You are on page 1of 108

OSNOVE

ELEKTROTEHNIKE 2.
2. aSnaga izmjenine sinusne struje 7
_____________________________________________________________________________________________________


1. Snaga izmjenine sinusne struje

1.Trenutana vrijednost izmjenine sinusne struje je: 5.Maksimalna vrijednost izmjenine sinusne
Vrijednost struje u odreenom vremenskom struje je
tenutku. najveda vrijednost koju struja moe postidi
Napiite izraz za trenutanu vrijednost izmjenine tijekom jednog perioda.Maksimalna
sinusne struje. vrijednost naziva se jo i vrna vrijednost
i = Im sin
6.Efektivna vrijednost izmjenine sinusne struje je
2.Period je vrijeme za koje izmjenina sinusna jednaka onoj vrijednosti stalne istosmjerne
struja,koja se periodiki ponavlja, obavi struje pri kojoj se u nekom otporniku za
jedan ciklus. vrijeme jednog perioda toplinu pretvori
Oznaka za period je T,a mjerna jedinica s jednak elektrian rad kao i pri promatranoj
izmjeninoj struji.
3.Frekvencija je broj perioda u jednoj sekundi
Oznaka za frekvenciju je f , a mjerna jedinica Hz 7.Napiite izraz koji povezuje maksimalnu i
efektivnu vrijednost izmjenine sinusne struje.
4.Napiite matematiki izraz za vezu izmeu
2
M
I
I =
frekvencije i perioda.
8.Nacrtajte valni oblik izmjenine sinusne struje

T
f
1
=
f
T
1
= i oznaite sve parametre na slici.Osnove elektrotehnike 2
____________________________________________________________________________________________________

FAZNI ODNOSI DVAJU NAPONA 4.Zbrojite dva izmjenina sinusna napona ije su
efektivne vrijednosti U1= 5V (napon U1 je pod
1.Razlika poetnih kutova dvaju sinusoida kutom 0) i U2 = 7V ako su
naziva se fazni pomak. a) u fazi, b) u protufazi, c) faznopomaknuti za 90.
Zbrajanje provedite raunski i grafiki.Pri crtanju
2.Nacrtajte valni oblik i fazorski dijagram dvaju fazora uzmite da 1 cm odgovara naponu od 1V.
sinusnih napona zadanih izrazima: Prostor za raunanje:
u1 = 50sin 314t i u2 = 50sin (314t +

U1 = 5V
U2 = 7V
U = U1 + U2 = 12 V
U = U2 U1 = 2V
3.Dva napona su u fazi ako fazno pomaknuta
poprimaju svoje elementarne vrijednosti i
sposobnosti te uvijek imaju isti polaritet.

Snaga izmjenine sinusne struje 9
_____________________________________________________________________________________________________

VJEBA Otpornik,zavojnica i kondenzator u krugu izmjenine sinusne struje
BR.

ZADATAK 1 Izmjenini sinusni napon

1.Na izvor izmjeninog sinusnog napona spojite otpornik R = 100
kao na slici (nastavnik postavlja vrijednost napona).
2.Osciloskopom snimite valni oblik napona.
3.Oitajte maksimalni napon i izraunajte efektivni napom:
Izmjenini sinusni napon
Um = 340 U = 240

4.Oitajte vrijeme trajanja jednog perioda i izraunajte frekvenciju i
kreunu frekvenciju.

T = 0,02 s f = 50 Hz = 314

5.Prema rezultatima mjerenja napiite izraz za trenutanu vrijednost izmjeninog sinusnog napona u(t)
u(t)= u(t)=240 sin 314t

6.Povedajte frekvenciju dva puta i nacrtajte valni oblik napona.10 Osnove elektrotehnike 2


1.2 DJELATNA SNAGA Preraunajte jakost struje u snagu.
Prostor za raunanje:

1. Ako kroz otpornik otpora R tee izmjenina sinusna
struja, tada de na njemu vladati

Napon i struja su u

2. Napiite izraz koji povezuje efektivne vrijednosti
napona i struje te otpora u sva tri oblika. Koji je to 1.3 INDUKTIVNA SNAGA
zakon?

U= I= R= 1. Ako se zavojnica induktiviteta L (R=0, C= 0)
prikljui na izmjenini sinusni napon, tada de u
krugu tedi
fazno pomaknuta za
.3. Energija koju izvor predaje strujnom krugu, a po- Struja
tpuno je iskoritena u troilu za koristan rad naziva za naponom za
se ili
energija, a snaga koja se razvije na troilu naziva se 2. Zavojnica induktiviteta L suprotstavlja p
protjecanju
ili radna snaga. Izmjenine sinusne struje
.
Troilo koje ima indukivni otpor naziva se
Oznaka induktivnog otpora je
4. Kako se rauna djelatna snaga? Napiite izraz u sva , a mjerna jedinica
tri oblika.
3. Vrijedi li za induktivni otpor u krugu
izmjenine Sinusne struje Ohmov zakon? Napiite
izraz koristedi
Efektivne vrijednosti za napon i struju u sva tri
oblika.
5. Otpornik R=150 prikljuen je na izmjenini izvor
Sinusnog napona U = 220 V, frekvencije f = 50 Hz.

Snaga izmjenine struje 11


U= I= = 1.4 KAPACITIVNA SNAGA

1. Ako se kondenzator kapaciteta C(omskog otpora
Nula i zanemarivog induktiviteta) prikljui na izmjeni-
ni sinusni napon, tada de u krugu tedi
4. Pri induktivnom opteredenju energija
Krui strujnim krugom pa se njezina fazno pomaknuta
snaga naziva ili jalova snaga. za
Struja
naponu za
5. Kako se rauna induktivna jalova snaga? Napiite
Izraz u sva tri oblika. 2. Kondenzator kapaciteta C suprotstavlja protjecanju
Izmjenine sinusne struje

.Troilo koje ima
Kapacitivni otpor naziva se
. Oznaka kapacitivnog otpora je ,
a mjerna jedinica .
6. Zavojnica induktiviteta L=0,2 H prikljuena je na
izmjenini izvor sinusnog napona U=220V, frekvencije
f= 50 Hz. Izraunajte induktivni otpor, jakost struje i 3. Vrijedi li za induktivni otpor u krugu
jalovu snagu. izmjenine Sinisne struje Ohmov zakon?
Napiite izraz koristedi efektivne
vrijednosti za napon i struju u sva tri
Prostor za raunanje: oblika.
U= I= =

4. U krugu izmjenine sinusne struje otpornik otpora
R je
troilo, dok je zavojnica induktiviteta L
troilo, a kondenzator kapaciteta C
troilo.

VJEBA
BR. Pasivne komponente u krugu izmjenine sinusne struje

ZADATAK 1 Otpornik u kugu izmjenine sinusne struje uz promjenjivi
napon
1. Na izvor izmjeninog sinusnog napona spojite otpornik R= .
2. Za mjerenje struje i napona na otporniku u strujni krug ukljuite ampermetar i voltmetar te nacrtajte
shemu.
3. Uz frekvenciju f=1 kHz mijenjajte vrijednost napona prema tablici I te izmjerite napon i jakost struje.
4. Za svako mjerenje izraunajte otpor i snagu, a dobivene vrijednosti unesite u tablicu.
Napomena: Instrumente voltmetar i ampermetar postavite za mjerenje izmjeninog
Sinusoidnog napona i struje. U tom poloaju instrumenti mjere efektivne vrijednosti
Napona i struje.
Prostor za raunanje:

I = = = 0,1 A P= = = 1000W
I = = = 0,5A P= = = 5000 W
I = = = 1A P= = = 10000


Izmjerite Izraunajte
Napon Struja Otpor Snaga
U1=10V I1=0,1A R=100 P= 1000W
U2=50V I2=0,5A R=100 P = 5000W
U3=100V I3=1A R=100 P =10000W
5.Utjee li promjena napona izvora uz stalnu frekvenciju na vrijednost otpora
Ne utjee.

Snaga izmjenine sinusne struje 13

6. Kako se mijenjala snaga na otporniku promjenom napona uz stalnu frekvenciju?
Snaga je svaki put bila veda od napona deset puta.

7. Kako nazivamo snagu koja se razvije na linearnom otporniku?
Snagu koja se razvije na linearnom otporniku zove se linearna snaga.

8.U kakvom su faznom odnosu napon i struja na linearnom otporniku kad se prikljui na izmjenini sinusni
napon?
Napon i struja su u fazi

9.Prema mjerenju U = 10V,f = 1kHz, potrebno je:
a) izraunati maksimalni napon, maksimalnu struju i krunu frekvenciju;
b) napisati izraz za trenutanu vrijednost izmjeninog sinusnog napona i struje;
c)nacrtati valni oblik napona i struje te fazorski dijagram (napon crtati pod pravim kutom od 0)

Um= 14,14 V Im = 1,4A = 6283

u(t) =14,14 sin (6283t) V i(t) =1,4 sin (6283t) A
Fazorski dijagram napona i struje


U

I
t/s


Valni oblik napona i strujeI
U
14 Osnove elektrotehnike 2

ZADATAK 2 Ovisnost djelatne snage na otporniku o frekvenciji uz stalan napon

1. Za prethodni zadatak spoj postavite napon izvora U = 10 V i mijenjate frekvenciju prema tablici II.
2. Za svaku frekvenciju izmjerite napon i struju na otporniku.
3. Za svako mjerenje izraunajte snagu i vrijednosti unesite u tablicu II.
Prostor za raunanje:
I = = = 0,1 A
P= U I =10 0,1 =1W

U=konstanta
P=konstanta
I= konstanta
R=konstanta
4.Na osnovi rezultat nacrtajte karakteristiku ovisnosti otpora o frekvenciji
R /F / kHz

Zadano f / kHz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Izmjerite
U / V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
I / A 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Izraunajte
R / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
P / W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 snaga izmjenine sinusne struje

5. Utjee li promjena frekvencije na otpor otpornika?
Ne utjee,otpor je konstantan.
6, Je li promjena frekvencije uz stalni napon izvora utjecala na snagu na otporniku?
Promjena frekvencije nije utjecala na snagu na otporniku.ZADATAK 3 Ovisnost induktinog otpora zavojnice stalnog induktiviteta i snage o frekvenciji uz stalni
napon

1. Na izvoru izmjeninog sinusnog napona spojite zavojnicu induktiviteta L= 0,02 F ?
2. Za mjerenje struje i napona na zavojnici u strujni krug ukljuite ampermetar i voltmetar te nacrtajte
shemu.
3. Uz frekvenciju f = 1 kHz mijenjajte vrijednosti napona prema tablici III te izmjerite napon i jakost struje u
tablici III.Zavojnica u krugu
Izmjenine sinuse struje


Prostor za raunanje:

XL = 2 f L =2 1000 0,02 = 125,7

Q1 = = = 0,8 Var
Q 2 = = = 19,9 Var
Q3 = = = 79,6 Var


Izmjerite Izraunajte
Napon Struja Induktivni otpor Snaga
U
1
= 10V
1
I =0,08A
L
X =125,7
Q =0,8 VAr
U
2
= 50V
2
I =0,398A
L
X =125,7
Q =19,9 VAr
U
3
= 100V
3
I =0,796A
L
X =125,7
Q =79,6VAr
16 Osnove elektrotehnike 2
_______________________________________________________________________________________

5.Utjee li promjena napona izvora uz stalnu frekvenciju na vrijednost induktivnog otpora?
Ne utjee,otpor je konstantan.

6.Kako se mjenjala snaga na zavojnici promjenom napona uz stalnu frekvenciju?
Promjenom napona snaga se mjenjala za istu tu veliinu ali na kvadrat.

7.Kako nazivamo snagu koja se razvije na zavojnici?
Zovemo je induktivna ili jalova snaga.

8.U kakvom su faznom odnosu napon i struja na zavojnici kad su prikljueni na izmjenini sinusni napon?
Struja kasni za naponom za kut od 90.

Prema mjerenju U1= 10 V , f = 1 kHz,potrebno je:

a)izraunati maksimalni napon,maksimalnu struju i krunu frekvenciju;
b) napisati izraz za trenutanu vrijednost izmjeninog sinusnog napona i struje;
c)nacrtati valni oblik napona i struje te fazorski dijagram (napon crtati pod kutom od 0:)


Um = 14,14 V Im = 0,113A = 6283
u(t)= 14,14 sin (6283t)V i(t) = 0,113 sin (6283t + )
Snaga izmjenine sinusne struje 17
_______________________________________________________________________________________

ULt/s


Valni oblik napona i struje Fazorski dijagram napona i struje


ZADATAK 4-Ovisnost induktivnog otpora zavojnice o frekvenciji uz stalan napon
1.Za predhodni spoj postavite napon izvora U = 10 V i mjenjajte frekvenciju prema tablici IV.
2.Za svaku frekvenciju izmjerite napon i struju na zavojnici.
3.Za svaku frekvenciju izraunajte induktivni otpor i jalovu snagu,a dobivene vrijednosti unesite u tablicu IV.

Prostor za raunanje:
U= 10 V Q =
XL = ?
I=? XL = 2f L
Q=?f/kHz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
U/V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
I/A 0,08 0,04 0,026 0,02 0,016 0,013 0,011 0,01 0,0088 0,008
XL/ 125,7 251,3 377 502,7 628,3 754 879,7 1005,3 1130.98 1256,6
Q/var 0,8 0,4 0,26 0,2 0,16 0,13 0,11 0,1 0,088 0,08


90: UL

IL

18 Osnove elektrotehnike 2
_______________________________________________________________________________________

4.Na osnovi rezultata mjerenja nacrtajte karakteristiku ovisnosti induktivnog otpora o frekvenciji.


XL/


f/kHz

5.Kako promjena frekvencije utjee na vrijednost induktivnog otpora zavojnice uz stalan induktivitet ?
Promjenom frekvencije uz stalni induktivitet induktivni se otpor mjenja razmjerno sa frekvencijom.

6.Kako i zato se mjenjala snaga na zavojnici promjenom frekvencije uz stalan napon.
Snaga se mjenjala zbog faznog pomaka i to obrnuto proporcionalno frekvenciji.

ZADATAK 5-Ovisnost kapacitivnog otpora i snage kondenzatora uz stalan napon

1.Na izmjenini izvor napona U= 10 V frekvencije f = 1kHz spojite kondenzator kapaciteta C=0,04F ,kao na
slici.
2.Za mjerenje struje i napona na zavojnici u strujni krug ukljuite ampermetar i volotmetar te nacrtajte
shemu.
3.Uz frekvenciju f= 1 kHz mjenjajte vrijednosti napona prema tablici V te izmjerite napon i jakost struje.
4.Za svako mjerenje izraunajte kapacitivni otpor i snagu,a dobivene rezultate unesite u tablicu V.
Napomena:Instrumente voltmetar i ampermetar postavite za mjerenje izmjeninog sinusnog napona i
struje.U tom poloaju instrumenti mjere efektivne vrijednosti napona i struje.Snaga izmjenine sinusne struje 19


Xc =
Q
1
= I
2
Xc =25000 var
Q
2
=

I
2
Xc =625000 var
Q
3
= I
2
Xc = 2500000 var

Izmjerite Izraunajte
I
1
=2500 A U
1
=10 V X
c
=0,004 Q =25000 var
I
2
=12500 U
2
=50 V X
c
=0,004 Q =625000 var
I
3
=25000 U
3
=100 V X
c
=0,004 Q =2500000 var
TABLICA V


5. Utjee li promjena napona izvora uz stalnu frekvenciju na vrijednost kapacitivnog otpora?
Ne utjee.

6. Kako nazivamo snagu koja se razvije na kondenzatoru?
Snagu koja se razvije na kondenzatoru nazivamo kapacitivna jalova snaga.

7. Kako i zato se mijenjala snaga na kondenzatoru promjenom napona uz stalnu frekvenciju?
Kako se je mijenjala efektivna vrijednost napona i struje tako se mjenjala i snaga koja je rezulatat umnoka
napona i struje.
20 Osnove elektrotehnike 2


8. U kakvom su faznom odnosu napon i struja na kondenzatoru kad se prikljui na izmjeninu sinusnu struju?
Struja prethodi naponu za 90 stupnjeva.
Struja na kondenzatoru predhodi naponu za 909. Prema mjerenju U1= 10V, f = 1kHz, potrebno je:


a) izraunati maksimalni napon, maksimalnu struju i krunu frekvenciju;
b) napisati izraz za trenutanu vrijednost izmjeninog sinusnog napona i struje;
c) nacrtati valni oblik napona i struje te fazorski dijagram (napon crtati pod kutom 0).U
m
= 14,14 V I
m

=4,17 A =6283u(t) =14,14 sin (6283t)V i(t) =4,17 sin (6283t + )

Valni oblik napona i struje Fazorski dijagram napona i struje

Snaga izmjenine sinusne struje 21

ZADATAK 6 - Ovisnost kapacitivnog otpora kondenzatora o frekvenciji

1. Za prethodni spoj postavite napon izvora U= 10 V i mijenjajte frekvenciju prema tablici VI.
2. Za svaku frekvenciju izmjerite napon i struju na kondenzatoru.
3. Za svaku frekvenciju izraunajte kapacitivni otpor i jalovu snagu, a dobivene vrijednosti unesite u tablicu VI.
Prostor za raunanje:

Xc =

Q = = = 29,9 Var

X
L
=/kHz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
U/V
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
I/A 2,99 3,98 8,97 11,96 14,94 17,93 20,92 23,91 26,9 29,9
X
c
/
3,34 1,67 1,11 0,83 0,67 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33
Q/var 29,9 59,8 89,7 119,6 149,4 179,3 209,2 239,1 269,1 299

TABLICA VI


22 Osnove elektrotehnike
_______________________________________________________________________________________

4.Na osnovi rezultata mjerenja nacrtajte ovisnost kapacitivnog otpora o frekvenciji.

Xc/
f/kHz


5.Kako kapacitivni otpor ovisi o frekvenciji,uz stalan kapacitet kondenzatora?
Kako frekvencija raste,kapacitivni otpor pada.
6.Kako i zato se mjenjala snaga na kondenzatoru promjenom frekvencije uz stalan napon?
Mijenja se zbog faznog pomaka te promjenom kapacitivnog otpora,raste sa porastom frekvencije.

7.Usporedite ponaanje otpornika,kondenzatora i zavojnice u krugu izmjenine struje uz promjenu napona
izvora i stalnu frekvenciju.
Svi otpori su jednaki odnosno konstantni su.

8.Usporedite ponaanje otpornika,kondenzatora i zavojnice u krugu izmjenine sinusne struje uz promjenu
frekvenciji izvora i uz stalan napon.
Djelatni otpor ostao je isti,kapacitivni otpor je padao porastom frekvencije,a induktivni je otpor rastao
zajedno sa frekvencijom.

Snaga izmjenine struje 23
_______________________________________________________________________________________

1.5 SNAGA SERIJSKOG RLC SPOJA

1.Nacrtajte serijski RLC spoj prikljuen na 3.Kada serijski RLC spoj ima induktivan karakter
izmjenini sinusni napon i oznaite sve padove tada je induktivni otpor vedi od kapacitivnog
napona i struju. otpora,a napon na zavojnici je manji od napona
na induktivitetu.

4.Nacrtajte trokut otpora serijskog RLC spoja kada je
XL > XC i kada je XL < XC.Napiite izraz za raunanje
impendancije.
2.Za serijski RLC spoj nacrtajte fazorski dijagram
napona gdje je XL > XC i napiite izraz za zbrajanje
napona
5.Kada su u strujnom krugu serijski spojeni
otpornik,zavojnica induktivnog otpora i
kondenzator kapacitivnog otpora,a mapon i struja
u fazi,nastaje serijska ili induktivna rezonancija.

6.emu je jednaka impendancija serijskog RLC
spoja kad je u rezonanciji? Napiite izraz
Z=R


24 Osnove elektrotehnike 2
_______________________________________________________________________________________

7.nacrtajte trokut snage serijskog RLC spoja za: 8.Napiite izraz za raunanje prividne,djelatne
XL > XC i XL < XC i ukupne jalove snage serijskog RLC spoja.
S= P=

Q =

9.U rezonanciji je kapacitivna snaga jednaka
induktivnoj snazi.Induktivna jalova snaga
jednaka je kapacitivnoj jalovoj snazi,ali se
one mjenjaju.
Napiite izraz za snage u rezonanciji.
S= P=

Q=Trokut snage za XL > XC
Trokut snage za XL < XCSnaga izmjenine sinusne struje 25


ZADATAK 1. Frekvencija manja od rezonantne
1. Serijski spoj otpornika R = 50 , zavojnice L = 163 mH i kondenzatora C = 150 F (komponente su idealne)
prikljuen je na izvor izmjeninoga sinusnog napona U = 50 V,
f = 50 Hz, prema slici.
2. Za mjerenje struje i napona na zavojnici u strujni krug ukljuite ampermetar i voltmetar te nacrtajte
shemu.
3. Izmjerite struju izvora, napon na otporniku U
R
, zavojnici U
L
, kondenzatoru U
C
i napona U
LC
na LC spoju
podatke upiite u tablicu I.


+ U
R
- + U
C
- + U
L
-


R C L R C L
i
i

+ +
u u

Serijski RLC spoj Shema spoja s mjernim instrumentima
TABLICA I
4. Iz izmjerenih vrijednosti izraunajte otpor R, induktivni otpor X
L
, kapacitivni otpor X
C
, ukupnu reaktanciju
X, impedanciju Z i fazni pomak rezultate upiite u tablicu II.


VJEBA BR.Snaga serijskog RLC spoja u krugu izmjenine sinusne struje

Zadano

Izmjerite

U

f
r


I

U
R


U
C


U
L


U
LC


50 V

V
A
26 Osnove elektrotehnike 2_____________________________________________________


R = X
L
=


X
C
= X =


Z = =TABLICA II

5. Izraunajte prividnu snagu, djelatnu snagu, jalovu snagu i faktor snage. Vrijednosti upiite u tablicu III.

P = Q
L
=


Q
C
= Q =


S = cos =

TABLICA IIIR

X
L


X
C


X

Z


P

Q
L


Q
C


Q

S

cosSnaga izmjenine sinusne struje 27

6. Nacrtajte fazorski dijagram napona i struje, trokut otpora i trokut snage (struju crtati pod kutom 0).

u = U
m
sin t P = S Q
L
Q
C

i = I
m
sin t Z = R X
L
X
C
= 0 Q
L
-

Q
C
= 0

Fazorski dijagram napona Trokut otpora Trokut snage
i struje

7. Napon na zavojnici je vedi od napona na kondenzatoru pa je spoj induktivan , a napon prethodi struji
za 90 .

8. Induktivna jalova snaga je _veda_ od kapacitivne jalove snage. Faktor snage je cos = R/2 i troilo je
induktivnog karaktera .
9. Kojim spojem bismo mogli nadomjestiti zadani spoj, a da svi strujno-naponski uvjeti ostanu isti?
Mogli bismo nadomjestiti paralelnim RLC spojem.
Zadatak 2 Rezonantna frekvencija
1. Za prethodni spoj izraunajte rezonantnu frekvenciju.

LC t 2
1
fr =
2. Na izmjeninom izvoru sinusnog napona prilagodite dobivenu vrijednost i ponovite prethodna mjerenja.
Zadano Izmjerite
U
r
f
I
R
U
C
U
L
U
LC
U
50 V

TABLICA IV


3.Iz izmjerenih vrijednosti izraunajte otpor R induktivni otpor
L
X ,kapacitivni otpor
C
X ,ukupnu
reaktanciju X ,impedanciju Z i fazni pomak -rezultate upiite tablicu V.


R =
L
X =


C
X = X =


Z = =


R
L
X
C
X
X ZTABLICA V4.Izracunajte prividnu snagu, djelatnu snagu, jalovu snagu i faktor snage.Vrijednosti upiite u
tablicu VI


P =
L
Q =


C
Q = Q =


S = cos =P
L
Q
C
Q Q S
cos


TABLICA VI5.Nacrtajte fazorski dijagram napona i struje, trokut otpora i trokut snage (struju crtati pod kutom
0 ).


Fazorski dijagram napona Trokut otpora Trokut snage
i struje
6. Napon na zavojnici ____________ je naponu na kondenzatoru,pa se ____________.Napon
izvora i struja su u _______________i struja na otporniku jednaka je ____________.
7.Induktivna jalova snaga i kapacitivne jalove snage su___________________________,pa je
prividna snaga ________________ djelatnoj snazi na otporniku.Faktor snage je cos
=____________ i spoj se ponaa kao __________ troilo.
8.Kojim spojem bismo mogli nadomjestiti zadani spoj,a da svi strujno-naponski uvjeti ostanu isti?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ZADATAK 3-Frekvencija vea od rezonante

1.Na izmjeninom izvoru napona prilagodite vrijednost frekvencije deset puta veu od rezonante i
ponovite prethodna mjerenja.

Zadano Izmjerite
U
r
f 10
I
R
U
C
U
L
U
LC
U
50 V

TABLICA VII


2.Iz izmjerenih vrijednosti izraunajte otpor r, induktivni otpor
L
X ,kapacitivni otpor
C
X ,ukupnu
reaktanciju X,impendanciju Z i fazni pomak - rezultate upisite u tablicu VIII.R =
L
X


C
X = X =


Z = =R
L
X
C
X X ZTABLICA VIII


3.Izraunajte prividnu snagu ,djelatnu snagu i faktor snage.Vrijednosti upiite u tablicu IX.P =
L
Q =


C
Q = Q =


Snaga izmjenine sinusne struje 31
_______________________________________________________________________________________
S= cos =

P QL Qc Q S cos


4.Nacrtajte fazorski dijagram napona i stuje,trokut otpora i trokut snage (struju crtati pod kutom 0).

Fazorski dijagram napona i struje Trokut otpora Trokut snage

5.Struja kroz zavojnicu je ________ struji kroz kondenzator,pa je spoj __________________ te je napon u
__________________ sa strujom.

6.Induktivna jalova snaga je________od kapacitivne jalove snage.Faktor snage je cos = __________ i
troilo je __________ karaktera.

7.Kojim spojem bismo mogli nadomjestiti zadani spoj,a da svi strujno-naponski uvjeti ostanu isti?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
32 Osnove elektrotehnike 2
______________________________________________________________________________________
REZONANTNA SNAGA SERIJSKOG RLC SPOJA

1.Kada su u serijskom RLC spoju jednaki 7.Nacrtajte frekvencijsku karakteristiku struje,
induktivni i kapacitivni otpor,njihova se impendancije i faznog kuta serijskog RLC spoja:
djelovanja meusobno ponitavaju pa se
struji suprotstavlja samo djelatni otpor.
Tada se napon i struja izvora u fazi pa
nastaje serijska ili naponska frekvencija.

2.Napiite izraz za rezonantnu frekvenciju
__________________________________

3.U rezonanciji napon na otporniku jednak je
naponu.Naponi na zavojnici i kondenzatoru Frekvencijska karakteristika struje
(reaktivnim komponentama) su jednaki i
protufazni
4.Osim napona na zavojnici (ili kondenzatoru)
i napona izvora u rezonanciji naziva se
faktor dobrote serijskog RLC spoja i
oznaava se sa Qs.

5.Napiite izraz za faktor dobrote.
______________________________
Frekvencijska karakteristika impendancije
6.Serijski RLC spoj jo nazivamo titovjnim
krugom.

Frekvencijska karakteristika faznog kuta


Snaga izmjenine sinusne struje 33
_______________________________________________________________________________________

Frekvencijska karakteristika RLC spoja

ZADATAK 1-Frekvencijska karakteristika RLC spoja

1.Na izvor izmjeninog sinusnog napona U=20V,uz poetni kut = 0 promjenjive frekvencije,prikljuen je
serijski spoj otpornika,zavojnice i kondenzatora.Otpornik ima otpor R = 20, zavojnica induktiviteta
L=7,9 mH,
a kondenzator kapaciteta C=0,2 F.Jedan kraj izvora spojite na masu.Komponente su idealne.

2.U strujni krug prikljuite ampermetar kojim dete mjeriti jakost struje i tri voltmetra kojim dete mjeriti
padove napona na
komponentama.Nacrtajte shemu spoja s instrumentima.

3.Izvoru prilagodite zadanu vrijednost i poetni kut nula,a frekvenciju mjenjajte prema tablici 1 te izmjerite
struju
izvora,napon na otporniku,zavojnici i kondenzatoru.Vrijednost upiite u tablicu 1.

Prostor za raunanje:
Serijski RLC spojStranica 34

Tablica 1

4. Za svako mjerenje izraunajte impedanciju, fazni kut i faktor snage (podatke upiite u tablicu II) prema
izrazima:
I
U
Z =
R
C R
U
U U
tg

= arctg =
U
U
R
= cos
Prostor za raunanje:
Zadano Izmjerite
U / V f / kHz I / A U
R
/ V U
C
/ V U
L
/ V
20 1
20 2
20 3
20 4
20 5
20 6
20 7
20 8
20 9
20 10
Stranica 35

f / kHz Z / Cos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tablica II
5. Izraunajte rezonantnu frekvenciju zadanog spoja (na dvije decimale) i usporedite kojoj vrijednosti iz
tablice je najblia
LC
f
r
t 2
1
= f
r
=

6. Zakljuite koliki su faktor snage i impedancija sloenog spoja na rezonantnoj frekvenciji f
r
. Zanemarite
pogreku koju unose mjerni instrumenti.
Cos = Z=

7. Prema izmjerenim i izraunatim veliina nacrtajte frekvencijsku karakteristiku:
a) Impedancije,
b) Struje,
c) Faznog kutaStranica 36
Z / I / A

f / kHz f / kHz
Frekvencijska karakteristika impendancije Frekvencijska karakteristika struje
f / kHzFrekvencijska karakteristika faznog kuta8. Prema rezultatima mjerenja i raunanja upiite rijei koje nedostaju.
Za frekvencijske manje od rezonantne frekvencije spoj je __________________ , a za frekvencije vede od
rezonantne frekvencije spoj je ___________________, dok se za frekvenciju jednaku rezonantnoj
frekvenciji ponaa kao da je spojeno samo _______________ troilo.


1.6 SNAGA PARALELNOG RCL SPOJA od ___________________ vodjivosti, a struja
kroz zavojnicu je _______________ od
struje na
_____________


1. Nacrtajte paralelni RCl spoj u krugu izmjenine

struje sinusne struje i oznaite padove napona i struju.
4. Nacrtajte trokut vodljivosti paralelnog RCL
spoja
kada je
l
B >
c
B i kada je
l
B <
c
B . napiite
izraz za
raunanje admitancije


Trokut vodljivosti


Shema spoja


2. Za paralelni RCl spoj nacrtajte fazorski dijagram
struja za
l
B >
c
B i napiite izraz za zbrajanje struja. 5.napiite izraz koji povezuje admitanciju Y i
impedanciju Z
Z=

6.Kada se u strujnom krugu paralelno spojeni_____
jednaka induktivne i kapacititvne vodljivosti, a
napon i struja su fazni, nastaje paralelna ili
strujna rezonancija.y
z
1
=
Fazonski dijagram struja
3.kada paralelni RCl spojima__________________
karakter ,tada je induktivna vodljivost __________7.emu je jednaka admitancija paralelnog RCl spoja
kad je u rezonanciji? Napiite izraz

9napiite izraz za raunanje prividne, djelatne i
ukupne jalove snage paralelnog RLC spoja.S= UI


P= S cosf


Q= S sinf

8. nacrtajte trokut snage paralelnog RCL spoja za:

l
B >
c
B i
l
B <
c
B

U rezonanciji je _______________ snaga jednaka
____________ snazi. Induktivna jalova snaga
_____________ je kapacititivnoj jalovoj snazi, ali
su one ______________. Napiite izraz za snage u
rezonanciji
Trokut snage za
l
B >
c
B

Trokut snage za
l
B <
c
B


VJEBA Snaga paralelnog RCl spoja u krugu izmjenine sinusne struje
BR.


ZADATAK 1 Frenkfencija manja od rezonantne

1. Paralelni spoj otpornika R= 50W, zavojnice L = 163 m i kondenzatora 160 uF( komponente su idealne
priklkuen je na izvor izmjeninog napona na zavojnici u strujni krug ukljuene ampermetre i voltmetar te nacrtajte
shemu

2. Za mjerenje struje i napona na zavojnici u strujni krug ukljuite ampermetre i voltmetre te nacrtajte shemu.
paralelni RCl spoj shema spoja sa mjernim instrumentom


3. Izmjerite struju izvora,s truju napona kroz otpornik
R
I .zavojnicu
l
I ,kondenzator
C
I i struju
LC
I u RCL spoju
.podatke upiite u tablicu I.zadano izmjerite
U f I R
I
C
I
l
I ,
LC
I
50V 50Hz4. iz izmjerenih tablica vrijednosti izraunajte otpor R, induktivnu vodljivost
L
Y kapacitivnu vodljivost
c
y
, admitanciju y i impedanciju Z te fazni pomak f. Rezultate upii u tablicu II

Y
c
= Y
LC
=

Y = Z =

=


TABLICA II

5. Izraunajte prividnu snagu,djelatnu snagu,jalovu snagu i faktor snage. Vrijednosti upiite u tablicu III.
P = Q
L
=

Q
C
= Q =


S = cos =
R Y
L
Y
C
Y
LC
Y Z

P Q
L
Q
C
Q S cosTABLICA III

6.Nacrtajte fazorski dijagram napona i struje,trokut vidlivosti i trokut snage (napon crtati pod kutom 0)
Fazorski dijagram napona i Trokut vodljivosti Trokut snage
Struje

7. Struja kroz zavojnicu je _________od struje na kondenzatoru pa je spoj________, a napon
___________struji za ____________.

8.Induktivna jalova snaga je __________ od kapacitivne jalove snage. Faktor snage je cos =_________i
troilo je _____________karaktera

9.Kojim spojem bismo mogli nadomjestit zadani spoj, a da svi strujno naponski uvjeti ostanu isti?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ZADATAK 2 Rezonantna frenkvencija

1. Za predhodni spoj izraunajte rezonantnu frekvenciju

f
r
=

2. Na izmjeninom izvoru napona prilagodite dobivenu vrijednost i ponovite predhodna mjerenja.
Podatke unesite u tablicu IV.Zadano Izmjerite
U f
r
I I
R
I
C
I
L
I
LC

50V
TABLICA IV
3. Iz izmjerenih vrijednosti izraunajte otpor R, induktivnu vodljivost Y
L,
kapacitivnu vodljivost Y
C
,


admintanciju Y i impedanciju Z te fazni pomak. Rezultate upisite u tablicu V.

R = Y
L
=

Y
C
= Y
LC
=

Y = Z =


=
TABLICA V
4.Izraunajte prividnu snagu,djelatnu snagu,jalovu snagu i faktor snage. Vrijednosti upisite u tablicu VI.

P = QL =
R Y
L
Y
C
Y
LC
Y Z


QC = Q =

S = cos =
5. Nacrtaj fazorski dijagram napona i struje ,trokut otpora i trokut snage (napon crtati pod
kutem 0)


Z S
R X=XL-XC P Q=QL+QCFazorski dijagram napona Trokut otpora Trokut snage
i struje

6.Struja kroz zavojnicu je_________ sa strujom kroz kondenzator pa je spoj ___________,a
struja je u __________,
7.Induktivna jalova snaga i kapacitivne jalove snage su __________,pa je prividna snaga_________
djelatnoj snazi na otporniku.Faktor snage je cos =_________ i spoj se ponaa kao ________
troilo.
8.kojim spojem bismo mogli nadomjestiti zadani spoj da svi strujno naponski uvjeti ostanu
isti?____________________________________________________________________________
_________.
9.Struja kroz zavojnicu je ____________struji kroz kondenzator pa se __________.Napon izvora
i struja se u ____________ i napon otporniku jednak je _____________.


str-43
ZADATAK 3-Frekvencija vea od rezonantne

1.Na izmjeninom sinusnom izvoru napona prilagodite frekvenciju deset puta veu od rezonantne i
ponovite prethodno mjerenje .Podatke upiite u tablicu VII.
Zadano Izmjerite

U 10r I IR IC IL ILC

50V


TABLICA VII

2.Iz izmjerenih vrijednosti izraunaj otpor R, induktivnu vodljivost YL,kapacitivnu vodljivost
YC, admintanciju Y i impedanciju Z i fazni kut.Rezultat upii u tablicu VIII..

R =U/R YL=1/XL


YC= 1/XC YLC=1/XLC


Y=1/Z Z= 1/Y


= cos R/Z

R YL YC YLC Y Z


TABLICA VIII

3.Izraunaj prividnu snagu,djelatnu snagu,jalovu snagu i faktor snage.Vrijednost upi u tablicu IX.

P= U/R=IR QL=UL /UL=ILXLQC= UL/XC=ICXC Q=QLQC str 44S= cos =
P QL QC Q S cos


TABLICA IX

4.Nacrtaj fazorski dijagram napona i struje,trokut otpora i trokut snage (napon crtati pod kutem 0).

Fazorski dijagram napona Trokut otpora Trokut snage
i struje

5.Struja kroz zavojnicu je RAZLIITO od struje kondenzatora pa je spoj PARALELAN,a napon
PRETHODI struji za 90.
6.induktivna reaktivna snaga MANJA od kapacitivne reaktivne snage.faktor snage je cos =P/S i
troilo je ____________ karaktera.
7.Kojim spojem bismo mogli nadomjestiti zadani spoj, a da svi strujno-naponski uvjeti ostanu
isti?____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

str-45


46 Osnove elektrotehnike 2

FREKVENCIJSKE KARAKTERISTIKE PARALELNOG SPOJA
1. Kada su u paralelnom RCL spoju jednake induktivne i kapacitivne vodljivosti, njihova se djelovanja
meusobno ponitavaju pa nastaje paralelna ili strujna rezonancija.

2. U rezonanciji je struja izvora jednaka struji kroz , a te faznog pomaka izmeu
stuje izvora i napona izvora, a struje kroz zavojnicu i kondenzator su i polufazne

3. Napiite izraz za rezonantnu frekvenciju.
f=
4.Napiite izraz za struju izvora na rezonantnoj frekveniciji.
I=

5. Omjer stuje kroz zavojnicu (ili )
i stuje izvora u rezonanciji naziva se Q paralelnog RLC kruga.

6. Napiite izraz za faktor dobrote:
Q
p
=
7.Paralelni RLC spoj jo se naziva i krug.
8.Nacrtajte frekvencijsku karakteristiku struje, admitancije i faznog kuta paralelnog RLC kruga.

I

f
Frekvencijska karakteristika struje

y
f
Frekvencijska karakteristika admitancije

90
o0
-90
o


Frekvencijska karakteristika faznog kuta


47 Snaga izmjenine sinusne struje
VJEBA Frekvencijske karakteristike paralelnog spoja
BR.
ZADATAK 1 Frekvencijske karakteristike paralaelnog spoja

f
1. Na izvor izmjeninog sinusnog napona U=20 V, uz poetni kut =0
o

promjenjive frekvencije, prikljuen je serijski spoj otpornika, Zavojnice
i kondenzatora. Otpornik ima otpor R = 50 , zavojnica Induktiviteta
L= 8.5 mH, a kondenzator kapaciteta C= 330 nF. Jedan kraj izvora spojite na masu.

2. U strujni krug prikljuite etiri ampermetra kojima dete mjeriti
Jakosti struja te voltmetar kojim dete mjeriti padove napona na
komponentama. Unutarnji otpor ampermetra je 1 m, a unutarnji
otpor voltmetra je 10 M.

3.Izovru prilagoditezadanu vrijednost i poetni kut nula, a frekvenciju mnjenjajte prema tablici I te izmjerite struju
izvora i stuje kroz otpornik, zavojnicui kondenzator. Vrijednosti upiite u tablicu.
zadano izmjerite
U/V f/kHz I/A I
R
/A I
c/
/A I
L
/A
20 1
20 2
20 3
20 4
20 5
20 6
20 7
20 8
20 9
20 10
TABLICA 1.
48 Osnove elektrotehnike 2

5. Za svako mjerenje izraunajte admitanciju, impendanciju, fazni kut admitancije i impedancije te faktor
snage ( podatke upiite u tabilicu 2.)

Prostor za raunanje:

TABLICA 2.


f/kHz Y/S Z/ cos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Stranica 49.
6.Prema izmjerenim i izraunatim veliinama nacrtajte frekvencijsku karakteristiku: a)
admitancije,b)struje i c)faznog kuta.
Y/S
/kHz

Frekvencijska karakteri stika admitacije f/kHz

I/A/KHz
Frekvencijska karakteristika struje

7.Izraunajte rezonantnu frekvenciju zadanog spoja (na dvije decimale) i usporedite kojoj
vrijednosti iz tablice je najblia.

r
=
r
=
8.Koliki je faktor snage i admitancija sloenog spoja na retonantnoj frekvenciji
r
? Zanemarite
pogreku koju unoge mjerni instrumeti.
cos = Y=
9.Za frekvencije manje od rezonantne frekvencije spoj je ___________,a za frekvencije vee od
rezonantne frekvencije spoj je ___________,dok za frekvenciju jednaku rezonantnoj frekvenciji
ponaa kao da je spojeno samo______________troilo.
Stranica 50

1.7 POBOLJANJE FAKTORA SNAGE

1.Koje vrijednosti moe poprimiti faktor snage? 7.Induktivno troilo djelatne snage P=20 kW
Moe poprimiti 0 i 1 ima faktor snage cos 1 = 0,4 prikljueno
je na izmjenini izvor napona U=220V
2.Faktor snage cos = 1 ako je spojeno djelatno frekvencije f=50 Hz.Izraunajte kapacitet
radno troilo,tada je ukupna snaga jednaka kondenzatora koji treba spojiti da se faktor
radnoj snazi. snage povea na cos 2=0,85. Koliki bi bio
kondenzator da se obavi potpuna kompenzacija
3.Faktor snage cos 90 . Ako je spojeno induktivno- snage?
djelatno troilo,tada prividnu,djelatnu i
snagu raunamo izrazima S
2
=P
2
+Q
2

Prostor za raunanje:

4.Pri samo induktivnom ili kapacitivnom optereenju
fazni pomak izmeu napona i struje je izmeu 0 i
90 ili -90,pa je faktor snage 0.Tada je prividna snaga
jednaka jalovoj snazi,a djelatna snaga jednaka je
0.

5. Faktor snage moemo poboljati spajanjem
kondenzatora dodanih uz troila.
Kapacitet kondenzatora raunamo prema
izrazu
e
=
2
C
Q
C
U
C

6.Postupak smanjivanja jalove snage naziva
se kompenzacija.
Kompenzacijom jalove snage poveava
se vrijednost faktora snage.

Stranica 51.
Poboljanje faktora snage

ZADATAK-Snaga troila
1. Troilo impedancije Z=40 55 prikljueno je na izmjenini sinusni izvor napona U=220Vi
=50Hz (napon gradske mree).
2. Zadano troilo je induktivno troilo (
1
> 0) i moe se prikazati serijskim spojem otpornika i
zavojnice.Izraunaj djelatni otpor i induktivni otpor troila i induktivitet,a njihovim spojem
nadomjestite zadanu impedanciju i spojite na izmjenini izvor.
Prostor za raunanje:
R=cos
1
X
L
= L=


3. Spojite ampermetar i izmjerite struju izvora .Ampermetar prilagodite za mjerenje izmjenine
struje.Podatak upiite u tablicu 1.


Shema spoja Shema spoja s mjernim instrumentoma

Zadano Izmjerite Izraunajte
U
r
I S
1
P Q
L
cos
1
50V 50Hz

TABLICA 1.

52 str.
Osnove elektrotehnike 2


4. Izraunajte prividnu i jalovu snagu te faktor snage . Vrijednosti unesite u tablicu I.

P= QL=

S1= cos 1=


ZADATAK 2- Poboljanje faktora snage djelomina kompenzacija

Izraunajte kapacitet kondenzatora koji treba dodati paralelno troilu(iz zadatka 1)
za poboljanje faktorasnage na cos2=0,85. Nacrtajte shemu.

Nacrtajte trokut snage prije i poslije kompenzacije .
Prostor za raunanje:

Qc=

C=


3.Kondenzator spojite na prethodni spoj i izmjerite struju kroztroilo
I struju izvora. Podatke unesite u tablicu II.

4.Nacrtajte shemu spoja s kompenzacijskim kondenzatorom.

5.Izraunajte prividnu , djelatnu i ukupnu jalovu snagu te faktor
snage . Vrijednost unesite u tablicu II.

P=

QL=

S2


53. str.
Snaga izmjenine sinusne struje

Zadano Izmjerite Izraunajte
UfrcosIukI S2P Q
50V50Hz0,85

6. Usporedite vrijednosti dobivene prije i poslije
kompenzacije.

ZADATAK 3 Potpuna kompenzacija faktora snage

Izraunajte kapacitet kondenzatora koji treba dodati
paralelno troilu ( iz zadatka 1) za potpunu kompenzaciju
jalove snage : cos=1.
3=

Qc=

Kondezator spojite na prethodni spoj i ponovite prethodno
Mjerenje. Podatke unesite u tablicu III.
ZadanoIzmjerite Izraunajte
UfrcosIukI S3P Q
50V50Hz 1Izraunajte prividnu, djelatnu i ukupnu jalovu snagu te faktor
snage . Vrijednosti unesite u tablicu.
P= Q=


S=


U sluaju potpune kompenzacije jalove snage spoje se u54 Osnove elekrotehnike 2
1.8 RAD IZMJENINE SINUSNE STRUJE
Kako se rauna rad elektrine struje ?

2 . Oznaka za rad je a mjerna
Jedinica . U praksi se koristi
veda mjerna jedinica .

3 . Kad se u strujnom krugu nalazi samo dje-
atno troilo , tada je prividna snaga ,
pa je ukupni rad i raunamo
ga prema izrazu :


4 .kad se u strujnom krugu nalazi samo
Induktivno ili samo
Troilo , tada je elektrina snaga
I elektrini rad .

5 . Ako se u strujnom krugu nalazi ind-
uktivno - djelatno troilo ili kapacitivno
- djelatno troilo , tada se i korisni rad
rauna prema izrazu :

6 . Izraunajte :

1 Wh= Ws

1 Ws= Wh

1MWh= kWh

1Wh= kWh

7500 Ws= Wh

83000Wh= MWh


7 . Izraunajte koliki rad obavi elektro motor
Koji daje korisnu snagu P=20 kW uz cos = 0.85
Ako radi 5 sati . rezultat iskaite u kWh .

Prostor za raunajne:


55. str
2. PRIMJENA KOMPLEKSNOG RAUNA NA IZMJENINE SINUSNE NAPONE I STRUJE
2.1. Priklaz izmjeninog sinusnog napona i struje u kompleksnom obliku
1. Napiite izraz za izmjenini sinusni napon u algebarskom i polarnom obliku kompleksnog broja.

u
U U o Z = U j U U Im Re + = 2. Prikaite napon u kompleksnom obliku (algebarski i
polarni oblik) ako je zadano: U=20 V i fazni kut je 50. Nacrtajte u kompleksnoj ravnini.

V j j jU U U 32 , 15 85 , 12 50 sin 20 50 cos 20 sin cos + = + = + = o o
V U Z = 50 20
Im(U)
15,32V U

12,85 Re(U)3. Napiite izraz za struju u algebarskom i polarnom obliku kompleksnog broja.

i
I I o Z =
i i
j I I I j I I o o sin cos Im Re + = + =
4. Prikaite struju u polarnom obliku kompleksnog broja ako je zadano: i=50sin(t+/3)A te nacrtajte u
kompleknoj ravnini.
A
I
I
m
35 , 35
2
50
2
= = =
Z = 60 35 , 35 I
Im (i) I

/3
Re(i)


5. Kako glasi Ohmov zakon u kompleksnom obliku?

Z
U
I = I Z U =
I
U
Z =
6. Kako glasi I. Kirchhoffov zakon u kompleksnom obliku?

n
I I I I I + + + + =
3 2 1

7. Kako glasi II. Kirchhoffov zakon u kompleksnom obliku?

n
U U U U U + + + + =
3 2 1
56. str. Osnove elektrotehnike 2
2.2. Impedancija u kompleksnom obliku i serijski spoj
1. Napiite izraz za impedanciju u algebarskom i u polarnom obliku kompleksnog broja.
Z = Z Z jX R Z + =
2. Prikaite impedanciju u kompleksnom obliku (algebarski i polarni oblik) ako je realni dio impedancije 2 O, a imaginarni 5 O
(induktivno). Nacrtajte u kompleksnoj ravnini.
5 3 j Z + =
Im(Z) ZRe(Z)

3. Kako se rauna kompleksna impedancija otpornika koji ima djelatni otpor R i koliki je fazni kut?

R Z = =0
4. Kako se rauna kompleksna impedancija zavojnice induktivnog otpora X
L
(R=0, C=0) i koliki je fazni kut?


L
jX Z = =90
5. Kako se rauna kompleksna impedancija kondenzatora kapacitivnog otpora X
C
(R=0, L=0) i koliki je fazni kut?


C
jX Z = =-90
6. Nacrtajte u kompleksnoj ravnini impedanciju otpornika, zavojnice i kondenzatora (na istom
koordinatnom sustavu).

X
LRX
C
7. Kako se rauna kompleksna impedancija serijskog spoja kompleksnih impedancija?

n
Z Z Z Z Z + + + + =
3 2 157. Str. Primjena kompleksog rauna na izmjenine sinusne napone i struje

8. Kako se rauna impedancija serijskog RLC spoja?
Nacrtajte impedanciju u kompleksnoj ravnini za: X
L
<X
C
, X
L
>X
C,
X
L
=X
C
.
) (
C L
X X j R Z + =
Im
jX
L
Z

Z

X= X
L
- X
C


X
L
> X
C


-jX
C
R


Im


jX
L
R X
L
< X
C

Re
Z X= X
L
- X
C

-j X
C
Z


Im
jX
C


Z=R X
L
= X
C

Re
-jX
C2.3. Admitancija u kompleksnom obliku i paralelni spoj
1.Napiite izraz za admitanciju u algebarskom i polarnom obliku kompleksnog broja.

jB G Y + =


Z =Y Y

Prikaite admitanciju u komplesnom obliku (algebarski i polarni oblik) ako je realni dio admitancije
0,2 S, a imaginarni dio 0,4 S, te nacrtajte u kompleksnoj ravnini.
S j jB G Y 4 , 0 2 , 0 + = + =
= = = = 43 , 63 2
2 , 0
4 , 0

G
B
tg
Y
jB


G

58. str. Osnove elektrotehnike 2
4. Kako se rauna kompleksna admintancija zavojnice
Induktiviteta otpora X
L
(R=0 i C=0) i koliki jefazni kut?

Y =
=


5. Kko se rauna kompleksna admintancija kondezatora
kapacitivne vodljivosti B
C
(R=0 i L=0) i koliki je fazni
kut?

Y = =

6. Ukompleksnoj ravnini nacrtajte admintanciju
Otpornika, zavojnice i kondezatora (na istom B
L
>B
C

koordinatnom sustavu)


7. Kko se rauna kompleksna admintancija B
L
<B
C
paralelnog spoja kompleksnih impendancija?

Y =


8. Kko se rauna admintancija paralelnog RLC spoja?

Nacrtajte impendanciju u kompleksnoj ravnini za:

B
L
>B
C,
B
L
<B
C
i B
L
=B
C
.

Y =

B
L
=B
C
59. str. P rimjena kompleksog rauna na izmjenine sinusne napone i struje

VJEBA Mjeoviti spoj kompleksnih impendancija
BR.


ZADATAK 1 Impendancija mjeovitog spoja kompleksnih impendancija

Zadan je mjeoviti spoj prema slici; R
1
=50, R
2
=150, l=10mH, C= 1,6F, U=25V, f=800Hz.
(Zdatak rijeavajte promjenom kompleksnog rauna, a podatke unesite u tablicu.)

a) izraunajte ukupnu impendanciju.

b) Izraunajte struju i napon na pojedinim komponentama.

c) Mjerenjem provjerite dobivene vrijednosti.

Prostor za raunanje:
TABLICA 1
Z =


I
1
=

I
2
=


I
3
=

60. str. Osnove elektrotehnike 2VJEZBA
BR. Rezonancija mjeovitog spoja
1. Rezonancija mjeovitog spoja nastaje kad je ____________________________ jednak
djelatnij snazi, a _______________________ induktivna i reaktivna snaga se ponite.
2. U rezonanciji __________________________ impendancije jednak je
____________________ te impendancija ima samo realni dio (djelantni otpor) i nema
__________________________ izmeu napona i struje _______.
ZADATAK 1 Rezonantna frekvencija

Zadan je mjeoviti spoj prema slici: R
1
=50, R
2
=150, l=10mH, C= 1,6F, U=220V
promjenjive frekvencije.

1. izraunajte rezonantnu frekvenciju:

2. na rezonantnoj frekvenciji izraunajte: a) ukupnu impendanciju,
b) struju po granama te c) prividnu snagu, djeltnu snagu, jalovu snagu i faktor snage.

Prostor za raunanje:
Prostor za raunaje:
Tablica 1
Z =


I
1
=

I
2
=

I
3
=


P=


Q=


S=

cos =

62. str Osnove elektrotehnike 2
2.4. MJEOVITI SPOJ KOMPLEKSNIH IMPEDANCIJA
1. Kako se rauna snaga u kompleksnom obliku?
) sin ( cos + = + =
-
I U j I U jQ P S

2. Prikaite kompleksnu snagu u algebarskom i polarnom obliku i nacrtajte u kompleksnoj ravnini.
) sin ( cos + =
-
I U j I U S - algebarski izraz
Z =
-
S S - polarni izraz
2 2
Q P S + =
Im
-
S

jQ S sin S

P Re
cos S3. Kroz ureaj prikljuen na napon izvora U= 220Z250 V tee struja I= 15 Z 650 A. Izraunajte
prividnu, djelatnu i jalovu snagu. Snagu prikaite u polarnom i algebarskom obliku kompleksnog
broja.

VA I U S
i u
Z = Z Z = Z Z =
-
400 3300 650 15 250 220
)) 400 sin( 3300 ( ) 400 cos( 3300 + =
-
j S
W I U P 95 , 2527 ) 400 cos( 15 220 cos = = =
var 2 , 2121 )) 400 sin( 15 220 ( ) sin ( j j I U j Q = = =


4. Kolika struja tee u strujnom krugu pri naponu izvora U= 220 Z50 V ako je snaga dana izrazom S=
2560 + j 350 VA. Izraunajte impedanciju. Kakvog je karaktera impedancija?
= = = = 78 , 7 1367 , 0
2560
350

P
Q
tg
VA Q P S 82 , 2583 6676100 350 2560
2 2 2 2
= = + = + =
A
U
S
I I U S
u
i u
Z =
Z
Z
=
Z
Z
= Z Z =
-
22 , 42 74 , 11
50 220
78 , 7 82 , 2583


O Z =
Z
Z
=
Z
Z
= 78 , 7 74 , 18
22 , 42 74 , 11
50 220
i
u
I
U
Z

- induktivna
63. str. Primjena kompleksog rauna na izmjenine sinusne napone i struje
VJEBA BR.
Snaga mjeovitog spoja kompleksnih impedancija

ZADATAK 1. - Snaga mjeovitog spoja kompleksnih impedancija

Zadan je mjeoviti spoj prema shemi R
1
= 100 O,R
2
= 200 O, L= 0,5 H,C= 3 F, U= 220 V i f= 100 Hz.
(Zadatak rjeavati uporabom kompleksnog rauna.)
a) Izraunajte impedanciju Z
1
i Z
2
te ukupnu impedanciju Z.
b) Koliki je fazni kut impedancije Z
1
, Z
2
i Z?
c) Izraunajte struju i napon na pojedinim komponentama.
d) Izraunajte ukupnu prividnu snagu, djelatnu snagu, jalovu snagu i faktor snage.
e) Mjerenjem provjerite dobivene rezultate, a podatke unesite u tablicu.


1
I


2
I

3
I

+
1
R

2
R


Z = 0 U U1
Z

2
Z


Shema spoja
64. str.
Prostor za raunanje:

Tablica 1

Z
1
=

1
=
Z
2
=

2
=
Z
3
=

3
=
I
1
= I
2
= I
3
=
U
RI
= U
R2=

U
L
= U
C
=
S= Q
L
= Q
C
=
P = Q= cos =
70 Osnove elektrotehnike 2_________________________________________


VJEBA
BR. Metoda izravne uporabe Kirchhoffovih zaokna

Kako glasi I. i II. Kirchoffov zakon?

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.


ZADATAK 1

1. Zadana je elastina mrea prema slici: R1=45, R2 =55, R3=80,R4=25 ,

E1=50V,E2=30V i E3=24V

2. Spojite zadani strujni krug
3. Ampermetrom izmjerite jakost struje po granama
4. Izraunajte struje u svim granama I1, I2, I3 metodom izravne uporabe

Kirchoffova zakona.
5.Usporedit dobivene rezultate.
Prostor za raunanje:Izmjerite Izraunajte
I1 I1
I2 I2
I3 I3
71. str._____ ______________________________Mree istosmjerne struje

VJEBA
BR. Metoda struje petlji

Ukratko opiite postupak rjeavanja mree uporabom metode struje petlji.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

ZADATAK 1

1. Zadana je elektrina mrea prema slici: R1=150 ,R2=50 ,R3=R5=100 ,

R4=50 , R6=100 ,E1=30V i E2=12V

2. Spojite zadani strujni krug

3. Ampermetrom izmjerite jakost struje po granama.

4. Izmjerite struje petlji

5. Iz izmjerenih struja petlji izmjenine struje po granama I1,I2,I3,I4 i I5

6. Usporedite dobivene rezultate
72. str.


Prostor za raunanje:Izraunate vrijednosti
Struje
petlji
Stvarne
struje
I
1
= I
1
=
I
2
= I
2
=
I
3
= I
3
=
I
4
= I
4
=
I
5
= I
5
=
73. str. Mree istosmjerne struje

Metoda potencijala vorova

1. Ukratkoopiite postupak pri analizi mree metodom potencijala vorova.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________.ZADATAK 1
1. Za elektrini krug prema slici zadano je i
.
2. Spojite zadani strujni krug. vor nula odaberite kao referentni vor i spojite ga na masu. Izmjerite
potencijale vorova prema referentnom voru.
3. Na osnovi izmjerenih potencijala vorova izraunajte struje po granama.
4. Ampermetrom izmjerite jakost struja po granama i usporedite s vrjednostima dobivenim raunski
5. Metodom potencijala vorova izraunajte potencijale vorova i struje po granama i usporedite s
prethodnim vrijednostima.
1 R
3
2
I
1
I
2
I
5


R
1
I
2
R
5R
2
R
4

E + I
0
0


Shema spoja
74. str. Osnove elektrotehnike 2

Prostor za raunanje:


Tablica I.Potencijal
vorova
Struje po
granama


75. str. Mree istosmjerne struje


Zadatak 2.


1. Za prethodni strujni krug vor 1 odaberite kao referentni vor i spojite ga na masu.
2. Izmjerite potencijale vorova prema referentnom voru.
3.Izmjerite struje po granama.
4.Metodom potencijala vorova izraunajte potencijale vorova i struje po granama i usporedite s
prethodnim vrijednostima.

Prostor za raunanje:
5.Je li promjena referentnog vora utjecala na vrijednost struja po granama?
_____________________________________________________________________.

6.to se promjenilo promjenom referentnog vora?
______________________________________________________________________.

76. str. Osnove elektrotehnike 2.

VJEBA Millmanov torem
BR.
1.Kako glasi Millmanov teorem?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
2.Ukratko opiite postupak pri analizi mree Millmanovim teoremom.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ZADATAK 1
Za elektrinu mreu prema slici zadano je R
1
=2,R
2
=6 ,R
3
=12,R
4
=12,E
1
=30V i E
2
=36V.
1.voru B dodijelite potencijal nula i spojite ga na masu.
2.Izmjerite napon izmeu vorova A i B.
3.Izmjerite struje po granama.
4.Izraunajte struju po grana uporabom Millmanovog teorema i usporedite dobivene vrijednosti s
izmjerenim.
77.str. Mree istosmjerne struje

Prostor za raunanje:

78. str. Osnove elektrotehnike 2

VJEBA Metoda superpozicije
BR.

Ukratko opiite postupak pri analizi mree metodom superpozicije.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

ZADATAK 1

1.Zadana je mrea prema slici I
01
=6A,I
02
=3a,E
1
=50V I E
2
=100V,a
svi otpornici imaju otpor od 10.
2.Spojite zadani strujni krug.
3.Izmjerite I izraunajte parcijalne struje po granama tako da je za
svako mjerenje ukljuen jedan izvor,a ostali iskljueni.
4.Za svako mjerenje nacrtajte pripadajui strujni krug.
5.Na osnovi parcijalnih struja izraunajte struje po granama.
6.Ampermetrom izmjerite jakost struja po granama I usporedite dobivene vrijednosti s izraunatim.

a)Doprinos strujnog izvora I
0179 str. Mree istosmjerne struje

b) Doprinos strujnog izvora
02
I :


c) Doprinos naponskog izvora
1
E :


d) Struje po granama:

T
A
B
L
I
C
D
d
)

Izmjerite Izraunajte
=
b
I
1
=
b
I
1

=
b
I
2
=
b
I
2

=
b
I
3
=
b
I
3

=
b
I
4
=
b
I
4

=
b
I
5
=
b
I
5

Izmjerite Izraunajte
=
c
I
1
=
c
I
1

=
c
I
2
=
c
I
2

=
c
I
3
=
c
I
3

=
c
I
4
=
c
I
4

=
c
I
5
=
c
I
5

Izmjerite Izraunajte
=
1
I =
1
I
=
2
I =
2
I
=
3
I =
3
I
=
4
I =
4
I
=
5
I =
5
I
80. str. Osnove elektotehnike 2

VJEBA
BR. Thveninov teorem

Ukratko opiite postupak pri analizi mrea Thveninovim teoremom.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

ZADATAK 1

1. Za elektrinu mreu prema slici zadano je: O = 25
1
R , O =150
2
R , O = 50
3
R , O = 20
4
R ,
O = 25
5
R , V E 30
1
= , V E 40
2
= , V E 12
3
= . Izmjerite struju kroz otpornik O = 50
3
R
(troilo) primjenom Thveninova teorema.
2. Spojite zadani strujni krug.
3. Odspojite troilo i izmjerite napon praznog hoda - Thveninov napon. Nacrtajte
shemu.
4. Na mjestu naponskih izvora nainite kratki spoj , strujne izvore odspojite. Izmeu
prikljunica omometrom izmjerite ukupni otpor Thveninov otpor. Nacrtajte
shemu.
5. Spojite otpornik
3
R u strujni krug s nadomjesnim Thveninovim izvorom i
izmjerite struju kroz njega.
6. Dobivene vrijednosti provjerite raunski.


81 str. Mree istosmjerne struje


a) Thveninov napon:

b) Thveninov otpor:

c) Nadomjesni Thveninov izvor sa
3
R :TABLICA I
Izmjerite Izraunajte
=
T
E =
T
E
=
T
R =
T
R
= I = I

91. str. Analiza mree izmjenine struje


Raunanje po granama:Tablica 1.Potencijal
vorova
Struje
po
granama

0
=
I
1
=

1
=
I
2
=

2
=
I
3
=
I
4
=
I
5
=
92. str. Osnove elektrotehnike 2

VJEBA BR: Millmanov teorem
ZADATAK 1
1. Za elektrini krug prema slici zadano je: mH L 5 = , O = 3
1
R , V U

30 20
1
Z = , V U

30 10
2
Z = ,
frekvencija izvora je . 1kHz f =
2.Spojite zadani strujni krug.
3.vor A odaberite kao referentni vor i spojite ga na masu.
4.Izmjerite potencijal vora A prema referentnom voru B.
5.Na osnovi izmjerenog potencijala vora izraunajte struje po granama.
6.Ampermetrom izmjerite jakost struja po granama i usporedite sa vrijednostima dobivenim raunski.
7.Uporabom Millmanovog teorema izraunajte potencijal vora A i struje po granama. Usporedite dobivene
vrijednosti.
Prostor za raunanje:

Tablica 1.Potencijal
vorova
Struje po
granama
A AB
U =
1
I =

2
I =

3
I =
93. str. Analiza mree izmjenine struje

VJEBA BR: Theveninov i Nortonov teorem

ZADATAK 1
1. Zadana je elektrina mrea prema slici
1
3 R = O,
2
4 R = O,
3
3 R = O,
1 2 3
6 X X X = = = O,
1 2 3
150 0 E E E V = = = Z .
Uporabom Theveninovog teorema izraunajte struju kroz otpornik
2
4 R = O.
2. Spojite zadani strujni krug.
3. Odspojite
2
R i izmjerite napon praznog hoda- Theveninov napon. Nacrtajte shemu.
4. Na mjestu naponskih izvora nainite kratki spoj, a strujne izvore odspojite. Izmeu prikljunica
omometrom izmjerite ukupni otpor- Theveniniov otpor. Nacrtajte shemu.
5. Spojite otpornik
3
R u strujni krug sa nadomjesnim Theveninovim izvorom i izmjerite struju kroz
2
R .
6. Dobivene vrijednosti provjerite raunski.

a) Theveninov napon:

Shema spoja


b) Theveninov otpor:94 Osnove elektrotehnike 2c) Nadomjesni Thveninov otpor:
ZADATAK 2

1.Za predhodni spoj izraunajte i izmjerite struju kroz otporrnik R
2
.

2.Odspojite R
2
, prikljunice A i B kratko spojite. U kratko spojenu granu spojite ampermetar i izmjenite
struju kratkog spoja Nortonovu struju. Nacrtajte shemu

3.Na mjestu naponskih izvora nainite kratki spoj, a strujne izvore odspojite. Izmeu prikljunica
omometrom izmjerite ukupni otpor Notronov otpor. Nacrtajte shemu.

4.Spojite R
2
u strujni krug s nadomjesnim Nortonovim izvorom i izmjenite struju kroz troilo. Nacrtajte
shemu.

5.Dobivene vrijednosti provjerite raunski.

a) Nortonova struja:

95. str. Analiza izmjenine strujeb) Nortonov otpor:c) Nadomjesti Nortonov izvor:


Usporedite vrijednosti dobivene uporabom Thveninovog i Nortonovog teorema.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
97. str. Osnove elektrotehnike 2
5. TROFAZNI SUSTAV
5.1. UVOD U TROFAZNI SUSTAV
1. Trofazni simetrini sustav ine tri jednofazna sinusna izvora izmjenine struje spojena na
odgovarajudi nain.
Izvori imaju elektromotornu silu jednake amplitude i frekvencije, a meusobno su fazno pomaknuti
za 120 el.

2. Nacrtajte valni oblik trofaznog napona.5.2. TROFAZNI GENERATOR
1. Nacrtajte spoj trofaznog generatora u zvijezdu i u trokut te oznaite linijske i fazne napone.
1 L
1
1 L
1
+ U
F1
U
F3
U
F1
U
F3
U
F2
+ U
F2
+
3 + + 2 L
2
3

+ 2 L
2
L
3
L
3

Spoj u zvijezdu Spoj u trokut
2. Oznaite koja slika predstavlja spoj u zvijezdu, a koja spoj u trokut.
1 2 3 1 2 3
+ + + + + +0 0
spoj u zvijezdu spoj u zvijezdu98 str. Osnove Elektrotehnike 2
5.3. POJ AM FAZNI H I LI NI J SKI H NAPONA I STRUJ A
1. Nacrtajte fazorski dijagram faznih i linijskih napona za spoj u zvijezdu i spoj u trokut (na istom
koordinatnom sustavu).
U
F3
U
L3
U
L2
0 U
F1
U
L1
U
F2


5.4. TROFAZNI SUSTAV SPOJ EN U ZVI J EZDU
1. Napiite izraze koji povezuju linijske i fazne struje te linijske i fazne napone u spoj u zvijezdu.
U
L
= U
L
I
L
= I
F


2. Linijski naponi u simetrinom trofaznom sustavu spojenom u zvijezdu imaju efektivne vrijednosti
3 puta vede od faznih.

3. U spoju troila u zvijezdu zbroj svih struja u
nekom trenutku jednak je nuli.
4. Pri nesimetrinom spoju troila u zvijezdu s
nulvodiem zanemarive impedancije, na troilima vlada jednak napon. Struje kroz troila nisu
jednake nuli, pa de kroz povratni vod tedi neka struja razliita od nule.
5. Ako nulvodi ima neku vrijednost impedancije,
tada postoji potencijalna razlika izmeu zvjezdita pa je na troilima napon razliit od faznog
napona generatora.

5.5. TROFAZNI SUSTAV SPOJ EN U TROKUT
1. Napiite izraze koji povezuju linijske i fazne
struje te linijske i fazne napone za spoj u trokut.
U
L
= U
F
I
L
= I
F

2. Linijski i fazni naponi u simetrinom trofaznom
sustavu spojenom u trokut imaju jednake efektivne i vrne vrijednosti.
3. Vrna, odnosno, efektivna vrijednost linijskih
struja je puta veda od fazne struje kod simetrinog trofaznog troila spojenog u trokut.
4. Zbroj linijskih struja kod trofaznog sustava bez
nulvodia uvijek je jednak nuli i za simetrino i za nesimetrino troilo, bez obzira u kakvom
je spoju.
99. str Osnove elektrotehnike 2
VJEBA BROJ : TROFAZNI SUSTAV SPOJ U ZVIJEZDU
ZADATAK 1. Spoj u zvijezdu sa simetrinim djelatnim opteredenjem
1. Zadano je simetrino trofazno troilo spojeno u
zvijezdu otpora R=220 . Prikljueno je na fazni napon simetrinog trofaznog generatora : U
F
= 220
V, f = 50 Hz.
2. Spojite zadani strujni krug i postavite napone
generatora s faznim pomakom od 120 .
3. Spojite ampermetre i voltmetre u strujni krug za
mjerenje napona i struja.
4. Izmjerite i izraunajte linijske struje, fazne
struje, linijski napon i fazni napon. Usporedite dobivene vrijednosti.
5. Nacrtajte fazorski dijagram faznih napona i
struja.
Prostor za raunanje:
Fazorski dijagram
TTABLICA 1.
U
1
+ R
0 U
2
+

R 0
'
U
3
+

R

Shema spojaIzmjerite
U
L1
= U
F1
= I
L1
=
U
L2
= U
F3
= I
L2
=
U
L3
= U
F3
= I
L3
=
U
00
=
100 str. Osnove elektrotehnike 2

6. Linijska i fazna struja su ______________, a linijski napon je ___________ od faznog napona.
7. Fazni napon i fazna struja djelatnog troila su u _________.
8. Napon izmeu zvjezdita generatora i zvjezdita troila je ______________, pa je fazni napon troila
_______________ faznom naponu generatora.

ZADATAK 2. Spoj u zvijezdu s simetrinim opteredenjem i nulvodiem.
1. Zadano je simetrino trofazno troilo spojeno u zvijezdu impedancije Z=20 <20 . Prikljueno je na
fazni napon simetrinog trofaznog generatora : U
F
= 220 V, f=50 Hz.
2. Spojite ampermetre i voltmetre u strujni krug za mjerenje napona i struja.
3. Izmjerite i izraunajte linijske i fazne struje, struju nulvodia, linijski i fazni napon. Usporedite
dobivene vrijednosti.
4. Nacrtajte fazorski dijagram napona i struje.Fazorski dijagram Shema spoja

Prostor za raunanje:


101 str. Osnove elektrotehnike2
T
ABLICA 2.
Napon izmeu zvjezdita generatora i zvjezdita troila je _________________, pa je fazni napon troila
_________________ faznom naponu generatora.
Izmjerite
U
L1
= U
F1
= I
L1
=
U
L2
= U
F3
= I
L2
=
U
L3
= U
F3
= I
L3
=
U
00
=
102. str. Osnove elektrotehnike 2

ZADATAK 3. Spoj u zvijezdu s nesimetrinim djelatnim opteredenjem bez nulvodia
1. Zadano je nesimetrino trofazno troilo spojeno u zvijezdu impedancija R
1
= 20 , R
2
= 40 i R
3
=
100 . Prikljueno je na fazni napon simetrinog trofaznog generatora : U
F
= 220 V, f = 50 Hz.
2. Spojite ampertmetre i voltmetre u strujni krug za mjerenje napona i struja.
3. Izmjerite i izraunajte linijske struje, fazne struje, struju nulvodia, linijski napon i fazni napon.
Usporedite dobivene vrijednosti.
4. Nacrtajte fazorski dijagram napona i struje. U
1
+ R
Prostor za raunanje: 0 U
2
+ R 0'

U
2
+ R


Shema spoja

Fazorski dijagram
5. Napon izmeu zvjezdita
generatora i zvjezdita troila _________________, fazni napon troila _________________ je od
_______________ generatora.
Izmjerite
U
L1
= U
F1
= I
L1
=
U
L2
= U
F3
= I
L2
=
U
L3
= U
F3
= I
L3
=
U
00
=
103. str. Osnove elektrotehnike

VJEBA BROJ : TROFAZNI SUSTAV SPOJEN U TROKUT
ZADATAK 1. Spoj troila u trokut sa simetrinim djelatnim opteredenjem
1. Zadano je simetrino trofazno troilo spojeno u trokut otpora R=200 i prikljueno je na linijski
napon simetrinog trofaznog generatora: U
L
= 380 V, f = 50 Hz.
2. Spojite ampermetre i voltmetre u strujni krug za mjerenje napona i struja.
3. Izmjerite i izraunajte linijske struje , fazne struje, linijski napon i fazni napon. Usporedite dobivene
vrijednosti.
4. Nacrtajte fazorski dijagram faznih napona i struja troila.
Prostor za raunanje: Shema spoja
U
1

0 U
2
R R
U
3
R
Fazorski dijagram

5. Linijska struja je _________________ od fazne struje. Linijski napon ______________ faznom
naponu troila. Fazni napon i fazna struja na djelatnom troilu su u ______________.


Izmjerite
U
L1
= U
F1
= I
L1
=
U
L2
= U
F3
= I
L2
=
U
L3
= U
F3
= I
L3
=

104. str. Osnove elektrotehnike 2

ZADATAK 2 Spoj u trokut s nesimetrinim opteredenjem
Zadano je nesimetrino trofazno troilo spojeno u trokut otpora R
1
= 20 , R
2
= 40 i R
3
= 100 .
Prikljueno je na linijski napon simetrinog trofaznog generatora : U
l
= 380 V, f = 50 Hz.
1. Spojite strujni krug, postavite napone s faznim pomakom 120 .
2. Spojite ampermetre i voltmetre u strujni krug za mjerenje napona i struja.
3. Izmjerite i izraunajte linijske struje, fazne struje, struju nulvodia, linijski napon i fazni napon.
Usporedite dobivene vrijednosti.
Prostor za raunanje: U
1
0 U
2
R
1
R
3
U
3
R
2
Shema spoja

Fazorski dijagram
T
ABLICA 2.


4. Linijska struja rauna se kao _____________________ faznih struja u kompleksnom obliku.
5. Linijski napon _______________ faznom naponu troila.
6. Fazni napon i fazna struja na djelatnom troilu su u _____________.


Izmjerite
U
L1
= U
F1
= I
L1
=
U
L2
= U
F3
= I
L2
=
U
L3
= U
F3
= I
L3
=

105. str Osnove elektrotehnike 2
5.6. SNAGA U TROFAZNOM SUSTAVU
1. Snaga pojedine faze simetrinog trofaznog troila impedancije Z = Z < spojenog u zvijezdu i
prikljuenog na trofazni napon u spoju rauna se prema izrazima:

2 2
F F F
Q P S + = P
F
= cos
F F
I U Q
F
= sin c I U
F F

2. Prividna, djelatna i jalova snaga simetrinog troila impedancije Z = Z < spojenog u zvijezdu
rauna se prema izrazima:
S=
2 2
Q P + P= 3U
F
Icos Q=3U
F
I
F
sin
3. Naga pojedine faze simetrinog trofznog troila impedancija Z = Z < spojenog u trokut i
prikljuenog na trofazni napon rauna se prema izrazima:

S
F
=
2 2
F F
Q P + P
F
= U
F
I
F
cos Q
F
=U
F
I
F
sin
4. Prividna, djelatna i jalova snaga simetrinog troila impedancije Z = Z < spojenog u trokut rauna
se prema izrazima:
S=
2 2
Q P + P= cos 3
L L
I U Q= sin 3
L L
I U
5. Trokut snage trofaznog simetrinog troila impedancije Z = Z < sukladan je trokutu snage jedne
faze, a faktor snage troila jednak je faktoru faznog pomaka jedne faze impedancije i za spoj u
zvijezdu i u spoj u trokut.

6. Usporedite izraze za snagu simetrinog troila ovisnosti o vrsti spoja trokut ili zvijezda.
Snage se raunaju prema istim relacijama.

7. Nacrtajte trokut snage za simetrino trofazno troilo.
S Q
F3

Q
F2


Q
F1
P
F1
P
F2
P
F2

8. Kako se rauna snaga trofaznog nesimetrinog troila i faktor snage?

S=
2 2
Q P + P=P
F1
+P
F2
+P
F3
Q= Q
F1
+Q
F2
+Q
F3
cos =
S
P106. str. Osnove elektrotehnike 2

5.7. KOMPENZACI J A J ALOVE SNAGE U TROFAZNOM SUSTAVU
1. Troila u energetskom sustavu najede su induktivnog karaktera te je potrebno
kompenzirati induktivnu jalovu snagu dodavanjem kapacitivnih troila.

2. Postupak raunanja kondenzatora ovisi o tome je li troilo spojeno u zvijezdu ili trokut.
Napiite izraz za kapacitet kondenzatora za oba sluaja (za simetrino troilo).
C
T
=
2
6
L
fU
Q
t
A
C
Z
=
2
2
L
fU
Q
t
A

3. Nacrtajte shemu spoja s troilom i kompenzacijskim kondenzatorom.


4. Nacrtajte trokut snage troila faktora snage cos i trokut snage nakon kompenzacije uz
faktor snage cos tako da je cos
2
>
1
.


S Q A

Q
1

1 S
1
2 Q A
25.8.ROTACI J SKO MAGNETSKO POLJ E
1. Koji je uvjet za dobivanje rotacijskog magnetskog polja?
Za ostvarenje rotacijskog magnetskog polja nuno je imati viefazni sustav izmjenine struje koji
se treba prikljuiti na namotaje smjetene na statoru strija, meusobno razmaknute za
odgovarajudi prostorni kut .

2. Koja je najveda vrijednost magnetske indukcije rotacijskog magnetskog polja?
Najveda vrijednost megnetske indukcije rotacijskog magnetskog polja je 1,5 B
m
.

107. str. Osnove elektrotehnike 2

VJEBA BROJ : SNAGA U TROFAZNOM SUSTAVU
ZADATAK 1 Snaga simetrinog spoja u zvijezdu
1. Zadano je simetrino trofazno troilo spojeno u zvijezdu impedancije Z = 40 < 50 .
Prikljueno je na fazni napon simetrinog trofaznog generatora : U
F
= 220 V, f = 50 Hz.
2. Izmjerite linijske struje, fazne struje, linijski napon i fazni napon.
3. Izraunajte snagu pojedinog troila (faznu snagu) i prividnu snagu te faktor snage. Nacrtajte
trokut snage.
Prostor za raunanje:Shema spoja
U
1 +
Z
0 U
2 +
Z 0'
U
3 +
Z

Trokut snage

108. str. Osnove elektrotehnike 2
TABLICA 1.
4. Ukupna snaga spoja je _____________ puta veda od snage pojedine faze.Izmjerite
U
L1
= U
F1
= I
L1
=
U
L2
= U
F3
= I
L2
=
U
L3
= U
F3
= I
L3
=

Izraunajte
P
1
= Q
1
= S
1
= cos =
P
2
= Q
2
= S
2
= cos 2=
P
3
= Q
3
= S
3
= cos =
P= Q= S= cos =
109. str. Osnove elektrotehnike 2

ZADATAK 2. Snaga simetrinog spoja u trokut

1. Zadano je simetrino trofazno troilo spojeno u trokut impedancije Z = 40 < 50 . Prikljueno je
na fazni napon simetrinog trofaznog generatora : U
F
= 220 V, f = 50 Hz.
2. Izmjerite linijske struje, fazne struje, linijski napon i fazni napon.
3. Izraunajte snagu pojedinog troila (faznu snagu), prividnu snagu i faktor snage. Nacrtajte trokut
snage.
Prostor za raunanje:
Shema spoja
U
1
0 U
2
Z Z
U
3
Z
Trokut snage110. str. Osnove elektrotehnike 2TABLICA 1.


4. Ukupna snaga je ____________________ puta veda od snage pojedine faze.
5. Usporedite snagu dobivenu u spoju troila u zvijezdu i u spoju u trokut.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________


Izraunajte
P
1
= Q
1
= S
1
= cos =
P
2
= Q
2
= S
2
= cos 2=
P
3
= Q
3
= S
3
= cos =
P= Q= S= cos =
Izmjerite
U
L1
= U
F1
= I
L1
=
U
L2
= U
F3
= I
L2
=
U
L3
= U
F3
= I
L3
=

111. str Osnove elektrotehnike 2
6. NESINUSNI NAPON I STRUJA

6.1.VALNI OBLICI NAPONA I STRUJE

1. Valni oblik pokazuje vremensku promjenu napona ili struje.

2. Istosmjerne valne oblike moemo podijeliti na:konstantne, promjenjive, periodike i neperiodike.

3. Izmjenine valne oblike moemo podijelti na : neperiodike, periodike, sinusne i nesinusne.
4. Efektivna vrijednost izmjenine ili promjenjive istosmjerne struje jednaka je onoj vrijednosti
konstantne struje pri kojoj je u nekom otporniku za vrijeme jednog perioda u djelatnom otporu
pretvori isti elektrini rad kao pri istosmjernjoj struji.

6.2.SUPERPONIRANI ISTOSMJERNI I IZMJENINI NAPON

1. Napiite izraz za zbrajanje istosmjernog U
0
i izmjeninog napona u
g
= U
m
sin t.

u= U
0
+ U
m
sin t e

2. Srednja vrijednost sloenog napona (od istosmjernog napona i sinusnog izmjeninog napona)
jednaka je istosmjernoj komponenti.

3. Snaga sloenog valnog oblika jednaka je zbroju pojedinih snaga istosmjernog i izmjeninog napona.


6.3.HARMONIKA ANALIZA NESINUSNIH VALNIH OBLIKA

1. Svaki periodiki valni oblik napona ili struje koji nije sinusni moe se nadomjestiti zbrojem
istosmjerne komponente i niza sinusnih komponenti razliitih amplituda i frekvencija.

2. Srednja vrijednost periodike nesinusne veliine jednaka je istosmjernoj komponenti.

3. Efektivna vrijednost periodike nesinusne veliine jednaka je drugom korijenu sume kvadrata
efektivnih vrijednosti istosmjerne komponente i svih harmonika.

112. str. Osnove elektrotehnike 2.
6.4. PRAVOKUTNI IZMJENINI NAPON I PRAVOKUTNI IMPULSI
1. Simetrini izmjenini pravokutni valni oblik ima stalnu vrijednost elektrine veliine.
2. Parametri pravokutnog izmjeninog napona su : period T, frekvencija f, maksimalna vrijednost
U
m
i srednja vrijednost.
3. Pravokutni impuls predstavlja naglu promjenu vrijednosti napona ili struje.
4. Vrijeme porasta pravokutnog impulsa je vrijeme potrebno da napon naratste od 10 % do 90 %
maksimalne vrijednosti.
5. Vrijeme pada pravokutnog impusla je vrijeme potrebno da napon padne s 90 % na 10 %
maksimalne vrijednosti.
6. Vrijeme trajanja pravokutnog impulsa je vrijeme izmeu 50 % punog iznosa na prednjem i
stranjem rubu impulsa.

6.5. PRI J ELAZNE POJ AVE
1. Prijelaznom pojavom nazivamo stanje u strujnom krugu u intervalu od trenutka nastanka
poremedaja do trenutne uspostave trajnih vrijednosti elektrinih veliina.
2. Stacionarno stanje nastupa nakon to napon i jakost struje u promatranoj mrei poprime
konane vrijednosti.
3. Vremenska konstanta je vrijeme za koje struja postogne 63,2 svoje ulupne vrijednosti u
padajudoj funkciji.

4. Napiite izraze za eksponancijalnu funkciju u ovisnosti koje koristimo pri promatranju
prijalaznih pojava.

u(t) =
t
t
Ue

u(t) =U(1-
t
t
e

)


6.6. ODZIV RC I CR MREE NA PRAVOKUTNI NAPON I NIZ IMPULSA

1. etveropol je komponenta mree s etiri prikljunice koje ine dva para polova, a svaki par polova
ini jedan prilaz.
2. RC mrea je etveropol kod kojeg je ulazni napon ukupni napon na serijskom spoju otpornika i
kondenzatora, a izlazni napon je napon na kondenzatoru.
3. CR mrea je etveropol kod kojeg je ulazni napon ukupni napon na serijskom spoju kondenzatora i
otpornika, a izlazni napon je napon an otporniku.

113. str. Osnove elektrotehnike 2

4. Nacrtajte odziv RC mree na osamljeni pravokutni impuls ako je : << t
p
i >> t
p

u/V u
1

U
U
p
u
2
t
p
<< t
pu/V u
1>> t
p5. Vremensku konstantu RC mree raunamo
prema izrazu :
= RC
6. Kada nastupa stacionarno stanje ako se na
ulaz RC mree spoji niz pravokutnih impulsa >> t
p
?
Stacionarno stanje nastupa nakon 5 vremenskih kontanti.

7. Nacrtajte odziv CR mree na osamljeni
pravokutni impuls ako je : << t
p,
>> t
p.

u/V u
1
u/V

u
1

U U u
2

<< t
p
u
2
t
p
t/s

>> t
p
t
p
t/s

-(U-U
p
) -(U-U
p
)
8. Usporedite odziv CR i RC mree na osamljeni pravokutni impuls.
Kod RC mree kondenzator se puni preko otpornika od trenutka t=0 a zatim prazni, a kod CR mree
odziv tei nuli od trenutka t=0. U CR mrei dobivamo i negativnu vrijednost odziva jer se
kondenzator prazni preko otpornika.

114. str. Osnove elektrotehnike 2
VJEBA BROJ : RC I CR MREA
ZADATAK 1 Odziv RC mree na niz pravokutnih impulsa
1. Spojite strujni krug prema slici
2. Na generatoru pravokutnih impulsa postavite sljedede vrijednosti : U
ul
= 10 V, f = 1 kHz (T
i
=
T/2).
3. Osciloskopom snimite ulazni i izlazni napon ako je : a) R=1k, C=10nF, b) R=10k, C=10nF, c)
R=100k, C=10nF.
4. Za svako mjerenje izraunajte vremensku konstantu i usporedite s trajanjem impulsa.
5. Izraunajte period T i trajanje impulsa t
p
.
T= t
p
=

PRIMJER 1.: R=1k, C=10nF Shema mjerenja
1. Vremenska konstanta: = RC

R
C


2. Usporedite odnos vremenske konstante i vremena trajanja impulsa:
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
3. Kondenzator se napuni na vrijednost ulaznog napona zato to je
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
4. Kondenzator se isprazni na nulu zato to je trajanje pauze
___________________________________________________________________________.

Dijagram ulaznog i izlaznog napona

115. str. Osnove elektrotehnike 2
PRIMJER 2 : R=10k, C= 10 nF
1. Vremenska konstanta : = RCDijagram ulaznog i izlaznog napona

2. Usporedite odnos vremenske
konstante i vremena trajanja impulsa:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

3. Kondenzator se napuni na vrijednost
ulaznog napona tek na kraju impulsa zato to je
__________________________________________________________________________.

4. Kondenzator se isprazni na nulu tek
na kraju pauze zato to je trajanje pauze
_________________________________________________________________________.

PRIMJER 3 : R=100k, C= 10nF
1. Vremenska konstanta : = RCDijagram ulaznog i izlaznog napona


2. Usporedite osnos vremenske konstante i
vremena trajanja impulsa :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.


3. Nakon ___________________ vremenskih
konstanti nastupa stacionarno stanje i izlazni napon oscilira oko ________________ vrijednosti
pravokutnog napona. Srednja vrijednost napona je _______________________________.
116. str. Osnove elektrotehnike 2
ZADATAK 2 Odziv CR mree na niz pravokutnih impulsa
1. Spojite strujni krug prema slici.
2. Na generatoru pravokutnih impulsa
postavite sljedede vrijednosti : U
ul
= 10 V, f = 1 kHz (t
p
= T/2).
3. Osciloskopom snimite ulazni i izlazni napon
ako je:
a) R= 1k, C= 10 nF
b) R= 10 k, C= 10 nF
c) R= 100 k, C= 10 nF
4. Za svako mjerenje izraunajte vremensku
konstantu i usporedite s trajanjem impulsa t
p
.

5. Izraunajte period T i trajanje impulsa t
p
.

T= t
p
=

C
R

Shema mjerenja

PRIMJER 1: R= 1 k, C= 10 nF
1. Vremenska konstanta : = RCDijagram ulaznog i izlaznog napona

2. Usporedite odnos vremenske
konstante i vremena trajanja impulsa:
________________________________________________________________________.

3. Izlazni naponn brzo pada na nulu i za
vrijeme impulsa i za vrijeme pauze zato to se
kondenzator vrlo brzo ________________ zbog toga to je
_______________________________________________________________________
117. str. Osnove elektrotehnike 2
PRIMJER 2 : R= 1 k, C= 10 nF
1. Vremenska konstanta : = RC


Dijagram ulaznog i izlaznog napona
2. Usporedite odnos vremenske konstante i
vremena trajanja impulsa :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
3. Izlazni napon padne na ________________
tek na kraju impulsa ili pauze zato to se kondenzator napuni na vrijednost ulaznog napona tek na
kraju impulsa jer je 5 = ________.

PRIMJER 3 : R= 100 k, C= 10 nF
1. Vremenska konstanta : = RCDijagram ulaznog i izlaznog napona
2. Usporedite odnos vremenske konstante i
vremena trajanja impulsa :
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
3. Nakon ___________________ vremenskih
konstanti nastupa stacionarno stanje i izlazni napon oscilira oko ____________________. Srednja
vrijednost izlaznog napona je ____________________________.

USPOREDBA:
Prema rezultatima mjerenja usporedite odziv RC i CR mree na niz pravokutnih impulsa uz razliite
vremenske konstante : >> t
p
, << t
p
.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

118. str. Osnove elektrotehnike 2
6.7. ODZIV RL I LR MREE NA PRAVOKUTNI NAPON I NIZ IMPULSA

1. RL mrea je etveropol kod kojeg je ulazni napon ukupni napon ne serijskom spoju, a izlazni napon
je napon na zavojnici.

2. LR je etveropol kod kojeg je ulazni napon ukupni napon na serijskom spoju, a izlazni napon je
napon na otporniku.

3. Napiite izraz za vremensku konstantu RL mree:
=

4. Nacrtajte odziv RL mree na osamljeni pravokutni impuls ako je : << t
p
i >> t
p

u
1
u/V

u/V U u
1

U
2
u
2

t
p
t/s t
p
t/s


<< t
p
>> t
p

5. Nacrtajte odziv LR mree na osamljeni pravokutni impuls ako je : << t
p
i >> t
p.

u/V u
1
u/V u
1
u
2

t
p
u
2
t
p

<< t
p
t/s

>> t
p
t/s
6. Odziv RL mree na niz pravokutnih impulsa ima isti oblik kao i CR mrea.

7. Odziv LR mree na niz pravokutnih impulsa ima isti oblik kao i RC mrea.
119. str. Osnove elektrotehnike 2
VJEBA BROJ : RL I LR MREA
ZADATAK 1 Odziv RL mree na niz pravokutnih impulsa
1. Spojite strujni krug prema slici.
2. Na generatoru pravokutnih impulsapostavite sljedede vrijednosti : U
ul
= 10 V, f = 1 kHz (T
i
=
T/2).
3. Osciloskopom snimite ulazni i izlazni napon ako je :
a) R= 10 , L= 0,1 mH
b) R= 10 , L= 5 mH
c) R= 10 , L= 200 mH
4. Za svako mjerenje izraunajte vremensku konstantu Shema spoja
i usporedite s trajanjem impulsa t
p
.
5. Izraunajte period T i trajanje impulsa t
p
.

T= t
p
= R

L


PRIMJER 1 : R= 10 , L= 0,1 mH
1. Vremenska konstanta : =2. Usporedite odnos vremenske konante
i vremena trajanja impulsa : _____________ Dijagram ulaznog i izlaznog napona
________________________________________.

3. Nakon _____________ vremenskih konstanti nastupa stacionarno stanje i izlazni napon oscilira
oko ____________________________.

Srednja vrijednost izlaznog napona je ___________________.120. str. Osnove elektrotehnike 2
PRIMJER 2 : R= 10 , L= 5 mH
1. Vremenska konstanta : =


Dijagram ulaznog i izlaznog napona
2. Usporedite odnos vremenske konstante i
vremena trajanja impulsa :
________________________________________________________________________.
3. Koju vrijednost poprimi izlazni napon na kraju
impulsa ili pauze ?
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.


PRIMJER 3 : R= 10 , L= 200 mH
1. Vremenska konstanta : =


Dijagram ulaznog i izlaznog napona

2. Usporedite odnos vremensje konstante i
vremena trajanja impulsa :
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

3. Nakon __________________ vremenskih
konstanti nastupa stacionarno stanje i izlazni napon oscilira oko ______________________.
Srednja vrijednost izlaznog napona je _____________________________________.

121. str. Osnove elektrotehnike 2
ZADATAK 2 Odziv LR mree na niz pravolutnih impulsa
1. Spojite strujni krug prema slici.

2. Na generatoru pravokutnih impulsa postavite
slijedede vrijednosti : U
ul
= 10 V, f = 1 kHz (t
p
= T/2).

3. Osciloskopom snimite ulazni i izlazni napon ako
je:
a) R= 10 , L= 0,1 mH
b) R= 10 , L= 5 mH
c) R= 10 , L= 200 mH
4. Za svako mjerenje izraunajte vremensku
konstantu Shema spoja
i usporedite s trajanjem impulsa t
p
.

5. Izraunajte period T i trajanje impulsa t
p.

T= t
p
= L
R


PRIMJER 1: R= 10 , L= 0,1 mH
1. Vremenska konstanta : =Dijagram ulaznog i izlaznog napona
2. Usporedite odnos vremenske konstante i
vremena trajanja impulsa :
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

3. Nakon ____________________ vremenskih
konstanti nastupa stacionarno stanje i izlazni napon oscilira oko ___________________.
Srednja vrijednost napona je oko ________________________.122. str. Osnove elektrotehnike 2
PRIMJER 1 : R= 10 , L= 0,1 mH
1. Vremenska konstanta : =Dijagram ulaznog i izlaznog napona
2. Nakon ___________ vremenskih konstanti
nastupa stacionarno stanje i izlazni napon oscilira oko ___________________.
Srednja vrijednost napona je oko ______________________.
PRIMJER 3 : R= 10 , L= 200 mH
1. Vremenska konstanta : =


Dijagram ulaznog i izlaznog napona
2. Usporedite odnos vremenske konstante i vremena trajnaja impulsa :
_____________________________________________________________________.
3. Nakon ____________________ vremenskih konstanti nastupa stacionarno stanje i izlazni napon
oscilira oko ____________________:
Srednja vrijednost napona je ______________________________.
USPOREDBA:
1. Prema rezultatima mjerenja usporedite odziv RL i LR mree na niz pravokutnih impulsa uz razliita
vremenske konstante : << t
p
i >> t
p,
= t
p
.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

2. Usporedite odziv RC i CR mree s odzivom RL i Lr mree na niz oravokutnih impulsa :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.


123. str. Osnove elektrotehnike 2
7. GUBICI U KRUGU IZMJENINE STRUJE
7.1. SVITAK SA ELJ EZNOM J EZGROM

1. Gubici u bakru svitka proporcionalni su umnoku kvadrata struje i i otpora bakrenog namota i
raunamo ih prema izrazu : P
g
= I
2
R
Cu
.

2. Skin efekt je potiskivanje struje prema povrini vodia to uzrokuje smanjenje efektivne povrine
presjeka vodia i povedava njegov otpor.

3. Gubici zbog histereze proporcionalni su frekvenciji, kvadratu amplitude magnetske indukcije i masi
jezgre.

4. Gubici zbog vrtlonih struja proporcionalni su kvadratu frekvencije, amplitudi magnetske indukcije i
masi jezgre.

5. Ukupni gubici u svitku sa eljeznom jezgrom jednaki su zbroju gubitaka u bakru, gubitaka zbog
histereze i gubitaka zbog vrtlonih struja.

6. Faktor gubitaka je omjer ukupnih gubitaka u svitku i jalove snage svitka.

7. Reciprona vrijednost faktora gubitaka je faktor dobrote.


7.2. GUBI CI U VODOVI MA

1. Realni vodovi imaju otpor, vlastiti induktivitet i kapacitet.

2. Gubitak napona na vodu za djelatno troilo jednak je algebarskoj razlici napona na poetku i na
kraju voda.

3. Pri induktivnom ili kapacitivnom opteredenju nastat de povedani pad napona na vodu i promjenu
faznog kuta izmeu napona i struje.

4. Gubici u vodu de se povedevati kako se povedeva fazni pomak izmeu napona i struje.

5. Nabrojite uzroke nastanka gubitaka u kondenzatoru.
Zaostali naboj i polarizirane molekule u procesima periodikog punjenja i pranjenja kondenzatora,
prolaenje elektriciteta kroz nesavreni izolator, ionizacija tankih slojeva u sluaju nepotpunog
prilijeganja ploa uz izolator (u viskonaponskim kondenzatorima).