โครงการศึกษาระบบโล

ษาระบบโลจิจิสติ
สติกส์แและโซ่
ละโซ่ออุุปทานเพื
ทานเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขนของกลุ
ความสามารถในการแข่งขันของกล่มอตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ
มจธ..)

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล
1. การทบทวนข้อมูลการท่องเที่ยวและการ
คัดเลือกพื้นที่ศึกษา
คดเลอกพนทศกษา
- การทบทวนข้อมูลการท่องเที่ยวและการ
คัดเลือกพื้นที่ศึกษา
- การบทวนข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะ
ของจังหวัดท่องเที่ยวหลัก

2. การศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
ใหบรการระบบขนสงสาธารณะ
- การศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพ
การบริการระบบขนส่งสาธารณะ
- การพัฒนาแบบสอบถามคุณภาพการ
บริการระบบขนส่งสาธารณะ

3. การสํารวจข้อมูล
- การสํารวจข้อมูลปัญหาคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
- การสํารวจข้อมูลแบบสอบถามคุณภาพการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
4 การวเคราะหคุ
4.
การวิเคราะห์คณ
ณภาพการบริ
ภาพการบรการระบบขนสงสาธารณะ
การระบบขนส่งสาธารณะ
5. การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล

ภูมิภาค
ทั่วโลก
เอเชียตะวันออก
และแปซิฟกิ
และแปซฟก
ตะวันออกกลาง

ปีฐาน
(ล้านคน)

คาดการณ์
(ล้านคน)

2538
565
81

2553
1,006
195

14

36

ส่วนแบ่งการตลาด
(%)
2563
1,561
397

69

ค่าเฉลี่ยการเติบโต
(%)

2538
100
14.4

2563
100
25.4

2538-2563 (%)
4.1
6.5

2.2

4.4

6.7

เอเชียใต้
4
11
19
0.7
1.2
6.2
ยุโรป
336
527
717
59.8
45.9
3.1
อเมริกา
110
190
282
19.3
18.1
3.8
แอฟริกา
20
47
77
3.6
5
5.5
6
14.5
ปีละ 3-6
ไทย*
* รวบรวมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มา: Tourism 2020 Vision และ UN World Tourism Organization

1. หลักการลัเหตุผล

ที่มา: สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว

1. หลักการลัเหตุผล

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1. หลักการลัเหตุผล

ที่มา:สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว

1. หลักการลัเหตุผล

ที่มา:สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว

1. หลักการลัเหตุผล

ที่มา:สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว

1. หลักการลัเหตุผล
เอเชีย

ตะวันออกกลาง

แหล่งท่องเที่ยว รวม

ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย และแอฟริกา
อาเซียน เอเชียอื่นๆ
อาเซยน

1.
2
2.
3.
4
4.
5.
6.

17.38
12 11
12.11
25.33
7 68
7.68
77.42
5.55

กรุงเทพฯ
พัทยา
พทยา
ภูเก็ต
เชยงใหม
ชี ใ ่
หาดใหญ่
สุราษฎร์ธ์ านีี

70.42
79 98
79.98
58.33
40 75
40.75
34.57
29.40

ที่มา:สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว

53.04
67 87
67.87
33.00
33 07
33.07
7.15
23.85

16.28
10 27
10.27
28.46
36 05
36.05
10.54
45.66

6.69
5 59
5.59
6.50
13 47
13.47
2.20
12.30

3.86
2 58
2.58
4.81
7 60
7.60
1.74
8.15

2.75
1 58
1.58
1.90
2 13
2.13
0.95
4.49

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล
Abadi Dwi Saputra, (2010) Analysis of Train Passenger Responses on 
Provided Service Case study: PT. Kereta Api Indonesia and Statens
Järnvägar (SJ) AB, Sweden, Karlstad University
ทําการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการบริการของ PT. Kereta Api ซึ่งเป็นผู้ดูแลการรถไฟสาธารณะรายหลักใน
ประเทศอินโดนีเซีย เปรยบเทยบกบ
ประเทศอนโดนเซย
เปรียบเทียบกับ Statens Järnvägar (SJ) AB ซงดู
ซึ่งดแลเส้
แลเสนทางรถไฟประมาณ
นทางรถไฟประมาณ 55%
ของประเทศสวีเดน โดยอาศัยแบบจําลอง Service Quality Gap เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ
การบริการ
ผลการวิจิ ัย
พบปั จจัยซึง่ ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้ าในแต่ละระดับของ PT. Kereta Api ได้ แก่
ผู้โดยสารทัว่ ไป ผู้โดยสารชันธุ
้ รกิจ และผู้โดยสารชันผู
้ ้ บริ หารว่ามีปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อความพึงพอใจ
แตกต่างกัน โดยแบ่งเป็ น 6 ด้ าน (ด้ านความปลอดภัย ด้ านความสะดวกสบาย ด้ านการให้ ข้อมูล ด้ านสิง่ ที่
จับต้ องได้ ด้ านความครอบคลุมในการให้ บริการ และด้ านการปฏิบตั ิการของรถไฟ)

1. หลักการลัเหตุผล
Chien‐Chang Chou, Li‐Jen Lui, Sue‐Fen Huang, Jeng‐Ming Yih, and 
g
g
g
g
Tzeu –Chen Han, (2008) An Evaluation of Airline Service Quality Using 
the Fuzzy Weighted SERVQUAL Method
วัดคณภาพระดั
วดคุ
ณภาพระดบการใหบรการของสายการบนแหงชาตไตหวน
บการให้บริการของสายการบินแห่งชาติไต้หวัน โดยใชเครองมอทเรยกวา
โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SERVQUAL
ผลการวิจัย
ในส่วนขององค์ประกอบการบริ การที่สาํ คัญที่สดุ ได้ แก่ ความเชื่อถือได้ (Reliability), การสนองตอบ
(R
(Responsiveness)
i
) และการเอาใจใส่
ใ ใ ่ (Empathy)
(E
th ) ตามลําํ ดับั ในส่
ใ ว่ นของประเด็
ป น็ การบริิการทีี่
สําคัญที่สดุ ได้ แก่ ความปลอดภัย, ประสิทธิภาพของระบบลําเลียงสัมภาระ และความสุภาพของแอร์
และสจ๊ วต ตามลําดับ และสิง่ ที่งานวิจยั นี ้ค้ นพบ คือ ผู้โดยสารเพิ่มความสําคัญของความสบายที่ได้ รับจาก
เบาะและความสะอาดของเบาะจากในอดีตอย่างมาก และประสิทธิภาพของระบบลําเลียงสัมภาระที่เคยไม่
มีความสําคัญในอดีตก็เพิ่มลําดับความสําคัญมากยิ่งขึ ้นเช่นเดียวกัน

1. หลักการลัเหตุผล
Nguyen, N.D. (1997) An Assessment of Service Quality in Airline 
Industry: A Case Study of Vietnam Airline, Master of Engineering 
Thesis, Industrial Engineering, Asian Institute of Technology
ได้ทําการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของสายการบินแห่งชาติเวียดนามโดยอาศัยแบบจําลอง Service
Quality Gap
ผลการวิจัย
แบบจําลองและกล่มดชนวดคุ
แบบจาลองและกลุ
ดัชนีวดั คณภาพสามารถนํ
ณภาพสามารถนามาใชประเมนคุ
ามาใช้ ประเมินคณภาพการบริ
ณภาพการบรการไดเปนอยางด
การได้ เป็ นอย่างดี และพบว่
และพบวาา
ระดับคุณภาพการบริ การของสายการบินฯ ยังไม่ดีเพราะบริ การที่ได้ รับต่างจากความคาดหวังของผู้โดยสาร
อย่างไรก็ตามประเด็นที่สร้ างความพอใจให้ ผ้ โู ดยสารที่เดินทางกับสายการบินแห่งชาติเวียดนามก็คือ ค่า

โดยสารที
ี่คอ่ นข้้ างตํํ่าเมืื่อเปรี
ป ี ยบเทีียบกับั สารกายบินิ อืื่นๆ ในเส้
ใ ้ นทางเดีียวกันั

1. หลักการลัเหตุผล
Ray Wang, Shu‐Li, Yuan Hsu Lin, and Ming‐Lang Tseng (2011) 
Evaluation of Customer Perceptions on Airline Service Quality in 
Uncertainty
ศึกษาคุุณภาพการให้บริการของสายการบิน China Airline และ EVA Airline โดยผูู้แต่งให้ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น ผูบ้ ริหารสายการบิน ศาสตราจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ทํา
การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกําหนดปัจจัยที่มผี ลต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจการบิน
จากนั้นปัจจัยเหล่านี้จะถกนํ
จากนนปจจยเหลานจะถู
กนาไปทาแบบสอบถาม
าไปทําแบบสอบถาม (Questionnaire-Based
(Questionnaire Based Test) โดยคาถามจะถู
โดยคําถามจะถกปรั
กปรบบ
โดยวิธี fuzzy linguistic questionnaire ผลของการสํารวจความคิดเห็นเหล่านี้จะถูกนําไปคํานวณ
Fuzzy performance value ขั้นตอนสุดท้ายจะใช้วิธี DEMATAL ในการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่า ราคาตัว๋ ที่สมเหตุผล การให้ บริ การของผู้ให้ บริ การบนเครื่ องต้ องสามารถตอบ
สนองตอบต่อความต้ องการของผู้โดยสารได้ และหนังสือและรายการความบันเทิงบนเครื่ อง เป็ น 3 ปั จจัยที่
สําคัญที่สดุ ต่อคุณภาพของการให้ บริการที่ผ้ โู ดยสารต้ องการ

1. หลักการลัเหตุผล
Ray Wang, Shu‐Li, Yuan Hsu Lin, and Ming‐Lang Tseng (2011) 
Evaluation of Customer Perceptions on Airline Service Quality in 
Uncertainty
ศึกษาคุุณภาพการให้บริการของสายการบิน China Airline และ EVA Airline โดยผูู้แต่งให้ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น ผูบ้ ริหารสายการบิน ศาสตราจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ทํา
การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกําหนดปัจจัยที่มผี ลต่อคุณภาพการให้บริการของธุรกิจการบิน
จากนั้นปัจจัยเหล่านี้จะถกนํ
จากนนปจจยเหลานจะถู
กนาไปทาแบบสอบถาม
าไปทําแบบสอบถาม (Questionnaire-Based
(Questionnaire Based Test) โดยคาถามจะถู
โดยคําถามจะถกปรั
กปรบบ
โดยวิธี fuzzy linguistic questionnaire ผลของการสํารวจความคิดเห็นเหล่านี้จะถูกนําไปคํานวณ
Fuzzy performance value ขั้นตอนสุดท้ายจะใช้วิธี DEMATAL ในการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่า ราคาตัว๋ ที่สมเหตุผล การให้ บริ การของผู้ให้ บริ การบนเครื่ องต้ องสามารถตอบ
สนองตอบต่อความต้ องการของผู้โดยสารได้ และหนังสือและรายการความบันเทิงบนเครื่ อง เป็ น 3 ปั จจัยที่
สําคัญที่สดุ ต่อคุณภาพของการให้ บริการที่ผ้ โู ดยสารต้ องการ

1. หลักการลัเหตุผล
 การบริการทีส่ ง่ มอบเหมือน/หรือใกล้เคียงกับ
สิงิ่ ทีผี่ ใู้ ช้บ้ ริกิ ารคาดหวังั ผู้ใช้บ้ ริกิ ารจะเกิดิ
ความพึงพอใจ และจะประเมินว่าการบริการ
นั้นมีคณ
นนมคุ
ณภาพสง
ภาพสูง
 การบริการทีส่ ง่ มอบมีความแตกต่างจาก
ความคาดหวังของผูู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก
สิง่ นี้จะเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่
พึงพอใจ และจะประเมินว่าการบริการนั้นๆ
มีคุณภาพต่ํา่

1. หลักการลัเหตุผล
G1 ดัชนีชี้วัดความเข้าใจของผู้ให้บริการต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว

G2 ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องระหว่างมาตรฐาน
การให้บริการกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

G3 ดัชนีชี้วัดความเข้าใจของพนักงานบริการต่อ
มาตรฐานที่กําหนดไว้

G4 ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องระหว่างการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริการต่อบริการที่จัดให้
นักท่องเที่ยวจริง

G5 ดัชนีชี้วัดความคาดหวังที่จะได้รบั การบริการ
กับการบริการที่ได้รบั จริง

กล่มดัดชนดานพนกงานบรการ
กลุ
ดชนดาน
ชนีด้านพนั
นพนกงานบรการ
พนักงานบริการ
กลุ่มดัชนีด้ด้าน
การประชาสัมั พันั ธ์์
กล่มดชนดานพนกงานควบคุ
กลุ
ดชน
ดัชนีดานพนกงานควบคุ
ด้ด้านพนักงานควบคมยานพาหน
มยานพาหนะ

กลุ่มดัชนีด้ด้านสถานี
ขนส่ง

กล่มดชนดานยาน
กลุ
ดชน
ดัชนีด้ดานยานหาห
ด้านยานหาห
นยานหาหนะ
หาหนนะ

กลุ่มดัชนีด้ด้านตารางเวลาการให้บริการ
กลุ่มดัชนีดด้้านความเชื่อถือได้ของ
การให้บริการ
กลุ่มดัชนีด้ด้านความปลอดภัย

กลุ่มดัชนีด้านราคาค่าโดยสาร

1. หลักการลัเหตุผล
ค่าระดับคุณภาพของการบริการส่วนที่ i ได้จาก
การหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ําหนักของค่าทรรศนะ
คติเฉลี่ยของทกกล่
คตเฉลยของทุ
กกลุมดัดชนในสวนน
ชนีในส่วนนี้

Gi = ระดับคุณภาพของการบริการส่วนที่ i
Gij = ค่าทรรศนะคติเฉลี่ยส่วนที่ i กลุ่มที่ j
AWij = คาความสาคญเฉลยสวนท
ค่าความสําคัญเฉลี่ยส่วนที่ i กลุ
กล่มทที่ j
Gi = 0
0.001 ≤ Gi ≤ 1.000
1.001 ≤ Gi ≤ 2.000
2.001 ≤ Gi ≤ 3.000
3.001 ≤ Gi ≤ 4.000

หมายความว่า การบริการอยู่ในระดับดีมาก
หมายความว่า การบริการอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
หมายความว่า การบริการอยู่ในระดับปานกลางถึงดี
หมายความว่า การบริการอยู่ในระดับควรปรับปรุงถึงปานกลาง
หมายความว่า การบริการอยู่ในระดับแย่มากถึงควรปรับปรุง

1. หลักการลัเหตุผล
กลุ่มดัชนีหรือค่าทรรศนะคติเฉลี่ยได้จากการนํา
ค่าทรรศนะคติ (Gijk) มาหาค่าเฉลี่ย

Gijk = ดัชนีย่อยหรือค่าทรรศนะคติที่ได้จากการสัมภาษณ์
K = จํานวนดัชนีย่อยในกลุ่มดัชนี

Gij มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 4 ถ้า Gij = 0 หมายความว่า ส่วนที่ถูกประเมินนั้นมีคุณภาพดีมาก
นักท่องเที่ยวรูู้สึกไม่มีความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รบั จากการบริการ แต่ถ้า
Gij = 4 หมายความว่า ส่วนที่ถูกประเมินนั้นควรได้รบั การปรับปรุงอย่างยิ่ง เพราะว่าสิ่งที่
นักท่องเที่ยวได้รบั แตกต่างจากความคาดหวังโดยสิ้นเชิง

1. หลักการลัเหตุผล
ดัชนีย่อยหรือค่าทรรศนะคติได้จากการสัมภาษณ์
นักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะ
Gijk มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5
Gijk = 1 หมายความวา่ สวนทถู
่ ี่ กประเมนนน
ป ิ ั้
ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
Gijk = 5 หมายความว่า ส่วนที่ถูกประเมินนัน้ มี
คุณภาพดีมาก

1. หลักการลัเหตุผล
ค่าความสําคัญเฉลี่ยของกลุ่มดัชนีได้จากการนํา
ค่าความสําคัญของกลุ่มดัชนี (Wij) มาหา
ค่าเฉลี่ยโดยสตรต่
คาเฉลยโดยสู
ตรตอไปน
อไปนี้

AWij = ค่าความสําคัญเฉลี่ยของกลุ่มดัชนี
Wij = ค่าความสําคัญของกลุ่มดัชนีทไี่ ด้จากการสัมภาษณ์

AWij มีคา่ ตั้งแต่ 0 ถึง 1
AWijj = 0 หมายความว่า ดัชนีกลุุ่มนี้ไม่มีความสําคัญโดยสิ้นเชิง
AWij = 1 หมายความว่า ดัชนีกลุ่มนี้มีความสําคัญอย่างยิ่ง

1. หลักการลัเหตุผล
ค่าความสําคัญของกลุ่มดัชนีได้จากการ
สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะ
ขนสงสาธารณะ
โดย Wij มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5
Wij = 1 หมายความวา่ ดชนกลุ
ั ี ม่ นมความสาคญ
ี้ ี
ํ ั
น้อยมากในทรรศนะคติของนักท่องเที่ยว
Wij =5 หมายความว่า ดัชนีกลุ่มนี้มีความสําคัญ
สูงมาก

1. หลักการลัเหตุผล
กําหนดจํานวนตัวอย่างด้วยวิธีของ
Taro Yamane

จังหวัด/รูปแบบการ
เดินทาง
เดนทาง

กรุงเทพมหาน
คร

ชลบุรี
เชียงใหม่
(พัทยา)
(พทยา)

สุราษฎร์ธานี
(สมุย)

รวม

ทางอากาศ
-เครื่องบินสาธารณะ

160

0

180

40

380

-รถยนต์สาธารณะ

70

100

70

70

310

-รถไฟสาธารณะ

70

0

50

80

200

0

200

0

110

310

300

300

300

300

1,200

ทางบก

ทางทะเล

จํานวนตัวอย่างทั้งหมด 1,200 ตัวอย่าง

-เรือขนส่งสาธารณะ
รวม

1. หลักการลัเหตุผล
จัดทําขึ้นโดย สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในปี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็น
กรอบกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรของประเทศภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า
ของหน่ว่ ยงานราชการ และรัฐั วิสิ าหกิจิ ในสั
ใ งั กัดั กระทรวงคมนาคม

จัดทําขึ้นโดย สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในปี พ.ศ. 2555 โดย
รายละเอียดของแผนงานจําแนกเป็นแผนงานระยะเร่งด่วน และแผนงานระยะยาว ของแต่ละ
หน่วยงาน ในแต่ละปี

1. หลักการลัเหตุผล
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทํายุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.25552559 โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ เช่น การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค์ (Threat) ขององค์กรต่อการดําเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์
สภาพการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวและกีฬา การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ภายใต้กรอบ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิ
ฐ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และยทธศาสตร์

ระดับชาติ

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล

รายการ
1. ความสะดวกในการเข้าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
2. ความชัดเจนของป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ บริเวณสถานีขนส่ง
ผูู้โดยสารกรุงุ เทพ

พบปัญหา

/
/

3. ความสะอาดของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น เก้าอี้
ผู้โดยสาร โทรศัพท์สาธารณะ ห้องน้ํา ร้านอาหาร

/

5. การแจ้งตารางการเดินรถ ระยะทาง และระยะเวลาการเดินทาง
6. การแจ้งอัตราค่าโดยสาร
7. การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
8. การจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยที่
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ

/

9. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน

ไม่พบ
ปัญหา
ปญหา

/

/
/
/
/

1. หลักการลัเหตุผล

- ให้ข้ขอ้ มูลด้านความปลอดภัยขณะโดยสารรถประจําทาง
- ตรวจสอบการคาดเข็ม็ ขััดนิิรภััย ของผู้โดยสารก่อน
ออกรถ

1. หลักการลัเหตุผล

รายการ

พบปัญหา

1. ความสะดวกในการเข้าถึงสถานีรถไฟหัวลําโพง
2. ความชัดเจนของป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟ
หัวลําโพง
3. ความสะอาดของสถานีรี ถไฟหั
ไฟ ัวลํําโพง

4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น เก้าอี้
ผู้โดยสาร โทรศัพท์สาธารณะ ห้องน้ํา ร้านอาหาร

ไม่พบ
ปัญหา
ปญหา
/
/

/
/

55. การแจงตารางการเดนรถ
การแจ้งตารางการเดินรถ ระยะทาง และระยะเวลาการ
เดินทาง
6. การแจ้งอัตราค่าโดยสาร

/
/

7. การให้ขอ้ มูลด้านการท่องเที่ยว

/

8. การจัดเจ้าหน้าทีอ่ ํานวยความสะดวก และความปลอดภัยที่
สถานีรถไฟหัวลําโพง
9. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน

/
/

1. หลักการลัเหตุผล

รายการ

พบปัญหา

1. ความสะดวกในการเข้าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร
2. ความชัดเจนของป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ บริเวณสถานีขนส่ง
ผูู้โดยสาร

/

3. ความสะอาดของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น เก้าอี้
ผู้โดยสาร โทรศัพท์สาธารณะ ห้องน้ํา ร้านอาหาร
5. การแจ้งตารางการเดินรถ ระยะทาง และระยะเวลาการเดินทาง
6. การแจ้งอัตราค่าโดยสาร
7. การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
8. การจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยที่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
9. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน

ไม่พบ
ปัญหา
ปญหา

/
/
/
/
/
/
/
/

1. หลักการลัเหตุผล
รายการ
1. ความสะดวกในการเข้าถึงสถานีรถไฟพัทยา
2 ความชดเจนของปาย
2.
ความชัดเจนของป้าย และสญลกษณตางๆ
และสัญลักษณ์ตา่ งๆ
บริเวณสถานีรถไฟพัทยา
3. ความสะอาดของสถานีรถไฟพัทยา
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก
พืน้ ฐาน เช่น เก้า้ อี้ผู้โดยสาร โโทรศัพท์์
สาธารณะ ห้องน้ํา ร้านอาหาร
5. การแจ้งตารางการเดินรถ ระยะทาง และ
ระยะเวลาการเดินทาง
6. การแจ้งอัตราค่าโดยสาร
7. การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
8. การจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก และ
ความปลอดภั

ยั ทีส่ี ถานีรี ถไฟพั
ไฟ ัทยา
9. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการ
รับเรื่องร้องเรียน

พบปัญหา

ไม่พบปัญหา
/

/
/
/
/
/
/
/
/

1. หลักการลัเหตุผล

- การเชื่อมต่อการเดินทาง จากสนามบิน ไปยัง
ตัวเมืองใช้รถ Taxi ลีมซู ีน หรือเช้าเหมารถสอง
แถว ซึ่งขาดรถสาธารณะที่สามารถเป็น
ทางเลือื กสํําหรับั นักั ท่่องเทียี่ ว

- การเชื่อมต่อการเดินทางกับการเดินทางรูปแบบอื่นๆ
เช่น การจัดบริการเดินรถระยะสั้น (Shuttle Bus)
ระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปยังจุดสําคัญของเมือง

1. หลักการลัเหตุผล

รายการ
1. ความสะดวกในการเข้าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร
2. ความชัดเจนของป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ บริเวณสถานีขนส่ง
ผูู้โดยสาร

พบปัญหา

/
/
/

3. ความสะอาดของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น เก้าอี้
ผู้โดยสาร โทรศัพท์สาธารณะ ห้องน้ํา ร้านอาหาร
5. การแจ้งตารางการเดินรถ ระยะทาง และระยะเวลาการเดินทาง
6. การแจ้งอัตราค่าโดยสาร
7. การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
8. การจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยที่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
9. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน

ไม่พบ
ปัญหา
ปญหา

/
/
/
/
/
/

1. หลักการลัเหตุผล

รายการ

พบปัญหา

ไม่พบ
ปัญหา
ปญหา

1. ความสะดวกในการเข้าถึงสถานีรถไฟ
2. ความชัดเจนของป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟ

/

33. ความสะอาดของสถานรถไฟ
ความสะอาดของสถานีรถไฟ
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น เก้าอี้
ผู้โดยสาร โทรศัพท์สาธารณะ ห้องน้ํา ร้านอาหาร

/

/
/

5. การแจ้งตารางการเดินรถ ระยะทาง และระยะเวลาการเดินทาง
6. การแจ้งอัตราค่าโดยสาร
7. การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
8. การจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยที่
สถานีรถไฟ

/

9. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน

/

/

/
/

1. หลักการลัเหตุผล

รายการ
1. ความสะดวกในการเข้าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร
2. ความชัดเจนของป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ บริเวณสถานีขนส่ง
ผูู้โดยสาร
3. ความสะอาดของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น เก้าอี้
ผู้โดยสาร โทรศัพท์สาธารณะ ห้องน้ํา ร้านอาหาร

พบปัญหา

ไม่พบ
ปัญหา
ปญหา
/

/
/

/

5. การแจ้งตารางการเดินรถ ระยะทาง และระยะเวลาการเดินทาง
6. การแจ้งอัตราค่าโดยสาร
7. การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
8. การจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยที่
สถานีขนส่งผู้โดยสาร

/

9. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน

/

/
/

/

1. หลักการลัเหตุผล

รายการ

พบปัญหา

ไม่พบ
ปัญหา
ปญหา

1. ความสะดวกในการเข้าถึงสถานีรถไฟ
2. ความชัดเจนของป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟ

/

33. ความสะอาดของสถานรถไฟ
ความสะอาดของสถานีรถไฟ
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น เก้าอี้
ผู้โดยสาร โทรศัพท์สาธารณะ ห้องน้ํา ร้านอาหาร

/

5. การแจ้งตารางการเดินรถ ระยะทาง และระยะเวลาการเดินทาง
6. การแจ้งอัตราค่าโดยสาร
7. การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
8. การจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก และความปลอดภัยที่
สถานีรถไฟ
9. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน

/
/
/
/

/
/
/

1. หลักการลัเหตุผล

รายการ

พบปัญหา

1. ความสะดวกในการเข้าถึงท่าเรือเฟอร์ร่ี
2. ความชัดเจนของป้าย และสัญลักษณ์ต่างๆ บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่

/
/

3. ความสะอาดของท่าเรือเฟอร์รี่
4. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น เก้าอี้
ผู้โดยสาร โทรศัพท์สาธารณะ ห้องน้ํา ร้านอาหาร

ไม่พบ
ปัญหา
/

/

5. การแจ้งตารางการเดินรถ ระยะทาง และระยะเวลาการเดินทาง

/

6. การแจ้งอัตราค่าโดยสาร

/

7. การให้ขอ้ มูลด้านการท่องเที่ยว
8. การจัดั เจ้้าหน้้าทีอี่ ํานวยความสะดวก และความปลอดภััยที่ี
ท่าเรือเฟอร์รี่
9. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน

/
/
/

1. หลักการลัเหตุผล

- ไม่มีการแนะนําอุุปกรณ์ด้าน
ความปลอดภัยบนเรือ

- แนะนํา และสาธิต การใช้
อุปกรณ์ด้านนความ
ความปลอดภั
ปลอดภัย

1. หลักการลัเหตุผล

1. หลักการลัเหตุผล
G1= 0.5
ผูบ้ ริหิ ารได้
ารไได้้มีความพยายามดํําเนิินการเพืือ่ ให้
ใ เ้ ข้้าใใจถึึงความต้้องการของลูกค้้า
G2= 1.5
ความสอดคล้องของ
มาตรฐานและความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงดี

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี

คะแนนเฉลีย่

ค่าความสําคัญ
เฉลี่ย
เฉลย

คุณภาพการบริการ
ของรถโดยสาร

G1- ดัชนีชี้วัดความเข้าใจของผู้บริหารที่มีต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
G111= 5
G11: การทําวิจัย
G11 = 1
AW11 = 0.5
G112 = 3
G1 = 0.5
05
G121= 5
G12: การสือ่ สารกับ
G12 = 0
AW12 = 0.5
พนักงาน
G122 = 5
G2- ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการบริการและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
G211= 5
G21: มาตรฐานการบริการ
G21 = 1
AW21 = 0.5
G212 = 3
G221= 3
G2 = 1.5
G222 = 3
G22: การจัดสรรทรัพยากร
G22 = 2
AW22 = 0.5
G223= 1
G224 = 5

1. หลักการลัเหตุผล
กลุ่มดัชนี

G3= 1.19
พนักงานมีความเข้าใจถึง
มาตรฐานของหน่
มาตรฐานของหนวยงาน
วยงาน
เป็นอย่างดี แต่ขาดแรงจูงใจ
ในการทํางาน ซึ่งอาจเป็น
เพราะหลายสาเหตุ เช่น่
ระดับของรายได้ทได้
ี่ได้รบั
G4= 1.28
ดัชนีชี้วัดความสอดคล้อง
ของการประชาสัมพันธ์กับ
บรการทสงมอบ
บริการที่ส่งมอบ พบวาได
พบว่าได้
คะแนนอยู่ในระดับปาน
กลางถึงดี

คะแนนดัชนี

คะแนนเฉลี่ย

ค่าความสําคัญเฉลี่ย

G3- ดัชั นีชี ีว้ ัดความสามารถในการปฏิ
ใ ป ิบัติงานของพนักั งานบริกิ าร
G311= 4
G312 = 4.25
G31: ความเข้าใจต่อมาตรฐาน
G313= 4
G31= 0.95
ของหน่วยงาน
G314 = 3.88
G315 = 4.13
G321= 2.50
G322 = 3.88
G32: ความเหมาะสมของงาน
G323= 3.88
G32 = 1.30
G324 = 44.25
25
G325 = 4.00
G331= 3.63
G332 = 3.13
G33: แรงจูงใจด้านการทํางาน
G33 = 1.53
G333= 3.38
G334 = 3.75
G341= 4.13
G34: การทํางานเป็นทีม
G34 = 1.00
G342 = 3.88
G4- ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องระหว่างการประชาสัมพันธ์กับบริการที่ส่งมอบจริง
G411 = 3.50
3 50
G412 = 4.00
G41: การประชาสัมพันธ์
G41 = 1.28
G413= 3.75
G414 = 3.63

คุณภาพการบริการของ
รถโดยสาร

AW31 = 0.26

AW32 = 0.26

G3 = 1.19

AW33 = 0.24

AW34 = 0.24

AW41 = 1.00

G4 = 1.28

1. หลักการลัเหตุผล
กรงเทพฯ
กรุ
งเทพฯ
ความพึงพอใจการ
บริการในภาพรวม
ความพึงึ พอใจการ

บริการแยกสถานที่
ประเดนทมความ
ประเด็
นที่มีความ
พึงพอใจสูงสุด 3
อันดับแรก
ประเด็นที่มีความ
พึงึ พอใจตาสุ
ใ ่ํ ด 3
อันดับแรก

สถานที่สํารวจความคิดเห็น
พัทยา
พทยา
เชียงใหม่
เชยงใหม

สมยย
สมุ

1.94
1.75

2.02

2.06

1.87

1.ความปลอดภัย
2.ราคาค่าโดยสาร
3.การ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสมพนธ
1.สถานีรถโดยสาร
2.คนขับรถโดยสาร
3
3.ตารางเวลาการ
ให้บริการ

1.ราคาค่าโดยสาร
2.สถานีรถโดยสาร
3.การ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสมพนธ
1.ตัวยานพาหนะ
2.พนักงานบริการ
3
3.ความเชอถอได
ื่ ื ไ ้
ของการบริการ

1.การ
ประชาสัมพันธ์
2.สถานีรถโดยสาร
3 ราคาค่าโดยสาร
3.ราคาคาโดยสาร
1.ความเชื่อถือได้
ของการบริการ
2 ั
2.ตวยานพาหนะ
3.ตารางเวลาการ
ให้บริการ

1.ความปลอดภัย
2.ราคาค่าโดยสาร
3.ความเชื่อถือได้
ของการบริการ
ของการบรการ
1.พนักงานบริการ
2.คนขับรถโดยสาร
3
3.การ
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มดัชนี
ต่างประเทศ

คะแนนดัชนี
G511=3.09
G512=3.10
G513=3.10
G514=3.21
G515=3.20
G516=3.27
G521=3.10
G522=2 97
G522=2.97
G523=3.12
G524=3.07
G525=3.23
G526 =2.94
G527=3.02
G531=3.11
G532=2.95
G533=2.82
G534=2.95
G535=3.22
G536=3.07
G541=3.04
G542=3.04
G543 2 97
G543=2.97
G544=2.78
G545=3.04
G546=3.19

1. หลักการลัเหตุผล

คะแนน
เฉลี่ย

ค่คาความสาคญ
าความสําคัญ
เฉลี่ย

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี
G551=3.05
G552=3.05
G553=3.10
G554=3.06
G555=3.07
G556=2.88
G557=2.90
G557
2.90
G558=3.13
G561=3.06
G562=3.01
G571=3.02
G572=3.02
G573=3.07
G581=3.04
G582=3.05
G583=3.16
G584=3.18
G591=3.29

คะแนนเฉลี่ย

ค่คาา
ความสําคัญ
เฉลี่ย

คุณภาพการ
คณภาพการ
บริการของรถ
โดยสาร

คุณภาพการบริการของรถโดยสาร
(G5) ในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าเท่ากับ 1.94
G51=1 85 AW51=0.11
G51=1.85
AW51=0 11
หมายความว่
บปานกลางถึ
งดี
ในประเทศ า คุณภาพการบริการอยู่ในระดัG55:
ยานพาหนะ
G55=1.97 AW55=0.11
o กลุ่มดัชนีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นว่าเป็นเรือ่ งสําคัญที่สุด คือ ความ
ความปลอดภั
ปลอดภัย ซึ่งมีค่า
ความสําคัญเฉลี่ยของกล่มดชน
ความสาคญเฉลยของกลุ
ดัชนี (AW
AW58
58)) สูสงสดเท่
งสุดเทากบ
ากับ 0.12
oระบบขนส่
กลุ่มงดัชนีที่นักท่องเทีG52=1.94
่ยวพึงพอใจมากที
G52: สถานี
AW52=0.11 ่สุดของการเดินทางโดยรถโดยสารสามอันดับแรก ได้แก่
G56: ตารางเวลาการให้บริการ
G56=1.97 AW56=0.11 G5=1.94
ราคาค่าโดยสาร (G59
59)) การประชาสัมพันธ์ (G51
51)) และตัวสถานี (G52
52))
G57: ความเชื่อถือได้ของการ
G57=2.03 AW57=0.11
ปประเด็็นทีีเ่ ป็นจุดอ่่อนของคุณภาพการบริิการของรถโดยสาร
ารของรถ

ให้บริการ โดยสาร
o ความเชื่อถือได้ของการบริการ (G57)
57) เวลาออกจากสถานีต้นทางและถึงสถานีปลายทางไม่ตรง
G53: พนักงานบริ
การ
G58=1.99 AW58=0.12
ตามเวลาที
่กําหนดไว้G53=1.98 AW53=0.11 G58: ความปลอดภัย
o ความปลอดภัย (G58)
58) พนักงานขับขี่ที่ขG59:
ับรถอย่
างไม่ปลอดภัย
ราคาค่าโดยสาร
G59=1.71 AW59=0.11
o พนักงานขับรถ (G54)
54) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
G51: ประชา
สัมพันธ์ฯ

G54: พนกงานควบคุ
G54
พนักงานควบคมม
ยานพาหนะ

G54=1.97

AW54=0.11

จุดแข็ง (Strength)
-สามารถให้บริการใกล้เคียงรปแบบ
Door-to-Door ที่สดุ

-เป็นระบบขนส่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการ
-สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ ได้อย่างสะดวก
-มีโครงข่ายเส้นทางที่ สมบู รณ์ เชื่อมต่อกับแหล่ งท่องเที่ย ว
และสถานที่สําคัญทั้งหมด
-รัฐช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการดําเนินการ เนื่องจากมีผลกระทบ
ต่อประชาชนส่วนใหญ่ถ้าค่าบริการสูง

จุดอ่อน (Weakness)
-ความปลอดภัยของการเดินทาง
-การควบคุมมาตรฐานเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีจํานวนมาก
-ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
-ใช้พลังงานที่มีอยู่จํากัด เช่น น้ํามัน ก๊าซ ฯลฯ
-ไม่สามารถกําหนดเวลาของการเดินทางได้
-ไม่สามารถขึ้นราคาได้ตามต้นทุนที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการขาด
แรงจูงใจที่จะพัฒนา

โอกาส (Opportunity)
-การพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมักใช้การขนส่งทาง
บบก เช่
เชนน รถโดยสาร
รถโ ยส ร เป็
เปนนตัวน
วนําการพั
ร ฒน
ฒนา
-การพั ฒ นาระบบขนส่ ง อื่ น ๆ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาระบบรถ
โดยสารเพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งเหล่านั้นด้วย
-การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต้องมีการพัฒนาระบบรถ
โดยสารเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งกิจกรรมเหล่านั้นด้วย

อุปสรรค (Threat)
-ค่าบริการขึ้นอยู่กับราคาพลังงานโลก
-รัรฐส
ฐส่งเสริ
เสรมมการใช้
รใชรระบบขนส่
บบขนสงอน
อื่น เชน
เช่น รถไ
รถไฟ
-การขยายตัวของรถตู้ ทั้งที่ถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย
-การเพิ่ ม ขึ้ น ของรถยนต์ ส่ ว นตั ว ทํ า ให้ ก ารเดิ น ทางโดยรถ
โดยสารล่าช้า การกําหนดเวลาการเดินทางที่แน่นอนไม่ได้
-เป็นระบบขนส่งที่ก่อมลพิษ และใช้พลังงานที่มีจํากัด จึงมักถูก
ต่อต้านการขยายตัว

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี

คะแนน
เฉลี่ย

1. หลักการลัเหตุผล
ค่าความสําคัญเฉลี่ย

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี

คะแนนเฉลี่ย

ค่า่
ความสําคัญ
เฉลี่ย

คุณภาพการ
บริการของ
รถตู้

G511= na
คุณต่ภาพการบริ
การของรถโดยสาร (G5) ในมุมมองของนักท่องเทีG551=3.02
่ยวต่างชาติมีค่าเท่ากับ 2.04
างประเทศ G512=na
G51: ประชา
หมายความว่G513=na
หมายความวา
า คุคณภาพการบริ
ณภาพการบรการอยู
กAW51=0.10
ารอย่0 10ในระดบปานกลางถงด
นระดับปานกลางถึงดี G552=2.78
G51 1 95
G51=1.95
AW51
สัมพันธ์ฯ
G514=2.95
G553=2.32
o ในประเทศ
กลุ่มดัชนีG515=3.03
ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นว่าเป็G55:นเรืยานพาหนะ
อ่ งสําคัญที่สุด คืG554=3.00
อ ตัวรถโดยสาร
รถโดยสาร
(ยานพาหนะ
ยานพาหนะ)
) ซึ่งมี
G55=2.19
AW55=0.11
G516=3.14
G555=2.85
ค่าความสํ

คั

เฉลี


ของกลุ


ดั

นี
(
AW
AW58
58)
)
สู

สุ

เท่

กั

0
.
12
G521=3.13
G556=3.06
G522=2
G522=2.89
89
G557 2 97
G557=2.97
o กลุ
กล่มดชนทนกทองเทยวพงพอใจมากทสุ
ดัชนีG523=2.69
ที่นักท่อง ที่ยวพึงพอใจมากที่สดของการ
ดของการเดนทางโดยรถโดยสารสามอนดบแรก
ดินทางโดยรถโดยสารสามอั
นดับ รก ไดแก
ได้ ก่
G558=2.46
G52: สถานีระบบขนส่
ง าG524=3.05
AW52=0.11
ราคาค่
โดยสาร G52=2.11
(G59
59)) ความเชื
่อถือได้ขG56:
องการให้
บริการ (GG561=3.09
57)
57) และการประชาสั
มพันธ์ (GG5=2.04
51
51))
ตารางเวลาการ
G56=1.98
AW56=0.11
G525=2.91
ให้บริการ
ประเด็นที่เป็G526
นจุด=2.81
อ่อนของคุณภาพการบริการของรถโดยสาร
ารของรถ
โดยสาร G562=2.94
G571=3.11
G57 ความเชอถอไดของการ
G57:
ความเชื่อถือได้ของการ
G527=2.78
G572=2.97
G57=1.95 AW57=0.11
o ความปลอดภั
ย (G58)
58) พนักงานขับขี่ขับให้รถไม่
บริการปลอดภัย
G531=2.80
G573=3.08
o พนักงานบริ
งานG532=2.62
บริการ (G53
53)) ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังG581=2.05
กฤษและทักษะในการจัดการกับ
G533=2.52
G582=2.96
G53: พนักงานบริการ
G53=2.21
AW53=0.12
G58: ความปลอดภัย
G58=2.31 AW58=0.11
ปัญหาเฉพาะหน้
G534=2.67
G534
2.67 า
G583 2 84
G583=2.84
G535=3.08
G584=2.92 เพียงพอ
o ตัวยานพาหนะ
55) นั่งมีขนาดเล็กและพื


ที


นการวางสั

ภาระไม่
G536=3.04 (G55)
G59: ราคาค่าโดยสาร
G591=3.38
G59=1.62 AW59=0.12
G54: พนักั งานควบคุม
ยานพาหนะ

G541=2.80
G542=3.03
G543=2.99
G54=2.02
G544=2.93
G545=3.06
G546=3.09

AW54=0.11

จุุดแข็ง (Strength)
-สามารถให้บริการใกล้เคียงรูปแบบ Door-to-Door ที่สุด
-เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางทางบก เช่น รถโดยสาร และ
รถไฟ รถตู้ โ ดยสารเป็ น รู ป แบบที่ ส ามารถเดิ น ทางไปสู่
จุดหมายปลายทางได้รวดเร็วกว่าการเดินทางทางบกด้วยกัน
เช่น รถโดยสาร รถไฟ
-สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ ได้อย่างสะดวก
-มีี โ ครงข่่ า ยเส้้ น ทางที่ี ส มบู ร ณ์์ ใ นระยะทางไม่
ไ ่ เ กิิ น 300
กิโลเมตร ทําให้สามารถใช้เป็นรูปแบบการเดินทางย่อยได้เป็น
อย่ างดี และเชื่อมต่ อกั บแหล่ งท่ องเที่ ยวและสถานที่ สํา คั ญ
ทั้งหมด
ทงหมด
โอกาส (Opportunity)
-เป็ น รู ป แบบการเดิ น ทางที่ มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว และ
สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆๆ ได้ดีกว่ารปแบบการเดิ

นทางทาง
บกอื่นๆ เช่น รถโดยสาร และรถไฟ ดังนั้น จึงสามารถพัฒนา
เป็นโครงข่ายการเดินทางย่อยในระยะทางสั้นๆ ได้ดีกว่า
-การพั ฒ นาระบบขนส่ ง อื่ น ๆ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาระบบรถ
โดยสารเพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งเหล่านั้นด้วย
-การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต้องมีการพัฒนาระบบรถ
โดยสารเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งกิจกรรมเหล่านั้นด้วย

จุุดอ่อน (Weakness)
-ความปลอดภัยของการเดินทาง
-การควบคุมมาตรฐานเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีจํานวนมาก
-ใช้พลังงานที่มีอยู่จํากัด เช่น น้ํามัน ก๊าซ ฯลฯ
-มี ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ รถตู้ ป้ า ยดํ า
ให้ บ ริ ก ารอยู่ เ ป็ น จํ า นวนมาก ทํ า ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบการให้บริการ และมาตรฐานความปลอดภัยยาก

อุปสรรค (Threat)
-ค่าบริการขึ้นอยู่กับราคาพลังงานโลก
-มีรถตู้ที่ไม่ได้รับใบอนญาตหรื
ุญ
อรถตู้ป้ายดําให้บริการ โดยรถตู้
ดั ง กล่ า วไม่ มี ก ารตรวจสอบการให้ บ ริ ก าร ค่ า โดยสาร และ
มาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย ซึ่ ง ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ภาพลั ก ษณ์
ความน่าเชื่อถือ และเกิดปัญหาอุบัติเหตุ

1. หลักการลัเหตุผล
G1= 0.76
ผู้บริหารของ รฟท
รฟท.. ให้ความสําคัญต่อการ
สือ่ื สารกับั พนักั งานสูงกว่าการทําวิจัย และได้
ไ ้
คะแนนในส่วนนี้ในระดับดีถึงดีมาก หมายความ
ว่า ผู้บริหารได้มีความพยายามดําเนินการ
เพื
เพอใหเขาใจถงความตองการของลู
่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลกค้
กคาา
G2= 0.25
ผู้บริหิ ารของ รฟท
รฟท.
ฟ . ได้
ไ ้กําหนดมาตรฐานที่ี
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก และ
และเมื
เมื่อศึกษาถึงสาเหตุ พบว่า
รฟท.. ได้
รฟท
ไดมการจดสรรทรพยากรเพอพฒนา
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการเป็นจํานวนมาก

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี คะแนนเฉลีย่

ค่าความสําคัญ
เฉลี่ย

คุณภาพการ
บริการของรถไฟ

G1- ดัชนีชี้วัดความเข้าใจของผูู้บริหารที่มีต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
G11: การทําวิจัย
G12: การสือ่ สารกับ
พนักงาน

G111= 3
G112 = 3
G121= 5
G122 = 5

G11 = 2

AW11 = 0.38

G1 = 0.76
G12 = 0

AW12 = 0.62
0 62

G2- ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการบริการและความต้องการของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ
G21: มาตรฐานการ
บริการ

G211= 5
G212 = 4

G21 = 0.5

AW21 = 0.5

G221= 5
G22: การจัดั สรร
ทรัพยากร

G222 = 5
G223= 5
G224 = 5

G2 = 0.25
G22 = 0

AW22 = 0.5

1. หลักการลัเหตุผล
G3= 1.33
ดัชั นีีชีว้ ัดความสามารถในการปฏิ
ใ ป บิ ตั ิงาน
พนักงานได้คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงดี (G3=1.33
33)) และเมื่อพิจารณาถึง
สาเหตุของการได้คะแนนในระดับดังกล่าว
พบว่า พนักงานรถไฟมีแรงจูงใจในการ
ทํางานสงง แต่
ทางานสู
แตมความเหมาะสมกบงานท
มีความเหมาะสมกับงานที่
ต่ําลงมา
G4= 1.4
ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องของการ
ประชาสัมพันธ์กับบริการที่ส่งมอบ พบว่า
ไดคะแนนอยู
ได้คะแนนอย่ในระดบปานกลางถงด
นระดบปานกลาง
นระดับปานกลางถึ
ปานกลางถงด
ถึงดี
เช่นเดียวกัน

ค่าความสําคัญ
เฉลี่ย
G3- ดัชนีชี้วัดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ
G311= 3.5
G312 = 3.8
G31: ความเข้าใจต่อ
G313= 4.00 G31= 1.24
AW31 = 0.24
มาตรฐานของหน่วยงาน
G314 = 4
G315 = 3.5
G321= 2.9
G322 = 3.5
G32: ความเหมาะสมของ
G323= 3.9 G32 = 1.52 AW32 = 0.25
งาน
G324 = 3.9
G325 = 3.2
G331= 3.8
G33: แรงจูงใจด้านการ
G332 = 3.8
G33 = 1.13 AW33 = 0.26
ทํางาน
ทางาน
G333= 3.9
G333
39
G334 = 4
G341= 3.6
G34: การทํางานเป็นทีม
G34 = 1.45 AW34 = 0.25
G342 = 3.5
G4- ดัชนีชวี้ ัดความสอดคล้องระหว่างการประชาสัมพันธ์กับบริการที่ส่งมอบจริง
G411 = 3.6
G412 = 3.3
G41: การประชาสัมพันธ์
G41 = 1.4
AW41 = 1
G413= 3.8
G414 = 3.7
กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี

คะแนนเฉลี่ย

คุณภาพการ
บริการของรถไฟ

G3 = 1.33
1 33

G4 = 1.4

1. หลักการลัเหตุผล
กรงเทพฯ
กรุ
งเทพฯ
ความพึงพอใจการ
บริการในภาพรวม
ความพึงพอใจการ
ความพงพอใจการ
บริการแยกสถานที่
ประเดนทมความพง
ประเด็
นที่มีความพึง
พอใจสูงสุด 3 อันดับ
แรก

ประเด็นที่มีความพึง
พอใจต่ําสดด 3 อนดบ
พอใจตาสุ
อันดับ
แรก

สถานที่สํารวจความคิดเห็น
พัทยา
พทยา
เชียงใหม่
เชยงใหม

สมยย
สมุ

1.85
1.69
1.ราคาค่าโดยสาร
2.การประชาสัมพันธ์
2.การประชาสมพนธ
3.ความปลอดภัย

1.ยานพาหนะ
2.ตารางเวลาการ
ให้บริการ
3.ความเชื่อถือได้ของ
การบริการ

-

2.26

1.58

-

1.การประชาสัมพันธ์
2.ราคาค่าโดยสาร
2.ราคาคาโดยสาร
3.ความปลอดภัย/สถานี
ระบบขนส่ง/พนักงาน
บริการ

1.ราคาค่าโดยสาร
2.การประชาสัมพันธ์
2.การประชาสมพนธ
3.ตารางเวลาการ
ให้บริการ

-

1.ความเชื่อถือได้ของ
การบริการ
2.ตัวยานพาหนะ
3.ตารางเวลาการ
ให้บริการ

1.ตัวยานพาหนะ
2.พนักงานบริการ/ความ
ปลอดภัย
3.ความเชื่อถือได้ของ
การบริการ

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี

G511=3.32
ต่างประเทศ G512=3.25
G51: ประชา
G513=3 36
G513=3.36
สัมพันธ์ฯ
G514=3.44
ในประเทศ G515=3.34
G516=3.41
G521=3.29
G522=2.94
G523=3.25
G52: สถานีระบบขนส่ง
G524=3.09
G525=3.28
G526 =3.00
3
G527=3.13
G531=3.18
G532=3.04
G533=3.13
G53: พนักงานบริการ
G 4
G534=3.10
G535=3.40
G536=3.26
G541=na
G542=na
G543=na
G54: พนักงานควบคุม
G544=na
ยานพาหนะ
G545=na
G546=na

คะแนน
เฉลี่ย

1. หลักการลัเหตุผล
ค่าความสําคัญ
เฉลี่ย

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี

คะแนน
เฉลี่ย

ค่า
คุณภาพการ
ความสําคัญ บริการของ
เฉลี่ย
รถไฟ

G551=3.14
G51=1.65 AW51=0.13
G552=3.14
คุณภาพการบริการของรถไฟ (G5) ในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่าG553=3.03
งชาติมีค่าเท่ากับ 1.85 ซึ่ง
หมายความว่า คุณภาพการบริการอยู่ในระดั
ปานกลางถึงดี G554=2.97 G55=2.01 AW55=0.12
G55:บยานพาหนะ
G555=2.95
o กลุ
กล่มดชนทนกทองเทยวตางชาตเหนวาเปนเรองสาคญทสุ
ดัชนีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นว่าเป็นเรือ่ งสําคัญที่สด คืคอG556=2.90
อ ความ
ความปลอดภั
ความปลอดภย
ปลอดภัย/พนกงานบรการ
ปลอดภย/
พนักงานบริการ/
พนกงานบรการ/
าร/
การประชาสัมพันธ์G52=1.86
/และความเชื
่อถือได้ของการบริการ ซึ่งทั้งสีG557=2.72
่กลุ่มดัชนีมีค่าความสําคัญเฉลี่ย
AW52=0.12
G558=3.06
(AWij
AWij)) สูงสุดเท่ากับ 0.13
G561=3.15
G56: ตารางเวลาการใหบรการ
ตารางเวลาการให้บริการ
G56=1 91 AW56=0.12
G56=1.91
AW56=0 12 G5=1.85
G5=1 85
G562=3.03ได้แก่ ราคาค่าโดยสาร
o กลุ่มดัชนีท่นี ักท่องเที่ยวพึงพอใจมากที่สุดของการเดินทางโดยรถไฟ
G571=3.00
G57: ความเชื
อ่ ถือได้กขาร
องการ
(G59
59)) การประชาสัมพันธ์ (G51
51)) และพนั
กงานบริ
(G53
53))G572=2.90 G57=2.02 AW57=0.13
ให้บริการ
G573=3.05
G53=1.82
AW53=0.13
ประเด็นที่เป็นจุุดอ่อนของคุุณภาพการบริการของรถไฟ
ารของรถไฟ
G581=na
o ความเชื่อถือได้ของการให้บริการ (G57)
57) การออกรถจากสถานีG582=3.07
ต้นทางไม่ตรงตามกําหนดเวลา
G58: ความปลอดภัย
G58=1.97 AW58=0.13
G583=3.27
o ตัวยานพาหนะ (G55)
55) สภาพของตัวรถ และระบบปรับอากาศ
G584=3.23
o ความ
ความปลอดภั
ความปลอดภย
ปลอดภั
ปลอดภยย (G58
58)) อุอปกรณ์
ปกรณความปลอดภยของผู
ความปลอดภั

ของผ้

ดยสาร
G59: ราคาค่าโดยสาร
G591=3.45 G59=1.55 AW59=0.12
G54=na

AW54=na

1. หลักการลัเหตุผล
จุดแข็ง (Strength)
-สามารถกําหนดเวลาในการเดินทางได้
-เป็็นระบบขนส่งทีี่มีต้นทุนตํ่ํา ก่อให้
ใ ้เกิดมลพิษน้้อย จึึงถูกส่งเสริม
โดยนโยบายของรัฐ
-เป็นระบบขนส่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการ
-ค่ า โดยสารต่ํ า เพราะรั ฐ อุุ ด หนุุ น เนื่ อ งจากเป็ น ระบบขนส่ ง ที่
ประชาชนที่มีรายได้ต่ํานิยมใช้
-มีบุคลากรที่มีประสบการณ์จํานวนมาก
-มีความปลอดภัยสูง
-เปนระบบขนสงที
ป็
่ ี่ ดํ าเนิิ น การโดยรฐ
โ ั การขอความรวมมื
่ ื อ จาก
หน่วยงานภาครัฐจึงทําได้สะดวก

จุดอ่อน (Weakness)
-ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก การขยายตัวจึงเป็นไปอย่างเชื่องช้า
-ความสะดวกน้้อ ยกว่ า รถโดยสาร

เพราะไม่
ไ ส ามารถให้
ใ ้ บริ ก ารแบบ
Door-to-Door ได้ จําเป็นต้องใช้ระบบขนส่งอื่นในการเดินทางและ
ขนส่ง
-มีการบริหารจัดการค่อนข้างอนุุรักษ์นิยม การเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
พัฒนาเป็นไปได้ยากกว่าระบบขนส่งอื่น
-มีความเร็วต่ํากว่ารถโดยสาร
-องค์กรมีขนาดใหญ่ การบริหารจัดการให้มีคุณภาพทําได้ลําบาก

โอกาส (Opportunity)
-เป็นระบบขนส่งที่ใช้เป็นตัวนําการพัฒนาระหว่างประเทศ
-เป็นระบบขนส่งที่องค์กรทั้งในและระหว่างประเทศสนับสนุน เพราะ
มีม ลพิษต่ํา ประหยั ด พลังงานเมื่อเที ย บกั บ ปริ ม าณผู้ โ ดยสารและ
สินค้าที่สามารถขนส่งได้
สนคาทสามารถขนสงได
-ไม่มีคู่แข่ง เพราะต้องลงทุนสูงมาก
-ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รถไฟจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

อุปสรรค (Threat)
-ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก การลงทุนเพื่อเพิ่มโครงข่ายจึงมักถูกจับ
ตาจากสังคม
-ไม่สามารถใช้เส้นทางร่วมกับระบบขนส่งอื่นได้ การเพิ่มความสมบูรณ์
ของโครงข่ายต้องลงทนเพิ
ของโครงขายตองลงทุ
นเพมเพยงอยางเดยว
่มเพียงอย่างเดียว
-จําเป็นต้องบริหารโดยรัฐ (ถึงแม้มีการร่วมทุน แต่ผู้ดําเนินการหลักคือ
รัฐ) ทําให้การพัฒนาไม่มีความคล่องตัว

1. หลักการลัเหตุผล
G1= 0.0
คุณภาพการ
คะแนน
ค่

ความสํ

คั

ผู้บริหารให้น้ําหนักต่อการสื่อสารกับพนักงานสูง
กลุ่มดัชนี
คะแนนดัชนี
บริการของ
เฉลี่ย
เฉลี่ย
กว่าการทําวิจัย อย่างไรก็ตาม ดัชนีส่วนนี้ได้รับ
เครื่องบิน
G1- ดชนชวดความเขาใจของผู
ดัชนีชี้วัดความเข้าใจของผ้บรหารทมตอความตองการของนกทองเทยว
ริหารที่มีต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
ค นน ต็ม (G1=0) ซงหมายความวา
คะแนนเตม
ซึ่งหมายความว่า ผูผ้บริรหาร
หาร G1
ให้ความสําคัญกับการรับรู้ถึงความต้องการของ ต่างชาติ
G111= 5
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง
G11: การทําวิจัย
G11 = 0 AW11 = 0.44
G2= 0.13
ผู้บริหารสามารถกําหนดมาตรฐานได้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว เนองจาก
กบความตองการของนกทองเทยว
เนื่องจาก
ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการกําหนด
มาตรฐานการบริการเป็นอย่างยิ่ง (G21=
21=0) อีก
ทั้งยังให้ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากร
ทงยงใหความสาคญกบการจดสรรทรพยากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

G112 = 5
G1 = 00.00
G12: การสือ่ สารกับ G121= 5
G12 = 0 AW12 = 0.56
พนักงาน
G122 = 5
G2- ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการบริการและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
นกทองเทยวตางชาต
G21: มาตรฐานการ G211= 5
G21 = 0 AW21 = 0.5
G212 = 5
บริการ
G221= 5
G2 = 0.13
0 13
G22: การจัดสรร G222 = 4
G22 =
AW22 = 0.5
ทรัพยากร
G223= 5
0.25
G224 = 5

1. หลักการลัเหตุผล
G3= 1.41
พนักั งานได้
ไ ค้ ะแนนอยู่ในระดับั ปานกลาง

ถึงดี (G3=1.41
41)) และเมื่อพิจารณาถึง
สาเหตุของการได้คะแนนในระดับดังกล่าว
พบว่า พนักงานมีความเข้าใจต่อมาตรฐาน
ของหน่วยงานเป็นอย่างดียิ่ง แต่มี
แรงจงใจในการทํ
แรงจู
งใจในการทางานตา
างานต่ํา
G4= 1.05
ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องของการ
ประชาสัมพันธ์กับบริการที่ส่งมอบ พบว่า
ไดคะแนนอยู
ได้คะแนนอย่ในระดบปานกลางถงด
นระดบปานกลาง
นระดับปานกลางถึ
ปานกลางถงด
ถึงดี

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี

คะแนนเฉลี่ย

ค่าความสําคัญ
เฉลี่ย

G3- ดัชนีชี้วัดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ
G311= 4.1
G312 = 4.2
G31: ความเข้าใจต่อ
G313= 3.9
G31= 0.94
AW31 = 0.24
มาตรฐานของหน่วยงาน
มาตรฐานของหนวยงาน
G314 = 4
G315 = 4.1
G321= 2.1
G322 = 4
G32: ความเหมาะสมของ
G323= 3.7
G323
G32 = 1.46
AW32 = 0.25
งาน
G324 = 4.2
G325 = 3.7
G331= 3.4
G33: แรงจูงใจด้านการ G332 = 2.4
AW33 = 0.25
G33 = 1.98
ทําํ งาน
G333= 2.6
G334 = 3.7
G341= 3.8
G34: การทํางานเป็นทีม
G34 = 1.25
AW34 = 0.26
G342 = 3.7
G4- ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องระหว่างการประชาสัมพันธ์กับบริการที่ส่งมอบจริง
G411 = 3.8
G412 = 4.1
G41: การประชาสัมพันธ์
G41 = 1.05
AW41 = 1
G413= 4.1
G414 = 3.8

คุณภาพการ
บริการของ
เครื่องบิน
เครองบน

G3 = 1.41

G4 = 1.05

1. หลักการลัเหตุผล
กรงเทพฯ
กรุ
งเทพฯ
ความพึงพอใจการ
บริการในภาพรวม
ความพึงึ พอใจการ

บริการแยกสถานที่
ประเดนทมความ
ประเด็
นที่มีความ
พึงพอใจสูงสุด 3
อันดับแรก
ประเด็นที่มีความ
พึงึ พอใจตาสุ
ใ ่ํ ด 3
อันดับแรก

สถานที่สํารวจความคิดเห็น
พัทยา
พทยา
เชียงใหม่
เชยงใหม

สมยย
สมุ

1.90
1.96
1.ราคาค่าโดยสาร
2.การ
ประชาสัมพันธ์
3 ความปลอดภัย
3.ความปลอดภย
1.ตารางเวลาการ
ให้บริการ
2
2.ความเชอถอได
ื่ ื ไ ้
ของการบริการ
3.ตัวยานพาหนะ

-

-

1.89
1.ราคาค่าโดยสาร
2.การ
ประชาสัมพันธ์
3 ความปลอดภัย
3.ความปลอดภย
1.ความเชื่อถือได้
ของการบริการ
2
2.ตารางเวลาการ
ให้บริการ
3.พนักงานบริการ

1.86
1.ความปลอดภัย
2.ตัวยานพาหนะ
3.พนักงานบริการ
1.ความเชื่อถือได้
ของการบริการ
2
2.การ
ประชาสัมพันธ์
3.ราคาค่าโดยสาร

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี

G511=3.15
ต่างประเทศ G512=3.21
G51: ประชา
G513=3.24
สัมพันธ์ฯ
G514=3.29
ในประเทศ G515=3.29
G516=3.36
G521=3.17
G522 3 16
G522=3.16
G523=3.18
G524=3.17
G52: สถานีระบบขนส่ง
G525=3.18
G526 =3.07
G527=3.05
G531=3.03
G532=2.89
G533=2.94
G53: พนักงานบริการ
G534=33.04
G534
04
G535=3.17
G536=3.02
G541=na
G542=na
G543=na
G54: พนักั งานควบคุม
G544=na
ยานพาหนะ
G545=na
G546=na

คะแนน
เฉลี่ย

G51 1 74
G51=1.74

1. หลักการลัเหตุผล
ค่คาความสาคญ
าความสําคัญ
เฉลี่ย

กลุ่มดัชนี

AW51 0 12
AW51=0.12

คะแนนดัชนี

คะแนนเฉลี่ย

G551=3.11
G552=3.10
G553=3.12
G554=3.11
G555=3.03
G556=2.81
G557=2.80
G558=3.04
G561=2.92
G562=2.94
G571=2.94
G572=2.95
G573=2.96
G581=na
G582=3.03
G583 3 15
G583=3.15
G584=3.18
G591=3.17

G59=1.88

ค่า
ความสําคัญ
เฉลี่ย

คุณภาพการ
บริการของ
เครื่องบิน

คุณภาพการบริการของเครือ่ งบิน (G5) ในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าเท่ากับ 1.90
G55: ยานพาหนะ
G55=1.87 AW55=0.12
หมายความว่า คุณภาพการบริการอยู่ในระดั
บปานกลางถึงดี
o กลุ
กล่มดชนทนกทองเทยวตางชาตเหนวาเปนเรองสาคญทสุ
ดัชนีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นว่าเป็นเรือ่ งสําคัญที่สด คืคออ ความปลอดภย/
ความปลอดภัย/พนกงานบรการ
ความปลอดภย
พนักงานบริการ/
พนกงานบรการ/
าร/
ตารางเวลาการให้G52=1.86
บริการ/
าร/และความเชื
่อถือได้ของการบริการ ซึ่งทั้งสี่กลุ่มดัชนีมีค่าความสําคัญ
AW52=0.12
G56=2.07 AW56=0.13 G5=1.90
เฉลี่ย (AWij
AWij)) สูงสุดเท่ากับ 0.13 G56: ตารางเวลาการให้บริการ
G57
G57:
ื่ ื ไ ้ น
o กลุ่มดััชนีที ีน่ ักท่่องเทียี่ วพึงึ พอใจมากที

ีให้ส่ บุดริกความเชอถอไดของการ
ของการเดิ
ิ ทางโดยรถไฟ

ไฟ ได้
ไ ้แก่G57=1.93
่ การประชาสั
ป AW57=0.13
มั พัันธ์์
าร
(G51
51)) ท่าอากาศยาน (G52
52)) และตัวเครื่องบิน (G55)
55)
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของคุ
ารของรถเครื
ารของ
รถเครื
G53=1.92ณภาพการบริ
AW53=0.13 กG58:
ความปลอดภั
ย ่องบิน
G58=1.88 AW58=0.13
o ตารางเวลาการให้บริการ (G56
56)) ความเชื่อถือได้ของการให้บริการ (G57)
57)
G59: ราคาค่าโดยสาร

G54=na

AW54=na

AW59=0.12

1. หลักการลัเหตุผล
จุดแข็ง (Strength)
-การเดินทางสะดวกรวดเร็ว สามารถวางแผนการเดินทาง
-ความปลอดภัยสูง
-มาตรฐานการบริการสูง
-ไม่มีคู่แข่งจากระบบการขนส่งอื่นในเรื่องของความรวดเร็ว
และความสะดวกสบาย
-มั กเป็นหน้า ที่ ข องรั ฐ ในการเชื่ อมต่ อ ระบบขนส่ ง อื่ นๆเข้า สู่
สนามบิน

จุดอ่อน (Weakness)
-ค่าโดยสารและค่าขนส่งราคาแพง นิยมในประชาชนที่มีรายได้
สูง
-มีความเหมาะสมในการขนส่งสินค้าบางบประเภทเท่านั้น
-ไม่สามารถให้บริการแบบ Door-to-Door ได้ จําเป็นต้องใช้
ระบบขนส่งอื่นในการเดินทางและขนส่ง
-ไม่เหมาะที่จะเป็นระบบขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวระยะไม่ไกล
-มี ก ารจํ า กั ด การเข้ า สู่ ต ลาดด้ ว ยเงิ น ลงทุ น เทคโนโลยี และ
กฎระเบียบระหว่างประเทศ จึงมักเป็น็ ธุรกิจผูกขาด

โอกาส (Opportunity)
อุอปสรรค
ปสรรค (Threat)
-การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มักมาพร้อมกับการพัฒนา -ใช้น้ํามันเป็นพลังงานขับเคลื่อน ค่าดําเนินการ และค่าบริการจึง
สนามบิน
ผันผวนตามราคาน้ํามันในตลาดโลก

-เป็นการเดินทางที่นิยมใช้ที่สดในการเดิ
นทางระหว่างประเทศ -การสร้างสนามบินเป็นไปได้ยาก เพราะก่อให้เกิดมลภาวะทาง
เสียง จึงมักถูกต่อต้านจากประชาชนในบริเวณโดยรอบ
-การให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ

1. หลักการลัเหตุผล

G1= 0.88
ผูผ้บริรหารใหนาหนกตอการสอสารกบพนกงานสู
หารให้น้ําหนักต่อการสื่อสารกับพนักงานสงง
กว่าการทําวิจัย และได้รับคะแนนในดัชนีนอี้ ยู่ใน
ระดับดีถึงดีมาก (G1=0.88
88)) ซึ่งหมายความว่า
ผูู้บริหารให้ความสําคัญกับการรับรูู้ถึงความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
G2= 0.5
ผู้บริหารสามารถกําหนดมาตรฐานได้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว เนื่องจาก
ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการกําหนด
มาตรฐานการบริิการเป็ป็นอย่่างมาก (G21=
21=0.5)
อีกทั้งยังให้ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี

คะแนน
เฉลี่ย

คุณภาพการ
ค่าความสําคัญ
บริการของเรือ
เฉลี่ย
โดยสาร

G1- ดัชนีชี้วัดความเข้าใจของผู้บริหารที่มีต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
G111= 4
G11: การทําวิจัย
G11 = 1.5 AW11 = 0.38
G112 = 3
G1 = 0.88
G121= 5
G12: การสือื่ สารกับ
G12 = 0.5 AW12 = 0.62
พนักงาน
G122 = 4
G2- ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการบริการและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
G211= 5
G21: มาตรฐานการ
G21 = 0.5 AW21 = 0.5
บริการ
G212 = 4
G221= 4
G2 = 0.5
05
G222 = 4
G22: การจัดสรร
G22 = 0.5 AW22 = 0.5
ทรัพยากร
G223= 5
G224 = 5

1. หลักการลัเหตุผล
G3= 1.58
พนักงานมีความสามารถในการทํางานเป็น
ทีมและมีความเข้าใจต่อมาตรฐานของ
หน่วยงานเป็น็ อย่างดีี แต่มีแรงจูงใจในการ
ใใ
ทํางานต่ํา
G4= 1.23
ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องของการ
ปประชาสััมพันั ธ์ก์ ับบริกิ ารทีีส่ ่งมอบ พบว่า่
ได้คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
ปานกลางถึถึงดี
เช่นเดียวกัน

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี

คะแนนเฉลี่ย

ค่าความสําคัญ
เฉลี่ย

คุณภาพการ
บริการของเรือ
โดยสาร

G3- ดัชนีชี้วัดความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ
G311= 3.7
G312 = 4
G31: ความเข้าใจต่อ
G313= 3.3 G31= 1.44 AW31 = 0.25
มาตรฐานของหน่วยงาน
มาตรฐานของหนวยงาน
G314 = 3.5
G315 =3.3
G321= 2
G322 = 3.6
G32: ความเหมาะสม
G323= 33.88 G32 = 1.82
1 82 AW32 = 00.24
24
ของงาน
G3
G324 = 3.8
G325 =2.7
G331= 3.2
G33: แรงจูงใจด้านการ G332 = 2.8
G33 = 2
AW33 = 0.24
0 24
ทํางาน
G333= 2.9
G334 =3.1
G341= 4.3
G34: การทํางานเป็นทีม
G34 = 1.1 AW34 = 0.28
G342 = 3.5
G4- ดัชนีชี้วัดความสอดคล้องระหว่างการประชาสัมพันธ์กับบริการที่ส่งมอบจริง
G411 = 3.7
G412 = 3.8
G41: การประชาสัมพันธ์
G41 =1.23
AW41 = 1
G4
G413= 3.8
G414 = 3.8

= 1.58

= 1.23

1. หลักการลัเหตุผล
กรงเทพฯ

ความพึงพอใจการ
บริการในภาพรวม
ความพึงพอใจการ
บริการแยกสถานที่
ประเด็นที่มีความพึง
พอใจสูงสุด 3 อันดับ
แรก

ประเด็นที่มีความพึง
พอใจต่ําสุด 3 อันดับ
แรก

สถานที่สํารวจความคิดเห็น
พัทยา
เชียงใหม่

สมยุ

2.19
-

-

-

2 36
2.36
1.การประชาสัมพันธ์
2.ความเชื่อถือได้ของ
การให้บริการ
3.ราคาค่าโดยสาร/สถานี
ระบบขนส่ง
1
1.ความปลอดภย


2.พนักงานบริการ/
ตารางเวลาการให้บริการ
3 ตัวยานพาหนะ
3.ตวยานพาหนะ

-

-

1 81
1.81
1.ราคาค่าโดยสาร
2.การประชาสัมพันธ์
3.ตารางเวลาการ
ให้บริการ
11.สถานระบบขนสง/
ส ี
ส่ /
ความปลอดภัย
2.ยานพาหนะ/ความ
เชื่อถือได้ของการ
เชอถอไดของการ
ให้บริการ
3.พนักงานบริการ

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี

G511=2.98
ต่างประเทศ G512=2.94
G513=2.98
G51: ประชา
สัมพันธ์ฯ
G514=3.08
ในประเทศ G515=3.02
G516=3.08
G521=2.93
G522=2.78
G522
2.78
G523=2.86
G524=2.83
G52: สถานีระบบขนส่ง
G525=2.88
G526 =2.73
G527=2.76
G531=2.81
G532=2.67
G533=2.60
G53: พนักงานบริการ
G534=2.76
G535=2.81
G536=2.72
G541=na
G542=na
G54 พนกงานควบคุ
G54:
พนักงานควบคมม
G543 na
G543=na
ยานพาหนะ
G544=na
G545=na
G546=na

คะแนน
เฉลี่ย

1. หลักการลัเหตุผล
ค่าความสําคัญเฉลี่ย

กลุ่มดัชนี

คะแนนดัชนี

คะแนนเฉลี่ย

ค่คาา
ความสําคัญ
เฉลี่ย

คุณภาพการ
บริการของเรือ

G551=2.92
คุณภาพการบริการของเรือ (G5) ในมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มีค่าเท่ากับ 2.19 หมายความ
G552=2.90
G51=1
G51=1.99
99
AW51=0
AW51=0.12
12
ว่วาา การบรการอยู
การบริการอย่ในระดั
นระดบควรปรบปรุ
บควรปรับปรงถึ
งถงปานกลาง
งปานกลาง
G553=2.88
o กลุ่มดัชนีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นว่าเป็G55:
นเรืยานพาหนะ
อ่ งสําคัญที่สุด คืG554=2.89
อ ความปลอดภั
กงานบริการ/
าร/
G55=2.25ย/พนั
AW55=0.12
G555=2.83
ราคาค่าโดยสาร/
โดยสาร/และความเชื่อถือได้ของการบริการ ซึ่งทั้งสี่กG556=2.72
ลุ่มดัชนีมีค่าความสําคัญเฉลี่ย
G557=2.25
G557
2.25
(AWij
AWij)) สูงสุดเท่ากัับ 0.13
G558=2.65
G561=2.77
ตารางเวลาการ
AW52=0.12
o กลุ่มดัชนีที่นักท่G52=2.18
องเที่ยวพึงพอใจมากที
่สุดG56:
ของการเดิ

ทางโดยเรื
อสามอัG56=2.27
นดับแรก AW56=0.12
ได้แก่ การG5=2.19
ให้บริการ
G562=2.69
ประชาสัมพันธ์ (G51
51)) ราคาค่าโดยสาร (GG57:59
59)ความเชื
) และท่
เรือ (GG571=2.88
52)
52)
่อถือได้าของ
G57=2.18
G572=2.78
AW57=0.13
การให้บริการ
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของคุณภาพการบริการของรถโดยสาร
ารของรถโดยสาร G573=2.81
G581=na
o ความปลอดภัย (G58)
58)
G582=2.69
G53=2.27
AW53=0.13
G58: ความปลอดภัย
G58=2.3
AW58=0.13
G583=2.74
o พนั
พนกงานบรการ
พนกงาน
กงานบริ
งานบรการ
บริการ (G53
53)) ความสามารถในการสื
ความสามารถในการสอสารภาษาองกฤษเปนปญหาหลก
ความสามารถในการสอสารภาษาองกฤษเปนปญหา
่อสารภาษาอังG584=2.68
กฤษเป็นปัญหาหลั
หาหลก
หลัก
G59: ราคาค่าโดยสาร
G591=2.91
G59=2.09
AW59=0.13
o ตารางเวลา
ตารางเวลาการบริ
การบริการ (G56)
56)

G54=na

AW54=na

1. หลักการลัเหตุผล
จุดแข็ง (Strength)
-เป็ น ระบบขนส่ ง ที่ ไ ม่ มี คู่ แ ข่ ง ในการเดิ น ทางและขนส่ ง ข้ า ม
แม่น้ําหรือระหว่างเกาะ
-สามารถกําหนดเวลาในการเดินทางได้
-การขนส่งทางน้ํามีต้นทุนต่ํา เพราะสามารถขนส่งทั้งคนและ
สินค้าได้ครั้งละมากๆ
-ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ผูกพันกับน้ํามาอย่างยาวนาน การ
ท่องเที่ยวทางน้ําจึงเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติ

จุดอ่อน (Weakness)
-ความปลอดภัย
-ความเร็วต่ํา
-มักเป็นธุรกิจผูกขาด การพัฒนาจึงเป็นไปได้ช้า
-ไม่สามารถให้บริการตลอดทั้งวันได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความ
ปลอดภัยและต้นทุนของการดําเนินการ
-ความสามารถในการเดินเรือในแม่น้ําขึ้นกับระดับน้ํา

โอกาส (Opportunity)
-ประเทศไทยมีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องของความสวยงาม
ของทะเลและชายหาด
-รัฐให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก การเดินทาง
โดยเรือสามารถเกาะกระแสการพัฒนานี้

อุปสรรค (Threat)
อปสรรค
-ทั่วโลกให้ความสนใจกับสภาพธรรมชาติใต้ท้องทะเล
-การให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ
-ความปรวนแปรของธรรมชาติทําให้แม่น้ําตื้นเขิน เป็นอปสรรค

กับการเดินเรือ

1. หลักการลัเหตุผล

4.1 แผนงาน/โครงการ/มาตรการ สําหรับรถโดยสารสาธารณะ
จํานวน 9 โครงการ งบประมาณ 117 ล้านบาท
4.2 แผนงาน/โครงการ/มาตรการ สําหรับรถไฟ
จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 50.9 ล้านบาท
4.3 แผนงาน/โครงการ/มาตรการ สําหรับเรือโดยสารสาธารณะ
จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 25 ล้านบาท
4.4 แผนงาน/โครงการ/มาตรการ สําหรับท่าอากาศยาน
จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 3 ล้านบาท

1. หลักการลัเหตุผล
แผนงาน/โครงการ/มาตรการ

ช่วงเวลาดําเนินการ

งบประมาณ (ล้าน
บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

1)แผนงานยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ
1) โครงการยกระดับความปลอดภัยของตัว
2557-2561
10.0
กรมการขนส่งทางบก
รถโดยสารสาธารณะบนเส้นทางหลักจาก
รถโดยสารสาธารณะบนเสนทางหลกจาก
กรุงเทพมหานครไปแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นทีศ่ ึกษา
2)แผนงานพัฒนาศนย์
2)แผนงานพฒนาศู
นยการจดการะบบขนสงสาธารณะ
การจัดการะบบขนส่งสาธารณะ (Transit Management Center) และการติ
และการตดตามรถโดยสาร
ดตามรถโดยสาร
สาธารณะ
1) โครงการพัฒนาศูนย์การจัดการระบบ
2557-2558
50.0
กรมการขนส่งทางบก
ขนส่งสาธารณะ (Transit Management
Center) และการติดตามรถโดยสาร
สาธารณะ

1. หลักการลัเหตุผล
แผนงาน/โครงการ/มาตรการ

ช่วงเวลาดําเนินการ

งบประมาณ (ล้าน หน่วยงานรับผิดชอบ
บาท)
3)แผนงานเพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสากลเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
1) โครงการศกษาออกแบบ
โครงการศึกษาออกแบบ กอสรางสถาน
ก่อสร้างสถานี
2557 2558
2557-2558
10 0
10.0
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนสงทางบก
ขนส่งผู้โดยสาร เกาะสมุย
1) โครงการปรับปรุงระบบป้ายบริเวณสถานี
2557
2.5
กรมการขนส่งทางบก/
ขนส่งผ้โดยสาร
ขนสงผู
(จตจัจกกรร 2.0)
(จตุ
2 0) (เอก หนวยงานทองถนผู
หน่วยงานท้องถิ่นผ้เป็ปนน
มัย 0.5)
เจ้าของสถานีขนส่ง
1) โครงการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
2557-2558
2.0
กรมการขนส่งทางบก/
สําหรับผูู้พิการบริเวณสถานีขนส่ง
(จตุุจักร 1.5)
หน่วยงานท้องถิ่นผูเู้ ป็น
ผู้โดยสาร
(เอกมัย 0.5)
เจ้าของสถานีขนส่ง
1) โครงการศึกษาและพัฒนาสถานีขนส่ง
2557-2558
20.0
กรมการขนส่งทางบก/
ผู้โดยสารให้เป็นจุดเชือ่ มต่อการเดินทาง
หน่วยงานท้องถิ่นผูเ้ ป็น
เจ้าของสถานีขนส่ง

1. หลักการลัเหตุผล
แผนงาน/โครงการ/มาตรการ
4)แผนงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
1) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว
ทองเทยว

ช่วงเวลาดําเนินการ

งบประมาณ (ล้าน
บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

2557-2561

10.0

กรมการขนส่งทางบก/การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/
ทองเทยวแหงประเทศไทย/
ภาคเอกชน

50
5.0

กรมการขนสงทางบก
กรมการขนส่
งทางบก
ร่วมกับ ผู้ประกอบการเดิน
รถ

7.5

กรมการขนส่งทางบก/
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ร่วมกับ
ผู้ประกอบการเดินรถ

5)แผนงานพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน
1) โครงการพฒนาบุ
โครงการพัฒนาบคลากรด้
คลากรดานภาษา
านภาษา
2557-2561
2557
2561

6)มาตรการด้านกฎหมาย

1) มาตรการบังคับใช้การจํากัดความเร็ว
(Speed Management) อย่างเป็น
รูปธรรม และการตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือด

2557-2561

1. หลักการลัเหตุผล
แผนงาน/โครงการ/มาตรการ

ช่วงเวลาดําเนินการ

งบประมาณ (ล้าน
หน่วยงานรับผิดชอบ
บาท)
1) แผนงานเพิม่ ศักั ยภาพสถานีขี นส่งผู้โดยสารให้
ใ เ้ ป็็นจุดเชืือ่ มต่อการเดินทางสากลเพือื่ รองรับั การเข้า้ ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซีียน
1.1) แผนงานการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ
2557
4.2
การรถไฟ
สถานี
(หัวลําโพง 2.0)
แห่งประเทศไทย
((เชียงใหม่ 1.0))
(สุราษฎร์ธานี 1.0)
(พัทยา 0.2)
1.2) โครงการศึกษาและพัฒนาสถานีรถไฟให้เป็น
2557-2558
15.0
การรถไฟ
จุดเชือื่ มตอการเดิ

นิ ทาง
แหงประเทศไทย
่ป

การรถไฟ
1.3) โครงการปรับปรุงระบบป้ายบริเวณสถานี
2557-2558
7.2
รถไฟ
(หัวลําโพง 5.0)
แห่งประเทศไทย
(เชียงใหม่ 1.0)
(สุราษฎร์ธานี 1.0)
(พัทยา 0.2)
1.4) โครงการปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวก
2557-2558
9.5
การรถไฟ
สําหรับผ้พการ
สาหรบผู
ิการ
(หัวลําโพง 5.0)
(หวลาโพง
5 0)
แห่งประเทศไทย
แหงประเทศไทย
(เชียงใหม่ 2.0)
(สุราษฎร์ธานี 2.0)
(พัทยา 0.5)

1. หลักการลัเหตุผล
แผนงาน/โครงการ/มาตรการ

ช่วงเวลาดําเนินการ

2) แผนงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
2.1) โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

2557-2561

งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ
( ้านบาท))
(ล้
10.0

3) แผนงานพฒนาบุ

คลากรเพือื่ รองรบการเข้

้าร่ว่ มประชาคมเศรษฐกิ

จิ อาเซียี น
3.1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
2557-2561
5.0
ภาษา

การรถไฟ
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ
การท่องเที่ยวแห่ง
การทองเทยวแหง
ประเทศไทย/
ภาคเอกชน
การรถไฟ
แห่งประเทศไทย

1. หลักการลัเหตุผล
แผนงาน/โครงการ/มาตรการ

ช่วงเวลาดําเนินการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1) แผนงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
1)) โโครงการจั
ร รจดทําสอปร
สื่อประชาสั
ช สมมพันธ
นธ์
การท่องเที่ยว

2557-2561
55 56

10.0
0.0

กรมเจ้
รมเจาท่า/
การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย/
ภาคเอกชน

2557-2561

15.0

กรมเจ้าท่า

1) มาตรการบังคับใช้กฎหมาย
1) โครงการตรวจเรือท่องเที่ยว

1. หลักการลัเหตุผล
แผนงาน/โครงการ/มาตรการ

ช่วงเวลาดําเนินการ

1) แผนงานเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานกับเมือง
1) โครงการเดนรถ
โครงการเดินรถ Shuttle-Bus
Shuttle Bus
2557 2561
2557-2561
เชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยาน
กับเมือง (ท่าอากาศยาน
เชียี งใหม่
ใ และท่าอากาศยานสมุย)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

33.00 (ตอป)
(ต่อปี) การทาอากาศยาน
การท่าอากาศยาน
(เชียงใหม่ 2.0
ต่อปี)
(สมุย 1.0 ต่อ่
ปี)

1. หลักการลัเหตุผล

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful