Menurut tokoh Pettifor 2005, Pendidikan Jasmani adalahs satu proses dalam menyediakan kanak-kanak untuk mengamalkan

hidup aktif dan sihat serta menyediakan skop pengalaman pembelajaran yang teratur dan berturutan. Selain itu, beliau juga menegaskan bahawa dalam secara tidak langsung pengalaman tersebut dapat meningkatkan pembangunan penguasaan kemahiran motor,

kecergasan dan pengetahuan berasaskan kesihatan, keyakinan untuk menjadi aktif dan dapat mengaplikasikan faedah aktiviti fizikal. Dalam erti kata lain, Pendidikan Jasmani membekalkan ruang untuk membentuk kanak-kanak yang mantap secara holistik iaitu pembangunan secara menyeluruh dalam tiga domain utama iaitu afektif, psikomotor dan kognitif. Kini, Pendidikan Jasmani merupakan matapelajaran yang diperkenalkan di sekolah yang memiliki kesepaduan di antara domaib. Kesepaduan ini adalah seiring dengan penerapan nilai murni yang bermatlamat menghasilkan insan yang menyeluruh dan seimbang dalam satu masyarakat yang dinamik dan progresif. Dalam usaha menerapkan nilai-nilai Pendidikan Jasmani di sekolah, strategi, kaedah, teknik dan pendekatan adalah penting dalam satu proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Yerk 1993 berpendapat bahawa pengetahuan dan tahap kefahaman guru amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Strategi dan kaedah haruslah kemas dan kreatif mesti dimiliki oleh guru. Strategi merupakan satu penentuan dan perancangan kaedah serta tenik untuk mencapai objektif jangka panjang. Terdapat beberapa contoh strategi yang perlu diketahui oleh guru pada masa kini dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Antaranya ialah strategi belajar cara belajar, kemahiran berfikir, teori kecerdasan pelbagai, teknologi maklumat dan komunikasi, kajian masa depan, pembelajaran akses kendiri, pembelajaran masteri, pembelajaran konstektual dan pembelajaran konstruktivisme. Salah satu contoh strategi pengajaran dan pembelajaran matapejalaran Pendidikan Jasmani ialah strategi belajar cara belajar. Strategi ini merupakan proses untuk memperolehi teknik belajar yang betul sama ada bersama guru atau tanpa guru. Rasional pelaksanaan strategi ini adalah disebabkan oleh pengetahuan dan maklumat yang diterima di bilik darjah terhad kerana waktu pembelajaran yang singkat. Selain itu, murid perlu belajar mendapatkan maklumat tambahan di luar waktu persekolahan serta meningkatkan keupayaan unuk belajar. Sehubungan itu

membolehkan murid membuat penilaian terhadap apa yang telah dipelajari serta membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran di dalam situasi lain. Antara jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani adalah kaedah tradisional. Sebagai contoh penggunaan strategi belajar cara belajar ketika aktiviti kemahiran menyangga dalam permainan bola tampar. Selain daripada strategi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. kaedah merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektif pembelajaran khusus dalam jangka masa pendek. Secara tidak langsung melalui arahan tersebut ia dalam menerapkan keupayaan murid untuk belajar sendiri. membekalkan murid dengan kemahiran belajar seumur hidup. Anthony 1963. Ketika berada di waktu kelas formal Pendidikan Jasmani. teratur dan berkesan. Langkah yang pertama ialah mengenalpasti masalah dan diikuti dengan langkah merancang masalah. kaedah kumpulan dan kaedah penyelesaian masalah. penilaian terhadap kemahiran sama ada menguasai kemahiran tersebut ataupun belum menguasai dan aplikasi kemahiran tersebut dalam permainan sebenar. membolehkan murid menggunakan sumber pembelajaran yang ada di sekeliling mereka untuk belajar. mengumpul maklumat. Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.juga. menggunakan pelbagai sumber untuk memperkemaskan kemahiran. kaedah inkuiri penemuan. kaedah guru dalam melaksanakan strategi tersebut juga perlu diambil kira agar pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani akan menjadi lebih sistematik. Setelah selesai mengajar kemahiran tersebut guru memberi arahan kepada murid agar murid membuat latihan dan mencari maklumat tambahan untuk memperkemaskan kemahiran. Sebagai satu contoh kaedah iaitu kaedah inkuiri penemuan di mana kaedah ini menekankan lima langkah atau prosedur. Dalam kata yang lain. kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi untuk mencapai perlaksanaan aktivti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. guru mengajar murid teknik-teknik yang betul untuk menguasai kemahiran tersebut. kaedah merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikenhendaki dalam satu prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. Menurut Edward M. membuat . Di samping itu. Demikian itu. strategi ini turut bermanfaat dalam menyediakan murid yang berupaya belajar sendiri tanpa guru.

guru boleh mendemonstrasikan kemahiran melompat tinggi dengan betul di padang. Pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani juga amat penting agar menjamin objektif pembelajaran tercapai. teknik demonstrasi. Dalam teknik ini. Langkah ketiga iaitu guru perlu mengumpul seberapa banyak maklumat yang boleh dijadikan sebagai rujukan untuk penyelesaian masalah dan di akhir sekali guru perlu membuat tafsiran atau penilaian dan kesimpulan untuk mempertingkatkan lagi keberkesanan pengajaran guru dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani.tafsiran dan langkah terakhir sekali iaitu membuat kesimpulan. terdapat beberapa pendekatan yang biasa digunakan iaitu pendekatan tradisional. Sebagai satu contoh iaitu teknik demonstrasi yang mana merupakan teknik pengajaran yang memusatkan guru atau aktiviti di mana seseorang perlu menunjukkan cara melakukan atau menghasilkan sesuatu di hadapan murid dalam sesi pengajaran. model simbolik dan model persepsi. guru perlu menggunakan kaedah inkuiri di mana guru perlu mengenalpasti masalah tersebut dan bagaimana masalah itu berlaku? Setelah mengenalpasti masalah. Teknik bermaksud kemahiran guru dalam mengelolakan dan melaksanakan pengajaran ketika kelas. guru perlu merancang bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut agar proses pengajaran lebih berkesan. Pendekatan . Perkara seterusnya yang perlu dititikberatkan oleh seorang guru Pendidikan Jasmani ialah teknik guru tersebut. Dalam pengajaran Pendidikan Jasmani. Kaedah ini boleh digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani ketika menghadapi masalah dalam pengajaran berdasarkan pengalaman yang lepas. Antaranya ialah. main peranan dan lain-lain lagi. pendekatan humanistik dan pendekatan tingkahlaku dan sistem yang dijalankan di negara kita Malaysia pada masa kini. Terdapat pelbagai teknik dalam pengajaran matapelajaran Pendidikan Jasmani. simulasi. guru mesti mengetahui dengan jelas mengenai demonstrasi yang hendak ditunjukkan. latih tubi. Sebagai satu contoh yang mudah. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah merujuk kepada cara bagaimana sesuatu matapelajaran diajarkan berdasarkan kepada objektifnya. Murid lain akan memerhati dan mengenalpasti cara untuk melakukan aktiviti tersebut. Demonstrasi boleh dilakukan dengan menggunakan model hidup. Menurut Edward 1963. ia merupakan satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur-unsur aksiomatik iaitu kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. Oleh itu.

Oleh itu. kaedah. sifat guru yang progressif dan saintifik juga amat ditekankan dan perlu dipupuk oleh mana-mana guru pada masa kini tidak kira dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani atau matapelajaran yang lain. teknik dan pendekatan yang lebih menjamin keberkesanan. Kesimpulannya. teknik dan pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Pendidikan Jasmani. Perubahan dalam globalisasi pendidikan akan secara tidak langsung memaksa guru untuk mencari atau mereka strategi. teknik dan pendekatan Pendidikan Jasmani dengan mendalam serta terkini. Guru pula berperanan sebagai fasilitor di mana guru perlu membimbing setiap perlakuan atau pembelajaran murid dalam Pendidikan Jasmani. Sehubungan itu juga. Guru perlu sedar mengenai hal ini kerana perubahan globalisasi pendidikan akan terus memberi cabaran kepada guru terutama sekali dalam aspek keberkesanan pengajarannya. apabila guru dapat mengait rapatkan kesemua aspek tersebut sudah tentu pengajaran Pendidikan Jasmani akan menjadi lebih berkesan serta menyeronokkan. Maknanya di sini penglibatan murid melalui pembelajaran melalui pengalaman adalah amat ditekankan. kaedah. murid akan melakukan sendiri aktiviti itu dan mempelajari berdasarkan pengalamannya. kaedah. . Dalam erti kata lain.humanistik menekankan perasaan seseorang itu terhadap pengalaman pembelajaran. Apa yang dapat dilihat disini. guru juga perlu terus bersifat progressif dan saintifik dalam meneroka strategi. jelaslah betapa pentingnya kita sebagai seorang guru untuk memahami erti strategi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful