P. 1
Alroya Newspaper 27-08-2013

Alroya Newspaper 27-08-2013

|Views: 208|Likes:
Published by Alroya Newspaper
Alroya Newspaper 27-08-2013
Alroya Newspaper 27-08-2013

More info:

Published by: Alroya Newspaper on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

03 ........................ 04 ........................

"#$%&'()* "#&+',* -.*/0 12'3 4%56,*
7%28 "9:%! ;%3)<= >?*-@* ;%#A&(/
B%+@* "#&+C DE*-A'FG*
7%28 "9:%H@ "#=-I,* "30/1*
www.alroya.info info@alroya.info

\,,, ..:t,|
!"#$% '(
,...:·, ......i: .,·,,:· .....·,. ¸. ,.... .i.... .,......· .,.,,
._..,¡..ï|x|...,_.||
15
02 03
!)*+,- ./0 1 20345
.:·.· ,.... .,... _..:·
,:..· .,... ¸, _.,,.. ¸.ni..:·
.¸·,,: ; ...,, .· .:..
¸..... ¸i. ...... ._..· ,,:
.,.·..¸v· .,,,,..., .,,::· ....
....... ,... ±:., ..,.·,,¸v·
..... ,,..., .¸....,:· _.,..,
¸..,, ¸... ,,.s.:· _.,.,:·
.,.·..¸v· .,,,,..· _.,.,
..,.·,,¸v·
_.·,....· ...i:· ¸·. ,,
.¸,.i,:· _, .,...::· ...·.:·
_,...· _.,. _i. .,s..:·,
...·.:· ,,,.. _i. .,...·
..,..· L,·,,:· _,:,., ..,.,,..:·
.....¸· ._.,...:· _,...:· _,
,....v· .·. ,,.v· ¸. ... _¸·
,.... .,... ¸,....· ..s ..,...·
.,... ¸, _.,,.. ¸.ni..:· .:·.·
,.. ...,, .· .:.. ,:..·
.,:...· ,..., ..:·, ....¸·
¸... ._..· ..... ...,· .... ,...
.,,,..· ,,,, .,,: .·,, ..!
..,.·,,¸v· .,.·..¸v· .,,,,...,
,.... .,... ¸,....· ..s
.,... ¸, _.,,.. ¸.ni..:· .:·.·
_... ¸... .· ..,· ,:..·
.·,.:· .....¸·, ¸...:· ,,,, ¸....
¸·. ,, ..¸·,,¸v· ..i...·
.,...::· ...·.:· .., _.i,...·
¸,.., _.,...:· ¸,.i,:· _, .....:·
..v...· _... ; ..,,,n., ..,,,..
,....· .·. ,,.v· ¸. ... _¸· .....¸·
..,...· ¸,.i,:·
¿t...¸s..., \.,.|¸,¸x| :,,.|| .ìti, ¿ta..|| \|9,
_,.,|| _; \.,.|| a;|,¸|| ,.,., oti9s|| ¸,,a.
¸..n:· ,..
,,,..:· _.,., ,..:· ,,..·
..:·::·
,··•€ _.n..•· ·‚ _.·,.· . •ƒ€ƒ ¸·,.. ¸. •„
…•·†‡ˆ ...:·
!uesday 27 " August 2013
issue No #1085$

,x,. 1ê8,ä1 ¿¸|¿t.sa..¸s.. ¸t..,| .,¸x|ç..,-. ,|,, _ :.t,, %z1
!)*+,./0 1 6$78
•·†‰‡‚ _..· ,...:· ,,,.s· ,,.. ,,i... ¸... L.. ,... ,i,
¸... L.. ,... ¸., ...ni: ¸,. ...,,, ....·, .¸.,,.· ,v,.
,i, Š‹:· .¸....· ....· ,,, ,... ¸. Œ..... ƒ· ,i, .....,· .,..
.¸.,,.· ,v,. •·†‰•‚
¸...,:· ¸...:· L..:· ,... ¸... ¸· _¸· .,...¸v· ,.•,
...... ‡„, .·,v,. •·€ ... ,....· ,··•€ Ž..,.. ,,.. ,,i...
_.n..•· ,,.. ,,i... ¸... ¸. ..... €†, .·,v,. € ±:‹, ....,.
.,··•€
!9:;3/0 1 6$78
¸. .,.:· .:·.. .,,. ,·,, ... ,i,
.,.,. _.., ,,.,, ¸. ¸,,...:·, Š...·
Š,..· _.n..•· ¸. ¸,,...:·, ,,·,:·
. Œ .:· _.,,·, .,...:, ....:·:ˆ €ƒ††•‡
..,... · Œ ,.·, …_..., ....., ...•..:,
.¸....· ,..:· ¸. .,.:· _...: · Œ ,.·, ·‚ƒ•‡„,
.. ¸,,....:· ¸..., .‘·‚‰· ’“i, ,• .,...,
.,.,, .‘•†‰• ¸,,.·,..¸v·, .‘••‰„ ..,...
......., •‰€ ¸,...:· _.i” ¸,. ¸.:·,.
,·,, ,... ¸,,... ..,.....¸· .,...·,
.....¸·: ¸.:,:· ,s,.· .‹..• , Š‹:· .,,.·
...,..:· .,·,, ,. ¸,...:., ...,i..·,
_¸· ..,..ni..:· ¸... .:,.. ,. _,....:.,,
,i, ..,. .· Œ ,.·, ·€€‡‡ƒ ,i, .. _,....:· ¸·
... ,i, _. ; .,.·, •ƒ†·• ¸,,.·,..¸v·
•ƒ††· .,.,...:· .,,,.:· ..i..· ¸. ,·,,:·
·€‡‡ ’,,.:·, .· Œ ,.·, •„€„ ¸,,.,:·, .· Œ ,.·,
.· Œ ,.·, ·†‡• ,n., · Œ ,.·,
.r|¿-,,ta._|.,ï..,-,..t,,,.. s,a,|.s.a, ,¸i||
<=+>?/0 1@$%0?A
; ..,v· .·,¸· .,..,. ¸. _..· .,,,• ,..·,. ..– ...
.,,.... .,,.. .,,,.: .:,:.· ¸.....· ¸: ; ..,,,..
....v· ,..., Š,,..:· _.,.,:· ,.:.: ..,.. .,,,.. .—.....
‹.. .,,..,s ..i..., ,,.. ·,..v ˜... ..· ,.,, ..,.
.s,....· Š,.. v .,.· ..s· .,..,, ¸· _. ; .¸,. ,,,
..,v· .,.i. _i. .,,,.. ; ,., .. Š,.... ¸·,.. Š· ;
™v· ,..... _..· ,·,, ._... ¸. šs· ‹.. ........·
...,...· ¸,.. .,,,..:· ......:· ›,.. ...,. .....·
¸., .¸....· ¸,,..v· ,...:· ,.“:., ..,.. .,.. ..¸·
; ¸n...·, ...v· ,..., Š,,..:· _.,.,:· ,‹. ..,..,
Š· ¸· ¸. .,..,,:· .,....,· ..,... ; .,... .i,...
..·,. ¸· _.., ¸...,.. .,,,.. ; ¸.,,.· Š,.... ¸...
.,,,..· .,·,, ’:.., ..,,..,s ..i..· ’......·
¸....· ¸. ¸n...·,: .,.i. ..,· ,...,. ¸¸· .,..,,:·
.,‹., ..,,,.. ; .,,.... .... .....· ..,v,:· ¸..
.,,,.. ; Š,.... ¸... Š· ¸. .,,,“:· œ,.:· ,...,.
.....· ™v· ¸. _.,,.. ¸,., .,.:· ,·.....· ¸¸· .i...
.¸,.:· ¸,...i: ·•n. .s.,..· ¸,.,..
!)*+,./0 1 6$78
.· .:.. ,:..· .,... ¸, _.,,.. ¸.ni..:· .:·.· ,.... .,.....,
.,,,,., _.,., ¸..,.,. Šv,.,. _.,.,:· ..... _¸· ...,. .,.,, ...,,
,:..· ¸.ni..:· .:·, ˜,.· ....·, ¸·....· œ,s. .,..... ...,.:,.
....:· ,.·,, ......: ..,...:· ž...., ¸.,.:· _.:.. ¸. .,:·. ¸.
.,...,v·, ,...:· ¸. · Œ .,,. _,...:· ..,.:,. ,...:, .......:·,
!)*+,./0 1 6$78
,:..· .,... ¸, _.,,.. ¸.ni..:· .:·.· ,.... .,... ¸. .,.,.
..,... ¸—· ž,.: ¸, ....· .,..:· ,...:· ,.... ¸,....· ...,, .· .:..
.:,. •... ¸....,:· ˜...• "... •...:· ...... ._..· Ÿ.,.. ..,... ,...
.i.. ,.,. ..,..· .,..... ,,.,.i: ±:., ...ni..:· œ.: .....· ’,,.:·
...ni..:· œ.: ..·,: Œ·•...
,..:· _i. ,:..· ¸.ni..:· .:·. .,... ¸. •...:· ...... ˜,.· ..,
,...:·, ..,..·, ..:·, ¸,. ¸. ..ni..:., .i.. .,. ¸·. .,.: Š‹:·
..i.. ,.,. .·.· .: ¸– ,.. .. ¸...:·
,...:· ,:., ¸. .,... ¸—· ž,.: ¸, ....· .,..:· ,...:· ,.... Ž.,
..ni..:· _, ...·.:· .... ; .,:‹, ¸.:· ..,,, _i. •...:· ......:
,...i:, ¸i,.....· .i.. ; _,.,.:., .: ..,...:· ž...· ¸., .’,,.:· .:,.,
.,...,v·, ,...:· ¸s _,...:· ¸.,,.:·
t.ì,.|,-_.,ì, ¿., , «.|9,
_.,,ï||_...||¸.,, .s..|.,..||
Ωƒ«dG ájDhôdG
2 Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:·::·
á«fɪ©dG - ¿Gô¡W
.,... ¸, _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:·.· ,.... .,.†. ≈≤.:·
...... _..· ,,: ¸·,,: ‘ √..,, ˆ· .:.. ,:.Ÿ·
..,.·,,¸’· .,.·..¸’· .,,ƒ,..., .,ƒ::· .... ¸..... ¸∏.
..... ,ƒ.†., ¸....,:· ≈.,Ÿ., ....... ,.μ. ∂:.,
.,.·..¸’· .,,ƒ,..· _.,., ¸..,, ¸... ,ƒ.s.:· _.,.,:·
..,.·,,¸’·
¸,.∏,:· _, .,...::· ...·.:· _.·,....· ..≤∏:· ∫·. ”
...·.:· ,,,..: ∑,..Ÿ· _,...· _.,. ≈∏. .,s..:·,
_≤,...:· _,...:· _, ..,.Ÿ· L,·,,:· ≥,:ƒ., .,.,,..:·
.∑,..Ÿ· Ω....’· .·. ,ƒ.’· ¸. ... _¸· .....¸·
¸.n∏..:· .:·. ≥.·,Ÿ· ¸...,:· ..ƒ:· ...†.· ..≤∏:· ,.†.
.·ƒ, ..fi ‹... ¸·,,¸’· ,...· ¸. √,.†. ..s ,:.Ÿ·
¸.,’, ¸s· ¸∏. ,ƒ.s.:· ‹..., .,,,..· ,,,, ∞,,:
¸.μ,,:.s …..fi ..fi ¿,..:· ‹..., .,ƒ::· .... ,.......
......, .,,,..· .,·,, π,s, ......, .,ƒ::· .... ,.μ. _.,.,
...n∏..:· _.: ....Ÿ· ¸·,,¸’· _...:·
¸, _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:·.· ,.... .,.†. π,≤...· ..s
,..≤, ..:·, ....¸· ,≤. – √..,, ˆ· .:.. – ,:.Ÿ· .,...
.·ƒ, ..fi ‹... _..· ..... ..,· .... ™... .,:..◊·
..,.·,,¸’· .,.·..¸’· .,,ƒ,..., .,,,..· ,,,, ∞,,:
¸, _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:·.· ,.... .,.†. π,≤...· ..s
,:.Ÿ· .,...
.·ƒ≤:· .....¸·, ¸...:· ,,,, ¸.≤.. _... ‹... ˆ· √. ,·
..,.·,,¸’· ..∏..Ÿ·
_, ....≤:· .,...::· ...·.:· .., _.∏,.≤Ÿ· ∫·. ”
.’..Ÿ· ≈... ‘ ..,,ƒn., ..,,,.. π,.., _≤,...:· ¸,.∏,:·
.¸,.∏,:· Ω....· .·. ,ƒ.’· ¸. ... _¸· .....¸·
Ú«fGôjE’G´ÉaódGhá«LQÉÿG…ôjRhπÑ≤à°ùj ¬àdÓL
z¬«∏Yóªà©j §«°Sh{ ¬
q
fCÉH¬àdÓLâØ°Uh
Ú≤jó°üdGÚÑ©°ûdGÚHáæ«àŸG§HGhôdG≥«KƒJhá«îjQÉàdGäÉbÓ©dGõjõ©àdÚÑfÉ÷G¢UôM≈∏Yó«cCÉàdG
øjó`∏ÑdG Ú`H á``«FÉæãdG äÉ`bÓ©dG õjõ©J »`a º`gÉ°ùJ ±ƒ°Sh á`«ªgC’G ≠`dÉH â«bƒJ »`a »JCÉJ IQÉ`jõdG
á≤£æŸG¤EGQGô≤à°S’GhΩÓ°ùdGIOƒ©dzGóLº¡ehôKDƒe{ áæ£∏°ùdGh¿GôjEGÚH¿hÉ©àdG:ÊGôjE’G¢ù«FôdG
»``ª«∏bE’G¿hÉ``©àdGó``«©°U ≈``∏Yá``æ£∏°ù∏dIRÉ``à‡á``fÉμe:»``fÉMhQ
øjó∏ÑdG ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ôjƒ£J ¿É°Vô©à°ùj á«fGôjE’G IQƒãdG óFÉbh ¿É£∏°ùdG ádÓL
ájɨ∏dá«HÉéjEGèFÉàføYôØ°ùJ ¿CÉHäÉ©bƒJh..¿Gô¡£d¿É£∏°ùdGádÓLIQÉjõdiƒ°üb᫪gCG:á«fGôjE’GΩÓYE’GπFÉ°Sh
á«fɪ©dG - ¿Gô¡W
.,.·,,¸’· Ω·.¸’· π...., ¸. ... ∫,...

.,:.. .,, Ωƒ≤, ¸.:· .....· .,.,,:· _..·
_.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:·.· ,.... .,.†.
_¸· √..,, ˆ· .:.. ,:.Ÿ· .,... ¸,
..·., ¸.:·, .,.·,,¸’· .,.·..¸’· .,,ƒ,..·
.Ω.,· .:·: ,....., _..·
¸¸· “¸,,.:· ¸.,,s” ..,... .:..,
_.,., ¸..,, ¸... ,ƒ.s.:· _.,.,:· .....
¸,...:· ¸· . s· .,.·,,¸’· .,.·..¸’· .,,ƒ,..·
” ·., ,,., ,:·ƒ. ” ..n∏..:·, √.·, _,
¸·, .≤n.Ÿ· _¸· ,·,≤...’·, Ω·..:· ..ƒ.:
¸. ....,..:· √.. ..,... _¸· ≈.... ¸·,,:
..≤n.Ÿ· ‘ _,.’· ∫,.:· ™. .ƒ,.· ,...†.
_.,.,:· ..... .,s.. ..,...:· .∏≤.,
.,...·. ¿,..,. ‘ ,.,. √.·, ¸· ¸·,,¸’·
¸.,:·, ....n≤:· ∞∏.fl ‘ ..n∏..:· ™.
.’..Ÿ· ‘ ¸,.∏,:· _, .,...::· ...·.:.,

....·, ...,......’·, .,,...:·, .,...,..:·
¸,...:· .,... ≈∏. ..n∏..:· ...μ. ......
..,...:· .,...·, ..,..‡” ., .., ¸.,∏.¸’·
ˆ· √. ,· ,:.Ÿ· ¸.n∏..:· .:·, ¸· _¸·
,,,.. π,.. _,.·,,¸’· _:,·ƒ..Ÿ· ,.,s ™. ..,
¸..., ,:.:· ..,,, ∫..,., ¸...::· ¸,...:·
..,,. .,:,.:·, .,.,∏.¸’· .,..†≤:· ∞∏.fl
.,.·..¸’· .,,ƒ,..· _¸· ..:·, .,.,, ¸·
‹ƒ. ... .:,. _.,.,: _,’· .. . .,.·,,¸’·
,.... ¸..,, ¸... ,ƒ.s.:· _.,.,:· .....
..,,ƒ,..· .....,
‘ (,...· ..,... .,...· .,,.., ¸.
ˆ· .:.. ..:·, .,.,, ∫ƒ. .,∏,∏–
., Ω.. ….:· _,μ:· ,,.:· _¸· ¸·,,¸’ √..,,
_·:¸’ L..ƒ.:· ‘ ,:.Ÿ· ¸.n∏..:· .:·,
.≤,...:· Ω·ƒ.’· ‘ _,μ,,.·, _,.·,,¸· ¸·,..
..,∏. ...., L,..,” . .., ..:·, ....,,
,... ..,..., (_,.. ..,... ..·
¸.n∏..:· .:·, .,.,, ¸· .....,· .≤. (¸·,,¸·
...·.:· ,,.. .ƒ.. ˆ· √.,· ,:.Ÿ·
. .’..Ÿ· ∞∏.fl ‘ ¸,.∏,:· _, .,...::·
.,∏,∏– ‘ (…,’... Ω.,. ..,... .,s.,
.:·.· ,.... .,.†. ¸· ..:·, .,.,,:

..,. ¸.s √..,, ˆ· .:.. ,:.Ÿ· ¸.n∏..:·
._... ..μ,,.·, ,,.:·, ¸·,,¸· _,

.n,..,
¸. _:μ:· ¸. ¿·,.¸’· ‘ ..:·, .ƒ,, _¸·
¸,,...Ÿ· _,μ,,.’·, _,,,,,’· .,..,:·
‘ ¸,,...Ÿ· _,.·,,¸ ’· .,..,:·, ¸·,,¸· ‘
. ....Ÿ· ..,’ƒ:·, .,,,,·
, (¸..,· ...,... .:.. ..,,.., ¸.
_..Ÿ· .·,:· ¸.n∏.. .:·,.,.,, ¸¸· (∑..,..
¸. ..,· ¸., _ƒ... .,..· .,: ¸·,,: _¸·
™.ƒ., _....’· ·.. ≈∏., .,... .,.,, .,.ƒs
..s .,..∏: .,,..,¸· ¿...., ¸... ¸· ¸,_:μ:·
..,..’· ≠:., .,.ƒ. ‘ ¸... .,.·
,:.Ÿ· ¸.n∏..:· .:·, .,.,,: .,∏,∏– ‘,
.,.,,:· √.. ¸· (,,.... .:.s, ....,·
..,..· .,...,..:· ..,n.Ÿ· .ƒ.. ‘ π...
∫.,. ,,.:· ∞.·ƒ., ....,.. _,.., ¸·,,¸· ‘
.,.,,:· ¸· ..s·, .._.’· ..,’· ‘ ¸·,,¸·
.,...::· ...·.:· ,,,.. ‘ ,..... .ƒ..
.,.·..¸’· .,,ƒ,..·, ..n∏..:· _, ....≤:·
.,.· ..s·ƒ. .....’· ∞∏.fl ≈∏. .,.·,,¸’·
. .,..’· ≠:., .., ‘ ¸...
π`ØM±ô`°ûj ¬`àdÓL
ÊGôjE’G¢ù«FôdGAÉ°ûY
á«fɪ©dG - ¿Gô¡W
.:·.· ,.... .,.†◊ .,,μ.
.:.. ,:.Ÿ· .,... ¸, _.ƒ,.. ¸.n∏..:·
Ω..· .≥.·,Ÿ· ¸...,:· ..ƒ:·, √..,, ˆ·
¸..,, ¸... ,ƒ.s.:· _.,.,:· .....
.,.·,,¸’· .,.·..¸’· .,,ƒ,..· _.,.,
.,:..◊· ,... ...≤, ∂:., ..... π..
._..· .....
..:·, .,.. .....:· π.. ,.†.
.:·. ≥.·,Ÿ· ¸...,:· ..ƒ:· ...†.·
¸. √,.†. ..s ..,:.Ÿ· ¸.n∏..:·
‹..Ÿ· ,....· ¸. ... ¸·,,¸’· ,...·
.,.·..¸’· .,,ƒ,..., _:,·ƒ..Ÿ· ,.,s,
. .,.·,,¸’·
,ƒ.s.:· _.,.,:· ..... ¸ ., ∂:. ..,
.,,ƒ,..· _.,., ¸..,, ¸...
,.... .,.†. .,.·,,¸’· .,.·..¸’·
.,... ¸, _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:·.·
. ,.... √..,, ˆ· .:.. ,:.Ÿ·
.,.,, ¸. ≈≤,. ..,. ....¸’· ,,: .:
¸.¸., · .,.. · .ƒ., .,,ƒ,..∏: ..:·,
._... ˆ·
∫É`›»``aº``gÉØJ Iô``còe™``«bƒJ
áæ£∏°ùdG¤EGÊGôjE’GRɨdGôjó°üJ
á«fɪ©dG – ¿Gô¡W
,.... .,s.. ≈∏. _..· .,.·,,¸’· .,.·..¸’· .,,ƒ,..·, ..n∏..:· ...,
.≤,...:· ,....:· .·,s.Ÿ ’..μ...· ∂:., ...n∏..:· _¸· ,..:· ,,.... ∫.› ‘
.¸,.∏,:· _,
... ¸, ..fi ‹... ¸...:· ,...· ¸. .,.., ¸.:· .,s.Ÿ· √.,: . ≤.,,
...., ,·.... ¸.,, ‹... ¸·,,¸’· ,...· ¸., .,..:·, L..:· ,,,, ¸fi,:·
,..:· π≤. ,,,..· L. .. ..,∏.. .., ≈∏. ¸..,n:· ≥..· .≤. .L..:· ,,,,
.· ., ._... .,. ∫·. ..n∏..:· _¸· ¸·,,¸’·
QÉÑNCG
3
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:-::·
ájDhôdG – §≤°ùe
.,...:· ,,,, ¸.,∏.:· . ,... ¸, ..fi ¿,..:· ‹... Ω..
......·ƒŸ· ¸....: .,.≤.. .,.,,, .∫,’· _..·,_..· ¸.ƒ, .,....,’·
≈∏. ¸-:¸-: ∂:., ,..: .:.... .,·,ƒ:· ™,.. ¸.:· . ,....,’·
.·,· _¸· ¸.....’·, _.:ƒŸ· ..,∏n.. ≈∏. .ƒ.ƒ:·, .π..:· _..
. ,....,’· .,...:· .,.·. ..,.,,:· .∏..., ._.:·ƒŸ· ..,∏n..,
™....·, .,.·.:., π..:· _.. ≈∏. .,:... ™∏:· .,. ¸... .,’ƒ,
._.:·ƒŸ· ..,∏n.. .,,∏. ‘ ,.,,., ....·, ._.:ƒŸ· ,:.n. _¸·
....... ‘ ,.,,. ,ƒ..., .,....,’· .,...:· ¸.:ƒ. ¸· · ..·ƒ.
¸,≤Ÿ· ™.ƒŸ· .,:... ,·, ... ..,....,’· ,.·ƒ:∏: ∫ƒ∏◊· ...,¸·,
.·,Ÿ· ..,∏n.Ÿ ..,,∏. _.., .,’ƒ:., .,....:· .·,Ÿ· . ,.., .....¸’
‘ ......Ÿ·, ™...Ÿ· .,.ƒ., .,... ‘ ..,,., Ωƒ≤.: ¸... .,’, ‘

.,......· .,... ‘,...., ...,’ƒ:· ‘.,....:· .·,Ÿ· .·,.. ,,ƒn.
•.,,. .,’, ‘.,....,’· .,...:· .,.·. .,:... ,·, ... .

.,....,·,
.,.·.:· ƒ.:ƒ. ., Ωƒ≤, ….:· ,,.:·, .,.·.:· ∫·ƒ.· ≈∏. ™∏:· .,.
,.., _¸· .,,,,·ƒ. ¸.:· ..,ƒ...:·, _.:·ƒŸ· ..,.,..· .,,∏. ‘
...,....:· ≈∏. ¸-:’·, _...Ÿ· ∫..:’· π,...: ...ƒ:· ,.,. .,.,,
¸. ∫..:’· ∫.,≤...’ -.·ƒ. ¸ƒ.,: ,.,.∏: ,.... ¸.:· ...,..:·,
.,,.·,.. ,,ƒn., ,,∏,... ≈∏. ,..... ...-. ..,, ‘ ....¸’· …,.
.ƒ.ƒ:·, ...:.,’, ‘_...Ÿ· ∫..:’· π,...: ...ƒ:· ,.,. ,·, ...
√·ƒ.... _..–, ...,..:· ¸. ...,.,..·, ,.,Ÿ· ..,....¸· ≈∏.
Ω..:· ™∏n. ,.,.∏: ,.ƒ... ¸.:· .·..Ÿ·, .,,,’· ™. ,....., ..
¸.:· ...,....:· ,.‚¸· ..,.. ≈∏. .,:... ..·, .···.,···- ¸∏,...:·
.,...∏: .,.·.: ¸,≤Ÿ· ™.ƒŸ· .,.,,, .,:... Ω.. ... .,.,Ÿ· .,,∏n.,
. ,... ¸, ..fi ¿,..:· ‹... .·,.,, .:·ƒ., ..,’ƒ:· ‘ .,....,’·
π....: _.:¸’· _..· ¸.::· Ωƒ,∏: .,....,’· .,...:· ,,,, ¸.,∏.:·
.,....,’· .,...:· .,.·. .,.,,:· .∏... ¸.:·, .ƒ,., .,’, .,.,,
¸.....’·, _.:ƒŸ·, .,.·.:· ,,.. ..≤.:’·, ,,... ,,.. .,.,.,
¸.,:· π,,.. ‘ .,.· ¸. .,,Ÿ· ∫., ≈∏. ,,:., .,,,:.n. _¸·
..,≤Ÿ· _.,’· ™.ƒ. ≈∏. .ƒ.ƒ:· ” ... .¸....,’· π..:.,
≈.,Ÿ· .,.,,, .,,... ,,.. .,.,., .,....:· .·,Ÿ· . ,...≈.,. ....¸’
.,, Ωƒ≤. ¸.:· .,....,’· ,.·ƒ.· ≈∏. ¸-:’·, .,...∏: ..·ƒŸ·
,.... .,.,,, .,:... Ω.., .™...Ÿ· ‘ .·,Ÿ· ,,., _.ƒ,.:·, .,...·
_†.,: .,.,,, Ω.. ... ..ƒ.∏.., .ƒ,., ¸.,’, ¸. π. ‘ .’ƒ:·
..,·,ƒ∏: .,.,.∏. .ƒ.. ¸.:· ¸..·,’·, ™.·ƒŸ·
á«YɪàL’G ᫪æàdG ôFGhO ó≤Øàj ÊÉÑ∏µdG
QÉØX á¶aÉfi äÉj’ƒH ICGôŸG äÉq «©ªLh
ájDhôdG - §≤°ùe
π.,.. .·ƒ∏:· _..· ¸.,.. .-,:· π..,
_,..:· ‘ .,:·,..’· .·ƒ≤:· .... ¸,,.
.,..., .,.,, ‘ .: ≥.·,Ÿ· ..ƒ:·, L..,’·
. ..n∏..∏:
_.: .: ≥.·,Ÿ· ..ƒ:·, .:.,≤...· ‘ ¸..,
¸.,:· .,..:· ‹,.:· L≤... ,.n. .:ƒ..,
,..·,Ÿ· _.,., ¸..,◊· ,ƒ.... ¸, ¸..,∏..
¸..,· .....,, ....:· ...-.:·, .,,....:·
•.,.. ,.,. ¸. ..., ..∏..Ÿ· ¸.n∏..:· .·ƒ.
¸.. ... ...∏..Ÿ· ¸.n∏..:· .·ƒ. ¸..,· .....,
_. ‹·,..’· …,....:· ≥.∏Ÿ· ∫.,≤...’· ‘
.,,≤Ÿ·
á«fɪ©dG -ádÓ°U
Ωƒ∏.:· .,.. ...≤, _..· ,...·
…ƒ,,:· ≈≤.∏Ÿ· ∫...· .:-.., .,.-..¸’·
∞..:ƒ:·, .,..,,..:· ..,,∏: ™,·,:·
¸.n∏..:· ,.,. ..:., ….:· .,, .n,.,Ÿ·
.– Ωƒ∏.:·, ...≤:∏: ‹..:· _.ƒ,..
,....,,” ¸·.,¸·, ...,, ...≤.∏. “.,....
≈≤.∏Ÿ· ∫...· ¸....· ≈., . Ω.,· .:-:
…,..:· ¸∏. ¸, ...· _...,Ÿ· ......
,,,, ,... . ,..:· ¸,·ƒ..:· ,.......
¸. ... ,ƒ.†., ,..: ±..fi, .:,.:·
. .:...Ÿ., .,.ƒ.◊· ..,.., _:,·ƒ..Ÿ·
…...,:· ∫-. ¸, ,., ,ƒ...:· ≈≤:·,
,,,..:·, .,.,∏..:· ¸,·ƒ..:· .,·.¸· .,,..
...≤:∏: ‹..:· _.ƒ,.. ¸.n∏..:· ,.,.
¸· _¸· .,,.,...· .,....Ÿ· √.,, ..∏. Ωƒ∏.:·,
.,..Ÿ· _.,...Ÿ· ,....· _¸· ..,, ≈≤.∏Ÿ·
.,..≤,,n., …ƒ,,:· ∫..Ÿ· ‘ ......Ÿ·
‘.,: .,.·.,Ÿ· .,.◊· ™. .,......,
_.,...Ÿ· ,..., .. ....,·.., .......
,..,, …ƒ,,:· π≤◊· ‘ ....,:· ,,...:·
‘ ..,:·, .,...:·, ,..:· _..· ,,...·
. ¸.,∏..:· π..:·
,.·,, ¸..†., ≈≤.∏Ÿ· ¸· _¸· ,...·,
_,....,’· _,.....’· ....: .....
..... ,.·,,, ¸∏.·.:· ¸...:· ‘,...,
..∏:· ¸.∏.., .,,,.:· ..∏:· ¸.∏..
... . ........:· ,...., .,,,∏‚¸’·
¿,,.. ,∏.. ¸..,Ÿ· ¸..∏. ¸, ¸..≤: ≈≤:·
_.,...Ÿ· ..∏. .,.-..¸’· Ωƒ∏.:· .....
...,. ƒ. …ƒ,,:· ≈≤.∏Ÿ· ¸· .,,. ∫..
_.,...Ÿ· _, .·¸.·, _·,,:· ∫..,.:
...≤Ÿ· π..:· _·,,· .≤≤– .. _¸· .....¸·
. .·,.≤∏: .,..., .·,.,.∏: π≤.. ¸.
áæ£∏°ùdG Qhõj §°ShC’G ¥ô°ûdG »`a á«dGΰS’G äGƒ≤dG óFÉb
…ƒHÎdG ≈≤à∏ŸG ìÉààaG
¿É£∏°ùdG õcôŸ ™HGôdG
Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ã∏d ¢SƒHÉb
á«fɪ©dG - §≤°ùe
¸, _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:-.· ,.....,.†.¸. .,.,.
ƒ...:· ,....π,≤...· √..,, ˆ· .:.. ,:.Ÿ· .,...
_..· ¸.,.. √ƒ... ,....,... ∫· _,.:¸, ....· .,..:·
.,ƒ.:· .:,. _... ¸....,:· ,.... ⁄... _...:· ......
..,..· .,..... ™,.ƒ.∏: ∂:., ..n∏..:· _.: ....Ÿ·
...n∏..:· _.: √.-,: ·_... .∏.. Ω.,.
¸.n∏..:· .:-. √,... ¸. _...:· ...... ,,.· ..,
..n∏..:., .∏...,. ∫-..,≤: ….:· ,..:· ≈∏.,:.Ÿ·
π,.. .‡ ¸...:· ,...:·, ..ƒ.◊·, ..:-, π,. ¸.
....:· ,.·ƒ, ..:-. ...,.“ ¸., .∏.. Ω.,. .·.· .:
Ω.≤.:· ¸. .,,Ÿ· ..n∏..∏:, ,..:· .,.., ......:·,
...,.◊· ..:-, ...,. π: ‘ ....:·,
.,... ∫· _,.: ¸, ....· .,..:· ƒ...:· ,.... ¸.,
.,:., ¸.:· √.ƒ,, ≈∏. _...:· ......: ,...:· ≠:., ¸.
¸., .,ƒ.:· .:,., ..n∏..:· _, ...-.:· .... ‘
,...∏:, ¸∏,≤...Ÿ· .∏.. ‘ ≥,.ƒ.:., .: ..,...:· _...·
.,...,’·, Ω.≤.:· π. ≥,≤..:· ¸.,ƒ.:·
ájDhôdG - §≤°ùe
_.:’· _..· ¸.,.. _,ƒ..:· _.∏› ,... .≤.
_,ƒ...:· ..≤..’· …,,. _, ..,. ¸.::· .....,·
···· _.∏..∏: ..,...:· .,.:· ¸. .:.::·, ¸.::·
¸,..:· ¸∏. ¸, ⁄... ¿,..:· ...... .....,, (Ω···.
...†.· ......:· ,....· ,ƒ.†.,, _.∏.Ÿ· _.,., ,...
.,... ..,... ∫,., ≈∏. ,..Ÿ· ™∏:·, ._.∏.Ÿ· ,...
,,,.≤.:· ¸. ... ‘ ,:., .≥,...:· ¸...,’· .·,·,.
., ..· ¸., .,:¸· ..,·ƒ:· π....,:·, .,,·,ƒ:· .,.,:·,
.,,:·, ..·,,:· .,·,ƒ: Ω···· Ω..: …ƒ...:· ,,,≤.:·
Ω..∏: Ω-.¸’· .,·,ƒ: …ƒ...:· ,,,≤.:·, ..,....:·
≥,...., L,..,.: .,:,.:· .,....’· ¸,,..., .Ω····
_¸· .....¸’., .(.:..Ÿ· ƒ.ƒ,. .,.,..· .·.·,,¸’·
≈∏. ....:· ,,,, ,ƒ...:· ‹... ., ≈∏. ¸-:’·
..fi ¸, ⁄... ...... π,. ¸. .,ƒŸ· .:..¸’· ,∏:
_.ƒ,.. ¸.n∏..:· ≈....... ¸ƒ..ƒ. ∫ƒ. ¸....Ÿ·
.,.,∏.¸’· ..,.∏,:· ,,,, ‹... .,, ..:-.., .,..·
...... π,. ¸. .,ƒŸ· .:..¸’· ,∏: ≈∏. √.,Ÿ· .,·ƒ.,
….·, ... ¸ƒ..ƒ. ∫ƒ. ¸....Ÿ· ..fi ¸, ⁄...
,∏: ≈∏. .,..Ÿ· ....· ,,,, ‹... .,, ...,,.
¸....Ÿ· ..fi ¸, ⁄... ...... ¸. .,ƒŸ· .:..¸’·
....· ¸.n. ‘ ...·ƒ. .ƒ≤., _∏...:· ¸ƒ..ƒ. ∫ƒ.
.,ƒŸ· ∫··ƒ..:· ≈∏. ....:· ,,,, ‹... .,, ..,..Ÿ·
¸ƒ..ƒ. ∫ƒ. …,,,◊· .,... ¸, ⁄... ...... ¸.
...ƒ,,Ÿ· .,’, ≈.......
π....,:· ¸. ·... .....,· ‘ ,..Ÿ· _.,....· ...
.,,,:· .,,,, .,ƒ...:· .:..., .,..· ¸., ..,:¸· ..,·ƒ:·
.,’ƒ, ¸...· ...,.. ≈.,. ¸,,... ∫ƒ. ,,∏..:·,
_.∏.Ÿ Ω..:· _.’· ‹... .:...,, .‘·ƒ:·, π...:·
.·,·,. ≥,,n.: .,.,...:· .·ƒn.· ∫ƒ. .·,,ƒ:·
..:...,, ..n..ƒ.Ÿ·, ._...:· ......·ƒŸ· .,... .,..
¸. ∫..,.Ÿ· ....¸’., .,,,..· .,·,, ....¸· ∫ƒ. . .†,·
.. ,...,:· ,...:· .·,·ƒ, .∏.◊ ∫ƒ..:· .·_....
....·,, ,∏:. ∫ƒ. .,..Ÿ· ....· ,,,, ‹... .:...,,
..,.∏,∏: ....:· ..,,,.Ÿ., ..,..Ÿ·, ≥,....:· Ω....·
_.,., .:...,, ...:...Ÿ., √.,Ÿ· .,·ƒ., .,.,∏.¸’·
..,..ƒ. ¸ƒ..ƒ. ∫ƒ. ¸... ......, .,.Œ ..,.
..,..::· .:...Ÿ .,......’· .,...:· ,“·ƒ.
»àjƒµdG ÒØ°ùdG ´Oƒj ó©°SCG ó«°ùdG ..¿É£∏°ùdG ádÓL øY áHÉ«f
¢ù∏éŸG AÉ°†YCG øe á¡LƒŸG áWÉME’G äÉÑ∏W ∫ƒM ájQGRƒdG OhOôdG øe OóY ≈∏Y ™∏£j ziQƒ°ûdG{ Öàµe
∫ɪYCÓd á«fɪ©dG{ ´ôØH πª©dG AóH
á«bô°ûdG ܃æL á¶aÉëà zájÒÿG
ájDhôdG – §≤°ùe
∫...-: .,....:· ..,,:., ∫,·ƒ... ,.... ¸,..
.,.,..:· ,ƒ.,.:..fi‘..,,:· ¸,. ¸· .,_.·
Ωƒ, ¸. ·,.,..· _.,·,Ÿ· ∫.,≤...·, .:.... ·.,,..
,...Ÿ· ..., .Ω···- ¸..,.. · ≥.·ƒŸ· π,≤Ÿ· ..’·
‘ _,.·,:·, .:...Ÿ· ...,· ¸. _.:·ƒŸ· ™,.,
¸,.:· ..,·,. _¸· ...,,:· ..... ¸. .......’·
...ƒ:· ,.,. ,·ƒ., ™..,Ÿ· .≤n.. .,...,.
.,ƒ.. .,’ƒ, ¸....,’·
øe Ú°ùªÿGh áãdÉãdG á©aódG èjôîJ
GóZ..øjóéà°ùŸG áWô°ûdG πFÉ°üa
ájDhôdG – §≤°ùe
.::.::· ....:· ,,,.., ...,,’· .. Ωƒ, ¸.,.. .,..n∏..:· ¸... .:,.. π..–
_.·,....’· ¸·.,. ≈∏. ∂:., .¸,.....Ÿ· .:,..:· π..... ¸. _....·,
∫....’· ≈.,,, ._,,., .:,..:· Ωƒ∏.: _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .,,...., …,....:·
..,∏..∏: ∑,...·, .:,..∏: Ω..:· _...Ÿ· ......¸“.◊· ¸..,∏.. ¸, ....·ƒ∏:·
.·ƒ., ..,..n∏..:· ¸... .:,.. •.,.. ,.,., ......:· ,....· ¸. ... ,ƒ.†.,,

·,·,....· ....:· √.. ,,,.. ¸..,, ._.,,.· ,ƒ.· ..,:,·, ..∏..Ÿ· ¸.n∏..:·
π.·,. ,.,.,.,· .., ¿....:· ¸..’· ¸,..:· ·.. ¸. .,,.. ¸.:· .....∏:
π., . ,...·, .,:,..:· Ωƒ∏.:·, .,..Ÿ·, .·,.,Ÿ., _.∏.... ...∏..Ÿ· ,,,..:·
.,·...·, .....
QÉÑNCG
4 Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:·::·
ájDhôdG - ádÓ°U
_.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:·.· ,.... .,.†◊ .,,μ:· .,....:· ,.·,’· ≈∏. ...,
.,.,.◊· ≥:..Ÿ· ‘ ™,,.... .,... ¸..., √..,, ˆ· .:.. ,:.Ÿ· .,... ¸,
‹... .....,, π.. ≥,,. π,μ..., .·,,ƒ:· _.∏› ,·,., .,..: .:...Ÿ .,,,.:·
.ƒ.. ¸, ¸.n∏.. ¸, ..fi .,..:· ‹... _.·,. .,..: ±..fi, .:,.:· ,,,,
......,’· ...≤, _.:¸’· _..· ¸.,.. ,..: ±..fi, .:,.:· ,,,, ….,...ƒ,:·
...... ¸. πs ,ƒ.†., π..:· ≥,,. ...†.’ ¸.::· ¸...,’· ..,:... ,.μ.
,..: .,.∏, _.,., ¿,..:· ......, ,..: ±..fi ,... ∫...., ,..≤:· ¿,..:·
.,·,, π,s, _...,Ÿ· ......, π≤.∏: .’....’·, π≤.:· .,·,, π,s, _...,Ÿ· ......,
¸,·ƒ..: ....:· .,·,, π,s, ,ƒ.s.:· ......, ......:·, .,...∏: ......:·, .,...:·
......, ..·,,∏: .,μ...:· .,_:·, ..·,,:· .,·,, π,s, ,ƒ.s.:· ......, L,n..:·
¸.μ..¸’· .,·,, π,s, _...,Ÿ· ......, .,....,’· .,...:· .,·,, π,s, ,ƒ.s.:·
¸. π:‡ Ω.. ,,.., ,,,ƒ:· ,.μ. ¸..:· ,.μŸ· ≈∏. .,..Ÿ· ,......Ÿ· ......,
...s ‘ ™,,...Ÿ· .,... ......Ÿ .√.,Ÿ· .,·ƒŸ √.,Ÿ· .,·ƒ., .,.,∏.¸’· ..,.∏,:· .,·,,
≥:..Ÿ· ‘ ™,,...Ÿ· .,... ..,..., ..,,n:·, .,..,.Ÿ·, .,...· .,ƒ...:· .’..Ÿ·
™,,...Ÿ· .,... _.. ≈∏. .ƒ.ƒ∏: ∂:.s, .,..: .:.... .,,,.:· .,.,.◊·
_.ƒ,.:·, .,,μ:· ..,◊· π,.. _.ƒ. .,.... ¸. ¸.:·, ≥:..Ÿ· √.,: .....Ÿ·
¸.:·, √..,, ˆ· .:.. ¸.n∏..:· .:·. ,.·,:· .,.:· π: ‘ ¸:·ƒŸ·, ¸:ƒ:.,
.,:... ,., ¸...,’· .,·., ‘, ...ƒ,,Ÿ·, .ƒ,.,, .ƒμ∏.. .,’, ¸. πs .∏...
,,:., ,,:...· ‘ ¸...:·, ≥,.ƒ.:· ,,:

.,...., ,..ƒ,, ,,: · ,s... ,ƒ.†◊.,
.∏....:· .,...:· .∏..·ƒŸ ¸:ƒ:· .... ‘ ¸,...:·, π..:· ¸. .,,Ÿ· ∫., ≈∏.
¿:...:· Ω.., .. ,.μŸ·, ,,..,, _, ..,. ≥,....:·, ™,..· .,,:¸· ≈..., ¸.:·
...ƒ.Ÿ· .:·,¸·, .,..Ÿ· ..,’ƒ:., .,ƒ...:· ™,,...Ÿ· .,... _.. ≈∏. ¸·:’·, Ω..:·
....n≤:·, ..,.· πs ∞..μ. ∫·. ¸. .._.. _.,.. ¸.:· ..,ƒ...:·,
.,ƒ..., .,.·,.. ..†,. ,..: .:..fi ..,.. .,. ..:...Ÿ· ‘ .,.ƒμ◊·
π≤.:·, √.,Ÿ·, ..,,,μ:.s .....· ¸. .,..:· ‘ .∏:“ ,.·,:· .,.:· ‘ .∏....
_¸· ..,’ƒ:· ∂∏., ¸.,:· ‘ ,..... ¸.:· .._., ....:·, ,,∏..:·, .’....’·,
Ω.≤... ¸.:· ™,,...Ÿ· _¸· ¸...,’· _,n., ......’· ...s ≈∏. .:,.. .,,... ..,.
,.,.. .,. .....:· .’.› ‘ ,..: .:.... .,,,.:· .,.,.◊· ≥:..Ÿ· ‘
≈....... .....¸· .¸., ¸s· ...., ..,....... _¸· .,...:· ,s·,Ÿ· _†., π,ƒ–
¸... ,s,. ¸,,..., ¸...:· ,,,,. ,s,. ¸,,..., ..ƒ,,Ÿ· ≈......., .ƒμ∏..
¸,n∏: .,.., ¸., ™,,.... ... ...·,. ¸. ..,..’· ” π≤.:· ∫.› ‘, .¸,.
..,¸. _¸· ¸,..:·, (..ƒ,,Ÿ· – ,,,,. Ω.,. ≥,,: ∞.., .,.., .,...:·,
≥,,: ∞..,, .·,.ƒ∏,s ·.· ∫ƒn, (.,... – ¸,. – ..ƒ,,Ÿ· ≥,,: ∞..,,
_,n:· ∞..,, ..·,. ƒ∏,s ··. ∫ƒn, (.,,.: – ,....:· – ¸....◊· – ¸,.
,s,. ..μ... ·.· .,,... ¸.μ..¸’· ∫.› ‘, ...ƒ,,Ÿ·, .,,.: ,s·,Ÿ .,∏.·.:·
.·.., _... ... .,,..., ,,,,. .,.,. ,s,.

..μ... ·. .,,..., ..ƒ,,Ÿ· .,’,
√,ƒn. ™,,’· _,≤:· ™,,...., ..ƒ,,Ÿ· .,’ƒ, .·..· ,s,. ¸. πs ‘ .,.μ..
.....ƒ., .·,ƒ., · .ƒ,,., · .ƒ,,. (,....:· – .,¸. .∏:. – ∫·ƒ., –
‘ .,....:· .·,Ÿ· .,.., ≈.,. .....¸·, ¸..·ƒŸ· _ƒ.. .....¸·, .¸....◊·, ..:,,,
.,’ƒ, .,....,’· .,...:· .,.·.: ,≤. .....¸·, ..ƒ,,Ÿ·, .ƒ,.,, .ƒμ∏.. ¸. πs
.....¸·, (.,,n,, ...,. .ƒμ∏.. .,’ƒ, .,.·,,:· .,...:· .,.·. .....¸·, ...ƒ,,Ÿ·
....ƒ., .,.,.., ¸.·,,, …,n,, ,.fi .....¸·

..†,·, ..ƒ,,Ÿ., .,,n,, ...,.
™,,.... ..· .’....’· ∫.› ‘

..†,·, ..ƒ,,Ÿ., …,n,,:·, ¸.·,,:· ,..Ÿ·
.ƒ,., ¸. πs ‘ -G GSM π≤..Ÿ· ∞..,:· .... .μ,.. ,,ƒn., _..–
¸. πs ‘ ,,..:· √.,Ÿ ,.,· .,...: ,.. _¸· .....¸· .,,...· ,,.. .,.,., .ƒμ∏..,
,,,,. ….·,, ∫·ƒ.,, .ƒ,,. ¸. πs ‘ ..·, ,.,, .πμ: ¸·,., .ƒμ∏.., ..ƒ,,Ÿ·
.Ω..:· ·.. .,.,. ...,... ¸. ..,..’· ™.ƒ.Ÿ· ¸. ¸.:·, .ƒ,.,,
á¶aÉëŸ á«Hô¨dGájOhó◊G≥WÉæŸG᫪æJ πªY≥jôa
á«FÉŸGhá«fÉμ°SE’Ghá«ë°üdG™jQÉ°ûŸG¢Vô©à°ùj QÉØX
ájDhôdG – ádÓ°U
¸, ..fi .,..:· ‹... ≈≤.:·
,,,, – ….,...ƒ,:· .ƒ.. ¸, ¸.n∏..
¸.,.. .,.μ. ,..: ±..fi, .:,.:·
_.∏.Ÿ· .., _.,., _.:¸’· _..·
....Ÿ· .,.∏,: ¸.,,.,:· ….∏,:·
.,.:· ∫·. .:...Ÿ· ,,,, ….:·
.,·., ‘,···-,·,-· – ·· ¸.
..fi ......, .,:... ,., ..≤∏:·
_.∏.Ÿ· _.,., ,... ,ƒ.... ˆ· .,.
....Ÿ· .,.∏,: ¸.,,.,:· ….∏,:·
_.∏.Ÿ· ...†.· ¸. .: ≥.·,Ÿ· ..ƒ:·,
,,: ,,: ≈.“, ¸.,,.,:· ….∏,:·
.:..fi ‘ .·ƒ,’., ™...:·, ....¸’·
.....:· ¸. .,.:· √.. ∫·. ,..:
,... ¿,..:· ...... ..≤∏:· ,.†. .,.
_.∏.Ÿ· _.,., ,... ,ƒ..s ⁄... ¸,
¸. ..., ,..: .:.... ….∏,:·
..:...Ÿ., ….∏,:· _.∏.Ÿ· ...†.·
¸. .∏., _.·,....· ..≤∏:· ∫·. ”,
,.·ƒ,, ¸,.∏,:· ,,. ¸.:· ™,..·ƒŸ·
.,..· ≈∏. .,s ..:·, ...,,. .,...:·
_.:..Ÿ· ...†.· _, ,....Ÿ· π..·ƒ.:·
¸,...:· _.∏› ∫,. ‘ .,.∏,:·
.......’·, .·¸.· ∫..,.: ¸.,∏.·
......, ..≤.,’·, ,,ƒn. ‘ .,..
.,:... ≈.“, ._.:·ƒ.∏: ...≤Ÿ·
,,:...· ‘ ¸...:·, ≥,.ƒ.:· ,,:
¸,...:· ¸. .,,Ÿ· ∫., ≈∏. ,,:.,
Ω.., .. ,,.,, ..,. ≥,....:·,
.Ω..:· ¿:...:·
»æjôëÑdG…ó∏ÑdG¢ù∏éŸGóah¢ù«FQ »≤à∏j QÉØXßaÉfi
5 OÉ°üàbG
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:-::·
,.,.·
á«fɪ©dG - ájDhôdG - ádÓ°U
.,...:·. ‹,.:· ,“·ƒŸ· ∫...· _..· .....·
.:-.., ·,-, ¸,·,. _..., ..,.–, _..· .,.,,.:¸’·
_.,., ¸,,,◊· ‘...:· ¸, .,.., ,ƒ...:· ‹... ,ƒ.†.,,
. .......Ÿ· _.∏›
_,’· _...∏, ,“·ƒ.∏: ¸.::· Ωƒ,:· ∫...· ....†.,
.·., ” .,.,,.:¸’· .,...∏: .,.ƒ..≤:· ...,’· “.¸·ƒ..,
.,:,,.. .,.,,.:¸’· .,...:· .ƒ≤.“∫ƒ. π.. ..,ƒ,
Ω.... ,ƒ...:· .,... “.,...,.. .,.,., .,...,·,
.,...:· .ƒ≤.: .,.ƒ..≤:· ..,,n:· ¸.,, _¸· .... ....n:·
.-...Ÿ· ¸ƒ... π: ‘ ¸...:· ™,,...:· ‘ .,.,,.:¸’·
. ¸...:· .,..Ÿ· .-...Ÿ· ¸ƒ..., .,.,,.:¸’·
∫,... _,..,., _.... _¸· ..,ƒ:· √.. ..... ..,
.,.,,.:¸’· .,...:· ,,:..: .,.,,...:· .,.....’· ∫,’·
..:.Ÿ· ..·ƒ≤:· ¸.::· ,..≤:· ∫,... _. ‘ ..n∏..:· ‘
.,. ¸. ¸...:· ™,,...:· π: ‘ ¸,,.:¸’· .≤.∏:
..:,,.., ........, ..·,,¸· .,:·, .≤.:· ..,,:
.,. ¸.... ,......Ÿ· .,... ¸.:· .,..::· ..,ƒ:· ...,,
.,.ƒ..≤:· ¸,·ƒ..∏: .’....’· ,,,, ,....... .,..:· ,..ƒ:·
.,..ƒ.∏: .,.ƒ..≤:· ..,...:· “. ¸·ƒ.., .,ƒ.:· .:,.,
.,,....:· .,..ƒ◊· Ωƒ,.. .,:-.

....ƒ. “.,,....:·
¸.:· .,.ƒ..≤:· ..,...:· ,.·

..,,. ...,·,., .,.·ƒ.· ,.·,
¸..’·, ,,:..:·, π,....:·, ¸..Ÿ· .,. ¸. .,...· ∞≤.
.,.,.,. ‘

’,.... ¸...≤.:·, ≥,≤..:· .·.·,,¸·, .,,..:·,
. ..,≤.:· ∂∏. ≈∏. ,∏..∏: ..,-:· ∫ƒ∏◊· ,.·
..fi ,......Ÿ· .,... ¸.:· .::.::· ..,ƒ:· ..,n.,
,,.. ‘,.:· ...†≤∏: ¸,,.:· _.∏.Ÿ· _.,., ¸...≤:· π,,.
¸..fi .,.≤., ...,..Ÿ· .,ƒ..., _†., ,,...:· ..,.
‘ ...,..Ÿ· .,ƒ..., _†.: .∏,.,:· _,n:· ¸.,, _¸· ,...
._.’· √.. ., ,..“ .Ÿ ·,:. .,.,,.:¸’· .,...:· .ƒ≤.
π:“ ¸.:· .,.ƒ..≤:· ......†:·

...,..... _...... ¸.
…,...:· ∫..,.:· ..,. ,·,....· .....†: .,.....’· .,,.,:·
. ¸,,.:¸’·
∂∏,....∏: .,....· .,..◊· .¸·ƒ.., ..,, ...,....,
,,.. ….,...ƒ,:· ,.... ¸, ,,,.. .,... ¸,,.:¸’·
.:,.∏: .,,·.¸ ’·, .,:.Ÿ· .,..,:· ,.,., .,.ƒ..≤:· .,.·.:·
¸ƒ... ...,¸· _¸· .... ...,,...:· ,:.. ¸¸· . .,,. ∫..
π.., .. _.∏,....∏: .,.ƒ..≤:· .,..◊· .:.... ,:.,
.,......’· _ƒ≤:· ,:.... ,·,.. ,· ,,.. -, ,,.ƒ≤.
¸...:· ¸,..Ÿ· ≈... ,.:¸’· ·.. ‘ ..· ....·, ._,.’·
¸,.,,Ÿ· ™. .,.¸, ¸.:· .ƒ≤.:· ‘ ∂∏,...Ÿ· .≤: ,,,.. _¸·
,· _.,:.. ,· ,,. …· ¸. .,... ..,..., ∂:., ,...:·,
¸ƒ... ∫-. ¸. ∂:., .....:· _¸· ...., .. √·,.· ,· _..
.,,·.¸· .∏≤.... ..,. .....¸· ¸. -.†. ∂∏,...Ÿ· .,...
_.∏› .,...,. ™,.., .,,.,..’· .,.....:., ™.... .,:..,
....:· ..,,:· .....¸· Ωƒ..,. ,,... .., ∂:., .·,,ƒ:·
. ····,·· ,., ∂∏,...Ÿ· .,..◊
.,......’· ...,’· .¸·ƒ.., ..... .,..::· ...∏.· ..·
ˆ· .,. ,ƒ...:· .,..·,. ¸.:·, .,.,,.:¸’· .,...∏:
,ƒ...:· ..·., ,n. ....., ...,’· ,.,. ,,.. .ƒ,..,
.,...:· .,∏. ‘ ...... .....· ¸..≤..:· _.,,,. ¸, π,.,
.,,. ∫.. π.. ..,ƒ, _.ƒ,.. ¸.n∏..:· ...., ‘ ......’·,
∫...’· .,.·,. .....·ƒ. .,, .... ¸.:· ,,,.≤.:· ,.· ¸¸· .
.,..., ,,...: ·· ,.,.∏: ..n∏..:· Ω.≤. _¸· _... .,:,.:·
..,.¸’· ..,∏.. ,,.. ¸.:· ⁄..:· ‘∫,.:· π.†.· ¸. ·.
....·, ..ƒ.› ≈∏. ∫ƒ..◊· ≈∏. .-..:· ...... ¸.:·
.. .,.,,.:¸’· .....· ¸.
.,:.Ÿ· .....· ∫,· ,,.. ¸.·ƒ∏:· ..fi ¸, ,... Ω..,
π..·ƒ.:· ...,..” .¸·ƒ.., .,..::· ..,ƒ:· _.,ƒ.:· ..,.. ‘
.,,Œ .:,... “.,.,,.:¸’· .,...:· ‘ ..,,., ¸....,’·
π..·ƒ.:· .,.,., ¸....,’· π..·ƒ.:· π...., ™. _.,ƒ.:·
∞,,.. ..,ƒ:· ....†. ... ...,:-. ¸. ¸..,,:· ™.
¸....,’· π..·ƒ.:· ,... .∏.,,, .,....,’· π....ƒ:·
¸....,’· π..·ƒ.:· π...., ¸....... ∫ƒ. ..,.....¸·,
...,.. _.,ƒ.:· ..,.. .,.,≤. ¸.:· ..,:...:·, .n...’·
. .,∏. ‘ ..,.Ÿ· ∫ƒ∏◊· ,,:...·, ..,...:·
_¸· .ƒ..:· .,.. ..,..ƒ. ..., ,“·ƒŸ· ¿,. Ω...· ‘,
π., ≈... .,.,,.:¸’· .,...∏: .,....:· .,...· _.,.. ..
. ..n∏..:., .,.,,.:¸’· .,...:· _.., ..
.n..·ƒ, .,∏fi .,.,,.:¸· _ƒ.. .....¸· _¸· .ƒ..:·,
.,.≤. ..,. .·,..¸·, .,.., .– ¸.· ¸,,.:¸· ™.ƒ.
‘ .,∏: _...... ...†. ...,¸· .,,,.., . ...ƒ∏.Ÿ·
™. ≈...... ..,..,, .,:..., .,.,,.:¸’· .,...:· ...·,.
,,...∏: ,.,. .....¸· _¸· .ƒ..:·, ..,.,,.:¸’· .,...:·
......, .,.Œ ..,. .·,..¸· .– ¸ƒ., ¸,,.:¸’·
..ƒ... .∏..∏.. ....¸· _¸· .....Ÿ· ..,.· .ƒ.., .¸...
.,...:· ∫.› ‘ .,.,≤:.:· π..:· ..≤∏., .·,..:· ¸.
≈∏. ,.,..:· .., ,◊· π..:· ™,...., .,.,,.:¸’·
,..:· ,.≤., .,.,,.:¸’· .,...:· ⁄.. ‘ ∫ƒ..:·
‹,.:· ,“·ƒŸ· .≤., .. ,.∏., . ,..., . ,ƒ... ,,: Ω,-:·
.... π. ‘ ∫,..., .,., …ƒ... π..., .,.,,.:¸’· .,...∏:
.,.,,.:¸’· .,...:., ..-.:· .·. ™,..·ƒŸ· ¸. . .ƒ..ƒ.
.,,,.†, _.∏,...Ÿ·, ...,..:· _, ¸.ƒ:· ,... _¸· ..,,
π: ‘ .,.,,.:¸’· .,...:· ,.....· ..·ƒ. ¸. .......’·
..,...:· ¸. ¸ƒ.:· ·.,: π..,:· ,ƒn.:·
¥ƒ°S AÉ°ûfEÉH »°Uƒj á«fhεdE’G IQÉéà∏d ‹hódG ô“DƒŸG
´É£≤∏d á«©ªL ¢ù«°SCÉJh ¢ü°üîàe AÉ°†b OÉéjEGh á«∏fi
ájDhôdG -§≤°ùe
,... ….,...ƒ,:· ,,.·,,¸· ¸, .,... .,..:· ...... ,...·
_.·,.’· ...... .,.....:· ...≤:· _..· ¸.,.. L≤... ±..fi
.., ..:,. ...... ,ƒ.†., ∂:., L≤... .,’ƒ, ¸·_.· .,,≤,
._:,·ƒ..Ÿ· ¸. ..., ...,..:· .,·,, .∏,., .,.,,.Ÿ· ∞,..
±..fi,... ….,...ƒ,:· ,,.·,,¸· ¸, .,... .,..:· ...... ∫..,
™,.... ∫-. ¸. ¸,..,¸· ,:· .,: ¸ƒ.,.. ...≤:· ¸¸· ” .L≤...
,.., ‘¸∏.Ÿ· ™...Ÿ· ..,:...: .,...†..·, ,,.:· ¸·,≤:· _.,,..
¸.:· .ƒ,.·, ....≤:· √.. ¸....., .·.... ¸.......·, .¸·_.·
.,.,.:· ¸,·ƒ..:·, ...,’· .,·,,, ....· ,.., .,·,.. ..,.. .,.:.,
.,:,·ƒ..Ÿ· ¿.·,, .ƒ. _...., ...::., .,,., ≥.,Ÿ· ·.. ...,:
.“¸∏.Ÿ· ™....∏: ,∏Œ ¸· ¸., ¸.:· ..·ƒ.:·, ..,....,’·
_.,.,:· .¸...ƒ◊· ¸.n∏.. ¸, .ƒ.. ¿,..:· ..· .,.., ¸.
,..: ..,..:· Ω·,.:· ¸· .....· ,.., .,·,.. ..,..: ….,...:·
.,....,’· .,:,·ƒ..Ÿ· ™,,.... ,.‚¸· ∫-. ¸. ¸∏.Ÿ· ™...Ÿ·
_, ..·,..:· ,,,.. ≥∏n.. ¸. ¸.., ..,..:· .,, Ωƒ≤. ¸.:·
,,. ... ... ...≤:· √.., .¸∏.Ÿ· ™...Ÿ·, _...· ¸.n≤:·
·.. ≈∏. .....· .,. ..,..∏: .,....,’· .,:,·ƒ..Ÿ· π... ‘
·.. π:Ÿ .,∏.Ÿ· ..,,:· ¿.,..·, ..,..· ....,. ¸· .., ¸,,..Ÿ·
.,.ƒ.◊· ..,.· ™. ....·,.., .·.... ¸.., .…ƒ,◊· ≥.,Ÿ·
L,n..:· .·., ..,..:· ¸¸· .,. .¸,,..Ÿ· ·.. ,.‚¸’ ..∏..Ÿ·
‘ ...., .., ”, ···· Ω.. ∞..... ‘ ¸,,..Ÿ· ·.. .,...:
.., ” ...≤:· √.. ¸....· .,... Ωƒ,:·, ¸...Ÿ· Ω..:· ¸. _.n...·
.,.... ....· ,.., .,·,.. ..,.. ¸. π,ƒ.., ...≤:· .....¸· ”
..L≤... .:..fi ‘ π..... ¸..,.., ¸.... ¸,,... ...·
¸.n≤:· ¸,... ≈∏.

’.:. ¸·_.· ,..,, ...≤:· ¸,,... .., ...
¸. ..-.:· .·. .,.ƒ.◊· ..,.·, ¸∏.Ÿ· ™...Ÿ· ™. _...·
..∏,..· .,,≤:· √.. ..,∏n.. .,,∏.: π,..:· π.†.· ...,¸· π,·
….:·, ¸,,..Ÿ· ·.. ....¸· ..,..:· .,·.¸· .,,. ≥∏n.Ÿ· ·.. ¸.,
.,·,, ™. ¸,...:.,, ...,..:· .,·,, ..,,,ƒ. ≈∏. ..., √,.‚¸· ”
.....Ÿ· ≠∏,., ._.,’· ..n≤: ..:.Ÿ· .,.,.:· ¸,·ƒ..:·, ...,’·
¸.: ...≤:· ,,.... ” , . ..,,. ·,. ·«. ...≤∏: .,:..,¸’·
.,.,.:·, .,....,’· .n...’·, ..,....Ÿ· ¸..†..’ ·,.,. ¸ƒ..
_.,,..: ..,., .-..∏: ..,. ...≤:· √.. ,.†., ..,.,∏..:·,
._,.· .,... ≥.·,., .,,.Œ -fi, ..,..., ,,.:· ¸·,≤:·
.,:,·ƒ..Ÿ· ¿...,, ¸. .,, ƒ. .,.....:· ...≤:· ¸,,...,
™...Ÿ· .... ..,, ….:· ....· ,.., .,·,..: .,....,’·
.¸,,..Ÿ., .n,.Ÿ· _,≤:·, ¸∏.Ÿ·
.,:,·ƒ..Ÿ· ,.., ‘ ..,..:· ........ ..· ¸,,..Ÿ· ·..,
™,,.... ¸. ..ƒ... ..ƒ.› ≈∏. ..,..:· π..., .,....,’·
.,.... ¸. L≤... .,’ƒ, _,.· _,. ‘ .,....,’· .,:,·ƒ..Ÿ·
,... .,,. ¸....: …ƒ...:· .,...†.,:· .,,n:· ™,,ƒ. ¿...,,
..,..:· .,..≤. ¸.:· _.ƒ,,ƒ:..,:· .,∏n: .,..·,.:· ,.Ÿ·,
.,:,·ƒ..Ÿ· ™,,.... ¸. .._., ‹..:· ,,∏..:· .,·,, ™. ¸,...:.,
..,....,’·
ájDhôdG – ádÓ°U
∫-. ,..: .:.... .,,.≤.:· ...,...:· ‹..,¸· ≠∏,
(·· ..,≤, .,,.≤. ..,... («-·ƒ. . Ω···- ƒ,:ƒ, ,,..
..∏, _. ‘ .,.... ’.,,(·«., ..:· (·-·, ..ƒ,∏.
’.,, (.«·, ..:· (··. ...,...:· √.,: .∏...Ÿ· Ωƒ..,:·
(· ..,≤, ·.≤. (..· ™,,:· .ƒ≤. ... ≠∏, ... .,....
.ƒ≤. ... ≠∏,, .,.... ’.,, (··., .’· (··., ¸ƒ,∏.
¸.,:· .ƒ≤. ..,. ..∏,, ·.≤.(·.· ¸.,:· ∂., ¸.,:·
.ƒ≤. (· _¸· .....¸’., ¸... ∫.,, ¸ƒ,∏. (·· ¸. ,.·
(··, .,. .≤. (.«, ¸... ∫.,, ∞:· (·· ..,≤, .:..,.
..,¸· .≤.
¸....¸’· Ω.. ,,.. …_:.:· ...· ¸, .,... ,..,·,
‘ ≈∏.’· .,...:· .∏... .:-.. .,’, ¸· ,..: .:....
·.≤. (--· ..., ,..: .:..fi ..,’, _, ™,,:· ..,∏..
.,.∏. . .,.... ’.,, (··., ..:· (.«·, ¸ƒ,∏. (· ..,≤,
(·. ..., •.,,. .,’, ,: ·.≤. (-« ..., ...: .,’,
..ƒ,,Ÿ· .,’, ,: ·.≤. (·« ..., .,,.: .,’, ,: ·.≤.
.,’, ,: .ƒ≤. (··..., ¸..≤. .,’, ,: ·.≤. (·· ...,
.ƒ.∏.. .,’, ,: .ƒ≤. (· ..., ..,.-◊· ,,,, ,,∏..
.L≤. ..·, ™,, .≤., .ƒ,., .,’, ·_.·, ¸,.≤.,
∫-. .,....:· .,.∏Ÿ· .·.... ... ‹..,¸· ¸· _¸· ,...·,
.... (··· ≠∏, .:...Ÿ· ..,’, ‘ Ω···- ƒ,:ƒ, ,,..
(·-·, . .:-.. .,’, ‘ .,.∏. .... (... .,.. ..,.∏.
.,’, ‘ .,.∏. .... (-., ...: .,’, ‘ .,.∏. ....
.,.∏. .... (.·, .¸... .,’, ‘ .,.∏. .... (··, •.,,.
(·., ¸..≤. .,’, ‘ .,.∏. .... (··, .,,.: .,’, ‘
.... (·-, ..,.-◊· ,,,, ,,∏.. .,’, ‘ .,.∏. ....
.ƒ.∏.. .,’, ‘ .,.∏. .·.... (-, ..ƒ,,Ÿ· .,’, ‘ .,.∏.
... ‹..,¸’ .,...:., ..·. .ƒ,., .,’, ‘ .,.∏. ·....,
.≤. .,.:· _... ∫-. .,. ∫,’ .∏...Ÿ· ¸..·,’· ™n.
(·« ..ƒ..Ÿ· ¸..·,’· ... ≠∏, ... ._.,· ..n. (·-· ≠∏,
..’......’· ∞∏... _.,· ..n.
¸....¸’· Ω.. ,,.. …_:.:· ...· ¸, .,... ,...·,
∫-. ,‚· .....Ÿ· ,... ¸¸· -... .:,.. ,..: .:....
(··. .,.. .∏.... (·.· ‹.◊· Ω..:· ¸. ƒ,:ƒ, ,,..
.,... .∏.... (···, .-...Ÿ· ≥,...: .,... .∏....
‘ .,..Ÿ· .-...Ÿ· ... ≠∏, ... .¸∏,....:· ™.,:· ‘
,... ,‚·, ..∏.... (-·· .,.·,..· ...ƒ∏.Ÿ· ,:. ,...
.,... .∏.... (··. .,.. .∏.... (··. ¸....,:· ,..,:·
.,... .∏.... (·.· _¸· .....¸’., ¸..... ,.., •.≤..¸’
.L,n..:· ..,..., .,...:· ,... ‘
á``YÉ``≤dG ø`°Tój §`≤`°ùe ß```aÉfi Ö``FÉf
¿GÒÿG Qó``æÑH ¢VGô``ZC’G IOó`©àe á«FÉ`°ùædG
»°VÉŸG ƒ«dƒj ∫ÓN QÉØX á¶aÉëà ájQÉ≤©dG Oƒ≤©dG ᪫b ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 22^8
6
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:-::·
OÉ°üàbG
ájDhôdG – §≤°ùe
...n∏..:· ‘ ...·,:· .,:.Ÿ· .....·ƒŸ· .L≤... ∂., ,:.
...≤∏: .·.’., ..≤.,’· . ¸·ƒ.., ·,“·ƒ. _.:’· _..·
,ƒ.... ¸, .ƒ.. ...... .,.., .– ∂:., . _.,..:·
¸...:· …,.,Ÿ· ∂.,∏: ….,...:· _.,.,:· ‹.,.,:·
_:,·ƒ..Ÿ· ¸. ... ..,...., ......:· ,....· ,ƒ.†.,,
...,..:· ∞∏.fl ¸ƒ∏:, ¸,.:· _...· ¸.n≤:· ‘
.≤∏..Ÿ· .·¸.·, ...ƒ∏.Ÿ· ∫..,. ..,, ∂:., ......·ƒŸ·,
.·,.,. ,,ƒn., .,... .,.,., .:,.◊· .,·.¸’· _....,
..,...., ....n≤:·, .’..Ÿ· ∞∏.fl ‘ _:,·ƒ..Ÿ· ,.,.
¸. -· ,,fi, ∞:·ƒ. ƒ., ..,... .:ƒ. π..,.. ,ƒ...:·
_,-Ÿ· .,,.Œ ...,,. .,... ..,.. ¸.:· ..∏..Ÿ· ,..:·
¸. .,....:·, ..,,. ,..:· π.†.· ∂:. ‘ .. ¿...:· ¸.
..: ·· _¸· .,.. ..,,. .., ..,,.. ∫,, ,,.. ∑,ƒ,ƒ,.
.∫,. ,... ‘ ..,,. ,..:· ,.· ¸. ..,..·, .,Ÿ..
...,. .,... .:ƒ. π..,.. ,ƒ...:· Ω.. ,“·ƒŸ· ∫-.,
•.≤.:· ¸. .,..:· ∫ƒ. .:-. ¸. ..– .,.,..ƒ.
.·,.,. ,,ƒn., .,... ‘ ,..... ¸.:· ..,Ÿ· ™,..·ƒŸ·,
.:,.◊· ,,:...’·, _.:ƒŸ· ™. π....:· .,.,., _:,·ƒ..Ÿ·
.:,.◊· ..,.≤.:· ¸. .......’·, .·,.,Ÿ· .,... ∫.› ‘
¸.:· ..,...:· ¸. ..– ... ,,ƒn.:·, ,,,..:· ∫.› ‘
.,.,., ......·ƒŸ· ‘ .,∏.:· .·..,≤:·, _:,·ƒ..Ÿ· .,·ƒ.
π,∏–, ..,.....¸· ..n.¸· ™. .,.,,·ƒ. ,· .,,∏. ,∏..:·
.:ƒ. π..,.. ,ƒ...:· Ω.. ... .,∏,≤...Ÿ·, .,:.◊· .·,..·ƒŸ·
,· ,ƒ∏..’· ,.,..· ∫ƒ. ,“·ƒŸ· ‘ _.,...Ÿ· ∞,,.., .,...
,ƒ.’· ¸. .., ….:· π..:· ≥,,. ...,: π.†.’· ¿.ƒ..:·
....... ,“·ƒŸ· ∫-. .“ ... .∫...’· ∫.› ‘ ..,Ÿ·
¸. .._., .....·ƒŸ· ...≤: .,.– ‘ .,∏.:· ...,≤:· ,,.
..,,..,:· .,·ƒŸ· ,,ƒn., .,... ∫... .≤∏..Ÿ· ,ƒ.’·
,,.. ,...◊· _.,.. ¸, .,:, ,., .,....Ÿ· √.,,,
,ƒ...:., L≤... ∂.,, .,....·ƒŸ· .....· ..ƒ.› Ω..
,“·ƒŸ· ·.. ,,:.., .·.... ...¸· ∫.., .,... .:ƒ. π..,..
∞∏.fl ‘ _:,·ƒ..Ÿ· .·.., ..≤.,¸’· ‘ ,...., ….:·
.,..., ,,ƒn., .≤∏..Ÿ· ,....:· π.†.· ≥,≤..: ....n≤:·
..,·.¸’· ∫.› ‘ .:,.◊· ,,:...’· ≈∏. .,..:·, ,,:...·
..,.....:· ¸. .., ….:· .,... ,ƒ...:· .ƒ,, ™. .....
.·,·...¸’· ¸. .,..:· .:, ⁄..:· _ƒ.... ≈∏. ..,Ÿ·
,,ƒn. , .,..., .,·.¸’· ∫.› ‘ .......Ÿ· ,..:·,
¸. .,.· ,ƒ.†◊., ....... ¸.

.,,.. .,,..,:· .,·ƒŸ·
.......’· ≥,≤–, ....n≤:· ∞∏.fl ‘ _:,·ƒ..Ÿ· π,.
,...◊· .,:, ,..,·, ._.....Ÿ· ,“·ƒŸ· ·.. ,,:.. ¸.
...,. π... _.,..:· ...≤∏: .·.’., ..≤.,’· ,“·ƒ. ¸·
.·,ƒn.:·, ™,..·ƒŸ· ∞∏.fl ‘ .·,’·, ...ƒ∏.Ÿ· ∫..,.:
L≤... ∂., ,,:.. ¸· . .,.†. .:,.◊· .,·.¸’., .≤∏..Ÿ·
_¸· ....,:· ∂.,:· .ƒ,, ¸. .,.. ¸.., ,“·ƒŸ· ·.,:
.,..:·, ,...· ·.,, .≤∏..Ÿ· ...ƒ∏.Ÿ., .....,, .,,,.

..†,·, ⁄..:· _ƒ.... ≈∏. .:,.◊· _,n:·, ,,:...’· ≈∏.
.,..., .....· ..,..· ....Œ’·, .,∏,≤...Ÿ· .,:.:·
,“·ƒŸ· ·.. ¸., ..≤: ¸.

.,,.. ..,,..,:· .,·ƒŸ· ,,ƒn.,
≈∏.

.,,..,¸· _....,.., _.,...Ÿ· Ω..· ..,., ....· ,..,..
,·,....· ·..·ƒ. .,, ¸ƒ∏.., ¸.:· ......·ƒŸ·, _:,·ƒ..Ÿ· .·.·
..,. ¸.:· .·..≤∏:·, .·,“·ƒŸ· √.. π:. ,,:.. ‘ ∂.,:·
..– ¸.:· .·,ƒn.:·, .·.....Ÿ· π., ¸..,,:· ∞,,.. _¸·
¸. . .’..Ÿ· ∞∏.fl ‘, ⁄..:·, .≤n.Ÿ· _ƒ.... ≈∏.
∂.,: ,...:· .,... .:ƒ. π..,.. ,ƒ...:· Ω.. .,..,
∫..,.: ...,. π... ….:· ,“·ƒŸ· ·.. ,,:.. ≈∏. L≤...
.,·.¸’., .≤∏..Ÿ· ™,..·ƒŸ· ∞∏.fl ∫ƒ. ...ƒ∏.Ÿ·, .·,’·
,ƒn.:.,, ..n∏..:· .,.,,, ....... ¸.

.,,.. .:,.◊·
·..·ƒ. .’..Ÿ·, ....n≤:· ∞∏.fl ‘ .-,:· √.,... ….:·
..,, .,......·, .,,..:...· ...ƒ≤. ™.... ..n∏..:· ¸·
.,·ƒŸ· .,..., ,,,..:· ∫.› ‘ ._,. ·.ƒ,, ∫.,.,
.,.:· ‘ ..n∏..:· ≈∏. .,,..,¸· _....,.. .‡ .,,..,:·
...≤∏: .·.’., ..≤.,’· ,“·ƒ. .,.. .., ·.. ..∏,≤Ÿ·
... .·,’·, ,...’· ∫..,. ”, ·,,‡ ·,ƒ.†. _.,..:·
∫ƒ. .·,.......’·, .∏...’· ¸. ... ¸,n, ,ƒ.†◊· Ω..
,∏..:· .,.,., .,·.¸’· ∫.› ‘ .:,.◊· _,n:·, ,,:...’·
,ƒ...:· ™. π....:·, ..,...:·, ..,ƒ...:· _†., ≈∏.
π..,.. ,ƒ...:· Ω.. .., ∫...’· ,,ƒn. ..,, .,...
‘ .·,.......’·, .∏...’· .... ≈∏. .,:., .,... .:ƒ.
.,..·, .,·,,, ,ƒ... ™..ƒ: ....,:· .......Ÿ· ¸. .·ƒ,·
. .∏,≤Ÿ· .∏.,Ÿ· ..,...:
...·,:· .,:.Ÿ· ......· ƒŸ· ¸. .., L≤... ∂., ¸· ,..,
¸· ≥,.., .·,“·ƒŸ·, .·..≤∏:· √.. π:. ,,:.. ∫.› ‘
·,ƒ.†. ..,.. ¸.:·, ..,..:· .·..≤∏:· ¸. ·... ,:.
·,....· ¸,.:· _:,·ƒ..Ÿ·, ..,.....:· ,.,. π,. ¸. ·,,‡
∞∏.fl ™. π....:· ≈∏. ...·. L≤... ∂., _.,.,, ..,,
.,,..,:· .,·ƒŸ· ,,ƒn., .,..., .≤∏..Ÿ· ™,..·ƒŸ·, .,..†≤:·
,,ƒn., .,...: .,..,. .,.,.·,..¸· ∂.,:· ....,,
.’..Ÿ· ∞∏.fl ‘ .,..,. ,..... ‹ƒ.: ,.,..:· _.:ƒŸ·
‘ ,..:...’· ≈∏. ∂.,:· _.,.,, ‘,..Ÿ· ¸.n≤:., .≤∏..Ÿ·
..,,..,:· .,·ƒŸ· ,,ƒn., ,,,..:· ,.·,, .,...
ájDhôdG - §≤°ùe
....:· .....·ƒ.∏: ™,..:· ∫...-: ¸.:ƒ:· ,.,Ÿ· ¸ ...
,....’ ...... π:, ….:·, ..,.....:· ≥:...∏:
...n∏..:· ‘ .n..ƒ.Ÿ·, ._...:· ......·ƒŸ·, ™,,...Ÿ·
. ..,, ,.,· ƒ,∏,. ¸, ¸. ..,.. ™. ¸,...:., ..,., .,ƒ.
,,.:· ≈∏. ,.,Ÿ· Ω.. ,,.. .,..,,..:· ∂∏. ...·,
,..... .,...ƒ, ..·..·, ,.,Ÿ· .,.∏, ….:· …ƒ,◊·
,.,Ÿ· ,,. ,.., _¸· ...,..· ,.,Ÿ· .,ƒ,: .,.....·
......Ÿ·, ƒ..∏: ...†..Ÿ· ...,..:· ....... ‘ ∫...:·
..∏... .,..,,..:· .....·, ..,Ÿ..:·, .,∏.Ÿ· _·ƒ..’· ‘
·

.,:.. ,.., .,. ._..≤.Ÿ· ..,∏: ∫ƒ,. ‘ ,.,Ÿ· ·.,.
.ƒ..:· ¸. ..∏.fl π.·,. ‘ ...,..
..·..·, ....:· ..:..., ,.,.∏: ..,..· .,ƒ,:· π:“,
.,... _¸· ,.,. .,. ...n∏..:· ‘ .,≤,≤..: ≈..., ¸.:·
.,.,. .,.· _¸· .....¸’., .¸...:· ,.,..:· ‘ .,..,Ÿ· ¸,,
,.,Ÿ· ..,, ….:· .,.::· ,...,’·, ƒ..:· ,,≤: ,ƒ... ¸.
,., , ..,,∏. .:...Ÿ· .,,·,....· _¸· ∫...-: ¸.:ƒ:·
...ƒ:·, ƒ..:· .ƒ.. ≈∏. .,..· ,.,Ÿ· ,.... _....
,....:· ¸..†., ... .¸,...:·, π....:·, L,·,:·,
(NBC .,,,∏‚¸’· ..∏:., ,.,Ÿ· ≈...Ÿ ,.....·
,.,..∏: ,ƒn.:·, ƒ..:· ¸. ..,∏. .:..., ,.†....,,
≈∏. .,-. .∫...-: ·.·,, ·ƒ.,..,: _fi.n:· ¸...:·
….:· ™,....:·, ,..:· Ωƒ,.. _.... ..,..· .,ƒ,:· ¸·
¸¸· .,. ..n..ƒ.Ÿ·, ._...:· ......·ƒ.∏: ,.,Ÿ· ...≤,
.∏,fl ,,.–, ∫....¸· ≈∏. ,.,, ..,..· .,ƒ,:· ¸ƒ..†.
,,.:· ¸.,._,....:· ∫...’· ,....· ¸. Ω..≤:· π,.·
π,.... ‘ ..,, ,.,·ƒ,∏,. ¸, ¸. ..,.. ., .... ….:·
..fi ∫ƒ≤, .∫...-: ¸.:ƒ:· ,.,.∏: ..,..· .,ƒ,:·
¸,,ƒ.. ¸... ...,, ..ƒ..Ÿ Ω..:· ,,.Ÿ· .¸.,.:·
..-.:· ,,ƒn. ≈∏. ∫...-: ¸.:ƒ:· ,.,Ÿ· ™. π..:.,
..,.Ÿ· .,,ƒ. ∫-. ¸. ∂:., .,,, .....· .,,...:·
..... ƒ.. ..n∏..:· ‘ ∫...’· ...,, ⁄.. ‘ .,....Ÿ·
∫...-: ¸.:ƒ:· ,.,Ÿ· ,.∏, .,. ..,..,.,:· ..,...:·
_¸· ..,...:·, ._.,. _¸· ,...’· π,ƒ– ‘

.... ·,,.
∫...’· ƒ..: .,..,., ....Ÿ √_.ƒ. _¸· .....¸’., .ƒ‰
...,..· ,...’·, .,,...:·
.,. .∫...-: ...... ∫...-: ¸.:ƒ:· ,.,Ÿ· ..,,
∫...’· .·,, ¸. ¸...:· ,.,..:· ∑·,..¸· _¸· ..,,
‘ ...,,:·, ƒ..:· ._., ™,,... ≈∏. ,,.,....,
∫.› ‘ ....·, .¸. ,.,Ÿ· ...,.. ,....· .., ._ƒ..:·
,.,Ÿ· ∑,..., ... ._,.’· .......:·, .,,ƒ:ƒ...:·
∫...’· ™..›, ∫...’· .·,, .......· ..,, ..,.Ÿ.,
‘ ∫...’· ,....· ™. π..:· ∫-. ¸. ..n∏..:· ‘
¸. ..ƒ.› ≈∏. ,,.,:· ™. ,,.,,.... π.·,. ™,.,
.,.....· ..... ƒ..:· ......¸· ™. _ƒ..:· ‘ ....n≤:·
.,.,..-:
π,. ¸. ∫...-: ¸.:ƒ:· ,.,Ÿ· .....¸· ” ..· ,..,
,..: ···· Ω.. ‘ .,.....:· ≥:...∏: ....:· .....·ƒŸ·
,,,..:· _.ƒ.: .,..,., ·¸.. √,.,..., ¸...:· ,.,..:·
_.ƒ. _¸· .....¸’., .,,......’· ∫...’·, .,,ƒ.:·,
..,,...:· ∫...’· ,.. ,.≤., ,..Ÿ· ≥.·,.
ájDhôdG – §≤°ùe
‘ .,..,:· ∫ƒ∏◊· ∫.› ‘ ...·,:· ..,..:· – .,,.· ....
π..... ..... ™,., ‘ .,.., π..·ƒ. ..,.. ¸.· .,..., ..n∏..:·
,,ƒ. π..., ....... ·· ‹·ƒ. ..,..:· √.. π.... ...,..:., ™,,∏:
.∏..... .,.., .,,Œ ,.ƒ. .,.· ... .⁄..:· ‘ .,..,:· ∫ƒ∏◊· ...·
¸Ÿ...:· ..fi ∫.. ..,....Ÿ· √.,,, .....Ÿ· √.. ¸,,,,, ¸,.:· .-..∏:
.,,.· ≥,,. ∑,.· .≤: “. π..... ‘ ..,..:· .’....· ∫,· ,,..
¸..,, ......∏n. Ω... ,.·,,, .,.. ∫ƒ∏◊ ...,.. _.. ·.,,
.:... .’....· .∏,.., .,,.· ..... ….:· ” SCALA” Ω.:.
.,.-.¸’· ..,..:· .:..· .., . .,.,..’ ..,.,... ,,.≤., .,:.
.,..· π...:· ·.., ...,.: ≥,ƒ...:· .,... ‘ -... ·_,.. .,..,:·
,.ƒ, .n,..,:· .,.,,,:· ∫ƒ∏◊· ™. .,∏....:· ...-.¸’· ¸.
π,∏≤. _¸· .....¸· .,≤,≤. .,.., .,,Œ ..,.: ..,..:., ™,,:· .-.Ÿ
.≤,∏.. _.,.. ‘, .” .·,..:...’· ≈∏. π.†.· .... ≥,≤–, ..∏..:·
¸...ƒ. ∫.. .π..... ‘ .,..,:· π..·ƒ.:· ...≤: ,,..:· ,,.,:· ≈∏.
..,....¸· _.,.: ¸,,,,... ...¸· “..,,.· ..,.. Ω.. ,,.. – …,,,,
¸¸· ..,..,:· ....-:., ≈.... ¸.:· .,,...:· .’....’· .∏,..,
∞,,.. ....¸· ≈∏. .∏.. .. .,..,:· ....-:· ‘ .,ƒn.Ÿ· .,,ƒ:ƒ...:·
_.:ƒŸ· _¸· ...ƒ∏.Ÿ· ,.≤. ¸. ...,..:· ¸., .‡ ≥,ƒ...:· ..·ƒ.
¸· ¸. ...“ ¸ƒ≤:·, ...¸·, ..,:..., .,.,...,. ,.· π..., .-..:·,
..,≤:· ¸. .,,Ÿ· ∞,.†..., .._,. ƒ‰ .,....¸· .,,ƒ:ƒ...:· √.,:
“. π..... ≥,ƒ... ..,..:
.,,...:· .....Ÿ·, ..,..:., ™,,:· ..... π:. ..,.. ..,, ∑...,
....-:· .,,ƒ:ƒ... ...... ™. ™,,..:· ƒ..:., ≈:.... .·,.nŸ·,
™,,:· .-fi ‘ ..∏.. .,..,’· ......Ÿ· ..,..· .., ..,..,:·
.,...:., π..,.. .,..,:· ....-:· ‘ ƒ..:· ¸¸.. ·.,:, ...,..:.,
∫ƒ..◊·, ∫...-: ..,.. .·,·,. ....· ¸. _. ƒ..Ÿ· _.“ ≈∏.
....-:· ¸.n. .ƒ≤. .,,.· ¸¸· .,,.·,..:...· ≈∏. π.†.· .·.... ≈∏.
.,.., ....’ ..,.. ¸.· ,..., .,..,. ¸· ... .¸... ..n∏.. ‘ .,..,:·
..,: ,,.≤. ...,.. .,.:. ¸.., ..n∏..:· ‘ π.....:
¢UÉÿGh »eƒµ◊G ÚYÉ£≤dG øe ÚdhDƒ°ùe Qƒ°†ëHh §≤°ùe ∂æH øe º«¶æàH
á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉjóëàdG á¡LGƒe á«Ø«ch áãjó◊G IQGOE’G Ö«dÉ°SCG åëÑj ÚëLÉædG IOÉ≤dG ô“Dƒe
ᣰSƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉë°UC’ áæ°VÉëc √QhO õjõ©àd ∫ɪYCÓd »æWƒdG õcôª∏d Iójó÷G ájƒ¡dG Ú°TóJ
ájDhôdG – §≤°ùe
,.≤. ‘ ...·,:· ..,..:· – π..... .∏...
·,.·ƒ. – ..n∏..:· ‘ .∏....Ÿ· .’....’· .....
...ƒ∏.Ÿ· ,:. ‘ ,,.Ÿ· ,.‚¸’·. ...,.. ≈∏.
.,.,,:· ,:.:· .ƒ., .,.. ¸. Ω···- .,.·,..·
..,.. ‘ ,:. ….:· ,“·ƒŸ· ¸... (ESRI
....Ÿ· ..,’ƒ:., .,.,ƒ.,:.. .,’, ‘ ƒ.,,. ¸...
¸. ∑,.... ∞:· ·. ¸. ,.· ,ƒ.†., .,.,,.’·
.⁄..:· ....· ™,.,
¸, .:.. π.....: -:‡ .,...· ,∏... ..,
.,,...:· ∫...’· ,:. ∫,· ,,.. ¸.,,.:· ¸..,∏..
π..... Ω,.∏. .∫.. ….:·, ...ƒ∏.Ÿ· .,.≤. ¸.n≤,
¸.:· ..≤,,n.:·, .’....’· ∫ƒ∏. π.†.· ,.≤.,
,,: Ω.≤., .,,.,... .,,Œ _..– ‘ ,,...
,.‚¸’·. .,..., ..,ƒ., ..,:.. ..ƒ, .·. .....
. .,ƒ.. ¸.., .,.·,..· ...ƒ∏.Ÿ· ,:. ‘ ,,.Ÿ·
π.†.· ≥,,n. ‘ ..,..:· π,. ¸. .:,.,Ÿ· .ƒ,.∏:
..,.. Ω... ¸.:· .,.·,..· ...ƒ∏.Ÿ· ,:. ∫ƒ∏.
_..– ‘ ,,.., .. ..n∏..:· ‘ π..... .,n..,
...,.,..Ÿ ...≤Ÿ· .....·
¸Ÿ..:· ,“·ƒŸ· ‘ ....,..... ¸.,,.:· ....·,
_, ¸. ...,..:· √.. ≈∏. ∫ƒ..◊· _,..Ÿ ..,.,.,·,
.ƒ., .,.. ¸., .,Ÿ..:· ......·ƒŸ·, ...,..:· .’·
....Ÿ· ,.· ..· .., ….:· (ESRI .,.,,:· ,:.:·
.,.·,..· ...ƒ∏.Ÿ· ,:. ∫.› ‘ ...·,:· .,Ÿ..:·
_ƒ...Ÿ ·,,.≤. .., . .,.,,.’· ....Ÿ· ..,’ƒ:.,
Ω·,.:· ≈∏. ·.,..., π..... π,. ¸. ...≤Ÿ· .....·
.,Ÿ..:· ∫ƒ∏◊·, ....,..Ÿ· π.†.· ¸.,., ..,..:·
.....’· ¸., ∫.. _ƒ.... .·. ..... _.ƒ.,
.. .,,∏.
_¸· ...†. .,...· √.. ¸· _¸· ¸.,,.:· ,...·,
∫.› ‘ π..... .,.≤≤. ¸.:· .·,.‚¸’· .∏..∏..
..,∏. ¸≤∏., Ω.. π..., .’....’·, ...ƒ∏.Ÿ· ,:.
‘ ...,,:· ≈∏. ±..◊· ‘ π:... ¸.· .,:,·ƒ...
...n∏..:· ‘ .’....’· ..... π.†.· ,.≤.
.,Ÿ..:· .·,“·ƒŸ· ,.· ¸. .., ,“·ƒŸ· ¸· ,..,
.. Ω.≤, .,. .,.·,..· ...ƒ∏.Ÿ· ,:. ∫.› ‘
,.†,, ..·. ∫..Ÿ· ‘ ¸,.≤. _.,. .·· ≈∏. .,,,
...,, ···, .,.. π.. ...,, ···, .....·.··
...ƒ.› ......,· _¸· .....¸’., ........
_.,,., .n,,. ···· ¸. ,.· _.,., _......Ÿ·
,“·ƒŸ· ,.†. .,. .:,. ··· ¸. ,.’ .,.,..ƒ.
..’..Ÿ· ∞∏.fl ‘ _..,Ÿ· ¸. .’·
..,..:· π.... . ..,.. ..,. .,..: .,, ¸.
‘ .∏....Ÿ· .’....’· ..... ,.≤. ‘ ...·,:·
¸.. . ¸,,... _.....∏: ¸.:ƒ:· ,...Ÿ· ..n∏..:·
...†.· ,,..: ,,,, π.. ∫-. ∂:., .,..,¸-:
‘ ,.,..:· ,...,, ..., ....· _.....:· ,....
¸.:· .·,.‚¸-: ·,,.≤. ¸..,.,:· π..... ≈.,.
.·,.‚¸’., π.... . ....·, .·,.·ƒ. ,...Ÿ· .,≤≤.
,,:. ..Ÿ ‘ _.....:· ,.... .,≤≤. ¸.:· ._.’·
‘ _.....:· ,...Ÿ π..·ƒ.Ÿ· .,..., ..,..:· ,,.≤.
.’ƒn,:·, ..n∏..:· ‘ Ω.≤. ¸.:· .,∏.Ÿ· ..,:...:·
,...Ÿ· ..... .. ƒ., .¿,..· ‘ Ω.≤. ¸.:· .,:,.:·
Ω..:· ∫-. .,..∏: ™,,.. π..., Ω.≤.:·, ,ƒn.:· ≈∏.
.‹.◊·
..ƒ. ¸. ¸ƒ,..· .., ·.. ,,..:· π.. ..,,
.:ƒn,:· ‘ ...,.... .., ¸:ƒ:· _.,· _¸· ,...Ÿ·
¸.:· ¸..,.:·, .....,,’· ,,·ƒ≤: .,≤,,.’·
‹,.:· ..–’· ¸. ,,:.., .,≤,,.· ,ƒ., ‘ ..,.·
,.†. .(IODA ¸..,.:·, .....,,’· ,,·ƒ≤:
….,...:· _.,.,:· ,... .¸...ƒ◊· ,:.. .. π.◊·
_.....:· ,.... ...†.·, π....., .,,..,:· .,·ƒ.∏:
_:,·ƒ... .≤.,, ¸ƒ,,.Ÿ·, ,..,¸-: ¸.. . ¸,,... ‘
.,..,¸-: ¸.. . ¸,,..., π.... . ..,.. ¸. ¸,,.·
¸ƒ.Ÿ· _.....:· ,.... .¸...ƒ◊· ,:.. .. ...,
.:ƒn,:· ‘ ™.·,:· ,,.·.· ≈∏. .·,.· ..... ¸.
.∫.., ¸..,.:·, .....,,’· ,,·ƒ≤: .,≤,,.’·
,.... ...†.., ¸≤.:· ¸· …,,,.. ¸.·,. ¸. ¸...
∫ƒ. ,,. ¸. ,,.. ™....· ¸·, ..,..... _.....:·
‘ ._,. .,.., ..-n.· ....,,:· ,,.... ∞,.
,.... ...†.· .,:.fl ¸...ƒ◊· .. ∫.., .,,..,.
¸.:, .L≤. .... ·· ,..†., ,.. ≠∏,,. ._.....:·
.,..-.· ≥,≤.., ,.: ,... ¸...:·, ...· π..:·
,.,..:· ¸. .,,Ÿ· ,..ƒ,, ,,∏. ¸· ‘ π... ¸..,
...≤: ,..., .....,,:· ‘ ..,...Ÿ· ≈∏. ,,..... ¸·,
¸. .,., π,, •...,· _, ,..,¸’· ....,, ...,.‡
.≥,,.:· …,.,:· ..:·,. ..,.¸· ....¸·, ._,... .:·
..,..: .,...:., ,..:· ¸.·,. ¸. . .· ≈∏. ..·,
¸.. . ¸,,... ‘ ,.,..:· ,...,, ,... ¸· π.... .
.,...,. .≤,,: ¸.., ,..:· ·.. ¸’ .,..,¸-:
¸.,..:· .·,.,. .,... π,≤.... ‘ ,..:...-:
..... ·. .¸.,,.Ÿ· ,ƒ.... ∑,..., ._,... .:·
..... ·. .¸.,.Ÿ· ...·, ..... ·· .…ƒ∏.:· ⁄...,
‹,.:· ..–’· .,.:. ¸.:· ..,≤,,.’· .:ƒn,:· ‘
Ω..∏: .(IODA ¸..,.:·, .....,,’· ,,·ƒ≤:
¸·,,. ¸·,..,:· ∑,... ...,, .‹·ƒ.:· ≈∏. ¸.::·
¸.:· ,..:· ¸. ¸..:.,:· .¸,,.ƒ:· .,,.,, …,,..·
,....·, ._,’· .,.∏: .:ƒn,:· ‘ ..... ,...
·ƒ≤≤., ...,. .¸. ¸ƒ.....:· ¸ƒ,... .:· .,..,:·
_.≤n:· ,., ¸...Ÿ· Ω..:· ¸. π.†.· .,:..,¸· ,....
π: ‘ ......:·, .,:.Ÿ· .·ƒ,’·, .,..∏: .,.,:·
¸ƒ∏:, ·,.., «· ,.†, ∫ƒn..· ¸. .,ƒ. .......
,,,, .,..Ÿ· _¸· .....¸’., ..,≤,,.· ∫,. .,...:
,,≤:., ..,.· ¸.:· .:ƒn,:· ‘ .,..n,¸:· .·,..:·
·· _¸· ·· ¸. .,.:· ∫-. ¸,.. ,,. ..,.. ¸.
.…,..· _.n...·
‘ _,.:· ¸....∏: .,...,Ÿ· ,.,..’· ™,,.,
≈∏. ,,.,.., ,..,¸’· ....,,, ,,.·,.,. _ƒ....
..ƒ.,.. ¸.:· .,ƒ.· ∫·ƒ.’· ,...· ™. ∞,..:·
.·,,.:· ,ƒ.†. ¸. √ƒ.∏.. .. ·ƒ... .. _¸· π,. ¸.
∞,....:· ....,.., .,..,¸’· ....,, ‘ .,,,,..:·
¸,,... _.....:· ,.... ‘ ...†... .,.,,..:·
....... -· ‹·ƒ. _, ¸. ,..,¸-: ¸.. .
... _.,., .…...:· ...·, Ω.≤. ..,.., ¸.
‘ .,.:ƒ:· ..,...Ÿ· ,,.., .,... .:· ,..,¸’·
≈∏. π.... . ..,..: ,...:., .,..,¸ -: ¸.. . ¸,,...
¸,,:· ,,ƒn. ¸· ,..,·, ..,.:ƒ:· ..,....∏: .,...
∫-. ¸. .,......:· ,ƒ.:· ¸,,, .,,..,¸’· .,...,,:·
,...,, .:..., ¸. -... ·.,, ¸.. ,..,¸’· ....,,
.…...:· ∫.., .,..,¸-: ¸.. . ¸,,... ‘ ,.,..:·
π:, ¸.:, ,.... .·..¸· ‘ ≈...’· ..... π:..,.
.···. Ω.. .,,.,:,’· ,..:’· .,,. ‘ ..n∏..:·
..,..:·, π.... . ..,.. π:. ...,:· ,.. ,.∏,,
≈∏. ......... ‘ .,ƒ,. ·,,. …,.,:· π≤.∏: .,... .:·
...,:· ·.. ≥,≤–
...: ¸....◊· ,,... ≈∏. .,..∏: ¸ƒ..‡ ¸..,
¸.. . ¸,,... ‘ ,.,..:· ,...,, ,,.... ” ..,
¸n., .,., .¸...Ÿ· Ω..:· ¸... ….:· .,..,¸-:
,,,..:· ,.≤. ™. .......’·, ..,ƒ...Ÿ· ™,.,
¸......:· _.,..:· …... ∫-. ¸. ,..,¸’· ....,, ≈∏.
.,..· ¸. .,,Ÿ·, ,..,¸-: ¸.. . ¸,,..Ÿ ™,..:·
,..,¸-: ¸.. . ¸,,..Ÿ ..,..:· .,....,’· ,.,..:·
...,,:· ,.., ..,,.. .≤n.. ,..,¸’· ,.·,. ‘
,:..Ÿ· ¸., .L≤... ¿ƒŸ· ¸,,..., .....Ÿ· .,’,,
,,.. ∫-. ,ƒ.. ..,.. ™,·, ,.,. ¸....· ,., ¸·
” .≤..¸....,’· .,...:· ≈∏., .Ω..≤:· ¸..ƒ.
_, .. ,.,...· ¸,·,. ¸.. . π.: ····· ∞,,..
∫-. ¸. ,..,¸’· ....,, ≈∏. .... ·· _¸· .,...:
Ω.. ∫ƒ∏.,, ..,....Ÿ· ,..,¸’· ,,,. ..,:...
π.: «·.··· ‹..,¸· ∞,,.. ‘ ..,:· ¸.., .····
,,..· .... .,. ∫-., .,..,¸’· ....,,, ¸.. .
π≤.∏: .,... .:· ..,..:·, π.... . ..,.. ¸-.¸· ...
‘ ,.,..:· ,...¸: ..,..Ÿ· ..,.,.., ¸. …,.,:·
.·,,. _.....:· ,.... ≈≤∏. .,..,¸-: ¸.. . ¸,,...
_.....:· ,.... ƒ,,.. ,.†., ...:.. .,,,,..
... ...n∏..:·, .,..,..· ¸. π. ‘ .,,,,.. .·,,.
∞,....:· ....,.. ‘ _.....:· ,.... ...†.· ∑,...
.,:,.:· ¸,.,:· .:ƒn, _¸· .....¸’., ..,.:ƒ:·
..∏.. ·,.·ƒ. ..,.· ¸.:· .,.·,..:· ,,·ƒ≤∏:
¸.:· ._.¸. ‘ ,.,..∏: ⁄..:· .:ƒn,, ¸,,.,:·
.:ƒn,:·, .¸.·,..:· ,..,¸-: ‹,.:· ..–’· .,.:.,
...†.· ,.,..· ,., .ƒ.., .._.’· .,≤,,.’·
.,,,.:· .:ƒn,:· ‘ ..n∏..:· π:.... ¸.:· ..,...Ÿ·
_.,.. ∫-. ,,,∏:· ,,·ƒ≤: ⁄..:· .:ƒn,, ....≤:·
‘ Ω.≤, ….:· ..,.·,..:· ,,·ƒ≤∏: ¸.:ƒ:· ∞,....:·
. π,≤Ÿ· ¸ƒ,..’· ∫-. .....Ÿ· .,’,
QÉëHEÓd ¿Éª o Y ´hô°ûà ÚÄ°TÉædG Öîàæe ΩôµJ ácô°ûdG
ɵjôeCÉH á«Ä«ÑdG çƒëÑdG ó¡©e øe á«aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸG º¶f »`a õ«ªŸG RÉ‚E’G IõFÉéH RƒØJ zπàfɪY{
π°UGƒJ áµÑ°T ÈcCG òØæJ z ÉÁõfCG{
áæ£∏°ùdG »`a z πàfɪY{`d ᫪bQ
܃°ûc ó«©°S øH óªMCG

äÉbÓ©dG ÜÉàc øe
á«dhódG ájOÉ°üàb’G
ájOÉ°üàb’G äɪ¶æŸGh ‹hódGh »ª«∏bE’G ¿hÉ©àdG
º«gGôHEG ≈°Sƒe Qƒàcó∏d á«dhódG
..,..::· .,Ÿ..:· ,,◊· .., .. ⁄..: .,......’· .·..’· ...,.. ·.¸·
√,.,..., .…......’· π....:· _¸· ... ⁄..:· ∫,. ∞∏.fl ¸· ...,ƒ:
√.Œ’· ¸· ™.·ƒ:·, .,...,..:·, .,......’· .,.-.... ....Ÿ .∏,..,
ƒ.. _.., ·.. ...ƒ, _¸· _,’· .,Ÿ..:· ,,◊· .., .. ⁄.. ‘ Ω..:·
.,...:· ¸·.∏,:· .·,...Ÿ· Ω.. ≈∏. .∏... ¸.:· ..,......’· .-...:·
‘ .,,.,:· ....:· ..,..· ., .· ≈∏. ....·, .:’. ∫., ·.., ....≤.Ÿ·,
.,...◊· ..,... ‘ .,:,.:· .,......’· ...-.:·
¸.:· .,...,..:·, .,......’· .·,¸Ÿ· ¸. _:.:· ∑... ¸· ∂.. ’
..,... _·ƒ..· ,· .,. .,,.Œ ≥:... ‘ .·ƒ.. .π...:· _¸· ∫,.:· ™...
¸.:· ..,....Ÿ· .·,ƒn.:· ..∏.· π....:· ·.. ¸¸· .∫....’· ¸. .._. ,·
.¸Ÿ..:· ......’· ≈∏. .·,:
..,:· ..,.,∏≤.:· ...,.Ÿ· ....,. ….:· .,...:· .,,. ·.,. ¸¸·
¸.:· ..,.... ._,,◊· _, .. .,. ‘ .⁄..:· ...,.. ¸.:· .·..’·
¸·.∏, ‘ ¿...¸’· ,.. _.....·, .:.n,:· ∫... ¸...,· ..,..· ¸.
.,...:· ≈∏. .ƒ,≤:· _.,. ≈∏. .-,:· √.. .≤,.... ·.: .Ω.≤.Ÿ· ⁄..:·
‘ _..:· ..·ƒ.: .,..::· .,Ÿ..:· ,,◊· ..., ,: ..,:,.:· ...ƒ..Ÿ·,
_.∏.†.. .,..::· .,Ÿ..:· ,,◊· .., .. ⁄.. .,.. .≤: .....,..:· √..
....._.,.....·
.,,◊· .,.,.. ¸.:· .,,,,,’· ..,......’· ..., ....¸· ·
...∏..Ÿ· ¸·.∏,∏: .,......’· .,...:· ·
..¸·, ..,...:· .,,. π: ‘ ,., ¸· ¸., ’ _.∏...Ÿ· _... ¿-. ¸¸·
¸· _. ...∏..Ÿ· .,∏....ƒ, .,......’· .,..◊· .....· ¸. ., ’ ¸..
∂∏,...Ÿ· .,.,.:· ‘ .,∏.– ...,.. ,·,..· .,.. _¸· _.· .......·
¸’ .π.. ⁄..∏: .,......’· .,...,:· ¸. ∫.., .. ƒ., .¸.:ƒ:·
‘ ,....’· ¸...,· ‹..:.,, .¿...¸’· ∞,:... ¸...,· _¸· ….·ƒ. .,..◊·
...., ,....Ÿ·, .,.◊· ™...Ÿ· ‘ …......’· Ω.≤.:· ¸¸· .π.·.:·
.≤,≤– ¸., ’ ·.., ..∞. _....· ≈∏. ‹,.:· π..:· ,,..≤. ≈∏.
,· π. ¿...¸· ≥,,: ¸. ¸.·.:· .....’· ≥,≤– .:,. π. .:,.. .. ·.¸·
....... Ω.,. _· ¸.,.’· ¸. _:. ‘ ….·ƒ, .‡ ..,..– .. ,∏.·
¸,...:· ¸.:, ..,.,..· .,..◊· ≈∏. ..... ..ƒ.. _. ..,...
_¸· ….·ƒ, ...∏..Ÿ· .:....· ¸. π... …., π...:· ≥,,: ¸. …......’·
...,..†:· .......:· .....·, ..,·ƒŸ· ∫-....· ¸..., .π..:· ,,..≤.
.·,:· ™,., ≈∏. .....:., .ƒ.. ¸.:· .,ƒ≤:· .......:· ,...,·, ƒ‰,
.π...:·
_¸· ..,, .∫,.:· ∞∏.fl .,:¸· ... ….:· …......’· π....:· ¸¸·
.,..◊· _,.... …...., ..,:,.:· .,...:· .,,. ·.,. .,·,. ≥,≤–
..,..◊·, .,,◊· .,·,. ≥,≤– _¸· ..,, ,ƒ∏..· ..¸· …· ..,......’·
...,.. π. _,.... ,.Œ,
ƒ. .π....:· ¸. ⁄..:· ∫,. .≤,≤– _¸· ≈.... ….:· ..,:· ¸¸·
.,.,... ≥,≤– π,· ¸. .,,,, ‘ ∞≤. ¸.:· ,,·ƒ◊· ,,n–
...≤. ,.’· ∫,.:· .....· ..,..::· .,Ÿ..:· ,,◊· .., ..,......’·
.,..:· Ω.,. ...,... ..,......’· .,.-.†.. ≈∏. ,∏..∏: ·.,Ÿ· ·..
¸,...:· ..:.., ...,..Ÿ· .,,,,,’· _ƒ..:· ..,..· ..-...:· ¸.
.¸..·, .,.·,..’· ∫,.∏: ∑,..Ÿ· _ƒ..:·, ¸,,,,’· …......’·
..,,,,,’· ∫,.:· _, π....:· ≠,.. ,.· ¸. √..
¸· ¸... .,..’· ¸.. ....≤.Ÿ· ∫,.:· ‘ ∫.◊· ƒ. ·.. ¸.. ·.¸·
..,......’· .,.-.... ≈∏. ,∏..∏: ,ƒ∏..’· ·.. .,...:· ∫,.:· .....
..,: .,....Ÿ· ∫ƒ∏◊· ...,¸ · ‘ ,...., .. π....:..
.·,,:, .∏... ..,....¸., ™.... .,...:· ¸·.∏,:· ..,......· ¸¸·
.,,..·,· .,ƒ.– .. ∑,.. ’ ∫,.:· √.. ¸. _:.:· ¸· ’¸· ......
’ .,...:· ..,....¸’· ∂∏“ ’ ., .· ’¸· .∂:. ∑,.. .,.· ,· ..·,,: ¸.
. ..,’ ∫·ƒ.· _.,·,, ,· ..... .·. .∏... ., ¸. ..,:-....
√.. ≈∏. ,∏..:., π,..:· √.., ƒ. .,.,, …......’· π....:· ¸¸·
..,: ..,..:· ∫ƒ∏◊· ...,¸·, π....Ÿ·
Sandas¸book@yahoo.com
áÑàµe
¢Sóæ°S
OÉ°üàbG
7 Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:·::·
äÉ©HÉàe
ájDhôdG - §≤°ùe
≥:...∏: ....:· .....·ƒŸ· .. :.
.,·ƒŸ· .,... ,s,. ‘ .∏:‡ .,.....:·
_,’· _.,ƒ.ƒ. _.,...fi .,,..,:·
.,..::·, “π..:· ..,.·.·, ,,.” ¸·ƒ..,
.“¸...:· π..:· ¸ƒ..≤, ∞,,..:· ” ∫ƒ.
.......:· .s,.. ‘ _∏...∏: ∂:.,
..,.....:· π,..,:· .≤n.. .,,,.:·
π,...: .....·ƒŸ· ¿...,, ¸... ∂:. ¸..,,
≥:..Ÿ· ∞∏.fl ‘ _∏...:· .,.ƒ.,
.Ω···- Ω..: ..n∏..:· ‘ .,.....:·
Ω·... ..fi _,’· .,....Ÿ· Ω ..,
.....·ƒŸ., .,,..,:· .,·ƒŸ· .,... _,.
π,μ... ‘ ..,,., ,,≤:· _¸· .,,. _,n.
_¸· .¸.,Ÿ· .sƒ∏.. ,ƒ≤., .,.:· .,.....
.,. ,..·, π..:· ..,.·.·, ,,. ,..,
≈∏. ..,:·, .s,..:· ...≤: π,μ... ‘
..,,...¸’· _ƒ.... ™.,, ¿...¸’· ..ƒ,
‘ ...,: ._,s ,,≤:· . ,..· ¸¸· .,.
..s .·ƒ.. ....,. ‘ π, ..sƒ∏.. π,μ...
≈∏. ,μ◊· ¸μ, ..s ....., ,· ·.·,.·
,,≤:· ..ƒ:.. ∫·. ¸. .....·ƒŸ· ∑ƒ∏..
....∏. ¸. ¸.. ¸,. ..,,. ......:·
•ƒn.· ,¸., .,.,ƒ., .....·ƒŸ· ...≤:,
..,,. _∏...:· ∑ƒ∏.. .,,ƒ.: ..†,,.:·
‘ ·_,s ·,,. ,,≤∏: ¸· Ω· ... ....·,
.,∏., ..·,·,≤:· ™..., .·,.,..’· .,.–
,,. Ω.:., ,... ..,..:· ......·ƒŸ· ¸¸..
¸...:· ¸ ·, .∏....:· ......·ƒŸ· ¸. ∞∏..,
∞.ƒ., .....·ƒ. …· ‘ Ω.:.: π...:· ,·
,,. ™. .·,.’· ,,. ≥.·ƒ. _.. ≈∏.
π..μ.:· ≥,≤– _¸· ….·ƒ. ¸.:·, ......·ƒŸ·
_∏...:· .·..·, .....·ƒŸ· .·..· _,
....·, ,,. .,: .,,..Ÿ· ......·ƒŸ.. ..,,.
.,....Ÿ· . .· ..,:...· ∑ƒ∏..: ....,.,
,,.·,,¸· .,,.≤. ‘ ∑,... ¸.:·, .,..::·
_ƒ≤:· .,·,, ‘ ¸ƒ..≤:· ...,:· ¸,,,.:·
≈∏. .ƒ.†:· L,∏... _¸· ..,.. ..∏...:·
.,, Ω,.∏, ¸· ,., ¸.:· ..,,·ƒ:· ,.·
.,, Ω·,.:’· ,,·ƒ:· _ƒ≤◊·, .π...:·
¸ƒ..≤: .≤,: .,, ™..., ¸.:· _ƒ≤◊·,
..,.ƒ..≤:· ...≤::· ≥,... _.,.: π..:·
_ƒ≤◊· ,.· _¸· ¸,,,.:· _,n. .,.
¸ƒ..≤: .≤,: π...:· .,, ™..., ¸.:·
.,.....’· ..,,·ƒ:· ,.· ∂:.s, π..:·
∂:., ..,, Ω·,.:’· .,∏. ,., ¸.:·
.,·.¸·: ..,·ƒ.Ÿ· ¿:...Ÿ· ≥,≤..: ....
_.,....Ÿ· _... ¸· ,s., ._∏...:·,
Ω..: .,,,,..:· .n.· ¸... ¸.,...
Ωƒ≤, .,. .™....Ÿ·, ..s,..∏: ···-
,,:.., .,,..,:· .,·ƒŸ· .,... ,s,.
,·.. ≈∏. . ,.,≤:. . ,ƒ.ƒ. .·,...fi
™....Ÿ·, ..s,..:· ∞∏.fl ‘ ....:·
¸.ƒ:· ¿,..,. ..,, ..,.....:· ≥:..Ÿ.,
_∏...:· ... ¸.·.’·, ¸....,’·
π..:· ” .., .™....Ÿ·, ..s,..:.,
. ,..Ÿ· ..,.· ¸. ... ™. ≥,....:·,
..s ..·,....Ÿ· √.. ,,:.., ....¸’
≈∏. ,s,.∏: .,,,,..:· .n.· π...
.,.·,:· ..n∏..:· ..ƒμ. ..,,ƒ. ≥,≤–
‘ _∏...:· _.:·ƒŸ· ,,,.., π,...:
._...·, Ω..:· _..n≤:·
πª©dGz¿ƒfÉb{hzäÉ«bÓNCG{ ∫ƒMÚJô°VÉfiº¶æJ zá«YÉæ°üdG≥WÉæŸG{
ájDhôdG – §≤°ùe
¸..,.. ,,.. ¸. ∫,’· π,≤Ÿ· ..’· Ωƒ, ¸.,.. ·.,,
..n∏..:· π.·ƒ.. ‘ ¸.,,,,:· .,,: .,.. ,..ƒ. Ω···-
... .,ƒ., .,. .Ω..≤:· ¸..ƒ. ,,.. .,.,. _¸· ,....,,
≈n..ƒ:· ¸.:.... ,.,:· _¸· _,.,◊· ¸,..,..:· ¸. _,s
.,,: ™.,, .,..: ,..: .:..fi ..,’, ¸. ..., .,.,..:·,
.¸.,,,,:·
.·.·.....’· ™,., . ,μ...:· .,_:·, ..·,,:· .,·,, .∏.s·,
.,ƒ.ƒ., . ,....,¸· .ƒ,,, . ,.., .,,·.¸· .·.,,· ¸. ,..ƒŸ· ·.,:
¸.,,,,:· .,.. ,..ƒ. ∫·. π..:., ≥∏... .,.....¸·, .,,..,,
.,. .¸,..,:· ,...· .,...≤. ‘, ,.·ƒ.· ∞∏.fl ¸.
....’, …,.,:· .,..:· ¸ƒ... ≥,,n. ≈∏. .,·,ƒ:· _.,–
π:.’· ∫·....’· ≥,≤–, ..,_:· √.. ..·....’ .,.,...:·
,,:.., .,·,ƒ:· Ωƒ≤. ..s .,..ƒŸ· ·.. ‘ π..:· ∫·. ¸.
.,....,¸· .·,.., .·,...fi, ..≤∏. ¸. ...... ..,:...
.,..:· ¸ƒ..≤, Ω·,.:’· .,..., _,.,◊· ¸,..,..:· .,.ƒ.:
.,..:· .·..., .·,.., .,≤.:·, .,.,...:· ....’, …,.,:·
≈∏. .:...Ÿ·, .,..,:· .,..:· ..,∏n.. ≥,≤–, .,, ¸ƒ...Ÿ·
∂:., ..,, ,·,..¸’· ¸,. .,,.,:· ..,,:·, .,μ...:· .,_:·
..·,,:· .,·,, ...s, ..·....Ÿ· . ,μ...:· .,...:· ≥,≤..:
.,·,ƒ∏: ..,..:· .,:.,:· ,s·,Ÿ· ‘ .∏:‡ .,μ...:· .,_:·,
.,:.,:· ™,,...Ÿ·, .,.∏.:· ....·,.:· ¸. .,..:· .,,· ..
.... ..s .,...¸· ...,,, ..·,,...· ..,, ¸.,,,,:· .,,: ¸.
.......Ÿ· . ,..:· .·... ,,ƒn.: . ,.∏. .ƒ., .,..., .,·,ƒ:·
¸,..,..:· π.. ....s ...,,: ¸.,,,,:· .,,: .,.., ™., ‘
.∏,... ¸. …,., ¸..s ¸.,,,,:· ¸..,, .,..ƒŸ· ·.. ∫·.
,:....., .‹..:· ,∏n:· .·. .,μ...:· .....’· ¸., ..,,..≤:·
.:..fi, ≈n..ƒ:· .:..fi ‘ .,∏....:· ..,’ƒ:· .,...¸.,
≥,ƒ... ,.,, ...n∏..:· ‘ ,..: .:..fi ¸. .·,,·, .,.,..:·
... ,... ,...,, .,∏.Ÿ· _·ƒ..’· ‘ ¸.,,,,:· ¸. .,..Ÿ·
¸....¸·: .,...:· ¸.,,,:· . ,..· . .· ..,,,..· _·ƒ..’· _¸·
, ._.,¸∏: .,.....· ·,.... ..ƒs .,.·..:· ...,. ‘ π:..,.
¸.,,,:· ,.., ..s .Ωƒ.∏:· _.,¸: ·,., .·.. √,.,..· ¸μ,
¸.,,,,:· …ƒ..,, ¸ƒ..:· ¸. ·., .∏,∏. .,.s ≈∏. ..·ƒ...,
..., .,...:· - ..,.,· _....·, ·· , _...,. ≈∏. ..†,·
... ,∏≤:· .,.,· _.·,.· ¸. .,..ƒ∏: . .,Ÿ· ,.....:· ..·
….:· Ωƒ,.∏,..:· ,....: ,..‡ ,.... ¸.,,,,:·, .¸....¸’·
¸. .,..:,..:· .,·.· ,:.μ. ¸. .◊· ‘ . ,..,., · ,,. ,.∏,
π..., ..:..:· . ,..:,..:· .,·.· ..., ....¸·, _†,ƒ.. ∫·.
. ,.·,.:· .......:· ¸. .,..:· ‘ ....∏fl, ¸.,,,:· ..≤....
..,∏,...:·, . ,,n:·,
πÑ≤ŸG óMC’G..áæ£∏°ùdGπMGƒ°ùH¿É«HhôdGó«°U º°SƒeAóH
ájDhôdG – §≤°ùe
∫.... .:.... ∂∏,...Ÿ· .,... .,·.¸· ..μ“
_...· .≤. _¸· π..ƒ.:· ¸. · ,.·ƒ. ,...., ..:.,:·
.,,ƒ. ” ∂∏,...., .ƒ., ..,.. .nfi _, .,ƒ...
π n.. ,,.., ∂:., .¸... ∫.,, ·.·· ≠∏,. ™..
..,s,Ÿ·
,.≤., _μ∏,...Ÿ· ..· Ω.,. _¸· π,.....:· .ƒ..,
..:...Ÿ., .ƒ.ƒ:· ..,.. ..nfi _..¸· ... _ƒμ..
¸. ’., ∫,,. ..,.., ·ƒ... .n.Ÿ· ‘ _∏...:· ¸¸· .,.
πn.. ∂∏,...Ÿ· ±.’, .’.,, .,... ..,≤, .ƒ.ƒ:·
.s,..∏: ..,:.n. ..., ..,..:· .., .,...,. ..,.,..
’ ., .., ·,...·, ·ƒ.†., .:.sƒ:· ‘ .,. ,..:· ¸·..¸.,
.n,.., .∏μ..Ÿ· ¸’ · ,:. .:.s, ¿,∏... _¸· ¿..–
.:·: ..,, .·,. ,.. ¿,∏... ...,, ‘ .,.,∏..., ·ƒ...,
¸. ¸... ¿,,. ∂∏,...Ÿ· ±.’ Ω·.....’· ¸. Ω.,·
·ƒ,∏:, .∏μ..Ÿ., ,.¸.·, .s,..:· ™,·, ...., Ω...:·
.,ƒ... .≤. ” ∂:. ..,, .:.sƒ:· ¸. ,....· ∞..s ...
¸· ≈∏. ,,.,, .,·.¸’., _,.ƒ..≤:· ..· π,. ¸. .,.,
.∂∏,....∏: ¸... ∫.,, ·.·· ≠∏,. ™.., .s,..:· Ωƒ≤.
¸ƒ... ¸. ,... ..,...:· ...Ÿ· _..: ·,... ∂:. ¸..,,
,., ¸.n∏..:· Ωƒ..,Ÿ., ,....:· ∂∏,...Ÿ· .,...
.≤... ≈∏. ..., .,,. πs ≈∏. _... ¸.:·, ····,··
¸.,,..’· ,· ∫·.,...’· ,· ...,..:· ,· ¸·..¸’· ¸....
Ω,.:· .. Ω.,≤:· .. ..∏.. ¸..., _,.· .,:,·ƒ... .,· ,·
,· ..... _... ¸,. ∂∏,...Ÿ· ™. .....· ,... .,
.(,,... _. _†.,
.:.... ∂∏,...Ÿ· .,... .,·.¸· .... ,.· ,.., ¸.
¸... ∫.,, ··· ≠∏,. ¸.,,..., ..s¸, ..:.,:· ,ƒ.,
∂∏,...Ÿ· ¸. Ω.≤Ÿ· ¸. ∂:., ._μ∏,...Ÿ· ..· ¿:...:
™,....: ..s,..:· _..¸· ™. ..,,· ….:· .≤.:· ‘
.,..., .s,..:· .∏.· ...., .:,.. ¿,n. ,,s,.,
.∂∏,...Ÿ· ™. Ω¸Ÿ· _...’·
ájDhôdG - §≤°ùe
_,....:· ¸,..,..∏: .,....:· ∑....’· .s,.. ....
.¸... ∫.,, ∞:· ··· _¸· π... .,:..,¸· ..,≤, .,..,. . ..,,.
.,..:· ,,·ƒ. ¸·..¸·, .·,.. ¸. ,,.,μ“ ..,, ∂:.,
_.,,≤:· √.. .s,..:· Ω.≤., ..,..:· ∂,.., ..s,.Ÿ·,
.s,.. .,·., ..,..:· ,..ƒ. .,·., ™. Ω.. πs ¸,..,..∏:
∑....· ≥,ƒ..., ™,,, .,.. .s,.. ¸s· ..,....:· ∑....’·
Ω....’·, _,....:· ¸,..,..:· ......., ,.. ≈∏. .¸... ‘
.s,.. ¸.‚ .... ¸. ·,.., ’ ·.,, ,.,.,..., .,,◊....
.·ƒ... .:·: π,. .s,..:· ...., .,. ..,....:· ∑....’·
.·,..:· ..,∏.. ...,, ..,, .“_,,’· L,.Ÿ· .,.,.·,..·”
...,.. .·,..,. ∫·. ¸. ._,∏.Ÿ· ¸,..,..:· ¸. ,...,Ÿ·
.·,..,Ÿ· ¸. .. _., ...,., .,.. ≥:... ....μ...· π:.
π,,... ..,,, ._,∏.Ÿ· ¸,..,..:· ,.., ™,.... _¸· .,.·,:·
.s,.. ..‚ ._,∏.Ÿ· ¸,..,..:· ¸. ,...,Ÿ· .·,..:· ..,∏..
.·,..:· ,s·,. ¸. ....·, .μ,.. _.,.... ‘ .,....:· ∑....’·
™. .,:·. ¸. π..... ...n∏..:· ..,,· ∞∏.fl ‘ ,...,Ÿ·
.,....:· ∑....’· .s,.. Ωƒ≤., .¸... ..,.. .·· ¸. _s·
.,ƒ,’ ¸.:· .,μ...:· .....Ÿ· .....’ ‹,.:· ≥,ƒ...:.,
Ω....’· _¸· .....¸’.,, ...n∏..:· π.·. ¸∏fi ,∏: .,,∏.
‘ .ƒn.· √.. ,,... ..,..∏: ..,., ≥:... ....μ....,
.,..,..: . ,·,,, . .ƒ.. ¸ƒ,....:· ¸,..,..:· .., ¸· ¸....
....,.. ¸. . .·n.· ∂:., .∑....’· ¸ƒ. ¸. ,:.:· _†.,
¸,..,..:· ¸. ,...,Ÿ· .·,..:· ‘ .,....:· ∑....’· .s,..
..,..≤..’· Ω.. ≈∏. Ωƒ≤. ¸.:·,
AÉcôHhQÉë°üHÚμ∏¡à°ùŸ ∫ÉjQ 3100 ™LΰùJ z∂∏¡à°ùŸGájɪM{
øjOÉ«°ü∏dIô°ù«eÉ°Vhôb∫ÉjQ ∞dCG200 Ωó≤J zá«fɪ©dG∑ɪ°SC’G{
á«fɪ©dG – ¢VÉjôdG
¸,...:· _.∏.Ÿ ....:· ....’· ,≤. Ωƒ,:· .≤.,
∫,.: ...n:· ≥,,.: ¸,,...:·, _....· ¸...,’·
_.,....,.., ..,,,.:· ¿,∏.· ∫,.: ¸,...:· _.∏›
...n:· ∫... .≤∏..Ÿ· ...ƒ..ƒŸ· ¸. · ... ¸...,’·
,,,≤. . ,..μ.¸· ...·,. .·,ƒn. ..,..., _.∏.Ÿ· ∫,.,
. ¸,...:· _.∏› ∫,., .,:,,,:· .....Ÿ· ,....·
..–’· ,·,. ¸ƒ..ƒ. ¸... ,’· _....,.. ..s
..·.,·, ≈∏. ..,., Ωƒ.., _.,., _...· ¸,,,,’·
_.,., _...· ,,.·ƒs’· ¸,≤., .·,..n:· .ƒ., ¸.
∫,.:., ¡..Ÿ· _.. ....μ. _,.... π,ƒ..: .,,,..
¸ƒ..≤:· , ƒ...:· ¸ƒ..ƒ. _¸· .....¸’., .,...:·
._.∏.Ÿ· ∫,. _, ..,:.:· ...n:· ..,.≤. .μ,..:
z¿hÉ©àdG∫hO{ `Há«dhÎÑdGäÉéàæŸGQÉ©°SCGÖjô≤J á«fÉμeEGá°SGQO
≈```≤∏àJ zá``∏eÉ©dGiƒ```≤dG{
´ƒÑ°SCG∫ÓN ’É°üJG2826
ájDhôdG – §≤°ùe
∫·. ’....· ···· .∏...:· _ƒ≤:· .,·,ƒ, ∫....’· ,s,. ≈≤∏.
...·, (··· , _ƒμ.. (..· .,.. ···-,··,·. _¸· · ,·· ¸. .,.:·
.‹’· .,:· Ω.:., .Ÿ.μ. (··-· ™. π....:· ” ...,, ...·,.· (·«·,
...·,:·, …,.μ..:., .....· ,s,.∏: ..,·ƒ:· .’....’· ... ≠∏,,
.,·,ƒ:., _......’· .·. ..,.· _¸· .,.:..¸· . “ ¸.:·, ...·,.’·,
.’....· (·· _,.μ..:., .....· .’....’· ... ≠∏, .,. .’....· (-.
¸.:. .,. ._......’· .·. ..,.∏: .,.:..¸· .“ ..·, (··,
...·,:· ,.≤. ‘ _.,≤Ÿ·, _.:·ƒŸ· .ƒ,, .∏...:· _ƒ≤:· .,·,,
.Ω,·:· ....’ ...·,.’·,
zäÉjó∏ÑdGô¡°T {`dó©à°ùJ äƒfiájó∏H
á«fɪ©dG - äƒfi
...,,... ... .,..., ≈n..ƒ:· .:.... .ƒfi .,.∏, ....
≈.., .ƒfi ‹·, ,.μ. .,·., ¸. .∏.. _.... _.,. .,.... ¸.,
.,∏....:· ,∏. ..∏,, .,..¸· .ƒ..-« ,,s,. _¸· .....¸· ¿. ¸,.Ÿ· ¸.
.ƒ.. ,ƒ.s.:· ...... ∫.., .¸... ∫.,, ∞:· ¸,,..., ..... ..,≤,
.,’ƒ:., ..,.∏,:· ,,.. ... _.,., .ƒfi ‹·, ….ƒ..,Ÿ· ,.... ¸,
..,,., ¸.:·, ..,.∏,:· ,,.. ™,,.... ¸... ¸... ™,,...Ÿ· √.. ¸·
..,,. ..,....,·, .,..,.., .,......· .,’ƒ:· .,..., π,... ≈∏. π...
.,’ƒ:· π,.Œ, ..,..,..:· .s,◊· _....¸’ .,,,,.. ™,,...Ÿ· √.. ¸·
≈∏. ,.:..·: .·:. .....¸., Ωƒ≤... .,.∏,:· ¸· _¸· ....... ,...· ..s
....,n:·
8
OÉ°üàbG
∫ÉŸG ¥ƒ°S
∫ÉjQ ¿ƒ«∏e11^94 ¤EG%29∫hGóàdGº«b´ÉØJQG
zäÉeóÿG{h záYÉæ°üdG{ øe ºYóH á£≤f 6918 iƒà°ùe óæY É
k
©ØJôe ≥∏¨j ¥ƒ°S
á«eô°†◊G ÉjôK - ájDhôdG
..n≤. -..· ....,. ..n≤. ····... _ƒ.... ... ._..· .L≤... _ƒ.. ≥∏.·
......:· ¸..n. ¸. ,.., ∂:., .∫,·.. ...∏, ,.· ™. ..,.≤. ...Ÿ· ‘ ·.·. .,...,,
.n≤. ··..· . ...,. ··.·.-· _ƒ.... ... ......:· ¸.n. ≥∏.· .,. .......·,
-..· ..†.... ·.....· _ƒ.... ... ‹.Ÿ· ¸.n≤:· ≥∏.·, ...Ÿ· ‘ ·.-· .,...,,
....,. -.·..·- _ƒ.... ... .....· ¸.n. ≥∏.·, ...Ÿ· ‘ ·.·. .,...,, .n≤.
_ƒ.... ... ¸.,..:· _ƒ..:· ,..·ƒ. ≥∏.·, ....Ÿ· ‘ ·.·· .,...,, .n≤. ·.··
...Ÿ· ‘ ·.·. .,...,, .n≤. ·..· ....,. ···«...
™. ..,.≤. ...Ÿ· ‘ ··.·· .,..., ....,. ∫.,, ¸ƒ,∏. ··.·. ∫,·..:· ,,. ..∏,,
Ωƒ, ,.· ¸. ..Ÿ· ‘ ·.·· .,..., .,.ƒ..:· ..,≤:· ....,· ..s .∫,·.. ...∏, ,.·
.∫.,, ,.,∏. ·-.·. ..∏,, ∫,·..
..,., ...Ÿ· ‘ .·.·· .,...,, ∫.,, ∞:· .«.· _,....:· _. .·,.. ..,. ..∏,,
‘... _†...·, ...Ÿ· ‘ .·.·· .,...,, ∫.,, .’· ···. _,....:· _. ™,,
≈∏. _..· ∫,·..:· ”, ...Ÿ· ‘ -.«. .,...,, ∫.,, ∞:· ..· ¸...:· _. ,..:...’·
,....· .,≤...· ..,. ..s,.. ·· ..†...·, ..s,.. ·· .,.. ....,· ..s,.. ·. ,,..·
.,... ....,·, ..≤.··-· .,...,, .,,.. ¸ƒ,∏. .·.« ‘ ∫,·..:· ”, ...s,..:· ¸..,
...Ÿ· ‘ ··.·· ∫,·..:· ,,. ‹..,¸’ .,...:., _..:·
ÉYÉØJQG ÌcC’G
.,...,, ...,, ·· ... ≥∏.·, ....,Ÿ· ..s,..:· ...,:· .·ƒ. ...... ,,.. ,....
-.«. .,...,, ...,, ··· ... ≥∏.·, ,..:...’·, .,...∏: ..:.,:· √·. ...Ÿ· ‘ ..·-
,: ...Ÿ· ‘ -..· .,...,, ...,, ··· ... ≥∏.·, ,..: .·.· ,,.. √·. ...Ÿ· ‘
¸... ,,.. √·. ...Ÿ· ‘ ·.-· .,...,, ∫.,, ·.-.. ... ≥∏.·, ..,:,.∏: ¸... ,,..
...Ÿ· ‘ ·.·· .,...,, ...,, ·«· ... ≥∏.·, ¸,,ƒ∏s
...,, ·· ... ≥∏.·, ..†...Ÿ· ..s,..:· ..,Ÿ· ...∏.Ÿ· ...... ,,.. ,....,
...,, -· ... ≥∏.·, .,...Ÿ· √.,.∏: .,.:ƒ:· ,,.. √·. ...Ÿ· ‘ ·«.·· .,...,,
.,...,, ...,, ··. ... ≥∏.·, ..,,..,μ∏: .,:,.:· ¿,∏.· ,,.. ,: ...Ÿ· ‘ . .,...,,
‘ ·..· .,...,, ...,, ·.« ... ≥∏.·, .,....,:· ¸..◊· ,,.. √·. ...Ÿ· ‘ ·.··
·..· .,...,, ...,, ··« ... ≥∏.·, .,.,∏..:· .·,..:...·: .,....:· ,,.. √·. ...Ÿ·
...Ÿ· ‘
k ’hGóJ ÌcC’G
.’,·.., ..,≤:· .,. ¸. .:,·..Ÿ· ,,..’· .’....·: .,....:· ,,.. ,....
,..:...’· ..... .,.,∏.· ,,.. ,: ...Ÿ· ‘ ··..· .,...,, ∫.,, ¸ƒ,∏. ·.. ..,≤,
,.... ∂., ,,.. √·. ...Ÿ· ‘ ·.·. .,...,, ∫.,, ¸ƒ,∏. ·.·. ..,≤, .’,·..,
.’,·.., L≤... ∂., ,,.. ,: ...Ÿ· ‘ ·.·· .,...,, ∫.,, ∞:· «-· ..,≤, .’,·..,
.’,·.., ...,:· .·ƒ. ...... ,,.. √·. ...Ÿ· ‘ ...· .,...,, ∫.,, ∞:· ·.· ..,≤,
...,:· .·ƒ. ...... ,,.. ,.... ..s ...Ÿ· ‘ ..·« .,...,, ∫.,, ∞:· ··..· ..,≤,
··.·· .,...,, ,,.. ¸ƒ,∏. «..· ..∏, .’,·.., ...:· .,. ¸. .:,·..Ÿ· ,,..’·
,,.. ¸ƒ,∏. ..-· ..∏, .’,·.., ,..:...’· ..... .,.,∏.· ,,.. ,: ...Ÿ· ‘
·.·· .,...,, ,,.. ¸ƒ,∏. -.-· ∫,·.., ,.... ∂., ,,.. ,: ...Ÿ· ‘ ··.·- .,...,,
.,...,, ,,.. ¸ƒ,∏. -.·· ∫,·.., .,:.Ÿ· .·,..:...¸·: .,:,.:· ,,.. √·. ...Ÿ· ‘
.,...,, ,,.. ¸ƒ,∏. · ∫,·.., ..†,.≤:· ,..:...·: ¿,∏.· ¸. ,,.. ,: ...Ÿ· ‘ «.«.
...Ÿ· ‘ ..··
äÉ«°ùæ÷G Ö°ùM ∫hGóàdG
.,..,. ..∏, ...Ÿ· ‘ «·.·· .,...,, ,,.. ¸ƒ,∏. ··.· _,....:· .·,.. ≠∏,, ..·..
,,.. ¸ƒ,∏. ·.··. _,.,∏.· .·,.. ≠∏,, ...Ÿ· ‘ .·.«· .,...,, ∫.,, ¸ƒ,∏. ·.··
≠∏, ..s ...Ÿ· ‘ -·.-« .,...,, ∫.,, ¸ƒ,∏. ..« .,..,. ..∏, ...Ÿ· ‘ ··.·· .,...,
∫.,, ∞:· ·-«.· .,..,. ..∏, ...Ÿ· ‘ -.·- .,...,, ,,.. ¸ƒ,∏. ·.·· ,,.:· .·,..
‘ ..«· .,...,, ,,.. ¸ƒ,∏. ·.·« ,..,’· .·,.. ≠∏, ..,. ...Ÿ· ‘ ·.·· .,...,,
...Ÿ· ‘ ·.·· .,...,, ∫.,, ∞:· ···.· .,..,. ..∏, ...Ÿ·
.,...,, ,,.. ¸ƒ,∏. ·«..· _,....:· ™,, ≠∏, .≤. .™,,:· .s,◊ .,...:., ..·
™,, ≠∏,, ...Ÿ· ‘ .·.·. .,...,, ∫.,, ¸ƒ,∏. ..«. .,..,. ..∏, ...Ÿ· ‘ ··.··
∫.,, ¸ƒ,∏. ...· .,..,. ..∏, ...Ÿ· ‘ ··.·· .,...,, ∫.,, ¸ƒ,∏. ··.· _,.,∏.·
..∏, ...Ÿ· ‘ ·.-« .,...,, ,,.. ∞:· ·«· ,,.:· ™,, ≠∏, ..s ...Ÿ· ‘ .·.·· .,...,,
,,.. ¸ƒ,∏. ·.·· ,..,’· ™,, ≠∏, ..,. ...Ÿ· ‘ ·.·· .,...,, ∫.,, ∞:· ·.· .,..,.
...Ÿ· ‘ ...· .,...,, ∫.,, ∞:· .-·.« .,..,. ..∏, ...Ÿ· ‘ ..·· .,...,,
% 0.24 ™ØJôj »Yô°ûdG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe
á©ØJôŸG äÉcô°ûdG Qó°üàj zAÉæÑdG OGƒe áYÉæ°U{
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:·::·
٢٠١٣/٠٨/٢٦ ﺦﻳﺭﺄﺘﺑ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻸﻟ ﻂﻘﺴﻣ ﻕﻮﺳﻲﻓ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﻝﻭﺍﺪﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺣ
ﺔﻴﻣﺎﻈﻨﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ
ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺮﺧﺃ ﺐﻠﻃ ﺮﺧﺃ ﺮﺧﺍﺮﻌﺳ
ﺔﻘﻔﺻ
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
٪
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ
ﻉ.ﺭ
ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﺮﻌﺳ ﻰﻧﺩﺃ ﻰﻠﻋﺃ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٢٠,١٧٤,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٦٠ ٠٫٢٥٥ ٠٫٢٦٠ ٣٫٥٥٧ ٠٫٠٠٩ ٠٫٢٥٣ ٠٫٢٦٢ ٠٫٢٥٩ ٠٫٢٦٥ ٢١ ٣٠,٧٣٧ ١١٧,٤٨٧ ﺭﺎﻔﻇ ﻑﻼﻋﺍ
٠٫١٠٠ ٤١,٣٨٧,٢٥٨٫٠٩٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٦٥٥ ٠٫٦٧٠ ٢٫٢٩٠ ٠٫٠١٥ ٠٫٦٥٥ ٠٫٦٧٠ ٠٫٦٦٥ ٠٫٦٧٠ ١٠ ١٥٨,٦٣٤ ٢٣٦,٨٠٨ ﻦـﻳﺭﻮــﻠﻛ ﻥﺎــﻤــﻋ
٠٫١٠٠ ٣٨,١٥٧,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١٦١ ٠٫١٦٠ ٠٫١٦٠ ١٫٢٥٨ ٠٫٠٠٢ ٠٫١٥٩ ٠٫١٦١ ٠٫١٦٠ ٠٫١٦١ ٨ ٨,٨٣٩ ٥٥,٠٠٠ ﻞﻳﻮﻤﺘﻠﻟ ﺮﻴﺟﺄﺗ
٠٫١٠٠ ١١,٧٠٣,١٢٥٫٠٠٠ ٠٫١٧٣ ٠٫١٧٢ ٠٫١٧٣ ١٫١٥٦ ٠٫٠٠٢ ٠٫١٧٣ ٠٫١٧٥ ٠٫١٧٣ ٠٫١٧٨ ١٠٣ ٣٥٠,٥٩٦ ٢,٠٠٢,٧٩٢ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺞﻴﻠـﳋﺍ ﺮﺒﻋ
ﻪﻀﺑﺎﻘﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٣٥,٤٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١٧٦ ٠٫١٧٥ ٠٫١٧٦ ١٫١٤٣ ٠٫٠٠٢ ٠٫١٧٥ ٠٫١٧٧ ٠٫١٧٥ ٠٫١٨٠ ١٥١ ٥٦٤,٤٢٠ ٣,١٩٠,٩٢٥ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ
٠٫١٠٠ ١,٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٧١٨ ١٫٧٠٥ ١٫٧٠٥ ١٫٠٦٠ ٠٫٠١٨ ١٫٦٩٨ ١٫٧١٦ ١٫٧٠٥ ١٫٧٢٠ ٤٧ ١,٥٠٢,٧٦١ ٨٧٥,٨٦٧ ﺕﻻﺎﺼﺗﻺﻟ ﺔﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٣٧,٠٩٤,٦٩٤٫١٢٠ ٠٫٢٩٧ ٠٫٢٩٦ ٠٫٢٩٦ ١٫٠٢٠ ٠٫٠٠٣ ٠٫٢٩٤ ٠٫٢٩٧ ٠٫٢٩٤ ٠٫٣٠٠ ٧٨ ٣٥٤,٦٣٨ ١,١٩٤,٨٩٧ ﺔﻳﺪﻳﺪﳊﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﻤﻠﻟ ﺓﺮﻳﺰﳉﺍ
٠٫١٠٠ ٢٩,٧٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٩٦ ٠٫٢٩٤ ٠٫٢٩٤ ١٫٠٢٠ ٠٫٠٠٣ ٠٫٢٩٤ ٠٫٢٩٧ ٠٫٢٩٤ ٠٫٢٩٨ ١٤ ٦٤,٣٤٢ ٢١٦,٧٦٦ ﲔﻣﺄﺘﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٣٥,٧٦٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٩٥ ٠٫٢٩٤ ٠٫٢٩٥ ٠٫٦٧٦ ٠٫٠٠٢ ٠٫٢٩٦ ٠٫٢٩٨ ٠٫٢٩٥ ٠٫٣٠٤ ٤٦ ٢٠١,٠٧٠ ٦٧٣,٦٦٢ ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ ﺭﺍﻮﻧﻷﺍ
٠٫١٠٠ ٤٤,٠٠٢,١١٥٫٥٢٠ ٠٫١٦٠ ٠٫١٥٨ ٠٫١٦٠ ٠٫٦٢٩ ٠٫٠٠١ ٠٫١٥٩ ٠٫١٦٠ ٠٫١٦٠ ٠٫١٦٠ ٥ ١٢,٤٩٦ ٧٨,١٠٠ ﻞﻳﻮﻤﺘﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ
٠٫١٠٠ ٢٣٧,٦٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢١٧ ٠٫٢١٦ ٠٫٢١٧ ٠٫٤٦٥ ٠٫٠٠١ ٠٫٢١٥ ٠٫٢١٦ ٠٫٢١٥ ٠٫٢١٨ ١٠٠ ٧٣١,٠٤٣ ٣,٣٨٦,٠٠٢ ﺭﺎﺤﺻ ﻚﻨﺑ
٠٫١٠٠ ١١,٤٨١,٤٣٥٫٩٠٠ ٠٫٣٤١ ٠٫٣٣٨ ٠٫٣٣٨ ٠٫٢٩٣ ٠٫٠٠١ ٠٫٣٤١ ٠٫٣٤٢ ٠٫٣٣٨ ٠٫٣٤٢ ١٠ ٢٩,٥٠٠ ٨٦,٣٤١ ﻡﻮﻴﻨﳌﻷﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌ ﻪﻴﻨﻃﻮﻟﺍ
١٫٠٠٠ ١٠٣,٨٣٠,٤٧٥٫٥٦٠ ٥٫٥٥٠ ٥٫٢٠٠ ٥٫٢٠٠ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٠١ ٥٫٢٠٠ ٥٫٢٠١ ٥٫٢٠٠ ٥٫٢٠١ ٢ ١٠١,٧٠٥ ١٩,٥٥٥ ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ ﺭﻭﺎﺑ ﻥﺍ ﻡﺍ ﺱﺍ
٠٫١٠٠ ١١٤,٠١٨,٧٥٨٫٦٤٠ ٠٫٤٩٠ ٠٫٤٨٥ ٠٫٤٩٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٤٨٥ ٠٫٤٨٥ ٠٫٤٨٥ ٠٫٤٩٠ ٢٥ ٣٦٦,٨٤٣ ٧٥٥,٩٦٠ ﻚﻴﻣﺍﺮﻴـﺴﻟﺍ ﻁﻼـﺒﻟ ﺭﺍﻮﻧﻻﺍ
٠٫١٠٠ ٢٧٠,٤٧٢,٤٩٢٫١٠٠ ٠٫٢١٦ ٠٫٢١٥ ٠٫٢١٥ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٢١٤ ٠٫٢١٤ ٠٫٢١٢ ٠٫٢١٥ ٦ ١٦٧,٠٧١ ٧٨٠,٥٦٢ ﻲﻠﻫﻷﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٣٣٥,٧٣١,٥٧٥٫٠٠٠ ٠٫٣٠٧ ٠٫٣٠٤ ٠٫٣٠٤ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٣٠٣ ٠٫٣٠٣ ٠٫٣٠٣ ٠٫٣٠٤ ٦ ٢٣٢,٥٣٤ ٧٦٧,٢٨٤ ﻲﻧﺎﻤﻌﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٣٠,١١٢,٥٠٢٫٣١٦ ٠٫٤٩٨ ٠٫٤٩٢ ٠٫٤٩٢ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٤٩٢ ٠٫٤٩٢ ٠٫٤٩٢ ٠٫٤٩٢ ٢ ٢,٢١٤ ٤,٥٠٠ ﺕﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﺓﺮﻳﺰﳉﺍ
٠٫١٠٠ ١٥,٨٧٦,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١٩٠ ٠٫١٨٨ ٠٫١٨٨ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫١٨٩ ٠٫١٨٩ ٠٫١٨٨ ٠٫١٨٨ ٢ ٥٨٣ ٣,١٠٠ ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﻴﻗﺮﺸﻟﺍ
٠٫١٠٠ ١٩٢,١٠٦,٣٢٣٫١٧٤ ٠٫٦٨٠ ٠٫٦٧٥ ٠٫٦٨٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٦٨١ ٠٫٦٨١ ٠٫٦٧٩ ٠٫٦٨٢ ٣٢ ٣٣٠,٨٦٤ ٤٨٥,٨٤٤ ﺕﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٧١,٢٧٦,٩٥٥٫٧٥٠ ٠٫٤١٠ ٠٫٤٠٧ ٠٫٤٠٧ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٤١١ ٠٫٤١١ ٠٫٤٠٧ ٠٫٤١٤ ١٣ ٢٤,٦٧٠ ٦٠,٠٠٠ ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ ﻚﻧﻭﺍ
٠٫١٠٠ ٣٨٢,٠٥٩,٧٤٢٫٨٩٠ ٠٫١٩٢ ٠٫١٩٠ ٠٫١٩٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫١٩١ ٠٫١٩١ ٠٫١٩٠ ٠٫١٩٢ ١٥ ٢١٥,٦٢٨ ١,١٢٩,٠٧٢ ﻥﺎﻤﻋ ﻲﺳ ﻲﺑ ﺱﺍ ﺶﺗﺍ ﻚﻨﺑ
٠٫١٠٠ ١,٣٦٨,٨٣٧,٧٩٥٫٠٢٤ ٠٫٦٣٥ ٠٫٦٣١ ٠٫٦٣٤ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٦٣٦ ٠٫٦٣٦ ٠٫٦٣٤ ٠٫٦٣٦ ٣٩ ٦٥٩,١٥٦ ١,٠٣٦,٥٠٧ ﻂﻘﺴﻣ ﻚﻨﺑ
١٫٠٠٠ ٥١,٩٣٧,٣٥٠٫٠٠٠ ٢٫٣٥٠ ٢٫٣١٢ ٢٫٣١٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٢٫٣٥٠ ٢٫٣٥٠ ٢٫٣١٠ ٢٫٣١٠ ١ ١٢٩ ٥٦ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺭﺎﺤﺻ
٠٫١٠٠ ٥١,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٥٧ ٠٫٢٥٦ ٠٫٢٥٦ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٢٥٥ ٠٫٢٥٥ ٠٫٢٥٥ ٠٫٢٥٦ ٧ ١٤,٨٧٦ ٥٨,٣٠٠ ﲔﻣﺄﺘﻠﻟ ﺭﺎﻔﻇ
٠٫١٠٠ ٦٦,٢٢٤,٢١٣٫٠٠٠ ١٫٣٩٠ ١٫٣٧٥ ١٫٣٧٥ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ١٫٣٧٥ ١٫٣٧٥ ١٫٣٧٥ ١٫٣٧٥ ١ ٣,٤٣٨ ٢,٥٠٠ ﻪﻟﻼﺻ ﻦﺣﺎـﻄﻣ
٠٫١٠٠ ٤٠١,٨٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٠١٠ ٢٫٠٠٨ ٢٫٠١٠ ٠٫٠٥٠- ٠٫٠٠١- ٢٫٠١٠ ٢٫٠٠٩ ٢٫٠٠٨ ٢٫٠١٠ ٧ ٢٧٢,٢٢٦ ١٣٥,٥٢٤ ﺖﻨﻤﺳﻸﻟ ﺕﻮﺴﻳﺭ
٠٫١٠٠ ١٠٧,٦٥٩,١٢٥٫٠٠٠ ٠٫٩٥٠ ٠٫٩٠٠ ٠٫٩٣٠ ٠٫١٠٧- ٠٫٠٠١- ٠٫٩٣١ ٠٫٩٣٠ ٠٫٩٣٠ ٠٫٩٣٠ ٤ ٥,٣٨٢ ٥,٧٨٧ ﺔﻳﺬﻏﻸﻟ ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٢٦٣,٣٧٤,٦٧٧٫١٦٠ ٠٫٧٩٧ ٠٫٧٩٢ ٠٫٧٩٢ ٠٫١٢٥- ٠٫٠٠١- ٠٫٧٩٧ ٠٫٧٩٦ ٠٫٧٩٠ ٠٫٧٩٧ ١٣ ٢٨٩,٧٨٩ ٣٦٤,٠٥١ ﻥﺎﻤﻋ ﺖﻨﻤﺳﺍ
١٫٠٠٠ ١٥٢,٩٦٦,١٠٠٫٠٠٠ ٢٢٫٢٠٠ ٢٢٫٠٠٠ ٢٢٫٠٠٠ ٠٫١٤٠- ٠٫٠٣١- ٢٢٫٢٠٠ ٢٢٫١٦٩ ٢٢٫٠٠٠ ٢٢٫١٩٩ ٩ ٣٧٣,٢٢٣ ١٦,٨٣٥ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﻖﻳﻮﺴﺘﻟ ﺎﻬﳌﺍ
ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ
٠٫١٠٠ ١٧٨,٦٨٢,٤٠٠٫٠٠٠ ١٫٩٩١ ١٫٩٩٠ ١٫٩٩٠ ٠٫١٥٠- ٠٫٠٠٣- ١٫٩٩٥ ١٫٩٩٢ ١٫٩٨٢ ١٫٩٩٥ ١٦ ٨٦,٥٢٧ ٤٣,٤٤٥ ﺔﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﻼﺑﺎﻜﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺻ
٠٫١٠٠ ١٠٢,٢١٧,٥٠٠٫٠٠٠ ٠٫٦٤٨ ٠٫٦٤١ ٠٫٦٤١ ٠٫١٥٤- ٠٫٠٠١- ٠٫٦٥٠ ٠٫٦٤٩ ٠٫٦٤٠ ٠٫٦٤٩ ٤ ١٣٠,٤٧٤ ٢٠١,١٦٦ ﺔـﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦﺣﺎﻄﳌﺍ
٠٫١٠٠ ٣٥٢,١٦٠,٨٢٨٫٤٣٠ ٠٫٥٤٠ ٠٫٥٣٨ ٠٫٥٣٨ ٠٫١٨٥- ٠٫٠٠١- ٠٫٥٤٢ ٠٫٥٤١ ٠٫٥٣٨ ٠٫٥٤٢ ١٨ ٤١٥,٣٧٨ ٧٦٧,١٦٤ ﺱﺭﻮﻨﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٢٧,٤٠٦,٥٠٠٫٠٠٠ ٠٫٤٥٠ ٠٫٤٠٧ ٠٫٤٥٠ ٠٫٢٢٠- ٠٫٠٠١- ٠٫٤٥٤ ٠٫٤٥٣ ٠٫٤٥٠ ٠٫٤٥٣ ٥ ٧٥,٧٣٢ ١٦٧,١٩٠ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺐﻣﺎﺘﻟﻮﻓ
٠٫١٠٠ ٨٣,٣٩١,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٣٦٠ ٠٫٣٥٩ ٠٫٣٦٠ ٠٫٢٧٦- ٠٫٠٠١- ٠٫٣٦٢ ٠٫٣٦١ ٠٫٣٦٠ ٠٫٣٦٢ ٢٨ ١٢٣,٣٩٣ ٣٤١,٩٦٢ ﺕﻻﻭﺎﻘﳌﺍﻭ ﺔﺳﺪﻨﻬﻠﻟ ﺭﺎﻔﻠﺟ
٠٫١٠٠ ١٢٦,٨٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٦٣٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٦٣٠ ٠٫٣١٤- ٠٫٠٠٢- ٠٫٦٣٦ ٠٫٦٣٤ ٠٫٦٣٠ ٠٫٦٣٦ ٨ ٧٣,١٧٠ ١١٥,٣٧٠ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍﺭﺎﻔﻇ
ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ
٠٫١٠٠ ٥٥,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٧٨ ٠٫٢٧٧ ٠٫٢٧٨ ٠٫٣٦٢- ٠٫٠٠١- ٠٫٢٧٦ ٠٫٢٧٥ ٠٫٢٧٤ ٠٫٢٧٨ ٩٢ ٤٥٥,٠٦٦ ١,٦٥٣,٤٢٤ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻥﺎﻤﻋ
٠٫١٠٠ ٥٢,٠٨١,٩٢٠٫٠٠٠ ٠٫٥٤٩ ٠٫٥٤٠ ٠٫٥٤٩ ٠٫٣٦٤- ٠٫٠٠٢- ٠٫٥٥٠ ٠٫٥٤٨ ٠٫٥٤٨ ٠٫٥٤٩ ٢ ٤٥,٢٧٤ ٨٢,٦٠٨ ﺀﻰﻧﺍﻮﳌﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺔﺴﺳﺆﻣ
٠٫١٠٠ ١٥٣,٠٦٥,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٤٩٩ ٠٫٤٩٦ ٠٫٤٩٩ ٠٫٧٩٤- ٠٫٠٠٤- ٠٫٥٠٤ ٠٫٥٠٠ ٠٫٤٩٩ ٠٫٥٠٢ ١٢ ١٩٨,٩٣٠ ٣٩٧,٨٣٩ ﺖﺴﻴﻔﻨﻣﻭﺍ
٠٫١٠٠ ١٤,١٢٥,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١١٣ ٠٫١١٢ ٠٫١١٢ ٠٫٨٧٧- ٠٫٠٠١- ٠٫١١٤ ٠٫١١٣ ٠٫١١٢ ٠٫١١٥ ٤٣ ١٠٣,٨٥٢ ٩١٩,٨٢١ ﺔﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ ﻙﺎﻤﺳﻻﺍ
٠٫١٠٠ ٢٥,٣٥٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٠٦ ٠٫٢٠٥ ٠٫٢٠٥ ٠٫٩٥٢- ٠٫٠٠٢- ٠٫٢١٠ ٠٫٢٠٨ ٠٫٢٠٥ ٠٫٢١٠ ٦٠ ٣٥٦,٨٨٤ ١,٧١٩,١٢٣ ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻷﺍﻭ ﻥﺎﻤﻋ
٠٫١٠٠ ١١,٦٥٠,٩٥٦٫٩٦٦ ٠٫١٩٧ ٠٫١٩٦ ٠٫١٩٦ ١٫٠٠٠- ٠٫٠٠٢- ٠٫٢٠٠ ٠٫١٩٨ ٠٫١٩٦ ٠٫٢٠٠ ٨٦ ١,٠٥٥,٦٥١ ٥,٣٢٤,٠٨٥ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻹﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ
٠٫١٠٠ ١٨,٥٧٦,٣٧٦٫٠٠٠ ٠٫٢٤٥ ٠٫٢٤٤ ٠٫٢٤٥ ١٫٥٩٤- ٠٫٠٠٤- ٠٫٢٥١ ٠٫٢٤٧ ٠٫٢٤٤ ٠٫٢٤٨ ٣٦ ١٦٣,٦١٤ ٦٦٢,٩٧٢ ﺔﻴـﺳﺪﻨﻬﻟﺍ ﻦﺴﳊﺍ
٠٫١٠٠ ٤,٠٧٤,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١٩٥ ٠٫١٩٣ ٠٫١٩٤ ٢٫٠٢٠- ٠٫٠٠٤- ٠٫١٩٨ ٠٫١٩٤ ٠٫١٩٢ ٠٫١٩٨ ٢٥ ٤٧,٣٤٧ ٢٤٣,٥٩١ ﺕﺎﻳﻭﺎﻤﻴﻜﻠﻟ ﺔـﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺞﻴﻠـﳋﺍ
١,٢١٢ ١٠,٤٠٠,٧٠٠ ٣٠,٣٧٩,٨٤٤ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ
٤٣ ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﳌﺍ
ﺔﻳﺯﺍﻮﳌﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ
ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺮﺧﺃ ﺐﻠﻃ ﺮﺧﺃ ﺮﺧﺍﺮﻌﺳ
ﺔﻘﻔﺻ
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
٪
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ
ﻉ.ﺭ
ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﺮﻌﺳ ﻰﻧﺩﺃ ﻰﻠﻋﺃ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٦,٩٧٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٢ ٠٫٠٨٣ ٥٫١٢٨ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٧٨ ٠٫٠٨٢ ٠٫٠٧٨ ٠٫٠٨٤ ٢٠٦ ٦٠٤,٩٨٣ ٧,٤١٩,٤٨٦ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺩﺍﻮﻣ ﺔﻋﺎﻨﺻ
٠٫١٠٠ ٣,٣٣٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١٠٩ ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٧ ٣٫٧٣٨ ٠٫٠٠٤ ٠٫١٠٧ ٠٫١١١ ٠٫١٠٧ ٠٫١١٤ ٦٤ ١٢٥,٤٦٤ ١,١٢٨,٠٠٧ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻹﺍﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻨﻃﺎﺒﻟﺍ
٠٫١٠٠ ١١٧,٧٥٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٤٠٠ ٢٫٣٥١ ٢٫٣٥٥ ٢٫٣٩١ ٠٫٠٥٥ ٢٫٣٠٠ ٢٫٣٥٥ ٢٫٣٥٥ ٢٫٣٥٥ ١ ١٢,٢٠١ ٥,١٨١ ﺕﺎﺒﻃﺮﻤﻠﻟ ﻥﺎﻤﻋ
١٫٠٠٠ ١,٧٥٨,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٩٥ ٠٫٢٩٠ ٠٫٢٩٥ ١٫٠٣٤ ٠٫٠٠٣ ٠٫٢٩٠ ٠٫٢٩٣ ٠٫٢٩٠ ٠٫٢٩٥ ٤ ١,١٨٦ ٤,٠٥٥ ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ ﻥﺎﻤﻋ ﺞﻴﺴﻧ
٠٫١٠٠ ٣٣,٧٠٢,٢٥٦٫٢٥٠ ٠٫١٥١ ٠٫١٤٩ ٠٫١٥٠ ٠٫٦٦٧ ٠٫٠٠١ ٠٫١٥٠ ٠٫١٥١ ٠٫١٥٠ ٠٫١٥١ ٥ ١٥,٣٤٨ ١٠١,٧٣١ ﺮﻴﺟﺄﺘﻠﻟ ﺲـﻜﻳﺭﻭﺍ ﻥﺎﻤﻋ
٠٫١٠٠ ٢١٣,٧٥٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٢٨٩ ٢٫٢٢٥ ٢٫٢٢٥ ٠٫٠٤٤ ٠٫٠٠١ ٢٫٢٤٩ ٢٫٢٥٠ ٢٫٢٢٥ ٢٫٢٥٠ ٢ ١٧٤,٧٦٦ ٧٧,٦٨٥ ﻖـﻳﻮـﺴﺘﻠﻟ ﺔﻴﻧﺎـﻤﻌـﻟﺍ ﻞﺷ
١٫٠٠٠ ٣٨٩,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٤٢٧ ٠٫٤٢٧ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٣٨٩ ٠٫٣٨٩ ٠٫٤٢٧ ٠٫٤٢٧ ١ ٠ ١ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻠﻟ ﺞﻴﻠﳋﺍ
ﺔﻴﻜﻴﺘﺳﻼﺒﻟﺍ
٠٫١٠٠ ١,٦٧٥,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٠٧٠ ٠٫٠٦٣ ٠٫٠٦٧ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٦٧ ٠٫٠٦٧ ٠٫٠٦٧ ٠٫٠٦٧ ١ ٥١٣ ٧,٦٦٠ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻸﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ
٠٫١٠٠ ١٠٨,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١٠٩ ٠٫١٠٨ ٠٫١٠٨ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫١٠٨ ٠٫١٠٨ ٠٫١٠٨ ٠٫١٠٨ ١٦ ١٠,٤٣٥ ٩٦,٦٢٠ ﻲﻣﻼﺳﻹﺍ ﺰﻌﻟﺍ ﻚﻨﺑ
٠٫١٠٠ ١٧١,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١١٥ ٠٫١١٤ ٠٫١١٤ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫١١٤ ٠٫١١٤ ٠٫١١٤ ٠٫١١٤ ٤٢ ٤٧,٢٧٦ ٤١٤,٧٠٦ ﻯﻭﺰﻧ ﻚﻨﺑ
١٫٠٠٠ ٢٨,١٩٩,٦٢٢٫٨٠٠ ٤٫٣٠٠ ٤٫٢٨٠ ٤٫٣٠٠ ٠٫٢٣١- ٠٫٠١٠- ٤٫٣٣٥ ٤٫٣٢٥ ٤٫٣٠٠ ٤٫٣٣٥ ١٧ ٤٩,٠٩٠ ١١,٣٥٠ ﻩﺎﻴﳌﺍ ﺔﻴﻠﺤﺘﻟ ﺔﻴﻗﺮﺸﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٤٥٢,٥٨٧,٩١٧٫٢٥٤ ٠٫٣٧٣ ٠٫٣٧٢ ٠٫٣٧٣ ٠٫٢٦٧- ٠٫٠٠١- ٠٫٣٧٥ ٠٫٣٧٤ ٠٫٣٧١ ٠٫٣٧٥ ٩ ٢١٩,١٣٧ ٥٨٥,٩٢٣ ﺭﺎﻔﻇ ﻚﻨﺑ
٠٫١٠٠ ١٤,٣٧١,٩٦٨٫٦٠٠ ٠٫٣٤٧ ٠٫٣٤٣ ٠٫٣٤٧ ٠٫٢٩٢- ٠٫٠٠١- ٠٫٣٤٣ ٠٫٣٤٢ ٠٫٣٣٥ ٠٫٣٤٨ ٣٦ ٨١,٣١٢ ٢٣٧,٥٦٢ ﻥﺎﺠﻣ ﺝﺎﺟﺯ
٠٫١٠٠ ١٢٧,٦٣٥,٨٢٥٫٠٠٠ ٢٫١٠٠ ٢٫٠٥٠ ٢٫٠٨٠ ٠٫٨١٠- ٠٫٠١٧- ٢٫١٠٠ ٢٫٠٨٣ ٢٫٠٨٠ ٢٫١٠١ ٤ ١٢٢,١٧٤ ٥٨,٦٥٢ ﻖﻳﻮﺴﺘﻠﻟ ﺔﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ ﻂﻔﻨﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٢٧,٣٦٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٣٤١ ٠٫٣٤٠ ٠٫٨٧٠- ٠٫٠٠٣- ٠٫٣٤٥ ٠٫٣٤٢ ٠٫٣٤٠ ٠٫٣٤٥ ٣ ١١,١٨٣ ٣٢,٦٦٦ ﺔﺳﺪﻨﻬﻠﻟ ﺔﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ
٠٫١٠٠ ١٣,٧٩٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٠٠ ٠٫١٨٥ ٠٫٢٠٠ ١٫٥٠٠- ٠٫٠٠٣- ٠٫٢٠٠ ٠٫١٩٧ ٠٫١٨٠ ٠٫٢٠٠ ٤ ١٣,١٤١ ٦٦,٦٣٧ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ
٤١٥ ١,٤٨٨,٢١١ ١٠,٢٤٧,٩٢٢ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ
١٦ ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﳌﺍ
ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ
ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺮﺧﺃ ﺐﻠﻃ ﺮﺧﺃ ﺮﺧﺍﺮﻌﺳ
ﺔﻘﻔﺻ
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
٪
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ
ﻉ.ﺭ
ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﺮﻌﺳ ﻰﻧﺩﺃ ﻰﻠﻋﺃ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٧٦٤,٨٥٢٫٢٩٦ ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٨ ٥٫٠٠٠- ٠٫٠٠٢- ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٨ ٠٫٠٣٩ ٤ ١,٩٠٨ ٥٠,٠٠٠ ﺔﻴﻧﺪﻌﳌﺍ ﻩﺎﻴﻤﻠﻟ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٣٣٩,٣٢٨٫٥٦٠ ٠٫١٢٠ ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٢٥ ٨٧٫٢٠٠- ٠٫١٠٩- ٠٫١٢٥ ٠٫٠١٦ ٠٫٠١٥ ٠٫٠٢٥ ٢ ٣٧١ ٢٣,٢٥٠ ﺔﻧﺮﳌﺍ ﺕﺎﻔﻠﻐﳌﺍ ﺔﻋﺎﻨﺻ
٦ ٢,٢٧٩ ٧٣,٢٥٠ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ
٢ ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﳌﺍ
ﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺍ ﻕﻮﺳ
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ
ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺮﺧﺃ ﺐﻠﻃ ﺮﺧﺃ ﺮﺧﺍﺮﻌﺳ
ﺔﻘﻔﺻ
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
٪
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ
ﻉ.ﺭ
ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﺮﻌﺳ ﻰﻧﺩﺃ ﻰﻠﻋﺃ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٣٢,٣٩٤,١٥٤٫٨٧٧ ٠٫١٠٨ ٠٫١٠٦ ٠٫١٠٦ ٠٫٩٢٦- ٠٫٠٠١- ٠٫١٠٨ ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٦ ٠٫١٠٧ ٣ ٦,٧٨٠ ٦٣,٣٦٩ ﻂﻘﺴﻣ ﻚﻨﺑ ﺕﺍﺪﻨﺳ
٤٫٥ ﺔﻟﻮﶈﺍ
٠٫١٠٠ ٧,٥٧٩,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٢ ٠٫١٠٦ ٠٫٩٣٥- ٠٫٠٠١- ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٦ ٠٫١٠٦ ٠٫١٠٦ ١ ١١,٢٧٨ ١٠٦,٣٩٧ ٤٫٥ ﺭﺎﺤﺻ ﻚﻨﺑ ﺕﺍﺪﻨﺳ
٠٫١٠٠ ٤٤,٠٠٦,٧٣٤٫٥١٢ ٠٫٠٠٠ ٠٫١٠٣ ٠٫١٠٤ ٠٫٩٥٢- ٠٫٠٠١- ٠٫١٠٥ ٠٫١٠٤ ٠٫١٠٤ ٠٫١٠٤ ١ ٣٢,٨٩٧ ٣١٦,٣١٩ ﺕﺎﻣﺪﺨﻠﻟ ﺔﻀﻬﻨﻟﺍ ﺕﺍﺪﻨﺳ
٣٫٧٥
٥ ٥٠,٩٥٦ ٤٨٦,٠٨٥ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ
٣ ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﳌﺍ
ﻝﻭﺍﺪﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺣ ﻲﻟﺎﻤﺟﺇ
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﺓﺮﻘﺘﺴﻣ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻝﻭﺍﺪﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﳌﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
٦٤ ١٦ ٢٩ ١٩ ١,٦٣٨ ١٣,٦٣٥,٧٩٦,٦٥٧ ١١,٩٤٢,١٤٥ ٤١,١٨٧,١٠١
ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺮﺷﺆﳌﺍ ﻲﻟﺎﳊﺍ ﺮﺷﺆﳌﺍ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﻰﻠﻋﻷﺍ ﺮﺷﺆﳌﺍ
٠٫٠٥ ٣٫٤٠ ٦,٩١٥٫١٥ ٦,٩١٨٫٥٥ ٦,٩١٦٫٦٥ ٦,٩٢٣٫٦٥ ٣٠ ﻂﻘﺴﻣ ﻕﻮﺳﺮﺷﺆﻣ
٠٫٣٠ ٢٩٫٥٢ ٩,٨٢١٫٨٠ ٩,٨٥١٫٣٢ ٩,٨٢٢٫٢٨ ٩,٨٦٤٫١٦ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ
٠٫٠٤- ٣٫٥٨- ٨,٥٤٩٫٠٩ ٨,٥٤٥٫٥١ ٨,٥٤٥٫٠٢ ٨,٥٦١٫٧١ ﻲﻟﺎﳌﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٣,٥٢٤٫٢٢ ٣,٥٢٤٫٢٣ ٣,٥٢٤٫٢٣ ٣,٥٢٨٫٢٠ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺮﺷﺆﻣ
٠٫٢٤ ٢٫٥٦ ١,٠٦٤٫٨٨ ١,٠٦٧٫٤٤ ١,٠٦٣٫٨٦ ١,٠٦٧٫٦٩ ﻲﻋﺮﺸﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ
ﺕﺎﻴﺴﻨﳉﺍ ﻝﻭﺍﺪﺗ
ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
(ﺔﻤﻴﻗ)
ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
(ﺩﺪﻋ)
ﺀﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
(ﺔﻤﻴﻗ)
ﺀﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
(ﺩﺪﻋ)
ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ
٤٨٫٠٤ ٪ ٦٦٫٦٨ ٪ ٥١٫٧٨ ٪ ٧٠٫٢١ ٪ ﲔﻴﻧﺎﻤﻋ
٤٦٫٢١ ٪ ٢٦٫٨٦ ٪ ٣٩٫٣٧ ٪ ٢١٫٨٦ ٪ ﲔﻴﺠﻴﻠﺧ
١٫٢٦ ٪ ٢٫٣٧ ٪ ١٫٩٩ ٪ ٣٫١٣ ٪ ﺏﺮﻋ
٤٫٤٩ ٪ ٤٫٠٩ ٪ ٦٫٨٦ ٪ ٤٫٧٩ ٪ ﻯﺮﺧﺃ
OÉ°üàbG
9 Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:·::·
‹hO ¥ƒ°S
ä’ÉcƒdG - º°UGƒY
..,∏.. π: ‘ ..≤n.Ÿ· ‘ ,,..’· ....,ƒ, ..,·,.
.·,, ,.... ™..ƒ:· ¸μ: ...,.:..· ∫.: ¸.,,·: ¸.,
..∏..., Ωƒ.. ¸. ,.·,. .., ¸...,..:· _.ƒ..:· ......
.¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· .,,ƒ.. ‘ .,,..,s
.· ... . .,.... ,n., .,.ƒ...:· ....,ƒ, ..,..,
_¸· ..Ÿ· ‘ ·.· .,.ƒ...:· _ƒ..∏: ¸..,.,:· ,..·ƒŸ· L,.,
·· ... ..·, Ωƒ, ‘ _.....· ¸s· ·.... .n≤. ··..
‘ ∂., _.: _,....:· ,,.. ..... Ω.... ∫.., .ƒ,.ƒ,
_¸· ….·ƒ, .. ƒ., .,,ƒ.. ‘ ._:s .,...· ∑...” _..,,:·
....... ·.¸· .._ƒ..∏: ·.,, ·... _.,: ·.., ¸≤,.:· Ω..
≈∏. .,·,.. πμ.., ∂:. ,:·ƒ,... .,,ƒ.. ... π.., .,:.nŸ·
... πμ.., ..... _ƒ..:· ¸., ..... ....·, .“.,.ƒ...:·
_ƒ.... _¸· ™,·,. ¸· ¿,,Ÿ· ¸., .,...Ÿ· ™,,...’· ‘
.,.....· π.·ƒ. π: ‘ ·..› ≈..... ¸· π,. .n≤. «···
™,, ..,∏.. ....n≤:· ..,.., ..,·., _,.· .,. ¿,.....
··.. _¸· ¸..,.,:· ,..·ƒŸ· ,...μ. _.∏. .. ƒ., Ω.. πμ..,
.Ω..:· .,·., ... ..Ÿ· ‘
·.· ,n. ...,ƒ, ,..·ƒ. _†...· ._,.· ....· ‘,
≈∏.· ¸. .,,≤. .... ¸· ... √,..... ·..·ƒ. ..Ÿ· ‘
.n,., .¸...Ÿ· _.,..· Ωƒ, .·ƒ... _... ‘ _ƒ....
,,.. π..., ,..·ƒŸ· ..... ≈∏. .,.,., ¸,,...:· ,,..’·
‘ ..· ..,·,, .,.... ¸s· (.·... ,..:· π≤.: ,n.
...Ÿ·
™.., ™. ..,,Ÿ· ¸. ·.,,. .·,..’· ....,ƒ, ..,·,
,,. , .. ƒ., .·,.≤.:· ¸.n. ‘..., .¸.· .·.s .·,:·
.·....:· ._...:· ..s,..:· ,,..· ...., ..∏..... ....ƒ.
,s·,. _,.., .·,.’· ¸,,.:...Ÿ· Ω.,. ™. ¸,. ...,ƒ, ‘
·.· ™,·,. ¸,. _ƒ.. ,..·ƒ. ¸μ: .∏:.‡ _,.· ,,..· ¸.
...Ÿ· ‘ ··.- _¸· Ω..:· .,·., ... .,...μ. ...∏≤. ..Ÿ· ‘
_s’· ,,..:· ¸.s, ..Ÿ· ‘ ·.. πμ.. ..· ∂,,. ,,.. ™..,·,
.,¸.∏: .,.:ƒ:· .s,..:· ,,.. ,. ., ._ƒ..:· ‘ ’,·..
,,.. ,·,.. ¸·,,. ∫.., ...Ÿ· ‘ ·..· (.,¸. …,s,Ÿ·
,..:...’· ..... .,·,,:· _.: ∫,·..:· _.,.,, _,....:·
.≤n.Ÿ· ¸. .·,.’· ¸,,.:....∏: ™..,. •.... ∑...”
.,..≤..· ..,∏.. ‘ ......·ƒŸ· ¸. ¸,,.:...Ÿ· ∑,..., ...,,
™,·,. ,.,, .“,.,:· _.,:, ..,≤:· ¸. ¸ƒ:.,, ,,.’
Ω..:· ·.. ... πμ.., π..:., ..... ...., ..,.. _·ƒ..·
¸·.,... .·,..’· ¸.ƒ.. ¸· ≈∏. ....·, ..·. .,ƒ. ’
∫...· ¿.... ...s” ,·,.. ∫.., ....‡ •ƒ,. .,ƒ. ..,
™.. ≈∏. _...:· ......, .,,,. Ω..:· ¸. ¸.::· ™,,:·
Ω..:· ,..·ƒŸ· L,., .“···. ≈.. ,·,....·: ‘...:· √.Œ·
_ƒ.... ≈∏.· ,,. ¸. ..,·,. ..Ÿ· ‘ ·.« ¸,:ƒ,· _ƒ..:
..·ƒ... _... ‘ .:
·.·· ..†.... _..· ¸..,.,:· ¸.,ƒμ:· ,..·ƒŸ· ≥∏.·,
.,.,∏.¸’· ¸...,’., ·,:... .n≤. ····.·« _¸· ..Ÿ· ‘
..,,ƒ.. ‘ .,,..,μ:· ..∏..’· ∞∏. ¸..., .,.ƒ.Ÿ·
‘ ·.·. ™..,· .,..,≤:· ,,..·: ·. .,ƒs ,..·ƒ. ¸μ:
.,, ,,.. ¸...,· π.†., .n≤. ····.·- ... ≥∏.,: ..Ÿ·
.......:· ..ƒ.› ,,.., ..Ÿ· ‘ ·.. ¸.,ƒμ:· π,ƒ..:·
.s,.. ,,.. ¸.,:.:· ¸.... ∫.., ...Ÿ· ‘ ·.· .,.:ƒ:·
,.’· ·.. ..¸’· _.. ,,◊· ∫ƒ,:” .·,......·: ..,.
¸ƒ..,., ,.,μ:· ¸,,.:...Ÿ· .._ƒ..:· ≈∏. ,...,. ,:· .: ¸.s
¸.,:.:· ·,., .“_ƒ..:· ¸. ¸,..,,, ¸ƒ...,, ,.’· ·..
..·..,.,” ...., .. _¸· ¸.,ƒμ:· π,ƒ..:· .,, ,,.. ¸...,·
.,ƒμ:· ∂., ,,..· .n,., .∫,’· _..· .:ƒ,. .., “.,..
..Ÿ· ‘ ·.. ¸.,ƒμ:· ...Ÿ· ¸∏.’·, ..Ÿ· ‘ ·.· ‹,.:·
...Ÿ· ‘ ·.« ¸.,Ÿ·,
ô£bhájOƒ©°ùdG»bƒ°ùHzOÉMí«ë°üJ{h..ÉjQƒ°S ¿CÉ°ûHôJƒàdGIOÉjR™eá«é«∏ÿGäÉ°UQƒÑdG™LGôJ
ÊOQC’Gô°TDƒŸG™LGôJ
π.., .,..,’· ...,ƒ,:· ,,..· ..†...·
.’....’.s .,..,. ,,..· ‘ ™,, ..,∏..
‘ ..,... .:ƒ,.. L.., .....ƒ.:·, .,..,’·
≈∏. .,·,,:· ¸ƒ.., Ω.. .:.. ,·,....· π:
.…......’·, ¸...,..:· ¸,.,...:·
..,·,. ._..· .,,..·: Ω..:· ,..·ƒŸ· ≥∏.·,
..s ..n≤. ···...· _¸· ..Ÿ., ·.·. .,...,
¸ƒ,∏. ·.· _¸· ∫,·..:· ..,. ..†...·
...∏.· ‘ ,..,. ¸ƒ,∏. «.- ™. ..,.≤. ,..,.
.,.., _.,., .,,.· .·ƒ, ∫.., ..≤,...:·
...,ƒ,:· ¸¸· .,..,’· ∫.Ÿ· _.·, _ƒ.. ….....
....,..... ,.,:· .:.., ..,... ...s
.. ....ƒ. ..,.: _.,:” ..,,.· ....·,
_. _∏....Ÿ· ..,..... ,..·ƒŸ· .,:¸· ∫,·ƒ,..
·.·· .,..,’· .’....’· ,,.. L,., .“..,,
,,... ,,.. ™,·,. _. ‘ ,..,. -.· _¸· ..Ÿ.,
.,..,. «.·· _¸· ..Ÿ., ·.·· .,..,’· .....ƒ.:·
_¸· ..Ÿ., -.·· .,..,’· .,μ∏Ÿ· ,,.. _†...·,
∫,,,:· ...... ,,.. ∫,. _. ‘ ,..,. ·.··
.,..,. ..·· _¸· ..Ÿ., ·.«· .,..,’·
%0^2 ¢†Øîæj z»μ«f{
,,..·: ¸...,≤:· ¸μ,. ,..·ƒŸ· ≥∏.·
..,... .·.... L.., ..†.... .,..,.,:·
...,, ,,.., _≤, Ω.. .:.. π: ‘ ._..·
_.,∏≤. ∫....·, ...,,Ÿ· .,,,.†: .,,≤.
.....Ÿ· ..,’ƒ:· ‘ ….≤.:· ,,...:· ¿...,,
¸,,.:...Ÿ· ¸. ·_,s ·... ™.. .. ƒ.,
..·,..:· ¸. Ω...·:
.◊· ‘ .,ƒ,..’· ,,..’· ,·,≤...· ,....,
,..·ƒŸ· ∫,., .¸.,.,:· ‘ ,,..’· ,..... ¸.
L.., .n≤. ·-·-·.·· _· ..Ÿ· ‘ ·.· ¸μ,.
_¸· √.ƒ... ..,.. ,∏≤.:., .....· .·....
·-.··.·. _¸· .:ƒ,., .n≤. ·-«.·..·
_.μ,ƒ. ,..·ƒŸ· .≤., ....∏.· ∫·. .n≤.
··.· _¸· π..,: ..Ÿ· ‘ ·.· ...n. ™..,’·
,.,∏. ·..· .’,·..:· ,.. ≠∏,, ..n≤.
∞..... ... _ƒ.... ≈..· ¸.: ƒ., ,,..
.¸..ƒ.
ÉHhQhCGº¡°SCG•ƒÑg
.≤n.. ....,ƒ, .,:.n,¸’· ,,..’· ....
¸..., .,.fl .... .¸· ._..· .•ƒ,,∏: ,,ƒ,:·
,,..· ™,,: ¸,,.:...Ÿ· ..ƒμ◊· ..,· ......
.…..,..:· ¸,.∏: ...,..
,,..·: .· _.sƒ... ,,ƒ, ,..·ƒ. ∫,.,
_¸· ..Ÿ· ‘ ·.· ,,ƒ,:· .≤n.. ‘ .,..,≤:·
,,..’· ,..·ƒ. L,., ..n≤. ····.··
...†.· ,.. ...., ..Ÿ· ‘ ·.· .,:.n,¸’·
.·,,ƒ:· _.,., ¸ƒμ..:,, ƒ,.∏,.. ,,. ‘
‘ ..ƒμ◊· ¸ƒn≤..,.. ,,.., ≥,...:·
.:,., .¸.Ÿ¸:· ¸. ¸ƒμ..:,, π... .:..
.,.,,s ¸,· _,:.n,¸’· _μ.,:· ,,..·
‹·,, _...:· .s,.., ƒ:,., ¸... ...,..·,
¸s· .∏..., ..Ÿ· ‘ .:·:, _.:· _, ..
,,.., .· _.sƒ... ,,ƒ, ,..·ƒ. ≈∏. ,.....
¸,.:· ¸. ,,.·,.,. ≈∏. ¸,,.:...Ÿ· ≥∏.
_.s·. ,..·ƒ. L,., .‹.n,¸’· …..,..:·
,..·ƒ., ..Ÿ., ·.- .,..Ÿ’· ..s,..:· ,,..’
...Ÿ., ·.« ¸...,.:· .· ∑.s
≈∏YCGπé°ùj ÖgòdG
ô¡°TCG3 ƒëæHiƒà°ùe
RÎjhQ - IQƒaɨæ°S
...ƒ,..· ·· ‘ .: _ƒ.... ≈∏.· ,,. ,..:· ∫,·.. _,,
,.., .,,,, .,.: ,’,. ·.·· _ƒ.... √,,.Œ .., ._..·
_,.... ¸s· ≈∏. ..≤..., ..,... .,μ,,.· ....,, ¸.
‘ _.,..:· ¸..Ÿ· ,.., .⁄..:· ‘ ,..:., Ωƒ... .·,..·ƒ.
≈∏.· ƒ., ,’,. ·.··.·· _¸· .,ƒ,..’· .·....:· .,·.,
….:· .....,· ·..·ƒ. ƒ,.ƒ, ¸. ™,...:· ... .: _ƒ....
‘ .,...,..:· .·,.ƒ.:., ..ƒ... .¸...Ÿ· ....· Ωƒ, .∏...
‘ ,..:· ,... ,≤...·, ..,...μ. _†., ..,, ¸· π,. .,,ƒ..
.,.,·: ,’,. ·-··..- ... ,s., _.. ¸,. .,,ƒ.:· _ƒ..:·
™..,· .. ...· ·.·. ¸.., ….:· ¸..Ÿ· ¸.s, .(....,’·
...,,Ÿ ..,... ....,, ,,... .., ....· Ωƒ, ..Ÿ., ·.·
™.·.:· _.ƒ. .., ….:· ,.’· ....Ÿ· ..,’ƒ:· ‘ ∫,..Ÿ·
.…......’· ,,...:· ¿...,, _.,∏≤.:
.,.,·: ,’,. ·..·· _¸· ..Ÿ., ·... ..†.:· . ...,·,
...,, .,.,·: ,’,. ·.--.«. _¸· ..Ÿ., ·.·. _.·,:· .·,,
..,.,·: ,’,. «.·.·« _¸· ..Ÿ., ·.·« Ωƒ,.·,:· ....
RÎjhQ - IQƒaɨæ°S
≈∏.· ¸. ,,≤,: ._..· .π,.¸∏: · ,’,. ··· _ƒ. .....,· ..,, ¿,,. Ω.. ,,.
.,..., Ωƒ.. ,,.., .·,.ƒ.:· .,·,. _.· ¸· .., .,,..· ..... ... .: _ƒ....
Ω.. ,.... ….·ƒ, ¸· ∫....· ¸. .,..Ÿ· ...,, _· .,,ƒ.. ‘ .,,..,s ..∏..., ...,
...·..’· π,n.. _· L..,’· _,..:· ‘ ,·,≤...’·
‘ _,s •ƒ,. _.· ¸· .., ,,..’· ,.., _· ..†,· L..:· ,....· ....,·,
¸., ....ƒ. ¸. .◊· _· ....· Ωƒ, ....Ÿ· ..,’ƒ:., ..,..· ∫,..Ÿ· ...,,.
.,.·ƒ◊· .,,,. …..–’· ¸:.,..’· _.∏› _†..,
.: _ƒ.... ≈∏.· ƒ., ,’,. ···.·· _· ,,ƒ.s· .·.....: ..,, ,... ™..,·,
...... ·. ...,,, ,’,. ···.·· ≠∏,, π,,,· ¸. ¸.::· ...
.....,· .., ,’,. ··«.·· _· ..... ·· ,,ƒ.s· ,,∏...: ¸μ,,.’· Ω..· ™..,·,
.¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· ..Ÿ· ‘ ..·, .:ƒ,. .., ¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· ..Ÿ· ‘ ·.·
ÉjQƒ°S ‘ ™°VƒdG óYÉ°üJ ™e G
k
Q’hO 111 RhÉéàj zâfôH{
Ö``bôJh..Ú``dGΩÉ``eCG™```LGô``àj Q’hó``dG
á````«μjôeC’GIô```ª©ŸG™```∏°ùdGäÉfÉ«Ñd
RÎjhQ - ¿óæd
..,μ,,.’· .·....:· .·.... •ƒ,. ..:, .– ._..· ._:· Ω..· ,’,.:· ™,·,.
.∫..·: .,,fl ....Ÿ· ..,’ƒ:· ‘ ..,..· ∫,..Ÿ· ...,,. ....,, ..., ....,
¸:.,..’· ,.., ¸. ,,...:· ¿...¸: ,μ,. _.,∏≤. ¸..., ¸≤,.:· Ω.. ¸. ..·,,
¸. ....,, ..., ·.¸· ..¸· ¸ƒ∏..... ∫.., .¸μ,,.’· (…,s,Ÿ· ∂.,:· …..–’·
.,.., ¸· ¸μ, ,’,.:· ¸¸.. ™.ƒ.Ÿ· ¸. ∞...· ....Ÿ· ..,’ƒ:· ‘ .,..Ÿ· ™∏..:·
¸..,.. .,..Ÿ· ™∏..:· ≈∏. ,∏n:· ¸· _¸· ....ƒ.:· _..., ._.....’· ¸. ·.,,.
¸..: ‘ .∏n.: ·,:. π,,. ∫,·.. ‘, ..≤,.. ….:· ,,..:· ¸. ƒ,:ƒ, ‘ ..†....
_ƒ.... ≈∏.· ƒ., ¸, ··.·. ¸. ..,·,. ¸, ··..· _¸· ..Ÿ· ‘ ·.·. ,’,.:· L,.
._.n...· ¸. _....· ... _:· π,.≤. .,μ,,.’· .∏..:· ..∏...
ájô°üŸGº¡°SC’ÉH§Ñ¡J ÖfÉLC’GhÜô©dGäÉ©«Ñe
ä’ÉcƒdG - IôgÉ≤dG
...ƒ... .., ._..· .·.... ‘ .,,..Ÿ· ,,..’· ™,·,: ,..,’·, ,,.:· ...,,. ..·
.,,. ..,.≤. _ƒ.... ¸. ,·,.’· ™. .,:.... ....∏, ™,,· ‘
,..·ƒŸ· ™..,· ...,, ..n≤. ...·.·· ... ≥∏.,: ..Ÿ., ·... ¸..,.,:· ,..·ƒŸ· _†...·,
..,., ¸ƒ,∏. --·.··· ∫,·..:· ,,. ..∏,, ..n≤. ....· _¸· ..Ÿ., ·.-· …ƒ..::·
.·.... _.μ., ™,,:· _¸· .:.. ,,.:·, ,..,’· .·.... ¸· ...,ƒ,:· ....,, .,,:·,
·.·. ,∏,. ⁄.,, ...Ÿ., ·.· _.,._., ...Ÿ., ·.· ..∏≤:· ,,..· .,..., ._,,..Ÿ·
,...:· ..fi ∫.., ...Ÿ., ·.. .’....·: .,,..Ÿ·, ...Ÿ., ·.· ≈.n... ..∏:, ...Ÿ.,
.,.·,. ¸. ., ’ .,,. ..,.≤. _ƒ.... ... _ƒ..:·” .,:.Ÿ· _·,,’· ∫,·..: .,,Ÿ· ¸.
Ω· ≈∏.’ .n≤. ..·· ,,...... ..s ·.¸· ...... ¸. ¸. .,.’ ∫,·..:· Ω...· ..†,·, ,....’·
...Ÿ., ·.- ..,,,, ...Ÿ., ·.. ‹,.:· …,...:·, ...Ÿ., ·.·. ∂,.ƒ.. ,,..· ....,·, .“’
...Ÿ., ·.· ….,ƒ..:·, ,_.ƒ,.,,
10
OÉ°üàbG
»`````dhO
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:·::·
720 …ΰûJ ájOƒ©°ùdG
ó∏°üdGíª≤dGøeøW ∞dCG
∫·.:· ™.·ƒ..: ....:· .....·ƒŸ· .:..
.,..· .,.ƒ...:· ¸¸· ._..· .≥,..:· ¸..n.,
…ƒ.., ….:· .∏..:· ¿.≤:· ¸. ¸: ∞:· «··
¸. ..Ÿ., ··.. ¸. π≤. ’ _.,,, .,... ≈∏.
¸..ƒ. _, .,.:· ‘ ¸...∏: ..n. ∫·.
.¸...,.,
.... .∏,. .,.· ¸.,, ‘ .....·ƒŸ· .,s.,
.μ,,.·, ¸,,,,’· ..–’· ¸. ..... .·, ¸.
..,... .,:·,..·, .,,ƒ..· .μ,,.·, .,:....:·
.¸ƒ...,:· ¿,.,
.....·ƒ.∏: Ω..:· ,,.Ÿ· ¸.,,.· .,:, ∫..,
¸: ∞:· -·· ¸... …,.,.. ..¸· ¸.,, ‘
.Ω...:· ...,Ÿ ,,∏:., .., ...,Ÿ
..,ƒ...Ÿ· ∫,.:· ¸s· ¸. .,.ƒ...:· ....·,
Ln. ¸. .∏.. ...., _∏:·, .∏..:· ¿.≤∏:
···· ‘ ¿.≤:· ¸. ¸.·.:· ....s’· ≥,≤–
.,,·,...:· ¸..·,’· ‘ ..·,,:· _:..: ·,:.
.√.,Ÿ· .·.·..¸· ≈∏.
..·,,:· .n...· _†.. .μ∏.Ÿ· Ω,...,
.·_...’· ≈∏. π..s πμ.., .....’·, .,.,,..
.√.,Ÿ· ∑·,...· .,..,: ···· Ω.. ∫ƒ∏.,
¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· ..∏.· .. .,.ƒ...:· ...s,
¿.≤:· ¸. ¸: ∞:· ··· .·,..: ≈.... .,.·
¸. .:.::· ‘ ≥,...:· ..n.:· ‘, ..∏..:·
¸. ¸: .’· .·· .,.ƒ...:· .,..· ƒ,.ƒ,
_∏:· ¿.≤:· ¸. ¸: ∞:· ··., .∏..:· ¿.≤:·
.,,ƒ.s·, ¸..,.. _, ¸...∏:
ΩÉN äGQOÉ°U ¢†ØN
‘ »bGô©dG∑ƒcôc
ȪàÑ°S
Lnfl ,,:· ..s .,,.Œ ,..... .:..
.·,.... _.,∏≤. ,,. _·,.:· ¸¸· _..· ‹,·
‘ ∞...:· ¸. _s., ¸n..:· ∑ƒs,s Ω..
,,.., ._.n...· .·,...., ..,.≤. .¸..,..
∂:. ™,,,, .,,.. ƒ..: ...... π,.– ,...
....., Ω.. ,,... πs.... _¸· ..:.. ‘
.,,....∏: _....Ÿ· ,,,..’· L. ≈∏.
.,.·,.:· L..:· ≥,ƒ... .....·ƒ. .,,.,
ƒ.. _¸· .·,....:· ,.. _†.. (ƒ.ƒ..
_ƒ.... ≈..· ƒ., .,.ƒ, π,.,, .’· ···
π,.,, ∞:· ·.. ‹·ƒ. ¸. .·ƒ... ... ‘
_.,.... Ω.. .,,. ..s ._.n...· ‘ .,.ƒ,
,..., ∂:., .‘...Ÿ· .,.,∏: ¸.:· ......:·
‘ …,.Œ ,.... ∫.., .Ln.Ÿ· √,,:· ..
.,ƒ.. ...... ≈∏. ∫ƒ..◊· .,,. ......
¸. π,...:· ,:... π.’· ≈∏. ...... ,...
¸Ÿ ..– ⁄ ƒ.ƒ.. ¸μ: ._.n...· Lnfl
πn.. _.. ƒ.ƒ.. ,·,. _,,, .,.....
,.,:· _¸· .... ¸.:· ∑ƒs,s .·,....
¸. Ω..· π≤., ,,,..· L. ¸. L..ƒ.Ÿ·
,,... ™.., .¸s,:· ¸.,,,...,._¸· ∑ƒs,s
_¸· ƒ.ƒ.. ƒ,.ƒ, ·· ‘ ,,,..’· L. ‘ π...
...·ƒ...·, .,,.. ‹·ƒ◊ .·,....:· ∞.,
.,.: ¸μ: .ƒ,:ƒ, ∞..... ‘ .·,....:·
._.∏..Ÿ .,,μ.. ..... ,,.., ._...
,,,μ. .s,.. ¸., _.·,,ƒ. ¸· Ln.Ÿ· ,,:,,
™,., ≈∏. π...... .,s,. ‘ ..,.ƒ:· L..:·
...·, ...:...., ¸..,.. ‘ Ω..· ......
.¸ƒ..s¸· _¸· ,..... π,.,, ∞:· ··· .,...
¸ƒ,..’· _·,.:· ¸. ∑·,.· ¸ƒ:,·ƒ... ,∏:,
L. .,..◊ ..,... .·.·,,¸· ....· ¸...Ÿ·
.·,. ...: _...∏: _.,.. ...., ,,,..’·
¸.·. ,.... ∫.., .,,.. ∫·. π.’· ≈∏.
ƒ.. _¸· .∏.., π,...:· _... .·,. ¸¸·
≈.. ...... ƒ.ƒ.. _..... ...., .,,..
π:. ‘ ... ..∏:. ∞.ƒ.:· .·,. ...:·
¸·,. _.· ...,. ¸...Ÿ· Ω..:· ¸. ..ƒ:· ·..
π≤...Ÿ· .,.. ¸.....,s ,,∏.¸· ..ƒμ. ™.
∫.., .π,...:· .n...’ π:.‡ πn.. _¸·
,s., ...,... ¸μ. ⁄ .ƒn.· ∂∏. ¸¸· ,.Œ
...... π,.– _,, ....,. ¸.: ,....
_.n... · ......, _.n...· ‘ ƒ,:ƒ,
¸..,.. ...... ∞., ·,,,. ¸..,.. ‘
…· ƒ.ƒ.. ¸n.. ¸· ,.Œ ™.ƒ.,, ._†,ƒ..∏:
..,.. ¸...:· ,....’ ™... _... ...·,.
,.:..· ™. .,ƒ...:· ™..,., .,∏,.– ,...
∫,’· ,...Ÿ· ∫.., .∫ƒ:· .·,.: .·...:·
..∏..Ÿ· ......:., _..∏:· ƒ.ƒ.. π.†...
...,μ. ¸.:· .·_...:· ,·,....· ¸. ’.,
.._,s ...†,ƒ..
Éjõ«dÉe ‘ Q’hO ¿ƒ«∏e 300 ᪫≤H ∑ƒμ°U QGó°UEG Ωõà©j z∫GÔL ¬«à«°Sƒ°S{
RÎjhQ - QƒÑŸ’Gƒc
¸· ,,,,,: ¸..∏n. ¸·,.... ∞..s
_.... Ω,.., ∫·,, .,.,..ƒ.. ∂.,
..,≤, (∑ƒμ.. .,.·..¸· .·.... ¿...,,
‘ (,’,. ¸ƒ,∏. -·· .,‚, ,.,∏.
.,,,,,’· ∑ƒ.,:· ¸.: ¿,..,: .,,,:..
∂., ∫,·, .sƒμ.. ,.... ¸.:· _¸μ:·
..,..· ‘ ..,..., ¸,,,,·
,... Ω.. . ,:.: ¸,,...Ÿ· ..· ,s.,
....:., ∫ƒfl _. ..’ ·,:. .....·
∫·,, .,.,..ƒ.. ¸· Ω·.¸’· π...., _¸·
....,. ‘ .,,.Ÿ· ∑ƒ.,:· ¸s· ¸.:
¸. _,’· ..,,..:· ,·...¸· Ω,..,
.‹.◊· Ω..:· .,.,. ∫ƒ∏., ∑ƒμ..:·
.,....:· .,,,.:· ∑ƒ.,:· Ω....· .,,,,
.·....:· _ƒ.., ∫.Ÿ· _.·, ...,, _¸·
¸....’· ..∏μ. ¸’ ·,:. .,.·..¸’·
.∏.., ..,.,∏≤.:· _·ƒ..’· ¸. π.· .,,
,‚.:ƒ. ¸...¸,._.¸·._..¸· ...,
‘ ∑ƒμ..:· _ƒ.. L..,’· _,..:· ‘
¸ƒ,∏. .·· ...,. ,·...¸., ···· Ω..
,.. .‰, ..·ƒ... _... π,’ ,’,.
_¸· ..Ÿ., .. ∑ƒμ..∏: ¸Ÿ..:· ,·...¸’·
≠∏,,, ¸...Ÿ· Ω..:· ,’,. ,.,∏. ·-·.·
..,..· .·,·...¸’· ¸. .,,,:.. ,,...
π,ƒ..:· .,, .s,.. .:.., ...Ÿ., «.
¸¸· (...,·: ∂.,, ...,·: ¸.,ƒμ:·
...., ¸.::· ,s,Ÿ· ‘ ¸... .,.ƒ...:·
.,.,.. ..Ÿ., .,...: .,.,... .,.ƒ..
.,..,.,..¸· ,: ..Ÿ., ..« .,..., .·,..¸’·
≈∏. .,,,:.. .,..., ...Ÿ., ..· .,...,
.·,·...¸’ .,Ÿ..:· _·ƒ..’· ..... _.·,
..,.:¸· π.†., .,:,’· ∑ƒμ..:·
.,,.·,.. _.....·, …ƒ≤:· ¸.,:..:·
.,_:· ,s·,. ¸. ‘·,..· .,,,.,
∂., ¸¸· ,...Ÿ· ∫.., ...,·,.Ÿ· .,ƒ,..’·
,.≤. _ƒ.,.. ¸.·..¸ ’· „ƒ,: „ƒ.
∫·,, .,.,..ƒ.. ¿...,, ‘ .,ƒ..Ÿ·
.,.,..ƒ.. ¸., ....·, .∑ƒμ..:· ,·...¸’
≈∏. ∫ƒ..◊· _¸· .,,,. ≈...,.. ∫·,,
_·,,’· ... ¸. .›..,, ≈∏. .≤.·ƒŸ·
∂.,:· √.n.· ¸· .., .,,,:.Ÿ· .,:.Ÿ·
,·...¸’ π..:., ,.†.’· .ƒ.†:· …,s,Ÿ·
∫ƒ..◊· ,ƒ.:· ≈∏. ¸..., ⁄, ..·....:·
...,, …,s,Ÿ· ∂.,:· ¸. ,,≤.. ≈∏.
‘ ∫·,, .,.,..ƒ.. ,..., ..... _†.,
.≥,∏..:· „ƒs „ƒ.
,·...¸· .∏,... ¸· ,...Ÿ· ,s.,
¸,. ‘∫ƒ..· .·,.. ‘Ω........ ∑ƒμ..:·
∂.,: .....· .,.,..Ÿ· ..,∏..:· ,s,.
.L..,’· _,..:· ‘ ∫·,, .,.,..ƒ..
.,.,..ƒ.. ∑ƒμ.. ¸¸· ¸.::· ,...Ÿ· ∫..,
∫.,., ,...... .,,,:.. ‘ ∫·,,
.,,:·, ..... ·. _¸· π... _.≤....·
…,.... ¸· ,,,,, ¸ƒ...ƒ. ....,,
,.,∏. ··.· ·ƒ.., .,,,:.. ‘ ∑ƒμ..:·
,,..’· ‘ ·,·...¸· .« ∫·. ¸. .,‚,
.‹.◊· Ω..:· ¸. _,’· ..,..:·
ä’ÉcƒdG - º°UGƒY
¸¸· ._..· .¸,,.:· .,..· …,..Ÿ· L,n..:· ,,,, ∫..
,.,∏. ··· ..,≤, ..... ..... .·,..:...· ..,.... √.·,
.···.···- .,:.Ÿ· ....:· ∫·. (,’,. ,.,∏. .·..(.,.,
.,..≤:., .≤ . ¸.... ,“·ƒ. ∫·. ¸,,.:· ....·,
∫ƒ“, .,., ,.,∏. ··· ≠∏,. .,.ƒμ◊· .·,..:...’·” ¸.,
,..:...’· ∂., ¸. _.,≤, ,· .:,.∏: ....:· ..·,.· ¸.
..,,,μ:· ..... ‘ .·,..:...’· ¿.. ,.,.., ...¸.ƒ≤:·
.:ƒ. ¸.:· ..ƒμ◊· π..., .“¸...:· .,..:·, √.,Ÿ·,
¸..,. ..fi _.,.,:., ...:¸’· .., ,μ◊· .,:.≤.
.·,..:...· ,.,, ∫...’· ..,, ¸·..¸· ‘ ¸...Ÿ· ,,..:·
.,...,ƒ∏:· ..,≤.:· .:·,¸·, ¸..’· ™..ƒ:· _..– ¸.
.·,.ƒ.:· ... _†.. π,· ¸. ..,., ∫·ƒ.· ¿..,
≠∏,... .....· .·,..:...’·” ¸,,.:· ∫.., ..,....,’·
.,.◊· .μ..:· ...,,..Ÿ _....., .,., ,.,∏. ·«·
..ƒμ◊· .:,,, .“…,,.:·, …¸:· π≤.:· .μ,.. ,,ƒn.,
,.,∏. -.· ƒ.. _· π.., ,,.., ... .,.·,,Ÿ· ‘ ·,..
_...’· ™,., ∞... .,,,≤. ∫..., .. …· .,,,.. ,’,.
.......’· .., …,..Ÿ· ......’· ...., ⁄, .¸.ƒμ◊·
œ..:· .‰, .···· Ω.. ‘ ∑,.,. ¸...., ...:· ¸.:·
‘ .,,..Ÿ· ,,..· .....:· ‘ ..Ÿ· ‘ ·.- ‹..,¸’· ¸∏.Ÿ·
.∏:..Ÿ· .,.:· ‘ ..Ÿ· ‘ ·.· √,.. ƒ‰ ™. ..,.≤. _.,..
.≤.., ..Ÿ· ‘ .... √,.. ƒ‰ ¸. ·_:s π.· ·.., Ω.. π,.
∫.., .π..:· _ƒ.. _¸· ...· _...≤:· ,..,...’ Ω,’ ..·
π.., ..ƒ.: ƒ‰ ∫... ..,.... ..ƒμ◊·” .¸,,.:·
.“.,:.◊· .,:.Ÿ· ....:· ∫·. ..Ÿ., -.. _¸ ·
.,.,ƒ..:· _.sƒ:,,μ:¸· .s,.. ..∏.· .π.... _.,.. ‘,
.,.· ._..· .⁄..:· ‘ .,:,.Ÿ· .,,,’· ..s,.. _¸s ¸.:
¸. _.ƒ,..· ƒ.. .., ,... ‘ π..μ:· .,,...¸· .......·
.,s., ..·,:· ‘ ∞..:· ∫...· ,,.., .,..,∏.. ≥,∏..
.,,...¸· ...... ¸. ..Ÿ., .,... .,ƒ. ¸.:· .s,..:·
......:· ‘ ¸..’· ™..ƒ:· ¸· .,..≤:· ¸.·ƒ.. ‘
.,.... .,.., .....·, .·,·,≤...· _s· ¸’· .., .,,..Ÿ·
.s,.., _∏...:· ... ≠∏,,, .,·,....., .·,ƒn.:· ,,,≤.
..∏,·, .π... .’· ..,.. ƒ.. ,... ‘ _.sƒ:,,μ:·
_.n...· ·. Ωƒ, π..:· _¸· ,...:· Ω.., .,:... .s,..:·
... ‘ _,·ƒn:· .:.. .,,..Ÿ· ..n∏..:· ...,. ¸· ..,
πμ.., .,,...¸· .s,..:· .......·, ..,..≤:· .,.,, ¸..
¸. ,,ƒ.ƒ. ∫·,, .s,.. ...s, ._.n...· ·· ‘ .,.fi
∂:. ‘ .·,:., .,,...¸· .≤∏. ¸.:· .,Ÿ..:· ..s,..:· _,
…,.,∏. ,... ‘ _.sƒ:,,μ:¸· .·.·,,¸· .,,.Œ, .¸ƒ,..’·
‹..,¸· _, ¸. ¸...Ÿ· Ω..:· (,’,. _,·. -·« ..,,s
.,..·, ..·,.,∏. ··· ‹·ƒ. ..∏, ¸.:· .,...,,. ..,.
..s,.. _¸s ,,,, ∂,.,:,· .s,.. _.sƒ:,,μ:·
.···· Ω.. ,... ‘ .,:,.Ÿ· .,,,’·
RÎjhQ - ÚμH
......’· ¸¸· ._..· ._..:· ‘ ¸...,:· .·.....¸’· ,.μ. ∫..
‘ √..... .., .,·,≤...’· ≈∏. ....·, ...·. ,,:, ·., ¸.,..:·
..s .¸Ÿ..:· ,∏n:· ‘ ¸....:· _†.,, ...·. .,...,.. .·.·,,¸· ∂:.
ƒ‰ ≥,≤– ¸. ..ƒμ◊· ....,...· .. ...ƒ:· ƒ.. .≤,,: ‘ ..·
.···- ‘ ..Ÿ· ‘ «.. ≠∏,,
.,·,, ...:. _,....:· ™. ..≤: ‘ .·.....¸’· ,.μ. ∫..,
·ƒ:.,.:· ¸. .,Ÿ..:· .,..Ÿ· ∞,... ..,, .., .,,,..·
..†,· ∫·,.. ¸∏.Ÿ· ¸.ƒμ◊· ¸,.:· .,.†. ¸¸· ._..:· ‘ …......’·
..,n,..:· .–
..,,..,¸’· .·_,..:· _†., ,,:, ·., ......’·” ¸., ....·,
¿... ,,., .“..ƒ.., _s· ..,..· ƒ..:· ,·,≤...· ...·.
......’· ‘ ,·,≤...’· ...·. ¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· ‘ .....· ™.....∏:
.,.,, ¸. ...·. .·.·,,¸· ..ƒμ◊· ....· ¸· .., .:.::· ™,,:· ‘
‘ ,..:...’., π,...:·, ._...:· ..s,..:· ≈∏. ,.·,.†:· ...:¸·
.∏..∏.. .., ·.. ..,, ..,.,.◊· ∂μ..:·, ¸.Ÿ., .,.....’· .,.,:·
._., ¸,..., ™....Ÿ· ¿...¸· ƒ‰ .,,:· ¸.:·, ƒ,:ƒ, ‘ ....,,:· ¸.
.Ω..:· .,·., ...
RÎjhQ - âjƒμdG
.,ƒμ:· ™,,.... .s,.. .:..
.,.¸· ._..· .“ƒμ,,s” ..†,.≤:·
‘ .∏...:· .,.s,.. ....ƒ., ....
¸ƒ..Ÿ· ¸ƒ,,.,∏.:· ..... ∫.›
.·ƒ....’· ∫·. ¸. ¸¸·._.¸·.,·
.,.·.¸’· ·,, .s,.. ≈∏.
..·, ¸.,s ‘ ..,..,: .,ƒ,..’·
.·,, ¸¸·._.¸·.,· .,∏. ≥∏:·
¸...” ·,, .s,.. ¸· ... ..... ,,,,, .≤∏. ¸.... ¸.,, ‘ .,ƒμ:· ™,,.... .s,.. ....,·,
⁄, .“.,≤,,.· ∫...., L..,’· _,..:· .≤n.. ‘ .,ƒ,..· ,ƒ..· ..ƒ..Ÿ· ¿.·¸∏: .,,. ¸s·
..,.. ™.ƒ.Ÿ· ....:· ’, .≤...:· ..,. ¸.,,:· ,s.,
.... .· ƒ.., ¸......’· ...,.” ¸¸·._.¸·.,· ¸s,..Ÿ Ω.≤. .ƒ.. ..,..· .s,..:· ¸¸· ∫..,
...∏:., ¿.·,, Ω.≤. ¸.:·, .,..· ,ƒ., .≤n.. ‘ .,,... _s’· .·ƒ.≤:· _, ¸. .,.ƒ,,.,∏.
.“.,.’.,:.Ÿ·, .,∏,...:·, .,:...,:·, .,.,’·, .,..,:·
RÎjhQ - ÚdôH
..,..Ÿ· ..,... ™. .∏,.≤. ‘ ¸..ƒ,:· .,:.Ÿ· ,,,, ∫..
‘ .·....:· _·ƒ..· _¸· .ƒ.. .. ¸..ƒ,:· ¸¸· _..· .,.. .
ƒ..:· ......’· ∞.....· ·.¸· .···. ¸. ¸.::· ∞...:·
‘ ‹,· _†... ≥≤–, π,≤Ÿ· Ω..:· ¸. ∫,’· ∞...:· ‘
..,.·,,Ÿ·
.·,..:.... ..,...: _.·,..,ƒ... _.,.., ∫..,
_ƒ..:· ,.,..., ..: ¿...,.., ..,:. ...‚ ∂:. ¸ƒμ,..”
...···. ¸. ¸.::· ∞...:· ‘ .,., .·.... ,·...¸.,
≠∏,Ÿ· ¸.s ¸¸· ,,,ƒ:· π. .., .“.,·.,:· ‘ _... ≠∏,.
∫.≤. .·,.,∏. ....., ,,ƒ, .·,.,∏. .:·: _, ¸,·,,..
’ ¸..ƒ,:· ¸¸· _.·,..,ƒ... ∫.., .“∂:. ¸. π.· ..,”
.·....:· .∏.. ..≤..... _†.. ¸.: _...· _¸· ¿..–
π:. _,.· π....ƒ, ,., ¸ · ¸μ, ¸,.:· .,. ∞,... ¸’
..,:.◊· .,:,.:· ..≤.¸’· ¿.·,, •,,.. ∞,...
..äGQÉ`ªãà°SG¬``«æLQÉ«∏e290 ±ó`¡à°ùJ ô``°üe
πeÉμdGêÉàfE’G∞fCÉà°ùJ ájójƒ°ùdGz¢ùcƒdhÎμdEG{h
QGô≤à°S’G≈∏YäÉeÓYô¡¶o j »æ«°üdGOÉ°üàb’G:ÚμH z¿EG.¢SEG.hCG{ ™``°SƒJ zâjƒ``μdG™``jQÉ°ûe{
á```jƒ«°SB’GzÓ```¡H{ ≈```∏YPGƒ```ëà°S’ÉH
√OÓHIOƒ```Y™```bƒàj ÊÉfƒ«dGá````«dÉŸGô```jRh
2014 á```jÉ¡æHäGó```æ°ùdG¥Gƒ```°SCG≈```dEG
Qó°üJ zádƒ«°ùdGIQGOE’ á«eÓ°SE’G{
Q’hO ¿ƒ«∏e490`H∑ƒμ°U ∫hCG
RÎjhQ - QƒÑŸ’Gƒc
.:ƒ,..:· .,·.¸’ .,:,.:· .,.·..¸’· .....·ƒŸ· ..∏.·
.·.... ∫,· ..., .,.· ._..· .,,,:.. ..,≤.,
‘ ,’,. ¸ƒ,∏. .·· ..,≤, .,: (∑ƒμ.. .,.·..¸·
.,,..· .:·: π,’ ,·...¸·
∑ƒμ..:· _.... ” ..· ¸.,, ‘ .....·ƒŸ· .,s.,
,... _ƒ. _....· .n≤. -· _...,, ,’,.:., ..ƒ≤Ÿ·
.“, “,ƒ,,:” ¸..: ‘ ∑ƒ.,:· _, _.,,.Ÿ· .....:·
.π..μ:., ,...s’· .,n..
,.., ···· ,,ƒ.s· ‘ ....... ¸.:· .....·ƒŸ· ≈....,
.,≤,,.¸·, L..,’· _,..:·, .,..· ‘ .,,s,. ∑ƒ., ¸.
¸.·..¸’· π,ƒ..:· ‘ .,..,., ∞... .n≤. ≈∏. ,∏..∏:
…,..:...· ∞,.... .·. .∏.... .,:.. .·,.· _.≤. ¸.,
_... π,ƒ..:· .,·.¸’ .,.·.....· ∑ƒ.,:· ™,n....
.π,’·
åëÑJ z¿GÒ£dGäÉYÉæ°üd»HO{
∫ƒ°UCGèeO z¬jEG.»H.»H{ ™e
RÎjhQ - »HO
.s,.. ∂∏“ ¸.:· ¸·_n:· .......: ¸,. ..∏.·
..,≤., ...s,.Ÿ· ¸·..¸·, ...,..: ,,,· .,......
.¸,.¸, .s,.. ™. ..:..fi …,Œ .,.· ..,,,,·
_†., ¿..: .·,..n:· ..... .,..n,¸:· .,·
..n...’·
..ƒμ◊ .sƒ∏.Ÿ· ¸·_n:· .......: ¸,. ,s.. ⁄,
¸.,, ‘ .,...., ¸.:· ..:...Ÿ· ¸..., π,..... .,..¸’·
.. ,,.. …·.... ..,... ...s, ..,:,· .,.., _..·
.,....... ™. ..:..fi …,Œ .,·.¸,.¸, ¸· .,s.
·.« ..,≤, ¿....· ¸..., ,,,· .,...... .,μ,,.’·
.(,’,. ,.,∏. ..· ¸.,:,..· .,., ,.,∏.
.,,. ¸·_n:· .......: ¸,. ¸¸· ..,...:· .:..,
¸.:· ,,,· .,...... π,.≤. ¸.,:,..· .,., ,.,∏. ·.-
..·ƒ... ... π,. .,.,..·
RÎjhQ - »à«°S ƒμ«°ùμe
ƒ...ƒ.,.:· ¸μ,..μŸ· ......’· ,,,, ¸∏.·
,.†. .,.,.·:· .μ,,.· ∫,. ¸. .∏.s ¸· .,.,..·ƒ,
.,,,≤. .,..· .¸∏,..., ,_,, .,,.ƒ:ƒs, ∂,..μŸ·
πs ≈∏. .,s,..· ...,,..:· ...:· ....,... ¸.
..,.,, ..,. .,...:·
.≤. ¸...,· ∫·. .≤..· .. ..,,’· ∫,.:· ...s,
.,s,..· ...,,..:· ...:¸· ≈∏. ƒ,.. ‘ .,,.ƒ:ƒs ‘
,.,..·ƒ, ∫.., .....·, ™∏..:· ¸. ..Ÿ· ‘ ·· ≈∏.
.,...:· ≈∏. _...’· ¸. ·., .,,.· ∫,.:· √.. ¸·
..,≤,.Ÿ· ..Ÿ· ‘
¸. ..†,· .,,.· ∫,.:· ¸¸· ,.,..·ƒ, ∫..,
,:.. ¸.:· •,,..:· ≈∏. ¸..,. _...’ π..ƒ.:·
π..... .,ƒ. .:·,.. ..., ....·, ......Ÿ· ..·ƒ.
_†., .∏.... .,.,s .,.,, ¸. .,∏,:.. _.., .∏,∏.
..,.·,,:· .....Ÿ·
Ék Ñjôbá«æ«JÓdGÉμjôeCÉH∫hO ÚHá«côª÷GáØjô©àdGAɨdE’ á«bÉØJGΩGôHEG
É«LƒdƒæµJ
11 Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:·::·
…Qõ©dG OƒªM •
Ée πc ‘ ∑GΰT’Gh »Yƒ£àdG πª©dG iƒ¡j
áæ£∏°ùdG º°SG ™aQ ‘ ΩÉ¡°SE’G ¬fCÉ°T øe
‘ ¬àÑZQh ¬àdÓL á«°üî°ûH ¬Ø¨°T ..Ék «dÉY
Ú°TO ¤EG ¬©aO ¬JGRÉ‚EG ≈∏Y ⁄É©dG ´ÓWEG
á¨d 19 `H ÖfÉ÷G ∂dP ≈∏Y Aƒ°†dG »≤∏j ™bƒe
±ô°ûe …Qõ©dG óªfi øH OƒªM ¬q fEG ..áØ∏àfl
.“¢SƒHÉb ¿ÉªY” ™bƒe ΩÉY
ìÓ°U ∞jô°T – ájDhôdG
…,,.:· ..fi .ƒ.. ∫ƒ≤, .,·.,:· ‘
.,. .. ,,,≤. .·ƒ... « ... ™.ƒŸ· .,μ. .·.,
™.ƒŸ· π.·. ..:·, ._.. _.,., ™.ƒŸ· ·.,
.,∏s ‘ _.,.· ..s .,.,. ...∏.fl ...: ™,..,
¸. .,..:· ™. π..·ƒ.· ..s, .Ωƒ∏.:·, .,...:·
,,,.: ¸.s ¸,.:· ..n∏..:· ¿,.. ......’·
∫ƒ. .’·,....:·, .·,.......’· ¸. .,..:·
_.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:·, ∫ƒ., ...n∏..:·
..... ¸..· ,,,.:· √..,, ˆ· .:.. –
‘ ,,.’·,....: .,.·, .,.,¸· ¸. ..,:., .·.,
¸. ....ƒ∏.Ÿ· ¸. π,∏≤:· ’¸· .,· ⁄ ..,.¸’·
...., .¸,,μ:¸· ™.ƒ. .....¸· .,μ. ..., ...
. ,≤∏. ..·,.‚¸· ¸., _.ƒ,.. ¸.n∏..:· ¸.
.¸s· πμ.., ...,. ≈∏. .ƒ.†:·
⁄..∏: .,,., ..·., .,,·, .., ™.ƒŸ..
.... ….:·, ...:·, . ,..... ,¸. ¸,,..·
¸.:ƒ:· .,.:., .·,:· .’....· ‘ ..,....,
..∏.fl ...: ™,.., .,.Ÿ· _:·::·, ¸..::·
Ωƒ,:· ™.ƒŸ· ¿,..· ¸· _¸· ..,..·, ≥,.. ..s
,.., .., .,Ÿ.. ..: .,... ™..., ....,
.·,....:· ¸. .,..:· π,. ¸. _.ƒ.∏., _,s
™.ƒŸ· ¸..†.,, ...n∏..:· _.: .....Ÿ·
.,.†. ..’ƒ. ._.. ∫ƒ. .,.·, ...ƒ∏..
.,... ¸, _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:·.· ,....
¸,,μ:¸’· ™.ƒŸ· ,.†,, ....,:,·ƒ..., √,·,.·,
,ƒ∏..., ..,ƒ,Ÿ· ...ƒ∏.Ÿ· ¸. ....·, ..,:
..,,:¸· ∫ƒ..ƒ:· .:ƒ,.. ,,., .,.,. ¸.,..
,...≤, ’, ...,.n.·, .,.,.’· ∂:. ‘ ..
. .μ:, .…¸.· ,...· ≈∏. ™.ƒŸ· _ƒ.fi
¸. ..,.. .,.....¸· ,.·ƒ, _¸· ..†,· _,n.,
™,., .,...: ,fi ...≤s ...:·, .,.....
..,:,.:·, .,,,.:· _.....:· ≈∏. .Ω.≤Ÿ·
èjhÎdG
⁄ .∫ƒ≤, ™.ƒ.∏: ¿,,,:· .,∏.. ∫ƒ.,
≈∏. ∫ƒ..◊· ‘ ..,≤.:· ¸. _:μ:· ¸.......
¸. .,..:· ∑..,. ..:·., .....· ...ƒ∏.Ÿ·
_†.,,, ..:...Ÿ· ∂∏. .n. ¸.:· ™,·,Ÿ·, ,.μ:·
..,.· _†., ¸. .ƒ.¸’· ......., ..,:·
.... ™., ..n...· Ω·.¸’· .,·,, π:. ..∏..Ÿ·
.¸,,μ:¸’· ¸..ƒ. ..,: ...s .. ,,
¸..ƒŸ ¿,,,:· .∏.,. .·., ∂:. ..,
π..·ƒ.:· ™.·ƒ. ∫·. ¸. ” ….:· ¸,,μ:¸’·
.·.,:· _†.,: .·,,¸’· ∫...,¸·, ¸....,’·
._,..Ÿ·, ......’·
áªLôJ
‘ …,,.:· .,, π.., ¸.:· . ,:’· ∫ƒ.,
¸,,μ:¸’· ™.ƒŸ· ≈∏. ..ƒ,ƒŸ· ...Ÿ· ..,,.
.,.... ™. π..·ƒ.:., Ωƒ≤, ..¸· ∫.. _,.· ...∏:
,“ ...., .,..∏, _ƒ..Ÿ· ..,,. .·,Ÿ· .∏,:·
.s..∏: ..,·,Ÿ·, ≥,...:· π.·,. ¸. .,..:.,
∂:. .., ..,,,.∏: .,.≤,.n., ...Ÿ· ..·.. ¸.
.:..., ™. .,....:· ¸. ...Ÿ· Ω·...., Ωƒ.·
..,,, ·ƒ... ,, .· _¸· _... .,.. . ,...,
¸.:· .,,,.:· ....∏: .≤,: ™.ƒŸ· _ƒ.fi
∂∏. ∫...,¸., ∂:. .., ..· Ωƒ.’ .,,∏. ·ƒ∏...
.,. .s..∏: ..,,:., _....Ÿ· ..· _¸· ...Ÿ·
..,, ._ƒ...∏: ..,,:· .≤,.n. ¸. _,.·
¸., ._.’· .∏.,Ÿ· ¸... .¸.. πs ¸. .s..:·
.¸,,μ:¸’· ™.ƒŸ· ≈∏. ...Ÿ· ™.,
á«FÉæãà°SG áHôŒ
.......· ,., ’ .,:’· √.. ¸· ’¸· .∞,.†.
,.. ¸.:· ..,,:· ..,∏.. ...s ‘ . ,.,.
..,..· ¸.:· .,.,,∏.:· ..∏:· ·:.. ™.ƒ.∏:
π.·,. ..,,:· .,. .,. ™.ƒ.∏: · ,.·ƒ.
· ,,,. . ,.,,∏.:· ...,.Ÿ· .,∏: ¸. ·.., ...‡
..,. ...†.· π,. ¸. ≥,...:·, ..,·,Ÿ.,
.,....:· ¸. .,..,. ..,·,.s ,: ¸., _.,,..:·
.,·.¸·, .,....:· .... .,. ..: ..,∏... π,.
_,s ... . ,.., ¸· _¸· .,.,,,∏.:· ...,.Ÿ·
..:·, . ,..... ≈∏. ¸.,,∏.:· ,...:· ¸.
¸. .,..:· .ƒ.., ·ƒ... ,, .· _¸· .....¸’.,
¿,..· ….:· ™.ƒŸ· .,.,,: _,∏.:· ‘ ..,.·
.Ω’· ..∏:., ,,,:..,
.,....∏: ,μ..:., Ω.≤.· ¸· ... .,· ·.,:
_.,,..:· ..,., ...,.Ÿ· _...·ƒ., ..,.,,∏.:·
..,,: _.: .,,¸. √ƒ... .. ≈∏. .,∏n:·,
,.... .,.†. ..’ƒ. ,..· π.., ….:· ™.ƒŸ·
,:.Ÿ· .,... ¸, _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:·.·
.,.,,∏.:· .,:..∏: . ,.... .√.≤,·, ˆ· .:..
.¸... ..n∏.. ¸.::· ,..∏, ‘ ..,... ....¸·
¸,,..Ÿ· ·.. ..n. ‘ ,·,....’· ¸· ∂.. ·,
,. ¸. _.... _,.. ’¸· ƒ. .. ¸.:ƒ:·
‘ ¸.,,∏.:· ,...:· ....., .,,,..· ,ƒ...:·
∫· ,,..∏, ∂:., ...:·, .,..... ≈∏. . ,..:·
......
IOÉ≤dG ™bƒe
..,:.:· .. ,.....∏: …,,.:· ,. ¸· ,.,,,
™.ƒ. .....¸’ .... .,.·,.‚¸· .,...: .....,
.∫ƒ≤, .,. “_.∏.Ÿ· ....” ¸·ƒ.. .– .,.,
™. . ..·,. ™.ƒŸ· ·.. .....¸· .,μ. ..., .≤:
_.∏..∏: _:·::·, .::.::· .,,.:· ..≤..·
¸,,.:· ¿,∏.· ∫,.: ¸,...:· _.∏.Ÿ ≈∏.’·
..,. ≈∏. _ƒ..· ™.ƒŸ.. .¸,,.,:· .μ∏..
¸,...:· _.∏› .... ..,. ¸. .,...fl
....’· ,,., ∞,,..:·, Ω..:· _.’·, ¸.,∏.·
L,·,,:· ™.ƒŸ· ¸..†., ..s ._.∏..∏: ....:·
...ƒ∏.Ÿ· .μ,.. ≈∏. ...≤:· ™.·ƒŸ .,.,,μ:¸’·
..,Ÿ..:·
...,¸· (_.∏.Ÿ· .... ™.ƒ. _.... ..,.,.
,.... .,.†. ,,..·, ≈∏., ..n∏..:· ...,· ¸.
,:.Ÿ· .,... ¸, _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:·.·
.s,.,Ÿ· ._..Ÿ· . ,..., √..,, ˆ· .:..
¿....,, ..,,,.:· ¿,∏.· ∫,.: ¸,...:· _.∏.Ÿ
∫,. .... ..≤..’· ™.Œ ¸.:· .,ƒ.’· .·..≤∏:·
..,,ƒ... ...∏n. ¸. .,,Ÿ· ≥,≤– ‘ _.∏.Ÿ·
π..·ƒ.:· L,·,, ≈∏. ..·ƒ..., ™.ƒŸ· ,,..,,
≈∏. ™.ƒŸ· .,·.¸· _.,.... ¸.:·, .¸....,’·
..≤:· ...,..... ¸.:· .·.....Ÿ., .,:,.–
.... ∂:. _¸· .....¸· ..,:...· ∫,., ∫·.
.,.,∏.· ....∏Ÿ· ≈∏. …ƒ.– ¸.:· ,ƒ,.ƒ,:·
..≤∏: .≤,...:· .·,,.:· .,..... .... ¸.:·
..,...Ÿ· .·ƒ...:· ‘ .,.,∏.·
á¨d 19 `H ¬àdÓ÷ ájQÉ°†◊G äGRÉ‚E’ÉH ∞jô©à∏d á¡LGh z¢SƒHÉb ¿ÉªY{ ™bƒe :…Qõ©dG OƒªM
.,ƒ..:· ,ƒ∏..’ ,,,..:· ≥,... .,., .·..¸· ,·...¸· L..,’· _,..:· ¸ƒ..s ..∏.·
..,.., ...s.. .,...· ....., EOS .·_..s ¸. .,..ƒ.›¸... Picture Style
Video Camera X–series ....·, ..,..· .·..¸’· ·.. ¸ƒ..s .,μ.,· ..,
Ω·.· ,,ƒ..., ¿...,, .ƒ,.,.:· ,,ƒ... ¸ ,fi ¸. .,...,Ÿ· π..:· .,., ≈∏. ..., look
.∏.,. ‘ ¸·ƒ:’· ‘ π,..· ., ,.. ¸ .·ƒ, .‡ .π.· ¸,.,. .’ ... EOS Movie
.¿...¸’· .., ..
.·_..s ..ƒ.› ‘ ¸,,nŸ· .·..¸’· ™. .,..· Picture Style .·..¸· .,....,,
™ ,... ..,ƒ.... _†,... ≈∏. π..,, .¸ƒ..s ¸. Xseries .∏..∏.. ¸. ƒ,.,.:·
..,∏.. ‘ ƒ,.,.:· …, ƒ..Ÿ .,:.:. .∏.., ….:· ,.’· .,,ƒ...:· ...:· ¸,.,.:·, ¸·ƒ:’·
.,.n≤.:· .≤,... ™:.≤. _¸ · ..n≤∏:· .....¸· ... .. ,.. ’, .¿...¸’· ¸∏. ¸.:· ¿ ,..:·
Ω·.’· _¸· ·,ƒ. ƒ.· .....¸· .ƒ, ….:· , ƒ...∏: ,· .¸ƒ..s ¸. Xseries .·,·,:
.,..· Picture Style ≥,,n. ¸μ, ∂:. ≈∏. .,·. .π..μ:· ‹..:· ∞,,..:.,
.JPEG ,· RAW ..,.., ,ƒ..:· ≈∏.
π,...., Ωƒ≤. .,..n,,, ¸· ·,.·ƒ. ....,..¸’·. ..,... ....s
_.·,.· ..,, L..,’· _,..:· ‘ ..,.¸’· .,.·,Ÿ .,,.. .nfi
.¸,,μ:¸’· .,¸:· π...., ¸. π... .... ≈∏. _.....:·,
.’.s, ¸. .,.,.:., ∂:., .,,ƒ:· ....,, .s,., .,...,:· ..Ÿ.μŸ·,
..,,,.:· .·,.,....’·
.....:· .n.Ÿ· √.. ™,n... . ..,..n,¸:· ..,...∏: . ≤.,,
.≤n.Ÿ., ,“ ¸.:· .,.ƒ.†:· ..,:’· .·,.s ¸. ....,,:· ¿·,....·,
_.·,.·: .,..... Ωƒ≤. ,: ¸., .,..,:· ¸.. ‘ ...·ƒ:·,
.,.ƒμ◊· .’....’· ,.μ. .,. , .. _¸· ..,,,“, .,.·,.,....’·
,: ¸., ..,..n,¸:· .,.·,.,....’· .’.sƒ:· ..· ƒ., .¸.n,¸:·
..,μ,,.’· ¸.ƒ≤:· ¸.’· .:.s, _¸·
. .,. · ,.... ¸... .n.Ÿ· √.. ¸· ..,..n,¸:· ..ƒμ◊· ,.,.,
,μ,. ,·..¸·. Ω.:., √.,,,., Ωƒ≤., ,..,¸’·. ≈∏. ,,.:· ,,. ‘
.⁄..:· ∫ƒ. .∏...Ÿ· ....,:· ¸.
.,, ≈∏. .n.Ÿ· √.. ™.ƒ. ¸. ∞..μ:· ..,...:· ..†.,,
.,,,,... ” .,.n...· ¸. ...ƒ∏.Ÿ· ¸· _¸· .,...· ., .μ:, ....:·
.....Ÿ· ≥,,: ¸. ¸.ƒ≤:· ¸.’· .:.s, ¸. .,,∏. π .. . .≤,:, ‘
.¸.ƒ... .,·,.¸·. .,.. ≥,...:·
¸. _s· π,,.., ···· ¸...Ÿ· Ω..:· ∫·. Ω.. ¸.ƒ... ¸· ,s. ,
.,. ..,,..:· .n.Ÿ· ¸,,... ¸. ...ƒ∏.. ,.†. .≤,:, .·.···
..ƒ..ƒ. .,,,.. ..ƒ..ƒ. ¸. ¸... ≥..:ƒ:· √.. ¸. .,..:· ¸¸·
¸.:· ...ƒ∏.Ÿ· ∞...., “¸μ,, – ¸.. ¸,” ≈... .“.,.,,,μ,,”
.∂:. ¸. _s· ,· .,..∏: .,,.. ., .., ..ƒ..ƒŸ· √.. .,..†.
¸’·” ¸. .,∏: .,..n,¸:· ..ƒμ◊· ¸· ..,...:· .,s.,
.·.¸., Ωƒ≤, ¸· .“¸.,.,..·” ..,... ‘ ,,fi ƒ., “,.,¸..,,
¸.:· ...∏Ÿ· ¸. ..... ≈∏. …ƒ..,, ..,...∏: .ƒ., ,.... …·
..,...:· ..,.... ¸.:· ,,,.≤.:· .,,≤. _¸· .....¸’., .¸.ƒ... .,,,..
....∏Ÿ· ∂∏. ¸.
…· ..,...:· ,.... ’· ,.,¸..,, ¸. ..ƒμ◊· .,∏: ..s
¸,” π:. ..,..n,¸:· .’....’· ..s,.. Ω.,. .,.,s ¸. π,.....
(GCHQ ™. ¸,...:., . ,,.. .“¸ƒ.·.ƒ.” , .(BT “¸.
π... ¸.:· ..,.¸’· ....,, .s,. ¸. .∏..,:· . ,.μ:· _.·,..,
..μ∏.Ÿ·
_,..:· .≤n.. ¸. ....≤:· ....,,:· _¸· ∫ƒ..ƒ:· ¸..,,
.,..n,¸:· .·,.,....’· .’.sƒ: .,...:., ...... ..,. L..,’·
∫ƒ. .. ≈∏. ∂:., .···· ¸..,.. ·· .·..· .., ..... ..,μ,,.’·,
.,..n,¸:· .,.ƒμ◊· .’....’· .:.s, ¸· ....,· ¸.:· ...,...:·
.,.,.” ..,,,..· ¸,·ƒ..∏: .:,.:· ,,,, ¸. ¿,,... ≈∏. .∏...
.·,.s ..μ,.. ¸. ,“ ¸.:· ....,,:· ¸,,.., .,.·,. .“...,,∏,.
.⁄..:· ∫ƒ. ..,.¸’· L,,. ¸.:· .,.ƒ.†:· ..,:’·
ájOÉMCGá°Só©Hzƒ°ùjG{ äGÒeÉμdójóLIQƒ°U ܃∏°SCGQq ƒ£J ¿ƒfÉc
¸. ·,.·ƒ. ..,.,,μ:¸·: „ƒ...... ..∏.·
.¸... ‘ “∞,.s· . _.¸· ¸..μ:.,. ∞... .,.·:¸·
.·ƒ,’· π ...:

...,... ∞..,:· ·.. ,,.... ” ..,
..,,...

...,., Ω· .,∏.,

...,:s ...s .·ƒ.. .,...:·
≈∏. ∂,≤,,: ,.... ·.. ∂..,. ≥,., ¸¸· .,.
.∂:ƒ. ¸. ⁄..:· ∂....μ...· ...:· ∫....·
_.,., _..., ,:,. ¸,.. .,....Ÿ· √.,,,
¿,∏.· „ƒ...... .s,.. _.: .’....’· ..ƒ.›
.≤n.. ‘ ..,,n:· ¸¸·. .∫ƒ≤:., ..,.,,μ:¸·:
¸. πμ:, ..,...Ÿ· _....: ,., ¸·.,. ¿,∏.·
·., ¸ƒ...... ¸... ·.: ..,,n:· ....μ...· _ƒ,,
.., ….:·, “∞,.s· . _.¸· ¸..μ:.,. ∞... _·:¸’
...· .., .¸..μ:., ∞.·ƒ. .∏..∏.. ‘ ..,., .≤∏.
∞... ¸. .,μ.,Ÿ· .·,,Ÿ· _†., „ƒ...... .s,..
.,.,.... ,..... .,,:¸· .....·, “. _.¸· ¸..μ:.,”
≥,., ∞..,:· ·.. ¸. .∏., .≤... .,..., ,,...
.“....μ...’·, ,...:· _....: ‹.:Ÿ· ..,◊·
....Ÿ· .,.. ≈...·
...,.. ≈∏. “∞,.s· . _.¸· ¸..μ:.,. ∞... π...
™,n...,, .π..μ:., ¸.fi ..· ¸... ¸.:·, IP·«
,. ≥.. ≈∏. ..Ÿ· ,,..., ,.,.:· .·,. ..,.≤.
∑,: ,n.†. ¸: ‹..:.,, .≤,.. -· _¸· π... ..Ÿ
_·n.’· .., · .. ·.¸· Ωƒ,:· .∏,: ∂:,.. ‘ ,.,.·
‘ .∏,ƒ: ......Ÿ ¸..Ÿ· ,· ,.,:· _:... _¸· .∏., ‘
“∞,.s· . _.¸· ¸..μ:.,” ∞... ¸’ ·,:., .¸.. ƒ,
Ω·.....· ∂.μ, ....∏: ..,.≤. ......., . ,,.
.≤,,n:· _..., .,...:· .,...Ÿ· .·ƒ,· ‘ .......:·
π.†.,, ..,...:· .·ƒ,’· ‘ .,,. .,....... ¸.:·
_.......∏: ¸μ, ,.,.∏: .,,.:· ,,....:·
∫ƒ..◊· π,....Ÿ· ¸. ¸.s ...·, ..:◊ •.≤.:·
•.≤.:· π:. .,..,..’· .,s.:· ∞.·ƒ,:· ‘ .,,∏.
•.≤.:· ,· ..·ƒ: ≈∏. .,,., .∏., ...:· .:◊ πs
.¿,..Ÿ· ‘ ..Ÿ· .– ...·, .,ƒ..
.·.’· π.†., ∫ƒ:· ..Ÿ ∞μ.....·
∂:.:, ._,s ...: L...:· ..,◊· L‰ ,∏n.,
.,. “∞,.s· . _.¸· ¸..μ:.,. ∞... ∂: ,.ƒ,
¿:... ,.,.· ,,..,, ..,.,,, .∏,ƒ: Ω·.....·
.ƒ≤, .,,.n,, ,.,...,, ·.· ..,.., .·ƒ.:· ¸..,,
..... ≈∏. ,... ..¸.. ‹..:.,, ._,.· ¸∏,. ·.···
¸·ƒ:’· ¸¸·, ....:·, .:ƒ,..:· ≈,... Ω.,Ÿ· ,...·
...·,:· ,.,.· ......: .≤...:· ...:·, .....Ÿ·
,.., (LCD π....:· ∫....,,μ:· ¸. ..ƒ...Ÿ·
HD TFT¸ƒ. ¸. ¸ƒ..ƒ:· .∏..s ..., ...ƒ, ..·
π.., ∂:. πs (...ƒ, πμ: π..μ,, ..- ... .,,.,
ƒ,.,.:· ...∏. ....... ,· ,..:’· ..≤,,n. π,....
Glove .,,. π.†.,, .,:.:· ≈∏. .∏,.. ......:
.,.,:· ƒ.· .., ⁄ (,..≤:., _..∏:· …· Touch
....Ÿ.s _..∏:· ...... ™. π....:· ¸μ, .,.

.≤...
..·,..≤:· .·..,· ...:·
· ..., ,.,.∏: .,.∏.· ·_..μ:· π.†.,,
.s,.... .:ƒ,.., Ω.....Ÿ· ™,n..., π..μ,, ..,.
,,.., ..s ..:·ƒŒ ...:· ..,◊., ....Ÿ· .,,.Œ
Aqua .,...ƒ, “∞,.s· . _.¸· ¸..μ:.,” ∞...
,...≤. ¸.:·, (..Ÿ· ..,.≤. .,..., …· Mode
...,,: .,.·.....· ¸μ,, .,..., ,·,n:· ·.. ≈∏.
™:.≤., ,ƒ..:· •.≤.:· ...:· ¸ƒ..ƒ:·, .,·,,:· ..ƒ,
.ƒ..:· ¸.... Ω·.....· ¸μ,, ...Ÿ· .– ƒ,.,.:·
.‡ ·_..μ∏: ,,s ,.,.· ,.., ≈∏. .,ƒ, ….:·
..,.., ·_..μ:· ≥,,n. π,...., Ω......∏: ¿...,
.:◊ ƒ,.,.:· ™:.≤., ,ƒ..:· •.≤.:’ .:ƒ,..,
¸· ·_..μ∏: ¸μ, ∂:. ¸.

·.†., ..,:,..
LED (_.·. _†.·, ¸.,... _¸· ∫ƒ...
.– .n...’· .:,·,. ...:· Ω.....Ÿ· ., _....,
.n... .,.. π,∏:· ∫·., ..†...Ÿ· .....¸’·
..ƒ..:· ¸.... ≈∏. .∏,ƒ:
,.... “∞,.s· . _.¸· ¸..μ:.,. ∞... ¸¸·
.,,.Ÿ· .·,,Ÿ· ...s ™.Œ ...∏.. Ω...... .,,·ƒ,
,.,.· ,,.., ..s .“. _.¸· ¸..μ:.,” ∞..,:
(S Travel (Trip Advisor .,....,
≈∏. ......Ÿ· ,.ƒ. ¸.:·, (,...:· …,......· …·
.. ¿.....:·, ¸·.∏,:· ∫ƒ. ...ƒ∏.Ÿ·, ,...:·
...,,:· ‘ ...·.. _s· .,,Œ Ω......∏: ≥≤.,
…· S Translator .,,. . .· ...ƒ:.Ÿ· _.
.,.

·,.. ⁄..:· ∫ƒ. ,...:· π.... (,,,Ÿ·
¸,,μ:¸’· .,¸:· π....,: .,,ƒ. ..,,. ,.ƒ.
,· _.ƒ... πμ.. ≈∏. ._..≤:· .,...:· π....,:·,
._ƒn.. Ω·s
Samsung Smart Pause .,,. π.†.,,
,μ..:· Ω.....Ÿ· ¸.μ.¸., (¸s.:· ∞.ƒ.:· …·
.·..,¸’· ,· ...,.∏.:· Ω·......, ......:.,
∞.ƒ., ... ƒ,.,. ™n≤. ....... ∫·.. ..,,..,:·
∞....., ,: ... ∑,.., ∫ ƒ– .....

...ƒ. _.,.:·
·,.. ,.ƒ, .‡ ........ _¸· .ƒ.. ..... ·..›
‘ _,....Ÿ· ¸.,:· ¸., .,,.n,:· ,.. ¸. ·_,s
…· Air View .,,. . .· .

.,,., _.,.:· ....¸·
_ƒ.fi ..,... ∂: ¿,... (.,.·ƒ,:· ......Ÿ·
∂.,..· ,ƒ– .,.. ¸,,μ:¸’· .,¸:· π....,
.,,. . .· .....,,:·, ..ƒ:· ,.ƒ, .‡ ......:· _ƒ.
∂. μ... (.,.·ƒ,:· ..s,◊· …· Air Gesture
≈∏.·: ,,ƒ:· ™.·ƒ. ¿...., ¸..’· π,.,. ¸.
.n,.., ..,ƒ∏. .,.. ..Ÿ.μŸ· ≈∏. .,:·, π...’·,
S .,,. ∂. μ“ .∂:. _¸· .....¸’.,, .∑., ¸.
∂..., ....,, ..,... ¸. (....:· …· Health
∂.μ, ....:· .,,. ≥.∏. π.., ..., ¸...:·
∂,.: Ωƒ.:· L‰, ∂.,,, ∂,∏. ...†,. ...,
..,◊· L‰ ,,., .‡ _,.’· .,.....:· .....,≤:·,
.∂,.: ¸...:·
áæ£∏°ùdG‘ z∞«àcBG4 ¢SEG»°ùμdÉL{ ∞JÉg≥∏£J z„ƒ°ùeÉ°S{
§°ShC’G¥ô°ûdG‘ âfÎfE’G»eóîà°ùeÖbGôJ É«fÉ£jôH:zâfóæHófE’G{
12 Ω2013 ¢ù£°ùZCG 27 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫Gƒ°T øe 19 AÉKÓãdG
…CGôdG
Ω., ..·. ¸. .,: L:.Ÿ ƒ,¸..,..: ≥., .... ∫ƒ:. .,,,: ..... ....s
‘.≤: ,... .,≤.: .,≤.∏: …¸ƒ:..’ .ƒ...: π.†.. .¸ƒ,.. .,.... ¸¸
_.,:ƒ: ¸,.: ..: ∞..μ. .._.’ ..r.∏: ¸¸ -:ƒ. ¸. ...,..: ....:,
._.,.: ™,.,: .,.,... ,,,“ ‘ .,:. .,......, .,,,. ...≤: …,...:
.,.·.¸’ ,,◊.. ., ´ . ..,. ..,.,.: .,:.,_.¸’ π..,. ¸. .,.. ¸.ƒ,∏s
.,,,s,., ¸ƒ..: .s_.. π,∏.†.:, ¸.: .ƒ.. .,...¸.. _.:, .....’ π,...,
,r.Ÿ …,,≤: ,.◊¸’ _. ≥◊.. π:.,: .·:: .,.’ ™.ƒ. ¸. .,.¸.....,
¸,.,.: _,...:, _...,: ,...μŸ, .ƒ:.Ÿ _.ƒ: ¸ƒ.. .,.... ¸.,¸.Ÿ,
,,.: ™..ƒ“ ....¸’ .,.. _.,.: ¸,,..Ÿ ,,,..: ..,.ƒ.. .ƒ....
.,.,.: ¸¸ ∫·..’ ¸., .,∏....., ..’ .... ‘ ¸.≤: .,.. √¸........
, ¸..ƒ. ,.. ¸.s ¸ ... .(.,¸ƒμ,. .,:,≤,., ≈.´ . _. ,μ◊ ¸¸
.... ..∏. _.:, ...¸....Ÿ, ..s,Ÿ ......¸¸’ π... .π,.,: ¸. ≈..
_ƒ,,..: ¸.,μ: ......., ˆ ,,. ¸. .Ω···· ¸ƒ“ ...∏. ... . ,......
..s . ..“ .¸.....´ , .,,,:, ,...: ¸ ...,. _.: ...∏Ÿ ∂∏. .,....:
.,≤.,´ . , ,.ƒ. , .¸ƒ.... .’.. ...,:, .....,. ‘ ......:, ......: ™...´ .
¸._:, .:.’ ¸. _.μ: .., ....... ¸.. ......¸¸’ ∂∏. ™..., ¸.,
.√.,...., √¸.. ,.., ._.,.: ¸:ƒ: ‘ ™.ƒ.Ÿ, ,≤.,Ÿ ¸....’ ,.. ≈∏.
...., ,∏.. .,: .-: _..≤∏.: .,:’ ......., _..., ..,,.: ,... -,∏.,
≥,.. ….:, .¸.≤..’ ¸......’ .,∏. .:...¸ ‘ .,..≤: ..... ‘ . ,r◊
-..r◊ ... -.:,.: ≈∏. …,: ...·:..., .¸.,....’ ,s,. -...., ¸,
...,....,: ..,´ .: ‘ ¸,’
∫·. ¸. ._..,.: _.,.: ¸....·: ._.,.: _,...: .Ÿ ≈∏. ¸..,: ¸.s
..,.... ...∏:.., .,. ≥,∏, ., ..·: π,≤...Ÿ ¸....:, .,,.:
….:, ..ƒ. ,... ,..s, .⁄..: ,,., . .,.. ...... ….: .Ÿ ∂:.
,. ‘.≤: .. ..,. ...,..: -.†. .... ,,¸ ‘ .. ≤.’ ¸ƒ.¸’, ,,.: -.,..
....,: ......¸ -,∏. _..,..: ≥,,.: ≥∏: ,. ¸....
Ω.r.: ≈∏. ¸.,.¸’ ‘ π... ....’ .,¸ƒ.. ≈∏. .¸ƒ...Ÿ ...,: ...s
…,...,≤:, ¸ƒ.,.: ..... Ωƒ≤, .,,.. ..·.: ¸,.... ’ ... ∫·. ¸.,μ:,
¸. .¸,.Ÿ ,..ƒ.:, .....Ÿ ¸,. ≈∏. .…ƒ.’ ™... ‘ .... .,:..
¸..,.¸ —..: _.., ,. .,,.: ¸.∏.,:, ¸..ƒ. ‘... ..s ._.,.: .,..:
.¸,Ÿ _.,.: ,..: .,s..: . ≤.’ …ƒ.’ ™... ‘ .,.: .·..:
...,.. .,,μ... .... .,.ƒ. ‘ ,,.. .,....: …¸ƒ:..’ ‘.≤: .ƒ...
¸.,ƒ..., π,∏.†. .·..., ..,.,. ...s ..... ¸. _.,.. ..:.., ..:,. .· ¸.
....Ÿ ¸. .,,μ... ....:. π..≤. .,,¸..: ‘ ¸ƒ,... _. _,,μ:¸, _.·.¸
...μ: Ω.. π,:.. ™. ._.,¸... , …ƒ. ..:. ¸,.. ..,.., .:...,. π..≤.
.... _..., ..ƒ..μ. ≥:... ‘, .∫....’ ..μ,.., …ƒ. ¸...: ...ƒr..
¸.. ....,..: ¸. .,..∏: ¸,’ .r≤,:, .ƒ...: ¸.s .. πs .,..∏: ..ƒ...
√,..: .™,.,: ∑ƒ.., Ω·r: ,.. .– ...·: ∑..´ ,, L:.´ , .. ∑...
.,.. -.:.., ...¸
∫ƒ., ,.. ¸¸ . ..,. ..’ ..,: ±≤, ∂.. ·. .,...: ≥.... .ƒ...
..,,..Ÿ ..ƒ:..’ ¸ƒ., Ω... ‘.,.·ƒŸ ¸. .,.◊ ,,.., ..,.·ƒŸ .,.,
.ƒ., ..... ¸. ..,∏. .,.,. _.: .,:,≤,.: ™,.¸ ¸. .¸.ƒ..Ÿ, ,. ´ ..∏:
,,..,. – .,.,.: ,ƒ...: π..... _.:, ..ƒ.,Ÿ .,:,≤,.: ∂∏. .,,.:
...,.,.: .,:.,_.¸’ .,..¸, .s¸...., .s¸.,,, ..,∏,≤...., ..,.... ™.... -
..,.. .... ≈.. .,. ,∏., ⁄ _.:, .Ωƒ‚ ..... .,:,≤,. ., . ∂..’
..∏....: ¸ƒ:·.
Ω.r.:, .¸:, ·: ≈∏. ¸:ƒ: ¸,¸..., ¸ƒ,¸ƒ..:, ..,.... ¸..– ≥....
.¸.: ..∏..Ÿ ≈∏. .....Ÿ ƒ..., ........: ≈∏. ¸.,., .≈..ƒ.: ≈∏.
..,.... ·· ¸. Ω,.¸ ....... ¸. ....s ..ƒ.,Ÿ .¸ƒ.:, ._s ......
.. .,¸ƒ.. .,,... .¸ƒ. ., . ≈∏. ..,∏. ¸.,.´ . .:¸..,
¸.,,. . ..,. ¸,.,.., .. .. Ω..,’, ¸..,’, Ω....’ L≤..´ , ≥.... .ƒ...
..... _∏...., .....∏
´
◊.. . ...,., ¸,¸ ¸ƒ...Ÿ, .≤:.Ÿ ‘ .μ,,. .,,.
.¸....¸’ ¸ƒ≤., .,:,≤,.:, .,.....¸’, ∫..:
..,,...: ƒ,.ƒ, ·· .¸ƒ. ...... .¸.μ,,.’, ¸ƒ.¸’ ¸. ...Ÿ ,,¸ _,..,,
..s .¸.’ …ƒ≤: ,,..... ¸. _. ¸.,: _..,. ¸.. ¸.μ,,.’ ¸≤,. .,.
.Ωƒ, .. ..◊ Ω...., _...∏,:, ,:...: ,,¸
... ≈∏. ¸.,. ≈∏. ƒ..¸ .,. ..,s,´ . Ωƒ,: ,,.:, ¸,μ,,.’ ......
..,:, ¸,,....:, ..,,:: .,...ƒμ., ..’ ..,: ...s ™. .,.,. ..ƒ...,
π. .(¸.,., ,.¸’,, (¸,...∏.:, ¸,:_,∏:, -..,:.. ¸...,:, ¸,.ƒ≤:,
...¸.≤.., ..,,.: ..... ...≤.: ¸..., π .. ¸. ,. ¸ƒ.¸’.. ...,,.: ™.,
¸,.: ¸¸ ™.ƒ: ≈∏. ,.≤: … ..,.·..¸’ ...ƒ: _., ,,:, ¸◊ ....
≈∏. ¸., ¸ƒ.¸’.. ·...,,.: .ƒ. , ¸.... ·. .,.·..¸ ..., ¸ƒμ. ∞,μ. ..
-...s ..,,. ƒ., .-..,. ¸ƒ. ¸. -. π., ,. ˆ ,.. .. ¸,..., .,,.∏s...
… ...,. ≈∏. ˆ ¸,.,., ¸,.: ¸. ,, ... ,,:, .ˆ ,.,. .,: ..-,,.,
..,,..’ ¸ƒ.. ,..·ƒ. ≥.,
..,.. .....¸’ ƒ..¸.. ‹..:.., .,,.:.. ,ƒ≤... ,, . ¸ƒ.¸’ ......,
.:,.:, ∫ƒ∏.: ..,¸.., ........ ¸,.., ™,.. ≈∏. ¸ƒ,... _. _...,.
....¸ ·., ™,.. π,. ¸. ¸.ƒ∏:. ƒ.,.. ≈.. ..≤,..:
Ωƒ≤. .. ¸¸, ._∏.. ¸... ,... ‘ ..., .. ¸,_.., .Ωƒ,: .μ,,. ,...
.,,,: ‘ ¸.ƒ,. -. .... .. ...,. .…..,.. ¸... .,,..Ÿ .,,μ...: .....·ƒŸ -.
,r◊, .. ≤.... .,.,.: ..... ‘ .,ƒ.†.: .,.Œ ≥..... ,.,. ..,¸ƒ..,
,..,.., ,...’ ,,: ≈.. ¸, ´ . ., ¸,. ….: ... ..™....: ..,:, …ƒ.
·....◊ Ω....: .,. _μ,,.’
,... ‘ ¸ƒ.’.. -,...., ƒ. ™.., ¸ ≈..., _μ,,.’ . ,..: ¸ ƒ. ,ƒ.,
¸ƒfi ≈∏. π... .≥.... ¸. ... ..s ¸. ´ . _. ´ .. .ƒ.,. ..,.◊ •ƒ:. ¸¸
,μ...Ÿ ¸¸ .,..,. _:. ¸ π,. ¸¸, ¸. -,.: .≤,. ., Ω·..: .,∏.. ...
¸¸ ..·. ≈..ƒ.: π≤.: _:.,.. ¸,,.s ¸ƒ.¸’ ≈∏. ≈≤. ..s .,.’
_...,..: ¸,.: ¸. ≈..., _μ,,.’ . ,..: ¸ ..s .,...: ..... ‘ ,...
,,..¸ ≈∏., .r◊ ., ‘ -:∏Ÿ ..,∏. ¸ƒ.,..,, .,..: -. ¸..,, ….:,
¸...´ , ¸.’ ¸.∏›, ≥,.. .., ´ .. ‘ . ≤.... .,.,.: ..... ..,¸ .,: ..,..,¸
...’...Ÿ, ¸,¸ƒŸ ,∏≤, …,... ƒ.,. ¸. .ƒ.., -..s, .∫ƒ.. .,.....¸ ...,.
_... ,.¸ ., ... ...,. .¸ƒ.:, ¸.ƒ:, .....: ,..r. ,.,., .Ωƒ,: ,...
...... ∞,¸ ...,., .- ∂:.s _., – .,...,..: .’...Ÿ ‘ π..:.. ,...,
...†. .μ,,. ¸.. ∑¸.,. ......, .¸:..., ‘ .,.∏: ¸¸, ¸.. .....:
,.. ,:. ,.... ...μ,,. .ƒ.ƒ. ¸,.∏fl ,, ... ¸ƒ.’ ......, .¸..,
,..., .∂:.s .,.,..., ..¸,. .,:·≤....., .,...ƒ. ,,.: ,:.... ≈∏.
.,.·..¸.., ..,.¸.., .,.,¸..., .,.,.,..., .,∏,.., ......, ..,≤.. . ,..
.,. _,. .,.ƒ. ‘, .,.... ‘ .,.,´ . ,... ..,..,,.., .,.,:..ƒ., .,,....,
...¸, ¸∏...: .,,.., π. ..·≤.:, ¸,.’ ..,∏., .Ω·..¸’, ..,,.∏: ˆ
..¸∏.:.Ÿ, .·,.
_μ,,.’ ¸ƒ..,: ƒ. ƒ.. .π:.,: ¸.≤.¸, π,∏.†.: ‘ ,,.._. ¸ƒ.¸’
.s¸.,. ., . ≈∏. ,,. .,..†.:, Ωƒ,: ,... ‘ ,,.: .,..·ƒ. ¸..ƒ.,
¸.s, ......: ¸. ™.., ∞,: ≈∏. ≥,ƒ...: .. ≈∏:., ,μ...: ,·≤.’
.μ,,. ¸ ™.ƒ: ...,. ..μ,,. .s¸.,. ’ƒ: .:∏... ¸,,.r,.. ƒ..s ¸ƒ.¸’
.:∏..∏: _..,. ....¸ ,,.:,.fi .¸,’ ..¸ƒ: .¸..¸ƒ. Ωƒ,: ¸ƒ,.∏, .,,.:,
,....∏., ¸ƒ.¸’ ..,.. ,,ƒ∏.:, ..ƒ.,: _.: .¸..,Ÿ, ..:...ƒ: _.
¸.,.’, .¸.≤Ÿ, ....: ...,..., ..,.:, .·,:.. .,.∏: ¸,.·r:
.ƒ≤:.. ........’ ¸†. ..., .(∂:. ¸.≤... ,,: .ƒ,... ,.,, _. π.s
_., .,...: ..¸ƒ:.. ,.∏: ¸ƒ:,.., ..,,∏. Ω..¸’ .:..... ≈∏. ƒ..¸ _.:,
,,: ,,.... _.:, ..,¸ƒμ,.: .,:,≤,.: .,.. ≈∏. ..≤.¸·: .,.◊ _...:
._...,..: ∫.Ÿ ∞,:ƒ., ...,...,..., . .. ™...Ÿ, .:,.∏: ,,,Ÿ ¸,.’
.,.,..·ƒ, ,μ..:, .,:,≤,.: .,.∏: ,,,.. _. ,.., ,μ..:,
™..: ‘ .,..:,,. ..... .,...., ¸. .,..:.. ,..., ,,.:.. ..,.,.·ƒ.,
.¸,.... ,... Ω.. ,..r.∏: .Ω···. Ω.. ¸.¸.. ¸. ™....: ‘ .¸ƒ.¸’..
….: ,.’ ..,... ,..... ¸¸ .:∏..: ,,∏..., ._...:.. ,μ...: ¸,:.:.
¸.....Ÿ ∫,., ..:∏..: ‹ƒ. ¸¸ -,. ,.,..:.. ™.., .,.,. ¸.,. ,....
‘ ..ƒ... ,,.: .,.. π.. ¸¸ ..,. ...s _.:, ¸ƒ.¸’ ,:.:. ™.
,s,., _.Ÿ ™...Ÿ .. ,..., ,,.’ .ƒ., π: ‘ ._...:, .ƒ..:
.ƒ:. √.,., . .,.,. ,μ...: ,.,.. -: -,.. .. .., ._,..: π....,, .…,:
...s _.:, ¸......’ ,.. ™:. _., ..,≤,≤◊ ƒ,:ƒ, ·· .¸ƒ. .,,≤,. ƒ≤≤.
.¸ƒ. ⁄ _.:, ..-.,., √..ƒ. ,. ¸. ..¸ƒ...Ÿ .,¸ƒμ,.: .,:,≤,.:
…ƒ,.., ..... _∏. ..fi ....Ÿ,. ... π..: .∏., ∫.. .,s ¸ƒ.. ,...
, ...... .:,. , .,. ·. ..... .,:,≤,. .,.ƒs .,.·. ¸., π,.....¸
.™...Ÿ .... ¸. .....
∂∏. ....... Ω.. ¸¸ .,... ‘ ¸ƒ.’.. . ,,.,., . ,,.,. ,,.: ™.., Ωƒ,:,
,,.... ¸,..,. .,..ƒ.. .≤. •,.., ’ _s .(.,.,..:, .,.,¸..: ....◊
.:,¸.. .,... …,....: .,.: ‘ ƒ..s ..s ..,.,.., ,,¸..: ,.,. ,¸..
¸.s - ... …,....: .,.: ∞.., ….:, .≥,..’ .,..:,,. .¸¸, ¸.,.¸ ¸·,.s..
.,.,.:, .,..:,_: ,:...Ÿ ≈∏. _.,.ƒ..: _...: ¸. _.μ. ≈.†., ,:.
‘ ≥∏. …,....: .,.: ¸’ ...:..: ⁄..:, π. .,.,.: .≤:.Ÿ, ,... ‘
.,.,.: ¸.,,μ.: .∏. .ƒ≤.: .,:·. ¸. ƒ∏∏... _.: ....Ÿ ™,.. ,,.ƒ.,
.,....: π...:, ¸.,,.’,
._...,.. ¸.¸.,.ƒs, .¸..,¸·: .,.... .,› ,,. .¸..,∏.: ¸ƒ.¸’ . .
,,.: ¸, .,,.. , ¸.,μ:.. ,.∏: ¸. _.μ. ,... ,, ... Ωƒ, .. ¸ƒ....μ,..,
... .-,..ƒ.,., ¸.ƒs¸.., √...: ¸¸, ¸. ...∏.. .,..†.: ¸¸ ,:...Ÿ -....
. ·..¸.μ., ¸..¸ πs ‘ Ω...: ,:.:.s ¸,,....,, ¸,,..μ., ¸..... ..:..
™,.. ≈...,, .™,.. .,..., ..., ,:.,, ..≤: ‘ .r.∏: ,...
∞..μ.. ’ ≈.. ,...’, ¸....: ._r. ¸¸ .,..ƒ., ..,. ¸¸ .π..≤Ÿ ‘
.._... ¸,≤... _.: ,... ., .μ:, .,,.¸., ,,,:... ¸∏.∏: ,,r., ,,.¸ƒ.
,...’ ,... ’ ...,_s, ¸ƒ..., .,... ..,∏◊ ,... ...: ⁄.. ‘ .,..ƒ.,
.,...’, .,...ƒ:, .,.,.:,
.,..., ..s ¸.,μ: ≈∏. ¸,,....., ¸....: π.... ¸†.... ¸ ,... ¸..
...,.Ÿ ƒ,:ƒ, .¸ƒ.: ..s.fi ⁄..: ‘ ¸,..: ..s,. .,.... ¸. ¸·,.s..
_. ,μ. ..¸,.·
´
r:, ..∏r: ¸. π..: ... ≈∏. ¸†.... ¸ Ωƒ,: ..¸..,
...,.’.. ¸., ‘ ≈.. ,... ..,∏., ..,r.
.. ≥∏:, .∏,.. .,¸..r: .,,...: ∫...’ ¸. π.. .¸.: ¸. ™. ¸...:
¸. .r◊ ‘ -.ƒ≤∏:,, ∫¸’ ... ¸...: √..,, ......◊ ∞.ƒŸ ‘ π.Ÿ
.:∏..: ,.... , .,ƒ≤: .,.....: ,... ¸¸ .ƒ.ƒ:, π..μ: ..,◊ ..r◊
,r.: ¸†.. ,...: ≥≤., ¸.: ,....Ÿ ¸....¸’ , .-:... ...s ., .ƒ..: ,
¸,.,.. ¸...: ¸’, ..:∏..: ,.... .,. ,.... _.: .≤,,:: , ,ƒ∏..’ ¸.
√.., .,..μ., .,.¸ ‘ . .†, ¸†....., ∞∏... .,.¸.. ..,.¸,., .,..ƒ. ‘
.-:ƒ... ¸,≤: ≈∏. ¸.,,,, -.:∏.. …ƒ≤: ¸....¸’ ¸.,., ....., ..,◊ ..,,:
≈.. -,... ¸¸ .ƒ.ƒ:, -∏... ∫ƒ,≤∏: ™,.. ™.†.,, -:ƒ. ¸. ≈∏. L

∏..., -.¸..
,,.,., ,,....,:., ¸...: ¸.....¸ ¸.. π.Ÿ .. ..,:.,, .

::fl ¸.s ¸¸,
…,., .Ÿ ,.¸ ƒ... ¸.., .,.. π....: .≤,,:, ,,. ,“ _.: ∞.ƒŸ, ...·:
¸...: ¸. ,.’ ¸†.,: ¸.s ¸¸, (¸.: ¸. ™., Ωƒ,.Ÿ ™...Ÿ .,r., ...,,
√,, ...,. .¸., ∞..†: ¸. -,. .. -,. ¸ ¸,,, π.Ÿ .,. ¸r: ._.., ..
∫ƒ..:, ....∏.: ¸. ≈.., .. ..μ◊, π≤.:, ≥:.Ÿ ¸. -,., ..ƒ.. ¸,,.’
≈≤,,, ...., ..ƒ..†. ,:...Ÿ, .,∏s _.·ƒ. ™...Ÿ .Ÿ.: -.. π..: ’ ¸,.. ‘
™. ¸,..: ¸ ∑¸.,, ..¸...¸’ ,,.,, .¸.,.: ,≤, ¸. ƒ. .... .,....Ÿ
¸.s .¸ ..... ..,,., π... .:..μ.Ÿ _. ..:..Ÿ, . ... ¸.., ’ .,..,.
¸..., ’ .Ÿ.: ....: ∂:. πs ≥...., ’ ,.’, . .¸.. √,›, .,... ¸.,.:
·s, ._....: ,...≤: ƒ. ,....: ∫ƒ≤, ..∏.. ,,≤:, ..ƒ.:.. π., , ..,μ:
π,..:, .- .: ¸Ÿ ≈.,,’ ,,:, ,,∏s ¸. -.∏. .. ≈∏. …ƒ∏, ’, ≈.†, ,..: ¸¸..
√¸¸·ƒ., -.¸,. .,·ƒ. .,...Ÿ ∫ƒ. ¸. _.: ...:,: ¸’, (,,..,: ,ƒ.: ≈μ,, ’
-. Ω.. .. ¸ ≈∏. ¸:.:,, .≤. ..,, ∂:.. -.¸.. -...,., -.ƒ. ‘ -,¸.Œ,
.... .μ., ¸..≤.: ¸. .,,Ÿ , .¸ƒ... ¸¸ ,..., ’, .-,. ¸.,: ’ . .ƒ.. ¸.s
¸ƒ.,μ, ’, ,._.: . ..... ¸ƒ,...,’ ,,.¸.. ¸.:,: ,...., .ƒ≤: π. ¸ƒ∏..,
..,μ:, .≤,≤◊ -.. ,,.. ≥◊ ,.,. ‘ - . ∂..’, ¸...:.. -.ƒ∏.., .Ÿ
,... _... ......◊ ¸¸.. ....≤.∏: ™.†.. ,....: ¸ .Ÿ.: _..†: Ω...,,
.¸ƒ..:, ∂:.. ... •ƒ..: .ƒ≤. -..≤,¸ ¸.,., ….: .,..Ÿ, ....≤: ,.ƒ:
™,:..., √,. ., ¸., .-...¸... , -:... ,.,., ¸...: √..... ¸.. ¸. ∞..μ.
¸., ∞.ƒŸ ∂:. ,... ¸...: .,.... ... ¸., ..,_. .. Ω.. .ƒ.ƒ:
(¸.: ¸. ™. ¸...:, .,,.Ÿ π.Ÿ ‘ π...Ÿ, ™,,..: ¸,≤: ¸,..., -:·.
¸...: ,r.. ..., √.,≤. ..– ’ .. ‘ ¸ƒ.ƒ: , Ω.....: ¸. .,,.∏: .,....,
…ƒ≤: ,... ¸¸ ...., . .., ...ƒ. ¸,...,, ..·..: ¸,,.·ƒ,, ,∏..’ ¸.,.
π.Ÿ .. ¸ ,. ¸ƒr.. ¸., ¸†.,: ¸,, .. ∂:. ™., ..:∏..: ,.... ,
._..: …,: .,,., .,.....¸’ ¸ƒ≤◊ .¸....., ..,...’, L∏...: ¸. _..,
,.... -..,.. ≈∏. ..·ƒ, ’ .,..: ™..: π.Ÿ .. ¸¸.. -∏s ∂:. ™., ._.μ:
.,: .Ÿ ..... .ƒ.ƒ: ,.ƒ...., .≈..Ÿ .,.. ≈:... ._.s .’’. -: .‰¸,
¸¸ √...,, π. -,.ƒ..., ⁄ ¸Ÿ ≥,.†: ≥:.Ÿ ,,. .,.. ¸,..., ƒ,. . ,.. ¸.
._.s ¸ƒ. ≈∏. π.Ÿ .. -,. ≥,:., ….: ..ƒ: ¸... ‘ _.μ. ∂:. ¸. ...
..s.:, .,∏≤.: ¸ƒ.... ≈∏. ∫.. .... ... -.... ‘ π.., - . .¸ .≈... ⁄ƒ.,
,,: ™.,, ¸,.: ¸..: π. ....., ..μ◊ π., .·≤.: ... .,,.,: ..,..,
_., ….: ._..: .. ...ƒ, ≈.. -:,.. ‘¸,....’, π.Ÿ .. ,,: ‘π.†.:
....,s, .,,¸ πμ. .,...:, ∞.ƒŸ ..,. ≈∏. ,,.¸.., ¸...: ,,. ¸.. ¸.
≈. ¸,...:.. .-∏.. ,.,, √.... ..μ◊ ,.ƒ.... ….: ¸,≤: ,,.. πs ....,
...:, .ƒ≤: .∏. ™. ......: ¸.,:¸, ∑·,: ¸¸ ….·ƒ, .. ¸ƒ.’ ¸. _.μ:
,.’ π.Ÿ, ..,...≤: .¸...., .μ∏,.: ≈. .,,..... ,,. ._:. ..¸.›
... .≤,≤. √.., (.:.. .,.,. ...... ‘ ..... ’, ∫ƒ≤, ¸..: ‘ .....
.,.,.,. _.: (......:, ∂: Ω.≤. ... , .∏,,,: ......◊ ™. ......: .,..
≈. .,. πs ≈∏. ,.., _:. ¸.s .¸ ∞.ƒŸ.. ...,....’, ∫’.¸’, ,,≤:
..◊ ,≤, ¸, ..ƒ..fi _. .ƒ:. … ≈∏. Ω..¸’ π,. ’, ,μ., ¸ ™...Ÿ
‘, ...,..... Ωƒ≤, ’, .∏μ..Ÿ ¸....,: .,¸ ….,, , ¸,. … ..., ¸ π,. .,.
¸¸, ...., .,·,¸ ¸¸ .,Ÿ ,..., ¸.ƒ..: ..,...: ∞.ƒŸ, .,,r: ∂∏. π..
≈∏. .:ƒ,› .,.,:. ¸...:.. .¸... √_μ.., ..... -....... ¸....¸ πμ: ¸.s
, ,,..:. ...fl ..,ƒ.’, ¸,.,...Ÿ ™. Ω...: ¸ƒ....., ¸,_.μ:, .ƒ.
¸. ¸†.,: ..., ∂:.: .-. ¸...∏: ...: ’ ...:. πμ.., .. ,,,.†., ,,∏.. ..¸
_μ:, ....,Ÿ ,....: -,:¸ ∫,·ƒ. .. .Ÿ ¸,. ¸.◊, .:,◊ ,... ¸...:
….: ._..: .√.,≤. ..., ’ .. ‘ ∂:. ... ™≤,, .,..:. ¸. ¸ƒ.’ ,,.. ’
‘ ¸ƒ.ƒ: , ¸,.†: ¸. ¸...:.. …..: ∂:.. ¸:,.fi ¸...: ¸. _.μ: √....,
¸ƒ., ._.s ..,.. ≈∏. ≥,:., π.Ÿ .., .,ƒ...Ÿ _. ¸....’ , ¸ƒ,.: ,.
.:. ¸¸, ..,...,..:, .,.....’, .,ƒ..Ÿ, .,....: .,.. ™...Ÿ ‘ ......
...,... ¸. .,.. ¸..., .., ...·: ¸...: ..,. ≈∏. ∫.. .‰¸.. ._.. ≈∏.
‘ .,. πs .¸.. ¸.. .,., ….: . ,...: ∂:., ..,,∏.. Ω ...s .,...,¸
.¸,.Œ ¸. -... ..., .Ÿ -...,... ¸.. ≈∏. ∞.ƒ.,, -.,. ≈∏. ™...Ÿ
≈∏. ..·ƒ. ’ ..,◊ √.. ‘ ¸ƒ.’ ¸. _.μ: ¸ .¸ ....¸¸ .,..., ∞,s,
.., ·:.. ∑_. √,, .. . .ƒ.. √,. ... ._.s .’....’.. ..,.. ∫,’ -.ƒ:
-,¸ -: πs ,..:, _. Ωƒ,.Ÿ .,...:.. ∂:.s, ..≤. ∑_. √.., ·:.. √.Œ
.-... …,., ….: .,..Ÿ ¸. -..ƒ., √_....,
.¸....¸’ .,.. ,∏.., _.: _.:, .....Ÿ ¸. _.μ:, _.μ: ∑... ..,◊ ‘,
_.: .ƒ:.∏: . ..... ,..., ¸ -:, -,...., ….: ¸,≤: .... ‘ ≥◊ -: πs,
..ƒ.: ≥∏.,, _.., ¸. π...:, ..... ™. ˆ ., .., . ..., ..ƒ:.,
.,,,.., ,,., ¸., ,,,: , ......: -..,., -:,.. ¸¸ π...’ _μ: ∂,..,..:,
’¸ .,.. √ƒ., ’, ... ≈∏. .,.≤,≤. ≈... ’, ...... .≤,≤. ¸.: ¸. ™. ¸...:..
.≥.. , π... ’¸ .,.≤,≤. ¸. .,.. ...,’, π...
.,.,.: ¸.:,’ ¸fi
∫.μ..’ ..∏.fl ⁄.r., ...,:.. ¸fi ¸. _... ..,:.. .,.,.: ....:, ¸¸
. .,:..: ¸,..Ÿ ‘ ..,... .... ∫,..... ¸μ:, .¸ƒ:’,
.,,. π..., .. _.s .:.... _., . .,:_,∏:, .,:,≤,.: .:.... (·
¸†.. ¸.: ≈.., π. .¸ƒ,.. .,,:.. ∫ƒ≤. ‘ .L∏. ..,.,. ...,, .,,.:
¸...∏s ... “.,:_,∏:“, “.,:,≤,.: ” ¸. ·s ¸.. .≤.., ¸. ...≤.Ÿ -..:.
,:.:Ÿ ¸. .,.◊ ... .,.’ Ω.≤. ‘ ..,..
`
πs Ω .....´ .. ..., ≈..Ÿ
, ¸..∏μ: ¸..,: ≈..Ÿ .≤,≤. ...,. ..,.,.: ,ƒ...: ¸. ,... …’ .,.:ƒ:
.™,.¸ L,. .,.’ .,.,. ‘ ...,.,. L.,, ¸μ, ¸¸, ....“ ∞∏.fl .¸.∏:..Ÿ
.,,..:.. ..,..: •.,.¸.s
.:..ƒ. .,...: ,μ. .....∏. , .,≤.. … ¸,. ._... ..,:,≤,.:..
‘ ..,,◊, ≥◊ .,...∏: ¸ƒμ, ¸ _. .,. L,... _,... , .,...∏: .,...:
-..,. ,,r.. ‘ -,:¸ ,μ.., ….: .¸ƒ....: ¸,.¸, ...,.. ‘, .-.s.. ¸.,..
≈∏. .Ωƒ,.Ÿ .. ..:≤.. .¸.. ..,..≤.:, .,......’, .,.....’, ..,...,..:
...,

.,.,. ..s.. .‚ ¸: .,,∏. ¸¸ L,.Ÿ ¸. ..,.,.: ....∏. .:¸..
¸¸, π. ._:,≤,.: ,.’ .. Ω... .¸ƒ.. ..: ...†.’, .-,... ¸.

.,....
√.. ‘ ......: ..r.’.. .,,.. ,ƒ., ....≤: •,. -.,. .-. .,:.:Ÿ
_.: .∫,.: ∂∏. ¸.: ≈.. -¸.,: ¸. ¸,,. ... π≤. ⁄ ¸¸ ..ƒ≤. ... ¸.∏,:
..,¸ƒ...μ,.:, .,:,.ƒ.,’ .,.: ..r. _. -…¸ƒ,.. Ω.r.∏: .,,.,. ...
..,,μ...: ...·≤.’.. , ..,..:∏..: , .,μ∏Ÿ ..¸ƒ:.. . .¸ .,..μ. ... _.:
¸ƒ≤. -... ._... .,.,. ¸. ·.†. .,...: -... ._... .,.. ’ _.:
.,.. L. ..... ¸ƒ.’ ∂∏.. ..,...,..: .s¸...Ÿ , ,μ◊ ‘ .,...:
.,,∏. ≥...., .......: ,,≤:, .,.’ ≈∏. .¸¸.., ¸... ..,.. ....Ÿ,
.π.≤: ≈.., ¸...:, .≥...:
∑ƒ∏..:, _,..: .,,. .-,... .. ,. ._.... ..,:_,∏: . .
.,.∏: ¸ƒμ, ¸ … .π..:, ,∏.:, ∂∏..: .,,., ..≤..Ÿ,
...., ., .≤.., ¸, ....., ..s -.¸ ¸. _,..: ‘ ≥◊
.. π..,, ,∏..,, ∂∏., ¸, .(¸.,.’ ¸. _.s ‘ .,...∏.:.. .. ,
´
. .: ,
..., .,s.◊ Ω.r.: .,,.†.,,, .,..., _.: ...ƒr.Ÿ ¸.:¸ π.. .....,
¸.,.::, ,∏r: ...ƒμ. .,..¸.“ _.: ._...:, ¸.,:..: .,.: ¸,.. ¸.μ.
” Ωƒ,.. ∫.,.... .,. ..,,◊, ..,μ: ¸. ....,: .,.ƒ... ™. ...,...Ÿ
..,:,≤,. ..r. ., ... .,.ƒ... ,.ƒ., .“.,:_,∏:” Ωƒ,., ” .,:,≤,.:
.∂:. ‘ ., ..’..Ÿ ∂∏. ‘ -.,,. ¸. .:,.. ¸.¸., ¸.. .,...∏: ,.... ¸.
,∏:. ¸. .,.ƒ... _,∏´ . , _...´ .. ._.Ÿ ™...Ÿ ...,r.. ....¸, ¸,ƒμ. .,,.
.“.,:_,∏:” ,:.:Ÿ ≈∏. ,ƒ...: ∑,. ,...,, ..,≤,≤◊ ” .,:,≤,.:”
∂∏. ..,.ƒ... _:.. ’ .¸.:¸’ .. ‘ ≈.. - ...ƒμ◊ √.. … – ., . _.
π...: .π:.., π.,.. .•,.., .,. ∞:.., ..¸.:≤:.. π. ...., .... ..,,◊
.“.,:.. √.,.. , ≈.,Ÿ ∫ ƒ

:: ∂: ” .,.,.◊ .,..†,., .,...,. .– ._.. πs
.,,..s ..,¸ƒ..: ..,,◊ ∂∏. π........ ., . .,:.’ , ∂:. ¸. ,s’,
.∏...:, .:....: ,.....: ≈∏. .,..., ∞...μ.: .™...Ÿ .,. πs -.– ™.†.
,.....¸ π.’ ≈∏. , .,,.. .,....... .,...., .,...,:.. .,,∏. π,..,. .-,.
..,....Ÿ ..r.∏: ‘ ._...: .,.. ¸.
..·,: ‘ ...,Ÿ .,μ.Ÿ ∫ƒ≤.: .,s..∏: ∞..μ... .·.. ._,..: .,,..
,,.,: ¸.≤. _.. ..,...¸ ¸ƒ.: ¸,, ¸:, .,,.Ÿ .–, .-..,... ‘ .,..†,.
… .-... .,: ,.,, ’ ” .ƒ.ƒ. ” ¸. ,s .·. ..,. .,.ƒ.. ¸ƒμ, ¸:, ..,..:
.,,,Ÿ ¸..ƒ..:, ..r,∏.: .,,,: -,., ‘ ¸ .Ÿ.: .,s.◊ ¸..
._,..∏: .,≤,≤. .,,. ’ -. _. , ’ ...... .≤,≤. ,,,≤. ¸¸ ..∏..ƒ, ,. ƒ. ,
...,...Ÿ -..:∏.., Ω.r.: ...,. ¸. ..,.. ..∏≤...., .,. Ω·.¸ π...., ¸,..
∂∏. ...,¸, ≥∏. ≈∏. π..., .≈.... ¸ ..,∏. -. .-,.., .. ∫, _.., ..,
¸ƒμ, ¸: _.: ._,..: .,,.. ....,:.:. π,. ..,◊ .∏≤...Ÿ ....,: .:∏..:
..,..: Ω.r.: .ƒ:.., ..,,∏. .,...,: ...,,: π: ‘ ._... , .ƒ., … .,:
_..,, √.ƒ., ¸,., .. ’¸ .…,μ. , ‘.≤. ¸..¸ …’ .,,., , ,..., ¸: ….:
.π,,,: π..:, ...,,:, ¸...: ¸ƒ.. ≈.... .-,∏.
.:,.: _. ..ƒμ◊ , .¸:ƒ: ƒ. ,s.◊ ¸ .,μ. ≠,ƒ... , ≥,ƒ... (·
.-.ƒ... , -.ƒ... ¸ ..,:,≤,.·: ..,...Ÿ ...ƒμ◊ πs ∫,.– ¸ƒ..ƒ. ƒ.,
¸ ...... ≈...., ..,,.≤.., .:∏..: ,. .
´
s _., ..,.·.¸ π...., ≈... ‘
.¸:ƒ: ¸.,:, .,s.◊ ¸.. .¸...: ¸. ....: ¸... ‘ ..,., ..,≤.s .-.¸,.
.¸ƒ:., Ω.≤. , _. ¸. .-,. ,. .. πs ‘ .π.†.: ,...., .....: ‹, ƒ.
πs ¸ ....... ..,... .::.. .,μ. .,,.. ..,r.: √.. ≈∏. ..,..≤∏. ,.,,,
¸ƒ...Ÿ ≈.,. .¸:ƒ: ≈∏. .,“, ..†.... _. .,s..∏: ...¸... , .r.·.
≈.. .-.. ¸.∏..: , .,.≤.:, ,,...: .,∏... ≥...., _.: .,.:ƒ: ...,.
¸ƒ... ‹ ≥.... ∫.≤. ‘ .,.. ´ ...– ..,:.μ..¸ _., .Ω..¸’ , ¸...:..
...†. π,. .” .,....Ÿ .,..,..., ..,.,¸..: .,..,.∏. ..,.·ƒŸ .,,r. ”
, “,s.◊ ” ¸. .....Ÿ L∏. ¸¸ .-.. _.,. ¸ƒ.. ‘ ..,:. .,,..
¸¸ .-... .. .,.ƒ, -,. .∏. ¸. .“.:,.:“, “..ƒμ◊” ¸. , “¸:ƒ:”
ˆ ¸. ,.. , .¸.. ¸..¸ -: . ¸.. ¸..s ,s.◊ ¸’ .¸:ƒ: ƒ. ¸.,: .,s.◊
.,μ◊ _..,s ¸. ∫,., , ._.., .. , .√,.. ..,.... ∫,,, , .ƒ, ...fi
. . ..,....Ÿ .,.ƒ..ƒŸ , ..,..: .,,r: ¸. .,: π... .

..,s , .,.ƒ:
‘ .,ƒ...: ¸. ,...: ..s,..Ÿ ..,.Ÿ, ...ƒ≤Ÿ ¸. -∏., .. πμ. .¸:ƒ:
.-:.:,’ ..... ._.. ƒ,. .,:...Ÿ, ,,≤:, ....: , ..∏: , ,,¸..:, .,.,..
¸:ƒ: ..ƒ.,s ≈.∏´ . ¸ ...:. _.,., ·. ._..: , ∫.,.: ...,◊ ™., ‘
..,...: ,s.◊ .,..... ‘ .,.., . .. ´ Œ , ∫,..´ ., ...:..
’¸ _. ¸¸ ..ƒμ◊.. .“.:,.: , ..ƒμ◊ “.,.... ¸.., ..,. ∫.◊ ∂:.s
¸..¸, .. .∏. ‘ ...s.◊ .:.: ..,.,. ≈∏. ,... ...·ƒ. _ƒ..., _...,.. Ω.r.
¸¸ .¸.ƒ.,Ÿ .,....., ..¸ƒ.¸ _... ..,..,,:. ._..., .:.,.. _,. .¸..
...,..∏: ,.¸ , ¸.,s _,. ..:,.: . . ...,..’, ∫,,: .,.... .

·. , ·...
,..: .ƒ∏. ...:.. _,. .¸.∏,: ¸. .∏. …’ ._.:ƒ: ∫·≤...’, ..,μ:,
.,s..∏: .’, .¸,,.†:.. ƒ. .¸:ƒ:, .:,.∏: .’ƒ: ¸ .

..:. _.., ’, .¸.μŸ,
.¸:ƒ∏:

.... ƒ. ._.:ƒ: .....’ ¸’ .......: _...,..: Ω.r.:, ,μ.∏: ,
..ƒ.,s ¸. ...... .,... …’ .,.,¸..: .,ƒ,:, ._...,..: -..r. , ,s..∏: ’
..ƒ.ƒ: .∏.¸ ...·ƒ. ..ƒμ. ¸. ’ ..ƒ∏. .,:¸’ .:,.:
,s.◊ .ƒ., ≈∏. ,..·ƒ. _. ..´ , .,,≤..: ƒ..: ∂:. ≈∏. ,,...Ÿ L∏..
.¸,Ÿ ,μ◊, ⁄.r:
.,s..∏: .,..:.¸ ¸¸ ¸:ƒ: ∫ƒ– (·
_..∏, .¸:ƒ: πfi ,s.◊ ∫·.¸’ -.ƒŸ ≠,ƒ...:, ≥,ƒ...: ∂:.: ..,..s,
.,,. ¸., ..μ∏.‡ ¸. -,. .. πμ. ∫ƒ..,, .-.. ‘ ..,., .,μ.s ¸:ƒ:
..... .,μ∏. ¸¸ .-.,. ≈∏. ¸.....: -.... πμ: .... .,μ∏. ¸. .._.,
....., ….: ¸.≤:.. ....., .. ∂∏.,, ..,., ¸ -≤. ¸. ,,..,, .-:.¸, ,s..∏:
,., ....., ¸. Ω,.,, ....., ¸. ,,, ¸, ..·,: .¸.≤. ‘ .∫ƒ.,, ∫ƒ..,
-:¸’ -..s .-,∏. _.≤.: , -...,.. ....., ¸. ∫.,, .√.,.:., -..,,. ....., ¸.
.,.,∏..:, .,.·.¸’ -..μ,., .,s.◊ -.. .,, ….: ,.’ .(ˆ ,..... ,
...,,... ¸. ..∏,: ‘ ..., .. πs ¸ ..,μ. ¸.,., ,,ƒ... ‘ ..,..,.
π.†.., Ω ,μ. .. ,:., . . . _. .‰¸ ..,.– ≈.. ¸. , ..,¸..†. , ..,.,..
..∏,: ∑. _.:ƒŸ .

.,...μ., ..,,... .≤. ...,:, ..,.,: ≈∏. _.,: .,.
..,,.Ÿ, π.†.∏: ,s.., .π,..∏: .... ƒ,. ∂:. _. ∫ƒ≤, ¸. ¸¸.. ‹..:..,
-.ƒ.. ™.,, ¸. πs ... .√ƒ.’ ,,.μ. ..... .,,, .,.≤.:, ,...◊ ≥....,
.™,.. ≈∏. ... .....: ‹, ≈∏. -,,..: ≥◊ .,,. ƒ: , - ..∏s ∫ƒ≤, ,
.,s..∏: .’ƒ:, ...::, ,μ..: .., ¸.≤., .....: , ....:.. ,,∏, ¸ ¸ƒ..
,.†. , ..≤.: ..≤. .™..., , ¸,, .. πs .¸¸ ....: Ω,∏, ¸ π.’ ≈∏. ,
π. ._..’, ._.:, ¸..ƒ: -. L,.,, .¸:, -... ._.. ∑... ¸.,∏. ..,:’
¸. -∏.– .. πμ. .Ω..Ÿ, .r≤,: Ω·. .¸..... ‘ ≈.. .≥◊ -: ,s.. ∑...
, .≤. πs ,,.., , ......:, ..,...’ ...... ,.,. ._... , ∫.. , ...ƒ.:
-,.., ’ ….: .¸..≤Ÿ ,s.◊ ≈∏. ,μ,. .Ω.r.: .,. ‘ .ƒ. .¸ƒ≤.∏: .:,.fi
..,:Ÿ ¸. .,μ.Ÿ .∏...: √ƒ., ,...: ™≤,. .-.∏. ¸. ’, -,., ¸. ¸. π:.,:
¸. ....., ¸... πμ. ._,..: . .¸ .,. ...·. ¸,¸.,. ¸. , .¸....:,
_..≤.:, .....: ¸ƒ.. πs .≤., ...,,..Ÿ .,.:ƒ: -.ƒ≤., .-:.., -...ƒ.:
√...¸ √.≤., .., .-.r,.. _.,, ,s.◊ ,.†., .. ∂:. , .¸:ƒ: ‘ ¸..μ:
¸.¸..,. .(√.≤... ,..., -:..†., -..Ÿ ¸,.... -,∏. ¸.¸.Ÿ -,,... ...
....¸’ ..,.. .¸....: .¸, ,,,,,.. , .,,...:, π,μ..: .ƒ... ≈... .,,,.
.ƒ. ...·..:, ....: ,,.·ƒ, ¸ ..¸, ..,.†. ., ,,..,,∏. , ..,∏.: ..: ‘
._..†: ,,..., ....: .¸,. ¸ƒ.,.., ,,.... ≈∏. ƒ:.μ.,. ....,Ÿ, .:.Ÿ
..≤,≤◊ ∫ƒ., ≥◊ .,... ¸. ,,.,. ¸.
...,μ:, .,,◊ ,,,.: ¸,.: .¸,.’ ¸.: .-.... ∫ƒ:, ’ ¸.,. - . ≈∏.
..,’ ..... ,∏≤... .,ƒ..Ÿ ...†.: ¸..¸ ‘ ..,..’ .¸.,.., ¸,.fi πs ¸ƒ.
-.ƒ.†., .≥◊ .ƒ..: -...... ¸. .¸..., ¸ -,∏. ….: ƒ. .,s.◊ ,,..,,
-..ƒ. , ...,◊, ,μ◊ ‘ ..,..◊ ¸ƒ:.: ¸.ƒ. .,,.†.≤. _.: ._...∏:
-: …,. ’¸ ..... ∫.: ..,. ..,.,.,. ¸ƒμ. ¸: .-,... ™. ...ƒ. .,.ƒŸ
.¸,...,
abu-shamsan@windowslive.com
!!Ò°ü≤dG É¡Hòc πÑMh á«Hô©dG á°SÉ«°ùdG
(¥ÉW øe ™e ¢SÉædG)
(4-3) »æWƒdG »YƒdGh QGƒ◊G äÉjóéHCG
Ali95312606@hotmail.com
naebrabia@yahoo.com
abu-shamsan@windowslive.com»æ°û©ŸG Oƒ©°ùe øH »∏Y
∑hÈe â«H ™«HQ øH ÖFÉf
»eQÉ°üdG OƒªM ôgGR ¿GôgR
13
iDhQ
äÉ©bƒàdGºéëHIQÉjR
¸.ƒ... ¸.:∏..: .:·. ,.... .,.†. .,. π.ƒ´ . _.: ∫.,≤...’, .,..◊ ´ ,..r.
. ,.·..¸’ . ,¸ƒ,.. ¸¸ .,:.◊ -.¸.,¸ ¸..¸ -√..¸, ˆ -r..- ,r.Ÿ .,... ¸.
` π,:., .≥,...: .∏,: .. ‘ -.:·. .,. ≈r., _.: ...μŸ ≈∏. ` .,s.. .. ,.,,¸’
.. ,.,,¸’ . ,.·..¸’ . ,¸ƒ,.. ‘ ...,≤: -.:·. - .μ. ….: _,μ: ,,.≤.: ≈∏.
..ƒ≤.Ÿ ._,μ: ∫..’ ..,....: .¸.,,: √.,. ..·: _.·.¸’ .....’ ´ ¸.μ.,,
...·.: ,,ƒ:. ∫·. ¸. .¸,.∏,: ..∏... ‘ ,... ,..... ,,,. ‘ .,,∏.
≥,.ƒ., .. ,.,¸..: ...·.: ,,,.., ....s .’..Ÿ ‘ ..,.,. ....≤: . ,....:
‘,.. ,,≤:, ¸ƒ. ¸... ≈∏. ,μ.,. _.:, .¸,.∏,: ¸. ..,.Ÿ L.,,:
.. ,.·..¸’ ¸..,Ÿ ¸. ..,∏...´Ÿ . ,.,¸..: ,..,’,
≈∏. .. ,.,,¸’ . ,.·..¸’ . ,¸ƒ,.. ¸.,.¸ _..,¸ ¸... ¸.,.,: .,s.. ´ ._.,,
.. ..., ·,:. ..¸..‡ ...μ. -_.,∏.¸’ ¸,...: .,... ≈∏.- ƒ,.. ..:∏..: ¸
_. ,:, .....:≤: ∞∏.fl ‘ ..:∏..: ™. .,...·. ,,..,. ‘ √.·. .,.,: ...,.,
.. ,......’, . ,¸...:, . ,...,..: .’..Ÿ ‘ ¸,.∏,: ¸. . ,....: ...·.:..
,:.... Ω.., ., -.. ..,: ¸¸ ≈.... ..:∏..: ¸¸ .,. ..:..,.. .,.¸ _.,
.¸,.∏,:
≈∏. ..¸, _.:, .¸,,¸, ..:∏..: ¸. ...·.: ,,ƒ:. . ,.. ≈∏. ..,s..: ¸.,
Ω·..∏: .. ,, ., ,.·ƒ ´ . -... ¸,.∏,: ¸. ¸,...: -..., ._,,¸’ ¸.,.,: ¸...:
..≤:.Ÿ.. ¸,≤...’,
_.: ...ƒ..ƒŸ ,∏.. ‘ ..≤:.Ÿ ‘ ¸,≤...’, ¸.’ ....¸¸ ¸ƒ..ƒ. ¸.s ..,
.. ,.,,¸’ ...,≤: ™. -ˆ √. ,- ¸ ..Ÿ ¸.:∏..: .:·. .,:ƒ. ...,.
..,:ƒ. ...,.: ” _.: ...ƒ..ƒŸ .,. ¸. ....ƒ.: ,... ...s .¸.,,:..
‘ ..... .…......’ ¸,...:.. ..≤.¸·: .,..... ,....: ¸,. _.: .. ,....’,
...:∏..: ¸¸ _,,¸’ ¸..: ,,.... ∫.›
¸ƒ.... ¸¸ ¸,.∏,: ¸. ...·.: ´ π≤.. .¸,,¸ ¸¸ .,....: .¸.,,: ¸ ...·., ..
.¸≤,...: ¸,...:, ¸,.∏,: ,:...: .. .,: ¸,...: ¸. , ,“ ,s
ájDhQ
É¡«ÑJÉc ô¶f á¡Lh øY ɉGh Iójô÷G …CGQ øY IQhô°†dÉH È©J ’ IQƒ°ûæŸG AGQB’G
Ω2013 ¢ù£°ùZCG 27 ≥aGƒŸG `g 1434 ∫Gƒ°T øe 19 AÉKÓãdG
¸. ¸. ¸... .,.... ,. ..ƒ: ,..s ¸ƒ.. ..... ¸.,.≤., Ω·..¸’ π..
….: _r.∏: ∞..: .. ¸. ,.,, ..s, .2011 Ω.. .,...,∏: ¸.....’
” _≤,≤◊ Ω·..¸’ ¸ ¸. ...., ,..μ: ¸¸.. ¸ƒ..: -,∏. π....,
.’·ƒ. ,. ¸., .Ω·..¸’ π.. ¸.. ._....: .... ¸¸ -.,,– , -∏..
·,..μ: ,,.. ...., ¸,.: ....
¸..: .,.. ¸. -.:,. ..“ ‘ ≈∏... ’ Ω·..¸’ ..r. ¸ ∞:·ƒŸ ¸,,
≈.r.: ¸ƒ≤: πs -. .,. …¸ƒ:_.¸’ ™..ƒ.: .,. .¸.:..’ ¸¸
™....∏: ¸,’ ..,.,: ‘ -.,,≤,., -..r. ≈∏... π. .,,¸..: _.
.….·,Ÿ ™....: ¸,≤: ¸. ¸.....: .≤.: ∫ƒ∏.. ¸μ: .∫,’ _.·..¸’
.…,....: Ω·..¸’ ¸,. .,.,. . .. ...·. ¸... ¸. ¸.... ‹ƒ.. …
∫.. ..s, .,μ◊ ≈∏. ¸.,... _. ¸. .,,... .·,..... .,.,.: .∏..s,
¸¸.. .·ˆ -,...,: ...,.. ™∏. ∞,s .√ƒ:,., ¸ ,.¸ ¸,.∏: ¸....
,. ....·. ¸¸ .-:ƒ≤. -μ∏. ≠,ƒ...: ¸,.: Ω..... √... ¸. .,,...
... .ˆ ..,∏. .., .ˆ ¸.¸’ .√.,.,., .√¸.., ˆ ...†. ‘ ≥....
._.. π.†.:.,. ¸...∏: -.s,. .., ._∏. ...
.,,. ...., _...,. ¸.¸ ‘ ,..μ: ∫ƒ≤, ..,... Ω·..¸’ . , ´ . .≤:
ˆ Ω·s ...:¸ ” .≤. .,,,.s ∞,,– ‘ ,..μ: π. .,,. -.,,–
Ωƒ,.. ¸.μ.. .._:. ..,.,.,.. .:..ƒ. .,...Ÿ .:...,: -,ƒ...,
....s .,... .,..., .¸ƒ...Ÿ, ,....: Ωƒ,.., .,,∏s ......: .:..
,... ¸..., .¸,≤: πfi .∏. ,.s ‘ .,.,,.., .∫ƒ..,: ¸¸
∫·. ¸. ˆ.. ∑,..: ≈∏. .,∏s Ωƒ≤. ..ƒ: ¸,.: ¸... ...¸....
.ˆ ¸,.. ≈∏. ..,:,’, ...’ -≤.., ..∏..Ÿ .,...’.. ¸.,¸’ ¸.≤.
,,...Ÿ ∫ƒ. ..∏.fl , ._..: ¸†.. ...... ¸.μ. ,..μ: ,,:,,
¸,.: ƒ. Ω·..¸’ ¸ ¸,, ’ ·... .¸ƒ.∏..Ÿ .,,∏. ≈.,. _.: ..¸.:
...... .,,....: ¸.,.’ πs ƒ.π. .L≤. (¸., ..fi_,.: -. ...….:
,,. ≈∏. ,,.,.. ......: ..·ƒ, ¸ ¸,, ’, ...∏.fl .,.,. .., ≈∏.
,,.. .:ƒ≤.Ÿ .,...’ ..·ƒ. ¸ ,., ’ ‹..:.. .¸ƒ◊... ..≤. ∫,..
.-≤.ƒ. ’ , _,≤: ¸..: ≥.ƒ. ...s ¸¸ .., .,,.... ‘ ,... _. ¸.
√ƒ.... .. πs ,,¸ ¸. ..,,,. ƒ. ,,.., .Ω·..¸’ ≈∏. .,,: ≈..,
¸. .∏.., π. .,.... ¸. ƒ.≤,., ¸ _. ¸. _,.: ¸. .,... ¸.
_.,.◊ ¸..: ¸¸ .,..μ: π. _:... … ...,∏,.,..¸’ ,,:·.
,.¸, ¸,.: .,...’ .,.μ. _...: .,.. .∏..s ,. ._.....: ¸¸,
¸,μ: _,.: .¸ƒ.., ,,...: Ω·..¸’ ..ƒ.. .,... ,,..... ‘
._.·..¸’ ¸,.∏: ...,.,: ...’,
..,..:.. Ω·..:, .·..: -,∏. _,.: ,,¸ .... ,..μ: ¸†.,, ∂:.s
¸,,, ..ƒ... ™... ,.. ‘ .,,∏. -:ƒ.., .ƒ... ... ,.. ‘ _., ......
¸ƒ...Ÿ, ,....: Ωƒ,.. ¸, ..,.,≤: ..,’ ‘ ¸ƒ.... ’, ,.... ’ -.
....≤: ¸†.,,, .-∏,,... ,.·.:, _,≤: ¸..: ∞,,– ¸¸ ¸.
..¸ƒ: .,.., ’ ∫ƒ≤. _.: .,,≤.:
_.,.: .,¸ƒŸ ¸.s¸ .:,:¸ ,..μ: ¸. ..,, ’ ∫ƒ≤, ..,... ,..μ:,
….,..., ¸, _·≤. ¸..≤. ¸¸ ¸.s¸’ √.. ¸..†.¸’ ≈..., .. ¸.≤.
...∏... ∞∏..: √_.. ..,. ,r.: ....¸’ ,ƒ.’ ..,... ˆ ,..μ.
...,,,..,
™..ƒ. ...∏..Ÿ ¸. .,..: ™.†, .,...: …,...: √.. πμ. ,..μ: ¸¸
¸. ™.†, _..,.“ ….≤. ≥:.. ¸¸ ....., ∂:. π.., .¸ ƒ., .∂..:
..., .,....., ._.,.: .,: ‘ ≥,...∏: .,.ƒ: π,,..: ¸,≤: ..,
’ ƒ,. ...,.. -.,... ¸,,., -.ƒ... .,.. _r.: ∞.. -. ,..μ: ¸
.., .-...... π..s ≈∏. ≈.:. ¸ ..μ. .,....: -._. ¸¸ π. ,.... .≤.,
π,∏..:, .≤.: ¸¸ _.s ,,. ¸,’ ....: .·,∏..: ‘ ,..μ: ,.,,
¸. _..: ∞...: ‘ .,,≤.: π,.....: ‘ ∫ƒ..: ¸. -.μ: ¸.,...:,
....μ.¸ π. ,,.., ,..μ:
ƒ,. ....: -..,.., -.,.., ,..μ: ¸¸ ...,r. ¸μ. ..,. Ωƒ..: ≈∏.
π,. ¸. .,,. .,: ,.ƒ., _.: .’.μ..¸’ ¸. .,..: -..,: ¸. π..,
¸ƒ.... ≈∏. .. .....’ ,s,., ....¸’ ¸,., .,.·..¸’ .....Ÿ
≈∏. ...¸. _.: ,,...Ÿ ¸†.. _., ¸ ¸μ, .‡ -..,. ¸¸.. .,.’
..≤. ’, ¸..≤. ·. ....
h_alabri88@hotmail.com

ΩÓ°SE’Gπàb{
zIÉæ÷G¢ùjó≤Jh
…È©dG Ú°ùM

?
k
Éà«e¿ƒμJ ¿CGº
q
∏©àJ ∞«c ó«L¥QhÖY’ ∑QÉÑe»æ°ùM
»°Tƒ∏ÑdG ≈∏«d ¿ÉØ∏N óªfi
·“..,. ¸ƒμ. ¸ ,∏... ∞,s”
.,..,: .“ƒ.,.:.s ƒ:..,¸” ,....: ,..μ: ∫.,. ¸. .... ¸ƒμ. .. ,,. .,μ.
.,:.,. .,.....: √.. ≈..., ,..μ: ..,.μ. πs π,.... Ωƒ≤. ..., .,.....
¸., ...∏.fl ¸,:. -..,. ‘ .,,..., ._.s ... √_.. ….: “¸..ƒ:.. .,..:”
...,. ¸ƒμ, ¸ ‘ -.,. ƒ. “¸..ƒ:.. .,..:” ∫.,. ≈∏. ,:. _.: ¸.μ.’ ¸...
_.., ∞,s ¸_: ƒ. ∂:. πs ¸. ,,..:, .,. -. ƒ: ..s .≈.ƒŸ.s .,..., ¸ …
·-.,. ¸. ⁄..:
¸,·ƒ.. ‘ ¸ƒ∏..., ’ ¸,.: ∂::,- _..,, .ƒ.’ ¸. “¸..ƒ:.. .,..:” ....,,
¸s..’.. .∞,....: ¸. ._.. .... .ƒ.’ .,r. ‘ ¸ ¸¸ ,..,. -¸ƒμ:
.,..:, ......,.. ¸ ..: ≥,.. _.: ∂∏. .... .¸ƒ.. ‘ _. ..,....Ÿ, ∞.ƒŸ,
¸. ... -.... ..ƒ: ‘ ±.·, ¸μ:, ....,: ¸. .:,.. ..: , .ƒ, .,.. ¸. .,,∏.
≥..:. ...s .¸ .-,∏. ƒ. .. ≈∏. ..ƒ:π,≤. .. _.:, .._,μ: , .∏,:.†: ...,ƒ..:
.. .., ...r.. _., .,..› ∂:. ¸.μ. ≈∏. .,. ’¸ ..μ...... .,≤:.. ¸....
.,.¸’ π...: ‘ .,.,:.. .... ,..., ...., ¸ ..... .≤,.. ,,.., ¸ -.... ¸.
..,. -.’ ™,:..., ’ -.μ:, ..,¸,,.. ,.,, ,,ƒ...
’, .._,... ,.,. _.: ∞.ƒŸ, ...’ ∂∏. √.Œ .ƒŸ ¸ƒ... ≈...., ¸.,
∞.ƒ. -.... ..ƒ: ‘ -.μ:, ∑.,.¸’ -,.., ± .– ∞.ƒ. ...., ... ¸. .™,:....
¸, .≤....: -..,Œ ƒ. ·.. -,∏. ∫ ƒ., .. ¸ ∑¸., ¸. ∞.ƒ. .,,,≤. ƒ., .....s
..s ..’ƒ: π,. ... .≤,≤◊, .¸¸ƒ: ¸. _.μ: ≈:., ¸ ≥...., ’ -.. ≈≤,. .. πs
...,. ≥≤... ¸ ..., ≈..– ’ .’.... ¸. .,. ¸ƒμ. ” ¸..ƒ:.. .,..: ” ¸,,
.-..,.. ≈∏. _...: ™,:.... ¸ ¸,. .,∏s -..s ‘ ...,.. ¸ƒμ. ….: _...Ÿ ‘ ’
..._...: ™.†., ¸.s ƒ: ≈.. ...,. ≥∏.Ÿ π,≤...Ÿ ‘ ’,
..ƒ:. ∂∏. ¸,, ·..,. ¸ƒμ, ¸ .,,, ¸Ÿ .ƒ:. ” ¸..ƒ:.. .,..: ” ,,:,
.. ...:... ‘ ¸.,:, ._...Ÿ ..,.. ‘ π. ≤ ´ . π´ s ..,◊ ¸.. -.... ¸...¸ _.
¸. ,.,: ≈.... ‘ π,.,. … .,,∏. π.., ¸ .. ™,:..., ’, ..:,.. ∞,.†, ¸
...,..... ∞∏.fl
...,. ¸ƒμ., ..,◊ ‘ ..., .. πs √.Œ ·.. ..ƒ. ¸ƒμ., .ƒŸ .∏.,Ÿ π... ¸.
¸ƒ... ,.†., ¸ .,∏, ’ .r.∏: √.. ‘, .∏.,Ÿ √.. ‘ ...¸.. ........ ,,.,.,
,,,... .,..., ¸,,.’ πs.... _. πs...Ÿ πs ¸.. ¸≤,: .¸¸ ,.,.¸’ -.¸ ¸.:
,,,∏. ,.,, ._.. πs ¸’ .≈.ƒŸ _.., ¸ -.... ¸. ..·:¸ ._.. ’ .._.. ’ .,.
√.. ‘,.¸ƒ,.¸,.., ≈.ƒŸ ¸¸.. ..,.·. ’ ∂:. .. ƒ: ≈...._.. … ‘_μ..:
•.,.¸’ ¸.., ¸ ƒ. .“¸..ƒ:.. .,..:” ... •.,.¸’ ¸ƒ... ¸. .. ..,:·,ƒ...·:
..,.. ._.. … _,.. ‘ π.., ¸ ¸,. .,..,. -....: .≤..:. -.... .., ¸
..ƒ.›¸. .¸.,. .,Ÿ ..,.¸¸ ” . ·... ™..ƒ∏: √.,.. ” ¸..ƒ:.. .,..: ” ™..., ,.
.,.’ ¸ƒμ, .. -.’ ¸.,: ..,∏s ..ƒ..Ÿ ≈... ∫.,, ¸ ..,. ¸... ¸. ...
π..∏...∏: ™.†., ’ ≥... ‘ ,.,. .. ..,. ¸.,.. ‘ ¸ ..†´ . ¸ .. ...’ ¸’ π.
.” _∏.. ¸...Ÿ ,,...., π. _..,:
·” ..,. ¸ƒμ. ¸ , ∏... ∞,s ”
..... πμ... .,s... _. .∑ƒ∏..: ¸¸ ” ¸..ƒ:.. .,..: ” ´ -∏ .. ….: ∫.,. ..
¸ ≈∏. ..·. .,..,,: ..... ...,◊ ≈∏. ..... , , .....› , ,..,:
..,...,., ..,..,sƒ∏.., ..,s¸.¸, ..,..ƒ., ..,.,.....¸, ..,∏,..... π..μ. .,.¸ƒμ.
⁄ƒ., .,Ÿ.. ..,. L,.Ÿ ⁄..: ‘ ..., .. πs √.Œ .,..,.·., ..,∏.., ..,.,.,
.,..†,. , .,..,.¸’ ¸ƒ..,, ¸. ,.’ ¸ƒ≤., _... ¸’, .,... ,,.’ .¸,.’
π,. , _. ¸. .,. _,. ..,,., ‘ ∞≤, ¸. ..,.≤. , .,.,:.:. , ....,.. ,
.-.,.†., -∏. ¸. ⁄..: ,,. ….: ,.’ π...,.. ..s ,,∏...,..
.ƒ.’, .,.....¸’ ≈... _.. ,’ .,.. ’, ..¸.: ¸.,: π..: .., .∑ƒ∏..: ..
,: ‘ ¸ƒ.. .._.. ‹.,. ’ .≤. _. ...,. .≤. _. .....› ‘ ¸μ:, ..,....:
¸ƒ .,. .π,. ¸. ¸ƒ .,. ,. .™...Ÿ, ,:...Ÿ, ∞.ƒ::, ,..Ÿ, ..,.ƒ:,.,’
..,,,. .,,. .,.,,,
¸.... ,,..... ¸. .,,Ÿ ƒ...†,: ..,..:.,...,, .,∏.... ,,.ƒ. Ωƒ,: ¸ƒ..¸.,,
.,,,,.:, .¸...:, .≥∏..:, ...,..Ÿ, ..,,..:, .¸.,., .....:.. . ,,:...’
.π....ƒ: ..¸_. ..,..: Ω... . :..Ÿ π....ƒ: ..... .¸.., .¸..,
,∏..: ...∏..Ÿ, .,.,.: ....:, ¸.¸ ≈∏. .:,... .,r. ” ¸..ƒ:.. .,..: ” ≈≤: ƒ:
.∏..... -..ƒ. ...s ¸¸ ¸,. ’, √¸ƒ... π..μ., ..,. ¸....¸’ ¸ƒμ, ¸ .,.,s ∫ƒ..
·.:.:.. ,
_s ¸.. .,.’ , .-: ™.. .ƒŸ .¸.Œ ¸’ .√.¸, .,.,: _.: -..,. π..μ. ..,.
.,...., ..,◊ ∞.ƒ. ..,... -.ƒ. ,s_. ...,◊ √.. ‘ -..,.., -.¸.. ≥≤.,
,. ..ƒ. ¸,.’.. , ¸,. ..,. .ƒŸ .≤... Ω.“ ... .,.,: ¸..: ¸ƒ... .,..,.
..≤... .,...,., ..∏.. ,... .._... ..,∏. ..,. .¸ƒ.. ‘
..,:≤, _.: ..,◊.. ,:.:.: ..,.. π....ƒ:.. ¸,,. ... _..μ. ...,. .. ¸..
.⁄..: .. ‘ ,,.ƒ≤., ,..,: .ƒ,. ,..,. ¸. ™... ¸.·ƒ,.
.,., ….: ¸:ƒ: .. ..,¸ƒ.. ‘ ..., .. ƒ. _.... ...ƒŸ ∫... L... π.:,
.,.¸.. ,.., -. ..s .,∏.. ,.., .√.... ¸. ..:. πs ‘, -.,¸ ¸. .,. πs ‘
.∏,.s ..., .ƒ:. ¸ƒs,.., ¸,..μ, ·. .¸ƒ .,. ..:ƒ. ¸. ..,◊ ≈∏. ¸...≤:,
,.ƒr: ,. ¸¸ .,...:, ,...:.. ¸ƒ..μ, ,,.μ:, .≥.’ ‘ ¸†.ƒ., π.. .,¸
..¸..:.. .∏∏μ. ..∏.. .,.. .,..μ. .,..◊ ≈.. _.: .,.ƒ..:
...:..,: ¸ƒ,...: ¸...: -. Ωƒ≤, ¸ ,., ¸,. ƒ., _.ƒ..: ,,..:, ,...: ..
¸ƒμ∏, ¸. .ƒ.. .,:·. ¸., .,. ƒs,.,:, .:∏..: ,..,. ¸ƒμ∏, ’ ¸,.:
...:∏..:
πμ. ..,. ƒ.ƒμ, ¸ ,,,∏. ¸.s _..,μ:, .:∏..: ....¸, .ƒ≤: ,.... ..
¸ƒμ., ..,Ÿ ,ƒ...: .¸.. .,.. _s ..,:,·ƒ..., .,.....¸, ¸.,¸, .ƒ. ¸. ƒ., ..
...,.
...ƒ. ƒ..:, ....≤. ƒ....,,,. .ƒ. ,..,s ...≤. ....., ¸,.: ¸ ..., .. ¸μ:,
.π,...:, π...:, .,:.:Ÿ _. ..,◊ ‘ ..≤. •.≤..¸.. .,., ..∏..... .,. .¸.,.
.,,....≤.. ¸., .,,,◊ ¸. ¸... ‘..¸...., _. ¸.,.. ¸ ,ƒ... ≥.. .,:.:Ÿ
..ƒ... ¸ƒ∏.≤, ,,.μ: ...,,. .,...,..: ,,◊.... ,.... ≈∏. ,,. _....: ¸.,
,,.ƒ,:.:, ¸. ..,..Ÿ ¸,.’ ,ƒ...: ¸ƒ∏.≤, π. .∂:.. ¸ƒ..μ, ’, ·.. ..,.
.,.,. _... ·., ≥,.. ..,.. ‘ ,,◊.... _.†“ _s .…..’ ¸.,...
,– ¸.:, ...∏.. . ,Ÿ _.,.: ¸:ƒ: ‘ ∂. ·,.., ·. ” ¸..ƒ:.. .,..: ”
’, .,., .,., ¸,. .,. ƒ.ƒ.,: .,.ƒ∏.. ,,..,. ¸. ƒ... .. .¸, .¸. ,Ÿ
...,.
.“..: ¸.s, .. .. ¸.s .≤: .ƒ:ƒ≤,: ..

..,. _..ƒ,.,” .¸.,,¸. .ƒ.fi ,....: ∫.. ..s
∞.ƒ.. ’, _,... ’ _.:, ._.μ: .,,...ƒ: π....,: ¸... ¸.
.‡, ..,∏.. ¸. ¸:, ….: ¸μ..Ÿ _.... ≈∏. ¸..,.’ ¸.
.,μ,. .μ..†. .:...¸ .∏.., .¸.,: ¸.... ¸.,. ¸. -∏.–
.:...,: ∫ƒ≤. ._..: ¸ƒ.. ¸. ¸. .,: -,.. ¸ ..:...
_.._:,.¸...:¸.,,.∑¸.,., .¸...: ¸¸ ... _..,.”
..... “·.:,,.: ....¸ ™.., ‘ ,... ™.., ¸. ...,. ¸¸ ...
.,.,: .:≤. ¸¸ .,..ƒ., .∏..s .¸,. ...,,.Ÿ ¸¸,. ∂:..
...†≤: ,. ..... ∂:., ..,.. ¸. .,,∏. ∞≤. ...s _.:
,,.¸’, .,,..,25 .¸ƒ. ‘ ¸ƒ∏.Ÿ ¸.,.,: ∑¸.,. _....
.-..
..s ∂,. ∂..†. -.¸.. _.≤. ..s. ¸. ∫·ƒ..: ‘ .. ¸.≤.,
..,.≤.: π,. ≈∏. ,,,.. ¸.,: .., ._.≤.: √..s. .. ..,..
.,.≤.: π.., .π.. ….: π,. .. ..,s.: .,s.: ∞.ƒ,:,
‘ ... .. πs ¸ ‘ ¸.μ,. .,:..., -..,. π,..... ¸. ¸¸
.... ¸¸¸’ ¸. ..ƒ.› L... ¸. .¸.,. ’¸ ¸μ, ⁄ ,...
¸¸ .:... .,.¸ .,∏rŸ ≥..: .,.. ¸¸, .-..... ¸¸ ™..ƒ:
.≤,,:. .,:∏.., ¸ƒ.’ ,∏≤. ¸ ...:... ¸¸ .:... .L≤.
...s _.: .≤....: ...’ ™.ƒ., ⁄..s ..,..ƒ., .. ¸μ, ⁄
¸, ..... ..,. πs ‘ ......:, ¸,.....Ÿ, ¸.,..Ÿ ¸....
......: ¸¸ -..¸ƒ. _.,, .,: πs .... .,: .:...Ÿ ‘
... ¸ƒμ. _.: .,.. ‘ ¸¸ƒ: .,.: ¸ƒ,.∏, ,.¸ƒ... .μ.
...,: .,.,Ÿ ¸¸,’ ¸ƒ. ¸¸ ¸,,r., ,. ..,,..Ÿ .....:
.,.∏:, .¸,.’ ™...., ..,.. .,....,, ¸¸,’ .,≤. .,,....
..,.,. ’ .. ¸¸ ...‡
_.... ..¸, ...s .∏.,Ÿ √.. ‘ ¸¸,’ ¸ƒ. ¸ ,.,,,
,.∏:, _..: ¸. ¸.... ... ¸.:... -. .,. .∑¸.,.
¸. ™,.. ≈∏. ,∏.., ¸ π.’ ¸. .. ™,.¸ L,.. ∂....:,
,,. ¸ ™,.. ¸.: Ωƒ∏.Ÿ ¸., ..∏.,Ÿ √.. ‘ .....: ‘
.∏.,. πs ‘∫,..... ,.∏: ..... ¸.,., ⁄∑¸.,. _....
..,,r: -.., .. ≈.. -◊...: .,∏...., ¸ .¸ƒ.: π.,. ¸.
.¸...¸ ∫ƒ∏.: .r.: ™.... .. _.s ..s, .-..,¸ .,. .. ≈..,
¸,.: ,. π,. ∑¸.,. _.... ¸ƒ., ,,. ¸. ≈≤,. ¸. ¸¸
‘ ƒ..... ¸,,. ¸ƒ,.’ ∑... ¸ Ω ··¸...: ¸. √ƒ.,.
··-.,,.
,s ¸...: ‘ ,.... ∑¸.,. _.... ¸ ¸.,.∏: ...., ,.,,
Ω..: ...≤: _..,..: ,,:¸ ... ’¸ -.. ,,., ⁄, .¸.... ¸.
..,..... .,.’ .....: ‘ .,.. ¸...: ,,¸, ..∏..Ÿ .ƒ≤∏:
‘ ,.∏: ...., .-.,.ƒ.¸.. ,,. ,...Ÿ .. ‘ -.,,.. ..,.
¸¸ ∫,,.∏: .ƒ..:.. _..,Ÿ ...¸..Ÿ ¸ƒ≤: ...., .¸.,Ÿ
..∏., _..,..: ‘ .∏.‡ ..∏..Ÿ .ƒ≤: .∏.... .¸.,Ÿ
..¸’ ‘ ...,.∏: .....,: .,,. ., ¸ƒ≤: ™,.. .∏,. ¸.
¸.: ≥,,:: .:¸... ∂:. ¸μ, ⁄¸¸, ..,.. ,,,., ≥.ƒ.:,
¸. ,s ¸,.... ⁄ .∏,Ÿ ¸ ∞,,::, ..,... ..∏..Ÿ .ƒ≤:
.,... _..,. ≈∏. _..,..: ,,.. ...,,.. .,.. ...... 48
..,. ..,.,..: _:., ….: ,...: ....: .,,∏. -.,,. ¸
™:.... ⁄ ...,. .,.,..: ≈∏. ,·≤. -. ,.’ .,:: ≈..
...ƒ. -.. .... ¸ , -,.... ¸ .,μ,,.’ ....Ÿ ..,’ƒ:
∞.ƒŸ ¸ ¸¸ ∂:. ,,.. ™.¸, πμ,. .....’ ∫.. ..s ..fi
,.,..: ¸, ..... ,.’ ∂:. ™.ƒ.. ¸μ. ⁄ .,. , ..,....
... ._,s ,.... ...s, ¸,..,Ÿ ∑,., ∂:. π.. ¸. ,.
_..,..: -: ¸,, ¸ ∫,.. ..... _..,. -. ™..≤, ⁄ .. ∂:.,
......’ ∫ƒ≤, ..s ,.’
_. ¸.μ. ¸¸ .., ._..,..: π,. ¸. _..,. ≈∏. ¸†,≤: ”,
,....: ..,.. ,s..,.. ¸.s ¸¸ -..s.fi ¸.r.... ¸.., .Ωƒ∏..
¸,,....◊ ......, ¸...: ¸. -.,,. ..,.., .¸.... ™.
,_., ⁄, ƒ,,.., ⁄,,. ,,,.:, ...... ,..Ÿ ...,.¸ ,,..,:
.,.,. √,,..... -.¸.., .¸’ ¸ƒ.. ¸...: ¸. -.,,. ....
π,. .,... ¸.,. ¸¸ ¸...: ¸. ,,. ¸. ∞..ƒ, ...,...
...,..: π... ., -: π... .. ∑¸.,. _.... ,,..... ¸¸.≤,..
¸,, ·,... ¸.,. ¸¸ ¸...: ¸. ∑¸.,. ,,. ¸¸ ∞..ƒ,
-.,∏.,.., -.s,... ,. -.,:ƒ∏.. ,,. ….: _..,..: ¸ƒ.¸.≤,..
.,,.... .,... ¸ƒ.. .:,.. π.., ’ -.,
.,:.≤.. .,.: ...,.¸ ¸ƒ.... ‹.. ¸,.. ¸.s ¸¸ .,. ’,
·.. ,... ≥,,: .:¸... _... .. ≥., ƒ,.ƒ,3 ‘ ,..Ÿ
.≤. ..,..: .,.∏: ¸..., .,μ,.,..’ ....’ √.. ¸...
..μ..∏: ...,.¸ -.ƒs ...,.¸ ‹.. ¸., .¸ƒ....:.. π..: ∞.,
._..,..: ,μ◊ ...¸..Ÿ ¸ƒ≤: ¸†.. ¸. .s¸.,, .,¸ƒ....:
‹..¸.s, .¸ƒ.†◊ ¸...¸. •.,.’ ...., ,.¸’ ,,.. ¸.s,
.,: ...,.¸ ¸., .∑¸.,. _.... Ω., ..μ.Ÿ √.. ‘ ¸. ..
.,¸ƒ,.. .....¸ ¸, ….·ƒ, ¸ π,. .,.,, ¸., ƒ,.ƒ, 30‘
·.,:ƒ∏. ,.’ ƒ. ¸.s π,. .≥.....
..,,..Ÿ .....: ‘ ¸,,..r: ¸,.·: ,. ¸. .’·ƒ. .,¸
¸.s, ....¸..Ÿ ..s,fi¸. .s,fi¸.s ….: _.._: ≈≤,,,
¸ƒ≤: ¸†.. ¸.,. ’ƒ: .,¸ƒ,..∏: ¸.,.¸ ¸ƒμ, ¸ ∂.., ≈∏.
∫.≤... .. ¸..,.. -. ’¸ .,.¸.. ¸,·ƒ..∏: ¸.,.,∏: .,... ¸.μ.
.:.≤...’ √.. ‘ ¸ƒ∏∏.Ÿ ∞∏.., ...¸ ‘ .,ƒ..: ¸¸..Ÿ ...
.,.,Ÿ ,.∏: ¸¸, ¸. ..¸, .,.,.: ‘ ≈≤,,: .,...: .. ‘,
..... ⁄ _.: ¸¸,’ ¸. _.μ: ¸¸ .....¸’.. .....: ‘
.,._. _.: .,.·.¸’, .,:,.:, ..,.,∏. ¸¸,’ π.. ..,..
‘ .,... ..– ¸ ¸.r....,... ≈≤,.: ..,.∏: ¸. ,.., ’
‘ √,r... .. .. .Ωƒ≤.: .,.. ¸. ¸¸,’ L∏..., ....’ √..
....ƒ∏. ≈.. ….: …,..Ÿ π..∏..Ÿ ¸. .,:..: .,.’
Ghima333@hotmail.com hinai111@yahoo.com
äÉfÓY’G
24479888 :∞JÉg
ads@alroya.info
äÉcGΰT’G
24493701 :∞JÉg
™jRƒàdG
24490386 :∞JÉg
á°VÉjôdG
242 :∫ƒfi
sportdesk@alroya.info
ádÓ°U Öàμe
23295546 ∞JÉg
23202934 ¢ùcÉa
salalah@alroya.net
äÉ«∏ëŸG
239 , 208 :∫ƒfi
localdesk@alroya.info
295546 ∞J
OÉ°üàb’G
233 , 241 :∫ƒfi
businessdesk@alroya.info
ôjôëàdG
24479885 :∞JÉg
info@alroya.info
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
ôjôëàdG ¢ù``«FQ
»```FÉ£dG óªM øH º``JÉM
™``jRƒàdGhá`YÉÑ£dG
¿ÓYE’Ghô°ûædGháaÉë°ü∏d¿ÉªYá°ù°SDƒe
á∏eÉ°T ájOÉ°üàbG á«eƒj
ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe ÉgQó°üJ
14
⁄É©dG
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:·::·
RÎjhQ - OÉHBG ΩÓ°SEG
.,.◊· ≈∏. ._..· .…·,,s .... ¸...’· _.,.,:· .s·
™. Ω·.. ..:...Ÿ ,,.,:· ‘ ¸....s., ....... _¸·
¸....s.,:· .·,,ƒ:· _.,., ™. ¸...,· ∫·. ¸.,:.:
.ƒ... ¸....s., ..,·, ..... .: .s· ….:· ∞,,.. ,·ƒ.
..,.,....:· ∞..... ‘ ¸........· ‘ .n∏..:· _¸· ¸.,:.:
_..ƒμ◊· .’,..Ÿ ¸..,., _.,.. .,.· ≈∏. .,,:¸· ,:.,,
¸,.:· .,..:· ...., ™. π..·ƒ.:· .,....’·, .,μ,,.’·
.···· Ω..:· ‘ .s,◊., ...:¸’· .., ¸....s., _¸· ·,,.
Ω.,≤:., ¸....s., .∏,ƒ: .,. ... ,,.. ¸........· ¸μ:
.∏... ..... ·· ... ..:..· ¸.:· ,,◊· ‘ ¿,.,. ,,.,
...,.. ¸.,:.: ¸. ·.,“ .,·ƒ. ¸., .,.,., ¸·
.,..,, ¸. ,.....: ¿...., Ω·..:· ¸. ...,,... ≥∏n.
.,.....· ....,” ,∏: ..¸· …·,,s ∫.., ...... ,,., Ω.,≤:.,
.., .◊...Ÿ· ‘ ......Ÿ· _,.....s.,:· ¸. “.,s..:.,,
.Ω..≤:· Ω..:· ¸........· ¸. .,,.,’· .·ƒ≤:· .,,:.. ,.....·
_, .’....· ,,.,. ≈∏. ...... ¸· ¸....s., ¸. .,,, ƒ.,
..,,:· ƒ., ¸........· ‘ Ω·..∏: ≈∏.’· _.∏.Ÿ·, ¸.,:.:
¸,,,., ...... ,,∏... ,· .◊...Ÿ., ..∏s ¸.:· .,.ƒμ◊·
...:· ·.,.– ..,∏n:· √.. ∞,,.. ∫,..., ⁄, .¸.,:.: ¸.
...s ¸· ¿.†., ⁄, ..,.....s.,:· ......∏: …·,,s .,.,,
···· Ω.. ¸. .n∏..:· .:ƒ. ¸.:· .,....’· ¸.,:.: .s,.
..†.,, .....≤:· ..ƒμ◊· ‘ ,,. .,: ¸ƒμ,.. ···· Ω.. _·
..,’ƒ:· ., ‘ .·.· ..., ...,.·, …·,,s _· ....:· ¸.,:.:
≥∏≤:· ,,.. ¸¸.. ¸,.∏,∏: .,...:.,” .…·,,s ∫.., .....Ÿ·
,·,....·, ¸.·: _,...· ¸.:·ƒ. ..≤..· ƒ. ¸..,.,:·
_· ¿..., ….:· ∫..Ÿ· ƒ. ·..,” .....·, ..“,..,’·
.“_..ƒμ◊· ,.., ¸. ,s,. Ω....·, ¸..,., Ω....·
≈∏.’· _.∏.Ÿ· _· ,.., ⁄ ..μ: ..... …·,,μ: ∞,,.. .s·,
.,......’· ......’· ¸. .,.◊., ...∏s ≈,.·, Ω·..∏:
.ƒ≤, ,... ¸....s.,” .∞,,.. ∫.., ..¸·.∏,:· .,.., ¸.:·
...“ ..≤..· .¸........· ‘ .◊...Ÿ·, Ω·..:· _.·.¸·,
.sƒ∏‡, .∏.... ¸ƒμ. ¸· ,., .,∏..:· √.. ¸· ≈∏.
. ,.μ. ƒ,.ƒ, ‘ ¸.,:.: ....·, .“¸...’· ...ƒ≤,, ¸...·:
.....Ÿ· ..,’ƒ:· ™. Ω·.. ..:...Ÿ .... ¸ƒμ,: ..,.:· ‘
™.,, .,. ¿...· ….:· Ωƒ,:· ‘ …·,,s ,.†.· ,.μŸ· ¸μ:
,,.·, .¸.,:.: ,μ. ∫·. ¸........· ¸. ·,ƒ., π.– .,·,
,.μŸ· ≥∏.·, ..,.μ. _.,:, .,.... .,·.¸., ¸.,:.: …·,,s
.(.,.,, ·· ¸....s.,: .,,μ.. .·,.,,, …·,,s Ω.., .¸’·
™. .,:·. ™..., ¸.:· _,’· ...s .,.,,:· √.. ¸μ:
.¸...Ÿ· ƒ,.. ‘ .,....· ... ∞,,..
z¿ÉÑdÉW{ ™e ΩÓ°ùdG á«∏ªY ‘ ¿Éà°ùcÉH IóYÉ°ùŸ áLÉ◊G ócDƒj ÊɨaC’G ¢ù«FôdG
RÎjhQ - Ó«fÉe
.....:· ≈∏. .,....· _,.,,∏.:· ¸. .’’· .·,... ,..:.
.,:.n.∏: _,.· ¸.., ·,... ......:· L.., ‘ ¸...,:·
.,..... ...,,... ¿:...: .:·....· ...., _,.... ...:¸.,
πμ.., ,nŸ· ∫ƒn. ¸ƒ...Ÿ· π..Œ, .¸.Ÿ¸:· ...†.’
≈∏. ,,n... .·.,¸’ ·,... √,... ¸s· ‘ ·ƒ..Œ, .™n≤..
√.. ∫ ƒ– .. .,:.., ......· ≥,.....:· _†., ∫·....· .ƒ..
¸. ,.,:· ≈∏. _,...:· ≈∏. _:..∏: ...,,... _· ∫·ƒ.’·
.....:· ∫·,.., ..,.. _:s .ƒ,, Ω.. ,.’· .,.,. ‘ .,: ..·
._,∏.:· ‘ ...·.:· .,......’· .,...:· π.,.. ...,. .∏μ...
..,.ƒ: √,... ‘·ƒ..Œ¿.fi∞:· ·· ƒ.. ¸¸· .:,..:· .:..,
·.,: .,... ....., ..., ......· ≥,.....:· ..,.., _,:.n.
,·ƒ.:· _†., ¸· ¸.ƒμ. .,...fi ,.,, ,,:· ¸· .., ¿....’·
_. ...,,..Ÿ (,’,. ¸ƒ,∏. ··· ,,,, .,.,∏. .,... ·ƒ:ƒ.
∫.,.,.s.. .,,ƒ∏, .≤,...:· ...,.,:· π: ‘ ......, ..ƒ,ƒ.
.¸,....’· π,...:·, ..,..:., ¸’· ..,.Ÿ· ƒ,,,·
É¡dÓ¨à°SGIAÉ°SE’ á°UÉN ≥jOÉæ°U AɨdEÉHáÑdÉ£ª∏d±’B’GäGô°ûYêÉéàMG:ÚÑ∏ØdG
ä’ÉcƒdG - (Qɉɫe) èæ«LÉ°S
·. ≈∏. _†,≤:· ,.‰.,. .:,.. .≤:·
,,... .,.ƒ, .,..:. _,. .., . .....
..†.... ,.†. .,ƒ. ‘ ._.∏..Ÿ ∫,...,
..:.≤. ƒ:.,...s ..∏, ‘ _.∏...∏:
.¿.,,...
¸. ∞:· ‹·ƒ. ¸¸· ,.‰.,. .:,.. .:..,
_.,,· ·ƒ.,.·, ·ƒ.,.. _,....:· _,.ƒ,:·
∫.... ‘ _.∏..Ÿ ·,... ¸,,..., ’,..
,,∏... ..n∏..:· ..†., ..... ..·,:· ,,.
.·,.· ,.....· ..:,.fi ‘ .,..., ,∏... π,,
¸.:· ∞..:· ∫...· ¸· .:,..:· .,s., ..,.ƒ,
.≈∏.. •ƒ≤.. ¸. ,.... ⁄ ...’., .,....,
,,,∏. _.ƒ,≤Ÿ· ‘ .,..,...· _¸· ._...
..,·,:· ¸... ¸.:· ∞..:· ∫...· ‘ .s,...Ÿ.,
.,s., .‹.◊· Ω..:· ∫·. _.∏..Ÿ· ...
¸,,..:.Ÿ· ™.. ¸. ¸μ... ⁄ .,.· .:,..:·
_.∏..Ÿ· ..μ∏.‡ ¸. .·,...:· _... ¸.
™.ƒŸ· _¸· ...:¸’· ....... ∫ƒ.., π,.
.,.ƒ. .,.,... .∏∏... .Ω.:.:· ....¸·,
_·:¸., _....· ≥,,.. .:,.. ¸.:·”
¸,. ,,..,·,, ≈∏.· .·ƒ,:· ‘ .,,.. ._.·
≈..,, ..≤n.Ÿ· ¸.:.. ..· .s·, .“_,.,
¸,·ƒ..: .,.,∏.¸’· .,,,ƒ:· .,.,, .,·, „ƒ.
..” .:,.fi _¸· ·_... ....◊· ¸.μ. ¸.’·
.,n,..:· .,:,.. _... ,· _.... ¸. ,,≤,
.. .,,.... ∞.. ∫...· ...s, .“™..ƒ:· ≈∏.
.¸.. ‘ Ω..:· ·.. .≤,... ...,· ‘ ..:..·
∫...., L.., ‘ .ƒ,..’, ¸.s·,·, ·,.μ,.
·ƒ∏.. .. π.’· ≈∏. ...... .- ¸.s, .,.‰.,.
_.∏...∏: ..†.... .,,.... ∞.. ∫...· ,:¸·
..:.≤. ·,.μ,. ‘ _.,.. ‘ ..:..·
.…’·....
_ƒ≤◊ _...· ....Ÿ· ,’· ,,≤. ∫..,
.....,ƒs .,.,· _...ƒ. ,.‰.,. ‘ ¸....¸’·
·.. ¸. ≥,... .., ‘ ·,.μ,. ,·, ….:·
π,. ¸. Ωƒ.,: ...,.. ..,.,.. ¸¸· .,,..:·
….ƒ, ¸.... ƒ.. ..·ƒ. _...:· ¸. ....
,·ƒ,·, ..·ƒ. ¸ƒ∏s,,, ¸ƒ.μ∏, ·,..·”
.“™..,. .ƒ.., .·....¸· ¸,..,. .,.,..:·
...◊· ·..” ∫·. .ƒ.., ,... ..· ....·,
.,... ¸,. .,,,≤:· .:,..:· ¸..s,. .....
.,..: .,:. ¸.n.· .‡ ._·:¸’· ≈∏.
¸.μ..:· ., ,..., .. ….:· .ƒ.∏: .,...:.,
.ƒ... ….,· ≈∏. ,,..,.n. _,Œ .....
...,,... ‘ .s·, .“_...:· ¸. ..,..
...s .....” .:,..:· ∑,– Ω.. .,....
_,–, ¸.n., ,,.†. .,.... .ƒ... ∑...
..s.,...· ..∏., .“...... .- ƒ.. .ƒŸ· ≈..
_.·, .,’, ‘ ¸...Ÿ· Ω..:· ..., .,...:
Úª∏°ùe∫RÉæe¥ôMó©HÉ
k
°üî°T 15 π≤à©J Qɉɫe
‘ ≥dÉY¿Oƒæ°S :áØ«ë°U
ÉHƒc∫ƒNO øe¬©æeó©HÉ«°ShQ
._..· ..,..,,:· .....,.ƒs ..,... .:..
¸.ƒ≤:· ¸.’· .:.s, ™. ≥,...:· .....Ÿ· ¸¸·
.., ‘ .≤:.. ¿,..· .¸.ƒ... .,·,.¸· .,μ,,.’·
.ƒμ..ƒ. ,.n. .,,.·,:· .≤n.. ‘ ≥,...
¸: .,.¸· .:.. ...... .,,ƒμ:· ......:· ¸’
..,ƒs _¸· .,..,, ¸. ,...:., .: ¿....
....Ÿ· ..,’ƒ:· ‘ ,ƒ∏nŸ· ¸.ƒ... ¸.s,
.,.·,Ÿ· ¿.·,, ¸. π,..... .,,,...:
,...:· Ω,.., ..,μ,,.’· ..ƒμ◊., .....·
ƒμ..ƒ. ƒ.,.,._.. ,.n. ¸. ...... _¸·
·- ‘ „ƒs „ƒ. ¸. .:ƒ.., ¸. Ωƒ, ..,
,., .,..n:· ,s,, ⁄ ¸.ƒ... ¸μ:, .ƒ,.ƒ,
.,.,. ‘ ¸.ƒ... π,., ..: ..≤. ,.. ” ..·
Ω.. ..Ÿ .ƒ.∏:· ≥. ≈∏. ∫ƒ..◊· ,.’·
‘ ™,,...· .... ƒ.. ≈.†.· ¸· .., .,..,, ‘
.ƒ.,.,._..
.,.,,, ,....Ÿ· ¸. ... ¸. ..,...:· .∏≤.,
.,μ,,.’· .,,,..· .,·,, ¸. ,,,. ,....
.,ƒs ..∏, · .:◊ ,.· ‘ ..· ,,..:· ¸¸· .,:ƒ.
..,..n:· ,ƒs, ¸. ¸.ƒ... ™.. _:,·ƒ...
¸. L... .., .,,·, ._. .,ƒs ¸· .....·,
¸.ƒ... ..s.fi .,,. ¸.:· ....Ÿ· ..,’ƒ:·
¸· ..†,· ..,...:· .,s., ._.....:· ..,.,
.,..,,:· .,∏...≤:· ‘ _.ƒ, ≈.†.· ¸.ƒ...
_¸· ,...:· ..,. ¸∏., ¸μ: .„ƒs „ƒ. ‘
.ƒμ..ƒ. ¸. .,.,.·:· .μ,,.·
..ƒμ◊., ,.... ¸. .....,.ƒs .∏≤.,
......:·, .≤,,: ,.,..·” .:ƒ. .,..,,:·
.: .,ƒ. ⁄ ...: ...“ ..,... ...s ¸ƒ.:·
≈∏. .s..:· ,,,,,: ¸..., ⁄, .“.ƒ..:·
¸.ƒ...: ¸....:·, .,,,≤.:· .... ¸. ,ƒ.:·
.,ƒs ...·. _.,.,.. ¸.s ...... ‘ •ƒ,,:.,
.,n.∏: ....Ÿ· ..,’ƒ:· ™.
....Ÿ· ..,’ƒ:· _, ...·.:· .,.ƒ.,
≥. ¸.ƒ... ƒμ..ƒ. .... ..... .,..,,,
≈.:· ¸.ƒ... ¸..., .·.· ..,, ..ƒ.∏:·
.....,· ...,,· ∑·,., ¸μ,,.’· _.,.,:·
¸..,,:· _.,.,:· ™. √.≤. ™.,Ÿ· ¸. ¸.s
.π,≤Ÿ· ,,..:· _.ƒ, _,.·.
áØ°UÉYøe±hÉfl
è«∏N ‘ á«FGƒà°SG
∂«°ùμŸG
..†.... ¸¸· _....·: ¸.:ƒ:· ,s,Ÿ· ∫..
.,.·ƒ...· ...... _· ∫ƒ..:., ..,, .,.·ƒ...·
∂:. ¸. ,.,:· ≈∏., .∂,..μŸ· ¿,∏. ‘ πμ...
π... L..:· ,,....: .,..,.,:· _.·ƒŸ· ∫·,. ’
.....Ÿ.s
_.·,s· ƒ,.s _.·ƒ. ¸¸· ¸ƒ:,·ƒ... ∫..,
πμ.., π... _..sƒ, _.,., _.ƒμ:·ƒs·,.·ƒs,
..n∏..:· .≤∏.· ∂:. ¸. ,.,:· ≈∏., .¸.,,:
..·,:· _,.. ‘ ,,,s·_. ...,. .,μ,..μŸ·
¸.·ƒ...’· _†...Ÿ· ¸., ,s,Ÿ· ....·,
ƒ.. ..,, (.... _.μ.. ,..· .,∏. ≥∏:· ….:·
,,,s·_. ...,. ¸,,. ∫.... ·,.ƒ∏,s ··
·,.ƒ∏,s ·· ƒ.., ,.≤. ..,.., .,,. ...,,
.. ƒ.. .,..,.. ¸.,, .,....., .....:· ‘
......:· ‘ ·,.ƒ∏,s
¸· ™.ƒ., ….:· _†...Ÿ· ¸· ,s,Ÿ· ™,..,
π.., ¸· π,. .,.·ƒ...· ...... _· ∫ƒ..,
π.., ,.n.· ∫ƒn. ‘ ,,..., .. .¸:· _·
.·,.,,.·, ∫ƒ,.., ·,.,.... -· _· .,....,·
‘ _...:· ..,. ≈∏. .,ƒn. π:“ .,.,:
.∂,..μŸ· _,.., ≥:...
ÜÓ≤fG‘ 6´ô°üeh..
∂«°ùμŸÉHQÉ£b
.... ¸. π≤, ’ .. ¸¸· ¸ƒ:,·ƒ... ∫..
¸. ¸... ,.n. ¿,. ..... ·ƒ∏.. _.....·
.∂,..μŸ· ,ƒ.., .,... .≤n.. ‘ ¸.,.†≤:·
∫ƒ..ƒ:· .....’· .·,.,.. ™n.... ⁄,
,ƒ.., ƒμ...,.. .,’, ‘ ...◊· ¸.μ. _·
._.,’· .,ƒ., ,,.., ∂,..μŸ·
..,,. ...◊· ¸.μŸ ...... .,,:·,
.∏....· .. ,.n≤:· .·.., .,ƒ∏≤. ,.n≤:·
..,,. ¸. ¸..: ¸., ¸ƒ:,·ƒ... ¸,.., ..,..
¸. ·,, ¸·, .,∏≤.· ·· ....., ,.n≤:·
.≈∏.≤:· _, ¸. _.·,,...
RÎjhQ - ÉJôcÉL
_.,.· ™,,... √.·, ¸¸· ._..· .¸μ,,.· ¸... ∫,·ƒ... ∫..
.·· .,..,. .≤... ‘ ¸....,· ,,ƒμ,∏. .·,..: ¸..: ¸..,.,..¸’·
....,.., ,,,.. ¿.·,,, ,·.·, .,,,· π.... ,’,. ¸ƒ,∏.
π,..... ‘ ,:..” .....· ,... Ω.. ,∏: ….:· ∫,·ƒ..Ÿ· ∫..,
.·,..: .≤... ¸. ¸∏.·, .“,,,..:·, ,,∏...:· .,.·ƒ. ≥∏... _,.·
,,,, .,.,, ...:· ¸....,· …¸· ·._..¸· .,¸· ,·,: ¸. ¸., ,,ƒμ,∏,:·
..ƒ,..· ,..... .:ƒ, ,.:¸· ‘ ..,s.. π,.. ∑.... ¸μ,,.’· ¸...:·
.,..:· Ωƒ, .,,,:.. ‘ ..·., .,..· _,.. ,ƒ.., ∫,. ™,,· π....,
.¸...Ÿ·
.·,..n:· √.,, .,..,.,..· .,,,.” ._,....∏: π,.. ∫..,
..., ‘ ......Ÿ., ...·,.:’ ∫.:. ¸Ÿ..:· _ƒ...Ÿ· .·. ,,ƒμ,∏,:·
.“.,,μ...:· .,.·,..
Q’hO ¿ƒ«∏e500`Há≤Ø°U ‘ z»°ûJÉHCG{ äGôFÉW É«°ù«fhófEG™«ÑJ ÉμjôeCG
É«`dÉ£jEG‘ §```°SƒdGQÉ```°ùj QÉ``«J
»```fƒμ°ùdôHzRGõ```àHG{ ¢†aô```j
RÎjhQ - ÉehQ
‘ L..ƒ:· ,..., ,.,. ,,., ∫..
…· π,≤, ¸: ..¸· ._..· ..,:.n,·
.·..’· ‘ ...s,.. ¸. “,·,.,·”
L..ƒ:· _, ,.,. ¸. ,s.◊·
¸ƒμ..:,, ƒ,.∏,.. ,,. ... ....,
¸. ∫,. ·.¸· ..ƒμ◊· •.≤..¸.,
.¸.Ÿ¸:·
,... ,,. _, ...·.:· .∏..,,
¸ƒμ..:,, ...,., ….:· .,,◊·
¸..., ….:· ¸:·,≤,.:· ,,◊·,
_¸· ..,: ƒμ,,.· .·,,ƒ:· _.,., .,:·
_.∏.Ÿ .,ƒ... π,,. ,.,,.’· .n≤.
,,ƒ.s· ‘ √·,·,,¸· ,,≤Ÿ· ¸. ¡ƒ,..:·
.¸,,,.†:· ,,,.:., ...·.· ,,.., ¸ƒμ..:,, Ω·.’· ,n. ∫,. ,., ¸.s ·.· .. ≈∏.
...†.· ∫.. .ƒ.·,. ‘ ¸ƒμ..:,, ·,. ‘ ¸ƒ,..’· ™∏n. ‘ ,,.∏: ... ,.≤.· ‘,
..ƒμ◊· •.≤..¸., ..·,.. ·,..., ..“.,·, _.” ¸.Ÿ¸:· ¸. .:,. ¸· .,,◊· ,... ,,.
ƒ.∏,:ƒ, ∫.., ..:,. ¿:...: ¸:·,≤,.:· ,,◊· ¸. .·..’· ‘ ,.·,.s,.. .ƒ.. ·.·
_†.,, ¸:·,≤,.:· ,,◊·” .μ,∏,ƒ,,,’ ..,...: ¸:·,≤,.:· ,,◊· _.,μ.. ¸..,,·
¿:...: .ƒ..,.. .,,. ¸· .,., ¸. ·.s·ƒ. ..“.,,◊· ,... ,,. ¸. ,·..· ,· ,·,.,· …·
.¸.Ÿ¸:· ¸. ¸ƒμ..:,, ∫,.
·..Ÿ ,..., ¸· .,∏., ....·.· _· _.· .. ..∏. •.., ¸· ¸ƒ..μ:,, ≈∏.” .....·,
·., ….:· ..ƒ:· ‘ ..ƒμ◊· .,.,.· ·.¸· ..· ¸. ,.., .“..,· .., ‘ ..ƒμ◊· L≤..,..
.ƒs,:· ¸. _... .., _.....’· ,.·ƒ, _,· ,,:, ,,ƒ,:· .≤n.. ‘ ......· ¸s· .:.: .,.
...,., .·,,: .,:.Ÿ· _·ƒ..’· _.,....., ™...Ÿ· ≈∏. “.:.., ..∏μ.” ∑... ¸ƒμ....
.,...,≤:· ..,ƒ...Ÿ· ....μ., ƒ..:· ,.◊ ...·..’· ‘ .... ¸.†Ÿ· ..,: ∫,..,,
_. ..,....· ,≤. πμ.. ….:· ..·..· ‘ .≤,..:· ......≤.’· ,., .:.n,∏: ....,Ÿ·
.,,·¸. ‘ ......
RÎjhQ - ø£æ°TGh
∫..≤:· ...... ¸. ≥∏≤, ,.... .,.¸· ....Ÿ· ..,’ƒ:· .:..
...., ¸∏..≤. _, .,:·,≤,.:· ƒ..ƒμ:· .,,ƒ,., _,.. ‘
.,,..Ÿ· ·..·,, .,.,¸. ..., ..,:ƒ..ƒμ:· .·ƒ≤:·, “·-.Ω¸·”
.¸,.,..Ÿ· ,.. ¸. ∞μ:· ƒ..ƒμ∏:
¸.:· ·- Ω· ...., ..... .,μ,,.’· .,,,..· .,·,, ..·.·,
_,.., ..ƒ,..,.. ‘_.....· .:·: ¸. π≤, ’.. π.. _· ..·
,’· ,,,.≤. ¸..., .,≤∏. .,·,ƒ:· ..,·, ..,..:· Ωƒ, ƒ..ƒμ:·
∞..≤: .,..·,,:· ¸..·,’· _.,.. ¸. .:.– ¸.:· ....Ÿ·
.,·,, ,..., .:...Ÿ· .,.. …,.. .:.., .·-.Ω¸· ...., ¸.
¸..ƒμ. π,.. πμ.., ƒ...” .¸.,, ‘ .,μ,,.’· .,,,..·
.,....:· ∞.ƒ: ·..·,,, .,:·,≤,.:· ƒ..ƒμ:· .,,ƒ,.,
,.... ...,n. _,..Ÿ· _.,., π.. …· ,· ¸·,..∏: …,μ...:·
...ƒ, ‘ .,.,.:· .·,.ƒ.:· .,·,. ≈∏. .:.’· ,,.., ≥,.. ≥∏≤,
_· ….·ƒ. ¸· ¸μ, ∫...· …· ,.Œ _· .·,:’· πs ƒ...,
....Ÿ· ..,’ƒ:· ¸¸· .,.. .:.., .“.·,.ƒ.:· √.. π:. ,....
....,: .,,ƒŸ· ..,ƒ≤.:· ¸. .,,. _.,. ...·,.: .......
._,.’· ..∏..Ÿ· ......·, ·-.Ω¸· ...., ….,...
.·,,· ≈∏. ƒ..ƒμ:· ‘ ....Ÿ· ,’· .:., ¸n...·, .:.,
..,.◊· ¸. ∞... ..,∏.. ¸ƒ.ƒ, ....,.’· ‘ π.... ≥,≤–
_,. ≈∏. .n≤.. ,.,ƒ. ∞.·.. _... ¸· ·..·,, .:..,
≥,...:· Ωƒ,:· ‘ ¡,,... •ƒ≤.. .., ....· Ωƒ, .,..·,,
.‹ƒ..ƒμ:· _.,.· ≈∏. ...·:., ...·,
...,....:· ‘ ¸s’· .,.,., ,,., _.,. ·..·,, ....,
..ƒμ., ...:¸’· ¸ƒ:,.., _,:ƒ..ƒs ¸,.,... ..,,
≥:..Ÿ· ‘ _◊· ∂:. ... ,,... _,·Ÿ· ¸≤:, ........,s
.,.. _.,’· ¸. ....... ...... ¸., ƒ..ƒμ:· _,.., .,.,.◊·
,,.·, ..,∏fi ..,..,∏,., ¸,.,..Ÿ· .,,∏. ,n,..,, ¸...Ÿ.,
ƒ., ·-Ω¸· ….,... ,.., ·..·,, ....Ÿ· ,’· ¸. ¸ƒ≤≤fi
.·,·,. ‹..,s .... Ω.,.·
óYÉ°üJ ™e¢ùØædG§Ñ°V≈∏Yå–ø£æ°TGh
z23.ΩEG{h¢û«÷GÚHƒ¨fƒμdG‘ ∫Éà≤dG
Év jóæL14 ¿ƒ∏à≤j z∑QÉa{ hOôªàe:É«Ñeƒdƒc
ΩÓ°ùdGäÉ°VhÉØe±ÉæÄà°SG¥ÉØJGºZQ É
v
«eƒμM
ä’ÉcƒdG - ÉJƒLƒH
¸. ¸ƒ.∏... .,... _.s ‘ .,,.ƒ:ƒs .,.., ·. π. .
“∑,..” .,,.ƒ:ƒs ‘ .,,ƒ::· ..∏..Ÿ· .·ƒ≤:· ¸.s,.
... .,,μ... .,,,.: “¸∏,¸·” ¸.:ƒ:· ,,,..:· _.,,,
¸. _.:· π.≤. ¸. ..†,· ,...·, .·,,,.. ™. .,.◊·
.¸,.,..Ÿ·
ƒ∏,., ¸·ƒ. ¸.ƒμ◊· _.,.· ,..., ....Ÿ· ∫..,
.,,,.∏: ·ƒ..s ¸∏,¸·, ∑,.. ¸. _.∏... ¸¸· .,,.,,.,,
¸· ....·, ..,,., π,..., ...... .·ƒ,. _.......
¸. _.:· _¸· .....¸· .,,μ... ·. π.≤. ¸. ,...· _.μ:·
.¸,.,..Ÿ·
.......· ¸. ¸·.¸’· ¸. ...... .., Ωƒ.,:· ™.,,
..,..:· ¸.s,., ..ƒμ◊· _, .,ƒs ‘ Ω·..:· ....,...
.....ƒ.Ÿ· ≥,∏.. ¸...Ÿ· ....· Ωƒ, ..,,. ....,
.s,·,· ..:.≤. .,.,,:· ¸... ..∏, ‘ _.μ:· ™.,,
≈∏. ¸ƒ,..· .., _.μ:· .. ., .·,,,.. ™. .,.,.◊·
∞... ‘ ∑,.. .... ¸. _.:· .,,.ƒ:ƒμ:· .·ƒ≤:· π..
..:.≤. ‘ .,.,,:· ƒ,,,,ƒ. .≤n.. ‘ ...,μ.... ≈∏.
..·,:· ,,. ,ƒ., .s,.s
,≤. ···. Ω.. ....... ∑,.. .s,. ¸· _¸· ,...,,
.,“ .s,. Ω..· ¸., ..,,.ƒ:ƒs ∫.,, ‘ _.·. .,“
._.’· .·ƒ...:· ‘ .∏... .., ..,.,.·:· .μ,,.· ‘
.’· .,...: ,,..., .., ⁄ ….:· .,.·ƒ. ... ‘ ..,·,.
.Ÿ .≤., ..,.,,:· ≥:..Ÿ· ‘ ...ƒ... ¸,,...., π..≤.
.·., ¸.:· Ω·..:· ..:..fi ..,., ...ƒμ◊· .:ƒ≤.
..,,.ƒ:ƒs ‘ ¿∏..Ÿ· ¸·,.:· ..,.¸· _¸· ¸...Ÿ· ¸..ƒ. ‘
....... ‹·ƒ. •ƒ≤.. ¸. ¸,. ∞... ∫·. ,...· ….:·
_,·. ..,,· ¸,,., .¸,,.· ..:· ·. ¸·.≤., .π,.. ∞:·
..,..., Ω..,’ .≤., .....
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:-::·
⁄É©dG
15
z…hɪ«µdG{`H Ωƒé¡dG ™bƒe IQÉjR AÉæKCG Ú«‡C’G Ú°ûàØŸG á∏aÉb ≈∏Y QÉf ¥ÓWEG
Üô◊G »`a ácQÉ°ûŸG z…ƒæJ ’{ ƒµ°Sƒeh ..ÉjQƒ°S »`a ájôµ°ùY á«∏ªY ò«Øæàd ó°SC’G ó°V ó©°üj Üô¨dG
ä’ÉcƒdG -º°UGƒY
.,..ƒ. ¸. _..· .,,,. ,..·ƒ. .. ...
.:,:◊· ¸....Ÿ· π: ‘ ..,,ƒ.. ‘ ..,’· .·,¸·
..,.. .,,ƒ.. .....Ÿ .,,.... .,,.. .,,ƒ.:
..,. ....’· ,..., …,ƒ..:· _.,.,:· Ω.:.:
.,,..,. ..∏..., Ωƒ.. ·ƒ..’ ,.≤. ..· ,.,,
’ .,.· ...· .,..,, ¸· _. ‘ .¸,. ™,, ...
‘ ™≤, .. …,.... ¸·,.. …· ‘ ..,...Ÿ· …ƒ..
,.· ... .......Ÿ· ..,’· .,.∏. ≈∏. .,,ƒ..
....Ÿ· ,’· ƒ..... _..· ,·,, ._... ¸.
...,..Ÿ· ∫ƒ≤. .,,ƒ..:· ......:· ¿,.. ...ƒ.
.¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· Ω...:· ,..:., ..ƒ.. .,.. ..¸·
,n,... ¸.:· .,..†.Ÿ· ..∏, ‘ ,,,: ∫..,
..∏..’· .·¸. ¸¸· .,,ƒ..:· ...,..Ÿ· .,,∏.
™.ƒ. ·ƒ∏.. ....Ÿ· ,-: _.,..:· .,,..,.:·
∂:. ¸..,, ..,...†:· _..., ·ƒ..., .Ωƒ.,:·
_.....∏: ¸....:· ≈∏. .,,ƒ.. .≤.·ƒ. ..,
.....∏., ....Ÿ· ..,’ƒ:· ¸.: .™.ƒŸ· .,.,,,
Ω.,’· ∫-. .≤n..∏: ..ƒ.◊· ∞... ¸¸· ·ƒ:..
_.,.:· ¸¸·, .:.’· ,.. ._.’· .....·
Ω..:· _.’· ¸.: .·., ·,.... .., …,ƒ..:·
¸. ≥:·, ..¸· ∫.. ¸ƒ. ¸, ¸., ....Ÿ· ,-:
.:.· ≈∏. ∫ƒ..◊· ,,.., ..:.Ÿ· .·¸. ¸·
,., .,,ƒ.. ‘ ,..:., Ωƒ.,Ÿ· Ωƒ.,:· ¸...,
...ƒ:· ,,,.
»µjôeCG π°ûa
...’· ,..., …,ƒ..:· _.,.,:· ,.. ..,.., ¸.
.,....,· ..,... ‘ .,... .∏,.≤. ‘ ¸n...·,
¸.,,.· …,.... π... …· ¸· ¸. .,..,,:·
.......· ..·ƒ. ¸· ≈.., π...,.. .,,ƒ.. ‘
‘ ..,...∏: ...’· ∫.., ..,,..,. ..∏..·
π... ..... ≥.... ‘ ... .,,,· ¸.:· .∏,.≤Ÿ·
,,. ,· ,,.. ¸n...·, .,,. ·.¸· ...,.. ...
..∏:. ....Ÿ· ..,’ƒ:· ,:.., _...¸’·” .,,ƒ..
.·..,· .,.... ¸.:· .≤,...:· ,,,◊· π. ‘ ...
...’· ,.., .“¸.·,:· ..ƒ:· ≈.., Ω...,.,
¸. .,,,. .... .,,ƒ..:· .,.ƒ.◊· .·ƒ≤:· ¸·
...’· .·ƒ. ¸¸· ...,..Ÿ· .·ƒ. ∫ƒ≤. ….:· ¸..Ÿ·
¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· .,,..,. ..∏..· .,. .......·
∫.., .∑... .,,.∏: ,..·, L. .,ƒ, ’ ..¸·,
.,,..,. ..∏..· .:,. …· Ω...... π.” ...’·
,.,. ¸... ‘ _,.· π.... ,... ..∏..· …· ,·
....·, .“≥n.Ÿ· ™. ‘..., ·.. ·.,.·ƒ. .,.
...“ .,...,.. ¸ƒ.:· ·.. ¸. ....,.’· ·.,:”
.,.≤≤. ¸.:· .,:...Ÿ· .·,.....’· .,,,..,
.,...¸· ‘ .“_,,..,¸’· ≈∏. .,.ƒ.◊· .·ƒ≤:·
.,.·.:· .,∏.’· ,,◊· ‘ ...,..Ÿ· ¸∏..≤. _¸·
.≤.·, ≥.... ¸¸· ....Ÿ· ,’· .:.., .∑...
.·¸. ≥,,. .ƒ,, ...:· ,..:· _-:¸· ∞., ≈∏.
_.,...:· ..,∏.. .·,,¸’ ™.ƒŸ· ‘ ....Ÿ· ,’·
‘ ¸ƒn.... ∫.. ... ._.:¸’· Ωƒ, .·., ¸.:·
≈∏. ..†,· ·ƒ≤.·, ...,..Ÿ· ¸∏..≤. ¸¸· .:ƒ.:·
,.ƒ... .,ƒ:’· ¸. ·... ¸¸·, ..,∏..:· ∞.,
L.... ¸.. ...,, ¸.: .‹,.:· ≥,,.∏: .,...
‘ ™... ,,.... ∫-. ¸. ,,,,, ™. ....,
,.,ƒŸ· .·,....· .·ƒ..· .., ≈∏. ¸. .,.∏.·
¸..... ≥,– ¸· ¸., ¸.:· ,:..Ÿ· ,,,· .‡
..... ∫.., .,,..,. ∫-. ....Ÿ· ,’·
_:ƒ,› ...... ¸¸· ....Ÿ· ,’· ,...,
¸ƒ≤≤fi .,......, .,.,.. ≈∏. ,..:· ·ƒ≤∏:·
,,,,ƒ. ...:· ≥.... ‘ ....Ÿ· ,-: ¸ƒ.,..
∫.., .Ω...:· ,..:., Ωƒ.,: ...,.. .,..., ™.ƒŸ
,..:· ¸ƒ:ƒ,› ¸ƒ.∏... ≥∏:·” ....Ÿ·
≥,,.: ..,..:· _,’· .,.,..:· ≈∏. .·,. ...
.≤n.Ÿ· ‘ .,,..,.:· ..∏..’· ¸. _.,...:·
.“.:,..:·
ôJQƒŸG ∞FGòb
¸. ‘ π.’· ≈∏. ,.,ƒ. ...,.. .n≤..,
_... ‘ ≥.... .,,ƒ..:· ......:· L..ƒ, _·,
_....Ÿ· ¸. ≥,,. .,,. ∫,., ¸.:· .≤n.Ÿ·
.,,..,. ..... ‘ ≥≤., ....Ÿ· ,-: ™,..
,.,ƒ. ..,.. ¸¸· ,,,,,: ¸.... ∫.., ...ƒ.,.
….:· ,.,,,.. ,ƒ. _... ¸. ,,≤:., .n≤..
π...., .,.., .....Ÿ· ,’· .·¸. ., ∫,.,
...... ... ,.,ƒŸ· ¸..,.. ¸· .,,ƒ.. Ω-.¸·
_,..:· ƒ., “¸ƒ,,..,¸·” ..,≤∏:·, .,∏fi
.,...,:· Ω-.¸’· π...., ........ ….:·
.:..ƒ:· .:.., ....,..Ÿ· ¸∏..≤. _¸· .,...¸-:
_.....· .:-: ¸¸· ..,.-: .,,ƒ..:· .,,,.:·
π.., Ω.,≤∏: .·ƒ.. ¸n...·, .,,·,, .·ƒ,,..·
….:·, ...,,’· Ωƒ, ™., ….:· Ωƒ.,:· ≈∏. · .,
...,,· ∑·,., _.,.,:· ¸-.¸· ¸. Ω.. .., ..,
“,..· L.” .,,..,.:· ..∏..’· Ω·.....· ¸·
...’· ..,∏. .,..,, ¸· ’¸· ...,.. ·., ,∏n.,..
.·,, ¸ƒ.ƒ., .., ...,..Ÿ· ¸∏..≤. ¸· _¸· ..Ÿ
..,,..,. ..∏..., Ωƒ.,Ÿ· Ωƒ.,:·
ƒ...ƒ. ¸¸· .,..,,:· .,,,..· .,·,, .:..,
..,’ƒ:· ., ∫....· ¸. ¸n...·ƒ: .,≤∏. ..,·
..∏..’., Ωƒ.,. Ωƒ.. ≈∏. .,,.... ....Ÿ·
.:., .,,ƒ..:· ..ƒ.◊· .·ƒ. ..... .,,..,.:·
_ƒ≤:· .,..,, .,.., ._...:· L,.. ≈∏.
.∏... .,,ƒ.. ‘ …,.... π... …· ¸. .,,,.:·
,’· ¸. _†,ƒ.. ¸,., .ƒ≤:· Ω·.....· ¸¸·
.‹,.:· ¸ƒ..≤∏: ·_n. ...,..· ¸ƒ.,.. ....Ÿ·
.,,.’ ¸,_.. ¸..,,:· .,,,..· ,,,, ∫..,
¸·,.. ‘ ∫ƒ..∏: .,.:· .,,.: ...,: ƒ...ƒ. ¸¸·
¸¸·, ..,,ƒ.. ‘ .,∏.’· ,,◊· ,,.., …,....
“¸...Ÿ· ..n.·” ¸,,,.,.. .....∏., ¸n...·,
¸.... ,“·ƒ. ‘ ∫.., ..,,ƒ.. ‘ ·ƒ∏... ·.¸·
..ƒ.◊· .·ƒ≤: ...,..Ÿ· ....,.· .:-. _....
Ω·.....·” .,,..,. ..∏..· Ω·......, .,,ƒ..:·
,-: ™,..:· ¸.’· _.∏› .≤.·ƒ. ¸,., .ƒ≤:·
∫.., .“‹,.:· ¸ƒ..≤∏: _n. ∑.,..· ....Ÿ·
_... ....,, ¸..., .≤∏. ¸. · ¸.. .,,.’
‘ ≥◊· .,.: ¸..∏:’· ∫.... ∞∏. ¸· _¸·
.≤.·ƒ. ¸,., …,..,.:· Ωƒ.,:· .., π...:·
,ƒ...” _¸· ….·ƒ,.. ∂:. ¸¸· ....Ÿ· ,’·
·ƒ.∏.., ’· ≈∏. ,,.:· .., .™..ƒ:· ‘ “.,...
¸. .·,. ... √ƒ.∏.. ….:· “_n.· ,...Ÿ·”
™. ,,. _.ƒ. .,. ..,.: _.,:” ....·, π,.
.,.,:· ∞... ¸· ..· ,.. ·.¸·” ∫.., .“..·
∑,., .._..., .,,ƒ..: .,,....:· .,.....’·
.,, ·,,ƒ., ¸.: Ω.:.:· ¸..,..Ÿ ..,.Ÿ· .....
.“,., ·.,. ...¸.. π. ¸,.,..
≈∏. ¸¸· …,ƒ..:· _.,.,:· ..,∏. ¸·,,¸· .:..,
..,.,. “,..’· L.·” ¸.. ’· ¸n...·,
..,,ƒ..
á∏ªàfi ÜôM
..ƒ.◊· .≤.·ƒ. ¸., ¸.,,.’· ,,,...:·,
_.,..., ....Ÿ· ,-: ¸....:· ≈∏. .,,ƒ..:·
,...” .,,..,. ..∏..., Ωƒ.,Ÿ· Ωƒ.,:· ™.ƒ.
...., ,.,, “.,.·.... …· .≤. ≈.. ·_:.
∫.., .. .,,,. ,.· …,....:· .,:· ¸· _¸· .,...¸·
¸.,,.’· _.,.,:· ¸· .≤.., . .¸· _,. ,ƒ.....
.ƒ≤:· Ω·......, ..,,... ,∏n,.. ...,,· ∑·,.,
,,..:· ..∏n. ¸. _.,‚ƒ.:· .ƒ., .....
.π,≤Ÿ·
¸·,ƒ: ¸...,.:· .,,,..· ,,,, ∫..,
π...:· ¸..., .., · ,·,. ..., ⁄ ..¸· _.ƒ,,..
¸.: …,..,. Ωƒ.. ≈∏. · ., .,,ƒ.. ‘ …,....:·
ƒ,.·,: _.ƒ,,.. ∫.., ...,,n. .·,.,.· π.
π.. ., ∑... ..., ..., ⁄ ,·,≤:·” · .,,,,·
.∏,∏≤:· Ω.,’· ∫-. ,,≤.,.. ·.., ...,......
...,,n. .·,.,.· π.” ....·, .“....≤:·
ƒ. .:,.n:· ≈∏. ¸,,nŸ· _. .,.ƒ:· ,.,.·
‹,.:· ¸ƒ..≤:·” .,n...·, .“..,.. π... ’·
∑... ..... ..ƒ:· ‘ ¸.: ....Ÿ· ,’· √..–
..(…,....:· π..:· πn.. (_.∏.Ÿ· ‘ ∫,.
,,,’· ≈∏. ¸-n...., ..∏n. .,..,,, _..:·
_†., ‘ ....∏.... ¸ƒ.... ∂:.:, _,.· .,.
‹,.:· ¸ƒ..≤:· ¸.: ≈n... ¸· ¸., .,,::·
.π,.....:· ¸. .,,Ÿ· L., ⁄, .“,...
,,. Ω.,:, ¸.n,¸:· .,,,..· ,,,, ∫..,
Ω·.....· ≈∏. .,:· ¸..Ÿ· ¸. ..¸· _.:’· Ωƒ,
_.∏› .≤.·ƒ. ¸,. .,,ƒ.. ‘ .,,..,. ..∏..·
.¸..,¸’., ....Ÿ· ,-: ™,..:· ¸.’·
ƒ∏.,· .,·. ...· ¸.,:· .,,,..· ,,,, ∫..,
.,,ƒ.. ... ∞:.– …· _¸· ,.†.... √.-, ¸¸·
‘ ™..,· ≥.·ƒ. _¸· π..ƒ.:· ¸..., ⁄ ·.¸· ≈..
.....Ÿ· ,-: ™,..:· ¸.’· _.∏› ‘ .·,’·
.,ƒ:,· ¸n.. .. ...·.” .,∏,. ..,...: ∫..,
,’· ¸. .·,·,≤, ‹,.:· ™...Ÿ· ™. ∑,..∏:
‘ ,·,≤:· ·.. π:. ,ƒ∏,., ⁄ ·.¸· ¸.: .....Ÿ·
π.·., ¸¸.. ....Ÿ· ,-: ™,..:· ¸.’· _.∏›
...,..Ÿ· ∫ƒ≤., .“...,’· ‘ π........_,.·
¸.. ···· ¸. ,.·, .·· _, .. ¸¸· .,,ƒ..:·
‘, ....’· .·ƒ. ..... ,..:., Ωƒ.. ‘ ·ƒ∏..
.:.· _¸· ....Ÿ· ,’· ¸..... π..ƒ. .:..
.,....ƒ∏,. .,.†. ..., π,..’· ¸. ¸ƒ.,...
∞..., _... ,,,. .., .,,ƒ.. ‘ π...:· .,·ƒ.
,.· ¸·,,· ..... ¸.:· ,,◊· .., ≈∏. Ω..:·
._.... ∞:· ··· ¸.
‹hO ≥«°ùæJ
∑.... ¸.,,.’· ¸...:· ,,,, ∫.. ..,.
∑,– …· .... ¸: ....Ÿ· ..,’ƒ:· ¸¸· π,..
‘, ‹,.:· ™...Ÿ· ™. ≥,....:., ’¸· .,,ƒ.. .·,¸·
..∏..’., Ωƒ.,. Ωƒ.. ≈∏. ·., ¸ƒ... ,.:¸·
.:,.. ‘ π,.. ,..·, .≥.... ‘ .,,..,.:·
¸. .,..,.,..¸· _¸· .,.,, ...:· _,....∏:
.,:.,, ¸.:· .,,....:· .·,.,.· .......
.,:· ¸.. ·.¸· ... ¸....¸’· ,· _†,,’· .,,:·
,“·ƒ. ‘ π,.. ∫.., ...,,. …,....:·
....Ÿ· ..,’ƒ:· ..,.” ..,..., ¸....
..,,ƒ.. ‘ ™..ƒ:., ≥∏.., ..,. .·,.,.· π.
π∏.. ...‹,.:· ™...Ÿ·, .....∏. ™. π...
.≥..≤◊· ≈∏. π......, ..·,,..Ÿ· ...ƒ∏..
™. ≥,....:., ¸ƒ.,... ∑,– …· ...· ·.¸·,
∫.., .“¸ƒ... ,,¸. ,.:¸· ‘, ‹,.:· ™...Ÿ·
¸¸· ....· ,... Ω.. ,∏: _,. ¸.,,.· ∫,·ƒ...
¸.n,¸:· .,_:. _¸· ....:· Ω,.., π,..
¸· ....·, ..,,ƒ.. ‘ ™..ƒ:· ......Ÿ ¸...,.:·,
,.., .,.†., ⁄ .∏,≤Ÿ· .’....’· √.. .,.ƒ.
..∏..’ .,,ƒ..:· ..ƒ.◊· Ω·.....· ¸· ∫,·ƒ..Ÿ·
¸ƒ,..’· ≥....: ¸·ƒ.. ‘ _,..Ÿ· ... .,,..,.
¸....:· _... ¸·.·, .,·,.. π..., ...., ¸...Ÿ·
.™.·ƒŸ· ∫ƒ.., ....Ÿ· ,’· ¸....Ÿ
......:· ‘ ¸.... ∫ƒ≤, .π.... _.,.. ‘,
Ω... ,.., Ωƒ.,. Ωƒ.. ¸. Ω.,· .., .,,ƒ..:·
¸· ¸ƒ..., ,,.¸· .,.·,, ¸·ƒ.. ‘ ...Ÿ· π..
..:ƒ∏. √.,Ÿ·, .·..:· ¸. ,,.·.·..· ¸ƒ..
.,. .:ƒ.:· .≤n.. Ω...:· ,..:· ,...·,
.,,. ¸.:· ¸,·,Ÿ· ¸. ._,. ....... .,ƒ.
.:-: .,..... ... ≠∏,, ¸.:· .,,ƒ..:· ......:·
Ωƒ.∏:·, .,,.n:· .·,,.†.., ..... _,-.
…,ƒ..:· ...,Ÿ· ∫.. ..,.·.,. .¸.,:’· ......,
.,n,.. ...,..Ÿ· .·ƒ. ¸¸· ¸....¸’· _ƒ≤◊
..n≤. .,,ƒ.. ∫...., .,.,.·,..· ..∏, ≈∏.
_¸· .,.ƒ.◊· .·ƒ≤∏: .,.ƒ:· .·.·..¸’· ≥,,:
.,..n,,, √,≤., ...,Ÿ· ∫.. ... .,∏. ..,..
¸,.:· π,, Ω·..¸· ,,:. .,ƒ.. ≈∏. π... ..¸·
_,.-..¸· _..,... ., ≈∏. ∫·,. ,., …ƒ∏.:·
....:· ..·,¸· ¸.... ,¸, .‡ ¸,......
∞..., _... ... ,....Ÿ· ¸·,..:· ‘ .,...n:·
_.,.,:· ,.. _.,.., ….:· ...,Ÿ· ,.., .Ω..:·
,..... ≈∏. .,n,.. ...,..Ÿ· ¸· ...’· ,...,
.,.ƒ.◊· .·.·..¸’· ≥,,: ≈∏. ™≤. ..∏, ¸.,
..,,ƒ.. L.., ‘ ...., ∫....:· ‘ ,∏. L,,,
∑,... ...,..Ÿ· ,..... ¸· ...,Ÿ· ....·,
.,∏. .:..fi ‘ .,...fi .,.ƒ.◊· .·ƒ≤:·
ä’ÉcƒdG -á«Hô¨dG áØ°†dG
_,.,n..∏. .:-: ¸¸· _..· .,.,n..∏. .,,: ,..... .:..
·. ,,..·, .¸∏,.·,..¸’· ∫-..’· _.,, _....,, ·,.,.....·
..,.. ¸,ƒ., .,..∏. ,,fl ...,.. ..,,·ƒ. ∫-. ¸,,.·
..,,,.:· ...†:· ‘ ˆ· Ω·,
_..ƒ,, (.... -. .,·, _,,, _,...:· ¸· ,....Ÿ· .....·,
,...:· ‘ ¸◊· _....,:., .,,..· (.... ·· ¸ƒ..,
_· _.· .‡ ¸.,.. .,..∏. ,,fl ...,.. ..,,·ƒ. ∫-.
.:.::· ,...:· ..., ¸. .,,n:· ,....Ÿ· ..∏.·, ......,.....·
..,.. ·., .,,. .:.. ‘ ¸.. ….:· (.... ·« ¸-..· ..,,
..,,. ¸¸· .ƒ,.. ∫.., .,...:· ‘ ¸◊· _....,:., ..,...¸’
,,fl .∏.. ¸∏,.·,..¸’· ∫-..’· _.,. ..,.. ..,.. ,,,
...,.. .::.::· .....:· ‹·ƒ. ‘ _..≤:· ¸. ,,,≤:· .,..∏.
..ƒ≤.., ¸....:· ¸¸·, (_...,,, .,.ƒ., π,∏:· ∞.....
.,..., ,..:· _-:¸., .,∏,.·,..¸’· .·ƒ≤:· ..,, ..,..◊.,
.,..:· π,. ,,.Ÿ·
™:..· ...,...· ¸· .,∏,.·,..¸’· .:,..:· ,..., ..... ∫..,
L.... ∫.≤..· ,.· .... ¸.:· .,.◊· .:,.. .,,·, .....
..,..◊·, ..,.◊· π,..≤:., ..ƒ.,, _.,≤. ...... ¸.,n..∏.
....·ƒ:· ‘ …,., .≤,≤– ¸¸· .∏,..,,, ¸.,. ....Ÿ· ∫..,
.· ..· .∏≤..· .,∏,.·,..¸’· .·ƒ≤:· .... ¸¸· ,.†., ⁄,
..,,., ¸.:· ¸..·,’· .,∏,.·,..¸’· .·ƒ≤:· π... .. ....,
.,:... .n...., ,,..,. ‘ .,..., .·,.· ∫.≤..’ ¸ƒ,.,n..∏.:·
...,,·ƒŸ· π,∏≤.: π,∏:· ∫-. ....·.Ÿ· √.,, Ωƒ≤. ....,
¸. ,,,.≤. _..· .,.,,.’· .,,,..· .,·,, ... ....:’· ‘
_, ....Ÿ· ..,’ƒ:· .,,. L..ƒ.. ¸.:· Ω-..:· ..:..fi ¸·
...†:· ‘ ....,...· .., .,.:· _,.,n..∏.:·, _,∏,.·,..¸’·
,,,,,: .,.. …,.. .,·,ƒ:· ,..., .:...Ÿ· .:.., ..,,,.:·
¸· .....·, .“......,· …· ≠∏. ⁄ ..· ,.: ..·,· ¸· ¸.,”
.∏≤., .“.∏..·ƒ.., ..., ....,... ‘ ∑,.... .·,:’·”
∫,·ƒ... ¸. _..· ≥,... .., ‘ .,∏,.·,..¸’· _..,·.. ..,...
™. ..:...Ÿ· ·ƒ.:· _,.,n..∏.:· ¸¸· .:ƒ. _,. ¸.,n..∏.
..:-::· _,.,n..∏.:· ..,.....· .., _,∏,.·,..¸’·
ä’ÉcƒdG -IôgÉ≤dG
.... Ωƒ.. ‘ ,.· ,,..·, π.. .,:,.. ¸¸· .,,..Ÿ· ..n∏..:· .:..
.,..., .,.Ÿ· .:.... …ƒ∏. ,.,. .:,.. .,.,.. ≈∏. ¸ƒ:ƒ,› ¸ƒ.∏...
.,...
¸. ≈∏. _,...· ..≤.,, ¸.. •.,.†:· ..· ..‚ ¸..· ,.... ..·,
...,:. .,,.. ._.· _-:¸’ ...,.. ¸.:· .,.,..:·
.nfi ,,. ,....’· ¸..,... _.∏,.. ∫ƒ... ¸.’· .,,,· .∏n,· ..,.
..-,:· ¸.,.. ∫.... .,...,ƒ, ..,.. ¸,,.,
≥,,: ‘ ...... .ƒ,. ™..ƒ, ¸ƒ:ƒ,› ¸ƒ.∏... Ω.. .∂:. ¸ƒ.†. ‘,
’¸· ...,.Ÿ· ,,,. .,.. .ƒ,.:· .,...· .., .,.,, .∏nŸ· .≤n.. ..,..
.¸·,,’· ‘ ..,...¸· …· ..– ⁄ . .·
L,..“ ..,∏.., Ωƒ≤. .... ..,.. ¸¸· _.,.· ‘ .,..· ,..... .:..,
≥,,: ‘ ,.,, .∏nŸ· .≤n.. ¸ƒ:ƒ,› .,..., ...... .ƒ,. .,...· .,.
...,...¸· ¸ƒ., ¸,. .,...· .., ..,.Ÿ·
¿,..:., .∏,ƒ: ƒ,· ¸.· _.. ¸ƒ:ƒ,› ¸ƒ.∏... ,,.. ._,.· .,, ¸.,
.,.. ¸,. _.,.,Ÿ· ≈∏. .,:· ”, .,., _.,,.:· ‹,.:· ≥,,: ≈∏. .,,,
...,...¸·
ΩÓ°ùdG äÉKOÉfi AɨdEG »ØæJ ø£æ°TGhh ..∫ÓàM’G ¢UÉ°UôH Ú«æ«£°ù∏a 3 OÉ¡°ûà°SG
Ωƒ`ég »`a »Wô°T π`à≤e
ô°üe ó«©°üH í∏°ùe
ÉjQƒ°S »`a ᫵jôeCG ájôµ°ùY á«∏ªY …CG Ò°üe zπ°ûØdG{ :ó°SC’G ‹hódG ™ªàéŸG ™e ≥«°ùæàdÉH ºà«°S ÉjQƒ°S »`a ájôµ°ù©dG á«∏ª©dG QGôb :»µjôeC’G ´ÉaódG ôjRh
‹hódG ¿ƒfÉ≤∏d zÒ£N ∑É¡àfG{ »‡CG ¢†jƒØJ ¿hO Iƒ≤dG ΩGóîà°SG :É«°ShQ øeC’G ¢ù∏› á≤aGƒe ¿hO IOQGh ÉjQƒ°S »`a ájôµ°ùY á«∏ªY :É«fÉ£jôH
ÉjQƒ°S ó°V ∞dÉ– …CG ¤EG Ωɪ°†fÓd Ió©à°ùe É«côJ :ƒ∏ZhCG ΩÉjCG ∫ÓN Oóëàj zÖ°SÉæŸG{ π©ØdG OQ :É°ùfôa
ÉjQƒ°S ∫ɪ°T á«é«JGΰSEG Ió∏H ≈∏Y ô£«°ùj zô◊G ¢û«÷G{ :AÉ£°ûf …hɪ«µdG Ωƒé¡dG ó©H √É«ŸGh AGò¨dG ºª°ùJ øe ±hÉfl
º«∏©J
16
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:-::·
áMGh{ áfÉ°†MìÉààaG
á«Hƒæ÷Gá∏«Ñ©ŸÉHz´GóHE’G
ájDhôdG – §≤°ùe
¸....., · ,.·ƒ. ¸·.,¸’· ..·, ....†. .∏...·
,,..:· .,’ƒ, .,,ƒ..· .∏,,.Ÿ., ¸...:· ..,≤.
±ƒ.fi .., ≈.. ..,.Ÿ· .,.., .– ∂:.,
.... ...... ,ƒ.†.,, .:,.:· _.∏›ƒ.†. .,,..Ÿ·
¸. _,ƒ..:· _.∏› ƒ.†. .,.,...ƒ,:· π,., ..,
.....· ..∏. π.◊· .,.·, .≤:·, .,,..:· .,’,
¸ƒ..: .....· ¸.:· ¸·.,¸’· ..·, ....†., .,.
,,.,, ¸ƒ..: ∫..:’· ,,∏.., .,,,: ..,,., .,...
.....†◊· √.. ≈∏. _...≤:· .,..., ¸.::·
™,,...Ÿ· √.. π:. ¸...: ∞....∏: ™,..· ...,
..,.... ,.·ƒ., .,., ,·.., ™...Ÿ· Ω... ¸.:·
.... ..∏. .,.,...ƒ,:· .... ...... .≤:· ...
¸.:·, .,,.Ÿ· ....†◊· √.. ¸....., ‹..’· .,,.
..,.,∏..:·, .,,,.,:· ,.·¸:· ∞∏... .,,,

..·.,¸· L,,..:· _.≤, π.◊· .,.·, .... ,:
,ƒ.†◊·, .... ....,, ....†◊· ¸.....,
...,.· ...., ....†◊· Ω....· ‘ ∫ƒ..:.,
....†◊· Ω....· ¸. π.... ¸,.. ,.≤., .,,,..·
,ƒ.†◊· _.,·, ∫..:-: .,..≤. ¸.:· .....·,
..ƒ,ƒŸ· .·,,,..:·, .....· _ƒ.... ,,,...¸·
.....†◊· ‘
¸., .,..,,.· ¸.... Ω· ...· .,.,... ¸.
¸., ....†◊· √.. ..... ¸. .·.,....Ÿ· _..¸·
™,n..., ¸.:· ¸.’· ¸..Ÿ·, ..,,:· ¸. ....†◊·
¸..n. ƒ., .,,. √...,· ∑,, ¸· ,.’· ‹,
.∫.,:·
º¶æJ z‹É©dGº«∏©àdG{
ÒμØàdGäGQÉ¡e‘ IQhO
ájDhôdG – §≤°ùe
.,.·., .∏:‡ ‹..:· ,,∏..:· .,·,, ..:.
.,ƒ.:· ¸·ƒ.., .›..,, .,,..,:· ,·ƒŸ· .,...
,....., ._.:ƒ.∏: _...:· .·,.,. ,,∏..:
·,-, ¸·... _..., ···-,·,·· ...,,’· _¸·
_,. ¸..., ...· ,ƒ...:· .,..≤, .∫-..–
.,.·.:·, .,,..,:· .,...:· Ωƒ∏. ‘ _......,
,,∏.· .·,.‚¸· .,·.¸· _.∏› _.,.,, _...·ƒ.,
™. ¸,...:., ∂:., ,,,..:·, .·,......-:
.‘.≤::· ¸,...’· ,.,.
,,∏.. _¸· ,...¸:· ·.. ..,, .,.
√_... .,...: ..ƒ... .·,.,. _.:ƒŸ·
_...:· ∫.› ™,..ƒ. ¸., ..’.› ... ‘
....., ..,.... .·,·,. ....’ ∑·,.¸’·,
≥,≤–, L,n..:·, ∑·,.¸’· ™,..ƒ.: ,...’·
.,.≤:·, _...:· .≤,,: ,,:.., ..·..’·
π....:·, _ƒ≤:· ¿......’·, π,∏..:· ≈∏.
∫ƒ..ƒ:·, ¸,,.’· ™. ∫..,.Ÿ· _:..:·,
,,∏.. _,:, .,,...:· ,·ƒ◊·, ¸...¸-:
,...,’ …...:·, ¸.·.,¸’·, …,...,’· _...:·
...ƒ∏.Ÿ· Ω·.....·, ..:..., ..,., ,...·
.,.–, .,,...:· ,,.∏: _...:· ‘∞:·ƒ.:·,
_¸· ∫ƒ..ƒ∏: ..,.....· ,· .,.,..ƒ., .·..’·
...,...:· .·,.,..’·, ∫ƒ∏◊·
... ∫ƒ. ,...¸:· ·.. ,ƒfi ,,.,,
_.: ∑·,.¸’· ™,..ƒ. ‘ π:... ,.....
..,...:· _...:· _,: .,. ¸. _.:ƒŸ·
¸n.. ..,... _,n, ,...’· ..... .,.,.,
™,., ,.,..· .,.,. ,∏.. ∂:.. ..,,..,¸· ,....
... ..·,·,≤:· ..–·, _...:· ... π.·ƒ.:·
.,.,., L,n..:·, ..·..’· ™.., ≈∏. ,.,,
™.., ¸,. .,,. ¸·.,¸’·, .,..:· ™. π....:·
..,.·.,¸’· ,...-: .ƒ,. ,· ,,·ƒ.
á«©aGódG ∞``©°V ÜÉ``Ñ°SCG ¢ûbÉ````æj »ÁÈ```dÉHz…õ```«ØëàdG è```eÉfÈdG{
…ôª©ŸG ∞«°S -»ÁÈdG
.:.... ,,:· ...≤, π..·ƒ.
…,,...:· ,...¸:· ..,:... ¸,¸:·
.,,,.Ÿ· ..:.. ….:·, ..:.::· ¸.·,:¸’·
.,·,ƒ:., .,,..,:· .,·ƒŸ· .,...: ....:·
..,...,, .¸,¸:· .,.,∏.. ™. ¸,...:.,
..:...Ÿ., ...∏.Ÿ·, _.∏.Ÿ· ¸. ·...
..., .,.,ƒ.:· .,ƒ...:· ,...¸:· Ω.≤.,
·... ...,....· ¸.:· _....,:· ⁄...
•.‰., ∞,,..:·, ..n...’·, ,,..Ÿ· ¸.
Ωƒ,.., ..,∏n∏: ..∏..Ÿ· ,,∏..:·
π,....:·, . ,..·.:· ∞... ,.,..·,
¸.. ,.,..·, ..,∏n:· _.: ¸..·,.:·
.·,.·, ,,∏..:· .,....¸·, .,..·.:·
.,...:· .-...Ÿ· _†.,: ¿..‰ .......
... ..,.,∏..:· ,,:.‰· ,... .,∏n∏:
,,...:· ,ƒfi _¸· .,ƒ...:· .. ,n.
¸. ∂:., .¸..·,.:· π,....:· ‘ √,,.,
.,:’·, ,,...:· Ωƒ,.. ,.≤. ∫-.
.....¸’., √,....., ,,...∏: ..,.Ÿ·
... .π,....:·, ,,∏..:· ,.·ƒ. _¸·
,,...: .,.·,,¸’· Ω...’· ...,....·
.,:.n:· _.: ¸.·.:· π,....:·, ,∏..:·
...∏.Ÿ·, _.∏.Ÿ· _†.,

¸.,
∫ƒ. ,,....,n.· ¸. ¸,,...◊·
¸., ... .......’· _.., ,...¸:·
.,. ..,..,:· .,.:·, ...≤Ÿ· ,,..Ÿ·
...,.. ¸. .,,,..· ,,. ..∏.Ÿ· ¸.
¸... ..∏.Ÿ·, ¸.....’· ,,∏..∏: ∞,ƒ.·
,,∏..∏: .·,... ...,.. ¸. .,..,:·
..fi ¸, ˆ·.,. ,∏.Ÿ·, .¸.....’·
._.,. ¸, ¸·,. ...,.. ¸. ¸..,..·
,∏.. ¸...,:· ,∏... ¸, ...· ,∏.Ÿ·,
.¸.....’· ,,∏..∏: ¸.,,·ƒ.· ...,..
¸. ¸.ƒ,,Ÿ· ⁄... ¸, ,.ƒ, ,∏.Ÿ·,
¸. .(···· _.,. ¸, ¸·,. ...,..
….:· ,...¸:· ‘ ..,....∏: ,,......
¸. ,,...∏: _.∏.Ÿ· .,.. ¸,∏,
..,, ,,.fi ¸. ....†., .. ∫-.
‘ .,,∏. ....,, .,∏.Ÿ· .,......,
.,.,∏..:· .,∏..:·, …ƒ,,:· π≤◊·
¸.:· .,.:· ...-. ¸,..·ƒ. .π..
¸... .,. ,...¸:· ....¸’ ._..·
≥,n,: Ω.,., ¸..·,.:· Ω..:· .., π,,.
∫ƒ. ,...¸:· ¸. .......· .. ,∏.Ÿ·
.,.∏.:· ...Ÿ· L,..,., π,..ƒ. .,.,.
,∏..:· ≈∏. ,-n:· ,,.–, ,:.n∏:
..·,· π,≤., ¸.,Ÿ· ,:.n:., Ω....’·,
.,,::· ...·,., ..·.,¸· ,,ƒn.,
. ,..· ¸·,.·, .,·.¸·, ,-n∏: .,.,.:·
..,.,..’·, …ƒ,,:· ¸·.,Ÿ· ≥.·ƒ.:·
_.∏.Ÿ· ,.,..· ...·,., ..,,nŸ·
.,...¸:· ,,.. ≥.·ƒ., ¸,.:·
äɶaÉëŸGiƒà°ùe≈∏YÚª∏©ª∏dådÉãdG…õ«ØëàdGèeÉfÈdGò«ØæJ π°UGƒJ zº«∏©àdGhá«HÎdG{
á«bô°ûdG∫ɪ°ûH…õ«ØëàdGèeÉfÈdGábÓ£fG‘ íLÉædG¢ùjQóàdGá«é«JGΰSEGäÉfƒμe¢VGô©à°SG
ójó÷G»°SGQódGΩÉ©dG‘ áÑdÉWhÖdÉW ∞dCG46∫ÉÑ≤à°S’ ó©à°ùJ zá«bô°ûdG܃æL᫪«∏©J{
ájDhôdG - §≤°ùe
.,... ,,∏..:·, .,,,:· .,·,, π..·ƒ.
….:·, _.∏..∏: .:.::· …,,...:· ,...¸:·
.,.·. ™,..ƒ. ‘ .,·,ƒ:· ,,.: · ,·,....· ¸..,
.,, ..≤.,’·, .,,,,..:· ,.·¸:· .,...
..,,. ≈∏.· ≥,≤– _¸· ’ƒ.., ...,., ...
”, .√.,ƒŒ, .·.’., ¸.,:·, .,.. .......’·
ƒ., Ω.. ,ƒfi .– Ω..:· ·.,: ,...¸:· ...,
... ¿,.., ….:·, .,∏..:· ƒ.. .,∏n:· ,,.–
.,.. .,... ‘ π:..Ÿ·, ,...¸∏: Ω..:· ..,:·
.,∏..:· ƒ.. .,∏n:· ,,.– ≈∏. _.,...Ÿ·
_.,...Ÿ· ,....¸· ‘,...¸:· .·..· π:...,
,,:.‰’ .≤., .,∏n:· ,,.– ≈∏. .,.≤:·
≈∏. _.,...Ÿ· .,.. .,..., ..,,..:· ,,....,
.,.. .,..., .,∏..:· ƒ.. .,.fi ..,, ¸,ƒ..
.,,...:· ...ƒ.. ™. π....:· ≈∏. _.,...Ÿ·
¸.....· ,ƒ... √....·, ,ƒ.Ÿ· ·.. ..., ”,
.≤,...:· ,,,≤.:· ,.... ≈∏. ..., ,...¸∏:
..:.-Ÿ·, ..,..ƒ.:· ≈∏. ...,, ,...¸∏:
.¸ƒ,,..Ÿ· ..·.,· ¸.:·
¸. ..ƒ.› ,...¸:· ,.≤., Ωƒ≤,,
π.·. ¸. _....Ÿ·, ......’·, .·¸.·
...:...Ÿ· ∞∏.fl ‘ .,,,.., ..n∏..:·
_.∏.Ÿ· ... ,.., _¸· ,...¸:· π..., ...
¸. …ƒ,,:· π≤◊· ‘ .∏...:· ....:· ∞∏.fl
,...¸:· ..,, ._,.’· ∞..:ƒ:·, _,,·.¸’·
.... ∞∏.fl, ,-n:·, ,ƒ.’· ..,:,· π...,:
.,....Ÿ· ....¸· ∫-. ¸. ¸∏.Ÿ· ™...Ÿ·
,,..., ≥∏.., .. ∫,.... ¸.:· .,....Ÿ·
,,.,...., ,ƒ.’· ..,:,· π,. ¸. ,-n:·
.,∏..:· ƒ..
….ƒ...· ˆ·.,. ¸, ¸..,∏.. ,..,·,
¸.,Ÿ· ..‰¸-: .....Ÿ· Ω..:· ,,.Ÿ·
‘ ¸.., ,...¸:· ·.. .,... ¸· .,·,ƒ:.,
∞∏.fl .·.., ..≤.,’· ƒ.. ¸...:· ,.:¸·
.…ƒ,,:· π≤◊· ‘ .∏...:· ,.·ƒ.:·
.,,,,..:· ,.·¸:· .,.ƒ., _ƒ....,
∫-. ¸. ∂:. ¸..,, ._.∏..∏: ...≤Ÿ·
¸. ....·, ..ƒ... .,·,ƒ:· .......·
¸. ∫..Ÿ· ·.. ‘ _....Ÿ·, .·¸.·
.,...¸:· ,.≤.: ..n∏..:· ¿,..
.... .….ƒ...· ¸..,∏.. ™,..,
.·..¸’ ,,,..:·, .·.....’., .,·,ƒ:·
‘ ,...¸:· .,... ..,..· ... ,...¸:·
.,·., .¸...Ÿ· Ω..:· ‘ .,..::· ......
,.... ,,. ≈∏. .,..Ÿ· ¸..∏:· ∞∏.fl
_,...Ÿ· _...:· ‘ ,...¸∏: ,,,≤.:·
..,..ƒ.:·, ,....:· ∞∏.fl _.-....·,
,...¸:· .,... ‘ .,, ..’· ,: ¸., .,..
Ln.· ∞∏.fl .·..¸·, Ω..:· ·.,:
.·..-: .≤,≤–, ...‚¸., .∏,..:·
.... .ƒ,,Ÿ·
..,.·ƒ∏:· ¸..fi .., ...,. ....,·,
.,..., .·..¸’ π...Ÿ· ≥,,.:· ...,.,
·.,: ,...¸:· .,... ¸¸· .∏... ,...¸:·
.,.·. ., .... .. .:-. ¸. ¸.,, Ω..:·
π.... ,,,≤. ¸. ¸,,,..:· ....:· ,,,≤.
_...:· ‘ ,...¸:· .,... ,.·ƒ, ∞∏..Ÿ
∞∏... ..’· ≈∏. _.,◊·, ._,...Ÿ·
¸. ..,..:· ..,..ƒ.:·, ,,,≤.:· ,....
,...¸:· .,... . ,., ∂:., ._..,...Ÿ·
..,.,..’· ¸. ..,.. .,.∏. _...· ≈∏.
¸,∏, .,., _..,....∏: .,∏..:·
’ƒ.., ..,.,..’· ∂∏. ∞∏.fl ,...¸:·
_.: ...,:· ¸. .,:.. ..,ƒ.... _¸· .,
,...¸:· ,,, .. ¸· .....·, ._,,..Ÿ·
..·, ,ƒfi ≈∏. ¸.,., . .· ƒ. Ω..:· ·..
™,., Ωƒ≤, .,., ..:...Ÿ· ™,., ‘
∞∏.fl ¸. ,ƒ.Ÿ· ·.. ∫,..., ¸,,....Ÿ·
‹,, ,:.n:·, ,∏.Ÿ., ..-.:· .·. .,·,,:·
¿,,.∏: _,,.Ÿ· ™. _...’· ” ... .,.’·
≥,,n.∏: .∏,.. .n..,. .,.·,,¸· Ln.,
¸. ,,..· .:-: .., ..,:¸· ..,... ,.,..,
.,.....· ,,.... ”, .,...¸:· .,...
,....:· .,...·, ._.,.:· ·.,: .....
,...¸∏: .,·,ƒ:· ..,... ≥,,.: .,:,’·
.,... ∑... ¸· _¸· ..:...Ÿ· ∞∏.fl ‘
¸. _..,...Ÿ· _.: ...,:· ¸. .,:..
π..·ƒ.. ….:· ,...¸:· .,... ∫-.
.,,.·, .Ω..≤:· _.,..· Ωƒ, _¸· ...,:...
.·..’· ,...¸:· ≥≤., ¸· ‘ .,∏.· ¸.
_¸· _..,...Ÿ· .,.·. .... .ƒ,,Ÿ·
,...¸:· ¸. ,,..:.-. ™,., ,,..ƒ.
._.,.:· ·.,: ...Ÿ· ,,,≤.:· .·,.....· ‘
,...¸:· .,... .,,∏. ≈.,, .ƒ.. ¸.:·,
.....≤:· .·ƒ...:· ‘
.,... ,...., ..· _¸· .,...¸’· ,.Œ
∫,.... .... .,..... .,...fi ,...¸:·
‘ ..,’· ,,., .,∏n∏: ¸..·,.:· ,,...:·
.,:...:· √.. ,ƒ.†◊ .... .ƒ..:·, .∂:.
..,.. .......’·,
»æ°ù◊G ó«dh – á«bô°ûdG ∫ɪ°T
¸.∏.:· ........’· ,.,. _..· ¸.,.. π..·ƒ.
∫.... .:.... ,,∏..:·, .,,,∏: ....:· .,,,.Ÿ.,
.:.::· ¸.·,:¸’· …,,...:· ,...¸:· .,.,..:·
.·,..¸’· .:,. ¸. …,,.Ÿ· ..,∏. .... _.∏..∏:
,,.– ¸ƒ..ƒ. ∫,... ….:·, ....Ÿ· .,,,.:·
..,...· ¸..·,.:· π,....:·, ,,∏..:· ƒ.. .,∏n:·
..·,,¸· ¸.n. ...∏.., ¸.∏.. _..· Ωƒ, ,...¸:·
,.,. ...,., .,_.Ÿ· ..fi ¸, _,.., ,ƒ.†.,
…,,.Ÿ· _.,....· .,. ..:...Ÿ., ,,,..:·
.,.,.·,..· ...ƒ.., .,...:· .,·.¸’· Ωƒ,..
.·..· ¸. ..– ... ....:· ,,..:· _.,,..:·
…,,.Ÿ· Ω.. ∂:. _¸· .....¸’., .π...:· ‘ ,∏.Ÿ·
,...·, ¸....◊· _.,,..:· ,ƒ∏..· ¸. . ..,.
..,..·,.:· ..n. ,∏.Ÿ· .,... .,.,., .:,..
¸.., ..,...:· .,·.¸-: ..,Ÿ· .’..Ÿ· _¸· _,n.,
....:· .,,,.Ÿ· .,... ,.:¸· ‘ ,...¸:· ·.. .,...
...:...Ÿ· ™,.., ,...¸:· .,,..,:· .,·ƒŸ· .,...:
¸. .·.:· ,,ƒn. .·,.,. ,∏.Ÿ· ,....¸· _¸· ..,,,
L,n..:·, ..ƒ:· .,·.¸· .·,.,. ,∏.Ÿ· ,....¸· ∫-.
,,...:·, ¸.·.:· ,,,≤.:· .·,.,. .,... ,,..:·
,,,.. _¸·

..†,· ..,,, .•ƒ..†:· .,·.¸·, .¸.·.:·
,,,....¸· ∫-. ¸. _.∏.Ÿ· _.: .,.,Ÿ· .,...:·
..,, ™. π..·ƒ.:· .,.,., .,.·.:· .,.,Ÿ· .,...:·
_·,.’., ,,.,,.., .≥,,.:· ¸,,, π..:·, π..:·
...... .,. .... π....:· .,.,., .¸.,:ƒ:·
¸.:ƒ., .·,,¸· ¸.n≤: Ω.,· .:-: ∫-. ,...¸:·
¸.ƒ, ¸,,.†Ÿ· ¸.n. ‘ ...,.. ...,, ..,,,.Ÿ·
. ¸∏.’· ‘.≤::· ,.... ,.,. _.,..·, ...,,’·
.:.... _..· ¸.,.. ,...· _,.· .,, ¸.
.....:· ™., ¸,,,..:· ,...¸:· .,.,..:· ∫....
.π....:·, π.....:· ‘ ..,...,,:· ¸.∏.Ÿ .,.∏.:·
,... …..◊· _...:· ¸.∏.. ..,...· ….:·,
∞..:· ¸.∏.. ..... ™., ..,, ∂:., .,... ¸.::·,
π.....:· ‘ ...,:· ..,...,,:· .... ‘ ,... ¸.::·
..,.,.:· ‘ ,,..... ™., .....¸’., _.≤...’·,
... _.,....· ”, ∫·,.:·, π....:·, ∫....’·,
._,:.... _.ƒ, ∫-. _·,,’· ¸.
....:· .,,,.Ÿ· ..≤. _,.· .,, ¸.
.,.,..:· ∫.... .:.... ,,∏..:·, .,,,∏:
.,..,,..:· ...,,:· ™., . ,ƒ,,. ..≤: _..·
Ω..∏: _.,,..:· ∂∏.., .≤..:· ¸.:· ..,..·
¸, ¸∏. ,ƒ...:· ,ƒ.†., .,..· ¸..·,.:·
∫.... .,.,∏.. Ω.. ,,.. ¸..·,◊· ,....
_,ƒ,,:· ¸. _....Ÿ· ,.., _¸· .,.,..:·
,,..ƒ. ..≤∏:· ∫-. ” ..:...Ÿ., _,,·.¸’·,
_.,,..:· ..,. ‘ π..:., .≤∏..Ÿ· ,.·ƒ.·
.,..,,..:· ..,,:· ¸. .,ƒ∏nŸ· ..,,·ƒ:·,
..,, π..· ≈∏. .,∏.. Ω.,. .·.’ ...,.Ÿ.,
,.·ƒ.· .,.,:ƒ:· _.∏.Ÿ· _ƒ≤. ¸..†,¸·,
....· ¸ƒ... ≥., π..:., .≤∏..Ÿ· .,,·.¸’·
.,,∏..:·, .,,,:· .,·,ƒ, π..:· ....,.., . ,..Ÿ·
,...., .≤∏..Ÿ· ,.·ƒ.· _¸· ..≤∏:· _,n.,
Ln.· ≥,,n. ∫-. ¸. _.,,..:· ‘ ¸.,Ÿ·
....:· .≤,:ƒ:· ≥., ...,..., ..,..·,.:·
.,,∏n.. ¸.:· _.,,..:· _,: ¸.,.·, _.,,..∏:
...∏.Ÿ·, _.∏.Ÿ· ..≤∏:· .,,, ..∏.,. π.
.,,,,..:· ,.·ƒ.., Ω....’· .,,,.†, ...·
Ω..:· _.. ≈∏. ¸.,Ÿ· ..‰¸’· .n. ∫-. ¸.
π..:·, ..,:.n:·, .,∏n:., Ω....’·, ¸..·,.:·
∞∏.fl ‘ .,∏,....:· ,,..,ƒ.... ™., ≈∏.
... ¸· ,..:., ,,., ..,..·,.:· π.·,Ÿ·
_.,,..:· ∂∏.., _≤..∏Ÿ· ...· ≠∏,, _.∏.Ÿ·
. .∏.. ·.. .,.,..:· ∫.... .:..fi _.,·..
∫,’· ... ,,∏.. ¸,,...,, ¸,.:·, ...∏..,
.π,≤Ÿ· ¸..,.. ¸.
…ƒ∏©dG ídÉ°U øH óªM – Qƒ°U
,,∏..:·, .,,,∏: ....:· .,,,.Ÿ· .∏..·
Ω..∏: .,.·.·.....· ..,.,..:· ,ƒ., .:....
≥∏n.,.. ….:·, ···.,···- .,..· ¸..·,.:·
.,. Ω..≤:· ¸..,.. ¸. ∫,’· ...’· Ωƒ,
. ,,·.¸’· ,.·ƒ.· ... . .·.·.....’· .∏...
_.,·.. ,· ,.·,.:· _ƒ.... ≈∏. .·ƒ.. . ,..:·,
_≤..∏Ÿ· .,∏n:· ... ≠∏, .,. ..:...Ÿ·
(..·.· ‹·ƒ. Ω..:· ·.. .:...Ÿ· _.,·..
∞∏... ...,.. ·· ‘ _.,ƒ. .,:.:, . ,:.:
..:...Ÿ· ..,’,
⁄... ¸, ∞∏. ¸, ≈..,. ,ƒ...:· ∫..,
.,,,∏: ....:· .,,,.Ÿ· Ω.. ,,.. ¸,ƒ.:·
.∏... .,.,..:· ,ƒ., .:.... ,,∏..:·,
.,..:· ‹.◊· ¸..·,.:· Ω..∏: .·.·.....’·
.·., .,. . ,,·.¸’·, . ,..:· ¸.·ƒ.:· ¸.
¸..·,.:· Ω..:· .,.,. π,. · ,.,. .·.·.....’·
,.·,. ‘ ¸ƒ:ƒ...Ÿ· _.,. .., ¸...Ÿ·
¸-.., …ƒ,,:· .·,..¸’· ,..., .,,,.Ÿ·
‘ π. .≤∏..Ÿ· ∫...’· .... ..,... ≈∏.
. ,..,.Ÿ· ¸.,Ÿ· ¸. · .., ........· ∫.›
¸. ....:·, .,.,.,, . “ .,. .:...Ÿ· ‘
...,∏...Ÿ· .... ,.·ƒ., . ,..:· .,.,.-..
π,· ¸. .,....Ÿ· ..,.,..’., ...,,,.,
..·,:· ≥≤– ...-. .,..,.. ..,, _.ƒ.
..,,., .,..,,..:· ,.·ƒ.∏:, ,-n∏: .,....:·
” ¸,ƒ.:· ....·, ,,.. …ƒ,,., ¸.∏. ¡...
,.·ƒ.:· .... ™. .·..≤∏:· ¸. .,..:· .≤.
....·,,, ,,,·ƒ., ,.·,.:· …,,... .,ƒ,,:·
¸. .,..:· ....... .,:-. . “ Ω....’·
™. .≤.... _,.· .·..≤:, ...ƒ..ƒŸ·
_,ƒ,,:· _.,..Ÿ·, π.·,’· _.,..Ÿ·
.·,,.., …,,.., _,,·.¸’· _,,ƒŸ·,
≈∏. .ƒ.ƒ:·, ,.·ƒ.· _†., .,...: _.,·.Ÿ·
_.,·.Ÿ· √.. ≈∏. ...., ¸.:· ..:.-Ÿ·
¸. ... .≤. _¸· .....¸ · .Ω,...Ÿ· Ω..:· ∫-.
¸...†: _:ƒ...Ÿ· .... ™. .,....Ÿ· .·..≤∏:·
.∏..·ƒ. _¸· .....¸· _...’· ≥., π..:· _..
.,...“ .,..,,..:· ,.·ƒ.:· π,..., ,,,..
.,.·,:· ,,∏..:·, .,,,:· .,·,, .....,.. ™.
,.....:· ....: ,,,..:·, ,,ƒn.:· ,,,.. _¸·
.·.....Ÿ., ..’·, .,·,ƒ:· ‘ . ,,..,:·
_,n., .,,ƒ:ƒ...:·, . ,.,.Ÿ·, . ,.∏.:·
≈∏. ...,. .,,,.Ÿ· ¸· _¸· Ω..:· ,,.Ÿ·
,.·ƒ.., .≤∏..Ÿ· ...,∏...Ÿ· .... _.ƒ.
¸..·,.:· Ω..:· .,·., π,. . ,:.Ÿ·, . ,,·.¸’·
_.ƒ. .,. ¸. · ,.,. .·.....’· ” .,.
™,,ƒ., . ,...:,≤:· ¸. .,..,.Ÿ· Ω,·ƒ∏:·
.., ..,:.n:·, .,∏n:· ≈∏. .,..·,.:· ,..:·
.∫..Ÿ· ·.. ‘ .∏..·ƒ.., .:,:. .ƒ,, .:.,
¸. .∏.., ¸.:· .,..·,.:· ,..:· ∫...,¸· ”,
. ,.. ... ∂:..., _.,·.Ÿ· _¸· .∏... .,·,ƒ:·
..,..., ,.’· ·.. ≈∏. .ƒ.ƒ∏: ....fl
,..:· ∫ƒ.., ¸..†. ¸.:· .·.·,,¸’· ....
Ωƒ,:· ... ..,:.n:·, .,∏n:· _¸· .,..,.Ÿ·
..:’· ™,,ƒ. ∂:. _¸· .....¸· ∫,’· ¸..·,.:·
.,-n∏:, ¸.....’· ,,∏..:· _.,·.Ÿ Ω,-:·
...· _.∏.Ÿ· ∫.,≤...· ¸.. π,.... ” ...
.-..◊· .ƒ≤. ....,¸· .·.·,,¸· ¸. ..,..’·,
∫-. ¸. _.,·..∏: √.,Ÿ·, ∫,..Ÿ·, .,..,.Ÿ·
_†., _,.., Ω.,≤:·, ..,·,. ¸.. π,....
...,..:· ™. .ƒ≤.:· ™,.ƒ., . ,..,.Ÿ· ∞...≤Ÿ·
∫......·, .,.·..:· .·ƒŸ· .,,ƒ., Ωƒ≤... ¸.:·
_.,·.Ÿ., ...:.:· ...,.. ™. .....:· .·.·,,¸·
π,.... ” .....·, .,,,.Ÿ., _,.’· ¸.,Ÿ·,
.:...Ÿ., _,,·.¸’·, _,..:· ¸. ≥,,.
..:....∏: ..,..:· _.,·.Ÿ· ™,., .,.,,:
¸..·,.:· Ω..:· ∫.,≤...’ .,..,,.: ∂:.,
...,..:· ∫...· .,... _¸· .....¸· .,..·
...,..:· ∫...· .:,... .≤n.Ÿ· _.,·.Ÿ
,,..’· ∫·ƒ: .,...· .ƒ,.·, .n,..,:·
Ω..:· ·.,: ,,,..:·, .·..¸’· π,· ¸. .,...Ÿ·
¸.,Ÿ· ¸. .,..:· .....¸·, .,..· ¸..·,.:·
.,..,,. π,· ¸. ....≤:· _.,·.Ÿ., ..≤.,Ÿ·,
….:· ,ƒnŸ·, .,.◊· ,,∏..:· ..,∏n.Ÿ
_.,·.Ÿ· √.. ¸ƒ.. ≈.. ..†,·, ..,·,ƒ:· √..,..
¸. .,. . ,.....’· .,.,., .,. ¸. .∏....
‹.◊· ¸..·,.:· Ω..:· ∫-. ,., ¸· ™.ƒ.Ÿ·
.∏n:· ,,.. ...,.. _,’· ._...,.. ,,,Œ
...,.. .,..::·, ¸∏.ƒ, ¸., ¸-., .,’ƒ,
‘·ƒ:·, π...:· .,’, (···· ,∏... ¸, .,,..
,...., .,..·,. ∫ƒ... ......¸· π.. ” ...
∞...≤., √.,. .·,,., .·¸.fl, .....,
_,.....-:, .n...-: .,., ,.-.,
_.,·.. ¸. ..., .-,ƒ– ∫...·, _,....:·
¸....., _.,·.Ÿ· ,,,Œ ” ... .:...Ÿ·
.-..◊· .ƒ≤. .,.Œ, ..,...,.., _.∏.Ÿ·
,... .-... ,......’ ....,.‡ ¸,:,
π≤.:· π...., _.ƒ., _.,·.Ÿ· ..,.,..·
..,..., ..,:.n:·, .,∏n:· ™,.. .,....Ÿ·
π≤.:· π....ƒ, .≤∏..Ÿ· .,..:· ¸,·ƒ..:· ....
..,∏≤.:· ™,,ƒ.: .,..... .n. ...., .,.
_.ƒ. _¸· .....¸’., .≤n.Ÿ· _.,·.. ‘
¸. ._,.:· _.,·.Ÿ· _†.,: .,....¸· .-...
π..., .._,..., π≤.:· .,∏.. ,,,.. π,·
_¸· ,...:· .:ƒ,.., ,-n:· ..-.. ¸..†,
¸ƒ:ƒ...Ÿ· _.,. .,. .,.. ..ƒ.:·, ...,.Ÿ·
•,,..:· .... ,.·ƒ. ¸. ....:· _¸· .,,,.Ÿ.,
√.. ….... ™ . _...’·, .....·ƒŸ·,
.,..:· •,,..:., Ω·,.:’· ≈∏. .-..◊·
... ...,:.n:·, .,∏n:· ¸. .,....Ÿ· .·..’·,
Ln.· .·..¸., ,.·,.:· ™,., ™. ≥,....:· ”
π...., ,,,..: .,.·.,Ÿ· .·,.,,:., .....·
.,ƒ.,, .,,: ™. Ω.-.. ¸.:· .,....Ÿ· π≤.:·
. ,.ƒ.◊· .·,. ,..:· ...,.. .“ ... ≥,,n:·
∫ƒ., Ω·.....-: .,..,, .,..... ¸ƒ..:
,ƒ...:· ∫.. .≤n.Ÿ., .,n,n..:· ,.·ƒ.·
...·.....· .·., .. .:...Ÿ· ¸., Ω..:· ,,.Ÿ·
.∏... ¸.:·, .,...· ·.. ‘ ,.,. .., ...
.,..:·, .,ƒ,,:·, .,n,n..:· ¸.·ƒ.:· ....
..,..’· ..,, .._., _.,·.Ÿ· ..,.,..· ¸.
..,..,.Ÿ· .-,....:· .·..¸· ¸.
4653 òØæJ QÉØXájó∏H
∫ÓN á«°û«àØJ IQÉjR
ƒ«dƒj ô¡°T
»©aÉ«dG áeÉ°SCG - QÉØX
‘ .∏:‡ ,..: .,.∏, ....
.,,,.Ÿ., .,...:· ¸,·ƒ..:· .,.·.
.,.,, (.·.- .:-.. .,.∏,: ....:·
,,.. ∫-. .:-.. .,’ƒ, .,..,...
..-.. …,– ..,, .¸...Ÿ· ƒ,:ƒ,
.,.,.-.. ¸. ....:·, .,..’·
.∑-,...-:
,.. _..... ¸, ...· ..·,
.,...:· ¸,·ƒ..:· .,.·. ,,.. ¸∏,..Ÿ·
∞...: _,.·,Ÿ· .ƒ,, π..·ƒ. ≈∏.
‘ .·,,.Œ ,· ...:.fl .,· L,..,
.-fi, .·..:· ™,, .-fi ∞∏.fl
..·ƒ.:· .-fi, ∑....’·, Ωƒ.∏:·
. :... ∂:., .,’ƒ:., .·,,.†.·,
.....:· ....:· ≈∏.
¸,·ƒ..:· .,.·. ,,.. ,...·,
(-·.· .,... ” . .· _¸· .,...:·
≈∏. .,..’· .,.., ,..≤: .,.,,
™,, .-fi, ¸..≤Ÿ·, ,..nŸ·
∫-. .,’ƒ:., ..∏..Ÿ· .·..:·
,,:.. ,... . .. ...,, ƒ,:ƒ, ,,..
....Ÿ _,.· .,.,, («·- _·ƒ..’·
,..†.·, ∑....’·, Ωƒ.∏:· ™,,
.-fi, …,.,Ÿ· _ƒ..:., .,...:·,
.., .:-.., .,...:·, ,..†.· ™,,
(··· ,,,– ¸. .·,.,,:· .,...·
,,.., -fi (.- _-.¸·, · ,·..¸·
...:.fl (.·
.,,,.. ≈∏. ¸∏,..Ÿ· ...· ....,
.-fi ‘ _∏...:· ...,:· Ω·,.:·
.,...:· ..:·,..’., .·..:· ™,,
,.·ƒ∏:· .,,∏. _... ¸.:· .·.·,,¸’·,
π,. ¸. .,, ∫ƒ..Ÿ· .,∏.Ÿ· ,.·,’·,
¸. ....:·, ∫..Ÿ· ·.. ‘ .,.∏,:·
_¸· Ω.≤Ÿ·, _.,,.Ÿ· .·..:· .,.-..
_,.·,Ÿ· .ƒ,, ¸· ..,.†. ¸ƒ,,:·
.,· ¸. ∞...∏: .∏..·ƒ.., .,.....
..... ..ƒ:· ‘ ·..·ƒ. ..·,,.Œ
‘ _.,≤Ÿ·, _.:·ƒŸ· ¸,... .,,,..
.·,,.Œ ,· ...:.fl .,· ¸. ≠,∏,.:·
¸....:· L.· ≈∏. ∫....’., ∂:.,
(···«·..· ,· (·..· ,., .,.∏,∏:
.
Ú°üî°T ≈∏Y¢†Ñ≤dG
»WÉ©JhIRÉ`«M᪡àH
IQófl ܃`ÑM
ájDhôdG - §≤°ùe
.,..n∏..:· ¸... .:,.. ...“
.·,..Ÿ· ...... .,·.¸· ‘ .∏:‡
.:,.. ...,≤, .,∏≤.:· .·,:·ƒŸ·,
™. ¸,...:., ..:.,:· ∫.... .:..fi
_†,≤:· ..≤:¸· ¸. ¸.› .:,.. ,.,.
.,’ƒ, _,.,∏. _.:·ƒ. ≈∏.
¸:..., .,.,. .,.†. ‘ ,....
..,.fl ,ƒ,.
...,≤, ∫,·ƒ... ,.... ,...·,
_¸· ..:.,:· ∫.... .:..fi .:,..
.·,..Ÿ· ...... .,·.¸· ∫.,, ¸·
≈∏. _†,≤:· ·ƒ≤:· .,∏≤.:· .·,:·ƒŸ·,
π.·. .,.,,: _. .:.., ¸,,ƒ..Ÿ·
...,.,.,.
,ƒ,. ..,.,ƒ., .n,..,
... lyrica ¸ƒ. ¸. .,.fl
¸ƒ. ¸. _,.· ,ƒ,., .,. -·.
.,. ·.· ... neurontin
.., ..,.,Ÿ· ‘ ..·,...¸· ” .,.fl
..,.Ÿ· .,.ƒ..≤:· .·.·,,¸’· ....·
_¸· ..,.:..¸· .“, _.,.Ÿ· ∫.,.
·.,,“ ..,.. ≥,≤..∏: Ω..:· ....’·
.....Ÿ· _¸· ..,,.≤.:
äÉ©HÉàe 17
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:-::·
4653òØæJ QÉØXájó∏H
∫ÓN á«°û«àØJ IQÉjR
ƒ«dƒj ô¡°T
»©aÉ«dG áeÉ°SCG - QÉØX
‘ .∏:‡ ,..: .,.∏, ....
.,,,.Ÿ., .,...:· ¸,·ƒ..:· .,.·.
.,.,, (.·.- .:-.. .,.∏,: ....:·
,,.. ∫-. .:-.. .,’ƒ, .,..,...
..-.. …,– ..,, .¸...Ÿ· ƒ,:ƒ,
.,.,.-.. ¸. ....:·, .,..’·
.∑-,...-:
,.. _..... ¸, ...· ..·,
.,...:· ¸,·ƒ..:· .,.·. ,,.. ¸∏,..Ÿ·
∞...: _,.·,Ÿ· .ƒ,, π..·ƒ. ≈∏.
‘ .·,,.Œ ,· ...:.fl .,· L,..,
.-fi, .·..:· ™,, .-fi ∞∏.fl
..·ƒ.:· .-fi, ∑....’·, Ωƒ.∏:·
. :... ∂:., .,’ƒ:., .·,,.†.·,
.....:· ....:· ≈∏.
¸,·ƒ..:· .,.·. ,,.. ,...·,
(-·.· .,... ” . .· _¸· .,...:·
≈∏. .,..’· .,.., ,..≤: .,.,,
™,, .-fi, ¸..≤Ÿ·, ,..nŸ·
∫-. .,’ƒ:., ..∏..Ÿ· .·..:·
,,:.. ,... . .. ...,, ƒ,:ƒ, ,,..
....Ÿ _,.· .,.,, («·- _·ƒ..’·
,..†.·, ∑....’·, Ωƒ.∏:· ™,,
.-fi, …,.,Ÿ· _ƒ..:., .,...:·,
.., .:-.., .,...:·, ,..†.· ™,,
(··· ,,,– ¸. .·,.,,:· .,...·
,,.., -fi (.- _-.¸·, · ,·..¸·
...:.fl (.·
.,,,.. ≈∏. ¸∏,..Ÿ· ...· ....,
.-fi ‘ _∏...:· ...,:· Ω·,.:·
.,...:· ..:·,..’., .·..:· ™,,
,.·ƒ∏:· .,,∏. _... ¸.:· .·.·,,¸’·,
π,. ¸. .,, ∫ƒ..Ÿ· .,∏.Ÿ· ,.·,’·,
¸. ....:·, ∫..Ÿ· ·.. ‘ .,.∏,:·
_¸· Ω.≤Ÿ·, _.,,.Ÿ· .·..:· .,.-..
_,.·,Ÿ· .ƒ,, ¸· ..,.†. ¸ƒ,,:·
.,· ¸. ∞...∏: .∏..·ƒ.., .,.....
..... ..ƒ:· ‘ ·..·ƒ. ..·,,.Œ
‘ _.,≤Ÿ·, _.:·ƒŸ· ¸,... .,,,..
.·,,.Œ ,· ...:.fl .,· ¸. ≠,∏,.:·
¸....:· L.· ≈∏. ∫....’., ∂:.,
(···«·..· ,· (·..· ,., .,.∏,∏:
.
Ú°üî°T ≈∏Y¢†Ñ≤dG
»WÉ©JhIRÉ`«M᪡àH
IQófl ܃`ÑM
ájDhôdG - §≤°ùe
.,..n∏..:· ¸... .:,.. ...“
.·,..Ÿ· ...... .,·.¸· ‘ .∏:‡
.:,.. ...,≤, .,∏≤.:· .·,:·ƒŸ·,
™. ¸,...:., ..:.,:· ∫.... .:..fi
_†,≤:· ..≤:¸· ¸. ¸.› .:,.. ,.,.
.,’ƒ, _,.,∏. _.:·ƒ. ≈∏.
¸:..., .,.,. .,.†. ‘ ,....
..,.fl ,ƒ,.
...,≤, ∫,·ƒ... ,.... ,...·,
_¸· ..:.,:· ∫.... .:..fi .:,..
.·,..Ÿ· ...... .,·.¸· ∫.,, ¸·
≈∏. _†,≤:· ·ƒ≤:· .,∏≤.:· .·,:·ƒŸ·,
π.·. .,.,,: _. .:.., ¸,,ƒ..Ÿ·
...,.,.,.
,ƒ,. ..,.,ƒ., .n,..,
... lyrica ¸ƒ. ¸. .,.fl
¸ƒ. ¸. _,.· ,ƒ,., .,. -·.
.,. ·.· ... neurontin
.., ..,.,Ÿ· ‘ ..·,...¸· ” .,.fl
..,.Ÿ· .,.ƒ..≤:· .·.·,,¸’· ....·
_¸· ..,.:..¸· .“, _.,.Ÿ· ∫.,.
·.,,“ ..,.. ≥,≤..∏: Ω..:· ....’·
.....Ÿ· _¸· ..,,.≤.:
»°ùÑ◊G QóH - á«bô°ûdG ∫ɪ°T
.,...:· .....∏: ....:· .,,,.Ÿ· .·.,
,.,. π,.... ·,.·ƒ. .,.,..:· ∫.... .:....
√,≤. .·,,¸· .,’ƒ, .,..Ÿ· _.·,.’· .,.·,.
_.ƒ. ..,, ∂:., .,-.:· .≤n.. .,..·
_.,·,.∏: ∫..Ÿ· ....¸·, .,:ƒ... ,.· ....
..,.¸·, .,...:· ....∏: ∫ƒ..ƒ:· .:ƒ,..:
...·ƒ:· .:...∏: ¸,n:· _...:· .·.·,,¸·
π..,, .:...Ÿ., .,,..Ÿ· ..,’ƒ:·, .,’ƒ:.,
_...: .,,n:· ...... ,.≤. ≈∏. ,.,Ÿ·
.,. ¸ƒ,..’· Ω.,· _.. ≈∏., ...·ƒ:· .:...:·
..ƒ:.. ,,,.. ≈∏. ....:· .,·,, _.,–
¸. .,,-.:·, .,...ƒ:· ...≤Ÿ· .....·
,.,Ÿ· π≤. ..,, .,...:· ,.·¸:· ¸. ..,.
..,·,.Ÿ· .’.◊· ...: ...·,. .., .,..· √,≤Ÿ
¸,..·ƒ:· ∫...:· _... .’.. .....,
.., ..-.:· .·. ..,.· ∞∏.fl ™. ≥,....:.,
..,:· ¸. .,,n:· ,.·ƒ.:., ,.,Ÿ· .,,,. ”
.,,: .-... .,.., ¸.fl ¸,.., _..,‡,
.,,n:· .·..Ÿ·, .,,,’., ∂:.. ,..,,,. ”,
¸. ¸.:· ..,Ÿ· .·.· .,∏. _...≤∏: ¸..†. ¸.:·
. ,.,Ÿ· ·.. π,.... ” .,∏,·
AGôHEÉHájó©ŸG¢VGôeC’GáÑbGôeõcôŸ ójó÷Gô≤ŸG𫨰ûJ Qƒ``°üH zäÉ`MÉ≤∏dG IQGOEG{ Aó`H
…ƒ∏©dG ídÉ°U øH óªM – Qƒ°U
,ƒ.., _†,,..:· .,.. ...≤, .≤∏n.·
.,·.¸’ .,,,,..:· π..:· .≤∏. ..,:...
..... ..Ÿ .,..,:... ,..... ¸.:·, ....≤∏:·
,...,, ...,... ¸. -. ..,.... Ω.,·
...n∏..:· ..,’,, ..:..fi ‘ _....:·
..fi .,,,,..:· π..:· .≤∏. ¸....· ≈.,
.....· Ω.. ,,.. ¸..,..:· _.,.. ¸,
,ƒ.†.,, .,.,..:· ,ƒ., .:.... .,...:·
¸,·ƒ..:· .,.·. ,,.. ‹.n,:· .,.... ,ƒ...:·
∞,.. ¸, ,., ,ƒ.†., .:...Ÿ., .,...:·
™..ƒŸ· _....:· ,... _.,., ¸.·,,:·
.,..Ÿ· _.·,.’· ......, .,.·,Ÿ· .,.·.,
.,,,...:· ∑,.,. .., ,,., ....:· .,·,ƒ,
_ƒ...Ÿ· ≈∏. _....:· ,...,, ..,...
_.·,.’· ......, .,.·,Ÿ· .,.·., ¸.:ƒ:·
.....:· .,·,ƒ, .,..Ÿ·
⁄... .., .,.... .,ƒ...:· ...·,
¸.:· .,,,,..:· .,,.:· .,..· .,:.n,:·
....,:· .,·,ƒ:· .,.,.·,..¸· ,.:¸· ‘ ¸...
...≤Ÿ· .,...:· ......, ..≤.,’· _¸·
....:· ..:.. ¸¸· ..:.., ._.:·ƒ.∏:
·.... ..., Ω···. Ω.. ‘ ..,.. .,Ÿ..:·
.≤,,: .,ƒ. ’ . .¸.. ,,..∏: .◊...:· √.,Ÿ·
‘ .,.... ..,.ƒ:· .’... _†.. _,.·
.·...†Ÿ· ’, ≈.. ...,....:· .._:..
... ..... .,:· ,,,...:· ·.., .(.,ƒ,◊·
Ω···· Ω.. ¸... ‘ _....:· ,...,, ·., ¸·
.,..◊·, ∫..:’· π∏... _.·,.· .... _.
∫..:’· ¸·,,· ...– _.ƒ...,.:·, .,,.ƒ.,
_. _.·,.’· √.. ..,..· .,. ¸’· ≈..,
..n∏..:· ‘ .,.◊· .,... ,· ...“ ..ƒ,ƒ.
,,ƒn. ..,. ∑... ¸.. _...:· ,. ≈∏.,
_.·,.’· ¸. .,..◊· ,,:...· ‘ .,.–,
¸. .,,Ÿ· .....¸· ‘ . ...·, ,,:, .,..Ÿ·
·- ... _....:· _· ..∏.., ≈.. Ωƒ.n:·
...,....:· .,:ƒ... ‘, . .∏.fl . ..,.
≈∏. ,...≤, ¸.. ¸· .., ,..:· ‘ ¸.· ....:
.....¸’., ·.. ......· ¸.. ¸,. ∫..:’·
….:· ¸..,ƒ:· ...,:· Ω.:. ,,ƒn. _¸·
..,,, ..,., ..,...¸· …· .,.. ,.,,
.., .∏,..:· .·.·,,¸’· ..., ,: .,,.,..· ‘
±.. ∫.› ‘ _,.:· ,ƒn.:· ∂:.. ..,·,..
_ƒ.... _¸· π.., ….:·, ¸≤◊·, ....≤∏:·
.·,.’· _.· ¸.≤.¸’·, ..ƒ.· ‘ ∫..
...... ¸ƒ.. ⁄..:· ‘ .:,. ∫,.. ..n∏..:.,
.,·.¸· ‘ .,Ÿ..:· ....:· ..:.. π,. ¸.
.....≤∏:·
ô``°ûæd á`∏eÉ°T á`£N ò`ØæJ QÉ`ØX á`¶aÉfi á`Wô°T IOÉ«b
á«MÉ«°ùdG ™bGƒŸG ‘ »Wô°ûdG óLGƒàdG õjõ©Jh äÉjQhódG
…ójõdG OƒªM - ádÓ°U
Êô≤dG óªfi /ôjƒ°üJ
,..ƒ. π. ‘ .,ƒ... .n. ,..: .:..fi .:,.. ...,. ....
‘ ¸.,..:· .....,, ¸.:· ™.·ƒŸ· ‘ ..,,,.:· ,... ¸..†.. ∞,,.
.ƒ. ∫-. ¸. ¸:,..:· .,·ƒ.:· ,,,.. ,.,, .:...Ÿ· ..,’, π.
.:...Ÿ., ..ƒ,ƒŸ· .,,..,:· .ƒ≤:· ,,,..: .._.ƒ. ,., .....¸·
.∂:. ≥,≤..: ......Ÿ· π....ƒ:·, ..,:’· _.ƒ. ∂:..,
...,≤, ..,∏..:· ,,.. ¸..ƒ∏,:· ¸..,:· .,. Ω.≤Ÿ· ∫..,
..,. ...≤∏.. ¸.:· ...-,:· ,∏.· ¸¸· ,..: .:..fi .:,..
¿·,.¸’ ......Ÿ· ,∏: ‘ π:... .,.:· √.. ∫-. ..,∏..:·
_†., ..,.› ..,.. .,..Ÿ· ...≤....Ÿ· _†., ‘ .≤:..:· ..,.,Ÿ·
_†., ™.Œ ...:· ∂:.., ∫.,.· ,.. ≈∏. _..:· ‘ _≤....:·
¿·,.¸· ≈∏. _≤....:· ∂.:,· .,.≤. Ω.. ‘ ,,..., .‡ √.,Ÿ·
¸. ,.......-: .’....’· _†., .,. ... .....·, .,,..,.,.
.....Ÿ· ...-,:· ,.., _¸· ..,,:¸· ∫ƒ..ƒ:· .,.,., ™.·ƒŸ· _†.,
…,. .,,ƒ., ..,,., Ωƒ≤., ...∏..Ÿ· .,:,..:· .....· ,∏n,
.,,......Ÿ _......’·
....· ..,.. π....:· ,., ∞,., .,,,,Ÿ· ...:..Ÿ· ∫ƒ.,
...,. ¸· ,..: .:..fi .:,.. ...,≤, ..,∏..:· ,,.. Ω.≤Ÿ·
∂:.., .:-.. ,,,. .,·.¸., .∏:‡ ,..: .:..fi .:,..
_. _.:..Ÿ· ..,... Ωƒ≤. ,.,.∏: ..,..:· ..,,,.:·
....,¸’·, ,...:., ,,.. π....:·, .,,,,Ÿ· ..:.’., _.,.∏Ÿ·
∂:.., ..,, ∫ƒ..Ÿ· .,,,,Ÿ· ..:.’., .,≤.∏: .,,ƒ.:·,
∫-. ..– .. ¸.:· .,,,,Ÿ· ,.·ƒ::· _†.,: …....:·
.:...Ÿ· √.,, .,,.Ÿ· ..,,n:· ≈∏. .:...Ÿ·, ∞,,.· π...
.,..,..:· ...ƒ≤Ÿ· ..· ¸.., ….:· ,.†.’· •...,:·,
¸. .·,.†.· ...n..Ÿ· ≈∏. _..:· Ω.., _≤....:· .,,ƒ.,
.,....,¸’· ..,ƒnŸ· _†., ™,,ƒ., .,....Ÿ· .,.ƒ.:· ∫-.
_≤....:· ¸. _:.:· π,. ¸. ,,.. –..◊· ˆ, .,ƒ,,
.,.’· ·.,:
™,., .,..: .:.... ..,∏..:· ,,.. Ω.≤Ÿ· ,...,
¸.ƒ. ,·,....., _.....:·, ,ƒ.’· ..,:,·, ..,.,Ÿ· ¸≤....
¸. ....:·, .,:.. ..,.., ...,≤:· Ω.., ,.◊·, .n,◊·
.,n.·, .,.ƒ:· ¸...’· ¸. ....,’·, ..,.,Ÿ· ..-..
...:·

...ƒ... ,..:., ,ƒ...:· ... ..·,:· ¸. L... ..·,
‘ ,·,....’., ,ƒ.’· ..,:,· ,...· ... ..∏,ƒ: ......Ÿ _..:·
≈∏. ,.∏:· ,· ...,..:., ,,: ¸....:· Ω.., ,,:..:· .,.·,.
..,.. ,.’· ·.. .,ƒn. ·,:. ..,,:¸· ∫,,.:· ,· _:·ƒ..:·
π... ∫-. .,...ƒŸ· ¸.,,:· ,ƒ,. ,,.., ¿·ƒ.’· ¸...,’
.ƒ,ƒ: ·,:. ∫.,.· .ƒ..., ,,...,’ ¸....:· Ω.., .∞,,.·
Ω.. ∂:.., ._’,.’· .,∏.. ..– √.,Ÿ· ∂∏.: ..,.., .√.,Ÿ·

.:... .,..Ÿ· ...≤....Ÿ·, ∑¸:· ‘ ...,..:., ,,: ¸....:·
¸......’., .:...Ÿ· ,·,, .ƒ.¸’· ,.... ... .,,..-.. ≈∏.
.,,,,Ÿ· ..:.’., Ω·,.:’· ∂:.., .,.,,.· .·ƒ,’.,
·,.,, ¸,.:·, ¸...’· π. ‘ .:,..:· ∫.,, ™. ¸,...:·,
..,,....
¿ÉLô¡ŸG áWô°T
..·,, .,, ¸..†., ¸, ˆ· .,. Ω.≤Ÿ· ,..,· .,.., ¸.
¸.,,,. ¸....· ... ..· ¸.,,,Ÿ· ¸.· .:,.. ,.,. L,...
¸. ...-, .,· ,.,Ÿ· ≥∏., ⁄ Ω..:· ·.,: ¸..,..:· .:-..
.,.., ….:· ¸,,.,:· .,.∏,:· ,.,. ‘ ..,.. ..,∏.. ¸ƒ.,
...-,:· ,:.. .... .,. .¸.,,,Ÿ· ¸.· .:,.. ,.,. .,∏.
.·,,...Ÿ· _†., ¸ƒ.,, .ƒ≤.:· ±..fi .....·, ¸·.≤. ¸.
.,.ƒ..≤:· .·.·,,¸’· ....·, .,.†.: …,ƒ.:· π...:· ,., ¸.:·
.,,. .,,.., .ƒ≤, ,.,Ÿ· .....¸· ” ..· ....·, .¸,,,....Ÿ· ...
Ωƒ≤, .,. ..·,.’·, ∞..:· •.,.., •.,.†:· ¸. (··· ¸.
_,..., ¸,,.,:· .,.∏,:· ,.,. ..,·ƒ, _..., .,.·,. ,.,Ÿ·
¸.’· ≈∏. ±...∏: ∂:., .,.∏,:· ,,flπ.·. .∏,·,:· ..,,,.:·
...-,:· Ω-...·, ..,,∏: ∫.. ‘ ....... .,· ,.≤., Ω..:·
._......’· .,, _¸· .,.:..¸· ,: ¸., .,.. π....:·, _,....:·,
... ™,,..:· π...:· π,· ¸. _.,.Ÿ· π.·. ,... _.,.... ”,
π,. ¸. .-.◊· _... ,., ... .ˆ· ,.. ’ .... …· ¸ƒ.,
∑..., .Ω..:· ¸.’· ∫.,,, .....· Ω.,Ÿ· .:,.. ...,. ∫.,,
.·,,...Ÿ· ¸ƒ., ™.Ÿ .,, .......’· ,.. ,...:· .....Ÿ .ƒ.
π,,...: ¸.,,,Ÿ· ¿,.. ..,,,. _,... _¸· .....¸’., .....,..Ÿ·,
..,,,,Ÿ· ..,◊· .,,.,...·
¢VQÉ©ŸG ≈∏Y ±Gô°TE’Gh ™∏°ùdG áÑbGôe
.,, ˆ· .,. Ω.≤Ÿ· ,...· ¸.,,,Ÿ· π.·. .,..,:· .ƒ,, ∫ƒ.,
¸. .,,.., .ƒ≤, ¸.,,,Ÿ· ¸.· .:,.. ,.,. .....¸· ”. .· _¸· ..·,,
.,.-,...’· _.,..Ÿ· ‘ ™∏..:· .,.·,Ÿ ∑,...∏: ....:· .,·.¸’·
¸. ....:·, Ω,,..., .∏....:· .,,≤:·, ¸,,.,:· .,.∏,:· ,.,.
…· ¸ƒ., Ω.., ...ƒ.· .....·ƒŸ .,.≤,.n., ™∏..:· .,.-..
....:· ..,,:· ¸. ·.....¸· ∑... ¸· ... ._.,.Ÿ· ‘ …,.Œ _..
.,.-,...’· _.,..Ÿ· ≈∏. .·,..¸-: .....¸’·, ¸.Ÿ· ¸...∏:
¸ƒ., ¸. ..-..:· ..:·,..., _..,..:· Ω·,.:· ¸. ....:·,
¸...∏: ....:· ..,,:· .,... ... ._.,.Ÿ· Ω.,. π.·. ≥.·,◊·
‘ ..ƒ,ƒŸ· ,..nŸ·, .,..,,,.:· ,..:’· ≈∏. .....¸’·, ¸.Ÿ·
¸.’· ..:·,..., .,.·,.:· ¸. ....∏: ¸,,.,:· .,.∏,:· ,.,.
...-..:·,
á«FÉ°ùædG áWô°ûdG
..,,, ,,≤.:· .:.. ¸.,,,Ÿ· ‘ .,.....:· .:,..:· ,,. ∫ƒ.,
,.,. .,.....:· .:,..:· ¸. .:,·ƒ..Ÿ· .,:.,.,:· ,., ..,
•..Ÿ· ..,,. ….·ƒ. .,.....:· .:,..:· ¸¸· ¸.,,,Ÿ· ¸.· .:,..
,∏n.. .’.. ∑..., ..:,..:· ∫.,, ™. ,., _¸·

.,., .,,
..,.·, ¸...’·, ....,,,Ÿ· ‘ ..... ¸.....:· ,....:· .ƒ,,
..·,Ÿ· Ω... ¸.:·
.:,..:· ¸. (-· ¸.,,,Ÿ· ¸.· .:,.. ,.,. ‘ π..,,
,ƒ.†◊· ‘ ...:. .,... ¸.:· ¸...’· ‘ ¸.,·ƒ., .,.....:·
™. π....:·, ¸.,,,Ÿ· ‘ ¸..’· ..,,., Ωƒ≤., .¸.....:·
.:,..:· .,... ... ..,,. .,: .·,Ÿ· ¸ƒ.. ¸.:· ...-,:·
π. ¸. ..· Ωƒ, π. ‘ ¸.,,,Ÿ· ..,,· .... ≈∏. .,.....:·
..,....:· ¸.. ¸,. ∫..:’·, .....∏: ...,.... ” ….:·, ¸ƒ,..·
π. Ω,,..., .∏....:· .,,≤:· ..,:... _... ≈∏. ∂:.. .,...,
......∏: _....Ÿ· ..:-: Ωƒ,
á«©ªàéŸG áWô°ûdG
,.,. .,... L,... _.,,. ≈..,. ¸, ..fi Ω,-Ÿ· ..·,
.:,..:· ∫.,, ™. ¸.,,,Ÿ· ,·,, ¸,... ¸· ¸.,,,Ÿ· ¸.· .:,..
..,,....· _¸· .,..,,¸·, .·.ƒ≤.Ÿ· ≈∏. ,ƒ:.:· ‘ ,....
±..fi ,,∏...: _.:·ƒŸ· ¸. ... ,ƒ.†. ,.,Ÿ· π... .,.
.·,.ƒ›, .:.≤. ∞.·ƒ., ._,. .,:.. ≠:.,. .,, ,..≤.,
,.,. π.·. .,,∏. ·,,. ..’.,,:· .’’ .,.†., ..,. π...
..,....Ÿ· .:,..:· ·.,. ∂:., _≤,n. .¸,,.,:· .,.∏,:·
..-.:· _..– ≈∏. .,..n∏..:· ¸... .:,.. _.,– .,.
_¸· ¸.....’·, .,..’· .,∏..:· ‘ ..·,..¸·, ,ƒ,..· ™.
.,,..:.-.
∂:.. ...“ ¸.,,,Ÿ., .∏,·,:· .:,..:· ..,,,. ¸· ....·,
.,,....· ...≤., ¸.:· _.·,.’· ¸. .,..:· ≈∏. ,ƒ:.:· ¸.
π..ƒ.:· ” .., ..ƒ≤.:· ±..fi, .,.....:· ,..≤◊·

...ƒ...,
_.,,. ..fi Ω,-Ÿ· ,..., .,,: .,..,,¸·, .,,....· _¸·
.,. .,..,.. ,,.,. Ω.., ,,:..:· .,.·,. ¸.,,,Ÿ· ,·,,
¸.ƒ, π..., ∫..:’· ¸·.≤. .’.. ¸. .,..:· π,.... ,.,
√.,..’· ∂:.. ,,,∏., ..,..,,,.:· ,..:’· ..,.. ...

...ƒ...
...,..∏: .,..,.. ,· ...≤.:

.,.Œ .,.....:· ,,..·,.’
ÚJCG π¡°ùH π≤æàŸG áWô°ûdG õcôe
π. ¸. ≥,,.· ,..ƒ. ‘ .,..n∏..:· ¸... .:,.. Ωƒ≤.,
….:· _.· π,.. ‘ .,·ƒ., .:,..∏: π≤... ,.,. _.ƒ., Ω..
,.,Ÿ· ., Ωƒ≤, ….:· ,,.:· ∫ƒ., .._,. .,,,,. ...:. .,..,
.:,..:· ,.,. L,... ¸-,.:· ... ¸, ⁄... ∫,· Ω,-Ÿ· ∫..
‘ .,,,,Ÿ· ..,◊· ≈∏. .,.., ,.,Ÿ· ¸¸· _.· π,.., π≤..Ÿ·
∂., .....:· ,·.. ≈∏. ≥,,n:· .,.·,. ∫-. ¸. .π,..:·
™. …,ƒ.:· π....:· ,.,, ..,,,,Ÿ· .......’·, ......,’·
....:· .:,.. ..., ™. ¸,...:., _..:· ..:.’ _.:..Ÿ·
¸. ,,...:· ∫ƒ. ...:..Ÿ· ,,,· ,.,. .,. ......· Ω.,Ÿ.,
_.,..., ..,.,Ÿ· ≈∏. .≤.’ _. .·,.,. .,..., ≥,,n:· ∞..
¸.,..:· ¿..,¸· ‘ _,,...Ÿ· ™. π....:· ,., ... ..·,.:¸’·
.π,..:· ‘ ¸,.ƒ,ƒŸ·
ájDhôdG – ádÓ°U
.:.... ∫ƒ...:· ...... ≥,,. ¸.“
.:,.. ...,. ¸. π. ™. ≥,....:., ,..:
....’· .,·.¸·, ,..: .,.∏,, ,..: .:..fi
-· ,,.. ’ƒ.... (·.· L,.. ¸. .Ω..:·
.,.:· ∫-. ∂:., ¸,..·, ···, .,....
·,:., .Ω···-,·,·« _¸· Ω···-,·,·· ¸.
≈∏., .:...Ÿ· .,..,.. ¸.:· ._,.:· ..,.∏:
∫-. ¸. .:-.. .,’, _.ƒ...· .,,
.≤. ∞,,.· ,..ƒ. .,,∏. ,·,,:· ..·ƒ.
∫-. ¸. ∂:., .∏.. •.... ≥,,.:· ∞:.
......:· ,·.. ≈∏. ,,...:·, π..:· _,. ¸,ƒ.
.,·,, ...... ¸.:· .∏.◊· ,.:¸· ‘ ∂:. ¸..,,
∫ƒ...:· .,..: .....Ÿ .,....,’· .,...:·
..:..fi ∞∏.fl ‘ L,.†:· .ƒ,, ∞,:..,
. ..n∏..:·
∫ƒ...:· .,..: ...... ≥,,. ¸· ,..,
.’·ƒ. √.Œ .·.·,,¸’· ¸. · ... ...,
_:ƒ...Ÿ· π,ƒ– ,., .,. ._:ƒ...Ÿ·
≥,,: ¸. Ω..:· ....’· _¸· ¸,..·ƒ:·
·.,,“ ∂:., ..,..n∏..:· ¸... .:,..
¸. _:ƒ....∏: _,Œ ...,, .,,.....Ÿ
.ƒ.ƒ∏: ¸....,· .., ...·,. _,....:·
,.≤., .,,:ƒ... _¸· ...·.:· ,.,..’· ≈∏.
..,:· ..,..ƒ. ,· ,....: .≤., ......Ÿ·
_.,: ¸. ,,.. ¸., _,. .. ·.¸·, .¸....,’·
¸. ...†≤:· _¸· ∫..,. .,...Ÿ· ,..’· ¸.
.Ω..:· ....’· ≥,,:
.·,.· ¸ƒ... ¸. (·-. ...Ÿ· _...,
π≤. ’ ... ¸...:., ,..., . .· _¸· ¸...:·
’ ..·,.,, .... ≈∏. .,,. ’, ¸,,,.. ¸.
∫.,, ... ≈∏. .,,. ’, ’.,, _.... ¸. π≤.
¸. π. _.,ƒ≤.:· _... _..¸., ,· ¸...
,· ¸...’· ,· Ω..:· ≥,,n:· ‘ ’ƒ.... .,,
∫...· ¸. ¸..,, ......· ,· ....:· .-.Ÿ·
_.:· ¸. ¸....¸· ,· ..... .·.....· ∫ƒ...:·
,· .,..·,....· ,..:· ,· .,... ™∏.. _.,. ,·
· .,ƒ. ,∏... ’ ¸.:· ∫...’· ¸. ∂:. _.
.,..... ,.◊· ,.,, ..,.·., _.,.∏: . ,.,
·.¸·, ..n,.. ... ∫...’· ¸. ... ¸ƒ., ..
¸...:., ,..., ∫ƒ...:· .,∏. Ωƒ..Ÿ· ,,.
¸. .,,. ’, ,,..· .... ¸. π≤. ’ ...
¸. π≤. ’ ... ¸...:., ,...,, ._....
.·ƒ... .-: ≈∏. .,,. ’, ,,..· .:-:
’, . ,.... ’.,, _.... ¸. π≤. ’ ..·,.,,
_... _..¸., ,· ¸... ∫.,, ... ≈∏. .,,.
..∏.. ,· .:.. Ω.....· ¸. π. _.,ƒ≤.:·
.,ƒ≤.:· ∞...†., .∫ƒ...:· ...≤, _.∏:
¸.. ·.¸· .≤,...:· .,≤.:· ‘ .,,∏. _.ƒ...Ÿ·
..∏.. ,· ..◊· ≈∏. .,.., ,· .,:, π...:·
...... ≥,,. ¸· ,.., ...,.., ,· ..:.-.
.’.. ¸. ...-, ≈≤∏., ∫ƒ...:· .,..:
. ·.«·.·.· . .,:..:· Ω..,’· ¸. ∫ƒ...:·
···«---. .···--·.. . ·.«·«.·.
∞jôÿG º°Sƒeh ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÓN QÉØX á¶aÉëà ’ƒ°ùàe 249 §Ñ°V
á«dÉLOõdG Ió«HR • ¢ù«Ñg óªfi • ácGôH â«H ˆGóÑY • »°Tƒ∏ÑdG øªMôdGóÑY •
á≤dÉ©dGäÉÑcôŸGêGôNE’ IóYÉ°ùŸGÖ∏£H≥∏©àJ QÉØXäÉ«∏ªYÉgÉ≤∏àJ »àdGäÉZÓÑdGÖ∏ZCG:»°Tƒ∏ÑdGøªMôdGóÑYΩó≤ŸG
OGôaC’Gh•ÉÑ°†dGøe200 `H¿ÉLô¡ŸGáWô°T õcôeOÉæ°SEG:ácGôHâ«HˆGóÑYΩó≤ŸG
»FÉ°ùædGQƒ°†◊G‘ áaÉãcó¡°ûJ »àdGøcÉeC’G‘ ¿hOƒLƒeá«FÉ°ùædGáWô°ûdGøeGô°üæY31 :á«dÉLOõdGIó«HRÖ«≤ædG
É¡HÉë°UCG¤EGÉ¡YÉLQEGhäGOƒ≤ØŸG≈∏YQƒã©dG‘ ºgÉ°ùj áWô°ûdG∫ÉLQ ™e¿ÉLô¡ŸGQGhR¿hÉ©J :¢ù«Ñg≈°ù«YøHóªfiΩRÓŸG
18
äÉ©HÉàe
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:·::·
á«ÑW äÉ°Uƒëah ∫ƒÑb äGQÉÑàNG Ö∏£àJ »àdG á«°SGQódG èeGÈdÉH ∫ƒÑ≤dG èFÉàf ø∏©j zóMƒŸG ∫ƒÑ≤dG{
ádhO 14 ácQÉ°ûìdɪYCGπ°UGƒj
ájƒ°†©dG᫪æJ èeGôHháªcƒ◊GhäÉcGô°ûdGAÉæHhó©HøYº∏©àdG¢ûbÉæj äGó°Tôª∏d»ª«∏bE’G»Hô©dGô“DƒŸG
ájDhôdG - §≤°ùe
_:ƒ,≤Ÿ· .,∏n:· ¿.... ¸. ..ƒŸ· ∫ƒ,≤:· ,s,. ¸∏.·
∫ƒ,. .·,.,..· ., ∏n. ¸.:· . ,..·,.:· ¿.·¸:· ‘
,s,Ÿ· Ω.. .,. .. ,,: ....ƒ.. ,· .,..... .·,.≤.,
¿.... ¸·.¸· Ωƒ, ‘ .,:.:, . ,:.: (-«-« ¿,..,,
≈∏. _.....∏: ···- _.n...· . ¿,,.., ∫,’· ,,.:·
.,..·,. .›..,, (-· ≈∏. . .,ƒ. . ,..·,. · ..≤. (·..·
.,∏μ:·, ._.ƒ,.. ¸.n∏..:· ...., .¸. ... ......·ƒ. ‘
.. ,,,..·, .,∏.·.:· ¿.Ÿ·, ..:.,:·, ..,.≤.:· .,,μ...:·
.... .., ..,.,..:· Ωƒ∏.:· .,.., ..,.≤.:· ..,∏μ:·,
,.,.,..·, .,∏n:· .∏,.≤. ‹..:· ,,∏..:· ......·ƒ.
.,, ¸ƒ...., ¸.:· .·,.≤:·, .·,.,Ÿ· ≈∏. . ,..:· ..,,
.,,: ..,·:· . ,,n:· ....ƒ..:· .·,,¸· ,·
,∏n.. ¸.:· ¿.·¸:· ,,. ¿.... ....,, ....,·,
_.,. Ω.:.:· ¸· .,,: ....ƒ.., ∫ƒ,. .·,.,..·
√.,: _..≤.Ÿ· .,∏n:· ≈∏. . ,..·,. · ..≤. (·.··
.· ,.... · ..≤.(.· .ƒ,, ¿....:· ....,· ..s .¿.·¸:·
,.,.. .,. .. ,∏μ:· ...≤Ÿ· ... ¸ƒ.› ¸. - .,...,,
,,∏..:· ......·ƒ. ™. ≥,....:· .., _,.· .,. .,..,.
,,.∏: ......Ÿ·, .,....:· ¿.·¸:· ¸·.¸· ‘ ‹..:·
,... ···- ¸..,.. - ¿,,.., ,...,.. ….:· ¸.::·
.,..·,.:· ¿.·¸:· .....·, _.,. .,.·ƒ. ∫,.,
‹..:· ,,∏..:· ......·ƒ. π,....:· .·.·,,¸· ..,.¸·,
,“·ƒŸ· ‘ ... ¸∏.Ÿ· (Ω···.,···- ¸,..s’· Ω..∏:
,s,Ÿ· ..., .¸...Ÿ· ,,..:· ,s,Ÿ· √.≤. ….:· ¸....:·
∫..μ...·, _.,.:· .....· _¸· _:ƒ,≤Ÿ· .,∏n:· ™,.,
.,.:· ‘ .,, _:ƒ,≤Ÿ· ......· ƒŸ· ‘ ,,∏,.... .·.·,,¸·
_.n...· ·· _.,..· .. .., ≈.., ..:·::· Ωƒ,:· ¸.
.…,..·
ájDhôdG - §≤°ùe
∫...· .‹·ƒ.:· ≈∏. ¸.::· Ωƒ,∏:, _..· .∏..·ƒ.
….:· .·...,.∏: ¸,,...:· ¸.,∏.¸’· ¸,,.:· ,“·ƒŸ·
...·...,Ÿ· ,.... .– _.,..· .. .., Ωƒ, ≈.. ,....,
,,∏.¸’·, .,,,. .:,. ·. .s,.... .(.,.. ·, _..·
_.∏.Ÿ· ¸. ..s,.... ,.., _¸· .·...,.∏: ¸,,.:·
......μ:· ..,.., .·...,.∏: .,Ÿ..:· .,...·, ¸Ÿ..:·
.,... .,....,,, _.’ƒμ,. ..s,...Ÿ· .’,·ƒ..Ÿ· ,,,· ¸.,
.,... ¸.,..,, ...., .·...,.∏: ¸Ÿ..:· _.∏.Ÿ· ...,.,
∂,,,., .,Ÿ..:· .·...,Ÿ·, .....μ:· .·,, .:.., _.,.,
.,ƒ..·, ¸.,,, ∫,., ¸.., .’,· .,.., ...,., _,,
….,,..· ·,ƒ., ∫,., ¸.., .’,· .,.., ...,., .,...
_∏..,., .·...,.∏: .,.,∏.¸’· .,,,.:· ...∏:· ...,.,
_..., ∂:., .·...,.∏: ¸,,.:· ,,∏.¸’· .,,.. ¸.,.ƒn.·
.·,·, ¸,·,s
’ƒμ,. .,.... ..,ƒ, ¸.::· Ωƒ,:· ....∏, .·.,,
...,., _.,,s ,,., ¸Ÿ..:· _.∏.Ÿ· ...,., .,... ....,,,
.,..,.,:· ..,ƒ:,’· ¸·ƒ.., ¸Ÿ..:· ,.μŸ., ..,∏..:·
.,.,.·,..’ L,n..:·, . ,Ÿ..:· . ,...∏: ···· .,·,,:
≈∏. ..sƒ◊· ..,·,., .,∏,≤...Ÿ· .,Ÿ..:· . ,...·
¸...†: ¸,,.:· ,,∏.¸’· ,,., ¸.,∏.¸’·, ¸Ÿ..:· .,...:·
.,...· .,.,.·,..¸· _.,., ...∏.· .·., ....,...
. ,...· .ƒ,, .,,. .:,... ..,ƒ.†.:· .,...: .,Ÿ..:·
..,ƒ.†.:· .,... .,.,.·,..¸., _...· .·...,.∏: .,Ÿ..:·
πs ..,,ƒn., .,..,·,. . “ .,.,.·,..¸’· ¸· ....ƒ.
,.....’· ∫ƒ., .... .,·,, _¸· ∫ƒ..ƒ∏: .·ƒ... .·:
∫·. ¸. ,.....’· ¸μ, . .· _¸· .,...· .,ƒ.†.:·,
...:.Ÿ· Ωƒ≤.: .,,,.: .,∏.Ÿ· ƒ.†.:· ..:.Ÿ., _...:’·
¸,,.... .n..·ƒ, .,....,¸’· .s,◊· ,.≤., ...†.’·
¸. .,.s .,,.≤. ∫·. ¸. ..¸· ...., _,.....·
...,,∏: .,.,.:· ≥,,: ¸. ,· _.,·.Ÿ., ¸..·,.:· ¿,.Ÿ·
.,...· ..... ....·,:· .,.,:· √.. ,.:¸· ‘, ..,....Ÿ·
.,.:ƒ:· ..,...· ≈∏. _,s πμ.., .·...,.∏: .,Ÿ..:·
·.. ‘, ..,, .,ƒ.†.:· ...,, .,∏.. ™..: ∂:., ..,ƒ≤:·
,..:· ,.≤., .·...,.∏: .,Ÿ..:· .,...· Ωƒ≤. ....:·
.,·ƒŸ· ....¸· ¸. .,·., ..∏.fl _,: ..., .,...†.’
..,...Ÿ· ,..:· ,.≤. ≈.., ..,:,.:· _.,.:·, .,Ÿ..:·
π.·. .s·,.. .·,.,, π.. ∫·. ¸. .,:.. Ω.≤, ….:·,
.,∏.. .·...,.∏: .,Ÿ..:· . ,...· …,Œ ..s .¸·.∏,:·
,s, .,.ƒ. ,,,≤.: ∂:., ..·ƒ... .·: πs .·.’· ,,,≤.
....†.’· ...:.Ÿ· π.·. .·...,Ÿ·
.:·: π.. .·,.... ≈∏. ,s,. . ,...· ¸· .....·,
..,..μ.¸·, .·,.. ..., ¸., .,ƒ.†.:· ƒ‰ ≥,≤..:
¸.,∏.¸’· πμ,,:· ∫·. ¸. .,:.◊· ...†.’· ...:.Ÿ·
≈∏. .,s..∏: ¸.ƒn.:· π..:., _.ƒ,.:· ∂:. ‘ ..
.···· Ω.. ∫ƒ∏., ƒ.†. ¸ƒ,∏. ··:· ... ≥,≤–
...†.’· ...:.Ÿ· ... ...,,: ∫ƒ..ƒ:· _,: ..,·,.,
.,.Ÿ· ¸·.∏,:· ...,, ∫·. ¸. ..:.. ·.. _¸· ·.. ¸.
. ·· _¸· «. .,... ¸. ....Ÿ· ,’· π,. ¸. .,,
.:,. ··- ¸. ..ƒμŸ· ....Ÿ· ,’· ..... _¸· ·......·
..,..:· .,ƒ.†.: ..,., .·,.... .....s·, .···· ∫ƒ∏.,
..,.. ¸ƒμ... _,n:· √.. ...s ·.¸· .. ,,.: ..,...:·,
..,ƒ.†.:· ...,,: .,...:.,
ájƒ°†©dG ᫪æJ
™,.. ∫ƒ..ƒ:· _¸· ≈.... ···· .,·,, ¸· .....·,
.≤,,n:· √.,,, .⁄..:· _ƒ.... ≈∏. ..,...:·, ..,..:·
™,., ,.....’ .,.◊· ¸,. ,:’· ·.. ≥,≤– ¸μ,
..·...,.∏: . ,Ÿ..:· . ,...· .,ƒ.†.: ..,...:·, ..,..:·
..,.., .·...,.∏: .,Ÿ..:· . ,...· ‘.. ¸· _¸· ._...
..,...:·, ..,..∏: _.,.:· ¸. .,,. ....¸· ... .....μ:·
¸.,..,: ..,...:·, ..,..:· _μ“, ...,≤:·, ƒ..∏:
.⁄..:· _ƒ.... ≈∏. _,..∏: ·...
≈∏. ,s,. .,ƒ.†.:· .,... .,.,.·,..¸· ¸· _¸· .,...·,
...:.Ÿ· ..,..μ.¸·, .·,.. ..., ¸., .,..,., ,,.fi.:·:
∂:. ‘ .. ¸.,∏.¸’· πμ,,:· ∫·. ¸. .,:.◊· ...†.’·
≥,,. Ω.. ≥∏n.Ÿ· ·.. ¸., .¸.ƒn.:· π..:., _.ƒ,.:·
π.. .n. ,,ƒn., .,ƒ.†.:· .,... .,.,.·,..¸· π..
π..., ….:·, ..:·::· .·,...Ÿ· ¸. ,.... πμ: .∏....
≈∏. .∫...’· ,..,...’ .,ƒ∏nŸ· .·,..:...’· π,.....
..,ƒ.†.:· .,... ≥,,. .n..·ƒ, π..:· ·.. .,·.¸· ,.. ¸·
._,s .,.. ∑... ¸ƒμ... . .· _¸· .,...¸’· ¸.,., ..s
πμ.., .,.,.·,..¸’· ∂∏. ≥,≤– π,· ¸. .,·ƒŸ· _.ƒ.:
.,.,.·,..¸’· ∂∏.: ∫,’· ,...Ÿ· ¸.,.¸· ∫·. ¸., .π..s
.,ƒ.†. ≥,≤– .·...,.∏: .,Ÿ..:· .,...· ≈∏. ¸.,.,
. ,...· ¸ƒμ.... .···· Ω.. ∫ƒ∏., .... ¸ƒ,∏. ·· ...
¸,,.’· ¸,,...Ÿ· ¸.,.¸· _¸ · .,.. ‘ .·...,.∏: .,Ÿ..:·
π..ƒ.:· .,..μ.¸· .....s·, π,∏..:·, ..,:· ∫·. ¸.
≈∏. √,:· .: ¸ƒμ, ¸· ¸μ, .,ƒ.†.∏: .,., ¿.ƒ‰ _¸·
‘ .....μ:· ..,.., .·...,.∏: .,Ÿ..:· .,...· ...
..,...:·, ..,..:· ,., .ƒ...Ÿ· ..,ƒ,., _¸· ∫ƒ..ƒ:·
.⁄..:· _ƒ.... ≈∏.
¸. ... .....· ,“·ƒŸ., ..s,...Ÿ· ’ƒμ,. ...,·,
.,... .,.,.·,..· .....· ≈∏. ∫ƒ..◊· .,.. ..,..ƒ.:·
.,.,.·,..¸’· ∂∏. .,... .n∏.. _†,ƒ.., ..,ƒ.†.:·
,.,.. ¸.:·, ..,ƒ.†.:· .,... .,.,.·,..¸· π.. ..ƒ..Ÿ
.. ..,ƒ.†.:· .,..., _∏...:· ≥,,. π,. ¸. .,...
.,.,.·,..¸’· √.. _.·,....· ¸· ..s·ƒ. .,,:..’· .,,.
..s,...Ÿ· ¸. .,,Ÿ ¸.., ¸.,∏.¸’· ,“·ƒŸ· ..,:... ¸...
¸...,· ‘ _,.· .,. .,....¸·, ..,·,Ÿ·, ,,....:·,
.¸..,. πμ.., .......’ ···- ¸..,.. ‘ ¸Ÿ..:· _.∏.Ÿ·
¸∏.,.. .,ƒ.†.:· .,... .,.,.·,..¸ · ≥,,. ¸· ....ƒ.
∫·. ¸Ÿ..:· _.∏.Ÿ· Ω..· .,.,.·,..¸’· ∂∏. ¸.‚ _..
Ω·ƒ.’· ‘ .,Ÿ..:· .·,“·ƒŸ· ∫·., ..,ƒ...:· .......,·
.···· , . ···« .···.
äGOÉ«≤dG ôjƒ£J
.s,.... .,,,,.. π.. ..≤∏. .·: .≤∏n.· ....,
.,,.. _.ƒ._.,..· .... .,. .,,,.:· ∫,.:· ..,...
_∏,..., .·...,.∏: .,Ÿ..:· .,...., ¿.·¸:· .,...
¸..·, .·...,.∏: ¸,,.:· ,,∏.¸’· .,,.. ¸.,.ƒn.·
¸·ƒ.., π.. .≤∏. ..n∏..:· .·...,. ¸. .,,,..·
...:..∏: ...,≤:· .,...: .,Ÿ..:· .,...· ¿...,,
‘ ...,≤:· .,... .,.,.·,..¸· ...∏.· .:,... ...†.’·
…ƒ...Ÿ· ≈∏. .....μ:· ..,.., .·...,.∏: .,Ÿ..:· .,...·
. ,...· ¸· .,s. .,. ¸.:ƒ:·, ¸.,∏.¸’·, ¸Ÿ..:·
.·...≤:· ¸. ....s …. ≥,,. ..., _¸· ≈.... .,Ÿ..:·
™.., ≈∏. ±...∏: ≈.... .,Ÿ..:· .,...· ¸· .....·,
¸. .·..,≤:· .,..., ,∏..:· ∫.› ‘ ....≤s . ,...·
.,Ÿ..:· .,...· ..,,.. ¸...,:· .·,.’· ∫·.
.¸Ÿ..:· _ƒ...Ÿ· ≈∏. ∫....’· ..μ,.. ,,,..,
≈∏. .,..,≤:· .·,.,Ÿ· ,,,..: .,...· ≈.... .:..,
.·,.. ,,,.. ∫·. ¸. ¸.,∏.¸’·, ¸.:ƒ:· _,ƒ...Ÿ·
≈∏. ,,,..:· ,,,.., ...†.’· ...:.Ÿ· ,..: ..,,.Ÿ·
,,,.., ...†., ...†., ¸. ,∏..:·, ¸.,∏.¸’· _ƒ...Ÿ·
..,.:ƒ:· ..,,..∏: ,..:· ,.≤., .,.:ƒ:· _.:..Ÿ·
.:.–, ....†.’· .. ,...· ‘ .·...≤:· .,... ,..,
_.s., ‘ ≥∏n.· ….:·, ¸.:ƒ:· ...,≤:· .,... ¿...,, ¸.
.s,.... ·« .s,.... ···- ƒ,.. ··. ¸. .,.:· ‘ ¿.ƒ:
,,:..’· ™,., ..s,...Ÿ· .,,. .∏:. ƒ.†. ..:.. ·· ¸.
......·
áq «é«JGΰSE’G äÉcGô°ûdG
.,,......’· ..ƒ..Ÿ· ...,., ¸ƒ..,.., _:¸· ....,
. ,...., .,:.Ÿ· .,·ƒŸ· .,... ......,., ¸,,.:· ,,∏.¸·:
.,,,.:· ...∏:· ƒ.†. ¸......:· .,..., . ,Ÿ..:·
.,.,.·,..¸’· ..s·,..:· ∫ƒ. π.. ..,, .,.,∏.¸’·
_μ“ _¸· ..,. .,Ÿ..:· .,...· ¸· ..,ƒ:· ....,·
..,..· _.,.:· ¸. .......·: ...†.’· ..,...·
...·.:· ∫·. ¸. ..,.,.·,..¸’· ..s·,..:· ∫·. ¸.
..,ƒ:· ....,·, ..·..’· ≥,≤..: . ,.,...:·, . ,.ƒn:·
....ƒ.:·, ..s,..Ÿ· ,,≤:· .¸. ..s,..:· ..,ƒ:,· ,.· ¸·
™... .,∏.., .....Ÿ· ....,..¸’·, ,·,.’·, ....·ƒ:·
.s,..Ÿ· ,,,≤.:·, .,.·,Ÿ· .,∏.., .∑,..Ÿ· ,·,≤:·
.,∏..∏: ....Ÿ· _.,.:·,
∫·. ¸. .s·,..:· ..., .·ƒn....., _.,.:· π≤..·,
.·.....’·, ...s,.. ≈∏. ,ƒ:.:·, ...,.,..’· ,,,≤.
π..:·, ._∏...Ÿ· ..s,..:· _¸· π..ƒ.:·, .¿,.:· ™..ƒ:
.ƒn. πs ¿,..ƒ., ¸,.. ” ..s .,,,≤.:·, .,.·,Ÿ·, . ,ƒ..
¸.:· .,·,Ÿ· ¸ƒ..ƒŸ _,n.:·, ..≤,...:· .·ƒn.· ¸.
..s·,..:· ‘ π..:· ..,.ƒ,
....Ÿ· ,’· ¸. .,.◊ ..,ƒ:· .∏≤..· ....,
.’.s, ,.·, .....Ÿ· ,’· ≥,....., .,›·,, ,.·,
≥,.....:· √.. ≈∏. . ,..:·, .......Ÿ· ....Ÿ· ,’·
..:.. ¸· ..,ƒ:· ..s·, ..,.. ..s·,.. ...,¸’ .’.sƒ:·,
.∞..:· ∞., .∏.. ‘ ∂,,.. .·,.∏: ....Ÿ· ,’·
áªcƒ◊G
.,...., ..sƒ◊· .,,.. .,,,, ¸,,:.s ....,
.,,...◊· ,,., .....μ:· ..,.., .·...,.∏: .,Ÿ..:·
...∏, .·...,.∏: .,,,.:· ...∏:· ƒ.†. ..n∏..:· .∏:‡
-.:· ¸Ÿ..:· ,“·ƒŸ· ¸· .,,. .. ,, ..sƒ◊·. ¸·ƒ..,
.,·.¸· _.∏› ¸. .’ƒ.., ...†.’· ..,...· ,:.:
.,.,. ”, ..,.,.·,..¸· ..sƒ. _.∏› _¸· ¸∏,....
_.∏.Ÿ· ,.,..·, .,.– ,..: ...,..,. ... π,μ...
....∏:· ...†.·, ¸Ÿ..:·
»æWƒdG Ωƒ«dG
.ƒ... .., ...... .....,Ÿ· ..,μŸ· .., ∂:. _¸·
.,·.¸· _.∏› ...,., .:,.:· _.∏› ƒ.†. .,..,,.·
¸.:ƒ:· Ωƒ,:· π.. L≤... .,....:· .·,Ÿ· .,..,
¸.,∏.¸’· ¸,,.:· ,“·ƒŸ· ∫...· _.... ≈∏. Ω.≤, ….:·
.,... .,....,,, _.’ƒμ,. ,ƒ.†., ..·...,.∏: ¸,,...:·
...,., ….,,..· ·,ƒ., .·...,.∏: ¸Ÿ..:· _.∏.Ÿ· ...,.,
¸.,.ƒn.· _∏..,., .·...,.∏: .,.,∏.¸’· .,,,.:· ...∏:·
......:· ,....· Ω,., ..·...,.∏: ¸,,.:· ,,∏.¸’· .,,..
.ƒ.ƒ:· ...†.·, ....,.,, ..n∏..:., .,,,.:· ∫,.:· .·,...
.L≤... .,....:· .·,Ÿ· .,.., ∂:.s, .s,...Ÿ· .,,,.:·
.·...,Ÿ· .....μ∏: ....:· .,,,.Ÿ· ..∏μ, π.◊· ·.,
.,.·. .,,.. .,... .,..·,◊· ,.... .., ..,,.. .,.≤:·
,ƒ.†◊., .,∏,.... ‘.,., ,“·ƒŸ· ...,., .,... .·...,Ÿ·
¸.,∏.¸’· ¸,,.:· ,“·ƒ.∏: ¸.:ƒ:· Ωƒ,:· π.. ¸¸· .:..,
.≤:.. ,“·ƒŸ· ∫...’ ∞,.†,: ¸.., .·...,.∏: ¸,,...:·
¸.·,:· ¸.:ƒ:· _.◊·, .:...’· ≥,. ... ¸ƒ.. ..·,..¸·,
..·...:·, ...¸’·, .,.Ÿ· ¸..Ÿ π.◊· ·...› .™,...,
.¸,,.:· ¸:ƒ:., .,....,¸’· .s,◊· ..,..., .·.... _,
⁄..:·, ¸,,.:· ¸:ƒ:· ‘ .·...,Ÿ· .s,. ¸· .....·,
..,,..:· .,....:· ¸,,:·, . ,∏.· .,·,,:· ...·. ,s·ƒ.
..., π,· ¸. ¸....· π..:· ¸.‚¸’ ....,:· .≤,..:·,
,,:., ......Ÿ· ‘ ......Ÿ·, .·,.≤:· .,..., .·.:·
,..:...’ ≥.·,n:· ∞∏... ..s,...Ÿ·, ...·.,¸’·
..·...,Ÿ· ¸. ....n:·
..,:... ¸.†.– ¸.:· .,,,◊· ¸... _.,· ¸· .....·,
..... ‘ ≈.,. .·.,, ¸,,...:· ¸.,∏.¸’· ¸,,.:· ,“·ƒŸ·
.....,:· ,...,: .¸,., π...., ™:... ,ƒ., _·,..¸’·
.·...,Ÿ· .,.. ¸.. .∏,., ¸ƒ.. ‘ ...·.,¸ ’· ≥∏n..,
¸ƒ..:· ....., π.,., ...,,s.:· ≈∏.· ..: ≈≤,.:
...ƒ. .·.,., ,...◊· .,... ¸.:· .,.,∏≤.:· .,,...:·
....,, ¸s.ƒ,ƒ, ..,:.
….:· .,ƒ,.◊· ¸. ..n∏..:· .·...,. .... ....,
¸.:· .,....:· .,.,∏≤.:· .,.....:· ¸ƒ..:· ¸. ¸..,
√·. ..,.,..:· ,ƒ., .:.... ,ƒ.. .,’, .,, ,,...
.,.....’· ‹.,∏:· ¸. ... ¸.:·, ..◊· .., ¸. ,.≤.
π.,· ‘ _.,,.:· .,,. ,,:. ¸.:·, ¸...:· _.,.:· ‘
..·,.ƒ.Ÿ· _.,:, ...◊· _.≤., .∏.◊· .,. ¸. ,,:.
¸ƒ..:· ¸. ...,,. .:,. .,... ™,,· .... ....,
.·...:· _†.,, ..,,:·, ¸∏◊·, .,.,∏≤.:· _.,·Ÿ·,
Ωƒ,:· _.,.. ¸....· ” ...., ..,, ,,... ¸.:· .,:.≤.:·,
..s,...Ÿ· ∫,.∏: ¸.:ƒ:·
á©FGQ äÉYÉÑ£fG
..,· .,. .,“·ƒŸ· . ,..· ¸. ..s,...Ÿ· ¸. ... ¸.,
.∫,., ¸.., .’,· .,.., ...,., .,... .,ƒ..·, ¸.,,
.,:.:Ÿ· .·,,,..:·, ™.·,:· ,,:..:., .,...:· .,......
√.. π:. ¸¸· .:.., .∫.,≤...’· .,..., ..,,,, ,“·ƒ.∏:
....≤::·, .·¸.· ∫..,. ‘ _ƒ... . ,..· .,: .·,“·ƒŸ·
...,. ., .· ..s ..s,...Ÿ· .,:,.:·, .,,,.:· .ƒ.ƒ:· _,
¸,,.:· ,,∏.¸·: ....Ÿ· .,.,.·,..’· ≈∏. ¸·:·:
¿,,.·, ¸...:· ,“·ƒ.∏: ..“, ..,Ÿ..:· .,...·,
¸. ..ƒ..ƒŸ· .·..’· ≥,≤– ≈∏. ...... ..,..ƒ.,
.,“·ƒ.∏: ..:.Ÿ· ...∏:· π,.
.,..,,..†.,, ..n∏..:· ∫..., .,,...¸· ¸.,, ..,·,
¸.:· ._,μ:· .·,.‚¸’., ..,... .∏,..· .,.,,n:·
.,.... .·...,Ÿ· •...., .,....:· .·,Ÿ· .,,∏. .∏...
.™,..∏: ≥,.ƒ.:·
¸. .,Ÿ..:· ,s·,Ÿ· ... ƒ.†. .,,.. ..· .¸.,
.... ¸.:· ._,μ:· .·.·.....’·, .s,...Ÿ., .,......
.:.., ¸,,.:· ,“·ƒŸ· ∫...· _·n.’ ..n∏..:· .,,
.,, .... ¸.:· .·.·.....’· ...μ: _,s ¸....., ,....
., ·ƒ... .., ,,Ÿ· ..◊· ·.. ....†...’ ..n∏..:·
.,“·ƒŸ· ‘ _s,...Ÿ· ...μ: ...,.†:· ... ,.,:¸· ¸.
.....μ:· ..,.., .·...,.∏: .,Ÿ..:· ..:..∏: .,...:.,,
.,ƒ≤.: ·.,., .:.. .,,,.:· ..:.Ÿ· .s,.... .Œ
..,.†. ..,Ÿ..:· ..,:...:· ‘ .,,,.:· .·,Ÿ· ..s,....
.,,,.:· ..:.Ÿ· ,,.Œ _¸· ¸.....’· ‘ π... ., .·
..,., ∑,... Ln. ...,..: .,.. Ω.,∏...’· ∂:.s,
.π.†.· ⁄.. π,· ¸. ...,... ‘
.,.., ,.. ..,.· ¸n..:· ˆ.,. √ƒ:ƒ: .....·,
.,.· ,,:..:·, .·.....’· _ƒ.... .,.,ƒμ:· .·...,Ÿ·
..n∏..:· .·...,. .·.·.....· ..., .≤: .:.., .,“·ƒ.∏:
¸· .....·, .. ,.·, . .,:.. ¸.μ. ¸.·ƒ.:· ™,., ¸. .∏..s
.,Ÿ..:·, .,,,.:· .. ,...· _, π..·ƒ.∏: ,,. ,“·ƒŸ·
.s,◊· ≈∏. ·,n. ¸.:· .·.....Ÿ· ,.· ≈∏. ¸·:’·,
.. ,.., πμ: ¿.·¸:·, .n...·: _.,., .,....,¸’·
._s,...Ÿ· _, .,,....s·, .·¸.· ∫..,., .,,:..’·
.:,. ¸. ¸·≤... ¸...:·.,. ¿:... _,. .....·,
...s .≤: .:.., ,“·ƒ.∏: ..n∏..:· .·.·......, _n..∏.
.,“·ƒŸ· ¸.‚ ‘ ,...,. πμ.., ,,... ..,, .·.·.....·
,..... ¸.:· .·,·,≤:· ¸. _:μ:· ™∏n.. ...¸· .:..,
≥,≤–, ¸,,.:· ¸:ƒ:· ‘ .·...,Ÿ· π.. ,,ƒn. ‘
..,μ.. .,,,, ..,.. ·, _..· .·...,Ÿ· ,“·ƒŸ· ,....
,“·ƒŸ· ¸...: .:., ¸.:· .ƒ,.· ...s ≈∏. ..n∏..∏:
....,.†:· Ω,s, ∫.,≤...’· ¸... ≈∏.,
äÉ©HÉàe 19 Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:-::·
GóædôjEG ‘ á°SGQó∏d Úã©àÑe áÑdÉWh ÖdÉW 101`d á«Øjô©J Iô°VÉfi º¶æJ z‹É©dG º«∏©àdG{
ájDhôdG – §≤°ùe
_.:¸’· _..· ‹..:· ,,∏..:· .,·,, ..:.
...·,.∏: _:..,Ÿ· .,∏n∏: .,.,,.. .,...fi
··· ,.... ≠:.,:·, ·..:,,¸· .,,ƒ,., ‘
.·,....Ÿ· .∏..∏.. ¸... ∂:., .,:.:, ,:.:
.,∏n∏: .,·,ƒ:· .,.,≤. ¸.:· .,.,,..:·
.,....Ÿ· ..,.·, .,,,.. ..:., ≈∏. _∏...◊·
...,.Ÿ· ..·, ‘ L..,’· _,..:· .,∏. ‘
¸, ...’ .,,,.,. ..∏., ..≤∏:· ,...·,
.,,,..· ..:.,:· .,.·. ,,.. …,,.:· ..fi
,ƒ.†◊., .,,. , ., ‹..:· ,, ∏..:· .,·,ƒ,
...,. ≈∏. ,,:ƒ..., ..,:.n:·, .,∏n:· ...,
·..·ƒ. ..,..:,,¸’· .,,ƒ,..· _¸· ....,-:
..n∏..∏: .·,... _. ·ƒ.ƒ., .,,,.. ¸· ≈∏.
..,.∏.:· ,,..,. ‘ ≥,.ƒ.:· ,,: . ,....,
,.....:· ¸. ..ƒ.› _.,. ” ,: ¸.,
,-n:· ,ƒ.· π,... ¸.:· .,..’· .·....,¸’·,
±..◊·, .,..· ·..:,,¸· .,,ƒ,.., _..,·.:·
¿,.. ,,...·,. ... ∫·ƒ: ,,..-.. ≈∏.
¸. .,..:., ,-n:· .,,,. ” ... ...n∏..:·
...:· ,:.n:· ..... .,.... ¸. ¸.:· ,.....:·
Ω·,.· .,.., .,,:¸· ...,Ÿ· .:,.:· ‘ √.,·ƒ.
,....:· Ω.., ¸.,.’·, ,.·.Ÿ· ‘ ...-..’·
.:,.:· ‘ .·....,¸’·, ,.·ƒ∏:· ..·,., ,.....:·,
..,.∏: L,n..:·, · .,, .,..“, .,,:¸· _:..,Ÿ·
....·,.:· ‘ ..,.,’·, .,,.:Ÿ·, ∑... .,.ƒ,:·
.,....:· .,...· ,-: Ω.. ∂:. ..,
‘ ...·,.:· ¸. .,.,,.. .,...fi ·..:,,¸.,
,:.n:· .n...· ≈∏. .ƒ.†:· .n∏.. ·..:,,¸·
.π..·ƒ.:· ...,, ‘ .,...· ,,., ¸...:·
.,....: …,..:· π...≤:· ...... .... ...
¸. .,.,,.. .,...fi ·..:,,¸., ..n∏..:·
¸...:· ,:.n:· .... ‘ .,∏...≤:· ,,.
..,n., .∑... ....:·, .,..·,.:· ..,◊·,
...:· ,-n:· .,·ƒ. ¸.:· ..,...:· _¸·
.,.., ..,..:,,¸’· ......· ‘ ,,...·,.
¿...,, ‘ π:... ¸.:·, .,,...· ..,.–
‘ ∫ƒ..∏: ,,∏.·ƒ, ….:·, .,,,∏‚¸’· ..∏:·
..,...:· ,.., ...., ._.....:· ...·,.
..,◊· ‘ ¸...:· ,:.n:· .,,,·ƒ, ¸.:·
_†., .... ... .·..:,,¸· .,,ƒ,.., ....:·
¸ƒ., ¸· ,:.n:· ≈∏. ¸.,., ¸.:· .·....,¸’·
,,: ¸,n:· _...:· _.ƒ., .,, ¸-:¸· ≈∏.
..,◊· ™. ,∏...:· ,,: π,.., √,,., ….:·,
,..,·ƒ. .,. ∫-. ¸.,,: π..., ...,.Ÿ·,
.·..:,,¸· .,,ƒ,., ‘
≈∏. .,:·, ,·ƒ◊· ,., ,.. ” Ω...· ‘,
.. ∫ƒ. ,.,ƒ.· ..,:,·, ,-n:· .·,.......·
,,....:, ∑... .,.∏.:· ,,._... ≥ ∏..,
.,,ƒ,., ‘ .,∏. ¸ƒ.ƒ., .ƒ.. ….:· ™..ƒ:.,
.·.·,,¸· ..,.¸., ,-n:· Ω.. ... .·..:,,¸·
_:,·ƒ...∏: ,,.·...... ,,∏..., ,,∏,....
‘ ,,...·,. .,...,. ¸. ·ƒ...., ≈.. .,·,ƒ:.,
....Ÿ· ..ƒ:·
ÊÉãdG»HÓ£dG≈≤à∏ŸGìÉààaG
¢SƒHÉb¿É£∏°ùdGá©eÉLÚH
äGQÉeE’Gá©eÉLh
ájDhôdG - §≤°ùe
¸.::· ¸,-n:· ≈≤.∏Ÿ· ∫,’· _..· ,...·
....,, _.ƒ,.. ¸.n∏..:· ...., _,
∑,..., ….:·, ....Ÿ· .,,,.:· .·,..¸’·
_.....· ¸. .,:.:, .,:.: ¸ƒ.... .,.
....., ‘.≤::· •....:· .,.·. ..:..,
_.ƒ,.. ¸.n∏..:· ....., .,∏n:· ¸,·ƒ..
....., .,..Ÿ· ..,.· ™. ≥,....:., ∂:.,
¸... ≈≤.∏Ÿ· ¸..,, ._.ƒ,.. ¸.n∏..:·
_.....· _, ..,..Ÿ· ...∏:· ..,:...
.Ω···- , ···· ¸....· Ω..∏:
™....:· ≈.. ,...., ….:· ≈≤.∏Ÿ· π....,,
≈∏. …,..· _.n...· ¸. ¸,,...:·,
.,,,.,:· ..,:...:·, .n...’· ¸. _:.:·
.,.,, ¸. .,..:·, .,..≤::·, .,..,..:·,
¸... π:. .,,:’· ¸...’· ¸. .,..:· .,.,,
..,,. _., ¸.,∏:· _.,· ∞..., •.,,.
π,...Ÿ· .≤n.., _.· π,.., .·,,· _.,
..,... .,..≤: .,...· ....¸· _¸· .....¸·
.·,≤.:· ¸. ..ƒ.› …ƒ– _.....· _,
.....≤:·, .-,...Ÿ·, .,..≤::· ..≤,...Ÿ·,
..,,...:·
¸...◊· .,... ¸, ,,.·,,¸· L≤...
L≤... .’....· ,.,. .∏:‡ L≤... .,.∏, ..,...
,.,. .,,Œ ∫ƒ. π.. ..,ƒ, _.:¸’· _..· ( ····
∂:., ..,..·, √,,., ..........., ∞,,..:·, .’....’·
‘ ....:· .....· ,,ƒn. ..,.,.·,..· . .,.. ¸...
....· .,·,, .,.:.. ¸.:· .....·, .,.ƒ.◊· ......·ƒŸ·
.¸....,:· ,... _..., .,..Ÿ·
Ω....’· ....·,, ¸. ... ..,ƒ:· ....... ‘ ∑,...,
.,.∏, .,,Œ ≈∏. .,..∏: (∫....’· •.,.. ......Ÿ·
.∏.,,:· ≈∏. .,..:·, .,.,Ÿ· ·.. .·......, L≤...
¸.:· .:,.◊· .·,ƒn.:·, .,..:· .........’·, .,,·.¸’·
..’....’· ..:.· Ω...
....., ....· ,.·,..:., _.,. . .,.. ..,ƒ:· ....†.,
∫,... .,.,Ÿ., .’....· ¸.. .,.,...:· ... .., .,....
.’....· ,.,. ∞,,..:· ..,,,· ™,..·ƒ. ... _.,.:·
√,,., ( ···· .,..· ¸..Ÿ· ..., ¸. L≤...
..,....Ÿ· ,ƒ,..∏: .,..≤, ¸.:· .·,,.Ÿ·, .....·,
_.. ,...., .,.,.∏: .,,·.¸’· .∏.,,:· ..,ƒ.... ∫ƒ.,
∫....’· L,... π.. ..,:·, .π..·ƒ.:· .·ƒ.., .π..:·
..,.....¸· _.,. .≤∏◊· ....†. ... ...,...:·,
_· .,,ƒŸ· ....,,:·, .,∏,∏–, ,.,.∏: ..,·ƒ:· ...-,:·
....†. ... . ..∏..Ÿ· .,.∏,:· ..,,,.., .....Ÿ· .·,·.¸’·
. ,.,.∏: .,∏,≤...Ÿ· .,·,,:·, Ln.· ∫,... .≤∏◊·
.’....’· ,.,. .,... ¸..ƒ∏,:· ...,¸, ...,..,·,
.,.∏,:· .....· ,.≤. ‘ .,.ƒ. .∏≤. ¸.., ,.,Ÿ· ¸·
.,.,,.:’· ..:.’., ,ƒ,..· ™. π..·ƒ.:· .,. ¸.
.....·, .·.’· _ƒ.... ≈∏. .,..,¸· _...., .‡ .:,.◊·
....≤Ÿ·
...-,:· ∫.,≤...· ¸,,... ¸· _¸· ¸..ƒ∏,:· ,...·,
¸.. π.·,. ... ¸. ,. L≤... .,.∏,, ..:.-Ÿ·,
,: .¸....:· L.· ‘ .∏:... ,.,Ÿ· ..,·., .... ····Ω..
¸,,.:¸’· Ω.:.:· _...., Ω···· ¸..ƒ. ‘ π..:· ·.,
” ¸· _¸·. .·,,ƒn.:·, ...,....:· ¸. .∏..∏.. .,.., .
‘ .,..., ..,..· ..∏., .,.∏,:· .’....· ,.,. _....
.···· π,,,·
¸,.,....Ÿ· ∫....· π...., _..–,.,Ÿ· .·..· ,,,· ¸.,
..∏. π,∏≤. ™. ..’....-: ...... .·ƒ.., .·,.,. Ω..· .
..ƒ, _..–, ¸ƒ..,, .,....., .,:· ≈∏. π..:·, .....·
..,, ... ..-..:· ..., _ƒ.... ™., π,· ¸. ......·
....-,:·, _,....:· ..,..Ÿ .,·.¸· Ω.:. _.ƒ. _¸· ,.,Ÿ·
..ƒ, ..,.Ÿ .’....’· ,.,Ÿ ..,·ƒ:· ..Ÿ..Ÿ· π,∏–,
...ƒ∏.. ..†,· ∫....’· ,.,. ,.ƒ,, ....≤Ÿ· .....·
.,ƒ∏nŸ· ...,’·, ....·,.∏: .,.,,., ..≤,.. .,.....¸·
.,.·,..,. L≤... .,.∏, ..... _ƒ.... ™.,: ,·,.....,
..,∏,≤...Ÿ·
_.ƒ. ¸. L≤... .,.∏, .,·,, ¸· _¸· ¸..ƒ∏,:· ,...· ...
.....· π,,...: ...,.≤.:· ...· ≈∏. .’....· ,.,.
.·,.......· ™. π....:·, π....∏:, ..,.∏,:· .,..≤. ¸.:·
_.ƒ.:, .,..,..†. ,· ,,∏..... .·ƒ.. (.-..:· ¸..,,:·
,,› L≤... .,.∏,, .’....’· ,.,. .,,: .....·
.... ™. π....∏: ..,-:· (.,...:· .,.....’· .,.,:.,
,..:· _ƒ.... ∫-. ¸. ..-..:· ¸. ..,·ƒ:· .’....’·
. .:.::· ,..:· _ƒ...., ¸.::· ,..:· _ƒ...., ∫,’·
™. •.,.,’· ¸., .,,. ..,:· ” .,∏.. ..... ∑...,
π....,:· .,·ƒ, ™. L,,:·, ..-..:· .... .,·.¸· Ω.:.
..,.∏,:· ...:..Ÿ·, . (SMS Gateway._..≤:·
.π....∏: ¸-,:· ,., ∫...,¸·, ......· ≥..:, _.ƒ.,
......Ÿ· .,.· _¸· _ƒ...∏: ¸..≤∏.:· π,ƒ..:·
,.,Ÿ· .·,,‡ ¸. ¸· .’....’· ,.,. .,... ....·,
. .,.,,.:¸· .∏.... .,....:·, ..,·ƒ:· ..Ÿ..Ÿ· ™,., ¸·
π..... L. -· _.ƒ., ...:...Ÿ· .,,.., ..ƒ.· ¸....,
™,,ƒ. ≈∏. π.., ¸.. Ω.:. .ƒ,,, . .:.∏:· _... ‘
...,..Ÿ·, ...-,∏: _...:· Ω.:., ...Ÿ..Ÿ·
...., ,ƒ,..· .... ¸...:· ¸. .,,. ≥,≤..:,
_...... ¸.,:, ,... _.ƒ., .,∏,≤.... .n. .,.∏,:·
...,.Ÿ., …ƒ,◊· ¸.n≤:· ·.. ¸ƒ..., ∞:ƒ.··· ≠∏,,
.,..... π.: _... ∞∏. _.,...., .,·,, ∂:... ¸· ...
. _....∏: ¸.Ÿ· ,.,:., ¸ƒ..,
,.,Ÿ., π..·ƒ.:· .·ƒ.. _¸· _.,.:· _,n. ...
Ω·.....· ≈∏. .’....’· ,.,. ..,∏.. ...... .,.
.,ƒn.Ÿ· ..,.≤.:·, ..:.’., .:,.◊· π....ƒ:· π.†.·
..,,.Ÿ· ....·, .,:..:· ..ƒ.· ¸...†: .,.,,.:¸’·,
™,., ≈∏. ..†,· ∫....’· ,.,. ∞,.... ≥,,n. ” .,.
.,,,,ƒ., ..∏.fl ™,..·ƒ. ‘ .-..:· ™. .’....’·
..,... ,.., ..∏...Ÿ· ™. π....∏: _,....Ÿ· _.:ƒŸ· _¸·
π..,. .ƒ.., ..,∏..:· Ω.“¸’ ....Ÿ· .·.·,,¸’· ∞∏.fl
π....,:· ,· _....:· ≥,,: ¸. …,....:· ,· ..:.-Ÿ· ¿....
¸. .._. ,· ¸,,.:¸’· .,¸:· ,· .._..≤:· .,...:·
. .,.., . .,....Ÿ· .,∏.†., ¸.:· π..·ƒ.:· .·ƒ..
..Ÿ..Ÿ· ¸. π..·ƒ.∏: (····¸∏....:· ¸.ƒ..:· .,:·
L.· ···· ≈∏. ∫....’· .,.....∏: ¸., .,...,...,:·
,.......’· ..,:..:· .....· ¸. .... ...’·, (¸....:·
......· _†., .·.·,,¸ · _¸· ¸.....’· ..∏...Ÿ· .:.. ¸.
_,,.., _∏.·ƒ. _.:ƒ. ,.,Ÿ· ¸.:ƒ. ™. ....:·
.(..Ÿ..Ÿ· ™. π....∏:
¸., – .,.,,.:¸’· L≤... .,.∏, .,·ƒ, _¸· .....¸·
∫-. ¸. _,....:·, ..:.-Ÿ· ,.≤. ¸,.,.....∏:
.π. π,..:· ¸...¸., ..,.,,.:¸’· L≤... .,.∏, .,·ƒ,
,.,.., .Ω.:.:· ∫-. ¸. ..,.¸’· ¸. .,.....’· ,.≤.,
.ƒ.. ¸.:·, L≤... .,.∏, .’....· ,.,. _¸· .,,,,ƒ.
..,,., ¸.:·, .....Ÿ· .,.·.:· _¸· .:...,:· .,,ƒ., Ωƒ≤.
¸. π,..∏: .,:· ∫...,¸· ,: ¸., .¸ƒ..ƒŸ· ..,... Ωƒ≤...
π....,:· ,· .,...,:· .Ÿ..Ÿ· π:. .,∏.†., ¸.:· .∏,..ƒ:·
.¸,,.:¸’· .,¸:· ,· ._..≤:· .,...:·
…· .... _-:¸· ™. – .,..:· ∞.·ƒ,:· ≥,,n.,
.....· ..:.-Ÿ· ∫...,¸· _.......∏: ¸., . L≤...
_..,¸· ..†,· ,,.., ..’....’· ,.,Ÿ .,...,. ,,,
™. ¸Ÿ..:· ™.·ƒŸ· .,.– Ω.:. ¸. ...ƒ∏.Ÿ·, ,ƒ..:·
,.,Ÿ ..:.-Ÿ· .,,ƒ. ,., .ƒ.. ∂:. ..,, .,,..:.-.
¸. Ω,∏, .. .,... ,.,.. .,. .L≤... .,.∏, ‘ .’....’·
...,..Ÿ·
∫ƒ..◊· π,..∏: ¸., – ._..≤:· .,...:· π....,:·,
¸. Ω-....’· ∫-. ¸. L≤... .,.∏, ¸. .,.....· ≈∏.
.._..≤:· .,...:· π....,:· ¸. .∏.... .:..
.-..∏: ¸., – (···· _....:· ≥,,: ¸.,
_,....:· ,.≤.: ···· _¸· _.... ∫...,¸· ,.,..· ..†,·
≈∏. ∫ƒ..◊· ,∏n: ,· ....·,.· ,· ..:.-. ,·
....ĸ..
√.. ,,.. .( chat .,.,,.:¸’· .,,...:· .:...Ÿ·,
.’....’· ,.,. ¸.:ƒ. ™. π..·ƒ.:· .,.....∏: .∏,..ƒ:·
¸. ∂:., ..,.. .:.. ¸. ,.......’· ,· ¸-, …· ,.≤.:
≈∏. . ,,,. ..,.... ,.,.. ….:· L,·,:· ≈∏. ∫ƒ..:· ∫-.
_....Ÿ· ™. ,...,Ÿ· _..≤.:· ,,.,: L≤... .,.∏, ™.ƒ.
. ,.,Ÿ.,
IQƒ£àeäÉ«æ≤àHáãjóMπ°UGƒJ äGƒæb𫨰ûJ
( 1111 ) ä’É°üJ’G õcôe áHôŒ ¢Vô©à°ùJ §≤°ùe ájó∏H
zá``eÉ©dG äÉ``eóÿG ôjƒ£J äÉ«é«JGô```à°SG { Ihó``f »``a
Oôa πμd ¢UÉN ∞∏e AÉ°ûfEGh ¢ü°üîàe 100 ∞«Xƒàd ¬LƒJh É k jQƒa É£N 30
≥jƒ°ùdG - ájDhôdG
(…., _.· ¸.,,,. ..,:... π..·ƒ..
¸,...:., ¸.ƒn.:· ,.. ≥,,. ..:., ….:·,
….:·, ‘.≤::·, ¸...,,:· ≥,ƒ..:· …... ™.
...,,’· · .. ,...., ¸...Ÿ· ..’· Ωƒ, ≥∏n.·
¸.,,,Ÿ· ..,,, ..n...’· ¸. .,..:.,
,.,,ƒn., ,,∏,..., ,... ··· ,,,.. _¸·
.,.....· .’.› .:-: ‘ ,,.·,.,. .,...,
.’ƒ...Ÿ·, Ω-.¸’·, ∫...’· ...,, ¸.,
.,.,,.. _.,, π.. ∫-. ¸. ∂:., .,,.,:·
,... π. ..,, .,. ;.’..Ÿ· ¸. ∫.› π.:
.,..:· ¸. ∑,...Ÿ· _.“ _· Ω....’· ¸.
∞,:ƒ., ,..≤:· ...ƒ∏.., .·,,· π. ≈∏.
,..≤:., ≥∏.., ¸,,... π.. ‘ ...ƒ∏.Ÿ·
.,,...:· ..,...’· ∂:. _¸· .....¸’., .....
_ƒ...:·, ..≤,...Ÿ·, .,..,,,.:· ,..:’·,
..,....Ÿ· ..,:...:· ¸. .,..:·, ¸ƒ..Ÿ·
.·., ..,:...:· ¸. .,..:· ¸.,,,Ÿ· .,..,
∫.› ‘ .,,,,.. _.,ƒ, .,..,..:· .,.:· ‘
‘, .…ƒ∏.:· .,... .,... ¸....:· ≥,≤..:·
...,, .,... ” ‘·,.ƒ.ƒ.:· ,,ƒ...:· ∫.›
.,.·ƒ.·, .,..≤,,n., .·_...:· ¸. .,,,,..
.,.... ._..≤:· Ω-.’· ¿...¸· _· .....¸’.,
√.. ¿...¸· ‘ .......Ÿ· (_,.ƒ,..,..
..≤,,n. .,.,.... Ω-.’· ¸. .,.ƒ.:·
.∫..Ÿ· ·.. ‘ .,∏..
..... ≥,ƒ..:· .,’ƒ, ..., .... ..,..,
_.....¸’· ..,,, . ..·, ..... ∫,’· _..·
.,,...:· .,...’· .·,... ., ≈... ….:· ∞.,Ÿ·
…,..Ÿ· ∫-. ¸, ... ¿,..:· ...... .,..,,
¿,..:· ,ƒ.†.,, ...≤::·, .·,:· .,·,, π,.,
...∏:· Ω.. _.· …....:· ¸·... ¸, ¸.,..
..fi ¸, ˆ· .,. ¿,..:·, .’....-: .,∏.:·
¸. ™.·, ,ƒ.†., ≥,ƒ..:· ‹·, ,... ¸.,¸:·
.·,... .,...’· Ωƒ‚, ......, ,...:· ¸,fi
,....:· π.◊· Ω.. ¿,∏.·, ..n∏..:· ¸.
¸....:· ˆ· ∞,.. ….ƒ...:· ¸.-.¸’·,
¸.,ƒ.:· ,....:· ¸. .... .....≤:· _,·,
.·..¸· ¸... ¸. ..,..≤, ,.,..’· ¸.n∏..
.,....,·, .,.:.. .....≤, .,.,., ..n∏..∏:
.,, . (¸.·ƒ..:· ¸ƒ,.:·, (π.... ¸·ƒ..,
.∏,..· .,....:·, .,.-.¸’· ≈∏. ,,.:·
..ƒ... ,ƒ.†◊· ..–· ¸.:· .,∏,,..:·
,∏. ..,..≤, .,.·., ...·,:· ........ ¸.
‘ .∏.. ...·, .,,... ™:.≤. ,: …...
..... ,ƒ...:· _..., ..∏.:· .,,.. .,..,:
’ ..,,· ™. .,,...:· ™:.≤Ÿ· ∂∏. .,·.,
.,...., ∂.,., ¸.n.·, (.ƒ..’· _.,∏.
. ..·, Ω...· ¸.. ..,. .Ωƒ.., ≈.. ..,..≤,
….:· ¸...ƒ◊· ,... ™.·,:· ..,.... ..,,,
¸. ..ƒ.› ‘ ... π...., ,ƒ.†◊· ..,...
..,... ™. .,·.,:· .... .∏,..· √......
.,.....·, (∑ƒ, _.,. ..,..., (∂.... π..
.¸..,
.≤n.. ,ƒ. ...≤, _..· ..... ..,.·,
(_,,n:· ,,.ƒ∏. .,...≤. .≤∏. .,·.,:·
,·.·, (.,...:· .:,.., ,.,..:· ¸·ƒ..,
.ƒ,.., ¸.,.:· ≈..ƒ. ¸.-.¸’· ...∏.·
.,, .,ƒ...:·, …,...:· ...· ,. .≤∏◊·
.…,...Ÿ· ,..., .,,..Ÿ·
...,., .:.. ..,:...:· √.. ¸.,
,...., ¸.,,,Ÿ., ≥,ƒ...:·, Ω-.¸’· ...
.,,,,.. _.,ƒ, ¸.,,,Ÿ· ·., .,:.,.,:·
¸.,,,Ÿ· Ω.,· ≈∏. _.,ƒ:· √.. ™,,ƒ. ..,..,·,
...,ƒ∏: .,..... .≤,.... π.. _¸· .....¸’.,
,,.., ..,: ¸,...Ÿ· .ƒ,. ..... ¸ƒ..
_,· ¸ƒ...., ¸.,,,Ÿ· Ω... ‘ ¸,,,..Ÿ·
™,,...Ÿ· ,...· .,:ƒ. ¸·ƒ.., _.,ƒ:· √..
.…,....:· ,:... .....’· .,..≤, (.,..,,:·
.¸....:· ¸.· .,... ¸. ...,, ∂:..,
_..¸· ...... ._... Ω-.· ¿...¸· .,.,.,
.,.ƒ.:· √.. π:. ‘ .......Ÿ· ...,..:·
≈∏. . .†,· ¸.,,,Ÿ· π....,, Ω-.’· ¸.
.·,... ¸. .,.ƒ. .,,,., .,,... .,...·
...·, .,·., ¸ƒ.. ¸· .....,· ¿,∏.·, ¸...
..ƒ.› .ƒ,, _¸· .....¸’., ¸.,,,.∏:
∫..:’., ..... .,..,,,.:· ,..:’· ¸.
Ω.,· .∏,: .∏,.,, ...·, ...,· .,,. ·ƒ.†≤,:
.¸.,,,Ÿ·
∫.. .¸.,,,Ÿ· ‘ ,.,..:· ,,. ¸.,
¸.,,,. ... _.,., ,... ….,..,:· ,..
,.. ¸.,,,. ....¸· .,.. ¸... .,..
..,. .,,.,.. .,..,.. ···- ∞,..: ,.,..∏:
,,,,,.., ,,∏,..., ,... ··· ,,,.. _¸·
.,,ƒ.:· .,,,,ƒ., ,,....:...., ,,.,.“,
...,, ¸., .,.....· .’.› .-: ‘ ,,∏..:·
¸. .,,.,:· ∫....’·, .Ω-.¸’·, .∫...’·
.∂:.: ...-. ..,, _.ƒ. ∫-.
.ƒ,,Ÿ· .·..’·, ...,...Ÿ· ...:· ¸.,
,.. ∞,.†, ¸.,,,Ÿ· ·.. .,... ¸.
¸. ,.,..:· ,. ...,...Ÿ· ...:· .….,..,:·
≥,≤..: ¸.,,,Ÿ· ..,,, .... ·. ·· ,..
π,..., ,,,.. ¸., .·..’· ¸. .,..:·
.,,,.·ƒ. .,.“,..:-::· .’..Ÿ· ‘ ,.,..:·
,.,..:· .,,. ∫..,., .,..... ..,, ≥∏.,
≈∏. _...≤:· .ƒ., ⁄, ,,,,.Œ, ,,.·¸.
. .... …,.,:· π..∏: ¸ƒ., ¸· ¸.,,,Ÿ· ·..
..... .·,,. ,,:.. ∫-. ¸. ¸.,,,Ÿ· ‘
∫.. _ƒ.... ≈∏. _,,.. ....†...·, .,.
.,..... .-., .,... ..†,· ,,.., ⁄ ...
π.., .,,,,..:· .·,,.:., ..-. .,: ..,.
,,.·,.. ,·,,¸’ _,,..Ÿ· _, ..≤,....
.,,......¸·,
ájhó«dGä’ƒ¨°ûŸGhΩÓYE’Gh∫ɪYC’GIOÉjQ ‘ ÜÉ°T 100 äGQÉ¡e᫪æàdπ°UGƒàj ≥jƒ°ùdGáj’ƒHz…ÉLÒÿG{ ¿ÉLô¡e
…ó«©°SƒÑdG »∏Y
∫ƒeCÉŸGQhódGhπàfɪY
,... ‘_.,.. ..., ...· ™,..· ≈∏. ≈.., ’
..., ¸.:·, ...,..,:· .,.n:·, .,,ƒ:ƒ...:·
¸. .._. π:. · _:. .,,..,:· ....· ., .· .,:
... ...·,.·, ¸....¸’· ..,,.. ,ƒn. •.‰·
∞...., ¸· π,. ..,:·, .,..:· ,... .·,.·
∑ƒ∏.., _ƒ≤:· ¸·,,. ._. ¸.:· .:’· ¸....’·
π. ..,:¸· π.– ..,..· Ω.,’· .,... .,..,:·
.·ƒ.. .· .,., .,,ƒ:ƒ... . :.,, ·,.‚¸· Ωƒ,
.,., ....∏..Ÿ· .,,,’· .,... ≈∏. ∂:. ¸..
,...:· ·.. ‘ ..,..:·, .....:· ,,.. ,....·
.,,ƒ:ƒ... π.·,. ¸....’· ,,.Œ, ¸..,:·
.......’·, .Ÿ.. ∂,,.., .∏,.. .... ..,..
...’..Ÿ· ≈... ‘ .,..
≈∏. ¸.,:· ·.. ‘ ,..Ÿ· ,.. ‘ ,...,
¸· .,:·, ∞..,:· ..:.·, .’....’· ...,..
⁄ ….:·, ._.ƒ.∏Ÿ· …ƒ,◊· ..,,., ™∏n.†.
π≤.:·, ∞..,:· ..... ≈∏. · ,...≤. ..,
,.’· _... π, .,.... _†,,.:· _.n.:·,
.,..., .· ,ƒn., .,.., ,.· .’.› _¸·
.,...:· ¿,·.. ‘ . .,. -... .,,ƒ:ƒ...:·
·.., ..⁄..:· ∫,.: .,......’·, .,,..,:·
.’....’· ..,.. π... ≈∏. ¸≤∏, ™,n:.,
...,.., .,.:, .,:,·ƒ... (π..... .,....:·
..†,.:·, .,...:· ‘ . ,.....· . .,,.. .,∏..,,
.....’· ∞∏.fl ≈∏. ¸... π,≤....
.,...,, ..,..≤::·, .,......’·, .,...,..:·
.,..... .,ƒŒ, ...,,:· ,,. ,.... _¸·
..,,. ¸. -.†. ..,,ƒ:ƒ...:· .,..:.·,
...ƒ◊· ,.... ....,¸· ‘ .,, •ƒ.Ÿ·, ∫ƒ..Ÿ·
_.... ¸.:· . ,..,:· ..,·ƒ,:·, ..,.,,.:¸’·
.., . ,·., . ,.∏., . ,.,.. .,ƒ.. ‘ ¸...
.ƒ...Ÿ· ,,.:·, .,...:· ¸.≤,¸· ™. ≈.....,
..,..
_†., ¸. .:.-. ..: ∑... ¸· ’¸·
¿,.. ,.,... ...:· – π..... ¸.,...
.,.ƒ.:·, ∫·ƒ..:· .... ≈∏. ..n∏..:·
...... L≤. ......· ,....·, .,,∏. .,.,Ÿ·
.,.’· _ƒ.fi ≈∏. .ƒ.ƒ:., ..,..:·
,· .,.≤. .∏.†.. ∑... .... ¸¸· ......,
.....· ,.≤. ..ƒ, _.. ≈∏. ,:·ƒ. .,,·.¸·
,,ƒn.:· ..,, .,..... ..,·,. ¸. -.†.
‘ ,.,:· _.·, ¸ƒ.. ¸·, ...,...:·, .,.·ƒŸ·,
....n∏..:., . ,..,:· .,.≤.:·
¸.....Ÿ· ˆ·,
abufrase @gmail.com
20
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:-::·
áaÉ≤K
…Qƒ¡÷G óªMCG - ájDhôdG
…óæµdG ó°TGQ / ôjƒ°üJ
..fi ¸, ˆ· .,. ¿,..:· ‹... Ω ,.
..... .,.,.:· ¸,·ƒ..:·, ...,’· ,,,, ¸Ÿ...:·
.≤,.... _,’· ,.·,Ÿ., ¸,,...:· .∫,’· _..·
.n...’· ,...,, ¸... ∂:., .....¸-: .,..’·
¸,.,... .,...,,:· .....Ÿ·, .,..’., .,,.,..:·
.,:ƒ:., ,,∏..:·, .,,,:· .,·,, ¸,... ···-
…....:· .ƒ..,Ÿ· .... ¿,..:· ‹... ,ƒ.†.,,
,....· ¸. ..., .,...,,:· ¸,·ƒ..:· ,,,,
...., .≤,...Ÿ· ≈∏. _...≤:·, ......:·, ‹..Ÿ·
,.. .,. ......¸’· ¸.: _.,..Ÿ·, ,ƒ,..· ¸.
...· ….,.:· .....¸’· _ƒ.... ≈∏. ∫,’· ,.,Ÿ.,
.:.... _....,:· …... ¸. ¸..ƒ∏,:· _.,.. ¸,
ˆ· .,. ¸, ¸∏. ¸.::· ,.,Ÿ.,, ...:.,:· ,ƒ.,
,.,Ÿ.,, ,..:.:......–’· …... ¸. ,..:·
≥,ƒ..:· …... ¸. ¸,ƒ.≤:· ,.... ¸, ...· .:.::·
.....¸’· ∫.› ‘ ..· ...:.,:· ∫.... .:....
..,. ≥,,. ∫,’· ,.,Ÿ., ,.. .≤. ¸....·
¸.::· ,.,Ÿ.,, .≥,ƒ..:· …...: ..,..:· _,.,,:·
._...’· …...: ..,..:· _...’· _... ..,.
…...: ..,..:· .,..:· ,,,· ..,. .:.::· ,.,Ÿ.,,
.,...
.,·,, π,., ¸...,:· ...., ...... ,,.·,
.≤,.... ¸..., ....... ¸. .,...,,:· ¸,·ƒ..:·
..,:· ..,., ,.·ƒ. .ƒ,ƒ,, ......¸-: .,..’·
,.·,Ÿ· ≈∏. ∫ƒ..◊., .,...... .ƒ., .,.,·.,
_ƒ.... ≈∏. ,· ….,.:· _ƒ...Ÿ· ≈∏. .·ƒ.. _,’·
¸. Ω.. π. ,ƒn.. .≤,...Ÿ· ¸· _¸· ,...·, ._,.:·
.·., ..,., ,.·ƒ. ......·, ∫.,.¸’· .,.
.≤,....∏: ..,., ..:.· ∫...¸· ” ... ......
..,..,.∏: ·ƒ∏... ¸,.:· _.ƒ...∏: π.. _.,ƒ.
.≤,.... ¸.· ..,.... . ,.... .,,,.·ƒ. π≤..:
.....≤:· Ω·ƒ.’., .....¸’·
..,:... ¸... .≤,...Ÿ· √.. ....¸· ¸...,
¸,.,.. .,...,,:·, .,,.,..:· .n...’· ,...,,
.,...,,:· ¸,·ƒ..:· .,·,, .,.:.. ¸.:·, Ω···-
‘ ,,...,· ,..:...· ≈∏. ,.,..:· ™,.... ..,,
,.·ƒŸ· ¸. ∞...:·, ...,.Ÿ· ..,:...:·, ,.·¸:·
...,Ÿ· ,.....:· ,.., ......¸’· ∫.› ‘ .,,..Ÿ·
. ,.,.. ..,., . ,.. · .,.., ¸ƒ..: ,...· ·.. ‘
Ωƒ≤. ¸.:· .n...’·, ,.·¸:· ..,. _¸· ...†.
..:..fi ∞∏.fl ‘ .,...,,:· .,..’· .,,∏.
...n∏..:· ≥:...,
≈∏. ._,. ....... ..,.. .≤,...Ÿ· ¸· _,,
≈∏.∫ƒ..◊· ≈∏.. ..,._,.:·, .·,.’· _ƒ....
..,....:· ‘∑,... .,....≤.Ÿ· .:-::· ,.·,Ÿ·
¸ƒ∏:, · ..... ·- ….,.:· _ƒ...Ÿ· ≈∏. .,..,.:·
..· ...n∏..:· ..:..fi ∞∏.fl ¸. .,..’·
.,.....¸· _,. · ..... ¸... _,.:· _ƒ.... ≈∏.
.,...:· √.,.., ….:· ,ƒn.:· _ƒ.... ≈∏. ..·ƒ.:
.≤,.... Ω....· π.. ,...,, ¸..†., .· ,.·ƒ.
‘ ¸.., .·,≤.:· ¸. .,..:· .....¸-: .,..’·
,:.n:· ..-. ,,.◊· ,..:· ¸. ..,· .,.,·.,
.,. ¸, .:.. Ω.. ...., .¸,ƒ.≤:· .,... ¸,
.,.¸· ..,,. ∫.. ..:.Ÿ· ...∏:· ..∏. …ƒ∏.:· ˆ·
π.◊· ·.. ‘ Ωƒ,:· ¸.... ¸· .,,: ..:.∏:
¸... ¸... ¸.:·, .....¸-: .,..’· .≤,.... Ω...,
.....Ÿ·, .,..’., .,,.,..:· .n...’· ,...,,
.,·., ... ≥∏n.· ….:· ···- ¸,.,... .,...,,:·
.···- _.n...· ,,.. .,.,. ≈.. ƒ,.ƒ, ,,..
.,,.,..:· .n...’· ¸. .,..:· ,.≤. .,. ”
( .,.∏.:·, .,..:·, .,....,’·, .,..≤::·
.,,,,..:· .·,,.:· ¸. ... _· .....¸’.,
.,ƒ.ƒ.:·, .,.,≤:.:· .·,....Ÿ·, .,,.,..:·
..,≤.∏Ÿ· ¸. ..., .,........’· .-.,:·,
..,...,,:· .....Ÿ· .,....†...· ¸.:· .,,.,..:·
¸. ... ≈∏. ···- ¸,.,.. ,...,, π....· ...
¸·,≤:· .≤,..... ,.,..:· _, .,......:· ..≤,...Ÿ·
.,..≤::· .≤,...Ÿ·, .,...,,:· .,..-: ,,.:·
.„,n..:· .,.: ‘ .,..’· .≤,...., .,..-:
‘ ¸... ,,..., ,.,..:· .,.., ¸¸· .™,..,
¸..,, ..,...,,:· ¸,·ƒ..:· .,·,, Ω....· ..,ƒ:,·
.≤,≤– _¸· .,·,ƒ:· ≈.... .,.....· .... ∂:.
.... .,..≤: .,,.,..:· ,.·¸:· ¸. ... ,.≤.,
∫-. ¸. ∂:., ..,...,, ,· .,.. ,· .,....,· ,·
..∏..Ÿ· ,,..,·ƒ. ...,..Ÿ ,,: ...,.:· ....¸·
..’..Ÿ· ∞∏.fl ‘ .,.·.,¸’· ,,,.·ƒ. ,.,:¸·,
.,..-: .....¸’· .≤,.... ¸... .....·,
,...,, ¸... .,·,ƒ:· ...... ¸.:· .,...,,:·
.,...,,:· .....Ÿ·, .,..’., .,,.,..:· .n...’·
.,·,ƒ:· Ω....· _.... ¸.:· ,.·¸:· ....
· ,..·ƒ. ¸.., .≤,...Ÿ· √.. .,..., .,.,..:.,
.,...,,:· .,..’· ,.,.. _,, .,....¸· .,..¸...:
¸. .,·,.Ÿ· ∫.,.¸’·, _,.:· π....:· ,,: .,.
¸. ... ,ƒ,: ... ,.. .‡ ..,....∏: ,.,..:·
......¸’· ∫.› ‘ .,...:· ,.·ƒŸ·
. .†,· ,.,..:· .,.., ≈∏. .,·,ƒ:· ¸. . ..,.,
Ω.,’· ∫-. ” .≤. ,,,.·ƒ., ,,.·,.,. .,...,
π≤..: .....¸’· ∫.› ‘ π.. _.,, .,... .,...Ÿ·
¸. ¸. ... .,... _.,...Ÿ· .·,.,. .,...,
‹... ,...· ¸· .,·, ._....Ÿ· _,..:·, .·¸.·
...,’· ,,,, ¸Ÿ...:· ..fi ¸, ˆ· .,. ¿,..:·
.π.◊· ·.. .,..,, .∏.†..: .,.,.:· ¸,·ƒ..:·,
...∏:· ...†.· ¸·ƒ.¸’ ∫ƒ..ƒ. ,...:· ¸· ...
... ...†.·, .....¸-: .,..’· .≤,...Ÿ .,..,.,:·
√.. ¸.‚ ‘ ..ƒ:., ¸.:· .ƒ,.· ≈∏. ,,...:·
π,,.· ,...:., Ω .≤.· ¸· ‹ ,,n, ... ..≤,...Ÿ·
_,. .,., .... ¸.:· ..∏..Ÿ· Ω-.¸’· π....ƒ:
,...,, ‘, .≤,...Ÿ· √.. ..,:... .,n.. ‘
_,’· ,.·,Ÿ· ,....· Ω.. ...., .···- ¸,.,..
.,, ·ƒ.,... ¸.:· ,..,....· ….,.:· _ƒ...Ÿ· ≈∏.
,,,..:·, ..,,:· .∏..· ¸.:·, _.’· ,,.,,≤. ‘
.ƒ,ƒ, ,,...:· ·ƒ.∏:·, ,ƒ.†◊· ™,., ≈∏.
... ......¸’· _ƒ.... ≈∏. ..... …,. ¸,.....
.:-::· ,.·,Ÿ· .:.. ¸.:· .,.....¸’· _,.:· ....
¸. ·,..·, ,ƒ.†◊· .,, ·ƒ...· ..ƒ...· _,’·
‘ .·ƒn. Ω.≤. ..n∏..:., .....¸’· ¸· .,:-.
.._.’· ..,’·
¸, ...· ,,...:· ... _.,., ∫.. .,.., ¸.
... ....Ÿ· ‘ ,.ƒ.. ¸· ,., .¸.,,..:· ˆ· .,.
¸., ...,,≤. ‘ .,,∏. ,.,. ¸.:·, .,.....· •.≤.
π... ¸.:· .,....Ÿ· ..∏.:· ,.,..·, .ƒ..:· .ƒ.
¸. .,...:· ..,.....· _¸· .....¸’., .¸≤∏..∏:
..∏:., Ω.Ÿ¸’·, ¸.ƒ..:· .·.’·, ...∏.:·, ¸.∏:·
....¸· ¸· ....·, ..,,◊· ¿,.fl, .,,,.:·
.....¸-: ..,., . ...· ,... ..≤,...Ÿ· √.. π:.
π. ‘ .:,.. ,.·ƒ. ¸,,, ‘ ,,..., ¸...:·
¸,.....∏: _,.:· ,ƒn.:· ....Ÿ ...· ... .Ω..
,.... ¸· ..,.†. ._,.:·, ….,.:· _ƒ...Ÿ· ≈∏.
™,..∏: ....·, ···· .,..-n.· ... .≤,...Ÿ·
.....:· ‘ ·ƒ.,... ¸,.∏:· ¸,....Ÿ· .....,
,,.·.· ,,ƒn. .,. ¸. .≤,...Ÿ· ¸. .≤,...:·
¸.:· ..,....¸’· .,. ¸., ,,.·,.,. π≤..,
.≤,.... ¸· ¸.,,..:· ,..,·, .,,,.: ..,..·
¸,.....∏: π.. _.,, .ƒ,ƒ, ., ,“ Ω..:· ·..
¸. ...·, .,.. ¸., .,..,.:· ..,....∏: _∏...Ÿ·
¸. ∂:., .™,..· .....:· ,..: ..:.Ÿ· ...∏:·
._.,ƒ:· √.. ...:· .... ¸.:· π..:· _·,,· ∫-.
..n.¸’ ¸,,....Ÿ· ™. ¸ƒ.,...Ÿ· π.... ∂:..,
,...:· π. .·,,..., ·.,, ..,.: _.,ƒ:· √..
.,.....·, ...ƒ,,≈∏..,...,,:· ¸,·ƒ..:· .,·,ƒ:
∫.., ...n∏..:· ‘ ….....¸’· ∫..Ÿ.,, ,.,..:.,
.¸..ƒ∏,:· _.,.. ¸, ...· ∫,’· ,.,Ÿ., ,...:·
,.,Ÿ., ,ƒ.:., ¸..,. ¸. _,..:· ™,n...· ’
≈∏. ∫ƒ..◊· ™.ƒ.· ⁄ ¸..· ¸. ,.,:., ∫,’·
_......, _≤,..... .ƒ,, π: ‘ ,.,Ÿ· ·..
..· ..,:, ...n∏..:· .,..· ∞∏.fl ¸. ..,ƒ.·
¸....... ,,,..:·, ,,·,.:· π..:·, ..,.,’·,
.:-. ¸. ..n...· ….:· π...:., ,ƒ,::· ≈∏.
._ƒ..:·, ,ƒ.:., ¸.,≤.., ,,...:· ... ¸...¸·
¸..‚ ‘ ,...., ¸..... .. π. ,...· ¸· .,·,
..,. .... ∫.., ......¸-: ….,.:· _ƒ...Ÿ· ≈∏.
,:.: ¸, ∫... ≥,ƒ..:· …...: ..,..:· _,.,,:·
.≤,....∏: .,.· .·.....’· ........…..,..:·
_¸· ∫ƒ..◊· ‘ .·ƒ... .-: π,. .,.,·., ...
√.., Ω,...Ÿ· Ω..:·, Ω..:· ·.. ∫,’· ,.,Ÿ·
,,≤.... L. ≈∏. ¸..“ ..,.:· ¸· ≈∏. .:’.
≈∏. ......Ÿ·, ∫ƒ...∏: ,,·,.:· .,,...,
∫-. ¸. ≥,,.:· ...†.· ¸,..., .∫,’· ,.,Ÿ·
‘ ,.... ,,.Ÿ· ≥,,: ¸. ,,,,,.., ,,∏,...
∞., …...:· ¸ · ... ...,,ƒn., ,,.·,.. ,,,..
,..... ¸... ..,,. ∫-. ¸. ...·, ..., ....
.,... ¸. .,:¸· ¿.... .. π. ..: ,.,, ,,,..∏:
.…..Ÿ·, …ƒ..Ÿ· ,..:·
øjõFÉØdG Ωôc á«æjódG ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G ôjRh
»Yɪ÷Gh …OôØdG OÉ°ûfEÓd ∫hC’G õcôŸG IõFÉéH ¥QÉ«ÑdG ≥jôah »°Tƒ∏ÑdG èjƒàJ
áãdÉãdG É¡àî°ùf »`a OÉ°ûfEÓd ájófC’G á≤HÉ°ùe ºààîJ zá«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG{
»≤jRôdG óªfi - §≤°ùe
,...,, ¸...

.,:..¸.∏.:· ..,:· _.∏›...,
.,:., ,.·,, ..,,· .,.,.·,..¸’· .,:.,:· ,.Ÿ·
≈∏. ..-..∏: ¸:.,:· ,...¸:· ¸. ..,.,.·,..¸·
.,..◊.∏....Ÿ· .,·.¸-: ¸:.,:· ,...¸:·, _,n:·
...,.∏: ¸:.,:· ,...¸:·, π,..:· _..,,.
......Ÿ· ...n∏: ¸:.,:· ,...¸:·, ¸....,’·
≈∏. ..-..∏: ¸:.,:· ,...¸:· ¸..,,
.,,ƒŸ· .,.,.·,..’· .ƒ.,:· ,.·,, ..· _,n:·
¸,...:., ¸.∏.:· ..,:· _.∏› ....., ¸.:·,
.,,,,Ÿ· ..·ƒ◊., .,..Ÿ· ..,.· ∞∏.fl ™.
” .,. .,..n∏..:· ¸... .:,.. .,..·, ≈∏. ,
,...¸:· ≈...,,.···· ,,ƒ..· ‘ ,...¸:· _....
_:..,:· ™,.... .,.. .·..’· ¸. ... ≥,≤..:
...,≤. ,.≤.: .,,,.., ..n∏..:· π.·. ¸.
..·ƒ◊· .∏.... ¸. π,∏≤.:· _· ..,. .,:.,
...,, _· .....¸’., .¸... ..n∏.. ‘ .,,,,Ÿ·
_,n:· ≈∏. ..-..:· ∫.› ‘ .,:.,:· ....:·
‘ _∏...:· .,∏.:· ....·,.:· ,-: ,.. ∫-. ¸.
,...¸:· ..,, ... ....≤Ÿ· .,:.,:· ...,≤Ÿ·
,·,≤:· …...Ÿ .,.∏.:· .ƒ.,:· ,.... _.ƒ. _¸·
....· ‘ .,.. .......-: ..-.:· .·. ..,.· ‘
.∏.... ¸. ..∏: .,n,n..:·, .,...ƒ:· _,·..:·
..ƒ.› Ω···· Ω.. .,.. .., ..,,,,Ÿ· ..·ƒ◊·
_,n:· ≈∏. ..-..:· ,...,, ‘ .·,ƒn.:· ¸.
.....¸· .,....· ≈∏. ™,.ƒ.:· ƒ,.. ,,.. ‘ ” .,.
..n∏..:· ‘ _,n:· ..·ƒ., .≤∏... ....,, .....
π≤.:· .ƒ.,: ¸.n,¸:· π..Ÿ· ™. ¸,...:., ∂:.,
_,,...’·, _:..,:· ∫,.... ‘ .,∏.. ∂:.,
∫ƒ∏.≈∏. ∫ƒ..◊· π,,.. ‘∫..Ÿ· ·.,, _..,Ÿ·,
..-,:· ‘ ,,,Ÿ· ..·ƒ. .∏.... ....Ÿ .,.∏.
.,. ,ƒ...:· ∫.. ,...¸:· .·...... ∫ƒ.,
≈∏. ..-..∏: ¸:.,:· ,...¸:· ,,.. …_.Ÿ· ˆ·
Ω···· Ω.. ¸..,.. ,,.. ‘ ™,.ƒ.:· ” . .¸· _,n:·
¸’,..., _,:., _.,≤. .,...: _.,....· ≈∏.
∂:., _..,Ÿ· ≥....:· ..-.., .∏,≤::· .......:·
.,:·,..’· .,,ƒ:ƒ...∏: ..’,.,ƒ. ...., ™.
≈...,, ._.ƒ,.. ¸.n∏..:· ...., ™. ¸,...:.,,
..,∏.. ¸. ..Ÿ ,· ..,.. ,·...¸· _¸· ¸,,..Ÿ· ·..
‘ .,:.·ƒ., (.......:· .∏,≤::· ..,.,Ÿ· Ω.,.,
.¸...
...,,...:· ..,·,. ≈∏. ,...¸:· π.., ...
.,.,:..:· π..,,:·, ....,..Ÿ·, .,.:ƒ:· _.·ƒ≤:·,
π,:...· π.. .,·.¸’ ∫..Ÿ· ·.. ‘

.,:.. .≤,nŸ·
π.., Ωƒ≤, ¸,,..Ÿ· ¸· _¸· .....¸’., ........:·
.∏,≤::· ..,.,Ÿ· ¸∏...., _≤....:· ≈∏. ...ƒ...
.≤∏..Ÿ· ,,..,.ƒ∏.., ,,.,..., ,,....≤: ..,.Ÿ
..,:· ·.. Ω·......,, .∏,≤::· ..,.,Ÿ· π,....,
≈∏. .,.,Ÿ· .,,,,ƒ.:· _..,Ÿ· ™.., ¸,,..Ÿ· ¸,≤,
...... ≈∏. _...≤:·, ..ƒ.◊· ¸. π.: ..,:·
..·ƒ≤, Ω·,.:’·, π...:· ...,,: .∏,≤::· .......:·
¸..’· ¸. .,,Ÿ

.≤,≤– ∂:., ..-..:· •,,..,
..∏,≤::· ..,.,Ÿ· π.., ...,Ÿ
..-.. ∫,...,. ¸.::· ¸:.,:· ¸,≤Ÿ· ..·
π.... ,,. ¸.,.¸· _¸· ..,,, _..,Ÿ· ≥....:·
∫-. ¸. _...,Ÿ· _≤....:· ..-.. _....:
Ω.≤Ÿ· _.,.,:·, _..,Ÿ· ≥....:· ∑ƒ∏.. ...·,.
ƒ. .: Ω..:· ..,:·, ....·,.:· ¸. ... ¸. .:
¸ƒ...,Ÿ· ¸ƒ≤....:· .,: _.,.., ¸.:· ,:..Ÿ· ,,.
...≤::· _ƒ.... ≈∏. ,,: ....Ÿ· .,..◊· π.·ƒ.,
..,.....:·, .,∏...:·, .,....,’· ..,◊·,
L∏., ,.’· ·.. .,..· _..,., _... ,.,..,
_,·..:·, ,,:...’· .,.– π,· ¸. ,·,.’· √..
.¸.....n∏.. ‘.,:... ,.· ¸ƒ.. .. ¸.:· ..,-:·
..·ƒ. ....,, ..... .....¸· ¸ƒ..ƒ. ∫ƒ. ..·
¸.:· .ƒ,.· _¸· …_.Ÿ· ˆ· .,. .. ,..... _,n:·
....,, ..... .....¸’ ¸.∏.:· ..,:· _.∏› .,:.,
.,....· ≈∏. ™,.ƒ.:· ” .,. _,n:· ..·ƒ.
_¸· ....≤:· √.. .....¸· .,... .....¸·, ¸,,..Ÿ·
.π≤.∏: ¸.n,¸:· .ƒ.,:· ¸.fl
.....Ÿ .∏....Ÿ· .,·.¸-: ¸:.,:· ,...¸:· ..·
,..,· .≤. . (≥.Ÿ· π,..:· _..,,. .,...
¸:.,:· ,...¸:· ,,.. ¸...◊· .ƒ.. ,ƒ...:·
π,..:· _..,,. .,... .....Ÿ .∏....Ÿ· .,·.¸-:
.,:.,:· ,.Ÿ· ,...,, ¸... ,.. ¸· _..,· _.∏.Ÿ·
Ω·......, .∏...Ÿ· √.. ..... .,.,.·,..¸’·
.∏,., ..,.≤. ¸. ..,∏: ¸.∏.:· ..,:· ,,:...·
.,·.¸’· _,: ,,ƒn., ...·,. ∂:. ‘ .. .·.,,.∏:
.,:., ....·,. ‘ ..,:·, .,..◊· √.,: .∏....Ÿ·
.,.ƒ.: .,ƒ,◊· .....Ÿ· Ω·.....’ .,≤,,n.
..,, ..’· ...... ‘ .,:...,

....· _,n:· ,.·
¸...., ¸....¸’· ...., ..,,:· ≈∏. .:...Ÿ·
....,.., ..,∏,.: ¸. ,.ƒ., .. .,,·,....·
.¸,·ƒ.:· .·..¸’ .,∏fi
..,.· _· ¸...◊· .ƒ.. ,ƒ...:· _ ,n. ...
.,,:·, ..·,,:· .,·,, ¸., ,...¸:· ‘ ..,...Ÿ·
....:· .,·,,.,...Ÿ· ¸,·ƒ..:·,..,,:· .,·,,.,....:·
¸.n∏..:· •-,:· ¸,·ƒ.., ¸.∏.:· ..,:· _.∏›,
.,∏..:· .,·.,:· ...., ._.ƒ,.. ¸.n∏..:· ....,,
( .·· ≠∏,. .....· ” , ···· ,,ƒ..· ‘ ,...¸∏:
‘, ..·ƒ... _... ..Ÿ, ,...¸∏:

.,ƒ... ∫.,, ∞:·
.,:., ...,≤. .....π,ƒ“,·,.¸· ”Ω···· Ω..
.....Ÿ .∏....Ÿ· .,·.¸-: ¸:.,:· ¸,,..Ÿ· ,.:¸· ‘
·· ,...¸:· π,≤...· .,. π,..:· _..,,. .,...
¸,,...∏: .,,,,ƒ.:· ...∏:· ....

.,:., . .,≤.
..,∏,ƒ“ ¸., ¸.:· ™,,...Ÿ· .,.–, .,..,·,.
” .., ¸....,’· ...,Ÿ· .ƒ., ,...,, ∑...,
..,:· _.∏› ..,. π,. ¸. ···· Ω.. ‘ √.....·
π,· ¸. .:,:. ≈n., _.∏.Ÿ· Ω.. .,. .¸.∏.:·
Ln. .,.–, ,...¸:· ·.. ‘ Ω.≤. ≥,≤–
.∏...Ÿ· .,,,,ƒ.:· ...∏:· .... .,. .∏.. ..,:·,
¸., ¸.:· ,,..Ÿ·, .·..’· .,..., ,...¸∏:
¸....,’· ...,Ÿ· .ƒ., ,...,, .,,∏. ,.,, ¸·
., .....· .≤,:ƒ:· ..ƒ... .·..¸., .... ...
_¸· ,...¸∏: .,∏,....:· ....,,:· …ƒ– ¸.:·,
.,:,. .,....,· ...·,Ÿ .·,.,,, Ω.,≤:· ,..,
....,Ÿ· ·.. π:. .....¸· ‘ .,,,.Œ ¸. .......-:
¸.n. ,,.. ….,...ƒ,:· ∞..ƒ, ,ƒ...:· ∫..,
_.∏.. .,.....’·, .,....,’· Ωƒ∏.:·, ...≤::·
¸....,’· ...,Ÿ· .ƒ., ,...,, ¸¸· ¸.∏.:· ..,:·
..,:· _.∏› .,, Ωƒ≤, ¸.:· ,.·¸:· ..· ƒ.
¸. .,....,’· .,...:· .,·,, ™. ¸,...:., ¸.∏.:·
π,., .....,, .,∏,.... ” .,,,,ƒ. ... ∫-.
¸. _∏:‡ .,ƒ.†.,, .,....,’· .,...:· .,·,,
.,,∏..:·, .,,,:· .,·,,, .¸.∏.:· ..,:· _.∏›
,.,Ÿ· . _.ƒ,.. ¸.n∏..:· ...., . ....:· .,·,,
¸... .:,.. . ...ƒ∏.Ÿ·, .....¸-: ¸.:ƒ:·
._,ƒ..:· _.∏›, .,..n∏..:·
.....Ÿ· ...n:· .ƒ., ,...¸, ≥∏.., ..,. ..·
¸.n. ,,.. ¸·.,,.:· ,... ,ƒ...:· ,..,· .≤. .
¸· ¸.∏.:· ..,:· _.∏.. ......:·, ...n:·
¸. .,..:· .......· π,¸. ... .....Ÿ· ...n:·
.,......· ..,,..,¸· ¸. ....†.. .Ÿ ∂:., ∫,.:·
.,·ƒ.∏: .,.ƒ. .....Ÿ· ...n:.. ..,....,·,
.,..,,,.:· ...n:· _.ƒ. ≈∏. .,..., .,.,,n:·
.,.,:· π....ƒ, .,,:¸· ∫ƒ..ƒ:· ,... ≥:... ‘
.,.·.,Ÿ· ...·,.:· ..,:· ... ..,.,∏≤.:· .,...:·
Ω···· ,,,≤. ‘ ...,-: ,,∏.· ,.,. ¸. ...Ÿ·
.....Ÿ· ...n:· ≥,,n. ≈∏. .,... ¸... ..n∏.. ¸·
...:, ¸.,,:· ...: ..,.....:· ...n:· .¸. π. ‘
..,ƒ,◊· .∏..:·
IOóéàŸG ábÉ£dGh »YɪàL’G ó°UôŸGh π«îædG ¢SÉHhOh ¥ô£dG ≈∏Y áeÓ°ù∏d á«é«JGΰSEG çƒëH á©HQCG òØæj z»ª∏©dG åëÑdG{
ájDhôdG - §≤°ùe
,...∏: ‹,.:· L≤... _.,.. ... ..∏.
.,..,:· ≈∏. .·,..¸-: .,....:· ...,..:· _..¸·
.,·,Ÿ· ≥., ∂:., ._.,..∏: ≥,ƒ...:·, .,,...:·
_.,..:· ·.. ‘, ....∏:· .,.....· ¸.:· .....Ÿ·
...≤::·, .·,:· .,·,, ≈.,. _.:¸’· _..· ”
_.,..∏: .,,...:· .,..,:· .,... .· ≈∏. ™,.ƒ.:·
.∏:‡ ,...∏: ‹,.:· L≤... _.,.. ... _,
.,·,ƒ, .,..≤::· ...-.:·, ...:.Ÿ· Ω.. ,,.. ‘
‹,.:· L≤... _.,.. ,,.. ...≤::·, .·,:·
..,.., .¸..ƒ∏,:· ,,.·,,¸· ¸, ∞..ƒ, ,...∏:
.,·.¸· _.∏› _.,., ‘ .∏:‡ ..,.Ÿ· .....:·
,,ƒ.,.….,...ƒ,:· ∞,.. ¸, .:.. ..,..:·
,∏, ..,... ..,..:· Ωƒ≤... .,....’· √..
≥.,, ™..,· ,.:¸· ‘ _.,..∏: .,,...:· .,..,:·
,,. ,,:, ¸,..,¸· .,.,. .,: ¸ƒ.,.. .,·,.
π,... ‘ .,.,.,.., _...· ¸.n≤:· ...,..
,.., ¸., ...n∏..:., ‘.≤::· •....:·, ∑·,◊·
‘ Ω.,..¸’., ...,..:· Ω....· _.. ,¸, ,.·
_·,,:·, ...,’· ≥., .,ƒ...:· ,.·ƒ.· ....
. .,,.: .,....·ƒŸ·
¸.:· .·,..,Ÿ· ¸... .,..,Ÿ· √.. ¸...,
‹,.:· L≤... _.,.Ÿ ..:.Ÿ· ...∏:· .,.,...
¸, ,..Ÿ· .,. . . ‹... ¸. ..,,,ƒ.,, ,...∏:
...∏:· _.,., Ω-.¸’· ,,,, ¸...◊· ,ƒ....
.,.·,:· ,...∏: ‹,.:· L≤... _.,.Ÿ ..:.Ÿ·
......·ƒ. .... ™. ..·,..∏: ,.,· .’.› ,..:
.™...Ÿ., .,..≤::· ......·ƒŸ·, _...· ¸.n≤:·
.,,..,¸· ., ,.... .,:-. ¸. .≤≤. ¸.:·,
. .≤,...:· _.,.Ÿ· .·,,. ∫-. ..,..,
......:· .,,.∏: .·..¸’· ,.:¸· ‘ ∂:. ¸..,,
.Ω···. ,...∏: ‹,.:· L≤... _.,.Ÿ .,...
..,.· ∞∏.fl ™. ≥,....:·, ¸,...∏: · ,,,..,
. ...,:· .,..≤::· .,..:.:· √.,: ..n∏..:.,
.,... ......:· .,,.:· ¸· ,..:., ,,..·
∫-. Ω.≤... ,...∏: ‹,.:· L≤... _.,.Ÿ
.Ω···. _.,.. · .,..:, ,,·¸. ·· ¸. .,.:·
ÜÉàµ∏d ‹hódG §≤°ùe ¢Vô©Ÿ ájQÉéàdG ájÉYôdG á«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdG
ájDhôdG - §≤°ùe
™. .,,·ƒ. ...∏, _.,..· .. .., ..... ‘.≤::· π..... ¸ƒ:... ,,≤,
¸,,.:¸’· Ω-.¸’· ...∏n., ™.·, .¸·ƒ.. .– ¸-,,:· ,....Ÿ· ,ƒ...:·
,,..·. π....., .,.Ÿ· .≤n.. ‘ ∫ƒ,.n..¸· ,... ≈,≤. ..... ‘ ¸... ‘
¸. ..ƒ.› .,,∏. Ωƒ≤, .,∏.· .,..,. ƒ. ‘.≤::· π..... ¸ƒ:... ¸· ,..:.,
¸ƒ:...:· ..,, .¸.:·, ...≤:∏: ¸.:· ¸,... ..,. ™. ¸,...:., .,’ƒ:· ,.,..
.,..., ¸.ƒ:· ,... _¸· ≈..., ... .™...Ÿ· ‘ ...≤:. ..·,≤:· ¿,..,. _¸·
.....∏, ¸ƒ:...:· ·.,, .∞∏..Ÿ· …·,:·, …·,:· _¸· ¸.....’·, ‘.≤::· ,·ƒ◊·
.∏... ...ƒ... .’.› ¸. ..,..... ... . .,.†.... .Ω···· Ω.. ...
..:,.◊· .,.≤.:· Ωƒ∏.:· _¸· .....¸’., .,..≤::·, .,.,.:·, .,,.’· ,.·ƒ.·
.,..,. ™. ¸,...:., .,....,’· ..,:...:· _†., ‘ ¸ƒ:...:· ∑,... ...
.._..,, ,ƒ. ..·,≤:·
.,’ƒ:· ¸. .,..≤::· ..,.....:· ¸. ... ¸ƒ:...:· ,ƒ.†. ≈∏. _.,.,,
∫,., ¸· ... ....., ..... .·,·ƒ., ¸ƒ:...:· ƒ, ¸,-, .,’ƒ:· ¿,..,
_¸· .....¸’., ..ƒ..Ÿ· ..,Ÿ· ...ƒ..ƒŸ· ¸. _:.:., π.fi Ω..≤:· ¸ƒ:...:·
..,....,’· ..,:...:· ¸. .∏.,
á°ù∏L º¶æj »`aÉ≤ãdG πFɪ°S ¿ƒdÉ°U
ÊhεdE’G ΩÓYE’G äÉ©∏£J ∫ƒM ájQGƒM
21 Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:-::· ¿ÉLô¡ŸG
ácGÈdG ∑hÈe øH ∫OÉY - ádÓ°U
..n∏..:· .,..· ,.,.. ,..... ..,:... π..·ƒ..
.:-.. .,’ƒ, . ,:.. Ω.≤Ÿ· .:.::· ,....Ÿ· ∫-. ¸.
_.n...· -··. ¸. .,.:· ‘ .,..: .:....
≈∏. π....· ….:·, .¸.::· Ωƒ,:· ∫-. ¸. .…,..·
π..:· ..≤∏. .., ...,,,· ...,:...:· ¸. .,..:·
.·,.,,:· ∂:.., .,....Ÿ· ,.,.. .,n≤...· ¸.:·
..,......’·, .,..,..:· ™.·ƒ.∏:
...... .,.., .– .∫,’· _..· .,....Ÿ· ,. ..·,
.,.∏, _.,., …,....:· .,.ƒ. ¸, ⁄... ¿,..:·
∫ƒ.. ≈∏. π....· ™.·, L.., . π.. ‘ .,..:
¸.:· ¸·,.’· _,. ....≤,¸., . ,..... _.,...Ÿ·
,,.... ¸.:· .,:·,:· ...,,.Ÿ· ¸. ..†., ....
¸....’· π.. ∫-. ¸. ” ... .,..: .:..fi .,,
..-.¸· .·,....Ÿ· ,.... ¸. ≈∏. ,....:· ..·,¸·
.,..’· ,.,.. ,..... ..,:...: ¸...,:· _-n.-:
,.,.. ,..... ·.,, .,..: .:.... .:-.. .,’ƒ,
.∏.. ‘ .∏:‡ ™...Ÿ· .... .,:..., .,..’·
.,..: .,.∏, ™. ≥,....:., _.· π,... ∞,:..
.Ω,≤:· ,....· ¸. ... ..·,,, ¸ƒ.,...Ÿ· Ω.. ...
π..:· ...· .,. ..,,:· .,·,, ™. ≥,....:., ∂:.,
....Ÿ· .,. ‘ ..,.· .,. ....... .-: .,·,≤:
.,... ¸....¸’· _ƒ≤◊ .,.:ƒ:· ...∏: .,...fi
¸,·ƒ..:· .,.·. ,,.. …....:· ,,,.:·.,. ¸.

π.
,:·ƒŸ·, .¸....¸’· _ƒ≤◊ .,.:ƒ:· ...∏:., .,.ƒ..≤:·
¸. ” .....∏:· Ω.. _.· ,... ¸.....¸· ¸,.,..:·
Ωƒ,.. .,. ¸. ¸....¸’· _ƒ≤., ∞,,..:· .,:-.
_ƒ≤◊.. .,...,...., .,......., ¸....¸’· _ƒ≤.
.., ..,....,’·, .,......’·, .,...,..:·, .,..Ÿ·
... ,,. .....≤. ... ∫ƒ. .,:-. ¸. ,,...:· ”
π,. ¸. .,....:· .,.,:· ..,, ¸.:·, .,.,..:·
∫-. ¸. …·,:· ¸. _,..:· .,. ¸. ¸,,....Ÿ·
,ƒ....:· ™. ≈...., ’ ….:· π...:., π....ƒ:· ∞∏.fl
.,..≤: .,...· _¸· .....¸· ..:,.∏: ¸.....’· Ω.:.:·,
._.,...Ÿ· π,. ¸. ¸.......· πfi ....
π..:· ..≤∏. .., ∫-. ¸. ..,:...:· .∏..·ƒ.,
,....Ÿ· ....¸· .,. ,·.. ≈∏. ,..... .ƒ.. ¸.:·
.,:-. ¸. .,..,.. ¸.:·, ...,,,.:· ‘ .∏:‡
.,...·.....·, .,..·ƒ., .,.·ƒ.· ≈∏. ¸ƒ.,...Ÿ·
..,.,,.:¸’· .≤∏., .....Ÿ· ..,,,.:· .’.›,
¸·ƒ.· ≈∏. ¸ƒ.,...Ÿ· .,:-. ¸. .,.., .ƒ.. ¸.:·
....,.,,.:¸’· π..·ƒ. ,,:...·, .,.,,.:¸’· ,.·,.:·
.,... ¸.:·, ..,.≤.:· √.. _.·ƒ. ¸. .._.,
,,ƒ...:· .≤∏. ¸ƒ.... ..,. .¸...,:· ..fi ,,.Ÿ·
¸,.:·, ._.,...Ÿ· π,. ¸. ..,... πfi ¸.ƒ.†:·
,,ƒ...:· _.·ƒ. ≈∏. .,:-. ¸. ¸ƒ.,..,..
,,.Ÿ· .,... ¸.:·, .,...·.....· ...., ¸.ƒ.†:·
.≤∏..Ÿ· π..:· ..≤∏. ¸¸.. ∂:.. .¸....,:· ,....Ÿ·
,,.Ÿ· .,... ¸.:·, ,ƒ..ƒ.ƒ.:· ,,.’·, ¿...ƒŸ.,
.... ….:·, ¸,,.:· L.·, .…,..Ÿ· ,.n.·
¸.... .... ….:· ,..,:·, ,..,:·, ¸...n,:· .,...
,.≤. ¸. .,.,,.:¸’· ™.·ƒŸ· ,,...., .…,..:·
¸. _,. ,ƒ.†., ≈:– .ƒ.. …...·,:· Ω.· ,,.Ÿ·
¸. .,..:·, .......’· ..,, .,....Ÿ· ,.,.. π,.
.·,.,,: .....¸· ......Ÿ· .,...·.....· ∫ƒ. ,,.
.... .,. ..,......’·, .,..,..:· ™.·ƒ.∏:
‘ ¸.,∏:· _.,· ∞... _¸· .,.,,, _,’· ..ƒ..Ÿ·
¸·,.. _., .·,, _., ,:... .≤.., .,∏,:· .≤n..
.π,...Ÿ· .≤n.., .,....:· .......∏: ,..: ..,..,
.....·, ._,. .-: _¸· _.,...Ÿ· ,,..≤. ” .,.
.(.,,.,.. ....‚ …,·ƒ. ..≤∏:., ..,:...:·
Ωƒ«dG äÉ«dÉ©a
..,:... ∫-. ¸. π..:· ..≤∏. π..·ƒ.. .ƒ..,
,,ƒ...:·, ..,.,,.:¸’·, ..,,,.:· ‘ .∏:‡ Ωƒ,:·
,n.·, ,ƒ..ƒ.ƒ.:· ,,.’·, ¿...ƒŸ·, ¸.ƒ.†:·
... ..,.,,.:¸’· ™.·ƒŸ· ,,...., ,..,:·, ¸,,.:·
Ω,,... ™.ƒ. _¸· .,.,,, .,..::· ..ƒ..Ÿ· Ωƒ≤...
¸ƒ.,...Ÿ· Ωƒ≤,.. ... ..,..,..:· .·,·,Ÿ· _†.,,
¸.†.fi ¸,,.,:· .,.∏,:· ,.,Ÿ .,.·.,. .,.,,,
….:·, .·.·- ¸..,..:· .:-.. ¸.,,,. ..,:...
.,....Ÿ., _... ¸., ≈∏. …ƒ..,
π. .,,∏. .,.., ¸.:· .,∏.·.:· .,...:· ≈:–,
¸.·,,:· ≈.,∏., Ω.. .,.... ¸....:· Ω.... ¸.
,,...., ,,... ¸....:· ...·, .,,,..:· .,...
¸.·ƒ..:· ...· ,,ƒ..., .¸..,,.· ∂∏Ÿ·.,.
.,.,, .ƒ,., ¸ƒ.ƒ≤, ¸,.:·, .…,,...:· _.,..,
¸. .,ƒ– .Ÿ .,..,Ÿ· .,ƒ..:., .,...:· ¿·,.¸· ‘
._.,...Ÿ· ™,., ≈∏. ™..:., .ƒ.. ..,. ...ƒ∏..
_,’· ¸.,,Œ.,.ƒ. ¸....,.:· ¸∏. ∑,...Ÿ· ∫..,
.. _ƒ., ..,·, .., ¸·.,¸’· ... ‘ .,.¸.. .,.....∏:
.n...· ≈∏. _ƒ..· .≤. .·,....Ÿ· ¸. .....· ...
.,....,’·, .,..≤::·, .,...,,:· .,.. .......
..... ….:· ¸..,..:· ,...· ≈.... ’, ..,.∏.:·,
.,..:· Ω.≤..., ….:·, ..:-.. ‘ ∞,,.· ,..ƒ.
¸......-: ⁄..:· ,.n.· ∞∏.fl ¸. ,·,,:· ¸.
....·, .,..: .:..fi .,, .,... ¸.:· .·ƒ,’· √.,,
.,. ¸. ¸.,:..:·, …,·.¸’· ,...., ¸....,.:·
¸..,,, ≈∏. ≈.:· ... .,.,..:· ..,∏n.. _.ƒ.
.. ¸.:· .∏....:· .,n..:· ≈∏. .¸:ƒ:·, ¸.. ..
….:· .,.·, ...ƒ..Ÿ· ..,:...:· ,·.. ≈∏. .,....·
.,....Ÿ· ‘ ,,., .. π. .,n.. ‘ ..ƒ:.,,
¸..,.... ¸... .¸...,:· ¸∏. ∑,...Ÿ· ∫.. ..,.
.,.., ..,., .,,Œ ,..: .:..fi ,..... ‘
..n∏..:· ,.,.. ∞∏.fl _, ™.Œ ¸. .,. .Ÿ ...·,
.,.∏.:· ,,.·¸. ¸. .......’·, ,,,∏. .,..:·,
·.,: ™.·, π,≤.... π,· ¸. _·,,:· .,.ƒ., ..,∏..:·,
≈.· ,....Ÿ· ¸¸· .....·, ...,., ..,∏. ‹..:· ¸:ƒ:·
√.. π:.. .,.,..:· .,.,¸-: .,.·ƒ. .,, .,.ƒ. ‘
π..·ƒ.:· ...,,, ..ƒ∏: ∫-....· _. ¸. .·,....Ÿ·
.......’·, ¸·,.:· .., ≈.†≤: ,.,..:· ¸.. ...,,
¸... .,,.Ÿ· .n...’·, ..,:...:· ∞∏.fl ¸.
.,....Ÿ· ,...,,
,....Ÿ· ¸· ..· .≤. .¸n,n≤:· .,.. ∑,...Ÿ· ..·
..,...Ÿ· ,.,.. ..,,.. Ω..., .., ..... .:
_... ≈∏. .....’·, .·.:· .,... ≈∏. ,......,,
.,..’· ,.,.. ,..... ¸· _¸· · _... ...,, ¸.,,
¸·.,¸’·, ¸ƒ..:· ¸. .∏,., ⁄... ..: ,.., .:-..,
,...:·, ..:.Ÿ· ... π,. ¸. ‘·,.’· ,..:·,
,.,.. . .,, . ..·, ¸....’· ¸... ..ƒ,ƒŸ· ¸,.,..:·
_, ¸ƒ.. ….:· ,....Ÿ· ,...,, ‘ .∏,..· ....,:·,
™...Ÿ· .... ‘ ¸,..., ..,.:ƒ:· ....·, .,.,.
¸,..., .,.Ÿ· .ƒ... .∏..... ...·, .,.... ..,ƒ...,
...·,:· .,.,,.· .·ƒ,’· √.. ‘ ¸·.,¸’·, ...¸’·,
,.. ∑,...Ÿ· ∫.., .,..: .:..fi .,, .,... ¸.:·
.·,....Ÿ· π.†.· ¸. ¸.., ,....Ÿ· ¸¸· .…..,..:·
....., .‡ .™.·,, .∏,., .·ƒ,· ‘ Ω.≤, ...ƒ.
™,., ¸. .......’·, ¸·.,¸’· ≈∏. ..,...Ÿ· ,.,..:·
..., .,....Ÿ· ‘ Ω.≤. ¸.:· ,.·¸:·, ..,:...:·
≈∏. .,...,,:· ¸,·ƒ..:· .,·,ƒ: ..,... Ω.≤. ¸· ,..
....¸· ∫-. ¸. .,.,..:., Ω....’· ‘ ...ƒ,,
π..·ƒ., .,:-. ¸. ¸.:· .,,.,..:· .·,....Ÿ· √..
.,:ƒ., .·¸.·, ...ƒ∏.Ÿ· ∫..,. ,.,, ,.,..:·
...n∏..:· ...,· _, ......:·, ¸,...:· ,..·,·
.......· ∂..’ .¸.,,..:· ..,∏. ∑,...Ÿ· ∫..,
≈∏. .›..,, …ƒ.., ….:· ,....Ÿ· ¸. _:.:·
. ,..≤:, . ,...,, ..∏..Ÿ· .n...’· ¸. .,..:·
.,...fi ¸. ·_:. .......· .,. .. ,.., . ,.∏.,
≈∏. .,:-. ¸. ...,.. ¸.:· ¸....¸’· _ƒ≤. ...
...· ... ..,.,.. ’ ... .... ¸.:· ,,...Ÿ· ¸. _:.:·
.:..fi ‘ ...·,:· .,.,,.· .·ƒ,’., ¸ƒ.......
¸. .,..:., ,.,. .:...Ÿ· ¸·, ...ƒ... ,..:
.,..:· ,n≤.... ¸.:· ...·,:· .,..,..:· ™.·ƒŸ·
∞∏.fl ¸., ™...Ÿ· ,.·,.. ∞∏.fl ¸. ,·,,:· ¸.
.⁄..:· ,.n.·
.,... ¸, ,.. ¸, .:.. ¿,..:· ‹... ≈.,,
.., .Ωƒ,:· ¸.,.. ..,..Ÿ· ....· ,,,, .¸ƒ.,Ÿ·
.≤.. ¸.:·, ..,..::· …,..’· ∂.....:· .,.. ∫...·
. ..” ¸·ƒ.., ·,-, ¸,·,. ™.... ,≤. .:-..,
Ω.,· .:-: ..Ÿ ∂:., .“........ .,..· π,· ¸.
_....Ÿ· ¸. ... ,ƒ.†., ...,.... .,:....
..,,,.., ..n∏..:· ¸. .,..’· ¸,·ƒ.., _,..Ÿ·,
Ω.. ,,.. ¸.,...:· ¸..,∏.. ¸, ˆ·.,. ∫..,
.,..:· ¸¸· .,..: .:.... .,....,’· .,...:·
.¸...Ÿ· Ω..:· ‘ .,..:· ∫...’ ’......· ¸...
.“........ .,..· π,· ¸. ...” ¸·ƒ.. ¸,n.,
.·ƒ..’· ¸...Ÿ· Ω..:· .,.. .n∏.. ¸· .., ∂:.,
..…,..’· L,·,:· .,·ƒ. ¸.:· ..,...:· ≈∏.
..,,.,:· ™,..·ƒŸ· ¸. .._.,
·.. .,,. ‘ …,..’· ∂.....:· .,.. ..,.,
,.·,,, ..,:· ,.· ..., _¸· Ω.. π..., Ω..:·
∫-. ¸. .,..-: Ω.≤. ¸· ¸. , ¸.:· .,..◊·
∫ƒ– ¸.:· ...ƒ.Ÿ·, ..,...:· π,∏–, ...·,.
.,,·, .π,..:· ™‚· ≈∏. .,..:· ™. .,....“ ¸,.
,.. ≈∏. π... ¸.:· ..∏..Ÿ· .,..◊·, .,..,:·
..,..’· ∂...“, ,·,≤...·
∂:.. ..,. .,..:· ¸· ¸.,...:· ,..,·,
…,..’· ∂.....:· .,.. ..,..ƒ. ....... _¸·
¸. .,....,’· .,...:· .,·,, .ƒ,,, ._,’·
∫.› ‘ π. ..∏..Ÿ· .,.ƒ.:· .,..,,,.. ∫-.
....,..ƒ.:· √.. π,... ‘ ..,,., ........·
.:.... .,....,’· .,...:· Ω.. ,,.. ™,..,
,:. ¸. .,..:· _¸· ∂:.. ¸.,. .,..:· ¸· .,..:
.,·ƒ. ¸.:· .,....Ÿ· .-...Ÿ·, ..,...:· ,.· ≈∏.
..,..ƒ.:·, ...·,.’· ,.≤., .,..’· ...ƒ..
.™...Ÿ· .·,.· ,.. _..,....· ≈∏. π..:·, .,....,
.....¸· .,,...›, ,.,..· .... ,.,..:· .....
_†., ,.◊ .,.∏. ..,.....¸·, ....,, ,.≤. _¸·
≈∏. .,.,ƒn., .._:.. .,,., .-...Ÿ·, ,.·ƒ::·
¸. ..,..ƒ., ¿,,.· ·_.·, .™...Ÿ·, .,..’·
.,.,,... ∫ƒ∏. ™..ƒ: ™..:., ,..... ¸· ∫ƒ..Ÿ·
.…,..’· ∂.....:· ,... .,∏.. ...·,.·,
≈∏. ,.,. .,..:· ¸¸· .∫ƒ≤, ¸.,...:· ≈.†.,
_,’· ¸,ƒ..:· ..., .,.ƒ. ≥∏n.. ¸. .,..’·
∂...“ ≥≤.., ...ƒ:· √.. ∂.....,, .™....∏:
¸. _,. ,.. ≈∏. .,.. ’· .... .Ÿ.n. .™...Ÿ·
™...Ÿ· ¸,·ƒ.. ..∏.. ...≤...’·, ∂.....:·
·.¸· .,..’· ‘ ∂.....:· ≥≤..,, .√,ƒ.· ...≤...·,
¸.., ≈∏. .∏: ...·, ._,,,:· _, _..ƒ:· .... ..
,·,≤...’·, ..,...n:· ƒ, ,,.... ..,..’· ...†.·
.,....:· ..·,:· ≥≤., .. .,..’· ‘ .....:· ƒ.
,..,, ..·,..’· .·,:·ƒ. ¸. ,,,..,, ....·,.’
¸, ˆ·.,. ,.., ..,.,-.. .ƒ., .,..’· ∂...“
.,...∏: ....:· .,,,.Ÿ· Ω.. ,,.. ¸.,...:· ¸..,∏..
.,·,ƒ:· ¸¸· .∫ƒ≤:., .,..: .:.... .,....,’·
..,-:· .,.ƒ.:· ,...: Ω....’· ¸. _:.:· ‹ƒ.
,·,≤...’· ‘ √,:·, …,..’· ∂.....:· .,..· ∫ƒ.
_¸· ∫.◊· ..,,n, ….·ƒ, ….:· ¸....,’·, ¸....:·
,·,≤...· _¸· ….·ƒ, .‡ Ω.. π..., ™...Ÿ· ∂...“
....n≤∏: ..·....Ÿ· .,...:., ¸,,≤. …......·
.:-: ∫,...... .,..:· ¸· _¸· ,... ,, ...∏..Ÿ·
..,...:·, ,.,..:·, .,,..’· .,..◊· .¸. .,,.fi
¸. ,.· Ω.≤... .,. ..:ƒ.n:· π....., .,....Ÿ·
..∏. ,..., ,ƒ..Ÿ· ,,..Ÿ· _..... π.. ..,, ··
¸, ¸-,. ,ƒ...:· ¿,..:· .,..≤,.. .,.....·
...n∏..:., Ω..:· ¸..Ÿ· ...... ¸..,,.· ¸.,,.
.“¸.-..¸· ,ƒ:.. ¸. …,..’· ∂.....:·” ¸·ƒ..,
,,:· .,,. ¸, ∫.., ...... .,..≤, _,.· ..∏.,
∫.› ‘ ..:.Ÿ· ,,. .,,,.:· .,..’· ..:.. _.,.,
≈,., ,ƒ...:· ...... Ω.≤, ..,. .…,..’· ∂.....:·
.,....,’· .,...:· .,·,, π,., ¸...,:· ..fi ¸,
…,..’· ∂.....:· .,.. ..,..ƒ.: ..,·,., ..·,.
.···· _,’·
á``dÓ°U »`a á``æ£∏°ùdG á`jó`fCG ÜÉ`Ñ°T ô`µ`°ù©Ã á``«fGó`«e äGQÉjRh π``ªY äÉ`≤∏M
»Ñjô◊G »`aÉ°üdG âæH ¿ÉÁEG OGóYEG øe á«eƒj áëØ°U
…ô°†◊G π«¡°S /ôjƒ°üJ
eman@alroya.net :π°UGƒà∏d
záµ°Sɪàe Iô°SCG πLCG øe É k ©e{ ¿GƒæY â– ΩÉjCG áKÓK QGóe ≈∏Y π°UGƒàJ
Ωƒ«dG ..ádÓ°üH á«fÉãdG z…ô°SC’G ∂°SɪàdG{ Ihóf ¥Ó£fG »`a πªY ábQh 16
´ƒHÒdG πeCG - ádÓ°U
¸,,.,:· ..‚ ≥:.. ¿,,Ÿ· ¸,... .,..
,...,, ..,.. ∑,:· -. .∏. .,. .._...:·
≈∏. ..‚ ,...· ¸... ¸.:·, .¸.,,,Ÿ· ‹.,:
..,·ƒ... .,·., ¸. ∑,:· .:.–, ..,..:· .....:·
.,.,. ¸.: .,.... ,.... ,...,, ∫-. ¸. ¸..:·
∫-. ¸. .≤,≤◊· .,.,·.,, ..ƒ,fi, ..,ƒ,.,
_¸· .....¸· .“..:.. .ƒ, ,,.” ,.·ƒŸ· ,...,,
.….. …·, ,...,, ∫-. ¸. π,:..:· ∫.› .,:ƒ..
.,,n.. .,,...·, ...ƒ,., _,.: ,...,, ..†,·,
..’, .,.... .,..· ∫,·, .π.n∏: ...., ._...
.,..·, .“...... ∫,. .,.,” .,..· .,·,,, ...‚
.....:· ™. .,.... ¸.:· “.,ƒ,◊· ¸.., ¸...”
¿,,Ÿ· ¸,... ≈∏. ¸,,.,:· ..‚ .≤:.., .π.....
.,. .¸..’· ¸. .,..:· .,,.≤. ∫-. ¸.
π. ¸. .,....., .,,,..., .,,,.. ¸,..Ÿ· -..·
¸.:· .,,...· ™. ,ƒ.†◊· π...., ..,,..:· ....:·
..,.:· π.... _,, .,ƒ,..· .,,:·, .,, ....
.... .,ƒ.†◊· π.... ..†,·, -. ™. .,≤,..ƒŸ·
¸..’· ¸., ..,,,∏‚’· ..∏:., .,..· ∑,:·
.∏..·ƒ., .Ω-: .... ..... .,:·ƒŸ·, ...·,:·
.,,...· ∫-. ¸. ∑,:· -. ∫..:’· .,ƒ,fi
,. ¸. ....’ ¸.:·, ¸,..Ÿ· ≈∏. .,.... ¸.:·
.,ƒ,.Ÿ .,....:· .∏..ƒ:· ..,..· ..,, ...,..,
¸. ...≤Ÿ· ,.·ƒ, ≈∏. ,...:· _,, .∫..:’·
..ƒ.., ,ƒ.†◊· ≈∏. ¸.,,,Ÿ· ‹.,: ,...,,
-. ..... ,: ¸., ..,.≤.:·, .,.,.:· _, ,.·ƒ.·
,.≤. .∏..·,, .,..::· .,.∏: ¸,..Ÿ· .,... ∑,:·
...ƒ..Ÿ· .,....:· .,.·,≤.
êhôŸG ìô°ùe ≈∏Y ∫ÉØWCÓd á°UÉN á∏«d Ωó≤J ∑ÎdG ÓM á«æjôëÑdG
¸,... ≈∏. .Ω···- ¸..,..:· .:-.. ¸.,,,. ..,:... ‘ .,..,.... ,.... .,’, .....·
.¸·ƒ.., ..,...Ÿ· √.. .,.... ” .., ..,..: .:..fi ‘ ¸,,.,:· .,.∏,:· ,.,. ..,’ƒ:·
≥,., .,,n. .,.. .,ƒ.. .,:-. ¸. ....,, ..,..†◊·, .·,:·, ¿,,..:· .∏... ..,.....
.,.... ...,· π...., .·,:·, ¿,,..:·
...,. ....†. _,’· ..ƒ∏:· .¸. ....,., ...ƒ: .-: ¸. . .ƒ.. .∏.› ‘ π.◊· ¸..,
....†., ..,,.,:· ..,,:·, ..,ƒ.,:· ..,,:·, ...·,,:· ..,,:·, .,.... ‘ ¸,...:·, ..:.,.∏:
., ≈∏. ,.... ‘ ¸... ‹..· _¸· (_. ∫ƒ..,:· .:...,: ·.,... ..†,· _,’· ..ƒ∏:·
..ƒ∏:· ..· .∑·..· ¸... ¸.... _..∏.· ¸.,· ,.,,, .,. _¸· _...:· ¸, ,,.. ¸,....:·
¸., .¸·,.,:· .:ƒŸ· ¸. .‘ .∏:“ .,,... .,:·,. ,ƒ.. ... ≈∏. .∏....· .≤. ..,..::·
...ƒ∏:· √.. ™,., ...., .…,.,:· ¸.:·, .·ƒ,∏:· ¸., .....:· ¸., ..:. ,.:· ¸., ..., ,:·
.≤. ..::.::· ..ƒ∏:· ..· ...,, .,_..., .,ƒ.., .,.. π.... ….:· ,ƒ,..∏: ...‡ .≤ ,..
.,....,’· ....,..Ÿ· ¸. .,, ¸., ....,, _.,.Ÿ· ,,,..., _.,.Ÿ· ..ƒ..– ...... ....†.
¸ƒ..:· ∞∏.fl _, ≥....., _, ,...., .,.,... ” .,.... .,’, ‘ .,..... ∫·,. ’ ¸.:·
...., ..,.. ·ƒ∏...., .,,∏. ¸,_:.:· ≈.:· ...·, .,ƒ.. .,∏., .‡ ..,,...:· .,:·,:·
.,ƒ.. ,.≤. ‘ .,....· ¸.,· ….:· .,....◊· ¸.: ≥ ,.. _.,., ..,:...:· √.. ™,.,
...,,.Ÿ· ‘ ,ƒ,..· π...., .,....≤,¸·, .,.,..., .,...∏. ‘ .∏,., .,.....
,.... ‹·, ¸..,◊· ¸∏. ¸, ∫-. ¿,..:· ...... .....,, .,.∏,:· ¸,·ƒ..:· ... ¸· ,..,,
.·,.,Ÿ·, .·....:· ¸. ,.. ..,.... ™. .,...., ..,:...:· √.,: ...., .nn. ¸.:· ¸.
....:-: ‹·ƒ. ...ƒ∏:· √.. ™,., .,... ‘ _.,...Ÿ· ¸ƒ.› ¸.., .,.... ...,· ¸.
.,.ƒ.., ,.... ¸. ...·,:· .,..:· .,ƒ..:· ∂∏. ,.., ≈∏. ·ƒ.,... ,,.,., .∑,....
¸. ...ƒ∏.Ÿ· _†., ¸..†. , ,.. ,·...¸· .,:...:· √.. ™. ¸.·,. .., ..,:·,:· .,.,,..:·
.– .,.·,..:·, .,.·,,:·, .,......’· ,.·ƒ.· ‘ .,..†., .:·,., ..,,.. ,.... .,’,
ˆ· .:.. .,... ¸, _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:-.· ,.... .,.†. ..’ƒŸ ..,..,:· ...,≤:· π:
.√..,,
äÉj’ƒdG á≤HÉ°ùe äÉ°ùaÉæe »`a zIQÉ°†◊Gh çGÎdG á∏aÉb{ Ò°ùJ QÉë°U
πÑ≤ŸG ᩪ÷G ..á≤HÉ°ùŸG ΩÉàN
ÚcQÉ°ûŸG ÚH áeóàfi äÉ°ùaÉæeh ..‹GƒàdG ≈∏Y ådÉãdG Ωƒ«∏d áÑdÉëŸGh áæjGõŸG ¿ÉLô¡e äÉ«dÉ©a π°UGƒJ
,..: ∞,,. ¸.,,,. ..,:... ,.....
.‹·ƒ.:· ≈∏. .:.::· Ωƒ,∏: .,:..Ÿ·, ..,·,.∏:
,.·,Ÿ· π..., .,:..Ÿ· .≤,.... ,... .,.
,.·,. .,...:·, ,n.:· •ƒ.. ‘ _,’· .,...:·
‘ _,’· ,.·,. .,...:·, ƒ.::· •ƒ.. ‘ _,’·
≈∏. •·ƒ..’· √.. ¸,ƒ.. .,. .,..,:· •ƒ..
.π....’· ..,....:· .¸., ..-::· ....:·
,....., .¸.·,◊·, ....,Ÿ· ..,....:·,
Ωƒ, ≈.. .,ƒ..Ÿ· ....:· ....: ..,·,Ÿ· .≤,....
.π,≤Ÿ· ....·
,..., …..,:· ,.. ¸, Ω-..:·.,. ∫..,
..,...Ÿ· π,¸’· .·..· ¸¸· ..,:..Ÿ· ... _.,.,
..... ≠∏,, .....ƒ.:· π. .... .,:..Ÿ· ‘
¸· ≈∏. ..... ...∏:· ,,:.. ¸· ’¸· .∞:’· _ƒ.
π,.... ” .,. ..: Ln . .. ≥., π..:· _..,
_.,ƒ. . ..... -·· ¸. .. ƒ.. .,:.fi _,.
,∏. ..,... ≥,,. π. Ωƒ≤, .. ≤,,. ·· ≈∏.
π..:· ·.. ¸., ....·, .¸,ƒ:· .,.·,., .... .·
,.,..:· .ƒ,, ’ƒ: ¸...:· .: ≥≤..,: ¸., ⁄
π..:· ·.. ‘ ,,,...., ¸..∏:· ‘ _.ƒn.Ÿ·
π,¸’· ∑-.∏:, ,,∏. π.. ™...Ÿ· Ω.., ….:·
….:· ¸,...:· ≈∏., .,.· ·.. ≈∏. ,...:· π.
.¸.,,,Ÿ· ·.. ¸.‚¸· ‘ ,:’· .: ¸ƒ.,..
......Ÿ· ¸· _¸· ,..., Ω-..:·.,. ,...·,
≈∏. ......Ÿ· π,¸’· ¸·, .....fi ....
·. ,,∏.∏: ..,·,.¸· .,.. ¸,·,, ∫,’· ,.,Ÿ·
._,. .,.. ¸., ...·ƒ:· .,∏.∏: . .·,,ƒ∏,.
.· .,
_.,., ,... …_:.:· ¸∏. ¸, ¸.... ∫..,
π,¸’· .·..· ¸¸· ...,·,.∏: ..:.Ÿ· ...∏:·
..’· .:-::· _ƒ. ..∏, ..,·,Ÿ· ‘ ..,...Ÿ·
..≤,...Ÿ., ..,.≤. .· ., _,. ... ƒ.,
¸. ..,·,Ÿ· ,,.– ... π....., ._,.’·
.·,..¸’· .:,., ..n∏..:· ¸. ¸,.,.fi Ω...
.≤::., ™.... ... ¸., ....Ÿ· .,,,.:·
√.. π:. ‘ ._,.:· .¸.·, .,,n:· .....:·,
..,., .,,Œ ..,·,Ÿ· .,,Œ ¸..., ...≤,...Ÿ·
≥≤– ¸· ≈.... .π,.·, π,..:· ..:.≤:· π,¸-:
,.,..· ‘ .......’· .,. ¸. .,.. ..,:·
‘ ......Ÿ· ≈∏. .,..≤:· .....·ƒŸ· .·. π,¸’·
…_:.:· ¸.... ¸. ... ...≤,...Ÿ· √.. π:.
.:-.. ‘ ... π,¸’· ...,. _·, ¸., ....... ¸.
¸., ..:...Ÿ· ∞∏.fl ¸. .,....:· ..,...Ÿ·,
·.,: .,.ƒ.:· .∏≤.:·, ¸,...:· _.∏› ∫,.
.,.ƒ.◊· ..,.· ....†..· ….:· ¸.,,,Ÿ·
,.≤. ¸.:, _.., _...· ¸.n≤:· .. ..,
¸. ™,..∏: ∫ƒ..ƒ. ,...:.. ... ..,· _¸·
..,,, ..,·,. Ω..., .,:.fi ¸.., _.,....
,.,,. ≈∏. Ω-.¸· π....,, .·,.·, ¡ƒ,.., ...·.
..,ƒ.. π.†.· ‘ ..◊· ·.. ,·,,· ‘
2013 »MÉ«°ùdG ádÓ°U ∞jôN ¿ÉLô¡e ≈Yôj »Hô©dG ¿ÉªY ∂æH
ájDhôdG - §≤°ùe
∞,,. ¸.,,,. ¸,,.:· ¸.. . ∂., ≈.,
...·,. ….:·, .···- ¸..,..:· .:-..
.∑,.,Ÿ· ,n.:· .,. Ω.,· ¸.: ™. ...-n.·
.···- ¸..,.. ¸. _.....:· .,..: ,....,,
... .“...,, ..n. ¸.. .” ,.... .–
∞∏.fl ‘ ..ƒ... ..,:... ¸.,,,Ÿ· .,..,
.,..≤::·, .,...,,:·, .,.,.:· ,.·ƒ.·
,:.. Ω.≤ . .,. ..,,,.,:·, .,..:·,
.¸,,.,:· .,.∏,:· ,.,. ..,:...:·
¸. .·.·.....’· . “ ..· ,..:., ,,..·,
,..ƒŸ· ¸.‚¸’ .,∏.’·, .,...,:· ..,.·
,·,,:· ∫.,≤...’ Ω..:· ·.,: ¸..,..:·
..,∏n.. ¸,∏. ¸.:· .....· .... _.ƒ.,
.¸.,,,Ÿ· .·,,
_.,.,:· ¸-≤... ,..≤:· .,. ..·,
.,.., ...,” . -... ∂.,∏: ….,...:·
.:-.. ∞,,. ¸.,,,Ÿ ¸,,.:· ¸.. . ∂.,
·.,: ..,..,, ∂.,:· ,.. ≈∏. ·.,... ···-
¸. ...,· ∂:., .…ƒ... π..., ¸.,,,Ÿ·
,.,. ¸· ......·ƒŸ· π. ≈∏. ..· ∂.,:· .,·.¸·
.,..-. ,,.. ¸·, ..,....,’· .,:,·ƒ..Ÿ.,
·.,... ∂:., .., π... ….:· ™...Ÿ.,
.,.., ∫-. ¸. Ω·,.:’· ·.. .,,·,....’
¸n.. ¸.:· .,∏.Ÿ· ....,,,Ÿ·, ..,:...:·
..,∏.Ÿ· ...,..∏: ...., ....†. ..,.
.,, ™.... ¸.:· .,,.Ÿ· .·ƒ,-: .....
¸· ... .∞,..:· π... ∫-. ,..: .:..fi
¸....,’· ,,.:· ≈..Ÿ ...ƒ,.. ,,,.. ..,∏.
.“., Ωƒ≤. ¸· ......·ƒŸ· π. ≈∏. ,., ….:·
‘ _.:.≤∏:, ¸.,,,Ÿ· ,·,,: ¸.,,
..... ¸. .......’· ,..: .:..fi
.,,,· ..... ¸., .¸,,.:· ¸.. . ∂.,
¸,,. ..,,· ∂.,∏: ¸¸· .,. .‹’· .·,..:·
..:-.. ...,. ¸,. .¸., .,..: .:..fi ‘
¸..., ¸,., ..:-.. ¸,. .......:· ¸,.
.·,.·ƒ. ......· ” ….:· .:-..
á°VÉjQ
22
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:-::·
RÎjhQ - ƒdhÉH hÉ°S
…,ƒn..’· π,,·¸:· _.,.. ,..∏,, ‘ƒ.
.,.: ⁄..:· _..., .,....:· ,.... ™. ,...:·
,... ‘ .... ·- ¸. ····, ··.· ‘ Ω.≤:·
.ƒ:,.,
≥,...:· ,..,:.,ƒ., _.ƒ..... _.,..,,..·,
...., ⁄, .¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· .,,∏. .,ƒ.,
∫-. .,...:· ..:.. .,..., ..,.., ¸.
....., ..,...· ,.≤.· ‘ ._.’· .·ƒ...:·
¸...,,:· ¸....:·, ....:· ≈.., ..,....
…,ƒn..’· _.,.◊· …,ƒ.. ..ƒ, _,..:·
,. ≈∏. π.†.’· ¸.. .:...,,” .-...
...,..π,,·¸:· ,... ⁄”.™,.., .“,ƒ...:·
.“_.,.,. _.ƒ..... _.,. ,..∏,, π:. ..-..
·,·ƒ..,., ≥,,. ™. .._... ,..∏,, ·.,,
...: _.ƒ..... ..,.. ...·, L≤... ‘ ,ƒ..Ÿ·
π≤..,: Ω.. ¸. π.· _ƒ.. ∑... .., ⁄
…...:· ,:...: ,.:, .,..,:.,ƒ. _· ....,
_· ··.· ¸. ·,≤. ƒ:,., ,... ¸. ..., ….:·
.....,:,., .:ƒn,: ,.≤:· .:-:, ,.., ····
L≤... _· .ƒ.,: ···· ‘,..,:.,ƒ. ∑,.,
_,. ¸... .: ¸ƒ.,.. ≥,,. ™. ,.∏,, ...·,
Ωƒ‚, .,∏,, ™. ∑·,..’.,, .∂:. ..,
,..∏,, ..... ¸,,,, ƒ,.,.ƒ. π:. ¸,,.·
∫·ƒ: .·,.‚’· π.†.· ≥,≤– ≈∏. _.ƒ.....
...,,..
≥,,.:· ™. ....†.· .·ƒ... ™,.. ∫-.,
_.,. _.,,,...¸,: _..., _.ƒ..... ,..
,.≤:· ....., _.,. .,..-: ⁄..:· _...,,
™. .·,.,. ··. ,.: ... .....,:,., .:ƒn, ‘
.·,.,. ·· _ƒ.. .,:-. ,..., ⁄ π,,·¸:·
..–’· _.,., ¸,,...,,...,,ƒ,∫.., .L≤.
..,:. ...,.. ¸..” Ω.≤:· .,.: ¸∏,,·¸:·
.,... ...,’ _..., -:. ,,.. .,Ÿ.. -n,,
,.... ∞≤,..” ....·, .“_,.-:· ¸..,:,
π., ..·ƒ:· ¸. ,..∏,, ™.·. ….:· π,,·¸:·
.·,.,Ÿ· ‘ ..,, ≈∏. ·.·.. .≤,.. _.-.·
¸. ™,...:· ‘ .,:·,..· Ω..· .∏,≤Ÿ· .,.ƒ:·
.“¸..,..
áØ«¶f á«°SɪîH ƒfɵjÉa ƒjGQ ≥ë°ùj ƒµ«à«∏JCG
»°ù«e ÜÉ«Z »`a á≤∏e ≈∏Y Ö©°U QÉ°üàfÉH zá«dÉãŸG äÉjGóÑdG{ ≈∏Y ßaÉëj áfƒ∏°TôH
RÎjhQ - ¢ùjQÉH
…·ƒ,,,,· ,,.,. ¸.... ¸ƒ...,.· π...
._... .¸...,.’ π,.,,,¸· ¸.,..,,’·,
≈∏. ·· ,ƒ.∏: ¸.._, ¸... _.,,., ·.ƒ≤,:
…,,. ‘ ..·ƒ..-: ....:· .... ..,.†.
.Ω.≤:· .,.: ¸...,.:· _,’· .,,.:·
.…,,.:· ¸. _.·,.,. ∫,· ‘ ∫....:· ..,,
•.≤. _... _¸· √.,.., ¸.._, ¸... ™.,
.·,, •.≤. ™,,· _,.., ..,,.,. .-: ¸.
π..·, ….:·, .,....Ÿ· .,∏,..,. ∂,,Ÿ,·
,...· ,ƒ.:., ,..ƒŸ· ·.. .,:.:Ÿ· ..,·.,
.¸.,...:.. ..,.†. ≈∏.
,≤∏:· π..◊ π,....:· ¸.... ,...·,
¸.::· .... π... ...., ∫,’· •ƒ..:· ‘
,:· ·. .≤,..:· ‘ ,..ƒŸ· ·.. …,,.:· ‘
¸..’, ….,ƒ..:· ,,.,Ÿ· ¸. ..≤.. .,,,“
._..,.ƒ.,.·,,·
•ƒ..:· .,·., ™. L..†:· ‘ .... ,....·,
¸. .· .≤,..:· ‘ ∫....:· ∑,.·, .¸.::·
ƒ._. ¸·.,ƒ, ..... .,. .∏., ≥,,:
¸... ,.’ _..,:· ¸∏,,·¸:., .,.:· Ω.n...:
..≤,,. ∑.,.. ¸...., ¸.._,
.,,.†: ƒ.,_.. _.... ≥.... ... ..,,
,,., ¸· π,. .,,.,, ,,....,:· ¸. _.·,
¸.._, ¸...: ¸.::· ..,:· ¸...,.’
.≤n.. π.·. ∑.,.,· .., «- .≤,..:· ‘
..·,.·
™,.. .,..,, ¸.::· ,.,Ÿ· ƒ...ƒ. π..,,
..,.. ™. .·..· ¸,., .:.... .., •.≤.
∂,,Ÿ,· ¸..,, .¸...Ÿ· ....· Ωƒ, ,ƒ:ƒ.
.•.≤. ... .,..,, .:.::· ,.,Ÿ· ‘ ¸ƒ,:
RÎjhQ - ΰù°ûfÉe
.,,Ÿ· _...¸· _¸· ¸.,.. ,....... .ƒ., ..,
....,· ...., ..’.≤..’· _ƒ.. ‘ ∫·ƒ.’· ¸.
¸· ¸.,.. ∞,.,.. Ω..· ·- ..,... .,,.
¸...:: ,,‡ π,., ...,¸· _¸· ¿..., ≥,,.:·
._..,........ .,..., ¸.,.ƒ. ¸...,. ¸...:·
¸.,:,..· .,., ¸ƒ,∏. ·· ƒ.. ¸.,.. ≥..·,
.,...:· ,,...: (,’,. ¸ƒ,∏. ·.·.-.
ƒ,.,....,., _..... _.ƒ..,. ,.†, .,.ƒ.,:·
Ω.. ¸.: _..,.,.ƒ, ¸.,..., ,.,,‚ ,,..:·,
.,∏,, ‘ .,....· ..∏. .,.... ..≤... Ω·,,¸·
..,...¸· ,,.., ¸.,.ƒ. .ƒ,, ¸.,.. .≤..·,
π....ƒ,. Ω..· _,’· .:ƒ.· ∫-. ...:· ‘
,,.., _..,........, ™.., ⁄ ..· ... ..,..ƒ,
≥,,.:· ,n.†,: π...:· ‘ .,...¸· ¸. .......
.∞,.,.. ‘ .,., ¸...: ≈∏. .....’· _¸·
..≤:¸· ¸.,.. ,,.. ¸.,,.,∏, π,ƒ... _†.,,
‘ ..... .≤. ….:· .ƒ...,: ¸.,:ƒ, ≈∏. Ωƒ∏:·
,..ƒŸ· _..,........ ,:...: .,.....’· .∏,....:·
... ….:· L..ƒ:· ,.’ .,..,., ¸,.. ,· ¸...Ÿ·
¸. Ω..≤:· ,,.Ÿ· ∫.., ¸...:· ,∏. ,.,. π...:
..,..., .,:,·ƒ..Ÿ· ¸¸· ¸∏,...
¸. ..,.¸’· ≈∏. ¸.,.. ™.ƒ. π≤.,
¸.: .., ..,:· .....· ⁄” ..:ƒ. ¸.,,.,∏,
.-.,:· ‘ ¸...:· ¸. ’,·ƒ... ¸ƒ., ™,..·
∫ƒ.. ¸.: .n.· ,..,· ¸. ,,, ’ ...,.::·
,.’., _.,: _.,.., _.∏., ¸. _...
“._,:·
.≤,..:· ‘ ƒ.,, ¸,.’ ..,, ¸.,.. Ω.≤.,
∞,.,..: ∫....:· ¸ƒ..,..ƒ, ¸,,· ∑,.·, .·
π,... ,,,,. ∞,.†, ¸· π,. ·· .≤,..:· ‘
‘ _.,.., _.∏., ,≤. _.·, ¸.,,.†, _...
.≥.... ¸..: ¸ƒ.†.
¸.,.. ... π,...., _,..:· ,.,,‚ _.∏.,
.., ≠...†:· ∫., ,....Ÿ· ..ƒ:· ‘ ¸.::·
.‹·ƒ.:· ≈∏. .,..::· .·,.,.∏: π,.,. ...,....
‘ √,·ƒ... π,...· ….:· ¸.,,.,∏, ∫..,
.·,.,. ‘ π....ƒ,. ≈∏. ,.... ,ƒ.:., …,,.:·
⁄ ...’ ..,...” ..,.ƒ.. .,∏≤., .,....
·.. ∫-. ∂:. ≈∏. ,,..... .,,.,, ,.∏.
.“¸ƒ,..’·
¸.,.ƒ. .,...¸· ¸· ¸.,,.,∏, ..· ¸· ≥,..,
...: ¸... ,∏. ™. .....∏: ≥,,.:· ™... ¸:
,., _-.¸· π,. .,·, _,.. _¸· ,n.†, ..
.π,≤Ÿ· ¸..,.. ¸. ¸.::· ‘ .’.≤..’·
Ωƒ..: ..·, ,,.. ƒ..: ¸.,.ƒ. ,,.,..,
·· ‘ ,....... ... ‘ ...,.... ∫ƒ. ∑ƒ...
.¸·,Ÿ· _¸· √ƒ.: _..,........ ... ...,, ¸..,..
ƒ:ƒ. ∫.≤..·, ,.,....,, √..,. .,...¸· π: ‘,
_,.. ‘ ..... ¸.,.. .., ∫ƒ,,.,: _¸· …,ƒ.
.,..ƒŸ· .,·., ‘ ≈≤,, ≥,,.:· ¸· ,., ¸....
á«Hƒæ÷G ɵjôeCG »FÉæK π°†ØH »°ùfôØdG …QhódÉH âfÉf Ωõ¡j z¢ùjQÉH AÉjôKCG{
∞jOQÉc ΩÉeCG IQÉ°ùÿG áeó°U ó©H GOó› ä’É≤àf’G ¥ƒ°ùd ¬éàj ΰù°ûfÉe
…Qƒ£°SC’G ÉÑeÉ°ùdG ¢SQÉM Qɪ∏«L π«MQ
RÎjhQ - ÚdôH
,.’ ¸· .,,,,· πn, ¿,.ƒ,. ¸,,., ¸∏.·
≈.. ,,.,.. ·,.....:· ƒ,.,. ¸.,..’· L..ƒ:·
_..· ..·,.™.†....., .π,≤Ÿ· ¸..ƒ. π.·,·
‹,.:· ,.-:· ,,..·, ..n,,’· ‘_,“¿-.:
.... ·· ,..:· ¸. ≠:.,:· ,ƒ.ƒŸ· ¸.,..’·
¸. ,..ƒŸ· _-n.· π,. ¸,,., _· ,.†.· ….:·,
∫-. ¸,’· π...:· .n,,· ‘ _,.., ..ƒ∏..,,
≈∏. ,...· .,,. ,.. .·,.,. ¸. ¸.::· •ƒ..:·
¸,,., ,,.. ’ƒ,.,·ƒ, ,,, ∫.., .¿¸.,ƒ.
.,.: ,,.,.. ..’ √.≤.....” ._,....∏:
π:,, ,..‡ ,.’ ..·” .....·, .“.∏,ƒ:
.“≥,,.∏: ._,. .,..·
·,.....:· ¸· ,.’· _.., ‘∫.. .. …...:· ¸..,
.ƒ.,.. ..· ¸∏., ¸· π,. ™,,...· ..,..: ,,.,..
Ωƒ,:· ≈......Ÿ· ·,.....:· ,...,.., .¸..ƒ. π.·,·
.,.: ,... ....... _.., ¸· ™.ƒ.,, ..:-::·
¸,,., ∫.., .™,,...· ...., ..... _, ¸,·,.
,...¸:· ,.-:· ·.,,.. ∂:. ..,” ¸.,, ‘
,.-:· ..ƒ. ‘ ’ƒ,.,·ƒ, π.., .¸∏,...:·
π.·,· ..,,.,.∏: .... ·· ,..:· ¸. ≠:.,:·
.“¸..ƒ.
RÎjhQ - ÚdôH
ƒ.,,, .,,.. ..... ¸. .,.Œƒ... ≈.....·
.,,,:· ≥,,.:· ¸,Œ ...., ._..· ..,..,’
_,’· .,,.:· …,,. ‘ ‹·ƒ.:· ≈∏. .::.::·
_.’· π,. ,.,.∏: ™,·,,: Ω.≤:· .,.: ¸.Ÿ’·
.•.≤. …· ¸,. ·· _,.:· ,,.,. ‘
π....·” ,.†.≤. ¸.,, ‘ …...:· ∫..,
,,.Ÿ· ¸., .,..,’ ƒ.,,, ,,.Ÿ· ¸. .,.Œƒ...
,·,≤:· …,.., ¸· ≈∏. ,...,ƒ.. ∂.,.,¸· .....Ÿ·
.“,ƒ.:· ≈∏.
.,.... ·,“·ƒ. .≤.,.. ..· …...:· ....·,
,.†.·, .,.,..’· ¸,..: Ωƒ,:· ≥.’ .., ‘
....., ···· ,.·,· ‘ .,.Œƒ... _· .,..,’
ƒ. .,..,’, .¿,ƒ,..,,· Ω..· ·· ,..., .≤,,.
·.. ¸.Ÿ’· …,,.:· ‘ _,,.Ÿ· _, .,... ∫,·
.L≤. .’ƒ, .-: ,,,. .., ,..ƒŸ·
.« ,..:· ¸. ≠:.,:· ≥,...:· ,,.,Ÿ· .≤.·,
√..., ···· ‘ •ƒ,,:· ¸. .,.Œƒ... ....
.‹..:· ,..ƒŸ· ‘.,,,,,’· .,..’· _... ‘,.∏:
¸,ƒ.,.,: ,,., ¸≤,,. ,,,.. ..†,· .: ≥,..,
™. .: ¸.‚ ¸.., .,..,’ π...·, .¿,ƒ,...,
¸..,. ¸ƒ∏, _· ≥,,.:· ... ...,. .,.Œƒ...
¸,,., Ω..· ,......,.¸...Ÿ· ,..ƒŸ· .,..Ÿ· _...
..,.,,.. .,:-: ≥≤. ….:· ¿,.ƒ,.
π....: ..†,· ,..ƒ.∏: ..,..:· .,·.,:· ....·,
.,.Œƒ... ,... .,. ..,,,,,’· .,..’· _...
.:ƒ, ,... ‘ .,.·,,. ¸. ≥,,. Ω..· ··
.¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· .∏.... .,∏,...
Ȫaƒf ≈àM ÜÉ«¨dG ≈∏Y ¿ôjÉÑdG ÖY’ GQÉàfɵdG ÈŒ áMGô÷G
äÉeóN øY »æ¨à°ùj äQÉŒƒà°T
áÄ«°S ájGóH ó©H ÉjOÉH’ ÜQóŸG
RÎjhQ - ójQóe
·,... ¿,.,: .≤∏. ¸. .:,:. .’,..Ÿ ..ƒ∏..,, _....
¸.::· √,.....· ≥≤.,, .., ¸,. ..,, _.,’· ,....· ≈∏.
.Ω.≤:· .,.: ¸.,..’· _,’· .,,.:· …,,. ‘ ‹·ƒ.:· ≈∏.
¸..,. π,.ƒ,: ,...Ÿ· .,.’ ..ƒ∏..,, .∏,.... ¸. ,..,
¸. ƒ..,,.· _,::· ¸..., ¸· π,. ∂:., ≥,,.:· ,:.. ,,:,
∑.,..:· ‘ .,ƒ. .,. .,...., ≈..,:· .,...:· ¸. _·,.’·
¸.,, ,·_, ∫ƒ. .· .≤,..:· ‘, .∫,’· •ƒ..:· .,.,. ,,.
π,. ...,..:., ..n.,· .,..: .≤∏. ≈.,. ƒ.. √,,:, .,.
,,,. ...... ¸.,, ,.:, .∫....:· ∑·,.· ¸. .≤∏. ,,≤, ¸·
.,.:· Ln.. ….:· ...,:,· _.,,,.. ,...:· ,,.,Ÿ· _· .,.
,..,.: ...,. ....., ...ƒ∏..,, ≈.,. ,..≤, ..n.,·
π,. π,.,. ∫,. ..... π,....∏: ..ƒ∏..,, _· .:,.. ,.†.Ÿ·
_.,.. ,_,.,.. ¸∏,, ¸.: .,≤∏:· .,.,. ¸. ..... ∞... ƒ..
≈.,. _.,.. _.,.:.. ,ƒ..,. .≤.·, ..,.∏: _.... .≤∏.
¸. ,,≤:., ,,....,. .,,.. _.·, .,,.. ¸. .≤,,. ..ƒ∏..,,
¸....,: ≥... ….:· ..ƒ∏..,, ,....· ,ƒ.:· ·.,,, .≈.,Ÿ·
‘.:ƒn,∏: _,’· .:ƒ.· ¸...¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· ‘,...«
.,,.,:· ,....
·.,· ≥:..Ÿ· ¸.,:· .,.’ ...,≤, .,,.. ƒ.,.,∏.· ≥≤. ...
ƒ...,.. ƒ,·, ..,.. ≥..., ‹·ƒ.:· ≈∏. ¸.::· √,ƒ. ¸·,ƒ.
¸. .≤,.. -. ∫,· ‘ .·..· .:-: ƒ.,.,∏.· π..., .,....
.·.,·, ....ƒ. ƒ.,,., .,..,., ∫,·,·, ≥,,:
,..., ¸· π,. .- .≤,..:· ‘ ™,·,:· ..,:· ƒ,.,. ....·,
.·· .≤,..:· ‘ .,.....· .,..,.,
...,, _.·,.,. ¸. •.≤. ... ƒ.,.,∏.· .,.., ,,..·,
..,, ƒ.,.,∏.· Ω.≤., .•.≤. .-: ... ƒ...,.. .,.., ..Œ
.≤,..:· ‘ ¸,., ..... .,.., .∏., .., .,..,., ≥,,: ¸.
·.,..... ≥.... .-: .., ¸.::· ..,:· ....ƒ. ....·, ·«
.,,,“ ...., ·.,’ .,.,:· ....ƒ. .,, .·.,· .,,,“ ¸.
,.-:· ,,, ¸· π,. .:.::· ..,:· π,.... ≈∏. .......
ƒ,.,. .,:ƒ. ¸.::· •ƒ..:· ‘ ..≤.. .,..,. .,. ¸.,:·
.≈.,Ÿ· π.·. _¸·
π≤..Ÿ·, ¸.,,..:· .,..,..· ,.... .·.. .,, .,.,. ≥..·,
≈...·, ƒ...,.. ∑.,.. ,. ‘ ..ƒ∏..,, ¸. ..... ƒ.,.,∏.’
π,. «· .≤,..:· ‘ ...,..:· ¸. ...,· .,ƒ. .,. .,....,
¸. ._.’· .≤,..:· ‘ _....· ..,:· .,..,., π..., ¸·
.¸∏..’· ..ƒ:·
.,ƒ. ...,. Ω.. .,..,..· ∂∏. _... πn, ƒ.,.,∏.· ¸..,
.,..,..’· ,,ƒ..:· _... ,... ‘ ..ƒ∏..,, ™. ·· ∫....,
.¸...Ÿ· ¸ƒ,..’·
™. .·..· ¸,., .,∏,,..· ∫.... ._,.· ..,,.,. ‘,
Ω..· ...,· ≈∏. ·· _.,.,, ∫.,, ,... ...,, ¸....,: ..,.†.
.ƒ.,. ..∏,..
RÎjhQ - ¿É°TQƒµfGôa ,ÉÑ°S
¸...Ÿ· _..ƒ: ≥,,. ,,.. .,,:ƒ, ∂,,,¸· ™.ƒ.
¸· ._..· ..·,.,..∏: “· ’ƒ.,ƒ.” ⁄..:· .:ƒn,:
..,,,. .,,..:...· .≤... Ω·,,¸· ¸. ≥,,.:· ¸,..,
¸.,. …..∏..:· ≥....:· ,·,....· ‘ ..≤: ¸. ·¸..
¸...,.:· ∫,·ƒ..Ÿ· ≠∏,·, .π,≤Ÿ· ,..ƒŸ· ,,.. ¸.ƒ.,·,
.∫,’· _..· ..,.∏, _.,.. ..,..· .., _,....:·
.≥,,.:· ·..≥..., ..· .,.’· ·.. ≥≤– ‘ ≥:· ,..”
....·, .“.·ƒ,’· ≥...,, ... ,·,....’· ,.,
...,.n. ≈∏. ∫ƒ..◊· ‘ ..,., ,,..·”
....., .,:.. ≥,,.:· .ƒ. ¸...,
..,...∏: ..·.·.....·
_.., ¸.:· .,.≤.:·
.,.,,·ƒ. ..,∏.
..π,≤Ÿ· Ω..:·
,.· ..·
.≤... ,... ™.ƒ., ..· _· .,,:ƒ, ,...·, .“¸.,,:
ƒ,.ƒ, ‘ ,.’· _.., ‘ .,.. ¸∏.· ..,., .,,..:...·
π,≤Ÿ· ¸ƒ,..’· ,,≤Ÿ· .,:.n,· _.,.. ∫ƒ∏., ¸...Ÿ·
¸,..,, ..,:.. ≥,,.:· _... ..... ¸. .. ƒ.,
.,.,. ‘ _..ƒ: ™. ···« ⁄..:· πn, ¸.ƒ.,·, .....
_· ∫.≤..’· ∫....., ,,,.≤. ..n,,, …,..· Ω..:·
π... ≈∏. π..., ⁄ ..· ...,.. .:.., .¸.· _,.
.≤∏..Ÿ· π....Ÿ· ¸· ∫.. .,,:ƒ, ¸.: ._..ƒ: ¸. .,.·,
,..ƒ.∏: ¸.....’· _.,..:., ,.. ….:· ¸.ƒ.,·,,
,,.,. ‘ .,:.. ™,·,:· ,.,Ÿ· π..,, .,:·,..· ‘
.,.,.,” .™,.., ..,∏. ,., _≤....∏: ⁄..:· .:ƒn,
.,..†. ·.ƒ,, ≥,,.:· ∫.,, ..,∏. ¸., π.....
¸.,.· _· ...·. ¿..– ...,ƒ...Ÿ· ≈∏.· ≈∏. .......∏:
._,’· .ƒn.· ¸. ..,..’· ,ƒ. _,.· .,.,.·,..·
π,· ¸. π..≤. .,...Ÿ· …,,.:· ‘ ,.∏:· √ _., ,.’·
..≤,:· ‘ π... ....,, .·,.....’· _†., ≥,≤–
¸.:” ..,n...·, .“.≤,...Ÿ· ‘ ,.,.:· .:-::· ¸...
..,..ƒ, ,....... π:. ¸...:· ‘ ,·,....’· ..,· ƒ:
..ƒ., .·,..:...’· ¸.,.· _ƒ...._· ¿..–∂...
_..ƒ: ¸∏.·, .“.≤,≤– π,· ¸. π..., .,:· ™∏n..
..ƒ.› ,.†, ..... ...,.. ∞:.– ¸· ƒ,.ƒ, ‘
.ƒ....· ·,≤. ¸,:ƒ,· ¸. .... ..,....· ......
.≥,,.:· ,,..· ¸. ..Ÿ· ‘ -. ≈∏.
QGôªà°SG »`a ≥ãj z¢ùJƒd{ ≥jôa
πÑ≤ŸG z1 ’ƒeQƒa{ º°SƒÃ øfƒµjGQ
á°VÉjQ
23
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:-::·
ájƒ«°SB’G ádƒ£ÑdG »`a ¢ûjOÓéæH ≈∏Y É櫪K GRƒa Rôëj »cƒ¡dG Öîàæe
Ωó≤dG Iôc »HQóŸ áeó≤àŸG IQhódÉH áØãµe á«∏ªYh ájô¶f ¢ShQO
»µeQódG ô°UÉf øH óªfi ` QƒÑŸ’Gƒc
≈∏. ..,. ·,ƒ. ¸.ƒ,∏: ¸.:ƒ:· ..,.... ≥≤.
.:ƒ.· ¸... ∂:., .·. ..,.., _.,.-.., ,....
¸.:·, ¸.ƒ,∏: ......:· .,..· _... .:ƒn, ¸. .,..::·
..,,,:.Ÿ· √ƒ,,¸· ..,.. .,:·..· ¸.†.–
≈∏. .ƒ....·, ,ƒ.:· π,· ¸. ..,.... ,.:,
≈,.·, ._,’· ≥....:· ... .·,.,Ÿ· ..,,›
,.... .∏... ∞,:. ..,, ...≤.. ∫,’· •ƒ..:·
¸.::· •ƒ..:· ‘ .·,.,Ÿ· .....·, .…,:...:· ,..
·ƒ.,.†,: ..,,.’ π,. ¸. .ƒ,.Ÿ· .....†. ™.
,...Ÿ· π...,, .¸.::· •ƒ..:· ‘ .·..· .:-:
¸,...: ¸.::· .·,.,Ÿ· •ƒ.. ‘_...¸..,.-..,:·
¸,.. π..., . · . ..,.., ..,.... Ω.≤., .·,.,Ÿ·
_:.:· ˆ·.,. ¸, ¸,· ¸.ƒ,∏: ¸.:ƒ:· ..,....
...∏:· ,.,..., .·,.,Ÿ· ‘ ,.’ π.†.· .,.., ≈∏.
≈∏. ..,.... π..., ,ƒ.:· ·.,,, ..:ƒn,∏: .,..:·
π...,, .,, ,.,. ƒ., ..ƒ..Ÿ· ‘ .:.::· ,.,Ÿ·
.∞,....:· ..,,.,. ‘ _,’· ..ƒ..Ÿ· ™,·, ...-Ÿ
_..:· ._..≤∏, Ωƒ,:· _,’· ..ƒ..Ÿ· ,......,
¸.,.,:· _.’· ..≤∏:· ™.., ..,. .¸......,, .,,,..
¸.n...·, ..,.,. ..·,.,. ..,.... ·.,, ..,,,:..,
,.· ‘ ¸..,.-..,:· ,...Ÿ· ≈.,. _¸· ∫ƒ..ƒ:·
....· ¸.:·, ._,’· ,...:· ≥....:· ‘ .,..... ¸.
,.◊· ™. .·..,Ÿ· ≈∏. ¸..,.-..,:· ,...Ÿ· .,,.
¸..,.-..,:· ,...Ÿ· ..., ..,....:· ≥:..Ÿ· ‘
...,.: .∏.., ...,. .... ¸. ..,..:· ,..., ¸·
.,... ≥:..,: ....,. ‘ ...... ….:· ,ƒ...ƒ,
L... ..,.:· ...,¸· ‘ ....,. _.,.. ¸...◊· ...·,
,,..,: ..,.... ≈.,Ÿ .:ƒ.., .., ¸..,.-..,:·
...., ·.,,: ._,...Ÿ· _, ··ƒ...., .,.. ,.· ,.∏:·
._,.,.∏: ∫ƒ..ƒ:· .∏. ™. ,.∏Ÿ· L.., ,·ƒ.
¸. π,,.. ...’ .,..,. .,. ,.. ,.... ,,.,
.ƒ.,, .¸..,.-..,:· _.,.◊· ....,· _.,:· .,,
.∏.., .,.... .,.· ¸. _,.· ...,, ..,....
,..≤:· ¸.:, .,.,. ...... ….:· …....:· ¸-..:
_.,. .≥≤fi ... ¸. ..,.... Ω,., ,..,’·
¸. .·,.,Ÿ· ..,.. ¸....· π,· ¸. √.ƒ,, ..,....
π,, ,.∏:., .≤n.Ÿ· ≥∏., L. ‘ ,...:· ∫-.
_.ƒ. ¸.... ..... ..:.. .... ¸., .π,,:
‘ ...... ….:·, …,:...:· ,.. ,...,: ..,,.
∫,· π,.... ..∏.. _.,.◊· .,, ..., ≈.,Ÿ· L..,
..·,.,Ÿ· ,.. ¸. ·· .≤,..:· ‘ .·,.,Ÿ· .·..·
≈∏. ..,n,.. _.,. ‘ ¸.:ƒ:· ..,.... ,....·
.ƒ.fi, _.ƒ. ¸.... ≥:..Ÿ· ∫-.¸. L..ƒ:· L.
..,.... Ω.≤., ∫,’· •ƒ..:· .·..· ¸,...: .,ƒ....
.∞,:. ..,, ¸.:ƒ:·
._,. .,.,, ¸.::· .·,.,Ÿ· •ƒ.. ¸.≤,,.:· ∫,.,
..,...Ÿ .,,... .,∏.†.· ™. π,....:· π,· ¸.
.·,.,Ÿ· ‘ .,n.· _.,.:· _,· ..,.·, .¸.:ƒ:·
∫-. ¸. ¸..,.-..,:· ,....∏: ·. .≤,..:· ‘
_,· ,.....· ·. .≤,..:· ..,.., ..,.,. ....
¸.:ƒ:· ..,...Ÿ .·,.,Ÿ· ‘ .,.·,.· ..,..,:·
¸. ..∏.. ..·¸, _.,,ƒ. ..fi _.....Ÿ· ......
≥.... .-: ’¸· _†“ ⁄, ..:.::· ..,:· π,....
¸. ..,...Ÿ .:.::· ..,:· ,:.. ,..., ∞,.†,:
,.,..: .≤≤fi ...,. ¸.,.. .., ..:.. ....
¿,,.·, .·,.,Ÿ· ”, ¸. ..,.... ·.. ._†...
..,...¸· .., _.,,ƒ. ..fi ....·.Ÿ …,·,n..’·
Ω.≤. ‘ ,.... .‡ .,..,’· √... ‘ ¸∏.†. ...,
..·..· ∫,· π...,: Ωƒ.,∏: ¸..,.-..,:· ,...Ÿ·
...fi ,..,.. ,,.,Ÿ· ≥,,: ¸. .. .≤,..:· ‘
.ƒ,› .., .,.·,, .,.., ≈∏. ..,.... π...
...... «. .≤,..:· ‘ Ωƒ.,:· .≤n.. ‘ _,.
.¸..,.-..,:· ≈.,Ÿ· _, ≈∏. .,. ,:.. ,...,
≈∏. .,.ƒ.,:· ..,n,.. Ω...¸· ..,.... .,..,,
‘ ..n.’· ,...,· ≈∏. _....Ÿ· ,.,,¸·, .·,.,Ÿ·
.::.::· .,.·,.· .,..,:· ¸...: ,... ....:· .≤n..
.,,,ƒ... ¸≤.· .,Ÿ· √.., ·. .≤,..:· ‘ ..,...Ÿ
..,...Ÿ ™,·,:· ..,:· π,.... ..∏.. ,:.. ,...,
,...Ÿ· ∫ƒ... ·· .≤,..:· .,..., .¸.:ƒ:·
¸.:, .: .,.·,.· ..,..,:· ∫,· ≈∏. ¸..,.-..,:·
.,..:· ..ƒ,.’ ¸...·, .¿,..∏: .,.:· ..,· ......
.∏,.. .... ¸.:·, ._.’· ≥....:· ‘ ....,:· ¸.
….:· _,.:· .·.’· .., .·..’· .∏. .....†.
_.≤,.., .·,.,Ÿ· ..,..· π,., ...ƒ,.’ ., ,,:
.,.·,, .,.., ≈∏. ¸..,.-..,:· ,...Ÿ· π..–
¸.., ¸ƒ.‡ ≥,,: ¸. ¸.::· .... .,.. π...
..,.., ¸.:ƒ:· ..,.... Ω.≤., .·,.,Ÿ· ¸,...: .√...
¿,..:· ... .·,.,Ÿ· ..,.¸· ,ƒ., .._,. .·,.,. ‘ · .
¸...:· ..–’· _.,., ..., ∫· ¸∏. ¸, ±ƒ.fi
.·.’· ≈∏. ¸.ƒ,∏: ¸.:ƒ:· ..,.... .:., ¸.ƒ,∏:
.≥,,.:· .,≤≤. ¸.:· .,,..,¸’· ..,..:·, ._,.:·
™,·, ..≤: ‘ ≥,,.∏: ... ,ƒ.:· ....· ∫· ¸..·,
..,:· ≥,≤– ƒ.. ..,Ÿ· π,,...: _,’· ..ƒ..Ÿ·
∫,’· ∞,....:· _,. ¸... ∫ƒ..ƒ:· ƒ., _,.:·
_,. ,.‚¸· ƒ., .,.≤:· ‘..,.... .... π.†.· ¸.,
...,.... .,∏. π... ƒ:
»°Tƒ∏ÑdG ∫OÉY -ájDhôdG
...≤.Ÿ· .,,.:., ,,..,.... ¸ƒ,,.Ÿ· π..·ƒ,
..:., ….:·, .L≤... (A _ƒ...Ÿ· ‘ _,,..∏:
¸..,.. ¸. ¸.::· ≈.., .,.: ¸...:· ..–’·
,,ƒn.: .,:◊· ..–’· ¸... ,.:¸· ‘ ∂:., .π,≤Ÿ·
,....,, ......’· ™,., ≈∏. _,....:· _,,.Ÿ·
√.....,, ¸..fi ≈.†.,. ¸·,,¸’· ,....Ÿ· .,,.
‘ ,:..,, .. ,,·.¸· ,,, ≈∏. ⁄..., ¸..ƒ∏,:· ..fi
...n∏..:· .,..· ∞∏.fl ¸ƒ∏:, . ,,.. ·· .,,.:·
.,,:. .·,...fi .·,,¸· ≈∏. .,,.:· ,...,, π....·
.∏∏.. ... .,..ƒ, ™....,∏.., ¸,,.. ¸.,.. _...,
¸. .,..∏: ƒ,.,.:., ...,,..:· _†., .·,....Ÿ·
∂:... .... ... .,,.Ÿ· .,, Ωƒ≤, ¸.:· .,..:· Ω.,Ÿ·
.,..,·, .,..... ¸.ƒ, π..., .,...≤. ....∏,
,.∏:· _,:, .,nn.· ,.·ƒ.· ≈∏. .,,.:· ,,.fi
.,,..:· …... π:‡ ….,.:· _..ƒ, . .·, ..:,.◊·
..,,‡ .... .,,.:· ¸· ≈∏. .,,.:., _.,...Ÿ· ..·,
. ...ƒ. ..,∏.., .,,:. .·,...fi ≈∏. .∏....·,
,,,· ≈∏. . ,..:· ‘ _,. π...,, ...... .,,.:· ¸·
⁄.. ‘ .,.,...:· ,.·ƒ.· ,,,·, ..:,.◊· Ln.·
_.,....∏: ,,.... .,,.:· ¸· _¸· ·_... .Ω.≤:· .,.
.,,,..:· ∫.›‘.,:,. ...,.. ≈∏. ∫ƒ..◊· ...,.
…,,. ‘ .,..’· ...,≤, _,,..∏: ∂:. ¸., .‡
,.., .π,≤Ÿ· ¸.,... ,,.. ‘≥∏n., ….:· _.,.Ÿ·
¸. π..·ƒ.Ÿ· Ω....’· π: ‘ .,....¸· ¸... .,,.:· ¸·
.....:· _-:¸’ Ω.≤:· .,.: ¸...:· ..–’· π,.
…,,.:· ,..ƒŸ· ¸. · ,.,..· _.,.Ÿ· ,,. ¸. _,’·
¸..,.. ¸. ,... .:.::· ‘ ≥∏n.,.. ….:· .,..·
≈∏. _.,.Ÿ· …,,. .n,·, ,.·ƒ: _... .,..π,≤Ÿ·
…,,. ‘ …...:· .ƒ≤, ….:· ,,.Ÿ· ∫ƒ... .,,,..
._ƒ....∏: ,,,..:· ...,.. ≈∏. _.,.Ÿ·
..fi, …....:· π.... ,,... .,,.:., ∑,...,,
.,.ƒ. ..fi, ≥,ƒ..:· …... ¸. ….,...:· ¸∏.
¸..ƒ∏,:· _.,,,. ¸..fi, ,..: …... ¸. …,.†◊·
.:.., .….,..,:· π,., π,,.., ..†,.:· …... ¸.
⁄... ..,∏., .....Ÿ· …... ¸. ¸∏.ƒ.:· ...,
,.... …... ¸. ¸..ƒ∏,:· π,.....¸· ,,.·,,¸·, ¸∏,..:·
.,..., ¸.,.Ÿ· .,,.. ,..:, …ƒ∏.:· ∑,.,. ...·,
.,... ⁄..., .,,,.:· …... ¸. ¸..,..:· ,....
….,...ƒ,:· π,,.. _..,, .,..ƒ, …... ¸. …,.◊·
..fi _..ƒ,, ,.,..:· …... ¸. L,·,Ÿ· _.,,.¸·,
…...·,:· .,... _.,.., ,,..:· …... ¸. ….,.:·
…... ¸. ¸·,,.:· ∞,.. .,›, ..... …... ¸.
.,., …... ¸. …,.◊· ..fi ,...., …¸.
¸,..,:· π,.....¸· ,ƒ≤.,, …,·,.:· ..fi .ƒ....,
,,,.. _.,.. _¸· .....¸’., ,... …... …... ¸.
.Ω-..:· …... ¸. ¸..ƒ∏,:·
IôM áHöV
¿É«∏©dG óªfi
»ÑŸhC’G ÖîàæŸG êhôN
..∏‡‘...≤Ÿ· ..,,Ÿ,’· ..,....∏: ,,∏.· .:ƒn, Ω.≤:· .,.: ¸,Ÿ,’· ..,.... ¸.,
..ƒ., ·.:ƒn,:· ‘ ™,·,:· ,.,Ÿ., ≈...·, .L≤. ..·, ,ƒ., _.,.... .∏,..., ¸,,.,:·
_. ¿,,.., ¸...,,:· L..ƒ:·, .,....:· .,.:· ¸ƒ.: ¸.. ⁄ ™,·,:· ,.,Ÿ., ¸,Ÿ,’·
¸..:· ,,.Ÿ· ..·.,· ¸.:· ,·..’·, ,.,..’·, ·.:ƒn,:· ¸. _...ƒ:· ‹.., .™.ƒ.Ÿ·
.,., .:ƒn,:· ‘ ,...Ÿ· ƒ,.’ .: _.,.. ….:· .,...:· _..,¸’· .... ,....∏:
¸..:· ,,.Ÿ· ¸· _.,.Ÿ· ¸. ¸.., .,Ÿ., .:ƒ,≤. ...,: ,·..· ¸. ..,...:· _. ..·,:·
.., ... .:ƒn,:· ∫,.,.,.:, ..:ƒn,:· ‘,...Ÿ· ..,...Ÿ ∫ƒ∏◊·, ..,,..,™.., ..
·,....∏: ..,,.,Ÿ· ∫,.,...,....‘™..,, ..:ƒn,∏: .,....,...,, π.., ⁄, π,ƒ:
¸. .......’· Ω.., ..,.,:., .∏,∏:· .,..· .., .,....:· .,.:· .: _.,... ,.· _...¸·
..∏, .., .....: π., ,,:, ⁄, .:ƒn,:· ‘ .¸.. π. ,...Ÿ· ,..., ..≤,...:· _.,,.:·
.,:.:. ¸.. ,....∏: .,,. ….:· .·..¸’· ¸· ,., .,...,, .,.,. ..,....¸· ¸. ¸ƒ,.-:·
.,:.◊· ,...Ÿ· ,..... ¸· ¸. .... .,.....’· .∏...Ÿ· ¸.:, .∏,ƒ: .,. ..., ..,..∏:
,.,.· π:, .≤,...:· .·,....Ÿ· ,:.. ‘ ..,·ƒ.. ¸.. ⁄ .:ƒn,:· ‘ ..,... ¸.:·,
π. ‘ ·..., ,....,...· ,., ,: ·.., _,.’ ¸.....,, ,,., .∏,ƒ: ..Ÿ, ¸ ..:·
,≤...·, ...... ‘ ,,..., ,. ¸,.:· _,.-:· ≈∏. ,....· .,.,.:· ‘ . .· ,., ,.....
™. ·ƒ,.∏, ⁄, .,...Ÿ· .·..¸·, .·,..... ,,.:.. _...:· ¸,. .:ƒn,:· ‘ ,,,∏.
≈∏. ,:· ·.., ·L≤. ™,,...., .:ƒn,:· π,. ..,,.,Ÿ· ¸. π,∏. ... _ƒ.. _†.,:· ,,.†.,
..· ·ƒ..≤, ’· ≈.“· ·.,.,.:· ‘ ...,:, .,·.,:· ... ........ ..,:ƒ. ™..,, Ω.....’·
,.... ,,∏.., ’·, .,·ƒ..Ÿ· .,·., ‘ ·ƒ:·,.. ,, .’ _,.-:· ≈∏. ¸...,,:· L..ƒ:· ¸.
..,..., ,· .,.,. .... .·ƒ.. ,...Ÿ· ‘ ._:. .,.. ..n.· ∑..,. .:ƒn,:· ‘ ,...Ÿ·
_.ƒ∏.· ,.,, ...,., ..... ....≤....· ≈∏. Ω... ¸,Ÿ,’.. ..,..... ,.. ¸· ≈.“·,
,,, ·.:ƒn,:· ‘...... ,: ,...Ÿ· .·.’.,≤,≤◊· ,.,..’· ..,.., ...·, .:,.:≈∏.
...... .,...
.(.,.. .,..... L≤. .∏≤:·, ...,...:· ≈∏. ¸ƒ∏..., ¸,_:. ..,,.. ,.·
mam5155@hotmail.com
óªfi óªMCG -ájDhôdG
.,.·.:· ,:.nŸ· ._., _..· ._.’· ......:· ∫-. .......
.,..:· ...., ….:· .·.’· .., .∫,ƒ, ,,∏,. ¸...,.:· ,,.Ÿ· .:..¸’
..,...,,:· ..,...Ÿ·, ¸....,’· π..·ƒ.:· ™.·ƒ. ¸....... ¸.
Ω.≤:· .,.: ¸,Ÿ,’· ..,.... .,,. ‘ ,,... .. .“∞,..†:·“,
∫...· ¸.:·, ..,,Ÿ,’· ..,....∏: ......· ,,∏.· _... .:ƒn,,
≈∏. ..,.... .,,. π..., .∫,’· _..· ..... .,,∏. ,....:·
.:.::· ¸,,.,Ÿ· .,.– .·,.,. ‘ ,... ¸· .., .™,·,:· ,.,Ÿ·
.,,., .-. ..,.., ,,,,:· .-.,, .,ƒ.:· Ω..· ™,·,:·,
¸..:· ,,.Ÿ· ∫,ƒ, .:..¸., …,,.:· ¸,...:· ¸. ... ..,:.n.
,...Ÿ· .,. .. ¸.:· “....·ƒ.Ÿ·” _.,,.:· .., ,....∏:
· .,., · ,ƒ. ≥≤. .. ¸,Ÿ,’· ..,.... ¸.., ..:ƒn,:· ‘
.≤..· .,:-:,, …,n≤:· .≤,≤.. ,....≈∏. ..,.:ƒn,:.,
Ω.n..¸· ,...Ÿ· ¸· ’¸· ≥,,.∏: .... .. ¸,,:· ¸· ™,..·
¿,.,: ¸..,.:· ∞... ‘ ∞,.†...Ÿ· ,...Ÿ· ...ƒ.n,
.,...:, ≥,.†∏: ,.,:· ¸. .., .,,,., .,....,. ..· ¸.. ¸. ƒ., ..:ƒn,:· _.,.. ¸.
.., ¸,. .,.,,.,
¸..:· ,ƒ.†◊·, .,,∏..:· ,....:· .., …,,.:· ¸,...:·, ,ƒ,..· ..., Ω.. ¸..,,
.., ¸,. .,...:, ….ƒ...:· ,.†.’· ¸. _,· .,.... ≈≤∏. ….:· ,....∏: “π,,,:·”
,... . .· ’¸· .¸..,.:· ∞...: .∏..., ,n. ≈∏. .,:-:, √,ƒ. ¸. ,.,:· ≈∏.,
.-.,, ,... ..· _. ..:.::· ,.,Ÿ· ≈∏. .,ƒ.:· _....,: ¸,,.,:· ¸.
.,,,,:·
Ω.≤, ⁄ ¸,Ÿ,’· ¸· ∫,ƒ, ,.≤... _,, .¸..:· _ƒ...Ÿ· ≈∏.,
.≤n.Ÿ· ¸... ≈∏. ..,,.,Ÿ· .·,. .,,:.. ‘ ≈...·, .: ™..., ..
.,... ,.ƒ.. .,∏... .‰,. ._,.-:· _, ..,. .·,.:· π≤.,
,· _·,, .,· ∑... ¸.. ⁄, .. ..“ .,.ƒ.,:· ..,.:· .,..
¸,Ÿ,’· ¸,.’¸. ·_,. ·... ¸· ,., ..... ...,: ™,,....
.∫,’· ¸.:ƒ:· ,...Ÿ· ..... ¸... ·,.,·ƒ., ·ƒ,.:
,,.Ÿ· .:..¸., …,,.:· L..ƒ:., .·ƒ..· .,:.:,
. ,.· ,ƒ∏..’· ,.,., ....·, . ,.. .,· ,, ,.≤. Ω..:
.,,ƒn.:·,
z5 »é«∏N{ »`a »ÑŸhC’G ÉæÑîàæŸ z∞«©°†dG{ AGOC’G ó©H ∫QƒH »°ùfôØdG ádÉbEÉH ÖdÉ£ŸG óYÉ°üJ
www.alroya.info
Ω···- _.n...· ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ∫·ƒ.. ¸. ·· ..:·::·
,...:·, ......∏: .,·,,:· .....·ƒ. ¸. ,....
·..«···· ._.s.. ·..«···· .∞...
··· .….,¸:· ,.,:· -.- ,._. ..·..·,Ÿ·
¸... ..n∏.. L≤...
info@alroya.info ¸,,μ:’· .,¸:·
RÎjhQ -ähÒH
..,∏. π,..,.. ¸..,∏:· ¸...:· ∫,.
π... ¸,... ≈∏. √.ƒ. ¸.n,. ™. ..ƒ..
.,:....:· .,...†:· ‘ ¸:·,:· ,,,◊· ¸..
....,,,. ..,:... .∏≤..· .,. ..,_,:
,,.., Ω..:· ·.. .,...:...· .,:,.:· ∂,∏.,
..·,:· ‘ .,..’· .·,.ƒ.:·
¸., _¸· ,ƒ.†◊· ....· .., .,,.. ¸.
….:· ..≤.:· ∂:. _¸·, ..ƒ..’·, _†,,’·
.....≤: √,.,..· ‘ π,..,.. .,∏. π....·
_.,,,. .ƒ.fi π.·,:· ¸.,n..∏.:· ,....:·
¸.:· ..,..’., ,· .,,.μ, ¸.:· ≈≤,..ƒŸ.,,
....:· ¸. _:μ:· .,,. .,,.. ¸. ......
¸. _:μ:· .,,. ..·.∏: ..ƒ.:·, ¸ƒ...·,
.·,· ...ƒ:· _..., .·..· ™. ¸μ: ..,:·
.ƒ.:·, .ƒ..:· ∫·. ¸. ∫ƒ≤, ¸· π,..,..
∫...·, .ƒ,ƒ. ,◊· ∫ƒ≤. ¸· .,,., ’”
≈.s ,,.∏: ’ ∫ƒ≤. ¸· .,,. .ƒ,ƒ.
,,◊· ..... ¸.., ,,.∏: ≈... ’ . ,,.
..... ¸. _s· _.. ≈∏.. .“≈≤, _.∏.
.s,.... √.ƒ. ..,∏. L,.. .....:· ∞...,
.,,∏. .,. ¸.:· .,,.ƒ:· ƒ∏∏,...:· .:·
¸. ..., Ω.., ...,∏. …,... .≤,≤.. ¸,·
,....:· .,.:.. ,.s ¸.:· .,.≤:· ...,..·
..s ._.,,,. .ƒ.fi π.·,:· ¸.,n..∏.:·
….– ¸...:...· ,ƒ,.. ..,., ..,..· Ω..
¸. .,..Ÿ·, .,ƒ...Ÿ· .,..’· ¸...,’· πs
….:· ..... .....,: ..,, .·_... ∫ƒ...
.,,...:· .,∏.’· ,,◊· Ω.,· .∏,: ..,.., ⁄
..,, .····, ··«. ¸... _, .,·. ¸.:·
_.∏,·,: ..,.. ‘ ¸,_... .., π.◊·
...., ·,.. .· •ƒ≤.. ¸. ·,...· .,:....:·
‘....· .·.. _∏..Ÿ· .,... ...:· ≈.,.·
¸ƒ,..., .,∏,., ..,... .,,:.. .,.n≤. ..,..
.,...†:., _.,,,:· .≤n.. ,... ,....· ,.
¸.,..:· ˆ· ,,. π≤.. .,_,: .,,ƒ..·
.≈.,.· ...., ·,.. ·. •ƒ≤.. _¸· _.·
.·,:· _,.. ‘ ∂,∏., .≤n.. ...s,
¸..·,’· ¸. ¿,,·ƒ.. _·:¸’ ...,.. ..
.,,ƒ.. ‘ ,.·.:· ∫..≤:· ,,.., .,,ƒ..:·
_¸· Ω..:· ·.. ....,,,Ÿ· π≤. ≈.....· ..
.,.., ..,_, ¸.·ƒ.. ‘ ..,..· .≤n..
.... ..:μ. .,..· .·.·,,¸· π,..,.. π..
L,fi ‘ .ƒ.ƒ:· ¸. ,·,,:· .·,.,..
_¸· π..ƒ. ¸.:· _,..Ÿ· .≤∏.·, ∫....’·
.,..· .·..· …’ . ,..– π.◊· π...
...,.:
ä’ÉcƒdG -∑Qƒjƒ«f
¸,ƒ∏: ..,..:· ¸·.≤. .,..· _¸· .,,: ...·,. .∏..ƒ.
.,,∏..:· ,.:’· _.... .,..μ.¸’ ,.‚¸’· π,. ..·,:·
πs _, ¸. ... _¸· ....,,:· _... .,. π.n∏: .∏...Ÿ·
¸.:· ....Ÿ· ..,’ƒ:· ≈. ..·.,:· ¸. _..., .·.,.. ,...
..,,.‚¸’· ¸,.... ≈∏. ¸,∏..:· _:..:· .,.... ¸.
.,...¸’· ≈. ......Ÿ· π.·ƒ.:· ,.· ¸. ..·.,:· ...,
.,,,..:· .,,.:· Ω.:..· Ω.. .,.. _.·,.’· ¸. .,..:.,
. .ƒ,.. _s’· π.◊· ,μ.., .,...¸’· _.,. .....†.,
.π.·ƒ◊· ...,.,:· _,
¸· _¸· ...,’· .,. .,...· ….:· ..ƒ:· ‘ ∂:. ¸..,,
_... ¸. ¸,:..:· ...... _.,. ¸. .,,. ..,.’· ..·.,
L..., ,μ..:., .,...¸’· ,:.fl ...,,, . ,ƒ.... .·.:·
.,... ¸., .,,..,. ¸. ≥.’ .., ‘ ™..,Ÿ· Ω.:·
Ωƒ∏.” .∏› ‘ .,... ¸.:· ...,’· .,...· ._,.·
...·,, ¸· ..,.¸’· ≈∏.” ..,....· ...... ,n:·
,,... ...·,:· ...·,,ƒ∏,μ:· ¸. _.∏..:·, ..·.,:·
.,∏.: ¸≤. ’ ., .· ’¸· Ω’· ..·., ¸. _.∏..:· ¸. . .,,..
.≤.’ π.·,. ‘ .,...:· .·μ..Ÿ· ¸. .,..:., .,...¸’·
.,.,...· ¸.
Oƒ°SC’Gh¢†«HC’ÉHIógGRá∏ØM‘ á°SÉ«°ùdGhÖ◊ÉH≈æ¨àj áØ«∏N π«°SQÉe
á檰ùdG øe πØ£dG ≈ªëj ’ áfGóÑdG äÉMGô÷ ΩC’G ´ƒ°†N
Ü.±.CG -Êó«°S
¸...’· ¸. _†., _.,., ...,:·,..· ‘
∫·ƒ: .,.μ..:· ¸.,Ÿ· ‘ ⁄..:· ‘ ,n.’·
,,....μ, ¸· _¸· ..· ,∏. ¸,. ¸. .·ƒ...
..... ¸ƒ.,.., ,., ...¸.μ..:·
.,. ¸.Ÿ· ƒ.. .... ∞.·,,:· √.,.
.¸·,..:·, ¸·.,.· ≈∏. ,ƒ:.:· .,,∏. π,..,
...,...:· ..,μ. ¸. ,,≤:., _.,.. ¸.:·
.,.... ∫ƒ. ...∏. ¸., .....:· ¸.†“,
..≤,.. .,,·, ‘ ,· .,∏. ‘ ..·,, .,.,,
¸.μ..:· .,....μ, ¸· .. ....∏. ,.... ., .μ:
¸...’· _,. ∫ƒ≤,, ..... _,... πμ..,
., π..., .. . ,:.. ….:· ,,,∏. ,,..·
_.....’· _†., ¸¸· .......∏: ¸.μ..:·
.“¡·,..:., ¸,·.,,, ™∏,:· ,,,∏. ,n,..,
πs ™,, ¸,.,,, ,, .¸· ¸ƒ:ƒ≤,.” ∞,.†,,
¸..· .,. _.,: .∏, _¸· ∫.≤..’·, ,,..μ∏.‡
.“·..∏,,ƒ,. π:.
.– ¸....’· _.,., .... .·ƒ... ...
...∏. ¸,. ¸. ¸...’· ™. ..·, ∞≤..
. ..·,. ... ¸...’· .ƒ,, ∞...μ, .....,
,· ¸μ..:· ¸.μ. _,.. π:. ._.. ... ™.
,,..· ∫ƒ. .. ≈∏. .∫,.Ÿ· ‘ ,,.,. ∫...·
¸. ¸... ...·ƒ,. .,:·,..· ,.†., .,,,∏.
,s...:·, ¸...’.s .⁄..:· ‘ . ,... _s’·
π.≤. ¸· .,.μ, ¸.:· ,.,:· π,....,
¸μ: ...,... ≥.... ¸ƒ.†. ‘ ¸....¸’·
.,... ¸...’· .....: ¸. ..,..:· .. ,.ƒ:·
., ...·, ..., _, ..... ¸·,,,, · .,
,.... ...·ƒ,◊· √.. ¸’ .....:· ‘ ..,.,
πμ.,, ¸s ∫ƒ≤,, .¸....’· ¸. ,·,.’·
‘ ¸...’., .≤∏..Ÿ· ...,’· ..., ,,..
¸...’· _,, ’ ¸....¸’· ¸¸· ¸,ƒ,∏. ....,
.. .,:.. _...:· ¸· ·.s·ƒ. ....,’· .,,:.. ‘
¸...’· ¸. .∏,∏. ,...· .., ≈∏. ¸ƒ..,.,
...,:· ∞,.†,, .∂:., ,,..,.. ¸,. ¸.
_.,:, .¸...’· ≈∏. · ,n. πμ... ¸..”
‘ _,, .. ∏. ‹·,..’· ¸:·ƒŸ.. ._.μ.:·
..·ƒ◊· .,,:.. ™≤., .“.,n. ≈..· ...,.
‘ ,· ..,,’· ‘ .,:·,..· ‘ .,n.·
..·ƒ. π.... ..,. ..∏..≤:· .·,:· ¸....·
.·,.· .,.ƒ. .···- .... ‘, .¸.Ÿ· ‘ .∏,∏.
,‰ ≈..· .,...: ¸· .., ¸,ƒ,∏. ‘ ,ƒ..
.···« ...., ..,.≤,.., ¸.... ...s ...,,
,..:., ,..:· ¸. .......:· ‘ ,... ,,..·
.,n. ≈..· ....: ¸· .., _†s,:., ·.,,
.¸.,.. ‘ ·.,
!º¡ª∏Y ¿hóH º¡dRÉæe Ú«dGΰSC’G ∑QÉ°ûJ »YÉaC’G
¥Qh áÑ«≤M
»bƒ£dG »∏Y øH OƒªM
√ó°ûæf …òdG Qɪãà°S’G
...... ..,,.. ¸....,’· π..·ƒ.:· ™.·ƒ. ≈∏., L....ƒ:·, ∫....’· π...., ‘ ·,.·ƒ. .,....·
.,,.Œ ....› .....¸· .,ƒ:,· _.. ∑,., _,....:· .·..· _,,, ,·ƒ.· ∫,. ,,,, ….:· .
¸:·ƒŸ· .,, .,. ¸.:· ..,,..:· .,..· ·∫...’· ∫.,, ., ..: ,.... ·.... ...n∏..:· ‘ .....
..,... .. ..,.. ·.¸· _,s ..,,..:· √.. .·,, ¸. ¸ƒ..†Ÿ· ,.’· .≤,≤. .¸.ƒn:· ∞,.. ¸, ,...
_....:·, .,,...:· ... ...∏: ...,.,, ...:· .,...,:· .·,.,¸’·, .,.ƒ,..’· .·n.:· ‘ _,....s
¸· ’¸· ¸... ‘ .,... ¸· ,.,’·, _,’· ¸.s, ..... .,.· ∂.. ’ ≠:.,Ÿ· √.. .... .,,,≤:· ¸,. ‘
,.,:· ≈∏. ..,,..Ÿ· ∫,.:· _·ƒ..· ‘ ...‚ ¸.:· .·,.,.· ¸... ‘ ..,.: _.,: . .· ¸≤n.Ÿ· ,¸Ÿ·
._.,.:., ‘ƒ., .∏,., ¸ƒμ. .. .,,.Œ ... .›, ,s·,. .ƒ,, ¸.
_,. ’ ·..Ÿ, ·,,.·,..:...· ¸.μ. ¸,·, ·_,....:· ∫...’· ∫.,, ¸,· .,.Ÿ· ∫.. ..s ∫ƒ.·
.,.,:· ,s·,., .,,.Œ ¸.. ...,, .,,...:· .·.....¸’· ,,ƒn. ‘ .,ƒ. . ,....:· .·,..:...’·
...,· ¸. ..,,:·: .,ƒ. Ω·μ:·, ...ƒs π. ·∫ƒ. .,..¸· ,· ∫ƒ. ¸,. ,.., ..... ....›,
_¸· ,..... .,....:· ,..’· ¸. ...Ÿ· π, .·,... ¸· .,·,, ..,.: _.,: ...· ∫...’· ∫.,,, .∏,:· ·..
.,.◊· ¿,.. _ ƒ...∏: .·,...:· ≥... ¸¸· ∫ƒ≤, ≥n.Ÿ· _.,:· ..,..,.,..· …,... ¸μ: .,,.› ∫,.
._:s .∏...· ·...·, ‘ .’.,,:· ¸. .’’· √.. .,... ¸· _,’· _.,:· .....†. ..,. ...≤.,
.. .,,.≤.:· ..,.Ÿ· ..ƒ.› ¸ƒμ. .. .,.’· ‘ .,., ∑... _,. ’ ¸μ:, ¸ƒ..ƒŸ· ·.. ∫ƒ. ,,..
.· _,s . ..‚ .≤≤., .......· .,.· ∂.. ’, .,.... .s,.. ∫,.s ∫ƒ. ..·,, .....¸· ‘ .,.:...·
¸. ¸.:.., ¸.s, ¸·,,.· ..ƒ.› _.,., ¸·,,.· .ƒ.fi .....’· .,, ,,..· π,. ¸..· ,s.·
‘ ..ƒ..Ÿ· ¸. .ƒn.s ..,Ÿ.. .....·ƒ. ¸... ‘ …,.Œ ,s,. ¸s· .....¸· Ω,... ..ƒ..Ÿ· ¸·
¸. _:..,:· _,....:· ¸. ...Ÿ· π,...., .,......’· .,...:· ‘ ,....., ¸... ‘ ,.:.... ¸·
™. .∫ƒ. ..,. ,.... ¸,,... π,ƒ“ .,....· .¸·,,.· ..ƒ.› ..., ,,,≤:· _..’.,, ..π..
√.. .∫.,, ¸ƒ,∏. ·. ,,.≤. ¸.:·, .¸,,..Ÿ· ..∏μ. ¸. .¸... ∫.,, ¸ƒ,∏. ·.. ..,≤, .,.... ∂.,
¸:·ƒ.∏: ,.ƒ., ._ ƒ...:· _.,. _.ƒ. ¸. ¸,·ƒ.:· ..... _.... ., .· ¸:·ƒ.s .,,:¸· ,:.· .ƒn.·
π,· ¸. ¿,..· _¸· ,...:· ¸. .,’, ¿,..· ‘ ..... L≤. ...s ¸.:· .....Ÿ· ¸. .·,.,.·
._ƒ...:·
.…,..· Ω..:· .,.,. ‘ ∫ƒ. ..,. ,.... ¸,,... .,... .., ¸. ¸·,,.· ..ƒ.› ..∏.·,
_.....· ‘ ∂.. ≈..· ·, ,....,.., .· ,,.. ·. ¸ƒ.†. ‘ ...,: .,.... .,’, ‘ π..,≤:· ¿∏. .≤n..
.....· ...s .,,, .,ƒ,◊· ≥:..Ÿ· ¸. ..,..· ¸.:· ,.... .≤n.. _...,.., ..,,...:· .s,◊·
..,.....’·
.,. ..,,..Ÿ· ∫,.:· ‘ ¸ƒ.ƒ..., ¸,.:· _.:·ƒŸ· ,n≤..., ¸,,..Ÿ· ¸¸· .·... ¸·,,.· ¸,..,
…...,. ¸. .· ¸· ¿....:· .,,:· .,. ....·,:· ..s,..:· _..¸· ™. ...·,. .·..¸., ..ƒ..Ÿ· ....
._,....:· ¸. ,. .,,..Ÿ· ∫,.:· .,.. ≈∏. ...≤Ÿ· .....·, .,,...:· .·.Ÿ·
.¸:·ƒŸ· ..,.. .,,∏.: .,∏.Ÿ· ...·ƒ..· ,,ƒn. .,..· ≈∏. ·., ...... .,......’· ...·,.:· · .¸·
..,,,..· _·ƒ..’· _¸· ..∏, ’ ≈..,
¿,..· ‘ .,... ¸.:· .,∏.Ÿ· ∫·ƒ.’.. ..,.≤., .._. Ω.. .. ,.≤. ≈∏. ¸,,... ¸... ..,,:·
..,∏.Ÿ· _ƒ..:· ‘ ≥... ¸· ,.,’· ¸. ...·ƒ..· ∞... ..,..
.. ...s ,.†, .,. ._ƒ...∏: · .,., . .ƒ,.. ,,,, ¸· ..... ¸. ,.... ∫ƒ. ..,. ¸,,...,
.,... ≥.·,., .,∏...∏: ≥.·,. π:. ..,.. _,.· ≥.·,. ≈∏. …ƒ..,.. ..s ._ƒ...Ÿ· .,...,
...∏..μ..
¸:ƒ:· ≈∏. ™..:., .ƒ.. ¸.:· ≥.·,Ÿ· .....¸· ‘ ....,..· _.: _...◊· ·.. _,. ¸· π...
.¸:·ƒŸ·,
hamood.altouqi@cma.gov.om
RÎjhQ -¢ù«∏‚G ¢Sƒd
Lee Daniels’ (Ω..· _,s ,∏,. ,....
....Ÿ· ..,’ƒ:· ‘ ...,..:· .·.·,,¸· Te Butler
≈∏. ...≤.. ‹·ƒ.:· ≈∏. ¸.::· ¸ƒ,..·: ·..s,
We’re the (,∏,. .∏... ¸.. ….,.ƒμ:· ,∏,.:·
.∏..∏.. ¸. .,., ,∏,., ¸ƒ...,.· ,.,.. Millers
..s,◊·, ¸.∏.:· ∫.,.· Ω·.·
¸· _¸· ¸....,..:· ™,,ƒ.:· ..s,.. .·,,.≤. .,...·,
¸. ,’,. ¸ƒ,∏. ·« ..∏, (Ω..· _,s ,∏,. .·.·,,¸·
....· Ωƒ, ... _.,.:· ,,. ‘ ,s·..:· ...,,. .·....
πs .:ƒn,, ,∏,.·. ‹ ¿·,.¸· ¸. ƒ., ...’· Ωƒ, ≈..,
.∑·,ƒs ¸ƒ,, …,..,, ·,,,·, ,μ.,, ...,ƒ. ¸.
¸.::· ,s,Ÿ· ‘ (,∏,. .∏... ¸.. ,∏,. π.,
.:ƒn, ,∏,.:·, .,’,. ¸ƒ,∏. ·-.. ..∏, .·.·,,.,
¿·,.· ¸., _.,μ,.ƒ.. ¸ƒ..,,, ¸ƒ...,.· ,.,.,
..,.. ...,.Ÿ· .·,.’· ,∏,. ..,, .,,,: ∫...,..
Mortal Instruments. City of (Ω.:.:·
..,., Ω·.· .:·: ...· _, ¸. ƒ., Bones
¸ƒ,..’· ·.. .:.::· ,s,Ÿ· ‘ ∞,..:· ,.·,· ‘ ..,:
¸∏,: .:ƒn, ƒ., .,’,. ¸ƒ,∏. ·.- ..∏, .·.·,,.,
..,·,, .,·,.. ¿·,.¸· ¸., ,,., π,..s ¸,.., ,.,:ƒs
∞...μ. ∑,ƒ,ƒ,. ¸. .≤.·,. .... ∫ƒ. ..... ,,..,
¸.n,..:., .,ƒ. ..·. .,:, ..,.. .∏... ¸. ., .·
..,.Ÿ· _.....’·, ..,.Ÿ· ,ƒ.’· _†., _,. .,∏.Œ
π,. ⁄..∏: .,.,,.. ,ƒ,::· ‘ ,ƒ.’· ∂∏. ·.,. ≈..
..,: _....., .,,,·ƒ. ¸·
Te (⁄..:· .,.,. ….,.ƒμ:· ,∏,.:· .,∏,
..∏, .·...., ™,·,:· ,s,Ÿ· ‘ World’s End
.,·, ,.,.· ¿·,.· ¸. ,∏,.:·, .,’,. ¸ƒ,∏. ·.·
¸.,,. ¸.,.., ...,,. ∂,., ¿,, ¸ƒ,... .:ƒn,,
Ωƒ..,:· ,∏,. _....· ,s,Ÿ· π..·, .∂,., ..ƒ.,,,,
·.· ..∏, .·...., Planes (.·,..: .s,..Ÿ·
.,’,. ¸ƒ,∏.
ɪ櫰ùdG äGOGôjEG Qó°üàj zΩóÿG ÒÑc{
‹GƒàdG ≈∏Y ÊÉãdG ´ƒÑ°SCÓd á«μjôeC’G
Ü.±.CG -(É«fÉehQ) â°ù«aƒZQÉJ
,...Ÿ· ,ƒ...μ,.:· .≥,...:· ¸..,,:· _.,.,:· ∫ƒ–
.(········ ƒμ..,..,.... …’ƒμ,. ..:.:· ¸ƒ..,
..·,·., .:,.. ¿,.... ..·,:· ‘ ¸..,.. ,., ,s,. _¸·
.,,μ...:· ....≤:.. .¸.,..∏: ·...≤. .,. Ω..· ….:· ¸.μŸ·,
,,. ∫.... ,.ƒ∏,s .... .., ≈∏. ...·ƒ:· .≤,...:·
π.·,’· √,·,, Ω..· .,·ƒ,· ¿.., ∞... _¸· ∫ƒ.... ...,..ƒ,
ƒ,.,.,· ...,.ƒ.,.. ¿,,.. ∞... ,,.. ∫ƒ≤,, .¸..,.. ‘
¸. _:μ:· ..,≤∏. .≤:” _.,, _..·,. .:.sƒ: ...,...,.s
.,,. Ω..· ¸.:· ..μ::· ·,,, ¸· ¸,.,,, _.....· ¸. ..,∏n:·
¸. ¸,,...:·, _....· ‘ ..,∏,· ..,,, ™. ƒμ..,..,....
,....:· ¸.s ...,, .···· Ω..:· ¸. ¸...,. ‘, .···· ¸...,.
..:.’· ¸. ... •ƒ≤..: ∫..Ÿ· .–.. _,.,., ….,.◊·
‘ ƒμ..,..,.... Ω.:. L≤.. ..,.,..:· .,,,,· ‘ .,.ƒ,..:·
¸.ƒ,..:· ,,.,:· ∞.,·, ._.,.· √..... ™..·, ¸,... .,“
... ¸.:· .·,..:.:· ¸. ,,,,:., ,,, ¸.s ...,, ≥,...:·
..,,,, ƒ. Ω·..¸’., .,∏. ,μ., .,.·.,. ,sƒ., ....,..ƒ,
∂∏. ⁄..:· ....· πs ‘ .,....·, ...,.., ,μ◊· ...,
¸,.≤. ≈∏. ....· .,≤. .,.,.: ¡,·ƒ. ¸.:· ,ƒ..:·, .....Ÿ·
...,. ≈∏. ,... ,μ. π: ‘ .,,. .,...,, ..... ¸.,:· ¸.
.¸..≤:· ¸..’· Ω.:.:·, _....:·
É«fÉehQ ¤EGìÉ«°ùdGÜòŒ ƒμ°ù«°ThÉ°ûJ ΩGóYEGáaôZ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->