You are on page 1of 7

6. UNUTARNJA NAPREZANJA 6.

UNUTARNJA NAPREZANJA
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
Unutarnja naprezanja (zaostala naprezanja)
U konstrukcijama →naprezanja posljedice opterećenja.
Ali poznato je:
• Dokazano je da postoje unutarnja naprezanja u dijelovima strojeva čak i onda
kada nisu izloženi djelovanju nikakve vanjske sile. To je redovit slučaj i kod
poluproizvoda (otkivci, odljevci) kao i kod ostalih oblika sirovina: profili, limovi,...
→zaostala naprezanja od prethodnih procesa
• Prisutnost unutarnjih naprezanja obično se ne ispoljava vidljivim vanjskim
znakovima
• No poznati su slučajevi da npr. odljevci pucaju „sami od sebe“ (u transportu ili kod
obrade) što je očit dokaz da u njima vladaju ponekad velike unutarnje napetosti.
• Unutarnja naprezanja nastaju zbog:
1. promjena temperature u procesu izrade (otkivci, odljevci, zavareni sklopovi ...)
2. nejednolike strukture materijala (toplinskom obradom)
3. zbog plastičnih deformacija djelovanjem sila posebno u hladnom stanju
4. nanošenja sloja (galvanizacija)
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
Za unutarnja naprezanja presudan je trenutak od
kojega brzina hlađenja jezgre postaje veća od brzine
hlađenja površine (koja je već djelomično ohlađena,
prekret brzina) pa metal nije više u stanju naprezanja
“poništiti” plast. deformacijom. Brže hlađenje jezgre
teži komprimiranju hladnijih površinskih slojeva –
zato u površinskim slojevima su tlačna, a u jezgri
vlačna naprezanja na kraju.
- Do temperature 700°C granica tečenja je niska i
naprezanja se kompenziraju plastičnim
deformacijama.
- Dalje zbog pada temperature raste granica tečenja
- Kod hlađenja površinskog sloja – u početku
komprimiranje jezgre i vlačnih naprezanja
površinskih slojeva
- Kad bi deformacije u čitavom području hlađenja
bile u elast području nakon ohlađivanja jezgre
unutarnja naprezanja bila bi jednaka nuli
- No ova naprezanja su na početku hlađenja duboko u
plastičnom području – zbog trajnih deformacija nakon
hlađenja jezgre ostaju UN, na površini tlačna u jezgri
vlačna
- Kad bi ohlađivanje bilo dovoljno sporo UN nebi ni
nastajala
Prikaz promjene temperature u vanjskom i
unutarnjem sloju kod hlađenja zagrijanog
materijala okruglog presjeka
Temp.
T
Trajanje
hladenja t
Tw
jezgra
površina
Tuj
Tup
700 C
+
vrijeme
-
C
U
jezgra
površina
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
Op Opć ćenito enito V Veli elič čina unutarnjih naprezanja ovisi o: ina unutarnjih naprezanja ovisi o:
1. 1. O O ja jač čini i brzini promjena uzroka ini i brzini promjena uzroka koji su ih stvorili. koji su ih stvorili.
2. 2. Ve Već ća naprezanja nastati a naprezanja nastati ć će kod e kod materijala s ve materijala s već ćim modulom im modulom
elasti elastič čnosti nosti u uz iste ostale uvjete. Zato su unutarnja naprezanja: z iste ostale uvjete. Zato su unutarnja naprezanja:
č čel eli ič čnih nih odljevka odljevka > odljevka sivog ljeva > odljevka sivog ljeva > > odljevka al odljevka aluminijskog uminijskog ljeva ljeva
• • Unutarnja naprezanja ne ostaju Unutarnja naprezanja ne ostaju
vremenom nepromijenjena vremenom nepromijenjena. Ako se . Ako se
izradak ili poluproizvod prepusti izradak ili poluproizvod prepusti
djelovanju okoline djelovanju okoline ona ona se postepeno se postepeno
mijenjaju mijenjaju – – smanjuju smanjuju. Ako se izradak . Ako se izradak
izlo izlož ži djelovanju povi i djelovanju poviš šene temperature i ene temperature i
vibracijama vibracijama pospje pospješ šit it ć će se smanjenje e se smanjenje
unutarnjih naprezanja unutarnjih naprezanja, a izradak , a izradak ć će se e se
postepeno dovesti u stanje pribli postepeno dovesti u stanje približ žno bez no bez
unutarnjih naprezanja. unutarnjih naprezanja.
T
t
520 - 650 °C
u peci
na zraku
žarenje u cilju smanjenja unutarnjih
naprezanja - umjetno starenje
• • p prirodno rirodno – – umjetno starenje umjetno starenje
za obrađene za obrađene
dijelove dijelove
za zavarene za zavarene
sklopove sklopove
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
... Posljedice? ... Posljedice?
• • Promjenu stanja unutarnjih naprezanja neminovno prate i Promjenu stanja unutarnjih naprezanja neminovno prate i određene promjene određene promjene
oblika (i dimenzija) izratka oblika (i dimenzija) izratka (u tome se iskazuje problem (u tome se iskazuje problemi i s UN s UN kod izrade kod izrade
dijelova dijelova) )
• • Sada ne Sada neš što o najva to o najvaž žnijem aspektu UN nijem aspektu UN: :
Tehnolo Tehnološ škim procesom izrade dajemo izratku kona kim procesom izrade dajemo izratku konač čni oblik i dimenzije ni oblik i dimenzije. Ako . Ako
smo kod toga poremetili unutarnja naprezanja (a jesmo) mo smo kod toga poremetili unutarnja naprezanja (a jesmo) mož že se dogoditi da e se dogoditi da
se gotov dio deformira se gotov dio deformira nakon otpu nakon otpuš štanja tanja
Na primjeru Na primjeru mo mož žemo viditi emo viditi š što se zbiva s izratkom u kojem postoje unutarnja to se zbiva s izratkom u kojem postoje unutarnja
naprezanja kada ga obrađujemo i pri tome skidamo sloj metala naprezanja kada ga obrađujemo i pri tome skidamo sloj metala. .
Pretpostavimo da se radi o prizmati Pretpostavimo da se radi o prizmatič čnom izratku: nom izratku:
Neka s Neka su u kod toga kod toga, , naprezanja u popre naprezanja u popreč čnom presjeku nom presjeku po cijeloj du po cijeloj duž žini raspoređena ini raspoređena
kao na s kao na slici (UN su uvijek najve lici (UN su uvijek najveć ća u povr a u površ šinskom slojevima i u popre inskom slojevima i u popreč čnom nom
presjeku su uvijek u ravnote presjeku su uvijek u ravnotež ži) i)
(-)
(+)
tlak
vlak
L
B
H
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
Ako na gornjoj strani uklonimo sloj materijala Ako na gornjoj strani uklonimo sloj materijala
debljine debljine h h poremetiti poremetiti ć će se ravnote e se ravnotež ža ranijih a ranijih
unutarnjih naprezanja. unutarnjih naprezanja.
Vla Vlač čne sile donjeg ne sile donjeg dijela nadja dijela nadjač čati ati ć će e
preostale sile u gornjem dijelu prizmati preostale sile u gornjem dijelu prizmatič čnog nog
tijela. tijela.
Moment savijanja kao posljedica razlike sila prouzro Moment savijanja kao posljedica razlike sila prouzroč čiti iti ć će deformaciju e deformaciju: :
2 2
H
h B
h H
h B M · · · ~
÷
· · · = o o
Ovaj Ovaj moment moment ć će savijati izradak sve dok se ne uspostavi ravnote e savijati izradak sve dok se ne uspostavi ravnotež ža u novoj a u novoj
raspodjeli unutarnjih naprezanja raspodjeli unutarnjih naprezanja. .
L
B
H
h
H - h
σ σ = = prosje prosječ čno unutarnje naprezanje no unutarnje naprezanje
u presjeku B u presjeku B · · h h
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
Najve Najveć ći progib zbog djelovanja ovog momenta iznosi: i progib zbog djelovanja ovog momenta iznosi:
I E
L M
y
· ·
·
=
8
2
y y - - ovisi o ovisi o L/H L/H, , h h, , σ σ, materijalu , materijalu
o o B B ne ovisi ne ovisi
Ako uvrstimo za Ako uvrstimo za
2
H
h B M · · · ~ o i i
12
3
H B
I
·
=
dobivamo: dobivamo: mm
H
L
E
h
y
2
4
3
|
.
|

\
| ·
=
o
Zaklju Zaključ čujemo ujemo da na progib najvi da na progib najviš še ut e utje ječ če e vitkost predmeta vitkost predmeta zatim zatim debljina skinutog debljina skinutog
sloja sloja i i veli velič čina po ina poč četnih unutarnjih naprezanja etnih unutarnjih naprezanja. Naravno, ovisi i o . Naravno, ovisi i o materijalu materijalu ( (E) E) . .
Kod ZO izratka zadane geometrije Kod ZO izratka zadane geometrije nastojimo da nastojimo da σ σ bude bude š što manje i da debljina sloja to manje i da debljina sloja h h
bude mala bude mala. .
L
M
M
y
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
Primjer Primjer: : Greda iz L Greda iz LŽ Ž
Prizmati Prizmatič čni oblik od lijevanog ni oblik od lijevanog ž željeza eljeza
L L = 2500 mm, = 2500 mm,
H H = 500 mm, = 500 mm,
H H = 8 mm, = 8 mm,
σ σ = 100 N/mm = 100 N/mm
2 2
u gornjem i donjem u gornjem i donjem
sloju, sloju,
E = 100000 N/mm E = 100000 N/mm
2 2
mm y 120 , 0
500
2500
10000
100 8
4
3
2
= |
.
|

\
| ·
· =
Ako H = 200 (vitkiji izradak)
mm y 94 , 0
200
2500
10000
100 8
4
3
2
= |
.
|

\
| ·
· =
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
Utjecaj unutarnjih naprezanja na rezultat obrade: Utjecaj unutarnjih naprezanja na rezultat obrade:
– – jednostrana obrada jednostrana obrada
– – obrada rotacionih ploha obrada rotacionih ploha → →l/a l/a
za prizmati za prizmatič čni dio : ni dio : mm
H
L
E
h
y ,
4
3
2
|
.
|

\
| ·
=
o
- - š što manji to manji h h (dubina rezanja (dubina rezanja a a) kod istih ostalih karakteristika ) kod istih ostalih karakteristika – – manja deformacija manja deformacija
- - ispravnim postavljanjem procesa, deformacije pri zavr ispravnim postavljanjem procesa, deformacije pri završ šnim operacijama su nim operacijama su
minimalne ( minimalne (š što ne zna to ne znač či da vi i da viš še nema UN!) e nema UN!)
- - ako ima ako ima ↑ ↑UN UN → →š što s takvim komadom? kasnije to s takvim komadom? kasnije ć će se vremenom deformirati, e se vremenom deformirati,
mo mož že biti problema ako deformacija mo e biti problema ako deformacija mož že ugroziti funkciju e ugroziti funkciju
• • Kod projektiranja voditi ra Kod projektiranja voditi rač čuna o UN u sirovini i naprezanjima koja se mogu una o UN u sirovini i naprezanjima koja se mogu
pojaviti u procesu pojaviti u procesu
• • U sirovini U sirovini → → ? provjera o vrsti, veli ? provjera o vrsti, velič čini i rasporedu UN ini i rasporedu UN
• • Hladno valjana Hladno valjana š šipka ipka → →
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA
To su efekti jednost To su efekti jednostr rane obrade ane obrade
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
• • Kod obrade Kod obrade simetri simetrič čnih (rotacionih) dijelova nih (rotacionih) dijelova kao npr. kod tokarenja kao npr. kod tokarenja
rotacionih povr rotacionih površ šina kod osovina međusobni ina kod osovina međusobni odnos unutarnjih naprezanja odnos unutarnjih naprezanja
promijeniti promijeniti ć će se daleko manje e se daleko manje. To . To ć će imati za posljedicu manju e imati za posljedicu manju
deformaciju (ako je vitkost ista) deformaciju (ako je vitkost ista)
• • No ovakvi predmeti su No ovakvi predmeti su č često esto vrlo vrlo vitki tako da su vitki tako da su deformacije deformacije kod obrade kod obrade
obi obič čno znatne no znatne
Posebno Posebno ako je osovina cementirana i zakaljena do ako je osovina cementirana i zakaljena doć ći i ć će do njezine deformacije e do njezine deformacije
jer debljina kaljenog sloja i tvrdo jer debljina kaljenog sloja i tvrdoć ća i struktura u svim presjecima nisu potpuno isti. a i struktura u svim presjecima nisu potpuno isti.
Kod bru Kod bruš šenja poremetiti enja poremetiti ć će se ravnote e se ravnotež ža. Obi a. Obič čno idemo na grubo i zavr no idemo na grubo i završ šno no
bru bruš šenje ako je dio ve enje ako je dio već će vitkosti. e vitkosti.
L
h
d
(-)
(-)
(+)
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
• • Danas jo Danas još š ne mo ne mož žemo unaprijed predvidjeti emo unaprijed predvidjeti š što to ć će se zbiti s unutarnjim e se zbiti s unutarnjim
naprezanjima kod obrade. Jedan od razloga je naprezanjima kod obrade. Jedan od razloga je š što to nema prakti nema praktič čne metode s kojom ne metode s kojom
bi se jednostavno moglo utvrditi stanje unutarnj bi se jednostavno moglo utvrditi stanje unutarnjih ih naprezanja naprezanja u p u pogonskim ogonskim
uvjetima. uvjetima. Zato Zato ve već ćinom inom donosimo samo donosimo samo pretpostavke pretpostavke i i procjene procjene o vrsti, veli o vrsti, velič čini ini i i
rasporedu rasporedu unutarnjih naprezanja unutarnjih naprezanja. .
• • Tako npr. sa sigurno Tako npr. sa sigurnoš šć ću o u oč čekujemo da ekujemo da ć će se deformirati e se deformirati š šipka iz ipka iz hladno hladno
vu vuč čenog enog materijala ako na njoj izradimo utor za klin materijala ako na njoj izradimo utor za klin. M . Međutim ne mo eđutim ne mož žemo sa emo sa
sigurno sigurnoš šć ću predvidjeti za koliko u predvidjeti za koliko ć će se deformirati (ali niti smjer). e se deformirati (ali niti smjer).
Ponekad slo Ponekad slož ženi izratci visokih zahtijeva to eni izratci visokih zahtijeva toč čni ni neposredno nakon obrade neposredno nakon obrade – – nakon nakon
određenog vremena određenog vremena – – npr. kod monta npr. kod montaž že konstatiramo odstupanja i probleme e konstatiramo odstupanja i probleme
Ako na kraju obrade komad dobar, a zaostala visoka unutarnja nap Ako na kraju obrade komad dobar, a zaostala visoka unutarnja naprezanja rezanja
mo mož že se naknadno pojaviti odstupanje e se naknadno pojaviti odstupanje
Najprije: Najprije:
• • Ako dođe do deformacije Ako dođe do deformacije š što u to uč činiti i kako postaviti proces? (u kojoj initi i kako postaviti proces? (u kojoj
mjeri rje mjeri rješ šavamo probleme ravnanjem?) avamo probleme ravnanjem?)
- - Kada utvrdimo da je izradak savijen u Kada utvrdimo da je izradak savijen u praksi se praksi se č često pristupa ravnanju iako to esto pristupa ravnanju iako to
nije uvijek opravdano nije uvijek opravdano. Pogotovo ako se iza toga izvr . Pogotovo ako se iza toga izvrš ši jo i još š obrada. obrada. Lako se Lako se
mo mož že dogoditi da se predmet opet deformira e dogoditi da se predmet opet deformira. . ZA ZAŠ ŠTO? TO?
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
- - Za ilustraciju pretpostavimo da imamo savijenu Za ilustraciju pretpostavimo da imamo savijenu š šipku ipku Φ Φ ali bez unutarnjih ali bez unutarnjih
naprezanja (pojednostavljeno razmatranje). naprezanja (pojednostavljeno razmatranje).
- - Ako je Ako je ž želimo ispraviti upotrijebiti elimo ispraviti upotrijebiti ć ćemo silu emo silu F F
Prese za ravnanje Prese za ravnanje
s
UN
= 0
s
UN
= 0
F
< od granicne elasticnosti
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA
F
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
- - Sila F treba biti tolika da se Sila F treba biti tolika da se š šipka savine na drugu stranu. ipka savine na drugu stranu. Sila Sila ć će rasti od 0 do nekog e rasti od 0 do nekog
maksimuma maksimuma. Dok su naprezanja u vanjskim slojevima . Dok su naprezanja u vanjskim slojevima manja od granice plasti manja od granice plastič čnosti nosti
š šipka ipka ć će se nakon prestanka djelovanja sile e se nakon prestanka djelovanja sile vra vrać ćati u prvobitni polo ati u prvobitni polož žaj aj. . Tek ako Tek ako
naprezanja dosegnu granicu plasti naprezanja dosegnu granicu plastič čnosti po nosti poč činju trajne deformacije u krajnjim slojevima inju trajne deformacije u krajnjim slojevima. .
Ako smo prestali sa djelovanjem sile konstatirati Ako smo prestali sa djelovanjem sile konstatirati ć ćemo manje deformacije zbog emo manje deformacije zbog
preostalih plasti preostalih plastič čnih deformacija. nih deformacija.
- - Ako je sila bila dobro Ako je sila bila dobro odmjerena odmjerena, , š šipka ipka ć će nakon njezinog djelovanja ostati e nakon njezinog djelovanja ostati
ravna ravna - - djelomi djelomič čno plasti no plastič čna, djelomi na, djelomič čno elasti no elastič čna deformacija na deformacija
- - Raspored naprezanja nakon ravnanja dat je na slici: Raspored naprezanja nakon ravnanja dat je na slici:
Zna Znač či i ravnanjem smo stvorili unutarnje napetosti ravnanjem smo stvorili unutarnje napetosti u povr u površ šinskom sloju zbog stvorenih inskom sloju zbog stvorenih
plasti plastič čnih deformacija nih deformacija kojih ranije nije bilo kojih ranije nije bilo. A . Ako sada obrađujemo ko sada obrađujemo š šipku do ipku doć ći i ć će do e do
poreme poremeć ćaja naprezanja i ponovne deformacije aja naprezanja i ponovne deformacije zbog skidanja povr zbog skidanja površ šinskog sloja inskog sloja. .
L
d
(-)
(-)
(+)
(+)
Ravnanjem mo Ravnanjem mož žemo smanjiti, potpuno poni emo smanjiti, potpuno poniš štiti ili stvori titi ili stvorit ti UN! Problem je i UN! Problem je š što ne to ne
znamo kakvo je stanje u izratku znamo kakvo je stanje u izratku
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
- - Najefikasniji Najefikasniji na nač čin borbe protiv unutarnjih naprezanja je in borbe protiv unutarnjih naprezanja je prirodno ili prirodno ili
umjetno starenje umjetno starenje (kod (kod starenja redovito dolazi do određenih deformacija starenja redovito dolazi do određenih deformacija) )
- - Budu Buduć ći da i da svaka obrada mijenja unutarnja naprezanja svaka obrada mijenja unutarnja naprezanja teoretski bi trebalo teoretski bi trebalo
uvesti uvesti prirodno prirodno starenje poslije svake operacije starenje poslije svake operacije
- - č često posljedice i nisu posebno tragi esto posljedice i nisu posebno tragič čne u odnosu na zahtjeve ne u odnosu na zahtjeve
- - Starenje Starenje i i č činimo nakon izvođenja nekih operacija inimo nakon izvođenja nekih operacija. . U ve U već ćini slu ini sluč čajeva ajeva
biti biti ć će e dovoljno da starenje uvedemo dovoljno da starenje uvedemo prije ulaska ili nakon grube obrade prije ulaska ili nakon grube obrade. .
Naime kod grube obrade sk Naime kod grube obrade ski ida se najvi da se najviš še materijala i deformacije su najve e materijala i deformacije su najveć će. e.
Kasnije kod manjih skidanja materijala mo Kasnije kod manjih skidanja materijala mož žemo o emo oč čekivati i male deformacije. ekivati i male deformacije.
Kod posebno osjetljivih dijelova: starenje izvesti i prije ulask Kod posebno osjetljivih dijelova: starenje izvesti i prije ulaska i nakon grube a i nakon grube
obrade! obrade!
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA
Mladen Perini Mladen Perinić ć
Projektiranje tehnolo Projektiranje tehnološ ških procesa kih procesa
Deformacije zbog unutarnjih naprezanja va Deformacije zbog unutarnjih naprezanja važ žan su razlog za odvajanje grube od an su razlog za odvajanje grube od
zavr završ šne obrade ne obrade. Ako se nekad i ne podijeli gruba od zavr . Ako se nekad i ne podijeli gruba od završ šne obrade dobro je ne obrade dobro je
izradak nakon obavljene grube obrade barem otpustiti da se izradak nakon obavljene grube obrade barem otpustiti da se slobodno deform slobodno deformira ira
pa ga ponovno pritegnuti manjom silom prije zavr pa ga ponovno pritegnuti manjom silom prije završ šne obrade (veliki komadi!!) ne obrade (veliki komadi!!)
Kod malenih izradaka Kod malenih izradaka koji se izrađuju iz koji se izrađuju iz š šipke ovo ipke ovo
nije zna nije znač čajan problem jer su i posljedice ajan problem jer su i posljedice
unutra unutraš šnjih naprezanja u njih naprezanja u š šipki male. ipki male.
Interesantan je Interesantan je utjecaj unutarnjih naprezanja u utjecaj unutarnjih naprezanja u
povr površ šinskom sloju inskom sloju jer igra veliku ulogu u jer igra veliku ulogu u
izdr izdrž žljivosti dijela ljivosti dijela. . Tehnolo Tehnološ škim procesom kim procesom
ponekad ponekad treba stvoriti takva naprezanja u treba stvoriti takva naprezanja u
povr površ šinskom sloju koja inskom sloju koja ć će najbolje odgovarati e najbolje odgovarati
vrsti optere vrsti optereć ćenja dijela. enja dijela.
kugla
Cementiranjem i kaljenjem (ili indukcijskim kaljenjem) dobivamo Cementiranjem i kaljenjem (ili indukcijskim kaljenjem) dobivamo tla tlač čna na
naprezanja u povr naprezanja u površ šinskom sloju inskom sloju. Takav postupak je . Takav postupak je povoljan za dijelove povoljan za dijelove
optere optereć ćene promjenjivim optere ene promjenjivim optereć ćenjem na vlak. enjem na vlak.
Sli Slič čan efekt dobivamo i nabijanjem povr an efekt dobivamo i nabijanjem površ šinskog sloja kuglicama ili valjcima inskog sloja kuglicama ili valjcima
UNUTARNJA NAPREZANJA UNUTARNJA NAPREZANJA