çùÜäëß 12 Üõ, 2008

±ë ±õ ÛëßÖ Èõ FÝë_ ìÞ°ýä ÕJ×ß ÕHë
ÕþÛðÞë rëç×í ÕñHëý åëìáÃþëÜ wÕõ ç°ä
ÚÞõ Èõ, ÕåðÕ_Âí±ù ÕHë ÔëìÜýÀÖëÞë_
ÕþÖíÀ ÚÞõ Èõ ±Þõ Çëßõ ìØåë±ùÜë_
ÖÜÞõ ìØTÝÖëÞë_ ØåýÞ ×ëÝ Èõ

ìÞ@çÞ ÚLÝë

líÀòWHëÕþõÜí

Ò±ë

±õ ÛëßÖ Èõ ÉõÞí ÔßÖí ÀòWHëÞë_ ±~ë Õß ¶ÖßÖë_ É ±õÀ Õë´áõË ÜÞõ Àë_ð,Ó
ÕÃáë_×í Õìähë ×Ýõáí Èõ. ±ë ±õ ±ÇëÞÀ ÉÜHëí ÚëÉ\±õ ÉÜýÞùÞë_ ìäÜëÞùÞí ËðÀÍí
ÛëßÖ Èõ ÉõÞë ±½õÍ ·ìæÜðìÞ±ù ¦ëßë ØõÂë´ ±õËáõ ±Üõ ìÇ_ÖëÜë_ ÕÍí ÃÝë èÖë Àõ èäõ åð_
ìèÜëáÝÞí çÞëÖÞ ÕìähëÖëÞð_ ±Þõ Ã_ÃëÜöÝëÞí ×åõ? Öð_ ÕëÈù ±~ë Õß ±ëäí ½Ý Öù çëß<_! ±õ
Üðã@ÖØëÝí ÀòÕëÞð_ ÃëÞ ×Ýð_ Èõ. ±ë ±õ ÛëßÖ Èõ äÂÖõ ÛÃäëÞÞí ÀòÕë Õß Õèõáäèõáí ¼Ï l©ë
FÝë_ ìÞ°ýä ÕJ×ß ÕHë ÕþÛðÞë rëç×í ÕñHëý ÜëßëÜë_ ÕõØë ×´.Ó
åëìáÃþëÜ wÕõ ç°ä ÚÞõ Èõ. ±ë ±õ ÛëßÖ Èõ FÝë_
½õ Àõ ±ë CëËÞë CëËí IÝëß Õèõáë_ ±ë ÜëËõÞí
ÕåðÕ_Âí±ù ÕHë ìØTÝÖëÞë_ ÕþÖíÀ ÚÞõ Èõ. ±ë ±õ ±_ØßÞí ÖöÝëßí Öù CëHëë äÂÖ Õèõáë_ ìÞ@çÞÜë_
ÛëßÖ Èõ FÝë_ ÃÜõ Öõ ÚëÉ\ Îßù Çëßõ ìØåë±ùÜë_ ×´ ÇñÀí èÖí. áUÀßÜë_ Õë´áËÞí ÀëÜÃíßí
ÖÜÞõ ìØTÝÖëÞë_ ØåýÞ ×ëÝ Èõ.Ó ±ë åOØù Èõ μkëß ØßìÜÝëÞ É ÖõÜHëõ ±ëKÝëãIÜÀ Ãþ_×ùÞð_ äëÇÞ åw
T²_ØëäÞÞë
ÜèëÝùÃí
ÀÝð* èÖð_. Úú©ÔÜý ìäåõ ìäåõæ
líÀòWHëÕþõÜÞë. ÖõÜÞð_ ÜñâÞëÜ
½HëäëÞë
³ßëØë×í
ßùÞëSÍó èõßí ìÞ@çÞ èÖð_. ÖõÜÞù
À<Ë<_ÚíÉÞùÞë ìäßùÔ ÈÖë_
Õþù. ÀëìÖýÀõÝ Û|
ÉLÜ 1898Þë Üõ ÜëçÞí 10Üí
ÝðäëÞ ìÞ@çÞ ÛëßÖ ±ëTÝë.
ÖëßíÂõ ÇõSËÞ èùÜ ºBáõLÍÜë_
±õäëÜë_ μÕìÞæØ ÖõÜÞë
×Ýù èÖù. ÀõãQÚþÉ ÝðìÞäìçýËíÜë_ ÜëÞçåëVhë ±Þõ èë×Üë_ ±ëTÝð_ ±Þõ ÜßðÛñìÜÜë_ äßçëØ Éõäí
ÞíìÖåëVhë ìäæÝù á´Þõ Öõ±ù VÞëÖÀ ×Ýë èÖë. μÕìÞæØÞí äëHëí ÖõÜÞõ áëÃí. VäëÜí
Õèõáë ìärÝð©Üë_ ÚùQÚß ìäÜëÞÞë Õë´áË ìääõÀëÞ_ØÞù iëëÞÝùà äë_EÝë ÕÈí ÖõÜÞí l©ë
ÖßíÀõÞí ÀëÜÃíßí Ú½äÖë ìÞ@çÞÞõ ±õÀ ìäáZëHë äÔëßõ ÕëÀí ×´. Öõ±ù Àèõ Èõ, ÒÜÞõ ÂëÖßí ×´
±ÞðÛä ×Ýù ±Þõ ÖõÜÞí ìÉ_ØÃíÞí ìØåë É Ã´ Àõ ÕßÜiëëÞ ÜëÃýÞð_ Ûë×ð_ äõØëLÖ ìçäëÝ ÚíÉõ
ÚØáë´ Ã´. Öõ±ù áÂõ Èõ,Ò Õèõáë ìärÝð©Üë_ èð_ @Ýë_Ý×í ÞèÙ Üâõ!Ó
ÚùQÚß ìäÜëÞÞù Õë´áË èÖù. ßùÉÞí ÉõÜ ±õ
³.ç. 1921Üë_ ìÞ@çÞ áÂÞú ÝðìÞäìçýËíÜë_
ìØäçõ ÕHë ìäÜëÞ á´Þõ ¶Íuù èÖù ÉÜýÞíÞí ±KÝëÕÀ ÖßíÀõ ½õÍëÝë. ±ë ØßìÜÝëÞ Öõ±ù ±ë
ËÿõLÇù (Ú_Àß) μÕß ÚùQÚÜëßù Àßäë! ±ÇëÞÀ Üëßí ÝðìÞäìçýËíÞë äë´ç ÇëLçõáß iëëÞõLÄÞë× Ç¿äÖa
ÉÜHëí ÚëÉ\ Üõî Õë_Ç-È ìäÜëÞù ½õÝë_... ÜÞõ çë×õ ÕìßÇÝÜë_ ±ëTÝë. iëëÞõLÄÞë×Þë_ ÕIÞí
ÂëÖßíÕñäýÀ áëBÝð_ Àõ ±õ ±Üëßë_ ±õËáõ Àõ ßùÝá ÜùìÞÀëØõäí ìäØðæí ±Þõ ½FäSÝÜëÞ Üìèáë èùäë
±õßÀùçýÞë_ ìäÜëÞù Èõ. Öõ×í Âðå ×´ èð_ ±õ ÖßÎ μÕßë_Ö líÀòWHëÞë ÕßÜ Û@Ö èÖë_. ±ë
±õËáõ Àõ ÉÜHëí ÖßÎ Üëßë ìäÜëÞÞõ äëâäë ÉÖù ÜùìÞÀëØõäí±õ ç_çëß ÈùÍíÞõ ÒÝåùØëÓ ÞëÜ ÔëßHë
èÖù IÝë_ Öù Àù´ ÕþÇ_Í åã@Ö±õ Üëß<_ Àë_Í_< ÕÀÍíÞõ ÀßíÞõ ç_LÝëç ØíZëë á´Þõ ç_LÝëçíÞí ÚLÝë_ ±Þõ
ìäÜëÞÞí ìØåë ÚØáí ÞëÂí. ±ë åã@Ö±õ ×ùÍù çÜÝ ÀëåíÜë_ ßèíÞõ IÝëß ÚëØ ìèÜëáÝ ÕäýÖ
ìäÜëÞÞõ ÍëÚí ÚëÉ\±õ äëâí ØíÔð_! hëHë Çëß Õß ±áÜùÍë-ÜíßÖùáëÜë_ ±ëlÜ V×ëÕíÞõ ßèõäë
ìÜìÞËÜë_ Öù èð_ Üëßë ±~ë Õß ÕëÈù ±ëäí ÃÝù. áëBÝë_. ìÞ@çÞÞõ ×Ýð_, Òèð_ ±èÙ ÒÀåð_ÀÓ ÀÜëäë

‹ËΛ˘√Ì

±ëäõáù ±õ äëÖ çëÇí Èõ, ÕHë ÒÀåð_ÀÓ ±õËáõ ÔÞ
ÞèÙ, ÀëßìÀØa ÞèÙ, ÜëÞ-±ÀßëÜ Àõ ÕØäí ÞèÙ!Ó
±ëÜ ìäÇëßíÞõ ±KÝëÕÀ ÕØõ×í ßë°ÞëÜð_ ±ëÕíÞõ
ÝåùØëÜëÞõ ÕëÖùÞë_ Ãðß<ÕØõ V×ëÕíÞõ ÖõÜÞí Õëçõ×í
ç_LÝëç-ØíZëë á´Þõ ìÞ@çÞõ ÒlíÀòWHëÕþõÜÓ ÞëÜ
ÔëßHë ÀÝð*. 1930×í åw ÀßíÞõ 1965 çðÔí
líÀòWHëÕþõÜ ÜíßÖùáë ±ëlÜÜë_ É ßëë. 1944
Ãðß< ÝåùØëÜëÖë±õ Øõè ÈùÍuù. ÛÃäëÞÞí ÀòÕë
ÕëÜäë ÜëËõ líÀòWHëÕþõÜõ Çëß ÚëÚÖùÞõ ±ÃIÝÞí
ÃHëëäí Èõ. Ãðß< ÕßÞí ìÞWÌë, ±_ÖßÞí çEÇë´,
ìÞÛõýâ ìäÞÜþÖë ±Þõ çèÉ l©ë. ÒØöäí ÇõÖÞëÞù
ÕþÀëå ±õ ±õäù ÕþÀëå Þ×í Éõ ØõÂëÝ Èõ, ÕHë ±õäù
ÕþÀëå Èõ Éõ ØõÂõ ÈõÓ ±õ äëÖ ÖõÜHëõ Àßí Èõ.
±ëlÜÜë_ ßèíÞõ líÀòWHëÕþõÜõ ìèoØð ÔÜýåëVhëÞù
±PÝëç ÀÝùý. ±ëKÝëãIÜÀ Ãþ_×ù ßÇíÞõ ÛëßÖíÝ
ÖkäiëëÞÞë ÛëWÝÀëß ÖßíÀõÞð_ V×ëÞ Öõ±ù±õ ÕþëMÖ
ÀÝð*. líÀòWHëÕþõÜõ Àëð_ Èõ,ÒÜÞ×í Õß ÕèùîÇäëÞë
ìÞÑå_À CëHëë ÜëÃùý Èõ... èð_ Üëhë Úõ ÜëÃýÞí äëÖ
Àßíå. ±õÀ ÜëÃý ÜÞÞõ ìÞìW¿Ý ÚÞëääë ÜÞÞù
μÕÝùà ÀßäëÞù Èõ ±Þõ Úí½õ ÜëÃý ÕþõÜ ±Þõ
çÜÕýHëÞù Èõ.Ó Ú_ÞõÞë ±èoÀëß ìÞÜñýâ ÀßäëÞí äëÖ
Èõ. 1965Þë ±õìÕþá ÜëçÜë_ líÀòWHëÕþõÜÞõ
±ë_ÖßÍëÞù ÛÝ_Àß TÝëìÔ ×Ýù. 14 ÞäõQÚß
1965Þë ìØäçõ ÖõÜHëõ åë_ìÖ×í Øõè ÈùÍuù. 

1857Üë_ Üúáäí±ù-ç_ÖùÞð_ ÕþØëÞ

±ë

É×í ØùÏçù äæý Õèõáë_ ±õËáõ Àõ 10 Üõ
1857Þë ßùÉ ÛëßÖÞë ßë½±ù, Õþ½
±Þõ çöìÞÀù±õ ±_ÃþõÉ ÀoÕÞíÞë åëçÞ çëÜõ
Üðã@Öç_ÃþëÜ Üë_Íuù èÖù. ±_ÃþõÉ ³ìÖèëçÀëßù±õ
ÖõÞõ Úâäù ÀßíÞõ äÂùÍí ÀëÏuù Èõ. FÝëßõ ÛëßÖíÝ
³ìÖèëçÀëß ±ëÉõ ÕHë ÖõÞõ Õþ×Ü Üðã@Öç_ÃþëÜ ÖßíÀõ
ÜñáäÖë ±äÏä ±ÞðÛäõ Èõ. ÕHë ±õ çIÝÞõ
VäíÀëßäð_ É ßëð_ Àõ ÛëßÖÞí ±ëÜ Õþ½, ßë½±ù,
ìçÕë´±ù çë×õ ìèoØð-ÜðãVáÜ ÔÜýÞë ç_LÝëçí±ù,
ÎÀíßù, Üúáäí±ù Àõ Õ_ìÍÖù±õ ÕHë ±ë ç_ÃþëÜÜë_
ÕùÖëÞù Îëâù ÞùîÔëTÝù èÖù. ç_ÃþëÜÞí ÞõÖëÃíßí
áõÞëß ÚèëØðßåëè {Îß, ÞëÞë çëèõÚ, ßëHëí
áZÜíÚë´, ÖëIÝëËùÕõ, äë°Ø±áí åëè, ±{íÜðSáë
ÂëÞð_ Éßë ÕHë ¶ÖßÖí ÀZëëÞð_ ÕþØëÞ ÔÜýÞë ±ë
±ëÃõäëÞùÞð_ Þ èÖð_. 1857Þí ¿ë_ìÖÞë ±õ ÝðÃÜë_
áùÀùÜë_ ±ëØßÕëhë ÚÞõáë Üúáäí±ù Àõ Õ_ìÍÖùÞõ ±ë
Õìähë ßëÉÀíÝ Ýð©Üë_ çëÜõá Àßäë è½ßù wìÕÝë
±ëÕíÞõ áùÀ½B²ìÖ ÜëËõ çÜëÉÜë_ Õþçßëäí ØõäëÜë_
±ëTÝë èÖë. ±ë çCëâë Üúáäí±ù, Õ_ìÍÖù, ÎÀíßù Àõ
ç_LÝëçí±ù ØõåÞë ÂñHëõ ÂñHëõ ÕèùîÇí ÃÝë èÖë ±Þõ
ÀoÕÞíÞë åëçÞÞù ±_Ö ÜëHëäë áùÀùÞõ ½B²Ö Àßí
ßëë èÖë. çëÔð±ù ±Þõ ÎÀíßù ÀÜâ ±Þõ ßùËíÞë
ÕþÖíÀ çë×õ ÛÃäë Àõ Àëâë ÜùËë {PÛë±ùÜë_ ÃëÜÍõ
ÃëëÜÍõ ½õäë ÜâÖë. ±ëÜ ØõåÞí Õþ½Üë_ VäÖ_hëÖë,
ØõåÛã@Ö ±Þõ VäÔÜýÞë_ ÚíÉ ßùÕäëÞð_ ÀëÝý ÎÀíßù,
ç_LÝëçí±ù, ìÛZëðÀù ±Þõ Õ_ìÍÖù±õ ÚÂñÚí ÀÝð* èÖð_.
1857Þë ±õ ÝðÃÜë_ áUÀßí Ë<ÀÍí çë×õ ±õÀ
Üúáäí ±Þõ ±õÀ Õ_ìÍÖ ßëÂäëÞí Õþ×ë èÖí. Éõ×í
áUÀßí Ë<ÀÍíÞë çöìÞÀùÞí ÔëìÜýÀ ìäìÔ±ù Àõ Õþç_Ãù
çÇäë´ ÉÖë. ±ë Õþ×ë ÕHë 1857Þí ¿ë_ìÖ ÜëËõ

ÛëßÖÞí ±ëÜ Õþ½, ßë½±ù, ìçÕë´±ù çë×õ ìèoØð-ÜðãVáÜ
ÔÜýÞë ç_LÝëçí±ù, ÎÀíßù, Üúáäí±ù Àõ Õ_ìÍÖù±õ ÕHë ±ë
ç_ÃþëÜÜë_ ÕùÖëÞù Îëâù ÞùîÔëTÝù èÖù

çÉýÞèëß

Üë

flÎËı fl˘Âfi

±IÝ_Ö ÎâØëÝí ÚÞí èÖí. ±ë
ÀoÕÞíÞë áUÀßí ±Îçßù äëÀõÎ Þ
Õþ×ëÞõ ÀëßHëõ ±ÞõÀ Üúáäí±ù ±Þõ
èÖë. ÕìßHëëÜõ 1857Þí ÛñìÜÀë
Õ_ìÍÖù ÛëßÖíÝ áUÀßí Ë<ÀÍí±ùÜë_
Úë_ÔäëÜë_ Õ_ìÍÖù ±Þõ Üúáäí±ùÞõ
Íù. ÜèõÚñÚ Øõçë´
Õþçßí ÃÝë èÖë. ±áÚkë, ±ëÜë_
ÂëVçù çÜÝ Üâí ÃÝù. ìèoØðÀõËáëÀ Üúáäí±ù Àõ Õ_ìÍÖùÞë Väë_ÃÜë_ ¿ë_ìÖÀëßí±ù ÜðìVáÜ ÝëhëëÔëÜù ÕHë Õþ½ ½B²ìÖÞë_ ÀõLÄù ÚÞí
ÕHë èÖë. ÛëßÖíÝ áUÀßí Ë<ÀÍí±ùÜë_ Õþäõåí ÃÝõáë ÃÝë_ èÖë_. ±ë V×âù Õß ìèoØð-ÜðãVáÜù ÜùËí
Üúáäí±ù ±Þõ Õ_ìÍÖù ßùÉ ßëhëõ ÛëßÖíÝ ç_AÝëÜë_ ¶ÛßÖë IÝëßõ Üúáäí±ù Àõ Õ_ìÍÖù ÔÜýÞë
ìçÕë´±ùÞõ ±õÀÌë ÀßÖë ±Þõ ç_ÃþëÜÞë ìç©ë_Öù ìäÇëßùÞí ±ëÍÜë_ ÀoÕÞíÞë åëçÞ ìäß<©Þë ìäÇëßùÞõ
Ö×ë ÖõÞí ÝùÉÞë×í äëÀõÎ ÀßÖë. ÕþçßëäÖë. ÒÛëßÖ Üõî ±_Ãþõ° ßëÉÓÞë áõÂÀ Õ_ìÍÖ
çÖÖ Úõ äæý çðÔí Õ_ìÍÖù ±Þõ çð_Øßáëáõ ÕHë ±ëäë ÀõËáëÀ Üúáäí±ùÞù μSáõÂ
Üúáäí±ùÞí ±ë ÕþT²ìkë×í ÖõÜÞë ÕðVÖÀÜë_ ÀÝùý Èõ. ÉõÜë_ ÜúáëÞë ±èÜØåëè

Þäí ±õ ³åV²ãWËÞð_ ±ØûÛðÖ
çÉýÞ Èõ. ±õ ÜèëÞ åã@ÖÞù,
ÖõÞë çÉýÞÞù ìäÇëß Àßí±õ Èí±õ
IÝëßõ Úðì© À<_ìÌÖ ×ëÝ Èõ. çëÇõ É
±õ ìärÞù ±½õÍ ÀáëÀëß Èõ. ÖõÞð_
çÉýÞ Öù ÛTÝ Èõ É, ÕHë ìäçÉýÞÜë_
ÕHë ±ÉÚ ÕþÀëßÞð_ ÞëäíLÝ ±Þõ
ÛTÝÖëÞë_ ØåýÞ ×ëÝ Èõ. ±õ çÉýÞèëß
ÀáëÖíÖ Èõ, ÀSÕÞù ±_Ö áëäÞëß ÈÖë_
ÀSÝëHëÀëßí Èõ. FÝë_ áÝ ×ëÝ Èõ IÝë_ áÝÞù ÕHë ÀSÝëHë
çë×õ ç_Ú_Ô Èõ. ÀëßHë Àõ áÝ ±õ ØõÂíÖù ±_Ö Þ×í, ÕHë ±õÀ
Þäë °äÞÞù Õþëß_Û Èõ, ÖõÞõ ±ëÕHëõ ±õÜ ÜñÀí åÀí±õμIÕìkë, ãV×ìÖ ±Þõ áÝ-ÕHë ±õËáõ μØÝ.
ìÕþÝÀë_Ö ÕßíÂÞí Õ_ã@ÖÜë_ Àèõäð_ èùÝ Öù ÒÕþäõå ÕHë å@Ý Èõ
ìÞçßäë ÖHëë ÚëßHëõ×í.Ó ±õ ÜèëÞ åã@Ö, ±õ ÇöÖLÝ, ±õ ³å, ±õ
ÕþÛð, Éõ Àèù Öõ çëÇõ É Úðì©×í Õßõ Èõ. V²ãWËÜë_ ìÞÜëýHë ×Ýõáí ÕþIÝõÀ
äVÖðÞí è_Üõåë_ hëHë ãV×ìÖ èùÝ É Èõ. ìÞÜëýHë, ãV×ìÖ ±Þõ áÝ. ±Þõ
ìÞìÜýÖ ×Ýõáí ÕþIÝõÀ äVÖðÞù çÉýÞèëß, ÕëáÞèëß ±Þõ ç_èëßÀ èùÝ
É Èõ. Öù ÕÈí çäëá ±õ ×ëÝ Àõ ÉõHëõ ±ë ±Õëß V²ãWË ìÞÜëýHë Àßí ÖõÞù
çÉýÞèëß ÀùHë? ±Þõ ±ë V²ãWË ÕþìÖZëHëõ Þäð_ wÕ ÔëßHë Àßõ Èõ, É^Þð_
Âáëç ×ëÝ Èõ ±Þõ Þäð_ ìÞÜëýHë ×ëÝ Èõ. Öù É^ÞëÞð_ ìäçÉýÞ ÀßÞëß
ÀùHë? Öõ ÜèëÞ åã@Ö Àõäí Èõ? Àù´ ÕHë ìäÇëßä_ÖÞë ÜÃÉÜë_ ±ë
Õþ‘ù ×ëÝ Öõ çèÉ Èõ. 

±Þõ ÜúáëÞë ìáÝëÀÖ±áí ÜùÂßõ Èõ. áÂÞú ±Þõ
±ëÃþëÜë_ ÜúáëÞë ±èÜØåëèÞí äë±õ{ (ÔëìÜýÀ
ÕþäÇÞ) çë_Ûâäë Øç Øç è½ß ÜëHëçù ¶ÜËÖë.
ÀoÕÞí çßÀëßÞí ±õÀçù äæýÞí ÛëßÖíÝ Õþ½Þõ
ÃðáëÜ ßëÂäëÞí À×Þí ÕùÖëÞë_ ÔëìÜýÀ TÝëAÝëÞÜë_
Öõ±ù ±õäí ßíÖõ äHëí áõÖë Àõ áùÀùÞù VäëÔíÞÖë
ÜëËõÞù É\Vçù μÃþ ÚÞí ÉÖù. ±õ É ßíÖõ Üúáäí
ìáÝëÀÖ±áí ÕHë ±áèëÚëØÞí VäëÔíÞÖë ÕÈí
ÖõÞù çñÚõØëß ÚLÝù èÖù ±Þõ ±Ãþõ½õ ìäßð© åúÝý×í
áÍuù èÖù.
1857Þë ±ùÃVËÜë_ ±ÜØëäëØÞí É\QÜë
ÜãVÉØÜë_ ìçßëÉ\tíÞ Üúáäí±õ ÀoÕÞí çßÀëß çëÜõ
ÒÉõèëØÓ (ÔÜýÝð©)Þí CëùæHëë Àßí èÖí. ÖõHëõ
±ÜØëäëØÞí ÈëäHëíÞë ÛëßÖíÝ çöìÞÀùÞù ç_ÕÀó
çëKÝù èÖù ±Þõ ±ë{ëØíÞë ç_ÃþëÜÜë_ ÖõÜÞë
çèÀëßÞí ÜëÃHëí Àßí èÖí. Üúáäí ìçßëÉ\tíÞÞí
äë±õ{ù (ÔÜý ÕþäÇÞ) ÕHë çë_Ûâäë Éõäí èÖí.
VäëÔíÞÖëÞõ ÔÜý çë×õ ½õÍí ±ë{ëØíÞí ÂõäÞë Õþ½Üë_
ÉÃëÍäëÜë_ Öõ Üëèõß èÖë.
Ëñ_ÀÜë_ 1857Þí CëËÞë ±õ Àù´ ±õÀá-ØùÀá
çÜëÉ çë×õ É ç_ÀâëÝõáí Þ èÖí. çëÔð-ç_Öù,
ÎÀíßù, Üúáäí±ù, Õ_ìÍÖù, ç_LÝëçí±ù çÜëÉÞù
±õäù äÃý Èõ. Éõ Üëhë ÔÜý ±Þõ ÖõÞë ±ëKÝëãIÜÀ
Õëçë çë×õ É ç_ÀâëÝõáù èùÝ Èõ. ±ëÜ ÈÖë_
çÜëÉÞë ±ë äÃõý ÕHë ±ë{ëØíÞë ÜèëÝiëÜë_ ÕùÖëÞð_
ÞùîÔÕëhë ÝùÃØëÞ ÞùÔëTÝð_ Èõ.
±õ çIÝ ÖßÎ Ûáõ ³ìÖèëçÀëßù±õ μÕõZëë çõäí
èùÝ, ÕHë çIÝÞõ åùÔÞëß Àù´ ³ìÖèëç ç_åùÔÀ
±õÀ ìØäç ±äUÝ ÖõÞë Õß çìäVÖëß
ÕþÀëå ÕëÍåõ É. ±ëÜíÞ 

±ëåëÞù Þäç_Çëß Àßí±õ
°

äÞÜë_ çðÂ-ØðÑÂÞí ÉõÜ ±ëåë- Þë Íß×í ÕáëÝÞT²ìkë ßëÂÞëß ±É\ýÞÞõ
ìÞßëåë ÕHë ±ëääëÞí É Èõ ±Þõ ÛÃäëÞõ ±ëåëäëØ É çܽTÝù Èõ. ÛÃäëÞõ
Öõ äÂÖõ ìÞßëåëäëØí çñß Þ ÀëÏÖë ±É\ýÞÞõ Àëð_, Ò¶Ì, áÍäë ÖöÝëß ×ë, Öð_
±ëåëäëØí ìäÇëçßHëí ±ÕÞëäíåð_ Öù èHëë´å Öù ÜùZëÞõ ÕëÜíå ±Þõ °Öíå Öù
°äÞÜë_ Üë_ÃSÝ ìÞÜëýHë ×åõ. Õß_Öð M²JäíÞù Ûù@Öë ×´å.Ó ±ëÕHëí ÛTÝ ç_VÀòìÖ
ÜëHëç Ûñáí ½Ý Èõ Àõ ìÞßëå ×äð_ ±ëåëäëØí Èõ Öõ×í Öù ÛÃäëÞ Õëçõ
±õËáõ ÂíáÖë ÜÞÞõ ÇíÜâí ÞëÂäð_. ç_KÝùÕëçÞëÜë_ °äõÜ åßØÑ åÖÜû çù äßç
äíÖí ÃÝõáí ôÀëáÞë ØðÂØ °ääëÞí Õþë×ýÞë Èõ. èçÖë_-ÞëÇÖë_ ±ëÞ_ìØÖ
Õþç_Ãù äëÃùâí ±ëÉÞõ èÖùIçëèí ÚÞëTÝë ×´Þõ áëÇëß ×Ýë äÃß ±ÉÝ ßèíÞõ çù äßç
ÀßÖë_ ±ëäÞëß ±ëäÖíÀëá çðÂØ èåõ ±Þõ °ääëÞí Üë_ÃHëí Èõ. ìÚÇëßë, ÚëÕÍë_ ×´Þõ
±ëåëÞð_ ìç_ÇÞ ÀßíÞõ ÜÞÞõ
°ääëÞí ÞèÙ. ±ëäí ÜèëÞ
μIçëìèÖ åë ÜëËõ Þ ßëÂí±õ?
ç_VÀòìÖÞë äëßçØëß ±ëÕHëõ
±ëÕHëí ±õÀ ±ëäí Ãþì_×
åë ÜëËõ ìÞßëå ÚÞí±õ?
ÕßÜëÞ_Ø Ãë_Ôí
Ú_Ôë´ Ã´ Èõ Àõ ±ëËáë_ äæùý
°äÞÜë_ èÖëå ×´
ÃÝë_ èäõ Àë_´ äâäëÞð_ Þ×í.
À_ËëâëÛßõáð_ °äÞ
Öù ±õäð_ ÕHë Þ ÚÞõ Àõ ÚíÉ\_ Àë_´ äâäëÞð_ èù´ TÝÖíÖ ÀßäëÞõ ÚØáõ ±_ØßÞë ÒßëÜÓ
åÀõÞõ? ±ëäÖí Àëá Àõäí èåõ ±õ Àù´ Àèí åÀÖð_ μÕß l©ë ßëÂí±õ.
Þ×í Öù ÕÈí Öõ çëßí èåõ, åðÛ èåõ, çðÂØ
±ëåëØíÕÞõ çÖÖ ÕþFäìáÖ ßëÂíåð_
±Þõ çÜëÔëÞÀëßí èåõ ±õäð_ åë ÜëËõ Þ ÚÞõ? Öù ìÞßëåëÞë Cëõßë ÕÍÈëÝë ±ëÕHëë
ßëìhëÞë ÃëÏ ±_ÔÀëß ÕÈí ÕþÀëå áëäÞëß<_ ÖßÎ ÏðÀíÞõ ÕHë ÞèÙ É\±õ. ±Þõ
ÕßùÏ ±ëääëÞð_ É Èõ. ÖõÜ °äÞÜë_ ìÞßëåëÞë ±ëåëØíÕ×í ÕþÀëìåÖ ×Ýõáð_ °äÞ
çñß Þ áëäÖë_ ±ëåëÞù Þäç_Çëß ìÞÜëýHë ±ëÕHëëÞõ Üë_ÃSÝ ÖßÎ á´ Éåõ.
Àßí±õ. Ýð©Þë ÜõØëÞÜë_ áÍíå Öù ÕëÕ áëÃåõ ìåäÞí ±ÞðÛñìÖ Àßëäåõ. 

∞‰fi’Î◊ı›

±˘Â˘

ÀÕÍë_ ÕèõßíÞõ ÕHë ±ëÕHëõ

ìØÃ_Úß Èí±õ

±

ÜõìßÀëÜë_ èÜHëë_ èÜHëë_ ±õÀ Þäð_ ±ë_ØùáÞ åw
×Ýð_ Èõ. ±õ ±ë_ØùáÞ IÝë_Þë Úèð ÔëìÜýÀ áùÀù
Çáëäõ Èõ. ±ë_ØùáÞ ±ë ÕþÀëßÞð_ Èõ. ÃëÝ, Ûõîç,
À>Ößë_, ìÚáëÍí, CëùÍë, ±ëìØÞõ ÕHë ßVÖë Õß äVhë
äÃß ÞèÙ ÀëÏäëÞë_... ±õÜÞõ ÕHë ÀÕÍë_ ÕèõßëäíÞõ
É Úèëß ÀëÏäëÞë_. ÀëßHë Àõ ÞBÞ Õåð±ùÞõ ½õ´Þõ
ÚëâÀù ÚÃÍí åÀõ Èõ. Ûëßõ ܽÞí äëÖ Èõ- ÞBÞ
Õåð±ùÞõ ½õ´Þõ ÚëâÀù ÚÃÍí åÀõ Èõ? ±õ ÜëËõ
±ÜõìßÀëÞë ÞíìÖåëVhëí±ù Õåð±ùÞõ çäVhë
ÚÞëääëÞí ÚëÚÖÜë_ ±ë_ØùáÞ Àßõ Èõ. ÜëÞäíÞõ
ÚÇëääë ±ë˱ëËáë ÕþÝIÞù ×´ ßëë Èõ. ÜëÞäíÞõ
ÚÇëääëÞí Àùìåå ÀßÞëßë É ÜëÞäíÞõ ÞWË Àßí
ßëë Èõ.
Õåð ÕùÖëÞí ÞBÞÖëÜë_ ÕHë ±ØûÛðÖ Þõ çð_Øß èùÝ
Èõ, ±õÞù ÀØí ìäÇëß ÀÝùý Èõ? ±õ ÞBÞÖëÜë_ ÕHë Öõ±ù
ìÞØùýæ Èõ, çßâ Èõ. Õåð ÞBÞ Èõ ±õÞù ÀØëÇ ÖÜÞõ
ìäÇëß çßÂù Ý ÞèÙ ±ëTÝù èùÝ. ÖÜëßí ±_Øß Úèð
ÞBÞÖë È\Õë´ Þ èùÝ IÝë_ çðÔí ÖÜÞõ ÞBÞ ÞèÙ
ØõÂëÝ. Õß_Öð Éõ áùÀù ÛÝÛíÖ Èõ Öõ áùÀù É ÛÝÞë
ÜëÝëý ÚÔð_ Àßí ßëë Èõ. ±ëÉ çðÔí Öõ±ù ±ëäë_ É ÀëÜ
ÀßÖë ßëë Èõ, ±õÜÞí ÖÜëÜ ÕþT²ìkë±ùÞõ ÕìßHëëÜõ
ÜëÞäíÞí ±ÔùÃìÖ É ×Öí ßèí Èõ. ÜëHëç Àù´
ìØäç ÞBÞ ×´ åÀäëÞí, ìÞØùýæ ×äëÞí çßâÖë
ÕþëMÖ Àßõ ±õÞí Üñâ Öù Éwß Èõ. ÉõÜ Üèëäíß Éõäí
TÝã@Ö ìØÃ_Úß ×´ åÀí ÖõÜ ÕþIÝõÀ TÝã@Ö çèÉÖë×í
ÞBÞ ×´ åÀõ ±õÞí Éwß Èõ.
ÔëìÜýÀ áùÀù Àèõ Èõ, Üèëäíßõ ÀÕÍë_Þù IÝëÃ
ÀÝùý. èð_ Àèð_ È\_- Þë, ±õÜHëõ ÀÕÍë_Þù IÝëà Þ×í ÀÝùý.
±õÜÞð_ ìÇkë ±õËáð_ ìÞØùýæ ×´ ÃÝð_ èåõ- ÞëÞë
ÚëâÀÞë Éõäð_ Àõ Öõ±ù ìØÃ_Úß ÚÞí ÃÝë èåõ. ÀëßHë
Àõ Ïë_Àäë Éõäð_ FÝëßõ Ào´ Þ×í ßèõÖð_ IÝëßõ É ÜëHëç
ÞBÞ ×´ åÀõ Èõ. FÝë_ çðÔí ±_Øß Ào´À Ïë_Àäë Éõäð_
èùÝ Èõ IÝë_ çðÔí ÜëHëç ÕùÖëÞõ È\Õëäõ Èõ. Ïë_Àäë Éõäð_
Ào´ Þ èùÝ Öù ÞBÞ ×´ åÀõ.
ÕþIÝõÀ TÝã@Ö ÞBÞ ×´ åÀõ ±õäí çßâÖë FÝë_
èùÝ Öõäí M²Jäí èùäí ½õ´±õ. ÞBÞ ×äëÜë_ ±ÕßëÔ
åù Èõ? ÛÝ åù Èõ? ±ëÉõ Öù ÀÕÍë_ ÕèõßíÞõ ÕHë
±ÕßëÔí áëÃí±õ Èí±õ. ÀÕÍë_ ÕèõßíÞõ ÕHë ±ëÕHëõ
ÞBÞ Èí±õ, ±Þõ ±õäí TÝã@Ö±ù ÕHë èùÝ Èõ Éõ ÞBÞ
×´Þõ (ÀÕÍë_ μÖëßíÞõ) ÕHë ÞBÞ Þ×í èùÖí.
ÞBÞÖë ±õ ÜÞÞí ±õÀ T²ìkë Èõ. ìÇkë ½õ çßâ
èùÝ, ìÞØùýæ èùÝ Öù ÞBÞÖë ÕHë çë×ýÀ Èõ, ±×ýÕñHëý
Èõ, ÖõÞð_ ÕHë ±õÀ çúîØÝý Èõ. Õß_Öð ±ëÉ çðÔí Öù
ÜëÞäíÞõ {õß ÕëÝð_ Èõ ±Þõ ÖõÞð_ ÕìßHëëÜ ±õ ±ëTÝð_ Àõ
°äÞ ±õÀ ÈõÍë×í Úí½ ÈõÍë çðÔí {õßíáð_ ÚÞí
ÃÝð_ Èõ.
Vhëí±ùÞõ ±ëÕHëõ Àèí±õ Èí±õ Àõ ÕìÖÞõ ÕßÜëIÜë
çÜÉõ ±Þõ Vhëí±ùÞõ ÚÇÕHë×í É åíÂääëÜë_ ±ëäõ
Èõ Àõ çõ@ç ÕëÕ Èõ, ÞßÀ Èõ. ÖõÞë_ Àëáõ áBÞ ×åõ. Öù
Éõ TÝã@Ö ±õÞõ çõ@çÜë_ á´ Éåõ- ÞßÀÜë_ á´ ÉåõÖõÞõ ÕßÜëIÜë Àõäí ßíÖõ ÜëÞí
åÀåõ?
±õÀ ÖßÎ ±ëÕHëõ ÖõÞõ
åíÂäí±õ Èí±õ Àõ ÕìÖ ÕßÜëIÜë,
±Þõ ÕIÞíÞù ±ÞðÛä Àèõåõ Àõ ±ë
Õèõáù ÕëÕí Èõ, Éõ ÜÞõ ÞßÀÜë_
CëçÍí ½Ý Èõ. 
Òç_ÛùÃ×í çÜëìÔ ÖßÎÓ
ÕðVÖÀÜë_×í
ç_ÀáÞ Ñ ±õÀ ±ùåù
ç_LÝëçí