Bilten br.

164
O RC /hC a T uz la M jese čn i b il te n – si je ča nj / j anu a r 2 01 3 .

Dragi prijatelji/ce, Pred vama se nalazi januarsko izdanje mjeseĉnog informativnog biltena Omladinskog resursnog centra (ORC) Tuzla i Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine koja za sada broji 162 organizaciju i 92 pojedinca iz 69 mjesta BiH. Bilten izlazi na bosanskom-srpskom-hrvatskom i engleskom jeziku. U njemu se nalaze informacije o aktivnostima Omladinskog resursnog centra (ORC) Tuzla, te Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine, informacije o mjeseĉnim aktivnostima omladinskih organizacija i grupa ĉlanica ove mreţe, njihovi planovi za naredni period, te ostale korisne informacije (donatori, pozivi na konferencije i seminare, školarine, stipendije i sl.). Ukoliko ţelite da budete na mailing listi za naredna izdanja mjeseĉnog informativnog biltena ili a ko imate pitanja ili sugestije, javite nam se. Mjeseĉni informativni bilten, kao i arhivu dosadašnjih izdanja moţete naći i na web stranici Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine:

http://www.omladina-bih.net Uživajte u čitanju!!

SADRŢAJ
Aktivnosti u januaru 2013. .......................................... 2

Planovi za februar 2013. Aktivnosti dijela ĉlanica mreţe

.........................................

5

..........................................

6

Informacije/konkursi

..........................................

18

Donatori / Pozivi

..........................................

21

Mjesečni informativni bilten ORC-a i Omladinske mreže BiH izlazi uz finansijsku podršku “Balkan Trust for Democracy, projekat German Marshall Fund of the United States”. Mišljenja iznesena u ovoj publikaciji ne predstavljaju mišljenja Balkan Trust for Democracy, the German Marshall Fund of the United States, ili njihovih partnera.

Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013.

br. 164

2

AKTIVNOSTI hCa/ORC-a U JANUARU 2013.

Eko Tim Lideri iz Tuzle su u januaru 2013. zapoĉeli treninge sa šestom grupom uĉesnika projekta Mladi Eko Lideri. Orjentacijski trening je trajao od 14. do 18. januara, nakon ĉega je formirana finalna grupa od 32 uĉesnika, koji će dalje nastaviti obuku u trajanju od 5 sedmica, sa tim da su zadnje dvije sedmice predviĊene za rad na terenu tj. radove na renoviranja djelova Mješovite srednje škole Ĉelić i pravljenje 25 Taa Bora solarnih lampi. Orijentacijski trening je trajao od 14.01. – 18.01.2013. Odrţavan je u prostorijama Općine Ĉelić. Treningu su prisustvovala 33 uĉesnika starosne dobi od 16 do 30 godina. Prva dva dana trening su drţali Eko tim lideri, Boris Marić i Maja Vlajić. Pored Eko tim lidera iz Tuzle, predavali su gospoĊica Renea Radojĉić iz Centra za odrţivi razvoj iz Brĉkog, gospoĊica Milica Tošiĉ iz Centra za energetsku efikasnost iz Sarajeva i Majda Mujanović iz Omladinske Informativne Agencije. Prve tri sedmice treninzima je prisustvovalo je 32 uĉesnika. Treninzi su odrţani u prostorijama Općine Ĉelić i u Mješovitoj srednjoj školi Ĉelić. Trening su drţali Eko tim lideri iz Tuzle, Boris Marić i Maja Vlajić. Teme treninga bile su komunikacija, JA govor, timski rad i liderstvo.

 Regionalna omladinska mreţe protiv diskriminacije i militarizacije Zapadnog Balkana Tokom januara smo u okviru ove regionalne inicijative, radili na definiranju mjesta i tema za prve dvije lokalne vikend radionice. U okviru ovoga smo omladinskim organizacijama poslali upitnik sa pitanjima o pojavama diskriminacije u njihovim lokalnim sredinama, kao i o ugroţenim manjinskim grupama. U toku je prikupljanje rezultata koji će nam pomoći da odredimo taĉn a mjesta odrţavanja, kao i teme lokalnih radionica. Radionice su planirane da se odrţe tokom februara i marta ove godine. Više informacija o ovome i našim drugim aktivnostima redovito ćemo objavljivati na našoj stranici www.omladina-bih.net Projekat Regionalna omladinska mreža protiv diskriminacije i militarizacije Zapadnog Balkana podržana je od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

www.omladina-bih.net

Brod. Kosovo i Omladinski resursni Centar Tuzla. Regionalne konferencije. Teme treninga će biti: "Kampanje podizanja svijesti" i" Umrežavanje. godišnji izvještaji o sigurnosti graĊana.  Prekograniĉna graĊanska mreţa za mir.net . za sada dvogodišnjeg projekta su: pripremne aktivnosti. pomirenje i sigurnost graĊana na Balkanu Helsinški Parlament GraĊana (hCa) Istanbul. Konjic. razvoj demokratskih procedura i uĉešće graĊana u procesima odluĉivanja. www. Srbija. nosilac je ovog projekta. Bosanska Krupa.600 anketnih upitnika) o situaciji. br.omladina-bih. mogućnostima kreiranja partners kih odnosa mladilokalne vlasti. koja će raditi na izgradnji mira. Cilj ovoga projekta je jaĉanje odrţive regionalne mreţe nevladinih organizacija. 164 3  You(th) can make better local society! Poĉetkom godine pokrenuli smo aktivnosti u okviru projekta “You(th) can make better local society”! (Mladi mogu lokalnu zajednicu uĉiniti boljom!).uraditi analizu stanja (putem 1. kao i razvoj pozitivnog stava prema vaţnim pitanjima koja se tiĉu stvaranju prepostavki za dugoroĉnu stabilnost u zemlji. koji traje do kraja septembra ove godine. Crna Gora. drţavnim i regionalnom nivou. problemima i ţeljama mladih u osam bosanskohercegovaĉkih opština. U okviru ovoga projekta. koalicije. Trenutno su u pripremi anketni upitnici. planiramo implementirati sljedeće aktivnosti: . Bugarska. Projekat se izvodi uz finansijsku podršku “Balkan Trust for Democracy. seminari o sigurnosti graĊana. Osnovni ciljevi ovoga projekta su: podrška jaĉanju saradnje meĊu mladim ljudima u BiH. Asocijacija za demokratski prosperitet ZID Podgorica. sastanci o zagovaranju i lobiranju.organizovati dvije javne tribine (debate) na kojima ćemo pokrenuti pitanja mogućih rješavanja problema sa kojima se suoĉavaju mladi u tim loklanim zajednicama. pomirenja i sigurnosti na lokalnom. zagovaranje na drţavnom nivou. . German Marshall Fund of the United States”. spreĉavajući nove generacije da budu manipulisane raznim nacionalistiĉkim politikama. savezi". Centar za istraţivanje. ljetne škole o sigurnosti. zajedniĉki sastanci partnera. Turska. Bratunac. Neke od aktivnosti u okviru ovoga. treninzi.odrţati dva treninga za mlade na kojima će uĉestvovati oko 60 mladih ljudi. dokumenta ciju i publikovanje Priština.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. ĉiji su partneri: SeConS – Development Initiative Group Beograd. u okviru instrumenata za predpristupnu podršku (IPA) i jaĉanja civilnog društva (CFP). Institut za regionalne i meĊunarodne studije Sofija. Olovo. Mreţa će stimulirati i jaĉati društveno-politiĉku i pravnu transformaciju procesa EU integracija balkanskih zemalja i Turske. priprema i pokretanje web stranice. Lopare i Doboj. . Podizanje svijesti meĊu mladim ljudima o borbi protiv šovinizma/rasizma kao i drugih predrasuda. Ovaj projekat podrţan je od strane Evropske Unije. razvoja moguće saradnje izmeĊu mladih sa jedne i lokalnih vlasti sa druge strane. U narednom biltenu oĉekujte više informacija. a opštine koje namjeravamo pokriti anketom su: Bihać.

organizacijama u regionu. te upoznala prisutne o samom projektu "Povjerenje za mir" u okviru koga su realizovana dva okrugla stola u Osijeku i Novom Sadu. U okviru toga smo: svakodnevno na mejling listu mreţe (posta@omladina-bih. nenasilje i ljudska prava iz Osijeka i Volonterski centar Vojvodine iz Novog Sada.omladina-bih.omladina-bih. januara 2013.net . poslovi. odgovarali na upite vezane za odreĊene aktivnosti. Srbiji i Hrvatskoj“ Udruţenje IPAK . školarine. ostale aktivnosti). 164 4 U okviru ovoga su partneri u ovom projektu. 21. je organizovalo konferenciju pod nazivom: "Povjerenje za mir". Tom prilikom gospoĊa Lahira Sejfija je ukratko prezentirala rad organizacije IPAK. eduk acije i ostale informacije vezane za aktivizam mladih u BiH.Mirovni omladinski rad u politikama za mlade u BiH.net). direktorica IPAK -MGB i gospodin Jasmin Imamović. godine u Hotelu Tuzla sa poĉetkom u 10:00 ĉasova gdje su dobrodošlicu prisutnima zaţeljeli Lahira Sejfija. odrţavali i redovno dopunjavali informacije na našoj web stranici www.net). seminare. Konferencija je odrţana u petak. donatorima). i tehniĉkim detaljima implementacije projekata i izvještavanja. vršili korespondenciju sa organizacijama i pojedincima zainteresovanim za rad mreţe. Na konferenciji su definisane partnerske strategije te se razgovaralo o aspektima. 18.net. januara ove godine. konferencije. definicijama.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. ali i na druge adrese u Bosni i Hercegovini i regiji distribuirali informacije interesantne za mlade i omladinski aktivizam u BiH (pozivi na radionice.Mirovni omladinski rad u politikama za mlade u BiH.  OSTALE AKTIVNOSTI Tokom januara radili smo na odrţavanju i razvoju komunikacija i koordinacije unutar Omladinske mreţe Bosne i Hercegovine (www. zajedno sa partnerima Centar za mir. slali informacije koje smo dobili od omladinskih organizacija i pojedinaca iz mreţe prema vani (meĊunarodnim organizacijama. ali isto tako i organizacije partneri iz ostalih 16 projekata podrţanih od strane IPA uĉestvovali su na pripremnoj CFP-FPA konferenciji u Briselu.Mladost gradi budućnost iz Tuzle. pozivi za projektne aplikacije.omladina -bih. O aktivnostima i samom projektu više u narednim biltenima. a u okviru regionalnog projekta. gdje su uĉesnici razmijenili iskustva i mišljenja o samom procesu izgradnje mira u www. naĉelnik općine Tuzla. mnogobrojne uspješno realizovane i zapoĉete projekte. br. Srbiji i Hrvatskoj".  Povjerenje za mir .

Uĉesnicima su se takoĊe obratile i Tanja Škrbić iz Centra za mir. je Edukativni centar Kruševac. – 9. Gimnny Zespor Kultury i Bibliotek Poljska i Sásdi Kistérégi Ifjúsági Prgogramszervez Kerekasztal Egyesület MaĊarska. predstavnica Ministarstva porodice. koji će se odrţati u Kruševcu. ksenofobije i govora mrţnje. Novi Sad. a partneri: Omladinski kulturni centar Bitola. u periodu od 18 . PLANOVI HCA/ORC-A ZA FEBRUAR 2013. Ispred Omladinskog resursnog centra Tuzla konferenciji je prisustvovala Mirjana Stamenković. Trening će okupiti 27 mladih iz 9 drţava. ali i diskusija o temi mirovnog obrazovanja unutar raznih školskih sistema.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. u periodu 8. do 20. Volonterski centar Vojvodine.  Priprema i organizovanje lokalnih vikend radionica u okviru Regionalne omladinske mreţe protiv diskriminacije Zapadnog Balkana.  Pripremni sastanak partnera u okviru projekta: Prekograniĉna mreţa za mir. Sastanak će se odrţati u Istanbulu. februar 2013. Nosilac ovog projekta. Pro Vobis Rumunija. br.net . Ministarstvo za obrazovanje. Mladinski center BIT Slovenija. Cilj ove konferencije je bio izrada prijedloga Agende preporuka od strane uĉesnika za ukljuĉivanje omladinskog mirovnog rada u politike za mlade u regionu. kulturu i sport TK. Srbija. februara 2013. pomirenje i sigurnost graĊana na Balkanu.  Nastavak rada sa VI grupom Mladih Eko Lidera u Ĉeliću. godine. Mreţa mladih Hrvatske. Forum MNE Crna Gora. predstavnik Krovne organizacije mladih Srbija i drugi. Osijek i Sonja Bratić. omladine i sporta RS. koji će se odrţati u Vrnjaĉkoj Banji. u aprilu ove godine. a glavna mu je tema rad na borbi protiv diskriminacije. HELP Hrvatska. ORC Tuzla. Na sastanku će se raditi na pripremama organizovanja sedmodnevnog treninga za mlade. godine.omladina-bih. nauku. Pored velikog broja uĉesnika konferenciji su dali podršku općina Tuzlanskog kantona.  Pripremni sastanak partnera regionalnog projekta „Catalog of diversity“ . nenasilje i ljudska prava. Više o samom treningu u narednom biltenu. 164 5 regionu. www. predstavnik komisije za pitanja mladih Federacije BiH.

Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. Uĉesnici projekta su bila djeca od šest do dvanaest godina. slika od prirodnih materijala kao što su lišće.com/omladinska. Starost studenata je od 8 do 50 godina.svitac  Kreativne radionice Kreativne radionice su nastavljene i u januaru. 50 studenata trenutno pohaĊa ove kurseve i podijeljeni su u tri grupe (Poĉetni 1. trube i sambe. Muziĉke radionice su se odrţavale dva puta sedmiĉno u Omladinskom centru. 164 6 AKTIVNOSTI ČLANICA OMLADINSKE MREŽE BIH OMLADINSKA ORGANIZACIJA “SVITAC” Jusufa Čampare bb. 76 100 Brčko Distrikt Tel.00 do 15.net Web: www.net . U prosjeku je bilo sedam do deset uĉesnika na svakoj radionici.facebook. origami zvijezde. što je veliki uspjeh./Fax: 049 211 032 Email: svitac@teol. kaleidoskopa. na kojoj se u prosjeku pojavljivalo 20 ĉlanova.  Jeziĉke radionice Kursevi engleskog. Poĉetni 2 za djecu i odrasle i Srednji 1 za djecu). španskog i francuskog jezika su nastavljeni i to kom mjeseca januara. cvijeće i pravljenje ukrasa za prozore. uĉe raditi jednostavne nauĉne eksperimente i igre vezane za prirodu i ekologiju.  Muziĉke radionice U januaru su nastavljene radionice gitare.30 ĉasova. Za februar se planira nastavak svih radionica. Svaka grupa je imala dva ĉasa sedmiĉno u trajanju od sat i po. Radionice su se odrţavale u omladinskom centru utorkom i ĉetvrtkom od 14. Neke od aktivnosti ovog mjeseca su bile: pravljenje letećih zmajeva. br. a na svakoj radionici je bilo prisutno oko 10 uĉesnika. Radionica trube su se odrţavale u 3 termina sedmiĉno sa dvije grupe. kao i odrţavanje FutureShorts Fest -a krajem februara 2013. U januaru je tema bilo vrijeme. njemaĉkog. poĉetnom i naprednom.omladina-bih. Ĉlanovi koji pohaĊaju radionice gitare radili su na osnovama ĉitanja muzike i tehniĉkim vještinama potrebnim za njihov uzrast i sposobnosti.  Klub istraţivaĉa Uĉesnici ovih radionica uĉe kako izraditi stvari od prirodnih materijala. Samba za djecu je ponovo bila jedna od najpopularnijih muziĉkih radionica. FB: www. nakon praznika. a aktivnost su bile vezane za vjetar i snijeg. Mladi su uĉili osnove sviranja na samba instrumentima. a ĉasovi su se odrţavali u prostorijama Omladinske organizacije Svitac i Omladinskom centru Brĉko Distrikta.svitac. minijaturnih akvarijuma.org. gitari i trubi. www.

Tuzla 21. 164 7 H. br. godine ACCOUNT Mreţa organizirala PR TRENING za ĉlanice pod nazivom "MEDIJSKE UDICE" kojem je prisustvovala i predsjednica "Merhamet-a" Doboj Avdić Faketa.01. Sarajevo 25.ngo.doboj@cutuk. raspodjela humanitarne pomoći. pruţanje informacija i uputa socijalno ugroţenim i starim osobama.2013.omladina-bih.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. Predsjednica "Merhamet-a" Doboj Avdić Faketa prisustvovala seminaru na temu "Duhovni odgoj djece" koji je organizovala World Vision organizacija.2013.facebook.O. Muslimansko dobrotvorno društvo – MERHAMET DOBOJ Kralja Aleksandra 17.com/Merhamet-Doboj  AKTIVNOSTI H. rad ambulante. Pored navedenih aktivnosti.ba.net .net Web: www. www. praćenje javnih poziva za projekte. god.A“ DOBOJ Lokalni volonterski servis Doboj obradovao je 10-oro djece ĉlanova „Merhamet-a“ Doboj podjelom novogodišnjih paketića. www. svakodnevne aktivnosti „Merhamet-a“ Doboj tokom mjeseca januara obuhvatale su: evidentiranje ĉlanova. pomoć bolesnim osobama koje ţive same.O. „MERHAMET. 74 000 Doboj Tel./fax: 053 226 886 E-mail: merhamet. fotokopiranje.01.

što su prepoznali u Ambasadi SAD u Sarajevu.info NOVI PROJEKAT KAO NAGRADA ZA USPJEŠNU SARADNJU MLADIH Poĉetak nove 2013. Priboj 75 249 Mob: +387 (0)65 474 893. Novi Projekat se sadrţajno i prostorno širi. te poštivanja meĊusobnih razliĉitosti. januara odrţan prvi sastanak Konzorcija novog Projekta „Brdsko-biciklistiĉki kampovi i biciklijade kao veza izmeĊu ljudi i popularizacija razliĉitosti“. Uĉesnike je upoznala sa aktivnom ulogom Ambasade SAD u podršci nevladinim organizacijama u uspostavi saradnje i dijaloga meĊu mladim u BiH. Lopare. da dijele zajedniĉke vrijednosti i da su u stanju prepoznati i poštivati meĊusobne razliĉitosti. a nastao je kao nastavak okonĉanog Projekta „Ozrenske staze“ koji su realizirale partnerske organizacije „Zelene Staze“ iz Tuzle i „Topeer“ iz Doboja. uĉešće na Sajmu turizma „List“ u Lukavcu i obiljeţavanje Dana Zemlje ove godine. godine obiljeţio je novi Projekat u oblasti meĊuetniĉke saradnje mladih i razvoja brdskog biciklizma u BiH pod nazivom „Brdsko-biciklistiĉki kampovi i biciklijade kao veza izmeĊu ljudi i popularizacija razliĉitosti“. asocijacija „MTB. meĊu kojima su edukacija mladih trenera. GospoĊa Dţidić se pozitivno izrazila o okonĉanom Projektu „Ozrenske staze“. Vrijednost Projekta je 25. Sastanku je prisustovala i gospoĊa Rahela Dţidić u svojstvu predstavnika Ambasade SAD u Sarajevu. te su organizatori dobili finansijsku potporu za još jednu godinu. Interes za nastavak Projekta je bio veliki. Oĉekuje se da se kroz aktivnosti na ovom Projektu angaţuje više od 200 mladih iz oba entiteta.ba“ iz Sarajeva i umjetniĉka grupa „Lucido“ iz Lukavca. 164 8 NGO "EKO-LEONARDO YOUTH CLUB" Priboj bb.omladina-bih.com web: www.eko-leonardo. dva brdsko-biciklistiĉka kampa. istiĉući da su rezultati ovog Projekta bili motivacija Ambasadi SAD da i dalje podrţava aktivnosti „Zelenih Staza“ i „Topeera“. udruţenje „EKO-Leonardo“ iz Priboja. a finansirat će se svi aspekti planiranih aktivnosti.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. Projekat finansira Ambasada SAD u Sarajevu. Završeni Projekat nije samo pokazao zavidne rezultate u realizaciji. 065 538 494 e-mail: mikicarock@yahoo. br. Projekat će trajati 12 mjeseci. tri jednodnevna susreta brdskih biciklista. www. U Doboju je 11. tako da osim pomenutih organizacija parneri u realizaciji su i Biciklistiĉki klub Vlasenica. već je poslao jasnu poruku da mladi hoće i mogu meĊusobno saraĊivati. Na sastanku je formiran Upravni odbor Projekta i uraĊen detaljan plan aktivnosti.net .000 ameriĉkih dolara.

Skup se odrţava dan prije praznika. 21. a ĉlanovi San Makarević iz Topeera. Novi partneri na Projektu će participirati u Projektu. Predsjednik organizacionog odbora je Boško Nikolić iz EKO -Leonada.net . Aktivisti partnerskih organizacija i drugi graĊani koji se odluĉe druţiti u atmosferi tolerancije. a na obroncima Majevice preći će u Federaciju BiH na podruĉjima općina Teoĉak i Sapna. 164 9 U petak 18. opština Lopare. Admir Selić iz BK Ţivinice i Nermin Softić iz UG Mladost. Prisutni su izradili i usvojili planove edukacije mladih tokom dva kampa koji će se odrţati u Vlasenici i na Ozrenu ovog ljeta. meĊusobnog uvaţavanja i poštivanja prema prirodi tog dana će voziti kruţnu biciklijadu. aprila u podmajeviĉkom gradiću Priboju. smještenom na sjevernim obroncima planine Majevice. a u svojim sredinama će proširiti projektne aktivnosti i ukljuĉiti mlade iz svojih sredina u meĊuetniĉku saradnju koju praktiĉno realiziraju partneri iz oba entiteta. Jednoglasno je odluĉeno da se centralni skup mladih odrţi u nedjelju 21. godine. april. Organizatori su uputili poziv mladim koji vole bicikla i prirodu da u svojim kalendarima već danas upišu: Priboj. skup povodom Dana Zemlje. odrţan je drugi sastanak konzorcija kome su pristupili Biciklistiĉki klub Ţivinice i Udruţenje mladih iz Gnojnice. Ovo je odliĉna prilika biciklistima iz regije koji ţele obiljeţiti Dan Zemlje i poĉeti ovogodišnju biciklistiĉku sezonu porukom da mladi prepoznaju zajedniĉke vrijednosti. Biciklistiĉka voţnja kreće i završava u Priboju (Republika Srpska). Elvedin Ikanović iz Grupe Lucido. Ţeljko Lukuć iz BK Vlasenica. te organizovati ekološke akcije ĉišćenja okliša i pošumljavanja. januara u Priboju. www.omladina-bih. Enes Velagić iz Zelenih Staza.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. te da se entitetska granica i razlike meĊu nama mogu premostiti i povezati brdskim stazama. br. Jedno od vaţnih pitanja je bila i planirana organizacija obiljeţavanja Dana planete Zemlje 2013. kako bi što veći broj zainteresiranih mogli prisustovati. otvoriti foto-izloţbu u Priboju.

osnovno i srednje obrazovanje a ujedno i ĉlanom savjetodavne grupe u projektu "Volontiranje je Cool!". 71 320 Vogošća Tel.net . kroz sopstveno osmišljene volonterske aktivnosti. Uĉenici su. Facebook: udruženje croa Ministar Marjanović dao podršku projektu "Volontiranje je Cool!" Ĉlanovi Centra za razvoj omladinskog aktivizma CROA. Nakon uspješnog sastanka aktivisti CROA-e su ministru Marjanoviću uruĉili zahvalnicu uz iskazane ţelje za nastavak uspješne saradnje. pored ĉlanova Centra i ĉlanova savjetodavne grupe. direktor Centra Zafir Šišić i koordinator projekta "Volontiranje je Cool!" Nerma Mujković u januaru 2013. Ovom prilikom. br. saradnicom iz sektora za predškolsko. sastali su se sa ministrom obrazovanja KS Damirom Marjanovićem.com Web: www. ministar Marjanović je upoznat sa svim projektnim aktivnostima koje su realizirane u protekloj godini a u kojima je. www. dali doprinos realizaciji projekta i postizanju izvanrednih rezultata. te Ernom Ćatović. 164 10 CENTAR ZA RAZVOJ OMLADINSKOG AKTIVIZMA – CROA Adresa: Gornji Hotonj 9.org.croa.omladina-bih.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013.: 061 235 316 E-mail: croabih@hotmail. Uz rijeĉi podrške ministra Marjanovića. CROA je i ove godine dobila saglasnost za nastavak realizacije projekta "Volontiranje je Cool!" a u koji će biti ukljuĉen veći broj škola i uĉenika/volontera. uĉestvovalo 148 uĉenika/volontera iz deset sarajevskih osnovnih škola sa podruĉja ĉetiri općine Kantona Sarajevo.

Njih 66. uĉesnici. BIH U dvije brĉanske osnovne škole okreĉenu su uĉionice zahvaljujući uĉesnicima projeka „Mladi grade budućnost u Brĉko Distriktu BiH“. а имплементатори су Youth Build International. екологији и енергетској ефикасности. ПРОНИ Центар за омладински развој. koja je ţeljela da vidi na koji naĉin projekti donirani od strane USAiD-a podrţavaju mlade ljude. Градачцу./Fax: 00 387 49 217 695 E-mail: pronibrc@teol. Учесници пројекта учиће о лидерству.net www. Челићу и Јањи. ШЕСТА ГРУПА „МЛАДИХ ЕКО ЛИДЕРА“ПОЧЕЛА СА ОБУКОМ Шеста група “Младих Еко Лидера” стартовала је са обуком у понедељак (14. правити соларне лампе од пластичних флаша и правити контејнер за рециклажу. Uporedo sa kreĉenjem uĉionica uĉesnici projekta „Mladi grade budućnost“ su odrţali trening sa ciljem unapreĊenja komunikacijskih vještina stavljajući akcenat na verbalnu i neverbalnu kom unikaciju. www. 76 100 Brčko distrikt BiH Tel. 164 11 PRONI CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ Mehmedagića 24. su dobili od radnika i uĉenika ovih škola. те особље из Центра за одрживи равој. je svojim radom pokazalo kako mladi mogu d ati doprinos i koliki je znaĉaj volonterskog rada u zajednici.pronibrcko. Znaĉaju ovih radova ide u prilog i ĉinjenica da je volontere tokom rada posjetila Peja Mendeš. Пројекат “Млади Еко Лидери” финасиран је од стране УСАИД. Zatim su radili na unapreĊenju vještina vaţnih za dobar timski rad i vaţnost interkulturalnog dijaloga u bosanskohercegovaĉkom kontekstu.) која ће трајати шест седмица и одржат ће се у Шековићима. Омладинске информативне агенције и Центра за енергетску ефикасност.1. комуникацији. Омладинска информативна агенција и Центар за енергетску ефикасност. Punu podršku u radu. U narednom periodu uĉesnici projekta će proći kroz trening rješavanja konflikta kao i kroz trening prve pomoći.omladina-bih. Поред теоријског дијела имаће и практичну обуку на којој ће уређивати околину. šef administrativne sluţbe Vlade Brĉko Distrikta.net . Тренинг ће одржати Еко тим лидери из ПРОНИ Центра за омладински развој. Центар за одрживи развој. promovišu volonterizam u zajednici i koje su to lokalne organizacije koje promovišu volonterizam meĊu mladima.ba MLADI NASTAVILI DA GRADE BUDUĆNOST U BRĈKO DISTRIKTU. br.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013.

Такође. br. Према њезиним ријечима екологија у Јањи није на завидном нивоу и потребно је доста радити на томе. Али.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013.net . Kroz igru uĉimo mlade o tim vještinama. “Доста тога је занемарено у Јањи. дружење са вршњацима. Видјела сам велики значај овог пројекта”. МОРАМО ПОБОЉШАТИ СТАЊЕ ЕКОЛОГИЈЕ У ЈАЊИ Шеста група “Младих Еко Лидера” у Шековићима. те допринос мјесној заједници Јања. www. Eko tim lider u Šekovićima. uĉesnici će na teoretskom dijelu uĉiti o ekologiji. На примјер. рекла је Едина. a nakon toga dvije sedmice radit će praktiĉne aktivnosti kao što je pravljenje solarnih lampi “Taa Bora”. јер се до сада нисам сусретала са пројектима који су везани за екологију. у околини ријеке Дрине имамо депоније смећа које су нелегалне.1) trening o vještinama komuniciranja uĉesnicima šeste grupe USAID projekta “Mladi Eko Lideri”. 164 12 EKO TIM LIDERI IZ ŠEKOVIĆA ODRŢALI TRENING O KOMUNIKACIJI Eko tim lideri u Šekovićima odrţali su u utorak (22. timskom radu i liderstvu. Градачцу и Челићу већ трећу седмицу ради на теорријској обуци и уче о тимском раду. te kako da ih koriste i prepoznaju u društvu”. rekao je Nino Sekulić.omladina-bih. то се убрзо промијенило. te ureĊivanja okoline. подизање еколошке свијести. “To je jedna komponenta ovog šestosedmiĉnog projekta u kojem uĉesnici uĉe o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Pored komunikacija. Морамо побољшати стање екологије у Јањи. рекла је Едина. “Као дипломирани правник у почетку сам била скептична. екологији. да ли због финасијске ситуације или других разлога. Едина Потоковић (24) учесница из Јање је једна од њих која се прикључила УСАИД пројекту желећи нешто више да научи. kontejnera za reciklaţu. Од пројкета “Млади Еко Лидери” очекује стицање нових искустава. грађани томе доприносе бацајући смеће несавјесно”. Јањи. комуникацији и енергетској ефикасности. Edukaciju će proći ukupno 29 prijavljenih uĉesnika.

com Web : www. Još jednom podsjetio je na set pozitivnih akcija kao što su: izgraĊeni pristup za invalidska kolica djevojĉici Hani VoĊo u OŠ Ĉelebići. www. a posebno mladih ljudi okupljenih u grupu „Volonteri i prijatelji Konjica“. januara. prihvaćanje predstavka VIPK-a od strane predsjedavajućeg OV Konjic i Komisije za predstavke i prituţbe OV Konjic na uoĉene nepravilnosti prilikom konstituisanja novog savjeta MZ Trešanica iz avgusta 2010. dobije lift do stana. Posebno je istakao ukljuĉenje novih devet ĉlanova VIPK -a i saradnju sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i Federalne uprave policije. što je imalo za rezultat da se u budţetu općine Konjic za 2013. 164 13 NGG POKRET MLADIH „VOLONTERI & PRIJATELJI KONJICA“ Civilnih žrtava rata 3. Ivana Karlovića.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. godine kao i obraćanje za govornicom OV Konjic. bez obzira na jedan manji i beznaĉajni dio neugodnosti doţivljene od strane internet-aktivista i provjerenih pojedinaca sklonih mešetarenju i gaţenju osnovnih ljudskih prava. akcija spašavanja Murala Zuke Dţumhura u Pivnici i kandidaturi za nacionalni spomenik BiH. SJEDNICA VOLONTERA I PRIJATELJA KONJICA Dvadesetĉetvrta redovna sjednica ĉlanova neformalne grupe graĊana civilnog društva “Volonteri i prijatelji Konjica” odrţana je u Caffe CUP 2. kako bi s invalidskim kolicima mogao lakše izlaziti u školu i u dvorište. KLIX. br.net . Muhibić se zahvalio svima na odluĉnosti i istrajnosti u promicanju jednog novog pristupa u rješavanju malih i velikih problema obiĉnog ĉovjeka i ostavljanju neizbrisivog pozitivnog traga rada i djelovanja civilnog društva u Konjicu.000 KM za sanaciju i rekonstrukciju podruĉne škole i dvorišta („Igralište i uĉionice OŠ Ribići i Idbar“).). Na kraju svog izlaganja. zbog lošeg odnosa prema korisnicima grijanja došlo je do smjene direktora preduzeća „Energetika“ Konjic.BA.com/groups/220690771277915/ ODRŢANA 24. decembra MeĊunarodnog dana volontera kod novoizabranog predsjedavajućeg OV Konjic. godine. RTV Konjic. Kriznog štaba za rješavanje problema grijanja i 600 graĊana Konjica. U Izvještaju o radu i aktivnostima VIPK za 2012. donacija za podruĉnu školu Ribići i porodicu Plavĉić. januara 2013. petodnevna edukacija iz poljoprivrede predstavnice VIPK-a u Briselu. parking. 061 610 127 E-mail: adismuhibic@gmail.facebook. 13.: 036 730 688. godinu glavni koordinator VIPK -a Adis Muhibić istakao je. da je rad bio izuzetno dinamiĉan i uspješan.omladina-bih. velika medijska podrška (FACE TV. TakoĊer. Indirektni doprinos radu OV Konjic iskazana je u dva sluĉaja: naš zahtjev za angaţovanjem Komisija za pitanja mladih OV Konjic s ciljem vraćanja uzurpiranog djeĉijeg košarkaškog poligona u Trešanici. sveĉani prijem za delegaciju VIPK-a povodom 5. i reţim saobraćaja u CŢR“) izdvoji 50. GRAĐANI KONJICA I ZLATNI LJILJAN DIŢU GLAS ZA BELMINA! 29. 88400 Konjic Tel. koji boluje od cerebralne paralize. januara i njen nastavak je bio 16.. Volonteri i prijatelji Konjica organizovali su sastanak predstavnika desetak odgovornih institucija koje trebaju pomoći da 15-godišnji Belmin Kozić. direktnom podrškom VIPK-a i konsultacijama sa mještanima Ribića iz MZ Ĉelebići usvojena je na OV Konjic budţetska stavka od 100.000 KM. godinu („Igrališta.info FB: www.vipk. Naroĉito uspješnom sinergijom i liderskim vodstvom VIPK-a.

Više informacija www. Mustafa Kurtić. što je uslov za dobijanje odgovarajućih dozvola od nadleţnog općinskog organa. Azemina Baljeta. ĉiji je Belmin uĉenik. aktivistica Volontera i prijatelja Konjica. Prema rijeĉima Esada Omerovića. Osnovni zadatak radne grupe je da prikupi i pripremi sve relevantne informacije neophodne za registraciju udruţenja graĊana u skladu sa zakonom. Usvojen je jednoglasno prijedlog glavnog koordinatora VIPK-a Adisa Muhibića. 2009. Almedina Kurić i Mirsad Ĉukle. Vedran Kuljanin. kadrovske liste i datuma odrţavanja osnivaĉke skupštine je takoĊer zadatak rada ove grupe. da se VIPK prikljuĉi globalnoj akciji "1 milijarda ustaje protiv nasilja". da ĉelnu poziciju u udruţenju vrši predstavnik/ca mladih Konjica. Za njegova prava kao djeteta sa invaliditetom do sada nije bilo sluha. prof. Elvira Ćosić. Muharem Kozić. Oko 30 graĊana Konjica. O naĉinu angaţmana i samoj akciji biće odluĉeno u skorom periodu. ali vjerujemo da ćemo naći rješenje za njega“. Fatima svog sina i dalje svakodnevno mora da nosi do ulice. birokratskih procedura i nerazumnih sustanara. ali nadleţna sluţba HN kantona poništila je ova rješenja. nadleţna sluţba koja ima pisanu punomoć majke Fatime nastavlja dalji rad na projektu izgradnje lifta nakon dobijanja saglasnosti stanara zgrade. br.info KONJIC USTAJE PROTIV NASILJA! Na sjednici VIPK-a prihvaćena je inicijativa Azemine Baljeta. 164 14 Samohrana majka Fatima Kozić sa Belminom stanuje na trećem spratu zgrade u naselju Varda u kojoj dva od ukupno petnaest stanara nisu dali saglasnost za izgradnju lifta. Rok za izvršenje zadatka je 60 dana.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. U cilju rješavanja problema na ĉelu sa djeĉakom Belminom Kozićem i njegovom majkom Fatimom odazvali su se gotovo svi ĉlanovi porodice Kozić. prekaljeni borac. pomoćnika naĉelnika Općina Konjic. Ivana Skoĉibušić. Azemina Baljeta i Mustafa Kurtić (NGG CD VIPK) i Sead Košpo (RVI) ima zadatak da ostvari usku saradnju sa nadleţnim sluţbama općine Konjic u iznalaţenju rješenja ovog problema.net . ali zbog nedoreĉenih zakona. prostorno ureĊenje i graĊenje dva puta izdala je urbanistiĉku saglasnost za ugradnju lifta.vipk.omladina-bih. a njegovo rješavanje pokrenuli su i preuzeli članovi Volontera i prijatelja Konjica kojima su se priključili aktivisti Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama „i“ Konjic (URDOPPI) i Udruženje ratnih vojnih invalida općine Konjic (RVI). Općinska Sluţba za urbanizam. Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Mostaru. Definisanje organ a upravljanja. ISKRISTALISAN ODLUĈAN SASTAV ZA REGISTRACIJU UDRUŢENJA Jednoglasnom odlukom aktivista odluĉeno je da se krene u proces pravne registracije udruţenja i tim povodom formirana je radna grupa u sastavu: Adis Muhibić. izjavila je Azemina Baljeta. a iz Mostara je stigao i njegov amidţa. a meĊu njima i Sead Košpo. zlatni ljiljan Armije RBIH istakli su svoju bezrezervnu podršku djeĉaku. www. Prva osnovna škola. te nastavi proces medijacije sa stanarima zgrade i kroz javnu kampanju i medijsku podršku zaštiti prava djeĉaka Belmina Kozića. godine organizovala je humanitarni koncert na kojem su prikupljena sredstava za lift. „Više od dvije godine problem je stajao u mjestu. Novoformirana radna grupa u sastavu: Muamer Lavić i Zorica Šilić (URDOPPI).

skupštini je prisustvovala i gĊa Ţeljka Vujica.org.org Tel. nadzor nad primjenom ovog zakona te kaznene odredbe. Pored omladinskih udruţenja. Odrţana je. Osnivaĉku skupštinu Vijeća mladih općine Busovaĉa ĉinili su Fondacija Kairos. 71210 Ilidža. upotreba volonterske knjiţice. izvještaj. odrţane su sjednice triju osnivaĉkih skupština . viteske brigade 34-36 BA. gosp. Fuad Šišić i sluţbenik za mlade gosp. br.org Stupio na snagu Zakon o volontiranju FBiH Zakon o volontiranju FBiH objavljen je u Sluţbenim novinama FBiH.omladina-bih. UG Jedinstvena organizacija mladih Jelah. osnivaĉkoj www. Osnovana Vijeća mladih općina Busovaĉa. koja je tom prilikom izrazila podršku osnivanju Vijeća mladih općine Busovaĉa. što je od velikog znaĉaja za EU. Osnivaĉkoj skupštini Vijeća mladih općine Tešanj prisustvovali su predstavnici pet omladinskih udruţenja: UG Eko mladi Tešanj. Tekst Zakona moţete preuzeti na www.net . decembra 2012. predsjedavajući općinskog vijeća gosp. izazovima i mogućnostima koja se tiĉu saradnje s EU Delegacijom u BiH. ABF Busovaĉa. s ciljem intenziviranja postojećih kontakata i uspostavljanja novih koji su znaĉajni za buduću saradnju i odrţiv rad. takoĊer. Sportsko udruţenje Trepĉe te naĉelnik Općine Tešanj gosp. predstavnici/e Instituta su imali priliku razgovarati s prisutnima o vaţnim pitanjima.mladi. Peter Sorensen. Mirnes Dedukić. br. izdavan je potvrde o volontiranju. UG Mladi Šije. januara. U svom govoru. Tešanj i Kiseljak Tokom januara 2013.Vijeća mladih općine Busovaĉa. evidentiranje volontiranja. 110 od 21. Suad Huskić.mladi. godine. Institut prisustvovao Novogodišnjem prijemu Delegacije EU u BiH Institut za razvoj mladih KULT prisustvovao je Novogodišnjem prijemu Delegacije Evropske unije u BiH. odrţano je u srijedu. Prigodno druţenje uz brojne zvanice. Udruga mladih Kiss i Udruţenje bošnjaĉke omladine Gazija te predstavnici Centra za edukaciju mladih Travnik koji je ujedno inicirao formiranje Vijeća mladih općine Kiseljak. prava i obaveze volontera/ki i organizatora volontiranja. Za vrijeme pr ijema. Pored predstavnika/ca omladinskih udruţenja. principi volontiranja. Univerzalna škola sporta Tešanj. fax: 033 778779 Web: www. naglasio je vaţnost uspješne saradnje i zajedniĉkih napora kako bi se BiH pribliţila EU i postala punopravnom ĉlanicom. 4. potjecajne mjere volontiranja. pomoćnica općinskog naĉelnika za društvene djelatnosti i opću upravu. Ovim zakonom ureĊuju se pojmovi u vezi s volontiranjem u Federaciji Bosne i Hercegovine uvjeti volontiranja.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. izvještavanje o volontiranju. partnere iz svih krajeva zemlje te vladine duţnosnike. Omladinski centar Busovaĉa i Omladinska organizacija Nehrida. i osnivaĉka skupština Vijeća mladih općine Kiseljak. 23. Prisustvovali su predstavnici pet omladinksih udruţenja: UG Šareno brdo. šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU za BiH.: 033 778 778. Kiseljak i Tešanj. ugovor o volontiranju. Sarajevo E-mail: kult@mladi. KUD Izvor 08. uvjeti zakljuĉivanja ugovora o volontiranju. odrţanom u prostorijama Delegacije. 164 15 INSTITUT ZA RAZVOJ MLADIH KULT Ul.

. br. Od osnivanja pa do danas. Vijeće mladih općine Stari Grad Sarajevo vrijedno je radilo na ispunjenju ciljeva zadatih planom djelovanja za 2012. www. Benis Topalović i sekretar jedinstvenog organa uprave. principima ureĊivanja novina i osnovama kreativnog uredništva.org. najmanje jednom tokom ţivota. Tokom prvog dana polaznici/e obuke su imali priliku saznati više o osnovama organizacije u redakciji.: 32. gosp. predsjedavajući Općinskog vijeća gosp. Travnik. skupština opština. Ideje su uokvirene u akcioni plan u ĉetiri lokalne zajednice: Glamoĉ. Prisutnima se obratio gosp.9% ţena u svijetu pretrpjele su fiziĉko nasilje od strane partnera. Studenti/ce ţurnalistike i drugih fakulteta društvenih nauka te uposlenici/e Instituta imali su priliku nauĉiti kako uspješno ureĊivati medije i koje su to bitne karakteristike uredniĉkog tima. januara je odrţan sedmi kreativni performans u povodu svjetske kampanje . Polaznici/e će steĉeno znan je o pisanju za medije. koji je kazao da je na Općinskom vijeću garantirao za mlade koji su svojim radom pokazali da u nj ih vrijedi ulagati i da će to ĉiniti i u budućnosti. Sa 0 KM u 2012. izborili se za mjesto u budţetu 2013. koji su tom prilikom podrţali osnivanje Vijeća.omladina-bih. Hadţibajrić. 164 16 skupštini prisustvovali su predstavnici/e Instituta za razvoj mladih KULT. Ovo su samo neke zastrašujuće i porazne svjetske statistike dobivene tokom 2011.Narandţastoga dana. Posebna paţnja je posvećena kreiranju novih rubrika i njihovoj implementaciji u postojeći koncept. godinu. g. naĉelnik Općine Stari Grad Sarajevo. odn. Dragomir Luĉić. Sedmi Narandţasti dan: Fini ples tiranina 25. najmanje jednom tokom ţivota.-2012. Video sa performansa moţete pogledati na www.net . Uspješno završena obuka za rad u medijima Završnom radionicom uspješno je završena obuka za rad u medijima. Ova saradnja doprinijela je razvoju ideja o naĉinu rješavanja nekih od problema mladih u tim općinama. kroz inicijativu Institucionalni dijalog izmeĊu mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.IUVENTA. Organizatori su bili Institut za razvoj mladih KULT i Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. Mladi iniciraju promjene Mladi iz osam lokalnih zajednica inicirali su saradnju omladinskih udruţenja i podmladaka politiĉkih stranaka.mladi.3% ţena pretrpjele su teško fiziĉko nasilje sa zdravstvenim posljedicama. Akcioni plan će biti jedna od tema narednih sjednica općinskih vijeća.. profesionalnom odnosu zaposlenika/ca. Višegrad i Novo Sarajevo. Institut za razvoj madih KULT ima koordinirajuću ulogu osnivanja vijeća mladih u FbiH. O rezultatima rada u protekloj godini govorilo se na Skupštini Vijeća mladih općine Stari Grad Sarajevo odrţanoj tokom januara. 24. Simboliĉnim pristupom animirao je naše sugraĊane/ke i još jednom pokazao surovost problema koji sve više uzima maha. izvještavanju za medije i ureĊivanju medija praktiĉno pokazati kao uredniĉki tim struĉnog ĉasopisa o radu s mladima .Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013.

kulturu. pjesnika Alekse Šantića koji pozivaju na ostanak u domovini. sport i informisanje Općine Ilidţa. Slušajući zanimljive priĉe gosp. januara volonteri/ke. 29. koja se tiĉe pitanja mladih. 164 17 Koraci prema ravnopravnom budţetu za sve mlade Budţet se općenito smatra spiskom svih prihoda i rashoda.org. daleko su sada razmišljanja mladih u BiH od stihova poznatog pjesnika. Prvi modul inicijative nas oĉekuje već u martu 2013. Gunića proputovali smo svijetom te se vratili odakle smo i krenuli: u Bosnu i Hercegovinu. putopisac. Naţalost. Inicijativa Rodnopravni budžet za sve mlade strijemi prema educiranju i jaĉanju djevojaka iz tri zemlje: Bosne i Hercegovine. a više od 70% mladih danas ţeli napustiti zemlju.omladina-bih. godine napustilo više od 100... gosp.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. uposlenici/e Instituta i drugi mladi imali su priliku druţiti se s gosp. www. Poznati su to stihovi slavnog bh. Gost Instituta gosp. na naše veliko zadovoljstvo pridruţile su nam se i pomoćnica naĉelnika Sluţbe za obrazovanje. U utorak. gĊa Aida Lušniĉkić i sluţbenica za mlade Općine Ilidţa. Vehid Gunić mladima ponudio pregršt razloga za ostanak u BiH Ostajte ovdje!.. br. TV i radio urednik.000 mladih. Rodno odgovorno budţetiranje i planiranje jeste jak alat za unapreĊenje rodne ravnopravnosti i njeno uvoĊenje u politiku prema mladima. Zakonom o mladima FBiH osigurava se postojanje posebne budţetske stavke u javnom budţetu općine. Ta budţetska stavka ne podrazumijeva samo grantove za projekte prema mladima nego i brojne druge troškove.. Hrvatske i Srbije. publicista. Aktivnosti inicijative koje slijede moţete pronaći na www. g. Obukom će mlade djevojke nauĉiti kako element rodne ravnopravnosti moţe utjecati na formiranje rodno odgovornog budţeta njihovih lokalnih zajednica. Primjer ĉovjeka koji se stalno vraćao u svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu je novinar.. Dalje zasigurno znate i sami. Pored volontera/ki KULTA koji su sa uţivanjem i osmjehom na licu paţljivo slušali svaku Gunićevu izgovorenu rijeĉ.mladi.net . a iznad svega humanista. Istraţivanja su pokazala da je Bosnu i Hercegovinu od 1995. Vehid Gunić. gĊica Amra Bojiĉić. a do tada budite ravnopravni i odgovorni mladi. Vehidom Gunićem u Obrazovno -razonodnom centru za mlade SPAJALICA. grada i kantona.

Obrasci za apliciranje za Program dostupni su u nadleţnom općinskom birou za zapošljavanje.ba/Javni_Poziv_nezaposlenim-obuka.net . Iskljuĉuje se finansiranje razliĉitih struĉnih upravnih i javnih ispita. koje su teško zapošljive Od poticajnih mjera izdvajamo 1c) Struĉno osposobljavanje i usavršavanje Struĉno osposobljavanje i usavršavanje nezaposlenih osoba i drugi vidovi kurseva ili specifiĉnih obuka. informatiĉkih obuka.fzzz.Agricultural Development Plus" financiranog od strane Europske komisija (Delegacija EU u Bosni i Hercegovini).2013.pdf 2. br. pozivaju nezaposlene iz ciljne grupe projekta da se prijave na Javni poziv.CARITAS OGLAS ZA ADMINISTRATORA PROJEKTA U BANJA LUCI Humanitarna organizacija "Caritas biskupije Banjaluka" raspisuje JAVNI NATJEĈAJ za radno mjesto GLAVNOG ADMINISTRATORA Za potrebe IPA projekta "Agridevplus . II i III stepen Za kompletan dokument poziva. iznos podrške: do 1000 KM. partnerima i udruţenjima u obavljanju administrativnih poslova u svezi s implementacijom projekta.06. Nezaposlene osobe kojima prestane pravo na primanje gotovinskih transfera. registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH 2. POSAO . Centar za poslovnu edukaciju. Nezaposlene osobe koje spadaju u ugroţene kategorije registrovane na evidenciji nezaposlenih osoba u FBiH. www. PIU SESER i Federalni zavod za zapošljavanje. Max. obuka za strane jezike. u saradnji sa kantonalnim sluţbama za zapošljavanje. Ciljne grupe 1.omladina-bih. vrijeme obuke – do 6 mjeseci. Prijave nezaposlene osobe za uĉešće u Programu sa potrebnom dokumentacijom d ostavljaju se neposredno nadleţnom općinskom birou za zapošljavanje. godine ili do utroška raspoloţivih sredstava. Osoba će pomagati projekt menadţeru. vrši struĉno osposobljavanje i usavršavanje po ovom javnom pozivu iz oblasti: · Grafiĉki dizajn I i II stepen · Web dizajn · AutoCAD I. molimo vas da posjetite http://www. obuka za knjigovodstveno-raĉunovodstvene izvršioce. kao akreditovana ustanova. Max. Javni poziv nezaposlenim osobama za uĉešće u programima obuke Ţelimo vas obavijestiti da su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za zapošljavanje raspisali JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA DA SE PRIJAVE ZA UĈEŠĆE U PROGRAMIMA OBUKE. sa svim detaljima i uslovima. 164 18 INFORMACIJE/KONKURSI 1.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. obuka za voĊenje malog biznisa i vozaĉkih obuka svih kategorija. Javni poziv ostaje otvoren do 30.

bih@gmail. Zahtjevi se primaju iskljuĉivo u elektronskoj formi na agridevplus. Minimalno srednja struĉna sprema. Poţeljno je iskustvo u pripremanju i pisanju projektnih prijedloga. Zahtjevi moraju sadrţati: motivacijsko pismo (na engleskom jeziku) i CV (EU format na lokalnom jeziku). Vozaĉka dozvola "B" kategorije. Najmanje dvije godine radnog iskustva u administrativnim poslovima ili radu s nevladinim organizacijama. Aplikanti moraju biti drţavljani Bosne i Hercegovine. e-mail.net . br.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. . Poslije probnog perioda ugovor se sklapa do konca juna/lipnja 2014. Poţeljno je iskustvo u realizaciji EU projekata. . Srbije i Hrvatske tokom studijskih posjeta sa ciljem razmjene ideja i iskustava kao i diskusiji o poziciji mladih ţena u navedenim zemljama. Office).com.Pisanje i ispunjavanje svih administrativnih. Spremnost na fleksibilno radno vrijeme.Pisanje izvještaja o ostvarenim aktivnostima i voĊenje zapisnika sastanaka.agentice pozitivnih promjena“ je regionalni projekat. www.agentice pozitivnih promjena!“ Interaktivni edukativni treninzi – studijska putovanja –grantovi – aktivizam – istraţivanje – konferencije Projekat „Mlade ţene . s naznakom "Natjeĉaj za glavnog administratora".Uspostavljanje i odrţavanje kontakata meĊu stranama ukljuĉenim u projekt. Rok za podnošenje zahtjeva je 7 dana nakon objave natjeĉaja u medijima. Dobre komunikacijske vještine i spremnost na timski rad. Vještine i drugi zahtjevi: vrlo dobro poznavanje engleskog jezika (pismeno i usmeno). . . financijskih dokumenata u skladu s projektnim smjernicama. prednost se daje završenom fakultetu. . Fondacija CURE organizuje edukativni trening pod nazivom „Aktivizam na polju ţenskih ljudskih prava“ Fondacija CURE poziva zainteresirane mlade djevojke iz BiH da se prijave na edukativni program u okviru projekta pod nazivom: „Mlade ţene . 164 19 Radno mjesto: Banjaluka (s povremenim putovanjima na podruĉju BiH) Radno vrijeme i duţina trajanja ugovora: puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Probni period u trajanju od tri mjeseca. Samo kandidati koji uĊu u uţi izbor bit će pozvani na razgovor. Poznavanje rada na raĉunaru (internet. Uĉesnice će imati priliku da se pored uĉešća na treninzima susretnu sa mladim djevojkama iz Bosne i Hercegovine. godine. Zainteresiranost za daljnju edukaciju.Podrška u organizaciji sastanaka partnera. u kojem Fondacija CURE u partnerstvu sa CESI iz Hrvatske i Autonomnim ţenskim centrom iz Srbije sprovodi aktivnosti u formi edukativnih treninga za mlade djevojke.Podrška i pomoć projekt menadţeru u implementaciji projekta. 3.Podrška aktivnostima koje svakodnevno obavlja Caritas Banjaluka.omladina-bih. Obaveze i zadaci: .

Svoje prijavnice moţete poslati do 10. Trening je namjenjen mladim ţenama i djevojkama koje ţele da se upoznaju sa osnovnim pojmovima: Ţenska ljudska prava. .Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013.Feministiĉki aktivizam i aktivizam na polju ţenskih ljudskih prava .Kako prikupiti sredstva za organizovanje aktivistiĉkih akcija . do 23:00 ĉasa na email: saida@fondacijacure.2013.Rodno i spolno osvještivanje .Cyberfeminizam – kako iskoristiti nove medije za lobiranje . Troškove treninga. www. godine sprovesti će se aktivnosti koje imaju za cilj osnaţivanje mladih ţena kako bi postale zagovornice za sprovedbu ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini. sa zadovoljstvom vas pozivamo na Prvi edukativni trening pod nazivom „Aktivizam na polju ţenskih ljudskih prava“ koji će se odrţati od petka.02. godine. Uĉesnice sa prethodnih radionica takoĊer će imati priliku da uĉestvuju u Regionalnoj konferenciji koja će se odrţati u Sarajevu u sklopu PitchWise festivala ţenske umjetnosti BiH 2013. smještaja.Politiĉka analiza poloţaja mladih ţena u društvu . kao i uĉestvovanje u okviru studijske posjete vladinim institucijama (na teme: kreacija rodnih politika i participativno ukljuĉivanje ciljanih grupa u kreiranju rodnih politika).net .2013.02. 164 20 Edukativni treninzi nude niz tema. Medijsko lobiranje i kako se prave medijske kampanje.omladina-bih.agentice pozitivnih promjena!“.godine. br. Nasilja nad ţenama i zakonska regulativa u prevenciji nasilja nad zenama. a naroĉito u lokalnim zajednicama u kojima ţive. a neke od tema su: .Zagovaranje i praktiĉno akcijsko planiranje U toku implementacija projekta u periodu od novembra 2012.. do decembra 2013. Drage prijateljice i aktivistkinje.2013. nakon što preda svoje povratne karte u Fondaciju CURE. 15.org ili putem faxa na: 033 264 420 Svoju prijavnicu moţete preuzeti ovdje.02. hranu i piće.Medijsko lobiranje i kako se prave medijske kampanje .Ţenska ljudska prava. Uĉesnice koje završe edukativne treninge i pokaţu interes za aktivnije uĉešće u svojim lokalnim zajednicama dobiti će priliku da dobiju grantove za implementaciju vlastitih projekata/akcija na polju feministiĉkog i ţenskog aktivizma. (sa poĉetkom u 14:00h) do nedjelje. u Sarajevu. 17. Za uĉesnice koje nemaju vlastiti ţiro raĉun i /ili liĉnu kartu mogu priloţiti traţene informacije roditelja/ke i staratelja/ke. godine. feministiĉki akitivizam i aktivizam na polju ţenskih ljudskih prava. Projekat se realizuje uz podršku UN WOMEN.Nasilje nad ţenama i zakonska regulativa u prevenciji nasilja nad ţenama . O mjestu odrţavanja treninga ćemo vas blagovremeno obavijestiti. kao i refundaciju putnih troškova snosi Fondacija CURE gdje će se refundacija putnih troškova izvršiti uplatom na priloţeni ţiro raĉun uĉesnice. U sklopu projekta „Mlade ţene.

Narednih sedam ucenika dobit ce mp4 player. monitoringu i odrţivosti. Pilot faza je pokrenuta tokom prvog foruma Ujedinjeni narodi – alijansa civilizacija u januaru 2008. Natjecanje mladih BiH u pisanju najljepšeg pisma u 2013. ukupno 18 projekata je finansirano. Ujedinjeni Narodi – Alijansa Civilizacija Ujedinjeni narodi – alijansa civilizacija objavljuje poziv za aplikacije 2013. 4.pdf DONATORI / POZIVI ZA PROJEKTE/ 5. odabrat će struĉni ţiri i poslati ga MeĊunarodnom uredu gdje će ući u konkurenciju za izbor najljepšeg pisma mladih u svijetu. Fond povezuje male i lokalne pokrete u veće pokrete sa ciljem društvene i globalne promjene. Pismo. Sve omladinske organizacije se pozivaju da pogledaju na stranici kako se aplicira http://unaocyouth. organizuju se razliĉiti dogaĊaji gdje se www. za 43. Troje prvoplasiranih uĉenika bit će nagraĊeni biciklima i novĉanim nagradama (500. br. Mladi ljudi imaju kljuĉnu ulogu pri odabiru projekata. Više informacija o natjecanju u pisanju pisama moţete dobiti putem telefona 036/445-091.org/ysf/application-form/ Krajnji rok za prijave je 13. 300 i 200 KM) kao i njihovi nastavnici materinskog jezika (100 KM). Fond omladinske solidarnosti pruţa finansiranje istaknutim omladinskim inicijativama koje promovišu dugoroĉne konstruktivne odnose meĊu ljudima razliĉitih kulturnih i religijskih pripadnosti. finansijskom menadţmentu. organizira izbor najljepšeg pisma mladih u BiH. a autori svih odabranih radova dobit ce poklon pakete sva tri b-h poštanska operatora. a propozicije natjecanja moţete pogledati http://www. TakoĊer. a otvoreno je do 1. do 23:59. Tokom 2009 ..Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. Ujedinji narodi – alijansa civilizacija. 2013. šest omladinskih organizacija je dobilo projekte.net . odabrao temu “Napiši pismo o tome zb og ĉega je voda dragocjena”. finansiranje omladinskih inicijativa. New York vrijeme. februar 2013. Hrvatska pošta Mostar prigodnim darom nag radit će 5 škola iz kojih na adresu HP Mostar pristigne najveći broj pisama.post.. 164 21 4. te 10 najboljih radova prigodnim zbirkama poštanskih maraka. natjecanje u pisanju pisama. Natjecanje je dio meĊunarodnog natjecanja koje organiziraju Svjetska poštanska unija (UPU) i UNESCO kako bi potaknuli razvijanje umijeća pisanja te promicanje meĊunarodnog prijateljstva. lobiranju. koje će na natjecanju predstavljati BiH. godine. godini xHrvatska pošta Mostar. meĊunarodni tim od sedam mladih ljudi pregleda projekte i daje svoje preporuke. zajedno s BH Poštom i Poštom Srpske. Posebna nagrada bit ce dodijeljena i za najkreativniji rad. evaluaciji.omladina-bih.ba/download/propozicije_naj_pismo_2013. Na natjecanju mogu sudjelovati mladi do 15 godina starosti.-2010. umreţavanju. Poziv za apliciranje: Fond Omladinske solidarnosti. redovno pruţa tehniĉku podršku i treninge projektima Fondacija omladinske solidarnosti pruţa pomoć u odnosima sa javnošću. Fond podrţava razvoj omladinskih organizacija i drugih naĉina omladinskog djelovanja da bi imali veći uticaj na društvo. MeĊunarodni ured je.

Grant se sastoji od dvije glavne kategorije: Projektna podrška i podrška organizacijama. rehabilitacija osoba sa traumama ili ţrtvama torture.net . Maj će izabrati organizacije na osnovnu bodovnog sistema. 6. Ovo ukljuĉuje Forume u Istanbulu. Maj. Kriteriji . akademija 18. februar 2013. Odabrene organizacije će dobiti mogućnost da uĉestvuju u raznim programima memorijalne fondacije 18. Grantovi će biti dodijeljeni NVO -ima koji se nalaze u društvenim zajednicama a koje rade na ovom polju više od tri godine. 164 22 odabrane organizacije sastaju i imaju mogućnost da promovišu Fond Omladinske so lidarnosti i svoje projekte.Organizacije ĉije zemlje propadaju OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj). ali ne mogu aplicirati za sve kategorije u obje podrške . komemoracija demokratskog pokreta. fact finding misije.fundsforngos. gratnovi za projekte demokratije i ljudksih prava u 2013.Iznos granta je postavljen od strane fondacije i ne moţe se mijenjati.. Memorijalna fondacija 18. Riju i Dohi.org/latest-funds-for-ngos/18-memorial-foundations-grantdemocracy-human-rights-projects-overseas-2013/ www. u ovom sluĉaju budţet se koriguje . organizacije ne mogu traţiti veće iznose Selekcija Memorijalna fondacija 18.Bilo koja organizacija moţe biti izabrana. Memorijalna fondacija 18. Maj prihvata prijedloge za 2013.omladina-bih.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013. ĉak ako projicirani budţet je veći nego što je grant. Maj. pravna podrška ţrtvama i monitoring izbora. grantovi za projekte demokratije i ljudskih prava u 2013. Bodovi prednosti će se dodavati u procesu selekcije onima koji ispune navedene uslove: Organizacija koje postavi svoje finansijsko stanje vezano za aktivnosti na web stranicu Organizacija koja ima savjetnike koji su ukljuĉeni u aktivnosti Organizacija koja radi evaluaciju svojih aktivnosti i rezultate ĉini javnim Organizacija koja radi godišnje inspekcije svog finansijskog stanja Organizacija koja ima upravni odbor ili komisiju za planiranje aktivnosti Organizacija koja uz svoj prijedlog podnese dokaz da je uraĊena finansijska inspekcija od strane profesionalca Rok za ponošenje aplikacija je 11. Projekti treba da doprinose promociji demokratije i ljudskih prava kao i izgradnji meĊunarodne solidarnosti. omladinske ljetnje škole itd. Opšti uslovi . Maj će podrţati šest projekata od šest organizacija u poljima monitoring sudstva.Organizacije mogu aplicirati za podršku projektu i za podršku organizaciji. Memorijalna fondacija 18.Bilo koja organizacija sa tri ili više godina radnog iskustva mogu aplicirati za grant . za više informacija posjetite: http://www. kao Gwangju Azijski Forum. br. neće biti izabrane ako njihov rad nije baziran u zemljama u razvoju. Maj itd.

omladina-bih. Rok za dostavljanje informacija za svako naredno izdanje je 30.ba.Mjeseĉni bilten – januar / sijeĉanj 2013.Tuzla emir. ili njihovih partnera.net www. 164 23 Mjesečni informativni bilten ORC-a i Omladinske mreže BiH izlazi uz finansijsku podršku “Balkan Trust for Democracy. projekat German Marshall Fund of the United States”.net . Dragi prijatelji. br. možete se javiti na jednu od dol e navedenih adresa. 75000 Tuzla tel / fax: 035 258 077 e-mail: orctuzla@bih.net mejling lista Mreže: posta@omladina-bih.com web: www. orctuzla@bih.net. konkurs i za radna mjesta. Mišljenja iznesena u ovoj publikaciji ne predstavljaju mišljenja Balkan Trust for Democracy.net. informacije o aktivnosti.net.ba fax: 035 258 077 Omladinski resursni centar Tuzla Hadži Bakirbega Tuzlića 1. the German Marshall Fund of the United States.net.ba Mjesečni bilten uređuje Omladinski resursni centar .ba hcatuzla@bih.omladina-bih.delalic@gmail. Ukoliko ste zainteresovani da se u mjesečnom informativnom biltenu Omladinskog resursnog centra (ORC) Tuzla i Omladinske mreže Bosne i Hercegovine objave: vaši pozivi za zajedničke aktivnosti i saradnju.ORC Tuzla WEB Stranica Mreže: sCh design Webmaster: Emir Delalić-Zeko . apeli za pomoć ili podršku. Adrese za slanje vaših informacija za mjesečni bilten: hcatuzla@bih. saopštenja za javnost i svi drugi nekomercijalni oglasi.-ti u mjesecu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful