my›`i GB c„w_exi K‡qKUv

†`‡ki K_v
(3q LÛ)

†kvfb kvgm&
1

fvi‡Z K‡qKw`‡bi ¯§„wZ

3

cªwZ‡ekx †`k fviZ ‡`Lvi B‡”QUv †mB †QvU †ejv †_‡K| my‡hvM n‡q DVwQ‡jvbv †Kb ‡hb |
c„w_exi wewfbœ †`‡k åg‡Yi my‡hvM †c‡jI cÖwZ‡ekx †`k fviZ A‡`LvB i‡q wM‡qwQj | 2008 mv‡j GB
my‡hvM P‡j G‡jv | mgqUv RyjvB‡qi †kl w`‡K | †ek Kw`b mgq cve fvi‡Zi ivRavbx , fviZxq wmwjKb
f¨vjx A_©vr e¨vsMv‡jvi ,wekvLv cËg I fviZxq cwðg es‡Mi ivRavbx †KvjKvZv GKUz Ny‡i wd‡i †`Lvi |
GB duv‡K AvMÖv,Rqcyi †`Lvi mLUvI wgwU‡q †bqv hv‡e | Avgvi `y‡Pv‡L †`Lv fviZ‡K mevi gv‡S
Rvbv‡bvi Rb¨ GB †QvÆ †Póv | AvkvKwi fvj jvM‡e | 30 RyjvB mKvj bqUv wÎk wgwb‡Ui ‡RU Gqvi
I‡qR Gi d¬vBU b¤^i 9 Wwe-D 0271 G K‡i XvKv †_‡K w`j-xi c‡_ iIqvbv njvg | 1 N›Uv 50 wgwbU
dvBU UvBg †k‡l ¯’vbxq mgq †cŠ‡b eviUvq w`j-x Bw›`iv MvÜx Avš—R©vwZK wegv e›`‡i j¨vÛ Kij Avgv‡i
†c-b |
Kvóg I Bwg‡MÖkb †kl Ki‡Z mgq jv‡Mwb | †gvevB‡ji wmg wKb‡Z 2 N›Uv †j‡M †Mj | wmg
wKbjvg 340 i“wc w`‡q | wbD w`j-xi iv‡R›`ª †c-‡mi †nv‡Uj Rq‡c wm×v_© Avm‡Z Avm‡Z 2Uv 30 n‡q
†Mj | †d«m n‡q 3-30 G i“g †_‡K †b‡g Gjvg | †jvKvj †`vKv‡b evM©vi I wWªsKm w`‡q `ycy‡ii Lvevi
†Ljvg mv‡_ Rym | Gici 4-30 G ev‡m K‡i kni Nyi‡Z †ei njvg | cyiv‡bv w`j-x kni ‡ek †bvsiv,
gqjv I AbybœZ,ev‡R jvM‡jv | ‡`L‡Z ‡`L‡Z †gvMj Avg‡ji HwZnvwmK w`j-x Rv‡g gmwR` G P‡j Gjvg
| †mLv‡b Avm‡ii bvgvR cojvg, wekvj gmwR` A‡_©i Afv‡e ms¯‹vi †bB ZvB Av‡¯— Av‡¯— bó n‡q hv‡”Q
| †mLvb †_‡K jvj †Kj-v ev †iW †dvU© †`L‡Z †Mjvg | Zvi Av‡M gnvZ¥v MvÜxi mgvwa ivRNvU Ny‡i
Gjvg | ivRNvU †ek my›`i K‡i mvRv‡bv | AvenvIqv Mig evZv‡m Av`ª©ZvI †ek MvgwQ Lvwj | ZvB Mi‡gi
Kvi‡Y †Zgb fvj jv‡Mwb | we‡K‡jI Mig K‡gwb | mÜv 7-30 G jvBU GÛ mvDÛ †mv †`Ljvg †iW
†dvU© G | †gvNj Avg‡ji BwZnvm w`‡q ïi“ n‡q fvi‡Zi ¯^vaxbZv w`em 15 AvM÷ 1947 ch©š—
avivevwnK NUbv ¸‡jv I kã w`‡q eY©bv Kivi PgrKvi e¨e¯’v | evB‡i G‡m wb¤^y cvwb †Ljvg 5 i“wc
w`‡q | Zvici †nv‡U‡j G‡m †m‡Ûj c‡i †ei njvg | 380 i“wc w`‡q wWbvi n‡jv | wWbv‡i wewiqvbx
4

‡Ljvg gmjv AwZwi³ Ges Mig ZvB LvIqvUv R‡gwb mvD_ BwÛqvb ivbœv gkjv,Svj I †Z‡j GKvKvi |
w`j-x G‡m cÖ_g av°v‡ZB nZvk njvg | wnw›` Qwe‡Z †`Lv PvKwP‡K¨i mv‡_ ev¯—‡ei †ek dvivK | ciw`b
mKvj †ejv †nv‡U‡j bv¯— †Ljvg Zvici KvRKg© †m‡i `ycyi †ejv Avevi †nv‡U‡j †dir Gjvg | w`j-xi
ivRc_ ¸‡jv †`Lv n‡jv | gvbylRb †Zgb †bB,iv¯—v cÖk¯’,Mvox¸‡jv †ekxi fvM fviZxq `ycy‡ii ‡Mvmj
bvgvR †m‡i jv Ki‡Z †Mjvg 100 i“wc w`‡q d«vBW ivBm I †fwR‡Uej †Ljvg iv‡R›`ª †c-m †ókb Gi Kv‡Q
†QvU GKUv †i‡¯—viv‡Z, GK wkL Zi“b Gi gvwjK | 9 i“wc w`‡q wU‡KU K‡i iv‡R›`ª †c-m †g‡Uªv ‡÷kb
†_‡K KbU †c-m hvIqvi Rb¨ ˆZix njvg | ivRxe PK †ók‡b bvg‡Z n‡jv, Zvici †nu‡U KbU †c-m |
†ek my›`i RvqMv | KbU †c-m †_‡K RyZv I Rvgvi Kvco wKbjvg | KbU †c-‡mi Kv‡QB w`j-x AvÛvi
MÖvDÛ Gwm gv‡K©‡U bvgjvg | bvg cvwjKv evRvi | A‡bK Av‡M Gi bvg ï‡bwQjvg | 6 Uvq †nv‡U‡j Gm
bvgvR cojvg | Zvi Av‡M 10 i“wc w`‡q †gvmv¤^xi Rym ‡Ljvg | AvR bZyb AwfÁZv n‡jv w`j-xi
‡g†Uªv‡Z Pov , GQvov ev‡m K‡i Nyivi mgq my›`i iv¯—v ¸‡jv †`Ljvg | GKUz cwi”QbœZv I bZyb†Z¡i †Quvqv‡Z
MZKv‡ji nZvkv wKQy K‡g †M‡Q AvR | e„wó n‡jv AvR w`j-x‡Z | BwÛqv †MU †`Ljvg | c‡i Avm‡j Qwe
Zyj‡Z n‡e GB weL¨vZ ¯’vc‡Z¨i |
w`j-x t AvM÷ gvm fvi‡Zi ¯^vaxbZv w`em Gi gvm | 1 jv AvM÷ w`j-xi b¨vkbvj wW‡dÝ K‡jR †`L‡Z
†Mjvg | 1960 mv‡j Gi hvÎv ïi“ | RInvi jvj †b‡ni“ GUv D‡×vab K‡ib | Zvi evYx †Lv`vB Kiv
Av‡Q †XvKvi c‡_ | †ek Z_¨ mg„× GB we`¨vcxV | fviZxq I eû we‡`kx mvgwiK I †emvgwiK Kg©KZ©v
GLv‡b RvZxq wbivcËvi wel‡q cÖwk¶Y wb‡q _v‡K | i“‡g Avm‡Z Avm‡Z 4 Uv †e†R †Mj | AvR BwÛqv
†MU Gi mvg‡b †eov‡Z †Mjvg Qwe Zyjjvg †ek wKQy | †ek Mig Avi †iŠ`ª | 4-30 Gi w`‡K †g‡Uªv
†Uª‡b K‡i K¨vijevM gv‡K©U †`L‡Z †Mjvg | A‡bK †`vKvb cvU | GKUv †mvRv iv¯—vi `ycv‡k gv‡K©U |
eªv‡Ûi wRwbl c‡Îi A‡bK ¸‡jv †`vKvb Av‡Q | †K Gd wmÕi gZ Avš—R©vwZK †PBb mc A‡bK Av‡Q | me
ai‡Yi c‡Y¨i mgvnvi GLv‡b cQ›` K‡i wK‡b wb‡jB n‡jv , `vgI mvkªqx | AvR‡K w`j-x Nyi‡Z fvjB
5

jvMj | AvKei †ivW,‡ZvNjK †ivW,gvbwmsn †ivW,Av‡kvKv †ivW †`Ljvg | AvMvgxKvj AvMÖvi c‡_ iIqvbv
ne |
AvMÖv t mKv‡j 6-30 G D‡V †nv‡U‡jB bv¯—v Kijvg | 7-30 G AvMÖvi D‡Ï‡k¨ ev‡m K‡i iIqvbv njvg
| w`j-xi mxgvbv †cwi‡q nwiqvbv cÖ‡`k n‡q DËi cÖ‡`‡k XyKjvg | `yBevi nvBI‡q †Uvj w`‡Z n‡jv |
nwiqvbv GKUz bxPz GjvKv,GLv‡b Rwg‡Z cvwb R‡g | Pjvi c‡_ DËi cÖ‡`k mxgv‡š—i Kv‡Q GKUv †nv‡U‡j
hvÎv weiZx ch©UK‡`i Rb¨ we‡kl fv‡e evbv‡bv | †d«m nevi I Ab¨vb¨ †KbvKvwU, Lvev‡ii e¨e¯’v Av‡Q |
my‡f¨wb‡ii †ek `vg Z‡e fvj my‡f¨wbi Av‡Q | `ycyi 1 Uvq AvMÖvq †cŠuQvjvg | AvMÖvK¨v›U Gi PvBwbR
†i‡¯—viv‡Z †ek gRv K‡i jv Kijvg | Zvici 4 Uvi w`‡K Rq‡c c¨v‡jm †nv‡U‡j Gjvg | my›`i
mvRv‡bv i“g ¸‡jv †ek fvj, Avgv‡`i‡K †ek Avš—wiKZvi mv‡_ wiwmf Kij †nv‡Uj KZ„©c¶ | 4-30 G
ZvRgnj †`L‡Z †Mjvg | c„w_exi mßg Avð‡h©i AviI GKUv wb`k©b †`Lvi †mŠfvM¨ Avj-vn w`‡jb |
†fZ†i XyK‡Z wU‡KU Gi e¨e¯’v Av‡Q | evsjv‡`kx‡`i Rb¨ mvZk cÂvk i“cx K‡i wU‡KU | †ek †PK
K‡i †fZ‡i XyKvi Av‡qvRb | †cŠ‡b QUv ch©š— ‡fZ‡i Ny‡i Ny‡i †`Ljvg Ac~e© my›`i †`Lvi gZ ¯’vcbv |
gvbyl c„w_ex‡Z KZ m¤ú` †X‡j‡Q Zv †`Lv hvq GLv‡b | me RvqMvq Ny‡i Ny‡i †`Ljvg ‡PvL Rywo‡q hvq |
K¨v‡givq Qwe Zyjjvg ZvRgn‡ji | 6 Uvq AvMÖv †dv‡U© Gjvg | wekvj Kvievi,ev`kvn‡`i _vKvi RvqMv
†eMg I kvnRv`x‡`i _vKvi e¨e¯’v †`Ljvg | kvnRv`x Rvnvbviv I iIkb Avivi gnj †`Lv nj | e›`x
Ae¯’vq kvnRvnvb †h RvqMv †_‡K Zvngnj †`L‡Zb †mLv‡b †Mjvg | mÜvq AvMÖvi evRvi GjvKv †_‡K
Lvevi wKbjvg | iv‡Z i“‡g wUwf †`‡L mgq KvUvjvg | †Kbv KvUv ‡Zgb Kijvg bv | ciw`b †fvi 7-30
G AvMÖv †_‡K Rqcyi Gi w`‡K iIqvbv njvg | c‡_ 10-30 G d‡Zncyi wmwµ‡Z †Mjvg | mgªvU
AvKei GUv evwb‡qwQj | GLv‡b 150 i“wc w`‡q fvi‡Zi wewfbœ ¯’v‡bi Dci wbwg©Z K‡qKUv wmwW I eB
wKbjvg GKUv †Q‡ji KvQ †_‡K | e¨vUvix PvwjZ †Uw· wb‡q d‡Zncyi wmwµ‡Z Gjvg | GKv †eov‡bvi
Rb¨ Gme RvqMv †ek fvj cwievi cwiRb wb‡q nuvU‡Z n‡e ZvB †ek Kó n‡e nqZ | ågY Avm‡j hyeK
6

eq‡mi KvR | GLvb †_‡K hvÎv K‡i Rqcyi †cŠuQv‡Z 3 Uv †e‡R †Mj | Rqcy‡i iv¯—vi cv‡k AvKei
†nv‡U‡j †hvn‡ii bvgvR cojvg | GUv Lvev‡ii †i‡¯—viv | 200 i“wc w`‡q fvZ gvsm Wvj w`‡q `ycy‡ii
Lvevi †Ljvg | Zvici Av¤^i c¨v‡jm †`L‡Z Gjvg | AvKe‡ii wn›`y ivRcyi ivYx Ry`v evB Gi cÖvmv`
GUv | Rqcy‡ii ivRcyZ ivRv gvbwmsn GUv wbg©vY K‡ib | Rqcyi‡K wcsK wmwUI e‡j | Rqcy‡i K‡qKUv
Qwe Zyjjvg | Av¤^i c¨v‡jm G cwi‡ek ev›`e e¨vUvix PvwjZ Rx‡c K‡i †h‡Z nq | cvnv‡oi Dci A‡bK
DuPz‡Z cÖvmv`| me‡`‡L †k‡l gv‡K©wUs Ki‡Z G‡jv meB wd· cÖvBm Gi †`vKvb | Pzwo wKbj
A‡b‡K,kvoxI cvIqv hvq | 6 Uvi w`‡K w`j-xi c‡_ iIqvbv njvg | ivZ 11-30 G gvBj †÷vb 32
bv‡gi K¨v‡d‡Z wWbvi †Ljvg| w`j-x ZLbI 32 gvBj `y‡i | †nv‡U‡j Avm‡Z Avm‡Z 12-30 †e‡R †Mj |
me ¸wQ‡q Nygv‡Z 2 Uv evR‡jv | 700 wKtwgt Gi gZ evm ågY n‡jv AvR | GUv fvi‡Z Ae¯’vbKvjxb
GKw`‡bi `xN©Zg evm hvÎv |
e¨vsMv‡jvi t

mKvj 4 Uvq D‡V †nv‡U‡ji WvBwbs G bv¯—v †L‡Z †Mjvg | nvjKv bv¯—v †L‡q 5-30 G

Gqvi‡cv‡U©i D‡Ï‡k¨ iIqvbv njvg | †RU Gqvi G w`j-x e¨vsMv‡jvi 2-30 wgwbU Gi ågY, mgqgZ
iIqvbv njvg | 12-30 Gi w`‡K e¨vsMv‡jvi wegvb e›`‡i †cŠuQvjvg †c-‡b bv¯—v w`j mvwf©m I †ek fvj
| e¨vsMv‡jvi wegvb e›`i †ek my›`i wegvb e›`i BD‡iv‡ci gZ †Lvjv‡gjv I cwi”Qbœ | Gqvi‡cvU© †_‡K
45 wKtwgt `y‡i Avgv‡`i †nv‡Uj | †Kvb UªvwdK R¨vg †bB | Avgviv mevB fvBmiq †nv‡U‡j DVjvg |
e¨vsMv‡jvi‡K fvi‡Zi wmwjKb f¨vjxI ejv nq | i“‡g G‡m †nv‡U‡ji WvBwbs G jv Ki‡Z †Mjvg | †ek
gRvi Lvevi 125 i“wc wej G‡jv | AvR we‡K‡j fvi‡Zi Ab¨Zg md&&UIqvi wbg©vZv cÖwZôvb Bb‡dvwmm
†`L‡Z †Mjvg | †ek my›`i Kbdv‡iÝ i“g, Rbms‡hvM Kg©KZ©v GKRb cÖv‡Yv”Qj Zi“b | fvj weªd Kij |
Zvici Bb‡dvwmm Gi 80 GKi RvqMv‡Z e¨vUvix PvwjZ Kv‡i K‡i wewfbœ ai‡Yi AvaywbK ¯’vcbv I
wPËwe‡bv`‡bi e¨e¯’v Ny‡i Ny‡i †`Ljvg |

7

mÜvq gvM‡i‡ei ci wmé kvoxi evRv‡i †Mjvg | †ek my›`i kvox cvIqv hvq GLv‡b,GivB evbvq | iv‡Z
85 i“wc w`‡q gRv K‡i 2 †kvqvigv I Rym w`‡q wWbvi Kijvg | ciw`b mKvj 10 Uvi w`‡K wn›`y¯—vb
A¨v‡ivbwUKm&& wjwg‡UW G wfwRU wQj | fviZ †h A‡bK GwM‡q Av‡Q G ai‡bi wkí cÖwZôvb †`‡L Zv eySv
hvq | fviZ GLb †nwjKÞvi evbv‡Z cv‡i | 12 Uvi w`‡K fviZ B‡jKUªwb· wjwg‡UW G †Mjvg | A‡bK
iKg B‡jKUªwb· I B‡jKUªwb· hy‡×i hš¿cvwZ evbvq GB cÖwZôvb| GB cÖwZôv‡bi 76t24 †kqvi miKvi
I cvewjK Gi| bvmWvK wbDBq‡K©I G‡`i †kqvi Av‡Q | we‡Kj 5 Uvq kni †`L‡Z †ei njvg |
weª‡MW †ivW I gnvZ¥v MvÜx †iv‡W †Mjvg | Qwe Zyjjvg | A‡bK¶Y †nu‡U gmwR` Ly‡R †cjvg myjZvb
gmwR`,GLv‡b gvM‡i‡ei bvgvR cojvg, †ek eo gmwR` | †K GdwmÕ‡Z 300 i“wc w`‡q wWbvi Kijvg |
Zvici 60 i“wc w`‡q wm Gb wR U¨vw·‡Z K‡i †nv‡U‡j wd‡i Avmjvg | cvwb wKbjvg 1 wjUvi | †Mvmj
I bvgvR c‡o e¨vM †MvQvjvg | †ek †fv‡i DV‡Z n‡e | e¨vsMv‡jvi kni mvivw`‡b †`Lv n‡q †Mj |
wekvLv cËg / fvBRvK t mKvj 5 Uvq e¨vsMv‡jvi Gqvi †cv‡U© Gjvg | 6-30 G †c-b †UK Ad Kij |
50 wgwbU ci Avgiv gv`ªvR ev †PbœvB Gqvi‡cv‡U© bvgjvg | my›`i I e¨v¯— Gqvi‡cvU© | nvjKv bv¯—v w`j
†c-‡b | Gici †RU jvBU Gqvi jvBÝ G K‡i fvBRvK Gi c‡_ hvÎv | 10-30 wgwbU G †c-b G
wevwW©s GB mgqUzKz Gqvi†cv‡U© e‡m e‡m KvUvjvg | †RU jvBU Gi 45 wmUvi Gi †QvU wegv‡b 1 N›Uvi
g‡a¨ fvBRvK †cŠuQvjvg | fvi‡Zi BóvY© †bfvj KgvÛ Gi †nW‡KvqvU©vi GB wekvLv cËg | GB kniUv
g~jZ M‡o D‡V‡Q GB ‡bŠevwnbxi NvwU‡K †K›`ª K‡i | GLv‡b WªvBWK Ges I‡qj widvBbvix Av‡Q |
GKw`‡K cvnvo I Ab¨w`‡K mvMi, fvi‡Zi wewfbœ AÂj †_‡K gvbyl GLv‡b G‡m GLb emwZ ¯’vcb Ki‡Q
g~jZ Gme wkí cªwZôvb I †bŠevwnbxi mv‡_ m¤úKx©q RxweKvi Rb¨ | kn‡i †nv‡Uj Av‡Q | †ek my›`i
kni, ch©UKI Av‡m A‡bK Z‡e GUv mvgwiK evwnbxi cÖfve mg„× kni | †bŠNvwU‡Z fvi‡Zi A‡bK
mve‡gwib ‡`Ljvg | mvgwiK cÖ¯—ywZ‡Z fviZ †ek GwM‡q †M‡Q | `ycyi 1 Uvi w`‡K Wjwdb †nv‡U‡j G‡m
†cŠuQvjvg | `ª“Z jv Ki‡Z †Mjvg 7 Zvjvq | my›`i fv‡e mvRv‡bv Lvevi Z‡e †`Š‡oi Dci 15
8

wgwb‡U †L‡Z n†jv | Zvici we‡K‡j mve‡gwib †`L‡Z †Mjvg 1971 mv‡j GUv e¨envi n‡qwQj GLb GUv
GKUv wgDwRqvg | ivwkqv †_‡K Avbv e¨vUvix PvwjZ cÖ_g †Rbv‡ik‡bi mve‡gwib | GB cÖ_g mve‡gwib
†`Ljvg | e‡½vcmvMi GLv‡b DËvj | exP cv_‡ii ,‡Zgb evjy‡ejv †bB | w`bUv †ek e¨¯—Zvi g‡a¨
†K‡U †Mj | MZKvj ivZ 3 Uv †_‡KB †ek e¨¯—Zvq KvU‡Q mgq |
AvM÷ 07 , e„n¯úwZ mKv‡j bv¯—v K‡i 8-30 G †iwW njvg | Gici †cvZvkª‡qi cv‡k wbwg©Z
WK BqvW© G ‡Mjvg | WK Gi BwZnvm ejvi ci wewfbœ RvqMv Nywi‡q †`Lv‡jv | Gici 2 Uv Rvnv‡R
†eov‡Z †Mjvg | cvnv‡oi Puyovq ¯’vwcZ †e IqvP †gm Kg‡c-· | wekvLv cËg G me‡P‡q my›`i ¯’vcbv
g‡b n‡jv | GUv †bŠevwnbxi Awdmvi‡`i ¯’vcbv | A‡bK Dbœqb g~jK wbg©vY KvR `ª“Z GwM‡q Pj‡Q
cvnv‡oi fuv‡R fuv‡R | cvnvo †e‡q Puyovq DVvi c‡_ cv‡K©i gZ mvRv‡bv evMvb, emvi e¨e¯’v BZ¨vw`
Av‡Q | †mLvb †_‡K WvBRvK †cvU© GjvKvi PgrKvi `„k¨vejx †`Lv hvq | †cv‡U©i I cv‡K©i bqbvwfivg
`„k¨¸‡jv K¨v‡givq Zy‡j wbjvg | cvnvo Puyovq †e IqvP †gm Am¤¢e my›`i RvqMv | A‡bK bx‡P mvM‡ii
‡XD †ejvfywg‡Z AvQ‡o co‡Q | cy‡iv GjvKv GLvb †_‡K hvq | bx‡P bvwi‡Kj evMvb I mvMi †ejvi
A™¢yZ `„k¨ †fvjv hvq bv | fwel¨‡Z GUv ch©Ub †K›`ª wn‡m‡e cªwZôv cv‡e | jv Gi ci mewKQy ¸wQ‡q
wegvb e›`i Gi D‡Ï‡k¨ iIqvbv njvg 1 N›Uv 20 wgwbU d¬vBU UvBg, †RU jvBU Gi ‡mB †QvU wegvb Z‡e
Avivg`vqK | wekvLv cËg wegvb e›`i †QvU Ges Gi myweavI ‡ek Kg | mgq gZB Avgv‡`i wegvb
cÖwZ‡ekx fvi‡Zi cwðges‡Mi KjKvZvi †bZvRx myfvm P›`ª emy Gqvi‡cv‡U© 7 Uvi w`‡K AeZiY Kij |
KjKvZv cÖ_g AwfÁZv †Zgb myLKi bv | ‡Kgb †hb gqjv wNwÄ g‡b nq | mewKQy Uvb Uvb,Avgv‡`i
†nv‡Ui wjUj iv‡mj A™¢yZ my›`i RvqMv | †nv‡Uj cm n‡jI Avkcvk fvj jvM‡jv bv | 1 N›Uv ci
†nv‡Uj †Kwbb Iqv_© G G‡m †cŠuQvjvg | †nv‡U†j G‡m †Mvmj I bvgvR cojvg | †nv‡Uj †ek my›`i 5
Zviv †nv‡Uj | ivZ 10-30 G †L‡Z †ei njvg | me Lvev‡ii †`vKvb eÜ | A‡bK¶Y †nu‡U †Wvwg‡bv
wcRvi †`vKvb †Lvjv †cjvg 150 i“wc w`‡q wcRv †Ljvg | 11-30 G i“‡g G‡m mewKQy ¸wQ‡q Nyg |
9

08 B AvM÷ mKv‡j D‡V †nv‡U‡ji WvBwbs i“‡g bv¯—v Ki‡Z †Mjvg | †ek my›`i emvi e¨e¯’v bv¯—v
†k‡l 9-30 G kni †`L‡Z †ei njvg | †dvU© DBwjqv‡g †Mjvg, GUv BóvY© Avwg© KgvÛ †nW‡KvqvU©vi |
GLb evB‡i †Zgb i¶Yv‡e¶Y Kiv n‡”Q bv | weªwUk‡`i evbv‡bv evoxNi ¸‡jvB Av‡Q | ciw`b Avgvi
gv I †eŠ-ev”Qv ‡eov‡bvi Rb¨ XvKv †_‡K KjKvZvq Avm‡e ZvB ZvovZvwo `ycy‡i i“‡g G‡m `ª“Z †ei
njvg †nv‡U†ji †Lv‡R | mÜv 6-30 ch©š— †nu‡U Avkcvk Ny‡i e„wó‡Z wf‡R 1 Uv †nv‡Uj eywKs w`jvg |
2300 i“wc GK ivwÎ, Am¤¢e `vg | ev‡RU †dj n‡q †h‡Z cv‡i g‡b n‡”Q | iv‡Z evsjv‡`k `yZvev‡m
wWbvi Ki‡Z Ki‡Z †Mjvg | KjKvZv m¤^‡Ü Rvbv‡jv Avgv‡`i‡K, Mí n‡jv A‡bK¶Y | KjKvZv fvj
jvM‡Q bv | ev‡R AwfÁZvi g‡a¨ GKUv n‡jv,AvR GKRb‡K †nv‡Uj †Kv_vq †`Lv‡Z ejvq †jvKUv D‡ëv
w`‡K ‡`wL‡q w`j Ges GKUv †Uw· WªvBfvi †nv‡U‡j †divi mgq cy‡iv UvKvUv wb‡q 1 wKtwgt `y‡i iv¯—vq
bvwg‡q w`j wbj | e„wó nw”Qj ZvB wfR‡Z wfR‡Z †nv‡U‡j Avm‡Z n‡jv | 10 Uvi w`‡K ûMjx b`xi
cv‡o †ivR Mv‡W©b wkc BqvW© G †Mjvg | †mLv‡b wewfbœ iK‡gi RvnvR evbv‡bvi cvkvcvwk fviZxq
†bŠevwnbxi RvnvR I evbv‡bv nq | †ek fvjB jvMj | `ycy‡i †nv‡U‡j G‡m GKUz gb Lvivc n‡jv |
ivRavbx G·‡cªm Gi wU‡KU Avgiv MÖ“‡c K‡i wQjvg wUwKU wb‡q Sv‡gjv nj GKUz | †gvevBj PvR©
Kijvg 333 i“wc | wekªvg wbjvg i“‡g wKQy¶Y | Zvici mÜvq wbDgv‡K©‡U †Mjvg | AvR nVvr K‡i
†Kb †hb wewiqvbx †L‡Z B‡”Q n‡jv | wbDgv‡K©U Gi cv‡k fvj wewiqvbxi †ióz‡i›U Av‡Q, Xy‡K cojvg,
†gvUvgywU fvj Lvevi Z‡e Svj GKUz †ekx Ges cwi‡ekUv †Kgb †hb gqjv g‡b n‡jv | LvIqvi ci wKQy
†KbvKvUv Kijvg wbDgv‡K©U I Avkcv†ki GjvKvq Zvici †nv‡U‡j wd‡i Gjvg | ivZ 3 Uvq ‡c‡U cÖPÛ
e¨v_¨v gv_v Nyiv‡jv I Amy¯’ †eva Ki‡Z jvMjvg,Iim¨vjvBb †Ljvg | hvK iv‡Z Nygv‡bv‡Z mKv‡j GKUz
fvj †eva n‡jv | Kvj XvKv †_‡K mevB Avm‡e wegv‡b | mKvj 9-30 G †nv‡Uj †Q‡o w`‡q gvK©
†nv‡U‡j Avmjvg | 260 i“wc w`‡q U¨vw· fvov K‡i Avwg Gqvi‡cvU© G Gjvg | †c-b Gi AvMgb wcwQ‡q
†Mj 10-30 G Avmvi K_v wQj| 1-30 G gvbmyiv,&Av¤§y I Bmgvgmn U¨vw· K‡i †nv‡U‡j Gjvg | †nv‡U‡j
10

ivaybx‡Z jv K‡i Avgiv më †j‡Ki wmwU †m›Uv‡i †Mjvg GUv KjKvZvi g~j Ask †_‡K evB‡i | my›`i
RvqMv 140 i“wc wbj U¨vw·‡Z | †ek †Lvjv‡gjv I cwi¯‹vi GjvKv | gvbmyiv †KbvKvUv Kij | iv‡Z
†nv‡U†j G‡m 300 i“wc w`‡q Lvevi AW©vi w`jvg | Avgiv Avevi wbDgv‡K©‡U †Mjvg ivZ 11 Uvi w`‡K i“‡g
wd‡i †d«m n‡q Nyg | Bmgv‡gi cÖ_g we‡`k mdi, Gevi Ii Rb¨ cQ‡›`i e¨vM I RyZv †Kbv n‡jv |
Av¤§yI Lywk Avj-vi ing‡Z |
cÖ_g Bmgvg‡K wb‡q we‡`k ågb | Av¤§yi mv‡_ 2006-2007 G n‡¾ wM‡qwQjvg | Z‡e Gevi
ïaygvÎ wPËwe‡bv`‡bi Rb¨ | fviZxq njy` Gg‡e‡mWi U¨vw· †bZvRx myevmP›`ª B›Uvib¨vkbvj Gqvi‡cvU© †_‡K
250 †_‡K 300 i“wc †bq | GUvB GLvbKvi fvov Z‡e G‡`‡ki †Uw·‡Z Avgv‡`i †`‡ki †Uw·i gZ Gwm
†bB | KjKvZvevmx`i GB Mig I Av`ª©Zv mn¨ n‡q †M‡Q | Avgiv evsjv‡`kxiv g‡b nq A‡bK
AvivgwcÖq | 11 ZvwiL mKvj †ejv bv¯—v K‡i wf‡±vwiqv †g‡gvwiqvj †`L‡Z †Mjvg | †nv‡Uj †_‡K gvby‡l
Uvbv wi·v K‡i †h‡Z B‡”Q n‡jv | †ek Lywk wi·vIqvjv Avgv‡`i‡K ejj wf‡±vwiqv †g‡gvwiqvj G wb‡q
hv‡e | Qwe Zyjjvg K‡qKUv | c‡i cvK© óªxU G bvwg‡q w`j | †mLvb †_‡K 2 wKtwgt Gi gZ †nu‡U
wf‡±vwiqv †g‡gvwiqvj †`L‡Z Gjvg †eqv`c wi·vIqvjv 200 i“wc Pvq | †k‡l 150 i“wc w`‡q gvb i¶v
n‡jv | weeªZKi AwfÁZv | AvR wf‡±vwiqv †g‡gvwiqvj eÜ wQj |
wf‡±vwiq v †g‡gvwiqvj nj t 1921 mv‡j gnvivYx wf‡±vwiqvi bv‡g GwU ˆZwi Kiv nq | M¤^yR wewkó G
AÆvwjKvwUi D”PZv 200 dyU | M¤^y‡Ri Dci me©`v Ny‡i P‡j‡Q GKwU cix Gi IRb wZb Ub | febwU
GKwU

hv`yNi

wn‡m‡e

e¨eüZ

n‡”Q

|

Gi

wfZ‡i gnvivYx

wf‡±vwiqvi

ms¯ú‡k©

Avmv

c`K,A¯¿m¯¿,cvÛywjwc,gy`ªv,Qwe,e¨w³MZ ¯§viK,gvbwPÎ cÖf„wZ mn cÖvq 3,500 ai‡Yi wRwbl cÎ ‡`Lvi e¨e¯’v
Av‡Q | m‡Z‡iv eQ‡i G febwU ˆZix Ki‡Z e¨q n‡qwQj GK †KvwU UvKv | febwUi mvg‡b gnvivYxi
GKwU weivU cÖwZK…wZ Av‡Q | evwni †_‡K †`Ljvg Gi my›`i febUv c‡i Av‡kcv‡ki GjvKv Ny‡i U¨vw·
wb‡q †nv‡U‡j wd‡i Gjvg | `ycy‡i jv K‡i ˆZix njvg | 2 Uv my¨U‡Km †nv‡U†j †i‡L w`jvg | w`j-x
11

†_‡K †divi ci _vKvi Rb¨ eywKs w`jvg 2 Uv i“g| Zvici 3 Uvi w`‡K 70 i“wc w`‡q U¨vw· wb‡q
wkqvj`v †ij †ók‡b Gjvg | GB †ókb Avgv‡`i ‡ókb ¸‡jvi †P‡q †bvsiv wKš‘ wekvj | ivRavbx
G·‡cÖm Gi c-vUd‡g© †n‡U †n‡U Avm‡Z n‡jv | Giv nvU‡Z Af¨¯’ | Avgiv GKUz n‡jB wi·v wb‡q wbB
| mgqgZ †Uªb G‡jv | 3 Uvqvi Gwm †KvP | Avgiv 4 Rb GKmv‡_ | AviI `yB Rb c¨v‡mÄvi mv‡_ wQj
ZvivI †ek fvj | GKRb w`j-x nvB‡Kv‡U©i GW‡fv‡KU,Av‡iKRb Aemi cªvß BbKvg U¨v·
Kwgkbvi,evsMvjx | GKUv ‡Q‡j wQj †ek ¯§vU© Awf‡lK bvM | Gg we G Kiv w`j-x †_‡K | GLb we‡`kx
dvg© G B›Uvbx© Ki‡Q | †ek PUc‡U |
ivRavbx G·‡cÖm ågY t ‡kqvj`v †ókb †_‡K Avgv‡`i ivRavbx G·‡cÖm †Q‡o hv‡e | U¨vw·‡Z 70 i“wc
w`‡q †ók‡b Gjvg | †ókb †_‡K †ek `y‡i bvg‡Z n‡jv | †nu‡U †h‡Z n‡e | Kzwj wbjvg bv | Uªwje¨vM †U‡b
Av‡¯— Av‡¯— iIqvbv njvg | wekvj †ókb Z‡e gqjv Kv`v cvwb BZ¨vw` wPivPwiZ Z…Zxq we‡k¦i †Pnviv |
wfZ‡i wU‡KU KvD›Uv‡i wekvj jvBb I wfo | AvP©I‡q jvMv‡bv Av‡Q wbivcËvi Rb¨ Zvi ga¨w`‡q †ók‡bi
wfZ‡i XyKjvg | A‡bK¸‡jv c-vUdg© | Avgv‡`i †Uª‡bi Rb¨ c-vUdg© n‡jv 9 we | cywjk‡K wRÁvmv K‡i
†nu‡U †nu‡U iIqvbv njvg | c-vUd‡g© ZL‡bv Mvox Av‡mwb | A‡bK gvbyl | QvDwb wcjvi‡K wN‡i emvi
mvgvb¨ e¨e¯’v | gv‡S gv‡S d¨vb jvMv‡bv Av‡Q | †bvsiv c-vUdg© | eªW‡MR jvBb | AvavN›Uv e‡m `vwo‡q
mgq KvUvjvg | I‡qwUs i“gI Av‡Q | Avgiv †mLv‡b bv wM‡q mivmwi c-vUd‡g© G‡mwQjvg | †Uªb Avmvi ci
ewM Ly‡R D‡V cojvg | wU‡KU Abyhvqx wmU | 3 Uvqv‡ii ewM | mvgbv mvgwb 3 Uv K‡i 6 Uv ev_©
Kwi‡Wv‡i 2Uv ev_© | †Zgb mgm¨v n‡e e‡j g‡b n‡jv bv | c-vUd‡g© aygcvb Kivi wbqg bvB | GKRb
wmMv‡iU †L‡Z wM‡q aiv coj cywjk Gi nv‡Z | I‡K a‡i wb‡q hv‡eB | c‡i wmwbqi GKRb cywj‡ki
Kv‡Q cwiPq w`‡q ej-vg fyj K‡i‡Q | †hb mgm¨v mgvavb K‡i †`q | †Uªb mgq gZB †Q‡o w`j | cÖ_‡g
bv¯—v w`j | Rym I cvwbi †evZj |

12

Zvici Pv w`j | Gici iv‡Zi wWbvi | †fR I bb‡fR‡`i Rb¨ AW©vi wb‡q my›`i fv‡e mieivn K‡i |
cÖ‡Z¨K ev‡_©i Rb¨ 2Uv Pv`i 1 Uv †Zvqv‡j,1Uv K¤^j I 1 Uv evwjk Av‡Q c¨v‡KU Kiv | iv‡Zi Lvevi †L‡q
10 Uvq Mí †k‡l Nygv‡Z †Mjvg | Avgiv Qvov bx‡P ev‡_© evB‡ii `yBRb †jvK | †Uªb Gwm ZvB †Zgb
†Kvb mgm¨v †bB | Uq‡jUI †gvUvgywU cwi®‹vi, cvwbi e¨e¯’v Av‡Q | †UªbUv cwðge½,wenvi,SvoLÛ I
ga¨cÖ‡`k n‡q w`j-x hvq | ga¨Lv‡b K‡qKUv †÷k‡b _v‡g | cwðg evsjvi †kl †ókb avbvev`, GLv‡b †Uªb
_v‡g | Gici wenvi cÖ‡`‡ki cvUbv †ókb | Zvi Av‡M bRi“‡ji Rb¥¯’vb Avmvb‡mvj †ókbI ci n‡q
Gjvg | cvUbv‡Z bvwK jv‡MR Pzwi nq | cvUbv cvi n‡q Nyg w`jvg Avj-vi bv‡g| †fv‡i DVjvg | gyL
nvZ ay‡q wb‡ZB bv¯—v w`‡q †Mj | fvjB bv¯—v Pv I wQj| 10-30 G w`j-x †cŠuQv‡bvi K_v| cÖvq 12 Uv
†e‡R †Mj | †ók‡b †b‡g Lei †cjvg Avgv‡`i Uzwi÷ evm evB‡ii GKUv †nv‡U‡ji mvg‡b Av‡Q | †nu‡U
†nu‡U ev‡mi Kv‡Q Gjvg| Avgiv 5 Uv d¨vwgwj eo 30 wm‡Ui evm w`j Avgv‡`i‡K Avgv‡`i Uz¨i
Acv‡iUi | †ek Avivg K‡i †nv‡U‡ji D‡Ï‡k¨ iIqvbv njvg| K¨vij evM Gi wmjfvi c¨v‡jm I
AvcvZZ Avgv‡`i Av¯—vbv| wRwbm cÎ †i‡L †PK Bb K‡i †L‡Z evB‡i †Mjvg| mvD_ BwÛqvb †fR
Lvev‡ii †ek fvj †nv‡Uj Av‡Q | wgwó I wewfbœ iK‡gi gRvi Lvevi `vg ZyjbvgyjK fv‡e Kg | gvbmyiv
†`vmv AW©i w`j | AvgivI wewfbœ iKg Lvevi AW©i w`jvg | gRv K‡i †Ljvg| Gici Av¤§y I Bmgvg‡K
†nv‡U‡j †cŠu‡Q w`jvg| Avwg I gvbmyiv K¨vijevM gv‡K©‡U ‡KbvKvUv I Nyi‡Z †ei njvg | iv¯—vi `ycv‡k
mvwi mvwi evRvi cÖ_‡g wKQy¶Y †n‡U †`Ljvg| Zvici kvox I Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq mvgMÖx †Kbv n‡jv|
†nv‡Uj †_‡K Wjvi †PBÄ K‡i wb‡q wQjvg| c‡i kvoxi †`vKv‡bI Wjvi †PÂ Ki‡Z n‡jv Ges Zviv
fvj `v‡g Wjvi wK‡b wbj| iv‡Z G‡m Av¤§y‡`i‡K Lvev†ii e¨e¯’v K‡i w`jvg| Avgiv Avmvi c‡_ c¨v‡KU
K‡i Lvevi wb‡q G‡mwQjvg| AvR K¨viYevM Qvov w`j-xi Avi †Kvb RvqMv †`Lv n‡jv bv| Avgvi c-vb
wQj †g‡Uªv‡Z K‡i KbU †c-m Nywi‡q Avmvi | mgq n‡jv bv| †fvi‡ejv Nyg †_‡K DVjvg| †nv‡Uj †_‡K
ev‡m K†i w`j-x †ij †ók‡b †h‡Z n‡e | f~cvj Mvgx kZvãx G·‡cÖm G K‡i Avgiv AvMÖv hve| w`j-x
13

†÷k‡b G‡m mevB nZevK Gi wekvjZv †`‡L †Kvb c-vUd†g© †Kvb Mvox †KD ej‡Z cv‡i bv| 6 Uv †e‡R
hvq hvq| c‡i c-vUdg© cvIqv †Mi| my›`i †Uªb †Pqvi †KvP Gwm Av‡Q `yB N›Uvi Rvwb©| †Uª‡b DVvi ci
bv¯—v w`j, †ek fvjB| `yÕav‡ii `„k¨ †`L‡Z †`L‡Z PjwQjvg| GUvI bZyb GKUv AweÁZv| AvMÖv †÷k‡b
†Uªb _vgj| GUv K¨v›Ub‡g›U †ókb| GLv‡b fvi‡Zi c¨viv weª‡MW Av‡Q | †÷kb G mKv‡ji †d«mAvc
Kijvg| †Mvmj I ev_i“g Gi fvj e¨e¯’v Av‡Q UvKv w`‡q e¨envi Ki‡Z nq| Zvici w`j-xi GKB evm
Avgv‡`i‡K ZvRgnj GjvKvq wb‡q G‡jv| ZvRgn‡ji Kv‡Q mvaviY hvbevnb hvq bv| 20 †_‡K 40 i“wc
w`‡q cwi‡ek evÜe e¨vUvix PvwjZ Mvox‡Z gvbyl Avmv hvIqv K‡i| AvgivI GiKg GKUv‡Z DVjvg|
ZvRgn†ji †M‡U Avgv‡`i‡K 750 i“wc w`‡q wU‡KU wKb‡Z n‡jv | †MBU †_‡K ZvRgnj †ek `yi| Avwg
Av¤§yi mv‡_ wQjvg| K‡qKUv Qwe †Zvjv n‡jv| ZvRgn‡ji Ac~e© `„k¨ †`‡L gbUv f‡i †Mj| GB åg‡b
ZvRgnj Avgvi wØZxqevi †`Lv n‡jv| gv‡e©j cv_‡ii GB ¯^‡cœi ¯’cZ¨,mßvð‡h©i Ab¨Zg AvKl©Y | mgªvU
kvRvnvb-cZœx ggZvR gn‡ji (AvRy©g›` evbyi ) mgvwawU GLv‡b | Gi cÖavb †ZviYwU jvj †e‡j cv_‡ii
ˆZix | cÖavb ¯§„wZ †mŠawU `ywU DuPz †e`xi Dci Aew¯’Z | GB gg©i †e`xi Pviw`K †_‡K 4wU wgbvi
D‡V‡Q | wgbvi ¸‡jv †e`x †_‡K 137 dyU DuPz | Gi 3wU Zj I †gvU 154 wU avc Av‡Q | Pvi‡Kv‡Y
108 dyU DuPy PviwU M¤^y‡Ri gv‡S eo M¤^yRwUi D”PZv 187 dyU | †mŠ‡ai gvSLv‡b GKwU AvU †KvYv
N‡i mgªvU I mgªvÁxi mgvwaM„n| mgMÖ †mŠ‡a †Kviv‡bi evYx DrKxY©| is-‡eis Gi 35 ai‡Yi cv_‡i †hb
R¡j‡Q †mŠawU | wkwíi G Aee`¨ Kvi“Kvh©¸‡jv ¯^‡cœi gZB | bv †`L‡j eySv‡bv hvq bv | ZvB eywS c„w_exi
†miv wkíx‡`i nv‡Zi †Quvqvq g~j¨evb cv_i Avi gwYgy³vq Mov G †mŠawU AvRI mßvð‡h©i Ab¨Zg |1
N›Uv mgq wQj Avgv‡`i nv‡Z Ny‡i wd‡i mevB ev‡mi Kv‡Q Gjvg| Av¤§y‡K wb‡q Avgiv AvMÖv‡dvU© †`L‡Z
†Mjvg evKxiv †b‡g †Mj | 500 i“cx w`jvg Avgv‡`i Lvevi †Kbvi Rb¨ | fvi‡Z †eov‡Z G‡m‡Q wKš‘
ZvRgnj †`‡Lwb G ai‡Yi K_v †kvbv hvq bv | we‡`kxiv †Zv e‡UB fvi‡Zi wewfbœ iv‡R¨i ARmª
†jvKRb cªwZw`b ZvRgnj †`L‡Z fxo K‡i AvMÖv‡Z | ch©UK‡`i †`Lvi Rb¨ GKUv Ab¨Zg cÖavb ¯’vb
14

GB AvMÖvi ZvRgnj | `yBevi ZvRgnj †`Lvi myev‡` †ek fvj fv‡eB †`L‡Z †c‡iwQ | †PvL `y‡Uv
kxZj n‡q wM‡qwQj | ZvRgn‡ji wekvjZv I Ac~e© †mŠ›`h© †`‡L | cÖ_gevi AvMÖv wM‡qwQjvg w`j-x †_‡K
ev‡m K‡i | Lye †fv‡i iIqvbv njvg | Gwm jv·vix evm | Uªv‡fj G‡R›U me e¨e¯’v Kij | w`j-xi
mxgvbv cvi n‡q nwiqvbv Zvici DËi cÖ‡`k | ZvRgn‡ji KvQvKvwQ Avm‡Z Avm‡Z `ycyi n‡q †Mj |
cwi‡ek i¶v Kivi Rb¨ ZvRgnj Gi Kv‡Q GLb †Kvb ˆRe R¡vjvbxi Mvwo P‡j bv | e¨vUvix PvwjZ wgwb
ev‡m K‡i ZvRgn‡ji mvg‡b †h‡Z nq | fviZxq‡`i Rb¨ 20 i“wci gZ fvov ZvRgn‡j †XvKvi Rb¨ 3
Uv `iRv Av‡Q | Z‡e g~j `iRv wn‡m‡e cwðg `iRv‡K aiv nq | GLv‡b wbivcËv i¶xiv ch©UK‡`i‡K
†PK K‡i †fZ‡i hvIqvi AbygwZ †`q | Zvi Av‡M wU‡KU wKb‡Z nq | fviZxq‡`i Rb¨ wek i“wc
evsjv‡`kx wn‡m‡e Avgv‡`i jv‡M cuvPkZ cÂvk i“cx | wK wekvj e¨eavb | hvK cvm‡cvU© †`wL‡q wU‡KU
wKbjvg | mewKQy †PK K‡i †fZ‡i XyKjvg †MBU ¸‡jv wekvj wekvj jvj m¨vÛ †óvb ev ‡e‡j cv_‡i
ˆZix | †fZ‡i †XvKvi ci wekvj †Lvjv RvqMv evMv‡bi gZ Av‡Q Ges †d¬vi¸‡jv †e‡j cv_‡i evbv‡bv I
†ek my›`i GB RvqMv‡Z wewfbœ †MBU w`‡q cÖ‡ek Kiv ch©UK‡`i mevB‡K R‡ov n‡Z nq ZvRgn‡ji g~j
GjvKvq †XvKvi Rb¨ | †XvKvi Rb¨ wekvj †MBU | GK mgq GB †MBU A‡bK g~j¨evb avZy w`‡q evbv‡bv
wQj | Zv jyU n‡q hvq | GLb wekvj †eªv‡Äi †MBU Av‡Q | GUv †Lvjv _v‡K | †XvKvi †ZviY †e‡j
cv_‡ii | GLv‡b †Kviv‡bi AvqvZ I wewfbœ b·v Kiv Av‡Q g~j¨evb cv_i w`‡q | GB GjvKvUv duvKv I
†ek eo | me wKQyB wekvj | g‡bi ¶y`ªZv ZvB Zv‡Ri mvg‡b G‡j k~b¨ n‡q hvq | †MBU w`‡q
ZvKv‡jB `y‡i Ac~e© my›`i ZvRgnj †`‡L †PvL Rywo‡q hvq | mviv c„w_ex †_‡K j¶ j¶ ch©UK GB
ZvRgnj †`Lvi Rb¨ fviZ ågY K‡i | GB ZvRgnj AweiZ fvi‡Zi Rb¨ †mŠfvM¨ I ˆe‡`wkK gy`ªv
G‡b w`‡”Q | wekvj mv`v gv‡e©‡ji ZvRgnj `~i †_‡K Ac~e© jv‡M | †Kb †hb evB‡ii cÖPÛ DËv‡cI
†mB ZvRgnj g‡b nq †ek kxZj | eû ch©UK GLv‡b `vwo‡q ZvRgn‡ji Qwe Zyj‡Q | †cÖwgK †cÖwgKv
†cª‡gi mgvwai Qwei mv‡_ wb‡R‡`i Qwe wgwj‡q wb‡”Q | wmwo w`‡q bx‡P bvg‡j wekvj D`¨vb |
15

ZvRgnj GjvKvq cÖ‡e‡ki †MBU †_‡K ZvRgnj ch©š— †ek `yi | GB RvqMv‡Z evMvb, cvwbi †dvqviv
GKUv PvZv‡ji g‡Zv DuPz RvqMv , PjvP‡ji Rb¨ iv¯—v Gme Av‡Q | jvj B‡Ui mewKQy | emvi Rb¨
K‡qKUv my›`i †PqviI Av‡Q | ch©UKiv GLv‡b e‡m Qwe Zyj‡Q | Qwe †Zvjvi Rb¨ wKQy we‡kl RvqMv
Av‡Q †mLvb †_‡K ZvRgn‡ji me‡P‡q AvKl©Yxq Qwe Av‡m | A‡bK cÖ‡dkbvj K¨v‡givg¨vb wfZ‡i
ch©UK‡`i Qwe Zy‡j w`‡”Q | †divi c‡_ Qwe msMÖn K‡i †bqvi e¨e¯’v Av‡Q | bx‡P †b‡g Wvb,evg I
†mvRv †n‡U ZvRgn‡j hvIqv hvq | Wvb evg †_‡K Avevi `y‡Uv iv¯—v ZvRgn‡ji c~e© I cwðg cv‡k¦©
wM‡q‡Q | ZvRgn‡ji †cQ‡b AviI Dˇi hgybv b`x e‡q Pj‡Q | GLb cÖgËv hgybv cÖvq g„Z | ZvRgnj
†_‡K †ek bx‡P cvwbi aviv †`Lv hvq | b`xi Icv‡i wK‡mi †hb GKUv KviLvbv wQj | †mB KviLvbvi
wbM©Z mvjdv‡ii †avqv‡Z ZvRgn‡ji mv`v gv‡e©j cv_‡ii is njy` I Kv‡jv n‡q wM‡q‡Q | GLb KviLvbv
eÜ K‡i †mLv‡b evMv‡bi gZ evbv‡bv n‡q‡Q | c~e© I cwð‡g c‡_i cv‡k MvQcvjv Av‡Q Qvqv †`qvi Rb¨
| g‡a¨i c_ w`‡q †dvqvivi cvk w`‡q `j †e‡a ch©UKiv ZvRgn‡ji g~j fe‡b hvIqvi Rb¨ GwM‡q
Pj‡Q | cªvq AwaKvsk gvby‡li GUvB cÖ_g ZvR `k©b | GK K_vq ejv hvq ZvRgn‡j gvbyl‡K nZvk
K‡i bv †cÖiYv †`q | ZvRgn‡ji ‡fZ‡i RyZv wb‡q †XvKvi wbqg †bB | c-vwó‡Ki c¨v‡KU ci‡Z nq
RyZvi Dci A_ev RyZv Ly‡j Rgv †`qvi e¨e¯’v Av‡Q wKQy †jvK G Kv‡R wb‡qvwRZ | ‡divi c‡_ I‡`i
wKQy wUcm w`‡j Zviv Lykx | †ek A‡bK ¸‡jv wmwo †e‡q D‡V ZvRgn‡ji †Lvjv Avw½bv‡Z Avmjvg |
†ek Mig AvenvIqv | bx‡P gv‡e©j cv_i Pvi †Kvbvq PviUv DPz wgbvi g~j feb GB Avw½bvi wVK gv‡S
| gv‡e©‡ji †mŠ†ai g‡a¨ eo wgbvi I PviLv‡b †QvU †QvU gv‡e©j cv_‡ii wgbvi | bxj AvKv‡ki bx‡P
wekvjZv mevB†K †gvwnZ K‡i | †h †Kvb GKw`K w`‡q nuvU‡Z _vK‡j DËi w`‡K bx‡P †`Lv hvq hgybv
b`x e‡q Pj‡Q | `y‡i c~e© w`‡K ZvKv‡j AvMÖv †dvU© †`Lv hvq | g„Zy¨i Av‡Mi w`b¸‡jv‡Z kvnRvnvb AvMÖ
‡dvU© Gi e›`x KzVyix †_‡K ZvRgn‡ji w`‡K ZvwK‡q _vK‡Zb | c~e© I cwðg cv‡k¦© jvj B‡Ui my›`i
feb G¸‡jv gmwR`, gvbyl bvgvR c‡o GLv‡b | mg‡qi míZvi Kvi‡Y Avgiv †h‡Z cvwiwb Gme †`L‡Z |
16

GL‡bv †Zv g~j ZvRgn‡j †XvKvB nqwb | wmwo w`‡q Avevi DVv , gv‡e©j cv_‡ii wmwo gv‡e©j Gi †d¬vi |
mgvwa K‡¶i †XvKvi `iRv Ges mg¯— †`qvj gv‡e©‡ji Dci bvbv iKg is Gi g~j¨evb cv_i w`‡q b·v
Kiv cªwZwU b·vB my² Avjv`v wKš‘ AvKl©Yxq | mv`vi Dci dy‡U D‡V‡Q wewfbœ is | Aviex‡Z †Kviv‡bi
AvqvZ Av‡Q †MBU Gi wcjvi ¸‡jv‡Z ‡fZ‡i GKUz AÜKvi | Qwe Zyj‡Z †`q bv | GLv‡b GKUv GjvKv
gv‡e©j cv_i w`‡q †NivI Kiv `y‡Uv mvgvwa †`Lv hvq Gi ‡fZ‡i | GKUv kvnRvnvb I Ab¨Uv byiRvnvb Gi
, Z‡e g~j mgvwa Gi bx‡P | eZ©gv‡b gvbyl‡K †h‡Z †`q bv | i¶Yv‡e¶‡Yi KvR Pj‡Q | wfZ‡i P°i
w`jvg †`vqv Kijvg g„Z e¨w³i Rb¨ | ZvRgnj †`Lvi AvRb¥ mL Avj-vn cyiY Ki‡jb | Gwkqvi g‡a¨
c„w_exi mßg Avð‡h©i GK Ac~e© wb`k©b AvR †`Lv n‡jv | ZvRgnj †_‡K fviZ eû UvKv DcvR©b K‡i
wKš‘ Gi i¶Yv‡e¶†Yi Rb¨ †Zgb LiP K‡i e‡j g‡b n†jv bv | MvBW‡`i K_vi my‡i †gvMj ev`kv‡`i
cÖwZ KUv¶ I cÖ”Qbœ N„Yv cÖKvk cvq | G‡K‡Zv gymjgvb Zvici fviZ `Lj `Lj K‡i kvmb K‡i‡Q
ZvB Zv‡`i GB †¶vf | hvK Gme ¶y`ª welq wb‡q g‡bv‡hvM w`‡Z B‡”Q Kij bv | ZvRgn‡ji wekvjZv
gvby‡li g‡bi ¶y`ªZv‡K nvwi‡q †`q | ZvR †`‡L GLb †divi mgq n‡q G‡m‡Q | Av‡¯— Av‡¯— bx‡P
‡b‡g Gjvg | Zvici †divi c_ Avevi †mB cÖ‡ek c‡_ G‡m wd‡i ZvKvjvg ZvRgn‡ji w`‡K hyM hyM
a‡i GB ZvRgn‡ji wekvjZv I †mŠ›`h© Gfv‡e gvbyl‡K Kv‡Q †U‡b G‡b Avevi we`vq Rvwb‡q‡Q |
AvgivI we`vq wb‡q evB‡i hvIqvi Rb¨ cv evovjvg |
AvMÖv †dv†U© XyK‡Z wU‡KU jv‡M | ZvRgn‡ji wU‡KU ‡`wL‡q mv‡_ 60 i“wc w`‡q wU‡KU Kijvg |
Av¤§y Av‡¯— Av‡¯— nuv‡U ZvB Avwg, gvbmyiv, Bmgvg I Av¤§y‡K †`Lvi my‡hvM ‡`qvi Rb¨ evi evi Avmv
hvIqv Kijvg | mgq AZ¨š— Kg G mg‡q hv †`Lv hvq | cv_‡ii wekvj `yM©| Pviw`‡K wbivcËv †eóbx
`y‡M©i c‡iB RsMj †hLv‡b bvwK evN fvj-yK wQj GKmgq| GLb Aek¨ Zv †bB| Zvici eo bvjv
†hLv‡b Kzwgi wQj| GLb †Zgb cvwbI †bB| Zvi c‡ii †eóbx‡Z Avevi RsMj| `y‡M©i †`qvj GK`g
17

Lvov | †Kvb Avmvgxi/cjvqbci †KD †h †Kvb RvqMv †_‡K bx‡P c‡o †M‡j wbN©vZ g„Zy¨ wKsev ¸i“Zi
AvnZ nevi m¤¢vebv i‡q‡Q, ZvI euvPv hv‡e bv KviY †mLv‡b wnsmª cÖvYxi wePiY, wnsmª cÖvYxi Lv`¨ n‡Z
n‡Zv †mB nZ fvMv‡K | ZvRgnj Gi mv‡_ AvMÖv‡dv‡U©i I bvg P‡j Av‡m | mgªvU AvKe‡ii ˆZwi G
cÖvmv`wU 70 dyU DPz k³ †e‡jcv_‡ii †`qvj Øviv †ewóZ | †Kv_vI †Kv_vI †`o gvBj ch©š— PIov |
Gi wfZ‡i ¯§„wZ †mŠ‡ai msL¨v wQj cuvPk | Gi PviwU †Zvi‡Yi g‡a¨ ïay Agi wms ‡MBU `k©K‡`i Rb¨
†Lvjv | wfZ‡i mv`v gv‡e©j cv_‡i ˆZix mgªv‡Ui wbR¯^ gnj Ô†`Iqvb-B-Lvm Õ Ô‡`Iqvb-B-AvgÕ ev `ievi
K¶wUi †gS I Qv` jvj †e‡j cv_‡i ˆZix | †Rmwgb cÖvmv`wU‡ZB Rxe‡bi †kl KwUw`b e›`x Ae¯’vq
Ave× wQ‡jb mgªvU kvRvnvb | `xN© AvUwU eQi wbqwZi K_v †f‡e Akª“-wm³ bq‡b ïay Aviwk w`‡q
ZvwK‡q †`L‡Zb wcÖqZgv ggZv‡Ri mgvwa |
GUvI GKUv †gvMj Avg‡ji cÖwm× ¯’vcbv GUv weL¨vZ †gvMj mgªvU AvKei cÖwZôv K‡iwQ‡jb |
cieZx©‡Z GUvi wewfbœ Dbœqb Kvh©µg RvnvsMxi , kvnRvnvb I AvIi½‡R‡ei mgq n‡qwQj | GB wekvj
`yM© gyMj mgªv‡Ui B”Qv,cQ›`I ZrKvjxb Gi cÖ‡qvRbxqZvi Qvc enb K‡i P‡j‡Q | GUvI hgybv b`xi Zx‡i
Ges †mLvb †_‡KB mgªvU kvnRvnvb †kl Rxe‡bi KwU w`b KvwU‡q†Qb ZvRgnj †`‡L |

jvj †e‡j

cv_‡i ˆZix Gi cyi“ cÖvPxi ¸‡jv `yB ¯—‡i Gi PIov †`Iqvj evbv‡bv n‡q‡Q | `yM©‡K myiw¶Z Kivi
Rb¨ evB‡ii †`qvj Pwj-k wdU D”PZv Avi wfZ‡iiUv mËi wdU | evwni †_‡K †Kvb kΓ mn‡R GB
`y‡M© †XvKv Am¤¢e wQj | †Zgwb †KD `yM© †_‡K cvjv‡Z PvB‡j wbN©vZ g„Zy¨ A‡c¶v Ki‡Q bx‡P | AvMÖv
`y‡M©i 4Uv cÖ‡ek Øvi wQj eZ©gv‡b `y‡Uv e¨envi Kiv nq | GKUv n‡jv Agi wms †MBU Av‡iKUv w`j-x
†MBU | cÖ_gUv Rbmvavi‡Yi Rb¨ Db¥y³ | evB‡ii †`qv‡ji Lv‡j Mfxi cwiLv KvUv G¸‡jv‡Z Kzgxi I
Ab¨vb¨ fqsKi cªvYx †Q‡o ivLv n‡Zv cjvZK ev AvMÖvmx KvD‡K nZ¨vi Rb¨ | Gici RsMj hv wQj
wnsmª eb¨ cÖvYx‡Z c~Y© Ges Zvi cv‡k Avevi I Mfxi cwiLv,G¸‡jvI wnsmª RjR cÖvYx w`‡q cwic~Y© wQj
| eZ©gv‡b GUv fivU K‡i iv¯—v evbv‡bv n‡q‡Q | h_vwbq‡g wU‡KU †K‡U wfZ‡i †h‡Z nq | wekvj
18

†`qvj †Niv iv¯—v | ZvRgn‡ji wU‡KU †`Lv‡j wek i“cx w`‡Z nq | †MB‡U †PK K‡i Zvici wfZ‡i
†XvKv | GLv‡bI GKUv †MBU Av‡Q | MvW©
cvnviv w`‡”Q | XyK‡ZB fe‡bi gZ, gvbyl GKUz wekªvg K‡i | Zvici Dci †_‡K bx‡Pi w`‡K Xvjy iv¯—v
| bx‡P †_‡K Av‡¯— Av‡¯— †n‡U DVwQ `y‡M©i g~j Pˇi hvIqvi Rb¨ | iv¯—v wekvj Mvox Pj‡Z cv‡i Ges
G¸‡jvI PIov jvj †e‡j cv_i w`‡q ˆZix ‡`qvj w`‡q †Niv | cÖvq `yÕk MR ci `y‡M©i g~j GjvKv |
GUvI wekvj ‡fZ‡i †XvKvi `yB wZbUv RvqMv Av‡Q | GLv‡b ch©UK‡`i weªd Kiv nq Ges `y‡M©i g¨vc
jvMv‡bv Av‡Q | `y‡M©i GB As‡k meyR evMvb I wewfbœ RvqMvq hvIqvi iv¯—v Av‡Q | MvBW GKw`K
†_‡K `y‡M© XywK‡q Av‡iK iv¯—v w`‡q †ei K‡i wb‡q Av‡m | cÖ‡ek c‡_ GKUv eo cv_‡ii †PŠev”Pv Av‡Q
| Kw_Z Av‡Q GUv mgªvU RvnvsMx‡ii ‡Mvmj Kivi Rb¨ e¨eüZ nZ | m¤úyY© `y‡M©i wfZi A‡bK
Kvi“KvR ,Z‡e i¶bv‡e¶Y †Zgb †bB ZeyI †RŠjy‡mi †Qvqv wKQyUv n‡jI †`Lv hvq|
`y‡M©i wfZi i‡q‡Q Lvm gnj GUv mgªvÁx I ivRKb¨v‡`i †n‡ig ev gwnjv gnj GUv gv‡e©j
cv_‡i ‰Zix | Gi wZb w`‡K †`vZvjv K¶ ¸‡jv Av‡Q | G¸‡jv Ggb fv‡e evbv‡bv †h evB‡ii †KD
GLv‡b cÖ‡ek Ki‡Z cvi‡ebv | evZvm PjvP‡ji Rb¨ †h mg¯— iv¯—v Av‡Q Zv GKw`‡K †`Lv hvq Ab¨w`‡K
g‡b nq wKQyB †bB | G¸‡jvi ¯’vcZ¨‰kjx PgrKvi | Gi mvg‡b Av½y‡ii evMvb GLb MvQ †bB Z‡e
bZyb K‡i jvMv‡bv n‡”Q | †n‡ig kixd Gi gwnjviv GB evMv‡b †Nviv‡div I Avb›` KiZ | ivRKb¨v
Rvnvbviv I iIkb Avivi i“g `y‡Uv PgrKvi | GKw`K w`‡q cÖK…wZ , hgybv b`x I †Lvjv AvKvk †`Lv hvq
Ab¨ w`‡K Av½yi evMvb | gv‡e©j cv_‡ii evbv‡bv K¶¸‡jv bvbvwea cv_i w`‡q Kvi“Kvh© LwPZ | GK mgq
Gme K¶ `yj©f MvwjPv w`‡q XvKv _vKZ | Gi †d¬vi ¸‡jvi bx‡P kxZj cvwbi cÖevn i“g¸‡jv‡K VvÛv
ivLZ | Avivg Av‡q‡ki me e¨e¯’v GLv‡b Av‡Q | GQvovI Av‡Q kxl gnj GLv‡b A‡bK Avqbvi KuvP
†`qv‡j jvMv‡bv Av‡Q | nv¤§vg Av‡Q †mLv‡b myMÜx cvwb w`‡q ev`kvn I †eMgiv †Mvmj Ki‡Zb | me
Avivg Av‡qk Zviv Dc‡fvM Ki‡Zb , Z‡e Gme wQj GK¬ywmf mvavi‡Yi Rb¨ bq | †n‡i‡g Ab¨ †Kvb
19

cyi“‡li cÖ‡ek wQj wbwl× | Gi †_‡K evB‡i G‡m †`Iqvwb Lvm | GLv‡b ev`kvn wewfbœ †jvKR‡bi K_v
ïb‡Zb | GLv‡b GKRb Bs‡iR Gi mgvwa †`Ljvg | AvMÖv †dv‡U©i A‡bK As‡k cybt wbg©vb wKsev
ms¯‹v‡ii KvR Pj‡Q | ZvB mewKQy ch©UK‡`i Rb¨ Db¥y³ bv | mgªvU kvnRvnvb e›`x Ae¯’vq g„Zy¨i c~‡e©
†h K‡¶ wQ‡jb Zv †`Ljvg | GLv‡b †`qv‡j Ggb fv‡e KuvP Av‡Q ‡h me RvqMv †_‡K ZvRgn†ji Qwe
†`Lv †hZ | ‡kl Rxeb wZwb ZvRgn‡ji w`‡K ZvwK‡q cvi K‡i w`‡qwQ‡jb | GKmg‡qi cÖZvckvjx
†gvMj es‡ki AvR wKQyB Aewkó †bB | MvBWiv G‡`i cÖksmv bv K‡i †fvM wejvm weevn I Ab¨vb¨
wel‡q iMi‡M fv†e eY©bv K‡i | †m¸‡jv‡K Avgj bv w`‡q BwZnvm I ¯’vc‡Z¨i Ac~e© Ae¯’v †`L‡Z
†`L‡Z AvMÖv‡dvU© †_‡K †ei n‡q Gjvg | Gici Avgv‡`i Mš—e¨ Rqcyi | mgªvU AvKei Gi cZœx
Ry`vevB Gi ivR¨ | Kw_Z Av‡Q GB Ry`vevB AvKei†K †Q‡j mš—vb Dcnvi w`‡qwQj |
Rqcy‡i Av¤^vi c¨v‡jm I nvIov gnj t ivR¯’vb cÖ‡`‡ki Ab¨Zg cÖavb GKwU kni Rqcyi GUv wZb
w`‡K i“× cvnvo †Niv ivR¨ | 1727 mv‡j ivRv wØZxq Rqwms GB kni cÖwZôv K‡iwQ‡jb | Rqcyi‡K
wcsK wmwUI ejv n†q _v‡K | 1883 mv‡j Bsj¨v‡Ûi wcÖÝ GWIqvW© Gi AvMgb Dcj‡¶¨ Rqcyi‡K
†Mvjvcx is G mvRv‡bv n‡qwQj | †mB †_‡K kni‡K GB bv‡g WvKv nq | GLbI kn‡ii cyiv‡bv mewKQyi
is †Mvjvcx | wZbw`‡K cvnvo †Niv GB kn‡i `~M©, cvnvo ,my›`i `vjvb evMvb BZ¨vw` i‡q‡Q | wcÖÝ
GjevU© Gi GKivZ _vKvi Rb¨ GKUv wejvk eûj cÖvmv‡`i gZ evbv‡bv n‡qwQj Zv GLb GjevU© nj
wn‡m‡e mycwiwPZ | AvMÖv †_‡K Avgiv Rqcy‡i Gjvg iv¯—vi cv‡kB Lvov cv_y‡i i“Ï cvnvo | eo eo
†evìvi †`Lv hvq Gi g‡a¨ w`‡qB kni evoxNi | Rqcy‡ii cÖwm× RvqMv ¸‡jv n‡jv wmwU c¨v‡jm , nIqv
gnj mš—i gš—i, Av¤^vi †dvU© c¨v‡jm, GjevU© nj BZ¨vw` | GB me RvqMv ¸‡jv Ny‡i †`‡LwQ Z‡e me
¸‡jv GLv‡b eje bv | wmwU c¨v‡jm Rqcy‡ii GKUv Ab¨Zg cÖavb AvKl©Y | wU‡KU †K‡U Gi g‡a¨ †h‡Z
nq | Uzwió ev‡m K‡i Avgiv Gi PZ¡‡i Gjvg | cwi”QbœZvi gvb fvj bv | fvj jvMj ARmª KeyZi
GLv‡b Ny‡i †eovq †jvKRb G‡`i†K †L‡Z †`q | †Nvovi Mvox Av‡Q GLv‡b | gvbyl G¸‡jv‡Z P‡o
20

†eov†Z cv‡i Av‡kcv‡k | wi·viI Pj Av‡Q | wmwU c¨v‡jm †gvMj I Uª¨wRkbvj ivR¯’vbx ms¯‹…wZi
wgkª‡b mvRv‡bv I evbv‡bv Gi †fZ‡i GKUv wgDwRqvg Av‡Q | K¨v‡giv wb‡Z n‡j Avjv`v fv‡e wU‡KU
wb‡Z nq | †fZ‡i †M‡j cÖvPxb ivRv‡`i †fvM wejvm mvgMÖx, Kvco †Pvco I A‡¯¿i mvRv‡bv m¤¢vi †`Lv
hvq | ZvRgnj I Ab¨vb¨ †gvMj ¯’vcbvi h‡Zœi †P‡q GB wmwUc¨v‡jm A‡bK h‡Zœ i¶Yv‡e¶Y Kiv nq |
fvjB jvMj wgDwRqvg †`L‡Z | ivR¯’v‡b Avgv‡`i †`Lvi Ab¨Zg RvqMv wbe©vPb Kijvg Av¤^vi †dvU©
c¨v‡jm, GUv 1592 mv‡j ivRv gvbwmsn wbg©vb ïi“ K‡ib Ges cieZx©‡Z ivRv cÖ_g Rq wms Gi wbg©vY
†kl K‡ib | Px‡bi cÖvPx‡ii gZ Pvi cv‡ki cvnv‡o cÖvPxi wbg©vb K‡i GB Av¤^vi c¨v‡jm†K myiw¶Z Kiv
n‡q‡Q | cÖvmv‡` †h‡Z cÖ_‡g cvnv‡oi bx‡P e¨vUvix PvwjZ Mvoxi ó¨v‡Û Avmjvg | GLv‡b wekvj †`vKvb
Av‡Q Uzwió‡`i Rb¨ me iKg wRwbl cvIqv hvq | we‡klZ †mvbv I i“cvi wgbv Kiv
Mqbv,kvox,RyZv,wcZj Kvmvi wRwblcÎ meB cvIqv hvq | Z‡e `vg kn‡ii mvaviY †`vKvb †_‡K †ekx |
e¨vUvix PvwjZ Rx‡c K‡i Avgiv cvnvo †e‡q DV‡Z jvMjvg †ek Lvov cvnvox iv¯—v Rxc¸‡jv †Kgb †hb
G‡K‡e‡K D‡V hvq | G iv¯—vq ivRviv nvZx‡Z K‡i cÖvmv‡` †h‡Zb | cvnv‡oi Dci D‡V bx‡Pi kn‡ii
Qwe Zyjjvg | Pvicv‡k Px‡bi cÖvPx‡ii gZ gv‡S g‡a¨ cÖnixi _vKvi e¨e¯’v | cvnv‡oi PovB DrivB Gi
g‡a¨ w`‡q cÖvPxi ¸‡jv evbv‡bv n‡q‡Q †ek gReyZ K‡i | cÖvmv‡` XyK‡Z wU‡KU jv‡M, MvBW wb‡q †M‡j
fvj me wKQy my›`i fv‡e eywS‡q †`q | wU‡KU K‡i wfZ‡i Xy‡K cojvg | Gi †fZ‡ii me wKQy‡Z
†gvMj I wn›`y ms¯‹…wZi wgwjZ †mŠ›`‡h©i cÖKvk †`Lv hvq |
mgªvU AvKe‡ii ¯¿x Ry`v evB Gi ivR¨ GB Rqcyi | AvKei Zvi ¯¿xi Rb¨ GLv‡b gnj evwb‡q
w`‡qwQ‡jb | †fZ‡i Xy‡KB †Lvjv PË¡i GLv‡b ivRv Zvi mfvm` wb‡q em‡Zb | Qwe †Zvjv n‡”Q G‡Ki
ci GK | PË¡‡ii cyi“ †`qvj †Niv RvqMvq †`qv‡j e‡m `y‡ii cvnvo I `yM© cÖvPxi Gi Qwe Zyj‡Q
A‡b‡K †MvUv Rqcyi GLvb †_‡K †`Lv hvq | Mig AZ¨vwaK mgq Kg Avgiv Aš—cy‡ii w`‡K Pjjvg |
A‡bK ¸‡jv wmwo cvi n‡q DV‡Z nq Aš—cy‡i | GLv‡b kxl gnj Av‡m | gwnjv‡`i gnj me wKQy‡Z
21

Avqbv jvMv‡bv GZ wbLyZ fv‡e jvMv‡bv †h GKUv Av‡jv R¡vjv‡Z nvRvi nvRvi †QvU †QvU Avqbv‡Z Zvi
cÖwZdjb †`Lv hvq | MvBW GKUv g¨v‡Pi KvwV R¡vjv‡ZB me ¸‡jv Avqbv‡Z Gi Av‡jv †`Lv †Mj | GLb
kxl gn‡ji †fZ‡i †XvKvi e¨e¯’v †bB †givgZ KvR Pj‡Q | AvMÖv †dv‡U©i Avs¸i evMv‡bi gZ GB kxl
gn‡ji mvg‡bI evMvb Av‡Q Z‡e MvQcvjv bZyb fv‡e jvMv‡bv n‡”Q | ivRvi Ab¨vb¨ ivYx‡`i _vKvi
RvqMvq †Mjvg | gwnjviv Mí Kivi Rb¨ my›`i Av‡qvRb Kiv Av‡Q | †Mvmj I VvÛv evZv‡mi Rb¨
†g‡Si bx‡P w`‡q cvwb cÖev‡ni e¨e¯’v Av‡Q | AvR †_‡K K‡qKk eQi Av‡MI gvbyl Zvi Avb‡›`i e¨e¯’v
cvnv‡oi Pzovi Dci wb‡q wM‡qwQj | ivRv ev`kv‡`i KvRKg©B Ab¨iKg | Gfv‡e Ny‡i Ny‡i Ab¨vb¨ gnj
†`Ljvg | †Kv_vI Xvjy †Kv_vI DrivB cvi n‡q †divi cvjv | wdiwZ c‡_ nKviiv wewfbœ wWRvB‡bi
Kv‡Pi Pzwo wewµ Ki‡Q | gwnjviv †_‡g wM‡q Kv‡Pi Pzwo wKb‡Z †j‡M †Mj | `vg †ek nvKv‡”Q eyw×
we‡ePbv K‡i bv wKb‡j VKvi m¤¢vebv Av‡Q | mÜv nq nq Avgiv Av¤^vi c¨v‡jm †_‡K evB‡i Gjvg |
Gici Avgiv w`j-xi c‡_ Rqcyi †Q‡o hve | Rqcy‡i `y‡Uv w`b fvjfv‡eB †K‡U †Mj | iv‡Z w`j-x‡Z
wd‡i †nv‡U‡j wekªvg wbjvg ciw`b mKv‡j w`j-xi KzZye wgbvi ‡`L‡Z †ei njvg fvi‡Zi ¯^vaxbZv w`e‡m
†iW †dvU© GjvKvq ¯^vaxbZv w`em Dcj‡¶ mKvj †ejv ivóªxq Abyôvb PjwQj | A‡bK ¸‡jv iv¯—v‡Z hvb
PjvP‡ji wb‡la wQj | Avgiv KzZye wgbvi †`L‡Z Gjvg | bqv w`j-x †_‡K cÖvq 17 wKwg `w¶‡Y KzZye
wgbvi | 800 eQ‡ii cyiv‡bv 234 dyU DPz G cuvPZvjv wgbviwUi wbg©vZv KzZeyÏxb AvB‡eK | fvi‡Zi
cÖvPxbZg gymjgvb ¯’vc‡Z¨i wb`©kb wn‡m‡e KzZe wgbviB †kªô | Gi Mv‡q †Kviv‡bi evYx AjsK…Z †`L‡Z
cv‡eb | Gi wfZ‡ii w`‡Ki I 376 wU av‡ci †Nvov‡bv wmuwo †e‡q wgbviwUi kx‡l© Av‡M DV‡Z cviv
†hZ GLb Zv eÜ Av‡Q | cv‡kB i‡q‡Q 5 kZ‡Ki GKwU †jŠn ¯—¤¢ | 24 dyU DPz ¯—¤¢wU GLbI bZyb
e‡j g‡b n†e | Avgv‡`i evm wU‡KU KvD›Uv‡ii cv‡k evm ó¨v†Û G‡m _vgj | wU‡KU K‡i XyK‡Z nq
| fviZxq†`i Rb¨ GK`vg we‡`kx‡`i Rb¨ Avjv`v `v‡g wU‡K†Ui e¨e¯’v | †MB‡U †PK K‡i wfZ‡i
XyKvi AbygwZ †`q | †fZ‡i my›`i iv¯—v evbv‡bv Av‡Q | GUv GKUv Kg‡c-‡·i gZ | A‡bK ¯’vcbv I
22

evoxNi Kv‡ji Ave‡Z© †fs‡M †M‡Q | GLv‡bI GKB Ae¯’v ch©UK Av‡Q Avq n‡”Q wKš— i¶Yv‡e¶Y Lv‡Z
LiP †Zgb Kiv nq e‡j g‡b n†jv bv | g~j wgbvi 73 wgUvi j¤^v Ges 15 wgUvi e¨v‡mi | Qwe GKUz
`y‡i †_‡K Zyj‡Z nq D”PZvi Kvi‡Y | GUv 5Uv fv‡M fvM Kiv Av‡Q Ges cÖ‡Z¨K fv‡M GKUv †ejKwb
Av‡Q | wmwo w`‡q DVv †hZ Z‡e Avgiv hLb †Mjvg ZLb eÜ wQj | GUv jvj †e‡j cv_‡i ˆZix wZb
Zvjv ch©š— GKB iKg PZy_© fvM gv‡e©j Ges Zvi Dc‡ii Ask †e‡j cv_‡i evbv‡bv | 1368 mv‡j Gi
wbg©vb KvR †kl nq | KzZye DwÏb AvB‡eK GUv evbv‡bv ïi“ Ki‡jI ‡kl Ki‡Z cv‡ib wb | cieZx©‡Z
Zvi eskaiiv 2 Zvjv †_‡K evKx Ask †kl K‡i | GLb UvIqviUv GKUz †n‡j Av‡Q Ges Gi Dci
DVv GLb Avi m¤¢e bv wec¾bK | Kv‡ji mv¶x n‡q GB wgbvi `vwo‡q Av‡Q kZvãxi ci kZvãx
Kziv‡bi AvqvZ I A‡bK K¨vwjMÖvwd Av‡Q GB wgbv‡ii Pvi cv‡k Ac~e© my›`i KvR | Kg‡c-‡·i Ab¨vb¨
feb †fs‡M †M‡Q | MÖxK mf¨Zvi aŸsmve‡kl Gi gZ gv‡S gv‡S †jvnvi Lvg †`qvj ,wKQy wmwo 2/3 Uv
fvsMv K¶ Av‡Q | wekvj GjvKv Ny‡i Ny‡i †`Ljvg Qwe Zyjjvg K‡qKUv GUv Avm‡j fvi‡Z wn›`y
ivRv‡`i civRq I gymjgvb‡`i weR‡qi wPý enb Ki‡Q | ZvB ¯^vaxb fviZ GUv‡K ¸i“Z¡ w`‡Z †Zgb
AvMÖnx bv | BwZnv‡mi cU e`jv‡j ¸i“Z¡ I mv‡_ mv‡_ e`‡j hvq | ZeyI Kv‡ji ¯^v¶x `vwo‡q Rvbvb
†`q Zvi Aw¯—Z¡‡K | Gici Avgiv w`j-x †MBU †`L‡Z †Mjvg ¯^vaxbZv w`e‡m eû gvby‡li mgvMg n‡q‡Q
| wKsm †iv‡Wi c~e© cÖv†š— G †ZviYwU cÖ_g wek¦hy‡× wbnZ cÖvq 90 nvRi fviZxq †hv×v‡`i ¯§„wZi D‡Ï‡k¨
wbwg©Z | Mig c‡o‡Q †ek †n‡U †n‡U †MB‡Ui KvQvKvwQ †Mjvg K‡qKUv Qwe Zyje e‡j | AvB‡dj
UvIqvi †hgb c¨vwim Gi †Zgwb GB †MBU I w`j-xi ¯§„wZ a‡i ivL‡Z mvnvh¨ K‡i ch©UK‡`i | GUv‡K
BwÛqv †MU I ejv nq | GUvi Kv‡QB ivRc_ Ges AbwZ`y‡i ivóÖcwZ feb | BwÛqv †MBU Gi Av‡k
cv‡k meyR Nv‡mi gvV ¸‡jv‡K my›`i fv‡e i¶Yv‡e¶Y Kiv nq | A‡bK gvbyl ch©UK G‡m Ny‡i Ny‡i
†`L‡Q | BwÛqv †MBUUv 42 wgUvi DuPz cv_‡ii †ZviY GUv‡Z 85,000 fviZxq ˆm‡b¨i bvg Av‡Q hviv
cÖ_g wek¦hy×, 1919 mv‡ji AvdMvb hy× I DËi cwðg dªw›Uqvi Acv‡ik‡b cÖvY nvwi‡qwQj | GjvKvi
23

wekvjZv †ek Dc‡fvM Kijvg | w`j-x‡Z ivRNvU ,Rv‡g gmwR` Gme RvqMvq wM‡qwQjvg ivRNv‡U gnvZ¥v
MvÜxi mgvwa I wgDwRqv‡gi gZ Av‡Q | A‡bK gvbyl kª×v Rvbv‡Z GLv‡b Av‡m |
Gevi

w`j-xi Ab¨Zg cÖavb AvKl©Y mgªvU kvRvnv‡bi wbwg©Z jvj †Kj-v ev †iW †dvW© `k©‡b |

1647 mv‡j wZwb GB jvj †Kj-v ˆZwii gva¨‡gB w`j-x bMixi wfZ iPbv K‡iwQ‡jb | ZLb GwUB wQj
kw³ Avi †mŠ›`‡h©¨i Avavi Gi Pvicvk 90 dyU DPz †`qvj Avi 30 dyU Mfxi cwiLv w`‡q †Niv | GK
mgq GwU wQj `y‡R©q GK gnvkw³kvjx `yM© | 1715 mv‡ji f~wgK¤ú, 1739 mv‡ji bvw`i kv‡ni AvµgY
I jyU, 1759 mv‡j gvivwV I Ab¨vb¨ Avµg‡Y GB `yM© kw³nxb n‡q c‡o | Z‡e kw³nxb n‡jI †m
†mŠ›`‡h©¨i †gvnbxq i“c wb‡q `vuwo‡q Av‡Q eûKvj a‡i | 1857 mv‡ji wmcvnx we‡`ªv‡ni mgq weªwUk ˆmb¨iv
Gi A‡bK ¶wZ mvab K‡i | w`j-xi †iW‡dv‡U© mÜvi ci jvBU GÛ mvDÛ †kv nq | `k©K‡`i emvi
my›`i e¨e¯’v Av‡Q | `y‡i ev`kvn‡`i `ievi Lvm gnj gmwR` BZ¨vw` feb | G¸‡jvi Dci wewfbœ mgq
wewfbœ isGi Av‡jv †d‡j mv‡_ k‡ãi mgš^‡q my›`i GB jvBU GÛ mvDÛ †kv,wU‡KU †K‡U wfZ‡i XyK‡Z
nq | wn›`x I Bs‡iRx `y‡Uv fvlvq GB †cÖvMÖvgUv nq | Bs‡iRx‡Z †kl n‡j fviZxq `k©K‡`i Rb¨ wn›`x
fvlvq Dc¯’vcb Kiv nh | †mbvevwnbxi gv‡P©i c`aŸwb, Wªv‡gi kã †Nvovi Ly‡ii AvIqvR cwil‡`i K_vevZ©v
me wgwj‡q Av‡jv I k‡ãi g‡a¨ †iW †dvU© †hb cÖvb wd‡i cvq | †gvMj Avgj †_‡K ïi“ K‡i 15
AvM÷ 1947 mv†j fviZ ¯^vaxb nIqv ch©š— BwZnv‡mi Uvbv‡cv‡ob DÌvb cZb Gi BwZnvm my›`i fv‡e
`k©K‡`i mvg‡b Dc¯’vcb Kiv nq GB Abyôv‡b | wZb kZvãx a‡i GB jvj wKj-v fvi‡Zi ey‡K `vwo‡q
Av‡Q | GK mgq m¤ú~Y© RvqMvU wQj †Lvjv weivb AÂj nv‡qbvi emev‡mi ¯’vb | mgªvU kvnRvnvb GB
jvj wKj-v cªwZôv K‡ib | wZwb AvMÖv ‡_‡K †gvMj mvgªv‡R¨i ivRavbx w`j-x‡Z ¯’vbvš—i Kivi Rb¨B GB
¯’vcbv wbg©vb K‡ib hvi wbg©vb KvR 1648 mv‡j †kl nq | mgªvU GUvi D‡™¢vab K‡ib | wecyj Drmvn
I eYx©j Drm‡ei g‡a¨ w`‡q jvj †Kj-vi mxgvbv Qvwo‡q bZyb bMi kvnRvnvbvev†`i cËb nq | Rxe‡bi
†kl cªv‡š— kvnRvnvb ¶gZvi jovB‡Z Zvi †Q‡j AvIi½‡Re Gi nv‡Z e›`x nq Ges 1666 mv‡j g„Zy¨i
24

c~e© ch©š— GLv‡b e›`x Rxeb hvcb K‡ib | AvIi½‡Re GLv‡b †`v`©Û cÖZv‡c ivRZ¡ K‡ib Ges †gvwZ
gmwR` wbg©vb K‡ib | GUvB †Kej wZwb GLv‡b †hvM K‡i‡Qb | AvIi½‡R‡ei g„Zy¨i mv‡_ mv‡_ gyMj
es‡ki ¶q ïi“ nq | cieZx© ev`kvniv bvP Mvb G Avm³ n‡q c‡ob Ges G‡Ki ci GK ¶gZvq
Av‡mb I P‡j hvb | Zviv evi evi cvim¨ †_‡K Avmv bvw`i kvni Avµg‡bi wkKvi n‡q `ye©j †_‡K
`ye©jZi n‡q c‡ob | †kl †gvMj mgªvU evnv`yi kvn Rvdi GKRb Kwe I KweZvi f³ wQ‡jb | 1857
mv‡ji hy‡×i ci evnv`yi kvn‡K evg©v gyjy‡K wbe©vmb †`qv nq I Zvi wKQy wKQy esk`i‡K nZ¨v Kiv nq |
fviZ Bs‡iR kvm‡bi AvIZvq Av‡m | cieZx© 200 ermi Bs‡iRiv fvi‡Z ZvÛe Pvjvq | gnvZ¥v MvÜx,
†b‡ni“ I A‡bK mvnmx exi fviZxqiv fviZ‡K ¯^vaxbZvi ¯^v` MÖn‡b mvnvh¨ K‡i | kã I Av‡jvi
gy”Q©bvq KLb †h mgq †K‡U hvq †evSv hvq bv | fvi‡Zi BwZnvm bv Rvbv _vK‡jI GKRb †kªvZv GB
Abyôv†b e‡m A‡bK AwfÁZv jvf Ki‡Z cv‡i | GLv‡b †gvMj mgªvU†`i‡KI fvi‡Zi AvMÖvmx kw³
wn‡m‡e †`Lv‡bv n‡q‡Q | we‡`kxiv †h fvi‡Z _vK‡Z cv‡i bv P‡j †h‡Z eva¨ nq ZvB †`Lv‡bv I
‡evSv‡bvi †Póv n‡q‡Q BwZnvm I †`k‡cÖg g~jK GB Abyôv‡b †dvU© Ny‡i †`Lvi cvkvcvwk GUvI GKUv
wekvj AwfÁZv |
Ry¤§v gmwR` t GwUB mgªvU kvnvRv‡bi †kl KxwZ© | jvj †Kj-vi wecixZ w`‡K 1658 mv‡j cÖvq `k
†KvwU UvKv e¨‡q wZwb G gmwR`wU ˆZwi K‡ib | wcqvR AvK…wZi M¤^yR Avi `xc wkLvi gZ wgbvi hy³
Aci“c ‡mŠ›`h© gwÛZ 201 dyU DPz gmwR`wU‡Z 39 wU wmuwo †e‡q XyK‡Z nq | gmwR‡`i wfZ‡i cÖvq
cuwPk nvRvi †jvK GKmv‡_ bvgvR Av`vq Ki‡Z cv‡ib | GLv‡b gnvbex nhiZ gynvv¤§` (`t) Gi
PwU,GKwU `vwo, Zvi mgvwai GKwU Puv‡`vqv msiw¶Z Av‡Q |
ivR NvU I Ab¨vb¨ †klK…Z¨¯’j t eû L¨vZbvgv e¨w³i †kl K…Z¨¯’j iwPZ n‡q‡Q hgybvi cv‡i | G¸‡jv
†`L‡Z n‡j cÖ_‡gB Avmyb ivRNv‡U | wd‡ivR kvn †KvUjvi Kv‡Q hgybvi cv‡i gnvZ¥v MvÜxi gi‡`n
f¤§xf~Z nq | GLv‡b †`L‡Z cv‡eb Zvi mv`vwm‡` mgvwa †ew`wU‡K | G mvaviY †e`xwUi mvg‡b `uvov‡j
25

Avcbvi †Pv‡Li | mvg‡b †f‡m DV‡e †mB Awnsmvi eªZx, Kv‡Vi Log I LÏi cwiwnZ †`eZyj¨ mvaviY
†jvKwUi †Pnviv | GLv‡b †`L‡Z cv‡eb MvÜx ¯§viK msMÖnkvjv | GLv‡b AviI †`L‡Z cv‡eb Zvi
m¤ú‡K© wjwLZ cÖvq c‡b‡iv nvRvi cy¯—K mn Zvi wjwLZ I e¨eüZ eû `ªe¨ mvgMÖx | G¸‡jvi g‡a¨
AvKlv©Yxq Zvi Pàj,jvwV , PiKv,‡RjLvbvi evmbcÎ I Rxe‡bi ‡kl w`‡bi gZ cwiwnZ i³gvLv RvgvwU |
hviv MvÜxRxi nZ¨v¯’jwU †`L‡Z Pvb Zviv Pjyb 5 wZk Rvbyqvix gv‡M© weojv nvD‡R | GLv‡b bv_yivg
MW&‡m KZ©„K ey‡jU we× nb wZwb | w`j-xi cvV †kl K‡i KjKvZvi c‡_ iIqvbv njvg

ivRavbx

G·‡cÖ‡m |
Gev‡ii ivRavbx G·‡cÖm nvIov †ók‡b hv‡e | Av‡MiUv wQj wkqvj`v †_‡K | mvwf©m ‡gvUvgywU GKB
iKg Z‡e hvIqvi c‡_i mvwf©m fvj †j‡MwQj | nvIov †ókbI wekvj Kzwj wbjvg | U¨vw· ó¨v‡Û G‡m
150 i“wc w`‡q U¨vw· wb‡q †nv‡U‡j Gjvg| Av‡MB i“g eywKs wQj | 2 Uvi w`‡K i“‡g G‡m gvbymyiv
Avevi gv‡K©wUs G †ei n‡jv | UvBUvb Gi †kvi“g †_‡K nvZ Nwi wKbjvg| cvK© óxU Gi dvU©dy†Wi
†`vKv‡b ‡mvqvigv †Ljvg | †ek gRv fvj fvj †`vKv‡bi kvox †Kbv n‡jv | `ª“Z mÜv n‡q G†jv †UiB
†cjvg bv | iv‡Z KjKvZv wbDgv‡K©‡U †Mjvg | Gi bx‡P AvÛvi MÖvDÛ gv‡K©U †_‡K wKQy ‡KbvKvwU n‡jv |
ciw`b XvKv †divi cvjv | wd‡i Avmvi w`b U¨vw·‡Z K‡i †bZvRx myfvm P›`ª emy Avš—R©vwZK wegvb e›`‡i
Gjvg | †Zgb Avnvgwi wKQybv | mv`vgvUv wegvb e›`i | Avgv‡`i wRqv Zvi †_‡K A‡bK miMig g‡b
n‡jv | evsjv‡`k wegv‡bB †`‡k wd‡i hve | †fZ‡i emvi Rb¨ c-vwó‡Ki DbœZgv‡bi †Pqvi Gwm PjwQj
ZeyI wKQyUv Mig jvMwQj | wWDwU wd« k‡c wM‡q PK‡jU wK‡b fviZxq i“cx¸‡jv †kl K‡i w`jvg | †c-b
GKUz †jU nIqv‡Z †ek wKQy¶Y jvD‡Ä e‡m _vK‡Z n‡jv | Zvici h_vixwZ Bwg‡MÖkb ‡kl K‡i wegv‡b
DVjvg | wegvb KjKvZv ‡Q‡o XvKvi D‡Ï‡k¨ Dovj w`j |
fvi‡Zi w`b¸‡jv ¯§„wZc‡U ‡M‡_ wb‡q †`‡ki w`‡K gb wdivjvg | GUvB Avgvi Rb¥f~wg | Avgvi
evsjv‡`k |
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Avgvi †`Lv WyevB -2005

36

AvBfwi †Kv‡ói Avwe`Rvb kni †_‡K †`‡k †divi c‡_ bvB‡ivwe I WyevB kn‡i UªvbwRU hvÎx
wn‡m‡e _vK‡Z n‡e | WyevB ch©š— †Kwbqv Gqvi Gici evsjv‡`k wegv‡b K‡i XvKv Avmvi wU†KU Av‡Q
Avgv‡`i mv‡_ | WyevB‡Z bvgvi ci UªvbwRU hvÎx wn‡m‡e cª‡qvRbxq dg©vwjwU †kl Kijvg | Avgv‡`i
cÖvq 20 N›Uvi gZ hvÎv weiZx WyevB‡Z | wfmv †bB Kv‡RB evB‡i †h‡Z cvie wKbv fvewQjvg | nVvr
wWDwU wd« k‡ci Kv‡Q Avgv‡`i mv‡_ †Kwbqv GqvijvB‡Ýi GKRb Kg©KZ©vi mv‡_ †`Lv n‡jv | fviZxq
es‡kv™¢~Z gymwjg | Avgiv wfmv cvIqv hv‡e wKbv Ge¨vcv‡i K_v ejjvg | cÖ_g †f‡ewQjvg j¨vÛ gvK©
†nv‡Uj KZ©„c¶ wfmvi e¨e¯’v Ki‡e Iiv Zv K‡iwb | Avwe`Rvb †_‡K iIqvbv nIqvi Av‡M B †gB‡j
†nv‡Uj eywKs K‡i †nv‡Uj KZ©„c¶‡K wfmvi e¨e¯’v Ki‡Z Aby‡iva K‡iwQjvg | Zv Kiv nqwb †`Ljvg |
AvwgivZm Gi wegv‡b Avm‡j GqvijvBb KZ©„c¶ UªvbwRU wfmv w`‡q †`q | Avgiv evB‡i †ei nevi iv¯—vi
cv‡k †Pqv‡i e‡m A‡c¶v KiwQjvg | †Kwbqv GqviI‡qR Gi cÖwZwbwa wfmv cÖ‡mwms KvD›Uv‡i K_v ejvi
ci Avgv‡`i cvm‡cvU© wbj | Avgiv A‡c¶v KiwQjvg | †`wL wK nq | †mLv†b evsjv‡`kx GK
BwÄwbqv†ii mv‡_ †`Lv nj | GwgivZm G G‡m‡Q IivB wfmv w`‡”Q | Avgiv A‡c¶v KiwQ wfmvi Rb¨
| Ggb mgq cÖ‡qvRbxq KvMR cÎ †cjvg | wfmvi Rb¨ jvB‡b `vovjvg | †Zgb wKQy wRÁvmv K‡iwb
KvMR cÎ †`‡L UªvbwRU wfmv w`j | †Kvb wd wbj bv wfmvi Rb¨| evB†i ZLb ivZ wZbUv wÎk wgwbU |
gvbyl Mvox †Zgb ‡bB | Gqvi‡cvU© wjgywmb †Uw·‡Z jv‡MR DVvjvg | ejjvg j¨vÛ gvK© †nv‡U†j hve |
Avie †`kx WªvBfvi | 4 Uvi w`K j¨vÛ gvK© †nv‡Uj Gjvg | Avgv‡`i eywKs Kiv wQj | 7 Zvjv‡Z
Avgv‡`i i“g | Nyg AvmwQj †kl iv‡Z | ‡ek my›`i i“g 3 †eW ,Uq‡jU AZ¨š— DbœZgv‡bi | mvevb,
bZyb †Zvqv‡j I Ab¨vb¨ AvbymvswMK wRwbl cÎ meB Av‡Q | †Mvmj K‡i dq‡ii bvgvR cojvg |
Zvici Nyg w`jvg | †c-b †_‡K Avbv †KK †L‡q wbjvg | †evZ‡ji cvwbI †kl n‡jv GLv‡b | †nv‡U‡ji
wd«‡Ri cvwb wKbjvg I †Ljvg | Nyg †_‡K DV‡Z DV‡Z 9 Uv †e‡R †Mj | †nv‡Uj

37

fvovi mv‡_ bv¯—vI Av‡Q | iv‡Z †R‡b wb‡qwQjvg bv¯—vi mgq 10 Uv ch©š— | †mf K‡i †iwW n‡q bv¯—v
†L‡Zbx‡P WvBwbs i“‡g Gjvg | weDwUdyj WvBwbs i“g | me †evqvW©viiv †L‡Z G‡m‡Q |
†eªW,wWg,web,Rym,dj BZ¨vw` mn‡hv‡M †nfx bv¯—v n‡jv | i“‡g G‡m cÖ¯—ywZ wb‡q kni †`L‡Z †ei njvg |
wWwRUvj K¨v‡giv wKb‡Z †Mjvg | 2/3 Uv AwiwRbvj †Kv¤úvbxi †kvi“g Avkcv‡kB wQj | `vg †`Ljvg |
Avgvi Av‡M †Kbv K¨vbb Gi GKB g‡Wj 410 Wjvi w`‡q †Kbv n‡jv | Avgvi †j‡MwQj 460 Wjvi |
wWDwU wd« k‡c `vg evB‡ii ‡P‡q GKUz †ekx | Gici Avkcv‡ki GjvKvi Qwe Zyjjvg | ‡`‡ki mevi
Rb¨ wMdU wKb‡Z Nwoi †`vKv‡b XyKjvg | QqUv †jwWm Nwo wKbjvg , Avgvi Rb¨I GKUv wKbjvg
K¨vwmI fvj g‡W‡ji | Zvici †Mvì gv‡K©U G †Mjvg `vi“b Avivg †KbvKvUv K‡i | 1993 mv‡j
G¸‡jv‡Z Mi‡gi Kvi‡b _vKv †hZ bv ZLb †QvU †QvU †`vKv‡b †mvbvi AjsKvi wewµ n‡Zv bZyb fv‡e
mvRv‡bv n‡q‡Q GB gv‡K©U | bZyb wewìs Gwm jvMv‡bv | Avwg `yBUv ‡PBb wKbjvg gvqgybv I gvbmyivi
Rb¨ | †nvqvBU †Mvì Gi 18 †K‡iU Gi | | Bkgv‡gi Rb¨ ‡Mg eq wfwWI †Mg wKbjvg 50 Wjvi
w`‡q | mevi Rb¨ †Kbv KvUv †kl | GLb kni †`Lv | Lei wb‡q wbjvg evm ó¨vÛ I †jvKvj
Uªv݇cvU© m¤ú‡K© | WyevB †_‡K mviRvn hvIqv hvq ev‡m K‡i fvov jv‡M 5 †`invg | Nwoi †`vKv‡bi
gvwj‡Ki †Q‡j BwÛqvb gymwjg †ek fvj | K_v e‡j gRv †cjvg | †m AvBwWqv w`j wKfv‡e Gqvi‡cv‡U©
†h‡Z n‡e | Gqvi‡cvU©I ev‡m hvIqv hvq | `ycyi †ejv jv †L‡Z †Mjvg evsjv‡`kx †nv‡U‡j | cvwK¯—
vbx ‡`L‡Z GKUv †jvK‡K wRÁvmv Kijvg

evsjv‡`kx †nv‡Uj †Kv_vq †m ‡`wL‡q w`j | †ek gRv K‡i

mâx,gyiMx ,fvZ †Ljvg | mv‡_ Pv | A‡bK Aí LiP | †nv‡U‡j G‡m wRwbl cÎ †MvQvjvg Zvici bx‡P
†PK AvDU Gi Rb¨ †Mjvg | 70 Wjvi jvMj me wgwj‡q †nv‡Uj LiP cqwÎk Wjvi RbcÖwZ †ek fvjB |
†nv‡U†ji bx†P jv†MR¸‡jv Rgv ivLjvg | GLv‡b wm‡ó‡g Av‡Q | Avgiv mviRvn hvIqvi Rb¨ †ewi‡q
cojvg |†QvU gvB‡µvevm 40 wgwb‡Ui gZ jv‡M | Avgv‡`i ‡cQ‡b 2/3 Rb evsjv‡`kx †ek K_v ejwQj |
GB mviRvn kn‡i 95 mv‡j G‡mwQjvg | mviRvn Kw›U‡b›Uvj †nv‡U‡j wQjvg ZLb |
38

GLb mviRvn †Pbvi ‡Kvb Dcvq †bB | ARmª evox Ni AvKvk Qy‡q‡Q | eûZjv wewìs my›`i my›`i
gv‡K©U I Awdm Kg‡c-· Ggb fv‡e evbv‡bv n‡q‡Q †h mKv‡j m~h© DVvi mgq GKw`‡K Qvqv _v‡K Ges
we‡K‡j m~h© †Wvevi mgq Ab¨ w`‡K Qvqv cvIqv hvq | c_Pvixiv Qvqvi VvÛvq fvj fv‡e †nu‡U †eov‡Z
cv‡i my›`i cwiKíbv | Qvqvi RvqMv ¸‡jv‡Z †ek VvÛv, e‡m wekªvg I †bqv hvq | evm ó¨vÛ G bvgvi ci
evsMvjx `yR‡bi mv‡_ cwiPq n‡jv | Pv LvIqvi Rb¨ Avgv‡`i †Rvi K‡i †nv‡U‡j wb‡q †Mj | mviRvn
kn‡ii Qwe Zyjjvg †ek wKQy | GLv‡b 1/2 †`invg Gi †`vKv‡b †Mjvg | mewKQy 1/2 †`invg `vg |
†ek wKQy †QvU LvU †kvwcm wKbjvg GLvb †_‡K | Zvici wdiwZ ev‡m WyevB | Avmvi mgq †Kivjvi
GK gymwjg †mjmg¨vb Gi mv‡_ K_v n‡jv | Bqs †Q‡j | Pkgvi †`vKvb PvKzix K‡i I Gwmwmwc
cÖvB‡f†U co‡Q | BD †K i GKvDw›Us Gi Dci wWMÖx | †ek msMªvgx †Q‡j fvjB jvMj | †nv‡U‡j G‡m
GKUz †d«k njvg | Zvici †nv‡Uj eq †Uw· wVK K‡i w`j | Gqvi‡cvU© G Gjvg | †Uw· WªvBfvi
fviZxq | †m wbivc‡` GLv‡b †Uw· Pvjvq †Kvb mgm¨v †bB fvj Avq nq | ZvQvov wUcmI cvq |
d¨vwgwj wb‡q my‡L Av‡Q | †m ejj GLv‡b _vKvi Rb¨ †ek fvj | †Uw· Pvjbv wbivc` | Avgiv Lywk
n‡q I‡K wUcm w`jvg | GKUv Lywk fiv WªvBfv‡ii †Pnviv †`‡L Gqvi‡cv‡U© Bb njvg | wegv‡bi
KvD›Uv‡i †Kvb ‡jvKRb †bB | N›UvLv‡bK
ci †PK Bb ky‡iv n‡jv | Zvici wewfbœ digvwjwUm K‡i wfZi Gjvg | wWDwU wd« †_‡K wKQy †Kbv
n‡jv bv | wegv‡b DVvi Av‡M nVvr n¨vÛ e¨vM¸‡jv wb‡q wbj I †UM w`j | g~j¨evb wRwbl¸‡jv †ei
K‡i wbjvg | ev‡m K‡i wegv‡bi Kv‡Q wb‡q G‡jv ‡evwW©s weª‡R wegvb `vovqwb | A‡bK †`kx gvbyl
mgq gZB d¬vB Kij wegvb | Gici evnivB‡b wKQy hvÎx bvgj | 1 N›Uv hvÎv weiZx wQj | wegv‡bB
wQjvg evB‡i †h‡Z †`qwb| Zvici XvKvi D‡Ï‡k¨ wegvb Dovj w`j | mKvj 9 Uvq wRqv Avš—R©vwZK
wegvb e›`‡i †&cŠ‡Q †Mjvg |

39

1993 mv‡j jÛb †_‡K †divi c‡_ WyevB†Z 1 w`‡bi hvÎv weiZx wQj | BDbvB‡UW Avie AvwgivZ Gi
GB ivR¨‡Z ZLb Avgvi cÖ_g hvIqvi my‡hvM nq | evsjv‡`‡ki Zyjbvq WyevB Gi wegvb e›`i ZLb †ek
DbœZ wQj GLb AviI fvj n‡q‡Q | XvKv †_‡K Av‡MB wfmv wb‡q wQjvg WyevB hvIqvi | Bwg‡MÖkb
†_‡K †ei n‡Z †Zgb mgm¨v nqwb | evsjv‡`k wegvb †Wiv WyevB GjvKvi †nv‡Uj †dv‡qb wmqv‡Z
Avgv‡`i _vKvi e¨e¯’v K‡i w`‡qwQj | †nv‡UiUv `yB Zviv n‡e nq‡Zv | bv¯—v I jv‡Âi e¨e¯’v wQj |
i“g ¸‡jv ga¨g gv‡bi Z‡e P‡j | i“‡g G‡m †d«m n‡q WyevB kni †`L‡Z †ei njvg | †Wiv WyevBi
Av‡k cv‡kB A‡bK evsjv‡`kxi emevm | †`vKvb cv‡U A‡b‡K PvKzix K‡i | WyevB kn‡ii g‡a¨Kvi iv¯—
v¸‡jv †Zgb PIov bv | Z‡e Mvoxi msL¨v cÖPzi Av‡¯— Av‡¯— Mvox P‡j gvbyl cvivcv‡i AMÖvwaKvi †`q
Mvox Pvj‡Kiv | m~‡h©i Zvc †ek | †N‡g hvIqvi Ae¯’v A‡bK †jvKRb †KbvKvUv I †Nviv‡div Ki‡Q
gv‡K©U GjvKvq | PUªMÖv‡gi Kwe‡ii †`vKvb I GLv‡b | GKZvjv †`vKvb | †gvUvgywU evsjv‡`‡ki
†jvKRb hv †KbvKvUv Ki‡Z cv‡i meB GLv‡b cvIqv hvq | †`kx †jvKR‡bi Rb¨ `vg I GKUz Kg
GLv‡b | †`‡k hvIqvi c‡_ mevi Rb¨ wKQy bv wKQy wb‡Z nq ZvB GLvb †_‡K †kv wcm I Ab¨vb¨ wKQy
wMd&&U wKbjvg | WyevB †mvbvi AjsKv†ii Rb¨ weL¨vZ wQj ZvB †Mvì myd ev †mvbvi evRv‡i †Mjvg |
AvR‡Ki gZ ZLb †mvbvi evRvi GZ RuvKRgK c~Y© wQj bv | Aviex gvwjK I fviZxq †mjmg¨vbiv
†`vKvb Pvjvq | G‡`i †mvbvi AjsKvi M¨viv‡›UW ZvB GLvb †_‡K Pzwo I †PBb wKbjvg Pvwn`v gZ |
Nwoi †`vKv‡bi mvg‡b †QvULvU Nwoi cvnvo †h †hgbUv `iKvi wb‡q `vg Rvb‡Z PvB‡Q | †`vKvbx `vg
e‡j w`‡”Q GKUz gyjvgywj K‡i †µZviv wKb‡Q | Avwg fvj GKUv †`vKvb †_‡K K‡qKUv eª¨v‡Ûi Nwo
wKbjvg | c„w_exi wewfbœ †`‡ki †jvKRb we‡klZ e¨emvqxiv †c-b fwZ© wRwbl cÎ wK‡b wb‡q hvq WyevB
†_‡K | wWDwU Kg e‡j GLv‡b me e¨emvqxiv e¨emv evwYR¨ K‡i †ek kvwš—‡Z | WyevB‡Z ZLb A‡bK
Dbœq‡bi KvR PjwQj | wekvj feb wbg©vY KvR ZLb ïi“ n‡qwQj c‡i 2005 mv‡j †hB me feb I
gv‡K©U †`Ljvg | kn‡ii †K‡›`ªB my›`i cvK© evbv‡bv n‡q‡Q | emvi RvqMv †dvqviv dyjMvQ mewKQyB my›`i
40

fv‡e mvRv‡bv | K…wÎg fv‡e cvwb †`qv n‡”Q NvmI dyj Mv‡Q mRxeZv a‡i ivLvi Rb¨ | mw`”Qv I †Póv
_vK‡j gi“f~wgi ey‡KI mey‡Ri Pvl Kiv hvq Avi Avgv‡`i meyR evsjv‡`k Ae‡njvq gi“f~wg n‡”Q |
1995 mv‡j Avevi WyevB Gqvi †cv‡U© †b‡g mviRvn‡Z wM‡qwQjvg | mviRvn Kw›U‡b›Uv†j ZLb evsjv‡`k
wegv‡bi µiv _vKZ | †ek my›`i †nv‡Uj we‡`kx ch©U‡K ficyi , WyevB Gqvi †cvU© †_‡K 20 w`invg
w`‡q mviRvn hvIqv hvq †Uw·‡Z | mviRvn kni ZLb jebv³ Rjvf~wgi gZ | evwj †djv n‡”Q †mBme
RjgMœ RvqMv‡Z bZyb kn‡ii cˇbi Rb¨ | UªvwdK Ggb fv‡e Kiv n‡”Q †hb GK iv¯—v w`‡q G‡m Ab¨
iv¯—v w`‡q hvIqv hvq | me IqvbI‡q iv¯—v mviRvn †ówWqvg ZLbI wµ‡K‡Ui Rb¨ weL¨vZ wQj | wKQy
eªv‡Ûi †Ljbv I Kvco †Pvco Gi †`vKvb I wQj †mLv‡b Z‡e GLbKvi gZ GZ RgRgvU nqwb |
mviRvn Kw›U‡b›Uvj Gi wbR¯^ weP GjvKv Av‡Q | †mLv‡b cªLi †iŠ`ª

D‡c¶v K‡i †jvKRb mvbev_

Ki‡Q | †iv`QvZv I †Pqvi jvMv‡bv Av‡Q †nv‡Uj †Mó‡`i Rb¨ weKvj †ejv Zvc GKUz K‡g G‡j Av‡¯—
Av‡¯— †ei njvg Avkcvk Ny‡i †`Lvi Rb¨ | iv†Z wdiwZ d¬vBU ZvB wKQy¶Y Ny‡i wd‡i Gjvg †nv‡U‡j
| †gvUvgywU wZbevi Avie Avwgiv‡Z Avmvi myev‡` G‡`‡ki DbœwZi `„k¨ wbR †Pv‡L †`‡L fvj jvMwQj |
mewKQy mvRv‡bv I cwiKíbv †gvZv‡eK evbv‡bv | GKUv RvwZ Gfv‡eB DbœwZ jvf Ki‡Z cv‡i | WyevB‡Z
ch©UK wn‡m‡e bv e‡j wb‡R‡K †µZv ej‡ZB fvj jvM‡Q, KviY †KbvKvUvi Rb¨ GZ fvj RvqMv Avwg
Avi †`wLwb | mewKQy nv‡Zi bvMv‡ji g‡a¨ | `vgI ‡Zgb †ekx bv | fvj †`vKvb †_‡K wKb†j
wRwblUvI DbœZ cvIqv hvq |
me wgwj‡q WyevB Gi Ae¯’v‡bi ¯§„wZ g‡b _vK‡e A‡bK w`b |

41

42

43

wmsMvcyi ågb
(26 b‡f¤^i - 03 wW‡m¤^i 1997)

44

we‡k¦i wewfbœ †`k,ms¯‹…wZ,K…wó †`L‡Z meviB fvj jv‡M | AvaywbK c„w_ex cÖhyw³i e‡`Šj‡Z
Avgv‡`i Lye Kv‡Q P‡j G‡m‡Q | ZvB Avgv‡`i KvQvKvwQ GB gnv‡`‡kiB GKUv Øxc †`k wmsMvcyi
Avgv‡K AvKl©Y K‡iwQj | †m myev‡`B wmsMvcyi hvIqv | evsjv‡`k †_‡K wmsMvcyi †h‡Z 1997 mv‡ji
29 b‡f¤^i ch©š— †Kvb wfmvB jvMZ bv | wmsMvcyi †cvU© Gw›U wfmv w`Z | AvwgI wfmv QvovB
wmsMvcy‡ii D‡Ï‡k¨ wegv‡b cvwo RgvB | XvKv †_‡K wmsMvcyi PvswM wegvb e›`i 3 N›Uvi gZ c_ | c‡_
e¨vsK‡K 1 N›Uvi gZ hvÎv weiZx wQj | e¨vsKK †_‡K Dovi ci 1 N›Uvi g‡a¨ wegvb wmsMvcy‡ii PvswM
Gqvi †cv‡U© j¨vÛ K‡i | wmsMvcy‡i bvgvi ci me‡P‡q †h wRwbl Avgv‡K AvK…ó K‡i Zv n‡jv G‡`i
wWwmwc-b | me wKQy †hb mvRv‡bv Ges wbqg gvwdK me Pj‡Q | hvÎx‡`i mv‡_ AvwgI Bwg‡MÖk‡bi jvB‡b
`vovjvg Ges †`Ljvg myk„sLj fv‡e mevB A‡c¶vq Av‡Q

| Bwg‡MÖkb ‡_‡K wfmv wb‡q Gqvi‡cv‡U©i

†fZi †Mjvg jv‡MR wb‡Z | c‡_B wmsMvcyi ch©Ub KZ…©c¶ A‡bK AvKl©Yxq eyK‡jU mvwR‡q †i‡L‡Q ågb
Kvix‡`i wewfbœ ai‡bi cÖ‡qvRbxqZvi w`‡K j¶¨ †i‡L | AvwgI K‡qKUv eyK‡jU/g¨vc msMªn Kijvg |
G¸‡jv Z_¨ eûj wPËvKl©K Ges mnR cvV¨ | †h †KD G¸‡jv c‡o wmsMvcy‡i wbwe©‡Nœ PjvPj Ki‡Z cv‡i
| Avwg Av‡iv mij K‡i wb‡Ri AwfÁZv †_‡K Zv wjLwQ GLv‡b| Avkv Kwi Zv A‡b‡Ki Kv‡R jvM‡ZI
cv‡i | cÖ_‡g †`kUv m¤ú‡K© Rvbv hvK, Gi BwZnvm Zvici Ab¨vb¨ ågb m¤úKx©q Z_¨vw`| Gqvi‡cvU©
†_‡K kn‡i mevi Rb¨ evm Ges ‡Uw·i e¨e¯’v Av‡Q | evm¸‡jv wewfbœ †nv‡U‡j hvÎx‡`i bvgx‡q †`q |
†nv‡U‡ji ZvwjKv †`‡L RvqMv wP‡b Av‡k cv‡ki GjvKvq hvIqv m¤¢e | †nv‡U‡ji wjóI Gqvi †cv‡U©
eyK‡jU AvKv‡i Av‡Q | GQvov †Uw· Av‡Q | †Uw·‡K Mš—‡e¨i wVKvbv ej‡j wb‡q hv‡e | hvÎxiv jvBb
w`‡q Av‡Q | Uw·I jvB‡b `vov‡”Q Ges wmwiqvj Abyhvqx hvÎx wb‡q hv‡”Q | Gqvi †cvU© †_‡K ‡Uw· wb‡j
`yB wmsMvcyi Wjvi †ekx wd w`‡Z nq | GQvov †Uw·‡Z wcK ev e¨¯— AvIqvi Gi AwZwi³ fvovi ZvwjKv
i‡q‡Q | wej wgUv‡i D‡V Ges G e¨vcv‡i †Zgb †Kvb mgm¨v nqbv | †Uw·‡Z ev ev‡m †M‡j cÖ_‡g K_v
eyS‡Z GKUz Kó nq | g‡bv‡hvM w`‡j Zv †evSv hvq | GKUz PvBwbR Uvb Av‡Q Zv‡`i Bs‡iRx D”Pvi‡Y
45

| wegvb e›`‡iB UvKv fvsMv‡bvi e¨e¯’v Av‡Q Ges hvÎx‡`i †mev cÖ`v‡bi Rb¨ me mgq Zv †Lvjv _v‡K |
GQvovI ch©U‡bi KvD›Uvi Av‡Q †ek KwU | Zviv wewfbœ ai‡bi †nv‡Uj ,U¨v‡fj G‡R›U I ågb e„Ëvš—
m¤^‡Ü Dc‡`k ev mgm¨v mgvav‡bi †Póv K‡i | me wgwj‡q my›`i e¨e¯’v | 1919 mv‡j m¨vi óvg‡dvW©
i¨v‡djm hLb weªwUk Bó BwÛqv †Kv¤úvbxi Rb¨ GB Øxc †K¬Bg K‡i ZLb wmsMvcyi RjgMœ Rjvf~wg I Nb
R½‡j cwic~Y© GKUv Øxc wQj hv‡Z nv‡Z †Mvbv wKQy †R‡j I mvM‡ii †e‡`iv evm KiZ | AvR wmsMvcyi
GKUv AZ¨vaywbK bMi ivóª Ges G‡Z 2.8 wgwjqb †jvK evm Ki‡Q | GUv Gwkqvi g‡a¨ A_©‰bwZK w`K
†_‡K kw³kvjx GKUv ivóª Ges AvÂwjK e¨emv ,‡hvMv‡hvM,e¨vswKs, ch©Ub †K›`ª | wmsMvcyi e¨¯—Zg mvgyw`ªK
†hvMv‡hvM c‡_ Aew¯’Z e‡j Gi ¸i“Z¡ GZ Ges Gi AvR‡Ki DbœwZ GB ¸i“Z¡‡K mwVK fv‡e e¨envi
Kivi Kvi‡YB m¤¢e n‡q‡Q | 14k kZ‡Ki w`‡K GB RvqMvUv mx UvDb wn‡m‡e cwiwPZ wQj cieZx©‡Z
GUv‡K wmsMvcyiv ev jvqb wmwU wn‡m‡e bvgKiY Kiv nq | wmsMvcyi gvÎ 646 eM© wK‡jvwgUv‡ii †QvU
GKUv Øxc | Gi mx †cvU©Uv c„w_exi GKUv Ab¨Zg e¨¯— †cvU© Ges Gqvi†cvU© I c„w_exi wfZi Ab¨Zg
GKUv wegvb e›`i | eQ‡i j¶ j¶ ch©UK GB †`k †`L‡Z Av‡m | Awaevmx‡`i evm¯’vb Kg©ms¯’v‡bi
cvkvcvwk G‡`k ch©UK‡`i AvKl©b Kivi Rb¨ me e¨e¯’v K‡i †i‡L‡Q | A‡bK †nv‡Uj, we‡bv`b †K›`ª
cvK© cÖvK…wZK I K…wÎg fv‡e hZœ I iv¶Yv‡e¶Y Kiv n‡”Q G‡`‡k | Avgvi _vKvi e¨e¯’v n†jv GK fvB‡qi
evmvq | †Uw· wb‡q wVKvbv wgwj‡q P‡j †Mjvg c_ nviv‡bvi †Kvb my‡hvM †bB GLv‡b | _vKv wb‡q †Kvb
mgm¨v bv _vKvq †`kUv‡K Ny‡i †`Lvi mLUv cyiY Ki‡Z †j‡M †Mjvg | AvevwmK GjvKv †_‡K iv¯—v¸‡jv
†ei n‡q gyj iv¯—vi mv‡_ wg‡j‡Q | g~j iv¯—vi KvQvKvwQ Avm‡j †Uw· cvIqv hvq | †Uw·‡Z wgUvi Av‡Q
Mš—‡e¨ wb‡q hvq | AvevwmK GjvKvi GcvU©‡g›U ¸‡jv me AvKvkPy¤^x | A‡bK bZyb bZyb AvevwmK feb
G¸‡jv‡K Kb‡Wv e‡j ¯’vbxqiv | A‡bK bZyb bZyb AvevwmK feb ,

Awdm feb I gv‡K©U wbg©vY KvR GwM‡q PjwQj ZLb |
46

gvby‡li ¯^v¯’¨ fvj ivLvi Rb¨ †Uªb jvBb I evm ÷c Ggb fv‡e evbv‡bv n‡q‡Q †h AvevwmK GjvKv
†_‡K 20/25 wgwbU c_ †nu‡U †mLv‡b †h‡Z n‡e Ges Awd‡mI †mfv‡e †nu‡U †cŠuQv‡Z n‡e | Kv‡RB
my¯’¨ _vKvi e¨e¯’v bMi cwiKíbvi wfZiB Kiv n‡q‡Q | mevB nv‡Z mgq wb‡q Kv‡Ri D‡Ï‡k¨ †ei nq
| †eov‡bv I wKQy †KbvKvUvi Rb¨ wmsMvcyi Avmv ZvB `y‡Uv‡KB cÖvavb¨w`‡q mgq fvM K‡i wbjvg |
A‡bK my›`i my›`i wWcvU©‡g›Uvj †óvi Av‡Q wmsMvcy‡i | me wKQyB cvIqv hvq | Z‡e `vg gvjv‡qwkqv I
_vBj¨vÛ Gi Zyjbvq A‡bK †ekx | fvj †nv‡UjI evsjv‡`kx‡`i Rb¨ †ek e¨qeûj g‡b n‡e | Ny‡i
†eov‡bv I †KbvKvUvi Rb¨ A‡bK wd« MvBW eB Av‡Q | †m¸‡jv GKUz ó¨vwW K‡i †Uw· wb‡q †ei n‡q
cojvg | eo eo wWcvU©‡g›Uvj †óvi ¸‡jv‡Z my›`i my›`i wRwb‡m cyY© | GjvKv cwi”Qbœ I cwi‡ek evÜe
| †h hvi gZ †Nviv‡div I †KbvKvUv Ki‡Q | †Kvjvnj gy³ kvwš—cyY© cwi‡ek | wmsMvcy‡i _vKvKvjxb mv‡š—
vlv AvBj¨vÛ I Ryis evW© cvK© †`Lvi c-vb Kijvg | GQvovI AvÛvi IqvUvi Iqvì© †`Lvi Rb¨ gbw¯’i
Kijvg | bvBU mvdvixI †ek AvKl©Yxq Z‡e mgq‡qi Afv‡e Zv †`Lv n‡jv bv |

AvÛvi IqvUvi Iqvì© t mvM‡ii wewPÎ cÖvYx I gvQ‡`i‡K KL‡bv G‡Zv Kv‡Q †_‡K †`Lv nqwb Av‡M
| wmsMvcy‡ii GB mvMi cÖvYxKz‡ji

A¨vKzwiqvg Gwkqvi g‡a¨ g‡b nq me‡P‡q eo | GLv‡b cÖvq 6000

Gi gZ mvgyw`ªK cÖvYx I 350 Uv cÖRvwZi RxeRš‘ Av‡Q | Av‡¯— Av‡¯— mgq wb‡q Ac~e© GB m„wó‡K ïay
Kuv‡Pi †`qv‡ji Gcvi †_‡K †`Lv hvq | wfZ‡i †M‡j Ggb AbyfywZ nq †h Avwg wb‡RB I‡`i mv‡_ AvwQ
| Bw Lv‡bK `yi w`‡q nvsMi I Ab¨vb¨ cÖvYx muvZ‡i †eov‡”Q | my›`i fv‡e iv¯—v K‡i †`qv Av‡Q Ges ch©UKiv
wbivc‡` Gme mvM‡ii cÖvYx †`L‡Z ‡`L‡Z GwM‡q †h‡Z cv‡i | wós‡i gvQ, Cj gvQ, nvsMi I Ab¨vb¨ A‡Pbv
†Pnvivi wewfbœ e‡Y©i gvQ I cÖvYx †`†L gbUv mvMiZ‡ji AZj in‡m¨i RM‡Z nvwi‡q hvq | N›UvLv‡bK GLv‡b †_‡K
evB‡i Gjvg | †`Lvi gZ wRwbm e‡U gbUv f‡i †Mj |

47

mv‡š—vmv AvBj¨v‡Û K‡qK N›Uv t wmsMvcy‡i †eov‡Z wM‡qwQjvg b‡f¤^i/wW‡m¤^i 97 Gi w`‡K | wmsMvcy‡ii
wbqgvbyewZ©Zv I mgqÁvb gy» nIqvi gZ | Gqvi‡cv‡U© bvgvi mv‡_ mv‡_B mewKQy wbqg †gvZv‡eK n‡”Q |
Ah_v †Kvb Sv‡gjv, nqivwb ev `y‡f©vM †bB | Gqvi †cv‡U© Xy‡KB `k©bxq ¯’vb¸‡jv åg‡bi ARmª wjd‡jU
| †eov‡Z G‡mwQ Kv‡RB Ny‡i †`Le †f‡e wjd‡jU¸‡jv msMÖn Kijvg | wmsMvcy‡i Ae¯’v‡bi w`¸‡jv‡Z
KLb wK ‡`Le †m iKg GKUv cwiKíbv K‡i wbjvg | †m iKgB GKUv we‡K‡j mv‡š—vmv AvBj¨vÛ †`L‡Z
†ei njvg | †Uw·‡Z K†i K¨vej Kvi UvIqv‡i Gjvg | U¨vw· WªvBfvi‡K mv‡š—vmv AvBj¨vÛ Gi K_v
ej‡jB wb‡q Av‡m | wekvj UvIqv‡ii Dci †Kej Kvi †ókb , bx‡P mv‡š—vmv Øx‡c hvIqvi wU‡KU KvD›Uvi
I †ek wKQy my¨‡fwbi kc Av‡Q | wU‡KU K‡i wjd&‡U P‡o emjvg | wjd&&U mgq gZ †ók‡b P‡j Gj |
†jvKRb R‡ov n‡”Q | K¨vej Kv‡i wmU K¨vcvwmwU Abyhvqx gvbyl DV‡Q I K¨ve †Q‡o w`‡”Q | AvgivI GKUv
K¨v‡e P‡o mv‡š—vmvi w`‡K iIqvbv njvg | K¨vej Kvi,‡dix ,evm wKsev †Uw·‡Z mv‡š—vmv AvBj¨v‡Û
hvIqv hvq | †dixi Rb¨ Iqvì© †UªW †m›Uv‡ii Kv‡Q †dix Uvwg©bvj Av‡Q | †mLvb †_‡K wU‡KU K‡i
†d&ix‡Z Po‡Z nq | ev‡mI mv‡š—vmv hvIqvi e¨e¯’v Av‡Q | U¨vw·‡Z K‡i mv‡š—vmvq _vKvi †nv‡U‡j hvIqv
hvq †mLvb †_‡K cy‡iv Øxc Ny‡i †`Lv m¤¢e | K¨vej Kv‡i K‡i ï‡b¨i Dci w`‡q PjwQ | cÖvq 60 wgUvi
DPz w`‡q K¨vej Kvi GwM‡q Pj‡Q | bx‡P wmsMvcy‡ii †cvZvkªq | A‡bK A‡bK RvnvR †bv½i Kiv |
†dix Pj‡Q bxj mvM‡ii ey‡K | `y‡i †Zj †kvabvMvi ¸‡jvi wPgwb †`Lv hv‡”Q | A‡bK †Zj †kvabvMvi
i‡q‡Q wmsMvcy‡i | LyeB gRv jvMj K¨vej Kvi ågb | G¸‡jv Lye wbivc` | eû ch©UK K¨vej Kv‡i
K‡i Øx‡c hv‡”Q I †diZ Avm‡Q | h_v mg‡q Avgiv mv‡Ûvlv AvBj¨v‡Û P‡j Gjvg | ‡QvU wmsMvcy†ii
Av‡iv †QvU GKUv Øxc A_P wK my›`i fv‡e mvRv‡bv ch©UK‡`i Rb¨ GLv‡b ex‡Pi
Avb›` †bqv hvq | Mjd †Ljvi e¨e¯’v Av‡Q | HwZn¨†K a‡i ivLvi Rb¨ wewfbœ hv`yNi I Gwkqvb wf‡jR
evbv‡bv Av‡Q | evUvi d¬vB ev cÖRvcwZi cvK© GKUv gRvi RvqMv GLv‡b Mv‡Q Mv‡Q eû e‡Y©i cÖRvcwZ D‡o
†eov‡”Q | GLv‡b wmsMvcyi †gwiUvBg wgDwRqvg Av‡Q Av‡iv Av‡Q AwK©I Mv‡W©b, nvRvi nvRvi iK‡gi
48

AwK©I I Gi `y®úvc¨ dy‡ji mgvnvi | mKv‡j Avm‡j mvivw`b _vKv I LvIqvi e¨e¯’v Av‡Q | iIqvbv
n‡Z n‡Z `ycyi cvi n‡q hvIqv‡Z we‡Kj †ejv `ª“Z mewKQy †`LwQjvg | mÜvq Avgv‡`i Pg‡K †`qvi Rb¨
Av‡qvRb wQj jvBU , mvDÛ I cvwbi mw¤§wjZ †kv | GUv‡K ivBR Ad mx gvijvqb Abyôvb ev †jRvi
I IqvUvi †kv ejv nq | mv‡Ûvlv AvBj¨v‡Ûi gvijvqb Gi g~wZ©i mvg‡b emvi my›`i RvqMv mevB
†mw`‡K gyL K‡i e‡m Av‡Q | mÜv bvMv` mviv Øx‡ci ch©UKiv mevB GLv‡b G‡m R‡ov n‡jv AÜKvi
nIqvi ci ciB wgDwR‡Ki mv‡_ mv‡_ gvijvq‡bi †PvL w`‡q wewfbœ is Gi †jRvi iwk¥ †ei n‡q bxP
†_‡K DVv cvwbi †dvqvivi Dci wewfbœ ai‡bi AvK…wZ evbvw”Qj | mv‡_ my›`i wgDwRK is, wgDwRK I
cvwbi †dvqvivi wewfbœ ai‡bi wWRvBb †`L‡Z †`L‡Z mevB PzcPvc n‡q Dc‡fvM KiwQj | cÖ_‡g ‡ek
wKwPi wgwPi K_vevZ©v †kv ïi“ nevi mv‡_ mv‡_ me eÜ | Avgvi cv‡k GK PvBwbR es‡kv™¢yZ Av‡gwiKvb
e‡mwQj | †m wmsMvcy‡i Zvi cwiev‡ii Ab¨vb¨ m`m¨†`i Kv‡Q †eov‡Z G‡m‡Q | K¨vwj‡dvwb©qv _v‡K mv‡_
Zvi wmsMvcy‡ii PvBwbR †g‡q eÜy | †Q‡jUv ejj GLvbKvi †g‡qiv Av‡gwiKvi †g‡q‡`i †P‡q A‡bK dvó
Ges PvjvK | G‡`i‡K †m mvgjv‡Z cvi‡e bv | †g‡q e›ay Zvi Gme ï‡b nvm‡Q | Avwg ejjvg ZywgI
†ek PUc‡U †m ejj wmsMvcy‡i G‡m †m Kzjv‡Z cvi‡Q bv | †QvU GB Øx‡c RxebhvÎv †ek e¨qeûj
Ges mevB LyeB e¨¯— | †jRvi †kv †`Lvi ci mÜvi AÜKv†i Avi wKQy bv †`‡L wd‡i hvIqv wVK Kijvg
| evm ó‡cR G P‡j Gjvg †mLvb †_‡K ev‡m K‡i mv‡Ûvlv†K we`vq Rvbvjvg |
Ryis evW© cv‡K© wKQy¶Y t

U¨vw·‡Z K‡i Ryis evW© cv‡K© Gjvg| XyK‡ZB wU‡KU KvD›Uvi | KvD›Uv‡ii

cv‡k my¨‡fwbi kc K¨vc , †MwÄ cvwLi †Ljbv KvD wKb‡Z cviv hvq GLv‡b | `vg GKUz †ekx | wU‡KU
†`wL‡q cÖ_‡g †c½yuBb cvwL †`L‡Z †Mjvg| Mi‡gi †`k wmsMvcy‡i †gi“ A‡ji †c½yuBb †`Lvi
AwfÁ,ZvB GLv‡b fxoI †ekx | ‡c½uyBb †`‡L c¨v‡bv †ij †ók‡b Gjvg | Dci w`‡q †Uªb Pj‡Q |
GKUv mvwK©‡U me RvqMv¸‡jv Ny‡i †`Lv hvq †Uª‡b P‡o | †ók‡b mevB jvBb a‡i `vwo‡q Av‡Q | wmU
K¨vcvwmwU Abyhvqx Mvox‡Z †jvKRb DV‡Q , †Uªb †Q‡o w`‡”Q | †Uª‡b ivwbs
49

K‡gw›Uª‡Z Av‡k cv‡ki cvwL‡`i m¤^‡Ü aviYv w`‡”Q B‡iRx‡Z | †Uª‡bi MwZ †ek Av‡¯— Ges mewKQy GKUv
P°i †`‡L Gjvg | Gici †fZ‡ii dyW KY©vi †_‡K Lvevi wK‡b †Ljvg | Gme †`vKv‡b cvwb,cvbxq I
nvjKv Lvevi cvIqv hvq | e‡m Lvevi e¨e¯’v Av‡Q |
Ryis evW© cv‡K©i gRvi Abym&Vvb †`Lvi mgq cªvq n‡q †Mj | 11 Uvi mgq cyj A¨vwç w_‡qUv‡i
Ajóvi evW© †kv nq | A™¢yZ GK Abyôvb | †Lvjv M¨vjvixi bx‡P †Uªbvi , Dc†i K¨vbfv‡mi Qv` | n‡iK
iK‡gi cvwLi wewfbœ iK‡gi †Ljvayjvi e¨e¯’v | †Uªbvi WvK w`‡”Q cvwL Avm‡Q , cvwL mvB‡Kj Pvjv‡”Q,
wkKvi ai‡Q ,wewfbœ ai‡bi †Ljv Ki‡Q | cÖvq 100 iK‡gi cvwL GLv‡b wewfbœ ai‡bi †Ljv †`Lvq GK
K_vq k¦vmi“×Ki Ges mgq †h KLb †K‡U hvq †evSvB hvq bv | cvwL †Uªbv‡ii nv‡Z em‡Q ,`y‡ii j¶¨
e¯—y‡Z Av‡`k Abyhvqx Ny‡i Avm‡Q , Av‡iv n‡iK iK‡gi †Ljv | cÖvq 30 wgwbU †Ljv †`Ljvg | †`k
we‡`‡ki A‡bK ch©UK GLv‡b cvwLi †Ljv †`L‡Z G‡m‡Q | M¨vjvix cÖvq fwZ© | Abyôvb †k‡l mevB
wewfbœ RvqMv Nyi‡Z †ewi‡q hv‡”Q | nv‡Z g¨vc wb‡q AvgivI †ewi‡q cojvg | cv‡K©i ‡fZi †j‡Ki g‡a¨
nuvm,ivR nuvm muvZ‡i †eo‡”Q | Av‡iv Av‡Q K_v ewj‡q cvwL | wewfbœ ai‡bi K_v e‡j |
eK,KeyZi,wUqv,wkKvix cvwL †hgb evR,SywUIqviv KeyZi ,KvV †VvKiv,wKs wdkvi ( gvQivOv ) †mvW evW© ,Av‡iv
ARmª cvwL | †h mg¯— cvwL Do‡Z cv‡i bv | Zv‡`iI GKUv msMÖn Av‡Q GB cv‡K© | Ny‡i Ny‡i †`Ljvg
| K…wÎg e‡bi g‡a¨ w`‡q cv‡q Pjv c_ g¨vc †`‡L †nu‡U ‡nu‡U GKUv P°i w`jvg | Ryis evD cvK©
ågb cÖvq †kl cvh©v‡q 4/5 N›Uv wKfv‡e †h †K‡U †Mj †UiB cvBwb | `ycyi bvMv` †ei n‡q cieZx© Mš—
‡e¨i c‡_ evW© cvK© Qvojvg | GZ my›`i K‡i mvRv‡bv I Dc¯’vcb Avgv‡K gy» K‡iwQj AvkvKwi
AvcbvivI AevK I gy» n‡eb †mLv‡b †M‡j , cÖK…wZ ev cvwL ‡cÖwg n‡j‡Zv K_vB †bB |

50

wmscyi ågYKvjxb †gv¯—dv kvgmyÏxb wWcvU©‡g›Uvj †óv‡ii K_v bv ej‡j nqZ ågb Kvwnbx Am¤úyY©
†_‡K hv‡e | GB wekvj wWcvU©‡g›Uvj ‡óvi †mivs¸b c-vRvq | GB RvqMvUv†K wjUj BwÛqvI ejv nq |
bv‡gi mv‡_ Gi wgj A‡bK | GLv‡b Avm‡j g‡b n†e fviZ ev evsjv‡`‡ki

KvQvKvwQ | Avgv‡`i gZ gvby‡li Xj †`vKvbxiv fviZxq es‡kv™¢yZ Ges GKUy `wi`ª GjvKv ,‡mivs¸b GjvKv
wmsMvcy‡ii g‡a¨ †gvUvgywU m¯—v GjvKv, fviZxq gvbyl¸‡jvi Rb¨ GB wWcvU©‡g›Uvj †óvi Z‡e me †`‡ki
ch©UK Ggb wK wmsMvcy‡ii nvRvi nvRvi gvbyl GLv‡b †KbvKvUv K‡i | wK bv cvIqv hvq GLv‡b | ¯^Y©
AjsKvi B‡jKUªwb· mvgMÖx ev”Pvi †Ljbv,eB LvZv I †ókbvix ,hv PvB ZvB GKUz Ny‡i †`L‡j wgj‡e ,
wekvj Av‡qvRb ,Av‡kcv‡k fviZxq Lvev‡ii †`vKvb Av‡Q | †`vmv I †KvK w`‡q GLv‡b `ycy‡ii Lvevi
†Ljvg ,Nyi‡Z Nyi‡Z wccvmv jv‡M ZvB cvwbi †evZj mv‡_ †i‡LwQjvg | GB wWcvU©‡g›Uvj †óv‡ii K‡jei
GLb A‡bK †e‡o‡Q | Z‡e Av‡MI †ek eo wQj | PK‡jU †Ljbv I K‡qKUv wbR¯^ e¨env‡ii wRwblcÎ
wKbjvg | GLvb †_‡K ev‡m K‡i Ryis evW© cv‡K© hvIqvi K_v wQj D‡ëvw`‡Ki evm †ók‡b ev‡m DVvq
†MvUv wmsMvcyi Ny‡i †mLv‡b †Mjvg | GKUv fvj wk¶v n‡jv I cÖvq 1 N›Uvi †ekx mgq bó n‡jv |
WªvBfviUv †Kb †hb mn‡hvwMZv K‡iwb | Z‡e eySjvg †jvKvj †jvKRb Pvq †h ch©UKiv U¨vw· ev Dc‡ii
†Uªb w`‡q †hb ågb K‡i G‡Z †`‡ki jvf | evm mvwf©m ¯’vbxq‡`i Rb¨I fvov A‡bK Kg | hvK fyj
K‡i †MvUv wmsMvcy†ii A‡bK RvqMv ev‡m e‡m †`Lv n‡q †Mj hv †Uw·‡Z KL‡bv †`Lv †hZ bv | Gevi
Avi fyj bv K†i mwVK evm wb‡q Avevi †mivs¸‡b †diZ Gjvg |
wmsMvcyi Ae¯’v‡bi †gqv` †k‡li w`‡K cªvq | mevB wg‡j wmsMvcyi g¨vM‡Wvbvìm G †L‡Z †Mjvg
| GLv‡b me Avš—R©vwZK dyW †PBb ¸‡jv Av‡Q | Gwkqvi g‡a¨B me cwðgv ¯^v` wmsMvcy‡i cvIqv hvq
| hvIqvi w`b †Uw· wb‡q h_vmg‡q PvswM wegvb e›`‡i Gjvg | GLv‡b G‡m ïwb GLb †_‡K
evsjv‡`kx‡`i †`k †_‡K wfmv wb‡q wmsMvcy‡i Avm‡Z n‡e | Avgv‡`iI wmsMvcyi †`Lv †kl n‡jv |
51

wbqgKvbybI RwUj n‡jv | hvK my›`i fv‡e wmsMvcy‡ii w`b¸‡jv KvwU‡q †`‡ki †Q‡j wegv‡b K‡i Avevi
wcÖq evsjv‡`†k wd‡i Gjvg |

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

_vBj¨v‡Û QywUi K‡qKw`b GwcÖj 2005

62

7 gvP© †`‡k QywU‡Z Avmjvg Avwe`Rvb,AvBfwi‡Kvó †_‡K | GLv‡b †`kUv‡K divmx fvlvq e‡j
Kzw`© †fvqv | †d bvg AvBfwi †Kv‡ói | G‡m wKQyw`b Nyg Nyg fve wQj | gvbmyivi cvm‡cvU© nqwb |
1 mßvn jvMj Gi g‡a¨ wfmvi KvMR cÎ wbjvg , wfmvI 7 w`b jvM‡e Kgc‡¶ Kv‡RB c-vb g‡Zv 3 Uv
†`‡ki wfmv jvMv‡Z †M‡j 21 w`b †kl QywU‡Z Kfvi Ki‡e bv | ZvB AvcvZZ _vBj¨v‡Ûi Rb¨ wfmv
Ki‡Z w`jvg | Wvej Gw›Uª 3000/= K‡i 2 R‡bi 6000/= UvKv GLv‡bI ejj 1 mßvn mgq jvM‡e |
GB duv‡K Ô dy‡dZ GqviÕ Gi wU‡KU eywKs w`jvg | GivB me‡P‡q Kg Li‡P PUªMÖvg ‡_‡K e¨vsKK wb‡q
hvq | wU‡K‡Ui `vg 13,700/- RbcÖwZ | †ek fvjB gvbmyiv‡K UvKv fvsMv‡Z w`jvg | Gi g‡a¨ wfmv
†c‡q †Mjvg | 26 ZvwiL mÜv ‡ejv wU‡KU wb‡q Gjvg | 27 ZvwiL mKvj 8 Uvq ev‡m K‡i PUªMÖv‡gi
c‡_ †h‡Z n‡e | gvbmyiv GKUz ivM Kij KviY Avwg UvBg hv †`qv Av‡Q Zv †g‡b †h‡Z Pvw”Qjvg I
ejwQj G‡`‡ki UvBg wVK †bB | hw`I c‡i Ii K_vB wVK n‡jv ZeyI mgq Abyhvqx hvIqvB fvj g‡b
nq | Avivg evM G evm ÷¨vÛ | wmé jvB‡bi evm

GUv dy‡dZ Gqvi Gi hvÎx enb K‡i | ev‡m

DVjvg | Qvo‡Z Qvo‡Z 10 Uvi KvQvKvwQ †e‡R †Mj | Rym I †KK w`j ev‡m Avgiv 20/22 gvÎ hvÎx
4/5 Uv cwievi,wms‡Mj hvÎx 4/5 Rb gvÎ | evm hvÎv ïi“ Kij | wemwgj-vn,‡`‡ki evB‡i hvIqvi cÖ_g
AwfÁZv gvbmyivi evmvq `y‡Uv ev”Pv †i‡L Gjvg wd Avgvwbj-vn | ev”Pv‡`i Kó n‡Zv åg‡b | Avgv‡`i
mv‡_ Aek¨ 3 cwiev‡ii ev”Pv Av‡Q | †gvU ev”Pv 5/6 Rb | Kzwgj-vi byiRvnvb †nv‡Uj G evm _vgj |
Avgiv Pv †Ljvg | evmv †_‡K cvwb I wKQy Lvevi wb‡q G‡mwQ Avgiv cvwb Avbv wb‡q MZiv‡Z gvbmyivi
mv‡_ gb Lvivc n‡qwQj | Mí Ki‡Z Ki‡Z mgq fvjB KvUwQj 3 Uvi w`‡K PUªMÖvg Gjvg | ev‡mi
KvD›Uv‡i 2 Uv cwiev‡ii mv‡_ cÖv_wgK cwiPq n‡jv | AvwgB GwM‡q †Mjvg | we‡Kj 5 Uvi w`‡K PUªMªvg
Gqvi †cv‡U© G‡m †cŠQvjvg |

63

bZyb K‡i evwb‡q‡Q GB Avš—R©vwZK wegvb e›`i | fvjB jvMj Sv‡gjv †bB †Zgb GKUv | †c-b ivZ 9
Uvq Qvovi K_v | mÜv 7 Uvi w`‡K †fZ‡i †Mjvg | Rvb‡Z cvijvg †c-b Avm‡Z †`ix n‡e | GB mgq
Av‡¯— Av‡¯— Ab¨vb¨ mnhvÎx‡`i mv‡_ cwiPq n‡jv | Avgiv †PK Bb K‡i †fZ‡i wM‡q emjvg | †c-b 11
Uvq G‡jv | †`ix †`‡L bv¯—v w`j Gqvi jvBb KZ…©c¶ | hvÎxiv †ek ˆah©¨nviv n‡q DVj | ¯^fveZB GZ
†`ix Kvi fvj jv‡M | Ae‡k‡l †c-‡b DVjvg | gvbmyivi cÖ_g we‡`k ågb | †ek eo †c-b ‡evwqs 747
hvÎx gvÎ 30 R‡bi gZ | DÇq‡bi mgq gvbmyiv fq cvw”Qj GKmgq AvKv‡k Doj wegvb | gvbmyiv
ejwQj we‡`k hvIqvi Avi mL †bB | wegv‡b Povi f‡q | Av‡¯— Av‡¯— me bigvj n‡q †Mj | ‡c-b
åg‡b dy‡KZ Gqvi †ek Avivg`vqK Z‡e ivZ e‡j evB‡ii wKQyB †`Lv hv‡”Q bv | 2 N›Uvi d¬vBU
,wWbvi mvf Kij | †ek gRv K‡i `yR‡b †Ljvg | †UvbvUzwb `yRb ev”Pv‡`i K_v gv‡S gv‡S g‡b nq |
Z‡e GLb gb Lvivc bv KivB fvj g‡b Kijvg | e¨vsKK Gqvi‡cvU© G ¯’vbxq mgq ivZ 2 Uvi w`‡K
Avgiv AeZiY Kijvg | evB‡i Avm‡Z Avm‡Z 1 N›Uvi gZ jvMj | ZLb 5 Uv †dwgwj I 2 Rb e¨emvqx
Avgiv GK mv‡_ njvg | ivZ ZLb A‡bK ZvB ‡Uw· ‡Zgb GKUv †bB RbcÖwZ 300 ev_ K‡i fvovq 1
Uv gvB‡µv wbjvg | myKzgwfZ mBev‡jb G G †nv‡Uj †ivR Bb G wM‡q †cŠuQvjvg | i“g †c‡Z †c‡Z Av‡iv
30 wgwbU jvMj | †fvi nq nq mg‡q i“g G †Mjvg | i“gUv c‡`i bv Z‡e Lvivc I bv | Wvej
weQvbv gvbmyivi N„Yv jvMwQj ,Pv`i Õ weQv‡jv †Mvmj Kijvg `yRb Gici bvgvR | Zvici Ny‡gi Av‡qvRb
| mKvj nq nq gvbmyivi cÖ_g we‡`‡ki gvwU‡Z Avmv wb‡q wKQy¶Y `yRb Mí Kijvg| nvwbgyb nvwbgyb
Abyf~wZ wb‡q Nygvjvg `yRb | ciw`b 11 Uv‡Z †ei n‡ev fvj †nv‡Uj ‡LvRvi Rb¨ G †nv‡U‡ji fvov 550
ev_ | P‡j †Mj Avgv‡`i _vBj¨v‡Ûi cÖ_g ivZ , iv‡Z †nv‡Uj †LvRvI GKUv Sv‡gjvi e¨vcvi | ciw`b
mKv‡j AvgivB Av‡M DVjvg †Mvmj K‡i e¨vM ¸wQ‡q ‡djjvg | bx‡P †b‡g †`wL Kvi“i Lei †bB |
nuvU†Z †ei njvg | mygbv_ †ió nvD‡R †Mjvg †ek my›`i cwi‡ek mv‡_ mv‡_ wm×vš— wb‡q i“g eyK Kijvg
, bx‡P G‡m wRwbl cÎ wb‡q Ges †mvRv mygbvi 2 Zjvi 5 bs i“g | cieZx© 10 w`b GLv‡b wQjvg |
64

550 ev_ fvov GLv‡bI | wKš‘ GLv‡b mewKQy cwi¯‹vi | mygbv‡_ G‡m GKUz wd« njvg | bx‡Pi †_‡K
Lvevi Avbjvg , gwbKvi gv ivbœv K‡ib | `yR‡b †Ljvg , Gici c-vb KiwQ evB‡i hve | LvIqv †kl K‡i
GKUz †ió 2 Uv cwievi Avgv‡`i mv‡_ | W±iiv Avjv`v n‡q‡M‡Q mKvj †ejv | `ycy‡ii ci nuvUv w`jvg
mB-11‡Z iweb mb&&m Gi D‡Ï‡k¨ | ‡gBb †iv‡W D‡VB dyUcv‡Z ARmª †`vKvb GZ †`vKvb ‡`‡L gwnjviv
‡KbvKvwU I wRwbmcÎ †`L‡Z †j‡M †Mj | iwebm‡b Avm‡Z Avm‡ZB cv a‡i †Mj A‡b‡Ki | 5 Uvi gZ
ev‡R ZLb ivwd fvB e‡m †Mj Avi nvU‡e bv | gvbmyiv Avwg g¨vM‡bvbvìm&& G †Mjvg | AvBmwµg
†Ljvg m¯—v 22 ev_ †ek gRv | Gici mevB aij Av‡iv eo gv‡K©‡U hv‡e | weM Ôwm’ †Z †Mjvg wmqvg
†m›Uvi Gi Kv‡Q | ¯‹vB †Uªb †ók‡b G‡m wU‡KU wK‡b g¨vc †`‡L gv‡K©†U †Mjvg | gv‡K©U G Xy‡K mevB
ûgwo †L‡q coj †KbvKvwUi Rb¨ e‡j | GKUv RvqMv wVK Kijvg | 7 Uvq UvBg w`jvg mevB †hLv‡bB
_vwK Avme GLv‡b, Gici hvi hvi gZ †ewi‡q †Mj mevB | gvbmyiv †KbvKvUv KiwQj | mÜvq mevB
GKÎ n‡Z n‡Z 8 Uv †e‡R †Mj | †gvkvid fvBiv I idv fvex UzK UzK wb‡q P‡j G‡jv | Avgiv ¯‹vB
†Uªb G K‡i Gjvg †nu‡U i“‡g Avmv gvbmyivi Rb¨ Kó`vqK n‡jv | Avgvi I cÖvq A‡bK w`b ci nuvUv
n‡jv | i“‡g †Ljvg †d«m n‡q Nyg w`jvg | †ek fvjB Nyg n‡jv | †KbvKvUv wK n‡jv g‡b †bB Z‡e wKQy
wKQy wRwbm †Kbv n‡q‡Q | ev_ ‡iU 1 Wjvi - 38.85 K‡i | Gqvi‡cvU© G 38 ev_ K‡i †c‡qwQjvg 50
Wjvi ‡”Ä K‡iwQ ZLb | c‡ii w`b gv‡jwkqvi A¨v‡¤^mx‡Z hvIqvi Rb¨ †iwW njvg | †&n‡U ¯‹vB †Uªb
†ók†b Gjvg †mLvb †_‡K A‡kvK †ókb | Gici AvÛvi MÖvDW †Uªb G K‡i gv‡jwkqv G‡¤^mxi KvQvKvwQ
†ók‡b bvgjvg | cªvq 2 gvBj †nu‡U A¨v‡¤^mx | Kov †iv` Dcvq †bB | †mLv‡b wM‡q Rvbjvg wfmv n‡e bv
| _vB bvMwiK wKsev _vBj¨v‡Û PvKzix Ki‡j hvIqv hv‡e | gvbymyivi Ae¯’v Lvivc | wekªvg wbjvg Qwe
Zyjjvg †ek Kov †iv` | Gici Av‡iv 2 wKtwgt †nu‡U bZyb ¯‹vB †Uªb G DVjvg Zvici i“‡g gvbmyiv
Amy¯’ n‡q †Mj | weKv‡j Avi evB‡i hvBwb | R¡i R¡i fve n‡jv gvbmyivi cv‡qI e¨v_v gbUv Lvivc |
iv‡Z †gvkvid fvB cvZvBqv hvIqvi c-vb Kij | Avgiv ivZ 11 Uv ch©š— GKUv cvwU©i Rb¨ A‡c¶v K‡i
65

bvBU gv‡K©U G †Mjvg | KbmvU© Pj‡Q bvBU gv‡K©‡U | †KvK †Ljvg c‡i †MwÄ wKbjvg †ek wKQy gvÎ
60-65 ev_ w`‡q _vBj¨vÛ wjLv I GLvbKvi `„k¨ AvuKv| evB‡i `vg 80-100 ev_ | ivZ 1 Uvq i“‡g wd‡i
Nyg w`jvg | ciw`b Mvox wVK Kij cvZvBqv hvIqvi G Av‡iK evUcv‡ii Là‡i |
mKv‡j D‡V bv¯—v †m‡i wbjvg | Gici †ivR Bb †nv‡U‡j †Mjvg | Wv³vi fvexi mv‡_ †`Lv n‡jv
Avgiv GKmv‡_ wQjvg †nv‡U‡j | GKUv gvB‡µvevm wb‡q evsjv‡`kx 5 cwievi wg‡j cvZvBqv hvw”Q | fvov
gv_v wcQy 370 ev_ K‡i | A‡b‡K cvZvBqv †_‡K hvIqviI cÖ¯—ywZ wbj | Avwg P‡j Avmvi c‡¶, KviY
ågb c¨v‡K‡R e¨vsK‡K wd‡i Avmvi e¨e¯’v Av‡Q | me wKQy ¸wQ‡q wb‡q iIqvbv w`‡Z w`‡Z 10 Uvi
Dci n‡q †Mj | wdi‡Z n‡e Avevi we‡Kj 4 Uvi mgq cvZvBqv †_‡K | Avgiv GKN›Uv mgq evwo‡q
wbjvg | gvB‡µvevmUv †ekx myweavi bv Z‡e Gwm Av‡Q I †ek fvj ¯úx‡W PjwQj | 2 N›Uvi gZ jvMj
cvZvBqv †cuŠQy‡Z | hLb Avgiv Avwm ZLb GLv‡b fi `ycyi | A‡b‡Ki ¶y`v †j‡M‡Q | Avgiv ¯’vbxq
†nv‡U‡j bv¯—v †m‡i wbjvg | wWg cvDi“wU †Ljvg wej Avmj 140 ev_ | ev‡R Lvevi Avgvi †Kb ‡hb fvj
jvMwQj bv | cvZvBqv †_‡K †ev‡U K‡i †Kvivj AvBj¨v‡Û G hv‡e wKbv G e¨vcv‡i †KD †Kvb wm×v‡š—
Avm‡Z cvi‡Q bv | wKQy¶Y ci Avgiv 2 Uv exP †Pqv‡i e‡m mvMi †`L‡Z jvMjvg | Avgv‡`i mv‡_
c¨v‡K‡Ri jvBU jv wQj | evKx cvwU© gvB‡µvevm wb‡q †nv‡U‡ji †Lv‡R ‡M‡Q | GKN›Uv mgq †`qv n‡jv
A_P 3 N›UvqI Zv‡`i †`Lv †bB | †gRvR wLP‡o wQj Avgvi ZLb | c‡i †gvkvid fvB I Avgiv
1200 ev_ G GKUv ¯úxW †evU wb‡q †Kvivj AvBj¨v‡Ûi w`‡K hvÎv Kijvg | K_v n‡jv weKvj 5 Uvi
g‡a¨ Avgiv †diZ Avme | 2 Bwćbi ¯úxW †evU `ª“Z †e‡M Pj‡Q | cvwb wQU‡K co‡Q †ev‡Ui wfZi
| `y‡i cvZvBqv kni I exP Ac~e© jvMwQj | mvg‡b mvMi I Øx‡ci ZU‡iLv †`Lv hvq A‡bK `y‡i |
nVvr mvMi DËvj n‡jv | †XD Gi Dci †evU D‡V Avevi bx‡P AvP‡o co†Q | †fZ‡ii wRwbmcÎ wf‡R
†Mj | wKQy¶Y Gfv‡e Pjvi ci mvMo Avevi kvš— n‡jv | cÖvq 50 wgwb‡Ui gv_vq Avgiv †Kvivj
AvBj¨vÛ G bvgjvg | bv Avm‡j mwZ¨B A‡bK wKQy wgm KiZvg | AvwgI Gi Av‡M KL†bv GLv‡b
66

Avwmwb | Am¤¢e cwi®‹vi mvM‡ii cvwb A‡bK bx‡Pi evwj †`Lv hvq | nuvUz cvwb‡Z †b‡g †nu‡U Kz‡j
†Mjvg | Øx‡c cvnvo Av‡Q | cvnv‡oi bx‡P †`vKvb, mvg‡b mvMi, Aa©e„ËvKv‡i mvRv‡bv †ejvf~wg cwi”Qbœ
cwi‡ek | A‡bK †Ljvayjvi e¨e¯’v Av‡Q †gvUK_v ch©UKiv Avb›` cv‡e | mvbev_ Kivi Rb¨ A‡bK QvZv
jvMv‡bv Av‡Q fvov wb‡Z nq | A‡bK ch©UK cÖK…wZi wbR©bZv Dc‡fvM Ki‡Q | Z‡e msL¨v wKQyUv Kg g‡b
n‡jv | mybvgxi ci ZLb _vBj¨v‡Û ch©UK K‡g wM‡qwQj | ex‡Pi evjy †ek Mig | Qwe Zyjjvg †Kbv
KvUv Kivi Rb¨ †`vKvb Av‡Q | my¨‡fwbi I Kvco †Pvco cvIqv hvq | wKQy Kvco wKbjvg ev”Pv‡`i Rb¨
| cvwb‡Z nvUjvg wKQy¶Y | GLv‡b wRwb‡li `vg GKUz †ekx Z‡e wKQy AvbKgb wRwbl Av‡Q ch©UK‡`i
Rb¨ | AviI `yBevi _vBj¨v‡Û G‡mwQjvg Z‡e G Øx‡c Avmv nqwb | fvjB jvMj ¯úxW †ev‡U K‡i
mvMi ågY | weKvj nq nq †divi cvjv †ev‡U P‡o emjvg | Qwe Zyjjvg wKQy | †evU Qvoj | `ª“Z
cvZvBqvi Kv‡Q G‡m hv‡”Q ‡evU | `~i †_‡K DcKzj my›`i jvM‡Q Gfv‡e KLbI †`Lv nqwb Av‡M | 5
Uvi g‡a¨B P‡j Gjvg | G‡m ‡`wL Avgv‡`i Mvoxi WªvBfvi `vwo‡q Av‡Q | †gRvR GKUz VvÛv n‡jv |
Avgv‡`i wUg G †_‡K hvIqv KÕRb GLb exP †Pqv‡i wekªvg wb‡”Q | Avgiv †`ix bv K‡i †divi Rb¨
ˆZix njvg | †divi c‡_ WªvBfvi mvdvwi‡Z wb‡Z PvBj | I‡cb Ry 300 ev_ wU‡KU wK‡b †fZ‡i
XyKjvg | †fZi my›`i K‡i mvRv‡bv mewKQy , Qwe ‡Zvjvi Rb¨ ch©UK‡`i †_‡K UvKv Gfv‡e my›`i
c×wZ‡Z †bqv nq | i_ †`Lv I Kjv ‡ePv GK mv‡_ | e¨vUvix PvwjZ Mvox Av‡Q 20 ev_ evov, D‡V
emjvg | MvoxUv Qwe †Zvjvi ¯ú‡U hvq | †_‡g †_‡g mevB‡K Avmcvk †`Lvi my‡hvM †`q Zvici Avevi
P‡j | nvZx,evN, fj-yK Gi cv‡k Qwe Zyjjvg | G¸‡jv‡K evB‡i ivLv n‡q‡Q Qwe †Zvjvi Rb¨ | Kzwg‡ii
‡kv n‡jv GKUv | wgDwR‡Ki Zv‡j Zv‡j †Uªbvi Kzwgi wb‡q Av‡m | Kzwgi gyL Lyj‡j Zvi wfZi gv_v
XywK‡q †`q BZ¨vw` †Ljv | †ek K¬vš— jvMwQj | †kv †kl K‡i †divi cvjv | gvB‡µvev‡m D‡V nvZ cv
†Q‡o w`jvg | Mvox `ª“Z e¨vsK‡Ki c‡_ Pjj | mygbvm nvD‡R Avm‡Z Avm‡Z 8 Uv †e‡R †Mj | †Mvmj
K‡i †jvbv cvwb kixi †_‡K mivjvg | Zvici †Uwj‡dvb Ki‡Z evB‡i †Mjvg | †`‡k K_v ejjvg |
67

Z‡e wk¶v n‡q †Mj GKUv , m¯—vi wZb Ae¯’v | GKUz †ekx cqmv w`‡q †M‡j AviI Aviv‡g hvIqv †hZ
I †Nviv †hZ †ekx mv‡_ wb‡R‡`i ¯^vaxbZvI _vKZ | †b·U c-vb n‡jv mvdvwi Iqv‡W© hvIqv | Gevi
Avi fyj bq mygbvi mv‡_ K›Uªv± Kijvg | PvBwbR gwnjv †nv‡U‡ji gvwjK , †mB me e¨e¯’v K‡i w`‡e
RbcªwZ 800 ev_ fvov | iv‡Z Nyg w`jvg ciw`b †fv‡i mvdvix Iqv‡W© hvIqv n‡e | mKv‡j D‡V bvgvR
c‡o wbjvg | AvR mygbvB bv¯—vi e¨e¯’v K‡i‡Q GUvI c¨v‡KR wW‡ji Ask | cvDi“wU ,wWg,Pv,‡Zgb gRv
jvMj bv | 8 Uvi mgq gvB‡µv wb‡q GK gwnjv G‡jv | mygbviB †QvU †evb | wb‡Ri gvB‡µv wb‡RB
WªvBf K‡i wb‡RB GKRb MvBW | Avgiv `yB d¨vwgwj wg‡j †eov‡bvi cwiKíbv Kijvg | hvIqvi c‡_
Avgiv wm×vš— wbjvg gyj¨evb cv_i †`Lvi Rb¨ ‡Rgm wgDwRqv‡g hve | Ô ‡Rgm Iqvì© Õ G Mvox _vgj |
Mvox †_‡K †b‡g wiwmckb | mevB‡K GK M-vm †KvK †L‡Z w`j | Gici n‡j wb‡q gywf †`Lv‡jv |
wKfv‡e GB cv_i ¸‡jv Lwb †_‡K Zy‡j AjsKvi evbv†bv nq | Zvici Nyi‡Z wb‡q †Mj | †Kbv `iKvi
bvB ïay Ny‡i †`Lv | GK P°i w`‡ZB †gvkvid fvex 600 ev_ w`‡q wRiKb Gi AvswU wKbj | Avgiv
LyR‡Z jvMjvg my›`i †`‡L wRiK‡bi GKUv AvswU wKbjvg | Zvici WvqgÛ ev e-y mvdvqvi

Gi AvswU

LyR‡Z jvMjvg | A‡bK Ny‡i Ny‡i 14 K¨v‡i‡Ui g‡a¨ GKUv AvswU †Kbv n‡jv | i“we I mvdvqvi Gi
5400 ev_ `vg | P°i w`‡Z w`‡Z KLb †h GK N›Uv cvi n‡q †Mj eyS‡ZB cvijvg bv | mevB
Iqvmi“g †d«k n‡q Avevi cieZx© Mš—‡e¨i D‡Ï‡k¨ iIqvbv njvg | †Rgm Iqv†ì© my›`i wecbb e¨e¯’v ,
mevi mv‡_ GKRb K‡i G‡Ub‡W›U _v‡K | †m Nywi‡q Nywi‡q †`Lvq mewKQy | †Kv_vI AvswU, Kv‡bi
`yj,Mjvi nvi wKsev cy‡iv †mU | GLvbKvi mewKQy‡Z M¨vivw›U Av‡Q | Aek¨B `vgx cv_i Gi †¶‡Î |
Giv †gvUvgywU gvbyl †`‡L ey‡S ‡bq †K †Kvb ai‡bi

wRwbm wKb‡e | wewµi ci MvB‡Wi Kwgkb Av‡Q | ZvQvov †h Avgv‡`i wb‡q G‡m‡Q ZviI GKUv Kwgkb
_vK‡e Avgv‡`i Kv‡Q KZ wewµ n‡jv Zvi Dci | †ek my›`i fv‡e wecbb e¨e¯’v‡K AvKl©Yxq Kivi
†PBb | ‡µZvi Dci w`‡q mevB wKQy bv wKQy cv‡”Q | me wKQy my›`i fv‡e mvRv‡bv Av‡jv‡Z wSKwgK
68

Ki‡Q cyiv NiUv | †m›Uªvj Gwm nj | mvg‡b my›`i cvwK©s | my¨‡fwbi kcI Av‡Q Gi mv‡_ | wKQy bv
wK‡b †Kg‡b wd‡i hvI †`Le Gevi | GB gvbwmKZv wb‡q , me ch©UK‡K AvK…ó Kivi Rb¨ mg¯— cb¨
i‡q‡Q GLv‡b |
Avgv‡`i Mš—e¨ mvdvix Iqvì© e¨vsKK kni †_‡K evB‡i cÖvq `yB N›Uvi gZ c_ Mvox‡Z †M‡j |
c‡_ †eªK †`Iqv‡Z GKUv Abyôvb †`L‡Z cvijvg bv | GLv‡b Avmvi mv‡_ mv‡_ 1 Uv

jv‡Âi wU‡KU ,

ey‡K jvMv‡bv bv¤^vi me w`‡q w`j | nv‡Z GKUv g¨vc | g¨vc †`‡L Ny‡i †`Lvi e¨e¯’v | GQvovI cqmv
w`‡q Av‡iv wUªc Av‡Q hv Avgv‡`i c¨v‡K‡Ri evB‡i | XyK‡ZB cvwLi SuvK.cÖvK…wZK I K…wÎg me wgwj‡q
Av‡Q | †ek wKQy Qwe Zyjjvg | Avgvi m‡Li K¨v‡givUv nVvr nvZ †_‡K bx‡P Kv‡Vi eªx‡R AvQvo †L‡q
c‡o †Mj | fvejvg eywS me †kl | eyKUv Q¨vuZ K‡i DVj | hvK cyivcywi hvqwb | Pvgov Q‡o †M‡Q
| ïi“‡ZB gbUv GKUz `†g †Mj | GLv‡b cÖPÛ Mig ZvcgvÎv Kgv‡bvi Rb¨ mviv GjvKvq cvwbi jvBb
jvMv‡bv Av‡Q gv_vi Dci w`‡q | Rjxq ev®ú ïb¨Zv `yi Ki‡Z wKQy¶Y cici cvwbi †¯úÖ n‡”Q |
†XvKvi gy‡L AvwU©wdwmqvj †evU,dyj I bvbv iKg †bŠ ågY msµvš— wRwbm cvwb‡Z mvwR†q ivLv Av‡Q |
Qwe Zyjjvg | Zvici 2q †kv †`L‡Z †fZ‡i †Mjvg | GUv wQj I‡qóvY© Qwei my¨wUs wKfv‡e nq Zv
†`Lv‡bv | †ek D‡ËRbv ,wewfbœ ai‡bi dvBwUs †`Lv‡jv ,cvwb‡Z cov ,Av¸‡b Svwc‡q cov BZ¨vw` †ek
gRvB jvM‡jv | Qwe‡Z wec¾bK my¨wUs ¸‡jv †hfv‡e nq G¸‡jv GKUv GKUv K‡i †`Lvq GLv‡b |
Dci †_‡K Svc †`qv †Mvjv¸wj gUi mvB‡Kj `yN©Ubv me GLv‡b Av‡Q | my¨wUs ¯úU †_‡K †ei n‡q
nuvU‡Z †Mjvg | †`vKvb †_‡K AvBmwµg wKbjvg | Wjwd‡bi gywZ©i cv‡k Qwe Zyjjvg | cieZx© †kv n‡e
Wjwd‡bi †KivgwZ | †Uªbvi wewfbœ fv‡e wmMb¨vj w`‡q Wjwdb‡`i‡K Av‡b Ges Zvici Giv k~‡b¨ Suvc
†`q | Lvevi Lvq,wc‡V Povq †UªBbvi‡K | mgq †gvUvgywU †K‡U hvq | Gici jv †eªK | Mv‡q muvUv
bv¤^vi wb‡q †fZ‡i †Mjvg | A‡bK iKg Lvev‡ii Av‡qvRb | meB weRvZxq _vB Lvevi | evsMvjx ivBm
Gi w`‡K †Mjvg | wP‡Kb †Kgb K‡i †hb fvRv, LvIqvi Rb¨B wbjvg GK †c-U | `yB GKUv AvB‡Ug
gvÎ fvj †j‡M‡Q ZvB w`‡q †cU fivjvg | Lvevi ci dj | GKUvI gRvi dj †bB me dvjZy A‡Pbv
dj, †L‡q Avb›` †cjvg bv | wKQy¶Y ci ¯úvB Iqvì© Gi †kv | ¯úvB‡`i `y`©vš— KvimvwR †`L‡Z
†Mjvg | †Rgm eÛ Gi Qwei my¨wUs wKfv‡e nq Zv †`Lv‡jv | PgrKvi jvMj | A‡bK Kmir K‡i Giv
Gme wRwbl‡K AvKl©Yxq K‡i Zyj‡Q | cvwbi
Dci w`‡q mx evBK Pvjv‡bv Dci †_‡K bvgvi e¨e¯’v meB PgrKvi | wccvmv jvMj | cvwb I AvBmwµg
†Ljvg ,‡jvKvj †QvU †dªk d‡ji Rym wKbjvg | †QvU Kgjvi gZ dj | Rym fvjB jvMj |

69

wd‡i hvIqvi Rb¨ ˆZix nw”Q Avi fvj jvMwQj bv Mi‡gi Kvi‡Y| ‡b·U n‡jv evW© †kv | wmsMvcy‡i GUv
PgrKvi †`Lvq Ryis evW© cv‡K© | GLv‡b GUvi †QvU ms¯‹iY Pvjy K‡i‡Q | †Zgb myweavi bv n‡jI P‡j
| cvwL D‡o G‡m Lvevi †bq mvB‡Kj Pvjvq BZ¨vw` | Gevi hvIqvi cvjv | Av‡¯— Av‡¯— evB‡i Gjvg
| Avgv‡`i MvBW evB‡i A‡c¶v‡Z wQj | ev‡m DVjvg | mvdvix Iqvì© Gi I‡cb Ry‡Z GLb wb‡q
hv‡e | Mvoxi `iRv eÜ Av‡¯— Av‡¯— Mvox Pjj | †Lvjv gq`v‡b eb¨ cÖvYx, Mvoxi g‡a¨ e›`x gvb~l |
Dëv `kv | wRivd,MÛvi ,‡Reªv,IqvBì weó †kl K‡i evN Gi GjvKvq XyKjvg | A‡bK evN | Avgiv
evN ‡`wL evN Avgv‡`i‡K †`‡L | `y‡i eb i¶xiv UªvsKzjvBRvi Mvb wb‡q cÖ¯—yZ _v‡K hw` †Kvb `yN©Ubv
N‡U | wmsn I Ab¨vb¨ me Rš‘ †`Lv n‡jv | wd‡i G‡m evm †_‡K †b‡g Avgv‡`i gvB‡µv‡Z DVjvg |
†divi cvjv | Mjv ïwK‡q †M‡Q cvwb †Ljvg | we‡bv`b GjvKv me eÜ n‡”Q Av‡¯— Av‡¯— | Mvox Pj‡Z
ïi“ Kij | wSgywb fve | mÜvi c‡i †ió nvD‡R Gjvg | _vBj¨vÛ †_‡K we`vq Gi mgq n‡q G‡jv |
‡fv‡i Avgv‡`i †c-b | iv‡Z Nyi‡Z hvBwb Avi | i“‡g G‡m wWbvi , Zvici †MvQv‡bvi KvR K‡i †iwW
njvg | †fv‡i DV‡Z cvi‡ev wKbv Zv eyS‡Z cvijvg bv | ZvB ivZ †R‡M wQjvg | †fvi 5 Uvq U¨vw·
wb‡q Gqvi‡cv‡U© | 7 Uvq Gqvi‡cv‡U©i wewfbœ digvwjwUm †kl Kijvg | wegvb e›`‡i wRwbl †KbvKvUvi
†U· Gi 400 ev_ †dir †cjvg | †c-‡b D‡V †ió wbjvg wKQy¶Y | †c-bUv LvwjB, Aí KÕRb hvÎx |
fvjfv‡eB wd‡i Gjvg PUªMÖvg Gqvi †cv‡U© | Avjnvg`ywjj-vn | Z„Zxq ev‡ii gZ Avgvi _vBj¨vÛ G
†eov‡bvi my‡hvM cyY© n†jv |

70

71

72

73

Bsj¨v‡Ûi w`b ¸‡jv (1993 )

74

nVvr K‡iB Rvb‡Z cvijvg PvKzixi myev‡` cÖvq GKgv‡mi Rb¨ Avgv‡K Bsj¨v‡Û †h‡Z n‡e |
evsjv‡`k †_‡K we‡jZ hvIqvi K_v ïbZvg A‡bK GLb AvgviI we‡jZ hvIqvi my‡hvM G‡m‡Q GUv
fve‡ZB fvj jvMj | mgqUv †m‡Þ¤^‡ii w`‡K | Bsj¨v‡Û ZLb Avevi Avgv‡`i †`‡ki Zyjbvq †ek VvÛv
AvenvIqv | ZvB e½ evRv‡i kx‡Zi cÖ¯—ywZi Rb¨ †KbvKvUv Ki‡Z †Mjvg | hvIqvi Rb¨ wfmv cÖ‡qvRb |
weªwUk G‡¤^mx‡Z wfmvi Rb¨ B›UviwfD w`‡Z †Mjvg | †mLv‡b †`vZvjvq wfmv †mKk‡b KvMR cÎ Rgv
w`‡q Avwg cÖwk¶Y msµvš— weªwds Gi Rb¨ †Mjvg | cÖ‡qvRbxq g¨vc,cwiPq cÎ I AvbymvswMK KvMR cÎ
w`‡q w`j GLv‡b | wfmvi Rb¨ cvm‡cvU© †i‡L w`j I 2/3 w`b ci G‡m wb‡q †h‡Z ejj | hvIqvi
Ab¨vb¨ cÖ¯—ywZ Pj‡Q mgvbZv‡j | evsjv‡`k wegv‡b wU‡KU Kijvg | XvKv-WyevB-c¨vwim-jÛb | WyevB‡Z
K‡qK N›Uvi hvÎv weiwZ Av‡Q | Z‡e c¨vwi‡m †m my‡hvM †bB | GK N›Uv gvÎ mgq | WyevBi wfmvI
wb‡Z n‡e | my‡hvM g‡Zv WyevB Gi wfmvI †c‡q †Mjvg |
Bsj¨v‡Ûi wfmv I UªvbwRU i“U nIqv‡Z †Kvb mgm¨v nqwb | h_vwbq‡g Gqvi‡cv‡U©i dg©vwjwUR
†kl K‡i evsjv‡`k wegv‡b wØZxq ev‡ii gZ †`‡ki mxgvbv cvi nIqvi

cÖ¯—ywZ wbjvg | 1993 mv‡j

wegv‡bi mvwf©m †ek fvj wQj | WyevB Gqvi‡cv†U© wegvb mgqgZ j¨vÛ Kij | Av‡jvSjg‡j Gqvi‡cvU© ,
wRqv Avš—R©vwZK wegvb e›`i ZLb GZ Sjg‡j wQj bv | gvjcÎ wn_‡iv Gqvi‡cvU© Gi D‡Ï‡k¨ eywKs
K‡i w`‡qwQ | WyevB‡Z nv‡Zi e¨vM wb‡q bvgjvg | A‡bK ‡PwKs I Ab¨vb¨ dg©vwjwUR †kl K‡i UªvbwRU
jvD‡Ä Gjvg | weL¨vZ WyevB wWDwU wd« kc GLv‡b | Qq N›Uvi hvÎv weiwZ GLv‡b, †Zgb †Kvb KvR
†bB | ZvB Av‡¯— Av‡¯— wWDwU wd« kc Ny‡i Ny‡i †`LwQ | wK †Kbv hvq | B‡j±ªwb· wRwb‡li Rb¨ GB
Gqvi‡cvU© wWDwU kc weL¨vZ | GQvovI wgDwRK †c-qvi Lvevi `vevi ,Km‡gwUKm eB Gme cvIqv hvq |
me wKQy GZ my›`i fv‡e mvRv‡bv †h c‡K‡U UvKv _vK‡jB wKb‡Z B‡”Q K‡i | †m›Uªvj Gqvi KwÛkÛ
GjvKv, AK…cb Av‡jvi eb¨v ,w`biv‡Zi †Kvb cv_©K¨ †bB| Gqvi †cv‡U© A‡c¶v Kivi e¨e¯’vI Av‡Q | wewfbœ
i“‡Ui UªvbwRU hvÎxiv †Pqv‡i ev †mvdv‡Z e‡m wSgy‡Z cv‡i gv‡S gv‡SB jvBW ¯úxKvi G †c-‡bi AvMgb
75

I mgq Rvbv‡bv n‡”Q | GQvovI cÖvq wKQy¶Y cici eo eo gwbU‡i †c-‡bi mgq †`Lv hvq | my›`i I
AZ¨vaywbK me e¨e¯’v | WyevB †_‡K wg‡bvëv K¨v‡giv wKbjvg | wKQy¶Y wekªvg wbjvg jÛbMvgx

wegv‡b

DVvi mgq n‡q hv‡”Q | †c-‡bi Mš—e¨ c¨vwi‡mi Avwj© wegvb e›`i †gvUvgywU Nyg Nyg fve wb‡q mgqUv
KvUvjvg | c¨vwi‡mi gvwU wegvb Qyu‡q hv‡e AvB‡dj UvIqvi †`Lv n‡e bv | †Kgb †hb jvMj | wegvb
e›`‡i GKN›Uv hvÎv weiwZ | UªvbwRU hvÎx‡`i bvgvi AbygwZ †bB ZvQvov d«v‡Ýi wfmvI †bB | GK N›Uv
wegv‡b e‡m iBjvg | wegvb †evwW©s weª‡Ri mv‡_ jvMv‡bv wQj | c¨vwim †_‡K wegvb jÛ‡bi wn_‡iv Avš—
R©vwZK wegvb e›`‡ii c‡_ Dovj w`j | Avav N›Uvi g‡a¨B wn_‡iv wegvb e›`‡i ‡cŠu‡Q †Mjvg| wekvj wegvb
e›`i GUv | BD‡iv‡ci g‡a¨ Ab¨Zg e¨¯— GB wegvb e›`i, PviUv Uvwg©bvj GLv‡b | Bwg‡MÖkb dg©vwjwUR
†kl K‡i jv‡MR wb‡q evB‡i Gjvg | evsjv‡`k A¨v‡¤^mx †_‡K GKRb Kg©Pvix Avgv‡K MvBW Kivi Rb¨
G†jv | Avgvi Mš—e¨ †K›U Gi i‡Póvi kni | jÛb †_‡K †Uª‡b †mLv‡b †h‡Z n‡e | wUD‡e K‡i wn_‡iv
†_‡K GKUv †Uªb e`j K‡i Avgiv wf‡±vwiqv †ók‡b G‡m †cŠQvjvg | wf‡±vwiqv I P¨vwisµm `yBUv eo
†Uªb †ókb | GLv‡b wewfbœ jvB‡bi wUDe †Uªb †ij I B›Uvi wWw÷ª± †Uªb PjvPj K‡i | Gi g‡a¨ wUD‡e
PjvP‡ji Rb¨ g¨vc wb‡q wbjvg | A‡bK wd« eB I g¨vc wegvb e›`‡i I †Uªb †ók‡b ó¨v‡Û ivLv Av‡Q
ch©UK‡`i Rb¨ | wUDe †i‡ji ev cvZvj †i‡ji wewfbœ ms‡KZ is I †Rvb m¤^‡Ü Rvbjvg | KvD›Uv‡i
wM‡q †K›U Mvgx †Uª‡bi wU‡KU wKbjvg 10 wK GMvi cvDÛ `vg | i‡P÷vi †QvU kni †mLv‡b GB †Uªb
_v‡g bv | ZvB KvQvKvwQ eo †ókb †QG_vg Gi wU‡KU wKbjvg | †ók‡b †b‡g U¨vw· wb‡q Avgvi
BwbwówUDk‡b †h‡Z n‡e | A¨v¤^vmxi MvBW‡K we`vq Rvbvjvg | †ek cwi”Qbœ I my›`i †Uªb gvbyl †Zgb
†bB | Avivg`vqK †Pqvi ,wm‡U wM‡q emjvg | 40 wgwb‡Ui Rvwb© UvBg , `ycv‡ki `„„k¨ †`L‡Z †`L‡Z
Pj‡Q †Uªb | †ek `ª“Z Pj‡Q †UªbUv,mgqUv †m‡Þ¤^i gvm , Pvwiw`‡K meyR †QvU †QvU cvnvo Gi Xv‡j
Pvlvev` Kiv n‡q‡Q | dmj d‡j Av‡Q , gvbyl ev evoxNi †Zgb †bB | †QvU †QvU kni cvi nIqvi mgq wKQy
Nievwo I gvbyl `ª“Z `Lv hvq |
76

†QG_vg †ók‡b †b‡g †Uw· wbjvg | wVKvbv †`qv†Z Avgv‡K i‡Póvi wb‡q †Mj | 6 cvDÛ fvov jvMj
10 wKtwgt Gi gZ `yiZ¡ Avm‡Z ,wRwbl cÎ wb‡q †g‡m DVjvg | AvBwik wicvewjKvb Avwg©i (AvB Avi
G)Õi AvZ‡¼ me mgq weªwUkiv fxZ | ZvB memgq †h †Kvb ¯’vcbv KvUvZv‡ii †eov , MvW© KzKzi BZ¨vw`
w`‡q cvnviv †`qv n‡Zv | †g‡mi `iRvq cÖwZw`b Pvi wWwR‡Ui †KvW IqvW© †`qv _vKZ | bv¯—v LvIqvi
mgq Zv w`‡q w`Z mevB‡K | †KvW© IqvW© bv †R‡b †KD †fZ‡i XyK‡Z cviZ bv Ges Ly‡j †`qvi I
†Kvb †jvKRb †bB | i‡Póvi kniUv †QvU Z‡e †ek mvRv‡bv ,Avgvi _vKvi RvqMv cvnv‡oi Dci iv¯—v
w`‡q bx‡P †b‡g †M‡j AvevwmK GjvKv I Zvici kni | iv¯—vi c_Pvixi Rb¨ dyUcv_ Av‡Q | evmv¸‡jv
meB cÖvq Wy‡c-· UvBc GKB iKg †`L‡Z | M¨vivR Av‡Q GKUv mvg‡b GKwPj‡Z jb Ges †jvnvi †MBU
GK e-K ev 2/3 e-K wb‡q GKB is wWRvBb , dyUcv†Z iv¯—v cvi n‡Z n‡j wmMb¨v‡ji e¨e¯’v Av‡Q |
kã I meyR R¡‡j DV‡j mevB iv¯—v cvi nq | 1993†Z XvKv‡Z Gme wQj bv | kniUv †QvU
meRvqMvq wjLv Av‡Q Ô †bevi ûW IqvP Õ cÖwZ‡ekxivB cywj‡ki KvR K‡i | dyUcvZ m¤^‡Ü aviYv bv
_vKvq Avwg iv¯—vi cvvk w`‡q nvUwQjvg c‡i ‡`Ljvg Avwg Qvov iv¯—vq †KD ‡bB | muv K‡i Mvox Avgvi
cvk w`‡q hv‡”Q | `ycv‡k KuvUv Zv‡ii †eov | GLv‡b nvBI‡q‡Z nuvUvi wbqg †bB I dyyUcv_I †bB,
nvBI‡q‡Z | fyj eyS‡Z †c‡i c‡i mwVK fv‡e dyUcv_ †`‡L nuvUvi Af¨vm K‡i wbjvg | cÖ_g DBKG‡Û
bv¯—v †m‡i fvejvg †QG_vg kni Ny‡i †`Le | evB‡i Gjvg evm ó¨v‡Û G‡m A‡c¶v KiwQ | 1 N›Uv
n‡q †Mj evm Av‡m bv ,c‡i UvBg †Uej †`Ljvg mKv‡j 2Uv evm hvq Avi †Kvb evm bvB | mewKQy
wn‡me K‡i P‡j GLv‡b UvKv cqmvi wn‡m‡eI Giv †ek cUz | GKRb ¯’vbxq Bs‡iR †`L‡Z †cjvg †nu‡U
Avm‡Q ZLb | Zv‡K ev‡mi K_v ejv‡Z ejj we‡K‡j evm hv‡e | †QG_vg gvÎ 10 wKtwgt, †n‡UB hvIqv
hvq | †mI kn‡i hv‡”Q Avwg hve wKbv Rvb‡Z PvBj | `yRb Mí Ki‡Z Ki‡Z iIqvbv njvg | i‡Póvi †_‡K
†QG_vg †h‡Z g‡a¨ GKUv †QvU kni Av‡Q | gvbyl ZLbI Nywg‡q Av‡Q | †KD D‡V bv¯—vi Av‡qvRb Ki‡Q |
†gvUvgywU Nygš— kni | iv‡Z mevB QywUi w`‡bi Avb›` Ki‡Q K¬v‡e GLb Nygv‡”Q |
77

‡QÎ_vg t nuvU‡Z nuvU‡Z †QG_vg kn‡i P‡j Gjvg | 10 wK‡jv wgUvi †nu‡U K¬vš— n‡q wM‡qwQjvg c‡_
gvm©-PK‡jU evi I cvwb †Ljvg | nvZ e¨v‡M cvwb I GB PK‡jU evi¸‡jv wb‡q wM‡qwQjvg | GLv‡b GLb
me‡P‡q my›`i AvenvIqv Z‡e Avgvi Rb¨ 7/8 wWMÖx ZvcgvÎ †ek VvÛv ZvB R¨v‡KU c‡o wQjvg evZvm
Lye †ekx ZvB VvÛv I jv‡M me mgq | kniUv †QvU †`Lvi †Zgb wKQyB †cjvg bv | iweev‡i GLv‡b
mvb‡W gv‡K©U e‡m | mvaviY †jvKRb Zv‡`i evmv †_‡K nv‡Z evbv‡bv wRwbl cÎ †mvwcm,Lvevi `vevi
BZ¨vw` wewµ K‡i | `vg †ek Kg wKš‘ wRwbl ¸‡jv my›`i d‡Uv‡dªg,B‡Kevbv dy‡ji †Zvov BZ¨vw` mewKQy
GLv‡b cvIqv hvq | wKQy¶Y kn‡i Ny‡i U¨vw· wb‡q jRwnj K¨v¤ú GjvKvq wd‡i Gjvg | mßv‡n 5 w`b
KvRKg© 2 w`b QywU | mvKvj 7-30 †_‡K K¬vm ïi“ weKvj 5 Uvq Zv †kl | †g‡m wdi‡Z wdi‡Z mÜv nq
nq | ZvB iv‡Z †Zgb evB‡i hvIqv n‡Zv bv | iv‡Z GLv‡b evi Av‡Q | ¯’vbxq †jvKRb mßv‡n 2/1
evi ev‡i hvq | GLv‡b gvbyl evsjv‡`‡ki gZ wb‡R‡`i evmvq KvD‡K `vIqvZ †Zgb GKUv †`q bv |
mvgvwRKZv i¶v Kivi Rb¨ Zviv ev‡i G‡m K‡qK PzgyK weqvi ev Ab¨vb¨ cvbxq †L‡q Mí MyRe K‡i
mßvnv‡š— | ev‡i wewfbœ iKg †Ljvayjv †hgb WvU© †_ªv, KvW© ,cyj BZ¨vw` my‡hvM Av‡Q | mvgvb¨ wdi
wewbg‡q A_ev g~j¨ QvovB ¯’vbxq †jvKRb GLv‡b †Ljv‡Z Ask MÖnb Ki‡Z cv‡i | Avgv‡`i ‡`‡k Gme
cÖ_v †bB ZvB Avgiv G‡Z ¯^v”Q›` †eva Kwi bv | Avgvi mv‡_ ‡evZmqvbvi GK †Q‡j wQj bvg †ivbvì
†m cÖwZw`b mÜvi ci wWm‡Kv wKsev K¬v‡e P‡j †hZ | cÖvq †kl ivZ ch©š— †m W¨vÝ KiZ wewfbœ evÜexi
mv‡_ Ges †kl iv‡Z †PvL jvj K‡i wd‡i AvmZ | cÖwZw`b †`LZvg Zvi †PvL jvj | me cqmv †m
GB ev‡i †kl KiZ | GUvB Zvi Avb›` | Avwd«Kv †_‡K G‡m Zv‡`i kvmK‡`i †`‡k Avb›` Dc‡fvM
Ki‡Q | weªwUkiv I Gi gZ GZ Nb Nb K¬v‡e ev‡i ev wWm‡Kv‡Z †h‡Z Pvq bv ev cv‡i bv | mßvn
¸‡jv fvjfv‡eB †K‡U †hZ | mKvj †ejv D‡V bvgvR Zvici †eW wU †`qvi Rb¨ GKUv †gBW AvmZ
i“‡g bK K‡i †eWwU w`‡q †hZ | Zvici †iwW n‡q bv¯—v Ki‡Z †hZvg | bv¯—vq wmwiqvj `ya, ‡eªW,wWg

78

wewfbœ fv‡e fvRv I †m× evUvi †Rwj Kwd d«yUm BZ¨vw` _vKZ | cÖ_‡gB GK M-vm Rym, Giv cvwb †Zgb
GKUv Lvq bv | cvwb PvIqv‡Z †QvÆ GKUv M-v‡m cvwb G‡b w`j c‡i 2 evi PvIqv‡Z I‡q‡Uªm †n‡m
Avgvi Rb¨ GK RM cvwb wb‡q G†jv | ev‡m K‡i K¬v‡m †hZvg Lvov cvnvox iv¯—v w`‡q evm Ny‡i Ny‡i
cvnv‡oi P~ovi KvQvKvwQ Bbw÷wUDk‡b †cŠQvZ | evB‡i kx‡Zi evZvm 6-7 wWMÖx †mw›U‡MÖW ZvcgvÎ mv‡_
Bswjk P¨v‡bj Gi VvÛv S‡ov evZvm | i“‡gi †fZi Zv †evSvi Dcvq †bB | gv‡S gv‡S e„wó nq ,gvwU
cªPÛ AvVv‡jv GKevi cv‡q ev RyZv‡Z ‡j‡M †M‡j IqvUvi †¯úÖ Qvov cwi¯‹vi Kiv hvq bv | K¬v‡mi
duv‡K 10 wgwbU K‡i weiwZ | cÖ‡Z¨KUv e-‡K Kwd †gwkb jvMv‡bv Av‡Q | wgé PK‡jU Pv,Kwd GKB
†gwk‡b cvIqv hvq | 20 †cÝ †d‡j hv †L‡Z PvB †m ‡evZv‡g wUc w`‡j Mig cvwb ,Kwd, Pv,PK‡jU
Gi ¸ov Kv‡c G‡m c‡o Gici ¸wj‡q wb‡Z nq | wPwb Avjv`v cv‡Î ivLv Av‡Q cwigvb gZ mevB wb‡q
†bq | jv‡Âi Rb¨ GKN›Uv weiwZ ZLb K¨v‡d‡Uwiqv‡Z wM‡q †L‡Z nq | Avjy fZ©vi gZ evwb‡q I‡f‡b
w`‡q †K‡Ki gZ †K‡U †`q mv‡_ ivbœv Kiv web GK PvgP | †jgb Rym hZ Lykx Ges me‡k‡l dj KvóvW©
ev d«yU cywWs RvZxq wgwó Lvevi , cÖ_‡g †`†L Kg g‡b n‡jI †cU f‡i hvq Ges ¯^v` I Ac~e© , gv‡S
gv‡S †eªW I gvs‡mi UzKiv I ivbœv nq | Avgv‡`i ev‡mi WªvBfvi wQj ey‡ov Bs‡iR, Gwkqvb‡`i‡K †Zgb cQ›`
KiZ bv I w`‡K Rvg©vb wKsev A‡óªwjqvb n‡j †n‡m KzwU KzwU , cvi‡j Kv‡jv ev Gwkqvb‡`i‡K mgq †kl
e‡j †d‡j P‡j †h‡ZI wØav K‡i bv | `yB GK w`b I‡K K¬v‡mi duv‡K †`Ljvg wK K‡i ‡`wL | mvivw`b
†QvÆ GKUv †iwWI‡Z wK †hb ï‡b Ges ev‡mB e‡m _v‡K | †L‡ZI hvq bv †Kv_vI GKw`b duvK †c‡q
wRÁvmv Kijvg Zywg evox‡Z hvI bv cÖ_‡g nuv bv e‡j K_v bv ejvi †Póv Kij c‡i ejjvg Zywg jvÂ
Ki‡e bv | wKQy¶‡Yi g‡a¨ †m GKUz d«x n‡j K_v ejv‡Z ejj evox‡Z eywo Qvov †KD †bB | †QvÆ `yB
i“‡gi evmv , PvKzix †_‡K wiUvqvi Gi ci GKkZ cvDÛ gv‡m †cbkb cvq G UvKvq P‡j bv ZvB evm
WªvBfv‡ii PvKzix wb‡q‡Q | K_v ej‡Z ej‡Z †PvL w`‡q Zvi cvwb P‡j G‡jv | †Q‡jiv eo n‡q‡Q `y‡i
_v‡K †Kvb ‡LvR Lei †bq bv | UvKv cqmvI †`q bv | mKv‡j wKQy ‡L‡q Av‡m Avi mÜvq wM‡q Lvq |
79

Avgv‡K ejj Gme K_v †hb KvD‡K bv ewj | G‡`‡k gvby‡li `yt‡Li K_v †KD KvD‡K wRÁvmv K‡i bv
Ges †KD e‡jI bv | GUv‡K m¤úyY© e¨w³MZ mgm¨v e‡j g‡b K‡i | Gi ci †_‡K Avgv‡`i cÖwZ Zvi
AvPiY GK`g cv‡ë †Mj | iv¯—vq †_‡g cvi‡j Avgv‡`i‡K ev‡m Zy‡j †bq | †n‡m K_v e‡j fvjB
jvMj gvby‡li gb cwieZ©b Ki‡Z †c‡i | Av‡iKRb evsjv‡`kx weªwUk Gi mv‡_ cwiPq n‡qwQj Wvt
AvwbmywÏb bvg | evox e„nËi dwi`cyi †Rjvq, fviZ fv‡Mi Av‡M Wv³vix cvk K‡i jÛ‡b P‡j Av‡m |
Gici GKRb AvBwik es‡kv™¢yZ weªwUk bv‡m©i mv‡_ †cÖg cÖbq I we‡q †m myev‡` e„‡U‡bi bvMwiKZ¡ cvq ZvI wÎk
cuqwÎk eQi Av‡Mi K_v | lv‡Ui Dci eqm f`ª‡jv‡Ki ¯¿x I wmwbqvi bvm© wn‡m‡e wiUvqvW© K‡i‡Q |
jÛ‡b GKUv evox Av‡Q | ¯¿x _v‡K g¨vb‡Póv‡i †mLv‡bI wbR¯^ evox Av‡Q GKUv | wZb †g‡q | f`ª‡jvK
†ek Kvj Ges `ytL K‡i e‡jb †g‡q ¸‡jvI Zvi is †c‡q‡Q | Z‡e ¯^fve PwiÎ G‡`‡ki ,we‡q K‡i‡Q
Rvg©vb I Ab¨vb¨ †`‡ki †Q‡j‡`i‡K GLb gvi mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i | evc‡K cQ›` K‡i bv | cÖPÛ GKvKx
I K‡ói Rxeb Zvi | wb‡R ivbœv K‡i Lvq Zvbv n‡j evB‡i †L‡Z nq | ¯¿x I †g‡qiv Zvi Rb¨ wej
¸‡jv cvwV‡q †`q †c Kivi Rb¨ | †kl Rxe‡b G‡m Zvi `ytL AvBwik †g‡q we‡q Kiv wVK nqwb | cÖ_g
Rxe‡b mevB‡K Bs‡iRB g‡b n‡Zv GLb Gme AvBwik Gs‡jv †m·b eySvi gZ mgq I eqm wQj bv |
†hŠeb Gi Uv‡b †f‡m‡M‡Q ZLb Avi GLb `yt‡L eyK Õ Pvcov‡”Q | †`‡ki Kv‡ivi mv‡_ †hvMv‡hvM ivL‡Z
cv‡iwb | wb‡R‡K wew”Qbœ K‡i †i‡LwQj GLb evsjv‡`‡kI Zvi †Kvb myfvKvsLx †bB | †`‡k wM‡q GKevi
GKUv ¯‹zj cÖwZôv Kivi †Póv K‡iwQj | Zvi UvKvq Rwg wK‡b w`‡qwQj AvZ¥xq ¯^Rbiv NiI Kiv n‡qwQj
| ¯‹z‡ji †evW© I Ab¨vb¨ mvRv‡bv eve` A‡bK UvKv LiP K‡i wQ‡jb wZwb | c‡i jÛ‡b †divi Av‡M
†`‡Lb †h †K †hb ¯‹z‡ji †evW© Zy‡j †d‡j w`‡q‡Q Ges GLv‡b G‡m ïb‡Z cvb me †e`Lj n‡q wM‡q‡Q
| g‡bi `yt‡L †`‡ki mv‡_I †hvMv‡hvM K‡ib bv | Zuv‡K †Kb †hb gvbwlK †ivMxi gZ g‡b n‡jv |
c‡ii mßv‡n jÛb hvIqvi Rb¨ i‡Póvi †ók‡b Gjvg wU‡KU K‡i 30 wgwbU †Uª‡bi Rb¨ A‡c¶v | me

80

†Uªb GLv‡b _v‡g bv | †Uªb G‡m _vg‡j †ók‡bi `vwqZ¡ cÖvß gvóvi†K jÛ‡bi K_v ej‡Z †Uª‡b DV‡Z ejj
| GLv‡b †ók‡b GKRb gvÎ †jvK | †mB wU‡KU wewµ , wmMb¨vj †`qv †÷kb i¶Yv‡e¶Y I
wbivcËvi `vwqZ¡ cÖvß | me KvR †m GKvB mvgjv‡”Q my›`i fv‡e | 40 wgwb‡Ui g‡a¨ jÛb wf‡±vwiqv
†ók‡b †cŠ‡Q †Mjvg |
wf‡±vwiqv †ókb wekvj GjvKv wb‡q | GLv‡b B›UviwmwU †Uªb ,cvZvj †Uª‡bi wewfbœ jvB‡bi †Uªb e`j
Kivi e¨e¯’v Av‡Q | jÛb kn‡i wUDe †ij mviv jÛ‡bi bx‡P w`‡q Pj‡Q | 6 Uv †Rv‡b mg¯— †bUIqvK©
fvM Kiv | wewfbœ GjvKvq hvevi Rb¨ wewfbœ jvBb Av‡Q | wUDe Gi my`„k¨ g¨v‡c wewfbœ is w`‡q GB
jBb¸‡jv †`Lv‡bv Av‡Q | GZ my›`i g¨vc I MvBW eB ¸‡jv †`‡L †h †KD jÛb kni Ny‡i Ny‡i †`L‡Z
cvi‡e | jÛ‡b evsjv‡`kx‡`i _vKvi Rb¨ evsjv‡`k †m›Uvi Av‡Q | GLv‡b jÛb cÖevmxiv _v‡K I
evsjv‡`k m¤úKx©Z wewfbœ Abyôvb GLv‡b ev G‡`i ZË¡veav‡b Kiv nq | G‡Z weªwUk miKv‡ii Aby‡gv`b
Av‡Q | evsjv‡`k †m›Uv‡ii Kv‡Qi wUDe †ókb bwUswnj †MBU | wf‡±vwiqv †_‡K g¨vc †`‡L bwUswnj
†MBU †ók‡bi Rb¨ iIqvbv njvg | cvZvj †_‡K Dc‡i D‡VB †`Ljvg e¨vsK Ae ¯‹Uj¨vÛ Gi †h †Kvb
GK cvk w`‡q †M‡j evsjv‡`k †m›Uvi cvIqv hv‡e | 2/1 Rb c_Pvix†K wRÁvmv Kijvg ZLb GK †g‡q
ejj GKUz GwM‡q wM‡q cvIqv hv‡e †mB wVKvbv | Zvi eq †d«Û wQj Avwd«Kvb es‡kv™¢yZ †m wei³ †eva
KiwQj †g‡qUv Avgv‡K mvnvh¨ K‡i‡Q †`‡L | hvK RvqMv gZ P‡j Gjvg | GLv‡b me evoxNi GK iKg
A‡bK ¸‡jv evox cvkvcvwk jvMv‡bv | me¸‡jv †`vZjv mv‡_ mv‡_ †em‡g›U ev gvwUi bx‡Pi Ni Av‡Q |
evsjv‡`k †m›Uv‡i evey fvB e‡j GKRb f`ª‡jvK†K †cjvg Dwb GLv‡bi `vwq‡Z¡ | †m›Uv‡ii 3
Zvjvi GKUv N‡i _v‡Kb | weªwUk wmwU‡Rb kxc †c‡q‡Qb | cov‡kvbv Kivi Rb¨ G‡m c‡i bvMwiK‡Z¡i
Rb¨ Av‡e`b K‡i bvMwiKZ¡ †c‡q‡Qb | AvPvi AviiY †ek fvj Ges mvnvh¨ Kivi Rb¨ me mgq cÖ¯—yZ |
†em‡g›U G ivbœvi e¨e¯’v | MÖvDÛ †d¬vi G 3/4 Uv i“g 2 Uv i“‡g 3 Rb K‡i †evW©vi Gi _vKvi e¨e¯’v |
cÖwZ †eW 10 cvDÛ fvov cÖwZ iv‡Zi Rb¨ | Avwg 3 R‡bi i“‡g †Mjvg | †Mó Kg wQj ZvB Avgvi
81

mv‡_ Avi †KD wQj bv | iv‡Zi †ejv Zvi mv‡_ K_v ejjvg ,jÛb kn‡ii Rb¨ cvZvj †i‡ji 7 w`‡bi
wU‡KU wK‡b wb‡Z ej‡jb 4 Uv †Rv‡bi | GB †Rvb¸‡jv‡Z †ekx †ókb | evKx †Rv‡bi †Kvb RvqMvq hw`
†h‡Z B‡”Q K‡i Z‡e AwZwi³ wU‡KU wK‡b wb‡jB n‡jv | GKw`b `yBw`‡bi Rb¨ wbw`©ó Mš—‡e¨ hvIqvi
wU‡KU wK‡b wb‡j mvkªq n‡e ejj | Avwg cieZx© mßv‡n G‡m cÖvq 2 mßv‡ni gZ GLv‡b _vKe ejjvg
| GLv‡b _vKv I cwi‡ek †ek Avš—wiK I fvj jvMj ZvB GLv‡bB _vKvi wm×vš— wb‡q †djjvg |
iv‡Zi †ejv †K Gd wmÕ‡Z wM‡q wWbvi K‡i wbjvg 5 cvDÛ jv‡M | 2 wcm d«vBW wP‡Kb , ‡eK&&W wm‡gi
exwP, 1 c¨v‡KU †d«Â d«vB,GKUv Av‡cj cvB I †KvK GK M-vm,iv‡Z Avi †Zgb †Nviv‡div Kijvg bv |
i“‡g G‡m Nywg‡q †Mjvg,i“g ¸‡jvi GKUv mgm¨v Uq‡jU I †MvmjLvbv i“‡gi mv‡_ bv Avjv`v e¨e¯’v |
evey fvB A‡bK eQi a‡i jÛ‡b Av‡Qb | evsjv‡`k †m›Uvi weªwUk miKv‡iiB GKUv ms¯’vi gZ | GLv‡b
cÖevmx evsjv‡`kxiv Zv‡`i mvwnZ¨ ms¯‹…wZ PP©vi my‡hvM cvq | Giv gv‡S gv‡S Abyôv‡bi Av‡qvRb K‡i
_v‡K | †`k †_‡K wZwb Zvi fvB‡K Bsj¨v†Û cov‡kvbv Kivi Rb¨ wb‡q G‡m‡Qb | fvB iv‡Z KvR K‡i
I w`‡b cov‡kvbv | `y fvB wg‡j ivbœv K‡i iv‡L c‡i wK‡P‡b G‡m Zv †L‡q hvq | wK‡P‡b †`Ljvg GKUv
ivBm KzKv†i fvZ iuvav Av‡Q | Av‡iKUv cvwZ‡j Kwjd¬vIqvi I Mi“i gvsm ivbœv Kiv cvwZj †_‡K
†K‡Ki gZ fvZ GK wcm †K‡U wb‡q mv‡_ gvsm I mâx GK PvgP wb‡q Lv‡”Q c‡i †c-U PvgP ay‡q
†i‡L hv‡”Q | AvenvIqv GZ fvj Ges VvÛv Ggb †h 3/4 w`b GB GKevi ivbœv Kiv Lvevi I‡f‡b Mig
K‡i LvIqv hvq | Ab¨ †Kvb †Mó hw` ivbœv Ki‡Z Pvq Kivi e¨e¯’v Av‡Q | Avwg ivbœvi e`‡j evB‡i
LvIqvi c¶cvwZ | K‡qKw`b AvwQ Ny‡i wd‡i mgq KvUv‡Z PvB | mKvj †ejv 90 †cÝ w`‡q wU‡KU
K‡i evsjv‡`k G¤^vmxi Ae¯’vb †`‡L Gjvg | bwUswnj †MU †_‡K `yB †ókb c‡i †b‡g GKUz †nu‡U
†M‡jB

evsjv‡`‡ki `yZvevm Gi cv‡kB _vBj¨v‡Ûi `yZvevm | GLbI †mB GKB RvqMv‡Z evsjv‡`k

A¨v¤^¨vmx Av‡Q | QywUi w`b ZvB me eÜ | cvZvj †ij †ókb †_‡K ch©UK‡`i Rb¨ ivLv wewfbœ ai‡bi
MvBW eyK I wewfbœ RvqMv †`Lvi eY©bv mn webv g~‡j¨ i¨v‡K ivLv A‡bK eB †_‡K wKQy wKQy wbjvg | GQvov
82

cvZvj †i‡ji g¨vc msMÖn Kijvg GUv †ek Kv‡R jv‡M | ivZ cÖvq 11 Uv ch©š— GB †Uªb P‡j | jÛ‡b
Ae¯’vb Kvjxb Avwg cÖwZiv‡Z AvUUvi wfZi i“‡g wd‡i AvmZvg | KviY †`vKvb cvU cÖvq me G mgq
eÜ n‡q hvq | ZvQvov AvB Avi Gi †evgvi AvZ¼ ZLb jÛb Ry‡o | jÛ‡b ZLb eY©ev`x mgm¨vI †ek
cÖKU wQj | †ccv‡i †`Ljvg cvwK¯—vbx GK †Q‡j Ggbfv‡e †g‡i‡Q †h Zvi †Pnviv ïK‡ii gZ n‡q †M‡Q
gvivi ci Zv‡K GK wUDe †ók‡bi jvB‡bi Dci †d‡j †i‡L P‡j wM‡qwQj nZ¨vKvixiv | wbR©b wUDe
†÷k‡b bv †eov‡bvi Rb¨I ejv Av‡Q | we‡K‡j Awdm †kl nIqvi ci Av‡¯— Av‡¯— AdwcK AvIqvi
ïi“ nq Ges fxo Av‡¯— Av‡¯— Kg‡Z _v‡K †mB mv‡_ A‡bK †ókb eÜI n‡q hvq | iv‡Z G‡m MvBW
eB ¸‡jv c‡o `k©bxq ¯’vb wK wK †`Le wVK K‡i wbjvg | AvMvgx mßvn †_‡K QywU ïi“ n‡e ZLb ‡m
me RvqMvq †Uª‡b K‡i †Nviv hv‡e | ciw`b mKvj †ejv Avevi wf‡±vwiqv †ókb †_‡K Avgvi Mš—e¨
†K‡›Ui w`‡K iIqvbv njvg | c‡ii kwbevi mg¯— gvjcÎ wb‡q evsjv‡`k †m›Uv‡i G‡m nvwRi njvg |
Av‡MB e‡j †i‡LwQjvg ZvB Avgvi Rb¨ i“g †i‡L w`‡qwQj GKUv | Gevi 2/3 Rb †Mó wQj Z‡e Avgvi
i“‡g I‡`i†K †`qwb GUzKz †devi †c‡qwQjvg | wUDe †ókb †_‡K 7 w`‡bi Uªv‡fj cvm wKbjvg GMv‡iv
cvDÛ 90 †cÝ w`‡q, mv‡_ `yBKwc Qwe PvBj | GKUv Qwe wU‡K‡Ui GK cv‡k c-vwóK Gi †ccvi Zy‡j
jvwM‡q w`j | my›`i KvW© †nvÛv‡i GKcv‡k wU‡KU I Ab¨ cv‡k Qwe mn cwiPq c‡Î KvW© w`‡q w`j |
wU‡KU cv K‡i †ók‡b †XvKvi e¨e¯’v | wU‡KU †PKvi Avm‡j | Qwe mn wU‡KU †`Lv‡Z nq ïay |
c-vwó‡Ki †QvU KvW© †nvìviUv jvj is Gi †ek gReyZ, mv‡_ GKUv †QvU nvZ e¨vM, wU‡KU , †Kvg‡ii ‡e‡ë
UvKv cqmv I cvm‡cvU© BZ¨vw` wb‡q jÛb kni Ny‡i †`Lvi Rb¨ Avwg cÖ¯—yZ,mv‡_ me mgq Lvevi Rb¨
wekvj 400 MÖv‡gi K¨vW‡eix wgéevi I †evZ‡j cvwb wb‡q wbZvg | GiciI hw` wKQy †L‡Z B‡”Q KiZ
Z‡e wUDe †ók‡bi †fÛvi †gwk‡b cqmv †d‡j †KvK ev cvwb †bqvi e¨e¯’v Av‡Q | †ekx †L‡Z B‡”Q
Ki‡j Av‡k cv‡ki †K Gd wmi ‡`vKv‡b Xy‡K jv c¨vK wb‡q wbZvg | †K‡›U _vKv Kvjxb †Uk‡Kv bv‡gi
eo wWcvU©‡g›Uvj †óv‡i †hZvg, †mwfs †jvkb †iRi, mvevb k¨v¤úy, †KvK cvwb BZ¨vw` †Kbvi Rb¨ | Gme
83

†`vKvb g‡b nq ga¨weË †jvKR‡bi Rb¨ Ges wRwbm c‡Îi `vg Zyjvbvg~jK fv‡e Kg | †Um‡Kvi wbR¯^
eªv‡Ûi wRwb‡li `vg AviI Kg | Gme †`vKv‡bi cv‡k †QvU †QvU AviI †`vKvb Av‡Q G¸‡jv‡Z `vg GKUz
†ekx n‡jI A‡bK †jvKRb Av‡m ‡KbvKvUvi Rb¨ | KviY eo †`vKv‡b XyK‡j A‡bK mgq P‡j hvq
jvBb a‡i †c Ki‡Z nq BZ¨vw` A‡bK mgm¨v Av‡Q | jÛ‡b wUDe †ókb †_‡K evB‡i ‡ewi‡q G‡jB IB
GjvKvi †`vKvb cvU | GKevi GKUv †`vKv‡b XyKjvg †lLv‡b †`wL †mjmg¨vbiv Kv‡jv Avwg wRÁvmv
Kijvg Avwd«Kvb wKbv ejj K¨vwiweqvb | Avgv‡K ejj fviZxq wKbv Avwg ejjvg evsjv‡`kx | Zvici
wKQy †KbvKvUv Kijvg | UvKv †ei Kivi mgq hLb 200/300 cvDÛ gvwbe¨v‡M †`Lj ZLb ejj In
Zywg ‡Zv †ek abx | cÖ_‡g a‡i wb‡qwQj fviZxqiv †KbvKvUv Ki‡e bv | K_vq K_vq ejj Bwg‡M›UU
†jvKRb Av‡Q e‡j jÛ‡b 8 Uvi ciI GLb †`vKvb cvU †Lvjv _v‡K weªwUkiv 8 Uvi ci †Kvb KvR
Ki‡Z Pvq bv | Giv 8 N›Uv K‡i wWDwU K‡i N›Uv wfwËK †eZb cvq †Zgb Avnvgwi wKQy bv | jÛ‡bi
GKUv wRwbl fvj †j‡MwQj G‡`i †KvqvwjwU K‡›Uªvj, fv‡jv †`vKvb †_‡K wRwbm wKb‡j Zv †ek fvj |
Z‡e dyUcv_ ev m¯—vi †`vKv‡b B`vwbs Kg`vgx M¨vivw›U wenxb wRwbl cÎI cvIqv hvq | jÛ‡bi GKUv
BDwbfvwm©wU‡Z GK †evb GKB mg‡q Ggwdj Kivi Rb¨ G‡mwQ‡jb | wZwb GKv †nv‡ó‡j _v‡Kb ZvB
Avgvi mv‡_ †`Lv Kivi Zuvi Lye B”Qv | ZLb †gvevBj †dv‡bi cÖPjb †Zgb wQj bv K‡qb ey_ †_‡K
†`‡kI K_v ejZvg Ges jÛ‡b K_v ejvi Rb¨ K‡qb ey_ ¸‡jvwQj Ab¨Zg | GKw`b Zv‡K ejjvg wZwb
†hb Zuvi †nv‡ój Gi cv‡ki wUDe †ók‡b _v‡K | mgq hv w`jvg Zv bv †R‡bB | c‡i †`Ljvg RvqMvUv
eû`y‡i Ges bZyb GKUv jvBb G †Uªb e`j K‡i †h‡Z nq Ges me mgq mv‡K©j ev †m›Uªvi jvB‡bi gZ
†Uªb †bB | Dwb Avgvi Rb¨ N›Uv `yB A‡c¶v K‡i P‡j †M‡jb | c‡i `yiZ¡ hLb †R‡b †Mjvg †mfv‡e
mgq w`jvg | Avwg †ókb †_‡K evB‡i G‡m †`wL Dwb `vwo‡q | Avgvi Rb¨ A‡c¶v Ki‡Qb | ejj mgq
Kv‡U bv | ZvB Av‡MB †ei n‡q G‡m‡Qb | Zuvi mv‡_ †n‡U †nv‡ó‡j †Mjvg | bx‡P bv¤^vi jK jvMv‡bv |
`iRv †mUv Ly‡j jwe‡Z Zvici cÖwZ †d¬v‡ii Rb¨ Avjv`v †KvW bv¤^vi , Gici e-‡Ki Rb¨ Avjv`v bv¤^vi
84

| Ae‡k‡l wb‡Ri i“‡gi `iRvi Rb¨ Avjv`v bv¤^vi Av‡Q | Dbvi i“‡g †Mjvg GKUv wms‡Mj †eW, †Uwej
†Pqvi †Uwej jvBU A_©vr cov‡kvbvi cwi‡ek A‡bK eB LvZv G‡jv‡g‡jv c‡o Av‡Q | ivbœv‡Z wZwb cUz
bv | e-‡Ki Rb¨ Kgb ivbœvNi Av‡Q | †mLv‡b †h †KD PvB‡j ivbœv K‡i †L‡Z cv‡i | e-‡K wewfbœ
K¬v‡mi QvÎ QvÎx GKmv‡_ _v‡K | wbR¯^ i“g Av‡Q mevi | ivbœv K‡i AvjyfZ©v fvZ wWgfvRv w`‡q jvÂ
Kijvg | †mLv‡b GK evsMvjx

†Q‡j †g‡qi †`Lv n‡jv | †Q‡jUv KjKvZv †_‡K G‡m‡Q Wv³vix

co‡Q,Kvj‡P †Pnviv gy‡L `yB PviUv `vwo Pzj GKUz j¤^v GKUz A‡MvQvj fve | †g‡qUvi G‡`‡kB Rb¥ I
†e‡o DVv evev gv fviZxq G‡`‡ki bvMwiK Wv³vi †Q‡jUvi mv‡_ †g‡qUvi †cÖg ,‡g‡qUvi AvMÖn AwZwi³
g‡b n‡jv | †Q‡jUvi bvMwiKZ¡I †bB †g‡qUv †Q‡jUvi AwZwi³ hZœ wb‡”Q Z‡e †Q‡jUv †Kb †hb Avgj
w`‡”Q bv | Zv‡`i MjvMwj †ek jvMj †g‡qUv evmv †_‡K wK ‡hb wb‡q G‡m‡Q , `yR‡b wg‡j Lv‡”Q |
wKQy¶Y Mí K‡i Avgiv †ei njvg Avgvi †KbvKvUv wKQy wQj Zv Kijvg ¯’vbxq †¯-‡RbRvi wWcvU©‡g›Uvj
†óvi †_‡K | we‡Kj †ejv Avcv‡K we`vq Rvwb‡q i“‡g wd‡i Gjvg | jÛ‡b _vKvKvwjb evsMvjx weªwUk
GK cwiev‡i †eov‡Z wM‡qwQjvg, ¯^vgx ¯¿x `yR‡bB AvwK©‡U± fvj †eZ‡b PvKzix K‡ib | Zuviv `yR‡bB
†mŠw` Avi‡e PvKzix Ki‡Zb ev”Pv‡`i cov‡kvbvi K_v †f‡e jÛ‡b PvKzix wb‡q ¯’vqxfv‡e _vK‡Z G‡m‡Qb |
G‡`‡ki bvMwiK ,my›`i GKZvjv evs‡jv UvBc evox | AwfRvZ GjvKvq †Q‡j †g‡q `yR‡bB ¯‹z‡j c‡o |
fvBUv †evb‡K mn¨ Ki‡Z cv‡i bv | †Q‡j BswjR Lvevi Qvov Ab¨ wKQy Lvqbv | †g‡q evev gv‡qi
cQ‡›`i †h †Kvb Lvevi Lv‡e I †ek fvj | †Q‡jUv eo Ges †ev‡bi mv‡_ K_vI e‡j bv | Zvi Rb¨
GKUv Bs‡iR b¨vbx †i‡L‡Q †m G‡m Zv‡K Lvevi ivbœv K‡i †`q Ges Ab¨vb¨ wRwbl †`Lv †kvbv K‡i
†h‡nZy evev gv `yR‡bB fvj Avq K‡i I AwfRvZ GjvKvq _v‡K ev”Pv‡`i†K †Zgb †Kvb eKvewK KivI
hvq bv ,G‡Z ev”Pviv hw` cywjk †K Rvwb‡q †`q Z‡e ev”Pv‡K miKv‡ii `vwq‡Z¡ wb‡q hv‡e | A_P GUv
hw` Bó jÛ‡bi †Kvb Mixe cwiev‡ii †Q‡j n‡Zv Z‡e G AvPiY n‡Zv bv | eva¨ n‡q evev gv †g‡b
wb‡q‡Q | Avgiv mevB wg‡j cvwK¯—vbx †ióz‡i›U G †Mjvg | cÖvq 1 wK‡jvi KvQvKvwQ `yi‡Z¡ Mvox cvwK©s
85

Ki‡Z n‡jv | †n‡U Gjvg †mLv‡b Mí ¸Re K‡i bvb,Kveve I Ab¨vb¨ Lvevi †Ljvg cÖPÛ `vg Lvev‡ii |
`yRb‡KB †`Ljvg †Zgb myLx bv | A‡bK A_© DcvR©b Ki‡Q A_P g‡b kvwš— †bB | me †c‡qI †hb
wKQyi Afve i‡q †M‡Q | evsjv‡`k †m›Uv‡i †ek K‡qKUv mvs¯‹…wZgbv cwiev‡ii mv‡_ †`Lv n‡jv | cÖvq
me‡¶‡Î gwnjviv PUc‡U ¯^vgx PzcPvc, evZ©vevn‡Ki gZ †cQ‡b †cQ‡b P‡j, c‡i Rvbjvg †h †g‡qiv
¯^vgx‡K †`k †_‡K we‡q K‡i G‡b‡Q | GLb I bvMwiKZ¡ cvqwb Zviv ZvB ¯¿xiv ev‡M †i‡L‡Q Zv‡`i
`wi`ª †`k Avi AZ¨waK `wi`ª gvbyl Gi †ekx Avi wKB ev Avkv Ki‡Z cv‡i | evsjv‡`k †m›Uv‡i cÖvq
`ymßv‡ni gZ _vKe Rvwb‡q w`jvg GB `yB mßvn Ae¯’vb Kvjxb Lye fvj fv‡e Avgvi mgq †K‡UwQj |
†evW©vi †Zgb wQj bv | i“‡g Avwg GKvB wQjvg | mvivUvw`b evB‡i _vKZvg,wUD‡e K‡i mviv jÛ‡bi
me †ók‡bi Av‡kcv‡k †`Lv n‡q wM‡qwQj | cÖwZw`b GKUv Uv‡M©U ‡mU K‡i †ei nZvg Zvici mÜvq
me †`‡L †kl K‡i i“‡g †div | wUD‡ei 7 w`‡bi 4 Uv †Rv‡bi wU‡KU/cvk †Kbv Av‡Q | cvZv‡j †b‡g
KvW© cv Ki‡jB †ókb | †Uª‡b D‡V †h †Kvb †ók‡b †b‡g hvB | cvZvj dy‡o D‡o Av‡m cv‡ki GjvKv
†`‡L Avevi cvZv‡j Wye †`B | w`b¸‡jv fvjB †K†UwQj | Bsj¨v‡Ûi ivYxi cÖvmv` evwK©snvg c¨v‡jm
†`Lvi mL | GK mgq Giv Avgv‡`i †`k kvmb KiZ | K_vq e‡j weªwUk mvgªv‡R¨ ZLb bvwK KL‡bv
m~h© A¯— †hZ bv | GLb wVK Zvi Dëv MZ Kw`b AvKvk †gNjv _vKvq jÛ‡b m~‡h©i †PnvivB †`Lv
hvqwb | wf‡±vwiqv †g‡Uªv †ókb †_‡K †ei n‡q wKQy `yi †nu‡U †M‡jB evwK©s nvg c¨v‡jm GjvKv , weªwUk
¯’vc‡Z¨i my`„k¨ cÖvmv` | A‡bK ch©UK Avgvi gZ weªwUk ivYxi cÖvmv` †`L‡Z G‡m‡Q | wekvj †jvnvi
†MU gv‡S Zv‡`i wPý †mvbvjx is Kiv | cÖvmv‡` cÖnix cwieZ©‡bi Rb¨ GKUv c¨v‡iW nq, GUv †ek
AvKl©Yxq | K¨v‡givi wK¬K wK¬K Pj‡QB | my›`i my›`i óvPzi cv‡k †Lvjv‡gjv RvqMv gvby‡li fxo, A‡bK
w`‡bi mL cyib n‡jv | †ek wKQy¶Y Av‡k cv‡ki GjvKvq †Nviv‡div K‡i Qwe Zyjjvg | GB cªvmv‡`
emevm iZ mgªvU/mgªvÁxiv †mB fviZ kvmb K‡i‡Q | `yBkZ ermi | fve‡Z AevK jv‡M | Gici
weM‡eb,weªwUk cvj©v‡g›U I 10 bs WvBwbs óªxU Gi Kv‡Q †eov‡bvi cwiKíbv Kijvg | weM‡eb I cvj©v‡g›U
86

fe‡bi Kv‡Q G‡m †mB †QvU ‡ejvq †kvbv NwoUvi w`‡K ZvwK‡q _vKjvg | Avwg GKv ZvB Qwe †Zvjvi
†jvK cvw”Qjvg bv | nVvr K‡i GK Rvcvbx f`ª‡jvK nvwmgy‡L G‡m Zuvi ‡QvÆ wfwWI K¨v‡givUv w`‡q
Avgv‡K Qwe Zy‡j w`‡Z ej‡jb | Avwg Zy‡j w`jvg ,wewbg‡q wZwbI Avgv‡K Avgvi wg‡bvëv K¨v‡giv†Z
Qwe Zy‡j w`‡jb | K_v n‡jv f`ª†jv‡Ki mv‡_ | Avgv‡K Zuvi KvW© w`‡jb | wZwb Rvcv‡bi GK
wek¦we`¨vj‡qi Aa¨vcK | †ek eq¯‹ Z‡e eySv hvq bv | Zuvi ¯¿x cÖqvZ ZvB GKvB G‡m‡Qb Bsj¨vÛ
md‡i | jÛ‡b eû PvBwbR I RvcvbxR ch©UK Av‡m g‡b nq Pxbv‡`i‡K cwðgv Rxe‡bi †jvf †`Lv‡bvi
Rb¨ mn‡R wfmv w`‡q †`q | Avgv‡`i †`‡ki †jvKRb †Zgb †bB | jÛ‡b _vKvKvjxb †Ugm&& b`xi Dci
†mB weL¨vZ weªR †`Ljvg RvnvR Gi bx‡P w`‡q hvIqvi mgq weªRUvi `yB cvk¦© m‡i hvq Ges RvnvR P‡j
†M‡j Avevi Av‡Mi gZ iv¯—v n‡q hvq I Mvox PjvPj K‡i | GLb Aek¨ Gi bxP w`‡q †Zgb RvnvR
P‡j bv | GKUv RvnvR †Ugm b`xi Dci wgDwRqvg wn‡m‡e ivLv Av‡Q | wØZxq wek¦ hy‡×i RvnvR , Gi
cv†kB UvIqvi Ae jÛb bv‡g GKUv cÖvmv` | GLv‡b wU‡KU K‡i †fZ‡i †h‡Z nq | Av‡MKvi w`‡bi
e›`x‡`i wbh©vZ‡bi Rb¨ GUv KzL¨vZ wQj | GKmgq mvaviY RbZv GLv‡b Avm‡Z fq †cZ | GLb
B›Uvi†b‡U Gme RvqMvi Z_¨ my›`i fv‡e Dc¯’vcb Kiv Av‡Q ZvQvov wewfbœ MvBW eB‡Z G¸‡jvi D‡j-L
Av‡Q | cÖwZw`b †h †Kvb GKUv RvqMvq hvIqvi c-vb K‡i g¨vc †`‡L †mLv‡b P‡j †hZvg | wU‡KU †Zv
‡Kvb mgm¨vB bv | 7 w`‡bi Uªv‡fj cvk Av‡Q mv‡_ | Bó jÛb evsjv‡`kx‡`i Av¯—vbv | wVK Kijvg
GKw`b †mLv‡b wM‡q Zv‡`i Ae¯’v †`‡L Avme | cvZvj †i‡j K‡i wVKB nvwRi n‡q †Mjvg Bó jÛ‡b
| G ‡hb GKUv evsjv‡`k, jÛ‡bi Ab¨vb¨ RvqMv †hgb i¶Yv‡e¶Y Kiv nq G RvqMvUv g‡b n‡jv Zvi
D‡ëv, dyUcv‡Z MZ© cvwb R‡g Av‡Q , gqjv hv cÖ_g we‡k¦i †`k Bsj¨v†Û Av‡Q fvevB hvq bv | Z‡e
Gme GjvKvq evsjv‡`kx ev BwÛqvb †nv‡Uj ¸‡jv †ek weL¨vZ | GLv‡b we‡`kxiv Zv‡`i ¯^v` cwieZ©‡bi
Rb¨ Av‡m | jÛ‡b Avgvi †Zgb AvZ¥xq ¯^Rb ZLb wQj bv | ZvB Ny‡i Ny‡i gvby‡li Rxeb hvÎv †`LvB
wVK Kijvg | 2/3 Uv evsjv‡`kx‡`i †`vKv‡b †Mjvg, mevB cÖvq wm‡jwU ,wm‡jwU fvlvq K_v e‡j evsjv
87

ey‡S Bs‡iRx‡Z DËi †`q Avwg bb wm‡jwU

e‡j | †`‡L KóB jvMj mvaviY †QvU †`vKvb, cwi‡ek

†Zgb my›`i bv | †eu‡P Av‡Q cÖev‡m | A_P †`‡k Giv jÛbx bv Rvwb KZ Avb›` K‡i | †nvqvBU P¨v‡cj
I Ab¨vb¨ evsMvjx GjvKvq 4/5 Uv †ók‡b wM‡q Dc‡i D‡V Av‡kcv‡ki GjvKv †`‡L Avevi wd‡i Gjvg
i“‡g | wØZxqevi Avi hvIqvi cÖ‡qvRb †eva Kwiwb | evsjv‡`k †m›Uv†i nVvr 2 wU †Q‡ji mv‡_ †`Lv
n‡jv bvg wRÁvmv Kivq Bs‡iRx‡Z Zvi bvg ejj | evsjv ej‡Z j¾v cvq Kvib GLv‡b Rb¥ I †e‡o
DVv ZvB wm‡jwU fvlvq ¯^v”Q›` †eva K‡i bv | jÛ‡b _vKv Kvjxb wcKvWjx mvK©vm GjvKvq †Mjvg |
GLv‡b †g‡Uªv †ókb eû bx‡P | G‡·‡jU‡i 2/3 evi K‡i bx‡P bvg‡Z nq | GLvb †_‡K †Uªb ¸‡jv
†Ugm b`xi bx‡P w`‡q hvq | c-vU dg© Av‡bK bx‡P | K…wÎg fv‡e evZvm mieivn Kiv nq GBme †ók‡b
| †ók‡bi evB‡i my›`i gywZ© I †dvqviv ch©UK I RbMb e‡m Mí Ki‡Q | Av‡kcv‡k A‡bK evi I
wWm‡Kv Av‡Q | †mLv‡b hvIqvi †Kvb B”Qv †bB | Ny‡i wd‡i P‡j Gjvg | n¨viWm wWcvU©†g›Uvj †óv‡ii
bvg ky‡bwQjvg , Bû`x‡`i †PBb †óvi, jÛ‡b G‡m ZvB †mUv Ny‡i †`L‡Z B‡”Q Kij | †hB K_v †mB KvR
iIqvbv njvg | †ek my›`i wWcvU©‡g›Uvj †óvi UªvwWkbvj ¯’vcbv me wKQy‡ZB n¨viWm&& Gi Qvc | †óv‡i
XyKjvg _‡i _‡i wewfbœ eª¨v‡Ûi myMwÜ mvRv‡bv Av‡Q | †h †KD B‡”Q Ki‡j †¯úÖ K‡i MÜ †`‡L wb‡Z
cv‡i | kZ kZ iK‡gi †¯úÖ K‡i myMÜx‡Z †Mvmj K‡i †ewi‡q Avm‡Z cv‡i | G¸‡jv n‡jv †Uóvi †KvbUv
cQ›` n‡j Z‡eB `vg cywl‡q wK‡b wb‡Z nq | n¨viWm&& G evB‡ii †P‡q †h †Kvb wRwb‡li `vg 5/10 ¸b
†ekx | Ny‡i Ny‡i wewfbœ Ask †`LwQjvg †k‡l †divi c‡_ GKUv †KK wKbjvg | my›`i fv‡e c-vwóK Gi †gvoK
RvZ GKUv mxj jvMv‡bv Av‡Q n¨viWm&& Gi †`L‡ZB AwfRvZ jv‡M | GQvov Kvco †Pvco ev Ab¨ †Kvb wKQy †Kbvi
K_v wPš—vI Kiv hvq bv | mL wQj †`‡L Gjvg | Avgv‡`i †`‡k ZLb gvK©m GÛ †¯úbmi Gi Kvco
†Pvc‡oi †ek mybvg wQj | jÛ‡b ZvB gvK©m GÛ ‡¯úÝi Gi †`vKv†b †Mjvg | wZb Zvjv wWcvU©‡g›Uvj
†÷vi | ev”Pv‡`i, gwnjv‡`i I cyi“‡li Rb¨ Avjv`v Avjv`v †mKkb, my¨U †`Ljvg ‡ek my›`i wK¬qvwis
†mj PjwQj | GKUv my¨U 50 †_‡K 150 cvDÛ GQvovI UªvDRvi kvU© BZ¨vw` mewKQyB Kg `v‡g wewµ
88

nw”Qj | Avwg GK †mU †gvRv wKbjvg | 3 †Rvov †ek Avivg`vqK | wm GÛ G bv‡giI Ggwb GKwU
wWcvU©‡g›Uvj †óvi Av‡Q | GLv‡bI Kvco †Pvco cvIqv hvq | †QvU LvU 2/1 Uv wRwbl wKbjvg |
Avgv‡`i †`‡k RvgvKvco A‡bK m¯—v | ZviciI jÛb †_‡K †Kbv KvwU Kiv GB hv | Avgv‡`i †`‡ki
†jvKRb‡K †`Ljvg ‡eov‡Z G‡m Gme †`vKvb †_‡K my¨U kvU© BZ¨vw` wKb‡Q | jÛ‡b mvb‡W gv‡K©U e†j
GKUv evRvi e‡m | ‡jvKRb evmvq evbv‡bv Lvevi `vevi ,nv‡Zi Kv†Ri wRwbl cÎ GLv‡b G‡b wewµ
K‡i evmvi M¨v‡i‡R ev †Kvb †Lvjv RvqMvq QvZvi bx‡P A_ev †h †Kvb ai‡bi †U‡¤úvivwi Zveyi e¨e¯’v
K‡i ckiv mvwR‡q e‡m | eû †jvKRb GLv‡b †KbvKvUv Ki‡Z Av‡m | 99 ‡cÝ w`‡q Avwg K‡qKUv
Qwei †d«g wK‡b wQjvg GLvb †_‡K | ch©UK‡`i Rb¨ Av‡iKUv fvj e¨e¯’v GLv‡b †`Ljvg wewe ev †eW
GÛ †eªKdvó | 10 cvDÛ †_‡K ïi“ K‡i 30/40 cvDÛ ch©š— fvov DV‡Z cv‡i | †jvKRb wb‡Ri evmvi
Ae¨eüZ i“gUv GK iv‡Zi Rb¨ ch©UK‡`i Kv‡Q fvov †`q | mv‡_ mKv‡ji bv¯—vI evwb‡q LvIqvq | †h
†KD jÛ‡b G‡m †nv‡U‡j bv †_‡K cvwievwiK AvwZ‡_qZvq mgq KvUv‡Z cv‡i ¯^í Li‡Pi wewbg‡q |
A‡bK RvqMvq G iKg nv‡Z wjLv wKsev evbv‡bv †ev‡W© GB K_v wjLv Av‡Q †`Lv hvq | †m‡Þ¤^i -A‡±vei
gv‡m jÛ‡bi kxZ †Zgb Zxeª bv | e„wóI n‡Zv gv‡S gv‡S, evZvm †ek VvÛv ZvcgvÎv 7-9 wWMÖx †mw›U‡MÖW
Avgv‡`i †`‡ki Zyjbvq †ek VvÛv ZvB R¨v‡KU c‡iB _vK‡Z n‡Zv | jÛ‡bi Av‡iKUv mgm¨v n‡jv
UªvwdKR¨vg †m›Uªvj jÛb †_‡K wn_‡iv Gqvi †cvU© †h‡Z †Uw·‡Z K‡i cÖvq 2 †_‡K AvovB N›Uv †j‡M
hvq R¨v‡gi Kvi‡b A_P cvZvj †i‡j †Uªb †PBÄ K‡i wn_‡ivi 4 Uv Uvwg©bv‡ji g‡a¨ †h †Kvb Uv‡Z †h‡Z
40 wgwb‡Ui gZ mgq jv‡M Ges ågYI †ek Avivg`vqK | cvZvj †i‡ji ewM¸‡jv †ek my›`i emvi Rb¨
wmU Av‡Q `vwo‡q _vKvi Rb¨ nvZj I a†i ivLvi

mv‡cvU© †`qv Av‡Q | †ók‡b †Uªb Avm‡j `yg K‡i

`iRv Ly‡j hvq | cÖ_‡g †jvKRb bv‡g Zvici D‡V †iKW© Kiv Iqvwb©s ev‡R †h `iRv †_‡K `y‡i _vKzb
`iRv eÜ n‡e | Gici `yg K‡i `iRv eÜ n‡q hvq | †Uª‡b cieZx© †ók‡bi K_v †NvlYv K‡i | GQvov
ewM‡Z †Uªb jvBb I †ókb Gi g¨vc Av‡Q | †Kvb †ók‡b Ab¨ jvB‡bi †Uªb cvIqv hv‡e ZvI is Gi
89

gva¨‡g †evSv‡bv Av‡Q | †m›Uªvj, mv‡K©j, wcKv‡Wjx, n¨vgvi ¯§x_ GÛ wmwU BZ¨vw` Av‡iv A‡bK jvBb
Kvjvi †evW© Gi gva¨‡g †evSv‡bv Av‡Q | †h †KD Zv eyS‡Z cvi‡e GZ mnR | jÛ‡b _vKvKv‡j
¯‹Uj¨vÛ BqvW© Gi Kg©`¶Zv †`Lvi my‡hvM n‡qwQj | G‡`‡k UvKv A‡bK `vgx | gvbyl Kg ZvB AvaywbK
me hš¿cvwZ w`‡q gvby‡li Afve cyiY K‡i | wbR¯^ †hvMv‡hvM e¨e¯’v G‡`i A‡bK DbœZ Ges ¸i“Z¡ c~Y©
RvqMv ¸‡jv‡Z G‡`i †jvKRb IqvwKUwK †mU wb‡q wWDwU †`q | †h †Kvb NUbv NUvi mv‡_ mv‡_ me
G‡R›U Rvb‡Z cv‡i | Giv †ek `¶ Ges Zv‡`i †ckvMZ Ávb A‡bK DuPz gv‡bi | †Kvb iKg e¨Z¨q bv
NwU‡q wb‡g‡l Giv †h †Kvb †QvULvU NUbvi mgvavb K‡i w`‡Z cv‡i | jÛ‡bi w`b ¸‡jv †kl n‡q
AvmwQj AvwgI †gvUvgywU †Nviv‡div K‡i †ek Z…ß LvIqv `vIqv , †eov‡bv _vKv me wKQyB †ek my›`i
fv‡eB nw”Qj | h_v mg‡q we`v‡qi cvjv gvjcÎ wb‡q cvZvj †i‡j wn‡_ªv Gqvi‡cvU P‡j Gjvg |
Uvwg©bvj Pvi †_‡K wegvb Gi d¬vBU Dovj †`q | †PK Bb Kijvg, ‡Zgb †Kvb mgm¨v n‡jv bv | Z‡e
e¨vMUv Zviv cy‡ivcywi Ly‡j †PK Kij | h_vixwZ me KvRKg© †kl K‡i A‡c¶vi cvjv wegv‡b D‡V g‡b
n‡jv †`‡k G‡m c‡owQ | ÒAvKv‡k kvwš—i bxoÓ mwZ¨B †ek fvj jvMj | Avjnvg`ywjj-vn we‡jZ †`‡L
N‡ii †Q‡j wbivc‡` N‡i wd‡i G‡m‡Q |
¯§„wZ‡Z isMxb n‡q _vKj jÛ‡bi K‡qKUv w`b |

90

91

92

93

Av‡gwiKvi wbDBqK© kn‡i

94

evsjv‡`kx A‡bK gvby‡li Kv‡Q Av‡gwiKv‡K ¯^‡cœi †`k g‡b nq | cÖvPz‡h©i AvKl©Y Avgv‡`i
mevB‡K †mLv‡b Uv‡b | PvKwP‡K¨i †cQ‡b †h wK kªg Av‡Q Zv wbR †Pv‡L bv †`L‡j KL‡bv ‡evSv hvq
bv | gvbyl h‡š¿i gZ KvR Ki‡Q | hv cv‡”Q Zv †_‡K U¨v· , wcªwgqvg BZ¨vw` KvUvi ci mvgvb¨B _vK‡Q
Av‡gwiKvi gvbyl †h Lye myLx GUv wVK bv | ZeyI †Zv Zviv Av‡gwiKvb | GK Wjvi Avgv‡`i Kv‡Q
mËi UvKv | Am¤¢g cwikª‡gi Rxeb hvcb K‡i cÖevmxiv | Z‡e Kv‡Ri my‡hvM _vKvq mevB wKQy bv wKQy
KvR cvq †eKvi _v‡K bv ZvB GKevi †M‡j †KD Avi †`‡ki †eKvi‡Z¡i K_v wPš—v K‡i wd‡i Av‡m bv |
Rxeb hvÎv †ek mvRv‡bv Z‡e dy‡jI †cvKv _v‡K ZvB GLv‡bI †h Rxeb GK`g wb‡f©Rvj Zv wKš‘ bv |
wbivcËv nxbZv , welv` †h ‡Kvb mgq Avm‡Z cv‡i , Zvi Dci Kv‡jv Pvgovi Gkxq `yi †_‡KB †Pbv
hvq | wbDBqK© kn‡i Aek¨ GB ai‡Yi mgm¨v †bB | †gvUvgywU Bwb‡MÖ›U w`‡q fiv GB kni Z‡e †k¦ZvsM
cÖavb A‡bK kn‡i GL‡bv Kv‡jv ev we‡`kxiv AevwÂZ | gy‡L e‡j bv fv‡e eySv hvq |
A‡bK mvaviY gvbyl Av‡gwiKvq G‡m msMÖvg K‡i AvR cÖwZwôZ | Avevi A‡b‡K Rxeb msMÖv‡g
†Kvb iKg wU‡K Av‡Q | GUvB Rxeb| c„w_exi me †`‡kB ZvB, R¨vKkb nvBU n‡jv evsjv‡`kx‡`i Av¯—vbv |
fvB‡qi evmv Gi Kv‡QB KzBÝ G | wbDBqK© G 5 Uv e‡iv ev †Rjv GjvKv Av‡Q, KzBÝ Zv‡`i GKUv |
g¨vbnvUvb , eª“Kwjb, eª“b· G¸‡jv wfbœ e‡iv| †QvU fvB Avgv‡K eª“b· †_‡K `y‡i _vK‡Z ejj | Avi ejj
evKx RvqMv ¸‡jv‡Z †gvUvgywU wbivc‡` Nyi‡Z cvwi | eª“b¯‹ Kv‡jv‡`i GjvKv ,m¯—v GjvKv wKš‘ Gi
wbivcËv e¨e¯’v †ekx fvj bv , bv hvIqv DËg ZvB 15 w`b wbD BqK© Ae¯’vb Kvjxb ‡mLv‡b hvBwb KL‡bv
| Av‡gwiKvi 51 Uv †óU Ny‡i †`Lv GK Rxe‡b m¤¢e wKbv Rvwb bv Z‡e 40 fvM Av‡gwiKvb Zv‡`i Rxe‡b
wb‡Ri GjvKv †Q‡o evB‡i KLbI hvqwb | Avwg Z…Zxq we‡k¦i bvMwiK n‡q cÖ_g we‡k¦i †`k Av‡gwiKv‡Z
†eov‡bvi Rb¨ Avm‡Z †c‡i nvRvi ‡kvKwiqv Gi wKQyUv K…wZZ¡ †QvU fvB Gi KviY †m Avgv‡K †eov‡bvi
`vIqvZ w`‡q‡Q I ¯úÝi bv Ki‡j GLv‡b Avmv n‡Zv bv| †mB Abyhvqx Avwe`Rvb G Ae¯’vbKvjxb cÖ¯—ywZ
wbjvg Av‡gwiKvi D‡Ï‡k¨ hvÎv Kivi | Avj-vni A‡kl ing‡Z
95

Ae‡k‡l 14 †m‡Þ¤^i 2005 hvÎv Kijvg Av‡gwiKvi wbDBqK© Gi D‡Ï‡k¨ | †m‡Þ¤^i Gi 4/5 ZvwiL
mvZ¸i“ Uªv‡fjm G wM‡q wU‡KU K‡i Gjvg | me wgwj‡q 5,50,000.00 wmGdG jvMj cÖvq 1000
Wjvi | Avwe`Rvb Uz Kvmve-vsKv †mLvb †_‡K wbDBqK© Rb Gd †K‡bwW wegvb e›`i Ges †diZ |
†divi c‡_ Kvmve-vsKv‡Z 1 w`b †nv‡Uj mn _vKvi e¨e¯’v | 13 ZvwiL ivZ 1-25 G d¬vBU A_©vr 14
ZvwiL Avgvi ivZ 9 Uvi ci Gqvi‡cv‡U© Gjvg | †PK B‡bi Rb¨ Av‡iv 2 N›Uv | Avwg GKv `vwo‡q
_vKjvg Avwe`Rvb Gqvi†cv‡U© emvi e¨e¯’v †bB | ivZ `kUv cuwPk Gi w`‡K †PK Bb Kijvg | Zvici
Uvwg©bv‡ji wfZi †Mjvg | I‡qwUs Gwiqv‡Z cÖvq 12-40 ch©š— e‡m wQjvg| PzcPvc kvš— GKv GKv bZyb
GKUv gnv‡`‡k cÖ_g cv ivLvi AwfÁZvi Rb¨ hvw”Q | Avj-vn †mŠfvM¨ w`‡q‡Qb | †c-‡b Kwi‡Wv‡ii cv‡k
wmU | GKcv‡k wZbUv K‡i wmU | Avgiv 3 wm‡U 2 Rb e‡mwQ GKUv Lvwj | i‡qj Gqvi giK| †c-b
†UKAd Gi ci Rym w`j cÖ_‡g Zvici iv‡Zi Lvevi , wWg gvg©‡jW ,Avjy †m× , †eªW BZ¨vw` | Lvivc
jv‡Mwb | 4 N›Uv 10 wgwbU d¬vBU ‡k‡l Kvmve-vsKv Gqv‡cv‡U© Gjvg | G‡`i mgq mKvj 6 Uv | †c-b
†_‡K †b‡g ev‡m K‡i Uvwg©bvj I UªvbwRU jvDÄ G Gjvg | mKv‡ji dh‡ii bvgvR cojvg | bvgv‡Ri
Rb¨ Avjv`v RvqMv Av‡Q Gqvi‡cv‡U© | 9 Uvi ci ‡PK Bb n†e | †Zgb †Kvb KvR †bB †Kv_vI hvIqvi
I †bB wWDwU wd« mc¸‡jvi mvg‡b e‡m e‡m mgq KvUvjvg | cÖ_‡g Ny‡i †`Ljvg | wKb‡Z B†”Q Kij
bv | 10 Uvi w`K †evwW©s KvW© wbjvg Zvici †evwW©s Gwiqv‡Z †Mjvg | n¨vÛ jv‡MR me †PK Kij ,
‡iRi 3 Uv †i‡L w`j †bqvi wbqg †bB | †c-bUv my›`i †evwqs 707 bZyb | Avwg fvj wmU †cjvg cv Qwo‡q
emjvg | cv‡ki wm‡Ui hvÎxi bvg ‡gvnv¤§` gi‡°vi Awaevmx | GLb BD Gm wmwU‡Rb , ‡d¬vwiWv‡Z
e¨emv K‡i | 11-30 G †c-b †UK Ad Kij Gici AvUjvw›UK gnvmvMi| KzjwKbviv Qvov 7 N›Uv d¬vBU
| GKgvÎ Avj-vnB GB Ae¯’vq †ndvRZ K‡ib | Uvbv Rvwb© †ek K÷ | 2 evi Lvevi w`j | wWbvi wQj
gvsk Aí fvZ,‡fwR‡Uej,¯úªvBU I Rym,fvj fv‡eB †Ljvg | wbDBqK© mgq weKvj 3 Uvq Rb Gd
96

†K‡bwW wegvb e›`‡i †c-b j¨vÛ Kij | Avjnvg`ywj-vn | wekvj GKUv gnv‡`k G Avj-vn wb‡q G‡jb |
cÖ_‡g Bwg‡MÖkb | 3 bs †MU G

†Mjvg jvB‡b 10/12 wgwbU `uvov‡bvi ci Bwg‡MÖkb Awdmvi Gi mvg‡b Gjvg , ‡¯úwbk es‡kv™¢yZ e‡j g‡b
n‡jv cvm‡cvU© w`jvg mv‡_ AvB-94, AeZiY KvW© I BD Gb AvBwW †`Lvjvg | ejj †Kv_vq G‡mwQ,
ejjvg fvB‡K †`L‡Z | Wvb I evg nv‡Zi Avs¸‡ji Qvc wbj K¨v‡givi w`K ZvKv‡Z n‡jv | wRÁvmv
Kij KZw`b _vKe ? ejjvg †m‡Þ¤^‡ii 28 ZvwiL ch©š— | BD Gb G †Kv_vq AvwQ ejv‡Z ejjvg
Avwe`Rvb AvBfwi‡Kvó G | 6 gv‡mi wfmvi mxj †g‡i w`j | Avjnvg`ywjj-vn | Lye mn‡R cvi njvg |
Gici bvw_s Uz wWKjvi jvBb w`‡q †ei n‡q †Mjvg | c‡_ †h‡Z BD Gb AvBwW I wfmv †`Lvjvg |
I‡qwUs Gwiqv‡Z Avmvi Av‡M jv‡MR Kv‡jKkb Kijvg | I‡qwUs Gwiqv †_‡K wmwU g¨vc¸‡jv wbjvg wd«
| Zvici 1 N›Uvi †ekx A‡c¶v | e‡mwQjvg †jvnvi †e‡Â,Gwm Av‡Q Kv‡RB †Kvb mgm¨v †bB | nVvr
K‡i 4-20 Gi w`‡K †`wL beve Pv”Pz e‡j †`Š‡o G‡jv | I‡K Av`i K‡i †Kv‡j wbjvg I Lye Lykx |
evB‡i Gjvg | †QvUfvB cÖ_‡g Ly‡R cvqwb ZvB Mvox cvwK©s G †i‡L‡Q 3 Wjvi w`‡q| Uªwj wb‡ZI 3
Wjvi jv‡M ZvB †bBwb | †QvU fvB Mvox Pvjvw”Qj my›`i Mvox 20/30 wgwbU WªvBf K‡i Ii evmvq
Avmjvg | GcvU©‡g›UUv †ek my›`i | jyev, wWg,gyiMx ivbœv, d«vB Pc †cvjvD, ivkvb mvjv` K‡i‡Q | fvjB
jvMj | iv‡Z Avi †Kv_vI hvBwb N‡i e‡m mgq KvUvjvg | GKUz Mig AvenvIqv Gqvi KwÛkb †bB |
d¨vb G KvR n‡”Q bv | I‡`i wjwfs i“‡g _vKvi e¨e¯’v †Zgb mgm¨v †bB | ivZ 1 Uvi w`‡K Nyg
w`jvg | mKv‡j Nyg †_‡K D‡V wmwiqvj w`‡q bv¯—v †Ljvg Zvici ev”Pv‡`i†K ¯‹z‡j w`‡q Gjvg | me
wewfbœ RvwZi †jvKRb | Kv‡RB RvwZMZ ev eY©MZ †Kvb mgm¨v †bB | Gwkqv j¨vwUb Av‡gwiKv, Pxb
BD‡ivc me †`‡ki †jvKR‡bi ev”Pv GLv‡b Av‡Q | gv ev evev mv‡_ wb‡q Avm‡Q | wUPviiv †fZ‡i wb‡q
hv‡”Q ev”Pv‡`i | `y‡M©i gZ ¯‹zj,QvÎiv Qvov †KD †fZ‡i †h‡Z cv‡i bv | e„wó wQj QvZv wb‡q Nyijvg
97

wKQy¶Y 9 Uvq †dir Gjvg evmvq 10 Uvq Av‡k cv‡ki 2/3 wKtwgt GjvKvi wewfbœ †`vKvb cv‡U Nyijvg
| 1 Uvi w`‡K evmvq G‡m Nyg w`jvg | iv‡Z †QvU fvB AvBmwµg wKb‡Z †Mj mevB wg‡j | iv‡Z Mí
Kijvg | ciw`b ïµevi bv¯—v K‡i ev”P‡`i ¯‹z‡j w`‡q 10 Uvi w`‡K †ei njvg | AvR eû`yi †nu‡U
Uv‡M©U †Rwm †cwb BZ¨vw` wWcvU©‡g›Uvj †óv‡i

†Mjvg | GLv‡b mewKQyi `vg †ekx Z‡e †KvqvwjwU †cÖvWv±| cÖvq 2/3 N›Uv nvUjvg 5/6 Uv †QvU eo
†óv‡i XyKjvg Z‡e †Zgb †Kvb wRwbl wKwb bvB | Ry¤§vi bvgvR co‡Z †Mjvg 1 Uvi w`‡K | Ò KzBÝ Ó Gi
evsMvjx gmwR‡` | 2 Uvi g‡a¨ bvgvR †kl n‡jv | wgjv` cojvg ZeviK evmvq wb‡q Gjvg | wmsMviv
I jvÇy | `ycy‡i †L‡q Nyg w`jvg | iv‡Z Ggwb nuvUjvg `yB fvB jyw½ I †MwÄ c‡o | GLvbKvi
e¨emvi cÖm‡c± m¤^‡× A‡bK K_v n‡jv | wek¦vmx †jvKR†bi Afve Gi Kvi‡Y †QvUfvB‡qi Av‡iv DbœwZ
n‡”Q bv eySjvg | Avm‡j mv‡cvU© Kivi gZ †KD †bB I‡K | Avgv‡K Avwg©‡Z †_‡K †h‡Z ejj | `ycyi
†ejv wbDBqK© g¨vb nvU‡bi Kv‡Q b`xi cv‡o †Mjvg | †mLv†b jv Zvici Qwe Zyjjvg wKQy | Gici
2/3 Uv wWcvU©‡g›Uvj †óvi G †Mjvg | KbI‡q, weMevB I Ab¨ Av‡iKUv †`vKv‡b †Mjvg | c‡i 99 †m›U
Gi †`vKvb †_‡K K‡qKUv wRwbl wKbjvg | ZvIqvj, †gvRv I PK‡jU wKbjvg KbI‡q †_‡K | MZKvj
iv‡Z †`wi‡Z Nygv‡bv‡Z AvR †fv‡i †`ix‡Z DVjvg | mKv†j bv¯—v †L‡Z †L‡Z 11 Uv †e‡R †Mj | AvR
evB‡i hvIqvi c-vb Av‡Q | me¸Qv‡Z ¸Qv‡Z 2 Uv | Zvici ó¨vPz Ae wjeviwU †`Lvi Rb¨ †QvUfvB
mcwiev‡i iIqvbv n‡jv | mveI‡q‡Z †Mjvg †mLvb †_‡K mvD_ †dix‡Z †Mjvg | Zvici wjevwU© AvBj¨vÛ
Gi wU‡KU KvUv n‡jv | eo‡`i Rb¨ 11.50 Wjvi ev”Pv‡`i Rb¨ 4.50 Wjvi cÖ_g †dix wgm Kijvg
wKQy¶Y A‡c¶v K‡i cieZx© †dix†Z DVjvg | †dix wZb Zvjv| Rvnv‡R A‡bK Qwe †Zvjv n‡jv |
10/15 wgwb‡Ui wfZi Øx‡c †cuŠ‡Q †Mjvg | RvnvR †_‡K wbDBqK© kn‡ii `„k¨ Lye my›`i jvMj | Qwe
Zyjjvg wKQy m~h© eo eo AvKvk‡Qvqv evox¸‡jvi Dci co‡Q | GLv‡b Qwe †Zvjvi Dci wKQy wb‡la
98

Av‡Q GLb | Øx‡c Qwe Zyjjvg Zvici Nyijvg GK PKKi | g¨vK‡Wvbvìm †_‡K evM©vi †Kbv n‡qwQj Zv
†ccwm w`‡q †Ljvg mevB wg‡j| w`‡bi Av‡jv wQj ZL‡bv | óvPz Ae wjevwU© †`Lvi Rb¨ , wjevwU© ,
AvBj¨v‡Û bvgjvg | †dix‡Z K‡i wKQy¶Y ciciB G‡KKUv ch©U‡Ki `j bvg‡Q Gi †RwU‡Z Avevi
Av‡iK`j wd‡i hv‡”Q | ØxcUv gvby‡l MgMg Ki‡Q | Z‡e †Lvjv‡gjv I wekvj duvKv GjvKv | me mgq
Av‡gwiKv ej‡ZB GB óvPz Ae wjevwU©i Qwe | wekvj GB gywZ©UvB Øx‡ci Ab¨Zg AvKl©Y G‡Z Povi
Rb¨ Ges Gi Kv‡Q `uwo‡q Qwe †Zvjvi Rb¨

gvbyl e¨¯— | ch©UK†`i Rb¨ cv‡K©i gZ e¨e¯’v Av‡Q †mLv‡b e‡m LvIqv `vIqv Kiv hvq | †dixUvI
my›`i †Lvjv †W‡K †Pqvi jvMv‡bv Av‡Q | AK…cb m~‡h©i Av‡jv‡Z wf‡R wbDBqK© kni †`L‡Z †`L‡Z Øx‡c
†cuŠQv‡bv hvq | †Lvjv‡gjv e‡j `yi †_‡K Qwe †Zvjvi †ek fvj my‡hvM Av‡Q | †ek wKQy`yi †nu‡U wjevwU©
gywZ©i mvg‡b †h‡Z nq | Pviw`‡K iv¯—v Gi †Mvov I †ek DPz‡Z | wU‡KU K‡i Gi †fZ‡i DVvi e¨e¯’v
Av‡Q | Avgiv †mLv‡b hvBwb | evB‡i e‡m Qwe Zy‡jwQ I Av‡kcv‡ki cªK…wZ †`‡L mgq KvwU‡qwQ |
d«vÝ †_‡K Avmv GK ch©U‡Ki mv‡_ †`Lv n‡jv , cÖ_g ev‡ii gZ G‡m‡Q wbDBqK© G GB g~wZ© †d«Ý miKvi
w`‡qwQj ZvB †`L‡Z G‡m‡Q Av‡gwiKv‡Z eÜyi evmvq †_‡K K‡qUv w`b KvUv‡e | VvÛv evZvm, m~‡h©i Av‡jv
, wbg©j cwi‡ek me wgwj‡q Avgv‡`i K‡qK N›Uvi Ae¯’vb †ek Avb›`Nb wQj | ev”Pviv wjevwU© AvBj¨vÛ
†_‡K wd‡i G‡m e¨vUvix cvK© Gi Kv‡Q wekvj lv‡oi wcZ‡ji g~wZ©i cv‡k A‡bK Qwe Zyjj I †Ljvayjv
Kij | wjevwU© AvBj¨v‡Û †divi mgq †`Ljvg †h GKUv mveI‡q eÜ n‡q †M‡Q | ZLb Ab¨ mveI‡q
w`‡q evmvq †divi Rb¨ †Uªb ai‡Z †Mjvg | MvoxUv GKUv mveI‡q †ókb Gi cv‡k ivLv 2 evi †Uªb †PÄ
Ki‡Z n‡jv | MvoxUv wbivc‡` Av‡Q †Kvb mgm¨v †bB | Zvici gv‡K©U †_‡K wRwblcÎ †KbvKvUv K‡i
ivZ 9-30 G evmvq Gjvg | wbDBqK© cÖevmx A‡bK evsMvjx Lye mij Rxeb hvcb K‡i A_© mÂq K‡i
†`‡k wKQy GKUv Kivi †Póv K‡ib | G‡`i KóvwR©Z A‡_© Avgv‡`i †`k A‡bK DcK…Z nq | Avwg
99

G‡`i m¤§vb Kwi | Av‡gwiKv‡ZI Zuviv evsjv‡`‡ki gZB mij Rxeb hvcb K‡ib | ciw`b bZyb 2/3 Uv
wWcvU©‡g›Uvj ‡óv‡i †Mjvg 1.07 Wjvi w`‡q PK‡jU wKbjvg | `ycyi †ejv cv‡K© emjvg wKQy¶Y | 2 Uvi
ci evmvq Avmjvg | my¨cI fvZ †Ljvg AvR | bvgvR cojvg R¨vKmb nvBU Gi gmwR‡` ,AhyI †mLv†b
Kijvg | Rxeb GLv‡b †ek wnmve K‡i eyw× LvwU‡q hvcb Ki‡Z nq | Av‡eM w`‡q GLv‡b P‡j bv |
mKvj †ejv †QvU fvB‡qi Awd‡mi Av‡k cv‡k Nyijvg | GBU_ A¨vwfwbD 36 óªxU wUDe †ókb n‡jv 34
óªxU †ókb | †mLvb †_‡K †nu‡U †h‡Z nq | 519 bs wewìs †QvU fvB‡qi Awdm Av‡kcv‡ki †`vKv‡b
†Mjvg | †Zgb wKQy wKwbwb | Zvici 12-15 †Z †QvU fvB‡qi mv‡_ †ei njvg | Kw¤úDUvi Gi
†`vKv‡b

†jcUc †`Ljvg | †Zgb myweav RbK `v‡g †cjvg bv | Gici 42 bs †ókb †_‡K 47-50 iK‡djvi
c-vRvq †Mjvg | AvÛvi MÖvDÛ G K¨vbvwWqvb G‡¤^mx, 1251 bs i“g G | †mLv‡b KvbvWv hvIqvi wbqg Kvbyb
I UvKv cqmv Rgvi Z_¨ wb‡q Gjvg | Zvici Kj¤^vm mvwK©U G †Mjvg | †m›Uªvj cvK© GjvKv†Z A‡bK
†jvK e‡m Av‡Q | jyevi evbv‡bv †mÛDBP †Ljvg wWg,‡gqwbR,mvmR I mvjv` w`‡q | 4 Uv ch©š— wQjvg
†mLv†b Zvici †QvU fvB‡qi Awd‡m Gjvg | g¨vK‡Wvbvì †_‡K 1.61 Wjv‡i †ccwm †Ljvg I †d«m
njvg | †cŠ‡b 5Uv ch©š— †mLv‡b wQjvg | †QvU fvB ZLbI †ei nqwb | Zvici †Uª‡b K‡i i“R‡fë
†ókb G †b‡g cvDi“wU,dyjKwc I m‡mR wKbjvg | mÜvq ev”Pv‡`i wb‡q cv‡K© †Mjvg Iiv †`Šov‡`Šwo
Kij | iv‡Z †QvU fvB KvbvWvi wfmvi KvMR cÎ †iwW Ki‡jv | BbfvB‡Ukb,mj‡fwÝ mvwU©wd‡KU Ges
cvigv‡b›U †iwm‡WÝ KvW© Gi Kwc wbjvg | mKv‡j †QvU fvB‡K †Uª‡b Zy‡j w`jvg | 24 Wjv‡i ‡Kbv
Avbwjwg‡UW wU‡KU w`‡q A‡bK Nyiv n‡”Q | Gici KvbvwWqvb G‡¤^mxi D‡Ï‡k¨ hvÎv Kijvg | A‡bK
†PwKs Gi ci wfZ‡i emjvg | 65 Wjvi Rgv w`jvg KvD›Uv‡i | Zvici B›UviwfD w`jvg | Avgvi
KvMRcÎ I †QvU fvB‡qi †ccvi w`jvg | †ek K‡qKUv cÖkœ Kij Zvici cvm‡cvU© Rgv wb‡q `ycyi 1100

30 G Avm‡Z ejj | mgq gZ Gge¨vwm‡Z †Mjvg | GK gv‡mi wfmv †cjvg,wmsMj G¨vw›Uª | Gici
AvÛvi MÖvD‡Û K‡i wKsmI‡q †ók‡b Gjvg GUv eª“Kwjb GjvKvq | wKQy †KbvKvwU Kijvg GLv‡b |
A‡bK `y‡ii iv¯—v 2/3 evi †Uªb †PÂ K‡i †QvU fvB‡qi Awd‡m Avm‡Z Avm‡Z we‡Kj 5-10 †e‡R †Mj
| †QvU fvB‡K †cjvg bv c‡i Avwg GKv evmvq Gjvg | iv‡Z †QvU fvB‡qi mv‡_ mv‡_ †Mjvg Ii
Mvox‡Z K‡i cÖvq 40 Wjv‡ii evRvi Kij , ivZ 12-30 G evmvq Gjvg A‡bK evRvi wb‡q | iv‡Z
wcP dj †Ljvg | fvj jvMj | AvR‡K wbDBqK© Gi `y‡Uv e‡iv ev GjvKv eª“Kwjb I g¨vbnvUb †`Lv
n‡jv fvjB jvMj | mKv‡j †QvU fvB‡K †Uª‡b Zy‡j w`‡q evmvq G‡m Nyg w`jvg | 11 Uv†Z D‡V bv¯—v
K‡i †ei njvg wdd_© GwfwbD‡Z †Mjvg Gqvi giK Gi Awd‡m | wU‡KU †PÂ Kijvg | wdd_© GwfwbD
Am¤¢e my›`i | wekvj PKP‡K wewìs I A‡bK my›`i wWRvB†bi evox Z‡e GUv Awdm GjvKv | 1 Uvi
ci Avevi †Uªb

†P K‡i †m›Uªvj cvK© G Gjvg | †mLv‡b †cŠ‡b 4 Uv ch©š— e‡m wQjvg | Zvici †QvU fvB‡qi mv‡_
evmvq Gjvg | iv‡Z ev”Pv‡`i†K wb‡q evmvi Av‡k cv‡k nuvUjvg wKQy¶Y | ciw`b ïµevi 23 †m‡Þ¤^i
11 Uvi w`‡K bv¯—v †L‡q evB‡i †Mjvg | AvR WvDb UvDb g¨vb nvUb G †Mjvg | cÖ_g Iqvì †UªW
†m›Uvi †ók‡b †Mjvg †mLvb †_‡K ‡i±i óªxU | UvBgm& ¯‹qvi, dyjUb óªxU BZ¨vw` me RvqMvq 12 Uv
†_‡K 3 Uv ch©š— Nyijvg | 2Uv eo wWcvU©‡g›Uvj †óvi †mÂzix 21 I mvqvg G †Mjvg †cŠ‡b 4 Uvi w`K
nvWmb b`xi cvo e¨vUvix cvK© I IqvMbvi cvK© GjvKvq wKQy¶Y emjvg | `ycyi †ejv evM©vi wKs G 5
Wjvi w`‡q evM©vi I †KvK †Ljvg| evM©vi wKsG e‡m wQjvg wKQy¶Y | 4-30 G †QvU fvB‡qi Awd‡m Gjvg
| †mLvb †_‡K †kv wcQ †Kbvi Rb¨ †Mjvg | Zvici †Uª‡b K‡i †jw·sUb GwfwbD‡Z Gjvg | c‡i †Uªb
†PÂ K‡i GBwU wm·_ óªxU G mvwK©U wmwUg‡j †Mjvg | ‡mLv‡b wWwRUvj K¨vgKW©vi I K¨v‡giv wK‡b ivZ
AvUUvq evmvq Gjvg | WvDb UvDb g¨vbnvUvb G wekvj PvP© Av‡Q | Qwe †Zvjv n‡jv bv KviY Avwg
101

GKv wQjvg Zv Qvov Qwe ‡Zvjvi wbqg Kvbyb Rvwb bv hw` Avevi K¨v‡giv wb‡q hvq | AvjKvq`v I
†Uiwió AvZsK Av‡gwiKvi me©Î weivRgvb | ciw`b we‡K‡j mx exP †Mjvg QywUi w`b kwbevi | wbDBqK©
Gi GB exPUvI AvUjvw›U‡Ki cv‡o | †gvUK_v AvUjvw›UK gnvmvMi Avj-vnZvqvjv Avwd«Kv I Av‡gwiKv
gnv‡`k †_‡K †`Lvi †mŠfvM¨ w`‡jb | A‡bK`yi †nu‡U mvMi cv‡o †h‡Z nq | iv¯—v †_‡K wmwo w`‡q
bvgvi e¨e¯’v Av‡Q | Zvici evjyi Dci w`‡q †nu†U mvMi cv‡i, mvMi GLv‡b †ek kvš— Kvj‡P bxj is
Gi cwi¯‹vi cvwb ,‡Kgb †hb Ab¨ iKg jv‡M | mvMi cv‡o eo †evìvi Av‡Q †mLv‡b 2/1 Uv RywU Mfxi
M‡í gk¸j | evjy‡Z †gU wewQ‡q m~h©øvb Ki‡Q †KD †KD | ev”Pviv evjy w`‡q bMi wbg©Y Ki‡Q |
†jvKRb †bB †Zgb | wekvj †`k Av‡iv wekvj Zvi GjvKv †m Zyjbvq gvbyl A‡bK Kg | cª‡Z¨‡K
wb‡R‡`i cÖvB‡fwm wb‡q Av‡Q | †KD KvD‡K wWmUve© Ki‡Q bv | AvgivI mevB wg‡j †gU wewQ‡q e‡m
†Mjvg | evmv †_‡K Lvevi `vevi I wWªsKm Avbv n‡q‡Q | †m¸‡jv mevB wg‡j gRv K‡i †Ljvg | exP
†Zgb cwi¯‹vi g‡b n‡jv bv | Z‡e Avgiv Avgv‡`i gqjv ¸‡jv c¨v‡KU K‡i wb‡q wbjvg | eª“Kwj‡bi
Kwb AvBj¨v‡Ûi

Kv‡Q GBU_ óªxU A¨vKzwiqvg GjvKv†Z Qwe Zyjjvg | AvUjvw›U‡Ki cv‡o GB RvqMvUv | AvR VvÛv
AvenvIqv wQj | ev”Pviv mv‡_ jvMv‡bv cv‡K©i ivBW ¸‡jv‡Z Poj | 2 Wjvi cvi ivBW, ‡QvU fvB‡qi
Mvox‡Z K‡i †Mjvg | `ycy‡ii m¨vÛyBP ex‡P †Ljvg | mÜvq gv‡K©U †_‡K wKQz wRwbl cÎ †Kbv n‡jv |
iv†Z Mí ¸Re K‡i mgq KvUj |
26 †m‡Þ¤^i 2005 ( †mvgevi )
`ycy‡i †L‡q BDGb m`i `ßi G †Mjvg | MÖ¨vÛ †m›Uªvj †ók‡bi Kv‡Q BDbvB‡UW †bkbm Gi m`i `ßi
| ‡Uwj‡dv‡b Kvgi“¾vgvb m¨v‡ii mv‡_ Gc‡q›U‡g›U K‡iwQjvg Av‡M | wiwmck‡b G‡m Avgv‡K wfZ‡i
wb‡q †M‡jb | c‡i 2 Rb wg‡j me nj¸‡jv Ny‡i †`Ljvg | wbivcËv cwil`, †Rbv‡ij
102

G‡m¤^wj AwQ cwil` †QvU †ejvq G¸‡jv c‡owQjvg AvR wbR †Pv‡L G¸‡jv †`Ljvg †ek Avb›` jvMj ,
wekvj feb A‡bK ‡PwKs Gi e¨e¯’v eû BD Gb MvW© Gi wbivcËvi `vwq‡Z¡ | evB‡i BD Gb Gi m`m¨
mg¯— †`‡ki cZvKv Do‡Q | Avgvi †`‡ki cZvKv †`‡L gbUv M‡e© f‡i DVj | Zvici m¨v‡ii Awd‡m
Mí Kijvg | evsjv‡`‡ki ¯’vqx wgkb Awdm G †Mjvg †mLv‡b wKQy¶Y wQjvg | Giv †ek KvR Ki‡Q
evsjv‡`k Gi mybvg I BD Gb G evsjv‡`kx‡`i PvKzixi Rb¨ | †mLvb †_‡K †g‡Uªv‡Z K‡i †QvU fvB‡qi
Awdm | AvR e„wó wQj | Bû`x‡`i †`vKvb we GÛ GBP †_‡K K¨v‡giv wKbjvg | iv‡Z †jcUc Avb‡Z
bZyb RvqMv‡Z †Mjvg | evmvq G‡b †jcUc Uv Pvjy Kijvg | Gi
†cQ‡b A‡bK mgq P‡j †Mj | 27 †m‡Þ¤^i 2005 ( g½jevi ) wbDBqK© †Q‡o hve AvR | mKv†j Nyg
†_‡K †`ix‡ZB DVjvg | Zvici 11 Uvi w`‡K 1 Wjv‡ii m‡c wM‡q 2/3 Uv AvB‡Ug wb‡q Gjvg | †QvU
fvB `ycy‡i G‡jv Ii A‡bK e¨¯—Zv wQj ZviciI mgq K‡i Kw¤úDUvi wVK K‡i‡Q I Ab¨vb¨ KvR K‡i‡Q
| `ycy‡i Avwg Av‡M †L‡q wbjvg | 4 Uvq cyiv d¨vwgwj wb‡q Ii Mvox‡Z iIqvbv njvg | weKvj 5 Uvq
†R Gd †K Gqvi †cv‡U© †cuŠQvjvg | gvjvgvj Rgv w`‡q †evwW©s KvW© wbjvg | Gici Uvwg©bvj-1 Ny‡i
†`Ljvg mevB wg‡j | 2 Zvjvq Kwd mc Gi Kv‡Q KuvP †Niv i“‡g e‡m ivbI‡q †`LwQjvg Avi
¯§„wZPviY KiwQjvg | `yB fvB‡qi GK mv‡_ cÖev‡m 14 w`b _vKvi †mŠfvM¨ Av‡M

KL‡bv nqwb | KZ ¯§„wZ KZ K_v GK Rxe‡bi | jyevI mv‡_ wQj | beve,ivR †Ljvq e¨¯— | myjZvb
†Kv‡j | 6 Uvq Bwg‡MÖk‡b †Mjvg | me †PK Kij | †cQ‡b wd‡i †QvU fvB ,jyev ,beve,ivR myjZvb†K
we`vq Rvbvjvg | mevB †`L‡Q Avgv‡K, Av‡¯— Av‡¯— Rbvi‡b¨i euv‡K P‡j Gjvg ,‡cQ‡b †QvU fvB I
cwievi Avwg wd‡i hvw”Q Kg©¯’‡j Avwe`Rv‡b Kvmve-vsKv n‡q | P‡j †Mj 14 Uv w`b | Avj-vni Kv‡Q
cÖv_©bv Kijvg G wekvj f~LÛ åg‡b I Ae¯’v‡bi †ZŠwdK †`qvi Rb¨ I †kvKi Kijvg Avj-vni †`qv
ing‡Zi | 7 Uvq †fZi hvIqvi cÖ¯—ywZ | †c-b mgq gZ Qvoj | i‡qj Gqvi giK Gi †evwqs 767103

300 mycwimi wegv‡b K‡i wd‡i Pjjvg Kvmve-vsKvi D‡Ï‡k¨ | 16 wW Avgvi wmU | 3 Uv wmUB Lvwj |
ï‡q e‡m Nywg‡q mgq KvUj | wegv‡b bv¯—v I wWbvi mvf© Kij wegvbevjv | we`vq wbDBqK© Avevi †`Lv
n‡e Bbkvqvj-vn |
Av‡gwiKv gnv‡`k †`Lvi mLUv cyiY n‡jv GKmgq | B‡”Q wQj Bó †Kvó †_‡K I‡qó †Kvó †MÖ
nvDÛ ev‡m K‡i hve | Gev‡ii Ae¯’v‡b QywUi UvbvUvwb I Ab¨vb¨ Kvi‡Y Zv n‡jv bv | Zv Qvov me‡P‡q
AvKl©Yxq bvqvMÖv djq †`Lv I KvbvWv ågY wgm Kijvg | Avj-vn hv K‡ib Zv fvji Rb¨ wbðqB G‡Z
A‡bK fvj i‡q‡Q | Bbkvqvj-vn Avkv Av‡Q fwel¨‡Z †Kvbw`b DËi †Mvjv‡a©i GB †`k¸‡jv Av‡iv wek`
†`Lv n‡e | Avwgb |

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful