You are on page 1of 8

ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ( Β΄ Μέρος

)
Oρθογραφία:
Η Ορθογραφία είναι μια βασική γλωσσική δεξιότητα. Οι δάσκαλοι κοπιάζουν
καθημερινά, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους και στρατηγικές για να διδάξουν τους
μαθητές τους πώς να ορθογραφούν, αναπτύσσοντας τις δικές του ο καθένας μαθησιακές
δεξιότητες και αποκτώντας γνώσεις μέσα από δημιουργικότητα.
Αν και η σχέση Ορθογραφίας –Ανάγνωσης ήταν κατά τον Peters (1967) δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος, οι έρευνες της Frith (1982, 1983, 1985) έδειξαν ότι
υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ Ορθογραφίας και Ανάγνωσης, με την
Ορθογραφία να αναπτύσσεται αργότερα και την Ανάγνωση να παρασιτεί εις βάρος της
Ορθογραφίας. (Montgomery, 1995).
Οι Δύο τρόποι ανάπτυξης της Ορθογραφίας
ΛΕΞΙΚΟ

Οπτικό Λεξιλόγιο (Αυτόματη
φωτογράφηση της λέξης ως
ολότητα, αυτόματη ανάκληση)

Ανάλυση των
φωνημάτων

Αντιστοιχία
ήχου συμβόλου

Ικανότητα κατάτμησης και
διάκριση συλλαβών

Γραφή των Ορθών
Γραμμάτων

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Μοντέλο ανάπτυξης της Ορθογραφίας (Μαυρομμάτη, 1992).
Για τη διδασκαλία της Ορθογραφίας, γενικά, χρησιμοποιούνται δύο προσεγγίσεις:
α) Η προσέγγιση της λέξης ως ολότητα π.χ. δώρο.
β) Η φωνολογική – συλλαβική προσέγγιση π.χ. δ-ώ-ρ-ο δώ-ρο δώρο.
Με την πρώτη μέθοδο, επιτυγχάνεται καλύτερη, ρέουσα ανάγνωση και συντομότερη
αυτοματοποίηση της γραφής. Οι μαθητές, όμως, με μαθησιακές και ΕιΜαΔυ
δυσκολεύονται περισσότερο να μάθουν γραφή και ανάγνωση με αυτήν τη μέθοδο και

σε σχέση με τα άλλα αλφάβητα. καθώς επίσης και να μάθουν να εφαρμόζουν κανόνες. διότι όμοιοι ήχοι γράφονται διαφορετικά. –ισμός. συστήνεται. αναλύοντας και συνθέτοντας τις συλλαβές. ότι το πρώτο σύστημα αλφαβητικής γραφής. -τέος. καθώς και να αποκτήσουν την ικανότητα. ενώ ο μαθητής αυτενεργεί και οδηγείται στη δημιουργική μάθηση μέσα από κριτικούς συλλογισμούς. με την οποία βήμα –βήμα. ότι η Ανάγνωση με την Ορθογραφία δεν είναι πάντοτε στο ίδιο στάδιο. πρέπει να μάθουν πολλούς γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες. λατινικό αλφάβητο από τους Έλληνες (Encarta. με μαθησιακές δυσκολίες ή ΕιΜαΔυ χειροτερεύει. Ως τέτοιο. όσο και στη σημασία του περιεχομένου της λέξης.Το επιπλέον στοιχείο. αιώνα υπήρχε ένα κοινό ελληνικό αλφάβητο. Οι Έλληνες. Η Ελληνική Ορθογραφία Πιστεύεται. προσθέτοντας φωνήεντα και στον 4ο π. ως ναυτικό έθνος. επίσης. ΣΦΦ ή ΦΣΦ και οι οποίες λέγονται σύνθετες. την κατάληξη και πώς αυτή αλλάζει ανάλογα με την πτώση ή το πρόσωπο. να κατανοήσουν όλα αυτά τα μορφήματα και τα σημαινόμενά τους. τελειοποίησαν το φοινικικό αλφάβητο. για να αναγνωρίσουν διάφορους τύπους λαθών. Το μοντέλο διδασκαλίας της Ορθογραφίας που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα είναι ένα μοντέλο. Οι μέθοδοι διδασκαλίας της Ορθογραφίας. Τα έξι στάδια Ορθογραφίας και Ανάγνωσης της Frith. τουλάχιστον 9 δίγραφα φωνήεντα και πολλοί συνδυασμοί συμφώνων. Οι Ρωμαίοι πήραν το δικό τους. αποκτούν τις δεξιότητες αυτές . ένα αυστηρά δομημένο πολυαισθητηριακό σύστημα διδασκαλίας. ανακαλύφθηκε από τους Φοίνικες για να επικοινωνούν στις ναυτεμπορικές τους συναλλαγές. να αναγνωρίζουν οικογένειες λέξεων και να δημιουργούν σύνθετες ή παράγωγές τους. Εξελικτικά. γι’ αυτές τις περιπτώσεις. για να τους διδάξει την ορθογραφία . ΣΣΣΦ. όταν ο δάσκαλος δε χρησιμοποιεί μια κατάλληλη μέθοδο. 1998). π. Σήμερα. στο οποίο ο ρόλος του δασκάλου είναι διαμεσολαβητικός-καθοδηγητικός. δημιουργήθηκαν μικρές αλλαγές στο ελληνικό αλφάβητο. η εξελικτική αξιολόγηση διαμέσου του μοντέλου Γραφής και Ανάγνωσης των 6 σταδίων της Frith είναι χρήσιμη για δασκάλους.προτιμούν τη φωνολογική. ώστε να αποκτήσουν ένα οπτικό λεξιλόγιο. δια-. συν-. Έτσι. για χάρη του ρυθμού και της μελωδίας της ομιλούμενης γλώσσας. το οποίο θα δίνει έμφαση τόσο στη μορφή. Επίσης. -ίτις ή τις προθέσεις επί-. . 17 σύμφωνα και 7 φωνήεντα. μπορούν να διακριθούν σε 3 κατηγορίες: α) τις εξελικτικές. β) τις διορθωτικές και γ) τις θεραπευτικές.χ.χ. σε διαφορετικές λέξεις. η οποία ονομάζεται απλή ή των τύπων ΣΣΦ. υπάρχουν 24 γράμματα. Η δομή των συλλαβών της ελληνικής γλώσσας είναι συνήθως του τύπου ΣΦ. (1985) Για να εξετάσουμε την Ορθογραφία στα πρώτα σχολικά χρόνια. Η επίδοση στην ορθογραφία των μαθητών . ΦΦΣ. είναι ότι κάθε λέξη τονίζεται σε ένα φωνήεν μιας συλλαβής. Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται. να αναγνωρίζουν το θέμα της λέξης που αφορά τη ρίζα και την προέλευσή της. Οι Έλληνες μαθητές πρέπει να αναπτύξουν πολύ καλές οπτικές δεξιότητες.

αγνοείται η σειρά των λέξεων και η φωνολογική διαδικασία είναι δευτερεύουσα. Παραδείγματα Γραφής . γράφει μικρές λέξεις. Αποκωδικοποιούν γραφήματα και προσπαθούν να διαβάσουν λέξεις συστηματικά. τις οποίες. Σχετική η φωνολογική μέθοδος. Οι δυσλεξικοί μαθητές φθάνουν στο λογογραφικό στάδιο και δυσκολεύονται να φτάσουν στο αλφαβητικό. ότι η χρήση των αναλογιών π.Το Μοντέλο των 6 σταδίων (Frith’s Six Step Model) Στάδιο Ανάγνωση Ορθογραφία 1α Λογογραφικό Συμβολικό 1β Λογογραφικό Λογογραφικό 2α Λογογραφικό Αλφαβητικό 2β Αλφαβητικό Αλφαβητικό 3α Ορθογραφικό Αλφαβητικό 3β Ορθογραφικό Ορθογραφικό Λογογραφικό Στάδιο: Στιγμιαία αναγνώριση γνωστών λέξεων. όλα τα σε –ότητα αρσενικά γράφονται με όμικρον. Ορθογραφικό Στάδιο: Ορθογραφικές ενότητες. Πρόσφατες έρευνες δε. αντιλαμβάνονται τη σημασία προθεμάτων ή καταλήξεων καθώς και ολόκληρων ενοτήτων. γράφοντας σωστά. μπορεί να γράφει στο αλφαβητικό στάδιο. απλές λέξεις.τι γνώση χρειάζεται και μπορούν να δημιουργούν νέα που δεν είναι αποθηκευμένη. Ανασύρουν από τη μνήμη όταν και ό. Αλφαβητικό Στάδιο: Η σειρά των γραμμάτων και η φωνολογική ενημερότητα παίζουν σπουδαίο ρόλο. Οι Bradley & Bryant (1985) υποστηρίζουν. Σχετική η μέθοδος «κοιτάζω και λέω» (Look and Say). όμως. δε μπορεί να διαβάσει. υπαγορευμένες και θυμάται τους ισχυρούς χαρακτήρες των λέξεων. έχουν δείξει. χωρίς φωνολογική ανάλυση.. συστηματικές στρατηγικές μάθησης. Διαβάζει πινακίδες στο δρόμο. κατά το πατρότητα.χ. καθώς και οι ρίμες – μικρά ποιηματάκια – στην προσχολική ηλικία βοηθούν πολύ τη μάθηση της ανάγνωσης και ορθογραφίας (Goswami. όχι όμως πάντα επιτυχημένα. Ο μαθητής προφέρει τη λέξη αφού την αναγνωρίσει. ότι ένας αρχάριος που διαβάζει στο λογογραφικό στάδιο. 1994).

ούτε μπορούν να ταιριάξουν όμοια γράμματα. η/υ. αλλά ίσως. 8. 1. μπερδεύουν κάποια εσωτερικά γράμματα. 1994). 9. . 4. άκρη/ άρκη. για να γράψουν έναν ήχο που ακούν. 6. m/w. 3. πένα/ νέπα ή τον/ νοτ. Γράφουν λέξεις. Δυσκολεύονται να μάθουν τα συμπλέγματα συμφώνων. Δε γράφουν το σωστό γράμμα. αβ/ αυ. Πέτρος/ Πτρς. Συχνά διαλέγουν παραπλήσιους ήχους κρ/ χρ. γάτα /γάλα. ξύλο/ κσιλο. 5. από ένα σύνολο γραμμάτων. λ/ . Αντιστρέφουν ή αναποδογυρίζουν γράμματα . Δε διαλέγουν το σωστό γράμμα. Δεν αναγνωρίζουν τον ήχο των φωνηέντων. όταν τους ζητηθεί. όπως τις ακούν.Τυπικά Ορθογραφικά Λάθη Δυσλεξικών Μαθητών (Pollock & Waller. κάνω/ κν.ε/ 3. Γράφουν γράμματα με λάθος σειρά ή με τη γραφή του καθρέπτη. 2. καρέκλα/ καρέλκα. 10. Αδυνατούν να γενικεύουν τους ορθογραφικούς κανόνες και δυσκολεύονται να φτάσουν στο δημιουργικό επίπεδο γνώσης και μεταγνώσης. ακόμα και όταν τους υπαγορεύεται. Το περίγραμμα των λέξεών τους μπορεί να είναι σωστό. 7.

Δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τον αριθμό λέξεων σε φράσεις. για τη διόρθωση όσων λαθών εντοπίστηκαν. κατά την αξιολόγηση. Ακολουθεί επαναληπτική διδασκαλία. φωτιά στο δάσος/ φωτιά δάσος. Στα μεσαία και πάνω σχολικά χρόνια Από την ανάλυση των ορθογραφικών λαθών Ελλήνων μαθητών και με τη βοήθεια των βιβλίων Γραμματικής και Συντακτικού μπορούμε να διακρίνουμε τους παρακάτω τύπους λαθών: 1.τι ο εγκέφαλος ορίζει. όπως ήδη έχουμε αναλύσει. 13. ρίζες και ομόηχα. ο δάσκαλος χρησιμοποιεί το μοντέλο των 6 σταδίων ανάπτυξης της Frith. Καταλήξεις και προθέματα. ο δάσκαλος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και σχολαστικός στην αξιολόγηση των διαφόρων περιοχών δεξιοτήτων του μαθητή του. Έλλειψη γνώσης γραμματικών και συντακτικών κανόνων. ότι πολλά από τα λάθη αυτά συναντώνται και σε κανονικούς μαθητές. Λάθη εξαιτίας κακής άρθρωσης ή βαρηκοΐας. 6. ο μπαμπάς μου/ ομπαμπασμου. Ποσοστό 5-15% ορθογραφικά λάθη σε ένα κείμενο δείχνει ελαφρές δυσκολίες. 5. βασικές λέξεις.11. 3. ενώ στους δυσλεξικούς μαθητές θα παραμένουν ή απλώς θα βελτιώνονται. Λάθη συλλαβισμού και συνδυασμών γραμμάτων. Λάθη ή παράλειψη τονισμού. 14. κατόπιν κατάλληλου σχεδιασμού. άκουσέ με/ άκουσεμε. Λάθη θέματος λέξης. 12. 2. Τα πιο σοβαρά και συχνόχρηστα λάθη σημειώνονται. βοηθώντας τους μαθητές στην εργασία τους. . Γι’ αυτό. Στα πρώτα σχολικά χρόνια Για την αξιολόγηση της Ορθογραφικής ικανότητας του μαθητή. γυρίζει γύρω στην τάξη. και εργάζεται αναλόγως των δυσκολιών που παρουσιάζει ο μαθητής. Ο τόνος συνήθως αγνοείται παντελώς ή χρησιμοποιείται λάθος. Αρχίζει να γράφει π. 15-30% μέτριες και 30% και πάνω σοβαρές ορθογραφικές δυσκολίες. Αξιολογώντας την Ορθογραφία Το μοντέλο αξιολόγησης που τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα χρησιμοποιούν είναι: Διδ/λία→Εκτίμηση→Σχεδιασμός→Διδ/λία→Δοκιμασία Ο δάσκαλος κατά τη διαδικασία μιας εξελισσόμενης αξιολόγησης. Το χέρι δεν εκτελεί αυτομάτως ό. «γράφω» και τελικά γράφει «κρίμα». Σημειωτέον. παίχτης/ πτης. για να τον χαρακτηρίσει ως δυσλεξικό ή όχι. μόνο που σ’ αυτούς συνεχώς θα μειώνονται και θα εκλείπουν με την χρονολογική τους ωρίμανση.χ. 4. όταν τους παρέχεται κατάλληλη βοήθεια. Λέξεις ή φράσεις μπορεί να συμπτυχθούν .

ή ακαταστασία. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΗΛΕΣ (The Four Collumn Analysis . Λέξ. 1986). Σλβ. λέξηςΦωνολ. Tsiamis. Ποσοστό λθ: λθ: --- Η αξιολόγηση της Ορθογραφίας γίνεται με τη μέθοδο της Ανάλυσης Σε Τέσσερις Στήλες (A Performance Based Assessment – ΡΒΑ . και της Montgomery.των Shore & Tsiamis. Η τεχνική της Ανάλυσης σε Τέσσερις Στήλες βασίζεται στη μέθοδο της Αξιολόγησης της Ορθογραφικής Συμπεριφοράς του μαθητή (The Performance Based Assessment PBA. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Οικογέν. Montgomery. FCA ) ΟΡΘΟΓΡΑΦΙ Α – Η Ανάλυση Σε Τέσσερις Στήλες (Shore & Tsiamis. Κακογραφία. Σλβ. ενώ τα κορίτσια από έλλειψη γνώσης και βιασύνης.Χρήση καρτ.ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ασκήσεις οικογ.. ώστε να διαγνώσει τις περιοχές των δυσκολιών και να προσαρμόσει κατάλληλα τη διδασκαλία του για να είναι αποτελεσματικός και ο μαθητής να κατακτήσει συντομότερα τη γνώση. των Shore & Tsiamis. για την εξελικτική αξιολόγηση της ορθογραφίας και με το οποίο ο δάσκαλος παρατηρεί προσεκτικά και αναλύει συστηματικά τα λάθη του μαθητή. Λέξ.7. Η διαδικασία έχει ως εξής: . Περισσότερα αγόρια είναι ανορθόγραφα και τα λάθη τους είναι διαφορετικά στον τύπο. Έτσι. 1997) 1η ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΑΘΗ πδιά πνε 2η 3η ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Ο ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ Η ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥΣ παιδιά παίξουν ΡίζαΡίζα-Οικογέν. 1986.Ενημ. Σχημ. οικογ. καρτ. Σχημ. τα αγόρια κάνουν γραμματικά και συντακτικά λάθη. 4η ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΔΙΔΑΚ. 1997). 1986.

1. καρτέλα. Αν και θα μπορούσε η τεχνική της Ανάλυσης σε Τέσσερις Στήλες να δεχτεί κριτική. Εξέτασε τη γηπδο στο Έλεγχος άρθρωσης. Ο δάσκαλος έχει στα χέρια του ένα γραπτό του μαθητή. Η Ανάλυση σε Τέσσερις Στήλες (Shore & Tsiamis. Τέλος. για το ορθογραφικό επίπεδο του μαθητή ή της τάξης και για κατάλληλη ανατροφοδότηση. Καμία βοήθεια για την Ορθογραφία δεν έχει παρασχεθεί. Ο δάσκαλος σημειώνει τα ορθογραφικά λάθη στο κείμενο και κάνει ένα πίνακα με 4 στήλες. 2. ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο συγκέντρωσης πληροφοριών. παρόλα αυτά. σχημάτισε Έλεγχος για γνώση του συλλαβές. 1997) I Τα II Τα III Λάθος αρχικού IV Δίδαξε ξανά τον γράμματος κανόνα για αρχικό πδιά παιδιά Ρίζα – Προέλευση κεφαλαίο. Montgomery. Δίδαξε ξανά το δίψηφου -ου γράμμα πμαλα παίξουν (-ξ) και το μπάλα Σύγχυση αρχικού δίψηφο –ου. Δώσε ασκήσεις πνε παίξουν λέξης – Οικογένεια οικογενειών λέξεων. ενημερότητα – Λάθη συλλαβισμού. Δίδαξε ξανά το . Σε μια περιληπτική αναφορά περιγραφικά και με επιχειρήματα διατυπώνει την άποψή του για το επίπεδο του μαθητή και προτείνει μέθοδο για θεραπεία. φωνολογική πεκσον γήπεδο Λείπουν γράμματα. ως μια διαδικασία που βασίζεται στην ικανότητα του δασκάλου για αξιολόγηση. μπορεί να είναι υπαγορευμένο κείμενο ή ελεύθερη έκφραση σκέψεων του ίδιου του μαθητή. Στην 1η στήλη γράφει τα λάθη. αφού ο δάσκαλος διαιρέσει τον αριθμό των λέξεων – λαθών ε τις συνολικά γραμμένες λέξεις βρίσκει το ποσοστό των λαθών. στη 2η ομαδοποιεί τα λάθη ανάλογα με τον τύπο τους. Έπρεπε να γράψει: Τα παιδιά πάνε στο γήπεδο να παίξουν μπάλα. Το γραπτό αυτό. Ο μαθητής γράφει: Τα πεδιά πνε το γήπδο να πεκσον πμάλα. Το παράδειγμα που ακολουθεί (case study) είναι από εργασία ενός αγοριού ηλικίας 6 ετών 5 μηνών. 1986. Αυτή η τεχνική συστήνεται και απ’ αυτή την εργασία ως ένα βήμα για τη διάγνωση των ΕιΜαΔυ. λέξεων από Το πάνε Λάθη τονισμού. Στην 3η στήλη αναλύει τον τύπο του λάθους και στην 4η προτείνει ένα διδασκαλικό πρόγραμμα επέμβασης για θεραπεία. είναι βέβαιο.

Ιωάννα Λεμονιάδου-Μιχαηλίδη .συνδυασμού συνδυασμό (μπ). προσεκτικά και από τον κανονικό και από το βοηθό δάσκαλο. ώστε να το βοηθήσουμε σωστά και αποτελεσματικά. Επιβάλλεται. λοιπόν. Μπορεί. σε ορισμένες περιοχές τις οποίες έπρεπε να έχει κατακτήσει. Γιατί. πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. λάθος γράμμα. πρέπει να παρασχεθεί καθημερινά και πέρα από το διδακτικό ωράριο ή με επιλεγμένη απόσυρση από την τάξη για να μην αποβαίνει εις βάρος άλλων μαθημάτων. όσο ενωρίτερα γίνει η διάγνωση. ανορθογραφία . τότε θα πρέπει να εξεταστεί ο μαθητής περαιτέρω. Όταν στα νοήματα υπάρχει σύγχιση και είναι μπερδεμένα. στο να χαρακτηρίζουμε κάποιο μαθητή δυσλεξικό και να προχωρούμε σε βαθύτερη εξέταση και άλλων περιοχών μάθησης του μικρού παιδιού. να εξεταστεί και η αναγνωστική ικανότητα του μαθητή μας για την οποία θα ακολουθήσει σχετική εργασία μας. Όταν η ικανότητα συλλογισμού δεν είναι ικανοποιητική και τα νοήματα του γραπτού δεν είναι κατανοητά καθόλου. γραφή καθρέπτη. Γενικότερα. Ποσοστό Ορθογραφικών Λαθών 7:8≈87%. Αναφορά Ο μαθητής παρουσιάζει απώλεια ορθογραφικής γνώσης. όμως. Ο συγκεκριμένος μαθητής πρέπει να παρακολουθείται. αντιστροφές. ενώ τα ορθογραφικά λάθη είναι πολλά και κάποια και δυσλεξικού τύπου. σύντομα να βελτιώσει ή και να θεραπεύσει τα λάθη του. μπορεί. τότε εντείνονται οι υποψίες μας για δυσλεξία. μπορούμε να αναγνωρίσουμε ορθογραφικά λάθη δυσλεξικού τύπου: παραλείψεις. προσθέσεις. επανάληψη της ίδιας λέξης. τόσο και η επέμβαση θα είναι πιο αποτελεσματική. κάτω από το προσδοκώμενο για την ηλικία του. με την ωρίμανση και τη διδασκαλία να θεραπευθούν. Η βοήθεια αυτή. συμφώνων. για τις παραπάνω περιπτώσεις. μπορούμε να συμπεράνουμε: Από το είδος των λαθών και τις γνώσεις που έχουμε για τους δυσλεξικούς. κακογραφία. από τον αναγνώστη και παράλληλα τα ορθογραφικά λάθη είναι πολλά. δηλαδή. με ένα επίπεδο ορθογραφικό. χωρίς να είναι δυσλεξικά και τα οποία μπορεί αργότερα. Χρειάζεται συστηματική διδασκαλία και εξάσκηση ατομική. όμως. αλλά από την ανάγνωση του κειμένου βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. αλλά και για την περίπτωση γενικότερης καθυστέρησης. εκμεταλλευόμενος τη βοήθεια που του παρέχεται και με την πάροδο του χρόνου. ο οποίος χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα επέμβασης. γιατί η ηλικία του είναι μικρή. Επειδή έχουμε να κάνουμε. όχι μόνο για δυσλεξία. με μικρά παιδιά που μπορεί να δείξουν δυσλεξικού τύπου λάθη. δυσλεξικό μαθητή. και να έχουμε έναν «καθυποψία».