แผนการจัดการเรียนรูที่ 1

สาระการเรียนรู ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1
เรื่อง การอานคําพื้นฐานภาษาไทย
เวลา 60 ชั่วโมง
หนวยที่ 1 เรา ไป หา ตา ยาย
เวลา 5 ชั่วโมง
ครูผูสอน นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม
สาระสําคัญ
การอานคําและเรียนรูคําพืน้ ฐานตางๆ ทําใหเกิดทักษะการเรียนรูคําที่ใชในชีวิตประจําวัน
เพื่อนําไปสูการอานหนังสือตอไป
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถจับคูคํากับภาพเกีย่ วกับบุคคลไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลที่กําหนดใหไดถูกตอง
3. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดและ
4. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทายแผนการอานผาน 60 %
สาระการเรียนรู
คําพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคล 6 คํา คือ ตา ยาย แม พอ พี่ ฉัน
กิจกรรมการเรียนรู (1 ชัว่ โมง)
ขั้นการเรียนรู
1. ครูนําภาพครอบครัวที่ประกอบดวย ตา ยายพอ แม พี่ ฉัน ใหนกั เรียนดูแลวชวยกันตอบ
คําถามดังนี้
- ในรูปมีใครบาง
- เขากําลังทําอะไรกัน
- เหตุการณนเี้ กิดขึ้นที่ไหน
- ภาพนี้แสดงใหเห็นถึงอะไร แลวจะเปนอยางไรตอไป
2. นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา (ซึ่งใชกระดาษทรายประดิษฐเปนตัวหนังสือ) ใหนกั เรียน
อานทีละคําคูกนั ระหวางบัตรภาพ บัตรคําตามครู และขณะที่อานบัตรคําแตละคํานั้น ใหนักเรียน
เขียนคํานัน้ ๆลงบนฝามือของตนเอง พรอมกับสะกดอานคําพรอมๆกันดวย เริ่มจากคําวา ตา ยาย
แม พอ พี่ ฉัน เมื่ออานแลวใหนักเรียนทุกคนไดสัมผัสบัตรคําโดยการใชมือลูบภาพตัวอักษรทุกตัว
ดวยตนเองจนครบทุกคํา แลวอานประโยคจากบัตรภาพตามครูและชวยกันอานจนคลอง
3. นักเรียนหยิบบัตรคําแลวนําไปเทียบกับบัตรภาพบนกระเปาผนังและอานใหเพื่อนๆ ฟง
และใหเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน

์ต m

o

c
็เวบ ok.
n

่รบ oban

o

r

k
.
เผ ww
w

4. นักเรียนอานขอความตามครูซึ่งครูแจกใหทุกคน

เรา ไป หา ตา ยาย

์ต m

o

c
็เวบ ok.
n

่รบ oban

o

r

k
.
เผ ww
w

พอ ไป หา ตา ยาย
แม ไป หา ตา ยาย
พี่ ไปหา ตา ยาย
ฉัน ไป หา ตา ยาย
พอ แม พา ฉัน กับ พี่ ไป หา ตา ยาย
แม พอ พา ฉัน กับ พี่ ไป หา ตา ยาย
ตา ยาย ดี ใจ ที่ เรา มา หา

์ต m

o

c
็เวบ ok.
n

่รบ oban

o

r

k
.
เผ ww
w

ขั้นความคลองตัว ( 1 ชั่วโมง)
1.ใหนกั เรียนอานขอความ เรา ไป หา ตา ยาย อีกครั้งแลวอานบัตรคําซึ่งเปรียบเทียบกับ
บัตรภาพ ครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนกั เรียนอานบัตรคําจนแนใจวาคลองดีแลว ครูชี้
คําในขอความใหนกั เรียนอานออกเสียงพรอมกัน จนคลอง ครูใหนักเรียนฝกอานขอความทีละคน
2. นักเรียนเลนเกม “ชวยอานหนอย” ดังนี้
2.1 ครูนําบัตรคําคําวา ตา ยาย แม พอ พี่ ฉัน มาติดไวขางหลังของนักเรียนหลายๆคน โดย
ไมใหคนอืน่ ๆ เห็นบัตรคํานัน้ ๆ
2.2 นักเรียนทีม่ ีบัตรคําติดอยูข างหลังหันหลังมาใหเพื่อนๆ และถามวาคําที่ติดอยูอานวาอะไร
เมื่ออานถูก ใหทุกคนอานพรอมกันซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เมื่ออานครบทุกคําแลว ใหเปลี่ยนใหเพื่อนทีย่ ัง
ไมไดติดบัตรคํามาติดบางโดยมายืนหันหนาเขาหาเพื่อนๆหนาชั้นเรียน และเพื่อนที่มบี ัตรคํากอนมา
ติดบัตรคําที่ดานหลังให แลวใหเพื่อนๆ ชวยอานทีละคํา โดยครูใหนักเรียนกลุมออน ไดอานคํา
มากๆ และใหกลาวคําชมเชยเมื่ออานไดทกุ ครั้ง
ขั้นความคงทน (0.5 ชั่วโมง)
1. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 1.1- 1
2. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 1.1- พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน
ขั้นการนําไปใช (0.5 ชั่วโมง)

2 พรอมเฉลย แลวบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช (1. นักเรียนทําแบบทดสอบทายแผนเกี่ยวกับคําพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคล 4. บัตรคํา 4. เผ ww w . แบบทดสอบทําแผนการจัดการเรียนรู ประเมินผล 1. สังเกตการเขียนคํากับภาพ 2. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 1. แบบฝกหัด ชุดที่ 1.1 6.1.2 2. ครูตรวจแบบทดสอบเกี่ยวกับคําพืน้ ฐานเกี่ยวกับบุคคลพรอมกับเฉลยขอที่ถูกแลวบอก คะแนนแกนักเรียน สื่อการเรียนการสอน 1. สังเกตการณอานคํา 4. สังเกตการณชี้ภาพกับคํา 3. สังเกตการณชี้คําจากขอความที่อาน 5. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 1. บัตรภาพ 3.27.12. n น ่รบ oban พ o แ r ย k .5 ชั่วโมง) 1.1 – 8. แบบฝกหัด ชุดที่ 1. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 1.1. ผลจากแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานโดยใชเกณฑการผานรอยละ 60 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.2 – 1. แบบทดสอบยอยที่ 1. ขอความ ฉัน ไป หา ตา 5. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3. รูปภาพครอบครัว 2. ตรวจแบบฝกหัดและแบบทดสอบ 6.2 – 1.

............................................ 3....................... นักเรียนคนที่ 4 ………………………………………………… 5....................... นักเรียนคนที่ 7 8................................................................................................ นักเรียนคนที่ 2 ................................2551 .................................... n น ่รบ oban พ o แ r ย k ..................... นักเรียนคนที่ 9 …………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก วันที่....... 6........................................ เผ ww w บันทึกผลหลังการสอนรายบุคคล 1............................. 4............................... นักเรียนคนที่ 5 . นักเรียนคนที่ 8 9......................................... นักเรียนคนที่ 6 7...............เดือน ..............์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.................................. นักเรียนคนที่ 3 ..... 2... นักเรียนคนที่ 1.......

..์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.......................................................................................................................... เผ ww w บันทึกผลหลังการสอน ขอคนพบ/ ขอสังเกตจากการสอน .................... ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น ................................................................................................................................................... ………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก ..................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ n น ่รบ oban พ o แ r ย k .... ........................................................... ปญหาอุปสรรค ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........

เผ ww w แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 สาระการเรียนรู ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เรื่อง การอานคําพื้นฐานภาษาไทย เวลา 60 ชั่วโมง หนวยที่ 2 ตา กับ ยาย เวลา 5 ชั่วโมง ครูผูสอน นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม สาระสําคัญ การอานคําและเรียนรูคําพืน้ ฐานตางๆ ทําใหเกิดทักษะการเรียนรูคําพื้นฐานที่ใชใน ชีวิตประจําวันเพื่อนําไปสูการอานหนังสือตอไป ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานเกีย่ วกับบุคคลตามที่กําหนดใหไดถูกตองทุกคํา จุดประสงคการเรียนรู 1. นักเรียนสามารถทดสอบการอานคําพื้นฐานโดยใชเกณฑการ ผานเกณฑรอยละ 60 สาระการเรียนรู คําพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคล 6 คํา คือ บาน นอง ชาย หญิง นา ลูก กิจกรรมการเรียนรู (1 ชัว่ โมง) . นักเรียนสามารถจับคูคํากับภาพกับคําพืน้ ฐานเกี่ยวกับบุคคลไดถูกตอง 2. นักเรียนสามารถทําแบบฝกทักษะการอานได 5. นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลที่กําหนดใหไดถูกตอง 3.์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. นักเรียนสามารถทํากิจกรรมชุดฝกทักษะการอานไดถกู ตอง 4. n น ่รบ oban พ o แ r ย k .

นักเรียนอานขอความตากับยายในกระดาษขอความที่ครูแจกใหทุกคน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. นักเรียนแตละคนหยิบบัตรคําแลวนําไปเทียบกับบัตรภาพบนกระเปาผนังและอานให เพื่อนๆ ฟง และใหเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน 4. n น ่รบ oban พ o แ r ย k .ในภาพมีใครบาง .ขั้นการรับรู 1. เผ ww w .นักเรียนดูภาพนี้แลวมีความรูสึกอยางไรบาง .มีใครกําลังทําอะไรบาง .ภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหน 2. นักเรียนดูภาพครอบครัวตากับยายซึ่งมีรูปตา ยาย นาชาย นาหญิง แลวตอบคําถามดังนี้ . นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทรายประดิษฐเปนตัวหนังสือทุกตัว ให นักเรียนอานทีละคําคูกันระหวางบัตรภาพและบัตรคําและขณะที่อานแตละคํานั้น ใหนักเรียนเขียน คํานั้นๆลงบนทองแขน พรอมกับสะกดอานคํานั้นพรอมๆกันดวยทุกคํา โดย เริ่มจากคําวา บาน นอง ชาย หญิง นา ลูก เมื่อเสร็จแลวใหนักเรียนทุกคนไดสัมผัสบัตรคําโดยการใชมือลูบภาพตัวอักษรทุก ตัวและสะกดอานดวยตนเองจนครบทุกคํา 3.

ว เ o นา หญิง ก็ เปนน ลูก ของnnตา ยาย บ ่ a ร b นาพชายเปน พี่ oของน า หญิง o แ r ย น า หญิ ง เป น น อ ง ของ น า ชาย k .ตา กับ ยาย ตา อยู บาน กับ ยาย ตา ยาย อยู กับ นอง ของ แม ชื่อ ชาย ตา ยาย อยู กับ นอง ของ แม ชื่อ หญิง ์ต m ซ o ไ c นา ชาย เปนลูก็บของตา ยายk. เผ ww w นา ชาย กับ นาหญิง อยู บาน กับ ตา และ ยาย .

4 เมื่อครูบอกคําใหมใหนักเรียนคนเดิม เดินไปหาเพือ่ นที่มบี ัตรคํานั้นๆ และใหเพื่อนถือไหม พรมเชนเดียวกับคนกอน ทําแบบนี้จนครบทุกบัตรคํา . n น ่รบ oban พ o แ r ย k .2 เลือกนักเรียนหนึ่งคนเปนคนถือไหมพรม ยืนอยูตรงกลางของวงกลม ซึ่งควรเปนนักเรียนคนที่ อานหนังสือเกงกวาเพื่อนๆ 2. นักเรียนอานขอความ ตา กับ ยาย พรอมกันอีกครั้งแลวอานบัตรคําซึ่งเปรียบเทียบกับ บัตรภาพบนกระเปาผนัง ครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนักเรียนอานบัตรคําจนแนใจวา คลองดีแลว ครูจึงชี้คําในขอความใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน จนคลอง ครูใหนักเรียนฝก อานขอความทีละคน 2. นักเรียนเลนเกม “ใยแมงมุม” ดังนี้ 2. เผ ww w ขั้นความคลองตัว (1 ชั่วโมง) 1.3 เมื่อครูพูดคําศัพทในบัตรคําใด ใหนักเรียนคนที่ถือไหมพรมเดินไปหาเพื่อนที่มบี ัตรคํานั้นๆและ ใหเพื่อนคนนัน้ จับสวนหนึ่งของไหมพรมไว ครูควรตรวจสอบความถูกตองดวย 2.1 ใหนกั เรียนนัง่ เปนวงกลม และถือบัตรคําคนละบัตร แลวครูใหนักเรียนอานบัตรคํา คําวา บาน นอง ชาย หญิง นา ลูก ทีละคนจนครบ ซึ่งมีคนที่ถือบัตรคําซ้ํากัน แตควรใหยนื หางๆกัน ไวเพื่อการเดินไหมพรมจะไดไมพันกันมากเกินไป 2.์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.

นักเรียนทําแบบฝกทักษะการอานคําชุดที่ 2.5 ชั่วโมง) 1.5 สุดทายเมือ่ จบเกมไหมพรมจะโยงไปมา เหมือนใยแมงมุม ครูชมเชยนักเรียนคนเกงที่มีหนาที่ เดินตามหาบัตรคํา และนักเรียนทุกคนที่รวมกิจกรรม ขั้นความคงทน (0.5 ชั่วโมง) 1.12.2 7. ตรวจแบบฝกหัด . แบบทดสอบยอยที่ 2.1. สังเกตการอานคําตามที่ครูชี้ 3.5 ชั่วโมง) 1. แบบฝกหัด ชุดที่ 2. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3. ครูตรวจแบบทดสอบทําแผนพรอมกับเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนนแกนักเรียน สื่อการเรียนการสอน 1.2 – 2. ครูตรวจแบบฝกทักษะการอานคําชุดที่ 2.1 6. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . ขอความ ตา กับ ยาย 5.12.พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช (0. นักเรียนทําแบบทดสอบทายแผนเกี่ยวกับคําพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคล 4.2. แบบฝกหัด ชุดที่ 2.แบบทดสอบยอย 5.1 8. ครูตรวจกิจกรรมฝกทักษะการอานคําชุดที่ 2. รูปภาพครอบครัว ตากับยาย 2. นักเรียนทําแบบทดสอบการอานคําที่ 2. ตรวจแบบทดสอบ การอานคําพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลโดยใชเกณฑการอานรอยละ 60% ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. บัตรภาพ 3. บัตรคํา 4. สังเกตการเขียนคํากับภาพ 2. นักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะการอานคําชุดที่ 2. เผ ww w บันทึกผลหลังการสอนรายบุคคล . สังเกตการอานคําทุกคํา 4.2 พรอมเฉลยและบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช (1. แบบทดสอบทายแผนที่ 2 ประเมินผล 1.

.............................................................................. 13.................................. 15.. นักเรียนคนที่ 8 18.................................. 11.. นักเรียนคนที่ 1.. เผ ww w …………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก วันที่... นักเรียนคนที่ 9 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok...................... นักเรียนคนที่ 4 ………………………………………………… 14............................................. นักเรียนคนที่ 6 16.............................เดือน ............................................. นักเรียนคนที่ 5 ................ นักเรียนคนที่ 3 .. n น ่รบ oban พ o แ r ย k ............................. นักเรียนคนที่ 7 17..........................................................................................10............. 12.......................................2551 .............. นักเรียนคนที่ 2 ...

.....บันทึกผลหลังการสอน ขอคนพบ/ ขอสังเกตจากการสอน . ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... เผ ww w ………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก ........... ...................................................................................... ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok...................................................... n น ่รบ oban พ o แ r ย k ...................................................... ........................ ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น ......................................... ปญหาอุปสรรค ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

n น ่รบ oban พ o แ r ย k .์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. เผ ww w แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 สาระการเรียนรู ภาษาไทย เรื่องการอาน คําพื้นฐานภาษาไทย หนวยที่ 3 ลูกหมานารัก ครูผูสอน นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เวลา 60 ชั่วโมง เวลา 5 ชั่วโมง จังหวัดเชียงใหม สาระสําคัญ การอานคําและรูความหมายของคํา เปนการวางรากฐานที่สําคัญในการอานหนังสือ .

ใคร/อะไรทําอะไรบาง . นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบการอานไดถูกตองผาน เกณฑรอยละ 60 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนทุกคนชวยกันอานบัตรคําที่ทําจากกระดาษทรายแลวนําไปจับคูกับบัตรภาพบน กระเปาผนังแลวอานใหเพื่อนๆ ฟง โดยเพือ่ นๆ อานตามจนครบทุกคน 4. นักเรียนสามารถทําชุดแบบฝกทักษะไดถูกตอง 5.ในรูปมีใครและสิ่งใดบาง .ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู 1. นักเรียนสามารถจับคูคํากับภาพกับคําพืน้ ฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 2. นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทรายประดิษฐเปนตัวหนังสือทุกตัว ให นักเรียนอานบัตรคําคูกับภาพทีละคําคูกัน และขณะที่อานบัตรคํา แตละคําใหนกั เรียนเขียนคํานั้นๆ ลงบนฝามือของตนเอง พรอมกับสะกดอานคําพรอมกันไปดวยในทุกคํา โดย เริ่มจากคําวา ลูกหมา รัก ชอบ กิน นม ขาว เมื่ออานครบทุกคําแลว ใหนกั เรียนทุกคนไดสัมผัสบัตรคําโดยการใชมือลูบ ภาพตัวอักษรทุกตัวและสะกดอานคํานัน้ ๆดวยตนเองจนครบทุกคํา 3. นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 3. นักเรียนดูภาพ ลูกหมานารัก ซึ่งมีรูปลูกหมากําลังกินอาหาร มีเด็ก ฉัน พี่ นอง ดูลูกหมา อยูขางๆ แลวตอบคําถามดังนี้ . นักเรียนสามารถทําชุดกิจกรรมฝกทักษะไดถูกตอง 4.รูปนี้เกิดขึ้นที่ไหน .นักเรียนดูรูปนี้แลวมีความรูสึกอยางไร 2. นักเรียนอานขอความ ลูกหมาของเรา ตามครูในกระดาษขอความที่ครูแจกใหดังนี้ . เผ ww w สาระการเรียนรู คําพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคล 6 คํา คือ ลูกหมา รัก ชอบ กิน นม ขาว กิจกรรมการเรียนรู ขั้นการรับรู ( ชั่วโมง) 1.

เผ ww w . n น ่รบ oban พ o แ r ย k . ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 3. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 3.2 พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช 1. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 3.12.1. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 3.ลูกหมา นารัก ลูกหมา นารัก ฉัน รัก ลูกหมา พี่ รัก ลูกหมา นอง รัก ลูกหมา ลูกหมาชอบกิน นม ลูกหมา ชอบกินขาว ลูกหมา ชอบกิน นม และขาว ขั้นความคลองตัว (0.พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช 1.2 2.12.5 ชั่วโมง) 1.3 นักเรียนทีเ่ ขียน x ไดครบกอน จะเปนผูชนะ และไดรับรางวัล ซึ่งทั้งนี้ครูอาจจะแบงการ แขงขันเปนกลุมเด็กออน กลุมเด็กปานกลาง และกลุมเด็กเกงก็ได ขั้นความคงทน 1. นักเรียนเลนเกม “ ทอดลูกเตา ดังนี้ 2.2 เมื่อครูโยนลูกเตา และมีคําใดอยูด านบนสุดของลูกเตาใหนกั เรียนแตละคน เขียน x ลงบน ตารางที่ตรงกับคํานั้นๆ และอานออกเสียงคํานั้นใหถกู ตอง ทําแบบนีจ้ นครบคําอานทุกคํา และให ทําอยางรวดเร็ว เพื่อการทดสอบการอานพรอมกันไปดวย 2.1 ใหนกั เรียนอานคําคําวา ลูกหมา รัก ชอบ กิน นม ขาว บนลูกเตาตามครู 2. นักเรียนอานขอความ ลูกหมาของเรา โดยอานพรอมกัน แลวอานบัตรคําซึ่งเปรียบเทียบ กับบัตรภาพบนกระเปาผนัง ครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนกั เรียนอานบัตรคําอยางเดียว จนครูแนใจวาอานคลองดีแลว ครูจึงชี้คําพืน้ ฐานในขอความใหนักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน จน คลองแลวครูใหนักเรียนอานทีละคน จนครบ 2.1 นักเรียนไดตารางคํา คนละ 1 แผน ซึ่งเปนตาราง 6 ชอง แตละชอง มีคาํ วา ลูกหมา รัก ชอบ กิน นม ขาว 2. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 3.

.... นักเรียนคนที่ 3 .............1 8. นักเรียนคนที่ 5 ............................................. เผ ww w ประเมินผล 1... 20......................... รูปภาพครอบครัว ลูกหมาของเรา 2.................................... 21. ผลแบบทดสอบการอานทายแผน บันทึกผลหลังการสอนรายบุคคล 19.......... สังเกตการจับคู 2.. 22..... นักเรียนคนที่ 1....... นักเรียนคนที่ 7 ........... นักเรียนคนที่ 4 ………………………………………………… 23................ แบบทดสอบยอยที่ 3.1 6........................3......... ขอความ ลูกหมาของเรา 5......................................... นักเรียนคนที่ 6 25. n น ่รบ oban พ o แ r ย k .................. แบบทดสอบทายแผนที่ 3 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok..... นักเรียนคนที่ 2 ..............................2 7............................. สังเกตการอานคํา 3................................ แบบฝกหัด ชุดที่ 3.. บัตรภาพ 3....................... ตรวจแผน 4.. 24.. ผลแบบทดสอบยอย 5........................... นักเรียนทําแบบทดสอบคําพื้นฐาน 4................................. บัตรคํา 4.................... แบบฝกหัด ชุดที่ 3...... ครูตรวจแบบทดสอบพรอมกับเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนนแกนักเรียน สื่อการเรียนการสอน 1......

.......................... n น ่รบ oban พ o แ r ย k .....................2551 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok......................................เดือน .............. เผ ww w บันทึกผลหลังการสอน ขอคนพบ/ ขอสังเกตจากการสอน ............................................ 27......................................................................................................... .................................................. ปญหาอุปสรรค ................ นักเรียนคนที่ 8 นักเรียนคนที่ 9 …………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก วันที่....26.............................

....................................................................... ………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok............................ .............................................................................. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น ................................................................................. n น ่รบ oban พ o แ r ย k ........................................................................................................................................................................................................................................................... เผ ww w ............. .............................................................................................................

รูปนี้เกิดขึ้นที่ไหน . เผ ww w .ใคร/อะไรทําอะไรบาง .นักเรียนดูรูปนี้แลวมีความรูสึกอยางไร 2. นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่ครูชี้ไดถูกตอง 3.แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 สาระการเรียนรู ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เรื่องการอาน คําพื้นฐาน ภาษาไทย เวลา 60 ชั่วโมง หนวยที่ 4 ทุกคน ทํางาน เวลา 5 ชั่วโมง ครูผูสอน นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม สาระสําคัญ การอานคําพื้นฐานไดเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการอานหนังสือของนักเรียนทุกคน ผลการเรียนรูท ่คี าดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู 1. นักเรียนสามารถทําชุดแบบฝกหัดไดถูกตอง 5. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานผานเกณฑรอยละ 60 สาระการเรียนรู คําพื้นฐาน 8 คํา คือ กําลัง ทํางาน ทํากับขาว ปลูก ตนไม อาน หนังสือ เพื่อน กิจกรรมการเรียนรู ขั้นการรับรู ( ชั่วโมง) 1. นักเรียนสามารถทํากิจกรรมชุดฝกทักษะไดถูกตอง 4.ในรูปมีใครและสิ่งใดบาง . นักเรียนดูรปู ทุกคนทํางาน ซึ่งมีรูปทุกคนทํางานตางๆ แลวตอบคําถามดังนี้ . n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทรายประดิษฐเปนตัวหนังสือทุกตัว ให นักเรียนอานบัตรคําคูกับภาพทีละคําคูกัน และขณะที่อานบัตรคํา แตละคําใหนกั เรียนเขียนคํานั้นๆ ลงบนฝามือของตนเอง พรอมกับสะกดอานคํา พรอมกันทุกๆคน เริ่มจากคําวา กําลัง ทํางาน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. นักเรียนสามารถจับคูภาพกับบัตรคําพื้นฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 2.

ทํากับขาว ปลูก ตนไม อาน หนังสือ เพื่อน เมื่ออานพรอมกันเสร็จแลวใหนกั เรียนทุกคนไดสัมผัส บัตรคําโดยการใชมือลูบภาพตัวอักษรทุกตัวดวยตนเองและสะกดอานคํา จนครบทุกคํา 3.3 ใหแตละกลุมแขงขันกันอานคําคําวา กําลัง ทํางาน ทํากับขาว ปลูก ตนไม อาน หนังสือ เพื่อน จากบัตรคําทีละคํา จากที่ครูชใู หอาน กลุมใดอานคําไดกอนสามารถเขียน x ลงในตาราง 9 ชอง กลุมที่อานไดครบ 3 คํา ใหพยายามเขียน x ลงในแตละชอง ที่สามารถโยงเปนเสนตรงได 2. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนอานขอความ ทุกคนทํางาน โดยอานพรอมกันทั้งชั้น แลวอานบัตรคําซึ่ง เปรียบเทียบกับบัตรภาพบนกระเปาผนัง แลวครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนักเรียน ชวยกันอานบัตรคําอยางเดียวจนครูแนใจวาอานคลองดีแลว ครูจึงชี้คําพื้นฐานในขอความให นักเรียนอานออกเสียงพรอมกัน จนคลองแลวครูใหนกั เรียนอานทีละคน จนครบ 2.1 แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม โดยคละนักเรียนกลุมเกง ปานกลาง และกลุมออนใหอยูด วยกัน 2. นักเรียนเลนเกม ใครเกงกวา ดังนี้ 2. นักเรียนอานขอความ ทุกคนทํางาน ตามครูในกระดาษขอความที่ครูแจกใหดังนี้ ทุกคนทํางาน แม กําลัง ทํางาน พอ กําลังทํางาน แม ทํา กับขาว พี่ ชวยแมทํากับขาว พอ ปลูก ตนไม ฉัน ชวย พอ ปลูกตนไม นอง อานหนังสือ กับเพื่อน เรา ทุกคน ทํางาน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. นักเรียนทุกคนชวยกันอานบัตรคําที่ทําจากกระดาษทรายแลวนําไปเสียบคูกับบัตรภาพ บนกระเปาผนังแลวอานใหเพื่อนๆ ฟง โดยเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน 4.2 นักเรียนแตละกลุม ไดรบั ตาราง 9 ชอง 2.4 เลนจนอานคําไดครบทุกคํา กลุมไหนมีการโยงเสนตรงไดมากที่สดุ กลุมนั้นเปนกลุมที่ชนะการ เลนครั้งนี้ ครูชมเชยและใหรางวัล . เผ ww w ขั้นความคลองตัว (ชั่วโมง) 1.

ตรวจแบบฝกหัด 4. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . ขอความ ทุกคนทํางาน 5. ครูตรวจแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานพรอมเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนน 5. ครูทดสอบ สื่อการเรียนการสอน 1. นักเรียนทําแบบทดสอบการอานคําพื้นฐาน 4. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 4. รูปภาพครอบครัว ทุกคนทํางาน 2.2 2. สังเกตการณอานคํา ตามที่ครูชี้ 3.1 8. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 4. เผ ww w ประเมินผล 1. สังเกตการจับคูคํากับภาพ 2. แบบทดสอบทายแผนที่ 4 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.1 6. แบบฝกหัด ชุดที่ 4.12. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 4.2 7. แบบทดสอบยอยที่ 4.พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช 1.1. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 4.ขั้นความคงทน (0. ตรวจแบบทดสอบยอย 5.5 ชั่วโมง) 1. บัตรภาพ 3. ผลการทดสอบการอานโดยใชเกณฑการผานรอยละ 60 บันทึกผลหลังการสอนรายบุคคล . บัตรคํา 4.12. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 4.2 พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช ( ชั่วโมง) 1. แบบฝกหัด ชุดที่ 4.

28.
นักเรียนคนที่
1.....................................................................................................................
29.
นักเรียนคนที่ 2
...................................................................................................................
30.
นักเรียนคนที่ 3
.....................................................................................................................
31.
นักเรียนคนที่ 4
…………………………………………………
32.
นักเรียนคนที่ 5
.................................................................................................................
33.
นักเรียนคนที่ 6
34.
นักเรียนคนที่ 7
35.
นักเรียนคนที่ 8
36.
นักเรียนคนที่ 9

์ต m

o

c
็เวบ ok.
n

่รบ oban

o

r

k
.
เผ ww
w

……………………
( นางไพลิน ศรีโพธิ์ )
ผูบันทึก
วันที่..........เดือน ..................2551

บันทึกผลหลังการสอน
ขอคนพบ/ ขอสังเกตจากการสอน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ปญหาอุปสรรค
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

์ต m

o

c
็เวบ ok.
n

่รบ oban

o

r

k
.
เผ ww
w

…………………
( นางไพลิน ศรีโพธิ์ )
ผูบันทึก

์ต m

o

c
็เวบ ok.
n

่รบ oban

o

r

k
.
เผ ww
w
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
สาระการเรียนรู ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1

ทําอยางไร 2.รูปนี้เกิดขึ้นที่ไหน . n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนสามารถจับคูภาพกับบัตรคําพื้นฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 2. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรูไดถูก สาระการเรียนรู คําพื้นฐาน 9 คํา คือ มี เงิน ใช ซื้อ ยา อาหาร เสื้อ กางเกง ของเลน กิจกรรมการเรียนรู ขั้นการรับรู ( ชั่วโมง) 1. นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่ครูชี้ไดถูกตอง 3.นักเรียนมีความรูสึกอยางไร . นักเรียนดูรปู จากขอความ เราใชเงิน ซึ่งมีรูป พอแมลูกถือเงิน มีสิ่งของตางๆ และตอบ คําถามดังนี้ .เขาทําอะไรกัน . นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 4.นักเรียนจะทําอยางไร จะเหมือนคนในภาพและทําไมมีเงินถือ . เผ ww w . นักเรียนทุกคนชวยกันอานบัตรคําพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง แลวนําบัตรคําไปเสียบคูกับบัตร ภาพบนกระเปาผนังแลวอานใหเพื่อนๆ ฟง โดยเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.ในรูปมีใครและสิ่งใดบาง . นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบยอยไดถูกตอง 5.เรื่อง การอานคําพื้นฐานภาษาไทย เวลา 60 ชั่วโมง หนวยที่ 5 เราใชเงิน เวลา 5 ชั่วโมง ครูผูสอน นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม สาระสําคัญ การอานคําพื้นฐานไดเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการอานหนังสือของนักเรียนทุกคน ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู 1. นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทราย ใหนักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคําคู กันโดยขณะทีอ่ านบัตรคําแตละคําใหนกั เรียนเขียนคํานั้นๆ ลงบนทองแขนของเพื่อนๆที่นั่งอยูใกลๆ กัน พรอมกับใหสะกดอานคํานั้นๆพรอมกันทั้งชั้นไปดวยทําแบบนีจ้ นครบทุกคํา เริ่มจากคําวา มี เงิน ซื้อ ยา อาหาร เสื้อ กางเกง ของเลน เมือ่ อานเสร็จแลวใหนักเรียนทุกคนไดสัมผัสบัตรคําโดยการ ใชมือลูบภาพตัวอักษรทุกตัวในบัตรคําและสะกดอานคําทุกคําดวยตนเองไปดวย 3.

2 - . เผ ww w ขั้นความคลองตัว (ชั่วโมง) 1. นักเรียนอานขอความ เราใชเงิน โดยอานพรอมกันทั้งชั้น แลวอานบัตรคําซึ่งเทียบกับ บัตรภาพบนกระเปาผนัง แลวครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนักเรียนชวยกันอานบัตรคํา อยางเดียว จนครูแนใจวาอานคลองดีแลว ครูจึงชี้คําพื้นฐานในขอความใหนกั เรียนอานออกเสียง พรอมกัน จนคลองแลวจึงใหนักเรียนอานทีละคน จนครบ 2.พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช 1.2 นักเรียนทุกคนติดบัตรคําที่อานแลวบนหนาอกเสื้อคนละ 1 คํา 2. n น ่รบ oban พ o แ r ย k .3 นักเรียนจับมือกันทําเปนวงกลม 2. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 5. นักเรียนเลนเกม โยนบอลขานคํา ดังนี้ 2.1.4 ครูยืนอยูตรงกลางของวงกลม แลวโยนลูกบอลและพูดคําที่นักเรียนอานไปแลว 1 คํา สวน นักเรียนที่เปนผูถือบัตรคํานั้นๆ รีบออกมารับบอลใหได และเปนผูขานคําตอไปไมใหซ้ํากันกับคําที่ ขานไปแลว ทําแบบนี้จนครบทุกคํา ครูชมเชยนักเรียนทีร่ ับลูกบอลไดตรงกับคํา และรับลูกบอลโดย ลูกลอลไมหลนลงพื้น ขั้นความคงทน (0.5 ชั่วโมง) 1. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 5. นักเรียนอานขอความ เราใชเงิน ตามครูในกระดาษขอความที่ครูแจกใหดังนี้ เรา ใช เงิน พอ มี เงิน แม มี เงิน ฉัน มี เงิน เรา ใช เงิน ซื้อ หนังสือ เรา ใช เงิน ซื้อ ยา เรา ใช เงิน ซื้อ อาหาร เรา ใช เงิน ซื้อ เสื้อ เรา ใช เงิน ซื้อ กางเกง เรา ใช เงิน ซื้อ ของเลน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.12.4.1 นักเรียนอานบัตรคําคําวา มี เงิน ใช ซือ้ ยา อาหาร เสื้อ กางเกง ของเลน ตามครู 2. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 5.

.................. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3............2........... นักเรียนทําแบบทดสอบการอานคําพื้นฐาน 4. นักเรียนคนที่ 1. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 5.. ขอความ เราใชเงิน 5............................. บัตรภาพ 3......................1 6...............................1 8.................. นักเรียนคนที่ 2 . 39...............12. รูปภาพครอบครัว เราใชเงิน 2.2 พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช ( ชั่วโมง) 1.......2 7. นักเรียนคนที่ 3 .. แบบฝกหัด ชุดที่ 5.............................................................. ครูตรวจแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานพรอมเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนน 5................................. ตรวจแบบฝกหัด 4............... n น ่รบ oban พ o แ r ย k . แบบทดสอบทายแผนที่ 5 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.......... ครูทดสอบ สื่อการเรียนการสอน 1.. สังเกตการณอานคํา ตามที่ครูชี้ 3...... บัตรคํา 4...... แบบฝกหัด ชุดที่ 5. 38.... แบบทดสอบยอยที่ 5.... ผลการทดสอบการอานโดยใชเกณฑการผานรอยละ 60 บันทึกผลหลังการสอนรายบุคคล 37......... นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 5... เผ ww w ประเมินผล 1........ ตรวจแบบทดสอบยอย 5................ ................ สังเกตการจับคูคํากับภาพ 2..........

........ n น ่รบ oban พ o แ r ย k ...... นักเรียนคนที่ 4 ………………………………………………… 41... เผ ww w …………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก วันที่............... นักเรียนคนที่ 8 45. นักเรียนคนที่ 9 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok..........................2551 บันทึกผลหลังการสอน . นักเรียนคนที่ 5 ..........40......เดือน ........................................ 42.......... นักเรียนคนที่ 6 43......... นักเรียนคนที่ 7 44...............

..................................................................................... .................................................................. ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.......................................................................................................................................ขอคนพบ/ ขอสังเกตจากการสอน ......................................................................................................................................................................................................................... เผ ww w ………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก ........................... ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น .................................................................... n น ่รบ oban พ o แ r ย k ........................................................................................ ................................ .............................................................................................................. ปญหาอุปสรรค .....................................................................................................................

นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตอง สาระการเรียนรู คําพื้นฐาน 8 คํา คือ ชวย จัด ถู ลาง จาน ของ สะอาด นาอยู กิจกรรมการเรียนรู ขั้นการรับรู ( ชั่วโมง) 1. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 4. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่ครูชี้ไดถูกตอง 3. นักเรียนสามารถจับคูภาพกับบัตรคําพื้นฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 2. นักเรียนดูรปู จากขอความ ฉัน ชวยแม ซึง่ มีรูป พอแมลูก ชวยกันทํางาน บานจนบาน สะอาด และตอบคําถามดังนี้ .์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.เขาทําอะไรกัน .ในรูปมีใครและสิ่งใดบาง . นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบยอยไดถูกตอง 5. เผ ww w แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 สาระการเรียนรู ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เรื่องการอาน คําพื้นฐานภาษาไทย เวลา 60 ชั่วโมง หนวยที่ 6 ฉันชวยแมทํางาน เวลา 5 ชั่วโมง ครูผูสอน นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม เวลา ชั่วโมง สาระสําคัญ การอานคําพื้นฐานไดเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการอานหนังสือของนักเรียนทุกคน ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู 1.

นักเรียนอานขอความ ฉัน ชวยแม โดยอานพรอมกันทั้งชั้น แลวอานบัตรคําซึ่งเทียบกับ บัตรภาพบนกระเปาผนัง แลวครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนักเรียนชวยกันอานบัตรคํา อยางเดียว จนครูแนใจวาอานคลองดีแลว ครูจึงชี้คําพื้นฐานในขอความใหนกั เรียนอานออกเสียง พรอมกัน จนคลองแลวจึงใหนักเรียนอานทีละคน จนครบ 2.รูปนี้เกิดขึ้นที่ไหน .3 ครูปดเพลงจังหวะเร็วๆ และสนุกสนาน และครูใหนักเรียนคนแรกสงบัตรคําใหคนที่นงั่ ถัดไปเรื่อยๆ จนเมื่อเสียงเพลงหยุด บัตรคําอยูที่ใคร ใหนกั เรียนอานคํานั้นๆใหถูกตอง ทําแบบนีจ้ น ครบทุกบัตรคํา .. นักเรียนเลนเกม คําวิเศษ ดังนี้ 2. นักเรียนทุกคนชวยกันอานบัตรคําพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง แลวนําบัตรคําไปเสียบคูกับบัตร ภาพบนกระเปาผนังแลวอานใหเพื่อนๆ ฟง โดยเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน 4. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทราย ใหนักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคําคู กัน เริ่มจากคําวา ชวย จัด ถู ลาง จาน ของ สะอาด นาอยู เมือ่ อานเสร็จแลวใหนักเรียน ทุกคนไดสัมผัสบัตรคําโดยการใชมือลูบภาพตัวอักษรทุกตัวในบัตรคําทุกคําและฝกอานคํานั้นๆ ดวย 3. เผ ww w ฉัน ชวย แม ทํางาน ฉัน ชวย แม ทํางาน บาน ฉัน ชวย แม จัด บาน ฉัน ชวย แม ถู บาน ฉัน ชวย แม ลาง จาน บาน ของเรา สะอาด นาอยู ฉัน ชวย แม ทํางาน แม รัก ฉัน ฉัน รัก แม ขั้นความคลองตัว (ชั่วโมง) 1.2 นักเรียนทุกคนนั่งเปนวงกลม 2.นักเรียนจะทําอยางไร จะเหมือนคนในภาพและภาพนีแ้ สดงถึงอะไรบาง 2.1 นักเรียนอานบัตรคํา คําวา ชวย จัด ถู ลาง จาน ของ สะอาด นาอยู จนคลอง 2.นักเรียนมีความรูสึกอยางไร . นักเรียนอานขอความ เราใชเงิน ตามครูในกระดาษขอความที่ครูแจกใหดังนี้ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.

12. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 6.12.พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช 1. สังเกตการจับคูคํากับภาพ 2. แบบฝกหัด ชุดที่ 6. แบบทดสอบทายแผนที่ 6 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.2 2.1.1 8.2 7.5 ชั่วโมง) 1. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 6. ตรวจแบบทดสอบยอย 5. ครูตรวจแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานพรอมเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนน 5. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 6. รูปภาพครอบครัว ฉันชวยแม 2.2. ขอความ ฉันชวยแม 5. บัตรคํา 4. เผ ww w ประเมินผล 1.2 พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช ( ชั่วโมง) 1. ครูทดสอบ สื่อการเรียนการสอน 1. แบบฝกหัด ชุดที่ 6.4ใหนกั เรียนสงบัตรคําทีละ 2-3 บัตร เพื่อเพิ่มความแมนยําในการจําคําที่อานได 2. แบบทดสอบยอยที่ 6. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3.5 ครูชมเชยนักเรียนที่รวมกิจกรรมไดดี ขั้นความคงทน (0. สังเกตการณอานคํา ตามที่ครูชี้ 3. ผลการทดสอบการอานโดยใชเกณฑการผานรอยละ 60 . บัตรภาพ 3. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 6. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 6. ตรวจแบบฝกหัด 4.1 6. นักเรียนทําแบบทดสอบการอานคําพื้นฐาน 4.

..........2551 ...... นักเรียนคนที่ 1............................................................................................................................. เผ ww w …………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก วันที่........................... นักเรียนคนที่ 7 53.............. นักเรียนคนที่ 2 ....... นักเรียนคนที่ 6 52...... 51................................................................. นักเรียนคนที่ 9 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.....................................เดือน .. 48............................................. 49.บันทึกผลหลังการสอนรายบุคคล 46.. n น ่รบ oban พ o แ r ย k ................................ นักเรียนคนที่ 4 ………………………………………………… 50.... นักเรียนคนที่ 8 54.............................................. นักเรียนคนที่ 3 ........................................................... นักเรียนคนที่ 5 ....... 47.......

.........................................................................บันทึกผลหลังการสอน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.............................................................................................................................................................. .................................................. ................................................ ปญหาอุปสรรค ................................... เผ ww w ขอคนพบ/ ขอสังเกตจากการสอน ............. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น ...................................................................................................................................................................................................................................... ....................................... n น ่รบ oban พ o แ r ย k ............................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก ............................

เผ ww w แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 สาระการเรียนรู ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เรื่องการอาน คําพื้นฐานภาษาไทย เวลา 60 ชั่วโมง หนวยที่ 7 ใบหนางดงาม เวลา 5 ชั่วโมง ครูผูสอน นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม เวลา ชั่วโมง สาระสําคัญ การอานคําพื้นฐานไดเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการอานหนังสือของนักเรียนทุกคน ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู 1.์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนสามารถจับคูภาพกับบัตรคําพื้นฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง .

นักเรียนมีความรูสึกอยางไร . นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบยอยไดถูกตอง 5. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . เผ ww w ใบหนา งดงาม เรา มี ตา ไว ดู เรา มี หู ไว ฟง เรา มี จมูก ไว หายใจ เรา มี ปาก ไว พูด .รูปนี้เกิดขึ้นที่ไหน .2.ในรูปมีใครและสิ่งใดบาง .นักเรียนจะทําอยางไร จะเหมือนคนในภาพและภาพนีแ้ สดงถึงอะไรบาง 2. นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทราย ใหนักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคําคู กันขณะที่อานบัตรคําแตละคําใหนกั เรียนเขียนคําลงบนฝามือของเพื่อนพรอมกับสะกดคําอาน พรอมกันไปดวย เริ่มจากคําวา ตา ไว ดู หู ฟง ฟน จมูก หายใจ มือ เมื่ออานเสร็จแลวให นักเรียนทุกคนไดสัมผัสบัตรคําโดยการใชมือลูบภาพตัวอักษรทุกตัวในบัตรคําทุกคําและฝกอาน สะกดคํานัน้ ๆ ดวย 3. นักเรียนทุกคนชวยกันอานบัตรคําพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง แลวนําบัตรคําไปเสียบคูกับบัตร ภาพบนกระเปาผนังแลวอานใหเพื่อนๆ ฟง โดยเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน 4. นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่ครูชี้ไดถูกตอง 3.เขาทําอะไรกัน . นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 4. นักเรียนอานขอความ รางกายของเรา ตามครูในกระดาษขอความที่ครูแจกใหดังนี้ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. นักเรียนดูรปู จากขอความ รางกายของเรา ซึ่งมีรูปเด็กทีม่ ีอวัยวะครบทุกสวน และตอบ คําถามดังนี้ . นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตอง สาระการเรียนรู คําพื้นฐาน 10 คํา คือ ตา ไว ดู หู ฟง จมูก หายใจ ปาก พูด หนา กิจกรรมการเรียนรู ขั้นการรับรู ( ชั่วโมง) 1.

บัตรภาพ 3. บัตรคํา 4. n น ่รบ oban พ o แ r ย k .12. นักเรียนทําแบบทดสอบการอานคําพื้นฐาน 4.12. รูปภาพครอบครัว รางกายของเรา 2.1 .2 พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช ( ชั่วโมง) 1.พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช 1.1. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 7. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 7. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 7. นักเรียนอานขอความ รางกายของเรา โดยอานพรอมกันทั้งชั้น แลวอานบัตรคําซึ่งเทียบ กับบัตรภาพบนกระเปาผนัง แลวครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนกั เรียนชวยกันอานบัตร คําอยางเดียว จนครูแนใจวาอานคลองดีแลว ครูจึงชี้คําพื้นฐานในขอความใหนกั เรียนอานออกเสียง พรอมกัน จนคลองแลวจึงใหนักเรียนอานทีละคน จนครบ 2.2 2.2 ครูสั่งใหจบั อวัยวะใหถูกตองตามที่ครูสั่ง อาจจะเปนอวัยวะอื่นๆนอกจากบัตรคํานี้ 2.5 ชั่วโมง) 1. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 7. ครูทดสอบ สื่อการเรียนการสอน 1. ขอความ รางกายของเรา 5. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 7.1 นักเรียนอานคําตามครู คําวา ตา ไว ดู หู ฟง ฟน จมูก หายใจ มือ 2. ครูตรวจแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานพรอมเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนน 5.เรา มี ใบ หนา งดงาม ขั้นความคลองตัว (ชั่วโมง) 1.3 นักเรียนทุกคนยืนขึ้นแลวหันหนาจับคูกับเพื่อน เพื่อตรวจสอบการจับที่ถูกตอง เมื่อครูสั่งใหจบั อวัยวะอยางรวดเร็ว ถาใครจับอวัยวะผิดใหนั่งลง ถือวาออกจากการเลนแลว จนเหลือผูชนะนอย ที่สุด ใหไดรางวัล ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3. เผ ww w ขั้นความคงทน (0. แบบฝกหัด ชุดที่ 7. นักเรียนเลนเกม จับใหถูก ดังนี้ 2.

......... นักเรียนคนที่ 1............. เผ ww w บันทึกผลหลังการสอนรายบุคคล 55..... นักเรียนคนที่ 6 61.................... 58...................2 7................. นักเรียนคนที่ 2 ............................... สังเกตการณอานคํา ตามที่ครูชี้ 3............................................................................. n น ่รบ oban พ o แ r ย k ........ 60. นักเรียนคนที่ 9 …………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ..................... นักเรียนคนที่ 8 63....1 8... นักเรียนคนที่ 4 ………………………………………………… 59.................................... นักเรียนคนที่ 7 62.................... แบบฝกหัด ชุดที่ 7..... สังเกตการจับคูคํากับภาพ 2............................................. 57............. นักเรียนคนที่ 3 .... ตรวจแบบทดสอบยอย 5... แบบทดสอบยอยที่ 7..................... นักเรียนคนที่ 5 ............. ตรวจแบบฝกหัด 4......... 56....... แบบทดสอบทายแผนที่ 7 ประเมินผล 1..6............................................ ผลการทดสอบการอานโดยใชเกณฑการผานรอยละ 60 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok..................................

................................................................................................................................................................................................................................................................... ………………… ..................................................................................................................เดือน ...................................................................................... ............ n น ่รบ oban พ o แ r ย k ........2551 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok............................ เผ ww w บันทึกผลหลังการสอน ขอคนพบ/ ขอสังเกตจากการสอน ........................................ ........................................................................ ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น ...........................................................................................................................................................................ผูบันทึก วันที่........................... ................... ปญหาอุปสรรค .........................................................................................................................................

เผ ww w แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 . n น ่รบ oban พ o แ r ย k .( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.

นักเรียนอานขอความ รางกายแข็งแรง ตามครูในกระดาษขอความที่ครูแจกใหดังนี้ . นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตอง สาระการเรียนรู คําพื้นฐาน 6 คํา คือ ฟน มือ ขา เดิน รางกาย แข็งแรง ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. นักเรียนทุกคนชวยกันอานบัตรคําพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง แลวนําบัตรคําไปเสียบคูกับบัตร ภาพบนกระเปาผนังแลวอานใหเพื่อนๆ ฟง โดยเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน 4. เผ ww w กิจกรรมการเรียนรู ขั้นการรับรู ( ชั่วโมง) 1.นักเรียนมีความรูสึกอยางไรกับภาพนี้ . นักเรียนสามารถจับคูภาพกับบัตรคําพื้นฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 2. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบยอยไดถูกตอง 5. นักเรียนดูรปู จากขอความ รางกายแข็งแรง ซึ่งมีรูป เด็กมีอวัยวะครบสมบูรณและตอบคําถาม ดังนี้ .อวัยวะแตละสวนทําหนาทีอ่ ะไรบาง . n น ่รบ oban พ o แ r ย k .ในรูปเปนใครและมีสิ่งใดบาง . นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่ครูชี้ไดถูกตอง 3. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 4.นักเรียนคิดวาภาพนี้ตอ งการบอกถึงอะไรบาง 2. นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทราย ใหนักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคําคู กัน เริ่มจากคําวา ปาก พูด มือ ขา เดิน รางกาย แข็งแรง เมื่ออานเสร็จแลวใหนกั เรียนทุกคนได สัมผัสบัตรคําโดยการใชมือลูบภาพตัวอักษรทุกตัวในบัตรคําทุกคําและฝกอานคํานัน้ ๆ ดวย 3.สาระการเรียนรู ภาษาไทย เรื่องการอาน คําพื้นฐานภาษาไทย เวลา 60 ชั่วโมง หนวยที่ 8 รางกายสมบูรณ เวลา 5 ชั่วโมง นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกลู จังหวัดเชียงใหม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เวลา ชั่วโมง สาระสําคัญ การอานคําพื้นฐานไดเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการอานหนังสือของนักเรียนทุกคน ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู 1.

3 มาเลนตามลําดับ และวนมาที่กลุมที่ 1 จนกระทั่ง บัตรคําหมด ขั้นความคงทน (0.2 พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน .1 แบงนักเรียนออกเปน 2-3 กลุมโดยมีการคละเด็กเกงเด็กออนอยูด วยกัน 2.รางกายสมบูรณ เรา มี ฟน ไว เคี้ยว เรา มี มือ ไว ทํางาน เรา มี ขา ไว เดิน เรา มี รางกาย สมบูรณ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.2 2. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 8. นักเรียนอานขอความ รางกาย แข็งแรงโดยอานพรอมกันทั้งชั้น แลวอานบัตรคําซึ่งเทียบ กับบัตรภาพบนกระเปาผนัง แลวครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนกั เรียนชวยกันอานบัตร คําอยางเดียว จนครูแนใจวาอานคลองดีแลว ครูจึงชี้คําพื้นฐานในขอความใหนกั เรียนอานออกเสียง พรอมกัน จนคลองแลวจึงใหนักเรียนอานทีละคน จนครบ 2. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 8.3 ใหกลุมที่ 1 ออกมาหงายบัตรคําไดครั้งละ 2 บัตร ลุวาเขาคูกันหรือไม ถาเขาคูกันใหเก็บไว ถาไมเขาคูกันใหวางไวตามเดิม แลวใหกลุม ที่2 .พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช 1. n น ่รบ oban พ o แ r ย k .2 ครูนําบัตรคําคําวา ปาก พูด มือ ขา เดิน รางกาย แข็งแรง ที่ เขียนซ้ําๆกัน มาคว่ําหนาไวบน โตะทั้งหมด หนาชั้นเรียน 2.5 ชั่วโมง) 1. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 8. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 8. นักเรียนเลนเกม จับคูคํา ดังนี้ 2. เผ ww w ขั้นความคลองตัว (ชั่วโมง) 1.12.1.

.........1 8......12.............................. ผลการทดสอบการอานโดยใชเกณฑการผานรอยละ 60 บันทึกผลหลังการสอนรายบุคคล 64.. ตรวจแบบทดสอบยอย 5................ขั้นประยุกตใช ( ชั่วโมง) 1. เผ ww w ประเมินผล 1..... 67........ ครูทดสอบ สื่อการเรียนการสอน 1.... n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนคนที่ 2 ........................ 65....... แบบฝกหัด ชุดที่ 8................. นักเรียนคนที่ 1.... ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3... ตรวจแบบฝกหัด 4...........................1 6.. สังเกตการณอานคํา ตามที่ครูชี้ 3........... แบบทดสอบทายแผนที่ 8 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok........................................... แบบฝกหัด ชุดที่ 8. แบบทดสอบยอยที่ 8.. บัตรคํา 4...... ขอความ 5........................... นักเรียนคนที่ 3 ................ นักเรียนทําแบบทดสอบการอานคําพื้นฐาน 4...........2 7............ บัตรภาพ 3... รูปภาพ รางกายแข็งแรง 2...... นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่8................. ครูตรวจแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานพรอมเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนน 5............ 66................. สังเกตการจับคูคํากับภาพ 2............... นักเรียนคนที่ 4 ………………………………………………… .............

................. นักเรียนคนที่ 6 70.............เดือน ............. นักเรียนคนที่ 7 71.. นักเรียนคนที่ 8 72................................. นักเรียนคนที่ 9 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok...............68......... 69........................... n น ่รบ oban พ o แ r ย k .....2551 บันทึกผลหลังการสอน ขอคนพบ/ ขอสังเกตจากการสอน .... เผ ww w …………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก วันที่....... นักเรียนคนที่ 5 ....

................................................................ n น ่รบ oban พ o แ r ย k ...................................................................................................................................................................................................................................................................... ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.................................................. .............................. ............................................................................................................................................... ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น .................................................................................................................... ............................... เผ ww w ………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก ............................................................................................................ ปญหาอุปสรรค .............................................................................................................................................

นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่ครูชี้ไดถูกตอง 3. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตอง สาระการเรียนรู คําพื้นฐาน 10 คํา คือ ไป โรงเรียน ไหว พูด สวัสดีคะ คุณครู สวัสดีครับ นักเรียน ดีใจ มา . เผ ww w แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 สาระการเรียนรู ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เรื่องการอานคําพื้นฐานภาษาไทย เวลา 60 ชั่วโมง หนวยที่ 9 เราไปโรงเรียน เวลา 5 ชั่วโมง ครูผูสอน นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม สาระสําคัญ การอานคําพื้นฐานไดเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการอานหนังสือของนักเรียนทุกคน ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู 1. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบยอยไดถูกตอง 5.์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 4. นักเรียนสามารถจับคูภาพกับบัตรคําพื้นฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 2.

นักเรียนจะทําอยางไร จะเหมือนคนในภาพและภาพนีแ้ สดงถึงอะไรบาง 2.เขาทําอะไรกัน .กิจกรรมการเรียนรู ขั้นการรับรู ( ชั่วโมง) 1. นักเรียนดูรปู จากขอความ เรา ไป โรงเรียนซึ่งมีรูป เด็กนักเรียนหลายๆ คนไหวสวัสดี คุณครู และตอบคําถามดังนี้ . เผ ww w เรา ไป โรงเรียน พี่ ไป โรงเรียน นอง ไป โรงเรียน ฉัน ไป โรงเรียน เรา ไหว และ พูด สวัสดีคะ คุณครู เพื่อน ไหว และ พูด สวัสดีครับ คุณครู คุณครู ใจดี นักเรียน รัก คุณครู คุณครู ดีใจ นักเรียน มา คุณครู ขั้นความคลองตัว ( ชั่วโมง ) 1. นักเรียนอานขอความ เราไปโรงเรียน ตามครูในกระดาษขอความที่ครูแจกใหดังนี้ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. นักเรียนอานขอความ เราไปโรงเรียน โดยอานพรอมกันทั้งชั้น แลวอานบัตรคําซึ่งเทียบ กับบัตรภาพบนกระเปาผนัง แลวครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนกั เรียนชวยกันอานบัตร . n น ่รบ oban พ o แ r ย k .นักเรียนมีความรูสึกอยางไรตอภาพนี้ . นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทราย ใหนักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคําคู กัน ขณะที่อานบัตรคําแตละคํา ใหนักเรียนเขียนสะกดนั้นๆลงบนทองแขนของตนเอง พรอมกับ สะกดอานคําพรอมๆกันดวยทุกคน เริ่มจากคําวา ไป โรงเรียน ไหว พูด สวัสดีคะ คุณครู สวัสดี ครับ นักเรียน ดีใจ มา เมือ่ อานเสร็จแลวใหนักเรียนทุกคนไดสัมผัสบัตรคําโดยการใชมือลูบภาพ ตัวอักษรทุกตัวในบัตรคําทุกคําและฝกสะกดคําดวยตนเองอานคํานั้นๆ ไปดวย 3. นักเรียนทุกคนชวยกันอานบัตรคําพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง แลวนําบัตรคําไปเสียบคูกับบัตร ภาพบนกระเปาผนังแลวอานใหเพื่อนๆ ฟง โดยเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน 4.ในรูปมีใครบาง .รูปนี้เกิดขึ้นที่ไหน .

คําอยางเดียว จนครูแนใจวาอานคลองดีแลว ครูจึงชี้คําพื้นฐานในขอความใหนกั เรียนอานออกเสียง พรอมกัน จนคลองแลวจึงใหนักเรียนอานทีละคน จนครบ 2. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 9. ขอความ เราไปโรงเรียน 5.3 กลุมที่ 1 ใหถือบัตรภาพ สวนกลุมที่ 2 ใหถือบัตรคํา 2. n น ่รบ oban พ o แ r ย k .2 2. ครูทดสอบ สื่อการเรียนการสอน 1. เผ ww w ขั้นความคงทน (0.12. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 9.2 แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม เทาๆกัน 2.4 ใหนกั เรียนจับคูบัตรภาพและบัตรคําไหนถูกตองตรงกัน แลวใหนงั่ ลง 2. นักเรียนเลนเกม ฉันคูเธอ ดังนี้ 2. บัตรภาพ 3.1 6. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 9.6 ครูชมเชยนักเรียนที่จับคูไ ดถูกตอง ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช 1. แบบฝกหัด ชุดที่ 9.12. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 9. บัตรคํา 4.2 7. แบบฝกหัด ชุดที่ 9. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 9.1. ครูตรวจแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานพรอมเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนน 5. รูปภาพครอบครัว เราไปโรงเรียน 2.2 พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช ( ชั่วโมง) 1.5 เมื่อไดครบทุกคูแลว ใหแตละคูอานบัตรคําของตนเอง 2.1 นักเรียนอานบัตรคําคําวาไป โรงเรียน ไหว พูด สวัสดีคะ คุณครู สวัสดีครับ นักเรียน ดีใจ มา ตามครู 2. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3.1 . แบบทดสอบยอยที่ 9. นักเรียนทําแบบทดสอบการอานคําพื้นฐาน 4.5 ชั่วโมง) 1.

......................... นักเรียนคนที่ 6 79....... นักเรียนคนที่ 8 81................ ตรวจแบบฝกหัด 4.................................เดือน ...................... นักเรียนคนที่ 1................................ นักเรียนคนที่ 3 .................................. 76...................................... n น ่รบ oban พ o แ r ย k ..... 74..... ผลการทดสอบการอานโดยใชเกณฑการผานรอยละ 60 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok............................... 78........... นักเรียนคนที่ 5 ........................ 75...... นักเรียนคนที่ 7 80........................... นักเรียนคนที่ 2 ............... แบบทดสอบทายแผนที่ 9 ประเมินผล 1........................ นักเรียนคนที่ 9 …………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก วันที่.................. ตรวจแบบทดสอบยอย 5.......................... สังเกตการณอานคํา ตามที่ครูชี้ 3....................... นักเรียนคนที่ 4 ………………………………………………… 77....... เผ ww w บันทึกผลหลังการสอนรายบุคคล 73........................................8.2551 ..................... สังเกตการจับคูคํากับภาพ 2.................

.......................................................................................... ………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก ............................................................................................................................................................. .............................. ปญหาอุปสรรค ...................................................................................................................................................................... n น ่รบ oban พ o แ r ย k ................... .................................................................................................................................................................................................................................................................... ............์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok............................................................................................................................................................... เผ ww w บันทึกผลหลังการสอน ขอคนพบ/ ขอสังเกตจากการสอน ............................. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น .......................

n น ่รบ oban พ o แ r ย k .์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. เผ ww w แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 สาระการเรียนรู ภาษาไทย เรื่อง การอานคําพื้นฐานภาษาไทย เวลา 60 ชั่วโมง หนวยที่ 10 เด็กดี เวลา 5 ชั่วโมง ครูผูสอน นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 .

นักเรียนอานขอความ เด็กดี ตามครูในกระดาษขอความทีค่ รูแจกใหดังนี้ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.ในรูปมีใครและสิ่งใดบาง .เขาทําอะไรกัน . เผ ww w . นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบยอยไดถูกตอง 5. n น ่รบ oban พ o แ r ย k .เวลา ชั่วโมง สาระสําคัญ การอานคําพื้นฐานไดเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการอานหนังสือของนักเรียนทุกคน ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู 1. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 4. นักเรียนสามารถจับคูภาพกับบัตรคําพื้นฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 2. นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทราย ใหนักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคําคู กัน ขณะที่อานบัตรคําแตละคํา ใหนักเรียนเขียนคํานั้นลงทองแขนของตนเอง พรอมกับสะกดอาน คํานั้พรอมกันทั้งชั้น เริ่มจากคําวา เด็ก เกง ดี ตื่นนอน ทุก เก็บ ที่นอน ลางหนา แปรงฟน เมื่ออานเสร็จแลวใหนักเรียนทุกคนไดสัมผัสบัตรคําโดยการใชมือลูบภาพตัวอักษรทุกตัวในบัตรคํา ทุกคําและฝกอานสะกดคําดวยตนเองคํา ดวย 3. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตอง สาระการเรียนรู คําพื้นฐาน 11 คํา คือ เด็ก เกง ดี ตื่นนอน ทุก เก็บ ที่นอน ลางหนา แปรงฟน อาบน้ํา แตงตัว กิจกรรมการเรียนรู ขั้นการรับรู ( ชั่วโมง) 1.นักเรียนมีความรูสึกอยางไร .นักเรียนจะทําอยางไร จะเหมือนคนในภาพและภาพนีแ้ สดงถึงอะไรบาง 2. นักเรียนทุกคนชวยกันอานบัตรคําพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง แลวนําบัตรคําไปเสียบคูกับบัตร ภาพบนกระเปาผนังแลวอานใหเพื่อนๆ ฟง โดยเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน 4.รูปนี้เกิดขึ้นที่ไหน . นักเรียนดูรปู จากขอความ เด็กดี ซึ่งมีรูป พอแมลูก ชวยกันทํางาน บานจนบานสะอาด และตอบคําถามดังนี้ . นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่ครูชี้ไดถูกตอง 3.

นักเรียนอานขอความ เด็กดีโดยอานพรอมกันทั้งชั้น แลวอานบัตรคําซึ่งเทียบกับบัตร ภาพบนกระเปาผนัง แลวครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนักเรียนชวยกันอานบัตรคําอยาง เดียว จนครูแนใจวาอานคลองดีแลว ครูจึงชีค้ ําพื้นฐานในขอความใหนกั เรียนอานออกเสียงพรอม กัน จนคลองแลวจึงใหนักเรียนอานทีละคน จนครบ 2.4นักเรียนคนที่ 1 ในกลุมที่ 2 พูดคําศัพทคําที่ 2 ใหนกั เรียนคนที่ 2 หาคําศัพท เชนเดียวกัน สลับกันไปมา 2.1 นักเรียนนําโทรศัพทประดิษฐดวยถวยพลาสติก 2 ใบ ผูกเชือกโยงไว สามารถพูดใสถวยผาน เชือกใหเพื่อนอีกคนหนึ่งไดยินได 2.2 นักเรียนอานคําวา เด็ก เกง ดี ตื่นนอน ทุก เก็บ ที่นอน ลางหนา แปรงฟน อาบน้ํา แตงตัว ตามครูจนคลอง 2.เด็กดี เด็กชาย เกง เปน เด็ก ดี ตื่นนอน แต เชา ทุก วัน เกง เก็บ หมอน จัด ที่ นอน ลางหนา แปรงฟน อาบน้ํา แตงตัว แลว ไป กินขาว กอน ไป โรงเรียน ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.5 ชั่วโมง) .5 เมื่อเลนครบทุกคนแลว ใหนับบัตรคําทีอ่ านได กลุมใดไดบัตรคํามากที่สุดเปนฝายชนะ ครูใหคํา ชมเชยและรางวัล ขั้นความคงทน (0.3 แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม ครูกําหนดคําใหกลุมที่ 1 ที่จะใหนกั เรียนพูดสงไปทางโทรศัพท ครั้งละ 1 คําไปยังกลุมที่2 โดยใหนกั เรียนคนที่ 1 โทรศัพทไปหาเพื่อนในกลุมที่ 2และบอกคําศัพท แลวใหเพื่อนทีร่ ับโทรศัพทหาบัตรคําใหไดโดยมีเพื่อนๆชวยกันหาคํานัน้ ๆแลวถือไว โดยหามออก เสียงเด็ดขาด 2. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนเลนเกม โทรศัพทบอกคํา ดังนี้ 2. เผ ww w ขั้นความคลองตัว (ชั่วโมง) 1.

นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่10.1.2 2.2 7. บัตรคํา 4. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 10. แบบทดสอบยอยที่ 10.1 6. สังเกตการณอานคํา ตามที่ครูชี้ 3. นักเรียนทําแบบทดสอบการอานคําพื้นฐาน 4. ตรวจแบบฝกหัด 4.12. เผ ww w ประเมินผล 1. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 10. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . ขอความ เด็กดี 5. แบบทดสอบทายแผนที่ 10 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. ครูทดสอบ สื่อการเรียนการสอน 1. แบบฝกหัด ชุดที่ 10. บัตรภาพ 3.พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช 1.1. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 10. ผลการทดสอบการอานโดยใชเกณฑการผานรอยละ 60 บันทึกผลหลังการสอนรายบุคคล . รูปภาพ เด็กดี 2. ครูตรวจแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานพรอมเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนน 5.1 8. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 10.2 พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช ( ชั่วโมง) 1.12. ตรวจแบบทดสอบยอย 5. สังเกตการจับคูคํากับภาพ 2. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3. แบบฝกหัด ชุดที่ 10.

นักเรียนคนที่ 8 90....................... 87............... นักเรียนคนที่ 5 ...........................2551 ............................................... 84... 83......................................... เผ ww w …………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก วันที่..... นักเรียนคนที่ 1............................................... n น ่รบ oban พ o แ r ย k ....................... นักเรียนคนที่ 7 89.......................................................... นักเรียนคนที่ 9 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.......... นักเรียนคนที่ 3 ............................................ นักเรียนคนที่ 6 88...........................................................82.... นักเรียนคนที่ 4 ………………………………………………… 86..... นักเรียนคนที่ 2 .............เดือน ................................................................... 85...........

........................................ ...................................................................................................... เผ ww w ………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก ...................................................................................................................... .......................................................... ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น ............................................................... ................................ ปญหาอุปสรรค ................................................................................................บันทึกผลหลังการสอน ขอคนพบ/ ขอสังเกตจากการสอน ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok...................................................................................... n น ่รบ oban พ o แ r ย k ...................

เผ ww w แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 สาระการเรียนรู ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เรื่อง การอานคําพื้นฐาน ภาษาไทย เวลา 60 ชั่วโมง หนวยที่ 11 เที่ยวตลาดนัด เวลา 5 ชั่วโมง ครูผูสอน นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม เวลา ชั่วโมง สาระสําคัญ การอานคําพื้นฐานไดเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการอานหนังสือของนักเรียนทุกคน ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู 1. นักเรียนสามารถจับคูภาพกับบัตรคําพื้นฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 2. นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่ครูชี้ไดถูกตอง . n น ่รบ oban พ o แ r ย k .์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.

3. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบยอยไดถูกตอง 5. นักเรียนอานขอความ เทีย่ ว ตลาดนัด ตามครูในกระดาษขอความที่ครูแจกใหดังนี้ เที่ยว ตลาดนัด วันนี้ เปน วันอาทิตย แม พา ฉัน ไป ซื้อ ของ ที่ ตลาด นัด แม ซื้อ กระโปรง ถุงเทา รองเทา ให ฉัน ฉัน ดีใจ ที่ได ของใช ใน การเรียน ฉัน จะ ไม เปน เด็ก เกเร . เผ ww w 2. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตอง สาระการเรียนรู คําพื้นฐาน 12 คํา คือ วันอาทิตย พา ของ ตลาด กระโปรง ถุงเทา รองเทา ใน จะ ไม เกเร เสีย กิจกรรมการเรียนรู ขั้นการรับรู ( ชั่วโมง) 1. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 4. นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทรายทํา ใหนกั เรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา คูกัน ขณะที่อานบัตรคําแตละคําใหนักเรียนเขียนคํานั้นๆลงแผนหลังของเพื่อนที่นั่งติดกัน พรอมกับ สะกดคําอานพรอมกันไปดวย เริ่มจากคําวา วันอาทิตย พา ของ ตลาด กระโปรง ถุงเทา รองเทา ใน จะ ไม เกเร เสีย เมื่ออานเสร็จแลวใหนกั เรียนทุกคนไดสัมผัสบัตรคําโดยการใช มือลูบภาพตัวอักษรทุกตัวในบัตรคําทุกคําและฝกสะกดคําอานคํานั้นๆ ดวย 3.ในรูปมีใครและสิ่งใดบาง . นักเรียนทุกคนชวยกันอานบัตรคําพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง แลวนําบัตรคําไปเสียบคูกับบัตร ภาพบนกระเปาผนังแลวอานใหเพื่อนๆ ฟง โดยเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน 4.นักเรียนมีความรูสึกอยางไรตอภาพนี้ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.เขาทําอะไรกัน .รูปนี้เกิดขึ้นที่ไหน . นักเรียนดูรปู จากขอความ เที่ยว ตลาดนัด ซึ่งมีรูป พอแมลูก ไปซื้อของที่ตลาดนัดและ ตอบคําถามดังนี้ .

12. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 11.3 ครูอธิบายวา ใหนกั เรียนใชปากกาขีดทับคําที่ครูบอกใหขดี แตละครั้งของแตละบรรทัด ซึ่งคํา นั้นๆ จะมีอยูตามบรรทัดที่ครูอานอยูแลว ใหนักเรียนชวยกันหาใหเจอ ซึ่งมีคําวา วันอาทิตย พา ของ ตลาด กระโปรง ถุงเทา รองเทา ใน จะ ไม เกเร เสีย 2. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 11. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . นักเรียนอานขอความ เทีย่ ว ตลาดนัดโดยอานพรอมกันทั้งชั้น แลวอานบัตรคําซึ่งเทียบ กับบัตรภาพบนกระเปาผนัง แลวครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนกั เรียนชวยกันอานบัตร คําอยางเดียว จนครูแนใจวาอานคลองดีแลว ครูจึงชี้คําพื้นฐานในขอความใหนกั เรียนอานออกเสียง พรอมกัน จนคลองแลวจึงใหนักเรียนอานทีละคน จนครบ 2. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3. นักเรียนเลนเกม หาใหเจอ ดังนี้ 2. ครูตรวจแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานพรอมเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนน 5.4 ครูตรวจใบงานและบอกผลการตรวจ ใหคําชมเชยกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สดุ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.1. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 11. เผ ww w ขั้นความคงทน (0. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 11.พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช 1.2 พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช ( ชั่วโมง) 1.1 นักเรียนจับคูกับเพื่อน โดยใหคละกันระหวางเด็กเกงกับเด็กออน 2. ครูทดสอบ . นักเรียนทําแบบทดสอบการอานคําพื้นฐาน 4.12. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 11.2 2.5 ชั่วโมง) 1.และ จะ ไม ทําให พอแม เสียใจ ขั้นความคลองตัว (ชั่วโมง) 1.2 นักเรียนรับใบขอความ เที่ยวตลาดนัด และปากกาเนนขอความ 2.

........ แบบทดสอบยอยที่ 11.... แบบฝกหัด ชุดที่ 11......... 92............... นักเรียนคนที่ 7 98. บัตรภาพ 3......... ขอความ 5................................................. 93..... 94. นักเรียนคนที่ 6 97......... นักเรียนคนที่ 1.................................... สังเกตการจับคูคํากับภาพ 2......... นักเรียนคนที่ 9 ...................... ตรวจแบบทดสอบยอย 5.... นักเรียนคนที่ 5 ........ บัตรคํา 4.............. ผลการทดสอบการอานโดยใชเกณฑการผานรอยละ 60 บันทึกผลหลังการสอนรายบุคคล 91. นักเรียนคนที่ 8 99........ รูปภาพครอบครัว 2.................1 6.......... แบบทดสอบทายแผนที่ 11 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok....................2 7....... นักเรียนคนที่ 2 ..................... เผ ww w ประเมินผล 1............... ตรวจแบบฝกหัด 4................................. นักเรียนคนที่ 3 .............. 96.. แบบฝกหัด ชุดที่ 11....................................... สังเกตการณอานคํา ตามที่ครูชี้ 3.....1 8................... n น ่รบ oban พ o แ r ย k .................. นักเรียนคนที่ 4 ………………………………………………… 95....................................................สื่อการเรียนการสอน 1......

.................................. เผ ww w บันทึกผลหลังการสอน ขอคนพบ/ ขอสังเกตจากการสอน .................................. n น ่รบ oban พ o แ r ย k .................... ................... ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น ........................................................................เดือน ......................................................................... .............................................2551 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok...................................................................................... ปญหาอุปสรรค ..............................................................................................................................................................................................................................…………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก วันที่......................................................

n น ่รบ oban พ o แ r ย k .................................................................................. ………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok..... .................................................................................................................................................................................................................................. เผ ww w ....

นักเรียนสามารถจับคูภาพกับบัตรคําพื้นฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 2.แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 สาระการเรียนรู ภาษาไทย เรื่อง การอานคําพื้นฐานภาษาไทย เวลา 60 ชั่วโมง หนวยที่ 12 เที่ยวสวนสัตว เวลา 5 ชั่วโมง นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกลู จังหวัดเชียงใหม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 สาระสําคัญ การอานคําพื้นฐานไดเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการอานหนังสือของนักเรียนทุกคน ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู 1. เผ ww w . นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตอง สาระการเรียนรู คําพื้นฐาน 15 คํา คือ แกว เทีย่ ว สวนสัตว ดู ชาง ลิง สิงโต เสือ หมูปา หมาปา แพะ กระตาย ความสุข มาก อยาก กิจกรรมการเรียนรู ขั้นการรับรู ( ชั่วโมง) 1. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 4. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบยอยไดถูกตอง 5.ในรูปมีใครและสิ่งใดบาง . n น ่รบ oban พ o แ r ย k .รูปนี้เกิดขึ้นที่ไหน .เขาทําอะไรกัน .ถาอยากเปนอยางภาพ จะตองทําอยางไร 2. นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทรายทํา ใหนกั เรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา คูกันขณะที่อานคําแตละคําใหนักเรียนเขียนสะกดคําอานลงบนฝามือของตนเองพรอมกับออกเสียง ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่ครูชี้ไดถูกตอง 3. นักเรียนดูรปู จากขอความ เที่ยวสวนสัตว ซึ่งมีรูป พอแมลูก พากันเที่ยวสวนสัตว และ ตอบคําถามดังนี้ .นักเรียนมีความรูสึกอยางไร และอยากเปนอยางภาพหรือไม .

2 แตละกลุมไดรับบัตรคําคําวา แกว สวนสัตว ชาง ลิง สิงโต เสือ หมูปา หมาปา แพะ กระตาย คละกันไป กลุมละ 4 คํา 2. นักเรียนทุกคนชวยกันอานบัตรคําพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง แลวนําบัตรคําไปเสียบคูกับบัตร ภาพบนกระเปาผนังแลวอานใหเพื่อนๆ ฟง โดยเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน 4. นักเรียนอานขอความ เทีย่ วสวนสัตว โดยอานพรอมกันทั้งชั้น แลวอานบัตรคําซึ่งเทียบ กับบัตรภาพบนกระเปาผนัง แลวครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนกั เรียนชวยกันอานบัตร คําอยางเดียว จนครูแนใจวาอานคลองดีแลว ครูจึงชี้คําพื้นฐานในขอความใหนกั เรียนอานออกเสียง พรอมกัน จนคลองแลวจึงใหนักเรียนอานทีละคน จนครบ 2.ดวย เริ่มจากคําวา แกว เทีย่ ว สวนสัตว ดู ชาง ลิง สิงโต หมูปา หมาปา พะ กระตาย ความสุข มาก อยาก เมื่ออานเสร็จแลวใหนักเรียนทุกคนไดสัมผัสบัตรคําโดยการใชมือลูบภาพตัวอักษร ทุกตัวในบัตรคําทุกคําและฝกอานสะกดคําดวยตนเอง ดวย 3. นักเรียนอานขอความ เทีย่ ว สวนสัตว ตามครูในกระดาษขอความทีค่ รูแจกใหดังนี้ เที่ยวสวนสัตว ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . เผ ww w แกว ดีใจ มาก ที่ พอ พา ไป เที่ยว สวนสัตว แกว ได ดู ชาง ลิง ชาง สิงโต เสือ หมูปา หมาปา แพะ และ กระตาย แกว มี ความสุข มาก และ อยาก มา เที่ยว สวนสัตว อีก ขั้นความคลองตัว (ชั่วโมง) 1. นักเรียนเลนเกม เราคูกนั ดังนี้ 2.3 ใหทุกกลุมมาหาบัตรภาพที่ตรงกับบัตรคําที่ตนเองมีอยู ใหถูกตองเมือ่ ไดครบแลวใหนั่งลง 2.4 ครูตรวจสอบการจับคูภาพกับบัตรคําทีถ่ ูกตอง และชมเชย ใหรางวัลกลุมที่ถูกมากที่สุด .1 นักเรียนเขากลุมๆละ 3 คน โดยคละกันระหวางเด็กเกง ปานกลาง และเด็กออน 2.

แบบทดสอบทายแผนที่ 12 ประเมินผล 1. แบบทดสอบยอยที่ 12. ครูตรวจแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานพรอมเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนน 5.1. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 12. นักเรียนทําแบบทดสอบการอานคําพื้นฐาน 4. บัตรคํา 4. ผลการทดสอบการอานโดยใชเกณฑการผานรอยละ 60 บันทึกผลหลังการสอนรายบุคคล . ครูทดสอบ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.2 2.1 6. n น ่รบ oban พ o แ r ย k .5 ชั่วโมง) 1.ขั้นความคงทน (0. เผ ww w สื่อการเรียนการสอน 1. บัตรภาพ 3. แบบฝกหัด ชุดที่ 12.1 8. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 12. สังเกตการจับคูคํากับภาพ 2.12. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3. ตรวจแบบฝกหัด 4. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 12. แบบฝกหัด ชุดที่ 12. สังเกตการณอานคํา ตามที่ครูชี้ 3. รูปภาพครอบครัว เที่ยวสวนสัตว 2. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 12.2 พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช ( ชั่วโมง) 1. ขอความ ตา กับ ยาย 5.2 7.12.พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช 1. ตรวจแบบทดสอบยอย 5. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 12.

............................ นักเรียนคนที่ 5 ................................................................................................... นักเรียนคนที่ 3 . เผ ww w …………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก วันที่..... 101... นักเรียนคนที่ 2 ......2551 ....................... นักเรียนคนที่ 9 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok....................................... นักเรียนคนที่ 7 107.................................................. นักเรียนคนที่ 8 108..................... นักเรียนคนที่ 4 ………………………………………………… 104......................100................... นักเรียนคนที่ 1...........................................เดือน ........... 102..... n น ่รบ oban พ o แ r ย k .................................................... 103................ 105.............................. นักเรียนคนที่ 6 106.............................

.....บันทึกผลหลังการสอน ขอคนพบ/ ขอสังเกตจากการสอน ..................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ...... n น ่รบ oban พ o แ r ย k ........................... ปญหาอุปสรรค ................................... ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok................................................................................................................................................................ ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น ............................................................................................................................................ ........................................................................................... เผ ww w ………………… ( นางไพลิน ศรีโพธิ์ ) ผูบันทึก ..............................................................................................................................................................................

นักเรียนสามารถจับคูภาพกับบัตรคําพื้นฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 2. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบยอยไดถูกตอง . นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 4. นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่ครูชี้ไดถูกตอง 3. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . เผ ww w แผนการจัดการเรียนรูที่ 00000000000000000 สาระการเรียนรู ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เรื่อง คําพื้นฐาน ครูผูสอน นางไพลิน ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม เวลา ชั่วโมง สาระสําคัญ การอานคําพื้นฐานไดเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการอานหนังสือของนักเรียนทุกคน ผลการเรียนรูท ่คี าดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู 1.์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.

นักเรียนทุกคนชวยกันอานบัตรคําพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง แลวนําบัตรคําไปเสียบคูกับบัตร ภาพบนกระเปาผนังแลวอานใหเพื่อนๆ ฟง โดยเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน 4. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตอง สาระการเรียนรู คําพื้นฐาน 8 คํา คือ ชวย จัด ถู ลาง จาน ของ สะอาด นาอยู กิจกรรมการเรียนรู ขั้นการรับรู ( ชั่วโมง) 1.เขาทําอะไรกัน . เผ ww w ฉัน ทํางาน บาน ฉัน ชวย แม ทํางาน บาน ฉัน ชวย แม จัด บาน ฉัน ชวย แม ถู บาน ฉัน ชวย แม ลาง จาน บาน ของเรา สะอาด นาอยู ฉัน ชวย แม ทํางาน แม รัก ฉัน ฉัน รัก แม ขั้นความคลองตัว (ชั่วโมง) .นักเรียนจะทําอยางไร จะเหมือนคนในภาพและภาพนีแ้ สดงถึงอะไรบาง 2. นักเรียนดูรปู จากขอความ ฉัน อยู บาน ซึ่งมีรูป พอแมลูก ชวยกันทํางาน บานจนบาน สะอาด และตอบคําถามดังนี้ .5.ในรูปมีใครและสิ่งใดบาง . n น ่รบ oban พ o แ r ย k .รูปนี้เกิดขึ้นที่ไหน .นักเรียนมีความรูสึกอยางไร . นักเรียนอานขอความ เราใชเงิน ตามครูในกระดาษขอความที่ครูแจกใหดังนี้ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทราย ใหนักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคําคู กัน เริ่มจากคําวา ชวย จัด ถู ลาง จาน ของ สะอาด นาอยู เมือ่ อานเสร็จแลวใหนักเรียน ทุกคนไดสัมผัสบัตรคําโดยการใชมือลูบภาพตัวอักษรทุกตัวในบัตรคําทุกคําและฝกอานคํานั้นๆ ดวย 3.

2 พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช ( ชั่วโมง) 1.5 ชั่วโมง) 1. ครูตรวจแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานพรอมเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนน 5.12. บัตรคํา 4. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 6. ขอความ ตา กับ ยาย 5. แบบทดสอบทายแผนที่ 2 ประเมินผล . รูปภาพครอบครัว ตากับยาย 2. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 6. n น ่รบ oban พ o แ r ย k .พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช 1. บัตรภาพ 3. ครูทดสอบ สื่อการเรียนการสอน 1.1. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 6. แบบทดสอบยอยที่ 2. แบบฝกหัด ชุดที่ 2.2 2. แบบฝกหัด ชุดที่ 2. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 6.2 7.1. นักเรียนอานขอความ ฉัน ทํางาน บาน โดยอานพรอมกันทั้งชั้น แลวอานบัตรคําซึ่ง เทียบกับบัตรภาพบนกระเปาผนัง แลวครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนักเรียนชวยกันอาน บัตรคําอยางเดียว จนครูแนใจวาอานคลองดีแลว ครูจึงชีค้ ําพื้นฐานในขอความใหนกั เรียนอานออก เสียงพรอมกัน จนคลองแลวจึงใหนักเรียนอานทีละคน จนครบ 2. นักเรียนเลนเกม ดังนี้ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok.1 6.1 8. เผ ww w ขั้นความคงทน (0.12. นักเรียนทําแบบทดสอบการอานคําพื้นฐาน 4. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 6.

นักเรียนสามารถจับคูภาพกับบัตรคําพื้นฐานที่กําหนดใหไดถูกตอง 2.1. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบยอยไดถูกตอง 5. นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบทายแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตอง สาระการเรียนรู คําพื้นฐาน 8 คํา คือ ชวย จัด ถู ลาง จาน ของ สะอาด นาอยู กิจกรรมการเรียนรู ขั้นการรับรู ( ชั่วโมง) . ตรวจแบบทดสอบยอย 5. สังเกตการจับคูคํากับภาพ 2. นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่ครูชี้ไดถูกตอง 3. สังเกตการณอานคํา ตามที่ครูชี้ 3. ผลการทดสอบการอานโดยใชเกณฑการผานรอยละ 60 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. ตรวจแบบฝกหัด 4. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 4. n น ่รบ oban พ o แ r ย k . เผ ww w แผนการจัดการเรียนรูที่ 0000000000000000000000 สาระการเรียนรู ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 เรื่อง คําพื้นฐาน เวลา ชั่วโมง สาระสําคัญ การอานคําพื้นฐานไดเปนการวางรากฐานที่สําคัญในการอานหนังสือของนักเรียนทุกคน ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง นักเรียนสามารถอานคําพื้นฐานตามที่กําหนดใหไดถูกตอง จุดประสงคการเรียนรู 1.

n น ่รบ oban พ o แ r ย k .รูปนี้เกิดขึ้นที่ไหน . นักเรียนเลนเกม ดังนี้ .ในรูปมีใครและสิ่งใดบาง . เผ ww w ฉัน ทํางาน บาน ฉัน ชวย แม ทํางาน บาน ฉัน ชวย แม จัด บาน ฉัน ชวย แม ถู บาน ฉัน ชวย แม ลาง จาน บาน ของเรา สะอาด นาอยู ฉัน ชวย แม ทํางาน แม รัก ฉัน ฉัน รัก แม ขั้นความคลองตัว (ชั่วโมง) 1.นักเรียนจะทําอยางไร จะเหมือนคนในภาพและภาพนีแ้ สดงถึงอะไรบาง 2. นักเรียนอานขอความ เราใชเงิน ตามครูในกระดาษขอความที่ครูแจกใหดังนี้ ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. นักเรียนดูรปู จากขอความ ฉัน อยู บาน ซึ่งมีรูป พอแมลูก ชวยกันทํางาน บานจนบาน สะอาด และตอบคําถามดังนี้ .1. นักเรียนทุกคนชวยกันอานบัตรคําพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง แลวนําบัตรคําไปเสียบคูกับบัตร ภาพบนกระเปาผนังแลวอานใหเพื่อนๆ ฟง โดยเพื่อนๆ อานตามจนครบทุกคน 4. นักเรียนอานขอความ ฉัน ทํางาน บาน โดยอานพรอมกันทั้งชั้น แลวอานบัตรคําซึ่ง เทียบกับบัตรภาพบนกระเปาผนัง แลวครูคอยๆ ถอนบัตรภาพออกทีละบัตร ใหนักเรียนชวยกันอาน บัตรคําอยางเดียว จนครูแนใจวาอานคลองดีแลว ครูจึงชีค้ ําพื้นฐานในขอความใหนกั เรียนอานออก เสียงพรอมกัน จนคลองแลวจึงใหนักเรียนอานทีละคน จนครบ 2.เขาทําอะไรกัน . นักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคํา ซึ่งใชกระดาษทราย ใหนักเรียนดูบตั รภาพและบัตรคําคู กัน เริ่มจากคําวา ชวย จัด ถู ลาง จาน ของ สะอาด นาอยู เมือ่ อานเสร็จแลวใหนักเรียน ทุกคนไดสัมผัสบัตรคําโดยการใชมือลูบภาพตัวอักษรทุกตัวในบัตรคําทุกคําและฝกอานคํานั้นๆ ดวย 3.นักเรียนมีความรูสึกอยางไร .

บัตรคํา 4. แบบทดสอบยอยที่ 2.2 7. ครูทดสอบ สื่อการเรียนการสอน 1.1 8. แบบฝกหัด ชุดที่ 2.พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นการนําไปใช 1. ตรวจแบบฝกหัด 4. ครูตรวจแบบทดสอบการอานคําพื้นฐานพรอมเฉลยขอที่ถูกแลวบอกคะแนน 5. ตรวจแบบทดสอบยอย 5. รูปภาพครอบครัว ตากับยาย 2. แบบทดสอบทายแผนที่ 2 ์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 6. ผลการทดสอบการอานโดยใชเกณฑการผานรอยละ 60 . n น ่รบ oban พ o แ r ย k . ขอความ ตา กับ ยาย 5.5 ชั่วโมง) 1.12.12.2 พรอมเฉลยแลวบอกคะแนน ขั้นประยุกตใช ( ชั่วโมง) 1. นักเรียนทําแบบทดสอบการอานคําพื้นฐาน 4. ครูตรวจแบบฝกหัดชุดที่ 6. นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ 6. ครูตรวจแบบทดสอบยอยพรอมเฉลยขอที่ถูก แลวบอกคะแนน 3. เผ ww w ประเมินผล 1. สังเกตการณอานคํา ตามที่ครูชี้ 3.2 2.1. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 6.1 6.ขั้นความคงทน (0. บัตรภาพ 3. นักเรียนทําแบบฝกหัดชุดที่ 6. แบบฝกหัด ชุดที่ 2. สังเกตการจับคูคํากับภาพ 2.

n น ่รบ oban พ o แ r ย k .์ต m ซ o ไ c ็เวบ ok. เผ ww w .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful