You are on page 1of 28

Kurs 1: Respiratorni sistem i anestezija Anestezija kod pacijenata sa respiratornom slabosti Date: 12-13.03.2012.

Language: Serbian City: Kopaonik Country: Serbia Speaker: Radmilo Janković

Anesteziološki pristup pacijentu sa respiratornom slabošću koji se priprema za hirurški zahvat moţe predstavljati pravi izazov za anesteziologa. Periperativni i sam anestezijski tok često je praćen visokom incidencom intraoperativnih i perioperativnih komplikacija, koje dovode do produţenja bolničkog lečenja i uvećavaju stopu mortaliteta

7 kPa) •Akutna •Hronična .Respiratorna slabost (respiratory failure) Respiratorna slabost (respiratory failure) nastupa kada respiratorni sistem više nije u mogućnosti da ispuni metaboličke zahteve organizma. Moţe biti: •Hipoksemična-PaO2<60 mm Hg (8 kPa) •Hiperkapnična-PaCO2 >50 mm Hg (6.

Uzroci respiratorne slabosti Boravak na visokim nadmorskim visinama .

bolesti motornih neurona. ankilozirajući spondilitis. prekida provoĎenja nervne signalizacije za rad respiratorne muskulature (povrede kičneme moţdine. abnormalnosti zida grudnog koša (kifoskolioza. depresije respiratornog centra (nakon primene anestezijskih medikamenata. 4. Mijastenija Gravis).Uzroci respiratorne slabosti Plućna hipoventilacija 1. mišićne distrofije. Guillain-Barre Sy). 5. disfunkcije respiratorne muskulature (miopatije. disfuncije neuromišićne sinapse (primena mišićnih relaksanata. 3. pleuralna fibroza). . 2. pothranjenost itd). intoksikacije pojedinim lekovima. povreda glave ili usled drugih ekspanzivnih endokranijalnih procesa kao i nakon encefalopatija).

.Uzroci respiratorne slabosti Poremećaji ventilaciono-perfuzionog odnosa Ovakav patofiziološki obrazac nastanka RS viĎa se kod: teških bronhopneumonija. atelektaze i plućne hemoragije i kontuzije. plućnog edema.

 visok intratorakalni pritisak .  plućna embolija.Uzroci respiratorne slabosti Uvećanje efektivnog mrtvog prostora  hipovolemija.  neadekvatan cardiac output.

 uznapredovala plućna fibroza .Uzroci respiratorne slabosti Smanjenje difuzionog kapacitete kiseonika  ARDS.

Anesteziološki pristup 1. Odlaganje hirurške intervencije 2. Optimizacija respiratorne funkcije  fizioterapija  kiseonična suplementacija  inhalacioni bronhodilatatori  antibiotici .

Evaluacija standardnih laboratorijskih parametara biohumoralnog statusa 2.Anesteziološki pristup 1. grafiju pluća 3. registrovanje EKG-a .

PaCO2) . Spirometrija FEV1 2.Anesteziološki pristup 1. Gasne analize arterijske krvi (PaO2.

Anesteziološki pristup PREMEDIKACIJA 1. Sedative 2. Opioidne analgetike !!!  Hipoventilacija  Inhibicija refleksa kašljanja . Hipnotike 3.

Anesteziološki pristup MONITORING  Rutinski. najčešće neinvazivni intraoperativni monitoring  Pulsna oksimetrija  Kapnografija ARTERIJSKA LINIJA preciznije merenje krvnog pritiska (beat to beat) češće uzimanje uzoraka arterijske krvi .

Anesteziološki pristup IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE Opšta anestezija Regionalna anestezija .

Anesteziološki pristup IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE Torakalna epiduralna anestezija Torakalna epiduralna anestezija se naročito izdvaja kao tehnika izbora koja pokazuje niz prednosti u odnosu na opštu anesteziju  dobra postoperativna analgezija  neometan rad disajne muskulature  povećanje funkcionalnog rezidualnog kapaciteta pluća  optimalni oporavak respiratorne funkcije .

Anesteziološki pristup IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE OPIOIDI  dobra dugotrajna postoperativna  depresivno dejstvo na respiratorni centar  hipoventilacija  hiperkapnija  pogoršanje f-je CNS analgezija  slabljenje hemodinamskog stresnog odgovora na endotrahealnu intubaciju  slabljenje respiratorne refleksne nadraţljivosti tokom intubacije .

nema uticaja na HPVO)  KETAMIN (snaţan bronhodilatator.Anesteziološki pristup IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE INDUKCIJA  PROPOFOL (antiemetičko dejstvo. fiberoptički voĎenja intubacija sa spontanim disanjem . pogodan kod pacijenata sa  BARBITURATI  ETOMIDAT  MORFIN BA) SEVOFLURAN (bronhodilatator. ne smanjuje TV.

odsustvo histaminoliberacije i rezidualnog bloka )  SUGAMADEX (reverzija intenzivnog bloka. BA i HOBP) .  SUKCINILHOLIN  ATRAKURIUM  CIS-ATRAKURIUM ANTIHOLIESTERAZE kada je primena antiholinesteraza KI) MONITORING NMB (kod poremećaja bubreţne i hepatične f-je.Anesteziološki pristup IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE NEUROMUSKULARNI BLOK  ROKURONIUM (brz nastup. kraće trajanje bloka.

ne utiče na HPVO. oslabljuju HPVO. tretman intraoperativnog bronhospazma) TIVA-TCI (torakalna hirurgija.Anesteziološki pristup IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE ODRŢAVANJE ANESTEZIJE Izbegavati azot-oksidul Inhalacioni anestetici (bronhodilatatorni efekat. propofolremifentanil) KETAMIN (bronhospazam) .

a naročito u prevenciji pojave laringospazma i bronhospazma endotrahealni tubus omogućava efikasniju traheobronhijalnu toaletu i olakšava primenu mehaničke ventilacije direktna laringoskopija fiberoptički voĎena intubacija uz očuvanu spontanu respiraciju .Anesteziološki pristup IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE sve manipulacije vezane za disajni put treba DISAJNI PUT svesti na minimum primena supraglotisnih sredstava ima niz prednosti u odnosu na plasiranje endotrahealnog tubusa.

kao i kod onih kod kojih se očekuje teška intubacija. pacijenata sa HOBP kao i kod dece sa skorašnjom infekcijom respiratornog trakta) Intravenska primena magnezijuma ili lidokaina i odrţavanje intravenske infuzije remifentanila moţe biti jako uspešno u prevenciji postekstubacionog bronho i laringospazma Zamena ETT laringealnom maskom u dubokoj anesteziji ili ekstubacija u dubokoj anesteziji Estubacioni poloţaj na leĎima sa podignutom glavom u polusedećem poloţaju preporučuje se kod gojaznih pacijenata. kod pacijenata sa opstruktivnom bolešću pluća.Anesteziološki pristup IZBOR ANESTEZIOLOŠKE TEHNIKE CPAP (recruitment maneuver) EKSTUBACIJA Postekstubacioni bronhospazam (češći je kod aktivnih pušača. .

Anesteziološki pristup MEHANIČKA VENTILACIJA TOKOM ANESTEZIJE .

Anesteziološki pristup POSTOPERATIVNA NEGA Strategija smanjenja incidence postoperativnih respiratornih komplikacija .

ZAKLJUČAK Anestezija za pacijente sa respiratornom slabošću predstavljaja pravi izazov za svakog anesteziologa. .

ZAKLJUČAK Poznavanje patofiziološke osnove respiratorne slabosti preduslov je za uspešan perianestezijski tok. .

.ZAKLJUČAK Način i detaljnost preoperativne evaluacije kao i izbor same anestezijske tehnike mora uzimati u obzir specifičnosti svakog pojedinačnog pacijenta i njegovog respiratornog poremećaja.

.ZAKLJUČAK Ukoliko priroda i stepen hitnosti same ehirurške intervencije to dozvoljavaju. hiruršku proceduru treba odloţiti do povlačenja simptoma i pune optimizacije respiratorne funkcije.

. omogućavajući efektnu kontrolu postoperativnog bola i favorizujući time oporavak respiratorne funkcije.ZAKLJUČAK Torakalna epiduralna anestezija ističe se kao anesteziološka tehnika izbora kod pacijenta sa RS.