You are on page 1of 44

Consilier

TVA
Antrepozitul de TVA
Procedura de autorizare q Livrarea bunurilor q Prestarea serviciilor q Documente pentru justificarea scutirii de TVA
q

Restituirea TVA
Baza legală, condiţii de restituire a TVA q Procedura de solicitare q Tratamentul fiscal al achiziţiilor din CEE q Monografia contabilă şi raportarea fiscală a sumei solicitate la restituire
q

Actualizare aprilie 2011
RENTROP & STRATON

Consilier

– SUMAR –
Antrepozitul de TVA ............................................................................ A 30

• Procedura de autorizare.................................................................. A 30/002 • Livrarea bunurilor .......................................................................... A 30/007 • Prestarea serviciilor........................................................................ A 30/017 • Documente pentru justificarea scutirii de TVA ............................ A 30/019
Restituirea TVA .................................................................................... R 20

• Baza legală, condiţii de restituire a TVA ...................................... R 20/002 • Procedura de solicitare .................................................................. R 20/003 • Tratamentul fiscal al achiziţiilor din CEE .................................... R 20/009 • Monografia contabilă şi raportarea fiscală
a sumei solicitate la restituire ........................................................ R 20/010

Consilier – TVA ISSN: 1843-276x © RENTROP & STRATON Coordonator: Octavian Breban Autori: Vladimir Marinescu, Florin Turza, Florin Ghiță Manager produs: Maria Ungureanu Manager Centru de profit: Irina Profir Director Creație-Producție: Cristina Straton Tehnoredactare: Carmen Ilinca Corectură: Elvira Panaitescu

Lucrare editată de: RENTROP & STRATON

Președinte: George Straton Director General: Florin Câmpeanu Director Economic: Mariana Nețoiu

Serviciul Clienți: tel.: 021.209.45.45; fax: 021.408.28.99 e-mail: consilier@rs.ro Puteți consulta și celelalte lucrări editate de RENTROP & STRATON la adresa: www.rs.ro

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă și prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, înregistrare audio sau video, fără permisiunea în scris din partea editorului. Informațiile din această actualizare au fost obținute din surse pe care le considerăm de încredere. Scopul acestei actualizări este să vă ofere o privire de ansamblu asupra celor mai noi modificări legislative și a implicațiilor acestora în activitatea dumneavoastră. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionată vreunei persoane fizice sau juridice care acționează sau se abține de la acțiuni ca urmare a citirii materialelor publicate în această lucrare.

RENTROP & STRATON
Consilier

Antrepozitul de TVA

A 30 30 

Procedura de autorizare .......................................................... A 30/002 Livrarea bunurilor ........................................................................ A 30/007 Prestarea serviciilor .................................................................... A 30/017 Documente pentru justificarea scutirii TVA ............................ A 30/019

Consilier TVA

A 30

002

Antrepozitul de TVA

Tratamentul fiscal al operațiunii efectuate în antrepozitul fiscal
Pentru livrarea bunurilor plasate într-un antrepozit de 1 TVA se aplică regimul de scutire cu drept de deducere TVA reglementat prin art. 144 alin. (1) lit. a) punctul 8 din Codul fiscal. Regimul de scutire se aplică doar pentru anumite bunuri ale căror coduri tarifare sunt reglementate prin O.M.F.P. nr. 2.218 din 22 decembrie 2006, completat şi modificat prin O.M.F.P. nr. 3.424 din 20 noiembrie 2008. Antrepozitul de TVA este constituit pentru: produse accizabile. În acest caz, antrepozitul de TVA este un antrepozit fiscal situat în România. În mod automat, autorizaţia obţinută pentru funcţionarea ca antrepozit fiscal este valabilă şi pentru funcţionarea ca antrepozit de TVA; 

alte bunuri decât produsele accizabile. În acest caz, autorizaţia de funcţionare a antrepozitului de TVA se emite de către o comisie din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Antrepozitul fiscal este locul în care bunurile supuse accizelor sunt produse, prelucrate, deţinute, primite sau expediate în regim de suspendare a accizelor de către un antrepozitar autorizat în cadrul activităţii sale, sub rezerva respectării condiţiilor stabilite de autorităţile competente din statul membru pe teritoriul căruia este situat antrepozitul fiscal. Definiţia antrepozitului fiscal este preluată din Directiva CEE nr. 12 din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor şi privind
0511, pag. 2 Consilier TVA

– să ţină evidenţa exactă şi actualizată a bunurilor deţinute în antrepozitele de TVA şi expediate din aceste antrepozite. amplasarea şi natura locului. circulaţia şi monitorizarea acestor produse. pag. 571/2003 privind Codul fiscal. sigilii. nr. Consilier TVA A 30 003 procedura de autorizare 0511. procedura de autorizare a antrepozitului de TVA este reglementată prin O. – să depoziteze în antrepozit numai bunurile care beneficiază de regimul de scutire reglementat prin art. necesare pentru asigurarea securităţii bunurilor din cadrul antrepozitului. – să pună evidenţele la dispoziţia autorităţilor fiscale competente. instrumente de măsură sau alte instrumente similare adecvate.P. (1) din Legea nr. Procedura de autorizare În România. Autorizarea are loc prin parcurgerea următoarelor etape: G depunerea cererii la organul fiscal competent de către persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat. art. Cererea este un formular tipizat care cuprinde următoarele informaţii: identitatea persoanei care solicită autorizarea. 4 lit. 2. 3 .F. b). 144 alin.M. capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitar autorizat de a respecta următoarele cerinţe: – să instaleze şi să menţină încuietori. dacă sunt solicitate. tipurile şi cantitatea de bunuri estimate a se depozita în decursul unui an. – să organizeze un sistem de evidenţă şi administrare a stocurilor.219 din 22 decembrie 2006.Antrepozitul de TVA deţinerea.

pag. – să asigure accesul autorităţilor fiscale competente în orice zonă a antrepozitului de TVA în orice moment în care este deschis pentru primirea sau expedierea bunurilor. în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. – să prezinte autorităţilor fiscale bunurile deţinute în antrepozit. (1) din Codul fiscal. 144 alin. – să înştiinţeze autorităţile fiscale competente. caz în care depune o singură cerere la autoritatea fiscală teritorială. Consilier TVA G 0511. 4 .A 30 004 Antrepozitul de TVA – să organizeze evidenţa contabilă a stocurilor. despre: a) extinderea sau modificarea propusă a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată. dacă este cazul. emiterea autorizaţiei de antrepozit de TVA de către organul fiscal competent în situaţia în care se constată că pot fi îndeplinite următoarele condiţii: – antrepozitul urmează a se utiliza doar pentru depozitarea bunurilor şi prestarea serviciilor reglementate prin art. la cererea acestora. – să cerceteze şi să raporteze către autorităţile fiscale competente orice pierdere sau lipsă a bunurilor aflate în antrepozit. Notă: O persoană poate fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite de TVA. – să obţină. b) modificare adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă autorizaţia de antrepozitar. autorizaţia de mediu. G procedura de autorizare emiterea deciziei de aprobare sau de respingere a cererii depuse în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de autorizare.

revocării sau anulării autorizaţiei.M. 2. – expirarea contractului de închiriere sau concesionare sau administrare. Dacă la momentul suspendării. construcţia şi echiparea antrepozitului previne scoaterea bunurilor din acest loc fără plata taxei. 4 lit. 5 . acestea pot fi valorificate numai cu acordul Comisiei. d) sau e).119/2006 din la propunerea organelor de control autorizaţia este suspendată până la soluţionarea definitivă a cauzei penale.M. d) de la art. – antrepozitul nu este utilizat pentru vânzarea cu amănuntul a bunurilor.P. 2. în antrepozit există stocuri de bunuri. prin care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale. nr. revocată sau anulată pe baza unei decizii emise de către comisia din cadrul M. pag. O.P. 2) Anularea Anularea are loc în situaţia în care se constată că Consilier TVA A 30 005 0511. Autorizaţia emisă este nominală şi nu poate fi transferată chiar dacă are loc: – vânzarea spaţiului utilizat. în baza actelor de control întocmite de organele de specialitate. Autorizaţia Autorizaţia este valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost emisă decizia de aprobare a cererii de autorizare de către comisie.F.Antrepozitul de TVA – amplasarea. – administratorul antrepozitului autorizat nu a suferit condamnări pentru faptele enumerate la lit. Autorizaţia poate fi suspendată. 4 din O.119/2006.F.F. nr. 1) Suspendarea În situaţia în care a avut loc una din infracţiunile enumerate la art.P.

! Dacă autorizaţia a fost anulată. – nu respectă oricare dintre cerinţele impuse. – activitatea desfăşurată este în faliment sau în lichidare. d). persoană juridică: – s-a deschis împotriva sa procedura de faliment ori de lichidare. Dacă autorizaţia a fost revocată. Opţiunea trebuie formulată cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea produce efecte. Consilier TVA 0511. – formulează opţiunea de renunţare la autorizaţie. – încetează contractul de închiriere sau concesionare sau administrare a spaţiului respectiv. cererea pentru o nouă autorizaţie poate fi depusă numai după o perioadă de cel puțin 6 luni de la data revocării. – administratorul a fost condamnat pentru una dintre infracţiunile reglementate prin art.A 30 006 Antrepozitul de TVA antrepozitarul autorizat a oferit informaţii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea antrepozitului de TVA. 4 lit. – încheie un act de vânzare a locului în care este amplasat antrepozitul. cererea pentru o nouă autorizaţie poate fi depusă numai după o perioadă de cel puţin 5 ani de la data anulării. G ! în cazul unui antrepozitar autorizat. 3) Revocarea Autorizaţia poate fi revocată în următoarele situaţii: G în cazul unui antrepozitar autorizat. persoană fizică: – persoana a decedat. pag. 4 lit. e). 6 . – persoana este condamnată pentru una dintre infracţiunile reglementate prin art.

În cadrul antrepozitului de TVA. 7 . 5. să funcţioneze în această calitate. responsabilitatea respectării regimului de scutire revine operatorului economic care are calitatea de antrepozitar. document care trebuie semnat şi evidenţiat în registru special. Acelaşi regim este aplicabil şi pentru bunurile a căror lipsă se constată dintr-un antrepozit TVA deoarece se consideră că sunt scoase din regimul respectiv. să fie autorizat de către M. antrepozitarul de TVA trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1. Scoaterea bunurilor din regimul de antrepozit de TVA impune aplicarea regimului de taxare asupra valorii acestora. pag. 3. 153 din Codul fiscal. În această calitate.F. 4. să fie stabilit în România şi să fie înregistrat în scopuri de TVA în baza prevederilor art. să organizeze evidenţa bunurilor aflate în stoc în antrepozitul TVA. 2.Antrepozitul de TVA Principiul de funcţionare a antrepozitului de TVA A) referitor la operaţiunile constând în livrare de bunuri: Plasarea bunurilor în regimul de antrepozit de TVA. să emită un formular de scoatere a bunurilor din regimul de antrepozit TVA.P. către fiecare persoană care plasează bunuri într-un astfel de regim. dar şi livrarea acestora cât timp se află sub acest regim se supun condiţiilor impuse de legislaţia vamală. Consilier TVA A 30 007 0511. Documentul astfel emis şi semnat trebuie evidenţiat într-un registru special. să emită un document care să ateste plasarea bunurilor în regimul de antrepozit TVA.

adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România ale titularului. – un număr de ordine sub care sunt înregistrate bunurile în listele de stocuri. adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România. – codul de înregistrare în scopuri de TVA din România al persoanei care scoate bunurile din regim. – data la care bunurile părăsesc regimul. dacă acesta există. ale persoanei care plasează bunurile în regimul de antrepozit de TVA. – un număr de ordine sub care sunt înregistrate bunurile în listele de stocuri ca părăsind regimul. G numele. – o referire la documentul de plasare. G numele. pentru bunurile care ies din regimul de antrepozit: – un număr de ordine. 0511. pag. – data la care au fost plasate bunurile în regim. – codul de înregistrare în scopuri de TVA din România al persoanei care plasează bunurile. G numărul de ordine sub care documentul este înregistrat în registrul documentelor de plasare în regim. Documentul de plasare a bunurilor trebuie emis la momentul în care bunurile intră în antrepozitul TVA şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: G data de intrare a bunurilor. 8 Consilier TVA . G adresa antrepozitului.A 30 008 Antrepozitul de TVA Registrul special completat de antrepozitarul autorizat trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii completate cronologic: pentru bunurile plasate în regimul de antrepozit: – un număr de ordine. G numărul autorizaţiei. – o referire la documentul de plasare.

adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România ale titularului. G numărul de ordine sub care este înregistrat documentul de scoatere în registrul documentelor de scoatere din regim. G denumirea exactă şi cantitatea bunurilor. dacă bunurile părăsesc regimul de antrepozit de TVA cu tranzacţie. G numărul de ordine sub care documentul este înregistrat în registrul documentelor de plasare. adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România. dacă plasarea urmează unui import de bunuri în România. cantitatea şi starea bunurilor plasate în antrepozitul de TVA. dacă este cazul. G o menţiune referitoare la: – factura emisă. G numele.Antrepozitul de TVA denumirea exactă. în România. G numărul autorizaţiei antrepozitului de TVA în care sunt depozitate bunurile. 9 . ale persoanei care scoate sau pentru care sunt scoase bunurile din regimul de antrepozit de TVA. pag. G numele. – factura primită de persoana care face o achiziţie intracomunitară sau autofactura dacă are loc o achiziţie intracomunitară asimilată. G o menţiune referitoare la: – documentul de import. G A 30 009 Documentul de scoatere a bunurilor din regimul de antrepozit TVA trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: G data la care bunurile părăsesc regimul. dacă plasarea urmează unei livrări de bunuri în România. Consilier TVA 0511. – documentul care se emite în cazul unui transfer local. G adresa antrepozitului. – factura primită de la furnizor.

numele. 10 Consilier TVA . operaţiunea de transformare la care sunt supuse bunurile aflate în antrepozit. dacă bunurile nu fac obiectul unei tranzacţii comerciale şi rămân în România. – numărul autorizaţiei antrepozitului de TVA. – achiziţie intracomunitară de bunuri în România. – numele. adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România. dacă este cazul. Bunurile pot fi plasate într-un antrepozit de TVA de către persoanele care efectuează: – un import de bunuri în România. dacă bunurile sunt transportate în alt antrepozit de TVA pentru a fi plasate în acelaşi regim. numărul antrepozitului fiscal de accize în care urmează să fie depozitate bunurile. – un transfer local de bunuri în România. adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România ale titularului. Pentru aplicarea scutirii aferente unui import de bunuri. dacă documentul de scoatere din regim se referă la produse accizabile. codul de înregistrare în scopuri de TVA din România şi numărul autorizaţiei titularului de autorizaţie de antrepozit de TVA. – dacă este cazul. – documentul privind accizele. – dacă este cazul. – codul alocat în Comunitate pentru bunurile plasate în regim de antrepozit de TVA.A 30 010 Antrepozitul de TVA – autofactura. dacă are loc un transfer de bunuri în alt stat membru. ale importatorului. – o achiziţie de bunuri în România. – documentul special emis. pe declaraţia vamală de import trebuie menţionate următoarele: – numele. – dacă este cazul. 0511. pag. adresa.

Antrepozitul de TVA Pentru aplicarea scutirii aferente unei achiziţii din România. proprietarul bunurilor trebuie să emită un document specific în care trebuie să înscrie următoarele informaţii: – numele. G prestatorilor de servicii. – numărul autorizaţiei antrepozitului de TVA în care urmează a fi depozitate bunurile. care identifică documentul în mod unic. 11 . adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România. proprietarul bunurilor care nu realizează o tranzacţie comercială completează un document care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: – numărul de ordine. – denumirea/numele. adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România ale titularului autorizaţiei de antrepozit de TVA. Consilier TVA A 30 011 0511. în baza uneia sau mai multor serii. La scoaterea bunurilor din acest regim. – data emiterii. furnizorul bunurilor trebuie să menţioneze pe factură şi următoarele informaţii: G numele. cantitatea şi valoarea bunurilor. Proprietarul bunurilor trebuie să transmită copia acestui document către: G titularul de autorizaţie. Pentru aplicarea scutirii aferente unui transfer local fără tranzacţie comercială. – numele. pag. adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România ale titularului autorizaţiei de antrepozitar. suplimentar. la introducerea bunurilor în antrepozitul de TVA. – denumirea exactă. adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România. G numărul autorizaţiei antrepozitului de TVA în care sunt plasate bunurile.

144 alin. (1) lit.A 30 012 Antrepozitul de TVA – denumirea/numele. – prestările de servicii legate direct de bunurile pla- 0511. preţul unitar şi valoarea bunurilor. pag. Operațiuni economice scutite În cadrul antrepozitului sunt scutite de TVA următoarele operaţiuni economice: livrările de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de TVA [art. cantitatea. 144 alin. – prestările de servicii aferente livrărilor de bunuri în antrepozit sau prestările de servicii efectuate pentru bunurile aflate în acest regim [art. – dacă bunurile sunt mutate în alt antrepozit de TVA pentru a fi plasate în acelaşi regim: numărul autorizaţiei antrepozitului de TVA. livrările de bunuri efectuate în antrepozit pe perioada în care bunurile se află în acest regim [art. dacă acesta este diferit de proprietarul bunurilor. b)]. 8]. Regimul de antrepozit TVA se referă doar la bunurile comunitare. (1) lit. (1) lit. adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România ale titularului antrepozitului în care sunt mutate bunurile. 12 Consilier TVA . bunurile importate pe teritoriul comunitar. adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România ale titularului autorizaţiei de antrepozitar. puse în liberă circulaţie în Comunitate. Se consideră comunitare: bunurile care provin din teritoriul comunitar. numele. a) pct. c) din Codul fiscal]. – denumirea. 144 alin. – numărul autorizaţiei antrepozitului de TVA.

A 30 013 Regimul de antrepozit de TVA nu se aplică pentru bunurile destinate livrării cu amănuntul. – documentele din care să rezulte că. bunuri livrate de la bordul navelor sau aeronavelor. al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România. – importurile şi achiziţiile intracomunitare de bunuri plasate în regim de antrepozit de TVA [art. 142 alin. (1) lit. fie cu beneficiarul. 143 alin. Consilier TVA ! 0511. cu excepţia următoarelor categorii: bunuri livrate de magazinele duty-free pentru călătorii ce se deplasează cu avionul sau cu vaporul către ţări din afara Comunităţii. j) . pag. 143 alin. – factura sau alte documente similare.m) din Codul fiscal în beneficiul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare. 13 . (1) lit. c)].Antrepozitul de TVA sate în regim de antrepozit de TVA [art. – serviciile prestate de intermediarii care acţionează în numele şi în contul altei persoane în legătură cu operaţiunile menţionate anterior. în cazul în care locul sosirii este situat în afara Comunităţii. la momentul livrării sau prestării. Operațiuni economice scutite Scutirea de TVA pentru livrarea de bunuri în acest regim se justifică prin: – contractul încheiat fie cu titularul regimului de antrepozit de TVA. pe durata zborului sau a călătoriei pe mare. (1) lit. bunurile a căror livrare este scutită de taxă în baza prevederilor art. bunurile respective se aflau în regimul de antrepozit de TVA. a)]. al forţelor armate ale statelor străine membre NATO sau al personalului civil care le însoţeşte.

pag. Livrarea bunurilor plasate într-un antrepozit poate fi: – un import. 144 alin. – o livrare de bunuri în România. 144 alin. – operaţiunea nu este impozabilă în România dacă livrarea nu are loc în România. 0511. livrarea acestora nu mai poate beneficiade scutirea reglementată prin art. În această categorie se poate încadra o livrare cu instalare în străinătate sau o vânzare la distanţă pentru care locul livrării este în străinătate. independent de orice tranzacţie comercială. scoaterea bunurilor din regimul de antrepozit TVA. Scutirea devine definitivă dacă are loc: livrarea de bunuri efectuată cu plată în timp ce bunurile sunt supuse în continuare regimului de antrepozit de TVA. (1) lit. Deoarece bunurile nu mai rămân în regimul de antrepozit de TVA. b) din Codul fiscal.A 30 014 Antrepozitul de TVA Operaţiunea de livrare a bunurilor care se încadrează în prevederile art. de către persoana impozabilă în cadrul unei livrări cu plată a acestor bunuri. (1) lit. după cum urmează: – operaţiunea este taxabilă dacă livrarea are loc în România şi bunurile nu părăsesc România. caz în care sunt aplicabile regulile de bază. scoaterea bunurilor din regimul de antrepozit TVA de către proprietarul acestora. 14 Consilier TVA . – transport sau expediere de bunuri în afara Comunităţii. în cadrul următoarelor două operaţiuni: – transfer de bunuri. – o achiziţie intracomunitară. a) punctul 8 este scutită provizoriu pentru cumpărătorul sau proprietarul bunurilor.

a) pct. obligat la plata taxei este proprietarul bunurilor în baza prevederilor art. adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România ale titularului autorizaţiei de antrepozit de TVA. o achiziţie intracomunitară de bunuri. factura furnizorului trebuie să cuprindă şi următoarele informaţii specifice: numele. caz în care bunurile rămân în România. Dacă bunurile sunt scoase din regimul de antrepozit de TVA de către proprietar sau de către altă persoană în contul său. În acest caz. f) din Codul fiscal. Persoana care plasează bunuri în regim de antrepozit TVA sau scoate bunurile din acest regim trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: G să se identifice faţă de antrepozitarul autorizat prin codul său de înregistrare în scopuri de TVA din România. 150 alin. . se aplică regimul normal de taxare pentru operaţiunea de bază care a fost scutită provizoriu: un import. 143 alin. (1). 8 din Codul fiscal – TVA datorată de beneficiar – art. livrare intracomunitară reglementată prin art. (1) lit. În situaţia în care plasarea bunurilor în regim de antrepozit este făcută în cadrul unei livrări de bunuri în România.Antrepozitul de TVA – operaţiunea este scutită de TVA dacă reprezintă: un export reglementat prin art. numărul autorizaţiei antrepozitului de TVA în care sunt plasate bunurile. pag. (1) lit. Consilier TVA A 30 015 0511. 144 alin. independent de o tranzacţie comercială. 150 alin. G să emită factura pentru livrările efectuate. f) din Codul fiscal”. (1) lit. (2). 143 alin. menţiunea „Regimul de antrepozit TVA art. o livrare de pe teritoriul României.

Reguli de impozitare În principiu. obligaţia de plată trebuie preluată de către persoana din cauza căreia bunurile ies din acest regim. dar care ies ulterior din acest regim. d) din Codul fiscal. Această obligaţie este reglementată în mod expres prin art. f) din Codul fiscal. a) din Codul fiscal. Deoarece persoana respectivă nu are posibilitatea să controleze destinaţia bunurilor după plasarea acestora în antrepozitul de TVA. (1) lit. este persoana impozabilă care efectuează livrarea de bunuri sau prestarea de servicii. 0511. pag. – utilizarea temporară a bunului respectiv pe teritoriul acelui stat membru cu scopul prestării de servicii de către persoana impozabilă stabilită în România. persoana obligată la plata taxei pentru bunurile livrate în antrepozitul de TVA. (1) lit. Această obligaţie rezultă din prevederile art. Aceste operaţiuni reprezintă pentru proprietar un transfer de bunuri care se încadrează la operaţiuni scutite cu drept de deducere TVA în baza prevederilor art. 143 alin. urmând ca bunurile procesate să fie reexpediate aceleiaşi persoane impozabile din România. (2) lit. care desemnează persoana obligată la plata taxei.A 30 016 Antrepozitul de TVA Se consideră că nu are loc o tranzacţie comercială dacă se efectuează livrarea de bunuri expediate sau transportate din România în alt stat membru pentru: – prestarea de servicii constând în lucrări asupra bunurilor corporale efectuate în statul membru în care se termină expedierea sau transportul bunului. 150 alin. 150 alin. 16 Consilier TVA . Trebuie reţinut faptul că pentru aplicarea regimului de antrepozit de TVA răspund solidar pentru plata TVA.

trierea. operaţiuni simple de curăţare. În categoria serviciilor permise în antrepozitul de TVA. pag. servicii permise în antrepozitul de TVA G G G G Consilier TVA 0511. cernerea.Antrepozitul de TVA împreună cu persoana obligată la plata acesteia. inventarierea. scutite de TVA se încadrează: G ventilarea. sortarea. tratarea antirugină. eliminarea componentelor avariate sau poluate. B) referitor la operaţiunile constând în prestarea de servicii: Serviciile aferente livrărilor de bunuri în antrepozitul de TVA. reparaţii ale ambalajului. inclusiv serviciile efectuate pentru bunurile aflate în acest regim sunt operaţiuni scutite cu drept de deducere în baza prevederilor art. (c) din Codul fiscal. filtrarea mecanică şi cântărirea bunurilor. sterilizare. uscarea. (1) lit. 144 alin. desprăfuirea. antrepozitarul şi transportatorul bunurilor din antrepozit sau persoana responsabilă pentru transport. în măsura în care este vorba de operaţiuni simple. prelevarea de mostre. iradiere sau adăugarea de agenţi de conservare. 17 . tratarea împotriva paraziţilor. conservarea prin pasteurizare. G G A 30 017 reconstituirea mărfurilor după transport. aplicarea sau îndepărtarea protecţiei utilizate în scopul transportării. reparaţii de bază ale defectelor apărute în timpul transportului sau antrepozitării.

chiar dacă aceasta conduce la reîncadrarea sub un alt cod tarifar cu 8 cifre. chiar dacă această operaţiune poate conduce la reîncadrarea sub un alt cod tarifar cu 8 cifre pentru bunurile adăugate ca accesorii sau utilizate ca înlocuitori. chiar dacă aceasta conduce la reîncadrarea sub un alt cod tarifar cu 8 cifre. – prin scăderea temperaturii. îndreptarea sau călcarea textilelor. diluarea sau concentrarea fluidelor. tratarea fructelor şi legumelor prin: – îndepărtarea tulpinelor şi codiţelor şi/sau a sâmburilor fructelor. în măsura în care această operaţiune este relativ limitată sau este destinată conformării la normele tehnice. în scopul obţinerii unei calităţi constante Consilier TVA G G servicii permise în antrepozitul de TVA G G G G 0511. chiar dacă aceasta conduce la o reîncadrare sub un alt cod tarifar cu 8 cifre. dar fără a modifica natura sau performanţele bunurilor originale. pag. fără tratare complementară sau vreun proces de distilare. amestecarea bunurilor de acelaşi tip. desalinarea. de calităţi diferite. curăţarea şi cruponarea pieilor. fără alte tratări complementare sau procese de distilare. montarea bunurilor ori adăugarea sau înlocuirea pieselor accesorii. tratarea electrostatică.A 30 018 G Antrepozitul de TVA tratarea: – prin creşterea temperaturii. – deshidratarea fructelor. rehidratarea fructelor. 18 . tăierea şi felierea fructelor uscate sau a legumelor.

– factura sau alte documente similare. 155 alin. operaţiuni constând în mătuirea elementelor de ţevărie pentru a le adapta exigenţelor anumitor pieţe. cu condiţia să se realizeze doar operaţiuni simple. reglarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor. aplicarea. fără a schimba natura bunurilor respective. G servicii permise în antrepozitul de TVA G G Scutirea de TVA pentru prestarea de servicii în cadrul acestui regim se justifică prin: – contractul încheiat fie cu titularul regimului de antrepozit de TVA. G separarea A 30 019 sau tăierea la o anumită dimensiune a bunurilor. aparaturii şi vehiculelor. (5) din Codul fiscal şi următoarele informaţii specifice: Consilier TVA documente pentru scutire 0511. pag. dezambalarea. ajustarea. sigilarea. 19 . etichetarea. – documentele din care să rezulte că la momentul livrării sau prestării bunurile respective se aflau în regimul de antrepozit de TVA. dacă este vorba numai de operaţiuni simple. chiar dacă aceasta ar conduce la reîncadrarea sub un alt cod tarifar cu 8 cifre. Persoana impozabilă care prestează astfel de servicii trebuie să emită factura pe care înscrie. schimbarea ambalajului. mai ales pentru verificarea conformităţii la normele tehnice. decantarea şi transferarea în alte recipiente. fie cu beneficiarul. testarea.Antrepozitul de TVA sau a unei calităţi solicitate de client. afişarea preţului sau alt semn distinctiv similar. retragerea şi modificarea mărcilor. ambalarea. pe lângă informaţiile reglementate prin art.

 menţiunea „Regimul de antrepozit TVA – art. pag. Antrepozitul de TVA adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA din România ale titularului autorizaţiei de antrepozit de TVA.A 30 020 numele. 150 alin. numărul autorizaţiei antrepozitului de TVA în care sunt plasate bunurile. (1) lit. 20 Consilier TVA . (1) lit. 144 alin. 0511. f) din Codul fiscal”. c) din Codul fiscal – TVA datorată de beneficiar – art.

.................. R 20/003 Tratamentul fiscal al achizițiilor din CEE ........................ R 20/002 Procedura de solicitare ................................. R 20/009 Monografia contabilă și raportarea fiscală a sumei solicitate la restituire ......................................................................................................... R 20/010 Consilier TVA .Restituirea TVA R 20 20 Bază legală... condiții de restituire TVA ....

(2) din Legea nr. „s membru în care a fost încasată TVA de la persoana impozabilă nestabilită în statul membru de rambur0511. prevăzută în Directiva 2006/112/CE. prevăzută în Directiva 2006/112/CE. 9 din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată. pag.R 20 002 Restituirea TVA Baza legală Restituirea TVA Rambursarea sumei TVA achitate de către o persoană impozabilă stabilită în România pentru importurile şi achiziţiile de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul unui stat membru este reglementată în mod expres prin art. Directiva CEE nr. către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare. Reglementările din Codul fiscal sunt armonizate cu prevederile cuprinse în următoarele două directive CEE: Directiva nr. către persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare. 1472 alin. 9/2008. În baza definiţiei preluate din Directiva CEE stat membru de rambursare” este statul nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi punctul 491 din normele de aplicare ale acestui articol. 22 Consilier TVA Directive CEE . 66 din 14 octombrie 2010 de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adăugată.

transmitere şi primire a cererilor de rambursare a TVA este reglementată Consilier TVA R 20 003 0511. pag. solicitant” este preluată din aceeaşi Noţiunea de „s directivă. Condiții de rambursare Pentru a beneficia de dreptul de rambursare a TVA din statul membru de rambursare. persoana impozabilă stabilită în România trebuie să completeze. o cerere de rambursare adresată statului membru pe teritoriul căruia a efectuat achiziţia sau importul. Dacă o persoană impozabilă efectuează în România atât operaţiuni care dau drept de deducere. cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere. solicitantul fiind definit drept persoana impozabilă nestabilită în statul membru de rambursare care depune cererea de rambursare. statul membru de rambursare poate să ramburseze numai suma TVA aferentă operaţiunilor cu drept de deducere. o persoană impozabilă stabilită în România trebuie să fie înregistrată în scopuri de TVA şi să efectueze operaţiuni care dau dreptul de deducere în România. pentru bunurile sau serviciile care i-au fost furnizate de alte persoane impozabile din statul membru respectiv sau pentru importul de bunuri în statul membru respectiv.Restituirea TVA sare. Procedura de completare. Procedura de solicitare a rambursării Pentru a beneficia de rambursare. pe cale electronică. 23 .

M.P. În această categorie nu se încadrează: – serviciile de transport şi serviciile auxiliare transportului. prin intermediul unui portal electronic pus la dispoziţie. scutite de TVA.F. următoarele informaţii: 0511. Cererea de rambursare trebuie să cuprindă. următoarele elemente: numele şi adresa completă ale solicitantului. o adresă de contact pe cale electronică. contul bancar.F. pag.M.R 20 004 Restituirea TVA prin O. descrierea activităţii economice a solicitantului pentru care sunt achiziţionate bunurile şi serviciile. codul de înregistrare în scopuri de TVA al solicitantului. nr. perioada de rambursare la care se referă. 2157 din 6 iulie 2010. obligatoriu. a căror valoare este inclusă în baza de impozitare a TVA în vamă. nr. inclusiv codurile IBAN şi BIC. o declaraţie din partea solicitantului din care să rezulte că nu a livrat bunuri şi nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate sau prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadei de rambursare. 24 Consilier TVA . – livrările de bunuri şi prestările de servicii pentru care obligaţia de plată revine cumpărătorului sau beneficiarului stabilit pe teritoriul statului respectiv.P. Solicitantul completează şi transmite cererea sa către organul fiscal competent din România. pentru fiecare factură sau document de import. 3 din 4 ianuarie 2010 completat prin O.

mijloacele de transport public). pro rata de deducere. pro rata de deducere se modifică. – data şi numărul facturii sau documentului de import. cu excepţia Greciei care utilizează prefixul „EL“. exprimată în procente. exprimat în moneda statului membru de rambursare. 5. combustibil. 25 . – cuantumul TVA deductibile. 3. Consilier TVA R 20 005 0511. – baza impozabilă şi cuantumul TVA exprimate în moneda statului membru de rambursare. atribuit de statul membru de rambursare. pag. taxe rutiere de acces şi taxa de utilizare a drumurilor. codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare fiscală al furnizorului sau prestatorului. Dacă ulterior depunerii cererii de rambursare. – cu excepţia importurilor. prefixul statului membru de rambursare în conformitate cu codul ISO 3166 – alfa 2. închiriere de mijloace de transport. Rectificarea se efectuează pe bază de cerere transmisă prin aceeaşi metodă aplicată iniţial. – dacă este cazul. alte cheltuieli legate de mijloace de transport. solicitantul are obligaţia să rectifice suma solicitată la rambursare.Restituirea TVA – numele şi adresa completă ale furnizorului sau prestatorului. 2. – cu excepţia importurilor. 4. – natura bunurilor şi a serviciilor achiziţionate în baza următoarelor coduri: 1. cheltuieli de deplasare (taxi.

Cererea de rambursare cuprinde următoarele operaţiuni: – achiziţii de bunuri şi servicii efectuate pe parcursul perioadei de rambursare. fiind încadrate la codul 10. acces la târguri şi expoziţii. (2) din Codul fiscal“.F. este obligatorie specificarea naturii bunurilor şi a serviciilor achiziţionate. cazare.N. pe acelaşi format. activităţi de divertisment şi spectacole. prin 0511. 9.13.02/18”. Dacă bunurile şi serviciile nu se încadrează de la 1 la 9.R 20 006 Restituirea TVA 6.anaf. cheltuieli pentru produse de lux. – facturi sau documente de import care nu au fost acoperite de cererile de rambursare precedente şi care privesc operaţiuni finalizate pe parcursul anului calendaristic în cauză. Cererea depusă iniţial poate fi rectificată prin depunerea unei noi cereri. pag. 1472 alin. servicii de catering şi restaurant. 26 Consilier TVA . care poate fi descărcat prin accesarea adresei www. – importul de bunuri efectuate pe parcursul perioadei de rambursare. Cererea de rambursare se completează pe formularul tipizat cod 318 denumit „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România.ro „Declaraţii electronice”. Formatul electronic al cererii se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de A. 10.03. 8. altele.A. depusă potrivit art. 7. cod MFP 14.

(8) din normele metodologice”. pag. Perioada de rambursare este de cel mult un an calendaristic şi de cel puţin 3 luni calendaristice.13. 491 alin. o cerere de rambursare poate cuprinde şi o perioadă mai mică de 3 luni. acreditat în condiţiile Legii nr. ! ! Atât formularul cod 318 cât şi formularul cod 319 trebuie semnate prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare. cod MFP 14. 27 .anaf.02/19. Totuşi. 147 alin. 455/2001 privind semnătura electronică. postat pe site www.Restituirea TVA bifarea casetei „rectificativă” şi înscrierea numărului de referinţă al cererii iniţiale.03. În situaţia în care se modifică pro rata de deducere faţă de cererea iniţială. Cererea de rectificare se completează pe formularul tipizat cod 319 denumit „Declaraţie de aju2 stare a pro-ratei. în situaţia în care perioada respectivă este perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic pentru care se solicită rambursarea. fără a fi inserate facturi şi documente noi. solicitantul este obligat să completeze şi să transmită cererea transmisă iniţial. (2) din Codul fiscal şi ale pct. potrivit dispoziţiilor art. R 20 007 Informaţiile din cererea de rambursare şi eventualele informaţii suplimentare trebuie furnizate de solicitant în limba stabilită de statul membru de rambursare. Consilier TVA 0511.ro. Prin cererea rectificativă se corectează doar informaţiile transmise eronat iniţial.

cererea de rambursare primită către autoritatea competentă din statul membru de rambursare completată. electronic. solicitantul se încadrează în oricare dintre următoarele trei situaţii: a) nu este persoană impozabilă d.d.R 20 008 Restituirea TVA Dacă cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic. c) beneficiază de regimul special de scutire pen- 0511. dar mai mare de 3 luni. TVA. b) efectuează doar livrări de bunuri sau prestări de servicii scutite de TVA fără drept de deducere. La rândul său. pe parcursul perioadei de rambursare. electronic. La primirea cererii. cuantumul sumei TVA pentru care se poate solicita rambursarea nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare. încadrate la art. Dacă cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la perioada rămasă dintr-un an calendaristic. pag. 28 Consilier TVA . 141 din Codul fiscal. Cererea de rambursare se transmite cel mai târziu până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare. cuantumul sumei TVA pentru care se poate solicita rambursarea nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.v. o confirmare de primire a cererii. Organul fiscal competent din România nu transmite cererea statului membru de rambursare în situaţia în care. organul fiscal competent din România transmite. organul fiscal competent din România transmite solicitantului.p.

Contestarea deciziei Contestaţia împotriva unei decizii de respingere a cererii de rambursare poate fi depusă de către solicitant în baza prevederilor legislaţiei aplicabile în statul membru de rambursare. nu trebuie să aplice regimul de taxare inversă prin formula contabilă 4426 „TVA deductibilă” = 4427 „TVA colectată” deoarece operaţiunea este impozabilă pe teritoriul statului membru unde este stabilit furnizorul sau prestatorul. înregistrată în scopuri de TVA în România. o persoană impozabilă stabilită în România. Deci. valoarea acestora nu se raportează prin declaraţia recapitulativă cod 390 VIES deoarece aceste achiziţii nu se încadrează în categoria achiziţiilor intracomunitare de bunuri sau în categoria achiziţiilor intracomunitare de servicii.000 euro).Restituirea TVA tru întreprinderi mici (nu a realizat o cifră de afaceri egală sau mai mare de 35. 29 . pentru astfel de achiziţii. Consilier TVA ! 0511. la rândul 24 denumit „Achiziţii de bunuri şi servicii scutite de taxă sau neimpozabile”. persoana impozabilă din România nu trebuie să se înscrie în Registrul operatorilor intracomunitari pentru efectuarea acestora. pag. Raportarea fiscală Valoarea achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul comunitar nu este impozabilă în România. Având în vedere faptul că achiziţiile efectuate pe teritoriul unui stat membru nu reprezintă operaţiuni intracomunitare. motiv pentru care operaţiunea se raportează prin decontul de TVA cod 300. R 20 009 Datorită faptului că astfel de operaţiuni nu sunt impozabile în România.

Monografia contabilă Orice persoană impozabilă din România. al impozitului pe profit.v.p.d.v. aspect care rezultă din prevederile legislaţiei fiscale cu privire la TVA şi impozitul pe profit. 1472 alin. 30 Consilier TVA .R 20 010 Restituirea TVA Practic. efectuate în alt stat membru”. 21 din Codul fiscal care prevede că sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile şi „cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată plătită într-un stat membru aferentă unor bunuri sau servicii achiziţionate în scopul realizării de venituri impozabile”. fiind opţională. Plata acestor achiziţii se efectuează fie în numerar. opţiunea rezultă din textul art. înregistrate în scopuri de TVA în România care se deplasează în interes de serviciu sau în interes de afaceri pe teritoriul comunitar. D. fie prin card bancar. opţiunea rezultă din textul punctului 23 lit. pag. D. al TVA. astfel de achiziţii pot fi efectuate de către salariaţii sau adminstratorii unei persoane impozabile.p. (2) din Codul fiscal: „Persoana impozabilă stabilită în România poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii.d. înregistrată în scopuri de TVA care efectuează achiziţii de bunuri şi servicii de pe teritoriul unui stat membru 0511. g) din Normele de aplicare a art. Recuperarea sumei TVA achitate pe teritoriul unui stat membru pentru achiziţiile efectuate nu este obligatorie.

un laptop).. nr. „Evaluarea la data intrării în entitate.1. reîntregind astfel valoarea bunului sau a serviciului achiziţionat.055. secţiunea 8 . caz în care suma TVA aferentă se înregistrează în debitul contului 625 .Cheltuieli cu combustibilii“ reîntregind astfel costul de achiziţie al combustibilului achiziţionat. În acest sens.F..Reguli de evaluare“ punctul 8. (1) care prevede: „Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpăcu excepţia acerare.Cheltuieli cu deplasări. caz în care suma TVA aferentă se înregistrează în debitul contului 6022 . Cele mai uzuale achiziţii efectuate sunt cele referitoare la: – combustibil. se respectă prevederile cuprinse în O.Restituirea TVA poate selecta una din cele două alternative de recuperare a sumei TVA achitate furnizorilor sau prestatorilor stabiliţi pe teritoriul acelui stat membru: G R 20 011 să nu solicite rambursarea TVA autorităţii fiscale de pe teritoriul statului membru în care sa efectuat achiziţia.P. 3. taxele de import şi alte taxe (c lora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale)”.1.M. detaşări şi transferări“. 31 . pag. subpunctul 51 alin... – obiecte de inventar şi mijloace fixe de mici dimensiuni (de exemplu. reîntregind astfel costul de achiziţie al serviciului cumpărat. suma TVA achitată se înregistrează într-un cont de cheltuieli de exploatare. În acest caz. – servicii de cazare şi masă. Consilier TVA 0511.

. la momentul decontării efectuate de către salariat la întoarcerea din delegaţie în vederea justificării avansurilor spre decontare primite se procedează astfel: I se înregistrează doar echivalentul în lei al bazei de impozitare a achiziţiei înscrise în factura furnizorului/prestatorului într-unul din următoarele conturi.Mobilier. – contul 625 . În acest caz.Cheltuieli cu combustibilii“. detaşări şi transferări“. suma TVA aferentă achiziţiei nu mai reîntregeşte valoarea cheltuielilor efectuate sau a bunurilor cumpărate. Acest cont de activ poate fi: G contul 461 „Debitori diverşi“ sau G contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare“. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale“.Materiale de natura obiectelor de inventar“. fiind înregistrată într-un cont de activ. aparatură birotică.R 20 012 G Restituirea TVA să solicite rambursarea TVA achitate autorităţii fiscale de pe teritoriul căreia s-a efectuat achiziţia. 0511. în vederea recuperării.Cheltuieli cu deplasări. – contul 214 . în funcţie de natura operaţiunii: – contul 6022 .. 32 Consilier TVA . – contul 303 . I suma TVA aferentă pentru care se intenţionează întocmirea formalităţilor de solicitare a rambursării se înregistrează în debitul contului 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare” sau 461 „Debitori diverşi”... în aşteptare. pag. Dacă se optează pentru această alternativă.

care emit facturi în baza prevederilor art. taxe şi vărsăminte asimilate”. 33 . pag. fie prin debitul contului 6588 „Alte cheltuieli de exploatare”.Restituirea TVA R 20 013 Pentru suma TVA înscrisă în factura furnizorului/ prestatorului nu se poate exercita dreptul de deducere. solicitată la rambursare. suma respectivă se înregistrează fie prin debitul contului 635 „Cheltuieli cu alte impozite. motiv pentru care suma TVA în aşteptare. O astfel de înregistrare este posibilă numai pentru suma TVA înscrisă în facturile furnizorilor sau prestatorilor stabiliţi pe teritoriul României. nu poate fi înregistrată din punct de vedere contabil prin debitul contului 4428 „TVA neexigibilă” astfel încât la soluţionarea favorabilă a cererii să se efectueze înregistrarea contabilă 4426 „TVA deductibilă” = 4428 „TVA neexigibilă”. În această situaţie. cu suma înregistrată iniţial în debitul contului 473 sau 461 se poate reîntregi cheltuiala de exploatare aferentă achiziţiei efectuate sau valoarea bunului achiziţionat. Dacă bunurile achiziţionate sunt deja consumate. 155 alin. (1) din Codul fiscal care stau la baza exercitării dreptului de deducere a TVA de către cumpărătorii de bunuri sau prestatorii de servicii. înregistraţi în scopuri de TVA. suma TVA astfel înreConsilier TVA ! 0511. ! În situaţia în care suma TVA nu este acceptată la restituire de către autoritatea fiscală din statul membru al furnizorului sau prestatorului. total sau parţial. dacă achiziţiile efectuate sunt aferente desfăşurării activităţii economice generatoare de venituri impozabile.

R 20 014 Restituirea TVA gistrată pe cheltuieli este deductibilă d... inclusiv serviciile prestate de experţi şi agenţi le... imobiliari. fiscal la determinarea profitului impozabil. Pentru acest serviciu se aplică excepţia de la regula generală de taxare reglementată prin articolul 133 alineatul (4) litera a) din Codul fiscal conform căreia locul prestării este considerat . 34 Consilier TVA . pentru prestările de servicii efectuate în legătură cu bunurile imobi. Astfel.d. reglementată prin articolul 133 alineatul (4) litera d) conform căruia pentru serviciile de restaurant şi catering locul este considerat a fi locul prestării efective.p. pag.v. motiv pentru care o persoană impozabilă din România nu trebuie să aplice regula generală de taxare reglementată prin articolul 133 alineatul (2) din Codul fiscal astfel încât serviciul să fie impozabil în România prin aplicarea regimului de taxare inversă. Acelaşi tratament fiscal este aplicabil şi serviciilor de alimentaţie publică pentru care se aplică excepţia de la regula generală de taxare. 0511. de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu funcţie similară. – achiziţia serviciilor de cazare şi alimentaţie publică: Cazarea în cadrul unui hotel sau al unei structuri de cazare turistică este considerată un serviciu legat de un bun imobil. locul prestării acestor servicii este considerat a fi pe teritoriul statului membru în care are loc cazarea.”.locul unde sunt situate bunurile imobile.

6 178 18 32 210 parcare 5 4 20 25 5 25 Total x x 198 x 37 235 Valoarea în lei a cheltuielilor efectuate în sumă de 235 euro se înregistrează în evidenţa contabilă la un curs valutar de 4. 4 x 7 (col.2011 pentru suma de 235 euro. domnul Vlad Şerbănescu. în calitate de inginer constructor. 6) cazare 5 35. în baza facturii primite de la hotelul situat din Debrecen din care rezultă următoarele informaţii.44 lei (198 euro x 4.0881 lei/euro). înregistrate în scopuri de TVA. În baza cererii primite. angajat al firmei Edilconstruct din Oradea. G valoare TVA: 151.03.87 lei. Serviciu Nr.0881 lei/euro). reprezentând: G cheltuieli de cazare şi parcare auto: 809. Tarif/zi Suma Cotă TVA Valoare Total sumă zile netă % % 1 2 3 4 (col.2011) şi justificarea avansului primit se efectuează în data de 28.Restituirea TVA Exemplu: R 20 015 În data de 17 martie 2011. Durata deplasării este de 5 zile (21 – 25. Pentru suma de 37 euro. Consilier TVA 0511. 2 x 5 6 (col. societatea intenţionează să solicite rambursarea TVA de la autoritatea fiscală din Ungaria în cadrul cererii de rambursare completate pentru întregul an fiscal 2011.5) col. 35 . 3) col. primeşte un avans spre decontare în sumă de 300 euro pentru efectuarea unei deplasări în interes de serviciu la un potenţial partener de afaceri din Ungaria.03. pag.0881 lei/euro în vigoare la data decontării. autoritatea fiscală din Ungaria acceptă cererea de rambursare şi virează suma TVA în contul firmei Edilconstruct din România deoarece face dovada că este înregistrată în scopuri de TVA şi realizează operaţiuni taxabile.43 lei (37 euro x 4. Decontarea se efectuează pentru suma de 960. 4 + col.

cu termen de depunere cel mai târziu în data de 26 aprilie 2011 (25 aprilie 2011 este zi nelucrătoare). se solicită rambursarea TVA de la autoritatea fiscală din Ungaria. suma TVA pentru care intenţionează să solicite rambursarea.87 lei „Furnizori” „Avansuri de trezorerie” 0511.R 20 016 Restituirea TVA Pentru înregistrarea operaţiunii..Achiziţii de bunuri şi servicii scutite de taxă sau neimpozabile“ completat pentru luna martie 2011.44 lei „Cheltuieli de deplasare” „Furnizori” 2. firma Edilconstruct are următoarele obligaţii: I obligaţii fiscale: 1. să raporteze operaţiunea la rândul 24 din decontul de TVA cod 300 denumit .43 lei „Decontări din operaţii „Furnizori” în curs de clarificare” (analitic distinct) 3. 36 Consilier TVA . cu un echivalent de 151 lei.M. decontarea cheltuielilor de deplasare: 401 = 542 960.Achiziţii neimpozabile în România“ din modelul orientativ de jurnal reglementat prin O.F. nr. 1. 2. societatea trebuie să înregistreze: 1.P. 473 = 401 151. să evidenţieze operaţiunea în jurnalul pentru cumpărări completat în coloana 10 . Operaţiunea se raportează pentru valoarea totală de 961 lei chiar dacă pentru suma de 37 euro. cheltuielile de deplasare ale salariatului: 625 = 401 809. pag.372 din 6 mai 2008.. I obligaţii contabile: În baza documentelor justificative.

. În luna martie 2011 primeşte din partea furnizorului o factură în valoare totală de 2.Conturi la bănci . Decontarea se efectuează pentru suma de 9. G valoare TVA: 1.43 lei .0984 lei/euro). Factura este emisă în data de 31.2011 şi se înregistrează în evidenţa contabilă şi fiscală la un curs valutar de 4. reprezentând: G valoare combustibil: 8. cu autovehicule specializate pentru transportul bunurilor perisabile. pentru care primeşte lunar facturi din partea furnizorului de combustibil.80 lei (2.400 euro.639.Decontări din operaţii în valută” în curs de clarificare” – diferenţe de curs valutar: 5124 = 765 „Conturi la bănci în .0984 lei/euro).Restituirea TVA R 20 017 – primirea de la autoritatea fiscală din Ungaria a sumei solicitate: 5124 = 473 151.000 euro şi TVA 400 euro (cota TVA de 20%).16 lei..03.36 lei (400 euro x 4. 37 1..000 euro x 4. Pentru suma de 400 euro.836. din care valoare combustibil 2. pag.Diferenţe favorabile de valută” curs valutar” – achiziţia de combustibil auto: Firma Transcarpat din Iaşi.196.0984 lei/euro.2 lei . în vigoare la data emiterii facturii. efectuează săptămânal transporturi de bunuri pe ruta Iaşi – Salzburg şi retur. Alimentarea cu combustibil pe teritoriul Austriei se efectuează pe bază de eurocard. societatea intenţionează să solicite rambursarea TVA de la autoritatea fiscală din Austria în cadrul Consilier TVA 0511. înregistrată în scopuri de TVA în România.

639. Operaţiunea se raportează pentru valoarea totală de 9. societatea trebuie să înregistreze: 1.16 lei.P.36 lei „Decontări din operaţii „Furnizori” în curs de clarificare” (analitic distinct) I 0511. să raporteze operaţiunea la rândul 24 din decontul de TVA cod 300 denumit . În baza cererii primite. I obligaţii contabile: În baza documentelor justificative. cu un echivalent de 1. autoritatea fiscală din Austria acceptă cererea de rambursare şi virează suma TVA în contul firmei Transcarpat din România deoarece face dovada că este înregistrată în scopuri de TVA şi realizează operaţiuni neimpozabile în România pentru care are drept de deducere a TVA.F.Achiziţii de bunuri şi servicii scutite de taxă sau neimpozabile“ completat pentru luna martie 2011. nr.836 lei chiar dacă pentru suma de 400 euro. se solicită rambursarea TVA de la autoritatea fiscală din Austria. 1. firma Transcarpat are următoarele obligaţii: obligaţii fiscale: 1.R 20 018 Restituirea TVA cererii de rambursare completate pentru întregul an fiscal 2011.372 din 6 mai 2008.639.M. suma TVA pentru care intenţionează să solicite rambursarea: 473 = 401 1. pag. valoarea combustibilului alimentat pe teritoriul Austriei: 3022 = 401 8. să evidenţieze operaţiunea în jurnalul pentru cumpărări completat în coloana 10 „Achiziţii neimpozabile în România” din modelul orientativ de jurnal reglementat prin O. 2. cu termen de depunere cel mai târziu în data de 26 aprilie 2011 (25 aprilie 2011 este zi nelucrătoare)..196. 38 Consilier TVA . Pentru înregistrarea operaţiunii.80 lei „Combustibili” „Furnizori” 2.

39 . primirea sumei solicitate de la autoritatea fiscală din Austria: 5124 = 473 1.Combustibili” combustibilii” 5. cheltuielile privind consumul de combustibil justificate în baza foilor de parcurs emise de către fiecare şofer.Restituirea TVA R 20 019 3. caz în care baza de impozitare TVA a acestei operaţiuni se înregistrează prin debitul contului 611 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile“ în corespondenţă cu creditul contului 401 „Furnizori”.196.. pag.836.. caz în care baza de impozitare TVA a acestei operaţiuni se înregistrează prin debitul contului 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate” în corespondenţă cu creditul contului 401 „Furnizori”..24 lei „Conturi la bănci în „Decontări din operaţii valută” în curs de clarificare” 6. utilizator al cardului: 6022 = 3022 8. – achiziţia unui serviciu de reparaţie auto.585..Furnizori“ . plata facturii emise de furnizor: 401 = 5124 9.16 lei .12 lei Aceeaşi monografie contabilă poate fi utilizată pentru: – achiziţia de rechizite.Cheltuieli privind . Consilier TVA 0511.Disponibil cont valută“ 4. diferenţe nefavorabile de curs valutar: 665 = 473 „Cheltuieli din diferenţe „Decontări din operaţii de curs valutar“ în curs de clarificare“ 54.80 lei .

.Mobilier.“ în corespondenţă cu creditul contului 404 „Furnizori de imobilizări”. 0511. caz în care baza de impozitare TVA a acestei operaţiuni se înregistrează prin prin debitul contului 214 . aparatură birotică. pag. 40 Consilier TVA .. ….R 20 020 Restituirea TVA – achiziţia unui laptop sau a unei imprimante.

............................................................ Sc...................... Bl...............................................................................................................................................................£ BON VALORIC Completați Bonul Valoric cu datele dvs......................................................... ATV 046 ................................................................................................................................................................................................................................. Exclusiv pentru abonații la «Consilier – TVA» Codul dvs........... PRENUMELE ...................................................... ..................... .................... ..................................25......... .....................................317................................................................ ............ Et............................................................................... Jud............................................... ................................................................. ... Localitatea ............./Sect........................................................................................ Data $ .....................ro ori prin fax la nr......................................................................... ....................................... Cod ................................................................................ Fax ......................... E-mail ............................... Str................................ Funcția ......................................................................................................... .................................................... de abonat ________________________ SOCIETATEA .......................................................................... Semnătura $ ............................................... .. Ap............................... ......... ................................................. ..................... ........ ............................. 021....... .......................87....................... Întrebare: ... Nr.............................. Tel............... ........................................................................................................................................... înscrieți o singură întrebare și introduceți bonul în cea mai apropiată cutie poștală sau scanați-l cu întrebarea completată și trimiteți-l pe adresa de e-mail: consiliertva@rs............... NUMELE ........................ ...........................................

legată de \nfiin]area [i func]ionarea unei PFA \[i găse[te răspunsul \n acest CD.45. PRIMUL PAS: De ce alegem PFA ca formă de organizare? Înfiin]area PFA Cum se impozitează veniturile PFA? Cum declaram veniturile [i cheltuielile DIN CUPRINS: realizate? Cum plătim impozitul? Relația PFA cu administra]ia fiscală Calendar – termene de plată [i de depunere a declara]iilor de venit pentru PFA Pentru mai multe detalii și comenzi accesați www. ATV046 .infotva. mai rapid. contactați-ne la numărul de telefon 021.45.Scapă de impozitul pe dividende [i folose[te-]i după bunul plac banii din profit! Declară-te PFA! află Totul despre PFA! Orice \ntrebare a dvs.209.ro sau.pfa.