You are on page 1of 22

Sotos-ov sy - cerebralni gigantizam 1. visok rast od 1º god. Od 3 se uspori; 2. velika glava – visoko čelo; 3.

antimongolodian položaj palpebralnih fisura; 4. velike šake i stopala 5. ment. retardacija 6. nespretni pokreti 7. epi 8. strabizam 9. kifo-skolioza Klinefelterov sy (XXY) 1. duge noge, 2. mali testisi, 4-5ml (pubertet) 3. visoki i vitki; 4. ± mentalna ret 5. ginekomastija Cd: citogenetika, kariotip; Sy. Turner (45,X) 1. nizak rast i gojaznost 2. limfedem šaka i stopala (dorzum), 3. bačvast thx, razmaknute, hipoplastične bradavice 4. vrat → kratak i širok 5. niska kosmatost 6. pterigium 7. cubitus valgus 8. kratka IV metakarpalna i tarzalna kost 9. uzani i hiperkonveksni nokti 10. puno pigmentnih nevusa 11. disgenezija ovarijuma 12. USM 13. potkovičasti bubreg Gojaznost – 1º (prosta – konstitucionalna, alimentarna, reaktivna) - generalizovana 1. normalna visina, velika TM 2. raniji pubertet i zatvaranje epifiza 3. hiperinsulinizam 4. ↓ STH 5. ↑ cortizol Prevencija: u trudnoći manje od 12 Kg dobijanja TM; Gojaznost - 2º ( ψ hipotalamusa, hipotireoza, hiperkorticizam, hiperinsulinizam, hipogonadizam, hipopituitarizam): 1. mentalna retardacija 2. mali rast 3. čest u sklopu hr. aberacija (tarner, XXY, Down), RA, Dy.My Co: Sy. Pickwick → kardiorespiratorna ISF; 1. ↓ rezidualni kapacitet pluća 2. hipoventilacija alveola 3. somnolencija 4. pletora 5. cijanoza 6. met-resp acidoza (↓pO2 i ↑ pCO2); 7. Cor pulmonale

Fröhlich-ov sy → dystrophia adiposo-genitalis (ψ hipotalamusa); Prader Willi (15q del.) 1. gojaznost – progresivna i hiperfagija, posle 1ºy; 2. hipotonija – male ruke; froglike stav; floppy-child; slaba ishrana i napredovanje po rodjenju; 3. hipogonadizam → kriptorhizam i mikropenis; 4. nizak rast i usporen razvoj; 5. ± DM – rizik; 6. ment. retardacija; 7. bademast oblik očiju; 8. šatoratsta usta 9. usko čelo Laurence-Moon-Bardet –Biedel 1. gojaznost 2. hipogonadizam 3. ment. retardacija 4. polidaktilija 5. retinitis pigmentosa Kallman-ov sy 1. hipogonadizam 2. anosmia Fragilni X-hromozom 1. izduženo lice sa grubim crtama 2. velike uši 3. ψ ponašanja, hiperaktivnost 4. odložen razvoj govora 5. Autizam kod oko 10% Sy vezani za deficijenciju gonadotropina + gojaznost 1. Laurence – Moon – Biedl sy 2. Prader Willi 3. Kalllmann sy; Caries 1. beli plakovi 2. žuto-mrka boja 3. osetljivost na tºC i slatko 4. bol kratak i jak 5. bol tup i pulsira (pulpitis) 6. pokretljivost zuba i bol na dodir 7. Rx → rasvetljenje oko korena zuba 8. fistule i akutna infekcija → otok okoline 9. LAP, malaxalost i groznica Mononukleoza 1. groznica 2. bolno grlo 3. masivna LAP 4. raš (ako se da amoxicilin);

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

hematološki ψ ψ f-je jetre ruptura slezine encefalitis paraliza KN tonzile uvećane i prekrivene plakom petehije na mekom nepcu

Stomatitis herpetica (10m-3g) 1. ↑tºC (40ºC) 2. malaxalost 3. LAP 4. bledilo 5. gušobolja 6. anorexija 7. crvenilo i edem bukalne sluznice (posle 3-4d) 8. vezikule → erozije (nepce, gingive) 9. epitelizacija za 7d; 10. rekurentni herpes labialis; 11. Thp: acyclovir 5/5; Kandida (hr. bolesti, AB, Cst) 1. suvoća usta 2. hiperemija sluznice i jezika 3. deskvamacija 4. bele naslage → lako krvare 5. foetor ex ore; Thp: nystatin 50IJ/Kg; Rascep usne i nepca 1. jednostran/ obostran 2. cheiloschisis (2-3m) / palatoschisis ( 18m) 3. cheilognatopalatoschisis Mikrognacija → ↓ razvijena donja vilica Hipoplazija mandibule → ptičji facijes (juv. artritis) → ψ disanje i gutanje; Pierre – Robinov Sy → 1. mikrognacija i 2. 2º’glosoptoza i 3. rel. macroglossia → opstrukcija GRS 4. retardacija 20% 5. srčana mana 15% 6. rascep nepca i gotsko nepce 7. ψ sluh ili vid 8. ψ skelet Th: potrbuške da leži, traheotomia, podvezivanje jezika; problemi s hranjenjem → tubus, gastrostoma; do 4-6god se stanje normalizuje; Treacher – Collins sy – madnibulofacijalna dizostoza; 1. hipoplazija mandibule i zigomatika 2. colobom donjeg kapka i nema trepavica 3. ψ razvoja spoljnjeg i srednjeg uha 4. rascep nepca 5. nagluvost (konduktivna) 6. mentalna retardacija

1

7. opstruktivna noćna dispneja; 8. antimongoloidni položaj očiju; Diff: GoldenHaar sy. Goldenhaar sy: 1. deformacije spoljnog uha 2. preaurikularni visuljci – izmedju tragusa i ugla usne 3. micrognatia 4. asimetrični facijes Makroglosia 1. hipotireoza 2. Down 3. Mb. Pompe (glikogenoza II) 4. mukopolisaharidoza I (Sy. Hurler) 5. amiloidoza I 6. gangliozidoza 7. manosidoza 8. limfangiom, hemangiom, rabdomiom, higrom 9. neurofibromatoza 10. lingvalna ektopia gl. tiroidee 11. akromegalia Ezofagitis 1. bol 2. krvarenje 3. deficit Fe; Atrezja jednjaka 1. sa distalnom ezofago-trahealnom fistulom. 2. bez fistule 3. sa prolaznim jednjakom i TBfistulom 4. sa prox. fistulom i obostranom – extra retko! Sy: 1) obilno lučenje pljuvačke, 2) kašalj, 3) cijanoza 4)gušenje; Cd: ezofagoskopija, Rx, US; Co: aspiraciona pneumonia! Th: hirurška; gastrostoma, i.v. ishrana, Stenoza jednjaka ( kong. ezofagit. postop. korozija); 1. disfagija 2. povraćanje 3. aspiracija pri hranjenju... Duplikatura jednjaka i bronhogena cista (ψ ↑ embrio creva): zadnji medijastinum, intramuralno. 1. disfagija 2. RS simptomi → rast cistične formacije; → ruptura i hemoragija Cd: Rx + Ba; → th: sgr; Hipertrofična stenoza pilorusa (2-4n, (izolovano, atrezije, gen. pseudoopstruktivni sy; HH, GER, anorektalne ψ, malrotacija creva); 1. povraćanje – projektilno, 10-20min po hranjenju; 2. dehidracija i met. alkaloza i ↓K**

3. 4. 5. 6.

malnutricija* sideropenijska anemija* opstipacija nekonj. hiperbilirubinemija...* 7. apetit → u 1º ⊥, potom → apatija, letargija 8. peristaltički talasi vidljivi (levi hipohondrium) 9. pilorična oliva (spoj DRL i umbilikusa); nakon povraćanja ili našte; 10. Cd: US/ Rx-Ba; Th: extramukozna piloromiotomija po Ramstedtu! Pilorička atrezija 1. povraćanje po rodjenju 2. hidramnion 3. Rx → uvećan želudačni mehur i odsustvo gasa u crevima; Th: termino-terminalna duodeno gastrostomija ili excizija atretičnog segmenta sa piloroplastikom; Volvulus želuca 1. organo-axijalno / mezenteroaxijalno uvrtanje 2. Rx: dupli gasni nivo Th: dekompresija, derotacija i prednja gastropexija; Atrezija duodenuma (tot/ parc; pre i postampularna) 1. hidramnion 2. trizomija 21; 3. anularni pankreas → extralumenska kompresija: 4. atrezija jednjaka; 5. malrotacija creva; 6. Povraćanje → preampularno (bez žuči), postampularno (bilozno); 7. Rx: dvostruki gasni mehur u predelu želuca i duodenuma; Distalno bez gasova; Th: TT anastomoze, duo-duo ili duo-jejunalno; Duplikatura tankog creva → sy. opstrukcije; Sy. kratkog creva → resekcija / kongenitalno: 1. ± malrotacija 2. pilorična stenoza 3. malapsorptivni sy; Intususcepcija (0-2g, 1-2/1000); ileocekalna; 1. paroxizmalni bolovi tipa kolika

2. 3. 4.

bledilo za vreme kolika, oko usana; detence sastavlja noge u kolenima; palpabilna masa u gornjem abd. kao kobasica; 5. stolica nalik na žele od ribizli – krvavo-sluzava 6. abd. distenzija 7. šok – hipovolemijski (komplikacija)** 8. Rx: distenzija tankog creva + nivoi, + odsusvo gasa distalno. ± vidljive konture intususcepcie; Thp: rectalna insuflacija vazduha; hirurška dezinvaginacija; (IN: šok, peritonitis, Ba-klistir neuspeo, dete nije u domenu tipične starosne grupe od 2m2g); Malrotacija creva (cekum ostaje visoko fixiran za zadnji zid, sa leve strane, duo-jej. flexura je levo, postoji volvulus); 1. opstrukcija (Laddove trake) 2. opstrukcija sa ψ cirkulacije, 3. ± atrezija/stenoza duodenuma, HH; 4. krv u stolici ili u gastričnom aspiratu → infarkt 5. bilozno povraćanje vrlo rano, ali može i kasnije; Cd: Rx-Ba GDT, ako vaskulno ψ → laparotomia; Ak. appendicitis 1. anorexija 2. povraćanje (svega par puta); 3. bol u abd. → umbilicalno-kolika → lokalizovan u desnom ingvinumu; 4. crvenilo lica 5. foetor ex ore 6. subfebrilnost (37,2- 38ºC) 7. + Blumberg 8. defans ( u Mc Burney-u); 9. kod male dece i odojčadi KS je burna (sati): povraćanje, ↑↑tºC; anorexija, razdražljivost.. Diff dg: fecoliti (predškolsko), vide se na Rx; 24 stanja Co: perforacija, apsces; Teško dg kada → retrocekalno, ili pelvično postavljen; Cd: ponavljana opservacija; stanje je progresivno!! ± Leu; ± CRP, ± Urin → leu i prt; dizurija! Thp: ako nema znakova peritonitisa → AB ± apendektomija – laparotomija (nekoliko nedelja posle); Ako apsces → US → drenaža i apendektomija; Mb Hirschprung (kong. megakolon) - nedostaje Auerbachov pl. (psy) rektosigma 1. hr. opstipacija (kod starije dece); 2. its. opstrukcija – većina nema stolicu 24h po rodjenju; 3. distenzija abdomena

2

4. citrat-10. Vit B12 – tip A (perniciozna anemija)** Hipertrofični: (alergija. CCA (nifedipin) → relaxacija mišića 2. nemirno ili letargično (umerena) ili je smnolentno. komplikacija rzl. su „-“ 3.. tahikardija. 6. anorexia. VI) ostale bolesti sa peptičkim ulkusom: 1. Šigela → dizenterični tip GE (krv i gnoj u stolici. Salmonela → neke isto daju dizenterične sy. profuzna krvarenja 3. . 4. ↓ protektivna barijera. Th: resekcija Peptički ulkus I) ak. 3. 4. botulinum toxin.. Ahalazija . kod dečaka i u bulbusu. Apley-evo pravilo – što je bol dalji od umbilicusa verovatnija je organska et. 2.c. ostali sym. Eozinofilni gastroenteritis (atopija). kolike 4. ascites 6. perforacija. citostatici. preteči. stimuliše gastričnu sekreciju → ψ mukoze.. miotomija Gastritis – dispepsija. hemoragije 4. 2) teška dehidracija → a) šok (%dehidracije x TM) u prvih 30min → 20ml/Kg NaCl (ponoviti ako ψ) b) rehidracija → 0. Rekurentni abd. multiple ulceracije (ψ regeneracija mukoze). postoji nasledje kao faktor i stres! 4. Isosorbid-di-nitrat (nitrati) 3. oliguria. ciroza. KCl). bol umbilikalno. utonule fontanele i oči. Cd: pentagastrinski test . ± perforacija 5. HBI / HRI→ hipergastrinemia 5.45%NaCl/dextro + KCl nakon mokrenja (oprez oligurija). PMN 1. prn. povraćanje. 2. 2. Culingovi ulkusi (opekotine). Co su ređe → stenoza pilorusa. corona. Cushingovi ulkusi (ψCNS) . a. Th: 1) ako blaga – umerena (↓10%TM): glukoza-elektrolitni rastvor (Na60. ↑2s 7. (p.c – gaster. brz ↓ TM (umerena deh. anorexija 2.v. rektalni pregled → ampula prazna → explozivno pražnjenje!!! Cd: Rx i biopsija colona. ψ reapsorpcije bubrežnih tubula.coli → profuzne dijareje koje dovode brzo do dehidracije. 1. c) održavanje unosa tečnosti → prvih 10Kg → 100ml/24h. deca. sistemska mastocitoza → histamin 4. multipli ulkusi – želudac. CMV) ↑ nabori. hemoragije → anemija Thp: reg. steatorea. predškolska (10%) 2. gradirana pneumatska dilatacija DES 5. ako nije bolje → i. IV) medikamentni ulkus – akutno Et: (Cst. bol 3. NSAIL. bola. calici. Ca/ sekretin. vitellusa). posle za svako Kg deteta dodati po 20ml/24h. hladno i znojavo (teška deh. 3. hematemeza. bol (min. endo. 1. 3. do 2º god. perforacija/ opstrukcija – antrum/ pilorus II) hronični 1º peptički ulkus – školarci i adolescenti. astrovirusi. antacidi – Mg-Al-OH 2. V) Gastrinom (Zollinger/ MEN). deca do 7g → abd. Bakterijski → campilobakter jejuni (abd. Dehidracija: 1. visoka tºC → feb. ako ↑Na – KCl davati preko 48h (sporo obarati c[Na] . ↓ elasticitet 6. Cl-50. 1. hipotenzija. + Na i K Meckelov divertikul 1. sekretorna dijareja. i. 3. migrena i 3)ne-ulkusna dispepsija. masivna hemoragija 4. 5. th. dificile). H2 – antagonisti (ranitidin) 3. ↓↓ proteina. ako ↓Na KCl davatiti oko 24h. a. Co: hematemeza. protokola. 3. noću. perforacije. konvulzije). jejunum.v. melena. ulkus novorođenčadi 1. 1º pept. melena. stres i circulus viciosus anxioznosti → ↑ bol! 6. 10. teško rektalno krvarenje (nije jasno crveno niti je melena).. K-20. iritabilnog kolona. cholerae i enerotoxične e. 1. DES. bilozno povraćanje (kasnije). omfaloentericusa (d. slab. 6. teška ↑10%). ↓tºC. Co: hemoragije. moguća su 3 stanja: 1) sy. MGP 2. 1. stariji od 7g → rekurentni abd. divertikulitis. cistična fibroza 2. ↓TM 3. suva mukoza – bukalna sluznica. duodenum.. . i želudac i duodenum 2. smanjeno punjenje kapilara u prstima. Cd: Tc99m. hiperparatireoidizam → ↑Ca 3. irigografija → suženje aganglionarne zone i proximalna distenzija. veća površina tela → 300ml/m2 /d. MGP. češći posle 7 godine. protektiv mukoze → sucralfat (stress) 4. ± gastrička sluznica ili pankreanso tkivo. bol i krv u stolici). bol.o. 510%. 8. reserpin. Bez suza! 2.duodenum) – pogotovu noću. perif. brz puls. IC. nema abd.disfagija 1. 5. 3 meseca) 1. bar ne značajnog. glukoza 75 -110) umerena:100ml/kg 6h p. ulkus na maloj krivini želuca ili u bulbusu. intermitentan enterokolitis (teški. ishrane + CST Gastroenteritisi Et: rotavirusi (60%).c. Ilealni zaostatak d. ↓ nivo svesti 4. volvulus. zima. 2. dete je žedno. ulkusi u želucu i duodenumu 2. tenezmi. V. duodenuma III) stres ulkusi – akutno Et: ARI. 2. sepsa. 5. abd. bol. Cd: pregled urina i urinokultura **! 3 .4. inf. ↓ turgor (abdomen). Cl. def. tahipnea. 7. vazokonstrikcija 9. 4. enteropatija exudativna → ↓↓proteina 5. podaci o školi! 5.) 3. ne iskazuju kad su žedna 3. adenoviruis. slabo napredovanje. veće potrebe za tečnošću 4. 1.u pankreasu smešten. intususcepcija. drugij 10Kg → 50ml/24h. jezik 5. bol. 2) abd. α-1 antitripsina . Novorođenčad pod većim rizikom za dehidraciju: 1.

creva G. migrena 5. rano se zasite Endo: ψ motiliteta GDT Abd. ψ motiliteta. +PA 1. nisko postavljene 6. migrena 1. miopija. abd. + PA. srce. DAP. nadimanje 6. prati glavobolju 3. transportni defekt) → teška. želudac. smena sa prolivima 4. mlitava distenzija zida abdomena u vidu bisaga zbog aplazije prednje abd. majmunska brazda na palmi. Th: gluten-free dijeta Glukoza – galaktoza malapsorcija (spec. jači pre i slabi posle defekacije 2. Acrodermatitis enteropatica . bol u epigastrijumu 2. najčešće. ψ uha → procepi. parenteralna nutricija (TPN). macrostomia 3. 3. hernijacija intra-abd. . bubrezi. hipermobilnost zglobova 16. retinalna degeneracija 4. steatoreja 2. stridor. + RAST test ( + testovi na spec. ili folata) – kasniji period. . ± katarakta. Beckwith – Wiedmann sy.. gorušica 3. provokacija posle 2ºgod. Th: 1) minor → direktno zatvaranje. E p. 7.[Zn]pl je ↓↓. zaravnjeno lice 2. bešika 4. dijareja ± povraćanje ± slabo napredovanje 2. stereotipni 2. kao preventiva. razmaknuti palac noge i 2 prst. velike oči 5. hipokalcemija (u neonatalnom periodu) 7. Laktazna deficijencija – normalna pojava kod ne-kavkazijanaca (žutaća) – ne proizvodi se u t. 9. 7. anaerobima iz kolona. podrigivanje 5. malo ili nimalo GIT simptoma. konstipacija. Cd: biopsija jejunuma. 2. nadimanje Ne-ulkusna dispepsija 1. razrokost. malapsorpcija liposolubilnih vitamina. 4. povraćanje postprandijalno 4. 2. nabor). ± tot. facijalno bledilo 4. Th: neophodna rehidracija i pokrivanje exponiranog creva vodootpornim pokrivačem da spreči isušivanje. exomphalos maior → ↑ 5cm + jetra. ↑ 17 hidroxiprogesteron 2. paroxizmalni. 1. 2) maior → postepeno zatvaranje + sintetičkim-silikonski patch gastroschisis 1. Sy. mukusne stolice 3. stres. 6. 4 . Prolazna intolerancija proteina 1. [Eagle – Barrett sy] 1. Deficijencija žučnih soli (holestatski ψ. ↑ eozinofili. eczema 3. ak. hipoglikemija 6. topljenje gluteusa. haernia umbilicalis 4. brachycephalia + ravan occipitum. E → ψ nerava kasnije u detinjstvu Th: vit. opšta iritabilnost 2. prolaps kroz sve slojeve abdomena .o. života u bolnici. pogotovu vit. mala usta 8. + kontrola infekcije. Sy. života. 2. macroglossia + fissurae linguae 9. bol. ↑ IgE. muskulature. ψ stolica – obilna. ψ KVS → ASD/VSD . kriptorhizam 3. makroglossia 2. abd. hidrolizatna formula podesnija od sojine formule kod kravlje intolerancije. crevu posle detinjstva. slabo napredovanje 6. omphalocoela. Prune belly sy. anemija (↓Fe. anencepahlia. 17. Alzheimer (amiloid gen na 21hr).simetrilni mukokutani raš oko usta ili anusa . clinodactylia V prsta (savijen) 11. naviše upravljen epicantus (kožni papl. Th: pizotifen (HT-Rp antagonist). kao i aktivnost AF. exomphalos 1. Brushfield mrlje. središnji. 8. sadržaja kroz umbilikalni prsten u pupčanu vrpcu. pankreas. 12. ψ srca. mongoloidne rime oculi 3. ileus. resekcija ileuma) → malapsorpcija masti i vitamina. smrdljiva. TF.. kod genotipske ♀ → spajanje velikih labija i labioskrotalne jame u skrotum. exomphalos ± microcephalus ± protruzija occipituma.Colon iritabile (ψ GIT motiliteta i senzibiliteta). ψ UT 4. a šake male 10. TPN → rizik od hepatitisa! ako prolongirana. kod ♀>40god 1/100. teško se spira (4/d) 3. AVSD. hipertrofija klitorisa. proteine hrane) Diff. 14. mali nos i nisko postavljen koren nosa 5. bronhospazam i šok. 3. 13. volvulus. 5. distenzija 4. često komplikuju: atrezija intestinuma.ψ transporta Zn u tankom crevu. ± anafilaxa → urticaria. po život opasna dijareja. gigantizam → ↑ jetra. s desna. dg → coeliacia → jejunalna biopsija. ψ snabdevanje krvlju. male i displastične uši. Beckwith – Wiedemann-ov sy: 1. indentacije helixa. kolitis 4. obmotan amnionskom kesom i peritoneumom. osećaj nepoptpune defekacije 5. akantocitoza eritrocita 3. a-betalipoproteinemia → ψ stvaranja hilomikrona 1. pridužena stanja: malrotacija. slepih vijuga – kolonizacija t. Th: izbegavanje dijete sa Ag uzročnikom. (ispod 4 prsta). exomphalos minor → manji od 5cm. prsti su kratki i zdespasti. 7.. deca jedino mogu uzimati fruktozu kao šećer. kod ♂ → hiponatrijemijska dehidracija Coeliakia 1. ne pre 2-3god. pulmonalna hipoplazija Kongenitalna adrenalna hiperplazija 1. bol u abd. Down-ov sy (trizomija 21) In: 1/700. hipotonija 15.abnormalno snažne kontrakcije. slezina.

Poboljšanje ako: mex. terbutalin. 5. • uporan kašalj. pogotovu u donjim zonama. cijanoza exp. In: 1:600 do 1: 2500! • defekt Cl-transmembranskog transportnog sistema (CFTRp – cystic fibrosis transmembrane regulator protein). zadebljale usne 4. nizak rast 8. 6. BHM → DAP(po povlačenju ∆na plućima). → opstrukcija i reaktivno zapaljenje. Cd: heparin-SO4.. cistične formacije. 7q. Sy. ↓glu. prematuritet. makroglossia. dermatan-SO4 u urinu ↑↑. 6) adekvatna nutricija – 1) pankreatin. 14d. ako brz tok→ koma i mlitava kvadripareza → arest. aspergilusom → Cst p. AB ne pomažu! (Cd: + RAST. infekcije → tobramicin aerosol. 2) odstranjivanje sekreta – mukolitici [Dornase alpha]. ipratropium. Tok: ili recidivi često. stalna febrilnost i kašalj! Th: visoke doze Cst. • batičasti prsti i ψ ugla nokatne ploče. otitis media 6. • kod perinatalne asfixije. Hurler-ov sy (♀. matrixa SGM 1. i ↑ hilusi zbog infekcije. motorna usporenost 4. kyphosis 12. spor tok: ψ stanja svesti. sepse. salpingitis. • KS: cijanoza – ne prolazi po davanju O2. neplodnost ♂. fenterol. 2. hepatosplenomegalia (HSM) 7. Prisutan u Ep RS i svih egzokrinih gl. HH. gruba kosa i hipertrichosis 3. teške  inf. • lokalna destrukcija plućnog tkiva. ako inf. Cd: US mozga! I-IV º (zahvaćenost komora. ECG: inverzno p (u I). anemija koja perzistira i posle transfuzija. . ↓Ca. situs inversus 5.o. i R. hipotonija. napete fontanele. generalizovana neuhranjenost. hiperventilacija! ↓pCO2 → vazodilatacija. ↑IST. rinosinuzitis. Pr↑. Bolest hijalnih membrana – RDS (710d) 5 . Pg: gusta sekrecija u respiratornim putevima i gl. ali je mukus ↑↑ viskozan. 5) antiinflamatorici → Cst inhal.± gonade. Kartagenerov sy: (ψ cilijarnog aparata. ↓pO. → posle više godina → simptomi bronhiektazija (gnojava expektoracija) → cor pulmonale 100%. IIº GIT (30%) mekonijalni ileus 20% (gust mekonijum opstruiše tanko crevo). AR – mukopolisaharidoza) 1.. 2. 3) bronhodilatatori → salbutamol. 2) ADEK. pO2 ↓ 55mmHg). • ± wheezing → pa diff: astma!! (često senzibilizacija na inhalatorne alergene). grube crte lica 2. Respiratorni distres → tahipneja FR↑ 60/min pomoćna muskulatura → uvlačenje mekih tkiva u insp. ↓ fertilnost (semeni transport zaostaje u glavi epididimisa. opstrukcija GDP 11.pseudo → ceftazidim# cefepim + cipro # tobra. Pg: cilijarna aktivnost je ok. mentalna retardacija 10. ↑pCO. Perzistentna fetalna cirkulacija (PFC) • sklonost plućnih KS ka konstrikciji. germ. • ± polip u nosu. često → alergijska bronhopulmonalna aspergiloza → bronhiektazije i atelektaza segmenata. imobilitet.Cd: US . u prvih 72h od porodjaja. pirbuterol. umbilikalna hernija 9. • preko 600 genskih defekata na lokusu CFTR na hr. da ↑p u bronhiolama). genetsko ispitivanje. 4)th. mrljastotrakaste ∆. Najčešće je u pitanju ∆f508 lokus. idiopatski. atrezija ezofagusa. hiperinflacija ( paralelna rebra. 7. • Diff: cijanogene srčane mane!! HHT ’-’! • Thp: ECMO (extrakorporalna membranska oxigenacija). bez sy. krvarenje iz subependim. dif. pankreatitis 90% → isf pankreasa → malapsorpcija! bilijarna ciroza rektalni prolaps. ili više god. bronhiektazije. DNA ispitivanje roditelja → antenatalna thp: dexametazon kod ženskog fetusa sprečava maskulinizaciju. hilarna LAP. sinuzitis 3.stafilo → nafcilin + cefazolin # vanco! 1mesec. ibuprofen. gubitak sluha. ječanje ( zatvara se glotis refl.. KS: ↓ rast . sinuzitis (10%) • atelektaze i spontani pneumothorax povremeno. • bledilo. Intra – ventrikularna hemoragija – asfixija. ψ centra za disanje. 2º Rx: zadebljanje zidova bronhija. ) 2. ↓pH. malinast izgled. a ↑60ψ!! Često ga treba ponavljati (lažno ± rez). Thp: 1) O2 ( ako cor pulmonale. IgE) 3º identifikacija ψ gena. test). Young 1. 5. IIIº → sterilitet. 3)gastrostomija. Jeune sy – sfiktička thx distrofija Cistična fibroza • AR. Et: USM.hemofilus → amoxicilin # bactrim.→ bronhiektazije 100%!! • pridružena hronična infekcija – stafilo/ pseudomonas. 4. bronhiektazije 3. . konvulzije 6. cornealno zamućenje. ↓ df). . Testikularna feminizacija – neosetljivost ciljnih organa na ♂ polne hormone → ambigvalne genitalije. ψ metabolizma. 3. albuterol. gen. ↓glu. → DL šant. • interkostalno uvlačenje i Harrisonov sulkus hiperinflacija. leukociti imaju ↓ aktivnost α-1iduronidase. od 50-60 – test se ponavlja. Cd: 1º test znojenja (koncentrovanje Cl i Na → ⊥ do 50mmol/L. (hiperoxičnihipervent. pneumothorax. nepokretne) 1. HH. proširenje komora i infarktacija perivent. bele mase) LP → Er. Iº RS: 40% → česte infekcije u 1º god.

nisko dijafragma). aspiracije mekonijuma – RDS. kratak philtrum 5. 7. 1. bradikardija. tonus ↓. hipertelorizam 3. hipotermija. nisko spuštene uši. 2) ± reanimacija (arest. proširene zenice. Umerena asfixija teška asfixija: 1. kompenz). mioza. 3)acidoza fetusa. 6. nedostatak paratiroidee → ↓Ca++ 8. flakcidna paraliza 4. hiperalertnost . ABI. gen. epi. 2. 5. 3. baza – moto-kora. OT. 2. 4. • ako na vreme rodjeni ili preneseni (mekonijum). 3. 4. (Sf iz Pn-II). 1. 1. micrognathia 4. rasveteljenje. uvlačenje interkostlanih prostora. . Moro oslabljen. 6.del 22q → velo-cardio-facio syndrome (Shprintzen). pogotovu ♂ ↓ 28 ned. 6. 6 . apgar (1m) → 4-7! 0-3! Thp: 1) oxigenacija. perz. Diff: pneumonija strepto B. II) umereni oblik : ↑psy 1. nekrotišući enterokolitis. tahipneja ( ↑↑ ↓pO2 . nema pokreta. + postasfiktički sindrom. [težak respiratorni distres ]→ 6-12 sati od rodjena. ψ ritam disanja i dubina. mlečno staklo. 5. slabo trepće. hipotonija izrazito! 3. somnolentnost. Moro + i prenaglašen. sopor 2. TF ili destostrani arcus aortae ili interupcija arcusa aortae. 6. 4. vrh bela masa. epi!!! 7. → ↓MV i ↓ TA → cirk. sy. mioklonus ± (grubi tremor udova). 5. stress ulkus. Hipoxično-ishemijska encefalopatija – nekroza neurona. (glotis). I) lakši oblik (Iº). Aus: difuzno oslabljen disajni šum. fetalna cirkulacija. HR je ok (↑ 100bpm)/ Bradikardija! 6. 2) ψ srca. i hijaline membrane. ↑symp. umereno. 3. ψ RS. → izgled tkiva jetre. hiperventilacija. acidoza. gašenje svih reflexa. ↓ motorika. 2. 2. expiratorno ječanje. Pg: lezije klinastog izgleda. ↑E). • prematurusi. Perinatalna asfixija: • Pg: hipoxemija → vazokonstrikcija (redsitributivna faza → cirk. III) težak oblik 1. hipersekrecija. respiracije nepravilne. 3. cijanoza (++) bledilo i cent. acidoza. vegetativna depresija. dekompenzacija i anaerobna glikoliza → lakt. 4. ishemijsko-hipoksična encefalopatija – terminski 3. pH↓). krvarenje nadbubrega. hipotonija. depresija CNS-a. 2. Prevencija je zadatak akušera. acidoza → anaerobna glikoliza → met. prenadražljivost. ↓ spont. (FISH). Pg: alveolo-kapilarni blok → D-L šant → hipoksemija → resp. Rx-SAM: gruba zasenčenja + hiperinflacija (hor. US. IVH → kod prematurusa sa fetalnom asdixijom.• ↓ sinteza surfaktnanta → kolaps alveola i difuzne mikro-atelektaze. apneje. Di George syndrome – 22q del.rastvori u v. ↑↑ pCO2. rebra. CT. insf. bradikardija. reflex gutanja i sisanja 4. motorika. → dalje ↓ sinteze surfaktanta. Post-asfiktički sindrom: 1. preteći) → ADR i HCO3. cijanoza 2. 5. • fetalna asfixija → 1)mekonijum u amnionskoj tečnosti → zelena plodova voda. prćast nos (ptičji facijes). sitnozrnasta/ mrežasta zasenčenja. ICls. Cd: EEG → odražava stepen kliničkog ψ. Thp: bez traumatskih procedura! održavanje TA. u 1/3 → pneumothorax. hipoplazija timusa i imunodeficit 7. umbilicalis. Rx: dis. i spinalnih na kraju. 5. 6. (kod mekonijuma → RIKI pukoti.

). srčani zaliv ispunjen i izbočen (↑ TP i LP). 9. 7. dispneja 4.pars membranacea (+ trikuspidna valvula). KS: sys. 4º DAP kod PM (prematurusi) . S2 ↑↑ (nije x2).DA je otvoren 3 meseca i postoji sklonost ka ICC (posle 3-7 dana).ASD. LK↑ . infekcije (srednji ø). Cd: Rx-Tx → kod većih ø → ↑SSS (DK i LK → ivice lukova sss zaobljene. 4)Turner – 15% (AS. Inverzni T u V1→nema HAP. AVSD – najčešće kod Down-a! . II icp-L (TP).B. Rx → ↑ SSS. VSD (32% NN sa USM). resp. znojenje 5. 8. zviždanje. kod malih ø. 1º . 3) kratak SM (p. III-IV icp-L. ICC → dispneja. znojenje. a šum slabi! Kod Eisenmengera S2↑↑↑.pars muscularis Brzo se manifestuje po rodjenju.. infekcije. edem pluća (↑ vaskulna šara). ↑ S2..⊥ se zatvori 10-15h po rodjenju. endokarditis (kasno. 2) HM. . šum (nema dij. ± DM (p. metalan. ↑DS. a kod većih ø neubedljiv ejekcioni šum. Doppler → protok kroz defekt. rec. Etiologija USM Teratogeni → 1) rubella ( PS. edem pluća. 2) starija deca. venski huk. tunelski. blok desne grane (moš’da bude i kod ⊥ dece). 3) alkoholizam (fetalni al. ECG: ↑DS. ↓pO2. VSD). Th: 1) ICC → diuretici (i čeka se spontano zatvaranje) ± ACEI. 3icp-L.DAP malog promera → bez sy. p. II icp-L). aritmije (u IV deceniji). ± MDM. EHO → kod starijih tinejdžera i adulta bolje transezofagelana EHO. 5)Warfarin (PS. TF). ) ECG → kod srednje velikih ø → hipertrofija LK. zbog HAP. 2) hirurgija u 1º godini → 1) teški simptomi i slabo napredovanje. kod velikih → biventrikularno↑. Često postoje i hipoglikemija. rekurentne resp. hilusi ↑ → edem pluća i ↑ vaskulna šara. → simptomi ICC će se inicijalno pre povući zbog razvoja HAP nego zbog thp!!! Sva deca sa VSD → AB profilaxa bak. ejekcioni.1s).kod velikog šanta! Teško se razlikuje od VSD ovako. PA (pulmonalna 7 . 6. endokarditisa!! Eisenmengerov sy → reverzija LD šanta u DL sa cijanozom. (veći ø) 4. visoki T u V1 → HAP!! EHO: 2D (anatomija).m. 2/63/6. Th: ASD . 2º DAP srednjeg ø → resp. infekcije 3. 3) ↓rast. trill parasternalno 8.m. DAP (i VSD) su očigledni tek nekoliko nedelja posle rodjenja.m. 1.m. (veliki ø). 4) DM. p-mitrale ( V2 > 0. procena težine defekta. Diuretici.II° → zatvara se zatvaračem u vidu kišobrana u toku CATE. jer je pulsni pritisak ↑↑. . 3º DAP velikog ø → 1) dispneja. palpitacije. infekcije. HAP. MSM. Diff.m. V icp-L). 10. 7.DAP (12% NN sa USM) . tahipnea. čak iako bez sy (prevencija endokardita) → spiralna okluzija koja se ubaci u toku CATE kroz v. sa tendencom plućne vaskulne bolesti! Naročito ako veliki LD šant → HAP i postepno → ireverzibilno ψ plućnog kapilarnog korita što se dogodi u 2º godini. 5)mikordelecija 22x → ψ Ao. Udvojen S2 fixno. obe AV valvule (kompletan – defekt septuma. jer su pAo= pAP u dij.complexne. nije se podelio na OT i OM). Do polaska u školu (prevencija aritmija i ICds). glasan pansistolni šum. obično u toku 2º decenije! Zbog ↑PVR! ASD (6%) – ASD IIº → defekt u nivou foramen-a ovalis ASD Iº → 1) defekt zahvata donji deo atrijalnog septuma i trikuspidnu/ mitralnu valvulu (inkompletan). ↑HR. ↑AP. sy → VSD. sa ↓PVR. zamor i ↓ rast! KS: šum u IIºicp-L. Color → smer i mlaz šanta.ovi Pt naročito lako razviju HAP i ICC pa je Sg neophodna što pre! Cijanoza NN Et: I) Smanjena ili od DA zavisna plućna cirkulacija (TF. 9. 5) resp. p.ispunjen srčani zaliv. asimptomatski → kod manjih ø 2. asimptomatski (mali ø). 1. Teško se odvajaju od arteficijalne ventilacije! Thp → 1) prematurusi → indometacin (bloker PG) zatvara DA. kod prematurusa do 3º meseca. 2)Edwards -60-80% (complexne ψ). ASD – sinus venosus tip (pored ostiuma VCS). ako DA ostane DAP i posle 3 doze indometacina → Sg (podvezivanje). CoA). sy. 4)znojenje. p. Thp/Cd: CATE (umetanje okluzije u vidu kišobrana). DAP). ± trill. femoralis. inf). ICC). srčani blok – antiRo-At). ↑ hilusne senke. Cd: Rx-Tx →↑SSS. palpitacije (sy. propagacijom).kombinacija ASD-Iº i VSD sa 1 uajedničkom AV valvulom. cijanoza → danas retko. ↓Ca. 2) HAP. 3) Patau (13x) – 60-80% . Hromozomske ψ → 1) Down – 40% (AVSD. ↑AP. ↓ rast i napredovanje. 2) zamor. → obavezno hirurgija !!! N. HM → ICC. 2)SLE (tot. zajednički AV kanal. kontinuirani šum (sa horiz.). ECG). Puls kolabira. 6. nad xifoidom (OT). sinusni ritam. ↑Q i overload DK. 2. → ICC (u periodu resp. KS: 1) dispneja i tahipneja. ↑ plućna šara) ECG → ASD IIº →DDO. ASD Iº → LDO (superior QRS devijacija). 5. DAP). 3. ↑P2 kod većih ø + HAP (↑PVR). KS HAP→ ↑P2 i ↑DK (hipertrofija. pritisci. . ± trill.

CMP. tahikardija 7. radialis ↓ 15kPa (115mmHg). 2. hipoplastičnog LS. malaxalost (deca). B) starija deca → intervencija u zavisnosti od gradijenta pritiska kroz OA → kada > 50-60mmHg. dece: juxtaduktalni tip → suženje oko d.. intercostalis post).Kod NN postoji od DA zavisna sistemska cirkulacija (DDSC). ako nema dostupnog EHOa. onda se DO ↑ za 25%. a 2/2 se deli na pola i daje na 8/8.. Furosemid. deflexija AVF → ASD 1º • DDO. R u V6 i S u V2 > 45mm! → uvećanje LK → AS (teška!). flushing). bol u trbuhu! 3. • Hipertrofija DS + A) inverzni T → nema HAP. 6) miokarditis.. Na-nitroprusid (↓ after i preload). ACEI (↓afterload). renalna vazodilatacija). (↓ PVR na početku. ovde je uglavnom najbezbednija. tubula. → pO2 a. ± edemi → generalizovano ili lok. a isključeni su bolesti pluća i HAP. hepatomegalija 10.m. carotidni. ECG: nespec. CoA najčešće zajedno sa mitralnom stenozom. ejekcioni SM! izmedju scapula ledja! Rx→ AD↑. ↓ aortno dugme. color Doppler) → postavljaju najveći broj Dg. aldosteron). (↑ø) 3. a potom zbog HAP → ↑PVR → Eisenmengerov sy → ireverzibilno ↑PVR zbog hrnoičnog HAP. 3. kod starijih. L→D! . EK u periodu sistole.kod sumnje raditi Rx-thx. Brza i. ECG. • p talas → retko od pomoći kod dece! • Inkompletni blok desne grane → i kod ⊥ dece! često kod ASD! • hipertrofiju LK je teško definisati! Dijagnostika USM . konvulzije.Kod odraslih. ECG → hipertrofija DK (ona snabdeva Ao descendens). Razlika u TA GE i DE ukazuje na stepen koarktacije.<> 10.o. 4) atrezija arcusa Ao. 5. DAPveliki. + ECG kontrola! DO: ½ DD brze digitalizacije i deli se u 2 doze! Ako se pređe na p. 2) Dopa (ino/hrono. trill .atrezija). cijanoza nastaje zatvaranjem DA. • istezanje LK (ICls) → inverzni T u V6. 3) AS. p. miš. dispneja (pri hranjenju pogotovu). II) hronične ICC → USM sa LD. kerlijeve B linije pri bazi). udvojen S2. a rebra su bez uzura. kolaps. Th: transplantacija pluća i srca! Cd: Rx → ↑SSS.5. ispod valvula. 8 . u GE mnogo veća nego u DE. pulsus parvus e tardus (plato puls). stopala). Th: 1) digoxin (spora i brza digitalizacija). O2% (satur. 5. 9. zamor kod fiz. palpitacije. hladna periferija! 11. posle S1! RTG: ↑ LK. bol u grudima 6.često udružen sa bivalvularnom aortom.. hipertenzija. ).. ± šum 8. mammaria int i a. Inverzni T6 → ↑LK. (Pg: od DA je zavisna sistemska cirkulacija (krv se šantuje iz DK preko DA u aortu za sist. krize svesti. rekurentne respiratorne infekcije. 3. 7) AV fistule u jetri ili CNSu. sinkopa → 4.) ↓85%. TA (trikuspidna atrezija). prstenu Ao. šok. 2) muskularni tip →∆ u miokardu. aritmije. koarktacijom. tahipneja. ⊥ Rx i ECG ne isključuju USM!!! Urodjena stenoza aortnog ušća → + MS. CATE se retko koristi za Dg. kardiomegalija 9. arteriosusa. 1. 5) USM sa LD šantom. znojenje. plućna kongestija (↑PVŠ. totalna anomalna plućna venska drenaža). ortopneja. aktivnosti. Cd NN cijanoze → EHO. anorexija. ako se DA zatvori → acidoza. znaci plućne kongestije → KI pukoti i vizing. 5. kod mcd i pericarditisa → ↓ voltaža QRSa. (postenotično proširena Aa. teška ICC (NN). Q → CMP). 4. 13. 1. 4. Diff: bronhiolitis.6 kod teže stenoze! 7. propagira u vrat. kolaps pri zatvaranju DA! 2. 12. digitalizacija kod NN/ dece → ½ DD odmah. VSD-om. hidralazin (relaxira gl. 2) diuretici → ↓ CV i punjenje komora. (ND → apneja. HHT → nivo dist. (simptomi) 2. perikardnu efuziju. CMP. → cijanoza u 1º /2º danu života. kašalj. od DA zavisna sistemska cirkulacija u periodu NN 2. EHO → otkriva manu. i teška AS. Pg: 1) valvularni tip → ∆ u zaliscima. ejekcioni SM. 1.v. blok desne grane (RSR’ V1)→ ASD IIº. glavobolja. gde kasni A2! 11. ECG u dece: • aritmije • neg. sive usne. Balon dilatacija. Eisenmenger. potkolena. 8. periorbitalno. spironolakton (inh.v.v. onda „nitrogen washout test/ hiperoxični test“ → 100% O2 se da NN 10 min. danas za merenje hemodinamskih parametara i thp. II) kod odojčadi → VSD. ↓TA. AVSD. ↓ after). 3) vazodilatatori → ↓PVO.. ICC ako je slabije izražena CoA. II) abnormalno mešanje venske sistemske i plućne krvi: (TGA – transpozicija velikih KS. ECG: ↑ LK (hipertrofija) → S2 i R5 >45mm. aritmije. pseudoinfarktni ( ST i T∆. Sy ↑ u toku 6 meseci. (znaci) 6. . B) ušiljen T→ HAP i ↑PVR (eisenmenger)→ VSD. Dobuta (ino. krv ide u poststenotični deo preko kolaterala (a. vazodilatacija. (sakrum. ali češće hipoplastična. Često NN i mala deca kojima je intervencija bila potrebna u najranijem periodu podležu zameni aortne valvule! Rana intervencija je stoga palijativna i treba da odloži zamenu valvule što duže! Koarktacija aorte (CoA) → . atletska građa (gornja polovina hipertrofiše). II icp-D (OA). 4) β – agonisti (kod ↓MV): 1) izoprotenerol (ino/hrono. asimptomatski → blaga ili umerena stenoza 4. . ↓PVO). Th: održavanje DA otvorenim pomoću PGE i.u početku bez sy. 2) Sy. galopni ritam (u 3 vremena). → EHO (Doppler. 1. ↓ napredovanje i ishrana. bledilo.. ICC ( srčana insuficijencija) Et: I) Akutna ICC: Neonatalna opstruktivna ICC → 1) CoA. pa ga kod ovih pt treba održavati otvorenim davanjem PGE i. → Krv teče preko DA iz Ao u PA (L → D). arteriola). arteriosus – neobliterans. cirkulaciju D→L). Th: A) NN → balon dilatacija (valvotomia) (ND: AI. preduktalni tip → pre d.

a poveća Q kroz pluća). VED. Sg: pravljenje ASDa (balon-atrioseptostomia). ko OA. paravertebralno. acidozu i kolaps! .pericarditis (thx bol. ako ↓T(-) → dekompenzovana dilatacija LK + teška CoA i HAS. ASD. raš po telu → trup i udovi. propagira u leđa.. ↑S2 nad aortom.. tamponada). Restenoza se desi u 5-10% i u tom slučaju indikovana je balon dilatacija! 6. erythema marginatum – 5% .↓ razvoj kompletne leve polovine srca. 8/8-6/6. 1. ↑Ht. ispupčen srčani zaliv. KS: cijanoza → javlja se od 6-12 meseca! Obično u vidu cijanogenih kriza (spazam infundibula) i ↓ Q krvi kroz pluća → sinkope i anoxija mozga ±.migratorni. Febris reumatica Et: abnormalni imuni odgovor kod predisponiranih osoba posle infekcije strepto.2mV – kurato p).myocarditis (→ ICC i smrt) . ø određuje težinu mane! Kod neke dece u početku može postojati L→D (jer stenoza mala). redukovana PVŠ... Th: 1) leva thorakotomija → resekcija aorte i termino-terminalna anastomoza ili premošćavanje CoA transekcijom a. koleno.mešanje krvi na nivou atrimua (ASD). MINOR znaci: 1. ↑HR. okrajaka rebara III-VI. bol.. TH: kardiotonici.AV konkordans → kompletna TGA . imunodeficit. acidoza). korelira sa stepenom mane. Rx → srce ko jaje (egg on side). Thp: PGE → Sg: 1) palijativna Norwood procedura 2)transplantacija. Th: kompletna korekcija sa zatvaranjem VSD u prvim danima! Rizik od letalnog ishoda → 10-20%! Sindrom hipoplazije levog srca .. migriranje može trajati 1-2 meseca. latentni period od 2-6 nedelja posle akutne angine.↓ mitralne valvule ili atrezija OM. ispod OA. U toku krize ( u toku igre deteta) dete čučne (smanji se dotok v. pulmonalis → 1. a TP iz LK! VA diskordans . udvajanje S2. izdignut apex -↑DK. ↑ Ao. EXO. LA →FR 9 . Pancarditis (50%) . lakat).. ne pojavljuju odmah! NN obično krupniji. Ejekcioni SM .. plućna šara ↓. Urodjeno proširenje tr.2-6 meseca posle strepto infekcije. dubok srčani zaliv. udružen sa ASD/ VSD/ DAP. apsces. 3. senke hilusa ↓. subclaviae.u vezi sa Di George’s sy. dubok S u V5. 2) ako cijanoza → 100% O2 + propranolol i.ružičaste makule koje se šire ostavljajući u sredini ⊥ kožu → prstenaste plaže koje se mogu spajati → izgled mape. CO: cerebralne tromboze (policitemija) → plegije. Transpozicija velikih arterija (TGA) . . femoralis! Ejekcioni SM parasternalno. . zadržava se do 1 nedelje.Ao izlazi iz DK. . DAP. ko grašak veliki. ascendens. ICC → galop → smrt posle 2-3 dana! ECG: ↑DK ( R u V1).. reumatski subkutani noduli (retko) . ↓ AD.↓ puls ili ga nema u a.dji-xa. ↓ DK (hipoplastična) i vidljiv KS izmedju donje ivice sss i df. .. Urodjena stenoza tr. ). 2) infundibularna stenoza → zalivi su prazni ( infundibul i stablo su hipoplastični). EXO: vizuelizuje VSD i Ao kako jaše nad spetumom. ± kratka A. AD ↓. 5.6.. . ↑ hilusi i plućna šara! Prekid arcusa aortae – težak oblik CoA. ψ nepca. krvi.v. RTG → ↑ DP (desna ivica sss). Hilusi ↓. . haemolyticus-om grupe A. umerena groznica. → otok. efuzije. mekan.retko se javlja. .m. p. P2 kasni sa zatvaranjem. bez S.extenzorni delovi udova. poliartritis (80%) . HM. p pulmonale (p ↑ 0.. KKS: policitemija. Th: 1) dobra rehidracija deteta!! (policitemia). nema hilusa. poliartralgija 3. održati prolazan DA (PGE2).DDSC → zatvaranje DA vodi u ak. 8. ona se ⊥ razvija. + HCO3 (met.. Ezofageogram → u predelu istmusa jednjak oblika broja 3! ECG → ↑LK (hipertrofija). Rx → ↑ LK. Uzure na donjim ivicama zad. KS: na rođenju se sy. ruke. Atrezija trikuspidnoh ušća (AOT) → DL šant.. ± maljičasti prsti. korekcija ABS. plućna para ↓. ↓ LK. tih.CoA ili interupcija aortnog luka. sudovni deo sss liči na dimnjak. pulmonisa →hipertrofija DK. S2 + R5. ako ↑T → hipertrofija.o. u II icp-L. + trill. 4-6/6 2.mane su inkompatibilne sa životom ako nema pridruženih mana: VSD. trenje. chorea minor (Sydenham-ova) – 10% . balonvalvuloplastika.nevoljni pokreti i emocionalna labilnost 3-6 meseci! 4. Propranolol preventivno 1 mg/kg p. R u V1. 7. groznica 2. udružen sa VSD i u NN periodu postoji DDSC! . EK u II i III icp-L. Rx: coeur en sabot ili drvena klompa (malo srce. crvenilo. Iako se puls u levoj ruci gubi. dispneja.. a kasnije se stenoza ↑ i dođe do reverzije! 3) dextroponirana aorta 4) VSD → veliki. neuroψ. malaxalost.bezbolni. levo. ECG: ↑T u V1.VA diskordans + AV diskordans → korigovana TGA (inverzija komora). šiljat T u V1.atrezija aortnih valvula (OA). poststenotična dilatacija truncusa i infundibuluma → pseudomitralna konfiguracija (ispunjen srčani zaliv). Posle par sati → cijanoza ↑↑↑ → polipneja. AD se ne vidi. sa malom vaskulnom bazom. Tetralogia Fallot (TF) 1) ↑DK 2) urodjena stenoza infundibula TP. ECG → hipertrofija DK. Aus: ↓P2. Cd: Rx → 1) valvularna stenoza → DK↑. . Deca od 5-15 godina. ( nedostatak timusa. 2. pa se premesti (članak noge. ±  endokardit → ICC! Tok: ½ doživi 3 godinu bez th. .slabost ili odsustvo svih pulseva! . Cate: traženje dodatnih mana. MAJOR kriterijumi (2 od sledećih ili 1 + 2 minor): 1. SM (<>) 2-4 icp-L. → ↑DK. ↓Ca. usporen razvoj ± (kod lakših oblika). 3. Th: transvenozna balon dilatacija → IN: kada je gradijent p pri prolazu koru OP > 50mmHg. 2. čvrsti.endokarditis (šum i valvularna disfunkcija). 3) hirurgija → angioplastika.

Rx → ↑ SSS.GN 13.simptomi MS se razviju u adultnom životu. zamaranje 3. pyogenes. UGTu → amoxicillin 2g p. Jer broj akutnih epizoda korelira sa težinom valvularne bolesti. vanco. inf. trauma. CoA.. hematurijom. Th: verapamil. ritam u 3T (galopni). procedure u orofarinxu.. S2↑ i pocepan.v. pospanost. ↓ TM. 7. ↑LDH. 3. Bolest se otkrije kasno. 2. /24h. 5.  (Eho. splenomegalija 9. Th: mirovanje oko 14 dana. artralgije 12.). Janeway lezije (petehije dlanovi i taban) 5. TS).. splinter hemoragije. suv kašalj. Thp: A) streptokoki: 1) benzylpenicillin (G) 12-18M U i. ∆ ST i T). Oslerovi noduli (jagode prstiju). PVB. . EHO: uvećanje LS → dilatacija. 2. rikecije. NN i odojčad → bledilo. pre davanja AB. embolusi. GITu. → u 2º deceniji! . ST i T∆. D) pneumokoki → benzylpenicilin (G).. adeno). mali dermalni infarkti. MGP. 8/8 ili 3mg/kf 1xd 3 nedelje.5M IU 8/8. regurgitacioni SM (MI. ↑Leu).v. ES.. 5. (MI: mestimično atrofija i hiperplazija miofibrila bez zapaljenja!). strepto. 6. gljivice. dvostruki udar na ictusu. ↑CPK-MB. 5. ↓complement. posle  endokarditisa a rade se neke ORL ili UGT procedure → amoxicillin + genta! ## clinda (LA) ili vanco. Rx → ↑↑SSS + edem pl. SLE. 8/8 + 16h posle.. retinalni infarkti → Rothove mrlje. 4. karijes. stafilokokus. 10. ↑CRP. produžen PQ interval (AV blok?). septičke embolije pluća. . rubela. Cd: višestruke hemokulture (3-6). 12mg/Kg prednizona 4) anti-ICC : ACEI + diuretik. 2) AAS → u visokim dozama (grami). pri sedenju ↓. efekta. znaci CVI – inf. GITu. alkohol. regurgitacioni (MI). normalna plućna vaskulna šara. Rx → cardiomegalia (kod težeg Mcd → ICC ili CMP). batičasti prsti (kasna faza). Lab: ↑ESR. 4. hematurija (μ-skopska) ± proteinuria. protozoe. zamaranje (odojčad pri jelu).v. VSD. proteze. periferna cijanoza. a ne može da isključi dg! Vegetacije→ fibrina i plt i . DAP.sumnjati kod svakog sa dugom febrilnošću. ± pericardne efuzije. bol u prekordijumu ± (50%). Lab: ↑ reaktantni akutne faze (↑ESR. sinkope → ICC (pogotovu ko odojčadi). ↑t.turbulentan tok. hipertrofija komora. 5. 3. . bol u grudima 4. corynebacter). izolacija uzročnika. Et: streptococcus viridans. ***** ψ ritma → naprasna smrt! 6. i uvećanje mase. ECG → pseudoinfarktni . A) hipertrofična CMP (AD. bronhoskopije. →ICC 7. Hronična reumatska bolest srca (miocarditis reumatica) . 6) AB : Benzil-penicilin (V) 0. mumps.. 1. procedure u ustima. određivanje titra IgM-At. coxa. TI). 2ned. 10 . tahipneja i dispneja (ICC). ∆ karaktera šuma (± ruptura valvula → ICC).dugotrajni proces fibroziranja i skleroziranja valvularnog tkiva → mitralna stenoza! Pogotovu kod ponavljanih FR sa carditisima. tonovi tiši. ili doživotno. neobjašnjivom anemijom. anemija. gen.mogu oboleti deca svih uzrasta sa USM! . palpitacije. 8. hlorokin.za procedure na koži → cloxacillin + cefazolin Miokarditisi Et: virusi (coxackie. 6. tahikardija.ako postoje veštačke valvule. znaci edema pluća. Q zubci.higijena zuba. dispneja i tahipneja.↑ reaktanti akutne faze → ↑ESR. malignitet. 1h pre i posle 6h → penicilin V. mijalgije. chlamidiae. 9. 1. V. 2. Th: 1) odmor u krevetu → kod dokaza o postajanju ak. (U)SM.slabo kontraktilan miokard i dilatacija LK. 5) perikardne efuzije → pericardiocenteza. # Vanco (GP) 30mg/kg i. EHO: ↑ lumena LK i ↓ EF! Th: rezistentno na thp ICC i aritmija. C) enterokoki → ampicilin # vanco + genta (6 ned. 8. hereditarno). 4.o. ictus pomeren prema axili. . 1h pre i 1g p. echo. anorexija. ↑ESR. hepatomegalija. malaxalost. Za Dg potrebno i dodatno ↑ ASTO titar. hipotenzija. + gingivostomatitisi. propranolol. malaxalošću. Transplant! Perikarditis Et: . UGT. perzistentno. edemi ± (krajnji stadijum) Cd: ECG (nespec. miokarditisa (EHO + ↑ ESR). 8. αhaemolyticus. pri tom ø zida je ⊥. 7) Benzatin penicilin 1 mesečno! Sprečiti recidiv! Preporučuje se do 21 godine.. toxoplazma. ↑Icx. groznica i ↑ TºC. slabi S1 i S2. Najčešće septum. ili kultura Strepto iz brisa grla. 11. Enterokokus. 20-40god! → hipertrofija zidova bez uvećanja lumena komora.↓ EF → ↑ endijastolnog V i sys. . ECG → nespecifične ∆: ST i T ∆. B) stafilokoki → Oxacillin # vanco + genta (6 nedelja!). ± šum regurgitacije. S3 → galopni ritam. dispneja 2. ## (alergija) → clinda. 7. 4. EHO (crosssectional) → može da potvrdi dg → vegetacije. inače zgodni za praćenje thp. bledilo 3. blokovi. fecalis.ψ miokarda koje nisu nastale zbog IBS. Th ICC → ACE + diuretici ± digoxin. 9. artritisi. (↑ miofibrila + dezorganizacija). B) Dilatirajuća CMP . prvih 10 dana bez Cst! Cardiomyopathiae CMP . cerebralni apsces. HAS. → ψ AV valvula → ICC! 1. adeno. zamaranje. 6. bolovi u grlu. antiaritmici ili Sg. . S1↓. Profilaxa endocardita → . 7. gangrena prstiju. SM → ejekcioni.o. Infektivni endokarditis . FR.. 1.  (coxiella. + 2) Genta 1mg/kg i. uremija. . simptomi gripa → malaxalost. nekrotične kožne lezije. ↑Leu. 30dana posle. tripanozoma. ↓ kontraktilnost. CRP. TBC RA..6-1. grupe A. influ). I ostale valvule mogu biti zahvaćene (AS. 3) Cst ako inflamacija perzistira. icterus. /d.

folati ( 30μg →400μg). 11) postpartalna psihoza. 2) sepsa. ↑TºC 4. centralna cijanoza i ↓TA → šok! 9. hloramfenikol.. Prolaktin se sekretuje od 5 nedelje gestacije. prekordijalni bol → oštar. 8. J. Vit K deficitan od rođenja → 1mg/d p. 4)Fe (10 → 18mg). kasnije može doći do ↓V QRS. retine. protektivna funkcija mleka (humorlana i celularna). oleinska kis↑↑. i preko uz uvođenje nemlečne ishrane od 4-6 meseca. linije.Proteini. 9)BI. 3) Mg (50-150-250-300). neophodni zbog isf. izgleda kao tikva. ECG: elevacija ST i T iznad izoel. stolice gladi (zelene. u zavisnoti od ritma podoja (stimulacija areola) → max. metabolizma žuči. 5) elektroliti → mleko je izoosmolarno. . sastav i osobine majčinog mleka . 4) laktoferin (sprečava rast e. 2) P (240mg →800. cys. 7) KPI (cardio-pulmonalna isf). sa malom vaskulnom peteljkom.. izoniazid + VitB. Mehanizam delovanja lactobacillus bifidusa → razlaganje laktoze na laktičku i sirćetnu kis. paraventricularis i supraopticus). kašalj 3. → razvoj CNS. laktoze). i ukazuje na preteću tamponadu! 7. 12) lekovi → citostatici. perikardna frikcija (kasnije. Ausk: ↓S1i S2. a zbog prisustva laktoferina. NEMA laktoglobulina ( ima ga kod krave → senzibilizacija!!). laktoferin. Surutka: laktalbumin (40%). naročito su bitni polisaharidi.. TC. taurin. Cu. glikolipidi. Mn. CH čine 45-55% ukupne kCal vrednosti hrane. 3) CH → laktoza 70g/L . ↑JVP (pri insp. B) celularni → Mf. iradira u vrat i axilu. idealni odnosi elektrolita! 6) mikroelementi → ima ih vrlo malo.o. surutka/kazein 60/40. naročito u prisustvu laktoze! Tako da je i ova količina Vit D dovoljna da ne dođe do rahitisa! Kod nas se prevenira uzimanjem Vit D p. a po porođaju ciklično. istiskivanje mleka u sinus lactiferi iz ductula kontrakcijom mioepitelnih  odvija se delovanjem oxitocina (nc. 5)HSV. Prednosti dojenja 1.. (10%) → ↓ infekcije GITa i RS. pulsus paradoxus (↑TA za 10mmHg pri insp).Za kvalitetno dojenje neophodno je uspostaviti dobar feedback mehanizam: stimulacija areole → CNS → laktacija! + sigurnost majke.. AAS (protiv bolova i antiinflamatorno).5 → 3μg). a 2) masti → 35-45g/L . atropin. Nf. tau. Cr. vode ili čaja koje OD uzme posle dojenja! KI za dojenje: 1) TBC (aktivna). Neophodne su esencijalne AK ali i semi-esencijalne: His. .vitamini → Vit D (400IJ). i apsorbuje u odnosu na kravlje. . ali je apsorpcija u tankom crevu je idealna (Fe → 40-50%. dobra njezina ishrana. Vit.coli). 10) maligniteti. Vit C. Stabilizacija V i sastava u prvih 12 nedelja! 1) proteini → 9-11g/L. 11 . sadrži i linolnu i linoleinsku kis. Laktoza olakšava transport Ca i oligoelemenata! Stimuliše rast lactobacilusa u colonu i prevenira naseljavanje patogenih . dikumarol. učestvuju u anabolizmu. polučvrste). 5) INF. 5) Zn (3-5-15). nabrekle vene vrata 5.masti su zastupljene 45-50% u početku.o. U slučaju tamponade uraditi aspiraciju perikardne tečnosti (punkciju → široka igla u epigastriumu pod xiphoidom. 10% ukupnih kCal moraju činiti nezasićene MK. Min.j. arg. 15) fenilketonurija. razdražljivost. pulsus paradoxus. edemi. A i D koje traju 4 – 6 meseci! . Th: mirovanje više nedelja. lizozimi. 55% → laktoferin.. 7) protektivni faktori: A) humoralni → 1) IgAs. . trp. Se.→ŠOK.. Zn. . 8) HI. ↑proteina (15-70g/L). DD = 400i. uperena u 2/3 desne klavikule). Odnos pr.prelazno mleko (do 14 dana). male kol. 6) komplem. Ly. 6. inverzan! (↑ efuzije). pankreasa 3-6m. Esencijalne MK su linolna. ili T ravan. . Potrebe deteta u energetskim i hranjivim supstancama NN (doneseno) se rodi sa zalihama oligoelemenata (Fe. IgAs. surutke/kazein → 84:16. EHO: otkriva min. → ↓pH! 4) vitamini → svi su u dovoljnim količinama sem vitD (100-240IJ). glikoproteini.. 2. Vit B12 ( 0.! Hipogalaktija → ↓ napredovanje dojenog deteta → ↓ spavanje. etambutol. 3) AIDS. 14) galaktozemija.13) 2/2 naredne trudnoće. c=13. LAB: ↑ reaktanti akutne faze. imunosupresivi. količine tečnosti u kesi. vazovagalni reflex.5mg. MA. 2660♀. albumini. kod CF. Ako TBC perikardit → antiTBC (rifampin. 3) lizozimi. Rx → SSS↑. . ↑ titar AT.. ili merenjem kol. → zrelo mleko. Vit C (35nn → 60mg).Pg: nakupljanje tečnosti → ↑p u kesi i ↓UV i MV do kritične granice kada nastane tamponada perikarda → izrazit ↓ UV i MV → ↓↓TA. smanjuje se pri sedenju. 6) apsces dojke. bogate nezasićenim MK. . galaktoze i glukoze. Co: aritmije. a kasnije oko 30% u ishrani.laktacija pod humoralnom kontrolom estrogena. Mb. F. ± nekonj. IgA (90%). ↑FC. 1200). sulfonamidi.mleko je jedina namirnica koju odojče uzima prva 4-6 meseca! Nema prave zamene za majčino mleko.) i Vit. Idealan odnos Ca i PO4 (2:1) sprečava tetaniju i ↑ Ca apsorpciju. ↑Ly. pneumothorax. arahidonska → izgradnja membrana. kao i ↓ senzibilizacija 2) bifidus faktor. potrebe su 10-15%. 4)HBV. A( 1400IJ nn → 3300♂.minerali: 1) Ca++ (360mg – nn → 800. hepatomegalija. pirazinamid). 16) intolerancija glu/gal/laktoze.kolostrum (do 7 dana) → V mala. linoleinska. lako se razlaže (prisutna i lipaza). Prirodna ishrana i prednosti Razvoj laktacije. Pgs (sprečavaju je u toku trudnoće). B12. PPD ± . 8) enzimi → lipaza i amilaza . hiperbilirubinemija. sekrecija 30-45min po započetom podoju. tiouracil. po rezoluciji). Može se uzimati do godinu dana. AK: cys. →  i TBC. 1200mg). 1. PGD i LT. nabreknu vene → Kussmaul-ov znak).CH i masti → obezbedjuju katabolizmom energetske potrebe. Utvrđuje se merenjem ∆TM odojčeta pre i posle dojenja! Deficit = ∆TM + mesec x 10.

Nedostaci dojenja: 1. 2. Sokovi → jabuka. Poluobrano mleko (malo esencijalnih AK) ne do 2º god. hipoalregnesko. šargarepa.C.od 4-6 meseca! (maturacija GITa i exkrecije). i kod gojaznih porodica. koma i drugi ψ svesti! 3. Prednosti: jeftino. Umesto laktoze → oligosaharidi! IN: kod odojčeta starijeg od 6 meseci sa intolerancijom na proteina kravljeg mleka. intolernacijom glukoze. vitaminima.voće → od 4 meseca ( sem limunskog soka). 3) masti → puno TGD sa zasićenim MK! Nema lipaze. monovalentni sastojci. laktoze. nutritivne osobine (kvalitet proteina . teške hr. ± jaja (žumance 23/ned max).o. dispneja → CRI 5. ↓ odnos kazeina i surutke. prenos lekova → antitireoidni lekovi. jednostavno. enocionalni faktor → bliskost majke i deteta. → hipertona dehidracija i hipernatremija. hiperbilirubinemija. Fe i dr. kvalitet lipida (oleinska kis). karfiol. 5. biološku vrednost (enzime.Prekasno uvođenje → sideropenijska anemija i ↓ napredovanje! Prevencija sideropenijske anemije → davanje preparata Fe p. 5. duga febrilnost. V unetog mleka je nepoznata.. faktor sredine → porodica. a kapljice su velike i teško svarljive! 4) nedostatak oligoelemenata 5) ↑elektrolita. 3. 5. ↑ zahtev za kalorijama. Odojčad sa alergijskom predispozicijom ne uvode nemlečnu ishranu pre punih 6 meseci → prerano uvođenje → senzibilizacija OD. + dodaju se μ-elementi. 8. A) visoko adaptirano mleko (VAF)→ bliske po sastavu majčinom. Taurin → konjugacija BR. . hiperkatabolizam (hipertireoza. kelj. C) Formule na bazi soje → optimalni sadržaj mikro i makro nutrijenata.. ↑ kol. pogotovu Na. 12 .Do kraja 1º godine hrana tečno-kašasta. Sastav i osobine kravljeg mleka. A. prenos infekcije (CMV. adaptirana ishrana . nerazumevanje okoline. teletina. na 4-7 dana (da se izbegne senzibilizacija).. a u 2/2 se daje puno. nema morfo-funk ψ GITa. bolesti. neadekvatna mesta za podoj. 2. kontraceptivni efekat → ↑ period izmedju 2 deteta! ↓ nastanak određenih bolesti kasnije u životu → DM-I. Malinasta voća ne pre 1º godine navršene!!! . razvoj retine i CNSa. a obrano ne do 5º god. Priprema: prokuvano punomasno mleko + voda + 5g šećera/100ml.. Nedostaju semiesencijalne AK koje se dodaju naknadno. jagnjetina. sadrži puno Prt i el. galaktoze. prenos štetnih materija → nikotin. grašak. HBV. zdravlje majke → ↓ inc Ca dojke.tehnološkim postupcima obogaćeno kravlje mleko koje po sastavu se približava majčinom. ψ gutanja i sisanja! 2. protektivne faktore. antimetabolici. 9. lipaza i amilaza. nije KI! 4. laktoze (7g/100ml). . Nutritivni nedostaci → produženo dojenje bez uvedene ne-mlečne ishrane pravovremeno! 6. Ca/PO4 (2:1). kao ni taurina. Osim kod adrenalne isf. . → ↓ apsorpcija μ-elemenata. Fe – 40-50% bioraspoloživost. HSV.neadaptirano kravlje mleko ne pre 6 meseci! 1) Proteini: puno kazeina (nesvarljiv)! Malo esencijalnih AK. Daju se posle 4-6º meseca. hrana ima loš ukus i miris. povrće sa mesom i voće! Ishrana u vanrednim okolnostima A) sonda 1. i u galakotzemiji. tikvice. specijalna (ako teška malnutricija.šećer (saharoza) treba izbegavati.D. VAF→ su najbolja zamena i treba ih davati 1 godinu. banana (ne kod gojaznih!). kajsija. B) delimično adaptirano mleko (DAF)→ kazeinsko. → opterećenje exkretornih sistema! 6) loš odnos Ca/PO4. Def. spanać. gojaznost. nekonj. nik. 7) nedostatak vit. 4. 3. biljnoulje se može dodati povrću.mesa → piletina. žutica → blaga. višak AK se metaboliše u jetri → NH3 i urea! Kazein se ponaša kao helat prema μ-elementima i ↓ resorpciju. 4.. kiseline. kofein. ↑ odnos Ca/PO4. paradajz. 7. Adaptacija kravljeg mleka . Od 7-9º → pšenica i kukuruz. nema ni cys. HIV. μ-elementima (iscrpljene intrauterine rezerve). Znatno su inferiornije od VAF. od 6 meseca → breskva.2. ψψ) 4. Vit. apsorpcije). hiperosmolarnost. 6. folati i nikotinska kis.ako nema drugog izbora kravlje mleko se u ½ dilutira kao 2/3 mleko. 8) nema protektivnih faktora! . alkohol. . Nemlečna ishrana .. dugi lanci nezasićenih kis. 6 meseci! Daju manje intolerancije proteina (daju se OD sa alergijama)! 1. Hrana je tečna – standardna (ako nema ψ digestije. a potom se gnječi i secka. malo rizika. emocionalna uznemirenost oko neuspešne tehnike dojenja 2) CH → malo laktoze.dete da dobija 5 obroka → 3 mleka. 6. koma ( hepatička. zamena masti biljnim uljima. ↓ količina proteina. . K 7. dodaju se vitamini.. Od 5º → pirinač. ) 6. ako potrebno dati polisaharide!! -Povrća → krompir.hrana se uvodi postepeno . bundeva. ↓ konc Na. ali ne sadrže odg. ili min.ne dodavati so povrću jer fiziološki se ↓ GFR. junetina. + ADC. govedina.hrana se daje kašikicom (da ne bi ostavilo dojku). pomorandža. Inflamatorne bolesti creva. faktore tranporta μ-elemenata).surutka/kazein 60/40. uremička). 3. . ↑PO4 →↓reapsorpcije Ca. od 4-6 meseca. Alergogeni potencijal! Smanjuje se ako se mleko skuva ili ukiseli. anorexija (citostatici. a i uzrokuje caries. postiže se izoosmolarnost. pogotovu kod OD sa ↑ masom. belance i riba NE PRE navršene 1ºGod! . CF.

Hb ↑220g/L. rinitis. ↓AF → smanjen long. NN → 1) nezrelost (mala TM).e. korekcija μ-elemenata i vit. pušenje. IV) ↓ oxigenacija jetre po podvezivanju pupka). HAP. ↓ Hb. 3. HI. 6) kefalhematom. hemoliza → 1) Rh. da nedođe do perforacije. a kod odraslih ↑ 33μmol/L ! . Nikada pre 36h! BRc max 15% BRu. holestaza. aspiraciona pneumonia. hipotireoza. 3) ψ GIT ( povračanje. nedovoljan unos – loša ishrana. [Soluvit]. isf placente. II) ↓ ulazak BR u Hp (↓ glutation-S-Ts. reanimacija. 5. 12) nekrotični enterokolit. teškoće u hranjenju (rascepi. letargija. Nefrotski sy (proteini i oligoelementi). trauma nosa. vit. 2) usporen ili zaustavljen rast! 3) apatija. ψ konjugacije Br → 1) žutica na prirodnoj ishrani → A) sa ranim 13 . 11) omfalokela. KRI sa mehaničkom ventilacijom. 2) ψ CNS (konvulzije. Ako se brzo uvede režim TPN rizikuje se nastanak ↓PO4 i intolerancije . 4. 1) apneja. III) ↓ konjugacija u Hp (↓ UDPGts. cerebralna paraliza (horeo-atetoza). ↑ aktivnost Hemoxigenaze). Hbpatije. EP (suptilna) → KS se ispolji posle 1º god. 5)traheoezofagealna fistula. ↓glu.↑ br Er ili skraćen vek Er). kasnije mišići i kosti!). MK. srčane aritmije. etnička pripadnost (orijent).). neuro-psih.e. hidrocefalus. anorexija (infekcije. (Htc ↑65% u venskoj krvi.coli. crohn. ψ. v.kod NN ako ↑ 83. subclavia i subkutani tunel → VCS ili DP. ako >14dana (prolongatus). 4) anorexija. masti i AK se postiže postepeno (5-6 dana). 3) deficit G6PDH. glukoze. nutricija. ψ GITa → hronično povraćanje. 8) malrotacija/ volvulus. holestaza. ICH. pankreatitis. 4)ICC. 6) imunodeficit 2º. politrauma. kasno podvezan pupčanik! KS: 1) ICC. max. Ikterus . fiziološka žutica 2. nedostatak es. 5)E. a potom ↓ do 11-12 dana. 2. Mb Gilbert ( ψ membrane Hp).. nutricija i davanje velikih konc. unosa. NEC). tromboembolije. IN kada se očekuje dugotrajna p. ↑ BRn od oko 30μmol/L 3-4 dana max (max 220μmol/L). 2)sferocitoza. Fiziološka žutica → u 1º nedelji. mlečne formule + TPN). 4. retardacija – umereno. → Tip II hr. 5) hipoproteinemijski edemi.v. Pg: žuto prebojeni mozak → difuzno ili samo BG. piruvat kinaze. 5) ment. 8)opistotonus. 3) znaci extrapiramidnog deficita. hipertireoza. Kernikterus (BR encefalopatija) → KS nastaju od 3-7 dana života → ∆ tonus i TMR. 5. Et: hipertireo. 6)atrezija ezofagusa. 4 dana na istom mestu + max 600-800mOsm/Kg. 10) gastrošiza. ligandin). C) mešane žutice. intestinalne fistule.o. za CVK se koriste VJI. ↓ anabolizam → infekcije.↓ masno tkivo. 3)RDS. urea. 2)ICH. vreme podvezivanja pupka. ↓Zn. IBC. uremija (BI). ileus. policitemija (↑ priliv Br) → hiperviskozni sy. 4) primena VitK. Diferencijalna dg icterusa 1. hirurgija → preoperativna priprema. Pregestimil). ezofagusa. 6) ↓plt. Cr. opekotine. 6. febrilnost – dugotrajna. sinuzitis. 9) hipertermija. 8) edemi. ruptura vena. aritmije. BI. + emulzije masti [Intralipid]! Esencijalne AK [Vaminolact] + nadoknada vode. 4) ↑BR. CRI ( ↑ rad srca). optimalna količina glu. HI. THP: parc. 4. ψ digestije i apsorpcije → IBC.ili AB disbalans. lice . postop. Et: I) ↑ priliv BRn ( hemoliza . GER.. hiperglikemija/ hipoglikemija. 7)rigiditet..5x106/mL). alb). 7) HH. creva). 6) hipertonija. → smrt ili: → Tip I. elektrolita.a u urinu ↑ urobilinogen. KS: 1) ↓ TM (trup. ruptura vene. Gastrostoma se ne primenjuje kod ψ motiliteta želuca i kod KRI. ili BR↑83μmol/L. exangvinotransfuzija (smrznuta plazma. DM).poreklo do Er (hem) 85%. Cd: ↓ alb (kasnije i ostali). 2) letargija. el. povraćanje (ψ GIT. ostalo od katalaza. 6. UDPG dehidrogenaza). udovi. 3. nutrijenata u obliku u kojem se oni ⊥ nalaze u cirkulaciji! 1. majka (pušenje. 150-200kcal /kg. dijareja. B) konjugovana → BR se ne može izlučiti i nagomilava se u krvi . B) parenteralna ishrana → davanje i. 7. ako > 220μmol/L (gravis). Energetske potrebe: glukoza inf. patološki gubici → DM (glukoza). distenzija žučke i holelitijaza. μ-elementi. 4)gašenje reflexa sisanja i Moro-a. Faktori: starost.. anorexia nervosa 7. 3. 3) hipotonija. pneumothorax. (osim ako ↑ hemoliza ili opstrukcija ispod Water-ove papile). hronična EP → 1) hipotonija. . 2) preko CV katetera → mnogo komplikacija → sepsa. . TBC. veliki nutritivni zahtevi → prematuritet (obogaćeno humano mleko + spec. Kod jejunostome treba menjati položaj vrha katetera. ↓Fe.do 37 nedelje gestacije u amnionu više nema BRn ⊥. 5. vakuum). + ψ Neurona! Podela icterusa → A) nekonjugovana – retenciona ( Hc ne konjuguju BR pa se nagomilava u cirkulaciji). Patološka žutica → ako se javi pre 36h od rodjenja (precox). tromboflebitis. CO: sepsa. eliptocitoza. 8. ABO inkopatibilija.lipofilni (emulzije masti i vit) i hidrofilni rastvori (glu + AK ± meda) se daju odvojenim linijama koje se spoje pred ušće u venu. → 5) konvulzije (50%). Proteini 2-3g/d. 9) mekonijalni ileus. I) totalna parenteralna nutricija → nema nikakvog p.3μmol/L. infekcije. Mg. lipidi. ↑ICP. hiperlipidemija. Er ↑6. hemioterapija i radijacioni enterokolitis. → regurgitacija BR. II) dodatna p. 2.davanje preko 1) periferne vene (optimalno).Stoma se aplikuje preko nosa ili preko stome → gastrička (intermitentna ishrana) ili jejunalna (kontinuirana infuzija). ± parenteralno ili semielementarni preparati (Alfare. želuca. razdražljivost. Etiologija globalne malnutricije 1. hepatička koma. kratko crevo. CF. 5) ↓Ca. deficit oligoelemenata. ako BRc ↑ 15% BRu. nefromegalija. ψ intelekta → vrlo diskretno. opekotine. 2)↑TMR. mioglobina. rast. enteropatije (glutenska). način porođaja (forceps. 10) krici. gluten). u urinu nema Ubg. ). citohrom oxidaza. CO: traume (perforacija farinxa. peritonitis. 4) gluvoća. μ-elemenata i vitamina. 7) tromboze. ψ CNS).

hiperBR (s. Ostalo po principu thp sepse. ABO. koža dlanova i tabana je crvena.kasni oblik → febrilnost (remitens). 3.NN rodjeno pre 37 nedelje. deficit α-1AT Th: 1) exangvinotransfuzija (EST) ako ↑ 340μmol/L (Rh. . sy. miokarditis 9. 3) tirozinemija. volvulus. bolesti. anomalije. . ↑prt.Lucey -Driscoll) → kod majke i NN postoji moćni inhibitor UDPGts. 2)nespušteni testisi/ velike usne ne pokrivaju male... icterus konjugovani. 4) e. ± korekcija ABS. 2º icterus gravis → BR↑340μmol/L i eritroblastosis. 11. ψ CNS i ∆ u CSF (↑pr i Ly). ↑p. za manje hiperBR. kao i ugao potkolena i dorzuma stopala. ψCNSa. ± hipotermia (?). rasta) → pod velikim rizikom!. i ove majke stvaraju At na Er fetusa! Po senzibilizaciji (aloimunizacija) najpre nastaju IgM (7-14d) koja ne prolaze placentu. 2) kasni oblik (od 8º). anemija 6.akt. krajevi tibije → Wimbergov znak). hipotireoidizam. hr. KKS. Dubin – Johnson sy 11. 4) enzimska indukcija UDPG-ts (fenobarbiton). Th: amoxicillin + genta ### ceftriaxon (penicillin G) + genta (± hloramfenikol) (± rifampicin). choledochus-a. CRP. isf.početkom (kasno stavljanje na dojku) B) sa kasnim početkom (klasični tip → razvija se 2-3 nedelje a zbog ↑pregnandiola u mleku (↓ aktivnost UDPGts). hemokultura. HSM. kong. 6. HED (hidro-eldisbalansa). 3)toxoplazma. prozirna. + KI. znaci ↑ ICP retko (povraćanje. LA (pobačaji. 6. mladje od 16 i starije od 35. MNS. Meningitis NN (0. petit mal. rubella). 7. meka. fibronektin. hipoplazije LS. sifilis 1. e. konvulzije ( grand mal. (prox. Cd: A + KS + lab (KKS. (prevencija). 2) per cont (defekt nervne cevi). ICH.. Opstrukcija bilijarnih puteva → intrahepatilnih. 2)spirohete. anasarka. slab unos hrane. infekcija ploda! 3) placentarni → placenta praevia.sa odgovarajućom porođajnom masom (koja odgovara gestacijskoj starosti) ili malom PM (zastoj i.rani oblik sepse → RDS . ↓ glu. 5. Neut. prerana dilatacija 5) maternalni → gestoza. Prematurus (6-10% NN) . veliki poplitealni ugao. 3) klinički pregled: A) morfološki znaci → 1)nema rskavice uha. extrahepatičnih. ventrikulitis. strepto. Pg: 1) hematogeno.. 3)Crigler-Najjar (hereditarna hep. Thp [NN] → exsangvinotransfuzija (EST)→ Rh. plt. A) tip I (AR) potpuno nedostaje UDPGts. B) Tip-II (AD) ↓ aktivnost UDPGts i nema KI. nema potkožnog MT. 7. rigiditet. vanbračna trudnoća. infertilitet.septikemija → bakterijemija sa simptomima i znacima infekcije uzrokovane samim uzročnikom ili njegovim toxinom. lipaze → ↓ unos Br u Hp) 2)familijarna tranz. 14 . CSF!!!! → ↑leu. bistar/žut. ↑ fiz. kong. Leu (+ formula). infekcije..procena starosti → 1) prema terminu porodjaja. 2)fruktozemija. Diff: hipoglikemija. (259 dana). Kong. uremija. + febrilnost. Th: Rh-at kod Rh. urinokultura. 6)edemi stopala. titar IgG. → sklere su bele!. Rottor sy 12.Fetusi u narednoj trudnoći su izloženi IgG majke koji razaraju Er fetusa → hemolizna bolest! Kod fetusa nastaje anemija kompenzovana ↑ eritropoezom (erythroblastosis foetalis) i u jetri → hepatomegalija → ascites (↓alb i edemi←ψ portna cirkulacija) → anasarka 1º anemia gravis (50% NN) → ↓Hb (↓90g/L). tkivo dojke odsutno. Likvor sterilan za oko 48-72h. mrtvorodjenost).coli.krv in utero i plazmafereza majčine krvi (uklanja IgG). raniji prematuritet. ψ svesti → letargija/ iritabilnost. placente 4) uterini → anomalije.(dd). 3) albumini (ako hipoalbuminemia) 1g/kg. 2) fetalni uzroci → eritroblastoza. crvena do ružičasta. petom hvata uho.SIRS (systemic inflamatory response sy) . šaka i nad tibiom. zaostaje glava. multipla tudnoća. cista d. droga. Hepatitis (retko daju žuticu). 4)nema brazdi na tabanu. ili zbog ↑ lipoprt. horioretinitis. asfixija. ± transfuzije (plazma. suptilne).. SVPT. 10. pušenje. TBC).. Et:1) idiopatski (50%) → SE loši uslovi. adrenalna hipoplazija. 1. kratak razmak između trudnoća) alkoholizam. likvor. 10. smrtnost 10-20%! Co: apsces mozga. . glutation S-ts.5:1000 NN). LAP 3. stafilo. hipertonus. lakat prelazi sternum. ↓ akt. KS: 1) rani oblik (pre 7º dana). 5) Hemolizna bolest NN . Oči: uveitis. abruptio. 2) akušerska procena US femura. B) Neur. diaphysitis i methaphysitis dugih kosti. znaci → hipotonija. 7) žl.krv kod hemolizne bolesti). bio).. i med. Th: imipenem # cefotaxim + AG [genta] # FH [cipro] 14 dana za G+ i 21 dan za G. 8. papila stagnans). Rh. multipla trudnoća. Coombsov test. raš 5. NN mrtav ili ubrzo umre! Cd: A + Rh faktori deteta i majke. rinitis sangvino-purulentan 2.. HSM 4.trudnice nakon pobačaja. 8. Nasledni ψ metabolizma: 1) galaktozemija. 2) fototerapija ( posle EST). 5)koža je tanka. 12. Sepsa NN . fbg. 9. Et: 1) septikemija (strepto βB. Cd: hemokultura. Zapaljenja (konjugovane žutice) → 1) virusi (CMV. 2. vit. 4. hromozomopatije. disfunkcija). rana pri uzimanju fetalne krvi). FBt.feto-maternalna aloimunizacija na Ag Rh.u. Er). 4) EEG najbolje pokazuje starost.. 3)male areole ili ih nema. NF syn. Rh faktor određuje D-Ag. napeta fontanela. gastrični aspirat. Rh+ su osobe koje imaju DD ili Dd alele (homozigoti/ heterozigoti).coli). bez lanugo dlaka.Rh aloimunizacija se događa u 2º trudnoći najčešće! Do senzibilizacije može doći pri kraju trudnoće ili na samom porođaju kada Er NN su u kontaktu sa krvlju majke! . icterus. a u 2º imunskom odgovru nastaju IgG koji prolaze placentu! . 3º najteži oblik hemolitičke anemije → HSM.(znak ešarpe).

sklonost rahitisu ( malo Ca i Vit A). encefalitis. sy. O2). Enzimi metabolizma su neaktivni. ABSψ. Wilson – Mikity sy. azotemija. 5mg (↓3g). nerazvijeni IS.v. Geni za FK. sklonost dehidraciji (velika S kože).RS → teškoće sa disanjem. porodjajne traume (→paraliza. do 4 god. muskulatura nerazvijena! 2. mala količina liposolubilnih vit (Vit E !!) → hemolizna anemija. 4) česte febrilnosti. RI. metabolički ψ. ↓glu 7. psiho-motorni deficit. infekcije CNS. roseola infantum (HHV-6). ishrana → glu 5%. rezerve μ-elemenata. ili → b) otvaramo v. ventilacija. 4º pijelon i ureter prošireni. motorni deficit ( plegije. Et: 1º . B6 100mg i. Ako nema prekida za 20 min: 3) diazepam 50mg u 250ml NaCl → 1mg/kg/h.exposure → spoljnji pregled npr. Reflex sisanja je slab/ nerazvijen do 32ned. glu. th: xantini teofilin). ponavljane FK u istoj febrilnosti 6. Uzroci mortaliteta → RDS.recidivi: kod oko 40% u roku od 6mdo 2 god. → ist pneumonia NN (PM) sa gestacijom ↓ 32 ned. Vit K (1mg). ↓Na. UTI! ** po otvaranju v. hipoglikemija. oporavak je brz i potpun. bio. ređe kod  inf (šigeloza)/ ugt.CSF da se isključi afekcija CNSa. sklonost apneji (ne diše više od 20s. traume. Profilaxa: kod atipičnih napada. Ca (100-150mg/Kg). kratke 2.r. P. ESR. malformacije CNSa. tahipneja. 5) FK kod rodjaka. Fe (26mg/Kg). 8. encefalopatije. VED. 11g CH/100ml mleka. ako povraća ili distenzija abd → obustaviti. KS: hr.5). sklonost infekcijama! 5. Toddova paraliza 5.r. progresivne. posledica primene ↑ [O2]. regredira do kraja 1ºg Febrilne konvulzije .v. +  inf.r. EEG ±. sinkope. urin. neuro-ψ. života! B) kontinuirana → fenobarbiton 3-5mg/kg/d do 3ºgod. Protokol za status epilepticus I) ABC (D – disability → glukoza/ GCS/ pupile. bolji su TG sa MK srednjih nez. folati. sepsa. pogotovu ako NN ↓ 32ned i ↓ 1500g! Nega i ishrana → inkubator (T. ili clonazepam i.epi ostaje kod 2-4%. GRT. anomalije VU spoja – prekratak je intravezikalni deo pa nema dovljne konstrikcije. vit Bcom. Faktori: 1) atipična 1ºFK. Ako nema prekida → c) paraldehid 0.4mg/kg p. Et: AD/ poligensko nasleđivanje. kad febrilnost ↑38. vakcinacije. Minerali → Na.. 2) intravezikalna opstrukcija. Obično izolovan ψ. masti 9g/kg/d. KVS: nestabilna TA (hipotenzija). D (400-1000). Th: diazepam 5mg (↓3g) ili 10mg (↑3g). Voda → 60ml/Kg → 150ml/Kg nakon 1º meseca! Vit C. Cd: A + KS + KKS. i el. 2-4% sve dece. Rx: trakasta zasenečnja u srednjim PP. A (500ij). duže od 15 min. DAP češće nego kod terminca! 8. + antipiretici + AB. Pg: dugotrajno praženjenje grupa Nr dovodi do ishemije. rizici : 1) raniji psihomotorni ψ razvoja. pl. ψ čula). ↓alb i ↓prt. 11. 3) pojava afebrilnih konvulzija kod familije! . nerazvijen centar. Status epilepticus . 3. neuro-razvojni ψ.disfunkcija VU spoja. ako nema reflex → NG sonda! Ako nema mleka → adaptirana formula za PM Potrebe: prt 2-4g/Kg/d. 2º ulazi u pijelon.5. ali može biti udružen sa 2x ureterom ili ektopijom uretera. 5º deformisan. 10% Ca-glukonat. retrolentalna fibroplazija (retinopatija prematuriteta). 6/6. E. 3 i više FK u različitim febrilnim stanjima. ↓Ca.539.su male! 3. vlaga. žutica. 15 . >20min.v. Et: febrilnost.. sklonost hipotermiji! → apneja.. 2. E. javljaju se u 1º godini i ponovo posle 5º god..napad traje duže od 30 min. generalizovanog tipa (TK. Ako nema prekida za 10 min: III) „uspostavljen“ status (30-60min)→ 1) fenitoin 20mg/kg i. K. extrapiramidni sy.kong. 4. Pg: postoji 5º refluxa (Mikciona ureterocistografija): 1º kontrast ulazi u ureter. epi. izvijugan i dilatiran ureter i pijelon. intoxikacije. Zbog nedostatka Fe → sideropenijska anemija! Th: vit E + Fe + folati!. ventilaciju ako potrebno u slučaju prethodne resp. najčešće između 18-24 meseca. glikogena. pat. A) intermitentna: diazepam p. 3. tran. . ili serija napada između kojih pt ne dolazi k svesti. epi u familiji. (kod dugih napada. thp statusa). ako ne prestaje → 2) fenobarbiton 15mg/kg i. # Navalproat 30-40mg/kg/d podeljeno 12/12. meningokokni raš) II) Rani status (do 30min) → a) ako nema venske linije → diazepam 0. KS: u sklopu naglog ↑ tºC (38. 6. depresije). IV) „nekontrolisan“ status → Anestezija!!! tiopenton (propofol. hipoxija. nekroze. atoničke). A) atipične FK: 1. B) tipične FK 1.od 3º meseca do 5 godine. lanaca. hipoxije. cerebellarni sy. 2) pre 13 meseca.1mg/kg (max 8mg). 10mg (↑3g). BHM (nema surfaktanta. 3º pijelon proširen.5mg/kg p. 3) urinarna infekcija. nakupine tox. ↓glu. linije daju se → glu 25%. 2) atipične konvulzije. Macidoza. hemigeneralizovane ili fokalne cv. (prethodno obezbediti meh.1) neurogena bešika. dugotrajnija i češća i veća šansa za KI! 10. encefalopatije – neonatalna HIE. od napada. DA otvoren duže. ⊥ u toku mokrenja kontrakcija muskulature bešike komprimuje intrvezikalni deo uretera sprečavajući vraćanje. midazolam) + meh. ∆ ponašanja. VED. metabolita i sel.. ako CPAP → bronho-pulmonalna displazija!). retardacija. dekortikaciona rigidnost). 4. 2º . Sekvele: smrt 6%. Mg. hemoragija. pareze. i masom ↓ 1300g. bolus. 3) pojava epi kod rodjaka. Diff dg: meningitis. 9. 7. liniju **→ lorazepam 0. AST/ALT. Reye. nezrelost bubrega ( mala GRF). .generalizovani ili parcijalni SE (sa konvulziajam ili bez).pri ↑ TºC i infekcijama koje 1º ne zahvataju CNS! . nekrotizirajući enterokolitis (NEC). toničke. ψABS → ↓pH. ako nema poboljšanja ponavlja se za 10min.. 12/12. VUR – veziko-uretralni reflux . mleko majke.v. apsces mozga. ICH. 1. pneumothorax.

nogu).. ± klonički pokreti mišića vrata. EEG: šiljak – talas komplexi 3Hz. bez konvulzija. 6) vaskularne anomalije.epileptičarski napadi → paroxizmalna.klonička faza ( kontrakcije i relaxacije mišića) . oko 6Hz. 1/ 4000. Cd: MUCG da se uradi 4-6 nedelja posle izlečene inf. ext.. mumlanje. 5) hidrocefalus. EEG: fokalno šiljak-talas komplexi! II) komplexni parcijalni napadi → temporalni kortex (skleroza. umokravanje. 3) hodanje. encefalitisi. → . A) Sy West: Trijas: I) infantilni spazmi – 1) flexioni ( flexija vrata..KS: 1) urinarna infekcija → hr. hirurgija). Napad može trajati satima/ danima . III) mioclonus → kraktoktrajni brzi trzajući pokreti. prekid disanja). pipkanje. u adoles. 3) porođajne traume hipoxično-ishemijska EP. bol. ↑Na. Pijelon deformisan. ψ (hipoglikemija. ↓Ca. upozadini potpuno irreg. 6) hiperventilacija. VUR 5º se leči hirurški.centro-temporalna (benigna dečja) → 2-14 god. . b) u senzornom → senzorni ispadi ( toplota. 5)± anemija.EEG: šiljak komplexi 10-16Hz. čitanje. ili oko menzesa. 3) evocirani potencijali (slušni. 4) kršenje ruku. Posle 15 god.HAS posle 20 god. ↓glu. ruku).prodrom: ∆ raspoloženja. ψ čula vida. → HAS i HBI!! . Ožiljak je deo sa stanjenim parenhimom. 6) TA. -Kod dece najčešće postoji samo aura i vrlo kratka i slaba klonička/ tonička/ atonička faza sa blagim ψ svesti. tu. trupa. Ako je žarište u lob. ψ razvoja. Th: Cst. onda se leče kao parcijani! i nema aure! II) Petit mal . aktivnost.bolest je progresivna i ništa je ne može sprečiti! Cd: MUCG i IVP → smanjen oboleli bubreg.mozga (paroxizmalna → iznenadna sa tendecijom ponavljanja). Et: pre/peri/postnatalni ψ → infeckije. ICH 4) Tu. 2º asimptomatska (thp AB.napadi se javljaju po uspavljivanju ili buđenju najčešće. nitrofurantoin. nalidinska kis. Ako urin sterilan može i pre! Hr. crvenilo. 2) mrljanje. kolike.ako su 2º generalizovani. ↓Ca. Gubi se svest na 15s. 2) mešoviti ( flexija trupa i nogu. 10) postnatalna trauma.u adolescenciji sa pikom u 14-15 god i početkom u 8º: postoje i pridruženi mioklonus i tip. II) psiho-motorna retardacija – već na startu. 2) san – uspavljivanje i buđenje. umor. teranje bicikla. hipertrofija očuvanih delova. 7) neuro-degenerativni sy. uvijen. ... Kod adolescenata mogu biti udruženi sa grand mal. javlja se kod dece ↓ 5 god. front → uspravljanje. Et: 1) genetski determinisana. pospanost → aura (vrtoglavica. 3) ± tºC. ψ metabolizma. po prestanku pt nastavlja započetu radnju. ukus) dejavu. meningitisi. 5) scintigrafije. apscesi. Teško se dg. zakopčavanje/ otkopčavanje. može da se širi (Jackson – ako zahvati pola tela). Pg: kod VUR-a težeg stepena postoji i intrarenalni reflux → vraća se deo urina u parenhim! KS: 1º faza: urinarna infekcija → ožiljci parenhima. do 15 god. Lennox – Gastaut ( 2-6god). pijelonefritis ( refluxna nefropatija).posledica je VUR. ostali lekovima. Podela prema KS: A) parcijalni napadi: I) simplex → bez gubitka svesti: a) u moto-cortexu → lok. Prognoza odlična. i teška je.HBI (10% dg IRRa) → u dečjem dobu! oko 21 god → TBI. a kod mlađe noću i dugo traju. 7) TV i TM. Th: VURa: 1) zaustavljanje infekcije! 2) prevencija infekcije!→ bactrim. Epilepsije (5-10:1000) . B) generalizovani napadi: potpun gubitak svesti I) Grand mal :toničko – klonički napad. jamais-vu. epigastrični bol). Diff: abd. 8) neuro-kutani sy. pubertet (ψ hormona)..obično prethodi 1) nejasna febrilnost. (najčešće simplex). Explozivnost i lepljivost (drži se 1 teme ili osobe). neurokutani sy.30s → ugrizi jezija. smeh. burno reaguje. 2) sediment. laka ment. 9) FK.. . Više puta na dan ( stotine). palpitacije) → lokus u LS. znojenje. a Iº i IIº se spontano povlače u 80%. . retko se javlja TK napad do 3 godine. FSGN..) c) autonomni ispadi (epigastrični bol.. 16 . traume. trepće. umokravanje. vizuelni → TV). .1º generalizovana epi. Spazmi se javljaju u serijama! (u 1 seriji i do 100 napada). 2) nelagodnost u trbuhu. razgledanje okolo. Pogled odsutan. mikrocefalus). 3)extenzioni tip – extenzija celog tela. excesivna sinhrona depolarizacija grupe neurona ili svih Nr. . KS: krik a potom plač. nesrazmerno situaciji). hladnoća. pena. 7)↓pO2. III) parcijalni sa 2º generalizacijom. . Provocirajući faktori: 1) deprivacija spavanja. absans → trijas sy! Terapija se sprovodi od 10.Tonička faza 20s (cijanoza.pt ψ svesti + automatizmi : 1) micanje usana (pući usne). Postiktalno može postojati Toddova paraliza . U oko 50% dece posle prestanka IS → gen. epi! III)hipsaritmija (EEG) → 1-7Hz visokovoltirani šiljci-talasi. . ↑tºC. 3º sekvele: HAS i HBI. ali ne utiče na psiho-moto retardinha.4) stres 5)menzes. B) sy. ↑Na). (pareze. → postiktalna depresija (konfuzija. trajanje oko 2s. Prestaju oko 5 god. plegije. IV) padavice – atonički napadi V) infantilni spazmi – od 3-12m (pik 57m). retardacija ostaje kod dece sa kriptogenim IS. 3) urinokulture. ptoza. naslednog je karaktera. 2) met. 4) ± nelagodnost pri mokrenju. . sve ređi. Kod dece ↑ 5g javlja se ujutru (kratki -2 min).. pijelonefritis (renalni ožiljak). Ur. kao sekvela. pospanost → san). Neinficirani VUR ne dovodi do ožiljavanja. .. ± maligna HAS → ubrzava HBI. trzaji. malformacije) → psihomotorne manifestcije → halucinacije (miris. alkohol. 4) Cr. kašalj.

Kod sumnje na met. 2. hidrocefalus. 4) cst u tabletama → (metil)prednizolon 40-60mg/d. Parcijalne epi → carbamazepin. 6. hiperinflacija. ili pogoršanje napada! Thp. dg → 1) sinkope. tahipneja 3. 16) vertigo. TBC. 5) intolerancija na AAS ( nema hiperinflacije). PEF=80%. 3-10dana. hladan vazduh. 4) kašalj. PG. 13) horeo-atetoza familijarna. na bronhodilatatore reaguje efikasno. klima. noću česta.5Hz. 6) cijanoza. 1) inh. noću ređe od 2x m. ψ fiz. biopsija kože i nerava. napor. psihomotorni razvoj. 15) tortikolis. I) EPI: 1) tonički (± konički) ili 2)atipični absans (5-30s) → gubitak svesti nije potpun. 3) faktori egzacerbacije → alergeni. IIIº umerena trajna astma: svakodnevno. terbutalin). fenoterol. Nagli prekid → status epsilesikus. Et: RSV. i PEF> 80% predviđenog): Prekid napada: 1) inh β2 agonisti: salbutamol. (u zimu). suv kašalj 5. rino). CSF (sumnja na meningo-encefalit. Bronhiolitis .kod starije dece → konstrikcija bronhija (jak weezing) nagla simptomatologija. ↑ vaskularna šara. ciste. > 2x m.. težak oblik. kod starije dece blaga KS. i njihovom hiperreaktivnošću.. 12) esencijalni tremor. PEF < 60%. ICH. 6) afektivni spazmi. Prethodi encefalopatija sa epi ± psiho-moto retardacija. opstrukcijom Q vazduha kroz RP. hiperinfalcija → spuštena jetra. Može ostaviti sekvele . potencijacija ND. 4) aminofilin (teofilin + EDTA) sporo i. PP. budezonid. 5) ± epinefrin 0. chlamidia. intrauterinu inf. 7) tahikardija >140/min. 2) astma (raniji napadi.. Na valproat.. 4. II) nealergijska astma → kod dece jako teška. T/K grand mal → Na-valproat/ carbamazepin # lamotrigin Absans → Na – valproat. aktivnost. rinitis). infl.5. postoje motofenomeni. 9) eneuresis. nazeb 2. I) alergijska astma: a) pre 3º godine – perzistentna. pertussis Th: hirurška → Tu.odojčad do 6 meseci. Et:  (RSV. 10) somnambulizam. μ-cefalija. sposobnosti. hiperventilacija. prominentan sternum. 20min. TPN. 1/3 dece kasnije dobije astmu! Pg: hipersekrecija. Ribavirin kao aerosol 1218h 3-7dana. spec.. 17 . tipova (Lennox gastaut. lekovi. se održava 4-5godina. cijanoza → RI kod 1-2% Cd: A + KS + Rx → emfizem (↓ kupole df. ineteriktalno! III) rezistetni na thp! . II) EEG → šiljak-talas complx 2-2. 1. edem. aditivi. ↑IgE). zileuton. Diff. oftalmološki pregled. hiperreaktivnost sluznice bronha . hrana. acidoza (Kusmal). rino. ili 3) atonički napadi (česte povrede glave) nema ψ svesti 4) mioklonus . 14) distonija (fenotiazin). 250mg. Th: oxigenoterapija (inkubator). 4) met. 7) hiperventilacija. → bronhokonstrikcija i oslobađanje TNFα. #lamotrigin # ethosuximide Myoclonus → valproat # lamotrigin. Astma – hr. ako ne pomaže → 2) antiholinergik: ipratropium bromid 0. 8) narkolepsija. cst 800-2000μg/d 2) salmeterol. max 8/8-6/6. 1) Inh. atelektaza). 3) pneumonia (Chlamidia trachomatis) → kašalj. IIº blaga trajna astma: > 1x ned. ψ fiz. glukokortikoidi 800-2000μg/d 2) β2 agonisti dugog dejstva (salmeterol) 3) teofilin retard IVº teška trajna astma: stalni simptomi. ako ne pomaže 3) prednizon/ metilprednizolon max 2-3 ned. Th: eskalator sistem Iº . . 7. hipotenzija. sistemski β2Ag (terbutalin). Cd: A + KS ( pigmentacija kože.05mg). EEG (kod sumnje)! Može da potvrdi dg! MRI. 2) orto. infiltracija zida bronhiola i peribronhialno. 2) faktori sredine – alergeni. uz smanjenje doze postepeno.kod mlađe dece → napad počinje postepeno (edem i hipersekrecija). aerozagađenje. LT.02mg/d (odličan u kombinaciji sa fenoterolom 0. a kod 25-40% pt može da se posle nekoliko godina napadi ponove → počinje se thp ponovo! Thp se prekida postepeno 2-6meseci. b) posle 3º godine → ∆ tok. adeno.(vakcina protiv pertussisa).oko 5 dana! Kasnije zadebljava bronh. bolest RP sa rev.zapaljenje bronhiola. INFγ i aktivacija Th2→ leukocitnoendotelna kaskada → 2) kasna astmatična reakcija (26h posle pokretanja procesa) i traje 8-12h: nakupljanje  zapaljenja (B-ly → IgE + Th2 → Eoz) → kontrakcija gl.).v. grand mal u zoru) → više od 5 god. loše opšte stanje. stres. ređe od 1 ned. aktivnost. pušenje. 5)uvlačenje mekih tkiva. 1. +LA/PA – atopija. Terapija je duga kod rez. IL-4. topiramat. PEF od 60-80%. zafirlukast. irreg... 4) HAS encefalopatija. Politerapiju izbeći po mogućstvu → kululativno dejstvo ↓ Inetelkt. 2) tahipneja.ψ). 3D 6) O2 – da se dostigne saturacija od 90%. vigabatrin. Diff: 1) bronhopneumonia (RSV) → ↑↑tºC.jedan od najtežih oblika epi. kod većine prođe do puberteta. nedocromil. 3. Ako se planira prekid thp obavezno se radi EEG ( ako izmenjen → verovatan recidiv). Prevencija → 1)Beclometazon.. mioklonička epi (juvenilna). Lek se na isti način ukida ako ne deluje i istovremeno se daje novi.5mg ????. Pg: 1) rana astmatična reakcija (60min). influenza. flutikazon 200-500μg/d 2) Na-chromoglicat. GER. mišića bronha. kod odraslih → kijavica.povremena astma.. Na bronhodilatatore reaguje nepotpuno! . 5) infantilna onanija. wz je slab. Et: 1) genetska predispozicija ( atopija → eczema.3-0. ali psiho-moto ψ↑. q20min. 3) migrena. Postepeno se ↑ doza do prestanka pojave napada ili pojave ND. mukusni čepovi. CVψ. 5. alergen/→ His.ψ. met.kasnije se epi napadi ↓. noću > 1 x ned. clonazepam Sy West → Cst. . parainfluenza. hiperkapnija (↑pCO2). wheezing 4. lamotrigin. Th: profilaktička kontinuirana! Monoterapija je efikasna najčešće.. lakši oblik. Kontrolisati nivo leka u serumu1 Ako je thp posle 4-5god prekinuta. valproat ## gabapentin.. fiz. infekcije-.> 50/min 3) dispneja. opstrukcija perifernih RP . ugrizi jezika.. β2 ag u tabletama (terbutalin) 3) teofilin retard. Bronhitis ak. hromozomopatiju → KKS. 11) pavor. → bronhiektazije od puberteta! KS: 1) weezing..

u bubrezima se H+ odstrani u prox. 4) TIB. 8. a razlika od bronhitisa. sinuzitis. 20g u 100ml sorbitola 20%. 20min. Iº ako su kiseline nevolatilne (neorganske) zjap se ne menja: 1)GIT gubici HCO3. pneumokok. posle influenza A. CO: empijem pleure. SV/V arritmije. Lobarna pneumonia → amoxicilin # claritro # moxifloxacin # doxy. ↑FR. faringitis. KS: coryza. adr. kašalj 2. influenza. tubulu pomću HPO4 ili NH3 (u acidozi se može ↑8x). rubela. + pleuritis Moraxella → pneumonija. acidoza). . edemi šaka i stopala (dorzumi). ne uz digitalis. Met. niska kosmatost 6. Et: 1) GIT → povraćanje. Min 14 dana AB za sve slučaje!!! Pneumonitis – nema konsolidacije.5mg i. Th: NE AB! NE antitusici! ako traje kraće od 14d. suv 3-4 dana. MGP* 7. anorexija. 1 lobusa. alkaloza. hiperplazija. 3) do 5 godine → Adeno. 4) Addison.j. intrahospitalno.. moraxella. Tarner. Et: . acidoza ( ne kod laktatne ili ketoacidoze!!). 5min. diff: appendicitis!! * 8. ginekomastija 3. 3) ingestija NH4Cl. Chlamidia pneumoniae → promuklost i dr. tub. Th: 1º KCl 7. nizak rast 2. sterilitet u zrelom dobu. 4) ↑5 god. Cd: A + KS + Rx (bronhopneuonija: perihilarno i ka bazama mrljasta zasenčenja – Dmitar-Rumpertov prostor. zaravnjen P. 2-4h. 3. Stafilo/ hemofilus 80%). otitis. chlamidia. 4. #claritro # doxi. javlja se kod BI. ↑↑TºC. 7. penicilin G.5-6mmol/l NN. ravan T!! 4. acidoza (↓HCO3 i ↓pCO2) ↑ ↓K. ↓ R. pt NN → penicilin + AG ( strepto). bol u abdomenu. acidoza. 2) UT → ren. retko.5-5 deca). Kušing. ↓ unos. nema puberteta → 1º amenoreja. ali češće nalaz oskudan ili pak ⊥!!!!!. 7) ## salbutamol → 0. ψ KVS i ECG → visok T. zahvata min. proliv. 3. 1. mrljasta-trakasta dif. 3)digitalis – intoxikacija. hipogonadizam. Aus: bronhijalno disanje. pleuralne efuzije. ili u dist. acidoze → pomoću anj. 8) dijaliza. met.o. ♂ 1/1000 1. 20-40mmol/L. 6) transplantiran bubreg. apsces. poliurija (ako dugo traje → HBI). ↑↑eoz. 5) lekovi (spiron/ amilo). ADH i aldosteron → sekrecija K. 2. adeno. sekrecija iz nosa. . visoko nepce 8. ψ denticija 9.↑[H+] → respiratorni centar → hiperpneja. otitis.konsolidacija parenhima. kong. 15min ili 10mg u 4ml NS inhalirati 10min. apatija 2. Postepeno. b) bronhopneumonija → csl više lobulusa (bronha i okolnih alveola). ( ↓K). pterigium colli. 7)imunokomprom. 5. USM → CoA! 15%. 1. pneumonia → mijalgije. zasenčenja srednja i donja polja. febrilnost.45% sos.v. laringotracheitis. mamile široko razmaknute. 5. 3) na Rx više lobusa zahvaćeno. koji se gubi. fistule.o. 5) ± NaHCO3 → 8. Th: 1º ↓ unos K (↓2g/d). parainfluenza. 2-4mmol/Kg/d. ređe strepto. 2) renalni gubici HCO3. RI. conjunctivitis. čak ne ni kod dijareja. Et: 1) NN → streptokok βB 2) odojče → RSV. bronhitis. kod imunokompromitovanih osoba! Pseudomonas → kod ψIS i kod CF! Chlamidia trachomatis → odojčad do 4 meseca. 5. parestezije i ↓ TMR → mlohava paraliza 3. prehlada i opšte loše stanje 4. RDS . 2º furosemid ± 3) Na-polystyren sulfonat s. potom slab sekret. → influenza. visok rast. pneumokok.Ullrich (♀). ↑5 god → amoxicilin # eritromicin.s 50ml. Sy.  iste kao kod odojčeta. 2-3min. 5. 2) ne reaguju na AB. Hiperkalijemija Et: 1) acidoza (nevolatilne kiseline. penicilin G. zjapa (10-15mmol/L). + ECG.s. tub. izostaju 2º polne odlike. u doba puberteta 2. atipične pneumonije → claritro # doxy # cipro. već IST zapaljenje. Bartter-ov sy. SLE.v. IQ↓. 18 . Ako ne prolazi → claritro + cefotaxim # cipro + rifa Nozokomijalna pneumonija → imipenem # cefotaxim + genta # cipro. OD → Cefalosporini II/III po/pe. lobulus. pubertet kasni. sukcije.v. ileus. 5) ren. DMketoacidoza. ako ne uspe → cefalo II/III + claritromicin.. met.v. tubulu pomoću HCO3 pufera. i. pukoti. oskudan nalaz na plućima. 2) DM-I. ) + hemokultura (+ Strepto 20%. amoxi do 5god → amoxicilin # eritromicin. Sy. Et: Diff. endokrini poremećaji. 1/5000 45. 6. KI pukoti. Klinfelter 47. pooštreno. insulin → K→. 3. ↑ H+ Pg: ↑K samo kod neorganskih met. 1. deca do 2ºgod. Bradi → VT → VF → Assistolia. Th: odojčad i mala deca u bolnicu! Ostali ako: 1) RDS. epidemije na 4 god. 2º ako teška ↓K → KCl + NS (NaCl) # glu 1L inf.XXY. 5) ostalo: morbili. 4) empijem. 1. 4.Xø 1. mikoplazma → 5-15god. kašalj – stakato u paroxizmima. febrilnost (visoka kod pneumokoka*). posle AB → amoxicillin # cefadroxil/ cefotaxim. parainfluenza. 6) povraćanje. 10. često je nema! Hipokalijemija (⊥ 3. a) lobarna pneumonija → csl. proširen QRS. slabost 2. moraxella. 5) apsces. Pg: alkaloza pomaže pomak K u . tetanija → mlitava paraliza 3. 6) Ca-glukonat 10% 10ml i. mikoplazma.kašalj → uporan. 7. hemofilus B. ječanje* 6. ↑PR. 7) BI! (oligurija). ↑FR (tahipneja) 3. u 50ml rastvora i. Pneumonia . ili 4. šok ± ** Stafilo → retko. varicella (gigantocell pneumonije). mišićna slabost → grčevi. Hemofilus B → do 3 godine! Postepen početak. 4/4-6/6 4) glukoza 50% + insulin → 10 i. Kod atipičnih (IST) → mlečno staklo.4% s. 9. ↓pCO2. bactrim. ECG → U talas.

± edemi (perif. nefrogeni. ataxia 5. 5)diureza.2. dijareje). Cd: 1) TM pre i tokom rehidracije. H2O →. acidoza organska → zjap↑ > 20mmol/L. retencija. ± glu 5% (2:1). Thp: nadoknada 8. hiperOsmolarna ishrana. DM – fenformin).v. 3) oligurija. a* ↑HR (a*)i ↓ TA-orto. laktata. 3) ausk. ↑ HCO3 → ulcus. ICC. → sporo se vraća boja kože. konfuzija.acidoza (tip IV →↓ stvaranje NH3. ↑ znojenje. 3) ↓K → ringer (NaCl. 5)ψ žeđi. b) srednja dehidracija → OD gubi 5-10%TM (100ml/Kg). dezorjetnacija 6. ascit. opekotine. 2) acetazolamid (↓ resorpciju HCO3). sredine. 1. povraćanje. za teže acidoze 19 . grčevi → konvulzije → koma. BI. davati do pH 7. akrosi hladni. ± žeđ. a* ↓ turgor (zasićenost KS kože tečnošću) pod klavikulom. 10-20mmol/h. 5) drenaže. gastroenteritisi. ψ bubrega.v. peritonitis. izotone. 1. 2) nefropatije. Et 1)↑ gubitak H2O (znojenje. slabost (ako hr). ± Ringer (odnos 1:1). 4) met. c) teška dehidracija → OD > 10%TM (150ml/Kg i više). obložen. iritabilnost. kada se dodje do 7. edem mozga 2.9% tab/ inf 1-2L . žeđ. 4) sukcije. ψ srčanog rada (depresija). ↑T tela. spastičnost 6. 2º faza (6-8h) → NaCl + 5%-10% glukoza 50-100ml/kg u odnosu 1:(2)3. konfuzija 7.4xTMx(BE). acidoza → NaHCO3 8. dermatitis exfoliativa. 4. ravan. pospanost. a) lakša dehidracija → OD gubi 3-5% (30-50ml/Kg). A) izoosmotska dehidracija: . ↓TA i aritmije. oligurija. ↑ADH 1. 2) Tip B . 3) dispneja – polipneja. 5) masivna rambdomioliza. u hr. a dete oko 30ml/Kg. dijareje. (razlika Na(s) i Na⊥)*0. Et: 1) hipovolemijska: dijareja. ↑ unos vode). 2. Hiperaldosteronizam. ∆ opšte stanje. ↑Na. povraćanje. NaHCO3. D) serozne duplje/ tkiva → peritonitis. DM 3) GIT: dijareja. I. Hipokalcemija. 2) ψ CNS. TBI.45%20-40mmol/L. B) UT: 1) omsotska diureza.aritmije). ileus. adrenalna isf. posturalna hipotenzija (↓V). BI. nadlakt. dete oko 60-70ml/Kg. tip II ↑ gubljenje HCO3).5g/kg. 3. B) hipoosmotska dehidracija (↓Na). (kod hipotrofične dece ili odojčadi. 3) diuretici. 4. HI. ako veoma sporo → šok! ↓ elasticitet ( gubitak ↑10%) – nabor nad abdomenom.[HCO3]p). usne ispucale. opekotine. ritam u 3T. etilenglikola. 4) ↓TA. konfuzija) 2. abdomen. ↑Na. ½ na 34h. 2) opstrukcije. ψ sekrecije ADH. muka (encefalopatia). ↑urea. CO trovanje. plućni).4% NaHCO3 = 0.6 *TM. delirijum. gubitka Na – BI. 4) stanje svesti. ↓Ca. brzina nadoknade: 100ml/kg 8h.šok. 2) laktatna. 1) NaCl i. IIº ako je met. zbog edema pluća. teška anemija. ili NaCl + glu (1:1). prt (∆ECG . ↓Cl Et: povraćanje (pilorostenoza). CF. nije ∆ opšte stanje. epidermolysis bullosa. acidoze! CNS: depresija. Oprez → alkaloza → edem mozga. 2. 3) spironolakton kod 1º aldosteronizma 25100mg 8/8. grčevi mišića. C) koža i pluća → 1) ↑t tela ili sredine. ↑t. 5) DI – centralni. koma. hemoragije.2 porveriti K i dati KCl p. prema formuli: 0. 4. Th: Obavezno odrediti Cl u urinu (↓ 10mmol/L)→ 1) NaCl 0. a* suva bukalna sluznica i jezik. Tipovi: 1) izotona dehidracija ( povraćanje. a* disfonija → afonija. 1)ketoacidoza. sa svim manifestacijama. parestezije. 4) ingestija salicilata. GIT ili nakupljanje vode → hiperglikemija. 5) opekotine. 3) ak. Nef. ψ svesti (letargija. Pg: → hipovolemija. Dehidratacija Et: A) GIT: 1) pilorostenoza. uznemirenost 4. ( 3-4ml KCl u 1L NS → 40mmol/L KCl).6*10*TM. 6) ketoacidoza tokom terapije. → pareze i paralize mišića → DE.45% 1-4mmol/Kg. CaCl2).ψ metabolizma u jetri/ bubrezima (BI. 3) hipotona dehidracija (kod thp.ako teška: 1º urgentno! NaCl → 20ml/Kg 20-30min (kod vidljive met. 4) prelazak H2O → .r. gastrička sukcija. ↑K → kod met. ascites (HI). HI. žeđ i otežan govor. urin: spec. alkaloza: (↑HCO3 i ↑pCO2). dete gubi oko 100120ml/Kg. tetanija (↓Ca . Met. nevol. 2) preko bubrega → diuretici. ↑FR. težina 1040. Hipernatremija (Na ↑ 148mmol/L). hiperOsmol. vrtoglavica 7. 4) CF ( gubitak Na!). 2) normalan V→ ↑ unos vode (hipotireoidizam). poliurija (↓K). slabost mišića. krvarenje. Kussmaul-ovo disanje → duboko → resp. ↓K (H ga vuče). ABI. Pg: ↑Osmol → CNS →H2O. umor. hipoventilacija.sy. 3. → hipovolemijski šok! (V↓ >30%) ↓K. drhtavica 3. uvučene fontanele.4*TM([HCO3] ⊥ . aritmije. 3) hipervolemijska → ICC. 5)ψ ABS. slabost. Th: korekcija hipovolemije. alkaloza.n. krvarenja). 4) addison. → hipokalemija!! nadoknada K! Kod hr. metanola. 3. i bulbusi. 5. ICC. acidoze → Shohl-ov rastvor (Na-citrat i NaOH).↑neuromišićna razdražljivost). 2) NaCl 3% ako teški sy CNSa → ↑ Na za 1-2mmol/L 3-4h Ops! prebrza korekcija ↓Na može uzrokovati mijelinolizu ponsa 3) ako acidoza → NaHCO3 po formuli.4% prema formuli -0. da se da ½ predviđenog V! 3º faza: daje se i 2½ u narednih 16h (100ml/Kg) . acidoze → NaHCO3 3mmol/kg. 2) hipertona dehidracija (DI.# KCl 7. srčani zastoj. Hiponatremija (Na ↓ 130mmol/l). 2) praćenje Na. ac (HBI) → osteomalacija!! Laktatna acidoza (2-4mmol/L) – 1) Tip A. 1. ± anorexija. DI. 2) konvulzije. likvoreja. ± KCl 7. letargija 5. cijanotični. sukcija. rehidracija IN: 1) ↑tº. Kad hronična met. KCl. 6) stome. ↓TA. butina. letargija. konvulzije. ileus. 3) BI (↓ stvaranje NH3 i gubljenje HCO3). 8. Pg: ↓V i ↓Na → ↓Osmol → ↓ADH (circulus vitiosus). koma. ↓TM. 2) ± albumini 5% 0.

1. traheo-ezofagealna fistula. infekcija). uznemirenost fini tremor somnolentnost. dispneja → nabrekle vene. inf).1 → ↓TA. 35mmol/L (OD ↓ 6 meseci). Guillain-Barre Sy*. acidoza). rehidracija! Resp. anemija → laktička acidoza). polio. povraćanje 3. ψ svesti. 2. 4) peritonealna dijaliza sa glu8% ako Na ↑200mmol/L. edem. 3.v. ↑NH3. ICC. Sy Cri du chat (del.. pumpe.neinflamatorna encefalopatija i masna infiltracija visceruma. 5) HCO3 ø! .v. ↑ produkcija laktata. 3) ± furosemid. ako rehidracija 24h. kasnija faza kao kod izoosmotske deh.→i. grčevi. hipertelorizam. LDH.5g KCl + 20g glukoze + 1000ml H2O p. ↑PT. Tehnike: 1) baby set. GRS (flu. okruglo i ravno lice. 4. 5. 2. Th: izoosmotska dehidracija – blaga 1.. uši → nisko usađene. meh. 1/50. .sepsa. Th: korekcija ABD (met. prominentan okcipitum. encefalitis). opstrukcije*. spazmi*).5g NaCl + 2.o. 6) koma → daje se NG sondom.ORS se daju u malim količinama. 6. (TPN) 9) opekotine. plućne bolesti (HOBP.v rehidracijom! 4) povraćanje. + histo: μ-vezikularna masna inf. 7. acidoza (↑CO2 i ↑HCO3) Et: 1) ψ CNS (lekovi*. OD ↑150ml/kg. G.dijareje sekretornog tipa (kolera). mikrognacija 8. glukoza. 3. AE: flebotromboza (retko). 7) postoperativno 8) nakon duže totalne par. 5. bubrega i KVSa. posebno go OD i MD. prominentan kalkaneus na stopalu. 7. najveći gubici! 1) ORS – WHO formula – za sekretorne dijareje! (90mmol/l Na) ako se primenjuje za drugi tip → ↑Na. ± oxi. ψ pluća ( pneumonia. male fissuarae palpebrales 9.j. Th: Ca-glukonat 10% 10ml i. 2) Na ( 20mmol/L). mišićima i jetri). uznemirenost. ψ CNS. (CO2). ↓ 2000g 3. 6. 3. aspirin (AAS). Resp. Sy Reye . 4) Cl (20 mmol/l). kateholamini). varicella i dr). hipotonija. rascep nepca. 5. + inf. astma.000 1. 1/5000. 1/3000 – češće ♀. 5) razblaživanje mleka u fazi realimentacije. lekovi (salicilati. 5. 6. ↑CPK. 1. piruvati. 4. insekticide. bol u mišićima 4.4) KCl. Udovi: kratak palac na nozi. mala porođajna težina. AST/ALT. → koma! (edem mozga). vlažna. Patau (T13). često udruženi cor pulmonale i periferni edemi. epi i koma. hipertonija (kod Downa hipo). pneumotorax*.5g NaHCO3 + 1. IC*. Edwards (18 trizomija). hipoksemija (visina. tetanija → ↓Ca(s) ± blaga glavobolja. (cNa = 20mmol) 2) KCl 7. I) umerena dehidracija → 100ml/kg ORS 4h + mleko majčino 50ml/Kg 2h ili voda. mentalna retardacija. Hiperhidratacija 1.45% 40mmol/L NS. C) hiperosmotska dehidracija 1) glukoza 5% + NaCl 0. 2) neuro-mišićni ψ (miopatije. umor 3. ± acetazolamid.starijoj deci se može dati ↑ 2L tečnosti na dan. ’plač ko u mačke krik 2. 23min. na kašikicu ili iz flajke.ako ne uspe posle 24 h → i. tipična šaka u kojoj su savijeni 2 i 5 prst preko 3 i 4. slabo napreduje 5. mikrocefalija. 4. aritmije. . Zato AAS nikad kod inf. gastroenteritisa 2. ↓ Na. pesticide. ↓ rast i razvoj. mikroftalmus + male uši. 3) cvc (v. aritmije. osim kada posle davanja i dalje ne prestaje.9% u odnosu 5:1 jako sporo (12h) (da ne dodje do edema mozga i konvulzija) → 120ml/Kg. velika smrtnost – 50% umre u 1º nedelji 2. 20 .i ili subclavia) → obavezno Rx radi provere mesta katetera). 5p). 30ml/kg MD) 2) srednjeg stepena: 5-10%TM ( OD 100ml/kg. trauma*. prominenetan calcaneus 8. 1. II) laka dehidracija → 50ml/kg ORS i mleka ili vode toko 6h. sinkopa – ψ CNS zbog ↓ protoka krvi. MD 120ml/kg). teofilin. spina bifida. mikrocefalus + defekti poglavine. ako duže od 48h. 3) teška dehidracija (↑10%TM.v. ist. koža napeta.). 8. embolija. . rascep nepca. gripa. fibroze. alkaloza (↓pCO2. tumor ponsa. 2) OROSAL (ICN) ORS sa 5065 mmol/l Na ( deca ↑ 1g). preporuka WHO za dijareje: 3.o. polidaktilija 7. parestezije 2. ↓HCO3) + ↓Ca Et: ψCNS ( anksioznost. MD 60-70ml/kg). kifoskolioza. gljive). 10. → leči se i. konvulzije 4. glavobolja (↓pH → ↑pCSF i papilla stagnans). glavobolja → ↑TA. rime antimongolidne. sepse (. USM (90%) → 4. Th: popravljanje ventilacije (intubacija. Oralna rehidracija In: prevencija i koekcija dehidracija 1) lakšeg stepena: 3-5% TM (50ml/kg OD. ⊥ gubitak: 1) V ( 5-10ml/kg/d). atrezija jednjaka. Et: ψ odgovor IS na inf. BH: hipoosmolarnost. 1. 2. ishrane. 2) flebokateter. 50 % umre u roku od 3 dana od rodjenja. konvulzije retko. 3)K (50mmol/l). → kada se uspostavi ⊥ volumen → doza održavanja ORS 100ml/kg ( na svaku dijareju 10ml/kg). 9. varicella). Cd: Bio: ↓glu. MG*. edem pluća*. ↑laktati. Sy. edematozna. i ne može se ↑TA dok se ne ↑pH.  (flu. (∆ strukture i funkcije mitohondrija u CNS. hipotelorizam (kod Downa hiper). MS). 11. HAS → Tahi → arritmiae → IC edem papillae ako kombinovana acidoza i pH ↓ 7. 10g NaCl u 2-3L H2O p. ako nema diureze. pospanost 6. na aflatoxin. oporavak od varicelle. Mortalitet 30%!!!! 20-50% preživelih ima trajne sekvele! Sy. displastične.

krompir. KS: oba pola. feko-oralno. kolaps. stepen hidriranosti) → μ-pregled stolice (krv. meso.najčešći malignitet dece 30%. ψ ABS). infekcije 3. veći). visceromegalia ↑↑. → septikemija CO: meningit. rinitisa. hemofilije. mezenterični adenitis → sy. hipertrofija tonzila → disfagija i odinofagija→ apneje 4. IN: do 7 dana. deca mladja od 3 godine (maturacija IS). ako nehemoragijska stolica → Rotalex test! Th: Iº i. ↓ apsorpcija. i potom nerazblaženo oralnim rastvorom. ali da ako Tu! 2. Th: bactrim # cipro VII) Clostridium difficile [pseudomembranozni kolitis] . In. coli → (dist. ↑TºC. KS: ↑T i povraćanje. Th: transplantacija. # cipro. anemia . 3. Tada se daju formule sa hidroliziranim prt (niskoalergenski) → [Nutramigen. invazivna). bol u abdomenu. jabuke. Faze su indukciona. Kontraindikacije – apsolutne: 1. agranulocitoze. → proliv 3-7 dana. Cr. peritonzilarni apsces 3. TBC proces 3. CO: dehidracija. srčane mane. + FO. KS: ↑t. hemoragijski sindrom 4. mok. Th: citotoxična . ↑TºC. HAS. tanko crevo + kolon) 1) enteroinvazivna e.. ± konvulzije. uk: 105 nedelja. antraciklin. ako prethodno uzimalo čvrstu ’ranu. pogotovu kod OD koja nisu na prirodnoj ishrani. intolerancija laktoze. CO: HUS. 12. In. ↑tºC 2. konsolidacije i održavanja. da se postepeno uvodi ponovo (šargarepa. 3) proliv. + ECG. + VA. ak. ileum-kolon. rekurentni TF → min. najčešće. blagi abd.. ½ mleko.posledica AB terapije. ↓AF. Tu tonzila → čak i samo sumnja. VI) Yersinia enterocolitica. In: 48-72h. Th: amoxicillin # cipro # hloramfenikol.Akutna infektivna dijareja . hronični rinitis. Marfanov sy → Berardinelijev sy → lipodistrofija neurofibromatosis → Empty sella sy → hipopituitarizam (embrio ψ razvoja): Adrenogenitalni sy → Angina Ludowici (flegmona poda usne duplje) Almstromov sy gojaznost Indikacije za tonzilektomiju i kontraindikacije 1. el. kosti. ak... povraćanje. reumatska bolest 4. febrilne konvulzije. zahvaćenost CNSa. ψCNS. 3x u 1 godini ili. 2) fanconi anemia. sinuzitisa. US-abd). ciroza jetre 5.. hr faringitis. Ur. AF. TBC LN vrata 11. kada su u vezi sa anginom Akutna limfoblastna leukemia . a ako razvije senzibilizaciju na prt..v. corynebacter). LDH. Ishrana: mlađe OD<6m na sisi → da se nastavi dojenje. 4. rec. INFα. glu. Ako hroničan → liči na Crohna. 3-5dana. rehidracija ( gubitak TM > 10%TM). meso. ↑60% dugo živi. hematološka bolest u remisiji (anemije. KS: prolivi ± sukrvičavi. bolovi. izgled. ili sojino mleko.latexaglutinacija) II) e. Pg:  napada proximalno crevo i → ↓ apsorpcije H2O i Na. Proliv. ak. sa okluzijama). Alfare. 21 . skretanje ulevo. 12-24h. pronizon.do 2 godine su najčešće. L3. Ako se javi recidiv → transplantacija KSž. Th: erythromycin. II. + genetske anomalije. I) rotavirus → najčešći ! Prenos: direktan. 7. Bebelac FL). počinje podmuklo. mikoze tonzila 10. IV) campylobacter jejuni/coli → A→B mleko. ozena. 5. meso). maligniteti Kontraindikacije – relativne 1. V) shiguella → flexneri. stilodinija. 1. leukoze. -OD >6meseci → posle 24 oralne rahidracije da se adaptirano mleko. dysenteriae Pg: kolon. ↓TA. 6. mleko. ¾ mleko. Hronična limfocitna leukemija nije opisana!!! Hronična mijeloidna leukemija → 1)adulti imaju filadelfija ’romozom (t9:22). + Bio: AST/ALT. krvarenja tonzile 8. kravljeg mleka → sojino mleko. BR. ABI/HBI 6. akutna inf.coli → verotoxin → ψ sluznicu colona → hemoragični colitis. bolovi. primese) + KS + SP ( pregled stolice. 5x u 2 godine. uporni kašalj 14. 2) abd. nije invazivan. stafilo. akutni otitisi kod dece. invazivna* KS: 1) ↑t. ( Nutramigen. Th: cipro # bactrim. visceromegalia → ↑HSM. intolerancija laktoze cd: Rotalex test (na uzorku stolice. ↑T 2. 3) . oralna rehidracija. neuritis n. A→B: mleko. 4) povraćanje. LAP Cd: A + KS + KKS/ Ksž → limfoblasti (manji. Et: 1) Down sy povezanost. hidroxiurea. Čak 1/3 se senzibiliše i na sojina mleka. rek. III) salmonella (typhi) → A→B: zagađena hrana (jaja. ↓ ostalih krvnih elemenata – ostalih loza! + biopsija LN. neutrofili → . ↑↑Leu. hemoragijske dijareje. sistemske bolesti – neregulisane: DM. iridociklitisi. a za grupe srednjeg i većeg rizika preventivno se zrači CNS.coli → ↑cAMP → vodena stolica 3) enteroadhezivna e. farinxa → odlaže se 3-4 nedelje. ponavljano tokom TF 9. banane). US srca.hipohromna. kiselina. 4)virusi.. metotrexat.rascep nepca. apendicita. KS: febrilnost↑↑. oligurija. ljudi stariji od 49 god. akutizacija hr. Lekovi: vinkristin. Potom. 5)malaxalost.coli → krvavosluzava stolica 2) enterotoxična e. + Rx (pulmo. kliconoštvo (strepto.Ako razvije intoleranciju na laktozu (penušave stolice. na 12/24h se uvodi adaptirano mleko → ¼ mleko. bakteriološki pregled. .nepovoljni faktori: mlađi od 2 i stariji od 10. .ako na adaptiranoj ishrani → prekid unosa mleka 12h. proliv (sukrvica). (segmentan. biopsija KSž. povraćanje u dece: 13. Pg. bolest 2. pirinač. citozinarabinozid. + lumbalna punkcija. 5 god. Pregestimil. Pregomin] IIº oralna rehidracija! Diff. sonnei. . Th: Ampicilin # Bactrim. kisele) → daje se 4-6 nedelja formula bez laktoze. l-asparaginaza. Posle EBV infekcije ± 6. 5. Th: metro # vanco Cd: A(broj stolica. osteomijelit.

11p13 del. (♂).. i druge komb. 22 . .vWF ↓ → AD nasleđivanje. hemofilija A (↓VIII) ← recesivno X vezano. ↑HbF KKS: ↑Leu (umereno) + Mo↑. strabizam. 13q14del. Hromozomopatije 1. ↑tº. . hiperpigm. Hodgkin. obole oba pola. kože). 13q. Th: alogena transplantacija. hemoragije. ↑VK. μ-oftalmia. ↑PTT.ψ udruženi sa malignitetom: 1) Beckwith Wiedemann sy 2) NF 3) ataxia telangiectasia 4) fanconi anemia (aplasia KSž + ↓ rast. 5) xeroderma pigmentosum 6) Wiscott Aldrich sy.2) juvenilni oblik → raš. Maligniteti: . ostali parametri ok. ψ skeleta. mikorcefalus. 8) familijarna polipoza. .retinoblastom → def. imunodeficijencije 7) trizomija 21. LAP.