You are on page 1of 3

BÀI TẬP HÓA 11 Bài 1: Hoøa tan 10,55g hoãn hôïp Zn vaø ZnO vaøo moät löông vöøa

ñuû dung dòch HCl 10% thì thu ñöôïc 2,24lít khí H2(ñkc). a. Tính khoái löôïng moãi chaát trong hoãn hôïp ñaàu. b. Tính noàng ñoä % cuûa muoái trong dung dòch thu ñöôïc. c. Cho 6,33 g hoãn hôïp treân taùc duïng vôùi Cl2, tính khoái löôïng muoái taïo thaønh, bieát hieäu suaát phaûn öùng laø 85%. Bài 2: Hoaø tan hoaøn toaøn 5,7 g hoãn hôïp CaCO3 vaø Fe trong 250 ml dd HCl 1M thu ñöôïc 1,7696 lít khí (ñkc) a. Xaùc ñònh % khoái löôïng caùc chaát trong hoãn hôïp. b. Tính CM caùc chaát trong dung dòch thu ñöôïc, bieát theå tích dung dòch khoâng ñoåi trong quaù trình phaûn öùng. c.Tính khoái löôïng H2 caàn thieát ñeå ñieàu cheá löôïng HCl treân, bieát hieäu suaát phaûn öùng ñieàu cheá laø 75%. Bài 3: Cho 14,2 g hoãn hôïp A goàm 3 kim loaïi ñoàng, nhoâm vaø saét taùc duïng vôùi 1500 ml dung dòch axit HCl a M dö, sau phaûn öùng thu ñöôïc 8,96 lít khí (ñkc) vaø 3,2 g moät chaát raén. a.Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp A. b.Tìm a, bieát theå tích dung dòch HCl duøng dö 30% so vôùi lyù thuyeát. c.Cho b g hoãn hôïp A taùc duïng vöøa ñuû vôùi Clo thì thu ñöôïc 13,419 g hoãn hôïp caùc muoái khan. Tìm a, bieát hieäu suaát phaûn öùng laø 90%. Bài 4. Cho 6,48g hỗn hợp gồm FeO, Ag tác dụng hết với 800ml dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,344lít khí (đktc). a. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại. b. Tính nồng độ mol H2SO4. c. Lấy hết lượng muối trên cho tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 1,25 M. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng. Bài 5. Cho 45 gam hỗn hợp Zn và Cu tác dụng vừa đủ dung dịch H2SO4 98% nóng thu được 15,68 lit khí SO2 (đkc) a) Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 98% đã dùng. c) Dẫn khí thu được ở trên vào 500 ml dung dịch NaOH 2M. Tính khối lượng muối tạo thành. Bài 6. Hòa tan 1,5 gam hỗn hợp Cu, Al, Mg vào dung dịch HCl du thì thu được 5,6 lít khí (đkc) và phần không tan. Cho phần không tan vào H2SO4 đặc nóng du thì thu được 2,24 lít khí (đkc). Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Câu 7: Cho 6,48g hỗn hợp gồm FeO, Ag tác dụng hết với 800ml dung dịch H2SO4 đặc nóng thu

được 1,344lít khí (đktc). a. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại. b. Tính nồng độ mol H2SO4. c. Lấy hết lượng khí ở trên cho tác dụng với 72ml dung dịch NaOH 1,25 M. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng. (giả sử Vdd thay đổi không đáng kể) Câu 8: Một dung dịch chứa đồng thời HCl và H2SO4. Cho 200g dung dịch đó tác dụng với dung dịch BaCl2 dư tạo thành 46,6 gamchất kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, để trung hòa nước lọc, người ta phải dùng 500 ml dung dịch NaOH 1,6M. Tính C% của mỗi axit trong dung dịch ban đầu.
Câu 9: Cho 24,6 gam hỗn hợp các kim loại Al và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, dư, nóng. Khi phản ứng kết thúc thu được 13,44 lít khí (đktc). a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu ? b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối tạo thành trong dung dịch thu được? Bài 10: Cho 3,87 hoãn hôïp goàm Mg vaø Al taùc duïng vôùi 500 ml dung dòch HCl 1M, sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc 4,368 lít khí (ñkc). a. Tính % khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp trong hoãn hôïp. b. Tính noàng ñoä mol caùc chaát coù trong dung dòch sau phaûn öùng, bieát theå tích dung dòch khoâng ñoåi trong quaù trình phaûn öùng

1

6 gam Fe với 4.Bài 11: Cho 12g hh Al và Mg vào dung dịch H2SO4 24. SO3 + NaOH dö -> ? + ? Baøi 3: vieát pthh cho sô ñoà bieán hoaù sau? CuO Cu CuCl2 Cu(OH)2 a) Cu -> CuO -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> CuO -> CuSO4 -> Cu.l mỗi kim loại trong hợp kim? b.l của Nhôm và Kẽm trong hh? b. c. b) MgSO4 -> Mg(OH)2 -> MgO -> MgCl2 -> Mg(NO3)2 ->MgCO3 -> MgO.56 lít H2 (đkc) và dd X. Tính khối lượng chất rắn Z. thu được chất rắn Z và khí Y. 2 .96 lít khí H2 (đktc). Tính V và % khối lượng mỗi chất trong hh đầu. Tính % về k. Xaùc ñònh CT cuûa Oxit kim loaïi? Baøi 6: Cho 5. Đem trung hòa dd A bằng dd axit HCl 25%. b. Zn vào dd axit H2SO4 loãng thu được 8.8M. sau đó cô cạn thì thu được 13. c) Na -> NaOH -> NaCl -> Cl2 -> HCl -> FeCl2 -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3. Tính thể tích khí Y sinh ra (đktc). Viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra và xác định các chất sau khi nung. g. AgNO3 + ? -> Fe(NO3)3 + ? e. Hòa tan sản phẩm sau khi nung bằng dung dịch HCl dư. Tính k.4g moät kim loaïi hoaù trò III taùc duïng vôùi clo coù dö thu ñöôïc 26. Dẫn khí thu được vào 200ml dd NaOH 2M. Tính % khối lượng mỗi kim loại b. Fe + ? -> FeCl3 i. Lượng axit dư được trung hòa vừa đủ bởi 250 ml dung dịch NaOH 0. Ca(OH)2.5% dư thu được 14. Baøi 2: Ñieàn CTHH caùc chaát vaøo choã coù daáu ? vaø hoaøn thaønh caùc pthh sau? a. Bài 11: Nung 5. Tính khối lượng dd H2SO4 ban đầu. a. FeCl2 + NaOH -> ? + ? d. Tính thể tích dd H2SO4 0. N2.l dd axit đã dùng? Baøi 10: Cho 9.8 gam S (trong bình kín không có oxi) đến phản ứng hoàn toàn.5M để hòa tan hết hh trên? Bài 9: Khi cho một miếng hợp kim gồm Na và K t/d hết với nước thì thu được 2. a.24 lít khí H2 (đktc) và một dd A. Xaùc ñònh CTPT cuûa muoái cacbonat? Bài 8: Hòa tan hoàn toàn 11. CaCO3 + HCl -> ? + ? + H2O. BaCl2 + Na2SO4 -> ? + ? b. O2 b) NaOH. b. Bài 4: Nhaän bieát caùc loï maát nhaõn sau baèng phöông phaùp hoaù hoïc: a) CO2. a. BÀI TẬP HÓA 10 Baøi 1: Vieát caùc ptpö thöïc hieän daõy bieán hoaù sau: CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2.53g muoái cacbonat cuûa kim loaïi hoaù trò I taùc duïng vôùi dd HCl cho 112ml khí CO2 (ñktc). HCl Baøi 5: Oxit cuûa moät kim loaïi hoaù trò (III) coù khoái löôïng 32g tan heát trong 294d dd H2SO4 20%. Xaùc ñònh kim loaïi ñem pö? Baøi 7: Cho 0.4 g hh gồm Fe và FeO vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2 (đkc) và dd A. Na2CO3 + ? -> NaNO3 + ? c. tính tp % khoái löôïng moãi Oxit trong hoãn hôïp ñaàu. Xác định tp% về k. Bài 12 : Cho 18. NaOH + ? -> NaCl + ? h.9g hh hai kim loại Al.7g muoái. Tính khối lượng muối thu được. a. Cô cạn dd A thu được 60g muối khan.3g muối khan. a.1g moät hh hai Oxit Al2O3 vaø MgO t/d vöøa ñuû vôùi 250ml dd axit HCl 2M.

b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.Baøi 11: Khi nung hh CaCO3 vaø MgCO3 thì khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc sau pö chæ baèng ½ khoái löôïng ban ñaàu.16 lít khí H2 bay ra (ñktc). a. a.2 hh X goàm 2 muoái MgCO3 vaø CaCO3 pư vừa đủ với 600ml dd HCl 0. Xaùc ñònh thaønh phaàn % nhoâm – magieâ trong hôïp kim? Baøi 13: Cho 14. Zn vào dung dịch H2SO4 loàng dư người ta thu được 2. 20: Cho 50 gam dung dịch NaOH tcs dụng với 36. Viết phương trình phản ứng xảy ra.48 lít khí (ñktc). Cho 15.l dd NaOH caàn duøng? Baøi 16: Trung hoaø 200ml dd HCl 1M baèng dd NaOH 20%.5M d.5 gam dung dịch HCl. b.l dd NaOH 20% phaûi duøng? Baøi 17. Xaùc ñònh tp % caùc chaát trong hoãn hôïp ban ñaàu? Baøi 12: Cho 18g hôïp kim nhoâm. Vieát ptpö vaø tính CM cuûa dd bazô? b.5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu. Tính theå tích dd H2SO4 2M caàn duøng ñeå trung hoaø dd bazô thu ñöïoc? c. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. Tính khối lượng muối sinh ra sau phản ứng. tính thành phần % theo khối lượng của mỗi ôxit trong hỗn hợp.24 lit khí (đktc). Tính k.8g hh A ôû treân? Baøi 15: Trung hoaø 200ml dd H2SO4 1M baèng dd NaOH 20%. e. a) Viết phương trình hóa học. thu ñöôïc 500ml dd bazô. Tính khoái löôïng muoái taïo thaønh vaø k. Tính % khối lượng mỗi chất trong hh đầu Baøi 14: cho 8.5M thu ñöôïc dd Y và khí CO2. Tính noàng ñoä mol/l chaát coù trong dd sau pö trung hoaø? Bài 18: Hòa tan 20 g hỗn hợp 2 ôxit CuO và Fe2O3 cần vừa đủ 200ml dung dịch HCl 3. a.magieâ vaøo dd HCl coù 20. 3 . 19: Cho 10. a> tính khoái löôïng moãi chaát trong hh? b> Phaûi duøng bao nhieâu ml dd axit HCl 2M ñuû ñeå hoaø tan heát 8.5g Na2O taùc duïng vôùi nöôùc . Tính thể tích khí CO2 thu được ở đkc b.8g hh A goàm Mg vaø MgO taùc duïng hết vôùi dd axit HCl 2M thu ñöôïc 4.