so`aluvaat. Poln stomak ne raboti. Sekoe zafa{~awe e te{ko. better would come out. Gladnata koko{ka proso sonuva. 111. Sekoj po~etok e te`ok. (MNU 6751). polojna rabota bitisvit. 102. Koj {~o sakat.

Cf. the man by his words. Sim. 121. it upsets the trough. Na lancko og- . (MNU 2706). a ~ovekot po zborot. The BIRD is known by his note. 2201). Sekoj na svoeto si e ubav. (MNU 5042).D. Pticite od istiot rod. The BETTER-natured. Var. (MNU 5616). Poaren si da ima{ edno vrap~e v raka odo{to sto da letaat. Var. kaj kogo zabele`al nekoja mala pogre{ka. The BIRD is known by his note. 3171). Better a fowl in hand nor two flying. takov mu et i domot. sam sebe }e se ubie{e. Cf. (MNU 6956). takvi }e bidat i tie. the sooner undone.D. 2917).). Sekoja ptica so svoeto jato si leta. Each BIRD loves to hear himself sing. 1755). 116. There are no BIRDS of this year in last year's nests. The pot calls the kettle black. ^oekot ako sam ne se bendisa{e. Like crow. (P. When the PIG has had a belly full. Var. Sekoja ptica se poznava po glasot. (MNU 5072). LIKE will to like. 118. A feather in hand is better than a bird in the air. (MNU 5352). 120. Pticata se poznava po glasot. Var. toa glusci loalo. (Kakvi bile roditelite. Every bird likes his own nest best. 9 / Sirah 27. 115. (Kav. Var. Sekoj sam se bendisal. Var. Na sekoe rap~e svoeto sedelo mu e milo. Sim. 124. (MNU 5681). a obvinuva drug. (P. the man by his words. "Avaunt. (MNU 5043). Se posmeal 'rbol na {~rbol. (MNU 5682). (Za mladi `eni ili momi {to se oma`ile za stari ma`i ili vdovci. Likeness causes liking. Podobro da ima{ ne{to o{to da nema{ ni{to. Rano pile rano pee. (Kav. Such BIRD.). 114. (Se udavil vo vini. Sim. Ko }e se najajt praseto. (MNU 5026). Sim.).− 210 − Bone Veličkovski 113. Se posmeal ~erepot na {utarot. Se posmeal }elaiot na krastaiot. The BIRD is known by his note. Kakva ptica. Cf. such egg. }e go prevrti koritoto. A BIRD in the hand is worth two in the bush. Lo{a e taa ptica {to se pogani vo svoeto gnezdo. Sviwata koga }e se najade. i kakvi ~eda rodile. said the raven to the starling. The kettle calls the pot black-brows (burntarse). Kakov mu et umot. 119. The FRYING-PAN said to the kettle. takvi jajca. An evil crow. Cf. 123. }e go prevrtit kopan~eto. an evil egg. black brows!" BIRDS of a feather flock together. (MNU 5680). Thou art a bitter BIRD. Sekoe pilence si go miluva svoeto gnezdence. [~o ma~ka stralo. The BIRD is known by his note. 122. like egg. The early BIRD catches the worm. Dobriot (~ovek) prilega na budaliot. Cf. (Ecclesiasticus 27. 117. izleguva. ~esto letaat zaedno. (MNU 6759). Poarno staromu pod bradata (da si) od {~o mladomu pod streata. 9). The BIRD loves her nest. Var. It is an ill BIRD that fouls its own nest. Poarno deneska da mi dai{ leb i sol odo{to utre leb i {e}er.

BLAB is wist and out it must. 132. A little BODY often harbours a great soul. Krvta voda ne biduva. Na faleni j'gotki (koga odi{). [to na du{a toa na gu{a. None so blind as those who won't see. (MNU 643). 130. The hasty BITCH brings forth blind whelps. Od vo{ka remen ne se prajt. (Kav. 127. (MNU 5840). (P. A BLIND man will not thank you for a looking-glass. Falbata e krasta. The nearer the BONE. You cannot get milk (water) from a stone. Na prefaleni jagodi ne odi sos golema ko{nica. Deneska o-ho-ho. Take the BIT and the buffet with it. Na }eqav ~e{eq ne mu trebit. 134. 2603). 1420). Brzata ku~ka slepi~i{ta (ili slepi) ku~iwa ra`dat.D. }e ti se ka~i na krevet. 14). You cannot get BLOOD from a stone. Var. (Samofaleweto e golem nedostatok. 2210). (MNU 4156). Too HASTY burned his lips. da daleko. Var. (Kav. Great BOAST and small roast makes unsavoury mouths. Var. (Kaj {to davaat golemi vetuvawa.). 129. Na slep (na }or) sve{~a ne se dat. (Kav. Ako slepec vodi slepec. 14 / Matej 15.D. A BLIND man may sometimes hit the mark. Od kamen krv ne se pu{ta. utre oh i oh. 140. 131. (MNU 6600). Falba e r|a. Var. Var. Ako go pu{ti{ pod krevet. obata }e padnat vo jama. A blind man may perchance catch the hare (crow). ni{te ogon ne baraj. Cf. BLIND men should judge no colours. There's none so BLIND as those who will not see. Great BIRTH is a very poor dish at table. the sweeter the flesh. voda }e pu{ti. Var. 137. (P. Peda ~ovek . 2209). If the BLIND lead the blind. Brzata ku~ka slepi kutriwa ra|a.). Na slepjot (na }orjot) i denot i no}ta mu se edno. HASTE makes waste. BLOOD is thicker than water. A blind man has no need of a looking-glass. Var. Two BLACKS do not make a white. Dve crni ne pravat edno belo. 1771). 2231). 139. Krvta voda ne se prajt. 138. (MNU 6601). 135. tamu ~esto nema uspeh. (MNU 5115). (Kav. I }orata koko{ka mojt da najt zrno. Poleka. (Matthew 15. Blood is not water.− 211 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 125. Krvta voda ne se ~init. Sim. both shall fall into the ditch. (MNU 642). (MNU 644). Slep slepca vodit. svojstven samo na nedostojnite. Kamen da stisne. Nema poslep od toj {to ne saka da vidi. 1264). (Kav. Brzata ku~ka slepi gi ra`da. 1619). oti brzata ku~ka slepi ku~iwa ra|a. 128. (MNU 1586). (Kav. Var. (MNU 4934). 133.lakot brada. 126. (MNU 3293). ne brzaj. (MNU 4084). so prazni ko{nici (se vra{~a{). (MNU 4037). 136. He that is a BLAB is a scab. Mesoto e poslatko do .

Var. 154. 1841). The BORROWER is servant to the lender. 144. The greatest TALKERS are the least doers. (Kav. (MNU 3590). The PRAYERS of the wicked won't prevail. 142. 2917). takvi }e bidat ~edata. Kru{a pod kru{a padinat. 4 / Luka 4.− 212 − Bone Veličkovski 141. Lesno e da zborvi{. (MNU 616). a ne mnogu manxi sos lo{i lafove. (Kav. Sim. If the BEARD were all. ama te{ko e da se rabotat. Var. 151. Poarno lep i sol da jadi{ odo{to doma da se kara{. Great BRAGGERS. Ne ja se~i grankata na koja sedi{. Davalec . Luke 4. once must die. Cut not the BOUGH that thou standest upon. Cf. 4. 146. Sim. Magareto so rikawe mu se ~init. (MNU 3324). . oti vekot }e go upla{it. Great boast and little roast. Man cannot live by BREAD alone. A long TONGUE is a sign of a short hand. 152. takvo e grozjeto. Cf. All MEN are mortal. }e ima i vo mesoto. 7 / Poslovici 22. 150. 148. 153. As soon as a man is BORN he begins to die. str. The BRAYING of an ass does not reach heaven. Lesno e da se zborvit. 4 / Matej 4. The BRAINS don't lie in the beard. (Nedeq.). ama te{ko e da stori{ (da napraj{). Bradata mu carska. like son. Davalec. They brag most that can do least. Much bruit and little fruit. Cf. Var. daj so race. (Matthew 4. Dry BREAD at home is better than roast meat abroad. (MNU 737). 7). Koj se ro`xat i umirat. 4). Much cry and little wool. resi ja. Sim. Poarno suv leb so mir. 147. our friends will be packing. When good cheer is lacking. ^ovekot ne }e `ivee samo od leb. 1352). It is as natural to die as to be born. 145. Kakva e lozata. Veresija. (Kakvi se roditelite. baraj so noze. So laf ne se pravi pilaf. Sim. Suv leb da jadam samo tu|ina da ne odam. the goat might preach. Sim. koskata. 1842). (MNU 5039). 149. Eaten BREAD is soon forgotten. (MNU 5031). Like father. He that goes a-BORROWING. All that LIVES must die. Kakov tatko. Though you cast out nature with a fork. goes a-sorrowing. 183). takov sin. Don't cut the bough you are standing on. He that is once BORN. (MNU 1308). Se izede jadeweto. (Kav. 143. Cf. Veresija potrsija. (Kav. Decata si se deca. (MNU 1309). Var. Veresija. se zaboravi dru`eweto. [to ima vo koskata. (MNU 739).pitalec. (Proverbs 22. 1673). BOYS will be boys. potresija. Dry BREAD is better with love than a fat capon with fear. little doers. (MNU 738). Deneska ~oek se rodi i grop mu se otvori. otkolku pe~eno jagne so kavga. glavata mu vodeni~arska. (Kav. (MNU 2691). Poarno e sol i leb sos slatka lakrdija. What is bred in the BONE will not out of the flesh. it will still return. Dol`nikot e sluga na pozajmuva~ot. na vratata driskalec. pitalec. Var. Better an egg in peace than an ox in war. Our lives are but our marches to the grave.

− 213 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 155. (Cep. da posle }e vidi{ kolku ~init majstoro! (Cep. 159. se trudi da se poka`e prgav.). Don't cross the BRIDGE till you come to it. 2554). trudoqubiv i sposoben vo rabotata. Koj gradi ku}a pokraj patot ima mnogu gospodari. 3793). Novata metla ~isto mete. Novoto sito samo sejt. tak }e jadi{. New brooms sweep clean. 164. As you BAKE. (MNU 163. A house . Sim. Never fry fish till it's caught. Var.). Don't sell the BEAR's skin before you have caught him. Koja mi mesi kola~e. Var. (Kav. (Kav. One man's BREATH another's death. 158. so let them bake. Edni gubat drugi dobivaat. so you must lie on it. 157. (Nedeq.Zatoa tolku globoko ti i iskopal. taka i }e si podnese{ (ili podnesi si gi) posledicite od tvoite bezumni postapki. Kako si solil (ili si drobil). 2560). He who BUILDS by the roadside has many masters. U{~e v'lkot neviden. Novo sito na klu~oi (obeseno). (MNU 2784). 3790). mo`e da ti napakosti mnogu pove}e od nadvore{nite i podale~nite tvoi neprijateli. except you have them in the wallet. 185). Do not count your CHICKENS before they are hatched. V. 156. taka neka srka. A new BROOM sweeps clean. taka }e si legni{. 758). . U{~e nevidena rekata. Keep (Save) your BREATH to cool your broth (porridge). taka }e srka{ (ili srkaj si). 35).). tak' }e jadi{. brgo praj ja povisoko portata. BUILDING and marrying of children are great wasters. Sim. 161. so shall you eat. It is not good praising a FORD till a man be over. str. (Kav. 162. Novata metla dobro mete. Let every man praise the BRIDGE he goes over. 'i slekol ga{~ite. Count not four. (Kav. Duri ednemu ne mu se stemnit. One man's loss is another man's gain. (Dodeka e nov. so let them drink. (Kav. (Kav. Koj ti iskopa o~ite? . As they BREW. (Bli`niot tvoj rodnina ili prijatel. V. 3136). Kak }e soli{. Var. (MNU 2818). Cf. Dobra ~orba vo staro grne. }e si ja poka`e seta lenivost i nesposobnost. (MNU 2819). (P. ni{to ne znait od vekov. vikat po ku~iwata. Building is a sweet impoverishing. Sim. Sim. 2457). str. (MNU 4473). As they brew. Kako si poslal. Sim. Var. (Kako {to si pogre{il. Ako go vati{ prijatel kamilxijata. As you make your BED. Between two BROTHERS two witness and a notary. Novo sito na kqu~ej. str. ^uvaj go zdivot da go oladi{ lebot. (MNU 2806). Var. (MNU 28). Se upotrebuva obi~no za takvi nevesti ili slugi. Koj ne prajl ku}a i svadba. Kako {to drobil.Brat mi. Cf. Good BROTH may be made in an old pot. Kak }e drobi{. 160. (MNU 2783).D. 2561). 35). taja mi je tetka. Do not halloo till you are out of the wood. no {tom }e ponavikne malku. ako ti stane neprijatel. drugemu ne mu se razdenvit. Duri majstorska tesla da ~ukni v ku}a. Var.

(MNU 1687). (a) drug berit rugata. The POOR man turns his cake and another comes and takes it away. drugemu ostanaa lupe{kite. (Kav. Dobri prijateli ama i dobri esapi treba da imaat. One hand will not wash the other for nothing. more hair than wit. One SOWS and another reaps. (MNU 1807).). piewe bratski. drug trga xezata. Cf. 166. sireweto so pari. (MNU 1797). Drug pasit ovcite. drug }e jadit. Magare vjaaj. 169. (MNU 5945). Cf. mene mi se zbilo. a drug sobira rugata. Long hair and short wit. str. a kratkouma. koa si vrap~e!" . Brat za brata. sirewe za pari. (Galatians 6. BUSINESS is business.) (MNU 3585). magare baraj. zaradi toa. − zemawe-davawe so niv. Drug vade ko{~anite. One beats the BUSH and another catches the birds. Every man shall bear his own BURDEN. drug jadi plodo. Drug jadit nezdreloto. The BUTCHER looked for his knife and it was in his mouth. letni de. (MNU 1796). Ni ku~iwa badijava ne lajat. You look for the HORSE you ride on. built by the wayside is either too high or too low. @enata et dolgokosa. Var. Var. drug }e jadi bez maka. ala{-veri{ ne praj. drug se pri~esti. (MNU 2071). Mnogu kosa. 170. drugemu oskominata."e da kamila sum". Sim. 167. Drug zbira. Drug jadi jaguridata. ti veli. Sim. (MNU 1801). davawe-zemawe ne praj. Drug sadi drvoto. a drug gi jade. Ako sme bra}a }esiwata ne ni' se sestri. the great get her. (a) kusoumna. They that have got good store of BUTTER may lay it thick on their . (MNU 1809). Ako dojdi redo da go toara{. 186). se rodilo gluv~e. 273). {to ne spe~alil. (MNU 1800). (MNU 1799). Drug pase ovcite. pi. veli. 114). Drugemu bilo kako bilo. Sekoj }e go nosi svoeto breme. but is as weak as a bulrush. (Nedeq. (MNU 1795). So svojot ~oek jadi i pi. (MNU 5942). (MNU 2570). (Nedeq. @abata na suvo ne kreka. (MNU 1798). (MNU 625). Jadewe. (Interesot e vo sostojba da gi rasipe i najqubeznite odnosi me|u najtesno svrzanite rodnini i prijateli. (MNU 1810). a pak ako mu re~i{: "e de. 171. Drug prai gre{kata. @enata e dolgokosna. drug trgat oskominata. 186). Gladna me~ka oro ne igra. a drug se polzuva od negoviot trud). Little dogs start the hare. 168. str. Drug jajcata i izede. BUSH natural. pij (ama) ala{-veri{ ne ~ini. (MNU 1801). treba da sme pretpazlivi i da odbegnuvame sekakvi trgovski vrski. str. He bellows like a BULL. Drug zina. (MNU 5944). malku pamet. a ne mo`e{ da go sogleda{ i da go vidi{. Se tresela gora. (Go bara{ ona {to ti e pred o~ite. So svoeto jadi. Drug zbira stoka so maka. (MNU 2073). (Drug rabotel. (MNU 1808). za da izbegneme takvo nesakano rasipuvawe na qubov me|u nas i na{ite rodnini. Sim. sirewe za pari. (Nedeq. 5 / Galatjani 6. (Kav. So svojot ~oek jadi. 5).− 214 − Bone Veličkovski 165. "vrap~e sum ti". 186). Var. Bratstvo za bratstvo. (MNU 33).

koga gi gledaat mnogu pojakite od sebe kako vr{at golemi i va`ni raboti ({to odgovaraat na nivnata sila i sostojba). str. (Matthew 19.dve. 174. 1726).). koe ne go zaslu`uva. (Kav. go nama~kal g'zot da mu svetit. }e go zgubi i ona {to go ima. bread. Kamilata oti{la da tra`e rogove. a prodava~ot samo edno. 21 / Matej. {to ve}e go ima. Cf. a na |aolot . You cannot have your CAKE and eat it. Na svetecot zapali mu edna sve{~a. C 173. (MNU 2991). Polesno i' e na kamilata da (po)mine niz igleni u{i. 17 / Marko 12. Sve}ata im sveti na drugite. 176. the seller but one. Prekalen svetec i bogu ne e drag. ta izgubila i u{ite. CABBAGE twice cooked is death. It is easier for a CAMEL to go through the eye of a needle than it is for a rich man to enter the kingdom of heaven. (Koj{to ne se zadovoluva so malo dobro. Var. 1155). 179. Sim. Iglata e gola. Koj barat rogoi. 175. The BUYER needs a hundred eyes.). Ko na{ol E|uptinot poj}e mas. (MNU 2028). The CAMEL going to seek horns lost his ears. Podajte mu go carevoto na carot. but will never be sound. I da stisne{ i da prdni{. Sim. (MNU 2836).− 215 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 172. A CANDLE lights others and consumes itself. 2810). Let the buyer beware. ne se mojt. si potkrenala taa nogata (da ja potkojat). se napregaat kutrite da gi podra`uvaat. (Koj bara pove}e od ona {to go zaslu`uva. Mnozina imam prijateli. @abata videla. (Nedeq. 24 / Matej 19. }e zagubit i u{ite. (P. (Kav. a se tro{i samata. a Bo`joto na Boga! (Matthew 22. 21. (MNU 2027). Var. 25 / Luka 20. (Slabite i nesposobni lu|e.). Luke 20. (MNU 3788). ostana i bez u{i. ta ostanala i bez u{i. Popu popovo. Mark 12. (MNU 5613). (MNU 2837). Sekoj prijatel ti biduat za od tebe koga da dobivat. i ona si podala nogata da (e) kovat. a cel svet go oblekuva. otkolku na bogatiot da vleze vo Bo`joto Carstvo. 24. Sakae{tem ko{uta rogovi. Take heed of reconciled enemies and of meat twice boiled. A broken FRIENDSHIP may be soldered. It is sometimes good to hold a CANDLE to the devil. (za da ti pomo`it). Var. ama poe}e mi se ~a{a-dosti. 22. Render unto CAESAR the things which are Caesar's. 17. 25 / Luka 18. 177. go gubi i ona {to go ima. 25).D. 178. @abata videla m'skata k'de ja kojat. (za da ne . (MNU 5440). ami bara pogolemo. 25). Sim. Kupuva~ot treba da otvori iljada o~i. Kamiqata pobarala rogoi. caru carevo. Luke 18. kak kovat. 189). Every man should take his own.

193. 190. Sim. Var. takvi }e bidat i tie. A creaking door hangs long on its hinges. Sim. Ma~ka so yvonec ne va}a glu{ec. 28. 183. Where the CARCASS is.− 216 − Bone Veličkovski 180. 185. Ne se vpregnuva kow zad kola. 1259). Whom a SERPENT has bitten.). Var. 1871). 37 / Luka 17. Cat after kind. (MNU 4099). ama ne sakat da si 'i kvasit noyete. A creaking CART goes long on the wheels. 1206). A scalded DOG fears cold water. tamu orlite }e se sobiraat! (Matthew 24. ami jade {to }e najde. (MNU 1078). The CAT is hungry when a crust contents her. 2311). Koj e k'snat od zmija. Ne istr~vi ko prle pred magarica. 189. Gladen ~oek sui korki griza. 37). 184. 182. Ma~kata ima devet du{i. Sim. (Kav. (Cep. Give the devil his due. (Kav. 28 / Matej 24. (MNU 6956). Za gledawe pari ne se zema. I najdobrata kola mo`e da se prevrti. Istr~al ko `drebe pred ruda. duvat i na m'{~ejnca. Var. Vodeni ga}i jadat ribi. (Kav. (Gladot e najvkusnoto jadewe. Gri`ata i rabotata nosat sre}a. Koga da ja nema doma ma~kata. (MNU 2914). When the CAT's away. CARE and diligence bring luck. Once bitten twice shy. A CAT in gloves catches no mice. (MNU 866). Var. When the CANDLES are out. (MNU 3017). (Kav. (MNU 3669). toa glusci loalo. (MNU 1084). (MNU 1075). Cf. a lizard alarms. all women are fair.). I ma~kana bi fa{~ala rip~iwa. site `eni se isti. Koga }e se ugasi sve}ata. Pali mu sve}a i na |aolot da ne ti prait pakos. gladniot ne prebira {to da jade. 1670). The best CART may overthrow. (MNU 3671). A burnt CHILD dreads the fire. there will the ravens be gathered together. 187. the mice will play. Kolata {to krcka najdolgo vozi. ti rasipit rabotata). That that comes of a CAT will catch mice. (Kakvi bile roditelite. He that has been bitten by a SERPENT is afraid of a rope. 4243). A scalded CAT fears cold water. 188. Var. Voden gaz jadit ribi. The CAT would eat fish and would not wet her feet. (nemu) mu e strah i od gu{~erica. He that comes of a HEN must scrape. Kaj {to ne- . (Kav. 181. gluvcite oro si igraat. Wheresoever the carcass is. Gladen kow matna voda ne gleda. Gladniot 'rt i ko~ani jajt. Kade }e bide trupot. [~o ma~ka stralo. (MNU 865). Don't put the CART before the horse. A CAT may look at a king. Luke 17. Sim. Se zatr~al ko `drebe pred kobila. 186. 192. a sui jadat piperki. 191. ^isti race ne jadat pe~eno prase. i kakvi ~eda rodile. there shall the eagles be gathered together. (MNU 6740). Cf. A CAT has nine lives. Koj se poparil od mleko. Var. good mouse-hunt.

− 217 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 194. (MNU 5392). Koj lo{o zboruva za drugite. Whom a SERPENT has bitten. Don't cross the BRIDGE till you come to it. Sim. All cats are alike gray in the night. Sim. Don't sell the BEAR's skin before you have caught him. (MNU 5215). 198. Cf. A scalded DOG fears cold water. Ribata v more. No}e site ma~ki se crni. Var. CHARITY covers a multitude of sins. Those that eat CHERRIES with great persons shall have their eyes squirted out with the stones. Ke je kno~ko se }init. Never fry fish till it's caught. soon flies abroad. Var. 3478). Prazno vre{~e prosto ne stojt. 204. except you have them in the wallet. 3479). Without CERES and Bacchus. Love your friend. 199. 205. Sim. CHILDREN and fools tell the truth. A burnt CHILD dreads the fire. klal tavata na ognot. Share not pears with your master. Var. 200. Once bitten twice shy. Milosrdieto pokriva mnogu grevovi. Sim. To take the nuts from the fire with the dog's foot. 206. 197. a lizard alarms. Decata kako i budalite ja . Every man is nearest himself. and cherries with the beggar. Lesno e da vadi{ kosteni od ogon so tu|a raka. Var. (I Peter 4. It is good to strike the SERPENT's head with your enemy's hand. Count not four. Cf. 196. }e zboruva isto i za tebe. either in jest or in earnest. 8). 203. 202.). So ~u`xi r'ce zmi se fa{~at (lojt). 1670). (Gladen ~ovek ne mo`e ni da raboti ni da `ivee. All CATS are gray in the dark. Podobro e da pla~at decata otkolku starcite. The CHILD says nothing. So ~u`xi r'ce lesno se fa{~at vreno `elezo. What children hear at home. Milosrdieto po~nuva od doma. Take the CHESTNUTS out of the fire with the cat's paw. Cf. 201. The CHAIN is no stronger than its weakest link. The THREAD breaks where it is weakest. (Kav. Cf. A scalded CAT fears cold water. but look to yourself. [to treba doma ne se nosi v crkva. Venus grows cold. Do not count your CHICKENS before they are hatched. Sim. decata ka`uvaat nadvor. 1408). Koj sadi tikvi so |avolot od glava }e mu se skr{at. Koj go {tedi stapot go rasipuva sinot. (Kav. Koj se poparil od mleko. Sim. [to }e ~ujat doma. (MNU 2675). Sim. Eat peas with the king. 8 / I Petar 4. but what it heard by the fire. Var. Spare the ROD and spoil the child. Better CHILDREN weep than old men. (Kav. (Kav. Cf. Gladen gaz ne prdi. The man who has not been flogged is not educated. Do not halloo till you are out of the wood. mat ma~ka gluvcite barat pqa~ka. CHARITY begins at home. He that has been bitten by a SERPENT is afraid of a rope. Who CHATTERS to you will chatter of you. duvat i na m'{tejnca. It is not good praising a FORD till a man be over. 195.

(Kav. 3306). Cf. (MNU 3325). Ruvo krasit. Cf. 2433). Var. (MNU 2859). Pu{~aj si 'i noyete. the lower fall. (Kav. ka`uvaat vistinata. Var. the harder they fall. The garment makes the man. Stretch your arm no further than your sleeve will reach. kouku {~o ti je ~ergata. tuku pod kapava. 209. 189). Po |aolot ojt. (Nedeq. Var. Sim. After black CLOUDS. Stretch your LEGS according to your coverlet. 2944). 3907). Kataden Veligden ne biduat. Cf. (Kav. Ne gledaj vo ali{tata. (MNU 5600). 215. After a STORM comes a calm. (Kav. Delankata ne pa|a podaleku od trupot. Cf. It is not the gay COAT that makes the gentleman. the greater descent. Cf. Like MOTHER. An APPLE never falls far from the tree. ^esto pod partalavite ali{ta se krie mudrosta. like daughter. DRUNKARDS and fools cannot lie. 213. Kru{a pod kru{a padinat. 208. 210. but nearer is my shirt. Kru{ata si pa|a pod koreno. 212. Sekoj den Veligden ne biva. Po zimata leto. Sim. (Kav. A CHIP off the old block.− 218 − Bone Veličkovski 207. nisko }e padnit. 1538). . Prekalen svetec i bogu ne e drag. Under a ragged COAT lies wisdom. podaleku od boga. (Kis. (Kakvi se roditelite. (MNU 3324). Sim. but at what is under the coat. Near is my COAT. Cf. petticoat). Var. CHRISTMAS comes but once a year. (MNU 5420). ruvo gn'sit. gledaj {to ima pod niv. 3133). Cf. The COAT makes the man. Apparel makes the man. clear weather. Ne spru`vi 'i noyete nadvor od cergata. Ne gqaj mi ja kapava. Near is my doublet (kirtle. ^istotata nosi zdravje. 1889). 2274). (Kav. Cf. Sim. ruba gnase. (MNU 239). Near is my SHIRT. The higher the mountain. 8). Blisku mi e ko{ulata. (Kav. CLEANLINESS is next to godliness. Like FATHER. 2923). ^istotjata e polojna zdravje. Dress up a stick and it does not appear to be a stick. u{te poblisku mi e ko`ata. 217. Sestra sestra m'`it. po s'nceto do`d. Every DAY is not Sunday. Kru{ata pa|a pod kru{ata. str. (MNU 3326). but nearer is my skin. like son. The higher standing. Hasty CLIMBERS have sudden falls. (Kav. 214. 218. 216. Ruba krase. but nearer is my smock. Poblisku do crkvata. 2941). He has one face to God and another to the devil. Fine feathers make fine birds. Var. Var. na boga se molit. Var. Never judge from APPEARANCES. Children and fools cannot lie. 3134). takvi }e bidat ~edata. Do not look at the COAT. The bigger they are. aq' siromav. Ruti{~ata go praet ~veka bogat. Qu{~enkata ne padinat mnogu daleku od penot. Sim.). (Kav. (Kav. (Kav. Ali{tata go poka`uvaat ~oeka za bogat i siromav. The nearer the CHURCH. Koj visoko letat. 211. Var. the farther from God. The COWL does not make the monk. Cut your COAT according to your cloth.

(Kav. 2660). 1612). (MNU 5568). 3733). Every dog is valiant at his own door. Var. (Kav. Var. Pri nogu babi kilavo dete izliza. 227. Vo sred slepi i . so many customs. Sekoj petel na svoeto buni{te si pejt. He that counts all COSTS will never put plough in the earth. Ako se boe{e dedo od vrapcite. Too many COOKS spoil the broth. ^evlarot sekoga{ odi so skinati ~evli.D. Kaj {to te vikaat. 226. 228. Cf. odi. A good CONSCIENCE is a soft pillow. kilavo dete izva`dat. ne }e posee{e proso. Every cock crows on his own dunghill. (Sekoj ima vlijanie vo svojata tatkovina. 231. (MNU 2685). Od krasto prase debel vepar (debela matorica) se prajt. Give neither COUNSEL nor salt till you are asked for it. Deveeset i devet umoj slu{aj. 100). Sekoe selo svoj adet (zakon). (Kav. A COCK is bold on his own dunghill. 230. Ako se pla{e{e dedo od rap~iwa. ne mo`e da gi povela ni drugite. yet do not forsake the counsel of thy own soul. Koj ne e za sebe. 229. Mnogu babi (koga babat). decata bez gla se ro`xet. Var. Koj sovet dava.). He is not fit to COMMAND others that cannot command himself. Cf. A guilty CONSCIENCE feels continual fear. ne e ni za drugego. Var. Let the COBBLER stick to his last. (Kav. Though thou hast never so many COUNSELLORS. K'de babat mnogu babi. Var. 686). A ragged COLT may make a good horse. vo svoeto mesto. (Kav. (Kav. A good conscience is a continual feast. 1807). 3220). (Kav. (MNU 3766). dog is a lion at home. (P.). kaj {to te teraat. (Koga vo edna rabota se brkaat mnogumina. U g'n~ara grne nemat. 3734). 224. Every 221. (MNU 159). Let not the cobbler (shoemaker) go beyond his last. 3588). (Kav. vo svojata ku}a. Slaboto `drebe mo`e da porasne vo dobar kow. (Kav. 222.− 219 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 219. Every LAND has its own law. Var. The THIEF does fear each bush an officer. begaj. In the COUNTRY of the blind the one-eyed man is king. (MNU 5260). Koj si ima vinata se pla{i i od senkata. 3174). proso ne }e posee{e. Sim. A guilty conscience needs no accuser. 225. pak na svojot ostani. Ne davaj ni sovet ni sol. ne go boli glava. Come not to counsel uncalled. 220. Var. Sim. ako ne ti baraat. Wanton kittens make sober cats. U g'n~ara novo grne ne baraj. Sim. Sekoe ku~e pred portata si lae. The COMFORTER's head never aches. Sim. taa nema da izleze dobra i uspe{na. Cf. Terzijata so zakrpeni be~vi (ruti{~a) ojt. Sekoj petel na svoeto buni{te pee. (MNU 5611). ^ista sovest. Koj ne mo`e sebesi da se povela. 223. miren son. Var. So many COUNTRIES. Every man is a KING in his own house.

ruvo gn'sit. COVETOUSNESS breaks the bag. In the Kingdom of blind men. 236. Var. The rich are rather possessed by their money than possessors. (Kav. not they him. (MNU 515). Cf.). (So blagi zborovi mo`e{ da gi skroti{ i najkoravite srca i da gi privle~e{ kon sebe i najsvirepite lu|e. 946). Set a COW to catch a hare. 239. Za guska . (MNU 5421). se udajl so opa{kata. Var. a ne toa nemu. The gown does not make the friar.D. Za b'lvata jorgan gorit. All COVET. (Kav. Blaga re~ `elezna vrata otvorat. Var. Sim. Dol`nikot treba pove}e da pameti od kreditorot. Var. 233. To swallow an ox. A COVETOUS man is good to none but worse to himself. The hood (habit) does not make the monk. Var. (MNU 3092). it will never bear pippins. koga go klocnuala i go isturala. Vrbata rodila grozje. Slatkata re~ i `elezna vrata otvarat. ni vo lakom mera. 235. It is not the gay COAT that makes the gentleman. The COWL does not make the monk. [to deka davala krava mnogu mleko. 3133. and be choked with the tail. 242. Full of COURTESY. Koj saka nogu. Zer i od vrba ~eka{ da rodi maslinki. Sim. postavil krava. ruba gnase. Zer i od vrba ~eka{ da ti rodi jabolka. there is my COUNTRY. Grasp all. a najlo{ e za sebe. Ne vredi da ja goltne{ kravata i da se zadavi{ so opa{kata. Sim. lose all. Ruba krase. Od trwe bor~ saka da plati (ili: od trwe saka grozje da zbira. A wise (valiant) man esteems every place to be his own country. 2493). Go izel bijolot. The coat makes the man. Skr`aviot e sluga na svoeto bogatstvo. Za da fati zajak.m'ska. Cf. 954). (MNU 3290).− 220 − Bone Veličkovski 232. (MNU 4730). Runo volna dala selanka. ma otvara zlatnata vrata. (MNU 2306). (MNU 6854). Skr`aviot za nikogo ne e dobar. 240. (MNU 966). (MNU 5829). Kade mi e dobro. Bind the bag before it is full. Trn grozje ne ra|a. klaj e go volkot neka ja davit. 2462). Plant the CRAB-TREE where you will. Sim. the one-eyed is king. 243. all lose. }orav e car. za da kupi oka jabolki. (MNU 939). (Kav. 238. Kav. He that too much EMBRACETH holds little. 237. Od skr`avost puka vre}ata. full of craft. (MNU 5420). (P. (MNU 6291). . }e ritne da go isture. Sladkata du- 234. A COVETOUS man serves his riches. Kravata }e dade mleko. Ruvo krasit. Var. (MNU 5826). 241. Where is well with me. 467). bez malku ostanua. It is idle to swallow the COW and choke on the tail. Ni vo ku~e vera. (MNU 2307). tamu mi e domot. Oblekata ne go ~ini ~ovekot. Var. (Kav. The COW gives a good pail of milk and then kicks it over. CREDITORS have better memories than debtors.

II. FAIR is not fair. (MNU 2192). but that which pleases. (Kav. One crow will not pick out another crow’s eyes.). Put not an embroidered CRUPPER on an ass. Sim. (Sekoj sam si ja znae svojata maka. 1427). (MNU 6703). The beads in the hand and the devil in capuche. Sim. ought to be whole. He has brought up a bird to pick out his own eyes. tamo ripa i jagneto. (MNU 5348). Var. Cf. na krajot i samiot toj }e po~ne da kuca. (MNU 6679).D. Za magarinata sedlo ne trebit. 246. 3192). He that mocks a CRIPPLE. To nourish a SNAKE (viper) in one's bosom. Var.). As the old cock crows. Sekoe magare svojot tovar si go nosit. (MNU 1556). Sekoj si e so svojot krst na ~elo. Stara magarica. Rani ku~e da te lait. Breed up a CROW and he will tear out your eyes. Deka ripa oveno. (MNU 4154). {to ne i' prilega na godinite. (Kav. ili dvajca isti ne si pakostat. Cf. (Kav. 245. Var. Cf. you will go so yourself in time. (a) crvena podopa{nica (nosit).− 221 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 244. (a) na gol korem (mev). (GK. Na magare sedlo ne prilega. The CROSS on his breast and the devil in his heart. Cf. (P. Var. 3218). The owl thinks her own young fairest. 248. Sim. Var. (P. ama se nakontila kako mlada nevesta so nevestinska ruba i belila. na boga se molit. CUSTOM is a second nature. Cf. Sekoja planina svojata te`ina (si znajt). Ja pra{ale Cigankata ~ie dete e najubavo. Koj mu se smee na kriviot. One crow never pulls out another’s eyes. Nau~il se pop na varen bob. 249. BEADS about the neck and the devil in the heart. (Na ne~esen ~ovek ne treba da mu pravi{ ~est. taa poka`ala na Cigan~eto. str. The CROW thinks her own bird fairest. Sim. Sekoj si go nosi svojot krst. (Lo{ na lo{ ne pravi zlo. (MNU 1025). ili nedostojniot ne treba da go udostojuvame so po~esti. Rani lo{a ~elad da te kolnit. Navikata e na{a vtora priroda. Ke skokat kozana i jareto po neja. (MNU 5347). so crows the young. (Stara `ena. (MNU 956). Var. Gavran gavranu o~i ne kopat. odu~il se pop. 2941). D 252. (MNU 5593). Every man has his CROSS to bear. 3181).). 247. If you mock the lame. Po |aolot ojt. 4044). (MNU 5349). Vrana na vrana o~i ne kopat. Gavraw na gavraw o~i ne vajat.D. CROWS will not pick out crows' eyes. Crven remen.). Where the DAM leaps over. The young .D. My old MARE would have a new crupper. ^afka so ~afka o~ite ne si vadat. Sekoja planina si ja znae svojata te`ina. Var. Hawks will not pick out hawks' eyes. 177). (MNU 251. Every HEART has its own ache. (B. the kid follows. 250. (MNU 6017).). dovr{il se bob.

pig grunts like the old sow. Smrtta ater ne gledat. The river past and God forgotten Cf. Begat kako |aol od temjan. 267. The DEVIL is not so black as he is painted. Praise the child. He that would the mistress win must with the maid first begin. (Nedeq. Sim. Never speak ill of the dead. and you make love to the mother. Var. One NAIL drives out another. 254. DEEDS. Var. One good TURN deserves another. Klin so klin se izbiva. (MNU 414). (Nedeq.D. 257. 190). (Kav. Sim. Smrtta ne pra{uet. ^ivijata ~ivija vadi. P't so odewe (se svr{it). 260. Smrtta ne pra{uva star i mlad. Cf. (MNU 413). \avolot ne saka krstena voda. Better DIE with honour than live with shame. 258. Pred smrtta site se isti. Nema pogluv od toj {to ne saka da ~ue. A man can DIE but once. Six feet of earth make all men equal. Call the BEAR uncle' till you are safe across the bridge. At the end of the game the king and the pawn go into the same bag. 259. Sim.bel obraz. Var. Var. He that would the DAUGHTER win must with the mother first begin. out of danger. Cf. One never loses by doing a good turn. Speak well of the dead. Koga zgle`xa{ momi~ka. Samo edna{ se umira. Begat kako |aolot od temjan i Evreinot od krstot. Death is the great leveller. All's alike at the latter DAY: a bag of gold and wisp of hay. None so deaf as those who won't hear. Sim. He who pays his DEBTS begins to make a stock. 3747). (Kav. 256. There's none so DEAF as those who will not hear. Var. Poarno e da umre{ ~esno otkolku da `ivee{ sramno. 3750). (MNU 5852). Sim. Umira~kata ispravjat se'. 265. Cf. 264.− 222 − Bone Veličkovski 253. not words. DEATH keeps no calendar. (MNU 4932). str. frli opuq i na majkata. 1463). 263. A good DEED is never lost. A fair death honours the whole . Var. bor~ so pla}awe. str. After DEATH the doctor. 261. Var. 255. \avolot ne e tolku crn kolku {to se (veli) misli. Sim. pa frli go v more. Out of debt. One poison drives out another. The DANGER past and God forgotten. we pray no more. Cf. The lion is not so fierce as he is painted. Napraj dobro. 199). Sim. Sim. 3294). Var. (MNU 5315). Vikaj na vukot "vujko". Pat so odewe. The DEVIL loves no holy water. DEATH makes equal the high and low. a ne zborovi. bor~ so pla{~awe. The END makes all equal. Po smrt bolest. (P. Umira~ka . Kako magareto i prleto. Say nothing of the DEAD but what is good. DO well and have well. 266. (MNU 5850). Za umrenite se' najdobro. Dela. (MNU 2742). 262. Once on shore. LIKE cures like. One DEVIL drives out another. dodeka si mu u jama. (Kav. ACTIONS speak louder than words.

Nov bunar kopaj vo starjot (fetjot)ne pquvaj. Pravi kako {to velam. Brag's a good dog. (Nedeq. Slu{aj {~o zborvit popon. Sim. Siromaf koga zbori. Cf. (MNU 6894). 3311). 272. life. A scalded CAT fears cold water. Var. 3373). A burnt CHILD dreads the fire. (Kav. The MOON does not heed the barking of dogs. 273. Whom a SERPENT has bitten. (Kav. 187). Once bitten twice shy. a bega so dramoi. Cf. (Gladot e najvkusnoto jadewe. Luke 6. 12. 277. Sim. 31 / Luka 6. 270. str. koj povi{e vika. pravete im i vie taka. slu{aj. By DOING nothing we learn to do ill. MISCHIEF comes by the pound and goes away by the ounce. (MNU 5580). 271. DO as the friar says. ne plukaj na stariot. 2986). Barking dogs seldom bite.ne palit. Of two DISPUTANTS. a ne kako {to pravam jas. {to pravi toj . ne praj drugemu. nikoj pravo ne mu dava. Var. 278. [to te u~i pop. DO unto others as you would they should do unto you. A scalded DOG fears cold water. 280. Se falit . Cf.ne pravi. Var. ne k'sa. He that has been bitten by a SERPENT is afraid of a rope. DOGS bark. (Kav. (MNU 4605). 187). 2555). Bolesta idi u ~oeka so oki. Na sekoja boqka imat lek. 279. Desperate cuts must have desperate remedies. 1804). 1982). ami jade {to }e najde. 274. Hungry DOGS will eat dirty puddings. 191). a ne praj to {~o prajt toj. (Matthew 7. (Kav. Ku~e {~o lajt. DISEASES come on horseback. (Kav. (MNU 1084). Cast no DIRT into the well that hath given you water. (MNU 6883). (Nedeq. (MNU 598). gladniot ne prebira {to da jade. not as I do. a lizard alarms. Great barkers are no biters. Var. 1806). str. Bolesta lesno doa|a. (MNU 3367). Cf. 2202). Popareno ku~e i od do`d se pla{it. Sekoja boles si ima i lekot. (MNU 600). 31). str. IDLENESS is the mother of all vice. (Kav. a lesno ne si odi. Var.D. Lenosta e maj- . not as he does. Ku~iwata laet. (P. Gladniot 'rt i ko~ani jajt. but dares not bite. 12 / Matej 7. rana lut lek. 276. but go away on foot. 269. Cf. 275. ne k'sat. the warmer is generally in the wrong. (Nedeq. Var. DO as I say. Odi na voda na noviot bunar.). His bark is worse than his bite. A barking DOG never bites. Var.− 223 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 268. Ku~e koe mnogo lae. karvanot si vrvit. Desperate DISEASES must have desperate remedies. Na luta. but the caravan goes on. Cf. nego mu go davaat pravoto. Sim. (Kav. So nepravewe ni{to. A DISEASE known is half cured. Ku~e {to ne lai i ne kasa. Better a glorious death than a shameful life. not as I do. Dvaica koga se karaat. Se' {to sakate da vi pravat lu|eto. DO as you would be done by. nau~uvame da pravime lo{o. DO as I say. [to ne}i{ tebe da ti praat. A danger foreseen is half avoided.

Kapkana i vo kamen dupka otvorat. 1475). 1834). expects a goose. (Kav. and all turn to dust again. Sim. 284. Var. 836). Prirodata na site ni' dala eden jazik. At open DOORS dogs come in. 184). Var. Frli rip~e. (Kav. In at one EAR and out at the other. go with the water. a dve r'ce ~vek imat. 286.D. Pe~aleno magare od krastavici. vo drugoto mu izleze.D. i za usviteno `elezo se fa{~at. str.D. 1474). Come with the WIND. i za zmija se fa{~at. (P. 290. (MNU 2805). Kapkana i kamenon go zdlabit. ~oveku. 19 / Jov 14. (P. A DROWNING man will clutch at a straw.− 224 − Bone Veličkovski 281. 20. (MNU 1884). Koga se davit ~vek. He who gives a DUCK. 12. 7 / Propovednik 3. so gone. 815). Kako {to do{lo. Orli ne lovat muvi. two eyes and but one tongue. (MNU 2724). 816). MANY small make a great. 288. 3284). 1392). quickly lost. EAGLES don't catch flies. Cf. i za zmijata se va}at. Sim. (Kav. Site stanaa od prav i se vra}aat vo pravot. 282. deka si prav. to the end we should hear and see more than we speak. (MNU 3191). i deka vo pravta }e se vrati{. (Daj malku za da zeme{ mnogu. Var. Constant DROPPING wears away the stone. taka i oti{lo. (Ne sum vnimaval {to si mi zboruval. Vo ednoto uo mu vleze. da ne' potseti malku da zboruvame. quickly go. PENNY and penny laid up will be many. Nature has given us two EARS. (Kav. (za) da naj{ (ili izvadi{) krap~e. Var. Pokrijanoto mleko ma~ki ne go loket. (Kav. Kako do{lo. Koga se davit ~vek. (Kav. (Kav. Od edno uho vleze. (MNU 2725). Var. All are of the DUST. (MNU 6631). taka (i) po{lo. Quickly come. Kapka po kapka vir stanuje. a dve u{i ~vek imat. (Kav. sprema toa nitu pomnam {to si mi ka`al. Koj{to pa|a v more. (MNU 875). (ta) da naj{ (ili da izvaj{) j'guqa. (Job 14. a dve u{i. So got. Eden j'zik. Koj{to pa|a v more. (P. Vodata so vreme go roni kamenot. Large streams from little fountains flow. (MNU 4581). 283. E 287. (Kav. Slonot ne fa}a muvi. Seti se. Edna usta.). Duri ne vrli{ rip~e.). ka na site lo{oti. 2959). Many DROPS make a shower. 289. Cf. (Ecclesiastes 3. 12. 7). EASY come. Kako do{lo.). (MNU 3192). a dve o~i ~vek imat. (MNU . Var. 2907). (Bez trud spe~aleno bogatstvoto bespolezno se rastura. (Nedeq. i za slamkata se va}a. 20. 285. taka i si po{lo. Eden j'zik. (a) od drugoto izleze (zborot). (MNU 6625). easy go. 3207). 19). Var. a pove}e da slu{ame. ne nao|a{ krap~e. rekata go nose. 1391). Frli glista. LIGHTLY gained. Var.

Od pisanoto ne se begat. The END crowns the work. 294. (MNU 4321). Obrazovanieto e sila. Fair without. foul within. str. 296. (P. The eyes are the window of the soul. toj se optu`uva. (MNU 5025). ne `ivi za da jade{.D. Sim. 298. daleku od srceto. Poarno da ti zavidit. Lo{o spe~aleno.M.). (P. Poj}e o~i. F 305. Iskustvoto e u~itel na se'. 1253). Better an open ENEMY than a false friend. lo{o potro{eno.− 225 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 291. Ubavo lice. (Od pi{anoto niko- . the heart doesn't grieve over.). Kako do{lo. 302. He that wills the end. EDUCATION is power. Every man has a fool in his sleeve. The FACE is the index of the mind. Var. 295. Two EYES can see more than one. 306. Sim. Iskustvoto e najdobar u~itel.). Koj se pravda. Oko za oko i zab za zab. Cf. To ERR is human. (Nedeq. evil spent. taka i oti{lo. Var. 185). Better be ENVIED than pitied. He who EXCUSES himself. 292. Da se gre{i. a ne da te `alat. Out of SIGHT. accuses himself. The EYE is the mirror of the soul. 1254). There are spots even in the sun. 1568). No man is infallible. ^etiri o~i pove}e gledaat od dve. Sim. 38 / Matej 5. Sim. 301. 303. ill spent. A fair FACE. EXPERIENCE is the best teacher.D. The END justifies the means. (MNU 3514). 299. No flying from FATE. Cf. (MNU 2724).D. What the EYE doesn't see. The evening crowns the day. foul heart. Neolata um davat na ~oeka. 304. Cf. and a tooth for a tooth. Jadi za da `ive{. Four EYES see more than two. The end tries all. Nothing worse than a familiar ENEMY. 4971). 297. Even Homer sometimes nods. [~o o~i brgo ne vidat. (Nedeq. ~ove~ki e. 293. EAT to live. (P. O~ite se ogledalo na du{ata. (poarno gqavet). (Kav. out of mind. Var. Krajot deloto go krasi. (Matthew 5. 198). 307.D. Daleku od o~ite. Celta go opravduva sredstvoto. An EYE for an eye. }e zaboravaat. EVIL gotten. Poarno eden umen du{man da ima{ odo{to sto prijateli budali. (MNU 5030). (B. wills the means. (B. 2949). ludo srce. No man is wise at all times. ILL gotten. (S. 38). not live to eat. Var. He is lifeless that is faultless. poj}e gqavet.D. Liceto go poka`ua srceto. 300. str.

The FATED will happen. Od sudenoto (pi{anoto) ne se bega. Whatever happens. a na sinovite zabite im fa}aat oskomina. Drug jadi jaguridata. like daughter. 310. 3435). Var. (Kav. Give a clown your FINGER. Cf. 314. Takovcite jadea kiselo grozje. A CHIP off the old block. aramja sin. A MISERLY father makes a prodigal son.). 313. Var. takov sin. FIRE and water are good servants. FIRE is the test of gold. a ~vek vo neoqa. Yizdot imat i o~i i u{i. Pole okato. He that is born to be HANGED shall never be drowned. Ognot i vodata se arni izme}ari. kako strebroto vo ogon. Cf. no smoke.D. I vodana imat u{i. The FATHERS have eaten sour grapes. Cf. Fear keeps the garden better than the gardener. (MNU 101). Na {tedliv tatko. (Kav. (Kav. ne ~adit. Ke {~o ~adit imat i ogan. 316. (MNU 1800). 2 / Ezekiel 18. Var. Pu{ti mu go prstot. Like MOTHER. and woods have ears. like son. Kakov {to e tatkoto takov e i sino. (P. 309. (Kav. 1120). (MNU 5116). FEAR keeps and looks to the vineyard. 315. Fire is the test of gold. (Kav. gora u{ata. mene mi se zbilo. (MNU 6950). 1138). (B. 312. Zlatoto se kalit v ogan. 62). Strav lozje ~ua. Make no fire. (MNU 6130). Sim.). and the children's teeth are set on edge. Var. drugemu oskominata. plotot o~i imat. Pu{ti go petelot v ku}i. (MNU 5299). Ako mu dade{ poklupkata }e ti saka i grneto. ama lo{i gospodari. Var. Prijatelo se poznaa vo nu`da. Cf. 2694). all happens as it should. (Ezekiel 18. da za na polica sam }e se ka~it. (MNU 1801). (Kav. and not the owner. Yizdot u{i imat. Kakov tatko takov Petko. 2). 1177). Drugemu bilo kako bilo. 317. (Kav. must be. (Kav. Tatkoini brkotini sinoini sirotini. Like FATHER. Var. (Kav. 3622). and he will take your hand. (MNU 6060). rasipnik sin. Sim. 1450).D. {umata ima u{i. 1064). (Kav. Kakov tatko. (MNU 2715). Titiz (skr`av) tatko. Ako mu go podaj{ prstot. (Kav. No FIRE. adversity of friendship. Var. FIELDS have eyes. 2588). Don't play with FIRE. Give him an INCH and he'll take an ell. [~o e pisano sve }e bidit. 311. After a thrifty FATHER a prodigal son. (Kav. ga{ ne se begat). }e ti ja grabnit i r'kata. . GOLD is tried in the fire. Var. }e ti ja fati rakata. 1352). Poleto ima o~i. Tatkoto jal jaguridata na decata }e im skominaat zabite. (Uverenie vo sudbinata i predopredelenieto. (Kav. 2923). Var. I yizdojne imet u{i. drug trgat oskominata. raise no smoke.− 226 − Bone Veličkovski 308. (MNU 5250). but bad masters. 1119). the night has ears. 1416). Sim. Cf. So ogan {ega ne bi`xat ({aka ne se prajt. ne se igrat. Ke nemat ogan. Drug jadit nezdreloto. Cf. What MUST be. The day has eyes. (MNU 1796). WALLS have ears.

(Duri ne se izmatit vodata. ne se va}at ribi mnogu. 2846). A constant GUEST is never welcome. FISH must swim thrice. sto pametni ne mo`at da go izvadat. Eden ulav frqat eden kamen v bunar. (Samo eden ~ovek. Ako eden budala frlat kamen v bunar. (Kav. To make a mountain out of a molehill. (Posilniot sekoga{ go nadviva poslabiot i mu zapoveda. Var. Fresh fish and new-come guests smell in three days. (MNU 1913). Var. 324. An old fox needs learn no craft. Ribata tripati pliva: vo voda.). A FOOL may throw a stone into a well. (MNU 1858). ni{to ne mo`e da svr{i bez pomo{ta od drugi. 477). (P. Poarno v selo xorbaxija. Od bolva slon (pravi). Ne se letat duri ne porastet krilja. Var. (MNU 5880).− 227 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 318. 328. (MNU 5879). Big FISH eat little fish. Pravi{ od muvata slon. I za najmiliot gostin tri dni se dosta. Ne u~i bav~anxija kako se sadet krastajci. 321. Sim. Ne u~i ja ribata da pliva. Ribata od glavata sa osmrdove. (MNU 5395). (Kav. 2871). Za budalata (glupaviot) nema . (e) kako kisel grozd. Najdobro se lovi vo matno. Od komarec . So edno cve}e leto ne idit. Podobro e da si prv v selo otkolku posleden v grad.). Var. He that is born a FOOL is never cured.).magarec.D. 323. (Kav. Sim. 2470). Better be FIRST in a village than second at Rome. It is good FISHING in troubled waters. (MNU 1135). 325. 48). trista umni ne mo`at da go izvadat. 320. No SMOKE without fire.D. 322. (MNU 5396). Vo matno se lovi. 329. So edno pile prolet ne biduat. The FISH always stinks from the head downwards. Sim. Ribata i gostinot se usmrduvaat po tri dena. He changes a FLY into an elephant. odo{~o v grad }umurxija.). Golemata riba pomalata ja izedvit (ili jadit). kolku i da e dostoen. Fish begins to stink at the head. (Rabotata se rasipuva poradi nedostoinstvoto i nesposobnosta od glavatarot − upravitelot. One FLOWER makes no garland. 319. (P. 330. maslo i vino. One SWALLOW does not make a summer. Var. 327. 1166). Ribata od glaata se smrdvit. Kako muva na med. Kataden gost. A FLY follows the honey. (^estite poseti mu se zdodevni na onoj {to gi prima). Golemata riba je jajt pomalata. 326. (Kav. Var. No FLYING without wings. Cf. FISH and guests stink after three days. which a hundred wise men cannot pull out. ili op{testvo ne mo`e da se sostoi samo od eden ~ovek. Ne u~i starec da makat jajca. The great fish eat up the small. (Kav. (Kav. 2421). 2469). (MNU 2862). You must not teach FISH to swim.

ama }udta ne ja menuat. Prijatelot e poprivrzan od brat. makar i polo{o da e prvoto. Var.). 340. 342. (MNU 5249). No GARDEN without its weeds. 338. open the door. 3514). Stolen WATERS are sweet. 18). Better the FOOT slip than the tongue. A FRIEND in need is a friend indeed. 28 / Poslovici 17. (Kav. You should know a man seven years before you stir his fire. Var. but never his nature. Old FRIENDS and old wine are best. (Kav. Novite p'ti{~a i starite prijateli baraj 'i. Sre}ata tropa samo edna{ na se~ija vrata. FORTUNE's wheel is never stopped. A near NEIGHBOUR is better than a far-dwelling kinsman. Forbidden FRUIT is sweet. FORTUNE favours the brave (bold). Var.D. Not only ought fortune to be pictured on a wheel. G 344. Nema `ito bez kakol. Var. 28). Dr`i se za novite p'ti{~a i starite prijateli. Prijatelo vo nu`da se poznaat. (Proverbs 17. Sre}ata e promenliva. (MNU 5034). 2558). 6). FORTUNE knocks once at least at every man's gate. Bli`nata 'r` e poarna od dale~nata p~ejnca. 24 / Poslovici 18. 336. lek. Koga sre}ata tropa na vrata. Starite prijateli i staroto vino se najdobri. (MNU 527). 335.) The FOX may grow gray. Var. od kolku {to dale~noto i nevidenoto. ]e dojde kolce na trkalce. (Ecclesiasticus 20. Poarno et da se slizni{ so noga odo{to so zbor. 341. a ne vo svadba. Starjot prijateq poaren e od dvajca novi. Var. (Proverbs 18. 333. Var. Before you make a FRIEND eat a bushel of salt with him. Cf. 343. Sim. Glupecot se smeta za mudar koga mol~i. 18 / Sirah 20. A friend is never known till a man have need.− 228 − Bone Veličkovski 331. 1722). On fat land . Opportunity never knocks twice at any man's door. (Kav. 739). (Kav. Kom{ijata e poj}e od brat. A good FRIEND is my nearest relation. (MNU 5252). 334. (B. When FORTUNE knocks. FORTUNE is variant. Lisicata mo`e da ostari. Volko dlakata ja menuat. no nema da se opameti. but never good. 332. (Genesis 3. Sre}ata im pomaga na hrabrite. The WOLF may lose his teeth. Var. Zabranetoto ovo{je e najslatko. (Sakaj go pove}e bli`noto i vidlivoto. 24). Cf. (MNU 890). Prijatelot e treben vo nu`da. Podobro e da se slizne{ na pat otkolku so jazik. Sim. When fortune smiles. 6 / Bitie 3. 337. Cf. but every thing else in the world. FOOLS are wise as long as silent. Trkaloto na sre}ata postojano se vrti. 339. Stolen fruit is sweet. otvori i'. embrace her. Treba da izede{ edna vre}a sol dodeka da go zapoznae{ vistinskiot prijatel.

a od du{manite }e se branam sam. He GIVES twice who gives quickly. Na ari`an kon zabite ne se gledat. (MNU 1191). GOD stays long. (MNU 558). 348. 515). grow foulest weeds. da za od du{mani sam }e se ~ua{. (MNU 3940).). Save us from our friends. It is more blessed to give than to receive. Var. Gospod zabaa. (MNU 4030). Pazi se od bele`aniot. str. Our neighbour's ground yields better corn than ours. (Kav. 349. Dvapati dava koj brgu dava. Gospod ne e ma~ka da te drapnit . GOD helps those who help themselves. Gospod davat ama v ko{ara ne vnesuat.). ne pravej}i zabele{ka dali bile vakvi ili onakvi. dobrite lu|e }e bidat nagradeni za svoite dobri dela. (Podarocite da gi primame so blagodarnost. but strikes at last. (MNU 1202). GOD defend me from my friends. (Ecclesiasticus 6. (MNU 3939). Var. Better give than take. 2981).). Tu|ata koko{ka e pogolema od na{ata misirka. (MNU 5024). 350. zabavja ama ne zaboravuva. Var. (MNU 1209). Sim. (Kav. Var.e. Take care of that man whom God has set his mark upon. 188). (MNU 563). Var. ~esto duri i na ovoj svet. 513). 353. 13). (Dobroto ili zloto ne ostanuva neotplateno. Na arizaniot kojn ne mu se gledat z'bite (za da se vidi dali e mlad ili star). Bog. Look not a gift (given) horse in the mouth. No man ought to look a gift horse in the mouth. 347. Beware of him whom GOD hath marked. ama ne zabraa. Site negovi guski se lebedi. Our neighbour's cow yields more milk than ours. It is better to GIVE than to receive. ama niz oxak ne pu{~at. Kom{iskata koko{ka se gqat kako guska. 13 / Sirah 6. Var. a lo{ite }e se kaznat za zlostorstvata i prestapite svoi. the fence. Get thy spindle and thy distaff ready and God will send thee flax. Gospod dat. Gospod da me vardit od prijatelite. a od du{manite sam }e se vardam. (Kav. Na kom{ijata koko{kata po dve (ili pogolemi) jajca mu nosit. Bog zabaat (da otplatit ili da naka`et).− 229 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 345. (Kav. 1725). Never look a GIFT horse in the mouth. Var. (MNU 6319). Bilo koga. 351. (MNU 1200). Bog da te ~ua od lo{i prijateli. The grass is always greener on the other side of 346. ama ne zaboraat. 352. 507). Sim. Na poklowen kow zubi ne se gledaat. Gospod da me branit od budali prijateli. from my enemies I can defend myself. (Tu|oto sekoga{ ni' izgleda podobro i mu zaviduvame na onoj {to go ima. makar i podocna. t. Gospod da te ~ua od }ose ~ovek i od sakat. Pomo`i si sam i Gospod da ti pomo`it. (Nedeq. GOD gives the milk. (Kav. spolaj mu. All his GEESE are swans. dobri ili lo{i. but not the pail. Poarno da dava{ odo{to da saka{. Odvoj se od svoite neprijateli i ~uvaj se od svoite prijateli.

Sim. (I Peter 1. 3129). 2321). Tell me with whom thou GOEST. (^estite poseti mu se zdodevni na onoj {to gi prima). All that glitters is not GOLD. (Koga ne go saka{. Poblag da mi doj{ (da mi ida{). (Kav. Nekanet gost e kako magare na jasli. poretko da ide/. (MNU 4269).− 230 − Bone Veličkovski 354. /t. (Kav. (Nekanat gostin. A constant GUEST is never welcome. 7. Se' {to sveti. (Kav. Var. Whom the Gods would destroy. Var. So kogo si. Sim. An unbidden GUEST knows not where to sit. Put not thy HAND between the bark and the tree. 356. 18 / Otkrovenie 3. Gospod prvo umot }e mu go zejt na ~veka. (MNP 2510). Kiselo e grozjeto. Me|u ~ekan i nakovalno. da ti ka`am kakov si. 537). 357.). shall be chocked with the feathers.). (Kav. Go izel bijolot. rekla lisicata koga ne mo`ela da go doka~i. Cf. Ne klaj prst me|u dve vra}e. se udajl so opa{kata. ne e zlato. He who comes uncalled sits unserved. Ne e zlato se' {to sveti. Revelation 3. 2320). bez nos (bez prst) }e ostanit. Koj go potiskat nosot (prstot) vo ~u`xa vrata. (Kav. Cf. he will first take away the understanding. 1330). (e) kako kisel grozd. Zlatoto se kalit v ogan. (P. Var. Ne pi voda od begli~ka ~e{ma. Nekanet gost mol~it kako }os na jajca. FIRE is the test of gold. Ka`i mi so kogo oj{. 18). (Kav. 178). (GK. Var. Nekanen gost (e) kako kisel grozd. but iron hands. GOLD is tried in the fire. Ugore visoko. (MNU 4272). 2921). 541).e. (Beglisko e se' ona {to e gradeno so kuluk. Nevikan gostin zad vrata sedit. Cf. (MNU 3945). Cf. 2400). Na begliska ~e{ma voda nema. 3423). Kataden gost. takov si. Sim. An unbidden guest must bring his stool with him. (Kav. (Kav. str. Var. 358.D. and I'll tell thee what thou doest. God hath leaden feet. 355. Fire is the test of gold. When GOD will punish. Var. (Kav. (MNU 2862). (Kav. 1064). (P. (Kav. goto magare. udolu dlaboko. Sim. 7 / I Petar 1. II. a ~vek vo neoqa.D. 467). A man is known by the company he keeps. Var. odedno{. FISH and guests stink after three days. 359. a posle stokata. pa e prokleto. because he could not reach them. . Zlatoto se ispituva vo ogan. The GRAPES are sour. Zlatoto v ogan se kalit. H 362. Whom FORTUNE wishes to destroy. He that eats the King’s GOOSE. Sega se nao|am me|u dva ogna. 361. ni od prisustvoto negovo ne mo`e{ da bide{ zadovolen. 3132). (Kav. (MNU 4271). adversity of friendship. 360. Fie upon hens! quoth the fox.). goto magare. they first make mad. Var. she first makes mad. Nekanat gost. Between the HAMMER and the anvil. 1062).

Better be the head of an ass than the tail of a lion. koga nema um u glavata. 372. 371. He that has a HEAD of wax must not walk in the sun. Var. (Kav. ta da stanal poumen. 1986). otkolku mrtov lav. No fool to the old fool. Podobro e `ivo ku~e. The HEAD gray. A cold hand and a warm heart. Bradata mu siva. Little wit in the head makes much work for the feet. Var. Be not a baker if your head be of butter. od den na den toj se' pove}e se rasipuva. He that has a HEAD of glass must not throw stones at another. People who live in glass houses shouldn't throw stones. Better be the head of a mouse than the tail of a lion. Koj ima staklena glava ne treba da frla so kamewa po drug. and no brains yet. 2879). (MNU 616). Who has skirts of straw needs fear the fire. Kolku stareit. Var. a mnogu usti aforesani (prokleti). People who live in glass houses shouldn't throw stones.− 231 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 363. obele i umot vo glavata ne mu dojde. (MNU 3782). a obete liceto. (MNU 6957). (MNU 5027). Sim. 368. Studeni race toplo srce. Koj nemat vo glata. glavata mu vodeni~arska. 1555). warm heart.D. 366. Better be the head of a lizard than the tail of a lion. 365. 364. Bradata mu carska. Sim. 668). Poarno e da bidi{ glaa na ma~kite odo{to opa{ka na arslanite. 3041). Cold HANDS. (Starite godini ne go napravile poopiten. (MNU 4817). Mnogu race blaosoeni. 1544). Se odnesuva za onie stari koi{to kolku se postari. Sim. posle prodaj ja ko`ata. 1617). Sim. A forgetful HEAD makes a weary pair of heels. Koj nemat um. (MNU . He that has a HEAD of glass must not throw stones at another. (Kav. Better be the head of a pike than the tail of a sturgeon. little wit. tolku pove}e se izopa~uvaat. He that has a house of glass must not throw stones at another. One HAND washes another and both the face. First catch your HARE. Who has not understanding. Prvo operi ja me~kata. (Kav. imat noye. then cook him. Sim. Poarno da si na ovcite gla. (Kav.). [~o mu treba brada. Var. otkolku na gojadata opa{ka. Koj e }eqav. (MNU 615). Var. Cf. Better be the HEAD of a dog than the tail of a lion. glavata mu diva. (Kav. let him have legs. (tolku) i magareit. (MNU 3284). (Kav. i umot ne mu dojde. mnogu usti k'lnati. Ednata raka drugata ja mie. Kosata mu obele. 2754). 369. Mnogu r'ce blaosoeni. (Kav. Mickle HEAD. One hand washes the other. da ne sedit gologlav. HARD with hard makes not the stone wall. He that has a HEAD of wax must not walk in the sun. Cf. 1621). Dva quti (ostri) kamena bra{no ne melet. (P. 367. (MNU 1941). Ostare. naprotiv. 373. imat vo noyete. Many HANDS make light work. 370.

must hear. (MNU 3514). HEART in mouth. svoja popradalnica. (MNU 6865). HEAR much.− 232 − Bone Veličkovski 374. (MNU 5089). 381. Sekoja planina si ja znae svojata te`ina. Ako se ima volja. Where there's a WILL. (MNU 2808). East. Var. (MNU 6866). He wears his heart upon his sleeve. Sim. 15 / Sirah 30. A good heart conquers ill fortune. the lecture of the mind doth lie. and see. Var. celoto telo e vo bolka. (MNU 5593). Out of the ABUNDANCE of the heart the mouth speaketh. 214). Sekoj kamen na mesto si te`it. Var. Hear all. 375. Home is home. Poe}e slu{aj o{to zboruj. Cf. so nego stradaat site ~lenovi. Sim. O~ite se ogledalo na du{ata. and say the best. Kako {to zborua. (P.najgolemo bogatstvo (Nedeq. (MNU 6064). (MNU 5605). (P. 3287). 3245). The HEART's mirth does make the face fair. Sim. Sim. (MNU 5517). Every HEART has its own ache. [to ima u ~oeka vo srceto. (P. Every man has his CROSS to bear. Sim. Nothing is impossible to a willing HEART.). 385. 378. 3967). 383. taka i misli.D. 380. (Ecclesiasticus 30. 15). Zdravje . Var. speak little. Nothing is impossible to a willing mind. Cf. The EYE lets in love. Koga boli glavata. Cf. When the HEAD aches all the body is the worse. His heart is in his mouth. Ako strada eden ~len. Kolku glavi. }e se najde i na~in. So many HEADS. Var.D. One's own HEARTH is gold's worth. so many minds. str. Var. Smeeweto e dobro za zdravjeto. Var. HEAR and see and say nothing. so many opinions. toa mu poka`ua i liceto. (MNU 5088). (Kav. [to izlegua od ustata. Pove}e vredi zdravjeto i snagata otkolku celoto bogatstvo na ovoj svet. HEAR much. toa bilo i vo mislata. (Sekoj sam si ja znae svojata maka. Cf. Sekoj go nosi svojot krst. Faint HEART never won fair lady. 26). 198). Svoja ku}a.). So many MEN. [~o mu na usta (na j'zik). though it be . Poe}e slu{aj odo{to da zborua{. 3192). there's a way. (Kav. 384. Cf. The HEART's letter is read in the eye. Health is great riches. speak little. HEALTH is better than wealth. see all. Liceto go poka`ua srceto. 3163). He that would live in PEACE and rest. tolku umovi. Sim. (Itar treba da bide. (MNU 6000). home's best. 376. to mu i na srce. What the HEART thinks. In the forehead and the eye. mouth in heart. Wide ears and a short tongue. 382. Sekoja planina svojata te`ina (si znajt). 377. HEAR and see and say nothing. Cf. Ni{to ne e nevozmo`no za toj {to mnogu saka da ja ispolni svojata `elba. Bez zdravje nemat bogatstvo. west. Cf. 379. (I Corinthians 12. the tongue speaks. say nowt. Stram dupka ne rani. Sram `ena ne zima. 26 / I Korintjani 12.D. 386.

398. tamu najlesno se minuva. HELL is paved with good intentions. He that leaves the HIGHWAY to cut short. The HIGHWAY is never about. mouth of a bad dog often falls a good bone. (MNU 6441). samo da lovi gluvci. Where the HEDGE is lowest. Odi kaj }e ode{. Sviwata jala ne jala. Crnata zemja beli poga~i ro`xat. 388. Zdrelite kru{i divite sviwi (i jadat). 396. Koj dr`it mnogu praznici. Cf. (Kav. (Kav. (Kav. 1130). A black HEN lays a white egg. (Nedostojni lu|e ~esto uspevaat poarno od dostojnite i sposobnite. He that does nothing always finds helpers. 395. bela poga~a. 393. pak si ro{kat po |ubreto. Var. (Kav. Sim. 3147). Every day is HOLIDAY with sluggards. (Proverbs 27. 20). Into the 397.D.D. ili obratno. (Kav. 389. da ne ti e m'ka. That that comes of a CAT will catch mice. Var. 1548). (Kav. A low hedge is easily leaped over. HELL and destruction are never full. a nekoga{ podaleku. 742). but can never be an ill pennyworth. Za sekogo negoviot dom e najubav. Seedno e dali e ma~kata crna ili bela. He that comes of a HEN must scrape. Obi~no se upotrebuva koga nekoj dolen mladi~ uspee da se o`eni so nekoja li~na i dobra moma. toa glusci loalo. (setne) p'ti{~a mnogu (se nao`xeet). Vo rajot ne se stignuva so ko~ija. Cf. (P. (P.). 3830). Crna bijolica (krava) belo mleko dat. I bijolicana belo mleko dat. commonly goes about. 1721). (Kav. never so homely. ama i za doma misli. Crn piper na bel oriz se solit. Who leaves the old way for the new. 399. will find himself deceived. Men leap over where the hedge is lowest. doma da si dojde{. 3834). 3831). 3833). The worst HOG often gets the best pear. Crni r'ce.D. (Kav. (MNU 4830). Kade{to ogradata e najniska. Patot do pekolot e poplo~en so dobri nameri. (MNU 4602). 3036). Koj dr`it praznik. men may soonest over. prazna mu e ku}ata. Prekutrupa e poblisku. 391. (MNU 1397). (MNU 2283). 20 / Poslovici 27.− 233 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 387. 392. An ENGLISHMAN's home is his castle. Crna koko{ka beli jajca nosit. 394. Se' {to }e se izvede od koko{ka mora da ~epka. I crnata krava belo mleko dat. (MNU 6956). brgu osiroma{vit. The road to hell is paved with good intentions. Daleku odi. Smrtta i Propasta ne mo`at da se zasitat. Otkako }e se prevratit kolata. 1547). (Kav. To go to heaven in a featherbed. (P. Dr`i si go v r'ka. . There is no PLACE like home. HONESTY may be dear bought. Var. Za mrzlivite sekoj den e praznik. 390. There is no going to HEAVEN in a sedan. (Kav. It is hard to break a HOG of an ill custom. Sim. Var. 3840). Ubaite kru{i gi jadat svinite. Var. Sim. HOLD fast when you have. Var. 2876). [~o ma~ka stralo.

i muite }e te jadat (ili }e te pquvaet). HONEY is not for the ass's mouth. 5 / Rimjani 5. So ~u`x kow pobrgu se ojt. taa mo`e samo da se zagubi. ne }e ima vade{. It is not with saying HONEY. Great HONOURS are great burdens. So vikawe "med". and a sword may be showen. 407. Make yourself all HONEY and the flies will devour you. Sim. He that has not silver in his purse should have silk on his tongue. Who lives by HOPE will die by hunger. ne se nasladuva ustata. 402. 413. that sweetness will come into the mouth. (Romans 5. A boisterous HORSE must have a rough bridle. (Ne se ostavaj da ja od- . @ena. Sim. the more honour. mnogu nosit (mnogu tr~at. umira gladen. Too much HOPE deceives. ne se daat na tu|a raka. Ako se stori{ med. 410. 1573). Honey. kow. A hired HORSE tired never. He that has no HONEY in his pot.− 234 − Bone Veličkovski 400. Kade nema ~est. but not lent. Na medot se fa}aat pove}e muvi otkolku na ocetot. Sim. let him have it in his mouth. (Proverbs 25. 404. 411. He that makes himself a SHEEP shall be eaten by the wolf. 415. (MNU 179). (MNP 3905). Sim. A HORSE. Where there is no HONOUR. Koj mnogu se nadeva. (MNU 2055). 401. Medot ne e za magare{ka usta. (Proverbs 13. Medot e sladok. HONEY catches more flies than vinegar. mnogu trgat). 406. neka si ima med of ustata. Pu{kata do sebe. Koj se hrani so nade`. there is no grief. 16). 414. no p~elata bocka. 412.D. HONEY is sweet. HOPE deferred maketh the heart sick. 12 / Poslovici 13. (Kav. Ako se stori{ ovca. ^u`xjot kow malu jajt. The more cost. ^esta ne mo`e da se odzeme. You will catch more FLIES with a spoonful of honey than with a gallon of vinegar. but the bee stings. mnogu se razo~aruva. 3915). HOPE maketh not ashamed. Koga }e najde{ med. pu{ka. (MNU 178). a wife. 409. ^esta e nagrada za doblesta (dobrodetelta). HONOUR is the reward of virtue. Za neskrotliv kow treba cvrsta uzda. 12). 5). Var. (Kav. He that lives in hope hath a slender diet. Cf. (MNP 3129). (P. 416. 408. (MNU 3111). Koj se nadei na nade{. sekoj }e te stri`e. 16 / Poslovici 25. nema ni kaewe. 3476). Odlo`uvanata nade` go iznemo{tuva srceto. 405. jadi umereno. Tu|iot kow nikoga{ ne e izmoren. Cf. Hope often deludes the foolish man. Var. Nade`ta ne razo~aruva. Golemite po~esti se golemi tovari. 403. Too much HONEY cloys the stomach. Koj si nema pari v keseto. (a) `enata pri sebe (dr`i si ja). za da ne se prejade{ i da go izbluva{ izedenoto.

Var. (MNU 1803). 5296). no mo`e da se sopne. magare. but you can't make him drink. najve}e go mavaat. Sim. 425. HORSE. (MNU 4150). and you'll get grass. za{to od prvata mo`e{ da postrada{. Za kow {to tr~a ne treba bi~.). You can take a HORSE to the water. the horse starves. (MNU 427. A HORSE may stumble that has four legs. Drugo krojat gluvcite. Smetka bez . Var. The HORSE that draws most is most whipped. and he riding on her. Var. ili najva`noto ne{to ne mu go doveruvaj na drug i sam ~uvaj si go. The horse thinks one thing and he that rides him another. Scabbed HORSE cannot abide the comb. Pazi se od kowsko kopito i od pesji zabi. java na stap.). 422. Magare vjaaj. nor a dog's tooth. A good horse should be seldom spurred. (Kav. You are like the man that sought his MARE.). (MNU 417. Var. magare baraj. Na }eqava glava bri~ ne i' trebe. It is a good horse that never stumbles. Var. mouth. He that has a white HORSE and a fair wife never wants trouble. Kowot ima ~etiri noze. (Kav. Cf. The beast that goes always never wants blows. Na bel kow seiz i na nov majstor kalfa da ne bidi{. 419. One thing thinks the HORSE. 421. 420. 429. Live. (Nasila ne mo`e{ nikogo da go natera{ da ti svr{i rabota. (MNU 5951). do zelena treva. Ne umri. and another he that leadeth him. Koj nema kow. (MNU 4403). 418. 423. Sim.− 235 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs dale~i{ od sebe pu{kata ni `ena si. a drugo ma~kata. Drugo misli kiraxijata. a drugo toj {to go osedluva. He that reckons without his HOST must reckon twice. Edno mislit kamiqata. So sila 'rt na lov ne odit. Zaedni~kiot kow e najlo{o potkovan. do zelena treva. drugo ma~orot. So sila ubavina ne biva. HORSE you ride on. 849). The BUTCHER looked for his knife and it was in his 5952). Kowot {to najmnogu trga. and another he that saddles him. Na bel kow i na ubava `ena nikoj ne mo`e da im ugodi. Do not spur a free horse. (Go bara{ ona {to ti e pred o~ite. no ne mo`e{ da go natera{ da pie. (^ekaj do neopredeleno vreme.). Sim. (MNU 3585). 426. Edno misli kowot. a vtorata mo`e da pretrpi nekoja moralna navreda. Kowot mo`e{ da go odnese{ na poilo. You look for the 428. Ne umri. A running HORSE needs no spur. a ne mo`e{ da go sogleda{ i da go vidi{. 846). a drugo kamiqarot. Trust not a HORSE's heel. (MNU 4402). The common HORSE is worst shod. drugo anxijata. Who hath no HORSE may ride on a staff. Edno mislet glufcite. While the grass grows. 424. One thing thinketh the bear. {to od nego bi barala samovolnost i samopregor. (MNU 1805). kowu. Sim. (MNU 3947).

Var. Koj na drug mu nanesuva nepravda. (MNU 5352). 442. sam }e si ja trga. Koj {~o prajt. (MNU 1075). (MNU 5180). (MNU 3198). 1654). a `enata slepa za da bidat obajcata sre}ni. Koj{to rano stanua. dve stre}i grabit. (MNU 6244). 432. HUNGER drives the wolf out of the woods. sebesi si prajt. kr~mar ne se pravi. 436. 443. 1692). (MNU 6884). don't believe what you see. Koj{to rano stanua. HUSBAND. Rano pile rano pee. 437. He that MISCHIEF hatches. Hunger is the best sauce. Var. A deaf husband and a blind wife are always a happy couple. Te{ko na taa ku}a bez `ena. The HUSBAND is always the last to know. (MNU 3200). (Kav. Hunger makes hard beans sweet. HUNGER finds no fault with the cookery. The cuckold is the last that knows of it. 433. (Kav. 431. 438. In the HOUSE of a fiddler all fiddle. Se smejt denot na no}nata rabota. All are not HUNTERS that blow the horn. (MNU 2163). Cf. that happens not in seven years. [to nosit saatot. Var. Gladen kow matna voda ne gleda. ne nosit godinata. Ne sekoj e lovec {to nosi pu{ka. It chances in an HOUR. An HOUR in the morning is worth two in the evening. (Kav. Ne im veruvaj na o~ite. se' babni. Za edna bolva ne pali ja celata ~erga. Gladen v'lk postred selo ojt. When a thing is done. It's too late to shut the STABLE-DOOR after the horse has bolted. slu{aj {to ti velam jas. you bring water. Var. It is easy to be WISE after the event. Sim. 436). (Kav. Burn not your HOUSE to fright the mouse away. The Muses love the morning. 435. When the HOUSE is burned down. Ma`ot treba da e gluv. (MNU 5169). . no}e spij!). 3297). Ma`ot sekoga{ posleden doznava. 440. Koj rano ranit. Sim. It is a sad HOUSE where the hen crows louder than the cock. ma`u. toj ne gre{ava. Ne menuvaj belo za crno. 441. poarno ugodua. 439. The morning HOUR has gold in its mouth. mischief catches. (MNU 3199). Woeful is the HOUSEHOLD that wants a woman. (Dewe raboti.− 236 − Bone Veličkovski 430. toj ne gre{ava. ADVICE comes too late. 434. Po svadba topani. 444. Eden ~as nautro vredi kolku dva nave~er. Var. Ne pali ja ku}ata za da go istera{ glu{ecot. Po smrt boles. Var. a petelot jajca kva~i. but what I tell you. Te{ko na taa ku}a kade{to koko{kata pee. Vo ku}ata na tapanxija. A HUSBAND must be deaf and the wife blind to have quietness. Var. Cf. Toj {to rano stanua i Gospod mu pomagat. Koj{to rano se obua. He that HURTS another hurts himself.

toj se' }e nao|a pre~ki. 28). 27 / Sirah 33. Mrzliviot e pernica na |avolot. He that does ILL hates the light. Polo{o od mrza ni{~o nemat na vekov. Kako do{lo. (MNU 5319). (MNU 4660). A sluggard takes an hundred steps because he would not take one in due time. Od mrzava du{a izlava. Mistakes are often the best teachers. (John 3. Var. 20 / Jovan 3. Sim. Mrzata si ja nosit siroma{tijata po sebe. 1590). An IDLE person is the devil's cushion. Cf. Sloth is the key to poverty.gotov |aol. Kako do{lo. (Kav. 1834). 2966). 447. Ostaj ja mrzata. a mrzata go gnasi. bo`em ima nekakvi pri~ini za toa itn. Rabotata go krasi ~oeka. (P. IDLENESS is the mother of all vice. Var. By IGNORANCE we mistake. (Kav. By DOING nothing we learn to do ill. (Kav. Ma`ot e glava na `enata. (taa) seedno se' bra{no seit. Idleness is the root (mother) of all evil. vati ja brzata. Evil gotten. and by mistakes we learn. (Koj ne saka da svr{i nekoja rabota. na dobro neka ne se nadejt. (MNU 6067). Koja nevesta ja mrzit da mesit leb. Lo{oto donesua u{te polo{o. Siromav ~vek . Koj lo{o prajt. I Corinthians 11. 449. (MNU 2725). Failure teaches success. Cf. (MNU 4812). Var. Var. (Kav. Disgraces are like cherries. Mrzelivosta u~i na mnogu lo{otii. 3). (P. Of one ILL come many. taka (i) po{lo.− 237 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 445. 1884). (MNU 2985). I 446. ill spent. Mrzlivosta e klu~ot za siroma{tijata. (MNU 1056). 448. 3346). (MNU 3839). Be not IDLE. One misfortune comes . Koj lo{o prajt. 1589).). (Kav. (Ecclesiasticus 33. (Kav. taka i oti{lo. (MNU 3549). (MNU 4661). 563). Var. evil spent. Glaata }e mu trgat od pustata mrza. Mrzlivite (bezrabotnite) lu|e imaat najmalku vreme.D. and you shall not be longing. 1947). (Ephesians 5. Var. (MNU 2724). 23 / Efesjani 5. 452. 454. The SLOTHFUL man is the beggar's brother. 23. 451. The HUSBAND is the head of the wife. Var. IDLE people have the least leisure. 450. Stramotata sedit vo bezrabotata. 3 / I Korintjani 11. Lenosta e majka na site lo{oti.). one draws another.D. Gre{kite se po insanot (qu|eto). Sekoj koj pravi zlo ja mrazi svetlinata. lo{o do~ekvit. (Bez trud spe~aleno bogatstvoto bespolezno se rastura. IDLENESS is the key of poverty. ILL gotten. Na gre{kite se u~ime za da ne gi povtorime. Od mrza pote{ko nema. Sim. 20). Sim. Mrzelivosta e po~etok na site lo{otii. 453.

After JOY comes annoy. D'roto se vie dode e suroo. (P.). IRON not used soon rusts. 468. 469. JOVE laughs at lovers' perjuries. Give him an INCH. Cf. 467. Ako mu go podaj{ prstot.neprijatnost. @elezoto {to ne se koristi brgu 'r|osuva. Var. ima svoe dobro. IRON whets iron. Sim. @elezoto `elezo trie. (Kav. RUST eats up iron. MISFORTUNES never come singly. 13). 892). 1878). 464. and he'll take an ell. Every JACK must have his Jill. 456. An ILL TURN is soon done. Var. Po smeh vik dohad'. but there's as bad a Will. J 462. a zboroite umo. SADNESS and gladness succeed each other. dodeka e vru}o. 459. Strike while the IRON is hot. Jupiter se smee na qubovnite zakletvi. 463. @elezoto se kove dodeka je `e{ko. Var. }e ti ja grabnit i r'kata. Cf. 6 / Pesna nad pesnite 8. Sim. Nothing so BAD in which there is not something of good. Sekoja vre}a si ima svoja zakrpa. 62). and frugality her left. Prestani koga ti e najslatko. 458. ILL LUCK is good for something. Sekoe zlo. (Kav. (Kav. 17). One knife whets another. }e ti bara cel ar{in. Var. Leave a jest when it pleases lest it turn to earnest. Leave off while the play is good. @elezono se kojt duri e xe{ko. There is not so bad a GILL. Cf. Po radost . 460. 17 / Poslovici 27. Leave a JEST when it pleases you best. Don't JUDGE every one by your own measure. (Proverbs 27. 466. Sim. (MNU 2043). Hoist your sail when the wind is fair. Var. (ama m'~no si ojt. (MNU 2045). Sekoe zlo za dobro. 'R|ata go jade `elezoto. Rabotlivosta e desna raka na sudbinata. 465. a mrzlivosta leva. 3217).− 238 − Bone Veličkovski 455. Cf.D. (Proverbs 15. Ako mu dade{ peda. (Song of Solomon 8. The JOY of the heart makes the face fair. 461. JEALOUSY is cruel as the grave. Var. @elezoto se ~uka. Cf. Cf. Long JESTING was never good. @elezoto se ostri so `elezo. Leave a JEST when it pleases you best. Give a clown your FINGER. and he will take your hand. INDUSTRY is fortune's right hand. Qubomorata e cvrsta kako grob. 3155). (MNU 101). (MNU 1811). Golemo u`ivawe. (Kav. . (MNU 5179). (MNU 2046). Cf. (MNU 5620). on the neck of another. 13 / Poslovici 15. ama lesno ne si ojt. Sekoj si kroj so ar{ino svoj. Ako mu dade{ poklupkata }e ti saka i grneto. golemo kaewe. Veseloto srce go razvedruva liceto. Make hay while the sun shines. Lo{oto lesno idet (dojdvit). 6). 457.

Var. that ye be not judged. Var. (Kav. A COCK is bold on his own dunghill. K 473. Var. like people. 3887). JUDGE nothing before the time. No LOCK will hold against the power of gold. Sim. Kakov kral.). Cf. the KING must lose his right. Ne sudete ni{to predvreme. Sim. Se posmeal 'rbol na {~rbol. Od klocata na kravata nema da umre teleto. Var. 471. (MNU 6215). (MNU 5680). Parata `elezna vrata otvara i zatvara. Cf. kings lose their . Every man is a KING in his own house. The KICK of the dam hurts not the colt. like man. Kakov pretsedatel. said the raven to the starling. 481. (Kav. 472. 1415). (MNU 4902). Sim. The KETTLE calls the pot black-brows (burnt-arse). like people. Zlatniot klu~ ja otvora sekoja vrata. Da `ivee kralot! Where nothing is. 477. JUDGE not.D. Parata i `elezna vrata otvarat. Sim. 475. (MNU 5682). Every dog is a lion at home. (I Corinthians 4. Like MASTER. 478. Sekoj e stopan vo svojata ku}a. bitter BIRD. Where nought's to be got. 480. "Avaunt. (Matthew 7. 479. Cf. 17 / Rimjani 1. Var. The pot calls the kettle black. (MNU 5955). Every groom is a king at home. The FRYING-PAN said to the kettle. (MNU 5681). Kakov stopan. KEEPING is harder than winning. (MNU 3787). Like KING. Toa {~o nemat i carot ne jajt. Se posmeal ~erepot na {utarot. Pote{ko e da se so~uva otkolku da se spe~ali. Cf. za da ne bidete sudeni.− 239 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 470. There is no lock but a golden key will open it. Long live the King! Kralot e mrtov. black brows!" ^erep {utarka prekarvit. a obvinuva drug. 474. (Se udavil vo vini. Sos kakva mera meri{. 2817). Seko ku~e doma si lait. Thou art a 476. You cannot make an omelette without breaking eggs. 1). 5 / I Korintjani 4. He that will eat the KERNEL must crack the nut. The KING is dead. takov narod. kaj kogo zabele`al nekoja mala pogre{ka. Like prince. He that would eat the FRUIT must climb the tree. The JUST shall live by faith. Sekoe petle na svoeto buni{te si pee. 17). (Romans 1. A golden KEY can open any door. (MNU 5632). Pravednikot }e `ivee od verata. a malcina znaat da i' dr`at. sos takva }e ti merat. Ne sudete. takov narod. 1 / Matej 7. Ako saka{ da ja jade{ jatkata treba da ja skr{i{ lu{pata. Mnozina znajat za pari da vadat. (MNU 5574). Var. 5). (P. Cf. takov sluga. Var. Se posmeal }elaiot na krastaiot.

A man cannot GIVE what he hasn't got. Mnozina za pari stanale |avoli.).− 240 − Bone Veličkovski 482. No pride like that of an enriched beggar. 492. he has neither friend nor kin.D. Znaeweto bez praksa ne vredi mnogu. At latter LAMMAS. 3157). Koj mnogu znae. Zulum duri ne bide. Koga pusni kowa roga. 483. 496. 489. much sorrow. carstvo ne gine. Koj raboti i {tedi zlato prede. Razdeli i vladej. KNOWLEDGE without practice is nothing. 487. Na kukovo leto. Var. (Kav. Woe to thee. So many COUNTRIES. so many customs. 493. To think that LARKS will fall into one's mouth ready roasted. 484. Trudbenikot ja zaslu`uva svojata plata. when thy King is a child! Te{ko tebe. skora siroma{tija. Spoznaj se samiot sebe si. He that has NOTHING needs fear to lose nothing. 1596).lo{ zakon. KINGDOMS divided soon fall. ili sekoj si ja upravuva ku}ata i si gi vr{i ku}nite raboti spored svojot sopstven doma{en obi~aj i navika. (MNU 3082). Dobra zemja . He that KNOWS nothing doubts nothing. (Ecclesiastes 1. (MNU 5576). Sekoe selo svoj zakon (si imat). 486. (P. Var. Znaeweto e sila. prvo tatka si go obesil. 18 / Propovednik 1. Var. Var. 1142). and he'll ride to the Devil. 18). (P. (Luke 10. 7). A fat KITCHEN is near to poverty. 495. Sekoe znaewe e bogatstvo. Set a beggar on horseback. 494. L 490. 7 / Luka 10. He that increaseth KNOWLEDGE increaseth sorrow. Koga se storil E|uptinot car. 491. mnogu trgat. Koj mnogu zn'jt. Rabotata et od boga blaosovena. Good LAND: evil way. Kaj {to ima `ito ima i gluvci. Cf. Sim. Var. mnogu }e strada. Podelenite kralstva brgu propa|aat. Sim. Divide and rule. Sim. zemjo. 16 / Propovednik 10. poe}e }e trgat. KNOWLEDGE is power. 488. Toj {to ni{to ne znae. O LAND. 1478). Cf. [to pove}e znaewe. (To put off forever). KNOW thyself. 497. Bogata trpeza. koga ti e carot premlad! (Ecclesiastes 10. Var. Koj poe}e znait. Mu se ~ini deka pe~eni koko{ki (fazani) pa|aat od neboto. Ne . Na kukov den. (Kav. (MNU 2941). toa pove}e bolki. When a KNAVE is in a plum-tree. Every LAND has its own law. No LARDER but hath his mice. 485. The LABOURER is worthy of his hire. (MNU 5321). He that LABOURS and thrives spins gold. (Sekoj si ja vr{i rabotata kako {to naviknal. vo ni{to ne se somneva.D. 16). scot. Many a one for LAND takes a fool by the hand. Much science. 498.

(P. Sim. LEARN weeping. Onie {to sejat so solzi. He LAUGHS best who laughs last. Koj docna doa|a. Misleweto na advokatot vredi samo ako dobro mu se plati. A little STONE in the way overturns a great wain. Vo sekoj zakon ima dupki. Poarno nekoga{. malku pravda. 507. 504. (I Timothy 1. 514. will weep on Sunday. (Kav. 2397). A small LEAK will sink a great ship. (Kav. If the sky falls we shall catch larks. Sekoj den bez nasmevka e izguben den. Od malo dup~e mo`e da potone i golem brod. LAUGH before breakfast. and rest. padinet pe~eni piliwa od nebo. that the law wills. and chastises it. Var. 1675). Zakonot e dobar. Lo{ite (strogite) zakoni ne traat dolgo. 513. The LAW is good. Koj se smee nautro. 505. Mnogu zakon. }e znae{ i kako da se smee{. Too much LAUGHTER discovers folly. you'll cry before night. Poslednite }e bidat prvi. if a man use it lawfully. Sim. 508. (P. Cf. otkolku nikoga{. and friends.− 241 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 499. 500. Var. The LAW grows of sin. 515. If you sing before breakfast. The LAST shall be the first. LAWSUITS consume time. Koj mnogu se smee go smetaat za budala. Nikoga{ ne e dockna. SADNESS and gladness succeed each other.D. (Matthew 19. Sim. weeps at night. He who laughs last. and you shall gain laughing. Na docna dojdenite koskite. The day is lost on which you did not LAUGH. little justice. He that laughs in the morning. 2508). Cf. Koj se smejt najoyadi. Better LATE than never. 502. 510. He thinks that roasted larks will fall into his mouth. (Kav. Sim. LAWS go as kings like. Little strokes fell great oaks. Cf. and money. What the kings wills. . 1505). Var. 2901). ako nekoj go primenuva zakonski. Sim. Sorrow treads upon the heels of mirth. Ako nau~i{ da pla~e{. You may gape long enough ere a bird fall in your mouth. Let them laugh that win. Zakonot rasne vrz vinata za da ja kazni. 501. Wrong LAWS make short governance. Var. (Kav.D. }e pla~e nave~er. 3164). Strogite vladeteli ne vladeat dolgo. lo{o sedi. 506. He that comes LAST to the pot is soonest wroth. Better the last smile than the first laughter. Sim. 511. 8). najblago se smejt. laughs longest. 509. Zakonot se sproveduva po volja na kralevite. He laughs who wins. 512. you'll cry before supper. A LAWYER's opinion is worth nothing unless paid for. 30 / Matej 19. Na sudeweto se tro{at pari. 503. Var. Of evil manners spring good laws. He that sings on Friday. Every LAW has a loophole. It is not LOST that comes at last. 8 / I Timotej 1. 30). Much LAW. se gubi vreme i se ostanuva bez prijateli.

Koj edno{ka izm'mit. 531. 6 / II Korintjani 3. 523. 526. Cf. there is hope. Show me a LIAR and I will show you a thief. it is ever overcome. 524. LIFE is a battle. La`livcite treba da imaat dobro pomnewe. 520. 521. [to najprvin }e se nau~i. The LETTER killeth. 1550). 1550a). Stretch your arm no further than your sleeve will reach. Cf. 519. a Duhot o`ivuva. 517. He is unworthy of LIFE that causes not life in another. 24 / Apostolski dela 26. Var. and I will show you a thief. (MNU 3404). 528. (Kav. }e ti poka`am kradlivec. `neat so pesni. LIARS have need of good memories. str. age remembers. 4). Sim. ne mu vervet. 1603). Var. (P. lessen your meals. Ne zaslu`uva da `ivee toj {to drug go li{uva od `ivot. (Ecclesiastes 9. @ivotot na ~ovekot na zemjata e borba. 522. najdobro }e se zapameti. Tvoeto golemo znaewe te pravi lud. Though a LIE be well dressed.D. ALMOST and very (well) nigh saves many a lie. 532. Poka`i mi la`livec. La`goto ima dobro pamtewe. Lagata kusa ja ima nogata. Var. tol'ku pru`i 'i nogite. (MNU 3037). Poarno da ostane otkolku da ne stigne. Koj veli "taka ka`uvaat". (Kav. To lengthen your LIFE. Sim. Kolku ti e rogo`ata. (P. Nikoj ne znojt koga }e umrit. Var. (P. Od mnogu u~ewe glava boli. Bukvata ubiva. 527. 4 / Propovednik 9. ve}e e polovina laga. Ako saka{ da si go prodol`i{ `ivotot. vtor p't ne mu vervet. i kradi.D. (II Corinthians 3. He that once deceives is ever suspected. Stretch your legs according to your coverlet. One LIE makes many. 1777). Better LEAVE than lack. ne mo`e da se sokrie. 995). ima nade`.D 2442). (Psalms 126. No man has a lease of his LIFE. Cf. se . II. 24). What YOUTH is used to. Koj la`i. What we first LEARN we best know. (Acts 26. LYING and thieving go together. posle i vistinata da je ka`vit. 533. 5). LIES have short legs.D. (P. 529. Dodeka di{am. While there is LIFE. 5 / Psalmi 126. Koj m'mit i kradit. Mala ve~eri~ka dolga `ivea~ka. Cf. 1649). A LIAR is not believed when he speaks the truth. Var. 181). Cf. 518.− 242 − Bone Veličkovski 516. Var. Sim. "They say so" is half a LIE. Iako na lagata i' e ubava rubata. 525. He that will LIE will steal. olesni si go obrokot. Much LEARNING makes men mad. Everyone stretches his LEGS according to the length of his coverlet. LYING and thieving go together. He that will LIE will steal. Koj edno{ka izm'mit. (GK. Show me a LIAR. Koj la`e toj i kradi. but the spirit giveth life. 6). Cut your COAT according to your cloth. (Kav. Whoso learneth young forgets not when he is old. Od edna laga pove}e se ra|aat. Za onoj koj e me|u `ivite. Tvoite mnogubrojni pisma te dovele do ludilo. 530.

Lavovski del. Sim. 538.palata. Sim. The devil is known by his claws. @ivej i ostavi gi i drugite da `iveat. Medenata usta `elezni vra}e otvorat. never did him any harm. Blaga re~ `elezna vrata otvorat. Kind WORDS go a long way. Sim. 541. Ne~istite ali{ta doma se perat. A man's hat in his hand. Var. and the hen fills her belly. go with the water. BIRDS of a feather flock together. 537. (MNU 5829). There is a LIMIT to everything. Vo lavovska ko`a lisica ne stoi. The LION's share. LIVE and let live. Sim. 535. Scald not your LIPS in another man's pottage. Sli~noto so sli~no se privlekuva. Dirty linen should be washed at home. So got. 808). Never too OLD to learn. LIGHTLY gained. Var. Var. Sim. Cf. 539. Do not wash your dirty linen in public. Sli~noto sli~no lekuva. There is a LIMIT to one's patience. (Kav. (MNU 3650). Koj gi slu{a drugite nikoga{ ubavo za sebe ne }e ~ue. (MNU 4416). 244). Come with the WIND. Se' ima granica. Ima granica na se~ija strplivost. . 1141). 2408). 540. (So blagi zborovi mo`e{ da gi skroti{ i najkoravite srca i da gi privle~e{ kon sebe i najsvirepite lu|e. Cf. LISTENERS never hear any good of themselves. Sim.). (MNU 515). Eavesdroppers never hear any good of themselves. One does not wash one's dirty LINEN in public.D. One NAIL drives out another. (MNU 516). Likeness causes liking. LITTLE and often fills the purse. Quickly come. yet may bring in much. Civility costs nothing. Manxa {to ne jadi{. (P. LIKE cures like. Sim. Var. (Kav. easy go. Cf. ^ovek se u~i dodeka e `iv. may see what will vex him. Cf. One poison drives out another. Slatkata re~ i `elezna vrata otvarat. Malku i ~esto go polni }eseto. so gone. Zrno po zrno . In the LION's skin cannot the fox's shall. LIKE will to like. Klin so klin se istervit. {to se gri`i{ ak' izgore. Arniot zbor `elezna vrata otvorat. 542. Sladkata duma otvara zlatnata vrata. Ne ~ukaj ~u`da 'r`. 548. Cf. EASY come. Patience provoked turns to fury. 547. Var. 536. kamen po kamen .poga~a. (P. Sim. (Kav. Blagata lakrdija `elezni porti otvara. He who peeps through a hole.− 243 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 534. Lavot po kanxite se poznava. (MNU 5826). quickly lost. (Kav. 545. LIP-HONOUR costs little. An ass is known by his ears. 172). quickly go. 1930). nadevam. 543. 544. Blagiot zbor i `elezna vrata otvorat. Nepravedno spe~aleno. (Kav. LIVE and learn. Grain by grain. ne stigvit ni do tretoto koleno. Sim. The LION is known by his claws. Cf. Either by MIGHT or by sleight. Good words cost naught. 546. Ne gori si gi usnite vo tu|a ~orba. 1453).D. One DEVIL drives out another.

Lookers-on see most of the game. One never LOSES by doing a good turn. Qubovta gi pokriva site pogre{ki. Var. (Sekoj {to se rodil i }e umre. Var. Sim. Cf. 12). 3355). Loss embraces shame. Ako odi{ po qubovta. Sim.D. 565. Gospodar bez bogatstvo e kako vojnik bez oru`je.D. Var. (MNU 3053). ne }e umrit. Toj {to gubi. Cf. Gospod go kaznuva onoj. (MNU 6940). sekoga{ e ismean. There's no great LOSS without some gain. ako bega{ od nea taa }e tr~a po tebe. We must live by the living. 560. LOVE covers many infirmities. Dolgo `ivee koj dobro `ivee. Var. So sila qubov nema. Whom the LORD loveth. Love covers many faults. 551. Cf. He LIVES long that lives well. Fanned fires and forced love never did well yet. 1120. Love is full of trouble. `ivite so `ivi. 559. Sim. Qubovta e slatko ma~ewe (izma~uvawe). 6). 557. 556. A golden KEY can open any door. }e vlezit i v nosilo. Nema gubitok bez nekoja dobivka.− 244 − Bone Veličkovski 549. 554. All that LIVES must die. Follow LOVE and it will flee thee. 558. Var. Let the dead bury the dead and the living lead a gay life. not by the dead. No great loss but some small profit. once must die. kogo go qubi. Crooked LOGS make straight fires. He that is once BORN. It is not LOST that comes at last. A LORD without riches is a soldier without arms. 564. 6 / Evrei 12. Cf. Qubov i ka{lica ne se krijet (ne mo`et da se skrijet). The course of true love never did run smooth. Var. A good DEED is never lost. (Kav. 12 / Poslovici 10. Sim. (Proverbs 10. Qubovta i ka{licata ne se krijat. 553. 1546). LOOKERS-ON see more than players. flee love and it will follow thee. We must LIVE by the quick. Let the DEAD bury their dead. Podobro podocna otkolku nikoga{. taa }e bega od tebe. So sila ubavina nema. Standers-by see more than gamesters. (MNU 94). Nothing agreeth worse than a lord's heart and a beggar's purse. 555. 552. Cf. Better LATE than never.). (MNP 2071). Koj dobro prajt. koga mi izleguva naprao ~adot. 561. 562. It is never long that comes at last. 1882). (P. . (Kav. Gleda~ite gledaat pove}e od igra~ite. LOVE is a sweet torment. No LOCK will hold against the power of gold. (P. The LOSER is always laughed at. Sim. [~o vleglo v lelejka. LOVE cannot be compelled. not by the dead. Var. a koj se rodil. Koj pravi dobro nikoga{ ne gubi. All MEN are mortal. (Hebrews 12. 563. Ako mi e kriv oxako. LOVE and a cough cannot be hid. Mrtvite so mrtvi. Sim. he chasteneth. 550. nema zo{~o da se kajt. Se' {to e `ivo mora da umre. Koj ne se rodil. }e umrit. Zlatoto e klu~ za site vrati.

569. 578. The LOVE of money is the root of all evil. No LOVE like the first love. (MNU 5413). Var. LOVE will find a way. 1511). (I John 4. LOVE will go through stone walls. Of soup and love. Sim. Qubovta go razne`nuva sekoe srce.D. (I Timothy 6. 2860). Var. (P. koja momi~ka bez mom~e. (MNP 2070). and all MAIDS to be wed. the first is the best. (P. No herb will cure LOVE. Qubovta e rabota za tie {to se bez rabota. 6 / Pesna nad pesnite 8.D. Of soup and love. 574. LOVE is blind. Var. 10). Qubovta e po~etok na dobroto i zloto. 18 / I Jovan 4. Qubovta niz kameni yidovi minuva. 577. 573. Qubovta e slatka na po~etokot. 10 / I Timotej 6. Qubovta e silna kako smrtta. Sim. Prvata qubov e poslatka i od med. Affection blinds reason. LOVE is sweet in the beginning but sour in the ending. LOVE is never without jealousy. Starata qubov ne se zaborava. . Sim. Koj la`e. 581. (Kav. Qubovta e ubava. Qubovta e slepa. 18). Vo qubovta nema razum. 572. (Song of Solomon 8. M 584. 571. Qubovta ubajna ne gqat. Rodi me so kasmet. 567. (P. Var. 6). Sim. 1740). 582. ta frli me na buni{te. (P. 1528).D. Qubov bez qubomora ne odi. Var. He that will LIE will steal. Sekoe meso e za jadewe. 570. Var.D. LOVE is without reason. Old LOVE will not be forgotten.D. (P. 3423). Cf. LYING and thieving go together. sekoja devojka e za ma`ewe. Starata qubov ne 'r|osuva. Za qubovta nema lek. 575. Sovr{enata qubov go izgonuva stravot. There is nothing worse than an old LOVER. Nema ni{to polo{o od star qubovnik. No folly like being in love. (P. Srebroqubieto e koren na sekakvi zla. LOVE is not found in the market. Perfect LOVE casteth out fear.D. (P. 1731). toj i krade. All meats to be eaten. Prvata qubov ne se zaborava. no gorka na krajot. LOVE is the fruit of idleness. LOVE is strong as death.D. 576. 583. Money is the root of all evil. 1730). 580. (Kav. Koja stra~ka bez opa{ka. LOVE makes all hearts gentle. Show me a LIAR and I will show you a thief. 1884). no e slepa. Qubovta ne se prodava na pazar. Give a man LUCK and cast him into the sea. the first is the best.− 245 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 566. Qubovta pobeduva se'. 2432). 568. Nikoj ne gleda koga e ludo zaquben. 579.

(Go bara{ ona {to ti e pred o~ite. (Kav. Ma` bez `ena e polovina ma`. Every MAN for himself and God for us all. Every MAN must walk in his own trade. Seti se deka si samo ~ovek. Sim. (P. Stara magarica. Var. 594. za da ru~aat so vladikata. 16. Sos kakvi se sobere{. Sekoj treba da si ja gleda svojata rabota. Show me a man without a spot. 591. 595. My old MARE would have a new crupper. Nikoj ne e bezgre{en. 3857). Var. Sim. 857). I gave the mouse a hole and she is become my heir. Ako na lo{iot mu dozvoli{ da legne na tvoja slama. takov }e bide{. Sekoj neka ostane onakov kakov e povikan! (I Corinthians 7. Cf. and he riding on her. 586. It is not good that the man should be ALONE. (MNU 3585). Ka`i mi so kakvi se dru`i{. (Kav. 22. a malcina }e sednat na negoata trpeza. 1631). Toj {to patel pi{uva so ~eli~no pero na mermerna plo~a. Sim. Cf. Lu|eto ne se angeli. magare baraj. ^vek mislit edno.). A MAN without a wife is but half a man. Many a little makes a mickle. You are like the man that sought his MARE. Var. The BUTCHER . A MAN is known by the company he keeps. (Stara `ena. Men are not ANGELS. God disposes. No MAN is born into the world. whose work is not born with him. Cf. Sim. MANY small make a great. 593. otkolku sto godini koko{ka.). Many DROPS make a shower. Var. Put not an embroidered CRUPPER on an ass. 20). Cf. Mnozina lu|e si mijat racete. Od malku mnogu stanuva. (MNU 5956). Ma` od slama vredi kolku `ena od zlato. Let an ill MAN lie in thy straw. 22. 20 / I Korintjani 7. }e bara da ti bide naslednik.D. 587. }e ti ka`am kakov si. Poarno tri dni petel. Cf. a Gospod za site nas. 596. and I'll show you a maid without a fault. MANY are called. PENNY and penny laid up will be many. 590. 599.vodenica bez voda. Edno ~vek krojt. ama se nakontila kako mlada nevesta so nevestinska ruba i belila. (MNU 3791). (Matthew 20. Magare vjaaj. 2918). Var. Remember thou art but a MAN. a ne mo`e{ da go sogleda{ i da go vidi{. but few are chosen. and he looks to be thy heir. a malkumina izbrani. 598. Sekoj za sebe. 592. MAN proposes. Every man as his business lies. A MAN of straw is worth a woman of gold. 14). Mnozina se povikani. (a) crvena podopa{nica (nosit). drugo Gospod prajt. {to ne i' prilega na godinite. The hurt MAN writes with steel on a marble stone. Gospod dat drugo. (MNU 6017). Sim. ^ovekot se ra|a so svojot zanaet. 589. Every man must walk in his own calling. 16. Var. (Kav. Ku}a bez `ena . Every MAN has his faults. 14 / Matej 20. 588.− 246 − Bone Veličkovski 585. Injuries are written in brass. 597.

611. The middle way of measure is ever golden. No man is his craft's MASTER the first day. 607. Na ednaga da si izme}ar poarno et. Kakov stopan. 30 / Matej 12. Cf. 30. o{to na siot grad. None is born a MASTER. 609. MARRIAGES are planned in Heaven. Cf. 24 / Matej 6. ne zaslu`uva da dobie. be sure of a house. He can ill be a MASTER that never was a scholar. Koj ne znae da gubi. I najdobriot strelec mo`e da proma{i. Koga stopanot ne e doma ku}ata se zapustuva. (Matthew 12. (Kav. Sim. like man. Var. Cf. and like age. Like blood. 2119). (Matthew 6. MARRY your equal. Nikoj (Nieden sluga) ne mo`e da im slu`i na dva gospodara. Nikoj u~en (nau~en) ne se rodil. Dockna `enidba. 616. 13 / Luka 16. And with what MEASURE you meet. (Kav.− 247 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 600. 603. 604. A good MARKSMAN may miss. Podobro eden otkolku deset gospodari. Use the MEANS. like people. Ne se stanuva majstor u{te prviot den. like good. Malku. 2521). Better MASTER one than engage with ten. 605. He that cannot abide a bad MARKET deserves not a good one. rani siraci. Var. Kade {to sekoj e gospodar svetot propa|a. O`eni se so tvojot sli~en. 601. takov sluga. treba ku}a da napravi{. Luke 16. Sim. make the happiest marriage. it shall be measured to you again. . There is no good ACCORD where every man would be a lord. ama dobro. wherein to tarry. MARRIAGES are made in Heaven. You cannot serve GOD and Mammon. 24. Var. Luke 11. 613. Before you MARRY. 610. 615. (cojsvit). 606. The MEAN is the best. 608. 13). Na dve vra}e ku~eto od gladost umirat. Mudro postapuvaj i Gospod }e te blagoslovi. 612. Like KING. MASTER absent and house dead. toj e protiv Mene. 23 / Luka 11. marries ill. ne mo`e da bide majstor. He that MARRIES late. You look for the HORSE you ride on. Pred da se o`eni{. Koj ne e so Mene. Where every man is MASTER the world goes to wreck. He that is not with ME is against me. (Kav. and God will give the blessing. 728). Brakot e zapi{an na Neboto. 617. Marry your like (match). 602. Like MASTER. (MNU 4003). 23). 614. Toj {to nikoga{ ne bil ~irak. No man can serve two MASTERS. looked for his knife and it was in his mouth.

Either by MIGHT or by sleight. so many opinions. (Matthew 7. ]arot i zijanot se bra}a. (Kav. Var. Na visokite lu|e prazni im se glavite. (Kav. So many MEN. Sekoja motika vle~e kon sebe. He that loses is MERCHANT as well as he that gains. Var. 2 / Matej 7. ~umu ti je gunata. edna{ se~i. 624. 619. Site lu|e se smrtni. Var. Sim. Glasnicite nitu se pogubuvaat nitu besat (se po{teduvaat). Vnimavaj na drugite. Pravednite }e ja nasledat zemjata. Kade ima sila nema pravina. 1181). Pomina zimata. After dinner. 629. There is a MEASURE in all things. 621. Measure is treasure. Moderation in all things. Every MILLER draws water to his own mill. 627. 1262).− 248 − Bone Veličkovski 618. 635. 2231). 1180). 502). All MEN are mortal. MIGHT is right. no najmnogu na sebesi. A contented MIND is a continual feast. Cf. 2. MEASURE for measure. 29). ama um ne mu dal. Var. 630. I j'sikana e visoka. 623. There are more MEN threatened than stricken. ama ~avki je seret. In the LION's skin cannot the fox's shall. 628. na gozbi . I topolana e visoka. 5). It is as natural to be born as to die. and cut it but once. (Kav. Cf. Men cut large THONGS of other men's leather. Trgovec e i onoj {to dobiva i toj {to gubi. Sim. MESSENGERS should neither be headed nor hanged. Komu srceto e veselo. 633. All MEN are free of other men's goods. (Matthew 5. ama senka nemat. so many minds. 29 / Psalmi 36. 620. (MNU 5126). (Kav. In vain is the MILL-CLOCK if the miller his hearing lack. So kakva merka merite. Cf. 632. mustard. 3190). cut but once. mustard. Na }eqav ~e{eq ne mu trebit. Measure twice. Pove}emina ima zapla{eni otkolku ubieni. 625. 634. I j'sikana e visoka. Var. Lesno e da si dare`liv so tu|a stoka. 626. Luke 6. After MEAT. Za se' ima merka. 38). ama ~avki je seret. (Psalms 36. Tripati meri. once must die. Many men have many minds. (P. Krotkite }e ja nasledat zemjata. Cf. Tall MEN had ever very empty heads. Kolku lu|e. Var. 622.D. 38 / Luka 6. All that LIVES must die. Men are very generous with what costs them nothing. tolku umovi. Vo vodenica budilnik ne treba. Var. Sim. so takva }e vi se (od)meri. Cf. Sekoj vodeni~ar si ja vrti vodata na svoja vodenica. Merka za merka. Ili so sila ili so itrina. He that is once BORN. MEASURE thrice what thou buyest. After DEATH the doctor. but most yourself. 631. Gospod boj mu dal. 5 / Matej 5. The MEEK will inherit the earth. Mind other MEN. (Kav. So many HEADS.

− 249 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs

636. 637. 638.

639. 640.

641. 642.

643. 644.

645. 646. 647.

648. 649.

650. 651.

e postojano. (Proverbs 15, 15 / Poslovici 15, 15). Cf. CONTENT is happiness. A sound MIND in a sound body. Zdrav duh vo zdravo telo. He that MISCHIEF hatches, mischief catches. Koj bura see, nevreme `nee. Cf. He that HURTS another hurts himself. MISCHIEF comes by the pound and goes away by the ounce. Bolesta idi u ~oeka so oki, a bega so dramoi. (MNU 598). Cf. DISEASES come on horseback, but go away on foot. MISCHIEF has swift wings. Bolesta lesno doa|a, a lesno ne si ode. (MNU 600). The MISER is always in want. Skr`aviot nikoga{ ne se nasituva. Var. Skr`aiot leb arno ne se najaduat. (MNU 5818). Titizot (skr`aviot) i koga umirat ne prajt arno (dobro). (Kav. 3621). A MISERLY father makes a prodigal son. Na skapernik tatko, rasipnik sin. Var. Titiz (skr`av) tatko, aramja sin. (Kav. 3622). MISFORTUNES never come singly. Niedna nesre}a ne doa|a sama. Var. Niedna lo{otija ne doa|a sama. (P.D. 2424). Misfortunes never come alone. Sim. Disgraces are like cherries, one draws another. One misfortune comes on the neck of another. It never rains but it pours. Cf. Of one ILL come many. MODERATION in all things. Treba da se bide umeren vo se'. A man without MONEY is no man at all. ^ovek bez pari e kako senka bez telo. (P.D. 3926). Var. Ima{ pari - vezir, nema{ pari - reziq. (Kav. 1210). Ima{ pari, ima{ fara (rodnini); nema{ pari, nema{ fara. (Kav. 1212). Ima{ pari, ima{ ~est, nema{ pari nema{ ~est. (Kav. 1214). Sim. A gentleman without an estate is like a pudding without suet. A man without money is a bow without an arrow. He that has MONEY has what he wants. Koj{to ima pari, {to saka so niv raboti. (MNU 3172). He that has no MONEY needs no purse. Koj nema pari ne mu treba }ese. Lend your MONEY and lose your friend. Prijatelot ako saka{ da go izgubi{, pozajmi mu pari. Sim. When I lent, I had a friend; but when I asked, he was unkind. Cf. If you would make an ENEMY, lend a man money, and ask it of him again. MONEY answers all things. Srebrenicite nabavuvaat se'. (Ecclesiastes 10, 19 / Propovednik 10, 19). MONEY commands all. Parata se' mo`e. Sim. All things are obedient to money. Love does much, money does everything. Cf. MONEY will do anything. MONEY draws money. Para na para odi. Sim. Money begets money. MONEY is round, and rolls away. Parata e trkalezna, lesno si odi.

− 250 − Bone Veličkovski

652. 653. 654. 655. 656.

657.

658. 659.

660.

661. 662. 663.

664. 665. 666. 667.

668. 669.

MONEY makes money. Para na para se lepi. Cf. MONEY draws money. MONEY makes the man. Parata go pravi ~ovekot ~ovek. Sim. It is not what is he, but what has he. MONEY makes the world go round. Parite go vrtat svetot. MONEY opens all doors. Na parata site vrati i' se otvoreni. MONEY will do anything. Za pari se' mo`e da se kupi. Var. Ima{ pari, ima{ ~est. (Kav. 1213). Sim. All things are obedient to money. Love does much, money does everything. Cf. MONEY commands all. The MOON does not heed the barking of dogs. Mese~inata ne se pla{i od laeweto na ku~iwata. Var. The dog (wolf) barks in vain at the moon. Cf. DOGS bark, but the caravan goes on. Magareto so rikawe mu se ~init, oti vekot }e go upla{it. (MNU 3590). The MOON is not seen where the sun shines. Koga sonceto sveti, mese~inata ne se gleda. Var. Stars are not seen where the sun shines. The MORE you get, the more you want. Kolku pove}e ima{, tolku pove}e saka{. Cf. MUCH would have more. He that has PLENTY of good shall have more. Like MOTHER, like daughter. Kakva majka, takva }erka. (Ezekiel 16, 44 / Ezekiel 16, 44). Var. Po majkata }e ja poznaj{ i }erkata. (Kav. 2970). Kakva e lozata, takvo e grozjeto. (MNU 2691). Cf. A CHIP off the old block. Like FATHER, like son. The good MOTHER says not, Will you? but gives. Dobrata majka ne veli dali saka{; taa dava. MOTHER-IN-LAW and daughter-in-law are a tempest and hail storm. Te{tata i snaata se pekol vo ku}ata. If the MOUNTAIN will not come to Mahomet, Mahomet must go to the mountain. Ako planinata (bregot) ne dojde kaj Muhamed, Muhamed }e pojde kaj planinata. The MOUNTAINS have brought forth a mouse. Se zatresla gora, se rodilo gluv~e. A MOUSE in time may bite in two a cable. So vreme gluv~eto na dve go kine ja`eto. The MOUSE that has but one hole is quickly taken. Glu{ecot {to ima samo edna dupka, brgu go fa}a ma~kata. A close MOUTH catches no flies. Vo zatvorena usta ne vleguvaat muvi. Var. Into a shut mouth flies fly not. Pokrijan g'z nikoj ne go pquvat. (Kav. 2958). Pokrien g ... nikoj ne go plukat. (MNU 5107). Pokrieno mleko ma~ki ne go lokat. (MNU 5108). Pokrieno mleko muvite ne go pquvet. (MNU 5109). Pokrieno mleko ne go jadi peso. (MNU 5110). Ask MUCH to have a little. Pobaraj mnogu, da dobie{ malku. MUCH would have more. Koj ima mnogu, }e dobie (}e ima) u{te pove}e. Cf. The MORE you get, the more you want. He that has PLENTY of

− 251 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs

670.

671.

good shall have more. He who wants a MULE without a fault, must walk on foot. Koj saka maska bez mana, }e mora da odi pe{. Var. Koj vjat magare, }e mu go mirisat prde`ot. (Kav. 1536). Koj vjat magare, }e mu go slu{at rikaweto. (Kav. 1537). What MUST be, must be. [to }e bide, neka bide. Sim. Whatever happens, all happens as it should. Cf. No flying from FATE. The FATED will happen. He that is born to be HANGED shall be never drowned. N

672.

For want of a NAIL the shoe is lost; for want of a shoe the horse is lost; for want of a horse the rider is lost. Koj `aqat klinecot, (toj) }e zagubit plo~ata; (a) koj `aqat plo~ata, (toj) }e zagubit i kojnot.
(Koj gi {tedi malite, no nu`ni tro{oci, toj }e zagubi mnogu pove}e od niv, t.e. se' ona za koe se potrebni tie tro{oci.). (MNU 3019). Sim. Oft

673.

674. 675.

676.

677. 678. 679.

680.

times for sparing of a little cost a man has lost the large coat for the hood. One NAIL drives out another. Klin so klin se istervit. (Kav. 1453). ^ivija ~ivija iskaruva. (MNU 6726). Var. ^ivija ~ivija vade. (MNU 6727). Sim. One poison drives out another. Cf. One DEVIL drives out another. LIKE cures like. No NAKED man is sought after to be rifled. Ne se pla{it siromav od arami. (Kav. 2425). Cf. The BEGGAR may sing before the thief. A good NAME is better than riches. Dobro ime e podobro od golemo bogatstvo. (Proverbs 22, 1 / Poslovici 22, 1). Var. Poarno et da ima{ ime ~esno o{to mnogu strebro. (MNU 5033). A good name is better than gold. Sim. Good name is better than a good face. He that has an ill NAME is half hanged. Toj {to ima lo{o ime e blizu do besilkata. Var. Poarno o~ite da izlezat na ~oeka o{to lo{o ime. (MNU 5041). Poarno da ti izlezit edno oko, otkolku lo{ zbor (lo{o ime). (Kav. 2882). Sim. Ill deemed, half hanged. An ill wound is cured, not an ill name. Lo{ata pqaga (rana) zazdravjat, ama lo{jot zbor ne se zaborat. (Kav. 1869). NATURE does nothing in vain. Prirodata ne pravi ni{to bez pri~ina. NECESSITY has no law. Neoqa zakon ne gqat. (Kav. 2387). Var. Nu`da zakon menuva. NECESSITY is the mother of invention. Neoqata go u~it ~veka na se'. (Kav. 2390). Var. Neoqata najmnogu pomogvit. (Kav. 2392). Od nevolja baba molja. (MNU 4666). Sim. The belly teaches all arts. Hunger is the teacher of the arts. Cf. POVERTY is the mother of all arts. NEED makes the old wife trot. Od nu`da i starata baba potskoknuva.

− 252 − Bone Veličkovski

681. 682.

683.

684.

685.

Var. Od zort i babata zaigrala. (Kav. 2634). Sim. Adversity makes strange bedfellows. Need makes the naked man run and sorrow makes websters spin. When NEED is highest, God's help is nighest. Koga e najpotrebno, toga{ Gospod pomaga. Sim. When the night's darkest, the dawn's nearest. A good NEIGHBOUR, a good morrow. Ako ima{ dobar sosed, }e ima{ dobro utro. Var. Ako mi e vesel kom{ijata, pobrgu }e si ja ispredam kadelkata. (MNU 92). Ako mi e vesel kom{ijata, pobrgu }e si ja svr{am rabotata. (MNU 93). Sim. All is well with him who is beloved of his neighbours. You must ask your neighbour if you shall live in peace. Cf. A near NEIGHBOUR is better than a far-dwelling kinsman. A near NEIGHBOUR is better than a far-dwelling kinsman. Podobar e sosedot vo blizina, otkolku bratot daleku. (Proverbs 27, 10 / Poslovici 27, 10). Var. Poarno prijateq blizu da ima{, odo{~o brat daleku. (Kav. 2910). Bli`nata 'r` e poarna od dale~nata p~ejnca. (Sakaj go pove}e bli`noto i vidlivoto, od kolku {to dale~noto i nevidenoto, makar i polo{o da e prvoto.). (MNU 527). Bliznata jar{ je poblaga od p~eincata. (MNU 528). Better is a neighbour that is near than a brother far off. Sim. All is well with him who is beloved of his neighbours. Cf. A good FRIEND is my nearest relation. A good NEIGHBOUR, a good morrow. Love thy NEIGHBOUR as thyself. Qubi go tvojot bli`en kako sebesi. (Leviticus 19, 18 / Levit 19, 18; Matthew 19, 19; 22, 39 / Matej 19, 19; 22, 39; Mark 12, 31,33 / Marko 12, 31,33; Romans 13, 9 / Rimjani 13, 9; Galatians 5, 14 / Galatjani 5, 14). Var. Gledaj sos kom{ijata da si aren. (MNU 1096). You must ask your NEIGHBOUR if you shall live in peace. Ne kupuj ku}a bez kom{ija. (MNU 4285). Var. Kupi si prvo kom{ija, (ta) setne ku}a. (@ivea~kata vo edna ku}a mo`e da ti bide prijatna ako sosedite se dobri lu|e. Zatoa, koga saka{ da kupi{ tu|a ku}a ili bilo kakov nedvi`en imot, potrudi se da se nau~i{ kakvi se sosedite na toj imot, pa posle re{avaj.). (MNU 3340).

686.

687.

688.

Look to thyself when thy NEIGHBOUR's house is on fire. Ako gorit ku}ata od kom{ijata, vardi ja i tvojata. (Kav. 17). Var. Gore li na kom{ijata ku}ata, tr~i da gase{ tvojata. (MNU 1181). Me~kata {to igrat u kom{iite, }e dojt da poigrat i doma ti. (Nesre}ata {to gi na{la drugite, ne }e zadocni da te najde i tebe.). (MNU 3731). He dwells far from NEIGHBOURS that is fain to praise himself. Toj {to samiot se fali, daleku `ivee od sosedite. Var. Koj se fali, sam se pali. In vain the NET is spread in the sight of any bird. Naprazno e da se optegnuva mre`a pred o~ite na site ptici. (Proverbs 1, 17 / Poslovici 1, 17).

− 253 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs

689. 690. 691.

692. 693. 694. 695. 696.

697. 698.

Everything NEW is fine. Se' {to e novo e ubavo. Sim. New things are fair. Bad NEWS has wings. Lo{ite vesti imaat krilja. Var. Bad news travels fast. Lo{ite vesti patuvaat brgu. Ill NEWS comes apace. Dobrata re~ oit na daleku, a lo{ata u{te ponadaleku. (MNU 1677). Var. Ill news comes unsent for. Cf. Bad NEWS has wings. Ill NEWS is too often true. Lo{ite vesti naj~esto se to~ni. NIGHT is the mother of counsel. Postaro e utroto od ve~erta. (Kav. 3003). Sim. To take counsel of (consult with) one's pillow. The NIGHT comes when no man can work. Doa|a no}, koga nikoj ne }e mo`e da raboti. (John 9, 4 / Jovan 9, 4). What is done by NIGHT appears by day. [to ste rekle vo temnina, }e se ~ue na videlina. (Luke 12, 3 / Luka 12, 3). He that has NOTHING needs fear to lose nothing. Koj nema ni{to, ne mo`e da izgubi ni{to. Var. Siromajot od jangan ne berit gajle, ~unki vetvata ruguzina ne mu gorit. (MNU 5783). Siromav od arami ne se pla{it. (Kav. 3345). Ne se pla{it siromav od arami. (Kav. 2425). Sim. You cannot lose what you never had. Cf. A man cannot GIVE what he hasn't got. Where nothing is, the KING must lose his right. NOTHING comes of nothing. Od ni{to ni{to nema. Var. From nothing nothing can come. Sim. Nought lay down, nought take up. NURTURE passes nature. Nu`da radi zakon izmewava. (MNU 4487). Cf. ART improves nature. O

699.

700.

701.

702.

An OAK is not felled at one stroke. So edno mavnuvawe drvo ne se se~it. (MNU 5878). Var. Od edno manuawe sekirata ne se~e. (MNU 4580). Sim. Many strokes fell great (tall) oaks. Cf. Rome was not built in a day. OAKS may fall when reeds stand the storm. Vo nevreme dabot mo`e da se otkorne, a trskata da ostane. Var. Trskana se vitkat sproti vetrot. (Kav. 3663). He that cannot OBEY cannot command. Koj ne znae da slu{a, ne mo`e da nareduva. Sim. He commands enough that obeys a wise man. No man can be a good ruler unless he has first been ruled. He that measures OIL shall anoint his fingers. Koj maslo meri, }e si gi izmasti prstite. Cf. He that has to do with what is FOUL never comes away clean. He that touches PITCH shall be defiled. Kalot ne go buri~kaj da ne ti smrdi. (Nedeq. str. 191). Koj kamewa u kal frla }e se isprska. (Nedeq. str. 191).

− 254 − Bone Veličkovski

703. 704. 705. 706.

707.

708.

709. 710. 711.

712. 713. 714. 715.

716.

717.

Pouring OIL on the fire is not the way to quench it. So maslo ogin ne se gasne. Var. Ne turaj na ognot maslo. (MNU 4393). If you would not live to be OLD, you must be hanged when you are young. Ako ne saka{ da do~eka{ starost, obesi si dodeka si mlad. Never too OLD to learn. ^ovek nikoga{ ne e star za da nau~i. Cf. LIVE and learn. ^vek se u~it dur e `iv. (Kav. 3869). None so OLD that he hopes not for a year of life. Sekoj saka {to podolgo da `ivee. Var. Ovoj vek e mo{ne mil, ama smrten ~as da ne be{e bil. (MNU 4508). OLD men are twice children. Starite se dvapati deca. Var. ^vek dvap'ti se prajt doma{en izme}ar: koga e mal i koga }'ostarit. (Kav. 3850). Though OLD and wise, yet still advise. ^ovek kolku i da e star i mudar, sekoga{ ima ne{to novo da doznae. Var. ^oek se u~i duri da umri, i na se' ne }e se nau~it. (MNU 6775). ^vek se u~it dur e `iv i pak neu~en umirat. (Kav. 3870). ONE and none is all one. Eden kako nieden. Sim. One is no number. ONE does the scathe, and another has the scorn. Eden pravi, drug trga. Var. Drugi jajt slivi, drugi fa{~at oskomina. (Kav. 745). OPPORTUNITY makes the thief. Prilikata od ~esniot pravi ne~esen. Sim. Ease makes thief. The hole calls the thief. Cf. An open DOOR may tempt a saint. The back DOOR robs the house. OPPRESSION makes a wise man mad. Ugnetuvaweto gi pravi mudrite - bezumni. (Ecclesiastes 7, 7 / Propovednik 7, 7). An OUNCE of fortune is worth a pound of forecast. Pove}e sre}a od pamet. Var. An ounce of good fortune is worth a pound of discretion. An old OX makes a straight furrow. Ne u~i star vol da odi pravo vo brazda. Var. Starjot vol poarno orat. (Kav. 3511). An OX is taken by the horns, and a man by the tongue. ^vekot se vrzvit za j'zik, a volot za rogoj. (Kav. 3864). Var. Ajvanot se vrzvit so j'`e, a ~vek so zbor. (Kav. 4). Ajvanot se vrzvit so oglamnik, a ~vekot so j'zik. (Kav. 5). Sim. Words bind men. Take heed of an OX before; an ass behind, and a monk of all sides. Vardi se od krava ocpredi, a od m'ska odoyadi. (Kav. 296). Var. Vardi go (vrzi go) popot, za da e mirno seloto. (Kav. 291). Sim. Beware of the forepart of a woman, the hind part of a mule, and all sides of a priest. Muzzle not the OXEN's mouth. Ne zavrzuvaj mu ja ustata na volot koga vr{i. (Deuteronomy 25, 4 / Petta Mojseeva kniga - Vtorozakonie 25, 4). P

718.

No

PAINS,

no gains. Nema dobriwe bez trudewe. (MNU 4293). Var.

(MNU 6266). 1588). Zrelata kru{a sama si pa|a. (P. za da najdi{ raj. Veresija. Paper won't blush. Cf. treba da slu{a. 724. must hear. He that would live in PEACE and rest. 6 / Matej 7. So strplivost se' se postignuva. Zlatoto e klu~ za site vrati. du{o. No SWEET without some sweat. (MNU 737). 725. 722. 726. Cf. koga }e se trese za edna para.. Of ill DEBTORS men take 719. it falls.. Mercy to the criminal may be cruelty to the people. Var. The end of PASSION is the beginning of repentance. no ludi noze. Patience is a plaster for all sores. Patience is the best remedy. Var. Sim. presna rana. . na pravjot mu gre{it. Koj saka da vleze vo rajot. Koj lo{jot go `aqat. }e dojde vreme. 1120. daj so race. Patient men win the day. Paunot ima ubavo perje. (MNU 3115). Veresija. Trudot e imawe. (MNU 435). Nothing to be got without pains. oats. 1681). Hear and see and say nothing. A horse that will not carry a saddle must have no oats. He that will not WORK shall not eat. Veresija. (MNU 739).− 255 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs Koj se trudit. To cast pearls before swine. 727. and see. speak little. . He that helps the evil hurts the good. (MNU 738). 730. but they cannot blush. na arniot lo{o mu prajt. Strplivosta e doblest.D. Najprvin Gospod sebe si si stvoril brada. mu nanesuva nepravda na dobriot. Luda koza. Hartijata trpi se'. Wide ears and a short tongue. 6). Sim. Koj krivjot go `aqat. Var. PARDONING the bad is injuring the good. PATIENCE overcomes all things. Do not throw PEARLS to swine. (Matthew 7. (MNU 736). mora da ima dobar klu~. Sim. resi ja. (toj) ne gubit. Koj saka da `ivee mirno. Who pardons the bad.). Strplivosta e najdobar lek. Ne frlajte gi svoite biseri pred sviwite. presna rana.ne }e ima niedna. injures the good. 723. Koj brzo se `eni poleka se kae. (Koj si ja prodava stokata na verba.). (Kav. Pens may blot. Sim. 1583). He that will enter into PARADISE must have a good key. 3664). The PARSON always christens his own child first. Cf. Var. Lud g. (Trudot nikoga{ ne ostanuva nenagraden. PATIENCE is a virtue. but foul feet. PAPER endures all. Koj }e se nam'~it. Zlatniot klu~ rajski vrati otvora. Veresija potrsija. From a bad PAYMASTER get what you can. Bez maka nema nauka. PATIENCE is a remedy for every grief. Sim. Koj mu prostuva na lo{iot. }e se nau~it. (e) potresija. baraj so noze. 729. (Kav. Traj. 720. Var. and say the best. When the PEAR is ripe. potresija. Var. HEAR much. gleda i malku da ne zboruva. (MNU 3553). (Kav. The PEACOCK hath fair feathers. 721. (Kav. 728. 731.

743. 745. (Kav. ama begoj go pijeet (snegot je bel. Kapka po kapka vir. Koj se boe od vrapcite. ne }e posee{e proso. but if he kills. Koj ne stiska parata. 2692). heal thyself! Lekare. ne }e ja dostiska i lirata. Spice is black. Var. tamu minuvaat stotina. let him not go into the wood. He that will sail without danger must never come upon the main sea. They that be whole need not a PHYSICIAN. Sparing is the first gaining. He that forecasts all perils will win no worship. the sun sees it. He that is afraid of wounds must not come nigh a battle. and the pounds will take care of themselves. (Kav. Sk'p na tricite. 1615). In for a PENNY. (MNU 4104). 740. Luke 5. He that forecasts all PERILS will never sail the sea. PEPPER is black and hath a good smack. 100). (Kav. He who has plenty of PEPPER will pepper his cabbage. (Kav. but it has a sweet smack. Every PEDLAR praises his needles. 31). Koj ne ja vardit parata. Ako se pla{e{e dedo od rap~iwa. (MNU 3055). 3362). ama ku~iwata go gazeet). 3218). Koj ima nogo piper i v zeleto toruve. Sekoj na sebe si e najdobar lekar. (MNU 3098). 733. Od petla~iwa lira se prajt. Koj se pla{it od rap~iwa (~avki). Spare at the spigot. Na sviwa biser ne ni`i. A PENNY at a pinch is worth a pound. 17. Var. evtin na bra{noto. 17 / Marko 2. Var. 739. and let it out at the bung-hole. izle~i se sam! (Luke 4. PHYSICIAN. (Kav. ne see proso. Gre{kite na doktorot se pokrivaat so zemja. Na zdravite ne im treba lekar. Sim. Sekoja Ciganka svoeto sito si go fali. 23 / Luka 4. Ako se boe{e dedo od vrapcite. 741. Sim. 3301). tuku na bolnite! (Matthew 9. but they that are sick. 742. 734. (MNU 3024). Let every pedlar carry his own pack. If the doctor cures. Let every PEDLAR carry his own burden. Who will not keep a PENNY. Var. No PHYSICIAN like a true friend. PENNY and penny laid up will be many. ne }e vardit ni gro{. PHYSICIANS' faults are covered with earth. Za{tedena para e zarabotena para. (MNU 2873). 31 / Luka 5. PENNY wise and pound foolish. Many DROPS make a shower. Take care of the pence. (Kav. MANY small make a great. Mark 2. 735. denar po denar sto iljadi. ne sejt proso. A PENNY saved is a penny gained. Cf.− 256 − Bone Veličkovski 732. Sekoe magare svojot tovar si go nosit. (Kav. 23). Var. Sim. Od petla~iwa lira se prajt. 2692). Sim. Sekoja koza za svojata noga visi. Parata vo nema{tina vredi kolku eden gro{. 1669). (Kav. 746. never shall have many. Se stori gro{ot zolata. Kade minuva edno. . 12 / Matej 9. 737. He that fears leaves. Kafeno je crno. proso ne }e posee{e. (MNU 159). 12. Var. 744. Sim. 736. 738. in for a pound.

Koj kopat drugemu grob. 1256). Harm watch. eden den mo`e i da dojdat. A so grneto po kamen. (Kav. (Kav. 2714). (Kav. 1688). He that touches PITCH shall be defiled. 3010). Sim. 1972. a eden den }e se skr{it. ili kamenot vo stomna. 753. Kako doma nigde nema. harm catch. sam pa|a u nego. Koj fa}a smola. 1).− 257 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 747. }e ukradit i koko{ka. Whether the PITCHER strikes the stone or the stone the pitcher. 755. Stomnata kataden ojt na voda. When the PIG is proffered. Koj kopa grob na drugogo. One's . Give the PIPER a penny to play and two pence to leave off. There is no PLACE like home. Lo{a e taa ptica {to se pogani vo svoeto gnezdo. Cf. Pismo: "Koj misli ili mu gotvi na drug zlo. (Zemena od Sv. 751. }e go prevrtit kopan~eto. (Ecclesiasticus 13. no kako i da e. Never buy a PIG in a poke. II: 77). Dali stomnata }e udri vo kamen. Iskopal grob za drugi. 184). (Cep. Ne kopaj grob drugemu. Poubo od doma nigde nemat. He that has to do with what is FOUL never comes away clean. Var. He that will steal a PIN will steal a better thing. (MNU 3034). Od svoja ku}a ni{~o pomilo i poubo nemat. lo{o e za stomnata. 27 / Poslovici 26. ubavo dr`i ja vre}ata. hold up the poke. }e ukrade i ne{to pogolemo. We don't kill a PIG every day. Sim. (Proverbs 26. Cf. oti sam pa|a{ u nego. Sviwata koga }e se najade. sam pa|a vo nea. 752. Ne kupuvaj ma~ka vo vre}a. He that measures OIL shall anoint his fingers. 27).). sam (toj) padvit vo nego. (MNU 3032). (Lo{ite slu~ai ne doa|aat sekoga{. (MNU 1726). (Kav. Sekoj den ne se jade banica. 748. ama ne ja pu{~ale. He who digs a PIT for others falls in himself. home's best. The PITCHER goes so often to the well that it is broken at last. Mnogupati odit stomnata na voda zdrava. Home is home. (Kav. it upsets the trough. 749. 756. Dala baba edna para za da se hvatit na oroto. Var. }e go prevrti koritoto. }e se izlepi. He that will steal an EGG will steal an ox. Koga }e ti dadat prase. Dojde kosa do kamena: ja kosata }e se skr{i. To make a SNARE for another and fall into it oneself.te{ko na grneto. ja kameno }e se kr{it. the earth hides it. East. 1755). though it be never so homely. Koj ukradit jajce. When the PIG has had a belly full. 750. An ENGLISHMAN'S home is his castle. 754. Koj }e ukrade igla. ama edna{ den }e se okr{it. a so kamenot po grne .). It is an ill BIRD that fouls its own nest. Cf. 1 / Sirah 13. (MNU 1392). (MNU 6049). Koj kopa jama. Cf. sam }e si postrada od nego". (Kav. sam padnal vo nego. Var. (MNU 3777). Ko }e se najajt praseto. Var. Var. posle davala dve za da ja pu{~it. Var. 757. west. Cf. it is bad for the pitcher.

Sim. Koj tivko se raduva. 760. After JOY comes annoy. Var. After your fling. Cf. Sim. shall in time to come the more pleasure obtain. adversity tries them. (Kav. 765. Forbidden FRUIT is sweet. str. Cf. hunting. Siroma{niot nema prijateli. He has need rise betimes that would please everybody. He that all men will please shall never find ease. Koj ima mnogu. 767. He that has PLENTY of good shall have more. 768. (Kav. the more you want. Who will in time present PLEASURE refrain. In war. Sim. He who pleased everybody died before he was born. 769. 766. dodeka mrzlivcite spijat. Siromaf koga zbori. After PLEASURE comes pain. 759. own HEARTH is gowd's worth. 774. Var. No pleasure without repentance. 2452). Siroma{niot bara bilo {to. a covetous man all things. Cf. Kradenoto grozje e poslatko. 761. After JOY comes annoy. In time of PROSPERITY friends will be plenty. 771. 762. nikoj pravo ne mu dava. dolgo mu trae. Kradenite zadovolstva se najslatki. a lakomiot se{to. Komarot ku}a zapustuva. Giving much to the POOR doth enrich a man's store. It is hard to please all parties. Eden den radost. Oraj dlaboko. Poor folk's friends soon misken them. The PLEASURES of the mighty are the tears of the poor. You can't PLEASE everyone. The PLOUGH gets not well if the ploughman hold it not. No PLEASURE without pain. 3913). 772. The MORE you get. Hand PLAY. 763. Tears of the poor. Standing POOLS gather filth. After PLEASURE comes pain. ako ora~ot ne go dr`i cvrsto. Nema radost bez neprijatnost. sam ne odi (doma sedi). 773. Prosperity makes friends. in time of adversity not one amongst twenty. Poverty parts fellowship. Po radost . Stolen PLEASURES are sweetest. long pain. A POOR man has no friends. churls' play. Ako mu dava{ na . Sim. The apples on the other side of the wall are the sweetest. and you shall have corn to sell and keep. MUCH would have more.− 258 − Bone Veličkovski 758. (Kav. Stolen pleasures are sweet. Bogatstvoto nosi gordost. Cf. 2427). (Nedeq. 187). Ne se rodil toj {~o mo`it sekomu da mu pomo`it. Sim. taka }e ima{ p~enka i za prodavawe i za sebe. Netreben bunar smrdit. 764. Cf. The reasons of the poor weigh not. Sim. Short PLEASURE. No PLEASURE without pain. ^u`xina fali. A POOR man wants some things. }e ima u{te pove}e.neprijatnost. 770. PLENTY brings pride. Radosta na bogatite e taga na siroma{nite. PLOUGH deep. while sluggards sleep. Var. Plugot ne stoi pravo. A POOR man's tale cannot be heard. iljada dni `alost. and love men for one pleasure a thousand griefs prove. watch for the sting.

but he that desires much.). 3233). (MNU 5790). The POOR man is aye put to the worst. (MNU 6601). svojstven samo na nedostojnite. .− 259 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 775. Var. POVERTY is no vice but an inconvenience. SELF-PRAISE is no recommendation. 782.`iv |avol. Na Gospod mu pozajmuva koj e milostiv kon bedniot. A man's PRAISE in his own mouth stinks. POVERTY is not a shame. a drug sobira rugata. Cf. Var. Siromav ~ovek . Sim. 783. Drug pase ovcite. str. Sim. Love lasts as long as money endures. 3352). He that hath pity upon the POOR lendeth unto the Lord. Every POT has its cover. Falba e 'r|a. Slaboto ku~e sekoj go davi. 777. The POOR man turns his cake and another comes and takes it away. Poverty is no sin (crime). Sekoe grne i kapa~e. Poverty is no disgrace. He that PRAISES himself spatters himself. tuku kradeweto. na Gospoda zaem mu da{. Sekoe grne si saka svojata poklupka. Ne e siromav toj {to ima malku. (Sekoe ne{to si go bara svoeto ili sli~niot si go miluva sli~niot. Siroma{tijata ne e porok. tuku toj {to saka mnogu. 779. (Kav. 788. 17). Siroma{~ijata ne e grev. Koja stra~ka bez opa{ka. (Kav. 622). sebesi si dava{. 776. 786. Daj sadaka (milostina). (Ecclesiasticus 13.). qubovta izleguva niz prozorec. Koj se fali. (MNU 6600). (Kav. 781. 3325). love flies out of the window. When POVERTY comes in at the door. 785. PRACTICE makes perfect. (Nedeq. Sim. but the being ashamed of it is. The earthen POT must keep clear of the brass kettle. (MNU 1807). Sim. He is not POOR that has little. (Proverbs 19. 17 / Poslovici 19. POOR folks are glad of porridge. The belly teaches all arts. 2). Si imat kru{a opa{ka. (MNU 5566). So kovawe se stanuva kova~. Koga siroma{tijata }e dojde na vrata. ^ovekot se fali otkako }e umre. sam se pali. Cf. Hunger is the teacher of all arts. 3353). (Kav. 784. 780. NECESSITY is the mother of invention. Use makes mastery. One beats the BUSH and another catches the birds. (P. Var. siromaviot. Cf. Var. 187). Siroma{~ija(ta e) usilna. (Kav. 2 / Sirah 13. POVERTY is the mother of all arts. 778. PRAISE no man till he is dead. 787. Sim. Var. (Samofaleweto e golem nedostatok. koja momi~ka bez mom~e. Siroma{~ijata ne e stram.D. 1511). no nikoj ne ja saka. Falbata e krasta. Siroma{niot e zadovolen i so leb i kromid. Zemjenoto grne mora da stoi podaleku od bakarniot kotel.

2). 1. 1 / II Petar 2. podobro ~ita molitva. a sramot po nea. pratete go na more. 2 / Poslovici 27. Fetenoto e borx. let him go to sea. Prorokot ne e bez ~est. Molitvite na lo{iot ~ovek nema da bidat usli{eni. 22. 3809). 487). biserot e bezvreden. Cf. 11. 790. (P.D. Between PROMISING and performing a man may marry his daughter. PRIDE goes before a fall. 18 / Poslovici 16. 1597). Call no man HAPPY till he dies. Koj mnogu molitvit. Beware of false PROPHETS. 793. 57 / Matej 13. 3167). PRETTINESS dies first. Gordosta vrvi pred gibelta. 28 / Sirah 11. 801. A prophet has no honour in his own country. 13 / Otkrovenie 16. Pazete se od la`nite proroci. (Luke 4. a ne tvojata usta. (Kav. A man's PRAISE in his own mouth stinks. osven vo svojata tatkovina i vo svojot dom. 22 / Marko 13. Neka te fali drug. 792. 13). Var. and shame follows. i visokoumnosta pred pa|aweto. 24. Revelation 16. Cf. He that would learn to PRAY. Pred smrtta ne ka`uvaj za nikogo deka e sre}en. 44 / Jovan 4. 795. He that PRAISES himself spatters himself. pa bilo da e toj i prorok. sam se pali. Var. John 4. Pop od dale~na zemja. He promises mountains and performs molehills. Cf. The BRAYING of an ass does not reach heaven. 798. 791. PRIDE goes before. Beauty is but a blossom. 799. Mark 6. 794. 1. BEAUTY fades like a flower. Ubavinata brgu minuva. 802. Gordosta odi napred. ne mislit da platit. TOMORROW never comes. Koj saka da se nau~i da se krsti i moli. 24 / Matej 7. (Proverbs 16. 15. Cf. Me|u vetuvaweto i ispolnuvaweto. PRAISE to the face is open disgrace. Nikoj ne e prorok vo svojata zemja. Matthew 13. 28). Pride never left his master without a fall. He that PROMISES too much means nothing. 24. 18). sam se srami. A PROPHET is not without honour save in his own country. 1 / I Jovan 4.D. 11. 4 / Marko 6. The PRAYERS of the wicked won't prevail. Koj sam se fali. Great PROMISES and small performances. 2804). SELF-PRAISE is no recommendation. ne misli da stori. 1598). Var. 15. 4. (Ecclesiasticus 11. . Koj mnogu vetuva. Mark 13. 796.D. Cf. PROCRASTINATION is the thief of time. 797. Koj mnogu vetuva. (Matthew 7. Vo svojata {kolka.− 260 − Bone Veličkovski 789. malku ispolnuva. 24. mo`e da se oma`i }erkata. I John 4. (P. (Kav. 24 / Luka 4. Koj sam se fali. Sekoj e potcenet vo tatkovinata. (P. (Proverbs 27. Koj mnogu blagodarit. Odlo`uvaweto e kradewe vreme. 24. za{to duri na svojot kraj }e se vidi kakov bil ~ovekot. Sim. 57. II Peter 2. ne mislit da vratit. (Kav. Sim. 800. 44). PROMISE is debt. Sim.

1054). Cf. Blagosostojbata vodi kon rasipni{tvo. ti gospodin (ako sme). takov odgovor. Lesno e da sru{i{. He that nothing QUESTIONS. Sim. in time of adversity not one amongst twenty. 815. To the PURE all things are pure. te{ko e da napravi{. ni{to ne nau~uva. RICH folk have many friends. Quietness is best. 809. Sim. He who swells in PROSPERITY will shrink in adversity. Q 814. a koga }e osiroma{i{ nema da ti ostane nitu eden. It is easier to PULL DOWN than to build. (Kav. 3090). Keep something for him that rides on the white horse. 806. adversity tries them. Cf. 816.D. Keep SOMETHING for a rainy day. Better some of a PUDDING than none of a pie. Zbiraj na mladost. Sim. Mol~eweto e zlato. ti si bogat ~ovek. 804. Lesno e da rasipe{. Koj se due koga e bogat. PROVISION in season makes a rich house. Make ample PROVISION for old age. You cannot make a silk PURSE of a sow's ear. (MNU 3164). Na toj {to mu e polno }eseto ne mu trebaat prijateli. Koga si bogat ima{ mnogu prijateli. te{ko e da izgradi{. A POOR man has no friends. Od svinska ko`a mev (gajda) ne se prajt. 812. (Kav. Sim. You cannot make a sieve of an ass's tail. Poarno suvi korki otkolku goli koski. Cf. Ako se snabdi{ so se' na vreme. Kakvo pra{awe. Var. Za ~istite se' e ~isto. kri za starost. R . ami koj }e go turit `itoto v'ambar? (MNU 2605). SOMETHING is better than nothing. Var. 810. In time of PROSPERITY friends will be plenty. Koj ni{to ne pra{uva. Cf. SILENCE is golden. 15). Rabotaj na mladost. PROSPERITY lets go the bridle. Koj ima bra{no doma. }e splasne koga }e osiroma{i. 813. 807. Poverty parts fellowship. Var.− 261 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 803. Like QUESTION. 805. You cannot make a horn of a pig's tail. 15 / Tit 1. (P. siromav ne slagaj go. Cf. Spare when you're young and spend when you're old. 2711). 811. QUIETNESS is a great treasure. who shall bear the ashes out? Jas gospodin. da ima{ na starost. Prosperity makes friends. He that has a full PURSE never wanted a friend. For AGE and want save while you may: no morning sun lasts a whole day. 808. like answer. (Titus 1. I PROUD and thou proud. nothing learns.

ni bojot hrabrite. 2145). The RECEIVER is as bad as the thief. Every REED will not make a pipe. He that repairs not a part builds all. Protiv smrtta nema lek. Short RECKONINGS make long friends. Where there are REEDS. 20. 827. 11 / Propovednik 9. (Kav. 2914). nor the battle to the strong. Sim. Var. 833. RICH folk have many friends. Najsilen e vetrot pred da tivnit. A deadly disease neither physician nor physic can ease. RAGE is without reason. Od sekoja vrba svirka ne biva. 11). (Kav. no thief. Od sekoja trska ne se pravi svirka. tamu ima voda. Sim. Mnozina imam prijate- . There is a REMEDY for everything but death. (Kav. 819. Lekot mo`e da bide polo{ od ranata. RAIN before seven. 832. As long as I am RICH reputed. There is no medicine against death. ama i dobri esapi treba da imaat. 4 / Poslovici 14. 820. 825. (P. 1639). Po smrtta kaewe nemat. Var. 2202). 818. Sim. Cf. RATS desert a sinking ship. Bogatiot ima mnogu drugari. Var. 20. No receiver. 830. 2718). }e go odnesit na lajno. Even reckoning makes long friends. (Ecclesiastes 9. (MNU 5580). Sim. (Kav. The tailor that makes not a knot loses a stitch. Everyone is akin to the RICH man. The RACE is not to the swift. (Kav. 821.D. 3903). Vo lutinata nema razum. 822. 824. Rats desert a falling house. He that takes the RAVEN for his guide will light on carrion. 829. Sekoj go fali bogatiot. Koj ojt po bumbar. Nema lek za strav. Var. Sim. 3000). Var. Koga brodot tone. (MNU 1687). }e go odnesit na lepe{ka. Toj {to prima se smeta za kradec isto kako onoj {to ukral. Na sekoja boqka imat lek. Dobri prijateli. 2203). with solemn voice I am saluted. 19. bratska qubov. 19. Od sekoe dreo svirka ne se prajt. fine before eleven. Ne ja dobivaat trkata brzite. ^ist esap. Who REPAIRS not his gutter repairs his whole house. (Kav. Sim. 826. Kade ima trska. Sekoja boles si ima i lekot. Koj ojt po muva. a na stramot ni do vek (ni na toj vek). Za se' ima lek osven za smrtta. 831. Every block will not make a Mercury.− 262 − Bone Veličkovski 817. The REMEDY may be worse than the disease. there is water. There is no REMEDY for fear. Na sekoja boqka imat lek. REPENTANCE comes too late. 4). Koj nema da go popravi olukot. (Proverbs 14. 828. }e ja poprava celata ku}a. A STITCH in time saves nine. 823. gluvcite prvi go napu{tat. The doctor is often more to be feared than the disease. (Kav. 1640). Sekoj saka da se srodi so bogatiot. (Kav. Podobro da se spre~i otkolku da se le~i.

When in ROME. may live to fight another day. Pavle. Koj go {tedi stapot. do as the Romans do. 840. Sim. 2550). Never mention ROPE in the house of a man who has been hanged. RICHES bring care and fears. No ROSE without a thorn.). 835. do as the Romans do. 846. 1503). Bogatstvoto ima krilja. Var. All RIVERS run into the sea. Koj brgu bega. RUST eats up iron. Bogatstvoto nosi gri`a i strav. kako `elezoto 'r|ata. Cf. 844. 837. Petar da go oble~e Sv. Go soblekuva Sv. (MNU 1034). I najubavata roza na krajot ovenuva. When you go through the country of the one-eyed. ama poe}e mi se ~a{a-dosti. Var.D. 839. (Gladen ~ovek ne mo`e ni da raboti ni da `ivee. 1 / Sirah 30. 838. 845. 841. IRON not used soon rusts. Koj se bori i bega.− 263 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 834. Ni trendafiq bez trn. (MNU 5215). 'R|ata go jade `elezoto. Everyone is akin to the RICH man. Beganoa majka belo nosila. 1). a Stojanova crno (nosila). Bogatiot ru~a koga saka. Prazno vre{~e prosto ne stojt. li. RICHES have wings. Var. 847. An empty SACK cannot stand upright. Much coin. (Proverbs 23. go rasipuva sinot. (Proverbs 13. . 370). 7 / Propovednik 1. (MNU 408). A pitiful mother makes a scabby daughter. the poor man when he may. (Kav. Vo ku}ata na obesen ne zborvi za j'`e (fortoma). 24 / Poslovici 13. 24. Better CHILDREN weep than old men. Cf. 842. He that has a full PURSE never wanted a friend. (MNU 3788). Koj go {tedi stapot. Var. ROME was not built in a day. be one-eyed. ni sevda (ni qubov) bez kavga. mo`e da se spasi i povtorno da se bori. a siroma{niot koga mo`e. Gajleto go jadi ~oeka. much care. 5). He that RUNS fast will not run long. (P. Name not a rope in the house of a man that was hanged himself. Ecclesiasticus 30. Spare the ROD and spoil the child. Var. (Kav. go rasipuva sinot. (Ecclesiastes 1. 843. He that fights and RUNS away. The rich hath many friends. To ROB Peter to pay Paul. When you are at Rome. 5 / Poslovici 23. Sim. Koga si vo Rim. odnesuvaj se kako Rimjanite. Site reki te~at vo moreto. S 848. Sim. Sim. nema dolgo da bega. The fairest ROSE at last is withered. 836. 7). Rim ne e izgraden za eden den. Cf. RICH man may dine when he will. The man who has not been flogged is not educated.

. From WORD to deed is a great space. premnogu za trojca. SADNESS and gladness succeed each other. Sim. 2783). Var. 1225). }e po`ne{. Empty sacks will never stand upright. 859. SAYING is one thing. (MNU 5998). He that soweth good SEED shall reap good corn. Praise the SEA. se stori. Pod sekoj kamen ima ~krapja. 2709). (GK. 854. Sproti svetecot i sve}ata. and doing another. 860. Tajnata e premala za eden. Se' vo svoe vreme. Var. (Kav. (Kav. Praise the hill. od kalem `ivej. Cf. Var. 852. Od re~eno do storeno.neprijatnost. 857. 863. (MNU 5997). All are not HUNTERS that blow the horn. and doing another. 850. enough for two. Who SAYS A must say B. (Kav. like offering. SCRATCH where it itches. Three may keep counsel if two be away. 861. He that sings on Friday will weep on Sunday. 858. Ne e sekoj kalu|er {to nosi raso i kamilavka. Selo fali v grad sedi. Var. (Proverbs 14. but keep below. Go preplival moreto. Sim. Sim. Sim. (P. mora{ da ka`e{ i drugo. 3202). dovolna za dvajca. A SECRET is too little for one. 856. 497). Polesno e da se ka`e otkolku da se napravi. SAYING is one thing. Od ka`uvawe do biduvawe e daleku kako od zemja do nebo. 13). ^ekan fali.D.D. 13 / Poslovici 14. 1983). 180). [to }e se{. and was drowned in the Thames. you'll cry before supper. Var. too much for three. Snake in the grass. Do not offer SALT or brains. Sproti svetecot i praznikot. str. a pravewe e drugo. 851. II.− 264 − Bone Veličkovski 849. All are not merry that dance lightly. Easier SAID than done. Like SAINT. Tagata i radosta odat raka pod raka. Sol i sovet se davaat samo koga se bara. (Kav. 864. He came SAFE from the East Indies. LAUGH before breakfast. toa }e ti niknet. I scratch (claw) where it itches not. help you to sorrow. (P. ko od nebo do zemi. I najarnijot pliva~ mojt da se udajt. (Kav. All are not SAINTS that go to church. Cf. Sproti vera i ve~era. 862. 853. Mnogu p'ti i najarniot pliva~ se davit. (MNU 5992). Sorrow treads upon the heels of mirth. Var. Ako ka`e{ edno. Var. SAYING and doing are two things. Po radost . 855. 3884). Ako si poseal. se udajl na krajot. You cannot say A without saying B. Everything is good in its SEASON. Help you to salt. ]e se ~e{a{ kaj{to ne te jade. II. There is a SCORPION under every stone. Var. Cf. After joy comes annoy. but keep on land. Var. Sim. No sooner SAID than done. Zboruvawe e edno. U{te ne dore~e. Two may keep counsel if one be away. (GK.

(MNU 178). (John 20. 179). 866. He who has not seen SEVILLE has not seen a wonder.^is kako gulab. 876. and harmless as doves. Ako si mos'. 16 / Matej 10. (Matthew 7. 179). pa umri! Kako Struga nema druga. Poj}e vervi im na o~ite. (MNU 6733). The lone SHEEP is in danger of the wolf. str. 7-8 / Matej 7. Cf. krotok kako gulap~e. 867. 10). A scalded DOG fears cold water. (MNU 179). Once bitten. Sim. SEEING is believing. Cf. (MNU 6601). 2946). Koj ne ja videl Sevilja ne znae {to e ~udo. Luke 11. He that makes himself a SHEEP shall be eaten by the wolf. a lizard alarms. Koj bara. (MNU 2794). tolku neprijateli. Var. (MNU 5035). Ako se stori{ med. Var. (Samofaleweto e golem nedostatok. (MNU 2535). (MNU 3017). Vidi go Neapol. (Matthew 10. Cf. A man's PRAISE in his own mouth stinks. za{to Me vide. so many enemies. 16). Ako se stori{ ovca. The dog that trots finds a bone. He that SEEKS finds. Catch not at the SHADOW and lose the substance. 877. odo{~o na ustite. Bla`eni se koi ne videle. One scabbed SHEEP will mar a whole flock. Itar kako zmijul~e. 874. He is afraid of his own SHADOW. One EYEWITNESS is better than ten hear-so's. II. 29). nikoga{ nema da ja stigne{. 7-8. Poveruva. (GK. 872. Kolku slugi. Make yourself all HONEY and the flies will devour you. Ne tr~aj po senkata. 29 / Jovan 20. Var. Cf. svojstven samo na nedostojnite. Whom a SERPENT has bitten. A burnt CHILD dreads the fire. 873. (nemu) mu e strah i od gu{~erica. A scalded CAT fears cold water. Sim. odo{to tu|i re~oi. (MNU 3118). feeling is the naked truth. Poarno et da si veruva{ tvoite o~i. Zatoa bidete mudri kako zmii i bezopasni kako gulabi. 871.− 265 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 865. iter kako |aol. (Kav.). Var. a poveruvale. sekoj preku tebe }e vrvit. toj nema da . 868. (nea) ja izedvit volkot. Se' {to se trese ne pa|a. Koja ovca se delit od stadoto. Be ye therefore wise as SERPENTS. Cf. sekoj }e te stri`e. Koj e k'snat od zmija. Edna krasta koza celo stado (cel buquk) }e go okrastajt. All that SHAKES falls not. 870. Se pla{i od svojata senka. 875. Falbata e krasta. So many SERVANTS. str. }e najde. Better BEND than break. 869. nego) go izedvit volkot. He that PRAISES himself spatters himself. SELF-PRAISE is no recommendation. (Koj se deli i otstranuva od op{testvoto i od svoite drugari i saka da `ivee bez sekakava vrska so niv. He that has been bitten by a SERPENT is afraid of a rope. i muite }e te jadat (ili }e te pquvaet). twice shy. Koj se ~init ovca (ili jagne. 829). 10 / Luka 11. (Kav.

Sim. the heart doesn't grieve over. (Kav. }e ja zapalam. Mol~eweto retko {teti. Long ABSENT. (P. Daleku od o~ite. (MNU 1396). (Kav. 889. Var. SILENCE does seldom harm. Dobriot ov~ar treba da gi stri`e svoite ovci. but nearer is my shirt. Seldom seen. ^ie lice gqame. (Kav. Ako mojata ko{ula znae {to }e pravam.). If my SHIRT knew my design I'd burn it. 3733). 476. 884. Sim. the SHEEP goes naked. (Kav. None more bare than the SHOEMAKER's wife and the smith's mare. poblisku do srceto. Var. QUIETNESS is a . (Kav. 891. no parite te zadr`uvaat nadvor.D. no poblisku mi e ko`ata. Podobro e da kine{ ~evli otkolku ~ar{afi. Toj {to gi ~eka ~evlite na mrtovecot mo`e dolgo da odi bos. ovcite }e odea goli. 3723). not flay them. The lone man is in danger of the wolf. There are black SHEEP in every flock. Salt water and absence wash away love. but your money redeem you out. daleko od srce. Koja koza (ovca) se delit od sta- 878. (MNU 2986). Out of SIGHT. Cf. str. ^un po plitko ne ojt. He that waits for dead men's SHOES may go long enough barefoot. 879. Sekoj sam si znajt kade go stiskat ~eolot. Near is my COAT. No one but the wearer knows where the SHOE pinches. 893. 890. Cf. Sim. Golemata riba golema voda barat.M. Podaleko od o~i. 3898). 185). The SIGN invites you in. but nearer is my smock. 475). Napisot te tera da vleze{. Better wear out SHOES than sheets. Far from eye. far from heart. 883. SILENCE is golden. Cf. v'lci je jadet. daleku od srceto. Blisku mi e ko{ulata. a ne da gi dere. podaleku od o~ite. 885. Every SHOE fits not every foot. 892. Near is my SHIRT. What the EYE doesn't see. Daleko od o~i. Poblizu do o~ite. Var. 880. It's ill waiting for dead men's shoes. petticoat). Sekoj zn'jt ke go nabivjat (stegvit) opinokot (kondurot). More have repented SPEECH than silence. Vo sekoe stado ima crna ovca. 3237). but nearer is my skin. out of mind. 886. (Kav. Sekoj ~evel ne e za sekoja noga. Near is my doublet (kirtle. 887.− 266 − Bone Veličkovski vidi dobro. (Kav. soon forgotten. 2922). 882. doto (buqukot). U g'n~ara grne nemat. Where every hand fleeceth. A great SHIP asks deep waters. 1915). (Kav. (Nedeq. Golemite korabi vo golemi vodi plovat. U grn~ara novo grne ne sakaj. 888.). Var. Ako sekoja raka stri`e{e. If my skirt knew my design I'd burn it. (S. Var. 881. to go celivame. soon forgotten. Cf. (MNU 5617). Everyone knows best where his own SHOE pinches. 3925). A good SHEPHERD must fleece his sheep. He pulls with a long rope that waits for another's death. podaleko od srce. podaleku od srceto. Var. Mal~eweto e zlato. 1507).

Old SIN makes new shame. No WISDOM to silence. SPEAK fitly. or be silent wisely. 903. [~o ne{~o e najlo{o na vekov? Tri raboti: ogan. Mrzliviot e brat na pita~ot. Deka nema ogin. No FIRE. 19. Nema ~ad bez ogin. takov e mrzlivecot za onie {to go pra}aat. Cf. 26. 901. Koj ojt popoleka. }e ftasat podaleku. tam nema i ~urqava. 19. (Kav. SLOTH. 15 / Poslovici 10. SLEEP is the brother of death. The SMOKE of a man's own house is better than the fire of another's. Stariot grev nosi nov sram. 26. 13. Every SIN brings its punishment with it. IDLENESS is the key to poverty. 895. consumes faster than labour wears. SILENCE is often the best answer. 1641). To make a SNARE for another and fall into it oneself. 900. Sim. (Kav. Poarno ~ad vo svoja ku}a otkolku ogin vo tu|a. Var. Var. Sim. Three things drive a man out of his house .− 267 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 894. rain and a scolding wife. SLOW but sure. Sonot e brat na smrtta. To nourish a SNAKE in one's bosom. ja fati nivnata noga. 906. As a man sinneth. 27. Sim. Mol~eweto zna~i odobruvawe. 909. 15). Fair and softly goes far. Mol~eweto ~esto e najdobriot odgovor. (MNU 6960). Sim. Dicing. women and wine.edno isto se. 897. 907. Pokrivot {to prokisnuva za vreme na poroen do`d i prepirliva `ena . Poleka no sigurno. 3911). 896. women. Silence gives consent. Cf. Zborot dupka ne otvorat.SMOKE. Var. He that fights with SILVER arms is sure to overcome. 898. Play. 910. ama rana (pqaga) otvorat. Koj odi poleka. He that GOES softly goes safely. (MNU 1549). 904. SLEEP is the image of death. If the ball does not stick to the wall. and wine undo men laughing. stignuva daleku. SLANDER leaves a score behind it. Kakvi se kiselinata za zabite i dimot za o~ite. stapicata {to ja stavija tajno. voda i lo{a `ena. 905. Sim. ^uvat zmija v pazva. drabbing and drinking bring men to destruction. they make men pine. Who goes SLOWLY goes far. Cf. 902. Cf. 26 / Sirah 27. SILENCE means consent. great treasure. Bezumniot sin e nesre}a za svojot tatko. 899. SPEECH is silver. Sim. 13. it will at least leave a mark. {to sami ja iskopaa. (Kav. The SLOTHFUL man is the beggar's brother. so is his punishment. while they laugh. Soft pace GOES far. no smoke. 26. 1018). like rust. Narodite padnaa vo jamata. No SMOKE without fire. i `eninite prepirki se postojano prokisnuvawe. but silence is golden. Mrzlivosta go jade ~ovekot kako 'r|ata `elezoto. GAMING. Psalms 9. (Proverbs 10. Koj se bori so srebreno oru`je sigurno }e pobedi. Sekoj grev ja nosi svojata kazna so sebe. 908. Sonot e ogledalo na smrtta. Breed up a CROW and he will tear out your eyes. (Ecclesiasticus 27. 27. 15 / .

ne sejt proso. 912. }erka m'`i koga moj{ (ko }e moj{). (Kav. drunkenness reveals. a drug se polzuva od negoviot trud. Little cares speak. Beli pari za crni dni. 7). Iskopal grob za drugi. (Kav. Eden see. your daughter when you can. 1187). great ones are dumb. Var. Var. Better SPARE at brim than at bottom. 916. {to si im storil na drugite. (GK II. drug jadi plodo. What SOBERNESS conceals. Make ample PROVISION for old age. One beats the BUSH and another catches the birds. wake it not. [~o trezven mislit. so you reap. 1256). Golemite bolki se nemi. Ne{~o e poarno (e poj}e) od ni{~o. He speaks in his drink what he thought in his drouth. SOMETHING is better than nothing. Drug sadi drvoto. (MNU 1808). 37 / Jovan 4. (Galatians 6. Drug pase ovcite. malku `nee. He who digs a PIT for others falls in himself. 2484). 3996). toa i }e ti niknit. 922. (Kav. Keep something for him that rides on the white horse. sam padnal vo nego. 914. 915. Bela para za crnega dena. Koj malku see. Half a loaf is better than no bread. 7 / Galatjani 6. (MNU 1810). Ikonomijata e majka na . Sim. Koj kopat drugemu grob. 179). 37). 920. SORROW for a husband is like a pain in the elbow. 228). Cf. great grieves are silent. Keep SOMETHING for a rainy day. }e ima. Little dogs start the hare. Little grieves are loud. (MNU 6965). [to ~ovekot }e posee. Po~ni da {tedi{ odozgora. ne treba da se budi. (MNU 1807). SPARE well and have well. Ikonomijata e du{man na siroma{tijata. a drug `nee! (John 4. (Kakva rabota si rabotel.).). the great get her. @aleweto za ma`ot e kako bolkata vo laktot: ostra i kratka. Sim. kri da ima{. Poarno ne{~o. Sim. 917. takvo i }e ti se vrati. Cf. sharp and short. 3337). Koj {tedi. Psalmi 9. 919. str. (Kav. Small SORROWS speak. toa i }e `nee. otkolku ni{~o. One SOWS and another reaps. Rabotaj da jaj{. great ones are silent. Var. Var. (Kav. (Kav. (MNU 3034). Koga bolkata spie. 921. Drug pasit ovcite. Sim. Var. sam (toj) padvit vo nego. Koj se pla{it od rap~iwa (~avki). (a) drug berit rugata. Cf. a ne odozdola. [~o si poseal. Var. dobro ili zlo. 923. 3089). (Drug rabotel. Forbear not SOWING because of birds. Spare when you're young and spend when you're old. When SORROW is asleep. 913. SOW thin and mow thin. to pijan zborvit. Better some of a PUDDING than none of a pie. 918. Marry your SON when you will. Var. a drug sobira rugata. Sina `eni koga saka{. 15). Lay up against a rainy day. 2903).− 268 − Bone Veličkovski 911. For AGE and want save while you may: no morning sun lasts a whole day. (Kav. As you SOW. takov plod i }e dobie{. 1669). (Kav. Cf. (Kav.

3595). 929. (MNU 2406). Koj zboruva see.− 269 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 924. or be silent wisely. SILENCE does seldom harm. (MNU 4607). Who more than he is worth doth SPEND. (Kav. James 3. (P. 934. od plamen pepel. 1009). 925. Var. Koj pove}e tro{i otkolku {to treba. ta posle da vidi{ raskata. (MNU 3020). {to biduat? (MNU 4929). More have repented SPEECH than silence. 926. Sim. bogatsvoto. Zborot duri ne go preduma{ i pre`iva{ arno. 38. 5). Evil that comes out of thy mouth flieth into thy bosom. Frli rip~e. (MNU 2248). Od iskra plamen. Var. 932. mora da slu{a i toa {to ne saka. a mal~eweto zlato. Toj {to zboruva {to saka. 32 / Sirah 11. (Kav. Od iskra plamen se prajt. No WISDOM to silence. 41. it falls in his face. 2640). Of a small SPARK a great fire. Cf. Sim. Zborveweto e strebro. Cf. mo`e da izgori golema {uma. He that SPEAKS the thing he should not hears the thing he would not. Var. Throw out a SPRAT to catch a mackerel. 38 / Marko 14. ako ne se arxat. 63). Cf. si go stega ja`eto okolu vratot. but not the beam in your own. si pque na liceto. Mnogu se pokajale {to zboruvale otkolku da mol~ele. 5 / Jakov 3. pluva na omjazo si. A little FIRE burns up a great deal of corn. and have thy will. The SPIRIT is willing. You see the SPLINTER in your brother's eye. but silence is golden. John 6. Var. Koj zboruva kakvoto saka. Who SPITS against the wind. 34. (MNU 4573). SPEAK fitly. Parite {to se pe~alat. (Zemena od Sv. Sim. Od mala iskra. pismo: "Popravi si gi prvo svoite krupni gre{ki. (MNU 3081). Be still. on slu{a kakvoto ne saka.). 1188). it falls in his face. 41 / Matej 26. SILENCE is golden. Piss not against the wind. he makes a rope his life to end. (Ecclesiasticus 11. 930. ne zbori go pred sekogo. 933. za da ima{ setne pravo i da mo`e{ da gi izobli~uva{ drugite lu|e za malite nivni gre{ki i da im gi poprava{". SILENCE is often the best answer. He who says what he likes shall hear what he does not like.D. but the flesh is weak. Od iskra plamen. (MNU 3079). SPEECH is silver. (za) da naj{ . A little spark kindles a great fire. 931. Mark 14. 927. ({~o) e vo o~ite na drugite. In SPENDING lies the advantage. golem ogon. (MNU 4608). Who spits against the heaven. Izvadi si prvo gredata {~o e vo o~ite tvoi. no teloto e slabo! (Matthew 26. (Kav. Od edna iskra golem ogon bidua. 928. Cf. 935. 63 / Jovan 6. Koj pque na nagore. a koj mol~i `nee. Duhot e bodar. He that SPEAKS sows and he that holds his peace gathers. Cf. An ARROW shot upright falls on the shooter's head. Od mala iskra. Parite se za tro{ewe. Koj pluva sproti vetero.

Hard words break no bones. Cf. Lesno e da se najde stap da se otepa pes. no zborovite nikoga{ nema da me povredat. He that would hang his DOG gives out first that he is mad. (Kav. Var. repairs his whole house. 946. Who REPAIRS not his gutter. (Kav. toj trava ne va}a. It is the first STEP that is difficult. and have thy will. (MNU 2829). re~i. The tailor that makes not a knot loses a stitch. Po Kra~un krastavici. Sim. When a thing is done.deca. Sim.). The greatest step is that out of doors. 134). Ima dva meva za jadewe. Deqmi mi cojsa kowot. ADVICE comes too late. Be STILL. He has two STOMACHS to eat and one to work. you bring water. oti e od bes. (MNU 2830). Var. ko beg }e `ivej{. Ako saka{ da go otepaat nekoj pes.). Za jadewe . A rolling STONE gathers no moss. za rabota . If you want a pretence to whip a dog. Vikaj me grne. say that he ate the frying-pan. Var. A STITCH in time saves nine. ^ekor po ~ekor }e se iska~i skalata. A staff is quickly found to beat a dog. samo ne kr{i me.ma`i. Var. sega i treva do kolena neka rastit ako sakat. (MNU 5106). 943. Bait a sprat to catch a herring. (MNU 6631). Every BEGINNING is hard. Var. 944. (ili izvadi{) krap~e. STEP after step the ladder is ascended. (Kav. 937. nigde treva ne fa{~at. Sim. Throw out a sprat to catch a salmon (herring. (Imeto ne e ni{~o. whale). Koj kr{i kamewa. Ako trpi{. (MNU 156). 1197). Call me cousin but cousin me not. Sim. He that repairs not a part. toa go . 3039).− 270 − Bone Veličkovski 936. 945. (Kav. (Nesvoevremeno. STICKS and stones may break my bones. poarno) broj mu 'i rebrata. Sim. Docna e da se zatvora {talata otkako }e izbega kowot. Little strokes fell great oaks. 690).). Var. 939. It is too late to shut the STABLE-DOOR after the horse has bolted. Words may pass. but blows fall heavy. It is easy to find a STICK to beat a dog. (MNU 6265). Cf. Edna zakrpa na vreme za{teduva devet podocna. 938. 940. builds all. It is too late to shut the stable-door when the steed is stolen. 326). (MNU 6945). (Na kogo ne mu se bendisuva edno mesto za rabota. Kamen {to se trkala. I maloto kam~e mo`it kola da prevrtit. [~o da mu bara{ tragite (na kowo. 942. Prvite ~ekori se te{ki (najte{ki). A little STONE in the way overturns a great wain. but words will never hurt me. Var. It is easy to be WISE after the event. (Kav. ami se mesti od edno na drugo. 941. Cf. a eden za rabotewe. Cf. Var. ami ~vekot. toj nema da se namesti na cvrsta i postojana rabota i nema da napredne. Stapovite i kamewata mo`at da mi skr{at koskite. Kamen {~o se trkaqat. When the HOUSE is burned down. Who remove STONES bruise their fingers. A small LEAK will sink a great ship. Cf. Traj (za) da naj{ raj.

Pod Sonceto ni{to ne e sovr{eno. za da najdi{ raj. So edno cve}e leto ne idit. Sos edin kamen ku}a ne se prave. Iako sonceto gree. He that handles THORNS shall prick his fingers. povreduva. 9 / Propovednik 10. (MNU 5879). The SUN shines upon all alike. 9). 961. vi. 26 / Efesjani 4.− 271 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 947. (MNU 6267). (MNU 5872). One SWALLOW does not make a summer. (P. Mnogu lo{o pominuva koj em~i za drug. Cf. leave not thy cloak at home. (Kav. 1228). (Matthew 5. 951. (Kav. There is nothing new under the SUN. (Kav. (Ecclesiastes 1. du{o. 957. 45). 1229). Let not the sun go down upon your wrath. 26). 15). Where the SUN enters. clear weather. Var. 9).drugo [sonce]. 952. After a STORM comes a calm. (Ecclesiastes 10. a kirimit~ijata . 958. 2145). je) noset.D. Var. Ba{tavanxijata saka drugo [do`d]. 948. The sharper the STORM. 830). Najsilen e vetrot pred da tivnit. So eden direk ku}a ne se krepit. 959. Sonceto da ne zajde vo va{iot gnev. Money begets money. He STRUCK at Tib. One FLOWER makes no garland. 9 / Propovednik 1. 956. Cf. 953. SUFFER and expect. Ne za kogo e pe~eno. Cross the STREAM where it is ebbest. (Kav. Koj sede na dva stola. 950. im. 2306). Nema ni{to novo pod sonceto. the sooner it's over. After black CLOUDS. ami za kogo e re~eno. So edno pile prolet ne biduat. (MNU 5873). Between two STOOLS one falls to the ground. He that is SURETY for a stranger shall smart for it. but down fell Tom. Never let the SUN go down on your anger. So edna lasto'ica ne idet leto. (MNU 5947). ne ja ostavaj guwata doma. lesno pa|a. Although the SUN shines. Nothing new under the sun. Sim. (Proverbs 11. 15 / Poslovici 11. Edna lastojca ne prajt prolet. Cf. Sonceto ne gree istovremeno od dvete strani na ogradata. Pomini go potokot kade{to e najplitko. No safe wading in an unknown water. the doctor does not. 949. (Kav. Nothing succeeds like SUCCESS. So edna ovca ba~ilo ne biduat. Traj. 955. The SUN does not shine on both sides of the hedge at once. 954. (Ephesians 4. (MNU 5871). doktorot ne doa|a. Var. (MNU 3102). Sonceto nad site isto izgreva. I nego go ogrjalo s'nce. 2743). Ni{to ne uspeva kako ({to uspeva) uspehot. Luck goes in cycles. 1244). (Kav. (MNU 5874). Po nevreme sonce izgreva. 960. 45 / Matej 5. Kade sonceto vleguva. (Samo eden ~ovek. Var. kolku i da e . I na{ite petli crveni jajca noset. Sim. So edna lastojca prolet ne idit. I petlite mu (ti. (MNU 400).

Cf. 968. posle baraj od drugite. za{~o }e ti ja skr{it glata.). edno drvo ba{~e ne se prajt. Ne ka`vi mu ja na budalata kamarata so kamewa. (Kav. 3443).D. 4 / Isaija 2. Cf. 221). 965. Cf. (P. Var. bez leb. Sekoj da si metit pred porta. (Kav. Bez pot nemat beri}et. He that waits upon another's trencher makes many a little dinner. Sim. Bez rabota. he'll never do good while he lives. So 962. 972. Var. no meal. 4). So pot poblaga e ve~erata. He deserves not the SWEET that will not taste the sour. Revelation 13. It is ill putting a SWORD in a madman's hand. Prvo is~isti si go svojot dvor. Sim. (Kav. ]e gi prekovaat me~evite vo plugovi. A COVETOUS man does nothing that he should till he dies. bez rabota. Potta e beri}et (beri}etlija). 966. He that is fed at another's HAND may stay long ere he be full. No PAINS. He that strikes with the sword shall be stricken with the scabbard. 967. No SWEET without some sweat. SWEEP before your own door. (Kav. T 971. He that will not WORK shall not eat. 963. (MNU 5599). One "TAKE IT" is more worth than two "Thou shalt have it". ni{to ne mo`e da svr{i bez pomo{ta od drugi. you shan't eat. Who depends upon another man's TABLE often dines late. Skr`aviot i sviwata se dobri samo po nivnata smrt. Sekoj pred svojata ku}a metit. (MNU 5880). Cf. 3006). No mill. Sim.D. 964. Do not put a sword into your enemy's hands. He who lives by the SWORD dies by the sword. Poten ru~eg sekoga{ e poblag. 2316). 10). Var. All they that take the SWORD shall perish with the sword. Koj ~eka da jade na tu|a trpeza ~esto docna ve~era. Toj {to se kolne mo`e i da izla`e. 220). od me~ umira. They shall beat their SWORDS into ploughshares. 52. (Isaiah 2. ili op{testvo ne mo`e da se sostoi samo od eden ~ovek. He knows best what GOOD is that has endured evil. Poarno . Po~ni najprvin pred svojata ku}a. Sim. Koj ne probal gorko. (Kav. no gains. 2833). 10 / Otkrovenie 13. Cf. (Kav. (Matthew 26. He is like a SWINE. A horse that will not carry the saddle must have no oats. 2868). 970. 969. He who lives by the SWORD dies by the sword. ne znae {to e slatko. If every man would sweep his own doorstep the city would soon be clean. 3243). 52 / Matej 26. It is ill putting a sword in a child's hand. (P. He that will SWEAR will lie. Koj `ivee od me~. (MNU 5877). All they that take the SWORD shall perish with the sword. (Kav. Koi se fa}aat za no` od no` }e zaginat.− 272 − Bone Veličkovski dostoen. 3008). If you won't work. bez ~est. Var. Ludo e da mu dade{ v raka me~ na ludiot.

(GK. Whom GOD loves. Malite kratci gi besat. Koj zborit mnogu. a nikoga{ ne stava{ vo nego. little doers. 979. and he looks to be thy heir. Everyone as they like best. A great TALKER is a great liar. and never putting in. Var. Sim. A long TONGUE is a sign of a short hand. Laws catch flies but let hornets go free. The THIEF does fear each bush an officer. Sim. U~ej}i gi drugite. Var. One today is worth two tomorrows. Var. 981. ama te{ko e da se rabotat. Better to have than wish. 181). Ubavite ne{ta na nekoi im doa|aat duri i koga spijat. soon comes to the bottom. Sim. Let an ill MAN lie in thy straw. Cf. Great BRAGGERS. always a thief. There is no ACCOUNTING for tastes. Var. poj}e gre{ewe. str. (MNU 277). (MNU 274). (MNU . (Kav. Great boast and little roast. ama i od senkata se pla{i. (Proverbs 10. Much bruit and little fruit. sekoga{ kradec. Every man to his TASTE. Poj}e zborewe. a golemite se spasuvaat. Var. 984. Lesno e da se zborvit. V'lk na v'lk ni v planina ne udirat. 423). A guilty CONSCIENCE feels continual fear. and he'll turn your enemy. Sim. Var. Once a knave. Var. Ako po{tedi{ kradec od besilka. 19 / Poslovici 10. Save a THIEF from the gallows and he will help to hang you. 179). II. and ever a knave. Petty thieves are hanged. Ako postojano zema{ od grneto. (MNU 271). 1842). Aramija od aramija ne se sramuva. e "na' ti otkolku "}e ti dadam". 982. 974. mnogu la`e. II. ama te{ko e da stori{ (da napraj{). (Kav. He that has done ill once will do it again. The greatest TALKERS are the least doers. 975. Cf. Sim. Good THINGS come to some when they are asleep. 1841). They brag most that can do least. Cf. Once a THIEF. 983. Sim.− 273 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 973. Na edni lu|e i petlite mu nosat jajca. Little THIEVES are hanged. II. his bitch brings forth pigs. str. A THIEF passes for a gentleman when stealing has made him rich. Tastes differ. Edna{ kradec. 978. Var. 980. One learns in teaching. Save a thief from the gallows and he will hate you. (GK. 977. 976. Lesno e da zborvi{. Great talkers are great liars. (GK. brgu }e se isprazni. Always TAKING OUT of the meal-tub. Kradecot i od senkata se pla{i. str. the great ones go free. TEACHING others teacheth yourself. Much cry and little wool. Aramija so skorni niz ~ar{ija odi. A THIEF knows a thief as a wolf knows a wolf. Koj mnogu zboruva. but great ones escape. Sekoj spored vkusot svoj. 19). se u~ime samite. Save a stranger from the sea. (Kav. Izobilstvoto zborovi ne biduva bez grev. Aramijata i no}e gleda. Kradecot go smetaat za gospodin koga }e se zbogati od kradewe. mnogu gre{i. Volk od volk ne se pla{it. 181). Cf. toj }e pomogne da te obesat. Sim.

gubi vreme. There is a TIME to love. (Ecclesiastes 3. and a time to laugh. 1001. The best THINGS come in small packages. Second THOUGHTS are best. Think first and speak afterwards. THOUGHT is free. The CHAIN is no stronger than its weakest link. (MNU 4030). Se' so vreme bi`xat. I na{ite petli crveni jajca noset. 997. (MNU 2357). With TIME and art the leaf of the mulberry-tree becomes satin. Thoughts be free from toll. (Kav. 990. Podobro e ubavo da razmisli{. 994. 8 / Propovednik 3. and a time to hate. Misleweto ne ~ini ni{to (e besplatno). Za zol trn. Var. 3121). 3113). 2). 991. Se' vo svoe vreme. Cf. 2 / Propovednik 3. TIME and straw make medlars ripe. a bara vreme. and a time to die. Na kom{ijata koko{kata po dve (ili pogolemi) jajca mu nosit. (Ecclesiastes 3. Men are very generous with what costs them nothing. Ke je kno~ko se }init. A crabbed knot must have a crabbed wedge. Good things are wrapped up in small parcels. }e si gi izgrebe racete. The THREAD breaks where it is weakest. There is a TIME to be born. All men are free of other men's goods. (P. zla kopa~ka treba. 1 / Propovednik 3. . 7). pa ka`i. Var. (Ecclesiastes 3. 4005). Men cut large THONGS of other men's leather. 3393). It is easy to be WISE after the event. Se' si e so vreme. Sim. 3300). Koj bere trwe. 986. Se' ima svoe doba. He that sows THISTLES shall reap prickles. Koj ~i~ki see. loses time. (Ecclesiastes 3. He that has TIME and looks for time. He that handles THORNS shall prick his fingers. ne treba da sadi trwe. 1000. Od tu|a ko`a pogolemi par~iwa se se~at. He that goes barefoot must not plant THORNS. (Ecclesiastes 3. Sim. (P. Cf. There is a TIME to weep. There is a TIME for everything. 996. 1408). Najdobrite ne{ta doa|aat vo mali paketi. Zlo trn. 992. 987. 988. and a time to be silent. Var. Var. Think on the END before you begin. Koj ima vreme. 4). Everything has its time. Cf. Knotty TIMBER must have sharp wedges. trwe }e `nee. Koj odi bos. 999. Cf. Sim. 4 / Propovednik 3.D. First THINK. 1228). 1). (Kav. Vreme za ra|awe i vreme za umirawe. There is a TIME to speak.D. (Kav. So vreme i j'guridata med se prajt (pekmez se prajt). To cut large shives of another's loaf. 8). Var. Cf. Vreme za qubewe i vreme za mrazewe. 7 / Propovednik 3. 995. zlo kopa~ka. Vreme za pla~ewe i vreme za smeewe. Vreme za mol~ewe i vreme za zboruvawe. and then speak. 993.− 274 − Bone Veličkovski 985. Who remove STONES bruise their fingers. (Kav. 998. 989. Dobro razmisli.

26 / Matej 10. Dene{nata rabota ne ja ostavaj za utre. TIME devours all things. So vreme vistinata izleguva na videlina. (Kav. (Kav. Var. I utre imat den. . 1509). 1014. (Kav. 747). Vreme se' pravi i se' rasipuva. Vremeto te~it. Time shall teach thee all things. 1015. 1018. Var. 24). (MNU 1584). Deneska sme. 697). TIME is money. Mark 4. Var. TIME and straw make medlars ripe. Sim. nikoga{ ne se bitisvit. Var. Cf. Drugo vreme. utre crkaj. (Kav. TIME. drugi um. Denes mene. }e zaginime kako parea. TIME tries truth. 1009. (Ecclesiasticus 38. 1005. Time is a great healer. TIME lost cannot be won again. Koja rabota se ostat za posle. utre xvakaj. 696). Sim. Vremeto e pari. 26. Here TODAY and gone tomorrow. Vremeto e najgolem u~itel. retko mo`e povtorno da se uka`e. So vreme se' }e se otkrie. Time is the father of truth. Deneska ne' ima. svr{i go i ne go ostavaj za drugo vreme. TIME is a file that wears and makes no noise. 1003. Truth is time's daughter.− 275 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 1002. Izgubenoto vreme nazad ne se vra}a. (Kav. other manners. (Matthew 10. (MNU 4323). Sim. An occasion lost cannot be redeemed. Sim. (Kav. teaches many lessons. Today gold. drugi obi~ai. Time will tell. 1016. utre ne sme. Never put off till TOMORROW what you can do today. Sim. 1012. 1267). as he grows old. Time has wings. 1010. tomorrow dust.). Sekoja izgubena mo`nost. Never say die. you tomorrow. Sim. (Kav. Other TIMES. 408). 408). TIME discloses all things. (MNU 1590). Vremeto (si) leta. 3658). TOMORROW is another day. Deneska g'ltaj. Trpenieto od murenkov list (od list od murenka) prajt koprina. Vremiwata se menuvaat. (Kav. utre ne' nema. 1013. 1006. Vremeto bes{umno minuva. V~era mene. 1017. Denes krkaj. Var. 22 / Sirah 38. Vremeto se' le~it. 22 / Marko 4. 22). Drugi vremiwa. TIME works wonders. TIME flies. Stuff TODAY and starve tomorrow. ([to ima{ da svr{i{. Vremeto ~uda pravi. Sim. I TODAY. pqagi (rani) le~it. TIMES change and we with them. 1019. denes tebe. tomorrow none. utre tebe. 1008. for you know not how much you may be hindered tomorrow. 1011. With TIME and art the leaf of the mulberry-tree becomes satin. 1007. Today a man. a nie so niv. 1004. Work today. za{to ne znae{ {to }e stane posle. Time flees away without delay. TIME cures all things. Var. Ne ostavaj sega{nata rabota za utre.

(MNU 5971). 3365). 2967). (Proverbs 25. (MNU 5972). 2237). se~it poostro od sabja. 1024. Sim. A fool's tongue is long enough to cut his own throat. 1032. 14). Sim. COVETOUSNESS breaks the bag. Dumb men get no land. Mekiot jazik kr{i i koski. Delays are dangerous. 1030. 1027. yet it cuts. He that cannot ask.D. Ye know not what shall be on the TOMORROW. Dolg jazik. More than enough is too much. Zanaetot e zlaten. The greatest TALKERS are the least doers. (Pu{taj}i go jazikot na volja. (MNU 2660). So tvojata palica po tvojata glavica. Sim. 21. Cf. (Proverbs 13. "Utre" nikoga{ nema da dojde. Ludiot jazik se{to zboruva. Polo{o se~it zborot. odo{~o no`ot.). (MNU 6243). 1021. TOMORROW is another day.). 1031. (MNU 1848). J'zikot koski nemat. t. (Kav. There's no time like the present. TRADE is the mother of money. Much bruit and little fruit. The lame TONGUE gets nothing. TONGUE breaks bone and herself has none. (P. 18). (Kav. Great BRAGGERS.− 276 − Bone Veličkovski 1020. 1023. Toj {to pita gladen ne ostanuat. (Kav. Jazik kquka. Koj koj zboruva nevnimatelno. tamo mu oit jazikot. Var. 23). za glavata mu e. A honey TONGUE. A long TONGUE is a sign of a short hand. Na usta med i maslo. PROCRASTINATION is the thief of time. Foolish TONGUES talk by the dozen. 14 / Jakov 4. 974). Kaj {to go boli na ~oeka zabot. So tvoj kamejna po tvoja glaa. Sim. Cf. Slavej~eto od j'zikot si patit. 1323). He that learns a TRADE has a purchase made. (Ako ne posaka{ i ne pobara{ ne{to. 1022. (Kav. ne mo`e{ ni da go dobie{. Cf. Jazik prait dobro. J'zikot 1028. (Kav. (MNU 2586). He has honey in the mouth and the razor at the girdle. Zanaetot ku}a rani. The TONGUE ever turns to the aching tooth. 3. So umo ~oek gre{aa.e. The tongue is not steel. 15). glava puka. jazik prait lo{o. 3. ako zboruvame mnogu i besmisleno. na srce pelin i zer. Duri ne zapla~it deteto. 1025. 240). kratka raka. Great boast and little roast. 15 / Poslovici 25. You can have TOO MUCH of a good thing. Too much breaks the bag. Var. 1029. (Ecclesiasticus 28. (MNU 2591). cannot live. Var. Biqbiqot od j'zikot si trgat. Mnozina padnale od me~. so glaata si trga. no ne tolku kako od jazikot. 1026. (MNU 5980). mo`e da postradame i telesno. (ama) koski kr{it. 21. 18 / Sirah 28. (Kav. Var. The TONGUE talks at the head's cost. A handful of TRADE is a handful of gold. Vie koi ne znaete {to }e bide utre! (James 4. Var. Sim. Much cry and little wool. Mnogu arno ne e arno. a heart of gall. 23 / Poslovici 13. (MNU 2636). majka mu ne mu davat da cicat. 1044). Zanaetot pari ~init. da ni' gi skr{at koskite. . little doers. They brag most that can do least.

(Matthew 6. Var. 1035. Koj daleku patuval mnogu znae. 1043. there it shall be. mo`e mnogu da la`e. there will your heart be also. Na drvoto {to ra|a lu|eto frlaat kamewa. 1557). Koj mnogu patuval. Sim. 12. Jack of all TRADES and master of none. A good TREE cannot bring forth evil fruit. He who trusteth not is not deceived. Sim. Sim. never misses. Two of a TRADE seldom agree. like fruit. 1044. 1045. 1049. 1036. It is only at the TREE loaded with fruit that people throw stones. 33). Var. 1038. Koj zafa{~at mnogu rabo}e niedna ne bitisvit. Sim. na nieden majstor ne stanuva. Sim. 1034. (P. Old men (soldiers) and travellers may lie by authority. Var. A trade is better than service. (Ecclesiastes 11. 19 / Matej 6. Sim. 21). Koj si ja bara beqata. Kade e tvoeto bogatstvo. Vo verbata e predavstvoto. 1047. Trust is the mother of deceit. 3 / Propovednik 11. In TRUST is treason. so shall it lie. Koj mnogu zanaeti raboti. When the TREE is fallen every one runs to it with his axe. 1050. The herringman hates the fisherman. Like TREE.D. 18). 10). Drvoto se poznava po plodot. As a tree falls. 12. 1048. Distrust is the mother of safety. (Psalms . Where your TREASURE is. 21 / Matej 6. harm catch. TREACHERY will come home to the traitor. Kakvo drvo. 1037. 3154). 3). 1562). Ne nadevajte se na knezovite. (Matthew 7. 1041. The post of honour is the post of danger. Najvisokoto drvo najdaleku pa|a. 33 / Matej 7. 19. Ne sobirajte si bogatstva na zemjata. sekoj tr~a kon nego so svojata sekira. 1046. Koj zn'jt mnogu zanaeti. Long ways. Sekoe drvo se poznava po plodot. tamu }e bide i tvoeto srce. bez ko{uqa ostanvit (bez ko{uqa ojt). }e si ja najde. Kade }e padne drvoto. long lies. Lay not up for yourselves TREASURES upon earth. Good fruit of a good tree. 19). (Ecclesiasticus 34. Na izmamnikot izmamata doma }e mu dojde. (Matthew 7. tamu i ostanuva.− 277 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 1033. (Matthew 6. 1042. Sim. In the place where the TREE falleth. Ne mo`e dobro drvo da dava lo{i plodovi. (Kav. A man of many TRADES begs his bread on Sunday. Put not your TRUST in princes. Dvajca so ist zanaet retko se slo`uvaat. A TREE is known by its fruit. 19. The highest TREE hath the greatest fall. Harm watch. takov plod. 1040. He that seeks TROUBLE. Var. 18 / Matej 7. (Kav. He that TRAVELS far knows much. Jabolknicata po jabolkoto se poznava. Quick believers need broad shoulders. 10 / Sirah 34. Koga drvoto }e padne. A TRAVELLER may lie with authority. 1039.

TWO sparrows on one ear of corn make an ill agreement. Dva petla na edno buni{~e ne pejet. Pravinata sekoga{ izleguva na videlina. 1057. but cannot be shamed. There is TRUTH in wine. TRUTH is mighty and will prevail. TRUTH and oil are ever above. where it makes none. 1056. In wine there is truth. the TRUTH comes out. Sim. Dve golemi ne vleguvaat vo edna vre}a. Better UNBORN than untaught. the worse it stinks. Var. A good DEED is never lost. TRUTH will out. In many words the truth goes by. pa u o~i. 1058. Cf. United we stand. 1061. TWO bigs will not go in one bag. 1066. 146. Vo edinstvoto e silata. V . The more you stir a TURD. Cf. TRUTH will out. 1070. Ni{to ne e pobolno od vistinata.− 278 − Bone Veličkovski 1051. str. Vistinata i masloto sekoga{ izleguvaat na povr{ina. Nothing hurts like the TRUTH. (MNU 1811). D'roto se vie dode e suroo. TRUTH needs not many words. Lo{oto lo{o donesuva. (Kav. 1063. DO well and have well. Vistinata }e izleze na povr{ina. 1054. Vistinata e semo}na i }e nadvladee. U 1069. 1062. Sim. Kalot ne go buri~kaj da ne ti smrdi. Cf. Na vistinata i' e izgrebano liceto.D. TRUTH and oil are ever above. 1067. Sekoja vistina ne se ka`uva. TRUTH is mighty and will prevail. 1059. Na vistinata ne i' se potrebni mnogu zborovi. 669). TRUTH has a scratched face. Dobro so dobro se vra}a. TRUTH and oil are ever above. 2844). TRUTH is mighty and will prevail. Var. Vistinata mo`e da se napa|a. Vistinata nao|a neprijateli kade{to ne gi o~ekuva. TRUTH finds foes. Var. Follow not truth too near the heels. 3). Sim. 1053. One ill TURN deserves (asks. 3 / Psalmi 146. 1052. 1064. 191). 1055. (Nedeq. One good TURN deserves another. 1068. In union (concord) is strength. 1065. Nikoj ne mo`e da vr{i dve raboti odedna{. Cf. @imi o~i. All TRUTHS are not to be told. No man can do TWO things at once. Vo vinoto e vistinata. Podobro neroden otkolku neu~en. no ne mo`e da se posrami. TRUTH may be blamed. lest it dash out thy teeth. Best to bend while it is a TWIG. requires) another. divided we fall. 1060. Face to face. (P. UNION is strength. TRUTH will out.

The VINE brings forth three grapes: the first of pleasure. II. Koj ~eka. }e do~ekat. 2). the voice of God. Podobro da se spre~i otkolku da se le~i. 1073. 2 / Propovednik 1. (Kav. Var. WALLS have ears. W 1079. Var. }e do~eka. Ubata stoka sama se prodat. 1072. 3730). tretiot kaeweto. 1080. WAR is death's feast. se' e sueta! (Ecclesiastes 1. Empty vessels make the most sound. WATER afar off quenches not fire. Var. 1075. Arnata stoka sama se prodava. Beliot yid e hartija za budaliot. 1085. Good WATCH prevents misfortune. (Kav. Nu`da menuva zakon. 6). Yidoite imat u{i. The VOICE of the people. Empty VESSELS make the greatest sound. 1076. 3019). 6. Cf. (Kav. 1081. Koj zn'jt da ~ekat. Pardons and pleasantness are great revenges of slanders. 30 / Sirah 3. all is vanity. Everything comes to him who waits. A white WALL is a fool's paper. FIELDS have eyes. Vojnata e pir na smrtta. 1083. Dobrodetelta e skapocen kamen so visoka cena.− 279 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 1071. 1084. (MNU 305). Var. 1074. Revelation 19. VIRTUE is a jewel of great price. VANITY of vanities. All things come to those who WAIT. I ne~istata voda gasi po`ar. 1561). Lozata dava tri grozda: prviot e zadovolstvoto. VIRTUE is its own reward. Sim. str. (MNU 304). We never know the worth of WATER till the well is dry. Make a VIRTUE of necessity. 6 / Daniel 10. Praznata ~upka sekoga{ tropat (yve~it). Najblagorodnata osveta e da prosti{. (Ecclesiasticus 3. Dale~nata voda ne gasi po`ar. Sim. 1082. the third of sorrow. Lo{ata voda isto kako i dobrata }e go izgasi besniot po`ar. Ne ja znaeme vrednosta na vodata se' dodeka ne presu{i bunarot. The noblest VENGEANCE is to forgive. 2850). 1088. Dobrodetelta e nagrada sama za sebe. 1077. Var. and woods have ears. 1086. Praznite sadovi najsilno tropkaat. vtoriot pijanstvoto. Good WARE makes quick markets. Glasot na narodot e glasot na Boga. 180). 29). 1087.D. (Daniel 10. 6 / Otkrovenie 19. Sueta nad suetite. Foul WATER as soon as fair will quench hot fire. (P. 3015). Prazna bo~va mnogu yve~it. You never . 1078. Dirty WATER will quench fire. To make the best of a bad job. the second of drunkenness. (GK. Arnata stoka seki pat si ~ini parata. (Kav.

(Proverbs 12. Obikolniot pat e najkratkiot pat do doma. 1098. 1777). 1105. The worst WHEEL of a cart creaks most. (Galatians 6. (Kav. Kradenata voda e slatka. Content is more than a kingdom. 1102. (MNU 584). (MNU 6788). Every WHY has its wherefore. Koj gi podma~kuva kolcata im pomaga na volovite. ja na{ol sre}ata i dobil milost od Gospoda. Na lukavata `ena . Ill WEEDS wax well. Ubavata `ena i pograni~nata tvrdina sekoga{ predizvikuvaat raspravii. (MNU 6791). Koj na{ol dobra `ena. re~e mudriot Solomon. Never be weary of WELL doing. He is rich enough that wants nothing. Krckat (~krtat) kako kolce (oska) bez katran. Najgolemoto bogatstvo e da se zadovoli{ so malku. Var. A GOOD thing lost is a good thing valued. (Proverbs 9. }e zeme{ druga so dve. 4. Sekoe belo ima svoe crno. 1091. and I'll keep myself from the rough. Forbidden FRUIT is sweet. Var. and every sweet its sour. The greatest WEALTH is contentment with a little. 1090. 395). Korovot rasne nasekade. 3918). 18. 1099. He who greases his WHEELS helps his oxen. and take one with two. 1094. Var. Tivkata voda e dlaboka.− 280 − Bone Veličkovski 1089. 1104. A fair WIFE and a frontier castle breed quarrels. All's WELL that ends well. 17). miss the water till the well runs dry. Refuse a WIFE with one fault. i sekoe slatko ima svoe gorko. 1100. (Kav. A good WIFE's a goodly prize. porano }e ftasa{. 83). God defend me from the still water. Stolen pleasures are sweet. Sekoe za{to ima svoe zatoa. Koj }e najde dobrodetelna `ena? Taa vredi pove}e od biseri. (Kav. Take heed of still waters. Vo tivka voda povisoko krevaj 'i polite. 9 / Galatjani 6. Se' e dobro {to dobro }e zavr{i. Cf. 10 / Poslovici 12. 1093. Var. 22. The longest WAY round is the shortest way home. Ill WEEDS grow apace. 1097. Najlo{oto trkalo na kolata najmnogu krcka. Koga e ubavo vremeto. saith Solomon the wise. podgotvi se za lo{o. The COW knows not what her tail is worth till she hath lost it. The cunning WIFE makes her husband her apron. ^u`xiot maznik potu~en e. ^u`x komad poblag e. Boj se od tia voda. Sim. 31. (Kav. 18. Stolen WATERS are sweet. 22. Ako oj{ po dale~nijot p't. 10). Dobrodetelnata `ena e venec na svojot ma`. the quick pass away. 4. 1092. 31. Cf. In fair WEATHER prepare for foul. 1095. 1101. The worst wheel of a cart makes most noise. Still WATERS run deep. Ako ne zeme{ `ena so edna gre{ka. 1096. 9). Every WHITE hath its black. Korovot najbrgu rasne. Da ne bideme umorni da pravime dobro. 1103. 17 / Poslovici 9. ^u`xoto vino poslatko e. He hath enough who is contented with little. Sim.

Nema pogolema mudrost od mol~eweto. (Zechariah 10. easy go. A willful man will have his way. They that sow the WIND shall reap the whirlwind. Poseaja veter. Kolku i da e silen vetrot. light go. 15 / Psalmi 104. 5). then an enemy. 7 / Zaharija 10. your feet are light. 15). najposle }e stivne. U~i se na mudrost od ludosta na drugite. (Ecclesiastes 10. Mudriot ja dr`i zatvorena ustata. or be silent wisely. 1119. 1111. 1108. 7 / Osija 8. Ako tvojata volja e spremna.− 281 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 1106. 1112. Ako ima volja. Wine is a turncoat. 1107. Vinoto e vrtikapa. Ubaviot den vo zima e majka na nevremeto. Koj ne saka koga mo`e. So la`icata me rani. Najdobroto vino e ona za koe drug pla}a. Prijateli po ~a{a ne se ve~ni prijateli. Var. No WISDOM to silence. Good WINE needs no bush. The best WINE is that a body drinks of another man's cost. Where your WILL is ready. 1121. Cf. (MNU 5903). LIGHTLY gained. Light come. so ra~kata mi kopa o~i. when he will he shall have nay. it will fall at last. WISDOM is better than strength. SPEAK fitly. i }e po`neat bura. . Learn WISDOM by the follies of others. Koga vinoto }e se ispie. ma`ot i' e prestilka. WINE makes glad the heart of man. 1109. SILENCE is often the best answer. go with the water. 1120. He covers me with his WINGS. odneseno so vodata. (Hosea 8. Podobra e mudrosta otkolku ja~inata. Sim. Come with the WIND. EASY come. A WISE head makes a close mouth. Doneseno so vetrot. Cf. nozete }e ti bidat lesni. }e se najde i na~in. 7). Dobroto vino samo se fali. (Psalms 104. 1117. Cf. 5-6 / Sirah 20. 1114. SPEAK fitly. (Ecclesiasticus 20. 1110. the wit is out. He that WILL not when he may. 1122. Var. 5 / Poslovici 24. So l'`ica srka. A WISE head makes a close mouth. 7). Blow the WIND never so fast. Sim. Umniot trae i pravi. Cf. 1113. pametta se gubi. 5-6). or be silent wisely. first a friend. SILENCE is often the best answer. Proverbs 24. 1118. WINE is a turncoat. there's a way. 16. ]e im se raduva srceto kako od vino. When the WINE is in. No WISDOM to silence. 1116. (Ecclesiastes 9. a koga }e saka ne }e mo`e. 19). 16 / Propovednik 9. Vinoto go razveseluva ~ove~koto srce. A fair day in WINTER is the mother of a storm. Nothing is impossible to a willing HEART. quickly lost. Var. 1115. (a) so opa{kata o~ite mu izva`da. 19 / Propovednik 10. and bites me with his bill. Where there's a WILL. Vinoto go razveseluva `ivotot.

(Od lo{ ~ovek nikoga{ ne izleguva aren. Volkot go klale da (gi) vardit ovcite. ludite na svoite. Volkot ne vodi smetka kolku ovci ima. To set the WOLF to keep the sheep. Volko na sinoro ne davi. (Matthew 10. Bogatiot ~ovek se smeta za mudar sebesi. WISE men learn by other men's harms. (Ecclesiasticus 21. (MNU 884). Nikoj ne mo`e sekoga{ da bide mudar. Cf. Cf. (Matthew 7. toj site }e ti 'i izdavi. }e nau~i da zaviva. Da go ostavite volkot da gi ~uva ovcite. LEARN wisdom by the follies of others. Every man is a FOOL sometimes and none at all times. (MNU 898). Lo{ata `ena e polo{a od lo{iot ma`. Cf. but never good. Volko ako go klai{ da ti pasi ovci. It is too late to shut the STABLE-DOOR after the horse has bolted. A WOLF in sheep's clothing. (MNU 896). but never his nature. Sim. a na ludite srceto im e vo ustata. Mudrite se u~at na tu|ite gre{ki. WISE men have their mouth in their heart. a volkot zad vrata. (Postavile da ja ~uva ti{inata i spokojstvoto ~ovek po priroda nemiren i zlostornik. 1128.− 282 − Bone Veličkovski 1123. Who keeps company with the WOLF will learn to howl. (MNU 890). Nie za volkot. The fox preys farthest from his home (den). (MNU 901). You give the wolf the wether to keep.). Volko ovca ne se ~init. It is good to beware by other men's harms. The WOLF preys farthest from his home. When a thing is done. fools their heart in their mouth. He sets the FOX to keep his geese. 1126. 26 / Sirah 21. He is WISE that is rich. 1129. and his tail appears. a ne jagniwa. 1132. (Proverbs 28. Cf. Volko dlakata ja menuat. Volk vo ov~a ko`a. 1133. Sim. 1127. V'lkot vlaknoto go menvit. The FOX may grow gray. Volko sekoa{ ra|a vol~iwa. ama u}ot (tabietot) ne go menvit. Talk of the DEVIL. Every man is MAD on some point. Var. 28). Volkot vo atarot ne davi. 16 / Matej 10. (Kav. . A bad WOMAN is worse than a bad man. 1124. No man is WISE at all times. fools. 1135. Talk of the WOLF. Var. 'I ostajle me~kite da 'i vardet drenkite. 11 / Poslovici 28. Koj se dru`i so volci. and he is bound to appear. 1241). ama }udta ne ja menuat. He is happy whom other men's perils make wary. Var. It never troubles a WOLF how many the sheep be. It is easy to be WISE after the event. Sim. 1125. When the HOUSE is burned down. The WOLF may lose his teeth. ADVICE comes too late. Na mudrite ustata im e vo srceto. 11). 421). (Kav. Cf. Var. 1131. you bring water. One must howl with the wolves. 16). It is good to learn at other men's cost. Lesno e da si mudar po nastanot.). 1134. by their own. (MNU 895). 15 / Matej 7. 15). 1130.

WOMEN are the devil's nets. From WORD to deed is a great space. Sim. Better give the WOOL than the sheep. @ena netepana i motika neklepana ne biva. SAYING and doing are two things. the more they're beaten the better they are. A WORD to a wise man is enough. 1141. A WOMAN. 1149. Words have wings and cannot be recalled. 1140. SAYING is one thing. Women are as wavering as the wind. a woman. many turds. Ubavata `ena bez doblest e kako izvetreano vino. and a walnut tree. Poarno neka otide volnata otkolku ovcata. Choose neither a woman nor linen by the candle-light. Cf. A fair WOMAN without virtue is like palled wine. You cannot see the city for the houses. Sim. A woman's mind and winter wind change oft. Dolg e patot od zborot do deloto. Where there are women and geese. Var. Dally not with WOMEN or money. He cannot see the WOOD for the trees. many geese. and doing another. 1137. You cannot see the wood for the trees. Da si nema{ rabota so `eni i so pari. Three WOMEN and a goose make a market. Like WOOD. (Kav. we may find wisdom in WOMEN. A WORD and a stone let go cannot be called back. Var. many words.− 283 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 1136. So ubavi zborovi ne se polnat xepovi. 1146. Many a true WORD is spoken in jest. 1151. Mnozina znaat da zboruvaat. 1138. A woman is a weathercock. @enata e od opa{kata na |avolot. Sim. takvo svir~e. Vo {egata ima polovina vistina. Sim. Cf. WOMEN are as changeable as the wind. 1142. Na pametniot i eden zbor mu e dosta. Few WORDS to the wise suffice. ^esta na ~ovekot vredi kolku {to vredi negoviot zbor. Fair WORDS fill not the belly. Vo {egata ima mnogu vistina. 1147. A spaniel. nazad ne se vra}aat. Kakvo drvce. 1145. ne mo`e da bide. Many women. Never choose your WOMEN or your linen by candlelight. Var. 1152. 1143. Var. Magare na skala i mudra `ena. Tri `eni i edna guska cel pazar. 1150. @enite se promenlivi kako vetrot (vremeto). 2632). Var. @ena i obleka ne se biraat na sve}a. An honest man's WORD is as good as his bond. 1148. Ne mo`e da ja vidi {umata od drvoto. there wants no noise. and a walnut-tree. Good WORDS fill not a sack. 1139. Cf. . Zbor {to }e se ka`e i kamen {to }e se frli. the more you beat them the better they are. a dog. Od zboroj popara ne se prajt. a malcina znaat da rabotat. Var. like arrow. Var. 1144. Sim. When an ass climbs a ladder. A word spoken is past recalling. Half a word is enough for a wise man.

No SWEET without some sweat. Good WORDS anoint us. 14). Arnata re~ carskata porta ja otvarat. 1718). As the WORK. Qubeznite zborovi se kako med. Fair WORDS break no bones. 1157. . Sim. If you won't work. 27 / Matej 16. Na pametniot i eden zbor mu e dosta. J'zikot se~it poostro od sabja. (MNU 302). Revelation 22. 990). No mill. Many WORDS will not fill a bushel. Cf. Sim. So zborovi ne se polnat ko{ei. Good WORDS fill not a sack. 1156. 10 / II Solunjani 3. Kakva rabota. ama tikven ti e gro{ot. 12). Var. no meal. oti saka oris i mas. 1165. 1159. Po rabotata. Cf. Gospodi. 8. you shan't eat. 10 / II Korintjani 5. ]e im platam spored nivnite raboti i spored delata na nivnite race. 1161. 18 / Sirah 28. Fair WORDS fill not the belly. 14 / Eremija 25. Few WORDS to the wise suffice. never did him any harm. Dobrite zborovi ladat podbro od voda. 12 / Poslovici 24. 19). Za nerazbranjot i t'pan da bijet ne e dosta. Od ubavi zborovi nema da ti padne ustata. So zboroj piqaf ne se prait. After the WORK is done. (P. (Jeremiah 25. Ako nekoj ne saka da raboti. Var. Fine WORDS butter no parsnips. Words fly. LIP-HONOUR costs little. A man's hat in his hand. 14. Zborovite i perduvite gi nosi vetrot. II Timothy 4. 980). Matthew 16. Many WORDS will not fill a bushel. Sim. and ill do unjoint us. Ti mu vra}a{ sekomu spored delata. WORDS and feathers the wind carries away. 1163. 1162.− 284 − Bone Veličkovski 1153. 12). Dobrite zborovi gi stavaat me~ovite vo kanii. (MNU 5883). (Ecclesiasticus 28. dosta e. Var. Var. no gains. yet may bring in much. repose is sweet. Cf. 27. Var. 12. Cf. 1158. 1160. (Psalms 62. 12 / Psalmi 62. (Kav. neka i ne jade! (II Thessalonians 3. taka e i platen. Good WORDS fill not a sack. Fair WORDS hurt not the mouth. Koj kako rabotat.D. (MNU 294). Cf. Cf. WORDS cut more than swords. He that will not WORK shall not eat. Qubeznite zborovi daleku patuvaat. Ubavite zborovi ne se ma~kaat na leb. Cf. 14 / II Timotej 4. No PAINS. 1154. (Kav. slatka e po~ivkata. (I Corinthians 3. 1323). 1155. So ubavi zborovi ne se polnat xepovi. Var. Kind WORDS go a long way. 10). Good WORDS cool more than cold water. Words are but wind. A soft ANSWER turneth away wrath. 1576). II Corinthians 5. Proverbs 24. writings remain. so the pay. A horse that will not carry the saddle must have no oats. Mnozina padnale od me~. Sekoj }e ja primi svojata nagrada spored svojot trud. 1164. (Kav. 10. 8 / I Korintjani 3. no ne tolku kako od jazikot. (Kav. takva plata. 12 / Otkrovenie 22. Aren ti e zborot. Za razbranjot i ajpida da zbr~it. A WORD to a wise man is enough.

1178. drug se ka~ue. there would be nothing undone. Cf. In the world. Sim. What's YOURS is mine. The WORKMAN is known by his work. Podobro e da si prv vo selo otkolku posleden vo grad. 978). 3093). and what's mine is my own. Lo{iot zanaet~ija se kara so svojot alat. (Kav. If the YOUNG man would and the old man could. 1177. a drugi slevat. Edna{ na sto godini i pe~ena guska mo`e da leta. Ne otvoraj stari rani. If you lie upon roses when YOUNG. 1175. 1180. (Kav. YESTERDAY will not be called again. Ako na mladost ni{to ne si sobiral. YEARS know more than books. (John 17. 1176. Mladosta da ti ja imam. that one goeth up and another goeth down. Sveto e merdiven: edni se ka~uat. I crvot da go nagazi{ }e se svrti. (Kav. Var. The WORK shows the workman. @ivot je merdivan. An idle YOUTH. for you know not how much you may be hindered tomorrow. It will be all the same a hundred YEARS hence. Var. 1171. ni{to ne }e ostane{e nezavr{eno. you'll lie upon thorns when old. 1179. 1169. Y 1173. Majstorot se poznava po negovata rabota. 1131). WORK today. The WORK shows the workman. Better be the head of the YEOMARY than the tail of the gentry. I se' Moe .Moe. srceto da ti go nemam. Koj na mladost ne u~it (ne se u~it). (MNU 5500). Ako na mladost le`i{ na rozi. . 1170. who knows not to swim goes to the bottom. Cf. An idle YOUTH. 10 / Jovan 17. Izgubenoto vreme nazad ne se vra}a. (Nedeq. Vodata sekoga{ te~e kon rekata. 1167. Var. 1972). Ako mladiot naprave{e se' {to stariot znae{e. 1604). 186). I b'lvana imat `'l~ka. eden slaga. Var. Glavata e postara od knigata.e Toe. Cf. str. Even a WORM will turn. Var. It will be all one a thousand years hence. Kradecot sekoga{ }e si ostane kradec. a needy age. (Kav. The WORKMAN is known by his work. Zanaet~ijata rabotata go falit. na starost }e le`i{ na trwe. 1172. The FLY has her spleen and the ant her gall. 1659). Thus fareth the world. The WORLD is a ladder for some to go up and some down. a needy age. na mladost trebit da se potit. 10). It is not wise to open old WOUNDS. Cf. i Tvoeto . Koj sakat na starost da si po~init. (Kav. Var. 1168. na starost }e se m'~it.− 285 − English-Macedonian parallels of equivalent proverbs 1166. A bad WORKMAN quarrels with his tools. Rabotata go falit majstorot. (Kav. Tread on a worm and it will turn. 1174.

(Proverbs 22. Cf. (Mladosta pominuva. ama ne e za dva veka. Eident (diligent) YOUTH makes easy age. Var. Mladost(a) te~it kako reka. we best know. 6 / Poslovici 22. 5). Cf. (MNU 3201). A young courtier.). na starost ni{to nema da najde{. kratkovremena e: taa ne trae mnogu. (Kav. 1973). you'll lie upon thorns when old. Mladosta ne e doveka. 1183. YOUTH will have its course. nema da otstapi od nego. Whoso learneth young forgets not when he is old. Var. age remembers. 1182. Koj{to saka da si po~init na staros. pa koga i }e ostare. Sim. ([to nau~il vo lulka. (Ecclesiasticus 25. . an old beggar. What YOUTH is used to. (MNU 3763). }e mu ostane do groba). a skoro si istekuva. 3 / Sirah 25. What we first LEARN. neka se poma~it na mlados. If you lay upon roses when YOUNG. Upatuvaj go deteto po negoviot pat.− 286 − Bone Veličkovski 1181. 6).

long ~ 3. ~ vice 450 alms 23 alone 24. ~ honey 875. afterwards 986 again 980. old ~ 19. 431 angel 28 anger 29. good ~ 612. 1004. ~ man 544. ~ grasp 234. 912. ~ devil 673. ~ trencher 971 answer. 32 annoy 467. master ~ 609 abundance 5. 771. 760 another 156. 912 an hour 430. 811. 1163. apples 764 April 43 apron 1105 architect 44 arm 213. ~ rivers 837. 30. 1019. 784 ascended 938 ashamed 783 ashes 42. 383 accord 7. 967. like ~ 1145 art 47. ~ arts 679. 379. according 519 accounting 8. 6. 955. ~ maids 584. 759. ~ hand 971. ~ nail 673. ~ lose 234. ~ evil 580. 753. 873 after 948. 1182. silver ~ 896 army 45 arrow 46. ~ times 297. 362 apace 691. 957. 35. ill ~ 21 akin 832 alike 957 all 293. ~ meats 584. ill 1068. 1012. ~ men 623. 874. 17. ~ covet 234. 854. ~ day 845. 605. 51. 933. 698. needy ~ 1178. ~ perils 742. ~ costs 227. ~ things 620. ~ poison 673. 204 absence 1. 316. 910. 1002. 719. 772. ~ turn 1063. 710. ~ thing 421.SUBJECT INDEX of the most commonly used key words and proverbial expressions A above 1054 abroad 151. 806 asking 50. 7. 48. ~ death 621. aching tooth 1025 acorn 9 action 10. 85. ~ sores 724. 933 age 18. soft ~ 33 ant 1171 anvil 34. 779. ~ sides 716. ~ loaf 988. 644. 976 accuser 225 ache 245. ~ truths 1061. 984 . 436. 912 agreement. 921. ~ hand 363. 680. actions 262 Adam 11 adder 12 ado 13 advantage 931 adversity 14. 803 advice 15. 1094 ape 36 apparel 217 appearance 37. ~ doors 655. 1005. rotten ~ 41. ~ death 889. best 925. 726. 936 afar off 1087 affection 566 afraid 868. 25 altar 26 always 973. ~ house 907. another's 156. 784. 1020. 519. 2. 1176. 52 asleep 917. 829. 516. ~ man's 971. like ~ 814. 1003. 890. 1079. ~ parties 759. all arts 679. 1180. easy ~ 1181. won ~ 1009. 807. 16. 1096. absent 4. ~ joy 760 ~ pleasure 760. 624. lean ~ 20 air 114. against 614. 988. 1001. 441. 168. 49. 980 amends 32 amiss 27 ample provision 807. 42. 38 appetite 39 apple 40. arms 555. angry 31. 1113.

− 288 − Bone Veličkovski ass 53. 741. bellyful 109 beloved 682 below 861 best 120. 63. 149 beast 12. ~ market 600. 1158. 922. ~ whelps 127. 90. ill ~ 116. 248. barkers. 688. ~ man 131. 749. 536. 200. 58. 1069. 816. 72. 59. 94. half 269 axe 1047 B Bacchus 69. 793 blow 34. ~ once 956. 1067 baker 371 balk 74 ball 899 barber 75 bare 887. barking 278. 540. 67. ~ man 1135. bitter ~ 122. 1113. ~ masters 315. 88. 1100. bitten 868. hasty ~ 127 bite 276. 247. quick believers 1049. 99. 123. ~ late 560. early ~ 121. 907. 62. great 276. 132. 347. 1137. 475 blamed 1058 blessed 347. 84. 362. 92. 475. 675. 817 bead 77. 976. 903. 386. 749. 340. 60. 1175. 130. 464. 54. better-natured 113 between 947 big fish 319. ~ clouds 212. 756. 948. blows 418. 605 blossom 86. 152. 64. 792. ~ supper 502 beggar 93. cracked 103 belly 104. 913. 135. 105. 724. 98. 117. 723. 784. 124. 742. ~ dog 276 barn 43 battle 100. ~ sheep 878. 118. ~ men 133. 975 body 374. 888. 1029. 885. 421 beard 83. every 824. 89. 87. little ~ 139. 822. 1032. ~ corn 345. two bigs 1067 bill 1117 bird 114. 119. 498. 86. ~ children 839. 989 bark 276. called ~1147 bad 71. 369. beggar's brother 449. 921 birth 125 bit 126 bitch 984. 570. 250. 332. birds 217. 809. 106. 259. 150. biters 276. 195 back 70. 148. 1075. 108. ~ answer 894. ~ pear 396. 504. ~ some 809. 1141. 455. 546. 518. 120. ~ workman 1168 bag 237. 657. 516. 53. 267. beads 246 bean 78. 151. 65. blindworm 12 block. ~ cart 185. ~ paymaster 727. 716. 96. ~ purse 555 beginning 39. 56. ~ door 711. 61. 691. 660 blood 136. 418 beaten 1137 beauty 85. old ~ 207. first ~ 100. black-brows 122. believing 865 bell. 112. ~ things 985. 674. 296. 114. ass's tail 813 at last 1109. 95. hard beans 439 bear 80. ~ thing 751. 168. 311. 577. 57. 403 before 986. 277 bitter bird 122. sound ~ 636 boisterous horse 414 bold 333. 105. ~ teacher 300. barefoot 889. 231. 107. 55. ~ news 690. 264. 129 black 122. 920. 1146. 43. 992. 721. 369. 779. ~ breakfast 502. ~ job 1075. ~ dog 396. 1182. great 138. 97. 376. 925. 940 boast. ~ hen 391. 530. 295. 442. 874. 66. 402. 318. strange bedfellows 680 bee 91. 793 bed 19. 478 . ~ woman 1135. every ~ 937 behind 899 believed 521. 682. 615. 462. 1152. 475 blab 128. 1066 aunt 68 authority 1036 avoided. 1065. 606. enriched ~ 484. 137. 97. 377. 484. ~ wine 1113 bestir 111 betimes 759 better 78. each ~ 115. 972. blessing 616 blind 134. once ~ 189. 865. 501. 679. old ~ 1180. 566. 110.

burnt ~ 203. 371. eaten ~ 153. 177 candle 178. 624. 141. own ~ 722. 194 . burnt-arse 122. good 153 cherry 200. 779. creaking ~ 183 castle 386. 496. 657 carcass 181 care 182. 909. 427 butter 9. 611. 226. 835. 936. children. 204. 1034. 180. 550. own ~ 733 great burdens 409 burned down 436. borrowing 145 bosom 46. bush natural ~ 167. 168. 660 chosen 596 Christmas 208 church 209. 779 calendar 258 call 122. 392. good ~ 161 brother 683. great 148. 933 both hands 363. dry ~ 151. better ~ 839. 854 churls' play 758 . 1170. 973. 921. 143. 166. burnt child 203. 152. 759. 205. 1155 buyer 172 C cabbage 173. 190. no ~ 913 breakfast. much ~ 835. 792 bread 9. 475 bush 114. children 163. built 699. 188. 1176. 158. 63. 277. new 160 broth 155. 855 brass 595. 156 bred 141 bridge 80. 193. best ~ 185. 997 borrower 144. frontier ~ 1102 cat 186. 1112. 1098. two brothers 162 bruit 148. sober cats 221 cause 32 cellar 43 Ceres 195 chain 196. great cares 916. 154. 277. rough ~ 414 brim 922 broad shoulders 1049 broken 755 broom. calling 590 calm 948 camel 176. fat ~ 152 capuche 77. 840 bull 165 bulrush 165 bung-hole 738 burden 53. 593. twice ~ 707. bones 940. 247. 191. 740 cable 665 Caesar 174 cake 175. 866. called 596. 903. each ~ 982 bushel 341. 1027. cherries 454 chestnuts 201 chickens 202 child 204. 179. 140. ~ sides 956 bottom 922. 590 butcher 170. 975 brains 149. much ~ 975 buffet 126 building 163. scalded ~ 189. little cares 916 carrion 821 cart 184. bottomless 94 bough 146 bow 644 boy 147 braggers. 969. 839. children's teeth 310 chip 207. cat's paw 201. 1158. 246 caravan 278. beggar's ~ 449. 192. good ~ 396. children.− 289 − SUBJECT INDEX bolted 436 bond 1149 bone 19. ~ in gloves 187. 1160 business 169. 1153 books 1174 born 142. 171. 254. 993 changeable 1142 charity 197. 900. 206. before 502 breaking 474 breast 246 breath 155. 373. candle-light 1139 capon 9. 171. 159 bridle 64. ~ kettle 781 brave 333 braying 150. 198 cheer. 805.

216. 1122 cloth 213. neighbour's ~ 345 cowl 215. 772. three days 320 . good ~ 864 cost 1113. commonly 393 company 355. 1088. 963. ~ past 253. evil ~ 117. 754. many countries 230. scabby ~ 839. 277. 1068. 360 content 191. many cooks 226 cool 43 core 42 corn 43. ~ feast 224. 1144 civility 543 clad 36 claws 540 clean 160. another ~ 845. 247. 909. whole ~ 18. 435. ~ hands 364. 1134 compelled 563 concord 1070 conscience. 477 comb 422 comfit 78 comforter's head 222 common horse 423. 948 clown 313. all costs 227 cough 562 counsel 228. 1157 colour 133 colt 221. 1183 courtesy 233. fair ~ 1118. better ~ 345. 1020. ~ foreseen 269. 240. first ~ 610. 398. large ~ 672 cobbler 219 cock 220. 883. 877. many customs 230. 493 couple. 699. 503. 924. 948 climbers. ~ guest 320. 248. 229. contented 1092. 635 cookery 439. crows 249 cruel 463. guilty ~225. 217. 975 cuckold 444 cunning wife 1105 cupboard 107 cured 676. 702. contentment 1092 continual fear 225. many counsellors 229 country 231. 519. 214. desperate 270 cycles 952 D dam 252. craft's master 610. 1019. 982 consent 895 constant dropping 282. ~ door 183 creditors 243 crime 782. 1010. half ~ 269 cushion. covered 746. much 835 cold 195. 1029 cow 238. 1046. 241. 598 crust 191 cry 13. 693. own ~ 801. ~ mind 635. 478. dangerous 1020 dark 194. happy 442 course 565. 660. 239. 232. more ~ 409. 982. 585. good 224. covetous man 235. coverlet 519 covet 234. 912. 457 coat 213. 236. 840. ~ wedge 994 crab-tree 242 cracked bell 103 craft 233. 695. covetousness 237. 519. at head's ~ 1026. 807. 215. 241 crabbed knot 994. daughter-in-law 662 dawn 681 day 293. creaking cart 183. ~ water 189. criminal 721 cripple 244 crooked logs 553 cross 245. old ~ 252 coin. 841. every ~ 748. 966. 477 danger 260. 323. day. 493 cuts. cruelty 721 crupper. 863. devil's 446 custom 251. new ~ 250. embroidered 250. sheep's clothing 1128 clouds. hasty 211 cloak 954 close mouth 667. 912. 800. cleanliness 210 clear weather 212. ill ~ 395. 379 crow 131. black 212. little ~ 672. 635.− 290 − Bone Veličkovski city 963. 246. 218. 742. little ~ 1092. darkest 681 daughter 254. 914. rainy ~ 807. young courtier 1180 cousin 940 cover 780. 726. much ~ 148. 768.

doorstep 963 doublet 216. 265. well ~ 1097. 797. 1163 door 220. hungry ~ 279. 246. at ~ 31. ~ tooth 428. 258. deceptive 37 deed 856. 622. 900. 959 doers 975. 827. 936. 259. creaking ~ 183. 826. 975 dog 66. devil's cushion 446. 728 early 89. constant 282. 476. all ~ 655. tomorrow ~ 1015 E each bird 115. diseases 271. drowning man 284 drunkenness 911. many drops 283. bad ~ 396. open ~ 711. deadly ~ 827. 540. 369. 281. 288. wide ~ 377. 1070 doctor 257. 866. doors 937. 1074 dry 43. 1081. ill 676 deep 768. 549. easier 810. ~ bird 121 earnest 200. 671. ~ remedies 270 destruction 389. 464 earth 227. after ~ 621. 939. debts 260 deceit 1049. 901. great ~ 921. 1089. 1088. eating 39 . 442 deal. little ~ 148. East Indies 850 eaten 875. 852. easily 388. deep waters 881 defiled 702. ~ bread 151. open ~ 789 dish 125 disputants. delays 1020 den 1132 descent. 484. devil's nets 1143 dicing 908 died 759 diet. debtors 243. 558. 754 delay 1006. 737 drouth 911 drowned 69. 152 duck 285 due 179. 857. barking ~ 276. 259. 757. 478. 209. one ~ 673. ~ time 448 dumb 916 dunghill 220. earthen pot 781 ease 711. 552. dirty linen 539. 621. 450. ears 108. back ~ 711. little ~ 971 dirt 268. 783. own ~ 478 dust 286. ~ said 851. great 924 death 156. 1040. 1130. 263. 70. 889. 220. 1124. one ~ 1068. 788. dog's foot 201. ~ puddings 279. greater 211 design 882 desperate cuts 270. 264. 173. glorious ~ 267. 921 doing 856. easy 290. 1150. 569. ill ~ 727. 657. deeds 262 deemed. ~ bush 982. 335. 638. good ~ 261. little ~ 168. 179. drinking 908 dropping. 746. eagles 287 ear 177. desperate ~ 270 disgrace 454. 1137. 759. 963. 911. 1150.− 291 − SUBJECT INDEX dead 255. 939. dogs 278. sow's ~ 813. 336. 850. 597. two 272 distaff 352 distrust 1049 ditch 134 divided 482. ~ bread 153. ~ known 269. 480. 826. diligent youth 1181 dinner 621. ~ diseases 270. deadly disease 827 deaf 256. done 851. ~ other 467 eagle 181. 746. ~ go 534 East 386. another ~ 673. ~ nothing 280. 908 Devil 77. 1049. scalded ~ 277. ~ house 609. 312. ~ age 1181. 540. ~ come 534. 883 doves 869 dower 85 down. fair ~ 267. deceived 393. two ~ 289. 937 diligence 182. open ~281. deceiving 37. ~ water 1085 discretion 713 disease 826. burned 936 dozen 1028 drabbing 908 drink 109. another's ~ 889. 785. feast ~ 1082 debt 88. 257. slender 413 difficult 99.

scratched ~ 1056 fade 86 failure 451 fain 687 faint heart 380 fair 42. falling house 820. 1010. 1124 ever 521. 305. ~ feathers 729. ~ lady 380. 1115. ~ new 689 evil 46. enemies 350. 1153. ~ man 963. 1161. one ~ 1104. 311. 890. 302. like ~ 660. ~ manners 508. 682. all ~ 580 excuse 4 experience 300 eye 301. ~ block 824. ~ woman 1136. ~ rose 844 faith 472 fall 794. ~ spent 298. 579. 247. good ~ 675. ~ death 267. ~ heads 627. 635. many ~ 870. 368. ~ land 344. ~ why 1101 everybody 759 everyone 759. 98. foul ~ 729. faultless 297. featherbed 387. 385. eggs 474 eident youth 1181 elbow 915 elephant 327 eleven 819 ell 313. fathers 310 fault 4. faster 902 fasting 106 fat 78. 641. 430 event 436. 986. 721. 294. 904. 647. 468. 909. two ~ 1104 fear 152. 1148. 789. 969. long ~ 889. 1081. ~ weather 1093. 312. ~ fruit 1041. 670. lower ~ 211. 384. ~ crow 117. 180. death's ~ 1082 feather 114. 1102. 1051. 976 everything 537. ~ stone 859. feared 826. open ~ 295. ~ capon 152. ending 97. 358.− 292 − Bone Veličkovski eavesdroppers 545 ebbest 950 edge 310 educated 839. 1092. 461. ~ one 1047. 152. 933. ~ words 1152. 303. 828. ~ shoe 884. 363. far-dwelling kinsman 340. 846. 689. ~ sack 848. 905. 453. ~ sweet 1100. 936. 1108. 453. farthest 1132 fast 397. 536. fated 671 father 141. 307. 751. 723. ~ of a needle 176. 976. 570 enemy 47. 933. fairest 248. hundred ~ 172. 123. eyewitness 865 F face 209. ~ pedlar 732. reconciled ~ 173 Englishman's home 386 enough 863. 457 embroidered crupper 250 empty 94. ~ foot 884. ~ water 1086. 733. ~ miller 634. 1079. 1037. 964. ~ face 85. physicians' ~ 746. 982. 605 estate 644 Eve 11 even reckoning 823 evening 293. ~ day 748. feathers 217. fears 835 feast. fair ~ 85. so ~ 1109. 305. ~ gotten 298. 862. one ~ 304. 306. continual 224. 1029. ~ wife 419. four ~ 304. ~ way 494. two ~ 289. 589. 309. ~ white 1100. eyes 200. white ~ 391. 981. miserly ~ 308. leaden ~ 353 felled 699 . faults 564. 439. sudden falls 211 false friend 295. ~ sin 897. rich ~ 1092 enriched beggar 484 envied 296 equal 259. ~ prophets 802 familiar enemy 295 fanned fires 563 far 904. 885. 249. 980 every beginning 937. 832. fair ~ 729 fed 971 feeling 865 feet 192. familiar ~ 295. education 292 egg 117. ~ paunches 104 fate 671. 996. greatest ~ 1046. 1026. 1158. ~ without 305. 305. ~ vessels 1073 end 293. 259. 982. ~ kitchen 483. ~ flock 878. ~ day 1118. fallen 1047. 304. ~ judgement 20. 468. 683. continual ~ 225. thrifty ~ 308.

771. 1154 fiddler 434 fields 312. 315. 495. whole ~ 876 flogged 839 flower 86. ~ within 305. 1171. old ~ 323 France 60 free 623. 331. many ~ 812. follies 1119 fool 15. 1115. fisherman 1033. ~ heart 305. 1133. 713. ~ pound 738. 512. 371. 457. ~ step 937 fish 81. 389. ~ words 1148. 1126 foot 271. 321. 367. 638. 327. 939 full 106. 325. gained. 153. 202. 320. 534. 793. 253. long ~ 823. God ~ 80. 500. 277. 1090 forced love 563 forecast 713 forehead 384 forepart 716 foreseen. friends 350. ~ legs 417 fowl 114 fox 338. 336. good ~ 1041. 804 fence 345 few 596. 359. 946. friendship 316 frontier castle 1102 frugality 458 fruit 148. 793. 335. 671 foes 1055 folk. old ~ 342. little ~ 975. 60. great ~ 319. gamesters 554. every ~ 884 forbidden fruit 343. 341. hot ~ 1086. 1087. no ~ 906. 323. 316. 297. 484. 1045. 140. ~ day 610. 647. 571. 983 flying 307. 322. 890 fork 141 formidable 45 fortune 44. 328. good ~ 713. stolen ~ 343 frying-pan 475. fanned fires 563. 314. soon ~ 3. foulest weeds 344 fountains. forbidden ~ 343. dog's ~ 201. 667. lightly gained 290. 764. one ~ 961 fly 326. 339. 990 fire 201. danger 269 forever 490 forgetful head 368 forgotten 578. ~ gaining 735. 932 fling 760 flock. 75. fingers 702. 401. fishing 324 fitly 894. ~ weather 1093. 925 flax 352 flesh 9. foolish man 412. 722. every 878. 317. 971. good ~ 340. 141. 988. fool's paper 1080. 833 folly 505. 833. 1090. great ~ 924. horse ~ 418 fresh fish 320 friar 241. 701. 1132. 274 Friday 502 friend 153. ~ tongue 1026. ~ water 1086. 991. fortune's wheel 337 foul 702. ~ words 1155 finger 313. fresh ~ 320. 360 fish. 754. 1115. 572. 332. big 319. ill ~ 382. 458. 474. little ~ 924. 330. gaming 908 . flies 287. little ~ 319. evil ~ 1041. 1081 fierce 264 file 1007 fill 35 filth 770 fine 689. 670. 405. first gaining 735. fools 206. 833 furrow. 906. 965 gall 1022. 197. 203. 334. 764. 354. penny ~ 735. little 283 four eyes 304. no gains 718. 875. 986. 504. 804. 819. 1171 gallon 401 gallows 981 game 554. small ~ 319. 686. 1182. 333. straight ~ 553 first 318. 204. 983. 341. ~ love 577.− 293 − SUBJECT INDEX fellowship 771. 1044. ~ tongues 1028. 1042. 812. 357. 329. 683. 541. rich 812. 1085. straight 714 fury 538 G gain 156. 516. false ~ 295. 703. 754. 559. full ~ 812. ~ blow 100. 373. true ~ 743. 749. 192. 907. ~ feet 729.

982 gutter 829 H habit 241 hail storm 662 hair. 1152. 613. ~ talker 974. goods 623. ~ key 720. 849 glass 370. 944. 313. 985. 114. 502. king’s ~ 358 gotten. 597. 316. 984. ~ cheer 153. 179. ~ turn 261. 1156. 1030. ~ step 937. ~ promises 798. 72. 360. ~ fish 319. ~ friend 340. ~ loss 559. ill ~ 453 governance. 699. 105. gentleman 11. 350. 1150. ~ riches 376. 492. left ~ 458. 675. ~ smack 741. 283. 246. ~ houses 371 glorious death 267 gloves. ~ neighbour 682. ~ wain 514. God's help 681 going 387. ~ soul 139. 545. ~ healer 1003. thousand griefs 762 groat 111 ground 74. ~ ship 514. 96. 975. 552. 1149. 893. ~ shepherd 880. ~ seed 864. 879. ~ memories 523. short 511 gowd's worth 757 gown 241 grain 546 grapes 359. 1157. ~ thing 1029. 98.− 294 − Bone Veličkovski garden 311. ~ market 600. 465. 255. ~ wealth 1092 greener 345 grief 408. 345. ~ oaks 514. constant 320. another's ~ 971. sour ~ 310 grass 43. 979 gentry 1175 gift horse 346 Gill 462 girdle 1022 given horse 346. 929. ~ wasters 163. ~ intentions 390. new-come ~ 320 guide 821 guilty conscience 225. unbidden ~ 361. so ~ 534 gold 55. ~ liar 974. ~ fruit 1041. ~ mother 661. ~ persons 200. 737. 859 grave 142. ~ ware 1083. greater descent 211. 432. men's ~ 623 goose 285. neighbour's ~ 345 guest. 351. 1116. 464. ~ land 494. right ~ 458. 588. 964. ~ name 675. 969. ~ head 373 great 72. ~ heart 382. gone 1015. 558. 1158. gladness 467. ~ dogs 921. ~ a loaf 913. 363. 586. ~ broth 161. both . ~ mouse-hunt 190. today ~ 1015. ~ braggers 148. 362 hand 77. 944. guests 320. ~ ruler 701. 644. 338. more 167 half 85. ~ avoided 269. golden 615. 616. 509. ~ watch 1084. 1088. 605. 215. ~ conscience 224. 1133. ~ accord 612. 988 gentle 573. ~ fortune 713. 74. 893. 862. 455. ~ cured 269. ~ key 476. 944. 360. 947. one ~ 169. ~ words 543. 78. ~ face 675. 457. ~ deal 924. 101. ~ burdens 409. ~ store 171. 354. ~ tree 1041. ~ sound 1073. ~ morrow 682. 338. ~ fire 924. 988. 1160. another ~ 363. 148. 961 garment 217 gate 335 geese 345. ~ a word 1148. 1078. 592. ~ revenges 1072. 975. 420. cat in ~ 187 gluttony 104 goat 83 God 209. garland 325. ~ honours 409. 353. evil 453. ~ treasure 816. 100. 349. unserved ~ 361. 170. 558. 463 gray 194. ~ things 984. 356. 543. ~ wife 1103. ~ barkers 276. 724. strong ~ 29. 766. giving much 774 glad 777. 386. godliness 210. 1063. goodly prize 1103. short ~ 975. ~ hanged 676 hammer 35. 352. 357. uncalled ~ 361. 111. ~ thieves 983. ~ servants 315. ~ play 758. 495. 253. ~ wine 1112. ~ corn 864. ~ sorrows 916. 816. 125. 659. ~ cares 916. greatest fall 1046. ~ bone 396. 1159. 344. 1089. 62. ~ talkers 975. 1023. ~ horse 418. 1140. ~ forgotten 80. ~ space 856. ~ boast 138. ~ laws 508. 721. 683. handful 1030. ~ deed 261. 1074. gardener 311. ~ price 1076. 552 good 24. 881. many ~ 1140 generous 623. 476.

morning ~ 432. 366. 890. 220. 912. 176. 1056 heir 591. comforter's ~ 222. mickle ~ 372. 427. 60. ~ beans 439. 983. 435. own ~ 478. 1132. 965. 937. empty heads 627. 322. 197. ~ years 1173 hunger 413. heart's letter 384. 326. 421. 403. 1126. hens 359 hence 1173 herb 576 here 1015 herring 935. 431. heels 368. ~ tongue 1022. horse's 428. harms 1127 harp 58. 379. great 1003 health 376. household 437. neighbour's ~ 686. 425. faint ~ 380. 408. 151. rich ~ 808. 666. 502. hired ~ 415. boisterous ~ 414. 954. ~ couple 442 hard 99. 933 heavy 940 hedge 388. God's 681. 704. ~ standing 211. 246. 370. 436. 445. horseback 271. 784. 6. 1175. much ~ 412 horn 440. 394 hill 861 himself 875. gift (given) ~ 346. too ~ 164. 715 hornets 983 horse 57. 371. 1039. great honours 409 hood 241. ~ mirth 385 hearth 386. head's cost 1026. own ~ 757 heaven 150. glass ~ 371 human 297 hundred 329. 424. 981 hell 389. 221. ~ climbers 211 hat 543. 801. 417. 168. 426. more ~ 409. horns 177. higher mountain 211. 672 hope 410. 1132. 387. 245. 370. iron ~ 353. 367 hasty bitch 127. 626 healer. 539. ten hear-so's 865 heart 1. 813. 718. hired horse 415 hog 395. 406. low ~ 388 heed 173 heel. 435. 807. 1107. common ~ 423. another's ~ 907. 573. black ~ 391.− 295 − SUBJECT INDEX hands 363. 405. willing ~ 382. man's ~ 1159 hatched 202 hawks 249 hay 43. hungry 191. 400. 591. 383. 239. 936. ~ tree 1046 highway 393. man's own ~ 907. harmless 869. 468. 369. an 430. 434. 842. whole ~ 829. 1022. two hours 430 house 164. 413. 404. good ~ 382. 381. 602. worst ~ 396 hole 545. 59. 411. 439. white ~ 18. 386. 757. 416. 410. ~ fire 1086 hour. 792. 604. lord's ~ 555. 1048. half ~ 676 happiness 635. 204. 638. horse's heel 428 host 429 hot 461. 401. 303. ~ dogs 279 . warm ~ 364. ~ eyes 172. herringman 1033 hid 562 high 259. 842. 533. forgetful ~ 368. scabbed ~ 422. harder 473 hare 921 harm 543. happy 788. 854. 402. foul ~ 305. good ~ 418. houses 1144. 1046. 910 hind part 716 hindered 1167 hinges 183 hire 491. 395. holy water 265 home 60. 420. 711 holiday 398. 711. highest 681. homely 386 honest man's 1149. falling ~ 820. 484. 672. healthy 89 hearing 633. many ~ 365 hanged 630. 461 head 46. 478. shooter's ~933. dead ~ 609. 1038. 436. 679. 390 help. ~ words 940. 433. all ~ 875 honour 267. helpers 398 hen 392. 908. 374. 67. 184. 77. headed 630. 759. 419. 407. like ~ 757. 1116. honesty 399 honey 91. 438. 131. many ~ 375. 546. 1091. 671. wise ~ 1122. free ~ 418. 936. cold ~ 364. ~ steps 448. gray ~ 373. 956. 1159. 753. running ~ 418.

280. ~ words 543. 552. 445. 1092. 506. 1105 I idle 447. 560. 449. ~ name 676. kings 510 kinsman. wrong ~ 511. injuring 721 intentions. labourer 491 ladder 938. disease ~ 269 L labour 67. 461. brass ~ 781 key 449. lawsuits 512. 1159 king 188. far-dwelling 340. small 514. kingdom 176. bad 1075 Jove 466 joy 467. sweet 163 in 1114 inch 313. 603. 1095. 500. 784 iron 459. at ~ 1109 late 501. 683 kirtle 216. 861. ~ of all trades 1935 jealousy 463. 903. ignorant 47 ill 255. 854. 453. good ~ 720 kick 477 kid 252 kin 484 kind 190. 119. 971. ~ bird 116. 883 kitchen. 980 knife 170. 847. ~ deemed 676. 1141. 1151. 1042. long jesting 465 jewel 1076 Jill 462 job. ~ wound 676 image 901 impossible 382. 496. 682. ~ man 591.− 296 − Bone Veličkovski hunters 440. 501. 696. 903 ignorance 47. known 118. ~ thongs 623. 692. fat judgement 20 just 472. ~ gotten 298. 451. better ~ 560. 453. 1170 lady. fat ~ 344. ~ people 448. 983. ~ news 691. 496. golden ~ 476. crabbed ~ 994. ~ pennyworth 399. 1156. ~ shives 988. 427. ~ fortune 382. ~ debtors 727. idleness 280. laws 510. ~ hands 353 J Jack 462. 487. 1012 leak. 475. 479. 585. 509. 200. ~ custom 395. ~ spent 298. 678. wanton 221 knave 484. too ~ 830. fair 380 lame 244 Lammas 490 land 493. ~ agreement 1068. 231. ~ streams 283. 478. 468. 1064. ~ person 446. 443. ~ turn 456. after ~ 760 judged 470. 980. keeping 473 kennel 66. ~ weeds 1094. 480. fat 483 kitten. 450. 915. ~ youth 1178. 504. 567 jest 200. 481. little justice 507 K keep 18. hunting 762 hurt man 595 husband 442. ~ air 21. good ~ 508. 499. lawfully 509. 488. 944 . 495. ~ year 124. king’s goose 358. much laughter 505 law 493. ~ luck 455. 231. 603. much ~ 507. good 390 invention 679. 460. 1180. 457 inconvenience 782 index 306 industry 458 infallible 297 infirmities 564 injuries 595. knotty timber 994 knowledge 486. 452. 749. roasted ~ 498 last 444. good ~ 494 larder 497 large coat 672. 571. 464. 259. 1107 impoverishing. 450. 460 knot 829. 988 larks 498. kingdoms 482. 444. 454. 902. 936 laughing 515. 981. lawyer's opinion 513 leaden feet 353 leaf 1001. 508. 474 kettle 122.

159. ~ pain 762. 589. another's 988. 842. ~ fire 924. 574. 908. ~ hedge 388. ~est 504. 478. ~ answer 814. ~ dinner 971. ill ~ 455 lying 522. many 1002 lest 464. 612. great ~ 559. ~ way 543. 562. 44. ~ father 660. 12. 533. 509. 535. 501. 54. 1023. 369. 573. all 234. 520. 142. 478. ~ lies 1036. 846. 557. nine lives 186 light 452. 587. 369 loaded. old ~ 578. 245. 715. 988 leaves 742 lecture 384 left hand 458 legs 368. short madness 30 Mahomet 663 maid 254. 1015. old lover 581. ~ come 1110. 24. 564. ~ fish 319. 427. 532. ~ doers 975. 583. 668. 156. 1088. 575. true ~ 565. ~ home 757. ~ wool 148. 154. 785. ~ pates 104 learning. 556. 543. 555. 975. ~ arrow 1145. 534. 930. ~ fruit 975. lightly 854. 571. ~ ways 1036. ~ agreement 20. 1026. lost 105. 610. 592. 174. ~ wood 1145. long ~ 1036 liberty 78 life 49. 536. ~ leisure 448 leather 623. ~ tongue 975. heart's ~ 384 leveller 259 liar 521. 599. 952. 583 M mackerel 935 mad 354. 166. 585. 993 lion 45. ~ offering 853. 890. madman 969. ~ stone 514. 612. 586. 536. lie 525. 1056 letter 520. living 549 lizard 277. 944. ~ cares 916. 527. 479. 524. half a ~ 913 lock 476. 538 linen 1139. 566. 921. 776. 567. four ~ 417. 531. 517. 526. 576. 530. Lord's heart 555 lose. 372. sheep ~ 877 long 551. occasion ~ 1009. first ~ 577. 522. perfect ~ 579. ~ thieves 983. ~ enough 889. 672. 613. 590. 1092. 241. 534 like 263. lies 528. 975. 559. ~ content 1092. 14. 712. too ~ 863 live 142. too ~ 164. quickly ~ 290. ~ cost 672. likeness 123. 68. looking-glass 132 loophole 506 Lord 7. 297. 379. 653. 788. 1034. 672. 593. short ~ 528 leisure. lowest 388 luck 182. crooked 553 lone man 877. 531. 565. . ~ work 365. 261. 335. liars 523. 152. 570. least 448 lender 144 length 519 lent 416 lessons. loss 72. 217. much 517 least 975. 563. lifeless 297. 939. shameful ~ 267. 220. loser 557. ~ wit 368. ~ doers 148. 975.− 297 − SUBJECT INDEX lean 78. all maids 584 main sea 742 Mammon 613 man 7. forced ~ 563. 762. ~ jesting 465. 800. 588. 572. lovers' perjuries 466 low 259. ~ fountains 283. dirty ~ 539 link 196. 543. time ~ 1009 louse 9 love 2. 582. whole ~ 267. 561. 529. great ~ 974. lookers-on 554. ~ rope 889. 552 logs. 549. tree 1044 loaf. 503. 582. 839. 706. 519. 355. ~ dogs 168. 266. 546. 558. ~ strokes 514. ~ question 814. 264. ~ son 660. 594. 775. 89. 694. ~ friends 823. many a ~ 597. 197. 1108. 569. 540. ~ roast 148. ~ gained 290. ~ go 1110. ~ absent 3. ~ justice 507. lion's share 542. 384. 536 limit 537. 644. 156. lower fall 211. 944. 1159. ~ saint 853. 608. 897. ~ way 1091. 580. 568. ~ body 139. ~ skin 541 lip-honour 543 lips 544 listeners 545 little 378. liking 123.

654. another ~ 544. 617. rich ~ 176. 660. ~ servants 870. 626. 639 miser 640. 388. ~ a little 597. other ~ 625. ~ countries 230. 867. ~ minds 375. ~ of none 1935. heart's ~ 385 mischief 271. 626 mine 1179 mirror 302 mirth 502. old ~ 250. meal-tub 973 mean 615. 988. ~ store 774. 173. 656. valiant ~ 232. ~ heads 375. 1151. slothful ~ 449. ~ opinions 375. 1118. covetous ~ 235. 347. bad masters 315. 259. ~ cooks 226. 568. ~ hands 365. many ~ 375. 351 mill 965. 928. 495. 616 measure 615. another ~ 971. 493. man's hat 1159. 280. 637. two ~ 613. 794. 715. 912 morrow. misfortunes 642 mistakes 451 mistress 254 moderation 620. molehills 798 money 236. 657. 608. 626. ~ honour 409. 737. 597. one-eyed ~ 231. 612. 1148. 632. 891. good 682 mortal 550. 517. ~ sun 18. 105. 785. 598. 631. smith's ~ 887 mark 131. all ~ 623. 988. 712. 1032. ~ customs 230. 621. 739. 450. ~ counsellors 229. 64. bad ~ 1135. wise ~ 329. 645. 669. mighty 765. 142 mare 427. marrying 163 master 56. none ~ 887 morning 430. blind ~ 131. ill ~ 591.− 298 − Bone Veličkovski 1116. mother-in-law 662 . 611. own ~ 469 meat 9. bad ~ 600. mastery 786 May 43 meal 965. 1008. 610. 1113. 596. all meats 584 medicine 827 medlars 1001 meek 622 memories 243. ~ enemies 870. means 294. 658 more 53. men 28. 652. 737. 392. 349. 971. 903. ~ praise 787. ~ men 628. ~ strokes 699. ~ turds 1140. 643 molehill 327. ~ small 283. ~ worth 972. 1062. 659. 626. 626. woman's ~ 1142. 650. 236. 618. 890. 655. 1140. 641 misfortune 454. 624. miserly father 308. 644. 22. absent ~ 609. 1158 marble stone 595 March 43. 762. 834. ~ women 1140. 306. ~ cost 409. no ~ 701. 479. ~ geese 1140. 899 market 60. 349. 952. ~ masters 164. more ~ 628. miller 633. other ~ 623. roast ~ 151. 502. 646. 832. 649. 1125. 807. patient ~ 726. marriages 602. ~ friends 812. 200. 1165. 693. poor ~ 834. 78. 345. wise ~ 701. 1084. other ~ 1013 many 5. quick markets 1083 marksman 601 marriage 605. unfortunate ~ 70. 512. evil 508. ~ own house 907. 716 moon 278. good ~ 523 merchant 629 mercury 824 mercy 721 merry 854 messengers 630 mice 187. ~ hair 167. 647. 766. 680. 606. ~ head 372 middle way 615 might 541. 432. 1029. ~ sound 1073 mother 254. 190. 624 moss 945 most 975. 833. 1138 monk 241. 648. 784. ~ men 375. 384. 620. good ~ 600. 82. ~ lessons 1002. meals 532. 1054 milk 240. lone ~ 877. 908. 580. 1140. 679. 193. 727. 1165. drowning ~ 284. good ~ 661. 550. 1032. 109. 132. pitiful ~ 839. every ~ 963. every ~ 634 mind 303. many ~ 164. ~ words 1059. 1127 manners. ~ pleasure 763. mill-clock 633. 737. men's shoes 889. ~ noise 1098. naked ~ 674. 651. tall ~ 627. ~ hour 432. contented ~ 635. 493. ~ drops 283. 69. many minds 375. 930. ~ trades 1034. hurt ~ 595. own ~ 634. sound ~ 636. 607. 638. blind ~ 133. 497 mickle 597. 597. 441. 599. old ~ 839. 1049. 759. 626. 653. 1174. 43. willful ~ 1107.

400. 683. 433. 1097. 809. nature 48. 378. 1066. ~ gains 718. 360 new broom 160. most ~ 1098 none 611. 680. 489. everything ~ 689. 665. ~ sweet 718. ~ neighbour 340. 815. 775. bad 690. needy age 1178. ~ shame 898. so ~ 755. 454 need 339. 591. 369. ~ wisdom 894 noblest 1072 noise 1007. 1131. ~ lives 186 no biters 276. 682. 1180 needle. nothing ~ 958. 668. 965. ~ cry 148. 894. ~ pains 718. devil's nets 1143 never 276. 543. oft times 672. 693. ~ place 757. ~ bruit 975. 687. 555. 766. ~ sooner 852. ~ law 507. ~ care 835. ~ truth 865 name. nought's 481 number 709 nurture 698 nut 474. 913. 799. neighbours 682. doing ~280. 705. 863. 684. 988. needles 732. 913. 965 obedient 649 occasion lost 1009 offering. 784. nearer 140. 697. ~ shut 667. 91. ~ bush 167. 1126. 663. 709. 966. 681. neighbour's ~ 686 Neptune 69 nest 116. 383. 659. 701. 692 nighest 681 night 90. unsavoury ~138 much 43. oaks 700. oxen's ~ 717. ~ man 674. ~ smoke 906. 867. 683. good 675. own ~ 749 net 688. mountains 664. 450 nought 697. ~ fire 906. 798 mouse 9. newcome guests 320 news. 681. ~ laughter 505. 677. 120. 598. 346. 699. 933. 666. 396. more ~ 887 nose 70 notary 162 note 118. 432. 672. 498. 1153. nearest 197. 685. 682. 971. ~ crupper 250. 681. too ~ 1056. 1018. ~ things 689. 543. ~ pleasure 760. 1015. 679. 488. 703. ~ relation 340. 694. ~ worse 295. ill ~ 676 natural 142. 623. 761. close ~ 667. great ~ 514. 194. near ~ 340. 402. 1140. too ~ 799. one ~ 673 naked 879. 427. 1177. 695 nine 829. 883. ~ way 393. higher ~ 211. 1075 neck 77. 944. 680. giving ~ 774. ~ one 886. 404. 119 nothing 481. 727. 716 multitude 198 Muses 432 musk 66 mustard 621 my own 1179 N nail 263. 955. 1092. 706. 664. 1054 . 728. 1027. second ~ 251 nay 1106 near 483. 338. 1048. 1107. tall ~ 699 oats 718. often 546. eye of a ~ 176 neighbour 41. ill ~ 691. 501. own ~ 787. 381. 718. 883. good ~ 682. like 853 officer 982 oft 1142. neighbour's cow 345. another ~ 673. 691. 683 necessity 678. ~ science 487. 1122. too ~ 692 oil 702. 677. 1029 mulberry-tree 1001. 973. 1139. neighbour's ~ 345. 624. ~ work 368. 560. ~ new 958. 669. 124. ~ sorrow 487. 1012 mule 670. 502. 170. 965. ~ man 297. 965. ~ hope 412. 1037. 289. good mouse-hunt 190 mouth 6. 1022. ~ bread 913. 952. 754. ~ coin 835. 975. 1052. 696. ~ welcome 320. 312. 141. 942. nuts 201 O oak 699. 558.− 299 − SUBJECT INDEX mountain 327. 46. ~ learning 517.

~ ox 714 . 751. every 732. ~ love 578 . ~ shadow 873.− 300 − Bone Veličkovski old 18. 737. ~ men 707. at ~ 956 one 495. ~ eyewitness 865. idle 446. all parties 759 passion 723 past recalling 1147. ~ other side 345. 733 penny 283. ~ age 19. ~ doors 281. ~ love 579 performances. soft 905 pack. own 733. ~ beggar 1180. ~ devil 673. 807. 761. 711 oppression 712 other manners 1013. ~ lover 581. 1044. long ~ 762. ~ child 722. 921. ~ thing 421. 716. 1119 ounce 271. ~ pleasure 762. all 742 perjuries. small packages 985 pail 240. ~ measure 469. 351 pain 760. patient men 726 Paul 838 paunches. 170. ~ times 1013. 972. 516. oxen's mouth 717 P pace. 1078. ~ mouth 787. ~ bitten 189. best ~ 396. 715. 275. ~ swallow 961. 710. bad paymaster 727 peace 152. 736. 1178. 867. 363. ~ dunghill 478. ill pennyworth 399. many opinions 375. 739. 753. idle ~ 448 pepper 740. ~ wounds 1172. 883 petty thieves 983 philosopher 84 . ~ sin 898 . ~ ear 1068. ~ friends 342 . small 798. lovers' 466 person. ~ fox 323 . ~ eye 304. 988. 709. 947. 682. ~ flower 961. 721. 597. fat 104 paw. ~ wine 342. 238. 598. 619. ~ gained 735. 741 perchance 131 perfect 786. one-eyed 841. weary (of heels) 368 palled wine 1136 paper 719. ~ hand 169. ~ tongue 289. ~ saved 735. 626 opportunity 335. owner 311 ox 152. oxen 1099. ~ country 801. ~ stroke 699. old ~ 714. ~ enemy 295 opinion. pence 739. 1036. 912. ~ poison 673. ~ fault 1104. 724. ~ men's 623. no pains 965 painted 264 pair. 915. fool's ~ 1080 paradise 720 parcels. ~ nail 673. ~ man 16. 685. 726. river ~ 253 pates. ~ burden 733. ~ cock 252 . 725. ~ shoe 885. ~ wise 738. pears 200 pearls 731 peas 200 pedlar. 926 peacock 729 pear 730. ~ pack 733. ~ door 711. ~ men 625. ~ pot 161 . performing 800 perils. 1177. ~ nest 749. 728. 764. ~ mare 250. ~ house 478. ~ man 231 oneself 753. ~ wife 680 . 752. 807. ~ block 207. too ~705 omelette 474 once 521. 19. 1127. 912. 277. ox. 886. 910 onion 9 open disgrace 789. 734. 713 out 1114 owl 248 own 120. ~ sow 252. ~ mill 634. so ~ 706. ~ fool 373. ~ reward 1077. 980. 660. 377. others 223. 1002. 708. 829. small 985 pardoning 721. great persons 200 Peter 838 petticoat 216. hind ~ 716. 550. 910. two ~ 752 pens 719 people 371. ~ hearth 757. 479. lean 104 patience 538. ~ way 393 . ~ stomach 943. pardons 1072 parsnips 1155 parson 722 part 49. ~ throat 1026. lawyer's 513. 857. cat's 201 pawn 259 pay 1164. 704. 839. danger ~ 253. 547. 863. 638.

744. quickly 290. 803. hand ~ 758. pleasure. 804 plough 227. churls' ~ 758. 475. 483. 756 pitied 296. dirty puddings 279 punishment 897 purchase 1031 pure 811 purse 94. ~ time 763 pretence 939 prettiness 793 price. great promises 798. after ~ 760. 939. 750. 1043. 534 quietness 442. 912 rats 820 raven 122. 771. 827. ~ man's tale 773 porridge 155. pleasures 765. short ~ 762. ~ believers 1049. ~ lost 290. 1090 plenty 659. full ~ 812. promising 800 prophet 801. 740. 776. small ~559 promise 797. no ~ 757 plaster 724 play 464. physicians' faults 746 pie 809. ~ markets 1083. 765. 908. 748. 475. 181. 713. 867 prayers 792 preach 83 presence 2. 913. man's ~ 787. 769. 348. pleasure. 772. ~ foolish 738. 834. 804. 783. 816. silk ~ 813 putting in 973 Q quarrels 1102 question. ~ come. 775. 736. ~ folks 777. another ~ 673. 833.− 301 − SUBJECT INDEX physic 827. 913 pig 747. one ~ 673 poke 747. 1089. stolen ~ 764. players 554 pleasantness 1072. 122. pity 776 place 232. 912 public 539 pudding 644. false prophets 802 prosperity 771. no ~ 760. 786 praise 790. 766. pitiful mother 839. pigs 984 pike 369 pillow 693. 641 proffered 750 profit 72. 546. 778. 666. 767. 749. pig's tail 813. 809. 821 . 499. ploughshares 970 plum-tree 484 poison 263. ~ folk 771. 386. present 4. 734. 794 priest 716 prince 479. physician 743. 779. soft ~ 224 pin 751 pinch 734 pine 908 pipe 824. 782. 486. beggar's ~ 555. 761. pleasure. 745. ~ man 771. princes 1050 prison 78 prize. pleasure. ploughman 769. 777 portion 85 possessors 236 post 1046 pot 9. 552 practice 488. 804. old ~ 161 pottage 544 pound 271. 767. 819. 1020 prodigal son 308. great 1076 prickles 987 pride 484. 400. 784. 400. rainy day 807. 910 pitch 702. goodly 1103 procrastination 796. pleasure 1074. ample ~ 807. earthen ~ 781. young ~ 252. pounds 739 poverty 449. 805 provision 808. 638. 903 power 292. 476. 750 pools. like 814 quick 549. 893 R race 817 rage 818 rain 43. 125. 785. more ~ 763. 908. 804. 646. 754 pitcher 755. 1020. 679. one ~ 762. standing 770 poor 23. pleasure. 780. piper 752 pippins 242 pit 753. ~ go 534.

~ years 341. ~ dog 277 scarlet 36 scathe 710 scholar 607 science 47. own ~ 873 shame 267. 828. 557. 930. 1033. penny 735 saying 856. main ~ 742 season 808. 862 second 318. roasted larks 498. 857. 1033 seven 819. every 824. 699. 902 S sack 1152. 795.− 302 − Bone Veličkovski razor 1022 ready 1108. ~ roasted 498 reason 566. 831. ~ man 176. Rome 60. past 1147 receiver 822 reckoning. safety 1049 said 852. 842. 783. good 864 seeing 865. 502. reasons 773 recalling. great ~ 376 rider 672 rifled 674 right 481. ~ sheep 876 scabby daughter 839 scalded cat 189. ~ house 808. 981. 868. 979. all rivers 837 road 390. 696. roses 1178 rotten apple 41 rough 1089. 791. 818. ~ seen 890 self-praise 787. many ~ 870. great 1072 reward 407. 761. 826. 654. own ~ 1077 rich 14. river ~ 253. 905. roadside 164 roast meat 151. ~ folk 812. ~ hand 458 ripe 730 river 80. 867 seller 172 serpent 277. 855 saluted 831 same 1173 satin 1001. 892. 835. seen 871. saints 854 salmon 935 salt 228. 847. 827. easier ~ 851 sail 461 saint 711. even . shamed 1058. 867 reconciled enemies 173 redeemed 1009 reed. ready ~ 498 rod 839 rolling stone 945 Romans 841. 675. 632. 861. 840. 1123. 718. 833. serpents 869 servant 144. 1012 sauce 439 saved. like ~ 853. 277. 572. riches 236. good 701 running horse 418 rust 459. 1160. lion's ~ 542 . 683 remedy 724. nearest 340. empty ~ 848 saddle 59. service 1032. 318. 834. 830 reputed 831 rest 377. small ~ 138. reeds 700. 512. shameful life 267 share 49. new ~ 898. ~ thoughts 992 secret 863 sedan 387 seed. 555. 833. 825 relation. 849 safe 850. 841 root 580 rope 277.short ~ 823 recommendation 787. 341. good servants 315. 1091 ruler. safely 905. ~ bridle 414 round 651. much ~ 487 scolding wife 908 score 899 scorn 710 scorpion 859 scot 481 scratched face 1056. 832. 836. 728 revenges. fairest ~ 844. 837. long ~ 889 rose 843. 868. scratching 39 scrip 94 sea 582. ~ nature 251. ~ wading 950. desperate remedies 270 repentance 723. 858. 1150 scab 129 scabbard 968 scabbed horse 422. 742. 431 Seville 871 shadow 872. 975. ~ enough 1092. seldom ~ 890 seldom 31. little ~ 148. 965 sadness 467.

929. ~ often 755. 882. great 856 spaniel 1137 sparing 672. 973. ~ wit 167. sweet ~ 741 small 72. ~ pleasure 762. 883. 944. 909 snare 753. 737 shut mouth 667 shy. all 724 sorrow 145. ~ purse 813 silver 400. lion's ~ 541 skirt 882. sooner. shooter's head 933 shore 80. 883 smoke 317. twice 189. ~ got 534. greatest ~ 1073. 925. slothful man 449. 302. ~ performances 798. 737 smith's mare 887 smock 216. 764. ~ spark 924. 508. black ~ 878. ~ profit 559. ~ sweat 718. ~ things 772. sow's ear 813 sowing 920 space. 908. 910 so fast 1109. scabbed ~ 876. 482. 964. old 252. prodigal ~ 308. slanders 1072 slavery 78 sleep 900. 487. 944. 916. 768 smack. 855. ~ roast 138. sickness 19 side. 928. two 1068 .− 303 − SUBJECT INDEX sharp 915. 913 son 141. 894. soonest 388. 1133. no ~ 906 snake 247. 949. small ~ 916 soul 229. ~ wedges 994. men's ~ 889 shooter 46. 688. sheep's clothing 1128 sheets 888 shepherd. 597. ~ leak 514. ~ madness 30. shoes 888. other 345. 782. 929. old ~ 898 singly 454. ~ grapes 310 sow. ~ gone 534. 735 spark. 519 sleight 541. great sorrows 916. ~ pillow 224. 456. 728. 925. 1146. 277 sick 410. ~ parcels 985. great 514. 499 sores. 875. 641 song 95 soon 102. 1074. silent 331. sharper 949 shaving 75 sheep 405. ~ legs 528. 901 sleeve 213. much ~ 487. ~ hand 975. 902. 886. good 880 ship. both ~ 956 sieve 813 sight 303. shoemaker's wife 887. 502. every ~ 884. 1023 silence 816. sooner 113. every ~ 897. soldiers 1036 solemn voice 831 Solomon (the wise) 1103 some 809. 383. 893. ~ old 706 soap 67 sober cats 221. good 741. most ~ 1073 soup 577 sour 359. many ~ 283. 975. 915. 914. ~ mind 636. ~ forgotten 3. 893. 913. lone ~ 877. ~ reckonings 823. 895. 912. soberness 911 soft answer 33. 859. 153. 393. 965. something 455. all sides 716. 907. ~ packages 985. great ~ 139 sound body 636. 917. broad 1049 showen 416 shower 283. 903 slow 904. 745. ~ governance 511. 642 sinking ship 820 skin 54. ~ tongue 377. skirts 371 sky 498 slander 899. 809. sluggards 398. softly 904. no 852. 890. 597. small 924 sparrows. ~ fish 319. 905 soldier 555. 890 sign 891. 81. slowly 905 sluggard 448. 879. own ~ 885. 883 shives. shortest way 1091 shoulders. 880. 459. large 988 shoe 672. 881. 1100. 570. 631 slender diet 413 sloth 449. 1023. like ~ 660. 253 short 49. 309. sinking ~ 820 shirt 216. 1120. 892. ~ pace 905. shoemaker 219. 297. 807. 680. 400. 915. 894. 1129. ~ arms 896 sin 198. ~ sorrows 916. 999 silk 36.

1034 supper. best ~ 300. 1118. one ~ 961 swans 345 sweat. 976 teacher 679. standing pools 770. swords 970. great 974. children's ~ 310 tempest 662 ten hear-so's 865 . ~ smack 741. 940. ~ waters 1089 sting 91. 965. 981. 1088. ~ waters 343. surety 960 suspected 521 swallow 325. 371. 1001 stream 950. 439. 946. taking out 973 tale. 658. 944. 756. ~ hand 29. sweeter 140. 746. 1090. supperless 88. pig's ~ 813 tailor 829 taken 666. 954. ~ pleasures 764. 784. 591. 958. hundred steps 448 stick 217. many ~ 699 strong 569. 969. ~ impoverishing 163. word ~ 1147 spoonful 401 spots 297 sprat 935 spread 688 spur 418 stable-door 436. ~ oaks 699 taste 8. 1090. ill ~ 453 spice 741 spigot 738 spindle 352 spirit 520. 570. 967. first ~ 937. 371. 282. 981 straw 284. stones 370. 893. no ~ 718. two stomachs 943 stone 137. 369. little strokes 514. morning ~ 18. 760 stitch 829. 948. 941. 1147. 1044 stool 361. little ~ 514. 952 sudden falls 211 suet 644 summer 325. 807. hail ~ 662 straight fires 553. 965 sweet 343. 929 spending 931. 993 sturgeon 369 substance 872 success 451. 1131. 955. 416. 200. every ~ 1100. greatest ~ 937. large streams 283 strength 1070. teaching 977 tea-cup 70 tears 765 teeth 29. two stools 947 store. 1121 stricken 628 stroke. 475 stars 658 stealing 979 steed 936 steel 595. 961 sun 297. before 502. stronger 196. every ~ 859. 1027 step 938. 91. sweetest 764. 949. 971 tail 64. 944. ~ furrow 714 strange bedfellows 680. sweetness 404 swift 817. 959. 912 Sunday 502. poor man's 773 talker. 715. ~ fruit 343. 990. 1090 stomach 406. 338. marble ~ 595. some 718. 1162 T table 125. ass's ~ 813. stranger 960. greatest talkers 975 tall men 627. 90 sure 896. rolling ~ 945. 957. sticks 940 still 925. 956. ~ wings 639 swine 731. 1056. one 699. 928. 964. 238. man's ~ 774 storm 700. 371.− 304 − Bone Veličkovski speech 892. higher ~ 211 starling 122. 1130. ~ torment 565. one ~ 943. 936 staff 425. ~ wall 366. 904. 1175. 966 sword 21. evil spent 453. 968. 932 spleen 1171 spoken 1151. 764. 329. 586. 461. 942 stock 260 stolen 936. ~ walls 575. good 171. 1163. 817. 939. 939 stag 45 standers-by 554.

998. 1015. 936. due ~ 448. better ~ 751. ~ little 863. own 1026 Tib 951 tied 56 timber. 811. ~ brothers 162.− 305 − SUBJECT INDEX test 316 Thames 850 thief 93. 990. present ~ 763. 80 . 829. ~ things 908. 1031. naked 865. 1019. 400. 1008. ~ days 320. 726. 1018. 674. tomorrows 972 tongue 332. 619. 1010. 927. 1052. ~ shy 189. ~ masters 613. 993 threatened 628 three 863. ~ disputants 272. 1050 truth 206. ~ stomachs 943. 1004. 1017. 796. 1150. good ~ 1041. 999. 796. 1059. 857. 692. thistles 987 thongs. thieving 522. ~ things 1066. ill ~ 456 turncoat 1115 twenty 771. 665. 1018. many turds 1140 turn. loaded ~ 1044. short ~ 377. times 1014. 1002. 1005. 277 twig 1065 two 863. great ~ 816. trees 1144 trencher. 471. 1057. one ~ 289. ~ stools 947. 362. aching ~ 1025. ~ late 830. 728. ~ pence 752. 982. 1011. ~ children 707. 1020. ~ eyes 289. 1167. ~ word 1151 trust 1049. 1167. 1003. long ~ 975. sweet 565 trade 49. 1058. 985. little ~ 983. 997. 978. fool's ~ 1026. 804 twice 348. 1002. 1079. 1060. 1016. 1021. 565. 1001. 1003. 711. 524. 804. new ~ 689. 1051. another's 971 trouble 419. 383. travellers 1036 treachery 1038 treason 1049 treasure 620. best ~ 985. 1032. great thieves 983. 1048. good ~ 984. thorns 946. 822. 980. 474. 988 thorn 843. 1043. 1042. many trades 1034 traitor 1038 traveller 1036. 1007. two ~ 1066 this year 124 thistle 62. dog's ~ 428 torment. 1047. ~ bigs 1067. ~ women 1140. ~ years 1173 thread 196. 893. 304. 1063. knotty 994 time 64. 1029. another ~ 421. 1006. 1045. large 623. ~ much 799. 521. three ~ 908. 1005. ~ witness 162 U unbidden guest 361 unborn 1069 uncalled guest 361 uncle 68. thrice 619 thrifty father 308 throat. ~ old 705 tools 1168 tooth 301. 1026. ~ gold 1015 toll 991 Tom 951 tomorrow 796. ~ low 164. ~ friend 743. 989. ~ dust 1015. other ~ 1013 tired 415 today 972. good ~ 1029. 1012. 1000. 979. 512. 1020. 942. 590. 981. foolish tongues 1028 too high 164. oft ~ 672. 1020. ~ love 565. another 1063. 1004. petty ~ 983. 583. 1030. 1017. one ~ 421. 995. 972. good ~ 261. 1015. honey ~ 1022. troubled waters 324 trough 749 true 64. ~ near 1056. ~ ears 289. highest ~ 1046. all ~ 297. 1056. 1010. 522. 857. 1023. 715. all things 620. 863. 1064. some ~ 772. ~ lost 1009. 1016. treasures 1040 tree 40. ~ often 692. 936. 1025. 583 thin 919 thing 436. 1088. 1027. ~ hours 430. 996. ~ sparrows 1068. 1053. 1055. 1007. 558. 772. 1178 thought 991. all truths 1061 turd 1062. 1033. 1054. second thoughts 992 thousand griefs 762. 1039.

745. 1075. 514. foulest ~ 344. 1107. warmer 272 wasters. 442. clear 212. walls 312. 1102. 640. 27. greatest ~ 1092. ~ egg 391. united 1070 unkind 647 unknown water 950 unsavoury mouth 138 unsent 691 unserved guest 361 untaught 1069 unworthy 529 upright 848 used 459 V vain 677. 825. fair ~ 1093. 445. long ~ 543. holy ~ 265. good 1084 water 136. wealthy 89 wearer shoe. fortune's ~ 337. stone ~ 575 wallet 81. middle ~ 615. 948. 426. ~ life 267 why.) 268. well (n. 1095 weeping 515 welcome. 1095. good 1083 warm heart 364. 1082 ware. 912 wanted 833 wanton kitten 221 war 152. 329. cunning ~ 1105. 755. 1090. ~ day 18. 912. longest ~ 1091. 1088 West 386. worst ~ 1098. 703. 725. blind 127 wherefore 1101 whipped 424 whirlwind 1111 white 130. 18. ~ doing 1097. 1096. unknown ~ 950. 1104. 890. great 163 watch. evil ~ 494. dirty ~ 1085. 932. stolen ~ 343. shortest ~ 1091. 1088. long ~ 1036. wayside 164 weak 165. 688 valiant 220. 100. ~ house 829. 807. 574. weakest 196. 923. 899. 807. 769. 277. every ~ 1100 whole 244. ~ flock 876. safe 950 wain. fair ~ 1086. 1087. good ~ 1103. 268. old ~ 393. 315. ~ man 232 valued 1088 vanity 1071. 1110. 1159. 551. shoemaker's ~ 887 Will 462 . 419. 202 walnut tree 1137 want 5. scolding 908. 762. 1157. 255. 158. sharp wedges 994 weeds 344. foul ~ 1086. 728 wife 416.− 306 − Bone Veličkovski under 859 understanding 354. cold ~ 189. 587. stone ~ 366. great 514. 634. ~ pair (of heels) 368 weather. weathercock 1142 websters 680 wedge. 757 wet 43 whale 935 wheel 183. 1076. ill ~ 1094. ~ wall 1080. all ~ 450 village 318 vine 1074 vinegar 401 vineyard 311 viper 247 virtue 407. 368 undone 113. own 886. 137. 1081. ~ horse 18. vanities 1071 variant 334 varlet 36 vengeance 1072 Venus 195 vessels. 1077. troubled ~ 324 wavering 1142 wax 371 way 382. 534. empty 1073 vice 280. 436. 563. never 320. weary 1097. 993 wealth 376. 1177 unfortunate man 70 union 1070. wheels 1099 whelps. deep waters 881. new ~ 393. foul ~ 1093. 1136 voice 1078. 96. crabbed 994. 944 wall 764. every 1101 wicked 792 wide ears 377. fair ~ 419. white ~ 1080. 912. solemn ~ 831 W wading. 103. 672. 290. 360 well 26. 782. 936.

856. kind ~ 543. 232. 742. 877. 1119. 297. 925 wit 1114. women 180. 436. 437. 1062. 1163. ~ head 1122. gowd's ~ 757. 1148. 1148. ~ heart 382. 715. many ~ 1140. 405. willingly 104 wind 290. 1103. 1146. 912. 955 wreck 612 writings 1161. 941. 1126. little ~ 368. 496. 1150. 1132. 438. ~ hog 396. bad ~ 1168 world 337. woeful 437 wolf 338. 593. yourself 875. seven ~ 341. 1171 worse 71. wonders 1011 wood 81. much ~ 368. ill 676. 1153. 586. words 262. 734. 1166. 691. 836. good ~ 543. 111. 1088. 1116. 1131. 1127. 1161. 1129. 1053. 461. 276. 712. penny ~ 738. wisely 894. 826. woods 312. 1147. 785 wine 908. 1142. fine ~ 1155. 1152. 581. palled ~ 1136 wings 328. 807. 1115. 1108 willful man 1107 willing 932. few ~ 1148. 1114. wounds 742. bad ~ 1135. this ~ 124. 704. 1117. 1107. 1138. 1110. 1135. 1125. little ~ 148. 1183. 114. workman 1166. 1158. 936. 1135. hundred ~ 1173. 1160. 1109. 438. swift ~ 639 winning 473 winter 1118. 1126. ~ men 329. hard ~ 940. last ~ 124. 1182. half a ~ 1148. 975 word 10. 1130. 612. 1143. 1154. ~ wind 1142 wisdom 218. 1134 woman 15. eident ~ 1181. wise 14. 869. fair ~ 1152. no ~ 894. 272. 516. nothing ~ 295. 1120. true ~1151. 1169. 1160 work 293. ~ wheel 1098 worship 742 worth 78. two 162 woe 25. ~ man 1177. 1124. years 1174. 925. 1121. idle ~ 1178. 940. three ~ 1140 won again 1009 wonder 871. 1123. 1147. 1159. 119. light ~ 365. 1081 wool 66. worst 778. 1160. 1158. 1141. 933. best ~ 1113. 1147. 1149. 1107. woman's mind 1142. 1162. 1180 . 1170 worm 121. 593.− 307 − SUBJECT INDEX will 382. ~ man 701. 1172. like ~ 1145. 1127. 1006. fair 305 witness. ~ courtier 1180. 908. 1157. thousand ~ 1173 yeomary 1175 yesterday 1176 young 18. ~ pig 252 yours 1179. 1178. 1137. more ~ 972. 555. written 595 wrong 4. 1161. 1169. 1148. 331. 1158. many ~ 1059. 1111. 713. 89. winter ~ 1142 window 302. 513. 1128. old ~ 342. ~ laws 511 wroth 499 Y year 208. 534. 586. 654. 690. 372. worthy 491 wound. 1144. 1133. 1164. diligent ~ 1181. 708. 1139. 1141. 706. old ~ 1172 wrapped up 985 wrath 33. 875. 977 youth 516. 978. short ~ 167 withered 844 without. 374. 1156. 1142. 716. 1140. fair ~ 1136. spoken ~ 1147.

London: Trinitarian Bible Society. Kn. Skopje. Gr~ko-makedonski paraleli I-II. (5032 poslovici). jazi~en urednik Todor Dimitrovski. Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali italiani. "Glasnik Skopskog nau~nog dru{tva". tom IV.Du{an Nedeqkovi¢. (6979 poslovici). Institut za folklor. . Cepenkov. 1974. Collection of proverbs and sayings. 2002. 177-204. kletvi. 1981. Bucharest. [odgovoren urednik] Tome Sazdov. Published by arrangement with Teopa. latini. Sobrale i priredile Petko Domazetovski i Apostol Pop . 2001. kniga 1. 1961. Skopje. gatanki. pogovorki. I. . MNU = "Makedonski narodni umotvorbi". Proverbs. 174-193. str. Italian. 1925. kn. 1971. Sayings. Knigoizdatelstvo "Ko~o Racin". Oxford Dictionary of English Proverbs. Skopje. . “Proverbs. Stari i Novi zavjet. Institut za makedonski jazik.V. Nedeq. Augusto Arthaber. vo redakcija na Haralampie Polenakovi} i Kiril Penu{liski. str.098 poslovici). Ulrico Hoepli. Wilson. Bucharest. Kiril Penu{liski. Jablanica: "Vi{arica". blagoslovi. 1. = Marko K. First edition 1992. kw. Prevod: D-r/D-r Du{an H. 1956. Traduite sur les textes originaux hebreu et grec. Biblija (Sveto pismo): Stariot i Noviot zavet. Archives of the Institute of Folklore.Jovanovski. D. published by Teopa. spagnoli. By F. 1954. La Sainte Bible. = Filip Kavaev. sobral i priredil Filip Kavaev. MNP = Makedonski narodni poslovici. tedeschi. VIII. Makedonski narodni umotvorbi : vo deset knigi / red. Skopje. Nouvelle édition d'après la traduction de Louis Segond. sv.Bone Velickovski. inglesi e greci antichi con relativi indici sistematico-alfabetici. Milano. 1972. 1999. P. Apostol Pop . Studentski zbor. Bitola: Euroliber. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Filozofski fakultet.IZVORI I KRATENKI / SOURCES AND ABBREVIATIONS Anastas Tahovski. 1970. ISBN 1 875943 00 5. German. Kav. Second edition 1995. English-Romanian Dictionary of Equivalent Proverbs. 41-72. I. kamen po kamen . [glaven urednik] Bla`e Ristovski . French. Skopje. Spanish and Russian Proverbs with a Latin Appendix”.Jovanovski: "Zrno po zrno poga~a. (4. B. .palata": Makedonski narodni poslovici i pogovorki.Poslovici. Poslovici. © Teodor Flonta. A Comparative Book of English. 2. Narodni poslovici i gatanki od Struga i Stru{ko. (Vkupno: 282 poslovici). P. . Osnovne etografsko-etolo{ke karakteristike skopskog narodnog `ivota. 1995. Cep. Biblija. 1991. sobral Apostol Pop Jovanovski. Konstantinov. francesi. 1970. "Makedonski jazik". Council of Europe Le Conseil d'Europe.Skopje : "Makedonska kniga" . 3rd ed. Jerzy Gluski. = Petko Domazetovski.

1991.500 Turkish proverbs. Great Wisdom: Macedonian Sayings and Fables: Exercises in the Art of Astonishment. Wilfried Buch. 35. Sveto pismo na Stariot i Noviot zavet.000 world proverbs. Slovarw anglijskih poslovic i frazeologi=eskih vyra-enij. A.− 310 − Rosalind Fergusson. so blagoslov na Svetiot Arhijerejski sinod na Makedonskata Pravoslavna Crkva. 172 illustrations. Metin. Ankara. 2001. 1993. Skopje. 1999. arranged into 172 categories. 172 categories. Queenscliff. Introduction by Steven E. Victoria. Jean-Paul Roux. Turkish and English indexes). Jim. Smolensk: Rusi=. explanations and equivalents in English.000 Turkish proverbs with their translations. The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ with Psalms and Proverbs. Hegaard. Yurtba{x. Yurtba{x. Thomev. Britansko inostrano Biblisko dru{tvo. Index). Instanbul: Metin Yurtba{x. Einleitung von Prof. The Penguin Dictionary of Proverbs. Australia. 1996. Préface par Prof. Turkish Proverbs and their equivalents in fifteen languages (3. Svindon. London: The Gideons International. Black on White Publication. Hazan. 1983. 574-614. Sostavitelw A. Poslovici i izreki na str. Small Tales. Metin. vo sorabotka so Makedonska kniga. Turkish Daily News. A Dictionary of Turkish Proverbs (More then 5. 1973. 172 illustrations. .

D E L II / P A R T II English-Macedonian parallels of equivalent proverbs / Angliskomakedonski poslovi~ni paraleli. . . . . . . . . . . . . . . . . Izvori i kratenki / Sources and abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subject index of the most commonly used key words and proverbial expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SODR@INA/CONTENTS str. . . . . . . . . . . . Makedonski i angliski poslovici i pogovorki . . . . . . . . . . DEL I/PART I Makedonsko-angliski poslovi~ni paraleli / MacedonianEnglish parallels of equivalent proverbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Dictionary of English and Macedonian equivalent proverbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks na klu~nite zborovi i pokarakteristi~nite termini . . . . . Sodr`ina . . . . . . 5 7 35 151 179 181 201 287 309 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduction . Voved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

насл. Климент Охридски“.311 стр. 22 см. 49) На наспор.: Macedonian-English and English-Macedonian parallels of equivalent proverbs / Bone Veličkovski. . научен советник Д-р Ермис Лафазановски.MK-ID 0 Изданието е финансирано со средства од Министерството за Образование и наука на Република Македонија .СКОПЈЕ За издавачот: Д-р Сeвим Пиличкова.9(=163.3) ВЕЛИЧКОВСКИ.3) : (=111) 398.Англиски народни поговорки Компаративни анализи б) Англиски народни поговорки . 2002.. . . .(Посебни изданија / Институт за фолклор „Марко Цепенков“ .Скопје : Институт за фолклор „Марко Цепенков“. (ед.Македонски народни поговорки .Скопје Тираж: 500 примероци CIP . (кн.Компаративни анализи COBISS. директор Рецензенти: Д-р Сeвим Пиличкова.ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ . Скопје 398. Библиографија: стр. Боне Македонско-англиски и англиско-македонски пословични паралели / Боне Величковски.Фусноти кон воведот. 49) а) Македонски народни поговорки . 309-310.Каталогизација во публикација Народна и универзитетска библиотека „Св. стр.9(=111) : (=163. виш научен соработник Секретар: Д-р Кокан Грчев Техничко уредување. ISBN 9989-642-01-Х.) ISBN 9989-642-46-Х. графичко и ликовно обликување: Горан Шукулоски Печат: „БороГрафика“ . кн.

едиција 9989-642-46-Х.Институт за фолклор „Марко Цепенов“ Скопје 9989-642-01-Х. книга 49 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful