You are on page 1of 20

Bethany Christian School of Tarlac, Inc.

Paniqui, Tarlac Unang Markahang Pagsusulit Agusto 1-2, 2013 Pangalan: _____________________ Seksyon: _____________________ Tagapagsulit: _____________
Score K P U P Gen. Ave. Weight 15% 25% 30% 30% Ave.

FILIPINO 7

Lagda ng magulang _____________ Inihanda ni G. Roger T. Flores

Unang Bahagi- Pagtamo A. Panuto: Alamin ang kahulugan ng salita o mga salitang nakasulat ng madiin sa loob ng pangungusap. Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. 1. Masayang nagtatampisaw sa tubig-ulan ang mga bata. a nagbabasa b naglalaro c naglulublob d naliligo 2. Halos lumiyad ang dibdib ni Pedro sa mga papuring naririnig niya sa kanyang mga kakalse. a nagmamagaling b madurog ang puso c nagmamalaki d lumaki ang ulo 3. Kumakawag ang buntot ng aso tuwing dumarating ang kanyang amo. a pumupulupot b kumakawil-kawil c iwinawasiwas d ihinahampas 4. Ang mga papuri ni Karla ay labis na nakapagpapataba ng puso ng kanyang ina. a nakapagpapagana b nakapagpapalusog c nakapagpapasaya d nakabibighani 5. Ang batang maysakit ay maghapong nakakandong sa kanyang ina. a nakakarga b nakakalong c nakapasan d nakasakay 6. Naiwang nagkakamot ng ulo ang bata dahil sa pagkawala ng kanyang pagkain. a nasiraan ng ulo b nangangati ang ulo c walang nagawa d sumakit ang ulo 7. Walang humpay na ipinaghahanda ng ina ang kanyang mga anak ng baon sa paaralan. a walang labis b walang kulang c walang tigil d walang galit 8. Sa isang kisap mata ay nawala ang perang pinaghirapan niya. a iglap b kislap c kurap d sandali 9. Umuwing lulugo-lugo ang kawawang bata. a lokong-loko b malungkot c may sakit d naghihinayang 10. Nanaghoy ang buong pamilya sa pagkamatay ng kanilang ina ng tahanan. a nalungkot b nainis c lumuha d nanangis B. Panuto: Kilalanin ang salita o mga salitang nais tukuyin ng pangungusap sa bawat bilang. Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. 11. Isang uri ng hayop sa itinuturing na mapag-arugang magulang dahil sa tumutulong ito sa paglilimlim sa mga itlog ng inahain. a lalaking agila b lalaking martines c lalaking uwak d lalaking ibon 12. Ito ay katumbas ng salitang pabula sa Griyego na ang ibig sabihin ay mito o “myth”. a muzos b zomus c mozus d mythuz 13. Saan nagmula ang ilan sa mga koleksiyon o kalipunan ng mga pabula? a bansa sa Silangan b bansa sa Kanluran c bansa sa Timog d bansa sa Hilaga 14. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga paraan kaya lumaganap ang pabula maliban sa _____. a nagpasalin-salin sa iba‟t ibang henerasyon c kinolekta ng mga pantas b Ang ilan ay binago at iniayon sa kultura. d hinukay at isinalin sa iba‟t ibang wika 15. Siya ang unang gumamit ng mga hayop bilang mga tauhan ng pabula na nagsasalita na parang mga tao. a Aesop b Balagtas c Odon d. Mari de France 16. Ito ay isang mabilis na paraan ng pagkuha ng mga datos na maaring gamitin sa iba‟t ibang kaparaanan. a pag-iimbistiga b panawagan c pakikipanayam d pananaliksik 17. Nararapat bang palaganapin natin ang pagpapahalaga sa mga pabula ng ating rehiyon? a maaari b pwedi c Opo d. ewan 18. Gaano kahalaga ang pagbuo ng maayos na pagtatanong at pagsagot sa mga ito? a Ito ang nagbibigay linaw sa paksang tinatalakay. b Dahil dito nakasasalay ang kaayusan ng panayan . c Nakapangangalap ng sapat na datos ang isang nagtatanong. d Lahat ng kaisipang nabanggit. 19. Ang local na larawan ay tumutukoy sa mga pagkakakilanlan ng sariling kultura ng isang rehiyon. Ano local na larawan ang makikita sa akdang “Nainggit si Kikang Kalabaw”? a ang aso bilang kaibigan ng tao c ang kalabaw bilang katulong sa bukid b ang bukid bilang hanapbuhay d ang damo bilang pagkain 20. Elemento ng pabula na tumutukoy sa masining na magkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. a tauhan b banghay c tagpuan d mahalagang kaisipan

21. Ito ay bahagi ng banghay sa nagpapakita ng pinakamasidhing tagpo sa kwento. a tauhan b banghay c kasukdulan d mahalagang kaisipan 22. Uri ng tauhan na nagbabago ang katangian, ugali, o karakter sa daloy ng kwento. a tauhang bilog b tauhang lapad c protagonista d antagonista Mula sa Pabulang “Ang Aso at ang Uwak” 23. Bakit kinailangan maghapong palipad-lipad si Kulasang Uwak sa parang? a naghahanap ng itlog c naghahanap ng pagkain b nahahanap ng kaibigan d nagsasanay sa paglipad 24. Naging madali ba kay Kulasang Uwak ang paghahanap ng pagkain? Piliin sa mga patunay na nakalahad. a Oo, dahil nakakita siya agad ng pagkain. c Hindi, dahil maghapon itong naghahanap. b Oo, dahil nadagit nito ang karne. d Hindi, dahil may nakakuha ni Aso ang karne. 25. Paano naagaw ni Aso ang karne mula kay Kulasang Uwak? a sinuyo niya ito b inagaw niya ito c tinambangan niya ito d nilinlang niya ito 26. Nabusog si aso mula sa tipak ng karne na kanynag naagaw mula kay Kulasang Uwak. Patunayan. a Hindi, dahil naagaw ng ibang hayop. c Oo, dahil malaki ang tipak ng karne. b Hindi, dahil nalaglag ito sa tubig. d Hindi, dahil nalinlang din siya ng kapwa nito aso. 27. Anong ugali ang ipinapakita ng karakter na si Kulasang Uwak? a mapagbigay sa hiling ng kaibigan c masayahin kahit nagugutom b magaling maghanap ng pagkain d madaling malinlang ng kapwa Mula sa Pabulang “Nainggit si Kikang Kalabaw” 28. Saang probinsya mula ang pabulang “Nainggit si Kikang Kalabaw”? a Bolinao, Panggasinan c Paniqui, Tarlac b Biñan, Laguna d Maribojoc, Surigao 29. Bakit nainggit si Kikang Kalabaw kay Basyong Aso? a dahil mas marami ang pagkain ni Basyong Aso c dahil kaibigan ni Mang Donato ang aso b dahil kinakandong ni Mang Donato ang aso d dahil madalas kumawag ang buntot ng aso 30. Ano ang magandang katangian ang ipinakita ng tatlong baka sa unang pagsugod ng leon sa kanila dahilan para sila ay makaligtas sa planong paglapa sa kanila ng leon? a nagkaisa sila laban sa iisang leon c nagplano sila para makatakas b sama-sama silang sumigaw ng saklolo d sabay-sabay silang nagtakbuhan Pangalawang bahagi: Pagpapakahulugan Panuto: Suriin mabuti ang mga pangungusap upang mabigyang linaw ang damdamin, katangian, o pag-uugaling nais ipakita ng tauhan sa bawat pahayag. Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. 31. Palaging may dalang lantseta o kutsilyong maliit ang iyong kaibigan kapag kayo ay lumalabas ng bahay. Ano ang kaisipang nasa likod ng gawaing ito? a „self-defense‟ b matatakutin c mayabang d walang tiwala sa ibang tao 32. Halos madurog ang puso mo nang makitang nagpapalimos sa lansangan ang dati mong mayamang kaibigan. a mahabagin b mapagmalaki c maawain d mapanlait 33. Sa ilalim ng tulay dati nakatira ang isa mong kaibigan. Ipinagbawal ang pagtira ditto dahil delikado kaya sila lumipat ng tirahan. a matigas ang ulo b nagtitipid c masunurin d walang magawa 34. Lalo kang nagsumikap sa pag-aaral ng malaman mong pangatlo ka sa may pinakamatas na marka sa inyong klase. Anong positibong ugali ang dapat mong mong taglayin. a mahamon b mainggit c magtampo d magsaya 35. Nang makita mong paparating na ang sasakyan ay agad hinila ang iyong kaibigan ang kanyang kapatid upang maiwasan ang aksidente. Anong katangian ang dapat mong gayahin sa kanya? a pagkukusa b maagap sa problema c pagkamaliksi d pagmamahal sa kapatid 36. Bago pa dumating ang iyong magulang ay nalinis mo na kalat na naiwan ng iyong mga kaibigan sa inyong pagsasaya. Anong katangian ang taglay mo na dapat mo pang payabungin? a masipag b ayaw mapagalitan c responsable d mapaglihim 37. Makatwiran ba ang paggamit ng mga hayop bilang pamalit sa tauhan ng mga kwento? a. Oo, upang maitago ang personalidad ng tao sa hayop at magising sa maling gawain. b. Oo, upang magkaroon naman ng bahagi ang mga hayop sa panitikan. c. Hindi, dahil kawawa naman sila. d. Hindi, dahil wala silang kinalaman sa kwento para sa tao.

d. Inutusan kang magdeposito ng nanay mo ng pera sa banko. 49. Sumali ang kaibigan mo sa ibang grupo upang makasama niya ang kanyang “crush” sa paggawa ng proyekto. b Ang bata. d Aabangan ko siya sa kanyang dinadaanan. Hindi ko na lang siya papansinin. b Hahanapin ko siya at gaganti. c Uunawain ko ang kanyang nararamdaman. 41. d Ang paaralan. 46. b Lalong lumalaki ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng kaibigan mo na hindi ka daw sasama sa pamamasyal dahil may pupuntahan kayo ng nanay mo. c Pababayan ko nalang upang hindi lumala ang gulo. 47. Sisigaw ako ng saklolo sa mga gwardya. Sa proseso ng paglutas ng hindi pagkakaunawaan. sadyang mabait lamang ito d. Pagpasok mo sa inyong paaralan ay ipinatawag ka ng iyong guro dahil madumi ang loob ng inyong silid aralan. Kaya nagkaisa ang mga ito na iwanan ka dahilan para sumama ang loob mo dahil wala naman kayong lakad ng nanay mo. b Hindi ko na sila papansinin. b Iiwasan kong sumama ang loob ko sa kanya. d nakabubuo ng malinaw na sulosyon tungkol sa problema. Sino ang dapat managot sa pangyayaring ito? a Ikaw. c. Anong katangian ang ipinakita ng uwak nang mapaniwala siya sa mga matatamis na salita ni aso? a. Bakit hindi mabuti ang paggamit ng karahasan sa paglutas ng anumang hindi pagkakaunawaan? a Nakadadagdag ito ng problema sa mga pulis. madaling mapanilawa sa pambobola c. Ano ang kalalabasan ng inyong gagawin? a lalong gugulo sa dami ng ediya c lalong dadami ang gagawain b lalong gaganda ang inyong gawain d lalong titibay ang inyong samahan Pangatlong bahagi: Paglilipat Panuto: Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. c Natutukoy ang tunay na ugat ng hindi pagkakaunawaan. dahil sa kanya nagmula ang pwersa na dumaloy hanggang sa harapan. . dahil hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. c Ang nasa likod mo.38. dahil sa patakarang pumila. Pangatwiranan na ang paghihigati ay hindi kaaya-ayang damdamin para sa taong naghahanap ng hustiya. Nagusap-usap kayong magkakaklase tungkol sa nalalapit ninyong pagtatanghal ng sayaw. Nakapila kayo sa tindahan ng inyong paaralan nang biglang napasubsob ang batang nasa unahan ng pila bunga ng pwersang galing sa likod mo. 43. 44. Kung ikaw si Lamok. maawain sa mga kapwa hayop na nagugutom 39. Tutulungan ko siya dahil kawawa naman. d Lilinawin ko ang dahilan ng pag-iwan nila sa akin. Ano ang gagagwin mo? a. madaling bumigay ang kanyang damdamin b. Ano ang gagawin mo sa susunod ninyong pagkikita? a Kakausapin ko silang lahat at makikipaghiwalay na sa grupo. c Hihingi ako ng tulong sa aking mga kaibigan. Ang bawat isa ay nagbahagi ng kanya-kanyang opinyon. dahil pinabayaan mong dumaloy ang pwersa mula sa unahan. anong tamang paraan ang gagawin mo upang mabigyang-hustisya ang pang-iipit ni Alimango? a Isusumbong ko siya sa kinauukulan. Ilarawan ang tagpuan ng sitwasyon. Naging dahilan ito ng pagbaba ng markang inyong inaasahan mula sa inyong proyekto. a maaliwalas b payapa c maingay d mahangin 40. May nakatabi kang tao na nagsasabing hihiramin sandali ang pera mo para pangdeposito para makuha niya ang mas malaking pera na ipapalit sa pera mo. b. Paano mo siya haharapin tungkol dito? a Babawi na lang kami sa susunod na proyekto. b Natatanong ang nalalaman ng bawat kasangkot. Malayang umaawit ang mga ibon sa puno habang ikaw ay nagpapahinga sa lilim at nilalanghap ang sariwang hangin. Hindi ko ipapahiram ang pera ko dahil hindi ko sya kilala. a nakagagaan ng sama ng loob c nakalulutas sa problema b nakapagpapayapa sa taong kagalit d nakapagdudulot ng panibagong suliranin 42. c Napapabilis ang proseso ng kaso. d Nawawalan ng halaga ang batas. kailangan pa bang ipatawag ang lahat ng kasangkot sa problema? Alin ang panakamahusay na pananaw tungkol dito? a Mas nabibigyang linaw ang bawat anggulo ng hindi pakakaunawaan. 48. Sino ang may pinakamaliit na responsibilidad tungkol dito? a ang nakatakdang taga-linis kahapon c ang nakatakdang taga-linis sa araw na iyon b ang presidente ng klase d ikaw bilang taga-pagpaalala ng mga tungkulin 45.

Mabigat masyado para sa mga maskels kong naghihingalo. Masyadong naaaliw sa panonood ng TV tong si Tuta. Tuta: Ang dami-dami-dami-dami pala. Lolo: Ambigat-bigat pa nyan panigurado. Lagi kang hinaharang ng siga mong kaklase para kunin ang pagkain mo gayong may pambili naman siya nito. Dahil nga pagod sa pag aabrocket. apo ko. sige na nga po. At nagpatuloy ng maglakad ang maglolo papuntang junk shop. napansin ni Tandang Aw-aw na dumadami na ang mga naipong kalat sa kanilang mansyon. Lolo: Eto binayaran nila ng P150. si Tuta. Maya-maya lang ay umakyat ulit si Tandang Aw-aw para sunduin ang apo. Napaupo na si Tuta sa sahig habang ipinapakwenta na ng lolo ang kanilang mga dala. Paano mo tutulungang itama ang maling nakasanayan nito? a Ipapanalangin ko siya palagi sa Panginoon. b Ilalapit ko siya sa mas mayaman kong kaklase. Tuta: …po…talaga po… . Nadaanan nila ang Ministop. Nalaman mong ginagamit niya ang kanyang pera sa panunuod ng sine kada linggo. Eh. Nagpahid ng Gatsby Water Wax at nagsuot ng Sandugo Sandals. Pagkatapos patayin ang TV. Sana pala di na ko sumama. ibebenta natin tong mga lumang dyaryo sa junk shop. c Isusumbong ko siya sa nanay ko o kaya sa aming guro. Pero paano nya malilinis yun ng mag-isa lamang? Kailangan nya ang tulong ng napaka kyut nyang apo. Tuta: Mamaya na lang po. eh… hanap na lang tayo ng mauutusan. Di ko namalayan ang oras. Ipapaunawa ko sa kanya ang kanyang responsibilidad at maling pakay. Reyes Haircutters. di ko na kasi kaya yan. at ipinadangkal naman ang mga dyaryo ng Manila Bulletin. baon mo sa school. Pero mukhang busy ito. daan muna tayo sa bakery. Sige na ikaw na tong mga dyaryo. Dangkaldangkal na dyaryo ng Manila Bulletin. Lolo: Teka lang. at ang grupo ng mga tsismosang palaka na nakatambay sa karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain. Umakyat ng 4th floor si Tandang Aw-aw para sunduin ang kanyang apo. at bakit kasi kelangan pa syang samahan.d. ibibili kita ng snacks. Pagkabalik ng kanyang lolo… Tuta: Ano pong nangyari? Uuwi na po ba tayo? Halatang kating-kati ng umuwi si Tuta para manood ng TV at ipagpatuloy ang panonood nya ng Adventure Time sa Cartoon Network. at mga empty bottles ng Zonrox. Inabot na sya ng dalawang oras. Tandang Aw-aw: Apo. 50. ang dami na kasing kalat sa mansyon natin. Tapos itabi mo yung matitira. nag elevator na lang si Tandang Aw-aw. Lolo: Tayo na lang…. Tandang Aw-aw: Tuta. Mag-aabrocket (pang-exercise ng abs) lang ako saglit sa basement. halika na tulungan mo na ko pumunta ng junkshop. tapusin mo na lang yan. Mga dalawang kanto ang layo mula sa kanilang bahay. Ipinakilo ang mga bote. Tuta: Hayyy… sige po andyan na po. nanonood pa po ako ng Walang Hanggan. At ipinakita na ng lolo ang kanilang dadalhin sa junkshop. Tuta: Wahhhh ayaw ko na. Tuta: Ah talaga po… Tara na po uwi na po tayo. Dyaryo’t Bote Isang araw. Baka tanghaliin tayo. Ang bigat-bigat talaga. Bumubulong-bulong pa ito na para bang nababadtrip. Tuta: Oo nga po. Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. Pang-apat na bahagi – Pagsusuring Pampanitikan Panuto: Basahing mabuti ang teksto at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. d Ipapakita ko sa kanya ang masamang ibubunga nito. Tuta: Hayyy. tulungan mo naman ako. nag-ayos na si Tuta para sa lakad nila papuntang junkshop. Tandang Aw-aw: Ah eh… sige lang apo ko. Akin na tong mga bote.00 yung mga dala-dala natin.

Magmula noon ay maslalo nyang pinahalagahan ang kanyang lolo. Paano mo tutugunin ang kanyang utos? a sasabihin mong gagawin mo ito mamaya c uutusan mo ang nakababata mong kapatid b tatapusin mo muna ang iyong ginagawa d susunod agad sa kanyang utos 60. 58. b isinama ito sa kanyang lakad d Ibinigay sa apo ang perang napagbentahan. Rhodgze . Buti na lang naiabot kagad sa kanya ang mga paborito nyang tinapay. Sa huling bahagi ng kwento. Sobra syang na-touch. 59. at minahal syempre. b Isasama ko siya sa aking panunuod ng TV.Muntik ng humagulgol sa pag-iyak si Tuta. Anong katangian ang taglay ni Tandang Aw-aw sa pagbebenta nito ng dyaryo‟t bote? a malinis b maarte c matipid d maypagmamahal sa kalikasan 55. Kung ikaw si Tuta. Ano ang ginagawa ng apo ni Tandang Aw-aw kaya hindi agad ito tumugon sa alok ng lolo? a kumakain b nanunuod ng TV c naglilinis d nagbibihis 53. Naririnig mong tinatawag ng palautos mong guro ang kamag-aral mo para sa isang gawain subalit hindi ito tumutugon? Ano ang gagawin mo? a sasabihan ko siya na tumugon c sisigawan ko siya para marinig niya ito b magkikibit balikat ako sa sitwasyon d magpipresenta para sa gawain “Gawin ang buong makakaya sa lahat ng pagkakataon. Inuutusan ka ng nanay mo na bumuli ng suka sa tindahan. kaya lang ay naglalaro kapa ng paborito mong online games. anong katangian ni Tandang Aw-aw ang nalaman ni Tuta? a maalalahanin b masipag c masahayin d magastos 57. Bakit pumunta sa junkshop ang maglolo? a upang ibenta ang dyaryo‟t bote b para mag-abrocket c para bumili nga snacks d upang makipagtsismisan 52.” -T. d Magbebenta din ako ng dyaryo‟t bote. Anong katangian ang ipinapakita ni Tuta sa unang bahagi ng kwento? a magalang b masunurin c masipag d reklamador 54. c Ipagmamalaki ko siya sa lahat. ano ang isusukli mo sa iyong lolo sa kanyang ginawang kabutihan sa iyo? a Ibabalik ko ang sukli ng pera niya. 51. Mga tanong. Alin ang pinakamalapit na paglalarawan ng tagpuan sa maikling kwento? a lib-lib na lugar b “squatter area” c lungsod d bundok 56. Paano ipinakita ni Tandang Aw-aw ang kanyang pagmamahal sa kanyang apo? a nagtinda ng dyaryo‟t bote c Pinabayaan lang niya na manood ng TV ang apo.

Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot.Bethany Christian School of Tarlac. Panuto: Tukuyin ang kahulugan ng salita o mga salitang nahilig sa pangungusap. nagtagal c. Ang tawag sa mga kuwentong patulang nagsasalaysay ng mga tradisyong Pilipino. Ang pagtatanghal na pumapaksa sa kamatayan ni Hesus ay isang uri ng akdang ______. regalo d. basabihan 13. plano 4. binabastos 8. Ang akdang ito ay pahulaan sa pamamagitan ng paglalarawan. a. sawikain 14. 2013 Pangalan: _____________________ Seksyon: _____________________ Tagapagsulit: _____________ Score K P U P Gen. pinag-interesan d. pinagbilinang 2. sawikain 17. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. kakaiba d. epiko b. pinuri c. biyaya 9. hari c. 11. inaasahan B. Matutong mamaluktot. kulong d. Lubhang hinangaan ng mga kabataan ang sikat na artista. Nagkaroon ng isang pagtatalo sa iisang paksa sa paraang patula ang iyong mga kaklase. Flores Unang Bahagi. Napanuod mo sa balita na tinatanung ng reporter ang isang mayor. nangyari d. dama d.inidolo b. nakalimutan C. Anong uri ng akda ang kanilang itinanghal? a dulaan b debate c pagtatalo d balagtasan 20. raja 3. Panuto: Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. bugtong c. sumpa d. Ang anak ni Aling Miling ay isang babaeng marikit. 6. nabatid d. kinatakutan c. malas c. Tarlac Unang Markahang Pagsusulit Agusto 1-2. bulong d. 1. bugtong c.” Ito ay isang halimbawa ng anong akda? a. mestisa d. palaisipan d. Inc. pangkaraniwan c. nalaman b. palaisipan b. bugtong 16. Hindi naglaon. Ang bata ay lubos na minahal at inaruga ng kanyang mga kinagisnang magulang. alamat c. a. maganda b. Pinangahasang pasukin ng sultan ang palasyong nasa loob ng kagubatan. bugtong c. a. a. kwentong-bayan d. Ito ay nasa anyong tuluyan na kalimitang gumigising sa isipan ng mga tao. problema b. a. a. a. napagtanto c. a. kasabihan 15. palaisipan d. Ang sultana ay nagpadala ng batyaw sa lahat ng dako upang malaman kung may babaeng nakahihigit ng ganda sa kanya. a. Natalos ng bata ang kanyang maling ginawa kaya ito humingi ng tawad sa ina. Paniqui. palaisipan b. kasabihan d. nakuha d kinalakhan 5. alamat c. a. a. kasabihan b. alamat b. Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. ang madilim na balak ng asawa ay natuklasan ng sultan. alamat b. Anong paraang ng pagkuha ng impormasyon ang ginagawa niya? a pag-iimbistiga b panawagan c pakikipanayam d pananaliksik . FILIPINO 8 Lagda ng magulang _____________ Inihanda ni G. Dinaanan ng salot na balang ang palayan ni Mang Kardo. bugtong 18. dumating b. a. sawikain 12. kasabihan b. nadatnan b. Weight 15% 25% 30% 30% Ave. Maituturing na may pambihirang katangian si Ana dahil sa busilak nitong puso. Ito ay mula sa salitang Latin na legendus na nangangahulugang “upang mabasa”. Piliin ang kasalungat ng mga salitang nakasulat nang pahilig sa loob ng pangungusap. Ang akdang ito ay karaniwang ginagamit sa panunukso sa kilos ng isang tao. “Kung maiksi ang kumot. Roger T. layunin c. sikat 7. namatay c. a tibag b senakulo c moro-moro d sarsuwela 19. Ave. a. a. hadlang b. a. morena 10. a. kwentong-bayan d. pangit c. epiko b. kanais-nais b.Palawakin ang Talasalitaan A. binalewala d. kawal b. Ibinahagi ng mag-asawa ang kanilang pakay sa hari. Ang _______ ay mga pahayag na may sukat at tugma na kalimitang ginagamit sa pangkulam. palaisipan b. pinagsamahan b.

Kung talagang nais mong makakuha ng visa. c Siya ay pormal na nagpakililala kay Ginoong Gonzales. Rudy: Isang pakikipanayam! Ano iyon. Dapat ko palang paghandaan ang panayam na ito. Rudy: Iyan pala ang dahilan kung bakit ka nakakuha ka ng magandang trabaho. Ang panayam ay isang paraan kung saan tatanungin ka tungkol sa iyong aplikasyon. Kuya: Oo. b Siya ay nagbigay galang sa taong kanyang kinapanayam. Alin ang hindi dahilan ng pagsasailalim ng isang tao sa interbyu para sa paghahanap ng trabaho? a upang malaman ng aplikante kung bagay sa kanya ang trabaho b upang malaman ang kakayahan ng aplikante para sa trabaho c upang makasunod sa tamang proseso ng paghahanap ng trabaho d upang makakalap ng tamang datos ang nag-iinterbyu 24. Tungkol saan ang interbyu na dadaluhan ni Rudy? a aplikasyon sa trabaho c tungkol sa kanyang opinion b tungkol sa pamamahala d kasalukuyang trabaho 23. Bago ang panayam ay tatlumpong minuto ng naghihitay si Isabel sa lugar para sa itinakdang oras ng kanyang gawain. Kuya? 21. tumawag ang Embahada ng Amerika. dapat lamang. Kuya: Rudy. 25. b Binawi kay Lila Sari ang gintong isdang nagbibigay-nihay kay Bidasari. Bilang nagliyab ang kalan ni aling Belen kaya napasigaw siya ng „sunog!‟. upang makakalap siya ng tamang datos. Isabel: Magandang umaga. c Papasok na po kasi sa kolehiyo ang aking panganay na anak. d Ipinadakip si Lila Sari sa mga kawal. Alin sa mga sumusunod ang hindi ginawa ni Isabel sa proseso ng pakikipanayam bilang paghahanda? a paghingi ng pahintulot sa taong kakapanayamin b pagiging magalang sa pagtatanong c pormal na pagpapakilala sa sarili sa taong kakapanayamin d pagpapaalam bago umalis 28. 30. Anong pagpapahayag ng damdamin ang kanyang ipinakita? a Pangungusap na padamdam c Maikling sambitla b Pangungusa na may tiyak na damdamin d Pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin . Ang mga tao ay kinakapanayam sa iba‟t-ibang kadahilanan. Katulad po nang nakasaad sa aking sulat sa inyo. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? 27. d Siya ay nagbigay ng sulat bago ang kanyang panayam. Rudy: Nainterbyu ka na ba? Kuya: Maraming ulit na. Ako po ay reporter para sa TV News. upang matanggap sa trabaho. Ano ang unang hakbang na ginawa ni Isabel sa kanyang ginawang pakikipanayam? a Siya ay dumating ng maaga sa usapang lugar kung saan gaganapin ang panayam. Nakatulong ito sa aking tagapamahala upang malaman kung ako ay nararapat o hindi para sa gawaing nakalaan. Kuya? Mahalaga ba iyon? Kuya: Mahalaga ito. Pablo? Pablo: Sa palagay ko po. Saan nakatuon ang sagot ni Pablo sa tanong ng nag-iinterbyu mula sa ManPower Agency? a sa pera b sa trabaho c sa pamilya d sa sarili 26. b Oo. Mula sa napag-aralang akdang “Bidasari”. upang maibahagi niya ang kanyang buhay. d Mataas po kasi ang sahod sa Saudi Arabia. Dapat bang paghandaan ng taong sasailalim sa interbyu ang kanyang pagdadaanang panayam? Bakit? a Oo. Rudy: Maari mo ba akong tulungan. Anong uri ng teksto ang iyong binasa? a pag-iimbistiga b panawagan c pakikipanayam d pananaliksik 22. magbibigay ito sa akin ng pagkakataon upang kumita ng mas malaki at matustusan nang mahusay ang aking mag. Ayaw kong mapahindian ang kahilingan kong magkaroon ng visa. Ikaw ay nakatakdang kapanayamin sa susunod na Martes. ano ang ginawang ni Diyuhara sa takot niyang baka tuluyang patayin ni Sultana Lila Sari si Bidasari? a Kumuha siya ng maraming kawal na magbabantay kay Bidasari araw at gabi. c Nagpatayo siya ng isang magandang palasyo sa isang gubat para kay Bidasari. b Wala po kasi akong mahanap na trabaho dito sa Pilipinas.Basahing mabuti ang mga usapan sa mga sumusunod na panayam at sagutin ang mga tanong na nasa ilalim ng mga ito. d Oo. Kinapanayam ako noong magaplay ako sa trabaho. ManPower Agency: Bakit mo gustong magtrabaho sa Saudi Arabia. c Oo. 29. saan inihalintulad ang mga dalagang Pilipina? a ibon b bulaklak c puting bulak d paru-paru 31. nais ko po kayong makapanayam tungkol sa umano‟y pagdami ng kaso ng carnapping sa Maynila. Narito ang unang bahagi ng kanyang ginawang panayam. Mula sa napag-aralang akdang “Balagtasan”. Alin sa mga sumusunod ang pinakamalapit na katumbas sa sagot ni Pablo mula sa tanong ng agency? a Kulang po kasi ang kinikita ng aking asawa dito sa Pilipinas. upang makakuha ng visa. Ginoong Gonzales.anak.

34. kailangan munang puhuna‟y buhay. Ito ay anong uri ng pagpapahayag ng damdamin. Palagi siyang may bantay tuwing lalabas ng bahay. Panuto: Piliin ang tamang tono. 36. kapatid mo siya!/ a Ipinapakilala ng nagsasalita si Rey bilang kapatid. 42. na sa lalong mahal nakapangyayari at ginugugulan ng buahy na iwi? a Ang ating bansa ay nararapat handugan n gating pagsinta katumbas man nito‟y buhay nating taglay. c Kailangan munang itaya ang buhay ng lalaki bago siya makapitas ng bulaklak para sa babae.32. /Rey. c Matatalino at mayayamang tao lamang ang maglingkod sa bayan. Pinag-aral siya sa mataas na paaralan sa kanilang lugar. b Pinaglaban-laban niya ang mga tauhan. c Nagtatanong ang nagsasalita. b Dahil sa laki ng Pilipinas kulang an gating pag-aalay ng pagsinta at buhay. Walang mahalagang hindi inihandog ng may pusong mahal sa Bayang nagkupkop. b Sinasabi ang pangalan ng ipinakikilala sa isa pang kakilala. bago mo makamtan./ a Sinasabi ang buong pangalan ng ipinakikilala. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na katibayan. c Nagsasalaysay ang nagsasalita. o hinto sa mga sumusunod sa pahayag batay sa kahulugang ipinapahiwatig nito. Lumaki siyang may takot sa Diyos. c. Suriin ang ibig sabihin ng pahayag na ito: “Dito ang bulaklak. Wow! Ang ganda naman Susan. nagpupursigi para mapantayan ang taong kinaiinggitan b. / Carlos. Ang mga sumusunod na mga tanong ay mula sa akdang “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa”. napapahamak dahil sa maling paraan ng plano sa buhay 38. Patunayang may paggalang parin ang mga lalaki sa mga babae noon hanggang ngayon. yaman. 33. Jose ang pangalan niya. nawawalan ng pag-asang gumanda ang buhay d. 39. /Mangingisda ako bukas. b Mangingisda ang trabaho ng nagsasalita. d Kailangan muna niyang dumaan sa pagsubok mula sa mga babae bago sagutin ang lalaki. nagtatanim ng sama ng loob sa taong kinaiinggitan c. d. dugo. 37. diin. Ang mga sumusunod na mga tanong ay mula sa akdang “Bidasari”. d Gumamit ng higanteng ibon o Garuda na pinaniniwalaang diyos ng mga Hindu at Budista. c Nabigla ang nagsasalita sa nalaman. 35. d Sinasabi kay Jose ang pangalan ni Carlos. Ano sa palagay mo ang kadalasang nangyayari sa taong maingitin? a. at talino ang kailngan upang ang bayan mahango sa pagkaalipin. katiisa’t pagod. Ibinigay ang lahat niyang pangangailangan. a. c Mahusa ang pagkakatahi ng mga pangyayari./ a Nagbigala ang nagsasalita. Kilatisin ang pahayag na nagpapakita ng kultura sa rehiyon sa akdang “Bidasari”. bhay ma’y abuting magkalagut-lagot. b Kailangan munang magdusa ang lalaki bago sagutin ng babae. Paghinuha o pagbibigay interpretasyon sa kahulugan ng bawat pahayag. b. Bakit? Alin ito na sakdal ng laki na hinahandugan ng buong pagkasi. a Ang taong may wagas na pagmamahal sa bayan ay handang mag-alay ng sarili para sa tinubuang lupa. dugo. b Nagtatanong ang nagsasalita. d Natakot ang nagsasalita. dunong.” a Kailangan munang mamatay ng lalaki bago mapasagot ang minamahal. a may mga gumagawa parin ng sulat para sa babae b gumagamit parin ng mga kanta ang mga lalaki c lumalabas parin ang magkasintahan kasama ang mga kaibigan d dumadalaw parin ang mga lalaki sa bahay ng mga babae 40. Ilarawan kung paano inaring tunay na anak si Bidasari ng mga mangangalakal na nakapulot sa kanya. . a Pangungusap na padamdam c Maikling sambitla* b Pangungusa na may tiyak na damdamin d Pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin D. d Nagtatanong ang nagsasalita Pangalawang bahagi: Pagpapakahulugan Panuto: Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. b Yaman. a Gumamit ang may-akda ng mga titulong sultan at sultana. d Kailangang mag-alay ng dugo at yaman ang taong may pagmamahal sa bayan. 41. Ang mga sumusunod na mga tanong ay mula sa akdang “Balagtasan”.

d Dakila kang maituturing sa pagtangkilik ng sariling produkto ng bayan. upang malaman ni Adlaw ang kanyang pagkakamali. pakikiusapan ko si Adlaw na magbago ang isip. kung sa pagtatanggol buhay ay mapatid. Sasama ako sa aking paborito. Magpapaiwan nalng palagi habang naiinggit sa mga may kasintahan d. c. Nahamon ka ngayon sa dami nang naipon niyang medalya. c Ang mamatay ng sampung ulit ay katibayan ng malalim na pagsinta sa Inang Bayan. c Ang langit ay naghihintay sa ating buhay na ihandog sa bayan. b Kung nais maging bayani. asawa. Oo. _____ 4. ang anak. Si Lila Sari sa pabulang binasa ay mainggitin. pagsasabihan ko siya na mali ang nararamdaman niya b. Ano ang gagawin mo. Manliligaw na rin ako upang maging “in” sa grupo b. b. 43. Ipahandog-handog ang buong pag-ibig at hanggang may dugo’y ubusing itigis. magulang. Anong paraan ang gagawin mo upang makakuha ng impormasyon? a pag-iimbistiga b panawagan c pakikipanayam d pananaliksik 47. Ikaw ay naatasang tanungin ang iyong kapit-bahay tungkol sa kanyang trabaho. b Huwag talikdan ang iyong mga mahal sa buhay lalo na sa gitna ng panganib. b Pagbabawalan ko ang mga batang nagsusulat sa mga pader. a Bahagi n gating kapalaran ang mamatay para sa bayan. kakausapin ko siya at tutulungang maovercome ang maling pananaw niya 49.c Gugulin ang iyong buhay para sa kabutihan ng mga taong iyong minamahal. b Walang kasindakila ang mag-alay ng buhay para sa Inang Bayan. Mag-aaral akong mabuti upang mahasa ang aking karunungan b. Palagi kang naiiwan sa mga lakad nila. Oo. Pagsisikapan kong maging paborito ng guro d. Bilang isang kabataan. 48. Isusumbong ko sila sa aming guro c. asawa. ito’y kapalaran at tunay na langit. Isa sa mga kaklase mo ang palaging nakakakuha ng pinakamatas na parangal. c. Susubukan ko silang kausapin at ipakita ang maari pang mangyari sa aming pamilya. paano ka makatutulong upang higit na maisulong ang pagmamahal sa bansa? a Susupilin ko ang mga tiwaling namumuno sa bayan. d Unahin ang mga mahal sa buhay na iligtas sa ginta ng panganib. 45. Hindi. dapat kong protektahan ang aming mga anak. d Sasama ako sa mga kilusang bayan. Tutulungan ko siya para ipakopya sa akin ang kanyang mga proyekto c. Mula sa kwentong”Si Bulan at Si Adlaw”. kapatid isang tawag niya’y tatalikdang pilit. Pagsisikapan kong matutunan ang mga aralain at malagpasan ang kanyang mga marka 50. 46. kung ikaw si Bulan gagawin mo din ba ang desisyon niya? a. at lalong maghirap. Ano ang gagawin mo kung sakaling mainggit siya sa iyo sa mga bago mong kagamitan? a. maghandog ng dugo sa mga nagangailangan. Susubukan ko silang hikayatin na ituon muna nila ang kanilang sarili sa pag-aaral katulad ko 51. a Ang laki ng paghihirap sa bayan ang batayan ng pagmamahal ditto. Oh. Pati ang nagdusa’t sampung kamatayan wari ay masarap kung dahil sa bayan. Kanino ka sasama? a. Nagpasyang maghiwalay ang nanay at tatay mo dahil sa madalas nilang pag-aaway. Napansin mong may mga girlfriend at boyfriend na ang mga kaklase mo samantalang ikaw ay wala. pagsasabihan ko siyang tumigil sa siya dahil isusumbong mo siya d. c Handang isakripisyo ng ating mga bayani ang kanilang mga mahal sa buhay mailigtas lamang ang bayan. Hindi ako sasama sa kaniladahil pareho silang masama. d Hindi sa iyo ang iyong buhay kaya dapat mo itong ihandog sa bayan. a. Naunawan mo ngayon na katulad siya ng ate mo. kakausapin ko siya na hiramin na lamng niya ang aking mga gamit c. Kung ang baying ito’y mapapasa-panganib at siya ay dapa ipagtangkilik. Pangatlong bahagi: Paglilipat Panuto: Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. at anak dahil sa pakikipaglaban. d. d. b. himalang bagay laolng pag-irog pa ang sa kanya’y ialay. Hindi. kapatid. . d ang paghahandog ng buhay para sa Inang Bayan ay tunay na isang kabayanihan. c Susunod ako sa mga batas trapiko. a Sakit at pangamba ang nararamdaman ng mga magulang. 44. dahil ayaw kong mamatay ang aking mga anak at matahimik ang aming buhay. Ano ang gagawin mo upang mapasaiyo ang susunod na mataas na parangal? a. Sasama ako kung sino ang kukuha sa akin.

Sasali ka rin ba sa ganitong paraan ng panliligaw gayong pumapasok kana sa mundo ng pag-ibig? a Oo. b Hindi ko sila papansinin at kuwari‟y di ko sila nakikita. dahil wala namang nasaksaktang tao. 55. Kapansin-pansin na sa kasalukuyang genersayon ang panliligaw ng mga babae sa lalaki na sa halip ang lalaki ang manliligaw sa mga babae. b Oo. 53.52. Para mapanatili ang mataas na respeto ng mga kabataan sa kawpa nito kabataan. b Makisali sa mga kilusang bayan. a Ipapahanp ko siya at ipakukulong. c Ipapadakip ko sila sa mas mataas ang kapangyangyarihan o posisyon. d Kakausapin ko ang kondoktor sa ihanap sila nang mauupuan at kung hindi siya tumugon ay isusuplong ko sila sa kinauukulan. dahil umaangat ang ikonomiya ng bansa. b Huwag na lang manligaw upang hindi mapansin ng iba. c Gagawa ako ng patibong sa kanya upang makaganti sa kanyang ginawa.” -T. a Pagtataguan sila baka ko ay pagbintangan. c Pagmamalaki. b haharangin ko din siya at igaganti ang aking kaibigan. d Haharapin ko sila ng maayos at ipauubaya sa may kapangyarihan ang paglutas sa mga anomaly. Rhodgze . dahil maraming mga magnanakaw sa kaban ng bayan. c Hihikayatin ko ang iba na ipamuhay ang prinsipyo ng aming paaralan. c Sasabihan ko silang bumama na lang at maghintay ng susunod na bus. dahil ang teknolohiya ay hindi sakop ng pag-ibig. 60. Kung sakaling mapapasailam muli ang Pilipinas sa mga dayuhan. anong kongkretong halimbawa ang iyong ipapakita? a Magbigay galang sa mga magulang. Malayo ang lakad mo ka kaya ka sumakay sa aircon na bus. dahil ito ang aking nakagisnang generasyon. d Makibahagi sa mga lider na nagsusulong ng programang pangkalayan ng bansa. dahil nasasangkot ang mga Pilipino sa mga masasamang gawian sa ibang bansa. Paano mo itutuwid ang ganitong gawain? a Iiwasang manligaw o magpaligaw sa langsangan. b Hindi ko hahayaang maging malabis ang aking mga kilos sa mata ng aking mga kapwa mag-aaral. c Hihikayatin kong sumali ang mga kabataan sa programa ng bayan sa halip na manligaw. Tumigil ito sa kanto upang magsakay ng mga pasahero. “Gawin ang buong makakaya sa lahat ng pagkakataon. Paano mo haharapin ang iyong mga lider sa bayan kung sila ay hihingi ng tulong sa iyo sa kabila ng mga balitang gumawaga sila ng mga anomalya sa kaban ng bayan. 57. Anong hakbang ang gagawin mo bilang pagtatanggol sa iyong kaibigan. paano ka magigiang halimbawa sa mga kapwa mo mag-aaral ng iyong paaralan tungkol sa aspeto ng pag-ibig? a Sisikapin kong maging lider sa paaralan at isulong ang patakaran ng paaralan. Ikaw ay nag-aaral sa pribado‟t kristyanong paaralan na nagbabawal ng maagang pakikipagrelasyon. Dalawa sa mga ito ay babae na animo‟y mamamasyal sa mall pero wala ng silang maupuan sa bus. b Igalang ang mga karapatang pantao ng kapwa kabataan. Nabalitaan mong binastos ng isang lalaki ang kaibigan mong babae habang ito ay naglalakad sa daan. 56. Laganap na ang panliligaw sa text gamit ang mga makabagong teknolohiya. c Dumaan sa tamang proseso ng panliligaw ayon sa kulturang Pilipino. d Pagkamatatag. d Isusuplong ko siya sa kinauukulan at ipauubaya sa kanila ang paglutas sa kaso. Ano ang gagawin mo? a Tatayo na lang at papaupuin ang mga babae sa upuan ko. dahil masasayang lamang ang aking pera at panahon. 54. b Pagkahiya. d Isulong ang mga programang makapagsasaya sa mga kabatan. d Manindigan sa tamang paaran ng panliligaw kahit hindi na ito uso. 59. c Hikayatin ang mga dayuhan na umalis na bansa. b Hahamunin silang patunayan na wala silang kasalanan. dahil sa kabila ng prolema ay may magandang pagbabago sa bayan. ano ang gagawin mo upang isulong ang nasyonalismo sa bansa? a Sumamasa mga sundalo para sa giyera. d Hahanap ng pagkakataon upang isakatuparan ang lahat ng nabanggit. c Hindi. d Hindi. 58. Anong damdamin ang dapat mong pairalin sa kasalukuyang lagay ng ating bansa? Baki? a Galit.

Nakaramdan ng pagod ang mga bata matapos umakyat sa bundok. a lakdaw b tugyo c largo d inda B. a b c d e 20. a b c d e 12. Masarap mamasyal ngayon dahil sa maaliwalas ang panahon. Roger T. Narinig sa kabilang silid ang sigaw ng nagwawalang lalaki dahil sa hiyaw ng asawang madaldal. a b c d e 16. Inc. a dawag b inda c lakdaw d sikil 4. a tudyo b sikil c putot d dawag 9. Ipinatong sa binti ni Andoy ang bisig ng kanyang kaibigan sa tindi ng pagkahilo. Nalampasan ni Edna ang isang yugto ng pelikula dahil sa kanyang labis na pagkaantok. a yungyong b salisod c putot d lakdaw 10. Naging miserable ang abang kalagayan ng mag-iina matapos masunog ang kanilang bahay. 11. Walang pakialam si Rosi kahit malaki o maluwag ang bahay na kanyang napanalunan. Nalaglag na sa lupa ang mga bayabas dahil sa labis na pagkahinog. a salisod b dantay c lakdaw d largo 8. a b c d e 18. natumba din ang nakabungo sa kanya. Halos mawalan na ng pag-asa ang binata matapos iwanan ng dalaga kaya ito desperado. Ang paggipit sa kapwa sa anumang kaparaanan ay hindi tamang pag-uugali. Tarlac Unang Markahang Pagsusulit Agusto 1-2. Paniqui. a salisod b inda c dantay d largo 2. a b c d e 15. Labis ang pagkainis ni Marta sa matabil niyang kapit-bahay kaya ito ay nasusuklam. a salisod b inda c yungyong d tudyo 5. 2013 Pangalan: _____________________ Seksyon: _____________________ Tagapagsulit: _____________ FILIPINO III Iskor: _______ Marka: _______ Lagda ng magulang _____________ Inihanda ni G.Palawakin ang Talasalitaan A. Tumakbo ang usa sa pook na masukal kaya hindi nahuli ng mangangaso. Flores Guro sa Filipino III Unang Bahagi. Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. Inilabas ang sama ng loob ng dalaga matapos ibulalas ang mga lihim na matagal na niyang itinatago. Nabuwal ang bata nang mabungo ng bisikleta. a sikil b tudyo c salisod d putot 7. Nagising ang sanggol dahil sa lakas ng halakhak ng mga bata kaya binawalan silang tumawa ng malakas. a b c d e 14. a b c d e 17. maganda at matiwasay ang kalangitan. a putot b sikil c largo d yungyong 6. Maikli ang damit na naisuot ng bata kaya lumalabas ang kanyang tiyan. Si Nando ay estranghero sa paaralan kaya nais magpakilala ang lalaking dayo sa lugar. Nagising ang ina ni Marko dahil sa pakaladkad na paglalakad nito sa silid. Itiman ang bilog na may titik sa ilalim ng salita na siyang tumutukoy sa tamang sagot. a b c d e 13. 1. a largo b putot c dantay d dawag 3. a b c d e . Panuto: Tukuyin ang kahulugan ng salita o mga salitang nahilig sa pangungusap. Panuto: Hanapin sa loob ng pangungusap ang kahulugan ng nakasulat ng madiin. a b c d e 19. Nalaglag ang baso at sisidlan na dala ng bata subalit hindi nabasag ang lalagyan nito. Nawiwili ang mga kamag-aral ni Alma sa kanyang mga malilinis at nakatutuwang mga biro.Bethany Christian School of Tarlac.

May mahaba‟t mabulaklak na pananalita. maligoy na paglalarawan ng mga pook. a dagli b sarswela c nobela d sanaysay 25. Uri ng paningin na ginagamit ang daloy ng kamalayan. Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. sa kanya a pariralang pang-ukol b pariralang pangngalan c pariralang pawatas d pariralang karaniwan c pariralang pawatas d pariralang karaniwan c pariralang pawatas d pariralang karaniwan c pariralang pawatas d pariralang karaniwan c pariralang pawatas d pariralang karaniwan . a paningin b tagpuan c tauhan d banghay 23. Unang bahagi ng kwento a simula b may-akda c pamagat d kasukdulan 31. Ang akdang ito ay sinulat ni Benjamin Pascual. Sangkap parin ng maikling kwento na tumutukoy sa kaisipang iniikutan ng katha. Uri ng panitikan na katumbas ng maikling kwento. detalyadong paliwanag a Teoryang Romantisismo c Teoryang Eksistensyalismo b Teoryang Imahismo d Teoryang Formalismo 34. tama o mali a pariralang pang-ukol b pariralang pangngalan 38. Binibigyang diin ng may-akda ang pagkamasining nito sa teksto. 36. 21. Ito ang nagsisilbing kulay ng damdamin sa kwento. Uri ng paningin na gumagamit ng unang panauhang “ako”. a simbolo b tauhan c suliranin d himig 26. a Ang Kalupi b Ang Kulapu c Ang Kapuli d Ang Gapula Pangatlong Bahagi – Paunlarin ang Kaalaman sa Wika A. a anyo ng panitikan b naglalayong magsalaysay ng isang mahalaga at nangigibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan c nag-iiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa d pina-ikling nobela 29. a paningin sa unang panahunan c paninging panarili b paningin sa ikatlong panahunan d paninging palayon 27. a Teoryang Romantisismo c Teoryang Eksistensyalismo b Teoryang Imahismo d Teoryang Terorismo 32. a Teoryang Romantisismo c Teoryang Eksistensyalismo b Teoryang Imahismo d Teoryang Terorismo 33. Isang sangkap ng maikling kwento na tumutukoy sa pagkakayos ng mga pangyayari a paningin b tagpuan c tauhan d banghay 24. a paningin b tema c tauhan d banghay 28. a Efren Peñaflorida c Efren Abueg b Freen Abueg d Efren Buaeg 35. Siya ang sumulat ng akdang “Sa Bagong Paraiso”. paglalakad sa lansangan a pariralang pang-ukol b pariralang pangngalan 37. a paningin sa unang panahunan c paningin sa ikalawang panahunan b paningin sa ikatlong panahunan d paninging palayon 22. Ito ay tinatawag ding pagtuklas mula sa katotohanan. masunuring bata a pariralang pang-ukol b pariralang pangngalan 38. Sangkap ng kwento na tumutukoy sa oras at lugar ng pinangyarihan ng kwento. a simbolo b tema c tauhan d banghay 30. gumawa ng takdang-aralin a pariralang pang-ukol b pariralang pangngalan 39.Panglawang bahagi: Pagyamanin ang Panitikan Panuto: Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. Panuto: Unawaing mabuti ang parirala sa bawat bilang at tukuyin ang uri nito. Mga salitang nagiiwan ng iba‟t ibang pakahulugan sa mambabasa. Ang mga sumusunod ay mga katuturan ng maikling kwento maliban sa.

Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. “Ano itong ginawa ninyo? Nilustay na ng anak ninyo ang kanyang kayaman at ito muli ninyo siyang tinanggap sa inyong palasyo. Kumain kami sa restawran kapon ng sinigang na hipon. Tayo ay magsasaya dahil nawala ang aking anak at muling natagpuan”. 46. Sino ang umalis. a b c d e 43. Halos pagkaing baboy na rin ang kanyang kinakain sa araw-araw. a b c d e Pang-apat na Bahagi – Payabungin ang Kakayahan Panuto: Ang Parabula ay isang uri ng maikling-kwento na madalas mababasa sa Biblia. Nagkaroon nga ng magarbong kasiyahan sa palasyo. samantalang ang iyong kapatid ay nawala at muli siyang natagpuan kaya halika. Umalis na kayo sa lugar na ito bago pa magdilim. Panuto: Alin sa mga salitang nakasalungguhit ang pandiwa ng simuno sa pangungusap. Dahil dito kinuha ng bunso ang kanyang mana at namuhay nang mag-isa sa malayong lugar. dala ang kanyang mana. Magdiriwang ng ika-anim na kaarawan si Biboy sa Lunes. magagawa mo ang kahit anong ibig mo sa mga ito. Nagtanim ng mga gulay ang tatay sa aming bakuran. Galit na galit nitong pinuntahan ang ama at tinanong. a b c d e 42. 51. bigyang siya ng sandalyas. Habang sila ay nagkakasiyahan ay dumating ang panganay na anak ng hari at nagulat sa nangyayari.” Pinayapa ng hari ang anak at sinabi: “Ang lahat ng kayaman ko ay kayamanan mo rin. Ano ang nasa isip ng bunsong lalaki nang kanyang hilingin ang kanyang mana sa hari? a masarap mamuhay sa malayong lugar c marami siyang mabibiling pagkaing masasarap b makapamumuhay na rin siya ng malaya d nais niyang ipakita na hindi na niya kailangan ang hari . Inyo pa siyang pinaghandaan ng pinatabang baka samantalang ako ni isang kambing ay hindi ninyo ipinagkatay. Maglalaba si Ana bukas ng umaga. tayo ay magsaya”. May isang hari na may dalawang anak na lalaki. a b c d e 50. a b c d e 48. Unawaing mabuti ang buod ng “Ang Alibughang Anak” at sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba nito. Makakasunod kaya ang mga mananayaw sa mga bagong galaw? a b c d e 44. Sa kanyang pag-iisa naubos nito ang kanyang mana at namasukan bilang taga-pakain ng mga baboy. a b c d e 45. isuot ang singsing. Itiman ang bilog na may titik sa ilalim ng salita na siyang tumutukoy sa tamang sagot. a singsing b baka c sandalyas d damit 53. 41. a b c d e C. a b c d e 47. Panuto: Alin sa mga salitang nakasalungguhit ang tagaganap ng kilos. Sina Kardo at Buyong ay nawala sa kagubatan. Nagpatuloy nga ang kasiyahan sa palasyo. a b c d e 49. at namuhay nang mag-isa sa malayong lugar? a ang ama b ang panganay na anak c ang bunsong anak d katulong 52. Bakit galit na galit ang panganay sa anak ng hari? a hindi nito nakuha ang kanyang mana c nahuli sa pagdiriwang b naubusan ng karne ng baka d tinanggap kasi ng hari ang bunsong anak 54. Ang sasakyan ay ginamit ni Rodel papuntang Maynila kahapon. Itiman ang bilog na may titik sa ilalim ng salita na siyang tumutukoy sa tamang sagot. Agad itong niyakap at hinalikan at nagwika sa mga alipin: “Isuot sa kanya ang bagong damit. paglalaro sa loob ng bahay a pariralang pang-ukol b pariralang pangngalan c pariralang pawatas d pariralang karaniwan B. at katayin ang pinatabang baka. Mamimili ng mga paninda si Aling Lusing sa bayan bukas. Kaya pagdating ng anak sa palasyo ay sinalubong siya ng kanyang ama.40. Sa palasyo ay lagi namang nag-aabang ang hari sa pagbabalik ng anak. Dahil ang hari ay matanda na. Binisita si Lola Basyang ang mga bata sa bahay-ampunan. hiniling ng bunso na hatiin na ng hari ang mana ng dalawang anak. Nabuksan ang kanyang kaisipan at nagpasyang umuwi na lang ito sa palasyo ng kanyang ama upang masilbing alipin dahil doon ay maraming pagkain at may matutulugan. Ang mga sumusunod ay ipinasuot ng hari sa anak nang bumalik ito maliban sa _______ .

b Oo. dahil karapatan niyang magreklamo sa hari. Ilan ang yugto ng tekstong binasa? a 1 b 2 c 3 d 4 60. dahil ipinahanap siya at natagpuan. d. sapagkat matanda na ako. b Oo. d Oo. ibibigay mo rin ba ang mana ng iyong anak kapag nais na niya itong kunin? Bakit? a Oo. b Oo. Alin sa mga sumusunod ang hindi tugma na simbolo sa mga bagay na nabanggit mula sa kwento? a singsing – kapangyarihan c sandalyas – bagong misyon at proteksyon b damit – bagong posisyon d pagdiriwang – kayamanan 59. a hari – mapagpatawad c panganay na anak – mainggitin b bunsong anak – mapagpakumbaba d alipin – masunurin “Gawin ang buong makakaya sa lahat ng pagkakataon. d Hindi. c Hindi. Rhodgze . dahil lagi itong nag-aabang. dahil may inihanda siyang pagdiriwang. sapagkat pareho silang anak ng hari. upang matuto siya ng aral sa kanyang gagawin. 58. Alam kaya ng hari na muling babalik ang kanyang bunsong anak? Patunayan? a Oo. 57. dahil wala ng dapat makuha ang bunsong anak mula sa hari. Kung ikaw ang hari. c Oo. Hindi. dahil mapapahamak lamang ito. c Hindi. 56. Makatarungan ba ang ginawa ng pangnay na anak nang malaman ang tungkol sa pagdiriwang? Baki? a Oo. dahil hindi pa nito kaya ang mamuhay mag-isa. dahil marami itong dalang kayamanan. dapat nitong maunawaan na muling natagpuan ang kanyang nawawalang kapatid.55. Ang mga katangian ng mga tauhan ay dapat tularan maliban sa _____ .” -T.

a Humanismo b Imahismo c Klasismo d Turismo 13. Roger T. Siya ay kinalugdan ng Panginoon dahil sa kanyang pagpapakumbaba sa panalangin. Inc. Uri ng puso ng tao na hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Alin sa mga sumusunod ang hindi saklaw ng salitang „pagpapatawad‟? a pagtanggap b pag-unawa c pagsisisi d pagbibigay 8.Bethany Christian School of Tarlac. Naapektuhan nito ang mambabasa sa kanyang mga kilos. Isang sangkap ng maikling kwento na tumutukoy sa pagkakayos ng mga pangyayari a paningin b tagpuan c tauhan d banghay 18. Siya ay nakatanggap ng biyaya mula sa Panginoon matapos magpabali-balik sa kukuman. a anyo ng panitikan b naglalayong magsalaysay ng isang mahalaga at nangigibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan c nag-iiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa d pina-ikling nobela 20. Flores Guro sa Filipino IV Unang Bahagi. 11. 1. a paningin sa unang panahunan c paningin sa ikalawang panahunan b paningin sa ikatlong panahunan d paninging palayon . Uri ng puso ng tao na nakikinig at nagsasagawa sa salita ng Diyos. Ang mga sumusunod ay mga katuturan ng maikling kwento maliban sa. Mga salitang nagiiwan ng iba‟t ibang pakahulugan sa mambabasa. Ito ay salitang Hebrew na ang ibig sabihin ay „mga nakahiwalay‟. a Mateo b Marcos c Lukas d Juan 16. Teoyang nakasalig sa wikang ginagamit. a mabato b madawag c mataba d mabuhangin 5. a Pabula b Parabula c Maikling Kwento d Kawikaan 15. Isa sa labing dalawang apostol ni Hesus na kanyang tinawag mula sa paningilan ng buwis. Sangkap parin ng maikling kwento na tumutukoy sa kaisipang iniikutan ng katha.Palawakin ang Talasalitaan A. a paningin b tema c tauhan d banghay 19. a simbolo b tema c tauhan d banghay 21. Isang uri ng maikling kwento na madalas hango sa Biblia. Nakatuon ang pangingibabaw ng kabutihan sa kasamaan. Paniqui. a Humanismo b Imahismo c Klasismo d Turismo 12. Ano ang sinisimbolo ng „ibon‟ sa parabulang “Ang Manghahasik”? a tao b Diyos c Dyablo d Salita ng Diyos 10. a apostol b sinagoga c perushim d pirushem 2. a Pariseo b Publikano c balo d Samaritano 4. Sinasabi niyang si Hesus ay anak ng tao. a Mateo b Tomas c Santiago d Juan 17. a Pariseo b Publikano c balo d Samaritano 3. Unang bahagi ng kwento a simula b may-akda c pamagat d kasukdulan 22. Panuto: Tukuyin ang salitang binibigyang kahulugan ng pangungusap. Uri ng paningin na gumagamit ng unang panauhang “ako”. Tarlac Unang Markahang Pagsusulit Agusto 1-2. Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. Ano ang sinisimbolo ng „binhi‟ sa parabulang “Ang Manghahasik”? a punla b puso c Diyos d Salita ng Diyos 9. 2013 Pangalan: _____________________ Seksyon: _____________________ Tagapagsulit: _____________ FILIPINO IV Iskor: _______ Marka: _______ Lagda ng magulang _____________ Inihanda ni G. Makailan daw dapat nating patawarin ang ating kapwa? a7 b 14 c 49 d 77 7. a matigas b makasalanan c magulo d mapagpakumbaba 6. Diyos:Dyablo = binhi : ________ a puso b bato c sakit d pera Panglawang bahagi: Pagyamanin ang Panitikan Panuto: Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. a Humanismo b Imahismo c Klasismo d Turismo 14.

51. Itiman ang bilog na may titik na siyang tumutukoy sa tamang sagot. Si Pedro ay bibili ng bagong laptop sa SM Megamall. o karakter sa daloy ng kwento.” -T. Panuto: Unawaing mabuti ang pangungusap sa bawat bilang at tukuyin ang uri nito. 55. a tauhang bilog b tauhang lapad c protagonista d antagonista Pangatlong Bahagi – Paunlarin ang Kaalaman sa Wika A. a payak a payak a payak b tambalan b tambalan b tambalan c hugnayan c hugnayan c hugnayan d langkapan d langkapan d langkapan 54. Tumutukoy sa pinakamasidhing bahagi ng kwento. “Gawin ang buong makakaya sa lahat ng pagkakataon. a paningin b tagpuan c tauhan d banghay 24. 52. Ang manggagawang ginantimpalaan dahil sa kanyang kasipagan sa pagtatrabaho sa kompanya ay kapatid ni Andoy. Ang mga mag-aaral ay nag-aaral nang mabuti ____makapasa sa kanilang kanilang pagsusulit. 34-35. 26-37. 42-43. ugali. Kinakain ni Liza ang tsamporadong gawa ni Nanay Huling. Tayong mga mag-aaral ay kailangang magtulungan para mabilis nating malinis ang ating silid-aralan. a kaya b upang c habang d at 47. Ikinalungkot ng mga Pilipino ang pagkatalo ni Manny Pacquaio sa katunggaling si Antonio Margarito. a samantala b dahil c para d kaya C. 44-45. 28-28. 30-31. Nagbuwis siya ng buhay para kay Lolo Jose. Panuto: Piliin ang pangatnig ang nararapat gamitin sa mga sumusunod na pangungusap. Uri ng tauhan na nagbabago ang katangian. Nagpamudmod sila ng salapi. Si Karl at Luis ay mahusay magpinta. Panuto: Unawaing mabuti ang pangungusap sa bawat bilang. 26-27. a payak a payak a payak a payak a payak b tambalan b tambalan b tambalan b tambalan b tambalan c hugnayan c hugnayan c hugnayan c hugnayan c hugnayan d langkapan d langkapan d langkapan d langkapan d langkapan 49. Rhodgze . Guhitan ang pandiwa ng minsan at ang ang simuno ng dalawang beses. Nagwawalis si Juan habang nagluluto ang kanyang asawa. Nanuod ng palatuntunan sa silid-aklatan ang mga mag-aaral. Si Patrick ay matulungin at masunurin. Nagbigay ng donasyon ang pamilya Santos para sa mga sinalanta ng bagyong Juan.23. 53. Si Juan ay masipag na bata. Nakikinig sila sa paliwanag ng guro _____ naiintindihan nila ang paksa. Iginuhit niya ang larawan ni Mona Lisa sa pamamagitan ng krayola. Sangkap ng kwento na tumutukoy sa oras at lugar ng pinangyarihan ng kwento. 48. 40-41. 38-39. 50. Ang bata ay kumakain ng kanin. 32-33. Pinatay niya ang ahas gamit ang karit. Ang Pransya at Alemanya ay magkalapit at magkaibigang bansa. B. Pupunta kami sa Manila Zoo. a kakalasan b panimula c kasukdulan d wakas 25. 46.

16. What did Jesus took upon Himself for our sin that we truly deserve? a. Bread : Physical needs . help us get back to our old ways b. lawlessness 7. a hungry b thirsty c lost d weary 4. It is the reason why Jesus confronts people for their sins. c He provides our needs. b He cares our problem. an enemy b. Weight 15% 25% 30% 30% Ave. help b. Paniqui. one spirit b. Why Jesus no longer call us a servant? a. Light : _________ a Right direction b Answer c Road d Social needs 17. a. a thirsty b weary c sexuality d poverty 6. needs c. What characteristics of a Filipino does our day-to-day expression “Diyos ko po” wants to imply? a Nationalism b Godliness c Hopefull d Gracefullness a Test II – Understanding Direction: Analyze each given item and choose the best interpretation. help us get back to church c. the list of sinners d. 2013 Name: _____________________ Section: ___________________ Examineer: _____________ Score K P U P Gen. Tarlac First Quarter Exam August 1-2. Shade the letter that represents the correct answer. What does darkness symbolizes in life? a sins b life c night d favor . strength b. sorrow c. the parables of Jesus b. A person who will come to Jesus will never go __________. a love b social c family d spiritual 14. Because God is good 12. to rebuke them c.Bethany Christian School of Tarlac. to reward them 9. a. a hurry b hungry c dead d alive 2. Complete analogy on the following items. the life of Jesus 10. Christian Living 8 Parent‟s signature _________________ Prepared by Sir Roger T. the books of the law c. Because Jesus died for our sins d. prize of our sin c. Any person who will believe in Jesus will never be ________. brother d. 1. help us get back to our feet again d. Ave. Jesus pointed to Himself as the sustenance that nourishes ___________ life. all for one 11. 15. Into what extent that Jesus could help us? a. to tolerate them b. help us to wake up in the morning 13. adversary d. friend c. A friend loves at all times. What the Bible contains? a. This problem has plagued the whole world. What do we mean about this: “Jesus the bread of life” ? a He brings real food. friends forever d. a. to refuse them d. and a brother is born for _________. a. partner 3. Flores Test I – Knowledge/Process Direction: Shade the letter that represents the correct answer. Because a servant does not know his master‟s business b. Jesus no longer call us servant instead a ____________. This tells us how friends expect to be faithful to one another. A friend is someone who loves us despite our _________. power of our sins d. “walang iwanan” c. product of our sins 8. penalty of our sin b. weakness d. d He gives us life. Because a servant gives his life c. a. one for all. you 5. Inc.

b. all that mentioned 36-37. because my neighbors are good. seek for a counselor d. Yes. all that mentioned 34-35. Yes. all that mentioned 32-33. 25. To wake him up from his wrong doing. talk to them both b. c. Tell the group to follow your idea. To give him new ministry. c He let the wind blows. learn from each other d. Yes. b. What will you do to make your relationship with Jesus become more intimate? a. How do you comfort your brother who is always afraid everyday? a Be with him always. Take courage to share your idea. No. Please them to the best I can c. Give all my gifts. d. Yes. for everything He got He left d. “Do your best all the time. work it out while still fresh c. c. because they have less idea.18. They say that two heads are better than one? Do you agree with it? a. Talk to him when I need. How do you demonstrate following the way of life? a by giving all your efforts c by solving all the problems b by living under His grace d by depending on my strength III – Product Performance Direction: Assess yourself how you should or what you should do from the given situation 26-27. 40. because they have a good in return. d No. c. because the other will take responsibility. because He gives us life everyday c. A friend watches his life but a brother cannot. 20. A friend can plan his life but a brother cannot. b. do a little favor d. c. A friend guards his life but a brother cannot. d. because there‟s good in everything.” -T. for everything He knew He forgot b. Which of the following is the best thing to do with friends to avoid problems in the future? a. c Look after him time after time. d He prepares you breakfast. share something c. Let God touch their lives. d. because one or both of them may fall. No. because God is in control. Why Jesus restored Peter after he was resurected? a. because I feel hardship sometimes d. d Depend on his favor and grace. 24. for everything He made He preserved 19. Overcome your hesitation through shouting. 38-39. for everything He learned He shared c. b Yes. because every body does sin. c. Know him more through his word. Does Jesus love us at all times? a. How do you make your friends follow your good works? a. Manage your feeling and suggest your idea. d. The following are justifications that God realy cares you EXCEPT for? a He let the sun shines. What should you do? a. How you can “keep in step” with Jesus as His sheep? a Read His word every day. Did you find it easy to “scout” for good news? Why or why not? a Yes. Why Jesus called us a friend? a. No. No. What is the best first step that you do in making friends? a. How will you reconcile your two friends when they get into trouble with each other? a. Show to them a good example d. cultivate friendship always c. b He protects you during the night. A friend can lay his life but a brother cannot. because I haven‟t got all my needs 21. To give him another chance. 30-31. Give them gifts c. b. c. Rhodgze . 22. To question him from his fault. c Learn to use your strength. because He gives us our food b. b Entrust him to God. forgive and forget mistakes b. Attend church every Sunday. d Teach him to acknowledge Jesus. You are interested to share your idea in your group project but you feel hesitation since you are the only new student among your group mates. b Pray every day. c No. d. 23. know his name b. 28-29. Why a friend sticks closer than a brother? a.

agility d. sit-and-reach 3. agility d. Linking of all the senses which make a movement smooth and precise movement a. Rhodgze a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d . power c. Inc. pull-ups d. cooling down exercises c. cardio-respiratory endurance c. Flores Direction: Shade the circle with letter before the number that represents the correct answer.Bethany Christian School of Tarlac. a. power 13. weight b. muscular strength d. weight b. physical exercises b. Single Elimination d. physical fitness d. long jump 11. organic efficiency 10. cardio-respiratory endurance c.Pull-up Match 15. Which of the following activities requires power most? a. Tarlac First Quarter Exam August 1-2. strengthening exercises b. balance c. height 7. Ability of the lungs and the heart to utilize and deliver oxygen efficiently to the different parts of the body a. flexibility b. Muscular Power b. muscular strength d. Ability to release maximum force very quickly a. Agility and Speed “Do your best all the time. Length of the body from the apex of the head down to the sole of the feet a. flexibility b. balance d. A test that measures the endurance of the abdominal muscles a. agility d. power 12. physical education c. 100 meter dash d. a b c d 1. coordination b. Length of the body from the buttocks up to the apex of the head a. The most common type of schedule used in team sports. A basketball player running and at the same time dribbling towards his team‟s court frequently changes his position and direction so that the opponent will not retrieve the ball from him. sitting height d. sitting height d. back bends and others. 90 degree push-ups c. Paniqui. Round Robin c. Capacity of an individual to carry out his daily task without undue fatigue having ample energy for leisure and in times of emergency a. cardio-respiratory endurance c. arm span c. organic efficiency 9. Routines of gymnasts are composed of exercises showing full-ranged movements of the joints like splits. cycling b. height 8. power c.” -T. 2013 Name: _____________________ Section: ___________________ Examineer: _____________ Physical Education III Score ______ Rating _________ Parent‟s signature _________________ Prepared by Sir Roger T. arm span c. Anthropometrics d. speed b. coordination b. Ability to make movements in the shortest period of time a. cardio-respiratory endurance 6. swimming c. 1 Kilometer run/walk is a test of an individual‟s ___________ a. balance d. Consists of exercises that will increase temperature of the muscles before a more strenuous physical exercise mostly stretching and aerobic exercises to prevent injuries a. partial curl-ups b. What component of fitness is required? a. warm-up exercises 5. balance c. He must have what component of fitness? a. power 14. cardio-respiratory endurance 4. physical activities 2. Marathon is a long distance run which mostly requires___________ a. flexibility b. Physiological or Cardio-Respiratory Endurance c. speed b. Double Elimination b. warm down exercises d.

push-ups b. One of the easiest dance to learn. a. Rhodgze . Rumba 14. A test for flexibility of the hamstring muscles. speed c. cardio-vascular endurance b. coordination c. a. A test for leg strength and power.” -T. A test for abdominal muscle and good posture. a PFSTT b. A test for shoulder flexibility trunk and other parts of the body. Flores Direction: Shade the circle with letter that represents the correct answer. a long distance running b. a. 100 meter dash c. a squat b. A test to measure the running speed of the students. Sitting Height 7. The most common type of schedule used in team sports. Tarlac First Quarter Exam August 1-2. Ability of the body to release maximum force very quickly. 2013 Name: _____________________ Section: ___________________ Examineer: _____________ Physical Education IV Score ______ Rating _________ Parent‟s signature _________________ Prepared by Sir Roger T. Physiological Fitness 6. trunk lift c. speed c. right angle 8. Ability of the body to move and change direction quickly. b. 1. Double Elimination “Do your best all the time. basketball pass 9. a chest pass b zipper test c. trunklift c. reaction time 5. A test for the upper body muscles and arm endurance and strength. swimmimg c. a Physically Fit b Fitness c. speedb. Anthropometric measurement 15. trunk lift b. shoulder stretch 12. neck and trunk. a Tango b. boxing 11. Ability of the body to remain stable even when moving. a. Cha-cha c. partial curl-ups c. BMI c. agility b. a. a. MBI c. Inc. balance c. 40 meter sprint b. 1 kilometer run 10. Paniqui. sit and reach 13.Bethany Christian School of Tarlac. stature b. Single Elimination c. coordination 2. a power b. power 4. a Round Robin b. Ability of the heart and lungs to function efficiently over a long period of time. cardio-respiratory 3. The capacity of each individual to accomplish daily tasks with alertness and vigor. The distance from the buttocks up to the head. To measure approximately the body mass.