ABSTRAK

Penjadualan tugas yang baik adalah sangat diperlukan bagi pemandu ambulans bagi memastikan perkhidmatan ambulans dan bantuan kecemasan secara berterusan di Hospital Sipitang. Sebuah model penjadualan tugas pemandu ambulans yang selaras dengan ketetapan Hospital Sipitang amat diperlukan untuk membentuk sebuah jadual yang baik yang mampu memuaskan hati kesemua pihak. Polisi yang ditetapkan oleh pihak hospital seperti bilangan minimum dan maksimum tenaga kerja yang diperlukan bagi setiap syif, bilangan hari bertugas pada tempoh tertentu, serta ketetapan lain hendaklah dipatuhi dalam penjadualan tugas pemandu ambulans. Permintaan pemandu ambulans seperti mendapatkan jumlah syif yang sama, jumlah hari bertugas yang sama,mendapat jumlah syif siang lebih banyak berbanding syif malam, serta permintaan lain merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penjadualan tugas pemandu ambulans bagi mewujudkan sebuah jadual yang adil. Melalui kajian ini, pendekatan pengaturcaraan gol 0-1 diaplikasikan dengan menggunakan kaedah primtif dalam membina model penjadualan tugas pemandu ambulans kerana pendekatan pengaturcaraan gol mampu menyelesaikan masalah pelbagai matlamat. Hasil daripada penyelesaian LINGO 9.0 memaparkan sebuah jadual yang lebih baik dan lebih adil kerana mampu memenuhi semua perkara yang ditetapkan oleh pihak hospital dalam membentuk sebuah jadual tugas serta memenuhi semua permintaan pemandu ambulans.

1

same total number of working days. 2 . an ambulance driver scheduling model is needed to build a good schedule which satisfies all parties. and any others hospital’s setting must be followed. Therefore. 0-1 goal programming approach applied using preemptive method to build ambulance driver scheduling model since 0-1 goal programming is able to solve multi objectives problem. combination of day shift more than night shift. The result obtained from LINGO 9. The ambulance driver’s demand such as a fair total shift distribution for every driver.0 shows a better and fair schedule because it follows all the policies set by the hospital and fulfilled all the demands of the ambulance driver.SCHEDULING AMBULANCE DRIVER OF HOSPITAL SIPITANG BY USING 0-1 GOAL PROGRAMMING ABSTRACT The ambulance drivers need a good scheduling to make sure a continuous ambulance service in Hospital Sipitang. total numbers of working days for certain period. and any other demand are aspects that need to be considered in the ambulance driver scheduling in order to form a fair schedule. Policies set by the hospital such as the minimum and maximum number of drivers required for each shift.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful