VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NIŠU

predmet:

MEHANIZACIJA PRETOVARA

Studijski program: DRUMSKI SAOBRAĆAJ nastavnik: mr Boban Cvetanovic
Predavanje

VILJUŠKARI

Za izradu ovog predavanja, pored ostalog materijala, iskorišćen je i deo prezentacije Viljuškari profesora dr Milorada Vidovića sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, departman za logistiku.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu - Mehanizacija pretovara

2

UVOD

Služe za transport većih komadnih tereta, manjih komadnih tereta na paletama i rasutog tereta u sanducima ili korpama. Osnovno obeležje je uređaj u obliku rama za podizanje (slaganje) tereta po visini. Duž rama za podizanje i spuštanje tereta kreće se zahvatni uređaj u obliku viljuške po kojoj je viljuškar i dobio ime. Prvi motorni viljuškar napravljen je u SAD-u 1927. godine (Clark Equipment Company, Buchanan, Michigan). Kovencionalna konstrukcija viljuškara je primarno prilagođena za rad sa kompaktnim jedinicama u obliku palete ili kontejnera. Viljuška nije jedini oblik zahvatnog uređaja koji se koristi u viljuškarskoj tehnici, a pored viljuške koristi se čitav niz različitih oblika zahvatnih naprava koje su prilagođene različitim oblicima tereta i zadataka (transport cevi, rolni, buradi itd.). Smatra se da se danas nalazi u eksploataciji nekoliko miliona viljuškara. Prema Industrial truck association u SAD je u funkciji 855.900 viljuškara

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu - Mehanizacija pretovara

3

Mehanizacija pretovara 4 .Različiti viljuškari po gabaritu i zahvatnom sredstvu Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Mehanizacija pretovara 5 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Primarna funkcija je manipulacija. Cilj je da se pri njihovom radu ostvari što više operacija raznih rukovanja teretom. uz što manje angažovanje na funkciji samog transporta. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .U slučaju viljuškara uspelo se da se pomoću jednog sredstva objedine manipulativne i transportne aktivnosti. a transportna je sekundarna.Mehanizacija pretovara 6 .

prve konstrukcije viljuškara iz tridesetih godina prošlog veka Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 7 .

tako da su prednja dva točka pogonska I neupravljačka.  vertikalnog stuba sa jednim ili više ramova.  pogonskog sistema za dizanje sa zahvatnim organom  sistema za naginjanje rama i  upravljačkog uređaja smeštenog u kabini viljuškara. a zadnja dva ili samo jedan služe za upravljanje. Oslanjaju se na četiri ili tri točka.Sastoje se iz  šasije osnovnog vozila sa pogonom kretanja.  Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .  Zahvaljujući svojim karakteristikama obezbedili su nezamenjivu ulogu u poslovima podnog unutrašnjeg transporta.Mehanizacija pretovara 8 .

Viljuškari sa tri točka Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu . ali u odnosu na viljuškare sa četiri točka imaju manju brzinu kretanja. potreban im je uži radni prolaz.Mehanizacija pretovara 9 . manevar koriste se viljuškari sa tri točka. U slučajevima gde je skučen prostor za kretanje tj. slabiju stabilnost i slabije dinamičke karakteristike. Oni imaju manji radijus obrtanja.

Mehanizacija pretovara 10 .PREDNOSTI I NEDOSTACI Prednosti: • velika manevarska sposobnost. • ne zahtevaju posebne koloseke i staze za kretanje • laka prilagodljivost promenama tehnološkog procesa • relativno velike brzine kretanja i dizanja • relativno velika visina dizanja u slučaju primene teleskopskog rama • dodatnom nadgradnjom proširuju oblast primene • slobodna i brza primena u svim oblastima preduzeća Nedostaci:  ograničena nosivost i sposobnost utovara  zahtevaju kvalifikovan personal  rad na granici stabilnosti Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

U TOKU JEDNOG RADNOG CIKLUSA OBAVE ČITAV NIZ RAZLIČITIH OPERACIJA: NAGINJANJE RAMA. ZAHVATANJE TERETA.Mehanizacija pretovara 11 . PODIZANJE I ODLAGANJE TERETA.VILJUŠKARI SU TIPIČNE PRETOVARNE MAŠINE. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu . NEKOLIKO PROMENA SMERA I PRAVCA KRETANJA.

KLASIFIKACIJA Za klasifikaciju viljuškara slagača koriste se različiti kriterijumi:  nosivost.  da li su sa sedištem ili bez sedišta  prema vrsti pogonskog agregata i dr. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 12 .  položaj težišta tereta u odnosu na bazu viljuškara.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 13 . Prema ovom kriterijumu viljuškari se klasifikuju na:  sa težištem tereta izvan baze viljuškara -čeoni (frontalni)  sa težištem u bazi (viljuškari bez protivtega)  sa pomeranjem tereta pri zahvatanju i odlaganju (hibridni)  za rad u visokoregalnim skladištima.Za klasifikaciju viljuškara najznačajniji kriterijum je položaj težišta tereta u odnosu na bazu viljuškara pri čemu se baza viljuškara definiše kao površina oivičena dodirnim tačkama točkova sa tlom.

Mehanizacija pretovara 14 .Prema nosivosti viljuškari se dela na:  laki do 12 [kN]  srednji preko 12 do 32 [kN]  srednje teški preko 32 do 80 [kN]  teški preko 80 do 500 [kN] Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Viljuškari sa ekstremno velikom nosivošću se uglavnom grade za rešavanje specijalnih pretovarnih zadataka. što bi za uobičajeno iskazivanje nosivosti kod teških viljuškara na udaljenju težišta od leđa viljuške 1200 [mm] odgovaralo nosivosti od 1100 [kN]. Današnji viljuškar rekorder je razvijen za potrebe izgradnje jednog sistema za vodosnabdevanje u Libiji (sistem je građen od betonskih cevi velike težine) Ovaj ogromni viljuškar je proizvela švedska firma Kalmar i njegova nosivost je 800 [kN] za udaljenje težišta tereta od leđa viljuške od 2300 [mm].Mehanizacija pretovara 15 .Nosivost viljuškara    Gornja granica nosivosti kod viljuškara sada je pomerena na 800 [kN]. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Mehanizacija pretovara 16 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Najveći viljuškar u V.Mehanizacija pretovara 17 .Britaniji (nosivost 60t) služi za pretovar čeličnih poluga dugih 13m pri temperaturama od 8000C. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu . Potpuno natovaren teži 106 t.

Mehanizacija pretovara 18 . Uređaj za dizanje tereta kod viljuškara sastoji se od: rama sa viljuškom kao zahvatnom napravom (nosačem) i hidrauličkog pogona za podizanje i naginjanje rama. Prema vrsti pogona dele se na: viljuškare na dizel. Vertikalne osovine mogu da menjaju nagib i to napred za 3°do 4° (pri utovaru) i unazad 10° do 12° (pri prenosu tereta). Brzina dizanja tereta iznosi od 8 do 14 m/min. Brzina kretanja se kreće od 6 do 30 km/h (uglavnom se ograničava na 16km/h. gasni ili elektro pogon. pri čemu ne treba zaboraviti ni ručne viljuškare.       Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu . Robu mogu da zahvataju sa čeone ili bočne strane pa je klasifikacija i izvršena na taj način. Oblast primene viljuškara je značajno proširena zamenom standardnog zahvatnog uređaja (viljuške) specijalnim oblicima zahvatnih uređaja. a za veće mašine se ne preporučuje veća brzina od 6km/h).

• uređaji koje omogućavaju rukovanje nepaletizovanih tereta (trn.). rotatori. • razni oblici zaštitnih rešetki koje kod rukovanja kabastim teretom obezbeđuju zaštitu vozača viljuškara i • uređaji koje omogućavaju realizaciju operacija koje nisu u domenu pretovarnog zadatka (radne korpe za montažu ili reparaturu instalacija u halama i dr. konzola.Mehanizacija pretovara 19 . Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Specijalni zahvatni uređaji su: • uređaji koji olakšavaju i ubrzavaju rukovanje paletizovanih tereta (produžeci za viljuške. potiskivači). klješta). kašika.

Mehanizacija pretovara 20 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 21 .

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu - Mehanizacija pretovara

22

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu - Mehanizacija pretovara

23

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu - Mehanizacija pretovara

24

što ima za posledicu smanjenje nosivosti viljuškara. Ta ograničenja uglavnom se odnose na redukciju nosivosti. Svako odstupanje težine zahvatnog uređaja i pomeranje težišta od propisanog mora se uzeti u obzir pri sparivanju (izboru nosivosti) viljuškara i zahvatnog uređaja. jer je u protivnom ugrožena stabilnost viljuškara. a po pravilu udaljavaju i težište tereta od pete viljuške.Mehanizacija pretovara 25 . Specijalni zahvatni uređaji su teži od standardne viljuške.Primena specijalnih zahvatnih uređaja kod viljuškara postavlja i određena ograničenja. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Mehanizacija pretovara 26 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 27 .

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 28 .

Mehanizacija pretovara 29 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 30 .

Mehanizacija pretovara 31 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

. zbog opasnosti od klizanja tereta • bočnu stabilnost pri kretanju kroz krivinu Test na prevrtanje viljuškara. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 32 . Pojam stabilnosti viljuškara odnosi se na: • stabilnost u podužnom pravcu. zavisi od niza uticaja (statičke i dinamičke sile koje deluju na sredstvo. u principu. ISO 3184. usporenja. sopstvena težina. ISO 5766. u najvećoj meri definisane kako nacionalnim. izvodi se najčešće preko platforme sa promenljivim uglom naginjanja. Za proveru stabilnosti kod viljuškara koriste se računske i eksperimentalne metode. tako i medjunarodnim standardima (na primer ISO 1074.. ubrzanja.. geometrijske karakteristike.). koja se odnosi na prevrtanje oko ose koju čine dodirne tačke prednjih točkova sa tlom.).Stabilnost viljuškara Stabilnost viljuškara predstavlja meru otpornosti viljuškara na prevrtanje koja. kojim se simulura uticaj dinamičkih sila. • stabilnost tereta pri maksimalnom usporenju u toku kočenja....

za praktičnu primenu poseban značaj ima provera statičke stabilnosti čeonog viljuškara i dijagram nosivosti u funkciji od udaljenosti težišta tereta od pete viljuške. Statička stabilnost čeonog viljuškara definiše se kao odnos statičkih momenata tereta Gs i sopstvene težine viljuškara Gn oko prednje osovine. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Statička stabilnost Medjutim.Mehanizacija pretovara 33 .

u odnosu na tačku oslanjanja prednjih točkova o tlo. Stranice trougla su formirane od tačaka dodira točaka sa tlom (ako ima tri točka) ili prednjih točkova i sredine zadnje osovine. da bi viljuškar bio stabilan. a obično se viljuškar smatra stabilnim ako je: σ = Mn/Ms≈1. mogu izraziti kao: Ms= Gs(x + c) Mn= Gn . koji predstavlja i koeficijent statičke stabilnosti.Sa slike je očigledno da se momenti sila Gs i Gn. odnos ovih momenata. koja predstavlja osu prevrtanja. trougao stabilnosti. Ms i Mn. treba da je veći od jedan.co Pri tome. teretom i podignutim ramom) Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .7 Viljuškari imaju tzv.Mehanizacija pretovara 34 . Centar gravitacije ne sme biti izvan trougla stabilnosti (na granici je sa max.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 35 .

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 36 .

Mehanizacija pretovara 37 .Geometrijske karakteristike viljuškara Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Mehanizacija pretovara 38 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 39 .

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu . Njegovi osnovni delovi su: • ram sa osovinama i pogonskom grupom. Izrađuje se sa tri i četiri točka. Upravljanje se. Elektroviljuškari imaju manju težinu kontratega.Mehanizacija pretovara 40 .čeoni (frontalni) Čeoni viljuškar je najrasprostranjeniji konstruktivni oblik viljuškara. Funkciju protivtega kod elektroviljuškara delimično su preuzele baterije. zbog velikog opterećenja na prednjim točkovima.Viljuškari sa težištem tereta izvan baze viljuškara. • uređaj za dizanje i • sistem za upravljanje Pogon je elektrobaterijski i sa SUS-motorom. isključivo izvodi preko zadnjih točkova.

Mehanizacija pretovara 41 .Kruti ram povezuje sve elemente viljuškara u jednu celinu.kod lake i srednje klase nosivosti taj odnos je 1 : 2. Zbog velike težine kontratega kod čeonog viljuškara je nepovoljan odnos nosivosti i sopstvene težine . a kod većih nosivosti taj odnos je povoljniji. Čeoni viljuškar se klasifikuje i kao viljuškar sa slobodno nošenim teretom. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu . što znači da je težište tereta stalno izvan baze viljuškara. dvostruko je veća sopstvena težina od nosivosti. zbog većeg razmaka osovina. Kod čeonog viljuškara je sa prednje strane rama zglobno povezan uređaj sa dizanje tereta.

Mehanizacija pretovara 42 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Rad u terenskim uslovima postavlja oštrije zahteve u pogledu stabilnosti. a sa teleskopom od 22 do 50 [kN]. a to znači i veće investicione i eksploatacione troškove. opremljen pneumaticima niskog pritiska Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .TERENSKI VILJUŠKARI Rad na građevinski neobrađenoj. Podloge na kojoj rade terenski viljuškari klasifikuju se u tri grupe i to: • neravna i čvrsta • mekana do raskvašena i • raskvašena. neravnoj i valovitoj podlozi (terenski uslovi) zahteva drugačiju koncepciju gradnje viljuškara u odnosu na industrijsku varijantu. Terenski viljuškari sa konvencionalnom konstrukcijom rama za dizanje grade se sa nosivošću od 20 do 60 [kN]. čvrstoće konstrukcije i dinamičkih karakteristika viljuškara. nestabilna i veoma neravna. Na neravnoj i čvrstoj podlozi može da se koristi i konvencionalan industrijski viljuškar standardne konstrukcije.Mehanizacija pretovara 43 .

koji se uvlači i izvlači u zavisnosti od opterećenja viljuški. Prve konstrukcije terenskih viljuškara nastale su adaptiranjem građevinskih mašina (utovarivača sa kašikom) i poljoprivrednih traktora. Oni predstavljaju novu generaciju terenskih viljuškara. Kako se kod terenskog viljuškara stabilnost obezbeđuje povećanjem razmaka osovina i točkova. građevinarstvu i industriji kao i potrebe u vojnoj logistici podstakli su razvoj terenskih viljuškara.Mehanizacija pretovara 44 . a prihvaćeni su u nekim armijama i kao vojni terenski viljuškari.Pravi terenski viljuškari za rad na raskvašenom i veoma neravnom terenu se bitno razlikuju od konvencionalnih industrijskih viljuškara. Uvođenje novih tehnologija u poljoprivredi. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu . Jedno od tih rešenja je pokretan kontrateg. Pored uređaja za podizanje u obliku rama danas se nude i terenski viljuškari sa teleskopskim mehanizmom za rukovanje teretom. Kod terenskih i teških industrijskih viljuškara primenjuju se različita rešenja u cilju poboljšanja stabilnosti. Pored toga koriste se i stabilizatori koji se oslanjaju na podlogu pri rukovanju teškim i kabastim tretom. terenski viljuškari imaju veće gabaritne mere u odnosu na konvencionalne industrijske viljuškare.

Mehanizacija pretovara 45 .terenski viljuškari Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Viljuškari bez kontratega (sa težištem tereta u bazi viljuškara) Viljuškar sa težištem tereta izvan baze viljuškara . Bočno zahvaćenu paletu viljuškar može samo da odvoji od tla i transportuje.Mehanizacija pretovara 46 . ali ne i da slaže po visini.zbog svog osnovnog nedostatka koji se ogleda u velikoj sopstvenoj težini ili u velikim dimenzijama inicirao je razvoj koncepta u kome se težište nalazi unutar baze. Osnovno obeležje viljuškara bez kontratega je da paletu može da podiže i slaže samo ako je zahvaćena sa uže (čeone) strane.

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 47 .

Mehanizacija pretovara 48 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Mehanizacija pretovara 49 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Mehanizacija pretovara 50 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 51 .

Mehanizacija pretovara 52 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Viljuškari za visokoregalna skladišta Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 53 .

Mehanizacija pretovara 54 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 55 .

SAS je baziran na tri tipa komponenti: elektronski kontroler.Mehanizacija pretovara 56 .To je elektronski sistem koji automatski prati i kontroliše preko 3000 ključnih funkcija viljuškara. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu . Kontroler prikuplja informacije od senzora i izračunava da li se viljuškar nalazi u opasnoj situaciji i shodno tome aktivira pokretače. deset senzora i tri pokretača. Razvoj sistema je trajao dve godine sa timom od više 30 Toyotinih inženjera.

da se zadržava ili hoda ispod viljuški koje su podignute. da viljuškarom vuče ili gura vagon. da vozi većom brzinom od one koju propisuje pravilnik.Mehanizacija pretovara 57 . da podiže teret koji nije stabilno utovaren na paleti.Šta se ne sme činiti sa viljuškarom? Vozač viljuškara u svom radu sa viljuškarom ne sme da radi sledeće stvari:          da podiže teži teret od nosivosti viljuškara. da pokreće viljuškar sa visoko podignutim teretom. čak iako na njima nema tereta. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu . da jako koči. da poveća protivteg viljuškara sa namerom da podigne teži teret. da prevozi ljude viljuškarom. ukoliko viljuškar nije prilagođen za takav rad.

Mehanizacija pretovara 58 .Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 59 .

Mehanizacija pretovara 60 .Mere obezbe đ e nja bezbednog rada viljuškara Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .

Mehanizacija pretovara 61 . Najčešće nezgode jesu prevrtanja viljuškara (22%) ili različite vrste sudara.800 manjih nezgoda (lakše povrede) u kojima je povređeno blizu 20. 1530 radnika je poginulo u nezgodama sa viljuškarima u periodu između 1980 i 2001. Prema National Traumatic Occupational Fatalities (NTOF). 34.000 radnika. a to su sudar pešaka ili zapošljenih sa viljuškarom prilikom transporta (20%) ili međusobnih sudara viljuškara i drugih vozila (16%) itd.god. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .I još ponešto o viljuškarima Prema zvaničnim podacima datim od strane Industrial truck association u SAD se pri radu sa viljuškarima svake godine desi blizu 100 smrtnih slučajeva (prošle godine 85).900 ozbiljnih nezgoda (sa težim povredama) i 61.

Viljuškar budućnosti? Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu .Mehanizacija pretovara 62 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful