You are on page 1of 6

5150

! Ї.

 .

ξs .

! !  2ɗ ΐ Y2ξ2΅2  .

 ΐ 2а  Ѕ.

 .

 Ŷ .

Trà 100g) Cua Huỳnh Đế Sò điệp Nhật Bào ngư thượng hạng Tôm càng Bách Hoa Mứt cam dẻo.metro.com.BUÔN MA THUỘT CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG từ 08/08 đến 19/09/2013 Giá thể hiện trên ấn phẩm khuyến mãi là giá đã giảm.990 Đ Hộp Trăng Vàng Kim Cương (12 bánh x 180g) Vi cá thượng hạng (2 bánh) Bào ngư thượng hạng (2 bánh) Hải sâm thượng hạng (2 bánh) Sò điệp Nhật (2 bánh) Mứt cam dẻo (2 bánh) Đậu xanh hạnh nhân cao cấp (2 bánh) Giá: +GTGT 2.vn .499.990 Đ HƯNG LỢI .990 Đ Hộp Trăng Vàng Hoàng Kim Đỏ (4 bánh x 200g + Hộp trà 100g) Cua Huỳnh Đế Thịt xốt tương BBQ Gà Quay Tứ Quí Đậu xanh hạnh nhân cao cấp Hộp trà Giá: +GTGT 879. Hạt sen hạt dưa Hộp trà Giá: +GTGT 1. Các thông tin khuyến mãi mới nhất luôn được cập nhật trên website: www.990 Đ Hộp Trăng Vàng Hoàng Kim Vàng (4 bánh x 200g + Hộp trà 100g) Tôm càng Bách Hoa Thịt xốt tương BBQ Gà Quay Tứ Quí Hạt sen hạt dưa cao cấp Hộp trà Giá: +GTGT 879.LONG XUYÊN .RẠCH GIÁ NHA TRANG .199.ξ "Z  Trung Thu Các loại hộp bánh Trung Thu KINH ĐÔ Cao Cấp Hộp Trăng Vàng Bạch Kim (6 bánh x 200g + H.

990 Ñ Maõ Haøng BAÙNH NÖÔÙNG MAËN Troïng löôïng Giaù: +GTGT Maõ Haøng 71538 71539 71541 71521 71524 71526 71527 152438 71517 152439 71522 152440 Gaø quay jambon 1 tröùng Jambon baùt böûu 1 tröùng Thaäp caåm laïp xöôûng 1 tröùng Vi caù jambon 2 tröùng Gaø quay jambon 2 tröùng Jambon baùt böûu 2 tröùng Thaäp caåm laïp xöôûng 2 tröùng Vi caù jambon ñaëc bieät 2 tröùng Gaø quay jambon ñaëc bieät 2 tröùng Jambon baùt böûu ñaëc bieät 2 tröùng Thaäp caåm laïp xöôûng ñaëc bieät 2 tröùng Naám ñoâng coâ xoát Rhum ÑB 2 tröùng 150g 150g 150g 210g 210g 210g 210g 250g 250g 250g 250g 250g 56.990 Ñ 73.990 Ñ 34.990 Ñ 64.990 Ñ 74.990 Ñ 74.990 Ñ 41.990 Ñ 73.990 Đ Giá: +GTGT 549.990 Ñ .990 Ñ 67.990 Đ Giá: +GTGT 549.990 Ñ 55.990 Ñ 89.990 Ñ 109.990 Ñ 91.990 Đ Hộp Trăng Vàng Hồng Ngọc (xanh bạc) 5 Hộp Trăng Vàng Hồng Ngọc (vàng) 4 bánh x 200g (181993) Đậu xanh Mochi (1 bánh) Hạt sen Mochi (1 bánh) Mút cam Nhật Mochi (1 bánh) Mứt kiwi Mochi (1 bánh) 4 bánh x 200g (106401) Hải sản biển đông (1 bánh) Jambon ngũ hạt (1 bánh) Thịt xông khói (1 bánh) Hạt sen hạt dưa (1 bánh) Giá: +GTGT 589.990 Ñ 41.990 Ñ 53.990 Đ BAÙNH DEÛO Haït sen 1 tröùng Ñaäu xanh 1 tröùng Haït sen Ñaäu xanh Thaäp caåm 1 tröùng Thaäp caåm 1 tröùng Haït sen 1 tröùng Ñaäu xanh 1 tröùng Söõa döøa 1 tröùng Haï aït sen se Troïng löôïng Giaù: +GTGT 180g 180g 180g 180g 180g 250g 250g 250g 250g 250g 50g 41.990 Ñ 45.990 Ñ 42.990 Ñ 64.990 Ñ 99.990 Ñ 39.4 Các loại hộp bánh Trung Thu KINH ĐÔ Cao Cấp 1 3 2 5 3 4 bánh x 150g (181991) Sò điệp Nhật (1 bánh) Jambon ngũ hạt (1 bánh) Thịt xông khói (1 bánh) Hạt sen hạt dưa (1 bánh) Các loại bánh Trung Thu KINH ĐÔ Truyền Thống Giá: +GTGT 549.990 Ñ 53.990 Ñ 59.990 Ñ 35.990 Ñ 50.990 Ñ 83.990 Ñ 79.990 Ñ 54.990 Ñ 66.990 Ñ 77.990 Ñ 95.990 Ñ 47.990 Ñ 75.990 Ñ 41.990 Ñ 42.990 Ñ 120462 120465 138375 138371 181995 152448 71547 71549 93832 152449 5 449 Maõ Haøng 70951 152462 71533 152461 71543 71545 152459 71529 71530 71532 71535 71536 71931 71933 152441 152444 152445 152446 BAÙNH NÖÔÙNG NGOÏT Hộp Trăng Vàng Hồng Ngọc (đỏ) 1 2 Hộp Trăng Vàng Hồng Ngọc (tím bạc) 4 Hộp Trăng Vàng Hồng Ngọc (đỏ bạc) 4 6 bánh Hiện Đại x 150g (181990) Hạt sen Mochi (1 bánh) Đậu xanh Mochi (2 bánh) Lá dứa Mochi (1 bánh) Mứt dâu Mochi (1 bánh) Mứt chanh mật ong Mochi (1 bánh) bánh x 200g (181994) Hải sâm thượng hạng (1 bánh) Jambon ngũ hạt (1 bánh) Thịt xông khói (1 bánh) Hạt sen hạt dưa (1 bánh) Giá: +GTGT 719.990 Ñ 129.990 Ñ 66.990 Ñ 44.990 Đ Troïng löôïng Giaù: +GTGT Haït sen 1 tröùng Ñaäu xanh 1 tröùng Söõa döøa 1 tröùng Haït sen traø xanh 1 tröùng Ñaäu xanh laù döùa 1 tröùng Khoai moân 1 tröùng Ñaäu ñoû 1 tröùng Haït sen 2 tröùng Ñaäu xanh 2 tröùng Söõa döøa 2 tröùng Ñaäu xanh laù döùa 2 tröùng Khoai moân 2 tröùng Haït sen ñaëc bieät 2 tröùng Ñaäu xanh ñaëc bieät 2 tröùng Söõa döøa ñaëc bieät 2 tröùng Haït sen traø xanh ñaëc bieät 2 tröùng Ñaäu xanh laù döùa ñaëc bieät 2 tröùng Khoai moân ñaëc bieät 2 tröùng 150g 150g 150g 150g 150g 150g 150g 210g 210g 210g 210g 210g 250g 250g 250g 250g 250g 250g 43.990 Ñ 97.

990 Ñ 1000g 319.990 Ñ 300g 88.daâu 2 tröùng Haït sen meø ñen 2 tröùng Vi caù haûi saâm 2 tröùng Gaø quay vi caù 2 tröùng Traø Laøi Thuûy Tieân Hoaøng (6 baùnh x 80g) Ñaäu xanh gaác. Haït sen haïnh nhaân Ñaäu ñoû meø traéng Giaù: +GTGT 449.990 Ñ Giaù: +GTGT 719. Gaø quay vi caù Giaù: +GTGT 449. Haït sen traø xanh Haït sen Cranberry.990 Ñ Hoäp baùnh cao caáp Phuùc Nguyeät (152551) Hoä H oäp baùnh cao c caáp Daï Nguyeät (71439) (4 baùnh x 210g + Hoäp traø 40g) Ñaäu xanh .Các loại hộp bánh Trung Thu BIBICA Cao Cấp Hoäp baùnh cao caáp Minh Nguyeät (91268) Hoäp baùnh cao caáp Thu Nguyeät (4 baùnh x 180g) Vi caù haûi saâm Gaø quay vi caù Haït sen . Ñaäu xanh haït döa Ñaäu xanh gaác.Meø ñen Ñaäu xanh . Haït sen Cranberry Haït sen traø xanh.990 Ñ Các loại hộp bánh Trung Thu BIBICA Truyền Thống BAÙNH NÖÔÙNG Hoäp baùnh Voïng Nguyeät (152568) (4 baùnh x 160g) Vi caù haûi saâm 1 tröùng Gaø quay vi caù 1 tröùng Haït sen Cranberry 1 tröùng Ñaäu xanh haït döa 1 tröùng Hoäp baùnh Tueá Nguyeät 1 (152566) (4 baùnh x 250g) Gaø quay vi caù 2 tröùng Thaäp caåm laïp xöôûng 2 tröùng Ñaäu xanh 2 tröùng Haït sen traø xanh 1 tröùng Hoäp baùnh Bích Nguyeät 3 (182253) (3 baùnh x 150g + 1 baùnh x 180g) Jambon baùt böûu 1 tröùng Thaäp caåm laïp xöôûng 1 tröùng Ñaäu xanh 1 tröùng Deøo ñaäu xanh laù döùa 1 tröùng Hoäp baùnh Bích Nguyeät 2 (152567) (4 baùnh x 150g) Thaäp caåm laïp xöôûng 1 tröùng Jambon baùt böûu 1 tröùng Ñaäu xanh 1 tröùng Söõa döøa 1 tröùng Hoäp baùnh Loàng Ñeøn (152560) (2 baùnh x 150g) Thaäp caåm laïp xöôûng 1 tröùng Ñaäu xanh 1 tröùng Troïng löôïng Giaù: +GTGT 640g 241.Daâu (10 baùnh x 80g) Gaø quay vi caù.990 Ñ 630g 179.990 Ñ 600g 182. Vi caù haûi saâm Tröùng caù hoài Caviar. Jambon baùt böûu Vi caù haûi saâm. Toâm huøm Wasabi.990 Ñ .990 Ñ Giaù: +GTGT 719.

Deûo) (*) Bánh trung thu Như Lan chỉ bán tại METRO AN Phú. Deûo) Ñaäu ñaäu xanh sen (B.790 Ñ .490 Ñ Traø Oolong tuùi loïc thöôïng haïng 25gx2 x2 (190945) Giaù: +GTGT 36.Rieâng 2 tröùng hoaëc Meø ñaäu ñen 2 tröùng Döøa S.Rieâng 2 tröùng hoaëc Meø ñaäu ñen 2 tröùng Döøa S. Biên Hòa.Rieâng 1 tröùng hoaëc Moân sen 1 tröù (4 baùnh x 200g) Thaäp caåm gaø quay 1 tröùng Döøa saàu rieâng 1 tröùng hoaëc moân sen 1 tröùng Ñaäu xanh sen (B.Rieâng 2 tröùng hoaëc Moân sen 2 tröùng Hoäp baùnh Nhö Lan 3 (2 baùnh x 250g + 2 baùnh x 200g) Vi caù thaäp caåm gaø quay 2 tröùng Thaäp caåm gaø quay 2 tröùng Ñaäu xanh sen S. Bình Phú.490 Ñ Giaù: +GTGT 225. Giaù: +GTGT 313.490 Ñ (4 baùnh x 250g) Vi caù thaäp caåm gaø quay 2 tröùng Thaäp caåm gaø quay 2 tröùng Ñaäu xanh sen S. Bình Dương.490 Ñ Các loại trà Oolong ÑOÀNG GIAÛM Traø Oolong Taâm Chaâu lon giaáy 100g (171281) Giaù: +GTGT 73. Deûo) Giaù: +GTGT 302.990 Ñ Traø Oolong tuùi loïc 25gx2 (190948) Giaù: +GTGT 24.490 Ñ Hoäp baùnh Nhö Lan 2 Hoäp baùnh Nhö Lan 5 Giaù: +GTGT 335.Rieâng 1 tröùng hoaëc Meø ñaäu ñen 1 tröùng öùng Döøa S.490 Ñ Hoäp baùnh Nhö Lan 4 (3 baùnh x 250g + 1 baùnh x 200g) Thaäp caåm gaø quay 2 tröùng Thaäp caåm gaø quay 2 tröùng Ñaäu xanh sen saàu rieâng 2 tröùng Ñaäu xanh sen (B.Các loại hộp bánh Trung Thu NHƯ LAN (*) Hoäp baùnh Nhö Lan 1 (4 baùnh x 300g) Vi caù thaäp caåm gaø quay 2 tröùng Thaäp caåm gaø quay 2 tröùng Ñaäu xanh sen S. Hiệp Phú.790 Ñ Traø Oolong Taâm Chaâu 100g (46067) Giaù: +GTGT 57.Rieâng 2 tröùng hoaëc Moân sen 2 tröùng Giaù: +GTGT 390.

hạt sen sò điệp) Vỉ 3 bánh trái cây (dưa gang.990 Đ . Bánh Sữa dừa 1 trứng. sầu riêng. sữa dừa) Vỉ 3 bánh Hồng Kông nhỏ (nhân sữa dừa.990 Đ Giá: +GTGT 284. hạt sen sò điệp) Vỉ 3 bánh trái cây (dưa gang. đậu xanh nho.990 Đ G Lễ Hộ Hộp Tiêu Chuẩn 103 (6 bánh x 50g) Vỉ 3 bán bánh trái cây (dưa gan gang. măng cụt. hạt sen sò điệp) Vỉ 3 bánh trái cây (dưa gang.990 Đ Lễ Hộp Đặc Biệt 302 (12 bánh x 50g) Vỉ 3 bánh Quý Phi Phù Dung Vỉ 3 bánh trăng tròn Mochi (hạt sen nhãn. nhân dừa. Vỉ 3 bán bánh Hồng Kông nhỏ (đậu xanh xan nho. đậu xanh nho. hạt sen sò điệp) Vỉ 3 bánh trái cây (dưa gang.Các loại hộp bánh Trung Thu Cao Cấp ĐẠI PHÁT Lễ Hộp Tiêu Chuẩn 101 L (2 bánh x 150g) B Bánh Đậu xanh nho 1 trứng. đậu xanh nho. măng cụt.990 Đ Lễ Hộp Cao Cấp 601 (2 bánh x 200g + 9 bánh x 50g) Lễ Hộp Cao Cấp 602 Vĩ 3 bánh trăng tròn Mochi (hạt sen nhãn. B Giá: +GTGT 115. sầu riêng) Giá: +GTGT 209.990 Đ (2 bánh x 125g + 9 bánh x 50g) Giá: +GTGT 385.mè đen Bánh Cầu vồng bào ngư 2 trứng Giá: +GTGT 390. măng cụt). đậu xanh nho. măng cụt. sầu riêng. sầu riêng) Bánh Cầu vồng vải .990 Đ Lễ Hộp Hảo Hạng 201 (9 bánh x 50g) Vỉ 3 bánh Quý Phi Phù Dung Vỉ 3 bánh Hồng Kông nhỏ (nhân sữa dừa. măng cụt. hạt sen sò điệp) Vĩ 3 bánh trái cây (dưa gang. sầu riêng) Lễ Hộp Đặc Biệt 203 (4 bánh x 150g) Bánh Thập cẩm bát bửu 1 trứng Bánh Đậu xanh thịt 1 trứng Bánh Đậu xanh nho 1 trứng Bánh Sữa dừa 1 trứng Giá: +GTGT 251. sầu riêng) Giá: +GTGT 281.990 Đ Lễ Hộp Hảo Hạng 202 2 (4 bánh x 200g) Bánh Sữa dừa 2 trứng Bánh Thập cẩm bát bửu 2 trứng Bánh Hạt sen nhãn 2 trứng Bánh Thập cẩm gà quay 2 trứng Lễ Hộp Đặc Biệt 301 (12 bánh x 50g) Giá: +GTGT 367. đậu xanh nho. đậu xanh nho. hạt sen sò điệp). sầu riêng) Bánh HKCC sữa dừa 2 trứng Bánh HKCC thập cẩm gà quay 2 trứng Vỉ 3 bánh Quý Phi Phù Dung Vỉ 3 bánh Hồng Kông nhỏ (nhân dừa. vải thiều) Vỉ 3 Hồng Kông nhỏ (nhân sữa dừa.990 Đ Vỉ 3 bánh Quý Phi Phù Dung Vỉ 3 bánh thỏ con Như ý (lá dứa. Giá: +GTGT G 134. sữa dừat) Vĩ 3 bánh Hồng Kông nhỏ (nhân dừa. măng cụt. đậu xanh nho.

Fax: (0710) 3739983 DÑ: 0918 773021 (A.Ext: 105. Vỉ 3 Hồng Kông nhỏ (nhân sữa dừa. 225 Fax: (076) 3821878 . P. Phuù ).st15@metro. Chung) E-mail: mccvn.st27@ metro. Tp. Nghieâm ).vn METRO LONG XUYEÂN 414 Traàn Höng Ñaïo. (lá dứa. Ñaêk Laêk.vn METRO ÑAØ NAÜNG METRO QUY NHÔN Ñöôøng Caùch Maïng Thaùng Taùm. 0905 207 033 (C. Long Xuyeân. Bánh thu nguyệt XO.food.food.com.vn METRO BUOÂN MA THUOÄT KM 4 . Q.com.Thaûo).com.st25@metro.st25@metro. Höng Lôïi. Nếu Quý khách không muốn tiếp tục nhận ấn phẩm khuyến mãi này.Ninh Kieàu.st20@metro. đậu xanh nho.Ext: 105 Fax: (05003) 88 66 77 DÑ: 0963 48 58 91 (Mr Leâ ). P.Ext: 139. Tp.st15@metro. sầu riêng.990 Đ (1 b bánh x 400g + 2 bánh 200g + 9 bánh x 50g) Vỉ 3 bánh Quý Phi Phù Dung. 01202572336 (C.(076) 3821868 Mobile: 0906 944696 (A.vn METRO RAÏCH GIAÙ Loâ A11 .com.vn In tại Công ty TNHH Thương Mại NHẤT THỐNG . Tp. Vui lòng mang theo thẻ hội viên khi đi mua sắm tại các Trung tâm METRO. Thaønh phoà Buoân Ma Thuoät.vn mccvn. Thoân Voõ Caïnh.st21@metro. 107. Thaønh phoáù Quy Nhôn.com. măng cụt.vn mccvn. ÑT: (0511) 3644930 . hạt sen sò điệp) Bánh sữa dừa 2 trứng.vn mccvn. ÑT: (05003) 88 66 66. Taân An.mgt. sầu riêng) Bánh thu nguyệt XO Giá: +GTGT 429.com. 146. 0919 632 092 (C. có thể khác với thực tế.vn Giá hàng hóa và quà tặng khuyến mại chỉ áp dụng cho khách hàng mua sắm trực tiếp.food.st20@metro. ÑT: (056) 3546246 .food.st17@metro.Fax: (077) 3 943 921 DÑ: 0979 740 941 (A. P. Thaønh phoá Nha Trang.vn METRO NHA TRANG Ñöôøng 23 Thaùng 10. An Giang Tel: (076) 3821888 .food. Söï). 0914 465406 (C.food. Vỉ 3 bánh thỏ con Như Ý (lá dứa. Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.food. Ñaøo) E-mail: mccvn. 0905 111 876 (Mr.Ext: 108.st17@ metro.mè đen Bánh trăng tròn xoáy quý phi phù dung Bánh trăng tròn xoáy hạt sen nhãn Bánh trăng tròn xoáy sữa dừa Bánh hoàng kim sầu riêng Bánh hoàng kim sen dứa Giá: +GTGT 314.vn mccvn. sầu riêng. 107 Fax: (058) 3896990 DÑ: 091 4040 675 (A.com.com.Ext: 160.fos.com.vn mccvn.Hieäp) E-mail: mccvn. Cöôøng Nam. Tænh Bình Ñònh.Caàn Thô ÑT: (0710) 3739973 .Ext: 152. 105 . Phong ) E-mail: mccvn. Raïch Giaù . Giá: +GTGT 628. 107 . mccvn. Q.vn mccvn. Thaûo) E-mail: mccvn.mgt.com. VUI LOØNG LIEÂN LAÏC CAÙC TRUNG TAÂM METRO TREÂN TOAØN QUOÁC METRO HÖNG LÔÏI Quoác loä 91B. 0908 507074 (A.com.990 Đ Lễ Hộp Hoàng Kim 810 (2 bánh x 65g + 7 bánh 55g) Bánh trung thu Minh Châu Bánh kim sa Bánh bạch ngọc Bánh hoàng kim vải . Vỉ 3 bánh thỏ con Như Ý.com. 177 Fax: (056) 3546103 DÑ: 0905027034 (C.food.kas. Để biết thêm chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm METRO gần nhất.food. Xaõ Vónh Trung. vui lòng gửi e-mail về cho chúng tôi: metro-info@metro.vn Phöôøng Gheành Raùng.vn. Minh Trí) Email: mccvn.Haûi ).food.Vónh Baûo. 138 Fax: (0511) 3644966 DÑ: 0905 628385 (A.fos.fom.st27@metro. ÑT: (058) 3896999 Ext: 105. vải thiều) Vỉ 3 bánh trái cây (dưa gang. Ngoïc Ñöùc). vải thiều). Mai) E-mail: mccvn. Caåm Leä.5 Ñöôøng Giaûi Phoùng.Ñöôøng 3 thaùng 2. Giá thanh toán các sản phẩm METRO Post là giá đã bao gồm thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT).990 Đ (*) Chú Ý: Tất cả sản phẩm của Đại Phát không bán tại METRO Quy Nhơn.com. Bánh thập cẩm gà quay 2 trứng.mgt.com.st17@metro. 0913 783778 (A.com.Kieân Giang ÑT: (077) 3 943 919 .Lễ Hộp Hoàng Kim 801 Lễ Hộp Quý Tộc 718 (1 bánh x 400g + 9 bánh x 50g) Vỉ 3 bánh Quý Phi Phù Dung.st28@metro.mgt. P.st21@metro. Thaønh phoá Ñaø Naüng.