You are on page 1of 92

1

Llengua catalana i literatura DIMENSIÓ COMUNICATIVA Parlar i conversar • Participació activa i col·laborativa en interacció amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula i l’escola, tant les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals, com les derivades de situacions d’ensenyament- aprenentatge, respectant per les normes que regeixen lainteracció oral (torns de paraula, to de veu, ritme).

• Exposició de temes de manera ordenada i comprensible. Participació activa en els diàlegs o debats, aportant i defensant idees pròpies i defensant o contradient, si cal, les dels altres amb arguments raonats.

• Producció de textos orals i audiovisuals (descripcions, explicacions, justificacions, presentacions de temes), amb preparació prèvia utilitzant recursos adequats (to de veu, gesticulació, suports visuals).

2

• Exposicions a partir d’un guió, esquema o imatge, amb la possibilitat de ferho davant d’una càmera de vídeo.

• Expressió d’emocions i sentiments utilitzant recursos verbals i no verbals adequats, amb la possibilitat de fer-ho davant d’una càmera de vídeo.

• Adequació del llenguatge i els elements no verbals a la situació comunicativa.

3

• Comprensió de textos orals de diferents mitjans de comunicació audiovisual i informàtics per obtenirne informació i per aprendre. Escoltar i comprendre • Identificació i comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles: activitats d’aula. situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea. i en la vida quotidiana. 4 . i valoració guiada de la informació que aporten.• Ús d’un llenguatge no discriminatori i que respecti les diferències de gènere.

informàtic o dels mitjans de comunicació. imatges o esquemes que el componen. respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres. de la vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i de forma conjunta a partir del text.• Reelaboració i explicació de manera sintètica d’exposicions que fa alguna persona o bé que s’han escoltat o mirat a través d’algun mitjà audiovisual. 5 . Llegir i comprendre • Comprensió de les informacions escrites més habituals de classe. • Interès.

6 . durant i després de la lectura (planificació. idea principal. identificació dels signes de tot tipus que formen part del text). anticipació. • Lectura. comprensió i anàlisi guiada d’informacions i relats procedents de documents audiovisuals i de mitjans de comunicació.• Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans. identificació de mots. relació entre fragments. • Resposta a preguntes a partir del text la resposta de les quals comporta reelaboració. relació amb els coneixements de cadascú o elaboració d’inferències. capacitat d’autocorrecció a partir del sentit global. inferències.

entre altres. una informació d’Internet. • Coneixement del funcionament més bàsic d’una biblioteca. una notícia de diari. però també per llegir qualsevol text que es té a l’abast: un rètol. • Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements.• Ús d’estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o en veu alta amb el professorat. 7 . un títol d’un llibre. un avís.

Escriure 8 .• Iniciació a cerques d’informació a Internet. relats de ficció. d’aprenentatges i experiències. • Interès pels textos escrits com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació. utilització de l’hipertext i dels enllaços. informatius. • Sentit crític davant produccions audiovisuals: publicitat.

descriure. per fer coses com receptes. fer un esquema en ordinador. d’edició gràfica i de presentació que els permeti escriure un text. • Organització del text per millorar la coherència i la cohesió amb l’ajuda de pautes i utilitzant els coneixements lèxics i morfosintàctics de l’edat. • Coneixement del programari de tractament de textos. 9 . explicar fets o fenòmens. entre altres. inserir imatges.• Escriptura de textos escrits o audiovisuals senzills produïts en diferents situacions: per narrar.

10 . • Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar.• Utilització de correus electrònics per comunicar-se. escriure i revisar. • Expressió d’idees de forma sintètica a través d’un esquema o imatge.

a partir del seu ús en situacions comunicatives reals o simulades. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge • Observació de les diferències entre llengua oral i escrita. Sentit estètic en la seva presentació formal.• Valoració dels avenços de cadascú en escriptura i consciència de les mancances. • Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics apresos. 11 .

• Coneixement i ús de l’ortografia de base i de les regles treballades a cicle inicial. una notícia. una instrucció o alguna altra tipologia.• Coneixement de la manera d’organitzar un text segons si és una explicació. reportatge. ficció) i introducció dels elements bàsics del llenguatge audiovisual. • Coneixement de les diferents categories de textos audiovisuals segons la seva funció (notícia. una recepta. anunci. 12 . Pràctica amb totes les tipologies.

• Aplicació dels signes de puntuació més bàsics (punt final. coma. admiració. Transformació de frases per comprovar la relació entre puntuació. • Introducció a l’accentuació gràfica: reconeixement de les síl·labes d’un mot. 13 . entonació i significat. reconeixement de les paraules agudes. interrogant. accent greu i agut. Memorització de mots amb dificultat ortogràfica d’ús habitual. planes i esdrúixoles. dos punts.• Coneixement i ús progressiu de les lleis ortogràfiques constants (que no tenen excepcions). guió).

adjectius i verbs en un text. singular. 14 . sinònims. noms. present. futur. masculí. entre altres. • Reconeixement d’articles. passat. verb. plural. connectors. • Observació del funcionament de la llengua en els textos que es llegeixen i en els de producció pròpia: derivació. família de paraules. oració. polisèmia. femení.• Ús de terminologia gramatical: nom. sentit figurat. composició. article.

canvis en els connectors. o bé orientar-se a partir del coneixement de la llengua (analogia. memorització. família de paraules). • Comparació i transformació d’enunciats per mitjà de canvis d’ordre. 15 . • Aplicació de tots els recursos que s’ofereixen a l’aula per millorar el treball escrit personal: consulta al diccionari o a algú altre.• Diferenciar els temps verbals: passat. per comprovar de quina manera es modifica el significat i els canvis de puntuació que comporta. present i futur en enunciats. llibreta personal. segmentacions.

• Consulta al diccionari i introducció als diccionaris i correctors dels programaris de tractament de textos. Confiança en les pròpies capacitats. • Progressiva autonomia en l’aprenentatge: reflexió sobre el procés. sense infravalorarse ni sobrevalorar-se. Opinió ajustada de les capacitats de cadascú. 16 . acceptació de l’error. • Valoració del progrés en escriptura. l’organització i planificació del treball. autocorrecció i autoavaluació de tot el procés.

revistes escolars. sentit figurat. frases fetes o refranys. 17 . composició. descobrir el ritme i la rima. lectura i memorització de textos. • Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text. practicar algunes estratègies lectores. cançons. Participació en activitats literàries de l’escola i de l’entorn proper. poemes. ús de mitjans audiovisuals o dramatitzacions. biblioteca d’aula i d’escola. DIMENSIÓ LITERÀRIA • Adquisició de l’hàbit de lectura a partir de l’ús de molts estímuls: audició. gravacions. si es tracta de poesia o cançó. refranys o dites.• Reconeixement del valor social de l’ortografia per comunicar-se amb els altres. interpretació de locucions. i aprendre a interpretar el llenguatge literari: derivació.

• Lectura. També saber que cada tipus de text demana una entonació i un ritme diferent. en petit grup o en gran grup. anàlisi i reconeixement dels elements clau de la narració i de relats audiovisuals adequats a l’edat. al to de veu i a l’entonació perquè tots ho entenguin. fer atenció a la pronunciació. • En la lectura en veu alta. 18 . • Ús d’estratègies lectores apreses en altres situacions per a la comprensió en la lectura individual silenciosa o en veu alta.

• Escriptura de contes i textos narratius fent atenció a l’estructura d’aquest tipus de text. un nus i un desenllaç.• Escriptura de poemes per comunicar sentiments. en què hi ha d’haver una situació inicial. estats d’ànim o records. rodolins entre altres). rimes (embarbussaments. emocions. 19 . cal·ligrames. comparacions. utilitzant llenguatge poètic: adjectius. sons. • Escriptura de jocs lingüístics amb paraules. sentits figurats.

• Reconeixement de les dades bàsiques d’un llibre: autor. 20 . i dels principals agents de producció d’un relat de ficció audiovisual: director. traductor. guió. música. adaptador.• Elaboració de missatges creatius i crítics mitjançant associacions d’imatges. col·lecció. actors. Possibilitat d’associació amb textos escrits. i d’imatges i sons. editorial. • Dramatització de contes i altres textos literaris adequats a l’edat i als interessos del grup. il·lustrador.

i temes del seu interès i utilització de tot tipus de recursos. estil) en referència al text.• Coneixement del funcionament d’una biblioteca per saber on pot trobar llibres adequats a l’edat. 21 . • Consulta de biblioteques virtuals per trobar-hi novetats. recomanacions o obres d’un tema o autor determinat. • Interpretació del sentit de les il·lustracions (colors. síntesis de llibres. tècnica.

adoptar-hi una posició crítica.• Expressió de les impressions personals d’una lectura i. Continguts comuns amb altres àrees . si cal. debats o presentacions de llibres al grup classe. comprensió i expressió de missatges orals. Llengua castellana i literatura DIMENSIÓ COMUNICATIVA Parlar i conversar 22 .Interacció. • Participació en les converses. escrits i audiovisuals vinculats a continguts d’altres àrees.

23 . gesticulació. explicacions. aportant idees. • Producció de textos orals i audiovisuals (descripcions. justificacions.• Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula. respectant les normes que regeixen la interacció. reflexionat sobre el que diuen els altres. suports visuals). arribant de forma guiada a organitzar un aprenentatge o un tema. presentacions de temes) amb preparació prèvia utilitzant recursos adequats (to de veu.

• Interès per expressar-se oralment amb pronunciació i entonació adequades a la situació comunicativa. 24 .• Expressió d’emocions i sentiments utilitzant recursos verbals i no verbals adequats.

• Adequació del llenguatge i dels aspectes no verbals de la comunicació a la situació comunicativa. • Ús d’un llenguatge no discriminatori i respecte per les diferències de gènere. 25 . Escoltar i comprendre • Comprensió d’informacions de missatges i explicacions orals en diferents contextos i activitats d’aula.

informàtics. • Interès.• Comprensió de textos orals de mitjans de comunicació audiovisual. • Reelaboració i explicació d’exposicions fetes per altres persones o que s’han sentit en els mitjans de comunicació o informàtics. Llegir i comprendre 26 . per obtenir informació i per aprendre. respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres.

la resposta a les quals comporti reelaboració. relació amb els coneixements de cadascú i elaboració d’inferències. • Resposta a preguntes sobre textos que llegeixen. • Cerca guiada d’informació a la biblioteca escolar i amb l’ús de les TIC.• Comprensió de les informacions de diferents tipus de text relacionats amb temes treballats. 27 . tot utilitzant estratègies que els ajudin a comprendre i a relacionar el que diu el llibre amb els coneixements que tenen del tema.

• Participació en activitats de lectura col·lectiva. • Interès pels textos escrits com a font d’informació i aprenentatge i com a mitjà de comunicació d’experiències. comprensió i anàlisi guiada de la informació provinent de documents escrits i audiovisuals que apareixen en diferents mitjans i suports. 28 .• Lectura.

informatius.• Lectura crítica de missatges escrits i audiovisuals (publicitat. 29 . notícies. receptes. escriure i revisar. utilitzant procediments senzills d’escriptura: pensar. relats de ficció). • Elaboració d’audiovisuals senzills per descriure. diàlegs. explicacions. narrar i explicar situacions quotidianes. Escriure • Composició de textos relacionats amb els temes treballats a classe i amb l’experiència personal: descripcions.

• Ús del programari del tractament de textos i d’edició gràfica i de presentació que els permeti escriure un text. amb la incorporació d’imatges i àudios. 30 . per tal que millorin en l’organització dels mateixos (coherència i cohesió i ús del lèxic.• Elaboració de textos escrits i d’audiovisuals a partir de models. ortografia i estructures morfosintàctiques adequats al seu nivell i al tema). • Interès per la bona presentació dels textos escrits.

instrucció. Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge • Observació de les diferències d’ús de la llengua oral i la llengua escrita en situacions comunicatives reals o simulades. 31 . • Coneixement de diferents tipus de text: narració. explicació.• Valoració dels avenços de cadascú en l’escriptura i consciència de les mancances. descripció.

composició. • Observació de la formació de paraules: derivació. • Capacitat per millorar el treball escrit a través de l’organització i revisió de textos. 32 .• Coneixement de les diferents categories de missatges audiovisuals segons la seva funció (notícia. reportatge. ficció) i introducció dels elements bàsics del llenguatge audiovisual. polisèmia. anunci. famílies de paraules en els temes treballats.

33 . • Coneixement i ús progressiu de les normes ortogràfiques constants (que no tenen excepcions).• Ús de la terminologia gramatical utilitzada en català. • Coneixement i ús de l’ortografia bàsica en paraules utilitzades en contextos molt treballats.

34 . planes i esdrúixoles.• Introducció a l’accentuació gràfica: reconeixement de les paraules agudes. • Ús de les normes ortogràfiques apreciant el seu valor social i la necessitat de cenyir-se a elles en els escrits. • Identificació i ús dels signes de puntuació més comuns apresos a llengua catalana. Coneixement de les normes treballades.

DIMENSIÓ LITERÀRIA • Lectura silenciosa de textos narratius: contes i novel·les. 35 .• Confiança en la pròpia capacitat per aprendre llengua i en les situacions d’aprenentatge compartit. Ús de la biblioteca d’aula i d’escola. • Lectura col·lectiva de novel·les amb comentaris sobre els temes i argument. Relació i raonaments sobre la vida fora del llibre.

36 . personificacions. dites i frases fetes.• Lectura i recitació de refranys. anàlisi i reconeixement dels elements clau de la narració i de relats audiovisuals adequats a l’edat. • Lectura de poemes i anàlisi i comprensió posterior per entendre el sentit del poema i el seu llenguatge: metàfores. amb ritme. comparacions i adjectius. pronúncia i entonació adequats. • Lectura.

esborranys. 37 . els personatges. a través de la planificació. Possibilitat d’associació amb textos escrits. i que els facin pensar en el tema. • Escriptura de contes. el context. revisions. comparacions i les estratègies necessàries per a expressar-ho per escrit. utilitzant llenguatge poètic: adjectius. partint de lectures prèvies que serveixin de model. i d’imatges i sons. emocions. estats d’ànim o records.• Escriptura de poemes per comunicar sentiments. textualització i revisió). • Elaboració de missatges creatius i crítics mitjançant associacions d’imatges.

38 . simulacions i diàlegs. en el context de l’aula i pròxims a l’alumnat. Primera llengua estrangera DIMENSIÓ COMUNICATIVA Parlar i conversar • Participació activa en els intercanvis orals: formulació de preguntes. • Reproducció i memorització de textos breus orals com cançons.• Dramatització de situacions i textos literaris. rimes. amb acompanyament d’elements no verbals que ajudin a la comprensió de la llengua. poemes.

• Participació activa en les interaccions orals emprant la pronunciació. Escoltar i comprendre 39 . • Producció de missatges breus orals que permetin parlar sobre la vida quotidiana al centre o en els entorns més propers de l’alumnat tant en activitats individuals com en grup. gest adequat i rols). l’entonació. to de veu. ritme i expressions orals habituals d’ús a l’aula i valorant i respectant les normes que regeixen la comunicació (torns de paraules. • Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions orals.

el temps (atmosfèric i l’hora). etc.) simples i encadenades d’actuació a l’aula. característiques físiques. informacions personals sobre gustos. acomiadar-se…. • Identificació del lèxic bàsic d’un tema específic amb ajut d’il·lustracions o sense. rutines. habilitats. ordres. sentiments. missatges d’ús freqüent a l’aula: la data. l’assistència. • Comprensió de missatges quotidians d’intercanvi social: saludar.• Comprensió d’instruccions (rutines. entre altres. 40 .

• Audició i comprensió global de textos orals de tipologia diversa. en diferents suports i formats (diàleg. • Comprensió de textos de tipologia diversa procedents de mitjans diversos i en diferents formats per accedir a una determinada informació i aprendre. • Ús guiat d’estratègies de comprensió: anticipació del contingut. verificació. descripció) i amb un grau de dificultat adequat al nivell. 41 . relat. formulació d’hipòtesis. identificació de paraules clau.

comprensió i valoració per les intervencions orals dels altres. 42 . • Utilització de tècniques de lectura apreses en les llengües d’aprenentatge del centre que ajudin a la comprensió del text i que permetin la deducció del significat dels mots i expressions (predicció. Llegir i comprendre • Comprensió de textos senzills en suport paper i digital i de temàtica variada per copsar el sentit general i extreure’n informació per a la realització de tasques concretes o com a gaudiment de la lectura.• Respecte i esforç d’atenció. suposició).

43 .• Utilització de diccionaris il·lustrats en format paper i digital per a comprendre el significat del lèxic nou. • Ús dels recursos de la biblioteca d’aula i escola com a font d’informació i de plaer. • Interès per la lectura de textos com a font d’informació i de plaer.

quan calgui.Escriure • Producció de missatges breus relacionats amb situacions de la vida quotidiana. • Escriptura de textos breus seguint models treballats a l’aula amb una finalitat comunicativa. a partir dels models treballats a l’aula. 44 . utilitzant. els recursos que ofereixen les TIC o d’altres llenguatges. • Producció de textos a partir de models i incorporant expressions i frases senzilles conegudes i treballades oralment per transmetre informacions rellevants relacionades amb els temes de treball.

• Ús de les estructures pròpies de la llengua estrangera en les produccions escrites. • Interès per la bona presentació i edició dels textos produïts. 45 .• Aprofitament de les tècniques i recursos de producció escrita apreses de les altres llengües del centre per a la producció de textos.

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge • Reconeixement i ús de lèxic, formes i estructures bàsiques pròpies de la llengua estrangera, prèviament utilitzades.

• Associació de grafia, pronunciació i significat a partir de models escrits i expressions orals. Ús intuïtiu de la decodificació.

• Ús d’habilitats i estratègies per aprendre nou lèxic, expressions i estructures (repetició, memorització, associació, utilització de suports multimèdia) de forma individual però també en grup.

46

• Ús de recursos TIC amb suports multimèdia per al treball de vocabulari bàsic i d’ampliació i d’estructures lingüístiques de la llengua estrangera.

• Ús de recursos que ajudin a l’aprenentatge de la llengua (memorització, recitació, associació de mots) i reflexió sobre el propi aprenentatge, especialment per captar els petits avenços que s’assoleixen.

• Valoració i confiança en la pròpia capacitat per aprendre una llengua estrangera com a instrument per a la realització de tasques, com a eina d’aprenentatge i d’accés al coneixement i com a llengua de comunicació dins i fora de l’aula.

47

MATEMÀTIQUES Processos específics a desenvolupar: 1. Resolució de problemes (Reconeixement. Identificació. Planificació. Aproximació. Estimació. Predicció. Exploració. Investigació. Disseny. Elaboració. Creació. Construcció. Comprovació.) 2. Raonament i prova (Comprensió. Anàlisi. Comparació. Classificació. Ordenació. Selecció. Establiment d’analogies. Desenvolupament d’estratègies de càlcul. Desenvolupament d’estratègies de mesura. Composició i descomposició. Formulació de preguntes.) 3. Comunicació i representació (Descripció. Expressió. Representació. Modelització. Ús de diferents models. Ús de diferents llenguatges. Situació sobre la recta. Lectura i escriptura. Ús de vocabulari.) 4. Connexions (Relació. Interpretació. Aplicació. Utilització.) NUMERACIÓ I CÀLCUL Comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del sistema de numeració • Comprensió del sistema de numeració decimal. Valor posicional. Descripció oral, gràfica i escrita dels processos de comprensió del sistema de numeració decimal i del càlcul.

• Ús de diferents llenguatges (verbal, gràfic, simbòlic...) per representar el sistema de numeració decimal. Contrast de diferents representacions.

48

Reconeixement i ús de representacions equivalents d’un nombre. • Ús i contrast de diferents models per comparar i ordenar els nombres fins al milió. 49 . • Lectura i escriptura dels nombres fins al milió.

Coneixement i ús del sistema monetari: l’euro i els cèntims.• Reconeixement de la fracció com a part d’una unitat i d’una col·lecció. Situació dels nombres naturals i fraccionaris més comuns (1/2. Interpretació i ús de les unitats de mesura. 1/3. • Aplicació dels nombres decimals en contextos reals. • Ús de diferents models de representació de les fraccions. 50 . 1/4) sobre la recta numèrica. Arrodoniment de nombres en context.

51 . • Interpretació dels nombres naturals i de codis numèrics en taules i gràfics..). senars.. de la taula del. • Cerca i anàlisi de peculiaritats dels nombres (parells.• Ús i relació dels decimals i fraccions com a nombres que aproximen més la mesura.

Elaboració de gràfics i taules a partir del comptatge i la mesura. Comprensió dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres • Comprensió dels diferents significats de la multiplicació i divisió amb nombres naturals així com de la relació que hi ha entre una i altra. 52 . • Ús de propietats numèriques per recollir. descriure i interpretar dades.

multiplicació i divisió. Comprensió de la funcionalitat del càlcul i l’estimació • Desenvolupament de l’agilitat mental per descompondre els nombres additivament i factorialment.• Identificació i ús de les operacions inverses: suma i resta. Automatització de taules de multiplicar. 53 . • Exploració de les propietats de les operacions.

• Ús de les relacions entre les operacions per agilitar el càlcul mental. 54 .Representació geomètrica dels nombres i del producte relacionada amb la descomposició factorial. • Estimació dels resultats de les operacions amb nombres naturals. Establiment d’analogies entre càlculs (pas de les unitats a les desenes i centenes). • Explicació i contrast de les estratègies de càlcul mental emprades.

multiplicacions i divisions amb nombres naturals amb algorismes estàndard. 55 . • Ús de models geomètrics per resoldre problemes numèrics.• Realització de restes portant-ne. • Realització de sumes i restes amb fraccions senzilles acompanyades de diferents formes de representació gràfica.

càlcul escrit i calculadora.• Ús de les calculadores i altres recursos TIC per desenvolupar el càlcul i per explorar els nombres i les operacions. • Càlcul amb monedes: euros i cèntims. • Selecció adequada del tipus de càlcul segons la situació: càlcul mental. 56 .

Seguiment de sèries numèriques. Cerca de regularitats. 57 . geomètriques i descoberta del patró. relacions i canvis • Anàlisi de les peculiaritats dels nombres i de les operacions. • Creació de sèries numèriques i geomètriques. • Descripció de situacions en què es produeixen canvis o altrament es mantenen constants.RELACIONS I CANVI Comprensió i anàlisi dels patrons.

58 . Ús de models i expressions matemàtiques per representar les relacions • Expressió del patró d’una sèrie verbalment o gràficament.• Interpretació de l’equivalència en l’ús de diferents unitats de mesura. • Relació perímetre-longitud i àrea-superfície.

• Lectura i escriptura de frases utilitzant símbols matemàtics (0. <). signes matemàtics. =. gràfics (fletxes). ESPAI I FORMA Anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques • Identificació i descripció verbal. Utilització de la mesura i els nombres per investigar propietats geomètriques. cercles. usant el vocabulari especialitzat.• Modelització de situacions problema mitjançant objectes. >. 59 . poliedres i cossos rodons. de les propietats de figures geomètriques de dues i tres dimensions: polígons.

Classificació segons les seves propietats. • Exploració i reconeixement de figures congruents i figures semblants. • Investigació de la relació entre figures a partir de la seva composició. descomposició i transformació. 60 .• Representació. construcció i comparació de figures de tres i dues dimensions amb materials i recursos TIC.

• Utilització d’adreces o punts de referència per moure’s en l’entorn proper. • Creació i ús de sistemes de coordenades per localitzar distàncies entre dos punts i descriure camins.Localització i descripció de relacions espacials • Descripció de la localització i el moviment d’un objecte utilitzant el vocabulari adequat. 61 .

62 . desplaçaments i girs en figures de dues dimensions amb materials tradicionals i amb suport de les TIC. Predicció i descripció dels resultats. Identificació i aplicació de transformacions geomètriques • Realització de simetries. • Descripció d’un o diversos moviments que mostrin que dues figures són congruents.• Realització. interpretació i ús de plànols d’itineraris coneguts utilitzant diferents suports.

• Identificació de les simetries axial i central en figures de dues dimensions. 63 . • Construcció i representació sobre paper de poliedres i polígons. Utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre • Identificació de les vistes parcials d’una figura.

• Creació i descripció d’imatges mentals d’objectes. patrons i camins. • Ús de regle. escaire i recursos TIC per ampliar la capacitat de raonament espacial. • Identificació i construcció d’una figura de tres dimensions a partir de representacions en dues dimensions d’aquesta figura (i a l’inrevés). 64 .

capacitat. temps i amplitud d’angles. • Ús de models geomètrics per resoldre problemes numèrics i de mesura. massa. 65 . MESURA Comprensió de les magnituds mesurables.• Ús de conceptes espacials per recollir. àrea. de les unitats i del procés de mesurar • Reconeixement de les magnituds de longitud. descriure i interpretar dades.

• Ús de les unitats més comuns del sistema internacional: longitud (km. m. Ús dels decimals i fraccions com a nombres que permeten aproximar una mesura.• Comparació directa d’angles i d’àrees. ml). massa (kg. 66 . mm). cm. • Comprensió de la mesura com aproximació. Interpretació de l’equivalència en l’ús de diferents unitats de mesura. Equivalència d’unitats més comunes en contextos significatius. g). capacitat (l. Ús de múltiples i submúltiples de la unitat.

dia. 67 . hora. minut) i de les seves relacions. mes. • Comprensió i ús de les unitats de temps (any. setmana.• Utilització de la mesura i dels nombres per investigar propietats geomètriques. • Lectura i interpretació de taules de mesura d’ús comú. Coneixement del calendari.

• Selecció de la unitat més adequada i de l’instrument per realitzar una mesura. 68 . tot utilitzant referents comuns. • Disseny d’activitats de mesura dins d’un context significatiu. Ús de regle i cinta mètrica i balances. Relació perímetre-longitud i àreasuperfície.Aplicació de tècniques i instruments adequats per mesurar • Desenvolupament d’estratègies d’estimació en les diferents magnituds.

• Interpretació i expressió d’intervals de mesures. Reconeixement i ús de l’estructura multiplicativa en el procés de mesurar. 69 .• Descripció oral i escrita del procés de mesura. • Ús de models geomètrics per resoldre problemes numèrics i de mesura.

descriure i interpretar dades.ESTADÍSTICA I ATZAR Formulació de preguntes abordables amb dades i recollida. • Recollida de dades mitjançant observacions. Interpretació de la freqüència absoluta. Ús de la numeració i de conceptes espacials per recollir. en particular gràfics (com pictogrames i diagrames de barres). • Lectura. organització i presentació de dades rellevants per respondre-les • Formulació de preguntes basades en fets propers i interessos propis. interpretació i utilització de diverses representacions de dades. enquestes i experiments amb mostres més petites de 50. amb recursos tradicionals i tecnològics. 70 .

• Reconeixement de les diferències en la representació de dades qualitatives i quantitatives.

• Lectura i interpretació de dades estadístiques i de gràfics extrets de llibres, diaris, Internet i altres mitjans.

Selecció i ús de mètodes estadístics per analitzar dades • Descripció de la forma i de les característiques importants d’un conjunt de dades.

71

• Anàlisi de les característiques d’una col·lecció de dades quantitatives ordenades.

• Identificació i comprensió de les nocions de moda i mediana. Aplicació a la resolució de problemes.

• Introducció a la noció de mitjana aritmètica.

72

Treure conclusions i fer prediccions basades en dades • Distinció entre el que mostren les dades i el que es podria esperar dels resultats.

• Comprensió que molts conjunts de dades són mostres de poblacions més grans.

Aplicació a la resolució de problemes. • Descripció oral d’una situació a partir de l’anàlisi de les dades.

73

• Inici a la quantificació de la probabilitat que un succés sigui segur. • Predicció de la probabilitat de resultats d’experiments senzills i comprovació d’aquestes prediccions.Comprensió i aplicació de conceptes bàsics d’atzar • Descripció de successos i discussió del seu grau de probabilitat utilitzant expressions com segur. 74 . impossible. possible. possible o impossible.

.Interpretació del diner com a valor de canvi. 75 . Connexions amb altres àrees .Interpretació i ús de nombres grans (per exemple. pes/massa. . capacitat.Interpretació. en demografia). .• Exploració de la probabilitat mitjançant experiments i jocs que produeixin pocs resultats. .Cerca de regularitats i diferències en l’observació de l’entorn (per exemple.Utilització de la simetria i d’elements geomètrics per analitzar i realitzar produccions artístiques. Ús de l’atzar per reforçar conceptes numèrics.Ús de mesures de temps grans (any – dècada – segle). . . .Elaboració i interpretació de registres i de gràfics en experiments realitzats en altres àrees (per exemple. . canvis en el paisatge). .Estudi de mapes (tècniques d’orientació a l’espai).Ús de models geomètrics per resoldre problemes d’altres àrees.Interpretació i ús de la mesura com a instrument de coneixement del món natural: longitud.Anàlisi i representació de relacions causals en el món natural i social.Analogia entre la recta numèrica i la línia del temps. disseny i dibuix d’itineraris. . registres i gràfics en meteorologia).Ús dels nombres fraccionaris i decimals en situacions de mesura de fets o fenòmens naturals. . . • Resolució de problemes on intervinguin factors d’atzar.Elaboració de preguntes i disseny d’experiments i activitats de mesura relacionades amb diferents àrees. .

i entre la posició del Sol i les ombres. representació gràfica i interpretació de dades meteorològiques.CONEIXEMENT DEL MEDI L’entorn i la seva conservació • Caracterització del sistema Sol-Terra-Lluna i establiment de relacions entre els moviments de rotació i translació de la Terra. • Mesura de la temperatura. direcció i velocitat del vent i quantitat de precipitacions. 76 . • Iniciació al registre. Utilització de recursos TIC. el dia i la nit i les estacions.

• Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l’entorn proper i llunyà. Inici a l’ús i elaboració de plànols i mapes del barri o ciutat. reconeixent els elements naturals i humanitzats i l’impacte de l’activitat humana en el paisatge. 77 .• Reconeixement de formes de relleu i accidents geogràfics i localització dels més rellevants de l’entorn. • Aplicació de tècniques d’orientació a l’espai.

El món dels éssers vius • Caracterització des la funció de nutrició en els animals i plantes. • Realització d’un treball d’investigació a partir d’una qüestió rellevant.• Identificació i disseny d’actuacions responsables orientades a l’ús sostenible de l’entorn. mitjançant el treball cooperatiu i l’ús de les TIC. 78 .

arbustos i arbres) de l’entorn proper a partir d’algunes característiques observables utilitzant claus dicotòmiques senzilles.• Caracterització de la funció de relació a partir de l’observació d’animals i plantes i relacionant-les amb els seus hàbitats. • Caracterització de la funció de reproducció a partir de l’observació d’animals i plantes. • Classificació dels diferents grups de vertebrats i de plantes (herbes. 79 .

• Interès per la protecció i cura d’animals i plantes de l’entorn proper. així com per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic. • Interès per l’observació i la generació de preguntes científiques. 80 .• Identificació d’activitats econòmiques relacionades amb la cria d’animals i el cultiu de plantes.

Les persones i la salut • Reconeixement de la morfologia externa del cos. 81 . • Reconeixement dels canvis físics i personals en les diferents etapes de la vida. • Identificació dels sistemes que participen en la funció de relació: locomotor i nerviós.

de descans. d’exercici físic i l’alimentació variada i equilibrada per a una vida saludable. • Expressió de sensacions i emocions personals. Identificació de missatges i pràctiques que no afavoreixen el bon desenvolupament personal i la salut. Identificació d’activitats d’oci individuals o col·lectives. • Formulació de propostes d’activitats creatives per a la gestió dels temps de lleure.• Identificació i justificació d’hàbits de higiene. 82 . així com respecte davant de les dels altres.

política i administrativa dels municipis i les comarques. • Identificació de les relacions interpersonals dins la comunitat o grup. • Coneixement i utilització dels mecanismes de la participació activa. cultures i societats • Identificació dels elements bàsics de l’estructura econòmica i de l’organització social.Persones. 83 . la cooperació i el diàleg en la construcció de tasques comunes i en la resolució de conflictes.

84 . especialment les relatives a la mobilitat viària. Identificació de les manifestacions culturals com a elements de cohesió social. cultural i de gènere i respecte per les diferències.• Valoració de la diversitat social. Desenvolupament d’actituds de consum responsable. • Reconeixement de situacions que poden comportar risc. • Anàlisi de missatges publicitaris i valoració de la seva incidència en la presa de decisions de la vida quotidiana.

Anàlisi i comparació de dades d’entorns rurals i urbans. mitjans de comunicació. Internet). informacions orals.• Identificació i descripció d’alguns trets demogràfics i econòmics de l’entorn a partir de l’observació directa de l’entorn proper i de dades i representacions gràfiques. per mitjà del treball cooperatiu i utilitzant diferents fonts d’informació (documents. • Elaboració d’un estudi de cas sobre elements característics de l’entorn. Canvis i continuïtats en el temps • Identificació dels canvis en les persones al llarg del temps i de les diferents etapes personals. 85 . Ús de tècniques de registre i representació de la història pròpia i del passat familiar proper.

d’aspectes de la vida quotidiana. • Ús d’unitats de mesura temporal i aplicació de les nocions de canvi i continuïtat en l’anàlisi de l’evolució d’algun aspecte de la vida quotidiana al llarg del temps. comparant cultures allunyades en l’espai o el temps. 86 . • Descoberta i valoració del patrimoni comarcal natural i cultural i aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges. de l’entorn proper.• Ús de fonts d’informació històrica diverses per obtenir informació i evidenciar els canvis i continuïtats al llarg del temps.

a partir del treball cooperatiu i l’ús de les TIC. Matèria i energia • Mesura. en la història. vestit. utillatge) en diverses cultures. individualment i col·lectiva. comparació i ordenació de propietats dels materials: longitud. capacitat. • Identificació del paper dels homes i les dones. temperatura. massa. 87 .• Anàlisi diacrònic o sincrònic d’algun fet social i cultural (habitatge. Conservació de la massa i volum amb els canvis de forma.

• Experimentació dels canvis d’estat en l’aigua i la seva reversibilitat. • Identificació del cicle de l’aigua a la Terra. Valoració de l’ús responsable de les fonts d’energia. Reconeixement dels usos socials de l’aigua i importància de l’ús responsable. • Identificació de diferents fonts d’energia i de cadenes energètiques relacionades amb canvis observats a la vida quotidiana. 88 .

Valoració del soroll i la contaminació acústica. Anàlisi dels resultats i comunicació oral i escrita. l’ordre i l’estalvi de materials i energia a l’escola i a casa.• Experimentació de la transmissió del so en els diferents medis. • Responsabilització en el manteniment de la neteja. • Formulació de preguntes sobre propietats i canvis dels materials i disseny i realització d’experiments per donar-hi resposta. 89 .

pla inclinat. tecnologia i societat • Identificació de les fonts d’energia amb què funcionen algunes màquines. • Identificació del funcionament d’alguns operadors mecànics: eix. Utilització d’operadors mecànics per a la construcció d’estructures senzilles.Entorn. engranatges i altres. roda. politja. • Identificació d’eines. màquines i fonts d’energia utilitzades en diferents èpoques històriques i la seva relació amb les condicions de vida i de treball. 90 .

• Reconeixement i utilització dels elements bàsics de l’ordinador i del programari: finestres. • Ampliació en l’ús de les funcions del programari bàsic de processador de text. dibuixos. a Internet. amb ajudes. imatges i àudio. menús. edició gràfica i de presentació amb textos. Reconeixement de les pàgines web. • Cerca. 91 .

Experimentació amb sons.Realització de mesures. Connexions amb altres àrees . .• Ús del correu electrònic i entorns virtuals de comunicació amb ajudes.Utilització dels recursos de les TIC. • Ús de la càmera fotogràfica i iniciació a la càmera de vídeo. Cerca guiada de la informació a Internet. escrits i audiovisuals.Comunicació d’informacions amb diferents llenguatges simbòlics.Descoberta i valoració del patrimoni natural i cultural. .Aplicació d’hàbits de salut i higiene. . . . . 92 .Comprensió i producció de missatges orals.