recnik simbola

REČNIK SIMBOLA

Biblija sama objašnjava simbole koje upotrebljava . Da bi smo bolje razumeli tekstove iz Biblije, potrebno nam je da shvatimo značenje simbola, a zatim da simbol zamenimo doslovnim značenjem u tekstu, i onda ponovo čitamo tekst sa tumačenjem. Da bi Bibliju shvatili na ispravan način, treba da se molimo njenom autoru – Bogu, da bi nas On poučio Svetim Duhom. Jedan simbol može imati i pozitivno i negativno tumačenje, pa su u objašnjenju

obeleženi sa + (pozitivan simbol) i – (negativan simbol). Na primer: Isus je lav (+), a Sotona riče kao lav (–). Do sada nisam čuo logično objašnjenje zbog čega ljudi veruju u sledeće pravilo: "Ako je u tekstu jedna reč simbol, onda je ceo tekst simboličan. Ako je jedna reč u tekstu doslovna, onda je ceo tekst doslovan." Nigde u Bibliji nisam našao tekst gde su sve sami simboli bez doslovnih reči. Čak i da postoji takav tekst, zašto bi smo ovo ljudsko pravilo tumačenja Biblije primenili na sve tekstove? Mnoge jeresi nastale su tako što su doslovni tekstovi tumačeni na simboličan način. Na primer 6 dana stvaranja, greh Adama i Eve, Potop i dugovečnost ljudi pre Potopa, neki ljudi smatraju nedoslovnim tekstom, pa veruju u evoluciju, a Biblija za njih postaje samo mitološka knjiga sa moralnim porukama. Takođe, kad u Bibliji piše u vezi drugog Hristovog dolaska: "Evo dolazi na oblacima i videće ga svako oko" (Otk 1.8), neki ljudi tumače ovako: "Ako neko sedi na oblaku, onda oni koji su na Zemlji ne mogu da ga vide." Tako, iako Bog kaže da će ga videti svi, ovi ljudi kažu da je to samo simbolički rečeno, a da ga u stvari neće videti svi! Tako Božje tvrđenje ljudi okreću u direktnu suprotnost. Umesto da veruju Bogu, oni veruju sebi i svojoj sposobnosti da tumače Bibliju, samo da bi i dalje tvrdili da je Hristos već došao na Zemlju. A ako

neko dobronamerno primeti da je to tumačenje suprotno onome što je Bog rekao, oni ga optuže da je nevernik. Kako god bilo, svuda u Bibliji piše da će Isus doći u pratnji anđela odevenih u belo. Veliko mnoštvo anđela oko Isusa na prestolu, iz daleka će izgledati kao beli oblak. Naravno da anđeli mogu da se postave tako oko Hrista da ga ljudi na Zemlji vide, za razliku od doslovnog oblaka koji zaista sakriva osobu koja je iznad njega. Molite se Bogu da vam da mudrosti da znate šta može da se tumači simbolično i na koji način, a šta ne može. A AŽDAJA = Sotona: Otk 12.9 (vidi zmaj) ANĐEO = vesnik, poslanik, nosilac vesti (sama reč anđeo ima to značenje): Bog šalje anđele da završe neki posao – u Sodomu (1M 19.1), ili da objave poruke od Boga (Otk 14.6). Bog (Isus) kada nosi neku vest predstavlja se kao anđeo – poslanik (1M 22.15 31.11,13 2M 3.2,4 23.20,21 Dan 3.25,28); Na zavesi koja pregrađuje svetinju izvezeni su anđeli = predstavnici (vesnici, poslanici) bezgrešnih svetova koji su prisutni na Božjem sudu, da se ceo svemir uveri u Božju pravdu (2M 26.31–37). B BAKAR = – varanje, navođenje na greh: 4M 16.39 Korej kadi bakarnim kadionicama 4M 21.9 bakarna zmija = sud nad Sotonom, varalicom (2Ca 18.4 klanjaju se bakarnoj zmiji umesto Bogu, Jezekija je razbio); 1Sa 17.5,6 Golijat (jevr. = Pustošnik) ima bakarni oklop; Eze 27.13 Tirski car (Sotona) trguje ljudskim dušama i bakarnim sudovima. + poštenje: Otk 1.15 Hristove noge su od bakra (Dan 10.6); Eze 40.3 čovek sa meračkom trskom kao da je od bakra; 2M 27.2 žrtveni oltar je od bakra. BEZDAN = pustoš, razorenost, bezobličje, dubina: 1M 1.2 zemlja pre stvaranja; Eze 26.19 Gospod kaže Tiru (Sotoni): –Kad te opustošim... kad pustim na tebe bezdanu; Lk 8.31 demoni mole

Isusa da ih ne pošalje u bezdan. Otk 9.1–5,11 anđeo bezdana je Razoritelj, Sotona; Otk 11.7; 17.8 zver izlazi iz bezdana; Otk 20.1–3 Sotona će biti vezan u bezdanu. BELO = pravda: Is 1.18 pokajanjem gresi od crvenog postaju beli; Otk 19.8 žena jagnjetova se oblači u čistu, belu svilu (grč. = lan), jer je (lan) pravda svetih; Dan 7.9 Bog na sudu je u belom; Dan 11.35 razumni će se ubeliti; 2M 16.31 mana je bela. Belo je pravda, a mana Hristovo telo. Jedenje mane simboliše da jedenjem Hristovog tela (prihvatanjem Njegove žrtve) postajemo pravedni. BERBA = sud nad nepokajanima: Otk 14.19 obran je vinograd i stavljen u kacu velikog gneva Božjeg; Is 24.13 biće opustošenje u narodima kao kad se paljetkuje posle berbe. BESKVASNI = bez greha (vidi kvasac). BET EL (Vetilj) = Božja kuća, svetinja na nebu: + 1M 28.19 Jakov je video lestve kojim su sa neba silazili anđeli, i mesto nazvao Božja Kuća; 1Sa 7.16 prorok Samuel sudi u Betelu. – Sotonina kopija Boćje Kuće: 1Ca 12.28–32 dva zlatna teleta u Betelu nazvana su bogovima; Jer 48.13 Betel je postao gad (gnusoba) Izraela (klanjali su se lažnom bogu). BISER=Hristov dar spasenja Mt 13.45,46. BIČ = primena sile: + Advent, Hristov drugi dolazak: Is 10.26 Gospod diže bič na Asirce, Madidijane kao u Misiru; Is 28.15 Kad zađe bič KAO POTOP (povodanj), Vaviloci od laži prave utočište (vidi 2So 2.10–12!); Jn 2.15 Isus je bičem od uzica očistio hram. – lažni vernici progone iskrene vernike: Jov 9.23 Kad bi bič ubio najedamput, nego se smeje iskušavanju pravih (kaže Jov napadnut od Sotone); Jov 5.21 Kad jezik ŠIBA bićeš sakriven, niti ćeš se bojati pustoši kad dođe; Mt 10.17

predaće vas sudovima i biće vas (bičevaće vas) = Dela 22.24,25. BLATO = smrtnici, grešnici: Is 45.9 Hoće li blato reći lončaru (čovek Bogu); Is 64.8 Gospode... mi smo blato, a Ti si naš lončar (Jer 18.4 Jov 10.9) BLED = smrt : Otk 6.8 na bledom konju jaše smrt, ubija; Jer 30.6 svi su bledih lica kao porodilje; Is 29.22 domu Jakovljevom neće više lice pobledeti (neće umreti) BLUD = otpad od Boga, veza crkve sa državom: 2M 34.15,16 prihvatanje vere Hananaca je preljuba, blud (Sud 2.17 1Dn 5.25); 3M 17.7 preljuba sa Đavolom; Naum 3.4 blud je i čaranje (spiritizam); Otk 17.1 blud je veza žene (simbol crkve) sa carevima zemaljskim; Isus 2.1 Jev 11.34 Sud 11.1 moguće je spasenje za bludnike (Rava, Jeftaj) BLUDNICA = otpala crkva od Boga, povezana sa svetovnom vlašću: Is 1.21 Otpali Jerusalim je postao bludnica (Jer 2.20 Eze 16.15 Os 1.2–4,15); Is 23.15 Tir je bludnica; Mih 1.7 Samarija; Naum 3.4 Niniva; Otk 17.5 VAVILON je mati bludnicama. BOGOVI: demoni, pali anđeli (đavoli): 5M 32.16,17 Na revnost razdražiše ga (Boga) tuđim bogovima, gadovima (mrzostima, gnusobama) razgneviše ga; prinosiše žrtve Đavolima, ne Bogu, bogovima koje nisu znali... = demoni su pobunivši se protiv Boga proglasili sebe za bogove, pa mnogobožačke religije u stvari predstavljaju obožavanje demona, satanizam. Na primer bogovi u Egiptu: 2M 18.11 (4M 33.4) Jotor Mojsiju: –Sad vidim da je Gospod veći od svih bogova, jer čime se ponošahu onijem ih samim nadvisi = svako zlo koje je pogodilo Misir predstavljalo je oblast nad kojom je "vladao" neki demon. 1M 3.5 Sotona je obećao Evi: –Postaćete kao bogovi = kao pali anđeli,

Dan 7.40–45 7.20 ko prinosi žrtvu drugim bogovima osim jednoga Gospoda da se istrebi = obožavaoci demona. ali će biti spaljen zbog greha. Jer 11.8 Vavilonci su ljući od vukova. a nudi se kao otkup: Otk 17. reč u jednini. VODE = narodi.1. Pri 30. VETAR = sukobi.4. GLAVA = carstvo koje rukovodi svetom ili nekom organizacijom: Otk 17. ). – razjedinjenje od Boga: Otk 19.27–29 Isus je dao čašu grožđanog soka apostolima kao simbol njegove krvi koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja greha. Ezra 4.23.15. a Božja pravda ostaje doveka = rugači se uzdaju u sebe.1 Zemaljske vetrove (sukobe) je prouzrokovao Sotona (Božji vetrovi su nebeski). Ahav je od Navutejevog vinograda hteo da načini vrt za zelje = od Božjeg naroda koji rađa rod – vrt bez vrednosti u Božjim očima (1Car 21. – Otk 7. a daleko od usta.1 Gospod podiže na Vavilon vetar koji zatire.. VUNA = duhovni darovi.17 večera za ptice i zveri (izvršenje suda). a ljudi su Judejci mili sad Njegov (Is 5. Ef 4.. samo lan (Božju pravdu).2 Gospod je odgojio sinove. gvozdeni zubi (Rim).20 večera Gospodnja.12). Otk 18.50 propale su Josafatove trgovačke lađe.3 Prva zapovest: Nemoj imati drugih bogova uza me = ne slušaj demone ni Đavola.2 vino bluda kojim "Vavilon" napaja ceo svet predstavlja sve što nije Hristova krv. može biti voda života koju nam Isus nudi.7). ratovi: + 2Sa 22. Ohozija je hteo da se skloni u vrt od kazne (2Car 9.7 deo žrtve paljenice koji se spaljuje je greh koji je predat Bogu. Mt 10.27 Jer 51.16.15). V VAVILON : versko / političko / ekonomska vlast na Zemlji Otk 17 Jer 50–52.34 Lk 4.2). 17.13 Vavilon trguje brašnom (Bog ga daje besplatno). Eze 2. 2M 3.15 Isus će pasti narode gvozdenom palicom = doći će da ratuje protiv greha. Is 23.2 Božji narod je ugarak koji je istrgnut iz vatre. Marija nije slučajno mislila da je vaskrsli Isus bio vrtlar (Jn 20.25.3 narod gnevi Gospoda prinošenjem žrtava u vrtovima.12 Bog vidi bubrege i srce. 2Dn 4. 3M 2.14 vetrovi su i lažne nauke koje izazivaju sukobe (Jak 1. VRT = + obećana zemlja. Eze 28.20 4.11 Kosa dragog je crna kao gavran = izvršava sva Božja naređenja. i traži Duhovne darove. Sof 3..7.1 Tirske lađe (Sotonine Eze 27. 1Ca 22.49. a ribolov je simbol propovedanja (Jn 21. ljudski duhovni rodovi (jer raste na ovci koja je simbol vernika): 3M 13.kišu.1. Lk 22. 2M 22.9. Is 63. da uništi greh. BROD = + propovedanje spasenja (vađenje ribe iz mora): Mt 13.10 Odmetaše se.13 vračara Saulu na spiritističkoj seansi kaže da je videla bogove kako izlaze iz zemlje = demoni imitiraju umrle ljude (ovde imitira proroka Samuila).12. Zah 3.20 Isus kuca na naša vrata da bismo mu otvorili da večera sa nama.41 8. Ps 50.15). Pri 31.29 posramićete se od vrtova koje izabraste. život): 2M 29.. a ne 7x360 = 2520 godina. nemiri. Treba obratiti pažnju na to ko .10.23 Adam i Eva su izgubili vrt.4.9 skakavci imaju gvozdene oklope. GVOŽĐE = vlast koja vlada silom: 5M. 5M 28. 1M 3.20 odmet od cara.3 Pred Bogom je vatra koja proždire (Pri 6.17. Lk 10. VINO = sredstvo otkupljenja: + Hristova krv: Mt 26. Is 51. žaloste Svetog Duha.3 Gospod će učiniti da pustoš Siona bude kao vrt Gospodnji. Pes 5.3 (nepravedne) sudije su vuci večernji. Mk 1.11 Zao čovek traži samo odmet. Potrste vinograd. Ava 1.13. 4. Voda.47–59 guba na vunenoj haljini je greh / ljuds ka pravda.2 brašno se prinosi pri posvećenju sveštenika.16.8 rugače će izjesti kao crv vunu. VEČERA = + sjedinjenje sa Bogom: Otk 19.9.2 Isus govori iz lađe. i Sotona je bio u Edenu. kopa) i Boga (daje sunce.22 Gospod Bog nad bogovima = Bog je moćniji od demona.8. koji je predslika Hrista.20 Misir je gvozdena peć.4).41 brašno je neutralisalo otrov iz hrane.3 Izrael se odmetnuo.24 Sodom i Gomor.21 Gospod opstaje u vatri (bezgrešan je).9 Bog ima kosu belu kao vuna = On daje darove Duha. Otk 3. napravio je vrtove i voćnjake (Pro 2. zajednički napori čoveka (sadi.10 sedam glava. Devojka (crkva) nastava u vrtovima (Pes 8. Is 51. Is 65.2 20. = Eze 39. – sve što nije Hristova krv. Otk 18.20.16–24 oni koji se nisu odazvali na večeru.4 Gospod će suditi vatrom. VRATA = otvorena vrata su pružena prilika: Otk 3.15.32 Preko Nabukodonosora je prešlo 7 vremena – 7 godina. – kopija raja: Is 1. GLAS = važna vest.15 Po tome su reke pojedini narodi. 6. mnoštvo Otk 17.24 Kitimske lađe dosadiće.17 za Pedesetnicu (primanje Duha).23 panj je okovan gvožđem = Nabuko (slika Sotone) biće nadvladan silom.17 izvršiće sud nad nepokajanima (ješće meso. Otk 9.23 Bog ispituje bubrege i srce = ispituje unutrašnjost čoveka na istražnom sudu.9. 1Ca 17.16 Lucifer je hodao usred vatrenog kamenja (stvoren je bez greha). Mt 7. satanisti..25. VATRA (OGANJ) = uništenje greha pokajanih ljudi ili greha na nepokajanim ljudima: Amos 7.3 glava ranjena na smrt je deo zveri (sastavljene od carstva – država) koja rukovodi celom zveri.7 gavrana je poslao Noje da ispita da li je presušila voda.17 Đavoli se pokoravaju vernicima u Isusovo ime. i voleo bi da se vatra već zapalila (čeka na nas). 2M 20. vreme = jedna godina. Otk 19.16 apostole je Isus poslao kao ovce među vukove.27 vetrovi napadaju kuću na kamenu i na pesku.. G GAVRAN = izvršitelj Božjih naloga: 1Ca 17. Lk 12. Otk 20.16 dune vetar na čoveka i nestane ga.5). Otk 13. raj.1o Isus je objavio Otkrivenje velikim glasom (Otk 3. ljudima je Bog blizu srca.7 noge zveri od gvožđa.8) – za trgovinu i pljačku: 4M 24.18 sveštenici nemaju ništa vuneno na sebi. Ps 103.25) BUBREZI : unutrašnjost ličnosti (čisti krv): Jer 12.8 Vihor je vršilac Božje reči.13 vrsna žena traži vunu i lan = Božja crkva ima pouzdanje u Božju pravdu.49 Isus je došao da baci vatru na Zemlju (da je očisti od greha).14. a oni se odvrgli. Dan 5.14..5). Lk 14.14 Ilijina hrana za vreme suše. 1Sa 28.9 večera svadbe jagnjetove. 1M 8. + Dan 4. Is 1. 3M 23. Ps 148. Eze 44. a nudi se ljudima kao sredstvo spasenja.12. poruka: Otk 1.12 Vavilon trguje gvožđem. 1M 19.6 Bog je naredio da hrane Iliju. VINOGRAD = Božji narod: "Vinograd je Gospoda nad vojskama dom Izraelov. gazite moj narod Is 3.6). Dan 2. VUK = lažni vernici: Mt 7. a zatvorena vrata su onemogućenje: Otk 3. Još 22. Dragi u svom vrtu je Hristos (Pes 5.2 13. jesu 7 careva.1 brašno je jestivna žrtva. Otk 2. Jer 51.. Solomun.35 Isus isteruje Đavole koji su opseli ljude.4 gvozdeni bogovi = "bogovi" nasilja.demoni. u Božjem vrtu (Eze 28.1.10 vatrom će biti uništeni Đavo i nepokajani ljudi. Dan 4.3.27). ako se čovek uzda u darove Duha koje ima umesto u Božju pravdu.15. 4.20. 3M 1.13).15 lažni proroci dolaze kao grabljivi vuci u ovčijem odelu.68 Misirske lađe vraćaju u ropstvo.11 Gospod dolazi na krilima vetra (rat protiv greha). + Sotona optužuje Božji narod da je buntovnik: 2Ca 18.32). BUNTOVNIK : – odmetnik od Boga: Pri 17. Vidi tekst: Ko su bogovi? BRAŠNO = priprema duhovne hrane (hleba života). raj: Vrt je mesto stanovanja vernih ljudi u kojem je Hristos vrtlar (Jn 20.

20 opadač je drvo za vatru. golotinja = bez Božje pravde (jer je bela odeća = Hristova pravda).31 skvrni se onaj ko se obraća vračarskim i gatarskim duhovima.12 David je tri puta pomazan (2Sa 2.23 visine.3. GRIMIZ (SKERLET) = zemaljska carska vlast. Mt 1. DEVICA = verna Božja crkva: 2Kor 11. 3M 1. spoznanje nečega: Otk 19.16 posle krštenja.32 46. Maslina.2 4.15 drva za senice = spašeni ljudi raznih duhovnih osobina.38 2Dn 2.7 golub kao žrtva znači da Sveti Duh osvedočava čoveka u plan spasenja.23). Reč Hristos znači pomazan.32 grožđe Sodoma i Gomora je otrovno.11).34 Metnuše svoje gadove (lažne bogove) u dom koji se zove mojim imenom i oskvrniše ga (Eze 37. šikuc = gad. Jer 31. a sinovima trnu zubi.18–34 grad je jedna od presuda za Misir.11 ko je pogan neka se još pogani = ko ide za lažnim bogom.11 gradno kamenje je sud Amorejima. ljubljeni) = + Hristos: Eze 34.4 Božji vinograd rađa vinjagu umesto grožđa. dim i sumpor (nauka za vojne ciljeve).1 Ne verujte svakom duhu. Otk 13. Isus 10.19 Ako vam kažu: pitajte (duhove). prečnik mora je 10 lakata.za ukop.23. gnusoba): 1Ca 11. Go.11 9.7 11.3.4 bićeš utvrđena devica Izraelova.14 5. smokva i rodna loza neće.5 bludnica ima čašu punu mrzosti i poganštine svog bluda.11 Adam i Eva posle pada u greh su goli. – neduhovne osobine: Sud 9. 1Kor 12.8 napada Bozji narod. lugovi su pravljeni pod svakim zelenim drvetom kao mesta za idolopoklonstvo.17 Grad će potrti lažno utočište (kad dođe Isus da izvrši sud = Otk 8.10. jasno je da ostaje večno sazanje kakva joj je presuda (Otk 14. da bi utvrdio vojni kapacitet. Rim 11. iz dima izlaze skakavci. 5M 32. visoki položaj: Mk 15. DESET = savršenstvo: 2M 34. Nem 8.4 144000 su devstvenici.zlo).4 5. (ovlašćen). skerlet = ima vlast na Zemlji.8– 16 drveće traži cara. more ima 10 podnožja. Ps 18. DOMAĆIN = Hristos DRVO = + duhovne osobine ljudi: Ps 1. isku šah te na vodi Merivi (usred opšteg nerazumevanja Božje poruke. 1Sa 16. Ps 81. Eze 37.12 Jer 11.7–12 Ps 45. – Sotonina kopija: Otk 12.3 dim bludnice se diže vavek veka = pošto materija ne gori večno. kažite: ne treba li narod da pita svog Boga.12 Eufrat je presušio u 6.17–26 pitoma i divlja maslina su Izrael i obraćeni neznabošci (Eze 17. Avimeleha.16 1Ca 6. nego kušajte duhove jesu li od Boga. gde se nalazi. Os 3.1–11 deset devica.3).. GROM = sakrivena istina kojom Bog ispituje ljude (grom se čuje. pali anđeli: 3M 19. Otk 9.17. Dan 4. a ne vidi se): Otk 10.2.30 oci jedoše kiselo grožđe. na Isusa je sišao Sveti Duh u vidu goluba. 2M 8. kome govori.10.3 39. raspon krila im je 10 lakata. 1M 2.11–14 brojanje naroda iz oholosti. ali mu nije dao da zapiše ono što su gromovi govorili.14 Da li se bere grožđe sa trnja? Po rodovima ćete ih poznati. 7. oltar je visok 10 lakata. + Sotona je naveo svet da veruje da je pobožnost nešto nečisto. Bog pomaže iskrenim ljudima). 2Sa 24.9 dragi dragoj: golubice = crkva ispunjena Svetim Duhom. Otk 14.24 prorok kaže da će Bog podići Davida da bude pastir i knez. Mt 10. – neduhovni rod: Is 5.2. iz usta im izlazi vatra.21 uhode su u Hananu u vreme prvog grožđa.8 92. Is 8. Grom se često poredi sa Božjim govorom. Is 28.12.27).3 vernik je plodno drvo. Lk 16. GOG = vođa bezbožnika: Otk 20.7 Melhom GAD Amonski. (Mt 3. Mt 7.10 Božji duh daje dar razlikovanja duhova.24. Trn je ovde simbol bratoubice. heruvimi u SNS su visoki 10 lakata. i obiluje brojem 10.21 prva i 7.1 zver ima 10 rogova.7 usliših te usred groma.18 u devetom mesecu je osnovan hram Gospodnji.2–5 Božji gromovni glas.29. Jer 31.3 aždaja (Sotona) ima 10 rogova. 1Jo 4. Mt 25. Gora (planina) = carstvo (+Božje ili – Sotonino) ???citati??? GRAD = oruđe za izvršenje suda (voda u čvrstom stanju = Isus je voda života. DIM = znanje. Eze 38.14 (Advent) zagrme sa nebesa Gospod.23. DAŽD = vidi kiša.13 Astarota GAD Sidonski (lažni bogovi). Agej 2.18 od dima je pocrnelo sunce i nebo (znanje nauke koristi se za zagađenje). voljeni.23. ali i kamen koji pada na neznabošce kao kazna): 2M 9.17. GROŽĐE (zrno) = + duhovni rod na Hristu / čokotu: Mt 7. 2Sa 22.7. Pri 11. Hemos GAD Moavski. sledi ga u propast. Jn 12.15 što je u ljudi visoko.govori. 10 jabuka su na 1.16 Isus je iz mnogo besnih isterao duhove rečju. OBDARENOST.2 Pavle hoće da Korinćane izvede kao čistu devicu pred Hrista. neće biti tako.24.truba. a reč Eufrat znači probiti. 1Ca 14. GNUSOBA = – lažni bog (jevr.14 ko će razumeti grom njegove sile? D DAVID (jevr.4 Isus je rekao Jovanu za 7 gromova. Otk 8. Otk 16.16 Vavilon trguje skerletom.16 budite bezazleni kao golubovi = kao Sveti Duh.10 drvo bez roda se seče i spaljuje. i zdrav jezik. 2Ca 23.31 12. 1M 3. mrsko: 1M 43.6 Isus je iz Davidovog roda. Mt 3.7). Otk 22.4 drvo života je put pravednika.63 Haldeji (Vavilonjani) će potonuti kao kamen u Eufrat = osvajali su nasiljem.2. cara svojeg.10– 17 drvo je ovde simbol ponosnog Nabukodonosora (Sotone).2. kakvim glasom govori i šta govori.4 dim od kađenja = spoznanje da Isus posreduje za nas.17 DRVO POZNANJA DOBRA I ZLA. Otk 18.23 MASLINA = VOĐSTVO SVETIM DUHOM. u poslednja vremena.24 7.13 pri dolasku Boga na zemlju da izvrši sud pada grad i živo ugljevlje.6.13 PALMA = MIROLJUBIVOST. Pes 7. Pes 2. DEVET = pretposlednji: 99 ovaca. pastiri su im nečisti. vreme bez greha. 5M 18. nego će svako poginuti za svoj greh.5 tražiće Davida. Moloh GAD Amonski. jurišati): Jer 51.11 zli duhovi. Jov 37. Ps 52.4. Otk 17. ono je mrzost pred Bogom = ljudi će uzdizati lažnog boga. 1Ca 6.8 Solomunov hram je simbolična predslika službe za vreme milenijuma. 10 umivaonica na 10 podnožja. Mt 8. Trem hrama je 10 lakata.20 Rimski vojnici obukli su Isusu skerletnu kabanicu da mu se narugaju da je car. Otk 17. 4M 13.19 16. Jer 32. Isus je u deveti sat izgovorio poslednju molitvu i umro.17 dobro drvo rađa dobre rodove. laktu. zrna su mu gorka.34 Misirci posebno jedu od Izraelaca. Jov 38.3. i za carova nje.24). Eze 31 KEDAR = LEPOTA.16 26.22 Bog čuva riznice grada za vreme nevolje. Magog je zemlja bezbožnika. a Isus je pomazan isto tri puta: za službu. a David je u to vreme odavno umro.. koji će doći u vreme nevolje kakva nikad nije bila niti će biti.5 (Isusova) kosa je kao CARSKA porfira.25 David će biti car i knez DOVEKA. DUHOVI = – demoni.12 6. svetinja ima 10 svećnjaka i 10 stolova za hlebove. a trn hoće. E EUFRAT = narod koji napada (reka je simbol jednog naroda. Pri 26. GOLUB (–ICA) = Sveti Duh: Mt 3.4 bludnica je obučena u pofiru.27. Jov 26. Mt.28 deset zapovesti. – lažni hristos (svaki Davidov greh): 2Sa 11 preljuba.30 15.5. temelj je od kamena veličine 10x8 lakata.26 Misircima bi bila nečista žrtva koju je Bog naredio! Jedini način da se spasu ljudi će odbaciti kao nešto što im je mrsko. zlu = nasilnički narod je propao (Otk .24 15–22 Isus upozorava na gnusobu – lažnog boga o kojem piše prorok Danilo (11.12.29 Bog će ga uništiti.14 5.1– 4.

1Dn 26. Lk 12. posvećenje.7. JARAC = vođa bezbožnika. Mt 22.3–10 ŽPa.9 svadba jagnjetova. Životinja koja se prinosi na ŽZ ukazuje na osobu koja se zahvaljuje Bogu 3M 3.21.45 105. KOZA = organizacija bezbožnih (država. Spaljuje se van logora = sud u ognjenom jezeru.18. Pri 23. Jer 46. Vernik dolazi pred Boga u dvorište.30 ŽALAC = greh: 1Kor 15. Mt 25 od deset devica 5 su ušle na svadbu na vreme. ZAPAD = more.. idi i pokaraj ga među sobom = pozovi ga na pokajanje. Mt 24. Obrnuo se iz smrti u život.3 žižci u svetinji gore stalno od večeri do jutra. i posreduje za nas. sa strahom će dotrčati sinovi s mora (sa zapada).36 budite kao ljudi koji čekaju gospodara. Novo žito = tek obraćeni.26 zavesa na vratima šatora razdvaja grešnike koji se kaju od Boga. KRAVA (JUNICA) = otpala crkva (Vavilon. kraj vremena milosti i proveravanja (COL 71/72): Mt 13. Ef 5. van Božjeg logora.10). odobravanje. Desno je simbol Božje naklonosti (Ps 110. ŽETVA = posledak sveta (sabiranje spašenih i nepokajanih u dve grupe). Pri 6.19 49.11 za vreme subotne i jubilarne godine se ne seje niti žanje = to je simbol milenijuma i dolaska u obećanu zemlju.33 zavesa rastavlja svetinju od SNS = razdvaja različite službe u šatoru.5 pred prestolom su 7 ognjenih žižaka koji su 7 duhova Božjih.52 svako pleme ima svoju zastavu sa glavnim obeležjem plemena po kojem je prepoznatljivo. zavet = obećanje poslušnosti Bogu (citati???).22 Duh Gospodnji će podići zastavu nasuprot našem neprijatelju = Božje osobine će se pokazati u sukobu sa Sotonom.12...9. razdvaja svetost Boga od ljudi. otvorenih protivnika Bogu (Sotona i zver iz Otk 19.16 da budu neznabošci prinos povoljan.. To su Đavolski duhovi.22 ŽG jarac na Dan Očišćenja je Sotona koji će biti osuđen pri adventu. vino i ulje = Hristovo telo. – bezbožne ideje: Pri 13. osvećen Duhom Svetim). Jov 41. a svadba predstavlja i sud za Božji narod jer se na svadbi ispituje odelo zvanica (Mt 22.5. odvojenost: 2M 26.10 kad rikne Gospod. g) ŽRTVA NA UGOGNI MIRIS = Božje prihvatanje.12 podići Božju zastavu = propovedati Božje osobine..1) Posvećujemo se Božjom naklonošću..2–13 žabe u Misiru u drugom zlu skaču na ljude (demoni će intenzivno napadati ljude) = Ps 78. – Mal 2. od goveda je vernik otpao od Boga koji želi da se pomiri sa Bogom (Rim 15.25. (Bog) će dati da uzrastu žita vaše pravde (2Kor 9.15). neutvrđeni vernici.7 zavesa od kostreti = odvojenost pokajanjem zbog greha.33–35 jagnje ŽG je Hristos jer je nad njim izvršen sud koji smo mi trebali da primimo.23 zapovest je žižak. JARE = podanici. f) ŽRTVA OBRTANA = vaskrsenje: 3M 23.10 na reci Eufrat Bog će učiniti osvetu. bezbožnici. 2M 8.30). kad se vrati sa svadbe da mu otvore kad zakuca. 4M 1.31. kao aspida upeći (žalcem).28 ŽPo pri posvećenju sveštenika za službu. počinje žetva jer se osuši žito zemaljsko = Advent (Otk 14.10 skakavci imaju žalce na repovima kao skorpije = lažno prorokovanje (simbol je rep) navodi na smrtne grehe.32 vino će naposletku. i pokazivanje (obrtanje) pred Ocem. Staro žito = obraćeni. vino i ulje! Nema pomirenja za njih): 3M 16. istina): Ps 119. Mt.6 zapadna međa je veliko more. buka.1 10 devica sa žižcima = Sveti Duh ih upućuje na Božju Reč i istinu (Sof 1. i biva tako = oblak se kondenzuje iznad mora na zapadu i donosi kišu. ZASTAVA = glavne osobine. ŽPr se prinosi uz ŽPa = priznanje greha i pomirenje sa Bogom. podizanje duhovnog nivoa: 3M 7.32 – Crkva koja je otpala od Boga: žena pijana od krvi svetih Otk 17. ŽRTVE = CEO plan spasenja: OVCA = Božja crkva (citati su dati pojedinačno). kada su se svi opredelili za ili protiv Boga. b) ŽRTVA ZA GREH = izvršenje suda (uz nju se NE prinose brašno. 2M 29. 4M 3. ovca je vernik koji želi da se pomiri sa Bogom. neka prizna greh (prestup) svoj. Isto se prinosi od ŽZ = zahvalnost. JAGNJE = Hristos. sjajna zvezda Danica. sumrak.105 Reč je Tvoja žižak nozi mojoj.19 dok se zvezda . ŽPa od koza = Bog nudi pomirenje i bezbožnicima. Z ZAVESA = razdvajanje. Jedino u 3M 4. 3M 7. kiša. a to je ugodno pred Bogom.10 Gospodu iz usta izlaze lučevi (baklje). Otk 20.54 Isus: kad vidite oblak gde se diže sa zapada.12!). ŽIŽAK = Božja Reč (Božja zapovest. Otk 4.2 car pravi svadbu sinu = Bog Otac i Sin. Otk 22. Otk 14. 2M 26.a žalac je smrti greh. 13. senka) ???:4M 34. zreli vernici.4 zastava mu je ljubav k meni = osnovna osobina Hrista prema crkvi je ljubav.10 velika zvezda je pala s neba koja gori KAO sveća (žižak) = Sotona pogrešno tumači Božju Reč.10–14 obrtni snop simboliše Hristovo vaskrsenje. Misir).38 pred potop ženjahu se. Spaljuje se salo. obeležje: Pes 2.1 zavesa od lana = odvojenost Hristovom pravdom. 5M 22. VO (JUNAC) = vođa otpale crkve od Boga. krv i Sveti Duh): 3M 1. Žito = spašeni ljudi: (Hristos) će skupiti svoju pšenicu u žitnicu (Mt 3. prilog prijatan. spiritizam). 3M 24.39 kukolj i pšenica rastu do žetve.2 Hristos je predao sebe za nas u žrtvu Bogu na slatki miris.32 podiže se desno pleće. žetva je posledak ovog veka. odmah kažete: biće kiša. lažni prorok. 2M 26.15–20 anđeo baca srp i žanje žito. slatki miris.15 Ako ti sagreši (prestup) brat tvoj.30. ZVEZDA = + Isus: 4M 24. h) ŽRTVE OGNJENE = uništenje greha i onih koji su izabrali greh. višak na telu. ono što je nečisto. a Isus ulazi u svetinju gde grešnik ne može da uđe.2. OVAN = vođa Božje crkve. Otk 8.7 Jev 13. ŽENA = crkva: + Božja crkva u kojoj je rođen Mesija (dete) Otk 12.20). c) ŽRTVA ZAHVALNA = zahvalnost Bogu.3 kad bude kriv za koju od tih stvari.. čine čuda. TELE = najamnici.15 d) ŽRTVA ZA PRESTUP = priznanje greha: 3M 5. Os 11. 2Pet 1. 3M 25. Mt 25.32 prinosila se od ŽZ = zahvalnost Bogu pa posvećenje. nauka je videlo. vaskrsenje. Flb 4. nauka.9 greh će biti uništen vatrom (ognjem) pri adventu. a) ŽRTVA PALJENICA = pomirenje (uz nju se prinose brašno. Jer 51. sakupljaju careve protiv Boga.17 Davidova riznica je na zapadu.13 tri nečista duha izlaze kao žabe.1–6.18 Pavle je primio ono što su mu Filibljani poslali.9 žižak bezbožnički će se ugasiti.17 izaći će zvezda iz Jakova.11–14): + Otk 19. ugodan Bogu. ŽPa.16 Isus: ja sam.22 ko legne s udatom ženom / smrtna kazna.11 Juda se ženi kćerju tuđeg boga. sluge otpale crkve. Ž ŽABE = nečisti duhovi: Otk 16.1–6 ŽENIDBA (SVADBA) = veza Hrista i crkve (sjedinjenje). Lk 12. Otk 9. JAGNJAD = oni koji su izgradili visinu Hristovog rasta u karakteru. muž i žena su slika Hrista i crkve Ef 5. Jer 51..14). riznica (u jevrejskom jeziku sinonimi za zapad su more. Is 59.33 za Vavilon: još malo pa će doći vreme da se požnje.55 gde ti je smrti žalac? . e) ŽRTVA PODIZANA = posvećenje.

ISTOK = Božji stan odakle interveniše: + 1M 3. Sotona je prevario trećinu anđela.12 istočni narod su pljačkaši. 2So 2.13–17 subota je znak poslučnosti i posvećenja. = Božji lav) gromom. Jer 2.2.16–20 – lažni znaci: 5M 13. Amos 5. 7 glava.1 da bi odvukao od Boga.38 iz njegovog tela poteći će izvor žive vode = početni impuls da prihvatimo večni život (Jn 4.3 zli ljudi oštre svoj jezik kao zmija.33 vino neprijatelja je zmajev otrov i ljuti jed aspidin = Sotona truje lažnom naukom o spasenju na smrt.13 13.18 zemljotres prati važne događaje. stara zmija. i klanjaju se suncu prema istoku.28 Jakov u Izrael. i zbacila ih na Zemlju = lažnim propovedanjem (rep).7) zlato = vera koja kroz ljubav radi (???) ZMAJ (aždaja) = Sotona: Otk 12.13 Ostaviše mene izvor žive vode.26.. iako su u nasilničkim državama. JAGNJE = Isus: Jn 1..2 Is 41. trusom.4. Zah 13. i iskopaše sebi studence isprovaljivane koji ne mogu da drže vodu. Mt 24. i da odstupi od nepravde svaki koji spominje ime Gospodnje.27 strah je Gospodnji izvor životu. Os 13. . pošto je more sibol naroda): Jn 7. 1M 27 Kada se UPORNO borio sa Bogom da ga promeni.51 pri Isusovoj smrti zemlja se potresla.15 nevesti: Ti si izvor zatvoren.6 (5M 8.15) zver izlazi iz zemlje = država koja je stvorena u slabo naseljenom delu planete (USA).više zvezda Božjih podignuću presto svoj = vladaću nad anđelima.. – pali anđeli.20 Marija i žene pevaju i igraju u slavu Bogu.29 Gle jagnje Božje koje uze na se grehe sveta (Otk 5. Pes 4. jed aspidin je u njihovim ustima = opsednuti demonima.3.8 ostatak Jakovljev biće kao lav među zverima šumskim = imaju Hristov karakter.17. Dela 16.4 aždaja je povukla repom trećinu zvezda nebeskih. Mt 16.11.17 Bog će pustiti zmije na otpali narod (kraj milosti) ZNAK = + ZNAK SPASENJA = Hristova krv: 2M 12.14 nauka mudrog je izvor životni da se sačuva prugala smrtnih = početni impuls za ispravan život.14 David igra u oplećku (sveštenička odeća) – radost u grehu: 2M 32.19 pečat: pozna Gospod svoje. Božjeg naroda: (1Pet 2. i naveo preko nje ljude da se odvoje od Stvoritelja. 2Pe 2. Est 3.15 istočni vetar je Božja intervencija (2M 14.8. Otk 13.20 zvezde sa mesta svojih vojevaše na Sisaru. Ps 44.2 mudraci su videli zvezdu cara Judejskog na istoku = grupa anđela ih je dovela.38. Mih 5.43 neverni nose zvezdu boga svojeg = lažni bog je Sotona. kopno je slabo naseljeni deo): Otk 13. velika. podanici Sotone: 4M 21.21 Eze 27.9 antihrist sa silom Sotone čini čuda (Mt 24.. JAGNJAD (mn) = oni koji su došli do visine Hristovog rasta u karakteru (144000): + Is 40.5 11. i da bi nam prorekao buduće događaje: 1M 32. + anđeli: Sud 5. moć (ili vođa naroda..13).26 pravednik koji pada pred bezbožnikom je kao izvor nogama zamućen. Mk 14. nadvladan. (1Dn 22. slava: Bog je davao ljudima i mestima imena i menjao ih na osnovu njihovih karakternih osobina. Dan 4. ZIDARI = graditelji duhovnog hrama.25. krilati = Sotona (i zver iz Otk 13 koja vlada svetom?) ZMIJE (mn.1 Gospod će ubiti zmaja koji je u moru. Pri 13.11 Bog će u naručje svoje sabrati jaganjce.ZEMLJOTRES = nemi ri na delu planete: Is 29. IZRAEL = pobednik sa Tvorcem. 1Ca 21.6 zidari popravljaju hram kod Joasa i Josije.12 22. Pri 25. Jn 1. 1M 3. Eze 8. Rim 11.17 svirasmo vam i ne igraste = ne radujete se spasenju.14 koristio je zmiju kao spiritistički medijum. Os 1 imena prorokove dece su proročanstvo za ceo narod.9 Avsije u Isus. studenac zapečaćen = crkva ne prenosi Božji uticaj. Otk 8.15) vatrene zmije ujedaju narod koji se odrekao ispravne pobožnosti.18 Simon u Petar. IME = karakter. Pes 8.1 zvezda pala s neba = Sotona zbačen sa neba. ZNAK POSLUŠNOSTI = držanje 10 zapovesti. potkopavač) je pokušao svojim naporima (prevarom) da se domogne Božjeg obećanja.16 25 ljudi je okrenulo leđa Bogu u crkvi.17–27 Bog ne deli ljude po naciji nego po pobožnosti.2 velika stara zmija koja se zove Đavo i Sotona. Mt 2. – kopija: Is 2. napajač životom.13 kako pade s neba zvezdo Danice.5 pridržite me jabukama (lepim rečima) jer sam bolna od ljubavi.2). a govorio si u srcu svom: .19 igraju oko zlatnog teleta = radost pred lažnim bogom. osobina.3 što je jabuka među šumskim drvećem.1. Jakov (istiskivač.29 iz korena zmijinjega niknuće zmija vaseljenska. kao pečat na mišicu svoju (Božji karakter u srcu i u delima – mišica). ZEMLJIŠTE (TLE): svet gde se seje seme.24 Eden je na istoku. vradžbine. njiva – Mt 13.18 carska vrata su na istoku. naročito subote: 2M 31.16 zver obeležava svoje.. 7 zala.12.47 Isus naziva Izraelcima one ljude koji su iskreno pobožni (Otk 3.19 16.13 jagnjetova krv.3 sa radošću ćete crpsti vodu iz izvora ovog spasenja.9 20.27 Isus će doći sa istoka (Eze 43.1. Ps 36.Danica ne rodi u srcima vašim = dok vas Hristos ne obnovi. Is 14. Pes 2.1.17 za Valama: ovo su bedni izvori. koja se zove Đavo i Sotona. zamenik.2 Ezra 3. Jer 8. Ženik je izvor vrtovima = Isus je pokretač. Otk 17. vezana aždaja (Otk 12.6 smrt je rasipanje vedra na izvoru. 7 truba. ZMIJA = Sotona: Otk 12.2 zbačena aždaja.6–13 19.17 četri zveri jesu 4 cara.12. postao je Izrael – Bog je pobedio greh u njemu. ZEMLJA = manje naseljena mesta (pošto su vode simbol naroda. Pes 2.6 istočna zla su spiritizam.11 zlatne jabuke su zgodne reči.6–14). kome Bog daje silu da nadvlada greh.19 otkupljeni smo krvlju Hrista kao skupocenog i prečistog jagnjeta. 4M 21.9 2. Is 51.11 (17.1 zver / kombinacija 20 država (10 rogova.6 Irodijadina ćerka igra. Mt 27.5 i vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu) 2Ca 12.13 bludnica sedi na crvenoj zveri = otpala crkva vodi državu (Sotonino carstvo).33 7.26 Dela 7. 2Ti 2.26 Otk 11.9 20.12 poljske zveri se odmaraju u hladu drveta = Sotona upravlja državama. i vaskrsenjem 2 svedoka..9 U Bogu je izvor životu.9 vatrena zmija podignuta na štapu = osuđen Sotona. ZVER = bezbožna država u sprezi sa crkvom: Dan 7.13 zemljotres je povezan sa spadanjem okova zatvorenicima. IZVOR = početni impuls.. to je dragi moj među momcima. Otk 9. 2M 15. i plod će mu biti z maj ognjeni.8 Jezavelja pečati oduzimanje nasleđa. Is 12.) = demoni.9). Pri 14.26) 1Dn 9. Is 27.6 Gospod će pohoditi Aril (jevr. 1M 32.5 dragi dragoj: metni me kao pečat na srce svoje. Pro 12.. uticaj. demoni: Otk 12. 2Sa 6.24) ŽIG: Otk 13. 4M 13. 5M 32.. Sud 6.7) 1Pet. Ps 140. J JABUKA = lepe reči: Pri 25. 3 zveri). ZNAK RASPOZNAVANJA = zakon i svedočanstvo Is 8. nezakonito I IGRANJE = radost spasenja + Mt 11.24–30 On je predslika uporne borbe Božjeg naroda da se oslobodi greha Jer 30 i 31 (muka Jakovljeva).19 bio si nas u zemlji zmajevskoj = Sotoninoj zemlji. – Sotona: Is 14. traži glavu Jovana Krstitelja.9 mišica Gospodnja je ranila zmaja.12 Haman pečati smrtni dekret. ZNACI VREMENA = Mt 24 pred drugi Hristov dolazak.

11.13.): Eze 8.2 Gospode. nego u presnom (beskvasnom) hlebu čistote i istine.11 zver sa jagnjećim rogovima. post je uzdržavanje od zla (prihvatanja greha). 1Ca 3.1 Nadav i Avijud pijani prinose tuđ kad = nude spasenje bez Hrista.1).17). i stavi u tri kopanje brašna dok sve uskisne = . proročki san: pečen (znači bez kvasca) ječmeni hleb razbio je Madijance = Hristos se borio za Božji narod (Sud 7.55 južni (pustinjski) vetar donosi vrućinu.14 dragi je moj kao jelenče (simbol Hrista).9.11 Vavilon besni kao junica na travi.7 krov svetinje je od 11 zavesa od kostreti.3.24 lakše je kamili proći kroz iglene uši.42 južna carica dolazi Solomunu (jevr. inače ne bi bile prihvaćene bez Hristovih zasluga. Mk 19. odstranjivanje) je Sotona.15. Ps 141. a i njegove žene paganke. 1Ca 6.6 narodi nose bogatstvo na kamilama u Misir. ne jesti nečisto = ne živeti u grehu Eze 4. prorok Ezekiel je posle jedenja knjige propovedao (Eze 3.4. 11. ima mnogo kamila.8–17 povratak na nasledstvo = dolazak u obećanu zemlju. verske vođe. a "bogati" su gresima.35.38 hram je dovršen 11–e godine vladavine Solomuna = kraj milosti pre "12–og sata". OPUSTEĆE.3 42.8 Solomun kadio na visinama.16 Izrael je uporan kao junica = uporan u grehu.7.9 Josif i 11–orica.7. 37. a u drugom dolasku će da proglasi oprosnu godinu i DAN OSVETE BOŽJE. ni u kvascu pakosti i lukavstva.12 Bogatstvo se merilo brojem kamila. Otk 8.2 carica od Sabe nosi bogatstvo na kamilama. 1M 32.9. ljudi koji su ostavili greh: Isus je obrtni snop prvine od ječmene žetve.47 Aron okadivši očistio narod. 1Ca 18. prihvatiti: 7 mršavih krava (godine gladi) pojele su 7 debelih krava (godine obilja) 1M 41. – Sotona kopira prinošenje kada (kađenje tuđim ognjem je mešanje Hristovih zasluga (kad) sa izvršenjem presude (oganj) od strane lažnih bogova.35 Avram je blagosloven od Boga pa ima dosta kamila. Jer 50.) jaki volovi Vasanski opkoliše me = Isusa su osudili sveštenici i fariseji. a posle nevolje 6000 kamila. Mt 12.1 Isus: Bože. prihvatiti: jedenje ploda drveta poznanja dobra i zla = iskustvo greha. Na praznik ječmene žetve prinose se beskvasni hlebovi (bez kvasca = bez greha) (4M 28. vatra će da pojede grešnike Otk 20. Jesti = iskusiti. Lk 12. KVASAC = greh: Lk 12. JUBILEJ = proglašavanje slobode od ropstva u grehu: 3M 25. JEDANAEST 11 = poslednji trenutak za obraćenje (9 je pretposlednji). – Sud 6. to je simbol Hristovog vaskrsenja (3M 23. ako navale zlikovci da pojedu moje telo Ps 27.1–4).7. 1M 24.6 knezovi njeni su kao jeleni.20 Misir je lepa junica.11 po ulasku u obećanu zemlju jeli su presne hlebove od žita obećane zemlje = tamo ćemo biti bez greha.20.6 U 11 sati je zapošljena poslednja grupa za rad sa istom platom (spasenje).20 20.2 Jerusalim je opkoljen 11–e godine Sedekije = poslednji trenutak za spasenje. Jelen = knez : Plč 1. JARE = podanici bezbožne organizacije: Pri 27. JEZERO = posebna grupa ljudi: Lk 5. ječam = najduhovniji ljudi. 2M 26. ni od pustinje (jevrejska reč jug je sininim za pustinju Is 21. nego bogatom ući u carstvo nebesko (lakše će ući bogatstvo nego bogataš).2 Mesija je u prvom dolasku proglasio oprosni godinu.43 Jakov se obogatio. ono što je ostalo: Mt 20.13). jedenje Hristovog tela (Jn 6.Lk 10.4 kadili su bakarnoj zmiji.23.24 slepe vođe cede komarca a proždiru kamilu = male grehe kritikuju. ko jede krv – da se istrebi (osim Hristove krvi) 3M 7. Jer 13.9. JUNAC (VO) = vođa otpale crkve: Ps 22.12 (22.4. Jov 1. Mač će vas pojesti Is 1.3 Isus šalje 70–oricu kao jaganjce među vukove.8 grupa koja je ostala bezbožna je u ognjenom jezeru.5. Ps 75. i prinose se kvasni hlebovi (3M 23.15–20.9–11). 4M 16. kao i Jovan (Otk 10.21 Božje carstvo je kao kvasac koji uzme žena.9. JARAC = vođa bezbožnika: 3M 16.3 Isus prinosi kad SA molitvama svetih. kamenovanje= izvršenje presude pri Hristovom dolasku (kamen je simbol Hrista) (citat???) KAMILA = bogatstvo: 1Ca 10. 21.15.. jedenje zahvalne i zavetne žrtve (za iskustvo spasenja) 3M 7.1.27.8 očistite stari kvasac (greh). i kasnije izvršio sud nad sveštenicima Vala i luga = verskim vođama otpalim od Boga. 2Ca 18.19 južni gradovi će se zatvoriti.27 jarac Azazel (jevrejki znači udaljavanje. Eze 34. proživeti. – kopija Bogu najvernijih ljudi: Otk 13. Is 30. Amos 4.22.17 praznik beskvasnih hlebova je sećanje na izlazak iz Misira. jer i Pasha naša zakla se za nas.3 na jugu Hanana je pustinja. Mt 28. Is 61. 4M 16. Jov je imao 3000. gde nema više berbe ni žetve (razdvajanja pobožnih od bezbožnih). Bog naredio Petru u simboličkom snu da pokolje i pojede nečiste životinje = da propoveda neznabošcima da se obrate Bogu Dela 10. Otk 21. Isus 5. 1Kor 5. nekim drugim prutem.11 70 starešina kadi iako samo sveštenici smeju da kade. da budete novo testo kao što ste presni (bez kvasca = bez greha).17). ko jede salo žrtve – da se istrebi (jesti višak koji je posledica greha. ko bi jeo nešto s kvascem (živeti u grehu) istrebiće se 2M 12. Lk 13.5 neprijatelji na kamilama pustoše zemlju = Sotona će ekonomski da napadne vernike. napuštanje zemlje greha.17) = ljudi koji su se držali Boga po svetlosti koju su imali. – upropasiti.14. zašto si me ostavio. 3M 10.17. da očisti molitve grešnika. 4M 16.20. Sotoni. knjiga o Ruti često s pominje ječam (Ruta 1.11). Zato da praznujemo ne o starom kvascu. Jev 10.2. Vatra pali käd = Hristos je umro umesto da nas spali vatra. Mt 23. reči "belo") = Hristove zasluge: + 2M 30.40 Niko ne sme da prinese käd pred Gospoda ko nije iz roda prvosveštenika = samo Hristos posreduje. K KÄD (TAMJAN) (koren je od jevr.16 po Hristovom vaskrsenju ostalo je 11 učenika. Drugi jarac je zver koja je sa lažnim prorokom okupila careve zemaljske protiv Boga. vođa bezbožnika koji će biti vezan na 1000 g. pred vezivanje Sotone (Otk 19.8.6 uzvišenje ne dolazi od istoka. nasledićemo njivu (obećanu zemlju). Pes 2.17. 2M 12.25. BESKVASNI = bez greha. (Božji narod poješće narode koji su mu neprijatelji 4M 28. a na Pedesetnicu je pšenična žetva. prestao pomor. Os 4. miroljubiv) = crkva iz progonstva donosi Hristu darove zahvalnosti.1 čuvajte se kvasca farisejskoga koji je licemerje. skakavci su pojeli svo bilje 2M 10. JUG = pustinja. Isus je sa 5 ječmenih hlebova nahranio 5000 ljudi (Jn 6. 3.8 Prvosveštenik je kadio svakog dana u Svetinji = Isus svakog dana prinosi svoje zasluge za nas pred Oca.26 jarići su cena za njivu = kad se izvrši sud nad bezbožnima (jarići).15. neka moja molitva izađe kao kad pred Tvoje lice (očišćena).9.7.27 = jedenje čini nečistim ili čisti.10..40 Korej i 250 ljudi su spaljeni zbog kađenja.2. zapada.23 Ilija na Karmilu je prineo junca.7. Hristovog dolaska da sudi.5.12.19. JUNICA (KRAVA) = otpala crkva: Jer 46.1 vađenje ribe iz jezera = grupa ljudi kojoj se propoveda.20.15.54) = prihvatanje spasenja. ne bojte se naroda one zemlje jer ih možemo pojesti (uništiti) 4M 14. 8.32). Hristos (bio je bez greha).13). 2.1–3).15. otrov) 3M 7.17 Gospod sudi između ovnova i jaraca = pobožnih i bezbožnih vođa (Mt 25. 2Ca 25. 1M 30. ne jedi žrtve drugih bogova (prihvatanje njihovih načela) 2M 34.1 čujte ovu reč krave Vasanske (kaže otpalim vođama u Samariji).23 Od 12 Jakovljeve dece 11 je rođeno van Izraela. divljina: 4M 34.

28.14 Hristova kosa je bela = doži se zaveta po pravdi.44 Sotona je krvnik ljudski.15 20.12 Iliju su odnela vatrena kola i konjanici = Bog se izborio za njega.6–9 2. Dan 8. Os 6.6 na zle će pustiti kišu od živog uglja. Is 34. Amos 8..32).9.2. Eze 38.26 Solomun ima 20000 konjanika. 5M 11.11 Bog će doći na krilima vetra = brzo.20 klevećeš svoga brata. Otk 9.10– 22 kovčeg zaveta je mesto odakle je Bog govorio i vladao svojim narodom (4M 7. ognja i sumpora. kao što će biti pred advent (kovčeg plovi vodom = napadaju narodi).16 knez bez razuma (Sotona) čini mnogo nepravde.21.2 9 12.11.23. 2Ca 2.5 nazirej ostavlja kosu za vreme zavetovanja Bogu. 2Ca 2.10 nosiće kostret. – Ps 11. a oblak je oko Božjeg prestola. – sakupljeni za smrt: 1M 40.3. a mi Gospodom. osnova: 1M.28 Otk 13.9 3. žrtva paljenica = i bezbožnima je ponuđeno spasenje. jer odbaci Gospod rod na koji se razgnevi (Eze 5.5. Otk 10.7 KOVČEG = zaklon u vreme nevolje.19.4 Jovan Krstitelj je nosio kostret i pozivao na pokajanje. KOZA = organizacija bezbožnih (država.8 24. i kad on zatvori niko neće otvoriti. jevrejska i hrišćanska).7). spiritizam): 3M 1. on je strašan carevima zemaljskim (knezovi = carevi). 1Sa 1.25.2. 1Ca 14. – Ps 20. KONJI = oruđe za rat: Otk 19.19 18.29–35.9 podajte krila Moavu neka BRZO odleti.5.1–4). a zabranjuju onima koji hoće da uđu. Tada se hleb peče. – prekršaj zaveta: Sud 16. Koža ŽPa pripada svešteniku = ljudska pravda koju smo odbacili da bi prihvatili Božju pravdu (3M 7. izliće svoj Duh. Pri 26. KRILA = a) brzina delovanja: Is 48.2 knez Tirski je Sotona.16).20 Persijski knez je Sotona.29 Bog će dati na vreme prolećnu i jesenju kišu kao i pre. Pri 28.5 Mojsije je spašen stavljanjem u kovčežić. molio se Bogu i snaga mu se vratila. Zato se i ove knjige po piscima prorocima mogu smatrati proročanstvima. Rim 3..5) klica = začetnik duhovnog života. podnožje Božjeg prestola: Mt 24.26 vojvoda (knez). 2Sa 22.10 kao što kiša i sneg padaju na zemlju i ne vraćaju se a da nisu zemlju natopili i oplodili. KRV = sredstvo čišćenja greha: 2M 12. a da nije izvršila njegovu volju i nameru. plakaće i žaliće zbog greha. KOST = suština.9 faraonovi konjanici gone Izraelce.29 advent). Natan..24 na Sodom i Gomor (Lk 17. nema istine u njemu.11 Ana je zavetovala Samuela Bogu. iznenada.29 2Dn 9.22 Dalila je obrijala nazireja Samsona pa je izgubio snagu jer je prekinuo zavet sa Bogom svojim grehom. 2M 26. Čovek – klica će sagraditi crkvu Gospodnju Zah 6.25 knez nad knezovima = Isus.1 10.1–4). da greh (kvasac) dođe do vrhunca svog delovanja.4 Gogovi konjanici. što znači da Otac izliva Sveti Duh na ljude): + Is 55. Ahija.7 neki se hvale konjima (spremnošću za rat).8. Mt 3.1–10 u dve kotarice su razdvojene dobre od trulih smokava. Kad on otvori.1 Izraelci Davidu: mi smo kost i telo tvoje (nacionalna pripadnost). proročke knjige su i npr: Ps 40.19. – 2M 14. Joel 2.1–3 zato će Bog dati jednom anđelu ključ od bezdana i verige. Jn 8.8. Mojsiju je lice svetlelo u susretu sa Bogom 2M 34. KLJUČ = vlast. Eze 37.27 koza. KIŠA (DAŽD) = izlivanje Svetog Duha (Kiša pada iz oblaka. 33. Zah 3.7 skakavci behu kao konji spremljeni za boj. proricaće. – Dan 10. Dan 9. Gad i Id.1 Sotona ima ključ od studenca bezdana = moć da pod svojom upravom zemlju dovede u stanje pustoši. Da bi od brašna postao hleb (Hristovo telo).. tako i reč iz Božjih usta ne vraća mu se prazna. Mt 16. KNEZ (VOJVODA) = civilni.14 Mal 3. Otk 1.89). nema klica (kraj Hristovog posredovanja) Os 8. dokument: knjiga života (Ps 69. Kad mu je kosa narasla.10 jesti knjigu = razumeti poruku (Eze 2. Jov 7. (1Dn 29. Knjige dnevnika careva pisali su proroci Samuel.greh (kvasac) postoji u crkvi (žena) i na svetu tokom tri ere (tri kopanje = potopna.7. Otk 1.4. sami ne ulaze. Klijanje = početak duhovnog života Jer 33.16 200 miliona konjanika ubijaju. Eze 28.7 (EGW Temelji 117.16 ne idi kao opadač po svom narodu. Otk 20.8). Jer 7. 3M 19. Gospod će tek dati da proklija Davidu prava klica Jer 23.1–7 Sotona kleveće Jova. sina svoje majke.26). Ilija i Jovan Krstitelj imaju kožni pojas = vlast od Božje pravde 2Ca 1. pripadnost nekome.3 Gospod će nam doći kao prolećna kiša (Sveti Duh je Bog).12 Bog ukroćuje duh knezovima..21 Mihajlo veliki knez = Isus. i učinili da bilje pupi.5 hoćeš li baciti oči svoje na ono čega brzo nestaje? Jer načini sebi krila i kao orao odleti u nebo. – Koža žrtve za grehe se spaljuje van logora = smrtna presuda za grešnike 3M 4. KNJIGA = poruka. Isaija.15 Ps 6.20 kad nema opadača prestaje raspra. Jakov je prevario oca jarećom kožom = Sotoninom lažnom pravdom (cilj opravdava sredstvo) 1M 27.13. verski ili vojni vođa: + Dan 12.1–7 kosti su osnova od koje Bog vaskrsava.10 Flb 4. Semaja.12.. 26. knjiga za spomen (2M 17. pri čemu nestaje sav kvasac (greh se uništava vatrom). 2M 2. 4M 15. KONJANICI = ratnici: + 1Ca 4. knjiga zaveta (2M 24. i videoci Samuel.1.2 knez je vođa celog naroda (Jerovoam i Juj)..7 idem kao što je u knjizi pisano za mene. KOSA = zavet: + 4M 6. 1M 29.16 car ne treba da drži mnogo konja = da se ne sprema za rat.14 Lavan Jakovu: ti si kost moja (rodbinska pripadnost). potrebno je da uskisne.2 Sotona nas opada na sudu. da zatvori Sotonu u pustoš koju je izazvao. ništa od ovog neće izostati.29 ostriži kosu svoju.13 krv jagnjeta je pokrila grehe vernih Izraelaca. Ps 76. 3.3). nije mu britva prešla po glavi od rođenja.4.14 Isus dolazi na belom konju = vodi pravedan rat.31 konj se sprema za dan boja.53–55). žrtva za greh oni koji odbiju spasenje primiće sud.27 Dan 7.16 tražite u knjizi Gospodnjoj (Bibliji).18 Isus je Petru i ostalim učenicima dao ključeve nebeskog carstva = ovlašćenje da propovedanjem upute ljude na spasenje.16. kao u 1M 19. Jov 1. KOžA = pravda: + Bog je Adama i Evu obukao u jagnjeću kožu = prorekao je da će ih ogrnuti Hristovom pravdom 1M 3.7 zavese šatora su od kostreti = u svetinju se ulazi priznanjem greha. Svetinja je pokrivena ovnovskom kožom = Hristovom pravdom. jer je On vođe Božjeg naroda 2M 25.11 poglavar (knez) vojske.10 koza.16– 18 tri kotarice na glavi pekara = za tri dana je osuđen na vešala.11 ognjena kola nose Iliju.52 zakonici su uzeli ključ od znanja. – graditelj idola Is 41.38 Noje se spasao u kovčegu. Hristos – Is 4. Jov 31. ali je u Gospoda spasenje..15.22 Gospod će mu (Hristu) staviti ključ Davidovog doma na rame.34 32.15 21.15.25 čistimo se verom u krvi njegovoj (Jn 6.11. Lk 11. knjiga zakona Gospodnjeg (4M 28. 2Sa 5.1 tražite od Gospoda prolećnu kišu. Otk 9. KLEVETNIK (OPADAČ) = Sotona ili njegov sluga: Ps 50.18 Isus: imam ključeve groba i smrti = ima moć da vaskrsne ili da večno uništi.2 23 Adam za Evu: evo kost od mojih kostiju (bračna pripadnost). KOVAČ = graditelj: + duhovnog oružja Is 54. Zah 10.14. (Dela 2. 2M 25.7 16.58 Isus 1. niko neće zatvoriti. . – Otk 9. moć: Is 22.2 KOSTRET (kozja koža) = priznanje greha: Mt 3.16.1) KOTARICA = sakupljanje ljudi za sud: + za spasenje: Jer 24. Pri 21.12. Pri 23.37 Jov bi kao knez pristupio (ili prevod: kao knezu bih pristupio). i raste seme sejaču i hleb onome ko ga jede. Dan 8.8 20.

16 ne svedoči lažno na bližnjeg / smrtna kazna (5M 19. koja vreba: – Otk 13. MESEC = svedok: + Ps 89. 2M 27.15 bezumnik koji vlada narodom je kao lav koji riče i gladan medved.2 zver ima noge kao medved (goni Božji narod).11 tužnjava u polju Megidonskom (pogledaće na mene kojega probodoše! Opet advent).. obećane zemlje: + 3M 25. Jak 1.16 19. – kopija: Is 19.2 čovek u (lanenom) platnu sa pisarskom opremom.8.13 obećanje ostatku: nogom ćeš gaziti lava i ljuticu. Pri 7.24 medvedice su rastrgle decu koja se rugaju Jelisiju. – lažno spasenje: 4M 16.m.7) –DIVLJI MAGARAC = upornost u grehu: Jer 2. vreba da opljačka jadnika.15 čuvajte se LP.6 leopard će ih vrebati kod njihovih gradova. MEGIDO (ARMAGEDON) = mesto sastanka (sukoba) Boga i neznabožaca: Otk 16.26–30.7 Tiru (Sotoni): razapinjao si laneno Misirsko platno.13. Ps 44. 2Ca 2.m. LEOPARD = država koja ima vlast.. M MAGARAC = donosi mirotvorca: Zah 9.16 Gospod šalje mnoge ribare i lovce da love.13. neće biti siromašenja i prodaje zemlje. Ruta 2. Ps 57. 2Kor 11.22 Isus 12. Pri 28. mladom od magarca (tako je Isus ušao u Jerusalim Mt 21.2. Dan 5. LUK = (duhovno) oružje za (duhovni) rat: + 1M 48.12 Ravsak nudi zemlju gde teče med i mleko opkoljenim Izraelcima ako mu se pokore. Jer 13.10.9 Asirac je d.8 Đavo ide kao lav ričući.6 LP Varisus. lavovi): Mih 5.23 može li leopard promeniti svoje šare? + Os 13. traži koga da proždere (Ps 7.20 maslinovo ulje se koristi za svećnjak = Sveti Duh prosvetljuje istinom.15).15 zemlja se kupuje samo do jubileja = kad nas Isus oslobodi. ne trude se (Bog čini u njima).20 LP skuplja narod u rat protiv Boga pod maskom religije. LJ LjILJAN = ispravni vernik među otpalima: Pes 2.7 Gospod će ih vrebati kao leopard na putu. Pes 2. Mih 2.21 MAČ = Božja Reč: Ef 6. – Sotona: 1Pet 5. Mt 3.6. zgazićeš lavića i zmiju.11 trgovci zemaljski plaču za Vavilonom jer njihove tovare niko više ne kupuje. Sud 5.3 proroku je Božja knjiga u ustima slatka kao med.12 2Ca 9. Zah 12.27) MED = istina o spasenju: + Eze 3.17.. lavovi): Ps 10. bez novaca kupujte. LED = vidi GRAD. Eze 13.2).38–43 KUPITI = izabiranje Božjeg nasledstva.14 Korej kaže da je Misir zemlja gde teče med i mleko. Is 55.13 lažni apostoli su poslanici koji se pretvaraju u apostole Hristove.16) LAN = Hristova pravda: Otk 19.4) + Božji narod (mn.20 Saul lovi Davida). Eze 27. 1Ca 7.25 Jeremija kupuje njivu kao simbol da se Jerusalim (obećana zemlja) predaje Haldejcima.4 ležim usred lavova koji proždiru ljudske sinove (Jer 2. to je moja draga među devojkama.24 Jerusalim je kao d. Jer 9.2) LOVAC = Bog lovi ljude kao lovac za njihovo spasenje.18..16 Đavo skuplja careve celog sveta Đavolskim duhovima (spiritizmom) na boj protiv Boga pri Hristovom drugom dolasku.32 Asirski car je opseo Jerusalim.6 Rava je sakrila uhode Jerihona pod netrven lan (netrven je zato što Isus još nije umro). Mt 13. – lažni Božji narod (mn.9. Is 49. kad navali ko će ga vratiti. 1Ca 6.28 pogledajte ljiljane u polju kako rastu.19. MASLINA = + ujedinjeni ljudi pod vođstvom Svetog Duha: Rim 11.103 Božje reči su slađe od meda (Pri 24. LAŽNI PROROK = osoba ili organizacija koja navodi na krivu religiju: Otk 16.6–42 svi delovi prvosveštenikove odeće imaju lan. Mt 7.25 neraspadljiv venac (kruna) za verne.1 o žedni koji ste god. Ps 119.21 1Ca 4.4). – kopija: 2Ca 18. ili Sotona za propast.15 male lisice kvare vinograde koji cvatu = kvare Božji narod.10 Is 31.24 pitoma i divlja maslina su Izraelci i obraćeni neznabošci.22 Bog je uzeo svojim lukom i mačem zemlju Amoreja. on. LISICA = onaj ko lukavstvom odvodi od Boga: Lk 13. Eze 13. . a žena pusta lovi dragocenu dušu (1Sa 26. jaše na magaretu. Dela 13.2 telo cele zveri je ris (leopard) =Dan 7.4 proroci su tvoji Izraele kao lisice po pustinjama..7. 2M 20. L LAV = + Isus: Otk 5.2) Ps 91.17 zver čini da niko ne može kupiti ni prodati (ne može dobiti obećanu zemlju) osim ko ima žig.16 mesec je manje videlo koje odražava svetlost. Jer 32. 2Ca 18.12 ako bezbožnik neće da se obrati.16 bludnica poziva na blud. 1M 1.5 lav od korena Judina (1M 49.. Mt 6.17 uzmite mač duhovni koji je Reč Božja. Zah 9.12 Ruta se sklonila pod krila Boga Izraelovog. svedoči o nekome ko ima svetlost. da njime pobije neznabošce. i ko prodaje neka ne žali jer će doći gnev na sve ljudstvo njihovo. 1M 10.8.1 zaštita pod Božjim krilima.19. čineći čuda.17 Gospod vodi Izraelce u zemlju gde teče med i mleko = vodi iskreno verne ljude u zemlju spasenja i istine. – propovedanje laži: Pri 6. a ni Solomun u svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih.23 heruvimi u SNS su od maslinovog drveta.3 zapinju svoj jezik kao luk da lažu (Ps 11.35 Gospod uči moje ruke boju. Lk 6.. KUKOLJ = sinovi zla (bezbožni ljudi).26 otmi se kao srna iz ruke lovca. Isus 2.6 ne uzdam se u svoj luk ili mač (nego u Božji). Jer 5.12 krunu života dobiće ko pretrpi napast.2 Lp optužuju pravog proroka da je lažni.20 s neba se ratovalo na vodi Megidskoj na koaliciju careva naopake religije (2Dn 35.. Eze 9.13). Is 11. nateže svoj luk. 2M 28. Otk 10. Otk 18.2 žena (crkva) kaže: ja sam ljiljan u dolu.11 LP–ci su znak da se bliži advent.15 iz Hristovih usta izlazi mač oštar s obe strane. osnivač Vavilona bio je lovac.. Ps 57.8 Tir (Sotona) razdaje krune.. KRUNA = nagrada: + 1Kor 9. Što je ljiljan među trnjem. Mt 24..37 (Davidov potomak) će stajati uvek kao mesec. Otk.1 zver na 10 rogova ima 10 kruna.8 svila (u grčkom tekstu je lan) je pravda svetih (koju primaju od Boga).9 Nimrod.26 ljiljani u Solomunovom hramu.32 Isus za Iroda kaže da je lisica. pa moje mišice lome BAKARNI luk. LOV = + propovedanje istine: Jer 16.6 na Novoj Zemlji leopard će ležati s jaretom. a svoje li ćete sačuvati? (Mih 7.13 19. Os 8.8 ostatak Jakovljev će među brojnim narodima biti kao lav među šumskim zverima.b) zaštita: Mt 23. Jer 43.13 zapeh sebi Judu kao luk.5.2 Gospod je učinio da su moja usta kao oštri mač.4 Jovan Krstitelj se hranio divljim medom.5 zver kao medved jede mnogo mesa. na Misirskim prostirkama od lana.11 prorokuje iz koristoljublja. Otk 1. LESTVE = vidi stepenice.12 ko kupuje neka se ne raduje.. ko god izađe iz gradova biće rastrgnut.9 Misiru: stideće se oni koji rade od tankoga lana.. Sve što je u Bibliji napisano o ljiljanima vezano je za Solomuna (on je napisao prvi citat). – Is 23.26 za LP svi govore dobro.20 lovite duše moga naroda.9 bezbožnik u zaklonu sedi kao lav u pećini. 2M 3. MEDVED = izazivač krvoprolića: Dan 7.9 i Jovanu isto.1.. Eze 7. i nagovara Izraelce da se vrate u Misir. – oružje za nasilje: Ps 7. 2Sa 22. nudi da ih odvede u zemlju obilnu maslinom.37 Isus je hteo da sakupi Izraelce kao piliće pod krila (Ps 91.9 car tvoj ide k tebi. i kao verni svedok u oblacima (Isus). Otk 13. – Otk 13.

koja kad se napuni. a bezbožnik dolazi na njegovo mesto.12 119. MUNJA = otkrivena istina. Eze 13.5. Bacanje mreže = propovedanje evanđelja. te se ne omiču moji gležnji.25 bezakonik će u miru pogubiti mnoge. ono su ljudi i narodi. MNOŠTVO =+veliko mnoštvo spašenih Otk 7. takva je beseda u ustima bezumnih.11 otpale starešine kađenjem podigle gust oblak. MREŽA = + radosna vest o spasenju (Bog "lovi" ljude): Mt 13..33 na haljinama prvosveštenika je nar = poštenje. Jer 31. 2Kor 2. Zah 3. obrezati okrajak tela kao znak zaveta između Boga i čoveka 1M 17. NASLEDNIK = Isus. još ste telesni. vlasnik.14–16 Hristos je ili miris za život.12 Flb 4.1 kupujte vina i mleka bez novaca.1. 1M 15. tada ćete me zvati ali se neću odazvati.4. Isaku.21). na neobrezane obraćenike iz neznaboštva se izlio Sveti Duh Dela 10. imamo mir s Bogom kroz Gospoda našeg Isusa Hrista.1 opravdavši se dakle VEROM..10 prelastiše moj narod govoreći: mir je. 3M 16.22 sinovi Serujini se ponašaju prema Davidu kao da su mu neprijetelji (Sotone). osim vernih Bogu. Davida dočekuju Izraelke muzikom.15 vode što si video.22 stub od oblaka = Bog među Izraelcima. Pro 12.2 zaželeste se kao novorođena deca duhovnog. Is 17. 1Ca 5.16 Gospod šalje mnoge ribare da love ljude.35 miris tamjana za svagdašnji kad = Bog nas prihvata kroz Hristove zasluge.20. ako li si prestupnik zakona.3.4 obećana zemlja Avramu. – lažni put spasenja (Sotona lovi ljude)..6. O OBLAK = Božje prisustvo: 2M 13.3 ko se klanja mesecu.2 obrekoh vas jednom mužu. Mt 24. jednaće se spasiti (iz nevolje) a druga neće. čistog mleka da u njemu uzrastete za spasenje.1– . nevesta = deo Božje crkve koji će živi proći kroz veliku nevolju pred advent (144.41 dve će mleti. – vera u sebe..21. je lepa kao mesec = crkva verno svedoči o Bogu. Pri 26.9 ona.. 3.14. – 5M 17. 1M 8. neki su govorili da nema spasenja ako se čovek ne obreže.105 noga moja stoji na pravom putu. jednostavna (munja se jasno vidi): 2M 19. Is 54.2. NASLEĐE = nagrada u Božjem carstvu: Mt 5. Jakovu i Božjem narodu (5M 4. nema iskustva reči pravde jer je dete. – nepoštenje: Joel 1. Obrezanje pomaže ako zakon držiš.2 (Isusa Bog) postavi za naslednika svemu.5 blago krotkima jer će naslediti zemlju.5 munje izlaze od prestola Božjeg = Bog objavljuje istinu (Jov 37. i zagrabi od svake ruke ribe. 3M 26. Ps 26.20).11 kroz Hrista postasmo naslednici. da devojku čistu izvedem pred Hrista. plemena i jezici. a ne samouverenosti. Dan 7.31 prokletstvo: neću više mirisati mirisa vaših (Amos 5. Dan 8. 1Kor 3. neposramljenost (crvenilo obraza): Pes 4.13 pri posvećenju hrama svira muzika. reč je Tvoja žižak nozi mojoj = stabilnost u Bogu. jasna.47–50 Carstvo nebesko je kao mreža koja se baci u more. ali se sabor u Jerusalimu nije složio sa tim Dela 15.1–3).25 oni će tražiti mira.. Jev 1. NOGE = stabilnost: + 2Sa 22.12 Agej 2.13 8.2) – neprihvatanje: Ps 115. 2Sa 22.18. jer ne možete podneti.5 muž ti je Tvorac tvoj. Pri 1.3 Isus je mirisom pomazan. Jev 5.5 pri preobraženju. 1So 5. Jn 12. Jn 14. ali ga neće biti. – lažno opravdanje: Eze 7. Otk 18. a zle baciše napolje. mrzost = vidi gnusoba MUŽ (ŽENIK) = + Isus: 2Kor 11.45.16.12 teško mnoštvu velikih naroda što buče kao što buče mora. idi s mirom. – kopija Isusa: Baal na jevrejskom znači muž.7 na muziku. NJ NJIVA = svet Mt 13. obrezanje = obećanje poslušnosti Bogu: "obrežite srce svoje i nemojte više biti tvrdovrati" 5M 10. 2M 28. – nevolja bezbožnih: Pri 1.23.33). 2M 30.2 kao kriška nara su tvoje jagodice.13 109. i naslednici smo Božji.7 kako hromi hramlje nogama svojim. MLIN = najteže nevolje i iskušenja: + 4M 11.27 kad navali na vas nevolja i muka.27 mir svoj dajem vam. – grešnici traže da ih proslavljaju: Dan 3.1 Sotona nas optužuje na sudu = neprijatelj nam je.4 knezovi Filisteja se boje da se David ne okrene protiv njih (da im ne bude Sotona). SVI narodi se klanjaju Nabukovom zlatnom liku (slika Sotone). izvukoše je na krak.22 u Vavilonu neće više biti muzike.4. – Is 47. uzmi žrvnje i melji brašno = od Vavilona dolazi nevolja (Jer 25.20 71.000) NEVOLJA = + progon pobožnih pred advent: Dan 12.21 Nojeva žrtva je ugodni miris = prihvaćena od Boga. Eze 38. Jer 16. MIRIS = + prihvatanje: Ef 5.17 kad smo deca (Božja). Otk 21.21 propast Vavilona je upoređena sa bacanjem vodeničnog kamena u more.16 munja se videla kod objavljivanja zapovesti na Sinaju.5–24. ne dajem vam kao što ga svet daje. Ef 1.2M 3. 1Sa 29.1 žalosno vreme kakvo nije bilo do tada = Mt 24. Mt 17. i uzavrelim narodima kojih stoji vreva kao silnijeh voda.29.2 Bog se javlja u oblaku iznad zaklopca.6 idoli imaju nozdrve a ne mirišu. MORE = narodi: Otk 17. a mira ne beše. satan) = Sotona: 2Sa 19.8 manu su mleli na žrvnjevima (Hristovo telo na Golgoti).4 Solomun: –Nemam nijednog neprijatelja (Sotonu) 11. Bog govori iz oblaka. Rim 2.32 Gospod je Izraelu bio muž kad su izlazili iz Misira.3 jer kad kažu mir je i nema se čega bojati.25.27 pravednik se izbavlja iz nevolje. 2Dn 5.6 posle smrti Golijata. Ps 38.21.7 28.5–14 Isus pere noge učenicima = uči ih poverenju u Boga. Otk 12. NEPRIJATELJ (jevr.3) N NAR = + poštenje.16 Gog se podiže na Izrael da kao oblak pokrije zemlju. Rim 5. onda će iznenada napasti.38 vinogradari su ubili naslednika = Isusa. MUZIKA = proslavljanje: + 1Sa 18.11.13 sin čovečiji ide sa oblacima (Ps 97.3. Rim 8. Jn 13. treba ga kamenovati. Obrežite se Gospodu i skinite okrajak sa svog srca (Bog im to kaže jer su im dela zla) Jer 4. Jer 30. MIR = + posledica opravdanja verom u Spasitelja: Mk.1 mesec je čistoj ženi pod nogama = svedočanstvo o Bogu joj je osnova.7 noge im trče na zlo (Dan 2.4 mlinarice. Bog će obrezati tvoje srce i srca tvojih potomaka 5M 30.19 nema nara = nema poštenja. Petar je rekao da je dobio viziju od Boga da treba tako Dela 11.2 Isus je žrtva na ugodni miris pred Bogom = prihvaćena je njegova žrtva za nas.3.2 postadoste da vam treba mleko a ne jaka hrana. MLEKO = osnovne istine: 1Pet 2.9.37 širiš korake moje podamnom.21–23. Tako će biti na posletku veka: izići će anđeli i odlučiće zle od pravednih. Otk 4.9 – rulja koja je osudila Hrista Lk 21.5 34 VERA tvoja pomože ti.18 4M 28.7 muka Jakovljeva.38.2 kćeri Vavilonska.19 mesec pokazuje vremena.8 zemlja gde teče mleko i med.15 munja pri adventu = jasno otkrivena presuda (Mt 24.27). Pes 6. Božji narod: Mt 21.Ps 104.2 Novi Jerusalim je pripravljen kao nevesta svome mužu. Is 55. Ko se hrani mlekom.2 mlekom vas nahranih a ne jačim jelom. obrezanje je tvoje neobrezanje postalo. ili miris smrtni (Pes 1. gospodar. samodovoljnost: Is 59. – kopija: Eze 8.10) Otk 18. i sedavši izabraše dobre u sudove. Kad su Petra napali da je bio u kući neobrezanih i jeo s njima.

Otk 12.9–12.15 Gospod će doći s ognjem.7 Adamu i Evi su se otvorile oči.5 PESMA = + zahvalnost Bogu za posebno duhovno iskustvo: 2M 15.1 neznabošci prave više oltara za komunikaciju sa više bogova (demona). Ps 49. gorčina: Pri 5. 4 roga oltara kod posredovanja = Hristos posreduje ili prinosi žrtvu za sve ljude na svetu. OLOVO = Božja sila za savlađivanje bezbožnosti: Zah 5. Jer 9.24 Jev 9. mi smo narod tvoj i ovce paše tvoje.4 očišćenje žrtvom paljenicom. 2M 20. 5M 31. 2Ca 2..3 96.8 bežite iz Vavilona. Zakopavši se s Njim krštenjem.1). 1Ca 13. Flb 3.5 od Nojevih sinova se razdeliše ostrva narodna po zemljama. žeće oluju.15 Gospod će narod i lažne proroke napojiti pelenom i žuči.30. Mk 8. to je obrezanje srca Rim 2.22 ostatak Vavilona. Joel 2.1 . Amos 1. Služi da se spominje Božje ime i primi blagoslov. Flb 3.12). Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom. pobožan život). OČI = shvatanje. – 4M 23.54 Solomun se moli ispred oltara. OVCA = Božja crkva: Ps 79. i sakrili se od Boga.1 Mojsijeva pesma zbog prelaska Crvenog mora po suvom.3–5 Isus komunicira sa Ocem ispred kadionog oltara. četa zlikovaca ide oko mene.7. Os 8. čuvajte se od zlih poslanika.7 seju vetar.49 prokletstvo je da će osvajač doleteti kao orao (Os 8. OSTRVO = manja grupa ljudi okružena mnoštvom (more): 1M 10. PAS = čovek koji ne želi da se oslobodi greha: Mt 7.12 ostatak Filisteja i Edoma.29 Bog je dao Solomunu srce prostrano kao pesak na bregu morskom (slika Hristove ljubavi za ljude). vidi anđela s mačem.1–16. i kola će mu biti kao vihor da izlije gnev svoj (Dan 11.26–29.12.7. Bog će opravdati obrezanje iz vere i neobrezanje verom Rim 3.14 odmetnici laju kao psi. – kopija: Sof 1. Ps 19. 2M 29. 59. videli su da su goli. jarca koji se odvodi. Jer 50. a ne uzdamo se u telo.5.9 veliko mnoštvo spašenih sa palmama u rukama. pa je 1/3 voda postalo pelen.26 kuće na pesku = poverenje u mišljenje većine. 3M 4..23 dok Isus spava podiže se oluja na jezeru i topljahu se = Ps 107.20 Jude i Izraela beše mnogo kao peska pokraj mora. Is 28.8 talanat olova zatvara ženu (bezbožnost) koja sedi usred efe).26 Isusove ovce njega poznaju. Is 10. P PALMA = mir: Jn 12. to je kao da je obrezan (suština obrezanja je poslušnost Bogu.32 Bog pustoši bezbožne (Jer 51. 2M 21. Is 1.10 čujte narodi reč Gospodnju i javljajte po dalekim ostrvima. Otk 7. OSTATAK = mala grupa ljudi verna Bogu: + 2Ca 19. isl.6 ne dajte svetinje psima. Lk 8.16 63.10 Misirci utonuše kao olovo u dubokoj vodi (Jov 19. shvatili su svoje stanje. jeziku i porodicama. On obraća vetar u tišinu i vali njihovi umuknu.13 osvajačima su konji brži od orlova..32 nevolja na narode.19–22 pesma je svedok za sinove Izraela. i izvede ih iz nevolje njihove.14 PELEN = loš kraj.17 1M 7. Jer 31. OPADAČ = vidi klevetnik.. Is 14. Plač 2. Rim 5. budite kao ovnovi pred stadom. prinosi ovna = on se žrtvovao verom.7 Gospod odbaci oltar svoj = prekid komunikacije zbog upornog greha.15 23.5 Jov 8.40 palmine grene se koriste za građenje senica. potrebe. 25) kameni oltar = Hristos preko kojeg komuniciramo sa Bogom. Jer 4. 2Ca 6.7 pomazuju se 4 roga oltara = Bog je ovlašćen da caruje (rog) na sve 4 strane sveta.33 sveštenik se čisti da bi stupio u službu.176 zađoh kao ovca izgubljena.81 knezovi prinose ovna.24). 3M 1. svest o stanju: 1M 3.4 tuđoj ženi je posledak gorak kao pelen.5 ostatak je od Božjeg naroda a ne od sveta.16 opkoliše me psi mnogi. Dan 7.29 u hramu se urezane palme i heruvimi. Otk 22. ljudi su pomrli. tako bezumnik ponavlja svoje bezumlje. 2M 29. Jn 10. ostatak će se njegov obratiti.29 Pri 3. Pri 26. vihor iz krajeva zemlje. Kol 2. 4M 22.3).31 Gospod otvorio oči Valamu. 4M 7.25) – Dan 8. Otk 5. Oči su im se otvorile. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele.15 van Novog Jerusalima su psi.31.14 Namernog ubicu odvuci od mog oltara da se pogubi = neiskrena komunikacija sa Bogom radi izbegavanja kazne a ne zbog pokajanja. kneza mira. otvori mu oči da vidi (puna planina kola i konja koji brane grad).15 oranje = duboko kajanje –citati ??? ORAO = brzo delovanje: 5M 28. OČIŠĆENJE = čišćenje greha prilikom adventa: 3M 16 svetinja.22 Oltar je sto koji stoji pred Gospodom. 2M 15. nevolje. – mnoštvo neprijatelja: Otk 20. OPUSTOŠENJE = posledica greha: + 3M 26.4 Os 13.13 Avram umesto sina (jagnje).4.11 Ilija se vazneo u vihoru = Bog će nas vazneti iz velike nevolje. Ps 22. PAUČINA = slab oslonac: Is.18 Bog je iskupio robove iz Misira.1. ali zavikaše k Gospodu u tuzi svojoj.3.7 Sotona laže ljude da ako ne slušaju Boga da će im se otvoriti oči.25.3. 3M 1.. 1Ca 8.12 1Ca 13..8 mnoštvo Goga i Magoga. kada čovek priziva Boga radi zahvalnosti. PESAK = mnoštvo naroda: + Božjeg naroda: 1M 22. OTKUP = cena spasenja koju samo Bog može da plati: 5M 24.18 imate oči a ne vidite = ne razumete. molimo se u Hristovo ime.8 9.13 imitator Boga pustoši = Mt 24. Ps 33.8 čovek neće dati otkup za brata (Ps 60. 3M 25. U kome i obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim. Otk 3.8 na malom rogu su oči kao čovečije = svest grešnog bića. OVAN = vođa Božje crkve: 1M 22. Otk 8.3 nova pesma = izuzetno iskustvo (Ps 40.17 mnoštvo od Avrama.9 10.14 Mih 4. Pri 21.17 između trema i oltara neka plaču sveštenici = između sudnice i mesta komunikacije sa Bogom.14 žena (crkva) ima 2 krila velikog orla. Isus 11. Mt 20.24.13–15 otkup prvenaca. Mt 7.30 ostatak u gradu.2 čuvajte se od pasa.10).28 Sin Čovečiji je došao da dušu svoju da u otkup za mnoge (Rim 3.48 otkup pre jubileja može da plati najbliži rođak = Isus.15.4 Valov ostatak. 3M 23.11 zvezda Pelen pala je na 1/3 reka i izvora.4 Sud 7.24 Bog Mojsiju: –Oltar od zemlje načini mi (prah zemaljski su ljudi koji komuniciraju sa Bogom). narod i prvosveštenik čiste se prenošenjem greha na začetnika greha = Sotonu.11 kroz Isusa Hrista primismo pomirenje (očišćenje).11 kao što se pas vraća na svoju bljuvotinu.6 jagnje ima 7 očiju koje su 7 Duhova Božjih poslanih po svetu = Bog sve vidi i osvedočava nas o našem stanju.11. ne od tesanog kamena = Hristos je bio savršen u ljudskom telu.40). OLTAR = mesto komunikacije sa Bogom. 2M 13.37 Oltar je svetinja nad svetinjama.5. Ps 119.28–30 Bog kaže i diže se silan vetar. – 1M 3. 1Ca 4.22 ako bude Izraela kao peska morskog. OLUJA = velika nevolja: Jer 25.8 zapovest Gospodnja prosvetljuje oči.5 oganj na oltaru stalno gori = na mestu sastanka sa Bogom uništava se greh (vatra). 1Ca 6.20–22 neuništeni deo Božjeg naroda koji je preživeo progonstvo (Otk 12.18 otkup za pravednika biće bezbožnik (za Dan Očišćenja). u kome s Njim i ustaste verom sile Boga koji Ga vaskrsnu iz mrtvih.13 narod s palmama dočekuje Isusa.17 Jelisije: Gospode. Bog je prihvatio Avramovu veru još dok je bio neobrezan Rim 4. ako neobrezani drži zakon.3 mnogobošcima će se oltar raspasti = neće im pomoći lažni bog s kojim komuniciraju.18 masti očinjom pomaži oči svoje da vidiš. Eze 41. Is 66. Ps 59.13 Gospode. 1Ca 4. nema šta da se popravlja na njemu. Otk 8. odbacivši telo greha mesnih obrezanjem Hristovim. on polaže dušu za ovce.

15 12.144. 2Ca 1. kolibe Izraela pružili su se kao potoci = Božji narod nisu samo Izraelci.13 Isus ima zlatni pojas po prsima = 2M 28.11 Božji pečat = dobija se prihvatanjem Boga za spasenje. – Jov 6. Amos 5.19. 1Kor 6.17 Dan će biti zmija na putu koji ujeda ujeda konja za kičicu (petu)..3.6).22.8.18 Isus nam savetuje da pomažemo svoje oči. Is 61.21 Isus: u žeđi mojoj poje me octom.1 Pesma nad pesmama. iskustvo: – Jer 49.1 David beži od Saula u pustinju (2Sa 23. Ps 65. a srce iskušava Gospod.17. Is 11. + 1Kor 10.5 jer je jedan Bog i jedan posrednik Boga i ljudi.7 prvosveštenik se pomazuje za službu.34 Ko će osuditi? Hristos Isus koji um re. POTOK = manji deo naroda.6 9. 3M 23.24 Mk 14. koji je s desne strane Bogu i moli (posreduje) za nas.20 cepanje plašta (Jov i Ezra) = Bo g ih trenutno na štiti.1–11 istruleli pojas = ponos Jude koji će Bog uništiti.16–27 bezbožni carevi pred Isusom. da i oni budu posvećeni istinom.3 Pes 1. koji jeđaše hleb moj podiže na me petu = na Hrista (Ps 41.15 PEČAT = vidi znak.17 poseban zavet sa prvencima.23 8. vlast: + Is 22.27 vi primiste pomazanje od Boga. Is 59.10 Izrael. PLAŠT = zaštita: + Božja zaštita: 1Ca 19.10 Gospod nas ogrće plaštom pravde = štiti nas svojom pravdom.18 Juda je "čovek mira mojeg u kojeg se uzdah.14 Ilija je plaštom razdvojio Jordan (jev.13 Bog izlazi na spasenje sa svojim Pomazanikom (Otac i Sin).20 Misir je gvozdena peć. Ps 18. Zato mu je vračara dozvala demona u liku starog čoveka ogrnutog u plašt = lažna zaštita. kao bujni potoci prođoše = manja grupa najbližih. 2Ca 2.31 subote moje čuvajte jer je znak između mene i vas.4). Ezra 9. 1M 49.5 posvećenje Božjom rečju i molitvom. PEĆ = provera vere. 1Ti 4. i Ef 1. zato će piti od vina gneva Božijega.16 (nema suda) i vide (Gospod) gde nema čoveka.9 bezbožnika će uhvatiti zamka za petu. Otk 3. Jov 12.13 Ilija je plaštom zaklonio lice pred Bogom.1 teška vremena.12 za zločince se moli (jevr. Mt 3. 1Sa 16.6 anđeli imaju zlatne pojase po prsima = ovlašćeni su da izliju 7 zala..24 kćeri Siona će zbog ponosa nositi konop umesto pojasa.9). za ukop i carovanje.30 Lot iz Sodoma beži u pećinu.7 za Isusa: Iz potoka će na putu piti i zato će podići glavu = iz Božjih otkrivenja Izraelu. pokajao se.13 svi se jednim Duhom napojismo.17. konopom ih veže oko pasa = svrgava ih sa vlasti. i začudi se što NEMA posrednika = završen je sud (Isus više ne posreduje. POJAS = visok položaj.12).15–21 = Dela 2. 1Ca 18. 1Jn 2.25 pokropiću vas čistom vodom i bićete čisti = sada sklapamo zavet. Rim 15. I David mu je odsekao deo plašta = pokazao mu da nije zaštićen od Đavola. pa još i vaskrse.17 – kopija: Otk 12. Is 48.25 potop odnosi kuću na pesku.18–21 10. duhovni test: Dan 3.. kako vas uči pomazanje.10 prebraću te u peći nevolje. POSVEĆENJE: dobijanje Božje svetosti (Božjih osobina) na dar: Eze 20.7 Hristos (Pomazanik) je pomazan za službu.6 bacanje u ognjenu peć onih koji ne slušaju cara.10 do 20. 1Tim 4. 3M 16 = Otk 19.19 Ilija pokrio Jelisija plaštom = stavio ga pod Božju zaštitu.1 karakter ljudi. – 5M 28. 1Ca 19.6 car Ninive je skinuo SVOJ plašt i obukao kostret = svestan svoje slabe zaštite pred grehom. Is 53.16 Ps 45. Ps 110. POPRSKATI = sklopiti zavet: 2M 24.14 spašeni ljudi su u belim plaštovima. Rim 8. 2M 31. a nasledniku je opasao njegov pojas. PRAZNIK = + predslika važnih događaja u planu spasenja: 2M 12. POSREDNIK = Isus na nebeskom sudu između nas i Oca: 1Ti 2.21 nepravednog upravnika dvora Bog svrgava.13 Tir.4 24. Otk 15.4 potoci nevaljalih ljudi uplašiše me = najagresivniji.26 Jakov na rođenju drži Isava za petu = prevario ga za očev blagoslov.18. kraj vremena milosti). 1Kor 12. POTOP = advent: + Mt 24. Is 3.16 da budu neznabošci povoljan prinos posvećen Svetim Duhom.. izliću Duh svoj = Bog radi preko najduhovnijih u svom narodu na koje je izlio Svetog Duha. Jona 3.9. jer pijahu od duhovne stene (Hristos).3 Bog: –Izliću vodu na žednog i potoke na suvu zemlju. Mt 24 događaji.3 krv bezbožnih poprskaće Hristove haljine.20 Jev 8. posreduje).5 potoci nevaljalih ljudi. Is 44. Ps 75.8 Ilija ima kožni pojas = poziva na pokajanje (kao i Jovan K.14 prskanje krvi junca i jarca za Dan Očišćenja = zavet uspostavljen po izvršenju suda = Is 63.19). Mt 7.12 David je pomazan za cara. Otk 14.38 Isus upoređuje Nojevo vreme sa njegovim dolaskom.13).18 Bog razrešuje pojas carevima. Jn 17. 4M 7. 1Sa 22.8 čaša je u ruci Gospodu.. položaja.4 Avdija krije proroke u pećini. obrtni snop = vaskrsenje Hrista).. Dan 9. 1Ca 19. Isusa. 1M 3. a očistiće nas u budućnosti. doista će piti.2 Izraelci beže od Madijana (1Sa 13.4 sveštenici imaju plaštove = pod Božjom zaštitom su. Pri 17. 1M 49. određen za neku službu: + Dan 9.1–3 pečat Boga ŽIVOGA = za prolazak kroz vreme velike nevolje bez posrednika.12 koji ne trebaju da piju iz čaše.8 išla drveta da pomažu sebi cara (trn = ubica). istinito je.1. 1M 25. talog će njen progutati svi bezbožnici na zemlji. Lk 15. Ps 69.4 prvosveštenik ima pojas (3M 16.27 Saul je otcepio Samuilu deo plašta. PEĆINA = utočište od progona: + za Božji narod: 1M 19.10 Otk 14.17 27.15 Sotona ujeda ljude za petu (i Isusa). a nećeš se namazati uljem.3. 2M 28. – Jer 13. POMAZAN = ovlašćen Svetim Duhom.8.15 Dan Očišćenja = izvršenje suda nad bezbožnima. 2M 29. Samuilo kaže: Bog je danas otcepio carstvo od tebe danas. 5M 4. – pokušaj utočišta za bezbožnike: Isus 10. Otk 7.26 kraj gnusobe pustošne je sa potopom.1–4 Pedesetnica = izlivanje Svetog Duha. 1M 6. a slušaju Boga. KRV ZAVETA koji Gospod učini s vama = Jev 9. PITI = doživljaj.3 topionica je za srebro i peć za zlato. onaj koji silazi) = Božja zaštita od onog koji je sišao.19 od straha Gospodnjeg se kriju u pećine = Otk 6. zacelo ćeš piti.15 zmija (Sotona) ispušta vodu (narode) za ženom (crkvom) da je utopi u reci (Is 59. vođstvo naroda: 4M 24. Postoji razlika: Otk 7.15 Pashalno jagnje = Hrist na krstu (beskvasni hlebovi = bez greha je. 3M 16.11 posvetiste se i opravdaste imenom (osobinama) Gospoda našeg Isusa Hrista i Duhom Boga našeg.9 potok je Božji pun vode. PETA = iznenadni napad: – Jn 13. – bezbožno pevanje: Eze 26.10 Vavilon otrovnim vinom svoga bluda napojio je sve narode.. Otk 1.6 šatori Jakova.24 Isus je posrednik Novog Zaveta. Ava 3. Is 2.1 šator se pomazuje za službu.9 Ilija beži u pećinu od Jezavelje.. i pozvao ga da se pokaje (1Sa 28. Jov 18. čovek Isus Hristos. a ti li ćeš ostati bez kara? Nećeš.12 biću posvećen u vama pred narodima.9 Is 42.15 Jov: –Braća moja izneveriše kao potok. Eze 36. ja posvećujem sebe za njih. 4M . Dan 8. 4M 18. Sud 6.8 Mojsije je pokropio narod krvlju: –Evo.5 Isusu je pravda i istina pojas oko bedara.4 i svi jedno piće duhovno piše. Gal 3.22 otac je ogrnuo mlađeg sina najlepšim plaštom.5 Jov 1.8 Mt 3. ali su tada bili na vrhu po duhovnosti. da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem. POSLEDAK = vreme pred advent: 2Ti 3.3–14 = Mt 26. 2Sa 22.19 posveti ih svojom istinom. rašće duhovno.5. – ljudska zaštita: 1Sa 15.40 prokletstvo: imaćeš masline svuda. vino vri.4). i dao ga tvom bližnjem = nije pod Božjom zaštitom. Sud 9.

PROROK = + čovek preko kojeg Bog govori: Jer 26. PUSTINJA = mesto gde se ne živi. najboljih). Is 48. svest o duhovnom padu: Ps 73.10 prvosveštenik ima posebno svet način života..14 Gospod je prorokom izveo Izrael iz Misira. i prorokom ga čuvao.. Jev 2.12 29.21 neće ožedneti kad ih povedem preko pustinje = Bog vodi svoj narod i kad se povuče Sveti Duh od bezbožnih. Mislio je da je isto jak kao i pre. Jer 12.9 nasledstvo moje posta grabljiva ptica = isti kao demoni.. 2M 14.4. Kol 1.4 prvi rod je prinošen Bogu iz zahvalnosti. Mt 12.1 4.. – drugo vaskrsenje.8 (lažni) prorok je zamka ptičareva.6 5.1 Vavilonu: breme pustinji na moru = malo Svetog Duha usred mnoštva naroda.5 pre adventa Bog će poslati proroka Iliju.29 5M 34. 1Kor 15.15. 1M 20.1 23.17 ptice jedu iz kotarice na glavi pekara = bio je pod uticajem demona. 3M 1.10.20 probudivši ih Gospode u ništa obraćaš utvaru njihovu.6 Božji presto je večan i nepokolebljiv.3 Gospod će te izbaviti iz zamke ptičareve. bio je najduhovniji). Mt 5. Dela 4. Otk 20.10).2. Dan 12. Is 21. Os 12.16 mrtav čovek je kao presušeno jezero ili reka.13 Lucifer: više zvezda Božjih podići ću SVOJ presto = svoj sud i bezakonje. ali prvenaštvo dobi Josif (iako je 11–ti. U Jerusalimu. Ps 89.3 Bog nas preko pustinje dovodi u obećanu zemlju.25. Ef 5. mesto sa malo Svetog Duha (kiše). sud sede.5 za zlatno tele su proglasili praznik.29 onaj što se rodi po telu goni duhovnoga. Isus: poslaću vam proroke.12 prvine se prinose sa kvascem jer predstavljaju grešne ljude od kojih je Bog stvorio savršene.3 Isus posreduje pred prestolom = na sudu.14 ptica kao žrtva paljenica je uticaj Svetog Duha da bi se čovek pokajao (1M 15. PRVOSVEŠTENIK (Aron) = + Isus.24 (Ps 81. sve to asocira na planetu Zemlju: – Ps 78.9 Is 3. Gal 4. Agej 2. PROGON = nevolja pred advent: Lk 21.38 51. Davida..1–5.5 šta ćete činiti na dan praznika?.3 pripravite u pustinji put Gospodnji = pred advent se Sveti Duh povlači sa zemlje.14 koji car sudi pravo njegov će presto stajati doveka.21 Bog je osušio Crveno more i 3 puta presušio Jordana (Isus 3.22 Bog će prevaliti presto carevima. 3M 21.20 Ni u misli svojoj ne psuj cara.2 Bog izliva vodu na žednog.11 Isus za Lazara: –Idem da ga probudim.15 kad se probudim biću sit od prilike Tvoje. Otk 8.23 bezumnik je kao ptica koja leti u zamku = propašće kao demoni u Sotoninoj zamci. PROBUDITI = vaskrsnuti ili duhovno napredovati: + Is 26. Mt 25 10 devojaka su zaspale. PRESTO = mesto sa kojeg se sudi: + 1Ca 7..10 blago prognanima pravde radi.17–27 9. 4M 3.3 50. šamem) = – progon pod vođstvom lažnog boga . PUSTOŠENJE (jev. – lažni posrednik: Mt 26.1 4M 11.5 slušajte reči mojih slugu proroka. 2M 13. Arona.15 praznuj Judo svoje praznike.12 čovek ne zna svoje vreme kao što se ptice hvataju pruglom iznenada.. tući.28 Isus: sešćete i vi na 12 prestola i suditi na 12 kolena Izraelovih. Otk 18.22 Gospod: Izrael je moj sin. jer je početak njegove sile PRVINE: najbolji rodovi: 1M 4. – nečisti duhovi: Mk 4. Ps 74. Jev 12.28.17 Isus p.40 koliko puta ga rasrdiše u pustinji. Otk 7.8. progoniti. Mojsija. PTICE = + Sveti Duh ili osobe vođene Svetim Duhom: Mt 3. Rim 13. PTIČAR = Sotona: Ps 91.9 14. Is 11.3) Trubni Dan = poslednji poziv na pokajanje.11 18. Rim 8.3 Jakov: ti si moja krepost.16 Senice = radost spašenih kad Isus dođe. Pri 6.25 Isus je prvenac (prvosveštenik je prvenac).13. nema gladi ni rata.8. okajava grehe naroda (3. Is 46.14 5. 2M 4.10 postaviše se prestoli.15 19.10). jer ptica nebeska odneće glas.14 ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasjaće te Hristos. ili drvo suvih žila.57 prvosveštenik je osudio Hrista.8 prvosveštenik brani od Sotone koji optužuje.14 proroci će se začuditi. Mt 1.12.27). 5M 32. prvi rod od žetve. – čovek koga Bog nije poslao a govori u ime Boga: Jer 4.7 2M 7.14 pravdom se utvrđuje presto.17). prorokuju prevaru svog srca: biće mir. Eze 39. Mt 23.35 bezbožnik: kad se probudim opet ću ići da tražim to (greh).14).7 Solomun sudi sa svog prestola u domu.8 car sedi na sudskom prestolu. i pretnjom svojom isušuje more. Ps 45. Lk 9.43 Vavilon će biti zemlja suva i pustoš (beživotna) vode će mu presušiti..2 kad nema proroka nastupa kriza. samo u ljudima (koje čini živim mrtvacima.5 otmi se..23 faraon pošao u poteru za Izraelom.16 Sveti Duh u obličju goluba. Pro 9.. Otk 14.11 Bog zove pticu sa istoka da izvrši što je Bog naumio. Pri 10. Os 9. tako i danas.36.10 Gospod je našao svoj narod u pustoj zemlji = gde ima malo Svetog Duha. Jov 14.19 probudite se i pevajte vi koji stanujete u prahu = vaskrsenje. knjige se otvoriše. kao ptica iz ruke ptičaru.9. Sud 16.13).20 Samson se probudio. PRVENAC: najbolji potomak posvećen Bogu: 1M 49.. pobiće ih. a žetva je sabiranje spašenih pri adventu). Plač 3.4 videh prestole i seđahu na njima i dade im se sud. Is 35. 2M 5.15 ptice koje pojedu seme kraj puta su Sotona i nečisti duhovi. Lk 1.. 5M 21. Dan 7. Mt 19. naš posrednik na nebeskom sudu: Zah 3.11 već je čas došao da ustanemo od sna. gradovi će mu postati zemlja sasušena i pustoš. Jn 11.18 Isus je prvorođeni iz mrtvih (najbolji od vaskrslih ljudi) (vidi Zah 12. iako je cantar religije.1 Bog faraonu: –Pusti narod da praznuje praznik.5 prvosveštenik progoni Božju crkvu. Is 44. more njegovo Bog će osušiti.12 metnuće ruke na vas.14. obraća reke u pustinju = Bog daje život i uzima ga..10).4 144000 su prvenci (prvine na grčkom.43 nečisti duh u bezvodnim mestima ne nalazi pokoj. jer zlikovac neće više prolaziti po tebi.17 2Ca 2.32 praznik otpalog cara.5 u pustinji će provreti vode = na Novoj Zemlji Sveti Duh sve vodi.80 Jovan Krstitelj jača duhom iako živi u pustinji.2 Juda je bio najsilniji među braćom.17 Bog zove ptice na njegovu žrtvu = anđeli izvršavaju sud (Otk 19. Os 9. Ps 17.2 Vavilon je postao stan Đavolima. Pri 16. goniće vas.30 Bog je u Bibliji nazvao prorocima Avrama. pa su probuđene.52 neprijatelji me teraju nizašto kao pticu. ubijaju proroke. 2M 14. Jer 50. – kopija: 2M 35. a bludnica ga vezala i obrijala.12 prvine pripadaju prvosvešteniku (Isusu). Pri 7.29–37 potencijalne ubice ukrašavaju grobove ubijenih proroka. PRESUŠENOST = beživotnost: 1M 1.17 prvenac dobija 2 puta veće nasleđe.20 Hristos usta iz mrtvih i bi prvina onima koji umreše (ima najbolje duhovne rodove od svih vaskrslih). – Is 14. Pri 29. moj prvenac. 1Ca 12.9 zemlja pre stvorenog života je suva.29. Mal 4.23 pristupite k saboru i crkvi prvenaca (savršenih.10 Dela 2. 2M 5. 70 starešina.12 Gospod: uzeh Levite između sinova Izraelovih za sve prvence što otvaraju matericu među sinovima Izraelovim. 1Dn 5.28 grešnici ostaju u gradu utočištu (Bog) do smrti prvosveštenika = od osude nas oslobađa Hristova smrt. Naum 1.32 Isus se preobrazio kada su se apostoli probudili. Pri 20.12 = Zah 14. 3M 23. 4M 35. 3M 2.10 spasenje Bogu našem koji sedi na prestolu i jagnjetu. početak moje sile. a obrtni snop na praznik prvina je vaskrsli Hristos (3M 23. Pri 23. i uvrediše U ZEMLJI GDE SE NE ŽIVI. tamnica svih nečistih i mrkih ptica = demoni su nečiste ptice 3M 11. + Is 40. 1M 40. raspeti.6 Bog će presušiti zaliv mora Misirskog i potoke Misirske.2 mnogo onih koji stanuju u prahu zemaljskom probudiće se. 4M 18.12 prvi na od žrtava predstavlja ili Hrista ili najbolje vernike u službi Bogu.

26 11.7 narod kome zemlju raznose reke = narodi progone Božji narod.45. njima ujedeju = demoni lažno prorokuju kao i Sotona.6 dovešću zlo sa severa i pogibao veliku.15 ispusti zmija za ženom iz usta vodu kao reku da je utopi u reci = Sotona potstiče veće.15 sagnuće svoja ramena da nosi.4 rep crvene aždaje odvlači 1/3 nebeskih zvezda = Sotona je lažnim prorokovanjem prevario 1/3 anđela. ali će biti očišćeni na kraju 2300 večeri i jutara izvršenjem suda nad Sotonom i bezbožnicima (vidi 3M 16. grupu ljudi koja greši. Is 8.15 SEVER = – pustošenje.15 Gog dolazi sa severa. 12 hlebova su bili na stolu u svetinji (Hristovo telo). Ava 1. SVAGDAŠNJA (jev.4 Mojsije hvata zmiju za rep (Božji prorok raskrinkava Sotonino lažno prorokovanje).9 rob = grešnik – citati ??? robovlasnik = Sotona.5 ramena (pleća) = nošenje tereta: Ps 81. REKA = jedan narod.10 stražari su sanjivi.16 Bog šalje mnoštvo ribara. Ps 20. Otk 12. uticajne grupe ljudi protiv Božjeg naroda.2 rogovi oltara = izvršenje pravde.3 Gospod će utešiti Sion i njegove razvaline. repovi su im kao zmije.31–34 opusteće vaši putevi.11. Pes 8. ulje i vino). cara Asirskog.12. i zmija postaje štap (Sotona je nadvladan).15 Sveta Pisma.14 u svetinju se unose gresi. poplaviće = Asirski narod je reka. Jev 8. REP = lažni prorok: Is 9.6 6.8 reke neka pljeskaju rukama = narodi se raduju. 2Sa 22.3 na Vavilon se podiže narod sa severa koji će mu opustiti zemlju.10 Gospodnji dan osvete: biće žrtva u severnoj zemlji na Eufratu (u zemlji pustošnika.11 došao je čas da ustanemo od sna. jagnjetov gnev.11 sva će zemlja biti pusta jer niko ne uzima na um.44.31 Sotona: sešću na severnoj strani zborne gore.3. SVETINJA: mesto gde Bog živi (mesto je sveto samo dok je Bog tu): 2M 25.15 Lk 21.11. Jer 12.24 Dan 12. Isus 24.2) – Jer 51. Ps 51. i dovoljno ih spavaju.22 Bog će staviti Hristu ključ od doma Davidova na rame (daće mu vlast). tamid) = Hristova posrednička služba u nebeskoj svetinji: 2M 29. SVEĆNJAK = Božja crkva vođena Svetim Duhom (ulje) da nosi istinu (svetlost): Otk 1. bezbožnike. Hristu je vlast na ramenu. – Dan 8.31). 2Dn 30. Bog ide da sudi zemlji.19 ne možete služiti Gospodu jer je svet Bog Revnitelj. 1Kor 3.10 nećeš dati da tvoj svetac vidi truljenja (Isus je vaskrsao pre nego što je počelo raspadanje tela.5 idol od revnosti je na severnim vratima (ikona zveri?).2 ljudi sa smrtnim oružjem su na severnim vratima.6 jagnje ima 7 rogova = silom će da izvrši pravdu na kraju. Rim 13.11 17. tim otrovom muče ljude do smrti.20 sedam zlatnih svećnjaka jesu 7 crkava (Isus hoda usred njih. zemlji prevare. to je doslovno san.2 sveta mesta i sabori su sveti zbog Božjeg prisustva. ropstvo = život u grehu –citati ??? S sAN = (vidi zaspati) smrt ili pad duhovnosti: Is.30 svaki dan su se palili žišci (Sveti Duh propoveda preko crkve). i prinosila se svagdašnja žrtva (2 jagnjeta: ujutro jedno u 9 sati kada je Isus razapet.6 Neprijatelji biju po plećima Božji narod ali Bog lomi njihov jaram. Jer 46.Eze 9.10.15 prorok koji uči laž to je rep.12) Kada Bog daje poruku kroz san. spašće nas vojnom pobedom. Eze 5.17. Ps 93. Mt 13.35 12. Jn 11.17 Božja crkva je sveta.12.31 12. otpad pustošni gazi svetinju (9.18 Isus: – Učiniću vas ribolovcima na ljude.49 u Solomunovom hramu ima 10 svećnjaka u svetinji.9 neka mi načine svetinju da među njima nastavam.17) = grešnici koji su se držali Boga po svetlosti koju su imali.19 udarac štapom na vode Misirske = zlo koje pogađa Misirce.11 Sveti Duh.23 čovek je zbog greha isteran iz raja. Na Pedesetnicu je pšenična žetva.33).6 = Otk 7.13 9.3 prosvetli oči moje da ne zaspim na smrt (Jov 14. Eze 36. Eze 8.8 25.1 Faraon sanja kako stoji na reci = on vlada svojim narodom. Otk 9. ili određena veća grupa ljudi (pošto je more mnoštvo naroda): 2M 7. Is 51.22.8. 2M 3.7 Gospod će navesti na nemarne reku veliku i silnu. Is 18. RIBE = manja grupa ljudi (pošto more predstavlja narode): Mt 4. R RAJ = obećana zemlja: 1M 3.7. Is 9. 2M 27. gradovi i zemlja.46 plus brašno. REBRO = vidi kost (jevrejska reč rebro koristi se i za gredu u hramu). Dan 8. Hristos će da skupi svoju pšenicu (Lk 3.31–35 svećnjak u svetinji.3 rog spasenja = Isus ratuje protiv greha. pšenica= duhovni ljudi koji su živeli u skladu sa onoliko istine koliko im je Bog otkrio: Isus još uvek grešnom Petru: Evo vas ište Sotona da bi vas činio kao pšenicu (Lk 22. a drugo u 15 sati kada je umro Mk 15.26 11.1. Is 59.6 ramena nose bremena.25 opustošili Jakovljevo naselje.17. a jarac ga razbija rogom =vojnom silom. demoni (pošto je rob simbol grešnika). Ps 98.7 16.25 Mt 27.56. krave izlaze iz reke na obalu = glad u Misiru širi se po svetu (Eze 29. Dan 8. carstvo koje vlada vojnom silom: – Dan 7. Ps 16. Dan 8.20 Jer 10. Jov 28. + Jer 4. brine se o crkvi).10 Bog će polomiti sve rogove bezbožnikove.19 skakavci imaju repove kao škorpije.4.13 mali rog gazi sveti stan.25. da skloni pogled ljudi sa pravog Hrista koji posreduje za nas. Is 22.3 Amos 1.11 Bog ustavlja reke da ne teku = nadvlađuje narode.20 ako se nečist čovek ne očisti. 2M 4. Svagdašnja ŽPa gori i danju i noću jer nam Bog stalno nudi spasenje kroz Hrista. 1Ca 7. prevara ???: Is 14. podižu reke glas svoj = pojedini narodi napadaju. Zah 2.12 Mt 24.17. + Bog silom izvršava pravdu: Otk 5. da se istrebi iz zbora jer je oskvrnio svetinju Gospodnju a nije pokropljen vodom očišćenja. i pustinju njegovu učiniće da bude kao Edem.31 bićete mi sveti ljudi).14 hoćeš li dati Gospode da se ljudi posmatraju kao morske ribe? Jer 16.45 osvećujte se i budite sveti jer sam ja svet.3–5 ovan bode rogovima (nasilje).38–42 30.30).24 deset rogova jesu 10 careva = Otk 13.30 među vama su mnogi slabi i bolesni.4 Gospode.31). Ps 75. Ps 124. Jer 50. Vavilonu) Jer 16.12 Sotona se trudi da obori svagdašnju. i prinose se kvasni hlebovi (3M 23.2 da ti pošalje pomoć iz svetinje. 1M 41.8 .19 jer će neprijatelj navaliti kao reka.2 Isus služi u svetinji na nebu. 1M 49.11–14 11. i oni će loviti ljude. svetlost = istina SVETOST: Božje osobine: 3M 11.(gnusobe): Dan 8.13.18 rogovi oltara se pomazuju samo kod žrtava ze greh koje predstavljaju izvršenje suda).27 svetinja na nebu. Lk 5. Ps 13.27 skinuće se breme s ramena tvojeg.15 Bog je izveo Izrael iz severne zemlje.29.6). + Božji sud: 3M 26. Otk 12. 2M 25.32 ne skvrnite moje sveto ime (osobine).3). Is 10. neće podnositi vaše nevere i grehe. 1Kor 11. Ljudi su sveti kada odražavaju Božje osobine (2M 22.4 (da nije bio Gospod s nama) reka bi pokrila dušu našu. Eze 38. a rogovi pravednikovi uzvisiće se.35 Joel 2.5 3M 23.11–13 Lazar zaspa = umro je (Mt 9. smrt grešnika (3M 4. 3M 22. ROG = car.39 Bog će Vavilonce opojiti da zaspu večnim snom.11 Božji narod oskvrnio svetinju nečistotama i gadovima (8. mio im je dremež. 4M 19.7 reke ne mogu da potope ljubav = pritisak većine ne može da okrene vernika od Boga. 2Ti 3. kad (tamjan) se palio (Hristove zasluge za nas se prinose pred presto Oca). Zah 4 Mt 5.

15.9 Bog na sudu ima odelo belo kao sneg. Amos 3.13 vi ste so zemlji. SEDAM = punina. 3M 2. Sud 6.22 Solomunov presto je od s. odustajanje kad naiđu nevolje.1. Is 8.23 Bog baca svoje strele na otpali narod..7. Sejač kukolja = Đavo Mt 13. a rđave.3 evo šatora (senice) Božjeg među ljudima. 1Sa 16. ali ako bude neslana čim će se osoliti? Imajte so u sebi. – 1Ca 22. čuvaj scre svoje jer iz njega izlazi život.3–5 ko ostane na Sionu zvaće se svet.30 kukolj vezuju u snopove da ga Bog sažeže.24. 2Ca 2. 1M 3. Ps 53.39 Ahav ima kuću od slonovače. 1Sa 25.5 70 godina posta na određene dane. 5M 32. Jov 29.. sakupljanje radi presude: 3M 23. i na početku osmog milenijuma ima 7 ili 8 stepenica! (7 = punina.27). Sud 9. jer pijahu iz duhovne stene koja ih pratiše.23 svrh svega što se čuva.34 stopalo = stabilnost –citati??? STRANE SVETA = tip opasnosti koja preti.21 Jelisije je od gorkog izvora napravio pitku vodu pomoću soli = istinu treba "piti".6 Avimeleh je ubio 70–oro svoje braće. 2M 7. Jev 12.11.1–3).45 antihrist razapinje svoj šator na krasnoj svetoj gori. poslušni ljudi koji drže Božju Reč i donose rod Lk 8. protivi seBogu.40 senice su jedini praznik veselja pred Bogom na grešnoj zemlji.23 zbog prestupa zaveta. seme na kamenitom tlu = nepostojanost. KAMENOVANJE = Hristos (kamen) izvršava večnu presudu.5 nećeš se bojati strele koja leti danju. STRELA = presuda osuđivanje: + 5M 32..16.13 svaka žrtva se soli = svi su osvedočeni u Božju istinu. 2Dn 13. Hristova smrt na krstu (seme umire da bi rodilo rod).2 Bog se javlja na Sionu.6 Gospod će nam biti koliba (senica).39.25 Bog: nadoknadiću vam godine koje izjede skakavac. Mt 5. Ne beru se .22. 4M 12.3 puna sedmica je 6+1 dan. Otk 18. SKAKAVCI = svetske armije vođene demonima: Otk 9. obilje: + 1Ca 10. 1Ca 10. bili su robovi pa su oslobođeni.22 Gospod čuva riznice snega i grada za vreme nevolje. neko je prihvati a neko odbije. SENICE (šator) = + radost spasenja pri Hristovom drugom dolasku: Otk 21. 2M 21. Mt 13. zemlja će biti opaljena sumporom i solju = istina osuđuje prestupnike. Vidi pojedinačno istok. u punini provesti sa Bogom.13 faraonu je otvrdnulo srce.11.14 vrat ti je kao kula od slonovače.7 nazireji behu čistiji od snega. koje nisu za jelo u drugoj = spašeni i otpali. pa će ga Gospod pohoditi. Dan 7.. umirili su njegov Duh.12 Vavilon trguje slonovačom.8. zapad.. + Is 1.7 čovek gleda što je na očima.31.6 reč vaša da bude svagda solju začinjena.6 Tir ima sedišta od slonovače. grad.5 zavet osoljen = zavet istinit. seme na plodnom tlu (dobro seme) = sinovi Božjeg carstva. 8 = novi početak) Eze 40.20 70 sedmica je određeno da se svrši prestup.16 neverni govore kamenju da padne na njih.50 dobra je so. Zah 7. 2M 24.10–12 obrtni snop je slika vaskrsenja Isusa Hrista.7 Adam i Eva su od smokvinog lišća spleli pregače.19 Solomunov presto ima 6 stepenica = 6000 godina greha.9 6. oslobođen dužnosti.1–8 dve kotarice: dobre smokve u jednoj.12 potrću njene smokve za koje kaže: – To mi je plata od mojih milosnika.2 rob Jevrej je slobodan sedme godine = Bog će nas potpuno osloboditi od greha na kraju punog ciklusa.39. Na vrhu stoji Gospod. 3M 11.10. Bog šalje CRNE konje i severnu zemlju. Mk 9. Pri 18.1.5 tražite Boga svim srcem i dušom. Nebeskom Jerusalimu.37.12. sejanje = propovedanje Božje Reči. 2M 10.14 Isus je nekima stena sablazni. bezakonici Is 5.2. SO = istina o planu spasenja (Božja pravda i ljubav) – to daje ukus životu (smisao) kao što so daje ukus jelu: Kol 4.. SEDAMDESET = oslobođenje nakon ropstva: + Jer 25. SRCE = suština čoveka: + čovek okrenut Bogu 1M 20. – Is 23. trguje slonovačom.8 kći Sionska je crkva koja traži Božje carstvo. – Jov 38. Eze 8. slama = nepokajani grešnici. Mt 7. a Gospod gleda na srce. Mk 9. Is 4.2 bezumniku nije mio razum nego da se javlja srce njegovo.4 SMOKVA = rod po kome Bog sudi: Os 2. Dan 2.24 udarci strelama o .. prenesene na 70 starešina.5 Avimeleh učinio u čistoti svoga srca. Pes 7. 2M 25. a ta stena beše Hristos = 4M 20.18. Dan 9.13 Jakov sanja lestve koje stoje na zemlji.15 beskvasni hlebovi traju 7 dana =u celini bez greha. 2M 23. seme = Božja Reč Lk 8.4 tajna Božja (plan spasenja) beše u njegovom šatoru (senici) Is 4. led.4 svi jedno duhovno piće piše.22 pristupite k Sionskoj gori i ka gradu Boga živog. – 1M 6. Ezekielov hram koji je simbol Novog Jerusalima na kraju 7000 godina. Eze 27.15.9 ko može reći: očistio sam srce svoje. vodi ih car anđeo bezdana = Sotona. Zah 14.19 skakavci imaju repove kao zmije (rade Sotonin posao). a vrhom dotiču nebo. SION = Božje carstvo (planina = carstvo): Ps 9. da znate kako vam svakome treba odgovoriti. Mt 28.17 Tir će biti zarobljen 70 godina. bogatstvo i telesnost. Lk 10. voda života u čvrstom stanju. bela kao sneg zbog pobune = presuda nad njom. dolaziće da praznuje praznik senica. 2Ca 5. posrednička veza između Boga na nebu i vernih ljudi na zemlji: 1M 28.5. a dole je Jakov (Izrael). jug. postaće beli kao sneg = pokriveni na sudu Hristovom pravdom.16 po rodovima ćete ih poznati. seme je Božja reč.29 Davidova duša biće svezana u svežnju (snopu) živih kod Gospoda. Pri 4.3 Anđeli u odelu belom kao sneg. 3M 23. iskusiti. seme u trnju = onaj čiju duhovnost guše svetovne brige. STENA = Hristos: 1Kor 10. posle čega dolazimo pred Božji presto.12–14 skakavci su razorili Misir. 2M 20.39 tvorite zapovesti Gospodnje.34 kamen koji razbija lik = Isus pri adventu razbija svetska carstva. veće uzdanje u sebe nego u Boga. i da se ne zanosite za svojim srcem. celina: 1M 2.20. SNOP = vaskrsenje.. STEPENICE (Lestve) = Hristos. 5M 29. smokve sa čička. Pri 20. 2Sa 22.10 Marija postala gubava.15 6.11 subotna 7. Ps 50.26.9 na Sinaj se penju 70 starešina.27 Gijezije zbog pohlepe gubav kao sneg. za dan boja i rata. Otk 6. sever. čist sam od svog greha? 4M 15. Mt 21.15 stena spasenja je Bog. seme pokraj puta = nepažljivi slušaoc Božje Reči.12 Božji narod je posle 70 godina ropstva oslobođen iz Vavilona.. 5M 4.2 Bog je stena moja koja me zaklanja.19–21 smokva bez roda se sasušila po Isusovoj reči.3 Isusu je odelo kao sneg (preobraženje). 2Sa 22. – kopija: Dan 11. Jer 24.49.godina je pun ciklus za obrađivanje zemlje..25 Mojsije rasterećen.12–15.6 ko će sa Siona poslati spasenje Izraelu? Is 1.24 SLONOVAČA = raskoš..bežite iz severne zemlje.5 Madijani kao skakavci napadaju Izrael. 2M 12. SNEG = sredstvo izvršenja presude. + Joel 2.11 Gospod živi na Sionu.16 ko OSTANE (ostatak) od svih naroda.1 na gori Sion stoji jagnje sa 144000. Negde je opasnost na sve 4 strane (Otk 7. SEJAČ = Hristos Mt 13.15 pri adventu Bog baca svoje strele.4.5 pre potopa su MISLI SRCA ljudi bile svagda samo zle. velika vojska moja koju slah na vas.11 idolopoklonici – 70 starešina.17 70 drugih Hristovih učenika. 4M 11.37 svećnjak ima 7 žižaka = CELA crkva.22 skakavac je nečist. Otk 14.10 sedmi dan je odmor Bogu i ljudima = ceo dan. vi ste videlo svetu = Bog objavljuje istinu preko ljudi.18 Ako gresi vaši budu. Setva (sejanje) = propovedanje istine o spasenju. Ps 91. Plač 4. celina.5 70 duša je sišlo u Misir. i živeće s njima(Eze 37. 2M 1. 2Ca 9.

jer dođe čas suda njegova. Is 28..12 uzalud Vavilon postavlja stražare. niti ceo narod (Junica).9. Ps 23.15 prinosio se uz dar.. 1Sa 2.7 stražar opominje na trubni glas. STRAŽA = + verni čekaoci Boga: Mt 24.30 Bog je dao travu da bude telesna hrana.1 Bože.9 51. Pri 20.16 u hramu se 25 ljudi klanja suncu.12 opteče me mnoštvo telaca (Isusa na krstu je opkolio narod koji je vikao da puste Varavu..7 tajna bezakonja. sata bila je tama dok je Isus na krstu. Is 5... bezakonici Is 5.11 Isus govori u pričama.31 Bog Gogu: –Prosuću ti strele iz desne ruke. Dan 2.11 T tAJNA = plan.. Ps 54. zaplakaće kad propadne Vavilon. TOČAK = + sredstvo stvaranja ili razaranja od Boga: Jer 18.3. Strnjika = nepokajani grešnici.7 kad bezbožnici niču kao trava to biva zato da bi se istrebili doveka.8) Jn 3. 1.23 28. Otk 20.5 zvanice ne idu na svadbu nego svojom trgovinom.25 1Kor 15.19 lažni proroci jedu za Jezaveljinim stolom.22 njihova trpeza nek im bude mreža i zamka. Is 23. Pri 25.13 zemaljski trgovci su prodavali kad – Hristove zasluge. 2M 16. suši se trava.28 braća prodala Josifa. oštra strela. 1M 1.17 Bog: –Sine čovečiji.7 Bog ništa ne čini a da ne otkrije tajne svojim slugam a prorocima.19.1.5.12 27.14 bolje je trgovati mudrošću nego srebrom.6 od mnoštva trgovine svoje napunio si se iznutra nasilja i grešio si. Lk 22.149.27 i psi jedu od mrva sa trpeze svog gospodara.6 imajući dobru pašu bijahu siti. Jer 51.2. Otk 14. 1M 15.6–8 svako telo je trava. ali čim se nasitiše ponese se srce njihovo.10 Dan 7.27 koji žive u velikim gradovima.6. – sredstvo razaranja od Sotone: 2M 14.13 daje se sud mučenicima. na njih je došao dan njihove nesreće. Jer 46. pale njegove strele.28 što je sakriveno pripada Bogu našemu. Telesni ljudi ginu duhovno nezreli. 2M 10.15).8– 20 zapovednik Haldejske straže.21 kad sunce ogreje mana se rastapa = kad nedeljni zakom stupi na snagu.42 stražite jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Vavilon veliki = Sotona sakriva svoje prave namere od ljudi. telesni ljudi: Is 40. 3.19 Bog je zabranio klanjanje suncu (nedelja je dan boga sunca). Jer 50. – Otk 18.6 Pasha se kolje o sunčanom zalasku = Hristova žrtva je zatamnila bezbožna učenja. 1Pe 4. Eze 1.26 mudri car pušta točak na bezbožnike. Ps 69..34–36 Tir (Sotona) trguje sa narodima. Gospod će učiniti što je rekao. Pes 6. Ps 121..7 bojte se Boga i podajte mu slavu.3 trgovci zemaljski obogatiše se od bogatstva slasti Vavilona. TAMJAN = vidi käd. – bezbožno učenje – nedeljni zakon: 5M 4.11 jer je Gospod Bog sunce i štit. 3M 2. nestaje hleba života.7 sadašnje nebo i zemlja su zadržani za dan strašnog suda.3 Naum 3.12 naš rat je sa UPRAVITELJIMA TAME ovog sveta.20–22 Misirski najamnici su teoci ugojeni. SUD = a) istražni sud. 1Ca 18. Eze 33. b) izvršni sud (izvršenje presude): 2Pe 2.1 žena obučena u sunce.18 Jefrem: pokaran sam kao june neuko. hleb života: 2M 25.15–21 ispod Božjeg prestola su točkovi kao oganj razgoreo uz heruvime.4 pali anđeli se čuvaju za sud. nezrela. Kol 1.18 trgovina Tira biće posvećena Gospodu (Eze 26. Mt 13. spasenje ili pogibija.22. Os 12. Mt 27. sakriveno od nevernih. Nem 4. i opšta tama u Egiptu.14 Devojka (nevesta) je potkađena = zaštićena Hristovim zaslugama. 1M 37. pohođenje. – neverni čekaoci adventa: 2Ca 25. Pro 1. istažuje se svaki pojedinac.7 na čelu bludnice piše tajna. – 1Kor 10.9 (crkva) je čista kao sunce = Otk 12. Dan 11.2 jedan od temelja nauke je večni sud.8. Žito (duhovni rod) se žanje kad je zrelo.. obrati me da se obratim jer si ti Gospod moj.2 narod koji hodi u tami videće videlo veliko (Mih 7. čarobnjaci i gatari. Mt 21. – od Sotone: Ps 7. obraćenici: Ps 22.– 9.13 Bog Otac nas izbavi od vlasti tamne. Is 51. Is 37.22.23 ljudi koji su izašli iz Vavilona stražare.. a trava (telesni rod) kosi se zelena. 2M 32.17 19.14 sve pod suncem je taština i muka duhu. Is 21.. Eze 34. 2M 30.2.29. Sud 5. Ef 6.6. 1So 2. Amos 3. 28.11 izgibe sav narod trgovački. a ne vođe naroda (junac).10 sud sede.17 stražari opominju narod da pazi.23–28 na stolu u svetinji je 12 hlebova = Hristovo telo za svako pleme Božjeg naroda.4. knjige se otvoriše = čitaju se izveštaji. Jer 6.21 tama od skakavaca (demona). u ruci su mu lažna merila.51 – ljudski plan: Otk 17. Ps 119.26 SUNCE = versko učenje (sunce šalje svetlost = istinu): + Božje: Ps 84. Eze 3.28 točkovi Siserinih kola.12 stražar pazi danju i noću i viče: –Pade. .5 postavio si trpezu moju na vidiku neprijateljima = i njima je ponuđen hleb života. Dela 17. Otk 18. postaše kao trava poljska.6. Mt 22.24 STO = + Božja crkva koja nudi duhovnu hranu. okrenuli su leđa Gospodu. Eze 8. postavih te stražarem domu Izraelovom. Doista je narod trava. Os 13.2 Gospod. 4.11 Tamjan ne ide uz žrtve za greh (4M 5.18 ovce PAŠE moje = trava je hrana za ovce (simbol vernika).12. Mt 15. Mt 13. pade Vavilon.45 od 6.16 4.13 bezbožnik zapinje strelu smrtnu. svetovnih vrednosti: Sof 1. kao zelena travica.22.3 nema koristi čoveku od truda pod suncem = taština bezboštva.2 TRAVA = telesnost. Rim 16.19 ljudima se više svide tama negoli videlo (Isus). a razapnu Hrista).. Ps 92. 16.9–11.zemlju su presuda za Asirce da će ih Božji narod razbiti.12–27.9 nema ništa novo pod suncem.8 svi stolovi su puni nečistote i bljuvotine..5. sud primiše mrtvaci po delima. Pes 3. na zelenoj paši pase me = daje mi i telesnu hranu..45 carstvo nebesko je kao trgovac koji traži dobra bisera.28 Jer 47. zato me zaboraviše = telesno blagostanje lako odvede u duhovni pad. TRGOVINA = + nuđenje duhovnih vrednosti: Pri 3. 1. a tiče se spasenja. kad Duh Gospodnji dune na njega.27Bog je objavio Danilu tajnu koju nisu mogli da objave mudraci. proročanstvo: + Božji plan: 5M 29.30 Isus nam ostavlja carstvo da jedemo i pijemo za njegovom trpezom.27 carevi lažu za jednim stolom =za Sotoninim stolom. Jer 50.3 lončar radi na svom točku =Bog stvara. preko brašna i ulja.31 Bog je postavio dan u koji će suditi vasionom svetu. ispitivanje slučajeva: Dan 7.21 trpeza Gospodnja i trpeza Đavolska =Đavo nudi svoju neduhovnu hranu.12.24–27 teoci Vavilona su poklani = sud se izvršava nad otpalima od Boga.24 Aron je salio zlatno tele jer je pobunu protiv Boga tražio deo otpalog naroda. kao trava na krovovima koja se suši pre nego što sazri. TAMA = stanje greha. Jer 31.1 Isus će suditi živima i mrtvima svojim dolaskom i carstvom. 3.6 danju te neće sunce ubiti ni mesec noću (144000). Ps 75.156 po svom sudu oživi me = vaskrsenje pri izvršenju suda.12 ko si ti da se bojiš smrtnog čoveka i sina čovečijeg koji je kao trava? Ps 23.18 ko govori lažno svedočanstvo na bližnjeg je kao. – nuđenje telesnih.2 kad vidim da je vreme sudiću pravo.25 Gospod je pobacao točkove Egipatskih kola.15 8. TELAD = sledbenici otpale crkve. propašće na kraju. 2Ti 4.15.17 vreme je da se počne sud od Božje kuće. odbijanje Božje milosti: Is 9. svojom krepošću odbrani me na sudu. Eze 39.12 Isus je prevrnuo stolove menjačima novca.34–38 Tamjan je samo jedan sastojak käda.8 trgovac je Jefrem.11 strele se neće vraćati prazne protiv Vavilona.20 trgovci nude svakojaki trg u subotu. 3M 5. Jev 6. Nem 13.

biće istrebljen.).14.8 čovek je upoređen sa crvom jer naš život predstavlja lagano umiranje.5. odvaja Izrael od Davida. Otk 6.22 seme palo u trnje bilo je ugušeno trnjem = brige ovoga sveta. 2Dn 29. prevara bogatstva i ostale slasti. – Otk 12. kažite: ne treba li narod da pita Boga svojeg? ČAŠA = određena mera nevolja ili duhovnih darova: + Ps 11. 17.43 Eze 11.8 ako truba daje nerazgovetan glas.5 H hALJINE = + Božja pravednost koju ljudi dobijaju Hristovom krvlju: Ps 104. Isus 6.4 trube objavljuju pad zidova Jerihona (6 opomena i 7. gatare.13. vračanja. kao što ulje kroz svećnjak na vrhu gori i širi svetlost.3).15 zlatna trska je mera za Novi Jerusalim. Č čAROBNJAK (VEŠTICE.9). uzročnik krvoprolića. gore. ko će se pripraviti za boj? =nerazumljiv govor.TREM = sudnica: + 1Ca 7.19 ako vam kažu: – Pitaj vračare i gatare. 1Ca 14. Is 8.11–15. Is 51. Jer 6. UREDBE = živeti kroz Božje uredbe znači prihvatiti plan spasenja: 3M 18.16.5 čovek ima u ruci trsku meračku dugačku 6 lakata = Isus meri sve u toku 6000 godina. 4M 33.17 Gospod: –Pazite na glas trubni. VRAČARI.11 ne sme da ih bude u Božjem narodu. temelj: Jov 38. Uže meračko = Hristov karakter*** ??? Mera vrednosti na Božjem sudu. Eze 7.12). – mala vrednost. i daju znak za polazak logora. 21. Ulje = Sveti Duh: Zah 4.22 reka crvena kao krv. 2M 19.12. 1Sa 28. 1M 49. žena ozdravila dodirnuvši Isusovu haljinu.12." Sveti Duh kroz crkvu objavljuje Božju istinu. – ljudska (ne)pravednost: Is 59.27 truba poziva u rat. a vuna rod koji donosi ovca.27 4. CRVENO = krvoproliće: + Is 63.19 Bog trubi pre objavljivanja zakona.14.5 crn konj = greh u sve većoj meri.6 beseda u ustima bezumnog je kao trn kad ubode u ruku pijanog. sudski trem.16.23 Isus hoda u crkvi po Solomunovom tremu (pravi sudija).2 Jakov:–Bacite tuđe bogove i preobucite se. Joel 2. Crvac (crvena vuna) = neduhovni rod Božjeg naroda (Crveno je simbol greha. To je gad pred Gospodom. Postojale su i pre Sinaja 1M 26. sadi jasen.3–5 Bog skida sa nas prljavu haljinu i oblači nam čistu = pokriva naše pokajane grehe svojom pravdom.17 između trema i oltara neka plaču sveštenici = pokajanje na osnovu suda i žrtve.5. Is 19.1 Jovan meračkom trskom meri Božju crkvu. u štap od slomljene trske na koji ako se ko nasloni. Jer ćete biti kao hrast kome opada lišće.2 dođe kraj na 4 ugla zemlje = ruši se osnova.15 Izrael će se zaljuljati kao trska.5 Gospod dolazi uz trubni glas (1Kor 15.6 platno njihovo (bezbožnih) nije za haljinu.20 ne stavlja se zakrpa na staru haljinu (uzima se nova haljina).16 između trema i oltara 25 ljudi se klanja suncu. Hrast = – ponositost: Na dan Gospodnji će se poniziti ljudska ponositost i visina.4.1 podigni svoj glas kao truba.24. okuplja narod.4). Eze 8. 2Ca 3.44–48 crv njihov neće umreti = greh uvek vodi u raspadanje i propast. i uzima česevinu i hrast ili šta je najčvršće među drvećem šumskim.34 truba objavljuje pomazanje cara.7 Isus: –Šta ste izašli da vidite? Trsku koju ljulja vetar? TRUBE = opomena.3.17 apostoli su jednodušno u Solomunovom tremu. Mt 9. Otk 7. Ps 118. propada cela zemlja. + uzvišenost: da se prozovu hrastovi pravde (Is 61. gde je gorela svetlost. Is 2. Pes 1. (Is 1:30). Is 66.20 Is 14. MAGI. napravio faraonovoj ćerki isti trem kao svoj. simbol vernika.25 Crvi jedu letinu = grešnici se raspadaju u grobu.18 zemlja će ti rađati trnje (zbog greha). 24. nego Duhom mojim.7 ne mogu da rastumače san. ASTROLOZI) = današnji spiritizam: 5M 18. kedrovi. Jn 10. Otk 18.9.5 Naum 3.5 26. Sveti Duh se povlači (ulje). Mk 9.12. Juda 23 mrzeći i na haljinu opoganjenu od tela. 21. Jov 39.55 neisterani narodi iz Hanana biće trnje vašim očima.24 Trubni Dan je poslednji poziv na pokajanje pred Dan Očišćenja. Mt 11.2 Bog ima svetlost kao haljinu. pitaće opsenare.13 Trubi 120 sveštenika = 120 jubileja je 6000 godina. 1Kor 14.3 crvena aždaja = Sotona.6. objavi mom narodu njegova bezakonja. CRNO = greh: Naum 2.1 buntovnik Šeba trubi..46 Joel 1.2 Isusu pri dolasku su haljine crvene od krvi bezbožnika.1. 1M 49. Dan 2.22 U Vavilonu se neće više čuti trubač = kraj milosti za bezbožne. 51. Mt 13. Amoreji su bili jaki kao hrastovi (Amos 2. 3M 13.6 .10 na Dan Očišćenja truba objavljuje slobodu.11 Dela 12. 3M 19. Jov 7. ali mam spoljnji izgled). Naum 2. Otk 18.13 Vavilon propada zbog čaranja. 1M 35.. povratak na nasleđe. propašće.39 prokletstvo zbog neposlušnosti Bogu: vinograd će izjesti crvi. 5M 28. Otk 6. 1Ca 1. Jov 25.27 ko se obrati njima skvrni se .2–6 Iz maslina je ceđeno ulje koje je išlo kroz svećnjak do žiška.6 crna sam ali lepa (grešna. 4M 10.3 Saul ih je istrebio.6 Is 41.6 na čemu su uglavljena podnožja zemlje? Ko joj je stavio kamen ugaoni? Jov 1.24 u mani ostavljenoj za subotu nema crva (poslušnost Bogu sprečava posledice greha).. Hristove krvi (vino) i tela (žito) je sve manje. 1M 3.6 zemlja će kao haljina ovetšati. suprotnost duhovnim darovima: Mt 7.10 buntovnik Avesalom (Očev mir) trubama proglašava da se zacario umesto svog oca Davida (slika Stvoritelja i buntovnika Sotone).6 svako lice će pocrneti. U uGLOVI = osnova.26. slušanja zvezdara (astrologa). navode ljude da ne slušaju pravog Boga. ući će mu u ruku i probošće je.23 Vavilon je čaranjem prevario SVE narode. Otk 11.9. – 2Sa 15. Ps 47. u obećanu zemlju. a poniženi će biti hrastovi.9 oni spadaju u lažne proroke. poziv: Is 58. nepostojanost: 2Ca 18. Gospod je ovu viziju protumačio ovako: "Ne silom ni krepošću.19 vetar je udario na 4 ugla kuće i srušio je. Joel 2. Is 47. 3M 23. 2Dn 5. 2.31 20. pad).2–10 srebrne trube okupljaju zbor naroda. vojnici u skerletu. vrače.10.10 u Ninivi su lica svima pocrnela.12 kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla. crna je jer je sunce opalilo = greh od bezbožnog učenja (sunce). Dan 7.1 anđeli stoje na 4 ugla zemlje i drže 4 vetra = zadržavaju osnovne uslove za opstanak planete do određenog vremena. Ps 22. 26.6. A oni rekoše: –Nećemo da pazimo.8 Solomun duhovno pao. zatvorili vrata trema.19 put lenjog je kao ograda od trnja.12 Bog će istrebiti vračanje iz Izraela (Mal 3.47 na haljini trag od gube = greh u karakteru. 3M 25. Jer 27.7 u tremu je mesto gde Solomun sudi.. Dela 5. dok Božji prorok može. oprosnu godinu. Pri 15. i od dažda raste (Is 44:14). u krvi od grožđa = opravdan Hristovom krvlju. – Sotonina kopija: 1Ca 7.21 uzdaš se u Egipat.12 Judi su oči crvene od vina.7. objava.3 nestaće duha Misiru. TRNJE (ČIČAK) = neduhovne osobine. ubija.4 crveni konj je uzeo mir sa zemlje. c Crv = simbol raspadanja mrtvog: 2M 16.7 oci zgrešili.9 Bog na prestolu ima belu haljinu kao sneg (sudi pravedno). TRSKA = merilo vrednosti na Božjem sudu (Hristov karakter): + Eze 40.11 Juda svoju haljinu pere u vinu. Seče sebi kedre.3 zatirač Izraela: štit im je crven. Ps 78. oltar i vernike. 2Sa 20. a oni ne mogu ni sebe da izbave od Božjeg suda.16 da li se bere grožđe sa trnja ili smokve sa čička. Mih 5. Zah 3.23 telo jedu crvi.

19 caru Oziji je izašla guba na čelu. i postaje opet štap = nadvadao je Sotonu. 7.42 Saul.32 svećnjaku 6 grana izlazi sa strane (po 3). EGW Temelji 117. kraj milosti. 4M 21. koji hode u bezazlenosti (Ps 84.2–5 štap postao zmija (Sotona).21 2Sa 5.5 Čupanje korova = čupanje štetnih i loših postupaka.27 Isus: ako je moguće da me mimoiđe ova čaša.31 šest dana stvaranja.16 Mojsije diže štap i razdvaja s e more = nadvlađuje sile prirode. ČETRDESET = kušanje. ništa ih ne može poremetiti (otk 7.4. EGW Temelji 117. Dela 13.38 na čelu prvosveštenika je svagda zlatna pločica: "Svetinja Gospodu" da bi nosio grehe svetih prinosa. a sedmi je u sredini = 6000 godina radi Sveti Duh kroz crkvu + milenijum. David i Solomun carovali su po 40 godina = test za Izrael. 7. Ps 75.9 šest dana radi. 2M 24.11) – Saulov štit je zbog greha bačen kao da nije pomazan uljem – nije pod Božjim vođstvom 2Sa 1. Jona 3. ŠTAP = obuzdanost.4 1Ca 11.18 Mojsije 40 dana i noći na Sinaju.24 ko žali prut mrzi na svog sina. 2M 14.16 žig na čelo = Sotona se bori za um ljudi.Sa 22. 31. Razvoj biljke = razvoj karaktera. odmor. ČELO = razum.4. Otk 13.. nadvladanost. a ko ga ljubi kara ga dok je vreme. svoju nesvetost gradi u umu ljudi.8 u čaši u Božjoj ruci vino vri.10).15 Bog napaja narode vinom gneva (Otk 14. a 7.9–17 Aronov štap – zmija (Sotona) pojeo je vračarske zmije = Sotona je jači od demona.21 šta hoćete: da dođem k vama s prutom ili s ljubavlju i duhom blagosti? Pri 13. EGW Temelji 117. je slobodan = 6000 godina greha.4 potop je trajao 40 dana i noći.12 narod pita svoje drvo. hrušt i crv. – 2M 4. 1Sa 17. Š šEST = vreme za rad: 1M 1. koji su pravog srca (Ps 7.13 uzeću čašu spasenja. je odmor. a njegov štap odgovara.4 bludnica ima u ruci čašu punu mrzosti i poganštine svoga bluda.4 zabeleži čela. um: + 2M 28. Mojsije je hvata za rep.4 štap tvoj i palica tvoja teše me = Bog nadvlađuje greh u nama. 2M 25. da bi bili mili Gospodu = Isusu je uvek na umu da posreduje za nas. Eze 40. 2M 20. njen talog će ispiti bezbožnici = nema više spasenja Hristovom krvlju.10 6g obrađuj zemlju + 7. 1M 7. Jer 25.10).114 2.39. koji su razumno izabrali Boga. Ko pogleda u nju ozdraviće = ko pogleda verujući na budući sud koji će biti izvršen nad Sotonom. ovo je moja krv novog zaveta. delovanje ovo vreme. Ps 2.3).2 Isus je 40 dana kušan u pustinji. pa oslobođenje. Mt 26.5). i ognjeni vetar. upravljanje: + Ps 23.3 Plus: Sotonine vojske su skakavci.21. Štit junaka iz Ninive je crven – kriju se iza greha Naum 2. 2Dn 26.Gospod će na bezbožnike pustiti iz čaše kišu od živog uglja.8. test: Mt 4.5 Srce = vrt u koji se seje dobro ili loše seme.9 vatrena zmija stavljena na motku (štap).2.. vodi nas (Mih 7. 4M 14. 1Kor 4. proba. 2M 23. 23. raskrinkao njegovo lažno prorokovanje (rep). 1M 15. Otk 13. Eze 9.14). Otk 14.9 Isus će neznabošce udariti gvozdenom palicom = nadvladaće ih izvršenjem presude. hteo je da kadi iako nije sveštenik.5 .1 ime Oca na čelima = Božji karakter u umu.18 broj zveri i čoveka je 666 = Sotoni je dato za rad. (broj 144000 sadrži broj 40).4.4 Niniva će propasti za 40 dana ako se ne pokaju. Bog je štit onima koji se uzdaju u Njega (Pri 30.2 rob Jevrej služi 6 godina. Božji pečat na čelima = utvrđeni ljudi. 2M 21.3.g.34 Izraelci su 40 godina kušani u pustinji.1 Bog Avramu: –Ja sam ti štit. vatre i sumpora.49 David je Golijata pogodio kamenom u čelo = kazna za nerazumno huljenje na Boga (kamen je Hristos). Isus daje čašu: pijte iz nje svi. štit = zaštita: Ps 119. – Otk 17.36 Bog je štit verniku.5 meračka trska je 6 lakata = Bog meri (sudi) za 6000 g. Ps 116. rada (greha). biće spašen. Os 4.5 čaša je moja preopuna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful