You are on page 1of 7

Ph Nhn Mt iu G T Cc Tn V Cc Thuc Tnh Ca Allah ?

Nn tng cn bn ca c tin Iman l c tin ni Allah, ni cc thuc tnh v cc tn gi ca Ngi. Khi no ngi b ti cng c kin thc vng chc v cc thuc tnh, cc tn gi ca Allah cng nh c c tin kin nh v th phng Allah qua cc tn gi v thuc tnh ca Ngi th gio l Tawhid ca y cng vng mnh v kin c. Mt ngi b ti khi bit c rng Allah l ng Duy nht c cc thuc tnh hon m mt cch tuyt i, bit c rng Ngi l ng Ti Cao duy nht, ng V i duy nht, ng Hon M duy nht, khng c bt c g c th so snh vi s hon m ca Ngi th chc chn y s tha nhn v khng nh Ngi l Thng ch thc ng c th phng v ph phc, y s ph nhn tt c nhng t thn c th phng khc Ngi. Do , ngi no ph nhn mt iu g t cc tn gi, cc thuc tnh ca Allah th ngi mang n iu mu thun vi Tawhid ng thi ph nh bn cht ca n. V l mt phn ca s v c tin ni Allah. Qu tht, Allah mang nhng ci tn hon m v nhng thuc tnh Ti Cao v Siu Vit. Ngi l ng c m t vi tt c mi thuc tnh hon m, ni Ngi khng c cc thuc tnh mang tnh tng i, hay khim khuyt m cc thuc tnh ca Ngi lun mc tuyt i, v ch Ngi duy nht c nhng thuc tnh u Vit v Thing Ling . Nhng ngi ca phi Sunnah v Jamaah(1) tha nhn Thng ca h vi cc tn gi v cc thuc tnh ca Allah c thng ip trong Quran v Sunnah thun khit ca Thin s Muhammad . H m t Thng ca h theo nhng g c chnh Ngi m t v bn thn Ngi v theo nhng g c v Thin s ca Ngi m t.
(1)

Phi Sunnah v Jamaah: l h phi theo ng Islam nguyn thy. y l h phi bm st Quran v Sunnah (ng l i) ca Thin s Muhammad . Chanlyislam 1

Allah, ng Ti Cao phn: ]081 : [ V Allah c nhng tn gi tt p v hon ho nht, bi th, hy gi Ngi bng cc tn gi . V hy trnh xa nhng k bp mo tn gi ca Ngi, ri h s lnh v ti ca h. (Chng 7 Al-Araf, cu 180). ]8 : [ Allah, khng Thng no khc ngoi Ngi v Ngi mang nhng tn gi hon m nht (Chng 20 Taha, cu 8). Trong hai cu Kinh ny, Allah khng nh bn thn Ngi c nhng tn gi, v Ngi cho bit nhng tn gi ca Ngi lun l nhng tn gi tt p nht, hon m nht, v Ngi ra lnh bo cc b ti cu nguyn Ngi qua cc tn gi ca Ngi, nh chng ta gi Ngi trong cu nguyn: "Ly Allah! Ly ng Lng! i ng Hng Sng, ng Bt Dit! ..." ng Lng (Arrahman) l tn gi trong cc tn gi hon m ca Allah, ni ln thuc tnh lng, nhn t v qung i ca Ngi. Qu tht, nhng ngi rp Quraish bc b, khng tha nhn Arrahman l tn gi ca Allah mc d h vn tin Ngi l ng To Ha, ng Nui Dng v Ban Cp. Cho nn, Allah ra lnh bo v Nabi ca Ngi, Muhammad ni vi h, Ngi phn: ]01 : [ V h ph nhn ng Lng (Arrahaman). Ngi (Muhammad!) hy bo h: Ngi l Thng ca Ta; khng c Thng no khc duy ch c Ngi. Ta ph thc cho Ngi v Ta quay v vi sm hi vi Ngi. (Chng 13 Arrad, cu 30). Cu Kinh ny l bng chng ni rng ngi no ph nhn mt iu g t cc tn gi v cc thuc tnh ca Allah l k v c tin ni Ngi. Quan im v tm nim ca trng phi Sunnah v Jamaah v cc tn, cc thuc tnh ca Allah l tin tt c cc tn gi, cc thuc tnh ca Allah c ni cho bit trong Quran v Sunnah ca Thin s mt cch tha nhn s Ti cao v V i ca Ngi, khng bp mo, suy din, so snh v bn lun th no hay ra lm sao. - Bp mo l chnh sa, thay i ngha ca thuc tnh, chuyn i t ngha ny sang ngha khc m Allah v Thin s ca Ngi khng ni cng nh khng ch ra. - Suy din l cch thc suy lun ph nhn hon ton hay ph nhn mt phn cc thuc tnh ca Allah. - So snh l s khng nh mt s vt ging nh mt s vt g , hoc mt iu ging nh mt iu g , chng hn nh mt ngi ni: Qu tht, cc thuc tnh ca Allah u ging vi cc thuc tnh ca cc to vt. - Bn lun nh th no, ra lm sao: l s thng tin cho bit v tnh trng ca mt iu g . Bn lun nh th no, ra lm sao v cc thuc tnh ca Allah l din gii cch thc, bn cht ca chng, chng hn nh Allah phn cho bit rng Ngi ng trn chic Ngai Vng (Arsh) bn trn cc tng tri th c ngi li din gii cch thc v bn cht ng ca Ngi th ny th kia, c ngi ni Ngi ngi nh con ngi chng ta ngi, c ngi li bo Ngi ng, c ngi th bo Ngi nm. Qu tht, khng mt ai bit r c cch ng trn chic Ngai Vng ca Ngi nh th no, ra lm sao c m chng ta ch c bn phn tin theo li phn ca Ngi rng Ngi thc s ng tr trn chic
Chanlyislam 2

Ngai Vng ca Ngi v Ngi khng nh nh th, tuy nhin chng ta khng bit Ngi ng tr nh th no v Ngi khng phn cho chng ta bit v Thin s ca Ngi cng khng cho chng ta bit v Ngi cng khng h bit. Mt ngi b ti khi tin tng ni cc tn gi, cc thuc tnh ca Allah v hiu c ngha ca chng, v th phng Allah qua cc tn gi, cc thuc tnh ca Ngi th gio l Tawhid trong y s vng mnh, lng knh s ca y i vi Ngi s c tng thm, v y s tn vinh v ph phc trc s Ti Cao v V i ca Ngi. V ngi b ti no cng hiu r v Allah th y l ngi b ti cng bit knh s v ngoan o. Trong Sahih Albukhari c ghi rng Ali c ni: Cc ngi hy ni vi thin h v nhng g h bit v thc c, chng l cc ngi mun la di Allah v Thin s ca Ngi ? C ngha l Ali bin Abu Talib cho li khuyn n mi ngi rng hy ni cho qun chng nghe nhng iu m h cn cho tn gio ca h v cc gio lut, hy trnh by cho h iu no l Haram v iu no l Halal, v b qua nhng g khng cn thit, v ng nn dn dt tm tr ca qun chng n vi nhng iu m chng c th l nhng iu ph nhn Allah v Thin s ca Ngi . ng Abdur Razzaq thut li t ng Mamar, Mamar nghe li t li thut ca Ibnu Tawus v Ibnu Tawus nghe t cha ca ng rng Ibnu Abbas nhn thy mt ngi t thi khng tha nhn khi nghe Nabi ni v cc thuc tnh ca Allah, ng ni: Nhng ngi ny chng c g khc bit, h tm thy trong Quran nhng iu c ni r rng nhng li b hy hoi khi nghe li ni ca Nabi (ch dch ngha). C ngha l, khi Ibnu Abbas nhn thy mt ngi n ng c thi khng tha nhn khi nghe Nabi ni v cc thuc tnh ca Allah, ng ni nhc nh cc bn o ca ng h hiu r hn, nhm cnh bo trnh tr nn ging nh nhng ngi nh vy: Nhng ngi khi c Quran khng nh cc thuc tnh ca Allah th thy tri tim rung ng khi bit ngha ca chng nhng khi nghe mt thuc tnh khc c ni t li dy ca Nabi th h li ng vc khng tin. Do , ngi Muslim khng c bc b hoc nghi ng v cc tn gi hay cc thuc tnh no ca Allah, bt buc y phi c c tin Iman mt cch hon ton vo tt c nhng g c Allah v Thin s ca Ngi thng tin cho bit ngay c tr tu khng thc c n. Imam Shafiy ni: Ti tin ni Allah v tin ni nhng g n t Allah theo ngha ca Allah, v ti tin ni Thin s ca Allah v tin ni nhng g n t Thin s ca Allah theo ngha ca Ngi . Qu tht, c tin Iman ni cc tn gi, cc thuc tnh ca Allah ng mt vai tr rt ln trong vic xc thc s th phng Allah. Bi khi bit v nhn thc r c cc tn gi v cc thuc tnh ca Allah mt cch ng n th s hng ngi b ti th phng Ngi mt cch ng mc cng nh thc gic y thnh tm v knh s Ngi. Khi ngi b ti bit c rng Thng ca y rt nghim khc trong vic trng pht, Ngi ni gin v phn n, Ngi c sc mnh v bin, c quyn nng trn mi th, Ngi lm bt c iu g Ngi mun, Ngi nghe, Ngi thy, Ngi am tng mi th, khng c mt th g cho th che giu c Ngi, th y s lun tm nim trong lng rng Ngi s lun quan st v theo di y ri y s s m trnh xa nhng ti li, trnh xa nhng iu tri nghch vi mnh lnh ca Ngi. V khi ngi b ti bit c rng Allah l ng n phc, Ngi lun ban phc lnh, Ngi ton nng trn mi th, Ngi ban cp bng lc, Ngi nui dng, Ngi ban thng cho nhng ngi lm tt, Ngi yu qu nhng b ti c c tin ca Ngi, th y s yu thng Allah v lun mun lm nhiu iu tt p c Ngi yu thng v ban n phc.
Chanlyislam 3

Cn khi ngi b ti bit c rng Allah l ng Sng sut, Cng bng, Ngi ght s bt cng, c c v tn bo, Ngi cm th nhng k bt cng, nhng k lm iu thi nt, nhng k dy lon lm iu sai quy, Ngi lun ph h cho nhng ai c phm cht o c tt, c x ng mc th y s sng mt cch thanh thn an bnh, y s sng tt v lun c x mt cch ngay chnh. Hiu bit cc tn gi v cc thuc tnh ca Allah s lm cho linh hn thc tnh, khuy ng tm hn, loi b nhng khi u ca t tng, hng con ngi lm iu thin tt, m cnh ca hy vng, nng cao s kin nhn, v gip hn ch s chn nn v chai li. Ibnu Qayyim ni: c tin Iman ni cc thuc tnh ca Allah, nhn thc chng v khng nh bn cht ch thc ca chng l cn bn trung tm v mc ch ca con ng, l tinh thn ca nhng ngi i tm ni cn n, l s khuy ng ch b suy yu v xua tan ni bun phin khi lm l. Do , kin thc v cc thuc tnh ca Allah s a mt ngi thng bc trn con ng. B Aishah ni: Ai nhn thy Thin s ca Allah th chc chn y s thy Ngi n ri i, Ngi khng thu nht ca ci vt cht, m Ngi ch ton tm ton lc truyn dy kin thc tn gio. LI PHN CA ALLAH H u cng nhn n hu ca Allah, nhng ri li ph nhn n. (Chng 16 Annahl, cu 83). Khng c mt n hu no tn ti trn tri t m khng do Allah ban cp, khng c mt iu tt p no trn th gian v i Sau m khng do Ngi an bi v sp t, Ngi l ng lm bin mt nhng hon nn v kh au. ]30 : [ V bt c n hu no ca cc ngi hng th u do Allah ban cho c, ri khi cc ngi gp hon nn th cc ngi li cu cu vi Ngi. (Chng 16 Annahl, cu 53). Ngi l ng Qung i hn mi s qung i, s lng ca Ngi bao la hn mi s bao la, Ngi cho trc khi xin, Ngi cho hn nhng g mong mun, Ngi ban thm cho ai bit tri n d l iu tri n rt nh, Ngi tha th tht nhiu cho ai bit quay v vi Ngi, Ngi yu thng nhng ai lun hng v Ngi, ai khng cu xin Ngi Ngi s gin v phn n ngi , Ngi che y ti li cho ngi b ti nhng ngi b ti thng khng che y ti li ca mnh, Ngi thng xt cho ngi b ti trong khi ngi b ti khng bit thng xt cho bn thn, Ngi gi ngun Ch o v Hng dn ca Ngi n qua cc v Thin s, v mi m Ngi thng xung tng tri h gii v h gi: . C ai cu xin TA s ban cho? C ai cu xin tha th TA s tha th cho? C ai sm hi TA s chp nhn li sm hi v tha th cho? C ai cu nguyn TA s p li li cu nguyn? (Ahmad). Ai l ng ng c th phng ngoi ng lng v Khoan dung nh th ny?! Ai l ng ng c ca ngi v tn dng, ng c tng nim v tri n hn Ngi, ng cha xin cho v cho nhiu hn nhng g mong mun?! Allah l ng duy nht ban cp, iu hnh v chi phi, ng ban bit bao hng phc v n hu cho cc b ti ca Ngi c ngy ln m. Do , gio l Tawhid trn vn l phi khng nh mi n hu v hng phc u n t ni Allah, nh Ngi phn:
Chanlyislam 4

]30 : [ V bt c n hu no ca cc ngi hng th u do Allah ban cho c (Chng 16 Annahl, cu 53). Mi n hu, mi hng phc, ln hay nh u do Allah ban cp cho c, v cc b ti l nguyn nhn t c n hu v hng phc ca Ngi trn i tay ca h Vic khng nh mt n hu hay mt hng phc no l ca ai khc ngoi Allah l s bi n, l iu nghim cm lm gim mt Tawhid ca ngi b ti. Qu tht, Allah phn cp trong chng Annahl cn c gi l chng n hu nhiu n hu v hng phc khc nhau c Ngi ban cp cho cc b ti ca Ngi, nh ch , gia sc v ngun li m chng mang li, ... V sau khi Ngi cp nhng iu th Ngi phn bo: H u cng nhn n hu ca Allah, nhng ri li ph nhn n (Chng 16 Annahl, cu 83). Tc nhng k v c tin Quraish u cng nhn tt c nhng n hu v hng phc c cp trong chng ny cng nh trong nhng chng khc l do Allah ban cp nhng ri h li ph nhn n bng cch gn nhng n hu v hng phc cho ai khc ngoi Ngi, h bo nhng n hu v hng phc l t cc thn linh ca h, t ng cha ca h. S ph nhn n hu v hng phc l mt trong nhng hnh thc v c tin nh bi khng gn n hu v hng phc cho Allah m gn cho ai khc ngoi Ngi, v n cng l mt hnh thc thuc dng tiu Shirk v t hp vi Ngi k ng ng trong vic ban b n hu v hng phc. Nhng hnh nh tiu biu ni ln s v c tin qua cc n hu v hng phc c cc v Salaf rt ra t ni dung ngha ca cu Kinh: - Li ca mt ngi khi ni: y l ti sn ca ti, ti tha k n t ng cha ca ti. Nu ngi ni li ny ch vi mc ch mun thng tin th c php, nhng nu ngi ni li ny mun khng nh rng nguyn nhn khin cho y c c ngun ti sn l ch do ng cha li m qun i Allah l ng to ra nguyn nhn th l iu Haram lm gim st gio l Tawhid ca ngi b ti. Bi l, ngun ti sn l n hu v hng phc m Allah ban cp cho ng cha ca y ri sau Ngi tip tc ban n hu v hng phc cho y qua con ng k tha ti sn, v tt c u l nh n phc v lng thng xt ca Allah. - Mt hnh nh th d tip theo l li ni: Nu khng c mt ngi no th s vic tr nn th ny th ny. Chng hn nh cu ni: Nu ngi phi cng khng gii th chng ti thit mng ri, hoc nu ngi ti x khng gii th chc chng ti b tai nn ri, hay nhng li ni tng t khc khng nh n phc n t mt ngi no ch khng phi l Allah. Nhng thc cht mi s vic u xy ra do s an bi v sp t ca Allah, v mi s tt lnh u nh n phc v lng thng xt ca Ngi, v Ngi mi ch thc l ng ban n hu v hng phc, ch c Ngi duy nht c quyn nng lm iu . - Mt hnh nh th d tip theo, l li: y l do thn linh ca chng ti ph h. Qu tht, nhng k v c tin khi c Allah ban cho nhng n hu, nhng hng phc nh ma, trng ma, lm n pht t hoc nhng iu phc khc th h vn tha nhn Allah l ng ban cp cho h nhng n phc , nhng ri sau h li ph nhn n bng li ni ca h: Ngi ban
Chanlyislam 5

cho chng ti n phc l do thn linh ca chng ti ph h. Vi li ny, h Shirk vi Allah v h gn s ban n hu v phc lnh n cho ai khc ngoi Allah. - Mt hnh nh th d tip theo: li ni Nh c cn gi tht tt lnh. Tc h ni li ny khi m Allah cho con tu c a h c thun bum sui gi, nhng h qun i Allah mi l ng lm cho cn gi tt lnh, lm cho con tu ca h di chuyn an ton trn bin. Nu mt ngi ni li ny ch vi tm nim rng gi l nguyn nhn ch khng phi l qun i Allah l ng xui khin th y cng khng nn ch nhc nguyn nhn m khng nhc ng xui khin nguyn nhn v s vic. Abu Abbas Ibnu Taymiyah gii thch: Allah v Thin s ca Ngi khin trch nhng ai gn mt n hu v hng phc no cho ai khc ngoi Ngi tc ch nhc n nguyn nhn m qun i Allah nh Ngi phn: H u cng nhn n hu ca Allah, nhng ri li ph nhn n (Chng 16 Annahl, cu 83). V Nabi c ni: . : Qu tht, Allah, ng Ti Cao phn: Trong s cc b ti ca TA, c ngi l ngi c c tin v c ngi tr nn v c tin (Albukhari). y l mt s loi v c tin qua n hu v hng phc ca Allah m cc v Salaf cp. Chng l nhng iu haram lm gim st gio l Tawhid, bi l chng l nhng hnh thc m ngi b ti ch nhc n nguyn nhn c c n hu v hng phc m qun i Allah, ng xui khin v ban cp. S trn vn v hon thin ca Tawhid l ngi c c tin phi tri n Thng ca y mi khi Ngi xui khin y t c n hu v hng phc, y phi nhc n Ngi khi ni n n hu v hng phc , bi l ch thc Ngi l ng duy nht ban phc cho y khng c ai (vt g) khc ngoi Ngi. iu ny khng c ngha l bc b nhng hnh ng tt t con ngi, bi theo Sunnah th ngi c c tin nn cm n nhng ai ra tay gip y v cu nguyn cho h v Allah ban cp n phc qua i tay ca h, nh Nabi ni: . Ai lm cho cc ngi mt iu tt th cc ngi hy tr n cho y, nu cc ngi khng c g tr n cho y th cc ngi hay cu nguyn cho y cho n khi cc ngi cm thy rng cc ngi c th tr n cho y (Abu Dawood, Annasa-i v Ahmad). Allah, ng Ti Cao phn: ]00 01 : [ H cc ngi khng nhn thy vic Allah ch ng mi vt trong cc tng tri v mi vt di t (cho cc ngi s dng) v cng khai hay kn o hon tt n hu ca Ngi cho cc ngi? Nhng trong thin h c k thch tranh lun v Allah nhng tuyt i khng bit mt t g (v Ngi), cng khng cn c vo mt Ch o no v khng da vo mt Kinh sch minh bch no. V khi c li bo chng: Hy tun theo iu m Allah ban xung th chng p: Khng, chng ti lm theo iu m chng ti thy cha m ca chng ti ang theo. Sao? Ngay c vic Shaytan ku gi chng i chu hnh pht ca Ha ngc ? (Chng 31 Luqman, cu 20, 21).
Chanlyislam 6

Ibnu Kathir ni: Allah phn lu nhn loi v n hu v hng phc m Ngi ban cp cho h i ny v ci i Sau, rng Ngi l ng ch ng cho h mi vn vt trn tri t nhng v sao chiu sng trong m, nhng m my, nhng cn ma, tuyt v to ra cho h trn tri t cc dng sng, cy ci, hoa mu, tri qu, ... Ngi hon tt cho h cc n hu mt cch cng khai hay thm kn, Ngi c phi cc v Thin s n, Ngi ban xung cc Kinh sch, tuy nhin, vi tt nhng g m Ngi ban cp cho nhn loi th vn c ngi khng tin tng v lun tranh lun v Ngi tc v s c tn ha Ngi, v vic Ngi c phi cc v Thin s, v tranh lun v Ngi mt cch khng c kin thc cng khng da trn mt c s ng n no c. Ibnu Qayyim ni: Trong tim s lun c nhng nim tin ri b nu nh khng hng v Allah, tri tim tr nn hoang di nu nh khng nh n Ngi, tri tim lun au bun nu nh khng c nim vui ca s nhn thc c Ngi v trung thc trong hnh ng, v tri tim s mi lo lng v bt an nu nh khng bit quay v vi Ngi. ng cng ni rng: Qu tht, Allah bo m cho tt c nhng ai lm vic thin tt v ngoan o rng Ngi s lm cho h sng mt i sng tt lnh, v Ngi trung thc vi li ha ca Ngi, v thc s c i sng no tt p hn i sng c Allah yu thng v hi lng? Do , ngi b ti phi lun hng v Allah, mi nim tin, mi t tng v mun lun t ni Ngi, hy ngh n Ngi, yu thng Ngi v lun mong nh n ngy tr v gp Ngi, v hy lun bit tri n Ngi v nhng n hu v hng phc m Ngi ban cp, l s trn vn ca Tawhid.

USMAN IBRAHIM Son tho


Chanlyislam 7