You are on page 1of 6

Anand vridavan prabhu Manish shah praveen krsna prabhu dilip agrawal Madankumar Dasa JIGAR RAWAL Manish

shah Shadbhuja das Sohan Agate Jayapurna Das Bharat Priya Das Sridama das Subhash Shukla Tushtakrishnadas Prakash .b. Suthar VedaPriya Devi dasi avinash pote Abhimanyu Gujari Shyam Madhav Das Damodardev Das Niranjan Diwan Vikas shinde Bharat Priya Das HARIBAHADUR D SINGH Nandkishor das Sumeet Kamath T Vimal Kumar Vishaka Sundari d.d. Haresh Daswani SACHIN SONI nandkishor das GAURI LILA D.D Trivikrama Das Umesh Balaswamy A Jai Neetai Pr Unmesh Bhatkar Narasimhastuti Dasa RAVI SURYAKULA Srikanth Vangala Ashok Kumar Kasoju vrajakrsna das Prangopal Das sushant mittal Sanjeev Kumar Singh ASWIN PUROHIT

Shah_2475@yahoo.com mukundc.rns@gmail.com dilip_ag1@rediffmail.com madankumardasa@rediffmail.com jrrawal@yahoo.co.in shah_2475@yahoo.com shadbhuj.rns@gmail.com sohan.agate@gmail.com jai.das81@gmail.com bharat.rns@gmail.com sridama.das@gmail.com subh_sukh@yahoo.com tushtakrishnadas@gmail.com ddnp.suthar@gmail.com brajswaminidd@gmail.com avinashpote110@gmail.com abhimanyu.gujari@gmail.com shyamjais80@gmail.com 108vaishali@gmail.com diwan_nsd2003@yahoo.co.in vmlshinde@gmail.com bharat.rns@gmail.com meenahari11@yahoo.com sbkasar@yahoo.com sumeet99321@gmail.com rns.vimal@gmail.com doll765@gmail.com haresh_d@hotmail.com soni.sachin@siemens.com sbkasar@yahoo.com jivagopi@hotmail.it tsvora@gmail.com umeshbalaswamy@gmail.com kh.108@rediffmail.com madhavmdas@gmail.com unmeshbhatkar@gmail.com nageswara_rao_viyyapu@yahoo.co.in ravi.suryakual@tajhotels.com srikanth368@gmail.com ashok.kasha@capgemini.com vs108@rediffmail.com rasnath108@gmail.com sushant.mittal@gmail.com sanjeev81.rns@gmail.com acplazaa@gmail.com

rns@gmail.com .com iprashantrathi@gmail.com riteshrocks92@gmail.com prabhat587@gmail.Vishal Kapil dingopal das Satyanarayanada Rajendra Thakur PREM NIMAI DAS Anuradha tripathi kunal ramchandani Satyanarayan Panigrahi mukund chaitanya das nancy sharma(sweta) dharmendra kumar (purushsesa das) Prashant Rathi vishal.com premnimai.com kunalr@live.kapil@gmail.rns@gmail.panigrahi@gmail.com shwetansharma20@gmail.com satyanarayan_108@hotmail.com 04anuradhatripathi@gmail.com satyanarayan.com mukundc.

500 per head Yes. Rs. Rs.500 per head No No No Yes. Rs.500 per head No No No No no No Yes. Rs.500 per head No No Yes. Rs. Rs.500 per head No No No Yes.500 per head No No No No No Yes.500 per head No Yes.500 per head Yes.500 per head No Yes. Rs.9322247542 9930141798 9867388991 9440951917 9594657479 9322247542 9619703537 7208585580 9892990047 9930141846 9321117208 9833008821 8806668601 9867376121 9833006046 9773351757 9930366042 7416848385 8888847577 9860702308 9833587839 9930141846 9869380118 9224277483 9833206370 9703039428 9768860231 9820216822 9004399355 9224277483 7895083205 9324861616 91-9969874436 9414148905 9004026630 9768633616 9849909178 9223479918 -8971900720 9029739722 7797501426 9920742947 9699975526 9636599452 9867939317 33 NA none 2 0 10 nil 0 2 own accomodation 8 0 0 non own accomodation 0 0 0 Four 0 0 own accomodation 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 no one 0 0 0 Nil 0 0 0 0 0 0 0 nilmadahv No No No No No No Yes.500 per head No No Yes. Rs. Rs.500 per head No Yes. Rs.500 per head Yes. Rs. Rs. Rs.500 per head Yes.500 per head Yes. Rs. Rs.500 per head remuna Not visiting Not visiting12 PERSONS Not visiting Not visiting 13 and 14 ######## Not visiting 3 0 4 5 11 0 2 4 0 own accomodation Not visiting 0 9/7/2013 2 Not visiting 15 Not visiting 3 8/7/2013 5 Not visiting 8 Not visiting 4 8/7/2013 2 8/7/2013 Zero Not visiting 12 Not visiting 8 Not visiting 1 Not visiting 3 Not visiting 2 9/7/2013 0 Not visiting 22 8/7/2013 0 1 Not visiting 3 Not visiting 2 ######## 0 Not visiting 0 Not visiting 29 Not visiting 1 9/7/2013 2 Not visiting 11 Not visiting 5 8/7/2013 nil Not visiting 2 Not visiting 1 Not visiting 2 Not visiting 9 Not visiting 31 Not visiting 16 ######## 3 .

9818349402 9323116248 9762692167 9949358896 9820923858 9769723417 8898860259 9930141798 7498764313.500 per head 0 Yes. Rs.500 per head No Yes. Rs.500 per head ######## Yes. 9967233201 no one 9967227037 no 9920085200 0 1 0 0 2 0 0 0 0 Yes.500 per head Yes. Rs. Rs. Rs.500 per head ######## 8/7/2013 Not visiting ######## ######## Not visiting10 devotees 8/7/2013 Not visiting 8 1 1 2 0 5 1 4 1 5 3 . Rs.500 per head No No No Yes. Rs.500 per head Yes.

3 27 12 none 7 11 10 2 4 2 22 8 2 20 3 5 persons 8 4 4 Four 12 8 2 0 2 2 22 2 1 3 2 1 50 29 1 2 11 5 two 2 1 2 9 31 16 3 .

8 2 2 2 2 5 1 4 1 10 devotees 5 0 .

Related Interests